Page 1

Възможностите на Инструмента за МСП Хоризонт 2020 Димитър Христов Консултант по бизнес развитие

24 април, 2014


ЕВРОПА 2020 - Подпомагане на МСП – интегриран подход

HORIZON 2020

COSME

Регионални фондове / Национални програми


Трите основни цели на ХОРИЗОНТ 2020 Социални предизвикателства (32 млд.) Индустриално лидерство (18 млд.) LEITs

Достъп до рисков капитал …

Високи научни постижения (26 млд.) ERC, FET Научни изследвания

Технологии - НИРД Технологии НИРД

Прототипи

Валидизация в голям мащаб Пилотни проекти

Излизане на пазара


Малките и средни предприятия са във фокуса на програмата Как ще се подпомагат МСП?


Хоризонт 2020 Подкрепа на МСП чрез интегриран подход 20 % (8,65 млд. евро) от бюджетната цел за LEITs & SC Иновации в МСП

Партньорски проекти 65% (5,6 млд.)

Инструмент за МСП 35% (3 млд.)

Евростарс II Подобряване на иновационния капацитет

Пазарно теглени иновации

Достъп до рисков капитал


ХОРИЗОНТ 2020

ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП


Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2014 - 2015 

Информационни технологии (open disruptive);

Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии;

Биотехнологични индустриални процеси;

Космически изследвания

Медицинска диагностична апаратура и биомаркери

Хранително-вкусова промишленост - преработка и производство на екологични храни;

Синя икономика - аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм;

Транспорт;

Ниско въглеродни енергийни системи;

Доставка на суровини;

Градска (урбанистична) инфраструктура;


Това не са покани за финансиране на проекти за НИРД…....… Инструментът:  Изцяло нова схема - катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации;  Схема за бъдещите шампиони на Европа – двигатели на растежа;

 Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение


Основната новост на Хоризонт 2020 - единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания

Защо е въведен този специален Инструмент?  Използван опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак - за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация )

 За високо рискови иновационни идеи с голям пазарен потенциал  За малки, но перспективни проекти (от 1 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство;

 За всички видове иновативни МСП и от всички сектори,  За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.


Видове иновации

БИЗНЕС иновация

ОРГАНИЗАЦИОННА иновация

ПРОЦЕСНА

ПРОДУКТОВА

иновация

иновация

МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЧНА иновация

иновация


С наближаване етапа на комерсиализацията:  Обществените фондове намаляват - те превръщат парите на данъкоплатците в знания  Частното финансиране се увеличава - то превръща знанията в пари за предприемачите и ползи за обществата


Инструмент за МСП (3 млд.евро)  ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез

интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.  БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП, показващи

силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.  ПОДХОД: Селекция на ограничен кръг МСП по региони с водеща

роля на мрежата EEN по стандартизирани пакети помощ и ключова помощ от специално избрани коучъри / консултанти за стандартизирана помощ по фази на иновативния процес  ФАЗИ: • Първа фаза: Предпроектна оценка и анализ на концепцията • Втора фаза: НИРД, прототип, пазарна реплика • Трета фаза: Комерсиализация


Концепцията на Инструмент за МСП ?

Идея Концепция, ИС, ик. оценка за приложимост, партньори От идея към концепция Грант до 50 000 евро + подпомагане (коучинг)

Идея - - Бизнес план

Демонстрация Пазарна репликация НИРД Развитие

Доставка

Комерсиализация Прозорец за МСП Финансови инструменти

От концепция към пазарна готовност От пазарна готовност към Грант до 2,5 млн. евро + подпомагане излизане на пазара (коучинг) ПЧ финансиране

Изработен БП

Маркетабилност

Идея Подготовка / коучинг и съдействие - услуги

Пазарен успех

Пазар


Фаза 3 = 2% от бюджета Фаза1: Концепция и оценка приложимост

Фаза 2: НИРД, демо, пазарна репликация

Вход: Идея / концепция „Бизнес план 1" (~ 10 стр.) 10% бюджета

Вход: „Бизнес план 2" плюс опис на дейностите по Фаза 2 (~ 30 стр.) 88% бюджет

Дейности: Доклад за приложимост на концепцията. Оценка на риска, режим на ИС, търсене на партньори, проучване за проект, пилотна апликация. 10% успех

30-50% успех

Резултат: подготвен „Бизнес план 2"

Дейности: Развитие, прототипи, тестване, минитюризация, мащабиране, пробни серии, пазарна реплика, пазарно тестване, допълнително изследване Резултат: „Бизнес план 3 - готов за инвеститори"

Сума: 50.000 €

1-3 (5) M€ финансиране

~ 6 месеца

~ 12 - 24 месеца

Фаза 3: Комерсиализация Промоция на инструмента като марка за качество за успешни проекти

Улеснен достъп до частно финансиране Съдействие чрез мрежи контакти, обучение, споделяне знания, разпространение, насочване чрез IP Прозорец за МСП за финансови инструменти (дългови и капиталови Възможна връзка за ПЧП / ПЧИ

Без пряко финансиране от ЕС


Институционална подкрепа от EEN Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Регион

EEN

HR

Начална оценка

EU Funds

TO/TR

Улесняване и моделиране МСП Инструмент Коучинг

Помощ при кандидатстване 15

Подкрепа в у-е на проекта

Подкрепа за достъп до финанси


Оценка на проектите Потенциал за комерсиализация и икономическо влияние

Потенциал на фирмата да постигне предвидените резултати

Високо ниво на Иновацията да има ясен пазар Иновацията да е лесна за ползване от потребителите и за въвеждане в производство или за използване от фирмата

иновативност Целева група - 1- 6% от МСП в Европа или 200 х.бр. – 1,2 млн.бр.

Иновацията да е реализуема, възможна и да е по-добра от съществуващите подобни решения

Плюс: Добавена стойност за ЕС


Кой може да участва?  Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори)

 Кандидатите са със седалище в ЕС- 27 и в страните, асоциирани с Хоризонт 2020.  Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.


Защо трябва да се участва?  Ранг - сред най-добрите в Европа;  Видимост на Европейско и глобално ниво;  Бизнес / мениджмънт коучинг;  Част от широка бизнес мрежа  Помощ за по-нататъшно финансиране


Подходящи успешни кандидати  

  

Иновативно МСП с амбиции за развитие, растеж и интернационализация; Предимно съществуващо вече предприятие с висок потенциал за растеж; Възможно самостоятелно участие; Без задължение да участва във всички фази на инструмента; 70% финансиране (възможни са и изключения).


С какво трябва да разполага един успешен кандидат преди проекта  Ясно дефинирана иновация с достатъчно доказателства за нивото и европейската й значимост и влияние върху икономиката  С първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед въвеждане на иновацията на пазара.  С вече тествана от потенциални потребители / клиенти иновация, чиято пазарна атрактивност може сравнително лесно да бъде обоснована в проекта.  Проектният екип е добре квалифициран и знае какви задачи изпълнява по Фаза 1 (свързани с технологични, пазарни, финансови и регулаторни аспекти, права върху ИС и др.)


Оценка Критерии:

1. Влияние / Въздействие - най-важният критерий (макс 5 точки) 2. Научно и технологично ниво (ниво на иновативност) (макс 5 т.) 3. Осъществяване / Изпълнение - (макс 5 т.)


ВАЖНИ ДАТИ   

3 Март, 2014 г. - отваряне на поканите 1 Април, 2014 г. - начало на оценяването 18 Юни, 2014 г. - първи краен срок по Фаза 1

ОРАНИЗАЦИОННИ    

Отворена покана: предложенията се подават по всяко време, оценката след 1 Април; 4 дати годишно : Март, Юни, Септември и Декември 1 Април, 2014 г Бюджет: За 2014 г. 5% от комбинирания бюджет на LEIT и SC Кандидатства се само веднъж (Фаза 1 и 2), не за две фази едновременно. При неуспех напр. във Фаза 1, може да кандидатства за Фаза 2.


Обявени срокове за приемане на проекти Фаза 1

Фаза 2

18.06.2014 24.09.2014 17.12.2014

09.10.2014 17.12.2014

18.03.2015 17.06.2015 17.09.2015 16.12.2015

18.03.2015 17.06.2015 17.09.2015 16.12.2015

Инструмент за МСП  

Възможностите на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020. В тази публикация ще намерите основната информация за Инструмента за МСП. Подробна инфо...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you