Issuu on Google+


GALICIA EN CIFRAS anuario 2007

Xunta de Galicia Consellería de Economía e Facenda Instituto Galego de Estatística Santiago de Compostela, 2008


Elaboración

Instituto Galego de Estatística

Edita

Xunta de Galicia Consellería de Economía e Facenda

Colección

Área de Difusión

ISSN

1696-4802

Depósito legal C-3130-2004

Deseño e produción xeral VERMASMEDIOS, S.L.

Tiraxe 400

4

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE

introdución

O Instituto Galego de Estatística realiza, desde o comezo da súa actividade, o anuario Galicia en cifras. Neste anuario recóllense as principais variables de contido estatístico das diferentes fontes de información dispoñibles no período de referencia e sobre os diferentes ámbitos e materias da realidade socioeconómica relativas á Comunidade Autónoma de Galicia. Ao igual que nas tres edicións anteriores, nesta publicación entrégase un CD-ROM cunha aplicación que permite a consulta temática da información que se vén difundindo ao longo dos anos. Así, no CD-ROM recóllense unha serie de táboas multidimensionais e unha aplicación que lle permite ao usuario a elaboración de táboas personalizadas. Con este recurso facilítase tanto a consulta da última información dispoñible como a de información retrospectiva e intégrase tamén a información para os diferentes ámbitos territoriais. O anuario dividiuse en 14 capítulos xunto co anexo municipal. Como todos os anos, incluíronse táboas novas, relativas a novas operacións estatísticas ou a estatísticas que, aínda que non estaban no anuario en edicións anteriores, se considerou interesante introducir. Non quixésemos deixar de sinalar que este anuario non é un traballo perfecto, xa que se poden detectar carencias. Polo tanto, co obxecto de mellorar a calidade, calquera comentario, crítica ou suxestión que se poida facer sobre el será ben recibida e recollida para unha posterior revisión. Para rematar, por ser unha obra que recolle información de multitude de fontes, queremos agradecer a valiosa colaboración prestada polas institucións públicas que nos facilitaron datos, e esperamos que a información aquí recollida lles sexa de utilidade a todos aqueles que a necesiten para un bo desenvolvemento dos seus traballos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

5


ÍNDICE

ÍNDICE Signos empregados_14 Siglas e acrónimos_15 1 Territorio, recursos naturais e medio_17 Definicións_18 Límites e posición xeográfica_21 Extensión superficial por zonas altimétricas_21 Número de concellos segundo a súa superficie e superficie media_21 Entidades de poboación. Ano 2007_22 Entidades singulares de poboación polo seu número de habitantes. Ano 2007_22 Rede de estradas polo organismo do que dependen. Ano 2007_22 Rede de estradas polo tipo de pavimento. Ano 2007_23 Rede de estradas polo ancho de pavimento. Ano 2007_23 Densidade da rede de estradas. Ano 2007_24 Posición xeográfica das estacións meteorolóxicas_24 Temperaturas. Ano 2007_25 Humidade, precipitacións e xeada. Ano 2007_26 Horas de sol, insolación e vento. Ano 2007_27 Superficie dos espazos naturais protexidos de Galicia_28 Lumes forestais e superficie afectada. Ano 2007. Datos provisionais_29 Dispoñibilidade da auga_29 Distribución da auga por grandes grupos de usuarios_30 Recollida e tratamento das augas residuais_30 Residuos urbanos recollidos_30 Residuos xerados polo sector industrial_31 Gasto das empresas do sector industrial na protección ambiental_32

2 Poboación_33 Definicións_34 Poboación e densidade de poboación. Ano 2008_37 Cifras oficiais de poboación o día 1 de xaneiro de cada ano_37 Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2007_37 Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007_38 Evolución dos nacementos, das defuncións e do crecemento vexetativo. Galicia _39 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2006_39 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2007. Datos provisionais_39 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2006_40 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2007. Datos provisionais_40 Migracións no período 2000-2007_41 Indicadores demográficos. Estrutura da poboación. Ano 2007_42 Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006_42

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

7


3 Sanidade_43 Definicións_44 Profesionais sanitarios colexiados segundo a provincia onde se colexiaron. Ano 2007_46 Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2007_46 Indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado. Ano 2007_47 Defuncións segundo a súa causa. Homes. Anos 2005 e 2006_48 Defuncións segundo a súa causa. Mulleres. Anos 2005 e 2006_49 Defuncións segundo a súa causa.Total. Anos 2005 e 2006_50 Defuncións segundo a súa causa por 100.000 habitantes. Anos 2005 e 2006_51 Número de casos de enfermidades de declaración obrigatoria. Ano 2007_52 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Homes. Ano 2006_53 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2006_54 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia.Total. Ano 2006_55 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia por 100.000 habitantes. Ano 2006_56 Enfermos dados de alta con residencia en Galicia segundo a provincia de hospitalización. Ano 2006_57 Enfermos dados de alta con hospitalización en Galicia segundo a provincia de residencia. Ano 2006_57 Prazas dotadas nas institucións do Servizo Galego de Saúde por ámbito asistencial. Ano 2006_58 Recursos materiais do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007_58 Profesionais integrados no novo modelo de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007_59 Prestación farmacéutica en receitas médicas oficiais do Servizo Galego de Saúde en atención primaria. Ano 2007_59 Defuncións por suicidio segundo sexo e grupos de idade. Ano 2006_60

4 Educación, cultura e lecer_61 Definicións_62 Centros docentes públicos de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións_64 Centros docentes privados de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións_64 Total centros docentes de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións_65 Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións_65 Alumnado nos centros privados de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións_66 Alumnado no total de centros de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións_66 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2006-2007_67 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2006-2007_68 Alumnos matriculados segundo a titulación. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2007-2008_69 Alumnos matriculados segundo a titulación. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2007-2008_70 Alumnos matriculados por campus. Galicia_71 Profesorado universitario. Galicia. Curso 2007-2008_71 Produción editorial. Ano 2007_71 Produción editorial en España segundo o idioma de publicación_72 Persoas que realizaron actividades culturais no último ano por tipo de actividade_72

8

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE 5 Mundo laboral_73 Definicións_74 Poboación de 16 e máis anos segundo a súa relación coa actividade económica (medias anuais). Ano 2007_80 Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007_81 Taxas de actividade por grupos de idade e sexo_82 Taxas de paro por grupos de idade e sexo_83 Poboación ocupada por sectores económicos e sexo (medias anuais)_84 Poboación ocupada por sectores económicos (medias anuais). Ano 2007_84 Poboación ocupada por situación profesional e sexo (medias anuais)_85 Poboación inactiva por situación de inactividade (medias anuais). Ano 2007_85 Número medio de activos, ocupados e inactivos por vivenda. Ano 2007_86 Características do paro rexistrado. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2007_86 Demandas e ofertas de emprego activas, e colocacións rexistradas. Ano 2007_87 Contratos de traballo iniciais, segundo o tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. Ano 2007_87 Regulación de emprego. Traballadores afectados por expedientes autorizados. Ano 2007_88 Conciliacións individuais e colectivas. Ano 2007_88 Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2007. Datos provisionais_89 Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2007_90 Accidentes de traballo con baixa segundo a gravidade e o sector económico. Ano 2007_91 Enfermidades profesionais con baixa segundo sector económico. Ano 2007_91 Índices de incidencia de accidentes laborais_92 Afiliacións á seguridade social en alta laboral. Ano 2007_93 Emprego, desemprego e pensións nas fontes tributarias. Ano 2006_93 Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2007_94

6 Benestar e participación social_95 Definicións_96 Perceptores de prestacións por desemprego (medias anuais). Ano 2007_101 Fondo de Garantía Salarial. Importe total das prestacións acordadas segundo a modalidade. Ano 2007_101 Número de pensións contributivas en vigor e importe medio segundo as clases. Ano 2006_102 Número de beneficiarios de prestacións non contributivas segundo o tipo de prestación. Ano 2007_103 Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Ano 2007_103 Fogares segundo o intervalo de ingresos netos mensuais. Ano 2007_104 Fogares segundo a tipoloxía de ingresos. Ano 2007_104 Taxa de risco de pobreza_104 Número e porcentaxe de fogares con gasto en diferentes conceptos. Galicia. Ano 2007_105 Gasto medio mensual do fogar en diferentes conceptos. Ano 2007_105 Gasto en consumo final dos fogares por grandes grupos de gasto. Ano 2006_106 Rexistro da propiedade e actividade notarial. Ano 2006_106 Penal. Condenados segundo o tipo de delito. Ano 2006_107 Penal. Menores segundo a infracción cometida. Ano 2006_108 Arrendamentos urbanos segundo a causa de litixio. Ano 2006_108 Asuntos penais (xulgados de paz) segundo o tipo de asunto. Ano 2006_108 Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo o xénero e a persoa causante do maltrato. Ano 2006_109 Eleccións ao Congreso de deputados, marzo de 2008_110

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

9


7 Sector agrario, pesca e acuicultura_111 Definicións_112 Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007_114 Efectivos de gando porcino. Decembro 2006_114 Maquinaria agrícola. Ano 2005_114 Principais producións agrícolas. Ano 2006_115 Principais producións gandeiras. Ano 2006_115 Produción de madeira. Ano 2006_116 Prezo do leite refrixerado. Media anual_116 Prezos da terra. Ano 2006_117 Renda agraria. Ano 2005_117 Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros a prezos básicos. Ano 2005_118 Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2005_118 Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2006_119 Pesca desembarcada en Galicia: produción en primeira venda_119 Pesca desembarcada en Galicia: valor da produción_120 Buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Datos a 11/07/2008_120

8 Enerxía, industria e construción_121 Definicións_122 Consumo de produtos petrolíferos. Ano 2007_124 Produción de enerxía eléctrica. Ano 2006_125 Distribución de enerxía eléctrica por sectores de uso. Ano 2006_126 Enerxía eléctrica distribuída nas actividades industriais. Ano 2006_126 Enerxías renovables. Número de instalacións e potencia eléctrica instalada. Ano 2005_127 Industrias mineiras: resumo global. Ano 2005_127 Industrias mineiras: produtos enerxéticos. Ano 2005_128 Industrias mineiras: minerais industriais. Ano 2005_128 Industrias mineiras: produtos de canteira. Ano 2005_129 Industrias mineiras: produtos de canteira (rocas ornamentais). Ano 2005_129 Industrias mineiras: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_130 Produtos enerxéticos: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_131 Minerais industriais: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_132 Produtos de canteira: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_133 Produtos de canteira (rocas ornamentais): número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_134 Industria da construción naval: demanda de barcos_135 Vendas e importación de cementos. Ano 2007_135 Construción de vivendas libres e protexidas. Ano 2007_136 Prezo da vivenda libre e protexida. Base 2005. Ano 2007_137 Licitación oficial. Ano 2007_137 Locais relacionados coa actividade inmobiliaria segundo magnitudes principais. Galicia_137 Enquisa industrial de empresas. Persoas ocupadas e importe neto da cifra de negocios por agrupacións de actividade_138 Enquisa industrial de empresas. Variables por agrupacións de actividade. Ano 2006_139 Enquisa industrial de produtos. Produción industrial que se pode comercializar por agrupacións de actividade_140

10

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE 9 Servizos de mercado_141 Definicións_142 Establecementos hoteleiros e de turismo rural abertos estimados por categoría. Decembro de 2007_147 Prazas estimadas dos establecementos hoteleiros e de turismo rural por categoría. Decembro de 2007_148 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros e de turismo rural por procedencia. Ano 2007_149 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros por categoría. Ano 2007_149 Pernoitas en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007_150 Grao de ocupación por prazas e estadía media en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007_150 Gasto total dos viaxeiros non residentes aloxados en establecementos hoteleiros de Galicia. Distribución por concepto do gasto. Galicia_150 Locais relacionados coa actividade do turismo segundo as magnitudes principais_151 Actividade do comercio en Galicia segundo as magnitudes principais e grupos de actividade. Ano 2006_151 Parque de vehículos. Ano 2007_151 Vehículos matriculados. Ano 2007_152 Transferencias de vehículos por provincia de matriculación. Ano 2007_152 Accidentes con vítimas e vítimas segundo o lugar do accidente. Ano 2007_153 Buques mercantes entrados nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais_154 Transporte marítimo de mercadorías nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais_154 Tráfico de transporte nos aeroportos de Galicia. Ano 2007. Avance_155 Investimentos totais realizados na rede de estradas, nos portos e costas e nas obras hidráulicas. Ano 2007. Datos provisionais_155 Transporte ferroviario de mercadorías con orixe en Galicia_155 Transporte ferroviario de mercadorías con destino en Galicia_156 Transporte de mercadorías por estrada con orixe en Galicia_156 Transporte de mercadorías por estrada con destino en Galicia_157 Persoas que viaxaron no transporte urbano regular xeral_157 Locais relacionados coa actividade do transporte segundo as magnitudes principais_157 Entidades de crédito: depósitos do sector privado. Ano 2007_158 Entidades de crédito: créditos. Ano 2007_159 Entidades de crédito: número de oficinas. Ano 2007_159 Hipotecas. Ano 2007. Datos provisionais_160

10 Administración pública_161 Definicións_162 Recadación tributaria líquida realizada polo Estado en Galicia. Ano 2006_164 Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa. Ano 2007_164 Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006_165 Participación de Galicia no Fondo de Compensación Interterritorial_165 Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos_166 Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos_167 Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos. Ano 2008_167 Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos. Ano 2008_168 Orzamentos das sociedades públicas e entes públicos. Ano 2008_168 Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2006_168 Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais_169 Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2006_169 Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais_170

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

11


11 Mercados e prezos_171 Definicións_172 Estatística de comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Datos básicos e resumo por áreas xeográficas. Ano 2007. Datos provisionais_174 Exportacións e expedicións de mercadorías con orixe en Galicia. Ano 2007. Datos provisionais_175 Importacións e introducións de mercadorías con destino Galicia. Ano 2007. Datos provisionais_176 Investimento bruto efectivo estranxeiro en Galicia por país de orixe. Datos provisionais_177 Investimento bruto efectivo de Galicia no estranxeiro por país de destino. Datos provisionais_178 Índices de valor unitario do comercio exterior por destino económico. Referencia ano 2005. Galicia_179 Índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais e taxas de variación interanual_180 Evolución do índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais_180

12 Actividade empresarial_181 Definicións_182 Número de empresas por condición xurídica. Ano 2007_184 Número de empresas por estrato de asalariados. Ano 2007_184 Número de empresas por actividade principal. Ano 2007_185 Número de unidades locais por actividade principal. Ano 2007_186 Sociedades mercantís creadas. Ano 2007_187 Sociedades mercantís disoltas. Ano 2007_188 Sociedades mercantís que amplían o seu capital. Ano 2007_188 Efectos de comercio vencidos. Ano 2007_189 Efectos de comercio non pagados. Ano 2007_189 Locais relacionados coa actividade dos servizos á empresa_190

13 Sistema de contas_191 Definicións_192 Cadro macroeconómico de Galicia_195 Contas de bens e servizos, produción e explotación. Galicia_196 Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Ano 2005. Datos provisionais_197

14 Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía_199 Definicións_200 Vivendas segundo tipo de equipamento tecnolóxico_202 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo. Ano 2007_202 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo idade. Ano 2007_203 Porcentaxe de empresas que dispoñen de determinados equipamentos e servizos TIC segundo o sector económico. Ano 2007_204 Porcentaxe de empresas con conexión á Internet e sitio web segundo finalidade de uso e o sector económico. Ano 2007_205 Invencións e patentes. Galicia_206 Gastos internos totais e persoal empregado en actividades de I+D_207 Valor das importacións e exportacións de produtos de alta tecnoloxía por grupos de produtos. Galicia_208

12

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE Anexo. Datos municipais_209 Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano_210 Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. Ano 2007_218 Movemento natural da poboación_226 Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006_234 Indicadores demográficos de poboación. Ano 2007_242 Paro rexistrado por grupos de idade_250 Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. Curso 2007-2008. Datos provisionais_258 Eleccións ao Congreso de deputados. Marzo 2008_266 Empresas con actividade en Galicia a 1 de xaneiro de 2007 segundo sede social e condición xurídica_274 Empresas con actividade en Galicia a 1 de xaneiro de 2007 segundo sede social e actividade principal_282 Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006_290

Mapas Crecemento vexetativo da poboación dos concellos galegos. Ano 2007. Datos provisionais_298 Densidade de poboación dos concellos galegos. Ano 2007_299 Índice de envellecemento dos concellos galegos. Ano 2007_300 Número de empresas por mil habitantes a 1 de xaneiro de 2007 nos concellos galegos_301 Rendemento medio do IRPF por declarante nos concellos galegos. Ano 2006_302

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

13


SIGNOS EMPREGADOS ..

Sen datos ou non consta

_

Non procede incluír datos

%

Porcentaxe

Núm.

Número

Úsanse tamén outros signos análogos, de comprensión inmediata polo contexto.

Se non se dá o nome da unidade usada, enténdese que se trata de unidades simples (1 persoa, etc.).

Por causa de redondeos, poden aparecer pequenas diverxencias entre a suma dos datos e os totais consignados.

Salvo indicación en contrario, as denominacións “A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra” refírense ás provincias.

Todos os datos monetarios incluídos neste anuario están en euros, independentemente de como fosen presentados na fonte orixinal.

14

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE

SIGLAS E ACRÓNIMOS Organismos e entidades

AEAT - Agencia Estatal de Administración Tributaria CCD - Consellería de Cultura e Deporte CEF - Consellería de Economía e Facenda CEOU - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria CMR - Consellería do Medio Rural CPAM - Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos DGT - Dirección General de Tráfico Eurostat - Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas IGE - Instituto Galego de Estatística INE - Instituto Nacional de Estadística INSS - Instituto Nacional de la Seguridad Social MAP - Ministerio de Administraciones Públicas MEH - Ministerio de Economía y Hacienda MF - Ministerio de Fomento MI - Ministerio del Interior MITC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio MV - Ministerio de Vivienda Oficemen - Agrupación Nacional de Fabricantes de Cemento Seopan - Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional Sergas - Servizo Galego de Saúde SPEE - Servicio Público de Empleo Estatal (Inem)

Unidades

‘ - Minutos ° C - Graos centígrados CV - Cabalos de vapor GT - Gross tonnage (Tonelaxe bruta) ha - Hectáreas kg - Quilogramos km - Quilómetros km2 - Quilómetros cadrados kW - Quilovatios m - Metros m/s - Metros por segundo m2 - Metros cadrados m3 - Metros cúbicos mm - Milímetros MW - Megavatios MW.h - Megavatios por hora t - Toneladas TRB - Toneladas de rexistro bruto UG - Unidade gandeira UTA - Unidade de traballo - ano

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

15


1 territorio, recursos naturais e medio

1. Límites e posición xeográfica 2. Extensión superficial por zonas altimétricas 3. Número de concellos segundo a súa superficie e superficie media 4. Entidades de poboación. Ano 2007 5. Entidades singulares de poboación polo seu número de habitantes. Ano 2007 6. Rede de estradas polo organismo do que dependen. Ano 2007 7. Rede de estradas polo tipo de pavimento. Ano 2007 8. Rede de estradas polo ancho de pavimento. Ano 2007 9. Densidade da rede de estradas. Ano 2007 10. Posición xeográfica das estacións meteorolóxicas 11. Temperaturas. Ano 2007 12. Humidade, precipitacións e xeada. Ano 2007 13. Horas de sol, insolación e vento. Ano 2007 14. Superficie dos espazos naturais protexidos de Galicia 15. Lumes forestais e superficie afectada. Ano 2007. Datos provisionais 16. Dispoñibilidade da auga 17. Distribución da auga por grandes grupos de usuarios 18. Recollida e tratamento das augas residuais 19. Residuos urbanos recollidos 20. Residuos xerados polo sector industrial 21. Gasto das empresas do sector industrial na protección ambiental


Territorio Posición xeográfica

Localización dun territorio por referencia aos seus puntos extremos en altitude e lonxitude.

Latitude

Distancia angular entre o punto referido e o Ecuador.

Lonxitude

Distancia angular entre o punto referido e o meridiano de Greenwich.

Coordenadas UTM

Sistema de proxección cartográfico baseado en cuadrículas co que se poden especificar coordenadas para localizar puntos sobre a superficie terrestre. Substitúe e completa o método tradicional de coordenadas xeográficas de latitude e lonxitude. No sistema UTM a Terra divídese en 60 fusos, de 6º de lonxitude, numerados do 1 ao 60 en orde ascendente cara ao Leste. Así mesmo, a Terra divídese en 16 zonas, de 8º de latitude, denominadas con letras do “C” ao “X” excluídas as vogais. Empregando estas coordenadas, Galicia está situada na cuadrícula 29T.

Nomenclátor Nomenclátor

Contén unha relación sistemática e codificada das entidades, núcleos e diseminados de cada un dos municipios e a poboación detallada por sexo de cada un deles. A poboación de cada unha das entidades de poboación obtense directamente dos ficheiros existentes no INE, que conteñen a gravación do padrón municipal.

Entidade singular de poboación

Calquera área habitable do termo municipal, habitada ou excepcionalmente, deshabitada, claramente diferenciada dentro deste e coñecida por unha denominación específica que a identifica sen posibilidade de confusión. Unha área considérase claramente diferenciada cando as edificacións e vivendas poden ser perfectamente identificadas sobre o terreo e o seu conxunto é coñecido por unha denominación.

Entidade colectiva de poboación (parroquia)

Unidade intermedia entre a entidade singular de poboación e o municipio que existe nalgunhas rexións, que está constituída por agrupacións de entidades singulares e que goza de personalidade propia e dunha orixe marcadamente histórica.

Estradas Estrada

Vía de comunicación (pola que se viaxa) que utiliza un pavimento estabilizado (que non son nin raís nin pistas de aterraxe), aberta á circulación pública e destinada esencialmente ao uso de vehículos de estrada que se desprazan sobre as súas rodas. Inclúense as pontes, túneles, outras estruturas de apoio, enlaces, bifurcacións e intercambiadores, así como as estradas de peaxe. Exclúense as pistas exclusivas para bicicletas.

Calzada

Parte da estrada destinada ao movemento dos vehículos por estrada. As beiravías e as pontes da estrada destinadas á circulación de vehículos de estrada non automóbiles ou ao estacionamento de vehículos, incluso se poden, no caso de perigo, servir ocasionalmente para o paso de vehículos automóbiles, non forman parte da calzada. A anchura da calzada mídese perpendicularmente ao eixe da estrada.

Carril

Bandas lonxitudinais nas que está dividida a calzada, estean definidas ou non por un sinal lonxitudinal, e cun ancho suficiente para permitir a circulación dunha soa fila de vehículos automóbiles que non sexan ciclomotores.

18

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 Autoestradas

Son as estradas que están especialmente proxectadas, construídas e deseñadas para a circulación de automóbiles e que reúnen as seguintes características: • non teñen acceso ás propiedades lindeiras • non cruzan a nivel ningunha outra senda, vía, liña de ferrocarril ou tranvía, nin é cruzada a nivel por ningunha senda ou servidume de paso • conta con distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre si, agás en puntos singulares ou con carácter temporal, por unha franxa de terreo non destinada á circulación ou, en casos extremos, por outros medios • está especialmente sinalada como autoestrada e está reservada a categorías específicas de vehículos automóbiles • As autoestradas clasifícanse como de peaxe ou libres, segundo se lles esixa ou non aos usuarios unha taxa de peaxe.

Autovía

Son as estradas que, aínda que non reúnan todos os requisitos das autoestradas, teñen calzadas separadas para cada sentido da circulación e limitación de acceso ás propiedades lindeiras.

Dobre calzada

Son as estradas que teñen unha separación física entre calzadas, aínda que esta separación consista nun bordo montable. Reúne as características propias do desdobramento dunha estrada convencional.

Pavimento

Considéranse os seguintes tipos de pavimentos para a rede de estradas: • Macadam: pavimento de pedra machucada ao que se lle enchen os ocos cun material fino chamado recebo e que, unha vez estendido, comprímese cun rolo. Cando se utilizan produtos bituminosos como elemento revestidor e estabilizante, denomínase macadam bituminoso. • Pavimento superficial: pavimento que resulta de cubrir a capa do firme denominada base, que pode ser granular, bituminosa ou de grava-cemento, con outra de aglomerado que se cobre, pola súa vez, cunha única capa de grava. Se se repite o procedemento, a superficie resultante chámase tratamento superficial dobre. O aglomerado pode ser alcatrán, betume ou emulsión asfáltica ou mestura dos dous. • Aglomerado asfáltico: pavimento resultante de cubrir a capa do firme denominada base, que pode ser granular ou grava-cemento, cunha mestura de areas grosas, areas finas e un ligante bituminoso en proporcións establecidas previamente. Este último pode ser alcatrán, betume ou emulsión asfáltica, ou mestura dos dous. • Pavimento de formigón: firme constituído por lousas de formigón que transmiten as cargas dos vehículos sobre unha gran superficie. Os elementos que compoñen o formigón son: cemento, auga e areas. Outros tipos: inclúense dentro desta tipoloxía os pavimentos de bloques de granito, os baldosados de madeira ou ladrillo, as lousas de asfalto, os camiños de terra...

Lumes forestais Lume forestal

Considérase forestal ao lume que se estende sen control sobre terreo forestal, e que afecta a vexetación que non estaba destinada a arder. Segundo o tipo de vexetación e da superficie queimada, clasifícase en incendio, conato ou queima de matogueira.

Superficie arborada

Composta por especies arbóreas cunha fracción de cabida cuberta maior ou igual ao 20 %.

Superficie de monte raso

Composta por matogueira, monte aberto con fracción de cabida cuberta menor do 20 % ou vexetación herbácea.

Subministración e tratamento de auga Distribución de auga

Esta operación inclúe o total de auga dispoñible na rede de distribución e as perdas ocasionadas na dita rede.

Augas residuais

Son aquelas que non teñen un valor inminente para ser utilizadas, ao non posuír unha suficiente calidade para un uso apropiado no momento da súa captación. Non obstante, as augas residuais procedentes dun usuario poden ser unha subministración potencial para outro usuario.

Tratamento de augas residuais

É o procedemento para devolver as augas residuais á natureza en condicións óptimas de calidade ou para seren recicladas ou reempregadas. Existen tres tipos de plantas de tratamentos: mecánico, biolóxico e avanzado. GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

19


Recollida e tratamento de residuos urbanos Residuos urbanos ou municipais

Defínense como aqueles residuos xerados nos domicilios particulares, comercios, oficinas e servizos, así como todos aqueles que non teñan a cualificación de perigosos e que, pola súa natureza ou composición, poidan asimilarse aos producidos nos anteriores lugares ou actividades (limpeza das vías públicas, zonas verdes, animais domésticos mortos, residuos e escombros procedentes das obras menores da construción etc.)

Recollida selectiva

Consiste na recollida diferenciada de materiais orgánicos fermentables e de materiais que se poidan reciclar, así como calquera outro sistema de recollida diferenciada que permita a separación dos materiais valorizables contidos nos residuos.

Residuos xerados polo sector industrial Residuo

Calquera substancia ou obxecto do cal o seu posuidor se desprende ou do que ten a intención ou obriga de desprenderse e que pertence a algunha das categorías que figuran no anexo da Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos. En calquera caso, terán a consideración de residuos os que figuren no Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado polas institucións europeas.

Residuos perigosos

Considéranse perigosos os residuos definidos en cumprimento do artigo 1 da Directiva 91/689/CEE do Consello, tal e como aparecen enumerados na Decisión 94/904/CE do Consello, ou que algún estado membro considere que posúen as propiedades enumeradas no anexo III da Directiva 91/688/CEE.

Residuos non perigosos

Todos os demais residuos non incluídos no punto anterior.

Gasto das empresas en protección ambiental Protección do medio

Comprende todas as actividades que teñen como principal obxectivo a prevención, redución e eliminación da contaminación e calquera degradación do medio. Quedan excluídas aquelas actividades que, aínda que teñan un efecto beneficioso sobre o medio, responden principalmente a necesidades técnicas, de hixiene ou seguridade da empresa. Dentro das actividades de protección do medio están os servizos de medida e control da contaminación, a recollida e eliminación de residuos, o tratamento das augas residuais, a protección e descontaminación dos solos, augas subterráneas e augas superficiais, a redución do ruído e as vibracións, as actividades de investigación e desenvolvemento relacionadas co medio, así como outro tipo de actividades: formación, educación, tarefas administrativas, etc.

Investimento

Recursos de capital adquiridos pola empresa para ser utilizados no proceso produtivo durante máis dun ano. Dentro deste concepto, hai que distinguir os incrementos reais de activos (compras de bens de equipo ou de activos inmateriais) e as diminucións de activos (vendas ou cesións de equipos ou activos inmateriais) realizados pola empresa no ano de referencia.

Equipos ou instalacións independentes

Tamén se chaman de final de ciclo ou non integrados. Son aqueles que operan de forma independente no proceso de produción e están destinados a reducir a descarga de contaminantes orixinados durante o dito proceso. No gasto de investimento deste tipo de equipos considérase o prezo de compra do equipo, as grandes reparacións efectuadas nos equipos xa existentes e/ou o custo de construción da instalación realizada pola propia empresa, incluíndo, se é o caso, os custos relativos ao deseño, á montaxe do equipo e á compra do terreo necesario para a localización.

Equipos integrados

Son aqueles que teñen unha dobre finalidade: industrial e de control da contaminación. Poden ser o resultado da modificación dun equipo ou instalación xa existente ou consistir na adquisición dun novo equipo ou instalación que responda a esa dobre finalidade. No primeiro caso, o gasto en investimento que hai que considerar é o custo da modificación. No caso dun novo equipo ou instalación, o gasto que hai que considerar é, exclusivamente, o custo adicional relativo á finalidade de control da contaminación.

Gastos correntes en protección do medio

Inclúen os gastos de explotación que se cargan na conta de perdas e ganancias do Plan Xeral de Contabilidade, que ten como obxectivo principal a prevención, redución, tratamento ou eliminación da contaminación ou calquera outra degradación do medio que sexa resultado da actividade da empresa. 20

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 1 Límites e posición xeográfica

L í m i t e s (km)

Posición

xeográfica

Latitude norte Extremo setentrional

Total

Lonxitude oeste

Extremo meridional

Extremo oriental

Extremo occidental

Terrestres

Peninsulares

Insulares

Galicia

681

1.498

161

2.340

43º 48’

41º 49’

6º 44’

9º 18’

A Coruña

263

956

47

1.266

43º 48’

42º 31’

7º 40’

9º 18’

Lugo

575

144

5

724

43º 45’

42º 20’

6º 49’

8º 00’

Ourense

598

-

-

598

42º 34’

41º 49’

6º 44’

8º 22’

Pontevedra

364

398

109

871

42º 52’

41º 52’

7º 52’

8º 57’

Fonte: INE. Anuario Estadístico de España (edición en CD-ROM) Nota: a lonxitude está referida ao meridiano de Greenwich. Sistemas de referencia: Datum Europeo para Península e Baleares, Elipsoide WGS84, Datum REGCAN95 para Canarias.

2 Extensión superficial por zonas altimétricas

Ata 200 m km²

De 201 a 600 m %

km²

De 601 a 1.000 m

%

km²

%

De 1.001 a 2.000 m km²

Total

%

km²

%

Galicia

5.018

17,0

15.292

51,7

7.278

24,6

1.986

6,7

29.574

100,0

A Coruña

2.758

34,7

5.029

63,3

163

2,1

-

-

7.950

100,0

572

5,8

5.991

60,8

2.807

28,5

486

4,9

9.856

100,0

Lugo Ourense Pontevedra

160

2,2

2.117

29,1

3.498

48,1

1.498

20,6

7.273

100,0

1.528

34,0

2.155

48,0

810

18,0

2

0,0

4.495

100,0

Fonte: INE. Anuario Estadístico de España (edición en CD-ROM)

3 Número de concellos segundo a súa superficie e superficie media

S u p e r f i c i e e n km² Total de concellos

Ata 10

De 10,01 a 20

De 20,01 a 30

De 30,01 a 50

De 50,01 a 100

De 100,01 a 200

De 200,01 a 300

Máis de 300

Superficie media (km²)

Galicia

315

8

4

24

53

110

97

14

5

93,9

A Coruña

94

1

2

6

17

40

24

4

0

84,6

Lugo

67

2

0

0

1

14

42

4

4

147,1

Ourense

92

2

1

11

17

38

18

5

0

79,1

Pontevedra

62

3

1

7

18

18

13

1

1

72,5

Fonte: IGE

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

21


4 Entidades de poboación. Ano 2007

Galicia Concellos Entidades colectivas (parroquias) Entidades singulares

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

315

94

67

92

62

3.778

932

1.264

916

666

30.088

10.389

9.770

3.684

6.245

Fonte: INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero (edición en CD-ROM)

5 Entidades singulares de poboación polo seu número de habitantes. Ano 2007

Galicia Número total de entidades singulares

A Coruña

30.088

Lugo

Ourense

Pontevedra

10.389

9.770

3.684

6.245

Ata

100

habitantes

26.892

9.179

9.604

3.255

4.854

101 a

500

2.797

1.045

127

395

1.230

501 a

1.000

204

69

19

21

95

1.001 a

2.000

90

43

8

3

36

2.001 a

5.000

65

38

5

5

17

5.001 a

10.000

24

9

5

2

8

10.001 a

20.000

9

3

1

2

3

20.001 a

50.000

0

0

0

0

0

50.001 a 100.000

5

2

1

1

1

100.001 a 500.000

2

1

0

0

1

Fonte: INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero (edición en CD-ROM)

6 Rede de estradas polo organismo do que dependen. Ano 2007

Quilómetros España Total Rede do Estado

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

166.011

17.535

4.292

6.348

3.376

3.519

25.846

2.293

511

713

512

557

Rede das comunidades autónomas

71.084

5.372

1.661

1.426

1.009

1.276

Rede das deputacións e cabidos

69.081

9.870

2.120

4.209

1.855

1.686

Fonte: MF. Anuario Estadístico

22

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 7 Rede de estradas polo tipo de pavimento. Ano 2007

Quilómetros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total xeral

166.011

17.535

4.292

6.348

3.376

3.519

Dunha calzada

151.322

16.637

3.954

6.210

3.203

3.270

110.278

9.627

2.553

2.278

1.563

3.233

39.804

7.009

1.401

3.931

1.640

37

1.240

1

0

1

0

0

De dobre calzada, autovías e autoestradas

14.689

898

338

138

173

249

Formigón ou aglomerado asfáltico

14.689

898

338

138

173

249

Formigón ou aglomerado asfáltico Tratamento superficial Macadam e outros

Fonte: MF. Anuario Estadístico Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais e cabidos.

8 Rede de estradas polo ancho de pavimento. Ano 2007

Quilómetros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total xeral

166.011

17.535

4.292

6.348

3.376

3.519

Dunha calzada

151.322

16.637

3.954

6.210

3.203

3.270

<5m

30.786

5.759

894

3.277

1.247

341

5-7 m

63.799

4.606

999

1.526

694

1.387

>7m

56.737

6.272

2.061

1.407

1.262

1.542

1.676

86

54

2

8

22

10.041

494

95

136

165

98

2.972

318

189

0

0

129

Dobre calzada Autovías e autoestradas libres Autoestradas de peaxe Fonte: MF. Anuario Estadístico

Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais e cabidos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

23


9 Densidade da rede de estradas. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense Pontevedra

Total da rede km de estrada por 1.000 km2 de superficie

328

593

540

644

464

783

km de estrada por 100.000 habitantes

360

630

377

1.786

1.005

369

km de estrada por 1.000 km2 de superficie

51

78

64

72

70

124

km de estrada por 100.000 habitantes

56

82

45

201

152

58

km de estrada por 1.000 km2 de superficie

140

182

209

145

139

284

km de estrada por 100.000 habitantes

154

193

146

401

300

134

km de estrada por 1.000 km2 de superficie

137

334

267

427

255

375

km de estrada por 100.000 habitantes

150

355

186

1.184

552

177

Rede da Administración Central

Rede das comunidades autónomas

Redes provinciais

Fonte: MF. Anuario Estadístico INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais e cabidos.

10 Posición xeográfica das estacións meteorolóxicas

Coordenadas UTM - 29T Estación

Concello

Ano de instalación

X

Y

Altitude (m)

CIS Ferrol

Ferrol

2000

560.578

4.815.885

34

Mabegondo

Abegondo

2000

560.019

4.788.103

94

Santiago-EOAS

Santiago de compostela

2005

536.101

4.747.354

255

Campus Lugo

Lugo

2000

618.769

4.761.493

419

Ourense-Ciencias

Ourense

2005

594.370

4.688.943

167

Illas Cíes

Vigo

2005

508.273

4.674.072

25

Lourizán

Pontevedra

2001

527.749

4.695.489

57

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: o ano de instalación das estacións refírese ao momento no que se automatizaron, aínda que anteriormente existise unha estación manual.

24

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 11 Temperaturas. Ano 2007

2007 2006

2007

Xan.

Feb.

Mar.

Abr.

Maio

Xuño

Xullo

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dec.

Temperaturas medias (ºC) CIS Ferrol

15,1

14,6

10,9

12,1

11,9

14,2

14,8

17,1

18,6

19,3

18,2

15,5

12,0

10,4

Mabegondo

13,9

13,0

9,4

10,4

10,4

12,5

14,1

16,1

17,6

18,1

16,3

13,8

9,0

8,0

Santiago-EOAS

13,9

13,2

9,1

10,2

10,4

13,4

13,7

15,9

17,6

18,1

17,7

14,6

10,4

7,7

Campus Lugo

12,2

11,5

6,7

8,1

7,7

11,5

13,2

15,6

17,5

17,3

15,5

12,9

6,9

4,9

Ourense-Ciencias

15,2

14,1

8,7

10,1

11,0

14,2

15,7

18,4

20,4

20,4

19,5

15,2

8,9

6,5

Illas Cíes

15,9

15,1

11,7

12,9

13,3

15,4

15,7

..

18,6

19,1

18,6

16,2

13,2

11,8

Lourizán (Pontevedra)

15,3

15,4

10,2

11,2

11,9

14,1

15,7

17,5

19,4

19,9

18,9

15,3

..

..

Temperaturas máximas absolutas (ºC) CIS Ferrol

38,5

33,0

17,4

17,5

23,4

26,7

25,7

25,9

30,0

33,0

27,3

25,3

21,9

18,4

Mabegondo

39,0

34,5

17,1

17,2

23,4

26,9

26,2

25,8

33,0

34,5

33,1

25,4

22,5

17,9

Santiago-EOAS

39,6

34,0

15,5

15,3

22,9

27,8

26,4

29,4

34,0

31,4

33,2

24,5

23,3

15,8

Campus Lugo

38,5

35,0

15,1

18,3

20,9

28,0

28,5

30,2

31,6

35,0

28,5

25,0

19,1

15,9

Ourense-Ciencias

41,5

36,3

18,0

17,6

22,7

30,3

31,0

31,7

35,6

36,3

35,8

27,3

24,0

16,6

Illas Cíes

33,0

30,4

17,0

17,9

21,0

26,1

26,3

..

29,8

30,2

30,4

24,4

21,2

16,8

Lourizán (Pontevedra)

36,8

35,0

17,6

17,1

23,6

28,1

31,1

30,6

35,0

33,5

33,0

26,7

22,3

18,6

11,4

9,7

6,9

2,7

0,9

Temperaturas mínimas absolutas (ºC) CIS Ferrol

-0,4

0,9

3,2

4,1

5,3

6,3

8,5

11,0

12,1

Mabegondo

-3,8

-4,9

-1,8

-1,3

-0,2

0,6

4,1

5,9

7,3

6,9

2,6

2,3

-3,7

-4,9

Santiago-EOAS

-3,2

-1,1

0,6

3,2

3,1

2,5

7,1

8,7

9,4

10,3

7,9

5,7

-0,1

-1,1

Campus Lugo

-5,8

-7,2

-4,6

-3,1

-1,3

0,0

3,2

5,8

7,3

7,4

1,7

1,6

-6,4

-7,2

Ourense-Ciencias

-3,3

-4,4

-2,3

0,4

0,4

1,0

5,6

9,8

9,3

9,8

7,4

3,9

-4,2

-4,4

Illas Cíes

3,5

5,2

5,2

8,0

7,7

9,4

10,1

..

13,7

13,9

12,8

10,5

8,5

6,5

Lourizán (Pontevedra)

-1,4

0,4

0,4

1,5

3,4

3,9

6,1

10,2

10,4

12,1

8,5

5,7

..

..

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: a temperatura media é a media aritmética das temperaturas medias diarias. A temperatura máxima/mínima absoluta é a temperatura máis alta/baixa alcanzada.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

25


12 Humidade, precipitacións e xeada. Ano 2007

2007 2006

2007

Xan.

Feb.

Mar.

Abr.

Maio

Xuño

Xullo

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dec.

Humidade estándar media (%) CIS Ferrol

80

78

81

78

75

76

80

78

81

77

71

82

74

80

Mabegondo

89

85

93

92

88

89

92

80

80

78

75

83

82

85

Santiago-EOAS

80

78

88

85

79

75

79

77

78

74

68

75

72

81

Campus Lugo

80

80

87

83

80

77

76

75

74

75

76

80

85

88

Ourense-Ciencias

73

72

82

80

70

70

69

68

65

64

63

71

76

86

Illas Cíes

77

78

78

81

75

78

79

..

82

75

72

79

74

80

Lourizán (Pontevedra)

78

77

84

84

73

75

77

77

77

71

69

78

76

83

CIS Ferrol

1.768

935

120

183

179

48

76

92

73

19

28

14

47

56

Mabegondo

1.330

747

69

202

91

44

58

51

42

32

34

16

45

63

Precipitación total (mm)

Santiago-EOAS

1.710+

947

89

236

129

60

90

119

55

39

27

2

52

49

Campus Lugo

1.035+

658

63

112

77

46

54

88

39

50

20

18

57

34

Ourense-Ciencias Illas Cíes Lourizán (Pontevedra)

1.218

540

22

91

40

66

100

55

19

17

16

7

85

22

1.247+

420

35

74

26

29

56

..

54

8

22

1

59

56

1.932

844

71

175

76

53

62

134

63

15

25

5

82

83

141

155

19

22

20

13

12

16

12

10

4

6

8

13

Días de chuvia CIS Ferrol Mabegondo

143

211

21

25

19

13

19

14

18

13

8

18

16

27

Santiago-EOAS

142+

134

18

20

16

12

13

15

9

9

3

3

6

10

Campus Lugo

133

174

22

23

19

8

13

15

9

13

5

10

16

21

Ourense-Ciencias

118

124

11

21

12

18

13

12

6

5

4

4

6

12

138

83

13

18

5

8

8

..

6

5

3

2

5

10

100+

149

19

23

14

14

17

17

11

7

5

5

6

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

24

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

4

12

Illas Cíes Lourizán (Pontevedra) Días de xeada CIS Ferrol Mabegondo Santiago-EOAS

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Campus Lugo

49

37

8

6

2

0

0

0

0

0

0

0

9

12

Ourense-Ciencias

31

12

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

Illas Cíes

0

0

..

0

0

..

..

..

0

0

0

0

0

0

Lourizán (Pontevedra)

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: + indica ano non completo pero no que os meses dispoñibles superan o 60 %. A humidade estándar media é a media aritmética das humidades estándar (humidades relativas ás 7:00 h, 13:00 h e 18:00 h) calculadas diariamente. Os días de chuvia son aqueles nos que a chuvia foi superior a 0,2 mm, e os días de xeada aqueles nos que a temperatura mínima rexistrada foi inferior a 0 ºC.

26

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 13 Horas de sol, insolación e vento. Ano 2007

2007 2006

2007

Xan.

Feb.

Mar.

Abr.

Maio

Xuño

Xullo

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dec.

Horas de sol CIS Ferrol Mabegondo Santiago-EOAS Campus Lugo

2.163

2.244

74

92

147

234

189

224

260

257

269

192

169

135

1508+

2.268

86

88

128

213

189

222

273

284

269

195

181

139

2.134

2.210

81

77

154

231

138

187

221

271

289

230

189

142

..

1.536

23

37

95

149

161

169

207

189

194

125

108

80

1.868

1.768

55

47

114

160

153

170

236

220

230

178

144

59

Illas Cíes

2.157

2.263

61

86

168

234

217

237

284

283

240

207

151

95

Lourizán (Pontevedra)

2.084

2.300

79

84

171

200

215

236

282

269

251

226

175

113

CIS Ferrol

48

50

26

32

41

59

42

49

56

60

72

57

59

49

Mabegondo

52

51

30

31

35

54

42

49

59

66

72

58

63

..

Santiago-EOAS

48

49

28

27

46

53

32

43

48

62

74

65

60

48

..

34

8

13

26

38

36

37

45

44

52

37

37

29

Ourense-Ciencias

41

39

19

16

31

40

34

38

52

52

62

53

50

21

Illas Cíes

48

50

21

30

46

59

49

53

62

67

65

61

52

34

Lourizán (Pontevedra)

46

51

28

29

47

51

48

52

61

63

68

67

61

41

3,1

3,2

3,0

4,4

4,0

2,8

3,9

3,2

2,8

3,6

3,9

2,1

3,0

2,0

Ourense-Ciencias

Insolación (%)

Campus Lugo

Vento (m/s) CIS Ferrol Mabegondo

1,9

1,9

1,8

3,0

2,3

1,2

2,1

2,6

2,1

2,0

1,7

1,1

1,2

1,3

Santiago-EOAS

3,5

3,5

3,5

4,4

4,1

3,0

3,8

3,7

3,1

3,6

3,7

2,8

3,4

2,7

Campus Lugo

1,8

1,8

1,7

2,5

2,0

1,8

2,3

2,1

1,8

2,1

2,2

1,3

1,3

1,0

Ourense-Ciencias

1,4

1,6

1,1

1,6

1,8

1,5

2,1

2,0

1,9

2,4

2,0

1,2

1,1

0,9

Illas Cíes

1,5

4,3

5,0

6,4

5,9

2,7

5,5

..

4,0

4,6

3,4

2,5

3,8

3,8

Lourizán (Pontevedra)

1,2

1,3

0,9

1,6

1,5

1,2

1,5

1,4

1,5

1,3

1,3

1,1

1,1

1,0

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: + indica ano non completo pero no que os meses dispoñibles superan o 60 %. A insolación é o cociente entre as horas de sol medidas e o número teórico de horas que lle corresponderían. Para o vento recóllese a velocidade media.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

27


14 Superficie dos espazos naturais protexidos de Galicia

Hectáreas Parques nacionais

8.333

Parque nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (Vigo, Bueu, Ribeira e Vilagarcía de Arousa) Parques naturais

8.333 40.613

Monte Aloia (Tui)

746

Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carrexal e Vixán (Ribeira)

996

Baixa Limia-Serra do Xurés (Entrimo, Lobios e Muíños)

20.920

O Invernadeiro (Vilariño de Conso)

5.722

Fragas do Eume (Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As Pontes)

9.077

Serra da Enciña da Lastra (Rubiá)

3.152

Monumentos naturais

1.387

A fraga de Catasós (Lalín)

5

O souto da Retorta (Viveiro)

3

O souto de Rozabales (Manzaneda)

2

A costa de Dexo (A Coruña)

350

A praia das Catedrais (Ribadeo)

29

A carballa da rocha (Rairiz de Veiga)

1

A pena corneira (Leiro, Carballeda de Avia e Avión)

998

Terreo húmido

11.676

Ría de Ribadeo (Ribadeo e Trabada)

614

Ría de Ortigueira de Ladrido (Cariño e Ortigueira)

2.987

Lagoa e areal de Valdoviño (Ferrol, Narón e Valdoviño)

4.266

Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo (Ribeira)

996

Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e lagoa Bodeira (Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo e o Grove) Zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN)

2.813 121.718

A Ramallosa (Nigrán e Baiona)

92

A Marronda (Baleira e A Fonsagrada)

1.212

Betanzos - Mandeo (Aranga,  Bergondo,  Betanzos,  Coirós,  Irixoa,  Miño,  Paderne e Oza dos Ríos)

865

Bidueiral de Montederramo (Montederramo e Vilar de Barrio)

1.949

Brañas de Xestoso (A Estrada, Forcarei e Silleda)

1.080

Cabo Udra (Bueu e Cangas)

623

Costa da vela (Cangas)

1.385

Carballido (A Pontenova, Ribeira de Piquín e A Fonsagrada)

4.634

Carnota - Monte Pindo (Cee, Dumbría, Mazaricos e Carnota)

4.629

Encoro de Abegondo - Cecebre (Abegondo, Betanzos, Cambre, Carral e Oza dos Ríos)

493

Cruzul - Agüeira (Becerreá e As Nogais)

618

Gándaras de Budiño (O Porriño, Salceda de Caselas e Tui)

834

Enseada de San Simón (Redondela,  Soutomaior , Pontevedra,  Vilaboa e Moaña)

2.252

Estaca de Bares (Mañón e Ortigueira)

936

Esteiro do Tambre (Brión,  Negreira,  Noia,  Outes e Porto do Son)

1.583

Illas Estelas (Nigrán)

713

Monte e lagoa de Louro (Carnota e Muros)

1.161

Monte Maior (Viveiro e Xove)

1.243

Negueira (Negueira de Muñiz)

4.512

Río Lérez (Pontevedra, Campo Lameiro e Cotobade)

19

Parga - Ladra - Támoga (Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba e Xermade)

28

5.013

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 Zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) Pena Trevinca (Carballeda de Valdeorras, A Veiga, Viana do Bolo, Manzaneda e O Bolo)

24.860

Pena Maseira (A Gudiña e A Mezquita)

5.854

Pena Veidosa (Carballedo e San Cristovo de Cea)

2.355

Río Anllóns (Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco e Carballo)

42

Río Cabe (Bóveda, O Incio, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Pantón e Sober)

1.577

Río Ouro (Foz, O Valadouro e Alfoz)

72

Serra do Cando (Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz)

5.402

Serra do Careón (Toques, Melide, Santiso, Friol e Palas de Rei)

6.568

Sobreirais do Arnego (Agolada, Lalín e Vila de Cruces)

1.081

Río Tambre (Tordoia, Ordes, Mesía, Trazo, Oroso, Frades, Santiago de Compostela e O Pino)

152

Río Támega (Verín, Castrelo do Val, Laza e Oímbra)

719

Río Tea (Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño)

357

Serra do Xistral (As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, Xove e Viveiro)

22.481

Serra do Candán (Forcarei, Lalín, Silleda, Beariz e O Irixo)

10.683

Xubia - Castro (A Capela, Moeche, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas e As Pontes de García Rodríguez)

1.986

Monte Faro (Rodeiro, Chantada e Carballedo)

713

Miño - Neira (Guntín, Lugo, O Corgo e O Páramo)

842

Veiga de Ponteliñarea (Rairiz de Veiga e A Porqueira)

130

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible Nota: pode haber espazos naturais encadrados en 2 ou máis clases de catalogación

15 Lumes forestais e superficie afectada. Ano 2007. Datos provisionais

Galicia Número de lumes

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3.063

577

344

1.370

772

Superficie arborada (ha)

1.177,8

481,3

115,6

352,1

228,9

Superficie rasa (ha)

5.588,6

576,0

324,9

4.285,5

402,4

Fonte: Consellería do Medio Rural. Extraído de: http://mediorural.xunta.es [1 de setembro, 2008] Nota: datos ata 30 de novembro de 2007

16 Dispoñibilidade da auga

Miles de metros cúbicos 2003 España

2004 Galicia

España

2005 Galicia

España

2006 Galicia

España

Galicia

Dispoñibilidade total da auga Non potabilizada

4.925.211

333.146

4.970.463

306.655

4.825.812

274.625

4.460.367

262.550

Potabilizada

5.923.722

345.096

6.004.371

356.425

5.990.243

327.676

5.701.638

295.998

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua. Extraído de: http://www.ine.es [1 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

29


17 Distribución da auga por grandes grupos de usuarios

Miles de metros cúbicos 2003 España Distribución Fogares

Galicia

4.019.615

Sectores económicos

2004 España

236.681

2005 Galicia

4.042.399

España

2006 Galicia

239.245 4.002.180

España

Galicia

235.015 3.913.059

229.631

933.309

44.865

969.340

58.464

947.955

43.718

911.264

42.128

2.602.904

143.213

2.700.928

155.693

2.673.564

152.756

2.615.751

160.223

Consumos municipais

349.747

17.759

304.704

24.047

298.069

21.327

327.559

16.498

Outros

133.655

30.844

67.427

1.041

82.592

17.214

58.485

10.782

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua. Extraído de: http://www.ine.es [1 de setembro, 2008] Nota: a distribución refírese ao volume total de auga controlada e distribuída para o abastecemento público

18 Recollida e tratamento das augas residuais

Metros cúbicos/día 2003

2004

Augas residuais recollidas

9.506.460

557.659

17.610.443

1.301.748 15.552.872

782.681 15.365.775

Augas residuais tratadas

8.490.051

497.878

16.305.821

1.140.686

14.620.351

743.950

13.741.235 679.221

Auga vertida

9.042.903 556.098

16.512.206

1.297.641 14.285.420

779.864

..

..

2.559

1.361.450

1.642

463.557

1.561

Galicia

1.077.842

España

2006

Galicia

Auga reutilizada

España

2005

España

4.107

Galicia

1.243.810

España

Galicia 797.070

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua. Extraído de: http://www.ine.es [1 de setembro, 2008] Nota: ata o ano 2003 só se recollía a información sobre as augas residuais procedentes da rede de distribución. A partir de 2004, incorpóranse as augas residuais non procedentes da rede de distribución (pluviais, extracción propia ou outras procedencias)

19 Residuos urbanos recollidos

Toneladas 2004 España Mesturados Recollidos selectivamente Vidro Papel e cartón

2005 Galicia

España

2006 Galicia

España

1.082.235 21.861.821

Galicia

21.207.615

999.445

21.639.537

6.385.527

407.844

6.422.808

340.481

6.556.724

1.197.980 308.261

439.361

18.752

485.951

27.260

552.114

32.330

703.378

37.807

799.511

37.188

967.520

40.860

Envases mixtos

1.954.004

207.433

1.043.309

74.522

813.727

56.958

Outros

3.288.784

143.852

4.094.037

201.511

4.223.363

178.113

Fonte: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos. Extraído de: http://www.ine.es

30

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 20 Residuos xerados polo sector industrial

Toneladas 2004 España Perigosos Residuos químicos (1) Residuos sanitarios e biolóxicos Residuos minerais e da construción Residuos da combustión Non perigosos Residuos metálicos Residuos de vidro Residuos de papel e cartón Residuos de madeira Residuos minerais e da construción Residuos da combustión

2005

2006

Galicia

España

Galicia

1.970.360

144.989

2.227.894

140.548

2.131.629

España

Galicia 89.638

463.917

6.369

631.846

7.419

652.816

3.062

63.128

7.616

29.800

3.735

2.398

412

105.849

8.643

191.373

44.018

122.347

14.329

276.108

15.981

301.796

17.152

354.443

41.317

54.261.461

4.565.703

58.157.360

3.742.303

57.122.133

5.071.430

4.204.864

199.581

2.487.996

153.981

2.327.446

84.728

529.572

2.173

420.812

1.109

346.156

15.164

1.193.954

112.150

1.242.946

112.083

1.446.228

72.797

790.348

102.215

861.648

142.967

1.070.456

155.870

31.185.187

3.657.488

34.945.631

2.394.003

34.284.854

2.588.817

7.292.301

237.336

9.841.708

314.753

8.913.077

1.764.410

Fonte: INE. Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial. Extraído de: http://www.ine.es Nota: considéranse como empresas do sector industrial as industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas clasificadas nas seccións C, D ou E da CNAE (1) Non inclúen os aceites usados

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

31


21 Gasto das empresas do sector industrial na protección ambiental

Euros 2005 España Investimento total Equipos e instalacións independentes

2006 Galicia

España

Galicia

1.033.544.119

97.217.281

1.209.810.149

131.800.571

499.114.864

33.394.585

565.942.475

33.333.410

Emisións ao aire

155.362.049

10.168.952

241.695.211

15.902.804

Augas residuais

155.087.969

13.608.051

149.919.036

7.778.731

Residuos

69.259.061

1.555.244

72.485.029

2.544.441

Solos e augas subterráneas

31.610.347

1.998.614

27.974.401

841.398

Ruídos e vibracións

22.244.664

790.592

14.677.783

1.204.671

Natureza

33.198.452

4.981.766

46.589.236

4.031.151

Outros ámbitos (radiacións, I+D ...)

32.352.322

291.366

12.601.779

1.030.214

534.429.255

63.822.696

643.867.674

98.467.161

250.398.109

44.783.974

324.809.797

85.178.821

Instalacións para o aforro e a reutilización da auga

57.400.737

2.837.154

64.357.711

1.369.414

Instalacións que xeran menos residuos

55.030.038

3.545.851

58.148.867

3.489.261

Instalacións para reducir o uso de materias primas contaminantes

24.298.136

1.435.914

36.518.075

1.265.736

Instalacións para reducir o consumo de materias primas e enerxía

56.469.381

6.925.016

80.953.204

4.525.976

Instalacións para reducir os ruídos e as vibracións

13.640.291

733.692

12.657.772

650.151

Instalacións para aplicar procesos de producións máis caros e menos contaminantes

42.476.805

1.132.974

33.443.862

734.307

Outras instalacións

34.715.758

2.428.121

32.978.386

1.253.495

1.327.038.013

81.804.270

1.407.686.591

86.679.539

Equipos integrados Instalacións para reducir as emisións de contaminantes atmosféricos

Gastos correntes

Fonte: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. Extraído de http://www.ine.es Nota: considéranse como empresas do sector industrial as industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas clasificadas nas seccións C, D ou E da CNAE

32

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


2 poboación

1. Poboación e densidade de poboación. Ano 2008 2. Cifras oficiais de poboación o día 1 de xaneiro de cada ano 3. Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2007 4. Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007 5. Evolución dos nacementos, das defuncións e do crecemento vexetativo. Galicia 6. Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2006 7. Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2007. Datos provisionais 8. Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2006 9. Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2007. Datos provisionais 10. Migracións no período 2000-2007 11. Indicadores demográficos. Estrutura da poboación. Ano 2007 12. Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006


Censo de poboación e padrón municipal de habitantes Censo de poboación

É o conxunto de operacións que consisten en recompilar, resumir, valorar, analizar e publicar todos os datos de carácter demográfico, cultural, económico e social de todos os habitantes do país e das súas divisións político-administrativas, referidos a un momento ou período dado e a todas as persoas que residen en vivendas, xa sexan familiares ou colectivas. Os censos de poboación realízanse cada dez anos. Ata 1970, o censo de poboación levouse a cabo nos anos terminados en 0 e, a partir de 1981, nos anos terminados en 1. As cifras de poboación do censo de 2001 teñen como data de referencia o 1 de novembro de 2001. A consideración das cifras de poboación dos censos é puramente estatística, é dicir, non son cifras oficiais de poboación.

Padrón municipal de habitantes (PMH)

É o rexistro administrativo onde constan os veciños dun concello. Os seus datos constitúen proba de residencia no concello e do domicilio habitual nel. A Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, establecía que cada cinco anos debía levarse a cabo unha renovación do padrón. No ano 1996 levouse a cabo unha modificación da normativa do PMH e quedou establecido un novo sistema de xestión continua e informatizada do padrón. Esta normativa suprimiu as renovacións do PMH quinquenais e dispuxo que os concellos deben aprobar a revisión dos seus padróns con referencia ao 1 de xaneiro de cada ano. A revisión do día 1 de xaneiro de 1998 foi a primeira en levarse a cabo de acordo co novo sistema.

Residente

Considérase residente a toda persoa física que ten fixada a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cifras oficiais de poboación

Son as que se derivan do procedemento de xestión do padrón municipal. Publícanse anualmente, con referencia ao día 1 de xaneiro, mediante real decreto, por proposta da Presidencia do INE e co informe vinculante do Consello de Empadroamento.

Densidade da poboación

É o cociente entre a poboación dun territorio e a súa extensión superficial. Mídese en habitantes/quilómetro cadrado.

Movemento natural da poboación Movemento natural da poboación (MNP)

A estatística do movemento natural da poboación refírese basicamente aos nacementos, matrimonios e defuncións que tiveron lugar no territorio español, e a súa elaboración faise a partir dos boletíns estatísticos proporcionados ao INE polos rexistros civís. As modificacións máis relevantes que sufriu esta estatística refírense aos nacementos e ás defuncións. Con respecto aos primeiros, hai que destacar que, ata 1975, só se computaban os nacidos que viviran, polo menos, 24 horas enteiramente desprendidos do seo materno, pero, a partir deste ano, o concepto de nacemento pasa a identificarse co concepto biolóxico de nacido con vida. O criterio empregado para clasificar os nacementos é o de lugar de residencia da nai, polo que os resultados están referidos aos nacidos vivos tanto na Comunidade Autónoma de Galicia coma fóra dela sempre que a súa nai teña a residencia en Galicia. No que respecta á estatística de defuncións, ata 1975, comprendía todos os falecidos con máis de 24 horas de vida, e a partir dese ano comprende tamén os falecidos no primeiro día de vida. Coas defuncións establécese a mesma clasificación sinalada nos nacementos, os datos están referidos aos falecidos que tiñan por residencia algún concello da Comunidade Autónoma de Galicia, independentemente do lugar onde se producise o falecemento.

Nacemento

Aínda que o Código Civil no seu artigo 30 di que “só se computará nacido o feto que tivese figura humana e vivise vinte e catro horas enteiramente desprendido do seo materno”, no campo demográfico o concepto de nacemento identifícase co concepto biolóxico de nacido con vida.

Defunción

O concepto estatístico de defunción utilizado tradicionalmente en España comprendía a todos os falecidos con máis de 24 horas de vida. A partir de 1975, o concepto ampliouse coa incorporación dos nacidos con vida falecidos durante as primeiras 24 horas. Con este cambio adóptase o criterio recomendado polos organismos internacionais.

Saldo vexetativo ou saldo natural

É a diferenza existente entre os nacementos e as defuncións ocorridas durante un período de tempo definido.

34

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 Movementos migratorios Migración

Cambio de residencia dun concello a outro. Se o cambio de residencia se realiza entre os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia denomínase migración interior. Cando o movemento é cara a ou dende o resto de España ou o estranxeiro fálase de migración exterior.

Emigración

Para un ámbito xeográfico determinado, é aquela migración que ten orixe nese ámbito e destino fóra deste. Fálase de emigración interna cando o destino é outro concello de Galicia e de emigración externa cando o destino é o resto de España ou o estranxeiro.

Inmigración

Para un ámbito xeográfico determinado, é aquela migración con destino neste ámbito e orixe fóra del. Fálase de inmigración interna cando a orixe é outro concello de Galicia e de inmigración externa cando a orixe é o resto de España ou o estranxeiro.

Saldo migratorio

Para cada ámbito territorial, é a diferenza entre o número de inmigracións e o número de emigracións. Se é positivo indica que as entradas de poboación superan as saídas, e se é negativo o contrario.

Indicadores demográficos Idade media da poboación

É a media aritmética das idades dos individuos que compoñen unha poboación.

Índice de envellecemento

É a relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos.

Índice de dependencia xuvenil

Relación entre a poboación nova (poboación menor de 20 anos) e a poboación potencialmente activa (poboación de entre 20 e 64 anos).

Índice de dependencia senil

Relación entre a poboación maior (poboación maior de 64 anos) e a poboación potencialmente activa (poboación de entre 20 e 64 anos).

Idade media á maternidade

É a media aritmética das idades ás que as mulleres teñen fillos, ponderada polas taxas específicas de fecundidade de cada grupo de idade.

Índice sintético de fecundidade ou número medio de fillos por muller

Representa o número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil (de 15 a 49 anos). Obtense como suma das taxas específicas de fecundidade por idade.

Taxa específica de fecundidade

Cociente entre o número de nacementos dunha determinada cohorte de nais e o total de mulleres nese grupo de idade.

Taxa bruta de natalidade

Número de nacementos por cada 1.000 habitantes.

Idade media ao primeiro matrimonio

É a media aritmética das idades ás que os solteiros contraen matrimonio, ponderada polas taxas específicas de nupcialidade dos solteiros.

Taxa bruta de nupcialidade

Número de matrimonios por cada 1.000 habitantes.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

35


Taxa específica de nupcialidade

Cociente entre o número de matrimonios dun determinado grupo de idade e a poboación dese grupo de idade.

Taxa de mortalidade infantil

Número de defuncións de menores dun ano por cada 1.000 nacidos vivos.

Taxa bruta de mortalidade

Número de defuncións de por cada 1.000 habitantes.

Esperanza de vida ao nacer

É o número medio de anos vividos por unha xeración de nacidos baixo unhas condicións de mortalidade dadas.

36

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 1 Poboación e densidade de poboación. Ano 2008

España Poboación (habitantes)

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

46.063.511

2.783.100

1.138.474

355.406

336.002

953.218

91,0

94,1

143,2

36,1

46,2

212,1

Densidade (hab./km2)

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [3 de xullo, 2008]. Datos provisionais

2 Cifras oficiais de poboación o día 1 de xaneiro de cada ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Galicia

2.732.926

2.737.370

2.751.094

2.750.985

2.762.198

2.767.524

2.772.533

A Coruña

1.108.002

1.111.886

1.120.814

1.121.344

1.126.707

1.129.141

1.132.792

Lugo

364.125

361.782

360.512

358.452

357.625

356.595

355.176

Ourense

344.623

343.768

342.213

340.258

339.555

338.671

336.926

Pontevedra

916.176

919.934

927.555

930.931

938.311

943.117

947.639

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [4 de xaneiro, 2008]

3 Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2007

Galicia Número

Hab.

A Coruña Número

Hab.

Lugo Número

Ourense Hab.

Número

Pontevedra

Hab.

Número

Hab.

Habitantes do concello 0 -

90

123.669

11

16.730

21

29.897

56

74.364

2

2.678

5.000

108

353.607

26

90.735

34 112.994

26

71.963

22

77.915

5.001 - 10.000

61

418.553

35

236.494

7

54.635

5

31.619

14

95.805

10.001 - 20.000

34

477.510

11

148.855

4

63.797

4

51.794

15 213.064

20.001 - 50.000

15

409.900

8

226.697

0

0

0

0

7 183.203

50.001 - 100.000

4

342.948

2

168.893

1

93.853

0

0

1

100.001 - 500.000

3

646.346

1

244.388

0

0

1 107.186

1 294.772

67 355.176

92 336.926

62 947.639

2.001 -

2.000 hab

Todos os intervalos

315 2.772.533

94 1.132.792

80.202

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [4 de xaneiro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

37


4 Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007

Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007

Galicia Galicia Homes Mulleres Grupos de idade 0 - 4 anos Grupos de idade: 5 - 09 - 4 “anos

Homes

Mulleres

A Coruña A Coruña Homes Mulleres

Homes

Mulleres

Lugo Lugo Homes Mulleres

Homes

Mulleres

Ourense Ourense Homes Mulleres

Homes

Mulleres

Tanto por un

Tanto por un Pontevedra Pontevedra Homes Mulleres

Homes

Mulleres

0,019 0,018 0,019 0,018 0,015 0,014 0,015 0,014 0,022 0,0190,01800,018 0,0190,01830,018 0,0193 0,0194 0,01480,015 0,01370,015 0,01530,015 0,0143 0,014 0,02230,021 0,0206 10 -514 0,0200,01750,019 0,0200,01760,019 - 9 “ " 0,0188 0,0189 0,01530,017 0,01450,017 0,01520,018 0,0145 0,017 0,02120,023 0,0196 0,0202 0,0196 0,0174 0,01850,021 0,0170 0,021 0,02260,026 0,0212 15 -10 19- 14 “ " 0,0240,01910,023 0,0230,01880,022 0,0220,01680,021 0,0239 0,0233 0,0223 0,02150,028 0,02080,026 0,02610,031 0,0247 20 -15 24- 19 “ " 0,0300,02270,029 0,0300,02200,029 0,0280,02130,027 0,0297 0,0295 0,0277 0,02760,033 0,02630,033 0,03150,042 0,0304 25 -20 29- 24 “ " 0,0390,02880,038 0,0390,02870,039 0,0350,02720,033 25 29 " 0,0389 0,0381 0,0393 0,0386 0,0346 0,0332 0,0334 0,0329 0,0419 0,0411 30 - 34 “ 0,041 0,040 0,042 0,041 0,034 0,034 0,034 0,034 0,044 30 34 " 0,0405 0,0402 0,0416 0,0413 0,0338 0,0341 0,0336 0,0339 0,0442 0,0433 35 - 39 “ 0,039 0,039 0,039 0,040 0,034 0,035 0,034 0,033 0,041 35 - 39 " 0,0385 0,0386 0,0390 0,0399 0,0343 0,0345 0,0341 0,0335 0,0411 0,0404 40 - 44 “ 0,036 0,037 0,037 0,038 0,036 0,036 0,033 0,033 0,037 40 - 44 " 0,0363 0,0370 0,0370 0,0382 0,0359 0,0355 0,0329 0,0333 0,0370 0,0375 45 - 49 “ 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,035 0,034 0,034 0,035 45 - 49 " 0,0355 0,0360 0,0359 0,0368 0,0371 0,0351 0,0342 0,0340 0,0349 0,0362 50 - 54 “ 0,032 0,033 0,033 0,033 0,034 0,031 0,031 0,031 0,031 50 - 54 " 0,0321 0,0327 0,0326 0,0335 0,0339 0,0308 0,0313 0,0305 0,0312 0,0332 55 -55 59- 59 “ " 0,0300,03140,031 0,0310,03270,033 0,0300,02860,029 0,031 0,031 0,030 0,0304 0,0309 0,0302 0,0307 0,0312 0,0297 0,0309 60 -60 64- 64 “ " 0,0290,03110,031 0,0290,03200,032 0,0290,03040,030 0,0288 0,0293 0,0288 0,03180,032 0,03420,034 0,02720,027 0,0294 65 -65 69- 69 “ " 0,0220,02590,026 0,0220,02560,026 0,0260,02920,029 0,0225 0,0223 0,0256 0,02670,027 0,0305 0,031 0,02000,020 0,0233 70 -70 74- 74 “ " 0,0260,03240,032 0,0250,03180,032 0,0330,03860,039 0,0260 0,0251 0,0327 0,03440,034 0,04020,040 0,02160,022 0,0280 75 -75 79- 79 “ " 0,0200,02720,027 0,0180,02610,026 0,0197 0,0184 0,02730,027 0,03490,035 0,02720,027 0,03480,035 0,01570,016 0,0230 0,0125 0,0110 0,01940,019 0,02860,029 0,01890,019 0,02870,029 0,00930,009 0,0173 80 -80 84- 84 “ " 0,0120,02090,021 0,0110,01920,019 e máis anos 0,0086 0,0074 0,01430,014 0,02740,027 0,01360,014 0,02880,029 0,00620,006 0,0164 85 e85máis anos 0,0090,02010,020 0,0070,01830,018 Total 0,4820,51770,518 0,4810,51950,519 0,4850,51450,515 Total 0,4823 0,4805 0,4855 0,48090,481 0,51910,519 0,48370,484 0,5163 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [3 de xullo, 2008]

0,021 0,020 0,021 0,025 0,030 0,041 0,043 0,040 0,037 0,036 0,033 0,031 0,029 0,023 0,028 0,023 0,017 0,016 0,516

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [3 de xullo, 2008]

Pirámide de idades. A Coruña. Ano 2007 Homes

Pirámide de idades. Lugo. Ano 2007

Mulleres

Homes

Idade

Idade 80-84

80-84

70-74

70-74

60-64

60-64

50-54

50-54

40-44

40-44

30-34

30-34

20-24

20-24

10-14

10-14

0-4

0-4

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,03

Pirámide de idades. Ourense. Ano 2007 Homes

Idade

0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Pirámide de idades. Pontevedra. Ano 2007

Mulleres

Homes

Idade

80-84

80-84

70-74

70-74

60-64

60-64

50-54

50-54

40-44

40-44

30-34

30-34

20-24

20-24

10-14

10-14

0-4 0,06

0,02

Tanto por un do total da poboación

Tanto por un do total da poboación

Mulleres

0-4 0,04

0,02

0,00

Tanto por un do total da poboación

38

Mulleres

0,02

0,04

0,06

0,06

0,04

0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

Tanto por un do total da poboación

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 5 Evolución dos nacementos, das defuncións e do crecemento vexetativo. Galicia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nacementos

19.418

19.361

19.327

20.423

20.621

21.097

21.392

21.670

Defuncións

28.858

28.300

28.353

29.805

28.540

29.383

29.389

29.799

-9.440

-8.939

-9.026

-9.382

-7.919

-8.286

-7.997

-8.129

Crecemento vexetativo

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación Nota: os datos do ano 2007 son provisionais

6 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Nacementos

21.392

8.985

2.043

2.039

8.325

Defuncións

29.389

11.403

4.873

4.671

8.442

-7.997

-2.418

-2.830

-2.632

-117

Crecemento vexetativo

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación

7 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2007. Datos provisionais

Galicia

A Coruña

Nacementos

21.670

8.979

Defuncións

29.799

11.750

-8.129

-2.771

Crecemento vexetativo

Lugo

Ourense 2.175

Pontevedra

2.061

8.455

4.838

4.670

8.541

-2.663

-2.609

-86

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación. Datos provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

39


8 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Idades da nai Menores de 15 anos

1

0

1

0

0

15 a 19

407

133

69

52

153

20 a 24

1.765

695

186

177

707

25 a 29

5.231

2.035

451

538

2.207

30 a 34

8.259

3.573

767

753

3.166

35 a 39

4.849

2.140

473

427

1.809

40 a 44

823

375

93

87

268

45 a 49

55

33

3

5

14

50 e máis

Total

2

1

0

0

1

21.392

8.985

2.043

2.039

8.325

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación

9 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2007. Datos provisionais

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Idades da nai Menores de 15 anos

2

1

1

0

0

15 a 19

428

169

58

46

155

20 a 24

1.683

609

194

186

694

25 a 29

4.914

1.933

484

460

2.037

30 a 34

8.610

3.660

813

788

3.349

35 a 39

5.109

2.235

526

472

1.876

40 a 44

866

356

92

97

321

45 a 49

58

16

7

12

23

50 e máis

Total

0

0

0

0

0

21.670

8.979

2.175

2.061

8.455

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación. Datos provisionais

40

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 10 Migracións no período 2000-2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

17.281

16.028

18.684

20.297

20.208

19.509

21.372

22.722

7.192

6.499

7.405

8.181

8.053

7.787

8.291

8.740

Emigración externa: a outra C.A. Provincia de orixe Galicia A Coruña Lugo

1.818

1.698

2.114

2.274

2.312

2.209

2.676

2.832

Ourense

2.499

2.430

2.883

3.117

2.981

2.826

3.015

3.426

Pontevedra

5.772

5.401

6.282

6.725

6.862

6.687

7.390

7.724

Galicia

..

..

4.193

2.251

2.437

3.081

3.909

5.467

A Coruña

..

..

1.875

1.039

1.007

1.418

1.625

2.006

Lugo

..

..

203

149

143

192

322

507

Ourense

..

..

708

523

541

452

701

1.023

Pontevedra

..

..

1.407

540

746

1.019

1.261

1.931

11.628

11.799

15.032

16.670

18.331

19.602

19.934

21.386

4.627

4.468

6.206

6.896

7.662

7.870

7.823

8.494

Lugo

1.571

1.634

1.960

2.089

2.376

2.586

2.808

3.058

Ourense

1.788

1.841

1.990

2.234

2.327

2.590

2.911

2.903

Pontevedra

3.642

3.856

4.876

5.451

5.966

6.556

6.392

6.931

Galicia

12.547

11.395

18.186

17.053

19.366

19.833

22.948

26.386

A Coruña

5.422

5.186

8.231

7.810

7.686

7.561

8.903

10.629

650

621

1.310

1.338

1.681

1.971

2.586

3.421

Emigración externa: ao estranxeiro Provincia de orixe

Inmigración externa: doutra C.A. Provincia de destino Galicia A Coruña

Inmigración externa: do estranxeiro Provincia de destino

Lugo Ourense

1.993

1.285

2.123

2.012

2.854

2.893

3.044

3.567

Pontevedra

4.482

4.303

6.522

5.893

7.145

7.408

8.415

8.769

Saldo migratorio

6.894

7.166

10.341

11.175

15.052

16.845

17.601

19.583

Fonte: INE. Estadística de variaciones residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE Nota: na emigracion externa, nos anos anteriores a 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

41


11 Indicadores demográficos. Estrutura da poboación. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Idade media

44,4

44,0

47,8

48,1

42,2

Homes

42,7

42,3

46,3

46,4

40,4

Mulleres Índice de envellecemento

46,0

45,6

49,3

49,8

43,8

135,2

130,0

204,3

207,3

101,4

Fonte: IGE. Indicadores demográficos

12 Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006

Galicia Idade media á maternidade

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

31,3

31,5

31,1

31,1

31,1

Índice sintético de fecundidade

1,0

1,0

0,9

0,9

1,1

Taxa bruta de natalidade

7,7

7,9

5,8

5,8

8,8

Homes

31,6

31,8

32,1

31,4

31,4

Mulleres

29,5

29,6

29,8

29,1

29,4

4,0

4,2

3,1

3,4

4,3

Idade media do primeiro matrimonio

Taxa bruta de nupcialidade Esperanza de vida ao nacer Homes

77,4

77,2

77,7

77,4

77,3

Mulleres

84,7

84,4

84,5

85,5

84,8

Total

81,1

80,9

81,1

81,4

81,1

Taxa de mortalidade infantil Taxa bruta de mortalidade

3,4

3,6

4,9

2,9

3,0

10,6

10,1

13,6

13,8

8,9

Fonte: IGE. Indicadores demográficos INE. Padrón municipal de habitantes INE, IGE. Movemento natural da poboación

42

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


3 SANIDADE

1. Profesionais sanitarios colexiados segundo a provincia onde se colexiaron. Ano 2007 2. Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2007 3. Indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado. Ano 2007 4. Defuncións segundo a súa causa. Homes. Anos 2005 e 2006 5. Defuncións segundo a súa causa. Mulleres. Anos 2005 e 2006 6. Defuncións segundo a súa causa.Total. Anos 2005 e 2006 7. Defuncións segundo a súa causa por 100.000 habitantes. Anos 2005 e 2006 8. Número de casos de enfermidades de declaración obrigatoria. Ano 2007 9. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Homes. Ano 2006 10. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2006 11. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia.Total. Ano 2006 12. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia por 100.000 habitantes. Ano 2006 13. Enfermos dados de alta con residencia en Galicia segundo a provincia de hospitalización. Ano 2006 14. Enfermos dados de alta con hospitalización en Galicia segundo a provincia de residencia. Ano 2006 15. Prazas dotadas nas institucións do Servizo Galego de Saúde por ámbito asistencial. Ano 2006 16. Recursos materiais do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007 17. Profesionais integrados no novo modelo de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007 18. Prestación farmacéutica en receitas médicas oficiais do Servizo Galego de Saúde en atención primaria. Ano 2007 19. Defuncións por suicidio segundo sexo e grupos de idade. Ano 2006


Establecementos sanitarios con réxime de internado Establecemento sanitario con réxime de internado

É todo centro sanitario que, con independencia da súa denominación, e baixo unha mesma unidade de dirección, teña como finalidade principal a prestación de asistencia médica, cirúrxica ou médico-cirúrxica aos enfermos ingresados nel. Un establecemento sanitario con réxime de internado pode estar constituído por un único centro hospitalario ou por dous ou máis que se organizan e integran no chamado complexo hospitalario. Nestes casos é a unidade de dirección e xestión a que serve para a súa identificación. Desta forma, un complexo hospitalario pode estar constituído por dous ou máis centros hospitalarios, incluso distantes entre si e un ou varios centros de especialidades.

Cama

Dotación destinada á atención continuada de enfermos ingresados, incluídas as incubadoras fixas e as camas destinadas a coidados especiais (intensivos, coronarios, queimados etc.). Non se inclúen as camas de observación do servizo de urxencias, as de hemodiálise ambulatoria, as de acompañantes, as de indución preanestésica, as de exploracións especiais, as de hospital de día ou de noite, as destinadas ao persoal do establecemento, as camas supletorias nin os berces de neonatos normais.

Cama instalada

Aquela considerada como dotación fixa do centro, que estea en condicións de funcionar, aínda que non o faga por non contar co persoal e equipamento necesario referido ao 31 de decembro.

Camas en funcionamento

Aquela dotación que estea efectivamente en servizo; neste caso é unha media anual. Non inclúe as camas habilitadas.

Quirófano

Dotación destinada á intervención ou asistencia cirúrxica ao paciente, e que consta dunha mesa de operacións. Exclúense: paritorios, salas de extracción dental e salas de radioloxía.

Quirófano funcionante

Aquela dotación que estea en servizo; representa unha media anual.

Persoal do establecemento

Considérase o persoal efectivo dos establecementos referido ao 31 de decembro do ano de referencia e non os postos de traballo que figuren no cadro de persoal. Inclúe o persoal que presta os seus servizos de forma total ou parcial nos centros de especialidades, calquera que sexa a súa dedicación horaria e sempre que perciban os seus honorarios a cargo do hospital de que dependen. Non se contabiliza como persoal efectivo o que estea en comisión de servizo adscrito a outra institución, o que estea en situación de incapacidade temporal por causa de enfermidade ou de baixa maternal e que fose substituído, aínda que si se contabiliza o persoal substituto, o que estea en situación de excedencia e o que estea vinculado ao centro mediante contrato temporal ou en comisión de servizo no establecemento.

Persoal non sanitario

Persoal de titulación superior ou media, dedicado exclusivamente á dirección e/ou xestión do establecemento, aínda que a súa titulación sexa sanitaria (inclúe grupos técnicos e grupos de xestión de función administrativa); asistentes sociais; persoal de oficio; titulados medios e superiores.

Altas

Representa o número de enfermos que causaron alta no hospital durante o ano. Unicamente se consideran como altas as daqueles pacientes que produciron, polo menos, unha estadía. Non se contabilizan como altas os traslados entre servizos.

Gastos correntes

Calcúlase como a suma de compras + gastos de persoal + gastos financeiros + tributos + traballos, subministración e servizos exteriores + dotacións para amortizacións e provisións + outros gastos.

Grao de ocupación

Indicador que relaciona as estadías e as camas en funcionamento. Calcúlase como o número de estadías causadas por 100 entre as camas en funcionamento por 365.

Estadía

Conxunto de noites e o tempo que correspondería á subministración dunha comida principal. Inclúense as estadías causadas durante o ano por todos os pacientes que permaneceron ingresados.

44

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 Estadía media

Indicador que relaciona as estadías e os ingresos. Calcúlase como o número de estadías causadas entre as altas.

Índice de rotación

Indicador que relaciona os ingresos e as camas en funcionamento. Calcúlase como o número de altas entre as camas en funcionamento.

Morbilidade hospitalaria Enfermo

Toda persoa que ingrese no centro para ser atendida, diagnosticada ou observada en réxime de internado. Non se inclúen, polo tanto, os nacidos sans nin os acompañantes do enfermo.

Diagnóstico definitivo

É o diagnóstico da afección principal que motivou o ingreso no hospital segundo o criterio do servizo clínico ou facultativo que atende o enfermo, aínda que durante a súa estadía aparecesen complicacións importantes e incluso outras afeccións independentes.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

45


1 Profesionais sanitarios colexiados segundo a provincia onde se colexiaron. Ano 2007

España Médicos

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

208.098

11.763

5.224

1.367

1.369

3.803

Odontólogo e estomatólogo

24.515

1.462

680

156

128

498

Farmacéutico

61.300

4.487

1.917

522

563

1.485

Veterinario

27.594

2.720

979

855

271

615

243.000

13.327

6.022

2.058

1.442

3.805

4.909

254

142

39

18

55

Diplomado en enfermería Podólogos

Fonte: INE. Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados. Extraído de: http://www.ine.es [15 de setembro, 2008] Nota: os datos están referidos a 31 de decembro

2 Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2007

Galicia Establecementos sanitarios (1)

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

44

16

6

6

10.515

4.584

1.389

1.218

3.324

9.907

4.364

1.267

1.178

3.098

247

113

30

28

76

32.094

14.139

3.843

3.860

10.252

17.698

7.878

2.177

2.044

5.599

Persoal non sanitario

8.538

3.624

987

1.152

2.775

Persoal sanitario facultativo

5.858

2.637

679

664

1.878

926

526

55

72

273

5.057.494

1.981.675

630.699

624.319

1.820.801

318.864

138.624

40.252

40.625

99.363

256.220

118.976

29.641

25.835

81.768

2.072.008

977.282

231.395

235.949

627.381

Camas instaladas Camas en funcionamento Quirófanos funcionantes Persoal total (2) Persoal sanitario non facultativo

Persoal en formación (MIR, FIR, BIR, etc.) Consultas externas Enfermos dados de alta Actos cirúrxicos Total compras e gastos (miles de euros)

16

Fonte: Consellería de Sanidade. Estatística de establecementos sanitarios con réxime de internado. Información subministrada directamente Nota: (1) Os complexos hospitalarios contabilízanse como un só establecemento sanitario. Para a provincia de Pontevedra inclúese o MEDTEC como establecemento sanitario. (2) Non inclúe o persoal colaborador habitual nin o persoal das empresas dos servizos concertados.

46

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 3 Indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado. Ano 2007

Galicia Camas en funcionamento por mil habitantes (1) Enfermos dados de alta por mil habitantes (1) Grao de ocupación Estadía media Índice de rotación Persoal total (2) por cama en funcionamento

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3,6

3,9

3,6

3,5

3,3

115,0

122,4

113,3

120,6

104,9

81,2

79,8

82,7

85,6

80,7

9,2

9,2

9,5

9,1

9,2

32,2

31,8

31,8

34,5

32,1

3,2

3,2

3,0

3,3

3,3

Gastos correntes por cama en funcionamento (miles de euros)

209,1

223,9

182,6

200,3

202,5

Gastos correntes por estadía (euros)

706,1

768,7

605,4

641,0

687,3

6.498,1

7.049,9

5.748,7

5.808,0

6.314,0

Gastos correntes por alta (euros)

Fonte: Consellería de Sanidade. Estatística de establecementos sanitarios con réxime de internado. Información subministrada directamente Nota: (1) A poboación empregada foi a do Padrón municipal de habitantes 2007 (2) Este número non inclúe nin o persoal colaborador habitual nin o persoal das empresas dos servizos concertados

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

47


4 Defuncións segundo a súa causa. Homes. Anos 2005 e 2006

2005 2006 A A Galicia Lugo Ourense Pontevedra Galicia Lugo Ourense Pontevedra Coruña Coruña 15.023 5.891 2.545 2.361 4.226 14.849 5.718 2.478 2.385 4.268

Total Enfermidades infecciosas 320 153 41 37 89 277 123 29 32 93 e parasitarias (1) II Tumores 4.888 1.975 738 698 1.477 4.906 1.942 722 756 1.486 III Enf. do sangue/órg. 22 8 2 5 7 22 9 4 1 8 hematop/inmunidade IV Enf. endócrinas/ 266 103 46 34 83 234 76 47 35 76 nutricionais/metaból. V Trastornos mentais e do 245 82 48 41 74 257 72 62 55 68 comportamento VIEnfermidades do sistema VIII nervioso e dos órganos 415 149 81 55 130 410 168 81 58 103 dos sentidos IX Enfermidades do sistema 4.365 1.711 827 738 1.089 4.400 1.681 769 766 1.184 circulatorio X Enfermidades do sistema 2.027 768 361 349 549 1.847 700 344 297 506 respiratorio XI Enfermidades do sistema 713 302 109 105 197 703 295 98 115 195 dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 35 9 10 11 5 35 10 6 3 16 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. e 61 18 7 23 13 52 19 16 5 12 tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 262 95 39 47 81 287 72 50 64 101 xenitourinario XV Embarazo, parto e puerperio XVI Afeccións orixinadas no 25 14 1 2 8 27 10 3 3 11 per. perinatal XVII Malf. conxén/deformid/ 24 7 5 3 9 21 8 4 2 7 anom.cromosómicas XVIII Síntomas/signos/achados 340 120 67 54 99 354 127 79 54 94 anormais, ncop (2) XX Causas externas de 1.015 377 163 159 316 1.017 406 164 139 308 mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente Nota: (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 o encadra no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, ncop. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

48

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 5 Defuncións segundo a súa causa. Mulleres. Anos 2005 e 2006

2005 A Galicia Lugo Ourense Pontevedra Galicia Coruña 14.368 5.574 2.291 2.318 4.185 14.347

2006 A Lugo Ourense Pontevedra Coruña 5.615 2.361 2.244 4.127

Total Enfermidades infecciosas 248 117 36 38 57 252 105 33 34 80 e parasitarias (1) II Tumores 3.033 1.175 438 435 985 3.074 1.202 473 475 924 III Enf. do sangue/órg. 39 21 5 8 5 24 6 8 3 7 hematop/inmunidade IV Enf. endócrinas/ 414 144 84 60 126 428 153 79 59 137 nutricionais/metaból. V Trastornos mentais e do 587 191 101 103 192 611 215 127 91 178 comportamento VIEnfermidades do sistema VIII nervioso e dos órganos 624 256 99 76 193 625 258 95 85 187 dos sentidos IX Enfermidades do sistema 5.604 2.246 935 917 1.506 5.605 2.184 959 934 1.528 circulatorio X Enfermidades do sistema 1.644 652 231 313 448 1.576 672 212 237 455 respiratorio XI Enfermidades do sistema 618 241 83 96 198 605 260 91 86 168 dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 69 27 12 9 21 65 23 14 10 18 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. e 146 53 32 33 28 125 37 28 19 41 tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 323 104 50 46 123 353 118 54 52 129 xenitourinario XV Embarazo, parto e 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 puerperio XVI Afeccións orixinadas no 19 9 1 1 8 20 8 2 1 9 per. perinatal XVII Malf. conxén/deformid/ 15 7 0 1 7 23 11 5 4 3 anom.cromosómicas XVIII Síntomas/signos/ achados anormais, 496 164 113 93 126 477 183 106 78 110 ncop (2) XX Causas externas de 488 166 71 89 162 484 180 75 76 153 mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente Nota: (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 o encadra no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, ncop. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

49


6 Defuncións segundo a súa causa. Total. Anos 2005 e 2006

2005 2006 Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 29.391 11.465 4.836 4.679 8.411 29.196 11.333 4.839 4.629 8.395

Total Enfermidades infecciosas e 568 270 77 75 146 529 228 62 66 173 parasitarias (1) II Tumores 7.921 3.150 1.176 1.133 2.462 7.980 3.144 1.195 1.231 2.410 III Enf. do sangue/órg. 61 29 7 13 12 46 15 12 4 15 hematop/inmunidade IV Enf. endócrinas/ 680 247 130 94 209 662 229 126 94 213 nutricionais/metaból. V Trastornos mentais e 832 273 149 144 266 868 287 189 146 246 do comportamento VIEnfermidades do VIII sistema nervioso 1.039 405 180 131 323 1.035 426 176 143 290 e dos órganos dos sentidos IX Enfermidades do 9.969 3.957 1.762 1.655 2.595 10.005 3.865 1.728 1.700 2.712 sistema circulatorio X Enfermidades do 3.671 1.420 592 662 997 3.423 1.372 556 534 961 sistema respiratorio XI Enfermidades do 1.331 543 192 201 395 1.308 555 189 201 363 sistema dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 104 36 22 20 26 100 33 20 13 34 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. 207 71 39 56 41 177 56 44 24 53 e tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 585 199 89 93 204 640 190 104 116 230 xenitourinario XV Embarazo, parto e 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 puerperio XVI Afeccións orixinadas 44 23 2 3 16 47 18 5 4 20 no per. perinatal XVII Malf. conxén/ deformid/anom. 39 14 5 4 16 44 19 9 6 10 cromosómicas XVIII Síntomas/signos/ achados anormais, 836 284 180 147 225 831 310 185 132 204 ncop (2) XX Causas externas de 1.503 543 234 248 478 1.501 586 239 215 461 mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente Nota: (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 o encadra no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, ncop. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

50

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 7 Defuncións segundo a súa causa por 100.000 habitantes. Anos 2005 e 2006

2005 2006 A Galicia Lugo Ourense Pontevedra Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Coruña 1.064,0 1.017,6 1.352,3 1.378,0 896,4 1.055,0 1.003,7 1.357,0 1.366,8 890,1

Total Enfermidades infecciosas e 20,6 24,0 21,5 22,1 15,6 19,1 20,2 17,4 19,5 18,3 parasitarias (1) II Tumores 286,8 279,6 328,8 333,7 262,4 288,3 278,4 335,1 363,5 255,5 III Enf. do sangue/ órg. hematop/ 2,2 2,6 2,0 3,8 1,3 1,7 1,3 3,4 1,2 1,6 inmunidade IV Enf. endócrinas/ nutricionais/ 24,6 21,9 36,4 27,7 22,3 23,9 20,3 35,3 27,8 22,6 metaból. V Trastornos mentais e do 30,1 24,2 41,7 42,4 28,3 31,4 25,4 53,0 43,1 26,1 comportamento VIEnfermidades do VIII sistema nervioso 37,6 35,9 50,3 38,6 34,4 37,4 37,7 49,4 42,2 30,7 e dos órganos dos sentidos IX Enfermidades do sistema 360,9 351,2 492,7 487,4 276,6 361,5 342,3 484,6 502,0 287,6 circulatorio X Enfermidades do sistema 132,9 126,0 165,5 195,0 106,3 123,7 121,5 155,9 157,7 101,9 respiratorio XI Enfermidades do sistema 48,2 48,2 53,7 59,2 42,1 47,3 49,2 53,0 59,3 38,5 dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 3,8 3,2 6,2 5,9 2,8 3,6 2,9 5,6 3,8 3,6 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. e 7,5 6,3 10,9 16,5 4,4 6,4 5,0 12,3 7,1 5,6 tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 21,2 17,7 24,9 27,4 21,7 23,1 16,8 29,2 34,3 24,4 xenitourinario XV Embarazo, parto 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 e puerperio XVI Afeccións orixinadas no 1,6 2,0 0,6 0,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 2,1 per. perinatal XVII Malf. conxén/ deformid/anom. 1,4 1,2 1,4 1,2 1,7 1,6 1,7 2,5 1,8 1,1 cromosómicas XVIII Síntomas/ signos/achados 30,3 25,2 50,3 43,3 24,0 30,0 27,5 51,9 39,0 21,6 anormais,ncop (2) XX Causas externas 54,4 48,2 65,4 73,0 50,9 54,2 51,9 67,0 63,5 48,9 de mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente INE. Padrón Municipal de Habitantes Nota: a poboación empregada está referida a 1 de xaneiro de cada ano (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 encuadrao no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, NCOP. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

51


8 Número de casos de enfermidades de declaración obrigatoria. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Brucelose

3

0

0

2

1

Disentería bacilar (Shigelose)

4

0

1

0

3

Enf. invasiva por Hib

7

2

0

0

5

Enfermidade meningocócica

70

44

1

3

22

F. exantemática mediterran.

5

0

0

0

5

Febre tifoidea e paratifoidea Gripe

6

0

0

0

6

82.279

21.696

11.143

17.918

31.522

Hepatite A

5

4

1

0

0

Hepatite B

36

12

2

4

18

Hepatites víricas, outras

68

22

5

10

31

Infección gonocócica

96

28

12

14

42

Lexionela

45

21

6

5

13

Meninxite tuberculosa Meninxites víricas Paludismo

17

4

4

3

6

175

63

22

11

79

2

0

1

0

1

234

114

31

37

52

Rubéola

2

1

0

0

1

Sarampelo

0

0

0

0

0

131

15

3

57

56

Tétano

1

0

0

0

1

Tose ferina

4

0

1

2

1

Parotidite

Sífilis

Toxiinfeccións alimentarias Varicela Tuberculose transmitida por vía respiratoria Sida

293

34

77

42

140

7.528

2.695

920

945

2.968

583

267

40

80

196

83

42

1

4

36

Fonte: Dirección Xeral de Saúde Pública. Enfermidades de declaración obrigatoria. Extraído de http://dxsp.sergas.es [4 de setembro, 2008] e información subministrada directamente Nota: a partir do ano 2004 a categoría “Tuberculose respiratoria” pasa a denominarse “Tuberculose transmisible por vía respiratoria”.

52

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 9 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Homes. Ano 2006

Total

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.193.315

146.735

56.620

21.715

19.700

48.701

49.110

3.067

1.228

392

311

1.136

210.867

14.428

5.914

1.901

1.724

4.889

33.349

1.930

673

354

276

627

I.

Infecciosas e parasitarias

II.

Tumores

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

19.890

1.310

522

170

188

431

V.

Trastornos mentais

62.563

3.452

1.380

515

302

1.255

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

72.867

4.153

1.755

637

454

1.306

VII.

Aparato circulatorio

336.861

23.022

9.216

3.480

3.232

7.094

VIII.

Aparato respiratorio

290.245

21.282

8.498

2.809

2.896

7.078

IX.

Aparato dixestivo

325.033

20.470

7.690

2.936

3.028

6.817

X.

Aparato xenitourinario

120.638

7.639

2.821

1.173

1.010

2.634

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

-

-

-

-

-

-

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

28.935

2.326

775

353

278

920

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

148.440

8.947

3.024

1.049

1.328

3.546

XIV.

Anomalías conxénitas

23.508

1.299

533

129

114

524

XV.

Afeccións do período perinatal

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

XVII. Traumatismos e envelenamentos Outras causas

39.402

1.819

742

303

251

524

125.062

8.055

3.126

2.044

1.053

1.832

219.636

15.553

5.477

2.090

2.034

5.952

86.911

7.985

3.246

1.382

1.221

2.135

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

53


10 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2006

Total

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.532.473

155.544

61.962

20.552

19.664

53.365

34.794

2.337

962

248

228

898

I.

Infecciosas e parasitarias

II.

Tumores

194.194

13.535

5.147

1.731

1.656

5.001

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

49.251

2.930

1.038

476

332

1.084

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

22.282

1.488

557

183

221

527

V.

Trastornos mentais

53.196

2.938

1.106

385

295

1.151

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

76.819

4.528

2.043

635

431

1.419

VII.

Aparato circulatorio

264.089

17.682

6.978

2.371

2.596

5.737

VIII.

Aparato respiratorio

190.633

14.673

6.049

1.716

1.946

4.962

IX.

Aparato dixestivo

242.167

15.027

5.764

2.217

2.161

4.885

X.

Aparato xenitourinario

164.750

10.534

4.002

1.630

1.338

3.564

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

623.844

31.357

13.898

3.124

2.737

11.598

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

22.824

1.744

664

243

193

644

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

166.867

9.603

3.294

1.330

1.462

3.516

XIV.

Anomalías conxénitas

19.134

1.007

440

105

111

351

XV.

Afeccións do período perinatal

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

XVII. Traumatismos e envelenamentos Outras causas

32.379

1.474

640

230

194

410

106.911

6.490

2.502

1.352

980

1.656

178.981

11.394

4.043

1.697

1.646

4.008

89.357

6.805

2.836

880

1.137

1.953

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

54

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 11 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Total. Ano 2006

España Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

4.725.788

302.279

118.583

42.267

39.364

102.065

83.903

5.404

2.189

640

540

2.034

405.062

27.964

11.061

3.632

3.380

9.890

82.600

4.860

1.711

830

608

1.711

42.172

2.798

1.079

353

409

958

115.759

6.389

2.487

900

596

2.406

8.681

3.798

1.272

885

2.725

40.704

16.194

5.851

5.828

12.831

35.955

14.547

4.525

4.842

12.041

567.200

35.496

13.453

5.152

5.188

11.702

285.388

18.172

6.823

2.803

2.349

6.198

623.844

31.357

13.898

3.124

2.737

11.598

51.759

4.069

1.439

596

471

1.564

315.307

18.550

6.317

2.379

2.791

7.062

42.643

2.305

972

234

224

875

I.

Infecciosas e parasitarias

II.

Tumores

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

V.

Trastornos mentais

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

149.686

VII.

Aparato circulatorio

600.949

VIII.

Aparato respiratorio

480.877

IX.

Aparato dixestivo

X.

Aparato xenitourinario

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

XIV.

Anomalías conxénitas

XV.

Afeccións do período perinatal

71.781

3.294

1.382

532

445

934

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

231.973

14.545

5.628

3.396

2.033

3.488

XVII.

Traumatismos e envelenamentos

398.617

26.947

9.520

3.787

3.680

9.959

Outras causas

176.268

14.790

6.083

2.261

2.358

4.088

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

55


12 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia por 100.000 habitantes. Ano 2006

España Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

10.724

11.112

10.663

12.120

11.893

10.992

I.

Infecciosas e parasitarias

190

199

197

184

163

219

II.

Tumores

919

1.028

995

1.042

1.021

1.065

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

187

179

154

238

184

184

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

96

103

97

101

124

103

V.

Trastornos mentais

263

235

224

258

180

259

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

340

319

342

365

267

294

VII.

Aparato circulatorio

1.364

1.496

1.456

1.678

1.761

1.382

VIII.

Aparato respiratorio

1.091

1.322

1.308

1.298

1.463

1.297

IX.

Aparato dixestivo

1.287

1.305

1.210

1.477

1.568

1.260

X.

Aparato xenitourinario

648

668

614

804

710

667

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

1.416

1.153

1.250

896

827

1.249

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

117

150

129

171

142

168

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

715

682

568

682

843

761

XIV.

Anomalías conxénitas

97

85

87

67

68

94

XV.

Afeccións do período perinatal

163

121

124

153

135

101

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

526

535

506

974

614

376

XVII.

Traumatismos e envelenamentos

905

991

856

1.086

1.112

1.073

Outras causas

400

544

547

649

712

441

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

56

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 13 Enfermos dados de alta con residencia en Galicia segundo a provincia de hospitalización. Ano 2006

Hospitalizados Residentes

Galicia

Galicia

298.790

129.693

A Coruña

117.479

116.671

41.633

3.571

Lugo Ourense Pontevedra

A Coruña

Lugo

Comunidade Comunidade de Madrid de Navarra

Outras provincias

Ourense

Pontevedra

37.295

93.866

1.297

537

541

197

89

522

463

132

158

351

37.575

306

181

237

83

107

206

37.935

Barcelona

1.115

38.726

993

47

36.615

1.072

160

106

94

276

100.952

8.459

117

285

92.091

437

215

181

280

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008]

14 Enfermos dados de alta con hospitalización en Galicia segundo a provincia de residencia. Ano 2006

Residentes Hospitalizados

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Comunidade de Madrid

Outras provincias

Estranxeiro

Galicia

298.790

117.479

41.633

38.726

100.952

533

1.511

338

A Coruña

129.693

116.671

3.571

993

8.459

196

624

139

37.935

197

37.575

47

117

94

256

28

Lugo Ourense

37.295

89

306

36.615

285

66

264

33

Pontevedra

93.866

522

181

1.072

92.091

176

365

138

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

57


15 Prazas dotadas nas institucións do Servizo Galego de Saúde por ámbito asistencial. Ano 2006

Atención primaria

Total Total

Atención especializada

29.926

6.983

22.943

152

43

109

Funcionario

1.527

803

724

Laboral (1)

1.395

198

1.197

Estatutario

26.797

5.939

20.858

6.008

2.196

3.812

13.120

1.925

11.195

7.669

1.818

5.851

55

0

55

Directivo

Facultativo Sanitario non facultativo Non sanitario Outro Fonte: Sergas. Información subministrada directamente. Nota: os datos teñen como data de referencia o 31 de decembro. (1) Inclúe MIR (médicos internos residentes)

16 Recursos materiais do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

En atención primaria Centros de saúde

381

119

73

99

90

Consultorios

113

55

15

16

27

Total

494

174

88

115

117

Hospitais (1)

34

13

5

6

10

Centros de especialidades (2)

15

7

2

1

5

Centros de orientación familiar

13

4

3

4

2

Total

62

24

10

11

17

En atención especializada

Fonte: Sergas. Información subministrada directamente Nota: os datos teñen como data de referencia o 31 de decembro de 2007 (1) Inclúe hospitais xerais, hospitais pertencentes a complexos hospitalarios, fundacións públicas hospitalarias e o Policlínico de Vigo, S. A. (2) O centro de especialidades de Lalín (Pontevedra) inclúese na provincia da Coruña ao depender do C.H. Universitario de Santiago.

58

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 17 Profesionais integrados no novo modelo de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007

Galicia Médicos

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.037

736

355

311

635

Pediatras

274

115

29

28

102

ATS - DUE

1.705

650

225

244

586

Odontólogos

83

31

16

11

25

Fisioterapeutas

89

45

11

8

25

4.188

1577

636

602

1.373

Total Fonte: Sergas. Información subministrada directamente

18 Prestación farmacéutica en receitas médicas oficiais do Servizo Galego de Saúde en atención primaria. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

2.731.275

1.116.239

342.356

329.080

943.600

Activos

1.891.675

786.532

217.037

203.080

685.026

839.600

329.707

125.319

126.000

258.574

Total

57.153

22.433

8.688

8.283

17.749

Activos

15.564

6.385

1.975

1.772

5.432

Pensionistas

41.589

16.047

6.714

6.511

12.317

Total

854.600

326.737

134.516

126.825

266.522

Activos

167.819

68.932

21.482

18.856

58.548

Pensionistas

686.781

257.805

113.034

107.969

207.974

Beneficiarios (persoas)

Pensionistas Número de receitas (miles)

Custo da prestación farmacéutica (miles de euros)

Fonte: Sergas. Información subministrada directamente Nota: no custo total non se inclúe o desconto do Real Decreto 2402/2004

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

59


19 Defuncións por suicidio segundo sexo e grupos de idade. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Homes 15 - 34 anos

37

20

4

2

11

35 - 64 anos

101

49

12

6

34

80

34

23

8

15

218

103

39

16

60

15 - 34 anos

10

3

1

4

2

35 - 64 anos

36

19

6

2

9

65 ou máis anos

31

12

5

5

9

Total

77

34

12

11

20

47

23

5

6

13

35 - 64 anos

137

68

18

8

43

65 ou máis anos

111

46

28

13

24

Total

295

137

51

27

80

65 ou máis anos Total Mulleres

Total 15 - 34 anos

Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Información subministrada directamente

60

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


4 educación, cultura e lecer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Centros docentes públicos de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións Centros docentes privados de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións Total centros docentes de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnado nos centros privados de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnado no total de centros de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2006-2007 8. Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2006-2007 9. Alumnos matriculados segundo a titulación. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2007-2008 10. Alumnos matriculados segundo a titulación. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2007-2008 11. Alumnos matriculados por campus. Galicia 12. Profesorado universitario. Galicia. Curso 2007-2008 13. Produción editorial. Ano 2007 14. Produción editorial en España segundo o idioma de publicación 15. Persoas que realizaron actividades culturais no último ano por tipo de actividade


Educación Educación infantil

Ensino de réxime xeral, de carácter voluntario. Abrangue ata os 5 anos de idade e divídese en dous ciclos: 1º ciclo, de 0 a 2 anos (competencia da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar) e 2º ciclo, de 3 a 5 anos (competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria).

Educación primaria

Ensino de réxime xeral de carácter obrigatorio e gratuíto. Abrangue tres ciclos de dous cursos académicos cada un, desde os 6 ata os 11 anos de idade.

Educación secundaria obrigatoria

Ensino de réxime xeral, de carácter obrigatorio e gratuíto. Completa a educación básica e abrangue catro cursos académicos organizados en dous ciclos, entre os 12 e os 15 anos de idade.

Bacharelato

Ensino de réxime xeral, postobrigatorio. Abrangue dous cursos académicos. Ten as seguintes modalidades: artes, ciencias da natureza e da saúde, humanidade e ciencias sociais e tecnoloxía. O alumnado que remate con éxito os dous cursos académicos obterá o título de bacharel. Tamén poden obter o título de bacharel en música ou danza os alumnos que superen os estudos de grao medio de música ou danza e as materias comúns do bacharelato.

Formación profesional

Ensino de réxime xeral, postobrigatorio. Abrangue un conxunto de ciclos formativos cunha organización modular, de duración variable. Os ciclos formativos agrúpanse en familias profesionais e poden ser de grao medio ou superior.

Idade

Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo (1990) Lei orgánica de calidade da educación (2002) Lei orgánica da educación (2006)

Educación especial

0–2

Educación infantil (1.º ciclo)

3–6

Educación infantil (2.º ciclo)

6–8

Educación primaria (1.º ciclo)

8 – 10

Educación primaria (2.º ciclo)

10 – 12

Educación primaria (3.º ciclo)

12 – 14

Educación secundaria (1.º ciclo)

14 – 16

Educación secundaria (2.º ciclo)

16 – 18

Bacharelato

FP de grao medio

A partir de 18

Ensino universitario

FP de grao superior

É unha educación dirixida ao alumnado con necesidades educativas especiais, temporais ou permanentes, para que poidan acadar os obxectivos establecidos con carácter xeral para todos os alumnos. A escolarización en unidades ou centros de educación especial só se leva a cabo nos casos en que as necesidades do alumno non poidan ser atendidas nun centro ordinario.

Programas de garantía social

Estes programas están destinados a mozos entre dezaseis e vinte e un anos que non alcanzan o título de graduado en educación secundaria, nin outra titulación de formación profesional.

Ensinos de adultos

Os ensinos de adultos poden ser regrados ou non regrados. Os ensinos regrados son: ensinos básicos de niveis I, II, III; bacharelato para persoas adultas e ciclos formativos para persoas adultas. Os ensinos básicos de nivel III e o bacharelato poden cursarse nas modalidades presencial e a distancia.

62

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 Produción editorial Libro

Toda publicación impresa non periódica que consta, como mínimo, de 49 páxinas, sen contar as da cuberta, impresa e editada no país e posta á disposición do público.

Folleto

Publicación do mesmo tipo que ten entre 5 e 48 páxinas.

Título

Termo utilizado para designar unha publicación impresa que constitúe un todo único, tanto se consta dun como de varios volumes.

Tiraxe

O número total de exemplares impresos dunha publicación.

Bibliotecas Bibliotecas públicas

Unha biblioteca é pública cando cumpra os seguintes criterios: • Dispón dunha colección de fondos de carácter xeral, ofrece servizos informativos de tipo cultural, educativo, recreativo e social e é accesible a toda a cidadanía. • Ofrece os servizos de préstamo e consulta de documentos de forma libre e gratuíta. • Os fondos das bibliotecas públicas son de libre acceso e susceptibles de ser deixados en préstamo. Non obstante, cando é necesario por razóns de seguridade e conservación, poden limitar o acceso a unha parte destes fondos.

Bibliotecas universitarias

As bibliotecas universitarias son centros destinados a servir como apoio ao estudo e á investigación.

Bibliotecas especiais

Son bibliotecas que teñen un fondo de carácter xeral, pero que van dirixidas a uns usuarios determinados.

Bibliotecas especializadas

Son bibliotecas que atenden as necesidades concretas de información en campos específicos do coñecemento.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

63


1 Centros docentes públicos de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Educación infantil (exclusivamente)

186

84

7

7

88

Educación infantil e educación primaria (1)

646

252

93

88

213

Educación primaria e educación secundaria obrigatoria (2)

82

30

19

10

23

293

117

46

34

96

Educación primaria, educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria (2)

0

0

0

0

0

Educación de adultos (exclusivamente)

9

2

3

2

2

Educación secundaria obrigatoria e/ou postobrigatoria

Educación especial (exclusivamente) Total xeral

15

6

2

2

5

1.231

491

170

143

427

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: cada centro aparece contabilizado unha soa vez. Non se inclúen os centros que imparten exclusivamente o primeiro ciclo de educación infantil. Por ensino postobrigatorio enténdese bacharelato, ciclos formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos (1) Inclúense os centros que imparten só educación primaria (2) Inclúense os centros que, ademais dos ensinos especificados, imparten o segundo ciclo de educación infantil

2 Centros docentes privados de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Educación infantil (exclusivamente)

24

12

0

2

10

Educación infantil e educación primaria (1)

27

12

4

4

7

Educación primaria e educación secundaria obrigatoria (2)

100

24

13

13

50

Educación secundaria obrigatoria e/ou postobrigatoria

84

30

13

14

27

Educación primaria, educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria (2)

69

35

3

6

25

5

4

0

1

0

Educación de adultos (exclusivamente) Educación especial (exclusivamente) Total xeral

22

9

0

0

13

331

126

33

40

132

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: cada centro aparece contabilizado unha soa vez. Non se inclúen os centros que imparten exclusivamente o primeiro ciclo de educación infantil. Por ensino postobrigatorio enténdese bacharelato, ciclos formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos (1) Inclúense os centros que imparten só educación primaria (2) Inclúense os centros que, ademais dos ensinos especificados, imparten o segundo ciclo de educación infantil

64

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 3 Total centros docentes de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Educación infantil (exclusivamente)

210

96

7

9

98

Educación infantil e educación primaria (1)

673

264

97

92

220

Educación primaria e educación secundaria obrigatoria (2)

182

54

32

23

73

Educación secundaria obrigatoria e/ou postobrigatoria

377

147

59

48

123

Educación primaria, educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria (2)

69

35

3

6

25

Educación de adultos (exclusivamente)

14

6

3

3

2

Educación especial (exclusivamente)

37

15

2

2

18

1.562

617

203

183

559

Total xeral

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: por ensino postobrigatorio enténdese bacharelato, ciclos formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos (1) Inclúense os centros que imparten só educación primaria (2) Inclúense os centros que, ademais dos ensinos especificados, imparten o segundo ciclo de educación infantil

4 Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ensinos ordinarios Educación infantil

43.625

18.521

4.526

3.855

16.723

Educación primaria

86.590

35.955

9.653

7.947

33.035

Educación secundaria obrigatoria

63.699

25.855

8.266

6.207

23.371

Bacharelato ordinario

25.999

10.189

3.703

2.633

9.474

Ciclos formativos de grao medio ordinarios

11.077

5.009

1.508

1.006

3.554

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

10.606

5.024

1.264

984

3.334

1.560

625

207

109

619

Programas de cualificación profesional inicial (1) Ensinos de adultos

..

..

..

..

..

Educación especial

714

398

87

69

160

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: (1) Substitúen aos programas de garantía social. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a mozos/as entre 16 e 19 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtiveran o título de graduado en ESO e non cursaran con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. Non se inclúe o alumnado matriculado en programas de cualificación profesional inicial de educación especial No alumnado de educación especial só se inclue o alumnado en centros específicos de educación especial

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

65


5 Alumnado nos centros privados de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ensinos ordinarios Educación infantil

20.542

8.212

1.799

2.212

8.319

Educación primaria

39.677

15.674

3.508

4.393

16.102

Educación secundaria obrigatoria

28.048

10.589

2.226

3.606

11.627

5.718

2.774

265

738

1.941

Ciclos formativos de grao medio ordinarios

3.014

1.024

107

335

1.548

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

2.451

957

83

98

1.313

Bacharelato ordinario

333

88

0

53

192

Ensinos de adultos

Programas de cualificación profesional inicial (1)

..

..

..

..

..

Educación especial

417

162

0

0

255

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: (1) Substitúen aos programas de garantía social. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a mozos/as entre 16 e 19 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtiveran o título de graduado en ESO e non cursaran con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. Non se inclúe o alumnado matriculado en programas de cualificación profesional inicial de educación especial No alumnado de educación especial só se inclue o alumnado en centros específicos de educación especial

6 Alumnado no total dos centros de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ensinos ordinarios Educación infantil

64.167

26.733

6.325

6.067

25.042

126.267

51.629

13.161

12.340

49.137

Educación secundaria obrigatoria

91.747

36.444

10.492

9.813

34.998

Bacharelato ordinario

31.717

12.963

3.968

3.371

11.415

Ciclos formativos de grao medio ordinarios

14.091

6.033

1.615

1.341

5.102

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

13.057

5.981

1.347

1.082

4.647

1.893

713

207

162

811

Ensinos de adultos niveis I, II e III

8.935

3.572

878

1.108

3.377

Bacharelato adultos

5.607

3.289

509

358

1.451

Ciclos formativos adultos

4.032

1.659

481

92

1.800

1.131

560

87

69

415

362.644

149.576

39.070

35.803

138.195

Educación primaria

Programas de cualificación profesional inicial (1) Ensinos de adultos

Educación especial Total

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: (1) Substitúen aos programas de garantía social. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a mozos/as entre 16 e 19 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtiveran o título de graduado en ESO e non cursaran con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. Non se inclúe o alumnado matriculado en programas de cualificación profesional inicial de educación especial No alumnado de educación especial só se inclue o alumnado en centros específicos de educación especial

66

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 7 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2006-2007

Arquitecto Técnico Diplomado en Biblioteconomía e Documentación Diplomado en Ciencias Empresariais Diplomado en Educación Social Diplomado en Enfermaría Diplomado en Fisioterapia Diplomado en Logopedia Diplomado en Máquinas Navais Diplomado en Navegación Marítima Diplomado en Óptica e Optometría Diplomado en Podoloxía Diplomado en Relacións Laborais Diplomado en Terapia Ocupacional Diplomado en Traballo Social Diplomado en Turismo Diplomado en Xestión e Administración Pública Enx. Téc. Agrícola, espec. en Explotacións Agropecuarias Enx. Téc. Agrícola, espec. en Hortofruticultura e Xardinería Enx. Téc. Agrícola, espec. en Industrias Agrarias e Alimentarias Enx. Téc. Agrícola, espec. en Mecanización e Construcións Rurais Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Construcións Civís Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Transportes e Servizos Urbanos Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Sistemas de Telecomunicación Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Son e Imaxe Enx. Téc. en Deseño Industrial Enx. Téc. en Informática de Sistemas Enx. Téc. en Informática de Xestión Enx. Téc. en Topografía Enx. Téc. Forestal, espec. en Explotacións Forestais Enx. Téc. Forestal, espec. en Industrias Forestais Enx. Téc. Industrial, espec. en Electricidade Enx. Téc. Industrial, espec. en Electrónica Industrial Enx. Téc. Industrial, espec. en Mecánica Enx. Téc. Industrial, espec. en Química Industrial Enx. Téc. Naval, espec. en Estructuras Mariñas Enx. Téc. Naval, espec. en Propulsión e Servizos do Buque Mestre, espec. de Audición e Linguaxe Mestre, espec. de Educación Especial Mestre, espec. de Educación Física Mestre, espec. de Educación Infantil Mestre, espec. de Educación Musical Mestre, espec. de Educación Primaria Mestre, espec. de Lingua Estranxeira Total

Universidade de Santiago

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

0 100 63 227 62 161 75 46 36 77 28 -

128 19 152 47 89 52 32 21 21 37 131 45 108 18

170 65 211 55 48 54 33 28 75 -

Sistema Universitario de Galicia 128 19 422 175 527 107 32 21 21 62 37 340 45 129 141 28 46 36 152 28 18

26

-

-

26

-

-

19

19

23 15 119 100 31 112 57 84 86 1.528

50 63 71 48 54 26 27 46 68 53 59 1.465

17 116 55 36 64 84 29 38 40 200 39 97 33 1.606

17 50 86 187 15 119 55 84 118 84 129 26 27 46 38 139 365 96 240 119 4.599

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

67


8 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2006-2007

Universidade de Santiago

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

Arquitecto 158 Enxeñeiro Agrónomo 32 Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos 70 Enxeñeiro de Minas Enxeñeiro de Montes 41 Enxeñeiro de Telecomunicación Enxeñeiro en Informática 93 Enxeñeiro en Organización Industrial Enxeñeiro Industrial 38 Enxeñeiro Naval e Oceánico 14 Enxeñeiro Químico 104 Licenciado en Administración e Dirección de Empresas 238 60 Licenciado en Belas Artes Licenciado en Bioloxía 137 56 Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 32 Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 97 Licenciado en Ciencias do Mar Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais 99 Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración 96 Licenciado en Comunicación Audiovisual 41 27 Licenciado en Dereito 168 216 Licenciado en Documentación 20 Licenciado en Economía 131 45 Licenciado en Farmacia 123 Licenciado en Filoloxía Alemana 6 Licenciado en Filoloxía Clásica 8 Licenciado en Filoloxía Francesa 9 Licenciado en Filoloxía Galega 20 7 Licenciado en Filoloxía Hispánica 32 20 Licenciado en Filoloxía Inglesa 47 29 Licenciado en Filoloxía Portuguesa 2 Licenciado en Filoloxía Románica 5 Licenciado en Filosofía 11 Licenciado en Física 55 Licenciado en Historia 74 Licenciado en Historia da Arte 81 Licenciado en Humanidades 27 12 Licenciado en Máquinas Navais 31 Licenciado en Matemáticas 37 Licenciado en Medicina 229 Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo 15 Licenciado en Odontoloxía 41 Licenciado en Pedagoxía 99 Licenciado en Psicoloxía 174 Licenciado en Psicopedagoxía 51 36 Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas Licenciado en Química 92 48 Licenciado en Socioloxía 54 Licenciado en Tradución e Interpretación Licenciado en Veterinaria 171 Licenciado en Xeografía 11 Licenciado en Xornalismo 118 Total 2.543 1.245 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

68

68 175 52 2 188 188 102 74 25 51 53 31 155 51 12 18 24 18 16 58 98 50 95 1.604

Sistema Universitario de Galicia 158 32 70 68 41 175 145 2 226 14 104 486 102 267 57 148 53 99 96 99 539 20 227 123 6 8 9 39 70 100 2 5 11 73 90 81 39 31 37 229 15 41 99 174 145 98 190 54 95 171 11 118 5.392

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 9 Alumnos matriculados segundo a titulación. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2007-2008

1.839 246 727 185 471 221 186 171 241 -

Sistema Universitario de Galicia 1.406 60 3.769 882 1.974 416 192 213 144 309 145 2.260 185 609 667 171 135 122 416 120 224

-

223

188

188

176 612 211 366 660 723 335 187 197 963 191 609 119 9.824

176 335 762 1.120 229 481 211 867 1.176 723 671 147 150 243 187 703 1.834 476 1.420 487 27.228

Universidade Universidade Universidade de Santiago da Coruña de Vigo Arquitecto Téc. 1.406 Diplomado en Biblioteconomía e Documentación 60 Diplomado en Ciencias Empresariais 735 1.195 Diplomado en Educación Social 300 336 Diplomado en Enfermaría 831 416 Diplomado en Fisioterapia 231 Diplomado en Logopedia 192 Diplomado en Máquinas Navais 213 Diplomado en Navegación Marítima 144 Diplomado en Óptica e Optometría 309 Diplomado en Podoloxía 145 Diplomado en Relacións Laborais 1.198 591 Diplomado en Terapia Ocupacional 185 Diplomado en Traballo Social 388 Diplomado en Turismo 481 Diplomado en Xestión e Administración Pública Enx. Téc. Agrícola, espec. en Explotacións Agropecuarias 135 Enx. Téc. Agrícola, espec. en Hortofruticultura e Xardinería 122 Enx. Téc. Agrícola, espec. en Industrias Agrarias e Alimentarias 175 Enx. Téc. Agrícola, espec. en Mecanización e Construcións Rurais 120 Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Construcións Civís 224 Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Transportes e Servizos 223 Urbanos Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Sistemas de Telecomunicación Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Son e Imaxe Enx. Téc. en Deseño Industrial 335 Enx. Téc. en Informática de Sistemas 220 542 Enx. Téc. en Informática de Xestión 508 Enx. Téc. en Topografía 229 Enx. Téc. Forestal, espec. en Explotacións Forestais 481 Enx. Téc. Forestal, espec. en Industrias Forestais Enx. Téc. Industrial, espec. en Electricidade 501 Enx. Téc. Industrial, espec. en Electrónica Industrial 516 Enx. Téc. Industrial, espec. en Mecánica Enx. Téc. Industrial, espec. en Química Industrial 336 Enx. Téc. Naval, espec. en Estructuras Mariñas 147 Enx. Téc. Naval, espec. en Propulsión e Servizos do Buque 150 Mestre, espec. de Audición e Linguaxe 243 Mestre, espec. de Educación Especial Mestre, espec. de Educación Física 212 294 Mestre, espec. de Educación Infantil 543 328 Mestre, espec. de Educación Musical 285 Mestre, espec. de Educación Primaria 516 295 Mestre, espec. de Lingua Estranxeira 368 Total 7.726 9.678 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

69


10 Alumnos matriculados segundo a titulación. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2007-2008

Universidade Universidade Universidade de Santiago da Coruña de Vigo Arquitecto 1.662 Enxeñeiro Agrónomo 188 Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos 853 Enxeñeiro de Minas 398 Enxeñeiro de Montes 253 Enxeñeiro de Telecomunicación 936 Enxeñeiro en Automática e Electrónica Industrial 17 Enxeñeiro en Informática 775 175 Enxeñeiro en Organización Industrial 45 Enxeñeiro Industrial 343 1.731 Enxeñeiro Naval e Oceánico 212 Enxeñeiro Químico 472 Licenciado en Administración e Dirección de Empresas 2.334 1.313 1.583 Licenciado en Belas Artes 634 Licenciado en Bioloxía 1.127 468 459 Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 85 78 Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 851 472 Licenciado en Ciencias do Mar 430 Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais 81 Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración 696 Licenciado en Comunicación Audiovisual 190 106 191 Licenciado en Dereito 1.825 1.762 1.293 Licenciado en Documentación 63 Licenciado en Economía 781 459 347 Licenciado en Farmacia 1.374 Licenciado en Filoloxía Alemana 66 Licenciado en Filoloxía Clásica 68 Licenciado en Filoloxía Francesa 102 Licenciado en Filoloxía Galega 149 73 59 Licenciado en Filoloxía Hispánica 209 102 128 Licenciado en Filoloxía Inglesa 382 229 188 Licenciado en Filoloxía Italiana 18 Licenciado en Filoloxía Portuguesa 24 Licenciado en Filoloxía Románica 61 Licenciado en Filosofía 202 Licenciado en Física 428 115 Licenciado en Historia 634 121 Licenciado en Historia da Arte 531 Licenciado en Humanidades 173 66 Licenciado en Máquinas Navais 69 Licenciado en Matemáticas 328 Licenciado en Medicina 1.876 Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo 65 Licenciado en Odontoloxía 256 Licenciado en Pedagoxía 545 Licenciado en Psicoloxía 1.568 Licenciado en Psicopedagoxía 189 194 178 Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas 482 Licenciado en Química 563 351 217 Licenciado en Socioloxía 359 Licenciado en Tradución e Interpretación 646 Licenciado en Veterinaria 919 Licenciado en Xeografía 95 Licenciado en Xornalismo 525 Total 19.236 10.456 10.923 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

70

Sistema Universitario de Galicia 1.662 188 853 398 253 936 17 950 45 2.074 212 472 5.230 634 2.054 163 1.323 430 81 696 487 4.880 63 1.587 1.374 66 68 102 281 439 799 18 24 61 202 543 755 531 239 69 328 1.876 65 256 545 1.568 561 482 1.131 359 646 919 95 525 40.615

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 11 Alumnos matriculados por campus. Galicia

Curso 2003-2004 Total Universidade da Coruña A Coruña Ferrol

Curso 2004-2005

Curso 2005-2006

Curso 2006-2007

Curso 2007-2008

25.183

24.009

22.946

21.944

20.134

21.082

20.139

19.324

18.612

17.215

4.101

3.870

3.622

3.332

2.919

32.911

30.979

29.484

27.713

26.962

24.948

23.735

22.850

21.745

5.656

7.963

7.244

6.634

5.968

21.306

25.562

24.437

23.153

21.592

20.747

16.076

15.107

14.154

13.065

4.811

Ourense

6.059

5.803

5.464

5.042

3.594

Pontevedra

3.427

3.527

3.535

3.485

12.342

83.656

79.425

75.583

71.249

67.843

Total Universidade de Santiago Santiago Lugo Total Universidade de Vigo Vigo

Total

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

12 Profesorado universitario. Galicia. Curso 2007-2008

Universidade de Santiago Catedráticos de universidades

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

Total universidades galegas

306

129

101

536

38

56

41

135

Profesores titulares de universidades

977

357

554

1.888

Profesores titulares de escolas univerisitarias

127

246

187

560

Profesores asociados

136

267

223

626

Catedráticos de escolas universitarias

Profesores axudantes Outros profesores Total

36

61

61

158

589

274

388

1.251

2.209

1.390

1.555

5.154

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

13 Produción editorial. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Libros Títulos Exemplares (miles)

63.397

1.979

1.048

153

95

683

192.440

2.709

1.535

166

66

941

Folletos Títulos Exemplares (miles)

9.517

385

132

23

14

216

34.431

534

200

27

7

300

72.914

2.364

1.180

176

109

899

226.871

3.242

1.735

193

73

1.241

Total Títulos Exemplares (miles)

Fonte: INE. Estadística de la producción editorial de libros.Extraído de http://www.ine.es [4 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

71


14 Produción editorial en España segundo o idioma de publicación

Títulos 2003 En galego

1.355

2004

2005

1.377

1.165

Exemplares (miles) 2006 1.406

2007 1.472

2003

En castelán

56.512

47.520

49.566

51.858

57.299 196.684

Noutros idiomas (1)

14.181

11.595

12.820

13.006

14.143

Total

72.048

60.492

63.551

66.270

72.914

1,9

2,3

1,8

2,1

2,0

% (galego/total)

2004

3.010

2005

3.201

39.053

2006

2007

2.638

3.243

2.879

174.458 238.053

213.154

188.073

39.322

35.918

35.899

40.314

238.747 213.558 281.005 255.721 226.871 1,3

1,5

0,9

1,3

1,3

Fonte: INE. Estadística de la producción editorial de libros. Extraído de http://www.ine.es [15 de outubro, 2007] Nota: (1) catalán, vasco, inglés, francés, dous ou máis idiomas nacionais, dous ou máis idiomas nacionais ou estranxeiros, etc.

15 Persoas que realizaron actividades culturais no último ano por tipo de actividade

Porcentaxes España 2002-2003 Lectura (libros non relacionados coa profesión ou estudos)

Galicia

2006-2007

2002-2003

2006-2007

45,5

52,5

50,7

43,1

Teatro

23,4

19,1

18,4

11,9

Ópera

3,0

2,7

2,8

1,3

Zarzuela

2,6

1,9

1,4

0,5

Ballet/Danza

4,6

5,1

3,5

2,2

Concertos de música clásica

8,4

8,4

7,9

7,6

Concertos de música actual

24,6

26,4

27,6

26,2

Cine (asistiron)

55,6

52,1

49,6

39,7

Museos (visitaron)

27,5

31,2

30,0

25,9

Artes escénicas (asistiron)

Artes musicais (asistiron)

Exposicións (visitaron)

..

24,7

..

25,5

Monumentos ou depósitos arqueolóxicos (visitaron)

28,8

34,1

35,1

31,6

Biblioteca (foron)

20,0

17,6

21,4

13,4

Fonte: Ministerio de Cultura. Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España Nota: os datos fan referencia á poboación de 15 ou máis anos

72

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


5 MUNDO LABORAL

1. Poboación de 16 e máis anos segundo a súa relación coa actividade económica (medias anuais). Ano 2007 2. Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007 3. Taxas de actividade por grupos de idade e sexo 4. Taxas de paro por grupos de idade e sexo 5. Poboación ocupada por sectores económicos e sexo (medias anuais) 6. Poboación ocupada por sectores económicos (medias anuais). Ano 2007 7. Poboación ocupada por situación profesional e sexo (medias anuais) 8. Poboación inactiva por situación de inactividade (medias anuais). Ano 2007 9. Número medio de activos, ocupados e inactivos por vivenda. Ano 2007 10. Características do paro rexistrado. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2007 11. Demandas e ofertas de emprego activas, e colocacións rexistradas. Ano 2007 12. Contratos de traballo iniciais, segundo o tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. Ano 2007 13. Regulación de emprego. Traballadores afectados por expedientes autorizados. Ano 2007 14. Conciliacións individuais e colectivas. Ano 2007 15. Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2007. Datos provisionais 16. Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2007 17. Accidentes de traballo con baixa segundo a gravidade e o sector económico. Ano 2007 18. Enfermidades profesionais con baixa segundo sector económico. Ano 2007 19. Índices de incidencia de accidentes laborais 20. Afiliacións á seguridade social en alta laboral. Ano 2007 21. Emprego, desemprego e pensións nas fontes tributarias. Ano 2006 22. Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2007


Poboación en relación coa actividade Activos

Son as persoas que, nun período de referencia dado, subministran man de obra para a produción de bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse á dita produción. Comprende todas as persoas de 16 anos ou máis que cumpren as condicións necesarias para a súa inclusión entre as persoas ocupadas ou paradas.

Ocupados

Persoas de 16 anos ou máis que, durante a semana de referencia, tiveron un traballo por conta allea ou exerceron unha actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións: a) Traballando, polo menos, unha hora por un soldo, salario, beneficio empresarial ou ganancia familiar en metálico ou en especie. b) Con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade, accidente, vacacións, festas, mal tempo ou razóns análogas.

Parados

Considéranse paradas todas as persoas de 16 anos ou máis que, durante a semana de referencia, estivesen sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando activamente emprego. Son parados tamén aqueles que xa encontraron emprego e están á espera de incorporarse a el, sempre que se verifiquen as dúas primeiras condicións. Segundo o Regulamento (CE) 1897/2000, os únicos métodos de busca de emprego considerados activos son: • Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de encontrar traballo, calquera que sexa a parte que tomase a iniciativa (a renovación da inscrición por razóns puramente administrativas non constitúe unha postura activa). • Estar en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, empresa especializada en contratación etc.) co fin de encontrar traballo. • Enviarlles unha candidatura directamente aos empregadores. • Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos etc. • Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos. • Estudar as ofertas de emprego. • Participar nunha proba, concurso ou entrevista, no marco dun procedemento de contratación. • Buscar terreos, locais ou material. • Realizar xestións para obter permisos, licenzas ou recursos financeiros.

Inactivos

A poboación inactiva abarca todas as persoas de 16 ou máis anos non clasificadas como ocupadas nin paradas. Comprende as seguintes categorías funcionais: • Persoas que se ocupan do seu fogar. • Estudantes. • Xubilados ou prexubilados. • Persoas que perciben unha pensión distinta á de xubilación e prexubilación. • Persoas que realizan sen remuneración traballos sociais, actividades de tipo benéfico etc. • Incapacitados para traballar. • Outra situación. Persoas que, sen exercer ningunha actividade económica, reciben axuda pública ou privada e todas aquelas que non están incluídas en ningunha das categorías anteriores.

74

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 • Asalariados (ou que traballan por conta allea)

• Asalariados do sector público • Asalariados do sector privado

• Que traballan por conta propia

• Empregadores • Empresarios sen asalariados e traballadores independentes • Membros de cooperativas • Axudas familiares

Ocupados Activos

• Outra situación Poboación de 16 e máis anos

Parados

Inactivos

• Parados que xa traballaron • Parados que buscan o 1º emprego

• Estudantes • Traballo do fogar • Xubilados, prexubilados • Persoas que reciben pensión distinta da de xubilación e prexubilación • Realización sen remuneración de traballos sociais, actividades de tipo benéfico • Incapacitados para traballar

Taxa de actividade

Porcentaxe do número total de activos sobre a poboación total (poboación de 16 ou máis anos).

Taxa de ocupación

Porcentaxe de ocupados sobre a poboación de 16 ou máis anos.

Taxa de paro

Porcentaxe de parados sobre o total de activos.

Movemento laboral rexistrado Demandas de emprego rexistradas

Son as solicitudes de postos de traballo rexistradas nas oficinas públicas de emprego realizadas polos traballadores en idade laboral que desexan traballar por conta allea. Inclúen as de traballadores que non teñen emprego, tanto daqueles que non traballaron anteriormente e buscan emprego por primeira vez como as dos que tiveron un emprego anterior, e as de traballadores ocupados que buscan emprego para substituír ou complementar o que teñen.

Demandas pendentes a final de mes

Esta variable recolle as demandas que se manteñen rexistradas o día de peche da estatística (último día de cada mes). Inclúe as demandas correspondentes aos colectivos considerados como non parados e aos parados rexistrados. Contablemente obtéñense sumándolles ás demandas pendentes do mes anterior as rexistradas durante o mes e restándolles as baixas de demandas efectuadas no mes de referencia.

Paro rexistrado

Este concepto está establecido na Orde ministerial do 11 de marzo de 1985. Segundo os criterios contidos na dita disposición, o paro rexistrado correspóndese coas demandas de emprego pendentes de satisfacer o último día do mes nas oficinas públicas de emprego, excluídas as correspondentes aos seguintes colectivos: • Traballadores ocupados: os que solicitan un emprego para compatibilizalo co actual ou cambialo polo que teñen, os que están en suspensión ou redución de xornada por un expediente de regulación de emprego, os que están ocupados en traballos de colaboración social e os que compatibilizan un traballo a tempo parcial e a prestación por desemprego. • Traballadores sen dispoñibilidade inmediata para o traballo ou en situación incompatible co mesmo: xubilados, pensionistas de invalidez absoluta ou grande invalidez, persoas maiores de 65 anos, traballadores en situación de incapacidade temporal (IT), maternidade ou baixa médica; estudantes de ensino oficial regrado, sempre que sexan menores de 25 anos ou demandantes de primeiro emprego, e alumnos de formación profesional ocupacional, cando as súas horas lectivas superen as 20 semanais, teñan unha bolsa de manutención e sexan demandantes de primeiro emprego.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

75


• Traballadores que demandan exclusivamente un emprego de características específicas tales como as seguintes: emprego a domicilio, por período inferior a 3 meses, de xornada semanal inferior a 20 horas, para traballar no estranxeiro e os traballadores que se inscriben nas oficinas públicas de emprego como requisito previo para participar nun proceso de selección para un posto de traballo determinado. • Traballadores eventuais agrarios beneficiarios do subsidio especial por desemprego que están percibindo ou que, xa esgotado, non transcorrese un período superior a un ano desde o día do nacemento do dereito. • Demandantes que rexeitan accións de inserción laboral axeitadas as súas características e os que teñen suspendida a demanda, en tanto permanezan nesa situación. A posta en marcha do novo Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego (SISPE) en maio de 2005 produce unha ruptura da serie de paro rexistrado que se viña publicando ata o momento. A implantación deste novo sistema afecta a estimación do paro rexistrado, non porque cambie a definición, senón pola actualización e xestión automatizada da información e porque se corrixiron os erros que se viñan cometendo con certos colectivos.

Ofertas de emprego rexistradas

É unha variable fluxo que indica os postos de traballo ofrecidos por empresas e organismos, rexistrados e formalizados nas oficinas de emprego no mes de referencia, co obxecto de que a oficina xestione a súa cobertura cos demandantes idóneos.

Colocacións

Son os postos de traballo cubertos por traballadores durante o período de referencia. Poden ser : • Colocacións xestionadas: son as realizadas durante o período de referencia mediante xestión da oficina de emprego, tanto no proceso de colocación coma nos procesos previos de preparación do traballador para a súa inserción laboral. • Colocacións comunicadas: son as realizadas durante o período de referencia sen xestión da oficina de emprego. Coñécense a través das comunicacións de contratación realizadas polos empregadores e por presentación dos contratos a rexistro se estes contratos non son consecuencia dunha colocación xestionada pola oficina de emprego.

Contratos de traballo

Comprenden os contratos introducidos na base de datos durante o período de tempo en cuestión. Inclúen, ademais daqueles contratos que son rexistrados nas oficinas públicas de emprego, as comunicacións de contratacións efectuadas ás ditas oficinas polos empresarios. As distintas modalidades de contratación agrúpanse en contratos iniciais, que é cando se inicia a relación laboral; conversións a indefinidos, que son as transformacións doutros contratos xa existentes de duración temporal, e prórrogas de contratos, que son os que finalizan a súa duración inicial.

Contratos iniciais

• Indefinido ordinario (Bonif/nonBonif): é o concertado sen establecer límites de tempo para a prestación de servizos, con xornada a tempo completo, parcial ou fixo descontinuo (Real decreto lexislativo 1/95, Lei 12/2001 e Lei 43/2006). • Indefinido de fomento do emprego: contrato de duración indefinida e xornada completa, parcial ou fixo descontinuo, orientado a incentivar a contratación de traballadores desempregados (Lei 12/2001 e Lei 43/2006). • Indefinido diminuídos: contrato de duración indefinida dirixido á integración laboral de traballadores diminuídos e que pode ser de xornada completa ou a tempo parcial (Real decreto 1451/83, modificado polo Real decreto 4/99 e a Lei 12/2001). • Obra ou servizo: son os concertados para a realización de obras ou servizos determinados, en xornada completa ou parcial, na actividade da empresa e de duración temporal (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). • Eventual por circunstancias da produción: contrato de duración temporal, en xornada completa ou parcial, para atender as esixencias circunstanciais do mercado (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). • Interinidade: contrato de duración temporal para substituír un traballador con reserva de posto, en xornada completa ou parcial (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). • Temporal para diminuídos: contrato temporal de doce meses a tres anos, con xornada completa ou parcial, para traballadores diminuídos (Lei 42/1994, Real decreto lei 13/96, disposición adicional sexta, e Lei 12/2001). • Revezamento: contrato de duración indefinida ou ata o momento da xubilación do traballador que substitúe por xubilación parcial, con xornada parcial ou completa (Lei 14/2000 e Lei 12/2001). • Xubilación parcial: contrato de duración determinada e xornada parcial, complementario ao de revezamento, que se asina co traballador que se xubila parcialmente (Lei 12/2001). • Contrato de substitución por xubilación aos 64 anos: para traballadores desempregados que substitúan outros traballadores que anticipan a idade de xubilación nun ano (Real decreto 1194/85, Lei 14/2000 e Lei 12/2001).

76

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 • Contrato en prácticas: destinados a completar a formación de traballadores con títulos universitarios ou de formación profesional. Son contratos de duración temporal, con xornada a tempo parcial ou completa, indistintamente (art. 11 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 488/98). • Contrato para a formación: destinado aos mozos de 16 a 21 anos, ou maiores incluídos nalgún dos colectivos detallados no artigo primeiro da Lei 12/2001, para a adquisición por parte do traballador da cualificación necesaria para o desempeño dun oficio ou posto de traballo concreto (art. 11 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 488/98 e Lei 12/2001). • Outros contratos: son os rexistrados pertencentes a modalidades non especificadas anteriormente e/ou pertencentes a réximes especiais de contratación, tales como os de artistas, servizo doméstico, mercantís, etc. Inclúense tamén os contratos que, pertencendo ou presentándose segundo as modalidades existentes, padecen algún defecto formal ou incumpren algún requisito básico no momento da súa introdución na base de datos, e permanecen neste punto estatisticamente, aínda que, con posterioridade, fosen corrixidos os seus defectos de forma.

Contratos convertidos a indefinidos

Baixo este concepto indícanse os contratos por tempo determinado que, ao abeiro da normativa en vigor, son transformados en indefinidos.

Relacións laborais Expedientes de regulación de emprego

Son as fichas estatísticas que se cobren a partir dos expedientes administrativos presentados polas empresas ou polos representantes legais dos traballadores para solicitar a suspensión ou extinción das relacións do traballo ou a redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior, ou por extinción da personalidade xurídica do contratante e resolto pola autoridade laboral competente.

Conciliación individual

É o intento obrigatorio de acordo entre os intereses en conflito dos traballadores e empresas, con participación da Administración e como procedemento previo á vía xudicial. As conciliacións poden ser individuais ou colectivas. En ambos os casos resólvense: • Con avinza: cando se chega a acordo entre as partes. • Sen avinza: cando non se acada acordo entre as partes. • Intentadas sen efecto: cando non compareza a parte ou as partes demandadas. • Tidas por non presentadas: cando, debidamente citadas as partes, a promotora non comparece no acto. • Desistidas: cando compareza a parte promotora para o único efecto de desistir do conflito producido. • Outros tipos: reclamación improcedente recibida por correo e debidamente rexistrada etc.

Convenios colectivos

É o acordo asinado polas comisións negociadoras e inscrito no rexistro de convenios colectivos da autoridade laboral competente. Para efectos estatísticos, recóllense tanto os convenios asinados como as revisións de carácter anual que se realizan para aqueles convenios de vixencia de dous ou máis anos. Tamén se inclúen as adhesións, arbitraxes voluntarias, extensións de convenios e outros acordos rexistrados con eficacia xeral de convenio, así como os pactos de eficacia limitada ou convenios extraestatutarios na medida na que se ten coñecemento dos seus datos, posto que, aínda que formalmente non teñen recoñecida eficacia de convenio, a entidade económica que teñen algúns destes pactos así o aconsella. Segundo o seu ámbito, os convenios poden ser: • Convenios de empresa: engloban tanto os convenios que afectan a todo o cadro de persoal dunha empresa como a parte deste. Identifícase cada convenio cunha empresa. Con todo, algunhas empresas teñen máis dun convenio, polo que o número destas pode estar sobrevalorado. • Convenios doutro ámbito: refírense aos convenios de ámbito superior á empresa. Os convenios, tanto de empresa como doutro ámbito, poden ser provinciais, cando afectan a unha soa provincia; autonómicos, cando afectan a máis dunha provincia dunha mesma comunidade autónoma; ou interautonómicos, cando afectan a máis dunha provincia pertencente a máis dunha comunidade autónoma.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

77


Folgas e peches patronais

Comprenden as folgas e peches patronais convocados, agás as seguintes: • As que non implican xornadas non traballadas, como as chamadas folgas de celo. • As que non supoñen unha redución definitiva da xornada e, en concreto, as de duración inferior a unha hora. • As que se refiren a actividades convencionalmente ‘non produtivas’, como as folgas de estudantes, consumidores etc. • As que afectan a colectividades sen dereito a folga, como é o caso dos funcionarios militares e das forzas de seguridade do Estado.

Traballadores participantes en folgas

Son aqueles traballadores dos centros implicados na folga que participaron suspendendo voluntariamente o seu traballo durante o tempo total ou parcial da duración da folga.

Xornadas non traballadas por folgas

Nos conflitos de días completos e con participación constante, obtense multiplicando o número de traballadores participantes polo número de días laborais de duración do conflito. Noutros casos, nos que a participación non é constante e/ ou a interrupción do traballo non afecta a xornada completa, entendendo por xornada completa a xornada laboral normal que realiza un traballador sen ter en conta as horas extraordinarias, o cálculo das xornadas non traballadas en cada folga obtense multiplicando o número efectivo de participantes en cada un dos días pola parte da xornada non traballada de cada día e sumando este resultado para todos os días de duración.

Accidentes de traballo

Considéranse os accidentes de traballo con baixa na xornada de traballo, incluídos os accidentes de tráfico e os orixinados por causas naturais, sempre que se produzan durante a xornada de traballo.

Accidentes de traballo in itinere

Son aqueles accidentes de traballo que se producen ao ir ou volver ao lugar de traballo.

Índice de incidencia

Calcúlase como o cociente entre os accidentes en xornada de traballo con baixa e a media anual dos traballadores afiliados en situación de alta laboral nos réximes que teñen cuberta a continxencia de accidente de traballo. Nos accidentes totais e nos leves, o índice calcúlase por 1.000 traballadores, nos accidentes graves e mortais, o índice calcúlase por 100.000 traballadores.

Traballo e pensións nas fontes tributarias Asalariados

É o número de persoas que reciben unha contraprestación pecuniaria en concepto de rendemento do traballo, contadas de forma única independentemente de que traballasen para unha ou varias empresas ou entidades. Este colectivo está formado polas persoas que reciben percepcións declaradas na clave A do Modelo 190 da “Declaración anual de retencións sobre as rendas de traballo” (empregados por conta allea en xeral), que inclúe todas aquelas percepcións, pecuniarias ou en especie, que fosen satisfeitas pola persoa ou entidade declarante en concepto de rendementos do traballo. Un asalariado pode percibir ao longo dun ano percepcións salariais de dúas ou máis empresas ou entidades. Os asalariados con percepcións de varias entidades contabilízanse como asalariados de cada entidade na proporción do salario satisfeito por esta entidade con respecto ao total percibido polo asalariado.

Desempregados

É o número de persoas que, ao longo dun exercicio, recibiron algunha prestación por desemprego. É o colectivo formado pola totalidade de persoas perceptoras de prestacións ou subsidios por desemprego, independentemente de cal sexa a súa forma de pago, incluídas as percepcións declaradas na clave C do Modelo 190 da “Declaración anual de retencións sobre as rendas de traballo” (prestacións ou subsidios por desemprego) e na clave D (prestacións de desemprego aboadas na modalidade de pago único). Neste colectivo non se produce o fenómeno de pluralidade, ao seren únicas as prestacións por desemprego e pagadas sempre polo mesmo retedor.

Prestación media anual

A prestación media anual que reciben os desempregados calcúlase como o cociente entre o total das prestacións anuais e o número de desempregados.

78

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 Pensións

Inclúe as persoas que recibiron ao longo do ano retribucións declaradas na clave B do Modelo 190 da “Declaración anual de retencións sobre as rendas do traballo” (pensionistas e perceptores de haberes pasivos), é dicir, as percepcións non exentas do imposto sobre a renda das persoas físicas e correspondentes ás pensións e haberes pasivos dos réximes públicos da Seguridade Social e as clases pasivas, así como as clasificadas coas subclaves 6 e 7 da clave L do Modelo 190 que son as prestacións por incapacidade permanente ou grande invalidez que estean exentas e as pensións por inutilidade ou incapacidade permanente de clases pasivas. Dentro da clave B, están as pensións de orfandade e viuvez. No colectivo de pensionistas prodúcese o fenómeno de pluralidade de percepcións, é dicir, un pensionista pode percibir unha ou máis pensións de distintos tipos.

Pensión media anual

Calcúlase como o cociente entre o total de pensións pagadas e o número de pensionistas.

Custos laborais Custo laboral

É o custo no que incorre o empregador pola utilización do factor traballo. O custo laboral bruto é a suma de todas as compoñentes do custo laboral. Se ao custo bruto se lle deducen as subvencións, obtense o custo laboral neto.

Custo salarial

Comprende todas as contribucións económicas realizadas aos traballadores, en efectivo ou en especie, pola prestación profesional dos servizos laborais por conta allea, retribuíndo tanto o traballo efectivo, calquera que sexa a forma de remuneración, como os períodos de descanso computables como de traballo.

Custo por cotizacións obrigatorias

Son as contribucións legalmente establecidas que o empregador lle fai ao sistema da Seguridade Social en favor dos seus empregados.

Cotizacións voluntarias

Recollen as contribucións do empregador a circuítos privados de seguridade social ou outras entidades de seguros co obxecto de cubrir, mellorar ou complementar as prestacións establecidas polo sistema de Seguridade Social.

Prestacións sociais directas

Son os pagos que a empresa lle fai directamente ao traballador ou á súa familia, ou tamén ao antigo traballador para asistilo en determinadas circunstancias e como complemento de determinadas prestacións sociais.

Indemnizacións por despedimento

Inclúen o total dos pagos efectuados por despedimento e extinción de contrato, así como os salarios deixados de percibir no transcurso da tramitación do despedimento que o empregador debe aboar nesta situación (salarios de tramitación).

Gastos en formación profesional

Son os ocasionados por proporcionarlles coñecementos e preparación en técnicas profesionais aos traballadores cos que existe vínculo laboral e que son de interese para a empresa.

Gastos de transporte

Son os custos ocasionados á empresa polo transporte gratuíto ou a prezos reducidos dos traballadores desde o seu domicilio ao lugar de traballo.

Gastos de carácter social

Son un conxunto de gastos de moi diversa natureza que teñen como obxectivo a mellora da calidade de vida dos traballadores a través da acción social impulsada polos colectivos laborais.

Outros gastos

Inclúen os pagos compensatorios (quebranto de moeda, pequena ferramenta etc.), indemnizacións por fin de contrato, selección de persoal etc.

Subvencións e deducións

Son o conxunto de reembolsos percibidos polo empregador procedentes de organismos públicos. Son de signo negativo e, polo tanto, minoran o custo laboral bruto.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

79


1 Poboación de 16 e máis anos segundo a súa relación coa actividade económica (medias anuais). Ano 2007

Miles de persoas España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Poboación de 16 e máis anos Total

37.662,9

2.380,9

977,0

310,0

292,2

801,7

Homes

18.480,7

1.136,8

460,9

Mulleres

19.182,2

1.244,1

516,1

150,8

141,5

383,6

159,1

150,7

418,1

Total

22.189,9

1.292,0

Homes

12.802,5

719,5

539,5

147,9

144,6

460,0

298,0

83,1

82,4

256,0

9.387,4

572,5

241,5

64,8

62,2

204,0

Total Homes

20.356,0

1.193,4

494,8

139,3

136,4

422,8

11.987,2

678,3

279,8

79,3

79,0

240,3

8.368,8

515,0

215,1

60,0

57,4

182,5

1.833,9

98,7

44,6

8,6

8,2

37,2

Activos

Mulleres Ocupados

Mulleres Parados Total Homes

815,2

41,2

18,2

3,8

3,5

15,7

1.018,7

57,5

26,4

4,8

4,8

21,5

15.473,0

1.088,9

437,6

162,1

147,6

341,7

Homes

5.678,2

417,3

162,9

67,7

59,0

127,6

Mulleres

9.794,8

671,6

274,6

94,3

88,5

214,1

Mulleres Inactivos Total

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005.

80

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 2 Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007

Porcentaxes España Galicia A Coruña Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007 Taxa de actividade Total

España

Taxa de actividade Homes

Mulleres Total Taxa de paro

58,9

Homes

69,3

Mulleres

48,9

Total Taxa de paro

Lugo

54,3 A Coruña

55,2 Lugo

69,3

63,3

64,7

46,055,2

63,3

46,847,7

64,7

46,0

47,7 Ourense

49,5 Pontevedra

57,4

55,1

58,3

66,7

40,749,5

55,1

46,8

Pontevedra

Porcentaxes

58,9 Galicia 48,954,3

Ourense

41,357,4

58,3

40,7

48,8

66,7

41,3

48,8

8,3

7,6

8,3

5,8

5,7

8,1

Homes

Total

8,3

6,4 7,6

5,7 8,3

6,1 5,8

4,6 5,7

4,2 8,1

6,1

Mulleres

Homes

6,4

Mulleres

10,9

10,9 5,7 10,0

10,0 6,1 10,9

10,9 4,6 7,4

7,4 4,2 7,7

7,7 6,1

10,5

Total

54,1

54,150,1

50,150,6

50,644,9

44,946,7

46,752,7

52,7

Homes

64,9

64,959,7

55,862,6

62,6

43,6

43,641,4

41,441,7

41,737,7

37,738,1

38,143,7

43,7

Taxa de ocupación

Taxa de ocupación

Total

Homes

Mulleres Mulleres

59,760,7

60,752,6

10,5

52,655,8

Fonte: Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos segundo a metodoloxía EPA 2005 Nota: oficiais datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005

Taxa de actividade. Mulleres

Taxa de actividade. Homes 75,0

75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0

70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 1997

1998

1999

2000

2001

España

2002

2003

2004

2005

Galicia

2006

1997

2007

1998

1999

2000

2001

2002

2003

España

Taxa de ocupación. Homes

2004

2005

2006

2007

Galicia

Taxa de ocupación. Mulleres

70,0

70,0

65,0

65,0

60,0

60,0

55,0

55,0

50,0

50,0

45,0

45,0

40,0

40,0

35,0

35,0

30,0

30,0

25,0

25,0

20,0

20,0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

España

2004

2005

2006

1997

2007

1998

1999

Galicia

Taxa de paro. Homes

2000

2001

España

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Galicia

Taxa de paro. Mulleres

30,0

30,0

25,0

25,0

20,0

20,0

15,0

15,0

10,0

10,0

5,0

5,0

0,0

0,0 1997

1998

1999

2000

2001

España

2002

2003

2004

Galicia

2005

2006

2007

1997

1998

1999

2000

2001

España

2002

2003

Galicia

Os datos, o primeiro trimestre dede2001 diante,reflicten reflicten a nova definición deestablecida paro establecida no Regulamento Osdende datos, dende o primeiro trimestre 2001 en en diante, a nova definición de paro no Regulamento 1897/2000 da CEda polo asque taxas actividade e paro noneson directamente comparables coas dos períodos anteriores 1897/2000 CEque polo asdetaxas de actividade paro non son directamente comparables coas dos períodos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

81


3 Taxas de actividade por grupos de idade e sexo

Porcentaxes 2003 España

2004

Galicia

España

2005

Galicia

España

2006

Galicia

España

2007

Galicia

España

Galicia

Total Total

55,5

52,2

56,4

53,2

57,4

53,0

58,3

53,6

58,9

54,3

Homes

67,7

62,2

68,1

62,6

68,8

62,6

69,1

62,2

69,3

63,3

Mulleres

43,8

43,0

45,2

44,6

46,4

44,3

48,0

45,8

48,9

46,0

Total

48,5

43,6

49,2

44,0

52,1

46,8

52,7

44,6

52,4

45,0

Homes

54,0

49,2

54,8

50,1

57,2

50,9

57,1

49,9

57,2

53,2

Mulleres

42,7

37,7

43,4

37,7

46,8

42,5

48,1

39,0

47,4

36,6

Total

79,6

80,1

80,6

81,4

80,9

80,0

82,0

81,9

82,8

83,1

Homes

92,5

90,6

92,5

90,5

92,4

89,8

92,5

89,6

92,6

90,6

Mulleres

66,5

69,7

68,3

72,4

69,0

70,4

71,2

74,2

72,7

75,7

Total

17,7

17,8

18,1

18,4

19,1

18,6

19,6

18,2

19,9

18,0

Homes

27,4

24,4

27,5

25,0

28,4

25,5

28,9

24,6

28,7

24,9

9,8

12,8

10,4

13,3

11,5

13,3

12,1

13,3

12,7

12,5

De 16 a 24 anos

De 25 a 54 anos

De 55 e máis anos

Mulleres

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005 No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

82

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 4 Taxas de paro por grupos de idade e sexo

Porcentaxes 2003 España

2004

Galicia

España

2005

Galicia

España

2006

Galicia

España

2007

Galicia

España

Galicia

Total Total

11,5

12,7

11,0

13,6

9,2

9,9

8,5

8,5

8,3

7,6

8,4

8,4

8,2

9,2

7,0

7,2

6,3

6,1

6,4

5,7

16,0

18,4

15,0

19,3

12,2

13,5

11,6

11,4

10,9

10,0

Total

22,7

25,7

22,0

25,6

19,7

21,0

17,9

18,0

18,2

15,9

Homes

19,5

17,7

18,7

18,9

16,7

16,4

15,0

14,0

15,2

12,9

Mulleres

27,0

36,7

26,4

35,0

23,5

26,7

21,6

23,3

21,9

20,5

10,3

11,9

9,8

12,9

8,0

9,0

7,5

7,7

7,2

7,1

Homes Mulleres De 16 a 24 anos

De 25 a 54 anos Total Homes

7,1

7,6

6,9

8,0

5,9

6,3

5,4

5,1

5,4

5,0

14,8

17,3

13,8

18,9

10,9

12,5

10,5

10,9

9,7

9,5

Total

6,7

6,3

6,8

8,1

5,9

6,2

5,4

5,9

5,6

5,1

Homes

5,7

4,9

5,8

7,7

5,2

5,0

4,6

5,7

4,6

4,4

Mulleres

9,0

8,2

9,0

8,7

7,2

8,1

7,1

6,1

7,4

6,0

Mulleres De 55 e máis anos

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005 No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

83


5 Poboación ocupada por sectores económicos e sexo (medias anuais)

Miles de persoas 2003

2004

España

Galicia

Total

17.296,0

Homes

10.652,9 6.643,1

2005

2006

España

Galicia

España

Galicia

1.069,4

17.970,9

1.083,6

18.973,3 1.130,1

637,6

10.934,3

639,4

11.388,8

655,9

431,8

7.036,6

444,2

7.584,5

135,6

988,9

124,6

España

2007 Galicia

España

Galicia

19.747,7 1.164,2

20.356,0

1.193,4

11.742,6

661,4

11.987,2

678,3

474,2

8.005,1

502,9

8.368,8

515,0

1.000,7

120,9

944,3

110,9

925,5

103,1

Total

Mulleres

Agricultura e pesca Total

991,0

Homes

724,7

71,6

728,6

66,4

731,2

67,8

681,3

60,7

675,2

60,1

Mulleres

266,4

64,0

260,4

58,2

269,5

53,2

262,9

50,2

250,3

42,9

Total

3.200,8

206,2

3.210,9

206,6

3.279,9

217,4

3.292,1

213,9

3.261,8

217,3

Homes

2.426,2

150,0

2.420,5

148,6

2.467,0

152,4

2.501,0

152,1

2.441,5

154,5

774,6

56,3

790,5

58,1

813,0

65,0

791,1

61,8

820,3

62,8

Total

2.101,7

125,4

2.253,2

130,9

2.357,2

125,0

2.542,9

138,9

2.697,3

147,3

Homes

1.990,5

121,2

2.134,3

123,8

2.230,1

118,3

2.408,5

129,8

2.544,7

135,9

111,2

4,2

118,9

7,1

127,1

6,7

134,4

9,2

152,6

11,3

Industria

Mulleres Construción

Mulleres Servizos Total

11.002,5

602,1

11.517,8

621,5

12.335,3

666,7

12.968,4

700,5

13.471,3

725,7

Homes

5.511,6

294,8

5.650,9

300,7

5.960,5

317,4

6.151,7

318,8

6.325,8

327,7

Mulleres

5.491,0

307,3

5.866,9

320,8

6.374,8

349,3

6.816,7

381,7

7.145,5

397,9

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

6 Poboación ocupada por sectores económicos (medias anuais). Ano 2007

Miles de persoas España Todos os sectores Agricultura e pesca

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

20.356,0

1.193,4

494,8

139,3

136,4

422,8

925,5

103,1

33,1

29,4

11,4

29,3

Industria

3.261,8

217,3

82,8

18,3

26,7

89,6

Construción

2.697,3

147,3

62,3

16,8

16,4

51,8

13.471,3

725,7

316,7

74,8

82,0

252,1

Servizos

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005.

84

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 7 Poboación ocupada por situación profesional e sexo (medias anuais)

Miles de persoas 2003

2004 España

2005 Galicia

España

2006

España

Galicia

Galicia

Total

17.296,0

1.069,4

17.970,9 1.083,6

18.973,2 1.130,1

Homes

10.652,9

637,6

10.934,3

639,4

11.388,8

655,9

6.643,1

431,8

7.036,6

444,2

7.584,4

España

2007 Galicia

España

Galicia

19.747,7 1.164,2

20.356,0

1.193,4

11.742,6

661,4

11.987,2

678,3

474,2

8.005,1

502,9

8.368,8

515,0 249,0

Total

Mulleres

Empresarios ou membros de cooperativas Total

2.873,6

250,8

2.973,0

249,3

3.138,6

252,4

3.257,7

249,3

3.364,8

Homes

2.086,9

151,6

2.137,2

152,6

2.220,5

154,7

2.309,5

145,7

2.371,1

147,3

786,7

99,2

835,9

96,6

918,2

97,7

948,0

103,7

993,7

101,7

274,2

30,2

258,8

32,4

306,8

35,2

264,5

23,4

221,9

21,5

Mulleres Axudas familiares Total Homes Mulleres

98,9

9,6

92,3

9,7

127,6

14,0

108,6

9,3

88,1

9,4

175,3

20,7

166,5

22,8

179,2

21,2

155,9

14,0

133,7

12,1

Asalariados Total

14.127,4

787,8

14.720,8

800,9

15.502,0

840,9

16.208,1

890,7

16.760,0

922,0

Homes

8.454,0

476,1

8.695,4

476,6

9.025,5

486,6

9.313,9

505,8

9.521,8

521,1

Mulleres

5.673,4

311,7

6.025,4

324,4

6.476,5

354,2

6.894,3

384,9

7.238,3

401,0

Total

20,8

0,6

18,3

1,0

25,8

1,5

17,4

0,8

9,3

0,9

Homes

13,1

0,3

9,5

0,6

15,2

0,5

10,6

0,5

6,2

0,6

7,7

0,3

8,9

0,5

10,6

1,1

6,8

0,2

3,1

0,3

Outros

Mulleres

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

8 Poboación inactiva por situación de inactividade (medias anuais). Ano 2007

Miles de persoas España Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

15.473,0

1.088,9

437,6

162,1

147,6

341,7

2.271,0

162,6

73,3

20,0

17,4

51,9

Xubilado ou pensionista

6.877,4

573,5

215,6

104,0

88,9

164,9

Labores do fogar

4.885,6

243,5

103,9

24,9

27,8

86,8

Incapacidade permanente

1.026,6

91,9

37,7

10,2

11,9

32,1

412,4

17,3

7,1

2,8

1,6

5,9

Estudante

Outra

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

85


9 Número medio de activos, ocupados e inactivos por vivenda. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Número medio de activos

1,3

1,3

1,2

1,1

1,5

Número medio de ocupados

1,2

1,2

1,1

1,1

1,4

Número medio de inactivos

1,1

1,1

1,3

1,2

1,1

Fonte: INE. Encuesta de población activa

10 Características do paro rexistrado. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2007

Galicia Total do paro rexistrado

A Coruña

150.546

61.635

Homes

54.666

22.596

Mulleres

95.881

39.039

Ata 24 anos

15.240

5.841

25-39 “

57.181

23.947

Lugo

Ourense

14.978

Pontevedra

19.015

54.919

6.014

6.904

19.152

8.964

12.111

35.766

1.771

1.753

5.875

5.532

6.129

21.572

Por sexo

Por idade

40-54 “

47.540

19.553

4.597

6.083

17.307

55 e máis anos

30.586

12.295

3.079

5.049

10.164

4.626

1.569

476

567

2.014

Por sectores Agricultura e pesca Industria

23.677

9.822

1.518

3.048

9.289

Construción

15.217

6.442

1.703

2.333

4.739

Servizos

84.225

34.820

8.718

10.291

30.398

Sen emprego anterior

22.803

8.984

2.564

2.776

8.480

Por profesións Dirección de empresas e das administracións públicas

1.097

498

70

102

428

Técnicos e profesionais científicos e intelectuais

11.223

5.118

1.157

1.194

3.753

Técnicos e profesionais de apoio

12.793

5.611

1.322

1.258

4.601

Empregados de tipo administrativo

16.619

6.938

1.567

2.063

6.051

Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio

36.554

14.330

4.070

4.915

13.240

Traballadores cualificados na agricultura e na pesca

4.720

1.689

491

699

1.839

Artesáns de traball. cualif. das ind. manufact., construc. e minería ; agás oper. instalacións e maquinaria

20.147

8.191

1.986

2.251

7.720

Operadores de máquinas e instalacións, montadores

12.031

5.188

1.019

1.599

4.224

Traballadores non cualificados

35.292

14.041

3.285

4.926

13.041

73

31

12

9

21

Forzas armadas Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de empleo.

86

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 11 Demandas e ofertas de emprego activas, e colocacións rexistradas. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Demandas de emprego pendentes Total

195.682

79.679

20.560

25.200

70.243

De parados (paro rexistrado)

150.546

61.635

14.978

19.015

54.919

106.180

44.647

15.245

14.540

31.748

23.562

7.706

3.540

3.961

8.355

Postos ofrecidos Altas de ofertas Baixas de ofertas por colocación Colocacións Total

830.642

359.146

73.981

63.706

333.809

de demandas activas

265.516

105.976

27.574

26.347

105.619

outras colocacións

565.126

253.170

46.407

37.359

228.190

Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de empleo. Extraído de: http://www.inem.es [8 de xullo, 2008]

12 Contratos de traballo iniciais, segundo o tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Indefinido ordinario

989.589

33.845

14.307

4.478

2.759

12.301

Indefinido fomento do emprego

315.489

14.860

5.813

1.853

1.778

5.416

13.096

837

364

91

63

319

Obra ou servizo

6.863.482

299.237

135.217

23.162

25.056

115.802

Eventual por circunstancias da produción

7.673.381

335.506

143.322

27.130

22.532

142.522

Interinidade

1.491.771

86.533

36.707

7.659

7.247

34.920

16.739

1.110

381

131

113

485

Substitución

34.618

1.789

543

138

123

985

Xubilación parcial

29.445

1.627

531

114

109

873

1.978

59

41

2

8

8

Minusválidos

Temporal minusválidos

Substitución xubilación 64 anos Prácticas Formación Outros Total contratos iniciais Contratos convertidos a indefinidos

81.017

7.048

3.769

609

420

2.250

109.407

12.879

4.824

1.668

1.760

4.627

99.886

20.136

6.894

5.845

1.769

5.628

17.719.898

815.466

352.713

72.880

63.737

326.136

902.210

49.166

20.725

5.420

4.560

18.461

Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de contratos registrados. Extraído de http://www.inem.es [8 de xullo, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

87


13 Regulación de emprego. Traballadores afectados por expedientes autorizados. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Traballadores afectados Redución

226

1

0

1

0

0

Suspensión

32.433

2.375

1.023

118

12

1.222

Extinción

25.742

779

352

55

85

287

Total

58.401

3.155

1.375

174

97

1.509

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Estadística de regulación de empleo. Extraído de http://www.mtin.es

14 Conciliacións individuais e colectivas. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Conciliacións colectivas Empresas afectadas

110

36

22

2

40

37.569

5.152

617

412

27.628

6.417

2.617

685

540

2.575

Con avinza

2.620

1.084

238

230

1.068

Sen avinza e outras resolucións

3.797

1.533

447

310

1.507

538

191

32

32

283

Traballadores afectados Conciliacións individuais segundo motivo Conciliacións en despedimento

Conciliacións por sanción Con avinza Sen avinza e outras resolucións Conciliacións por reclamación de cantidade Con avinza Sen avinza e outras resolucións Conciliacións por outros motivos Con avinza Sen avinza e outras resolucións Total de conciliacións individuais

41

12

1

8

20

497

179

31

24

263

9.196

3.938

999

825

3.434

773

327

72

50

324

8.423

3.611

927

775

3.110

7.358

6.152

258

261

687

163

66

34

26

37

7.195

6.086

224

235

650

23.509

12.898

1.974

1.658

6.979

Fonte: Consellería de Traballo. Anuario de Estatísticas Sociolaborais Nota: en conciliacións colectivas, a suma por provincias non coincide co total de Galicia porque hai conciliacións terminadas na Dirección Xeral de Relacións Laborais que non se poden desagregar por provincia

88

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 15 Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2007. Datos provisionais

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Autonómicos

Galicia

Interautonómicos

España

Convenios de empresa Núm. de convenios

90

35

25

120

24

294

329

3.941

7.396

2.830

2.551

23.686

4.347

40.810

509.809

1.128.090

3,5

3,2

2,8

3,0

2,7

3,1

3,3

2,6

15

16

17

27

12

87

125

1.250

89.531

21.144

30.275

138.628

17.817

297.395

2.875.270

9.255.893

3,4

3,5

3,3

4,1

3,5

3,7

4,1

3,1

Núm. de convenios

105

51

42

147

36

381

454

5.191

Empresas afectadas

12.224

7.400

6.362

15.811

3.835

45.632

310.789

1.249.808

Traballadores afectados

96.927 23.974

32.826

162.314

3,3

4,0

Traballadores afectados % de aumento salarial pactado Convenios doutro ámbito Núm. de convenios Traballadores afectados % de aumento salarial pactado Total de convenios

% de aumento salarial pactado

3,4

3,4

22.164 338.205 3,4

3,7

3.385.079 10.383.983 4,0

3,1

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Estadística de convenios colectivos de trabajo, 2006-2007 Avance. Extraído de http:// www.mtin.es [8 de xullo, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

89


16 Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total folgas Folgas realizadas Días de folga

58

29

2

0

27

390

235

10

0

145

Traballadores participantes

100.088

5.236

28

0

94.824

Xornadas non traballadas

391.081

17.200

182

0

373.699

55

29

2

0

24

Folgas de empresa Folgas realizadas Días de folga Traballadores participantes Xornadas non traballadas

372

235

10

0

127

8.029

5.236

28

0

2.765

26.432

17.200

182

0

9.050

3

0

0

0

3

Folgas de sector Folgas realizadas Días de folga Traballadores participantes Xornadas non traballadas

18

0

0

0

18

92.059

0

0

0

92.059

364.649

0

0

0

364.649

Fonte: Consellería de Traballo. Anuario de Estatísticas Sociolaborais

90

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 17 Accidentes de traballo con baixa segundo a gravidade e o sector económico. Ano 2007

Galicia Total In itinere

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

56.818

23.426

5.185

4.795

23.412

4.970

1.871

314

338

2.447

51.848

21.555

4.871

4.457

20.965

1.520

472

433

240

375

Total (en xornada de traballo) Total Agricultura Pesca

1.552

667

240

0

645

Industria

17.662

6.335

1.268

1.624

8.435

Construción

13.319

6.002

1.278

1.151

4.888

Servizos

17.795

8.079

1.652

1.442

6.622

50.939

21.238

4.768

4.371

20.562

1.456

458

409

230

359

Leves Total Agricultura Pesca

1.460

642

227

0

591

Industria

17.428

6.259

1.253

1.605

8.311

Construción

13.037

5.884

1.264

1.119

4.770

Servizos

17.558

7.995

1.615

1.417

6.531

834

291

83

79

381

58

12

20

10

16

Graves Total Agricultura Pesca

80

24

7

-

49

Industria

222

70

15

18

119

Construción

258

108

12

27

111

Servizos

216

77

29

24

86

75

26

20

7

22

6

2

4

0

0

Pesca

12

1

6

0

5

Industria

12

6

0

1

5

Construción

24

10

2

5

7

Servizos

21

7

8

1

5

Mortais Total Agricultura

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade laboral de Galicia

18 Enfermidades profesionais con baixa segundo sector económico. Ano 2007

Galicia Total Agricultura Pesca Industria Construción Servizos

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

704

164

28

136

376

9

1

1

3

4

16

1

1

0

14

379

45

12

110

212

81

35

3

3

40

219

82

11

20

106

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade laboral en Galicia

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

91


19 Índices de incidencia de accidentes laborais

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total accidentes (1) 1995

60,6

49,5

48,8

41,2

44,7

55,6

1996

61,9

50,5

49,8

39,5

45,3

57,6

1997

64,9

52,6

50,5

41,3

48,9

61,4

1998

68,3

55,5

52,5

42,3

50,4

67,4

1999

74,4

60,3

60,0

45,9

52,7

77,6

2000

75,6

61,9

59,7

47,6

52,5

72,6

2001

73,5

63,9

61,9

48,7

55,0

74,5

2002

70,6

64,0

62,9

47,1

54,1

74,3

2003

63,9

60,6

59,0

44,9

50,9

70,9

2004

61,4

60,2

58,6

41,8

49,7

71,4

2005

60,1

59,3

58,1

44,5

49,8

68,5

2006

58,8

57,7

56,8

42,1

48,9

66,6

2007

57,6

59,2

59,0

45,2

51,8

66,2

10,1

17,5

18,2

17,0

22,2

15,3

1996

9,8

14,8

17,6

16,6

9,8

12,7

1997

10,1

16,5

16,2

14,7

20,5

16,4

1998

9,8

18,0

19,1

15,0

11,1

20,4

1999

9,4

17,3

18,7

16,1

12,5

20,0

2000

9,2

17,6

18,2

14,8

13,6

19,2

2001

8,0

13,6

15,2

12,6

12,0

12,8

2002

8,3

13,7

13,5

14,6

15,8

13,1

2003

7,4

12,3

12,1

16,3

9,1

12,1

2004

6,8

11,1

9,5

15,1

5,1

13,1

2005

6,3

12,6

10,4

18,7

8,7

14,1

2006

6,1

9,3

8,9

10,5

10,8

8,9

2007

5,1

8,6

7,1

18,5

8,1

7,0

Accidentes mortais (2) 1995

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade laboral en Galicia. Extraído de http://traballo.xunta.es [26 de novembro, 2007] Ministerio de Trabajo e Inmigración para os datos de España Nota: (1) Índice de incidencia = Accidentes x 1.000 / Núm. medio de persoas expostas. (2) Índice de incidencia = Accidentes mortais x 100.000 / Núm. de persoas expostas. Persoas expostas: poboación afiliada á Seguridade Social con continxencia de accidente de traballo cuberta.

92

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 20 Afiliacións á seguridade social en alta laboral. Ano 2007

Medias anuais en miles de persoas España Réxime xeral

Galicia

A Coruña

14.706,8

781,0

332,5

Lugo

Ourense

83,6

79,0

Pontevedra 285,8

Réximes especiais R.E. agrario

968,9

53,0

18,8

19,9

5,1

9,1

por conta propia

247,9

48,5

17,5

18,5

4,7

7,7

por conta allea

721,0

4,5

1,4

1,3

0,4

1,4

70,7

26,2

6,9

2,2

0,0

17,1

3.121,7

190,5

77,0

24,0

24,3

65,2

R.E. do mar R.E. traballadores autónomos R.E. minería do carbón

8,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

275,5

19,4

7,9

2,7

2,8

6,0

19.152,3

1.070,1

443,3

132,4

111,3

383,2

R.E. empregados do fogar Total traballadores afiliados

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales. Extraído de http://www.mtin.es [8 de xullo, 2008]

21 Emprego, desemprego e pensións nas fontes tributarias. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Emprego Asalariados Salario medio anual

19.070.349

1.104.232

458.565

124.746

116.655

404.266

16.849

15.678

16.539

14.592

14.693

15.322

3.352.806

208.870

86.074

21.364

24.092

77.340

3.003

2.910

3.052

2.801

2.971

2.763

8.263.706

720.022

278.914

117.280

106.113

217.715

10.215

8.883

9.402

8.316

8.120

8.895

Desemprego Desempregados Prestación media anual Pensións Pensionistas Pensión media anual

Fonte: AEAT. Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Extraído de http://www.aeat.es [11 de outubro de 2007]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

93


22 Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2007

Euros España Custo total bruto Soldos e salarios

Total

Industria

27.673,0

31.854,5

Galicia

Construción

Servizos

Total

Industria

Construción

Servizos

26.820,8 26.745,6

23.898,8 26.933,3

23.135,7

23.021,9

18.788,6 19.703,5

17.254,8

19.516,2

16.089,8

16.735,9

20.157,9

22.939,9

Cotizacións obrigatorias

6.305,0

7.260,1

6.866,8

5.935,8

5.643,4

6.409,4

6.016,5

5.290,3

Cotizacións voluntarias

188,1

299,2

116,9

174,8

182,8

255,2

196,1

154,1

Prestacións sociais directas

267,9

345,2

121,7

278,0

211,9

249,6

93,3

226,6

Indemnnizacións por despedimento

246,2

567,6

106,4

189,4

97,6

157,1

106,2

75,7

Gastos en formación profesional

95,6

118,2

36,3

102,4

85,2

121,9

33,3

84,6

Gastos en transporte

22,1

48,1

33,9

12,9

15,3

24,4

34,8

7,5

Gastos de carácter social

39,8

68,1

10,9

38,6

36,4

50,8

13,7

36,7

350,5

208,2

739,5

310,1

371,4

148,8

551,8

410,7

266,9

343,8

221,4

256,0

300,2

351,3

287,9

285,7

27.406,1

31.510,7

23.598,5 26.582,1

22.847,8

22.736,2

Outros gastos Subvencións e deducións Custo total neto

26.599,4 26.489,5

Fonte: INE. Encuesta Anual de Coste Laboral. Extraído de http://www.ine.es [5 de setembro, 2008]

94

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


6 benestar e participación social

1. Perceptores de prestacións por desemprego (medias anuais). Ano 2007 2. Fondo de Garantía Salarial. Importe total das prestacións acordadas segundo a modalidade. Ano 2007 3. Número de pensións contributivas en vigor e importe medio segundo as clases. Ano 2006 4. Número de beneficiarios de prestacións non contributivas segundo o tipo de prestación. Ano 2007 5. Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Ano 2007 6. Fogares segundo o intervalo de ingresos netos mensuais. Ano 2007 7. Fogares segundo a tipoloxía de ingresos. Ano 2007 8. Taxa de risco de pobreza 9. Número e porcentaxe de fogares con gasto en diferentes conceptos. Galicia. Ano 2007 10. Gasto medio mensual do fogar en diferentes conceptos. Ano 2007 11. Gasto en consumo final dos fogares por grandes grupos de gasto. Ano 2006 12. Rexistro da propiedade e actividade notarial. Ano 2006 13. Penal. Condenados segundo o tipo de delito. Ano 2006 14. Penal. Menores segundo a infracción cometida. Ano 2006 15. Arrendamentos urbanos segundo a causa de litixio. Ano 2006 16. Asuntos penais (xulgados de paz) segundo o tipo de asunto. Ano 2006 17. Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo o xénero e a persoa causante do maltrato. Ano 2006 18. Eleccións ao Congreso de deputados, marzo de 2008


Prestacións Prestacións por desemprego

Son prestacións que protexen a situación de desemprego, poden ser de varios tipos: • Nivel contributivo. Prestación por desemprego: refírese a aquela situación de desemprego das persoas que, querendo e podendo traballar, perdan o seu traballo de forma temporal ou definitiva ou vexan reducida, temporalmente polo menos, nunha terceira parte a súa xornada laboral, por expediente de regulación de emprego, coa correspondente perda ou redución análoga de salarios, por algunhas das causas establecidas como situacións legais de desemprego. • Nivel asistencial. Subsidio por desemprego: poderán ser beneficiarios do subsidio por desemprego os parados que, figurando inscritos como demandantes de emprego, sen teren rexeitado oferta de emprego adecuada nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais, e carecendo de rendas de calquera natureza superiores, en cómputo mensual, ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das dúas pagas extraordinarias, se encontren nalgunha das situacións contempladas para o dito subsidio. • Renda activa de inserción: o obxectivo do programa é incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo dos traballadores desempregados con especiais necesidades económicas e dificultades para atopar emprego.

Fondo de Garantía Salarial

É un organismo autónomo de carácter administrativo dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais que ten por finalidade a xestión das prestacións de garantía salarial contempladas no artigo 33 do Estatuto dos Traballadores, segundo a redacción dada polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, destinadas a garantirlles aos traballadores a percepción de salarios debidos e indemnizacións pendentes de pago. Tal protección é cuberta polo citado organismo, que se financia con cotizacións empresariais específicas e cos ingresos provenientes da súa obrigatoria subrogación dos dereitos e accións dos traballadores fronte aos empresarios debedores. • As prestacións por insolvencia inclúen o importe das indemnizacións e dos salarios pendentes de pago motivados pola declaración de insolvencia das empresas, suspensión de pagos, quebra, concurso de acredores e forza maior, así como os salarios de tramitación acordados pola xurisdición competente. • As prestacións por regulación inclúen, unicamente, as indemnizacións correspondentes ao 40 por cento da indemnización legal que lles corresponda aos traballadores de empresas de menos de 25 traballadores nos casos de despedimento colectivo e despedimento por causas obxectivas derivadas da necesidade de amortizar postos de traballo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Pensión contributiva da Seguridade Social

Son prestacións económicas e de duración indefinida, aínda que non sempre, nas que a concesión está xeralmente supeditada a unha previa relación xurídica coa Seguridade Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos, etc.), sempre que se cumpran os demais requisitos esixidos. A súa contía determínase en función das achegas efectuadas polo traballador e o empresario, se se trata de traballadores por conta allea, durante o período considerado para os efectos da base reguladora da pensión de que se trate. As clases de pensións son: incapacidade permanente, xubilación e morte e supervivencia.

Pensión de incapacidade permanente

É a pensión percibida polo traballador que, despois de estar sometido ao tratamento prescrito e ser dado de alta médica, presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, susceptibles de determinación obxectiva e previsiblemente definitiva, que diminúen ou anulan a súa capacidade laboral.

Pensión de xubilación

Consiste na pensión vitalicia concedida aos traballadores nas condicións, contía e forma que regulamentariamente se determinan cando, logo de acadar a idade establecida, cesen ou xa cesasen no traballo.

Pensión de morte e supervivencia

Son as pensións que se outorgan no caso de morte do traballador, calquera que fose a súa causa, e son as seguintes: pensión de viuvez, pensión de orfandade e pensión vitalicia ou subsidio temporal a favor de familiares.

Renda de integración social de Galicia. RISGA

É unha prestación económica asistencial que trata de lles garantir un mínimo de subsistencia persoal a cidadáns entre 25 e 65 anos, que aínda que teñan idade laboral e non teñan causa legal de incapacidade física ou psíquica, non teñen os recursos mínimos necesarios para cubrir as necesidades máis urxentes. Pretende a reinserción social e laboral desas persoas.

Pensións non contributivas da Seguridade Social

Son prestacións periódicas vitalicias ou de duración indeterminada a favor de persoas que non cotizaran nunca, ou ben non o fixeran o tempo suficiente para acadar prestacións de nivel contributivo pola realización de actividades profesionais. As clases de prestacións son invalidez e xubilación. 96

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 Prestacións da LISMI

As prestacións da Lei de integración social dos minusválidos son prestacións sociais e económicas non contributivas dirixidas a persoas afectadas por unha diminución previsiblemente permanente da que se derive unha minusvalía (ou estar afectadas por un proceso dexenerativo que puidese derivar en minusvalía, nas prestacións que así se estableza expresamente), que non están comprendidas no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social, que non son beneficiarias (nin teñen dereito, por idade ou por calquera outra circunstancia) de prestacións ou axudas de análoga natureza e finalidade e con recursos persoais inferiores en contía ao 70 por cento, en cómputo anual, do salario mínimo interprofesional vixente en cada ano. A acción protectora destas prestacións comprende: asistencia sanitaria e prestación farmacéutica, rehabilitación médico-funcional, recuperación profesional, medidas de integración social, subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio por axuda de terceira persoa e subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte.

Prestacións do Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS)

Son prestacións asistenciais económicas individualizadas de caracter periódico a anciáns, enfermos ou inválidos incapacitados para o traballo. Os beneficiarios destas axudas deberán reunir as seguintes condicións: • Carecer de medios económicos para a subsistencia. Considérase que carece dos ditos medios quen percibe durante o ano natural uns ingresos inferiores ao importe mínimo anual destas pensións, xa sexa en concepto de rendas, de pensións ou de calquera outro tipo de retribucións. • Non ter familiares obrigados a atendelos ou, téndoos, carecer estes da posibilidade material de facelo. • Non pertencer a ningunha institución que estea obrigada a prestarlles asistencia. • Non ser propietarios ou usufrutuarios de bens e inmobles que indiquen a existencia de medios materiais suficientes para atender a súa subsistencia. • Ter 66 anos de idade nas axudas por vellez ou atoparse absolutamente incapacitado para toda clase de traballo nos casos de axuda por enfermidade ou invalidez.

Axudas de emerxencia social (AES)

Son prestacións económicas, non contributivas, de carácter extraordinario e pagamento único, destinadas a paliar situacións de urxencia de persoas con fogares independentes afectados por un estado de necesidade. Considéranse situacións de urxencia social aquelas que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente, tales como: gastos imprescindibles para o uso da vivenda habitual ou para o mantemento da habitabilidade ou accesibilidade da vivenda habitual, equipamento mobiliario básico e necesidades primarias (alimentación, vestido, atención sanitaria etc.)

Gastos Gasto en consumo final dos fogares

Corresponde ao gasto efectuado polos fogares co fin de consumir bens e servizos. Os gastos de consumo que se rexistran na “Encuesta continua de presupuestos familiares” refírense ao fluxo non só monetario que destina o fogar e cada un dos seus membros ao pagamento de determinados bens e servizos, senón tamén ao valor dos bens percibidos en concepto de autoconsumo, autosubministración, salario en especie, comidas de balde ou bonificadas e aluguer imputado á vivenda na que reside o fogar (cando o propietario desta ou a ten cedida de balde ou semigratuitamente por outros fogares ou institucións).

Ingresos Tipoloxía do fogar

Atendendo á existencia ou non de núcleos familiares dentro do fogar e á tipoloxía do dito número, clasifícanse os fogares do seguinte xeito: • Fogares sen núcleo: • unipersoais • outros • Fogares compostos por un núcleo: • monoparentais • parella sen fillos • parellas con fillos • Fogares compostos por un núcleo e alguén máis. • Fogares compostos por dous ou máis núcleos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

97


Ingresos netos mensuais do fogar

Son a media mensual dos ingresos netos de todos os membros do fogar no último ano, sexan estes regulares ou non. Por último ano enténdense os doce meses anteriores aos da data da entrevista. Na “Enquisa de condicións de vida das familias” do ano 2002 realizáronse unha serie de cambios. Os cambios na pregunta de ingresos tiveron como consecuencia positiva mellorar a calidade da información recollida e ampliar as variables para analizar, pero tamén tiveron consecuencias negativas como a perda de comparabilidade dos datos do ano 2002 con respecto aos do ano 2001 e 1999, pois os resultados amosaron que neses anos estaban infravalorados os ingresos medios mensuais do fogar, aínda que non é posible saber en que contía.

Tipoloxía de ingresos do fogar

Dentro dun fogar considérase a seguinte tipoloxía de ingresos: • Traballo: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ao traballo, xa sexa por conta propia ou allea. O fogar pode ter, ademais, outros ingresos que non son debidos a pensións ou subsidios. • Prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ás pensións contributivas ou non contributivas, subsidios e prestacións por desemprego ou outros subsidios e prestacións sociais. O fogar pode ter, ademais, outros ingresos que non son debidos ao traballo. • Traballo e prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ao traballo e tamén a pensións e/ou subsidios. O fogar pode ter outros ingresos debidos a outras fontes. • Nin traballo nin prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ás rendas da propiedade ou do capital, rendas de compañías de seguros, transferencias doutros fogares ou outro tipo de ingresos que non sexan debidos ao traballo nin ás pensións ou subsidios.

Ingreso equivalente do fogar

Son os ingresos netos mensuais do fogar divididos pola raíz cadrada do seu número de membros. Este concepto corrixe o efecto do número de persoas no volume de ingresos do fogar e fai comparables os ingresos de fogares con distinto número de membros.

Taxa de risco de pobreza

A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60 % da mediana de ingresos equivalentes.

Xustiza Organización da Administración de xustiza

A organización xudicial en España réxese polo principio de unidade xurisdicional. Todos os xuíces e maxistrados forman parte dunha mesma carreira. Sen prexuízo do anterior, existe unha división por ordes xurisdicionais atendendo á materia: • Civil: que tamén inclúe as materias mercantís e de familia. • Penal: que trata da materia criminal. • Contencioso-administrativa: que inclúe aqueles conflitos nos que estean implicadas as administracións públicas. • Social: que abrangue os conflitos laborais e da Seguridade Social.

Tribunal Superior de Xustiza

O Tribunal Superior de Xustiza das comunidades autónomas culminará a organización xudicial no ámbito territorial daquelas, sen prexuízo da xurisdición que lle corresponde ao Tribunal Supremo. O Tribunal Superior de Xustiza estará integrado polas salas do civil e do penal, do contencioso-administrativo e do social.

Audiencias provinciais

Terán a súa sede na capital da provincia, da que tomarán o seu nome, e estenderán a súa xurisdición a toda ela.

Xulgados de paz

En cada municipio onde non exista xulgado de primeira instancia e instrución, e con xurisdición no termo correspondente, haberá un xulgado de paz. Os xulgados de paz coñecerán, na orde civil, da substanciación en primeira instancia, fallo e execución dos procesos que a lei determine. Cumprirán tamén funcións de rexistro civil e as demais que a lei lles atribúa. Na orde penal, coñecerán en primeira instancia dos procesos por faltas que lles atribúa a lei. Poderán intervir, igualmente, en actuacións penais de prevención ou por delegación e naquelas outras que sinalen as leis.

98

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 Xulgados de primeira instancia e instrución

En cada partido haberá un ou máis xulgados de primeira instancia e instrución con sede na capital daquel e xurisdición en todo o seu ámbito territorial. Os xulgados de primeira instancia coñecerán na orde civil: • En primeira instancia, dos xuízos que non veñan atribuídos a outros xulgados ou tribunais. • Dos actos de xurisdición voluntaria nos termos que prevexan as leis. • Dos recursos que estableza a lei contra as resolucións dos xulgados de paz do partido. • Das cuestións de competencia en materia civil entre os xulgados de paz do partido. • Das solicitudes de recoñecemento e execución de sentenzas e demais resolucións xudiciais e arbitrais estranxeiras (a non ser que, de acordo cos tratados e outras normas internacionais, lle corresponda o seu coñecemento a outro xulgado ou tribunal). • Os xulgados de instrución coñecerán na orde penal: • Da instrución das causas por delito tal que o seu axuizamento lles corresponda ás audiencias provinciais e aos xulgados do penal, agás daquelas causas que sexan competencia dos xulgados de violencia sobre a muller. Correspóndelles, así mesmo, ditar sentenza de conformidade coa acusación nos casos establecidos pola lei. • Do coñecemento e fallo dos xuízos de faltas, agás os que sexan competencia dos xuíces de paz, ou dos xulgados de violencia sobre a muller. • Dos procedementos de habeas corpus. • Dos recursos que estableza a lei contra as resolucións ditadas polos xulgados de paz do partido e das cuestións de competencia entre estes. • Da adopción da orde de protección ás vítimas de violencia sobre a muller cando estea desenvolvendo funcións de garda, sempre que non poida ser adoptada polo xulgado de violencia sobre a muller.

Rexistro civil

O rexistro civil estará a cargo dos xuíces de primeira instancia e, por delegación destes, dos de paz, de conformidade co que estableza a lei e sen prexuízo do que se dispoña nela para os demais rexistros civís. A Lei de planta determinará as poboacións nas que un ou varios xuíces desempeñarán con exclusividade funcións de rexistro civil e, nas cidades nas que houbese máis dun xulgado de primeira instancia, cal ou cales se encargarán do rexistro civil.

Xulgados do penal

En cada provincia, e con sede na súa capital, haberá un ou varios xulgados do penal que tomarán a súa denominación da poboación onde teñan a súa sede e que axuizarán as causas por delito que a lei determine.

Xulgados do contencioso-administrativo

En cada provincia, con xurisdición en toda ela e sede na súa capital, haberá un ou máis xulgados do contencioso-administrativo. Cando o volume de asuntos o requira, poderán establecerse un ou máis xulgados do contencioso-administrativo nas poboacións que por lei se determinen. Estes tomarán a denominación do municipio da súa sede e estenderán a súa xurisdición ao partido correspondente. Os xulgados do contencioso-administrativo coñecerán, en primeira ou única instancia, dos recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente lles atribúa a lei.

Xulgados do social

En cada provincia, con xurisdición en toda ela e sede na súa capital, haberá un ou máis xulgados do social. Tamén poderán establecerse en poboacións distintas da capital de provincia cando as necesidades do servizo ou a proximidade a determinados núcleos de traballo o aconsellen, e delimitarase, en tal caso, o ámbito da súa xurisdición. Os xulgados do social coñecerán, en primeira ou única instancia, os procesos sobre materias propias desta orde xurisdicional que non estean atribuídos a outros órganos da orde.

Xulgados de vixilancia penal

En cada provincia, e dentro da orde xurisdicional penal, haberá un ou varios xulgados de vixilancia penal, que terán as funcións xurisdicionais previstas na Lei xeral penitenciaria en materia de execución de penas privativas de liberdade e medidas de seguridade, control xurisdicional da potestade disciplinaria das autoridades penitenciarias, amparo dos dereitos e beneficios dos internos nos establecementos penitenciarios e demais que sinale a lei.

Xulgados de menores

En cada provincia, con xurisdición en toda ela e sede na súa capital, haberá un ou máis xulgados de menores. No entanto, cando o volume de traballo o aconselle, poderán establecerse xulgados de menores con xurisdición nun partido determinado ou agrupación de partidos ou ben en dúas ou máis provincias da mesma comunidade autónoma. Correspóndelles aos xuíces de menores o exercicio das funcións que establezan as leis para cos menores que incorresen en condutas tipificadas pola lei como delito ou falta e aquelas outras que, en relación cos menores de idade, lles atribúan as leis. A estatística do penal abarca en primeiro lugar a estatística de condenados, que estuda as sentenzas condenatorias ditadas polo xulgados de primeira instancia e instrución, xulgados de instrución, xulgados do penal, xulgados de violencia sobre a muller e as seccións penais ou mixtas das Audiencias Provinciais; e en segundo lugar,a estatística de menores, que investiga as sentenzas condenatorias ditadas polos xulgados de menores. GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

99


Na estatística de condenados, solicítase información sobre datos do delincuente, tanto persoais (xénero, idade e nacionalidade) como relativos á sentenza (responsabilidade criminal, circunstancias modificativas e existencia de responsabilidade civil). Así mesmo, recóllense datos relativos ao delito (tipo, pena e forma comisiva). Na estatística de menores, recóllese información sobre datos persoais (xénero e idade), sobre a infracción penal cometida e a medida adoptada. A estatística do contencioso administrativo recolle unicamente a información procedente dos Tribunais Superiores de Xustiza. A estatística de arrendamentos urbanos pretende dar a coñecer a litixiosidade sobre un feito socioeconómico relevante, como a tenza da vivenda en arrendamento. Investígase o obxecto do preito e o pronunciamento das sentenzas ditadas polos xulgados de primeira instancia e xulgados de primeira instancia e instrución. A estatística dos xulgados de paz, trata de seguir a actividade destes órganos xudiciais nos ámbitos civil e penal.

Vítimas de malos tratos no ámbito familiar

No ano 2000 inclúense os delitos e faltas de lesións, malos tratos no ámbito familiar, trato degradante e inxurias. A partir do ano 2001 engádense as vítimas de homicidio doloso, asasinato, indución/cooperación ao suicidio, detención ilegal, secuestro, ameazas, coaccións, tortura, violación de domicilio, agresión sexual, agresión sexual con penetración, abuso sexual, abuso sexual con penetración, corrupción de menores e incapaces, coacción á prostitución, calumnias, malos tratos de obra sen lesión e apoderamento dun menor contra resolución xudicial. A partir do ano 2004, engádense as vítimas de mutilación xenital, malos tratos habituais no ámbito familiar e subtracción de menores. A partir do ano 2002, a relación de cónxuxe abrangue, ademais, separado/divorciado, compañeiro sentimental, ex-compañeiro sentimental, mozo, ex-mozo.

Eleccións Censo electoral

Contén a inscrición das persoas que reúnan os requisitos para ser elector e non estean privadas, definitiva ou temporalmente, do dereito de sufraxio. O censo electoral está composto polo censo de electores residentes en España e polo censo dos electores residentes ausentes que viven no estranxeiro.

Censo de escrutinio

É aquel que se obtén do censo electoral tras as reclamacións presentadas na propia mesa electoral o día da celebración das eleccións.

Votantes

Son aqueles individuos incluídos no censo electoral que o día da votación fixeron efectivo o seu dereito a sufraxio.

Votos en branco

Considérase como voto en branco, pero válido, o sobre que non conteña papeleta.

Votos nulos

É nulo o voto emitido en sobre ou papeleta diferente do modelo oficial, así como o emitido en papeleta sen sobre ou en sobre que conteña máis dunha papeleta de distinta candidatura. No suposto de conter máis dunha papeleta da mesma candidatura, computarase como un só voto válido.

100

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 1 Perceptores de prestacións por desemprego (medias anuais). Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Con prestacións económicas Contributiva desemprego

771.600

Contributiva traballadores eventuais agrarios Asistenciais subsidio Renda activa de inserción Total perceptores

42.779

18.301

4.149

4.492

15.838

8.605

92

20

22

10

40

373.891

30.809

12.701

3.310

4.501

10.297

65.600

5.671

2.217

619

945

1.890

1.219.696

79.351

33.238

8.099

9.948

28.066

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales. Extraído de http://www.mtin. es [1 de outubro, 2008] Nota: no total de España de perceptores non se inclúen os beneficiarios do subsidio de traballadores eventuais agrarios nin os de renda agraria, xa que en Galicia non os hai.

2 Fondo de Garantía Salarial. Importe total das prestacións acordadas segundo a modalidade. Ano 2007

Miles de euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Por insolvencia Salarios

147.323,8

4.889,0

2.068,5

623,3

382,2

1.815,0

Indemnizacións

175.366,5

4.142,3

2.026,5

305,6

338,6

1.471,6

Total

322.690,3

9.031,3

4.095,0

928,9

720,8

3.286,6

57.825,5

1.667,6

1.084,8

189,7

73,8

319,3

380.515,8

10.698,9

5.179,8

1.118,6

794,6

3.605,9

Por regulación Total

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Avance - Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales. Extraído de http:// www.mtin.es [5 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

101


3 Número de pensións contributivas en vigor e importe medio segundo as clases. Ano 2006

Número de pensións e euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Incapacidade permanente Número de pensións Importe medio

878.333

65.065

25.062

9.121

8.976

21.906

736,6

630,1

657,2

585,0

594,5

632,5

4.843.473

433.999

158.366

80.155

71.100

124.378

729,3

595,8

633,0

533,3

515,2

634,8

2.212.486

176.707

68.398

29.617

26.019

52.673

478,8

401,5

432,0

341,1

346,5

423,0

258.387

19.964

8.167

2.637

2.416

6.744

287,9

279,6

288,3

266,2

273,7

276,4

38.700

5.292

1.926

677

1.094

1.595

379,7

351,4

361,8

324,5

344,9

354,8

8.231.379

701.027

261.919

122.207

109.605

207.296

647,3

539,2

570,1

483,6

474,6

566,9

Xubilación Número de pensións Importe medio Viuvez Número de pensións Importe medio Orfandade Número de pensións Importe medio Favor familiares Número de pensións Importe medio Total Número de pensións Importe medio Fonte: INSS. Informes estatísticos Nota: os datos son relativos ao 31 de decembro Desde o ano 1997 as pensións de incapacidade permanente de beneficiarios de 65 e máis anos considéranse como pensións de xubilación.

102

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 4 Número de beneficiarios de prestacións non contributivas segundo o tipo de prestación. Ano 2007

Número de beneficiarios Galicia RISGA Pensións non contributivas da Seguridade Social

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

4.178

1.726

387

646

1.419

50.990

20.921

5.955

7.353

16.761

Invalidez

19.514

7.691

2.113

2.812

6.898

Xubilación

31.476

13.230

3.842

4.541

9.863

2.226

781

120

368

957

LISMI FAS

71

14

12

25

20

AES

2.074

535

303

306

930

Fonte: Información subministrada directamente pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia Nota: Número de beneficiarios a 31 de decembro de 2007.

5 Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Ano 2007

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Tipoloxía do fogar Unipersoal

19,2

18,6

21,4

25,6

16,4

2,5

3,0

3,0

1,7

1,9

Parella con fillos

35,7

36,6

28,7

32,5

38,7

Parella sen fillos

Sen núcleo (máis dunha persoa)

19,6

18,4

20,3

24,2

18,9

Monoparental

9,4

9,5

11,1

6,1

10,0

Un núcleo e outros

9,2

9,4

11,1

7,2

9,1

Varios núcleos

4,4

4,5

4,4

2,8

5,0

100

100

100

100

100

Total Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

103


6 Fogares segundo o intervalo de ingresos netos mensuais. Ano 2007

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Intervalo de ingresos Ata 400,00 euros

2,7

De 400,01 a 600,00 euros

2,0

3,8

3,6

2,7

9,0

8,3

12,1

13,3

6,7

De 600,01 a 1.000,00 euros

13,9

13,1

14,5

19,1

12,5

De 1.000,01 a 1.500,00 euros

19,5

18,0

21,6

22,4

19,5

De 1.500,01 a 2.000,00 euros

16,4

15,9

16,4

15,6

17,3

De 2.000,01 a 2.500,00 euros

12,9

14,1

10,2

9,9

13,5

De 2.500,01 a 3.000,00 euros

9,3

9,2

8,8

7,0

10,7

De 3.000,01 a 4.000,00 euros

9,9

11,6

7,6

5,8

10,5

Máis de 4.000,00 euros Total

6,5

7,9

5,1

3,3

6,6

100

100

100

100

100

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

7 Fogares segundo a tipoloxía de ingresos. Ano 2007

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Traballo

38,7

38,2

32,4

33,6

44,0

Prestacións

29,0

26,0

32,9

41,9

25,9

Traballo e prestacións

31,8

35,1

34,5

24,0

29,7

Nin traballo nin prestacións Total

0,5

0,7

0,2

0,5

0,4

100

100

100

100

100

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

8 Taxa de risco de pobreza

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2003

14,5

14,0

12,3

17,3

15,0

2004

14,8

14,8

15,6

19,0

12,8

2005

13,9

12,6

17,0

18,0

12,9

2006

14,4

12,7

15,1

18,6

14,7

2007

14,6

13,7

15,7

18,5

13,8

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias Nota: a taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60 % da mediana de ingresos equivalentes.

104

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 9 Número e porcentaxe de fogares con gasto en diferentes conceptos. Galicia. Ano 2007

Número

Porcentaxe

Telefonía fixa

775.383

78,3

Telefonía móbil

782.323

79,0

Electricidade

987.001

99,6

Auga

697.323

70,4

Gas

855.590

86,4

Aluguer

94.252

9,5

Hipoteca

215.155

21,7

Seguro do fogar

522.556

52,7

Comunidade

385.224

38,9

Servizo doméstico

79.229

8,0

Coidado de persoas dependentes

16.344

1,7

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

10 Gasto medio mensual do fogar en diferentes conceptos. Ano 2007

Euros Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Telefonía fixa

35,0

36,2

33,6

31,7

35,3

Telefonía móbil

48,5

46,7

52,1

48,1

49,5

Electricidade

34,9

34,9

33,1

33,0

36,3

Auga

14,7

15,7

13,3

12,7

14,9

Gas

34,6

33,2

39,0

38,1

32,9

Aluguer

246,3

250,4

173,5

224,6

266,6

Hipoteca

425,5

443,7

341,4

386,4

437,0

Seguro do fogar

18,0

17,6

18,4

18,2

18,2

Comunidade

42,7

38,8

41,6

43,8

48,1

Servizo doméstico

230,0

236,3

174,8

225,7

248,0

Coidado de persoas dependentes

296,7

279,8

260,1

264,3

362,7

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

105


11 Gasto en consumo final dos fogares por grandes grupos de gasto. Ano 2006

Gasto total (miles de euros)

Total Alimentos e bebidas non alcohólicas Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos

Gasto medio por fogar (euros) España

Galicia

Gasto medio por unidade de consumo (euros) (1)

España

Galicia

España

Galicia

466.058.239

27.285.465

29.394

28.216

16.269

15.330

65.435.741

4.251.923

4.127

4.397

2.284

2.389

8.301.352

..

524

531

290

..

31.059.834

2.170.531

1.959

2.245

1.084

1.219

122.997.424

6.611.679

7.757

6.837

4.293

3.715

Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda

26.943.744

1.701.453

1.699

1.759

941

956

Saúde

13.419.318

..

846

814

468

..

Transportes

66.714.168

4.223.568

4.208

4.368

2.329

2.373

Comunicacións

13.577.682

..

856

795

474

..

Ocio, espectáculos e cultura

31.454.405

..

1.984

1.648

1.098

..

4.305.519

..

272

227

150

..

Hoteis, cafés e restaurantes

44.765.796

2.208.451

2.823

2.284

1.563

1.241

Outros bens e servizos

37.083.255

..

2.339

2.312

1.294

..

Artigos de vestir e calzado Vivenda, auga, electricidade e outros combustibles

Ensino

Fonte: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares. Extraído de http://www.ine.es [27 de novembro, 2007] Nota: (1) para o cálculo das unidades de consumo utilizouse a escala OCDE.

12 Rexistro da propiedade e actividade notarial. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Rexistro da propiedade Predios rústicos rexistrados por primeira vez

93.131

18.621

6.047

3.574

1.517

7.483

Predios urbanos rexistrados por primeira vez

130.822

14.759

5.527

1.608

878

6.746

Predios rústicos alleados

529.241

30.747

11.661

5.057

5.538

8.491

Predios urbanos alleados

2.194.138

89.958

43.563

9.849

8.662

27.884

69.987

2.611

1.074

521

192

824

Dereitos reais constituídos sobre inmobles (excepto o de hipoteca) Instrumentos notariais autorizados Actos de derradeira vontade

600.989

45.513

20.466

6.542

4.230

14.275

Contratos en xeral

2.808.602

148.429

63.884

20.607

12.543

51.395

Préstamos e recoñecemento de débedas (simples, pignorativos ou hipotecarios)

1.792.304

63.124

29.290

7.044

5.258

21.532

7.752

257

97

47

32

81

Protestos de documentos de xiro

Fonte: Ministerio de Justicia. Dirección General de los Registros y del Notariado. Anuario 2006

106

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 13 Penal. Condenados segundo o tipo de delito. Ano 2006

España Homicidio e formas Do aborto Das lesións Das lesións ao feto Relativos á manipulación xenética

Galicia

570

30

4

0

23.429

1.469

2

0

1

0

Contra da liberdade

3.657

183

Das torturas e outros delitos contra a integridade moral

2.238

141

Contra a liberdade e indemnidade sexuais

1.322

78

Da omisión do deber de socorro

38

1

Contra a intimidade, dereito á propia imaxe e inviolabilidade

88

4

Contra a honra

72

5

Contra as relacións familiares

3.094

210

36.238

1.992

Contra a facenda publica e a seguridade social

242

12

Contra os dereitos dos traballadores

720

42

Relativos á ord. territorio e protección pat. e ambiente

274

6

42.512

2.891

2.409

110

80

6

Contra o patrimonio e a orde socioeconómica

Contra a seguridade colectiva Das falsidades Contra a Administración Pública Contra a administración de xustiza

7.827

586

Contra a Constitución

75

1

Contra a orde pública

6.391

413

10

0

Delitos de traizón e contra a paz ou independencia Contra a comunidade internacional Concurso de delitos Non consta Total

1

0

11.452

713

0

0

142.746

8.893

Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

107


14 Penal. Menores segundo a infracción cometida. Ano 2006

España Total

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

22.353

905

362

89

63

391

48

1

1

0

0

0

Homicidio Aborto Lesións

Galicia

5

0

0

0

0

0

3.013

161

55

23

11

72

290

20

6

0

0

14

Contra a liberdade Contra a liberdade sexual

205

3

0

0

0

3

Furto

2.468

76

24

4

3

45

Roubo

6.934

200

116

18

4

62

Roubo e furto de uso de vehículos

1.552

52

28

9

0

15

Estafa

60

2

1

0

1

0

Danos

1.053

73

28

6

10

29

Contra a saúde pública

338

12

3

0

0

9

Contra a seguridade do tráfico

201

9

1

0

1

7

41

2

1

0

0

1

Falsidades Atentados, resistencia e desobediencia á autoridade

660

18

8

1

1

8

Outras

3.128

168

52

23

25

68

Máis dunha infracción

2.245

102

34

5

7

56

112

6

4

0

0

2

Ourense

Pontevedra

Non consta Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

15 Arrendamentos urbanos segundo a causa de litixio. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Total

28.372

1.605

671

139

181

614

Falta de pagamento da renda

25.580

1.484

618

126

172

568

Subarrendamento

96

7

3

2

0

2

Non uso como vivenda permanente

63

5

2

1

0

2

Realización de danos

40

3

2

1

0

0

602

24

13

2

0

9

1.812

78

30

7

9

32

179

4

3

0

0

1

Denegación de prórroga Outras Non consta ou máis dunha causa Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

16 Asuntos Penais (xulgados de paz) segundo tipo de asunto. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ingresados

811.134

58.862

36.807

8.813

661

12.581

Resoltos

739.355

52.160

32.323

8.271

570

10.996

Xuízos de faltas

10.588

520

170

9

38

303

Exhortos penais

636.216

37.654

26.334

3.006

452

7.862

Resto de asuntos

92.551

13.986

5.819

5.256

80

2.831

Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

108

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 17 Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo o xénero e a persoa causante do maltrato. Ano 2006

Vítimas de malos tratos noEspaña ámbito familiar segundoAoCoruña xénero e a persoa do maltrato. Ano 2006 Galicia Lugo causante Ourense Pontevedra Homes

España

Total Homes

22.872

Galicia

1.410

A Coruña

580

Lugo

122

Ourense

139

Pontevedra

569

CónxuxeTotal

22.87210.801

1.410 554

580 222

122 37

139 55

240 569

Outros Cónxuxe

10.80112.071

554 856

222 358

37 85

55 84

329 240

12.071

856

358

85

84

329

Mulleres Outros Mulleres Total

79.882

Outros

4.080

1.667

382

Total

79.882

4.080

1.667

382

Cónxuxe

62.168

2.911

1.192

277

Outros

17.714

1.169

475

Cónxuxe

62.168 17.714

2.911 1.169

1.192 475

Fonte: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico. Extraído de: http://www.mir.es

277

105

105

471

1.560

471

1.560

348

1.094

123

466

348 123

1.094 466

Fonte: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico. Extraído de: http://www.mir.es

Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo xénero. Ano 2006 1.800 1.600 1.400

Homes

1.200

Mulleres

1.000 800 600 400 200 0 A Coruña

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Lugo

Ourense

Pontevedra

109


Eleccións ao Congreso de deputados, marzo de 2008 18 Eleccións ao Congreso de deputados,Galicia marzo de 2008 A Coruña

Galicia Número Votos obtidos PP obtidos Votos PSDG-PSOE PP 809.879 BNG PSdG-PSOE 750.492 Outros partidos e coalicións BNG

Votos en branco e nulos

212.543

Outros partidos e coalicións

54.285

Votos en branco e nulos

32.555

Total de votantes

Censo Total de escrutinio votantes

Censo de escrutinio

Número

%

% A CoruñaNúmero

Número

809.879 43,5 750.492 40,4 43,5 316.688 212.543 11,4 40,4 304.398 54.285 2,9

%

Lugo %

LugoNúmero

Número

%

316.688 42,4 110.312 304.398 40,7 102.693 42,4 110.312 44,2 88.830 11,9 26.743 40,7 102.693 41,2 23.532 3,1 5.770

11,4

88.830 1,8

14.015

11,9

26.743

2,9

23.532

3,1

5.770

1,8

14.015

1,9

4.016

32.555

1.859.754 100,0

10,7

1,9

Ourense % Ourense Número

Número

% Pontevedra Número

Número

26.235

1,6

2,3

5.220

1,6

3.436

249.534 100,0

10,8

3.436

70.735

1,4

11,4

11.088

2,1

19.763

3,2

1,4

11.088

1,8

243.639 100,0

243.639 355.289 100,0

619.118868.560 100,0

2.638.816

355.289

868.560

346.534

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior

A Coruña Outros 3% BNG 12%

Brancos e nulos 2%

Lugo

BNG 11%

Outros 2%

PP 42%

PSdGPSOE 41%

BNG 11%

PP 44%

Pontevedra

Brancos e nulos 1%

Outros 3%

110

Brancos e nulos 2%

BNG 12% PP 43%

PP 47% PSdG-PSOE 39%

Brancos e nulos 2%

PSdGPSOE 41%

Ourense Outros 2%

43,4 40,2 11,4 3,2 1,8

619.118 100,0

2.638.816 747.463 1.068.433 1.859.754 100,0 100,0 249.534 346.534 100,0

1.068.433

%

%

44,2 114.433 47,0 268.446 41,2 94.315 38,7 249.086 114.433 47,0 268.446 43,4 10,7 26.235 10,8 70.735 94.315 38,7 249.086 40,2 2,3 5.220 2,1 19.763

4.016

747.463 100,0

%

Pontevedra

PSdGPSOE 40%

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


7 SECTOR AGRARIO, PESCA E ACUICULTURA

1. Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007 2. Efectivos de gando porcino. Decembro 2006 3. Maquinaria agrícola. Ano 2005 4. Principais producións agrícolas. Ano 2006 5. Principais producións gandeiras. Ano 2006 6. Produción de madeira. Ano 2006 7. Prezo do leite refrixerado. Media anual 8. Prezos da terra. Ano 2006 9. Renda agraria. Ano 2005 10. Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros a prezos básicos. Ano 2005 11. Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2005 12. Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2006 13. Pesca desembarcada en Galicia: produción en primeira venda 14. Pesca desembarcada en Galicia: valor da produción 15. Buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Datos a 11/07/2008


Censo agrario Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas Explotación agraria

Unidade técnico-económica que, baixo a dirección dun empresario, se dedica á obtención de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais.

Parcela

Toda extensión de terra que está baixo un só linde, é dicir, rodeada de terreo, edificios ou augas que non pertencen á explotación.

Superficie agrícola utilizada (SAU)

É o conxunto de terras labradas e terras dedicadas a pastos permanentes.

Terras labradas

Son as que reciben coidados culturais con arado, aixada, grade, cultivador etc. Non se contan aquí os prados, aínda que neles se estenda fertilizante, se fagan cortas, resementeiras etc. As terras labradas están constituídas polos cultivos herbáceos, barbeitos, hortas familiares e cultivos leñosos.

Cultivos herbáceos

Son os constituídos por plantas con parte aérea de consistencia herbácea (cereais, leguminosas, hortalizas, forraxeiras, etc.).

Cultivos leñosos

Son os que ocupan a terra durante longos períodos e non necesitan ser replantados despois de cada colleita: froiteiras, vide, oliveira. Exclúense as árbores forestais e os seus viveiros.

Barbeitos

Terras que permanecen en descanso durante o curso da campaña sen recibiren cultivo.

Terras para pastos permanentes

Son terras que, non incluídas na rotación de cultivos, se dedican de forma permanente (por un período de 5 anos ou máis) á produción de herba. Inclúe dúas categorías: prados ou praderías permanentes e pasteiros.

Outras terras

Comprende aquelas terras que aínda que son superficie non constitúen superficie agrícola utilizada. Inclúen as especies arbóreas forestais, ermo a pastos, matos e outras superficies.

Especies arbóreas forestais

Inclúense nesta modalidade as superficies cubertas de especies arbóreas forestais, que non son empregadas principalmente con fins agrícolas ou con outros fins distintos dos forestais. Están incluídas as choupeiras no interior ou no exterior dos bosques, os montes de castiñeiros e nogueiras destinadas principalmente á produción de madeira, as plantacións de árbores de Nadal e os viveiros forestais que se atopen en bosques e se destinen ás necesidades propias da poboación.

Titular da explotación

Será a persoa, física ou xurídica, que, actuando con liberdade e con autonomía, asume o risco dunha explotación agrícola e diríxea por si mesmo ou mediante outra persoa.

Réxime de posesión

É a forma xurídica baixo a cal actúa o titular da explotación nas explotacións agrícolas con terras. As diferentes formas de tenza son en propiedade, en arrendamento, en parcería e noutros réximes de posesión.

Unidades traballo-ano (UTA)

Os datos de traballo na explotación exprésanse en número de xornadas completas ou parciais ou ben en unidades de traballo-ano (UTA); unha UTA equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo completo ao longo dun ano.

Unidades gandeiras (UG)

Resultado de aplicar un coeficiente a cada especie e tipo para obter unha unidade común que permita agregar diferentes especies. Os valores (dende 1 para vacas leiteiras ata 0,015 nas coellas nais) pódense ver na propia metodoloxía do censo agrario.

112

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


sector agrario, pesca e acuicultura 7 Rexistro do gando bovino Rexistro do gando bovino

É unha explotación estatística elaborada no IGE a partir dos datos do Sistema Nacional de Identificación y Registro de los Movimientos de los Bovinos (SIMOGAN) proporcionados pola Consellería de Medio Rural.

Prezos percibidos e pagados polas explotacións leiteiras Prezo do leite

É a media anual do prezo do leite refrixerado, calculada como media dos prezos mensuais.

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos Pesca desembarcada e valor de primeira venda

Os datos de pesca desembarcada en Galicia que se poden consultar neste anuario proceden dos informes estatísticos sobre as vendas nas lonxas publicados pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos na páxina web http://www.pescagalicia.com. Estas estatísticas proceden das notas de venda emitidas polas lonxas ou centros autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos (Real decreto 1995/1998, BOE número 302, 19 de decembro de 1995).

Rexistro de buques

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos publica na páxina web http://www.pescagalicia.com o rexistro de buques pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, rexistro que se actualiza diariamente.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

113


1 Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007

Galicia Número de explotacións Número de bovinos Número de vacas

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

51.796

19.381

17.962

3.131

11.322

954.325

348.203

444.411

58.017

103.694

551.291

206.777

262.837

23.083

58.594

Número de vacas de muxidura

334.077

142.121

148.313

3.379

40.264

Número de vacas de non muxidura

217.214

64.656

114.524

19.704

18.330

403.034

141.426

181.574

34.934

45.100

Outros bovinos

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos do SIMOGAN (Sistema Nacional de Identificación y Registro de los Movimientos de los Bovinos) proporcionados pola Consellería do Medio Rural

2 Efectivos de gando porcino. Decembro 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total porcino

890.154

222.154

151.855

327.416

Leitóns (ata 20 kg peso vivo)

328.211

89.026

43.459