Page 1

(2006)

1


: damsan, chanquangtu. : damsan. Thuvien-ebook.com

2


L Chƣơng 1 YÊ

ƢƠ

Chƣơng 2 Ƣ Ƣ

1. S

Y Ƣ Ƣ Ƣ

5. NH

ƣ , trang s c ƣơng

Chƣơng 3

? ?

Chƣơng 4 3


MỘT VÀI HIỆN TƢỢNG C A ÁI TÌNH Chƣơng 5 A. CH N LỰA p

ƣ ơ

Ự Ê

NH

ỰA c 2. Nhân sinh quan Chƣơng VI Ệ

Ƣ

Ƣ

1. Quan ni m v ái tình c a ngƣ i con gái và ngƣ i con trai A. Ái tình c a ngƣ B. Ái tình c a ngƣ Chƣơng 7 A. TÂM SỰ

Ƣ

4


che ch ƣ

7. Nh

Ƣ

B. NH

Ƣ

ƣ ƣ Chƣơng 8 TH

N HÔN

Chƣơng 9 YÊ

ƢƠNG

5. Gi

5


E. HAI TH

TƢ TƢ

6


.

. T .

. Nh

. .

STENDHAL

7


hương 1

. ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ

Y

Y

ƣ

. Cho nên

. Y ƣơ . Y ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

. ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ . ƣ ơ

ƣ

8


tr ƣ

. ƣ .

ƣ

N

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

,t ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣơ ƣ

.

. ƣơ ƣ ƣ ƣơ

. ƣơ

ƣ

.

9


hương 2

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. hiêng ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ 10


ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ơ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

.

ƣ

, ngh ơ

ơ

ƣơ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ ƣ

ƣơ .

ƣ ơ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

.

11


ƣ ƣ

ƣ

ơ

. ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ

r ƣ

ơ

, ƣ

ơ

ơ

ƣ

ơ .H

ƣ ơ

ơ ƣ

ơ ƣ ƣ ơ

.

ƣ

ƣ

12


ƣ ƣ

ƣ ơ

ƣơ ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

, không lo l ơ

ƣơ ƣ ơ

.

ƣ ƣ

, ƣ

yêu t ƣơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

. ƣ ơ

ƣơ

ƣ

ƣ

. ƣ .

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

.

13


ƣ ƣ

.

ƣ

,k

ƣ

,

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣơ ƣ ƣơ

ƣ

ƣơ . Ngay n ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ c

! ƣ

ƣ

ƣ

thôi. ơ ƣ 14


ƣ .

ƣ

,

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣơ

ƣ

c

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ơ

,

ƣ

i

ƣ

?

ƣ

coi ƣ

ƣ ƣ

hay không? ƣ

ƣ ƣơ

ƣơ

ƣ

ƣơ

ơ ƣ ƣ

. 15


ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣơ

. ƣ ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣ

g liêng

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

ơ

. ƣ

Thêm ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ !

ƣ

ơ

. ƣ ơ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ 16


ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ . ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ ƣ ƣ

ƣ

? ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

:

, . ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ .

ƣ ƣ ơ

ƣ

17


ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

!

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ N

.

, . , . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ 18


ƣơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ơ . ƣ ƣ ƣ

h h

i

ƣ

.

ng ƣ

ƣ ƣ

ƣ

: ƣ

. . ƣ . ƣ

.

ƣơ

T

ƣ

ƣơ ƣơ ƣ

vui

.

ƣ . ƣ

19


ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ :

ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

. ƣơ

ƣ

ơ

ƣ . ,m

ƣ .

ƣ

ơ

ơ ƣơ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ 20


ƣ ơ

ƣ

ƣ

.

h h hưng i n ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

,t ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

21


ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

,

ƣ

ƣ

ƣ

,

ƣ ƣ

n

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ơ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ ơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ l

ƣ .

22


ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ

.

ƣơ ƣ ơ ơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ơ ƣ

. ƣ

ƣơ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ

ƣ

. ơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

,

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ ơ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ 23


ƣ

ơ

ơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ Y

.N ơ

.

. ƣ ƣ

ơ

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ th

ƣ

,

.

ƣ ƣ : , ! ƣ

h h n ƣ

n Côn:

ng ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ ƣ 24


ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ

. ƣ

v ƣ

ƣơ

.

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

; cho nên tr

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ơ

ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

.

25


ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

t

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣơ . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ . ƣ ƣ ƣ ƣ ơ

ƣ

.

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

26


ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

h h h

.

ương ƣ ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

27


ƣ

ƣ

ƣơ . ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ -

ƣ

? ƣ

- Không

. ơ

-

ƣ

ơ

?

ơ!

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ơ

ƣ

ơ ƣ

.

ƣ

. -

ơ

28


ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣơ

ơ ơ ƣ

ƣ

ƣ

ơ k

ƣơ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ng

ƣ

i ƣ

Ch ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

! ƣ

ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ơ

.

ƣ ƣ

, ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ ƣ

ơ ƣ

ƣ 29


ƣ

nƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

.

ơ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

,

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ . ƣ

ƣơ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ơ ƣ .

ƣ ơ

ƣ Clary,

ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ 30


ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ! ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ng i

ƣ ơ

ƣ

ơ

.

n ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

. (Xem .) ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ ƣ

31


ƣ . ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

.

ƣ ƣ

ƣ

:

: ,

ƣ . ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ . 1

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ

.

ƣ

ơ .

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

1

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

.

32


ƣ

ƣ

ƣơ ƣ .

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣơ ƣ ƣơ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ ƣ .

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣơ

ơ

, em kh

ƣ ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

. 33


ƣ ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

, ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

: ƣơ

-

ƣ

-

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

34


ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

.

, ƣ ƣ

ƣ

ƣ . ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ .H

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

!

ƣ ƣ ƣ ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

-

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ ƣ

, hu

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

.

35


ƣ ƣ ƣ

ơ ơ

. ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ ƣ .

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ ơ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

?

h h ƣ

ƣ ơ

ơ

ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ ơ . 36


ƣ , ƣ

ơ

. ƣ

ƣ

ƣơ

ơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ơ ơ

.

ƣ ơ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

. 37


ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

38


hương 3

Y

ƣơ ƣ

.

ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ

ơ

.

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ ƣơ

ơ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

. u . Tr ơ

ƣ

ơ

ƣơ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ Y

.

39


ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ơ

Y

ơ ƣ Y

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ Y ƣ Y

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

Y ơ ƣ

ƣơ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

Y .

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ Y

ơ ƣ

ƣ ơ

ƣ

.

ƣ

ƣ

40


ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

. ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ơ

ơ

ƣ

ơ

ƣơ ƣ

ƣ

ơ

ƣ ơ ơ

ƣ

ƣ ƣ

Y

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ ơ

Yoshi

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ơ

ơ ƣơ ƣ

ƣ

tr ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

: ƣ

Y

41


ƣ

ơ

ƣ

. ƣ 2

.

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

2

ƣ

ƣ

ƣ

.

42


ƣ

ƣ

N ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

? ƣ

? ơ

. . ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

43


ƣ .

ƣ

u ƣ ƣ ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

Y ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣơ ƣơ

.

44


ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

, ƣ

b n

ƣ

ƣ

ƣ . ƣ ƣ

ơ

ơ

ƣơ

Y

ƣ ƣ

Y

ƣ

. . ƣ

không ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ ơ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

45


ƣ ƣ

ơ ơ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣơ ƣơ ƣ

. ƣ

:

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ .

ơ

ơ

ƣ

Y

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ƣ

.

46


ƣơ

ƣ

ƣơ

ƣ

.

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ o ƣ

ƣ ơ

không

ƣ

ƣơ

ƣơ ƣơ

i ƣơ

ƣơ

ƣơ ƣ

ƣ

hay ƣ . ƣơ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ơ

t ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

.

? ƣ ƣ

ơ ƣơ ƣơ

ƣ ƣơ 47


ƣơ

ƣơ

, không ƣ

,

ƣ .

. ƣ

ƣ

. ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

. ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ơ

.

ƣ ƣ

. Thƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

48


ƣ ƣ

.

ƣơ . ƣ

. ơ

ƣ

ƣ ƣ ƣơ ơ

.

ƣơ

ƣ

ƣ ơ

. ƣ

. ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ơ ƣ

hy ơ ƣ

ƣ

ch

ƣơ

ƣ . 49


ơ ƣ i. ƣơ .

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ơ

ƣơ

. ƣ

ơ

.

ƣ ƣ . Ông

, ke re

ƣ ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

50


ƣ

ƣơ ƣ

. ƣ . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

! ƣ

, khôn ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ơ

! ơ

, ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

c ƣ

51


Y

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

yêu c .

52


hương 4 ỢNG C A ÁI TÌNH

MỘT VÀI HIỆ ƣ

l a ch n trong vi c hôn nhân ph n nhi

trên lí trí, ch

u do cha m ch

ƣơ

t trên tình c m.

y mà

ƣơ

y. ƣơ

Ngày nay cá nhân ch ƣơ

ƣ

ƣ

gi a hai ch

i quy n

nh n c quy n h n c a cha m , c

ƣ

c

ƣ

nc

ƣ

ƣ i, n

ƣ c th quân bình

. ƣ

u ph i có m

trên lí trí ơ

thì không khác gì m t cu c buôn bán, thì cu c hôn nhân ƣ

m nh t th i,

n v ng.

ƣ ng l m l n gi a ái tình v i hôn nhân và cho r ng hôn nhân là c u cánh

c a ái tình. Không! Hôn nhân không ph i còn là ái tình thu n túy n a, mà nó tr thành ph n s . B i v y l m k thích s ng m th

i lãng m n v i tình yêu mà không bao gi ch

ƣ i ai c . Có k b o r

mm

chôn c

t ph n nào. M t thi hào Pháp nói: Á Đ N

t quái kì

hì s ng mãi, no thì ch

3

, bi t rõ cách b t sinh c a nó, thì bi t rõ s mòn m i và tiêu ƣ tc m is v

vong c

3

i.

’ ’ A. de Musset.

53


ƣ

ƣ c gì mà khó c

u là vi c t ƣ

thì vi c y ch là m t vi c r t t

ph i có gan nhìn nh

y là m t quy lu t sâu s c nh t v t tr ng tr n, r t chán c ƣ

ƣ c. Có l c vào bãi sa m c, có b cái ƣ c là th nào! Giá lúc b y gi

khát giày vò, m i bi t cái quý c a m t gi ƣ c, nh

l yl

s thi u th n, s

ƣ c

iv im tk

ƣ c th a có khi mình mu n h ƣ

B iv

ơ

,v

ƣ

ơ

ƣ c u ng no

ng khác. ƣ iv

ƣ

ƣ c th a mãn thì lòng khao khát gi

là m t khát v

i cho ta

i. Cái quý c a m t v t, là nh

ng món

nê r i thì ch còn là m

ái tình b

ƣ

i v i nó tr nên càng ngày càng mãnh li t, không khác nào khi ta ƣ

d

ƣ

i v i ta nó quý giá không bi t ch ng nào! S thi u th n

nung n u lòng ta tha thi

ơ

ƣ c th a mãn

kh i ph i th t v ng ê ch . Th t v y, m

ng mu

ƣ ng

n, h

p nh t, n u mong m

chúng ta nên h ng ngày tâm ni m: lu

c m

ƣ

nan c u giai tuy

ns

. Vì v y hôn nhân là s th a mãn c ƣ ng nó. Bi t rõ nguyên nhân làm suy gi m

u gi m xu ng, n u không bi

ái tình, bi

t ch t ái tình, t c là bi

ƣ c cái ngh thu

ƣ ng ái

tình r i v y. B i v y nhi

ái tình càng cao lên bao nhiêu, thì s ngu i l nh c a nó càng xu ng l

b y nhiêu. Trong tình yêu, h

ƣơ

i b i thì v i l

ƣơ

Bi t bao c tl

n nh ng c b ng s i dây oan nghi ƣơ

ƣơ ƣ

n quy t tâm n u không l

ƣ c nhau

ƣ c l nh s là h b c m n

Th mà

y kéo nhau ra tòa ly d c a nh ng k

nh l

n cái Thái

ƣ c!

Ái tình là m t s c m nh âm u và to tát nh không th

m, c

ƣ

i mình. V y ph i bi t rõ nó, ho c

t qua s phát sinh c

ƣ ng nó, ch ng y m i mong l a ch

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ c h nh phúc trong tình

yêu mà thôi.

54


Ta có bi t mình mu n gì không? Ch có khi nào ta bi ƣ

ƣơ

ƣ is

t ý mu n

n gì, thì m i mong ơ

ƣ c

m thú là bi

cái gì mình mu n và mình làm. Ái tình là m t cái gì phi n ph c l

ƣ

d b nghiên c ƣ

th t nó là m t th

m t âm u, thì

cho nó trong âm u, thì nó thêm v

ràng thì có khi

ƣ

nó li n tr

y là s ph n c

trên s c d c: ái tình xác th t. n ph ƣơ

nm

i. ƣ ng tình

Ta nên bi t r ng: chinh ph c tình yêu, thì d lâu dài là m

ƣ cb nb

u r t khó.

Nuôi tình yêu có nhi u cách: N

u là do nh c d c, thì ph i l y nh c d c mà nuôi nó.

N u tình yêu gây ra do s

p h p d n mà thành, thì ph i l y s

N u tình yêu do s

p mà nuôi nó.

c gây ra, thì ph i l

nó. Do nh c d c và s

tình yêu d chán nh t, vì thói quen làm m t

c cái thú c a nh c d c, hu ng chi s chóng tàn nh

ơ

p l i là cái gì d phai m

u yêu theo s ƣ

ƣ

p s không bao gi th a mãn: h

ng chi s ƣ

ƣ

ƣ c miên vi n. Là vì nh ng h ƣ ng nhi u b ƣ

ƣ ng yêu m

p thì d nhàm chán,

p. Cho nên m ƣ

p

c

ơ ƣơ

Ch

ƣ

p. K yêu theo s

p, mà v c a mình là h ơ

ƣ it

t, b i s c là cái

ƣ

ƣ vì s

ơ

i có nhi

ƣ i yêu nhau vì ngh a là nh ng h ah

u ki n ng trên con

ƣ ng tu n c a xác th t và thu c v lí

ƣ i th ân c a mình nhi

ƣ i th

ƣ ng 55


ƣ i ân c

c m th y kính ph

th mà cu c tình duyên có th

ƣ

c

ƣ

ƣ c bao b c, che ch ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

c

ƣ

ƣơ ƣ

nh

ành r

ƣ c che ch

ƣ c âu y

ƣ c yêu nh t,

n mình. H nh phúc nh t i ch ph i lo cho ch ng con

ƣ c ch ng con lo l ng l i cho h

luôn nh

t

ƣ c bao b c và che ch , t c là h c m th

ơ

ƣ c bao b

ƣ

c, che ch

ƣ ng

ƣ

c nh t

i h là c a m t k ƣ

ƣơ

ƣ

có còn th y

ƣ

ƣ i luôn

nh . y là s ph n c

nh ng

t ch

m r ti

trên s

a c m tình hay thi n c m. Ta nên nh có nhi u lo

khi hòa l n nhau, làm thành ái tình v i t t c I.

p và nh c d c, ho c trên ƣ ng

c a nó.

trên xác th t thì có m t; nó do xác th t và nh c d

y. Con trai

n tu i lòng d c b ng b t, g p nhau n u v a m t nhau, trai thì kh e m nh, gái thì có s

p là h

n tình d c mà thôi và tìm ƣơ

th a mãn. Và h g th t. Lo i tình này r t d b ƣ

l

c s ch thu n là m t th ái tình xác

chóng tàn, d sôi n ƣ

ph i ch thu n túy là th

ƣ a mãn nh c d

ƣ m m t vài y u t tinh th

h

ƣ

mau ngu i ƣ ic

ƣ

ơ c

còn có chút e l , liêm s

tl a

ch n theo c m tình riêng. II.

trên tình c m thì có ph n sâu s

ơ

ƣ

ý phân bi t

b n lo a. Yêu vì tình c m b. Yêu vì thi n c m c. Yêu vì âu y m d. Yêu vì Hai th tình c m trên, c m tình và thi n c m là nh ng th tình c m nông c n, gi t o, còn hai th tình c m sau, là tình âu y m và

m i th t là lo i tình yêu sâu s c và

chân th t. 56


ƣ i ta yêu nhau vì c m tình ho c thi n c m, nên tình yêu d phai l t

a. Ph n nhi

l m. C m tình là m t th tình c m phát sinh do m t b th n kinh nh y c m ch không b t ngu n

m t cái gì sâu xa, thiêng liêng cao c . C m tình, dù là c m tình chánh hi ƣ i ta quen g

g n v i th tình c ƣ

ƣ ng ph i c m b y c a th

nho nh , m r

ƣ i

m tình gi hi

t chút ân hu

nh, m t chút chi u chu ng ƣơ

n thi n c m, r ƣ

b y

ƣ

m r ti

d

ƣ

ƣ

ƣ

y v n th y rõ c m

ƣ c, m i m c ng

ơ

m

ƣ i h i nhau xong, thì cô y l i tr v c

i h a h n hôn nhân! T v m

m tình,

t chân vào không hay. Câu chuy n m

ƣ

hàng bu i, có m t c

ƣ c n a. ơ

Tình yêu chân th t c n ph

a. Trong ái tình, tình âu y m và tình thƣơ

m i th t là nh ng s i dây thiêng liêng có th ƣơ

c hai tâm h n vào m t s ph

ad

n

t.

b. Tình âu y m là m t th tình c m không cân nh c, không câu n h

t

i

ình âu y m thì nuông chi u, r t khoan dung, và nhi l i m i tình âu y m c a m t chàng nghèo ki t là Charlot. Chàng yêu m t cô

gái bán hoa mù m t. Chàng không n nh c nh n

m i ngh

ki m ti n ch a m t cho ƣ i ân và

n khi nàng sáng m ƣ i yêu c

ƣ c c nh éo le y, chàng không mu n nói thêm m t l i, nh t ƣ i yêu kh i th t v

nh hy sinh t i cùng, l i th i quay v hào hi tc

th

tâm

y hy sinh và tha th . Hoàn toàn v tha không có chút gì chinh ph c hay chi m ƣ

ng th tình vì d c v ng hay xác th t gây nên c a ph

nay. Tình âu y m ch ng nh ng nuông chi u tha th và hy sinh mà l i còn dám nh n l y t t ƣ

c nh ng t t x u, t t c cái s ki p c

ƣ ng âu y m nh

n tình m u t y

ƣ

n

ƣ c nh ng tình yêu b i b c. N u yêu vì c m tình hay

thành mù quáng ghê g

h dám gi t nhau n u h

ƣ ng

ng, b c b o ho c

i t t nguy n. Có khi còn hy sinh c tính m ng cho con. Tình âu y

nh ng hy sinh mù quáng, ngu xu thi n c

ƣ

n tình âu y

ƣ

ƣ

êu l i. Nh ng v

do ái tình xác th t hay do c m tình b ng b

: ƣ ng x ng th a mãn gây ra. Trái l i, có ông 57


cha bà m nào l i gi

ib

. Tình cha con

m khi sâu s c không kém gì tình m u t . ƣ

Có m

m nó c n k v i m

ƣ i con c

ƣ i con th nhì thì bi

c

ơ

ƣ i con th b o cha chia gia tài li ƣ i con th l y ti ƣ

ƣ

khác tiêu xài trác táng, tiêu s ch ti n b c ph

ƣ i cha

s c c c kh

u

nhà v n ch

i ngày v c

ƣ

nh, anh ta li n mò v ch u t i v i cha, mong nh ƣ c tr v

th a, ch th y d

a con hoang. Ngày n h t

ƣ i con b t hi u v i xua tay

ml

c t i v i tr i, v i cha. Con không x

ƣ i cha b

n áo t

b

ƣ

a cha n

c cho nó và làm ti

ƣơ

v

ơ

mà ông cha h ng ngày trông con, khi

a con hoang, ông li n ch

cha b

ƣ

m

a con hoang

y hy sinh và tha th . Tình yêu chân th t và

sâu sa ph i là th tình g n v i th tình âu y m này. Tình bao b

c lo i tình này;

tình yêu này là th tình sâu s c và b n b nh t. ơ

Ngoài tình âu y m còn m t th tình c ƣơ

ƣ

ƣơ

ƣ

i có tính tích c c. ƣ ng có tính y

ng tình âu y

v i nh ƣ

i, nuông chi u, b ng lòng

ƣ i yêu vì s ch m vào lòng t ái

ho c không dám s

ƣơ

ƣ

u do m t g

ƣơ

âu y m có tính cách tiêu c

ơ

ƣ ng là th tình yêu c a bà m . Trái l ƣ

tình yêu sâu n

ƣ i cha

ƣơ

ƣ

ƣ i cái v kh c kh , l

ƣ ng nh n th y

am

ƣ

tt

thi t. Có th nói r

ƣơ

t ph

vào. Nó g n v i tình b ng

h u, tri âm, g n v

ơ

ƣơ

li

ng ch Tình âu y ƣ

ƣ ng c a trai gái thiên v v t d n th y m t s c g

h tr lên t

t

ơ

ơ

Y

i nhau mà không bao gi ph b ƣơ

ƣơ

hoán c

ng tình âu y

s

tình ƣ i

ƣơ

ƣ i yêu b i ph n.

t: m t th thì tiêu c c m t th thì tích c c.

ph i có c hai tính cách tiêu c c và tích c c 58


ƣ

chi

u c n, thì ph

m xây d ng. Tình âu y m thu n túy d

ƣ i mình yêu b ng s

ƣ c

ƣ c h nh phúc hoàn toàn. Ta có th

dung hòa v i nhau thì tình yêu m tình âu y m b ng m t ví d c th

ƣơ

m vào lòng t ơ

tu

ƣ

ƣ

trên. Khi chàng

ƣ i mình yêu không th yêu mình, thì chàng vì h nh phúc c

Charlot bi t r

ƣ

mình yêu, hy sinh h nh phúc c a mình, b

ƣ i

ƣ c t do h nh phúc theo

ý mu n. N u chàng Charlot vin vào nh ng hy sinh c

i cho k

ƣ c tình yêu

c a cô gái bán hoa kia, thì tình yêu c a chàng không còn ph i là tình yêu chân th t n a. Yêu t c là hy sinh. N u mu

ƣ c vi

ƣ i yêu thì tình yêu y

ƣ

ƣ

không ph Nh ng tình yêu chi

ƣ

ƣ ng h p g p k l

ơ

ƣ

tn

ƣ c tr l i

i b c thì h th ng tay sát h i ho c m t cách tiêu c c

ƣ i b i ph

ng ê ch . Nh ng k yêu vì c m tình hay thi n c m r t có

th y khi yêu mà ch

c yêu?

Cho r t nhi u, song, chẳng nh ƣơ

Trái l i k yêu vì tình âu y là vì h

c: h yêu

n yêu mãi mãi. Có th t v

mình, mình bi t, m

t

không bao gi ơ

k thì h y mình ho ch nh

hì không bao gi

n, quy

i hay oán trách gì ai c . Có

i tình ôm xu ng tuy ƣ i mình yêu.

nh không bao gi gây kh

trên tình c m tuy muôn m t, t u trung không ngoài nh ng lo ƣ i ta th th v

trên. Ph i bi t phân bi t cho k , m u tình yêu mà h

l v i ta là th tình yêu gì? ƣ

III. Nhi u khi chúng ta c m th y yêu thích m ƣ ng t ƣ

ƣ

t s không ph i th

vào th c t

ƣ

vào m

ƣ i có h c th

ôm p b y lâu nay. Ph n nhi ƣ

ng do m t

ƣ

g pm

ƣ ng m ng m t ƣ i nào th c hi

ƣ c m t vài nét hình

ƣ ng c a h là h yêu m m t cái m ng làm cái th

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ng l y ƣ 59


ƣ ng hóa và d t m

cá hát hay li ƣ

ƣ

ng hình d ng th t c ƣ

ƣơ

n sanh b

u b ng ít nhi u

yêu mà ch thu n thu

.

tm

ƣ ng nh t, vì h

ng m

ƣ

ƣ

, m ng tình li n tan v

, b t c trong cu

ƣ

ƣ

ƣ ng hóa ƣ ng

n nh t khi m ng tình tan v . Tình s m ch

trong lo i

tình này. Tóm l

n nh t là nh ng th

c v tình c

ƣơ

tình âu y

ng, t c

c nhau ho

nên. Tình yêu nào do nh c d c và s

p gây nên s là th tình d chán nh t, vì thói quen

s làm m t c cái thú c a c nh c d c và s ơ

cái mau tàn nh

p là cái gì d phai m

ƣ

ƣ

iv

r ƣ

ƣ

ơ ƣ it

ƣ

ƣ là

ƣ

ƣ ng t ng c a ƣ i th ân c m th y kính

ƣ

ƣ c che ch , bao b ƣ

i

ng h ng

ƣ i th

ƣ i ân c

ph

ƣơ

ƣ

ƣ ng nhi u b c. Tình yêu c a h

ƣ ng âu y

p là ƣ i hàng

nói:

có ái tình gây ra vì ân ngh a hay lòng kính ph

có nhi u hy v

xác th

t, b i s

p mà v tay mình

p chán. Câu ng n ng ơ

ơ

, bao b

ƣ c che ch bao b ƣ i mãi mãi

c m th

ƣ c yêu nh t, ƣ

n mình. H nh phúc nh t c

ơ Y

ƣ i ta không th quan ni

ƣ

ƣ i mình yêu chút gì c . Hu

gi th

ƣ

l c bao b c che ch , d y d ƣ

còn kính ph c th h ƣ

ƣ

i là yêu mà không bao ƣ

u thi c. Mà trong lòng không

yêu mình. Ch ƣ c n a, yêu m t cách lâu dài.

60


hương 5 Ọ

Ái tình có l là m t v th n ranh mãnh nh riêng c ƣ i Hy L

ƣ

ƣ

ƣơ Y

c làm m t c kh

ƣ it

ƣ

ƣơ

ƣ ir tt con

ƣ i trai nh có m t túi tên và cây cung

n ái tình là m

ƣ i nào b

th n. H

ƣ

nào hi

ƣ ng ngu d

ƣ c.

t không th c ƣ

b

c c a ái tình r i, thì thành m t

n Samson và Dalila là m

ts cl

ƣ c ái tình ch còn là m t b u b i h

ƣ c n a. ƣ i

n s khôn ngoan v ái tình th t là m t vi c làm r ng tu

m cu

th

n c

i nhi u, n u nh l i lúc tu i xuân khi ái tình b ng b t, s a c , m t khi mà ái tình n i d y.

ƣ

ƣ

n ái tình mà ch

ƣ

y

ng nhau, vì hôn nhân không còn ph i là ái tình

thu n túy n

n s . Nói th không b o hai th

ƣ

ƣ

tìm hi ng hôn nhân ph i

nv

m ts

n s k t hôn v

l n tai h i nh

ƣ

ƣ

ƣ i y. Là vì có khi k t hôn v

ƣ

ƣ i y, s là

i mình. T i sao th ? ng có m

ng y b t bu c ta có nhi u trách nhi m h t s c n ng n ƣ ng hôn nhân ch là m

i ƣ ng có l m

ng cá nhân và ch quan h

ƣ c quy

m nó m t cách ích k

ƣ

ƣ c.

Ái tình ch là ích k , ích k c a bên trai gái; còn hôn nhân không th ƣ cn

t

ƣơ

Dù mu n, dù không ta ph i quan ni m hôn nhân là m

ích k

i. Ngày nào

th t ái tình ch

ƣ i ta có th

ph n trong hôn nhân. Hay nói m không bao gi dám n

ƣ ng su

trên tình yêu và nh

tình yêu h t thì cu

nào.

ơ

c a s thành l

vào lòng ƣ ng d y d nó 61


ng ph i ch là c p tình nhân mà thôi mà s p tr thành m t ông cha và m t bà m v i t t c ƣ c quy n ch

thiêng liêng c

n mình n a, s th c là ph i s ng vì con. Ái tình là v k

mà hôn nhân là v tha và vì th n a: m

ƣ

làm m

ƣ i ch

ý phân bi t l

t có th v

mình h nh phúc l is

ơ

t còn quan h

ƣ ƣ

y s làm cho v

ƣơ

n con cái h có giúp ƣ

, h nh phúc c a bà m ƣ i v , còn có ph n s c a m t bà m

u

u anh ch ng n y có giúp cho v mình làm tròn thiên s c a ƣ

iv

ƣ i tình t t, mà là m

ƣ

ƣ

ƣ

bà không th

ƣ

ƣ ƣ ƣơ

r t có th vì s

u t là tình cao ƣ

y không có quy

ƣ

ƣ

h nh phúc c

nhi u v ph

ƣ

nh t c

ƣ

ƣơ

ƣ

m t bà m m

ƣ

ul mr

v y, bên c nh ph n s là m

y. Có khi nó l i ngh ch nhau là khác

ƣơ

th

cho v mình s ng m t

thì

ƣ

. ƣ

t cách tha thi t v i t t c tâm h ƣ

y h ràng bu c m t cách h t s ƣ

không cho bay nh y th a mãn cái chí tang b

ng n

có khi làm

ƣ bi

ƣ i yêu c a mình thành m t tên nô l và làm kh h su ƣ

Th m t ph

ng xem xét l

cho th d

n ph i nhi

u khi n n a mà ph i mm

ƣ c l a ch n m t cách t

V y ph

i.

ƣơ

ƣ c. ƣ

nb ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

62


ơ

H ƣ ƣ

ƣ

ƣ

?

1

nh

h ƣ

ƣ ? ơ

ƣ ƣ .

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ ơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ 63


ƣ

ƣ ẳ

, .

N ƣ

ƣ ƣ ƣ

.

ƣơ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣơ ƣ ƣ ơ ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

thê

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

64


ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ Y

ƣ

ƣ .

ƣ

. ƣ ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ m

ƣ .

ƣ

?

65


ƣ

ƣ ƣ 4

ƣ

ƣ

ƣ

2

h

h

ƣ

ƣ .

i: nh

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. , ? ƣ ƣ

.

ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ .

4

ƣ ƣ

ƣơ

.

66


ƣ

ƣ

ƣ

.

ơ

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

h

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ƣ

ƣ 67


ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

. 5

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ –

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ , vinh phong thê t

ƣ ƣ ƣ ƣ

.

ƣ ƣơ ƣơ

3

ƣ

ƣơ

!

h n h ƣ ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ 5

ƣ

ƣ

ƣ

.

68


ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

.

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. :

. ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

. ƣ

ơ ƣ ƣơ

ơ

ƣ

ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ . ƣ ƣ

! 69


ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ơ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ơ

ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ ƣ ƣ ƣ

.

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

. ? ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ 70


ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ 71


ƣ

4

h n h

ư ng

ng

ƣ

n ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

72


5

n h

hơ ƣ ƣ

ơ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ .

ƣ ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

. ƣơ

ƣ ơ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ơ ơ

ƣơ ƣ ƣ

t ƣ

,

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ơ

ƣ

, ơ

q

ƣ ƣ

ơ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

73


ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

-

ƣ

ƣ ơ

ƣ

! ƣ

-

ƣ

, kh ƣ

ơ ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ ƣ

ƣ ƣ

c

ƣ

ƣ

ƣơ

.

ƣơ

ƣ

ơ

ƣ

? ƣ

:

ƣ

. 74


6

i n ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

.

ƣ ƣơ . ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ !

ƣ

. Nhƣ ƣ

ƣ ƣ

75


! ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ . ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. u, . ẳ

,

Đ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

. ? , . ẳ

. .

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

76


. ƣ

, vai ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

, ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ơ ƣ

ƣơ ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

? ƣ , ơ ƣ ƣ

ơ

ƣ ,

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

.

77


Ọ ƣơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

. ơ ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ƣ

: Đ .

, ẳ : ,

. ƣ ơ

!!!

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. ƣ ƣ 78


ƣ

ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

.

, ? : : ƣ

-

?

-

! ƣ

-

ƣ

!

Ự ƣ ƣ

ƣ

ƣ

,

ƣ ƣ .

79


ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ

ƣ

nhiên ƣ ƣ

ƣ

.

1 ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣơ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ ƣơ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣơ ơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣơ

ƣ

80


kia. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ơ . ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

. ơ ƣ

ƣ ƣ

. ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ .

81


ƣ

:

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ơ ƣơ

ƣ

ƣ : ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ng ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

i ƣ

tr ƣ . ƣ

ƣơ

:

, . Đ

,

Đ , ! ,

82


. ,

, . , . , . ẳ

,

Đ

? ,

ƣơ

, . ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣơ ƣơ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ .

ƣơ

ƣơ

: ƣ ƣ 83


, . ƣơ ơ

ơ

Đ ƣ

ƣ . ƣ

ƣ ƣ ơ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

g

ƣ

: ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣơ ƣ

ƣ ƣơ

ƣơ ƣơ ƣ 84


ƣ ! ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

.T

ƣ

ƣ

ƣ

. . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ơ

, kh

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ơ

. ƣ

. ƣ

ƣ 85


ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ -

ƣ

ƣ

ng: !

2. Nhân sinh quan ƣ ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

86


ƣ ƣơ ơ

. ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ơ

ƣơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ ƣ .

ơ

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ 87


ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

,n ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

s ƣ ƣ . ƣ ƣ

, nh ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

,

.

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

.

88


ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

phu. ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

.

ơ

ơ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

.C

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

, khoe khoang

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. Cho nên

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣơ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ .

ƣ ƣơ

ơ ƣ

. 89


ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ơ

ƣ

ƣơ . ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

6

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ƣ ƣ

6

90


ƣơ ƣ ƣơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

-

! ƣ

-

ƣ .

ƣ

-

ƣ

!

. Tâ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ 91


ƣ ƣ ơ

. ƣơ

L ƣ

ƣ ƣ

ƣ

c

ƣ

. ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ

ơ ƣơ

ƣ

ƣơ 92


ƣ ƣ

ƣ ,g ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ ƣ

ƣ . ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ .

93


.

ƣ

ƣ ƣ ƣ

, hy sinh

ơ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ơ ƣ

ƣơ ƣơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ ơ

ơ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣơ

,

ơ ơ ƣ ơ

ƣơ

ơ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ 94


ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ơ

ƣơ

ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ

cao. : ƣ

ƣơ

ƣ

ơ

ƣơ

.

ƣ

ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

. ƣ

i

ƣ

ƣ

?

95


ƣ

ƣ

ƣơ

:

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣơ ƣ

ƣ ƣ

. ƣ ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ ƣ

, vô c . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ ƣơ ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

, ta

ơ ƣ

ƣ

ƣ

96


ƣ ƣ

.

N ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ . ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

7

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

? ƣơ

7

.

.

.

97


ƣ

ơ ƣ

ƣơ ƣơ

.

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ : :

. . :

ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

98


ƣ

n

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

.

99


hương Ệ

1. uan niệm về ái tình của người con gái và người con trai ƣ c h t là cùng m t ti

u ta

ƣ

ƣ

ƣ i có m t cách quan ni m khác nhau. Th t là c m t s hi u l m to tát gây th t v ng

m

ƣ

h t s c chua cay. V

ƣ

n ph i nh n rõ ch khác bi ƣ

tránh nh ng th t v

d i, b ƣ i

t i vì khi yêu, h yêu theo m t khát v ng riêng, không gi ng khát v ng th m kín c ƣ

ƣ

ƣ

ƣ i ph n

m c a h . T m th m k t mãn là cái th m k

A. i nh

ngư i

ng chung mà không ai hi u ai c

n ng

ƣ ƣ vì s

ƣ

p, vì nh c d

ph c, cái thú làm ch nhân c a h

ơ

cho h th a mãn cái thú chinh

tình yêu ích k và phi lý. V

i lý trí n a c . Theo h

Nh ng y u t h

8

ƣ

ng lý trí riêng c a

ƣ i ph n ƣ

ƣ ƣ ng khoan h

ƣ i yêu, h r t có th

ƣơ

ơ ƣ

uv it tc m

m tuy t v

ƣ cm

t l i, chinh ph c qu tim

u nàng tr trêu, l i yêu c u chàng hãy hy sinh cho nàng m t chút

nh ng danh v ng mà chàng b ngay! Chàng s vi n nhi u lý l 8

ái

ƣ c lòng khao khát chinh ph c cùng tham v ng c a h . Vì

nh ng hy sinh y làm th

ƣ

ƣ

ƣ i h yêu ch khi nào

tình, h th t h t s c ích k . H r t có th

c

ƣơ

ng y u t không m y gì quan h . Trong

i s ng xã h i c a h , h r t có th

d n thân vào nh

ƣ

.

nc

iv

ƣ c h t. H yêu

ông b t ngu n t xác th

ah l

nó, mà lý không th nào hi

ƣ i

m c a mình, thì trái l

tình s l p t t ch

u trung trong nh ng vi c làm c

i ƣ

Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas. (PASCAL)

100


ƣ

ƣ

nh thán ph

ƣ

cs

làm vui lòng

th a mãn thú chinh ph c và lòng khao khát danh l i c a

h . ƣ c thiên h hoan nghênh nhi t li t. Chàng b o v

M

ƣ c hãnh di n có m

um ƣ

, thiên h ơ

không mu bèn nh t

ƣ i yêu:

ƣ i ch ng cái th

ƣ i yêu c

m yn

nh t ch i: Th còn gì danh d c a anh n ƣ

M t chàng làm ngh b ngh

ƣ i yêu chàng nài n

t bi

n vi c l

u theo cho vui lòng nàng. Sau khi k t ƣ

hôn, ái tình th a mãn, chàng l

t bi n n a, nghe theo ti ng g i

c a giang h . ng, ng phu tho R

ng lòng b

nh l

c, ch nghe theo cái thú phiêu b t giang

ƣ

h c ƣ

dám ch t vì tình, dám quyên sinh ho c gi ƣ

d

ƣ i yêu ho

c uv

mà th t ra vì u t h n không ch u th y b t c t

ƣ

c thì h gi t ch

c a h là tình yêu chi ƣ c nh ng c ch ƣ

ƣ

ƣ

t cách r t ƣ

ƣ ng cái c a mà t tay h

yd

ch, còn tiêu c c thì h quyên sinh. Tình yêu

t. ƣ i

c cao siêu, tài h c tuy t v t kính

ƣ

s d

ƣ

ƣ i

p và

không khêu g i. Ái tình c

ƣ

i r t khác xa ái tình c

ƣ

m n y: h yêu vì

m M t ngày kia ông Talleyrand ng i chung trên chi c xe v t th giai nhân c

ƣơ

i, bà De Stael là m

ng

101


ƣ i tri

nh t. Khi chi c xe s p ch y lên c u sông Seine, bà De Stael h i ông

Talleyrand, m t nhà ngo i giao có ti ng c -

N u chi c xe chúng ta r i l t xu ng sông, ông s v

Nhà ngo i giao li -

,r

Tôi còn l

ƣơ ƣ i b o bà De Stael:

ƣ

ƣ

ƣ i yêu c a h , s ƣ

ƣ

ƣ

ƣ im

ơ ƣ

p yêu ki u n

ƣ im

ƣ iv t

ƣ

r t xem

ƣ ng giai c p kém hèn, ít thông

ƣ i v giai c

ƣ

li n

ah .

i r t có th mê say m

c m th y d ch

ơ

p mà thôi. B i v y, i cho h

ƣ

ơ

n th y

t t b nh, kh s

nh ng khoái c m c a xác th t, hay nh ng c m xúc v v

T

ƣ

ƣ ng c a nh c thân, yêu chu ng s

. H ch thích s

phai m

c?

i c a bà!

iv l

ƣ c Pháp:

ơ

c

c không th ƣ cb

ông. Nh ng b n gái h c gi i trong l

ƣ

iv ƣơ

ƣ i con trai c m ƣ

th y b s nh c r t nhi u. Trái l i, h r t yêu nh ng b

ƣ ng t v

thán ph c h và c y h ch cho bài v Quan ni

ƣ

c bi t c

ái tình, là l y s khoái c m v nh c d c, s c ơ

d c, b ng b t nh t th i làm n n t ng, khi n cho thú ái tình y thành m t th b

i v y, h thích yêu nh ƣ

yêu c a h

ơ

ng c m g pm

ƣ c mà g

i tình s

ƣ c, h nh y b

n ch p gi t cho k

, li ng gáo qu t mi ng r

ƣ

a c p m t th m m c a h , thì h

ƣ i xin trong m t th i gian ch p nhoáng, n u h không l i d n

ƣ

ƣơ

ƣ c, u ng

cu

uh

ƣ ƣ c s d dãi c

i ƣ i

v t ch t c

Chính b i ái tình c a h

trên nh c c m, nên ái ƣ

tình c a h không b n b

t tình yêu thành th t và

b ng b t b c nào. Chính ái tình h toà ƣơ

trên nh c d c, nên d bùng cháy lúc h còn tr tu i,

i khao khát s khoái l c v t ch t. V

ƣ ng thành nh c d c d u d n, ái tình h 102


ơ

tr nên sáng su t và b n b

iv ym

tình chân c

ƣ

i thanh niên là tu

t ái

ƣơ

i là ái tình toàn di n, kiêm c

nv t

ch t, tình c m và tinh th n. Ái tình c a thanh niên là ái tình thiên v t ch t. ƣ theo

ƣ ch

cd

ƣ c ái tình h ch

ng

c m nh t th i, sôi n i, b ng b t: l i th th t c a h ch là nh ng nét ch vi t trên

bãi cát, không gì b

mc . ƣ

Vì b i tình yêu c nh ng k

n tình c

nh t t s không còn là món v t mà h ƣ ch

là m

ƣơ

ƣơ

ƣ iv

ƣ

không n

ƣ ơ

ơ

h là m ơ

h chinh ph ƣ

a mà ch còn

h th a mãn thú chinh ph c, nên h

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

n, h s l i d

ơ

iv ơ

c am

y ho t

is

ƣ ơ

ƣ ng g

ƣ

ƣ i y làm v và n u h ƣ

ƣ

i là t t c l s ng c a cu

t th i gian, ho c là m t công vi

c ƣ

ng và tham v ng c a h

i h , còn nhi u vi c khác quan tr

i nh

ƣ

ƣ c, t c h s

i th

ông m t c h

Nó ch là m

ơ

c quy n s h u c a h . H yêu v

ƣ

gi m li n. B i v y, n

ƣ

dãi v i h . H

ƣ i. Khi mà thú chinh ph c không còn n a, tình yêu c

ngư i ƣ

ih s

ơ

n t ái tình trên s ƣ

trên nh ng c m kích b ng b t nh t th vi c x y ra b

c ch n h s

m n a.

Ái tình c

nào h

ƣ c khi u th m m c a h .

p, m mi u, vui v , và bi t th ƣ

c r t kém, nên h ch yêu

ƣ

ƣ

p, trên nh c d c, trong thú chinh ph c, nl

ơ

ƣ

t công ƣ i, là

i cho nó là t t c l s ng c

m t cái gì thiêng liêng và b n b nh t. Nh ng y u t tr ng y u c a ái tình ph n ph n nhi u c m v nh c d c hay s

pl

ƣ

ƣ

l

trên lý trí; nh ng khoái iv ih

ƣ

n.

103


ƣ

ƣ ng t hào là m t k th c t ƣ

s ng h

c t lý trí l i khô

ƣ c l i, ít ch ơ

b

i ƣ i

i tình c m c a h ƣ

i s ng h

ái tình thì h yêu

i v y, m t khi yêu, tình yêu r t là lâu dài b n b . H h a là h gi l i và

m

i. L i n a, h yêu ai mà h kính ph c. ƣ

R t có th h kính ph

là vì có nhi u tr ng i không thu n ƣ

ti n cho h yêu, ch th t s , h có kính ph

ƣơ .

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ , ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ ƣơ

. 104


ƣ

ƣ ƣ . ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

?

ƣ ƣ

Y ơ

ƣ

ƣ ơ ƣơ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ơ

105


ƣ

ƣ

t ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

.

ƣ

. ƣ

ƣ ? ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ . ơ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ : ƣ

! ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

106


ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

107


hương 7 Ự ƣ khô

ƣ

. ƣ

ƣ

ơ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

1

n

gi

.

nh

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

t ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ 108


ƣ

2

ƣ .

n ƣ ƣ

ƣơ ƣ

ơ

ơ

ƣ ơ .

ƣ

ƣ

.T

ƣ

ƣơ ƣ ƣ

ƣ ơ

ng

ƣơ ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

, khi con khôn ,m ƣ .

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ơ

,l

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ 109


ƣ ƣ g

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ : g,

ƣ ƣơ ƣ

g ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣơ ƣơ ƣ

.

3. Kh

h ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ , âu y

ƣ

:

(Mens si tu veux, mais dis-

: Anh ’

110


ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

v ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

! ƣ

ƣ

. ơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

? ƣ

ơ

ƣ ƣ ƣ

. ƣ

ơ

ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

. Tâ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ơ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

, 111


ƣ

ƣ ơ

hay c ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣơ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

4

n

ng h

i nh

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

.

112


ƣ

18

ƣơ

ây ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

N ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

5

ơ

nh ƣ

. ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

, ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ 113


ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ơ ƣ

ơ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣơ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ơ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ .

ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ng x ƣ

ƣ

.

6

n

h

h ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣơ ƣ

. 114


ƣơ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

c.

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

,n

ƣ

.

7

h ng n

ngư i

n

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

115


ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

,p ƣ

ƣ

ơ

lo

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ . c. Hay ganh ƣ , ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣơ

ƣơ ƣ

ƣ ƣơ ƣ

ơ ƣ

ơ ƣơ

ƣ ƣ

ƣ 116


ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

-

! ƣ

-

ơ

!

ƣ

-

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣơ ƣ .

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

117


ƣ ƣ ƣ

.N

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ ƣ

. ƣ ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ơ

ƣ

.

. – ƣ .

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

:

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ 118


ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ . ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ . ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ bao nhiêu

ƣ

ƣ ƣ 119


ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ơ

ƣ

n

ƣ

ƣ

ƣơ ƣơ

ƣ

ƣ

. ? ƣ

, ƣ

ơ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ƣ

120


ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

.

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

1

h

ng h

n

ngư i

n

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ơ ƣ ơ

ơ

: ƣ

, ƣ

ƣ

,

ƣ Đ

121


ƣ

.

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

t ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

2

h

ng h

n

ƣ

ngư i

n ng

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ơ

122


ƣ

ƣ . ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

.

S

! ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ ƣ

g

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

L ƣ ƣ

ƣ 123


ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣơ ƣ

ơ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

. ƣ ƣ

N

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ 124


ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

, hay t ƣơ 9

ƣ ƣ

.C

ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. 10

ƣ ơ

ƣơ

ơ . ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

9

ƣ

.

ƣơ

ƣ

. 10

ƣ

ơ

.

125


Y

.

ƣơ

ây:

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ơ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ơ ơ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ ƣ 126


ơ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣơ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

;

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ơ ơ ơ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

?

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣơ ơ

ƣ

ƣ

ƣ 127


ƣ ƣơ

. -

! ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ .

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ƣ

g

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

, ƣ

ƣ ƣ

128


ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

ƣ ƣ

ƣ ƣ .

ƣ

ƣ ,h ƣ

– ơ ,

ƣ

ƣ

129


ƣ

ƣ ơ

ơ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣơ

. ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. ƣ

.

ƣ ƣ ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ơ

130


ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ƣ ƣ ơ .D ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

an ƣ . ƣ

ƣ ƣ ƣ

o ƣ

ơ

,

ƣ .

131


hương 8

ƣ

Sau khi

ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣơ .

ƣ ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. . ƣ

ƣ

ơ

ƣ

. ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ .

ơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ 132


ƣ . ƣ

ƣ

yêu nhau, ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ

ƣ

ơ .

ƣơ

ƣ . ƣ

. ơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

i ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

133


ƣ ƣ ơ

ƣơ

. ƣ

, tra ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ ƣ ƣ .

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ơ

ơ ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ơ ơ 11

ƣ ơ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ơ

ƣ

ơ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

11

134


ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ơ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

không

ƣ

ƣ ƣơ

. ƣ ƣ

ơ ƣ

. 135


136


hương 9

Y

ƣ ƣ

1

i

ƣ

.

ngh ƣ

:

. !

ƣ

. ƣ

ƣ . ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ .

137


ơ ƣ

, nhƣ ƣ , khen tôi ƣ

ƣ ƣ ƣ

: ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ

ơ

. ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ơ ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

.

138


2

ng

i ƣ

.

ƣơ

ơ ơ

ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

! ƣ

ƣ

3

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

.

ng n i ƣơ

ƣơ ƣ

ƣ

ơ

ƣ

. ƣ ƣ

4

ng n i h ng

.

h ƣ

ƣ ƣ

. ƣơ

ƣ

ƣ

; không ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

.

139


5

i ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. Nhƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

!

ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

?

ƣ ơ ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ ƣ

ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

140


ƣ ƣ ƣơ ƣ ơ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

.

ƣ ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ơ ơ ƣ

ƣ ơ ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

.

141


6

i

n ƣ

ƣ

ƣ

ƣ , râu ria không ƣ

ơ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

!

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

, không p ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

, lôi

ƣơ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ . ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

!

142


ơ ƣ

. ƣ

. ƣ

. Trong k

ƣ

ƣ

ƣ . . ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ . ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣơ .

143


: . ƣ

ƣơ

ƣ

ơ

ƣ ƣ ƣ

ƣ ƣ

?C

ơ

ƣ

ƣ ƣ

,b ƣ

ƣ

. ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

Y

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

Y

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ 144


ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ ƣ

ƣ

.

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

b ƣ

145


ƣ ƣ

. ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

Y

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

Quên

.

ƣ

ƣơ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣ

ơ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ

. ƣ !

ƣ ƣ ƣ

146


ƣ

ơ

ơ

ƣ

ƣ . ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ơ ƣ

ƣ

! Cho m

. ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ơ

ơ

ƣ

ơ

ƣ . . ƣ ƣ ơ ơ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ 147


ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ngƣ ƣ ƣ

.

ƣ

M ƣ

.

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

. ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ

thôi. ƣ

Y

ƣ

ƣơ

ƣ ƣơ

. ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ơ

ƣ

ƣ

, kh ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ơ ƣ

ƣ 148


ƣ

ƣ

ơ

ơ ? .

? ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ .

ƣơ

ƣơ

ƣ ƣ

ƣơ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣơ

ơ

ƣơ

ƣơ

ƣơ

ƣ . ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ

. ƣ

ƣ ƣ ƣ 149


ƣ ƣ

?

ƣ

ƣ

ƣ

ơ ƣơ ƣ

: Yê ƣ

ƣ

.

150


. A. de Musset ƣ ƣ

. ơ

ƣ

ơ

. Chamfort

ƣ

ƣ ƣ .

ƣ

ƣ

ơ

,

. Meilhan Y

ƣơ

ƣ

ƣơ

.

ƣ

,n ƣ

ƣ

. La Rochefoucauld

ơ

ƣ

. Labious

ƣ

ƣ

ƣ Victor Huygo ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ơ . Pascal

ƣ

ƣ . Fracis Wey

ƣ

ƣ

ƣ

151


. Lacordaire ƣ

13.

ƣ

ƣ

. Helvetius ƣ

. Adolphe Riard

ƣ tiêu vong.

ƣ

ƣ Diderot

ƣ

ƣ .

ƣ ng ƣ

ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

. Emile Deschanel ƣ

. Lamartine ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

ƣ Adolphe Ricard . Meilhan

. Chamfort ƣ

ƣ ƣ

ơ . Dulos 152


ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ ƣ

. Labouisse ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. Montesquieu Y

ƣ

ƣ

ƣ

ơ . Benjamin Constant Y

.

ƣơ

. Lamartine , không

ƣ

. Ponsard

ƣơ

. Chamfort ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

ơ

ƣ

. Socrate ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. Richepin

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ .

153


ƣ

ƣ

. ’

ƣ

ƣ ƣ

ƣ .

ƣơ

ơ

ƣ

ƣơ Ph. De Varenne Y

ƣ

ơ ơ

. Van Paul Richter ƣ

ơ

ƣ

ƣ

. Ch. Fonner ƣ

ƣơ

.

. Beauharnais ƣ

ƣ

ơ

. Lamennais

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣơ ƣ

ơ ƣ

ƣơ ƣ

ƣ

. Alphonse Esquiros ? . Voltaire ƣơ

ƣ

ƣ

ƣơ La Rochefoucauld

ƣ

ƣ

. 154


ơ

ƣ

. Quinault . Rivarol .

ƣ

ƣ . ƣ

.

. Gardan ƣ

54. Ngƣ

ƣ

ƣ

. Meilhan ƣ

ƣ

ơ

.

ơ

. La Rochefoucauld ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

. J.des Vignes Rouges ƣ

ơ

. La Rochefoucauld

ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ

. Ch. Romainveile

ƣ

ƣ . 155


Rochebrune ƣ . La Fontaine ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ ơ

. Cô de Lespicasse

ƣ

ơ

ƣ

ƣ

ơ

. J. J. Rousseau

ƣ quên ân. Lamartine ƣ

. J. J. Rousseau ƣ

ƣ

. Rochebrune

ƣ

:n ƣ

. Rochebrune

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ .

.

ƣ

ƣ

ƣ

. Fontanes

ơ

. Virgile . Fontanes 156


ƣ

ƣ . J. Chardonnes ƣ

. J. Chardonnes ơ

ơ

.

ƣ

ơ

ƣ

. Daniel Gray ƣ

. Saint Prosper ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

A Maurois ƣ ngu.

ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

La Rochefoucauld Y

. Stahl ƣ

ƣ

ƣ

Y

ƣ

. Charles Pougen ƣ

ơ a.

ƣ

ƣ . Riccobion . Godwin ƣ

ƣơ

ƣơ

.

157


.

ƣ .

ƣơ

ƣơ

. P. Stendhal

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ thôi.

ƣ

.

ƣ

. Pope

95

ƣ

ƣ

ƣ

. J. J. Rousseau

ƣ ƣ

ƣ

. Saint Maurice

. Cô de Lespinasse ơ

. Blancsard ƣ ƣ

ƣ . Daniel Stell 158


ƣ ơ

. Achille Poincelot ƣơ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. Sanial Dubay ƣ

ƣ

.

ƣ

ơ . Cô de Lespinasse

ƣ

ƣ

ơ

.

. Properce

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ . Montaigne

ƣ

ƣ

ƣ

.

Saint Cyprien ƣơ

. Cô Lespinasse

ƣ

g. Balzac ƣ . Richepin 159


.

ƣ

ơ ƣ

ơ ƣ

ơ

ƣ

ƣ ƣ

. Chamfort

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

. Alfred De Vigny .

ƣ

ƣ

.

ƣ . Boissy ? Rochebrune ƣ

ƣ

thôi.

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

. J. J. Rousseau

ƣ

ƣ

ƣơ

. Montaigne ƣ tay.

ƣơ

ơ

160


Saint ƣ

ƣ

. J. J. Rousseau

ƣ

ƣ

ƣ

. Balzac ƣ

.

ƣ

ƣơ

yêu gây ra. Publius Syrus ƣ

. Le Tasse

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

. Balzac

ơ ơ

ƣ

ƣơ

. Theopile Gautier ƣ . Pigault Lebrun ƣ

ƣ

. Victor Hugo . Adolphe Ricard

ƣ

.

ƣ 161


ƣ

ƣ .

ƣ

ƣ

. P. Rochep

Y

.

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

. La Rochefoucauld

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ . Beauchêne

ƣ

. Barthe ƣ

ƣ

. Malherbe

ƣ

ƣơ . Gina Lombroso

ƣ

ƣ ƣ

ƣơ

. Gina Lombroso

ƣ

. J. J. Rousseau ƣ ƣ

ƣ

ƣ

. 162


Gina Lombroso ƣ

ƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ ƣ

ƣ ƣ

ơ

ƣ

ơ

. Gina Lombroso

ƣ

. Gina Lombroso

ƣ

ƣ ƣ

. Gina Lombroso

ơ

ơ

.

.

ƣ

15

. J. Joubert

ƣ

ƣ

ƣ ƣơ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ .

ƣơ

ƣ

. J. Joubert

ƣ

, ƣ ?

-

:

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

!

!

ƣ

. ron . 163


Marivaux .

162.

. Properce ƣ ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

.

ƣ

164.

.

. Balzac ƣ ƣ

ƣ

.

. Ovide .

ƣ

ƣ

. Scribe

ƣơ .

ƣ

ƣ . Adolphe Ricard

ơ

ƣơ . 164


La Rouchefoucauld ƣ

ƣ

ƣ

17

.

ƣ

ơ . Ph. De Varenen

ƣ

ƣ

ƣ

. Ronsard

ƣ

ƣ

Y

.

ƣơ ƣ

ƣ .

ƣ ƣ

ƣ

ƣơ

ƣ

;

ƣ

ƣ

ơ

.

Achille Poincelot ƣ

ƣ

. Rochester

.

. J. Chardonnes ƣ

. Adolphe Ricard ƣ ơ

. J. Chardonnes

ƣ

ƣơ

ơ

. Stendhal . 165


Lamartine ƣ

ơ

ƣ

. Byron

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ

ơ Bernard Shaw

189. Ngƣ ơ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ơ

ƣ . A. Maurois

ơ

ƣ

. Balzac ƣ .

ƣ

ơ

. Dorothy Dix

ƣ

ƣ . Dorothy Dix

19

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

.

ƣ ơ

ƣ

ƣ

ƣ

?

ƣơ

ƣ

ƣ

. ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

. 166


Lelend Foster Wood ƣ

ƣ . Foster Wood . Dorothy Dix

ƣ

ƣ . Gina Lombroso ƣ

ƣ

.

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ơ

ƣ ơ ƣ

ƣ ơ

ƣ

? Gina Lombroso

ƣ

. Abel Bonnard ƣ

ƣ

.

Abel Bonnard ơ

ƣ

. Abel Bonnard . Ch. Wagner ƣ

ƣ ƣ

ƣ

ƣ

ƣ ƣ

. Arthus

167


ƣ ƣơ

ƣ .

ƣ

Emerson ƣ

ƣ

ƣ

ƣơ

.

ƣơ nh hoa ,

ƣ

ƣơ

. Lamartine ƣ

. Danie ƣ

ƣơ

ƣ

ƣ ƣ

âm u, xa

ƣơ

ơ

. Browning ƣ

ƣ

. Emerson ƣ . Pascal ƣ

ƣ

. Pascal

ƣ thông minh.

ƣ

ơ

ƣ

ơ

ƣ . Maryse Choisy . Louis De Robert 168


. Paul Abara ƣ

ƣ

ƣ

. Bô-Yin-Ra !

ƣ

ƣ

. Louis De Robert

ƣ

ƣ

ƣ

. Marcel Proust ƣ ơ

ƣ

ƣ

. J. Chardonnes

ƣ

ƣ

ƣ

ƣ

.

169

NDC-Thuat_Yeu_Duong  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you