Page 1


GALICIA EN CIFRAS anuario 2007

Xunta de Galicia Consellería de Economía e Facenda Instituto Galego de Estatística Santiago de Compostela, 2008


Elaboración

Instituto Galego de Estatística

Edita

Xunta de Galicia Consellería de Economía e Facenda

Colección

Área de Difusión

ISSN

1696-4802

Depósito legal C-3130-2004

Deseño e produción xeral VERMASMEDIOS, S.L.

Tiraxe 400

4

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE

introdución

O Instituto Galego de Estatística realiza, desde o comezo da súa actividade, o anuario Galicia en cifras. Neste anuario recóllense as principais variables de contido estatístico das diferentes fontes de información dispoñibles no período de referencia e sobre os diferentes ámbitos e materias da realidade socioeconómica relativas á Comunidade Autónoma de Galicia. Ao igual que nas tres edicións anteriores, nesta publicación entrégase un CD-ROM cunha aplicación que permite a consulta temática da información que se vén difundindo ao longo dos anos. Así, no CD-ROM recóllense unha serie de táboas multidimensionais e unha aplicación que lle permite ao usuario a elaboración de táboas personalizadas. Con este recurso facilítase tanto a consulta da última información dispoñible como a de información retrospectiva e intégrase tamén a información para os diferentes ámbitos territoriais. O anuario dividiuse en 14 capítulos xunto co anexo municipal. Como todos os anos, incluíronse táboas novas, relativas a novas operacións estatísticas ou a estatísticas que, aínda que non estaban no anuario en edicións anteriores, se considerou interesante introducir. Non quixésemos deixar de sinalar que este anuario non é un traballo perfecto, xa que se poden detectar carencias. Polo tanto, co obxecto de mellorar a calidade, calquera comentario, crítica ou suxestión que se poida facer sobre el será ben recibida e recollida para unha posterior revisión. Para rematar, por ser unha obra que recolle información de multitude de fontes, queremos agradecer a valiosa colaboración prestada polas institucións públicas que nos facilitaron datos, e esperamos que a información aquí recollida lles sexa de utilidade a todos aqueles que a necesiten para un bo desenvolvemento dos seus traballos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

5


ÍNDICE

ÍNDICE Signos empregados_14 Siglas e acrónimos_15 1 Territorio, recursos naturais e medio_17 Definicións_18 Límites e posición xeográfica_21 Extensión superficial por zonas altimétricas_21 Número de concellos segundo a súa superficie e superficie media_21 Entidades de poboación. Ano 2007_22 Entidades singulares de poboación polo seu número de habitantes. Ano 2007_22 Rede de estradas polo organismo do que dependen. Ano 2007_22 Rede de estradas polo tipo de pavimento. Ano 2007_23 Rede de estradas polo ancho de pavimento. Ano 2007_23 Densidade da rede de estradas. Ano 2007_24 Posición xeográfica das estacións meteorolóxicas_24 Temperaturas. Ano 2007_25 Humidade, precipitacións e xeada. Ano 2007_26 Horas de sol, insolación e vento. Ano 2007_27 Superficie dos espazos naturais protexidos de Galicia_28 Lumes forestais e superficie afectada. Ano 2007. Datos provisionais_29 Dispoñibilidade da auga_29 Distribución da auga por grandes grupos de usuarios_30 Recollida e tratamento das augas residuais_30 Residuos urbanos recollidos_30 Residuos xerados polo sector industrial_31 Gasto das empresas do sector industrial na protección ambiental_32

2 Poboación_33 Definicións_34 Poboación e densidade de poboación. Ano 2008_37 Cifras oficiais de poboación o día 1 de xaneiro de cada ano_37 Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2007_37 Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007_38 Evolución dos nacementos, das defuncións e do crecemento vexetativo. Galicia _39 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2006_39 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2007. Datos provisionais_39 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2006_40 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2007. Datos provisionais_40 Migracións no período 2000-2007_41 Indicadores demográficos. Estrutura da poboación. Ano 2007_42 Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006_42

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

7


3 Sanidade_43 Definicións_44 Profesionais sanitarios colexiados segundo a provincia onde se colexiaron. Ano 2007_46 Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2007_46 Indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado. Ano 2007_47 Defuncións segundo a súa causa. Homes. Anos 2005 e 2006_48 Defuncións segundo a súa causa. Mulleres. Anos 2005 e 2006_49 Defuncións segundo a súa causa.Total. Anos 2005 e 2006_50 Defuncións segundo a súa causa por 100.000 habitantes. Anos 2005 e 2006_51 Número de casos de enfermidades de declaración obrigatoria. Ano 2007_52 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Homes. Ano 2006_53 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2006_54 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia.Total. Ano 2006_55 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia por 100.000 habitantes. Ano 2006_56 Enfermos dados de alta con residencia en Galicia segundo a provincia de hospitalización. Ano 2006_57 Enfermos dados de alta con hospitalización en Galicia segundo a provincia de residencia. Ano 2006_57 Prazas dotadas nas institucións do Servizo Galego de Saúde por ámbito asistencial. Ano 2006_58 Recursos materiais do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007_58 Profesionais integrados no novo modelo de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007_59 Prestación farmacéutica en receitas médicas oficiais do Servizo Galego de Saúde en atención primaria. Ano 2007_59 Defuncións por suicidio segundo sexo e grupos de idade. Ano 2006_60

4 Educación, cultura e lecer_61 Definicións_62 Centros docentes públicos de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións_64 Centros docentes privados de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións_64 Total centros docentes de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións_65 Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións_65 Alumnado nos centros privados de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións_66 Alumnado no total de centros de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións_66 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2006-2007_67 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2006-2007_68 Alumnos matriculados segundo a titulación. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2007-2008_69 Alumnos matriculados segundo a titulación. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2007-2008_70 Alumnos matriculados por campus. Galicia_71 Profesorado universitario. Galicia. Curso 2007-2008_71 Produción editorial. Ano 2007_71 Produción editorial en España segundo o idioma de publicación_72 Persoas que realizaron actividades culturais no último ano por tipo de actividade_72

8

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE 5 Mundo laboral_73 Definicións_74 Poboación de 16 e máis anos segundo a súa relación coa actividade económica (medias anuais). Ano 2007_80 Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007_81 Taxas de actividade por grupos de idade e sexo_82 Taxas de paro por grupos de idade e sexo_83 Poboación ocupada por sectores económicos e sexo (medias anuais)_84 Poboación ocupada por sectores económicos (medias anuais). Ano 2007_84 Poboación ocupada por situación profesional e sexo (medias anuais)_85 Poboación inactiva por situación de inactividade (medias anuais). Ano 2007_85 Número medio de activos, ocupados e inactivos por vivenda. Ano 2007_86 Características do paro rexistrado. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2007_86 Demandas e ofertas de emprego activas, e colocacións rexistradas. Ano 2007_87 Contratos de traballo iniciais, segundo o tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. Ano 2007_87 Regulación de emprego. Traballadores afectados por expedientes autorizados. Ano 2007_88 Conciliacións individuais e colectivas. Ano 2007_88 Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2007. Datos provisionais_89 Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2007_90 Accidentes de traballo con baixa segundo a gravidade e o sector económico. Ano 2007_91 Enfermidades profesionais con baixa segundo sector económico. Ano 2007_91 Índices de incidencia de accidentes laborais_92 Afiliacións á seguridade social en alta laboral. Ano 2007_93 Emprego, desemprego e pensións nas fontes tributarias. Ano 2006_93 Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2007_94

6 Benestar e participación social_95 Definicións_96 Perceptores de prestacións por desemprego (medias anuais). Ano 2007_101 Fondo de Garantía Salarial. Importe total das prestacións acordadas segundo a modalidade. Ano 2007_101 Número de pensións contributivas en vigor e importe medio segundo as clases. Ano 2006_102 Número de beneficiarios de prestacións non contributivas segundo o tipo de prestación. Ano 2007_103 Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Ano 2007_103 Fogares segundo o intervalo de ingresos netos mensuais. Ano 2007_104 Fogares segundo a tipoloxía de ingresos. Ano 2007_104 Taxa de risco de pobreza_104 Número e porcentaxe de fogares con gasto en diferentes conceptos. Galicia. Ano 2007_105 Gasto medio mensual do fogar en diferentes conceptos. Ano 2007_105 Gasto en consumo final dos fogares por grandes grupos de gasto. Ano 2006_106 Rexistro da propiedade e actividade notarial. Ano 2006_106 Penal. Condenados segundo o tipo de delito. Ano 2006_107 Penal. Menores segundo a infracción cometida. Ano 2006_108 Arrendamentos urbanos segundo a causa de litixio. Ano 2006_108 Asuntos penais (xulgados de paz) segundo o tipo de asunto. Ano 2006_108 Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo o xénero e a persoa causante do maltrato. Ano 2006_109 Eleccións ao Congreso de deputados, marzo de 2008_110

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

9


7 Sector agrario, pesca e acuicultura_111 Definicións_112 Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007_114 Efectivos de gando porcino. Decembro 2006_114 Maquinaria agrícola. Ano 2005_114 Principais producións agrícolas. Ano 2006_115 Principais producións gandeiras. Ano 2006_115 Produción de madeira. Ano 2006_116 Prezo do leite refrixerado. Media anual_116 Prezos da terra. Ano 2006_117 Renda agraria. Ano 2005_117 Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros a prezos básicos. Ano 2005_118 Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2005_118 Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2006_119 Pesca desembarcada en Galicia: produción en primeira venda_119 Pesca desembarcada en Galicia: valor da produción_120 Buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Datos a 11/07/2008_120

8 Enerxía, industria e construción_121 Definicións_122 Consumo de produtos petrolíferos. Ano 2007_124 Produción de enerxía eléctrica. Ano 2006_125 Distribución de enerxía eléctrica por sectores de uso. Ano 2006_126 Enerxía eléctrica distribuída nas actividades industriais. Ano 2006_126 Enerxías renovables. Número de instalacións e potencia eléctrica instalada. Ano 2005_127 Industrias mineiras: resumo global. Ano 2005_127 Industrias mineiras: produtos enerxéticos. Ano 2005_128 Industrias mineiras: minerais industriais. Ano 2005_128 Industrias mineiras: produtos de canteira. Ano 2005_129 Industrias mineiras: produtos de canteira (rocas ornamentais). Ano 2005_129 Industrias mineiras: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_130 Produtos enerxéticos: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_131 Minerais industriais: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_132 Produtos de canteira: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_133 Produtos de canteira (rocas ornamentais): número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005_134 Industria da construción naval: demanda de barcos_135 Vendas e importación de cementos. Ano 2007_135 Construción de vivendas libres e protexidas. Ano 2007_136 Prezo da vivenda libre e protexida. Base 2005. Ano 2007_137 Licitación oficial. Ano 2007_137 Locais relacionados coa actividade inmobiliaria segundo magnitudes principais. Galicia_137 Enquisa industrial de empresas. Persoas ocupadas e importe neto da cifra de negocios por agrupacións de actividade_138 Enquisa industrial de empresas. Variables por agrupacións de actividade. Ano 2006_139 Enquisa industrial de produtos. Produción industrial que se pode comercializar por agrupacións de actividade_140

10

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE 9 Servizos de mercado_141 Definicións_142 Establecementos hoteleiros e de turismo rural abertos estimados por categoría. Decembro de 2007_147 Prazas estimadas dos establecementos hoteleiros e de turismo rural por categoría. Decembro de 2007_148 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros e de turismo rural por procedencia. Ano 2007_149 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros por categoría. Ano 2007_149 Pernoitas en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007_150 Grao de ocupación por prazas e estadía media en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007_150 Gasto total dos viaxeiros non residentes aloxados en establecementos hoteleiros de Galicia. Distribución por concepto do gasto. Galicia_150 Locais relacionados coa actividade do turismo segundo as magnitudes principais_151 Actividade do comercio en Galicia segundo as magnitudes principais e grupos de actividade. Ano 2006_151 Parque de vehículos. Ano 2007_151 Vehículos matriculados. Ano 2007_152 Transferencias de vehículos por provincia de matriculación. Ano 2007_152 Accidentes con vítimas e vítimas segundo o lugar do accidente. Ano 2007_153 Buques mercantes entrados nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais_154 Transporte marítimo de mercadorías nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais_154 Tráfico de transporte nos aeroportos de Galicia. Ano 2007. Avance_155 Investimentos totais realizados na rede de estradas, nos portos e costas e nas obras hidráulicas. Ano 2007. Datos provisionais_155 Transporte ferroviario de mercadorías con orixe en Galicia_155 Transporte ferroviario de mercadorías con destino en Galicia_156 Transporte de mercadorías por estrada con orixe en Galicia_156 Transporte de mercadorías por estrada con destino en Galicia_157 Persoas que viaxaron no transporte urbano regular xeral_157 Locais relacionados coa actividade do transporte segundo as magnitudes principais_157 Entidades de crédito: depósitos do sector privado. Ano 2007_158 Entidades de crédito: créditos. Ano 2007_159 Entidades de crédito: número de oficinas. Ano 2007_159 Hipotecas. Ano 2007. Datos provisionais_160

10 Administración pública_161 Definicións_162 Recadación tributaria líquida realizada polo Estado en Galicia. Ano 2006_164 Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa. Ano 2007_164 Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006_165 Participación de Galicia no Fondo de Compensación Interterritorial_165 Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos_166 Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos_167 Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos. Ano 2008_167 Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos. Ano 2008_168 Orzamentos das sociedades públicas e entes públicos. Ano 2008_168 Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2006_168 Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais_169 Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2006_169 Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais_170

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

11


11 Mercados e prezos_171 Definicións_172 Estatística de comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Datos básicos e resumo por áreas xeográficas. Ano 2007. Datos provisionais_174 Exportacións e expedicións de mercadorías con orixe en Galicia. Ano 2007. Datos provisionais_175 Importacións e introducións de mercadorías con destino Galicia. Ano 2007. Datos provisionais_176 Investimento bruto efectivo estranxeiro en Galicia por país de orixe. Datos provisionais_177 Investimento bruto efectivo de Galicia no estranxeiro por país de destino. Datos provisionais_178 Índices de valor unitario do comercio exterior por destino económico. Referencia ano 2005. Galicia_179 Índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais e taxas de variación interanual_180 Evolución do índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais_180

12 Actividade empresarial_181 Definicións_182 Número de empresas por condición xurídica. Ano 2007_184 Número de empresas por estrato de asalariados. Ano 2007_184 Número de empresas por actividade principal. Ano 2007_185 Número de unidades locais por actividade principal. Ano 2007_186 Sociedades mercantís creadas. Ano 2007_187 Sociedades mercantís disoltas. Ano 2007_188 Sociedades mercantís que amplían o seu capital. Ano 2007_188 Efectos de comercio vencidos. Ano 2007_189 Efectos de comercio non pagados. Ano 2007_189 Locais relacionados coa actividade dos servizos á empresa_190

13 Sistema de contas_191 Definicións_192 Cadro macroeconómico de Galicia_195 Contas de bens e servizos, produción e explotación. Galicia_196 Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Ano 2005. Datos provisionais_197

14 Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía_199 Definicións_200 Vivendas segundo tipo de equipamento tecnolóxico_202 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo. Ano 2007_202 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo idade. Ano 2007_203 Porcentaxe de empresas que dispoñen de determinados equipamentos e servizos TIC segundo o sector económico. Ano 2007_204 Porcentaxe de empresas con conexión á Internet e sitio web segundo finalidade de uso e o sector económico. Ano 2007_205 Invencións e patentes. Galicia_206 Gastos internos totais e persoal empregado en actividades de I+D_207 Valor das importacións e exportacións de produtos de alta tecnoloxía por grupos de produtos. Galicia_208

12

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE Anexo. Datos municipais_209 Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano_210 Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. Ano 2007_218 Movemento natural da poboación_226 Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006_234 Indicadores demográficos de poboación. Ano 2007_242 Paro rexistrado por grupos de idade_250 Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. Curso 2007-2008. Datos provisionais_258 Eleccións ao Congreso de deputados. Marzo 2008_266 Empresas con actividade en Galicia a 1 de xaneiro de 2007 segundo sede social e condición xurídica_274 Empresas con actividade en Galicia a 1 de xaneiro de 2007 segundo sede social e actividade principal_282 Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006_290

Mapas Crecemento vexetativo da poboación dos concellos galegos. Ano 2007. Datos provisionais_298 Densidade de poboación dos concellos galegos. Ano 2007_299 Índice de envellecemento dos concellos galegos. Ano 2007_300 Número de empresas por mil habitantes a 1 de xaneiro de 2007 nos concellos galegos_301 Rendemento medio do IRPF por declarante nos concellos galegos. Ano 2006_302

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

13


SIGNOS EMPREGADOS ..

Sen datos ou non consta

_

Non procede incluír datos

%

Porcentaxe

Núm.

Número

Úsanse tamén outros signos análogos, de comprensión inmediata polo contexto.

Se non se dá o nome da unidade usada, enténdese que se trata de unidades simples (1 persoa, etc.).

Por causa de redondeos, poden aparecer pequenas diverxencias entre a suma dos datos e os totais consignados.

Salvo indicación en contrario, as denominacións “A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra” refírense ás provincias.

Todos os datos monetarios incluídos neste anuario están en euros, independentemente de como fosen presentados na fonte orixinal.

14

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ÍNDICE

SIGLAS E ACRÓNIMOS Organismos e entidades

AEAT - Agencia Estatal de Administración Tributaria CCD - Consellería de Cultura e Deporte CEF - Consellería de Economía e Facenda CEOU - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria CMR - Consellería do Medio Rural CPAM - Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos DGT - Dirección General de Tráfico Eurostat - Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas IGE - Instituto Galego de Estatística INE - Instituto Nacional de Estadística INSS - Instituto Nacional de la Seguridad Social MAP - Ministerio de Administraciones Públicas MEH - Ministerio de Economía y Hacienda MF - Ministerio de Fomento MI - Ministerio del Interior MITC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio MV - Ministerio de Vivienda Oficemen - Agrupación Nacional de Fabricantes de Cemento Seopan - Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional Sergas - Servizo Galego de Saúde SPEE - Servicio Público de Empleo Estatal (Inem)

Unidades

‘ - Minutos ° C - Graos centígrados CV - Cabalos de vapor GT - Gross tonnage (Tonelaxe bruta) ha - Hectáreas kg - Quilogramos km - Quilómetros km2 - Quilómetros cadrados kW - Quilovatios m - Metros m/s - Metros por segundo m2 - Metros cadrados m3 - Metros cúbicos mm - Milímetros MW - Megavatios MW.h - Megavatios por hora t - Toneladas TRB - Toneladas de rexistro bruto UG - Unidade gandeira UTA - Unidade de traballo - ano

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

15


1 territorio, recursos naturais e medio

1. Límites e posición xeográfica 2. Extensión superficial por zonas altimétricas 3. Número de concellos segundo a súa superficie e superficie media 4. Entidades de poboación. Ano 2007 5. Entidades singulares de poboación polo seu número de habitantes. Ano 2007 6. Rede de estradas polo organismo do que dependen. Ano 2007 7. Rede de estradas polo tipo de pavimento. Ano 2007 8. Rede de estradas polo ancho de pavimento. Ano 2007 9. Densidade da rede de estradas. Ano 2007 10. Posición xeográfica das estacións meteorolóxicas 11. Temperaturas. Ano 2007 12. Humidade, precipitacións e xeada. Ano 2007 13. Horas de sol, insolación e vento. Ano 2007 14. Superficie dos espazos naturais protexidos de Galicia 15. Lumes forestais e superficie afectada. Ano 2007. Datos provisionais 16. Dispoñibilidade da auga 17. Distribución da auga por grandes grupos de usuarios 18. Recollida e tratamento das augas residuais 19. Residuos urbanos recollidos 20. Residuos xerados polo sector industrial 21. Gasto das empresas do sector industrial na protección ambiental


Territorio Posición xeográfica

Localización dun territorio por referencia aos seus puntos extremos en altitude e lonxitude.

Latitude

Distancia angular entre o punto referido e o Ecuador.

Lonxitude

Distancia angular entre o punto referido e o meridiano de Greenwich.

Coordenadas UTM

Sistema de proxección cartográfico baseado en cuadrículas co que se poden especificar coordenadas para localizar puntos sobre a superficie terrestre. Substitúe e completa o método tradicional de coordenadas xeográficas de latitude e lonxitude. No sistema UTM a Terra divídese en 60 fusos, de 6º de lonxitude, numerados do 1 ao 60 en orde ascendente cara ao Leste. Así mesmo, a Terra divídese en 16 zonas, de 8º de latitude, denominadas con letras do “C” ao “X” excluídas as vogais. Empregando estas coordenadas, Galicia está situada na cuadrícula 29T.

Nomenclátor Nomenclátor

Contén unha relación sistemática e codificada das entidades, núcleos e diseminados de cada un dos municipios e a poboación detallada por sexo de cada un deles. A poboación de cada unha das entidades de poboación obtense directamente dos ficheiros existentes no INE, que conteñen a gravación do padrón municipal.

Entidade singular de poboación

Calquera área habitable do termo municipal, habitada ou excepcionalmente, deshabitada, claramente diferenciada dentro deste e coñecida por unha denominación específica que a identifica sen posibilidade de confusión. Unha área considérase claramente diferenciada cando as edificacións e vivendas poden ser perfectamente identificadas sobre o terreo e o seu conxunto é coñecido por unha denominación.

Entidade colectiva de poboación (parroquia)

Unidade intermedia entre a entidade singular de poboación e o municipio que existe nalgunhas rexións, que está constituída por agrupacións de entidades singulares e que goza de personalidade propia e dunha orixe marcadamente histórica.

Estradas Estrada

Vía de comunicación (pola que se viaxa) que utiliza un pavimento estabilizado (que non son nin raís nin pistas de aterraxe), aberta á circulación pública e destinada esencialmente ao uso de vehículos de estrada que se desprazan sobre as súas rodas. Inclúense as pontes, túneles, outras estruturas de apoio, enlaces, bifurcacións e intercambiadores, así como as estradas de peaxe. Exclúense as pistas exclusivas para bicicletas.

Calzada

Parte da estrada destinada ao movemento dos vehículos por estrada. As beiravías e as pontes da estrada destinadas á circulación de vehículos de estrada non automóbiles ou ao estacionamento de vehículos, incluso se poden, no caso de perigo, servir ocasionalmente para o paso de vehículos automóbiles, non forman parte da calzada. A anchura da calzada mídese perpendicularmente ao eixe da estrada.

Carril

Bandas lonxitudinais nas que está dividida a calzada, estean definidas ou non por un sinal lonxitudinal, e cun ancho suficiente para permitir a circulación dunha soa fila de vehículos automóbiles que non sexan ciclomotores.

18

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 Autoestradas

Son as estradas que están especialmente proxectadas, construídas e deseñadas para a circulación de automóbiles e que reúnen as seguintes características: • non teñen acceso ás propiedades lindeiras • non cruzan a nivel ningunha outra senda, vía, liña de ferrocarril ou tranvía, nin é cruzada a nivel por ningunha senda ou servidume de paso • conta con distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre si, agás en puntos singulares ou con carácter temporal, por unha franxa de terreo non destinada á circulación ou, en casos extremos, por outros medios • está especialmente sinalada como autoestrada e está reservada a categorías específicas de vehículos automóbiles • As autoestradas clasifícanse como de peaxe ou libres, segundo se lles esixa ou non aos usuarios unha taxa de peaxe.

Autovía

Son as estradas que, aínda que non reúnan todos os requisitos das autoestradas, teñen calzadas separadas para cada sentido da circulación e limitación de acceso ás propiedades lindeiras.

Dobre calzada

Son as estradas que teñen unha separación física entre calzadas, aínda que esta separación consista nun bordo montable. Reúne as características propias do desdobramento dunha estrada convencional.

Pavimento

Considéranse os seguintes tipos de pavimentos para a rede de estradas: • Macadam: pavimento de pedra machucada ao que se lle enchen os ocos cun material fino chamado recebo e que, unha vez estendido, comprímese cun rolo. Cando se utilizan produtos bituminosos como elemento revestidor e estabilizante, denomínase macadam bituminoso. • Pavimento superficial: pavimento que resulta de cubrir a capa do firme denominada base, que pode ser granular, bituminosa ou de grava-cemento, con outra de aglomerado que se cobre, pola súa vez, cunha única capa de grava. Se se repite o procedemento, a superficie resultante chámase tratamento superficial dobre. O aglomerado pode ser alcatrán, betume ou emulsión asfáltica ou mestura dos dous. • Aglomerado asfáltico: pavimento resultante de cubrir a capa do firme denominada base, que pode ser granular ou grava-cemento, cunha mestura de areas grosas, areas finas e un ligante bituminoso en proporcións establecidas previamente. Este último pode ser alcatrán, betume ou emulsión asfáltica, ou mestura dos dous. • Pavimento de formigón: firme constituído por lousas de formigón que transmiten as cargas dos vehículos sobre unha gran superficie. Os elementos que compoñen o formigón son: cemento, auga e areas. Outros tipos: inclúense dentro desta tipoloxía os pavimentos de bloques de granito, os baldosados de madeira ou ladrillo, as lousas de asfalto, os camiños de terra...

Lumes forestais Lume forestal

Considérase forestal ao lume que se estende sen control sobre terreo forestal, e que afecta a vexetación que non estaba destinada a arder. Segundo o tipo de vexetación e da superficie queimada, clasifícase en incendio, conato ou queima de matogueira.

Superficie arborada

Composta por especies arbóreas cunha fracción de cabida cuberta maior ou igual ao 20 %.

Superficie de monte raso

Composta por matogueira, monte aberto con fracción de cabida cuberta menor do 20 % ou vexetación herbácea.

Subministración e tratamento de auga Distribución de auga

Esta operación inclúe o total de auga dispoñible na rede de distribución e as perdas ocasionadas na dita rede.

Augas residuais

Son aquelas que non teñen un valor inminente para ser utilizadas, ao non posuír unha suficiente calidade para un uso apropiado no momento da súa captación. Non obstante, as augas residuais procedentes dun usuario poden ser unha subministración potencial para outro usuario.

Tratamento de augas residuais

É o procedemento para devolver as augas residuais á natureza en condicións óptimas de calidade ou para seren recicladas ou reempregadas. Existen tres tipos de plantas de tratamentos: mecánico, biolóxico e avanzado. GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

19


Recollida e tratamento de residuos urbanos Residuos urbanos ou municipais

Defínense como aqueles residuos xerados nos domicilios particulares, comercios, oficinas e servizos, así como todos aqueles que non teñan a cualificación de perigosos e que, pola súa natureza ou composición, poidan asimilarse aos producidos nos anteriores lugares ou actividades (limpeza das vías públicas, zonas verdes, animais domésticos mortos, residuos e escombros procedentes das obras menores da construción etc.)

Recollida selectiva

Consiste na recollida diferenciada de materiais orgánicos fermentables e de materiais que se poidan reciclar, así como calquera outro sistema de recollida diferenciada que permita a separación dos materiais valorizables contidos nos residuos.

Residuos xerados polo sector industrial Residuo

Calquera substancia ou obxecto do cal o seu posuidor se desprende ou do que ten a intención ou obriga de desprenderse e que pertence a algunha das categorías que figuran no anexo da Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos. En calquera caso, terán a consideración de residuos os que figuren no Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado polas institucións europeas.

Residuos perigosos

Considéranse perigosos os residuos definidos en cumprimento do artigo 1 da Directiva 91/689/CEE do Consello, tal e como aparecen enumerados na Decisión 94/904/CE do Consello, ou que algún estado membro considere que posúen as propiedades enumeradas no anexo III da Directiva 91/688/CEE.

Residuos non perigosos

Todos os demais residuos non incluídos no punto anterior.

Gasto das empresas en protección ambiental Protección do medio

Comprende todas as actividades que teñen como principal obxectivo a prevención, redución e eliminación da contaminación e calquera degradación do medio. Quedan excluídas aquelas actividades que, aínda que teñan un efecto beneficioso sobre o medio, responden principalmente a necesidades técnicas, de hixiene ou seguridade da empresa. Dentro das actividades de protección do medio están os servizos de medida e control da contaminación, a recollida e eliminación de residuos, o tratamento das augas residuais, a protección e descontaminación dos solos, augas subterráneas e augas superficiais, a redución do ruído e as vibracións, as actividades de investigación e desenvolvemento relacionadas co medio, así como outro tipo de actividades: formación, educación, tarefas administrativas, etc.

Investimento

Recursos de capital adquiridos pola empresa para ser utilizados no proceso produtivo durante máis dun ano. Dentro deste concepto, hai que distinguir os incrementos reais de activos (compras de bens de equipo ou de activos inmateriais) e as diminucións de activos (vendas ou cesións de equipos ou activos inmateriais) realizados pola empresa no ano de referencia.

Equipos ou instalacións independentes

Tamén se chaman de final de ciclo ou non integrados. Son aqueles que operan de forma independente no proceso de produción e están destinados a reducir a descarga de contaminantes orixinados durante o dito proceso. No gasto de investimento deste tipo de equipos considérase o prezo de compra do equipo, as grandes reparacións efectuadas nos equipos xa existentes e/ou o custo de construción da instalación realizada pola propia empresa, incluíndo, se é o caso, os custos relativos ao deseño, á montaxe do equipo e á compra do terreo necesario para a localización.

Equipos integrados

Son aqueles que teñen unha dobre finalidade: industrial e de control da contaminación. Poden ser o resultado da modificación dun equipo ou instalación xa existente ou consistir na adquisición dun novo equipo ou instalación que responda a esa dobre finalidade. No primeiro caso, o gasto en investimento que hai que considerar é o custo da modificación. No caso dun novo equipo ou instalación, o gasto que hai que considerar é, exclusivamente, o custo adicional relativo á finalidade de control da contaminación.

Gastos correntes en protección do medio

Inclúen os gastos de explotación que se cargan na conta de perdas e ganancias do Plan Xeral de Contabilidade, que ten como obxectivo principal a prevención, redución, tratamento ou eliminación da contaminación ou calquera outra degradación do medio que sexa resultado da actividade da empresa. 20

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 1 Límites e posición xeográfica

L í m i t e s (km)

Posición

xeográfica

Latitude norte Extremo setentrional

Total

Lonxitude oeste

Extremo meridional

Extremo oriental

Extremo occidental

Terrestres

Peninsulares

Insulares

Galicia

681

1.498

161

2.340

43º 48’

41º 49’

6º 44’

9º 18’

A Coruña

263

956

47

1.266

43º 48’

42º 31’

7º 40’

9º 18’

Lugo

575

144

5

724

43º 45’

42º 20’

6º 49’

8º 00’

Ourense

598

-

-

598

42º 34’

41º 49’

6º 44’

8º 22’

Pontevedra

364

398

109

871

42º 52’

41º 52’

7º 52’

8º 57’

Fonte: INE. Anuario Estadístico de España (edición en CD-ROM) Nota: a lonxitude está referida ao meridiano de Greenwich. Sistemas de referencia: Datum Europeo para Península e Baleares, Elipsoide WGS84, Datum REGCAN95 para Canarias.

2 Extensión superficial por zonas altimétricas

Ata 200 m km²

De 201 a 600 m %

km²

De 601 a 1.000 m

%

km²

%

De 1.001 a 2.000 m km²

Total

%

km²

%

Galicia

5.018

17,0

15.292

51,7

7.278

24,6

1.986

6,7

29.574

100,0

A Coruña

2.758

34,7

5.029

63,3

163

2,1

-

-

7.950

100,0

572

5,8

5.991

60,8

2.807

28,5

486

4,9

9.856

100,0

Lugo Ourense Pontevedra

160

2,2

2.117

29,1

3.498

48,1

1.498

20,6

7.273

100,0

1.528

34,0

2.155

48,0

810

18,0

2

0,0

4.495

100,0

Fonte: INE. Anuario Estadístico de España (edición en CD-ROM)

3 Número de concellos segundo a súa superficie e superficie media

S u p e r f i c i e e n km² Total de concellos

Ata 10

De 10,01 a 20

De 20,01 a 30

De 30,01 a 50

De 50,01 a 100

De 100,01 a 200

De 200,01 a 300

Máis de 300

Superficie media (km²)

Galicia

315

8

4

24

53

110

97

14

5

93,9

A Coruña

94

1

2

6

17

40

24

4

0

84,6

Lugo

67

2

0

0

1

14

42

4

4

147,1

Ourense

92

2

1

11

17

38

18

5

0

79,1

Pontevedra

62

3

1

7

18

18

13

1

1

72,5

Fonte: IGE

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

21


4 Entidades de poboación. Ano 2007

Galicia Concellos Entidades colectivas (parroquias) Entidades singulares

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

315

94

67

92

62

3.778

932

1.264

916

666

30.088

10.389

9.770

3.684

6.245

Fonte: INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero (edición en CD-ROM)

5 Entidades singulares de poboación polo seu número de habitantes. Ano 2007

Galicia Número total de entidades singulares

A Coruña

30.088

Lugo

Ourense

Pontevedra

10.389

9.770

3.684

6.245

Ata

100

habitantes

26.892

9.179

9.604

3.255

4.854

101 a

500

2.797

1.045

127

395

1.230

501 a

1.000

204

69

19

21

95

1.001 a

2.000

90

43

8

3

36

2.001 a

5.000

65

38

5

5

17

5.001 a

10.000

24

9

5

2

8

10.001 a

20.000

9

3

1

2

3

20.001 a

50.000

0

0

0

0

0

50.001 a 100.000

5

2

1

1

1

100.001 a 500.000

2

1

0

0

1

Fonte: INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero (edición en CD-ROM)

6 Rede de estradas polo organismo do que dependen. Ano 2007

Quilómetros España Total Rede do Estado

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

166.011

17.535

4.292

6.348

3.376

3.519

25.846

2.293

511

713

512

557

Rede das comunidades autónomas

71.084

5.372

1.661

1.426

1.009

1.276

Rede das deputacións e cabidos

69.081

9.870

2.120

4.209

1.855

1.686

Fonte: MF. Anuario Estadístico

22

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 7 Rede de estradas polo tipo de pavimento. Ano 2007

Quilómetros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total xeral

166.011

17.535

4.292

6.348

3.376

3.519

Dunha calzada

151.322

16.637

3.954

6.210

3.203

3.270

110.278

9.627

2.553

2.278

1.563

3.233

39.804

7.009

1.401

3.931

1.640

37

1.240

1

0

1

0

0

De dobre calzada, autovías e autoestradas

14.689

898

338

138

173

249

Formigón ou aglomerado asfáltico

14.689

898

338

138

173

249

Formigón ou aglomerado asfáltico Tratamento superficial Macadam e outros

Fonte: MF. Anuario Estadístico Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais e cabidos.

8 Rede de estradas polo ancho de pavimento. Ano 2007

Quilómetros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total xeral

166.011

17.535

4.292

6.348

3.376

3.519

Dunha calzada

151.322

16.637

3.954

6.210

3.203

3.270

<5m

30.786

5.759

894

3.277

1.247

341

5-7 m

63.799

4.606

999

1.526

694

1.387

>7m

56.737

6.272

2.061

1.407

1.262

1.542

1.676

86

54

2

8

22

10.041

494

95

136

165

98

2.972

318

189

0

0

129

Dobre calzada Autovías e autoestradas libres Autoestradas de peaxe Fonte: MF. Anuario Estadístico

Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais e cabidos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

23


9 Densidade da rede de estradas. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense Pontevedra

Total da rede km de estrada por 1.000 km2 de superficie

328

593

540

644

464

783

km de estrada por 100.000 habitantes

360

630

377

1.786

1.005

369

km de estrada por 1.000 km2 de superficie

51

78

64

72

70

124

km de estrada por 100.000 habitantes

56

82

45

201

152

58

km de estrada por 1.000 km2 de superficie

140

182

209

145

139

284

km de estrada por 100.000 habitantes

154

193

146

401

300

134

km de estrada por 1.000 km2 de superficie

137

334

267

427

255

375

km de estrada por 100.000 habitantes

150

355

186

1.184

552

177

Rede da Administración Central

Rede das comunidades autónomas

Redes provinciais

Fonte: MF. Anuario Estadístico INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es Nota: só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais e cabidos.

10 Posición xeográfica das estacións meteorolóxicas

Coordenadas UTM - 29T Estación

Concello

Ano de instalación

X

Y

Altitude (m)

CIS Ferrol

Ferrol

2000

560.578

4.815.885

34

Mabegondo

Abegondo

2000

560.019

4.788.103

94

Santiago-EOAS

Santiago de compostela

2005

536.101

4.747.354

255

Campus Lugo

Lugo

2000

618.769

4.761.493

419

Ourense-Ciencias

Ourense

2005

594.370

4.688.943

167

Illas Cíes

Vigo

2005

508.273

4.674.072

25

Lourizán

Pontevedra

2001

527.749

4.695.489

57

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: o ano de instalación das estacións refírese ao momento no que se automatizaron, aínda que anteriormente existise unha estación manual.

24

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 11 Temperaturas. Ano 2007

2007 2006

2007

Xan.

Feb.

Mar.

Abr.

Maio

Xuño

Xullo

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dec.

Temperaturas medias (ºC) CIS Ferrol

15,1

14,6

10,9

12,1

11,9

14,2

14,8

17,1

18,6

19,3

18,2

15,5

12,0

10,4

Mabegondo

13,9

13,0

9,4

10,4

10,4

12,5

14,1

16,1

17,6

18,1

16,3

13,8

9,0

8,0

Santiago-EOAS

13,9

13,2

9,1

10,2

10,4

13,4

13,7

15,9

17,6

18,1

17,7

14,6

10,4

7,7

Campus Lugo

12,2

11,5

6,7

8,1

7,7

11,5

13,2

15,6

17,5

17,3

15,5

12,9

6,9

4,9

Ourense-Ciencias

15,2

14,1

8,7

10,1

11,0

14,2

15,7

18,4

20,4

20,4

19,5

15,2

8,9

6,5

Illas Cíes

15,9

15,1

11,7

12,9

13,3

15,4

15,7

..

18,6

19,1

18,6

16,2

13,2

11,8

Lourizán (Pontevedra)

15,3

15,4

10,2

11,2

11,9

14,1

15,7

17,5

19,4

19,9

18,9

15,3

..

..

Temperaturas máximas absolutas (ºC) CIS Ferrol

38,5

33,0

17,4

17,5

23,4

26,7

25,7

25,9

30,0

33,0

27,3

25,3

21,9

18,4

Mabegondo

39,0

34,5

17,1

17,2

23,4

26,9

26,2

25,8

33,0

34,5

33,1

25,4

22,5

17,9

Santiago-EOAS

39,6

34,0

15,5

15,3

22,9

27,8

26,4

29,4

34,0

31,4

33,2

24,5

23,3

15,8

Campus Lugo

38,5

35,0

15,1

18,3

20,9

28,0

28,5

30,2

31,6

35,0

28,5

25,0

19,1

15,9

Ourense-Ciencias

41,5

36,3

18,0

17,6

22,7

30,3

31,0

31,7

35,6

36,3

35,8

27,3

24,0

16,6

Illas Cíes

33,0

30,4

17,0

17,9

21,0

26,1

26,3

..

29,8

30,2

30,4

24,4

21,2

16,8

Lourizán (Pontevedra)

36,8

35,0

17,6

17,1

23,6

28,1

31,1

30,6

35,0

33,5

33,0

26,7

22,3

18,6

11,4

9,7

6,9

2,7

0,9

Temperaturas mínimas absolutas (ºC) CIS Ferrol

-0,4

0,9

3,2

4,1

5,3

6,3

8,5

11,0

12,1

Mabegondo

-3,8

-4,9

-1,8

-1,3

-0,2

0,6

4,1

5,9

7,3

6,9

2,6

2,3

-3,7

-4,9

Santiago-EOAS

-3,2

-1,1

0,6

3,2

3,1

2,5

7,1

8,7

9,4

10,3

7,9

5,7

-0,1

-1,1

Campus Lugo

-5,8

-7,2

-4,6

-3,1

-1,3

0,0

3,2

5,8

7,3

7,4

1,7

1,6

-6,4

-7,2

Ourense-Ciencias

-3,3

-4,4

-2,3

0,4

0,4

1,0

5,6

9,8

9,3

9,8

7,4

3,9

-4,2

-4,4

Illas Cíes

3,5

5,2

5,2

8,0

7,7

9,4

10,1

..

13,7

13,9

12,8

10,5

8,5

6,5

Lourizán (Pontevedra)

-1,4

0,4

0,4

1,5

3,4

3,9

6,1

10,2

10,4

12,1

8,5

5,7

..

..

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: a temperatura media é a media aritmética das temperaturas medias diarias. A temperatura máxima/mínima absoluta é a temperatura máis alta/baixa alcanzada.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

25


12 Humidade, precipitacións e xeada. Ano 2007

2007 2006

2007

Xan.

Feb.

Mar.

Abr.

Maio

Xuño

Xullo

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dec.

Humidade estándar media (%) CIS Ferrol

80

78

81

78

75

76

80

78

81

77

71

82

74

80

Mabegondo

89

85

93

92

88

89

92

80

80

78

75

83

82

85

Santiago-EOAS

80

78

88

85

79

75

79

77

78

74

68

75

72

81

Campus Lugo

80

80

87

83

80

77

76

75

74

75

76

80

85

88

Ourense-Ciencias

73

72

82

80

70

70

69

68

65

64

63

71

76

86

Illas Cíes

77

78

78

81

75

78

79

..

82

75

72

79

74

80

Lourizán (Pontevedra)

78

77

84

84

73

75

77

77

77

71

69

78

76

83

CIS Ferrol

1.768

935

120

183

179

48

76

92

73

19

28

14

47

56

Mabegondo

1.330

747

69

202

91

44

58

51

42

32

34

16

45

63

Precipitación total (mm)

Santiago-EOAS

1.710+

947

89

236

129

60

90

119

55

39

27

2

52

49

Campus Lugo

1.035+

658

63

112

77

46

54

88

39

50

20

18

57

34

Ourense-Ciencias Illas Cíes Lourizán (Pontevedra)

1.218

540

22

91

40

66

100

55

19

17

16

7

85

22

1.247+

420

35

74

26

29

56

..

54

8

22

1

59

56

1.932

844

71

175

76

53

62

134

63

15

25

5

82

83

141

155

19

22

20

13

12

16

12

10

4

6

8

13

Días de chuvia CIS Ferrol Mabegondo

143

211

21

25

19

13

19

14

18

13

8

18

16

27

Santiago-EOAS

142+

134

18

20

16

12

13

15

9

9

3

3

6

10

Campus Lugo

133

174

22

23

19

8

13

15

9

13

5

10

16

21

Ourense-Ciencias

118

124

11

21

12

18

13

12

6

5

4

4

6

12

138

83

13

18

5

8

8

..

6

5

3

2

5

10

100+

149

19

23

14

14

17

17

11

7

5

5

6

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

24

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

4

12

Illas Cíes Lourizán (Pontevedra) Días de xeada CIS Ferrol Mabegondo Santiago-EOAS

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Campus Lugo

49

37

8

6

2

0

0

0

0

0

0

0

9

12

Ourense-Ciencias

31

12

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

Illas Cíes

0

0

..

0

0

..

..

..

0

0

0

0

0

0

Lourizán (Pontevedra)

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: + indica ano non completo pero no que os meses dispoñibles superan o 60 %. A humidade estándar media é a media aritmética das humidades estándar (humidades relativas ás 7:00 h, 13:00 h e 18:00 h) calculadas diariamente. Os días de chuvia son aqueles nos que a chuvia foi superior a 0,2 mm, e os días de xeada aqueles nos que a temperatura mínima rexistrada foi inferior a 0 ºC.

26

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 13 Horas de sol, insolación e vento. Ano 2007

2007 2006

2007

Xan.

Feb.

Mar.

Abr.

Maio

Xuño

Xullo

Ag.

Set.

Out.

Nov.

Dec.

Horas de sol CIS Ferrol Mabegondo Santiago-EOAS Campus Lugo

2.163

2.244

74

92

147

234

189

224

260

257

269

192

169

135

1508+

2.268

86

88

128

213

189

222

273

284

269

195

181

139

2.134

2.210

81

77

154

231

138

187

221

271

289

230

189

142

..

1.536

23

37

95

149

161

169

207

189

194

125

108

80

1.868

1.768

55

47

114

160

153

170

236

220

230

178

144

59

Illas Cíes

2.157

2.263

61

86

168

234

217

237

284

283

240

207

151

95

Lourizán (Pontevedra)

2.084

2.300

79

84

171

200

215

236

282

269

251

226

175

113

CIS Ferrol

48

50

26

32

41

59

42

49

56

60

72

57

59

49

Mabegondo

52

51

30

31

35

54

42

49

59

66

72

58

63

..

Santiago-EOAS

48

49

28

27

46

53

32

43

48

62

74

65

60

48

..

34

8

13

26

38

36

37

45

44

52

37

37

29

Ourense-Ciencias

41

39

19

16

31

40

34

38

52

52

62

53

50

21

Illas Cíes

48

50

21

30

46

59

49

53

62

67

65

61

52

34

Lourizán (Pontevedra)

46

51

28

29

47

51

48

52

61

63

68

67

61

41

3,1

3,2

3,0

4,4

4,0

2,8

3,9

3,2

2,8

3,6

3,9

2,1

3,0

2,0

Ourense-Ciencias

Insolación (%)

Campus Lugo

Vento (m/s) CIS Ferrol Mabegondo

1,9

1,9

1,8

3,0

2,3

1,2

2,1

2,6

2,1

2,0

1,7

1,1

1,2

1,3

Santiago-EOAS

3,5

3,5

3,5

4,4

4,1

3,0

3,8

3,7

3,1

3,6

3,7

2,8

3,4

2,7

Campus Lugo

1,8

1,8

1,7

2,5

2,0

1,8

2,3

2,1

1,8

2,1

2,2

1,3

1,3

1,0

Ourense-Ciencias

1,4

1,6

1,1

1,6

1,8

1,5

2,1

2,0

1,9

2,4

2,0

1,2

1,1

0,9

Illas Cíes

1,5

4,3

5,0

6,4

5,9

2,7

5,5

..

4,0

4,6

3,4

2,5

3,8

3,8

Lourizán (Pontevedra)

1,2

1,3

0,9

1,6

1,5

1,2

1,5

1,4

1,5

1,3

1,3

1,1

1,1

1,0

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Información subministrada directamente Nota: + indica ano non completo pero no que os meses dispoñibles superan o 60 %. A insolación é o cociente entre as horas de sol medidas e o número teórico de horas que lle corresponderían. Para o vento recóllese a velocidade media.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

27


14 Superficie dos espazos naturais protexidos de Galicia

Hectáreas Parques nacionais

8.333

Parque nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (Vigo, Bueu, Ribeira e Vilagarcía de Arousa) Parques naturais

8.333 40.613

Monte Aloia (Tui)

746

Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carrexal e Vixán (Ribeira)

996

Baixa Limia-Serra do Xurés (Entrimo, Lobios e Muíños)

20.920

O Invernadeiro (Vilariño de Conso)

5.722

Fragas do Eume (Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As Pontes)

9.077

Serra da Enciña da Lastra (Rubiá)

3.152

Monumentos naturais

1.387

A fraga de Catasós (Lalín)

5

O souto da Retorta (Viveiro)

3

O souto de Rozabales (Manzaneda)

2

A costa de Dexo (A Coruña)

350

A praia das Catedrais (Ribadeo)

29

A carballa da rocha (Rairiz de Veiga)

1

A pena corneira (Leiro, Carballeda de Avia e Avión)

998

Terreo húmido

11.676

Ría de Ribadeo (Ribadeo e Trabada)

614

Ría de Ortigueira de Ladrido (Cariño e Ortigueira)

2.987

Lagoa e areal de Valdoviño (Ferrol, Narón e Valdoviño)

4.266

Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo (Ribeira)

996

Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e lagoa Bodeira (Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo e o Grove) Zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN)

2.813 121.718

A Ramallosa (Nigrán e Baiona)

92

A Marronda (Baleira e A Fonsagrada)

1.212

Betanzos - Mandeo (Aranga, Bergondo,  Betanzos,  Coirós,  Irixoa,  Miño,  Paderne e Oza dos Ríos)

865

Bidueiral de Montederramo (Montederramo e Vilar de Barrio)

1.949

Brañas de Xestoso (A Estrada, Forcarei e Silleda)

1.080

Cabo Udra (Bueu e Cangas)

623

Costa da vela (Cangas)

1.385

Carballido (A Pontenova, Ribeira de Piquín e A Fonsagrada)

4.634

Carnota - Monte Pindo (Cee, Dumbría, Mazaricos e Carnota)

4.629

Encoro de Abegondo - Cecebre (Abegondo, Betanzos, Cambre, Carral e Oza dos Ríos)

493

Cruzul - Agüeira (Becerreá e As Nogais)

618

Gándaras de Budiño (O Porriño, Salceda de Caselas e Tui)

834

Enseada de San Simón (Redondela, Soutomaior , Pontevedra,  Vilaboa e Moaña)

2.252

Estaca de Bares (Mañón e Ortigueira)

936

Esteiro do Tambre (Brión, Negreira,  Noia,  Outes e Porto do Son)

1.583

Illas Estelas (Nigrán)

713

Monte e lagoa de Louro (Carnota e Muros)

1.161

Monte Maior (Viveiro e Xove)

1.243

Negueira (Negueira de Muñiz)

4.512

Río Lérez (Pontevedra, Campo Lameiro e Cotobade)

19

Parga - Ladra - Támoga (Abadín, Baleira, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba e Xermade)

28

5.013

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 Zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) Pena Trevinca (Carballeda de Valdeorras, A Veiga, Viana do Bolo, Manzaneda e O Bolo)

24.860

Pena Maseira (A Gudiña e A Mezquita)

5.854

Pena Veidosa (Carballedo e San Cristovo de Cea)

2.355

Río Anllóns (Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco e Carballo)

42

Río Cabe (Bóveda, O Incio, Monforte de Lemos, A Pobra do Brollón, Pantón e Sober)

1.577

Río Ouro (Foz, O Valadouro e Alfoz)

72

Serra do Cando (Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz)

5.402

Serra do Careón (Toques, Melide, Santiso, Friol e Palas de Rei)

6.568

Sobreirais do Arnego (Agolada, Lalín e Vila de Cruces)

1.081

Río Tambre (Tordoia, Ordes, Mesía, Trazo, Oroso, Frades, Santiago de Compostela e O Pino)

152

Río Támega (Verín, Castrelo do Val, Laza e Oímbra)

719

Río Tea (Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño)

357

Serra do Xistral (As Pontes de García Rodríguez, Abadín, Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Muras, O Valadouro, Ourol, Vilalba, Xermade, Xove e Viveiro)

22.481

Serra do Candán (Forcarei, Lalín, Silleda, Beariz e O Irixo)

10.683

Xubia - Castro (A Capela, Moeche, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas e As Pontes de García Rodríguez)

1.986

Monte Faro (Rodeiro, Chantada e Carballedo)

713

Miño - Neira (Guntín, Lugo, O Corgo e O Páramo)

842

Veiga de Ponteliñarea (Rairiz de Veiga e A Porqueira)

130

Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible Nota: pode haber espazos naturais encadrados en 2 ou máis clases de catalogación

15 Lumes forestais e superficie afectada. Ano 2007. Datos provisionais

Galicia Número de lumes

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3.063

577

344

1.370

772

Superficie arborada (ha)

1.177,8

481,3

115,6

352,1

228,9

Superficie rasa (ha)

5.588,6

576,0

324,9

4.285,5

402,4

Fonte: Consellería do Medio Rural. Extraído de: http://mediorural.xunta.es [1 de setembro, 2008] Nota: datos ata 30 de novembro de 2007

16 Dispoñibilidade da auga

Miles de metros cúbicos 2003 España

2004 Galicia

España

2005 Galicia

España

2006 Galicia

España

Galicia

Dispoñibilidade total da auga Non potabilizada

4.925.211

333.146

4.970.463

306.655

4.825.812

274.625

4.460.367

262.550

Potabilizada

5.923.722

345.096

6.004.371

356.425

5.990.243

327.676

5.701.638

295.998

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua. Extraído de: http://www.ine.es [1 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

29


17 Distribución da auga por grandes grupos de usuarios

Miles de metros cúbicos 2003 España Distribución Fogares

Galicia

4.019.615

Sectores económicos

2004 España

236.681

2005 Galicia

4.042.399

España

2006 Galicia

239.245 4.002.180

España

Galicia

235.015 3.913.059

229.631

933.309

44.865

969.340

58.464

947.955

43.718

911.264

42.128

2.602.904

143.213

2.700.928

155.693

2.673.564

152.756

2.615.751

160.223

Consumos municipais

349.747

17.759

304.704

24.047

298.069

21.327

327.559

16.498

Outros

133.655

30.844

67.427

1.041

82.592

17.214

58.485

10.782

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua. Extraído de: http://www.ine.es [1 de setembro, 2008] Nota: a distribución refírese ao volume total de auga controlada e distribuída para o abastecemento público

18 Recollida e tratamento das augas residuais

Metros cúbicos/día 2003

2004

Augas residuais recollidas

9.506.460

557.659

17.610.443

1.301.748 15.552.872

782.681 15.365.775

Augas residuais tratadas

8.490.051

497.878

16.305.821

1.140.686

14.620.351

743.950

13.741.235 679.221

Auga vertida

9.042.903 556.098

16.512.206

1.297.641 14.285.420

779.864

..

..

2.559

1.361.450

1.642

463.557

1.561

Galicia

1.077.842

España

2006

Galicia

Auga reutilizada

España

2005

España

4.107

Galicia

1.243.810

España

Galicia 797.070

Fonte: INE. Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua. Extraído de: http://www.ine.es [1 de setembro, 2008] Nota: ata o ano 2003 só se recollía a información sobre as augas residuais procedentes da rede de distribución. A partir de 2004, incorpóranse as augas residuais non procedentes da rede de distribución (pluviais, extracción propia ou outras procedencias)

19 Residuos urbanos recollidos

Toneladas 2004 España Mesturados Recollidos selectivamente Vidro Papel e cartón

2005 Galicia

España

2006 Galicia

España

1.082.235 21.861.821

Galicia

21.207.615

999.445

21.639.537

6.385.527

407.844

6.422.808

340.481

6.556.724

1.197.980 308.261

439.361

18.752

485.951

27.260

552.114

32.330

703.378

37.807

799.511

37.188

967.520

40.860

Envases mixtos

1.954.004

207.433

1.043.309

74.522

813.727

56.958

Outros

3.288.784

143.852

4.094.037

201.511

4.223.363

178.113

Fonte: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos. Extraído de: http://www.ine.es

30

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


territorio, recursos naturais e medio 1 20 Residuos xerados polo sector industrial

Toneladas 2004 España Perigosos Residuos químicos (1) Residuos sanitarios e biolóxicos Residuos minerais e da construción Residuos da combustión Non perigosos Residuos metálicos Residuos de vidro Residuos de papel e cartón Residuos de madeira Residuos minerais e da construción Residuos da combustión

2005

2006

Galicia

España

Galicia

1.970.360

144.989

2.227.894

140.548

2.131.629

España

Galicia 89.638

463.917

6.369

631.846

7.419

652.816

3.062

63.128

7.616

29.800

3.735

2.398

412

105.849

8.643

191.373

44.018

122.347

14.329

276.108

15.981

301.796

17.152

354.443

41.317

54.261.461

4.565.703

58.157.360

3.742.303

57.122.133

5.071.430

4.204.864

199.581

2.487.996

153.981

2.327.446

84.728

529.572

2.173

420.812

1.109

346.156

15.164

1.193.954

112.150

1.242.946

112.083

1.446.228

72.797

790.348

102.215

861.648

142.967

1.070.456

155.870

31.185.187

3.657.488

34.945.631

2.394.003

34.284.854

2.588.817

7.292.301

237.336

9.841.708

314.753

8.913.077

1.764.410

Fonte: INE. Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial. Extraído de: http://www.ine.es Nota: considéranse como empresas do sector industrial as industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas clasificadas nas seccións C, D ou E da CNAE (1) Non inclúen os aceites usados

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

31


21 Gasto das empresas do sector industrial na protección ambiental

Euros 2005 España Investimento total Equipos e instalacións independentes

2006 Galicia

España

Galicia

1.033.544.119

97.217.281

1.209.810.149

131.800.571

499.114.864

33.394.585

565.942.475

33.333.410

Emisións ao aire

155.362.049

10.168.952

241.695.211

15.902.804

Augas residuais

155.087.969

13.608.051

149.919.036

7.778.731

Residuos

69.259.061

1.555.244

72.485.029

2.544.441

Solos e augas subterráneas

31.610.347

1.998.614

27.974.401

841.398

Ruídos e vibracións

22.244.664

790.592

14.677.783

1.204.671

Natureza

33.198.452

4.981.766

46.589.236

4.031.151

Outros ámbitos (radiacións, I+D ...)

32.352.322

291.366

12.601.779

1.030.214

534.429.255

63.822.696

643.867.674

98.467.161

250.398.109

44.783.974

324.809.797

85.178.821

Instalacións para o aforro e a reutilización da auga

57.400.737

2.837.154

64.357.711

1.369.414

Instalacións que xeran menos residuos

55.030.038

3.545.851

58.148.867

3.489.261

Instalacións para reducir o uso de materias primas contaminantes

24.298.136

1.435.914

36.518.075

1.265.736

Instalacións para reducir o consumo de materias primas e enerxía

56.469.381

6.925.016

80.953.204

4.525.976

Instalacións para reducir os ruídos e as vibracións

13.640.291

733.692

12.657.772

650.151

Instalacións para aplicar procesos de producións máis caros e menos contaminantes

42.476.805

1.132.974

33.443.862

734.307

Outras instalacións

34.715.758

2.428.121

32.978.386

1.253.495

1.327.038.013

81.804.270

1.407.686.591

86.679.539

Equipos integrados Instalacións para reducir as emisións de contaminantes atmosféricos

Gastos correntes

Fonte: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. Extraído de http://www.ine.es Nota: considéranse como empresas do sector industrial as industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas clasificadas nas seccións C, D ou E da CNAE

32

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


2 poboación

1. Poboación e densidade de poboación. Ano 2008 2. Cifras oficiais de poboación o día 1 de xaneiro de cada ano 3. Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2007 4. Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007 5. Evolución dos nacementos, das defuncións e do crecemento vexetativo. Galicia 6. Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2006 7. Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2007. Datos provisionais 8. Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2006 9. Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2007. Datos provisionais 10. Migracións no período 2000-2007 11. Indicadores demográficos. Estrutura da poboación. Ano 2007 12. Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006


Censo de poboación e padrón municipal de habitantes Censo de poboación

É o conxunto de operacións que consisten en recompilar, resumir, valorar, analizar e publicar todos os datos de carácter demográfico, cultural, económico e social de todos os habitantes do país e das súas divisións político-administrativas, referidos a un momento ou período dado e a todas as persoas que residen en vivendas, xa sexan familiares ou colectivas. Os censos de poboación realízanse cada dez anos. Ata 1970, o censo de poboación levouse a cabo nos anos terminados en 0 e, a partir de 1981, nos anos terminados en 1. As cifras de poboación do censo de 2001 teñen como data de referencia o 1 de novembro de 2001. A consideración das cifras de poboación dos censos é puramente estatística, é dicir, non son cifras oficiais de poboación.

Padrón municipal de habitantes (PMH)

É o rexistro administrativo onde constan os veciños dun concello. Os seus datos constitúen proba de residencia no concello e do domicilio habitual nel. A Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, establecía que cada cinco anos debía levarse a cabo unha renovación do padrón. No ano 1996 levouse a cabo unha modificación da normativa do PMH e quedou establecido un novo sistema de xestión continua e informatizada do padrón. Esta normativa suprimiu as renovacións do PMH quinquenais e dispuxo que os concellos deben aprobar a revisión dos seus padróns con referencia ao 1 de xaneiro de cada ano. A revisión do día 1 de xaneiro de 1998 foi a primeira en levarse a cabo de acordo co novo sistema.

Residente

Considérase residente a toda persoa física que ten fixada a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cifras oficiais de poboación

Son as que se derivan do procedemento de xestión do padrón municipal. Publícanse anualmente, con referencia ao día 1 de xaneiro, mediante real decreto, por proposta da Presidencia do INE e co informe vinculante do Consello de Empadroamento.

Densidade da poboación

É o cociente entre a poboación dun territorio e a súa extensión superficial. Mídese en habitantes/quilómetro cadrado.

Movemento natural da poboación Movemento natural da poboación (MNP)

A estatística do movemento natural da poboación refírese basicamente aos nacementos, matrimonios e defuncións que tiveron lugar no territorio español, e a súa elaboración faise a partir dos boletíns estatísticos proporcionados ao INE polos rexistros civís. As modificacións máis relevantes que sufriu esta estatística refírense aos nacementos e ás defuncións. Con respecto aos primeiros, hai que destacar que, ata 1975, só se computaban os nacidos que viviran, polo menos, 24 horas enteiramente desprendidos do seo materno, pero, a partir deste ano, o concepto de nacemento pasa a identificarse co concepto biolóxico de nacido con vida. O criterio empregado para clasificar os nacementos é o de lugar de residencia da nai, polo que os resultados están referidos aos nacidos vivos tanto na Comunidade Autónoma de Galicia coma fóra dela sempre que a súa nai teña a residencia en Galicia. No que respecta á estatística de defuncións, ata 1975, comprendía todos os falecidos con máis de 24 horas de vida, e a partir dese ano comprende tamén os falecidos no primeiro día de vida. Coas defuncións establécese a mesma clasificación sinalada nos nacementos, os datos están referidos aos falecidos que tiñan por residencia algún concello da Comunidade Autónoma de Galicia, independentemente do lugar onde se producise o falecemento.

Nacemento

Aínda que o Código Civil no seu artigo 30 di que “só se computará nacido o feto que tivese figura humana e vivise vinte e catro horas enteiramente desprendido do seo materno”, no campo demográfico o concepto de nacemento identifícase co concepto biolóxico de nacido con vida.

Defunción

O concepto estatístico de defunción utilizado tradicionalmente en España comprendía a todos os falecidos con máis de 24 horas de vida. A partir de 1975, o concepto ampliouse coa incorporación dos nacidos con vida falecidos durante as primeiras 24 horas. Con este cambio adóptase o criterio recomendado polos organismos internacionais.

Saldo vexetativo ou saldo natural

É a diferenza existente entre os nacementos e as defuncións ocorridas durante un período de tempo definido.

34

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 Movementos migratorios Migración

Cambio de residencia dun concello a outro. Se o cambio de residencia se realiza entre os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia denomínase migración interior. Cando o movemento é cara a ou dende o resto de España ou o estranxeiro fálase de migración exterior.

Emigración

Para un ámbito xeográfico determinado, é aquela migración que ten orixe nese ámbito e destino fóra deste. Fálase de emigración interna cando o destino é outro concello de Galicia e de emigración externa cando o destino é o resto de España ou o estranxeiro.

Inmigración

Para un ámbito xeográfico determinado, é aquela migración con destino neste ámbito e orixe fóra del. Fálase de inmigración interna cando a orixe é outro concello de Galicia e de inmigración externa cando a orixe é o resto de España ou o estranxeiro.

Saldo migratorio

Para cada ámbito territorial, é a diferenza entre o número de inmigracións e o número de emigracións. Se é positivo indica que as entradas de poboación superan as saídas, e se é negativo o contrario.

Indicadores demográficos Idade media da poboación

É a media aritmética das idades dos individuos que compoñen unha poboación.

Índice de envellecemento

É a relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos.

Índice de dependencia xuvenil

Relación entre a poboación nova (poboación menor de 20 anos) e a poboación potencialmente activa (poboación de entre 20 e 64 anos).

Índice de dependencia senil

Relación entre a poboación maior (poboación maior de 64 anos) e a poboación potencialmente activa (poboación de entre 20 e 64 anos).

Idade media á maternidade

É a media aritmética das idades ás que as mulleres teñen fillos, ponderada polas taxas específicas de fecundidade de cada grupo de idade.

Índice sintético de fecundidade ou número medio de fillos por muller

Representa o número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil (de 15 a 49 anos). Obtense como suma das taxas específicas de fecundidade por idade.

Taxa específica de fecundidade

Cociente entre o número de nacementos dunha determinada cohorte de nais e o total de mulleres nese grupo de idade.

Taxa bruta de natalidade

Número de nacementos por cada 1.000 habitantes.

Idade media ao primeiro matrimonio

É a media aritmética das idades ás que os solteiros contraen matrimonio, ponderada polas taxas específicas de nupcialidade dos solteiros.

Taxa bruta de nupcialidade

Número de matrimonios por cada 1.000 habitantes.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

35


Taxa específica de nupcialidade

Cociente entre o número de matrimonios dun determinado grupo de idade e a poboación dese grupo de idade.

Taxa de mortalidade infantil

Número de defuncións de menores dun ano por cada 1.000 nacidos vivos.

Taxa bruta de mortalidade

Número de defuncións de por cada 1.000 habitantes.

Esperanza de vida ao nacer

É o número medio de anos vividos por unha xeración de nacidos baixo unhas condicións de mortalidade dadas.

36

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 1 Poboación e densidade de poboación. Ano 2008

España Poboación (habitantes)

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

46.063.511

2.783.100

1.138.474

355.406

336.002

953.218

91,0

94,1

143,2

36,1

46,2

212,1

Densidade (hab./km2)

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [3 de xullo, 2008]. Datos provisionais

2 Cifras oficiais de poboación o día 1 de xaneiro de cada ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Galicia

2.732.926

2.737.370

2.751.094

2.750.985

2.762.198

2.767.524

2.772.533

A Coruña

1.108.002

1.111.886

1.120.814

1.121.344

1.126.707

1.129.141

1.132.792

Lugo

364.125

361.782

360.512

358.452

357.625

356.595

355.176

Ourense

344.623

343.768

342.213

340.258

339.555

338.671

336.926

Pontevedra

916.176

919.934

927.555

930.931

938.311

943.117

947.639

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [4 de xaneiro, 2008]

3 Concellos e a súa poboación clasificados polo número dos seus habitantes. Padrón municipal de habitantes. Ano 2007

Galicia Número

Hab.

A Coruña Número

Hab.

Lugo Número

Ourense Hab.

Número

Pontevedra

Hab.

Número

Hab.

Habitantes do concello 0 -

90

123.669

11

16.730

21

29.897

56

74.364

2

2.678

5.000

108

353.607

26

90.735

34 112.994

26

71.963

22

77.915

5.001 - 10.000

61

418.553

35

236.494

7

54.635

5

31.619

14

95.805

10.001 - 20.000

34

477.510

11

148.855

4

63.797

4

51.794

15 213.064

20.001 - 50.000

15

409.900

8

226.697

0

0

0

0

7 183.203

50.001 - 100.000

4

342.948

2

168.893

1

93.853

0

0

1

100.001 - 500.000

3

646.346

1

244.388

0

0

1 107.186

1 294.772

67 355.176

92 336.926

62 947.639

2.001 -

2.000 hab

Todos os intervalos

315 2.772.533

94 1.132.792

80.202

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [4 de xaneiro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

37


4 Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007

Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade (pirámide de poboación). Ano 2007

Galicia Galicia Homes Mulleres Grupos de idade 0 - 4 anos Grupos de idade: 5 - 09 - 4 “anos

Homes

Mulleres

A Coruña A Coruña Homes Mulleres

Homes

Mulleres

Lugo Lugo Homes Mulleres

Homes

Mulleres

Ourense Ourense Homes Mulleres

Homes

Mulleres

Tanto por un

Tanto por un Pontevedra Pontevedra Homes Mulleres

Homes

Mulleres

0,019 0,018 0,019 0,018 0,015 0,014 0,015 0,014 0,022 0,0190,01800,018 0,0190,01830,018 0,0193 0,0194 0,01480,015 0,01370,015 0,01530,015 0,0143 0,014 0,02230,021 0,0206 10 -514 0,0200,01750,019 0,0200,01760,019 - 9 “ " 0,0188 0,0189 0,01530,017 0,01450,017 0,01520,018 0,0145 0,017 0,02120,023 0,0196 0,0202 0,0196 0,0174 0,01850,021 0,0170 0,021 0,02260,026 0,0212 15 -10 19- 14 “ " 0,0240,01910,023 0,0230,01880,022 0,0220,01680,021 0,0239 0,0233 0,0223 0,02150,028 0,02080,026 0,02610,031 0,0247 20 -15 24- 19 “ " 0,0300,02270,029 0,0300,02200,029 0,0280,02130,027 0,0297 0,0295 0,0277 0,02760,033 0,02630,033 0,03150,042 0,0304 25 -20 29- 24 “ " 0,0390,02880,038 0,0390,02870,039 0,0350,02720,033 25 29 " 0,0389 0,0381 0,0393 0,0386 0,0346 0,0332 0,0334 0,0329 0,0419 0,0411 30 - 34 “ 0,041 0,040 0,042 0,041 0,034 0,034 0,034 0,034 0,044 30 34 " 0,0405 0,0402 0,0416 0,0413 0,0338 0,0341 0,0336 0,0339 0,0442 0,0433 35 - 39 “ 0,039 0,039 0,039 0,040 0,034 0,035 0,034 0,033 0,041 35 - 39 " 0,0385 0,0386 0,0390 0,0399 0,0343 0,0345 0,0341 0,0335 0,0411 0,0404 40 - 44 “ 0,036 0,037 0,037 0,038 0,036 0,036 0,033 0,033 0,037 40 - 44 " 0,0363 0,0370 0,0370 0,0382 0,0359 0,0355 0,0329 0,0333 0,0370 0,0375 45 - 49 “ 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,035 0,034 0,034 0,035 45 - 49 " 0,0355 0,0360 0,0359 0,0368 0,0371 0,0351 0,0342 0,0340 0,0349 0,0362 50 - 54 “ 0,032 0,033 0,033 0,033 0,034 0,031 0,031 0,031 0,031 50 - 54 " 0,0321 0,0327 0,0326 0,0335 0,0339 0,0308 0,0313 0,0305 0,0312 0,0332 55 -55 59- 59 “ " 0,0300,03140,031 0,0310,03270,033 0,0300,02860,029 0,031 0,031 0,030 0,0304 0,0309 0,0302 0,0307 0,0312 0,0297 0,0309 60 -60 64- 64 “ " 0,0290,03110,031 0,0290,03200,032 0,0290,03040,030 0,0288 0,0293 0,0288 0,03180,032 0,03420,034 0,02720,027 0,0294 65 -65 69- 69 “ " 0,0220,02590,026 0,0220,02560,026 0,0260,02920,029 0,0225 0,0223 0,0256 0,02670,027 0,0305 0,031 0,02000,020 0,0233 70 -70 74- 74 “ " 0,0260,03240,032 0,0250,03180,032 0,0330,03860,039 0,0260 0,0251 0,0327 0,03440,034 0,04020,040 0,02160,022 0,0280 75 -75 79- 79 “ " 0,0200,02720,027 0,0180,02610,026 0,0197 0,0184 0,02730,027 0,03490,035 0,02720,027 0,03480,035 0,01570,016 0,0230 0,0125 0,0110 0,01940,019 0,02860,029 0,01890,019 0,02870,029 0,00930,009 0,0173 80 -80 84- 84 “ " 0,0120,02090,021 0,0110,01920,019 e máis anos 0,0086 0,0074 0,01430,014 0,02740,027 0,01360,014 0,02880,029 0,00620,006 0,0164 85 e85máis anos 0,0090,02010,020 0,0070,01830,018 Total 0,4820,51770,518 0,4810,51950,519 0,4850,51450,515 Total 0,4823 0,4805 0,4855 0,48090,481 0,51910,519 0,48370,484 0,5163 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [3 de xullo, 2008]

0,021 0,020 0,021 0,025 0,030 0,041 0,043 0,040 0,037 0,036 0,033 0,031 0,029 0,023 0,028 0,023 0,017 0,016 0,516

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de http://www.ine.es [3 de xullo, 2008]

Pirámide de idades. A Coruña. Ano 2007 Homes

Pirámide de idades. Lugo. Ano 2007

Mulleres

Homes

Idade

Idade 80-84

80-84

70-74

70-74

60-64

60-64

50-54

50-54

40-44

40-44

30-34

30-34

20-24

20-24

10-14

10-14

0-4

0-4

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

0,03

Pirámide de idades. Ourense. Ano 2007 Homes

Idade

0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Pirámide de idades. Pontevedra. Ano 2007

Mulleres

Homes

Idade

80-84

80-84

70-74

70-74

60-64

60-64

50-54

50-54

40-44

40-44

30-34

30-34

20-24

20-24

10-14

10-14

0-4 0,06

0,02

Tanto por un do total da poboación

Tanto por un do total da poboación

Mulleres

0-4 0,04

0,02

0,00

Tanto por un do total da poboación

38

Mulleres

0,02

0,04

0,06

0,06

0,04

0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

Tanto por un do total da poboación

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 5 Evolución dos nacementos, das defuncións e do crecemento vexetativo. Galicia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nacementos

19.418

19.361

19.327

20.423

20.621

21.097

21.392

21.670

Defuncións

28.858

28.300

28.353

29.805

28.540

29.383

29.389

29.799

-9.440

-8.939

-9.026

-9.382

-7.919

-8.286

-7.997

-8.129

Crecemento vexetativo

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación Nota: os datos do ano 2007 son provisionais

6 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Nacementos

21.392

8.985

2.043

2.039

8.325

Defuncións

29.389

11.403

4.873

4.671

8.442

-7.997

-2.418

-2.830

-2.632

-117

Crecemento vexetativo

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación

7 Nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. Ano 2007. Datos provisionais

Galicia

A Coruña

Nacementos

21.670

8.979

Defuncións

29.799

11.750

-8.129

-2.771

Crecemento vexetativo

Lugo

Ourense 2.175

Pontevedra

2.061

8.455

4.838

4.670

8.541

-2.663

-2.609

-86

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación. Datos provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

39


8 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Idades da nai Menores de 15 anos

1

0

1

0

0

15 a 19

407

133

69

52

153

20 a 24

1.765

695

186

177

707

25 a 29

5.231

2.035

451

538

2.207

30 a 34

8.259

3.573

767

753

3.166

35 a 39

4.849

2.140

473

427

1.809

40 a 44

823

375

93

87

268

45 a 49

55

33

3

5

14

50 e máis

Total

2

1

0

0

1

21.392

8.985

2.043

2.039

8.325

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación

9 Nacementos segundo a idade da nai. Ano 2007. Datos provisionais

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Idades da nai Menores de 15 anos

2

1

1

0

0

15 a 19

428

169

58

46

155

20 a 24

1.683

609

194

186

694

25 a 29

4.914

1.933

484

460

2.037

30 a 34

8.610

3.660

813

788

3.349

35 a 39

5.109

2.235

526

472

1.876

40 a 44

866

356

92

97

321

45 a 49

58

16

7

12

23

50 e máis

Total

0

0

0

0

0

21.670

8.979

2.175

2.061

8.455

Fonte: INE, IGE. Movemento natural da poboación. Datos provisionais

40

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


POBOACIÓN 2 10 Migracións no período 2000-2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

17.281

16.028

18.684

20.297

20.208

19.509

21.372

22.722

7.192

6.499

7.405

8.181

8.053

7.787

8.291

8.740

Emigración externa: a outra C.A. Provincia de orixe Galicia A Coruña Lugo

1.818

1.698

2.114

2.274

2.312

2.209

2.676

2.832

Ourense

2.499

2.430

2.883

3.117

2.981

2.826

3.015

3.426

Pontevedra

5.772

5.401

6.282

6.725

6.862

6.687

7.390

7.724

Galicia

..

..

4.193

2.251

2.437

3.081

3.909

5.467

A Coruña

..

..

1.875

1.039

1.007

1.418

1.625

2.006

Lugo

..

..

203

149

143

192

322

507

Ourense

..

..

708

523

541

452

701

1.023

Pontevedra

..

..

1.407

540

746

1.019

1.261

1.931

11.628

11.799

15.032

16.670

18.331

19.602

19.934

21.386

4.627

4.468

6.206

6.896

7.662

7.870

7.823

8.494

Lugo

1.571

1.634

1.960

2.089

2.376

2.586

2.808

3.058

Ourense

1.788

1.841

1.990

2.234

2.327

2.590

2.911

2.903

Pontevedra

3.642

3.856

4.876

5.451

5.966

6.556

6.392

6.931

Galicia

12.547

11.395

18.186

17.053

19.366

19.833

22.948

26.386

A Coruña

5.422

5.186

8.231

7.810

7.686

7.561

8.903

10.629

650

621

1.310

1.338

1.681

1.971

2.586

3.421

Emigración externa: ao estranxeiro Provincia de orixe

Inmigración externa: doutra C.A. Provincia de destino Galicia A Coruña

Inmigración externa: do estranxeiro Provincia de destino

Lugo Ourense

1.993

1.285

2.123

2.012

2.854

2.893

3.044

3.567

Pontevedra

4.482

4.303

6.522

5.893

7.145

7.408

8.415

8.769

Saldo migratorio

6.894

7.166

10.341

11.175

15.052

16.845

17.601

19.583

Fonte: INE. Estadística de variaciones residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE Nota: na emigracion externa, nos anos anteriores a 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

41


11 Indicadores demográficos. Estrutura da poboación. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Idade media

44,4

44,0

47,8

48,1

42,2

Homes

42,7

42,3

46,3

46,4

40,4

Mulleres Índice de envellecemento

46,0

45,6

49,3

49,8

43,8

135,2

130,0

204,3

207,3

101,4

Fonte: IGE. Indicadores demográficos

12 Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006

Galicia Idade media á maternidade

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

31,3

31,5

31,1

31,1

31,1

Índice sintético de fecundidade

1,0

1,0

0,9

0,9

1,1

Taxa bruta de natalidade

7,7

7,9

5,8

5,8

8,8

Homes

31,6

31,8

32,1

31,4

31,4

Mulleres

29,5

29,6

29,8

29,1

29,4

4,0

4,2

3,1

3,4

4,3

Idade media do primeiro matrimonio

Taxa bruta de nupcialidade Esperanza de vida ao nacer Homes

77,4

77,2

77,7

77,4

77,3

Mulleres

84,7

84,4

84,5

85,5

84,8

Total

81,1

80,9

81,1

81,4

81,1

Taxa de mortalidade infantil Taxa bruta de mortalidade

3,4

3,6

4,9

2,9

3,0

10,6

10,1

13,6

13,8

8,9

Fonte: IGE. Indicadores demográficos INE. Padrón municipal de habitantes INE, IGE. Movemento natural da poboación

42

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


3 SANIDADE

1. Profesionais sanitarios colexiados segundo a provincia onde se colexiaron. Ano 2007 2. Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2007 3. Indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado. Ano 2007 4. Defuncións segundo a súa causa. Homes. Anos 2005 e 2006 5. Defuncións segundo a súa causa. Mulleres. Anos 2005 e 2006 6. Defuncións segundo a súa causa.Total. Anos 2005 e 2006 7. Defuncións segundo a súa causa por 100.000 habitantes. Anos 2005 e 2006 8. Número de casos de enfermidades de declaración obrigatoria. Ano 2007 9. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Homes. Ano 2006 10. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2006 11. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia.Total. Ano 2006 12. Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia por 100.000 habitantes. Ano 2006 13. Enfermos dados de alta con residencia en Galicia segundo a provincia de hospitalización. Ano 2006 14. Enfermos dados de alta con hospitalización en Galicia segundo a provincia de residencia. Ano 2006 15. Prazas dotadas nas institucións do Servizo Galego de Saúde por ámbito asistencial. Ano 2006 16. Recursos materiais do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007 17. Profesionais integrados no novo modelo de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007 18. Prestación farmacéutica en receitas médicas oficiais do Servizo Galego de Saúde en atención primaria. Ano 2007 19. Defuncións por suicidio segundo sexo e grupos de idade. Ano 2006


Establecementos sanitarios con réxime de internado Establecemento sanitario con réxime de internado

É todo centro sanitario que, con independencia da súa denominación, e baixo unha mesma unidade de dirección, teña como finalidade principal a prestación de asistencia médica, cirúrxica ou médico-cirúrxica aos enfermos ingresados nel. Un establecemento sanitario con réxime de internado pode estar constituído por un único centro hospitalario ou por dous ou máis que se organizan e integran no chamado complexo hospitalario. Nestes casos é a unidade de dirección e xestión a que serve para a súa identificación. Desta forma, un complexo hospitalario pode estar constituído por dous ou máis centros hospitalarios, incluso distantes entre si e un ou varios centros de especialidades.

Cama

Dotación destinada á atención continuada de enfermos ingresados, incluídas as incubadoras fixas e as camas destinadas a coidados especiais (intensivos, coronarios, queimados etc.). Non se inclúen as camas de observación do servizo de urxencias, as de hemodiálise ambulatoria, as de acompañantes, as de indución preanestésica, as de exploracións especiais, as de hospital de día ou de noite, as destinadas ao persoal do establecemento, as camas supletorias nin os berces de neonatos normais.

Cama instalada

Aquela considerada como dotación fixa do centro, que estea en condicións de funcionar, aínda que non o faga por non contar co persoal e equipamento necesario referido ao 31 de decembro.

Camas en funcionamento

Aquela dotación que estea efectivamente en servizo; neste caso é unha media anual. Non inclúe as camas habilitadas.

Quirófano

Dotación destinada á intervención ou asistencia cirúrxica ao paciente, e que consta dunha mesa de operacións. Exclúense: paritorios, salas de extracción dental e salas de radioloxía.

Quirófano funcionante

Aquela dotación que estea en servizo; representa unha media anual.

Persoal do establecemento

Considérase o persoal efectivo dos establecementos referido ao 31 de decembro do ano de referencia e non os postos de traballo que figuren no cadro de persoal. Inclúe o persoal que presta os seus servizos de forma total ou parcial nos centros de especialidades, calquera que sexa a súa dedicación horaria e sempre que perciban os seus honorarios a cargo do hospital de que dependen. Non se contabiliza como persoal efectivo o que estea en comisión de servizo adscrito a outra institución, o que estea en situación de incapacidade temporal por causa de enfermidade ou de baixa maternal e que fose substituído, aínda que si se contabiliza o persoal substituto, o que estea en situación de excedencia e o que estea vinculado ao centro mediante contrato temporal ou en comisión de servizo no establecemento.

Persoal non sanitario

Persoal de titulación superior ou media, dedicado exclusivamente á dirección e/ou xestión do establecemento, aínda que a súa titulación sexa sanitaria (inclúe grupos técnicos e grupos de xestión de función administrativa); asistentes sociais; persoal de oficio; titulados medios e superiores.

Altas

Representa o número de enfermos que causaron alta no hospital durante o ano. Unicamente se consideran como altas as daqueles pacientes que produciron, polo menos, unha estadía. Non se contabilizan como altas os traslados entre servizos.

Gastos correntes

Calcúlase como a suma de compras + gastos de persoal + gastos financeiros + tributos + traballos, subministración e servizos exteriores + dotacións para amortizacións e provisións + outros gastos.

Grao de ocupación

Indicador que relaciona as estadías e as camas en funcionamento. Calcúlase como o número de estadías causadas por 100 entre as camas en funcionamento por 365.

Estadía

Conxunto de noites e o tempo que correspondería á subministración dunha comida principal. Inclúense as estadías causadas durante o ano por todos os pacientes que permaneceron ingresados.

44

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 Estadía media

Indicador que relaciona as estadías e os ingresos. Calcúlase como o número de estadías causadas entre as altas.

Índice de rotación

Indicador que relaciona os ingresos e as camas en funcionamento. Calcúlase como o número de altas entre as camas en funcionamento.

Morbilidade hospitalaria Enfermo

Toda persoa que ingrese no centro para ser atendida, diagnosticada ou observada en réxime de internado. Non se inclúen, polo tanto, os nacidos sans nin os acompañantes do enfermo.

Diagnóstico definitivo

É o diagnóstico da afección principal que motivou o ingreso no hospital segundo o criterio do servizo clínico ou facultativo que atende o enfermo, aínda que durante a súa estadía aparecesen complicacións importantes e incluso outras afeccións independentes.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

45


1 Profesionais sanitarios colexiados segundo a provincia onde se colexiaron. Ano 2007

España Médicos

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

208.098

11.763

5.224

1.367

1.369

3.803

Odontólogo e estomatólogo

24.515

1.462

680

156

128

498

Farmacéutico

61.300

4.487

1.917

522

563

1.485

Veterinario

27.594

2.720

979

855

271

615

243.000

13.327

6.022

2.058

1.442

3.805

4.909

254

142

39

18

55

Diplomado en enfermería Podólogos

Fonte: INE. Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados. Extraído de: http://www.ine.es [15 de setembro, 2008] Nota: os datos están referidos a 31 de decembro

2 Establecementos sanitarios con réxime de internado: camas, persoal, atención a enfermos e gastos. Ano 2007

Galicia Establecementos sanitarios (1)

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

44

16

6

6

10.515

4.584

1.389

1.218

3.324

9.907

4.364

1.267

1.178

3.098

247

113

30

28

76

32.094

14.139

3.843

3.860

10.252

17.698

7.878

2.177

2.044

5.599

Persoal non sanitario

8.538

3.624

987

1.152

2.775

Persoal sanitario facultativo

5.858

2.637

679

664

1.878

926

526

55

72

273

5.057.494

1.981.675

630.699

624.319

1.820.801

318.864

138.624

40.252

40.625

99.363

256.220

118.976

29.641

25.835

81.768

2.072.008

977.282

231.395

235.949

627.381

Camas instaladas Camas en funcionamento Quirófanos funcionantes Persoal total (2) Persoal sanitario non facultativo

Persoal en formación (MIR, FIR, BIR, etc.) Consultas externas Enfermos dados de alta Actos cirúrxicos Total compras e gastos (miles de euros)

16

Fonte: Consellería de Sanidade. Estatística de establecementos sanitarios con réxime de internado. Información subministrada directamente Nota: (1) Os complexos hospitalarios contabilízanse como un só establecemento sanitario. Para a provincia de Pontevedra inclúese o MEDTEC como establecemento sanitario. (2) Non inclúe o persoal colaborador habitual nin o persoal das empresas dos servizos concertados.

46

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 3 Indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado. Ano 2007

Galicia Camas en funcionamento por mil habitantes (1) Enfermos dados de alta por mil habitantes (1) Grao de ocupación Estadía media Índice de rotación Persoal total (2) por cama en funcionamento

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3,6

3,9

3,6

3,5

3,3

115,0

122,4

113,3

120,6

104,9

81,2

79,8

82,7

85,6

80,7

9,2

9,2

9,5

9,1

9,2

32,2

31,8

31,8

34,5

32,1

3,2

3,2

3,0

3,3

3,3

Gastos correntes por cama en funcionamento (miles de euros)

209,1

223,9

182,6

200,3

202,5

Gastos correntes por estadía (euros)

706,1

768,7

605,4

641,0

687,3

6.498,1

7.049,9

5.748,7

5.808,0

6.314,0

Gastos correntes por alta (euros)

Fonte: Consellería de Sanidade. Estatística de establecementos sanitarios con réxime de internado. Información subministrada directamente Nota: (1) A poboación empregada foi a do Padrón municipal de habitantes 2007 (2) Este número non inclúe nin o persoal colaborador habitual nin o persoal das empresas dos servizos concertados

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

47


4 Defuncións segundo a súa causa. Homes. Anos 2005 e 2006

2005 2006 A A Galicia Lugo Ourense Pontevedra Galicia Lugo Ourense Pontevedra Coruña Coruña 15.023 5.891 2.545 2.361 4.226 14.849 5.718 2.478 2.385 4.268

Total Enfermidades infecciosas 320 153 41 37 89 277 123 29 32 93 e parasitarias (1) II Tumores 4.888 1.975 738 698 1.477 4.906 1.942 722 756 1.486 III Enf. do sangue/órg. 22 8 2 5 7 22 9 4 1 8 hematop/inmunidade IV Enf. endócrinas/ 266 103 46 34 83 234 76 47 35 76 nutricionais/metaból. V Trastornos mentais e do 245 82 48 41 74 257 72 62 55 68 comportamento VIEnfermidades do sistema VIII nervioso e dos órganos 415 149 81 55 130 410 168 81 58 103 dos sentidos IX Enfermidades do sistema 4.365 1.711 827 738 1.089 4.400 1.681 769 766 1.184 circulatorio X Enfermidades do sistema 2.027 768 361 349 549 1.847 700 344 297 506 respiratorio XI Enfermidades do sistema 713 302 109 105 197 703 295 98 115 195 dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 35 9 10 11 5 35 10 6 3 16 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. e 61 18 7 23 13 52 19 16 5 12 tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 262 95 39 47 81 287 72 50 64 101 xenitourinario XV Embarazo, parto e puerperio XVI Afeccións orixinadas no 25 14 1 2 8 27 10 3 3 11 per. perinatal XVII Malf. conxén/deformid/ 24 7 5 3 9 21 8 4 2 7 anom.cromosómicas XVIII Síntomas/signos/achados 340 120 67 54 99 354 127 79 54 94 anormais, ncop (2) XX Causas externas de 1.015 377 163 159 316 1.017 406 164 139 308 mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente Nota: (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 o encadra no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, ncop. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

48

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 5 Defuncións segundo a súa causa. Mulleres. Anos 2005 e 2006

2005 A Galicia Lugo Ourense Pontevedra Galicia Coruña 14.368 5.574 2.291 2.318 4.185 14.347

2006 A Lugo Ourense Pontevedra Coruña 5.615 2.361 2.244 4.127

Total Enfermidades infecciosas 248 117 36 38 57 252 105 33 34 80 e parasitarias (1) II Tumores 3.033 1.175 438 435 985 3.074 1.202 473 475 924 III Enf. do sangue/órg. 39 21 5 8 5 24 6 8 3 7 hematop/inmunidade IV Enf. endócrinas/ 414 144 84 60 126 428 153 79 59 137 nutricionais/metaból. V Trastornos mentais e do 587 191 101 103 192 611 215 127 91 178 comportamento VIEnfermidades do sistema VIII nervioso e dos órganos 624 256 99 76 193 625 258 95 85 187 dos sentidos IX Enfermidades do sistema 5.604 2.246 935 917 1.506 5.605 2.184 959 934 1.528 circulatorio X Enfermidades do sistema 1.644 652 231 313 448 1.576 672 212 237 455 respiratorio XI Enfermidades do sistema 618 241 83 96 198 605 260 91 86 168 dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 69 27 12 9 21 65 23 14 10 18 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. e 146 53 32 33 28 125 37 28 19 41 tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 323 104 50 46 123 353 118 54 52 129 xenitourinario XV Embarazo, parto e 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 puerperio XVI Afeccións orixinadas no 19 9 1 1 8 20 8 2 1 9 per. perinatal XVII Malf. conxén/deformid/ 15 7 0 1 7 23 11 5 4 3 anom.cromosómicas XVIII Síntomas/signos/ achados anormais, 496 164 113 93 126 477 183 106 78 110 ncop (2) XX Causas externas de 488 166 71 89 162 484 180 75 76 153 mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente Nota: (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 o encadra no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, ncop. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

49


6 Defuncións segundo a súa causa. Total. Anos 2005 e 2006

2005 2006 Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 29.391 11.465 4.836 4.679 8.411 29.196 11.333 4.839 4.629 8.395

Total Enfermidades infecciosas e 568 270 77 75 146 529 228 62 66 173 parasitarias (1) II Tumores 7.921 3.150 1.176 1.133 2.462 7.980 3.144 1.195 1.231 2.410 III Enf. do sangue/órg. 61 29 7 13 12 46 15 12 4 15 hematop/inmunidade IV Enf. endócrinas/ 680 247 130 94 209 662 229 126 94 213 nutricionais/metaból. V Trastornos mentais e 832 273 149 144 266 868 287 189 146 246 do comportamento VIEnfermidades do VIII sistema nervioso 1.039 405 180 131 323 1.035 426 176 143 290 e dos órganos dos sentidos IX Enfermidades do 9.969 3.957 1.762 1.655 2.595 10.005 3.865 1.728 1.700 2.712 sistema circulatorio X Enfermidades do 3.671 1.420 592 662 997 3.423 1.372 556 534 961 sistema respiratorio XI Enfermidades do 1.331 543 192 201 395 1.308 555 189 201 363 sistema dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 104 36 22 20 26 100 33 20 13 34 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. 207 71 39 56 41 177 56 44 24 53 e tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 585 199 89 93 204 640 190 104 116 230 xenitourinario XV Embarazo, parto e 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 puerperio XVI Afeccións orixinadas 44 23 2 3 16 47 18 5 4 20 no per. perinatal XVII Malf. conxén/ deformid/anom. 39 14 5 4 16 44 19 9 6 10 cromosómicas XVIII Síntomas/signos/ achados anormais, 836 284 180 147 225 831 310 185 132 204 ncop (2) XX Causas externas de 1.503 543 234 248 478 1.501 586 239 215 461 mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente Nota: (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 o encadra no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, ncop. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

50

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 7 Defuncións segundo a súa causa por 100.000 habitantes. Anos 2005 e 2006

2005 2006 A Galicia Lugo Ourense Pontevedra Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Coruña 1.064,0 1.017,6 1.352,3 1.378,0 896,4 1.055,0 1.003,7 1.357,0 1.366,8 890,1

Total Enfermidades infecciosas e 20,6 24,0 21,5 22,1 15,6 19,1 20,2 17,4 19,5 18,3 parasitarias (1) II Tumores 286,8 279,6 328,8 333,7 262,4 288,3 278,4 335,1 363,5 255,5 III Enf. do sangue/ órg. hematop/ 2,2 2,6 2,0 3,8 1,3 1,7 1,3 3,4 1,2 1,6 inmunidade IV Enf. endócrinas/ nutricionais/ 24,6 21,9 36,4 27,7 22,3 23,9 20,3 35,3 27,8 22,6 metaból. V Trastornos mentais e do 30,1 24,2 41,7 42,4 28,3 31,4 25,4 53,0 43,1 26,1 comportamento VIEnfermidades do VIII sistema nervioso 37,6 35,9 50,3 38,6 34,4 37,4 37,7 49,4 42,2 30,7 e dos órganos dos sentidos IX Enfermidades do sistema 360,9 351,2 492,7 487,4 276,6 361,5 342,3 484,6 502,0 287,6 circulatorio X Enfermidades do sistema 132,9 126,0 165,5 195,0 106,3 123,7 121,5 155,9 157,7 101,9 respiratorio XI Enfermidades do sistema 48,2 48,2 53,7 59,2 42,1 47,3 49,2 53,0 59,3 38,5 dixestivo XII Enf. da pel e do tecido 3,8 3,2 6,2 5,9 2,8 3,6 2,9 5,6 3,8 3,6 subcutáneo XIII Enf. sist. osteomusc. e 7,5 6,3 10,9 16,5 4,4 6,4 5,0 12,3 7,1 5,6 tec. conxuntivo XIV Enf. do sistema 21,2 17,7 24,9 27,4 21,7 23,1 16,8 29,2 34,3 24,4 xenitourinario XV Embarazo, parto 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 e puerperio XVI Afeccións orixinadas no 1,6 2,0 0,6 0,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 2,1 per. perinatal XVII Malf. conxén/ deformid/anom. 1,4 1,2 1,4 1,2 1,7 1,6 1,7 2,5 1,8 1,1 cromosómicas XVIII Síntomas/ signos/achados 30,3 25,2 50,3 43,3 24,0 30,0 27,5 51,9 39,0 21,6 anormais,ncop (2) XX Causas externas 54,4 48,2 65,4 73,0 50,9 54,2 51,9 67,0 63,5 48,9 de mortalidade Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Rexistro de mortalidade de Galicia. Información subministrada directamente INE. Padrón Municipal de Habitantes Nota: a poboación empregada está referida a 1 de xaneiro de cada ano (1) Por motivos de comparabilidade, incluése VIH+ (R75) no Capítulo I. Enfermidades infecciosas e parasitarias aínda que a CIE-10 encuadrao no Capítulo XVIII. Síntomas, signos e achados anormais clínicos e de laboratorio, NCOP. (2) ncop: non clasificados noutras partidas I

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

51


8 Número de casos de enfermidades de declaración obrigatoria. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Brucelose

3

0

0

2

1

Disentería bacilar (Shigelose)

4

0

1

0

3

Enf. invasiva por Hib

7

2

0

0

5

Enfermidade meningocócica

70

44

1

3

22

F. exantemática mediterran.

5

0

0

0

5

Febre tifoidea e paratifoidea Gripe

6

0

0

0

6

82.279

21.696

11.143

17.918

31.522

Hepatite A

5

4

1

0

0

Hepatite B

36

12

2

4

18

Hepatites víricas, outras

68

22

5

10

31

Infección gonocócica

96

28

12

14

42

Lexionela

45

21

6

5

13

Meninxite tuberculosa Meninxites víricas Paludismo

17

4

4

3

6

175

63

22

11

79

2

0

1

0

1

234

114

31

37

52

Rubéola

2

1

0

0

1

Sarampelo

0

0

0

0

0

131

15

3

57

56

Tétano

1

0

0

0

1

Tose ferina

4

0

1

2

1

Parotidite

Sífilis

Toxiinfeccións alimentarias Varicela Tuberculose transmitida por vía respiratoria Sida

293

34

77

42

140

7.528

2.695

920

945

2.968

583

267

40

80

196

83

42

1

4

36

Fonte: Dirección Xeral de Saúde Pública. Enfermidades de declaración obrigatoria. Extraído de http://dxsp.sergas.es [4 de setembro, 2008] e información subministrada directamente Nota: a partir do ano 2004 a categoría “Tuberculose respiratoria” pasa a denominarse “Tuberculose transmisible por vía respiratoria”.

52

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 9 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Homes. Ano 2006

Total

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.193.315

146.735

56.620

21.715

19.700

48.701

49.110

3.067

1.228

392

311

1.136

210.867

14.428

5.914

1.901

1.724

4.889

33.349

1.930

673

354

276

627

I.

Infecciosas e parasitarias

II.

Tumores

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

19.890

1.310

522

170

188

431

V.

Trastornos mentais

62.563

3.452

1.380

515

302

1.255

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

72.867

4.153

1.755

637

454

1.306

VII.

Aparato circulatorio

336.861

23.022

9.216

3.480

3.232

7.094

VIII.

Aparato respiratorio

290.245

21.282

8.498

2.809

2.896

7.078

IX.

Aparato dixestivo

325.033

20.470

7.690

2.936

3.028

6.817

X.

Aparato xenitourinario

120.638

7.639

2.821

1.173

1.010

2.634

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

-

-

-

-

-

-

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

28.935

2.326

775

353

278

920

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

148.440

8.947

3.024

1.049

1.328

3.546

XIV.

Anomalías conxénitas

23.508

1.299

533

129

114

524

XV.

Afeccións do período perinatal

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

XVII. Traumatismos e envelenamentos Outras causas

39.402

1.819

742

303

251

524

125.062

8.055

3.126

2.044

1.053

1.832

219.636

15.553

5.477

2.090

2.034

5.952

86.911

7.985

3.246

1.382

1.221

2.135

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

53


10 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Mulleres. Ano 2006

Total

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.532.473

155.544

61.962

20.552

19.664

53.365

34.794

2.337

962

248

228

898

I.

Infecciosas e parasitarias

II.

Tumores

194.194

13.535

5.147

1.731

1.656

5.001

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

49.251

2.930

1.038

476

332

1.084

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

22.282

1.488

557

183

221

527

V.

Trastornos mentais

53.196

2.938

1.106

385

295

1.151

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

76.819

4.528

2.043

635

431

1.419

VII.

Aparato circulatorio

264.089

17.682

6.978

2.371

2.596

5.737

VIII.

Aparato respiratorio

190.633

14.673

6.049

1.716

1.946

4.962

IX.

Aparato dixestivo

242.167

15.027

5.764

2.217

2.161

4.885

X.

Aparato xenitourinario

164.750

10.534

4.002

1.630

1.338

3.564

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

623.844

31.357

13.898

3.124

2.737

11.598

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

22.824

1.744

664

243

193

644

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

166.867

9.603

3.294

1.330

1.462

3.516

XIV.

Anomalías conxénitas

19.134

1.007

440

105

111

351

XV.

Afeccións do período perinatal

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

XVII. Traumatismos e envelenamentos Outras causas

32.379

1.474

640

230

194

410

106.911

6.490

2.502

1.352

980

1.656

178.981

11.394

4.043

1.697

1.646

4.008

89.357

6.805

2.836

880

1.137

1.953

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

54

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 11 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia. Total. Ano 2006

España Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

4.725.788

302.279

118.583

42.267

39.364

102.065

83.903

5.404

2.189

640

540

2.034

405.062

27.964

11.061

3.632

3.380

9.890

82.600

4.860

1.711

830

608

1.711

42.172

2.798

1.079

353

409

958

115.759

6.389

2.487

900

596

2.406

8.681

3.798

1.272

885

2.725

40.704

16.194

5.851

5.828

12.831

35.955

14.547

4.525

4.842

12.041

567.200

35.496

13.453

5.152

5.188

11.702

285.388

18.172

6.823

2.803

2.349

6.198

623.844

31.357

13.898

3.124

2.737

11.598

51.759

4.069

1.439

596

471

1.564

315.307

18.550

6.317

2.379

2.791

7.062

42.643

2.305

972

234

224

875

I.

Infecciosas e parasitarias

II.

Tumores

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

V.

Trastornos mentais

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

149.686

VII.

Aparato circulatorio

600.949

VIII.

Aparato respiratorio

480.877

IX.

Aparato dixestivo

X.

Aparato xenitourinario

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

XIV.

Anomalías conxénitas

XV.

Afeccións do período perinatal

71.781

3.294

1.382

532

445

934

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

231.973

14.545

5.628

3.396

2.033

3.488

XVII.

Traumatismos e envelenamentos

398.617

26.947

9.520

3.787

3.680

9.959

Outras causas

176.268

14.790

6.083

2.261

2.358

4.088

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

55


12 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, pola provincia de residencia por 100.000 habitantes. Ano 2006

España Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

10.724

11.112

10.663

12.120

11.893

10.992

I.

Infecciosas e parasitarias

190

199

197

184

163

219

II.

Tumores

919

1.028

995

1.042

1.021

1.065

III.

Endócrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias

187

179

154

238

184

184

IV.

Sangue e órganos hematopoéticos

96

103

97

101

124

103

V.

Trastornos mentais

263

235

224

258

180

259

VI.

Sistema nervioso e órganos dos sentidos

340

319

342

365

267

294

VII.

Aparato circulatorio

1.364

1.496

1.456

1.678

1.761

1.382

VIII.

Aparato respiratorio

1.091

1.322

1.308

1.298

1.463

1.297

IX.

Aparato dixestivo

1.287

1.305

1.210

1.477

1.568

1.260

X.

Aparato xenitourinario

648

668

614

804

710

667

XI.

Complicacións do embarazo, parto e puerperio

1.416

1.153

1.250

896

827

1.249

XII.

Pel e tecido celular subcutáneo

117

150

129

171

142

168

XIII.

Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo

715

682

568

682

843

761

XIV.

Anomalías conxénitas

97

85

87

67

68

94

XV.

Afeccións do período perinatal

163

121

124

153

135

101

XVI.

Síntomas, signos e estados mal definidos

526

535

506

974

614

376

XVII.

Traumatismos e envelenamentos

905

991

856

1.086

1.112

1.073

Outras causas

400

544

547

649

712

441

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008] Nota: “Outras causas” inclúe as hospitalizacións especiais códigos V (inclúen os nacidos vivos en hospitais) e as altas sen diagnóstico.

56

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 13 Enfermos dados de alta con residencia en Galicia segundo a provincia de hospitalización. Ano 2006

Hospitalizados Residentes

Galicia

Galicia

298.790

129.693

A Coruña

117.479

116.671

41.633

3.571

Lugo Ourense Pontevedra

A Coruña

Lugo

Comunidade Comunidade de Madrid de Navarra

Outras provincias

Ourense

Pontevedra

37.295

93.866

1.297

537

541

197

89

522

463

132

158

351

37.575

306

181

237

83

107

206

37.935

Barcelona

1.115

38.726

993

47

36.615

1.072

160

106

94

276

100.952

8.459

117

285

92.091

437

215

181

280

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008]

14 Enfermos dados de alta con hospitalización en Galicia segundo a provincia de residencia. Ano 2006

Residentes Hospitalizados

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Comunidade de Madrid

Outras provincias

Estranxeiro

Galicia

298.790

117.479

41.633

38.726

100.952

533

1.511

338

A Coruña

129.693

116.671

3.571

993

8.459

196

624

139

37.935

197

37.575

47

117

94

256

28

Lugo Ourense

37.295

89

306

36.615

285

66

264

33

Pontevedra

93.866

522

181

1.072

92.091

176

365

138

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Extraído de http://www.ine.es [3 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

57


15 Prazas dotadas nas institucións do Servizo Galego de Saúde por ámbito asistencial. Ano 2006

Atención primaria

Total Total

Atención especializada

29.926

6.983

22.943

152

43

109

Funcionario

1.527

803

724

Laboral (1)

1.395

198

1.197

Estatutario

26.797

5.939

20.858

6.008

2.196

3.812

13.120

1.925

11.195

7.669

1.818

5.851

55

0

55

Directivo

Facultativo Sanitario non facultativo Non sanitario Outro Fonte: Sergas. Información subministrada directamente. Nota: os datos teñen como data de referencia o 31 de decembro. (1) Inclúe MIR (médicos internos residentes)

16 Recursos materiais do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

En atención primaria Centros de saúde

381

119

73

99

90

Consultorios

113

55

15

16

27

Total

494

174

88

115

117

Hospitais (1)

34

13

5

6

10

Centros de especialidades (2)

15

7

2

1

5

Centros de orientación familiar

13

4

3

4

2

Total

62

24

10

11

17

En atención especializada

Fonte: Sergas. Información subministrada directamente Nota: os datos teñen como data de referencia o 31 de decembro de 2007 (1) Inclúe hospitais xerais, hospitais pertencentes a complexos hospitalarios, fundacións públicas hospitalarias e o Policlínico de Vigo, S. A. (2) O centro de especialidades de Lalín (Pontevedra) inclúese na provincia da Coruña ao depender do C.H. Universitario de Santiago.

58

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SANIDADE 3 17 Profesionais integrados no novo modelo de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. Ano 2007

Galicia Médicos

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.037

736

355

311

635

Pediatras

274

115

29

28

102

ATS - DUE

1.705

650

225

244

586

Odontólogos

83

31

16

11

25

Fisioterapeutas

89

45

11

8

25

4.188

1577

636

602

1.373

Total Fonte: Sergas. Información subministrada directamente

18 Prestación farmacéutica en receitas médicas oficiais do Servizo Galego de Saúde en atención primaria. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

2.731.275

1.116.239

342.356

329.080

943.600

Activos

1.891.675

786.532

217.037

203.080

685.026

839.600

329.707

125.319

126.000

258.574

Total

57.153

22.433

8.688

8.283

17.749

Activos

15.564

6.385

1.975

1.772

5.432

Pensionistas

41.589

16.047

6.714

6.511

12.317

Total

854.600

326.737

134.516

126.825

266.522

Activos

167.819

68.932

21.482

18.856

58.548

Pensionistas

686.781

257.805

113.034

107.969

207.974

Beneficiarios (persoas)

Pensionistas Número de receitas (miles)

Custo da prestación farmacéutica (miles de euros)

Fonte: Sergas. Información subministrada directamente Nota: no custo total non se inclúe o desconto do Real Decreto 2402/2004

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

59


19 Defuncións por suicidio segundo sexo e grupos de idade. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Homes 15 - 34 anos

37

20

4

2

11

35 - 64 anos

101

49

12

6

34

80

34

23

8

15

218

103

39

16

60

15 - 34 anos

10

3

1

4

2

35 - 64 anos

36

19

6

2

9

65 ou máis anos

31

12

5

5

9

Total

77

34

12

11

20

47

23

5

6

13

35 - 64 anos

137

68

18

8

43

65 ou máis anos

111

46

28

13

24

Total

295

137

51

27

80

65 ou máis anos Total Mulleres

Total 15 - 34 anos

Fonte: Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Saúde Pública. Información subministrada directamente

60

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


4 educación, cultura e lecer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Centros docentes públicos de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións Centros docentes privados de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións Total centros docentes de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnado nos centros privados de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnado no total de centros de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2006-2007 8. Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2006-2007 9. Alumnos matriculados segundo a titulación. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2007-2008 10. Alumnos matriculados segundo a titulación. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2007-2008 11. Alumnos matriculados por campus. Galicia 12. Profesorado universitario. Galicia. Curso 2007-2008 13. Produción editorial. Ano 2007 14. Produción editorial en España segundo o idioma de publicación 15. Persoas que realizaron actividades culturais no último ano por tipo de actividade


Educación Educación infantil

Ensino de réxime xeral, de carácter voluntario. Abrangue ata os 5 anos de idade e divídese en dous ciclos: 1º ciclo, de 0 a 2 anos (competencia da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar) e 2º ciclo, de 3 a 5 anos (competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria).

Educación primaria

Ensino de réxime xeral de carácter obrigatorio e gratuíto. Abrangue tres ciclos de dous cursos académicos cada un, desde os 6 ata os 11 anos de idade.

Educación secundaria obrigatoria

Ensino de réxime xeral, de carácter obrigatorio e gratuíto. Completa a educación básica e abrangue catro cursos académicos organizados en dous ciclos, entre os 12 e os 15 anos de idade.

Bacharelato

Ensino de réxime xeral, postobrigatorio. Abrangue dous cursos académicos. Ten as seguintes modalidades: artes, ciencias da natureza e da saúde, humanidade e ciencias sociais e tecnoloxía. O alumnado que remate con éxito os dous cursos académicos obterá o título de bacharel. Tamén poden obter o título de bacharel en música ou danza os alumnos que superen os estudos de grao medio de música ou danza e as materias comúns do bacharelato.

Formación profesional

Ensino de réxime xeral, postobrigatorio. Abrangue un conxunto de ciclos formativos cunha organización modular, de duración variable. Os ciclos formativos agrúpanse en familias profesionais e poden ser de grao medio ou superior.

Idade

Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo (1990) Lei orgánica de calidade da educación (2002) Lei orgánica da educación (2006)

Educación especial

0–2

Educación infantil (1.º ciclo)

3–6

Educación infantil (2.º ciclo)

6–8

Educación primaria (1.º ciclo)

8 – 10

Educación primaria (2.º ciclo)

10 – 12

Educación primaria (3.º ciclo)

12 – 14

Educación secundaria (1.º ciclo)

14 – 16

Educación secundaria (2.º ciclo)

16 – 18

Bacharelato

FP de grao medio

A partir de 18

Ensino universitario

FP de grao superior

É unha educación dirixida ao alumnado con necesidades educativas especiais, temporais ou permanentes, para que poidan acadar os obxectivos establecidos con carácter xeral para todos os alumnos. A escolarización en unidades ou centros de educación especial só se leva a cabo nos casos en que as necesidades do alumno non poidan ser atendidas nun centro ordinario.

Programas de garantía social

Estes programas están destinados a mozos entre dezaseis e vinte e un anos que non alcanzan o título de graduado en educación secundaria, nin outra titulación de formación profesional.

Ensinos de adultos

Os ensinos de adultos poden ser regrados ou non regrados. Os ensinos regrados son: ensinos básicos de niveis I, II, III; bacharelato para persoas adultas e ciclos formativos para persoas adultas. Os ensinos básicos de nivel III e o bacharelato poden cursarse nas modalidades presencial e a distancia.

62

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 Produción editorial Libro

Toda publicación impresa non periódica que consta, como mínimo, de 49 páxinas, sen contar as da cuberta, impresa e editada no país e posta á disposición do público.

Folleto

Publicación do mesmo tipo que ten entre 5 e 48 páxinas.

Título

Termo utilizado para designar unha publicación impresa que constitúe un todo único, tanto se consta dun como de varios volumes.

Tiraxe

O número total de exemplares impresos dunha publicación.

Bibliotecas Bibliotecas públicas

Unha biblioteca é pública cando cumpra os seguintes criterios: • Dispón dunha colección de fondos de carácter xeral, ofrece servizos informativos de tipo cultural, educativo, recreativo e social e é accesible a toda a cidadanía. • Ofrece os servizos de préstamo e consulta de documentos de forma libre e gratuíta. • Os fondos das bibliotecas públicas son de libre acceso e susceptibles de ser deixados en préstamo. Non obstante, cando é necesario por razóns de seguridade e conservación, poden limitar o acceso a unha parte destes fondos.

Bibliotecas universitarias

As bibliotecas universitarias son centros destinados a servir como apoio ao estudo e á investigación.

Bibliotecas especiais

Son bibliotecas que teñen un fondo de carácter xeral, pero que van dirixidas a uns usuarios determinados.

Bibliotecas especializadas

Son bibliotecas que atenden as necesidades concretas de información en campos específicos do coñecemento.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

63


1 Centros docentes públicos de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Educación infantil (exclusivamente)

186

84

7

7

88

Educación infantil e educación primaria (1)

646

252

93

88

213

Educación primaria e educación secundaria obrigatoria (2)

82

30

19

10

23

293

117

46

34

96

Educación primaria, educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria (2)

0

0

0

0

0

Educación de adultos (exclusivamente)

9

2

3

2

2

Educación secundaria obrigatoria e/ou postobrigatoria

Educación especial (exclusivamente) Total xeral

15

6

2

2

5

1.231

491

170

143

427

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: cada centro aparece contabilizado unha soa vez. Non se inclúen os centros que imparten exclusivamente o primeiro ciclo de educación infantil. Por ensino postobrigatorio enténdese bacharelato, ciclos formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos (1) Inclúense os centros que imparten só educación primaria (2) Inclúense os centros que, ademais dos ensinos especificados, imparten o segundo ciclo de educación infantil

2 Centros docentes privados de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Educación infantil (exclusivamente)

24

12

0

2

10

Educación infantil e educación primaria (1)

27

12

4

4

7

Educación primaria e educación secundaria obrigatoria (2)

100

24

13

13

50

Educación secundaria obrigatoria e/ou postobrigatoria

84

30

13

14

27

Educación primaria, educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria (2)

69

35

3

6

25

5

4

0

1

0

Educación de adultos (exclusivamente) Educación especial (exclusivamente) Total xeral

22

9

0

0

13

331

126

33

40

132

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: cada centro aparece contabilizado unha soa vez. Non se inclúen os centros que imparten exclusivamente o primeiro ciclo de educación infantil. Por ensino postobrigatorio enténdese bacharelato, ciclos formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos (1) Inclúense os centros que imparten só educación primaria (2) Inclúense os centros que, ademais dos ensinos especificados, imparten o segundo ciclo de educación infantil

64

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 3 Total centros docentes de réxime xeral polos ensinos que imparten. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Educación infantil (exclusivamente)

210

96

7

9

98

Educación infantil e educación primaria (1)

673

264

97

92

220

Educación primaria e educación secundaria obrigatoria (2)

182

54

32

23

73

Educación secundaria obrigatoria e/ou postobrigatoria

377

147

59

48

123

Educación primaria, educación secundaria obrigatoria e postobrigatoria (2)

69

35

3

6

25

Educación de adultos (exclusivamente)

14

6

3

3

2

Educación especial (exclusivamente)

37

15

2

2

18

1.562

617

203

183

559

Total xeral

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: por ensino postobrigatorio enténdese bacharelato, ciclos formativos e a oferta modular de ciclos formativos de adultos (1) Inclúense os centros que imparten só educación primaria (2) Inclúense os centros que, ademais dos ensinos especificados, imparten o segundo ciclo de educación infantil

4 Alumnado nos centros públicos de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ensinos ordinarios Educación infantil

43.625

18.521

4.526

3.855

16.723

Educación primaria

86.590

35.955

9.653

7.947

33.035

Educación secundaria obrigatoria

63.699

25.855

8.266

6.207

23.371

Bacharelato ordinario

25.999

10.189

3.703

2.633

9.474

Ciclos formativos de grao medio ordinarios

11.077

5.009

1.508

1.006

3.554

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

10.606

5.024

1.264

984

3.334

1.560

625

207

109

619

Programas de cualificación profesional inicial (1) Ensinos de adultos

..

..

..

..

..

Educación especial

714

398

87

69

160

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: (1) Substitúen aos programas de garantía social. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a mozos/as entre 16 e 19 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtiveran o título de graduado en ESO e non cursaran con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. Non se inclúe o alumnado matriculado en programas de cualificación profesional inicial de educación especial No alumnado de educación especial só se inclue o alumnado en centros específicos de educación especial

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

65


5 Alumnado nos centros privados de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ensinos ordinarios Educación infantil

20.542

8.212

1.799

2.212

8.319

Educación primaria

39.677

15.674

3.508

4.393

16.102

Educación secundaria obrigatoria

28.048

10.589

2.226

3.606

11.627

5.718

2.774

265

738

1.941

Ciclos formativos de grao medio ordinarios

3.014

1.024

107

335

1.548

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

2.451

957

83

98

1.313

Bacharelato ordinario

333

88

0

53

192

Ensinos de adultos

Programas de cualificación profesional inicial (1)

..

..

..

..

..

Educación especial

417

162

0

0

255

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: (1) Substitúen aos programas de garantía social. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a mozos/as entre 16 e 19 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtiveran o título de graduado en ESO e non cursaran con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. Non se inclúe o alumnado matriculado en programas de cualificación profesional inicial de educación especial No alumnado de educación especial só se inclue o alumnado en centros específicos de educación especial

6 Alumnado no total dos centros de réxime xeral. Curso 2008-2009. Estimacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ensinos ordinarios Educación infantil

64.167

26.733

6.325

6.067

25.042

126.267

51.629

13.161

12.340

49.137

Educación secundaria obrigatoria

91.747

36.444

10.492

9.813

34.998

Bacharelato ordinario

31.717

12.963

3.968

3.371

11.415

Ciclos formativos de grao medio ordinarios

14.091

6.033

1.615

1.341

5.102

Ciclos formativos de grao superior ordinarios

13.057

5.981

1.347

1.082

4.647

1.893

713

207

162

811

Ensinos de adultos niveis I, II e III

8.935

3.572

878

1.108

3.377

Bacharelato adultos

5.607

3.289

509

358

1.451

Ciclos formativos adultos

4.032

1.659

481

92

1.800

1.131

560

87

69

415

362.644

149.576

39.070

35.803

138.195

Educación primaria

Programas de cualificación profesional inicial (1) Ensinos de adultos

Educación especial Total

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral. Estatística do ensino non universitario en Galicia Nota: (1) Substitúen aos programas de garantía social. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a mozos/as entre 16 e 19 anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtiveran o título de graduado en ESO e non cursaran con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. Non se inclúe o alumnado matriculado en programas de cualificación profesional inicial de educación especial No alumnado de educación especial só se inclue o alumnado en centros específicos de educación especial

66

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 7 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2006-2007

Arquitecto Técnico Diplomado en Biblioteconomía e Documentación Diplomado en Ciencias Empresariais Diplomado en Educación Social Diplomado en Enfermaría Diplomado en Fisioterapia Diplomado en Logopedia Diplomado en Máquinas Navais Diplomado en Navegación Marítima Diplomado en Óptica e Optometría Diplomado en Podoloxía Diplomado en Relacións Laborais Diplomado en Terapia Ocupacional Diplomado en Traballo Social Diplomado en Turismo Diplomado en Xestión e Administración Pública Enx. Téc. Agrícola, espec. en Explotacións Agropecuarias Enx. Téc. Agrícola, espec. en Hortofruticultura e Xardinería Enx. Téc. Agrícola, espec. en Industrias Agrarias e Alimentarias Enx. Téc. Agrícola, espec. en Mecanización e Construcións Rurais Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Construcións Civís Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Transportes e Servizos Urbanos Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Sistemas de Telecomunicación Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Son e Imaxe Enx. Téc. en Deseño Industrial Enx. Téc. en Informática de Sistemas Enx. Téc. en Informática de Xestión Enx. Téc. en Topografía Enx. Téc. Forestal, espec. en Explotacións Forestais Enx. Téc. Forestal, espec. en Industrias Forestais Enx. Téc. Industrial, espec. en Electricidade Enx. Téc. Industrial, espec. en Electrónica Industrial Enx. Téc. Industrial, espec. en Mecánica Enx. Téc. Industrial, espec. en Química Industrial Enx. Téc. Naval, espec. en Estructuras Mariñas Enx. Téc. Naval, espec. en Propulsión e Servizos do Buque Mestre, espec. de Audición e Linguaxe Mestre, espec. de Educación Especial Mestre, espec. de Educación Física Mestre, espec. de Educación Infantil Mestre, espec. de Educación Musical Mestre, espec. de Educación Primaria Mestre, espec. de Lingua Estranxeira Total

Universidade de Santiago

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

0 100 63 227 62 161 75 46 36 77 28 -

128 19 152 47 89 52 32 21 21 37 131 45 108 18

170 65 211 55 48 54 33 28 75 -

Sistema Universitario de Galicia 128 19 422 175 527 107 32 21 21 62 37 340 45 129 141 28 46 36 152 28 18

26

-

-

26

-

-

19

19

23 15 119 100 31 112 57 84 86 1.528

50 63 71 48 54 26 27 46 68 53 59 1.465

17 116 55 36 64 84 29 38 40 200 39 97 33 1.606

17 50 86 187 15 119 55 84 118 84 129 26 27 46 38 139 365 96 240 119 4.599

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

67


8 Alumnos titulados segundo os estudos cursados. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2006-2007

Universidade de Santiago

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

Arquitecto 158 Enxeñeiro Agrónomo 32 Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos 70 Enxeñeiro de Minas Enxeñeiro de Montes 41 Enxeñeiro de Telecomunicación Enxeñeiro en Informática 93 Enxeñeiro en Organización Industrial Enxeñeiro Industrial 38 Enxeñeiro Naval e Oceánico 14 Enxeñeiro Químico 104 Licenciado en Administración e Dirección de Empresas 238 60 Licenciado en Belas Artes Licenciado en Bioloxía 137 56 Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 32 Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 97 Licenciado en Ciencias do Mar Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais 99 Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración 96 Licenciado en Comunicación Audiovisual 41 27 Licenciado en Dereito 168 216 Licenciado en Documentación 20 Licenciado en Economía 131 45 Licenciado en Farmacia 123 Licenciado en Filoloxía Alemana 6 Licenciado en Filoloxía Clásica 8 Licenciado en Filoloxía Francesa 9 Licenciado en Filoloxía Galega 20 7 Licenciado en Filoloxía Hispánica 32 20 Licenciado en Filoloxía Inglesa 47 29 Licenciado en Filoloxía Portuguesa 2 Licenciado en Filoloxía Románica 5 Licenciado en Filosofía 11 Licenciado en Física 55 Licenciado en Historia 74 Licenciado en Historia da Arte 81 Licenciado en Humanidades 27 12 Licenciado en Máquinas Navais 31 Licenciado en Matemáticas 37 Licenciado en Medicina 229 Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo 15 Licenciado en Odontoloxía 41 Licenciado en Pedagoxía 99 Licenciado en Psicoloxía 174 Licenciado en Psicopedagoxía 51 36 Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas Licenciado en Química 92 48 Licenciado en Socioloxía 54 Licenciado en Tradución e Interpretación Licenciado en Veterinaria 171 Licenciado en Xeografía 11 Licenciado en Xornalismo 118 Total 2.543 1.245 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

68

68 175 52 2 188 188 102 74 25 51 53 31 155 51 12 18 24 18 16 58 98 50 95 1.604

Sistema Universitario de Galicia 158 32 70 68 41 175 145 2 226 14 104 486 102 267 57 148 53 99 96 99 539 20 227 123 6 8 9 39 70 100 2 5 11 73 90 81 39 31 37 229 15 41 99 174 145 98 190 54 95 171 11 118 5.392

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 9 Alumnos matriculados segundo a titulación. Diplomados, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos. Galicia. Curso 2007-2008

1.839 246 727 185 471 221 186 171 241 -

Sistema Universitario de Galicia 1.406 60 3.769 882 1.974 416 192 213 144 309 145 2.260 185 609 667 171 135 122 416 120 224

-

223

188

188

176 612 211 366 660 723 335 187 197 963 191 609 119 9.824

176 335 762 1.120 229 481 211 867 1.176 723 671 147 150 243 187 703 1.834 476 1.420 487 27.228

Universidade Universidade Universidade de Santiago da Coruña de Vigo Arquitecto Téc. 1.406 Diplomado en Biblioteconomía e Documentación 60 Diplomado en Ciencias Empresariais 735 1.195 Diplomado en Educación Social 300 336 Diplomado en Enfermaría 831 416 Diplomado en Fisioterapia 231 Diplomado en Logopedia 192 Diplomado en Máquinas Navais 213 Diplomado en Navegación Marítima 144 Diplomado en Óptica e Optometría 309 Diplomado en Podoloxía 145 Diplomado en Relacións Laborais 1.198 591 Diplomado en Terapia Ocupacional 185 Diplomado en Traballo Social 388 Diplomado en Turismo 481 Diplomado en Xestión e Administración Pública Enx. Téc. Agrícola, espec. en Explotacións Agropecuarias 135 Enx. Téc. Agrícola, espec. en Hortofruticultura e Xardinería 122 Enx. Téc. Agrícola, espec. en Industrias Agrarias e Alimentarias 175 Enx. Téc. Agrícola, espec. en Mecanización e Construcións Rurais 120 Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Construcións Civís 224 Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. en Transportes e Servizos 223 Urbanos Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Sistemas de Telecomunicación Enx. Téc. de Telecomunicación, espec. en Son e Imaxe Enx. Téc. en Deseño Industrial 335 Enx. Téc. en Informática de Sistemas 220 542 Enx. Téc. en Informática de Xestión 508 Enx. Téc. en Topografía 229 Enx. Téc. Forestal, espec. en Explotacións Forestais 481 Enx. Téc. Forestal, espec. en Industrias Forestais Enx. Téc. Industrial, espec. en Electricidade 501 Enx. Téc. Industrial, espec. en Electrónica Industrial 516 Enx. Téc. Industrial, espec. en Mecánica Enx. Téc. Industrial, espec. en Química Industrial 336 Enx. Téc. Naval, espec. en Estructuras Mariñas 147 Enx. Téc. Naval, espec. en Propulsión e Servizos do Buque 150 Mestre, espec. de Audición e Linguaxe 243 Mestre, espec. de Educación Especial Mestre, espec. de Educación Física 212 294 Mestre, espec. de Educación Infantil 543 328 Mestre, espec. de Educación Musical 285 Mestre, espec. de Educación Primaria 516 295 Mestre, espec. de Lingua Estranxeira 368 Total 7.726 9.678 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

69


10 Alumnos matriculados segundo a titulación. Licenciados, arquitectos e enxeñeiros. Galicia. Curso 2007-2008

Universidade Universidade Universidade de Santiago da Coruña de Vigo Arquitecto 1.662 Enxeñeiro Agrónomo 188 Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos 853 Enxeñeiro de Minas 398 Enxeñeiro de Montes 253 Enxeñeiro de Telecomunicación 936 Enxeñeiro en Automática e Electrónica Industrial 17 Enxeñeiro en Informática 775 175 Enxeñeiro en Organización Industrial 45 Enxeñeiro Industrial 343 1.731 Enxeñeiro Naval e Oceánico 212 Enxeñeiro Químico 472 Licenciado en Administración e Dirección de Empresas 2.334 1.313 1.583 Licenciado en Belas Artes 634 Licenciado en Bioloxía 1.127 468 459 Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 85 78 Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 851 472 Licenciado en Ciencias do Mar 430 Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais 81 Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración 696 Licenciado en Comunicación Audiovisual 190 106 191 Licenciado en Dereito 1.825 1.762 1.293 Licenciado en Documentación 63 Licenciado en Economía 781 459 347 Licenciado en Farmacia 1.374 Licenciado en Filoloxía Alemana 66 Licenciado en Filoloxía Clásica 68 Licenciado en Filoloxía Francesa 102 Licenciado en Filoloxía Galega 149 73 59 Licenciado en Filoloxía Hispánica 209 102 128 Licenciado en Filoloxía Inglesa 382 229 188 Licenciado en Filoloxía Italiana 18 Licenciado en Filoloxía Portuguesa 24 Licenciado en Filoloxía Románica 61 Licenciado en Filosofía 202 Licenciado en Física 428 115 Licenciado en Historia 634 121 Licenciado en Historia da Arte 531 Licenciado en Humanidades 173 66 Licenciado en Máquinas Navais 69 Licenciado en Matemáticas 328 Licenciado en Medicina 1.876 Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo 65 Licenciado en Odontoloxía 256 Licenciado en Pedagoxía 545 Licenciado en Psicoloxía 1.568 Licenciado en Psicopedagoxía 189 194 178 Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas 482 Licenciado en Química 563 351 217 Licenciado en Socioloxía 359 Licenciado en Tradución e Interpretación 646 Licenciado en Veterinaria 919 Licenciado en Xeografía 95 Licenciado en Xornalismo 525 Total 19.236 10.456 10.923 Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

70

Sistema Universitario de Galicia 1.662 188 853 398 253 936 17 950 45 2.074 212 472 5.230 634 2.054 163 1.323 430 81 696 487 4.880 63 1.587 1.374 66 68 102 281 439 799 18 24 61 202 543 755 531 239 69 328 1.876 65 256 545 1.568 561 482 1.131 359 646 919 95 525 40.615

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


educación, cultura e lecer 4 11 Alumnos matriculados por campus. Galicia

Curso 2003-2004 Total Universidade da Coruña A Coruña Ferrol

Curso 2004-2005

Curso 2005-2006

Curso 2006-2007

Curso 2007-2008

25.183

24.009

22.946

21.944

20.134

21.082

20.139

19.324

18.612

17.215

4.101

3.870

3.622

3.332

2.919

32.911

30.979

29.484

27.713

26.962

24.948

23.735

22.850

21.745

5.656

7.963

7.244

6.634

5.968

21.306

25.562

24.437

23.153

21.592

20.747

16.076

15.107

14.154

13.065

4.811

Ourense

6.059

5.803

5.464

5.042

3.594

Pontevedra

3.427

3.527

3.535

3.485

12.342

83.656

79.425

75.583

71.249

67.843

Total Universidade de Santiago Santiago Lugo Total Universidade de Vigo Vigo

Total

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

12 Profesorado universitario. Galicia. Curso 2007-2008

Universidade de Santiago Catedráticos de universidades

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

Total universidades galegas

306

129

101

536

38

56

41

135

Profesores titulares de universidades

977

357

554

1.888

Profesores titulares de escolas univerisitarias

127

246

187

560

Profesores asociados

136

267

223

626

Catedráticos de escolas universitarias

Profesores axudantes Outros profesores Total

36

61

61

158

589

274

388

1.251

2.209

1.390

1.555

5.154

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información subministrada directamente

13 Produción editorial. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Libros Títulos Exemplares (miles)

63.397

1.979

1.048

153

95

683

192.440

2.709

1.535

166

66

941

Folletos Títulos Exemplares (miles)

9.517

385

132

23

14

216

34.431

534

200

27

7

300

72.914

2.364

1.180

176

109

899

226.871

3.242

1.735

193

73

1.241

Total Títulos Exemplares (miles)

Fonte: INE. Estadística de la producción editorial de libros.Extraído de http://www.ine.es [4 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

71


14 Produción editorial en España segundo o idioma de publicación

Títulos 2003 En galego

1.355

2004

2005

1.377

1.165

Exemplares (miles) 2006 1.406

2007 1.472

2003

En castelán

56.512

47.520

49.566

51.858

57.299 196.684

Noutros idiomas (1)

14.181

11.595

12.820

13.006

14.143

Total

72.048

60.492

63.551

66.270

72.914

1,9

2,3

1,8

2,1

2,0

% (galego/total)

2004

3.010

2005

3.201

39.053

2006

2007

2.638

3.243

2.879

174.458 238.053

213.154

188.073

39.322

35.918

35.899

40.314

238.747 213.558 281.005 255.721 226.871 1,3

1,5

0,9

1,3

1,3

Fonte: INE. Estadística de la producción editorial de libros. Extraído de http://www.ine.es [15 de outubro, 2007] Nota: (1) catalán, vasco, inglés, francés, dous ou máis idiomas nacionais, dous ou máis idiomas nacionais ou estranxeiros, etc.

15 Persoas que realizaron actividades culturais no último ano por tipo de actividade

Porcentaxes España 2002-2003 Lectura (libros non relacionados coa profesión ou estudos)

Galicia

2006-2007

2002-2003

2006-2007

45,5

52,5

50,7

43,1

Teatro

23,4

19,1

18,4

11,9

Ópera

3,0

2,7

2,8

1,3

Zarzuela

2,6

1,9

1,4

0,5

Ballet/Danza

4,6

5,1

3,5

2,2

Concertos de música clásica

8,4

8,4

7,9

7,6

Concertos de música actual

24,6

26,4

27,6

26,2

Cine (asistiron)

55,6

52,1

49,6

39,7

Museos (visitaron)

27,5

31,2

30,0

25,9

Artes escénicas (asistiron)

Artes musicais (asistiron)

Exposicións (visitaron)

..

24,7

..

25,5

Monumentos ou depósitos arqueolóxicos (visitaron)

28,8

34,1

35,1

31,6

Biblioteca (foron)

20,0

17,6

21,4

13,4

Fonte: Ministerio de Cultura. Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España Nota: os datos fan referencia á poboación de 15 ou máis anos

72

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


5 MUNDO LABORAL

1. Poboación de 16 e máis anos segundo a súa relación coa actividade económica (medias anuais). Ano 2007 2. Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007 3. Taxas de actividade por grupos de idade e sexo 4. Taxas de paro por grupos de idade e sexo 5. Poboación ocupada por sectores económicos e sexo (medias anuais) 6. Poboación ocupada por sectores económicos (medias anuais). Ano 2007 7. Poboación ocupada por situación profesional e sexo (medias anuais) 8. Poboación inactiva por situación de inactividade (medias anuais). Ano 2007 9. Número medio de activos, ocupados e inactivos por vivenda. Ano 2007 10. Características do paro rexistrado. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2007 11. Demandas e ofertas de emprego activas, e colocacións rexistradas. Ano 2007 12. Contratos de traballo iniciais, segundo o tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. Ano 2007 13. Regulación de emprego. Traballadores afectados por expedientes autorizados. Ano 2007 14. Conciliacións individuais e colectivas. Ano 2007 15. Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2007. Datos provisionais 16. Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2007 17. Accidentes de traballo con baixa segundo a gravidade e o sector económico. Ano 2007 18. Enfermidades profesionais con baixa segundo sector económico. Ano 2007 19. Índices de incidencia de accidentes laborais 20. Afiliacións á seguridade social en alta laboral. Ano 2007 21. Emprego, desemprego e pensións nas fontes tributarias. Ano 2006 22. Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2007


Poboación en relación coa actividade Activos

Son as persoas que, nun período de referencia dado, subministran man de obra para a produción de bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse á dita produción. Comprende todas as persoas de 16 anos ou máis que cumpren as condicións necesarias para a súa inclusión entre as persoas ocupadas ou paradas.

Ocupados

Persoas de 16 anos ou máis que, durante a semana de referencia, tiveron un traballo por conta allea ou exerceron unha actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións: a) Traballando, polo menos, unha hora por un soldo, salario, beneficio empresarial ou ganancia familiar en metálico ou en especie. b) Con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade, accidente, vacacións, festas, mal tempo ou razóns análogas.

Parados

Considéranse paradas todas as persoas de 16 anos ou máis que, durante a semana de referencia, estivesen sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando activamente emprego. Son parados tamén aqueles que xa encontraron emprego e están á espera de incorporarse a el, sempre que se verifiquen as dúas primeiras condicións. Segundo o Regulamento (CE) 1897/2000, os únicos métodos de busca de emprego considerados activos son: • Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de encontrar traballo, calquera que sexa a parte que tomase a iniciativa (a renovación da inscrición por razóns puramente administrativas non constitúe unha postura activa). • Estar en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, empresa especializada en contratación etc.) co fin de encontrar traballo. • Enviarlles unha candidatura directamente aos empregadores. • Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos etc. • Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos. • Estudar as ofertas de emprego. • Participar nunha proba, concurso ou entrevista, no marco dun procedemento de contratación. • Buscar terreos, locais ou material. • Realizar xestións para obter permisos, licenzas ou recursos financeiros.

Inactivos

A poboación inactiva abarca todas as persoas de 16 ou máis anos non clasificadas como ocupadas nin paradas. Comprende as seguintes categorías funcionais: • Persoas que se ocupan do seu fogar. • Estudantes. • Xubilados ou prexubilados. • Persoas que perciben unha pensión distinta á de xubilación e prexubilación. • Persoas que realizan sen remuneración traballos sociais, actividades de tipo benéfico etc. • Incapacitados para traballar. • Outra situación. Persoas que, sen exercer ningunha actividade económica, reciben axuda pública ou privada e todas aquelas que non están incluídas en ningunha das categorías anteriores.

74

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 • Asalariados (ou que traballan por conta allea)

• Asalariados do sector público • Asalariados do sector privado

• Que traballan por conta propia

• Empregadores • Empresarios sen asalariados e traballadores independentes • Membros de cooperativas • Axudas familiares

Ocupados Activos

• Outra situación Poboación de 16 e máis anos

Parados

Inactivos

• Parados que xa traballaron • Parados que buscan o 1º emprego

• Estudantes • Traballo do fogar • Xubilados, prexubilados • Persoas que reciben pensión distinta da de xubilación e prexubilación • Realización sen remuneración de traballos sociais, actividades de tipo benéfico • Incapacitados para traballar

Taxa de actividade

Porcentaxe do número total de activos sobre a poboación total (poboación de 16 ou máis anos).

Taxa de ocupación

Porcentaxe de ocupados sobre a poboación de 16 ou máis anos.

Taxa de paro

Porcentaxe de parados sobre o total de activos.

Movemento laboral rexistrado Demandas de emprego rexistradas

Son as solicitudes de postos de traballo rexistradas nas oficinas públicas de emprego realizadas polos traballadores en idade laboral que desexan traballar por conta allea. Inclúen as de traballadores que non teñen emprego, tanto daqueles que non traballaron anteriormente e buscan emprego por primeira vez como as dos que tiveron un emprego anterior, e as de traballadores ocupados que buscan emprego para substituír ou complementar o que teñen.

Demandas pendentes a final de mes

Esta variable recolle as demandas que se manteñen rexistradas o día de peche da estatística (último día de cada mes). Inclúe as demandas correspondentes aos colectivos considerados como non parados e aos parados rexistrados. Contablemente obtéñense sumándolles ás demandas pendentes do mes anterior as rexistradas durante o mes e restándolles as baixas de demandas efectuadas no mes de referencia.

Paro rexistrado

Este concepto está establecido na Orde ministerial do 11 de marzo de 1985. Segundo os criterios contidos na dita disposición, o paro rexistrado correspóndese coas demandas de emprego pendentes de satisfacer o último día do mes nas oficinas públicas de emprego, excluídas as correspondentes aos seguintes colectivos: • Traballadores ocupados: os que solicitan un emprego para compatibilizalo co actual ou cambialo polo que teñen, os que están en suspensión ou redución de xornada por un expediente de regulación de emprego, os que están ocupados en traballos de colaboración social e os que compatibilizan un traballo a tempo parcial e a prestación por desemprego. • Traballadores sen dispoñibilidade inmediata para o traballo ou en situación incompatible co mesmo: xubilados, pensionistas de invalidez absoluta ou grande invalidez, persoas maiores de 65 anos, traballadores en situación de incapacidade temporal (IT), maternidade ou baixa médica; estudantes de ensino oficial regrado, sempre que sexan menores de 25 anos ou demandantes de primeiro emprego, e alumnos de formación profesional ocupacional, cando as súas horas lectivas superen as 20 semanais, teñan unha bolsa de manutención e sexan demandantes de primeiro emprego.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

75


• Traballadores que demandan exclusivamente un emprego de características específicas tales como as seguintes: emprego a domicilio, por período inferior a 3 meses, de xornada semanal inferior a 20 horas, para traballar no estranxeiro e os traballadores que se inscriben nas oficinas públicas de emprego como requisito previo para participar nun proceso de selección para un posto de traballo determinado. • Traballadores eventuais agrarios beneficiarios do subsidio especial por desemprego que están percibindo ou que, xa esgotado, non transcorrese un período superior a un ano desde o día do nacemento do dereito. • Demandantes que rexeitan accións de inserción laboral axeitadas as súas características e os que teñen suspendida a demanda, en tanto permanezan nesa situación. A posta en marcha do novo Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego (SISPE) en maio de 2005 produce unha ruptura da serie de paro rexistrado que se viña publicando ata o momento. A implantación deste novo sistema afecta a estimación do paro rexistrado, non porque cambie a definición, senón pola actualización e xestión automatizada da información e porque se corrixiron os erros que se viñan cometendo con certos colectivos.

Ofertas de emprego rexistradas

É unha variable fluxo que indica os postos de traballo ofrecidos por empresas e organismos, rexistrados e formalizados nas oficinas de emprego no mes de referencia, co obxecto de que a oficina xestione a súa cobertura cos demandantes idóneos.

Colocacións

Son os postos de traballo cubertos por traballadores durante o período de referencia. Poden ser : • Colocacións xestionadas: son as realizadas durante o período de referencia mediante xestión da oficina de emprego, tanto no proceso de colocación coma nos procesos previos de preparación do traballador para a súa inserción laboral. • Colocacións comunicadas: son as realizadas durante o período de referencia sen xestión da oficina de emprego. Coñécense a través das comunicacións de contratación realizadas polos empregadores e por presentación dos contratos a rexistro se estes contratos non son consecuencia dunha colocación xestionada pola oficina de emprego.

Contratos de traballo

Comprenden os contratos introducidos na base de datos durante o período de tempo en cuestión. Inclúen, ademais daqueles contratos que son rexistrados nas oficinas públicas de emprego, as comunicacións de contratacións efectuadas ás ditas oficinas polos empresarios. As distintas modalidades de contratación agrúpanse en contratos iniciais, que é cando se inicia a relación laboral; conversións a indefinidos, que son as transformacións doutros contratos xa existentes de duración temporal, e prórrogas de contratos, que son os que finalizan a súa duración inicial.

Contratos iniciais

• Indefinido ordinario (Bonif/nonBonif): é o concertado sen establecer límites de tempo para a prestación de servizos, con xornada a tempo completo, parcial ou fixo descontinuo (Real decreto lexislativo 1/95, Lei 12/2001 e Lei 43/2006). • Indefinido de fomento do emprego: contrato de duración indefinida e xornada completa, parcial ou fixo descontinuo, orientado a incentivar a contratación de traballadores desempregados (Lei 12/2001 e Lei 43/2006). • Indefinido diminuídos: contrato de duración indefinida dirixido á integración laboral de traballadores diminuídos e que pode ser de xornada completa ou a tempo parcial (Real decreto 1451/83, modificado polo Real decreto 4/99 e a Lei 12/2001). • Obra ou servizo: son os concertados para a realización de obras ou servizos determinados, en xornada completa ou parcial, na actividade da empresa e de duración temporal (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). • Eventual por circunstancias da produción: contrato de duración temporal, en xornada completa ou parcial, para atender as esixencias circunstanciais do mercado (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). • Interinidade: contrato de duración temporal para substituír un traballador con reserva de posto, en xornada completa ou parcial (art. 15 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 2720/98 e Lei 12/2001). • Temporal para diminuídos: contrato temporal de doce meses a tres anos, con xornada completa ou parcial, para traballadores diminuídos (Lei 42/1994, Real decreto lei 13/96, disposición adicional sexta, e Lei 12/2001). • Revezamento: contrato de duración indefinida ou ata o momento da xubilación do traballador que substitúe por xubilación parcial, con xornada parcial ou completa (Lei 14/2000 e Lei 12/2001). • Xubilación parcial: contrato de duración determinada e xornada parcial, complementario ao de revezamento, que se asina co traballador que se xubila parcialmente (Lei 12/2001). • Contrato de substitución por xubilación aos 64 anos: para traballadores desempregados que substitúan outros traballadores que anticipan a idade de xubilación nun ano (Real decreto 1194/85, Lei 14/2000 e Lei 12/2001).

76

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 • Contrato en prácticas: destinados a completar a formación de traballadores con títulos universitarios ou de formación profesional. Son contratos de duración temporal, con xornada a tempo parcial ou completa, indistintamente (art. 11 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 488/98). • Contrato para a formación: destinado aos mozos de 16 a 21 anos, ou maiores incluídos nalgún dos colectivos detallados no artigo primeiro da Lei 12/2001, para a adquisición por parte do traballador da cualificación necesaria para o desempeño dun oficio ou posto de traballo concreto (art. 11 do Estatuto dos traballadores, Real decreto 488/98 e Lei 12/2001). • Outros contratos: son os rexistrados pertencentes a modalidades non especificadas anteriormente e/ou pertencentes a réximes especiais de contratación, tales como os de artistas, servizo doméstico, mercantís, etc. Inclúense tamén os contratos que, pertencendo ou presentándose segundo as modalidades existentes, padecen algún defecto formal ou incumpren algún requisito básico no momento da súa introdución na base de datos, e permanecen neste punto estatisticamente, aínda que, con posterioridade, fosen corrixidos os seus defectos de forma.

Contratos convertidos a indefinidos

Baixo este concepto indícanse os contratos por tempo determinado que, ao abeiro da normativa en vigor, son transformados en indefinidos.

Relacións laborais Expedientes de regulación de emprego

Son as fichas estatísticas que se cobren a partir dos expedientes administrativos presentados polas empresas ou polos representantes legais dos traballadores para solicitar a suspensión ou extinción das relacións do traballo ou a redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior, ou por extinción da personalidade xurídica do contratante e resolto pola autoridade laboral competente.

Conciliación individual

É o intento obrigatorio de acordo entre os intereses en conflito dos traballadores e empresas, con participación da Administración e como procedemento previo á vía xudicial. As conciliacións poden ser individuais ou colectivas. En ambos os casos resólvense: • Con avinza: cando se chega a acordo entre as partes. • Sen avinza: cando non se acada acordo entre as partes. • Intentadas sen efecto: cando non compareza a parte ou as partes demandadas. • Tidas por non presentadas: cando, debidamente citadas as partes, a promotora non comparece no acto. • Desistidas: cando compareza a parte promotora para o único efecto de desistir do conflito producido. • Outros tipos: reclamación improcedente recibida por correo e debidamente rexistrada etc.

Convenios colectivos

É o acordo asinado polas comisións negociadoras e inscrito no rexistro de convenios colectivos da autoridade laboral competente. Para efectos estatísticos, recóllense tanto os convenios asinados como as revisións de carácter anual que se realizan para aqueles convenios de vixencia de dous ou máis anos. Tamén se inclúen as adhesións, arbitraxes voluntarias, extensións de convenios e outros acordos rexistrados con eficacia xeral de convenio, así como os pactos de eficacia limitada ou convenios extraestatutarios na medida na que se ten coñecemento dos seus datos, posto que, aínda que formalmente non teñen recoñecida eficacia de convenio, a entidade económica que teñen algúns destes pactos así o aconsella. Segundo o seu ámbito, os convenios poden ser: • Convenios de empresa: engloban tanto os convenios que afectan a todo o cadro de persoal dunha empresa como a parte deste. Identifícase cada convenio cunha empresa. Con todo, algunhas empresas teñen máis dun convenio, polo que o número destas pode estar sobrevalorado. • Convenios doutro ámbito: refírense aos convenios de ámbito superior á empresa. Os convenios, tanto de empresa como doutro ámbito, poden ser provinciais, cando afectan a unha soa provincia; autonómicos, cando afectan a máis dunha provincia dunha mesma comunidade autónoma; ou interautonómicos, cando afectan a máis dunha provincia pertencente a máis dunha comunidade autónoma.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

77


Folgas e peches patronais

Comprenden as folgas e peches patronais convocados, agás as seguintes: • As que non implican xornadas non traballadas, como as chamadas folgas de celo. • As que non supoñen unha redución definitiva da xornada e, en concreto, as de duración inferior a unha hora. • As que se refiren a actividades convencionalmente ‘non produtivas’, como as folgas de estudantes, consumidores etc. • As que afectan a colectividades sen dereito a folga, como é o caso dos funcionarios militares e das forzas de seguridade do Estado.

Traballadores participantes en folgas

Son aqueles traballadores dos centros implicados na folga que participaron suspendendo voluntariamente o seu traballo durante o tempo total ou parcial da duración da folga.

Xornadas non traballadas por folgas

Nos conflitos de días completos e con participación constante, obtense multiplicando o número de traballadores participantes polo número de días laborais de duración do conflito. Noutros casos, nos que a participación non é constante e/ ou a interrupción do traballo non afecta a xornada completa, entendendo por xornada completa a xornada laboral normal que realiza un traballador sen ter en conta as horas extraordinarias, o cálculo das xornadas non traballadas en cada folga obtense multiplicando o número efectivo de participantes en cada un dos días pola parte da xornada non traballada de cada día e sumando este resultado para todos os días de duración.

Accidentes de traballo

Considéranse os accidentes de traballo con baixa na xornada de traballo, incluídos os accidentes de tráfico e os orixinados por causas naturais, sempre que se produzan durante a xornada de traballo.

Accidentes de traballo in itinere

Son aqueles accidentes de traballo que se producen ao ir ou volver ao lugar de traballo.

Índice de incidencia

Calcúlase como o cociente entre os accidentes en xornada de traballo con baixa e a media anual dos traballadores afiliados en situación de alta laboral nos réximes que teñen cuberta a continxencia de accidente de traballo. Nos accidentes totais e nos leves, o índice calcúlase por 1.000 traballadores, nos accidentes graves e mortais, o índice calcúlase por 100.000 traballadores.

Traballo e pensións nas fontes tributarias Asalariados

É o número de persoas que reciben unha contraprestación pecuniaria en concepto de rendemento do traballo, contadas de forma única independentemente de que traballasen para unha ou varias empresas ou entidades. Este colectivo está formado polas persoas que reciben percepcións declaradas na clave A do Modelo 190 da “Declaración anual de retencións sobre as rendas de traballo” (empregados por conta allea en xeral), que inclúe todas aquelas percepcións, pecuniarias ou en especie, que fosen satisfeitas pola persoa ou entidade declarante en concepto de rendementos do traballo. Un asalariado pode percibir ao longo dun ano percepcións salariais de dúas ou máis empresas ou entidades. Os asalariados con percepcións de varias entidades contabilízanse como asalariados de cada entidade na proporción do salario satisfeito por esta entidade con respecto ao total percibido polo asalariado.

Desempregados

É o número de persoas que, ao longo dun exercicio, recibiron algunha prestación por desemprego. É o colectivo formado pola totalidade de persoas perceptoras de prestacións ou subsidios por desemprego, independentemente de cal sexa a súa forma de pago, incluídas as percepcións declaradas na clave C do Modelo 190 da “Declaración anual de retencións sobre as rendas de traballo” (prestacións ou subsidios por desemprego) e na clave D (prestacións de desemprego aboadas na modalidade de pago único). Neste colectivo non se produce o fenómeno de pluralidade, ao seren únicas as prestacións por desemprego e pagadas sempre polo mesmo retedor.

Prestación media anual

A prestación media anual que reciben os desempregados calcúlase como o cociente entre o total das prestacións anuais e o número de desempregados.

78

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 Pensións

Inclúe as persoas que recibiron ao longo do ano retribucións declaradas na clave B do Modelo 190 da “Declaración anual de retencións sobre as rendas do traballo” (pensionistas e perceptores de haberes pasivos), é dicir, as percepcións non exentas do imposto sobre a renda das persoas físicas e correspondentes ás pensións e haberes pasivos dos réximes públicos da Seguridade Social e as clases pasivas, así como as clasificadas coas subclaves 6 e 7 da clave L do Modelo 190 que son as prestacións por incapacidade permanente ou grande invalidez que estean exentas e as pensións por inutilidade ou incapacidade permanente de clases pasivas. Dentro da clave B, están as pensións de orfandade e viuvez. No colectivo de pensionistas prodúcese o fenómeno de pluralidade de percepcións, é dicir, un pensionista pode percibir unha ou máis pensións de distintos tipos.

Pensión media anual

Calcúlase como o cociente entre o total de pensións pagadas e o número de pensionistas.

Custos laborais Custo laboral

É o custo no que incorre o empregador pola utilización do factor traballo. O custo laboral bruto é a suma de todas as compoñentes do custo laboral. Se ao custo bruto se lle deducen as subvencións, obtense o custo laboral neto.

Custo salarial

Comprende todas as contribucións económicas realizadas aos traballadores, en efectivo ou en especie, pola prestación profesional dos servizos laborais por conta allea, retribuíndo tanto o traballo efectivo, calquera que sexa a forma de remuneración, como os períodos de descanso computables como de traballo.

Custo por cotizacións obrigatorias

Son as contribucións legalmente establecidas que o empregador lle fai ao sistema da Seguridade Social en favor dos seus empregados.

Cotizacións voluntarias

Recollen as contribucións do empregador a circuítos privados de seguridade social ou outras entidades de seguros co obxecto de cubrir, mellorar ou complementar as prestacións establecidas polo sistema de Seguridade Social.

Prestacións sociais directas

Son os pagos que a empresa lle fai directamente ao traballador ou á súa familia, ou tamén ao antigo traballador para asistilo en determinadas circunstancias e como complemento de determinadas prestacións sociais.

Indemnizacións por despedimento

Inclúen o total dos pagos efectuados por despedimento e extinción de contrato, así como os salarios deixados de percibir no transcurso da tramitación do despedimento que o empregador debe aboar nesta situación (salarios de tramitación).

Gastos en formación profesional

Son os ocasionados por proporcionarlles coñecementos e preparación en técnicas profesionais aos traballadores cos que existe vínculo laboral e que son de interese para a empresa.

Gastos de transporte

Son os custos ocasionados á empresa polo transporte gratuíto ou a prezos reducidos dos traballadores desde o seu domicilio ao lugar de traballo.

Gastos de carácter social

Son un conxunto de gastos de moi diversa natureza que teñen como obxectivo a mellora da calidade de vida dos traballadores a través da acción social impulsada polos colectivos laborais.

Outros gastos

Inclúen os pagos compensatorios (quebranto de moeda, pequena ferramenta etc.), indemnizacións por fin de contrato, selección de persoal etc.

Subvencións e deducións

Son o conxunto de reembolsos percibidos polo empregador procedentes de organismos públicos. Son de signo negativo e, polo tanto, minoran o custo laboral bruto.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

79


1 Poboación de 16 e máis anos segundo a súa relación coa actividade económica (medias anuais). Ano 2007

Miles de persoas España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Poboación de 16 e máis anos Total

37.662,9

2.380,9

977,0

310,0

292,2

801,7

Homes

18.480,7

1.136,8

460,9

Mulleres

19.182,2

1.244,1

516,1

150,8

141,5

383,6

159,1

150,7

418,1

Total

22.189,9

1.292,0

Homes

12.802,5

719,5

539,5

147,9

144,6

460,0

298,0

83,1

82,4

256,0

9.387,4

572,5

241,5

64,8

62,2

204,0

Total Homes

20.356,0

1.193,4

494,8

139,3

136,4

422,8

11.987,2

678,3

279,8

79,3

79,0

240,3

8.368,8

515,0

215,1

60,0

57,4

182,5

1.833,9

98,7

44,6

8,6

8,2

37,2

Activos

Mulleres Ocupados

Mulleres Parados Total Homes

815,2

41,2

18,2

3,8

3,5

15,7

1.018,7

57,5

26,4

4,8

4,8

21,5

15.473,0

1.088,9

437,6

162,1

147,6

341,7

Homes

5.678,2

417,3

162,9

67,7

59,0

127,6

Mulleres

9.794,8

671,6

274,6

94,3

88,5

214,1

Mulleres Inactivos Total

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005.

80

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 2 Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007

Porcentaxes España Galicia A Coruña Taxas de actividade, paro e ocupación por sexo. Ano 2007 Taxa de actividade Total

España

Taxa de actividade Homes

Mulleres Total Taxa de paro

58,9

Homes

69,3

Mulleres

48,9

Total Taxa de paro

Lugo

54,3 A Coruña

55,2 Lugo

69,3

63,3

64,7

46,055,2

63,3

46,847,7

64,7

46,0

47,7 Ourense

49,5 Pontevedra

57,4

55,1

58,3

66,7

40,749,5

55,1

46,8

Pontevedra

Porcentaxes

58,9 Galicia 48,954,3

Ourense

41,357,4

58,3

40,7

48,8

66,7

41,3

48,8

8,3

7,6

8,3

5,8

5,7

8,1

Homes

Total

8,3

6,4 7,6

5,7 8,3

6,1 5,8

4,6 5,7

4,2 8,1

6,1

Mulleres

Homes

6,4

Mulleres

10,9

10,9 5,7 10,0

10,0 6,1 10,9

10,9 4,6 7,4

7,4 4,2 7,7

7,7 6,1

10,5

Total

54,1

54,150,1

50,150,6

50,644,9

44,946,7

46,752,7

52,7

Homes

64,9

64,959,7

55,862,6

62,6

43,6

43,641,4

41,441,7

41,737,7

37,738,1

38,143,7

43,7

Taxa de ocupación

Taxa de ocupación

Total

Homes

Mulleres Mulleres

59,760,7

60,752,6

10,5

52,655,8

Fonte: Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos segundo a metodoloxía EPA 2005 Nota: oficiais datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005

Taxa de actividade. Mulleres

Taxa de actividade. Homes 75,0

75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0

70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 1997

1998

1999

2000

2001

España

2002

2003

2004

2005

Galicia

2006

1997

2007

1998

1999

2000

2001

2002

2003

España

Taxa de ocupación. Homes

2004

2005

2006

2007

Galicia

Taxa de ocupación. Mulleres

70,0

70,0

65,0

65,0

60,0

60,0

55,0

55,0

50,0

50,0

45,0

45,0

40,0

40,0

35,0

35,0

30,0

30,0

25,0

25,0

20,0

20,0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

España

2004

2005

2006

1997

2007

1998

1999

Galicia

Taxa de paro. Homes

2000

2001

España

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Galicia

Taxa de paro. Mulleres

30,0

30,0

25,0

25,0

20,0

20,0

15,0

15,0

10,0

10,0

5,0

5,0

0,0

0,0 1997

1998

1999

2000

2001

España

2002

2003

2004

Galicia

2005

2006

2007

1997

1998

1999

2000

2001

España

2002

2003

Galicia

Os datos, o primeiro trimestre dede2001 diante,reflicten reflicten a nova definición deestablecida paro establecida no Regulamento Osdende datos, dende o primeiro trimestre 2001 en en diante, a nova definición de paro no Regulamento 1897/2000 da CEda polo asque taxas actividade e paro noneson directamente comparables coas dos períodos anteriores 1897/2000 CEque polo asdetaxas de actividade paro non son directamente comparables coas dos períodos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

81


3 Taxas de actividade por grupos de idade e sexo

Porcentaxes 2003 España

2004

Galicia

España

2005

Galicia

España

2006

Galicia

España

2007

Galicia

España

Galicia

Total Total

55,5

52,2

56,4

53,2

57,4

53,0

58,3

53,6

58,9

54,3

Homes

67,7

62,2

68,1

62,6

68,8

62,6

69,1

62,2

69,3

63,3

Mulleres

43,8

43,0

45,2

44,6

46,4

44,3

48,0

45,8

48,9

46,0

Total

48,5

43,6

49,2

44,0

52,1

46,8

52,7

44,6

52,4

45,0

Homes

54,0

49,2

54,8

50,1

57,2

50,9

57,1

49,9

57,2

53,2

Mulleres

42,7

37,7

43,4

37,7

46,8

42,5

48,1

39,0

47,4

36,6

Total

79,6

80,1

80,6

81,4

80,9

80,0

82,0

81,9

82,8

83,1

Homes

92,5

90,6

92,5

90,5

92,4

89,8

92,5

89,6

92,6

90,6

Mulleres

66,5

69,7

68,3

72,4

69,0

70,4

71,2

74,2

72,7

75,7

Total

17,7

17,8

18,1

18,4

19,1

18,6

19,6

18,2

19,9

18,0

Homes

27,4

24,4

27,5

25,0

28,4

25,5

28,9

24,6

28,7

24,9

9,8

12,8

10,4

13,3

11,5

13,3

12,1

13,3

12,7

12,5

De 16 a 24 anos

De 25 a 54 anos

De 55 e máis anos

Mulleres

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005 No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

82

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 4 Taxas de paro por grupos de idade e sexo

Porcentaxes 2003 España

2004

Galicia

España

2005

Galicia

España

2006

Galicia

España

2007

Galicia

España

Galicia

Total Total

11,5

12,7

11,0

13,6

9,2

9,9

8,5

8,5

8,3

7,6

8,4

8,4

8,2

9,2

7,0

7,2

6,3

6,1

6,4

5,7

16,0

18,4

15,0

19,3

12,2

13,5

11,6

11,4

10,9

10,0

Total

22,7

25,7

22,0

25,6

19,7

21,0

17,9

18,0

18,2

15,9

Homes

19,5

17,7

18,7

18,9

16,7

16,4

15,0

14,0

15,2

12,9

Mulleres

27,0

36,7

26,4

35,0

23,5

26,7

21,6

23,3

21,9

20,5

10,3

11,9

9,8

12,9

8,0

9,0

7,5

7,7

7,2

7,1

Homes Mulleres De 16 a 24 anos

De 25 a 54 anos Total Homes

7,1

7,6

6,9

8,0

5,9

6,3

5,4

5,1

5,4

5,0

14,8

17,3

13,8

18,9

10,9

12,5

10,5

10,9

9,7

9,5

Total

6,7

6,3

6,8

8,1

5,9

6,2

5,4

5,9

5,6

5,1

Homes

5,7

4,9

5,8

7,7

5,2

5,0

4,6

5,7

4,6

4,4

Mulleres

9,0

8,2

9,0

8,7

7,2

8,1

7,1

6,1

7,4

6,0

Mulleres De 55 e máis anos

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005 No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

83


5 Poboación ocupada por sectores económicos e sexo (medias anuais)

Miles de persoas 2003

2004

España

Galicia

Total

17.296,0

Homes

10.652,9 6.643,1

2005

2006

España

Galicia

España

Galicia

1.069,4

17.970,9

1.083,6

18.973,3 1.130,1

637,6

10.934,3

639,4

11.388,8

655,9

431,8

7.036,6

444,2

7.584,5

135,6

988,9

124,6

España

2007 Galicia

España

Galicia

19.747,7 1.164,2

20.356,0

1.193,4

11.742,6

661,4

11.987,2

678,3

474,2

8.005,1

502,9

8.368,8

515,0

1.000,7

120,9

944,3

110,9

925,5

103,1

Total

Mulleres

Agricultura e pesca Total

991,0

Homes

724,7

71,6

728,6

66,4

731,2

67,8

681,3

60,7

675,2

60,1

Mulleres

266,4

64,0

260,4

58,2

269,5

53,2

262,9

50,2

250,3

42,9

Total

3.200,8

206,2

3.210,9

206,6

3.279,9

217,4

3.292,1

213,9

3.261,8

217,3

Homes

2.426,2

150,0

2.420,5

148,6

2.467,0

152,4

2.501,0

152,1

2.441,5

154,5

774,6

56,3

790,5

58,1

813,0

65,0

791,1

61,8

820,3

62,8

Total

2.101,7

125,4

2.253,2

130,9

2.357,2

125,0

2.542,9

138,9

2.697,3

147,3

Homes

1.990,5

121,2

2.134,3

123,8

2.230,1

118,3

2.408,5

129,8

2.544,7

135,9

111,2

4,2

118,9

7,1

127,1

6,7

134,4

9,2

152,6

11,3

Industria

Mulleres Construción

Mulleres Servizos Total

11.002,5

602,1

11.517,8

621,5

12.335,3

666,7

12.968,4

700,5

13.471,3

725,7

Homes

5.511,6

294,8

5.650,9

300,7

5.960,5

317,4

6.151,7

318,8

6.325,8

327,7

Mulleres

5.491,0

307,3

5.866,9

320,8

6.374,8

349,3

6.816,7

381,7

7.145,5

397,9

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

6 Poboación ocupada por sectores económicos (medias anuais). Ano 2007

Miles de persoas España Todos os sectores Agricultura e pesca

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

20.356,0

1.193,4

494,8

139,3

136,4

422,8

925,5

103,1

33,1

29,4

11,4

29,3

Industria

3.261,8

217,3

82,8

18,3

26,7

89,6

Construción

2.697,3

147,3

62,3

16,8

16,4

51,8

13.471,3

725,7

316,7

74,8

82,0

252,1

Servizos

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005.

84

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 7 Poboación ocupada por situación profesional e sexo (medias anuais)

Miles de persoas 2003

2004 España

2005 Galicia

España

2006

España

Galicia

Galicia

Total

17.296,0

1.069,4

17.970,9 1.083,6

18.973,2 1.130,1

Homes

10.652,9

637,6

10.934,3

639,4

11.388,8

655,9

6.643,1

431,8

7.036,6

444,2

7.584,4

España

2007 Galicia

España

Galicia

19.747,7 1.164,2

20.356,0

1.193,4

11.742,6

661,4

11.987,2

678,3

474,2

8.005,1

502,9

8.368,8

515,0 249,0

Total

Mulleres

Empresarios ou membros de cooperativas Total

2.873,6

250,8

2.973,0

249,3

3.138,6

252,4

3.257,7

249,3

3.364,8

Homes

2.086,9

151,6

2.137,2

152,6

2.220,5

154,7

2.309,5

145,7

2.371,1

147,3

786,7

99,2

835,9

96,6

918,2

97,7

948,0

103,7

993,7

101,7

274,2

30,2

258,8

32,4

306,8

35,2

264,5

23,4

221,9

21,5

Mulleres Axudas familiares Total Homes Mulleres

98,9

9,6

92,3

9,7

127,6

14,0

108,6

9,3

88,1

9,4

175,3

20,7

166,5

22,8

179,2

21,2

155,9

14,0

133,7

12,1

Asalariados Total

14.127,4

787,8

14.720,8

800,9

15.502,0

840,9

16.208,1

890,7

16.760,0

922,0

Homes

8.454,0

476,1

8.695,4

476,6

9.025,5

486,6

9.313,9

505,8

9.521,8

521,1

Mulleres

5.673,4

311,7

6.025,4

324,4

6.476,5

354,2

6.894,3

384,9

7.238,3

401,0

Total

20,8

0,6

18,3

1,0

25,8

1,5

17,4

0,8

9,3

0,9

Homes

13,1

0,3

9,5

0,6

15,2

0,5

10,6

0,5

6,2

0,6

7,7

0,3

8,9

0,5

10,6

1,1

6,8

0,2

3,1

0,3

Outros

Mulleres

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario, o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA.

8 Poboación inactiva por situación de inactividade (medias anuais). Ano 2007

Miles de persoas España Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

15.473,0

1.088,9

437,6

162,1

147,6

341,7

2.271,0

162,6

73,3

20,0

17,4

51,9

Xubilado ou pensionista

6.877,4

573,5

215,6

104,0

88,9

164,9

Labores do fogar

4.885,6

243,5

103,9

24,9

27,8

86,8

Incapacidade permanente

1.026,6

91,9

37,7

10,2

11,9

32,1

412,4

17,3

7,1

2,8

1,6

5,9

Estudante

Outra

Fonte: INE. Encuesta de población activa. Extraído de http://www.ine.es [4 de xullo, 2008] Nota: datos oficiais segundo a metodoloxía EPA 2005.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

85


9 Número medio de activos, ocupados e inactivos por vivenda. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Número medio de activos

1,3

1,3

1,2

1,1

1,5

Número medio de ocupados

1,2

1,2

1,1

1,1

1,4

Número medio de inactivos

1,1

1,1

1,3

1,2

1,1

Fonte: INE. Encuesta de población activa

10 Características do paro rexistrado. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2007

Galicia Total do paro rexistrado

A Coruña

150.546

61.635

Homes

54.666

22.596

Mulleres

95.881

39.039

Ata 24 anos

15.240

5.841

25-39 “

57.181

23.947

Lugo

Ourense

14.978

Pontevedra

19.015

54.919

6.014

6.904

19.152

8.964

12.111

35.766

1.771

1.753

5.875

5.532

6.129

21.572

Por sexo

Por idade

40-54 “

47.540

19.553

4.597

6.083

17.307

55 e máis anos

30.586

12.295

3.079

5.049

10.164

4.626

1.569

476

567

2.014

Por sectores Agricultura e pesca Industria

23.677

9.822

1.518

3.048

9.289

Construción

15.217

6.442

1.703

2.333

4.739

Servizos

84.225

34.820

8.718

10.291

30.398

Sen emprego anterior

22.803

8.984

2.564

2.776

8.480

Por profesións Dirección de empresas e das administracións públicas

1.097

498

70

102

428

Técnicos e profesionais científicos e intelectuais

11.223

5.118

1.157

1.194

3.753

Técnicos e profesionais de apoio

12.793

5.611

1.322

1.258

4.601

Empregados de tipo administrativo

16.619

6.938

1.567

2.063

6.051

Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio

36.554

14.330

4.070

4.915

13.240

Traballadores cualificados na agricultura e na pesca

4.720

1.689

491

699

1.839

Artesáns de traball. cualif. das ind. manufact., construc. e minería ; agás oper. instalacións e maquinaria

20.147

8.191

1.986

2.251

7.720

Operadores de máquinas e instalacións, montadores

12.031

5.188

1.019

1.599

4.224

Traballadores non cualificados

35.292

14.041

3.285

4.926

13.041

73

31

12

9

21

Forzas armadas Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de empleo.

86

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 11 Demandas e ofertas de emprego activas, e colocacións rexistradas. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Demandas de emprego pendentes Total

195.682

79.679

20.560

25.200

70.243

De parados (paro rexistrado)

150.546

61.635

14.978

19.015

54.919

106.180

44.647

15.245

14.540

31.748

23.562

7.706

3.540

3.961

8.355

Postos ofrecidos Altas de ofertas Baixas de ofertas por colocación Colocacións Total

830.642

359.146

73.981

63.706

333.809

de demandas activas

265.516

105.976

27.574

26.347

105.619

outras colocacións

565.126

253.170

46.407

37.359

228.190

Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de empleo. Extraído de: http://www.inem.es [8 de xullo, 2008]

12 Contratos de traballo iniciais, segundo o tipo de contrato, e contratos convertidos en indefinidos. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Indefinido ordinario

989.589

33.845

14.307

4.478

2.759

12.301

Indefinido fomento do emprego

315.489

14.860

5.813

1.853

1.778

5.416

13.096

837

364

91

63

319

Obra ou servizo

6.863.482

299.237

135.217

23.162

25.056

115.802

Eventual por circunstancias da produción

7.673.381

335.506

143.322

27.130

22.532

142.522

Interinidade

1.491.771

86.533

36.707

7.659

7.247

34.920

16.739

1.110

381

131

113

485

Substitución

34.618

1.789

543

138

123

985

Xubilación parcial

29.445

1.627

531

114

109

873

1.978

59

41

2

8

8

Minusválidos

Temporal minusválidos

Substitución xubilación 64 anos Prácticas Formación Outros Total contratos iniciais Contratos convertidos a indefinidos

81.017

7.048

3.769

609

420

2.250

109.407

12.879

4.824

1.668

1.760

4.627

99.886

20.136

6.894

5.845

1.769

5.628

17.719.898

815.466

352.713

72.880

63.737

326.136

902.210

49.166

20.725

5.420

4.560

18.461

Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de contratos registrados. Extraído de http://www.inem.es [8 de xullo, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

87


13 Regulación de emprego. Traballadores afectados por expedientes autorizados. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Traballadores afectados Redución

226

1

0

1

0

0

Suspensión

32.433

2.375

1.023

118

12

1.222

Extinción

25.742

779

352

55

85

287

Total

58.401

3.155

1.375

174

97

1.509

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Estadística de regulación de empleo. Extraído de http://www.mtin.es

14 Conciliacións individuais e colectivas. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Conciliacións colectivas Empresas afectadas

110

36

22

2

40

37.569

5.152

617

412

27.628

6.417

2.617

685

540

2.575

Con avinza

2.620

1.084

238

230

1.068

Sen avinza e outras resolucións

3.797

1.533

447

310

1.507

538

191

32

32

283

Traballadores afectados Conciliacións individuais segundo motivo Conciliacións en despedimento

Conciliacións por sanción Con avinza Sen avinza e outras resolucións Conciliacións por reclamación de cantidade Con avinza Sen avinza e outras resolucións Conciliacións por outros motivos Con avinza Sen avinza e outras resolucións Total de conciliacións individuais

41

12

1

8

20

497

179

31

24

263

9.196

3.938

999

825

3.434

773

327

72

50

324

8.423

3.611

927

775

3.110

7.358

6.152

258

261

687

163

66

34

26

37

7.195

6.086

224

235

650

23.509

12.898

1.974

1.658

6.979

Fonte: Consellería de Traballo. Anuario de Estatísticas Sociolaborais Nota: en conciliacións colectivas, a suma por provincias non coincide co total de Galicia porque hai conciliacións terminadas na Dirección Xeral de Relacións Laborais que non se poden desagregar por provincia

88

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 15 Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2007. Datos provisionais

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Autonómicos

Galicia

Interautonómicos

España

Convenios de empresa Núm. de convenios

90

35

25

120

24

294

329

3.941

7.396

2.830

2.551

23.686

4.347

40.810

509.809

1.128.090

3,5

3,2

2,8

3,0

2,7

3,1

3,3

2,6

15

16

17

27

12

87

125

1.250

89.531

21.144

30.275

138.628

17.817

297.395

2.875.270

9.255.893

3,4

3,5

3,3

4,1

3,5

3,7

4,1

3,1

Núm. de convenios

105

51

42

147

36

381

454

5.191

Empresas afectadas

12.224

7.400

6.362

15.811

3.835

45.632

310.789

1.249.808

Traballadores afectados

96.927 23.974

32.826

162.314

3,3

4,0

Traballadores afectados % de aumento salarial pactado Convenios doutro ámbito Núm. de convenios Traballadores afectados % de aumento salarial pactado Total de convenios

% de aumento salarial pactado

3,4

3,4

22.164 338.205 3,4

3,7

3.385.079 10.383.983 4,0

3,1

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Estadística de convenios colectivos de trabajo, 2006-2007 Avance. Extraído de http:// www.mtin.es [8 de xullo, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

89


16 Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total folgas Folgas realizadas Días de folga

58

29

2

0

27

390

235

10

0

145

Traballadores participantes

100.088

5.236

28

0

94.824

Xornadas non traballadas

391.081

17.200

182

0

373.699

55

29

2

0

24

Folgas de empresa Folgas realizadas Días de folga Traballadores participantes Xornadas non traballadas

372

235

10

0

127

8.029

5.236

28

0

2.765

26.432

17.200

182

0

9.050

3

0

0

0

3

Folgas de sector Folgas realizadas Días de folga Traballadores participantes Xornadas non traballadas

18

0

0

0

18

92.059

0

0

0

92.059

364.649

0

0

0

364.649

Fonte: Consellería de Traballo. Anuario de Estatísticas Sociolaborais

90

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 17 Accidentes de traballo con baixa segundo a gravidade e o sector económico. Ano 2007

Galicia Total In itinere

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

56.818

23.426

5.185

4.795

23.412

4.970

1.871

314

338

2.447

51.848

21.555

4.871

4.457

20.965

1.520

472

433

240

375

Total (en xornada de traballo) Total Agricultura Pesca

1.552

667

240

0

645

Industria

17.662

6.335

1.268

1.624

8.435

Construción

13.319

6.002

1.278

1.151

4.888

Servizos

17.795

8.079

1.652

1.442

6.622

50.939

21.238

4.768

4.371

20.562

1.456

458

409

230

359

Leves Total Agricultura Pesca

1.460

642

227

0

591

Industria

17.428

6.259

1.253

1.605

8.311

Construción

13.037

5.884

1.264

1.119

4.770

Servizos

17.558

7.995

1.615

1.417

6.531

834

291

83

79

381

58

12

20

10

16

Graves Total Agricultura Pesca

80

24

7

-

49

Industria

222

70

15

18

119

Construción

258

108

12

27

111

Servizos

216

77

29

24

86

75

26

20

7

22

6

2

4

0

0

Pesca

12

1

6

0

5

Industria

12

6

0

1

5

Construción

24

10

2

5

7

Servizos

21

7

8

1

5

Mortais Total Agricultura

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade laboral de Galicia

18 Enfermidades profesionais con baixa segundo sector económico. Ano 2007

Galicia Total Agricultura Pesca Industria Construción Servizos

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

704

164

28

136

376

9

1

1

3

4

16

1

1

0

14

379

45

12

110

212

81

35

3

3

40

219

82

11

20

106

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade laboral en Galicia

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

91


19 Índices de incidencia de accidentes laborais

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total accidentes (1) 1995

60,6

49,5

48,8

41,2

44,7

55,6

1996

61,9

50,5

49,8

39,5

45,3

57,6

1997

64,9

52,6

50,5

41,3

48,9

61,4

1998

68,3

55,5

52,5

42,3

50,4

67,4

1999

74,4

60,3

60,0

45,9

52,7

77,6

2000

75,6

61,9

59,7

47,6

52,5

72,6

2001

73,5

63,9

61,9

48,7

55,0

74,5

2002

70,6

64,0

62,9

47,1

54,1

74,3

2003

63,9

60,6

59,0

44,9

50,9

70,9

2004

61,4

60,2

58,6

41,8

49,7

71,4

2005

60,1

59,3

58,1

44,5

49,8

68,5

2006

58,8

57,7

56,8

42,1

48,9

66,6

2007

57,6

59,2

59,0

45,2

51,8

66,2

10,1

17,5

18,2

17,0

22,2

15,3

1996

9,8

14,8

17,6

16,6

9,8

12,7

1997

10,1

16,5

16,2

14,7

20,5

16,4

1998

9,8

18,0

19,1

15,0

11,1

20,4

1999

9,4

17,3

18,7

16,1

12,5

20,0

2000

9,2

17,6

18,2

14,8

13,6

19,2

2001

8,0

13,6

15,2

12,6

12,0

12,8

2002

8,3

13,7

13,5

14,6

15,8

13,1

2003

7,4

12,3

12,1

16,3

9,1

12,1

2004

6,8

11,1

9,5

15,1

5,1

13,1

2005

6,3

12,6

10,4

18,7

8,7

14,1

2006

6,1

9,3

8,9

10,5

10,8

8,9

2007

5,1

8,6

7,1

18,5

8,1

7,0

Accidentes mortais (2) 1995

Fonte: Consellería de Traballo. Sinistralidade laboral en Galicia. Extraído de http://traballo.xunta.es [26 de novembro, 2007] Ministerio de Trabajo e Inmigración para os datos de España Nota: (1) Índice de incidencia = Accidentes x 1.000 / Núm. medio de persoas expostas. (2) Índice de incidencia = Accidentes mortais x 100.000 / Núm. de persoas expostas. Persoas expostas: poboación afiliada á Seguridade Social con continxencia de accidente de traballo cuberta.

92

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


MUNDO LABORAL 5 20 Afiliacións á seguridade social en alta laboral. Ano 2007

Medias anuais en miles de persoas España Réxime xeral

Galicia

A Coruña

14.706,8

781,0

332,5

Lugo

Ourense

83,6

79,0

Pontevedra 285,8

Réximes especiais R.E. agrario

968,9

53,0

18,8

19,9

5,1

9,1

por conta propia

247,9

48,5

17,5

18,5

4,7

7,7

por conta allea

721,0

4,5

1,4

1,3

0,4

1,4

70,7

26,2

6,9

2,2

0,0

17,1

3.121,7

190,5

77,0

24,0

24,3

65,2

R.E. do mar R.E. traballadores autónomos R.E. minería do carbón

8,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

275,5

19,4

7,9

2,7

2,8

6,0

19.152,3

1.070,1

443,3

132,4

111,3

383,2

R.E. empregados do fogar Total traballadores afiliados

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales. Extraído de http://www.mtin.es [8 de xullo, 2008]

21 Emprego, desemprego e pensións nas fontes tributarias. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Emprego Asalariados Salario medio anual

19.070.349

1.104.232

458.565

124.746

116.655

404.266

16.849

15.678

16.539

14.592

14.693

15.322

3.352.806

208.870

86.074

21.364

24.092

77.340

3.003

2.910

3.052

2.801

2.971

2.763

8.263.706

720.022

278.914

117.280

106.113

217.715

10.215

8.883

9.402

8.316

8.120

8.895

Desemprego Desempregados Prestación media anual Pensións Pensionistas Pensión media anual

Fonte: AEAT. Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Extraído de http://www.aeat.es [11 de outubro de 2007]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

93


22 Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2007

Euros España Custo total bruto Soldos e salarios

Total

Industria

27.673,0

31.854,5

Galicia

Construción

Servizos

Total

Industria

Construción

Servizos

26.820,8 26.745,6

23.898,8 26.933,3

23.135,7

23.021,9

18.788,6 19.703,5

17.254,8

19.516,2

16.089,8

16.735,9

20.157,9

22.939,9

Cotizacións obrigatorias

6.305,0

7.260,1

6.866,8

5.935,8

5.643,4

6.409,4

6.016,5

5.290,3

Cotizacións voluntarias

188,1

299,2

116,9

174,8

182,8

255,2

196,1

154,1

Prestacións sociais directas

267,9

345,2

121,7

278,0

211,9

249,6

93,3

226,6

Indemnnizacións por despedimento

246,2

567,6

106,4

189,4

97,6

157,1

106,2

75,7

Gastos en formación profesional

95,6

118,2

36,3

102,4

85,2

121,9

33,3

84,6

Gastos en transporte

22,1

48,1

33,9

12,9

15,3

24,4

34,8

7,5

Gastos de carácter social

39,8

68,1

10,9

38,6

36,4

50,8

13,7

36,7

350,5

208,2

739,5

310,1

371,4

148,8

551,8

410,7

266,9

343,8

221,4

256,0

300,2

351,3

287,9

285,7

27.406,1

31.510,7

23.598,5 26.582,1

22.847,8

22.736,2

Outros gastos Subvencións e deducións Custo total neto

26.599,4 26.489,5

Fonte: INE. Encuesta Anual de Coste Laboral. Extraído de http://www.ine.es [5 de setembro, 2008]

94

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


6 benestar e participación social

1. Perceptores de prestacións por desemprego (medias anuais). Ano 2007 2. Fondo de Garantía Salarial. Importe total das prestacións acordadas segundo a modalidade. Ano 2007 3. Número de pensións contributivas en vigor e importe medio segundo as clases. Ano 2006 4. Número de beneficiarios de prestacións non contributivas segundo o tipo de prestación. Ano 2007 5. Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Ano 2007 6. Fogares segundo o intervalo de ingresos netos mensuais. Ano 2007 7. Fogares segundo a tipoloxía de ingresos. Ano 2007 8. Taxa de risco de pobreza 9. Número e porcentaxe de fogares con gasto en diferentes conceptos. Galicia. Ano 2007 10. Gasto medio mensual do fogar en diferentes conceptos. Ano 2007 11. Gasto en consumo final dos fogares por grandes grupos de gasto. Ano 2006 12. Rexistro da propiedade e actividade notarial. Ano 2006 13. Penal. Condenados segundo o tipo de delito. Ano 2006 14. Penal. Menores segundo a infracción cometida. Ano 2006 15. Arrendamentos urbanos segundo a causa de litixio. Ano 2006 16. Asuntos penais (xulgados de paz) segundo o tipo de asunto. Ano 2006 17. Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo o xénero e a persoa causante do maltrato. Ano 2006 18. Eleccións ao Congreso de deputados, marzo de 2008


Prestacións Prestacións por desemprego

Son prestacións que protexen a situación de desemprego, poden ser de varios tipos: • Nivel contributivo. Prestación por desemprego: refírese a aquela situación de desemprego das persoas que, querendo e podendo traballar, perdan o seu traballo de forma temporal ou definitiva ou vexan reducida, temporalmente polo menos, nunha terceira parte a súa xornada laboral, por expediente de regulación de emprego, coa correspondente perda ou redución análoga de salarios, por algunhas das causas establecidas como situacións legais de desemprego. • Nivel asistencial. Subsidio por desemprego: poderán ser beneficiarios do subsidio por desemprego os parados que, figurando inscritos como demandantes de emprego, sen teren rexeitado oferta de emprego adecuada nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais, e carecendo de rendas de calquera natureza superiores, en cómputo mensual, ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das dúas pagas extraordinarias, se encontren nalgunha das situacións contempladas para o dito subsidio. • Renda activa de inserción: o obxectivo do programa é incrementar as oportunidades de retorno ao mercado de traballo dos traballadores desempregados con especiais necesidades económicas e dificultades para atopar emprego.

Fondo de Garantía Salarial

É un organismo autónomo de carácter administrativo dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais que ten por finalidade a xestión das prestacións de garantía salarial contempladas no artigo 33 do Estatuto dos Traballadores, segundo a redacción dada polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, destinadas a garantirlles aos traballadores a percepción de salarios debidos e indemnizacións pendentes de pago. Tal protección é cuberta polo citado organismo, que se financia con cotizacións empresariais específicas e cos ingresos provenientes da súa obrigatoria subrogación dos dereitos e accións dos traballadores fronte aos empresarios debedores. • As prestacións por insolvencia inclúen o importe das indemnizacións e dos salarios pendentes de pago motivados pola declaración de insolvencia das empresas, suspensión de pagos, quebra, concurso de acredores e forza maior, así como os salarios de tramitación acordados pola xurisdición competente. • As prestacións por regulación inclúen, unicamente, as indemnizacións correspondentes ao 40 por cento da indemnización legal que lles corresponda aos traballadores de empresas de menos de 25 traballadores nos casos de despedimento colectivo e despedimento por causas obxectivas derivadas da necesidade de amortizar postos de traballo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Pensión contributiva da Seguridade Social

Son prestacións económicas e de duración indefinida, aínda que non sempre, nas que a concesión está xeralmente supeditada a unha previa relación xurídica coa Seguridade Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos, etc.), sempre que se cumpran os demais requisitos esixidos. A súa contía determínase en función das achegas efectuadas polo traballador e o empresario, se se trata de traballadores por conta allea, durante o período considerado para os efectos da base reguladora da pensión de que se trate. As clases de pensións son: incapacidade permanente, xubilación e morte e supervivencia.

Pensión de incapacidade permanente

É a pensión percibida polo traballador que, despois de estar sometido ao tratamento prescrito e ser dado de alta médica, presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, susceptibles de determinación obxectiva e previsiblemente definitiva, que diminúen ou anulan a súa capacidade laboral.

Pensión de xubilación

Consiste na pensión vitalicia concedida aos traballadores nas condicións, contía e forma que regulamentariamente se determinan cando, logo de acadar a idade establecida, cesen ou xa cesasen no traballo.

Pensión de morte e supervivencia

Son as pensións que se outorgan no caso de morte do traballador, calquera que fose a súa causa, e son as seguintes: pensión de viuvez, pensión de orfandade e pensión vitalicia ou subsidio temporal a favor de familiares.

Renda de integración social de Galicia. RISGA

É unha prestación económica asistencial que trata de lles garantir un mínimo de subsistencia persoal a cidadáns entre 25 e 65 anos, que aínda que teñan idade laboral e non teñan causa legal de incapacidade física ou psíquica, non teñen os recursos mínimos necesarios para cubrir as necesidades máis urxentes. Pretende a reinserción social e laboral desas persoas.

Pensións non contributivas da Seguridade Social

Son prestacións periódicas vitalicias ou de duración indeterminada a favor de persoas que non cotizaran nunca, ou ben non o fixeran o tempo suficiente para acadar prestacións de nivel contributivo pola realización de actividades profesionais. As clases de prestacións son invalidez e xubilación. 96

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 Prestacións da LISMI

As prestacións da Lei de integración social dos minusválidos son prestacións sociais e económicas non contributivas dirixidas a persoas afectadas por unha diminución previsiblemente permanente da que se derive unha minusvalía (ou estar afectadas por un proceso dexenerativo que puidese derivar en minusvalía, nas prestacións que así se estableza expresamente), que non están comprendidas no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social, que non son beneficiarias (nin teñen dereito, por idade ou por calquera outra circunstancia) de prestacións ou axudas de análoga natureza e finalidade e con recursos persoais inferiores en contía ao 70 por cento, en cómputo anual, do salario mínimo interprofesional vixente en cada ano. A acción protectora destas prestacións comprende: asistencia sanitaria e prestación farmacéutica, rehabilitación médico-funcional, recuperación profesional, medidas de integración social, subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio por axuda de terceira persoa e subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte.

Prestacións do Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS)

Son prestacións asistenciais económicas individualizadas de caracter periódico a anciáns, enfermos ou inválidos incapacitados para o traballo. Os beneficiarios destas axudas deberán reunir as seguintes condicións: • Carecer de medios económicos para a subsistencia. Considérase que carece dos ditos medios quen percibe durante o ano natural uns ingresos inferiores ao importe mínimo anual destas pensións, xa sexa en concepto de rendas, de pensións ou de calquera outro tipo de retribucións. • Non ter familiares obrigados a atendelos ou, téndoos, carecer estes da posibilidade material de facelo. • Non pertencer a ningunha institución que estea obrigada a prestarlles asistencia. • Non ser propietarios ou usufrutuarios de bens e inmobles que indiquen a existencia de medios materiais suficientes para atender a súa subsistencia. • Ter 66 anos de idade nas axudas por vellez ou atoparse absolutamente incapacitado para toda clase de traballo nos casos de axuda por enfermidade ou invalidez.

Axudas de emerxencia social (AES)

Son prestacións económicas, non contributivas, de carácter extraordinario e pagamento único, destinadas a paliar situacións de urxencia de persoas con fogares independentes afectados por un estado de necesidade. Considéranse situacións de urxencia social aquelas que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente, tales como: gastos imprescindibles para o uso da vivenda habitual ou para o mantemento da habitabilidade ou accesibilidade da vivenda habitual, equipamento mobiliario básico e necesidades primarias (alimentación, vestido, atención sanitaria etc.)

Gastos Gasto en consumo final dos fogares

Corresponde ao gasto efectuado polos fogares co fin de consumir bens e servizos. Os gastos de consumo que se rexistran na “Encuesta continua de presupuestos familiares” refírense ao fluxo non só monetario que destina o fogar e cada un dos seus membros ao pagamento de determinados bens e servizos, senón tamén ao valor dos bens percibidos en concepto de autoconsumo, autosubministración, salario en especie, comidas de balde ou bonificadas e aluguer imputado á vivenda na que reside o fogar (cando o propietario desta ou a ten cedida de balde ou semigratuitamente por outros fogares ou institucións).

Ingresos Tipoloxía do fogar

Atendendo á existencia ou non de núcleos familiares dentro do fogar e á tipoloxía do dito número, clasifícanse os fogares do seguinte xeito: • Fogares sen núcleo: • unipersoais • outros • Fogares compostos por un núcleo: • monoparentais • parella sen fillos • parellas con fillos • Fogares compostos por un núcleo e alguén máis. • Fogares compostos por dous ou máis núcleos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

97


Ingresos netos mensuais do fogar

Son a media mensual dos ingresos netos de todos os membros do fogar no último ano, sexan estes regulares ou non. Por último ano enténdense os doce meses anteriores aos da data da entrevista. Na “Enquisa de condicións de vida das familias” do ano 2002 realizáronse unha serie de cambios. Os cambios na pregunta de ingresos tiveron como consecuencia positiva mellorar a calidade da información recollida e ampliar as variables para analizar, pero tamén tiveron consecuencias negativas como a perda de comparabilidade dos datos do ano 2002 con respecto aos do ano 2001 e 1999, pois os resultados amosaron que neses anos estaban infravalorados os ingresos medios mensuais do fogar, aínda que non é posible saber en que contía.

Tipoloxía de ingresos do fogar

Dentro dun fogar considérase a seguinte tipoloxía de ingresos: • Traballo: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ao traballo, xa sexa por conta propia ou allea. O fogar pode ter, ademais, outros ingresos que non son debidos a pensións ou subsidios. • Prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ás pensións contributivas ou non contributivas, subsidios e prestacións por desemprego ou outros subsidios e prestacións sociais. O fogar pode ter, ademais, outros ingresos que non son debidos ao traballo. • Traballo e prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ao traballo e tamén a pensións e/ou subsidios. O fogar pode ter outros ingresos debidos a outras fontes. • Nin traballo nin prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ás rendas da propiedade ou do capital, rendas de compañías de seguros, transferencias doutros fogares ou outro tipo de ingresos que non sexan debidos ao traballo nin ás pensións ou subsidios.

Ingreso equivalente do fogar

Son os ingresos netos mensuais do fogar divididos pola raíz cadrada do seu número de membros. Este concepto corrixe o efecto do número de persoas no volume de ingresos do fogar e fai comparables os ingresos de fogares con distinto número de membros.

Taxa de risco de pobreza

A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60 % da mediana de ingresos equivalentes.

Xustiza Organización da Administración de xustiza

A organización xudicial en España réxese polo principio de unidade xurisdicional. Todos os xuíces e maxistrados forman parte dunha mesma carreira. Sen prexuízo do anterior, existe unha división por ordes xurisdicionais atendendo á materia: • Civil: que tamén inclúe as materias mercantís e de familia. • Penal: que trata da materia criminal. • Contencioso-administrativa: que inclúe aqueles conflitos nos que estean implicadas as administracións públicas. • Social: que abrangue os conflitos laborais e da Seguridade Social.

Tribunal Superior de Xustiza

O Tribunal Superior de Xustiza das comunidades autónomas culminará a organización xudicial no ámbito territorial daquelas, sen prexuízo da xurisdición que lle corresponde ao Tribunal Supremo. O Tribunal Superior de Xustiza estará integrado polas salas do civil e do penal, do contencioso-administrativo e do social.

Audiencias provinciais

Terán a súa sede na capital da provincia, da que tomarán o seu nome, e estenderán a súa xurisdición a toda ela.

Xulgados de paz

En cada municipio onde non exista xulgado de primeira instancia e instrución, e con xurisdición no termo correspondente, haberá un xulgado de paz. Os xulgados de paz coñecerán, na orde civil, da substanciación en primeira instancia, fallo e execución dos procesos que a lei determine. Cumprirán tamén funcións de rexistro civil e as demais que a lei lles atribúa. Na orde penal, coñecerán en primeira instancia dos procesos por faltas que lles atribúa a lei. Poderán intervir, igualmente, en actuacións penais de prevención ou por delegación e naquelas outras que sinalen as leis.

98

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 Xulgados de primeira instancia e instrución

En cada partido haberá un ou máis xulgados de primeira instancia e instrución con sede na capital daquel e xurisdición en todo o seu ámbito territorial. Os xulgados de primeira instancia coñecerán na orde civil: • En primeira instancia, dos xuízos que non veñan atribuídos a outros xulgados ou tribunais. • Dos actos de xurisdición voluntaria nos termos que prevexan as leis. • Dos recursos que estableza a lei contra as resolucións dos xulgados de paz do partido. • Das cuestións de competencia en materia civil entre os xulgados de paz do partido. • Das solicitudes de recoñecemento e execución de sentenzas e demais resolucións xudiciais e arbitrais estranxeiras (a non ser que, de acordo cos tratados e outras normas internacionais, lle corresponda o seu coñecemento a outro xulgado ou tribunal). • Os xulgados de instrución coñecerán na orde penal: • Da instrución das causas por delito tal que o seu axuizamento lles corresponda ás audiencias provinciais e aos xulgados do penal, agás daquelas causas que sexan competencia dos xulgados de violencia sobre a muller. Correspóndelles, así mesmo, ditar sentenza de conformidade coa acusación nos casos establecidos pola lei. • Do coñecemento e fallo dos xuízos de faltas, agás os que sexan competencia dos xuíces de paz, ou dos xulgados de violencia sobre a muller. • Dos procedementos de habeas corpus. • Dos recursos que estableza a lei contra as resolucións ditadas polos xulgados de paz do partido e das cuestións de competencia entre estes. • Da adopción da orde de protección ás vítimas de violencia sobre a muller cando estea desenvolvendo funcións de garda, sempre que non poida ser adoptada polo xulgado de violencia sobre a muller.

Rexistro civil

O rexistro civil estará a cargo dos xuíces de primeira instancia e, por delegación destes, dos de paz, de conformidade co que estableza a lei e sen prexuízo do que se dispoña nela para os demais rexistros civís. A Lei de planta determinará as poboacións nas que un ou varios xuíces desempeñarán con exclusividade funcións de rexistro civil e, nas cidades nas que houbese máis dun xulgado de primeira instancia, cal ou cales se encargarán do rexistro civil.

Xulgados do penal

En cada provincia, e con sede na súa capital, haberá un ou varios xulgados do penal que tomarán a súa denominación da poboación onde teñan a súa sede e que axuizarán as causas por delito que a lei determine.

Xulgados do contencioso-administrativo

En cada provincia, con xurisdición en toda ela e sede na súa capital, haberá un ou máis xulgados do contencioso-administrativo. Cando o volume de asuntos o requira, poderán establecerse un ou máis xulgados do contencioso-administrativo nas poboacións que por lei se determinen. Estes tomarán a denominación do municipio da súa sede e estenderán a súa xurisdición ao partido correspondente. Os xulgados do contencioso-administrativo coñecerán, en primeira ou única instancia, dos recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente lles atribúa a lei.

Xulgados do social

En cada provincia, con xurisdición en toda ela e sede na súa capital, haberá un ou máis xulgados do social. Tamén poderán establecerse en poboacións distintas da capital de provincia cando as necesidades do servizo ou a proximidade a determinados núcleos de traballo o aconsellen, e delimitarase, en tal caso, o ámbito da súa xurisdición. Os xulgados do social coñecerán, en primeira ou única instancia, os procesos sobre materias propias desta orde xurisdicional que non estean atribuídos a outros órganos da orde.

Xulgados de vixilancia penal

En cada provincia, e dentro da orde xurisdicional penal, haberá un ou varios xulgados de vixilancia penal, que terán as funcións xurisdicionais previstas na Lei xeral penitenciaria en materia de execución de penas privativas de liberdade e medidas de seguridade, control xurisdicional da potestade disciplinaria das autoridades penitenciarias, amparo dos dereitos e beneficios dos internos nos establecementos penitenciarios e demais que sinale a lei.

Xulgados de menores

En cada provincia, con xurisdición en toda ela e sede na súa capital, haberá un ou máis xulgados de menores. No entanto, cando o volume de traballo o aconselle, poderán establecerse xulgados de menores con xurisdición nun partido determinado ou agrupación de partidos ou ben en dúas ou máis provincias da mesma comunidade autónoma. Correspóndelles aos xuíces de menores o exercicio das funcións que establezan as leis para cos menores que incorresen en condutas tipificadas pola lei como delito ou falta e aquelas outras que, en relación cos menores de idade, lles atribúan as leis. A estatística do penal abarca en primeiro lugar a estatística de condenados, que estuda as sentenzas condenatorias ditadas polo xulgados de primeira instancia e instrución, xulgados de instrución, xulgados do penal, xulgados de violencia sobre a muller e as seccións penais ou mixtas das Audiencias Provinciais; e en segundo lugar,a estatística de menores, que investiga as sentenzas condenatorias ditadas polos xulgados de menores. GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

99


Na estatística de condenados, solicítase información sobre datos do delincuente, tanto persoais (xénero, idade e nacionalidade) como relativos á sentenza (responsabilidade criminal, circunstancias modificativas e existencia de responsabilidade civil). Así mesmo, recóllense datos relativos ao delito (tipo, pena e forma comisiva). Na estatística de menores, recóllese información sobre datos persoais (xénero e idade), sobre a infracción penal cometida e a medida adoptada. A estatística do contencioso administrativo recolle unicamente a información procedente dos Tribunais Superiores de Xustiza. A estatística de arrendamentos urbanos pretende dar a coñecer a litixiosidade sobre un feito socioeconómico relevante, como a tenza da vivenda en arrendamento. Investígase o obxecto do preito e o pronunciamento das sentenzas ditadas polos xulgados de primeira instancia e xulgados de primeira instancia e instrución. A estatística dos xulgados de paz, trata de seguir a actividade destes órganos xudiciais nos ámbitos civil e penal.

Vítimas de malos tratos no ámbito familiar

No ano 2000 inclúense os delitos e faltas de lesións, malos tratos no ámbito familiar, trato degradante e inxurias. A partir do ano 2001 engádense as vítimas de homicidio doloso, asasinato, indución/cooperación ao suicidio, detención ilegal, secuestro, ameazas, coaccións, tortura, violación de domicilio, agresión sexual, agresión sexual con penetración, abuso sexual, abuso sexual con penetración, corrupción de menores e incapaces, coacción á prostitución, calumnias, malos tratos de obra sen lesión e apoderamento dun menor contra resolución xudicial. A partir do ano 2004, engádense as vítimas de mutilación xenital, malos tratos habituais no ámbito familiar e subtracción de menores. A partir do ano 2002, a relación de cónxuxe abrangue, ademais, separado/divorciado, compañeiro sentimental, ex-compañeiro sentimental, mozo, ex-mozo.

Eleccións Censo electoral

Contén a inscrición das persoas que reúnan os requisitos para ser elector e non estean privadas, definitiva ou temporalmente, do dereito de sufraxio. O censo electoral está composto polo censo de electores residentes en España e polo censo dos electores residentes ausentes que viven no estranxeiro.

Censo de escrutinio

É aquel que se obtén do censo electoral tras as reclamacións presentadas na propia mesa electoral o día da celebración das eleccións.

Votantes

Son aqueles individuos incluídos no censo electoral que o día da votación fixeron efectivo o seu dereito a sufraxio.

Votos en branco

Considérase como voto en branco, pero válido, o sobre que non conteña papeleta.

Votos nulos

É nulo o voto emitido en sobre ou papeleta diferente do modelo oficial, así como o emitido en papeleta sen sobre ou en sobre que conteña máis dunha papeleta de distinta candidatura. No suposto de conter máis dunha papeleta da mesma candidatura, computarase como un só voto válido.

100

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 1 Perceptores de prestacións por desemprego (medias anuais). Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Con prestacións económicas Contributiva desemprego

771.600

Contributiva traballadores eventuais agrarios Asistenciais subsidio Renda activa de inserción Total perceptores

42.779

18.301

4.149

4.492

15.838

8.605

92

20

22

10

40

373.891

30.809

12.701

3.310

4.501

10.297

65.600

5.671

2.217

619

945

1.890

1.219.696

79.351

33.238

8.099

9.948

28.066

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales. Extraído de http://www.mtin. es [1 de outubro, 2008] Nota: no total de España de perceptores non se inclúen os beneficiarios do subsidio de traballadores eventuais agrarios nin os de renda agraria, xa que en Galicia non os hai.

2 Fondo de Garantía Salarial. Importe total das prestacións acordadas segundo a modalidade. Ano 2007

Miles de euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Por insolvencia Salarios

147.323,8

4.889,0

2.068,5

623,3

382,2

1.815,0

Indemnizacións

175.366,5

4.142,3

2.026,5

305,6

338,6

1.471,6

Total

322.690,3

9.031,3

4.095,0

928,9

720,8

3.286,6

57.825,5

1.667,6

1.084,8

189,7

73,8

319,3

380.515,8

10.698,9

5.179,8

1.118,6

794,6

3.605,9

Por regulación Total

Fonte: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Avance - Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales. Extraído de http:// www.mtin.es [5 de setembro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

101


3 Número de pensións contributivas en vigor e importe medio segundo as clases. Ano 2006

Número de pensións e euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Incapacidade permanente Número de pensións Importe medio

878.333

65.065

25.062

9.121

8.976

21.906

736,6

630,1

657,2

585,0

594,5

632,5

4.843.473

433.999

158.366

80.155

71.100

124.378

729,3

595,8

633,0

533,3

515,2

634,8

2.212.486

176.707

68.398

29.617

26.019

52.673

478,8

401,5

432,0

341,1

346,5

423,0

258.387

19.964

8.167

2.637

2.416

6.744

287,9

279,6

288,3

266,2

273,7

276,4

38.700

5.292

1.926

677

1.094

1.595

379,7

351,4

361,8

324,5

344,9

354,8

8.231.379

701.027

261.919

122.207

109.605

207.296

647,3

539,2

570,1

483,6

474,6

566,9

Xubilación Número de pensións Importe medio Viuvez Número de pensións Importe medio Orfandade Número de pensións Importe medio Favor familiares Número de pensións Importe medio Total Número de pensións Importe medio Fonte: INSS. Informes estatísticos Nota: os datos son relativos ao 31 de decembro Desde o ano 1997 as pensións de incapacidade permanente de beneficiarios de 65 e máis anos considéranse como pensións de xubilación.

102

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 4 Número de beneficiarios de prestacións non contributivas segundo o tipo de prestación. Ano 2007

Número de beneficiarios Galicia RISGA Pensións non contributivas da Seguridade Social

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

4.178

1.726

387

646

1.419

50.990

20.921

5.955

7.353

16.761

Invalidez

19.514

7.691

2.113

2.812

6.898

Xubilación

31.476

13.230

3.842

4.541

9.863

2.226

781

120

368

957

LISMI FAS

71

14

12

25

20

AES

2.074

535

303

306

930

Fonte: Información subministrada directamente pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia Nota: Número de beneficiarios a 31 de decembro de 2007.

5 Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Ano 2007

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Tipoloxía do fogar Unipersoal

19,2

18,6

21,4

25,6

16,4

2,5

3,0

3,0

1,7

1,9

Parella con fillos

35,7

36,6

28,7

32,5

38,7

Parella sen fillos

Sen núcleo (máis dunha persoa)

19,6

18,4

20,3

24,2

18,9

Monoparental

9,4

9,5

11,1

6,1

10,0

Un núcleo e outros

9,2

9,4

11,1

7,2

9,1

Varios núcleos

4,4

4,5

4,4

2,8

5,0

100

100

100

100

100

Total Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

103


6 Fogares segundo o intervalo de ingresos netos mensuais. Ano 2007

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Intervalo de ingresos Ata 400,00 euros

2,7

De 400,01 a 600,00 euros

2,0

3,8

3,6

2,7

9,0

8,3

12,1

13,3

6,7

De 600,01 a 1.000,00 euros

13,9

13,1

14,5

19,1

12,5

De 1.000,01 a 1.500,00 euros

19,5

18,0

21,6

22,4

19,5

De 1.500,01 a 2.000,00 euros

16,4

15,9

16,4

15,6

17,3

De 2.000,01 a 2.500,00 euros

12,9

14,1

10,2

9,9

13,5

De 2.500,01 a 3.000,00 euros

9,3

9,2

8,8

7,0

10,7

De 3.000,01 a 4.000,00 euros

9,9

11,6

7,6

5,8

10,5

Máis de 4.000,00 euros Total

6,5

7,9

5,1

3,3

6,6

100

100

100

100

100

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

7 Fogares segundo a tipoloxía de ingresos. Ano 2007

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Traballo

38,7

38,2

32,4

33,6

44,0

Prestacións

29,0

26,0

32,9

41,9

25,9

Traballo e prestacións

31,8

35,1

34,5

24,0

29,7

Nin traballo nin prestacións Total

0,5

0,7

0,2

0,5

0,4

100

100

100

100

100

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

8 Taxa de risco de pobreza

Porcentaxe Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2003

14,5

14,0

12,3

17,3

15,0

2004

14,8

14,8

15,6

19,0

12,8

2005

13,9

12,6

17,0

18,0

12,9

2006

14,4

12,7

15,1

18,6

14,7

2007

14,6

13,7

15,7

18,5

13,8

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias Nota: a taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60 % da mediana de ingresos equivalentes.

104

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 9 Número e porcentaxe de fogares con gasto en diferentes conceptos. Galicia. Ano 2007

Número

Porcentaxe

Telefonía fixa

775.383

78,3

Telefonía móbil

782.323

79,0

Electricidade

987.001

99,6

Auga

697.323

70,4

Gas

855.590

86,4

Aluguer

94.252

9,5

Hipoteca

215.155

21,7

Seguro do fogar

522.556

52,7

Comunidade

385.224

38,9

Servizo doméstico

79.229

8,0

Coidado de persoas dependentes

16.344

1,7

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

10 Gasto medio mensual do fogar en diferentes conceptos. Ano 2007

Euros Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Telefonía fixa

35,0

36,2

33,6

31,7

35,3

Telefonía móbil

48,5

46,7

52,1

48,1

49,5

Electricidade

34,9

34,9

33,1

33,0

36,3

Auga

14,7

15,7

13,3

12,7

14,9

Gas

34,6

33,2

39,0

38,1

32,9

Aluguer

246,3

250,4

173,5

224,6

266,6

Hipoteca

425,5

443,7

341,4

386,4

437,0

Seguro do fogar

18,0

17,6

18,4

18,2

18,2

Comunidade

42,7

38,8

41,6

43,8

48,1

Servizo doméstico

230,0

236,3

174,8

225,7

248,0

Coidado de persoas dependentes

296,7

279,8

260,1

264,3

362,7

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

105


11 Gasto en consumo final dos fogares por grandes grupos de gasto. Ano 2006

Gasto total (miles de euros)

Total Alimentos e bebidas non alcohólicas Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos

Gasto medio por fogar (euros) España

Galicia

Gasto medio por unidade de consumo (euros) (1)

España

Galicia

España

Galicia

466.058.239

27.285.465

29.394

28.216

16.269

15.330

65.435.741

4.251.923

4.127

4.397

2.284

2.389

8.301.352

..

524

531

290

..

31.059.834

2.170.531

1.959

2.245

1.084

1.219

122.997.424

6.611.679

7.757

6.837

4.293

3.715

Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda

26.943.744

1.701.453

1.699

1.759

941

956

Saúde

13.419.318

..

846

814

468

..

Transportes

66.714.168

4.223.568

4.208

4.368

2.329

2.373

Comunicacións

13.577.682

..

856

795

474

..

Ocio, espectáculos e cultura

31.454.405

..

1.984

1.648

1.098

..

4.305.519

..

272

227

150

..

Hoteis, cafés e restaurantes

44.765.796

2.208.451

2.823

2.284

1.563

1.241

Outros bens e servizos

37.083.255

..

2.339

2.312

1.294

..

Artigos de vestir e calzado Vivenda, auga, electricidade e outros combustibles

Ensino

Fonte: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares. Extraído de http://www.ine.es [27 de novembro, 2007] Nota: (1) para o cálculo das unidades de consumo utilizouse a escala OCDE.

12 Rexistro da propiedade e actividade notarial. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Rexistro da propiedade Predios rústicos rexistrados por primeira vez

93.131

18.621

6.047

3.574

1.517

7.483

Predios urbanos rexistrados por primeira vez

130.822

14.759

5.527

1.608

878

6.746

Predios rústicos alleados

529.241

30.747

11.661

5.057

5.538

8.491

Predios urbanos alleados

2.194.138

89.958

43.563

9.849

8.662

27.884

69.987

2.611

1.074

521

192

824

Dereitos reais constituídos sobre inmobles (excepto o de hipoteca) Instrumentos notariais autorizados Actos de derradeira vontade

600.989

45.513

20.466

6.542

4.230

14.275

Contratos en xeral

2.808.602

148.429

63.884

20.607

12.543

51.395

Préstamos e recoñecemento de débedas (simples, pignorativos ou hipotecarios)

1.792.304

63.124

29.290

7.044

5.258

21.532

7.752

257

97

47

32

81

Protestos de documentos de xiro

Fonte: Ministerio de Justicia. Dirección General de los Registros y del Notariado. Anuario 2006

106

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 13 Penal. Condenados segundo o tipo de delito. Ano 2006

España Homicidio e formas Do aborto Das lesións Das lesións ao feto Relativos á manipulación xenética

Galicia

570

30

4

0

23.429

1.469

2

0

1

0

Contra da liberdade

3.657

183

Das torturas e outros delitos contra a integridade moral

2.238

141

Contra a liberdade e indemnidade sexuais

1.322

78

Da omisión do deber de socorro

38

1

Contra a intimidade, dereito á propia imaxe e inviolabilidade

88

4

Contra a honra

72

5

Contra as relacións familiares

3.094

210

36.238

1.992

Contra a facenda publica e a seguridade social

242

12

Contra os dereitos dos traballadores

720

42

Relativos á ord. territorio e protección pat. e ambiente

274

6

42.512

2.891

2.409

110

80

6

Contra o patrimonio e a orde socioeconómica

Contra a seguridade colectiva Das falsidades Contra a Administración Pública Contra a administración de xustiza

7.827

586

Contra a Constitución

75

1

Contra a orde pública

6.391

413

10

0

Delitos de traizón e contra a paz ou independencia Contra a comunidade internacional Concurso de delitos Non consta Total

1

0

11.452

713

0

0

142.746

8.893

Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

107


14 Penal. Menores segundo a infracción cometida. Ano 2006

España Total

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

22.353

905

362

89

63

391

48

1

1

0

0

0

Homicidio Aborto Lesións

Galicia

5

0

0

0

0

0

3.013

161

55

23

11

72

290

20

6

0

0

14

Contra a liberdade Contra a liberdade sexual

205

3

0

0

0

3

Furto

2.468

76

24

4

3

45

Roubo

6.934

200

116

18

4

62

Roubo e furto de uso de vehículos

1.552

52

28

9

0

15

Estafa

60

2

1

0

1

0

Danos

1.053

73

28

6

10

29

Contra a saúde pública

338

12

3

0

0

9

Contra a seguridade do tráfico

201

9

1

0

1

7

41

2

1

0

0

1

Falsidades Atentados, resistencia e desobediencia á autoridade

660

18

8

1

1

8

Outras

3.128

168

52

23

25

68

Máis dunha infracción

2.245

102

34

5

7

56

112

6

4

0

0

2

Ourense

Pontevedra

Non consta Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

15 Arrendamentos urbanos segundo a causa de litixio. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Total

28.372

1.605

671

139

181

614

Falta de pagamento da renda

25.580

1.484

618

126

172

568

Subarrendamento

96

7

3

2

0

2

Non uso como vivenda permanente

63

5

2

1

0

2

Realización de danos

40

3

2

1

0

0

602

24

13

2

0

9

1.812

78

30

7

9

32

179

4

3

0

0

1

Denegación de prórroga Outras Non consta ou máis dunha causa Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

16 Asuntos Penais (xulgados de paz) segundo tipo de asunto. Ano 2006

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Ingresados

811.134

58.862

36.807

8.813

661

12.581

Resoltos

739.355

52.160

32.323

8.271

570

10.996

Xuízos de faltas

10.588

520

170

9

38

303

Exhortos penais

636.216

37.654

26.334

3.006

452

7.862

Resto de asuntos

92.551

13.986

5.819

5.256

80

2.831

Fonte: INE. Estadísticas judiciales. Extraído de http://www.ine.es

108

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


benestar e participación social 6 17 Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo o xénero e a persoa causante do maltrato. Ano 2006

Vítimas de malos tratos noEspaña ámbito familiar segundoAoCoruña xénero e a persoa do maltrato. Ano 2006 Galicia Lugo causante Ourense Pontevedra Homes

España

Total Homes

22.872

Galicia

1.410

A Coruña

580

Lugo

122

Ourense

139

Pontevedra

569

CónxuxeTotal

22.87210.801

1.410 554

580 222

122 37

139 55

240 569

Outros Cónxuxe

10.80112.071

554 856

222 358

37 85

55 84

329 240

12.071

856

358

85

84

329

Mulleres Outros Mulleres Total

79.882

Outros

4.080

1.667

382

Total

79.882

4.080

1.667

382

Cónxuxe

62.168

2.911

1.192

277

Outros

17.714

1.169

475

Cónxuxe

62.168 17.714

2.911 1.169

1.192 475

Fonte: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico. Extraído de: http://www.mir.es

277

105

105

471

1.560

471

1.560

348

1.094

123

466

348 123

1.094 466

Fonte: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico. Extraído de: http://www.mir.es

Vítimas de malos tratos no ámbito familiar segundo xénero. Ano 2006 1.800 1.600 1.400

Homes

1.200

Mulleres

1.000 800 600 400 200 0 A Coruña

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Lugo

Ourense

Pontevedra

109


Eleccións ao Congreso de deputados, marzo de 2008 18 Eleccións ao Congreso de deputados,Galicia marzo de 2008 A Coruña

Galicia Número Votos obtidos PP obtidos Votos PSDG-PSOE PP 809.879 BNG PSdG-PSOE 750.492 Outros partidos e coalicións BNG

Votos en branco e nulos

212.543

Outros partidos e coalicións

54.285

Votos en branco e nulos

32.555

Total de votantes

Censo Total de escrutinio votantes

Censo de escrutinio

Número

%

% A CoruñaNúmero

Número

809.879 43,5 750.492 40,4 43,5 316.688 212.543 11,4 40,4 304.398 54.285 2,9

%

Lugo %

LugoNúmero

Número

%

316.688 42,4 110.312 304.398 40,7 102.693 42,4 110.312 44,2 88.830 11,9 26.743 40,7 102.693 41,2 23.532 3,1 5.770

11,4

88.830 1,8

14.015

11,9

26.743

2,9

23.532

3,1

5.770

1,8

14.015

1,9

4.016

32.555

1.859.754 100,0

10,7

1,9

Ourense % Ourense Número

Número

% Pontevedra Número

Número

26.235

1,6

2,3

5.220

1,6

3.436

249.534 100,0

10,8

3.436

70.735

1,4

11,4

11.088

2,1

19.763

3,2

1,4

11.088

1,8

243.639 100,0

243.639 355.289 100,0

619.118868.560 100,0

2.638.816

355.289

868.560

346.534

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior

A Coruña Outros 3% BNG 12%

Brancos e nulos 2%

Lugo

BNG 11%

Outros 2%

PP 42%

PSdGPSOE 41%

BNG 11%

PP 44%

Pontevedra

Brancos e nulos 1%

Outros 3%

110

Brancos e nulos 2%

BNG 12% PP 43%

PP 47% PSdG-PSOE 39%

Brancos e nulos 2%

PSdGPSOE 41%

Ourense Outros 2%

43,4 40,2 11,4 3,2 1,8

619.118 100,0

2.638.816 747.463 1.068.433 1.859.754 100,0 100,0 249.534 346.534 100,0

1.068.433

%

%

44,2 114.433 47,0 268.446 41,2 94.315 38,7 249.086 114.433 47,0 268.446 43,4 10,7 26.235 10,8 70.735 94.315 38,7 249.086 40,2 2,3 5.220 2,1 19.763

4.016

747.463 100,0

%

Pontevedra

PSdGPSOE 40%

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


7 SECTOR AGRARIO, PESCA E ACUICULTURA

1. Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007 2. Efectivos de gando porcino. Decembro 2006 3. Maquinaria agrícola. Ano 2005 4. Principais producións agrícolas. Ano 2006 5. Principais producións gandeiras. Ano 2006 6. Produción de madeira. Ano 2006 7. Prezo do leite refrixerado. Media anual 8. Prezos da terra. Ano 2006 9. Renda agraria. Ano 2005 10. Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros a prezos básicos. Ano 2005 11. Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2005 12. Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2006 13. Pesca desembarcada en Galicia: produción en primeira venda 14. Pesca desembarcada en Galicia: valor da produción 15. Buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Datos a 11/07/2008


Censo agrario Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas Explotación agraria

Unidade técnico-económica que, baixo a dirección dun empresario, se dedica á obtención de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais.

Parcela

Toda extensión de terra que está baixo un só linde, é dicir, rodeada de terreo, edificios ou augas que non pertencen á explotación.

Superficie agrícola utilizada (SAU)

É o conxunto de terras labradas e terras dedicadas a pastos permanentes.

Terras labradas

Son as que reciben coidados culturais con arado, aixada, grade, cultivador etc. Non se contan aquí os prados, aínda que neles se estenda fertilizante, se fagan cortas, resementeiras etc. As terras labradas están constituídas polos cultivos herbáceos, barbeitos, hortas familiares e cultivos leñosos.

Cultivos herbáceos

Son os constituídos por plantas con parte aérea de consistencia herbácea (cereais, leguminosas, hortalizas, forraxeiras, etc.).

Cultivos leñosos

Son os que ocupan a terra durante longos períodos e non necesitan ser replantados despois de cada colleita: froiteiras, vide, oliveira. Exclúense as árbores forestais e os seus viveiros.

Barbeitos

Terras que permanecen en descanso durante o curso da campaña sen recibiren cultivo.

Terras para pastos permanentes

Son terras que, non incluídas na rotación de cultivos, se dedican de forma permanente (por un período de 5 anos ou máis) á produción de herba. Inclúe dúas categorías: prados ou praderías permanentes e pasteiros.

Outras terras

Comprende aquelas terras que aínda que son superficie non constitúen superficie agrícola utilizada. Inclúen as especies arbóreas forestais, ermo a pastos, matos e outras superficies.

Especies arbóreas forestais

Inclúense nesta modalidade as superficies cubertas de especies arbóreas forestais, que non son empregadas principalmente con fins agrícolas ou con outros fins distintos dos forestais. Están incluídas as choupeiras no interior ou no exterior dos bosques, os montes de castiñeiros e nogueiras destinadas principalmente á produción de madeira, as plantacións de árbores de Nadal e os viveiros forestais que se atopen en bosques e se destinen ás necesidades propias da poboación.

Titular da explotación

Será a persoa, física ou xurídica, que, actuando con liberdade e con autonomía, asume o risco dunha explotación agrícola e diríxea por si mesmo ou mediante outra persoa.

Réxime de posesión

É a forma xurídica baixo a cal actúa o titular da explotación nas explotacións agrícolas con terras. As diferentes formas de tenza son en propiedade, en arrendamento, en parcería e noutros réximes de posesión.

Unidades traballo-ano (UTA)

Os datos de traballo na explotación exprésanse en número de xornadas completas ou parciais ou ben en unidades de traballo-ano (UTA); unha UTA equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo completo ao longo dun ano.

Unidades gandeiras (UG)

Resultado de aplicar un coeficiente a cada especie e tipo para obter unha unidade común que permita agregar diferentes especies. Os valores (dende 1 para vacas leiteiras ata 0,015 nas coellas nais) pódense ver na propia metodoloxía do censo agrario.

112

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


sector agrario, pesca e acuicultura 7 Rexistro do gando bovino Rexistro do gando bovino

É unha explotación estatística elaborada no IGE a partir dos datos do Sistema Nacional de Identificación y Registro de los Movimientos de los Bovinos (SIMOGAN) proporcionados pola Consellería de Medio Rural.

Prezos percibidos e pagados polas explotacións leiteiras Prezo do leite

É a media anual do prezo do leite refrixerado, calculada como media dos prezos mensuais.

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos Pesca desembarcada e valor de primeira venda

Os datos de pesca desembarcada en Galicia que se poden consultar neste anuario proceden dos informes estatísticos sobre as vendas nas lonxas publicados pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos na páxina web http://www.pescagalicia.com. Estas estatísticas proceden das notas de venda emitidas polas lonxas ou centros autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos (Real decreto 1995/1998, BOE número 302, 19 de decembro de 1995).

Rexistro de buques

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos publica na páxina web http://www.pescagalicia.com o rexistro de buques pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia, rexistro que se actualiza diariamente.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

113


1 Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2007

Galicia Número de explotacións Número de bovinos Número de vacas

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

51.796

19.381

17.962

3.131

11.322

954.325

348.203

444.411

58.017

103.694

551.291

206.777

262.837

23.083

58.594

Número de vacas de muxidura

334.077

142.121

148.313

3.379

40.264

Número de vacas de non muxidura

217.214

64.656

114.524

19.704

18.330

403.034

141.426

181.574

34.934

45.100

Outros bovinos

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos do SIMOGAN (Sistema Nacional de Identificación y Registro de los Movimientos de los Bovinos) proporcionados pola Consellería do Medio Rural

2 Efectivos de gando porcino. Decembro 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total porcino

890.154

222.154

151.855

327.416

Leitóns (ata 20 kg peso vivo)

328.211

89.026

43.459

139.585

56.141

Porcos (de 20 a 49 kg peso vivo)

148.168

39.543

35.441

44.934

28.250

Porcos de ceba (máis de 50 kg peso vivo)

310.387

66.121

58.019

99.517

86.730

1.502

338

354

581

229

Verróns

188.727

Reprodutoras: porcas que non pariron

19.414

5.230

2.097

8.661

3.426

Reprodutoras: porcas que pariron

82.470

21.896

12.485

34.138

13.951

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

3 Maquinaria agrícola. Ano 2005

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Tractores Existencias 31/12/2004

138.846

48.432

46.686

19.037

24.691

Altas 2005

5.363

1.752

Baixas 2005

2.750

898

1.667

737

1.207

932

342

578

141.459

49.286

47.421

19.432

25.320

70.199

16.648

27.272

8.886

17.393

Altas 2005

885

148

120

67

550

Baixas 2005

385

56

119

33

177

70.699

16.740

27.273

8.920

17.766

Existencias 31/12/2005 Motocultores Existencias 31/12/2004

Existencias 31/12/2005 Colleitadoras Existencias 31/12/2004

923

268

468

154

33

Altas 2005

66

27

27

6

6

Baixas 2005

26

8

14

4

0

963

287

481

156

39

Existencias 31/12/2005

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

114

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


sector agrario, pesca e acuicultura 7 4 Principais producións agrícolas. Ano 2006

Toneladas Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Cereais e leguminosas gran Trigo Centeo

78.215

12.593

16.318

47.300

2.005

14.009

349

3.579

9.900

181

139.983

63.757

12.540

18.755

44.931

5.316

2.873

1.351

510

582

413.330

106.526

107.506

158.417

40.881

Millo forraxeiro

2.239.385

1.368.708

650.079

33.786

186.813

Pradeira

7.598.354

2.336.619

4.682.203

61.811

517.721

46.462

15.666

7.602

8.281

14.913

Millo gran Feixón seco Tubérculos Pataca Cultivos forraxeiros

Hortalizas Feixón verde Repolo e coliflor

104.250

41.216

18.954

22.731

21.349

Tomate

45.323

13.160

11.634

7.450

13.079

Leituga

15.121

4.657

3.410

2.092

4.963

Cebola

47.631

17.045

9.853

11.903

8.831

403.524

33.479

30.088

123.802

216.154

Viñedo Uva para viño

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

5 Principais producións gandeiras. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Produción de carne (toneladas) Bovino Porcino Ave Coello Leite (miles de litros) Ovos de galiña (miles de ducias)

94.934

39.700

18.380

15.621

21.232

99.240

22.069

3.444

2.637

71.090

165.675

6.631

27.936

85.762

45.345

7.334

2.259

0

0

5.075

2.099.511

870.318

971.931

21.253

236.008

58.874

10.656

10.537

19.973

17.708

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

115


6 Produción de madeira. Ano 2006

Metros cúbicos con cortiza Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total madeira

6.686.988

2.482.662

1.984.465

932.012

1.287.849

Total coníferas

3.444.424

806.139

1.065.194

894.809

678.282

P.Pinaster

2.761.532

719.058

604.732

803.460

634.282

682.892

87.081

460.462

91.349

44.000

Total frondosas

3.242.564

1.676.523

919.271

37.203

609.567

Eucalipto

2.961.456

1.626.536

730.048

10.286

594.586

281.108

49.987

189.223

26.917

14.981

Outras coníferas

Outras frondosas

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural Nota: No total só se inclúen coníferas e frondosas. Polo tanto, non están incluídas “Madeira delgada para trituración e outros usos industriais” nin “Sen clasificar e fóra do bosque”.

7 Prezo do leite refrixerado. Media anual

Euros / 100 litros sen IVE Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

1997

27,7

27,6

27,7

1998

28,9

28,7

1999

27,2

27,1

Pontevedra

26,5

28,0

29,2

27,1

28,6

27,2

26,2

27,5

2000

28,1

28,1

28,1

26,5

28,7

2001

32,3

32,5

32,2

28,7

32,4

2002

29,5

29,9

29,2

28,2

29,7

2003

29,1

29,1

29,1

28,5

29,6

2004

30,6

30,5

30,7

29,7

31,2

2005

29,7

29,6

29,7

29,5

29,8

2006

29,6

..

..

..

..

2007

36,5

..

..

..

..

Fonte: IGE. Prezos do leite Consellería do Medio Rural Nota: en edicións anteriores a 2004 recollíase o prezo global do leite (tanto quente como refrixerado) para Galicia e o prezo do leite refrixerado para as provincias. Para facer comparables os datos nos diferentes ámbitos xeográficos e dada a menor importancia do leite quente, dende 2004 recóllese unicamente o prezo do leite refrixerado e, deste xeito, os datos de Galicia non coinciden cos presentados en edicións anteriores a este ano.

116

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


sector agrario, pesca e acuicultura 7 8 Prezos da terra. Ano 2006

Euros/ha Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Labradío regadío

23.839

..

17.620

17.286

36.610

Labradío secaño

16.330

16.435

15.325

11.800

21.760

Prado regadío

19.170

16.305

18.020

19.124

23.230

Prado secaño

16.546

15.490

14.715

12.920

23.060

7.929

..

5.826

7.060

10.900

46.001

50.000

24.035

40.690

69.280

Pasteiro secaño Viñedo secaño

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural Nota: Prezo máis frecuente nas transaccións.

9 Renda agraria. Ano 2005

Miles de euros Galicia 1. Produción da rama agraria 2. Consumos intermedios 3. Valor engadido bruto a prezos básicos 4. Consumos de capital fixo Bens de equipo Construcións 5. Valor engadido neto a prezos básicos 6. Outros impostos sobre a produción 7. Outras subvencións á produción 8. Renda agraria

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.124.648

644.602

655.040

370.323

454.683

952.254

295.584

338.229

177.585

140.857

1.172.394

349.018

316.811

192.738

313.826

250.316

81.807

89.862

43.165

35.482

219.016

73.557

82.474

34.207

28.777

31.300

8.249

7.388

8.958

6.704

922.078

267.211

226.949

149.573

278.345

3.860

1.493

1.563

426

377

127.370

37.162

46.134

20.909

23.165

1.045.588

302.880

271.520

170.055

301.133

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

117


10 Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros a prezos básicos. Ano 2005

Miles de euros Galicia Subsector agrícola

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

665.883

184.827

130.167

150.360

200.528

Froitas e hortalizas

287.553

72.120

42.721

69.560

103.152

Pataca

120.630

40.423

27.685

35.751

16.771

57.539

5.194

4.626

17.003

30.715

200.162

67.091

55.135

28.046

49.890

1.398.101

469.485

497.600

199.122

231.895

677.841

179.316

188.951

173.437

136.137

Vacún

323.916

124.462

149.615

22.732

27.108

Porcino

132.970

39.006

13.343

48.762

31.859

Aves

190.451

7.799

22.537

97.956

62.158

30.504

8.048

3.456

3.987

15.013

720.261

290.169

308.649

25.685

95.758

Leite

660.775

278.748

297.699

7.349

76.979

Ovos

53.802

10.550

9.778

15.433

18.041

5.684

871

1.172

2.902

738

86.917

22.945

27.273

20.840

15.859

2.150.901

677.257

655.040

370.323

448.282

Viño e subprodutos Outros produtos agrícolas Subsector gandeiro Carne e gando

Outros Producións animais

Outros produtos gandeiros Servizos e actividades secundarias non agrarias Produción final agraria

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural

11 Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2005

Toneladas e valor en 1ª venda (miles de euros) Portos da comunidade autónoma

Portos da Admón. do Estado A Coruña

FerrolMarínSan Pontevedra Cibrao

Vigo

Vilagarcía Galicia de Arousa

España

Galicia

España

Portos (Total)

Galicia

España

Pesca fresca Moluscos

4

0

0

42.417

0

42.421

47.657

11.578

29.774

53.999

77.431

Crustáceos

0

0

53

1.279

0

1.332

2.927

832

4.589

2.164

7.516

Peixes

28.920

321

4.987 39.898

0

88.478 186.802 162.604

366.551

Total

28.924

321

5.040 83.594

0 117.879 230.334 100.888 221.165 218.767

451.499

Valor 1ª venda

96.127

992

12.384 178.815

74.126 179.749

0 288.318 566.629 225.656 575.742 513.974 1.142.370

Fonte: Puertos del Estado. Anuario Estadístico 2005

118

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


sector agrario, pesca e acuicultura 7 12 Pesca fresca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas. Ano 2006

Toneladas e valor en 1ª venda (miles de euros) Portos da comunidade autónoma

Portos da Admón. do Estado FerrolSan Cibrao

A Coruña

MarínPontevedra

Vilagarcía de Arousa

Vigo

Galicia

España

Galicia

Portos (Total)

España Galicia

España

Pesca fresca 9.674 25.571 53.224

73.768

1.874

7.715

91.719 227.821 172.527

422.162

4.369 90.188

0 125.473 245.205 102.152 258.440 227.625

503.645

8.772 191.841

0 302.923 573.082 233.608 619.987 536.531 1.193.069

Moluscos

5

0

0

43.550

48.197

Crustáceos

0

2

46

1.067

0

1.115

2.667

Peixes

30.752

157

4.323

45.576

0

Total

30.757

159

101.506

804

Valor 1ª venda

0 43.545

80.808 194.341

759

5.048

Fonte: Puertos del Estado. Anuario Estadístico 2006

13 Pesca desembarcada en Galicia: produción en primeira venda

Quilogramos 2001 Algas Bivalvos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

0

0

58.460

45.282

49.242

89.358

6.466.067

8.888.777

8.271.589

9.589.923

8.641.589

7.895.194

10.282.715

Cefalópodos

6.357.819

7.364.548

7.170.173

8.981.276

8.643.637

7.536.833

9.668.401

Crustáceos

1.493.951

1.348.041

1.411.256

1.997.486

2.412.364

2.235.885

1.809.534

Equinodermos

576.425

615.760

300.762

758.039

764.889

737.808

701.782

Gasterópodos

9.243

8.221

8.280

6.238

7.129

15.039

12.939

Poliquetos Peixes Resto das descargas (ovas) Total pesca desembarcada

0

84

28

52

52

218

1.310

127.906.171

109.718.351

107.422.369

129.758.865

141.177.789

150.712.005

149.562.191

68.001

92.055

81.243

96.461

150.628

143.674

120.566

142.877.676

128.035.835

124.665.699 151.246.799 161.843.359 169.325.898 172.248.795

Fonte: CPAM. Anuario de pesca

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

119


14 Pesca desembarcada en Galicia: valor da produción

Euros 2001 Algas Bivalvos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

0

0

33.613

29.340

28.879

70.356

47.236.729

55.890.049

59.123.055

66.492.849

62.918.610

65.314.483

74.619.909

Cefalópodos

17.349.530

20.678.841

22.567.916

26.488.898

20.654.121

17.735.655

26.030.221

Crustáceos

22.806.633

20.795.864

23.623.179

31.213.530

38.333.372

38.445.357

34.629.141

Equinodermos

868.368

983.792

495.357

1.241.988

1.250.501

1.469.808

1.698.607

Gasterópodos

16.572

20.821

12.612

12.936

18.585

32.459

28.871

0

2.468

864

6.058

5.926

10.133

33.335

266.256.550 230.350.065

228.697.815

263.611.113

288.801.336

308.986.815

325.649.031

426.458

397.720

450.317

546.810

700.541

670.479

354.890.787 329.148.358

334.918.519

389.551.302 412.558.602 432.724.129

463.429.950

Poliquetos Peixes Resto das descargas (ovas) Total pesca desembarcada

356.405

Fonte: CPAM. Anuario de pesca

15 Buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Datos a 11/07/2008

Núm. de Barcos Total Pesquería internacional. Grande altura Arrastre: buques de bacallau

TRB

GT

Potencia (CV)

Potencia (kW)

5.023

119.507

185.619

451.811

332.262

138

55.851

92.642

154.409

113.552

8

5.705

8.863

18.924

13.917

Arrastre: conxeladores

19

13.432

21.623

34.317

25.237

Arrastre: NAFO conxeladores

24

15.895

26.848

36.829

27.084

3

5.565

8.002

13.525

9.946

Cerco Palangre superficie 

84

15.254

27.306

50.814

37.369

138

24.640

39.626

78.843

57.981

Palangre fondo: NEAFC

52

9.375

14.455

31.633

23.263

Palangre fondo: NEAFC < 100 TRBs

11

806

1.456

3.662

2.693

Arrastre: NEAFC

71

13.902

22.856

41.806

30.744

Pesquería comunitaria. Altura

Arrastre: Portugal Pesquería nacional. Cantábrico / Noroeste Arrastre Artes menores  Cerco 

4

556

859

1.742

1.281

4.747

39.017

53.351

218.560

160.729

101

14.188

21.746

45.594

33.530

4.356

10.766

9.339

101.783

74.851

166

4.793

6.129

33.908

24.936

Palangre fondo

26

895

1.204

5.163

3.797

Palangre superficie

61

7.390

13.103

26.082

19.181

Enmalle: rasco Enmalle: volantas 

3

67

117

440

324

34

918

1.714

5.590

4.111

Fonte: CPAM. Extraído de: http://www.pescagalicia.com [11 de xullo, 2008]

120

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


8 enerxía, industria e construción

1. Consumo de produtos petrolíferos. Ano 2007 2. Produción de enerxía eléctrica. Ano 2006 3. Distribución de enerxía eléctrica por sectores de uso. Ano 2006 4. Enerxía eléctrica distribuída nas actividades industriais. Ano 2006 5. Enerxías renovables. Número de instalacións e potencia eléctrica instalada. Ano 2005 6. Industrias mineiras: resumo global. Ano 2005 7. Industrias mineiras: produtos enerxéticos. Ano 2005 8. Industrias mineiras: minerais industriais. Ano 2005 9. Industrias mineiras: produtos de canteira. Ano 2005 10. Industrias mineiras: produtos de canteira (rocas ornamentais). Ano 2005 11. Industrias mineiras: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005 12. Produtos enerxéticos: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005 13. Minerais industriais: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005 14. Produtos de canteira: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005 15. Produtos de canteira (rocas ornamentais): número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005 16. Industria da construción naval: demanda de barcos 17. Vendas e importación de cementos. Ano 2007 18. Construción de vivendas libres e protexidas. Ano 2007 19. Prezo da vivenda libre e protexida. Base 2005. Ano 2007 20. Licitación oficial. Ano 2007 21. Locais relacionados coa actividade inmobiliaria segundo magnitudes principais. Galicia 22. Enquisa industrial de empresas. Persoas ocupadas e importe neto da cifra de negocios por agrupacións de actividade 23. Enquisa industrial de empresas. Variables por agrupacións de actividade. Ano 2006 24. Enquisa industrial de produtos. Produción industrial que se pode comercializar por agrupacións de actividade


Vivendas Vivendas iniciadas

O número de vivendas libres iniciadas é unha estimación aplicando un coeficiente corrector ao número de vivendas con proxecto visado polos colexios de arquitectos nun período anterior de tres meses. No caso das vivendas protexidas o concepto de “vivenda iniciada” correspóndese co de “cualificación provisional”, e clasifícanse en vivendas de protección oficial de réxime xeral, promoción pública e protección oficial de réxime especial.

Vivendas terminadas

O número de vivendas libres terminadas é unha estimación aplicando un coeficiente redutor ao número de vivendas con proxecto visado polos colexios de arquitectos nun período anterior de vintecatro meses. No caso das vivendas protexidas o concepto de “vivenda terminada” correspóndese co de “cualificación definitiva”, e clasifícanse en vivendas de protección oficial de réxime xeral, promoción pública e protección oficial de réxime especial.

Empresas e produtos industriais Empresa industrial

Enténdese por empresa toda unidade xurídica que constitúe unha unidade organizativa de produción de bens e servizos e que goza dunha certa autonomía de decisión, principalmente á hora de empregar os recursos correntes de que dispón. A empresa pode exercer unha ou máis actividades nun ou varios lugares. Considérase que unha empresa é industrial se a súa actividade principal está incluída dentro das seccións C a E da CNAE-93.

Establecemento

Toda empresa ou parte dunha empresa, situada nun lugar xeograficamente delimitado (taller, fábrica, etc.), na que se realizan actividades económicas ás que dedican o seu traballo unha ou varias persoas por conta dunha mesma empresa. Un establecemento considérase industrial se a súa actividade principal é industrial.

Persoas ocupadas

Enténdese por persoas ocupadas o conxunto de persoas fixas e eventuais que no ano de referencia dos datos, estaban exercendo un labor, remunerado ou non, para a empresa e pertencen e son pagadas por esta.

Importe neto da cifra de negocios

É o resultado que se obtén de deducir do importe das vendas de produtos, mercadorías e similares, e das prestacións de servizos correspondentes ás actividades ordinarias da empresa, o importe dos descontos e demais bonificacións sobre as vendas, así como o IVE e outros impostos directamente relacionados.

Total de ingresos de explotación

É o importe total obtido como resultado de agregar os diferentes ingresos ligados á explotación obtidos pola empresa durante o ano de referencia.

Consumo de materias primas, mercadorías etc.

Recolle as compras netas (é dicir, unha vez descontados os rápeles e devolucións de compras) de materias primas efectuadas pola empresa durante o ano de referencia, diminuídas ou aumentadas polo importe da correspondente variación de existencias.

Traballos realizados por outras empresas

É o gasto correspondente ao traballo que, formando parte do proceso de produción propia, encárgase e é realizado por outras empresas.

Gastos de persoal

Este concepto recolle o importe total agregado dos pagamentos efectuados pola empresa durante o ano de referencia en concepto de soldos e salarios, indemnizacións e cargas sociais (seguridade social, plans de pensións e outros gastos sociais).

Total de gastos de explotación

É o importe total obtido como resultado de agregar os diferentes gastos ligados á explotación realizados pola empresa durante o ano de referencia.

Enerxía eléctrica Produción bruta

Este termo fai referencia á enerxía producida media en bornes dos xeradores. Inclúe a enerxía producida polas centrais de bombeo sen dedución da enerxía eléctrica consumida no bombeo. 122

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 Produción neta

É o resultado de deducir a produción bruta de consumos en servizos auxiliares das centrais e as perdas en transformación principal. Inclúe a enerxía producida polas centrais de bombeo sen dedución da enerxía eléctrica consumida no bombeo.

Produción dispoñible

É a diferenza entre a produción neta e o consumo de enerxía para o bombeo; na práctica, enténdese como a enerxía producida en cada provincia medida nas barras de saída dos transformadores principais das centrais da provincia, utilizable no mercado toda ela salvo as perdas de transporte e distribución ata os centros de consumo.

Distribución

Comprende a enerxía eléctrica subministrada a abonados consumidores mediante contrato, as subministracións a persoal empregado, a servizos administrativos e iluminación de instalacións das empresas eléctricas, mesma cando non se facturen.

Enerxías renovables Enerxías renovables

Son enerxías que se renovan ou recuperan de maneira cíclica nunha escala temporal de curto prazo. Existen diferentes fontes de enerxías renovables dependendo dos recursos naturais utilizados para a xeración da enerxía, tales como a hidráulica, a eólica, biomasa...

Biomasa

É a materia orgánica orixinada nun proceso biolóxico que se pode utilizar como fonte de enerxía.

Hidráulica

A enerxía hidráulica utiliza como recurso a auga. Cando a enerxía hidráulica se utiliza como fonte primaria para a produción de electricidade coñécese como enerxía hidroeléctrica. Neste caso distínguese a grande hidráulica, producida en centrais con potencia superior a 10 MW, da minihidráulica, producida en centrais con potencia inferior a 10 MW.

Eólica

A enerxía eólica utiliza o vento como recurso para a xeración de enerxía.

Industria mineira Produtos da minería

Tradicionalmente os produtos da minería clasificábanse en produtos enerxéticos, minerais metálicos, minerais non metálicos e produtos de canteira. A partir do ano 2005, debido ao interese no sector mineiro, introdúcense certos cambios na clasificación. Consérvanse os produtos enerxéticos (carbóns e hidrocarburos) e minerais metálicos; dos minerais non metálicos destácanse os minerais industriais, e dentro dos chamados produtos de canteira se sepáranse as rocas ornamentais nun subgrupo á parte.

Enquisa de servizos Empresa

Combinación máis pequena de unidades xurídicas que constitúen unha unidade organizativa produtora de bens ou servizos e que dispón dun certo grao de autonomía na toma de decisións, especialmente no relativo á asignación dos seus recursos correntes. Unha empresa pode exercer unha ou máis actividades nunha ou varias unidades locais.

Persoal ocupado

Conxunto de persoas que contribúen, mediante o seu traballo, á produción de bens e servizos, ou que realizan actividades auxiliares na empresa, independentemente de que estean remuneradas ou non.

Cifra de negocios

Comprende os importes facturados pola empresa durante o ano de referencia pola prestación de servizos e vendas de bens que son obxecto do tráfico da empresa. As vendas contabilízanse sen incluír o IVE repercutido ao cliente. Contabilízase en termos netos deducindo as devolucións de vendas, e os rápeles sobre as vendas. Non se deducen os descontos de caixa nin os descontos sobre vendas por pronto pago. O volume de negocio non comprende a venda de activos fixos nin as subvencións cobradas por producir. O importe da cifra de negocios calcúlase como a suma das vendas netas de mercadorías e a prestación de servizos.

Soldos e salarios brutos

Pagos, en diñeiro ou en especie, cos que a empresa retribúe o traballo dos seus asalariados, sen descontar impostos, contribucións dos asalariados á Seguridade Social e outras obrigacións do traballador retidas en orixe pola empresa. GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

123


1 Consumo de produtos petrolíferos. Ano 2007

Consumo de produtos petrolíferos. Ano 2007 España

Total Totalprodutos produtos

España

Galicia

Toneladas

Galicia

A Coruña

A Coruña

Lugo

Lugo

Ourense

Ourense

Toneladas

Pontevedra

Pontevedra

45.340.036 3.541.205 1.464.085 766.140766.140 371.568 371.568 939.412 939.412 45.340.036 3.541.205 1.464.085

Gasolinas Gasolinas:

129.341 6.686.6446.686.644356.350 356.350142.593 142.593 40.065 40.065 44.35144.351 129.341

Gasolina97 97 Gasolina

129

Gasolina95 95I.O. I.O. Gasolina

Sen chumbo 98 I.O.

Sen chumbo 98 I.O.

0

0

0

36.755

14.587

34.731.133

2.404.480

1.002.615

34.731.133

Tipo A

25.759.720

Tipo TipoA B

1

839.853

Gasóleos:

Gasóleos

1

129

0

0

0

1

2.404.480

1.561.612

1.002.615

641.481

363.500

4.060

363.500

227.866

280.876

5.409

280.876

181.470

12.699

757.489

757.489

510.796

25.759.720565.5161.561.612258.280 641.481 90.918227.866 49.647181.470 166.671 510.796 6.084.500 166.671 2.886.9136.084.500277.352 565.516102.854 258.280 44.717 90.918 49.759 49.647 80.022

Tipo TipoB C Fuelóleos: Tipo C

3.922.2602.886.913780.376 277.352318.876 102.854 362.575 44.717 46.34249.759

Fuelóleos

3.922.260

780.376

318.876

362.575

46.342

Fonte:MITC. MITC.Subdirección SubdirecciónGeneral General de de Hidrocarburos. Hidrocarburos. Información directamente Fonte: Informaciónsubministrada subministrada directamente

52.58380.022

52.583

Gasolinas

Consumo de produtos petrolíferos. Galicia (toneladas)

Gasóleos Fuelóleos

2.500.000 2.000.000 1.500.000

1.000.000 500.000 0 2000

124

1

5.846.6625.846.662319.593 319.593128.006 128.006 36.005 36.005 38.942 38.942 116.641 116.641 839.853 36.755 14.587 4.060 5.409 12.699

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 Produción de enerxía eléctrica. Ano 2006 2 Produción de enerxía eléctrica. Ano 2006 España

Número de centrais

Galicia

España

Total de centrais Número Hidroeléctricas Total Eólicas Hidroeléctricas Fotovoltaicas Eólicas Termoeléctricas Fotovoltaicas Potencia (en kW) Termoeléctricas Total (en kW) Potencia Hidroeléctricas Total Eólicas Hidroeléctricas

Galicia

2.556

Pontevedra

67

53

2971

5267

52 347 916 52

4 84 91 4

1 35

133

110

916

84156

9.798.249

3.115.515 9.798.249

12.733.209 18.485.004

2.680.245 3.115.515

53.016.087 140.463

4.001.221 1.268

29.124.271 296.150.428

35 49

5.292.530

1.268 2.680.245

4.001.221

29.469.755

3329

59 1

91

18.485.004 84.374.763

296.150.428

59

1.663.941

8

4.239.027

5.041.729

4.332.780 5.041.729

187.676 241

2.421.192 1.736.503

108.864 23.285.509

1.538 6.051.980

155 2.333.203

470 2.421.192 80.862 470 80.862

243.631.784 284.817.053 28.681.185

28.681.185 23.033.485

15.868.652 28.429.059

28.429.059 7.439.045

15.298.694 18.021.380

18.021.380 1.245.064

1.245.064 2.282.843 5.946.673 2.282.843 1.523 153 107.766 15.041.818 1.523 14.493.320153 232.994.617 232.994.617 15.041.818 14.493.320 23.033.485 107.766

7.439.045 5.946.673

4

1.736.503 4.239.027

2.333.203 1.272.310

284.817.053

2.346.802

1.272.310 18.904.362

6.051.980 7.547.585

Produción dispoñible (en MW.h) 279.298.046 Total 28.143.230 18.021.380 Total 279.298.046 28.143.230 18.021.380 Fonte:MITC. MITC.Estadística Estadística la industria de energía eléctrica Fonte: dede la industria de energía eléctrica

4.166.060

4.166.060 1.715.481

1.715.481 2.370.444

2.370.444 466 466 79.669 79.669

4.166.060

4.166.060

6 26 16 201 20

41

491.814 1.663.941 1.140.490 491.814 387 1.140.490 31.250 387 31.250

23.285.509 29.124.271

26 53

1052

415.616 5.292.530 1.009.305 415.616 174 1.009.305 3.867.435174 3.867.435

18.904.362

7.547.585 29.469.755

8 1

243.631.784 108.864 15.868.652 1.538 15.298.694155

Termoeléctricas Produción dispoñible (en MW.h)

Ourense

49144

53.016.087

Total Produción bruta (en MW.h) Hidroeléctricas Total Eólicas Hidroeléctricas Fotovoltaicas Eólicas Termoeléctricas Fotovoltaicas Termoeléctricas Produción neta (en MW.h) Produción neta (en MW.h) Total Total Hidroeléctricas Hidroeléctricas Eólicas Eólicas Fotovoltaicas Fotovoltaicas Termoeléctricas

71

Pontevedra

156335

140.463 12.733.209

Termoeléctricas Fotovoltaicas

Lugo

144

Ourense

1.241 2.556

84.374.763

Produción bruta (en MW.h) Termoeléctricas

Lugo

A Coruña

335

3471.241

Fotovoltaicas Eólicas

A Coruña

494.976

2.091.005 2.346.802 227.890 2.091.005 197 227.890 27.710 197 27.710

521.032 4.332.780

241 521.032

187.676 4.974.133

4.974.133 4.275.448 4.275.448 519.897 519.897 238 238 178.550 178.550

4.688.304

4.688.304

117.080 494.976 302.560 117.080 510 302.560 74.826 510 74.826

1.284.637

205.992 1.284.637 776.553 205.992 672 776.553 301.420 672 301.420 1.267.486

1.267.486 203.052 203.052 773.489 773.489 666 666 290.279 290.279 1.267.486

1.267.486

Produción bruta de enerxía eléctrica. Galicia 25.000.000

MWH

20.000.000 15.000.000 Hidroeléctrica*

10.000.000

Térmica

5.000.000 2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

* Hidroeléctrica inclúe a enerxía eólica e a enerxía fotovoltaica

Produción bruta de enerxía eléctrica. España 300.000.000 250.000.000 MWH

200.000.000 150.000.000

Hidroeléctrica*

100.000.000

Térmica

50.000.000 2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

* Hidroeléctrica inclúe a enerxía eólica e a enerxía fotovoltaica

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

125


3 Distribución de enerxía eléctrica por sectores de uso. Ano 2006

Megavatios.hora España Total Agricultura e pesca Industria

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

264.728.523

19.213.079

8.460.426

5.220.747

1.324.567

4.207.339

6.046.778

111.612

27.938

28.160

22.720

32.794

103.214.078

11.140.496

4.955.515

4.352.060

379.543

1.453.378

Construción

2.700.435

168.196

81.310

11.479

12.414

62.993

Servizos (1)

80.147.703

3.686.070

1.651.896

343.733

420.081

1.270.360

Usos domésticos

70.746.792

4.085.281

1.734.490

485.220

489.340

1.376.231

Non especificados

1.872.737

21.424

9.277

95

469

11.583

Fonte: MITC. Estadística de la industria de energía eléctrica Nota: (1) Servizos é a suma de comercio e servizos, transportes por ferrocarril excepto metro e tranvía, outras empresas de transporte, hostalería, Administración e outros servizos públicos e iluminación público.

4 Enerxía eléctrica distribuída nas actividades industriais. Ano 2006

Megavatios.hora Total industria

España

Galicia

103.214.078

11.140.496

A Coruña

Lugo

4.955.515 4.352.060

Ourense

Pontevedra

379.543

1.453.378

1. Minas e canteiras

1.451.058

109.037

35.444

10.995

30.370

32.228

2. Enerxía e auga

8.247.557

464.731

447.177

10.940

1.995

4.619

2.0 Carbón

587.609

108.173

106.019

1.279

0

875

3.011.157

307.497

307.295

54

0

148

27.336.040

7.380.368

3.469.228

3.823.703

47.306

40.131

3.1 Siderurxia

16.798.709

1.465.083

1.416.934

341

44.528

3.280

3.2 Metalurxia non férrea

10.537.331

5.915.285

2.052.294

3.823.362

2.778

36.851

10.547.337

597.573

179.283

7.015

16.346

394.929

3.331.392

302.558

5.252

264

1.698

295.344

2.1 Petróleo 3. Metálicas básicas

4. Transformados metálicos 4.2 Automóbiles

231.715

98.717

70.803

137

62

27.715

5. Química, caucho e plásticos (1)

4.3 Construción naval

20.013.665

513.961

147.546

18.345

104.104

243.966

6. Cerámica, vidro, cemento e materiais de construción

12.089.255

344.522

55.063

73.131

43.814

172.514

7. Téxtil, confección, calzado e coiro

3.070.675

81.094

49.472

3.190

6.442

21.990

8. Madeira e cortiza

2.355.171

795.794

310.221

333.691

69.434

82.448

9. Papel e artes gráficas 9.1 Artes gráficas e edición 10. Alimentación, bebidas e tabaco

7.573.222

312.450

48.979

1.683

1.499

260.289

1.213.991

39.064

23.399

1.049

1.469

13.147

10.530.098

540.966

213.102

69.367

58.233

200.264

Fonte: MITC. Estadística de la industria de energía eléctrica Nota: (1) Inclúe outras industrias non especificadas.

126

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 5 Enerxías renovables. Número de instalacións e potencia eléctrica instalada. Ano 2005

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Número de instalacións Total

243

84

71

55

33

Gran hidráulica (P>10 MW)

36

7

6

22

1

Minihidráulica (P<=10 MW)

100

29

24

25

22

5

3

0

1

1

102

45

41

7

9

Total

5.660

1.232

1.521

2.379

528

Gran hidráulica (P>10 MW)

2.997

279

530

2.100

88

Minihidráulica (P<=10 MW)

249

76

26

75

72

50

11

0

2

37

2.364

866

965

202

331

1,2

0,3

0,3

0,2

0,4

Biomasa Eólica Potencia instalada (MW)

Biomasa Eólica Solar fotovoltaica Fonte: Instituto Enerxético de Galicia. Balance Enerxético de Galicia

Nota: de acordo coa Orde do 17 de decembro de 1998 da Dirección General de la Energía do Ministerio de Industria y Energía, estanse a actualizar os datos de potencia das centrais térmicas e hidráulicas, tendo en conta as innovacións tecnolóxicas introducidas e os desgastes sufridos polas mesmas, de cara a coñecer a potencia neta real e actual instalada.

6 Industrias mineiras: resumo global. Ano 2005

España Número de explotacións Persoal empregado Obreiros de produción Custos de produción (miles de euros) Persoal

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

4.227

392

86

112

96

98

42.592

6.154

1.484

1.293

2.486

891

30.584

3.528

1.188

544

1.138

658

2.584.860

299.310

117.974

49.986

94.701

36.648

1.025.667

131.945

38.483

25.853

53.394

14.215

Materiais

376.955

44.775

13.128

8.421

16.650

6.575

Enerxía

370.265

45.428

14.732

8.696

15.296

6.704

Contratas e outros servizos

811.973

77.162

51.631

7.016

9.361

9.153

3.984.820

485.168

189.489

71.048

160.866

63.765

298.745

35.573

16.497

7.811

8.300

2.964

Produción vendible (miles de euros) Investimentos realizados (miles de euros) Fonte: MITC. Estadística minera de España

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

127


7 Industrias mineiras: produtos enerxéticos. Ano 2005

España Número de explotacións Persoal empregado Obreiros de produción Custos de produción (miles de euros) Persoal

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

69

2

2

0

0

0

10.784

662

662

0

0

0

9.211

572

572

0

0

0

938.425

..

..

0

0

0

412.020

..

..

0

0

0

Materiais

93.840

..

..

0

0

0

Enerxía

56.571

..

..

0

0

0

Contratas e outros servizos Produción vendible (miles de euros) Investimentos realizados (miles de euros)

375.994

..

..

0

0

0

663.704

..

..

0

0

0

98.485

..

..

0

0

0

Fonte: MITC. Estadística minera de España

8 Industrias mineiras: minerais industriais. Ano 2005

España Número de explotacións Persoal empregado Obreiros de produción Custos de produción (miles de euros) Persoal

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

208

21

11

9

4.394

353

212

2.727

187

144

406.488

26.511

133.883

7.376

Pontevedra

0

1

131

0

10

26

0

7

18.513

6.636

0

..

4.418

2.593

0

..

Materiais

68.542

3.476

2.036

1.162

0

..

Enerxía

50.519

3.140

1.773

1.263

0

..

153.546

12.518

10.286

1.619

0

..

600.716

39.104

24.687

12.025

0

..

58.605

4.304

1.573

2.726

0

..

Contratas e outros servizos Produción vendible (miles de euros) Investimentos realizados (miles de euros) Fonte: MITC. Estadística minera de España

128

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 9 Industrias mineiras: produtos de canteira. Ano 2005

España Número de explotacións Persoal empregado Obreiros de produción

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3.947

369

73

103

96

97

27.014

5.139

610

1.162

2.486

881

18.576

2.769

472

508

1.138

651

1.204.156

198.221

24.883

43.350

94.701

35.286

471.187

99.313

8.809

23.260

53.394

13.850

Materiais

207.699

36.025

5.819

7.260

16.650

6.297

Enerxía

257.050

33.973

4.644

7.433

15.296

6.599

Custos de produción (miles de euros) Persoal

Contratas e outros servizos Produción vendible (miles de euros) Investimentos realizados (miles de euros)

268.220

28.910

5.612

5.397

9.361

8.540

2.591.418

329.424

48.163

59.024

160.866

61.372

128.353

18.655

2.310

5.085

8.300

2.959

Lugo

Ourense

Pontevedra

Fonte: MITC. Estadística minera de España

10 Industrias mineiras: produtos de canteira (rocas ornamentais). Ano 2005

España Número de explotacións

Galicia

A Coruña

60

72

188

875

2.340

475

148

328

1.051

448

140.548

4.975

30.792

88.159

16.621

79.416

2.413

18.719

51.234

7.050

52.520

22.416

429

4.406

14.952

2.629

Enerxía

59.515

21.577

531

4.587

13.550

2.909

Contratas e outros servizos

49.522

17.139

1.603

3.081

8.423

4.032

632.649

228.857

13.107

35.356

150.381

30.012

23.430

12.644

0

4.214

7.928

502

Persoal empregado Obreiros de produción Custos de produción (miles de euros) Persoal Materiais

Produción vendible (miles de euros) Investimentos realizados (miles de euros)

908

204

10

9.352

3.878

5.686

1.975

341.155 179.599

62

Fonte: MITC. Estadística minera de España Nota: Dentro do grupo Produtos de canteira, faise unha separación ao subgrupo Rocas ornamentais, debido á importancia deste subgrupo na industria mineira de Galicia

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

129


11 Industrias mineiras: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005

España Total de explotacións Total de ocupados

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

4.227

392

86

112

96

98

42.592

6.154

1.484

1.293

2.486

891

3.352

249

55

80

50

64

11.575

954

172

266

220

296

546

74

19

20

10

25

7.386

1.023

261

278

129

355

De 1 a 9 empregados Explotacións Ocupados De 10 a 19 empregados Explotacións Ocupados De 20 a 49 empregados Explotacións Ocupados

236

41

7

6

19

9

6.803

1.287

186

164

697

240

De 50 a 99 empregados Explotacións Ocupados

55

21

3

4

14

0

3.815

1.465

203

315

947

0

38

7

2

2

3

0

13.013

1.425

662

270

493

0

De 100 e máis empregados Explotacións Ocupados Fonte: MITC. Estadística minera de España

130

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 12 Produtos enerxéticos: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005

España Total de explotacións Total de ocupados

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

68

2

2

0

0

0

10.782

662

662

0

0

0

9

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

216

0

0

0

0

0

De 1 a 9 empregados Explotacións Ocupados De 10 a 19 empregados Explotacións Ocupados De 20 a 49 empregados Explotacións Ocupados

15

0

0

0

0

0

380

0

0

0

0

0

De 50 a 99 empregados Explotacións Ocupados

9

0

0

0

0

0

689

0

0

0

0

0

21

2

2

0

0

0

9.457

662

662

0

0

0

De 100 e máis empregados Explotacións Ocupados Fonte: MITC. Estadística minera de España

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

131


13 Minerais industriais: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005

España Total de explotacións

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

208

21

11

9

1

0

4.394

353

212

131

10

0

Explotacións

138

11

6

5

0

0

Ocupados

525

41

25

16

0

0

21

4

1

2

1

0

315

57

15

32

10

0

Total de ocupados De 1 a 9 empregados

De 10 a 19 empregados Explotacións Ocupados De 20 a 49 empregados Explotacións Ocupados

30

3

2

1

0

0

950

86

54

32

0

0

De 50 a 99 empregados Explotacións Ocupados

13

3

2

1

0

0

870

169

118

51

0

0

6

0

0

0

0

0

1.734

0

0

0

0

0

De 100 e máis empregados Explotacións Ocupados Fonte: MITC. Estadística minera de España

132

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 14 Produtos de canteira: número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005

España Total de explotacións Total de ocupados

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3.947

369

73

103

96

97

27.014

5.139

610

1.162

2.486

881

3.203

238

49

75

50

64

11.004

913

147

250

220

296

511

70

18

18

10

24

6.855

966

246

246

129

345

De 1 a 9 empregados Explotacións Ocupados De 10 a 19 empregados Explotacións Ocupados De 20 a 49 empregados Explotacións Ocupados

191

38

5

5

19

9

5.473

1.201

132

132

697

240

De 50 a 99 empregados Explotacións Ocupados

33

18

1

3

14

0

2.256

1.296

85

264

947

0

9

5

0

2

3

0

1.426

763

0

270

493

0

De 100 e máis empregados Explotacións Ocupados Fonte: MITC. Estadística minera de España

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

133


15 Produtos de canteira (rocas ornamentais): número de explotacións e persoal ocupado por intervalos de emprego. Ano 2005

España Total de explotacións Total de ocupados

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

908

204

10

60

72

62

9.352

3.878

188

875

2.340

475

723

130

6

46

31

47

2.832

551

25

163

136

227

De 1 a 9 empregados Explotacións Ocupados De 10 a 19 empregados Explotacións Ocupados

88

24

1

5

5

13

1.162

335

19

70

67

179

De 20 a 49 empregados Explotacións Ocupados

59

27

2

4

19

2

1.911

933

59

108

697

69

29

18

1

3

14

0

2.021

1.296

85

264

947

0

9

5

0

2

3

0

1.426

763

0

270

493

0

De 50 a 99 empregados Explotacións Ocupados De 100 e máis empregados Explotacións Ocupados Fonte: MITC. Estadística minera de España Nota: Dentro do grupo Produtos de canteira, faise unha separación ao subgrupo Rocas ornamentais, debido a importancia deste subgrupo na industria mineira de Galicia

134

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 16 Industria da construción naval: demanda de barcos

2004 España

2005 Galicia

España

2006 Galicia

España

2007 Galicia

España

Galicia

Novos contratos Número Exportación

34

3

54

16

39

12

56

21

Total

66

19

75

25

83

25

79

29

88.619

33.640

332.986

84.028

131.512

102.096

280.475

70.918

139.179

100.110

391.877

130.674

291.704

172.575

382.631

128.834

Exportación

36

3

65

18

78

25

97

33

Total

70

16

93

32

127

40

141

44

Exportación

149.099

22.957

423.723

104.168

453.962

181.175

558.242

200.432

Total

219.311

104.695

518.675

207.101

683.136

307.801

815.315

324.038

Arqueo (1) Exportación Total Carteira de pedidos (2) Número

Arqueo (1)

Fonte: Gerencia del sector Naval. Boletín informativo trimestral. Extraído de http://www.gernaval.org Nota: só se recollen nestas cifras os barcos cun arqueo mínimo de 100 GT. No dato de Galicia non se inclúe o estaleiro Armón Burela (Lugo) (1) O arqueo vén dado en GT (gross tonnage) equivalente a 1.016,041 kg. (2) Enténdese referida ao 31 de decembro de cada ano.

17 Vendas e importación de cementos. Ano 2007

Toneladas Vendas Importacións Comunidade Europea

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

46.518.498

3.077.997

1.268.385

368.435

336.882

1.104.295

2.853.619

30.393

3.668

0

26.723

2

1.903.123

30.393

3.668

0

26.723

2

Resto de Europa

788.119

0

0

0

0

0

Asia e Oceanía

137.313

0

0

0

0

0

24.833

0

0

0

0

0

230

0

0

0

0

0

Países do norte de África América

Fonte: Oficemen. Información subministrada directamente Nota: os datos refírense a cementos grises e brancos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

135


18

Construción de vivendas libres e protexidas. Construción de vivendas libres e protexidas. Ano Ano 2007 2007 España Vivendas iniciadas

Vivendas iniciadas Vivendas protexidas

Galicia

España

A Coruña

Galicia

A Coruña

Lugo

83.859 3.000 1.628 532.117 83.859 37.913 3.000 17.761 1.628

Vivendas protexidas Vivendas libres

Vivendasterminadas libres Vivendas

532.117

Vivendas protexidas Vivendas terminadas

67.127

Vivendas libres Vivendas protexidas

37.913 3.774

579.665

311

17.761

Ourense

7.545

15.116

Pontevedra 678 10.097 678

2.510 198

5.157

Fonte: Ministerio de Vivienda. Extraído de: http://www.mviv.es [20 de agosto, 2008]

Pontevedra

383 2.510 383

921

3.774 15.116 1.855 33.032

Ourense

311

7.545

1.855

579.665 67.127 33.032

Vivendas libres

Lugo

10.097 800

921

2.573 198

10.186 800

5.157

2.573

10.186

Fonte: Ministerio de Vivienda. Extraído de: http://www.mviv.es [20 de agosto, 2008]

Nota: as vivendas protexidas inclúen as vivendas protexidas suxeitas a distintos réximes de protección e vivendas de promoción

Nota: as vivendas protexidas inclúen vivendas protexidasestímase suxeitasa apartir distintos réximes visados de protección e vivendas pública. O número de vivendas libres as iniciadas e terminadas dos proxectos polos colexios de de promoción pública. O número de vivendas libres iniciadas e terminadas estímase a partir dos proxectos visados polos colexios de arquitectos. arquitectos.

Vivendas protexidas. Galicia 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2005

2006

2007

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2005

Vivendas iniciadas

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

Vivendas terminadas

Vivendas libres. Galicia 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

15.000 10.000 5.000

Vivendas iniciadas

136

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

Vivendas terminadas

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 19 Prezo da vivenda libre e protexida. Base 2005. Ano 2007

Euros/m2 España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vivendas libres Total

2.056

1.512

Ata dous anos de antigüidade

2.032

Máis de dous anos de antigüidade

2.063 1.045

Vivendas protexidas

1.513

1.117

1.107

1.689

1.622

1.567

1.352

1.408

1.283

1.204

1.828

1.002

1.006

1.477

980

1.005

925

955

1.019

Fonte: Ministerio de Vivienda. Extraído de: http://www.mviv.es [20 de agosto, 2008]

20 Licitación oficial. Ano 2007

Miles de euros España Total de licitación oficial

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

40.354.750

2.314.888

977.451

478.475

186.546

609.427

Edificación

12.537.272

612.865

357.326

65.668

47.052

130.198

Obra civil

27.817.478

1.702.023

620.125

412.807

139.494

479.229

16.282.784

1.114.626

533.521

221.779

57.681

300.216

Licitación por tipos de obra

Licitación por organismos Administración central Administración autonómica

13.128.457

827.313

280.962

177.628

111.367

195.796

Administración local

10.943.509

372.949

162.968

79.068

17.498

113.415

Fonte: Seopan. Extraído de http://www.seopan.es [20 de agosto, 2008] Nota: os datos para Galicia e España inclúen licitacións de varias provincias ou varias comunidades (por iso non coincide a suma por provincias co dato para Galicia).

21 Locais relacionados coa actividade inmobiliaria segundo principais magnitudes. Galicia

Datos económicos en miles de euros 2000 Número de locais Persoal ocupado Volume do negocio Soldos e salarios Investimento bruto en bens materiais

2001

2002 5.513

2003

2004

6.170

6.480

2005 7.870

2006

6.273

5.342

9.037

10.014

10.171

12.198

12.426

16.620

15.905

18.256

2.673.734 1.891.591

2.035.597

2.118.665

2.366.080

2.826.993

3.247.270

75.031

91.973

116.550

139.316

169.138

190.066

218.713

105.411

148.589

223.000

264.981

464.549

581.429

884.137

Fonte: INE. Encuesta anual de servicios. Extraído de http://www.ine.es [20 de agosto, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

137


22 Enquisa industrial de empresas. Persoas ocupadas e importe neto da cifra de negocios por agrupacións de actividade

Número e miles de euros 2006 Persoas ocupadas Cifra de negocios Persoas ocupadas Cifra de negocios España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia 2.634.755 165.434 540.438.764 32.472.229 2.623.830 170.747 588.384.429 36.240.065 2005

Total industria Industrias extractivas e do petróleo, enerxía 112.531 9.010 93.769.197 5.911.609 112.552 8.879 e auga Alimentación, bebidas 387.516 28.313 88.543.022 6.230.028 386.704 28.867 e tabaco Industria téxtil, confección, coiro e 232.331 19.492 20.797.893 1.850.627 216.040 21.191 calzado Madeira e cortiza 97.596 13.080 10.220.349 1.856.650 98.237 12.367 Papel, edición, artes gráficas e 198.762 7.534 29.251.898 911.767 201.076 7.435 reprodución de soportes gravados Industria química 137.003 2.723 44.035.002 1.148.483 136.116 2.822 Caucho e materias 119.387 4.322 19.901.404 725.500 118.197 4.699 plásticas Produtos minerais non metálicos 196.180 13.769 32.374.777 1.517.433 196.983 14.217 diversos Metalurxia e fabricación de 432.545 23.674 66.334.072 3.892.068 438.697 25.054 produtos metálicos Maquinaria e equipo 190.625 7.466 26.767.836 894.585 189.473 7.475 mecánico Material e equipo eléctrico, electrónico 145.916 4.149 27.521.801 671.544 149.113 4.395 e óptico Material de 213.146 25.455 64.875.784 6.235.440 212.928 26.835 transporte Industrias manufactureiras 171.217 6.448 16.045.729 626.496 167.715 6.510 diversas Fonte: INE. Encuesta industrial de empresas. Extraído de http://www.ine.es [30 de novembro, 2007]

138

104.386.090

6.182.100

90.590.128

6.533.094

20.964.594

2.080.633

10.992.136

1.948.932

30.815.494

928.047

47.138.083

1.233.831

20.450.564

826.742

36.423.692

1.681.691

77.360.092

4.809.440

30.199.855

1.050.156

31.729.959

884.810

70.499.211

7.453.997

16.834.531

626.592

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Enerxía, industria e construción 8 23 Enquisa industrial de empresas. Variables por agrupacións de actividade. Ano 2006

Miles de euros Ingresos de Gastos de Gastos de Total consumos explotación explotación persoal España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia 598.782.392 36.786.734 557.061.466 34.680.026 373.820.806 24.909.869 80.730.025 4.345.953

Total industria Industrias extractivas e do 106.923.508 6.285.568 93.046.909 5.628.193 73.806.556 4.490.010 5.231.312 petróleo, enerxía e auga Alimentación, 92.160.760 6.610.563 87.046.855 6.332.352 58.878.641 4.671.717 10.371.409 bebidas e tabaco Industria téxtil, confección, coiro 21.244.159 2.099.304 20.468.044 1.995.443 12.452.031 1.412.178 4.387.995 e calzado Madeira e cortiza 11.081.635 1.986.797 10.528.138 1.910.267 6.668.682 1.335.851 2.107.267 Papel, edición, artes gráficas e reprodución 31.420.887 942.439 28.937.101 850.576 14.240.120 412.224 6.533.670 de soportes gravados Industria 48.489.795 1.258.838 45.807.090 1.160.251 28.178.305 726.836 6.182.962 química Caucho e materias 20.688.947 838.987 19.749.104 794.136 12.010.515 516.982 3.725.789 plásticas Produtos minerais non 36.914.706 1.710.617 33.219.574 1.604.348 17.878.005 870.316 5.974.400 metálicos diversos Metalurxia e fabricación 78.050.982 4.844.758 72.503.044 4.210.862 47.953.677 2.843.520 12.911.912 de produtos metálicos Maquinaria e 30.697.142 1.068.363 28.929.386 966.925 18.051.136 635.778 6.369.090 equipo mecánico Material e equipo eléctrico, 32.264.161 897.599 30.235.777 805.312 21.079.562 562.056 5.044.775 electrónico e óptico Material de 71.831.274 7.609.888 70.475.813 7.831.154 53.286.249 6.044.274 8.108.158 transporte Industrias manufactureiras 17.014.436 633.013 16.114.634 590.206 9.337.326 388.128 3.781.287 diversas Fonte: INE. Encuesta industrial de empresas. Extraído de http://www.ine.es [30 de novembro, 2007]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

336.550 595.628 346.103 251.048 206.258

121.741 126.026

341.056

662.040 215.426 123.356 897.236 123.484

139


24 Enquisa industrial de produtos. Produción industrial que se pode comercializar por agrupacións de actividade

Miles de euros 2007 Galicia España Galicia España Galicia 24.777.374 417.148.199 27.954.943 444.993.407 31.922.453

2005

2006

España Total 380.791.070 Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 67.750.635 4.391.752 71.147.482 15 e 16) Téxtil e confección (CNAE 17 e 18) 11.385.901 1.229.285 11.267.771 Coiro e calzado (CNAE 19) 3.134.023 34.448 3.080.086 Madeira e cortiza (CNAE 20) 6.549.054 1.070.628 7.126.151 Papel, artes gráficas e edición 20.764.943 612.112 21.921.855 (CNAE 21 e 22) Coquerías, refinamento de petróleo e 55.623.966 2.584.533 62.788.245 químicas (CNAE 23 a 24) Manufacturas do caucho e plástico 15.472.211 700.045 16.582.721 (CNAE 25) Produtos minerais non metálicos 24.004.189 1.101.101 27.266.524 (CNAE 26) Produción, 1ª tranformación e fundición 24.646.724 1.828.950 30.672.210 de metais (CNAE 27) Produtos metálicos (CNAE 28) 28.205.413 1.528.023 32.031.528 Maquinaria e equipo, óptica e similares 26.615.675 648.945 28.928.484 (CNAE 29, 30 e 33) Material eléctrico e electrónico 16.432.548 943.583 19.402.246 (CNAE 31 e 32) Material de tranporte (CNAE 34 e 35) 52.170.977 6.048.074 56.235.268 Outras industrias manufactureiras 11.040.471 362.467 11.778.552 (CNAE 36) Enerxía eléctrica, gas e vapor (CNAE 40) 16.994.339 1.693.430 16.919.077 Fonte: INE. Encuesta industrial de productos. Extraído de http://www.ine.es

140

4.834.745

75.877.155

5.204.536

1.452.209 53.491 1.175.796

11.148.778 3.076.509 7.491.409

1.428.450 52.615 1.272.353

659.456

23.160.944

740.672

2.942.288

66.291.003

3.037.767

652.357

17.695.992

783.655

1.208.233

29.222.487

1.383.831

2.142.951

33.986.165

2.376.565

1.852.588

35.228.351

1.921.699

750.310

30.659.732

932.719

1.052.194

22.054.845

1.153.589

6.768.430

61.753.047

9.293.981

620.337

12.299.859

792.048

1.789.557

15.047.133

1.547.973

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


9 SErvizos de mercado

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Establecementos hoteleiros e de turismo rural abertos estimados por categoría. Decembro de 2007 Prazas estimadas dos establecementos hoteleiros e de turismo rural por categoría. Decembro de 2007 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros e de turismo rural por procedencia. Ano 2007 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros por categoría. Ano 2007 Pernoitas en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007 Grao de ocupación por prazas e estadía media en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007 Gasto total dos viaxeiros non residentes aloxados en establecementos hoteleiros de Galicia. Distribución por concepto do gasto. Galicia 8. Locais relacionados coa actividade do turismo segundo as magnitudes principais 9. Actividade do comercio en Galicia segundo as magnitudes principais e grupos de actividade. Ano 2006 10. Parque de vehículos. Ano 2007 11. Vehículos matriculados. Ano 2007 12. Transferencias de vehículos por provincia de matriculación. Ano 2007 13. Accidentes con vítimas e vítimas segundo o lugar do accidente. Ano 2007 14. Buques mercantes entrados nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais 15. Transporte marítimo de mercadorías nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais 16. Tráfico de transporte nos aeroportos de Galicia. Ano 2007. Avance 17. Investimentos totais realizados na rede de estradas, nos portos e costas e nas obras hidráulicas. Ano 2007. Datos provisionais 18. Transporte ferroviario de mercadorías con orixe en Galicia 19. Transporte ferroviario de mercadorías con destino en Galicia 20. Transporte de mercadorías por estrada con orixe en Galicia 21. Transporte de mercadorías por estrada con destino en Galicia 22. Persoas que viaxaron no transporte urbano regular xeral 23. Locais relacionados coa actividade do transporte segundo as magnitudes principais 24. Entidades de crédito: depósitos do sector privado. Ano 2007 25. Entidades de crédito: créditos. Ano 2007 26. Entidades de crédito: número de oficinas. Ano 2007 27. Hipotecas. Ano 2007. Datos provisionais


Turismo Establecemento hoteleiro

Todas as unidades de produción de servizos de aloxamento hoteleiro (hotel, hotel-apartamento, pensións, hostais, casas de hóspedes, fondas...) situadas nunha mesma localización xeográfica e nas que traballan unha ou varias persoas por conta da mesma empresa. Un establecemento considérase hoteleiro se a súa actividade principal pertence ao grupo 551 da sección H da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). Os establecementos clasifícanse no grupo I ou estrelas de ouro e no grupo II ou estrelas de prata e, dentro destas, polo número de estrelas seguindo a normativa da Consellería de Cultura e Deporte.

Establecemento de turismo rural

Os establecementos de turismo rural defínense como aquelas edificacións situadas no medio rural que prestan servizos de aloxamento turístico mediante prezo e que reúnen características singulares de construción, antigüidade e tipicidade galega ou desenvolven actividades agropecuarias.

Praza

Nun establecemento hoteleiro, o número de prazas equivale ao número de camas fixas; polo tanto, non se inclúen as camas supletorias e as camas de matrimonio dan lugar a dúas prazas. En definitiva, equivale ao número de persoas que poden pasar a noite nas camas instaladas permanentemente no establecemento. Distínguese entre o número de prazas de capacidade estrutural e o número de prazas de capacidade ofertada. A diferenza está en que, mentres a capacidade estrutural indica o volume de prazas dos establecementos hoteleiros que figura no directorio, a capacidade ofertada é estimada a partir da mostra e indica o volume de prazas que realmente están a disposición dos viaxeiros cada mes; así, nesta última variable, téñense en conta todos aqueles casos que fagan que un establecemento non oferte, durante todo ou parte do mes, a totalidade das súas prazas (peche de temporada, vacacións, obras...).

Viaxeiro entrado

Toda persoa que realiza unha ou máis pernoitas seguidas nun mesmo establecemento e que chegou durante o mes de referencia dos datos.

Pernoita ou praza ocupada

Ocupación por unha persoa dunha ou máis prazas ou dunha cama supletoria dentro dunha xornada hoteleira e nun mesmo establecemento. Isto é, cada noite que un viaxeiro se aloxa nun establecemento.

Grao de ocupación por prazas

Cociente entre o total de pernoitas e o produto das prazas ofertadas polo número de días aos que se refiren as pernoitas, incluídas as camas supletorias utilizadas neses días. Desta definición dedúcese que un establecemento pode ter un grao de ocupación inferior ao 100 % e non dispoñer de prazas libres, xa que un cuarto dobre ocupado por unha persoa dá lugar a unha soa pernoita, aínda que o ocupante dispoña de dúas prazas.

Estadía media

Número de días que, por termo medio, permanece un viaxeiro nun establecemento. Calcúlase como o cociente entre as pernoitas realizadas e os viaxeiros entrados.

Gasto

Todo gasto de consumo efectuado por un viaxeiro ou por conta dun viaxeiro durante a súa estadía en Galicia.

Vehículos e accidentes Motocicleta

Automóbil de dúas rodas, con ou sen sidecar (enténdese como tal o habitáculo unido lateralmente á motocicleta), e os de tres rodas.

Turismo

Automóbil, distinto da motocicleta, especialmente concibido e construído para o transporte de persoas e con capacidade de ata nove prazas incluído o condutor.

Camión

Automóbil concibido e construído para o transporte de cousas. Exclúese desta definición a motocicleta de tres rodas, concibida e construída para o transporte de cousas cuxa tara non exceda de 400 quilogramos.

142

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 Autobús

Automóbil concibido e construído para o transporte de persoas, con capacidade para máis de 9 prazas incluído o condutor. Inclúese neste termo o trolebús, é dicir, o vehículo conectado a unha vía eléctrica e que non circula por raís.

Remolque

Vehículo concibido e construído para circular arrastrado por un vehículo de motor.

Semirremolque

Remolque construído para ser unido a un automóbil de tal xeito que pouse parcialmente sobre este e que unha parte substancial do seu peso e da súa carga sexan soportados polo dito automóbil.

Tractor industrial

Automóbil concibido e construído para realizar, principalmente, o arrastre dun semirremolque.

Parque de vehículos

Está constituído por todos os vehículos con motor, agás ciclomotores e vehículos especiais, que teoricamente circulan. Deste xeito, inclúe todas as matriculacións que houbese durante todos os anos, menos as baixas producidas e as modificacións debidas ás reformas.

Matriculacións

Altas de vehículos producidas no ano.

Accidente de circulación

A Dirección General de Tráfico considera accidentes aqueles que reúnen as seguintes condicións: • Que se produzan ou teñan a súa orixe nunha vía aberta á circulación pública. • Que, pola súa consecuencia, unha ou varias persoas resulten mortas ou feridas ou ben, se orixinen soamente danos materiais. • Que, polo menos, estea implicado un vehículo en movemento.

Accidente con vítimas

Aquel no que unha ou varias persoas resulten mortas ou feridas.

Accidente mortal

Aquel no que unha ou varias persoas resulten mortas dentro das primeiras vinte e catro horas.

Vítima de accidente de circulación

Toda persoa que resulte morta ou ferida como consecuencia dun accidente de circulación.

Morto en accidente de circulación

Toda persoa que, como consecuencia dun accidente, faleza no acto ou dentro dos trinta días seguintes.

Transporte Transporte marítimo de mercadorías

Recolle as mercadorías cargadas, descargadas e transbordadas nos portos de titularidade estatal situados en Galicia. Non se inclúe a pesca fresca, o avituallamento nin o tráfico local.

Tráfico aéreo

• Tráfico de transporte: é aquel que supón a explotación comercial por parte dunha empresa de transporte. • Outras clases de tráfico: é aquel tráfico tal que a súa explotación se realiza de forma privada, polo Estado, agrícola... excluído o transporte comercial de pasaxeiros, mercadorías e correo.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

143


Interior

Regular Non regular Outros servizos

Tráfico de transporte Internacional

Regular Non regular Outros servizos

Interior

Privado Militar De Estado Traballo aéreo

Internacional

Privado Militar De Estado Traballo aéreo

Tráfico aéreo

Outras clases de tráfico

Agrícola Fotografía Publicidade Varios Agrícola Fotografía Publicidade Varios

Tráfico regular

É o composto polos voos ofrecidos ao público e efectuados de acordo cun horario publicado ou dun modo tan regular ou frecuente que constitúe unha serie sistemática identificable; inclúe tamén todos os servizos suplementarios resultantes dos ditos voos (voos extraordinarios ocasionados polo exceso de tráfico, voos de pagamento preparativos de servizos aéreos proxectados...)

Tráfico non regular

É o composto por voos fretados e especiais por remuneración non efectuados dun modo regular e as viaxes que non se notificasen baixo servizos regulares.

Tráfico doutros servizos

Composto polos voos efectuados por empresas de transporte, tales como de localización, de proba, de instrución, en baleiro etc.

Transporte por estrada

• Tráfico de mercadorías. Os vehículos autorizados son os aptos para o transporte de mercadorías e clasifícanse en : • Camión: está provisto de medio propio de propulsión mecánica. • Remolque: deseñado para ser enganchado a un vehículo automóbil de estrada. • Cabeza tractora: é o provisto de medio propio de propulsión mecánica que arrastra a un semirremolque. • Semirremolque: remolque sen eixe dianteiro, adaptado a un vehículo que o arrastra de tal xeito que parte do dito remolque, así coma parte do seu peso e da súa carga descansan sobre un vehículo tractor. • Tráfico de viaxeiros. O transporte regular xeral é o destinado a transportar todo tipo de pasaxeiros en autobuses ou autocares que teñen un itinerario preestablecido con suxeición a almanaques e horarios prefixados e que recollen os pasaxeiros en paradas fixas entre distintos termos municipais. Para realizar este tipo de transporte requírese unha concesión administrativa.

Transporte ferroviario de mercadorías

Recolle o número de toneladas transportadas polas compañías ferroviarias e inclúe tanto as comerciais (incluídas as militares e gratuítas) coma as de servizo ou interior por conta da compañía. Tense en conta o peso das embalaxes, colectores, caixas móbiles, paletas, etc.

144

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 Investimentos Investimentos realizados na rede de estradas

Reflicten os investimentos en nova construción e mellora das estradas. Inclúense a reconstrución, a renovación e as reparacións importantes, así como os investimentos de mantemento de superficies, rehabilitación e reposición das vías e seguridade viaria correntes realizadas na rede de estradas, que inclúe tanto as do Estado como as que están a cargo dos entes territoriais (comunidades autónomas, deputacións e cabidos).

Investimentos realizados en transportes marítimos

Reflicten os investimentos levados a cabo en materia de portos pola Dirección General de Costas que comprende o Programa 514 “Actuación na costa”, a Dirección General de la Marina Mercante que participa no Programa 422M “Ensinanzas marítimas e aereonáuticas” e que xestiona completamente o Programa 514A “Seguridade do tráfico e vixilancia costeira” e os investimentos realizados polas sociedades estatais Portos do Estado e Salvamento e Seguridade Marítima.

Investimentos realizados en obras hidráulicas

Investimentos realizados en obras hidráulicas tanto nos programas ou subprogramas de investimento a cargo das Direccións Xerais de Obras Hidráulicas e Calidade das Augas como nos das Confederacións Hidrográficas financiadas con fondos propios.

Sector financeiro Depósitos á vista

Son aqueles depósitos nos que as cantidades depositadas poden retirarse ou transferirse en calquera momento, sen previo aviso á entidade depositaria. É sinónimo de conta corrente. Pódese dispoñer dos seus fondos a través de cheques.

Depósitos de aforro

Son aqueles depósitos dispoñibles con previo aviso. É sinónimo de conta de aforro. Instruméntase cunha cartilla na que os apuntamentos substitúen os extractos característicos da conta corrente.

Depósitos a prazo

Son aqueles depósitos contratados por un prazo de tempo determinado. Se o contrato contén unha cláusula que así o indique, o importe do depósito só se pode retirar antes de que expire o prazo con autorización da entidade financeira e cunha penalización na súa remuneración.

Hipoteca

Contrato mediante o cal se consegue un crédito coa garantía dun ben —moble ou inmoble— cuxo valor responde do risco do non-pagamento.

Enquisa de servizos e comercio Empresa

Combinación máis pequena de unidades xurídicas que constitúe unha unidade organizativa produtora de bens ou servizos e que dispón dun certo grao de autonomía na toma de decisións, especialmente no relativo á asignación dos seus recursos correntes. Unha empresa pode exercer unha ou máis actividades nunha ou varias unidades locais.

Persoal ocupado

Conxunto de persoas que contribúen, mediante o seu traballo, á produción de bens e servizos, ou que realizan actividades auxiliares na empresa, independentemente de que estean remuneradas ou non.

Persoal remunerado

Traballadores ligados á empresa por un contrato de traballo e que son retribuídos con cantidades fixas ou periódicas en forma de soldo, salario, comisión ou pago en especie.

Gastos de persoal

Todas as retribucións ao persoal, calquera que sexa a forma ou o concepto polo que se satisfán, pagadas ao conxunto dos seus empregados como remuneración polo seu traballo, así como as cargas sociais obrigatorias e facultativas a cargo da empresa. Os gastos de persoal remunerado divídense en: soldos e salarios brutos, indemnizacións, cotizacións á Seguridade Social a cargo da empresa, contribucións a sistemas complementarios de pensións e outros gastos de natureza social.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

145


Soldos e salarios brutos

Pagos, en diñeiro ou en especie, cos que a empresa retribúe o traballo dos seus asalariados, sen descontar impostos, contribucións dos asalariados á Seguridade Social e outras obrigacións do traballador retidas en orixe pola empresa.

Cifra de negocios

Comprende os importes facturados pola empresa durante o ano de referencia pola prestación de servizos e vendas de bens, que son obxecto do tráfico da empresa. As vendas contabilízanse sen incluír o IVE repercutido ao cliente. Contabilízase en termos netos deducindo as devolucións de vendas e os rápeles sobre as vendas. Non se deducen os descontos de caixa nin os descontos sobre vendas por pronto pago. O volume de negocio non comprende a venda de activos fixos nin as subvencións cobradas por producir. O importe da cifra de negocios calcúlase como a suma das vendas netas de mercadorías e a prestación de servizos.

Valor da produción

Mide o importe dos bens e servizos producidos pola empresa durante o exercicio. O valor da produción defínese como o volume de negocio, máis ou menos as variacións das existencias de produtos terminados, os traballos en curso e bens e servizos comprados para a revenda, menos as compras de bens e servizos para a revenda, máis a produción inmobilizada e os outros ingresos de xestión (excluídas as subvencións).

Valor engadido bruto a prezos de mercado

Calcúlase a partir do valor da produción menos os gastos de explotación distintos dos destinados á revenda (consumo de materias primas e outros aprovisionamentos, gastos en servizos exteriores e outros gastos de xestión).

Valor engadido bruto ao custo dos factores

É a renda bruta das actividades de explotación tras axustar o efecto das subvencións de explotación e os impostos indirectos. Calcúlase a partir do valor engadido bruto a prezos de mercado. Dedúcense todos os impostos ligados á produción e aos produtos e súmanse as subvencións á explotación.

146

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 1 Establecementos hoteleiros e de turismo rural abertos estimados por categor铆a. Decembro de 2007

Galicia

A Coru帽a

Lugo

Ourense

Pontevedra

Establecementos hoteleiros Estrelas de ouro 5 e 4 Estrelas

79

32

11

8

28

3 Estrelas

89

35

12

9

33

2 Estrelas

140

47

25

12

56

1 Estrela

185

64

34

29

57

Total

492

179

82

58

174

3 e 2 Estrelas

289

151

59

42

37

1 Estrela

567

251

124

82

110

Total

856

402

183

124

147

1.349

581

265

182

320

439

114

123

61

142

Estrelas de prata

Total Establecementos de turismo rural Total Fonte: INE. Encuesta de ocupaci贸n hotelera

Encuesta de ocupaci贸n en alojamientos de turismo rural

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

147


2

Prazas estimadas dos establecementos hoteleiros e de turismo rural por categoría. Decembro de 2007

Prazas estimadas dos establecementos hoteleiros e de turismo rural por categoría. Decembro de 2007

Galicia

Establecementos hoteleiros Establecementos hoteleiros

Galicia

A Coruña

A Coruña

Lugo

Lugo

Ourense

Ourense

Pontevedra

Pontevedra

Estrelas de ouro de ouro Estrelas 5 e 4 Estrelas 5 e 4 Estrelas

13.985

6.469 13.985

1.395 6.469

967 1.395

5.153 967

5.153

8.869

3.728 8.869

980 3.728

877 980

3.284 877

3.284

6.792

2.157

1.011

558

3.066

6.999

2.599

1.226

36.646

14.953

4.612

3 Estrelas 3 Estrelas 2 Estrelas 1 Estrela

2 Estrelas

6.792

2.157

1 Estrela

6.999

2.599

Total

36.646

Total Estrelas de prata Estrelas de prata 3 e 2 Estrelas 1 Estrela Total Total

Total

4.612

3.342

3.066

2.235

940

2.235

3.342

13.739

13.739

6.819

3.692

1.333

984

811

4.163 6.819

2.173 3.692

1.788 1.333

1.768 984

16.711

7.855 9.892

3.505 4.163

2.772 2.173

2.579 1.788

1.768

53.357

22.807 16.711

8.117 7.855

6.114 3.505

16.318 2.772

2.579

53.357

22.807

8.117

6.114

Establecementos de turismo rural

Establecementos de turismo rural Total

14.953

558

940

9.892

1 Estrela 3 e 2 Estrelas Total

1.011

1.226

Total

5.365

1.337

1.530

5.365

1.337

772

1.530

1.726

772

811

16.318 1.726

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural rural Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo

Estimación da capacidade ofertada. Decembro de 2007 15.000 12.000 9.000 6.000

3.000 0 A Coruña Estrelas de ouro

148

Lugo

Ourense

Estrelas de prata

Pontevedra

Casas turismo rural

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 3 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros e de turismo rural por procedencia. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

3.007.817

1.263.203

429.453

285.923

1.029.238

Establecementos hoteleiros Españois Estranxeiros

731.705

403.040

86.775

23.365

218.525

Unión Europea 27

560.089

293.969

65.505

18.453

182.161

Resto de países

171.617

109.070

21.269

4.912

36.365

3.739.522

1.666.243

516.228

309.288

1.247.763

150.279

40.927

40.526

27.850

40.975

19.016

6.852

7.510

2.286

2.368

169.295

47.779

48.037

30.136

43.343

Total Establecementos de turismo rural Españois Estranxeiros Total Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural

4 Viaxeiros entrados en establecementos hoteleiros por categoría. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Establecementos hoteleiros Estrelas de ouro 5 e 4 Estrelas

1.283.266

620.831

128.422

84.638

449.375

3 Estrelas

741.138

325.917

81.914

46.305

287.002

2 Estrelas

529.362

191.677

62.684

47.436

227.564

1 Estrela Total

456.029

162.009

80.821

51.755

161.443

3.009.794

1.300.434

353.841

230.134

1.125.385

349.413

205.363

62.095

33.350

48.605

Estrelas de prata 3 e 2 Estrelas 1 Estrela

380.315

160.446

100.292

45.804

73.773

Total

729.728

365.808

162.387

79.154

122.378

3.739.522

1.666.243

516.228

309.288

1.247.763

Total Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

149


5 Pernoitas en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Estrelas de ouro

6.168.443

2.399.927

572.996

419.829

2.775.691

Estrelas de prata

1.856.534

1.009.197

300.486

200.007

346.845

Casas turismo rural Total

376.033

113.578

96.175

55.248

111.032

8.401.010

3.522.702

969.657

675.084

3.233.568

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural

6 Grao de ocupación por prazas e estadía media en establecementos hoteleiros e de turismo rural. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Grao de ocupación anual Estrelas de ouro

40,6

42,3

33,4

35,6

42,0

Estrelas de prata

28,5

33,8

23,4

20,0

28,2

Casas turismo rural

17,7

21,4

15,9

18,9

15,8

Estrelas de ouro

2,1

1,9

1,6

1,8

2,5

Estrelas de prata

2,5

2,8

1,9

2,5

2,8

Casas turismo rural

2,2

2,4

2,0

1,8

2,6

Estadía media anual

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural

7 Gasto total dos viaxeiros non residentes aloxados en establecementos hoteleiros de Galicia. Distribución por concepto do gasto. Galicia

Miles de euros 3ª Trim. 2007

4º Trim. 2007

1º Trim. 2008

2º Trim. 2008

Gasto total Paquete turístico Aloxamento Restaurantes Comida comercios

4.030,0

5.367,3

7.164,0

14.507,6

108.115,1

42.692,7

36.427,4

55.363,5

74.439,5

48.519,8

28.688,4

45.515,1

2.584,4

531,9

862,6

2.105,8

Desprazamentos

17.616,0

6.797,9

7.412,4

13.470,8

Agasallos

15.064,3

5.427,4

6.153,6

12.236,3

Ocio

9.649,1

1.074,6

6.849,3

5.159,5

Outros

2.430,9

675,9

313,8

1.878,3

233.929,2

111.087,4

93.871,6

150.236,7

Total Fonte: IGE. Gastos dos non residentes en Galicia Nota: datos provisionais

150

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 8 Locais relacionados coa actividade do turismo segundo as magnitudes principais

Datos económicos en miles de euros 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Número de locais

22.698

21.959

22.963

23.332

23.219

23.339

Persoal ocupado

55.820

57.018

61.109

65.896

68.017

70.326

Volume do negocio

1.990.465

2.018.148

2.179.172

2.509.006

2.617.190

2.773.555

Soldos e salarios

290.829

312.584

347.635

424.916

439.625

484.184

Inversión bruta en bens materiais

135.946

110.392

98.241

135.403

110.028

126.245

Fonte: INE. Encuesta anual de servicios. Extraído de http://www.ine.es [19 de agosto, 2008]

9 Actividade do comercio en Galicia segundo as magnitudes principais e grupos de actividade. Ano 2006

Datos económicos en miles de euros Total

CNAE 50

CNAE 51

CNAE 52

Número de empresas

55.026

5.692

13.691

35.642

Número de locais

65.013

6.178

15.722

43.113

35.180.473

4.940.007

19.250.278

10.990.189

Valor da produción

9.352.123

1.486.330

4.285.332

3.580.460

Valor engadido a prezos de mercado

5.438.869

699.752

2.211.603

2.527.514

Valor engadido ao custo dos factores

5.443.761

699.983

2.213.213

2.530.565

Gastos de persoal

2.804.462

470.627

1.095.147

1.238.688

Compras e gastos en bens e servizos

30.620.360

4.388.794

17.540.207

8.691.359

Compras de bens e servizos para a revenda

Volume do negocio

26.743.981

3.604.936

15.483.516

7.655.529

Investimento bruto en bens materiais

813.927

132.344

390.393

291.190

Persoal ocupado o 30-09

195.592

26.217

59.816

109.559

Persoal remunerado o 30-09

144.123

21.422

49.053

73.648

Fonte: INE. Encuesta anual de comercio. Extraído de http://www.ine.es [23 de setembro, 2008] Nota: (1) CNAE 50: Venda, mantemento e reparación de vehículos de motor e motocicletas, venda polo miúdo de combustible. (2) CNAE 51: Comercio por xunto e intermediarios do comercio; agás vehículos de motor e motocicletas. (3) CNAE 52: Comercio polo miudo (agás vehículos de motor e motocicletas); reparación de efectos persoais e aparellos.

10 Parque de vehículos. Ano 2007

España Turismos Camións e furgonetas Autobuses

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

21.760.174

1.434.751

558.353

182.092

195.009

499.297

5.140.586

241.840

83.895

39.309

38.141

80.495

61.039

4.600

1.806

857

605

1.332

2.311.346

99.731

34.055

11.503

10.486

43.687

Tractores industriais

212.697

13.631

4.585

2.978

1.549

4.519

Outros

832.615

50.914

16.923

9.073

6.229

18.689

30.318.457

1.845.467

699.617

245.812

252.019

648.019

Motocicletas

Total

Fonte: Ministerio del Interior. DGT. Datos a 31 de decembro

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

151


11 Vehículos matriculados. Ano 2007

España Turismos Camións e furgonetas Autobuses Motocicletas Tractores industriais Outros vehículos Total

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

1.633.806

82.066

35.251

9.434

9.032

28.349

396.370

12.549

4.323

2.528

1.687

4.011

4.216

257

98

46

35

78

285.633

13.194

4.416

1.171

1.178

6.429

23.180

1.478

525

259

150

544

6.896

407

123

15

17

252

2.350.101

109.951

44.736

13.453

12.099

39.663

Fonte: Ministerio del Interior. DGT. Nota: considéranse as matriculacións por provincia onde se formalizou a alta do vehículo.

12 Transferencias de vehículos por provincia de matriculación. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Turismos

2.527.582

116.216

50.364

13.779

12.124

39.949

Camións

555.219

19.462

7.143

3.196

3.119

6.004

6.623

549

284

86

77

102

225.113

9.754

3.319

954

834

4.647

28.865

1.530

574

304

156

496

Autobuses Motocicletas Tractores industriais Outros vehículos Total

116.946

7.615

2.559

2.027

819

2.210

3.460.348

155.126

64.243

20.346

17.129

53.408

Fonte: DGT. Extraído de http://www.dgt.es [2 de outubro, 2008]

152

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 13 Accidentes con vítimas e vítimas segundo o lugar do accidente. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total Accidentes con vítimas Mortais Non mortais Vítimas

100.508

4.405

1.512

626

356

1.911

2.957

264

105

51

33

75

97.551

4.141

1.407

575

323

1.836

146.344

6.983

2.343

1.010

613

3.017

Mortos

3.823

331

130

66

40

95

Feridos

142.521

6.652

2.213

944

573

2.922

49.820

3.619

1.123

564

266

1.666

Na estrada Accidentes con vítimas Mortais Non mortais Vítimas

2.415

232

89

47

29

67

47.405

3.387

1.034

517

237

1.599

79.870

5.889

1.808

939

485

2.657

Mortos

3.082

290

110

62

35

83

Feridos

76.788

5.599

1.698

877

450

2.574

50.688

786

389

62

90

245

Na zona urbana Accidentes con vítimas Mortais Non mortais Vítimas

542

32

16

4

4

8

50.146

754

373

58

86

237

66.474

1.094

535

71

128

360

Mortos

741

41

20

4

5

12

Feridos

65.733

1.053

515

67

123

348

Fonte: DGT. Extraído de http://www.dgt.es [2 de outubro, 2008] Nota: o cómputo de mortos está realizado a 30 días.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

153


14 Buques mercantes entrados nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais

Portos de titularidade A Coruña estatal en Galicia

Ferrol San Cibrao

Marín Pontevedra

Vigo

Portos de titularidade estatal en España

Vilagarcía

Tráfico de cabotaxe Número de buques

2.303

534

426

585

633

125

76.671

14.677

3.872

2.039

1.370

6.761

636

712.328

4.338

1.019

846

409

1.874

190

55.536

51.531

9.462

10.168

2.007 28.442

1.452

891.231

Número de buques

6.641

1.553

1.272

2.507

315

132.207

Unidades de arqueo (miles de TRB)

66.208

13.335

12.207

3.377 35.202

2.088

1.603.558

Unidades de arqueo (miles de TRB) Tráfico exterior Número de buques Unidades de arqueo (miles de TRB) Tráfico total

994

Fonte: Puertos del Estado. Resumen general del tráfico portuario. Decembro (acumulado anual). Información subministrada directamente Nota: Puertos del Estado elabora anualmente un anuario estatístico onde se recollen as estatísticas do tráfico portuario nos portos de titularidade estatal. Mensualmente, este mesmo organismo recompila unha selección destas estatísticas do mes e acumulado do que vai de ano. Así, na edición en papel de Galicia en cifras recóllense os datos estatísticos deste resumo mensual (por seren os datos máis actuais) pero no CD os datos dos anos anteriores actualízanse coas estatísticas do anuario.

15 Transporte marítimo de mercadorías nos portos de titularidade estatal. Ano 2007. Datos provisionais

Miles de toneladas

Mercadorías descargadas

Portos de titularidade estatal en Galicia

A Coruña

Ferrol San Cibrao

Marín Pontevedra

Vigo

Vilagarcía

Portos de titulariade estatal en España

25.986

11.369

9.400

1.222

2.908

1.087

327.974

A granel, líquidas

8.390

6.546

1.378

0

82

384

123.029

A granel, sólidas

13.480

3.757

7.598

923

632

570

101.019

Mercadoría xeral

4.116

1.067

424

299

2.194

133

103.926

Mercadorías cargadas

7.051

2.508

1.631

686

2.122

104

140.486

A granel, líquidas

1.921

1.795

95

0

0

32

27.605

A granel, sólidas

1.527

384

1.129

15

0

0

15.823

Mercadoría xeral

3.603

329

408

671

2.122

72

97.058

8

0

8

0

0

0

271

33.045

13.877

11.039

1.908

5.030

1.191

468.730

Mercadorías transbordadas Total mercadorías

Fonte: Puertos del Estado. Resumen general del tráfico portuario. Decembro (acumulado anual). Información subministrada directamente Nota: véxase nota da táboa anterior.

154

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 16 Tráfico de transporte nos aeroportos de Galicia. Ano 2007. Avance

España

Galicia

A Coruña

Santiago

Vigo

Aeronaves

2.082.929

50.725

12.973

21.160

16.592

Pasaxeiros

208.510.206

4.664.595

1.251.587

2.007.394

1.405.614

607.129

4.947

291

2.703

1.953

Mercadorías (t) Fonte: MF. Tráfico comercial en los aeropuertos españoles.

Nota: só se recolle o tráfico regular e non regular, quedando excluído o tráfico doutros servizos.

17 Investimentos totais realizados na rede de estradas, nos portos e costas e nas obras hidráulicas. Ano 2007. Datos provisionais

Millóns de euros España Nas estradas (1)

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

7.257

667

212

217

68

171

Reposición

2.160

176

50

49

36

40

Construción

5.096

492

162

168

32

130

Nos portos e costas (2)

1.402

148

..

..

..

..

Nas obras hidráulicas (3)

1.460

86

..

..

..

..

Fonte: MF. Anuario Estadístico Nota: (1) Non se inclúen os investimentos realizados polas sociedades concesionarias de autoestradas de peaxe. (2) Non se inclúen os investimentos realizados en transporte marítimo por portos menores. (3) Investimentos do Ministerio de Medio Ambiente.

18 Transporte ferroviario de mercadorías con orixe en Galicia

Miles de toneladas Destino

2004

Galicia

1.291,9

Aragón

173,8

Madrid

120,8

Castela e León

100,7

Cataluña

79,0

Andalucía

38,9

Comunidade Valenciana

22,7

País Vasco

10,6

Asturias

9,8

Cantabria

6,2

Castela A Mancha

4,5

Outras comunidades autónomas

3,0

Europa 15

35,7

Outros países

13,7

Fonte: INE. Transporte ferroviario. Extraído de http//.ine.es [4 de decembro,2007]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

155


19 Transporte ferroviario de mercadorías con destino en Galicia

Miles de toneladas Orixe

2004

Galicia

1.291,9

Castela e León

824,3

Comunidade Valenciana

83,0

Cataluña

60,0

Asturias

57,1

Aragón

32,5

Andalucía

30,9

Madrid

15,4

País Vasco

13,6

Outras comunidades autónomas

8,7

Europa 15

42,7

Fonte: INE. Transporte ferroviario. Extraído de http//www.ine.es [4 de decembro,2007]

20 Transporte de mercadorías por estrada con orixe en Galicia

Miles de toneladas 2003 (2) Total (1) Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castela e León

2004

2005

2006

72.279

119.283

124.219

131.616

624

923

1.248

727

308

301

336

430

1.664

1.745

1.880

1.895

345

147

336

263

646

2.171

2.806

2.843

Castela A Mancha

2.533

596

493

742

Cataluña

1.011

882

1.127

954

Comunidade Valenciana

768

891

931

828

Estremadura

155

83

115

196

Galicia

61.035

108.550

111.977

119.296

Madrid

1.670

1.649

1.601

1.885

Murcia

127

162

124

219

Navarra

63

87

65

149

1.198

1.054

1.072

1.029

117

32

98

148

País Vasco A Rioxa

Fonte: INE. Transporte de mercancías por carretera. Extraído de http//.ine.es [19 de agosto, 2008] Nota: (1) No total inclúenses os fluxos coas Comunidades Autónomas insulares, Ceuta e Melilla (2) Os datos do ano 2003 non inclúen o transporte intramunicipal de mercadorías.

156

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 21 Transporte de mercadorías por estrada con destino en Galicia

Miles de toneladas 2003 (2) Total (1)

2004

2005

2006

71.873

118.970

122.699

129.906

Andalucía

386

293

549

364

Aragón

234

280

398

316

1.661

1.065

1.630

1.713

165

275

254

195

2.833

3.176

3.009

2.903

357

737

456

506

Asturias Cantabria Castela e León Castela A Mancha Cataluña

1.187

960

1.035

922

Comunidade Valenciana

647

627

758

655

Estremadura

112

79

42

114

Galicia

61.035

108.550

111.977

119.296

Madrid

1.600

1.499

1.162

1.533

Murcia

100

119

140

139

Navarra

210

186

195

324

1.109

979

936

735

221

137

158

186

País Vasco A Rioxa

Fonte: INE. Transporte de mercancías por carretera. Extraído de http//.ine.es [19 de agosto, 2008] Nota: (1) No total inclúenses os fluxos coas comunidades autónomas insulares, Ceuta e Melilla (2) Os datos do ano 2003 non inclúen o transporte intramunicipal de mercadorías.

22 Persoas que viaxaron no transporte urbano regular xeral

Miles de viaxeiros e porcentaxes 2005

2006

Variación anual (%) 2005-2006

2007

Variación anual (%) 2006-2007

Viaxeiros Galicia

73.778

65.284

63.431

-11,5

-2,8

España

1.824.591

1.851.837

1.853.732

1,5

0,1

Fonte: INE. Estadística de transporte de viajeros. Extraído de http//.ine.es [4 de decembro,2007]

23 Locais relacionados coa actividade do transporte segundo as magnitudes principais

Datos económicos en miles de euros 2001 Número de locais Persoal ocupado Volume do negocio

13.331

2002 13.471

2003

2004

13.449

14.089

2005 14.161

2006 13.835

46.122

46.646

49.024

49.205

50.592

52.088

2.759.983

2.930.591

3.320.998

3.449.706

3.461.685

3.920.371

Soldos e salarios

484.037

540.134

593.388

623.053

660.772

717.985

Investimento bruto en bens materiais

382.286

309.501

471.172

405.039

277.475

401.839

Fonte: INE. Encuesta anual de servicios. Extraído de http://www.ine.es [19 de agosto, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

157


24 Entidades de crédito: depósitos do sector privado. Ano 2007

Millóns de euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Banca privada Depósitos á vista Depósitos de aforro

128.886

4.009

2.177

354

341

1.138

55.718

4.258

1.757

657

638

1.207

Depósitos a prazo

252.043

10.122

4.738

1.524

1.428

2.432

Total

436.647

18.390

8.671

2.535

2.406

4.778

121.828

4.145

2.142

339

419

1.245

Caixas de aforro Depósitos á vista Depósitos de aforro

105.240

7.834

3.265

1.045

1.005

2.519

Depósitos a prazo

298.941

12.211

4.698

1.475

1.769

4.269

Total

526.009

24.190

10.106

2.859

3.193

8.033

12.018

53

10

37

4

2

Cooperativas Depósitos á vista Depósitos de aforro

18.471

124

5

104

11

4

Depósitos a prazo

38.359

158

7

119

26

6

Total

68.848

336

22

260

41

12

Entidades de crédito Depósitos á vista

262.732

8.208

4.329

730

764

2.385

Depósitos de aforro

179.429

12.216

5.027

1.806

1.654

3.730

Depósitos a prazo

589.343

22.491

9.443

3.118

3.223

6.708

1.031.504

42.916

18.799

5.653

5.640

12.823

Total

Fonte: Banco de España. Boletín estadístico. Extraído de http://www.bde.es [22 de agosto, 2008] Nota: os datos da táboa refírense ao mes de decembro

158

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


servizos de mercado 9 25 Entidades de crédito: créditos. Ano 2007

Millóns de euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

A administracións públicas Polos bancos

23.825

584

409

24

37

114

Polas caixas de aforros

14.323

802

412

85

83

221

607

5

0

3

1

1

38.755

1.391

821

113

121

336

Polos bancos

768.234

29.937

15.106

2.113

2.072

10.647

Polas caixas de aforros

832.940

33.930

14.069

3.321

2.797

13.744

90.759

295

29

213

36

18

1.691.933

64.163

29.204

5.646

4.905

24.409

Polos bancos

792.059

30.522

15.515

2.137

2.109

10.761

Polas caixas de aforros

847.263

34.732

14.481

3.406

2.881

13.965

91.367

301

29

216

37

19

1.730.688

65.555

30.025

5.759

5.026

24.745

Polas cooperativas de crédito Total A outros sectores residentes

Polas cooperativas de crédito Total Crédito total

Polas cooperativas de crédito Total

Fonte: Banco de España. Boletín estadístico. Extraído de http://www.bde.es [21 de agosto, 2008] Nota: os datos da táboa refírense ao mes de decembro.

26 Entidades de crédito: número de oficinas. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Bancos

15.542

1.240

519

172

150

399

Caixas de aforro

24.591

1.221

459

132

218

412

4953

46

3

33

7

3

413

22

12

0

1

9

Cooperativas de crédito Establecementos financeiros de crédito

Fonte: Banco de España. Boletín estadístico. Extraído de http://www.bde.es [22 de agosto, 2008] Nota: exclúense as oficinas no estranxeiro. Os datos da táboa refírense ao mes de decembro.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

159


27 Hipotecas. Ano 2007. Datos provisionais

Número e miles de euros España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total Número

1.768.198

67.444

26.931

7.046

6.156

27.311

Importe

298.254.844

10.562.855

4.437.863

1.262.820

651.484

4.210.683

Número

47.910

3.168

654

456

282

1.776

Importe

16.064.134

512.894

134.573

76.358

35.618

266.348

Predios rústicos

Predios urbanos Número

1.720.288

64.276

26.277

6.590

5.874

25.535

Importe

282.190.710

10.049.961

4.303.290

1.186.462

615.866

3.944.335

Vivendas Número

1.235.212

44.409

18.061

4.508

3.653

18.187

Importe

184.054.893

5.309.806

2.176.949

449.642

380.890

2.302.319

Número

59.538

1.222

371

106

136

609

Importe

36.474.601

1.269.824

507.098

192.036

105.886

464.803

Número

425.538

18.645

7.845

1.976

2.085

6.739

Importe

61.661.216

3.470.331

1.619.243

544.784

129.090

1.177.213

Terreo edificable

Doutros inmobles

Fonte: INE. Estadística de hipotecas. Extraído de http://www.ine.es [19 de agosto, 2008]

160

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


10 administración pública

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Recadación tributaria líquida realizada polo Estado en Galicia. Ano 2006 Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa. Ano 2007 Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006 Participación de Galicia no Fondo de Compensación Interterritorial Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos. Ano 2008 8. Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos. Ano 2008 9. Orzamentos das sociedades públicas e entes públicos. Ano 2008 10. Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2006 11. Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais 12. Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2006 13. Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais


Tributos Tributo

Prestación pecuniaria que o Estado ou outro ente público (suxeito activo ou perceptor) lle esixe a alguén (suxeito pasivo) por un feito impoñible no uso do poder que lle atribúen a Constitución e as leis de quen a elas está sometido.

Taxas

Son aqueles tributos nos que o feito impoñible consiste na utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público, na prestación de servizos ou na realización de actividades en réxime de dereito público que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular o suxeito pasivo, cando se produza calquera das circunstancias seguintes: que os servizos ou actividades non sexan de solicitude voluntaria para os administrados, ou que non sexan prestadas ou realizadas polo sector privado, estea ou non establecida a súa reserva a favor do sector público conforme á normativa vixente.

Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)

Tributo de carácter directo e natureza persoal que grava a renda das persoas físicas segundo as súas circunstancias familiares e persoais. Dende a implantación no ano 1977 do modelo actual do imposto, este sufriu cambios substanciais coa Lei 18/1991 e coa Lei 40/1998. Ademais, tamén se viu afectado coa creación en 1999, mediante a Lei 41/1998, do imposto sobre a renda de non-residentes que grava rendas antes contempladas no ámbito do IRPF. Tamén ten influencia nas series de datos a entrada en funcionamento do modelo de financiamento das comunidades autónomas para o período 1977-2001, onde este imposto é cedible parcialmente. Así, a súa tarifa desdóbrase nunha tarifa de tributación xeral e nunha tarifa autonómica ou complementaria, que é a cedida á comunidade e que comezou sendo do 15 % e no sistema actual é do 33 %. Aínda que a xestión, liquidación, recadación, inspección e revisión é realizada polo Estado, as comunidades teñen competencias normativas sobre as tarifas correspondentes á tarifa autonómica e ás deducións que recaian exclusivamente sobre esta parte.

Base impoñible (IRPF)

É a suma da parte xeral e da parte especial da base impoñible (antes de 1999, suma da base impoñible regular e irregular). A parte xeral son as rendas das persoas xeradas no período impositivo (rendementos, rendas imputadas e ganancias patrimoniais), integradas e compensadas segundo a normativa vixente; desde o ano 1999, para o seu cálculo, do conxunto de rendas dedúcese o mínimo persoal e familiar. A parte especial (anteriormente denominada base impoñible irregular) é o importe resultante dos incrementos e diminucións do patrimonio irregular e da parte dos rendementos irregulares que determine a normativa do imposto e toma sempre o valor cero ou positivo.

Rendementos polo traballo

Considéranse rendementos íntegros do traballo todas as contraprestacións ou utilidades, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, en diñeiro ou en especie, que se deriven, directa ou indirectamente, do traballo persoal ou da relación laboral ou estatutaria e non teñan o carácter de rendemento de actividades económicas.

Rendementos de actividades económicas

A Lei do imposto sobre a renda considera como rendementos de actividades económicas aqueles que “procedendo do traballo persoal e de capital conxuntamente, ou dun só destes factores, supoñan por parte do contribuínte a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun dos dous, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos”. Como exemplos de actividades económicas produtoras de rendementos poden citarse as seguintes: as extractivas, de fabricación, comercio, agrícolas, forestais, gandeiras, pesqueiras, da construción, mineiras, artesás, prestación de servizos, e o exercicio de profesións liberais, artísticas e deportivas.

Rendementos de actividades profesionais

Son os rendementos que deriven do exercicio das actividades incluídas nas seccións segunda e terceira das tarifas do imposto sobre actividades económicas (IAE). En relación coas actividades profesionais desenvolvidas por comunidades de bens, sociedades civís e outras entidades en réxime de atribución de rendas, debe matizarse que, malia as ditas actividades deberen tributar pola sección primeira das tarifas do IAE polo exercicio de tales actividades, estas manteñen, para efectos do IRPF, o seu carácter de actividades profesionais. Segundo este criterio, son rendementos de actividades profesionais os obtidos, a través do exercicio libre e autónomo da súa profesión, entre outros, por: enxeñeiros, veterinarios, arquitectos, médicos, avogados, bailaríns, cantantes, directores de cine e teatro etc.

Rendementos de actividades empresariais

Son os que proceden das actividades recollidas como tales na sección primeira do IAE. Son rendementos empresariais os derivados, entre outras, das seguintes actividades: mineiras, de fabricación, construción, comercio polo miúdo, servizos de hostalería, de transporte etc.

162

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


administración pública 10 Imposto sobre o valor engadido (IVE)

Tributo indirecto, creado en 1986, que recae sobre o consumo e grava as entregas de bens e servizos realizadas por empresarios e profesionais, as adquisicións intracomunitarias e as importacións. En 1992, 1993 e 1995 producíronse cambios nos tipos impositivos do imposto. O tipo xeral foi do 12 % ata decembro de 1991, do 13 % entre xaneiro e agosto de 1992, do 15 % ata finais de 1994 e do 16 % dende 1995. O tipo incrementado, fixado no 33 % entre 1986 e 1991 e no 28 % en 1992, desaparece en 1993 coa introdución do imposto especial sobre determinados medios de transporte, pasando a tributar os vehículos polo IVE ao tipo xeral e polo novo imposto. O tipo reducido do imposto pasou do 6 % inicial ao 7 % a partir de xaneiro de 1995. O tipo superreducido (3 %) aplícase desde 1993 e é do 4 % desde xaneiro de 1995. Outro feito que afecta a evolución da serie é a entrada en vigor do mercado interior no seo da Unión Europea en 1993. Coa entrada en vigor en 2002 do novo modelo de financiamento das comunidades autónomas de réxime común, o IVE pasa a ser cedido parcialmente nunha contía do 35 % ás comunidades autónomas, aínda que o Estado reserva para si todas as competencias sobre el.

Imposto sobre o patrimonio

Imposto de carácter directo e persoal que grava o patrimonio neto das persoas físicas, isto é, o seu conxunto de bens e dereitos de contido económico. Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1984 e no que actualmente Galicia ten competencias sobre a xestión, liquidación, recadación e inspección, ademais de normativas sobre determinados aspectos.

Imposto sobre sucesións e doazóns

Tributo de carácter directo e natureza subxectiva que grava os incrementos de patrimonio obtidos a título lucrativo polas persoas físicas (herdanzas, doazóns entre vivos, percepcións obtidas polos beneficios de seguros de vida ...). Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1984 e no que actualmente se teñen competencias sobre a xestión, liquidación, recadación e inspección, ademais de normativas sobre determinados aspectos.

Imposto sobre transmisións patrimoniais

Tributo indirecto que grava: • As transmisións patrimoniais onerosas, isto é, as transmisións onerosas entre vivos de toda clase de bens e dereitos que integran o patrimonio das persoas físicas e xurídicas e que son constitutivos de dereitos reais, préstamos, fianzas, arrendamentos, pensións e concesións administrativas. • Operacións societarias: constitución, aumento e diminución de capital, fusión, escisión e desaparición de sociedades, contribucións de socios para reparar perdas... Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1984 e no que actualmente se teñen competencias sobre a xestión, liquidación e inspección, ademais de normativas sobre determinados aspectos.

Imposto sobre actos xurídicos documentados

Tributo indirecto que grava os documentos notariais (escrituras, actas e testemuños), mercantís (letras de cambio, comprobantes de depósitos, billetes de empréstito, bonos, obrigacións...) e administrativos (rehabilitación de transmisións de grandezas e títulos nobiliarios e anotacións preventivas). Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1988 (Lei 32/1987) e no que actualmente se teñen competencias sobre a xestión, liquidación, recadación e inspección, ademais de normativas sobre determinados aspectos.

Criterio de caixa ou recadación líquida

É unha medida de natureza contable que se obtén como diferenza entre a recadación bruta aplicada e as devolucións pagadas. A natureza “aplicada” quere dicir que o criterio temporal de rexistro é o de aplicación dos ingresos correspondentes ao orzamento. Inclúe os ingresos do orzamento corrente e dos exercicios pechados.

Orzamentos Orzamento

Documento xurídico-político elaborado periodicamente (normalmente anualmente) no que, de forma contable, se recolle a autorización do límite de gastos e as previsións de ingresos que realizará a Facenda pública durante o exercicio correspondente en consonancia co plan económico desta. Segundo o Estatuto de autonomía de Galicia, o orzamento será único e incluirá a totalidade dos gastos e ingresos da Comunidade Autónoma galega e dos organismos, institucións e empresas dependentes dela.

Fondo de compensación interterritorial

A Constitución dispón que, co fin de corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade, constituirase un fondo de compensación con destino a gastos de investimento, e estes recursos serán distribuídos polas Cortes Xerais entre as comunidades autónomas. O Fondo de Compensación non poderá ser inferior ao 22,5 % da base de cálculo constituída polo investimento público. O Fondo Complementario dotarase anualmente para cada comunidade autónoma cunha cantidade equivalente ao 33,33 % do seu respectivo Fondo de Compensación. O FCI realiza exclusivamente gastos de investimento coa finalidade de diminuír as diferenzas de renda principalmente. GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

163


1 Recadación tributaria líquida realizada polo Estado en Galicia. Ano 2006

Miles de euros Impostos directos IRPF Impostos indirectos

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

80.277.825

3.770.023

2.175.494

244.086

241.281

1.109.162

2.281.535

1.259.055

157.192

158.038

707.250

48.326.151

1.910.511

1.110.308

125.982

143.490

530.731

1.595.391

96.698

47.418

28

12

49.240

35.423.921

1.760.954

1.038.604

117.186

137.447

467.717

Taxas e outros ingresos Total recadación

Galicia

41.495.384

Aduanas (tráfico exterior) IVE

España

1.522.572

33.552

13.651

2.649

4.124

13.128

130.126.548

5.714.086

3.299.453

372.717

388.895

1.653.021

Fonte: Instituto de Estudios Fiscales. BADESPE. Extraído de: http://www.estadief.minhac.es [30 de outubro, 2007]

2 Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa. Ano 2007

Miles de euros Galicia Capítulo I: Impostos directos 10 Sobre a renda 11 Sobre o capital Capítulo II: Impostos indirectos 20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados 21 Imposto sobre o valor engadido 22 Impostos sobre consumos específicos 28 Impostos extinguidos 29 Tributos propios da comunidade autónoma Capítulo III: Taxas e outros ingresos 30 Taxas administrativas

A Coruña

Lugo

Servizos centrais ou Pontevedra orixe provincial descoñecida

Ourense

1.434.079

133.053

36.129

35.940

106.074

1.122.883

1.122.883

0

0

0

0

1.122.883

311.196

133.053

36.129

35.940

106.074

0

2.709.285

297.899

62.022

43.159

226.841

2.079.363

616.161

283.040

61.630

42.914

224.428

4.148

1.381.301

0

0

0

0

1.381.301

693.915

0

0

0

0

693.915

0

0

0

0

0

0

17.908

14.859

391

245

2.413

0

242.738

79.794

19.833

18.341

52.676

72.094

36.474

12.578

2.995

2.442

4.862

13.596

31 Prezos

17.986

7.105

3.400

2.220

5.125

137

32 Outras taxas

72.844

30.258

6.506

6.856

29.224

0

36 Debedores

36.208

17.681

4.368

4.524

7.031

2.604

5

0

5

0

0

0

38 Reintegros

20.735

1.142

505

360

704

18.023

39 Outros ingresos

58.486

11.030

2.055

1.938

5.730

37.733

37 Ingresos por ensaios clínicos

Fonte: Intervención Xeral da Comunidade Autónoma. Estados de execución dos orzamentos de ingresos Nota: o criterio de medida utilizado para dar a información dos tributos é o denominado de caixa ou de recadación líquida.

164

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


administración pública 10 3 Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros) De 0 a 6.000

275.258

108.992

46.987

39.117

80.162

De 6.000 a 12.000

299.212

125.178

41.029

33.269

99.736

De 12.000 a 21.000

293.834

129.251

32.754

29.571

102.258

Máis de 21.000

265.458

121.619

28.618

24.912

90.309

485.040 149.388

Total

1.133.762

126.869

372.465

15.868

16.799

13.552

13.906

16.252

81,4

81,8

77,0

80,0

82,6

Actividades económicas estimación directa

6,3

6,3

7,8

6,5

5,9

Actividades económicas estimación obxectiva

3,2

2,8

6,0

3,1

2,8

Outros

9,1

9,1

9,2

10,4

8,6

Rendemento medio declarado (euros) Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Traballo

Fonte: AEAT. Información subministrada directamente

4 Participación de Galicia no Fondo de Compensación Interterritorial

Miles de euros 2004 Total do F.C.I

2005

2006

España

Galicia

España

Galicia

758.425,4

122.959,5

796.381,0

127.638,9

España

2007 Galicia

869.939,8 137.655,5

España 928.223,2

Galicia 146.896,3

Fonte: Ministerio de Administraciones Públicas. Extraído de: http:// www.map.es Nota: non se inclúe o Fondo Complementario.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

165


5 Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos

Miles de euros 2004 Importe

2005 %

Importe

2006 %

Importe

2007 %

Importe

2008 %

Importe

%

Operacións correntes Impostos directos

918.126

11,6

977.438

11,1

1.074.777 11,2

1.167.819

11,2

1.364.291 12,2

1.990.601

25,2

2.189.649

24,8

2.412.680 25,1

2.636.049

25,2

2.688.936 24,0

160.959

2,0

166.766

1,9

1,8

178.441

1,7

3.833.912

48,5

4.190.587

47,5

4.615.851 48,0

5.121.891

48,9

11.700

0,1

9.900

0,1

0,1

12.672

0,1

6.915.298

87,5

7.534.340 85,4

8.284.673 86,1

9.116.872

87,1

700

0,0

400

0,0

404

0,0

9.447

0,4

11.600

0,4

732.237

9,3

773.741

8,8

821.509

8,5

790.442

7,6

756.277

6,7

Variación de activos financeiros

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

Variación de pasivos financeiros

259.085

3,3

515.831

5,8

514.068

5,3

551.044

5,3

473.564

4,2

Total de operacións de capital

992.032

12,5

1.289.982

14,6

1.335.991 13,9

1.350.943

12,9

7.907.330

100

8.824.322

100

9.620.664

Impostos indirectos Taxas e outros ingresos Transferencias correntes Ingresos patrimoniais Total de operacións correntes

169.801

11.564

166.700

1,5

5.741.151 51,1 21.938

0,2

9.983.016 88,9

Operacións de capital Alleamentos de investimentos reais Transferencias de capital

Total de ingresos

100 10.467.816

1.241.451 11,1

100 11.224.466 100

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

166

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


administración pública 10 6 Orzamentos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos

Miles de euros 2004 Importe

2005 %

Importe

2006 %

Importe

2007 %

2008

Importe

%

Importe

%

Operacións correntes Gastos de persoal

1.513.435 19,1

1.580.333 17,9

1.681.276 17,5

1.827.140 17,5

1.985.186 17,7

Gastos en bens correntes e servizos

339.761

4,3

376.844

4,3

425.409

4,4

426.876

4,1

476.254

4,2

Gastos financeiros

138.619

1,8

138.241

1,6

141.636

1,5

146.187

1,4

146.255

1,3

Transferencias correntes

3.845.051 48,6

4.246.229 48,1

4.681.566 48,7

5.065.419 48,4

5.526.059 49,2

Total de operacións correntes

5.836.866 73,8

6.341.647 71,9

6.929.887 72,0

7.465.622 71,3

8.133.754 72,5

9,9

964.659 10,0

1.078.340 10,3

1.103.850

1.112.892 12,6

1.246.298 13,0

1.356.225 13,0

1.399.209 12,5

Operacións de capital Investimentos reais Transferencias de capital

735.543

9,3

1.012.039 12,8

870.829

9,8

Variación de activos financeiros

102.698

1,3

112.423

1,3

105.752

1,1

110.527

1,1

114.090

1,0

Variación de pasivos financeiros

220.185

2,8

386.531

4,4

374.068

3,9

457.103

4,4

473.564

4,2

Total de operacións de capital Total de gastos

2.070.465 26,2

2.482.675 28,1

2.690.777 28,0

3.002.195 28,7

3.090.713 27,5

7.907.330 100

8.824.322 100

9.620.664 100 10.467.816 100

11.224.466 100

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

7 Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos Autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Ingresos. Ano 2008

Miles de euros Organismo Administación xeral

Cap. I-VII Gastos non financeiros

Cap. IX Pasivos financeiros

Total

10.750.892

10

473.564

11.224.466

237.438

650

0

238.088

Organismos autónomos administrativos Organismos autónomos comerciais, industriais e financeiros Total

Cap. VIII Activos financeiros

93.555

15

0

93.570

11.081.885

675

473.564

11.556.124

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

167


8 Orzamentos consolidados da Administración Xeral e dos Organismos Autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia. Gastos. Ano 2008

Miles de euros Cap. I-VII Ingresos non financeiros

Organismo

Cap. VIII Activos financeiros

Cap. IX Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

7.054.777

114.090

473.564

7.642.431

Organismos autónomos administrativos

3.725.398

650

0

3.726.048

Organismos autónomos comerciais, industriais e financeiros Total

180.645

7.000

0

187.645

10.960.820

121.740

473.564

11.556.124

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

9 Orzamentos das sociedades públicas e entes públicos. Ano 2008

Miles de euros Total de sociedades mercantís

925.675

Total dos restantes entes públicos

766.902

Fonte: CEF. Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

10 Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2006

Miles de euros Galicia

Concellos A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Deputacións

Operacións correntes Impostos directos

525.839

Impostos indirectos Taxas e outros ingresos Transferencias correntes Ingresos patrimoniais

229.735

65.492

118.915

60.029

13.726

347.256

151.384

46.074

609.479

261.000

83.399

22.988

10.585

3.261

76.336

28.637

214.316

87.479

58.989

171.622

30.922

8.385

36.775

28.822

38.522

111.276

20.227

78.086

186.994

316.251

2.158

6.983

7.619

7.850

6.003

33.847

1.595

29.304

29.558

67.976

47.729

Operacións de capital Alleamentos de investimentos reais Tranferencias de capital Variación de activos financeiros

10.444

1.092

6.903

793

1.656

2.582

Variación de pasivos financeiros

116.012

47.109

12.490

17.172

39.241

79.680

2.041.584

877.050

268.498

239.666

656.370

535.427

Total de ingresos

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda. Presupuestos de las entidades locales. Extraído de http://www.meh.es

168

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


administración pública 10 11 Orzamentos de ingresos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais

Miles de euros Galicia

Concellos A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Deputacións

Operacións correntes Impostos directos

556.575

244.994

67.611

63.792

180.179

37.495

Impostos indirectos

134.930

68.592

15.886

9.661

40.791

41.384

Taxas e outros ingresos

348.352

157.490

46.488

37.614

106.759

21.434

Transferencias correntes

648.322

280.392

86.954

87.100

193.877

335.698

21.840

9.751

2.972

2.184

6.934

9.010

82.039

37.910

5.492

4.571

34.066

9.094

Ingresos patrimoniais Operacións de capital Alleamentos de investimentos reais Transferencias de capital

285.293

101.271

30.997

33.009

120.016

44.520

Variación de activos financeiros

10.521

1.258

6.870

798

1.596

2.687

Variación de pasivos financeiros

83.123

42.803

12.169

4.794

23.356

34.950

2.170.995

944.461

275.438

243.524

707.573

536.274

Total de ingresos

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda. Presupuestos de las entidades locales. Extraído de http://www.meh.es [25 de setembro, 2008]

12 Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2006

Miles de euros Galicia

Concellos A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Deputacións

Operacións correntes Gastos de persoal

605.900

253.752

85.064

77.012

190.072

117.868

Compra de bens correntes e servizos

664.403

289.246

83.835

74.794

216.528

87.331

Xuros

25.483

10.511

2.825

3.199

8.948

8.914

Transferencias correntes

93.740

40.703

10.089

13.871

29.077

56.287

Operacións de capital Investimentos reais

516.919

225.382

66.191

60.744

164.602

169.594

Transferencias de capital

19.412

7.526

3.269

2.300

6.317

72.824

Variación de activos financeiros

10.050

1.210

6.350

896

1.594

4.754

Variación de pasivos financeiros

85.861

33.229

8.408

6.603

37.621

17.855

2.021.769

861.557

266.032

239.421

654.760

535.427

Total de gastos

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda. Presupuestos de las entidades locales. Extraído de http://www.meh.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

169


13 Orzamentos de gastos das entidades locais. Ano 2007. Datos provisionais

Miles de euros Galicia

Concellos A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Deputacións

Operacións correntes Gastos de persoal

639.698

268.662

89.249

84.731

197.055

126.490

Compra de bens correntes e servizos

699.242

304.942

87.961

78.819

227.520

92.521

Xuros

32.305

13.549

3.837

4.240

10.678

13.718

Transferencias correntes

99.172

45.006

10.624

13.268

30.275

53.771

Operacións de capital Investimentos reais

535.725

223.025

65.767

52.854

194.080

142.280

Transferencias de capital

23.090

11.153

2.765

1.794

7.378

83.200

Variación de activos financeiros

10.066

1.513

6.187

787

1.579

4.883

Variación de pasivos financeiros

86.121

34.243

8.514

6.637

36.728

19.411

2.125.419

902.094

274.903

243.129

705.292

536.274

Total de gastos

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda. Presupuestos de las entidades locales. Extraído de http://www.meh.es [25 de setembro, 2008]

170

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


11 Mercados e prezos

1. Estatística de comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Datos básicos e resumo por áreas xeográficas. Ano 2007. Datos provisionais 2. Exportacións e expedicións de mercadorías con orixe en Galicia. Ano 2007. Datos provisionais 3. Importacións e introducións de mercadorías con destino Galicia. Ano 2007. Datos provisionais 4. Investimento bruto efectivo estranxeiro en Galicia por país de orixe. Datos provisionais 5. Investimento bruto efectivo de Galicia no estranxeiro por país de destino. Datos provisionais 6. Índices de valor unitario do comercio exterior por destino económico. Referencia ano 2005. Galicia 7. Índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais e taxas de variación interanual 8. Evolución do índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais


Comercio exterior e intracomunitario Comercio exterior

Comprende as relacións comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia con todos aqueles países que non pertencen á UE. As relacións comerciais de intercambio denomínanse “importacións” e “exportacións”. Para a recollida de información estatística, mantense a obriga de presentar a correspondente declaración DUA ante Aduanas.

Exportacións

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido a países que non forman parte da UE.

Importacións

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal de países que non forman parte da UE é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia

Comercio intracomunitario

Inclúe as operacións comerciais entre a Comunidade Autónoma de Galicia e os países membros da Unión Europea (excluída España). A recollida de información estatística réxese polo sistema Intrastat.

Expedicións

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido aos países da UE, excluída España.

Introducións

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal dun país membro da UE (excluída España) é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia.

Investimento estranxeiro Investimento bruto efectivo

Correspóndese co concepto de investimentos novos ao ser o resultado de restarlle ao investimento rexistrado as transmisións entre non-residentes de empresas nacionais con capital estranxeiro (no caso de investimentos estranxeiros) ou as transmisións entre residentes de empresas estranxeiras con capital nacional (no caso de investimentos no estranxeiro), así como as operacións realizadas con fins de simple reestruturación dentro dun mesmo grupo empresarial.

Índices de valor unitario do comercio exterior Índice de valor unitario

Son uns números índice que serven como indicadores dos prezos do comercio exterior. Non son os verdadeiros índices de prezos do comercio exterior de bens da Comunidade Autónoma de Galicia posto que os prezos aos que fan referencia non son bens singulares perfectamente diferenciados, senón conxuntos ou clases de bens máis ou menos homoxéneos.

Bens de consumo

Son bens que se consideran propios do consumo das familias. Poden ser alimentarios ou non alimentarios.

Bens intermedios

Son bens destinados a formar parte do consumo intermedio no proceso de produción de bens e servizos. Distínguese entre bens intermedios enerxéticos e non enerxéticos.

Bens de capital

Bens utilizados como medios de produción no proceso produtivo de bens e servizos.

172

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Mercados e prezos 11 Prezos Índice de prezos de consumo

É unha medida estatística da evolución do conxunto de prezos dos bens e servizos que consume a poboación residente en vivendas familiares. En 2001 introduciuse un cambio de base no IPC, o que supuxo importantes novidades metodolóxicas, entre as que cabe destacar: • Utilización da “Encuesta Continua de Presupuestos Familiares” para o cálculo de ponderacións e a elección dos artigos contidos na cesta da compra. Na anterior base utilizouse a “Encuesta de Presupuestos Familiares” que se realizou por última vez no período comprendido entre abril de 1990 e marzo de 1991. • Utilización dun índice de Laspeyres encadeado na fórmula de agregación. Na anterior base (1992) o índice usado era de tipo Laspeyres con base fixa. • Utilización de medias xeométricas, dado que as medias aritméticas (empregadas na anterior base) son moi sensibles a valores extremos. • Inclusión dos prezos rebaixados e das ofertas, o que supón unha ruptura coa base anterior. En xaneiro de 2007 empezouse a publicar o IPC coa nova base 2006 co que se pretende conseguir unha maior representatividade na súa cobertura e unha maior precisión na medición da evolución dos prezos. Para acadar estes fins realizáronse os seguintes cambios: • Ampliouse a mostra de municipios. • Incrementouse o número de prezos recollidos. • Cambiouse a composición da cesta da compra. • Utilízanse ponderacións máis actualizadas.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

173


1 Estatística de comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Datos básicos e resumo por áreas xeográficas. Ano 2007. Datos provisionais

Miles de euros Orixe/destino Resto Europa

UE 27

Estados Unidos

Resto mundo

Total

Importacións España

165.729.435,6

19.771.573,1

9.926.969,3

Galicia

9.335.816,3

1.545.084,3

A Coruña

2.842.228,5

1.383.210,8

563.086,1

13.345,7

Lugo Ourense

85.002.580,6

280.430.558,7

281.290,1

5.415.768,1

16.577.958,8

127.286,0

3.318.528,9

7.671.254,2

22.204,0

165.557,3

764.193,1

308.694,3

10.559,8

5.996,8

67.560,9

392.811,8

5.621.807,4

137.968,0

125.803,2

1.864.121,0

7.749.699,7

España

127.146.326,0

11.618.190,3

7.569.033,2

35.144.998,5

181.478.548,0

Galicia

12.103.347,9

709.711,3

701.084,0

2.485.703,2

15.999.846,3

3.323.485,4

298.276,4

517.578,1

1.565.055,4

5.704.395,2

409.506,5

34.819,6

1.450,4

17.515,4

463.292,0

Pontevedra Exportacións

A Coruña Lugo Ourense

529.256,3

6.098,1

7.290,2

48.184,9

590.829,6

7.841.099,8

370.517,1

174.765,2

854.947,4

9.241.329,5

España

-38.583.109,6

-8.153.382,8

-2.357.936,1

-49.857.582,1

-98.952.010,7

Galicia

2.767.531,6

-835.373,0

419.793,9

-2.930.064,9

-578.112,5

A Coruña

481.256,9

-1.084.934,4

390.292,1

-1.753.473,5

-1.966.859,0

Lugo

-153.579,6

21.473,9

-20.753,6

-148.041,9

-300.901,1

Pontevedra Saldos (1)

Ourense

220.562,0

-4.461,7

1.293,4

-19.376,0

198.017,8

2.219.292,4

232.549,1

48.962,0

-1.009.173,6

1.491.629,8

España

76,7

58,8

76,3

41,4

64,7

Galicia

129,6

45,9

249,2

45,9

96,5

A Coruña

116,9

21,6

406,6

47,2

74,4

72,7

260,9

6,5

10,6

60,6

Pontevedra Taxas de cobertura (2)

Lugo Ourense

171,5

57,8

121,6

71,3

150,4

Pontevedra

139,5

268,6

138,9

45,9

119,3

Fonte: AEAT Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria. Nota: Nas estatísticas do sector exterior recóllense dentro da UE avituallamento e combustible no marco dos intercambios comunitarios, países non especificados no marco dos intercambios intracomunitarios e países non especificados por razóns militares no marco dos intercambios intracomunitarios. (1) Saldo = Exportacións-Importacións. (2) Taxa de cobertura = (Exportacións/Importacións) x 100.

174

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Mercados e prezos 11 2 Exportacións e expedicións de mercadorías con orixe en Galicia. Ano 2007. Datos provisionais

Miles de euros A Coruña I. Animais vivos e produtos do reino animal

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

242.781,9

68.477,1

60.769,5

924.953,0

1.296.981,6

10.638,0

4.480,3

12.939,1

50.360,5

78.417,9

4.245,8

14,5

10.555,5

12.527,3

27.343,1

IV. Produtos das industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos

322.531,6

4.809,8

52.759,7

168.498,0

548.599,0

V. Produtos minerais

421.720,5

12.813,2

6.322,1

51.457,3

492.313,1

VI. Produtos das industrias químicas ou das industrias conexas

86.994,0

150.928,2

14.040,2

220.545,9

472.508,3

VII. Materias plásticas e manufacturas destas materias; caucho e manufacturas de caucho

42.652,7

3.151,1

5.674,7

91.695,2

143.173,7

VIII. Peles, coiros, peletería e manufacturas destas materias; artigos de albardería ou de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa

69.954,1

94,9

8.424,6

5.919,3

84.392,9

210.804,6

53.545,5

33.706,2

62.906,2

360.962,6

88.777,3

1.496,9

250,7

234.918,1

325.442,9

2.083.035,1

1.523,0

37.439,0

57.447,9

2.179.444,9

197.501,2

1.224,5

1.271,0

5.624,1

205.620,8

XIII. Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas; produtos cerámicos; vidro e manufacturas de vidro

20.201,6

20.558,3

230.561,0

95.205,0

366.526,0

XIV. Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou similares, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias; xoiería de fantasía; moedas

3.134,9

1,8

404,0

2.874,1

6.414,7

XV. Metais comúns e manufacturas destes metais

403.945,6

61.880,8

14.140,9

226.167,1

706.134,5

XVI. Máquinas e aparellos, material eléctrico, e as súas partes; aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son, partes e accesorios

653.959,1

66.635,8

34.724,4

252.004,0

1.007.323,4

XVII. Material de transporte

707.765,4

5.320,7

62.377,5

6.626.958,4

7.402.422,0

6.990,9

32,2

316,3

7.445,2

14.784,6

650,7

0,0

0,0

33,8

684,6

71.999,1

1.545,7

3.215,5

49.382,1

126.142,4

7,7

5,4

0,0

174,8

187,9

4.752,3

937,6

94.232,1

154.025,5

II. Produtos do reino vexetal III. Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal

IX. Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira; cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de espartería ou de cestería X. Pasta de madeira ou doutras materias fibrosas celulósicas; refugallo e desperdicios de papel ou cartón; papel e as súas aplicacións XI. Materias téxtiles e as súas manufacturas XII. Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns, látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e artigos de plumas; flores artificiais; manufacturas de cabelo

XVIII. Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería, música; partes e accesorios XIX. Armas e municións e as súas partes e accesorios XX. Mercadorías e produtos diversos XXI. Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade Non clasificados Total

54.103,5 5.704.395,2

463.292,0 590.829,6

9.241.329,5 15.999.846,3

Fonte: AEAT Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

175


3 Importacións e introducións de mercadorías con destino Galicia. Ano 2007. Datos provisionais

Miles de euros A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

I. Animais vivos e produtos do reino animal

290.028,8

52.396,0

14.365,0

1.247.727,5

1.604.517,3

II. Produtos do reino vexetal

138.837,7

2.670,9

9.200,8

103.920,0

254.629,4

5.720,8

0

7.712,0

11.986,4

25.419,1

203.311,7

1.561,0

18.949,7

161.371,5

385.193,9

2.469.469,6

224.374,0

6.688,2

176.885,5

2.877.417,3

129.395,9

16.197,3

8.267,3

597.999,1

751.859,6

VII. Materias plásticas e manufacturas destas materias; caucho e manufacturas de caucho

71.190,1

22.116,1

40.133,2

186.459,0

319.898,4

VIII. Peles, coiros, peletería e manufacturas destas materias; artigos de albardería ou de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa

37.133,0

759,4

5.633,8

18.342,5

61.868,7

IX. Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira; cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de espartería ou de cestería

185.103,8

21.898,0

31.106,3

198.203,0

436.311,2

X. Pasta de madeira ou doutras materias fibrosas celulósicas; refugallo e desperdicios de papel ou cartón; papel e as súas aplicacións

127.283,0

14.342,5

3.754,9

39.254,2

184.634,6

1.569.905,2

7.078,0

71.461,7

184.301,1

1.832.746,1

XII. Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns, látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e artigos de plumas; flores artificiais; manufacturas de cabelo

11.268,7

2.957,2

3.329,9

27.723,0

45.278,9

XIII. Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas; produtos cerámicos; vidro e manufacturas de vidro

62.984,9

2.915,8

8.684,7

68.350,1

142.935,4

XIV. Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou similares, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias; xoiería de fantasía; moedas

5.438,6

112,9

2.775,5

3.907,1

12.234,1

XV. Metais comúns e manufacturas destes metais

1.216.860,8

44.487,7

48.333,4

549.006,3

1.858.688,3

XVI. Máquinas e aparellos, material eléctrico, e as súas partes; aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son, partes e accesorios

312.934,5

324.443,1

35.040,0

396.847,3

1.069.264,9

XVII. Material de transporte

717.733,0

19.720,7

32.098,4

3.590.127,3

4.359.679,4

17.141,9

593,7

2.002,5

35.369,7

55.107,9

91,2

348,1

10,2

98,1

547,5

40.800,3

4.765,5

41.618,7

139.963,0

227.147,5

1.250,7

10,5

5,3

2.227,4

3.493,9

444,7

1.640,3

9.630,7

69.085,4

764.193,1 392.811,8

7.749.699,7

16.577.958,8

III. Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal IV. Produtos das industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos V. Produtos minerais VI. Produtos das industrias químicas ou das industrias conexas

XI. Materias téxtiles e as súas manufacturas

XVIII. Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería, música; partes e accesorios XIX. Armas e municións e as súas partes e accesorios XX. Mercadorías e produtos diversos XXI. Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade Non clasificados Total

57.369,8 7.671.254,2

Fonte: AEAT Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria.

176

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Mercados e prezos 11 4 Investimento bruto efectivo estranxeiro en Galicia por país de orixe. Datos provisionais

Miles de euros 2000

2001

2002

7.441

452.628

458.902

602

1.241

1.095

Austria

0

0

0

0

Bélxica

100

0

0

0

0

0

0

0

0

UE 27 Alemaña

Bulgaria

2003

2004

2005

2006

2007

23.405

381.880

159.835

14.026

33.779

95

2.246

1.424

1

1.145

0

0

8.000

0

19

1

53

0

0

0

0

Chipre

0

0

0

1

0

0

0

0

Dinamarca

0

2.404

0

0

0

4.202

0

0

Eslovaquia

0

0

3

0

0

0

0

0

Eslovenia

0

30

0

0

0

0

0

0

Estonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Finlandia

0

0

0

0

0

0

0

0

201

585

250.419

3.938

402

306

2

1.258

Francia Grecia

0

0

0

0

0

0

0

0

Hungría

0

0

0

0

0

0

0

0

Irlanda

0

60

0

0

0

0

0

0

Italia

0

11.879

1.022

3.081

259

6.570

220

2.452

Letonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Lituania

0

0

0

0

0

0

0

0

2.254

636

48

0

175

1.775

2.223

1.060

Luxemburgo Malta Países Baixos

0

0

0

0

0

0

0

0

2.832

71.606

170

8.301

603

13.355

2

6.749

Polonia Portugal Reino Unido

5

0

2

0

3

0

0

0

192

19.904

193.975

3.640

363.973

124.947

3.113

13.112

1.256

344.284

12.167

4.349

14.200

7.254

412

8.003

República Checa

0

0

0

0

0

0

0

0

Romanía

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resto de Europa

Suecia

2.246

1.444

1.544

796

38

783

204

12.165

Paraísos fiscais

2.259

3.685

1.691

671

661

4.905

34

2.568

Oceanía

0

0

0

19

0

0

0

0

América

4.214

48.561

7.924

10.437

4.494

25.309

78.710

4.194

África

0

0

582

0

112

18

3.143

0

Asia

2.639

40

419

267

4.514

9.603

32

1

Total

16.539

502.673

469.370

34.924

391.038

195.548

96.116

50.139

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Subdirección General de Inversiones Exteriores. Extraído de http://datainvex. comercio.es [28 de outubro, 2008] Nota: nos totais non se inclúe a categoría paraísos fiscais, xa que os países que compoñen esta categoría xa van encadrados nos continentes aos que pertencen

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

177


5 Investimento bruto efectivo de Galicia no estranxeiro por país de destino. Datos provisionais

Miles de euros 2000 UE 27

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

77.947

37.560

104.757

143.469

341.630

421.758

721.776

586.688

2.800

6.551

25.293

1.100

1.338

1.225

94.790

80.500

Austria

0

2.964

300

3.000

0

0

0

2.000

Bélxica

13.160

0

2.867

1.985

22.000

3.000

11.600

2.990

0

0

0

0

0

210

4

0

Alemaña

Bulgaria Chipre

0

0

0

0

0

0

0

0

Dinamarca

2.944

0

3.388

4.041

5.043

6.109

21.250

0

Eslovaquia

0

0

0

0

5

0

134

6.061

Eslovenia

0

0

0

0

0

0

0

0

Estonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Finlandia

0

0

0

0

0

0

0

0

9.301

7.020

5.820

33.660

24.950

96.103

158.348

111.895

Grecia

59

327

337

12.959

2.095

6.979

17.220

2.716

Hungría

0

0

0

76

2.012

25

0

6.937

Irlanda

12.144

110

300

1.602

1.500

22.403

6.304

7.500

Italia

11.904

5

6.731

29.360

30.741

111.747

211.236

219.920

Letonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Lituania

12

0

0

0

0

0

0

0

893

0

100

35

0

0

0

800

Francia

Luxemburgo Malta Países Baixos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Romanía Suecia

0

0

0

0

0

0

0

0

4.637

300

2.483

3.999

30.080

7.000

102.251

77.167

0

0

114

1.235

127

15.837

753

2.469

8.213

11.340

35.531

21.599

211.134

77.937

41.066

17.492

11.718

1.111

17.621

23.279

2.862

65.558

50.317

22.096

0

2.025

0

0

6.735

3.066

6.493

5.417

163

5.808

0

0

0

4.560

0

8.728

0

0

3.870

5.539

1.010

0

11

12.000

4.085

9.051

21.689

8.218

10.926

6.043

39.635

283.225

Paraísos fiscais

3.189

22

2.821

1.678

2.815

5.038

4.608

20.594

Oceanía

1.512

24

0

0

18

2.371

0

0

534

282

4.994

585

38.560

27.961

34.019

55.726

108.528

450.320

893.792

46.025

85.948

272.457

469.688

427.210

14

427

319.377

6.124

20.755

418.624

60.106

67.028

192.619

497.665

1.344.609

204.422

497.837

Resto de Europa

Asia América África Total

1.149.214 1.325.225 1.419.877

Fonte: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Subdirección General de Inversiones Exteriores. Extraído de http://datainvex. comercio.es [29 de outubro, 2008] Nota: nos totais non se inclúe a categoría paraísos fiscais, xa que os países que compoñen esta categoría xa van encadrados nos continentes aos que pertencen

178

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Mercados e prezos 11 6 Índices de valor unitario do comercio exterior por destino económico. Referencia ano 2005. Galicia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Importacións Bens de consumo Bens intermedios

113,5

108,0

106,2

99,3

100,0

99,5

99,3

89,9

89,2

89,0

92,6

100,0

108,8

107,2

Bens de capital

121,5

115,5

97,5

107,5

100,0

93,5

91,5

Non enerxético

100,7

98,5

98,3

98,1

100,0

101,7

103,1

97,3

95,1

93,7

94,9

100,0

104,5

103,0

Bens de consumo

3,9

-4,8

-1,7

-6,5

0,8

-0,5

-0,2

Bens intermedios

5,3

-0,8

-0,2

4,1

8,0

8,8

-1,4

Bens de capital

-2,9

-4,9

-15,6

10,2

-7,0

-6,5

-2,2

Non enerxético

3,3

-2,2

-0,2

-0,2

1,9

1,7

1,4

Total

4,3

-2,2

-1,5

1,3

5,4

4,5

-1,4

110,2

110,7

104,6

102,1

100,0

103,8

114,8

Total Variacións interanuais importacións (%)

Exportacións Bens de consumo Bens intermedios

92,1

92,5

90,4

95,2

100,0

102,1

107,8

Bens de capital

103,7

103,4

105,2

102,8

100,0

87,8

91,3

Non enerxético

106,4

106,2

101,5

99,7

100,0

101,2

106,7

Total

103,2

103,2

99,9

99,8

100,0

99,7

107,8

Bens de consumo

1,6

0,5

-5,4

-2,5

-2,0

3,8

10,6

Bens intermedios

1,0

0,3

-2,2

5,3

5,1

2,1

5,6

Bens de capital

1,6

-0,3

1,7

-2,2

-2,7

-12,3

4,1

Non enerxético

1,6

-0,2

-4,5

-1,7

0,3

1,2

5,4

Total

1,4

0,3

-3,5

-0,1

0,2

-0,3

8,1

Variacións interanuais exportacións (%)

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior Nota: os datos de 2007 son provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

179


7 Índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais e taxas de variación interanual

Medias anuais 2006 España

Taxas de variación 2007

Galicia

España

2006

Galicia

España

2007

Galicia

España

Galicia

Índice xeral

100,0

100,0

102,8

102,5

3,5

3,5

2,8

2,5

1. Alimentos e bebidas non alcohólicas

100,0

100,0

103,7

102,9

4,1

4,2

3,7

2,9

2. Bebidas alcohólicas e tabaco

100,0

100,0

107,0

107,6

1,8

1,4

7,0

7,6

3. Vestido e calzado

100,0

100,0

101,1

101,0

1,3

1,1

1,1

1,0

4. Vivenda

100,0

100,0

103,7

103,1

6,5

6,8

3,7

3,1

5. Enxoval

100,0

100,0

102,6

102,5

2,6

3,1

2,6

2,5

6. Medicina

100,0

100,0

98,5

98,9

1,3

1,7

-1,5

-1,1

7. Transporte

100,0

100,0

102,1

102,1

4,5

4,4

2,1

2,1

8. Comunicacións

100,0

100,0

100,2

100,1

-1,3

-1,5

0,2

0,1

9. Ocio e cultura

100,0

100,0

99,3

99,5

0,1

0,8

-0,7

-0,5

10. Ensino

100,0

100,0

104,5

103,9

4,0

4,1

4,5

3,9

11. Hoteis, cafés e restaurantes

100,0

100,0

104,8

105,3

4,5

4,3

4,8

5,3

12. Outros

100,0

100,0

103,3

102,5

3,7

3,2

3,3

2,5

Fonte: INE. Indice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es

8 Evolución do índice de prezos de consumo (base 2006=100). Medias anuais

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2003

90,7

90,7

90,6

90,9

91,1

90,7

2004

93,5

93,5

93,5

93,5

93,7

93,3

2005

96,6

96,6

96,7

96,5

96,7

96,4

2006

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2007

102,8

102,5

102,6

102,3

102,1

102,4

Fonte: INE. Indice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es

180

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


12 ACTIVIDADE EMPRESARIAL

1. Número de empresas por condición xurídica. Ano 2007 2. Número de empresas por estrato de asalariados. Ano 2007 3. Número de empresas por actividade principal. Ano 2007 4. Número de unidades locais por actividade principal. Ano 2007 5. Sociedades mercantís creadas. Ano 2007 6. Sociedades mercantís disoltas. Ano 2007 7. Sociedades mercantís que amplían o seu capital. Ano 2007 8. Efectos de comercio vencidos. Ano 2007 9. Efectos de comercio non pagados. Ano 2007 10. Locais relacionados coa actividade dos servizos á empresa


Empresas e establecementos Empresa

Unidade xurídica que lles proporciona cobertura legal ás actividades que se realizan nun ou varios locais. As unidades xurídicas poden ser persoas físicas ou persoas xurídicas con existencia legal independente da dos seus propietarios.

Actividade económica

Creación de valor engadido mediante a utilización de capital, materias primas e traballo para a produción de bens e servizos.

Persoal asalariado

Número de persoas que, na data de referencia, participan na actividade económica da empresa a cambio dunha remuneración en metálico ou en especie ou dunha participación nos beneficios empresariais.

Sociedade anónima

É aquela entidade na que o capital, que está dividido en accións, está integrado polas contribucións dos socios, os cales non responden persoalmente das débedas sociais. O capital social non pode ser inferior a 60.101 euros.

Sociedade de responsabilidade limitada

É aquela entidade na que o capital, que está dividido en participacións sociais, está integrado polas contribucións de todos os socios, os cales non responden persoalmente das débedas sociais. O capital non poderá ser inferior a 3.005 euros e dende a súa orixe está totalmente desembolsado.

Sociedade comanditaria

É aquela entidade formada por dúas clases de socios: colectivos e comanditarios. Os socios comanditarios responden limitadamente das débedas sociais só co importe que puxeron na sociedade; os socios colectivos responden, persoal e ilimitadamente, co seu propio patrimonio fronte ás débedas sociais.

Sociedade regular colectiva

É aquela entidade na que os socios, en nome colectivo e baixo unha razón social, comprométense a participar, na proporción que establezan, dos mesmos dereitos e obrigas, a responder subsidiaria, persoal, solidaria e ilimitadamente con todos os seus bens das resultas das operacións sociais. Para a súa constitución é preciso a escritura pública, a inscrición no rexistro mercantil, a declaración censual e a obtención do CIF. Con respecto ao capital, non existe nin máximo nin mínimo legal.

Sociedade cooperativa

É aquela entidade con capital variable e con estrutura e xestión democráticas que asocia, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, a persoas con intereses e necesidades socioeconómicas comúns. Esta sociedade desenvolve actividades profesionais ao servizo da comunidade para satisfacer estes intereses e necesidades comúns. Impútanselles aos socios, unha vez atendidos os fondos comunitarios, os resultados económicos en función da actividade cooperativizada.

Unidade local

Empresa ou parte dela (taller, fábrica, oficina, mina, depósito...) situada nun lugar no que se realizan actividades económicas baixo a responsabilidade do seu titular. A unidade local, segundo o regulamento comunitario relativo ás unidades estatísticas de observación e análise, pode agrupar actividades auxiliares exclusivamente. Polo tanto, as sedes sociais ou os domicilios legais dos titulares das empresas serían unidades locais, mesmo no caso de que existan unicamente como soporte xurídico das actividades. A unidade local así definida non coincide, xa que logo, coa clásica de “establecemento”. O establecemento sería unha unidade local na que estarían vinculados de modo inequívoco actividade e territorio. Poderíase entender un establecemento como unha unidade local “con local”, fronte a unidade local “sen local” propia das actividades de profesionais ou colectivos con forte presenza de minifundismo empresarial, actividades que non se exercen nun lugar fixo e que, en moitos casos, teñen o domicilio particular como único referente estable para a organización da produción.

Sociedades mercantís Sociedade mercantil

Contrato de compañía polo cal dúas ou máis persoas se obrigan a poñer en fondo común bens ou industria para obter lucro, calquera que sexa a súa clase, sempre que se constituíse segundo as disposicións do Código de Comercio. Unha vez constituída a compañía mercantil, terá personalidade xurídica en todos os seus actos. Por norma xeral, as sociedades mercantís constitúense adoptando algunha das formas seguintes: • Sociedade anónima • Sociedade de responsabilidade limitada • Sociedade colectiva • Sociedade comanditaria, simple ou por accións 182

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ACTIVIDADE EMPRESARIAL 12 Sociedades creadas

Son aquelas que están inscritas no rexistro mercantil no mes de referencia, independentemente da data na que comezaron a realizar operacións mercantís.

Modificacións de capital

Considéranse modificacións de capital o seu aumento ou redución e a emisión de obrigacións.

Efectos de comercio devoltos sen pagar Efectos de comercio en carteira

Efectos ou outros documentos negociados a clientes que fosen creados para mobilizar o prezo das operacións de compravenda de bens ou prestacións de servizos, librados ou endosados á orde da entidade, e os efectos que fosen redescontados en firme a outras entidades. Inclúense as cantidades entregadas a conta ou con garantía destes e os anticipos sobre certificacións de obra. Os efectos de comercio en carteira con vencemento no mes de referencia corresponden á parte da rúbrica 4.1.1. “Efectos comerciais e anticipos do activo de balance reservado” da Circular 4/1991, do Banco de España, con vencemento no mes de referencia. Os efectos de comercio en carteira non pagados no mes de referencia corresponden á parte da rúbrica 4.1.1 “Efectos comerciais e anticipos”, que resulte devolta por falta de pagamento no mes de referencia.

Efectos de comercio recibidos en xestión de cobro de clientes

Efectos recibidos de clientes para a xestión do seu cobro. Os efectos de comercio recibidos en xestión de cobro de clientes con vencemento no mes de referencia corresponden á parte da rúbrica 5.2. “Efectos condicionais e outros valores recibidos en comisión de cobro das contas de orde do Estado M.1” da Circular 4/1999, do Banco de España; que corresponda a efectos recibidos en xestión de cobro de clientes con vencemento no mes de referencia. Os efectos de comercio recibidos en xestión de cobro de clientes non pagados no mes de referencia corresponden á parte da rúbrica 5.2. “Efectos condicionais e outros valores recibidos en comisión de cobro” mencionada no parágrafo anterior, que resulte devolta por falta de pagamento no mes de referencia.

Enquisa de servizos Empresa

Combinación máis pequena de unidades xurídicas que constitúen unha unidade organizativa produtora de bens ou servizos e que dispón dun certo grao de autonomía na toma de decisións, especialmente no relativo á asignación dos seus recursos correntes. Unha empresa pode exercer unha ou máis actividades nunha ou varias unidades locais.

Persoal ocupado

Conxunto de persoas que contribúen, mediante o seu traballo, á produción de bens e servizos, ou que realizan actividades auxiliares na empresa, independentemente de que estean remuneradas ou non.

Cifra de negocios

Comprende os importes facturados pola empresa durante o ano de referencia pola prestación de servizos e vendas de bens que son obxecto do tráfico da empresa. As vendas contabilízanse sen incluír o IVE repercutido ao cliente. Contabilízase en termos netos deducindo as devolucións de vendas, e os rappels sobre as vendas. Non se deducen os descontos de caixa nin os descontos sobre vendas por pronto pago. O volume de negocio non comprende a venda de activos fixos nin as subvencións cobradas por producir. O importe da cifra de negocios calcúlase como a suma das vendas netas de mercadorías e a prestación de servizos.

Soldos e salarios brutos

Pagos, en diñeiro ou en especie, cos que a empresa retribúe o traballo dos seus asalariados, sen descontar impostos, contribucións dos asalariados á Seguridade Social e outras obrigacións do traballador retidas en orixe pola empresa.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

183


1 Número de empresas por condición xurídica. Ano 2007

Galicia A Coruña Persoas físicas Sociedades anónimas Sociedades de responsabilidade limitada Sociedades cooperativas Outra Total

Lugo

52.637 16.567

Ourense 15.378

Pontevedra 39.475

Total 124.057

Fóra de Galicia

Total

1.035 125.092

1.683

313

454

1.558

4.008

1.901

5.909

24.088

6.296

6.434

24.299

61.117

1.884

63.001

399

177

124

300

1.000

22

1.022

7.295

2.023

1.595

4.811

15.724

305

16.029

86.102 25.376

23.985

70.443 205.906

5.147 211.053

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2007

2 Número de empresas por estrato de asalariados. Ano 2007

Galicia A Coruña

Lugo

Ourense

Sen asalariados

53.023 14.693

De 1 a 5 asalariados

25.652

De 6 a 9 asalariados

3.230

De 10 a 19 asalariados

2.260

630

De 20 a 49 asalariados

1.355

335

De 50 a 99 asalariados

356

61

De 100 a máis asalariados

226

29

86.102 25.376

23.985

Total

Pontevedra

Total

Fóra de Galicia

Total

2.213 124.523

14.662

39.932

122.310

8.660

7.544

23.478

65.334

1.494

66.828

968

803

3.074

8.075

410

8.485

570

2.173

5.633

355

5.988

298

1.307

3.295

341

3.636

72

304

793

146

939

36

175

466

188

654

70.443 205.906

5.147 211.053

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2007

184

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ACTIVIDADE EMPRESARIAL 12 3 Número de empresas por actividade principal E SEDE SOCIAL. Ano 2007

A Coruña C. Industrias extractivas CA. Extracción de produtos enerxéticos CB. Extracción doutros minerais agás produtos enerxéticos

Lugo

Ourense Pontevedra

Fóra de Galicia

Galicia

68

83

103

194

448

22

2

5

0

4

11

4

66

78

103

190

437

18

6.209

1.940

2.215

5.463

15.827

337

958

497

607

900

2.962

64

DB. Industria téxtil e da confección

1.055

98

164

545

1.862

14

DC. Industria do coiro e do calzado

32

12

11

13

68

0

DD. Industria da madeira e da cortiza

624

258

315

635

1.832

8

DE. Industria do papel; edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados

609

102

88

514

1.313

28

0

0

0

0

0

1

71

10

22

70

173

25

D. Industria manufactureira DA. Industria da alimentación, bebidas e tabaco

DF. Refinamento de petróleo e tratamento de  combustibles nucleares DG. Industria química DH. Industria da transformación do caucho e materias plásticas DI. Industrias doutros produtos minerais non metálicos DJ. Metalurxia e fabricación de produtos metálicos

68

17

31

118

234

10

347

143

208

421

1.119

38

1.043

411

400

1.017

2.871

48

DK. Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico

230

71

48

236

585

36

DL. Industria de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico

223

54

70

198

545

31

DM. Fabricación de material de transporte

173

44

26

321

564

24

DN. Industrias manufactureiras diversas

776

223

225

475

1.699

10

E. Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga

141

63

46

58

308

59

F. Construción

11.875

3.914

4.347

9.956

30.092

676

G. Venda, mantemento e reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e artigos de uso doméstico

23.265

7.355

6.619

21.100

58.339

1.647

9.786

2.845

2.776

7.334

22.741

244

I. Transporte, almacenamento e comunicacións

5.445

2.185

1.475

4.699

13.804

318

J. Intermediación financeira

1.521

415

390

1.128

3.454

208

17.376

3.789

3.581

13.221

37.967

1.229

M. Educación

1.578

373

371

1.174

3.496

66

N. Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais

3.249

940

708

2.166

7.063

134

O. Outras actividades sociais e de servizos prestados á comunidade; servizos persoais

5.589

1.474

1.354

3.950

12.367

207

86.102 25.376

23.985

70.443 205.906

5.147

H. Hostalería

K. Actividades inmobiliarias e de alugamento; servizos empresariais

Total Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

185


4 Número de unidades locais por actividade principal. Ano 2007

Galicia C. Industrias extractivas CA. Extracción de produtos enerxéticos CB. Extracción doutros minerais agás produtos enerxéticos

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

568

91

127

136

214

19

4

9

1

5

549

87

118

135

209

17.294

6.846

2.184

2.377

5.887

DA. Industria da alimentación, bebidas e tabaco

3.286

1.058

569

670

989

DB. Industria téxtil e da confección

1.961

1.104

108

177

572

DC. Industria do coiro e do calzado

75

38

12

12

13

DD. Industria da madeira e da cortiza

1.918

661

273

324

660

DE. Industria do papel; edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados

1.460

705

114

93

548

2

2

0

0

0

227

88

19

27

93

D. Industria manufactureira

DF. Refinamento de petróleo e tratamento de  combustibles nucleares DG. Industria química DH. Industria da transformación do caucho e materias plásticas

258

75

20

32

131

DI. Industrias doutros produtos minerais non metálicos

1.321

418

195

229

479

DJ. Metalurxia e fabricación de produtos metálicos

3.049

1.141

436

410

1.062

DK. Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico

680

263

88

60

269

DL. Industria de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico

620

263

62

75

220

DM. Fabricación de material de transporte

654

207

54

33

360

1.783

823

234

235

491

DN. Industrias manufactureiras diversas E. Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga

579

236

125

116

102

F. Construción

32.265

12.852

4.255

4.566

10.592

G. Venda, mantemento e reparación de vehículos de motor, motocicletas e ciclomotores e artigos de uso doméstico

71.742

29.019

9.177

8.122

25.424

H. Hostalería

25.150

10.847

3.215

2.999

8.089

I. Transporte, almacenamento e comunicacións

14.952

5.868

2.437

1.552

5.095

6.512

2.759

823

843

2.087

41.903

19.323

4.242

3.905

14.433

M. Educación

4.037

1.828

444

405

1.360

N. Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais

7.850

3.588

1.079

771

2.412

13.957

6.373

1.693

1.518

4.373

236.809

99.630

29.801

27.310

80.068

J. Intermediación financeira K. Actividades inmobiliarias e de alugamento; servizos empresariais

O. Outras actividades sociais e de servizos prestados á comunidade; servizos persoais Total Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2007

186

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ACTIVIDADE EMPRESARIAL 12 5 Sociedades mercantís creadas. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Número de sociedades Total

142.763

6.678

2.573

686

632

2.787

Anónimas

1.934

70

27

3

3

37

Limitadas

140.815

6.608

2.546

683

629

2.750

14

0

0

0

0

0

13.733.226

884.914

695.676

22.371

27.905

138.962

Anónimas

3.446.717

442.654

426.806

515

440

14.893

Limitadas

10.286.069

442.259

268.870

21.856

27.465

124.069

440

0

0

0

0

0

Outras Capital subscrito (miles de euros) Total

Outras

Fonte: INE. Estadística de sociedades mercantiles. Extraído de http://www.ine.es [13 de outubro, 2008]

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

187


6 Sociedades mercantís disoltas. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Número de sociedades Total

18.047

1.007

389

111

92

415

Voluntaria

15.475

883

336

93

85

369

Por fusión

1.660

90

34

16

7

33

912

34

19

2

0

13

Outras

Fonte: INE. Estadística de sociedades mercantiles. Extraído de http://www.ine.es [13 de outubro, 2008]

7 Sociedades mercantís que amplían o seu capital. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Número de sociedades Total

46.800

1.927

796

188

174

769

Anónimas

4.716

162

62

16

11

73

Limitadas

42.070

1.765

734

172

163

696

14

0

0

0

0

0

Total

56.874.224

1.348.589

882.859

54.581

44.299

366.850

Anónimas

25.018.629

314.456

162.048

13.105

6.854

132.448

Limitadas

31.754.336

1.034.134

720.811

41.476

37.445

234.402

101.259

0

0

0

0

0

Outras Capital subscrito (miles de euros)

Outras

Fonte: INE. Estadística de sociedades mercantiles. Extraído de http://www.ine.es [13 de outubro, 2008]

188

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


ACTIVIDADE EMPRESARIAL 12 8 Efectos de comercio vencidos. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

En carteira Número

115.442.073

6.502.094

2.738.035

553.360

630.876

2.579.823

Importe (miles de euros)

338.283.603

19.915.303

8.292.166

1.403.988

1.757.414

8.461.735

Número

30.374.508

566.419

331.207

35.904

32.057

167.251

Importe (miles de euros)

71.541.752

1.370.812

838.303

41.947

57.362

433.199

En xestión de cobro de clientes

Fonte: INE. Estadística de efectos de comercio devueltos impagados. Extraído de http://www.ine.es [29 de agosto, 2008] Nota: os datos da táboa son provisionais. Compútanse os efectos de comercio que vencen no mes de referencia

9 Efectos de comercio non pagados. Ano 2007

España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

En carteira Número Importe (miles de euros)

4.324.248

173.445

69.180

14.208

20.124

69.933

10.100.413

424.982

165.384

32.231

43.374

183.992

796.919

12.837

6.887

548

1.015

4.387

1.392.516

17.746

7.340

1.095

1.669

7.642

En xestión de cobro de clientes Número Importe (miles de euros)

Fonte: INE. Estadística de efectos de comercio devueltos impagados. Extraído de http://www.ine.es [29 de agosto, 2008] Nota: os datos da táboa son provisionais. Compútanse os efectos de comercio vencidos dos que se teña coñecemento no mes de referencia

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

189


10 Locais relacionados coa actividade dos servizos á empresa

Datos económicos en miles de euros 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Número de locais

13.023

17.144

16.271

15.248

23.191

22.870

19.567

Persoal ocupado

54.886

69.792

69.691

69.117

88.713

89.779

101.926

1.382.353

2.090.032

1.925.986

2.088.806

3.185.474

2.539.566

3.170.280

459.946

629.415

650.156

705.999

888.833

868.139

1.059.556

79.072

137.151

97.387

108.008

99.473

140.441

196.504

Volume do negocio Soldos e salarios Investimento bruto en bens materiais

Fonte: INE. Estadística anual de servicios. Extraído de http://www.ine.es [29 de agosto, 2008]

190

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


13 sistema de contas

1. Cadro macroeconรณmico de Galicia 2. Contas de bens e servizos, produciรณn e explotaciรณn. Galicia 3. Contas de produciรณn e explotaciรณn por ramas de actividade. Ano 2005. Datos provisionais


Macromagnitudes económicas Produción

É unha actividade realizada baixo o control e a responsabilidade dunha unidade institucional que utiliza man de obra, capital e bens e servizos para producir outros bens e servizos (SEC-95, 3.02).

Consumos intermedios

Representan o valor dos bens e servizos consumidos como bens empregados nun proceso de produción.

Gasto en consumo final

Consiste no gasto realizado polas unidades institucionais residentes en bens e servizos que se utilizan para satisfacer directamente as necesidades individuais ou as necesidades colectivas dos membros da comunidade. Este gasto pode realizarse no territorio económico ou no resto do mundo (SEC-95, 3.75).

Consumo final efectivo

Comprende os bens e servizos adquiridos por unidades institucionais residentes para a satisfacción directa das necesidades humanas, xa sexan estas individuais ou colectivas. Os bens e servizos para consumo individual son adquiridos por un fogar e utilizados para satisfacer as necesidades e carencias dos membros deste. Os servizos para consumo colectivo préstanselles de forma simultánea a todos os membros da comunidade ou dunha parte específica desta.

Valor engadido bruto (VEB)

Para cada unidade dedicada a unha actividade produtiva, é a diferenza entre a produción e os consumos intermedios. Valórase a prezos básicos, que son os prezos que os produtores reciben dos compradores restando calquera imposto que se pague e restando calquera subvención que se perciba (SEC-95, 8.18 e seguintes).

Servizos de intermediación financeira medidos indirectamente (SIFMI)

Constitúen a remuneración indirecta obtida polas institucións financeiras nas operacións de depósitos e préstamos que realizan cos seus clientes. Na actualidade, deben asignárselles aos sectores/ramas de actividade usuarios destes servizos. Polo tanto, non se rexistran integramente como consumos intermedios dun sector/rama de actividade ficticio, como se indicaba orixinalmente no SEC, senón que poden constituír consumo final, exportación ou importación.

Exportacións e importacións

As exportacións consisten en operacións mediante as que os residentes lles subministran bens e servizos aos non-residentes, mentres que nas importacións son os non-residentes os que lles subministran bens e servizos aos residentes.

Produto interior bruto (PIB)

É o resultado da actividade produtiva das unidades de produción residentes. Correspóndese coa produción total de bens e servizos da economía, menos o total de consumos intermedios utilizados no conxunto de procesos produtivos, máis os impostos ligados á importación, e equivale á oferta final de bens e servizos producida no interior do país. Pódese definir de tres formas: suma dos valores engadidos das diversas ramas de actividade máis os impostos netos de subvencións sobre os produtos (oferta), suma da demanda final de bens e servizos das unidades institucionais residentes máis o saldo exterior de bens e servizos (demanda), suma da remuneración de asalariados, impostos sobre a produción e as importacións netos de subvencións, renda mixta e excedente bruto de explotación (rendas) (SEC-95, 8.89).

192

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SISTEMA DE CONTAS 13 Formación bruta de capital (FBC)

Comprende as adquisicións menos as cesións de activos fixos realizadas polos produtores residentes (formación bruta de capital fixo) e o valor das entradas en existencias menos o valor das saídas e o valor de calquera perda corrente dos bens mantidos en existencias (variación de existencias) (SEC-95, 3.100).

Remuneración de asalariados

Comprende toda a remuneración en efectivo e en especie que lles pagan os empregadores aos seus asalariados como contrapartida do traballo realizado por estes durante o período contable. A remuneración de asalariados desagrégase en soldos e salarios e cotizacións sociais a cargo dos empregadores (SEC-95, 4.02).

Excedente bruto de explotación (EBE)/renda mixta

Corresponde á renda que obteñen as unidades da utilización dos seus propios activos de produción. É o saldo da conta de explotación. No caso das empresas non constituídas en sociedades correspondentes ao sector fogares, fálase de renda mixta. O excedente bruto de explotación do sector fogares é a suma do alugamento imputado das vivendas ocupadas polos fogares, que son os seus propietarios, máis a renda mixta que corresponde á remuneración do traballo realizado polo propietario ou polos membros da súa familia e que non se poden distinguir dos seus beneficios como empresario (SEC95, 8.18 e seguintes).

Impostos sobre a produción e as importacións

Son os pagamentos obrigatorios sen contrapartida, recadados polas administracións públicas, que gravan a produción e as importacións de bens e servizos, a utilización de man de obra, a propiedade ou o uso da terra, edificios e outros activos utilizados na produción. Divídense en impostos sobre os produtos (impostos que hai que pagar por cada unidade producida ou distribuída dun determinado ben ou servizo) e outros impostos sobre a produción (impostos que soportan as empresas como resultado da súa participación na produción, independentemente da cantidade ou do valor dos bens e servizos producidos ou vendidos) (SEC-95, 4.14).

Subvencións

Son os pagamentos correntes sen contrapartida que as administracións públicas lles efectúan aos produtores residentes coa finalidade de influír nos seus niveis de produción, nos seus prezos, ou na remuneración de factores de produción. Divídense en subvencións aos produtos (subvencións que hai que pagar por unidade dun ben ou servizo producido ou importado) e outras subvencións á produción (comprenden as subvencións, distintas das anteriores, que poden recibir as unidades de produción residentes como consecuencia da súa participación na produción) (SEC-95, 4.30).

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

193


Fogar

O Sistema Europeo de Contas define fogar (2.75) como pequenos grupos de persoas que comparten un mesmo aloxamento e poñen en común unha parte ou a totalidade das súas rendas e patrimonio, e que consomen colectivamente determinados bens e servizos, principalmente o aloxamento e a alimentación. Ademais, o SEC engade que esta definición pode complementarse coa existencia de vínculos familiares ou afectivos. Nesta definición, inclúense as persoas que viven en institucións de forma permanente (por exemplo, ingresados en hospitais, membros de ordes relixiosas, presos). Esta poboación representa unha parte moi pequena da poboación total e as súas actividades produtivas (remuneradas) xa están recollidas nas contas económicas. A produción doméstica nestes fogares non é significativa, e para os efectos do satélite doméstico non se considera esta produción. A diferenza fundamental entre a consideración do fogar en termos de Contas Económicas e na Conta Satélite de Produción Doméstica está nas funcións que lle son asignadas. O SEC define como funcións principais dos fogares como sector institucional o consumo, e eventualmente a produción de bens e servizos de mercado. Estas son as funcións consideradas en Contas Económicas para a delimitación do sector, pero estas funcións amplíanse significativamente dende a perspectiva da Conta Satélite da Produción Doméstica Galega (CSPD). Esta ampliación xorde no aspecto produtivo dos fogares, considerando que os fogares producen os bens e servizos que eles mesmos consomen, e que teñen como función principal a satisfacción das necesidades básicas dun fogar.

Cotizacións sociais

Inclúense as cotizacións sociais efectivas e imputadas. As cotizacións sociais efectivas comprenden todos os pagamentos que as persoas aseguradas ou os seus empregadores lles fan, directamente ou a través dun organismo recadador, a institucións que conceden prestacións sociais, co fin de adquirir ou manter o dereito a estas prestacións. Inclúense as cotizacións sociais efectivas a cargo dos empregadores, dos asalariados, dos traballadores autónomos e desempregados. (SEC 4.92) As cotizacións sociais imputadas representan a contrapartida das prestacións sociais directas dos empregadores. (SEC 4.98)

194

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SISTEMA DE CONTAS 13 1 Cadro macroeconómico de Galicia

Miles de euros. Prezos correntes 2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006 (2)

2007 (2)

Demanda Gasto en consumo final

27.615.128 28.865.048 30.641.535 32.882.635 35.331.281 37.830.856 40.539.419 43.397.503

Formación bruta de capital

10.316.118 11.506.639 12.955.189 14.059.892 15.572.101 17.368.050 19.187.288 21.195.151

Exportacións de bens e servizos

20.027.276 21.779.380 23.247.047 24.934.443 27.027.065 28.760.653 32.032.684 35.723.317

Importacións de bens e servizos

24.071.955 25.646.284 27.961.566 30.321.831 33.180.496 35.716.210 39.621.090 44.465.646

PIB pm

33.886.567 36.504.783 38.882.205 41.555.139 44.749.951 48.243.349 52.138.301 55.850.325

Oferta VEB. Ramas agraria e pesqueira

1.721.683

1.937.723

1.997.435

2.001.933

2.035.734

2.004.098

2.043.875

2.168.503

VEB. Ramas enerxéticas

1.472.398

1.392.698

1.473.012

1.582.359

1.610.827

1.661.156

1.761.420

1.837.889

VEB. Ramas industriais

4.909.320

5.314.086

5.639.729

5.863.188

6.153.005

6.575.130

7.080.081

7.631.612

VEB. Construción

3.445.480

3.835.315

4.216.318

4.723.860

5.329.479

6.047.186

6.807.999

7.464.383

VEB. Ramas dos servizos VEB. Servizos  de mercado VEB. Servizos  de non mercado Impostos netos sobre os produtos PIB pm

18.885.070 20.388.726 21.723.817 23.130.900 25.022.418 26.816.603 28.738.975 30.862.184 14.401.638 15.656.105 16.819.501 17.916.441 19.445.478 20.854.387 22.398.047 24.021.455 4.483.432

4.732.621

4.904.316

5.214.459

5.576.940

5.962.216

6.340.928

6.840.729

3.452.616

3.636.235

3.831.894

4.252.899

4.598.488

5.139.176

5.705.952

5.885.753

33.886.567 36.504.783 38.882.205 41.555.139 44.749.951 48.243.349 52.138.301 55.850.325

Rendas Remuneración de asalariados

15.510.003 16.581.487 17.564.960 18.765.280 19.774.537 21.397.677 22.906.037 24.546.078

Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta

14.751.980 16.138.175 17.300.051 18.381.545 20.206.409 21.464.915 23.294.388 25.195.256

Impostos netos sobre a produción  e as importacións PIB pm

3.624.584

3.785.121

4.017.194

4.408.314

4.769.005

5.380.757

5.937.876

6.108.991

33.886.567 36.504.783 38.882.205 41.555.139 44.749.951 48.243.349 52.138.301 55.850.325

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 IGE. Contabilidade trimestral de Galicia Nota: (1) os datos do ano 2005 son provisionais. (2) os datos dos anos 2006 e 2007 son avance.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

195


2 Contas de bens e servizos, produción e explotación. Galicia

Miles de euros. Prezos correntes 2001

2002

2003

2004

2005 (1)

Produción

67.971.561

74.193.121

Impostos sobre os produtos

3.825.895

4.044.209

4.466.584

4.834.802

5.336.665

189.660

212.315

213.685

236.314

197.488

25.646.284

27.961.566

30.321.831

33.180.496

35.716.210

CONTA DE BENS E SERVIZOS Recursos

Subvencións aos produtos Importacións de bens e servizos

79.234.574 85.539.793

92.667.786

Empregos Consumos intermedios

35.103.013

39.142.810

41.932.334 45.388.330

49.563.613

Gasto en consumo final / Consumo final efectivo

28.865.048

30.641.535

32.882.635

35.331.281

37.830.856

Formación bruta de capital fixo

11.292.944

12.800.940

13.821.063

15.257.261

17.062.270

213.695

154.248

238.829

314.840

305.780

21.779.380

23.247.047

24.934.443

27.027.065

28.760.653

Produción

67.971.561

74.193.121

79.234.574 85.539.793

92.667.786

Impostos sobre os produtos

3.825.895

4.044.209

4.466.584

4.834.802

5.336.665

Subvencións aos produtos

-189.660

-212.315

-213.685

-236.314

-197.488

Consumos intermedios

35.103.013

39.142.810

41.932.334 45.388.330

49.563.613

PRODUTO INTERIOR BRUTO

36.504.783

38.882.205

41.555.139

44.749.951

48.243.350

36.504.783

38.882.205

41.555.139

44.749.951

48.243.350

16.581.487

17.564.960

18.765.280

19.774.537

21.397.677

12.983.014

13.739.223

14.685.423

15.478.936

16.681.540

Variación de existencias Exportacións de bens e servizos CONTA DE PRODUCIÓN Recursos

Empregos

CONTA DE EXPLOTACIÓN Recursos PRODUTO INTERIOR BRUTO Empregos Remuneración dos asalariados Soldos e salarios Cotizacións sociais Impostos sobre a produción e as importacións Impostos sobre os produtos IVE

3.598.473

3.825.737

4.079.857

4.295.601

4.716.137

4.287.826

4.532.013

4.962.596

5.375.595

5.915.666

3.825.895

4.044.209

4.466.584

4.834.802

5.336.664

2.310.901

2.460.223

2.748.069

2.989.899

3.333.737

73.555

69.753

77.704

70.262

84.471

1.441.439

1.514.233

1.640.811

1.774.641

1.918.456

461.931

487.804

496.012

540.793

579.002

-502.705

-514.819

-554.282

-606.590

-534.909

-189.660

-212.315

-213.685

-236.314

-197.488

-340.597

-370.276

-337.421

18.381.545 20.206.409

21.464.916

Impostos sobre as importacións (exc. IVE) Outros impostos sobre os produtos Outros impostos sobre a produción Subvencións Subvencións aos produtos Outras subvencións á produción EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN / RENDA MIXTA

-313.045

-302.504

16.138.175

17.300.051

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007 Nota: (1) os datos do ano 2005 son provisionais.

196

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


3

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados Pesca, acuicultura e actividades dos servizos relacionados Extracción e aglomeración de antracita, hulla, lignito e turba Extracción de minerais metálicos e non metálicos Outras industrias extractivas Industria cárnica Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe Industria láctea Fabricación de produtos para a alimentación animal Elaboración de bebidas Outras industrias alimentarias Industria téxtil Industria da confección e da peletería Coiro e calzado Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartería Industria do papel Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados Coquerías, refinamento de petróleo e tratamento de combustibles nucleares Industria química Fabricación de produtos de caucho e materias plásticas Fabricación doutros produtos minerais non metálicos Metalurxia Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo Industria da construción de maquinaria e equipo mecánico Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos Fabricación de maquinaria e material eléctrico Fabricación de material electrónico e de equipo e aparellos de radio, televisión e comunicacións Fabricación de equipo médico e aparellos de precisión, óptica e reloxería Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques Fabricación doutro material de transporte Fabricación de mobles; outras industrias manufactureiras

1 2 5 10 13_14 11_12 15A 15B 15C 15D 15E 15F_16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36

Ramas de actividade

Código

139.883 5.986.605 1.325.434 782.721

163.711

105.341 4.925.040 951.451 567.581

115.957

Produción a prezos Consumos básicos intermedios 2.133.730 1.034.261 346.837 70.904 1.222.035 593.339 147.409 43.940 496.969 269.042 0 0 697.109 576.288 1.980.692 1.654.095 1.060.882 943.552 616.285 501.218 643.235 461.395 809.393 558.280 312.936 225.434 1.784.669 1.221.787 34.536 25.959 1.688.584 1.246.193 348.180 258.634 462.785 235.728 2.005.127 1.696.052 1.477.688 1.173.105 685.613 512.725 1.423.762 965.713 1.959.357 1.537.085 1.774.525 1.203.693 704.773 463.837 7.034 5.804 501.476 367.485

34.542 1.061.565 373.983 215.140

47.754

Valor engadido bruto 1.099.469 275.933 628.696 103.469 227.927 0 120.821 326.597 117.330 115.067 181.840 251.113 87.502 562.882 8.577 442.391 89.546 227.057 309.075 304.583 172.888 458.049 422.272 570.832 240.936 1.230 133.991

Conta de produción Recursos Empregos

Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Ano 2005. Datos provisionais

34.542 1.061.565 373.983 215.140

47.754

Valor engadido bruto 1.099.469 275.933 628.696 103.469 227.927 0 120.821 326.597 117.330 115.067 181.840 251.113 87.502 562.882 8.577 442.391 89.546 227.057 309.075 304.583 172.888 458.049 422.272 570.832 240.936 1.230 133.991

Recursos

24.472 507.463 302.308 115.233

35.872

-123 -830 -10.474 -150

-323

10.193 554.932 82.149 100.057

12.205

Miles de euros. Prezos correntes Conta de explotación Empregos Outros Excedente impostos bruto de netos explotación Remuneración sobre a / Renda de asalariados produción mixta 204.428 -96.503 991.544 47.762 -15.883 244.054 376.538 -11.494 263.652 28.690 -59 74.838 141.836 829 85.262 0 0 0 73.788 631 46.402 204.549 -11.976 134.024 67.091 -1.423 51.662 30.521 -987 85.533 66.336 -1.118 116.622 145.807 -455 105.761 57.088 -405 30.819 307.282 -1.357 256.957 6.965 -38 1.650 235.139 93 207.159 45.385 -79 44.240 152.780 -1.971 76.248 36.769 6.487 265.819 154.651 757 149.175 117.288 287 55.313 310.557 1.744 145.748 186.709 5.840 229.723 411.926 1.074 157.832 205.238 -1.340 37.038 1.084 -4 150 61.719 429 71.843

SISTEMA DE CONTAS 13

197


198

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Ramas de actividade

118.565 33.540 2.464.089 2.101.033 1.691.812 683.542 1.450.691 806.716

49.416 17.202 937.566 950.372 148.725 64.827 704.135 314.546

118.565 33.540 2.464.089 2.101.033 1.691.812 683.542 1.450.691

92.077

79.154 13.718 1.958.065 1.628.064 1.624.160 243.960 1.374.524

32.213

854.365 1.052.164 774.780 528.731 30.214 24.063 250.668 252.603 848.067 162.941 81.322 132.090

155.724 81.989 364.577 147.517 471.596 21.397.677

92.077

119.992

1.994.790 2.072.979 2.583.594 1.009.450 40.121 69.384 531.014 648.878 1.259.235 265.077 104.107 3.629.904

410.962

56.772 275.300 275.300 140.543 148.909 148.909 722.796 852.391 852.391 149.629 242.089 242.089 0 471.596 471.596 49.563.613 43.104.173 43.104.173

1.994.790 2.072.979 2.583.594 1.009.450 40.121 69.384 531.014 648.878 1.259.235 265.077 104.107 3.629.904

1.949.400 993.023 2.824.852 1.184.563 29.392 100.460 546.987 307.930 276.070 404.599 184.193 1.273.569

1.175.720

524 248 -2.690 -1.548 0 241.581

-24.115

-562 -2.347 10.340 2.088 20 3.288 2.065

930

5.031 1.145 9.639 -14.269 13 229 8.843 6.863 13.151 1.986 642 227.447

8.494

119.052 66.672 490.504 96.120 0 21.464.915

474.705

39.973 22.169 495.684 470.881 67.632 436.294 74.102

58.934

1.135.394 1.019.670 1.799.175 494.988 9.894 45.092 271.503 389.412 398.017 100.150 22.143 3.270.367

756.264

Conta de explotación Empregos Outros Excedente impostos bruto de netos explotación Remuneración sobre a / Renda de asalariados produción mixta 4.622 -1.190 3.210 114.316 40.910 779.264 45.304 267 40.624 2.635.804 82.960 3.328.422

356.126

1.175.720

671.763

Valor engadido bruto 6.642 934.490 86.195 6.047.186

Recursos

806.716

Valor engadido bruto 6.642 934.490 86.195 6.047.186

Produción a prezos Consumos básicos intermedios 34.419 27.777 2.039.413 1.104.923 162.976 76.781 14.767.078 8.719.892

Conta de produción Empregos

Reciclaxe Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente Captación, depuración e distribución de auga Construción Venda e reparación de vehículos de motor; venda polo miúdo de combustible 1.847.483 para vehículos de motor 51 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás vehículos de motor 3.944.190 52 Comercio polo miúdo; reparación de efectos persoais e utensilios domésticos 3.066.002 55 Hostalería 5.408.446 60 Transporte terrestre 2.194.013 61 Transporte marítimo 69.513 62 Transporte aéreo 169.844 63 Actividades anexas aos transportes; actividades de axencias de viaxes 1.078.001 64 Correos e telecomunicacións 956.808 65 Intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións 1.535.305 66 Seguros e plans de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 669.676 67 Actividades auxiliares á intermediación financeira 288.300 70 Actividades inmobiliarias 4.903.473 71 Alugamento de maquinaria e equipo sen operario, de efectos persoais e 212.069 utensilios domésticos 72 Actividades informáticas 167.981 73 Investigación e desenvolvemento 50.742 74 Outras actividades empresariais 3.401.655 75 Administración pública, defensa e Seguridade Social obrigatoria 3.051.405 80A Actividades de educación prestadas polas AA.PP. 1.840.537 80B Actividades de educación, agás as prestadas polas AA.PP. 748.369 85A Actividades sanitarias, veterinarias e de servizos sociais prestadas polas AA.PP. 2.154.826 85B Actividades sanitarias, veterinarias e de serv. sociais, agás as prestadas polas 1.121.262 AA.PP. 90 Actividades de saneamento público, agás as prestadas polas AA.PP. 332.072 91 Actividades asociativas 289.452 92 Actividades recreativas, culturais e deportivas, agás as prestadas polas AA.PP. 1.575.187 93 Actividades diversas de servizos persoais 391.718 95 Fogares que empregan persoal doméstico 471.596 Total 92.667.786 Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2007

37 40 41 45 50

Código

Recursos


14 sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vivendas segundo tipo de equipamento tecnolóxico Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo. Ano 2007 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo idade. Ano 2007 Porcentaxe de empresas que dispoñen de determinados equipamentos e servizos TIC segundo o sector económico. Ano 2007 Porcentaxe de empresas con conexión á Internet e sitio web segundo finalidade de uso e o sector económico. Ano 2007 Invencións e patentes. Galicia Gastos internos totais e persoal empregado en actividades de I+D Valor das importacións e exportacións de produtos de alta tecnoloxía por grupos de produtos. Galicia


Tecnoloxías da Información nos fogares TIC (Tecnoloxías da Información e das Comunicacións)

Conxunto de ferramentas, habitualmente de natureza electrónica, utilizadas para a recollida, almacenamento, tratamento, difusión e transmisión da información.

Ordenador persoal

Máquina electrónica de computación de tamaño sobremesa e de prestacións cada vez máis elevadas que é capaz de procesar información seguindo instrucións almacenadas en programas.

Teléfono móbil

Teléfono portátil sen fíos conectado a unha rede celular e que lle permite ao usuario o seu emprego en calquera lugar cuberto pola rede, normalmente dispersa por todo o territorio no que opera a compañía, que pode ser todo o país. Unha rede celular e os teléfonos a ela conectados poden ser dixitais ou analóxicos. Se a rede é dixital o teléfono pode enviar e recibir información a través de Internet.

Internet

Rede dixital de conmutación de paquetes baseada nos protocolos TCP/IP. Conecta entre si redes de menor tamaño (de aí o seu nome: net=rede) permitindo a transmisión de datos entre calquera parella de ordenadores conectados a estas redes subsidiarias.

RDSI (Rede Dixital de Servizos Integrados)

Tecnoloxía de transmisión que combina servizos de voz e dixitais a través da rede nun só medio facendo posible ofrecerlles aos clientes servizos dixitais de datos así como conexións de voz a través dun só “cable” cunha velocidade máxima de transmisión de 128 Kbps. Os estándares da RSDI especifícaos a ITU-TSS.

ADSL (Liña de Subscrición Asimétrica Dixital)

Tecnoloxía de transmisión de tipo xDSL que permite conectar un módem aos fíos telefónicos de cobre convencionais a unha alta velocidade de transmisión. É a máis utilizada actualmente e denomínase asimétrica porque permite máis velocidade na recepción de datos por parte do usuario que na emisión de datos por este.

DSL (Digital Subscriber Line = Liñas de Subscrición Dixital)

Nome xenérico da familia de tecnoloxías que ofrecen amplo ancho de banda a través do par de cobre convencional despregado inicialmente para o servizo telefónico. ADSL é a variedade operativa actualmente.

xDSL (x Digital Subscriber Line = Liñas de Subscrición Dixital)

Tecnoloxía de transmisión que permite que os fíos telefónicos de cobre convencionais transporten ata 16 Mbps (megabits por segundo) mediante técnicas de compresión. Hai diversas modalidades desta tecnoloxía, tales como ADSL, HDSL e RADSL, sendo a ADSL a máis utilizada actualmente.

Rede de cable

Rede de comunicacións de fío óptico que integra os servizos de televisión, transmisión de datos e telefonía.

Indicadores I+D+i Patente

Título que recoñece o dereito de explotar en exclusiva a invención patentada, e que lles impide a outros a súa fabricación, venda ou utilización sen consentimento do titular. Como contrapartida, a patente ponse a disposición do público para xeral coñecemento. É a forma que adquire a protección xurídica da actividade innovadora.

Modelo de utilidade

Son protexibles como modelos de utilidade as invencións que, ao ser novas e implicar unha actividade inventiva, consisten en darlle a un obxecto unha configuración, estrutura ou constitución da que resulte algunha vantaxe practicamente apreciable para o seu uso ou fabricación.

Investigación e desenvolvemento Gastos internos en I+D

Comprende os gastos correntes e de capital en actividades de I+D realizadas dentro da empresa, calquera que sexa a orixe dos fondos. Os gastos levados a cabo fóra da empresa, pero en apoio das tarefas internas de I+D, tamén se incluirán.

200

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 Persoal a xornada completa en I+D

Persoas que empregan, polo menos, o 90 por cento da súa xornada laboral en actividades de I+D.

Persoal a xornada parcial en I+D

Aquelas persoas que dedican, aproximadamente, entre o 10 e o 90 por cento da súa xornada laboral a actividades de I+D e o resto a actividades doutro tipo. Inclúense tamén como tales as persoas que realizasen actividades de I+D durante un período de tempo inferior ao ano natural. A equivalencia a xornada completa deste persoal calcúlase sumando as fraccións de tempo que dedicaron a actividades de I+D.

Persoal empregado en actividades de I+D en equivalencia a xornada completa

Suma do persoal que traballa en réxime de dedicación plena (xornada completa) máis a equivalencia á dita dedicación do persoal que traballa en réxime de xornada parcial.

Alta tecnoloxía

Considérase tecnoloxía o stock de coñecementos necesarios para producir novos produtos e procesos. A alta tecnoloxía caracterízase por unha rápida renovación de coñecementos, moi superior a outras tecnoloxías, e polo seu grao de complexidade esixe un continuo esforzo en investigación e unha sólida base tecnolóxica. Para efectos estatísticos, a definición de alta tecnoloxía realizase mediante unha enumeración exhaustiva das ramas de actividade e dos produtos que son considerados, nun momento determinado, de alto contido tecnolóxico.

Lista de produtos de alta tecnoloxía Grupo

Descrición

1

Aeroespacial

2

Máquinas de oficina e ordenadores

3

Electrónica – comunicacións

4

Industria farmacéutica

5

Instrumentos científicos

6

Maquinaria eléctrica

7

Química

8

Maquinaria e equipo mecánico

9

Armamento

Exportacións

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido a países que non forman parte da UE.

Expedicións

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido aos países da UE, excluída España.

Importacións

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercadoría elaborada ou orixinal de países que non forman parte da UE é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia

Introducións

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercadoría elaborada ou orixinal dun país membro da UE (excluída España) é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

201


1 Vivendas segundo tipo de equipamento tecnolóxico

1º semestre 2006 España Total vivendas (número)

2º semestre 2006

Galicia

España

2007

Galicia

España

Galicia

14.426.826

872.767

14.599.608

872.629

14.692.323

873.530

Con algún tipo de ordenador (%)

58,4

52,9

58,4

52,9

60,4

51,6

Que dispoñen de acceso á Internet (%)

41,1

30,7

41,1

30,7

44,6

32,3

Con conexión de Banda Ancha (ADSL, RDSI, Rede de cable) (%)

32,6

21,9

32,6

21,9

39,2

25,7

Con teléfono fixo (%)

82,8

83,7

82,8

83,7

81,2

80,9

Con teléfono móbil (%)

89,1

83,5

89,1

83,5

90,9

86,6

Fonte: INE. Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. Extraído de http://www.ine.es [2 de setembro, 2008] Nota: En 2006 esta enquisa tivo periodicidade semestral; en 2007 ten unha periodicidade anual

2 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo. Ano 2007

Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo. Ano 2007 Galicia

Teléfono móbil Total

Galicia

Mulleres Ordenador Total

A Coruña

67,1

Teléfono móbil

Homes

A Coruña

Total

67,1

Homes

71,1

Mulleres

63,4

Ordenador

Homes

Total

40,8

Homes

Mulleres

Mulleres

71,1 63,4 40,8

Lugo

Lugo

69,5 69,5 72,9 66,3 42,9

Ourense

72,9 66,3 42,9

43,6

43,6

46,5

46,5

38,2

38,2

39,5

32,5

32,5

34,7

62,1 65,9 58,5 33,8

Ourense

Pontevedra

Pontevedra

62,1

61,4

68,2

65,9

61,4 67,8 67,8

68,2 72,0

72,0

55,6

64,6

58,5 33,8

33,3

55,6

33,3

43,6

39,5

34,3 34,3 33,3 33,3

34,5 34,5 32,3 32,3

34,7

25,6

25,9 25,9 26,4

37,4

25,5

32,1

64,6 43,6

46,8 46,8 40,6 40,6

Conectáronse Conectáronse á Internet a Internet Total

Total Homes Mulleres

Homes

34,4

Mulleres

30,7

34,4 30,7

36,9 32,7

36,9 32,7

25,7 25,6

25,6 25,7 25,6

26,4

25,5

34,6 34,6

37,4 32,1

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Nota: os datosNota: fan referencia á poboación 5 ou máis os datos fan referencia áde poboación de anos. 5 ou máis anos.

Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo. Galicia. Ano 2007 80 70

Homes

60

Mulleres

50 40 30 20 10 0 Teléfono móbil

202

Ordenador

Conectáronse á Internet

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 3 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo idade. Ano 2007

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

TeléfonoPorcentaxe móbil de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo idade. Ano 2007 Total 67,1 69,5 62,1 61,4 Galicia

De 5 a 14 anos

móbil De 15Teléfono a 19 anos Total

67,1

De 5 a 14 anos

28,6

De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos

A Coruña 28,6

30,9

91,5

91,7

96,6 94,6

69,5 30,9

95,5

62,1 35,8

92,2

91,5

97,4 93,5

61,4 33,1

91,5

De 55 ou máisDeanos 30 a 39 anos De 40 a 54 anos

83,4

84,5

81,9

80,2

De 55 ou máis anos

37,7

41,5

30,9

35,1

Ordenador Total

96,6 94,6

37,7

Ordenador

De 5 a 14 anos

Total

40,8

De 5 a 14 anos

64,9

De 15 a 19 anos

De 20 a 29 anos De 15 a 19 anos

83,0

De 30 a 39 anos De 20 a 29 anos

40,8 64,9 83,0 70,8

70,8

60,6

De 30 a 39 anos De 40 a 54 anos

60,6

40 a 54 anos De 55 ou máisDeanos

41,5

De 55 ou máis anos

Conectáronse á Internet Total

8,0

Conetáronse a Internet Total

32,5

96,8 95,5

41,5

42,9 65,0 81,9

42,9 65,0 81,9 73,3

73,3

64,7

41,5

64,7

8,0

43,8

32,5

34,7

97,4

91,5

80,2

93,5

30,9

92,2

35,1

33,8 69,8 79,5

33,8 69,8 79,5 68,5

68,5

43,8

49,2

8,8

36,7 5,6 25,6

33,3 61,2 85,9

33,3 61,2 85,9 70,0

70,0

55,6

36,7

55,6

35,2

5,6

35,2

4,8

25,6

25,9

25,9

De 15 a 19 anos De 15 a 19 anos

68,2

68,2

68,6

68,6

55,9

55,9

76,5

76,5

De 20 a 29 anos De 20 a 29 anos

59,9

59,9

62,5

62,5

52,4

52,4

57,7

57,7

51,4

51,4

56,4

56,4

40,5

40,5

44,5

44,5

De 40 a 54 anos De 40 a 54 anos

33,9

De 55 ou máis anos

De 55 ou máis anos

5,9

33,9 5,9

36,5 6,4

36,5 6,4

43,1

29,9 4,0

43,1

4,8

29,9 4,0

36,3

27,8 3,0

68,2 22,9 91,0

91,0 97,6 94,6

97,6 83,8 94,6 37,1 83,8

36,9

36,6

36,6

92,2

81,9

49,2

34,7

91,5

91,5

De 5 a 14 anos De 5 a 14 anos

De 30 a 39 anos De 30 a 39 anos

36,9

8,8

92,2

Pontevedra 22,9 33,1

De 15 a 19 anos

84,5

68,2

35,8 Ourense

De 40 a 54 anos De 20 a 29 anos

83,4

91,7

96,8

Lugo

36,3

27,8 3,0

37,1 43,6 43,6 64,5

64,5 84,4

84,4 69,0

69,0 60,6 60,6 42,5 42,5 9,6 34,6 35,5

9,6 34,6 35,5

69,2 69,2 60,0 60,0 50,9 50,9

34,2 34,2 7,4

7,4

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Nota: os datos fandatos referencia á poboación de 5 oudemáis Nota: os fan referencia á poboación 5 ouanos. máis anos.

Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo idade. Galicia. Ano 2007 100 90 80 70 60

Teléfono móbil

50

Ordenador

40

Conectáronse á internet

30 20 10 0 De 5 a 14 anos

De 15 a 19 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 54 De 55 ou anos anos anos anos máis anos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

203


4 Porcentaxe de empresas que dispoñen de determinados equipamentos e servizos TIC segundo o sector económico. Ano 2007

España

Galicia

Total

Industria e Construción

Total

Servizos

Ordenadores

98,1

96,7

94,4

99,9

Rede de área Local (LAN)

70,9

66,8

60,2

76,4

Rede de área Local ‘sen fíos’

19,3

19,1

15,5

24,3

Internet

94,3

90,2

86,1

96,1

Intranet

26,6

22,6

13,9

35,1

Extranet

13,5

11,5

6,8

18,2

Correo electrónico

92,4

88,8

85,2

94,0

Internet e sitio/páxina web (1)

51,9

51,6

49,3

54,5

Fonte: INE. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2006-2007. Extraído de http://www.ine.es [2 de setembro, 2008] Nota: os datos fan referencia a empresas de 10 ou máis asalariados e son de xaneiro de 2007. (1) Porcentaxe sobre o total de empresas con conexión á internet.

204

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 5 Porcentaxe de empresas con conexión á internet e sitio web segundo finalidade de uso e o sector económico. 2007 Porcentaxe deAno empresas con conexión á internet e sitio web segundo finalidade de uso e o sector

económico. Ano 2007

España

Galicia

España

Total

Total

Total

Utilización dos servizos de Internet para (1) Utilización dos información servizos de internet para: (1) Buscar

Galicia Industria e Construción

Total

Servizos

Industria e Construción

96,1

97,5

Obter servizos bancarios e financeiros Buscar información

85,8 96,1

Formación e aprendizaxe Obter servizos bancarios e financeiros

31,9 85,8

Observar oe comportamento do mercado Formación aprendizaxe

Servizos

97,0

98,0

82,7 97,5

81,297,0

84,598,0

32,4 82,7

30,581,2

34,784,5

32,8 31,9

32,6 32,4

28,330,5

38,234,7

Obter servizos posvenda/prevenda

26,6

25,7

21,3

31,4

Acceder a aplicacións/ferramentas definidas para o negocio

37,7

Recibir produtos/servizos dixitais

37,5 32,8

Observar o comportamento do mercado Recibir produtos/servizos dixitais

32,7 32,6

37,5

Obter servizos posvenda/prevenda

32,7

Acceder a aplicacións/ferramentas definidas para o negocio

37,6

28,4

25,7

37,7

Presentación da empresa e/ou dos seus produtos

37,638,2

28,8

34,8

26,6

Con conexión e sitito web para (2)

28,828,3

43,0

21,3

34,8

31,4

28,4

43,0

97,8

98,3

98,4

98,2

Presentación da empresa e/ou dos seus produtos prezos

44,4 97,8

32,3 98,3

25,198,4

40,898,2

Personalización do sitio para clientes habituais Facilidade de acceso a catálogos de produtos e listas de prezos

14,8 44,4

11,2 32,3

9,025,1

13,940,8

7,6 14,8

3,5 11,2

1,7 9,0

5,613,9

20,5 7,6

17,53,5

12,6 1,7

17,5

12,6

23,1 5,6 17,1

Con conexión e sitito web para: (2)

Facilidade de acceso a catálogos de produtos e listas de

Distribución dedo produtos dixitais Personalización sitio para clientes habituais Provisión dedeservizos Distribución produtosposvenda dixitais

Aplicacións/ferramentas definidas para o negocio

13,1

Provisión de servizos posvenda

11,7

20,5

7,0

23,1

Fonte: INE. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2006-2007. Extraído de http://www.ine.es [2 de Aplicacións/ferramentas definidas para o negocio 13,1 11,7 7,0 17,1 setembro, 2008] Nota: os datos fan referencia a empresas de 10 ou máis asalariados. Datos a xaneiro de 2007. (1) Encuesta As porcentaxes o totalendelasempresas conexiónExtraído á Internet. Fonte: INE. de uso están de TICcalculadas y comerciosobre electrónico empresascon 2006-2007. de http://www.ine.es [2 de setembro, 2008] Nota: os datos fan referencia a empresas de 10 ou máis asalariados. Datos a xaneiro de 2007. (2) As porcentaxes están calculadas sobre o total de empresas con conexión á Internet e sitio web. (1) As porcentaxes están calculadas sobre o total de empresas con conexión a Internet. (2) As porcentaxes están calculadas sobre o total de empresas con conexión a Internet e sitio web. Porcentaxe de empresas segundo finalidade de uso dos servizos da internet. Galicia. Ano 2007 Buscar información Obter servizos bancarios e financeiros Formación e aprendizaxe Observar o comportamento do mercado Recibir produtos/servizos dixitais Obter servizos posvenda/prevenda Acceder a aplicacións/ferramentas definidas para o negocio 0

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

205


6 Invencións e patentes. Galicia Invencións e patentes. Galicia 1997

Número Número de de solicitudes solicitudes de:de

1997

1998

1998

1999

1999

2000

2001

97 91 81 74

Patentes patentes

50

5077

77 76

76 97

modelos utilidade Modelos dede utilidade

66

6667

67 93

93 81

Actividade inventiva de:de Actividade inventiva patentes

18,3

modelos de utilidade

24,1

Patentes

Modelos de utilidade

28,3

27,8

2001

2000

35,5

33,3

2002

2002

38,4

28,3

27,8

35,5

33,3

38,4

24,1

24,6

34,1

29,7

27,1

34,3

34,1

29,7

27,1

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

91 105 105 106 106 110110 129129145 145 130 130 74 94 94 118 118 112112 126126103 103 92 92

18,3

24,6

2003

2003

34,3

38,5

40,0

46,7

52,4

42,9

40,7

45,6

37,2

38,5 42,9

40,0 40,7

46,9

46,7

52,4

46,9

45,6

37,2

33,2

33,2

Fonte: OEPM. Oficina Española de Patentes y Marcas

Fonte: OEPM. Oficina Española de Patentes y Marcas

Nota: inventivacomo comooonúmero númerodedesolicitudes solicitudes millón de habitantes. Nota:calcúlase calcúlaseaaactividade actividade inventiva porpor millón de habitantes.

Evolución do número de solicitudes de patentes e modelos de utilidade. Galicia 160 Patentes

140

Modelos de utilidade

120 100 80 60 40 20 0 1997

206

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 7 Gastos internos totais e persoal empregado en actividades de I+D

2004

2005

2006

España

Galicia

España

Galicia

España

Galicia

4.069.157

228.598

4.697.981

229.161

5.236.561

251.232

Sector administración pública

1.427.504

58.584

1.738.053

63.976

1.970.823

75.306

Sector ensino superior

Gastos internos totais (miles de euros) Sector administración pública e ensino superior

2.641.653

170.014

2.959.928

165.185

3.265.738

175.926

Sector empresas e IPSFL

4.876.604

137.692

5.498.890

176.035

6.578.656

198.290

Sector empresas

4.864.930

..

5.485.034

..

6.557.529

..

11.674

..

13.857

..

21.127

..

8.945.761

366.290

10.196.871

405.196

11.815.217

449.522

90.497

5.591

99.072

5.811

105.537

5.260

IPSFL Total de sectores Persoal (1) Sector administración pública e ensino superior Sector administración pública

27.166

1.139

32.077

1.296

34.588

1.329

Sector ensino superior

63.331

4.452

66.996

4.514

70.950

3.931

Sector empresas e IPSFL

71.436

2.695

75.701

2.685

83.440

3.021

Sector empresas

71.123

..

75.345

..

82.870

..

IPSFL Total de sectores

313

..

356

..

570

..

161.933

8.286

174.773

8.496

188.978

8.281

Fonte: INE. Estadística sobre actividades de I+D. Extraído de http://www.ine.es Nota: IPSFL: Institucións privadas sen fin de lucro. (1) persoal en equivalencia a xornada completa (EXC).

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

207


8 Valor das importacións e exportacións de produtos de alta tecnoloxía por grupos de produtos. Galicia

miles de euros 2004

2005

2006

2007

Importacións/introducións Armas e municións

334,3

19.639,1

701,3

547,5

Construción aeronáutica e espacial

542,1

26.933,4

280,6

1.919,1

4.428,9

6.807,7

11.638,0

16.185,3

13.173,0

14.638,8

15.931,0

55.634,5

182.445,6

156.227,6

156.446,6

132.669,4

15.978,6

22.830,8

38.608,2

32.346,4

Maquinaria de oficina e equipo informático Material electrónico; equipos e aparatos de radio, televisión e comunicacións Produtos farmacéuticos Equipo e instrumentos médico-cirúrxicos, de precisión óptica Maquinaria e material eléctrico Produtos químicos Maquinaria e equipo mecánico Total alta tecnoloxía Total importacións/introducións

3.819,9

8.216,4

6.286,6

7.787,8

61.517,7

52.174,7

44.225,6

55.975,0

9.281,7

14.168,8

68.618,3

17.109,3

291.521,8

321.637,2

342.736,0

320.174,3

11.009.545,9

13.757.202,5

15.643.561,8

16.577.958,8

1.403,7

969,8

127,7

684,6

Exportacións/expedicións Armas e municións Construción aeronáutica e espacial

81,1

85,5

1.808,7

90,4

Maquinaria de oficina e equipo informático

9.069,0

5.712,4

5.822,5

3.785,7

Material electrónico; equipos e aparatos de radio, televisión e comunicacións

4.347,9

14.681,7

25.588,7

22.491,5

Produtos farmacéuticos

5.755,7

6.303,1

5.826,5

9.803,8

Equipo e instrumentos médico-cirúrxicos, de precisión óptica

2.112,9

2.631,5

3.945,2

6.261,6

Maquinaria e material eléctrico

6.769,4

106.963,4

288.045,3

15.196,8

22.039,0

26.727,5

35.447,5

47.711,9

985,3

449,9

19.533,9

1.678,0

52.564,1

164.524,7

386.145,9

107.704,2

10.523.254,1

12.162.714,9

14.619.997,6

15.999.846,3

Produtos químicos Maquinaria e equipo mecánico Total alta tecnoloxía Total exportacións/expedicións Fonte: AEAT. Información subministrada directamente Nota: os datos de 2007 son provisionais

208

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


15 Anexo. Datos municipais

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. Ano 2007 Movemento natural da poboación Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2006 Indicadores demográficos de poboación. Ano 2007 Paro rexistrado por grupos de idade Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. Curso 2007-2008. Datos provisionais 8. Eleccións ao Congreso de deputados. Marzo 2008 9. Empresas con actividade en Galicia a 1 de xaneiro de 2007 segundo sede social e condición xurídica 10. Empresas con actividade en Galicia a 1 de xaneiro de 2007 segundo sede social e actividade principal 11. Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ano 2006


1a Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. A Coruña

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

210

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 053 052

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros Muxía

Revisión padrón 2003 01/01/2003 5.761 20.016 2.307 5.188 24.668 6.676 5.036 6.391 12.822 2.500 18.241 4.263 6.576 5.447 3.330 6.597 20.297 1.520 28.949 4.812 5.421 5.373 7.498 7.308 5.471 1.589 2.509 1.602 1.997 7.860 243.902 23.851 4.438 3.209 4.307 14.530 78.764 5.141 2.975 1.632 10.782 3.544 3.957 6.944 1.848 5.787 8.345 3.240 5.096 1.478 2.552 5.737 10.095 6.029

Revisión padrón 2004 01/01/2004 5.732 20.840 2.274 5.265 25.295 6.632 4.888 6.413 12.990 2.486 18.302 4.337 6.684 5.354 3.368 6.502 20.919 1.526 29.521 4.798 5.285 5.453 7.477 7.344 5.499 1.558 2.463 1.650 1.964 7.765 242.846 24.640 4.421 3.162 4.166 14.485 77.859 5.093 2.920 1.619 10.800 3.558 3.912 6.890 1.830 5.639 7.809 3.216 5.089 1.461 2.490 5.612 10.050 5.899

Revisión padrón 2005 01/01/2005 5.756 22.228 2.264 5.301 26.272 6.602 4.802 6.495 13.059 2.461 18.469 4.378 6.849 5.294 3.368 6.467 21.523 1.514 29.689 4.788 5.244 5.527 7.429 7.467 5.500 1.522 2.427 1.654 1.927 7.646 243.349 25.650 4.369 3.122 4.067 14.355 77.155 5.042 2.871 1.579 10.806 3.539 3.854 6.786 1.803 5.488 7.866 3.174 5.127 1.469 2.444 5.628 9.995 5.823

Revisión padrón 2006 01/01/2006 5.773 23.219 2.230 5.405 26.739 6.532 4.652 6.539 13.165 2.410 18.554 4.406 6.972 5.199 3.343 6.323 22.092 1.487 29.985 4.700 5.112 5.579 7.443 7.489 5.483 1.496 2.391 1.654 1.912 7.582 243.320 26.547 4.287 3.087 3.970 14.346 76.399 5.009 2.841 1.552 10.803 3.489 3.798 6.567 1.765 5.329 7.931 3.102 5.162 1.437 2.414 5.638 9.999 5.746

Revisión padrón 2007 01/01/2007 5.808 24.553 2.219 5.598 27.713 6.529 4.673 6.540 13.328 2.370 18.547 4.437 7.087 5.091 3.272 6.275 22.513 1.471 30.091 4.680 5.017 5.647 7.482 7.555 5.587 1.439 2.323 1.660 1.887 7.528 244.388 26.707 4.244 3.053 3.890 14.222 75.181 4.971 2.817 1.562 10.871 3.453 3.756 6.432 1.693 5.179 7.916 3.080 5.256 1.441 2.400 5.636 9.931 5.663

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Revisión Revisión Revisión Revisión padrón 2003 padrón 2004 padrón 2005 padrón 2006 01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 15 054 Narón 33.825 34.404 35.083 35.664 15 055 Neda 5.913 5.804 5.771 5.675 15 056 Negreira 6.529 6.497 6.519 6.481 15 057 Noia 14.586 14.481 14.637 14.702 15 058 Oleiros 28.643 29.671 30.467 31.264 15 059 Ordes 12.266 12.287 12.272 12.294 15 060 Oroso 5.933 6.155 6.345 6.526 15 061 Ortigueira 8.022 7.830 7.697 7.376 15 062 Outes 8.243 8.050 7.889 7.751 15 063 Oza dos Ríos 3.125 3.154 3.163 3.184 15 064 Paderne 2.680 2.689 2.715 2.735 15 065 Padrón 9.136 9.070 9.035 9.016 15 066 Pino, O 4.948 4.940 4.901 4.885 15 067 Pobra do Caramiñal, A 10.010 9.992 9.951 10.001 15 068 Ponteceso 6.880 6.810 6.698 6.588 15 069 Pontedeume 8.746 8.694 8.663 8.619 15 070 Pontes de García Rodríguez, As 12.108 11.911 11.771 11.697 15 071 Porto do Son 10.134 10.039 9.990 10.025 15 072 Rianxo 11.629 11.582 11.528 11.246 15 073 Ribeira 26.589 26.623 26.884 27.053 15 074 Rois 5.137 5.122 5.149 5.105 15 075 Sada 11.963 12.453 12.867 13.134 15 076 San Sadurniño 3.272 3.229 3.179 3.182 15 077 Santa Comba 10.823 10.704 10.683 10.647 15 078 Santiago de Compostela 92.339 92.298 92.919 93.458 15 079 Santiso 2.249 2.212 2.160 2.116 15 080 Sobrado 2.400 2.360 2.316 2.289 15 081 Somozas, As 1.407 1.403 1.411 1.392 15 082 Teo 16.028 16.428 16.809 17.168 15 083 Toques 1.550 1.530 1.512 1.485 15 084 Tordoia 4.841 4.713 4.617 4.548 15 085 Touro 4.699 4.634 4.532 4.448 15 086 Trazo 3.728 3.652 3.617 3.557 15 088 Val do Dubra 4.720 4.642 4.605 4.580 15 087 Valdoviño 6.877 6.854 6.888 6.896 15 089 Vedra 5.037 5.057 5.054 5.052 15 091 Vilarmaior 1.350 1.362 1.343 1.326 15 090 Vilasantar 1.610 1.574 1.538 1.496 15 092 Vimianzo 8.653 8.517 8.466 8.402 15 093 Zas 5.978 5.867 5.780 5.674 Totais provinciais 1.120.814 1.121.344 1.126.707 1.129.141 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Revisión padrón 2007 01/01/2007 36.245 5.649 6.453 14.808 31.694 12.359 6.554 7.406 7.681 3.203 2.710 9.030 4.832 9.923 6.494 8.635 11.531 9.899 11.554 27.181 5.034 13.606 3.123 10.588 93.712 2.102 2.244 1.374 17.441 1.447 4.467 4.353 3.548 4.515 6.978 5.088 1.287 1.469 8.364 5.549 1.132.792

211


1b Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. Lugo

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

212

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto

Revisión padrón 2003 01/01/2003 3.326 2.348 2.676 1.800 3.242 3.323 3.442 3.684 1.900 8.380 3.061 5.902 3.372 2.080 5.060 9.650 4.183 5.609 1.448 4.993 9.591 4.646 6.131 3.356 2.406 3.146 2.730 91.158 1.806 4.909 19.710 4.229 1.020 1.807 237 1.520 1.407 4.428 4.007 3.249 2.463 1.873 3.911 1.517 2.482 2.022 3.199 1.996 4.124 1.626 9.186 1.410 827 1.762

Revisión padrón 2004 01/01/2004 3.256 2.312 2.640 1.778 3.193 3.278 3.424 3.682 1.866 8.348 3.055 5.856 3.286 2.031 4.978 9.463 4.264 5.548 1.397 5.007 9.619 4.580 6.086 3.329 2.358 3.136 2.700 91.426 1.789 4.904 19.445 4.237 978 1.732 235 1.501 1.365 4.528 3.909 3.209 2.408 1.887 3.856 1.486 2.425 1.999 3.125 1.991 4.129 1.630 9.270 1.335 810 1.726

Revisión padrón 2005 01/01/2005 3.201 2.266 2.602 1.729 3.134 3.294 3.389 3.616 1.824 8.621 3.010 5.779 3.236 1.973 4.949 9.366 4.236 5.500 1.346 4.949 9.664 4.533 6.041 3.307 2.297 3.091 2.677 92.271 1.780 4.863 19.472 4.209 941 1.680 230 1.477 1.324 4.645 3.824 3.178 2.367 1.858 3.787 1.456 2.369 1.980 3.063 1.918 4.144 1.668 9.407 1.310 785 1.669

Revisión padrón 2006 01/01/2006 3.141 2.216 2.573 1.684 3.100 3.291 3.334 3.587 1.767 8.755 2.929 5.785 3.187 1.914 4.847 9.249 4.192 5.409 1.310 4.856 9.754 4.490 5.972 3.248 2.236 3.047 2.629 93.450 1.774 4.770 19.412 4.140 926 1.615 213 1.441 1.301 4.695 3.759 3.147 2.307 1.823 3.726 1.414 2.291 1.945 3.016 1.910 4.035 1.668 9.619 1.245 771 1.634

Revisión padrón 2007 01/01/2007 3.065 2.159 2.549 1.658 3.034 3.246 3.264 3.550 1.737 8.873 2.886 5.744 3.148 1.844 4.776 9.150 4.095 5.349 1.284 4.748 9.841 4.504 5.974 3.213 2.185 3.083 2.620 93.853 1.794 4.701 19.311 4.121 891 1.552 222 1.421 1.273 4.979 3.667 3.073 2.240 1.770 3.690 1.368 2.201 1.913 2.971 1.898 3.939 1.699 9.704 1.218 742 1.583

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Revisión Revisión Revisión Revisión padrón 2003 padrón 2004 padrón 2005 padrón 2006 01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 27 055 Samos 1.999 1.923 1.897 1.820 27 057 Sarria 13.142 13.132 13.155 13.352 27 058 Saviñao, O 5.014 4.915 4.826 4.758 27 059 Sober 2.985 2.988 2.972 2.895 27 060 Taboada 3.948 3.872 3.768 3.614 27 061 Trabada 1.579 1.552 1.504 1.479 27 062 Triacastela 852 839 820 821 27 063 Valadouro, O 2.328 2.305 2.268 2.233 27 064 Vicedo, O 2.228 2.181 2.146 2.090 27 065 Vilalba 15.598 15.484 15.409 15.455 27 066 Viveiro 15.379 15.389 15.505 15.576 27 021 Xermade 2.516 2.464 2.414 2.339 27 025 Xove 3.574 3.603 3.636 3.614 Totais provinciais 360.512 358.452 357.625 356.595 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Revisión padrón 2007 01/01/2007 1.768 13.422 4.681 2.836 3.537 1.451 811 2.227 2.086 15.358 15.706 2.318 3.602 355.176

213


1c Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. Ourense

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

214

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017 019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil

Revisión padrón 2003 01/01/2003 5.216 2.276 1.233 2.881 1.189 2.332 2.088 7.193 13.507 576 1.477 1.148 3.286 1.540 1.326 1.242 1.596 2.155 13.076 3.641 2.052 1.263 1.863 6.071 1.601 854 3.201 1.420 2.316 1.386 1.318 1.105 1.651 2.092 570 1.826 1.967 1.225 2.584 3.307 1.156 3.157 1.530 2.373 1.468 1.188 3.246 2.012 2.565 1.991 109.475 1.643 2.530 808

Revisión padrón 2004 01/01/2004 5.313 2.322 1.247 2.804 1.180 2.326 2.038 7.597 13.518 578 1.404 1.138 3.214 1.549 1.286 1.212 1.601 2.080 13.226 3.565 2.044 1.239 1.833 6.079 1.575 830 3.252 1.407 2.286 1.370 1.304 1.118 1.625 2.033 570 1.800 1.940 1.188 2.547 3.262 1.150 3.121 1.552 2.341 1.406 1.130 3.187 1.985 2.561 1.984 108.600 1.630 2.479 788

Revisión padrón 2005 01/01/2005 5.351 2.356 1.220 2.780 1.177 2.285 2.014 7.939 13.700 559 1.397 1.104 3.200 1.525 1.246 1.195 1.591 2.041 13.465 3.552 2.036 1.247 1.769 6.150 1.560 807 3.263 1.401 2.234 1.377 1.312 1.101 1.623 2.014 569 1.762 1.931 1.160 2.420 3.218 1.113 3.077 1.582 2.312 1.387 1.137 3.128 2.003 2.551 1.963 108.358 1.619 2.474 761

Revisión padrón 2006 01/01/2006 5.433 2.371 1.184 2.730 1.149 2.217 1.970 8.426 13.800 553 1.372 1.089 3.149 1.517 1.223 1.167 1.551 2.010 13.716 3.507 2.008 1.234 1.714 6.137 1.542 766 3.285 1.385 2.161 1.352 1.283 1.078 1.596 1.971 571 1.730 1.893 1.117 2.361 3.162 1.098 3.064 1.554 2.323 1.385 1.109 3.098 2.004 2.500 1.941 108.137 1.602 2.383 750

Revisión padrón 2007 01/01/2007 5.506 2.334 1.171 2.693 1.126 2.292 1.922 8.685 13.943 557 1.360 1.086 3.057 1.497 1.187 1.110 1.600 1.947 13.838 3.487 1.997 1.242 1.687 6.104 1.513 719 3.257 1.328 2.148 1.390 1.259 1.060 1.583 1.903 624 1.683 1.860 1.089 2.321 3.146 1.069 3.056 1.546 2.269 1.406 1.072 3.094 1.922 2.475 1.957 107.186 1.605 2.405 752

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Revisión Revisión Revisión Revisión padrón 2003 padrón 2004 padrón 2005 padrón 2006 01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 32 058 Pereiro de Aguiar, O 5.326 5.391 5.487 5.647 32 059 Peroxa, A 2.521 2.502 2.438 2.406 32 060 Petín 1.099 1.095 1.088 1.073 32 061 Piñor 1.527 1.505 1.476 1.469 32 063 Pobra de Trives, A 2.734 2.721 2.686 2.664 32 064 Pontedeva 664 647 626 621 32 062 Porqueira 1.151 1.130 1.102 1.103 32 065 Punxín 956 945 942 930 32 066 Quintela de Leirado 851 831 814 795 32 067 Rairiz de Veiga 1.767 1.788 1.780 1.759 32 068 Ramirás 2.053 2.046 2.054 2.024 32 069 Ribadavia 5.540 5.510 5.494 5.401 32 071 Riós 2.123 2.097 2.088 2.064 32 072 Rúa, A 5.027 5.000 4.996 4.978 32 073 Rubiá 1.716 1.685 1.663 1.638 32 074 San Amaro 1.385 1.371 1.355 1.326 32 075 San Cibrao das Viñas 3.840 3.867 3.973 4.103 32 076 San Cristovo de Cea 3.026 2.994 2.926 2.877 32 070 San Xoán de Río 913 864 867 846 32 077 Sandiás 1.618 1.585 1.554 1.528 32 078 Sarreaus 1.845 1.800 1.800 1.755 32 079 Taboadela 1.701 1.691 1.690 1.712 32 080 Teixeira, A 551 547 536 529 32 081 Toén 2.521 2.573 2.594 2.627 32 082 Trasmiras 1.828 1.786 1.778 1.763 32 083 Veiga, A 1.341 1.318 1.273 1.238 32 084 Verea 1.387 1.398 1.355 1.315 32 085 Verín 13.658 13.585 13.706 13.944 32 086 Viana do Bolo 3.743 3.663 3.575 3.517 32 087 Vilamarín 2.236 2.301 2.321 2.320 32 088 Vilamartín de Valdeorras 2.477 2.472 2.408 2.321 32 089 Vilar de Barrio 1.963 1.914 1.835 1.835 32 090 Vilar de Santos 1.001 1.004 1.011 1.025 32 091 Vilardevós 2.693 2.633 2.569 2.500 32 092 Vilariño de Conso 771 749 731 727 32 032 Xinzo de Limia 9.821 9.869 9.930 9.999 32 036 Xunqueira de Ambía 1.997 1.934 1.901 1.863 32 037 Xunqueira de Espadanedo 1.050 1.033 1.017 1.001 Totais provinciais 342.213 340.258 339.555 338.671 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Revisión padrón 2007 01/01/2007 5.934 2.345 1.066 1.444 2.619 723 1.136 907 801 1.732 2.018 5.390 2.003 4.905 1.617 1.355 4.151 2.839 811 1.525 1.680 1.680 518 2.649 1.724 1.204 1.272 13.991 3.442 2.281 2.247 1.775 1.002 2.430 727 10.022 1.834 1.002 336.926

215


1d Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. Pontevedra

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

216

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

Revisión padrón 2003 01/01/2003 3.875 4.121 11.153 3.418 12.342 9.532 13.524 2.213 24.458 6.719 3.501 2.313 4.610 3.751 2.779 5.491 2.059 22.362 4.704 2.137 11.987 11.135 10.131 4.877 20.648 2.957 24.825 5.469 5.040 18.165 5.373 693 4.287 14.114 4.586 16.806 2.903 3.034 14.588 20.432 6.390 3.062 77.993 16.511 3.167 29.415 4.151 3.734 5.942 6.710 8.117 16.312 9.092 5.603

Revisión padrón 2004 01/01/2004 3.678 4.018 11.337 3.380 12.483 9.522 13.564 2.178 24.643 6.782 3.510 2.308 4.644 3.730 2.756 5.443 2.030 22.217 4.616 2.092 12.121 11.147 10.162 4.874 20.698 2.905 25.706 5.489 5.004 18.396 5.320 704 4.281 14.214 4.440 16.894 2.912 3.161 14.651 21.049 6.393 3.028 78.715 16.527 3.176 29.732 4.238 3.553 5.992 6.835 8.019 16.424 9.055 5.781

Revisión padrón 2005 01/01/2005 3.414 3.973 11.521 3.408 12.528 9.673 13.581 2.166 24.849 6.747 3.502 2.333 4.658 3.652 2.748 5.340 1.980 22.102 4.576 2.057 12.685 11.218 10.209 4.884 20.732 3.026 26.103 5.478 5.011 18.415 5.343 719 4.313 13.996 4.377 17.281 3.038 3.160 14.889 21.378 6.515 3.101 79.372 16.576 3.171 29.863 4.317 3.385 6.183 7.176 8.375 16.598 9.097 5.956

Revisión padrón 2006 01/01/2006 3.286 3.955 11.653 3.402 12.537 9.730 13.562 2.132 25.202 6.714 3.482 2.330 4.608 3.602 2.677 5.267 1.947 22.013 4.505 2.042 12.888 11.225 10.254 4.849 20.779 3.022 26.190 5.494 5.001 18.432 5.354 740 4.274 14.283 4.473 17.631 3.140 3.179 15.201 21.993 6.513 3.120 80.096 16.617 3.174 30.029 4.529 3.317 6.326 7.402 8.505 16.914 9.058 6.110

Revisión padrón 2007 01/01/2007 3.216 3.887 11.839 3.426 12.440 9.796 13.591 2.119 25.402 6.696 3.480 2.402 4.575 3.515 2.698 5.184 1.923 21.908 4.428 2.036 13.371 11.226 10.356 4.889 20.867 2.995 25.885 5.479 4.982 18.587 5.320 755 4.309 14.471 4.467 17.668 3.159 3.145 15.456 22.411 6.487 3.139 80.202 16.745 3.129 29.987 4.658 3.261 6.402 7.686 8.761 17.077 9.053 6.305

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

36

054 Tomiño

36

055 Tui

36

056 Valga

36

057

36

059 Vila de Cruces

36

058 Vilaboa

36

060 Vilagarcía de Arousa

36

061

Vigo

Revisión padrón 2003 01/01/2003 11.487

Revisión padrón 2004 01/01/2004 11.776

Revisión padrón 2005 01/01/2005 11.932

Revisión padrón 2006 01/01/2006 12.278

Revisión padrón 2007 01/01/2007 12.651

16.326

16.303

16.680

16.925

16.948

6.174

6.160

6.108

6.116

6.071

292.566

292.059

293.725

293.255

294.772

6.953

6.779

6.720

6.644

6.550

5.839

5.853

5.947

6.030

6.015

34.469

35.053

35.954

36.519

36.743

Vilanova de Arousa

10.430

10.421

10.497

10.592

10.638

Totais provinciais

927.555

930.931

938.311

943.117

947.639

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

217


2a Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. A Coruña. Ano 2007

Superficie (km2) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043

15 15 15 15 15 15

044 045 046 047 048 049

218

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche

Densidade de poboación

Entidades colectivas

Entidades singulares

Poboación por grandes grupos de idade De 65 Menores De 16 e Total de a máis 16 anos 64 anos anos 5.808 570 3.626 1.612 24.553 4.634 17.510 2.409 2.219 153 1.317 749 5.598 664 3.753 1.181 27.713 4.179 20.052 3.482 6.529 677 4.064 1.788 4.673 352 2.941 1.380 6.540 713 4.322 1.505 13.328 1.609 8.904 2.815 2.370 205 1.352 813 18.547 2.795 12.461 3.291 4.437 538 2.941 958 7.087 988 4.629 1.470

83,9 80,0 119,6 18,3 93,4 155,4 98,0 32,7 24,2 82,4 86,6 73,2 74,9

69,2 306,9 18,6 305,9 296,7 42,0 47,7 200,0 550,7 28,8 214,2 60,6 94,6

19 11 6 3 13 22 15 9 6 13 8 14 9

132 116 140 39 121 246 103 76 41 115 115 43 106

100,3

50,8

10

145

5.091

30,3 51,9 40,7 58,0 186,8 46,8 70,9 48,0 85,4 57,5 110,9 52,7 79,7 33,9 6,5 141,1 37,6 62,3 116,6 36,1 124,7 26,3 82,6 29,4 81,7 68,6 125,8 36,9 93,6

108,0 120,9 553,1 25,4 161,1 100,0 70,8 117,6 87,6 131,4 50,4 27,3 29,1 49,0 290,3 53,4 6499,7 428,7 36,4 84,6 31,2 540,8 910,2 169,1 34,5 22,8 86,4 93,6 40,1

7 4 12 3 18 5 5 8 7 6 6 3 13 6 2 15 4 11 4 3 7 8 12 4 12 7 13 6 7

57 26 118 94 303 74 51 126 160 49 47 93 200 31 7 141 46 59 142 26 72 137 59 24 77 119 248 39 75

3.272 6.275 22.513 1.471 30.091 4.680 5.017 5.647 7.482 7.555 5.587 1.439 2.323 1.660 1.887 7.528 244.388 26.707 4.244 3.053 3.890 14.222 75.181 4.971 2.817 1.562 10.871 3.453 3.756

61,4

104,8

8

62

6.432

569

4.123

1.740

82,2 187,3 101,3 106,8 33,0 48,5

20,6 27,7 78,1 28,8 159,3 29,7

5 12 26 12 8 5

102 96 189 156 54 125

1.693 5.179 7.916 3.080 5.256 1.441

107 450 897 243 591 111

925 3.306 5.025 1.930 3.436 796

661 1.423 1.994 907 1.229 534

488

3.327

1.276

371 2.141 747 4.142 3.542 16.067 131 935 4.022 20.332 443 2.961 401 3.135 686 3.697 805 4.740 951 5.080 501 3.575 102 843 164 1.324 132 1.041 228 1.290 711 4.823 28.688 166.962 4.157 19.071 438 2.695 328 2.015 398 2.570 1.496 9.639 8.571 49.691 633 3.385 236 1.860 118 897 1.120 7.234 366 2.319 389 2.316

760 1.386 2.904 405 5.737 1.276 1.481 1.264 1.937 1.524 1.511 494 835 487 369 1.994 48.738 3.479 1.111 710 922 3.087 16.919 953 721 547 2.517 768 1.051

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

Superficie (km2) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

050 051 053 052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Densidade de poboación

Entidades colectivas

Entidades singulares

Poboación por grandes grupos de idade De 65 Menores De 16 e Total de a máis 16 anos 64 anos anos 2.400 184 1.435 781 5.636 539 3.717 1.380 9.931 1.156 6.402 2.373 5.663 613 3.613 1.437 36.245 4.683 24.933 6.629 5.649 544 3.639 1.466 6.453 566 4.251 1.636 14.808 1.891 10.010 2.907 31.694 4.799 22.042 4.853 12.359 1.511 8.448 2.400 6.554 1.106 4.586 862 7.406 488 4.494 2.424 7.681 678 4.809 2.194 3.203 272 1.959 972 2.710 189 1.672 849 9.030 1.106 6.149 1.775 4.832 504 3.085 1.243

Monfero 171,7 14,0 7 191 Mugardos 12,8 440,3 4 15 Muros 72,9 136,2 8 61 Muxía 121,3 46,7 14 102 Narón 67,0 541,0 13 196 Neda 23,8 237,4 4 88 Negreira 115,1 56,1 17 89 Noia 37,2 398,1 5 106 Oleiros 43,8 723,6 9 81 Ordes 157,3 78,6 13 225 Oroso 72,1 90,9 11 41 Ortigueira 210,0 35,3 22 320 Outes 99,7 77,0 10 153 Oza dos Ríos 72,1 44,4 12 103 Paderne 39,8 68,1 9 60 Padrón 48,4 186,6 5 75 Pino, O 131,9 36,6 13 82 Pobra do 32,4 306,3 4 101 9.923 1.363 6.524 2.036 Caramiñal, A 15 068 Ponteceso 91,9 70,7 14 73 6.494 595 4.173 1.726 15 069 Pontedeume 29,3 294,7 8 77 8.635 1.077 5.850 1.708 15 070 Pontes de García 249,4 46,2 13 250 11.531 1.043 8.404 2.084 Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 94,6 104,6 10 146 9.899 1.274 6.488 2.137 15 072 Rianxo 58,8 196,5 6 89 11.554 1.485 7.534 2.535 15 073 Ribeira 69,0 393,9 9 82 27.181 4.241 18.225 4.715 15 074 Rois 92,8 54,2 12 110 5.034 540 3.259 1.235 15 075 Sada 27,4 496,6 8 68 13.606 1.592 9.302 2.712 15 076 San Sadurniño 99,7 31,3 7 187 3.123 227 1.907 989 15 077 Santa Comba 203,7 52,0 17 135 10.588 1.165 6.881 2.542 15 078 Santiago de 220,6 424,8 27 238 93.712 11.760 65.855 16.097 Compostela 15 079 Santiso 67,4 31,2 17 100 2.102 177 1.246 679 15 080 Sobrado 120,6 18,6 10 161 2.244 183 1.277 784 15 081 Somozas, As 70,9 19,4 4 150 1.374 105 852 417 15 082 Teo 79,3 219,9 13 139 17.441 2.653 12.395 2.393 15 083 Toques 77,9 18,6 10 90 1.447 115 888 444 15 084 Tordoia 124,5 35,9 10 64 4.467 323 2.809 1.335 15 085 Touro 115,3 37,8 19 139 4.353 428 2.671 1.254 15 086 Trazo 101,4 35,0 11 119 3.548 291 2.286 971 15 088 Val do Dubra 108,7 41,5 12 99 4.515 410 2.829 1.276 15 087 Valdoviño 88,2 79,1 8 206 6.978 636 4.514 1.828 15 089 Vedra 52,8 96,4 12 131 5.088 576 3.453 1.059 15 091 Vilarmaior 30,3 42,5 6 94 1.287 96 791 400 15 090 Vilasantar 59,2 24,8 7 102 1.469 105 841 523 15 092 Vimianzo 187,4 44,6 14 107 8.364 920 5.478 1.966 15 093 Zas 133,2 41,7 16 98 5.549 551 3.553 1.445 Totais 7.950,4 142,5 932 10.365 1.132.792 137.168 763.049 232.575 provinciais Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

219


2b Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. Lugo. Ano 2007

Superficie (km2) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045

27 27 27 27 27 27 27

047 046 048 049 050 056 051

220

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo

Densidade Entidades de colectivas poboación

Entidades singulares

Poboación por grandes grupos de idade Menores De 16 De 65 Total de a e 16 anos 64 anos máis anos 3.065 215 1.707 1.143 2.159 181 1.214 764 2.549 214 1.357 978 1.658 108 921 629 3.034 240 1.747 1.047 3.246 232 2.006 1.008 3.264 229 1.930 1.105 3.550 255 2.074 1.221 1.737 114 965 658 8.873 1.169 6.501 1.203 2.886 172 1.625 1.089 5.744 475 3.450 1.819 3.148 236 1.798 1.114 1.844 107 1.049 688 4.776 459 3.443 874 9.150 930 5.354 2.866 4.095 299 2.487 1.309 5.349 404 3.104 1.841 1.284 55 714 515 4.748 308 2.623 1.817 9.841 1.061 6.586 2.194 4.504 339 2.523 1.642 5.974 522 3.596 1.856 3.213 217 1.927 1.069 2.185 101 1.162 922 3.083 232 1.840 1.011 2.620 211 1.593 816 93.853 12.332 63.523 17.998 1.794 165 1.109 520 4.701 383 2.721 1.597 19.311 2.143 11.638 5.530 4.121 464 2.412 1.245 891 51 494 346 1.552 74 764 714 222 21 118 83 1.421 114 801 506 1.273 69 591 613 4.979 458 3.241 1.280 3.667 203 1.970 1.494 3.073 170 1.514 1.389 2.240 157 1.326 757 1.770 145 1.026 599 3.690 326 2.175 1.189

196,0 77,5 103,6 168,8 141,2 72,4 172,1 126,8 91,1 7,3 138,8 177,0 174,2 277,6 78,3 176,7 157,3 144,8 192,8 438,4 100,3 292,3 293,7 154,8 146,2 121,7 62,6 329,8 46,5 142,7 199,5 114,6 163,8 242,6 72,3 110,3 142,1 134,2 199,7 143,2 121,1 74,8 175,0

15,6 27,9 24,6 9,8 21,5 44,8 19,0 28,0 19,1 1215,5 20,8 32,5 18,1 6,6 61,0 51,8 26,0 36,9 6,7 10,8 98,1 15,4 20,3 20,8 14,9 25,3 41,9 284,6 38,6 32,9 96,8 36,0 5,4 6,4 3,1 12,9 9,0 37,1 18,4 21,5 18,5 23,7 21,1

19 9 28 12 30 8 26 19 14 0 24 25 37 21 6 35 38 20 9 29 9 32 18 31 28 26 4 54 2 14 26 28 8 20 6 9 8 27 43 26 18 18 19

197 153 105 119 100 92 115 103 57 1 192 250 117 138 65 275 173 209 47 278 60 303 310 151 125 151 89 320 39 103 232 115 188 102 30 54 229 166 298 202 141 99 176

104,9

13,0

12

53

1.368

67

799

502

176,7 125,9 135,8 115,1 317,4 5,2 108,9

12,5 15,2 21,9 16,5 12,4 326,7 89,1

22 19 11 19 22 1 12

87 111 67 101 119 1 135

2.201 1.913 2.971 1.898 3.939 1.699 9.704

109 158 235 151 282 224 1.134

1.107 1.072 1.735 1.092 2.194 1.047 6.201

985 683 1.001 655 1.463 428 2.369

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Densidade Superficie Entidades de 2 (km ) colectivas poboación 27 053 Ribeira de Piquín 27 054 Riotorto

73,0 66,3

10,2 23,9

5 8

Entidades singulares 38 64

Poboación por grandes grupos de idade De 65 Menores De 16 e Total de a máis 16 anos 64 anos anos 742 37 395 310 1.583 103 884 596

27

055 Samos

136,6

12,9

24

111

1.768

109

991

668

27

057

184,6

72,7

49

263

13.422

1.460

8.544

3.418

27

058 Saviñao, O

196,6

23,8

29

259

4.681

294

2.481

1.906

27

059 Sober

133,3

21,3

22

207

2.836

142

1.348

1.346

27

060 Taboada

146,7

24,1

27

184

3.537

249

1.956

1.332

27

061

82,7

17,5

8

122

1.451

110

867

474

27

062 Triacastela

51,2

15,8

8

29

811

75

479

257

27

063 Valadouro, O

110,5

20,2

10

182

2.227

151

1.346

730

27

064 Vicedo, O

76,0

27,4

7

117

2.086

178

1.262

646

27

065 Vilalba

379,0

40,5

30

472

15.358

1.571

9.541

4.246

27

066 Viveiro

109,3

143,7

11

245

15.706

1.874

10.311

3.521

27

021

166,6

13,9

10

200

2.318

159

1.308

851

27

025 Xove

Sarria

Trabada

Xermade Totais provinciais

89,1

40,4

8

80

3.602

355

2.397

850

9.856,1

36,0

1.264

9.761

355.176

35.654

220.750

98.772

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

221


2c Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. Ourense. Ano 2007

Superficie (km2) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

222

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda

Densidade Entidades Entidades de colectivas singulares poboación

Poboación por grandes grupos de idade Menores De 16 De 65 Total de a e 16 anos 64 anos máis anos 5.506 588 3.305 1.613 2.334 155 1.414 765 1.171 88 661 422 2.693 168 1.537 988 1.126 48 613 465 2.292 104 1.288 900 1.922 97 1.023 802 8.685 1.488 5.845 1.352 13.943 2.141 9.484 2.318 557 52 347 158 1.360 80 772 508 1.086 56 622 408 3.057 195 1.666 1.196 1.497 81 800 616 1.187 60 545 582 1.110 50 489 571 1.600 123 902 575

86,0 39,7 20,7 120,5 94,0 99,0 67,6 30,2 85,7 6,4 56,0 47,6 87,8 34,9 91,2 97,7 47,0

64,0 58,8 56,6 22,3 12,0 23,2 28,4 287,6 162,7 87,0 24,3 22,8 34,8 42,9 13,0 11,4 34,0

16 8 1 9 7 12 13 6 14 2 3 7 14 8 18 9 8

86 34 20 36 15 47 47 23 33 2 18 20 71 71 28 18 21

222,7

8,7

17

21

1.947

172

1.209

566

54,4 94,3 39,7 122,0 87,6 67,3 29,0 171,8 38,1 26,9 117,6 84,5 37,8 28,3 171,4 121,0 23,7 215,9 38,3 68,9 168,4 101,9 114,6 40,0 53,4 51,0 104,3 135,6 119,1 109,7 98,3 71,9 84,5 38,8 57,0

254,4 37,0 50,3 10,2 19,3 90,7 52,2 4,2 85,5 49,4 18,3 16,4 33,3 37,5 9,2 15,7 26,3 7,8 48,6 15,8 13,8 30,9 9,3 76,4 29,0 44,5 13,5 7,9 26,0 17,5 25,2 27,2 1268,5 41,4 42,2

16 12 7 9 16 18 10 18 11 7 10 5 7 6 8 12 4 10 9 8 10 11 10 9 2 12 10 13 11 12 13 7 17 10 6

89 49 43 16 95 133 27 35 80 41 20 16 38 68 16 104 5 24 37 26 42 58 30 68 25 45 10 84 17 33 71 10 104 44 36

13.838 3.487 1.997 1.242 1.687 6.104 1.513 719 3.257 1.328 2.148 1.390 1.259 1.060 1.583 1.903 624 1.683 1.860 1.089 2.321 3.146 1.069 3.056 1.546 2.269 1.406 1.072 3.094 1.922 2.475 1.957 107.186 1.605 2.405

1.710 196 114 73 117 610 78 34 271 107 120 72 67 64 123 77 42 95 104 43 160 311 62 219 95 126 96 59 199 128 160 154 13.841 83 189

8.719 1.853 1.094 660 874 3.646 844 382 2.018 757 1.182 736 766 544 954 941 306 858 1.114 533 1.345 1.779 565 1.790 880 1.272 815 548 1.659 1.031 1.400 1.149 71.063 874 1.326

3.409 1.438 789 509 696 1.848 591 303 968 464 846 582 426 452 506 885 276 730 642 513 816 1.056 442 1.047 571 871 495 465 1.236 763 915 654 22.282 648 890

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Superficie (km2) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

057 058 059 060 061 063 064 062 065 066 067 068 069 071 072 073 074 075 076 070 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

Densidade Entidades Entidades de colectivas singulares poboación

Poboación por grandes grupos de idade Menores De 16 De 65 Total de a e 16 anos 64 anos máis anos 752 35 360 357 5.934 644 3.900 1.390 2.345 121 1.306 918 1.066 85 680 301 1.444 85 854 505 2.619 225 1.519 875 723 51 419 253 1.136 58 568 510 907 57 502 348 801 40 401 360 1.732 85 944 703 2.018 141 988 889 5.390 578 3.434 1.378 2.003 132 1.033 838 4.905 550 3.076 1.279 1.617 121 863 633 1.355 61 788 506 4.151 421 2.781 949 2.839 174 1.602 1.063 811 38 354 419 1.525 102 832 591 1.680 86 842 752 1.680 151 1.056 473 518 23 229 266 2.649 172 1.651 826 1.724 92 929 703 1.204 59 560 585 1.272 51 657 564 13.991 1.875 9.131 2.985 3.442 256 1.914 1.272 2.281 144 1.371 766

Parada de Sil 62,4 12,1 9 44 Pereiro de Aguiar, O 60,9 97,4 13 64 Peroxa, A 54,5 43,0 14 125 Petín 30,5 35,0 6 13 Piñor 52,7 27,4 7 59 Pobra de Trives, A 84,2 31,1 19 21 Pontedeva 9,9 73,0 2 9 Porqueira 43,4 26,2 6 30 Punxín 17,1 53,0 6 30 Quintela de Leirado 31,3 25,6 5 30 Rairiz de Veiga 72,1 24,0 8 45 Ramirás 40,7 49,6 10 90 Ribadavia 25,2 213,9 8 16 Riós 114,4 17,5 8 35 Rúa, A 35,9 136,6 3 4 Rubiá 100,7 16,1 10 18 San Amaro 28,9 46,9 8 70 San Cibrao das Viñas 39,5 105,1 7 40 San Cristovo de Cea 94,4 30,1 13 86 San Xoán de Río 61,1 13,3 9 59 Sandiás 52,8 28,9 3 18 Sarreaus 77,3 21,7 9 22 Taboadela 25,2 66,7 7 41 Teixeira, A 27,6 18,8 8 25 Toén 58,3 45,4 8 25 Trasmiras 56,7 30,4 9 20 Veiga, A 290,5 4,1 29 30 Verea 94,2 13,5 11 40 Verín 94,1 148,7 15 18 Viana do Bolo 270,4 12,7 35 52 Vilamarín 56,1 40,7 9 72 Vilamartín 88,3 25,4 11 15 2.247 191 de Valdeorras 32 089 Vilar de Barrio 106,7 16,6 9 17 1.775 97 32 090 Vilar de Santos 20,7 48,4 2 12 1.002 64 32 091 Vilardevós 152,1 16,0 12 29 2.430 125 32 092 Vilariño de Conso 200,2 3,6 10 17 727 61 32 032 Xinzo de Limia 132,7 75,5 20 34 10.022 1.329 32 036 Xunqueira de Ambía 60,2 30,5 6 39 1.834 98 32 037 Xunqueira de 27,6 36,3 4 20 1.002 73 Espadanedo Totais provinciais 7.273,4 46,3 916 3.684 336.926 34.496 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

1.263

793

916 583 1.287 415 6.388 1.010

762 355 1.018 251 2.305 726

624

305

206.829

95.601

223


2d Padrón municipal de habitantes e nomenclátor. Pontevedra. Ano 2007

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

224

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

Superficie (km2)

Densidade de poboación

147,8 42,9 34,5 37,6 30,8 68,2 23,4 63,8 38,1 107,5 29,4 79,8 134,7 125,3 57,5 79,8 74,2 280,8 168,4 83,1 74,5 21,9 20,5 7,0 326,8 111,8 36,7 27,8 52,4 35,1 85,1 2,3 41,3 53,2 65,5 34,8 83,3 50,0 33,9 125,6 87,0 6,7 118,3 61,2 22,6 52,1 19,7 154,9 44,1 35,9 62,5 45,1 168,0 25,0

21,8 90,6 343,2 91,1 403,9 143,6 580,8 33,2 666,7 62,3 118,4 30,1 34,0 28,1 46,9 65,0 25,9 78,0 26,3 24,5 179,5 512,6 505,2 698,4 63,9 26,8 705,3 197,1 95,1 529,5 62,5 328,3 104,3 272,0 68,2 507,7 37,9 62,9 455,9 178,4 74,6 468,5 678,0 273,6 138,5 575,6 236,4 21,1 145,2 214,1 140,2 378,6 53,9 252,2

Entidades Entidades colectivas singulares 24 6 6 6 6 9 5 6 5 9 4 8 13 14 11 8 8 51 13 7 10 2 3 1 48 10 7 7 7 6 12 1 9 10 13 7 6 8 5 24 9 1 16 8 4 13 6 20 4 7 17 9 33 2

139 138 46 37 54 73 56 34 53 263 29 53 133 96 132 75 55 458 105 24 157 32 36 14 333 117 77 59 95 36 65 3 74 77 189 95 31 29 66 224 37 13 217 114 55 46 31 146 46 92 199 117 248 17

Poboación por grandes grupos de idade Menores De 16 De 65 Total de a e 16 anos 64 anos máis anos 3.216 235 1.852 1.129 3.887 285 2.469 1.133 11.839 1.662 8.445 1.732 3.426 414 2.261 751 12.440 1.839 8.449 2.152 9.796 1.400 6.574 1.822 13.591 2.022 9.259 2.310 2.119 217 1.330 572 25.402 3.456 18.024 3.922 6.696 656 4.216 1.824 3.480 442 2.301 737 2.402 143 1.385 874 4.575 414 2.857 1.304 3.515 227 2.023 1.265 2.698 204 1.597 897 5.184 538 3.316 1.330 1.923 120 1.226 577 21.908 2.462 14.025 5.421 4.428 385 2.439 1.604 2.036 214 1.286 536 13.371 2.026 9.484 1.861 11.226 1.693 7.594 1.939 10.356 1.435 6.963 1.958 4.889 780 3.297 812 20.867 2.472 13.791 4.604 2.995 271 1.812 912 25.885 3.948 17.779 4.158 5.479 821 3.617 1.041 4.982 609 3.280 1.093 18.587 2.572 12.912 3.103 5.320 502 3.400 1.418 755 106 486 163 4.309 542 2.836 931 14.471 2.081 10.080 2.310 4.467 486 2.762 1.219 17.668 2.611 12.426 2.631 3.159 374 2.138 647 3.145 386 2.052 707 15.456 2.335 10.769 2.352 22.411 3.836 15.134 3.441 6.487 764 4.248 1.475 3.139 482 2.202 455 80.202 12.044 55.381 12.777 16.745 2.489 11.872 2.384 3.129 379 1.964 786 29.987 4.234 20.939 4.814 4.658 659 3.069 930 3.261 291 1.847 1.123 6.402 952 4.182 1.268 7.686 1.274 5.335 1.077 8.761 1.125 5.821 1.815 17.077 2.439 11.688 2.950 9.053 954 5.732 2.367 6.305 929 4.287 1.089

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Poboación por grandes grupos de idade Menores De 16 De 65 Total de a e 16 anos 64 anos máis anos 36 054 Tomiño 106,6 118,7 15 134 12.651 1.904 8.500 2.247 36 055 Tui 68,3 248,1 12 155 16.948 2.550 11.476 2.922 36 056 Valga 40,6 149,5 5 58 6.071 845 4.036 1.190 36 057 Vigo 109,1 2701,9 18 301 294.772 40.217 205.539 49.016 36 059 Vila de Cruces 155,0 42,3 28 141 6.550 584 3.992 1.974 36 058 Vilaboa 36,9 163,0 5 62 6.015 755 3.991 1.269 36 060 Vilagarcía de Arousa 44,2 831,3 13 87 36.743 5.419 25.177 6.147 36 061 Vilanova de Arousa 33,7 315,7 6 63 10.638 1.501 7.069 2.068 Totais provinciais 4.494,5 210,8 666 6.241 947.639 130.011 646.293 171.335 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística. Extraído de: http://www.ine.es Superficie (km2)

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Densidade de poboación

Entidades Entidades colectivas singulares

225


3a Movemento natural da poboación. A Coruña

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043

15 15 15 15 15 15 15 15 15

044 045 046 047 048 049 050 051 053

226

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros

2004 37 302 6 51 304 40 20 44 99 10 174 18 70 24 16 44 237 11 243 28 30 41 48 56 31 5 9 5 6 42 1.875 282 19 18 16 70 525 37 12 3 45 16 16

Nacementos 2005 2006 2007 45 43 40 347 322 343 5 14 6 37 37 49 309 301 368 33 46 38 13 26 19 52 44 41 106 114 107 11 5 9 181 178 155 28 34 40 71 70 58 16

19

19

25 19 32 36 264 242 10 7 245 281 31 15 20 16 45 46 45 55 63 64 39 31 8 3 6 7 9 11 10 22 38 37 1.988 1.971 313 300 22 24 25 27 16 20 85 94 584 516 37 34 9 6 5 4 59 102 20 17 17 18

23 39 228 4 253 18 18 30 58 63 35 6 6 16 9 26 1.957 359 17 25 22 96 559 36 14 6 81 17 23

Defuncións Saldo vexetativo 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 65 80 73 79 -28 -35 -30 -39 119 121 126 115 183 226 196 228 31 27 29 33 -25 -22 -15 -27 59 54 55 53 -8 -17 -18 -4 150 184 179 182 154 125 122 186 71 71 76 81 -31 -38 -30 -43 55 67 73 61 -35 -54 -47 -42 69 83 74 79 -25 -31 -30 -38 173 158 148 168 -74 -52 -34 -61 50 44 35 34 -40 -33 -30 -25 156 166 190 154 18 15 -12 1 44 54 58 58 -26 -26 -24 -18 62 75 58 78 8 -4 12 -20 66

60

60

56

-42

-44

-41

-37

45 67 67 50 57 78 54 63 141 147 128 129 22 22 13 25 243 228 280 270 62 60 53 58 62 71 67 71 63 74 42 67 114 90 92 95 69 68 70 80 75 66 63 63 28 24 19 27 39 38 53 48 21 31 25 28 27 24 22 19 97 84 76 95 2.349 2.339 2.309 2.373 172 176 188 165 56 52 47 46 41 30 25 36 39 39 40 41 144 147 131 169 873 899 868 899 42 42 50 49 29 32 33 43 34 19 26 36 128 111 129 124 38 28 34 40 68 56 45 61

-29 -13 96 -11 0 -34 -32 -22 -66 -13 -44 -23 -30 -16 -21 -55 -474 110 -37 -23 -23 -74 -348 -5 -17 -31 -83 -22 -52

-42 -46 117 -12 17 -29 -51 -29 -45 -5 -27 -16 -32 -22 -14 -46 -351 137 -30 -5 -23 -62 -315 -5 -23 -14 -52 -8 -39

-48 -18 114 -6 1 -38 -51 4 -37 -6 -32 -16 -46 -14 0 -39 -338 112 -23 2 -20 -37 -352 -16 -27 -22 -27 -17 -27

-27 -24 99 -21 -17 -40 -53 -37 -37 -17 -28 -21 -42 -12 -10 -69 -416 194 -29 -11 -19 -73 -340 -13 -29 -30 -43 -23 -38

37

32

33

23

96

93

89

87

-59

-61

-56

-64

8 25 56 18 29 4 7 35 57

5 25 57 10 33 8 8 33 65

4 17 47 20 46 5 4 44 67

9 27 59 12 38 3 6 30 59

21 68 95 31 66 15 50 61 96

27 73 69 39 65 24 34 73 124

26 73 81 47 56 23 30 75 106

28 71 94 46 70 33 36 67 112

-13 -43 -39 -13 -37 -11 -43 -26 -39

-22 -48 -12 -29 -32 -16 -26 -40 -59

-22 -56 -34 -27 -10 -18 -26 -31 -39

-19 -44 -35 -34 -32 -30 -30 -37 -53

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

2004 45 350 30 37 116 291 91 82 33 42 14 18 68 28

Nacementos 2005 2006 2007 33 28 18 329 375 370 38 43 27 57 33 47 116 117 112 272 289 293 95 105 99 79 78 88 32 37 33 23 38 25 12 20 15 11 10 18 72 86 77 27 25 27

2004 66 323 66 81 127 289 130 36 137 106 51 44 86 59

67

94

118

97

97

-23

-20

-9

-30

40 51

78 106

98 119

84 114

90 96

-48 -42

-64 -58

-45 -50

-50 -45

58

94

95

104

79

-32

-35

-47

-21

78 93 275 38 118

115 108 281 47 128

116 117 244 60 113

124 109 250 79 117

108 122 264 71 121

-24 -4 -3 -5 -33

-52 -21 2 -23 -3

-50 -4 -36 -48 -2

-30 -29 11 -33 -3

10

58

46

49

51

-44

-34

-32

-41

63

140

126

123

142

-88

-52

-56

-79

797

742

766

770

843

-19

-61

19

-46

Muxía Narón Neda Negreira Noia Oleiros Ordes Oroso Ortigueira Outes Oza dos Ríos Paderne Padrón Pino, O Pobra do 71 98 88 Caramiñal, A 15 068 Ponteceso 30 34 39 15 069 Pontedeume 64 61 64 15 070 Pontes de García 62 60 57 Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 91 64 74 15 072 Rianxo 104 96 105 15 073 Ribeira 278 246 214 15 074 Rois 42 37 31 15 075 Sada 95 110 115 15 076 San 14 12 17 Sadurniño 15 077 Santa 52 74 67 Comba 15 078 Santiago de 723 705 789 Compostela 15 079 Santiso 10 7 10 15 080 Sobrado 12 4 5 15 081 Somozas, As 8 12 6 15 082 Teo 139 172 201 15 083 Toques 8 8 3 15 084 Tordoia 11 11 13 15 085 Touro 18 14 22 15 086 Trazo 23 20 19 15 088 Val do Dubra 22 21 21 15 087 Valdoviño 46 34 44 15 089 Vedra 43 36 37 15 091 Vilarmaior 4 5 1 15 090 Vilasantar 0 3 4 15 092 Vimianzo 46 43 63 15 093 Zas 24 33 27 Total 8.546 8.816 8.985 Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación Nota: os datos do ano 2007 son provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Defuncións 2005 2006 78 75 322 354 85 86 86 80 151 169 278 279 121 116 56 47 141 103 94 73 48 59 42 49 84 82 65 50

Saldo vexetativo 2007 2004 2005 2006 2007 78 -21 -45 -47 -60 383 27 7 21 -13 103 -36 -47 -43 -76 60 -44 -29 -47 -13 135 -11 -35 -52 -23 286 2 -6 10 7 111 -39 -26 -11 -12 43 46 23 31 45 116 -104 -109 -66 -83 100 -64 -71 -35 -75 52 -37 -36 -39 -37 42 -26 -31 -39 -24 82 -18 -12 4 -5 70 -31 -38 -25 -43

10 32 23 29 25 -22 -16 -19 -15 4 37 27 44 36 -25 -23 -39 -32 5 21 26 21 32 -13 -14 -15 -27 171 133 113 146 143 6 59 55 28 5 15 20 16 17 -7 -12 -13 -12 12 32 57 46 68 -21 -46 -33 -56 22 57 47 69 59 -39 -33 -47 -37 15 33 41 47 45 -10 -21 -28 -30 34 49 60 62 71 -27 -39 -41 -37 46 89 102 103 99 -43 -68 -59 -53 35 62 74 51 50 -19 -38 -14 -15 8 22 23 21 16 -18 -18 -20 -8 7 17 21 29 29 -17 -18 -25 -22 38 88 89 101 101 -42 -46 -38 -63 28 66 64 87 69 -42 -31 -60 -41 8.979 11.292 11.463 11.403 11.750 -2.746 -2.647 -2.418 -2.771

227


3b Movemento natural da poboación. Lugo

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031

27 27 27 27

032 033 034 035

27 27 27 27 27 27 27 27 27

037 038 039 040 041 042 043 044 045

27

047

27 27 27 27 27

046 048 049 050 056

228

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 11 9 7 6 46 44 52 52 -35 -35 -45 -46 13 10 10 7 29 34 52 35 -16 -24 -42 -28 10 8 12 8 39 40 36 57 -29 -32 -24 -49 8 1 6 4 32 25 20 27 -24 -24 -14 -23 9 9 14 12 57 55 70 51 -48 -46 -56 -39 18 15 12 9 47 46 62 38 -29 -31 -50 -29 10 12 10 11 61 68 54 38 -51 -56 -44 -27 12 12 11 9 55 49 35 60 -43 -37 -24 -51 4 7 4 8 36 45 36 36 -32 -38 -32 -28 63 67 89 77 59 74 66 56 4 -7 23 21 8 8 9 8 55 49 42 65 -47 -41 -33 -57 23 22 24 31 112 97 107 109 -89 -75 -83 -78 6 11 18 12 47 44 44 47 -41 -33 -26 -35 9 5 3 2 34 22 37 33 -25 -17 -34 -31 27 17 26 31 50 41 43 47 -23 -24 -17 -16 58 48 35 64 154 188 162 159 -96 -140 -127 -95 13 16 17 11 60 75 58 52 -47 -59 -41 -41 20 16 25 23 86 86 77 83 -66 -70 -52 -60 1

3

2

5

35

28

22

16

-34

-25

-20

-11

15 73 13 25 17 7 16 8 733 13 23

13 61 7 16 12 6 8 13 804 5 31

10 70 10 36 12 5 22 21 758 8 23

7 74 13 18 10 5 10 15 877 12 24

62 138 75 81 57 43 45 44 836 19 91

80 109 59 84 70 34 61 48 865 14 96

78 106 58 76 44 52 73 44 894 29 75

80 121 81 82 45 46 67 54 953 21 89

-47 -65 -62 -56 -40 -36 -29 -36 -103 -6 -68

-67 -48 -52 -68 -58 -28 -53 -35 -61 -9 -65

-68 -36 -48 -40 -32 -47 -51 -23 -136 -21 -52

-73 -47 -68 -64 -35 -41 -57 -39 -76 -9 -65

104

130

118

118

264

257

330

274

-160

-127

-212

-156

22 2 4

17 7 5

17 1 6

20 1 5

62 16 31

72 12 33

62 21 39

64 12 23

-40 -14 -27

-55 -5 -28

-45 -20 -33

-44 -11 -18

0

1

0

2

2

2

1

5

-2

7 3 28 13 16 10 4 13

6 7 22 23 11 9 16 22

5 4 30 19 9 5 5 12

5 4 29 11 4 7 5 14

27 25 67 65 66 35 37 57

26 17 75 69 70 48 32 57

26 25 58 68 75 39 30 54

19 24 75 71 59 44 19 70

-20 -22 -39 -52 -50 -25 -33 -44

-20 -10 -53 -46 -59 -39 -16 -35

-21 -21 -28 -49 -66 -34 -25 -42

-14 -20 -46 -60 -55 -37 -14 -56

0

2

2

1

23

22

19

14

-23

-20

-17

-13

4

3

4

6

48

62

65

52

-44

-59

-61

-46

8 16 6 18 12

6 12 6 12 13

5 10 6 9 7

5 13 5 20 14

29 48 34 55 15

29 35 27 76 22

24 48 23 69 15

25 47 27 71 12

-21 -32 -28 -37 -3

-23 -23 -21 -64 -9

-19 -38 -17 -60 -8

-20 -34 -22 -51 2

-3

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

27 27 27

Nacementos Defunci贸ns Saldo vexetativo 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 67 75 78 63 116 116 114 108 -49 -41 -36 -45 2 3 4 1 9 17 23 23 -7 -14 -19 -22

051 Ribadeo 052 Ribas de Sil 053 Ribeira de 1 2 1 0 Piqu铆n 27 054 Riotorto 9 5 2 7 27 055 Samos 6 5 4 1 27 057 Sarria 84 69 92 99 27 058 Savi帽ao, O 13 13 16 20 27 059 Sober 8 3 9 15 27 060 Taboada 13 12 10 9 27 061 Trabada 4 9 6 4 27 062 Triacastela 2 1 5 3 27 063 Valadouro, O 8 10 3 10 27 064 Vicedo, O 13 9 12 10 27 065 Vilalba 79 97 68 80 27 066 Viveiro 103 120 125 133 27 021 Xermade 11 7 9 7 27 025 Xove 24 24 16 21 Total 2.003 2.066 2.043 2.175 Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboaci贸n Nota: os datos do ano 2007 son provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

12

15

14

26 31 157 89 61 68 30 20 40 31 222 177 46 37 4.763

27 42 180 69 72 61 17 12 35 36 190 184 39 47 4.832

28 32 179 78 73 69 35 9 33 18 192 191 33 57 4.873

8

-11

-13

-13

-8

26 -17 -22 -26 -19 33 -25 -37 -28 -32 159 -73 -111 -87 -60 77 -76 -56 -62 -57 75 -53 -69 -64 -60 47 -55 -49 -59 -38 17 -26 -8 -29 -13 11 -18 -11 -4 -8 45 -32 -25 -30 -35 23 -18 -27 -6 -13 206 -143 -93 -124 -126 174 -74 -64 -66 -41 46 -35 -32 -24 -39 53 -13 -23 -41 -32 4.838 -2.760 -2.766 -2.830 -2.663

229


3c Movemento natural da poboación. Ourense

32 32 32 32 32 32 32

001 002 003 004 005 006 007

32 32

008 009

32 32 32 32 32 32 32

010 011 012 013 014 015 016

32

018

32

017

32 32 32

019 020 022

32 32 32 32 32

021 023 024 025 029

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051

230

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 34 25 38 53 74 74 84 75 -40 -49 -46 -22 9 11 11 12 33 49 32 36 -24 -38 -21 -24 8 3 5 4 28 36 33 24 -20 -33 -28 -20 4 4 6 4 40 38 36 45 -36 -34 -30 -41 1 2 3 0 22 21 26 23 -21 -19 -23 -23 10 3 4 7 28 42 47 59 -18 -39 -43 -52 6

6

3

9

43

50

26

31

-37

-44

-23

-22

91

78

91

105

70

52

71

68

21

26

20

37

89

109

138

127

98

96

104

90

-9

13

34

37

0 5 1 5 5 3

2 2 4 9 6 1

2 5 2 4 2 4

1 1 4 6 5 6

9 19 23 44 27 33

11 22 14 55 23 20

3 24 10 58 26 34

7 24 21 52 23 26

-9 -14 -22 -39 -22 -30

-9 -20 -10 -46 -17 -19

-19 -8 -54 -24 -30

-6 -23 -17 -46 -18 -20

3

0

4

0

14

23

18

24

-11

-23

-14

-24

6

6

6

5

29

27

26

26

-23

-21

-20

-21

8

6

12

6

20

32

27

36

-12

-26

-15

-30

80 11

101 11

93 12

112 14

157 60

179 66

173 75

147 66

-77 -49

-78 -55

-80 -63

-35 -52

6

4

6

5

18

35

35

28

-12

-31

-29

-23

5 3 44 3

6 6 30 2

3 7 38 7

4 2 32 1

28 31 77 25

18 29 96 18

27 28 84 25

27 34 93 26

-23 -28 -33 -22

-12 -23 -66 -16

-24 -21 -46 -18

-23 -32 -61 -25

0

2

2

1

13

18

16

15

-13

-16

-14

-14

17 8 6 6 2 3 7 5 2 3 8 2 10 16 1 17 2 6 0 2 12 9

11 5 5 6 2 3 2 1 1 3 4 2 7 15 3 13 3 8 2 1 13 5

28 3 7 3 6 0 5 10 1 1 4 4 11 26 5 10 2 6 5 0 14 6

20 4 7 2 4 2 3 5 2 3 4 0 7 16 1 17 2 8 3 0 10 6

59 19 44 26 14 18 20 32 8 32 28 17 41 42 28 48 22 54 20 13 61 30

40 20 45 27 19 25 19 55 13 30 36 26 42 48 18 58 41 43 29 20 72 27

49 24 47 21 18 17 15 52 10 32 39 19 46 45 23 39 18 33 27 26 60 39

42 13 41 29 21 20 25 42 21 31 30 20 42 52 25 52 30 32 19 23 50 26

-42 -11 -38 -20 -12 -15 -13 -27 -6 -29 -20 -15 -31 -26 -27 -31 -20 -48 -20 -11 -49 -21

-29 -15 -40 -21 -17 -22 -17 -54 -12 -27 -32 -24 -35 -33 -15 -45 -38 -35 -27 -19 -59 -22

-21 -21 -40 -18 -12 -17 -10 -42 -9 -31 -35 -15 -35 -19 -18 -29 -16 -27 -22 -26 -46 -33

-22 -9 -34 -27 -17 -18 -22 -37 -19 -28 -26 -20 -35 -36 -24 -35 -28 -24 -16 -23 -40 -20

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

32

2004

Nacementos 2005 2006

2007

052 Nogueira 9 5 10 10 de Ramuín 32 053 Oímbra 2 8 9 7 32 054 Ourense 843 879 850 897 32 055 Paderne 4 3 2 6 de Allariz 32 056 Padrenda 8 7 14 11 32 057 Parada de Sil 2 1 2 2 32 058 Pereiro de 25 33 52 42 Aguiar, O 32 059 Peroxa, A 2 6 7 6 32 060 Petín 7 5 5 2 32 061 Piñor 2 5 1 4 32 063 Pobra de 11 6 9 13 Trives, A 32 064 Pontedeva 2 1 1 4 32 062 Porqueira 1 1 2 1 32 065 Punxín 3 1 3 2 32 066 Quintela de 1 1 1 2 Leirado 32 067 Rairiz de Veiga 7 2 8 7 32 068 Ramirás 2 2 4 3 32 069 Ribadavia 36 25 37 45 32 071 Riós 9 4 6 4 32 072 Rúa, A 25 28 34 9 32 073 Rubiá 7 7 5 4 32 074 San Amaro 3 2 5 3 32 075 San Cibrao das 31 25 28 28 Viñas 32 076 San Cristovo 13 16 8 7 de Cea 32 070 San Xoán de Río 1 1 0 2 32 077 Sandiás 5 2 8 4 32 078 Sarreaus 3 2 5 1 32 079 Taboadela 8 9 11 7 32 080 Teixeira, A 0 3 1 0 32 081 Toén 7 14 11 11 32 082 Trasmiras 3 6 2 5 32 083 Veiga, A 2 1 4 4 32 084 Verea 0 0 1 4 32 085 Verín 111 98 102 116 32 086 Viana do Bolo 17 21 13 16 32 087 Vilamarín 7 13 3 8 32 088 Vilamartín 9 13 8 13 de Valdeorras 32 089 Vilar de Barrio 7 14 3 4 32 090 Vilar de Santos 4 2 5 4 32 091 Vilardevós 6 6 1 7 32 092 Vilariño 4 1 5 1 de Conso 32 032 Xinzo de Limia 59 72 78 72 32 036 Xunqueira 6 3 7 8 de Ambía 32 037 Xunqueira de 3 3 3 3 Espadanedo Total 1.901 1.911 2.039 2.061 Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación Nota: os datos do ano 2007 son provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

2004

Defuncións 2005 2006

2007

2004

Saldo vexetativo 2005 2006 2007

55

49

50

41

-46

-44

-40

-31

28 1.101

36 1.124

28 1.125

28 1.149

-26 -258

-28 -245

-19 -275

-21 -252

25

28

32

22

-21

-25

-30

-16

33 13

27 14

36 20

41 15

-25 -11

-20 -13

-22 -18

-30 -13

70

79

127

98

-45

-46

-75

-56

54 15 27

53 16 32

48 20 26

47 24 26

-52 -8 -25

-47 -11 -27

-41 -15 -25

-41 -22 -22

41

53

53

46

-30

-47

-44

-33

5 22 9

9 21 12

10 24 17

7 19 12

-3 -21 -6

-8 -20 -11

-9 -22 -14

-3 -18 -10

13

9

12

14

-12

-8

-11

-12

33 49 75 32 75 18 22

25 48 68 43 72 22 21

42 43 71 42 68 24 16

33 41 82 44 91 22 28

-26 -47 -39 -23 -50 -11 -19

-23 -46 -43 -39 -44 -15 -19

-34 -39 -34 -36 -34 -19 -11

-26 -38 -37 -40 -82 -18 -25

29

46

37

40

2

-21

-9

-12

46

58

43

63

-33

-42

-35

-56

12 27 23 26 12 42 23 31 24 128 81 33

19 31 33 21 8 33 22 31 35 155 77 27

19 39 20 22 19 34 28 44 21 136 76 38

18 21 29 26 10 35 42 29 17 158 83 28

-11 -22 -20 -18 -12 -35 -20 -29 -24 -17 -64 -26

-18 -29 -31 -12 -5 -19 -16 -30 -35 -57 -56 -14

-19 -31 -15 -11 -18 -23 -26 -40 -20 -34 -63 -35

-16 -17 -28 -19 -10 -24 -37 -25 -13 -42 -67 -20

63

67

56

58

-54

-54

-48

-45

33 7 59

24 7 39

30 11 45

34 22 47

-26 -3 -53

-10 -5 -33

-27 -6 -44

-30 -18 -40

12

13

17

13

-8

-12

-12

-12

89

116

107

107

-30

-44

-29

-35

33

44

36

37

-27

-41

-29

-29

16

18

12

11

-13

-15

-9

-8

4.403

4.682

4.671

4.670 -2.502 -2.771 -2.632 -2.609

231


3d Movemento natural da poboación. Pontevedra

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031

36 36 36 36 36 36

032 033 034 035 036 037

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049

36

050

232

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz MondarizBalneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 13 11 12 18 38 50 47 55 -25 -39 -35 -37 16 11 14 18 52 57 51 45 -36 -46 -37 -27 107 110 113 98 84 92 87 76 23 18 26 22 21 28 27 23 54 35 43 47 -33 -7 -16 -24 101 104 97 117 108 98 108 103 -7 6 -11 14 91 69 82 96 94 91 101 94 -3 -22 -19 2 118 131 143 148 107 109 103 135 11 22 40 13 14 11 16 6 22 30 33 30 -8 -19 -17 -24 228 256 255 241 202 208 192 207 26 48 63 34 39 38 40 41 78 75 86 82 -39 -37 -46 -41 27 33 26 26 26 37 32 46 1 -4 -6 -20 7 6 5 8 23 39 24 43 -16 -33 -19 -35 36 23 26 24 51 69 60 70 -15 -46 -34 -46 9 11 10 7 53 47 45 62 -44 -36 -35 -55 11 10 9 9 47 29 41 37 -36 -19 -32 -28 33 29 37 28 72 58 72 56 -39 -29 -35 -28 3 4 4 3 19 22 15 21 -16 -18 -11 -18 150 142 139 158 276 300 274 290 -126 -158 -135 -132 35 17 18 21 64 62 63 70 -29 -45 -45 -49 14

8

15

9

16

17

22

28

-2

-9

-7

-19

103 113 102 54 122 16 239 45 51 172 27

151 90 71 71 132 12 253 48 49 178 35

127 118 94 50 165 11 250 56 32 173 22

127 88 93 55 145 16 251 56 32 171 26

93 88 79 44 192 37 185 56 41 145 61

107 107 95 46 212 52 188 50 50 152 72

103 104 93 37 224 42 216 49 58 150 71

99 93 93 50 219 48 198 46 49 155 57

10 25 23 10 -70 -21 54 -11 10 27 -34

44 -17 -24 25 -80 -40 65 -2

24 14 1 13 -59 -31 34 7 -26 23 -49

28 -5 0 5 -74 -32 53 10 -17 16 -31

5

3

2

5

5

6

3

5

0

-3

40 134 28 158 18

32 135 27 151 28

31 144 21 172 25

24 129 35 178 22

50 103 57 117 33

53 111 64 141 24

52 133 65 131 32

43 123 58 140 37

-10 31 -29 41 -15

-21 24 -37 10 4

-21 11 -44 41 -7

-19 6 -23 38 -15

21

27

27

22

41

33

43

35

-20

-6

-16

-13

158 233 44 40 786 140 17 267 40 19 47

165 238 46 33 770 154 26 274 38 15 45

164 258 49 38 796 144 20 288 44 16 48

198 250 39 35 790 148 21 284 50 12 56

124 166 50 24 601 124 30 252 49 44 65

101 53 170 32 652 98 26 253 51 56 55

114 186 58 30 637 109 39 230 58 44 68

98 62 147 23 625 135 39 251 53 75 57

34 67 -6 16 185 16 -13 15 -9 -25 -18

64 185 -124 1 118 56 0 21 -13 -41 -10

50 72 -9 8 159 35 -19 58 -14 -28 -20

100 -23 103 12 165 13 -18 33 -3 -63

73

81

91

85

56

58

55

45

17

23

36

40

52

70

81

66

99

96

90

103

-47

-26

-9

-37

26 -37

0

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

051 052 053 054 055 056 057 059 058 060

Nacementos Defunci贸ns Saldo vexetativo 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 140 145 159 180 127 141 111 138 13 4 48 42 68 72 60 71 126 95 123 104 -58 -23 -63 -33 64 77 80 64 50 53 46 55 14 24 34 9 111 106 102 103 114 105 99 114 -3 1 3 -11 174 174 169 157 161 163 190 148 13 11 -21 9 35 43 58 57 63 55 66 67 -28 -12 -8 -10 2.613 2.646 2545 2672 2.267 2.404 2.419 2.456 346 242 126 216 32 28 37 40 89 100 88 61 -57 -72 -51 -21 53 59 42 56 58 77 53 70 -5 -18 -11 -14

Sanxenxo Silleda Soutomaior Tomi帽o Tui Valga Vigo Vila de Cruces Vilaboa Vilagarc铆a 336 346 346 344 de Arousa 36 061 Vilanova 108 108 82 103 de Arousa Total 8.171 8.304 8.325 8.455 Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboaci贸n Nota: os datos do ano 2007 son provisionais

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

294

297

315

325

42

49

31

19

136

127

109

145

-28

-19

-27

-42

8.406 8.442

8.541

89

-102

-117

-86

8.082

233


4a Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. A Coruña. Ano 2006

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

234

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 053 052 054

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros Muxía Narón

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 30,0 28,5 32,1 29,3 30,1 29,4 32,1 29,0 30,9 29,1 30,8 28,2 31,0 28,8 31,7 28,8 32,2 29,1 32,1 30,0 30,1 27,1 30,3 30,4 31,2 28,9 31,6 27,5 29,8 30,0 30,1 26,8 31,3 29,3 34,9 30,4 31,4 28,6 30,3 29,4 31,8 29,2 29,7 27,9 33,6 29,1 29,4 27,4 29,4 27,6 32,3 30,3 33,2 30,9 29,7 28,7 29,7 29,3 30,4 28,5 32,7 30,8 31,5 29,9 31,4 27,3 28,2 28,5 28,7 26,4 31,5 28,4 31,6 29,7 33,4 27,6 32,5 28,8 24,8 26,9 30,5 28,6 31,9 27,6 30,0 28,8 32,4 28,9 30,7 27,8 27,7 26,1 32,2 29,8 32,7 30,7 30,9 28,5 31,1 28,1 31,3 29,8 31,1 28,6 31,4 29,3 29,5 26,9 30,3 28,4

Idade media á maternidade 31,1 31,5 30,7 31,0 30,6 31,5 30,9 33,1 31,7 32,5 30,0 32,4 33,0 30,2 32,1 29,4 31,8 28,2 30,9 30,5 33,0 32,3 29,5 29,8 31,1 33,8 28,3 30,0 31,4 31,6 32,2 32,4 32,1 31,8 30,7 30,9 31,1 29,2 30,5 33,7 30,9 29,9 30,4 31,2 31,1 30,7 31,7 31,1 31,7 29,4 31,1 31,0 30,5 30,0 29,9

Índice sintético de fecundidade 1,1 1,4 0,8 0,9 1,2 1,0 0,7 1,1 1,1 0,6 1,2 0,9 1,2 0,6 0,9 0,9 1,2 0,8 1,1 0,8 0,6 1,1 1,0 1,1 0,9 0,8 0,5 0,9 1,1 0,8 1,0 1,1 0,8 1,2 0,7 0,8 1,0 1,0 0,4 0,5 1,0 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 0,9 0,8 1,0 0,8 0,5 1,0 1,0 0,9 1,2

Taxa bruta de mortalidade 13,3 5,3 12,6 10,1 6,8 11,3 15,0 12,0 11,6 16,4 9,6 12,7 9,5 11,5 20,0 10,4 6,2 11,8 8,5 12,0 13,5 10,4 12,2 9,2 11,8 14,4 19,0 16,9 12,0 10,6 9,6 6,9 11,5 8,9 9,9 9,7 11,6 9,2 11,4 14,5 11,1 8,9 13,3 13,9 15,0 13,7 9,5 13,9 11,7 16,4 13,3 13,1 11,5 13,3 9,5

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070

Neda Negreira Noia Oleiros Ordes Oroso Ortigueira Outes Oza dos Ríos Paderne Padrón Pino, O Pobra do Caramiñal, A Ponteceso Pontedeume Pontes de García Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 15 072 Rianxo 15 073 Ribeira 15 074 Rois 15 075 Sada 15 076 San Sadurniño 15 077 Santa Comba 15 078 Santiago de Compostela 15 079 Santiso 15 080 Sobrado 15 081 Somozas, As 15 082 Teo 15 083 Toques 15 084 Tordoia 15 085 Touro 15 086 Trazo 15 088 Val do Dubra 15 087 Valdoviño 15 089 Vedra 15 091 Vilarmaior 15 090 Vilasantar 15 092 Vimianzo 15 093 Zas Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 31,6 28,9 31,2 29,5 32,2 29,3 33,6 31,1 30,5 28,2 30,9 28,9 31,4 28,8 31,0 27,8 29,3 26,8 32,0 29,4 30,3 28,9 31,9 29,1 32,7 30,1 30,0 26,9 31,2 29,5

Idade media á maternidade

Índice sintético de fecundidade

Taxa bruta de mortalidade

30,2 29,6 31,2 32,9 31,2 30,8 32,0 31,4 30,8 32,4 31,1 32,6 29,9 30,6 31,2

1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,2 0,8 0,6 0,9 0,6 1,1 0,8 1,2 0,9 1,0

15,1 12,8 10,9 8,9 9,6 7,9 16,5 10,8 16,8 16,6 9,2 11,8 10,7 13,8 13,5

35,0

30,9

32,0

0,7

8,5

30,2 31,0 30,0 31,8 32,9 32,0 29,1 33,0 31,5 31,3 41,0 31,3 31,4 30,5 37,6 31,0 30,8 33,5 31,0 34,7 31,7 31,6 30,5 31,8

27,8 28,4 27,8 28,5 30,3 27,4 27,6 30,9 25,6 26,4 37,5 29,4 30,2 28,8 31,9 29,7 28,0 29,9 29,9 32,5 27,6 29,3 29,6 29,6

30,0 30,1 30,4 30,6 32,0 29,5 31,0 32,7 31,3 30,6 27,2 32,5 29,7 31,7 32,2 31,2 29,8 30,2 32,3 27,7 31,3 30,9 31,4 31,5

1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8 0,4 1,0 1,3 0,7 0,4 0,6 0,9 0,7 0,8 1,0 0,4 0,4 0,9 0,8 1,0

12,0 10,0 9,1 13,6 8,8 14,9 11,7 8,2 12,3 15,5 16,9 7,5 12,1 11,3 13,0 12,4 13,3 14,9 12,4 16,6 16,7 11,3 13,3 10,1

235


4b Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Lugo. Ano 2006

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

236

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054 055

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto Samos

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 35,3 34,2 31,8 27,6 29,2 30,2 36,8 32,5 33,6 30,2 33,1 29,8 35,4 31,6 31,6 31,4 32,3 30,0 30,5 28,7 29,3 28,3 29,5 28,6 36,2 31,6 38,8 30,5 32,2 30,1 32,2 29,2 32,6 29,9 31,0 27,5 42,5 33,8 33,1 31,4 33,4 30,7 33,4 29,9 32,0 27,1 35,1 33,6 32,3 29,4 30,9 30,6 30,2 29,4 32,4 30,2 31,0 28,5 31,1 29,4 32,2 29,2 28,6 26,0 32,7 27,5 38,7 41,0 33,1 27,7 28,5 24,1 32,8 31,2 31,1 29,4 30,0 27,5 32,3 20,9 32,1 29,4 31,4 28,6 32,7 29,6 27,5 28,3 35,0 28,8 32,7 28,9 28,1 28,8 33,6 31,4 27,9 24,7 30,2 30,2 30,0 32,6 37,5 39,2 36,2 32,4 35,5 33,2

Idade media á maternidade 29,9 31,5 32,7 31,0 29,4 30,2 31,7 30,6 29,3 32,1 31,2 30,1 30,5 31,8 31,8 31,2 31,4 31,7 30,8 31,6 29,8 30,7 32,5 30,7 31,3 29,9 31,5 31,3 31,7 33,0 30,7 30,9 33,3 31,3 27,5 30,4 30,3 30,0 29,9 32,1 30,2 28,7 31,1 35,0 31,7 30,5 32,7 31,5 32,0 27,0 31,5 29,8 35,4 32,4 33,2

Índice sintético de fecundidade 0,5 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 1,1 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 1,0 0,4 0,7 0,7 0,5 0,9 1,1 1,0 0,5 0,9 1,0 0,7 0,9 0,8 0,4 0,8 1,1 0,8 1,1 0,9 0,6 1,1 0,8 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 1,0 1,1 0,5 0,3 0,4 0,5

Taxa bruta de mortalidade 15,3 19,4 14,8 13,4 20,2 16,4 18,3 11,7 22,9 8,0 15,5 17,6 13,8 15,4 8,7 18,9 15,9 15,1 19,1 16,3 11,0 13,0 13,4 17,5 19,2 22,0 17,5 9,4 12,1 17,9 15,1 16,2 17,8 22,3 7,0 18,0 16,1 14,2 18,2 23,0 18,9 17,0 14,9 14,5 27,7 13,6 13,8 13,1 18,0 11,1 12,0 16,1 18,8 16,8 20,3

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 021 025

Sarria Saviñao, O Sober Taboada Trabada Triacastela Valadouro, O Vicedo, O Vilalba Viveiro Xermade Xove Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 31,5 29,2 35,7 32,7 30,4 32,7 30,5 29,3 33,2 29,0 30,6 28,1 33,4 31,2 35,3 28,9 31,5 29,0 32,3 30,3 28,8 30,3 30,2 29,1 32,1 29,8

Idade media á maternidade 30,1 30,6 30,9 32,6 33,1 33,0 32,5 30,9 30,9 30,2 33,0 28,6 31,1

Índice sintético de fecundidade 0,9 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 0,7 0,8 0,9

Taxa bruta de mortalidade 13,4 15,4 25,0 18,0 17,6 12,8 15,2 12,9 12,4 12,0 15,4 14,4 13,6

237


4c Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ourense. Ano 2006

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

238

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017 019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil Pereiro de Aguiar, O

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 31,1 29,3 29,1 27,0 32,5 27,5 30,5 28,5 30,0 25,7 33,0 29,2 32,2 30,6 30,7 29,7 30,4 28,6 29,9 27,5 27,4 27,7 36,9 27,2 30,7 29,1 29,2 28,6 33,6 30,2 31,8 27,6 31,9 31,2 30,3 28,2 30,8 27,0 28,5 28,7 35,4 28,5 35,9 29,4 34,6 29,7 33,5 29,2 33,2 34,6 29,3 24,2 32,2 25,1 32,0 27,1 30,4 30,4 34,8 33,4 29,1 27,0 30,9 30,5 29,8 28,0 28,3 27,2 25,5 29,1 31,5 30,5 31,2 26,8 31,7 32,9 29,0 28,2 30,0 29,9 27,5 27,5 27,9 26,2 32,6 30,0 31,0 28,1 32,8 21,4 38,8 29,6 32,0 33,2 27,5 32,1 32,8 30,2 30,5 28,3 31,7 29,8 32,5 31,7 32,7 31,6 32,5 27,5 31,0 27,7

Idade media á primeira maternidade 31,7 32,1 30,5 31,1 35,6 31,1 30,3 30,9 29,7 30,0 31,2 30,1 29,6 30,6 34,6 32,4 32,1 27,9 31,2 29,7 33,0 31,7 30,7 31,9 31,1 27,3 27,5 27,8 32,3 31,1 34,5 24,3 31,6 31,1 24,5 32,5 31,8 32,3 29,7 30,4 30,7 29,4 33,1 29,4 28,5 27,5 31,9 29,4 32,0 31,3 31,5 35,3 29,4 36,0 32,1

Índice sintético de fecundidade 0,8 0,7 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 1,1 1,1 0,9 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,6 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 0,8 0,7 0,3 0,6 0,6 0,1 1,1 0,5 0,5 0,8 1,0 0,3 1,0 0,6 1,0

Taxa bruta de mortalidade 14,5 17,1 29,1 13,6 20,5 20,1 19,3 7,3 7,2 12,7 16,8 11,0 17,9 16,2 22,1 17,6 17,1 14,7 12,8 20,1 17,4 18,2 16,6 14,7 13,9 22,2 13,5 15,9 21,3 17,8 14,4 19,5 10,7 27,1 20,1 17,9 19,8 20,1 18,6 14,7 18,7 15,8 19,0 16,4 20,2 20,7 21,3 16,5 19,8 16,5 10,4 18,7 13,2 22,7 18,2

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

059 060 061 063 064 062 065 066 067 068 069 071 072 073 074 075 076 070 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 032 036 037

Peroxa, A Petín Piñor Pobra de Trives, A Pontedeva Porqueira Punxín Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás Ribadavia Riós Rúa, A Rubiá San Amaro San Cibrao das Viñas San Cristovo de Cea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Taboadela Teixeira, A Toén Trasmiras Veiga, A Verea Verín Viana do Bolo Vilamarín Vilamartín de Valdeorras Vilar de Barrio Vilar de Santos Vilardevós Vilariño de Conso Xinzo de Limia Xunqueira de Ambía Xunqueira de Espadanedo Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 30,7 26,4 30,1 27,0 29,5 29,7 30,1 30,0 31,6 25,8 27,4 25,5 34,6 27,5 28,3 25,6 26,3 25,3 31,7 26,6 31,3 30,5 31,5 33,1 31,5 29,6 32,5 29,3 31,6 26,2 29,3 30,6 29,2 26,1 52,5 38,4 29,3 26,7 30,1 31,3 26,3 25,6 32,3 30,7 30,7 30,1 35,9 33,2 28,1 28,2 32,7 29,7 33,9 27,1 28,9 27,4 32,9 28,1 32,3 28,4 27,5 28,8 32,7 29,8 40,2 31,9 31,4 27,4 29,5 30,0 34,0 32,2 31,4 29,1

Idade media á primeira maternidade 29,1 31,1 34,6 31,1 23,8 29,3 28,6 27,9 29,5 28,5 30,8 26,6 28,6 31,0 29,8 32,6 30,9 32,5 31,3 32,1 30,4 36,0 31,4 30,6 33,7 22,5 30,1 31,8 36,2 31,4 30,5 26,7 28,2 31,1 29,9 33,8 35,2 31,1

Índice sintético de fecundidade 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,7 0,3 0,9 0,5 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 0,1 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8 0,5 0,6 0,1 0,9 0,9 0,6 0,8 1,1 0,7 0,3 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9

Taxa bruta de mortalidade 21,0 16,8 19,7 19,9 15,3 20,4 15,6 13,2 19,0 22,5 12,9 20,6 14,1 14,0 14,0 10,1 17,6 22,5 22,9 15,1 12,6 25,5 12,8 14,2 30,3 21,3 10,4 21,8 14,0 26,5 14,7 8,8 16,8 20,6 11,2 21,5 15,0 13,8

239


4d Indicadores demográficos de fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Pontevedra. Ano 2006

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

240

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior Tomiño

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 33,6 28,0 31,5 28,1 31,1 29,9 30,8 28,6 29,7 27,9 30,4 28,6 30,9 27,9 28,7 26,5 31,7 29,2 29,7 25,9 29,0 27,0 30,1 29,4 30,9 29,4 32,5 28,4 31,2 27,7 32,3 31,7 30,3 27,8 32,3 28,4 29,5 26,7 31,0 28,5 31,4 30,4 30,3 27,9 29,0 26,7 30,9 29,0 26,0 23,7 30,9 28,3 29,7 27,6 29,2 27,7 30,8 29,0 30,1 27,8 31,8 29,3 31,1 27,1 31,7 29,7 31,7 29,9 30,7 30,0 31,8 28,0 34,0 29,4 29,9 28,6 31,1 27,8 32,1 29,3 32,0 26,5 32,0 30,2 31,0 29,1 28,0 27,9 31,4 29,1 30,2 27,9 31,2 28,1 28,7 26,2 30,1 29,1 32,4 30,0 30,3 28,9 32,0 30,0 30,6 28,0 30,9 28,5

Idade media á maternidade 31,3 30,6 31,3 30,4 30,3 30,5 30,7 29,0 31,0 29,2 29,2 33,7 30,8 30,7 29,9 30,8 31,8 31,2 29,4 29,9 30,6 29,5 31,4 29,0 31,7 31,5 29,8 30,1 30,3 30,6 31,3 31,2 30,5 31,3 29,2 31,6 31,1 30,2 30,1 29,4 31,2 29,9 31,7 30,8 29,5 31,3 29,4 29,8 30,3 30,2 30,5 31,1 31,6 29,8 30,2

Índice sintético de fecundidade 0,7 0,5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,4 0,8 0,6 0,8 0,9 0,4 0,9 0,7 0,8 1,3 1,2 1,1 1,6 0,9 0,6 1,2 1,2 1,1 1,2 0,8 0,4 1,0 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,5 1,1

Taxa bruta de mortalidade 14,8 13,7 7,7 11,5 8,2 9,9 7,8 14,8 7,9 12,0 9,9 13,5 14,0 12,8 13,1 12,3 9,5 13,0 13,9 9,5 8,1 9,4 9,2 8,6 10,5 15,6 7,7 9,0 10,8 8,2 13,4 6,1 12,3 8,5 14,4 7,7 8,9 12,0 7,1 8,5 8,1 9,9 8,0 6,2 10,2 8,0 12,0 15,1 9,7 7,6 10,9 7,4 12,0 8,1 8,3

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

36 36 36 36 36 36 36

055 056 057 059 058 060 061

Tui Valga Vigo Vila de Cruces Vilaboa Vilagarcía de Arousa Vilanova de Arousa Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Idade media ao primeiro matrimonio homes mulleres 30,9 28,7 29,6 26,3 32,3 30,5 30,9 29,1 29,9 28,2 31,0 28,8 31,8 28,9 31,4 29,4

Idade media á maternidade 30,3 30,0 31,8 32,4 30,7 30,7 30,3 31,1

Índice sintético de fecundidade 1,2 1,1 1,1 0,8 1,2 1,2 1,1 1,1

Taxa bruta de mortalidade 10,4 9,9 8,2 14,1 10,8 8,4 11,1 8,9

241


5a Indicadores demográficos de poboación. A Coruña. Ano 2007

Idade media homes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043

15 15 15 15 15 15 15 15

044 045 046 047 048 049 050 051

242

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos

mulleres

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 e envellecemento máis anos 27,8 216,1 9,8 43,2 33,8 320,1 21,1 142,6 12,6 65,8 27,4 192,9 29,5 272,2 23,0 158,3 21,1 131,7 34,3 288,3 17,7 92,8 21,6 132,0 20,7 122,8

Índice de dependencia xuvenil 21,6 33,6 18,9 23,1 28,0 24,3 18,2 23,3 25,5 22,1 30,3 26,4 27,1

Índice de dependencia senil 46,7 14,5 60,6 32,9 18,4 46,9 49,5 36,9 33,6 63,8 28,1 34,8 33,3

46,0 35,6 50,0 43,0 38,0 46,0 48,1 45,1 42,2 49,0 39,9 42,2 42,1

49,5 37,6 53,6 46,3 39,9 49,0 52,0 47,5 45,9 52,7 42,6 45,4 45,3

45,6

49,5

25,1

187,1

21,8

40,7

43,7 43,3 38,6 47,3 41,4 46,0 47,2 44,1 44,8 42,2 45,7 49,8 50,2 47,9 42,2 46,1 42,0 38,6 44,9 42,9 45,1 43,8 43,2 42,6 46,5 51,2 44,5 43,2 45,5

48,0 46,6 40,1 49,1 44,1 49,9 51,8 46,1 48,6 45,1 49,4 54,2 55,3 51,2 46,3 49,2 45,8 40,3 49,0 47,7 47,5 46,9 47,3 44,2 49,1 54,2 47,1 47,8 50,1

23,2 22,1 12,9 27,5 19,1 27,3 29,5 22,4 25,9 20,2 27,0 34,3 35,9 29,3 19,6 26,5 19,9 13,0 26,2 23,3 23,7 21,7 22,5 19,2 25,6 35,0 23,2 22,2 28,0

162,4 133,1 65,7 226,3 110,0 214,8 262,6 147,8 183,8 119,0 225,9 343,1 355,3 270,6 119,0 204,5 132,2 67,3 188,3 159,2 159,5 160,6 151,9 111,9 211,4 350,6 167,1 152,1 193,9

22,9 27,1 29,1 20,2 27,3 21,1 19,0 24,2 23,5 27,0 19,6 18,0 18,8 18,1 25,7 21,4 23,2 28,6 23,2 23,5 24,2 20,9 23,6 26,9 19,4 18,2 22,0 23,2 25,1

37,2 36,0 19,1 45,7 30,0 45,4 49,8 35,8 43,1 32,1 44,3 61,7 66,6 49,0 30,5 43,7 30,7 19,3 43,7 37,4 38,6 33,5 35,9 30,1 41,1 63,7 36,8 35,2 48,6

46,5

50,2

27,1

220,0

20,3

44,6

51,8 46,0 44,6 47,7 43,7 50,4 49,7 44,5

56,1 50,4 47,3 51,2 47,7 54,8 52,1 48,4

39,0 27,5 25,2 29,4 23,4 37,1 32,5 24,5

434,9 214,6 167,3 250,6 161,7 346,8 289,3 190,9

17,3 21,4 25,2 20,0 23,3 20,5 20,0 20,5

75,1 46,0 42,2 50,1 37,6 70,9 57,9 39,1

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Idade media homes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

053 052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Muros Muxía Narón Neda Negreira Noia Oleiros Ordes Oroso Ortigueira Outes Oza dos Ríos Paderne Padrón Pino, O Pobra do Caramiñal, A 15 068 Ponteceso 15 069 Pontedeume 15 070 Pontes de García Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 15 072 Rianxo 15 073 Ribeira 15 074 Rois 15 075 Sada 15 076 San Sadurniño 15 077 Santa Comba 15 078 Santiago de Compostela 15 079 Santiso 15 080 Sobrado 15 081 Somozas, As 15 082 Teo 15 083 Toques 15 084 Tordoia 15 085 Touro 15 086 Trazo 15 088 Val do Dubra 15 087 Valdoviño 15 089 Vedra 15 091 Vilarmaior 15 090 Vilasantar 15 092 Vimianzo 15 093 Zas Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

mulleres

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 e envellecemento máis anos 23,9 151,2 25,4 177,6 18,3 112,4 26,0 204,5 25,4 206,0 19,6 115,9 15,3 79,8 19,4 119,0 13,2 64,0 32,7 336,2 28,6 234,9 30,3 271,5 31,3 302,1 19,7 118,4 25,7 178,1

Índice de dependencia xuvenil 26,2 23,7 24,9 20,7 19,7 26,7 29,3 25,4 31,0 16,9 20,5 19,1 17,8 26,0 24,1

Índice de dependencia senil 39,6 42,1 28,0 42,3 40,7 31,0 23,4 30,2 19,8 56,9 48,2 51,9 53,7 30,8 43,0

43,6 45,4 41,0 45,3 45,3 41,6 39,9 41,5 37,9 49,5 46,5 47,6 49,1 41,3 45,7

47,5 48,6 43,5 49,1 48,7 44,8 42,1 44,7 39,1 53,3 51,3 52,1 52,1 44,7 48,5

41,2

44,5

20,5

114,9

29,0

33,3

45,9 42,4

49,6 45,0

26,6 19,8

208,2 122,5

21,0 25,2

43,8 30,9

42,8

44,4

18,1

139,0

18,9

26,2

42,3 42,3 39,5 43,8 43,2 49,2 44,3

45,9 45,7 42,2 48,0 45,1 52,1 48,0

21,6 21,9 17,3 24,5 19,9 31,7 24,0

125,2 128,1 85,9 165,5 129,6 319,0 159,8

28,2 28,1 32,3 24,4 23,8 17,0 24,6

35,3 36,0 27,8 40,5 30,8 54,2 39,4

40,6

44,0

17,2

103,9

24,9

25,9

49,0 50,0 47,2 38,7 48,9 47,6 46,1 46,4 46,9 46,7 42,4 47,6 50,1 44,0 45,2 42,3

52,3 53,7 51,1 41,3 51,2 52,4 50,2 50,4 50,9 48,7 46,0 52,5 55,4 47,9 49,1 45,6

32,3 34,9 30,3 13,7 30,7 29,9 28,8 27,4 28,3 26,2 20,8 31,1 35,6 23,5 26,0 20,5

266,3 305,1 295,7 70,5 265,9 262,8 209,0 217,7 226,6 218,9 132,7 287,8 358,2 156,4 186,5 130,0

21,8 21,4 17,3 29,1 20,0 19,4 24,0 20,9 21,0 19,4 24,7 18,6 18,3 24,5 23,3 24,8

58,1 65,2 51,1 20,5 53,1 50,9 50,2 45,6 47,7 42,4 32,8 53,5 65,4 38,2 43,4 32,2

243


5b Indicadores demográficos de poboación. Lugo. Ano 2007

Idade media homes mulleres 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

244

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto

50,9 49,8 51,9 51,6 50,1 48,6 50,6 49,6 52,1 39,3 52,2 48,4 50,5 53,5 43,8 47,1 49,1 49,6 54,1 52,3 43,5 50,6 47,8 50,2 54,7 49,4 48,1 41,3 46,7 48,7 46,1 46,7 53,5 56,7 52,9 51,5 55,9 45,7 52,4 55,5 50,5 50,0 48,7 53,6 55,9 49,2 50,1 50,7 50,9 43,9 44,0 52,0 54,4 52,6

55,5 53,3 53,6 54,2 53,6 52,1 51,6 53,4 56,4 41,3 56,1 51,2 53,3 55,2 45,4 51,4 53,0 52,5 57,2 54,9 46,9 54,0 51,3 53,3 58,2 53,0 51,4 44,5 49,6 52,9 49,3 49,6 56,6 59,2 53,9 52,8 60,0 49,7 57,4 59,6 52,7 52,7 51,3 54,3 58,9 54,8 52,2 53,0 54,8 47,3 47,4 56,9 56,1 55,1

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 envellecemento e máis anos 37,3 379,7 35,4 308,1 38,4 324,9 37,9 419,3 34,5 329,2 31,1 316,0 33,9 319,4 34,4 322,2 37,9 391,7 13,6 75,7 37,7 446,3 31,7 263,6 35,4 339,6 37,3 441,0 18,3 139,8 31,3 232,8 32,0 308,0 34,4 303,8 40,1 542,1 38,3 400,2 22,3 150,0 36,5 337,2 31,1 250,5 33,3 334,1 42,2 583,5 32,8 292,2 31,1 276,6 19,2 111,3 29,0 223,2 34,0 309,5 28,6 195,6 30,2 197,3 38,8 480,6 46,0 667,3 37,4 332,0 35,6 312,3 48,2 638,5 25,7 211,2 40,7 478,8 45,2 578,8 33,8 329,1 33,8 302,5 32,2 253,5 36,7 452,3 44,8 608,0 35,7 316,2 33,7 287,6 34,5 306,1 37,1 372,3 25,2 146,6 24,4 163,4 39,2 491,8 41,8 500,0 37,7 419,7

Índice de dependencia xuvenil 18,6 21,6 23,7 17,1 19,1 16,6 19,1 19,4 18,4 26,1 15,7 21,3 19,2 15,6 19,1 24,4 18,0 20,9 14,1 18,3 23,7 20,5 21,9 17,5 14,3 20,0 19,5 27,1 22,4 19,9 25,8 28,1 15,2 14,6 21,9 21,5 17,0 19,6 16,8 16,6 18,4 20,3 23,1 14,7 15,4 21,3 21,5 20,8 18,9 29,8 24,6 15,1 16,8 16,8

Índice de dependencia senil 70,5 66,6 77,0 71,6 62,7 52,5 60,9 62,6 72,2 19,8 70,1 56,2 65,3 68,8 26,7 56,7 55,4 63,4 76,4 73,4 35,5 69,1 55,0 58,6 83,4 58,6 54,1 30,2 50,0 61,7 50,5 55,5 73,2 97,7 72,8 67,2 108,7 41,4 80,3 96,2 60,4 61,6 58,5 66,5 93,5 67,4 61,7 63,7 70,2 43,7 40,3 74,1 83,8 70,5

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Idade media homes mulleres 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

055 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 021 025

Samos Sarria Saviñao, O Sober Taboada Trabada Triacastela Valadouro, O Vicedo, O Vilalba Viveiro Xermade Xove Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

52,0 44,9 53,5 56,5 51,7 48,3 48,8 49,0 47,9 46,0 42,7 50,6 44,3 46,3

55,7 47,8 56,6 60,0 55,1 53,0 49,2 53,2 51,0 48,9 46,2 54,5 46,7 49,3

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 envellecemento e máis anos 37,8 431,0 25,5 176,1 40,7 442,2 47,5 679,8 37,7 392,9 32,7 309,8 31,7 233,6 32,8 334,9 31,0 248,5 27,6 198,3 22,4 139,1 36,7 365,2 23,6 180,1 27,8 204,3

Índice de dependencia xuvenil 16,4 24,1 18,4 15,3 18,2 18,6 24,8 17,0 22,0 23,9 26,2 18,9 20,7 23,2

Índice de dependencia senil 70,7 42,4 81,3 104,2 71,4 57,5 57,9 57,1 54,7 47,3 36,5 69,0 37,3 47,5

245


5c Indicadores demográficos de poboación. Ourense. Ano 2007

Idade media homes 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

246

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda

mulleres

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 envellecemento e máis anos 29,3 218,9 32,8 326,9 36,0 363,8 36,7 393,6 41,3 704,5 39,3 526,3 41,7 607,6 15,6 76,1 16,6 82,2 28,4 213,5 37,4 403,2 37,6 485,7 39,1 427,1 41,1 522,0 49,0 676,7 51,4 839,7 35,9 375,8

Índice de dependencia xuvenil 23,4 17,5 18,3 17,3 11,1 14,0 13,4 32,0 32,0 22,8 17,4 14,1 17,7 15,5 16,6 14,4 17,5

Índice de dependencia senil 51,1 57,3 66,7 68,0 78,2 73,7 81,2 24,3 26,3 48,6 70,0 68,7 75,6 80,7 112,1 121,2 65,9

46,3 50,2 49,5 50,6 54,6 54,2 53,8 38,6 40,2 46,1 48,3 51,1 51,0 53,2 57,0 57,5 50,4

50,2 53,0 55,8 56,2 59,9 56,5 57,9 41,0 41,4 52,7 56,8 57,1 57,3 57,5 62,4 62,7 55,2

47,2

50,2

29,1

228,2

21,9

50,0

43,6 53,0 52,3 54,0 52,9 47,8 51,5 55,1 47,7 48,4 53,5 51,6 50,4 52,6 49,3 55,6 53,1 54,1 50,1 56,6 50,5 48,5 54,9 48,9 51,1 51,1 50,8 54,7 53,0 52,8 49,7 50,4 42,1 53,5 49,4

47,0 57,9 57,6 56,2 58,1 50,7 56,8 57,9 51,4 54,2 56,4 59,2 55,1 59,7 51,1 60,7 57,8 59,1 56,3 60,4 54,6 51,6 56,6 54,1 56,9 57,5 55,4 57,8 56,0 56,5 56,3 52,8 45,3 58,0 55,1

24,6 41,2 39,5 41,0 41,3 30,3 39,1 42,1 29,7 34,9 39,4 41,9 33,8 42,6 32,0 46,5 44,2 43,4 34,5 47,1 35,2 33,6 41,3 34,3 36,9 38,4 35,2 43,4 39,9 39,7 37,0 33,4 20,8 40,4 37,0

153,1 521,0 515,7 480,2 493,6 231,6 469,0 594,1 275,8 284,7 515,9 493,2 405,7 519,5 299,4 756,4 431,3 570,3 408,9 869,5 361,1 246,2 485,7 331,3 423,0 500,6 346,2 553,6 424,7 471,0 414,0 312,9 121,4 553,8 337,1

27,2 15,6 14,5 16,9 16,6 23,1 15,8 14,0 18,1 23,3 14,4 17,1 14,4 16,7 18,6 13,0 22,5 15,5 14,8 11,4 17,7 25,8 17,0 18,7 16,1 14,2 18,6 16,1 18,6 16,2 16,5 19,1 27,6 13,9 21,1

41,6 81,1 74,8 81,2 81,9 53,4 74,2 83,0 49,9 66,2 74,3 84,3 58,5 86,8 55,7 98,2 97,2 88,5 60,5 99,2 63,8 63,6 82,5 61,8 68,0 71,2 64,5 88,9 78,9 76,5 68,3 59,8 33,5 77,1 71,1

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Idade media homes 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

057 058 059 060 061 063 064 062 065 066 067 068 069 071 072 073 074 075 076 070 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

Parada de Sil Pereiro de Aguiar, O Peroxa, A Petín Piñor Pobra de Trives, A Pontedeva Porqueira Punxín Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás Ribadavia Riós Rúa, A Rubiá San Amaro San Cibrao das Viñas San Cristovo de Cea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Taboadela Teixeira, A Toén Trasmiras Veiga, A Verea Verín Viana do Bolo Vilamarín Vilamartín de Valdeorras 32 089 Vilar de Barrio 32 090 Vilar de Santos 32 091 Vilardevós 32 092 Vilariño de Conso 32 032 Xinzo de Limia 32 036 Xunqueira de Ambía 32 037 Xunqueira de Espadanedo Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

mulleres

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 envellecemento e máis anos 47,5 759,6 23,4 173,1 39,1 546,4 28,2 238,9 35,0 410,6 33,4 281,4 35,0 383,3 44,9 622,0 38,4 435,0 44,9 590,2 40,6 585,8 44,1 455,9 25,6 177,8 41,8 448,1 26,1 179,4 39,1 403,2 37,3 432,5 22,9 169,2 37,4 439,3 51,7 821,6 38,8 437,8 44,8 565,4 28,2 225,2 51,4 1.064,0 31,2 339,9 40,8 509,4 48,6 750,0 44,3 762,2 21,3 119,4 37,0 363,4 33,6 386,9

Índice de dependencia xuvenil 13,5 21,5 13,3 19,7 15,1 21,7 16,3 15,1 16,7 16,1 13,2 20,9 23,9 19,1 24,5 19,0 16,0 21,2 15,8 15,0 16,9 16,7 21,1 11,0 15,4 15,6 14,4 11,7 29,4 19,2 15,0

Índice de dependencia senil 102,6 37,2 72,9 47,1 61,9 61,1 62,6 93,8 72,7 94,7 77,3 95,2 42,6 85,7 43,9 76,5 69,1 35,9 69,3 122,9 74,0 94,6 47,4 117,2 52,3 79,6 108,1 89,0 35,1 69,9 58,2

55,0 44,5 52,7 46,9 51,3 49,7 50,5 55,0 50,3 53,4 52,5 53,9 44,6 54,9 45,7 51,6 51,7 44,1 51,9 57,1 53,4 54,7 47,3 59,6 49,2 53,7 56,0 55,7 42,8 51,2 50,4

62,9 47,8 56,0 52,0 54,9 52,6 54,0 58,8 57,4 60,3 58,0 58,5 48,6 56,5 47,7 55,7 56,2 46,9 56,2 63,7 54,5 58,4 50,2 61,0 52,4 56,9 62,8 59,3 44,4 54,4 52,6

49,5

55,0

35,3

297,0

22,5

66,8

53,4 51,4 54,1 51,3 43,7 52,9

58,9 54,2 58,7 53,0 45,5 57,6

42,9 35,4 41,9 34,5 23,0 39,6

556,2 438,3 530,2 317,7 132,8 537,8

15,6 14,3 15,7 19,9 29,0 13,9

87,0 62,7 83,4 63,2 38,5 74,6

48,7

52,0

30,4

293,3

17,5

51,4

46,4

49,8

28,4

207,3

23,6

49,0

247


5d Indicadores demográficos de poboación. Pontevedra. Ano 2007

Idade media homes 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

248

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

50,1 47,1 39,3 41,3 39,6 40,1 39,4 45,0 39,6 46,0 42,1 50,8 45,4 49,2 48,2 44,2 50,7 43,9 48,8 45,2 38,9 39,7 40,4 39,4 43,1 46,2 38,8 40,6 41,8 40,0 44,5 41,7 41,6 39,3 44,2 39,5 43,0 41,5 39,3 42,3 37,8 38,0 38,9 38,1 43,1 39,7 39,7 50,5 40,7 36,8 41,4 40,3 44,5 39,4

mulleres 54,1 52,0 41,9 46,6 42,8 43,6 42,3 49,7 42,3 49,7 45,1 55,7 51,0 56,6 55,5 49,5 52,3 47,8 54,7 49,6 40,8 42,6 43,8 42,0 45,6 53,1 42,1 43,4 46,3 42,6 50,3 46,6 46,3 42,3 49,7 42,0 45,6 47,0 41,0 47,8 40,4 40,8 42,6 40,9 47,5 43,0 44,6 52,8 44,4 40,0 45,6 42,9 49,0 42,5

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 envellecemento e máis anos 35,1 316,2 29,1 267,2 14,6 79,6 21,9 134,8 17,3 90,6 18,6 100,7 17,0 87,6 27,0 195,9 15,4 86,8 27,2 208,7 21,2 129,1 36,4 448,2 28,5 222,9 36,0 385,7 33,2 301,0 25,7 182,2 30,0 337,4 24,7 164,9 36,2 312,1 26,3 189,4 13,9 70,9 17,3 90,1 18,9 102,7 16,6 83,3 22,1 137,7 30,5 253,3 16,1 81,4 19,0 100,5 21,9 133,9 16,7 92,0 26,7 202,3 21,6 128,3 21,6 132,2 16,0 84,2 27,3 185,8 14,9 78,6 20,5 136,2 22,5 141,7 15,2 79,3 22,7 147,1 15,4 72,5 14,5 73,4 15,9 82,8 14,2 71,5 25,1 153,2 16,1 88,4 20,0 109,3 34,4 280,8 19,8 102,8 14,0 67,2 20,7 125,6 17,3 93,7 26,1 181,4 17,3 93,1

Índice de dependencia xuvenil 20,6 18,2 27,4 26,3 30,0 29,3 30,5 23,3 26,6 21,9 26,3 14,6 21,8 17,1 19,8 23,4 14,6 24,9 22,3 23,3 29,6 30,2 29,4 31,4 25,9 20,9 30,8 30,5 26,6 27,8 21,9 27,3 26,3 29,1 25,3 28,7 23,3 25,7 29,3 25,0 33,3 30,0 29,7 30,2 28,0 27,6 29,6 23,0 31,6 32,0 26,3 28,7 24,3 28,9

Índice de dependencia senil 65,3 48,6 21,8 35,5 27,2 29,6 26,7 45,6 23,1 45,6 33,9 65,6 48,5 65,8 59,7 42,6 49,1 41,1 69,4 44,0 20,9 27,2 30,2 26,2 35,6 52,9 25,0 30,6 35,6 25,6 44,3 35,1 34,8 24,5 47,0 22,5 31,8 36,5 23,2 36,8 24,2 22,0 24,6 21,6 43,0 24,4 32,3 64,6 32,5 21,5 33,0 26,9 44,0 26,9

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Idade media homes 36 36 36 36 36 36 36 36

054 055 056 057 059 058 060 061

Tomiño Tui Valga Vigo Vila de Cruces Vilaboa Vilagarcía de Arousa Vilanova de Arousa Total provincial Fonte: IGE. Indicadores demográficos

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

40,1 39,5 40,3 40,0 47,2 41,6 39,5 40,6 40,4

mulleres 42,9 42,5 44,0 43,4 50,8 46,3 42,4 44,0 43,8

Porcentaxe de Índice de poboación de 65 envellecemento e máis anos 17,8 91,3 17,2 88,5 19,6 105,0 16,6 94,0 30,1 231,7 21,1 127,4 16,7 86,9 19,4 106,9 18,1 101,4

Índice de dependencia xuvenil 31,0 30,8 30,2 26,9 22,9 26,6 30,1 29,1 27,8

Índice de dependencia senil 28,3 27,2 31,8 25,3 53,0 33,8 26,1 31,2 28,2

249


6a Paro rexistrado por grupos de idade. A Coruña

Total 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

250

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 053 052

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros Muxía

252 1.458 70 337 1.646 321 275 313 689 85 1.033 236 338 269 163 402 1.177 66 2.273 238 265 239 331 605 270 59 82 55 125 522 14.159 1.421 148 210 219 944 5.698 328 114 50 668 254 198 338 68 254 413 109 235 60 78 349 518 416

Ano 2006 Menores de 25 anos 27 126 12 34 191 35 25 36 76 12 136 30 35 32 22 57 115 13 212 21 23 25 36 56 34 7 11 7 16 44 1.296 153 22 22 20 112 654 47 11 7 58 24 19 33 8 23 43 15 27 3 10 50 51 44

De 25 e máis anos 225 1.332 58 303 1.455 286 250 277 613 73 898 205 303 237 141 345 1.062 53 2.062 217 242 214 295 550 236 52 71 48 109 478 12.863 1.268 127 187 199 833 5.045 281 103 43 610 230 179 306 60 232 371 94 208 56 67 299 467 372

Total 248 1.455 62 311 1.649 282 257 292 676 75 951 207 332 256 149 454 1.181 51 2.248 228 238 221 302 568 241 51 71 54 107 493 13.079 1.326 144 185 200 881 5.409 322 96 51 611 212 187 323 50 242 426 91 213 51 62 333 545 410

Ano 2007 Menores de 25 anos 24 124 11 22 160 21 15 30 66 11 121 20 29 20 22 61 99 8 188 24 23 22 30 50 22 4 10 5 9 28 1.068 133 16 17 19 95 588 40 9 5 45 19 15 25 7 23 44 10 21 7 8 41 46 40

De 25 e máis anos 223 1.332 50 289 1.489 261 242 262 610 64 830 188 303 236 127 393 1.083 44 2.060 205 215 199 272 518 219 47 61 49 98 465 12.011 1.193 128 168 181 786 4.821 282 87 45 566 192 172 298 43 219 382 81 192 44 55 292 500 370

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

Total 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070

Ano 2006 Menores de 25 anos 312 46 32 82 124 78 37 34 29 16 15 61 29 57 38 62

Narón 2.376 Neda 326 Negreira 396 Noia 736 Oleiros 1.339 Ordes 699 Oroso 306 Ortigueira 316 Outes 414 Oza dos Ríos 134 Paderne 119 Padrón 589 Pino, O 242 Pobra do Caramiñal, A 517 Ponteceso 319 Pontedeume 473 Pontes de García 717 70 Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 461 58 15 072 Rianxo 708 88 15 073 Ribeira 1.327 171 15 074 Rois 286 35 15 075 Sada 683 70 15 076 San Sadurniño 153 26 15 077 Santa Comba 740 55 15 078 Santiago de Compostela 6.160 664 15 079 Santiso 86 8 15 080 Sobrado 86 9 15 081 Somozas, As 48 8 15 082 Teo 863 74 15 083 Toques 60 7 15 084 Tordoia 177 18 15 085 Touro 210 16 15 086 Trazo 183 21 15 088 Val do Dubra 263 23 15 087 Valdoviño 395 40 15 089 Vedra 254 37 15 091 Vilarmaior 45 7 15 090 Vilasantar 47 4 15 092 Vimianzo 524 37 15 093 Zas 294 20 Total provincial 65.510 6.872 Fonte: Consellería de Traballo. Galicia. Informe do paro rexistrado

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

De 25 e máis anos 2.065 281 364 654 1.215 621 269 282 385 118 104 527 213 460 281 412

Total 2.277 308 384 741 1.282 648 286 288 382 128 104 558 215 473 295 444

Ano 2007 Menores de De 25 e 25 anos máis anos 258 2.019 36 272 27 357 69 672 99 1.183 64 584 27 258 24 264 22 359 15 113 12 92 53 506 23 193 56 417 37 258 53 391

646

632

60

573

403 620 1.157 251 613 127 685 5.497 77 77 40 789 53 158 194 162 241 355 217 37 43 487 274 58.638

463 692 1.243 267 683 150 692 5.575 73 80 41 822 58 167 183 161 219 383 241 41 43 491 265 61.635

65 74 148 32 62 19 39 563 7 7 6 75 6 13 14 14 16 39 32 6 3 32 18 5.840

398 618 1.095 235 621 131 654 5.012 66 73 35 748 52 154 170 147 203 344 209 35 40 459 248 55.795

251


6b Paro rexistrado por grupos de idade. Lugo

Total 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

252

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto

94 74 77 40 117 104 165 123 73 390 92 193 93 65 209 417 150 174 46 161 396 131 229 103 76 129 66 5.248 74 186 1.176 189 22 35 12 51 39 173 119 150 68 53 94 50 85 53 68 54 224 81 386 63 28 39

Ano 2006 Menores de 25 anos 11 9 7 7 14 15 18 14 10 59 9 22 15 3 31 47 21 18 3 13 43 25 29 17 9 18 14 664 12 30 137 24 3 3 1 5 3 27 13 13 11 8 11 3 11 3 8 6 24 12 52 4 4 4

De 25 e máis anos 83 65 69 33 102 89 147 110 63 331 83 171 78 62 178 369 128 157 43 148 352 106 200 86 67 111 53 4.584 62 156 1.039 166 19 32 12 46 36 146 106 137 58 45 84 47 74 50 61 48 200 69 334 59 24 35

Total 83 62 65 35 94 93 147 117 70 388 70 195 68 57 182 384 130 163 51 138 373 124 201 90 62 114 70 4.911 51 155 1.101 167 25 33 16 42 40 156 109 127 65 56 86 35 81 53 65 55 197 80 385 59 25 41

Ano 2007 Menores de 25 anos 9 6 5 5 11 11 16 13 6 61 8 20 9 4 28 39 16 18 3 11 46 18 24 13 8 11 12 645 6 17 129 12 3 4 1 5 3 22 12 11 8 4 9 3 8 5 8 7 21 12 49 2 3 3

De 25 e máis anos 74 56 60 30 83 82 131 104 64 327 62 175 59 53 154 345 114 145 47 127 327 106 177 77 54 103 58 4.266 45 138 971 154 22 29 15 37 37 134 97 116 58 52 78 32 73 48 57 48 176 68 336 56 22 38

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Ano 2006 Menores de 25 Total anos 27 055 Samos 48 7 27 057 Sarria 732 81 27 058 Saviñao, O 241 24 27 059 Sober 110 15 27 060 Taboada 167 11 27 061 Trabada 34 4 27 062 Triacastela 38 7 27 063 Valadouro, O 80 7 27 064 Vicedo, O 91 12 27 065 Vilalba 759 75 27 066 Viveiro 851 109 27 021 Xermade 61 10 27 025 Xove 129 19 Total provincial 16.144 1.974 Fonte: Consellería de Traballo. Galicia. Informe do paro rexistrado

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

De 25 e máis anos 41 652 216 95 156 30 31 73 80 684 742 51 110 14.170

Total 47 708 226 102 145 30 33 71 82 723 795 66 115 14.978

Ano 2007 Menores de 25 anos 4 75 19 11 10 6 3 6 10 68 91 8 19 1.771

De 25 e máis anos 42 632 207 91 135 25 30 65 72 655 704 58 96 13.207

253


6c Paro rexistrado por grupos de idade. Ourense

Total 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

254

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017 019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil

226 89 56 86 69 140 67 344 804 29 28 77 157 73 50 44 108 75 905 174 78 84 59 455 55 28 179 56 169 63 94 48 125 92 33 86 126 48 122 197 52 212 95 106 64 38 264 85 136 145 7.274 66 175 23

Ano 2006 Menores de 25 anos 27 14 3 7 6 8 2 37 98 1 3 7 9 8 3 2 6 12 101 12 7 5 9 44 6 2 21 12 6 5 8 3 11 6 3 8 11 2 12 27 5 27 9 11 5 3 15 5 13 11 820 9 7 3

De 25 e máis anos 199 75 53 79 63 131 65 307 706 28 25 71 148 65 47 42 101 63 804 162 71 79 50 412 49 26 158 44 163 58 86 45 114 86 30 78 115 46 110 170 47 185 86 95 59 34 249 81 123 134 6.454 58 168 20

Ano 2007 Menores de De 25 e Total 25 anos máis anos 227 24 203 90 13 77 50 3 46 69 6 63 83 6 77 127 12 115 61 1 60 300 33 267 753 86 667 26 1 25 22 2 20 77 6 72 138 4 133 69 5 65 46 3 44 40 2 38 107 5 102 66 11 55 851 90 760 172 11 161 73 5 68 82 4 79 65 3 61 421 36 385 50 4 46 17 0 17 167 20 147 68 9 59 146 6 141 65 8 57 84 8 76 49 3 46 108 8 100 82 5 77 26 3 23 89 7 82 108 10 98 40 2 38 128 8 121 179 21 158 47 3 45 206 27 178 89 8 81 96 8 88 59 5 54 30 3 28 249 15 235 82 3 79 128 11 117 138 8 131 6.625 688 5.937 59 5 54 184 5 180 19 2 17

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Ano 2006 Menores de 25 Total anos 32 058 Pereiro de Aguiar, O 258 28 32 059 Peroxa, A 93 14 32 060 Petín 78 7 32 061 Piñor 63 5 32 063 Pobra de Trives, A 154 13 32 064 Pontedeva 38 1 32 062 Porqueira 53 5 32 065 Punxín 53 3 32 066 Quintela de Leirado 51 6 32 067 Rairiz de Veiga 73 7 32 068 Ramirás 110 7 32 069 Ribadavia 421 41 32 071 Riós 108 6 32 072 Rúa, A 272 33 32 073 Rubiá 65 8 32 074 San Amaro 83 4 32 075 San Cibrao das Viñas 208 29 32 076 San Cristovo de Cea 105 8 32 070 San Xoán de Río 28 1 32 077 Sandiás 77 6 32 078 Sarreaus 82 6 32 079 Taboadela 94 12 32 080 Teixeira, A 16 2 32 081 Toén 153 17 32 082 Trasmiras 133 7 32 083 Veiga, A 40 2 32 084 Verea 79 5 32 085 Verín 1.098 119 32 086 Viana do Bolo 230 18 32 087 Vilamarín 85 10 32 088 Vilamartín de Valdeorras 102 10 32 089 Vilar de Barrio 121 8 32 090 Vilar de Santos 52 3 32 091 Vilardevós 200 12 32 092 Vilariño de Conso 37 4 32 032 Xinzo de Limia 724 66 32 036 Xunqueira de Ambía 61 3 32 037 Xunqueira de Espadanedo 60 8 Total provincial 20.287 2.057 Fonte: Consellería de Traballo. Galicia. Informe do paro rexistrado

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

De 25 e máis anos 230 80 71 58 141 37 48 50 45 66 104 380 102 239 58 79 179 97 27 71 77 82 14 136 126 38 74 978 212 75 93 114 48 188 33 658 57 52 18.230

Ano 2007 Menores de De 25 e Total 25 anos máis anos 246 19 227 75 10 65 72 6 66 49 3 45 147 10 138 39 2 37 45 4 41 48 2 46 47 4 42 93 6 87 96 7 89 393 38 355 111 9 102 234 21 213 61 3 58 75 4 71 194 19 176 100 8 92 28 2 26 62 4 58 65 4 61 96 11 85 13 1 12 140 14 127 121 9 112 37 1 35 76 3 74 1.203 116 1.087 207 12 194 75 8 67 90 7 83 109 7 101 39 3 37 196 9 188 32 4 29 745 73 673 74 5 69 55 6 49 19.015 1.753 17.261

255


6d Paro rexistrado por grupos de idade. Pontevedra

Total 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

256

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 043 042 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A (1) Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponte Caldelas Ponteareas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

85 213 598 170 690 604 847 129 1.927 336 280 77 234 127 131 304 37 1.126 125 150 785 815 557 248 797 145 1.379 268 264 1.300 300 22 257 973 334 829 190 274 757 398 1.514 212 4.780 1.270 162 1.911 254 107 406 508 606 833 293 497

Ano 2006 Menores de 25 anos 17 28 85 23 96 84 125 15 215 32 34 11 31 16 17 36 8 136 13 21 109 112 89 38 107 20 193 30 34 179 49 2 39 120 47 106 36 34 110 36 209 32 594 177 18 205 34 18 57 56 72 100 44 47

De 25 e máis anos 68 185 513 146 594 520 722 114 1.712 304 245 66 204 111 115 267 29 990 113 130 676 703 468 210 690 126 1.187 238 229 1.121 250 20 217 853 287 723 155 241 648 362 1.305 180 4.186 1.093 144 1.706 221 89 349 452 534 733 249 450

Total 68 183 534 162 628 587 773 130 1.835 305 225 69 195 119 126 276 32 1.049 104 158 714 770 535 252 742 139 1.368 245 220 1.265 266 21 255 901 308 781 171 241 749 381 1.469 191 4.504 1.191 143 1.698 239 84 402 470 577 767 259 472

Ano 2007 Menores de 25 De 25 e anos máis anos 13 55 22 161 66 468 20 142 67 561 77 510 106 667 10 120 174 1.661 31 273 31 195 6 63 28 167 8 111 15 111 25 250 5 27 119 930 10 94 17 140 85 629 96 675 76 459 42 210 85 658 17 122 179 1.189 21 224 26 195 154 1.111 40 226 1 20 38 218 99 803 34 274 100 681 23 148 22 219 94 655 36 345 178 1.291 25 166 505 3.999 146 1.046 18 125 151 1.547 27 212 13 71 48 354 41 429 58 518 77 690 31 229 42 430

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Ano 2006 Menores de 25 Total anos 36 054 Tomiño 900 105 36 055 Tui 1.187 156 36 056 Valga 429 53 36 057 Vigo 20.473 2.156 36 059 Vila de Cruces 225 29 36 058 Vilaboa 382 43 36 060 Vilagarcía de Arousa 2.574 339 36 061 Vilanova de Arousa 733 94 Total provincial 59.334 7.170 Fonte: Consellería de Traballo. Galicia. Informe do paro rexistrado

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

De 25 e máis anos 795 1.030 376 18.317 196 339 2.234 639 52.164

Total 872 1.168 379 18.519 194 332 2.468 639 54.919

Ano 2007 Menores de 25 De 25 e anos máis anos 103 769 134 1.035 47 332 1.683 16.836 19 175 38 295 294 2.174 83 556 5.875 49.043

257


7a Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. A Coruña. Curso 2007-2008. Datos provisionais

Alumnos Centros en Educación Educación Educación Postfuncionamento secundaria infantil primaria obrigatoria obrigatoria 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043

15 15 15 15 15 15 15

044 045 046 047 048 049 050

258

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero

Ensinos para adultos de Educación Profesores niveis I, II especial e III 0 0 46 0 0 230 0 0 8 0 0 53 56 0 305 0 0 119 0 0 31 0 0 61 47 10 246 0 0 37 0 0 271 0 0 67 0 0 64

2 12 1 2 13 4 2 3 5 1 16 3 5

91 712 11 122 698 118 39 102 306 37 530 95 141

192 1.138 39 199 1.276 242 110 195 738 64 968 160 261

105 503 0 145 846 228 86 162 664 155 632 121 222

0 170 0 0 423 274 0 46 750 6 316 78 0

2

61

165

153

0

0

0

55

1 5 12 1 17 2 5 3 3 7 3 1 1 2 1 6 88 11 4 2 4 9 37 4 1 0 6 3 2

43 126 525 33 743 78 76 141 161 238 80 11 21 18 26 141 5.880 959 86 48 32 289 1.763 112 22 0 174 63 86

84 281 973 55 1.390 166 149 251 281 474 206 44 48 0 43 365 11.708 1.502 199 79 64 587 3.423 231 82 0 397 132 188

0 236 640 0 1.080 143 111 168 249 546 142 0 0 0 0 249 8.298 835 175 92 0 465 2.523 185 72 0 332 116 154

0 10 312 0 669 48 0 0 250 527 0 0 0 0 0 21 9.469 942 185 0 0 303 3.023 0 0 0 108 0 10

0 0 25 0 64 23 0 0 10 51 0 0 0 0 0 0 879 63 328 0 0 28 364 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0

13 81 237 14 411 67 54 55 121 182 55 9 13 2 13 103 3.123 377 98 35 18 216 1.191 64 32 0 112 41 49

4

103

244

175

0

0

0

79

1 3 4 4 3 1 1

13 74 187 56 126 16 34

34 191 325 110 202 55 101

0 163 346 89 131 0 81

0 0 154 0 0 0 9

0 0 23 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 62 124 40 53 12 30

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Alumnos Centros en Educación Educación Educación Postfuncionamento secundaria infantil primaria obrigatoria obrigatoria 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

051 053 052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Ensinos para adultos de Educación Profesores niveis I, II especial e III 16 0 89 8 0 142 0 0 69 32 10 396 0 0 70 0 0 96 55 0 246 0 0 363 23 0 191 0 0 79 21 0 79 29 0 71 0 0 14 0 0 4 0 0 157 0 0 49

Mugardos 5 106 254 210 112 Muros 9 202 418 310 159 Muxía 5 107 197 182 3 Narón 13 876 1.500 925 397 Neda 3 73 169 161 86 Negreira 4 155 317 238 138 Noia 6 352 812 698 483 Oleiros 9 832 1.628 1.152 449 Ordes 10 303 555 390 352 Oroso 3 208 328 232 4 Ortigueira 5 96 224 210 93 Outes 6 97 209 189 7 Oza dos Ríos 1 46 56 0 0 Paderne 3 40 0 0 0 Padrón 12 225 426 322 306 Pino, O 4 77 156 136 0 Pobra do 10 228 475 359 227 0 0 136 Caramiñal, A 15 068 Ponteceso 4 97 186 196 139 19 0 102 15 069 Pontedeume 10 211 494 471 270 29 0 186 15 070 Pontes de García 8 177 393 413 281 8 2 199 Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 10 241 411 359 130 0 0 127 15 072 Rianxo 5 271 565 376 118 0 0 146 15 073 Ribeira 17 788 1.589 1.227 861 98 0 452 15 074 Rois 6 102 164 112 13 0 0 51 15 075 Sada 6 250 517 366 153 35 34 157 15 076 San 1 42 102 134 0 0 0 37 Sadurniño 15 077 Santa Comba 5 185 460 315 235 24 0 148 15 078 Santiago de 61 2.786 5.519 4.478 8.159 1.131 135 1.825 Compostela 15 079 Santiso 2 18 45 0 0 0 0 14 15 080 Sobrado 1 21 62 0 0 0 0 15 15 081 Somozas, As 1 17 35 0 0 0 0 8 15 082 Teo 6 390 797 461 131 0 0 167 15 083 Toques 1 17 44 0 0 0 0 9 15 084 Tordoia 3 38 100 82 0 0 0 33 15 085 Touro 3 54 156 153 0 0 0 45 15 086 Trazo 4 39 100 117 0 0 0 42 15 088 Val do Dubra 3 79 158 146 0 0 0 51 15 087 Valdoviño 2 125 187 151 0 0 0 58 15 089 Vedra 2 53 171 183 0 0 0 47 15 091 Vilarmaior 2 15 8 0 0 0 0 2 15 090 Vilasantar 1 14 33 0 0 0 0 8 15 092 Vimianzo 7 122 254 251 170 5 0 101 15 093 Zas 3 83 230 227 149 0 0 96 Total 615 25.905 50.915 37.750 31.728 3.494 571 15.165 provincial Fonte: Información subministrada directamente pola Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Nota: en educación postobrigatoria inclúense o bacharelato ordinario e para adultos, os ciclos formativos de grao medio e superior ordinarios e para adultos, e os programas de garantía social. Nos profesores contabilízanse tanto os que imparten docencia como os que non a imparten pero realizan actividades no centro. Non se inclúen os datos correspondentes aos centros que imparten educación infantil de 0 a 2 anos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

259


7b Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. Lugo. Curso 2007-2008. Datos provisionais

Alumnos Centros en Educación Educación Educación Postfuncionamento secundaria infantil primaria obrigatoria obrigatoria 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017

27 018 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031

27 032 27 033 27 034 27 035 27 037 27 038 27 039 27 27 27 27 27 27

260

040 041 042 043 044 045

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro

Ensinos para adultos de Educación Profesores niveis I, II especial e III 0 0 20 0 0 29 0 0 11 0 0 12 0 0 32 0 0 16 0 0 70 0 0 17 0 0 10 74 0 184 0 0 12 0 0 84 0 0 36 0 0 23 0 0 67 28 0 136 0 0 13 0 0 42

2 2 1 1 1 2 3 3 1 4 1 3 1 3 4 5 1 3

26 26 28 16 23 31 31 43 20 167 19 88 36 15 69 137 21 60

70 49 65 47 80 72 87 88 40 345 55 188 82 50 151 342 71 145

32 105 0 23 85 0 115 0 0 313 0 207 96 25 130 326 0 115

0 0 0 0 0 0 154 0 0 458 0 168 0 0 60 157 0 0

1

4

16

23

0

0

0

16

4

39

93

114

58

0

0

55

7 1 3 2 1 2 2 43 2 3

280 39 70 33 10 38 33 2.326 38 64

538 129 175 82 26 83 74 4.694 91 129

346 120 194 71 16 101 0 3.733 139 183

225 0 65 0 0 0 0 3.937 61 111

26 0 0 0 0 0 0 338 0 0

0 0 0 0 0 0 0 65 0 0

171 37 75 36 9 35 17 1.437 50 77

11

403

861

813

765

88

19

352

3 1

76 2

188 15

220 0

106 0

47 0

0 0

85 3

1

4

27

33

0

0

0

21

1

2

5

0

0

0

0

2

1 1

15 3

36 9

0 0

0 0

0 0

0 0

8 3

2

43

88

0

0

114

0

22

2 1 1 1 3

43 19 10 20 34

110 33 55 45 101

93 0 25 0 95

49 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

49 10 15 12 40

2

8

25

30

0

0

0

19

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Alumnos Centros en Educación Educación Educación Postfuncionamento secundaria infantil primaria obrigatoria obrigatoria

Ensinos para adultos de Educación Profesores niveis I, II especial e III

27 047 Pobra do 1 9 33 0 0 0 0 9 Brollón, A 27 046 Pol 1 17 43 0 0 0 0 8 27 048 Pontenova, A 2 36 73 122 43 0 0 46 27 049 Portomarín 1 25 53 12 0 0 0 17 27 050 Quiroga 2 42 108 108 49 0 0 47 27 056 Rábade 3 56 113 293 75 0 0 66 27 051 Ribadeo 5 266 447 353 363 32 0 191 27 052 Ribas de Sil 1 8 21 0 0 0 0 4 27 053 Ribeira de 1 4 9 0 0 0 0 4 Piquín 27 054 Riotorto 1 20 25 0 0 0 0 6 27 055 Samos 1 9 32 14 0 0 0 10 27 057 Sarria 7 291 567 555 416 65 0 219 27 058 Saviñao, O 2 46 118 98 0 0 0 38 27 059 Sober 2 17 30 0 27 0 0 12 27 060 Taboada 1 44 91 73 5 0 0 31 27 061 Trabada 1 16 21 0 0 0 0 6 27 062 Triacastela 1 8 35 10 0 0 0 10 27 063 Valadouro, O 1 19 56 0 0 0 0 13 27 064 Vicedo, O 1 23 59 0 0 0 0 11 27 065 Vilalba 9 299 527 553 397 28 0 212 27 066 Viveiro 11 333 726 673 552 48 0 259 27 021 Xermade 1 18 61 0 0 0 0 10 27 025 Xove 2 66 108 83 15 0 0 36 Total 201 6.184 13.111 10.868 8.316 888 84 4.735 provincial Fonte: Información subministrada directamente pola Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Nota: en educación postobrigatoria inclúense o bacharelato ordinario e para adultos, os ciclos formativos de grao medio e superior ordinarios e para adultos, e os programas de garantía social. Nos profesores contabilízanse tanto os que imparten docencia como os que non a imparten pero realizan actividades no centro. Non se inclúen os datos correspondentes aos centros que imparten educación infantil de 0 a 2 anos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

261


7c Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. Ourense. Curso 2007-2008. Datos provisionais

Alumnos

32 32 32 32 32 32 32 32 32

001 002 003 004 005 006 007 008 009

32 32 32 32 32 32 32 32 32

010 011 012 013 014 015 016 018 017

32 32 32 32 32 32 32 32

019 020 022 021 023 024 025 029

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052

32 053 32 054 32 055

262

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz

Ensinos Centros en Educación para Educación Educación PostEducación Profesores funcionamento secundaria adultos de infantil primaria obrigatoria especial obrigatoria niveis I, II e III 2 120 220 197 49 0 0 70 1 22 48 0 0 0 0 10 1 15 18 0 0 0 0 5 1 10 16 0 0 0 0 5 1 4 14 0 0 0 0 5 2 17 51 134 52 0 0 47 1 3 30 0 0 0 0 7 3 216 347 0 0 0 0 50 7

375

869

621

359

50

0

230

0 1 1 1 0 1 1 1

0 4 7 12 0 7 3 15

0 20 12 34 0 10 16 33

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 4 5 0 4 4 10

3

14

65

56

10

0

0

31

5 1 1 1 1 3 1

315 12 14 27 14 154 14

695 33 35 22 52 266 37

564 0 0 0 69 345 0

329 0 0 0 0 130 0

48 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

207 7 5 6 24 113 5

1

2

6

0

0

0

0

2

2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1

58 11 16 20 0 9 17 8 8 6 8 2 20 61 3 46 11 18 7 5 24 3

131 41 40 33 0 29 49 22 0 26 29 8 35 152 15 90 16 46 23 19 30 27

186 17 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 191 0 78 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 12 8 6 0 6 24 4 1 5 6 1 8 66 5 33 7 9 6 5 9 5

1

21

36

0

0

0

0

7

1 55 1

9 2.783 11

40 5.636 0

0 5.151 0

0 4.525 0

0 760 0

0 68 0

9 1.800 1

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Alumnos Ensinos Centros en Educación para Educación Educación PostEducación Profesores funcionamento secundaria adultos de infantil primaria obrigatoria especial obrigatoria niveis I, II e III 1 32 73 62 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

32 056 Padrenda 32 057 Parada de Sil 32 058 Pereiro de Aguiar, 4 128 223 65 0 136 0 49 O 32 059 Peroxa, A 1 5 27 0 0 0 0 7 32 060 Petín 0 0 0 0 0 0 0 0 32 061 Piñor 0 0 0 0 0 0 0 0 32 063 Pobra de Trives, A 2 37 85 126 53 0 0 48 32 064 Pontedeva 0 0 0 0 0 0 0 0 32 062 Porqueira 0 0 0 0 0 0 0 0 32 065 Punxín 1 10 4 0 0 0 0 1 32 066 Quintela 0 0 0 0 0 0 0 0 de Leirado 32 067 Rairiz de Veiga 1 10 49 0 0 0 0 11 32 068 Ramirás 1 21 36 0 0 0 0 9 32 069 Ribadavia 4 113 239 344 169 38 0 138 32 071 Riós 1 13 44 0 0 0 0 11 32 072 Rúa, A 3 120 235 309 120 0 0 93 32 073 Rubiá 1 12 31 0 0 0 0 6 32 074 San Amaro 1 7 19 0 0 0 0 4 32 075 San Cibrao 2 25 0 0 0 0 0 3 das Viñas 32 076 San Cristovo 1 31 83 60 0 0 0 29 de Cea 32 070 San Xoán de Río 1 5 4 0 0 0 0 1 32 077 Sandiás 1 12 27 0 0 0 0 5 32 078 Sarreaus 1 11 28 0 0 0 0 6 32 079 Taboadela 1 10 0 0 0 0 0 1 32 080 Teixeira, A 0 0 0 0 0 0 0 0 32 081 Toén 1 18 34 0 0 0 0 7 32 082 Trasmiras 0 0 0 0 0 0 0 0 32 083 Veiga, A 1 6 19 0 0 0 0 4 32 084 Verea 0 0 0 0 0 0 0 0 32 085 Verín 9 359 748 776 419 53 0 259 32 086 Viana do Bolo 2 42 96 128 42 0 0 46 32 087 Vilamarín 1 0 0 0 111 0 0 23 32 088 Vilamartín 1 13 43 0 0 0 0 8 de Valdeorras 32 089 Vilar de Barrio 1 12 26 0 0 0 0 5 32 090 Vilar de Santos 1 6 0 0 0 0 0 1 32 091 Vilardevós 1 10 41 0 0 0 0 9 32 092 Vilariño de Conso 1 4 24 0 0 0 0 4 32 032 Xinzo de Limia 4 234 532 578 295 44 0 183 32 036 Xunqueira de 1 16 35 0 0 0 0 7 Ambía 32 037 Xunqueira 1 5 11 0 0 0 0 4 de Espadanedo Total provincial 181 5.908 12.338 10.124 6.764 1.129 68 3.968 Fonte: Información subministrada directamente pola Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Nota: en educación postobrigatoria inclúense o bacharelato ordinario e para adultos, os ciclos formativos de grao medio e superior ordinarios e para adultos, e os programas de garantía social. Nos profesores contabilízanse tanto os que imparten docencia como os que non a imparten pero realizan actividades no centro. Non se inclúen os datos correspondentes aos centros que imparten educación infantil de 0 a 2 anos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

263


7d Centros, alumnos e profesores no ensino non universitario de réxime xeral. Pontevedra. Curso 2007-2008. Datos provisionais

Alumnos Centros en Educación Educación Educación Postfuncionamento secundaria infantil primaria obrigatoria obrigatoria 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031

36 36 36 36 36 36

032 033 034 035 036 037

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

041 042 043 044 038 039 040 045 046 047

264

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz MondarizBalneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro

Ensinos para Educación Profesores adultos de especial niveis I, II e III 0 0 16 0 0 20 7 0 143 0 0 44 42 0 190 0 0 156 44 0 231 0 0 15 133 0 426 0 0 91 0 0 41 0 0 7 0 0 46 0 0 18 0 0 16 0 0 47 0 0 7 107 0 293 0 0 55

1 1 8 4 6 9 11 2 13 3 4 1 3 1 1 2 1 10 3

32 48 215 62 269 280 381 40 815 123 89 22 61 40 32 76 14 458 67

79 99 526 140 580 637 836 68 1.523 238 144 31 152 95 68 177 33 948 129

39 41 372 99 437 513 734 0 1.043 254 125 0 80 35 38 140 0 738 136

0 0 149 9 312 291 391 0 552 105 0 0 0 0 0 0 0 413 34

1

31

68

0

0

0

0

12

9 8 10 4 9 2 14 4 3 11 2

392 310 288 159 445 34 662 143 95 460 88

659 600 572 276 862 70 1.335 253 218 824 171

511 425 474 182 839 0 968 170 162 579 158

168 148 435 105 474 0 546 15 0 320 0

0 0 53 0 85 430 41 0 0 97 0

0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

184 161 201 76 278 23 366 73 62 265 49

2

41

93

106

105

0

0

29

4 10 6 14 2

106 453 88 419 71

191 963 175 854 118

143 771 188 680 0

8 276 160 392 0

0 10 0 78 0

0 0 0 32 0

49 239 77 272 21

2

64

101

99

0

0

0

35

16 12 4 1 48 13 3 18 2 1

364 722 109 91 2.535 513 52 665 129 43

704 1.352 245 142 4.950 1.168 146 1.346 236 118

489 966 293 97 3.822 822 113 959 142 87

217 540 67 0 3.990 436 0 759 7 0

0 0 0 0 782 157 0 71 0 0

4 0 0 0 103 29 0 0 0 0

182 354 87 45 1.476 315 40 442 54 33

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Alumnos Ensinos para Educación Profesores adultos de especial niveis I, II e III 0 0 0 66

Centros en Educación Educación Educación Postfuncionamento secundaria infantil primaria obrigatoria obrigatoria

36 048 Rosal, O 2 145 258 290 36 049 Salceda de 3 210 384 297 0 0 0 91 Caselas 36 050 Salvaterra 5 219 381 261 95 0 0 109 de Miño 36 051 Sanxenxo 10 461 893 661 308 12 0 242 36 052 Silleda 6 204 387 375 187 44 0 123 36 053 Soutomaior 3 236 496 393 31 0 0 98 36 054 Tomiño 7 329 679 503 160 0 0 177 36 055 Tui 13 556 1.131 793 302 79 0 302 36 056 Valga 4 138 296 256 142 0 0 106 36 057 Vigo 141 7.823 15.320 11.155 11.787 871 178 4.156 36 059 Vila de Cruces 4 82 212 194 105 0 0 89 36 058 Vilaboa 3 130 255 154 11 0 0 68 36 060 Vilagarcía 22 1.017 2.049 1.452 1.201 139 45 564 de Arousa 36 061 Vilanova 10 243 534 343 174 0 15 156 de Arousa Total 552 24.489 48.588 36.196 25.927 3.282 421 13.709 provincial Fonte: Información subministrada directamente pola Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Nota: en educación postobrigatoria inclúense o bacharelato ordinario e para adultos, os ciclos formativos de grao medio e superior ordinarios e para adultos, e os programas de garantía social. Nos profesores contabilízanse tanto os que imparten docencia como os que non a imparten pero realizan actividades no centro. Non se inclúen os datos correspondentes aos centros que imparten educación infantil de 0 a 2 anos.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

265


8a Eleccións ao Congreso de deputados. A Coruña. Marzo 2008

Votantes

Brancos e nulos

5.152 3.740 19.193 14.715 2.025 1.569 4.762 3.739 22.681 15.287 5.668 4.138 4.161 3.131 5.652 4.176 11.115 8.558 2.106 1.541 15.214 11.157 3.768 3.110 5.831 4.230 4.393 3.383 2.855 2.127 5.123 3.913 18.265 13.323 1.279 940 25.455 18.961 4.041 2.727 4.402 3.139 4.848 3.519 6.318 4.544 6.478 5.006 4.971 3.875 1.252 884 2.089 1.449 1.517 1.282 1.524 1.157 6.616 5.147 203.589 151.383 21.703 16.127 3.720 2.750 2.631 2.199 3.192 2.280 12.363 8.936 63.533 44.679 4.150 2.840 2.477 1.798 1.412 1.059 9.517 7.736 2.968 2.278 3.259 2.463 5.693 4.375 1.533 1.199 4.448 3.004 7.044 5.077 2.738 1.931 4.524 3.449 1.288 935 2.133 1.327 4.946 3.645 8.346 6.104 4.767 3.853

96 314 17 58 270 78 47 89 198 36 182 65 108 46 34 57 308 15 288 50 31 61 82 60 76 11 14 19 23 67 3.249 344 59 26 27 180 1.039 55 31 18 91 31 37 91 18 22 94 23 61 8 22 80 90 56

Censo 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

266

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 053 052

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros Muxía

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG Outras -PSOE 3.644 1.822 1.245 477 100 14.401 6.364 5.367 1.969 701 1.552 828 543 164 17 3.681 1.656 1.494 447 84 15.017 5.635 7.036 1.978 368 4.060 1.833 1.365 800 62 3.084 1.591 1.137 330 26 4.087 2.078 1.467 435 107 8.360 3.787 3.501 808 264 1.505 722 572 180 31 10.975 4.825 4.084 1.830 236 3.045 1.849 856 311 29 4.122 1.948 1.554 484 136 3.337 1.810 1.124 372 31 2.093 886 831 313 63 3.856 1.699 1.792 326 39 13.015 4.990 5.905 1.522 598 925 296 484 126 19 18.673 7.400 7.593 3.410 270 2.677 1.143 1.190 300 44 3.108 1.383 1.232 444 49 3.458 1.623 1.448 306 81 4.462 1.980 1.770 635 77 4.946 1.986 2.215 653 92 3.799 1.747 1.556 444 52 873 517 275 73 8 1.435 811 395 220 9 1.263 750 396 97 20 1.134 356 482 268 28 5.080 2.571 1.842 632 35 148.134 58.848 67.302 15.744 6.240 15.783 5.363 7.965 1.935 520 2.691 1.431 861 359 40 2.173 1.029 694 422 28 2.253 833 1.202 192 26 8.756 2.896 3.893 1.547 420 43.640 18.307 19.169 3.847 2.317 2.785 1.419 929 407 30 1.767 796 657 296 18 1.041 568 354 99 20 7.645 3.863 2.833 857 92 2.247 1.070 944 200 33 2.426 1.235 877 286 28 4.284 2.005 1.590 612 77 1.181 573 472 104 32 2.982 1.747 825 387 23 4.983 2.398 1.424 1.101 60 1.908 765 839 291 13 3.388 1.699 1.241 350 98 927 499 207 213 8 1.305 519 616 147 23 3.565 1.312 1.556 505 192 6.014 2.578 2.313 1.018 105 3.797 1.661 1.754 350 32

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Censo 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070

Votantes

Brancos e nulos

Total

Votos obtidos polas candidaturas PSdG PP BNG Outras -PSOE 8.442 8.553 2.169 802 1.256 1.496 423 154 2.143 1.721 417 65 4.352 3.572 1.313 204 8.246 8.464 1.861 865 3.625 2.783 1.278 132 1.860 1.453 514 114 2.490 1.691 426 64 2.585 1.474 569 84 1.089 708 198 23 821 920 128 37 2.843 2.121 834 91 1.876 808 353 55 2.690 2.466 1.107 111 2.059 1.421 519 49 2.210 2.176 799 163

Narón 30.920 20.437 471 19.966 Neda 4.920 3.386 57 3.329 Negreira 5.756 4.402 56 4.346 Noia 12.498 9.588 147 9.441 Oleiros 25.817 19.861 425 19.436 Ordes 10.447 7.968 150 7.818 Oroso 5.350 4.024 83 3.941 Ortigueira 6.535 4.753 82 4.671 Outes 6.588 4.779 67 4.712 Oza dos Ríos 2.846 2.058 40 2.018 Paderne 2.474 1.940 34 1.906 Padrón 7.700 5.991 102 5.889 Pino, O 4.190 3.139 47 3.092 Pobra do Caramiñal, A 8.324 6.471 97 6.374 Ponteceso 5.644 4.114 66 4.048 Pontedeume 7.234 5.454 106 5.348 Pontes de García 10.102 7.208 139 7.069 1.899 3.385 1.575 210 Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 8.248 6.094 82 6.012 2.751 2.366 785 110 15 072 Rianxo 9.824 7.665 111 7.554 2.853 3.117 1.449 135 15 073 Ribeira 21.801 15.435 230 15.205 8.093 4.573 2.207 332 15 074 Rois 4.375 3.516 54 3.462 2.092 915 418 37 15 075 Sada 11.426 8.714 163 8.551 3.687 3.524 1.092 248 15 076 San Sadurniño 2.854 2.002 15 1.987 860 624 467 36 15 077 Santa Comba 8.923 6.671 104 6.567 3.485 2.364 652 66 15 078 Santiago de Compostela 77.730 58.690 1.302 57.388 26.153 21.074 7.609 2.552 15 079 Santiso 1.847 1.389 27 1.362 687 415 246 14 15 080 Sobrado 2.001 1.576 27 1.549 915 440 179 15 15 081 Somozas, As 1.238 943 12 931 698 185 40 8 15 082 Teo 14.453 11.357 228 11.129 4.963 3.916 1.879 371 15 083 Toques 1.275 992 49 943 556 274 103 10 15 084 Tordoia 3.853 2.954 32 2.922 1.807 828 267 20 15 085 Touro 3.692 2.842 47 2.795 1.608 787 384 16 15 086 Trazo 3.136 2.350 27 2.323 1.331 770 189 33 15 088 Val do Dubra 3.949 2.844 37 2.807 1.459 877 443 28 15 087 Valdoviño 6.182 3.761 64 3.697 1.940 1.325 359 73 15 089 Vedra 4.386 3.360 38 3.322 1.766 1.117 371 68 15 091 Vilarmaior 1.173 851 18 833 435 281 101 16 15 090 Vilasantar 1.302 1.007 9 998 486 164 341 7 15 092 Vimianzo 6.938 5.357 56 5.301 2.249 2.012 1.002 38 15 093 Zas 4.727 3.637 32 3.605 1.702 958 918 27 Total provincial 1.068.433 747.463 14.015 733.448 316.688 304.398 88.830 23.532 Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior Nota: a suma dos datos municipais non coinciden co total provincial, xa que nestes totais se inclúe o Censo de Residentes Ausentes

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

267


8b Eleccións ao Congreso de deputados. Lugo. Marzo 2008

Censo 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

268

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto

2.746 1.911 2.224 1.482 2.697 2.879 2.927 3.159 1.551 7.036 2.586 4.983 2.837 1.657 4.116 7.772 3.692 4.759 1.198 4.229 8.290 4.009 5.297 2.906 1.948 2.734 2.246 77.202 1.572 4.087 16.262 3.544 805 1.423 192 1.281 1.147 4.285 3.457 2.818 2.006 1.562 3.245 1.270 2.010 1.694 2.601 1.662 3.444 1.415 8.224 1.060 684 1.436

Votantes 1.831 1.576 1.641 1.221 1.972 2.319 2.102 2.472 1.295 5.286 2.014 3.680 2.114 1.049 3.408 5.926 2.695 3.719 943 3.086 6.527 3.509 3.933 2.364 1.567 1.983 1.860 58.862 1.280 2.885 12.171 2.814 618 985 116 939 933 3.410 2.933 2.144 1.604 1.145 2.353 965 1.487 1.370 2.119 1.201 2.750 1.086 6.413 835 541 1.129

Brancos e nulos 36 22 18 11 23 32 25 58 13 97 32 75 29 10 48 103 32 69 13 40 125 35 62 32 20 30 26 1.197 12 43 244 35 7 3 0 8 6 48 36 19 14 19 47 10 17 28 34 25 43 21 116 10 4 14

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG -PSOE 1.795 1.105 509 167 1.554 801 593 146 1.623 951 426 226 1.210 662 460 84 1.949 988 639 294 2.287 1.143 678 375 2.077 906 908 232 2.414 1.344 785 262 1.282 602 538 134 5.189 2.515 1.912 636 1.982 1.078 697 192 3.605 1.645 1.450 434 2.085 764 1.014 274 1.039 364 556 105 3.360 1.383 1.469 385 5.823 2.643 2.199 900 2.663 1.174 1.048 394 3.650 2.011 1.202 396 930 411 441 72 3.046 910 1.769 313 6.402 2.651 2.722 887 3.474 2.069 1.120 262 3.871 1.773 1.601 454 2.332 1.193 932 187 1.547 809 552 172 1.953 845 886 200 1.834 857 708 249 57.665 24.284 25.449 5.826 1.268 657 418 172 2.842 1.112 1.106 569 11.927 4.932 4.875 1.879 2.779 1.231 1.291 229 611 333 243 30 982 429 460 84 116 23 76 13 931 392 425 91 927 452 408 51 3.362 1.869 1.043 412 2.897 1.530 1.165 181 2.125 1.223 649 225 1.590 878 579 124 1.126 550 440 130 2.306 912 860 511 955 267 603 71 1.470 611 598 245 1.342 557 577 190 2.085 756 1.123 189 1.176 544 433 187 2.707 1.716 796 172 1.065 534 426 89 6.297 2.750 2.442 918 825 351 432 32 537 280 218 34 1.115 471 397 238

Outras 14 14 20 4 28 91 31 23 8 126 15 76 33 14 123 81 47 41 6 54 142 23 43 20 14 22 20 2.106 21 55 241 28 5 9 4 23 16 38 21 28 9 6 23 14 16 18 17 12 23 16 187 10 5 9

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Censo 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

055 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 021 025

Votantes

Brancos e nulos

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG -PSOE 1.224 478 637 97 8.335 3.386 3.842 915 3.284 1.881 1.065 305 2.040 1.288 487 240 2.205 1.006 833 334 997 580 300 105 572 276 270 20 1.561 772 547 222 1.386 772 448 148 9.806 5.661 2.967 1.027 10.052 4.126 4.395 1.173 1.412 756 464 175 2.498 1.396 760 297 245.518 110.312 102.693 26.743

Outras

Samos 1.616 1.230 6 12 Sarria 11.283 8.504 169 192 Saviñao, O 4.171 3.310 26 33 Sober 2.595 2.066 26 25 Taboada 3.065 2.225 20 32 Trabada 1.297 1.017 20 12 Triacastela 711 578 6 6 Valadouro, O 2.003 1.585 24 20 Vicedo, O 1.827 1.399 13 18 Vilalba 13.257 10.002 196 151 Viveiro 13.074 10.203 151 358 Xermade 2.094 1.430 18 17 Xove 3.112 2.541 43 45 Total provincial 346.534 249.534 4.016 5.770 Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior Nota: a suma dos datos municipais non coinciden co total provincial, xa que nestes totais se inclúe o Censo de Residentes Ausentes

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

269


8c Eleccións ao Congreso de deputados. Ourense. Marzo 2008

Censo 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

270

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017 019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil

4.809 2.086 1.027 2.181 1.077 1.993 1.772 6.839 10.613 467 1.106 965 2.568 1.386 1.075 1.022 1.425 1.439 11.325 3.111 1.746 1.112 1.484 5.162 1.343 634 2.873 1.200 1.909 1.201 1.118 927 1.338 1.747 552 1.488 1.659 951 1.903 2.718 982 2.744 1.393 2.082 1.043 957 2.789 1.718 2.222 1.499 87.436 1.481 1.954 688

Votantes 3.879 1.654 846 1.235 868 1.554 1.421 5.351 8.102 368 764 747 1.854 1.098 796 807 1.191 1.023 8.587 2.475 1.344 915 1.170 3.945 1.097 492 2.357 955 1.464 955 924 651 1.124 1.192 387 1.145 1.284 718 1.439 2.151 829 2.208 1.013 1.731 768 708 2.263 1.437 1.858 1.272 67.600 1.144 1.540 539

Brancos e nulos 54 21 12 10 5 14 16 63 100 3 5 14 18 9 8 6 11 8 156 18 5 3 17 51 9 2 37 14 11 11 10 7 8 11 6 10 24 6 13 22 11 17 15 14 7 5 28 14 16 17 1.313 13 12 6

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG Outras -PSOE 3.825 1.244 805 1.717 59 1.633 677 796 126 34 834 489 251 81 13 1.225 1.038 141 39 7 863 578 221 58 6 1.540 968 364 204 4 1.405 707 435 248 15 5.288 2.368 2.069 716 135 8.002 3.806 3.566 449 181 365 221 115 25 4 759 653 64 36 6 733 324 265 138 6 1.836 1.242 405 166 23 1.089 387 150 545 7 788 537 202 36 13 801 294 428 76 3 1.180 422 686 65 7 1.015 599 347 54 15 8.431 4.184 3.139 963 145 2.457 1.271 609 562 15 1.339 630 410 287 12 912 279 523 103 7 1.153 510 570 54 19 3.894 1.887 1.356 603 48 1.088 632 361 81 14 490 356 97 36 1 2.320 908 1.127 251 34 941 370 478 85 8 1.453 1.037 273 138 5 944 326 559 55 4 914 572 233 100 9 644 324 225 91 4 1.116 614 380 116 6 1.181 738 336 94 13 381 209 144 21 7 1.135 608 319 197 11 1.260 749 373 127 11 712 378 232 96 6 1.426 640 510 261 15 2.129 891 680 530 28 818 339 293 182 4 2.191 1.063 972 134 22 998 556 347 88 7 1.717 1.065 350 286 16 761 304 337 114 6 703 340 270 79 14 2.235 1.286 684 258 7 1.423 967 335 107 14 1.842 1.214 481 124 23 1.255 769 361 114 11 66.287 27.362 29.898 6.892 2.135 1.131 629 416 75 11 1.528 904 516 97 11 533 198 308 21 6

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Censo 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

058 059 060 061 063 064 062 065 066 067 068 069 071 072 073 074 075 076 070 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 032 036 037

Votantes

Brancos e nulos

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG Outras -PSOE 4.012 2.120 1.408 370 114 1.644 916 586 116 26 720 243 424 41 12 1.046 451 492 90 13 1.617 686 709 180 42 468 312 126 29 1 822 446 146 224 6 660 301 307 42 10 535 383 137 14 1 1.150 478 287 373 12 1.249 620 296 325 8 3.703 1.618 1.638 360 87 1.340 685 562 84 9 3.162 1.371 1.420 300 71 1.184 631 479 63 11 1.024 618 331 71 4 2.857 1.544 1.001 255 57 2.035 1.222 545 250 18 490 257 157 73 3 1.129 583 446 86 14 1.188 791 328 67 2 1.209 620 442 136 11 351 253 76 21 1 1.854 950 716 159 29 1.225 703 426 87 9 729 380 290 49 10 927 476 310 135 6 8.139 4.410 2.727 893 109 2.230 1.226 791 197 16 1.738 1.114 440 159 25 1.411 743 562 78 28 1.201 743 304 143 11 711 198 75 433 5 1.704 722 859 120 3 489 159 216 112 2 6.242 3.266 2.017 903 56 1.350 864 321 157 8 702 432 164 101 5 240.203 114.433 94.315 26.235 5.220

Pereiro de Aguiar, O 5.154 4.080 68 Peroxa, A 2.115 1.665 21 Petín 926 729 9 Piñor 1.275 1.056 10 Pobra de Trives, A 2.268 1.660 43 Pontedeva 608 472 4 Porqueira 1.053 826 4 Punxín 807 667 7 Quintela de Leirado 669 543 8 Rairiz de Veiga 1.614 1.165 15 Ramirás 1.747 1.258 9 Ribadavia 4.631 3.784 81 Riós 1.763 1.351 11 Rúa, A 4.089 3.204 42 Rubiá 1.440 1.195 11 San Amaro 1.261 1.031 7 San Cibrao das Viñas 3.537 2.885 28 San Cristovo de Cea 2.518 2.055 20 San Xoán de Río 752 495 5 Sandiás 1.372 1.146 17 Sarreaus 1.515 1.199 11 Taboadela 1.482 1.224 15 Teixeira, A 467 354 3 Toén 2.314 1.878 24 Trasmiras 1.576 1.237 12 Veiga, A 1.062 739 10 Verea 1.186 933 6 Verín 10.647 8.233 94 Viana do Bolo 3.045 2.256 26 Vilamarín 2.072 1.768 30 Vilamartín de Valdeorras 1.922 1.434 23 Vilar de Barrio 1.608 1.217 16 Vilar de Santos 888 718 7 Vilardevós 2.199 1.718 14 Vilariño de Conso 627 497 8 Xinzo de Limia 8.043 6.332 90 Xunqueira de Ambía 1.665 1.365 15 Xunqueira de Espadanedo 890 709 7 Total provincial 355.289 243.639 3.436 Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior Nota: a suma dos datos municipais non coinciden co total provincial, xa que nestes totais se inclúe o Censo de Residentes Ausentes

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

271


8d Eleccións ao Congreso de deputados. Pontevedra. Marzo 2008

Censo 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

272

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

2.744 3.319 9.686 2.963 10.211 8.119 11.090 1.836 21.311 5.318 2.958 2.012 3.956 2.952 2.311 4.523 1.751 18.712 3.770 1.654 11.260 9.123 8.445 4.031 17.195 2.485 20.745 4.486 4.222 15.692 4.592 607 3.646 12.072 3.767 14.235 2.691 2.708 12.636 17.303 5.282 2.532 64.310 13.707 2.669 24.772 3.897 2.844 5.230 6.088 7.288 14.038 7.607 5.220

Votantes 2.144 2.284 7.383 2.305 7.482 6.158 9.102 1.439 15.893 3.420 2.421 1.266 3.067 1.987 1.823 3.414 924 14.028 2.868 1.226 8.803 6.817 6.504 3.444 13.206 1.600 14.823 3.553 3.407 11.787 3.521 517 2.864 9.606 2.848 10.897 2.157 1.984 9.524 12.935 3.639 1.842 49.679 10.643 2.113 18.528 3.228 2.108 4.109 4.831 5.580 10.748 5.904 4.057

Brancos e nulos 21 17 101 37 140 90 121 26 305 51 32 22 27 21 14 55 11 266 18 11 161 130 109 46 234 12 247 52 41 232 34 6 41 133 40 202 32 26 162 244 56 22 910 207 45 373 43 28 69 88 79 188 86 72

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG Outras -PSOE 2.123 1.308 587 205 23 2.267 1.317 698 224 28 7.282 3.617 2.703 763 199 2.268 1.236 756 238 38 7.342 3.371 2.365 1.453 153 6.068 2.658 2.734 578 98 8.981 4.566 2.983 1.297 135 1.413 779 514 106 14 15.588 6.006 5.671 3.238 673 3.369 1.957 1.147 199 66 2.389 927 997 419 46 1.244 690 443 91 20 3.040 1.189 1.456 342 53 1.966 1.208 498 222 38 1.809 1.210 458 125 16 3.359 1.458 1.409 427 65 913 461 335 71 46 13.762 6.436 5.198 1.866 262 2.850 1.604 918 291 37 1.215 373 707 121 14 8.642 4.007 3.168 1.221 246 6.687 2.486 2.989 927 285 6.395 3.042 2.364 827 162 3.398 1.111 1.808 392 87 12.972 7.696 3.644 1.410 222 1.588 1.056 387 116 29 14.576 6.930 5.672 1.568 406 3.501 2.019 1.133 300 49 3.366 1.792 1.232 301 41 11.555 4.737 4.134 2.368 316 3.487 1.894 1.076 472 45 511 289 149 65 8 2.823 1.222 1.282 281 38 9.473 4.170 3.869 1.199 235 2.808 1.451 976 323 58 10.695 5.083 4.226 1.022 364 2.125 1.174 784 140 27 1.958 1.162 526 229 41 9.362 4.707 3.400 1.001 254 12.691 5.774 4.761 1.764 392 3.583 2.001 1.179 331 72 1.820 931 560 301 28 48.769 20.893 20.789 5.192 1.895 10.436 4.951 3.788 1.396 301 2.068 1.063 741 235 29 18.155 6.927 8.253 2.280 695 3.185 1.704 1.168 261 52 2.080 927 899 232 22 4.040 1.974 1.528 468 70 4.743 2.467 1.300 884 92 5.501 2.328 2.243 806 124 10.560 5.233 3.936 1.176 215 5.818 2.706 2.350 645 117 3.985 1.897 1.338 665 85

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Censo 36 36 36 36 36 36 36 36

054 055 056 057 059 058 060 061

Votantes

Brancos e nulos

Votos obtidos polas candidaturas PSdG Total PP BNG Outras -PSOE 8.041 3.958 2.702 1.255 126 10.668 5.913 3.269 1.254 232 3.947 2.313 1.108 478 48 173.420 67.929 78.065 19.749 7.677 4.213 2.418 1.249 472 74 3.563 1.337 1.558 615 53 21.993 8.947 9.778 2.388 880 6.948 4.221 1.954 663 110 608.030 268.446 249.086 70.735 19.763

Tomiño 10.331 8.149 108 Tui 13.539 10.843 175 Valga 5.064 4.005 58 Vigo 236.146 177.218 3.798 Vila de Cruces 5.648 4.290 77 Vilaboa 4.931 3.624 61 Vilagarcía de Arousa 29.765 22.426 433 Vilanova de Arousa 8.773 7.073 125 Total provincial 868.560 619.118 11.088 Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Interior Nota: a suma dos datos municipais non coinciden co total provincial, xa que nestes totais se inclúe o Censo de Residentes Ausentes

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

273


9a EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E CONDICIÓN XURÍDICA. A CORUÑA

Sede social 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043

15 15 15 15 15 15 15 15

044 045 046 047 048 049 050 051

274

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos

365 1.745 103 270 2.341 482 174 755 1.120 115 1.103 276 384

260 1.053 76 197 1.263 328 127 321 713 94 671 182 271

1 12 1 1 84 0 0 33 31 0 18 1 2

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 82 3 552 5 16 3 52 0 839 3 97 7 27 1 363 0 284 3 12 1 332 5 60 8 90 1

332

241

5

59

3

24

221 419 1.889 64 2.710 289 253 434 482 588 317 75 114 83 106 431 22.557 2.116 331 154 179 677 4.585 235 153 72 802 238 138

154 336 1.143 40 1.722 223 198 280 349 393 209 52 95 56 70 295 12.613 1.308 231 97 141 447 2.822 181 109 50 575 181 98

5 0 35 0 32 1 1 3 3 7 6 1 1 0 1 4 702 30 4 2 0 16 65 1 0 0 5 0 0

43 45 585 18 733 45 28 119 84 134 79 11 15 19 24 102 7.259 620 70 41 25 162 1.193 32 29 16 159 37 30

1 1 4 1 5 0 6 2 0 1 3 2 0 0 1 3 49 6 4 1 1 6 39 0 4 2 6 1 1

18 37 122 5 218 20 20 30 46 53 20 9 3 8 10 27 1.934 152 22 13 12 46 466 21 11 4 57 19 9

516

393

4

94

0

25

73 248 747 161 365 80 91 251

67 193 517 115 260 59 66 176

0 0 4 1 0 0 0 5

1 41 143 31 79 16 13 51

1 1 5 7 1 1 7 1

4 13 78 7 25 4 5 18

Total empresas

Persoas físicas

Sociedades anónimas

Outras condicións xurídicas 19 123 7 20 152 50 19 38 89 8 77 25 20

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

053 052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Muros Muxía Narón Neda Negreira Noia Oleiros Ordes Oroso Ortigueira Outes Oza dos Ríos Paderne Padrón Pino, O Pobra do Caramiñal, A 15 068 Ponteceso 15 069 Pontedeume 15 070 Pontes de García Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 15 072 Rianxo 15 073 Ribeira 15 074 Rois 15 075 Sada 15 076 San Sadurniño 15 077 Santa Comba 15 078 Santiago de Compostela 15 079 Santiso 15 080 Sobrado 15 081 Somozas, As 15 082 Teo 15 083 Toques 15 084 Tordoia 15 085 Touro 15 086 Trazo 15 088 Val do Dubra 15 087 Valdoviño 15 089 Vedra 15 091 Vilarmaior 15 090 Vilasantar 15 092 Vimianzo 15 093 Zas Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total empresas

Persoas físicas

Sociedades anónimas

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 77 1 30 4 608 19 62 1 122 4 271 5 740 4 306 5 130 2 78 4 69 2 37 0 30 3 276 1 55 1

Outras condicións xurídicas 34 25 176 26 40 121 159 78 45 54 28 21 9 54 19

485 290 2.046 336 505 1.091 2.658 1.057 493 497 419 198 134 750 260

372 231 1.204 245 339 689 1.725 657 309 360 319 139 91 393 182

1 0 39 2 0 5 30 11 7 1 1 1 1 26 3

614

347

16

208

0

43

432 532

313 385

2 4

78 100

1 3

38 40

666

377

23

182

7

77

495 690 1.603 256 1.231 156 771

367 456 872 173 740 110 503

7 4 38 4 19 1 4

83 177 556 57 383 26 188

2 1 2 4 2 5 2

36 52 135 18 87 14 74

10.074

5.546

271

3.003

55

1.199

95 121 63 1.390 62 207 211 149 292 366 344 60 85 675 434 86.102

75 83 38 898 48 155 134 98 196 239 213 47 66 487 305 52.637

0 0 2 20 0 0 0 0 0 2 8 0 0 2 0 1.683

14 23 15 380 8 39 63 35 72 83 103 7 13 121 89 24.088

1 5 0 6 0 1 3 2 3 11 3 3 2 1 1 399

5 10 8 86 6 12 11 14 21 31 17 3 4 64 39 7.295

275


9b EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E CONDICIÓN XURÍDICA. LUGO

Sede social 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

276

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto

Total empresas 117 109 130 69 201 251 236 171 102 669 128 339 164 81 236 743 237 317 46 286 718 177 344 107 103 170 228 8.654 174 316 1.520 274 32 78 9 70 33 284 231 151 110 64 177 72 90 68 241 105 246 172 761 70 31 127

Persoas físicas 91 83 111 51 160 163 172 120 81 360 110 227 120 67 158 511 166 225 40 220 444 142 248 78 82 127 149 5.100 122 226 1.006 188 24 63 9 57 26 175 173 120 84 48 135 56 72 54 179 77 170 83 463 52 25 98

Sociedades anónimas 0 0 1 0 0 0 1 3 1 12 0 2 1 0 6 4 2 0 0 1 7 0 6 0 1 3 4 151 0 1 8 1 3 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 10 4 0 0 0

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 16 2 21 2 10 2 9 2 27 3 66 1 45 2 42 1 15 0 221 3 12 0 80 6 28 1 7 3 52 1 155 5 57 1 68 3 5 0 45 3 218 5 29 3 67 8 24 2 12 1 31 1 59 1 2.577 35 38 3 68 0 356 5 56 4 3 1 10 1 0 0 8 0 4 1 74 4 41 4 18 0 19 3 11 3 23 5 8 1 11 0 8 2 47 0 17 3 54 0 68 2 206 2 7 0 6 0 23 1

Outras condicións xurídicas 8 3 6 7 11 21 16 5 5 73 6 24 14 4 19 68 11 21 1 17 44 3 15 3 7 8 15 791 11 21 145 25 1 4 0 4 2 27 12 13 4 2 13 7 7 4 14 6 16 9 86 11 0 5

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

055 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 021 025

Samos Sarria Saviñao, O Sober Taboada Trabada Triacastela Valadouro, O Vicedo, O Vilalba Viveiro Xermade Xove Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total empresas 101 1.320 276 124 188 83 60 147 90 1.102 1.012 87 147 25.376

Persoas físicas 79 827 209 97 149 46 46 104 73 737 638 68 103 16.567

Sociedades anónimas 1 18 2 2 1 5 0 13 0 5 14 1 2 313

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 17 1 387 10 40 2 17 0 25 1 20 4 6 2 24 0 10 0 245 8 279 3 13 3 31 1 6.296 177

Outras condicións xurídicas 3 78 23 8 12 8 6 6 7 107 78 2 10 2.023

277


9c EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E CONDICIÓN XURÍDICA. OURENSE

Sede social 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

278

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda

433 140 51 61 55 109 81 621 1.142 25 34 44 114 47 59 37 93

292 103 36 42 47 80 68 394 705 13 32 30 89 35 53 28 61

5 1 0 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 106 2 25 0 12 1 10 2 7 0 26 0 8 0 170 3 347 4 7 3 1 0 10 0 19 0 7 0 4 1 9 0 27 0

126

52

28

41

0

5

1.342 156 85 32 124 506 62 13 241 74 68 76 61 51 105 81 27 62 108 28 111 228 49 230 63 142 53 40 91 49 110 60 9.426 62 120

843 135 65 25 89 342 36 11 156 51 51 51 46 33 68 62 18 48 73 19 82 165 37 165 43 109 44 34 62 38 87 39 5.696 48 98

25 0 0 0 0 8 1 0 7 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0 1 198 0 0

378 12 14 5 21 109 18 1 66 15 14 20 12 17 25 12 7 12 28 5 24 45 10 50 16 26 7 3 26 10 19 19 2.733 10 16

6 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 35 0 1

90 9 6 1 12 46 5 1 11 6 2 4 2 1 10 4 0 2 7 4 5 17 2 10 4 6 0 3 1 1 4 1 764 4 5

Total empresas

Persoas físicas

Sociedades anónimas

Outras condicións xurídicas 28 11 2 7 1 3 5 52 61 2 1 4 6 5 1 0 5

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

057 058 059 060 061 063 064 062 065 066 067 068 069 071 072 073 074 075 076 070 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

Parada de Sil Pereiro de Aguiar, O Peroxa, A Petín Piñor Pobra de Trives, A Pontedeva Porqueira Punxín Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás Ribadavia Riós Rúa, A Rubiá San Amaro San Cibrao das Viñas San Cristovo de Cea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Taboadela Teixeira, A Toén Trasmiras Veiga, A Verea Verín Viana do Bolo Vilamarín Vilamartín de Valdeorras 32 089 Vilar de Barrio 32 090 Vilar de Santos 32 091 Vilardevós 32 092 Vilariño de Conso 32 032 Xinzo de Limia 32 036 Xunqueira de Ambía 32 037 Xunqueira de Espadanedo Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

13 398 94 51 92 156 48 21 34 30 80 113 494 92 388 73 65 642 175 22 77 47 116 22 131 76 61 44 1.208 181 125

8 259 64 40 69 123 34 17 20 20 63 92 313 65 261 47 55 206 141 21 58 39 73 17 89 59 45 32 774 131 86

0 12 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 12 0 7 0 1 63 2 0 1 0 2 0 3 0 1 0 12 0 2

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 3 0 116 2 19 2 8 0 17 1 27 0 10 0 4 0 12 0 6 2 13 0 16 1 121 4 23 1 98 4 19 3 7 0 344 7 20 0 1 0 16 0 5 0 38 0 2 0 32 0 14 0 12 0 8 0 339 5 39 0 34 0

134

70

3

53

4

4

78 68 65 18 902 94

65 46 44 14 583 65

0 1 0 0 11 1

8 17 16 3 248 21

0 1 0 0 10 2

5 3 5 1 50 5

49

41

1

4

0

3

23.985

15.378

454

6.434

124

1.595

Total empresas

Persoas físicas

Sociedades anónimas

Outras condicións xurídicas 2 9 8 2 3 6 3 0 2 2 4 4 44 3 18 4 2 22 12 0 2 3 3 3 7 3 3 4 78 11 3

279


9d EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E CONDICIÓN XURÍDICA. PONTEVEDRA

Sede social 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

280

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

Total empresas 187 175 768 247 693 764 1.119 99 1.549 336 170 78 168 109 76 327 47 1.708 219 43 1.006 982 738 217 1.874 98 1.410 490 354 1.170 237 51 265 1.251 195 1.359 162 119 1.131 1.652 340 247 6.996 1.598 185 1.890 350 159 386 582 540 1.622 787 432

Persoas físicas 143 134 468 145 435 434 652 66 924 214 109 55 114 82 54 226 29 1.085 144 34 600 587 466 145 1.022 67 879 276 199 711 168 27 173 554 123 789 107 79 678 918 210 156 3.793 658 127 1.234 172 121 246 334 320 916 475 251

Sociedades anónimas 0 3 5 3 1 8 14 1 12 8 2 0 1 0 0 2 3 8 3 1 15 10 9 2 25 1 30 5 11 11 1 3 2 54 0 17 0 2 23 28 2 1 173 103 0 32 3 1 5 9 6 12 14 3

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 38 0 30 0 242 2 93 0 203 2 262 1 355 4 25 0 462 13 90 2 50 0 21 0 43 0 20 0 18 0 83 1 10 4 479 11 60 1 8 0 329 2 279 4 178 0 48 4 592 25 27 0 400 3 179 2 119 1 352 6 57 0 18 0 73 1 582 6 61 2 468 1 41 1 32 0 368 2 565 7 102 3 78 1 2.465 19 732 10 50 2 522 5 151 2 17 4 94 7 208 1 179 1 586 3 204 12 146 4

Outras condicións xurídicas 6 8 51 6 52 59 94 7 138 22 9 2 10 7 4 15 1 125 11 0 60 102 85 18 210 3 98 28 24 90 11 3 16 55 9 84 13 6 60 134 23 11 546 95 6 97 22 16 34 30 34 105 82 28

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social 36 36 36 36 36 36 36 36

054 055 056 057 059 058 060 061

Tomiño Tui Valga Vigo Vila de Cruces Vilaboa Vilagarcía de Arousa Vilanova de Arousa Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total empresas 805 1.455 304 23.824 437 452 2.607 802 70.443

Persoas físicas 454 788 201 12.386 304 277 1.472 465 39.475

Sociedades anónimas 10 18 8 775 2 6 42 9 1.558

Sociedades de responsabilidade Cooperativas limitada 307 3 552 5 82 1 9.074 103 100 3 142 1 881 1 267 1 24.299 300

Outras condicións xurídicas 31 92 12 1.486 28 26 211 60 4.811

281


10a EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E ACTIVIDADE PRINCIPAL. A CORUÑA

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

282

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 053 052

Sede social Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros Muxía

Total actividades 365 1.745 103 270 2.341 482 174 755 1.120 115 1.103 276 384 332 221 419 1.889 64 2.710 289 253 434 482 588 317 75 114 83 106 431 22.557 2.116 331 154 179 677 4.585 235 153 72 802 238 138 516 73 248 747 161 365 80 91 251 485 290

Industria 45 101 10 15 317 44 15 107 82 9 94 43 27 57 21 43 199 7 283 16 31 70 36 43 32 8 17 11 9 44 1.099 192 32 25 21 43 178 11 13 8 70 31 15 108 4 12 69 24 22 9 6 23 30 39

Construción 80 230 17 43 418 73 41 146 138 26 194 59 69 99 42 93 311 10 619 54 48 95 77 100 60 15 33 14 11 124 2.037 344 49 29 54 95 399 34 36 10 203 58 59 101 12 59 145 34 61 18 18 37 83 69

Servizos 240 1.414 76 212 1.606 365 118 502 900 80 815 174 288 176 158 283 1.379 47 1.808 219 174 269 369 445 225 52 64 58 86 263 19.421 1.580 250 100 104 539 4.008 190 104 54 529 149 64 307 57 177 533 103 282 53 67 191 372 182

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social Narón Neda Negreira Noia Oleiros Ordes Oroso Ortigueira Outes Oza dos Ríos Paderne Padrón Pino, O Pobra do Caramiñal, A Ponteceso Pontedeume Pontes de García Rodríguez, As Porto do Son Rianxo Ribeira Rois Sada San Sadurniño Santa Comba Santiago de Compostela Santiso Sobrado Somozas, As Teo Toques Tordoia Touro Trazo Val do Dubra Valdoviño Vedra Vilarmaior Vilasantar Vimianzo Zas Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 088 087 089 091 090 092 093

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total actividades 2.046 336 505 1.091 2.658 1.057 493 497 419 198 134 750 260 614 432 532 666 495 690 1.603 256 1.231 156 771 10.074 95 121 63 1.390 62 207 211 149 292 366 344 60 85 675 434 86.102

Industria 200 34 43 57 137 104 38 32 44 22 12 91 23 60 55 34 59 48 76 122 20 77 14 77 575 15 10 5 112 5 27 25 15 28 28 42 6 9 77 40 6.418

Construción 280 54 72 171 303 192 87 94 88 60 36 96 48 77 90 67 78 104 113 203 44 160 25 173 810 30 33 11 214 21 60 49 40 50 77 61 11 20 177 113 11.875

Servizos 1.566 248 390 863 2.218 761 368 371 287 116 86 563 189 477 287 431 529 343 501 1.278 192 994 117 521 8.689 50 78 47 1.064 36 120 137 94 214 261 241 43 56 421 281 67.809

283


10b EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E ACTIVIDADE PRINCIPAL. LUGO

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

284

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017 018 019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 047 046 048 049 050 056 051 052 053 054 055

Sede social Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga Rábade Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto Samos

Total actividades 117 109 130 69 201 251 236 171 102 669 128 339 164 81 236 743 237 317 46 286 718 177 344 107 103 170 228 8.654 174 316 1.520 274 32 78 9 70 33 284 231 151 110 64 177 72 90 68 241 105 246 172 761 70 31 127 101

Industria 9 21 19 6 12 23 17 24 14 36 12 31 9 6 22 72 21 33 3 25 54 20 41 8 10 14 33 453 23 36 131 29 3 6 2 9 4 41 20 23 16 10 19 4 6 8 31 13 30 24 51 4 2 24 11

Construción 19 28 24 13 33 62 39 44 15 89 29 72 38 21 32 112 54 51 7 51 160 38 55 23 18 39 43 976 19 71 238 60 7 18 1 14 3 54 49 31 24 19 43 11 15 18 46 15 53 21 127 14 4 24 18

Servizos 89 60 87 50 156 166 180 103 73 544 87 236 117 54 182 559 162 233 36 210 504 119 248 76 75 117 152 7.225 132 209 1.151 185 22 54 6 47 26 189 162 97 70 35 115 57 69 42 164 77 163 127 583 52 25 79 72

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social Sarria Savi帽ao, O Sober Taboada Trabada Triacastela Valadouro, O Vicedo, O Vilalba Viveiro Xermade Xove Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 021 025

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total actividades 1.320 276 124 188 83 60 147 90 1.102 1.012 87 147 25.376

Industria 148 28 33 23 16 5 23 4 90 73 6 9 2.086

Construci贸n 185 62 28 33 13 8 34 19 147 145 13 25 3.914

Servizos 987 186 63 132 54 47 90 67 865 794 68 113 19.376

285


10c EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E ACTIVIDADE PRINCIPAL. OURENSE

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

286

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018 017 019 020 022 021 023 024 025 029 026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057

Sede social Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil

Total actividades 433 140 51 61 55 109 81 621 1.142 25 34 44 114 47 59 37 93 126 1.342 156 85 32 124 506 62 13 241 74 68 76 61 51 105 81 27 62 108 28 111 228 49 230 63 142 53 40 91 49 110 60 9.426 62 120 13

Industria 60 15 11 3 8 5 11 56 109 7 2 7 11 7 7 8 34 55 107 23 26 2 13 39 15 2 54 7 8 7 4 15 9 14 9 7 26 1 10 11 6 27 15 22 3 3 21 3 8 12 531 11 12 2

Construción 88 37 11 12 12 16 22 151 254 6 4 21 35 13 19 11 29 10 243 48 11 8 18 109 14 2 42 25 17 27 16 13 10 21 6 13 22 13 37 55 10 64 20 39 10 8 27 17 28 15 1.229 24 34 2

Servizos 285 88 29 46 35 88 48 414 779 12 28 16 68 27 33 18 30 61 992 85 48 22 93 358 33 9 145 42 43 42 41 23 86 46 12 42 60 14 64 162 33 139 28 81 40 29 43 29 74 33 7.666 27 74 9

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social Pereiro de Aguiar, O Peroxa, A Petín Piñor Pobra de Trives, A Pontedeva Porqueira Punxín Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás Ribadavia Riós Rúa, A Rubiá San Amaro San Cibrao das Viñas San Cristovo de Cea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Taboadela Teixeira, A Toén Trasmiras Veiga, A Verea Verín Viana do Bolo Vilamarín Vilamartín de Valdeorras Vilar de Barrio Vilar de Santos Vilardevós Vilariño de Conso Xinzo de Limia Xunqueira de Ambía Xunqueira de Espadanedo Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

058 059 060 061 063 064 062 065 066 067 068 069 071 072 073 074 075 076 070 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 032 036 037

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total actividades 398 94 51 92 156 48 21 34 30 80 113 494 92 388 73 65 642 175 22 77 47 116 22 131 76 61 44 1.208 181 125 134 78 68 65 18 902 94 49 23.985

Industria 56 20 10 24 12 10 2 8 6 15 16 76 6 38 16 6 140 36 2 8 3 18 4 27 8 4 4 101 12 23 32 11 14 7 2 64 12 10 2.364

Construción 87 15 18 17 24 11 9 7 9 27 38 58 16 75 21 20 99 31 10 18 17 35 2 45 25 16 17 163 37 21 27 24 17 16 1 177 38 11 4.347

Servizos 255 59 23 51 120 27 10 19 15 38 59 360 70 275 36 39 403 108 10 51 27 63 16 59 43 41 23 944 132 81 75 43 37 42 15 661 44 28 17.274

287


10d EMPRESAS CON ACTIVIDADE EN GALICIA A 1 DE XANEIRO DE 2007 SEGUNDO SEDE SOCIAL E ACTIVIDADE PRINCIPAL. PONTEVEDRA

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

288

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Sede social Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz Mondariz-Balneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda Soutomaior

Total actividades 187 175 768 247 693 764 1.119 99 1.549 336 170 78 168 109 76 327 47 1.708 219 43 1.006 982 738 217 1.874 98 1.410 490 354 1.170 237 51 265 1.251 195 1.359 162 119 1.131 1.652 340 247 6.996 1.598 185 1.890 350 159 386 582 540 1.622 787 432

Industria 21 22 36 33 44 79 129 11 87 46 17 3 15 7 16 31 6 223 24 6 111 51 51 18 218 10 101 95 36 99 15 0 30 200 18 81 10 16 61 144 24 20 353 265 18 173 75 13 54 95 84 108 82 23

Construción 44 32 101 54 120 122 169 23 234 50 29 24 46 28 15 71 10 292 48 9 223 143 100 31 361 21 195 129 108 214 35 8 58 189 41 244 47 23 216 271 53 31 886 204 58 291 65 36 98 118 114 306 150 65

Servizos 122 121 631 160 529 563 821 65 1.228 240 124 51 107 74 45 225 31 1.193 147 28 672 788 587 168 1.295 67 1.114 266 210 857 187 43 177 862 136 1.034 105 80 854 1.237 263 196 5.757 1.129 109 1.426 210 110 234 369 342 1.208 555 344

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Sede social Tomiño Tui Valga Vigo Vila de Cruces Vilaboa Vilagarcía de Arousa Vilanova de Arousa Totais provinciais Fonte: IGE. Directorio de empresas 36 36 36 36 36 36 36 36

054 055 056 057 059 058 060 061

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Total actividades 805 1.455 304 23.824 437 452 2.607 802 70.443

Industria 87 132 41 1.515 47 44 172 69 5.715

Construción 176 308 77 2.132 88 86 282 154 9.956

Servizos 542 1.015 186 20.177 302 322 2.153 579 54.772

289


11a Imposto sobre a renda das persoas físicas. A Coruña. Ano 2006

Núm. de declarantes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

015 016 017 018 019 901 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 040 042 043

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

044 045 046 047 048 049 050 051 053 052 054

290

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa Baña, A Bergondo Betanzos Boimorto Boiro Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre Capela, A Carballo Cariño Carnota Carral Cedeira Cee Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco Coruña, A Culleredo Curtis Dodro Dumbría Fene Ferrol Fisterra Frades Irixoa Laracha, A Laxe Lousame Malpica de Bergantiños Mañón Mazaricos Melide Mesía Miño Moeche Monfero Mugardos Muros Muxía Narón

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (en euros) De 0 a 6.000

De 6.000 De 12.000 Máis de a 12.000 a 21.000 21.000

Rendemento medio declarado

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividad. Actividad. económic. económic. Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 82,7 5,2 3,5 8,6 90,2 3,8 1,5 4,5 64,1 11,2 13,6 11,1 89,1 4,9 1,4 4,6 85,1 5,3 3,4 6,2 65,3 10,6 15,5 8,6 70,2 7,0 11,1 11,7 82,9 6,2 1,7 9,2 81,1 6,4 2,9 9,6 71,6 8,0 15,3 5,2 75,6 9,4 5,9 9,2 74,1 5,3 9,0 11,6 85,1 6,2 3,0 5,6

2.153 11.512 744 2.192 12.232 2.400 1.325 2.673 5.844 772 7.278 1.432 2.611

627 1.792 290 404 2.475 739 496 549 1.218 334 1.959 382 568

597 2.728 229 482 4.072 765 449 609 1.623 225 2.809 421 685

569 3.445 175 709 3.764 608 278 692 1.638 165 1.633 406 647

360 3.547 50 597 1.921 288 102 823 1.365 48 877 223 711

13.711 18.300 9.555 16.672 13.872 12.025 9.922 20.244 16.179 9.215 11.986 12.951 17.442

1.723

607

599

375

142

10.233

70,8

12,8

8,9

7,4

1.410 1.866 10.459 660 12.230 1.812 1.582 2.306 3.093 2.879 2.104 486 782 603 732 2.650 122.072 12.982 1.650 1.044 1.163 6.293 33.128 1.502 1.062 547 4.154 1.252 1.250

270 768 1.744 164 3.341 577 547 578 936 784 674 195 288 172 183 947 22.922 2.108 512 270 392 1.230 6.043 545 361 222 1.157 478 465

309 587 2.845 176 4.234 617 527 720 761 810 547 149 239 179 192 882 26.600 3.299 523 407 323 1.436 6.855 502 358 164 1.438 375 454

390 347 3.270 180 3.085 428 354 616 826 735 581 103 182 159 163 592 32.140 4.060 424 261 250 2.054 9.728 307 249 104 1.083 267 252

441 164 2.600 140 1.570 190 154 392 570 550 302 39 73 93 194 229 40.410 3.515 191 106 198 1.573 10.502 148 94 57 476 132 79

18.851 9.721 16.719 15.304 12.444 11.000 10.689 13.422 13.434 14.218 12.234 9.661 10.925 13.662 16.076 10.205 20.249 17.784 12.328 11.253 12.369 15.740 18.170 10.457 10.404 10.334 11.953 10.707 9.608

86,0 67,2 87,5 81,5 76,6 77,9 79,8 82,3 76,4 80,5 81,1 79,4 72,8 81,1 78,7 76,7 81,8 87,7 67,8 85,4 77,0 89,7 86,4 75,9 63,0 70,0 76,9 73,8 79,9

6,3 14,3 5,3 4,8 8,0 6,6 8,2 5,6 9,8 7,2 5,3 5,6 9,8 5,7 12,2 7,2 5,8 4,8 9,6 5,8 7,7 3,5 4,3 11,9 10,1 14,9 8,0 12,2 6,6

1,5 7,2 1,8 6,7 4,9 5,1 5,5 4,3 3,6 4,1 6,2 5,5 9,6 3,4 2,5 8,4 1,5 1,6 9,7 3,3 10,8 1,6 1,3 2,8 19,3 9,5 7,4 4,7 4,4

6,3 11,3 5,4 7,1 10,4 10,4 6,5 7,7 10,3 8,2 7,4 9,5 7,9 9,9 6,7 7,7 10,9 5,8 12,9 5,4 4,5 5,3 8,0 9,4 7,7 5,6 7,7 9,3 9,1

2.344

802

786

532

224

10.593

76,3

10,8

5,9

7,1

674 1.829 2.780 1.103 2.162 518 839 2.296 3.159 1.881 15.595

292 714 909 372 527 209 338 508 891 774 2.951

165 588 852 355 573 152 272 556 1.030 579 4.000

137 381 622 273 556 102 158 678 809 355 5.070

80 146 397 103 506 55 71 554 429 173 3.574

10.478 9.913 11.811 10.864 15.725 10.318 9.971 14.831 12.259 9.466 15.316

76,0 59,0 70,4 65,3 84,3 77,6 63,5 90,4 77,8 68,4 88,5

8,5 9,6 11,4 9,7 5,2 8,5 15,6 4,1 10,1 12,4 3,9

6,1 22,2 8,0 17,6 3,0 7,2 13,8 1,7 4,9 10,3 1,7

9,5 9,2 10,2 7,4 7,5 6,7 7,1 3,9 7,2 8,9 6,0

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

Núm. de declarantes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (en euros) De 0 a 6.000

055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

De 6.000 De 12.000 Máis de a 12.000 a 21.000 21.000

Neda 2.381 583 585 Negreira 2.556 732 822 Noia 5.920 1.482 1.870 Oleiros 14.463 2.320 2.848 Ordes 5.196 1.415 1.654 Oroso 2.964 546 912 Ortigueira 2.951 1.125 844 Outes 2.664 1.033 853 Oza dos Ríos 1.160 333 354 Paderne 1.032 309 266 Padrón 3.370 749 1.102 Pino, O 1.643 504 527 Pobra do 3.894 1.000 1.269 Caramiñal, A 15 068 Ponteceso 2.356 732 763 15 069 Pontedeume 3.487 649 914 15 070 Pontes de García 5.411 986 1.078 Rodríguez, As 15 071 Porto do Son 3.187 928 1.101 15 072 Rianxo 4.315 1.348 1.558 15 073 Ribeira 9.898 2.662 3.110 15 074 Rois 1.848 546 611 15 075 Sada 5.943 1.170 1.444 15 076 San 1.221 407 301 Sadurniño 15 077 Santa 3.851 1.438 1.296 Comba 15 078 Santiago de 43.160 7.805 8.921 Compostela 15 079 Santiso 620 256 199 15 080 Sobrado 732 357 192 15 081 Somozas, As 589 186 110 15 082 Teo 7.927 1.256 1.869 15 083 Toques 397 167 132 15 084 Tordoia 1.475 594 475 15 085 Touro 1.402 458 485 15 086 Trazo 1.251 443 395 15 088 Val do Dubra 1.546 556 533 15 087 Valdoviño 2.817 720 689 15 089 Vedra 1.805 471 544 15 091 Vilarmaior 478 138 131 15 090 Vilasantar 499 224 140 15 092 Vimianzo 2.810 1.015 898 15 093 Zas 1.997 749 674 Total 485.040 108.992 125.178 provincial Fonte: AEAT. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Rendemento medio declarado

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividad. Actividad. económic. económic. Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 84,9 5,7 2,3 7,1 70,3 11,4 8,2 10,2 74,9 12,7 3,3 9,1 81,3 6,6 1,2 10,8 77,4 7,6 5,4 9,6 85,6 4,8 4,6 5,0 74,7 11,2 4,6 9,6 69,9 16,6 5,5 7,9 79,3 7,9 5,6 7,1 79,7 8,9 4,6 6,8 81,7 4,7 4,3 9,3 77,3 7,4 9,5 5,8

723 689 1.473 3.590 1.357 921 608 519 316 283 996 435

490 313 1.095 5.705 770 585 374 259 157 174 523 177

14.231 12.790 13.842 25.356 13.145 14.891 11.455 10.236 12.892 13.443 13.793 11.428

983

642

13.538

80,9

8,3

3,5

7,3

566 1.028

295 896

11.509 17.108

76,1 85,2

8,3 5,7

6,8 3,1

8,8 6,1

1.443

1.904

19.798

89,2

2,5

2,0

6,3

724 952 2.428 483 1.618

434 457 1.698 208 1.711

11.994 10.957 13.220 11.635 18.672

77,7 76,0 82,7 78,7 82,0

11,0 8,2 6,4 5,9 7,0

5,1 7,9 2,7 6,5 1,9

6,2 7,9 8,3 9,0 9,1

336

177

12.415

84,0

5,5

4,6

5,9

796

321

10.340

61,0

10,1

12,2

16,6

11.459

14.975

20.387

80,5

6,5

1,8

11,1

121 134 212 2.141 81 307 341 296 316 854 501 136 97 604 417

44 49 81 2.661 17 99 118 117 141 554 289 73 38 293 157

9.647 8.417 13.053 20.158 8.421 9.359 11.051 10.560 10.255 14.197 13.593 12.835 9.254 10.738 10.024

59,9 67,5 87,5 85,8 61,8 62,8 74,2 64,9 66,4 87,1 82,5 87,7 64,3 66,7 66,6

10,9 9,8 4,0 5,7 8,4 9,1 8,6 7,7 9,6 4,9 5,2 4,3 12,5 12,3 11,8

20,9 16,1 3,2 1,6 23,5 19,0 10,2 15,4 13,0 2,5 5,0 4,4 16,6 10,3 13,6

8,3 6,7 5,3 6,9 6,3 9,2 7,1 12,0 11,0 5,4 7,2 3,5 6,6 10,7 8,0

129.251 121.619

16.799

81,8

6,3

2,8

9,1

291


11b Imposto sobre a renda das persoas físicas. Lugo. Ano 2006

Núm. de declarantes 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

001 002 003 004 901 005 006 007 008 902 009 010 011 012 013 016 014 015 017

27 018 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

019 020 022 023 024 026 027 028 029 030 031

27 032 27 033 27 034 27 035 27 037 27 038 27 039 27 27 27 27 27 27

040 041 042 043 044 045

27 047 27 27 27 27

046 048 049 050

292

Abadín Alfoz Antas de Ulla Baleira Baralla Barreiros Becerreá Begonte Bóveda Burela Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Chantada Corgo, O Cospeito Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz Friol Guitiriz Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo Meira Mondoñedo Monforte de Lemos Monterroso Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra do Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros) De 0 a 6.000

De 6.000 De 12.000 Máis de a 12.000 a 21.000 21.000

Rendemento medio declarado

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividades Actividades económicas económicas Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 63,6 5,1 22,4 8,9 76,8 9,2 6,8 7,2 68,3 8,9 13,4 9,4 59,0 12,1 22,6 6,4 62,1 8,6 18,2 11,1 63,8 16,9 6,4 12,9 71,6 8,6 11,6 8,3 80,3 6,2 7,3 6,2 74,6 6,8 10,7 7,9 85,0 6,1 1,7 7,2 56,4 12,0 21,1 10,5 65,0 11,4 15,2 8,4 60,3 12,1 20,4 7,2 65,3 6,8 22,4 5,6 89,0 3,7 1,5 5,8 67,8 8,7 11,1 12,4 68,7 8,1 12,0 11,3 63,7 11,3 16,4 8,5

1.140 840 696 584 1.082 1.464 1.260 1.170 611 4.117 916 1.956 1.055 619 2.213 3.703 1.521 1.924

524 371 341 282 527 552 504 465 242 963 400 708 447 349 563 1.368 672 699

370 251 202 174 313 405 378 363 171 1.052 283 606 302 160 525 1.074 424 615

184 135 88 93 159 299 230 220 121 1.059 153 440 206 76 488 708 250 433

62 83 65 35 83 208 148 122 77 1.043 80 202 100 34 637 553 175 177

8.429 9.585 8.742 8.739 9.087 12.463 10.368 9.978 10.696 16.015 9.533 10.440 9.850 7.488 16.520 11.637 11.258 10.303

440

224

106

86

24

8.244

85,9

2,3

7,1

4,6

1.729

786

513

297

133

9.365

64,8

11,4

15,6

8,2

4.400 1.484 2.390 1.078 702 1.098 1.099 47.736 726 1.922

1.205 658 844 450 341 473 423 10.398 269 769

1.196 451 745 317 160 330 337 12.078 211 579

973 249 502 231 137 203 215 11.910 161 344

1.026 126 299 80 64 92 124 13.350 85 230

14.879 9.451 11.370 9.536 9.638 9.347 11.099 16.945 11.062 10.787

83,4 56,1 65,1 59,9 71,1 59,2 63,1 82,1 59,1 72,2

6,7 14,0 11,8 9,7 9,0 9,9 12,0 6,4 14,6 11,8

2,4 21,2 14,4 23,8 12,7 21,1 9,9 2,2 12,8 7,7

7,5 8,7 8,7 6,6 7,2 9,8 15,0 9,3 13,5 8,3

7.858

2.288

2.085

1.872

1.613

13.821

81,5

5,6

3,1

9,8

1.442 377

556 188

428 98

241 62

217 29

10.948 8.699

72,2 72,3

9,6 6,8

9,8 14,5

8,4 6,5

549

286

135

78

50

9.239

65,9

10,1

14,2

9,8

51

29

13

7

2

7.253

71,3

6,0

19,1

3,6

552 461

301 257

137 116

68 52

46 36

8.577 8.403

73,1 74,5

7,5 6,8

13,8 7,3

5,6 11,4

1.751

516

454

448

333

13.477

82,1

5,0

6,9

6,0

1.310 959 798 595 1.455

549 445 386 275 575

369 253 228 169 443

261 150 129 107 290

131 111 55 44 147

10.034 10.006 8.563 8.837 10.113

63,8 79,4 47,9 56,6 49,1

9,3 4,6 11,5 13,1 16,3

19,0 6,3 27,9 24,9 26,1

7,9 9,7 12,7 5,4 8,5

485

207

130

92

56

10.304

64,9

6,8

18,2

10,1

777

393

184

127

73

9.707

74,9

8,3

9,9

6,9

677 1.201 621 1.404

277 456 251 507

191 376 172 349

141 233 117 359

68 136 81 189

9.769 11.134 10.880 11.756

58,9 68,4 54,3 80,8

12,5 14,9 15,6 5,3

20,6 5,6 20,7 4,0

8,0 11,1 9,4 9,9

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15

Núm. de declarantes 27 27 27 27

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros) De 0 a 6.000

056 051 052 053

De 6.000 De 12.000 Máis de a 12.000 a 21.000 21.000

Rábade 662 192 211 Ribadeo 4.339 1.161 1.131 Ribas de Sil 396 152 84 Ribeira de 264 149 70 Piquín 27 054 Riotorto 661 311 209 27 055 Samos 614 278 198 27 057 Sarria 5.544 1.770 1.713 27 058 Saviñao, O 1.639 792 486 27 059 Sober 918 483 218 27 060 Taboada 1.155 441 364 27 061 Trabada 603 224 198 27 062 Triacastela 306 132 105 27 063 Valadouro, O 957 396 288 27 064 Vicedo, O 813 315 227 27 065 Vilalba 6.300 2.048 2.045 27 066 Viveiro 6.857 1.783 1.852 27 021 Xermade 919 334 256 27 025 Xove 1.443 467 353 Total 149.388 46.987 41.029 provincial Fonte: AEAT. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

Rendemento medio declarado

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividades Actividades económicas económicas Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 80,6 5,7 4,7 9,1 72,3 12,0 3,9 11,9 77,4 6,1 5,3 11,2

155 1.044 97

104 1.003 63

12.338 15.740 11.863

39

6

6.662

63,2

8,9

21,6

6,3

93 89 1.224 214 139 202 111 49 168 180 1.354 1.625 204 283

48 49 837 147 78 148 70 20 105 91 853 1.597 125 340

8.458 8.722 12.627 9.039 8.752 10.623 10.486 8.756 10.270 11.037 11.843 15.063 11.688 13.766

67,6 58,8 70,2 62,5 78,1 59,4 63,5 53,6 78,3 76,2 75,8 82,2 75,1 85,5

12,1 10,8 12,0 11,2 4,5 10,0 11,6 10,0 8,0 10,2 7,4 6,4 9,6 5,8

11,3 21,7 7,0 12,7 5,8 21,5 12,0 30,9 7,4 5,8 7,3 2,8 10,0 3,0

9,0 8,7 10,8 13,6 11,7 9,2 12,9 5,6 6,2 7,8 9,6 8,5 5,4 5,8

32.754

28.618

13.552

77,0

7,8

6,0

9,2

293


11c Imposto sobre a renda das persoas físicas. Ourense. Ano 2006

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros)

Núm. de declarantes De 0 a De 6.000 De 12.000 Máis de 6.000 a 12.000 a 21.000 21.000 32 32 32 32 32 32 32 32 32

001 002 003 004 005 006 007 008 009

32 32 32 32 32 32 32 32

010 011 012 013 014 015 016 018

32 017 32 32 32 32 32 32 32 32

019 020 022 021 023 024 025 029

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

026 027 028 030 031 033 034 035 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052

32 053 32 054 32 055

294

Allariz Amoeiro Arnoia, A Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O Calvos de Randín Carballeda de Avia Carballeda de Valdeorras Carballiño, O Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Chandrexa de Queixa Coles Cortegada Cualedro Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense Paderne de Allariz

Rendemento medio declarado

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividades Actividades económicas económicas Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 79,1 7,7 2,9 10,2 80,7 6,3 2,8 10,2 82,6 3,7 6,7 7,0 40,2 10,9 4,9 44,1 67,3 11,5 11,7 9,5 75,2 10,1 4,5 10,2 73,3 9,3 4,4 13,0 87,0 3,4 2,7 6,8

2.024 704 395 327 310 616 449 3.443

586 266 170 159 146 276 190 861

578 169 112 102 97 169 122 998

437 163 78 41 45 106 93 959

423 106 35 25 22 65 44 625

14.366 11.857 9.470 10.044 8.322 10.315 10.661 13.305

6.803

1.458

1.705

2.229

1.411

15.708

82,1

5,6

2,5

9,7

168 219 260 619 361 379 296

76 92 113 293 178 185 173

48 59 83 196 99 104 63

30 42 48 91 60 67 42

14 26 16 39 24 23 18

9.107 11.030 8.752 8.926 8.375 8.554 7.984

71,4 50,2 70,2 70,6 73,5 68,9 67,3

4,2 9,6 5,4 12,7 8,4 8,6 15,4

13,2 4,2 5,4 3,8 4,2 9,7 6,0

11,2 36,1 19,0 12,9 13,9 12,7 11,3

428

178

147

79

24

9.002

74,8

7,3

5,0

12,8

695

190

133

257

115

16.340

74,7

3,7

2,2

19,4

5.426 872 582 332 578 2.207 441

1.781 392 265 168 256 828 184

1.562 228 166 89 161 668 114

1.233 166 97 51 102 391 90

850 86 54 24 59 320 53

12.584 9.337 9.276 8.261 10.189 11.419 10.158

72,3 74,0 74,5 79,1 66,5 72,8 82,7

8,1 7,4 2,7 2,9 10,9 9,8 3,4

4,2 4,1 10,4 6,0 11,7 4,7 5,5

15,4 14,5 12,4 11,9 10,9 12,7 8,4

219

148

36

29

6

6.635

72,0

7,6

15,1

5,2

943 321 467 383 333 230 555 528 231 567 571 240 620 1.061 422 943 379 645 375 333 806 431

302 113 205 188 124 119 222 253 108 277 278 99 296 413 199 391 183 249 171 188 363 249

279 101 128 95 92 69 168 138 60 165 152 62 175 283 118 279 113 185 91 81 239 84

210 70 97 65 73 31 99 102 36 82 98 43 101 231 66 166 68 140 76 51 144 58

152 37 37 35 44 11 66 35 27 43 43 36 48 134 39 107 15 71 37 13 60 40

12.735 10.542 9.466 8.891 11.052 7.778 10.727 8.895 9.767 8.563 8.863 11.180 9.363 11.013 9.336 10.399 8.449 10.597 9.708 7.763 8.905 8.524

75,7 79,3 74,5 72,9 81,8 72,2 73,9 72,8 76,7 76,1 72,8 72,6 75,8 73,2 77,5 71,3 76,0 71,9 74,8 65,7 82,2 78,6

10,1 8,6 11,6 8,6 5,5 5,9 8,4 8,0 11,2 6,3 8,9 9,7 8,1 8,9 5,3 11,2 9,9 11,5 7,4 9,1 5,0 6,9

3,3 5,7 5,8 5,6 4,8 6,1 7,4 4,6 3,5 4,1 6,6 3,1 4,8 5,7 8,4 5,8 3,3 4,0 11,4 15,0 4,0 5,0

10,9 6,4 8,1 12,9 7,9 15,8 10,3 14,6 8,7 13,5 11,7 14,6 11,2 12,2 8,8 11,7 10,8 12,6 6,4 10,2 8,9 9,6

671

257

184

159

71

10.631

83,0

4,3

3,7

8,9

421 185 52.652 11.884

106 12.652

84 46 13.370 14.746

10.208 17.025

80,9 82,7

6,2 5,6

4,4 1,7

8,4 9,9

9.975

75,5

4,3

3,0

17,2

500

202

141

106

51

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros)

Núm. de declarantes De 0 a De 6.000 De 12.000 6.000 a 12.000 a 21.000 32 056 Padrenda 484 236 130 32 057 Parada de Sil 130 62 24 32 058 Pereiro de 1.789 452 499 Aguiar, O 32 059 Peroxa, A 575 286 130 32 060 Petín 373 134 116 32 061 Piñor 401 190 119 32 063 Pobra de Trives, 1.061 407 272 A 32 064 Pontedeva 148 54 49 32 062 Porqueira 211 98 60 32 065 Punxín 256 113 59 32 066 Quintela de 174 90 42 Leirado 32 067 Rairiz de Veiga 452 213 123 32 068 Ramirás 530 280 138 32 069 Ribadavia 2.238 748 675 32 071 Riós 617 349 150 32 072 Rúa, A 1.967 542 525 32 073 Rubiá 624 268 136 32 074 San Amaro 355 172 103 32 075 San Cibrao 1.384 375 454 das Viñas 32 076 San Cristovo 791 366 193 de Cea 32 070 San Xoán de Río 280 147 65 32 077 Sandiás 430 190 108 32 078 Sarreaus 379 202 85 32 079 Taboadela 524 160 172 32 080 Teixeira, A 161 74 38 32 081 Toén 721 258 203 32 082 Trasmiras 429 211 115 32 083 Veiga, A 364 202 88 32 084 Verea 323 181 91 32 085 Verín 5.170 1.562 1.525 32 086 Viana do Bolo 1.337 558 380 32 087 Vilamarín 493 199 127 32 088 Vilamartín 768 279 191 de Valdeorras 32 089 Vilar de Barrio 454 221 117 32 090 Vilar de Santos 247 115 63 32 091 Vilardevós 703 401 185 32 092 Vilariño de 248 130 60 Conso 32 032 Xinzo de Limia 3.747 1.158 1.176 32 036 Xunqueira 483 190 160 de Ambía 32 037 Xunqueira 267 114 75 de Espadanedo Total provincial 126.869 39.117 33.269 Fonte: AEAT. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

83 30

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Rendemento Actividades Actividades medio Máis de económicas económicas Outros declarado Traballo 21.000 estimación estimación directa obxectiva 35 8.805 67,9 8,4 5,0 18,8 14 10.611 81,7 4,3 5,8 8,3

431

407

15.908

83,0

6,8

2,6

7,6

96 67 63

63 56 29

9.888 12.194 8.298

76,6 86,9 71,0

8,8 3,9 8,1

6,6 2,8 13,3

8,1 6,3 7,6

209

173

12.347

82,2

4,7

5,9

7,2

25 31 54

20 22 30

10.855 9.554 10.561

72,9 75,6 89,2

10,2 7,0 2,4

5,3 6,0 2,2

11,5 11,4 6,1

29

13

8.763

65,4

13,2

5,7

15,8

79 72 488 85 555 149 60

37 40 327 33 345 71 20

8.975 8.887 11.694 7.951 13.628 10.867 8.779

73,4 68,6 77,3 70,5 81,9 80,6 62,9

8,4 12,0 7,3 9,2 7,0 3,8 16,1

6,9 4,5 5,1 9,3 3,7 4,5 5,3

11,4 14,9 10,3 11,0 7,4 11,0 15,7

325

230

13.574

78,0

8,6

3,1

10,3

165

67

9.555

66,3

13,2

10,0

10,5

40 76 52 128 25 156 80 49 40 1.199 261 85

28 56 40 64 24 104 23 25 11 884 138 82

9.309 10.618 8.634 11.456 10.905 11.636 8.202 8.315 6.678 13.134 10.267 12.318

77,6 65,0 62,1 80,6 71,4 84,1 71,2 74,0 79,3 78,7 81,1 74,9

7,3 10,8 14,7 6,8 6,2 5,5 10,6 8,3 2,2 7,9 4,0 10,6

8,3 8,3 8,0 4,4 7,7 2,7 8,2 5,5 3,7 3,5 7,0 4,6

6,9 15,8 15,3 8,1 14,7 7,7 10,0 12,2 14,8 9,9 8,0 9,8

205

93

11.515

82,9

5,3

2,9

9,0

72 46 77

44 23 40

9.350 9.396 7.682

71,6 62,1 76,4

13,0 22,8 8,3

5,4 2,3 6,3

10,0 12,8 9,0

37

21

8.807

80,6

2,5

10,9

6,0

856

557

12.220

71,9

9,9

6,9

11,3

86

47

10.330

73,3

8,4

7,8

10,5

53

25

9.624

72,4

7,5

9,2

10,9

29.571 24.912

13.906

80,0

6,5

3,1

10,4

295


11d Imposto sobre a renda das persoas físicas. Pontevedra. Ano 2006

Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros)

Núm. de declarantes De 0 a De 6.000 De 12.000 Máis de 6.000 a 12.000 a 21.000 21.000 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

020 001 003 002 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

021 022 023 901 024 025 026 027 028 029 030 031

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

032 033 034 035 036 037 041 042 043 044 038 039 040 045 046 047 048 049

36 050 36 051 36 052

296

Agolada Arbo Baiona Barro Bueu Caldas de Reis Cambados Campo Lameiro Cangas Cañiza, A Catoira Cerdedo Cotobade Covelo Crecente Cuntis Dozón Estrada, A Forcarei Fornelos de Montes Gondomar Grove, O Guarda, A Illa de Arousa, A Lalín Lama, A Marín Meaño Meis Moaña Mondariz MondarizBalneario Moraña Mos Neves, As Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Porriño, O Portas Redondela Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas Salvaterra de Miño Sanxenxo Silleda

Rendemento medio declarado

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividades Actividades económicas económicas Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 68,5 8,5 15,5 7,5 81,8 3,4 9,3 5,5 84,0 5,4 2,5 8,0 81,6 5,6 4,7 8,1 86,3 4,3 3,1 6,3 82,7 5,4 4,9 7,1 68,9 12,1 6,6 12,4 90,7 0,9 3,6 4,8 85,0 4,6 2,6 7,8 74,9 8,7 8,5 7,9 87,8 4,7 3,3 4,3 78,2 9,1 4,3 8,4 88,7 5,0 2,1 4,2 78,5 7,3 4,5 9,7 77,6 6,6 8,0 7,8 83,7 5,5 5,6 5,2 45,8 13,6 34,6 6,0 81,6 6,7 4,5 7,2 69,5 6,5 12,7 11,3

881 828 4.522 1.088 4.472 3.527 5.434 573 9.989 1.499 1.323 389 1.158 606 417 1.731 355 8.163 1.321

350 257 843 310 994 820 1.671 182 2.379 483 336 132 299 199 129 533 138 2.380 506

268 269 1.148 332 1.273 1.203 1.866 178 2.754 496 430 107 362 197 150 567 99 2.648 382

183 187 1.211 296 1.204 942 1.214 142 2.765 357 404 90 322 153 95 409 80 1.848 274

80 115 1.320 150 1.001 562 683 71 2.091 163 153 60 175 57 43 222 38 1.287 159

9.739 11.139 18.448 12.803 15.296 13.189 12.322 10.808 14.737 11.634 11.846 12.048 12.774 11.109 11.393 11.735 10.660 12.538 10.808

442

153

147

106

36

10.131

87,4

3,3

3,3

6,1

4.945 4.717 4.125 1.913 7.337 460 9.481 1.967 1.489 7.432 1.390

899 1.456 1.140 666 1.780 184 2.065 655 396 1.811 417

1.384 1.596 1.264 662 2.544 143 2.483 669 506 2.146 439

1.378 972 1.017 452 1.767 102 2.687 428 388 2.152 377

1.284 693 704 133 1.246 31 2.246 215 199 1.323 157

16.913 12.276 13.159 10.101 13.413 10.000 15.460 11.027 12.560 13.692 11.591

85,4 70,6 76,4 47,7 74,0 68,2 88,2 72,0 79,3 83,5 84,8

5,8 8,3 8,5 25,6 8,4 10,6 4,2 10,3 5,4 6,7 3,8

2,6 9,6 3,5 17,1 8,1 5,3 1,9 9,8 7,0 3,5 4,7

6,1 11,4 11,6 9,6 9,5 15,9 5,8 7,9 8,3 6,3 6,8

224

40

53

54

77

20.278

87,0

5,4

2,2

5,4

1.435 5.675 1.071 6.849 1.143 803 6.305 8.399 1.641 1.289 36.055 6.671 1.007 12.152 1.655 1.043 2.376

368 1.004 308 1.198 335 240 1.418 1.897 466 241 6.519 1.252 270 2.565 438 386 678

546 1.701 386 1.548 344 284 1.802 2.710 559 467 8.055 1.949 345 3.639 610 334 776

346 175 1.948 1.022 237 140 1.820 2.283 274 190 194 85 1.570 1.515 2.424 1.368 394 222 409 172 9.637 11.844 2.162 1.308 251 141 3.659 2.289 413 194 228 95 610 312

11.923 14.491 11.471 21.155 12.851 11.292 16.433 13.430 12.042 13.145 19.104 15.711 12.356 14.516 12.037 10.076 12.433

85,0 88,4 84,3 81,0 83,3 87,5 80,5 84,6 83,9 87,8 83,3 82,1 83,1 84,2 76,1 48,4 80,9

6,6 3,1 2,5 7,1 6,2 5,6 7,8 5,4 6,7 3,6 6,6 4,4 4,9 5,3 6,2 10,0 6,9

3,3 2,4 4,9 1,5 3,5 2,7 2,3 2,7 3,1 2,9 1,4 2,7 5,0 2,9 9,8 32,5 4,0

5,1 6,1 8,2 10,3 7,0 4,2 9,4 7,2 6,3 5,7 8,7 10,8 7,0 7,6 7,8 9,1 8,2

2.957

582

1.018

918

439

13.238

86,2

5,9

2,3

5,6

2.860

736

945

794

385

12.563

82,8

5,3

3,5

8,3

6.587 3.272

1.954 892

1.926 1.085

1.526 854

1.181 441

13.896 12.743

72,7 67,6

10,2 9,1

6,2 13,4

10,9 9,9

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Anexo. Datos municipais 15 Núm. de declarantes por tramos de base impoñible (euros)

Núm. de declarantes De 0 a De 6.000 De 12.000 Máis de 6.000 a 12.000 a 21.000 21.000 36 36 36 36 36 36 36 36

053 054 055 056 057 059 058 060

Soutomaior 2.559 578 758 Tomiño 4.200 948 1.388 Tui 6.311 1.426 1.846 Valga 2.016 442 801 Vigo 129.556 22.792 28.395 Vila de Cruces 1.890 625 604 Vilaboa 2.063 543 619 Vilagarcía 14.661 3.343 4.196 de Arousa 36 061 Vilanova 3.766 1.115 1.335 de Arousa Total 372.465 80.162 99.736 provincial Fonte: AEAT. Información subministrada directamente

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

764 459 1.146 718 1.793 1.246 583 190 37.415 40.954 441 220 567 334

Rendemento medio declarado 13.899 13.450 14.496 11.726 19.027 11.206 13.269

Porcentaxe de rendementos declarados, segundo a súa actividade Actividades Actividades económicas económicas Traballo Outros estimación estimación directa obxectiva 85,0 5,7 2,2 7,1 85,4 4,9 3,8 5,9 82,1 7,0 2,7 8,2 85,5 6,6 2,9 5,0 84,2 5,1 1,6 9,2 72,1 8,6 13,3 6,0 80,7 6,8 4,2 8,3

3.957

3.165

14.860

82,4

6,2

2,9

8,4

868

448

11.541

71,6

12,0

9,0

7,4

102.258 90.309

16.252

82,6

5,9

2,8

8,6

297


Crecemento vexetativo 2007 -416 a -43 -43 a -30 -30 a -21 -21 a -11 -11 a 228

(63) (65) (61) (63) (63)

CRECEMENTO VEXETATIVO DA POBOACIÓN DOS CONCELLOS GALEGOS.

CRECEMENTO VEXETATIVO DA POBOACIÓN DOS CONCELLOS ANO 2007 (Datos provisionais) GALEGOS. ANO 2007 (Datos provisionais) Fonte IGE-INE. Movemento natural da poboación.

Fonte IGE-INE. Movemento natural da población.

298

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


mapas Densidade de poboación 2007 (Habitantes/Km2)

0a 30 (128) 30 a 40 (30) 40 a 50 (28) 50 a 60 (11) 60 a 6.500 (118)

DENSIDADE DE POBOACIÓN DOS CONCELLOS GALEGOS. ANO 2007 Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

299


Índice envellecemento 2007 410 a 1.070 300 a 410 190 a 300 120 a 190 0 a 120

(68) (56) (61) (59) (71)

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO DOS CONCELLOS GALEGOS. ANO 2007. Fonte: IGE. Indicadores demográficos.

300

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


mapas Empresas por mil habitantes 2007 17 a 44 44 a 51 51 a 61 61 a 75 75 a 155

(69) (63) (57) (61) (65)

NÚMERO DE EMPRESAS POR MIL HABITANTES A 1 DE XANEIRO DE 2007 NOS CONCELLOS GALEGOS Fontes: IGE. Directorio de empresas INE. Padrón municipal de habitantes: explotación estadística.

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07

301


Rendemento medio 2006 (Euros)

6.600 a 9.500 9.500 a 10.600 10.600 a 11.800 11.800 a 13.500 13.500 a 25.400

(69) (61) (59) (60) (66)

RENDEMENTO MEDIO DO IRPF POR DECLARANTE NOS CONCELLOS GALEGOS. ANO 2006. Fonte: AEAT. Informaci贸n subministrada directamente

302

GALICIA EN CIFRAS - anuario 07


Libro Anuario de Estadística de Galicia  

Recoplicación de datos estadísticos de Galicia en el año 2007.