Page 1

Ì Â Á ‡ Î Â Ê Ì Ë È

Í Û Î ¸ Ú Û  Ó Î Ó „ ¥ ˜ Ì Ë È

˜ ‡ Ò Ó Ô Ë Ò

1

8 1996

Ì Â Á ‡ Î Â Ê Ì Ë È

Í Û Î ¸ Ú Û  Ó Î Ó „ ¥ ˜ Ì Ë È

˜ ‡ Ò Ó Ô Ë Ò


Ì Â Á ‡ Î Â Ê Ì Ë È

Í Û Î ¸ Ú Û  Ó Î Ó „ ¥ ˜ Ì Ë È ÇßÑ êÖÑÄäñß∫

Çˉ‡ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ˜ËÒ· ÒÚ‡ÎÓ ÏÓÊÎË‚ËÏ Á‡‚‰flÍË ‰ÓÔÓÏÓÁ¥: å¥Ê̇Ó‰ÌÓ„Ó îÓÌ‰Û Ç¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl (㸂¥‚) Ô.Ç¥Ë Ú‡ Ô.êÓ·ÂÚ‡ ¢Óθ‰Ï‡Ì¥‚ (縲-âÓÍ) ßÌÒÚËÚÛÚÛ ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ„¥˜ÌËı Ú‡ ÍÛθÚÛÓÎÓ„¥˜ÌËı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂ̸ (ä˪‚ — 㸂¥‚) äÓÏԇ̥ª ¢Â‰‡Ì (㸂¥‚) ɇÎÂª ¢Â‰‡Ì (㸂¥‚)

2

é‰Ì¥π˛ ¥Á ̇ÈÁ‡ÔÎÛڇ̥¯Ëı Ú‡ Ó·ÚflÊÂÌËı ÚÓ‚ÒÚÂÎÂÁÌËÏË ¯‡‡ÏË ‰ÓÏËÒÎ¥‚ ¥ Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÌËı ̇Ô·ÒÚÛ‚‡Ì¸ π ÔÓ·ÎÂχ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-„·ÂÈÒ¸ÍËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚. É·ª ҇ϥ ÔÓ ÒÓ·¥ π, flÍ ‚ÎÛ˜ÌÓ ‚ËÒÎÓ‚Ë‚Òfl Ó‰ËÌ Á ̇¯Ëı ‡‚ÚÓ¥‚, ◊‰Ë‚ÌËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ“, ‰Ë‚ÌËÏ ÓÒڥθÍË, ÓÒͥθÍË ¥Ì¯ËÏ. Ä ¥Ì¯Â Á‡‚Ê‰Ë ÔË‚ÂÚ‡π Û‚‡„Û ¥ ‰Â˘Ó ·ÂÌÚÂÊËÚ¸. é‰Ì‡Í, ÔÓÔË ‚ÒÂ, π fl͇Ҹ Ì‚ˉËχ ÔÎÓ˘Ë̇, ‚ flÍ¥È ‰‚‡ ̇¯¥ ̇Ó‰Ë Ì‡·Û‚‡˛Ú¸ ÒıÓÊËı ËÒ. ñ¥π˛ ÔÎÓ˘ËÌÓ˛ π ¥ÒÚÓ˘̇ ‰ÓÎfl. äÓÊÂÌ Á ÌËı ‚ ¥ÁÌËÈ ˜‡Ò, ‚ ¥ÁÌËÈ ÒÔÓÒ¥· ¥ ̇ ¥ÁÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ú‡ÚË‚ Ò‚Ó˛ ‰Âʇ‚Ì¥ÒÚ¸, ‡ ÔÓ˜‡ÒÚË ¥ ÏÓ‚Û — ◊‰¥Ï ·ÛÚÚfl“ ÍÓÊÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ‡Î ӷˉ‚‡ ‚ÓÌË ÔÓ-¥ÁÌÓÏÛ Áχ„‡ÎËÒ¸ Á‡ ªıÌπ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ¥ ÍÓÊÂÌ ÔÓ-Ò‚ÓπÏÛ, Á‡ Ì Á‡‚Ê‰Ë ÒÔËflÚÎË‚Ëı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ ‚ËÓ·ÎflÎË ÏÂı‡Ì¥ÁÏË ‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª Ú‡ ÍÛθÚÛÌÓª Ò‡ÏÓ¥‰ÂÌÚ˘ÌÓÒÚË. ÇÔÓ‰Ó‚Ê ÒÓÚÂ̸ ÓÍ¥‚ ӷˉ‚‡ ̇Ó‰Ë ÊËÎË ÔÓÛ˜. ÅÛ‚ ˜‡Ò, ÍÓÎË ÔÂ‚‡Ê̇ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡ ϯ͇· ̇ ÚÂËÚÓ¥ª ꘥ èÓÒÔÓÎËÚÓª — „ÓÎÓ‚ÌÓ ìÍ‡ªÌË. èÓ¥ÁÌÓÏÛ ·ÛÎÓ — ¥ÌÍÓÎË ˜Û·ËÎËÒ¸, ¥ÌÍÓÎË ÍÂÔÍÛ‚‡ÎË Ó‰ËÌ Á Ó‰ÌÓ„Ó, Ó‰Ì‡Í ‡ÁÓÏ Á ÚËÏ Ó‰ËÌ Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÚ·ۂ‡ÎË, ˘ÓÒ¸ Ó‰ËÌ ÔÓ Ó‰ÌÓ„Ó Á̇ÎË, ‡ ˜Ó„ÓÒ¸ Ú‡Í ¥ Ì ԥÁ̇ÎË ‰ÓÒ¥. ß ÚÓ ˜‡ÒÚÓ Ì Á̇πÏÓ Ì‡È¥ÒÚÓÚÌ¥¯Ó„Ó — ·ÓÎ¥‚ Ú‡ ÒÍÓ·ÓÚ ¥Ì¯Ëı. é‰Ì‡Í ˜Ó„Ó ‰¥ÈÒÌÓ ÔÓÚ·ۂ‡ÎË ÔÓ-ÒÔ‡‚Ê̸ÓÏÛ — Ú‡Í ˆÂ ÒÔÓÍ¥ÈÌÓ„Ó ÊËÚÚfl ¥ ÔÓˆ‚¥Ú‡ÌÌfl ÒԥθÌÓª ‰Îfl Ó·Óı ̇Ó‰¥‚ ÁÂÏÎ¥. ëԥθÌÓª, ·Ó ¥Ì¯Óª Û ‚¥˜ÌËı ‚˄̇̈¥‚ „·ª‚ ‚Ê ÚËÒfl˜Û ÓÍ¥‚ Ì ·ÛÎÓ, ¥ ÈÚË ·ÛÎÓ Ì¥ÍÛ‰Ë, flÍ˘Ó Ì ·‡ÚË ‰Ó Û‚‡„Ë Ï¥ÚÓÎÓ„¥˜ÌÛ ÁÂÏβ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‰ÛıÛ — Öˆ ßÒ‡Âθ. ô ӉËÌ ‡ÒÔÂÍÚ, ˘Ó ÍÓ̘ ÔÓÚ·Ûπ ‚ËÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ó‡ÒÚÓ ÏË Ú‡ÍÚÛπÏÓ „·ª‚ ̇ ̇¯¥È ÁÂÏÎ¥ flÍÓ „ÓÒÚÂÈ, flÍÓ ˜ÛÊË̈¥‚. ÄΠ¥ÒÚÓ¥fl „·ÂÈÒÚ‚‡ Û ˆ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ëı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË Ì‡‡ıÓ‚Ûπ ‚Ê ÚËÒfl˜Û ÓÍ¥‚. ÑÂflÍ¥ ÍÓ¥ÌÌ¥, Á‡ ‚ËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, ̇Ó‰Ë Ú¥πª Ê ˜‡ÒÚËÌË Ö‚ÓÔË ÊË‚ÛÚ¸ ÚÛÚ ÔË·ÎËÁÌÓ ÒڥθÍË Ê ˜‡ÒÛ. üÍ˘Ó ÚËÒfl˜Û ÓÍ¥‚ ÔÓÊË‚‡π¯ ‰ÂÒ¸, ÚÓ Ú· ‚Ê „Ó‰¥ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚË „ÓÒÚÂÏ. Ä ÍËÏ ÚÓ‰¥?.. ëÓÚÌ¥ ÓÍ¥‚ ÏËÌÓ„Ó ÒÔ¥‚ÊËÚÚfl Ó·Óı ̇Ó‰¥‚ ̇ ÁÂÏÎ¥ ìÍ‡ªÌË, ÔÓ flÍ¥ ¥ÒÚÓËÍ‡Ï ÔËÒ‡ÚË Ìˆ¥Í‡‚Ó, ·Ó χÎÓ flÒÍ‡‚Ëı, ‡ ‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ¥ ÍË‚‡‚Ëı ÔÓ‰¥È, ÔÂÂË‚‡ÎËÒfl ÛÈÌ¥‚ÌËÏË ÔÂ¥Ó‰‡ÏË ÒÛÒԥθÌËı ͇ڇÍÎ¥ÁÏ¥‚ Ú‡ ‚ÓπÌ, ‰Â ӷˉ‚‡ ̇Ó‰Ë, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, Ì ·ÛÎË ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË, ‡ ڥθÍË Ó·’πÍÚ‡ÏË ˜ÛÊËı χ̥ÔÛÎflˆ¥È. ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ Ó·ÓÏ

gnq

êÖÑÄäñßü í‡‡Ò ÇÓÁÌflÍ („ÓÎÓ‚ÌËÈ ‰‡ÍÚÓ) éÎÂÒ¸ èÓ„‡Ì˘ÌËÈ åËı‡ÈÎÓ åÓÒ͇θ èÂÚÓ ê˷͇ êÓÏ‡Ì åÂ‚¥ÌÒ¸ÍËÈ åËÓÒ·‚‡ èËıÓ‰‡ åËÍÓ· üÍÓ‚Ë̇ ∏‚„ÂÌ ê‡‚Ò¸ÍËÈ

ĉÂÒ‡ ‰‡Íˆ¥ª: 290008, 㸂¥‚, ‡/Ò 2673 ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ (0322) 74-15-79 ©ê‰‡Íˆ¥fl ÊÛ̇ÎÛ «∫», 1996

˜ ‡ Ò Ó Ô Ë Ò

ÒÚÓÓÌ‡Ï ˜‡ÒÚÓ ·‡ÍÛ‚‡ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÏÛ‰ÓÒÚË ‰Îfl ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Ú‡ ‚Á‡πÏÌÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl. É¥ı Á‡ ڇͥ ÔÓÏËÎÍË ‚ ̇¯¥È ÒÔ¥Î¸Ì¥È ¥ÒÚÓ¥ª χÎË · ‚ÁflÚË Ì‡ Ò· ÔÓ‚¥‰ÌËÍË Ó·Óı ̇Ó‰¥‚ — ҇ϠªıÌ¸Ó˛ ÒÔ‡‚Ó˛ ·ÛÎÓ ÒÍÂÛ‚‡ÚË Ú‡ ̇‚˜ËÚË ·ÓÊ‚ÓÎ¥˛˜Ëı ‚¥‰ ·¥‰ Ú‡ ̇ԇÒÚÂÈ ÔÓÒÔÓÎËÚËı. é‰Ì‡Í „‡‰‡ÎË, ˘Ó ÍÓÊÂÌ ‚ËÔÎË‚Â Ò‡ÏÓÚÛÊÍË ‡·Ó Ê Ì‡‚¥Ú¸ ÍÓ¯ÚÓÏ ¥Ì¯Ó„Ó. í‡ È ÒÎÛÊËÎË ÚÂÚ¥È ÒËÎ¥ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó — ¯Ë· ‚ Ï¥¯ÍÛ ÚÂÊ Ì ‚Ú‡ª¯. çÂÁÓÁÛϥΠ¥ ÌÂÁ̇Ì ‰Óχθӂۂ‡Î‡ Ûfl‚‡, ‡ ¥ÌÍÓÎË, ̇ ʇθ, ¥ ‰ÓÒ¥, Á· ‚ÓÎfl ‡·Ó Ê ÔÓÒÚÓ ‰Û¯Â‚Ì¥ Î¥ÌÓ˘¥. ë‡Ï‡ ÔÓ·ÎÂχ ̇Á‚Ë Ì‡Ó‰Û, Á flÍËÏ ÏË, ÛÍ‡ªÌˆ¥, ÊË‚ÂÏÓ ÚËÒfl˜Û ÓÍ¥‚, ‰Îfl Ì‡Ò ‰ÓÒ¥ ‚¥‰ÍËÚ‡. ïÚÓ ‚ÓÌË — „·ª, „·‡ª, π‚ª, ÊˉË, ¥Á‡ÂÎ¥ÚË? Ç ˜ÓÏÛ Ó·‡ÁÎË‚¥ÒÚ¸ ˜Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó ˆËı ¥ÏÂÌ? í‡ È ˜Ë ÏÓÊ̇ ̇ÁË‚‡ÚË Ì‡Ó‰ Ú‡Í, flÍ ‚¥Ì ÒÓ·¥ ˆ¸Ó„Ó Ì ·‡Ê‡π, ¥ ˜Ë χπÏÓ ÏË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚË Á‡ ÚÂ, ˘Ó ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ Ӊ̠Á ¥ÏÂÌ π Ó·‡ÁÎË‚ËÏ, ¥ ˘Ó Ó·ËÚË Á ‚Â΢ÂÁÌÓ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛, Á ÚËÏ Ò‡ÏËÏ í‡‡ÒÓÏ ò‚˜ÂÌÍÓÏ? Ňʇ˛˜Ë ÛÌËÍÌÛÚË ÌÂ∂‡ÚË‚ÌËı ÂÙÂÍÚ¥‚ ‰ËÒÍÛÒ¥ª ‰Ó‚ÍÓ· ˆ¸Ó„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl, ‰‡Íˆ¥fl ‚¥‰‰‡π ÔÂ‚‡„Û ÌÂÈÚ‡Î¸ÌӇ͇‰ÂÏ¥˜Ì¥È ̇Á‚¥ — „·ª. Ä Á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ — ˘Ó Ó·ËÚË ¥Á ÍËÌÛÚËÏ Á‚ÂıÌ¸Ó ◊„ÓÈ“, Ì„·ÂÈ? óË ÌÂχπ Û Ó·‡ÌÓÒÚ¥ „·ª‚ flÍÓªÒ¸ Á‚ÂıÌÓÒÚË, fl͇ Ú‡Í ¯ÍӉ˷ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ªı̸Ӫ ‰Ó‚„Óª ¥ÒÚÓ¥ª? ôÓ π ‚Ë·‡Ì¥ÒÚ¸? óË ˆÂ Ô‡‚Ó ·ÛÚË ÔÂ¯ËÏ ÔÂ‰ ÔÂÒÚÓÎÓÏ ÅÓÊËÏ ÔË ÓÁÔÓ‰¥Î¥ ÈÓ„Ó ·Î‡„Ó‰‡Ú¥, ‡ ˜Ë ‡‰¯Â, ÌÂÒ¥ÌÌfl ÚflÊÍÓª ÊËÚÚπ‚Óª ÌÓ¯¥ — ·ÛÚË Ô‡‚‰ÌËÏ, ÌÂÒÚË ÚflÊÍÛ ÌÓ¯Û Ô‡‚‰ÌÓÒÚË. Ä ÏÓÊÂ, Á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ¥ Ó·‡Ì¥ÒÚ¸ ıËÒÚËflÌ ÚÂÊ π „Ó‰Ë̲? í‡Í, ‚Ò¥ ÏË ¥‚Ì¥, ÍÓÊÂÌ Ï‡π Ô‡‚Ó, ¥‚Ì Á Ô‡‚ÓÏ ¥Ì¯Ó„Ó, ¥ Ì ڥθÍË Î˛‰Ë, ‡Î ¥ ̇Ó‰Ë. é‰Ì‡Í ˘Ó· Á̇ÈÚË ‚ËıÓ‰Ë ¥Á ÚËÒfl˜ÓÎ¥Ú̸Ӫ ÌÂÒÛÏ¥ÒÌÓÒÚË Ì Ú ˘Ó ¥ÁÌËı ÍÛθÚÛ, ‡Î ¥ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥È, flÍ Ú‚Â‰flÚ¸ ÔÂÒËÏ¥ÒÚË, ÏÛÒËÏÓ ‚ËÁ̇ÚË ˘Â ¥ Ô‡‚Ó ˆ¸Ó„Ó ¥Ì¯Ó„Ó Á‡Î˯‡ÚËÒfl Ò‡ÏËÏ ÒÓ·Ó˛ Û Ò‚ÓªÈ ¥‰ÂÌÚ˘ÌÓÒÚ¥. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÏË ‚Ê ‚ÍÓÚ ÔÓ·ÛπÏÓ Ó˘‡ÒÎË‚ËÚË ‚Ò¥ı Ó‰ÌËÏ ¥ ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ˜ËÌÓÏ — ÔÓÁ·‡‚Îfl˛˜Ë ÚÓ„Ó ¥Ì¯Ó„Ó Ô‡‚‡ ·ÛÚË ÒÓ·Ó˛. åË ‰‡ÎÂÍ¥ ‚¥‰ ‡Ï·¥ˆ¥È ‰‡ÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇ ÒÍ·‰Ì¥ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ¥ÒÚÓ¥ª Ú‡ Ò¸Ó„Ó‰ÂÌÌfl. é‰Ì‡Í „‡‰‡πÏÓ, ˘Ó ÏÓÊÂÏÓ ÔÂÚẨۂ‡ÚË ‚ ÏÂʇı ̇¯Ó„Ó ÊÛ̇θÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓÛ Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ˆÂ χÎÂÒÂ̸͇ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-„·ÂÈҸ͇ Â̈ËÍÎÓÔ‰¥fl ˜Ë Ô‡ϷÛ· ‰Ó ̪, fl͇ ıÓ˜‡ · ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ fl‰ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ªıÌπ ‚·ÒÚ˂ ϥ҈Â.


8 1996

ÁÏ¥ÒÚ anq ................................è‡Ûθ ñÂÎflÌ fmq ................................î‡Ìˆ ä‡Ù͇ zmq ...............................å‡Ú¥Ì ÅÛ·Â zlq ...........òÏÛÂθ çÓ‡ı ÄÈÁÂ̯ڇ‰Ú fyq ..............ꇷ·¥ Ä‚‡ı‡Ï ߈ı‡Í äÛÍ hyq ...............è¥Ìı‡Ò ë‡ÏÓÓ‰Ìˈ¸ÍËÈ gx ........................ÄÎÂÍ҇̉ ÇÂÌËÍ ax ....................................Ç. êÓÒÒÏ‡Ì ds gs am m gl hk ak

èëÄãéå ...............................................................................................................4 èÖêÖÑ áÄäéçéå ..............................................................................................6 ÉÖÅêÖâëíÇé íÄ ãûÑëíÇé ............................................................................8 ÉÖÅêÖâëúäÄ ßëíéêßü üä ßëíéêßü ÉÖÅêÖâëúäàï ñàÇßãßáÄñßâ .....18 áÖåãü ßáêÄ∫ãü ..................................................................................................36 ÑàÇçàâ çÄêéÑÖñú ........................................................................................40 çÖ ÜÖãÄû îÄãúòàÇõï êÖóÖâ... ............................................................62 ÑÇß äéçñÖèñß∫ ÇàÅêÄçéëíà, ÄÅé çÖßëíéêàóçß áÄìÇÄÉà çÄ ßëíéêàóçß íÖåà ............................................................................................64 ... ..........................................................91 åà çÄ äìïçß ß ãÖÉÖçúäàâ Ñàå... áéÉÄê: äçàÉÄ íÄ ∫∫ ÄÇíéê ............................................................................92 ßá ñàäãì ◊óÄëíàçÄ åéÇà“........................................................................114 äÄíÖÉéêßü ◊ßëçìÇÄççü“ Ç èêàáåß ÑÇéï åéÇ ...................................115 èêé ÉÖÅêÄâëúäì Öíàäì ..............................................................................122 ÄêïßíÖäíìêÄ óÄëì ..........................................................................................130 äêàáÄ íêÄÑàñß∫ çÄ èéêéáß çéÇàï óÄëßÇ ............................................134

bnq

....................éÒËÔ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï .............................ÉÂ¯ÓÏ òÓÎÂÏ .........................âÓÒËÙ ÅÓ‰Ò¸ÍËÈ .................................ßÎÎfl Ñ‚ÓÍ¥Ì .................òÏÛÂθ ï˛„Ó ÅÂ∂Ï‡Ì .................Ä‚‡‡Ï-âÓ¯Û‡ ¢Â¯Âθ .....................................ü‡ÍÓ· 䇈

ÌÂÁ‡ÎÂÊÌËÈ anq fmq bmq zlq

.................................è‡Ûθ ñÂÎflÌ ...................òÏÛÂθ âÓÒÂÙ Ä∂ÌÓÌ ................................å‡Ú¥Ì ÅÛ·Â ...................åËÓÒ·‚ å‡ËÌӂ˘

hkq dkq hyq dyq gq jx hx

...........................åÓÈÒÂÈ î¥¯·ÂÈÌ .....âÓÒÂÙ åÂÎÂÊ-åÓ‰ÊÂπ‚Ò¸ÍËÈ ..........................âÓÒËÙ ÅÓ‰Ò¸ÍËÈ .ÇÓÎÓ‰ËÏË (áππ‚) ܇·ÓÚËÌÒ¸ÍËÈ .ÇÓÎÓ‰ËÏË (áππ‚) ܇·ÓÚËÌÒ¸ÍËÈ .............................í‡‡Ò Ä̉ÛÒflÍ .............................üÓÒ·‚ Éˈ‡Í

hp wu

.âÓÒËÔ á¥ÒÂÎ¸Ò Ú‡ ãÂÓÌ¥‰ î¥Ì·Â∂ .....................................ß‚‡Ì ãÛ˜ÛÍ

gs bs zn am m fl dk zy

.......................éÒËÔ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï òËÏÓÌ å‡Í¥¯ Ú‡ ãÂÓÌ¥‰ î¥Ì·Â∂ ..................................í‡‡Ò ÇÓÁÌflÍ ..........................ÄÎÂÍ҇̉ ÇÂÌËÍ ..........................ÄÎÂÍ҇̉ ÇÂÌËÍ ............................퇉ÂÛ¯ ÜËı‚˘ .........................âπ¯‡fl„Û ãÂȷӂ˘ ..................................òÎÓÏÓ è¥ÌÂÒ

ÁÏ¥ÒÚ

ÍÛθÚÛÓÎÓ„¥˜ÌËÈ

˜‡ÒÓÔËÒ

áàåÄ .....................................................................................................................4 ... ............6 ß åìÑêßëíú ëéãéåéçéÇÄ ÅìãÄ èéçÄÑ åìÑêßëíû ìëßï... ÉÖÅêÖ∫ ì ëÇßíß ...................................................................................................13 ìäêÄ∫çëúäé-∏ÇêÖâëúäß ëíéëìçäà ì ëÇßíãß äéçîãßäíéãéÉß∫: èÖêòÖ çÄÅãàÜÖççü ....................................................................................19 ... ...ôÖ íÖèãéÉé ÇÖãàäéÑçü èéêÄ .............................................................30 íàëüóéãßíçü çÖëìåßëçßëíú ....................................................................31 êßáÑÇüçÄ áéêü...................................................................................................40 çÄ ïàÅçéåì òãüïì ......................................................................................41 NON MULTUM, SED MULTA ...........................................................................52 ìäêÄ∫çëúäé-ÜàÑßÇëúäÄ èÖêÖÑÇàÅéêóÄ äéÄãßñßü 1907 êéäì .....57 ìäêÄ∫çñß Ç Äçíà∏ÇêÖâëúäàï Ääñßüï ì êéäà ÑêìÉé∫ ëÇßíéÇé∫ Çßâçà ...............................................................................................60 ◊∏ÇêÖ∫ Ç ëìóÄëçßâ ìäêÄ∫çß, êÖÄãß∫ íÄ èÖêëèÖäíàÇà“...................70 ìäêÄ∫çëúäß íÄ ∏ÇêÖâëúäß èÖêÇçß Ç êéëßâëúäßâ èéÖáß∫ èÖêòé∫ íêÖíàçà ïï ëí.. .............................................................................79 Ç èÖíêéèéãß èêéáéêéåì èéåêÖå..........................................................92 ◊ìëàïÄûóÄ ÉßãäÄ“ .........................................................................................93 ñàÇßãßáÄñßü éóßäìÇÄççü ...........................................................................98 èíÄï ì ëÄÑì.. .....................................................................................................114 ã∏êåéçíéÇëúäÄ 12, äÇ.6............ .................................................................115 ÅéÉééÅêÄçàâ çÄêéÑ?...................................................................................116 çÄìäÄ íÄ ÉÖÅêÖâëúäÄ êÖãßÉßü .................................................................131 èêé åÖíÄåéêîéáà èéçüííü ◊ëÇéÅéÑÄ“ ............................................138

3


èëÄãéå

4

èÄìãú ñÖãüç

ç¥ıÚÓ Ì ÁÎ¥ÔËÚ¸ ÁÌÓ‚Û Ì‡Ò ¥Á „ÎËÌË Ú‡ ÁÂÏÎ¥, Ì¥ÍÓÏÛ Ì‡¯ Ô‡ı Ì ӷÏÓ‚ËÚË. ç¥ıÚÓ, Ì¥ÍÓÏÛ. ë·‚‡ ‚Ó ‚˯̥ı ÚÓ·¥, ç¥ıÚÓ. ÑÎfl Ú· β·Ó ıÓ˜ÂÏÓ ˆ‚¥ÒÚË. íÓ·¥ ̇‚ÒÚ¥˜. åË π ç¥˘Ó, ·ÛÎË ç¥˜ËÏ ¥ ·Û‰ÂÏÓ Ì‡‰‡Î¥, Í‚¥ÚÓˆ‚¥ÚÌ¥: ç¥ıÚÓÚÓfl̉‡, êÛÊÓÌ¥ˆ.

anq áàåÄ

íÂÔÂ ¥‰Â, χÏÓ, ÒÌ¥„ ̇ ìÍ‡ªÌ¥... ǥ̈¸ ëÔ‡ÒËÚÂθ — ÁÂÂ̈fl „Ófl... á ÏÓªı ÒÎ¥Á ÊӉ̇ Ì ‰ÓÒfl„‡π ‰Ó Ú·Â. á ‡Ì¥¯Ì¥ı ÔÓχı¥‚ Î˯ Ì¥ÏËÈ ¥ „Ó‰ËÈ... ìÊ ‚ÏË‡πÏÓ — ˜ÓÏÛ Ì ÒÔ˯, ·‡‡˜Â? ñÂÈ ‚¥ÚÂ ÚÂÊ ·Ó‰ËÚ¸, flÍ ‚¥‰¥„̇ÌËÈ... óË Ê Ú¥, ÍÓÚ¥ Á‡ÏÂÁ‡˛Ú¸ ‚ ¯Î‡ÍÛ: ÒÂˆfl — ÒÚfl„Ë, ‡ Û͇ — Ô¥‰Ò‚¥˜ÌËÍ? ü Á‡Î˯˂Òfl ÚËÏ ÊÂ Û ÚÂÏÌÓÚ‡ı: ÒÔ‡Ò‡π ÍÓÚÍÂ, ӷ̇ÊÛπ „ÓÒÚÂ? á ÏÓªı Á¥ÓÍ ˘Â ˜ÛÚÌÓ Î„¥Ú Ô¥‚‡ÌËı ÒÚÛÌ Ô„ۘÌÓª ‡ÙË...


ßÁ χÚÓ˜ÍË ‰Û¯Â˛ Ò‚¥ÚÎÓ˛, Á Ú˘ËÌÍË ÔÛÒÚÓÌ·ÓÏ ÔÂβÒÚfl ˜Â‚ÓÌ¥π ·‡„flÌÓÒÎÓ‚ÓÏ, ÍÓÎË ÒÔ¥‚‡πÏÓ ÏË ÔÓ, ÔÓ, Ú‡ÍË ÔÓ ÍÓβ˜ÍË.

èÂÂÍ·‰ ß‚‡Ì‡ ãÛ˜Û͇.

nq

è Äìã ú ñ Ö ã ü ç è Äìã ú ñ Ö ã ü ç

á‡ÚËÏ ¥ÌÓ‰¥ ‚ËÒËÚ¸ ÚÓfl̉ӂ‡ „Ó‰Ë̇. ᄇ҇˛˜Ë. é‰Ì‡... ᇂ¯Â Ӊ̇... ôÓ · ˆÂ Á̇˜ËÎÓ, χÏÓ: ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ˜Ë ‡ÌÛ — ÍÓÎË fl ÚÂÊ ÔÓÚÓÌÛ‚ Û ÏÂÚÂÎˈ¥ ìÍ‡ªÌË? /1942-43/ èÂÂÍ·‰ ëÚÂه̇ ë¥ÏÓÌÂ͇.

5


ПЕРЕД ЗАКОНОМ

îêÄçñ

äÄîäÄ 6

èÂ‰ á‡ÍÓÌÓÏ ÒÚÓªÚ¸ ‚ÓÓÚ‡. ÑÓ ˆ¸Ó„Ó ‚ÓÓÚ‡fl Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ Ó‰ËÌ ˜ÓÎÓ‚¥Í ¥Á Ò· ¥ ÔÓÒËÚ¸Òfl ‚‚¥ÈÚË ‰Ó á‡ÍÓÌÛ. ÄΠ‚ÓÓÚ‡ ͇ÊÂ, ˘Ó ‚¥Ì ÈÓÏÛ ÚÂÔÂ Ì ÏÓÊ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚË. óÓÎÓ‚¥Í Á‡ÏËÒβπÚ¸Òfl ¥ ÚÓ‰¥ Á‡ÔËÚÛπ, ˜Ë Ì ϥ„ ·Ë ‚¥Ì, ÓÚÊÂ, ‚‚¥ÈÚË Ô¥ÁÌ¥¯Â. — åÓÊÎË‚Ó, — ͇Ê ‚ÓÓÚ‡, — ‡Î ÚÂÔÂ Ì¥. éÒͥθÍË ·‡Ï‡ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÒÚÓªÚ¸ ‚¥‰ÍËÚ‡, flÍ Á‡‚ʉË, ‡ ‚ÓÓÚ‡ ‚¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ̇·¥Í, ˜ÓÎÓ‚¥Í ̇„Ë̇πÚ¸Òfl, ˘Ó· Á‡„ÎflÌÛÚË ˜ÂÂÁ ·‡ÏÛ ‚ÒÂ‰ËÌÛ. äÓÎË ‚ÓÓÚ‡ ˆÂ ÔÓÏ¥˜‡π, ÚÓ ÒÏ¥πÚ¸Òfl È Í‡ÊÂ: — üÍ˘Ó ˆÂ ÚÂ·Â Ú‡Í Ï‡ÌËÚ¸, ÒÔÓ·ÛÈ, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÏÓ˛ Á‡·ÓÓÌÛ, ‚‚¥ÈÚË ‰Ó ÒÂ‰ËÌË. ÄΠ„Îfl‰Ë: fl ÏÓ„ÛÚÌ¥È. ß fl ڥθÍË Ì‡ÈÌËʘËÈ ‚ÓÓÚ‡. Ç¥‰ Ò‚¥ÚÎˈ¥ ‰Ó Ò‚¥ÚÎˈ¥ ÒÚÓflÚ¸ ˘Â ‚ÓÓÚ‡¥, Ó‰ËÌ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ„Ó ÏÓ„ÛÚÌ¥¯¥. ÇÊ ÔÓ„Îfl‰Û ÚÂÚ¸Ó„Ó fl Ì ÏÓÊÛ ‚ËÚËχÚË. í‡ÍËı ÚÛ‰ÌÓ˘¥‚ ˜ÓÎÓ‚¥Í ¥Á Ò· Ì ÒÔÓ‰¥‚‡‚Òfl: ‡‰Ê á‡ÍÓÌ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÔËÒÚÛÔÌËÈ ÍÓÊÌÓÏÛ È Á‡‚ʉË, ‰ÛÏ‡π ‚¥Ì, ‡Î ÚÂÔÂ, ÍÓÎË ‚¥Ì ‰ÓÍ·‰Ì¥¯Â ÓÁ„Îfl‰‡π ‚ÓÓÚ‡fl ‚ ÈÓ„Ó ıÛÚflÌ¥È ÍËª, Á ÈÓ„Ó ‚ÂÎËÍËÏ „ÓÒÚËÏ ÌÓÒÓÏ, ‰Ó‚„Ó˛, ÚÓÌÍÓ˛, ˜ÓÌÓ˛ Ú‡Ú‡Ò¸ÍÓ˛

fmq

òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

І МУДРІСТЬ СОЛОМОНОВА БУЛА ПОНАД МУДРІСТЮ УСІХ... (äÌË„‡ ñ‡¥‚). ß ÏÛ‰¥ÒÚ¸ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚‡ ·Û· ÔÓ̇‰ ÏÛ‰¥ÒÚ˛ ÛÒ¥ı ÒËÌ¥‚ ëıÓ‰Û Ú‡ ̇‰ ÛÒ¥π˛ ÏÛ‰¥ÒÚ˛ π„ËÔÚflÌ; ÔÂ‚Â¯Ë‚ ‚¥Ì Ò‚Óπ˛ ÏÛ‰¥ÒÚ˛ ‚Ò¥ı β‰ÂÈ, ¥ ‰‡Î¥ Á‡ ÚÂÍÒÚÓÏ. èËÚ˜ ÓÔÓ‚¥‚ ÚË ÚËÒfl˜¥, ‡ Ô¥ÒÂ̸ ÒÍ·‚ ÚËÒfl˜Û Ú‡ ˘Â È Ô’flÚ¸. Ç Ú¸Óı ÚËÒfl˜‡ı ÔËÚ˜ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚Ëı, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË Ó‰ÌËı ̇¯Ëı Û˜ËÚÂÎ¥‚, ÚË Ì‡ÛÍË Ú‡ÈÌÓÏÓ‚ÎÂÌÌfl, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË Ê ¥Ì¯Ëı — ÚË ÚËÒfl˜¥ Ú‡ÈÌÓÏÓ‚ÎÂ̸ ‚ ÍÓÊÌ¥Ï ˜ÂÌ¥ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚¥Ï, ¥ ‚ ÍÓÊÌ¥Ï Ú‡ÈÌÓÏÓ‚ÎÂÌÌ¥ — ÚËÒfl˜‡ Ú‡ ˘Â È Ô’flÚ¸ ‚¥‰„‡‰ÓÍ. ÄÎÂ Ê ˜ÓÏÛ Ì ̇ÔËÒ‡‚ ˆ‡ ëÓÎÓÏÓÌ, flÍËÏË ÚÓ Á̇ÌÌflÏË ‚¥Ì ‚ÓÎÓ‰¥‚ ¥ ˜ÓÏÛ ÚË ÍÌË„Ë Ú¥Î¸ÍË Ì‡Ï ÁÓÒÚ‡‚Ë‚. 燂˜‡π ‡‚‚¥ ∏„Û‰‡ ı‡-ï‡Òˉ. üÍ·Ë Ê ëÓÎÓÏÓÌ ˆ¥ÎÍÓÏ ‚ËÍ·‚ Ò‚Ó˛ ÔÂÏÛ‰¥ÒÚ¸, ÚÓ ÛÒ¥ Á‡ıÓÔËÎËÒ¸ ·Ë ڥθÍË Ì² ¥ Á‡ÍËÌÛÎË · ÓÁ‚‡Ê‡ÌÌfl ̇‰ íÓÓ˛, ·‡ ·¥Î¸¯Â, ÔÓÍ·ÎËÒ¸ ·Ë ̇


·ÓÓ‰Ó˛, ‚¥Ì ‚Ë¥¯Ûπ, ˘Ó Í‡˘Â ÔÓʉ‡ÚË, ÔÓÍË Ì ‰¥Òڇ̠‰ÓÁ‚ÓÎÛ ‚‚¥ÈÚË. ÇÓÓÚ‡ ‰‡π ÈÓÏÛ ÓÒΥ̘ËÍ ¥ ͇Ê ҥÒÚË Á·ÓÍÛ ÔË ‰‚Âflı. Ç¥Ì ÒˉËÚ¸ Ú‡Ï ‰ÌflÏË ¥ Ó͇ÏË. Ç¥Ì ·‡„‡ÚÓ ‡Á¥‚ ÔÓ·Û𠉥ÒÚ‡ÚË ‰ÓÁ‚¥Î ¥ Ò‚ÓªÏË ÔÓÒ¸·‡ÏË ‚ÚÓÏβπ ‚ÓÓÚ‡fl. ÇÓÓÚ‡ ˜‡ÒÚÓ ‚˜ËÌflπ ÈÓÏÛ Ï‡ÎÂ̸ͥ ‰ÓÔËÚË, ÓÁÔËÚÛπ ÔÓ ÈÓ„Ó ¥‰ÌËÈ Í‡È ¥ ˘Â ·‡„‡ÚÓ ÔÓ ˘Ó, ‡Î ˆÂ ·ÂÁÛ˜‡ÒÌ¥ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, flÍ ªı ÓÚÓ Á‡‰‡˛Ú¸ ‚ÂÎËÍ¥ Ô‡ÌÓ‚Â, ¥ ̇ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ‚¥Ì ͇Ê ÈÓÏÛ ˘Ó‡ÁÛ ÁÌÓ‚, ˘Ó ˘Â Ì ÏÓÊ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚË. óÓÎÓ‚¥Í, flÍËÈ ·‡„‡ÚÓ ˜ËÏ ‚ÔÓfl‰Ë‚Òfl ‰Îfl Ò‚Óπª ÔÓ‰ÓÓÊ¥, ‚ÊË‚‡π ‚ÒÂ, ˘Ó ڥθÍË ÏÓÊ ·ÛÚË ˆ¥ÌÌÂ, ˘Ó· Ô¥‰ÍÛÔËÚË ‚ÓÓÚ‡fl. ñÂÈ, Ô‡‚‰‡, ‚Ò ÔËÈχπ, ‡Î ÔË ÚÓÏÛ Í‡ÊÂ: — ü ·ÂÛ ˆÂ ڥθÍË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÚË Á̇‚, ˘Ó Ì ÔÓ∂‡‚Ë‚ Ì¥˜Ó„Ó. èÓÚfl„ÓÏ ·‡„‡Ú¸Óı ÓÍ¥‚ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡π ˜ÓÎÓ‚¥Í ‚ÓÓÚ‡fl χÈÊ ·ÂÁÔÂÂ‚ÌÓ. Ç¥Ì Á‡·Û‚‡π ÔÓ ¥Ì¯Ëı ‚ÓÓÚ‡¥‚, ¥ ˆÂÈ ÔÂ¯ËÈ ‚ˉ‡πÚ¸Òfl ÈÓÏÛ π‰ËÌÓ˛ ÔÂÂÔÓÌÓ˛, ˘Ó· Û‚¥ÈÚË ‰Ó á‡ÍÓÌÛ. Ç¥Ì ÔÓÍÎË̇π Ì¢‡ÒÌËÈ ‚ËÔ‡‰ÓÍ, Û ÔÂ¯¥ ÓÍË ·ÂÁÓ„Îfl‰ÌÓ ¥ „ÓÎÓÒÌÓ, Ô¥ÁÌ¥¯Â Ê, ÍÓÎË ÒÚ‡π ÒÚ‡ËÈ, ‚¥Ì ڥθÍË ·Û˜ËÚ¸ ÒÓ·¥ ˘ÓÒ¸. Ç¥Ì ‰ËÚËÌ¥π, ¥, ÓÒͥθÍË ‚¥Ì, ‰Ó‚„Ó¥˜ÌÓ ‚Ë‚˜‡˛˜Ë ‚ÓÓÚ‡fl, ÓÁÔ¥Á̇π ̇‚¥Ú¸ ·Î¥ı Û ÈÓ„Ó ıÛÚflÌ¥È ÍËª, ÚÓ ÔÓÒËÚ¸ Ú‡Í Ò‡ÏÓ È ·Î¥ı, ˘Ó·

‰ÓÔÓÏÓ„ÎË ÈÓÏÛ ¥ ÔÂÂÍÓ̇ÎË ‚ÓÓÚ‡fl. ç‡¯ڥ ·ÎËÒÍ ÈÓ„Ó Ó˜ÂÈ Ò··¯‡π ¥ ‚¥Ì Ì Á̇π, ˜Ë ÒÔ‡‚‰¥ ÈÓÏÛ ÒÚ‡π ÚÂÏÌÓ, ˜Ë ˆÂ ڥθÍË Ó˜¥ ÈÓ„Ó Ó·Ï‡Ì˛˛Ú¸. èÓÚ ‚¥Ì ÚÂÔÂ ‰Ó· ÓÁÔ¥ÁÌ‡π ‚ ÚÂÏfl‚¥ ÒflÈ‚Ó, flÍ ÌÂÁ„‡ÒÌÓ Òflπ Á ‰‚ÂÂÈ á‡ÍÓÌÛ. íÂÔÂ ÈÓÏÛ ‚ʠ̉ӂ„Ó ÊËÚË. èÂ‰ ÒÏÂÚ˛ ‚¥Ì Á·Ë‡π ‚ „ÓÎÓ‚¥ ‰ÓÒ‚¥‰ Á‡ ‚ÂÒ¸ ˜‡Ò ‚ Ӊ̠Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, flÍ ‚¥Ì ‰ÓÒ¥ ˘Â Ì ÒÚ‡‚Ë‚ ‚ÓÓÚ‡‚¥. Ç¥Ì ÍË‚‡π ÈÓÏÛ, ·Ó Ì ÏÓÊ ‚Ê ·¥Î¸¯Â ‚ËÔÓÒÚ‡ÚË Ò‚Óπ Á‡‰Û·¥Î ڥÎÓ. ÇÓÓÚ‡ ÔÓ‚ËÌÂÌ ÌËÁ¸ÍÓ Ì‡ıËÎËÚËÒ¸ ‰Ó ̸ӄÓ, ·Ó ¥ÁÌˈfl ÓÒÚÛ ÁÏ¥ÌË·Òfl ‰ÛÊ Ì ̇ ÍÓËÒÚ¸ ˜ÓÎÓ‚¥Í‡. — ôÓ ·Ó ÚË ˘Â ıӘ¯ ÚÂÔÂ Á̇ÚË? — ÔËÚ‡π ‚ÓÓÚ‡ — íË ÌÂ̇ÒËÚÌËÈ. — ìÒ¥ Ê Ô‡„ÌÛÚ¸ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ, — ͇Ê ˜ÓÎÓ‚¥Í, — flÍ Ê ˆÂ Ú‡Í, ˘Ó Á‡ ·‡„‡ÚÓ ÓÍ¥‚ Ì¥ıÚÓ, Í¥Ï ÏÂÌÂ, Ì ʇ‰‡‚ ‰ÓÁ‚ÓÎÛ? ÇÓÓÚ‡ ÓÁÛÏ¥π, ˘Ó ˜ÓÎÓ‚¥Í ÛÊ ‰ÓıÓ‰ËÚ¸ Ò‚Ó„Ó Í¥Ìˆfl, ¥, ˘Ó· ‰ÓÒfl„ÚË ˘Â ‰Ó ÈÓ„Ó ÒÎÛıÛ, flÍËÈ Á‡ÌË͇π, „Ó·π ‰Ó ̸ӄÓ: — íÛÚ Ì¥ıÚÓ Ì ÏÓÊ ‰¥ÒÚ‡ÚË ‰ÓÁ‚ÓÎÛ, ·Ó ˆÂÈ ‚ı¥‰ ·Û‚ ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl Ú·Â. íÂÔÂ fl È‰Û ¥ Á‡˜ËÌ˛ ÈÓ„Ó.

jmq èÂÂÍ·‰ ß‚‡Ì‡ äÓ¯ÂÎ¥‚ˆfl

îêÄçñ äÄîäÄ òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

ÓÁÛÏÛ‚‡ÌÌfl, ÁÌ‚‡ÊË‚¯Ë íÓÛ Ú‡ Á‡ÔÓ‚¥ÚË. ÄÎÂ Ê Ì‡Ô‡‚‰Û, ¥ ÏÛ‰¥ÒÚ¸ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚‡ ¥ ‚Òfl͇ ÔÂÏÛ‰¥ÒÚ¸ — ÛÒÂ, Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í¯Â ÔÂ‰·‡˜ÂÌ ‚ íÓ¥. ì˜ËÚ¸ ‡‚‚¥ ã‚¥ ·ÂÌ ¢Â¯ÓÏ. üÍ¥ ÚÓ ÔËÚ˜¥ Á¥·‡‚ ëÓÎÓÏÓÌ Û ÍÌË„Û èËÚ˜, flÍ¥ ÚÓ Ô¥ÒÌ¥ Á¥·‡‚ Û ÍÌË„Û è¥ÒÌfl è¥ÒÂ̸. äÓÎË ‚ ÓÁ‰¥Î¥ ÍÌË„Ë èËÚ˜ ÏÓ‚Ë‚: “èËÚ˜¥ ëÓÎÓÏÓ̇, ÒË̇ ч‚ˉ‡, ˆ‡fl ßÁ‡ªÎfl, ˘Ó· Ô¥Á̇ÚË ÏÛ‰¥ÒÚ¸ ¥ ÔÓ‚˜‡ÌÌfl, ˘Ó· ÁÓÁÛÏ¥ÚË ÒÎÓ‚‡ ÓÁÒۉ̥”, ÚÓ ‚Ê ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ڥθÍË ‚¥‰ ˆËı ÔËÚ˜ ÍÓËÒÚ¸ ÏÓÊ ·ÛÚË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó ‚ËÁ̇˜ÂÌÓ, ÚÓ‰¥ Ê flÍ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ÔËÚ˜ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚Ëı Ú‡ÍÓª ÍÓËÒÚË ·ÛÚË Ì ÏÓ„ÎÓ, ¥ Ì ÔÓ ÌËı ÍÌË„Ë, ÔË̥҇ Á ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ˛ ̇Ò̇„Ó˛. á‡¥‚ÌÓ Ê ¥ ‚ ÓÁ‰¥Î¥ ÍÌË„Ë è¥ÒÌ¥ è¥ÒÂ̸ ÓÔÓ‚¥ÒÚË‚: “è¥ÒÌfl Ô¥ÒÂ̸ ëÓÎÓÏÓ̇”, ÒË¥˜ ‚Ë·‡Ì‡ Á-ÔÓÒÂ‰ ÛÒ¥ı Ô¥ÒÂ̸ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚Ëı. 燂˜‡π ‡‚‚¥ ч‚ˉ ä¥Ïı¥. Ň„‡ˆ¸ÍÓ ÍÌË„ ÓÁ„Û·Ë‚ ßÁ‡ªÎ¸ Û ÓÁÍˉ‡ÌÌ¥, ‡ ÒÂ‰ ÌËı ¥ ‚ËÍ·‰ÂÌ¥ ëÓÎÓÏÓÌÓÏ ÔËÓ‰Ì˘¥ Á̇ÌÌfl, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ, ÔÓ ‰Â‚‡ ÓÔÓ‚¥‰‡‚, ÓÁ͇ÁÛ˛˜Ë ÔÓ ªıÌ¥ ˆ¥Î˛˘¥ ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ¥, ¥ ÔÓ Á‚¥¥‚ Î¥ÒÓ‚Ëı, ¥ ÔÓ ÔÚˈ˛ Ì·ÂÒÌÛ, ¥ ÔÓ Ë·Û ÏÓÒ¸ÍÛ, ·Ó Ê ·Û‚ ‚¥Ì ÓÁÛÏÓÏ Ò‚ÓªÏ ÔÓ̇‰ ÛÒ¥ÏË, Ô¥‰ Ï¥ÒflˆÂÏ ÒÛ˘ËÏË. èÓ ‚Ò ÔËÒ‡‚ ‚¥Ì, ‡Î ÔËÒ‡ÌÌfl ˆ¥ Ì Á·Â„ÎËÒfl. ǘËÚÂÎ¥ ̇¯¥ ÁÓÒÚ‡‚ËÎË ÏÂÌ¥ ̇ ÓÁÒÛ‰ Ì ·¥Î¸¯Â Î¥ÍÚfl, ¥ Ì Á‡‰Îfl ÚÓ„Ó, ÍËÈ ÅÓÊÂ, ˘Ó· ªÏ ÔÂ˜ËÚË, ‡ Á ÓÁÛÏ¥ÌÌfl, ˘Ó Ú‡Í, flÍ Ó‰ËÌ ‚¥¯ χπ ͥθ͇ ÓÒÌÓ‚, Ú‡Í ¥ Ӊ̇ ÓÒÌÓ‚‡ χπ ͥθ͇ ÚÎÛχ˜Â̸. ÄÎÂ È Á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ. ÇÊ ‡Á Ò͇Á‡ÌÓ: ÔËÚ˜ ÓÔÓ‚¥‚ ÚË ÚËÒfl˜¥, ÚÓ Ú‡Í ¥ π — ÚË ÚËÒfl˜¥, ˜Ë Ô¥ÒÂ̸ ÒÍ·‚ ÚËÒfl˜Û ¥ Ô’flÚ¸, ÚÓ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ÚËÒfl˜Û ¥ Ô’flÚ¸. Ä ÍÌË„ χπÏÓ Ú¥Î¸ÍË ÚË, ·Ó ¯ÚÛ ëÓÎÓÏÓÌ Ò‡Ï ÒıÓÓÌË‚, flÍ ÓÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ ̇¯¥ ‚˜ËÚÂÎ¥. èÓ˘Ó Ê ‚¥Ì Ú‡Í, ‚Ê ‡Á Á¥È¯ÎÓ Ì‡ Ì¸Ó„Ó Ì‡ÚıÌÂÌÌfl ÅÓÊÂ, ÍÓÎË ·Û‚ ˛Ì‡ÍÓÏ ¥ ÒÍ·‚ è¥ÒÌ˛ è¥ÒÂ̸, è¥ÒÌ˛ ÔÓ ‚Ò¥ Ô¥ÒÌ¥, ̇ÈÔÂÍ‡ÒÌ¥¯Û Á ÛÒ¥ı Ô¥ÒÂ̸, ˜‡¯Û β·Ó‚Ë Ú‡ ‚¥‰‰‡ÌÓÒÚË ç·Û. ÅÛ· ‚ ∏ÛÒ‡ÎËÏ¥ ¯‡Ú¥fl ‚ÂÎÂÏÛ‰Ëı, ‚ËÒÏËÍÛ‚‡ÎË Ò‚flÚ¥ÒÚ¸ ¥Á Ò‚fl˘ÂÌËı ÒÎ¥‚, ıË·ÌÓ Ú‡ÍÚÛ˛˜Ë ªı ÎÛ͇‚ËÏ ·ÛÍ‚Óª‰ÒÚ‚ÓÏ. ñ ڥ, ÔÓ ÍÓ„Ó ëÓÎÓÏÓÌ Í‡Á‡‚: ÎËÒÂÌflÚ‡ ÔÒÛ˛Ú¸ ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍË, ÓÁÛÏ¥È ‰¥Ï ßÁ‡ªÎfl, ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ÓªÌÒÚ‚. íÓ ˘Ó Ê Ú‡ ¯‡Ú¥fl „Ó‚ÓË·. èÓ„Îfl̸Ú ̇ ëÓÎÓÏÓ̇, Á‡ÈÌfl‚Òfl ÌÂÔÓ‰Ó·ÌËÏË Ô¥ÒÌflÏË, ÍÓÎË ‚ÂÒ¸ ßÁ‡ªÎ¸ Á‚Ó‰ËÚ¸ ï‡Ï. ѥȯÎË ‰Ó ‚Ûı ëÓÎÓÏÓÌÓ‚Ëı ÒÎÓ‚‡ ˆ¥. ëıËÎË‚ ‚¥Ì „ÓÎÓ‚Û Ò‚Ó˛ ̇ Î¥‚ˈ˛, ˘Ó ‚¥‰ ÒÂˆfl, flÍÓ ˜ÓÎÓ‚¥Í, Á‡ÏËÒÎÂÌËÈ Ì‡‰ ‰¥Î‡ÌÌflÏË

7


Ézmq åÄêíßç ÅìÅÖê

ÖÅêÖâëíÇé íÄ ãûÑëíÇé. ç‡Ó‰Ó‚¥, ÍÓÚËÈ ‚¥Î¸ÌÓ, ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌÓ, ̇‰¥ÈÌÓ ¥ÒÌÛπ ̇ ‚·ÒÌ¥È ÁÂÏÎ¥, Ì ӷӂ’flÁÍÓ‚Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ, ˘Ó· ÍÓÊ̇ ÓÍÂχ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸ ‚¥‰˜Û‚‡Î‡ Ò‚Ó˛ ÔË̇ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó ̸ӄÓ; ·Ó Ê ˜Ë ‚¥‰˜Û‚‡π ˆÂ β‰Ë̇, ˜Ë Ì¥ — ‚Ó̇ ‚Ò ӉÌÓ ÌÂÔÓÛ¯ÌÓ ¥ ‚¥‰‚¥˜ÌÓ Á‚’flÁ‡Ì‡ Á¥ Ò‚ÓªÏ Ì‡Ó‰ÓÏ ÔËÓ‰ÌÓ˛ Û˜‡ÒÚ˛ ‚ ÈÓ„Ó ‰¥flÌÌflı Ú‡ ÏËÒÎÂÌÌ¥, ÏÓ‚Ó˛ Ú‡ Á‚˘‡flÏË. ÄΠÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì‡Í¯Â ‚Ë„Îfl‰‡π ÒÔ‡‚‡ Á ̇Ó‰ÓÏ, flÍËÈ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËÈ ‚¥Î¸ÌÓ„Ó Ú‡ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl: ÚÛÚ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸ Ì ̇ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰‚¥˜ÌÓ ‰Ó ÒԥθÌÓÚË, ‚Ó̇ ˘Â ÔÓ‚ËÌ̇ Û‚¥ÈÚË ‚ ̪; Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ Ò‚Óπª ÔË̇ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚ËıÓ‚Ûπ ‚ Î˛‰ËÌ¥ ‰¥ÈÒÌÛ ÔË̇ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸; Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ÒÛÏ¥ÒÌÓ„Ó ÊËÚÚfl Ú‡ ÒԥθÌÓª Ô‡ˆ¥ ÒÚ‡π ÓÒڥθÍË ÒËθ̥¯ËÏ, ÓÒͥθÍË „ÎË·¯Â ‚Ó̇ ÛÒ‚¥‰ÓÏβπ ÌÂÔÓ‚ÚÓÌ¥ÒÚ¸ Ò‚Óπª ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË, Ú‡πÏÌˈ˛ Ò‚Óπª Û̥͇θÌÓÒÚË Ú‡ ÛÒ‚¥‰ÓÏβπ ÚÂ, ˘Ó ҇Ϡ‚Ó̇, ‡ Ì ıÚÓ ¥Ì¯ËÈ, ÔÓÍÎË͇̇ ÔËÒÎÛÊËÚËÒ¸ ˆ¸ÓÏÛ Ì‡Ó‰Ó‚¥. íÂ Ê Ò‡Ï ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË ¥ ÔÓ Á‚’flÁÓÍ Ì‡Ó‰Û Á β‰ÒÚ‚ÓÏ. ç‡Ó‰, ˘Ó Á‡Èχπ Û Ò‚¥ÚÓ‚¥È ÒԥθÌÓÚ¥ Ò‚Óπ ÓÒÓ·ÎË‚Â, ÒÚ‡·¥Î¸Ì ϥ҈Â, ˜¥ÚÍÓ ‚ËÁ̇˜ÂÌ Í‡ªÌÓ˛, ÏÓ‚Ó˛ Ú‡ ÙÓχÏË ÊËÚÚfl, ÏÓÊ ¥ Ì Á‡ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚËÒfl ̇‰ Ò‚ÓªÏ

8

òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

Ò‚ÓªÏË. èÓÒÚ‡ÎË ÈÓÏÛ ÔÂ‰ Ó˜‡ÏË Ô¥ÒÌ¥ ÈÓ„Ó ¥ ÔÓ·‡˜Ë‚, ˘Ó ÛÒ¥ ‚ÓÌË ˜ËÒÚ¥, ·ÂÁ ÎÛ͇‚ÒÚ‚‡ Ú‡ ӷχÌÛ. ëÔÓ‚ÌËÎÓÒ¸ ÒÂˆÂ ÈÓ„Ó „¥ÍÓÚÓ˛ Ú‡ ‚¥‰‡ÁÓ˛ ‰Ó β‰ÂÈ ¥ Á‡ıÓÚ¥‚ ‚¥Ì ÛÓÒ¥·ÌËÚËÒfl. í‡Í ¥ ÏÓ‚ÎÂÌÓ ëÓÎÓÏÓÌÓÏ: ·¥ÊË, Ï¥È ‰ÛÊÂ. ÄΠ̠ÔÓ·¥„, ·Ó Ê ÛÒ¥Ï ßÁ‡ªÎÂÏ ‚ÓÁ‚ÂÎË ÈÓ„Ó Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ ·‡Ú¸Í‡ ч‚ˉ‡, ¥ ÁÏÛ¯ÂÌËÈ ‚¥Ì ·Û‚ Á‡ÒÌÛ‚‡ÚË ˆ‡ÒÚ‚Ó ¥ ÒÛ‰ËÚË Ì‡Ó‰. ëÔÓ‚ÌËÎÓÒ¸ ÒÂˆÂ ÈÓ„Ó ÒÔ¥‚˜ÛÚÚflÏ ‰Ó Ô¥ÒÂ̸ Ò‚Óªı, ˘Ó ÔÓÚ‡ÔËÎË ‰Ó ÛÍ Ì„¥‰ÌËı ¥ ·ÛÎË ‚ËÒÏ¥flÌ¥ ÌËÏË. èÓÔÓÒË‚ ‚¥Ì Û Ì‡ÚıÌÂÌÌfl ÅÓÊÓ„Ó Á„Ó‰Ë ÒıÓÓÌËÚË ¯ÚÛ Ô¥ÒÂ̸, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ, íË ·ÓÓÌ˯ ªı Ô¥‰ ÔÓÍÓ‚ÓÏ Îˈfl í‚Ó„Ó ‚¥‰ Á‡Á¥ı‡Ì¸ β‰Ò¸ÍËı, ıÓÓÌ˯ Ô¥‰ Á‡ıËÒÚÍÓÏ ‚¥‰ ̇ÏÓ‚Ë. ß ˘Â Ò͇Á‡ÌÓ, ‚¥‰ ·Ë˜‡ flÁËÍ¥‚ ÒıÓÓÌ˯ Ò·Â. ß ÔÓ‰‡‚Òfl ëÓÎÓÏÓÌ Ì‡ „ÓÛ ÏËÓ‚Û ¥ ̇ Ô‡„Ó· ٥ϥ‡ÏÓ‚ËÈ, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ, ‰ÓÔÓÍË Ì Ò͇ԇ‚ ‰Â̸ ¥ ڥ̥ Ì ÔÛÒÚËÎËÒ¸ ̇‚Ú¥˜, Ô¥‰Û-ÌÓ fl ̇ „ÓÛ ÏËÓ‚Û Ú‡ ̇ Ô‡„Ó· ٥ϥ‡ÏÓ‚ËÈ. ïÚÓ Ê ÏÓ‚Ë‚, ˘Ó Ô¥ÒÌ¥ ıÓ‚‡ÚË Ô¥¯Ó‚. ᥠÒÎ¥‚ ÛÒfl ÚË ÔÂÍ‡Ò̇, ‚ÓÁβ·ÎÂÌ̇ ÏÓfl, ¥ ÌÂχπ Û ÚÓ·¥ ‚‡‰. ïÚÓ Ê — ÔÂÍ‡Ò̇ ‚Òfl ¥ ıÚÓ ÌÂ Ï‡π ‚‡‰. äÌË„‡ è¥ÒÌ¥ è¥ÒÂ̸. á‡ÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚Òfl ëÓÎÓÏÓÌ. ÑÓÔÓÍË ‰Â̸ ̘ÂÒÚË‚ˆ¥‚ Ì ‚Ëȯӂ ¥ ̇‚Ú¥˜, flÍ Ú¥Ì¸, Ì ÔÛÒÚË‚Òfl, ÛÍ˲ ‚ ÁÂÏβ ÏÓ‚Û ‚ÛÒÚ ÏÓªı, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË, ÓÔÛÒÚË ÛÒÚ‡ Ò‚Óª ‚ ÁÂÏβ, ‡ÌÛ Ê π ¥˘Â Ì‡‰¥fl. üÍ ‚Ëȯӂ Ê ëÓÎÓÏÓÌ Ì‡ „ÓÛ ÏËÓ‚Û, Ú‡ ̇ Ô‡„Ó· ٥ϥ‡ÏÓ‚ËÈ, ÛÁ‰¥‚ Ú‡Ï ‰Ó˜ÓÍ πÛÒ‡ÎËÏÒ¸ÍËı, ˘Ó Á·Ë‡ÎË ÏËÓ ¥ ٥ϥ‡Ï. ᇷÓfl‚Òfl ëÓÎÓÏÓÌ, ‡·Ë Ì ÔÓÍ·ÎË Ô¥ÒÌ¥ ÈÓ„Ó Ì‡ ÎËÒÚ Ù¥Ï¥‡ÏÓ‚ËÈ, flÍ ‰¥·ÍÛ ÏË‡. 襯ӂ ‰Ó ÒÏÓÍ‚Ë. Ä ‚Ó̇ ‰ÓÁ¥‚‡π. ᇷÓfl‚Òfl, ˘Ó· Á ÔÂ¯ËÏË ªª ÔÎÓ‰‡ÏË Ì ӷ¥‚‡ÎË ¥ Ô¥ÒÂ̸. 襯ӂ ‰Ó fl·ÎÛÌÂ‚Ó„Ó ‰Â‚‡. á‡ÒÚ‡‚ Ô¥‰ ÌËÏ ˛Ì‡Í¥‚, ˘Ó Ì ‰‡‚‡ÎË ÒÔ‡ÚË Ò‚ÓªÏ ‚ÓÁβ·ÎÂÌËÏ. ëÔÛÒÚË‚Òfl ‚¥Ì Û Ò‚¥È Ò‡‰ ‰Ó „fl‰ÍË Ú‡‚ Á‡Ô‡¯ÌËı ¥ ÔÓ·‡˜Ë‚ Ô‡ÒÚÛı¥‚, ˘Ó Ô‡ÒÎË ÒÚ‡‰Ó. ᇷÓfl‚Òfl ëÓÎÓÏÓÌ, ˘Ó· Ì ÔÓÚ‡ÔËÎË Ô¥ÒÌ¥ ÈÓ„Ó ‰Ó Ô‡ÒÚÛı¥‚. á‡È¯Ó‚ Û Ò‡‰ „Ó¥ıÓ‚ËÈ, ‡Î ¥ Ú‡Ï Ì ÒıÓÓÌË‚, ·Ó Ê ÍÓ¥ÌÌfl „Ó¥ıÓ‚¥ Ì ÔËÒËÔ‡˛Ú¸ ÁÂÏÎËˆÂ˛, ÍÓÎË Ò‡‰flÚ¸ Ò‡‰Ê‡Ìˆ¥. Ç¯ڥ ÔÓ‰‡‚Òfl ëÓÎÓÏÓÌ ‰Ó Ò‚Ó„Ó ‚ËÌÓ„‡‰ÌË͇ Û Ç‡‡Î-ɇÏÓÌ¥, ·Ó Ê, flÍ Á̇πÏÓ, Û Ç‡‡Î-ɇÏÓÌ¥ ëÓÎÓÏÓÌ Ï‡‚ ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍ. í‡Ï ÒÚ¥ÌÛ ¥ ÔÓÒÚ‡‚Ë‚, ‡ ̇‰ ̲ ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÛ‚ ˜ÂÚÓ„ Ò¥·ÌËÈ. ç‡ÈÌfl‚ ÒÚÓÓÊÛ Û ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍ, ÔÂÂÍÓ̇‚Òfl, ¯Ó ‚Ó̇ π ̇‰¥ÈÌÓ˛, Ô¥¯Ó‚ ¥ Ô¥ÒÌ¥ Ò‚Óª, ÚËÒfl˜Û ¥ ˜ÓÚËË, ÔÓıÓ‚‡‚ Û ÁÂÏβ. ç‡ÒÚ‡ÎÓ Ô’flÚ̇‰ˆflÚ ‡‚‡, ÍÓÎË ÚÓ ‰Ó˜ÍË


Á̇˜ÂÌÌflÏ ‰Îfl β‰ÒÚ‚‡. ê‡ΥÁÓ‚Û˛˜ËÒ¸ Û Ò‚¥Ú¥, ‚¥Ì ‚Ê ÔËÒÎÛ„Ó‚ÛπÚ¸Òfl β‰ÒÚ‚Û ¥ Ì ÔÓÚ·Ûπ ÔÓ‰‡Î¸¯Ëı ‰Ó͇Á¥‚ Ò‚Ó„Ó Ô‡‚‡ ̇ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl. ñ¥ÎÍÓÏ ¥Ì‡Í¯Â ‚Ë„Îfl‰‡π ÒÔ‡‚‡ Á „·ÂÈÒ¸ÍËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ, flÍËÈ ˘Â ÚËÒfl˜Û ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ ‚Ú‡ÚË‚ ‚·ÒÌ ÔËӉ̠ϥ҈ ¥ ÌÂ Ï‡π ·¥Î¸¯Â ÔËÓ‰ÌÓª ÒԥθÌÓÒÚË ÏÓ‚Ë ¥ ÒÔÓÒÓ·Û ÊËÚÚfl, ̇Ó‰ÓÏ, ˘Ó ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÒÚË͇πÚ¸Òfl Á ÔËÚ‡ÌÌflÏ ÔÓ ‰Óˆ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ¥ ‚ËÔ‡‚‰‡Ì¥ÒÚ¸ Ò‚Ó„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl — ÔËÚ‡ÌÌflÏ, ˘Ó ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á ÈÓ„Ó ‚·ÒÌÓ„Ó ÌÛÚ‡. ß ÚÛÚ ÌÂÓ·ı¥‰Ó Á‡ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚËÒ¸ ̇‰ ÚËÏ, ˘Ó Ê π ‚ ˆ¸ÓÏÛ Ì‡Ó‰¥ Û̥͇θÌËÏ ¥ ‚¥˜ÌËÏ. á‡ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚËÒ¸ ̇‰ ÚËÏ, fl͇ Ê ‚¥‰‚¥˜Ì‡ ˜‡ÒÚ͇ β‰Ò¸ÍÓª ‰Û¯¥, fl͇ Ê ‚ËÁ̇˜‡Î¸Ì‡ ÙÓχ β‰Ò¸ÍÓª ‰Û¯¥ ‡ΥÁÛ‚‡Î‡Ò¸ Û „·ÂÈÒÚ‚¥ ˜ËÒÚ¥¯Â, ÒËθ̥¯Â, ‰¥π‚¥¯Â ¥ ÔÓ‚Ì¥¯Â, Ì¥Ê ‚ ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ¥Ì¯ÓÏÛ Ì‡Ó‰¥; ¥ ˜ËÏ π ˆfl ‚¥‰‚¥˜Ì‡ ˜‡ÒÚ͇ ¥ ˆfl ‚ËÁ̇˜‡Î¸Ì‡ ÙÓχ ‰Îfl β‰ÒÚ‚‡: ˜ÓÏÛ Î˛‰ÒÚ‚Û ÔÓÚ¥·Ì „·ÂÈÒÚ‚Ó ¥ ˜Ë Û ‚Ò¥ ˜‡ÒË ‚ÓÌÓ ·Û‰Â ÔÓÚ·ۂ‡ÚË ÈÓ„Ó flÍ Ì‡È·¥Î¸¯ flÒÍ‡‚ ‚Ú¥ÎÂÌÌfl ¥ flÍ Ì‡È·¥Î¸¯ ÔÓ‚Ì ‚Ë‡ÊÂÌÌfl Ó‰ÌÓ„Ó Á ÓÒÌÓ‚ÌËı ¥ Ì‡È‚Ë˘Ëı ‰ÛıÓ‚ÌËı Ô‡„ÌÂ̸. åÓ‚‡ ȉ ÔÓ ˘ÓÒ¸ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ÔÓ ‰Óβ Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ¥ ÈÓ„Ó ‰ÛıÓ‚Ì¥ ‚‡ÚÓÒÚ¥: ÏÓ‚‡ ȉ ÔÓ Á‡„‡Î¸ÌÓβ‰Ò¸Í¥ Ú‡ ·ÛÚÚπ‚Ó ‚ËÁ̇˜‡Î¸Ì¥ ‰Îfl β‰ÒÚ‚‡ ˜¥. ôÓ·Ë ÛÒ‚¥‰ÓÏËÚË ˆÂ, ÏË Ï‡πÏÓ Ûfl‚ËÚË ÒÓ·¥ ÔÓ·ÎÂÏÛ „·ÂÈÒÚ‚‡ Û ‚Ò¥È ªª „ÎË·ËÌ¥ ¥ Á‡„ÎË·ËÚËÒ¸ ‚ ̪ ‡Ê ‰Ó ‰Ì‡ — ‰Ó ÚÓª ÓÒÌÓ‚Ë, ‰Â Á ÔÓÚË¥˜˜fl ̇Ó‰ÊÛπÚ¸Òfl ‚¥˜ÌÂ. íÓÏÛ ˘Ó ڇ͇ ‚Ê ÔËÓ‰‡ ¥ ‰ÓÎfl „·ÂÈÒÚ‚‡: Ì‡È‚Ë˘Â ‚ ̸ÓÏÛ ÔÓ‚’flÁ‡Ì Á ̇ÈÌËʘËÏ ¥ ÈÓ„Ó Ò‚¥ÚÎ¥ ÔÓfl‚Ë — Á „‡Ì·ÌËÏË. É·ÂÈÒÚ‚Ó Ì ڥθÍË ÌÂÓ‰ÌÓÁ̇˜ÌÂ: ‚ÓÌÓ ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌ ¥ÁÌËÏË ÔÓÚË¥˜˜flÏË. ñ ÔÓÎflÌËÈ ÙÂÌÓÏÂÌ. “ëÔ‡‚‰ÎË‚Ó Ó‰ÌÂ: χÚÓÔÎflÒ ¥ ÔËÓ‰ÌËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í; ˜ÛÚÎË‚ËÈ ‰Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ¥ ‚ÓÓÊËÈ ˘Ó‰Ó ̸ӄÓ; ·ÒÓβ·ÌËÈ ¥ ‡ÒÍÂÚ˘ÌËÈ, ÔÓȉËÒ‚¥Ú ¥ ‡Á‡ÚÌËÈ „‡‚ˆ¸, ه̇ÚËÍ ¥ ̥͘ÂÏÌËÈ ‡· — ‚Ò ˆÂ π ‚ „·Âπ‚¥“. ì ˆËı ÒÎÓ‚‡ı üÍÓ·‡ LJÒÒÂχ̇ ‚ËÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂ, ˘Ó fl ÓÁˆ¥Ì˛˛ flÍ ÓÒÌÓ‚ÌÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ „·ÂÈÒÚ‚‡, flÍ Á‡„‡‰ÍÓ‚Â, ‰Ë‚Ó‚ËÊÌ ¥ Ú‚Ó˜Â ÔÓÚË¥˜˜fl ÈÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl — ÈÓ„Ó ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸. åÓÊ̇ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÛ‚‡ÚË ˆÂÈ Ì‡Ó‰, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ú‡Ï, ‰Â ‚¥Ì ÊË‚Â Á‡ÏÍÌÛÚÓ˛ Ó·˘ËÌÓ˛, ÏÓÊ̇ ‚¥‰Ú‚ÓËÚË Ú¥ ‚ËÔÓ·Û‚‡ÌÌfl, ˘Ó ‚ËÔ‡ÎË Ì‡ ÈÓ„Ó ‰Óβ ¥ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌ¥ ‚ ÈÓ„Ó ¥ÒÚÓ¥ª; ÏÓÊ̇ ‰ÓÒÎ¥‰ËÚË ÒÚ‚ÓÂÌ¥ ÌËÏ ÍÌË„Ë, ‚ flÍËı ‚Ú¥ÎÂ̇ ÈÓ„Ó

wmq

åÄêíßç ÅìÅÖê òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

πÛÒ‡ÎËÏҸͥ ȉÛÚ¸ Û ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍË ‚Ëڇ̈¸Ó‚Û‚‡ÚË. ëÚ‡‚‡ÎË ÚÓ‰¥ Ô¥ÒÌ¥ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚¥ Á-Ô¥‰ ÁÂÏÎ¥ Ú‡ È Á‚Û˜‡ÎË ÒÂ‰ ÎÓÁ ‚ËÌÓ„‡‰ÌËı. Ñ¥‚˜‡Ú‡ ÁÛÔËÌflÎËÒfl ¥ ÒÎÛı‡ÎË. á‚ÛÍË ÚÂÍÎË ‚ ÛÒÚ‡ ªıÌ¥ ¥ ÔÓ·Û‰ÊÛ‚‡ÎË Î˛·Ó‚. åÓ‚Ë‚ ÚÓ‰¥ ëÓÎÓÏÓÌ. á‡ÍÎË̇˛ ‚‡Ò, ‰Ó˜ÍË πÛÒ‡ÎËÏҸͥ, ÒÂ̇ÏË ‡·Ó ÔÓθӂËÏË Î‡ÌflÏË, Ì ·Û‰¥Ú¸ ¥ Ì ÚË‚ÓÊÚ β·Ó‚Ë. Ñ¥‚˜‡Ú‡ ÒÎÛı‡ÎË Á‡ÍÎË̇ÌÌfl ëÓÎÓÏÓÌÓ‚¥ Ú‡ È ıÓ‚‡ÎË Ô¥ÒÌ¥ ‚ ·¥Î¥ ¯‡ÚË. Ä ˘Ó ÒıÓ‚‡Ì — Á‡·Û‚‡πÚ¸Òfl, ˘Ó Á‡·Û‚‡πÚ¸Òfl — ‚Ú‡˜‡πÚ¸Òfl, ‡ ˘Ó ‚Ú‡ÚËÎÓÒ¸ — Ú ÔÓÔ‡ÎÓ.

2 ᇉÛχ‚ ëÓÎÓÏÓÌ ‰¥flÌÌfl ‚ÂÎËÍ¥, ‡Î Á̇‚ ‚¥Ì, ˘Ó ‰ÛÊ ·‡„‡ÚÓ Î˛‰ÂÈ ÊË‚Â ‚ Óχ̥ ¥ ˘Ó β‰Ë ̉ӷ ÒÛ‰flÚ¸ ÔÓ ÚÂ, ˜Ó„Ó Ì ÓÁÛÏ¥˛Ú¸, ¥ ˘Ó, ‚Ú‡ÔÎfl˛˜Ë ‚ ÚÂÌÂÚ‡ Á·, β‰Ë ÒÔËÈχ˛Ú¸ Ô¥Ú¸ÏÛ Á‡ Ò‚¥ÚÎÓ ¥ Ò‚¥ÚÎÓ Á‡ Ô¥Ú¸ÏÛ. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÒÓ·¥ ëÓÎÓÏÓÌ Ì‡‚˜‡ÚË ÓÁÛÏÛ Á‡·ÎÛ͇̈¥‚ ¥ Á·Û‰ËÚË ‚ ªı̸ÓÏÛ ÒÂˆ¥ ‚¥‰‡ÁÛ ‰Ó Á· Ú‡ ‰Ó Ô‡‚‰Ë β·Ó‚. ÇÁfl‚ ¥ ̇ÔËÒ‡‚ ‚¥Ì ÍÌË„Û èËÚ˜. ß È‰ÂÚ¸Òfl Û Ì¥È ÔÓ ÚÂ, flÍ ÚÓ Î˛‰ËÌ¥ ‚¥‰¥ÁÌËÚË ˜ÓÌ ‚¥‰ ·¥ÎÓ„Ó. èÓ˜‡‚ ßÁ‡ªÎ¸ ‰ÓÒÎÛı‡ÚËÒ¸ ‰Ó ÔËÚ˜ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚Ëı, ÔÓ˜‡‚ Û˜ËÚËÒ¸ ÓÁÛÏÛ Ú‡ ˜ÂÒÚ¥, ÔÓ˜‡‚ ÓÁÛÏ¥ÚË ÏÛ‰¥ ‚ËÒÎӂ₇ÌÌfl Ú‡ ÏÓ‚Û ‚ÓÁ‚˯ÂÌÛ ¥ ÒÚ‡‚ ̇Ó‰ ÔÓÚÓıÛ ÔÂÂÈχÚËÒfl ÒÚ‡ıÓÏ ÅÓÊËÏ ¥ ¯Û͇ÚË flÚÛÌÍÛ ‚¥‰ ÏÓÓÍÛ ÏÂÚ‚ÓÚÌÓ„Ó. Ä ·Û· Û Ú¥ ‰Ì¥ ‚ ∏ÛÒ‡ÎËÏ¥ ¯‡Ú¥fl χÌÓÒÎÓ‚¥‚, ˘Ó ‚¥‰ÍËÌÛÎË ·ÛÎË Ì‡ÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÉÓÒÔÓ‰‡ Ú‡ âÓ„Ó ÔÂÂÒÚÓÓ„Û. ñ ڥ, ˘Ó, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË ëÓÎÓÏÓ̇, ‚¥‰ÍËÌÛÎË ÏÛ‰¥ÒÚ¸ ÅÓÊÛ Ú‡ ÔÂÂÒÚÓÓ„ âÓ„Ó Ì ÔÓÒÎÛı‡ÎË. íÓ ˘Ó Ê Ú‡ ¯‡Ú¥fl „Ó‚ÓË·. èÓ˘Ó ˆÂ ÒËÌ Ñ‡‚ˉ¥‚ ‚Áfl‚Òfl Ì‡Ò ÔÓ‚˜‡ÚË, ¥ ˜Ë ·‡„‡ÚÓ ÏÛ‰ÓÒÚË Ú‡ ˜ÂÒÚË ‚ ÈÓ„Ó ÔÓ‚˜‡ÌÌflı ÒÍÌ¥ÚË Ì‡‰ íÓÓ˛, fl͇ Î˯ ‚¥‰‚ÓΥ͇π ̇¯¥ ÁÛÒËÎÎfl ‚¥‰ ‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÛ. ÅÛ· ˘Â È ¥Ì¯‡ ¯‡Ú¥fl ‚ ∏ÛÒ‡ÎËÏ¥. ß ‚Ò¥ ‚‚‡Ê‡ÎË ªª ÔÓ‚‡ÊÌÓ˛ Ú‡ ‚‡ÊÎË‚Ó˛, ÚÓÏÛ ˘Ó Ô·ÚÌ˛ Ô‡‚Ë· Á β‰Û ÏÓÌÂÚ‡ÏË ÁÓÎÓÚËÏË. Ä ‚ ˜¥Ï Ê ÏÛ‰¥ÒÚ¸ ªª ·Û·. í¥, ˘Ó ̇Û͇ÏË Á‡ÈχÎËÒ¸, ˘ÓÒ¸ ÌÓ‚Â ‚ˉÛÏÛ‚‡ÎË. èËÏ¥ÓÏ flȈÂ. óÓÏÛ ‚ÓÌÓ Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ „ÓÒÚÂ, ‡ Ì Á‡ÍÛ„ÎÂÌÂ,

9


ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸, ‡Î ‚Ò˛‰Ë ·Û‰ÛÚ¸ ÔÓÒÚÛÔ‡ÚË Á‡ÒÚË„Î¥ ¥ Ì¥˜ËÏ Ì ÔËÍËÚ¥ ÔÓÚË¥˜˜fl, flÍ¥ Ì ÔÓfl‚Îfl˛Ú¸Òfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥, ‚ Ú‡Í¥È ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¥È ·ÎËÁ¸ÍÓÒÚ¥ ‚ ÊÓ‰Ì¥È ¥Ì¯¥È ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥È ÒԥθÌÓÚ¥: ÏÛÊÌfl Ô‡‚‰Ë‚¥ÒÚ¸ ÔÓfl‰ Á¥ ÒÔÓÚ‚ÓÂÌÌflÏ Ì‡È„ÎË·ËÌÌ¥¯Ëı ÊËÚÚπ‚Ëı Ô¥‰ÒÚ‡‚; Ò‡ÏÓ‚¥‰‰‡Ì‡ ÊÂÚÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÓfl‰ Á Á‡ı·ÌÌËÏ Ò·Âβ·ÒÚ‚ÓÏ. ÜÓ‰ÂÌ ¥Ì¯ËÈ Ì‡Ó‰ Ì χπ Ú‡ÍËı Ô‡ÎÍËı „‡‚ˆ¥‚ ¥ Á‡‰ÌËÍ¥‚, ÊÓ‰ÂÌ ¥Ì¯ËÈ Ì‡Ó‰ Ì ÁӉ˂ Ú‡ÍËı ‚Â΢ÌËı ÔÓÓÍ¥‚ Ú‡ ‚ËÁ‚ÓÎËÚÂÎ¥‚. ß ‚Ò ˆÂ Ì ‚ ¥ÁÌÓ˜‡ÒÒ¥, Ì ڇÍ, ˘Ó· ¥ÒÌÛ‚‡Î‡ ‚Â΢ ‰Â‚Ì¸Ó„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡ ¥ Ìˈ¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó ‚ËÓ‰ÊÂÌÌfl (̇ÒͥθÍË ÏÓÊÎË‚Ó ‡·ÒÚ‡„Û‚‡ÚËÒfl ‚¥‰ ¥ÒÚÓ˘ÌÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ), ‡ ‚ ÍÓÊÌ¥È ÂÔÓÒ¥ ˆ¥ ÔÓÚË¥˜˜fl ÒÚË͇˛Ú¸Òfl ˜‡ÒÚÓ Ì‡‚¥Ú¸ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ˜ÓÎÓ‚¥ÍÓ‚¥, ‚ flÍÓÏÛ Áχ„‡˛Ú¸Òfl “ڇ͔ ¥ “Ì¥”, ¥ ‚¯ڥ, Ô¥ÒÎfl ÌÂÈÏÓ‚¥ÌËı ÔÓÚflҥ̸, ÍËÁ ¥ Á‚‡ÊÛ‚‡Ì¸ fl͇Ҹ Ӊ̇ Á ÌËı ·‡Î‡ „ÓÛ. ü Ò͇Á‡‚: ˜‡ÒÚÓ ˆÂ Ӊ̇ ¥ Ú‡ Ê Î˛‰Ë̇. é‰Ì‡Í Ô‡‚Ëθ̥¯Â ·ÛÎÓ · Ò͇Á‡ÚË: ӷˉ‚‡ ÔÂ‚Ì¥ Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í¯Â ÔËÒÛÚÌ¥ ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ „·Âπ‚¥. ç¥ıÚÓ Ì ÁÏÓÊ ÁÓÁÛÏ¥ÚË Ú‡Í, flÍ „·ÂÈ, ˘Ó Á̇˜ËÚ¸ ·ÛÚË ÒÔÓÍÛ¯ÂÌËÏ Ò‡ÏËÏ ÒÓ·Ó˛; Ì¥ Û ÍÓ„Ó ÌÂχπ Ú‡ÍÓª ÔÓ‚ÌÓÚË Á‰¥·ÌÓÒÚÂÈ ¥ Ú‡ÍÓª ÔÓ‚ÌÓÚË ÔÂ¯ÍÓ‰. ĉÊ ¥ÒÚÓ¥fl ̇Ó‰Û π, ÔÓ ÒÛÚ¥, ‚ ·‡„‡ÚÓ ‡Á ÔÓ·¥Î¸¯ÂÌÓ˛ ¥ÒÚÓ¥π˛ ÊËÚÚfl ÈÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚. ß ÚÂ, ˜ÓÏÛ Ì‡Ò ‚˜ËÚ¸ ¥ÒÚÓ¥fl „·ÂÈÒÚ‚‡, ÏÓÊ ·ÛÚË ‰ÓÔÓ‚ÌÂÌËÏ ¥ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌËÏ ‚·ÒÌËÏ ‰ÓÒ‚¥‰ÓÏ ÍÓÊÌÓ„Ó „·Âfl, flÍ˘Ó ‚¥Ì π ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‚¥‰‚‡ÊÌËÏ, „ÎË·ÓÍËÏ ¥ ˜ÂÒÌËÏ. Ä Ú‡ÍËÏ ‚‡ÚÓ ·ÛÚË: ÔÓÌËÍÎË‚ËÏ, ‚¥‰‚‡ÊÌËÏ ¥ ˜ÂÒÌËÏ, ÚÓÏÛ ˘Ó Ì‡Ï Ì ԇÒÛπ ‚¥‰ıÓ‰ËÚË ‚¥‰ „ÎË·ËÌÌÓª ÒÛÚ¥ ̇¯Ó„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÏË Ì ‚Ë·‡‚ËÏÓÒ¸ ‰Ó ÚËı Ô¥, ‰ÓÔÓÍË Ì Á¥ÚÍÌÂÏÓÒ¸ Á ̲ ‚¥˜-̇-‚¥˜ ¥ Ì ‚ÒÚÓªÏÓ ÔÂ‰ ̲. Ä ÍÓÎË ÔËÚ‡ÌÌfl, ÓÍ¥Ï ÒÙÂË ÊËÚÚfl ̇Ó‰Û, ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ¥ ÊËÚÚfl ÓÍÂÏÓª ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚ¥, ÚÓ ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ‚¥Ì Û Ò‚ÓªÈ ÓÒÌÓ‚¥ π ˜ËÏÓÒ¸ ·¥Î¸¯ËÏ, Ì¥Ê Ú¥Î¸ÍË ÂÚÌ¥˜ÌËÏ ÔËÚ‡ÌÌflÏ, ¥ ˘Ó ˆÂ ÔËÚ‡ÌÌfl Á‡„‡Î¸ÌÓβ‰Ò¸ÍÂ. éÒÌÓ‚ÌËÏ Ù‡ÍÚÓÏ ‰Ë̇ϥÍË ÔÒËı¥˜ÌÓª ‰¥flθÌÓÒÚË π ÚÂ, ˘Ó ·‡„‡ÚÓ„‡ÌÌ¥ÒÚ¸ β‰Ò¸ÍÓª ‰Û¯¥ Á‡‚Ê‰Ë ÔÓfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‰‚ÓflÍÓ: ÏÓÊ̇ ̇‚¥Ú¸ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó Û ÒÙÂ¥ Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ fl‚ˢ ¥ ·ÛÚÚfl ÚÓÚÓÊÌ¥ ¥ ˘Ó ‚ÓÌË Á‡‚Ê‰Ë ‰Û‡Î¥ÒÚ˘̥ Á‡ Ò‚Óπ˛ ÙÓÏÓ˛. ã˛‰Ë̇ ÔÂÂÊË‚‡π ÔÓ‚ÌÓÚÛ Ò‚Óπª ‰¥ÈÒÌÓÒÚ¥ Ú‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ flÍ ÊË‚Û ÒÛ·Òڇ̈¥˛, ÒÔflÏÓ‚‡ÌÛ ‰Ó ‰‚Óı ÔÓÎ˛Ò¥‚; ‚Ó̇

10

åÄêíßç ÅìÅÖê

hmq

òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

‡ Á ¥Ì¯Ó„Ó Á‡ÍÛ„ÎÂÌÂ, ‡ Ì „ÓÒÚÂ. í¥ Ê, ˘Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÛ‚‡ÎË ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÂ, Ï¥ÁÍÛ‚‡ÎË, ˜ÓÏÛ ˆÂ Ò‚¥ÚËÎ‡Ï Ì·ÂÒÌËÏ Á‡·‡„ÎÓÒfl ·ÛÚË ÍÛ„ÎËÏË, ·ÛÎË · ‚ÓÌË ˜ÓÚËËÍÛÚÌËÏË — Ì ÔÂÂÚÛ‰ÊÛ‚‡ÎË ·Ë ÇÒÂ‚Ë¯Ì¸Ó„Ó ˘Ó‚˜Ó‡ ÓÁÚ‡¯Ó‚Û‚‡ÚË ªı ̇ Ì·ÓÒıËÎ¥. ÅÓ Ê ˜ÓÚËËÍÛÚÌ Í‡˘Â ̇‰‡πÚ¸Òfl ‰Ó ‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, ‡Ì¥Ê ÍÛ„ÎÂ. Ä Ú¥, ıÚÓ Á‡Èχ‚Òfl íÓÓ˛, ÔÂ¥̇ͯۂ‡ÎË Û Ì¥È ‚Ò ڇÍ, flÍ ıÓÚ¥ÎË, ‡Ê ÔÓÍË ‚ ÔÂ¯ÓÏÛ ‚¥¯¥ ÍÌË„Ë ÅÛÚÚfl Ì Á‡Ï¥ÌËÎË ÌÂ·Ó Ì‡ ÁÂÏβ. Ä ‚Ê ‡Á ‚ÓÌË Ò· Á‡ ÏÛ‰ˆ¥‚ χÎË, ÚÓ È Î˛‰Ë ‚‚‡Ê‡ÎË ªı ‚˜ÂÌËÏË ¥ Ì ÒÏ¥‚ ˜ÓÎÓ‚¥Í Á‚ÂÌÛÚËÒ¸ ‰Ó ÌËı, ̇ÔÂ‰ Ì ‚ÓÒı‚‡ÎË‚¯Ë ªı ¥Ï’fl Ú‡ ·ÂÁ ÏÁ‰Ë. ß ÔÓ·‡˜ËÎË ÏÛ‰ˆ¥ Ú¥, ˘Ó Á ˜‡ÒÛ, flÍ ‰‡Ì‡ ·Û· ÍÌË„‡ èËÚ˜, ÏÛ‰¥ÒÚ¸ Òڇ· ÔÓÔÓ‚¥‰Û‚‡ÚË Ì‡ ‚ÛÎˈ¥ ¥ ̇ χȉ‡Ì‡ı Ô¥‰Ì¥Ï‡ÚË „ÓÎÓÒ. ᇷÓflÎËÒ¸, flÍ ·Ë ÚÓ Ì‡ ÌËı ıÚÓ Ì ÓÁËÌÛ‚Òfl ¥ Ì ÛÁ‰¥‚, ˘Ó ÛÒfl ªıÌfl ÏÛ‰¥ÒÚ¸ Ì ˘Ó, flÍ „ÎÛÔÓÚ‡. ß ÔÓ˜‡ÎË ÌÓÒË ÏÓ˘ËÚË ÔË Á„‡‰ˆ¥ Á‡ ëÓÎÓÏÓ̇ Ú‡ ÍÌË„Ë ÈÓ„Ó. èÓ·‡˜Ë‚ ßÁ‡ªÎ¸ ∂ËχÒÛ ÚÛ ¥ ÏÓ‚Ë‚. üÍ¥ Ê ·Ó ˆ¥ ÏÛ‰ˆ¥, ‰Ó ˜Ó„Ó Ê ıËÚÓÏÛ‰¥, ˘Ó Ô‡‚ÎflÚ¸ Á „Óχ‰Ë Ò‚Ó˛ Ô·ÚÌ˛ ÁÓÎÓÚÓÏ. ÇÊ ‡Á ªı ‚¥‰ ëÓÎÓÏÓ̇ Ú‡ ÍÌË„ ÈÓ„Ó ÍÛÚËÚ¸, ÚÓ ˜Ë Ê Ì ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒ¸, ˘Ó ̇‚¥Ú¸ ÏË π ÏÛ‰¥¯ËÏË Á‡ ÌËı. ǘۂ ˆÂ ëÓÎÓÏÓÌ Ú‡ È ÏÓ‚Ë‚. ÑÎfl ÍÓ„Ó Ê fl ÒÚ‡‡˛Ò¸ ¥ ‰Û¯Û Ò‚Ó˛ ·Î‡„ ÔÓÁ·‡‚Îfl˛. ß ÔÓ¥Í. êÓÁÛÏÌËÈ ÒÚËχÌËÈ Û ÏÓ‚¥ Ò‚ÓªÈ. ß Ô¥¯Ó‚ ¯ÚÛ ÔËÚ˜ Á‡ıÓÓÌË‚, ͥθͥÒÚ˛ ÚË ÚËÒfl˜¥ ‰Â‚’flÚÒÓÚ ¥ ‰Â‚’flÚ¸. Ä ÔÓ ‰Â̸ ˆÂÈ ÏÓ‚Ë‚. åÛ‰¥ ıÓ‚‡˛Ú¸ Á̇ÌÌfl. ß ˘Â Ò͇Á‡ÌÓ ÔÓ ˆÂ. èËÚ˜ ·‡„‡ÚÓ ‚ËÏÓ‚Ë‚, ‡Î ÓÁ„ÓÎÓÒÛ ªÏ Ì ‰‡‚.

3 ß ÔÓÒÚ‡¥‚Òfl ëÓÎÓÏÓÌ, ¥ ˘Â ·¥Î¸¯Â ‚ ÏÛ‰ÓÒÚ¥ Ú‡ Á̇ÌÌflı ÔË·‡‚Ë‚, ‡ ‚¥‰Ú‡Í ÁÌÓ‚Û Ó„ÎflÌÛ‚ ÛÒÂ, ˘Ó ‰¥πÚ¸Òfl Ô¥‰ ÒÓ̈ÂÏ, ¥ ‚Ò — χÌÓÚ‡ ¥ ÔÓÓı, ˘Ó ‚¥ÚÓÏ ÓÁ‚¥˛πÚ¸Òfl. åÓ‚Ë‚ ëÓÎÓÏÓÌ. ÇÓÁ‰‚Ë„ fl ÈÓÏÛ, ßÁ‡ªÎ˛, ï‡Ï ̇ ‚¥‰ÍÛÔÎÂÌÌfl ‚Ò¥ı ÈÓ„Ó „¥ı¥‚, ‚Ë‚¥‚ ̇ ‰ÓÓ„Û Ô‡‚‰ÌÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÏË, Á·Û‰Û‚‡‚ ÍÓ‡·Î¥, ˘Ó· ‚ÓÁËÚË ¥ ÁÓÎÓÚÓ, ¥ ÍÓ‡ÎË „¥ÎÎflÒÚ¥, ¥ ͇ϥÌÌfl ÍÓ¯ÚÓ‚ÌÂ, ÔÓÒÛ‰ ÁÓÎÓÚËÈ ¥ Ò¥·ÌËÈ, ¥ Ê¥ÌÓ˜¥ ¯‡ÚË, ¥ Ô‡ıÓ˘¥, ¥ Á·Ó˛, ¥ ÍÓÌÂÈ Ú‡ ÏÛÎ¥‚, ‡ ∏ÛÒ‡ÎËÏ, ÏÓ‚ Ô¥ÒÍÓÏ, ‚ÒËÔ‡‚ „¥¯ÏË,


ÔÂÂÊË‚‡π Ò‚¥È ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ¯Îflı flÍ Ï‡Ì‰¥‚ÍÛ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ„Ó ÓÁ‰Ó¥ÊÊfl ‰Ó ¥Ì¯Ó„Ó. é·Ë‰‚¥ ÔÓÚËÎÂÊÌÓÒÚ¥, ̇ flÍ¥ ÁÓ¥πÌÚÓ‚‡ÌËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í, ÏÓÊÛÚ¸ χÚË ¥ÁÌÛ ÒÛÚ¸ ¥ ̇Á‚Û. ÇË·¥ ̇ ÓÁ‰Ó¥ÊÊ¥ ÏÓÊ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚËÒfl flÍ ÓÒÓ·ËÒÚ ¥¯ÂÌÌfl ˜Ë flÍ ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸, ‡·Ó ÔÓÒÚÓ flÍ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚¥ÒÚ¸; ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚Ë·ÓÛ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ÌÂÁÏ¥ÌÌÓ˛ flÍ Ó‰Ì‡ Á ̇ȥÒÚÓÚÌ¥¯Ëı ‚ËÁ̇˜‡Î¸ÌËı ÓÒÌÓ‚ β‰Ò¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl, ̇ȥÒÚÓÚÌ¥¯Ëı, Ә‚ˉÌÓ, ÚÓÏÛ, ˘Ó Û Ì¥È ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl Ú‡È̇ ÔÂ‚ËÌÌÓª ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥, ‡ ‚¥‰Ú‡Í, — ÍÓ¥ÌÌfl ¥ ÒÂÌÒ ÛÒ¸Ó„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Á‡„‡ÎÓÏ. ÄΠ‚ ÊÓ‰Ì¥È Î˛‰ËÌ¥ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚Ë·ÓÛ Ì ӄÓβ‚‡Î‡Ò¸ Ú‡Í ÒËθÌÓ, Ì ·Û· ̇ÒڥθÍË ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Ó˛ ¥ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛, flÍ Û „·ª‚. ç¥ÍÓÎË ‚Ó̇ Ì ‚¥‰·Û‚‡Î‡Ò¸ Á Ú‡ÍÓ˛ ˜ËÒÚÓÚÓ˛ ¥ ÔÓ‚ÌÓÚÓ˛, Ì¥ÍÓÎË Ú‡Í Ì ‚ÔÎË‚‡Î‡ ̇ ÙÓÏË Ôӂ‰¥ÌÍË ¥ ‰Óβ. ç¥ÍÓÎË ‚Ó̇ Ì ÔÓÓ‰ÊÛ‚‡Î‡ Ú‡ÍÓ„Ó Ì˜ۂ‡ÌÓ„Ó, Ô‡‡‰ÓÍ҇θÌÓ„Ó, „ÂÓª˜ÌÓ„Ó ¥ ˜Û‰ÂÒÌÓ„Ó fl‚ˢ‡, flÍ ‰Ë‚Ó‚ËÊÌ Ô‡„ÌÂÌÌfl „·Âfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚ¥. è‡„ÌÂÌÌfl „·Âfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚ¥ ¥ π ÚËÏ, ˘Ó ÔÂÂÚ‚Ó˛π „·ÂÈÒÚ‚Ó ‚ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ ¥Ì¯ËÈ, ÓÒÓ·ÎË‚ËÈ ÙÂÌÓÏÂÌ ‰Îfl β‰ÒÚ‚‡, ‡ „·ÂÈҸ͠ÔËÚ‡ÌÌfl - ‚ ÔËÚ‡ÌÌfl, ‚‡ÊÎË‚Â ‰Îfl ‚Ò¸Ó„Ó Î˛‰ÒÚ‚‡. éÒ¸ Ú‡ÍËÏ, flÍ ÏË ·‡˜ËÏÓ, ·ÛÎÓ È ·Û‰Â Á̇˜ÂÌÌfl „·ÂÈÒÚ‚‡ ‰Îfl β‰ÒÚ‚‡: ÁÌÓ‚Û ¥ ÁÌÓ‚Û ‚ÓÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ËÏÓ„Û π‰ÌÓÒÚ¥, ‚ËÏÓ„Û, ÔÓÓ‰ÊÂÌÛ ‚·ÒÌÓ˛ ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ˛ ¥ Ô‡„ÌÂÌÌflÏ ‚¥‰ ̪ Á‚¥Î¸ÌËÚËÒfl. É·ÂÈÒÚ‚Ó Ì ÏÓÊÂ, flÍ ¥Ì¯¥ ̇Ó‰Ë, ‰‡ÚË Î˛‰ÒÚ‚Û Ï‡ÚÂ¥‡Î¸Ì¥ ‚Ú¥ÎÂÌÌfl, ÌÓ‚¥ ˜‡¯¥ ‰ÛıÛ. ÑÎfl ˆ¸Ó„Ó Û „·ª‚ ̉ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÓÁ‚ËÌÛÚ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó Ô‰ÏÂÚÌÓ„Ó ·ÛÚÚfl ¥ ‰Ó ˜ÂÈ; ÌÂÁÏ¥ÌÓ ·¥Î¸¯Ó˛ Ï¥Ó˛ ‚ÓÌÓ ÏÓÊ ‰‡ÚË Î˛‰ÒÚ‚Û ÌÓ‚Û π‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÈÓ„Ó ¥‰ÂÈ, ÌÓ‚¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÒËÌÚÂÁË. Ç ˜‡ÒË ÔÓÓÍ¥‚ ¥ ‰‡‚Ì¥ı ıËÒÚËflÌ ˆÂ ·Û· ÂÎ¥„¥È̇ ÒËÌÚÂÁ‡, ‚ ˜‡ÒË ëÔ¥ÌÓÁË ˆÂ ·Û· ¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθ̇ ÒËÌÚÂÁ‡, ‚ ˜‡ÒË ÒÓˆ¥‡Î¥ÁÏÛ - ˆÂ ÒÛÒԥθ̇ ÒËÌÚÂÁ‡. ÑÓ flÍÓª Ê ÒËÌÚÂÁË „ÓÚÛπÚ¸Òfl ‰Ûı „·ÂÈÒÚ‚‡ ҸӄӉ̥? åÓÊÎË‚Ó, ‰Ó Ú‡ÍÓª, fl͇ ·Û‰Â ÒËÌÚÂÁÓ˛ ‚Ò¥ı ÔÓÔÂ‰̥ı ÒËÌÚÂÁ? ÄΠflÍÓ„Ó · ‚Ë„‰fl‰Û ‚Ó̇ Ì ̇·Û‚‡Î‡, Ӊ̠ÏË Á̇πÏÓ Ì‡Ô‚ÌÓ: „·ÂÈÒÚ‚Ó ÁÌÓ‚Û ‚ËÒÛÌ ‚ËÏÓ„Û π‰ÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÚË‚‡„Û ¥ÁÌÓÎËÍËÏ, ÓÁ˘ÂÔÎÂÌËÏ, ÒÛÔÂ˜ÎË‚ËÏ ÔÓË‚‡Ï β‰ÒÚ‚‡; ‚ÓÌÓ ÁÌÓ‚Û Ò͇Ê β‰ÒÚ‚Û: “ ÇÒÂ, ˜Ó„Ó ‚Ë ¯Û͇πÚ ¥ ˘Ó ‚Ë Ó·ËÚÂ, ‰Ó ˜Ó„Ó Ô‡„ÌÂÚ ¥ ˘Ó ÌÂ̇‚ˉËÚÂ, ‚Ò¥ ‚‡¯¥ ‰¥flÌÌfl ¥ Ú‚Ó¥ÌÌfl, ‚Ò¥ ‚‡¯¥ ÊÂÚ‚Ë ¥

dmq

åÄêíßç ÅìÅÖê òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç

¥ ‚Ò¥ ‚ ßÁ‡ªÎ¥ ‚ ‰Ó·¥Ï Á‰ÓÓ‚’˛ Ú‡ È ‚ ‰Ó·¥Ï ̇ÒÚÓª, ÚÓ Ê flÍ‡Á ·Ë ÛÒ¥Ï ¥ Á‡ÈÌflÚËÒfl íÓÓ˛ Ú‡ ÏÛ‰¥ÒÚ¸ Ô¥Á̇‚‡ÚË. Ä ‚ÓÌË ˘Ó Ê Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸. ç‚¥„·ҥ‚ ÔÓÒ‡‰Ó‚ËÎË Ì‡‰ ÒÓ·Ó˛ Ú‡ È ıÓ‰flÚ¸ ‰Ó ÌËı ˆ¥ÎËÏË Á¥·‡ÌÌflÏË, ‚ËÒÎÛıÓ‚Û˛Ú¸ ÒÎÓ‚ÂÒ‡ ªıÌ¥ ̉ÓÎÛ„¥ ¥ ˘Â ·¥Î¸¯Â Á‡ÔÎÛÚÛ˛Ú¸Òfl, flÍ Ë·‡ ‚ Á„Û·ÌÓÏÛ Ì‚Ӊ¥. èÓ·‡˜Ë‚ ڇ͠ëÓÎÓÏÓÌ, ÓÒۉ˂ ÛÒ¥ ‰¥flÌÌfl ªıÌ¥ ¥ ÔÓ¥Í. å‡ÌÓÚ‡ χÌÓÚ, ‚Ò χÌÓÚ‡. Ç¥‰Ú‡Í ÛÒÚ‡‚ ¥ ÛÒ¥ ÔÓ‚˜‡ÌÌfl Ò‚Óª ‚ ÍÌË„Û Á¥·‡‚, ÍÌË„Û á¥·‡ÌÌfl Ò‚¥‰˜Â̸ „ÎÛÔÓÚË Î˛‰Ò¸ÍÓª. ç‡ ˘Ó ÌÂ̇‚ËÒÌËÍË ëÓÎÓÏÓÌÓ‚¥ ‚¥‰Í‡Á‡ÎË. çÂχ ÔÓÚÂ·Ë „‡ÌËÚË ÚÂ, ÔÓ ˘Ó ̉ӷ „Ó‚ÓËÚ¸ ¥ Ò‡Ï ÔÂ͇. üÍ˘Ó ÛÒ χÌÓÚ‡, ÚÓ ÍÌË„‡ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚‡ ÚÂÊ Ì ˘Ó, ·Ó Ê ¥Á ̪ ‚ËıÓ‰ËÚ¸. íÛÚ ·Ë È ÔÓÒÏ¥flÚËÒfl, flÍ·Ë Ì‡ Ú¥Ï Í¥Ìˆ¸. ÄΠ‚¥Ì ‚ÓÁ¥Í‡π, fl͇ ÍÓËÒÚ¸ ˜ÓÎÓ‚¥ÍÓ‚¥ ‚¥‰ Ô‡ˆ¥ ÈÓ„Ó! Ä ÓÚÊÂ, ¥ ÁÂÏÎ¥ ‚¥‰ Ô‡ˆ¥ ÈÓ„Ó; ÚÓ‰¥ χÌÓÚ‡ χÌÓÚ — ÛÒ¥ ‰¥Î‡ÌÌfl „Ó‰Û‚‡Î¸ÌËÍ¥‚ ̇¯Ëı, „ÓÎÓ‚ÌËı ı‡ÏÓ‚Ëı ÓÁÔÓfl‰ÌËÍ¥‚, ̇˜‡Î¸ÌËÍ¥‚ ̇‰ Á·Ë‡˜‡ÏË ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚, ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌËı, ‚Óʉ¥‚ Ú‡ ÙÛÌ͈¥ÓÌÂ¥‚! Ä ÓÔ¥ÒÎfl ˘Â È ÎÛ͇‚ËÚ¸ — ÉÓÒÔÓ‰‡ ÅÓ„‡ ·Ó˛Ò¸. åÓ‚Ë‚ ëÓÎÓÏÓÌ. Ň˜Ë‚ fl Ú‡ÍÓÊ, ˘Ó ÛÒflÍËÈ ÚÛ‰ Ú‡ ‚ÒflÍËÈ ÛÒÔ¥ı Û ‰¥Î‡ÌÌflı ÔÓÓ‰ÊÛπ ‚Á‡ªÏÌÛ Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË Á‡Á‰¥ÒÚ¸. ëÍ·‚ fl è¥ÒÌ˛ è¥ÒÂ̸, ˘Ó·Ë ‚ÓÁÒ·‚ËÚË Î˛·Ó‚ ßÁ‡ªÎÂ‚Û ‰Ó ÉÓÒÔÓ‰‡ ¥ β·Ó‚ ÉÓÒÔÓ‰Ì˛ ‰Ó ßÁ‡ªÎfl, ¥ ÚÛÚ Ê Á‡Ò˘‡ÎË Ì‡ ÏÂÌ ÒÓÔÎÂÏ¥ÌÌËÍË. ç‡ÔËÒ‡‚ ÍÌË„Û èËÚ˜, ˘Ó· ̇ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÒÂˆfl ßÁ‡ªÎfl, ¥ ‰‡‚ ªÏ ÔÓ‡‰Ë ‰Ó·¥, ˘Ó· Á„¥‰ÌÓ Á ÌËÏË ˜ËÌËÎË, ‡Î ÚÛÚ Ê ‚¥‰ÍËÌÛÎË ÛÒ¥ ÔÓ‡‰Ë ÏÓª. Ä ÍÓÎË Ì‡·Û‚ fl ÏÛ‰ÓÒÚË, ˘Ó· Á·‡„ÌÛÚË ‚ÒÂ, ˘Ó ̇ ÁÂÏÎ¥ ÍÓªÚ¸Òfl, ¥ Á¥·‡‚ ÒÎÓ‚‡ ˆ¥ ̇ ·Î‡„Ó ßÁ‡ªÎfl, ÚÛÚ Ê Á‡‚Ó·ÎË. å‡ÌÓÚÛ Ï‡ÌÓÚ Á¥·‡‚ Á·Ë‡˜ ÏÛ‰ÓÒÚË. ß ÚÓ‰¥ ëÓÎÓÏÓÌ ÏÓ‚Ë‚. Ç‚‡Ê‡È ÔËÒ‡ÚË ·‡„‡ÚÓ ÍÌË„. ß Ú¥, ˘Ó ÛÊ ̇ÔËÒ‡‚, Á‡ıÓÓÌË‚. Ñ‚¥ ÚËÒfl˜¥ ‰Â‚’flÚÒÓÚ ¥ ‰Â‚’flÚ¸ ÔËÚ˜ Ú‡ ÚËÒfl˜Û ¥ ˜ÓÚËË Ô¥ÒÌ¥. Ä ˘Ó ıÓ‚‡˛Ú¸ — ÔÓÔ‡‰‡π, ‡ ˘Ó ÔÓÔ‡ÎÓ — „ËÌÂ. è¥‰Ë È ÔÓ„Îfl̸, ÒͥθÍË ÚÓ Á· ˜ËÌflÚ¸ ÍË‚ÓÛÒÚË ‰‚Óπ‰Ûı¥, χÎÓ‚¥Ë, Ì‚¥„·ÒË Ú‡ Á‡Á‰¥ÒÌËÍË, ·Ó Ê flÍ·Ë Ì ÚÂ, ÛÒÔ‡‰ÍÛ‚‡ÎË · ÏË ¥ ÛÒ¥ ¥Ì¯¥ ÍÌË„Ë ëÓÎÓÏÓÌÓ‚¥, ÔËÚ˜ ÚË ÚËÒfl˜¥ Ú‡ È Ô¥ÒÂ̸ ÚËÒfl˜Û ¥ Ô’flÚ¸. òÍÓ‰‡ ÚËı ‚Ú‡˜ÂÌËı Ò͇·¥‚, ¥ ¯ÍÓ‰‡, ˘Ó Ú¥ ¯‡Ú¥ª È ‰ÓÌËÌ¥ ÊË‚ÛÚ¸ Ú‡ È „‡‡Á‰Û˛Ú¸ ÔÓÒÂ‰ ̇Ò. èÂÂÍ·‰ åÂ̇¯Â χ.

11


̇ÒÓÎÓ‰Ë — ‚Ò ˆÂ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ ÒÂÌÒÛ ¥ ÒÛÚÌÓÒÚ¥ ÔÓÁ‡ π‰Ì¥ÒÚ˛”. é‰ËÌ „·ÂÈ flÍÓÒ¸ Ò͇Á‡‚: “∏‰ËÌ ̇ ÔÓÚ·۔. ñËÏ ‚¥Ì ‚ËÒÎÓ‚Ë‚ Ò‡ÏÛ ÒÛÚ¸ ‰Û¯¥ „·ÂÈÒÚ‚‡, fl͇ ÛÒ‚¥‰ÓÏβπ, ˘Ó ‚Ò¥ ¥‰Âª — ̥͘ÂÏÌ¥, flÍ˘Ó ‚ÓÌË Ì ÁÎË‚‡˛Ú¸Òfl ‚ ˆ¥ÎÂ, ¥ ˘Ó ‚Ò ‚ ÊËÚÚ¥ Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ·ÛÚË ‚ π‰ÌÓÒÚ¥. ç Á‡‚Ê‰Ë ‰Û¯‡ „·ÂÈÒÚ‚‡ ·Û· ̇ ‚ËÒÓÚ¥ ˆ¸Ó„Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ÄΠڥ ˜‡ÒË, ÍÓÎË ‚Ó̇ ‚¥‰˜Û‚‡Î‡ ˆÂ ‰ÛÊ flÒÍ‡‚Ó ¥ ˜ËÒÚÓ, ·ÛÎË ‚ÂÎËÍËÏË ˜‡Ò‡ÏË, ˜‡Ò‡ÏË ‚¥˜ÌÓÒÚË „·ÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÒÚÓ¥ª. Ç Ú‡Í¥ ÏÓÏÂÌÚË „·ÂÈÒÚ‚Ó Á’fl‚ÎflÎÓÒ¸ β‰ÒÚ‚Û ÄÔÓÒÚÓÎÓÏ ëıÓ‰Û; ‚ÓÌÓ ·ÛÎÓ ÄÔÓÒÚÓÎÓÏ ëıÓ‰Û ÚÓÏÛ, ˘Ó Á ‰ÓÒ‚¥‰Û ‚·ÒÌÓª ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ Ú‡ ÔÓ‰Ó·ÌÌfl ˆ¥πª ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ ‚ÓÌÓ ˜ÂÔ‡ÎÓ Ò̇„Û ¥ ʇ„Û ÔÂ‰‡‚‡ÚË Î˛‰ÒÚ‚Û Ú π‰ËÌÂ, ˘Ó ÒÛÚÚπ‚Â. É·ÂÈÒÚ‚Ó ‚ËÚ‚ÓËÎÓ ÍÓÎËÒ¸ flÒÍ‡‚ËÈ ÒËÏ‚ÓÎ ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥, ÔÓÎflÌÓÒÚ¥ ‰Ó·‡ ¥ Á· — ÔÓÌflÚÚfl „¥ı‡. ÄΠ‚ÓÌÓ ÁÌÓ‚Û ¥ ÁÌÓ‚Û ‚˜ËÎÓ ‰Ó·ÚË ˆ˛ ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸: ‚ ÅÓÁ¥, ‚ íÓÏÛ, ïÚÓ, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ Û ÔÒ‡ÎÏ¥, π ÏËÎÓÒÂ‰flÏ ¥ ÒÔ‡Ò¥ÌÌflÏ; ‚ ÊËÚÚ¥ Ò‚flÚÓ„Ó, flÍËÈ π “˜ËÒÚËÏ ‚¥‰ „¥ı‡”. ß ‚ ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍÓÏÛ Ò‚¥Ú¥, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ ‚ ÍÌËÁ¥ ÖÌÓı‡, „¥ı ·Û‰Â ÁÌˢÂÌÓ Ì‡‚¥ÍË. éÚÊÂ, ÓÒÌÓ‚ÌËÏ Á̇˜ÂÌÌflÏ „·ÂÈÒÚ‚‡ ‰Îfl β‰ÒÚ‚‡ π ÚÂ, ˘Ó ҇Ϡ‚ÓÌÓ Ì‡È·¥Î¸¯ ˜¥ÚÍÓ ÛÒ‚¥‰ÓÏβπ ÔÂ‚ËÌÌÛ ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸ ‚ „ÎË·ËÌ¥ Ò‚Ó„Ó πÒÚ‚‡ ¥, flÍ Ì¥ıÚÓ ¥Ì¯ËÈ, ÔÓÔÓ‚¥‰Ûπ ·Î‡„Û ‚¥ÒÚ¸ ÔÓ Ò‚¥Ú, ‚ flÍÓÏÛ ªª Ì ·Û‰Â: ÔÓ Ò‚¥Ú ÅÓÊËÈ, ˘Ó ÏÓÊ Á‰¥ÈÒÌËÚËÒfl ‚ ÊËÚÚ¥ ¥ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÓÎÓ‚¥Í‡, ¥ ·‡„‡Ú¸Óı — ÔÓ Ò‚¥Ú π‰ÌÓÒÚ¥. íÛÚ Ì ˜‡Ò ¥ Ì ϥ҈ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÛ‚‡ÚË Ô˘ËÌË ¥ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ ‚ „·ÂÈÒÚ‚¥, ‡Î ÚÓÈ, ıÚÓ ‚ÌË͇ÚËÏ ‚ ¥ÒÚÓ¥˛, ÁÌÓ‚Û ¥ ÁÌÓ‚Û ÒÚË͇ÚËÏÂÚ¸Òfl Á ̲, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ˜‡Ò¥‚ Ô‡ÓÚˆ¥‚ ¥ ‡Ê ‰Ó ̇¯Ëı ‰Ì¥‚. ç‡ÈÔÓÚÛÊÌ¥¯ËÏ ªª ‚Ë‡ÊÂÌÌflÏ Û ‰‡ÎÂÍÓÏÛ ÏËÌÛÎÓÏÛ π Ï¥Ù ÔÓ „¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl ‚ äÌËÁ¥ ÅÛÚÚfl. ñÂÈ Ï¥Ù Ì Á‡ÔÂ˜Ûπ ÚÓ„Ó, ˘Ó ‰Ó·Ó ¥ ÁÎÓ π ̇ȷ¥Î¸¯ ‚Ë‡ÁÌËÏË ¥ ÒÛÚÚπ‚ËÏË ÔÂ‚ÌflÏË ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥. íÂ, ˘Ó ·ÛÎÓ ‰‡Ì β‰ËÌ¥, Ï¥Ù ÔÓ „¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl ÔÓ‰‡π flÍ ‚Ë·¥, flÍ ¥¯ÂÌÌfl ¥ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚Ò χȷÛÚÌπ Û Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ ˆ¸Ó„Ó ¥¯ÂÌÌfl. Ç¥Ì ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸ β‰Ò¸ÍÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl. ïË·ÌËÏ π Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl, ˘Ó Ú‡ÍÂ Ê ÔÓÌflÚÚfl ·ÛÎÓ ¥ ‚ ‰‡‚̸ÓÔÂÒ¸ÍÓÏÛ ‰Û‡Î¥ÁÏ¥. èÂÒ¸ÍËÈ ‰Û‡Î¥ÁÏ ÓÁ„Îfl‰‡‚ Ó·’πÍÚË‚ÌÂ, ‡ Ì ÒÛ·’πÍÚË‚Ì ·ÛÚÚfl. ñ ·ÛÎÓ Î˯ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌflÏ Ò‚¥ÚÛ, ‡ Ì ‚¥‰Ì‡È‰ÂÌÌflÏ Ò‡ÏÓ„Ó Ò·Â.

12

gmq

åÄêíßç ÅìÅÖê òåìÖãú âéëÖî Ä¢çéç


êÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸ ÔÂÒ‡ — ˆÂ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ‰¥ÈÒÌÓÒÚ¥, ‡ Ì ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ‚Ë̇. á„¥‰ÌÓ Á ÈÓ„Ó Ûfl‚ÎÂÌÌflÏ, β‰Ë̇ ÓÁ‰‚Óπ̇ Ú‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ ¥ Ò‚¥Ú. ÑÎfl ‰‡‚Ì¸Ó„Ó Ê „·Âfl ÓÁ‰‚ÓπÌËÏ π Ì ҂¥Ú. Ç¥Ì Ò‡Ï — ‚¥‰˜ÛÊÂÌËÈ, ‚¥Ì ‚Ô‡‚, ÒÚ‡‚ ÌÂÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËÏ, ‚Ú‡ÚË‚ ÔÓ‰Ó·Û ÅÓÊÛ. é·’πÍÚ˂̇ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl Ì¸Ó„Ó π π‰ËÌÓ˛: ҇ڇ̇ — ÒÎÛ„‡ ÅÓÊËÈ. íÛÚ ÓÁ˘ÂÔÎÂÌ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌÂ, ‡ ÓÁ˘ÂÔÎÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ — Î˯ ÒËÏ‚ÓÎ ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚË. åÓÊ̇ ·ÛÎÓ · ÒÔËÈχÚË ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl „¥ıÓ‚ÌÓÒÚË ‚ ÔÓ͇flÌÌËı ‚‡‚¥ÎÓÌÒ¸ÍËı ÔÒ‡Îχı flÍ ÔËÁ̇ÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚË, ‡Î ÚÛÚ ÏÓ‚‡ ȉ ڥθÍË ÔÓ Ì‚ËÍÓ̇ÌÌfl ËÚÛ‡ÎÛ, ˜Ë ÔÓ ÈÓ„Ó ÙÓχθÌ ÔÓÛ¯ÂÌÌfl; Ì¥‰Â ÌÂχπ ̇‚¥Ú¸ ̇ÚflÍÛ Ì‡ Á̇ÌÌfl ÔÓ ‰Ó·Ó ¥ ÁÎÓ. ü ‚Ë·‡‚ Í·Ò˘ÌËÈ ÔËÍ·‰ Á Ï¥ÙÓÏ ÔÓ „¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl ¥ Ì ıÓ˜Û ÚÛÚ Ì‡‚Ó‰ËÚË ·¥Î¸¯Â ÔËÍ·‰¥‚. åÓÊ̇ ̇ ·Û‰¸-flÍ¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ‚¥‰ÍËÚË ‚ˉ‡ÚÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ‰‡‚ÌËÌË: ‚ ÍÌË„‡ı, ˘Ó ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ ÔÓ Ò‚fl˘ÂÌÌÛ ¥ÒÚÓ¥˛, ÔÓ˜ËÚ‡πÚ ÓÔÓ‚¥‰¥ ÔÓ ‚¥‰ı¥‰ ‚¥‰ ü„‚Â, ‚ ÍÌË„‡ı ÔÓÓÍ¥‚ — Á‡ÍÎËÍË ‰Ó ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¥, ‚ ÔÒ‡Îχı — ˘Ë ¥ ̇ÔÓ΄ÎË‚Â ÏÓÎ¥ÌÌfl ‰Ó ÅÓ„‡ ÔÓ Ó˜Ë˘ÂÌÌfl, ‚ ÍÌËÁ¥ âÓ‚‡ — ÔÓ ÌÂÛÌËÍÌÂÌÌ¥ÒÚ¸ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ÓÁ‰‚ÓπÌÌfl, flÍ Ì ÏÓÊ̇ ÔÓ‰Ó·ÚË Ò‚Óπ˛ ‚Óβ ¥ flÍÓ„Ó Ì ÏÓÊ ÛÌËÍÌÛÚË ÚÓÈ, ıÚÓ ·ÓÂÚ¸Òfl Ò‡ÏÓÚÛÊÍË, ·Ó Ê ‚¥‰ ÓÁ‰‚ÓπÌÌfl ÏÓÊ ‚Ë·‡‚ËÚË Î˯ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸. ÇÒ˛‰Ë ‚Ë ÁÛÒÚ¥˜‡πÚÂÒ¸ Á ‚¥‰˜ÛÚÚflÏ ¥ ‰ÓÒ‚¥‰ÓÏ ÓÁ‰‚ÓπÌÌfl — ¥ ‚Ò˛‰Ë Á Ô‡„ÌÂÌÌflÏ ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË. è‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË. ÑÓ π‰ÌÓÒÚË ‚ Ó‰Ì¥È Î˛‰ËÌ¥. ÑÓ π‰ÌÓÒÚË Ï¥Ê ˜‡ÒÚË̇ÏË Ì‡Ó‰Û, Ï¥Ê Ì‡Ó‰‡ÏË, Ï¥Ê Î˛‰ÒÚ‚ÓÏ ¥ ‚Ò¥Ï ÊË‚ËÏ. ÑÓ π‰ÌÓÒÚË Ï¥Ê ÅÓ„ÓÏ Ú‡ Ò‚¥ÚÓÏ. ë‡Ï ÅÓ„ ‚ËıӉ˂ Á Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚ¥. Ç¥Ì Ó·’fl‚Îfl‚Òfl Ì ˜ÂÂÁ ÔËÓ‰Û, ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÛ·’πÍÚ¥. Ç¥Û˛˜ËÈ „·ÂÈ ·‡È‰ÛÊËÈ ‰Ó Ì·‡ ¥ ÁÂÏÎ¥, ÍÓÎË ‚¥Ì π Á çËÏ (Ú‡Í ‰Ó‚¥Î¸ÌÓ, ‡Î ÌÂÈÏÓ‚¥ÌÓ ÔÓÌËÍÎË‚Ó ÔÂÂÍ·‚ ã˛ÚÂ ÒÎÓ‚‡ ÔÒ‡ÎÏÛ); ÚÓÏÛ ˘Ó „·ÂÈ ÒÚ‚Ó˛π âÓ„Ó Ì Á ‰¥ÈÒÌÓÒÚ¥, ‡ Á¥ Ò‚Ó„Ó Ô‡„ÌÂÌÌfl, ·‡˜ËÚ¸ âÓ„Ó Ì ̇ ÁÂÏÎ¥, ¥ Ì ̇ Ì·¥, ‡ ‚ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÓ·¥, flÍ π‰Ì¥ÒÚ¸ ̇‰ Ò‚Óπ˛ ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ˛, flÍ ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl, ˘Ó Á‡‚Â¯Û‚‡ÎÓ ÈÓ„Ó ÒÚ‡Ê‰‡ÌÌfl. Ç¥Û˛˜ËÈ „·ÂÈ (‡ ‚·ÒÌ ڥθÍË Ú‡ÍËÈ „·ÂÈ ‰ÓÒÚÂÏÂÌÌÓ ¥ ·Û‚ „·ÂπÏ) Á̇ıӉ˂ Ò‚Ó˛ ˆ¥Î¥ÒÌ¥ÒÚ¸ Û Ò‚ÓπÏÛ ÅÓ„Ó‚¥; Ç¥Ì ·Û‚ ÈÓ„Ó ÒÔ‡Ò¥ÌÌflÏ ‚ Ú¥, “ÔÂ‰ ÛÒ¥ÏË

bmq

åÄêíßç ÅìÅÖê

åÄêíßç ÅìÅÖê

É

(‰ÓÔÓ‚¥‰¸ Û É·ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Ì‡‚˜‡Î¸ÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥ Û î‡ÌÍÙÛÚ¥-̇-å‡ÈÌ¥)

ÖÅêÖ∫ ì ëÇßíß. Сама концепцiя “гебрей у свiтi”, в серйозному сенсi, з’явилась при певному збiговi обставин. Її появу спричинило не знищення гебрейської держави Титом, як можна було б сподiватися, а поразка повстання Бар-Кохби. Коли Єрусалим перестав бути гебрейським мiстом, коли гебреям було заборонено мешкати у власнiй країнi — власне тодi вони були викинутi у свiт. Вiдтодi гебрей завжди поставав перед свiтом як людина, становище якої є дуже непевним. Вiдтак у межах загальної непевности, що в принципi iманентна людству, з’явився рiзновид людей, яких доля обдiлила навiть тiєю маленькою гарантiєю безпеки, яку вона дала iншим народам. Усвiдомлював це наш народ, чи нi, але з того часу вiн постiйно жив на землi, яка в будь-який момент могла запастися пiд його ногами; усякий симбiоз, обертався для нього зрадою; впродовж його iсторiї будь-яка домовленiсть про спiвпрацю завершувалася невидимим параграфом, будь-який союз з iншими народами був iнфiкований бацилкою розпаду. Саме цей стан непевности ми маємо на увазi, коли даємо

13


‚¥Í‡ÏË”, ˜‡ÒË, ‚ Ú¥ ‰‡ÎÂÍ¥ ˜‡ÒË ÔÂ‚¥ÒÌÓ„Ó, ˘Â Ì ÓÁ‰‚ÓπÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl, ÍÓÎË, flÍ „Ó‚ÓË‚ âÓ‚: “ÅÓ„ ‚ËÚ‡‚ ̇‰ ÏÓªÏ ¯‡ÚÓÏ” (âÓ‚ 29:4); Ç¥Ì ·Û‚ ÈÓ„Ó ÔË·¥ÊˢÂÏ ¥ ‚ Ô¥ÁÌ¥¯¥ ˜‡ÒË ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍËı Ó˜¥ÍÛ‚‡Ì¸; Û ç¸ÓÏÛ ‚¥Ì Á‚¥Î¸Ìfl‚Òfl ‚¥‰ ÛÒflÍÓ„Ó ÓÁ‰‚ÓπÌÌfl. üÍ ¥ ¥‰Âfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ÓÁ‰‚ÓπÌÌfl, Ú‡Í ¥ ¥‰Âfl ‚Ë‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ‚¥‰ ̪, π „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ ÔÓ ÒÛÚ¥. ÇË„Îfl‰‡π, ˘Ó ¥Ì‰¥ÈҸ͇ ¥‰Âfl ‚Ë‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ÔÓÚËÒÚÓªÚ¸ ªÈ flÍ Í‡Ú„Ó˘̥¯‡ ¥ ‡·ÒÓβÚÌ¥¯‡, ‡Î ‚Ó̇ π ‚Ë‚¥Î¸ÌÂÌÌflÏ Ì ‚¥‰ ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ ‰Û¯¥, ‡ ‚¥‰ ªª Á‡„Û·ÎÂÌÓÒÚ¥ Û Ò‚¥Ú¥. ß̉¥ÈҸ͠Á‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ÓÁ̇˜‡π ÔÓ·Û‰ÊÂÌÌfl, „·ÂÈҸ͠— ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË, ¥Ì‰¥ÈҸ͠— ÌÂ∂‡ˆ¥˛, „·ÂÈҸ͠— ÒÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl, ¥Ì‰¥ÈҸ͠ÓÁ˜ËÌflπÚ¸Òfl ‚ ÔÓÁ‡˜‡ÒÓ‚ÓÏÛ, „·ÂÈҸ͠‚͇ÁÛπ ¯Îflı β‰ÒÚ‚Û. üÍ ¥ ·Û‰¸-flÍ ¥ÒÚÓ˘Ì ҂¥ÚÓÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl, ‚ÓÌÓ Ì ÒڥθÍË ÒÛÚÌ¥ÒÌÂ, ÒͥθÍË ÒÔÓÌÛ͇˛˜Â. í¥Î¸ÍË Û Ì¸ÓÏÛ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÒÎÓ‚‡, Ò͇Á‡Ì¥ âÓ‚ÓÏ: “ü Á̇˛, á·‡‚ËÚÂθ Ï¥È ÊË‚ËÈ” (âÓ‚ 19:25) ¥ ÔÒ‡ÎÏÓÒÔ¥‚ˆÂÏ: “ÑÛı‡ Ô‡‚‰Ë ‚¥‰ÌÓ‚Ë ‚ ÏÂÌ¥” (èÒ. 51:12). á‚¥‰ÒË ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ¥‰Âfl ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl — ¥‰Âfl „·Âfl ßÒÛÒ‡. ߉Âfl ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl ÊË‚Ë· β‰flÌ¥ÒÚ˛ ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍËÈ ¥‰Â‡Î „·ª‚. Ä ÍÓÎË ‚ „·ÂÈÒ¸Í¥È Ï¥ÒÚˈ¥ ÁÏ¥ÌË‚Òfl ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ËÈ ı‡‡ÍÚÂ ¥‰Âª ÅÓ„‡, ÍÓÎË ¥‰Âfl ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ ÁÎË·Ҹ Á Ò‡ÏÓ˛ Ûfl‚Ó˛ ÔÓ ç¸Ó„Ó, ÚÓ‰¥ „·ÂÈҸ͇ ¥‰Âfl ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl Ô¥‰Ìfl·Ҹ ‰Ó ‚ËÒÓÚ ¥Ì‰¥ÈÒ¸ÍÓª: ‚Ó̇ Ú‡ÌÒÙÓÏÛ‚‡Î‡Òfl ‚ ¥‰Â˛ ÒÔÓÍÛÚÛ‚‡ÌÌfl ÅÓ„‡, ‚ ¥‰Â˛ ‚ÓÁÁ’π‰Ì‡ÌÌfl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÒÛ·Òڇ̈¥ª, ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÓª ‚¥‰ ˜ÂÈ, Á¥ Ò·‚Ó˛ ÅÓÊÓ˛, fl͇, χ̉Û˛˜Ë ¥ ·ÎÛ͇˛˜Ë, ÔÂ·ۂ‡π Û ˜‡ı ‚ ÓÁÒ¥flÌÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥; ‚ ¥‰Â˛ ‚Ë·‡‚ÎÂÌÌfl ÅÓ„‡ ˜ÂÂÁ Ú‚Ó¥ÌÌfl: Á‡‚‰flÍË ÚÓÏÛ, ˘Ó ÍÓÊ̇ ‰Û¯‡ Ô‡„Ì π‰ÌÓÒÚ¥, ˘Ó ÍÓÊ̇ ‰Û¯‡ Òڇ̠‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓ˛ ¥ ÅÓ„ ·Û‰Â π‰ËÌËÏ ‚ ÒÓ·¥. è‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË ¥ π ÚËÏ, ˘Ó ÁÓ·ËÎÓ „·Âfl Ú‚ÓˆÂÏ. è‡„ÌÛ˜Ë ‚¥‰ ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ Ò‚Ó„Ó “ü” ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, ‚¥Ì ‚ËÚ‚ÓË‚ ¥‰Â˛ π‰ËÌÓ„Ó ÅÓ„‡. è‡„ÌÛ˜Ë ‚¥‰ ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚË Î˛‰Ò¸ÍÓª ÒԥθÌÓÚË ‰Ó π‰ÌÓÒÚË, ‚¥Ì ‚ËÚ‚ÓË‚ ¥‰Â˛ ÛÌ¥‚Â҇θÌÓª ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË. è‡„ÌÛ˜Ë ‰Ó π‰ÌÓÒÚË ‚¥‰ ÓÁ¥ÁÌÂÌÓÒÚË ‚Ò¸Ó„Ó ÊË‚Ó„Ó, ‚¥Ì ÒÚ‚ÓË‚ ¥‰Â˛ ‚ÒÂÁ‡„‡Î¸ÌÓª β·Ó‚Ë. è‡„ÌÛ˜Ë ‰Ó π‰ÌÓÒÚË Á ÓÁ‰‚ÓπÌÓÒÚË Ò‚¥ÚÛ, ÒÚ‚ÓË‚ ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍËÈ ¥‰Â‡Î, flÍËÈ ÓÔ¥ÒÎfl, ÁÌˈ¥‚¯Ë, ÔÂÂÚ‚ÓË‚Òfl, ÁÌÓ‚ÛÊ-Ú‡ÍË ÔË ‚Ë¥¯‡Î¸Ì¥È Û˜‡ÒÚ¥ „·ª‚, Û ÚÂ, ˘Ó

14

amq

åÄêíßç ÅìÅÖê åÄêíßç ÅìÅÖê

визначення гебрейськiй дiаспорi “галут”, що означає “вигнання”. У чому ж причина такої непевної долi? Гебрейська спiльнота, очевидно, не може бути втиснута в жодну вiдому схему; її не вдається пiдвести пiд жодну iсторичну категорiю чи загальне поняття - вона унiкальна. Унiкальнiсть Ізраїля постiйно спонукає iншi народи до цiлком природнього бажання пояснити її, а пояснення завжди тяжiє до систематизування i розкладення по категорiях. Існування ж такого, що не пiддається визначенню i легкому зрозумiнню завжди породжує якусь тривогу та дискомфорт. Такий стан речей дає пiдстави вважати, що антисемiтизм є рiзновидом страху перед привидами. Плем’я беззахисних скитальцiв, вiдмiнне вiд усiх iнших, викликає в народiв, серед яких воно живе, враження чогось примарного, бо ж воно не вписується в жоднi рамки. Інакше й бути не може. Справдi, гебрейський народ завжди був “зловiсним” бездомним привидом. Народ цей, який не вдавалось втиснути в будь-якi категорiї, — з чим i не могли змиритися iншi народи, — завжди ставав першою жертвою фанатичних масових рухiв (примiром хрестоносцiв в одинадцятому столiттi). Його вважали винуватцем всяких бiдувань та лихолiть (“Гебреї накликали “чорну смерть””). Попри найдивовижнiшi намагання, цьому народовi нiколи не вдавалось повнiстю пристосуватися до середовища (пiсля марранiзму прийшла iнквiзицiя). Коли я говорю, що iншi народи вбачають в нас привида, — i мiт цей втiлено в образi Вiчного жида, — то ми повиннi бачити тут рiзницю помiж суттю та очевиднiстю. Ми самi добре знаємо, що ми не примара, а жива спiльнота, вiдтак, ми повиннi застановитись над питанням: у чому ж iстинна суть того, що ми не пiдлягаємо нiяким класифiкацiям. Чи зумовлене це лише бiднiстю уяви i браком розумiння в


ÏË Ì‡ÁË‚‡πÏÓ ÒÓˆ¥‡Î¥ÁÏÓÏ. ÅÂÁÔÓÒÂ‰̸Ӫ ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, ·ÂÁÔÓÒÂ‰̸ӄÓ, ̇ª‚ÌÓ„Ó, ÔÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ÔÂÂÊË‚‡ÌÌfl π‰ÌÓÒÚË ‚·ÒÌÓ„Ó “ü” Á ÔËÓ‰Ó˛ - ˆ¸Ó„Ó „·ª Ì Á̇ÎË. É·ÂÈ Ì ‚ËıӉ˂ Á π‰ÌÓÒÚË, ‚¥Ì Ô‡„ÌÛ‚ ‰Ó ̪. ëÔ¥ÌÓÁ‡, ˘Ó ÒËÎÓ˛ Ò‚Ó„Ó ÓÁÛÏÛ ‚ËÚ‚ÓË‚ ÛÒÂÓ·’πÏÌÛ ÍÓÌÒÚÛ͈¥˛ Ò‚¥ÚÛ, Ú‡ÍÓÊ Ì ÒÔËÈχ‚ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó π‰ÌÓÒÚË ÔËÓ‰Ë. Ç¥Ì ÔÂÂÊË‚‡‚ ˆ˛ ¥‰Â˛, flÍ ‚ËÏÓ„Û, flÍ Ú‚Ó˜Û ‚Óβ ‚ÓÁÁ’π‰Ì‡ÌÓ„Ó “ü”. âÓ„Ó “ü” ‚¥‰Ì‡È¯ÎÓ ˆ¥Î¥ÒÌ¥ÒÚ¸ — ˜ÂÂÁ Ú ‚¥Ì ÁÏ¥„ ÔËÌÂÒÚË π‰Ì¥ÒÚ¸ ¥ Û Ò‚¥Ú. ÅÓ Ê ‚¥‰Ì‡È‰ÂÌÌfl ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚ¥ ‰Û¯¥ — ˆÂ Ô‡‰‡‚Ìπ ‚ÌÛÚ¥¯Ìπ ÔÂÂÊË‚‡ÌÌfl „·Âfl. ÇÌÛÚ¥¯Ìπ ÔÂÂÊË‚‡ÌÌfl, flÍÂ, ÔÓfl‰ Á ‡Á¥‡ÚÒ¸ÍÓ˛ „ÂÌ¥‡Î¸Ì¥ÒÚ˛ ÔÓfl‚ËÎÓÒfl ‚ ÓÒÓ·ËÒÚÓÏÛ ÊËÚÚ¥ ‚ÂÎËÍËı „·ª‚, ‚ flÍËı ÊË‚ „ÎË·ËÌÌËÈ ˛‰‡ªÁÏ. ì ÌËı ÇÂÎË͇ ÄÁ¥fl ·‡Î‡ „ÓÛ Ì‡‰ á‡ıÓ‰ÓÏ, ÄÁ¥fl ·ÂÁÏÂÊÌÓÒÚË Ú‡ Ò‚flÚÓª ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, ÄÁ¥fl ã‡Ó-ñÁË ¥ ÅÛ‰‰Ë, ˘Ó ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò π ¥ ÄÁ¥π˛ åÓÈÒÂfl Ú‡ ß҇Ȫ, âӇ̇, ßÒÛÒ‡ Ú‡ 臂·. è‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó π‰ÌÓÒÚË ÒÔÓÌÛ͇ÎÓ „·Âfl ‰Ó Ú‚Ó˜ÓÒÚË. äÓ¥ÌÌfl ÈÓ„Ó Ú‚Ó˜ÓÒÚË — Û ‚¥‰Ì‡È‰ÂÌÌ¥ ‰Û¯Â‚ÌÓª ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË. Ç å¥‰‡¯¥ ÏÓ‚ËÚ¸Òfl: “í¥Î¸ÍË ÍÓÎË ÚË ÌÂÔÓ‰¥Î¸ÌËÈ, Û ÚÓ·¥ π ˜‡ÒÚËÌ͇ ü„‚ — Ú‚Ó„Ó ÅÓ„‡”. í‚Ó˜¥ „·ª — ˆÂ Ú¥, ˘Ó ÒÔÓÏÓ„ÎËÒ¸ ÔÓ‰Ó·ÚË ‰Û‡Î¥ÁÏ, ÔÓ‰Ó·ÚË ÔÓÁËÚË‚ÌÓ, ˘Ó· “í‡Í“ ÔÓ‰Ó·ÎÓ “祓, Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸ — ‚¥‰˜‡È, Ú¥ÛÏÙ — ÒÏÛÚÓÍ. ÇÓÌË π “çÂı‡È ·Û‰Â Ò‚¥ÚÎÓ” „·ÂÈÒÚ‚‡. Ç ªı̸ÓÏÛ ÊËÚÚ¥ Ú‡ ‰¥flÌÌflı ̇Ó‰ Á̇ıÓ‰ËÚ¸ Ò‚Óπ ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl. üÍ˘Ó ÏË ˆÂ Á„ÎË·ËÏÓ, ÚÓ ‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ˆ¸Ó„Ó, ÁÏÓÊÂÏÓ Á·‡„ÌÛÚË ¥ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÛ ÒÛÚ¸ ÚÓ„Ó, ˘Ó ÏË Ì‡ÁË‚‡πÏÓ “„‡ÎÛÚ”, ÚÓ·ÚÓ ‚˄̇ÌÌfl. è¥ÒÎfl ‚ÂÎËÍÓª Ú‚Ó˜Óª ÂÔÓıË ÔËȯӂ ‰Ó‚„ËÈ ÔÂ¥Ó‰, flÍËÈ ÏÓÊ̇ ̇Á‚‡ÚË ÂÔÓıÓ˛ ‚˄̇ÌÌfl ÚÓÏÛ, ˘Ó ˆfl ÂÔÓı‡ ‚¥‰‰‡ÎË· Ì‡Ò ‚¥‰ ̇¯Óª ÔÂ‚ËÌÌÓª ÒÛÚÌÓÒÚË: ÂÔÓı‡ ÌÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓª ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË, Ú¥πª ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË, ˘Ó, ‚¥‰‰‡ÎË‚¯ËÒ¸ ‚¥‰ ÊËÚÚfl ¥ ÊË‚Ó„Ó Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, Á‡„ÛÁ· ‚ ÍÌËÊÍÓ‚Ëı ‚ËÒÎÓ‚‡ı, ÊË‚ËÚ¸Òfl ÚÎÛχ˜ÂÌÌflÏ ÚÎÛχ˜Â̸ ¥ ÊË‚ÓÚ¥π ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ¥ ·ÂÁÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌËı ‡·ÒÚ‡Íˆ¥È. èËÓ‰Ìfl π‰Ì¥ÒÚ¸ Í‡ªÌË Ú‡ „Óχ‰Ë, ˘Ó Ê˂ ̇ Ó‰ÌÓÏÛ ¥ ÚÓÏÛ Ê Ï¥Òˆ¥ ¥ ‚ÒÓÚÛπ π‰Ì¥ÒÚ¸ ÁÂÏÎ¥ Á‡‚‡‰Ë· ÍÓÎËÒ¸ ÚÓÏÛ, ˘Ó· ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸ ‚ËӉ˷Òfl ‚ ÓÁ¥ÁÌÂÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ ÌÂÒÚ¥ÈÍ¥ÒÚ¸; ‚Ó̇ ÁÌÓ‚Û ¥ ÁÌÓ‚Û ÔÓÓ‰ÊÛ‚‡Î‡ ÒËÎË, ˘Ó Ô‡„ÌÛÚ¸ ‰Ó π‰ÌÓÒÚË Ú‡ ÛÒ‚¥‰ÓÏβ˛Ú¸ ˆ˛ π‰Ì¥ÒÚ¸.

mq

åÄêíßç ÅìÅÖê åÄêíßç ÅìÅÖê

iнших народiв? А може нас насправдi можна включити у якусь систему, але вони не здатнi цього зробити? Чи цей наш спротив до всяких класифiкацiй є явищем негативним i чи воно минуще? А можливо тiльки наразi нас не вдається класифiкувати, але в найближчому майбутьому це буде доконано? У нас є тiльки один шлях зглибити позитивне значення цього негативного явища — шлях вiри. З будь-якої iншої, окрiм вiри, позицiї наша нездатнiсть вписуватись у категорiї видається нестерпною i сприймається, як щось таке, що протистоїть iсторiї та суперечить природi. Але з точки зору вiри, наша нездатнiсть вписуватися в категорiї є основою та сенсом нашого визнання унiкальности Ізраїля. Унiкальнiсть цю потрiбно вiдрiзняти вiд унiкальности, властивої кожнiй групi, i кожнiй людинi. Унiкальнiсть Ізраїля є чимось таким, що визначає його сутнiсть, його iсторiю, а його покликання настiльки неповторне, що не може бути пiдведене пiд будь-яку класифiкацiю. Бiльше того, Ізраїль пiдпадає пiд двi категорiї, якi найчастiше фi¶урують в спробах класифiкацiї: “нацiя” та “вiровизнання”. Щоб вiдрiзнити нацiю вiд вiровизнання переважно вдаються до одного критерiю: нацiї поводяться в iсторiї, як нацiї. Досвiд iндивiдумiв, як таких, не є iсторiєю. У вiровизнаннi, навпаки, характерним є досвiд окремих осiб: в чистiй i найвищiй формi цi переживання i є тим, що ми називаємо “Одкровенням”. Коли такi люди передають свої переживання iншим i це спонукає до створення нових людських груп, виникає вiровизнання. Отже нацiї та вiровизнання вiдрiзняються так само, як iсторiя та Одкровення. Тiльки в одному випадку це не так. Ізраїль отримав визначальний для себе релiгiйний досвiд як народ; в цьому бере участь не один пророк, а община, як така. Народ Ізраїлю переживає iсторiю, як одкровення i одкровення, як iсторiю. В процесi релiгiйного переживання

15


é‰Ì‡Í ‚Ó̇ ·Û· ‚Ú‡˜Â̇. èËÔËÌËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì Áχ„‡ÌÌfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ „Óχ‰Ë: Áχ„‡ÌÌfl ÚËı, ıÚÓ ‚¥‰Ì‡È¯Ó‚ ˆ¥Î¥ÒÌ¥ÒÚ¸ ÒÛÔÓÚË ÚËı, ÍÓÚ¥ Ô¥‰‰‡ÎËÒ¸ ÒÔÓÌÛ͇Ï, ˘Ó ‚¥‰‰‡Îfl˛Ú¸ ‚¥‰ ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË. í‚Ó˜Â Áχ„‡ÌÌfl ÔÓÓÍ¥‚ Ú‡ ‚ËÁ‚ÓÎËÚÂÎ¥‚ ÒÛÔÓÚË ·ÂÁ·ÓÊÌËÍ¥‚ Ú‡ Ò‡ÏÓÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌËı. èÓ˜‡Î‡Ò¸ ÔÓ ÒÛÚ¥ ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡, ‡ÎÂ Û Ò‚Óªı ‡θÌËı ‚Ëfl‚‡ı ÌÂÔÓ‰ÛÍÚ˂̇ ·ÓÓÚ¸·‡ ÔÓÚË ‚ÔÎË‚¥‚ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ, ·ÓÓÚ¸·‡ Á‡ Á·ÂÂÊÂÌÌfl Ó‰Û. ñfl ·ÓÓÚ¸·‡ Ì ·Û· Ú‚Ó˜Ó˛, ·‡ ·¥Î¸¯Â: ‚Ó̇ ˘Ó‡Á ‚¥‰˜ÛÚÌ¥¯Â Ó·Âڇ·Ҹ ÒÛÔÓÚË ‚Ò¸Ó„Ó Ú‚Ó˜Ó„Ó, Ò‚Ó·¥‰ÌÓ„Ó, ÌÓ‚Ó„Ó Ú‡ ‰¥π‚Ó„Ó, ÔÓÁ‡flÍ ÛÒ ҂ӷ¥‰ÌÂ, ÌÓ‚Â Ú‡ ‰¥π‚ ÏÓ„ÎÓ, flÍ ÛÒ¥Ï ‚ˉ‡‚‡ÎÓÒ¸, Ô¥‰¥‚‡ÚË ÓÒÚ‡ÌÌ˛ ÓÔÓÛ „·ÂÈÒÚ‚‡, ˘Ó ÔÓÁÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ·ÂÁ Ò‚Ó„Ó ÍÓ¥ÌÌfl. ñfl ·ÓÓÚ¸·‡ ·Û· ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Ì‡ „ÎË·ËÌÌÓ˛ ÔÓÚ·Ӳ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓÒÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl, ‡Î ‚Ó̇ ‚ËӉ˷Ҹ Û ÒÎ¥Ô ҇ÏÓÛÈÌÛ‚‡ÌÌfl. Ç ˆ¸ÓÏÛ ÊÓÒÚÓÍÓÏÛ, πÂÚ˘ÌÓÏÛ, ÌÂÓÁÒÛ‰ÎË‚ÓÏÛ ¥ Ô¥‰Ò‚¥‰ÓÏÓÏÛ Áχ„‡ÌÌ¥ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡ ÒÛÔÓÚË ÂÁÓÚÂ˘ÌÓ„Ó ÒÔÓı‡·Î˛‚‡ÎËÒ¸ ‚ÂÎËÍ¥ ¥‰Âª ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, ÔÂÂÚ‚Ó˛˛˜ËÒ¸ ‚ „ÓÎÛ ·ÂÁ‰Û¯ÌÛ Ú‡‰Ëˆ¥˛; ‡ Ú‡Ï, ‰Â Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË ÔÓÓ‰ÊÛ‚‡ÎÓ ÊË‚¥ ¥‰Âª Ú‡ ÌÓ‚¥ ÙÓÏË, ‚ÓÌË Ì‡ÒËθÌÓ ÔËÚÎÛÏ₇ÎËÒ¸. ß ‚Ò ˆÂ — Û ÌÂÈÏÓ‚¥ÌËı ÏÛ͇ı ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ÊËÚÚfl, ̇ÈÚË‚‡Î¥¯Ëı ¥ ÒÔÓ‚ÌÂÌËı ÒÚ‡Ê‰‡ÌÌflÏË ÔÓÌ‚¥flÌÌflı, flÍ¥ ‚ËÔ‡‰‡ÎÓ ·Û‰¸-ÍÓÏÛ Ì‡ ÁÂÏÎ¥ ÔÂÂÊË‚‡ÚË. ì ˆËı ‚¥˜ÌËı ÏÛ͇ı, Û ÚËı ÔÓÚË¥˜˜flı ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó Ú‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ‚ËÒflÍÎÓ Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó π‰ÌÓÒÚË. ç‡Ó‰ ÁÓÒÚ‡‚‡‚Òfl Ì‚¥‰ÔÓÍÛÚÛ‚‡ÌËÏ. ôÓ‡Á ¥‰¯Â ‚ËÔ‡‰‡ÎË ‚ÂÎËÍ¥ ˜‡ÒË Ú˯¥ Ú‡ ÒËÎË, ˘Ó ‚ ÌËı ÍÓÎËÒ¸ „·ª ÛÒ‚¥‰ÓÏ₇ÎË ‚¥˜Ì ÓÁ‰‚ÓπÌÌfl ¥ ‚Ë‚Ë˘Û‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ̇‰ ÌËÏ. ᇠ‚˪ÏÍÓÏ ¥‰ÂÈ flÍÓ„Ó-Ì·ÛÚ¸ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÏËÒÎËÚÂÎfl ‚ÓÌË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÎË ÊËÚË Î˯ ‚ Ô‡ÎÍ¥È Ûfl‚¥ „·ÂÈÒ¸ÍËı πÂÚËÍ¥‚ Ú‡ Ï¥ÒÚËÍ¥‚. íÓ‰¥ ‚ÓÌË È ÔËÒ‡ÎË Ú‚ÓË, ÒÔÓ‚ÌÂÌ¥ ‚ÂÎËÍËı Ú‡ªÌ, ‚ÓÌË Ú‚ÓËÎË ÂÁÓÚÂ˘ÌÛ ÒÔ‡‰ÍÓ‚¥ÒÚ¸, ÔÂ‰‡˛˜Ë Ù‡ÍÂÎ Á ÛÍ Û ÛÍË ¥ Á·Â¥„‡ÎË ‰Û¯Û „·ÂÈÒÚ‚‡ ̇ÔÓ„ÓÚÓ‚¥ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚÛ ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl. óË Ì‡ÒÚ‡‚ ˆÂÈ ÏÓÏÂÌÚ? óË ÏÓÊÎË‚ËÈ ‚¥Ì ‚Á‡„‡Î¥? É·ÂÈÒÚ‚Ó — ˆÂ Ì ڥθÍË ‚ ¥ÒÚÓ¥ª, ‚ÓÌÓ Ì ڥθÍË ‚ ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥ ̇Ó‰Û, ‚ÓÌÓ, ̇҇ÏÔÂ‰, Û ÍÓÊÌÓÏÛ Á ̇Ò. ÑÓÔÓÍË ÏË ‚¥‰˜Û‚‡πÏÓ Û ÒÓ·¥ ‰‚Ìπ „·ÂÈÒÚ‚Ó, ‰ÓÔÓÍË ÏË ‚¥‰˜Û‚‡πÏÓ Û ÒÓ·¥ ÔÂ‚¥ÒÌÛ ÒÔÓ¥‰ÌÂÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, ÏË Ì ÏÓÊÂÏÓ ‰ÛχÚË, ˘Ó ‰‡‚Ì¥È ÔÓˆÂÒ Á‡‚Â¯Ë‚Òfl ¥ „·ÂÈÒÚ‚Ó

16

flq

åÄêíßç ÅìÅÖê åÄêíßç ÅìÅÖê

група стає народом. Тiльки в якостi народу мiг вiн почути те, що йому випало почути. Єднiсть нацiональности i вiри, що творять унiкальнiсть Ізраїлю — це наша доля не тiльки в емпiричному сенсi цього слова: тут людське переплiтається з Божественним. Тепер, щоб зрозумiти наше становище у свiтi, нам слiд з’ясувати, що в iсторiї гебрейства у дiяспорi виступає на перший план двояке бажання: гебрей, iснування якого є ненадiйним, прагне до безпеки; гебрейська община, яку неможливо класифiкувати, прагне вкластися в якусь класифiкацiю. Обидва цi прагнення аж нiяк не є рiвноцiнними. Прагнення безпечности, як i всяке людське бажання безпечного iснування, є цiлком природнiм. Людину не можна прирiкати на те, щоб вона постiйно перебувала у непевностi. Через те, прагнення безпечности не викликає заперечень, проте засоби для досягнення цiєї мети можна поставити пiд сумнiв. Це прагнення до безпеки вiдоме нам з iсторiї давньої гебрейської держави, яка передбачила непевнiсть дiяспори в доволi цiкавiй формi. Затиснута мiж двома великими державами давнього Сходу, мiж Єгиптом та Вавилоном, гебрейська держава неодноразово намагалась подолати свою географiчну та полiтичну нестабiльнiсть, використовуючи полiтичнi плани великих держав. В надiї змiцнити своє становище вона вкладала угоди то з одною, то з iншою стороною. Актуальний полiтичний змiст промов прокiв — це пересторога проти такої псевдобезпеки. Пророки знали i провiщали, що, незважаючи на такi маневри та компромiси, Ізраїль приречений на загладу, якщо вiн i далi намагатиметься iснувати тiльки як полiтичне формування. Ізраїль може вижити — i у цьому парадокс пророцтв, i парадокс реальної гебрейської iсторiї — якщо буде непохитно триматися за своє неповторне покликання i якщо зумiє перекласти на мову дiйсности Божественнi слова, вимовленi пiдчас


ÒÔÓ‚ÌËÎÓ Ò‚Óπ ÔÓÍÎË͇ÌÌfl. èÓÍË ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ÓÍÂÏ¥ ÂÎÂÏÂÌÚË, Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ¥ Ì‚ËÍÓ̇̇ ÒÔ‡‚‡. ÑÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó Á Ì‡Ò ‚Ó̇ ÒÚ‡π ÓÒÓ·ËÒÚËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ, ÂÚÓÒÓÏ ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË flÍËÈ ÔÓ‚ËÌÂÌ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚËÒfl ‚ Ú˯¥ Ú‡ ˜ËÒÚÓÚ¥. äÓÊÂÌ, ıÚÓ Á̇ıÓ‰ËÚ¸ π‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Û¯¥, ıÚÓ Á‰¥ÈÒÌ˛π Ò‚¥È ‚Ë·¥ ̇ ÍÓËÒÚ¸ ˜ËÒÚÓÚË ÒÛÔÓÚË Ì˜ËÒÚÓÚË, Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ÒÛÔÓÚË ÌÂÒ‚Ó·Ó‰Ë, Á‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì ÒÛÔÓÚË ‰ÂÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó, ÍÓÊÂÌ, ıÚÓ ‚ËÏ¥Ú‡π „ẨÎfl¥‚ ¥Á Ò‚Ó„Ó ı‡ÏÛ, ·Â ۘ‡ÒÚ¸ Û ‚ÂÎËÍËı ‰¥Î‡ı „·ÂÈÒÚ‚‡. í‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ ¥Á Ò‡ÏËı Ò·Â, ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ̇‚‡ÊËÚËÒfl ‚˘‡‚ËÚË ‚Ò χÌ Á ̇¯Ó„Ó Ì‡Ó‰Û, ‚˄̇ÚË Á¥ Ò‚Ó„Ó ÒÂ‰ӂˢ‡ Ù¥∂Îfl¥‚, ÓÁÔÛÒÌËÍ¥‚, ‡Á‡ÚÌËı „‡‚ˆ¥‚ Ú‡ Ô¥‰ÎËı ‡·¥‚. èÓÁ‡flÍ ‚ËÍÓ¥ÌÂÌÌfl χÌÓ„Ó — ˆÂ ¯Îflı ‰Ó π‰ÌÓÒÚË flÍ ‰Îfl ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË, Ú‡Í ¥ ‰Îfl ̇Ó‰Û. ß ÒÔ‡‚‡ ÚÛÚ Ì ‚ ¥ÁÌˈ¥ Ï¥Ê Ì‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ‡ÏË Ú‡ ÌÂ̇ˆ¥Ó̇ΥÒÚ‡ÏË, ˜Ë ÔÓ ˘ÓÒ¸ ̇ ͯ‡ÎÚ ˆ¸Ó„Ó — ˆÂ ˜¥ ÔÓ‚ÂıÌ‚¥ Ú‡ ÌÂÒÛÚÚπ‚¥ — ÏÓ‚‡ ȉ ÔÓ ¥ÁÌˈ˛ Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË, flÍ¥ ‚Ë·Ë‡˛Ú¸, Ú‡ β‰¸ÏË, ˘Ó Ô‡ÒË‚ÌÓ ÒÔÓ„Îfl‰‡˛Ú¸ ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl; Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË, ˘Ó Ú‚ÓflÚ¸, ¥ β‰¸ÏË, ˘Ó ÛÈÌÛ˛Ú¸; Ï¥Ê „  ·   fl Ï Ë Ú‡ „·ÂflÏË „‡ÎÛÚ‡. É·ÂπÏ Ò¸Ó„Ó‰ÂÌÌfl fl ̇ÁË‚‡˛ ÚÓ„Ó, ıÚÓ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛π ‚ ÒÓ·¥ ‚ÂÎËÍ¥ ÒËÎË ‰Â‚Ì¸Ó„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡ ¥ ̇‚‡ÊÛπÚ¸Òfl ªı ‡ÍÚË‚¥ÁÓ‚Û‚‡ÚË Ú‡ ‚Ú¥Î˛‚‡ÚË. üÍ˘Ó ÏË ‰ÓÎÛ˜ËÏÓÒ¸ ‰Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ÊËÚÚfl Ó‰‚¥˜ÌÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡, flÍ˘Ó ·Û‰ÂÏÓ Ô‡„ÌÛÚË ‰Ó ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË ‚·ÒÌÓ„Ó ÊËÚÚfl, ÏË Ó˜ËÒÚËÏÓ Ì‡Ó‰ ¥ ˆËÏ ÔËÒÎÛÊËÏÓÒ¸ ‰Ó ÈÓ„Ó ‚ËÁ‚ÓÎÂÌÌfl. íÓ‰¥ „·ÂÈÒÚ‚Ó ÁÌÓ‚Û ·Û‰Â Á‰‡ÚÌ Á‰¥ÈÒÌËÚË Ò‚Ó˛ Ï¥Ò¥˛ Û Ò‚¥Ú¥. èÂÂÍ·‰ Ä̉¥fl ꇉ˘‡

jlq

åÄêíßç ÅìÅÖê åÄêíßç ÅìÅÖê

установлення Заповiту. Коли пророки говорять, що Ізраїль немає iншої опори, окрiм Господа, вони мають на увазi не щось неземне, “релiгiйне” у тому лише розумiннi, у якому розумiють це поняття у всьому свiтi — вони мають на увазi провадження iстинно суспiльного життя, яке Ізраїль обiцяв провадити, укладаючи Заповiт з Богом; життя, яке вiн був покликаний втiлити в iсторiю так, як тiльки одному йому це i було доступно. Пророки закликають народ, що є першою реальною спробою створення такої “общини”, вступити в свiтову iсторiю, як прототип такої спроби. Завдання Ізраїлю — спонукати народи перемiнити свою внутрiшню структуру i ставлення один до одного. Пiдтримуючи такi стосунки з народами i беручи участь в розвою людства, Ізраїль може добитися стабiльного iснування i справжньої безпеки. В пiзнiшiй дiяспорi потреба безпеки набула аномальної форми потреби втиснення в яку-небуть категорiю. Вважалось, що якщо нас сприймають загадковими через те, що ми не пiддаємося класифiкацiї, то цю перешкоду треба злiквiдувати. Але i це вже було в нашiй давнiй iсторiї, коли в часи Самуїла виникло бажання бути “як iншi народи”. Але i тодi, i тепер внутрiшня сила вiри була i зостається фактором спротиву. Потреба включення у систему не набуває реальної iсторичної форми (хiба що карикатурно-iсторичної) аж до останнього перiоду життя в розсiяннi, перiоду емансипацiї. Безумовно, в неповнотi емансипацiї, в тому, що гебреїв приймали тiльки як iндивiдiв, а не як громаду, винуватi, насамперед, не гебреї. На початку емансипацiї в рiзних державах обговорювалося, чи не можна, все-таки, включити цей некласифiкований Ізраїль в одну iз звичайних категорiй, i тому перед гебреями було поставлено запитання: чи є вони нацiєю, а чи релiгiєю. Дискусiя, що передувала емансипацiї у Францiї, передбачає всi наступнi вiдтiнки думок, пов’язаних з цiєю проблемою. Серед багатьох iнших був i вiдгук Порталiса,

17


ШМУЕЛЬ НОАХ АЙЗЕНШТАДТ

ГЕБРЕЙСЬКА ІСТОРІЯ ЯК ІСТОРІЯ ГЕБРЕЙСЬКИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ Вступ: проблема неперервности Основна iдея цiєї книги полягає в тому, що одним iз найкращих пiдходiв до вивчення гебрейської iсторiї та гебрейського суспiльства — вiд початку i аж до сьогоднi загалом та Ізраїлю зокрема, — є iсторико-цивiлiзацiйний пiдхiд. Я вживаю термiн “цивiлiзацiя” для того, щоб показати, що такi концепти, як “релiгiя”, “нацiя”, “народ” недостатнi для розумiння гебрейської iсторiї, хоча вони i надзвичайно важливi для оцiнки iсторичного досвiду гебреїв. Незважаючи на те, що протягом столiть гебреї становили релiгiйну общину зi специфiчними вiруваннями та обрядами, термiн “релiгiя” є недостатнiм для повного пояснення усiх аспектiв їхнього iсторичного досвiду, тому що у цьому досвiдi є дещо бiльше, анiж релiгiя. Щоб переконатися у тому, достатньо навести два приклади: iдеологiчне та метафiзичне ставлення гебреїв до Землi Ізраїлю, звiдки їх вигнали, i те, як визначаються їхнi взаємовiдносини з представниками iнших релiгiй та народiв. Цi речi не можуть бути визначенi тiльки в релiгiйнiй термiнологiї.

18

åÄêíßç ÅìÅÖê

zlq

французького мiнiстра освiти, якого у 1802 роцi Наполеон просив пiдготувати рапорт про гебреїв. Висновок Порталiса такий: “Урядовi не залишається нiчого iншого, як пояснити живучiсть народу, що зберiгся до сьогоднiшнього дня, незважаючи на пертурбацiї i нещастя, що переслiдували його постiйно, тим... що вiн є упривiлейованим, маючи Господа своїм законодавцем”. Слова цi можуть бути доброю прелюдiєю до правового визнання нашого народу. Але жодна з нацiй не усвiдомила великого завдання звiльнення i прийняття у своє середовище гебрейської общини sui generis, а не окремого гебрея, просякнутого вiками виплеканою думкою представити народам таку вимогу. Гебрейство розпалося на окремi групи, щоб задовольняти вимоги iнших нацiй. Прагення до конформiзму стало конвульсивним. Ставши “вiровизнанням”, Ізраїль утратив свою реальнiсть. Наша епоха пробувала протидiяти цьому шляхом розвитку нацiональної самосвiдомости. Однак, безуспiшно. Єдина iстотна риса - унiкальнiсть гебрейства - не бралася до уваги. Вiдновлення Ізраїлю та його безпеки може бути доконане тiльки за однiєї умови: вiн повинен визнати тягар своєї унiкальности, повинен винести тягар царства Божого. Оскiльки цього можна досягнути тiльки в общинi, ми повиннi знову зiбратися воєдино, знову пустити корiння в ¶рунт, ми повиннi самi правити собою. Але це все тiльки попереднi умови! Тiльки коли наша спiльнота визнає їх, усвiдомить їхню роль у своєму життi, вони можуть стати вiхами на шляху її Спасiння. Переклад Андрiя Радича


wlq

åàêéëãÄÇ åÄêàçéÇàó УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКІ С Т О С У Н К И У СВІТЛІ КОНФЛІКТОЛОГІЇ: ПЕРШЕ НАБЛИЖЕННЯ

ßÒÚÓ¥fl ÒÔ¥‚ÊËÚÚfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ π‚ª‚ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ π äÌË„Ó˛ ‚Á‡πÏÌÓ„Ó ÌÂÓÁÛÏ¥ÌÌfl ¥ ÒÚËı¥ÈÌËı ÂÏÓˆ¥È. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ӷˉ‚‡ ̇Ó‰Ë Ú‡ÍË Ì‡‚˜ËÎËÒfl ÛÁ„Ó‰ÊÛ‚‡ÚË Ò‚Óª ¥ÌÚÂÂÒË — ·Ó ¥Ì‡Í¯Â ÌÂÏÓÊÎË‚ËÏ ·ÛÎÓ · ÚË‚‡Î ÏËÌ ÒÔ¥‚ÊËÚÚfl ªı ÔÓ Ò·ı ¥ Ï¥ÒÚ˜͇ı ìÍ‡ªÌË ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÒÚÓÎ¥Ú¸. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ‚ ÍËÁÓ‚¥ ÏÓÏÂÌÚË Ó·Ë‰‚‡ ̇Ó‰Ë ‚Ëfl‚ÎflÎËÒfl ·ÂÁÔÓ‡‰ÌËÏË ÔÂ‰ ÓÁ·¥ÊÌÓÒÚflÏË ‚ ªıÌ¥ı ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı. íÓ‰¥ ÒÔÓ·Ë ‚Ë‚‡ÊÂÌÓ„Ó

19


Те саме можна сказати i про такi термiни, як “нацiя” чи “етнiчна група”. Цих термiнiв недостатньо, щоб з’ясувати iсторичний досвiд гебреїв, позаяк вони стосуються людських спiльнот, що сформувалися в сучаснiй епосi. З iншого боку, дещо нечiткi термiни “племiнна спiльнота” чи “свята община” точнiше передають специфiчну природу раннiх гебрейських та iзраїльських общин. Так само завдяки тому, що сучасний iсторичний досвiд гебреїв тiсно пов’язаний з минулим, новiтнi термiни, створенi для опису сучасного досвiду народiв Европи, не зовсiм надаються до аналiзу нинiшнього перiоду iсторiї гебреїв. Надалi ми маємо намiр показати, що саме через цi причини неможливо описувати сiонiзм як одну з нацiоналiстичних течiй. Незважаючи на те, що в цих термiнах мiститься чимала доля iстини, їхня недостатнiсть стає особливо очевидною, коли ми намагаємось з’ясувати рiзноманiття iсторичного досвiду гебреїв i зокрема найбiльшу загадку гебрейської iсторiї — її неперервнiсть протягом трьох тисячолiть. Зовнiшнi факти гебрейської iсторiї добре вiдомi. Починається вона з середини другого тисячолiття до н.е. І її першою зустрiччю iз зовнiшнiм свiтом було завоювання Ханаану iзраїльськими племенами i їхнє розселення на цiй територiї. Кожне з племен жило осiбно, але святинi у них були спiльнi. Споконвiку племенам Ізраїлю були властивi певнi риси, основною з яких була неоднорiднiсть соцiальних, економiчних та культурних форм їхнiх складових частин. Головну роль у племенах вiдiгравали священики та пророки. Становище, яке вони займали, суттєво вiдрiзнялося вiд того становища, яке займали їхнi “колеги” iз сусiднiх племен. У десятому столiттi до нашої ери настав перiод монархiї, початок якому дав Саул. Були зробленi спроби централiзацiї культу, внаслiдок чого в часи Соломона був збудований Перший Храм. Пiсля смерти Соломона царство було роздiлене на двi частини — Юдею (в основному колiна Юди та Веньямина) та Ізраїль (решта десять колiн). Цi царства постiйно брали участь у рiзноманiтних конфлiктах ре¶iону. Насамперед у конфлiктах мiж великими iмперiями (Єгиптом, з одного боку, та Асирiєю i Вавилоном, — з iншого), а також з пiвнiчними царствами, такими як Арамейське. Пiсля того, як у 722 роцi до нашої ери асирiйцi знищили Ізраїльське царство, десять колiн, що заселяли

20

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

hlq

¥ ÏÛ‰Ó„Ó ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ˆËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ‚Ëfl‚ÎflÎËÒfl ̉ÓÒÔ¥‚‡ÌÓ˛ Ô¥Ò̲ ¥ÌÚÂÎ¥∂ÂÌÚ¥‚, ˘Ó Ó·Ë‚‡Î‡Òfl ˜Â„Ó‚ËÏ ÔËÒÚÛÔÓÏ Ì‰ӂ¥Ë Ú‡ Ô¥‰ÓÁ ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌÓª χÒË Ì‡Ó‰Û. ì Ò‚Óª Ô‡‚‡ ‚ÒÚÛԇ· ÒÚËı¥fl ·ÛÌÚÛ. ë¸Ó„Ӊ̥, ̇ÔËͥ̈¥ ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl, ‡Î„ÓËÚÏ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ ÔÂÂÒÚ‡‚ ·ÛÚË Ú‡ªÌÓ˛ ¥ÒÚÓ¥ª. Ä̇ΥÚ˘̇ ‰ÛÏ͇ “ÔÂÔ‡Û‚‡Î‡” ÈÓ„Ó Ì‡ ¥ÁÌ¥ ÂÚ‡ÔË, ÔÂ‰ÛÏÓ‚Ë, Ô˘ËÌÌÓ-̇ÒÎ¥‰ÍÓ‚¥ Á‚’flÁÍË; ‚ËÓ·Ë· ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔËÈÓÏË; ÔÓÒÎ¥‰ÍÛ‚‡Î‡ ÁÛÒÚ¥˜ÌËÈ ‡Î„ÓËÚÏ Á‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚. ᇠˆËÏ ‡Î„ÓËÚÏÓÏ Á‰Ó·ÛÚÓ ÔÂÂÍÓÌÎË‚¥ ÔÂÂÏÓ„Ë Û Ò‚¥ÚÓ‚¥È ‰ËÔÎÓχڥª (˜Ë Ì ̇Ȃˉ‡ÚÌ¥¯‡ Á ÌËı — äÂÏÔ-Ñ‚¥‰Ò¸Í‡ Û„Ó‰‡ Ï¥Ê ßÁ‡ªÎÂÏ Ú‡ ∏„ËÔÚÓÏ ‚¥‰ 1979 ÓÍÛ). é·¥Ḁ́̇ÒÚ¸ Û Ô‡‚Ë·ı Á‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ Òڇ· ÓÁ̇ÍÓ˛ Á‡ı¥‰ÌÓπ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, fl͇ ‚¥‰Ú‡Í Á·¥Î¸¯Ûπ ¯‡ÌÒË Á‡„ÌÛÁ‰‡ÚË ÒÎ¥Ô¥ ̇ˆ¥Ó̇θ̥ ÔËÒÚ‡ÒÚ¥, „Ûβ˛˜Ë ¥ÌÚÂÂÒË Ì‡Ó‰¥‚ Û ‰Ó‚ÓÎ¥ ÔÓÒÚËÈ ¥ Ô‡„χÚ˘ÌËÈ ÒÔÓÒ¥·. Ç ìÍ‡ªÌ¥, ̇ ʇθ, ̇Û͇ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥fl, Ó‰fl„ÌÂ̇ ‚ ‡Í‡‰ÂÏ¥˜Ì¥ ¯‡ÚË, ‚Ò ˘Â ÒÚÓÓÌËÚ¸Òfl Ú‡ÍÓª ‰‡ÊÎË‚Óª ÒÙÂË, flÍ Ì‡ˆ¥Ó̇θ̥ ¥ÌÚÂÂÒË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. ÑÓÒ¥ ‰¥π ÒËÒÚÂχ ‚·ÒÌËı ¥ ̇‚’flÁ‡ÌËı Ú‡·Û, ‚ ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó ‡Ì‡Î¥Á ˆËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ‚‰ÂÚ¸Òfl ̇ ‚ÛÎˈflı ¥ χȉ‡Ì‡ı ̇ ¥‚Ì¥ ‰ËÎÂÚ‡ÌÚÒ¸ÍÓª ÔÓÎÂÏ¥ÍË, ÂÙÎÂÍÚÓÌËı ÔËÒÚ‡ÒÚÂÈ

¥ ÒÚÛ·Ó‚‡ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË Î˛‰ÂÈ, ÓÔ‡ÌÓ‚‡ÌËı ̉ӂ¥Ó˛. Ç Ú‡Í¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ҇ϠÒÎÓ‚ÓÒÔÓÎÛ˜ÂÌÌfl “Á‡ıËÒÚ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚” ̇·Û‚‡π Á‡ÌËÊÂÌÓ„Ó, ˜‡ÒÓÏ Ì‡‚¥Ú¸ ͇Ë͇ÚÛÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌÌfl, ‡ ̇ˆ¥Ó̇θ̇ ÒÚ‡Ú„¥fl Ì¥flÍ Ì ÏÓÊ ‚Ë·ÓÒ‡ÚËÒfl Á¥ ÒÚ‡Óª “„‡È‰‡Ï‡ˆ¸ÍÓª” ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„¥ª Ó·ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl Ò‚Óªı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. íÓÏÛ ÔÓÔÓÌÓ‚‡Ì‡ ‚‡¯¥È Û‚‡Á¥ ÒÚ‡ÚÚfl π, ‚·ÒÚË‚Ó, Á‡ÓıÓÚÓ˛ ‰Ó ÔÓÙÂÒ¥Ó̇θÌÓ„Ó ¥ Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl Á‰Ó·ÛÚÍ¥‚ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥ª ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏ Á‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ¥ÒÚÓ˘ÌËı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ¥ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl ªıÌ¥ı ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ñ Î˯ ÔÂ¯Â ¥ ‚Ә‚ˉ¸ ÔÛ·Î¥ˆËÒÚ˘Ì ÔËÍ·‰‡ÌÌfl Á‡Ò‡‰ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥ª ‰Ó ÓÍÂÏËı ‡ÒÔÂÍÚ¥‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍËı ‚Á‡πÏËÌ, flÍ ÔÓÍÎË͇Ì ÒÔÓÌÛ͇ÚË ÒÔˆ¥‡Î¥ÒÚ¥‚-ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥‚ ‚ËÒÚÛÔËÚË Á¥ Ò‚ÓªÏË ÂÍÒÔÂÚÌËÏË ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥flÏË. ì Ò‚ÓªÈ Ó·ÓÚ¥ ‡‚ÚÓ ÒÔË‡‚Òfl ̇ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÈ ÔÂÂÍ·‰ ‡ÏÂË͇ÌÒ¸ÍÓª ÍÌË„Ë êÓ‰ÊÂ‡ Â‡ Ú‡ ǥθflχ û¥ “èÛÚ¸ Í Òӄ·Ò˲, ËÎË èÂ„ӂÓ˚ ·ÂÁ ÔÓ‡ÊÂÌËfl”, ‚ËÔÛ˘ÂÌÓª ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËÏ ‚ˉ‡‚ÌˈڂÓÏ “ç‡Û͇” Û 1992 Óˆ¥. á‚¥‰ÚË ¥ ‚ÁflÚÓ ‚Ò¥ ÓÔÓÌ¥ ˆËÚ‡ÚË. äÓÌÙÎ¥ÍÚ - ˆÂ ÔËӉ̇ ¥˜. Ç ÛÒ¥ı Ô¥‰Û˜ÌË͇ı ¥Á ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥ª ˆÂÈ ‚Ë‡Á π ÔÂ¯Ó˛ ¥ ‚ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ˛ ªª Á‡Ò‡‰Ó˛. é‰Ì‡Í


його, практично повнiстю зникли як полiтична та культурна одиниця. У 586 роцi до нашої ери впала Юдея, царство Давида, а разом з нею i культова традицiя священицтва та профетична традицiя. Бiльша частина населення, переважно верхiвка суспiльства, була вислана у Вавилон. Почалась емi¶рацiя i в iншi землi, головно у Єгипет. До того часу iсторiя гебреїв, нехай динамiчна i до певної мiри драматична, не була якимось винятковим явищем i за логiкою народ Ізраїлю мав би згинути з лиця землi, як це нерiдко i траплялось у тi часи з багатьма народами цього ре¶iону. Однак гебреї не загинули, i в цьому їхня унiкальнiсть. Значна частина населення Юдеї, найактивнiша, вирушила до Вавилону, не перестаючи, проте, мрiяти про повернення до Сiону. Пiсля того, як перський цар Кiр завоював Вавилон (550-530 рр. до н. е.), а вiдтак (525 р.) i Єгипет, деякi вигнанцi почали повертатися до Ерец-Ісраелю i приєднуватись до тих, хто продовжував жити в сплюндрованiй країнi. Згодом пiд проводом Езри i Неємiї гебреї вiдновили свої релiгiйнi та соцiально-полiтичнi iнституцiї, вiдбудували Храм, створили новi полiтичнi органiзацiї, набули нової нацiональної самосвiдомости (не втрачаючи при цьому зв’язку з попереднiм перiодом та його символiкою). Це стало пiд¶рунтям нової незалежної полiтичної єдности, що виникла пiсля повстання Хасмонеїв. Упадок Перської iмперiї (330 рiк до н. е.) i утвердження на Близькому Сходi еллiнiстичних монархiй привело до зростання конфронтацiї мiж гебрейським народом та новими цивiлiзацiями. Гебрейськi общини взагалi i община Ерец-Ісраель зокрема щораз сильнiше втягувались у полiтичну боротьбу, що розпалювалась в ре¶iонi. Водночас гебрейське поселення вийшло поза межi територiї мiста-держави Єрусалима, а це могло спровокувати надалi конфронтацiю мiж гебреями та еллiнiстичними, а вiдтак i римськими правителями. Цей процес досягнув кульмiнацiї у ІІ столiттi до н. е., коли в результатi конфлiкту гебреїв iз царем Антiохом IV з династiї Селевкiдiв вибухнуло повстання Маккавеїв, а потiм утворилась Хасмонейська теократична монархiя, у якiй влада первосвященика та правителя (етнарха) зосереджувалась в одних руках. Династiя Хасмонеїв проiснувала до середини I столiття до н.е.. Її характерною рисою, особливо пiд час правлiння Александра Янная (103-76 р.) та його наступникiв,

dlq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

ÍÓÎË ÏÓ‚‡ Á‡ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈҸͥ ‚Á‡πÏËÌË, ÚÓ ÔÓ “ÔËӉ̥ÒÚ¸” Ì¥ıÚÓ È „‡‰ÍË Ì χπ. Ⴂ‡ÈÌÓ, Ô¥‰ ÒÎÓ‚ÓÏ “ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ” Û Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËı ÒÔ‡‚‡ı fl ÓÁÛÏ¥˛ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ë‡Ï ‚¥Ì ¥ π ÔËÓ‰ÌËÏ. ôÓ Ê ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ Á Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌflÏ ÒËÎË, ÚÓ ˆÂ ‚Ê ̇ÒÎ¥‰ÓÍ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ì‚ϥÌÌfl ÈÓ„Ó Á‡Î‡„Ó‰ËÚË. í‡Í ÓÚ, ¥ÒÚÓ˘̇ ԇϒflÚ¸ Ó·Óı ̇Ó‰¥‚ Ì ϥÒÚËÚ¸ ̇‚¥Ú¸ Ò··ÍÓ„Ó Á‰Ó„‡‰Û, ˘Ó ÍÓÌÙÎ¥ÍÚË ªıÌ¥ı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ‚ËÌË͇˛Ú¸ ÔËÓ‰ÌËÏ ˜ËÌÓÏ. í‡Í, ÛÍ‡ªÌҸ͇ ÒÚÓÓ̇ ˜‡ÒÚÓ ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ¥Á ÚÂÁË, ˘Ó π‚ÂÈÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰ ̇ ÒÎÓ‚’flÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÎflı Á‡‚Ê‰Ë ·‡‚ ÒÚÓÓÌÛ ‚ÓÓ„¥‚ ìÍ‡ªÌË, ˜ÂÂÁ ˘Ó ‚Ëfl‚Ë‚ Ò‚Ó˛ Ó„‡Ì¥˜ÌÛ ‡ÌÚËÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥˛. ä¥Ï ÚÓ„Ó, π‚ª ‚‚‡Ê‡˛Ú¸Òfl Ò‚¥‰ÓÏËÏË ‚ËÁËÒÍÛ‚‡˜‡ÏË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ˘Ó ÔÓ„¥¯Û‚‡ÎÓ ÈÓ„Ó ÁÎˉÂÌÌ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ π‚ÂÈҸ͇ ÒÚÓÓ̇ ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ¥Á ÚÂÁË ÔÓ Ó‰‚¥˜ÌÛ ÔÓ„ÓÏÌˈ¸ÍÛ ÔËÓ‰Û ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ÔÓ ÈÓ„Ó Ó„‡Ì¥˜ÌËÈ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ. éÚÓÊ, flÍ ·‡˜ËÏÓ, ̇ˆ¥Ó̇θ̥ ÂÏÓˆ¥ª Ú‡ Á‚ËÌÛ‚‡˜Û‚‡Î¸ÌËÈ Ô‡ÙÓÒ ‚Ë‚Ó‰flÚ¸ ‡Ì‡Î¥Á Á‡ ÏÂÊ¥ ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó ¥ Á̇ıÓ‰flÚ¸ Ô˘ËÌË ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ Û ÒÙÂ¥ ÏÂÚ‡Ù¥Á˘ÌËı Ú‡ ¥‡ˆ¥Ó̇θÌËı ÒÛÚÌÓÒÚÂÈ. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÒÔ‡‚ÊÌfl Ô˘Ë̇ ÌÂÔÓÓÁÛϥ̸, ̇ ÏÓ˛

‰ÛÏÍÛ, ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÏÓ‰ÂÎ¥ ‚ËÊË‚‡ÌÌfl π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ú‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰¥‚ ÒÛÚÚπ‚Ó ¥ÁÌflÚ¸Òfl Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛. ìÍ‡ªÌˆ¥ Ô‡„ÌÛÎË ‚ËÊËÚË ¥ Á‰Ó·ÛÚË ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ̇ Ò‚ÓªÈ ÁÂÏÎ¥, ÚÓ‰¥ flÍ ÔÂ‰ π‚ÂflÏË ÒÚÓflÎÓ Á‡‚‰‡ÌÌfl ‚ËÊËÚË ¥ Á·Â„ÚË Ò‚Ó˛ ¥‰ÂÌÚ˘̥ÒÚ¸ Û ¥ÁÌÓÂÚÌ¥˜ÌÓÏÛ ¥ ˜‡ÒÚÓ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓ„ÂÌÌÓÏÛ ÒÛ·ÒÚ‡Ú¥. íÓÏÛ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡ÌËÈ ÛÊ ҇ÏÓ˛ ÔËÓ‰Ó˛ ˆËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ. é‰Ì‡Í Ì‚ϥÌÌfl ÒÔËÈÌflÚË ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ flÍ ÔËÓ‰ÌÛ ¥˜ ÔÓÓ‰ÊÛπ ‰ÛÊ ÚflÊÍ¥ ̇ÒÎ¥‰ÍË. é·Ë‰‚¥ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓ„ÂÌÌ¥ „ÛÔË Á‡ ·‡Ê‡ÌÛ ÏÂÚÛ ÔÓ„ÓÎÓ¯Û˛Ú¸ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ÄΠÓÒͥθÍË Ú‡Í‡ ÏÂÚ‡ ̇ÒÔ‡‚‰¥ ÛÚÓÔ¥˜Ì‡, ÚÓ ‡ÌÓ ˜Ë Ô¥ÁÌÓ Ì‡È·¥Î¸¯ ÌÂÚÂÔÎfl˜¥ ‚Ô‡‰‡˛Ú¸ Û Í‡ÈÌÓ˘¥. ÄÌÚËÒÂÏ¥ÚË ‰ÓıÓ‰flÚ¸ ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ, ˘Ó ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË Î˯ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ·Û‰Â ‚¥‰ÒÛÚÌ¥È ÒÛÔÂÌËÍ, flÍËÈ ÈÓ„Ó ÔÓÓ‰ÊÛπ. ñ Í·Ò˘̇ ¥‰Âfl ÂÚÌ¥˜ÌÓª ˜ËÒÚÍË. ìÍ‡ªÌÓÙÓ·Ë Ê ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÁÌ‡Í ¥‚ÌÓÒÚË Ï¥Ê Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËÏË ¥ÌÚÂÂÒ‡ÏË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ̇ˆ¥Ó̇ΥÁÏÓÏ ¥ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÓÏ ¥, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, Υ͂¥‰‡ˆ¥˛ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ ·‡˜‡Ú¸ Û ÔËÚÎÛÏÎÂÌÌ¥ ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ÔÓ˜ÛÚÚ¥‚. íÛÚ ÁÌÓ‚Û ÏË ·‡˜ËÏÓ Ô‡„ÌÂÌÌfl ÌÂÈÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË Á‡„ÓÁÎË‚Ó„Ó ÒÛÔÂÌË͇

21


була полiтика експансiї, що спричиняла постiйнi конфлiкти мiж гебреями, з одного боку, та мiсцевим населенням i тодiшнiми “наддержавами”, — з iншого. За Александра Янная вибухнула громадянська вiйна, яку очолили фарисеї. Пiсля смерти Янная Юдея втягнулася в римсько-парфянськi вiйни. Кiнець Хасмонейської династiї настав у 37 роцi, коли римляни проголосили царем Юдеї Ірода. Правив вiн до 4 року до н.е. i був на становищi “свiтського” царя та римського васала. У часи правлiння наступникiв Ірода царство було роздiлене на три частини помiж його синами, а в 6 роцi н.е. римляни вже безпосередньо самостiйно призначили правителя Юдеї. Такий стан був порушений пiд час недовгого правлiння А¶рiппи, внука Ірода. А¶рiппа намагався вiдновити гебрейську монархiю, i у цьому його пiдтримала основна маса гебрейського народу. Але пiсля його смерти стосунки мiж римськими прокураторами та гебреями щораз бiльше напружувались, що врештi i привело до антиримської вiйни, а вiдтак до знищення Другого Храму (70 р н.е.), втрати полiтичної автономiї i перемiщення Синедрiону, який очолював раввi Йоханан Бен-Закай, до Явни. Однак перiод Другого Храму характеризується не тiльки створенням нової полiтичної формацiї, а й суттєвими культурними перемiнами. Пророки, якi займали домiнуюче становище в часи Першого Храму, практично зникли; роль священнослужителiв зросла; з сiмей священнослужителiв повиходили царi i, що найважливiше, лiдери нового типу, якi спиралися на нову традицiю. Щодо зовнiшньої полiтики, то контакти гебрейського народу з могутнiми поганськими iмперiями продовжувались i тривало ознайомлення з еллiнською цивiлiзацiєю — цивiлiзацiєю нового типу. Самi представники еллiнiстичної та римської культур стверджували, що основою їхньої державної могутности є не тiльки велич їхнiх богiв, але i значною мiрою фiлософськi та законодавчi традицiї. Цей час став епохою культурного пiднесення i для гебрейського народу, внаслiдок чого виникли новi релiгiйнi, культурнi та соцiальнi вчення. Одному з них — християнству — судилось змiнити хiд iсторiї на Заходi, а вiдтак i у всьому свiтi. Кульмiнацiєю зовнiшнiх та внутрiшнiх бiд було знищення Другого Храму, втрата полiтичної незалежности та розкидання. Водночас виникли новi релiгiйнi i суспiльнi форми, якi пiдтверджували, що цивiлiзацiя iснує, незважаючи на втрату державної незалежности i розкидання.

22

glq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

È ÚËÏ Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË ÒÓ·¥ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ, Á‡Ï¥ÒÚ¸ ÚÓ„Ó ˘Ó· ÔË‚ÂÒÚË ¥ÌÚÂÂÒË Ó·Óı ÒÚÓ¥Ì ‰Ó Á‡„‡Î¸ÌÓÔËÈÌflÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÓÏ¥ÒÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒÛ. á‚¥‰ÒË ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ: ‚ËÁ̇ÌÌfl ÔËÓ‰ÌÓÒÚË ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚÛ, ˘Ó ¥ÌÚÂÂÒË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ π‚ª‚ Ì Á·¥„‡˛Ú¸Òfl, ÓÁ‚ÂÚ‡π Ì‡Ò ‚¥‰ ‚Á‡πÏÌËı Á‚ËÌÛ‚‡˜Â̸ ‰Ó ÔÓ¯ÛÍÛ ¯Îflı¥‚ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ã˛‰Ë ÓÔËÌfl˛Ú¸Òfl ÔÂ‰ ‰ËÎÂÏÓ˛: ·ÛÚË ÔÓÒÚÛÔÎË‚ËÏË ‡·Ó Ú‚Â‰ËÏË. èÓÚ π ÚÂÚ¥È ¯Îflı, ÍÓÎË ÔÓÁˈ¥fl β‰ÂÈ ÓÔË‡πÚ¸Òfl Ì ̇ Ò··¥ÒÚ¸ ˜Ë Ú‚Â‰¥ÒÚ¸, ‡ ÒÍÓ¥¯Â Ó·’π‰ÌÛπ ¥ ÚÂ, È ÚÂ. åÓÊ̇ ̇‚¥Ú¸ Ì ÛÚÓ˜Ì˛‚‡ÚË, ˘Ó ‚ ÌËÌ¥¯Ì¥ı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍËı ÒÚÓÒÛÌ͇ı ÔËÒÛÚÌfl ÛÒfl „‡Ï‡ Ô¥‰ıÓ‰¥‚ — ‚¥‰ Ï’flÍÓ„Ó ‰Ó Ú‚Â‰Ó„Ó. äÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥fl ӷˉ‚¥ Í‡ÈÌ¥ ÔÓÁˈ¥ª ‚ËÁ̇˜‡π flÍ ÌÂÂÙÂÍÚË‚Ì¥ ‰Îfl Á‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ‚Á‡πÏÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ÓÒͥθÍË ÔËÈÌflÚ¥ ‚ Ú‡ÍËı ÛÏÓ‚‡ı ‰ÓÏÓ‚ÎÂÌÓÒÚ¥ ·Û‰ÛÚ¸ ÌÂÚË‚ÍËÏË. ì Ï’flÍÓÏÛ Ô¥‰ıÓ‰¥ Û˜‡ÒÌËÍË ÔÂ„ӂÓ¥‚ Ú‡ÍÚÛ˛Ú¸Òfl flÍ ‰ÛÁ¥, Û Ú‚Â‰ÓÏÛ - flÍ ÒÛÔÓÚË‚ÌËÍË. íÂÚ¥È, ÔË̈ËÔ¥‡Î¸ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ ÒÔËÈχπ Û˜‡ÒÌËÍ¥‚ flÍ Ô‡ÚÌÂ¥‚ Û ‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ ÔÓ·ÎÂÏË. ÑÎfl Ï’flÍÓ„Ó Ô¥‰ıÓ‰Û ‚‡ÊÎË‚Ó ÔÂ‰ÛÒ¥Ï ‰ÓÒfl„ÚË Û„Ó‰Ë, ‰Îfl Ú‚Â‰Ó„Ó —

ÓÚËχÚË ÔÂÂÏÓ„Û. íÂÚ¥È, ÔË̈ËÔ¥‡Î¸ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÓ·¥ Á‡ ÏÂÚÛ ‰ÓÒfl„ÚË ÓÁÛÏÌÓ„Ó ÂÁÛθڇÚÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏ ¥ ‰Ó·ÓÁ˘ÎË‚ËÏ ¯ÎflıÓÏ. ç‡ Í‡ÈÌ¥ ÔÓÁˈ¥ª ÓÁ‚Ó‰flÚ¸ Ì‡Ò ÂÏÓˆ¥ª. êÓÁÛÏ ¥ ‚Ë‚‡ÊÂÌ¥ÒÚ¸ ̇·ÎËÊÛπ Ì‡Ò ‰Ó “ÁÓÎÓÚÓª ÒÂ‰ËÌË”. íÛÚ ‚‡ÊÎË‚Ó ÛÒ‚¥‰ÓÏËÚË, ˘Ó ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË π ӷˉ‚¥ Í‡ÈÌ¥ ÔÓÁˈ¥ª. å’flÍËÈ Ô¥‰ı¥‰ ÒÚ‚Ó˛π ‚ ÓÔÓÌÂÌÚ‡ ¥Î˛Á¥˛, ˘Ó Ó·Óχ ÒÚÓÓ̇ÏË ÏÓÊ ·ÛÚË ÔËÈÌflÚÓ Ò‡Ï ÈÓ„Ó ‚‡¥‡ÌÚ ÔÓflÒÌÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ. 襉ÍÂÒβ˛, Ì ÈÓ„Ó ÔÓÔÓÁˈ¥˛ Á‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl, ˘Ó Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÓ·¥ ˆ¥ÎÍÓÏ ‰ÓÔÛÒÚËÏÂ, ‡ ÈÓ„Ó ‚‡¥‡ÌÚ ÔÓflÒÌÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ, ˘Ó ̇ÒÔ‡‚‰¥ ‡ÌÓ ˜Ë Ô¥ÁÌÓ ‚ËÍ΢ ÌÂÁ„Ó‰Û ÒÛÔÓÚË‚ÌÓª ÒÚÓÓÌË. í‚Â‰ËÈ Ô¥‰ı¥‰ ̇ÚÓÏ¥ÒÚ¸ “ÒÎ¥ÔÌ ¥ „ÎÛıÌ” ˘Ó‰Ó ÛÒ¥ı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ Á‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ, ÓÍ¥Ï Ú¥πª, flÍÛ ·‡˜ËÚ¸ ‚¥Ì Ò‡Ï. ÖÏÔ¥˘ÌËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ β‰ÒÚ‚‡ ˜¥ÚÍÓ Á‡Ò‚¥‰˜Ûπ, ˘Ó Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ÏÓÊ̇ “ÔÓÒÍÓ˜ËÚË” ÚÓÈ ‚‡¥‡ÌÚ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‚Á‡πÏÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, flÍËÈ, flÍ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Á„Ó‰ÓÏ, ¥ ·Û‚ ̇Ȃ˄¥‰Ì¥¯ËÏ ‰Îfl Ó·Óı ÒÚÓ¥Ì. íÎÛχ˜ÂÌÌfl ÔÓ‰¥È ¥Ì¯Ó˛ β‰ËÌÓ˛ Ú‡ÍÂ Ê Á‡ÍÓÌÌÂ, flÍ ¥ ̇¯Â ‚·ÒÌÂ. éÚÓÊ, ‚ ÓÒÌÓ‚¥ ÔÂ„ӂÓ¥‚ ÎÂÊËÚ¸ ‡θ̥ÒÚ¸ Û ÚÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥, ‚ flÍÓÏÛ ·‡˜ËÚ¸ ªª ÍÓÊ̇ ¥Á ÒÚÓ¥Ì. ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ ˆÂ ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó Á‡ÍÓÌÌËÏË π ӷˉ‚¥ ¥ÒÚÓ¥Ó„‡Ù¥ª —


стала iдеологiчною загрозою ле¶iтимности такої цивiлiзацiї. У гебрейськiй цивiлiзацiї ми прослiдковуємо два полярних моменти. Один — розвивання мiжнародних культурних рамок та соцiальних зв’язкiв, якi забезпечили збереження цiлiсности гебрейського народу та гебрейської цивiлiзацiї в умовах розкидання; iнший — двояке ставлення цивiлiзацiї-”господаря” до гебреїв i таке ж ставлення гебреїв до “господарiв”. Цi протилежнi тенденцiї визначали весь хiд гебрейської iсторiї в дiяспорi. *** Ключ до цiєї загадки знаходимо наприкiнцi епохи Першого Храму. З маси вигнанцiв єдиними, хто повернувся на свою батькiвщину, був народ Юдеї. Вони вiдновили — в дещо оновленому виглядi — свої давнi релiгiйнi, суспiльнi та полiтичнi iнститути. Ще бiльшою таємницею є цiлiснiсть гебрейського народу пiсля знищення Другого Храму, хоча гебреї, як i християни та мусульмани, парадоксально сприйняли таке збереження нацiонального органiзму за належне. Безсумнiвно, перед нами не просто випадок збереження невеликої релiгiйної секти — хоч, як на мене, i таке явище є доволi унiкальним. Можна, звичайно, говорити про цiлiснiсть “народу”. Але що то за народ, який не має своєї землi, а живе тiльки спогадами про неї та ще надiєю на повернення, але не має нi автономiї, нi незалежної полiтичної єдности, нi полiтико-територiальної цiлiсности? Цi приклади, а їх можна навести чимало, чiтко показують, що певнi моменти гебрейської iсторiї виходять поза межi як релiгiї (як системи вiрувань та обрядiв), так i категорiй нацiї та етнiчної групи. Менi видається, що визначення “гебрейська цивiлiзацiя” найкраще пiдходить для опису iсторiї гебреїв.

blq Пiдхiд до iсторiї гебреїв з позицiї цивiлiзацiї

Визначення “гебрейська цивiлiзацiя” видається менi адекватним ще й тому, що воно òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

flÍ π‚ÂÈҸ͇, Ú‡Í ¥ ÛÍ‡ªÌҸ͇. ñ ÔËÓ‰ÌÓ, ˘Ó Ò‚Ó˛ ¥ÒÚÓ¥˛, ÁÓÍÂχ ÔÓ„ÓÏË Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ìÍ‡ªÌË ‡·Ó ÔÂ¥Ó‰ ÍÓÏÛÌ¥Á‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË, ÍÓÊÂÌ Ì‡Ó‰ ·‡˜ËÚ¸ ÔÓ-Ò‚ÓπÏÛ. ß Ì ÚÓÏÛ ÔËÓ‰ÌÓ, ˘Ó ıÚÓÒ¸ ¥Á ˆËı ̇Ó‰¥‚ ÔÓ„‡ÌËÈ ˜Ë ÎÛ͇‚ËÈ, ‡ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ÓÌË — ¥ÁÌ¥. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ È Ì‡ˆ¥Ó̇θ̥ ¥ÒÚÓ¥Ó„‡Ù¥ª χ˛Ú¸ ÔÓÁ·Û‚‡ÚËÒfl ÂÏÓˆ¥ÈÌËı Ì„‡ÚË‚¥ÒÚÒ¸ÍËı ÍÎ¥¯Â, flÍËÏË ‚ÓÌË “Ó·‰‡Ó‚Û˛Ú¸” Ò‚Óªı “‚ÓÓ„¥‚”, ÓÒͥθÍË Ì‡ ÌËı ÒÚÓªÚ¸ Ô˜‡Ú¸ Ì ¥ÒÚËÌË, ‡ ‚ÓÓÊ̘¥. ÇËÁ̇ÚË Á‡ÍÓÌÌ¥ÒÚ¸ ‰‚Óı ‚‡¥‡ÌÚ¥‚ ¥ÒÚÓ¥ª ‰Îfl Ó·Óı ̇Ó‰¥‚ ÔÒËıÓÎÓ„¥˜ÌÓ ‰ÛÊ ‚‡ÊÍÓ. é·Ë‰‚‡ Á‚˘ÌÓ ‡ÍˆÂÌÚÛ˛Ú¸ Û‚‡„Û Ì‡ „¥ı‡ı Ò‚Ó„Ó ‚¥Á‡‚¥, fl‚ÌÓ Ì‰ÓÓˆ¥Ì˛˛˜Ë Ò‚Óª ‚·ÒÌ¥. Ç¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl Í·Ò˘ÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÔÒËıÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ‚ËÚ¥ÒÌÂÌÌfl, flÍËÈ ÔËÓ‰ÌËÈ ¥ ÚÓÏÛ ÁÓÁÛÏ¥ÎËÈ ‰ÓÚË, ‰ÓÍË Ô¥‰ Ì¸Ó„Ó Ì ԥ‰‚Ó‰ËÚ¸Òfl “ÚÂÓÂÚ˘̇” ÓÒÌÓ‚‡. èÓÁ·Û‚‡ÚËÒfl ÓÚËı ÍÎ¥¯Â Òڇ̠‚¥‰‡ÁÛ Î„¯Â, ÍÓÎË Ó·Ë‰‚‡ ̇Ó‰Ë Ì‡‚˜‡Ú¸Òfl ÒÚ‡‚ËÚË Ò· ̇ ϥ҈ ¥Ì¯Ó„Ó. é·Ë‰‚‡ ‚ÓÌË ÔÂÂÊËÎË ÒÚ‡ı¥ÚÎË‚¥ ͇ڇÒÚÓÙË, ¥ ‚ËÒÓıÎ¥ ÚÛÔË éÒ‚π̈Ëχ Ì ÒÚ‡¯Ì¥¯¥ Á‡ ‚ËÒÓıÎ¥ ÚÛÔË ˜‡Ò¥‚ „ÓÎÓ‰ÓÏÓÛ (¥ ̇‚Ô‡ÍË). Ä ÚÂÂÁË, ̇ flÍËı ÏÓÊ̇ ÔÓ¥‚ÌflÚË ÍË‚‰Ë ̇Ӊ̥, — ‚ Û͇ı Û ÅÓ„‡, ‡ Ì Á‡ÒÎ¥ÔÎÂÌÓª „Ì¥‚ÓÏ ˛·Ë. ÇËÁ̇ÌÌfl Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË Ó·Ë‰‚Óı ¥ÒÚÓ¥Ó„‡Ù¥È

‚Ë‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡Ò ˘Â ̇ Ó‰ÌÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ. é‰ÌÓ„Ó ‡ÁÛ ÏÂÌ¥ Á‡‰‡ÎË Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: ˜ÓÏÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ¥ Û Ò‚¥Ú¥ ·ÛÎÓ ÒڥθÍË Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ÍÓÌÙÂÂ̈¥È ̇ ÚÂÏÛ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ ÒÂ‰ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ‡Î ÊÓ‰ÌÓª — ̇ ÚÂÏÛ ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·¥ª ÒÂ‰ π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË, ÄÏÂËÍË ˜Ë ßÁ‡ªÎ˛? üÍ˘Ó ÒÛ˜‡Ò̇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl Á‡ÒÛ‰ÊÛπ ‚ÒflÍÛ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÛ ‚ÓÓÊ̘Û, ÚÓ ˜ÓÏÛ ‰Îfl ìÍ‡ªÌË ¥ÒÌÛπ ڇ͇ ‚Ë·¥ÍÓ‚¥ÒÚ¸? éÒÚ‡ÌÌ¥Ï ˜‡ÒÓÏ, flÍ ÏÂÌ¥ Á‰‡πÚ¸Òfl, ÔÓfl‚Ë·Òfl Ô‚̇ Á‡ÍÓÌÓÏ¥Ì¥ÒÚ¸: ˜ËÏ ·¥Î¸¯ËÈ ÚËÒÍ ˜ËÌËÚ¸Òfl ̇ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Û Ô·̥ Á‡ÒÛ‰ÊÂÌÌfl ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ, ÚËÏ ¥Á ·¥Î¸¯Ó˛ Ô¥‰ÓÁÓ˛ ‚ÓÌË ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl. í‡ÍËÈ Ô¥‰ı¥‰ ªÏ ‚ˉ‡πÚ¸Òfl Ó‰ÌÓ·ÓÍËÏ, ÚÓ·ÚÓ ˜ËÒÚÓ π‚ÂÈÒ¸ÍËÏ. ÑÎfl π‚ª‚ ÔÂ‚ËÌÌËÏ ÁÎÓÏ π ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ‡ ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·¥fl ÒÂ‰ π‚ÂÈÒÚ‚‡ — Î˯ ‡͈¥fl ̇ ˆÂÈ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ. íÓÏÛ Í‡flÚËÒ¸ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥. äÓ̈ÂÔˆ¥fl ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ ÒÚÛ·Ó‚‡ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ — Á ÚӘ̥ÒÚ˛ ‰Ó ̇‚Ô‡ÍË (ÔflÏÓ ÔÓÚËÎÂÊ̇). èÂ‚ËÌÌËÏ ÁÎÓÏ ‰Îfl ÌËı π ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·¥fl π‚ª‚, ‚¥‰ flÍÓª ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÁÏÛ¯ÂÌ¥ Á‡ıˢ‡ÚËÒfl ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌËÏË ·ÛÌÚ‡ÏË. éÚÊÂ, ͇flÚËÒfl Ú·‡ π‚ÂflÏ. í‡Í ÊÓÌ„Î˛‚‡ÌÌfl Ò‚ÓªÏË ÔÓÁˈ¥flÏË È ‡„ÛÏÂÌÚ‡ÏË ÚË‚‡ÚËÏ ‰ÓÚË, ‰ÓÍË ÒÔÓÍ¥ÈÌÓÏÛ ‚Ë‚‡ÊÂÌÓÏÛ ‡Ì‡Î¥ÁÓ‚¥ Ì ԥ‰‰‡‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ÒÛÒԥθ̇

23


допомагає критично пiдiйти до деяких поширених концепцiй, якi пояснюють iсторiю гебреїв. Вебер i Тойнбi мали рацiю, коли оцiнювали iсторiю гебреїв мiрками цивiлiзацiї. Але з позицiї порiвняльного вивчення цивiлiзацiй вони помилялись, приписуючи гебреям унiкальнiсть. Запевняючи, що до постхристиянського перiоду гебрейської iсторiї не можна пiдходити з позицiї цивiлiзацiї, вони так i не змогли розгадати загадку цiлiсности iсторичного досвiду гебреїв. Якщо прискiпливiше поглянемо на деякi iсторичнi факти, то побачимо слабкiсть такої позицiї, незважаючи на те, що у нiй є доля iстини. Справдi, ритуал, молитва, тлумачення закону i общинна органiзацiя були ареною, на якiй з моменту втрати незалежности i аж до наших днiв реалiзовувалась культурна активнiсть гебреїв. Проте iснували й iншi дiлянки. Достатньо тiльки згадати таких фiлософiв, як Маймонiд чи Саадiя Гаон, таких мiстикiв, як кабалiсти епохи раннього Ренесансу, щоб побачити, що не можна називати гебрейську цивiлiзацiю “скаменiлiстю”. Але не настiльки важливим є факт iснування великих мiстикiв чи фiлософiв, як три взаємозв’язанi аспекти їхньої дiяльности. По-перше, вони не були iзольованими i не знаходились на периферiї суспiльства, їхня дiяльнiсть була складовою частиною середньовiчного гебрейського культурного буття. Отож, як бачимо, це буття не обмежувалось цариною релiгiйного законодавства чи обрядiв — яка, зрештою, теж мала багато рiзних течiй i постiйно змiнювалась та розвивалась. Ба бiльше, подiбно як деякi гебрейськi поети iспанського перiоду творили свiтську поезiю, невiдому в гебрейському життi до Нових часiв, науковцi займались ще й тлумаченням Талмуду, що свiдчить про тiсний взаємозв’язок мiж рiзними дiлянками культурної творчости гебреїв того перiоду. По-друге, вся ця культурна i наукова дiяльнiсть не замикалась лише на гебрейськiй общинi, а вписувалась у загальну картину середньовiчного культурного життя. Це стосується не тiльки таких неординарних постатей, як Маймонiд, але i майже усiх гебрейських учених. Часто вони писали по-арабськи i тiсно спiвпрацювали з ученими-негебреями. Визначення того, що є специфiчно гебрейським, християнським чи мусульманським, переважно виникали на постiйних диспутах мiж ученими цих трьох монотеїстичних цивiлiзацiй. Як правило, цi диспути не були чисто академiчними

24

alq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

Ôӂ‰¥Ì͇ flÍ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, Ú‡Í ¥ π‚ª‚. äÓ̈ÂÌÚÛ‚‡ÌÌfl Û‚‡„Ë Î˯ ̇ ÛÍ‡ªÌˆflı ÒÔ‡ˆ¸Ó‚Ûπ ‚ Í¥ÌˆÂ‚ÓÏÛ ‡ıÛÌÍÛ ÔÓÚË Ì‡Ò, ÔÓÚË ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ÅÓ ÚÓ‰¥ ‚ËıÓ‰ËÚ¸, ˘Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÛ Ôӂ‰¥ÌÍÛ π‚ª‚ ‡Ì‡Î¥ÁÛ˛Ú¸ Î˯ ÛθÚ‡‡‰Ë͇θ̥ ÂÎÂÏÂÌÚË. ß ‚ÓÌË Ê π‰ËÌ¥ ‚Ëfl‚Îfl˛Ú¸Òfl (‚ Ó˜‡ı ÌÂÔËÏËÂÌÌËı) Á‡ıËÒÌË͇ÏË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ·Ó π‰ËÌ¥ „Ó‚ÓflÚ¸ ÔÓ ÒÍ·‰Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË, ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á¥ ÒÔ¥‚ÊËÚÚflÏ ¥Á π‚ÂflÏË. ÇË‚‡ÚË ˆÂÈ ÍÓÁË ¥Á ÛÍ ‡ÌÚËÒÂÏ¥Ú¥‚ ÏÂÌ¥ ‚ˉ‡πÚ¸Òfl ‰ÛÊ ‚‡ÊÎË‚ËÏ.

íÓÏÛ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÚÛÔÛ Ì‡ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ Ì ڥθÍË Ì ‰ÓÒfl„‡ÚËÏ ÛÒÔ¥ıÛ, ‡ ̇‚Ô‡ÍË — ÏÓÊ ‚ËÍÎË͇ÚË Á‚ÓÓÚÌÛ ‡͈¥˛.ß Ì ÚÓÏÛ, ˘Ó ÛÍ‡ªÌˆ¥ Ì ÛÒ‚¥‰ÓÏβ˛Ú¸ ʇı¥‚ ÔÓ„ÓÏ¥‚, ‡ ÚÓÏÛ ˘Ó Ú‡ÍËÈ Ì‡ÒÚÛÔ ˜‡ÒÚÓ ·Û‚‡π „ÎÛıËÏ ‰Ó ªıÌ¥ı ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ¥ ªıÌ¸Ó„Ó ¥ÒÚÓ˘ÌÓ„Ó ·Óβ. ç Ó·¥Ú¸ ‚ËÒÌÓ‚ÍË ÔÓ Ì‡Ï¥Ë Î˛‰ÂÈ, ‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ‚·ÒÌËı ÔÓ·Ó˛‚‡Ì¸. ñ¥πª ÔÓÏËÎÍË ÔËÔÛÒ͇˛Ú¸Òfl ӷˉ‚¥ ÒÚÓÓÌË. ÇÁflÚË ıÓ˜‡ · ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ Á Ó·„Ó‚ÓÂÌÌflÏ ÔÓÂÍÚÛ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ìÍ‡ªÌË — ÒËÚÛ‡ˆ¥˛, flÍÛ ‚

ˆ¸ÓÏÛ Ô·̥ ÏÓÊ̇ ‚‚‡Ê‡ÚË Í·Ò˘ÌÓ˛. åÂÌ¥ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒfl ˜ÛÚË ÚË‚Ó„Û π‚ª‚, ˘Ó ‚ ÔÓÂÍÚ “ÔÓÒÍӘ˂” Á‡ÔËÒ ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ Ì‡ˆ¥˛ (‡ Ì ̇Ó‰ ìÍ‡ªÌË). ∏‚ª ÔÓ·Ó˛˛Ú¸Òfl, ˘Ó ÚÛÚ ÔËıÓ‚‡ÌÓ ˜Ë˛Ò¸ ÁÎÛ ‚Óβ, ÓÒͥθÍË ‚ χȷÛÚ̸ÓÏÛ Ú‡Í‡ ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥fl ·Û‰Â ÔÓ˜Ëڇ̇ ÍËÏÓÒ¸ ‚ ÂÚÌ¥˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ‚ ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó ÔÓÁ‡ ÏÂʇÏË Ô‡‚‡ ÏÓÊÛÚ¸ ÓÔËÌËÚËÒfl, ÒÂ‰ ¥Ì¯Ëı ÏÂ̯ËÌ, ¥ π‚ª. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰ÂflÍ¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥, ÔÓ·Ó˛˛˜ËÒ¸ ÌÂÔËıËθÌÓ„Ó ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl π‚ª‚ Ú‡ ¥Ì¯Ëı ÏÂ̯ËÌ ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ‚·‡˜‡˛Ú¸ Û Ì‡‚’flÁÛ‚‡ÌÌ¥ ÚÂÏ¥ÌÛ “̇Ó‰ ìÍ‡ªÌË” ÔËıÓ‚‡Ì¥ ̇ϥË ÁÌ‚‡ÊËÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰. åÂÌ¥ Ì ‚¥‰ÓÏÓ, ˜Ë Ó·„Ó‚Ó˛‚‡Î‡Òfl ˆfl ÔÓ·ÎÂχ ‚¥‰ÍËÚÓ Ì‡ Á‡Ò¥‰‡ÌÌflı ìÁ„Ó‰ÊÛ‚‡Î¸ÌÓª ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓª ÍÓÏ¥Ò¥ª. á‡ÚÂ Û ÒÛÒԥθÒÚ‚¥ ‚Ó̇, flÍ˘Ó È Ó·„Ó‚Ó˛πÚ¸Òfl ‚Á‡„‡Î¥, ÚÓ ˜‡ÒÚÓ Î˯ ‚ ͇Ú„Ó¥flı Ó·‚ËÌÛ‚‡˜ÂÌÌfl ¥ ÔÓÚÂÒÚÛ, ‡ Ì ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡. äÓÊ̇ ÒÚÓÓ̇ Ô‡„Ì ‰ÓÒfl„ÚË Ò‚Óªı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ˜ÂÂÁ ÎÓ·¥˛‚‡ÌÌfl, ÍÛÎÛ‡Ì¥ Ú‡ ÒÚÓÓÌÌ¥ ‚ÔÎË‚Ë, ‰Âʇ‚ÌËÈ ÚËÒÍ. Ç ÂÁÛθڇڥ ÏÓÊ ·ÛÚË Á̇ȉÂÌÓ ÌÂ Ú‡Í ÏÓÏÂÌÚ „‡ÏÓÌ¥ÈÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒÛ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, Á‡ıˢÂÌÓ„Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÏË „‡‡ÌÚ¥flÏË, flÍ ÚËϘ‡ÒÓ‚Û ¥‚ÌÓ‰¥ÈÌÛ ‚Ò¥ı Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌËı ÒËÎ. ÄΠ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó Á‡‚Ú‡ ÁÏ¥ÌËÚËÒfl


вправами, а були виявом iнтенсивної мiжцивiлiзацiйної та мiжрелiгiйної конкуренцiї. Немає потреби говорити про те, що бiльшiсть гебреїв, як i бiльшiсть християн, не брали участи в цих заходах, проте участь вчених у таких диспутах значною мiрою впливала не тiльки на їхнє щоденне життя, але i на їхнi долi взагалi. По-третє, цi стосунки були не завжди, м’яко кажучи, дружнiми. Історiя переслiдувань та вигнань добре вiдома. Вiдомо також i про диспути мiж гебрейськими i християнськими (зрiдка i мусульманськими) ученими, якi влаштовувалися за iнiцiативою влади, свiтської чи духовної, для того, щоб доказати переваги панiвної релiгiї. Незважаючи на те, що iсторiя переслiдуваннь гебреїв та спроб навернути їх до iншої релiгiї доволi вiдома, ми не завжди здаємо собi справу з того, яке значення вона має для визначення, яке дав гебреям Тойнбi (“цивiлiзацiя-скаменiння”) чи Вебер (релiгiйна община i народ-парiя). Сам термiн “парiя” апелює до аналiзу iндiйського суспiльства “недоторканих” — iзгоїв, яких вiдкинуло суспiльство i якi животiють у бiдностi (хоч Вебер у своїх конотацiях заходив не раз i далi). До певної мiри цей термiн можна застосувати до гебреїв Середньовiччя, але аналогiя з Індiєю тут недоречна. Публiчних диспутiв, що доказували б вищiсть брахманiв, там не було — вищiсть брахманiв нiколи не ставили пiд сумнiв. Цi приклади засвiдчують також, що погляди Вебера i Тойнбi на перемiни в iсторичному досвiдi гебреїв пiсля утвердження християнства не вiдповiдають ставленню до гебреїв, яке панувало в цивiлiзацiях, серед яких вони жили — навiть якщо офiцiйне християнство чи меншою мiрою iслам вважали, що статус юдаїзму може дорiвнюватись до статусу релiгiї цивiлiзацiй-”господарiв”. Вебер пiдкреслює, що пiсля зруйнування Другого Храму гебреї перетворились у релiгiйно-полiтичну общину, тодi як християнство розвинулось у свiтову релiгiю, чи в домiнуючу полiтичну релiгiю. Далi ми побачимо, що правильним є зворотне, принаймнi стосовно першого перiоду християнства. Як писали І.Баєр та А.Момiльяно, в гебрейськiй колективнiй свiдомостi завжди був присутнiй полiтичний компонент. Цей компонент часто маскувався пiд личиною високих метафiзичних термiнiв i претендував на унiверсальну значущiсть.

lq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí

ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, flÍ ‚ÂÍÚÓ ¥‚ÌÓ‰¥ÈÌÓª Ô¥‰Â ÛÊ ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ Ì‡ÔflÏ¥. ÉÓ‚Ó¥Ú¸ Ú‡Í, ˘Ó· ‚‡Ò ÁÓÁÛÏ¥ÎË. çÂÔËÏËÂÌÌ¥ Á Ó·Óı ÒÚÓ¥Ì ‚ÓÎ¥˛Ú¸ Á‡Ï¥ÌËÚË ˆÂ Ô‡‚ËÎÓ Ì‡ ¥Ì¯Â: “ÉÓ‚Ó¥Ú¸ Ú‡Í, ˘Ó· ÒÔÓ‰Ó·‡ÚËÒfl ҂Ӫϔ. ë‡Ï Á ˆ¥π˛ ÏÂÚÓ˛ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚË È ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·Ë ‚Ô‡‚Îfl˛Ú¸Òfl Û Á̇ıÓ‰ÊÂÌÌ¥ flÍ̇ȉӯÍÛθ̥¯Ëı ÒÎ¥‚, flÍ̇ÈÔËÌËÁÎË‚¥¯Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ. Ç Ú‡Í¥ ı‚ËÎËÌË ‚ÓÌË Ì ÒڥθÍË ÓÁ’flÒÌ˛˛Ú¸ Ò‚Ó˛ ÔÓÁˈ¥˛ ÒÛÔÂÌË͇Ï, ÒͥθÍË Ô‡„ÌÛÚ¸ ÒÔÓ‰Ó·‡ÚËÒfl Ò‚ÓªÏ Ó‰ÌÓ‰ÛψflÏ, Ú‡ÍËÏ Ê ÌÂÔËÏËÂÌÌËÏ, flÍ ¥ ‚ÓÌË, ˜ËÈ Òı‚‡Î¸ÌËÈ ÁÎÓ‚Ú¥¯ÌËÈ ÒÏ¥ı ªÏ Ú‡Í ¥ ‚˜Û‚‡πÚ¸Òfl. íËÏË ÁÌÛ˘‡Î¸ÌËÏË ‚ËÒÎÓ‚‡ÏË ˆ¥ β‰Ë Ì ڥθÍË Ì ÒÔËfl˛Ú¸ ÚÓÊÂÒÚ‚Û Ô‡‚‰Ë, ‡ ̇‚Ô‡ÍË, ÚÛ Ô‡‚‰Û ‚ÏÛÓ‚Û˛Ú¸ Û „ÎÛıÛ ÒÚ¥ÌÛ ÌÂÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ÉÓ‚Ó¥Ú¸ ÔÓ Ò·Â, ‡ Ì ÔÓ ÌËı. ä‡˘Â Ò͇Á‡ÚË: “åË ‚¥‰˜Û‚‡πÏÓ ‰ËÒÍËϥ̇ˆ¥˛ ˘Ó‰Ó Ò·”, Ì¥Ê ¥ÁÍÓ ÍËÌÛÚË: “ÇË ‚Ò¥ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚË (˜Ë ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·Ë)!” äÓÎË ‚Ë Á‚ËÌÛ‚‡˜ÛπÚ ÍÓ„ÓÒ¸, ÚÓ ÏËÏÓı¥Ú¸ ‚Íβ˜‡πÚ ‚ ÒÛÔÂÌËÍÓ‚¥ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ Ò‡ÏÓÁ‡ıËÒÚÛ. ß Ì‡‚Ô‡ÍË, ÍÓÎË „Ó‚ÓËÚ ÔÓ Ò‚Óª ÔÓ˜ÛÚÚfl, ÚÓ ‚‡¯ËÏ ÓÔÓÌÂÌÚ‡Ï ‚‡ÊÍÓ ÍËÌÛÚË ‚‡Ï ‚ËÍÎËÍ.

å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

ó‡ÒÚÓ Ï¥ÍÛ˛Ú¸ Ú‡Í: ÓÒͥθÍË ÔÓÁˈ¥fl ‰Û„Óª ÒÚÓÓÌË ÔÓÚËÎÂÊ̇ ̇¯¥È - Á̇˜ËÚ¸, ªª ¥ÌÚÂÂÒË Ú‡ÍÓÊ ÒÛÔÓÚË‚Ì¥ ̇¯ËÏ. üÍ˘Ó Ì‡¯ ¥ÌÚÂÂÒ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· Á‡ıˢ‡ÚËÒ¸, Á̇˜ËÚ¸, ‚ÓÌË ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ô‡„ÌÛÚË Ì‡ Ì‡Ò Ì‡Ô‡ÒÚË. ñ ̥·Ë ÒÔËÒ‡ÌÓ Á ̇¯Óª ¥ÒÚÓ¥ª. é·Ë‰‚‡ ̇Ó‰Ë ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ Ò· ÊÂÚ‚‡ÏË, ˘Ó ÔÓÒÚ‡Ê‰‡ÎË ‚¥‰ ÁÎÓª ‚ÓÎ¥ ÒÛÔÂÌË͇. ç‡ÒÔ‡‚‰¥ Ê ÍÓÊÂÌ Ô‡„ÌÛ‚ ‚ËÊËÚË, Á‡„Óª‚¯Ë Ò‚Óª ÔÓÔ˜ÂÌ¥ ÛÍË, flÍËÏË ¥Ì¯¥, ÒËθ̥¯¥ ̇Ó‰Ë ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌÓ Á‡„¥·‡ÎË ‰Îfl Ò· ʇ ¥Á ‚Ó„Ì˛. Ç¥‰‰‡‚̇ ÛÊ ‚¥‰ÓÏÓ, ˘Ó Ô¥‰ÓÁ‡ Ò‡ÏÓÔ¥‰Ê˂βπÚ¸Òfl Á‡ ÔË̈ËÔÓÏ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó Á‚ÓÓÚÌ¸Ó„Ó Á‚’flÁÍÛ (ÒÎÓ‚Ó “ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó” ÚÛÚ, ̇ ʇθ, π Ù¥Á˘ÌËÏ ÚÂÏ¥ÌÓÏ, ‡ Ì ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÓ˛ ¥Á ÒÙÂË ‰Ó·‡ ˜Ë Á·). äÓÊÂÌ Á‡ıËÒÌËÈ ÍÓÍ Ó‰Ì¥πª ÒÚÓÓÌË ÒÛÔÓÚ˂̇ ÒÚÓÓ̇ ÒÔËÈχπ flÍ Ì‰ӷÓÁ˘ÎË‚ËÈ ˘Ó‰Ó Ò·Â, ‚¥‰ flÍÓ„Ó ‚Ó̇ ÚÂÔÂ ÁÏÛ¯Â̇ Á‡ıËÒÚËÚËÒ¸. ì ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ ˘Â ̇ Ó‰ËÌ ÍÓÍ Ì‡ÓÒÚËÚ¸ Ò‚¥È “Á‡ıËÒÚ” ¥Ì¯‡ ÚÓÓ̇. í‡Í¥ ˆËÍÎË „ÛÎflÌÓ ÔÓ‚ÚÓ˛˛Ú¸Òfl, ‡ ‚Á‡πÏ̇ ̉ӂ¥‡ È ‡„ÂÒË‚Ì¥ÒÚ¸ ÁÓÒÚ‡˛Ú¸, ‡Ê ÔÓÍË Ó‰Ì‡ ÒÚÓÓ̇ Ì ‰ÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ, ˘Ó ̇ÈÍ‡˘ËÏ Á‡ıËÒÚÓÏ ˘Ó‰Ó Ô¥‰ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÒÛÔÓÚË‚ÌË͇ ·Û‰Â ‚ËÔÂ‰ÊÛ‚‡Î¸ÌËÈ Ì‡Ô‡‰. éÚÓÊ, ‚ ÒËÒÚÂÏ¥, ‚ flÍ¥È ‰¥π ÔÓÁËÚË‚ÌËÈ Á‚ÓÓÚÌ¥È Á‚’flÁÓÍ ¥ fl͇ ÔÓÎ˯Â̇ ҇χ ̇ Ò·Â,

25


Цi приклади вказують на непридатнiсть концепцiй Вебера та Тойнбi для пояснення природи досвiду гебреїв. Бiльше того, цi приклади свiдчать, що аналiз iсторичного досвiду гебреїв тiльки (чи значною мiрою) в контекстi релiгiї, народу, нацiї є недостатнiм. Але, наголошую, цi термiни визначають важливi компоненти гебрейського досвiду.

У перспективi цивiлiзацiї — культура, онтологiя, соцiальна динамiка Отже, пiдхiд до пояснення iсторичного досвiду гебреїв з точки зору цивiлiзацiї є найбiльш продуктивним. У чому ж особливостi цього пiдходу? Цивiлiзацiя в тому сенсi, в якому ми вживаємо тут це визначення, має на метi вибудувати, або краще — перебудувати соцiальне життя вiдповiдно до онтологiчного видiння, що поєднує концепцiю природи космосу (або метафiзичної та фiзичної реальности) i ре¶уляцiю основних сфер суспiльного буття — полiтичну, економiчну, особисту тощо. Незважаючи на те, що в iсторiї людства цивiлiзацiя та релiгiя тiсно переплiтаються, багато релiгiй водночас i справдi були лише складовою цивiлiзацiї — причому не обов’язково визначальною складовою. Ця рiзниця, що доволi легко прослiдковується в багатьох архаїчних спiльнотах, у тому числi i у спiльнотах Близького Сходу, особливо унаочнюється на прикладi монотеїстичних релiгiй та цивiлiзацiй. Найкращою iлюстрацiєю тут можуть бути приклади буддизму та конфуцiанства в Японiї, де буддистськi (i конфуцiанськi) вiрування та культи хоча й процвiтають, однак не витворили окремої цивiлiзацiї (на вiдмiну вiд цивiлiзацiй Пiвденно-Схiдної Азiї — Китаю, Кореї та В’єтнаму, де буддизм та конфуцiанство спричинились до генези нових потужних культур). В Японiї цi культи та вiрування спiвiснують в рамках однiєї цивiлiзацiї — японської. Можна було б навести приклади i з сторiї поширення iсламу чи християнства.

fkq

Пiдхiд з точки зору цивiлiзацiї базується на кiлькох припущеннях. Перше: потрiбно розрiзняти тi аспекти релiгiї, що є основними складовими культурного життя даної цивiлiзацiї, i тi, що

26

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

ÔÛθ҇ˆ¥ª ̇ÔÛÊÂÌÌfl Ì Á‡ÚËı‡˛Ú¸, ‡ ̇ÓÒÚ‡˛Ú¸, ˘Ó ‚¯ڥ-Â¯Ú ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ÛÈ̇ˆ¥ª ‚Ò¥πª ÒËÒÚÂÏË.

èËÏËflÈÚ Ì ÔÓÁˈ¥ª, ‡ ¥ÌÚÂÂÒË. äÓÎË Ì‡Ï‡„‡˛Ú¸Òfl ÛÁ„Ó‰ÊÛ‚‡ÚË ÔÓÁˈ¥ª, ÚÓ, ıÓ˜ÛÚ¸ ˆ¸Ó„Ó ˜Ë Ì¥, „ÓÎÓ‚ÌÛ Û‚‡„Û ÍÓ̈ÂÌÚÛ˛Ú¸ ̇ ÍË‚‰‡ı ¥ ̇ ‚ËÏÓ„‡ı ͇flÚÚfl. Ç Ú‡Í¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ÍÓÊ̇ ÒÚÓÓ̇ ·¥Î¸¯ Á‡ ‚Ò Ô‡„Ì ÁÏÛÒËÚË Ò‚Ó„Ó ÒÛÔÂÌË͇ ÔËÈÌflÚË Ò‡Ï ªª ÔÓÁˈ¥˛. ÑÓ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl „ÎË·ËÌÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÛÍË ÛÊ Ì ‰ÓıÓ‰flÚ¸. ťθ¯Â ÚÓ„Ó, ‚ËÁ̇ÌÌfl ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË Ò‡Ï “ÏÓ𪔠ÔÓÁˈ¥ª ÒÚ‡π ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ˛ ÔÂ‰ÛÏÓ‚Ó˛ ÚÓ„Ó, ˘Ó fl ‚Á‡„‡Î¥ ÔÓ„Ó‰ÊÛÒfl „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ÚÓ·ÚÓ ÔÓ ÔÓ‰‡Î¸¯Â Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÌÌfl ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚. ñ ÚËÔÓ‚ËÈ „ÎÛıËÈ ÍÛÚ, Û flÍËÈ Á‡„‡Ìfl˛Ú¸ β‰ÂÈ ÌÂÍÓÌÚÓθӂ‡Ì¥ ÂÏÓˆ¥ª. ÇËı¥‰ ¥Á Ì¸Ó„Ó ÏÓÊ̇ Á̇ÈÚË Î˯ ˜ÂÂÁ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÚÓ„Ó, ˘Ó ‰Ó·¥ ¥ ÎËı¥ ‚˜ËÌÍË Î˛‰ÂÈ ¥ ̇Ó‰¥‚ Á‡ÍÓ¥ÌÂÌ¥ ‚ ªıÌ¥ı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı. íÓÏÛ Ò‡ÏÂ Ò˛‰Ë ҸӄӉ̥ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ ̇¯‡ Û‚‡„‡. üÍ˘Ó „Ó‚ÓËÚË ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈҸͥ ÒÚÓÒÛÌÍË, ÚÓ Ì‡ÒÚ‡‚ ˜‡Ò ̇¯ڥ ‚¥‰‰‡ÚË ¥ÒÚÓ¥˛ ¥ÒÚÓË͇Ï. ß̯ËÏ Ê ۘ‡ÒÌËÍ‡Ï ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û Ú·‡

¥¯Û˜Â ‚¥‰ÏÓ‚ËÚËÒ¸ ‚¥‰ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ¥ÒÚÓ˘ÌËı ÔÓÁˈ¥È Ú‡ ÓÁÏÓ‚ ÔÓ ÔÓÚÂ·Û Í‡flÚÚfl ¥ ‚ÔËÚÛÎ Á‡ÈÌflÚËÒfl ÔÓ·ÎÂχÏË ÌËÌ¥¯Ì¸Ó„Ó ‰Ìfl (˘Ó, flÍ Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÒÂϥ̇ “çÂÁ‡ÎÂÊ̇ ìÍ‡ªÌ‡: ÌÓ‚¥ ÚẨÂ̈¥ª”, Ôӂ‰ÂÌËÈ Ì‰‡‚ÌÓ ‚ ÔÓÒÓθÒÚ‚¥ ìÍ‡ªÌË ‚ ëòÄ, ‚Ê ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl). ñ ¥ ·Û‰Â ̇ÈÍ‡˘ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÔÂÂÍÂÒÎËÚË Ì„‡ÚË‚Ì¥ ¥ÒÚÓ˘̥ ÒÚÂÂÓÚËÔË, ¥Ì‡Í¯Â, Ì ‚ÒÚË„ÌÛ‚¯Ë ‰ÓÒÔÂ˜‡ÚËÒfl ˘Ó‰Ó ÒÚ‡Ëı ¥ÒÚÓ˘ÌËı ÌÂÔÓÓÁÛϥ̸, ÏË Ï‡ÚËÏÂÏÓ ÒÔ‡‚Û Á ÌÓ‚ËÏË. íÛÚ ‚‡ÊÎË‚Ó ÁÓÁÛÏ¥ÚË ¥ ÔÒËıÓÎÓ„¥˜ÌÓ ÔËÈÌflÚË ˘Â Ó‰ËÌ ÔË̈ËÔ, flÍËÈ Û ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥ª ÙÓÏÛβπÚ¸Òfl Ú‡Í: ÇË¥¯ÂÌÌfl ªı̸Ӫ ÔÓ·ÎÂÏË — Ú‡ÍÓÊ ¥ ‚‡¯‡ ÔÓ·ÎÂχ. üÍ˘Ó Û˜‡ÒÌËÍ ÔÂ„ӂÓ¥‚ ıӘ ‰ÓÒfl„ÚË ‰ÓÏÓ‚ÎÂÌÓÒÚË, fl͇ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚËÏ ÈÓ„Ó ‚·ÒÌËÏ ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï, ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË Ú‡Í ¥¯ÂÌÌfl, flÍ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÎÓ · ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï ¥Ì¯Óª ÒÚÓÓÌË. ñ — ‡ÍÒ¥Óχ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÓÎÓ„¥ª ¥... ͇ϥ̸ ÒÔÓÚË͇ÌÌfl ‰Îfl ·¥Î¸¯ÓÒÚË Î˛‰ÂÈ. ÖÏÓˆ¥ª ¯ÚÓ‚ı‡˛Ú¸ ªı ‰Ó „ӪÁÏÛ: “ì Ì‡Ò Ì‡¯Ëı ‚·ÒÌËı ÔÓ·ÎÂÏ ‰ÓÒÚ‡ — Ò‚ÓªÏË Ê ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ Á‡ÈÌflÚËÒfl ҇ϥ”. í‡Í ¥Î˛ÁÓÌ ÍÓ̈ÂÌÚÛ‚‡ÌÌfl Û‚‡„Ë Î˯ ̇ Ò‚Óªı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı Ó·ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Îfl ÌËı Ê ‚ÂÎËÍÓ˛ ¯ÍÓ‰Ó˛, ÓÒͥθÍË Î˯ ÛÒÍ·‰Ì˛π ÔÓ¯ÛÍ ‚Á‡πÏÓ‚Ë„¥‰ÌÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl. íÓÏÛ ‚Ò¥Ï Ì‡Ï ·Û· · ‚ÂÎË͇ ÍÓËÒÚ¸, flÍ·Ë ÛÍ‡ªÌˆ¥,


з пiзнiшої, “секулярної” точки зору виглядають як чисто релiгiйнi. Друге: потрiбно визнати, що подiбнi передумови, базованi на онтологiчнiй вiзiї свiту, є надзвичайно важливими для розумiння суттєвих процесiв творення суспiльних iнститутiв. Визначення будь-якого iнституту — чи то держава, чи то класова формацiя — не може бути сприйнятним, коли воно формується в термiнах полiтичної влади чи за допомогою позiрно унiверсальних термiнiв полiтичної та адмiнiстративної дiяльности iнших, зовнi дуже схожих iнститутiв, чи в термiнах унiверсальних розбiжностей у статусi та вiдноснiй силi рiзних класiв чи груп суспiльства. Як додаток до цих iнституцiйних аспектiв — важливiсть яких безсумнiвна — необхiдним є аналiз у контекстi цивiлiзацiї i тих царин (держава, економiка, сiм’я i т.д.), в яких цi iнститути функцiонують, змiнюючись вiдповiдно до iсторичного досвiду конкретних спiльнот. Отже, пiдхiд з точки зору цивiлiзацiї унаочнює зв’язок культурних та iнституцiйних аспектiв iсторичного досвiду рiзних народiв, взаємозв’язок мiж онтологiчною картиною чи концепцiєю свiту, з одного боку, i основними царинами функцiонування цих iнститутiв, — з iншого. Перший аспект такого взаємозв’язку полягає у витвореннi концепцiй онтологiчної вiзiї соцiального життя, влади тощо. Другий — у спробi зреалiзувати сформульованi концепцiї у громадському життi. Таким чином, першим компонентом цивiлiзацiї є формулювання, декларування i постiйна iнтерпретацiя фундаментальної онтологiчної вiзiї суспiльства чи його частини, його фундаментальних засад i основних символiв. Інший важливий аспект взаємозв’язку мiж онтологiчною вiзiєю та iнституцiйними формацiями полягає у символiчному та iдеологiчному, або культурному, визначеннi рiзних сфер життєдiяльности взагалi, а полiтичної зокрема.

jkq

Культура є медiатором при визначеннi статi, встановленнi часових меж дозрiвання та старiння, квалiфiкацiї розумових та фiзичних здiбностей тощо. Вона також задiяна у визначеннi основних сфер соцiального життя та установленнi основних правил, що ре¶улюють взаємодiю мiж прошарками та розподiл ресурсiв. Цi визначення та правила окреслюють межi основних iнститутiв суспiльства та їхнi функцiї. Насамперед культура формує внутрiшнi вiдмiнностi колективiв та òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

ÓÁÓ·Îfl˛˜Ë ÏÓ‰Âθ Ò‚Óπª ‰Âʇ‚Ë, ÔÓ‰ÛχÎË ÔÓ ¥ÌÚÂÂÒË π‚ª‚, flÍ ¥‚ÌÓ Ê π‚ª, ÊË‚Û˜Ë ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ‡·Ó ‰·‡˛˜Ë ÔÓ ¥ÌÚÂÂÒË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı π‚ª‚, ÔÓ‰·‡ÎË Á‡‡ÁÓÏ — ‚ Ï¥Û Ò‚Óªı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ — ¥ ÔÓ ÒÔÓÍ¥ÈÌÂ, ‚ÌÓÏÓ‚‡Ì ÊËÚÚfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÂÚÌ¥˜ÌÓ„Ó ÒÛ·ÒÚ‡ÚÛ, ‚ flÍÓÏÛ ªÏ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÊËÚË. ã˛‰Ë Ú‡ÍÓÊ ÒıËθ̥ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‰Ó·Ë‚‡ÚËÒfl ‚Ë„¥‰ÌËı ªÏ ¥¯Â̸ ‚ÓθӂËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. íÛÚ Ï‡πÚ¸Òfl ̇ Û‚‡Á¥ ‡·Ó ‚·ÒÌÓÛ˜ÌËÈ ÚËÒÍ, flÍ˘Ó ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥, ‡·Ó, ˘Ó ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍËı ‚Á‡πÏË̇ı Ú‡ÔÎflπÚ¸Òfl ˜‡ÒÚ¥¯Â, ÚËÒÍ, ˘Ó ˜ËÌËÚ¸Òfl ÒÚÓÓÌÌ¸Ó˛ ÒËθ̥¯Ó˛ ÒÚÓÓÌÓ˛. É¥¯‡Ú¸ Ú‡ÍËÏË ‚ÓθӂËÏË ÏÓ‰ÂÎflÏË Ó·Ë‰‚¥ ÒÚÓÓÌË. í‡Í, ÌÂÔËÏËÂÌ̇ ˜‡ÒÚË̇ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ì ‡Á ‰Ó¥Í‡Î‡ ÌËÌ¥¯Ì¥Ï Ûfl‰‡Ï ìÍ‡ªÌË, ˘Ó ‚ÓÌË Ì “ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ̇ ϥ҈” π‚ª‚, flÍ¥ ·Ûˆ¥Ï-ÚÓ ÓÁÔÂÂÁ‡ÎËÒfl. ÑÓ‚Ó‰ËÎÓÒfl ÏÂÌ¥ ÓÒÓ·ËÒÚÓ ˜ÛÚË ¥ ‚¥‰ ÓÁ„Ì¥‚‡ÌËı π‚ª‚ ڇͥ ÒÎÓ‚‡: “çÛ Ì¥˜Ó„Ó, ÓÒ¸ ÔÂ‰‡ÏÓ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ ˆÂÈ Ù‡ÍÚ ‰Ó ÄÏÂËÍË, ¥ ‰ÂʉÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÛÊ Á‡‚Ú‡ ÁÏÛÒËÚ¸ ä˪‚ ÁÓ·ËÚË ÚÂ-ÚÓ ˜Ë ÚÂ-ÚÓ!” ÇÓθӂ¥ ¥¯ÂÌÌfl, Í¥Ï ÚÓ„Ó ˘Ó ÍÓ¯ÚÛ˛Ú¸ ‰ÓÓ„Ó, ˘Â È ÌÂÂÙÂÍÚË‚Ì¥ ÚËÏ, ˘Ó ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Á ˜‡ÒÓÏ Ï¥Ìfl˛Ú¸Òfl, ÍÓÎ˯̥

ÔÓÚÛ„Ë, flÍ¥ ÁÏÛÒËÎË ÔËÈÌflÚË Ú ˜Ë Ú ¥¯ÂÌÌfl, Ò··ÌÛÚ¸, ¥ ̇ÒÚ‡π ‰Â̸, ÍÓÎË ‚Ò Ú·‡ ÔÓ˜Ë̇ÚË ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ. ç‡È̇‰¥ÈÌ¥¯ËÏ ‚Í·‰ÓÏ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó “͇ԥڇÎÛ” π ÒÔÓÍ¥ÈÌ ¥ ÏÛ‰ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ӷˉ‚Óı ÒÚÓ¥Ì. 옇ÒÌË͇ÏË ÔÂ„ӂÓ¥‚ π ÔÂ‰ÛÒ¥Ï Î˛‰Ë. ñÂ Ú‡Í Á‚‡ÌËÈ Î˛‰Ò¸ÍËÈ Ù‡ÍÚÓ. ì ˆ¥È ÒÚ‡ÚÚ¥ ‚¥Ì Á„‡‰‡ÌËÈ Ì‡ÓÒÚ‡ÌÍÛ, ıÓ˜ Û ‡θÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥ Á ̸ӄÓ, ‚·ÒÌÂ, ‚ÒÂ È ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl. èÂ¯ Ì¥Ê Ì‡·ÛÚË ÚÂÓÂÚ˘ÌÓ„Ó Ó·∂ÛÌÚÛ‚‡ÌÌfl, ÌÂÔËflÁ̸ Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË ¥ ̇Ó‰‡ÏË ÒÔ˘ËÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ˛ ªı ÔÓ·ÛÚÓ‚ËËı, ·¥ı‚¥ÓËÒÚ˘ÌËı ˜Ë ̇‚¥Ú¸ Ù¥Á¥ÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ. íÓÏÛ-ÚÓ, ‚Â‰Û˜Ë ‰¥‡ÎÓ„, Ú‡Í ‚‡ÊÎË‚Ó ÓÁ¥ÁÌflÚË ÓÚÛ ¥ÌÒÚËÌÍÚË‚ÌÛ, ˜‡ÒÓÏ Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÛ ÌÂÔËflÁ̸ ‚¥‰ ÚËı ÌÂÔÓÓÁÛϥ̸, flÍ¥ ‚ËÌË͇˛Ú¸ ‚̇ÒÎ¥‰ÓÍ ÌÂÁ·¥„‡ÌÌfl ÓÒÓ·ËÒÚËı ˜Ë ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ëÔ‡‚ÊÌ¥ı ‡ÌÚËÒÂÏ¥Ú¥‚, flÍ ¥‚ÌÓ Ê ¥ ·ÂÁÓ„Îfl‰ÌËı ÔËıËθÌËÍ¥‚ π‚ª‚, — Ì·‡„‡ÚÓ. ťθ¯‡ Ê ˜‡ÒÚË̇ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ‡·Ó ·‡È‰Ûʇ ‰Ó π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl, ‡·Ó ‚¥‰˜Û‚‡π Ì‚Ô‚ÌÂÌ¥ÒÚ¸ ˘Ó‰Ó Ôӂ‰¥ÌÍË π‚ª‚ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Ò‚Óªı

27


встановлює символiку, визначає центри та взаємозв’язок цих центрiв з периферiєю, тип полiтичної системи, форми правлiння та органiзацiї, концепцiю влади та її вiдповiдальнiсть, рiзнi форми поведiнки в конфлiктних ситуацiях та у протистояннi владi, структуру i символiку рiзних манiфестацiй та рухiв протесту. Вплив цих факторiв на соцiальнi iнститути виявляється в дiяльностi основних елiтарних груп суспiльства та авторитетних i впливових особистостей, особливо в рiзних процесах соцiальної взаємодiї та контролю. Процеси контролю, як i тi, що їм протидiють, не обмежуються застосуванням сили у вузько полiтичному розумiннi, вони, i з цим погоджуються навiть гiпермарксисти, урухомлюються не тiльки класовими вiдносинами i визначаються не тiльки “засобами виробництва”. Вони, очевидно, урухомлюються основними коалiцiями елiтарних груп суспiльства, кожна з яких має власну вiзiю свiту i репрезентує рiзнi iнтереси. Вiдповiдно до тих онтологiчних уявлень та їхньої траснформацiї у фундаментальнi засади соцiального та полiтичного плану цi елiтарнi групи прагнуть рiзними способами встановити контроль за розподiлом основних ресурсiв суспiльства, формуючи основнi аспекти дiяльности суспiльних iнститутiв. У суспiльствi iснує декiлька таких елiтарних груп та впливових центрiв. Полiтична елiта найбiльш вiдчутно впливає на функцiонування влади. Іншi формують моделi культурної та соцiальної поведiнки i забезпечують єднiсть iнших груп суспiльства. Структура таких елiтарних груп тiсно пов’язана з основними культурними iнтенцiями суспiльства, або, iншими словами, з вiдмiнними онтологiчними вiзiями свiту. Методи контролю, що застосовуються такими коалiцiями, поєднують формування фундаментальної онтологiчної вiзiї з контролем за ключовими аспектами розподiлу ресурсiв та взаємодiєю прошаркiв суспiльства. Зусилля при цьому зосередженi на ре¶улюваннi доступу до основних суспiльних сфер (економiчної, полiтичної, культурної тощо), на розподiлi основних ресурсiв мiж цими сферами, на типах iнвестицiй та розмiщеннi ресурсiв у просторi та часi. Основною ланкою яка поєднує цi два аспекти — тобто створення фундаментальних

28

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

zkq

̇ˆ¥Ó̇θÌËı ˜Ë ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ëÔ‡‚ÊÌ¥ı ‡ÌÚËÒÂÏ¥Ú¥‚ Ì ÔÂÂÍÓ̇˛Ú¸ ÊӉ̥ ‡„ÛÏÂÌÚË. èËıËθÌËÍ‡Ï π‚ª‚ ‡„ÛÏÂÌÚË Ì ÔÓÚ¥·Ì¥. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÒÂÂ‰Ì¥È Î‡Ìˆ¥ Ú·‡ ‚Ï¥ÎÓ ‰Ó‚Ó‰ËÚË (¥ ·‡Ê‡ÌÓ Ì ÒÎÓ‚ÓÏ, ‡ ‰¥ÎÓÏ), ˘Ó ªª ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌfl ¥ ÛÔÂ‰ÊÂÌ¥ÒÚ¸ Ì χ˛Ú¸ Ô¥‰ÒÚ‡‚. ì Í‡È̸ÓÏÛ ‡Á¥, χ˛Ú¸ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌ¥, ‡ Ì ÛÌ¥‚Â҇θ̥ Ô¥‰ÒÚ‡‚Ë. è‡ÍÚ˘ÌÓ Ú‡ÍËÈ Ò‡ÏËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î ÒËÏÔ‡Ú¥È Ú‡ ‡ÌÚËÔ‡Ú¥È ‰Ó ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ı‡‡ÍÚÂÌËÈ ¥ ‰Îfl π‚ª‚, Á ÚÓ˛ ¥ÁÌËˆÂ˛, flÍÛ Ì‡Í·‰‡π ̇ ÔÒËıÓÎÓ„¥˛ ̇Ó‰Û ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓª ÏÂ̯ËÌË. ÑÓÔÓÍË Ì Á̇ȉÂÌÓ ·‡Î‡ÌÒ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, “ÌÂÔËÏËÂÌÌ¥” ÔÓÚ¥·Ì¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· “Ï’flÍ¥” Ì Á‡Ì‡‰ÚÓ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎËÒfl Á‡„‡Î¸ÌËÏË ¥ÌÚÂÂÒ‡ÏË, ¥ ̇‚Ô‡ÍË, “Ï’flÍ¥” ÔÓÚ¥·Ì¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ì ‰‡ÚË “ÌÂÔËÏËÂÌÌËÏ” Á‡‚‡ÎËÚË ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ ‚ ·¥Í ÒÎ¥ÔÓ„Ó ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ. ÄΠÒÔ‡‚ÊÌ¥ ÚË‚Í¥ ¥¯ÂÌÌfl ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á̇ȉÂÌ¥ Ì ڇÏ, ‰Â Á‡ ÓÒÌÓ‚Û ·ÂÂÚ¸Òfl ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Â ÒÂ‰Ìπ ‡ËÙÏÂÚ˘ÌÂ Ï¥Ê ‚ÔÎË‚‡ÏË “Ï’flÍËı” ¥ “ÌÂÔËÏËÂÌÌËı”, ‡ Ú‡Ï, ‰Â Ô‡ÚÌÂË Á·Ë‡˛Ú¸Òfl ‰Îfl ÒÔÓÍ¥ÈÌÓ„Ó ¥ ‰¥ÎÓ‚Ó„Ó ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÛÒ¥ı Û˜‡ÒÌËÍ¥‚ — ̇‚¥Ú¸ ̇ÒڥθÍË Ò··ÍËı, ˘Ó ҸӄӉ̥ Ó·ÒÚÓflÚË Ò‡ÏËı Ò· ‚ÓÌË Ì ÏÓÊÛÚ¸. ÉÓ‚Ófl˜Ë ÔÓ Î˛‰Ò¸ÍËÈ Ù‡ÍÚÓ ‚

ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍËı ‚Á‡πÏË̇ı, Ì ÏÓÊ̇ Ó·¥ÈÚË Ó·Ë‰‚¥ ̇¯¥ ‰¥‡ÒÔÓË. ß ˆÂ Ì ‰Ë‚ÌÓ, ·Ó ÒÚÓÒÛÌÍË Ï¥Ê ÛÍ‡ªÌˆflÏË Ú‡ π‚ÂflÏË ‚ ÂÏ¥∂‡ˆ¥ª ÒÔ‡‚Îfl˛Ú¸ ̇ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈҸͥ ‚Á‡πÏËÌË ‚ ìÍ‡ªÌ¥ Á̇˜ÌËÈ ÂÁÓÌÛ˛˜ËÈ ‚ÔÎË‚. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÏË Ï‡πÏÓ ÔËÍ·‰Ë ‚Á‡πÏÌÓª ÒËÏÔ‡Ú¥ª ¥ Ú¥ÒÌÓª ÒÔ¥‚Ô‡ˆ¥. ñ ‚Â΢ÂÁÌËÈ Í‡Ô¥Ú‡Î ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ‚ Ó·Óı ̇¯Ëı ‰¥‡ÒÔÓ‡ı ‰¥˛Ú¸ ͇̇ÎË ‚ÓÓÊ̘¥, ̇ flÍ¥ ÏÂÌ¥ flÍ‡Á ¥ ıÓÚ¥ÎÓÒfl · Á‚ÂÌÛÚË Ôˈ¥Î¸ÌÛ Û‚‡„Û. ü Ì ÚÓ͇ÚËÏÛÒ¸ ÒÚ‡Ëı ÌÂÔÓÓÁÛϥ̸, flÍ¥ Á‡ÍÓ¥ÌÂÌ¥ ‚ ‚ÓπÌÌ¥È ¥ÒÚÓ¥ª. LJÊÎË‚¥¯Â ‚¥‰Á̇˜ËÚË, ˘Ó ӷˉ‚‡ ͇̇ÎË ‚ÓÓÊ̘¥ — ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ¥ π‚ÂÈÒ¸ÍËÈ — Ú‚ÓflÚ¸ Ӊ̠Á‡ÏÍÌÛÚ ÍÓÎÓ. ß ıÓ˜ ÍÓÊ̇ ÒÚÓÓ̇ ÏÓÊ ‚‚‡Ê‡ÚË, ˘Ó ‚ÓÌÓ ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl Á ªª ÒÛÔÂÌË͇, ̇ÒÔ‡‚‰¥ Ê ÍÓÎÓ Ì χπ Ì¥ ÔÓ˜‡ÚÍÛ, Ì¥ ͥ̈fl. ß ‚ÒÂ Ê fl ‰Ó‚¥Î¸ÌÓ ÓÁ¥‚Û ÈÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡ÚË ÈÓ„Ó Á‡ÏÍÌÛÚ¥ÒÚ¸. ç‡ ÂÏ¥∂‡ˆ¥˛ Á ìÍ‡ªÌË π‚ª‚ ¯ÚÓ‚ı‡ÎË ¥ ¯ÚÓ‚ı‡˛Ú¸ ¥ÁÌ¥ Ô˘ËÌË — ̇ˆ¥Ó̇θ̥ (Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ — ÔÓÚfl„ ‰Ó ë‚flÚÓª ÁÂÏÎ¥, Á ¥Ì¯Ó„Ó — ‡͈¥fl ̇ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ), ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥, Ú‚Ó˜¥ (Ô‡„ÌÂÌÌfl Ò‡ÏÓ‡ΥÁÛ‚‡ÚËÒfl). ëÂ‰ ÛÒ¥ı ªı, ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ Á ìÍ‡ªÌË, π Ô‚̇ ˜‡ÒÚË̇ Ú‡ÍËı, flÍ¥ Ú‡‚ÏÓ‚‡Ì¥ Ò‚ÓªÏ ÊËÚÚflÏ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ¥ Ì ‚¥flÚ¸ ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓπ‚ÂÈҸ͠ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ß ‰Â · ‚ÓÌË Ì ÓÔËÌËÎËÒfl


настанов та логiчних засад суспiльства i ре¶уляцiю розподiлу ресурсiв, — є створення та ре¶ламентацiя потоку рiзних типiв iнформацiї, зокрема iнформацiї, життєво важливої для продовження суспiльного життя та збереження соцiального порядку. Отже, у бiльш загальних термiнах, структура таких елiтарних груп тiсно пов’язана, з одного боку, з фундаментальними типами культурної орiєнтацiї суспiльства, а з iншого боку, у зв’язку з типами культурної орiєнтацiї та їхньою трансформацiєю у фундаментальнi засади суспiльного устрою елiтарнi групи прагнуть застосовувати рiзнi методи контролю за розподiлом основних ресурсiв суспiльства. Водночас введення в обiг, або “iнституцiалiзацiя” цих логiчних засад разом iз здiйсненням суспiльного подiлу працi спричиняє до виникнення рухiв протесту. Будь-якi суспiльнi формацiї, системи чи типи соцiальної взаємодiї, чи то макро-, чи то мiкросоцiологiчнi, не достатньо стабiльнi. Самi процеси контролю, як символiчного, так i органiзацiйного плану, також ¶енерують тенденцiї протесту, конфлiкту та змiн. Оскiльки в кожному соцiальному устрої завжди є хтось незадоволений, незгiдний, хто не вважає розподiл влади та цiнностей справедливим, жоден iнститут не можна вважати повнiстю “гомогенним”, позаяк його нiколи повнiстю чи однаковою мiрою не приймаєть тi, з кого вiн безпосередньо твориться. Навiть якщо протягом доволi довгого часу переважна бiльшiсть членiв даного суспiльства якоюсь мiрою ототожнює себе з фундаментальними засадами цього суспiльства i готова надавати йому ресурси, яких це суспiльство потребує, iншi тенденцiї, якi розвиваються у зв’язку з процесами, що ми їх аналiзували вище, можуть спричинитись до змiни первинного ставлення будь-якої групи до фундаментальних засад системи. Отже, iснує ймовiрнiсть того, що в межах суспiльства сформується “антисистема”. Хоча антисистеми часто залишаються прихованими, латентними протягом тривалих вiдрiзкiв часу, за сприятливих обставин у них можуть утворитись важливi центри, в яких, вiдтак, можуть витворитись умови, що спричинять змiну системи. Існування таких потенцiйних антисистем доказують рiзноманiтнi рухи протесту та єретичнi рухи, якi очолюють представники елiти “другого ешелону”. Такi латентнi антисистеми урухомлюються i трансформуються рiзними процесами,

wkq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí å àê éëãÄÇ åÄê àçéÇàó

— ‚ ßÁ‡ªÎ¥ ˜Ë ‚ ÄÏÂˈ¥, — ‚ÓÌË ˜‡ÒÓÏ ÒÚ‡˛Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌËÏ ‡ÌÚËÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÎÓ·¥, ‚̇ÒÎ¥‰ÓÍ ˜Ó„Ó ÌÂÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸ ‚ÔÎË‚‡ÚË Ì‡ Ï¥Ê̇Ó‰ÌÛ ÒÙÂÛ. ìÍ‡ªÌҸ͇ ‰¥‡ÒÔÓ‡ „ÓÒÚÓ ‡„Ûπ ̇ ‰ËÒÍ‰ËÚ‡ˆ¥˛ ìÍ‡ªÌË, ¥ÌÙÓÏÛπ ÔÓ ˆÂ Ò‚Óªı Ó‰ÌÓ‰Ûψ¥‚ ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ‡ Ú¥ Á‰Ó·Û‚‡˛Ú¸ ÌÓ‚¥ ‡„ÛÏÂÌÚË ‰Îfl ÔÓ‰‡Î¸¯Óª ‡ÌÚËπ‚ÂÈÒ¸ÍÓª ‡∂¥Ú‡ˆ¥ª. èÓÚ ÍÓÊÌ ÒÎÓ‚Ó Ú‡ÍÓª ‡∂¥Ú‡ˆ¥ª ÚÛÚ Ê ÔÂ‰‡πÚ¸Òfl ̇ Á‡ı¥‰, ‰Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Á„‡‰‡ÌËÏ π‚ÂÈÒ¸ÍËÏ ÎÓ·¥ ‰Îfl ‡∂¥Ú‡ˆ¥ª ÔÓÚË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. í‡Í ‚Íβ˜‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡ Ò‡ÏÓÔ¥‰ÊË‚ÎÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ, fl͇ ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ÛÈÌÛπ ̇¯¥ ÁÛÒËÎÎfl ‚ ìÍ‡ªÌ¥. éÒ¸ ˜ÓÏÛ Ú‡Í ‚‡ÊÎË‚Ó ÁÛÔËÌËÚË ˆÂÈ ÔÓˆÂÒ. èÓÚfl„ÓÏ ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ Ó·Ë‰‚¥ ‰¥‡ÒÔÓË ·‡˜ËÎË ÒÂÌÒ Ò‚Ó„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl Û ÚÓÏÛ, ˘Ó· ¯ÎflıÓÏ ‚¥‰ÍËÚÓª ÍÓÌÙÓÌÚ‡ˆ¥ª ÒÚ‡ÚË Ì‡ Á‡ıËÒÚ Ò‚Óªı ·‡Ú¥‚ ‚ ìÍ‡ªÌ¥. í‡Í‡ ÏÓ‰Âθ Á‡ıËÒÚÛ ÎÓ„¥˜Ì‡, ‡Î Ì ‰‡ÎÂÍÓ„Îfl‰Ì‡. Ç ÂÁÛθڇڥ ÌÂÔËÏËÂÌÌ¥ ÒÂ‰ ̇¯Ëı ‰¥‡ÒÔÓ ÒÚ‡ÎË ÓÔÓÓ˛ ‰Îfl ÌÂÔËÏËÂÌÌËı ‚ ìÍ‡ªÌ¥. Ⴂ‡ÈÌÓ, ÔÓfl‰ ¥Á ˆËÏË ÚẨÂ̈¥flÏË ¥ÒÌÛ‚‡ÎË ÔflÏÓ ÔÓÚËÎÂÊÌ¥. ß ÒÂ‰ π‚ª‚, ¥ ÒÂ‰ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ‰¥‡ÒÔÓË Á̇ıÓ‰ËÎËÒfl β‰Ë, flÍ¥ Ô‡ˆ˛‚‡ÎË Ì‡ ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ë¸Ó„Ӊ̥ ÔÓ·ÎÂχ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· ÔÂÂÚ‚ÓËÚË ˆ˛ ‰Û„Û ÚẨÂ̈¥˛ Û

‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Û. èÓÚfl„ÓÏ ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓπ‚ÂÈҸͥ ‚Á‡πÏËÌË ·ÛÎË Á‡„‡‰ÍÓ˛ ¥ÒÚÓ¥ª. ë¸Ó„Ӊ̥ ˘Ó‡Á ·¥Î¸¯Â ÒÚ‡π ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ‚ÓÌË Ì π Á‡„‡‰ÍÓ˛ ‚Á‡„‡Î¥, ‡ π Î˯ ҂¥‰˜ÂÌÌflÏ ÌÂÓÁÛÏ¥ÌÌfl Ӊ̠ӉÌÓ„Ó ¥ Ì·‡Ê‡ÌÌfl ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ¥ÌÚÂÂÒË Ó·Óı ÒÚÓ¥Ì.

29


пов’язаними зi встановленням чи вiдтворенням рiзних ситуацiй соцiальної iнтеракцiї (взаємодiї окремих соцiальних груп - пер.) взагалi i суспiльного порядку зокрема. Найголовнiшими з цих процесiв є: 1) змiни вiдносного розподiлу влади та претензiй рiзних категорiй i груп; 2) активiзацiя молодого поколiння потенцiйних бунтiвникiв та суперечливих течiй, характерних для будь-якого процесу формування суспiльства (зокрема в середовищi тих, хто належить до вищого класу та до елiтарних груп); 3) деякi соцiоморфологiчнi чи соцiодемографiчнi процеси, якi змiнюють демографiчний баланс мiж рiзними групами суспiльства; 4) поєднання цих обставин та їхня взаємодiя з соцiальним та iнтерсоцiальним оточенням, таким як переселення народiв чи завоювання. Кристалiзацiя потенцiї змiн переважно вiдбувається завдяки дiяльностi елiтарних груп „другого ешелону”, якi прагнуть мобiлiзувати усi можливi групи та ресурси для того, щоб змiнити суспiльний устрiй, сформований коалiцiєю груп правлячої елiти. Незважаючи на те, що можливостi конфлiктiв та змiн властивi будь-яким людським спiльнотам, їхнi конкретнi обставини — iнтенсивнiсть та спрямування змiн — надзвичайно рiзнi, залежно вiд типу суспiльства та цивiлiзацiї. Інтерпретацiї залежать вiд специфiчної розстановки щойно проаналiзованих сил — онтологiчних вiзiй, типiв елiтарних груп, типiв суспiльного подiлу працi та полiтико-екологiчної ситуацiї. Це розташування сил визначає форму, якої набудуть соцiальнi рухи, повстання та єресi, що виникають в тих чи iнших спiльнотах, зрештою, як i трансформацiя цих рухiв у процес творення iнституцiй. Вони визначають напрямок змiн, їх ступiнь та результат.

hkq Цивiлiзацiя “осьової епохи” (“Axenzeit”)

Усi цi мiркування видаються доволi абстрактними, а тому я звернусь до конкретних прикладiв i до конкретного аналiзу, беручи за вихiдну точку мiсце гебрейської цивiлiзацiї серед так званих цивiлiзацiй “осьової епохи”. òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí

åéâëÖâ îßòÅÖâç

30

...˘Â ÚÂÔÎÓ„Ó ÇÂÎËÍÓ‰Ìfl ÔÓ‡. Ç¥Ì ‚ËÁË‡‚ ªª Á-ÔÓÁ‡ âÓ‰‡ÌÛ, Û·Ë‚‡ÌÛ, Ì‚·ËÚÛ, ÌÂÁˉ‡ÌÌÛ, ˘Ó Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl âÓÏÛ Á-ÔÓÁ‡ ÑÌ¥Ô‡, Á‡ ÔÓÎË‚ÌflÏË ÁÂÏβ ‚ËÁË‡, Á‡ÍΘ‡ÌÛ, ÁÂÎÂÌÛ, ÔÓʇ‰‡ÌÛ: «ü È‰Û ‰Ó Ú·Â, ü ÚÓ·¥ ÔÓÒÚ‡ÌÛ ÚÓ͇ÌÌflÏ „ÓÎÛ·ËÌÓ„Ó ÔÂ‡».

ß Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl Û ÚÂÏfl‚¥ ÒÚÓÎ¥Ú¸ âÓ„Ó ÒθÓÁ‡, ÌÂÁ‡Èχ̇ È ÌÂÚÎ¥Ì̇. ß Û ‰ÓÎÓÌ¥ ÔÎÓÏÂÌ¥π ‚¥Ú¸, ̇‰ ·ÂÁÏ¥ÓÏ ÍË‚‡‚ËÚ¸Òfl ͇ÎË̇, ÓˆÂ Ê ·Ó Ç¥Ì: ÛÔ‡‚¯Ë ̇ ÍÓΥ̇, ÍÓÎÓ ÑÌ¥Ô‡ ̇‚ÍÓÎ¥¯ÍË ÒÚÓªÚ¸.


Цей термiн увiв Карл Ясперс для визначення великих цивiлiзацiй, що виникли у першому тисячолiттi до н. е.: китайської в пiзнiй, доiмперський i раннiй iмперський перiоди, буддистської, iндуської i значно пiзнiше, вже пiсля власне „осьової епохи”, iсламської цивiлiзацiй. Визначальною характеристикою цих цивiлiзацiй було встановлення фундаментальних концепцiй конфлiкту — невирiшного протирiччя мiж трансцендентним та свiтським устроями. Концепцiя фундаментального протирiччя мiж трансцендентним та свiтським спочатку виробилась в малих групах „iнтелектуалiв”. Врештi-решт цi концепцiї були прийнятi у всiх цивiлiзацiях „осьової епохи”, вони стали домiнувати i серед правлячої елiти, i серед другорядних елiтарних груп, у результатi чого трансформувалась природа полiтичної елiти, а iнтелектуали перетворились на вiдносно незалежних партнерiв центральної коалiцiї. Таким чином, рiзнi групи iнтелектуалiв трансформувались у групи значно структурованiшi, що набули форми iнститутiв, часто клерикальних, як, наприклад, гебрейськi пророки i священнослужителi, грецькi фiлософи, „грамотнi” — у Китаї, брахмани — в iндусiв, „сан¶а” — у буддистiв чи „улема” — у мусульман. Прийняття концепцiї фундаментального конфлiкту, невирiшної суперечности мiж трансцендентним та свiтським устроями i спроби здолати цю прiрву перенесенням деяких складових трансцендентного свiтосприйняття на свiтський устрiй у цих цивiлiзацiях привело до спокуси узгодити земне iснування iз трансцендентною вiзiєю свiту та принципами вищого метафiзичного чи етичного плану. Свiтський устрiй сприймався (точнiше, вiдчувався) як недовершений, а часто — як помилковий, такий, що потребує бодай часткового перевлаштування вiдповiдно до уяви про те, як трансцендентну вiзiю можна втiлити у земному буттi. Найважливiшим наслiдком цього онтологiчного бачення стала спроба створити цивiлiзацiю з певною структурою i певними концепцiями вiдповiдальности володарiв. Деякi спiльноти та iнститути були визначенi як найбiльш вiдповiднi для вирiшення суперечностей мiж трансцендентним та свiтським. Внаслiдок цього було створено новi типи спiльнот, якi почасти видавалися природними та „первiсними” — такi як племена, групи, об’єднання за

dkq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí

íàëüóéãßíçü çÖëìåßëçßëíú

âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

íÖ, ôé áÄïßÑçÄ ñàÇßãßáÄñßü åÄ∏ äéêßççü ì ÑÇßâçßâ ÑìïéÇçßâ ëèÄÑôàçß — Ç ÉêÖñúäéåì êéáìåß , ãéÉéëß, íÄ ÉÖÅêÖâëúäéåì åéçéíÖ∫áåß, íéêß — îÄäí çÖáÄèÖêÖóçàâ. çÖ ÇÄêíé áÄÅìÇÄíà , èêéíÖ , ß êàåãüç : Çéçà áéëíÄÇàãà çÄå èêÄÇéÇì íÄ ëíêìäíìêçì éëçéÇì, çÄ üäßâ áÅìÑéÇÄçÄ ëìóÄëçÄ ÑÖêÜÄÇÄ. éÑçÄä, áÅÖêßÉÄûóà áÄ ëéÅéû åéçéèéãßû Ç èéãßíàñß, Çéçà, üä ëäÄáÄÇ ì ëÇé∫ï áçÄåÖçàíàï ÇßêòÄï ÇÖê¢ßãßâ, ÇãÄÑì çÄÑ èéåàëãÄåà ìëíìèàãà ßçòàå. êàåëúäàâ èéÖí çÄëÄåèÖêÖÑ åÄÇ çÄ ìÇÄáß ÉêÖäßÇ. ëèÄÑôàçÄ ∫ïçü èêàâòãÄ Ç Ö Çêéèì Ç äéåèãÖäëß á ïêàëíàüçëíÇéå ß åà éíêàåÄãà ∫∫ ÇÜÖ áÅÄÉÄóÖçéû ÉÖÅêÖâëúäéû êÖãßÉß∏û íÄ Öíàäéû. í Ääàå óàçéå, ÅìÑìóà, Ñé èÖÇçé∫ åßêà ëèÄÑäé∏åñüåà áÄÉàÅãé∫ êàåëúäé∫ ßåèÖêß∫, åà, ÇéÑçéóÄë ∏ ß èÖêÖ∏åçàäÄåà ÉêÖäßÇ íÄ ÉÖÅêÖ∫Ç.

ó à åéÜçÄ êéáÉãüÑÄíà ñû èÖêÖ∏åçßëíú ëàçíÖíàóçé, íéÅíé ñßãßëçé? ÅÄÉÄíé ïíé ÇÇÄÜÄÇ ß èêéÑéÇÜì∏ ÇÇÄÜÄíà, ôé åéÜçÄ. ì èÖÇçàï äéãÄï îÄçíÄëíàóçÄ ßÑÖü ëíÄãÄ ñü ÅÖáëìåçßÇçéû ßëíàçéû. ∫∫ éëçéÇçàâ Äèéãé¢Öí — çßåÖñúäàâ èêéîÖëéê âéÉÄç ¢ìëíÄÇ ÑêéâáÖç, ôé çÄêéÑàÇëü ì 1808 êéñß Ç ëßå’∫ èéåÖêÄçëúäéÉé èÄëíéêÄ. Çßç ÇèÖêòÖ ëíÄÇ ëÖêâéáçé êéáÉãüÑÄíà áÄïßÑçì ñàÇßãßáÄñßû üä êÖáìãúíÄí ëàçíÖáà Öããßçßáåì íÄ ûÑÄ∫áåì. Ñ ãü çúéÉé, èéëãßÑéÇçàäÄ ÉÖ¢Öãü, ÉêÖñßü — ñÖ “íÖáÄ”, Ä ëïßÑ — “ÄçíàíÖáÄ” ß ∫ïç∏ áßíäçÖççü íÄ ÇáÄ∏åéÑßü èéÇàççß Åìãà ëèêàóàçàíà çÄêéÑÜÖççü çéÇé∫ ëèßãúçéíà ÑìïéÇçé ìçßîßäéÇÄçàï çÄñßâ íÄ äìãúíìê. ë àçíÖáÄ , ôé ëíÄãÄ çÄëãßÑäéå ñß∏∫ “áìëíêßóß” ∏ — çÖáÄãÖÜçé ÇßÑ ÅìÑú-üäàï èéãßíàóçàï äéç ' ûçäíìê — ëàçíÖáéû ÉêÖñúäé∫

îßãéëéîß∫ íÄ ÉÖÅêÖâëúäéÉé åßëßüçßáåì. ñü ëàçíÖáÄ ÇßÑÅìÇÄ∏íúëü ì Öããßçëúäéåì ëÇßíß, ÇàíÇéêÖçéåì áÄÇéûÇÄççüåà ÄãÖäëÄçÑêÄ ÇÖãàäéÉé. áÄëãìÉÄ ÑêéâáÖçÄ çÖ íßãúäà ì íÖêåßçì áÄèêéÇÄÑÜÖççß “ Öããßçßëíàóçàâ ” — Çßç ÇßÑíÇéêàÇ èÖêßéÑ ß ÇßÑ ÄãÖäëÄçÑêÄ Ñé ÄÇÉìëíÄ, ôé éïéèãû∏ éëíÄççß íêà ëíéãßííü Ñéïêàëíàüçëúäé∫ Öêà . Ñ ãü áÄïßÑçé∫ ßëíéêßéÉêÄîß∫ XIX ëíéãßííü ÇàèêÄÇà ÄãÖäëÄçÑêÄ Åìãà, Ç äêÄôéåì ÇàèÄÑäì ÖèßãéÉéå Ñé ëãÄÇçàï óÄëßÇ äãÄëàóçé∫ ÉêÖñß∫. Ñãü ÑêéâáÖçÄ Çéçà èéáçÄóÄûíú èéóÄíéä çéÇé∫ Öêà, çÖ åÖçò óìÑéÇé∫, ÄãÖ ñßãäéå ßçÄäòé∫ : Öêà Ç Öãàäé∫ áìëíêßóß, ÇÜÖ çÖ èêéëíé Öããßçëúäé∫, Ä Öããßçßëíàóçé∫ , Åé Ü áÖêçÄ ÉêÖñúäé∫ äìãúíìêà, äàçìíß ì ÇëÖ ôÖ êéÑûóàâ ¢êìçí ë ïéÑì áÑÄíçß Åìãà èêéêéëíà èÄêéëíäÄåà çéÇéÉé ëÇßíì. “ëÄåÖ Ç ñÖâ

31


територiальним принципом чи кровною спорiдненiстю. Важливим нововведенням у цьому контекстi стало формування „культурних” або „релiгiйних” спiльнот — християнських, конфуцiанських, iсламських, якi вiдрiзнялися вiд спiльнот, заснованих на етичних чи полiтичних засадах. У таких спiльнотах виробилося — в рiзних цивiлiзацiях по-рiзному — тверде переконання у своїй винятковостi та усвiдомлення вiдмiнностi мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм, соцiальним та культурним просторами. Ця тенденцiя спричиняла спроби надати деяким культурним, полiтичним та етнiчним спiльнотам iєрархiчний характер, так, що сам процес побудови такого ладу переважно виявлявся у фокусi релiгiйного, iдеологiчного та полiтичного конфлiкту. Полiтичний лад як центральний елемент свiтського устрою переважно трактувався як нижчий порiвняно iз трансцендентним i тому пiдлягав перевлаштуванню вiдповiдно до принципiв останнього. Вiдповiдальнiсть за введення цього полiтичного перевлаштування лягала на правителiв. Вiдповiдно можна було притягнути правителя до вiдповiдальности iменем якогось вищого порядку, пiд яким правителi ходили. Водночас природа влади також змiнилась. Бог-цар, втiлення космiчного та земного порядку, зник натомiсть з’явився земний правитель, хоча й вiдповiдальний, у приципi, перед якоюсь вищою силою. Так виникла концепцiя, згiдно з якою правителi та громада є пiдзвiтними вищiй владi — Боговi, Божественному закону. Перший i найбiльш драматичний вияв цiєї концепцiї бачимо в давньому Ізраїлi, у священичих та профетичних творах. Інша концепцiя вiдповiдальности — вiдповiдальности общини та її законiв — виникла у давнiй Грецiї. По сутi, ця концепцiя виникла у всiх давнiх цивiлiзацiях. Паралельно з концепцiєю вiдповiдальности виникали автономнi сфери закону та правовi концепцiї, вiдмiннi вiд ранiше прийнятих звичаїв. Трансформувались також концепцiї особистости. Мiжособистiснi чесноти, такi як солiдарнiсть та взаємодопомога, були вичлененi зi своїх звичних структур i скомбiнованi так, що набули функцiї вирiшення суперечностей мiж трансцендентним та свiтським устроєм. Це спричинило до виникнення нових мiжособистiсних конфлiктiв i завдяки вiдповiднiй трансформацiї особистости конфлiкт мiж трансцендентним та

32

gkq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

óÄë — èàòÖ ÑêéâáÖç — èéóàçÄ∏íúëü ÇàêßòÄãúçàâ Ääí éëíÄççßâ, Äçíàóçéëíà, Ç üäéåì ëèêÄÇÑÜì∏íúëü ∫∫ èêàáçÄóÖççü, áÄÇÖêòì∏íúëü òãüï, ÇàèéÇçû∏íúëü èéÇçéíÄ óÄëì ß Å éÉ üÇãü∏íúëü Ç èéÑéÅß óéãéÇßóßâ. éíÜÖ, çÄ Ñìåäì èêéîÖëéêÄ á èéåÖêÄçß∫, ßëíéêßü êéáÇàÇÄ∏íúëü áÄ êÄñßéçÄãúçéû ëïÖåéû, áÉßÑçé á üäéû èêéíàêßóóü, áãàÇÄûóàëú, ÇàíÇéêûûíú çéÇß Çàôß ëìíçéëíß. èêàáçÄóÖççüå Åìãé ÇàçàäçÖççü Äçíàóçéëíß ïêàëíàüçëíÇÄ, ëàçíÖáÄ Öããßçßáåì íÄ ûÑÄ∫áåì. ñü ëàçäêÖíàóçÄ äéçñÖèñßü ÇèãàçìãÄ çÄ ëìóÄëçì ëàãúçé ßëíéêßéÉêÄîßû. çÖáÇÄÜÄûóà çÄ íÖ, ôé áÄ éëíÄççß ëéêéä êéäßÇ ñû äéçñÖèñßû ëàãúçé äêàíàäìÇÄãà, ëÖêÖÑ ßëíéêàäßÇ ÇßÑ óÄëì á’üÇãüûíúëü ∫∫ óÄë èêàïàãúçàäà : ïíéëú áÄãàòÄ∏íúëü èêàïàãúçàäéå áÄ áÇàóäéû óà óÖêÖá ÅêÄä ßçîéêåÄñß∫, Ä ïíéëú, ß íÄäàï ∏ ÑéÇéãß çÖÅÄÉÄíé — áÄ èÖêÖäéçÄççüå. áçÄóçÄ óÄëíàçÄ éëíÄççßï — üä ñÖ çÖ ÑàÇçé — üÇçß ÄÅé íÄ∏åçß èéëãßÑéÇçàäà åÄêäëàëíëúäé∫ Ñéäíêàçà. Ñãü çàï ßÑÖü áãàííü ∏ éëçéÇéû. óà Ü çÖ ÑàÇçé, ôé ∫∫ ÄèéãéÉÖí Ñ êéâáÖç — íÄä ëÄåé

èéëãßÑéÇçàä ÉÖ¢Öãü, üä ß åÄêäë, ß óÖêÖá ÑìïéÇçé ëèéêßÑçÖçàâ á éëíÄççßå, Ä á ßçòéÉé Åéäì — ÇãÄëçÖ ì ñúéåì ß Çëü ßêéçßü — ßÑÖ∫ ÑêéâáÖçÄ óàçéå ÑéèéÇçûûíúëü ÑàÇçàå ÇàòìäÄçàåà “ûÑÖé-ïêàëíàüçëúäàåà” äéçñÖèñßüåà ñàÇßãßáÄñß∫, ôé èêÖíÖçÑìûíú çÄ íêÄäíìÇÄççü áÄïßÑçé∫ äìãúíìêà, üä ëàçíÖáà íéêà íÄ ãé¢éëÄ. ïêàëíàüçßáéÇÄçéÉé áÄñßäÄÇãÖççü, ôé âéÉé ÇàäãàäÄûíú çàçß íÄäß èàíÄççü — ÇàïéÑàíú èéáÄ êÄåäà óàëíé ÄäÄÑÖåßóçàï. éëäßãúäà Ç ñàï áÄåßíäÄï ü ïéíßÇ Åà éáçÄâéåàíà ÇÄë á ÑÖüäàåà äéçñÖèñßüåà íÄäé∫ ëàçíÖáà, íé èêéèéçìû çÄèÖêÖÑ êéáÉãüçìíà ÉêÖñúäì “íÖáì”, ôéÅ ÇßÑíÄä èêéíàëíÄÇàíà ∫â ÉÖÅêÖâëúäì ÄçíàíÖáì. áêéáìåßãé, ôé ü çÖ ÑÄå ÇßÑèéÇßÑß çÄ Çëß èàíÄççü, üäß åéÜìíú á’üÇàíàëü ÇßÑ íÄäéÉé èêéíàëíÄÇãÖççü , éÑçÄä åà , èêàçÄâåçß, áåéÜÖåé èêéëãßÑäìÇÄíà, üä ñß èàíÄççü ÇàçàäÄûíú.

ÉÖ¢Öãü

1. ìèÖêÖÑÜÖçßëíú ÉêÖäßÇ. ÉêÖäà çßóéÉé çÖ áçÄûíú èêé ÉÖÅêÖ∫Ç ÄÜ Ñé ÇàèêÄÇ Ä ãÖäëÄçÑêÄ .

É êÖñúäß çÄâåÄçñß íÄ åÄçÑêßÇçàäà á’üÇãüûíúëü Ç èÖêëúäßâ ßåèÖêß∫ ì VI ëí. Ñé çÄòé∫ Öêà. Ç ÄÅì-ëàåÅÖãß áçÄâÑÖçé ÉêÖñúäß ÉêÄîßíß , çÄâëíÄêßòß á üäàï ÑÄíìûíúëü 592 êéäéå — ∫ïçßâ ÄÇíéê, èßÑ óÄë ëÇé∫ï åÄçÑêßÇ ñßãäéå åßÉ á ÉÖÅêÖâëúäàåà áìëíêßóÄíàëú ÖãÖîÄçíàçà, ôé äéãéçßëíÄåà éïéêéçüãà ñÖâ èêàäéêÑéççàâ èéëí çÄ èßÇÑçß ∏Éàèíì ôÖ á óÄëßÇ áÄçÖèÄÑì èÖêòéÉé ïêÄåì, äéãà çÖ á óÄëßÇ êÖîéêå ñÄêü â éëß∫ . è êé íÄäß áìëíêßóß çÄå , éÑçÄä, çßóéÉé çÖ ÇßÑéåé. åßâ èéäßâçàâ èêàüíÖãú ÖãßÄë ÅßäÖêåÄç ÇàÑìåÄÇ ßçòì áìëíêßó: åßÜ îßãéëéîéå èßíÄÉéêéå íÄ èêéêéäéå ∏ïÖáäß∏ãÖå ì ÇÄÇàãéçß. èßÑ óÄë ÅÖëßÑà éÑàç á çàï ÉéÇéêàíú èêé ÉéåÖêÄ, ßçòàâ — èêé åéâëÖü: ñÖ ÅìÇ ÑßÄãéÉ Éãìïàï, Ñé íéÉé Ü Çßç ÇàÑìåÄçàâ, èéáÄüä ∏ïÖáäß∏ãú ìåÖê áÄ èßÇëíéãßííü Ñé çÄêéÑÜÖççü èßíÄÉéêÄ. èêéíÖ çÄò èéäßâçàâ íéÇÄêàò á ÇãÄëíàÇéû âéåì ëïàãúçßëíû Ñé èÄêÄÑéäëßÇ èêéëíé åßêäìÇÄÇ á èêàÇéÑì äéãàëú èéèìãüêçé∫ Ç ÖããßçßáéÇÄçàï ÉÖÅêÖ∫Ç íÖåà: ìÜÖ Ç II ëíéãßííß Ñé çéÇé∫ Öêà ûÑÖé-ÄãÖäëÄçÑêßâëúäàâ îßãéëéî ÄêßëíéÅìã áÄèÖÇçüÇ, Åìñßå èãÄíéç ß


свiтським мiг бути подоланий, а спасiння — довершене. Це мiцно переплiталось iз розвитком концепцiї особистости як незалежної цiлiсности, що часто суперечило полiтичному устроєвi. Ця спiльна тенденцiя перевлаштування свiту, з усiма її символiко-iдеологiчними та iнституцiйними засобами, була властива для цивiлiзацiї постосьової епохи. Проте у своєму конкретному виглядi ця тенденцiя виявлялась, звичайно, в найрiзноманiтнiших формах. Виникло багато цивiлiзацiй — рiзних i взаємозаперечних — кожна з яких намагалася перевлаштувати свiт вiдповiдно до власних фундаментальних засад i прагнула або поглинути iншi цивiлiзацiї, або свiдомо вiдмежуватися вiд них. Аналiз цих вiдмiнностей i спроба пояснити їх виходить поза рамки завдання цiєї статтi. Натомiсть тут варто зазначити два типи соцiальних умов, що можуть дати нам ключ до розумiння рiзних типiв творення соцiальних iнститутiв. Перший стосується варiацiй культурних орiєнтацiй та онтологiчних поглядiв на значення вiдповiдних iнституцiй. Інша сукупнiсть умов стосується рiзних сфер суспiльного життя, в яких би могли реалiзуватися тенденцiї творення цих iнституцiй. У першому випадку серед рiзних онтологiчних вiзiй принциповою є сама дефiнiцiя конфлiкту мiж трансцендентним i свiтським та способiв залагодження цього конфлiкту. Існує вiдмiннiсть мiж ситуацiєю, коли конфлiкт виражається у свiтських поняттях (як у конфуцiанствi i класичнiй китайськiй системi вiрувань чи, в дещо iншiй формi, у грецькому та римському свiтах), i тiєю ситуацiєю, коли цей конфлiкт виражається в термiнах релiгiйного ı· æ — зiяння ( як у великих монотеїстичних релiгiях, а також у буддизмi та iндуїзмi). Друга вiдмiннiсть прослiдковується мiж монотеїстичними релiгiями, де Бог є понад всесвiтом i керує ним, та системами типу iндуїзму i буддизму, де трансцендентне та космiчне виражається в неозначених, майже метафiзичних термiнах i перебуває у станi постiйного екзистенцiального конфлiкту зi свiтською системою. Інша суттєва вiдмiннiсть стосується сфери, в якiй вiдбувається залагодження трансцендентного конфлiкту — сфери „спасiння” у формулюваннi Макса Вебера, чи, вживаючи бiльш загальнi термiни, сфери втiлення онтологiчної вiзiї свiту, де виразно пiдкреслюється конфлiкт мiж

bkq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

è ßíÄÉéê óàíÄãà ÉêÖñúäàâ èÖêÖäãÄÑ íéêà, áêéÅãÖçàâ ôÖ èÖêÖÑ ëÖèíìÄ¢ßçíéû ß ÇÇÄÜÄÇ, ôé Çëß ∫ïçß

îßãéëéîëúäß èÖêÖäéçÄççü çÄÇßüçß ÉÖÅêÖâëúäàå áÄäéçéå. ç ÄëèêÄÇÑß Ü — ß íìí åà èéÑßãü∏åé Ñìåäì ÑêéâáÖçÄ — ÉêÖäà áÄèßáçÄãàëü á ÉÖÅêÖüåà áÄÇÑüäà ÇàèêÄÇÄå ÄãÖäëÄçÑêÄ. ñÖ ÇßÑäêàííü áêéÑàãé ì ëÇßÑéåéëíß ÉêÖäßÇ éÅêÄá ÉÖÅêÖü, èêé üäàâ ü ëäÄÜì ÑÖôé áÉéÑéå. á ÄêÄá Ñéñßãúçé áÄáçÄóàíà , ôé Ñãü ÉêÖäßÇ ÉÖÅêÖ∫ Åìãà ãàòÖ éÑçàå îêÄ¢åÖçíéå íß∏∫ ÅÄêÇàëíé∫ åéáÄ∫äà çÄêéÑßÇ, èêé üäì Çéçà ÇÜÖ åÄãà èÖÇçì ìüÇì ß üäÄ èéëíÄãÄ èÖêÖÑ çàåà èßëãü áÇàíüÜçàï ÇàèêÄÇ åÄäÖÑéçñü. áÇßÑëà ÇàÉãüÑÄ∏, ôé ÉéÇéêüóà èêé éÅêÄá ÉÖÅêÖü Ç ìüÇß ÉêÖäßÇ, çÖéÅïßÑçé çÄëÄåèÖêÖÑ á ’üëìÇÄíà , ôé ñÖâ éÅêÄá ÇßÑéÅêÄÜÄ∏ ëíÄÇãÖççü ÉêÖäßÇ Ñé èßÑäéêÖçéÉé ëïéÑì Ç ñßãéåì. ñÖ ëíÄÇãÖççü ÇàáçÄóÄãéëü, çÄëÄåèÖêÖÑ , ÑÇéåÄ îÄäíéêÄåà , ôé éÑàç éÑçéÉé — ÑéèéÇçûûíú áÄñßäÄÇãÖçßëíû íÄ áçÖÇÄÉéû. ë ãéÇé “áÄñßäÄÇãÖçßëíú” íìí ëãßÑ êéáìåßíà Ç âéÉé éëçéÇçéåì, åÄíÖêßÄãúçéåì

áçÄóÖççß : åéÇÄ âÑÖ èêé Çàáàëä íÄ ÖäëèãìÄíÄñßû åßëñÖÇéÉé ëÖãüçëíÇÄ çÄ Çëßï éÅòàêÄï ∏Éàèíì íÄ Äáß∫, ÇßÑäêàíàï Ñãü ÉêÖñúäé∫ äéãéçßáÄñß∫ áÄÇéûÇÄççüåà ÄãÖäëÄçÑêÄ. éÑçÄä ñÖ Åìãé çÖ èêéëíé ÇßÑçéÇãÖççüå íéÉé , ôé ßëíéêàäà åÄêäëàëíà çÄáàÇÄûíú “ÄáßÄíëúäàå”, “ëïßÑçàå” óà “êÄÅëúäàå” ëèéëéÅéå ÇàêéÅçàñíÇÄ. çéÇß èêÄÇéÇß íÄ çéêåà, ÄÑåßçßëíêÄíàÇçß ÖäëíêÄèéãúéÇÄçß á ÑéëÇßÑì ÉêÖñúäàï åßëí åÄäÖÑéçëúäé∫ ÑÖêÜÄÇà, ëìíí∏Çé áåßçàãà éëçéÇà ìüÇà èêé ÖäéçéåßóçÖ Üàííü. ñÖ çÖ éáçÄóÄ∏, ôé íìí ÇßÑÅìãéëú áãàííü, éÑçÄä ß èéÅßóçàå “äìãúíìêçàå ÇíêìóÄççü ÉêÖäéçÄëãßÑäéå” åÄäÖÑéçëúäéÉé îÄäíéêÄ ñÖ ÇÇÄÜÄíà íÄäéÜ çÖ åéÜçÄ. éíÜÖ “èêéëïßÑçàâ” èéÉãüÑ çÄ Öããßçßëíàóçàâ ëÇßí ∏ çÖ ïàÅçàå, çßÜ åÖçò “ÖããßçéñÖçíêàóçàâ”, üäàâ èêàçàÜì∏, ëèéíÇéêûûóà Ç áÇéêéíçßâ, êéãú ëïßÑçéÉé îÄäíéêÄ. ÇãÄëçÖ äÄÜìóà, íìí çÖåÄ∏ çß áãàííü, çß éëåéëÄ, çÄíéåßëíú ∏ ëèßÇßëçìÇÄççü ß èêéíàëíéüççü ÑÇéï êßáçàï ßëíéêàóçàï ÑéëÇßÑßÇ, üäß Ç ÜéÑÖç ëèéëßÅ çÖ áãàÇÄûíúëü Ç “ áåßòÄçì

ñàÇßãßáÄñßû”. ÇéÑéÑßã èêéïéÑàíú óÖêÖá ÑÖäßãúäÄ ÇáÄ∏åéáÇ ’ üáÄçàï êßÇçßÇ : ÇàêéÅçàñíÇé, ÖíàóçÄ ëèßãúçßëíú, åéÇÄ ß äìãúíìêÄ, ëéñßÄãúçß ìåéÇà — ß ÇëÖ ñÖ çÄÅìÇÄ∏ üäéÉéëú çéÇéÉé èêÄÇéÇéÉé ëíÄíìëì, ôé ÇàêÄÜÄ∏ áÄäêßèãÖçß ìåéÇà ëíÄêéÉé èêéíàêßóóü åßÜ “ÉêÖñúäàå” íÄ “ Ç Ä ê Ç Ä ê ë ú ä à å ”. é í Ü Ö è é ç ü í í ü “ÉêÖñúäàâ” íÖèÖê áçÄóçé êéáòàêàãéëú: íÖèÖê Çéçé éïéèãû∏ Çëßï íàï, ïíé, åÄûóà áåéÉì ÑéÇÖëíà ëÇéû èêàóÖíçßëíú Ñé ÉêÖñúäé∫ åéÇà íÄ äìãúíìêà, åéÜÖ éèÖêíàëú ß çÄ ßçòì áÄëÄÑì — ëíÄíìë “ ÉêéåÄÑüçàçÄ ” Ç áÄÇéâéÇÄçßâ äêÄ∫çß. íÄäÄ èêàçÄâåçß ëàíìÄñßü Ç ∏ Éàèíß è íéãÖåÖ∫Ç , ÑÖ ÉêÖäÄåà ÇÇÄÜÄûíúëü çÖ íßãúäà ÉêéåÄÑüçà åßëí - ÑÖêÜÄÇ , ÄãÖ ß ∫ïçß êéÑàóß á èßÇçßóçé∫ íÄ èßÇçßóçé-áÄïßÑçé∫ ÉêÖñß∫, ∫ïçß ÖããßçßáéÇÄçß ëìëßÑà, åÄäÖÑéçñß íÄ îêÄäßâñß, Ä íÄäéÜ ÑÖüäß ëïßÑçß çÄêéÑà . èêà íÄäéåì èßÑïéÑß ∏ÉàèÖíëúäß ÉÖÅêÖ∫ ∏ óÄëíäéû ÉêÖñúäé∫ éëäßãúäà çÄ çàï ëèßãúçéíà, èéòàêû∏íúëü ÇèãàÇ ÉêÖñúäé∫ äìãúíìêà ß Çéçà ëãìÜÄíú ñÄêÖÇß èíéãÖåÖû íÄä ëÄåé ÇßÑÑÄçé, üä ß Çëß ßçòß ÉêÖäéåéÇçß

33


свiтським та трансцендентним. Очевидно, не випадково „секулярна” концепцiя цього конфлiкту пов’язувалась (у Китаї, а почасти i в античному свiтi) з майже цiлковито свiтською концепцiєю втiлення онтологiчної вiзiї, тодi, як метафiзична нондеїстична концепцiя (i в iндуїзмi, i в буддизмi) схилялась до трансцендентности. Великi ж монотеїстичнi релiгiї висували рiзнi комбiнацiї свiтських та трансцендентних концепцiй спасiння, трактуючи „свiт цей” i „свiт сей” найважливiшими вимiрами втiлення онтологiчної вiзiї свiту. Існує й iнший комплекс культурних орiєнтацiй, що вiдiграє важливу роль у формуваннi контурiв спiльноти та її зв’язку з трансцендентними поняттями. Принципово важливими є також центральнi атрибути космiчного чи соцiального устрою, данi членам будь-якого соцiального прошарку чи якоїсь меншої групи — королям, ученим, священнослужителям тощо. Цi атрибути дозволяють їм бути посередниками мiж власне атрибутами та громадою. Іншим суттєвим моментом є характер взаємовiдносин мiж атрибутами космiчного та соцiального устрою i найважливiшими атрибутами основних первинних (примордiальних) спiльнот — таких, як племена чи групи, об’єднанi за територiальним або родовим принципом. Тут теж можна видiлити три можливостi. Перша, коли доступ до вищих позицiй вiдкритий перед такою спiльнотою. Друга, коли соцiокосмiчнi та суспiльнi атрибути не збiгаються. Третя можливiсть виникає тодi, коли атрибути двох порядкiв взаємопов’язанi i кожен з них водночас є часткою iншого, не будучи при цьому повнiстю до нього включеним. Такий частковий зв’язок переважно означає, що атрибути таких спiльнот видаються нам компонентами атрибутiв Спасiння. Рiзнi комбiнацiї цих двох культурних ситуацiй були суттєвим фактором у формуваннi контурiв iнститутiв у тих цивiлiзацiях, якi iснували вже пiсля „осьової епохи”. Проте в динамiцi усi цi тенденцiї залежать вiд другого комплексу умов — сфери, в якiй тенденцiї творення iнститутiв набувають конкретної форми. До цих умов належить i економiчна структура цивiлiзацiй (усi вони належать до порiвняно розвинутих а¶рарних чи а¶рарно-комерцiйних спiльнот). По-друге, конкретнi форми залежать вiд полiтико-екологiчної ситуацiї. По-третє, вплив специфiчного iсторичного досвiду цих спiльнот (дуже важливо мати на увазi їхню взаємодiю з iншими спiльнотами, їхнє

34

akq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

ßåߢêÄçíà.

ÉêÖäéåéÇçàå áÄÇéâéÇçàäéå,

äéíêàâ èêÄÉçÖ èßÑèéêüÑäìÇÄíà ëéÅß áÄÇéâéÇÄçéÉé ÇÄêÇÄêÄ, äÖêì∏ íßãúäà Öäéçéåßóçàâ ßçíÖêÖë, ßçíÖãÖäíìÄãúçéÉé áÄñßäÄÇãÖççü èÖêòàâ ôéÑé ÑêìÉéÉé åÄâÜÖ çÖ ÇßÑóìÇÄ∏. éíÜÖ ÑÇéåéÇçßëíú Ç ∏Éàèíß êéáÇàÇÄ∏íúëü íßãúäà Ç éÑçéåì çÄèêüåäì : ∏Éàèíüçà , üäß èêÄÉçìíú äÄê’ ∏êà Ç ÑÖêÜÄÇçàï ìëíÄçéÇÄï, ÇàÇóÄûíú ÉêÖäì íéåì , ôé ñÖ åéÇÄ ÑÖêÜÄÇçé∫ ëàëíÖåà; ÉêÖäà éëÇéûûíú åéÇì ∏Éàèíüç ãàòÖ á äéêàëãàÇàï åßêäìÇÄçú, èêÄÉçìóà ÇßÑíÄä éíêàåÄíà Ñéëíìè Ñé íÄ∏åçàñú åÖÑàñàçà íÄ éäìãúíàáåì , Åé Ü ì ñàï ñÄêàçÄï ∏Éàèíüçà Åìãà ÇàáçÄçàåà åÄâëíêÄåà. çÖ áÇÄÜÄûóà çÄ çÖêéáìåßççü ß çÖÅÄÜÄççü áêéáìåßíà ë ïßÑ , âéÉé íÄ∏åçàóßëíú çÄÇßû∏ çÄ ÉêÖäßÇ ëíêÄï ß ëèêÄÇãü∏ çÄ çàï èÖÇçÖ ÇêÄÜÖççü . éÑçÄä ÇëÖ ñÖ ÇëÖãü∏ ß íêàÇéÉì, Åé Ü èéêéÑÜì∏ ëìåçßÇ ì èêÄÇß ÇÇÄÜÄíà ÉêÖñúäì äìãúíìêì ìçßäÄãúçéû ß ÅÖáìåéÇçé Çàôéû. ëÄåÖ íéåì ÉÖêéÑéí áÄëíÄçéÇàÇëü çÄÑ èàíÄççüå , óà çÖ èéïéÑüíú ßåÖçÄ ÉêÖñúäàï ÅéÉßÇ á ∏Éàèíì. ñü íêàÇéÉÄ èéåßíçÄ ß ì Ñßé¢ÖçÄ

ãÄÖêíßü ì II ëí. Ñé çéÇé∫ Öêà: “óÄëíé ëíÇÖêÑÜìûíú , — èéóàçÄ∏ Çßç ëÇé∏ “Üàííü îßãéëéîßÇ”, — ôé îßãéëéîßü áêéÑàãÄëú çÖ Ç ÖããÄÑß”. íéÑß ∫∫ åÄãà Å ëíÇéêàíà åÄÉà ßçÑß∫, åìÑêÖñß ïÄãÑÖ∫ íÄ ∏Éàèíì, éêîÖâ îêÄäßâëúäàâ íÄ Ñêì∫Ñà ÉÄããß∫, éÑçÄä, èßÑäêÖëãû∏ Çßç íìí ÜÖ, ñÖ íÇÖêÑÜÖççü ïàÅçÖ, Ä íß ÄÇíéêà ôé âéÉé èéòàêûûíú ÉêßòÄíú , Åé çÖ ÇßÑÄûíú ôé óàçüíú, “Åé Ü çÖ íßãúäà îßãéëéîßû, ÄãÖ ß ÇÖëú êßÑ ãûÑëúäàâ èéêéÑàãà Öããßçà”. íÄä ôé åéÜÖåé Åìíà ëèéäßâçß. ß ëèêÄÇÑß, ÑéëíÄíçúé èéóàíÄíà ÄêßëíéíÖãü, ôéÅ ÑéÇßÑÄíàëú, ôé áÄÇÑüäà ãàòÖ éÑçßâ ÉÖéÉêÄîß∫ ÉêÖäà äéêàëíìûíúëü — èêàóéåì ÑéÇéãß ìëèßòçé — ÇàíéçóÖçßëíû ë ïéÑì , ß ëìÇéêßëíû áÄïéÑì. ñÖçíê ÇëÖëÇßíì — ì ÑÖãúîÄï, ÑÖãúîà — Ç ñÖçíêß ÉêÖñß∫, Ä íÄ áçÄïéÑàíúëü èéëÖêÖÑàçß éëß , ôé á’∏Ñçì∏ èßÇÑÖççàâ ëïßÑ ßá èßÇçßóçàå áÄïéÑéå. ÉêÖä ëíé∫íú èéåßÜ ëïßÑçàå ÇÄêÇÄêéå, ÇàëéäéñàÇßãßáéÇÄçàå êÄÅéå íÄ áÄïßÑçàå ÑàäÄêÖå — Çßãúçàå ß åìÜçßå, ÄãÖ çÖ áÑÄíçàå Ñé Üàííü ì åßëíß . ë íéüóà èéåßÜ çàåà , ÉêÖä èéëßÑÄ∏ ∫ïçû ÇàíéçóÖçßëíú íÄ

åìÜçßëíú, èêéíÖ çÖ åÄ∏ ∫ïçßï ÇÄÑ ß ñÖ ÇàáçÄóÄ∏ âéÉé èêàáçÄóÖççü — äìãúíìêçÖ èÄçìÇÄççü ì ëÇßíß. éíÜÖ “åßíàóçàâ” ëïßÑ áÄâåÄ∏ åßëñÖ ÅÄÜÄççü óà áÑÄíçéëíß áÅÄÉçìíà ëïßÑ ëèêÄÇÜçßâ. ÉêÖäà áÄëÖãüûíú ë ïßÑ ëÇé∫åà ÇãÄëçàåà îÄçíÄáßüåà. Çéçà áÇàçìÇÄóìûíú èÖêëßÇ ì ëàëíÖåÄíàóçéåì èêÄäíàäìÇÄççß ßçñÖëíì, éÑçÄä îÄäíßÇ, üäß Åà èßÑíÇÖêÑÜìÇÄãà ñÖ, ì çàï çÖåÄ∏. ∫ïçß ìüÇãÖççü èêé êÖãßÉßû èÖêëßÇ íÄäß Ü ïÄéíàóçß íÄ îÄçíÄëíàóçß . Ç Öèéïì Öããßçßáåì èéòàêàãàëú óàëãÖççß “åÄÉßóçß” èàëÄççü ÉêÖñúäéû åéÇéû, ÄÇíéêéå üäàï ÇÇÄÜÄûíú áÄêÄíìëíêì. î êÄÉåÖçíà ÇßÑçéëçé ÑéëíéÇßêçàï èéÇßÑéåãÖçú åÖÜìûíú ì çàï á çÄÅéêéå îÄäíßÇ, üäôé çÖ ñßãäéå ÇàÉÄÑÄçàï, íé èêàçÄâåçß çÖ ÇßÑèéÇßÑçàï Ñé çéêå åÄáÑÄ∫áåì. ìüÇãÖççü ÉêÖäßÇ èêé ÉÖÅêÖ∫Ç íÄäéÜ îéêåì∏íúëü íàå áÄÉÄÑäéÇàå ëïéÑéå: ñÖ èÖêòàâ Ç ßëíéêß∫ ÇàÉÄÑÄçàâàâ éÅêÄá ÉÖÅêÖü. Çßç ëîéêåìÇÄÇëü Åãàáúäé 300-Éé êéäì Ñé çéÇé∫ Öêà ß èêéâòéÇ íêà ÖíÄèà . ëèéóÄíäì Åìãé áÄèßáçÄçé çÖÇÖãàäàâ


взаємопроникнення, завоювання, колонiзацiю). Аналiз засад цивiлiзацiї давнього Ізраїлю — колиски гебрейської цивiлiзацiї — пiдтверджує наш висновок, що кращим способом вивчення гебрейського iсторичного досвiду є вивчення його саме як цивiлiзацiї, а не тiльки iсторiї народу, етносу чи релiгiї. Справдi, вже сам факт, що усi цi термiни можна застосувати до аналiзу iсторичного досвiду гебреїв, свiдчить про те, що жоден з них не є достатнiм. Бiльше того, складається враження, що тiльки аналiз у категорiях цивiлiзацiї i дасть змогу впоратися з основною загадкою гебрейського народу — загадкою його цiлiсности впродовж тисячолiть. Переклад Андрiя Радича

kq

òåìÖãú çéÄï ÄâáÖçòíÄÑí âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

çÄêéÑ , ôé èêÄäíàäìÇÄÇ åéçéíÖ∫áå . èêéíÖ ÉêÖäà ëèêàâåÄûíú åéçéíÖ∫áå çÖ üä êÖãßÉßû , Ä òÇàÑòÖ üä ôéëú çÄ äòíÄã í îß ãéëéîß∫ . í Ääà å óà çéå ìíÇÖêÑÜì∏íúëü, ôé ÉÖÅêÖ∫ — “îßãéëéîà Ç ß Ñ ç Ä ê é Ñ Ü Ö ç ç ü ”, ü ä ë ä Ä á Ä ç é ì íÖéîêÄëíÄ — èéëãßÑéÇçàäÄ ÄêßëíéíÖãü Ç ãßäÖ∫. éÑçÄä ëäéêé á’üëéÇì∏íúëü, ôé ßëçì∏ ôÖ éÑàç “çÄêéÑ îßãéëéîßÇ áÄ åÖÜÄåà ÖããÄÑà” — ßçÑßâëúäß ÅêÄïåÄçà; íÄä á’üÇãü∏íúëü èÄêÄãÖãú åßÜ ÉÖÅêÖüåà íÄ ÅêÄïåÄçÄåà. ñÖ — ÑêìÉàâ ÖíÄè; çÄ íêÖíúéåì ÖíÄèß îéêåì∏íúëü ÉÖçÖÄãéÉßü, áÄ üäéû ÉÖÅêÖ∫ èéïéÑüíú ÇßÑ ßçÑßâëúäàï îßãéëéîßÇ. ÄÅé, áÄ ßçòéû ÇÖêëß∏û, Çéçà ∏ êéÑàóÄåà, éëäßãúäà ß íß, ß ÑêìÉß èéïéÑüíú ÇßÑ åÄÉßÇ ßçÑß∫! íÄä ÉÖÅêÖ∫ ëíÄûíú óÄëíäéû ëèßãúçé∫ éëçéÇà ëïßÑçàï ÇóÖçú. ñü äéçñÖèñßü ïàÅçÄ, ÄãÖ , üä ëäÄáÄÇ éÑàç îêÄçñìáúäàâ èéãßíàä , ÇéçÄ “ äéçëíêìäíàÇçÄ Ç ë Ç ß í é Ç é å ì ä é ç í Ö ä ë í ß ”. è à í Ä ç ç ü áÄäêàíÖ. íéÅíé áÄäêàíÖ Ñãü ÉêÖäßÇ. Åé Ü çÄëèêÄÇÑß ÉÖÅêÖ∫ çÖ áÅàêÄûíúëü áÄãàòÄíàëü “ çÄêéÑéå îßãéëéîßÇ ”. Çéçà èêÄÉçìíú áçÄâíà ëÇé∏ åßëñÖ Ç

ëìëèßãúëíÇß áÄÇéâéÇçàäßÇ: Çéçà ïéóìíú Åìíà ÉêÖäÄåà, ÄãÖ áÄãàòÄíàëü ÉÖÅêÖüåà áÄ Çßêéû . è éÑßÅçÖ èêÄÉçÖççü çÖ ∏ óàåéëú ÑàÇçàå ß çÖóìÇÄçàå Ç Öããßçßëíàóçéåì ëÇßíß, üäàâ ÅÖá ÇßÑéäêÖåãÖççü äãÄëàóçàï çÄêéÑßÇ ÇßÑ ∫ïçßï íêÄÑàñßâ ÑéèìëäÄÇ èêàçÄãÖÜçßëíú Ñé ÉêÖñúäé∫ éÅôàçà çÖáÄãÖÜçé ÇßÑ êÖãßÉß∫ ß Çßêà. á ßçòéÉé Åéäì ∫ïçü ÇàåéÉÄ ∏ çÖåéÜãàÇéû Ñé ÇàäéçÄççü Ç ìåéÇÄï, äéãà èêàçÄãÖÜçßëíú Ñé “ÉêÖñúäéÉé” ëèéëéÅì Üàííü áÄóßèÄ∏ íÄäß ÑÖãßäÄíçß Ñãü ÉÖÅêÖü èàíÄççü, üä ÑéíêàåÄççü éÅêüÑì óà éÑêìÜÖççü: ÉÖÅêÖâ, äéíêàâ ÇßÑåéÇãü∏íúëü êéáÑßãàíà íêÄèÖáì áß ëÇé∫å ëìëßÑéå, óà éÑêìÜàíàëú á âéÉé Ñéçúäéû — ÇÜÖ çÖ îßãéëéî, Ä “ Äçíàëìëèßãúçàâ ÖãÖåÖçí ”. é íÜÖ ôé åéÜçÄ Åìíà ìüÇãÖççü, “ É ê é å Ä Ñ ü ç à ç é å ”, ÇéÑçéóÄë áÄãàòÄûóàëú “ßçòàå” — ßãûáßü . ß íÖèÖê , êéáÉãüçìÇòà ìèÖêÖÑÜÖçßëíú ÉêÖäßÇ , üäÄ èÖêÖòäéÑÜÄ∏ ∫ïçúéåì áêéáìåßççû èßÑäéêÖçéÉé ë ïéÑì, åà èÖêÖâÑÖåé çÄ ßçòàâ èéãûë çÄòéÉé

— Ñé éåÄçà 2. éåÄçà ÉÖÅêÖ∫Ç ÉÖÅêÖ∫Ç. ñû óÄëíàçì

èêéíàëíÄÇãÖççü

ÉÖÅêÖ∫Ç.

çÄòàï åßêäìÇÄçú íÄäéÜ êéáèéóçÖåé ÇßÑ ÄãÖäëÄçÑêÄ ÇÖãàäéÉé. áÉßÑçé á ÉÖÅêÖâëúäéû ãÖÉÖçÑéû èêé ÇßÑÇßÑàçà ÄãÖäëÄçÑêéå ∏êìëÄãàåì, èÖêÇéëÇüôÖçàä (üÑÑÖâ áÄ âéëàèéå îãÄÇß∏å, óà òàåéç ëèêÄÇÖÑãàÇàâ áÄ íÄãåìÑàóçéû íêÄÑàñß∏û ) ÇàâòéÇ èêàÇßíÄíà âéÉé Ñé ÅêÄåà ëÇüôÖççéÉé åßëíÄ; ÄãÖäëÄçÑê ëäãéçàÇëü èÖêÖÑ çàå ß èßÑíÇÖêÑàÇ èêÄÇé ÉÖÅêÖ∫Ç Üàíà ÇßÑèéÇßÑçé á ÇÖãßççüåà íéêà; Ç èéÑüäì áÄ ñÖ ÉÖÅêÖ∫ Çàêßòàãà çÄáÇÄíà âéÉé ßåÖçÖå ìëßï ïãéèóàäßÇ, ôé çÄêéÑàãàëü ì êßä Çßáàíì ÄãÖäëÄçÑêÄ. í Ää, èÖêÖïéÑüóà á èéäéãßççü Ç èéäéãßççü, ÇßÑ ÑßÑßÇ Ñé ÇçìäßÇ , ßå’ ü ÄãÖäëÄçÑê ëíÄãé áÉéÑéå “ÉÖÅêÖâëúäàå”. çÖ áêéáìåßãé, éÑçÄä, äéãà ëÄåÖ ÇßÑÅìÇÄãàëú èéÑß∫, éèàëÄçß Ç ñßâ ãÖÉÖçÑß. íÄ â ßçòß ÑÜÖêÖãÄ çßóéÉé èêé ñÖ çÖ èéÇßÑéåãüûíú . ã ÖÉÖçÑÄ åÄ∏ çÄëÄåèÖêÖÑ èêéÉêÄåéÇÖ áçÄóÖççü: ñÄê, üäàâ á èéÇÄÉéû áÇÖêíÄ∏íúëü Ñé èÖêÇéëÇüôÖçàäÄ ß èßÑíÇÖêÑÜì∏ èÖêòéêüÑçßëíú í éêà , éíêàåìûóà

35


РАББІ АВРАХАМ ІЦХАК КУК

36

З

ЕМЛЯ

fyq

âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

çÄíéåßëíú ÇÑüóçßëíú íÄ ÇßÑÑÄçßëíú ÉÖÅêÖ∫Ç — ñÖ ÇßÑèéÇßÑÄ∏ íéåì, üäàåà ïéíßãà Åà ÅÄóàíà ÑÖüäß ÉÖÅêÖ∫ ëÇé∫ ëíéëìçäà á çéÇàåà ÉêÖñúäàåà Åé Ü Ä ãÖäëÄçÑê ÇéãéÑÄêüåà. ëàåÇéãßáì∏ Ñãü çàï çÖ íßãúäà èéóÄíéä çéÇé∫ Öêà , üäÄ èêéèéçì∏ ÉÖÅêÖüå çÖÇßÑéåàâ Ñéëß ÑéëÇßÑ ÄäíàÇçéÉé Üàííü Ç åÖÜÄï çéÇé∫ ëèßãúçéíà áÄÇéâéÇçàäßÇ; Çßç íÄäéÜ — äéãà çÖ çÄëÄåèÖêÖÑ — ëàåÇéãßáì∏ çÖáÇàóÄâçàâ, ÑàÇéÇàÜçàâ, Ä ÇßÑíÄä èêüåàâ ß èéëíßâçàâ äéçíÄäí á ÉêÖñúäéû äìãúíìêéû, üäÄ çÄ íéâ óÄë ÅìãÄ ëàçéçßåéå äìãúíìêà ÇáÄÉÄãß . ÉÖÅêÖ∫ éïéóÖ ÑéãìóÄûíúëü Ñé çÖ∫ — ÇÖãàó ñß∏∫ äìãúíìêà çÄèêÄÇÑì áÄïéèàãÄ ∫ï... èêéíÖ, üä ß Çëüäß èéóìííü, ôé ∫ï èÄêíçÖêà èéÑßãüûíú çÖ éÑçÄäéÇéû åßêéû, áÄäßçóàíàëü ñÖ ÇëÖ åìëàãé çÖÇÖëÖãé. üä ìçÄéóçÖççü ñàï ÉÖÅêÖâëúäàï ßãûáßâ, ü Çßáúåì ãûÑàçì, äéíêÄ , üä çÄ åÖçÖ , çÄâäêÄôÖ ∫ï ãûÑàçÄ ßãûëíêì∏. ñü åÖçß ÅãàáúäÄ ß ÑéêéÉÄ á êßáçàï èêàóàç. ñÖ ÉÖÅêÖâ, ôé ÑéÅêÖ áÄëÇé∫Ç ÉêÖñúäì äìãúíìêì ß ßëíéêàä; éäêßå íéÉé èÄèßêéãéÉ, ÄÅé äêÄôÖ — Çßç “èÄèßêéÉêÄî”, èéáÄüä Ç íì Öèéïì áÄ

ÑêìäÄêëúäì åÄòàçäì ÅìÑú - üäéåì ëãìÉìÇÄÇ èÄèßêìë íÄ ÄÇíéêéÇß é ó Ö ê Ö í ü ç à â “ ë í à ã ú ”. ß å ’ ü ñ ú é É é óéãéÇßäÄ — ÑÖåÖíêßâ. ÑÖåÖíêßâ — èÖêòàâ á ÇßÑéåàï çÄå ÉÖÅêÖâëúäàï ßëíéêàäßÇ, èàëÄÇ ëÇé∫ èêÄñß ÉêÖñúäéû åéÇéû. Çßç åÖòäÄÇ ì ÄãÖäëÄçÑêß∫ áÄ èíéãÖåÖü IV îßãéèÄíéêÄ, çÄèêàäßçñß II ëíéãßííü Ñé çÄòé∫ Öêà. Ñãü ÉÖÅêÖ∫Ç Ä ãÖäëÄçÑêß∫ ñÖ Åìãà ÇÄÜäß óÄëà . ë ãÄÇçéáÇßëçÖ èéãßíàäé - êÖãßÉßâçÖ èàëÄççü , áçÄçÖ üä í êÖíü ä çàÉÄ åÄäÄÇÖ∫Ç, ëÄåÖ Ç ñÖâ óÄë èéÇßÑéåãü∏ èêé èÖêòì èéÇÄÜçì ëìíàóäì åßÜ ÇãÄÑéû è íéãÖåÖ∫Ç íÄ ÉÖÅêÖâëúäéû ÉêéåÄÑéû. äçàÉÄ èàòÖ, ôé îßãéèÄíéê ïéóÖ áåìëàíà ÉÖÅêÖ∫Ç èéäãéçüíàëü Ñßéçßëì. ÑÖïíé á ÉÖÅêÖ∫Ç ãÄÑÖç èêàâçüíà çéÇàâ äìãúí, éÑçÄä Åßãúòßëíú êßòìóÖ ÇàëíìèÄ∏ èêéíà. íéÑß ñÄê ÇÖãàíú Üéêëíéäé èéäÄêÄíà çÖèéäßêçàï: ÉÖÅêÖ∫Ç áÉÄçüûíú çÄ ÄãÖäëÄçÑêßâëúäàâ ßèéÑêéå, ÑÖ èé çàï åÄãà Åà íéèíÄíàëü è'üíú ëéíÖçú áçÄÇßëçßãàï ëãéçßÇ. ÄãÖ çÖ ïÇàãûâíÖëü : Ç éëíÄççû åàíú èêàêÖóÖçàï çÄ Üéêëíéäì ëåÖêíú êüíìûíú ÄçÉÖãà É éëèéÑçß — Çéçà

ëèêüåéÇìûíú áçÄÇßëçßãàï íÇÄêàç çÄ çÄíéÇè üáàóçàäßÇ, ôé èêàâòéÇ èéáàêàíà çÄ ñÖ ÇàÑéÇàëúäé . ñ Äê êéáäÄû∏íúëü, áÇßãúçü∏ ÉÖÅêÖ∫Ç ß ëíÄ∏ ∫ïçßå èêàüíÖãÖå. óà ÅìÇ ÑÖåÖíêßâ ëÖêÖÑ áßÉçÄçàï çÄ ßèéÑêéå? çÄ ñÖ èàíÄççü ÇßÑèéÇßëíà çÖåéÜãàÇé. çÖ íßãúäà óÖêÖá íÖ , ôé áÄãàòÄ∏íúëü çÖáêéáìåßãàå , äéãà ÇßÑÅìÇÄãàëú éèàëÄçß èéÑß∫ ß óà åÄ∏ ëÄåÄ äçàÉÄ ßëíéêàóçì ñßççßëíú — ñÖ ëíÄãé íÖåéû ÑàëÖêíÄñß∫ éÑçéÉé á çÄòàï ÇóÖçàï — ÄãÖ ß íéåì, ôé èêé ëÄåéÉé Ñ ÖåÖíêßü , éäêßå , ïßÅÄ ôé , ñúéÉé èÖêßéÑì, çÄå çßóéÉé çÖ ÇßÑéåé. åà íßãúäà áçÄ∏åé, ôé Çßç çÄèàëÄÇ äçàÉì “ñ Ä ê ß û Ñ Ö â ë ú ä ß ”, ç Ä á Ç Ä ü ä é ∫ , éóÖÇàÑçé, ∏ èéëíìèäéû íéÉéóÄëçßâ åéÑß, äéãà óÄëíé ëèãìíìÇÄãà ÇãÄëçì ßëíéêßû á ÅßéÉêÄîß∏û ÇéãéÑÄêßÇ. çÄå ÇßÑéåé òßëíú îêÄÉåÖçíßÇ á ñß∏∫ äçàÉà. ÑÖåÖíêßâ èêéëíé áÄóÄêéÇÄçàâ ïêéçéãéÉßû: âéÉé ñßäÄÇãüíú íéóçß ÑÄíà, ÉÖçÖÄãéÉßü íÄ Çßä èÖêëéçÄÜßÇ. á ñúéÉé èêàÇéÑì âéÉé çÖèéäéüíú èàíÄççü, ôé áÄóßèÄûíú ÅßÅãßâçàâ íÖäëí . ü äàå óàçéå üäßÇ åßÉ åÄíà ÑÇÄçÄÑñüíú ÑßíÖâ èêéíüÉéå ëÖåà êéäßÇ? üä åéâëÖâ åßÉ


ßáêÄ∫ãû

ÒÛÚ¸. ã˛‰Ò¸ÍËÈ ÓÁÛÏ, ̇‚¥Ú¸ Û Ò‚Óªı Ì‡È‚Ë˘Ëı ‚Ëfl‚‡ı, Ì ÏÓÊ ¥ Ô¥‰ÒÚÛÔËÚËÒfl ‰Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÌÂÔÓ‚ÚÓÌÓª Ò‚flÚÓÒÚË Öˆ-ßÒ‡Âθ; ‚¥Ì Ì ÏÓÊ ÔÓÌËÍÌÛÚË Û „ÎË·ËÌÛ ÒÍËÚÓª ‚ ̇¯ÓÏÛ Ì‡Ó‰¥ β·Ó‚Ë ‰Ó ˆ¥πª ÁÂÏÎ¥. ôÓ ÓÁ̇˜‡π ÖˆßÒ‡Âθ ‰Îfl „·Âfl, ÏÓÊ̇ ‚¥‰˜ÛÚË Ú¥Î¸ÍË ˜ÂÂÁ ÅÓÊËÈ ÑÛı, ˘Ó ̇‰Ëı‡π ‚ÂÒ¸ ̇¯ ̇Ó‰, ˜ÂÂÁ ‰ÛıÓ‚ÌËÈ ÒÍ·‰ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ‰Û¯¥, ˘Ó ̇Í·‰‡π Ò‚¥È ‚¥‰·ËÚÓÍ Ì‡ ÍÓÊÌ ªª Á‰ÓÓ‚Â ÔÓ˜ÛÚÚfl. ÅÎËÒÍ ˆ¸Ó„Ó ÌÂÁÂÏÌÓ„Ó Ò‚¥Ú· ̇ÒڥθÍË ÒÎ¥ÔÛ˜ËÈ, ˘Ó ‰Ûı Ò‚flÚÓÒÚË ÔÂÂÔÓ‚Ì˛π ÒÂˆfl Ô‡‚‰ÌËÍ¥‚ Ú‡ ÏÛ‰ˆ¥‚ ßÁ‡ªÎ˛ Ì·ÂÒÌËÏ ÊËÚÚflÏ Ú‡ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÏ. Ç‚‡Ê‡ÚË Öˆ-ßÒ‡Âθ ڥθÍË Á‡ÒÓ·ÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇¯Óª ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª π‰ÌÓÒÚË — ‡·Ó ̇‚¥Ú¸ Ô¥‰ÚËÏÍË Ì‡¯Óª ÂÎ¥„¥ª ‚ ‰¥‡ÒÔÓ¥, Á·ÂÂÊÂÌÌfl ªª ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ, ªª ÔÓÎÛÏ’flÌÓÒÚË, ªª ·Î‡„Ó˜ÂÒÚfl — ·ÂÁÔÎ¥‰ÌÓ; ڇ͠·‡˜ÂÌÌfl Ì „¥‰Ì ҂flÚÓÒÚË Öˆ-ßÒ‡Âθ. ßÒÚËÌÌ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ˛‰‡ªÁÏÛ ‚ ‰¥‡ÒÔÓ¥ ÏÓÊ ‚¥‰·ÛÚËÒfl ڥθÍË ˜ÂÂÁ ÔÓ„ÎË·ÎÂÌÌfl ªª Á‚’flÁÍ¥‚ Á ÖˆßÒ‡Âθ. 燉¥fl ̇ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Û ë‚flÚÛ áÂÏβ π Ì‚˘ÂÔÌËÏ ‰ÊÂÂÎÓÏ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚË ˛‰‡ªÁÏÛ. 燉¥fl ̇ ëÔ‡Ò¥ÌÌfl — ˆÂ ÒË·, ˘Ó Ô¥‰ÚËÏÛπ ˛‰‡ªÁÏ Û ‰¥‡ÒÔÓ¥; ̇ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ˛‰‡ªÁÏ ‚ Öˆ-ßÒ‡Âθ π Ò‡ÏËÏ ëÔ‡Ò¥ÌÌflÏ. ßÒÚËÌÌÓ „·ÂÈÒ¸ÍËÈ ˜ËÌ, ˜Ë ÚÓ Û ÒÙÂ¥ ¥‰ÂÈ ˜Ë ˘Ó‰ÂÌÌËı β‰Ò¸ÍËı ÍÎÓÔÓÚ¥‚, ÌÂÏÓÊÎË‚ËÈ Ì¥‰Â, Í¥Ï Öˆ-ßÒ‡Âθ. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ˘Ó · Ì ˜ËÌË‚ „·ÂÈÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰ ‚ ÖˆßÒ‡Âθ, ˆÂ π Ú‡ÌÒÙÓχˆ¥π˛ ÛÌ¥‚Â҇θÌÓ„Ó ‚ ı‡‡ÍÚÂÌÂ,

jyq

áÂÏÎfl Öˆ-ßÒ‡Âθ Ì π ˜ËÏÓÒ¸ ‚¥‰¥‚‡ÌËÏ ‚¥‰ ‰Û¯¥ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û; ˆÂ Ì ڥθÍË Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËÈ Ò͇·, ˘Ó π Á‡ÒÓ·ÓÏ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ̇Ó‰Û Ú‡ Ô¥‰ÚËχÌÌfl ÈÓ„Ó Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ¥ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl. Öˆ-ßÒ‡Âθ π ̇ȥÒÚÓÚÌ¥¯Ó˛ ÒÍ·‰Ó‚Ó˛ Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó ÔÓ˜ÛÚÚfl; ‚Ó̇ Ó∂‡Ì¥˜ÌÓ ‚ÔÎÂÚÂ̇ ‚ ҇ϠÈÓ„Ó ÊËÚÚfl Ú‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ì˛

ÄÇêÄïÄå ßñïÄä äìä âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

ëíÄíà óéãéÇßäéå ñ ßèéêà, äéãà åßÜ çàåà ÅìãÄ êßáçàñü ì íêà èéäéãßççü? ß íÄä ÑÄãß. á ßçòéÉé Åéäì, ÜÖêíÇÄ ßëÄÄäÄ óà ëìíàóäÄ á ÄçÉÖãéå âéÉé çÖ ñßäÄÇãüíú áéÇëßå: èêé ñß èéÑß∫ Çßç áÉÄÑì∏ èéÅßÜçé ß ëíêàåÄçé. Ç ßëíéêß∫ çÄëàãúëíÇÄ çÄÑ Ñßçéû íÄ ∫∫ èßåëíÄ, ôé áÇéêìòì∏ çÄë èêà èÖêÖóàíÄççß 34 ÉãÄÇà äçàÉà Åìííü, ÑÖåÖíêßü áçéÇì Ü íÄäà ñßäÄÇàíú íßãúäà Çßä. äéãà ëàïÖå á¢ÇÄãíìÇÄÇ Ñßçì, ∫â Åìãé òßëíçÄÑñüíú êéäßÇ ß óéíàêà åßëüñß. Ñ Öïíé ëïàãúçàâ ÇÇÄÜÄíà ÑÖåÖíêßü “èÖêòàå ÉÖÅêÖâëúäàå äêàíàäéå ÅßÅãß∫”. çÄëèêÄÇÑß Ü çÖ ÇëÖ íÄä èêéëíé . á ÉßÑçé á íéÉéóÄëçàåà èéÉãüÑÄåà, ÑÄÇçßëíú ßëíéêß∫ — çÄâäêÄôàâ ÑéäÄá ∫∫ âåéÇßêçéëíß . ÑÖåÖíêß∏Çß âÑÖíúëü çÄëÄåèÖêÖÑ èêé ÉÖÅêÖâëúäì ßëíéêßû, ÑéëíÖåÖççßëíú üäé∫ èßÑÑÄûíú ëìåçßÇì. íÄäàå óàçéå Çßç ÅÖêÖ ìóÄëíú ì áåÄÉÄççß, ôé ÇßÑÑÄÇçÄ ÇÖÑÖíúëü èéåßÜ ßçíÖãÖäíìÄãÄåà êßáçàï ñàÇßãßáÄñßâ Äçíàóçéëíß : ÑÄÇçßòÄ — áçÄóàíú äêÄôÄ ! ô éÅ èÖêÖåéÉíà ì ñú éåì “ áÄÅß É ì ”, çÖ ÅïßÑçé áçÄí à , èêàêéÑçúé, áÇßÑäà âéÉé êéáèéóàçÄíà. íìí, ÇãÄëçÖ ß á’üÇãüûíúëü ëäãÄÑçéëíß, Åé Ü üä ÇàáçÄóàíà ÑÖ èéóàçÄ∏íúëü

ßëíéêßü çÄêéÑì? üäôé èéóàçÄíà ÇßÑ èÖêòé∫ é ãßåèßÄÑà (776 ê . Ñé ç . Ö .), óà ÇßÑ áÄëçìÇÄççü êàåì (753 ê Ñé ç.Ö.), íé ëïßÑ éíêàåì∏ éóÖÇàÑçì èÖêÖåéÉì: âéÉé èßêÄåßÑà ß ëÇüôÖççß èàëÄççü ëüÉÄûíú íÄäé∫ ÑêÖÇçéëíà , üäÄ Ñãü ÉêÖäßÇ íÄ ëíÄãÄ Ñéßëíéêàóçéû êàåãüç åßíéãéÉß∏û. ÑÖïíé á ÉêÖäßÇ èêàâåÄ∏ Çàäãàä ß èêÄÉçÖ ÑéëüÉçìíà ÅßãúòéÉé: Çéçà íãìåÄóÄíú åßíà ß çÄåÄÉÄûíúëü çÄìäéÇé éÅ¢êìçíìÇÄíà èÖêÖÑßëíéêßû ëÇé∏∫ äìãúíìêà, üäì åéÜçÄ Åìãé Åà èêéíàëíÄÇàíà ÑêÖÇçéëíß ëïéÑì. ìÜÖ Ç III ëíéãßííß Ñé çÄòé∫ Öêà çÖÇßÑéåàâ ÄÇíéê á îÄêéëì èéÑÄ∏ ì ëÇé∏åì ï êéçßäéçß êéáêÄïìçäà , üäß ÑÄûíú èßÑëíÄÇì ÑÄíìÇÄíà èêÄÇãßççü äÖäêéèÄ, ãÖÉÖçÑÄêçéÉé èÖêòéÉé ñÄêü Ä íÖç , èéóÄíäéå XVI ëíéãßííü Ñé çÄòé∫ Öêà. ÄãÖ ÑÄêåÄ! ∏ÉàèÖíëúäß ÜÖêñß åÄûíú Çëß èßÑëíÄÇà, ôéÅ ÑéÇÖëíà, ôé ∫ïçü ßëíéêßü ∏ ÑÄÇçßòéû . ç Ö ÇÄÉÄûóàëú , Çéçà äéêàëíÄûíúëü ñß∏û åéÜãàÇßëíû ß ÑéÇéÑüíú, ôé ÉéåÖê ß îÄãÖë åÄûíú ÇßÑçéòÖççü Ñé ôéçÄâèêüåßòÖ ∏ÉàèÖíëúäéÉé ÇóÖççü. á ÑÄûóà ëéÅß ëèêÄÇì , ôé

áåÄÉÄççü, éóÖÇàÑçé, èêéÉêÄçÖ ÉêÖäà èéëíìèÄûíúëü. Çéçà éóàôÄûíú ëÇéû ßëíéêßû ÇßÑ çÖÇàáçÄóÖçéëíÖâ çÄÑíé ÇßÑÑÄãÖçéÉé åàçìãéÉé ß èéÇÖêíÄûíú ∫ï Ç ñÄêàçì åßíì, çÖÑéëíìèçéÉé Ñãü ÅìÑúüäàï èÖêÖÇßêéä . “ü èéÑÄû íÖ , ôé ÇÇÄÜÄû óàëíéû èêÄÇÑéû”, — áÄüÇãü∏ É ÖäÄíßâ å ßãÖíëúäàâ ì 500 êéñß Ñé çÄòé∫ Öêà . ß ÑéÑÄ∏ : “å ßíà , ôé ∫ï éèéÇßÑÄûíú ÉêÖäà — ∏ çßóàå ßçòàå, üä ÇàÉÄÑäéû “. è ÖêÖÑ Ñ ÖåÖíêß∏å , ÉêÖäéå áÄ äìãúíìêéû ß ÉÖÅêÖ∏å áÄ ÇßêéÇàáçÄççüå , èéëíÄ∏ ëÖêâéáçÄ èêéÅãÖåÄ. çÄ ÇßÑåßçì ÇßÑ ëÇé∫ï ÉêÖñúäàï çÄëíÄÇçàäßÇ, Çßç çÖ åéÜÖ Çàäàçìíà á ÉÖÅêÖâëúäé∫ ßëíéêß∫ ÜéÑçé∫ ÅìäÇà. ÉêÖäà çÖ åÄûíú ëÇé∏∫ ëÇüôÖççé∫ ßëíéêß∫, ì ÑÖåÖíêßü ÇéçÄ ∏ ß Çßç åìëàíú èêàâçüíà çÄ ëÖÅÖ ÇÖëú ∫∫ íüÉÄê. üä ÇóÖçéåì íÄ ßçíÖãÖäíìÄãì á ãßÇéÉé ÅÖêÖÉÄ (áêéáìåßãé, ôé çßãì!), âéåì ëãßÑ Åìãé èéåßëíàíà áçÄóçì óÄíàçì ñß∏∫ ßëíéêß∫ Ç ñÄêàçì åßíéãéÉß∫, ÄãÖ üä ÉÖÅêÖâ, Çßç áåìòÖçàâ ëèêàâçüíà ∫∫ èéÇçßëíû: ì íéêß åßíéãéÉß∫ çÖåÄ! ì ñúéåì, ÇãÄëçÖ, ß èéãüÉÄ∏ ÑàãÖåÄ. üä åéÜçÄ áÄãàòÄíàëü ëìóÄëçàå óéãéÇßäéå ß ÇëÖ Ü çÖ

37


ÌÂÔÓ‚ÚÓÌÓ „·ÂÈҸ͠— ̇ ÍÓËÒÚ¸ flÍ „·ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Ó‚¥ Ú‡Í ¥ ‚Ò¸ÓÏÛ Ò‚¥ÚÓ‚¥. í¥ „¥ıË, ˘Ó ·ÛÎË Ô˘ËÌÓ˛ ̇¯Ó„Ó ‚˄̇ÌÌfl, ÓÚÛªÎË ¥ ‰ÊÂÂÎÓ Ì‡¯Ó„Ó Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¸Ó„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl, Á‡·Û‰ÌË‚¯Ë ÈÓ„Ó ‚Ó‰Û. Ç¥‰ÚÓ‰¥, flÍ ‰ÊÂÂÎÓ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚË ßÁ‡ªÎ˛ Á‡·Û‰ÌËÎÓÒfl, ÈÓ„Ó ÍÓÎ˯Ìfl Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÏÓÊ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl ڥθÍË Û Ì‡È‚Ë˘¥È ÒÙÂ¥ Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó ˜ËÌÛ, ˘Ó Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸ „·ª, — ¥ ڥθÍË ‚ ‰¥‡ÒÔÓ¥, ‰ÓÍË ¥‰Ì‡ ÁÂÏÎfl ÊË‚ÓÚ¥π Û Á‡ÔÛÒÚ¥ÌÌ¥, ÌÂ̇˜Â ÒÔÓÍÛÚÛ˛˜Ë ÛªÌÓ˛ Ò‚Óπ ÏËÌÛΠԇ‰¥ÌÌfl. ÑÓÍË ÊËÚÚfl Ú‡ ‰ÛÏ͇ ̇Ó‰Û ßÁ‡ªÎÂ‚Ó„Ó Á̇ıÓ‰flÚ¸ ÒÓ·¥ ‚Ëı¥‰ ‚ ÛÌ¥‚Â҇θÌÓÏÛ, ÔÓfl‚Îfl˛˜ËÒ¸ ÔÓ ‚Ò¸ÓÏÛ Ò‚¥Ú¥, ˜ËÒÚ ‰ÊÂÂÎÓ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‰ÛıÛ Ï¥Î¥π, ÓÚÛπÌËÈ ÔÓÚ¥Í, ˘Ó ‚Ëڥ͇π Á ̸ӄÓ, ÔÂÂÒËı‡π, ¥ ‰ÊÂÂÎÓ ÔÓ˜Ë̇π Ó˜Ë˘‡ÚËÒfl — ‰ÓÍË, ̇¯ڥ, ‰Ó Ì¸Ó„Ó Ì ÔÓ‚ÂÌÂÚ¸Òfl ÔÂ‚ËÌ̇ ÌÂÔÓӘ̥ÒÚ¸. äÓÎË Ê ˆÂÈ ÔÓˆÂÒ Á‡‚Â¯ËÚ¸Òfl, ÚÓ ÓÁÒ¥flÌÌfl Ì‡Ï ÓÒÚӄˉÌ ¥ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó·ÌÂ. ÇÒÂÎÂÌҸ͠҂¥ÚÎÓ ÁÌÓ‚Û Á‡Òflπ Û ‚Ò¥È Ò‚ÓªÈ ÒËÎ¥ Á π‰ËÌÓ„Ó ‰ÊÂ· ̇¯Ó„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl; ÔӘ̠‚Ëfl‚ÎflÚËÒfl ‚Â΢ åÂÒ¥ª, Á·Ë‡˜‡ ‚Ò¥ı ÓÁÒ¥flÌËı; ¥ ê‡ıËθ, ˘Ó „¥ÍÓ ÓÔ·ÍÛπ Ò‚Óªı ‰¥ÚÂÈ (1), Á̇ȉ ÒÓÎÓ‰ÍÛ ‚Ú¥ıÛ ‚ ªı Ò·‚¥. áÌÓ‚Û ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ˜ËÌ „·ª‚, Û ‚Ò¥È Í‡Ò¥ Ú‡ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚ¥, ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl, ÔÓÒflÍÌÛÚËÈ ÛÒ¥ÏË ·‡„‡ÚÒÚ‚‡ÏË ‰ÛıÛ Ì‡È‚Â΢̥¯Ó„Ó Á ‚ÂÎÂÚ¥‚ β‰ÒÚ‚‡ — Ä‚‡‡Ï‡, flÍÓ„Ó ÇÒÂÏÓ„ÛÚÌ¥È ÔÓÍÎË͇‚ ÒÚ‡ÚË ·Î‡„ÓÒÎÓ‚¥ÌÌflÏ ‰Îfl β‰ËÌË.

38

ÄÇêÄïÄå ßñïÄä äìä âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

áêÖ äí àëú ëÇéÉé èéïéÑÜÖ ççü ? ü ä ßçíÖ¢êìÇÄíà âéÉé Ç äìãúíìêì, üäÄ íÖÅÖ ÜàÇàíú, ÄãÖ üäÄ áçÖñßçû∏ íÇé∏ èéïéÑÜÖççü , èêéÉéãéòìûóà âéÉé ÑÖåÖíêßâ, óéãéÇßä åßíàóçàå? ëåßãàÇàâ, ÇßÑÇÄÜì∏íúëü çÄ çÖåéÜãàÇÖ: Çßç éèéÇßëíú ëÇüôÖççì ßëíéêßû ÉÖÅêÖâëúäéÉé çÄêéÑì, üä èêÄÇÑì. Çßç, áÇàóÄâçé Ü , çÖ èÖêòàâ ßëíéêàä , äéíêàâ èêÄÉçÖ ÇàíãìåÄóàíà ßëíéêßû ßáêÄ∫ãû; çÖÇßÑéåàâ ÄÇíéê äçàÉ ÖáÑêà ß çÖ∏åß∫ ÇÜÖ áêéÅàÇ äßãúäÄ äêéäßÇ ì ñúéåì çÄèêüåäì. êßáçàñü ïßÅÄ Ç íéåì, ôé ÑÖåÖíêßâ ÑéÇéÑàíú ñû ëèêéÅì Ñé äêÄâçéëíß : á ÅßÅãßâçéÉé íÖäëíì Çßç ÇàíüÉì∏ ÄêàîåÖíàóçß ÑÄçß ß êéÅàíú ∫ï éëçéÇéû ëÇé∏∫ èêÄñß. ßëíéêßü ñÄêßÇ, çÄèàëÄçÄ ÉÖÅêÖâëúäàï ÄãÖäëÄçÑêßâñÖå ÑÖåÖíêß∏å, èéñÄêëúäà çìÑçÄ. ÄãÖ åéÜãàÇé Çßç ÇßêàÇ, ôé ñÖ ∏Ñàçàâ ëèéëßÅ èÖêÖäéçÄíà... íÄ â çÄëèêÄÇÑß, ïíé Å áÇÄÜàÇëü Çáüíà èßÑ ëìåçßÇ ßëíéêàóçì ÑéëíÖåÖççßëíú Üàíí∏èàëßÇ, çÄèàëÄçàï ëìïéû ß óßíäéû åéÇéû åÄíÖåÄíàóçàï áÇ ’ üáäßÇ — Çàôéû îéêåéû çÄìäéÇé∫ èéÑÄóß? üäÅà ÑÖåÖíêßâ ÜàÇ ëúéÉéÑçß, Çßç, çÄèÖÇçé, áÄèàëÄÇ Åà ëÇé∫ ÅßÅãßâçß “ÑÄçß ” çÄ

ì ‰¥‡ÒÔÓ¥ „·ÂÈ Ì ÏÓÊ ·ÛÚË Ì‡ÒڥθÍË ‚¥ÌËÏ Ú‡ ‚¥‰‰‡ÌËÏ Ì‡‰Ëı‡˛˜ËÏ ÈÓ„Ó ¥‰ÂflÏ, flÍ ‚ Öˆ-ßÒ‡Âθ. é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl Ò‚flÚÓÒÚË, flÍÓ„Ó · ‚ÓÌË Ì ·ÛÎË ¥‚Ìfl, ‚ ÖˆßÒ‡Âθ ‚¥‰ÌÓÒÌÓ ˜ËÒÚ¥; Á‡ ªª ÏÂʇÏË ªı ͇·ÏÛÚflÚ¸ ̘ËÒÚ¥ ‰ÓÏ¥¯ÍË. ÄΠ˜ËÏ ÒËθ̥¯‡ Û Î˛‰ËÌË Úfl„‡ ‰Ó ÁÂÏÎ¥ ÖˆßÒ‡Âθ Ú‡ Á‚’flÁÓÍ Á ̲, ÚËÏ ˜ËÒÚ¥¯ËÏË Ó·ÎflÚ¸Òfl ªª ‰ÛÏÍË, ·Ó ÚÓ‰¥ ‚ÓÌË ÊË‚ÛÚ¸ ÔÓ‚¥ÚflÏ Öˆ-ßÒ‡Âθ, ˘Ó Ô¥‰ÚËÏÛπ ÍÓÊÌÓ„Ó, ıÚÓ ıӘ ªª ÔÓ·‡˜ËÚË. ì ë‚flÚ¥È áÂÏÎ¥ Ûfl‚‡ Û Î˛‰ËÌË flÒ̇ Ú‡ ˜¥Ú͇, ˜ËÒÚ‡ Ú‡ ÌÂÔÓӘ̇, ‚Ó̇ Á‰‡Ú̇ ÒÔËÈχÚË Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ¥ÒÚËÌË Ú‡ ‚Ë‡ÁËÚË Ò‚ÓªÏ ÊËÚÚflÏ ‚ÓÁ‚˯ÂÌ Á̇˜ÂÌÌfl Ò‚flÚÓ„Ó ¥‰Â‡ÎÛ; Ú‡Ï Î˛‰Ò¸ÍËÈ ÓÁÛÏ Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÈ ‰Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl Ò‚¥Ú· ÔÓÓˆÚ‚ Ú‡ ÒÔËÈÌflÚÚfl Ò‚¥Ú· ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡. Ç ˜ÛÊËı Í‡ªÌ‡ı Ûfl‚‡ Á‡ÚÂÏÌÂ̇ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ Ò‚flÚÓÒÚË ¥ Ì ÏÓÊ ·ÛÚË Ì‡˜ËÌÌflÏ, ‚ flÍ ÒÚÓ˜ÛπÚ¸Òfl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ ҂¥ÚÎÓ, ˘Ó Ô¥‰ÌÓÒËÚ¸Òfl ̇‰ ÔËÁÂÏÎÂÌ¥ÒÚ˛ Ú‡ Ó·ÏÂÊÂÌ¥ÒÚ˛ ‚ÒÂÒ‚¥ÚÛ. éÒͥθÍË Ê ÓÁÛÏ Ú‡ Ûfl‚‡ ÔÂÂÔÎÂÚÂÌ¥ Ú‡ ‚Á‡πÏÓ‰¥˛Ú¸ Ӊ̠Á Ó‰ÌËÏ, ̇‚¥Ú¸ ÓÁÛÏ Ì ÏÓÊ ÒflflÚË ‚ Ò‚ÓªÈ ¥ÒÚËÌÌ¥È Ò·‚¥ Á‡ ÏÂʇÏË ë‚flÚÓª áÂÏÎ¥. ì „ÎË·ËÌ¥ ‰Û¯¥ ÍÓÊÌÓ„Ó „·Âfl, ‚ ̇ȘËÒÚ¥¯Ëı Ú‡ Ò‚flÚËı ªª Á‡ÍÛÚ͇ı, Òflπ ‚Ó„Ó̸ ßÁ‡ªÎ‚ËÈ. ç ÏÓÊ ·ÛÚË ÒÛÏÌ¥‚Û ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚¥Ì ÔÓÚ·Ûπ Ó„‡Ì¥˜ÌÓ„Ó Ú‡ ÌÂÓÁ‰¥Î¸ÌÓ„Ó Á‚’flÁÍÛ Ï¥Ê ÊËÚÚflÏ Ú‡ ‚ҥχ ÅÓÊËÏË Á‡ÔÓ‚¥‰flÏË; ‚ËÎË‚Û ‰ÛıÛ ÉÓÒÔӉ̸ӄÓ, ‰ÛıÛ ßÁ‡ªÎ˛, ˘Ó ̇ÒÍ¥Á¸ ÔÓÌËÁÛπ ‰Û¯Û

zyq

èÖêîéäÄêíà ß ÇÇßÇ Åà ∫ï ì äéåèûíÖê. éóÖÇàÑçé, íÄäÄ èêÄñü áêéÅàãÄ Å âéåì ëúéÉéÑçß óÖëíú. ÄãÖ óà ÅìÇ Çßç ÇàçÄÉéêéÑÜÖçàâ áÄ çÖ∫ Ç ÄãÖäëÄçÑêß∫ èíéãÖåÖ∏å. èêé ñÖ çÄå çÖ ÇßÑéåé. âéÉé èêÄñü çÖ åÄãÄ çßüäéÉé ÇèãàÇì çÄ ÉêÖäßÇ, üäß â ÑÄãß èãÖäÄãà ÇàÉÄÑÄçàâ çàåà éÅêÄá Üàííü ÉÖÅêÖü. ÑÖåÖíêßâ ∫å íÄäéÜ çÖ ñßäÄÇàâ, üä ß íéêÄ, üäì Çßç íãìåÄóàíú ß üäÄ ÅìãÄ èÖêÖäãÄÑÖçÄ ÉêÖñúäéû åéÇéû áÄ èßÇëíéãßííü Ñé íéÉé. ì ñúéåì ëÖçëß êÖáìãúíÄíàÇçßëíú èêÄñß ÑÖåÖíêßü ∏ ßãûáéêçéû. Çßç — üëäêÄÇàâ èêàäãÄÑ íé∫ éåÄçà, óà, ßçÄäòÖ, éÑçé∫ á íàï “èêéåßÜçàï çÄÑßâ” — áÄ ÇàáçÄóÖççüå åéÉé ÄåÖêàäÄçëúäéÉé äéãÖÉà èêéîÖëéêÄ ∏êìòÄãåß , — üäß ÉÖÅêÖ∫ åÄãà ëíéëéÇçé êßáçàï ÑÖêÜÄÇ íÄ äìãúíìê, ôé áÄïàôÄãà óà èêàíüÉìÇÄãà ÉÖÅêÖ∫Ç ÇèêéÑéÇÜ ìëß∏∫ ∫ïçúé∫ ÑéÇÉé∫ ßëíéêß∫.

* * * ìèÖêÖÑÜÖçßëíú ÉêÖäßÇ, éåÄçà ÉÖÅêÖ∫Ç — ÄëèÖäíà ÑéÇéãß çÖëìåßëçß, ôéÅ ì ÉÖ¢Öãúüçëúäßâ äìïçß èêéîÖëéêÄ ÑêéâáÖçÄ á çàï åéÜçÄ Åìãé èêàÉéíìÇÄíà áÄÑìåÄçì óìÑéÇì ëíêÄÇì:

ïêàëíàüçëúäàâ á ÄïßÑ , üä çÄëãßÑéä ëàçíÖáà ã é¢éëÄ ß í éêà . ü äôé åà çÄëãßÑì∏å ß ÉêÖäßÇ, ß ÉÖÅêÖ∫Ç, íé ãàòÖ éëíßãúäà , éëäßãúäà çÄòÄ äìãúíìêÄ íÄ èêéÑéÇÜì∏ ∫ïçß ÇßÑíÇéêû∏ ìèÖêÖÑÜÖççü íÄ ∫ïçß ßãûáß∫ — ÖãÖåÖçíà, ôé Ñãü ßçòàï ∏ ÇáÄ∏åéáÄåßççàåà. ß üäôé Ç çÄòéåì ëÇßíß Ñéåßçìûíú áãé ß çÄëàãúëíÇé, íé ñÖ íéåì, ôé Çßç èéëíÄÇ ì Üéêëíéäéåì èêéíàëíéüççß, Ä çÖ Ç ÉÄêåéçßâçéåì ∏ÑçÄççß. çÄëàãúëíÇé â ëèêÄÇÑß åéÜÖ Åìíà éÑçàå á íÇéêóàï îÄäíéêßÇ, ÄãÖ ÄÜ çßüä çÖ ∏Ñàçàå. ü çÖ ÅìÑì íìí èéêìòìÇÄíà èêéÅãÖåì ÑÜÖêÖã ïêàëíàüçëíÇÄ íÄ âéÉé ßëíéêàóçé∫ èÖêëèÖäíàÇà. ü ãàòÖ ïéóì çÄÉéãéëàíà, ôé èÖêòß ïêàëíàüçà — ñÖ, çÄëÄåèÖêÖÑ, çÄÇÖêçÖçß üáàóçàäà. ÉÖÅêÖ∫Ç, ôé èêàáçÄãà Ç ßëìëß á çÄáÄêÖíì ÑéÇÉééóßäìÇÄçéÉé åÖëßû, ëÖêÖÑ çàï çÖ íÄä ÇÜÖ ß ÅÄÉÄíé. ÄãÖ íßãúäà ∫ï åà ß åéÜÖåé çÄáàÇÄíà ûÑÖé-ïêàëíàüçÄåà. ì Çëßï ßçòàï ÇàèÄÑäÄï çÄ áÄÉÄãúçéåì êßÇçß — ñßãäéÇàíÄ êéáêßáçÖçßëíú; êéáêàÇ íêàÇÄãßëíû èêàÅãàáçé Ç ëíéãßííü åßÜ áçàôÖççüå ÉÖÅêÖâëúäé∫ ÉêéåÄÑà Ç ∏Éàèíß (èßëãü èéÇëíÄççü 117-115 êéäßÇ Ñé ç . Ö .) íÄ ÇàçàäçÖççüå ñ ÖêäÇà


„·Âfl, Û ‚Ò¥ πÏÍÓÒÚ¥, ˘Ó ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ˆ¥πª ÏÂÚË ÒÓÚ‚ÓÂÌ¥; ‚Ë‡ÊÂÌÌfl ÒÎÓ‚‡ ßÁ‡ªÎÂ‚Ó„Ó Á¥ ‚Ò¥π˛ ÔÓ‚ÌÓÚÓ˛ Ú‡ ÚӘ̥ÒÚ˛ Û ÒÙÂ‡ı ˜ËÌÛ Ú‡ ¥‰ÂÈ. ì ‰Û¯‡ı ̇¯Ëı Ô‡‚‰ÌËÍ¥‚, Ô¥‰Ì¥Ï‡˛˜ËÒ¸ flÁË͇ÏË Ò‚flÚÓ„Ó ÔÓÎÛÏ’fl, ˆÂÈ ‚Ó„Ó̸ „ÓËÚ¸ ·ÂÁÔÂÂ‚ÌÓ. çÂ̇˜Â ‚Ó„Ó̸ ̇ ÔÂÒÚÓÎ¥ ï‡ÏÛ, ‚¥Ì ·ÂÁÔÂÂ‚ÌÓ, ¥‚ÌÓÏ¥ÌËÏ ÔÓÎÛÏ’flÏ „ÓËÚ¸ ‚ ÒÛÍÛÔÌ¥È ‰Û¯¥ ̇¯Ó„Ó Ì‡Ó‰Û. Ç ßÁ‡ªÎ¥, ·Û‰Û˜Ë ÒıÓ‚‡ÌËÏ Û „ÎË·ËÌ¥ ‰Û¯¥, ‚¥Ì ÚÎ¥π ̇‚¥Ú¸ Û ‚¥‰ÒÚÛÔÌËÍ¥‚ Ú‡ „¥¯ÌËÍ¥‚. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ‰Îfl „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ ˆÂ — ÊË‚Â ‰ÊÂÂÎÓ Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó Ò‚Ó·Ó‰Ë, Úfl„Ë ‰Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl ÓÍÂÏÓª β‰ËÌË Ú‡ ÒÛÒԥθÒÚ‚‡, flÍ „¥‰Ì ˆ¸Ó„Ó ÒÎÓ‚‡, π ‰ÊÂÂÎÓÏ Ï¥ª ÔÓ ëÔ‡Ò¥ÌÌfl, Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó, ‚¥Î¸ÌÓ„Ó ‚¥‰ ÒÛÔÂ˜ÌÓÒÚÂÈ, Ì¥˜ËÏ Ì ÒÍÓ‚‡ÌÓ„Ó „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl. ì ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ ·ÂÁÒÏÂÚÌÓª β·Ó‚Ë „·Âfl ‰Ó ÁÂÏÎ¥ ÖˆßÒ‡Âθ — ÁÂÏÎ¥ Ò‚flÚÓÒÚË, ÁÂÏÎ¥ ÉÓÒÔÓ‰‡ — ‰Â ‚Ò¥ ÉÓÒÔӉ̥ Á‡ÔÓ‚¥‰¥ Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸Òfl Û ‰ÓÒÍÓÌ‡Î¥È ÙÓÏ¥. ñ Ô‡„ÌÂÌÌfl ‚¥‰ÍËÚË Ò‚¥ÚÓ‚¥ Ó·‡Á ÅÓÊËÈ Ú‡, ‚ËÒÓÍÓ Ô¥‰Ìfl‚¯Ë „ÓÎÓ‚Û, ‚Ó ¥Ï’fl âÓ„Ó ‚ÓÁÒ·‚ËÚË âÓ„Ó ¥ÒÚËÌÌÛ ‚Â΢, Á‡˜¥Ô‡π ‚Ò¥ ‰Û¯¥, ·Ó ‚Ò¥ ·‡Ê‡˛Ú¸ ÁÎËÚËÒfl Á çËÏ, ÒÚ‡ÚË Ô˘ÂÚÌËÏË ‰Ó ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚‡ âÓ„Ó ÊËÚÚfl. ñfl ʇ„‡ ¥ÒÚËÌÌÓ„Ó ÊËÚÚfl, Ú‡ÍÓ„Ó, flÍ ÔÂ‰·‡˜ÂÌÓ ‚ҥχ ÔËÔËÒ‡ÏË íÓË, ÊËÚÚfl, Ó·ÎËÚÓ„Ó ‚Ò¥Ï ªª Ì‚˘ÂÔÌËÏ ·ÎËÒÍÓÏ, π ‰ÊÂÂÎÓÏ ÏÛÊÌÓÒÚË, ˘Ó ÁÏÛ¯Ûπ „·Âfl Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ÔÂ‰ ÛÒ¥Ï Ò‚¥ÚÓÏ ‚¥Ì¥ÒÚ¸

ÒÔ‡‰ÍÓ‚¥ Ò‚Ó„Ó Ì‡Ó‰Û, Á·ÂÂÊÂÌÌ˛ „·ÂÈÒ¸ÍËı ‚‡ÚÓÒÚÂÈ, Á‡ıËÒÚÛ Ì‡Ó‰ÌÓª ‚¥Ë Ú‡ Ï¥ª. èÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÏÓÊ Á‡ÔËÚ‡ÚË: flÍ ÏÓÊÛÚ¸ β‰Ë, ̇˜Â·ÚÓ Ì‚¥Û˛˜¥, ÍÓËÚËÒfl ‰¥ª ˆ¥πª ÊËÚÚπ‚Óª ÒËÎË ¥ Ì ڥθÍË Ì‡·ÎËʇÚËÒfl ‰Ó ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl, ‡Î ¥ ‚Ë‡Ê‡ÚË ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ¥ Á‡ÔÓ‚¥‰¥ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËı Ó·‡Á‡ı Ú‡ ¥‰Âflı, Û Ô¥ÒÌflı Ú‡ ‚˜ËÌ͇ı. ÄÎÂ Ê ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜Ëπ ÒÂˆÂ ·’πÚ¸Òfl ‚ „ÎË·ËÌÌ¥È π‰ÌÓÒÚ¥ ‡ÁÓÏ Á ‰Û¯Â˛ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ıÚÓ Á̇π ÔÓ ÈÓ„Ó ˜Û‰ÂÒÌÛ ÔËÓ‰Û, ˆÂ Ì ڇπÏÌˈfl. ÑÊÂÂÎÓ ˆ¥πª ÒËÎË Û ëËÎ¥ ÅÓÊ¥È, Û ‚¥˜Ì¥È Í‡Ò¥ ÊËÚÚfl. 1.èÓÓˆÚ‚Ó ∏ÂÏ¥ª (31:15—16) ÔÓ ÚÂ, ˘Ó Ô‡Ï‡Ú¥ ê‡ıËθ, fl͇ ÓÔ·ÍÛπ Ò‚Óªı ‰¥ÚÂÈ, ¥ Ú‡ÍË ‰¥Ê‰ÂÚ¸Òfl ªı ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ¥Á ˜ÛÊË̈¸ÍËı ÁÂÏÂθ, ÒÔËÈχ·Òfl ‚ „·ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª flÍ Ì‡‰¥fl ̇ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Á ‚˄̇ÌÌfl.

èÂÂÍ·‰ í‡‡Ò‡ å‡Ú¥ª‚‡.

wyq

ÄÇêÄïÄå ßñïÄä äìä âéëÖî åÖãÖÜ-åéÑêÜÖ∏Çëúäàâ

áåìòì∏ çÄë ÇàáçÄíà ñÖâ îÄäí. Ö ããßçßëíàóçàâ ûÑÄ∫áå áçàôÖçàâ . âéÉé çÄâñßççßòàâ ëäÄêÅ, ÉêÖñúäàâ èÖêÖäãÄÑ íéêà — ëÖèíìÄ¢ßçíÄ, èÖêÖëíÄÇ Åìíà áêéáìåßãàå ß èÖêÖâòéÇ Ñé èéÉÄç, äéíêß çÄÇÖêçìãàëü Ç ïêàëíàüçëíÇé . É éÇéêàíà Ç ñúéåì äéçíÖäëíß èêé ëèÄÑäé∏åçßëíú Åìãé Å ÑéÇéãß çÖ äéêÖäíçé ß çÖ ñßãäéå èêàëíéâçé. íÖ Ü ëíéëì∏íúëü ß ÉÖÅêÖâëúäéÉé çÄêéÑì , íÖèÖê, èßëãü ÑÇéï íàëüó êéäßÇ èÖêÖëãßÑìÇÄçú áÄ “ÅéÉéìÅàÇëíÇé”, ôé èéÑÄ∏íúëü ÑÖäàå üä èÖêòÄ ëíìèßçú ëìåçßÇçé∫ “ûÑÖé-ïêàëíàüçëúäé∫ ëìíçéëíß”, üäÄ çÄëèêÄÇÑß — ß ü ÇÜÖ ÉéÇéêàÇ èêé ñÖ — ∏ ãàòÖ ëìóÄëçàå ÇÄêßÄçíéå çÖêÖÄãúçé∫ ëàçíÖáà, ëíÇéêÖçé∫ îÄçíÄëíàóçéû íÖéêß∏û çÄ èéóÄíäì åàçìãéÉé ëíéãßííü. Çà ëäÄÜÖíÖ — ëåìêçÖ áÄäßçóÖççü ? Ä ãÖ óà Ü çÖ èÖêòàå éÅéÇ ’ üáäéå ßëíéêàäÄ ∏ ÑéëãßÑàíà ß äêàíàóçé éñßçàíà åàçìãÖ, üäÖ ÇàáçÄóÄ∏ çÄòÖ çàçßòç∏ ßëçìÇÄççü — çÄÇßíú üäôé èêà ñúéåì âéåì ÑéÇÖÑÖíúëü áçÖÅÄêÇàíà äßãúäÄ èêéëíàï, ÅÄÑúéêàï, ÄãÖ ÇëÖ Ü ßãûáéêçàï äÄêíàçéä? èÖêÖäãÄÑ ÄçÑêßü êÄÑàóÄ

39


ПІНХАС САМОРОДНИЦЬКИЙ

ДИВНИЙ НАРОДЕЦЬ Якщо кому-небудь заманулось би скласти реєстр найтемнiших загадок сучасного свiту, загаданих людинi, то на одне з перших мiсць вiн, можливо, поставив би ненависть, яку вiдчувають в СРСР до сiонiзму. Багато хто ще й нинi схильний думати, що

âéëàî ÅêéÑëúäàâ

40

* * * * * * * * * * * * * * * *

надто великою є невiдповiднiсть мiж реальними масштабами небезпеки, яку сiонiзм становить для однiєї з наймогутнiших держав планети, i енергiєю та засобами, якi вона витрачає на боротьбу з ним. Проте до цiєї загадки, можна вiднайти ключ.

hyq

êßáÑÇüçÄ áéêü

Ç ÔÓÛ ÁËÏÌÛ, ‚ ϥ҈‚ÓÒÚ¥, Á‚ËÍÎ¥È ‡‰¯Â ‰Ó ÒÔÂÍË, Ì¥Ê ‰Ó ıÓÎÓ‰Û, ‰Ó ÔÎÓ˘ËÌË ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ‰Ó „¥Ò¸ÍËı Ô¥‰Ì¥Ê, ÌÂÏÓ‚Îfl ̇Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ Ô˜Â¥, ˘Ó· Ò‚¥Ú ÒÔ‡ÒÚË; ÏÂÎÓ, flÍ Ú¥Î¸ÍË ÏÓÊ ‚ ÔÛÒÚÂÎ¥ ‚ÁËÏÍÛ ÏÂÒÚË. âÓÏÛ ‚ˉ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡ÍËÏ Ì‚ËÏÓ‚ÌÓ ‚ÂÎËÍËÏ ‚ÒÂ: „Û‰Ë Ï‡ÚÂ¥, ‚ Ô‡¥ ÊÓ‚Ú¥È ‚¥Î Ú‡ ÓÒÂÎ; ŇÎÚ‡Ò‡, ɇÒÔ‡, åÂθı¥Ó — ‚ÓÎı‚Ë, ¥ ªıÌ¥ ‰‡Ë. Ç¥Ì ·Û‚ Î˯ Í‡ÔÍÓ˛. ä‡ÔÍÓ˛ ÚÂÊ — ÁÓfl Á„ÓË. 삇ÊÌÓ, ·ÂÁ ÏÂÂıÚ¥ÌÌfl, Ì ·ÎËÏÌÛ‚¯Ë, ‚¥‰‰‡Îfl, Í¥Á¸ ıχË ¥‰Í¥, ̇ ÒÔÂÎÂ̇Ì ‚ flÒ·ı χÎfl Á ‚ÒÂÎÂÌÒ¸ÍÓª „ÎË·ËÌË, Á Ú‡ÏÚÓ„Ó ªª ͥ̈fl ÁÓfl ‰Ë‚Ë·Òfl ‚ Ô˜ÂÛ. ß ÚÓ ·Û‚ ÔÓ„Îfl‰ éÚˆfl.

èÂÂÍ·‰ ß‚‡Ì‡ ãÛ˜Û͇.


Незалежно вiд того, як ставляться самi сiонiсти до радянської системи, її владоможцi не так вже, мабуть, i помиляються, коли в сiонiзмi, як у сучасному виявленнi устремлiнь гебрейського народу до самозбереження, вбачають загрозу для себе. В рамках радянської iдеологiї, навiть якщо б в СРСР не залишалось, або й нiколи не було жодного гебрея, такий вислiд видається логiчним. В основi радянської iдеологiї та практики лежить припущення, що в розвитку суспiльства, в iсторiї людства основним i визначальним є матерiальне буття людей i сформованi в процесi цього матерiального буття об’єктивнi, вiд волi та свiдомости людей не залежнi, закономiрностi. Історична доля людства i кожного народу зокрема визначається цими законами i нiчим iншим. Цi закони невблаганно прирiкають все старе на загладу, i нове виникає тiльки для того, щоб з часом у свою чергу перетворитися в прах. Люди здатнi в кращому випадку осягнути цi закони i дiяти строго вiдповiдно до них. Людський дух пiдпорядковується плотi i не може бути нiчим iншим, як тiльки вiдображенням цiєї плотi. [...]

Єдиним свiдченням, що руйнує цю впевненiсть i вiдкидає напередвизначенiсть, є унiкальна доля гебрейства. Доля ця є разючим, за своєю яснiстю свiдченням торжества духу над плоттю, причому повнота цього торжества пiдсилюється тим, що досягнуте воно не окремою сильною особистiстю, а усiм народом, переважна бiльшiсть представникiв якого, як i в будь-якому iншому народi, є людьми слабкими, обтяженими рiзноманiтними забобонами. Перемога ця є тим бiльше переконливою, що здобута вона не в короткочасному поєдинку, а майже в двотисячолiтньому спротивi духу, позбавленого своєї нацiональної плоти. Перемога гебрейського духу не була б подiєю настiльки винятковою, якби вона не була торжеством чистого духу, що вiдкинув будь-яку плоть. Унiкальнiсть нацiонального духу гебрейства в тому, що цей торжествуючий дух зумiв воскресити давно втрачену (i, здавалось, безнадiйно) його нацiональну плоть. Вже для кого, а для цього народу умови його матерiального життя та створенi, всупереч його

dyq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ

çÄ ïàÅçéåì òãüïì

ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç)

ÜÄÅéíàçëúäàâ

á‡Ï¥Ú͇ ˘Ó‰Ó “‰Ë‚ÌÓ„Ó fl‚ˢ‡” ‚ËÍÎË͇· Ê‚‡‚Û „‡ÁÂÚÌÛ ÒÛÔÂ˜ÍÛ, ‡Î ÒÛÔÂ˜͇ ˆfl, ̇ ʇθ, Ô¥¯Î‡ ̉Ó·‰ÌËÏ ¯ÎflıÓÏ. ëÍ·ÎÓÒfl ڇ͠‚‡ÊÂÌÌfl, Ì¥·Ë fl Û Ò‚ÓªÈ Á‡Ï¥Úˆ¥ Á‡ÔËÚÛ˛ ÓÒ¥flÌ: ‡ ˜ÓÏÛ ˆÂ ‚Ë, ‰Ó·¥ β‰Ë, Ì ‚¥‰‚¥‰ÛπÚ Á·Ó¥‚? ˜Ë Ì ÚÓÏÛ, ˘Ó Ì ıÓ˜ÂÚ Á̇ÚËÒfl Á π‚ÂflÏË? ß ÓÒ¸ ͥθ͇ ¯‡ÌÓ‚ÌËı ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı ÒÔ¥‚„Óχ‰flÌ Á‡Ô‚ÌËÎË, ˘Ó ‚ÓÌË, ̇‚Ô‡ÍË, ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ ‡‰¥ Á̇ÚËÒfl Á π‚ÂflÏË, ‡Î flÍÓÒ¸ ‚Ò Ì ·ÛÎÓ ‚ ÌËı Ú‡ÍÓª ̇„Ó‰Ë, - ‡ ͥθ͇ ¯‡ÌÓ‚ÌËı π‚ÂÈÒ¸ÍËı ÍÓ΄ Ú‡Í Ò‡ÏÓ ‚¥‰‚ÂÚÓ ÓÒ‚¥‰˜ËÎËÒfl, ˘Ó ÒÔ‡‚ÊÌfl ÓÒ¥ÈҸ͇ ¥ÌÚÂÎ¥∂Â̈¥fl ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ Î˛·ËÚ¸ π‚ÂÈÒ¸ÍÛ. ÑÛÊ ÔËπÏÌÓ, ˜ËÚ‡‚ ˆÂ ¥Á Á‡ıÓÔÎÂÌÌflÏ. ÄΠ̇‚¥˘Ó ˆÂ ‚Ò ̇ÔËÒ‡ÎË - Ì Á̇˛. ü Ú‡ÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl Ì ÔÓÛ¯Û‚‡‚. ó‡ÒÚÍÓ‚Ó ÚÓÏÛ, ˘Ó ÌÂχ ʇ‰ÌÓ„Ó ÒÂÌÒÛ ‚‰‡‚‡ÚË Ì‡ª‚ÌÓ„Ó ¥ Á‡ÔËÚÛ‚‡ÚË “˜Ë ÚË ÏÂÌ β·Ë¯?” Û ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ‚ flÍ¥È Ô‡‚‰‡ ‚¥‰Óχ ÍÓÊÌ¥È ‰ËÚËÌ¥. Ä „ÓÎÓ‚ÌÓ ÚÓÏÛ, ˘Ó ҇ϠˆÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ÏÂÌ ˆ¥Í‡‚ËÚ¸ ̇ÈÏÂ̯Â. ç‡ ÏÓ˛ ‰ÛÏÍÛ, ‚ÓÌÓ Ì χπ ʇ‰ÌÓ„Ó ÒÚÓÒÛÌÍÛ ‰Ó ÒÛÔÂ˜ÍË ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, ˜Ë Ú·‡ “ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÚËÒfl”. ÜÛ̇ΥÒÚ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl, ˘Ó ÔÓ Ì¸Ó„Ó fl ÓÁÔÓ‚¥‚ Û Ú¥È ÒÚ‡ÚÚ¥, ÒÔ‡‚‰¥ ‰¥È¯Ó‚ ‰ÛÏÍË ÔÓ ÍÓ̘̥ÒÚ¸ “ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl” Î˯ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÔÓÏ¥ÚË‚ Á ·ÓÍÛ ÓÒ¥flÌ fl‚Ì Ì·‡Ê‡ÌÌfl “Á̇ÚËÒfl”. ÅÓ Ê ‚¥Ì ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ. ÑÎfl β‰ÂÈ ÏÓ„Ó Ú‡·ÓÛ ÒÂÌÒ ÒÔ‡‚Ë ÍËπÚ¸Òfl ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ‚ ÚÓÏÛ, flÍ ÒÚ‡‚ËÚ¸Òfl ‰Ó π‚ª‚ ¯ڇ ̇Ó‰ÌÓÒÚÂÈ. üÍ·Ë Ì‡Ò Î˛·ËÎË, Ó·ÓÊÌ˛‚‡ÎË,

41


бажанню закони не були визначальними у його долi. Але якщо доля одного народу настiльки переконливо свiдчить, що матерiальнi умови буття i сформованi в них закони можуть бути подоланi силою його духу, то звiдси випливає, що доля iнших народiв, а вiдтак i всього людства зовсiм не прирiкає їх на рабське пiдпорядкування матерiальним умовам буття та його законам. Чи ж не в цьому нинi всесвiтнє i загальнолюдське значення гебрейства та сiонiзму як сучасної форми його нацiональної самосвiдомости? [...] Приблизно з середини минулого столiття проблема гебрейства вдруге за останнi два тисячолiття набуває всесвiтньої ваги. Саме в цей час питання про те, чим було гебрейство в минулому i чим воно може стати в майбутньому, знову привертає до себе увагу. Над цим розмiрковують К. Маркс i Е. Ренан, В. Соловйов i Ф. Лессiн¶, Ф. Нiцше та Ф. Достоєвський. Коли европейська цивiлiзацiя досягнула апогею, своєї, здавалось би найвищої могутности, гебрейство не квапилось подiляти загальне

42

торжество. Дух нуртування, такий властивий цьому народовi, не тiльки не затих, а навпаки ше бiльше загострився, поставив пiд сумнiв доцiльнiсть загального ликування. Цей, за словами Ренана, “вiчний Єремiя, скорботний чоловiк, що пiдставляє з незбагненним для нас терпiнням свою спину пiд удари”, ворохобив одних апокалiпсичними видiннями, пророкуючими загладу цiєї землi i цього неба, бентежачи iнших впертим небажанням вiдмовитися вiд своїх давнiх вiрувань та звичаїв, ще iнших тривожив наполегливiстю, з якою вiн прагнув у все втручатися. Цi гебрейськi якостi, цей неспокiйний гебрейський дух виявився настiльки заразним, що полонив i багатьох негебреїв, загрожуючи поширитися i пiдiрвати надiю людства на можливiсть вдалого та для усiх сприйнятного влаштування своїх справ. Рефрен, який постiйно повторювали антисемiти — “гебреї, всюди гебреї” не так вже й сильно спотворює реальний стан речей. Гебреї i насправдi всюди, вони навiть i там, де їх не мало би бути: гебрейський дух присутнiй скрiзь, нехай навiть у виглядi не¶ативної реакцiї на

gyq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÍÎË͇ÎË ‚ Ó·¥ÈÏË, ÏË Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÌÂÛıËθÌÓ ‚Ëχ„‡ÎË · “ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl”. ÅÓ ÏË ‚‚‡Ê‡πÏÓ, ˘Ó Ï¥Ò¥fl ÍÓÊÌÓª ̇ˆ¥ª - ÒÚ‚ÓËÚË ‚·ÒÌÛ ÍÛθÚÛÛ; ¥ ÏË ‰ÛχπÏÓ, ˘Ó ˆ¸Ó„Ó ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË Î˯ ¯ÎflıÓÏ ÔÓβ·Ó‚ÌÓ„Ó ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl. óË Ó·ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡Ò Á Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰Û β·Ó‚ ‡·Ó ‡ÌÚËÔ‡Ú¥fl Á ·ÓÍÛ ÒÛÒ¥‰¥‚? üÍ˘Ó ‚ÓÌË π‚ª‚ Ì β·ÎflÚ¸, ÏË ÔÓ ˆÂ ¯ÍÓ‰ÛπÏÓ; flÍ˘Ó ÔÓβ·ÎflÚ¸, ·Û‰ÂÏÓ ‰ÛÊ ‡‰¥ ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥ÏÓ ‚Á‡πÏÌ¥ÒÚ˛; ‡Î ̇¯Â ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª ‚¥‰ ˆ¸Ó„Ó Ì Á‡ÎÂÊËÚ¸. åË Ì ·‡Ê‡πÏÓ, ˘Ó· π‚ª ÔÂÂÚ‚ÓËÎËÒfl ̇ ÓÒ¥flÌ, ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ÓÒ¥ÈҸ͇ ¥ÌÚÂÎ¥∂Â̈¥fl ÔӘ̠˛·Ó˛ ‚¥‰‚¥‰Û‚‡ÚË ‚˜ÓË Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó Íβ·Û. åÓfl Á‡Ï¥Ú͇ χ· ̇ Û‚‡Á¥ ˆ¥ÎÍÓÏ ¥Ì¯Û ÏÂÚÛ. ñ¥Í‡‚ËÚ¸ ÏÂÌ Ì ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ıËÒÚËflÌ ‰Ó π‚ÂÈÒ¸ÍÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª, ‡ Ò‡ÏÓÔÓ˜ÛÚÚfl π‚ÂÈÒ¸ÍËı ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ¥‚. ü ‚‚‡Ê‡˛ ªıÌ˛ ÔÓÁˈ¥˛ Á‡ ıË·ÌÛ ‚ Ò‡Ï¥È Á‡Ò‡‰¥ ¥ ‚ ∂ÛÌÚ¥ ˜¥, ¥ ̇χ„‡˛Òfl ÔÓÒÚÂÊËÚË È ‚¥‰Á̇˜ËÚË Ú¥ ‚ËÔ‡‰ÍË, ÍÓÎË ˆfl ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ÌÂÔ‡‚‰‡ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÓÔÛÍÎÓ, ÍÓÎË Ò‡Ï ÊËÚÚfl, Ú‡Í ·Ë ÏÓ‚ËÚË, ‰ÂÏÓÌÒÚÛπ ÔÓÚË ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª. í‡ÍËÈ ‚ËÔ‡‰ÓÍ, ̇ ÏÓ˛ ‰ÛÏÍÛ, ̇fl‚ÌËÈ Ò‡Ï ÚÂÔÂ, ÍÓÎË π‚ª ‚Â΢ÂÁÌÓ„Ó Ï¥ÒÚ‡ ÁÏÛ¯ÂÌ¥ Ù¥„ÛÛ‚‡ÚË ‚ ÓÎ¥ π‰ËÌËı ÌÓÒ¥ª‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË - “π‰ËÌËı ÏÛÁËÍ Ì‡ ˜ÛÊÓÏÛ ‚ÂÒ¥ÎÎ¥, Á flÍÓ„Ó Ô¥¯ÎË „ÓÒÔÓ‰‡¥”. ç‡ ˆ˛ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ fl ıÓÚ¥‚ Á‚ÂÌÛÚË Û‚‡„Û Ò‡ÏËı “ÏÛÁËÍ”, Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË ªÏ Ó·Ï¥ÍÛ‚‡ÚË ªª ¥ ‰¥ÈÚË ‚ËÒÌÓ‚Í¥‚. éÒͥθÍË ‰ËÒÍÛÒ¥fl ÔÓÔflÏÛ‚‡Î‡ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ ¥Ì¯ËÏ Ù‡‚‡ÚÂÓÏ, ÚÓ ‰ÓÁ‚Óβ ÒÓ·¥ ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ÒÛÚ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl ¥ ‰¥ÈÚË ˆËı ‚ËÒÌÓ‚Í¥‚ Ú‡Í, flÍ fl ˆÂ ÓÁÛÏ¥˛. ü ‚‚‡Ê‡˛ Á‡ ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂÒÔÓÒÚÓ‚‡ÌËÈ ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó ‡ÒËϥθӂ‡Ì¥ π‚ª ‚ ̇¯ÓÏÛ Ï¥ÒÚ¥ ÒÔ‡‚‰¥ ÓÔËÌËÎËÒfl ‚ ÓÎ¥ π‰ËÌËı ÔË‚ÒÂβ‰ÌËı ÌÓÒ¥ª‚ Ú‡ ̇҇‰ÊÛ‚‡˜¥‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË. ñ¸Ó„Ó Ì¥ıÚÓ Û ‚Ò¥È ‰ËÒÍÛÒ¥ª ̇‚¥Ú¸ Ì ÔÓ·Û‚‡‚ Á‡ÔÂ˜ۂ‡ÚË, ·Ó ˆÂ - Á‡Ì‡‰ÚÓ flÒÍ‡‚‡ Ә‚ˉ̥ÒÚ¸. é·„Ó‚Ó˛˛˜Ë È Óˆ¥Ì˛˛˜Ë ˆ˛ ˆ¥Í‡‚Û ÒËÚÛ‡ˆ¥˛, fl ̇҇ÏÔÂ‰ ‚ËÁ̇˛ ªª Á‡ ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ ÍÓÏ¥˜ÌÛ. óÓÏÛ ‚Ó̇ ÍÓÏ¥˜Ì‡ - fl Ì ‚Ï¥˛ ‰Ó‚ÂÒÚË. ëÏ¥¯Ì Ì ‰Ó‚Ó‰flÚ¸, ‡ÌÂ͉ÓÚ‡ Ì ÔÓÚ·Ûπ ‡∂ÛÏÂÌÚ‡ˆ¥ª. äÓÏ¥ÁÏ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‚¥‰˜ÛÚÌËÈ, ¥ ˆÂ ‚ÒÂ. ß fl ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛, ˘Ó ÍÓÏ¥ÁÏ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ÍÓÎË π‚ÂflÏ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚ¥È Ò‡ÏÓÚÌÓÒÚ¥ ‚¯‡ÌÓ‚Û‚‡ÚË èۯͥ̇ Ú‡ äÓÏ¥Ò‡Ê‚ҸÍÛ, ‚¥‰˜Û‚‡˛Ú¸ ‰ÓÒÎ¥‚ÌÓ ‚Ò¥, ‡ ̇҇ÏÔÂ‰ - ҇ϥ “ÏÛÁËÍË”. ü ˜‡ÒÚÓ


нього. Вiн усiм заважав, цей, як його назвав той таки Ренан, “дивний народець”, псував усю картину, став бiльмом на оцi. З ним потрiбно було щось зробити такою була думка багатьох. Одностайним було не тiльки питання, одностайною була навiть i вiдповiдь - гебрейство має щезнути. У пропонованих способах виконання цього вироку вiдмiнностi були не дуже суттєвими: i повна асимiляцiя в умовах рiвних прав та можливостей, i класова унiфiкацiя в атмосферi праведної ненависти до свого антиподу, i фiзичне винищення - усi цi способи мали врештi привести до одного наслiдку. Незважаючи на те, що вирок цей не вдалось виконати жодним з названих способiв, питання про те, що робити з гебрейством, як його сприймати, як себе з ним поводити i далi залишається на порядку денному. Ренан вважав, що гебреї принесли свiтовi стiльки добра i лиха, що неможливо ставитись до них справедливо. Ми, каже вiн, надто багато чим зобов’язанi їм i водночас надто добре бачимо їхнi хиби, щоб не дратуватися при одному тiльки

їхньому виглядi. І далi говорить вже прямо про хиби, але закiнчує знаменним висновком: “Це сотворiння, настiльки далеке вiд наших уявлень про честь, гордiсть, витонченiсть та мистецтво, цей народ, настiльки не войовничо i не по-лицарськи настроєний, який не любить нi Грецiї, нi Риму, i якому ми, проте, зобов’язанi релiгiєю, так, що гебрей має право сказати християниновi: “Ти також гебрей, але нижчого сорту”, ця iстота стала точкою вiдлiку, де сходились суперечностi i загальна антипатiя. Продуктивна антипатiя, що стала однiєю з умов про¶ресу людства”. Ренан, з усього судячи, не розмiрковував спецiально над таємницею збереження гебрейства впродовж столiть. Зрештою одна побiжно висловлена про це думка у нього є: “Тiльки фанатики, - пише вiн, - здатнi створити що б то не було. Гебрейство живе ще завдяки напруженiй пристрасностi своїх пророкiв та ревнителiв”. Чому ж не збереглись давнi греки та iншi народи, яких не спiткала доля фiзичного знищення? Чому вони зникли, розчинились серед iнших? Вирiшальним для долi гебрейства, для його унiкальної долi виявилось те, що усi вищi

byq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÁÛÒÚ¥˜‡˛Òfl Á ÏÓªÏË ÒÛÔÓÚË‚ÌË͇ÏË, ‡Î ˘Â Ì ÁÛÒÚ¥˜‡‚ ÊÓ‰ÌÓ„Ó, flÍËÈ Ì ‚¥‰˜Û‚‡‚ ·Ë ˆ¸Ó„Ó ÍÓÏ¥ÁÏÛ. ßÌ‡Í¯Â È Ì ÏÓÊ̇ ÔÓflÒÌËÚË ÚÓ„Ó Á·ÂÌÚÂÊÂÌÌfl, ˘Ó ÈÓ„Ó ‚ËÍÎË͇· ҇ϠÏÓfl Á‡Ï¥Ú͇. åÂÌ¥ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒfl ‚Ê ÔËÒ‡ÚË, ̇ÔËÍ·‰ ¥ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ·‡„‡ÚÓ ÔÂÂÒ¥˜ÌËı ıËÒÚËflÌ ‚¥flÚ¸ ËÚÛ‡Î¸Ì¥È Í‡Áˆ¥; ˆÂ „¥¯Â È Ì·ÂÁÔ˜̥¯Â, Ì¥Ê Ì ‚¥‰‚¥‰Û‚‡ÚË “˜ÂÚ‚Â„¥‚”, ¥, Ӊ̇˜Â, ʇ‰ÂÌ Á ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ¥‚ Ú‡Í Ì ‚Ëı‚‡Î˛‚‡‚Òfl, flÍ ˆ¸Ó„Ó ‡ÁÛ. ñ¸Ó„Ó ‡ÁÛ ‚ËÌËÍÎÓ Ú‡Í ‚‡ÊÂÌÌfl, ̇˜Â β‰ÂÈ ‡ÔÚÓÏ Ó„ÓÎËÎË, ‚͇Á‡ÎË Ô‡Î¸ˆÂÏ Ò‡Ï ̇ ÚÛ ÏÓÁÓβ, Á‡ flÍÛ ªÏ Û ‰Û¯¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÌÂÁÛ˜ÌÓ, ¥ ÓÒ¸ ‚ÓÌË ‚¥‰˜‡È‰Û¯ÌÓ Ì‡Ï‡„‡˛Ú¸Òfl ªª ÔËıÓ‚‡ÚË ıÓ˜ ·Ë flÍ. é˜Â‚ˉÌÓ ÍÓÊÌËÈ ‚ ‰Û¯¥ ‚¥‰˜Û‚‡π, ˘Ó “‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl”, “ÁÎËÚÚfl” Á ÓÚÓ˜ÂÌÌflÏ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ‚Ëχ„‡π “ˆÂÔˆ¥ª”, ÚÓ·ÚÓ Á„Ó‰Ë ÓÚÓ˜ÂÌÌfl; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ó·ÛÒ¥ÌÌfl Ì ·ÛÎÓ ÔËÌËÁÎË‚Â, π ÍÓ̘ÌÓ˛ ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÚÓ‚ÔÛ, ‚ flÍÓÏÛ π‚ª ÏÓ„ÎË · ÓÁÒËÔ‡ÚËÒfl, ÓÁ¯Ô‡Û‚‡ÚËÒfl, ÓÁ˜ËÌËÚËÒfl - ¥ ÔË ÚÓÏÛ Á ÈÓ„Ó Á„Ó‰Ë, ·Ó‰‡È ÏÓ‚˜‡ÁÌÓª. íÓ‰¥ ‚ ˆ¥È χҥ ÒÔ‡‚‰¥ ‚Ò ÁÏ¥¯‡ÎÓÒfl ·; ÔÓÛ˜ Á Ú¸Óχ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏË Ó‡ÚÓ‡ÏË Ï¥„ ·Ë ÚÓ‰¥ ‚ËÒÚÛÔËÚË ˜ÂÚ‚ÂÚËÏ Á‡ ˜Â„Ó˛ ¥ π‚ÂÈ, ¥ Ú‡ÍÓÊ Ï¥„ ·Ë Ò͇Á‡ÚË “ÏË ÓÒ¥flÌË” ‡·Ó “̇¯‡ ÓÒ¥ÈҸ͇ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡” - ¥ ˆÂ Á„·‰ËÎÓÒfl ·, ÔÓÚÓÌÛÎÓ · Û Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ‚‡ÊÂÌÌ¥. ÄΠÍÓÎË ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÚÓ‚ÔÛ ÌÂχ ¥ Ì ÔËÚfl„̯ ÈÓ„Ó, ¥ Ì Á‡Ï¥Ì˯ Ì¥˜ËÏ ¥Ì¯ËÏ, ¥ ̇ Ò‚flÚ‡ı ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË ‚ Ô¥‚ϥθÈÓÌÌÓÏÛ Ï¥ÒÚ¥ ҇ϥ Î˯ π‚ª, ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÍËÚÚfl, ͇·ڇ˛Ú¸ Û ·‡‡·‡ÌË ¥ ‚Ó·˛Ú¸ “„Û‡” ̇ Ò·‚Û “̇¯Óª” Î¥ÚÂ‡ÚÛË, - ÚÓ ˆfl ‰ËÒÍÛÒ¥fl ÍÓÏ¥˜Ì‡. êÓÍ¥‚ Á Ô’flÚ¸ ÚÓÏÛ ÔÓθҸ͇ ÔÂÒ‡ Ô‡ÎÍÓ ‰ËÒÍÛÚÛ‚‡Î‡ ÔËÚ‡ÌÌfl, ˜Ë ªı‡ÚË ‰Ó è‡„Ë Ì‡ ‚ÒÂÒÎÓ‚’flÌÒ¸ÍËÈ Á’ªÁ‰; ̇¯ڥ, ‚Ò¥ ÔÓ„Ó‰ËÎËÒfl, ˘Ó ªı‡ÚË Ú·‡ - êÓÏ‡Ì ÑÏÓ‚Ò¸ÍËÈ ÔӄӉ˂Òfl, ëπÌÍπ‚¥˜ ÔӄӉ˂Òfl, „‡ÙË í˯Í‚˘¥, ÍÌflÁ¥ ꇉÁ¥‚¥ÎË Ú‡ ¥Ì¯¥ Î¥‰ÂË Ú‡ χ∂̇ÚË ÔÓ„Ó‰ËÎËÒfl. ë‡ÏËÈ Î˯ ëڇ̥Ò·‚ äÂÏÔÌÂ (ÚÓÈ Ú‡ÍË, ˘Ó ÈÓ„Ó çÂÏÓπ‚Ò¸ÍËÈ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÁË‚‡‚ “ò‡fl äÂÏÔÌÂ”) ˘Â ‰Ó‚„Ó ÔÛ˜‡‚Òfl ¥ ̇ÔÓÎfl„‡‚, ˘Ó “ÏË, ÔÓÎflÍË” Ì χπÏÓ ªı‡ÚË ‰Ó è‡„Ë, ·Ó ˆÂ ·‡Ú‡ÌÌfl Á ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚’fl̇ÏË ÏÓÊ Á‡‚‰‡ÚË ¯ÍÓ‰Ë “̇¯ËÏ” ÔÓθҸÍËÏ ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï. åÓÊÎË‚Ó fl Ì ÚÓ˜ÌÓ Ô‡Ï’flÚ‡˛ ‚Ò¥ ¥ÏÂ̇, ‡Î ڇÍËÈ ‚ËÔ‡‰ÓÍ ·Û‚. ß ‚Òfl èÓθ˘‡ „Óڇ· Á ˆ¸Ó„Ó ÔÓ̇‰ÔÓÎfl͇ ¥ χ· ‡ˆ¥˛, ·Ó Ê ˆÂ ÒÔ‡‚‰¥ ÍÓÏ¥˜ÌÓ. ÄÒËÏ¥Îflˆ¥fl Á‡ ÔËÓ‰Ó˛ Ò‚Óπ˛ ‚Ëχ„‡π ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓÒÚË, ̇ӘÌÓª

43


досягнення його нацiонального духу ставали життєво необхiдними для бiльшости iнших народiв i часто мали вирiшальний вплив на їхнє формування. Чи ж винне в тiм гебрейство? Чи ж винне воно хоч би в тому, що, нехай навiть не нав’язуючи iншим, як це робили послiдовники Магомета, воно призначало творiння свого духу для усiх, вперто наполягаючи на унiверсально-iмперативному характерi творiнь свого духу? Але чи ж тiльки цей народ так оцiнював творiння свого нацiонального духу? Чи ж не у всi часи i чи ж не усi язики оцiнювали творiння свого духу, як найкращi, i чи ж не ставились вони з погордою до усiх iнших, хто не подiляв цiєї впевнености? Гебрейський народ не вiдрiзнявся вiд усiх iнших. І, будучи, можливо, у всiх iнших аспектах посереднiм племенем, воно призначало творiння свого духу лише для себе, для свого, так би мовити, власного вжитку. Що вже казати про Тору та пророкiв, коли навiть християнство його творцi призначали тiльки для гебреїв! Тому гебрейський народ не має вини в тому, що творiнням саме його нацiонального духу випало

44

стати унiверсальними вартостями людства. Чому так сталося? Будь-яке рацiональне пояснення тут безсиле, i в лiпшому випадку його вiдповiдь буде такою: це випадковiсть. Нехай це i насправдi є випадковiстю. Але ж ця неймовiрна випадковiсть сталася! Чи ж могла така дивовижна в життi нацiонального духу подiя, дивовижнiсть якої збiльшується до безконечности тим, що сталась вона принаймнi двiчi, не вiдобразитися на долi носiя цього духу, не визначити навiки його долю? Вiдчуття духовного первородства щодо християнських та мусульманських народiв у гебреїв було настiльки сильним, до такої мiри визначало їхнє ставлення до життя, побуту, вiрувань та упереджень цих народiв, що нiякi переслiдування, зневажання та упослiджування не змогли їх послабити. В християнствi та iсламi вони бачили тiльки зiпсуте юдейство. Гебрей не тiльки мав право сказати християниновi чи мусульманину: “Ти також є гебреєм, тiльки нижчого сорту”. Вiн ще й доволi сильно вiдчував це, спостерiгаючи за життям тих, хто був навколо. Це вiдчуття, було постiйно

ayq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ÓÁ˜ËÌËÚËÒfl ‚ ·ÂÁÏ¥¥ ‡ÒËÏ¥Î˛˛˜Ó„Ó Ú¥Î‡; ‰Â ‰Â‚’flÚÂÓ ÓÒ¥flÌ, Ú‡Ï π‚ÂÈ ˘Â ÏÓÊ ÒflÍ-Ú‡Í ·ÛÚË “‰ÂÒflÚËÏ ÓÒ¥flÌËÌÓÏ”; ‡Î ÍÓÎË ÔÓÔÓˆ¥fl Á‚ÓÓÚ̇, ‡·Ó È ˘Â „¥¯Â - ‚‚ÂÒ¸, flÍ Í‡ÊÛÚ¸ ÔÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍË, “ϥ̒flÌ” ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á ‚ÂÎËÍÓÓÒ¥‚ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl, ÚÓ ˆÂ - fl‚Ë˘Â Ì‡È‚Ë˘Ó„Ó ¥ ̇ȄÎË·¯Ó„Ó ÒÓˆ¥flθÌÓ„Ó ÍÓÏ¥ÁÏÛ. Ⴂ‡ÈÌÓ, ÍÓÎË ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÒÓˆ¥flθÌËÈ ÍÓÏ¥ÁÏ flÍÓªÒ¸ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ¥ÁÌ¥ β‰Ë Ì Ӊ̇ÍÓ‚Ó Ì‡ ˆÂ ‡∂Û˛Ú¸. ÑÂflÍ¥, ‚ flÍËı Ô·ÒÍ¥¯‡ ‰Û¯‡ È ÚÓ‚ÒÚ¥¯‡ ¯Í¥‡ ̇ Ó·‡Á¥, flÍ ¥ ‡Ì¥¯Â ÔÓıӉʇ˛Ú¸ ∂Ó∂ÓÎÂÏ; ÔÓ Ú‡ÍËı ÌÂχ ˜Ó„Ó ·‡Î‡Í‡ÚË, ·Ó ˆÂÈ ÂÎÂÏÂÌÚ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËÈ ·Û‰¸-flÍÓª ÍÛθÚÛÌÓª ˆ¥ÌÌÓÒÚË. ÄΠ‚ ‡ÒËϥθӂ‡ÌÓÏÛ Ú‡·Ó¥ π È Î˛‰Ë ÚÓÌÍ¥¯Óª ̇ÚÛË. ÑÎfl Ú‡ÍËı ÔÓ·‡˜ËÚË Ò· ‚ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ‚ËÔÓ‚ÌÂÌ¥È Ú‡ÍÓ„Ó Ó„‡Ì¥˜ÌÓ„Ó ÍÓÏ¥ÁÏÛ, ÓÁ̇˜‡π Ó‰ÂʇÚË ·Óβ˜ËÈ Û‰‡ ҇Ϡ‚ ÚÛ ÍÎ¥ÚËÌÍÛ ‚ ÒÂˆ¥, ‰Â Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl ‚ β‰ËÌË ªª ̇ÈÍ‡˘Â ·‡„‡ÚÒÚ‚Ó - ªª „Ó‰¥ÒÚ¸. ÑÎfl Ú‡ÍËı β‰ÂÈ ÍÓÏ¥ÁÏ ÔÂÂÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl ̇ Ú‡„¥ÁÏ. ü Ô‚ÌËÈ, ˘Ó Á·ÂÌÚÂÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇Ì ‚ Ú‡·Ó¥ ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ¥‚ ‰ËÒÍÛÒ¥π˛ Á ÔË‚Ó‰Û “‰Ë‚ÌÓ„Ó fl‚ˢ‡”, ÏÓÊ̇ ÔÓflÒÌËÚË ˘Â È ÚËÏ, ˘Ó ̇ÈÍ‡˘¥, ̇ȘÛÈÌ¥¯¥ È Ì‡È‚‰ÛÏÎË‚¥¯¥ β‰Ë ˆ¸Ó„Ó Ú‡·ÓÛ ‚¥‰˜ÛÎË Ì Î˯ ÌÂÁ̥ۘÒÚ¸ ˆ¥πª ÍÓÏ¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ‡ È ÒÔ‡‚ÊÌ¥È ·¥Î¸, Á‡ÒÚËÍ Û Ì‡È‚‡ÁÎË‚¥¯Â Ï¥ÒˆÂ, ¥ ªÏ ̇ ÏËÚ¸ ÒÚ‡ÎÓ ÏÓÚÓÓ¯ÌÓ ‚¥‰ ‰ÛÏÍË: ÌÛ, ‡ flÍ ˆÂ ‚Ò Ô‡‚‰‡? ‡ ˜Ë fl È Ò‡Ï Ì χ‚ ‰‡‚ÌÓ ‚Ê ˘Ó‰Ó ˆ¸Ó„Ó Ô¥‰ÓÁ¥ÌÌfl, Î˯ Îfl͇‚Òfl ÙÓÏÛ₇ÚË? ß Ì‡ ÏËÚ¸ Ô˂ˉ¥ÎÓÒfl ªÏ, ˘Ó, ÏÓÊÎË‚Ó, ‚Òfl Ô‡ˆfl ªıÌ¸Ó„Ó ÊËÚÚfl ÔÓȯ· هθ¯Ë‚Ó˛ ÍÓÎ¥π˛ ¥ Á‡‚· ªı ‡ÁÓÏ Á Ûҥχ ‚¥ÌËÏË Ì ÚÛ‰Ë, ÍÛ‰Ë Ú·‡... ÄÎÂ, Á‚˘‡ÈÌÓ, ̇‚¥Ú¸ ˜ÛÈ̇ β‰Ë̇, flÍ˘Ó ‚Ó̇ ‚Ê ‚ËÚ‡ÚË· ͥθ͇ ‰ÂÒflÚË¥˜ ̇ ˆ¥È ÍÓÎ¥ª, ‚¯ڥ-Â¯Ú ÔÓÊÂÌ ˜ÓÌ¥ ‰ÛÏÍË ¥ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Á‡ÒÔÓÍÓªÚË Ò· Á‚˘‡ÈÌËÏ ÒÎÓ‚Ó‚ËÎË‚ÓÏ. á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Î˯ χÎÂÒÂ̸͇ ÓÁÍÓÎË̇ ‚ ‰Û¯¥, - ¥ flÍ˘Ó ‚Ó̇ Ú‡ÍË Á‡Î˯Ë·Òfl, fl ‰ÛÊ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌËÈ: ҇Ϡˆ¸Ó„Ó fl ‰Óχ„‡‚Òfl. ÄΠԇÚÓÎÓ„¥˜Ì¥ÒÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ÔÓÎfl„‡π Ì Î˯ ‚ ªª ÍÓÏ¥ÁÏ¥ ¥ ̇‚¥Ú¸ Ì ‚ Ú‡„¥˜ÌÓÏÛ ÔËÒχÍÛ ˆ¸Ó„Ó ÍÓÏ¥ÁÏÛ. ô „¥¯Â ¥Ì¯Â. ïÓ˜‡ ÏË ÚÛÚ “¯ÛÏËÏ, ·‡Úˆ, ¯ÛÏËÏ”, ‡ ÒÔ‡‚ÊÌ¥ ÓÒ¥flÌË ‚¥‰ÏÓ‚˜Û˛Ú¸Òfl, ‡Î ÔÓÔË ˆÂ ‚ÂÒ¸ Ò‚¥Ú ·‡˜ËÚ¸ „ÎË·ÓÍÛ Ì‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ï¥Ê „‡Î‡ÒÓÏ Ú‡ ˆ¥ÌÌ¥ÒÚ˛. ܇‰ÂÌ ÔÓ‚‡ÊÌËÈ „Îfl‰‡˜ Ì ÒÛÏÌ¥‚‡πÚ¸Òfl, ˘Ó ıÓ˜‡ „‡Î‡ÒÛ˛Ú¸ ̇ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı ÍÛθÚÛÌËı Ò‚flÚÍÛ‚‡ÌÌflı π‚ª, ‡ ‚ÒÂ Ê Ú‡ÍË ÒÔ‡‚ÊÌ¥Ï, ÒÚËı¥ÈÌÓ-


присутнє, хоча не завжди усвiдомлюване, впродовж багатьох столiть визначало ставлення гебрейства до всього християнського та мусульманського свiту. *** Особливостi нацiонального характеру, так, як вони сформувалися за останнi дев’ятнадцять столiть, є багато в чому спiльними для усiх гебрейських громад при всiй рiзноманiтностi їхнiх iсторичних типiв. Мабуть, не можна сумнiватися, що визначальним тут було почуття своєї духовної первородности, яке вiдчували гебреї, де б вони не жили i яких би звичаїв не переймали. Чи ж потрiбно заперечувати, що це почуття глибоко вкоренилось i, ставши ознакою нацiонального характеру, багато що визначило у поведiнцi представникiв цього народу? Чи ж не звiдси походить i ця нетерпимiсть, яку завжди виявляли гебреї в релiгiйних питаннях (i духовних взагалi), на вiдмiну вiд суто практичних справ, де вони вславилися своєю податливiстю, в’юнкiстю та схильнiстю до компромiсiв? Надто довго не було в гебреїв iнших пiдстав для

самоповаги, окрiм реальної в їхнiх очах та уявної в очах iнших вищости, яку вони мали порiвняно з християнством та iсламом. Тому навiть тодi i там, де i коли наставала ера цивiльної емансипацiї гебреїв i багато хто з них ставав на шлях асимiляцiї, сфера духовної дiяльности залишалась для них найпривабливiшою, а прагнення доказати свою здатнiсть досягнути найвищих результатiв у цьому напрямку перетворилась в нацiональну потребу. Дуже багато визначали, звичайно, особливостi того духовного надбання, яке успадкувало i якому так довго зберiгало вiрнiсть гебрейство. Помилковим є твердження, а тим не менше його дотримуються майже всi - i гебреї, i негебреї, що це надбання є доктриною що вистояла, чи навiть перемогла в конкуренцiї з iншими доктринами. Якщо б це було насправдi так, то духовнi вартостi гебреїв спiткала б така сама доля, що й творiння усiх iнших давнiх народiв, тим паче, що в доктринальному планi творiння цi були набагато багатшими та красивiшими, анiж юдейськi. Зрозумiло, що будь-якi доктрини, якими б справжнiми чи уявними перевагами вони не були

yq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÌÂÔÓÛ¯ÌËÏ ÓÔÂÚflÏ ¥ ‰ÊÂÂÎÓÏ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË π Ì ڥ, ˘Ó „‡Î‡ÒÛ˛Ú¸, ‡ Ú¥, ˘Ó ‚¥‰ÏÓ‚˜Û˛Ú¸Òfl. üÍ˘Ó ‚ËıÓ‰ËÚË Á „‡Î‡ÒÛ, ÚÓ Á‰‡πÚ¸Òfl, Ì¥·Ë ÒÔ‡‚ÊÌ¥ ÓÒ¥flÌË ÔÂ¯Ó„Ó ∂‡ÚÛÌÍÛ, ‡ÍÚË‚Ì¥ ÓÒ¥flÌË - ˆÂ ‡ÒËϥθӂ‡Ì¥ π‚ª, ÚÓ‰¥ flÍ Î˛‰Ë ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl - ˆÂ, flÍ ‚ËÒÎӂβπÚ¸Òfl éÚÚÓ Å‡ÛÂ, Hintersassen der Nation, ÓÒ¥flÌË ‰Û„Ó„Ó ∂‡ÚÛÌÍÛ. íËϘ‡ÒÓÏ flÒÌÓ È ÌÂÒÔÓÒÚÓ‚ÌÓ, ˘Ó ̇ÒÔ‡‚‰¥ ‚Ò ̇‚Ô‡ÍË. ë‡Ï ‚¥‰ Ú¥πª ÏËÚ¥, ÍÓÎË π‚ÂÈ Ó„ÓÎÓ¯Ûπ Ò· ÓÒ¥flÌËÌÓÏ, ‚¥Ì ÔÂÂÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl ̇ „Óχ‰flÌË̇ ‰Û„Ó„Ó ∂‡ÚÛÌÍÛ. ü, ̇ˆ¥Ó̇ΥÒÚ, Á‡ ʇ‰ÌÛ ˆ¥ÌÛ Ì ‚ËÁ̇˛ Ò· ‚ êÓÒ¥ª „Óχ‰flÌËÌÓÏ ‰Û„Óª ÍÎflÒË. ü ‚‚‡Ê‡˛ Ò· ÔË̈ËÔÓ‚Ó Ú‡ÍËÏ Ò‡ÏËÏ „ÓÒÔÓ‰‡ÂÏ Û ˆ¥È ‰Âʇ‚¥, flÍ ¥ ÓÒ¥flÌËÌ; fl ·‡Ê‡˛ ÓÁÏÓ‚ÎflÚË, ‚˜ËÚËÒfl, ÔËÒ‡ÚË, ‚ËÒÚÛÔ‡ÚË ‚ ÒÛ‰¥, Ûfl‰Û‚‡ÚËÒfl ÏÓπ˛ ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛, Ì¥ ‰Ó ÍÓ„Ó Ì Á·Ë‡˛Òfl Ô¥‰ÎÂ˘Û‚‡ÚËÒfl Ú‡ ÔËÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚËÒfl ¥ ‚Ëχ„‡˛, ̇‚Ô‡ÍË, ˘Ó· ‰Âʇ‚‡ ÔËÒÚÓÒÛ‚‡Î‡Òfl ‰Ó ÏÓªı ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ‚ËÏÓ„ ÚӘ̥ҥ̸ÍÓ Ú‡Í, flÍ ‚Ó̇ ÏÛÒËÚ¸ ÔËÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚËÒfl ‰Ó ‚ËÏÓ„ ÓÒ¥flÌ, ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ÔÓÎflÍ¥‚, Ú‡Ú‡ ÚÓ˘Ó, Á„‡ÏÓÌ¥ÁÛ‚‡‚¯Ë ‚Ò¥ ˆ¥ ‚ËÏÓ„Ë ‚ ÒԥθÌÓÏÛ “̇Ó‰ÌÓ-ÒÓ˛ÁÌÓÏÛ” ÛÒÚÓª. ÑÓÍË fl Ú‡Í ‰Ë‚βÒfl ̇ Ò‚Óπ ϥ҈ ‚ êÓÒ¥ª, fl Ì ‚ˢËÈ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ¥ Ì ÌËʘËÈ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı, ÏË ‚Ò¥ „Óχ‰flÌË Ó‰ÌÓ„Ó ∂‡ÚÛÌÍÛ. ÄΠflÍ˘Ó fl ıÓ˜Û ÌÂӉϥÌÌÓ ÔÓÎ¥ÁÚË ‰Ó ÓÒ¥flÌ, ÚÓ ‚Ò ‚¥‰‡ÁÛ ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl. ü ÔÓÚ‡ÔÎfl˛ ‚ ÒÚ‡Ìӂˢ ÌÂÓÙ¥Ú‡. óÛʇ ̇ˆ¥Ó̇θ̇ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸, ˜Ûʇ ÔÒËı¥Í‡ ¥ ÔÓÒflÍÌÂ̇ ̲ ÍÛθÚÛ‡ Ì ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÒÔ‡‚‰¥ Á‡Ò‚ÓπÌ¥ ̇‚¥Ú¸ ÔÓÚfl„ÓÏ ˆ¥ÎÓª ∂ÂÌÂ‡ˆ¥ª, ̇‚¥Ú¸ ÔÓÚfl„ÓÏ Í¥Î¸ÍÓı ∂ÂÌÂ‡ˆ¥È. á·Â¥„‡πÚ¸Òfl ‡ÍˆÂÌÚ Û ÏÓ‚¥ ¥ Ú‡Í Ò‡ÏÓ Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl ÓÒÓ·ÎË‚ËÈ “‡ÍˆÂÌÚ” ‰Û¯¥. óË ÏÓÊÛÚ¸ ˆ¥ Ì˛‡ÌÒË ˆ¥ÎÍÓÏ ÁÌËÍÌÛÚË Ô¥ÁÌ¥¯Â, Á‡ ·‡„‡ÚÓ-·‡„‡ÚÓ ÓÍ¥‚, ˆÂ - ¥Ì¯Â ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ÈÓ„Ó fl ÚÛÚ Ì ÚÓ͇˛Òfl; ‡Î ‰ÓÍË ‚ÓÌË π, ‰ÓÚË fl ÔË˜ÂÌËÈ ˜ËÒÎËÚËÒfl ÌÂÒÔ‡‚ÊÌ¥Ï, ÌÂÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËÏ ÓÒ¥flÌËÌÓÏ, ͇̉ˉ‡ÚÓÏ Ì‡ ÓÒ¥flÌË̇, Ô¥‰Ï‡ÈÒÚÂÍÓÏ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÍÛθÚÛÌÓ„Ó ˆÂıÛ. åÂÌ ÏÓÊÛÚ¸ β·ËÚË ‡·Ó Ì β·ËÚË, ˆÂ ÒÔ‡‚Ë Ì ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl; ‡Î ˆ¥ÎÍÓÏ flÒÌÓ, ˘Ó ‰ÊÂÂÎÓ È ÓÒÂ‰ÓÍ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË Ì ÒÂ‰ ÌÂÓÙ¥Ú¥‚, ‡ ‚ Ú¥È Ï‡Ò¥, Á flÍÓ˛ ÌÂÓÙ¥Ú Î˯ ̇χ„‡πÚ¸Òfl ÁÎËÚËÒfl. äÓÎË Î˛‰Ë ÔÓÚ·ۂ‡ÚËÏÛÚ¸ ÒÔ‡‚Ê̸Ӫ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª Ú‚Ó˜ÓÒÚË, ‚ÓÌË ‚¥‰¯ÚÓ‚ıÌÛÚ¸ ‚Ë¥· ÌÂÓÙ¥Ú‡ ¥ Ò͇ÊÛÚ¸: ÏÓÊÎË‚Ó, ˆÂ ‰ÛÊ „‡ÌÓ,

45


надiленi, пiдвладнi iсторичному часовi, який нещадний до усiх. Основною та вирiшальною особливiстю гебрейського нацiонального духу є те, що його iстинним та потаємним призначенням є не створення, а руйнування усiх i всяких доктрин. Чи ж не прийшов уже час, поряд з нарiканням на адресу антисемiтизму звернути увагу на себе, спробувати збагнути таємницю своєї долi i вiднайти в цiй таємницi та долi, в собi, а не тiльки у злобi антисемiтiв, реальнi причини тiєї ненависти, яку вiдчувають до нас iншi народи? Ненависти, яку не змогли подолати нi полiтичне вдосконалення, нi масова освiченiсть, нi навiть споживацьке процвiтання? Антисемiтизм нiколи не був безпiдставним. Якими у кожному окремому випадку не були зовнiшнi причини та приводи для нього, його справжньою основою завжди була суто гебрейська схильнiсть руйнувати фетишi, якi створювали собi iншi народи, пiддавати сумнiвам непорушнiсть та мудрiсть усталеного i прямо вiдмовлятися визнавати святинями те, чому поклонялись iншi. Хiба ж не цим визначається специфiка гебрейського

46

характеру, що так легко впiзнається в ¶анчуваннi iнших добре засвоєних звичаїв? Хiба ж не це завжди i всюди було основною причиною антисемiтизму? Хiба ж в невтихаючих досi звинуваченнях, що, мовляв, гебреї не дорожать тим, що iншi народи вважають найважливiшим, немає певної долi правди? Юдаїзм не можна сприймати i трактувати як доктрину. Мойсей, пророки i навiть Ісус Христос в найостаннiшу чергу були, якщо й були взагалi, творцями доктрин. Вони насамперед були творцями iдеї постiйного духовного пошуку, устремлiння до недосяжних вершин. Саме вони залишили своєму народовi, а вiдтак i всьому людству, заповiдь “Не сотвори собi божка!”. На жаль, з того часу, як Голос з вершини Синаю возвiстив це, людство нiчим не займалось з такою наполегливiстю, як створенням щораз нових божкiв, i нiкого не переслiдувало з такою нещаднiстю, як тих, хто не хотiв схилятися перед цими божками. В божки були перетворенi i церква, яка узурпувала прерогативи, що належали одному тiльки Богу, i держава, що вiдiбрала у своїх пiдданих

fq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÏÓÊÎË‚Ó, ˆÂ ̇‚¥Ú¸ Í‡˘Â, Ì¥Ê ÒÔ‡‚ÊÌπ, ‡ÎÂ, ÔÓ·‡˜ÚÂ, ÏË ÔÓÚ·ÛπÏÓ ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó. [...] íÛÚ fl Ì ·Û‰Û ÁÌÓ‚Û ÔÓ˜Ë̇ÚË ÒÛÔÂ˜ÍË ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, ‚ÂÎËÍËÏ ˜Ë χÎËÏ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì‡ ÓÒ¥ÈҸ͇, ̥ψ¸Í‡, Ù‡ÌˆÛÁ¸Í‡ Ú‡ ¥Ì¯¥ Î¥ÚÂ‡ÚÛË ‡ÒËϥθӂ‡ÌËÏ π‚ÂflÏ, ˜Ë ‰Ó· Á‡Ò‚ÓªÎË ˆ¥ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍË Á π‚ª‚ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËÈ “‰Ûı” ÚÓ˘Ó. ëÔÂ˜‡ÚËÒfl ˘Ó‰Ó ˆ¸Ó„Ó ‚‡ÊÍÓ, ·Ó ˆÂ - ÔËÚ‡ÌÌfl ˜ÛÚÚfl, ‰ÓÚËÍÛ, ¥ ÚÛÚ π‚ÂÈҸͥ ÒÛ‰‰¥ ‡Ì¥ÒͥθÍË Ì ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ¥. ïÓ˜ ·Ë ÒͥθÍË ÔËÒfl„‡‚Òfl π‚ÂÈÒ¸ÍËÈ ÍËÚËÍ, ˘Ó ɇÈÌ - ÒÔ‡‚ÊÌ¥È Ì¥Ïˆ¸ Á‡ ‰ÛıÓÏ, ÔËÚ‡ÌÌfl Ì ·Û‰Â ‚Ë¥¯ÂÌÂ. - ÄΠfl ˆ¥Í‡‚βÒfl ˆËÏ ÔËÚ‡ÌÌflÏ ÔÂ‚‡ÊÌÓ Á ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ. í‡Í ÒÔ‡‚‡ ‚Ë„Îfl‰‡π flÒÌ¥¯Ó˛, ÚÛÚ ÏË Ì ·ÎÛ͇ÚËÏÂÏÓ ‚ ÒÛÚ¥Ì͇ı ÂÒÚÂÚ˘ÌËı Óˆ¥ÌÓÍ, ‡ χπÏÓ ÔÂ‰ ÎˈÂÏ Ï‡ÒÓ‚¥ Ù‡ÍÚË. ß ˆ¥ Ù‡ÍÚË flÒÌÓ Ò‚¥‰˜‡Ú¸, ˘Ó ‡ÒËϥθӂ‡ÌËÈ π‚ÂÈ Á‡ ÔÂ¯Ó„Ó Ê ÔÓ‚‡ÊÌÓ„Ó ‚ËÔÓ·Û‚‡ÌÌfl ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Ú‡ÍËÏ Ò‡ÏËÏ ÔÓ„‡ÌËÏ “‡ÒËÏ¥ÎflÚÓÏ”, flÍ ¥ ÔÓ„‡ÌËÏ π‚ÂπÏ. Ç¥Ì Ó„ÓÎÓ¯Ûπ Ò· ̥ψÂÏ, ‰ÓÍË Ô‡ÌÛ˛Ú¸ ̥ψ¥, ¥ ̇χ„‡πÚ¸Òfl ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒfl Ú‡Í, ˘Ó· ¥ÁÁÓ‚Ì¥ ÈÓ„Ó ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ·ÛÎÓ ‚¥‰¥ÁÌËÚË ‚¥‰ ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó Ì¥Ïˆfl. ÄΠ˘ÓÈÌÓ Ô‡Ì¥‚Ì ÒÚ‡Ìӂˢ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó ¥Ì¯Óª ̇ˆ¥ª, ÏËÚÚ˛ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸: ÒÔ‡‚ÊÌ¥ ̥ψ¥ Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl ̥ψflÏË, ‚ËÚËÏÛ˛Ú¸ ·ÓÓÚ¸·Û ¥ ÔËÌÓÒflÚ¸ ÊÂÚ‚Ë, ÚÓ‰¥ flÍ Ú‚ÚÓÌË ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl Á ‚‡Ê‡˛˜Ó˛ Ûfl‚Û ¯‚ˉͥÒÚ˛ ÓÚÛ¯Û˛Ú¸ ¥Á Ò· ÔÓÓı ̥ψ¸ÍËÈ ¥ ÔËπ‰ÌÛ˛Ú¸Òfl ‰Ó ̇ˆ¥Ó̇θÌÓÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó „ÓÒÔÓ‰‡fl. ü ‚Ê ͥθ͇ ‡Á¥‚ ÔÓ·¥ÊÌÓ Á„‡‰Û‚‡‚ ÔÓ ˆ¥ ‰Ë‚Ó‚ËÊÌ¥ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl, ‡Î ‚‡ÚÓ ˘Â ‡Á ̇ ˆ¸ÓÏÛ ÁÛÔËÌËÚËÒfl, ÔË ÚÓÏÛ ‰ÓÍ·‰ÌÓ, ·Ó ˆÂ ̇·‡„‡ÚÓ flÒÌ¥¯Â ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ‰Ó͇Á¥‚ ‰ÂÏÓÌÒÚÛπ ÒÔ‡‚ÊÌ˛ ‚ÌÛÚ¥¯Ì˛ Ï¥ˆÌ¥ÒÚ¸ π‚ÂÈÒ¸ÍÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª. ᇠ40-Ëı ÓÍ¥‚ ÏËÌÛÎÓ„Ó ÒÚÓ¥˜˜fl Ä‚ÒÚ¥fl, ‰Ó flÍÓª ‚ıӉ˷ È ì„Ó˘Ë̇, ·Û· χÈÊ ÒÛˆ¥Î¸ÌÓ ÔÓ̥ϘÂ̇. èË̇ÈÏÌ¥, Ú‡Í Ï‡ÎÓ Á‰‡ÚËÒfl ÚÛËÒÚÓ‚¥, flÍËÈ ‚¥‰‚¥‰‡‚ ·Ë Ï¥ÒÚ‡ ¥ÏÔÂ¥ª. ã˯ ̇ Ô¥‚‰ÂÌÌÓÏÛ Á‡ıÓ‰¥, ‚ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍËı ÔÓ‚¥Ìˆ¥flı, ‚¥Ì Á̇ȯӂ ·Ë ÒËθÌÛ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍÛ ÍÛθÚÛÛ, - Ú‡ È ÚÛ Á ‚ÂÎËÍËÏË Ì¥Ïˆ¸ÍËÏË Î‡Ú͇ÏË; ‡Î ÅÛ‰‡ÔÂ¯Ú ÓÁÏÓ‚Îfl‚ ÒÛˆ¥Î¸ÌÓ ÔÓ-̥ψ¸ÍË, χ‰flÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ Î‰‚ ÔÓ˜ÛÚË Ì‡ Á‡‰‚¥ÍÛ; ‚ è‡Á¥ È Ì „‡‰‡ÎË, ˘Ó ‰ÂÒ¸ Û Ò‚¥Ú¥ π ˜ÂҸ͇ ÏÓ‚‡; ¥ ̇‚¥Ú¸ Û É‡Î˘ËÌ¥ ̥ψ¸Í‡ ÏÓ‚‡ ̇ ‚ÛÎˈflı,


право на людську гiднiсть. Глибинний сенс грiзної перестороги “Не сотвори собi божка” змогли зглибити лише кращi з кращих людей в кожному, в тiм i гебрейському народi. Не сотвори собi божка, отже, i з гебрейського народу. Мудрецiв у ньому “на душу населення” мабуть не бiльше, нiж у кожному iншому, як i не надмiрною є його здатнiсть дослуховуватись до голосу рятiвного нацiонального iнстинкту. Тому спокуса створювати собi божкiв чи поклонятися iншим божкам не раз охоплювала його i пiсля Синайської пустелi. Спробуймо вiдповiсти на питання: в чому ж сутнiсть гебрейського нацiонального духу? Що є чи може бути альтернативою йому? Проникливу вiдповiдь на це питання дає Ренан, котрий пише, що прiрва, яка роздiляє в першому столiттi римський та гебрейський первнi, була прiрвою мiж властивою римлянам iдеєю права та утвердженням послiдовниками Тори примату моральних обов’язкiв, тобто прiрвою мiж римським принципом свiтської держави та гебрейським iдеалом Царства Божого. Прiрва, що iснувала мiж

ними в першому столiттi, не тiльки не була засипана уламками Єрусалимського Храму та руїнами Римської iмперiї, але й стала в наступнi столiття ще глибшою, бо ж найсуттєвiшою вiдмiннiстю мiж цими двома первнями є вiдмiннiсть мiж плоттю та духом. Римський первень в будь-якому його виявi - це примат плотi над духом, пiдпорядкування духу плотi (державi), її iнтересам, могутностi, добробуту тощо. Юдейський первень - це примат духу над плоттю, сприймання плотi лише як знаряддя, як засобу реалiзацiї потреб та вимог духу. Перемога римського первня завжди i всюди веде до утвердження царства плотi на Землi. Перемога юдейського первня могла б спричинити до утвердження царства духу, Царства Божого на цiй самiй Землi. Всiм добре вiдомо, що таке царство плотi, але ж нiхто ще не бачив Царства Божого. Чи ж потрiбно дивуватися, що перше сприймається як єдино реальна можливiсть, а друге - як утопiя? [...] Закон, що одночасно є i цивiльним, i духовним та вiддає перевагу соцiальним i моральним законам супроти вiйськових та полiтичних, Ренан вважає

jq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

‚ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËı Á‡Í·‰‡ı, ‚ ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ‡ı Ú‡ ̇ ‚Ë‚¥Ò͇ı Áχ„‡Î‡Òfl Á ÔÓθҸÍÓ˛, ¥ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó Áχ„‡Î‡Òfl ÔÂÂÏÓÊÌÓ. éÚÊÂ, ÔÓ̥ϘÂÌÌfl Ï¥Ò¸ÍÓª Ä‚ÒÚ¥ª Á‰‡‚‡ÎÓÒfl ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚËÏ. ÑÂÒ¸ Û ÒÂÎ¥ ÊË‚ÓÚ¥ÎË ˜ÂҸͥ, ÒÎÓ‚¥ÌҸͥ, ÛÒËÌҸͥ ÒÂβÍË, ‡Î ̥ÍÓÏÛ È Ì‡ ‰ÛÏÍÛ Ì ÒÔ‡‰‡ÎÓ Á ÌËÏË ‡ıÛ‚‡ÚËÒfl: Á‰‡‚‡ÎÓÒfl ‚ÔÓ‚Ì¥ flÒÌËÏ, - ÔË ÚÓÏÛ flÒÌËÏ Ì‡ÈÔÂ¯Â ªÏ Ò‡ÏËÏ, ˘Ó ªıÌfl ÏÓ‚‡ - ÏÛÊˈ¸Í‡, ‰Îfl ÍÛθÚÛÌÓª ÏÂÚË ÌÂÔˉ‡Ú̇, ¥ ˘Ó ‰Îfl ÍÓÊÌÓª ÔÓfl‰ÌÓª ÏÂÚË ÓÒ‚¥Ú‡ - ˆÂ ÒËÌÓÌ¥Ï ∂Âχ̥Á‡ˆ¥ª. ÑÂflÍ¥ ÒÛÏÌ¥‚Ë ‚ËÍÎË͇ÎË ‚ÔÂÚ¥ ¥Ú‡Î¥Èˆ¥, ÌÂÒÔÓÍ¥ÈÌ¥ χ‰flË Ú‡ Á‡ÍÓÎÓÚÌËÍË ÔÓÎflÍË, ‡Î ÓÁ‚‡ÊÎË‚¥ β‰Ë ÒÔÓ‰¥‚‡ÎËÒfl, ˘Ó È ˆ¥ ÁÎÓ‚ÏËÒÌËÍË ÁÓÁÛÏ¥˛Ú¸ Ò‚Ó˛ ÔÓÏËÎÍÛ. ĉÊ β‰ÒÚ‚Ó Ï‡π Á·ÎËÊÛ‚‡ÚËÒfl, ‡ Ì ÔÓ‰¥ÎflÚËÒfl; ˆÂ ÔÓÔÓ‚¥‰Û‚‡‚ ˘Â ÏÛ‰ËÈ ¥ÏÔÂ‡ÚÓ âÓÒËÙ II, flÍËÈ Ì‡ÔËÒ‡‚ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ‰ÂÍÂÚ¥: “çÂχ Í‡˘Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ÔË‚˜ËÚË „Óχ‰flÌ ‰Ó ‚Á‡πÏÌÓª β·Ó‚Ë, flÍ ‰‡ÚË ªÏ π‰ËÌÛ ÒԥθÌÛ ÏÓ‚Û”. ß flÍ Ì‡ ‰Ó͇Á ÔÓÒ·‚Òfl ̇ êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ ¥ÏÔÂ¥˛. Ç¥Ì Ï‡‚ ‡ˆ¥˛ ‚ ÚÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ˘Ó ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl ÍÛθÚÛ̇ Ù¥Á¥ÓÌÓÏ¥fl Ä‚ÒÚ¥ª Á‡ ÈÓ„Ó ˜‡Ò¥‚ ¥ ˘Â ÔÓÚfl„ÓÏ ‰ÂÒflÚË¥˜ Ô¥ÒÎfl Ì¸Ó„Ó ‰ÛÊ ̇„‡‰Û‚‡Î‡ ÚÓ‰¥¯Ì˛ ‡·Ó ÚÂÔÂ¥¯Ì˛ ÍÛθÚÛÌÛ Ù¥Á¥ÓÌÓÏ¥˛ êÓÒ¥ª: ¥ Ú‡Ï, flÍ ¥ ÚÛÚ, χÈÊ ÌÂÔÓ‰¥Î¸ÌÓ Ô‡ÌÛ‚‡Î‡ ÍÛθÚÛ‡ È ÏÓ‚‡ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡fl; ¥ Ú‡Ï, flÍ ¥ ÚÛÚ, ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ ‡·Ó χÈÊ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ Á‡·ÛÎË ÔÓ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ¥Ì¯Ëı ̇Ó‰ÌÓÒÚÂÈ. ᇠڇÍËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ ÔÓ˜‡ÎÓÒfl ÔÓ·Û‰ÊÂÌÌfl ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó π‚ÂÈÒÚ‚‡. ÇËȯӂ¯Ë Á ∂ÂÚÚÓ, ÒÍËÌÛ‚¯Ë ı‡Î‡ÚË, Û¥Á‡‚¯Ë ÔÂÈÒË, ÈÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔÓ‚¥ ÒËÌË Ó„Î‰¥ÎË ‰Ó‚Í¥ÎÎfl È ÔÓ·‡˜ËÎË, ˘Ó ‚Ò ÔËÒÚÓÈÌ ÒÛÒԥθÒÚ‚Ó ÓÁÏÓ‚Îflπ ÔÓ-̥ψ¸ÍÓÏÛ. ÇÓÌË Ú‡ÍÓÊ Á‡·‡Î‡Í‡ÎË ÔÓ̥ψ¸ÍÓÏÛ; ˆÂ ªÏ ‚‰‡ÎÓÒfl ̇‚¥Ú¸ ΄¯Â - Á‡‚‰flÍË Ê‡∂ÓÌÓ‚¥, Ì¥Ê ÒÛÒ¥‰‡Ï. ì è‡Á¥, 㸂ӂ¥, ‚ ÅÛ‰‡Ô¯ڥ π‚ª ÔÓ˜‡ÎË ‚‚‡Ê‡ÚË Ò· Á‡ ̥ψ¥‚, ·ÛÎË ‰ÛÊ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌ¥ Á Ú‡ÍÓ„Ó Ô¥‰‚ˢÂÌÌfl Ò‚Ó„Ó ˜ËÌÛ È „‡‰‡ÎË, ˘Ó ̇ ˆ¸ÓÏÛ ÏÓÊ̇ È Á‡ÒÔÓÍÓªÚËÒfl. ÄΠÓÒ¸ ‚ÓÌË ÔÓ˜‡ÎË ÔÓÏ¥˜‡ÚË, ˘Ó, ̇ÔËÍ·‰, ‚ è‡Á¥, ÔÓ˜Ë̇π ÍÓªÚËÒfl ˘ÓÒ¸ ‰Ë‚ÌÂ. üÍ¥Ò¸ ÓË∂¥Ì‡ÎË ‡ÔÚÓÏ ‚Ë„‡‰‡ÎË ÓÁÏÓ‚ÎflÚË ÔÓ-ÏÛÊˈ¸ÍÓÏÛ, ¥ Ì ÎË¯Â Û Ò· ‚‰Óχ, ‡ È Ì‡ ‚ÛÎˈ¥, ‚ Ú‡Ú¥, Ú‡ ˘Â È Ì‡‚ÏËÒÌÓ Ú‡Í, ˘Ó· ÛÒ¥ ˜ÛÎË. ëÔÓ˜‡ÚÍÛ ˆÂ ÍÛωÌÓ, ÔÓÚ¥Ï ÔÓ˜Ë̇π ‰‡ÚÛ‚‡ÚË. íËÏ ·¥Î¸¯, ˘Ó ˆ¥ ÓË∂¥Ì‡ÎË ‚ËÒÛ‚‡˛Ú¸ ̇ ‰Ó‰‡ÚÓÍ ˘Â flÍ¥Ò¸ ÔÂÚÂÌÒ¥ª. - åË, ÏÓ‚Îfl‚, ˜ÂıË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÓ ‚ ˆ¸ÓÏÛ Í‡ª ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸, - Á‡fl‚Îfl˛Ú¸ ‚ÓÌË, ‡

47


основною i найнебезпечнiшою тенденцiєю Тори. Чому багато хто цю вимогу юдаїзму вважає не тiльки утопiчною, але й небезпечною для своїх народiв зрозумiти не важко - уроком та застереженням для них була доля самого творця та носiя юдейського духу - гебрейства. Нiхто не бажав для своїх народiв такої долi. Хiба ж не мав Ренан достатньо iсторичних пiдстав стверджувати, що народи повиннi вибирати або життя егоїстичне та спокiйне, або життя для людства, сповнене рiзних тривог? Нацiя, що шукає вирiшення соцiальних та релiгiйних проблем, мрiє Царством Божим та переймається загальнолюдськими проблемами, приносить в жертву власне iснування i свою земну вiтчизну. Але якщо це є iсторично об¶рунтованим вироком гебрейству, важко сказати, для кого цей вирок жорстокiший - для гебрейства, чи всiх iнших народiв. Адже влаштування земної вiтчизни не може бути неважливим для будь-якого народу. То чи випливає звiдси, що природним i виправданим станом кожного народу є нехтування загальнолюдськими iнтересами? Чи ж тiльки з долi

48

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

гебрейського народу всi iншi народи дiстали цей урок, але урок цей був взятий, втiлений в полiтичну реальнiсть сьогодення i, врештi, поставив людство перед наростаючою загрозою тотальної катастрофи. [...] Те, що гебрейський народ, котрий витворив найвищi творiння людського духу, загинув у державному сенсi, стало нещастям та прокляттям не тiльки для нього, але й для всього людства. Те, що народ, який породив цей дух та залишився вiрним йому, витримав усi пертурбацiї та випробування i зберiгся, є знаком та повчанням не тiльки для цього народу, але й для всього людства. Те, що народ, який зберiг цей дух пiсля двадцяти столiть страждань та принижень, виявився здатним вiдновити та вiдстояти свою державнiсть, вже це є справжнiм одкровенням, в якому не тiльки цей народ, але й усе людство повиннi бачити глибинний сенс свiтової iсторiї. Цей сенс, що з такою силою виявився в долi гебрейського народу, вiд його праотцiв аж донинi, свiдчить, що найбiльш життєздатною є та нацiя, яка з найбiльшою енер¶iєю та послiдовнiстю прагне

zq

ÚÓÏÛ è‡„‡ χπ ·ÛÚË Ì‡¯‡, ‚ ÒÛ‰‡ı, Û ¯ÍÓ·ı ¥ ̇‚¥Ú¸ ‚ ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ¥ χπ Ô‡ÌÛ‚‡ÚË Ì‡¯‡ ÏÓ‚‡, ‡ ‰Îfl ̥ψ¸ÍÓª ‰ÓÒËÚ¸ Ï¥Òˆfl Û Ç¥‰Ì¥. - óÛ˛˜Ë ڇͥ ·ÂÁ„ÎÛÁ‰¥ ÔÓÏÓ‚Ë, ̥ψ¥ ÁÌËÁÛ˛Ú¸ ÔΘËχ: flÍ ÒÏ¥˛Ú¸ Ï¥flÚË ÔÓ Ú‡Í¥ ˜¥ ˆ¥ Ò‡ÌͲÎÓÚË, flÍ¥ ̇‚¥Ú¸ Î¥ÚÂ‡ÚÛË Ì χ˛Ú¸? Ä ‚ÓÌË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸: χπÏÓ É‡ÌÍÛ, è‡Îˆ¸ÍÓ„Ó, ä‡Î‰‚ÓÒ¸ÍËÈ ÛÍÓÔËÒ; ÔÓ˜‡ÚÓÍ π, ‡ ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌfl ·Û‰Â. - ç¥Ïˆ¥ ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ‚¥‰·Û‚‡ÎËÒfl ʇÚ‡ÏË, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÔÓ˜‡ÎË „Ì¥‚‡ÚËÒfl ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚË Á‡ÍÎËÍÓÏ: „ÂÚ¸ ˜Âı¥‚! ß ÓÒ¸ ÚÛÚ π‚ª ÔÓÚ‡ÔËÎË ‰Ó ‰‡ÊÎË‚Óª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª. éÒͥθÍË ‚ÓÌË Á‡ÔËÒ‡ÎËÒfl ‰Ó ̥ψ¥‚, ÚÓ Ú·‡ ‚Ë͇Á‡ÚË Ò· flÍ ‰Ó·Ëı ̥ψ¥‚. Ä ˘Ó ÒÔ‡‚ÊÌ¥ ̥ψ¥ ‚Ò ˘Â ÔÓ„Îfl‰‡ÎË Ì‡ ÌËı ÒÍÓÒ‡ ¥ Ì ˆ¥ÎÍÓÏ ªÏ ‰Ó‚¥flÎË, ÚÓ Ú·‡ ·ÛÎÓ ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÒÚ‡‡ÚËÒfl, - Ú‡Í ·Ë ÏÓ‚ËÚË ÔÂÂÍ˘‡ÚË Ì‡ÈÒÔ‡‚ÊÌ¥¯Ó„Ó Ì¥Ïˆfl. ä¥Ï ÚÓ„Ó ªı ÒÔ‡‚‰¥ ‰‡ÚÛ‚‡ÎË ÔÂÚÂÌÒ¥ª ÌÂÍÛθÚÛÌÓ„Ó ˜Âı‡. üÍ ˆÂ Ú‡Í? ÇËıÓ‰ËÚ¸, Û è‡Á¥ ‚ Ï¥Ò¸ÍÓÏÛ Ú‡Ú¥, ̇ÔËÍ·‰, ·Û‰Â Ì ̥ψ¸Í‡, ‡ ˜ÂҸ͇ ‰‡Ï‡? ì ÚÓ‚‡ËÒÚ‚¥ ‰Ó‚‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ‚‡‰ËÚË Ò‚¥ÚÒ¸ÍÛ ÓÁÏÓ‚Û Ì ÔÓ̥ψ¸ÍË, ‡ ÔÓ-˜ÂÒ¸ÍË? ñ¥ ·¥‰Ì¥ β‰Ë Ú‡Í ‚‡ÊÍÓ Ô‡ˆ˛‚‡ÎË, ‡·Ë ÓÔ‡ÌÛ‚‡ÚË Ì¥Ïˆ¸ÍÛ ÏÓ‚Û, ÔÓÁ·ÛÚËÒfl Á‡‰ÎË‚Ó„Ó ‡ÍˆÂÌÚÛ - ‡ ÚÂÔÂ ˘Ó, ‚Ò ˆÂ ÔÓÍËÌÛÚË? èÓ˜ËÌ‡È ‚¥‰ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ì‡‚˜‡ÚËÒfl ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ? ç¥, Ì ·ÛÚË ÚÓÏÛ! ß ÓÒ¸, ‡ÁÓÏ Á ̥ψflÏË ¥ ˘Â „̥ۘ¯Â ‚¥‰ ̥ψ¥‚ π‚ª ÔÓ˜‡ÎË Ô¥‰ÒÔ¥‚Û‚‡ÚË: „ÂÚ¸ ˜Âı¥‚! è‡„‡ “̇¯‡”, ̥ψ¸Í‡! ÄΠ˜ÂıË Ì ÁÎfl͇ÎËÒfl Ì¥ ̥ψ¥‚, Ì¥ π‚ª‚. äÓÍ Á‡ ÍÓÍÓÏ, ‰Â̸ Á‡ ‰ÌÂÏ, ÔÓÔÓ‚ÁÎË Á Ò· ‰Ó è‡„Ë ˜ÂҸͥ ÏÛ‡¯ÍË, ÔÓ‚ÓÎ¥ ÔÓÒfl͇ÎË ‰Ó ‚Ò¥ı ˘¥ÎËÌ ¥ ÔÓχÎÛ ·Û‰Û‚‡ÎË Ò‚Ó˛ ÍÛθÚÛÛ. Ç ÌËı Á’fl‚ËÎËÒfl „‡ÁÂÚË, ÍÌËÊÍË, ÔÓÚ¥Ï ÍÌË„Ë, ÔÓÚ¥Ï - ˆ¥Î‡ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡, ÔÓÚ¥Ï „¥Ï̇Á¥fl, ÔÓÚ¥Ï - ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ. ß ‡ÔÚÓÏ, Ó‰ÌÓ„Ó ˜Û‰Ó‚Ó„Ó ‰Ìfl, ̥ψ¥ ÏÓÈÒÂπ‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÛ Ì ‚Ô¥Á̇ÎË Ò‚Óπª è‡„Ë. Ç¥‰ ̥ψ¸ÍÓ„Ó ‚Ò‚·‰‰fl Á‡Î˯ËÎËÒfl ҇ϥ ̉ӄËÁÍË. ì Ï¥Ò¸Í¥È ‰ÛÏ¥ - ʇ‰ÌÓ„Ó Ì¥Ïˆfl, ̇ ‚ÛÎˈflı Ú‡ ‚ Ú‡Ú¥ - ˜ÂҸ͇ ÏÓ‚‡, ÔËȉ¯ ‰Ó Í‡ÏÌˈ¥ - Ì ·‡Ê‡˛Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚË ÚÓ·¥ ÔÓ-̥ψ¸ÍË, ‡ flÍ˘Ó ÚË Ò‡Ï „ẨÎfl - ÏÛÒ˯ ÓÁÏÓ‚ÎflÚË Á ÔÓÍÛÔˆÂÏ ÔÓ-˜ÂÒ¸ÍË, ¥Ì‡Í¯Â Ó‰fl„Ì ͇ÔÂβı ¥ Ô¥‰Â ‰Ó ÒÛÒ¥‰Ì¸Óª Í‡ÏÌˈ¥ - ‰Ó ˜Âı‡. Ä ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, ̇‚¥Ú¸ ̇ÈÎ¥·Â‡Î¸Ì¥¯Ëı, Ô˯ÛÚ¸ ‡Ê ̇‰ÚÓ Ì‰‚ÓÁ̇˜ÌÓ, ˘Ó π‚ÂflÏ ÒÎ¥‰ ÔÓ·Â„ÚËÒfl ˘Ó‰Ó ̥ψ¸ÍÓ„Ó Á‡ÔÓ‚ÁflÚÚfl, ·Ó flÍ˘Ó ÏË Ì¥ÏˆflÏ ˆ¸Ó„Ó Ì ÔÓ‰‡Û‚‡ÎË, ÚÓ π‚ÂflÏ ¥ ÔÓ„ÓÚ¥‚ Ì ÔÓ‰‡ÛπÏÓ. ß ... π‚ª ÔÓ˜‡ÎË ÔÓÚÓıÛ


брати участь у влаштуваннi загальнолюдської справи, або, iншими словами, яка просякнута месiанською iдеєю. На жаль, цьому найглибшому сенсу людської iсторiї настiльки суперечать подiї, якi вiдбуваються на її поверхнi, що мало хто ще й нинi, наприкiнцi XX столiття, бачить цей сенс. [...] *** Тi, хто творили духовнi вартостi гебрейства i робили долю свого народу невiддiльною вiд них, були, без сумнiву, нацiональними провiдниками i нi на що бiльше не претендували. Тому вони найбiльше переймались збереженням у вiках свого народу. Вони були свiдомi того, що вiдправляючи свiй народ у таке далеке плавання, наражають його на найрiзноманiтнiшi небезпеки. Вони розумiлили, що за таку небезпечну мандрiвку в iсторiї народу доведеться розплачуватися неймовiрно жорстокою цiною i жахалися усвiдомлення того, що їхньому народовi доведеться пережити та перетерпiти. Але набагато бiльше їх жахала можливiсть безслiдного та безславного зникнення народу. І оскiльки їм була

вiдома тайна життя та смерти народiв, вони вибрали життя. Духовнi провiдники давнього гебрейства не надiлили свiй народ життям, а прирекли його на життя. Вони поклали на народ тягар такого життя, який робив його жертвою. Проте якою б важкою не була ця жертва, вони не зупинилися перед нею, бо ж поклали на свiй народ мiсiю зберегти i пронести у вiки iдеали, якi мають (а вони це знали напевно) вiчну загальнолюдську вартiсть. Можливо, вони усвiдомлювали, що їхня сучаснiсть ще не дозрiла до загального сприйняття цих iдеалiв, i вiрили, що прийде час, коли людство не матиме iншої змоги розвiяти млу, що його огорнула. Ставлення до гебрейства у свiтi - це ставлення до тих високих духовних вартостей, якi воно створило i дарувало людству. Сучасне гебрейство не може вимагати до себе особливого ставлення, але воно може i має розраховувати, що тi, хто не вiдмовились вiд цих вартостей, буде ставитись до нього, як i до решти народiв, вiдповiдно до цих вартостей. Цей народ так втомився вiд того особливого до себе ставлення впродовж столiть, що, здається,

wq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÔÂÂÔËÒÛ‚‡ÚËÒfl Á ̥ψ¥‚ ‰Ó ˜Âı¥‚. á’fl‚ËÎËÒfl ˜ÂıË ÏÓÈÒÂπ‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÛ. ëÔÓ˜‡ÚÍÛ Ï‡ÎÓ, ÔÓÚ¥Ï ·¥Î¸¯Â, ‡ ÚÂÔÂ ÛÊ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸. ÄΠÓÒͥθÍË ÒÔ‡‚ÊÌ¥È ˜Âı Í˘ËÚ¸ “„ÂÚ¸ ̥ψfl!”, ‡ π‚ÂÈ Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ·ÛÚË ÚӘ̥ҥ̸ÍÓ flÍ ÒÔ‡‚ÊÌ¥È ˜Âı, ¥ ̇‚¥Ú¸ ˘Â Í‡˘Â, ÚÓ ‰¥ÚË ‡·Ó ÏÓÎÓ‰¯¥ ·‡ÚË ÚËı, ˘Ó ÍÓÎËÒ¸ ‚Ó·ÎË “„ÂÚ¸ ˜Âı¥‚!”, Ú‡ÍÓÊ ‚Ó·˛Ú¸ ‡ÁÓÏ Á ÌÓ‚ËÏË „ÓÒÔÓ‰‡flÏË: - ÉÂÚ¸ ̥ψfl! í ҇Ï ·ÛÎÓ ¥ ‚ ɇ΢ËÌ¥. Ç¥‰ÓÏÓ, ‰Ó flÍÓª ‰Ó„¥‰ÎË‚ÓÒÚË ‰¥È¯Ó‚ ÚÂÔÂ ̇ ÔÓÎ¸Ò¸Í¥È ÒÎÛÊ·¥ „‡Îˈ¸ÍËÈ ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ, Ò·‚ÂÚÌËÈ “åÓ¯ÍÓ”. Ç¥Ì ¥ ÚÛ‰Ë, ‚¥Ì ¥ Ò˛‰Ë, ‚¥Ì Á‡ ÔÓθ˘ËÁÌÛ Î‡‰ÌËÈ ‰Û¯Û ‚¥‰‰‡ÚË, ‚¥Ì Á‡ ÔÓθҸÍÛ ÍÛθÚÛÛ Î‡‰ÂÌ ÓÁ˜‡‚ËÚË ¥ ÛÒËÌ¥‚, ¥ π‚ª‚, ‡ ‚Ê ˘Ó‰Ó ̥ψ¥‚, flÍ¥ ÛÚËÒ͇˛Ú¸ “ÈÓ„Ó ·‡Ú¥‚” Û èÓḀ́̇, ÚÓ ªı ‚¥Ì ÌÂ̇‚ˉËÚ¸ ÔÓ̇‰ ÛÒflÍÛ Ï¥Û. ÄΠ˜Ë Ì ıÓ˜ÂÚ Á̇ÚË ¥ÒÚÓ¥˛ ˆ¸Ó„Ó ÔÓθҸÍÓ„Ó ÂÌÚÛÁ¥flÁÏÛ? üÒÍ‡‚ËÏ Á‡ÁÍÓÏ ªª ·Û‚ ÔÓÍ¥ÈÌËÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú Öϥθ ÅËÍ, ˜ÎÂÌ ÔÓθҸÍÓ„Ó ÍÓ· ¥ Á‡‚ÁflÚËÈ ÔÓθÓÌ¥Á‡ÚÓ, ˘Ó ÔÓÏÂ 1906 ÓÍÛ. ô 1873 ÓÍÛ ‚¥Ì ÔÂ·ۂ‡‚ ÛÒ¥π˛ ‰Û¯Â˛ ‚ ̥ψflı, ÔÓ‰ÓÓÊÛ‚‡‚ ɇ΢ËÌÓ˛ ¥ ‡∂¥ÚÛ‚‡‚ π‚ª‚ Á‡ÔËÒÛ‚‡ÚËÒfl ‰Ó ̥ψ¸ÍÓª Ô‡Ú¥ª. ÄΠÔÓÚ¥Ï ‰Ó·Â̸ÍÓ Ó„Î‰¥‚¯ËÒ¸ ¥ ÔÓ·‡˜Ë‚¯Ë, ÍÛ‰Ë ‚¥ÚÂ ‰ÏÂ, ‚¥Ì “ÔÓÍËÌÛ‚ ·ÛÚË” ̥ψÂÏ ¥ “ÁÓ·Ë‚Òfl” ÔÓÎflÍÓÏ Á Ú‡ÍÓ˛ Ò‡ÏÓ˛ ÔÓ΄ͥÒÚ˛, Á flÍÓ˛ β‰Ë̇ Á Ù‡ÍÚÓ‡ Ó·ËÚ¸Òfl Ò‚‡ÚÓÏ, ¥ ‚¥‰ ÚÓ„Ó ˜‡ÒÛ Ì ·ÛÎÓ ‚ ÔÓÎflÍ¥‚ Û É‡Î˘ËÌ¥ ‚¥Ì¥¯Ó„Ó Î‡ÍÛÁË, ‡ ‚ ̥ψ¥‚ ÒÚ‡¯Ì¥¯Ó„Ó ‚ÓÓ„‡. ß Ú‡ÍÓª ‚Óβˆ¥ª Á‡Á̇· ‚Òfl ÒÚ‡¯‡ ∂ÂÌÂ‡ˆ¥fl ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ¥‚. äÓÎËÒ¸ ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡ÎË ‚ ̥ψflı ¥ ·Û˜‡ÎË Ì‡ ÔÓÎflÍ¥‚; ÚÂÔÂ ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡˛Ú¸ Û ÔÓÎfl͇ı ¥ ̇χ„‡˛Ú¸Òfl ‚Ò Ó·ËÚË Ú‡Í, flÍ ÒÔ‡‚ÊÌ¥ ÔÓÎflÍË. ÄΠÒÔ‡‚ÊÌ¥ ÔÓÎflÍË ·ÓflÚ¸Òfl ÚÂÔÂ ‚ ɇ΢ËÌ¥ Ì ̥ψfl, ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÓ„‡. ç‡ ÒˆÂÌÛ ˘Ó‡Á ¥¯Û˜Â ‚ËÒÛ‚‡πÚ¸Òfl ÌÓ‚ËÈ ÔÂÚẨÂÌÚ: ÛÒËÌË. ∫ı Û É‡Î˘ËÌ¥ 3 ϥθÈÓÌË, ‡ ‚ Òı¥‰Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ‚ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚ¸ ‚Â΢ÂÁÌÛ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸; 㸂¥‚ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ëı¥‰Ì¥È ɇ΢ËÌ¥, ‡ ÚÓÏÛ ‚ÓÌË ‚ËÒÎӂβ˛Ú¸ ˘Ó‰Ó Ì¸Ó„Ó Ì‡È¥¯Û˜¥¯¥ ‰Óχ„‡ÌÌfl. ñ Ì ãÂÏ·Â∂, ͇ÊÛÚ¸ ‚ÓÌË, ¥ Ì 㸂ۂ, ‡ 㸂¥‚, ÒÚÓÎˈfl ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓª ìÍ‡ªÌË; Ï¥ÒÚÓ ˆÂ χπ ·ÛÚË Ì‡¯Â, ‚ ÒÛ‰‡ı, ‚ ÔÓÎ¥ˆ¥ª, ‚ ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ¥ χπ Ô‡ÌÛ‚‡ÚË ÛÍ‡ªÌҸ͇ ÏÓ‚‡, ‡ ‰Îfl ÔÓθҸÍÓª ‰ÓÒËÚ¸ Ï¥Òˆfl ‚ ä‡ÍÓ‚¥. ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÓ‚ÚÓ˛πÚ¸Òfl ¥ÒÚÓ¥fl è‡„Ë... ß ‰ÛıÓ‚Ì¥ ·‡ÚË ÖÏ¥Îfl ÅË͇, Á ̉‡Î¸ÌÓ„Îfl‰Ì¥ÒÚ˛, ÚËÔÓ‚Ó˛ ‰Îfl ÛÒ¥ı ÂÌÂ∂‡Ú¥‚, Ô¥‰ıÓÔβ˛Ú¸ „‡ÒÎÓ “ÉÂÚ¸ „‡È‰‡Ï‡Í¥‚!”,

49


єдиним його бажанням зараз є - добитися для себе як народу, таких самих прав, якi мають бiльшiсть народiв свiту. Чи ж означає це, що “дивний народець” нарештi вгамувався i позбувся свiдомости своєї месiанської мiсiї? І чи здатен на це взагалi народ, який так довго носив, як сказав Ренан, у своєму серцi духа Божого? Гебрейський народ вiд самого початку був вилiплений його патрiархами як месiанський народ. Не тiльки в тому сенсi, що з нього має вийти месiя, але й у тому, що сам вiн має принести спасiння людству. Найпереконливiшим пiдтвердженням, є те, що якби гебрейський народ не страждав вiд своїх бiд, вiн нiколи не думав про те, що порятунок вiд них вiн може знайти у свiтi, в якому усi iншi народи й далi перебуватимуть в полонi зла та несправедливости. Мав слушнiсть Ф. Булгаков, коли писав, що юдейське месiанське царство - це царство, що задовольняє не тiльки принижене та упослiджене нацiональне почуття, але i палкi сподiвання усiх спраглих правди. Гебрейський народ ранiше вiд iнших усвiдомив марнiсть надiй влаштувати справедливе людське

50

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

життя, базуючись на домаганнях плоти. Духовнi провiдники гебрейства ще на свiтанку iсторiї зрозумiли, якi небезпеки таїть возвеличення плоти, влада одних людей над iншими. Розумiючи, що людська влада - це страшне, але невiдворотне зло, вони усвiдомили також, що єдина можливiсть зменшити i пом'ягшити його - це пiдпорядкувати владних вищiй силi, що уособлює iдеали абсолютного добра, iстини та краси. Який глибинний сенс в бiблiйнiй розповiдi про Божий гнiв, спричинений бажанням гебреїв мати над собою царя (Книга Самуїла)! Месiанська iдея, запропонована гебрейством людству, мала на метi царство Бога, а не владу людини. Ф. Булгакову належать прекраснi слова про характер гебрейської нацiональної вiри: “Високим покликанням не тiльки возвишається народ, але ним i судиться... Нацiональна вiра, як це показали на своєму прикладi юдейськi пророки, не тiльки не вповноважує до самовдоволення та самовихваляння, нi, вона зобов’язує бути вимогливим, невблаганним, жорстким, вона спонукає до самобичування та самозвинувачення. Тi, серця котрих

hq

Á‡·Û‚‡˛˜Ë, ˘Ó ÓÍ¥‚ ˜ÂÂÁ 30 ˆ¥ “„‡È‰‡Ï‡ÍË” ÌÂÏËÌۘ ÒÚ‡ÌÛÚ¸ „ÓÒÔÓ‰‡flÏË ëı¥‰Ì¸Óª ɇ΢ËÌË... é‰Ì‡˜Â, fl͇ Á ˆ¸Ó„Ó ·¥‰‡? “åÓ¯ÍÓ” ÔÂÂÍËÌÂÚ¸Òfl ÚÓ‰¥ ‰Ó ÚÂÚ¸Óª ̇ˆ¥Ó̇θÌÓÒÚË. ü ÚÂÔÂ Ì ÒÔÂ˜‡˛Òfl ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, ˜Ë ˆÂ ‰Ó· ‡·Ó ÔÓ„‡ÌÓ Á ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰Û. ç‡ÔÓÎfl„‡˛ Î˯ ̇ ÚÓÏÛ: ˆÂ Ù‡ÍÚË, ¥ ˆ¥ Ù‡ÍÚË ÌÂÒÔÓÒÚÓ‚ÌÓ ‰Ó‚Ó‰flÚ¸ Ó‰ÌÂ: ÍÓÎË π‚ÂÈ ÒÔËÈχπ ˜ÛÊÛ ÍÛθÚÛÛ, ÔÂÂÚ‚Ó˛π¸Òfl ̇ ̥ψfl, ˜Âı‡ ‡·Ó ÔÓÎfl͇, ÚÓ ıÓ˜ ·Ë flÍËÈ ·Û‚ ÈÓ„Ó ÂÌÚÛÁ¥‡ÁÏ, Ì ÏÓÊ̇ ÔÓÍ·‰‡ÚËÒfl ̇ ∂ÛÌÚÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ¥ Ï¥ˆÌ¥ÒÚ¸ ˆ¸Ó„Ó ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl. ÄÒËϥθӂ‡ÌËÈ π‚ÂÈ Ì ‚ËÚËÏÛπ ̇ÈÔÂ¯Ó„Ó ÚËÒÍÛ ¥ ‚¥‰‰‡π “ÒÔËÈÌflÚÛ” ÍÛθÚÛÛ ·ÂÁ ʇ‰ÌÓ„Ó ÓÔÓÛ, ˘ÓÈÌÓ ÔÂÂÍÓ̇πÚ¸Òfl, ˘Ó ªª Ô‡ÌÛ‚‡ÌÌfl ÏËÌÛÎÓ ¥ ϥ҈ „ÓÒÔÓ‰‡fl ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó ¥Ì¯Ëı ÛÍ. Ç¥Ì Ì ÏÓÊ ·ÛÚË ÓÔÂÚflÏ ˆ¥πª ÍÛθÚÛË; ıÓ˜ ·Ë Á flÍËÏ Á‡Ô‡ÎÓÏ ‚¥Ì ÔÓ Ìª „Ó‚ÓË‚, ÌÂ∂ÛÌÚÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÌÂÚË‚Í¥ÒÚ¸ ÍÓ¥ÌÌfl, ˘Ó ÔÓ‚’flÁÛ𠪪 Á ÈÓ„Ó ‰Û¯Â˛, ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Á‡ ÔÂ¯Ó„Ó Ê ÔÓ‚‡ÊÌÓ„Ó ‚ËÔÓ·Û‚‡ÌÌfl. [...] ìÒ¥Ï ÚËÏ Á Ú‡·ÓÛ ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ¥‚, flÍ¥ ˘Â Ì ‚Ú‡ÚËÎË ÔflÏÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰Û ̇ ˜¥ Ú‡ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ÏËÒÎÂÌÌfl, fl ÒÚ‡‚β ÔËÚ‡ÌÌfl: ‰Â π ‰Ó͇ÁË, ˘Ó ÚÛÚ¯̥ π‚ª ÁÓ·ÎÂÌ¥ Á Í‡˘Óª „ÎËÌË, Ì¥Ê π‚ª ÅÛ‰‡Ô¯ÚÛ, ãÂÏ·Â∂Û, è‡„Ë? ĉÊ ڥ Ú‡ÍÓÊ Ì ·ÛÎË Ò‚¥‰ÓÏËÏË Ó·ÎÛ‰ÌË͇ÏË, ÒÛ·’ÍÚË‚ÌÓ ‚ÓÌË ·ÛÎË ˘Ë¥ ¥ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ÍÓı‡ÎËÒfl ‚ ÛÒ¸ÓÏÛ Ì¥Ïˆ¸ÍÓÏÛ, ¥ ÚÂÔÂ, ÍÓÎË Ó·ÓÊÌ˛˛Ú¸ ˜ÂÒ¸ÍÛ ‡·Ó χ‰flÒ¸ÍÛ ÍÛθÚÛÛ. éÚÊ ÒÔ‡‚‡ ÔÓÎfl„‡π Ì ‚ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌÓÏÛ ÂÌÚÛÁ¥flÁÏ¥, flÍËÈ ‡Ê Ì¥flÍ Ì ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸ „ÎË·ËÌË ÔÓ˜ÛÚÚ¥‚, ‡ ‚ flÍËıÓÒ¸ Ó·’πÍÚË‚ÌËı ˜ËÌÌË͇ı, flÍ¥ ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÒÔ‡‚ÊÌ¥È, Í‚ÌËÈ Á‚’flÁÓÍ Ï¥Ê Î˛‰ËÌÓ˛ Ú‡ ªª ÍÛθÚÛÓ˛, ̇Ó‰ÊÂÌÓ˛ ªª Ô‰͇ÏË Ú‡ ªª ·‡Ú‡ÏË Á ªª ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª ‰Û¯¥. Ç π‚ª‚ ·ÎËÁ¸ÍÓ„Ó á‡ıÓ‰Û ˆËı ˜ËÌÌËÍ¥‚ ‰Îfl ‚ËÔÓ·Û‚‡ÌÌfl Ì ‚Ëfl‚ËÎÓÒfl. óÓÏÛ Ê ÏË Á‡·Û‚‡πÏÓ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó È Ì‡Ï, Ә‚ˉÌÓ, Á‡„ÓÊÛπ ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ¥ÒÔËÚ? ÉÓÎӂ̇ χ҇ π‚ª‚ ÊË‚Â ÒÂ‰ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ÔÓÎflÍ¥‚, ·¥ÎÓÛÒ¥‚, ÎËÚÓ‚ˆ¥‚; ˆ¥ ̇Ó‰Ë ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸ ÚÂÔÂ Ô¥‰‚Ó‰ËÚË „ÓÎÓ‚Ë Ú‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ 60 ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ ˆÂ ÔÓ˜‡ÎË Ó·ËÚË ˜ÂıË. ñ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÔÂ‰ ̇¯ËÏË Ó˜Ëχ, ÔÓÈÚË ÔÓ‚Á ˆÂ fl‚ˢ ÏÓÊ ı¥·‡ ˘Ó ÍÓÓÚÍÓÁÓËÈ. í·‡ Ê Ì‡Ï Ï‡ÚË Î¥Ì¥˛ Ôӂ‰¥ÌÍË Ì Î˯ ̇ ҸӄӉ̥¯Ì¥È, ‡ È Ì‡ Á‡‚Ú‡¯Ì¥È ‰Â̸. ĉÊ ӉÌ Á


обливались кров’ю за батькiвщину, були водночас i її нелицемiрними звинувачувачами... Нацiональний месiанiзм є палким почуттям, що завжди коливається мiж надiєю та вiдчаєм, сповнене страху, тривоги та вiдповiдальности. Воно не тiльки не приховує непривабливу дiйснiсть, що суперечить з високою мiсiєю, але й ще сильнiше її пiдкреслює”. Як часто ця постiйна невдоволенiсть, що стала вже нацiональною ознакою, постiйне порiвняння дiйсности з високими iдеалами ставили гебреїв в опозицiю до будь-якої дiйсности (в тiм i дiйсности Ізраїлю), приводили їх у першi ряди ледь не всякого дисидентства! Месiанська iдея, зароджена в гебрействi, збiглася, таким чином, з тайною життя та смерти народiв. Первинне християнство, i зокрема дiяльнiсть апостола Павла, можна трактувати як вiдчайдушну спробу горстки гебреїв сповiстити цю тайну всьому людству в епоху, коли людська влада досягнула свого апогею в обожненнi римських iмператорiв. Ця спроба, без сумнiву, мала дуже важливi наслiдки. Ідея царства Божого як альтернативи царству людському стала надбанням багатьох народiв,

запала в душу i оволодiла серцями багатьох людей. Ідея ця зачала в лонi Римської iмперiї европейську цивiлiзацiю. Одного хiба не досягнула ця спроба: вона не зумiла запобiгти вiдродженню на румовищах Римської iмперiї все нових i нових людських царств, царств людської плотi. Не останню роль в цьому сумному фiналi вiдiграло те, що в тому виглядi, в якому ця iдея була викладена людству, вона не могла i не зможе бути сприйнята ним за практичний життєвий принцип. Християнськi апостоли, що передали свiтовi месiанську iдею гебрейства про Царство Боже, враженi нацiональною катастрофою, що спiткала їхнiй народ, i повiривши в його цiлковиту земну загибель, перенесли свої сподiвання у свiт iнший, i проголосили, що “Царство Боже не вiд свiту цього”. Мiсце духовного Бога, який є втiленням i уособленням найвищого iдеалу, заступив чуттєво представлений i зображений Бог, який настiльки втратив свою духовну сутнiсть, що спочатку зачав зi смертною сина, а пiзнiше — набув рис римського iмператора-автократа. Замiсть Царства Божого, що трактувалось як людське життя, надихнуте вищими

dq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

‰‚Óı: ‡·Ó êÓÒ¥fl Á‡Î˯ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÎ¥ˆ¥ÈÌËı ΢‡Ú‡ı, ‡·Ó ‚Ò¥ ˆ¥ ̇Ó‰ÌÓÒÚ¥ ‚ËÍÓËÒÚ‡˛Ú¸ ÔÓÎ¥Ú˘ÌÛ Ò‚Ó·Ó‰Û Ì‡Ò‡ÏÔÂ‰ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂÂÚ‚ÓËÚË êÓÒ¥˛ ̇ ‚ÂÎËÍÛ Ä‚ÒÚ¥˛; ˜Ë ·‡Ê‡πÏÓ ÏË ÚÓ„Ó, ˜Ë Ì ·‡Ê‡πÏÓ, ‡Î ˆÂ ‚¥‰·Û‰ÂÚ¸Òfl, ¥ Ì¥ ëÚÛ‚Â, ‡Ì¥ ÏË Á ‚‡ÏË Ì “‚ÏÓ‚ËÏÓ” ˆ˛ ÚˉˆflÚËϥθÈÓÌÌÛ Ï‡ÒÛ Ï‡ÎÓÓÒ¥‚, ‡Ì¥ ̇‚¥Ú¸ χÎÂ̸ÍÓ„Ó ÎËÚÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. íÓÊ flÍ ÏË ‚ËÁ̇˜ËÏÓ Ò‚Ó˛ ÔÓÁˈ¥˛ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔËÚ‡ÌÌ¥? üÍÓ˛ ·Û‰Â ̇¯‡ ÓÎfl ‚ ˆ¥È χȷÛÚÌ¥È êÓÒ¥ª, ‰Â ÒÚÓ Ì‡Ó‰¥‚ ‰Ó‚ÍÓ· Ì‡Ò ÓÁ‚Ë‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl Ò‡ÏÓ·ÛÚ̸Ó, ÒÚ‚Ó˛˛˜Ë Ò‚Óª ̇ˆ¥Ó̇θ̥ ˆ¥ÌÌÓÒÚ¥ Ò‚ÓªÏË ÏÓ‚‡ÏË? óË Á‡Î˯ËÏÓÒfl ÏË ÚÓ‰¥ ‚ ÓÎ¥, ˘Ó ̇ÚflÍË Ì‡ ̪ π ‚Ê ÚÂÔÂ - ‚ ÓÎ¥ π‰ËÌËı ÌÓÒ¥ª‚ ÛÒË٥͇ˆ¥ª ̇ ÓÍ‡ªÌ‡ı? óË Ô¥‰ÂÏÓ ¯ÎflıÓÏ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍËı ‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ¥‚, ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ̇ˆ¥Ó̇θ̥ÒÚ¸ Á‡ ÍÓÊÌÓ„Ó ÔÂÂÒÛÌÂÌÌfl ÔÓÎ¥Ú˘ÌËı ÒËÎ? Ä·Ó, ÏÓÊÂ, ‚Ë·ÂÂÏÓ ÚÂÚ¥È ¯Îflı, Á‡Î˯ËÏÓ ÓÒ¥flÌ‡Ï ·ÛÚË ÓÒ¥fl̇ÏË, ÔÓÎflÍ‡Ï - ÔÓÎfl͇ÏË, ‡ ҇ϥ ÒÔÓÛ‰ËÏÓ ‚·ÒÌ¥ χflÍË? ü ˜Û‰Ó‚Ó ÓÁÛÏ¥˛, ˘Ó “‡ÒËÏ¥ÎflÚÓ” π, ̇Ș‡ÒÚ¥¯Â, ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª, ¥ ÁÏ¥ÌËÚË Ò· ‚¥Ì Û Ô‚ÌÓÏÛ ‚¥ˆ¥ ‚Ê Ì Á‰‡ÚÌËÈ. Ç¥Ì Á‚ËÍ ÊËÚË ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÍÛθÚÛ¥, ¥Ì¯‡ ÈÓÏÛ ÌÂÔËÒÚÛÔ̇, ¥ ‚¥Ì Ì χπ ÍÛ‰Ë Ô¥ÚË. ĉÊ Ì ÏÓÊ ‚¥Ì ÔËÂÍÚË Ò· ̇ ‰ÛıÓ‚ÌËÈ „ÓÎÓ‰. ñ fl ÓÁÛÏ¥˛. Ç¥‰ ÍÓÊÌÓª ÓÍÂÏÓª β‰ËÌË Ì ÏÓÊ̇ ‚Ëχ„‡ÚË ÓÒÓ·ËÒÚËı ÊÂÚ‚. ߉ÂÚ¸Òfl ÔÓÍË ˘Ó Ì ÔÓ ÓÒÓ·ËÒÚÛ Ôӂ‰¥ÌÍÛ ÚÓ„Ó ˜Ë ÚÓ„Ó π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ¥ÌÚÂÎ¥∂ÂÌÚ‡. ߉ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÔÓÎ¥Ú˘ÌÛ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥˛. åË Ì Î˯ ҇ϥ ÊË‚ÂÏÓ, ÏË ˘Â È ÔÓÍ·‰‡πÏÓ ¯ÎflıË ‰Îfl χȷÛÚ̸ӄÓ. üÍ˘Ó ÏË Á‡È¯ÎË ‚ „ÎÛıËÈ ÍÛÚ, ¥ Ô‚̇ ˜‡ÒÚË̇ ̇¯Óª ∂ÂÌÂ‡ˆ¥ª Ì χπ ‚ËıÓ‰Û Á ̸ӄÓ, ÚÓ ‚ÒÂ Ê Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Ó·Ó‚’flÁÓÍ - ÒÔflÏÛ‚‡ÚË Á‡‚Ú‡¯Ì¥ ∂ÂÌÂ‡ˆ¥ª ¥Ì¯Ó˛ ÍÓÎ¥π˛. ëÚ‚Ó˛‚‡ÚË Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÛ ÍÛθÚÛÛ, ·ÓÓÚËÒfl Á‡ ªª „„ÂÏÓÌ¥˛ ‚ π‚ÂÈÒ¸Í¥È ‰Û¯¥ - ˆÂ Á‡‚‰‡ÌÌfl Ì ‰Îfl ÚËı Á ̇Ò, ÍÓÏÛ ÓÒÓ·ËÒÚÓ ‚Ê Ì ÒÛ‰ËÎÓÒfl ÔËÚË Á ªª ‰ÊÂÂÎ. ï‡È ‚¥Ì ·Û‰Ûπ ‰Îfl Ò‚Ó„Ó ÒË̇, ÌÂı‡È ̇ÍÂÒβπ ÔÎflÌ ÊËÚÚfl ‰Îfl ˘‡ÒÎË‚¥¯Ëı. ß „ÓÎÓ‚ÌÂ, ı‡È ÔËβ‰ÌÓ ‚ËÁ̇π, ˘Ó ÈÓ„Ó ¯Îflı ·Û‚ ıË·ÌËÈ, ¥ Òڇ̠̇ ÔÓÓÁ¥ Ô‡ÒÚÍË, ÍÛ‰Ë Ò‡Ï ÔÓÚ‡ÔË‚, - Òڇ̠̇ ÔÓÓÁ¥, Ì ‰‡˛˜Ë ÚÛ‰Ë ‰ÓÓ„Ë ¥Ì¯ËÏ.

èÂÂÍ·‰ ßÁ‡ªÎfl äÎÂÈÌÂ‡.

51


iдеалами, прийшло Царство Боже, що спочатку задумало здiйснитися в плотi людського життя, а потiм почало заперечувати її та возвеличувати загибель (життя та смерть Ісуса Христа). Таким чином, християнськi апостоли сповiстили людству тайну смерти народiв, але не вiдкрили йому тайну життя. І яким би одкровенням не стала для людства ця тайна, влаштувати життя людської плотi згiдно з цим одкровенням неможливо. З вiрою в пiслясмертне спасiння легко помирати, але як потрiбно жити, ця вiра не каже. Замiсть оптимiстичної, все таки, вiри в прихiд Царства Божого в межах нашого ще часу, вiддаленого вiд сучасности, нехай i значним, але визначеним промiжком, народовi була запропонована така ж глибока, але песимiстична iдея можливости тiльки лиш пiслясмертного спасiння. Хiлiазм, сприйнятий iншими народами в християнському варiантi, не мiг не привести до внутрiшньої дуалiстичности їхньої свiдомости, в якiй життя та смерть помiнялись мiсцями: життя було звiльнене вiд всяких iдеалiв i перетворилось в царство людського свавiлля, а смерть, що вiдняла вiд життя його iдеали, i возсiяла

52

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ

в його славi, виявилась царством Божої благодати. І чи ж не хритиянство, повнiстю знецiнивши людське життя, пiдготувало ¶рунт для чи не загальної вiдтак вiдмови вiд найважливiшої заповiди юдаїзму “Не убий”? Іслам ще бiльше, нiж християнство, не зумiв (а може навiть i не намагався) вiдвернути встановлення автократичної влади людини над людьми. Юдаїзм завжди противився цьому. Духовнi вождi наполегливо вчили гебрея не визнавати над собою влади людини. Божа воля, а не людська, може повелiвати йому, заповiдей Божих, а не людських повинен вiн дотримуватись. Тiльки та людина гiдна бути його царем, яка веде його шляхом, вказаним Богом. Юдейськi законовчителi не переставали учити, що нема тяжчого переступу, нiж визнавати над собою владу людини, яка зневажує Божественнi заповiдi. Отже, беручи до уваги цю неподiльну єднiсть, в яку сплелись для гебрейського народу його релiгiйнi, тобто духовнi, i нацiональнi iдеали та устремлiння, варто застановитись: чи зберiгся гебрейський народ у всiй своїй неповторностi

gq


всупереч чи завдяки вигнанню та розсiянню? Чи не розчинився би вiн, не зник, не загинув би, якщо б пiсля такої державної катастрофи залишився на своїй iсторичнiй батькiвщинi i пiдкорився би владi iноземних володарiв, як це зробили усi iншi народи? Чи ж зумiв би вiн зберегти себе впродовж дев’ятнадцяти столiть пiсля того, якщо б вiн залишився компактним нацiональним цiлим, що живе на своїй споконвiчнiй чи на якiйсь новiй землi, як це ставалося в iнших випадках? Вiдповiсти на цi запитання неможливо, не маючи на увазi того, що збереження нацiонального тiла, яке для iнших народiв було чи не визначальним, для гебрейства нiколи не було самоцiллю. Цей народ тисячолiттями кидався в пошуках зовсiм iншого, набагато важливiшого для нього - спасiння та збереження свого духу. Іншi народи давнини задля спасiння своєї нацiональної плотi готовi були жертвувати усiм i насамперед духом. Гебрейський народ задля спасiння свого духу готовий був пожертвувати усiм, навiть своєю державною плоттю. Першi, зазвичай, гинули, другий — врятувався. [...]

*** Нацiональна єднiсть, яку гебрейський народ зберiгав впродовж багатьох столiть розсiяння, не була, очевидно, звичайною нацiональною єднiстю. З огляду iнших народiв це взагалi не було нацiональною єднiстю, бо ж не мало у собi майже нiякої з умов, якi тiльки в сукупностi забезпечували єднiсть їхнiм нацiям. І якщо, незважаючи на все це, гебрейський народ iснував i усвiдомлював себе, як єднiсть, то рiч тут не стiльки в самому фактi збереження духовної спiльности, скiльки в характерi того духовного надбання, яке вiн успадкував вiд своїх праотцiв. Духовнi провiдники гебрейського народу заповiдали йому не тiльки спiльне минуле. Вони заповiли йому i спiльне майбутнє, причому пов’язали минуле з майбутнiм так мiцно, що вже жодне з них не має сенсу без iншого. Яке значення може мати для народу минуле, яке безповоротно кануло в Лету i вже на зможе вiдродитися в майбутньому? Чи може бути бажаним для народу майбутнє, яке не пов’язане з багатостраждальним

bq

NON MULTUM, SED MULTA

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ

ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç)

ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÑÓ ÒÚ‡ÚÚ¥ ÔÓÙÂÒÓ‡ å.Éۯ‚ҸÍÓ„Ó ÔÓ “ëÔÓÎÓı‡ÌËÈ ÏÛ‡¯ÌËÍ” (“ìÍ‡ËÌÒÍËÈ ‚ÂÒÚÌËÍ”, ˜ËÒÎÓ 6) ÏÓÊ̇ ‰Ó‰‡ÚË ˘Â Ó‰ÌÛ ˆ¥ÌÌÛ ËÒÛ. ñ - ÓÎfl π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ɇ΢ËÌË ‚ Ú‡ÏÚÂ¯Ì¥È ÔÓθҸÍÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ·ÓÓÚ¸·¥.

LJÊÍÓ˛ π ‰ÓÎfl Ú¥πª ̇Ó‰ÌÓÒÚË, ÁÂÏÎfl flÍÓª ÔÓÌ‚ÓÎÂ̇ ˜ÛÊËÏË ‚ÓÎÓ‰‡flÏË. ÄΠ·ÂÁÏÂÊÌÓ „¥¯Ó˛ π ‰ÓÎfl ̇Ó‰Û, flÍËÈ ˆ¥ÎÍÓÏ ‚Ú‡ÚË‚ Ò‚Ó˛ ÁÂÏβ ¥ ÔÓÌ‚¥flπÚ¸Òfl ‚ ÓÁÒ¥flÌÌ¥ ÔÓ ˜ÛÊËı Í‡ªÌ‡ı, ‚Ò˛‰Ë ÒÚ‡ÌÓ‚Îfl˜Ë ÏÂ̯¥ÒÚ¸. äËÌÂÌ¥ ¥ÒÚÓ˘ÌÓ˛ ·Û² ҇Ϡ‚ ڇ͠ÒÚ‡ÌӂˢÂ, π‚ª ·ÛÎË ÁÏÛ¯ÂÌ¥ ‚¥‰ÏÓ‚ËÚËÒfl ‚¥‰ ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓª Ú‚Ó˜ÓÒÚË. 燈¥Ó̇θ̇ ‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ χ· Á‚ÂÒÚËÒfl ‰Ó Ô‡ÒË‚ÌÓª Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌË, ‰Ó ‰¥·’flÁÍÓ‚Óª Ú‡ ÎflÍÎË‚Óª ÓıÓÓÌË ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı Á‡Î˯ͥ‚ ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË; ÔÓ Ê‡‰Ì¥ ÒÔÓ·Ë “Ò‡ÏÓÚÛÊÍË ÍÛ‚‡ÚË Ò‚Ó˛ ‰Óβ” Ì ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ È Ï¥flÚË. ç ÒÚ‚Ó˛˛˜Ë ‚·ÒÌÓª ¥ÒÚÓ¥ª, Î˯ ԇÒË‚ÌÓ ¥ ı‚ÓÓ·ÎË‚Ó ÔÂÂÊË‚‡˛˜Ë ˜ÛÊÛ, ÓÁÒ¥flÌËÈ Ì‡Ó‰ ÁÏÛ¯ÂÌËÈ ·Û‚ Û ‚Ò¥ı „ÓÎÓ‚ÌËı „‡ÎÛÁflı Ò‚Óπª ÊËÚÚπ‚Óª ‰¥flθÌÓÒÚË ÔÓÍ¥ÎË‚Ó ÒÔËÈχÚË ÚÂ, ˘Ó ÈÓÏÛ Ì‡Íˉ‡Î‡ ˆfl ˜Ûʇ ¥ÒÚÓ¥fl. í‡Í ·ÛÎÓ ‚ ˆ‡ËÌ¥ „ÓÒÔÓ‰‡ҸͥÈ, ‰Â ԇ̥‚Ì¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ ̇Ó‰Ë Á‡‚Ê‰Ë Ôˉ¥ÎflÎË ˜ÛÊË̈‚¥ Ò‡ÏÂ

53


минулим, є незрозумiлим i чужим для нього? В очах пророкiв гебрейський народ - це блудний син, що за свої огрiхи був вигнаний з отчого дому, але мусить до нього повернутися. Не збудувати собi новий дiм, не визнати своїм дiм, у якому йому доведеться перебути вигнання, а постiйно пам’ятати, завжди мрiяти про повернення в отчий дiм, вимолювати його i, врештi-решт, повернутися, вiдбудувати його i оселитися у ньому. [...] Юдейськi пророки дали своєму народовi велику надiю, вдихнули у нього впевненiсть, що не навiки втратив вiн своє тiло. Прийде день, коли вiн зумiє вiдродити його, повернути до життя з попелу i запустiння, коли вiн зможе, врештi, знову злитися зi своїм нацiональним тiлом i дати прихисток своєму стражденному духовi. Повернутись в отчий дiм, повернутись в землю, заповiдану мало що не п’ять i втрачену мало що не два тисячолiття тому, повернути незворотнє, змiнити те, що не пiдвладне навiть християнському чи мусульманському Боговi, цьому Провидiнню iсторiї, - змiнити минуле, iсторичне минуле, хiба ж це не є доказом позаiсторичности, непiддатности

54

плину iсторiї. [...] Гебрейський народ виявився здатним iснувати i зберiгати свою вiтальну силу без тiла протягом столiть. Вiн повинен був, очевидно, пройти таке випробування. Вiн не мав, очевидно, iншого способу доказати людству свою позачасовiсть, а, отже, i свою iстиннiсть. Але проiснувавши так довго без i поза тiлом, гебрейський дух витримав лише перше випробування. Але цього ще недостатньо, щоб усi народи повiрили в його месiанське, загальнолюдське призначення. Вiн мав витримати i друге випробування - вiдродити своєю силою, силою самого тiльки духу, своє нацiональне тiло. Якщо би гебрейський дух виявився нездатним на цей подвиг, вiн дискредитував би себе, а, вiдтак, i народ, що ототожнював себе з ним, в очах усiх iнших народiв. Хтозна чи можна вважати випадковiстю те, що гебрейський народ впродовж вiсiмнадцяти столiть не зробив якоїсь серйознiшої (порiвняно з тiєю, що була в двадцятому столiттi) спроби вiдродити свою нацiональну плоть, повернутися в отчий дiм, у Землю Заповiтну. Для того, щоб така спроба стала

aq

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

Ú¥ ÙÛÌ͈¥ª, flÍ¥ ·ÛÎË ÔÓÚ¥·Ì¥ ÚÓ„Ó˜‡ÒÌÓÏÛ ÒÛÒԥθÒÚ‚Û, ‡Î flÍËÏË ‚ÓÌÓ „·ۂ‡ÎÓ ‡·Ó ÌÂıÚÛ‚‡ÎÓ, ÚÓ·ÚÓ ÔÓÒÚÓ ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÎË ÈÓ„Ó ‰Îfl ˜ÓÌÓª, ·Û‰ÌÓª Ô‡ˆ¥ ¥, ‚ËÍÓËÒÚ‡‚¯Ë, ÁÌ‚‡Ê‡ÎË. í ҇Ï ÔÓ‚ÚÓ˛‚‡ÎÓÒ¸ ‚ ˆ‡ËÌ¥ ̇ˆ¥Ó̇θÌËı ‚Á‡πÏËÌ. äÓÎË ÔÓ˜‡Î‡Òfl ·ÓÓÚ¸·‡ Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË Ì‡Ó‰ÌÓÒÚflÏË, ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÏË ‡·Ó Ú‡ÍËÏË, flÍ¥ χ˛Ú¸ ·Ó‰‡È flÍÂÒ¸ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì ÓÔÂÚfl, π‚ÂÈÒÚ‚Û ¥ ÚÛÚ Ì‡ÍËÌÛÎË ÌÂ̇‚ˉÊÂÌÛ Óβ Á̇fl‰‰fl, Á‡ÒÓ·Û Á‡‰Îfl ˜ÛÊÓª ‚Ë„Ó‰Ë. ì ÍÓÊÌÓÏÛ ÓÍÂÏÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ú‡ ÒÚÓÓ̇, fl͇ ˜ÂÂÁ Ò‚Ó˛ ‚ÔÎË‚Ó‚¥ÒÚ¸ ‡·Ó ·‡„‡ÚÒÚ‚Ó Ï‡Î‡ ÒËθ̥¯¥ Á‡ÒÓ·Ë ÚËÒÍÛ, ÔËÏÛ¯Û‚‡Î‡ ϥ҈‚Ëı π‚ª‚ ¥ÚË ‡ÁÓÏ Á ̲ ‰Îfl ÛflÏÎÂÌÌfl ¥Ì¯Óª ̇Ó‰ÌÓÒÚË. ì ɇ΢ËÌ¥ ˆ¥π˛ ÒËθ̥¯Ó˛ ÒÚÓÓÌÓ˛ ·ÛÎË ÔÓÎflÍË, ¥ ‚ÓÌË ¯ËÓÍÓ “‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÎË” Ú‡ “ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÎË” Á‡ÚÛ͇ÌÂ, ÌÂÓÒ‚¥˜ÂÌ „‡Îˈ¸Í π‚ÂÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó „ÌÓ·ÎÂÌÌfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. 襉 ÒÛ˜‡ÒÌÛ ÔÓÛ Ì‡ ‚Ò¸ÓÏÛ ÚÂÂÌ¥ ɇ΢ËÌË Î‰‚ ˜Ë Á‡Î˯ËÎÓÒfl ·‡„‡ÚÓ Ú‡ÍËı π‚ª‚, flÍ¥ Ì ÁÓÁÛÏ¥ÎË ˘Â ‚Ò¥πª „‡Ì·ÌÓÒÚË ˆ¥πª ÓÎ¥. ç¢Ӊ‡‚ÌÓ ÔÓÏÂ ‰- ÅËÍ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ê‡ÈıÒ‡ÚÛ, π‚ÂÈ, ˘Ó Ì „·ۂ‡‚ ÔÂ·ۂ‡ÌÌflÏ Û ÒÍ·‰¥ ‡͈¥ÈÌÓ„Ó Ú‡ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓθҸÍÓ„Ó ÍÓ·: Á ÌËÏ, Ә‚ˉÌÓ, Á¥È¯ÎÓ Á¥ Ò‚¥ÚÛ ÓÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl ¯ÎflıÂÚÒ¸ÍËı ÔËÒÎÛÊÌËÍ¥‚, ˘Ó Á‚ÛÚ¸ Ò· “ÔÓÎfl͇ÏË ÏÓÈÒÂπ‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÛ”. ÅÓ ˘Â Á‡ ÊËÚÚfl ÅË͇, ˆ¥πª ÓÒÂÌË Ú‡ ÁËÏË, Ô¥‰ ˜‡Ò ͇Ïԇ̥ª Á‡ Á‡„‡Î¸Ì ‚Ë·Ó˜Â Ô‡‚Ó, ÍÓÎË ‡‚ÒÚ¥ÈҸͥ Ò¥ÓÌ¥ÒÚË Ú‡ ÒÓˆ¥flÎ-Ò¥ÓÌ¥ÒÚË ‚ËÒÛÌÛÎË ‚ËÏÓ„Û Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚Ìˈڂ‡ ‰Îfl π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ‚ ê‡ÈıÒ‡Ú¥ Ú‡ ÒÂÈχı, - „‡Îˈ¸Í π‚ÂÈÒÚ‚Ó Ô¥‰ÚËχÎÓ ˆ˛ ‚ËÏÓ„Û ‰ÓÒÎ¥‚ÌÓ ÚËÒfl˜‡ÏË Á·Ó¥‚ Ú‡ Ï¥ÚËÌ∂¥‚. ëÓÚÍË ÚÂ΄‡Ï Á ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÏË ÂÁÓβˆ¥flÏË ·ÛÎÓ Ì‡‰¥Ò·ÌÓ ÔÂÁˉÂÌÚÓ‚¥ ɇ‚˜Â‚¥. êÛı ÓıÓÔË‚ ̇ȯË¯¥ ÍÓ·, ÔÓÒflÍÌÛ‚ Û Ò‡Ï¥ „ÎË·ËÌË π‚ÂÈÒ¸ÍÓª χÒË, ÒÚ‡ÓÁ‡‚¥ÚÌ¥ ‰¥‰Ë Á ÔÂÈÒ‡ÏË Ú‡ ‚ flÏÛÎ͇ı, ÏÓÎÓ‰¥ Ó·¥ÚÌËÍË Ú‡ ¥ÌÚÂÎ¥∂ÂÌÚË - ‚Ò¥ ˛χÏË Á·Ë‡ÎËÒfl ̇ Ï¥ÚËÌ∂Ë ¥ Ô¥‰ÔËÒÛ‚‡ÎËÒfl Ô¥‰ ‚ËÏÓ„‡ÏË Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚Ìˈڂ‡. ì ʇ‰ÌÓ„Ó ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜‡ Ì ÏÓ„ÎÓ Á‡Î˯ËÚËÒfl ÒÛÏÌ¥‚¥‚: „‡Îˈ¸Í π‚ÂÈÒÚ‚Ó ‚¥‰ÌËÌ¥ ·‡Ê‡π ÊËÚË Á‡‰Îfl Ò· ¥ „Ó‚ÓËÚË Á‡ Ò·Â, flÍ Ò‡ÏÓˆ¥Î¸, ‡ Ì flÍ Á̇fl‰‰fl ıÓ˜ ·Ë ˜Ëπª ˜ÛÊÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË. á̇˜ÂÌÌfl ˆ¥πª ÁÏ¥ÌË Óˆ¥ÌËÎË - Î˯ Á ¥ÁÌËÏ ÔÓ˜ÛÚÚflÏ - ¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥, ¥ ÔÓÎflÍË. èÂ¯¥ ˜Û‰Ó‚Ó ÁÓÁÛÏ¥ÎË, ˘Ó ‚ ‰ÂÒflÚ͇ı Ï¥¯‡ÌËı ÓÍÛ„, ‰Â Î˯ π‚ÂÈҸͥ „ÓÎÓÒË ‰‡‚‡ÎË ÔÂ‚‡„Û ÔÓÎ¸Ò¸Í¥È ÏÂ̯ÓÒÚ¥, Ò̘ͥËÎÓÒfl ¯ÎflıÂÚҸ͠ԇÌÛ‚‡ÌÌfl - ¥ ÚÂÔÂ, ¯ÎflıÓÏ Á„Ó‰Ë Á π‚ÂflÏË ÏÓÊ̇ ·Û‰Â ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓ ÔÓ‰¥ÎËÚË ˆ¥ ‰ÂÔÛÚ‡ÚҸͥ Í¥Ò·. ë‡Ï ÚÓÏÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ‰- êÓχ̘ÛÍ ‚ËÒÚÛÔË‚ Û ê‡ÈıÒ‡Ú¥ flÍ ÔÂÂÍÓ̇ÌËÈ Ó·ÓÓ̈¸ π‚ÂÈÒ¸ÍËı ‚ËÏÓ„, - ¥ ‚ ¥ÁÌËı ˜‡ÒÚË̇ı ɇ΢ËÌË ÛÍ‡ªÌҸͥ Á·ÓË Ûı‚‡ÎËÎË ÂÁÓβˆ¥ª ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÁÏ¥ÒÚÛ. ñ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ ÔÓÚËÎÂÊÌ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl


можливою, необхiднi двi умови. Насамперед гебрейський нацiональний дух мусiв вичерпати усi можливостi iснування поза тiлом, тобто повинен був витримати перше випробування. Іншими словами, дух тiльки тодi мав взятися за вiдродження плотi, коли її вiдсутнiсть стала загрожувати самому iснуванню духу. Тодi зрозумiло, чому сiонiзм виник наприкiнцi дев’ятнадцятого столiття, коли перемогла полiтична демократiя, коли гебреям було надано громадянськi права: це зробило життя гебреїв незмiрно легшим i створило реальнiшу, нiж коли б то не було загрозу цiлковитого розчинення гебреїв серед народiв, серед яких вони так довго жили. Якщо б у той час не виник сiонiзм, якщо би прагнення вiдродити свою нацiональну державнiсть не стало таким сильним серед гебреїв, не надихнуло би багатьох з них, це означало би, що гебрейський нацiональний дух уже вмер. Проте цей дух виявився живим. Живим настiльки, що вiдчувши загрозу, без вагань взявся за те, що з огляду будь-якого тверезо та iсторично мислячого чоловiка виглядало в той час чистою авантюрою. Задум створити на землi, звiдки предкiв сучасних

гебреїв було вигнано майже два тисячолiття тому, незалежну гебрейську державу, був з полiтичного, а особливо iсторичного огляду цiлковитим безглуздям. Історiя, будучи при нормальному розумi та твердiй пам’ятi, не мала цього допустити нi за яких обставин. Для вiдродження гебрейської нацiональної плотi необхiдною була друга умова — потрiбно було, щоб щось сталось iз самою iсторiєю. Чiтка конструкцiя iсторiї дала трiщину, на її поверхнi виступили першi, але однозначно дiагностованi ознаки краху, безсилля та неспроможностi. Сама iсторiя зiйшла з розуму. Двадцяте столiття зумiло реалiзувати i цю умову. Пiсля подiй на сходi, а потiм в центрi Европи, пiсля страхiтливого безглуздя першої i ще бiльших жахiть другої свiтової вiйни, пiсля Хiросiми i Будапешту, Кiпру i Праги, пiсля Сайгону i Луанди, пiсля щораз частiших мюнхенiв та гельсiнкi вже не може бути сумнiвiв у тому, що iсторiя вичерпала усi свої можливостi i перебуває якщо не на останньому, то на передостанньому видиховi. Шпен¶лер вже на початку столiття говорив про сумерк Европи.

q

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

ÁÛÒÚ¥ÎË π‚ÂÈҸͥ ‚ËÏÓ„Ë Á ·ÓÍÛ ÔÓÎflÍ¥‚. Ñ-Ó‚¥ ÅËÍÓ‚¥, ‚¥ÌÓÏÛ ÒÎÛÁ¥ “ÍÓ·”, ͇̇Á‡ÎË Á‡ ·Û‰¸-flÍÛ ˆ¥ÌÛ ¥ÌÒˆÂÌÛ‚‡ÚË ÍÓÌÚÛı. ñfl ‚ËÚ¥‚͇ Ì ‚‰‡Î‡Òfl Á‡‚‰flÍË ‚˜‡ÒÌ¥È ‡∂¥Ú‡ˆ¥ª Ò¥ÓÌ¥ÒÚ¥‚. íÓ‰¥ ÔÓθҸ͇ ·˛ÓÍ‡Ú¥fl ‚˜ËÌË· χÒÓ‚¥ ÚÛÒË ‚ ÛÒ¥ı ÒÓˆ¥flÎ-Ò¥ÓÌ¥ÒÚÒ¸ÍËı „ÛÚ͇ı ¥ Á‡·ÓÓÌË· ªı ̇ Ú¥È Ô¥‰ÒÚ‡‚¥, ˘Ó ‚ÓÌË Ì¥·ËÚÓ ‚ËȯÎË Á‡ ÏÂÊ¥ Ò‚Ó„Ó ÒÚ‡ÚÛÚÛ. ßÁ ÒÛÏÓÏ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚¥‰Á̇˜‡ÚË, ˘Ó ̇·ËflÍÛ Óβ ‚ ·ÓÓÚ¸·¥ ÔÓÎflÍ¥‚ ÔÓÚË π‚ÂÈÒ¸ÍËı ‚ËÏÓ„ ‚¥‰¥„‡‚‡‚ ÒÓˆ¥flÎ¥ÒÚ Ñ‡¯ËÌÒ¸ÍËÈ: ̇ȉӯÍÛθ̥¯¥ ÍÔËÌË ‚ ê‡ÈıÒ‡Ú¥ Á ̇ˆ¥Ó̇θÌËı Ô‡‚ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ̇ÎÂʇڸ ÈÓÏÛ. ᥠÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ ÔÓÎflÍ¥‚ ‰Ó „‡Îˈ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÛıÛ Î„ÍÓ ÁÓÁÛÏ¥ÚË, flÍ Á̇˜ÂÌÌfl ‚¥Ì χπ ‰Îfl ÚËı Ú‡ ÚËı. ì ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸Í¥È ÔÂÒ¥ ¥ÁÌËÏË ÏÓ‚‡ÏË Ì‡‚Ó‰ËÎË ‰ÓÍ·‰ÌÛ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ ÔÎÂÏ¥ÌÌËı Û„ÛÔÓ‚‡Ì¸ ‚ ɇ΢ËÌ¥, ̇ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ flÍÓª ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ ‰ÓÒËÚ¸ ÚÓ˜ÌÓ ‚ËÁ̇˜ËÚË, ÒͥθÍË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒ¸ÍËı Ï¥Òˆ¸ ‚Ú‡˜‡ÎË ÛÍ‡ªÌˆ¥ ˜ÂÂÁ ÒÓ˛Á π‚ª‚ Á ÔÓÎfl͇ÏË, ¥, ÓÚÊÂ, ÒͥθÍË ‚ÓÌË ‚Ë„‡˛Ú¸ Á‡ Ò͇ÒÛ‚‡ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ÒÓ˛ÁÛ, ̇‚¥Ú¸ Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ ÚËı Í¥ÒÂÎ, flÍ¥ χ˛Ú¸ ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓ Ì‡ÎÂʇÚË π‚ÂflÏ. íÛÚ, Û ÌÂÚflı, fl Ì χ˛ ˆËı ‰‡ÌËı Ô¥‰ ÛÍÓ˛, ‡Î ‚Ò¥, Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ¥ ÛıÓÏ „‡Îˈ¸ÍÓ„Ó ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡ ̇Ô‚ÌÓ Á̇˛Ú¸, ˘Ó ˆ¥ ˆËÙË ‰ÛÊ ÔÓ‚‡ÊÌ¥. ꥘, Í¥Ï ÚÓ„Ó, Ì Î˯ ‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒ¸ÍËı Í¥Ò·ı: ‚ ÛÒ¥È ÔÓÎ¸Ò¸Í¥È „„ÂÏÓÌ¥ª ‚ ɇ΢ËÌ¥ ‚ËÁ̇˜ÌÛ Óβ ‰ÓÒ¥ ‚¥‰¥„‡‚‡Î‡ π‚ÂÈҸ͇ ‰ÓÔÓÏÓ„‡. î‡Î¸¯Û‚‡ÌÌfl ÔÂÂÔËÒÛ “Á‡‡ıÛ‚‡ÎÓ” ‰Ó ÔÓθҸÍÓª ̇Ó‰ÌÓÒÚË ‚Ò π‚ÂÈÒÚ‚Ó Í‡˛ - 11% ̇ÒÂÎÂÌÌfl, - ¥ ‚Ú‡Ú‡ ˆ¸Ó„Ó “‰ÓÓÒÚÍÛ” ÓÁ̇˜‡ÚËÏ ͥ̈¸ ÎÂ∂ÂÌ‰Ë ÔÓ ÔÓθҸÍÛ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ¥ ÔÓ˜‡ÚÓÍ Í¥Ìˆfl ‡͈¥ÈÌÓ-¯ÎflıÂÚÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡ÌÛ‚‡ÌÌfl. ç‡ÈÍ‡˘Â ˆÂ ‚¥‰˜Û‚‡˛Ú¸ ҇ϥ ÔÓÎflÍË, - Á‚¥‰ÒË È Ú‡ βڸ, Á flÍÓ˛ ‚ÓÌË ÔÂÂÒÎ¥‰Û˛Ú¸ π‚ÂÈÒ¸ÍËÈ “ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ”. ß ‰Îfl ÌËı π‚ª non multum, sed multa. ôÓÔ‡‚‰‡, ¥ ˆ¸Ó„Ó ‡ÁÛ π‚ÂÈÒ¸ÍËÈ Ûı ÔËÁ‚¥‚ Ì ‰Ó ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓª ÔÂÂÏÓ„Ë. í‡ È ‚Á‡„‡Î¥ ‚Òfl ‚Ë·Ó˜‡ ÂÙÓχ ‰Â˘Ó Á‡„‡Î¸ÏÛ‚‡Î‡Òfl. äÂ¥‚Ì¥ ÒÙÂË ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó π‚ÂÈÒÚ‚‡ Ì ÓÔÛÒ͇˛Ú¸ ÛÍ. ç‡ Ì‡‰Á‚˘‡ÈÌÓÏÛ Á’ªÁ‰¥ Ò¥ÓÌ¥ÒÚ¥‚ Û ä‡ÍÓ‚¥ Ûı‚‡ÎÂÌÓ ÂÌÂ∂¥ÈÌÓ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË ·ÓÓÚ¸·Û Á‡ ̇ˆ¥Ó̇θÌ Ô‰ÒÚ‡‚ÌˈڂÓ. ì ‰ËÒÍÛÒ¥ª Ó‰ËÌ Á ‰ÂÎÂ∂‡Ú¥‚ ‚¥‰ ÒÓˆ¥flÎ-Ò¥ÓÌ¥ÒÚÒ¸ÍÓª Ù‡Íˆ¥ª Á‡fl‚Ë‚ Ú‡ÍÂ: “á Ì‡Ò ıÓ˜ÛÚ¸ ÁÓ·ËÚË Á̇fl‰‰fl ‰Îfl ÔË„ÌÓ·ÎÂÌÌfl Ò··¯Ëı ̇Ó‰ÌÓÒÚÂÈ, flÍ, ̇ÔËÍ·‰, ÛÒËÌ¥‚. ïÓ˜ÛÚ¸, ˘Ó· ÏË ·ÛÎË ‡·‡ÏË Ó‰ÌËı ¥ ÚË‡Ì‡ÏË ¥Ì¯Ëı. ñ¸Ó„Ó ÏË Ì ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ!”

55


Подальшi подiї показали, що вiн мав рацiю. Двадцяте столiття є початком не сумерку Европи, а сумерку iсторiї.[...] Звичайно, людський розум здатен ухитритися, щоб потрактувати виникнення сучасного Ізраїлю, як випадковий i побiчний результат полiтичного суперництва великих держав. Люди, не позбавленi чоловiколюбiя, додадуть до цього те моральне потрясiння, якого зазнало гебрейство вiд знищення нацистами шести мiльйонiв гебреїв. Нiхто, проте, не застановлюється над тим, у що перетворюється свiт, в якому полiтичне суперництво могло привести до такого результату, небагатьох посправжньому турбує те, до якої межi пiдiйшов iсторичний час, якщо стало можливим добре продумане, заплановане, майстерно органiзоване i на високому рiвнi здiйснене знищення шести мiльйонiв людей, якi не брали нiякої участи у воєнних дiях. Перед очими людства нехай воно тiльки лiпше розкриє свої очi, є не одне, а два знамення. Перше знищення шести мiльйонiв людей в одному мiсцi i десяткiв мiльйонiв людей в iншому - це очевидне i

56

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ ÇéãéÑàåàê (á∏∏Ç) ÜÄÅéíàçëúäàâ

***

безперечне знамення сумерку iсторiї, грядущої загибелi царства людського. Друге - створення сучасного Ізраїлю, що почалося так переможно, незважаючи на неймовiрнi складностi в жорстких межах iсторичного часу, - також є безсумнiвним знаменням початку Царства Божого, що перемагає плоть. Християнство колись подолало язичництво насамперед внаслiдок того потрясiння, якого зазнали народи вiд засвiдченого кiлькома людьми факту воскресiння плоти однiєї людини. Воскресiння Ісуса Христа тому є фундаментальним фактом християнського вчення, що воно дає всiм щиро вiруючим християнам надiю на особисте, iндивiдуальне спасiння та воскресiння. Але якщо християнство запропонувало людям зразок життя чоловiка, що заслужив i був винагороджений за свої страждання i моральний подвиг воскресiнням та спасiнням, то юдаїзм пропонує людству дещо незрiвнянно бiльше. Зараз, коли на вiдмiну вiд часiв перемоги християнства над поганством, перед людством постало не перше питання iсторiї - питання про особисте спасiння, про цiннiсть окремого людського життя, а останнє

fx

ü Ì ÓÔÚËÏ¥ÒÚ ¥ Ì ‚¥˛ ‚ “β·Ó‚” Ï¥Ê Ì‡ˆ¥flÏË. áÓÍÂχ ‡Ì¥ÒͥθÍË Ì ÔËıÓ‚Û˛ ‚¥‰ Ò·Â, ˘Ó Ï¥Ê π‚ÂflÏË Ú‡ ÛÍ‡ªÌˆflÏË ‚ ɇ΢ËÌ¥ ¥ÒÌÛπ Ô‚ÌËÈ ‡ÌÚ‡„ÓÌ¥ÁÏ, flÍËÈ ¥ÌÓ‰¥ ̇·Ë‡π ÌÂÍÛθÚÛÌËı ÙÓÏ. ìÔ‚ÌÂÌËÈ, ˘Ó ¥Á ÁÓÒÚ‡ÌÌflÏ ÓÒ‚¥˜ÂÌÓÒÚË ˆfl ÌÂÍÛθÚÛÌ¥ÒÚ¸ ÙÓÏ ÁÌËÍÌÂ, ‡Î ÔÎÂÏ¥ÌÌ¥ ÚÂÚfl Á‡Î˯‡Ú¸Òfl ‰ÓÚË, ‰ÓÍË Ì ÁÏ¥ÌËÚ¸Òfl ‰ÓÍÓ¥ÌÌÓ ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ-ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜Ì‡ χԇ ÁÂÏÎ¥ Ú‡ ÒÛÒԥθÌÓ-„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËÈ ÛÒÚ¥È. ÄΠÚÛÚ fl Ì Á‡ÍÎË͇˛ ‰Ó “β·Ó‚Ë”. ü ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ˛ Á·¥„ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ˆ¥πª ı‚ËÎËÌË ‚ „‡Îˈ¸ÍËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ ‚ „‡Îˈ¸ÍËı π‚ª‚. ß‰Û˜Ë ÍÓÊÌËÈ Ò‚ÓªÏ ¯ÎflıÓÏ, ‚ÓÌË Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÏÓÊÛÚ¸ Ó‰ËÌ Ó‰ÌÓÏÛ ‰ÓÔÓÏÓ„ÚË. ë‡Ï ˆÂ È ÒÎ¥‰ ÁÓ·ËÚË. ì ˜ÓÏÛ Ï‡π ÔÓÎfl„‡ÚË π‚ÂÈҸ͇ ‰ÓÔÓÏÓ„‡ „‡Îˈ¸ÍËÏ ÛÍ‡ªÌˆflÏ? èÓ-ÔÂ¯Â, ‚ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓÏÛ ÓÁË‚¥ Á ÔÓÎfl͇ÏË Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó· ‚¥‰‰‡ÚË Ò‚Óª „ÓÎÓÒË ÛÍ‡ªÌˆflÏ, ‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÊËÚË È ÓÁ‚Ë‚‡ÚËÒfl Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¸Ó È Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ, Ì ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛˜Ë Ò· ̥ÍÓÏÛ “‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË” ‰Îfl ÔÓÌ‚ÓÎÂÌÌfl ¥Ì¯Óª ÒÚÓÓÌË. èÓ‰Û„Â, Û ÒÔ¥Î¸Ì¥È Ô‡ˆ¥ Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏË Ì‡Ó‰ÌË͇ÏË Á‡‰Îfl ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓª ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆ¥ª ÒÔÓÓıÌfl‚¥ÎÓ„Ó ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ„Ó Î‡‰Û Ä‚ÒÚ¥ª ‚Á‡„‡Î¥, ‡ ɇ΢ËÌË ÁÓÍÂχ ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó. èÓ-ÚÂÚπ, ‚ Ô¥‰ÚËψ¥ Òı¥‰Ì¸Ó„‡Îˈ¸ÍËı ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ÒÚ¥‚, flÍ¥ ‰Óχ„‡˛Ú¸Òfl home rule ‰Îfl ˆ¥πª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÔÓÎÓ‚ËÌË ÌËÌ¥¯Ì¸Óª “ÍÓÓÌÌÓª” ɇ΢ËÌË. ì ˜ÓÏÛ Ï‡π ÔÓÎfl„‡ÚË ÛÍ‡ªÌҸ͇ ‰ÓÔÓÏÓ„‡ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍËÏ π‚ÂflÏ? Ç Ó‰ÌÓÏÛ: ˘Ó· π‚ÂÈÒÚ‚Û ·ÛÎÓ ‚ËÁ̇ÌÓ ‚ Ä‚ÒÚ¥ª Ô‡‚‡ ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª ˆ¥ÎÓÒÚË. ç‡ “‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛” ·ÂÁÁÂÏÂθ̇ ̇Ӊ̥ÒÚ¸ Ì ÏÓÊ ÔÂÚẨۂ‡ÚË, ‡Î ‚Ó̇ χπ Ô‡‚Ó ‚Ëχ„‡ÚË ‰Îfl Ò· ҇ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ‚ ÒÔ‡‚‡ı ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó ÔÓ·ÛÚÛ È ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó„Ó Ô‰ÒÚ‡‚Ìˈڂ‡ flÍ Û ê‡ÈıÒ‡Ú¥, Ú‡Í ¥ ‚ ÒÂÈχı; ÔÓfl‰ Á ÛÊ ‚ËÁ̇ÌËÏË 8 ÏÓ‚‡ÏË Ä‚ÒÚ¥ª χπ ·ÛÚË ¥‚ÌÓÔ‡‚ÌÓ˛ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚‡ı, Û ÒÛ‰¥ Ú‡ ‚ ¯ÍÓÎ¥ ÏÓ‚‡ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. ß ÍÓÎË ëı¥‰Ìfl ɇ΢Ë̇, ̇¯ڥ, ‚ˉ¥ÎËÚ¸Òfl ‚ ÓÍÂÏËÈ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËÈ Í‡È, ı‡È ˆ¥ Ô‡‚‡ ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª ÏÂ̯ÓÒÚË Á·ÂÂÊÛÚ¸Òfl ̉ÓÚÓ͇̥ ¥ ‚ Ì¥È, ‡ Ú‡ÍÓÊ - caveant Rutheni! - ‚ Á‡ı¥‰Ì¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥, ‰Â, Í¥Ï π‚ª‚, ‚ÒÂ Ê Ú‡ÍË Á‡Î˯‡Ú¸Òfl ÓÁÒ¥flÌ¥ ÒÂ‰ ÔÓθҸÍÓª ·¥Î¸¯ÓÒÚË „ÛÔË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. ß ÍÓÎË Ì‡ÒÔ¥π ˜‡Ò ‰Îfl ÓÁÏÓ‚Ë ‚ êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ Ô‡ÎflÏÂÌÚ¥ ÔÓ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ èÓθ˘¥, ÚÓ‰¥ ¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥, ¥ π‚ª ҇ϥ Á„‡‰‡˛Ú¸ Ú‡ ¥Ì¯ËÏ Ì‡„‡‰‡˛Ú¸ ÔÓ É‡Î˘ËÌÛ. [...]

èÂÂÍ·‰ ßÁ‡ªÎfl äÎÂÈÌÂ‡


ТАРАС АНДРУСЯК

її питання - питання про загальне вселюдське спасiння, про цiннiсть роду людського, в ролi спасителя може i повинен виступити народ, який зумiв доказати усiм iншим народам можливiсть воскресiння не iндивiдуальної, а нацiональної плоти. Гебрейський народ, який зумiв на очах у всiх воскресити свою нацiональну плоть, пiсля двотисячолiтньої смерти, дає сьогоднi народам зразок такого життя, яке тiльки i може запобiгти тому, щоб сумерк iсторичного часу не став початком сумерку роду людського. Гебрейський народ своїм життям впродовж iсторичного часу i, насамперед своєю непохитною вiрою в необмеженi можливостi духу вказує всiм народам шлях до спасiння, шлях iз загниваючого, гинучого царства людини у можливе, але, очевидно, не визначене Царство Боже. Чи ж захочуть iншi народи стати на цей єдиний що у них ще залишився шлях, чи будуть вони спроможнi на це тодi, коли ще не буде надто пiзно - ось питання, на яке мало би вiдповiсти людство. Гебрейський народ iз завмиранням серця чекає вiдповiдi на це питання, бо ж вiн знав завжди i знає нинi, що остаточне

спасiння, остаточний вихiд iз царства людини в Царство Боже вiн може здiйснити тiльки разом з усiм людством, або ж не зможе здiйснити взагалi. Воскресiнням своєї плоти, вiдновленням своєї державности гебрейський нацiональний дух доказав свою здатнiсть витримати i друге випробування. Але якою б важливою не була ця перемога, яким загальнолюдським не було б її значення, для самого гебрейського народу вона не є найважливiшою. Гебрейський народ, його нацiональний дух стоїть перед третiм, завершальним випробуванням, значення та наслiдки якого набагато перевершують за важливiстю все те, що вiн досi зробив. Якщо гебрейський народ, вiдтворивши i вiдстоявши свою державу, вважатиме, що вiн досягнув своєї мети, здобув усе, про що мрiяв i до чого прагнув тисячолiттями, задля чого приносив нечуванi жертви, то вiн буде просто нещасним народом, який вiдрiзняється вiд iнших тiльки тим, що йому довелось неймовiрними зусиллями добиватися того, що iншi народи отримали легко i просто. Якщо гебрейський народ захоче обмежитися тим, щоб створити ще одне, власне

jx

ìäêÄ∫çëúäéÜàÑßÇëúäÄ èÖêÖÑÇàÅéêóÄ äéÄãßñßü 1907 êéäì

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ

ìÍ‡ªÌҸ͇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡̇ Ú‡‰Ëˆ¥fl Á Û‚‡„Ë Ì‡ ‚¥‰ÓÏ¥ Ó·ÒÚ‡‚ËÌË Ï‡π Ì ‚ÂÎËÍÛ ¥ÒÚÓ¥˛. ñ ÔÂ¥Ó‰ ‚¥‰ 1848 ÓÍÛ ‰Ó Á‡ÌÂÔ‡‰Û Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË, ÔÂ¥Ó‰ ÔÓθҸÍÓª ÓÍÛÔ‡ˆ¥ª Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÂθ ‚ ϥʂÓπÌÌËÈ ÔÂ¥Ó‰, ÑÂʇ‚Ì¥ ÑÛÏË ‚ êÓÒ¥ÈҸͥ ¥ÏÔÂ¥ª, ‰ÓÒ‚¥‰ ìçê. éˆÂ ¥ ‚ÒÂ. ß, Á‚˘‡ÈÌÓ, ‰ÓÒ‚¥‰ ‡‰flÌÒ¸ÍËı ˜‡Ò¥‚, flÍËÈ Ï‡π ‰ÛÊ χÎÓ ÒԥθÌÓ„Ó Á ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓ˛ Ô‡·ÏÂÌÚÒ¸ÍÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛. íÓÏÛ ÛÒ ‡ÍÚۇθ̥¯ËÏ Ú‡ ‚‡ÚËÏ ∂ÛÌÚÓ‚ÌÓ„Ó ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ¥ ÓÒÏËÒÎÂÌÌfl π ˆÂÈ Ì·‡„‡ÚËÈ ‰ÓÒ‚¥‰, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ ÛÏÓ‚‡ı Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‡ ¥‚ÌÓ„Ó ‚Ë·Ó˜Ó„Ó Ô‡‚‡ ÔË Ú‡πÏÌÓÏÛ „ÓÎÓÒÛ‚‡ÌÌ¥, ˘Ó ÏË Ï‡πÏÓ ‚ Ä‚ÒÚÓì„ÓÒ¸Í¥È ¥ÏÔÂ¥ª Ô¥ÒÎfl ‚Ë·Ó˜Óª ÂÙÓÏË 1907 ÓÍÛ. Ä ¥ÒÚÓ¥fl Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ Ôӂ‰ÂÌÌfl ÔÂ‰‚Ë·ÓÌÓª ·ÓÓÚ¸·Ë Ú‡ Ô‡·ÏÂÌÚҸ͇ ‰¥flθ̥ÒÚ¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÔÓÒÎ¥‚ χπ ˜ËχÎÓ ˆ¥Í‡‚Ëı ¥ ÔÓ‚˜‡Î¸ÌËı ÒÚÓ¥ÌÓÍ, flÍ¥ ̇ ҸӄӉ̥¯Ì¥È ‰Â̸ π χÎÓ, ‡·Ó È ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ‚Ë‚˜ÂÌ¥. é‰Ì¥π˛ Á Ú‡ÍËı ÒÚÓ¥ÌÓÍ π ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÊˉ¥‚Ҹ͇ (1) ÔÂ‰‚Ë·Ó̇ ÍӇΥˆ¥fl ̇ Á‡„‡Î¸ÌËı ‚Ë·Ó‡ı 1907 ÓÍÛ. 26 Ò¥˜Ìfl 1907 ÓÍÛ ‚¥‰ÂÌÒ¸ÍËÈ Ô‡·ÏÂÌÚ Òı‚‡ÎË‚ Á‡ÍÓÌ ÔÓ ‚Ë·Ó˜Û ÂÙÓÏÛ, ¥ ÍÛ¥‡Î¸Ì‡ ‚Ë·Ó˜‡ ÒËÒÚÂχ ·Û· Á‡Ï¥ÌÂ̇ Á‡„‡Î¸ÌËÏ Ú‡ ¥‚ÌËÏ ‚Ë·Ó˜ËÏ Ô‡‚ÓÏ. 㥉ÂË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ„Ó

57


царство плоти, то вiн пропаде не тiльки як вибраний народ, а й у прямому, банальному значеннi. Сумерк iсторiї тiльки почався, сили у неї ще достатньо для того, щоб розправитися з будьяким звичайним народом, що кинув їй виклик. По сутi, гебрейський народ сьогоднi, як i вчора, немає вибору. Створення державности нiчого не змiнює в тому сенсi, що з нею, як i без неї, гебрейський народ може зберегтися тiльки як вибраний, месiанський народ. Але створення державности рiшуче змiнює все решту. Чим було гебрейство для людства впродовж останнiх дев’ятнадцяти столiть? Не бiльше, нiж “дивним народцем”, у якого були великi праотцi, але який всюди викликав тiльки роздратування i пiдозру своїм небажанням бути як i усi. Нiхто, навiть серед щирих доброзичливцiв гебреїв, не хотiв бачити нiчого позитивного у цiй дивностi i в лiпшому випадку обмежувався спiвчуттям до народу, який через неспроможнiсть позбутися химерности, приречений на таке жалюгiдне iснування. Спiвчуття небагатьох доброзичливцiв, зневага та ненависть численних ворогiв були не

58

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ íÄêÄë ÄçÑêìëüä

зовсiм безпiдставними, бо ж впродовж усього того часу гебрейський народ i насправдi обмежувався тiльки запереченням того, що створювали, чим жили i пишались iншi народи. Нiчого суттєво нового вiн не додав до того, що було створене його предками i що вiн успадкував вiд них. Усе позитивне i нове створювали iншi народи, гебрейство жило хiба спогадами. І тепер настав час гебрейського народу. Не для того ж вiн прийшов, щоб народ цей прийняв те, що так наполегливо i довго вiдкидав, не для того, щоб здатися, уступити, пiдкоритися iсторичному часу i всьому, що вiн створив, а для справжньої позитивної творчости Царства Божого, яке одне тiльки i може стати альтернативою царству людському. Пiдiйшла черга гебрейського народу дати остаточне i повне свiдчення своєї вибраности, настав час виповнення мiсiї, яку поклали на нього його прадавнi духовнi провiдники, настав час довести усiм iншим народам, що не дарма вiн з такою непохитнiстю зберiгав свiй нацiональний дух у чистотi та недоторканостi. Гебрейський народ - це духовний народ, i його вклад у влаштування

zx

ÛıÛ ‚Ê ‚ ÔÂ¥Ó‰ Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÍË ‰Ó ‚Ë·Ó˜Óª ÂÙÓÏË ÓÁÓ·ËÎË ÒÚ‡Ú„¥˛ ÔÂ‰‚Ë·ÓÌÓª ·ÓÓÚ¸·Ë, fl͇ ÔÓ‚ËÌ̇ ·Û· Ì ڥθÍË Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË Ì‡ÎÂÊÌËÈ ¥‚Â̸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ô‡·ÏÂÌÚÒ¸ÍÓª ÂÔÂÁÂÌÚ‡ˆ¥ª, ‡ÎÂ È ‚‡ıÛ‚‡ÚË ÔÓθҸÍËÈ ˜ËÌÌËÍ, flÍËÈ Ô‡„ÌÛ‚ ÛÒÛÌÛÚË ‡·Ó χÍÒËχθÌÓ ÌÂÈÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ÛÍ‡ªÌҸ͠Ô‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó Û Ô‡·ÏÂÌÚ¥ Ú‡ ÚÛ ‰ÂÒÚÛÍÚË‚ÌÛ ‰¥flθ̥ÒÚ¸, flÍÛ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ÏÓÒÍ‚ÓÙ¥ÎË ‚ ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥ ɇ΢ËÌË. 25-26 „Û‰Ìfl 1906 ÓÍÛ ‚¥‰·Û‚Òfl Á’ªÁ‰ ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓ„Ó ÒÚÓÓÌÌˈڂ‡, flÍËÈ ‚ËÒÛÌÛ‚ „ÓÎÓ‚Ì¥ Á‡Ò‡‰Ë χȷÛÚ̸Ӫ ÔÂ‰‚Ë·Ó˜Óª ͇Ïԇ̥ª. áÓÍÂχ ·ÛÎÓ ÔËÈÌflÚÓ ¥¯ÂÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÛÍ‡ªÌҸͥ ‚Ë·Óˆ¥ ‚ËÒÚÛÔÎflÚ¸ ‚ ÍӇΥˆ¥ª Á Êˉ¥‚Ò¸ÍËÏË ‚Ë·ÓˆflÏË. ÅÛ‚ ÒÚ‚ÓÂÌËÈ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-Êˉ¥‚Ò¸ÍËÈ ‚Ë·Ó˜ËÈ ·ÎÓÍ. á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ·ÓÍÛ ˆÂÈ ·ÎÓÍ Ô¥‰ÚËχÎË ‚Ò¥ ÚÓ‰¥¯Ì¥ ÛÍ‡ªÌҸͥ Ô‡Ú¥ª, ÁÓÍÂχ, ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘̇, ‡‰Ë͇θ̇ Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î-‰ÂÏÓÍ‡Ú˘̇. á Êˉ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó — π‰Ë̇ ÔÓÎ¥Ú˘̇ ÒË·, fl͇ ‚ËÒÚÛԇ· Á‡ ̇ˆ¥Ó̇θÌÛ ÓÍÂÏ¥¯Ì¥ÒÚ¸ Êˉ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û Ú‡ ÈÓ„Ó Ô‡‚Ó Ì‡ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‚·ÒÌÓª ‰Âʇ‚Ë — Ò¥ÓÌ¥ÒÚË. êÂÁÛθڇÚÓÏ ˆ¥πª ÍӇΥˆ¥ª ·ÛÎÓ Ó·‡ÌÌfl Ú¸Óı Êˉ¥‚Ò¸ÍËı ‰ÂÔÛÚ‡Ú¥‚ ‚¥‰ ëı¥‰ÌÓª ɇ΢ËÌË. í‡Í, ‚¥‰ 60 ҥθҸÍÓ„Ó, ÁÏ¥¯‡ÌÓ„Ó ÓÍÛ„Û (ÅÛ˜‡˜, 襉„‡Èˆ¥, åÓ̇ÒÚËҸ͇, Ç˯̥‚˜ËÍ) ·ÛÎÓ Ó·‡ÌÓ Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ„Ó

‡‰‚Ó͇ڇ ‰-‡ ÉÂÌË͇ ¢‡·Îfl, ‚¥‰ 69 ҥθҸÍÓ„Ó, ÁÏ¥¯‡ÌÓ„Ó ÓÍÛ„Û (óÓÚÍ¥‚, íÂ·ӂÎfl, åËÍÛÎË̈¥, ÅÛ‰Á‡Ì¥‚) ÔÓÙÂÒÓ‡ ÄÚÛ‡ å‡Îπ‡, ‚¥‰ 31 Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÓÍÛ„Û (ÅÓ‰Ë) — ĉÓθه òڇ̉‡. ñ ·Û‚ ÔÂ¯ËÈ ‚ËÒÚÛÔ Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ‡ÂÌ¥ Êˉ¥‚Ò¸ÍËı ÔÓÎ¥Ú˘ÌËı ‰¥fl˜¥‚, ‡ Á„‡‰‡Ì¥ ÔÓÒÎË ·ÛÎË ÔÂ¯ËÏË Êˉ¥‚Ò¸ÍËÏË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ‚Ë˘Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó„Ó Ó„‡ÌÛ ‚·‰Ë Ì ڥθÍË ‚ Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌ¥, ‡ÎÂ È Û Ò‚¥Ú¥. íÛÚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ˘Ó ÏÓ‚‡ ȉ ÔÓ Êˉ¥‚Ò¸ÍËı ÔÓÒÎ¥‚, ÚÓ·ÚÓ ÔÓ Ú‡ÍËı, flÍ¥ ‚Ë‡ÁÌÓ ‰ËÙÂÂ̈¥˛‚‡ÎË Ò· flÍ Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍË Êˉ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ‡ Ì ÔÓÒÎ¥‚ ˜Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú¥‚ Êˉ¥‚Ò¸ÍÓª ̇ˆ¥Ó̇θÌÓÒÚË, flÍ¥ Ó·Ë‡ÎËÒfl flÍ Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍË ¥ÁÌËı ÔÓÎ¥Ú˘ÌËı Ô‡Ú¥È, Ò͇ʥÏÓ, ÔÓθҸÍËı ˜Ë ̥ψ¸ÍËı. í‡Í¥, ·ÂÁÔÂ˜ÌÓ, ·ÛÎË È ‡Ì¥¯Â. ÜË‰Ë Ê ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÎË Ô¥‰ÚËχÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ̇ ‚Ë·Ó‡ı Û 15 Ï¥Ò¸ÍÓÏÛ ÓÍÛÁ¥ (íÂÌÓԥθ). èÓÚ Êˉ¥‚Ò¸ÍËÏ ÔÓÎ¥Ú˘ÌËÏ Î¥‰Â‡Ï Ì ‚‰‡ÎÓÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó Ó‚ÓÎÓ‰¥ÚË ÔÂ‰‚Ë·ÓÌÓ˛ ÒËÚÛ‡ˆ¥π˛ ¥ ÔÓ Á„‡‰‡ÌÓÏÛ ‚Ë·Ó˜ÓÏÛ ÓÍÛ„Û ÔÓȯӂ ÔÓθҸÍËÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ì ·ÛÚË „ÓÎÓÒÎ¥‚ÌËÏ ‚ Ú‚Â‰ÊÂÌÌ¥, ˘Ó Á„‡‰‡Ì¥ Êˉ¥‚Ҹͥ ͇̉ˉ‡ÚË ·ÛÎË Ó·‡Ì¥ ڥθÍË Á‡‚‰flÍË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-Êˉ¥‚Ò¸Í¥È ÍӇΥˆ¥ª, ̇‚Â‰Û ˆËÙË, flÍ¥ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú¸ ̇ˆ¥Ó̇θÌËÈ, ‡·Ó ÚӘ̥¯Â, ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌËÈ ÒÍ·‰ ̇ÒÂÎÂÌÌfl Ô‚ÌËı


загальнолюдської справи, не може бути таким самим, яким був вклад iнших народiв. Іншим народам належить велика заслуга випробовування усiх можливостей iсторичного часу. Цю мiсiю вони виконали з честю i вона вже незабаром завершиться. Гебрейський народ — як народ — у цьому нiякої участи не брав. Вiн пройшов через iсторiю останнiх дев’ятнадцяти столiть, не зробивши жодної iсторичної дiї, не викликавши жодної iсторичної подiї, не вирiшивши жодного iсторичного питання. Його ставлення до всiх iсторичних потрясiнь було переважно страдницьким. Але саме те, що вiн практично не брав участи в ходi iсторичного часу, давало йому рiдкiсну змогу спостерiгати за ходом подiй з боку, все трактувати з погляду вiчности, все оцiнювати з точки зору своїх непроминальних iдеалiв. Не беручи участи в iсторичнiй драмi i будучи на нiй лише глядачем, якому перепадало вiд усiх її дiйових осiб, вiн здобув унiкальний досвiд, яким i повинен скористатися сповна, ставши дiйовою особою в завершальнiй сценi останнього акту цiєї драми. Цей унiкальний досвiд не мiг не пiдказати йому, що

iсторична драма не може мати щасливого фiналу, i тому вiн менш за все повинен прагнути висунутися в число найактивнiших її учасникiв. Державне майбутнє гебрейства не може i не повинно бути типовим. Боротьба, яку змушений вести гебрейський народ за повне i загальне визнання його вiдтвореної державности, робить, на жаль, неминучою його участь в полiтичнiй грi та воєнних сутичках, нав’язаних йому недругами. Загроза, перед якою стоїть зараз гебрейський народ, є, однак, не тiльки в тому, що не усi ще погоджуються змиритися з його державнiстю. Набагато небезпечнiшим є iнше — тривала боротьба за iснування, яку ця держава змушена вести засобами, не нею вибраними, i яка вимагає напруження усiх сил, може стати фатальною для тих його iдеалiв, задля яких вiн жив упродовж тисячолiть. Боротьба за iснування, яку веде гебрейська держава, буде, видається, ще тривалою. Вiдкласти до закiнчення цiєї боротьби здiйснення своєї мрiї про царство возвищення духу над плоттю гебрейський народ не може. Переможне остаточне завершення цiєї боротьби за iснування буде доволi

wx

‚Ë·Ó˜Ëı ÓÍÛ„¥‚. 60 ҥθҸÍËÈ ‚Ë·Ó˜ËÈ ÓÍÛ„, ÔÓ flÍÓÏÛ ·Û‚ Ó·‡ÌËÈ ‰- ɇ·Î¸: ËÏÓ-͇ÚÓÎËÍË 29,8%; „ÂÍÓ-͇ÚÓÎËÍË - 60,9%; ˛‰Âª - 9,2%; 69 ҥθҸÍËÈ ‚Ë·Ó˜ËÈ ÓÍÛ„, ÔÓ flÍÓÏÛ ·Û‚ Ó·‡ÌËÈ ÔÓÙÂÒÓ å‡Îπ: ËÏÓ-͇ÚÓÎËÍË - 30,7%, „ÂÍÓ͇ÚÓÎËÍË - 58,0%, ˛‰Âª - 11,3%; 31 Ï¥Ò¸ÍËÈ (ÅÓ‰Ë) - 25,7%; 22,8%; 51,2%. Ä ÚÂÔÂ ÔӉ˂ËÏÓÒfl ̇ ÒÍ·‰ ̇ÒÂÎÂÌÌfl ÔÓ Ï¥Ò¸ÍËı ÓÍÛ„‡ı, ‰Â ÔÓȯÎË Ú¥Î¥ÍË ÔÓθҸͥ ͇̉ˉ‡ÚË: 27 Ï¥Ò¸ÍËÈ (Ñӄӷ˘) 21,5%; 27,2%; 50,1%; 30 Ï¥Ò¸ÍËÈ (ÜÓ‚Í‚‡) 25,7%; 23,1%; 51,0%; 14 Ï¥Ò¸ÍËÈ (ëÚ‡ÌËÒ·‚¥‚) 31,7%; 19,6%; 46,4%; 17 Ï¥Ò¸ÍËÈ (äÓÎÓÏËfl) 27,8%; 19,5%; 48,5%. ñ¥Í‡‚ËÏ ‚Ëfl‚ÓÏ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-Êˉ¥‚Ò¸ÍÓª ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ‚Ê ԥ‰ ˜‡Ò ‰¥flθÌÓÒÚË Ô‡·ÏÂÌÚÛ ·Û· ‡͈¥fl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ú‡ Êˉ¥‚Ò¸ÍËı ÔÓÒÎ¥‚ Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ·ÛÎË Ôӂ‰ÂÌ¥ Ô‡·ÏÂÌÚҸͥ ÒÎÛı‡ÌÌfl ÔÓ Ú¥ ÁÎÓ‚ÊË‚‡ÌÌfl Ú‡ „Û·¥ ÔÓÛ¯ÂÌÌfl Á‡ÍÓÌÛ, flÍ¥ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Í‡π‚¥ ‚·ÒÚ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ôӂ‰ÂÌÌfl ‚Ë·Ó¥‚ Û ëı¥‰Ì¥È ɇ΢ËÌ¥. äÓÎË Ô‡·ÏÂÌÚ ·¥Î¸¯¥ÒÚ˛ „ÓÎÓÒ¥‚ Ûı‚‡ÎË‚ ÂÁÓβˆ¥˛, ˘Ó ÔÓÛ¯ÂÌÌfl Á‡ÍÓÌ¥‚ ·ÛÎË ÌÂÁ̇˜ÌËÏË ¥ Ì ‚ÔÎËÌÛÎË Ì‡ ÂÁÛθڇÚË „ÓÎÓÒÛ‚‡ÌÌfl, ‚Ò¥ ÛÍ‡ªÌҸͥ ÔÓÒÎË Ú‡ Á„‡‰‡Ì¥ ‚ˢ Êˉ¥‚Ҹͥ ÔÓÒÎË ‚ÒÚ‡ÎË ¥ ̇ ÁÌ‡Í ÔÓÚÂÒÚÛ ÔÓ˜‡ÎË ÒÔ¥‚‡ÚË “ô Ì ‚ÏÂ· ìÍ‡ªÌ‡” Ú‡ “ç ÔÓ‡, Ì ÔÓ‡”.

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ íÄêÄë ÄçÑêìëüä

è¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó ‰Ë‚ÌÓ, ˘Ó ڇͥ ÒÚÓ¥ÌÍË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÊˉ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌˈڂ‡, ‚Á‡πÏÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl Ú‡ ‚Á‡πÏÓ‰ÓÔÓÏÓ„Ë Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl ÔÓÁ‡ Û‚‡„Ó˛ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚. í‡Í, ̇ÔËÍ·‰, Û ∂ÛÌÚÓ‚Ì¥È Ì‡ÛÍÓ‚¥È Ô‡ˆ¥ ü.ë.ïÓÌ¥∂Òχ̇ Ú‡ Ä.ü.çÂÈχ̇ “Ö‚ÂË ìÍ‡ËÌ˚ (ä‡ÚÍËÈ Ó˜ÂÍ ËÒÚÓËË)” ˜‡ÒÚË̇ 16, ˘Ó ÔÓ·‡˜Ë· Ò‚¥Ú Û äËπ‚¥ 1992 ÓÍÛ, Á„‡‰ÛπÚ¸Òfl ̇ Ò.9294 ÔÓ ‚ˢÂ̇Á‚‡ÌËı Êˉ¥‚Ò¸ÍËı ÔÓÒÎ¥‚, ‡Î ̥ ÒÎÓ‚ÓÏ Ì Á„‡‰‡ÌÓ ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-Êˉ¥‚Ò¸ÍÛ ÔÂ‰‚Ë·ÓÌÛ ÍӇΥˆ¥˛, Ô¥‰ÚËÏÍÛ Ú‡ ‚Á‡πÏÓ‰ÓÔÓÏÓ„Û ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ú‡ Êˉ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰¥‚ Û ÔÂ‰‚Ë·ÓÌ¥È ·ÓÓÚ¸·¥ ̇ ‚Ë·Ó‡ı 1907 ÓÍÛ. 1 ꉇ͈¥fl Ò‚¥‰ÓÏÓ ‚ÊË‚‡π ÚÛÚ ÂÚÌÓÌ¥Ï ◊Êˉ“ flÍ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ‰Ó ˆ¥πª ÍÓÌÍÂÚÌÓª ¥ÒÚÓ˘ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‚ ɇ΢ËÌ¥.

59


сумнiвним, якщо гебрейський народ не зумiє протиставити силi плоти своїх ворогiв нiчого, окрiм сили власної плоти. Тому гебрейський народ повинен негайно взятись за створення альтернативи царству людському, альтернативи царству панування плоти над духом. Гебрайському народовi нема потреби винаходити iдеали, вiдповiдно до яких вiн мав би будувати своє життя. Цi iдеали вiдомi йому вже не одне тисячолiття. Вони ж, вивiльненi вiд застарiлої форми та архаїчних способiв вираження, мають стати основними орiєнтирами в його сучасному життi. Довгi столiття европейськi, та й не тiльки европейськi народи, вiдкидали те, що Ренан назвав найнебезпечнiшою тенденцiєю Тори, а саме закон, одночасно свiтський i духовний, що вiддає перевагу соцiальним та моральним питанням перед вiйськовими та полiтичними. Зараз настав час доказати власним прикладом, що, принаймнi сьогоднi, здiйснення цiєї вимоги гебрейського нацiонального духу є єдино рятiвним. Гебрейському народовi не варто побоюватись того, що будуючи

60

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ

своє життя згiдно з вимогою духу, вiн послабить свою плоть. Навпаки, тiльки возведений на престол дух може зробити плоть непереможною, тiльки плоть, пiдсилена та проваджена духом, здатна вистояти перед будь-яким випробовуванням. Гебрейський народ, повертаючись у Землю Заповiтну, повинен створити на нiй суспiльство з мiнiмумом полiтики i максимумом соцiальности та моральности. Полiтична демократiя є лише першим i невеличким, хоча й важливим кроком на цьому шляху, i було б безумством, зробивши цей крок заспокоїтися. Нехай атеїсти називають такий устрiй нацiонального життя теократiєю: якщо цим словом називають народне життя, узгоджене з вищими моральними та духовними вартостями, то метою, до якої повинен прагнути гебрейський (i не тiльки гебрейський) народ, має бути саме теократiя. На цьому шляху є немало не тiльки зовнiшнiх, але й внутрiшнiх перешкод. Гебрейському народовi не бракує зараз, як не бракувало i в минулому, егоїстiв лицемiрiв та брехунiв. Але в минулому, у вiдповiдальнi моменти його життя, з цього народу виходили великi мужi, котрi давали йому такi

hx

УКРАЇНЦІ В АНТИЄВРЕЙСЬКИХ АКЦІЯХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

Питання колаборацiї дражливе для кожної нацiональної iсторiографiї. Для українських iсторикiв другої свiтової вiйни — це тема дражливiша вдвiчi: українцi обтяженi не лише грiхом колаборацiї, але й антисемiтизму. Україну поряд iз Польщею й Румунiєю називають суспiльствами „з побутовим антисемiтизмом жахливої жорстокости“ — бiльшим навiть за той, яке виявляло населення фашистської Нiмеччини1. Тяжкi оскарження у колаборацiї й антисемiтизмi


приклади мудрости, моральної сили та духовної величi, що не тiльки одноплемiнники дослухались до них з трепетом i благоговiнням, але й iншi народи навчались у них життю. Отже, будемо вiрити, що зараз, коли гебрейський народ переживає найвiдповiдальнiший, можливо, час своєї долi, пiд зовнiшнiм покривом його галасливого побутового та полiтичного життя триває напружена робота його нацiонального духу. Будемо сподiватися, що великi нацiональнi провiдники, яких зараз так потребує гебрейський народ, скоро стануть перед ним i поведуть його туди, куди вказує йому жереб, — до створення Царства Божого на цiй землi i пiд цим небом. Та частина гебрейського народу, яка перебуває ще в розсiяннi, з трепетом, хвилюванням та занепокоєнням слiдкує за всiм, що вiдбувається в Ізраїлi. Емi¶рацiя щораз бiльшої кiлькости гебреїв на свою вiднайдену батькiвщину є життєвою необхiднiстю для гебрейської держави i повинна всiляко заохочуватися. Але нехай гебрейство Ізраїлю почне тiльки створювати Царство Боже, царство панування духу над плоттю, i воно тут же

переконається, що потреба у всякому заохоченнi вiдпаде, з якими би матерiальними, мовними чи iншими складностями не було пов’язане це повернення. Створення Царства Божого не є, звичайно, чисто гебрейською справою. Врештi-решт, у цьому є вище покликання i вища мета всього людства. В цьому сьогоднi єдине спасiння для всiх народiв. Позаяк гебрейство усiєю своєю долею доказало, що воно має бiльше задаткiв, щоб взятися за таку справу, усi iншi народи зобов’язанi, принаймнi, не заважати йому створити те, до чого його спонукає дух та доля. Нехай гебрейство народить те, що воно так довго виношує у своєму черевi, нехай плiд, зачатий його духом, вистражданим вiками вигнання, вийде на свiт Божий. Коли це станеться, нехай тодi людство вирiшить, чи придатний i для нього цей плiд, чи зможе вiн прислужитись для спасiння та вiдродження всiх народiв. Переклад Андрiя Радича

dx

èßçïÄë ëÄåéêéÑçàñúäàâ üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

провокують в українських iсторикiв бажання спростувати їх як сильне перебiльшення. Але такi спроби тiльки посилюють пiдозру серед iсторикiвнеукраїнцiв в необ’єктивностi їхнiх українських коле¶2. Вирватися iз цього блудного кола дуже важко. Стартовою точкою для виходу з цього глухого кута є визнання факту, що деяка частина українського суспiльства дiйсно спiвпрацювала з нiмцями i допомагала їм у винищеннi єврейського населення. Українську т. зв. допомiжну полiцiю нiмцi використовували для органiзацiї й безпосередньої участи у стратах єврейського населення. Вона виконувала цi фунцiї не лише на українських землях, але й у польських, бiлоруських та литовських ¶етто. Українськi полiцейськi були охоронниками у концентрацiйних таборах. Бiльшiсть єврейських джерел свiдчать про участь головно захiдних українцiв у каральних акцiях. Це пiдтверджують свiдчення айнзатцгрупи, що дiяла у Пiвнiчнiй i Центральнiй Українi. На територiї Рейхскомiсарiату, вiдзначалось в одному з донесень, „майже нiде населення не було втягнено в дiї проти євреїв“. В iншому донесеннi написано, що „антисемiтизму расистського та iдеологiчного характеру в населення майже немає“ i „що для репресiй проти євреїв українському населенню бракує як верховодiв, так i духовного запалу“3.. Ситуацiя з перших мiсяцiв вiйни стала дзеркальним вiдображенням тiєї, яка була пiд час хвилi антиєврейських погромiв у 1919 р. — тодi основними винуватцями були схiдняки, а галичани, навпаки, виявляли подиву гiдну дисциплiнованiсть i толерантнiсть. Це пiдштовхує до думки, що поведiнку захiдних українцiв зумовлювала радше конкретна ситуацiя, анiж закорiненi нацiональнi стереотипи. Пiдтвердженням цьому слугує той факт, що основна смуга погромiв у 1941 р. збiгається з територiями, якi радянськi вiйська окупували щойно у 1939-1940 р., — Захiдною Україною, Литвою, Латвiєю й Естонiєю. Це були територiї, якi зазнали

61


à„‡È, Ì Ô·˜¸, ÌÛ ˜ÚÓ Ú˚, ˜ÚÓ Ú˚... Ä. äÛ¯ÌÂ

ÄãÖäëÄçÑê ÇÖêçàä

ç Ê·˛ هθ¯Ë‚˚ı ˜ÂÈ. óÚÓ ÏÌ Á‡Ô‡‰, ‚ÓÒÚÓÍ. ü ·ÂÁ Ó‰ËÌ˚, fl Ì˘ÂÈ, Í‡Í Û˜ÂÈ Ë ÎËÒÚÓÍ. ä‡Í ·Â„Û˘ËÈ Û˜ÂÈ ÔÓ Í‡ÏÌflÏ, ÎËÒÚ ÎÂÚfl˘ËÈ, ÒÛıÓÈ. éÚÒÚÛÔËÚÂÒ¸, ÓÒÚ‡‚¸Ú ÏÂÌfl! éÚÔÛÒÚËÚ ‰ÓÏÓÈ. ɉ ÏÓÈ ‰ÓÏ, „‰Â ÏÓÈ Ò‡‰, Ò‚ÂÚ ‚ ÓÍÌÂ? Ç ÚÂÏÌÓÚ Ì ̇ȉ¯. óÚÓ Ê, ‚ÂÈÒ͇fl ÒÍËÔӘ͇, ÏÌ ‰Û¯Û ̇‰‚Ó ‚¯¸?

62

üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

é·Â˘‡Â¯¸ ÎË ˜ÚÓ? — ãʯ¸! àÎË Ú‡Í, ÍÓ„Ó ‚ÂÒÂÎ˯¸? åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÏÂÊ ÎÓÔ‡ÚÓÍ ÌÓÊ ‚ ÔÂÂÛÎÍ ÒÛÎ˯¸? íÓθÍÓ ‚Ò ˝ÚÓ — ·‰, ·Î‡Ê¸. èÓÈ ÊÂ, ÒÍËÔӘ͇, ÔÓÈ, ˜ÚÓ Ì˘ÂÈ fl — Ì Ëı, Ì ‚‡¯. éÚÔÛÒÚËÚ ‰ÓÏÓÈ! 1977

nx

швидкої „совєтизацiї“ i де радянський терор був особливо жорстокий. Тому тут нiмецькiй пропа¶андi було досить легко спровокувати антиєврейськi погроми. Нiмцi у першi мiсяцi окупацiї намагалися створити враження, що масовi страти євреїв — це чисто українська акцiя, природнiм вiдрухом мiсцевого населення на вiковий „жидiвський гнiт“. Нiмецька пропа¶анда безупинно повторювала, що євреї займали головнi позицiї у радянськiй адмiнiстрацiї, доносили i допомагали заарештовувати українцiв, розстрiляних пiд час вiдступу Червоної Армiї (насправдi, серед закатованих жертв було декiлька єврейських сiонiстських i бундiвських дiячiв, але про це нiмецька пропа¶андистська машина волiла мовчати). У багатьох галицьких мiстах — Львовi, Тернополi, Самборi, Жовквi та iн. — нiмцi повiдкривали подвiр’я радянських тюрем i дозволили мiсцевим жителям шукати серед вбитих своїх родичiв i знайомих. Вигляд понiвечених тiл приголомшував свiдомiсть i закликав до помсти. Головнi органiзатори масових страт, комунiсти та енкаведисти, вiдступили разом з радянськими вiйськами. Однак залишилися мiсцевi євреї, якi у свiдомостi багатьох галицьких українцiв пов’язувалися з бiльшовицькими пособниками та спiвробiтниками НКВС. Нiмцi змушували їх прибирати тiла убитих. Вся операцiя супроводжувалася насильствами i побиттям, в яких брали участь i мiсцевi українцi. Як твердять єврейськi автори, лише у Львовi на початку липня 1941 р. пiд час триденних погромiв загинуло вiд 2 до 6 тис. євреїв. Наприкiнцi липня - на початку серпня 1941 р. українська полiцiя на вiдзначення „Дня Петлюри“ знищила ще бл. 5 тис. львiвських євреїв, переважно з числа iнтелi¶енцiї. У першi днi нiмецької окупацiї, за твердженням цих же джерел, антиєврейськi погроми вiдбулися у 58 мiстах i мiстечках Захiдної України, пiд час них загинуло 24 тис. євреїв4. Очевидно (i це визнають єврейськi iсторики5) свiдчення цих джерел є дещо однобiчними, обтяженими емоцiями та перебiльшеними. Однак певна їхня


bx

üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

тенденцiйнiсть у вiдображеннi цих подiй не означає, що самi цi подiї вигаданi — надто багато є цих свiдчень i надто часто вони повторюються, щоб їх можна було просто зi¶норувати. Мiж українськими й єврейськими iсториками триває суперечка, скiльки українцiв брало участь у переслiдуваннi єврейського населення. Була це мар¶iнальна група злочинцiв i пристосуванцiв, а чи антисемiтизм був властивим бiльшостi українського населення? Жодне з цих тверджень не має цiлковитої рацiї. Стверджувати, що всi українцi були антисемiтами, так само несправедливо, як звинувачувати усiх євреїв у злочинах бiльшовицької влади. Антиєврейськi погроми не виражали мiтичного традицiйного антисемiтизму, який так часто приписують українцям. У цiлому гама вiдгукiв мiсцевого населення була широкою— вiд виразного осуду, характерного для бiльшости, аж до солiдарности або навiть безпосередньої участи в екзекуцiях. За пiдрахунками професора С.Поссонi, якi вiн зробив на основi документiв Ізраїльського офiсу розслiдування воєнних злочинiв, у рiзноманiтних антиєврейських акцiях (масових екзекуцiях, депортацiях тощо) взяло участь бл. 11 тис. українцiв. Якщо спiввiднести це iз загальною кiлькiстю українського населення, то частка злочинцiв серед українцiв становить 3 на 10 000 чол. Це набагато бiльше, нiж такий самий показник серед захiдних европейцiв (0,5 на 10 000), але за цим показником українцi є позаду полякiв (4 на 10 000), нiмцiв (6 на 10 000), росiян i бiлорусiв (8 на 10 000), австрiйцiв (10 на 10 000) i балтiйських народiв (20 на 10 000). Зрозумiло, що ця оцiнка досить умовна (навряд чи серед росiян, бiлорусiв i балтiйських народiв було бiльше антисемiтiв, анiж серед нiмцiв!), але вона принаймнi дає зрозумiти, що українцi не були поспiль антисемiтськими злочинцями. 6 З iншого боку, серед 35-40 млн. українцiв знайшлося чимало iнтелi¶ентiв, простих селян i мiщан, якi, ризикуючи своїм життям, надали притулок сотням i

63


Ç êéëëåÄç ÑÇß äéçñÖèñß∫ ÇàÅêÄçéëíà, ÄÅé çÖßëíéêàóçß áÄìÇÄÉà çÄ ßëíéêàóçß íÖåà 22 Ò¥˜Ìfl 1992 ÓÍÛ Ò‚¥Ú Ó·ÎÂڥ· Á‚¥ÒÚ͇ ÔÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‰ËÔÎÓχÚ˘ÌËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Ï¥Ê äËÚ‡πÏ Ú‡ ßÁ‡ªÎÂÏ, fl͇, Á Û‚‡„Ë Ì‡ ‰ÂflÍ¥ Ô˘ËÌË Ì Òڇ· ÒÂÌÒ‡ˆ¥π˛. éÙ¥ˆ¥ÈÌËÈ èÂÍ¥Ì ÁÓ·Ë‚ Á ˆ¸Ó„Ó ÔË‚Ó‰Û fl‰ ·‡„‡ÚÓÓ·¥ˆfl˛˜Ëı Á‡fl‚ ˘Â ‚ÓÒÂÌË, ‡ Ô¥ÒÎfl ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÍÓÍÛ ê‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ ·¥Î¸¯Â ‰Ó‚„ÓÓ˜¥ÍÛ‚‡ÌÓ„Ó Ú‡ ÒÚ‡Ú„¥˜ÌÓ ‚‡ÊÎË‚¥¯Ó„Ó ‰Îfl ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÓª ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Óª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚Ê ÔÓ Ì¥flÍÛ ÒÂÌÒ‡ˆ¥˛ ÏÓ‚Ë ·ÛÚË Ì ÏÓ„ÎÓ. ñËÏ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌflÏ ‰Â˘Ó ÔÂ‰ۂ‡Î‡ ˘Â Ӊ̇ ÌÓ‚Ë̇, ˘Ó Á‡Î˯Ë·Ҹ χÈÊ ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓ˛. Ç ßÁ‡ªÎ¥ „ÓÚÛπÚ¸Òfl ‰Ó ‰ÛÍÛ ÔÂ¯ËÈ ‚ ¥ÒÚÓ¥ª “ß‚ËÚ-ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËÈ

64

üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

ax

тисячам євреїв (в одному випадку життя єврейської жiнки врятував навiть офiцер української полiцiї, в iншому — український бургомiстр Кременчука). Загальну кiлькiсть одних i iнших нiхто нiколи не спробував встановити точно. Вiдомий випадок, коли у Галичинi за допомогу євреям страчено 100 українцiв. Треба думати, що кiлькiсть людей, якi переховували євреїв i яких не викрила окупацiйна влада, була значно бiльшою. Були випадки, що єврейськi родини рятували всiєю громадою того чи iншого села. В iнших випадках долю євреїв намагалися полегшити окремi колаборацiйнi органiзацiї. За iнiцiативою Українського крайового комiтету у Львовi, був створений українсько-польсько-єврейський координацiйний орган для допомоги ув’язненим. У листопадi 1941 р. комiтет вислав нiмецькiй владi меморандум, виступаючи проти запровадження ¶етто у Львовi. На окрему увагу заслуговує рятункова акцiя Української греко-католицької церкви. Багато священикiв вихрещували євреїв, щоб дати їм християнськi (арiйськi) посвiдчення. Монахи-студити i василiяни переховували у монастирях та сиротинцях (будинках для сирiт) сотнi єврейських жiнок i дiтей. Збереглися прiзвища й окремих православних священикiв, якi робили те саме, але кiлькiсть таких зафiксованих випадкiв є непорiвняно меншою. До певної мiри це можна пояснити тим, що до рятункової акцiї греко-католицьке духовенство спонукав особистим прикладом голова церкви митрополит Андрей Шептицький. Вiн сам переховав у келiях св. Юра 15 дорослих євреїв i 150 дiтей. Подiбною дiяльнiстю займалися секти баптистiв й адвентистiв сьомого дня. Однак цi випадки були радше винятком, анiж правилом. Назагал українське суспiльство у своїй бiльшостi хоча й спiвчувало долi євреїв, але не наважувалося їм допомогти. В умовах нiмецької окупацiї, коли українцям i полякам за це загрожував розстрiл, кожний такий акт був виявом особистої вiдваги, що межувала з героїзмом. А героїзм не є явищем щоденним. Чи означає це, однак, що українцi, як збiрна нацiональна спiльнота, не


ÒÎÓ‚ÌËÍ”, ÚËڇ̥˜ÌÛ Ô‡ˆ˛ ‰Îfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl flÍÓ„Ó ‚ËÍÓ̇‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËÈ ‚Ëı¥‰Âˆ¸ Á ï‡·¥ÌÛ ÖÏχÌÛÂÎfl è‡ÚÚ‡. èÓÚ ‚ ̇ȷÎËʘ¥Ï ˜‡Ò¥ ‰Îfl ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Á äËÚ‡πÏ ßÁ‡ªÎ˛ ÔÓÚ¥·ÂÌ ·Û‰Â ¥ ‰Â˘Ó ¥Ì¯ËÈ ÒÎÓ‚ÌËÍ - ÒÎÓ‚ÌËÍ ÍÛθÚÛË, ·ÂÁ flÍÓ„Ó ÌËÌ¥ ÌÂÏÓÊÎË‚ËÈ ÊÓ‰ÂÌ ‰¥‡ÎÓ„ ̇‚¥Ú¸ ̇ ¥‚Ì¥ ÔÓÒÓθÒÚ‚. ÑÎfl Ú‡ÍÓ„Ó ÒÎÓ‚ÌË͇ π ‚Ê Ô‚̥ ÔÂ‰ÛÏÓ‚Ë. û¥È ¢‡ÛÁÂ, Ú‡ÍÓÊ “ÓÒ¥flÌËÌ” ¥ Ú‡ÍÓÊ ı‡·¥Ìˆ¸, ÔÂÂÍ·‚ ¥ Ô¥‰„ÓÚÛ‚‡‚ ‰Ó Ô۷Υ͇ˆ¥ª Ó‰ËÌ Á ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ëı ͇ÌÓÌ¥˜ÌËı ÚÂÍÒÚ¥‚ ‰‡‚̸ÓÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË “߈ÁËÌ” — “äÌË„Û èÂÂϥ̔, — flÍÛ Ó‰ËÌ Á ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚ ˆ¥πª ‚ËÁ̇˜ÌÓª ԇϒflÚÍË ‰ÛÊ ‚ÎÛ˜ÌÓ Ì‡Á‚‡‚ “äËÚ‡ÈÒ¸ÍÓ˛ Å¥·Î¥π˛”. ¢‡ÛÁ ÔÂÂÍ·‚ ̇ ¥‚ËÚ ¥ “чÓ-‰Â-ˆÁËÌ”, ˘Ó ‰‡‚ÌÓ ÔÂÂÚ‚ÓË·Òfl ̇ á‡ıÓ‰¥ Á ÂÍÁÓÚ˘ÌÓ„Ó Ú‚ÓÛ ‰‡ÎÂÍÓ„Ó ëıÓ‰Û ‚ Ó‰ÌÛ Á ̇ÈÛβ·ÎÂÌ¥¯Ëı ԇϒflÚÓÍ Á‡„‡Î¸ÌÓβ‰Ò¸ÍÓ„Ó Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓ„Ó „ÂÌ¥fl. Ç¥‰ÓÏËÈ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍËÈ Ò¥ÌÓÎÓ„, ÔÓÙÂÒÓ ∏ÛÒ‡ÎËÏÒ¸ÍÓ„Ó ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ Ç¥Ú‡Î¥È ëÛ·¥Ì, ˜Ëª “ôÓ‰ÂÌÌËÍË Ú‡ ÎËÒÚË” ‚ËȯÎË Û ‚ˉ‡‚Ìˈڂ¥ “Å¥·Î¥ÓÚÂ͇-ÄÎ¥fl”, Ú‡ÍÓÊ Ï¥fl‚ ̇ÔËÒ‡ÚË Ó·ÓÚÛ Á Judeo-Sinika, ‡Î ÌÂÒÔÓ‰¥‚‡Ì‡ Ú‡„¥˜Ì‡ ÒÏÂÚ¸ ÔÂ¯ÍӉ˷ ˆ¸ÓÏÛ Á‡‰ÛÏÓ‚¥. åÓfl ÒÔÓ·‡ ÔÓπ‰Ì‡ÚË äËÚ‡È Ú‡ ßÁ‡ªÎ¸, ÌÂı‡È ̇‡Á¥ ڥθÍË Ì‡ Ô‡ÔÂ¥, — ÒÔÓ·‡ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚË ˆ˛ ‰Ó·Û Ú‡‰Ëˆ¥˛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌÓ„Ó ßÁ‡ªÎ˛, ·Ó Ê ¯Îflı Á äËÚ‡˛ ‰Ó ∏ÛÒ‡ÎËÏÛ ‚¥‰‰‡‚̇ ȯӂ Ì ˜ÂÂÁ ÏÛÒÛθχÌÒ¸ÍËÈ ëı¥‰ ¥ Ì òÓ‚ÍÓ‚ËÏ ¯ÎflıÓÏ, ‡ ˜ÂÂÁ åÓÒÍ‚Û Ú‡ ë‡ÌÍÚèÂÚÂ·Û∂. ß ıÓ˜ ˆÂÈ ¯Îflı ‚ˉ‡πÚ¸Òfl ‰Ó‚¯ËÏ, ‡Ì¥Ê ÔÓÙ‡ÌÓ„ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ, Ó‰Ì‡Í ˘ÓÒ¸ ÔÂÂÍÓÌÛπ ¥ ÁÏÛ¯Ûπ ‚¥ËÚË, ˘Ó ˆÂÈ ¯Îflı ÍÓÓÚ¯ËÈ Ú‡ ÔflÏ¥¯ËÈ. äËÚ‡ÈÒ¸ÍËÈ Ò‚¥Ú Ì ‚ËÓ·Ë‚ ÛÔÓ‰Ó‚Ê Ò‚Óπª Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓª ¥ÒÚÓ¥ª flÍÓ„ÓÒ¸ ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl, flÍ ˆÂ ÁÓ·Ë‚

x

Ç. êéëëåÄç üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

вiдповiдають за антиєврейськi акцiї окремих її членiв? Деякi українськi iсторики намагаються зняти вину з українського суспiльства, стверджуючи, що жодна українська полiтична сила не давала команди для початку погромiв. Рiвно ж жодна українське ле¶альне чи неле¶альне угруповання не культивувало расистської антисемiтської програми або полiтики7. Але цi твердження правдивi лише наполовину. Бо антисемiтизм не завжди виступає у вiдвертiй формi; часом дорогу йому торували полiтичнi програми i заяви, якi безпосередньо не ставили собi такої мети. У прийнятих на II (Кракiвському) Великому зборi ОУН-б (квiтень 1941 р.) програмних постановах засуджувалися антиєврейськi погроми, оскiльки вони вiдвертають увагу українцiв вiд справжнього ворога — бiльшовицького режиму. Але водночас стверджувалося, що євреї є його найвiдданiшою опорою й аван¶ардом московського iмперiалiзму в Українi8. Як розв’язувало на практицi ОУН-б свої програмнi суперечностi щодо ставлення до євреїв i антиєврейських погромiв? Свiдчення джерел й iсторiографiї дуже суперечливi. Польськi iсторики стверджують, що бандерiвцi спiвпрацювали з айнзатцгрупами, зокрема, постачали їх проскрибицiйними списками та брали участь у винищеннi євреїв9. Захiднi iсторики (як українськi, так i єврейськi) звертають увагу на повiдомлення нiмецьких джерел, що бандерiвцi у Центральнiй i Схiднiй Українi давали євреям фальшивi паспорти i так рятували їм життя10. Органiзатори акту 30 червня 1941 р. списують вiдповiдальнiсть за антиєврейськi погроми у Галичинi на „шумовиння“, яке користало з хвилевого безладдя11. Вони особисто застерiгали членiв ОУН-б вiд провокацiй на будь-якi антиєврейськi та антипольськi акцiї. Згiдно з їхнiми свiдченнями, член ОУН-б Іван Равлик, який перебрав органiзцiю полiцiї в краю, рiшуче поборював погроми у Львовi. ¢естапо стратило його разом з сiм’єю, зокрема тому, що вiн вiдмовився вiд спiвпрацi на антипольському й антиєврейському вiдтинку. Але керiвництво ОУН-б, здається, не розумiло, чи не хотiло розумiти, однiєї,

65


Ò‚¥Ú ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËÈ, Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ flÍÓ„Ó (Á‡ êÂ̇ÌÓÏ) “„·ª ÔËÌÂÒÎË Û Ò‚¥Ú ÒڥθÍË ‰Ó·‡ ¥ Á·, ˘Ó ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ÒÚ‡‚ËÚËÒ¸ ‰Ó ÌËı ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó”. ê¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥ ÒÚ‡ÚÚ¥ Ú‡ ÏÓÌÓ„‡Ù¥ª ÔÓ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËı „·ª‚ ̇ ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ á‡ıÓ‰¥ - ¯‚ˉ¯Â ‰‡ÌË̇ ˆ¸ÓÏÛ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓÏÛ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓÏÛ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˛ ‰Ó „·ª‚, ‡Ì¥Ê ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl flÍËıÓÒ¸ Â‡Î¥È ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª ¥ÒÚÓ¥ª, ‰Îfl flÍÓª ‰ÓÒ‚¥‰ ͇ÈÙËÌÒ¸ÍÓª ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓª „Óχ‰Ë ( ‡ ÚËÏ Ô‡˜Â, ¯‡Ìı‡ÈÒ¸ÍÓª Ú‡ ı‡·¥ÌÒ¸ÍÓª) Á‡Î˯˂Òfl ڥθÍË Ï‡∂¥Ì‡Î¸ÌËÏ ¥ χÎÓÔËÏ¥ÚÌËÏ ÂÔ¥ÁÓ‰ÓÏ. ëÂ‰̸ӂ¥˜ÌËÈ äËÚ‡È Ì‡‚¥Ú¸ ̇ ¥‚Ì¥ ÏÓ‚Ë Ì ·‡˜Ë‚ Ì¥flÍËı ÔË̈ËÔÓ‚Ëı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ Ï¥Ê ÏÛÒÛθχÌÒÚ‚ÓÏ Ú‡ ˛‰‡ªÁÏÓÏ, ÔÓÁ̇˜‡˛˜Ë ӷˉ‚¥ ÂÎ¥„¥ª Á‡„‡Î¸ÌËÏ ‚ËÁ̇˜ÂÌÌflÏ “·‡ÈˆÁflÓ” (“·¥Î ‚˜ÂÌÌfl”). ÑÎfl „·ª‚ ÍËڇȈ¥ Ú‡ÍÓÊ Ì¥ÍÓÎË Ì ·ÛÎË ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÒÚ‡Ú„¥˜ÌÓ ‚‡ÊÎË‚ËÏË. ì Í·Ò˘ÌËı ԇϒflÚ͇ı „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË ÏË Ì ÔӉ˷ÛπÏÓ Ì¥flÍËı Á„‡‰ÓÍ ÔÓ ÍËڇȈ¥‚. ôÓÔ‡‚‰‡ ‰ÂflÍ¥ ÒÛ˜‡ÒÌ¥ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ÚÓË ÒıËθ̥ ‚·‡˜‡ÚË ‚͇Á¥‚ÍÛ Ì‡ ÒÔˆËÙ¥ÍÛ ÍËڇȈ¥‚ Ú‡ ̇ ªıÌπ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl Û ÚÓÏÛ Ù‡∂ÏÂÌÚ¥ “ÅËÂȯ¥Ú” (ÅÛÚÚfl, 25; 5,6), ‰Â ȉÂÚ¸Òfl ÔÓ ‰Û„Û Ê¥ÌÍÛ Ä‚‡‡Ï‡,äËÚÛÛ. “ ß ‚¥‰‰‡‚ Ä‚‡‡Ï ÛÒÂ, ˘Ó χ‚ ßÒ‡‡ÍÓ‚¥. Ä ÒËÌ‡Ï Ì‡ÎÓÊÌˈ¸, ˘Ó ·ÛÎË ‚ Ä‚‡‡Ï‡, ‰‡‚ Ä‚‡‡Ï ÔÓ‰‡ÛÌÍË ¥ ‚¥‰¥Ò·‚ ªı ‚¥‰ ßÒ‡‡Í‡, ÒË̇ Ò‚Ó„Ó, ÍÓÎË Ò‡Ï ˘Â ·Û‚ ÊË‚ËÈ, ̇ Òı¥‰, ‰Ó Í‡˛ Òı¥‰Ì¸Ó„Ó” (‚ ÓË„¥Ì‡Î¥ “Í‡È Òı¥‰Ì¥È” — “·ÂÌÂ-͉ÂÏ”; ÛÍ‡ªÌҸͥ ÔÂÂÍ·‰Ë ‚Á‡„‡Î¥ “„¥¯‡Ú¸” Û ˆ¸ÓÏÛ Ï¥Òˆ¥ —ÔÂÂÍÎ.). ñÂÈ “Í‡È ͉ÂÏ” ‚·ÒÌÂ È ¥‰ÂÌÚËÙ¥ÍÛ˛Ú¸ ‰ÂflÍ¥ ÒÛ˜‡ÒÌ¥ ÚÎÛχ˜¥ Á äËÚ‡πÏ. “ôÓ Á‡ ÔÓ‰‡ÛÌÍË ‰‡‚ Ä‚‡‡Ï ‰¥ÚflÏ äËÚÛË, — Á‡ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl ꇯ¥ (ê‡Ï·‡Ì), Ó‰ËÌ Á ̇ȇ‚ÚÓËÚÂÚÌ¥¯Ëı ÚÎÛχ˜¥‚ íÓË XI-XII ÒÚÓÎ¥Ú¸, — flÍ˘Ó Ò͇Á‡ÌÓ, ˘Ó ÛÒ ‚¥Ì ‚¥‰‰‡‚ ßÒ‡‡ÍÓ‚¥?”. á„¥‰ÌÓ Á ÈÓ„Ó ÚÎÛχ˜ÂÌÌflÏ ˆËÏ ÔÓ‰‡ÛÌÍÓÏ ·Û· “̘ËÒÚ‡ ÒË·” (“ÍÓ‡ı ÚÛχ” — ¥‚ËÚ), ÚÓ·ÚÓ ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰Ú‡Í π Û

66

Ç. êéëëåÄç üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

fp

дуже важливої обставини: в умовах загальної деморалiзацiї i провокування нiмцями мiсцевого населення на антиєврейськi погроми мало було особистих розпоряджень й особистого прикладу. Потрiбнi були полiтичнi заяви, якi б чiтко вiдображали позицiю всiєї органiзацiї щодо винищення євреїв. Лiдери ж ОУН-б робили ж свою позицiю iз недомовлення. Така постава лише пiдтверджує низький рiвень полiтичної культури бандерiвцiв, для яких, за зiзнанням Ярослава Стецька, „взагалi комплекс жидiвський чи польський не iснував ... як якась суттєва справа. Ми мали важливiшi iсторичної ваги для України завдання перед собою“12. Звичайно, з прагматичних мiркувань творцi акту 30 червня 1941 р. мусили уникати вiдвертих формулювань, щоб уникнути гострої реакцiї з боку нiмецької влади. Але пiсля невдачi з проголошенням української держави та першої хвилi арештiв українськi нацiоналiсти перейшли у пiдпiлля i вже не мусили пов’язувати себе умовами окупацiї. Популярнiсть у захiдноукраїнському суспiльствi дозволяла їм надiятися, що їхнiй голос почують. Однак українське нацiоналiстичне пiдпiлля за весь час нiмецької окупацiї не видало жодного полiтичного документу, в якому б засудило винищення єврейського населення13. Мовчанка в таких обставинах дорiвнювала згодi. Ради справедливостi треба додати, що партiйно-комунiстичне пiдпiлля i червоний партизанський рух теж не спромоглися на видання жодного документу iз засудженням антиєврейських погромiв—можна припустити, що комунiстичне пiдпiлля з якихось причин не було орiєнтоване Москвою на допомогу жертвам голокосту14. Єдиним, хто наважився на вiдкритий виступ, був митрополит Андрей Шептицький. У лютому 1942 р. вiн написав листа до ¢iммлера, протестуючи проти винищення євреїв та втягнення до цiєї акцiї української полiцiї. Митрополит Андрей був єдиною церковною фiгурою такого ран¶у в окупованiй Европi, яка виступила на захист євреїв. На такий крок не спромiгся навiть папа Пiй XII. Гiммлер вiддав наказ арештувати голову греко-католицької церкви, та шеф львiвського ¶естапо вiдрадив


ÍËڇȈ¥‚, ¥ ˜Ó„Ó ÌÂχπ Û „·ª‚. çÂχπ, ·Ó ÌÂÔÓÚ¥·ÌÂ: Ä‚‡‡Ï Ì¥ÍÓÎË Ì ÒÍË‚‰Ë‚ ·Ë ßÒ‡‡Í‡. á¯ÚÓ˛ ˆÂ Î˯ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥fl, ‰Ó‚ÓÎ¥ χÈÒÚÂ̇, ‡Î ıÚÓÁ̇, ˜Ë ÒÛÚÚπ‚‡ Á Ó„Îfl‰Û ̇ Ô‡‡‰Ë„ÏË ÒÔËÈÌflÚÚfl ÍËڇȈ¥‚ „·ÂflÏË. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Û ÏÂʇı Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËı ¥ÒÚÓ¥È Ì‡Ï ÌÂχ ̇ ˘Ó ÓÔÂÚËÒfl ‚ χȷÛÚ̸ÓÏÛ ‰¥‡ÎÓÁ¥. 凷ÛÚ¸ ‚‡ÚÓ ÔÓ˜‡ÚË ‡Ì‡Î¥Á Á ˆËÚ‡ÚË ‚ “ë‚fl˘ÂÌÌ¥È ¥ÒÚÓ¥ª β‰ÒÚ‚‡” åÓÁÂÒ‡ ÉÂÒÒ‡, ˆËÚ‡ÚË, ˘Ó ÓÍÂÒβπ Ì ÒڥθÍË ÔÓ„Îfl‰Ë Ò‡ÏÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡ ˆ¥πª ÍÌË„Ë, ÒͥθÍË ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ‡ÍÒ¥ÓχÚ˘ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ ÛÒ¸Ó„Ó XIX ÒÚ. ‰Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë „·ª‚ Ú‡ ÍËڇȈ¥‚ ‚ ¥ÒÚÓ¥ª: “ßÒÚÓ¥fl ÁÌ‡π ‰‚‡ ̇Ó‰Ë, ˜Ëª Á‰Ó·ÛÚÍË ·ÛÎË ‚ËÁ̇˜ÌËÏË Û ÏËÌÛÎÓÏÛ, ‡Î χȷÛÚÌ¸Ó„Ó Û ÌËı ÌÂχπ. èÂ¯ËÈ Ì‡Ó‰ — „·ÂÈÒ¸ÍËÈ, flÍËÈ π ÌËÌ¥ ‰ÛıÓÏ ·ÂÁ ڥ·; ‰Û„ËÈ — ÍËڇȈ¥, flÍËÈ π Ú¥ÎÓÏ ·ÂÁ ‰Û¯¥; ӷˉ‚‡ ̇Ó‰Ë ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ¥ χȷÛÚÌÓÒÚË”. ë¸Ó„Ӊ̥ ÌÂÓÔ‡‚‰‡Ì¥ÒÚ¸ ˆËı ÒÎ¥‚ Ә‚ˉ̥¯‡, Ì¥Ê ·Û‰¸-ÍÓÎË. ñ¥ ÒÎÓ‚‡ ÒÛÔÂ˜‡Ú¸, ˘ÓÔ‡‚‰‡, Ì ڥθÍË ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ‡ΥflÏ, ‡ÎÂ È Ï‡È·ÛÚÌ¥Ï ÔÓÁ¥ÌÌflÏ Ò‡ÏÓ„Ó ÉÂÒÒ‡ ‚ “êËÏ¥ Ú‡ ∏ÛÒ‡ÎËÏ¥”. ßÁ‡ªÎ¸ ҸӄӉ̥ Ì ڥθÍË “̇·Û‚ ÔÎÓÚË”, ‡ÎÂ È ÒÚ‡‚, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË ‰ÂflÍËı Û˜ÂÌËı, Ô’flÚËÏ ·ÎËÁ¸ÍÓÒı¥‰ÌËÏ ‰‡ÍÓÌÓÏ, ÔÓfl‰ Á ˜ÓÚËχ ‰‡ÎÂÍÓÒı¥‰ÌËÏË (í‡È‚‡Ì¸, ÉÓÌÍÓÌ∂, ëËÌ∂‡ÔÛ, 襂‰ÂÌ̇ äÓÂfl), Á‡ Ò‚Óπ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ˛ ÏÓ„ÛÚÌ¥ÒÚ˛ Ú‡ ÔÓÚÂ̈¥ÈÌËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË (ıÓ˜‡ ‰ÊÂÂÎÓ Ú‡ ÔËÓ‰‡ ˆ¥πª ÏÓ„ÛÚÌÓÒÚË ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚¥‰ “˜ÂÚ‚¥ÍË”). èÓ„‡ÌËÈ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ¥‰ÂÓÎÓ„¥˜ÌËÈ ÒÚ‡Ì äËÚ‡˛ Ú‡ÍÓÊ Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ‚‚Ó‰ËÚË ‚ ÓχÌÛ. äËÚ‡È Ï‡π ÍÓÎÓ҇θÌÛ ÔÓÚÂ̈¥˛ ¥, flÍ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÙÛÚÛÓÎÓ„Ë, ‰‡ÒÚ¸ Á̇ÚË ÔÓ Ò· ‚ ̇ÒÚÛÔÌÓÏÛ ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥. å‡Ì‰¥‚͇ Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó ‰ÛıÛ, ˘Ó ÓÁÔÓ˜‡Î‡Òfl, flÍ ‚‚‡Ê‡π ÉÂ∂Âθ, ҇ϠÁ äËÚ‡˛, ÌÂӉϥÌÌÓ Ï‡π ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒ¸ ̇ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÛ. ÉÓÎÂÏ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ú¥Î‡ ̇·Û‰Â, ‚Ê ̇·Û‚‡π, ‚Ú‡˜ÂÌÛ ‰Û¯Û. èÓÚ ̇‚¥Ú¸

jp

Ç. êéëëåÄç üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

його, щоб не спровокувати вибуху ворожости українського населення. У покарання нiмцi закрили у Львовi Український нацiональний комiтет, почесним головою якого був А.Шептицький. Митрополит Андрей не обмежився звертанням лише до нiмецької влади. У листопадi 1942 р. вiн видав пасторського листа „Не убий!“ Лист засуджував будь-якi види вбивств, насамперед вбивства полiтичнi. Шептицький загрожував убивцям вiдлученням вiд церкви i вимагав вiд суспiльства їхньої iзоляцiї15. Для бiльшости мiсцевого населення питання про колаборацiю й винищення євреїв мало не стiльки кримiнальний, скiльки моральний аспект. Воно не брало участи у масових екзекуцiях i в iнших злодiяннях фашистського режиму, але, з iншого боку, дуже мало зробило для того, щоб їм перешкодити. Зовсiм не важко знайти пояснення цьому в особливо жорстоких умовах нiмецької окупацiї, спричиненому вiйною падiннi моральних стандартiв й вартости життя окремої особи, низькiй (навiть нульовiй) полiтичнiй культурi усiх учасникiв воєнного конфлiкту тощо. Зрозумiло, що лише особи з дуже високою моральною вiдповiдальнiстю за себе i за суспiльство могли перемогти страх i чинити так, як вiд них вимагав людський обов’язок. Джерелом такої мужности могла стати, як у випадку митрополита Шептицького та керованої ним церкви, християнська мораль. Але тiльки однiєї християнської моралi було не достатньо для зорганiзованого опору фашистськiй системi. Бо одна iз життєвих iстин будь-якого режиму окупацiй звучала зовсiм не по-християнськи: жертва так довго винна у тому, що дiється з нею, як довго вона не чинить опору своєму насильниковi. У цьому сенсi моральне обличчя українського суспiльства рятувала та невелика група смiливцiв, якi не чекали мовчки на звiльнення, а зброєю чи листiвками самi намагалися прискорити крах нiмецької окупацiї.

67


ÔÓÏËÎÍË ÉÂÒÒ‡, flÍ ˆÂ ˜‡ÒÚÓ Ú‡ÔÎflπÚ¸Òfl Á ÔÓÏËÎ͇ÏË Î˛‰ÂÈ ÌÂÓ‰Ë̇ÌËı, ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÎ¥‰Ì¥ ¥ ̇‚¥Ú¸ Á ÌËı ÏÓÊ̇ ÔÓ˜ÂÔÌÛÚË ÍÓËÒÌ¥ ̇ÒÚ‡ÌÓ‚Ë. üÍ˘Ó ¥ÒÚÓ¥fl „·ª‚ — ˆÂ ̇҇ÏÔÂ‰ ¥ÒÚÓ¥fl ̇Ó‰Û, ‚ flÍ¥È Ú¥ÎÂÒÌ¥ÒÚ¸ flÍ ‰Âʇ‚Ì¥ÒÚ¸ ·Û· Ù‡ÍÛθڇÚË‚ÌÓ˛, ‡ ˜‡ÒÚÓ ¥ Ì·‡Ê‡ÌÓ˛ (Á„‡‰‡ÈÏÓ, flÍ¥ ÒÛÏÌ¥‚Ë ¥ ‚‡„‡ÌÌfl ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚË ÔÓÓÍÓ‚¥ ë‡ÏÛªÎÛ, ÔÂ¯ Ì¥Ê ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „·ÂÈÒ¸ÍÛ ÏÓ̇ı¥˛ ¥ ‚¥Ì˜‡ÚË Ì‡ ˆ‡ÒÚ‚Ó ÔÂ¯Ó„Ó „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ˆ‡fl ë‡Û·), ÚÓ ¥ÒÚÓ¥fl ÍËڇȈ¥‚ π ÌÂÔÓÏËÒÎÂÌÓ˛ ·ÂÁ ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË, ˘Ó Á‡‚Ê‰Ë Úflʥ· ‰Ó „¥ÔÂÚÓÙÓ‚‡ÌËı, ¥ÏÔÂÒ¸ÍËı ÙÓÏ Ú‡ ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ„Ó Ô‡‚Î¥ÌÌfl, flÍ ‚‡ÊÎË‚Óª ÒÍ·‰Ó‚Óª ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó ËÚÛ‡ÎÛ. üÍ˘Ó Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓª ÍÛθÚÛË ‚ÓÎÓ‰‡ π ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓÏ Ï¥Ê ç·ÓÏ Ú‡ áÂÏβ (“ëËÌÓÏ ç·‡”), ‡ ¥ÒÚÓ˘ÌËÈ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍËÈ ÍÛÎ¸Ú ·Û‚ ‚‡¥‡ÌÚÓÏ ‰Âʇ‚ÓÔÓÍÎÓÌÌˈڂ‡, ÚÓ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ˛‰‡ªÁÏÛ äÂÒ‡ ¥ ‰Âʇ‚‡,flÍÛ ‚¥Ì Ó˜Ó₇‚, Ì ‚¥‰¥„‡˛Ú¸ ÒÛÚÚπ‚Óª ÓÎ¥ ‚ ‰¥‡ÎÓÁ¥ β‰ËÌË ¥ ÅÓ„‡, ̇Ó‰Û ¥ ÅÓÊÓ„Ó (¥ ÚÓÏÛ ‚ í‡Ì‡Ò¥ ÔÓÓÍ Ä‚‡‡Ï, ‡ Ì ÍÂÒ‡ ̇ÁË‚‡πÚ¸Òfl “·‡Ú¸ÍÓÏ Ì‡Ó‰Û”, ·Ó Ê ÚÓ ‚¥Ì ıӉ˂ “¯Îflı‡ÏË ÉÓÒÔÓ‰‡”). íÂÓ¥fl, Á„¥‰ÌÓ Á flÍÓ˛ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌË Ï¥Ê ÁÂÏÌËÏ Ô‡‚ËÚÂÎÂÏ Ú‡ ̇Ó‰ÓÏ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‚ËÁ̇˜‡ÚËÒ¸ Á‡ ÒıÂÏÓ˛ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓÒËÌ¥‚Ò¸ÍËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ, Á‡Î˯Ë·Ҹ „·ÂflÏ ˜ÛÊÓ˛ ̇Á‡‚ʉË. íÓÏÛ ¥‰Âfl ÏÂÒ¥‡ÌÒÚ‚‡, ı‡‡ÍÚÂ̇ ¥ ‰Îfl „·ÂÈÒ¸ÍÓª, ¥ ‰Îfl ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛ, ÔÓ‚’flÁÛ‚‡Î‡Ò¸ Á ¥ÁÌËÏË ÌÓÒ¥flÏË: Û ÔÂ¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ¥ÒÚÓ˘ÌÛ ÒÛÔÂÙÛÌ͈¥˛ (Ï¥Ò¥˛) ÔËÔËÒÛπÚ¸Òfl ‚Ë·‡ÌÓÏÛ ÅÓ„ÓÏ Ì‡Ó‰Ó‚¥, ˘Ó ·Â ̇ Ò· ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Á‡ ‚¥Ì¥ÒÚ¸ Á‡ÔÓ‚¥ÚÓ‚¥ ( ¥ ‚ÓÁ‚˯ÛπÚ¸Òfl ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ÔÓ̇‰ Ò‚ÓªÏ ÎÓ͇θÌÓ-ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜ÌËÏ ·ÛÚÚflÏ), ‡ ‚ ‰Û„ÓÏÛ, ‰Âʇ‚¥, flÍÛ Ó˜Óβπ ÏÓ̇ı, ˘Ó ‚ÓÎÓ‰¥π ı‡ËÁÏÓ˛ ˜ÂÒÌÓÚË-

68

Ç. êéëëåÄç üêéëãÄÇ ÉêàñÄä

zp

1 Steinberg J. All or Nothing. The Axis and the Holocaust 1941-1943. London, New York: Rouledge, 1990. P.239. 2 ÑË‚., flÍ ÔËÍ·‰, ‰ËÒÍÛÒ¥˛ ̇‚ÍÓÎÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓπ‚ÂÈÒ¸ÍËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Ô¥‰ ˜‡Ò ‰Û„Óª Ò‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË: Bilinsky Y. Methodological Problems and Philosophical Issues in the Study of Jewish-Ukrainian Relations During the Second World War // Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Ed. by Howard Aster and Peter J.Potichnyj. Edmonton, 1990; Weiss A. Jewish-Ukrianian Relations in Western Ukraine During the Holocaust // Idem. P.409-420. 3 ñËÚ. Á‡: äÓÒËÍ ÇÓÎÓ‰ËÏË. ìÍ‡ªÌ‡ ¥ ç¥Ï˜˜Ë̇ Û ‰Û„¥È Ò‚¥ÚÓ‚¥È ‚¥ÈÌ¥. è‡ËÊ - 縲-âÓÍ - 㸂¥‚, 1993. ë. 157. 4 Holocaust Memoirs. Jews in the Lwow Ghetto, the Janowski Concentration Camp, and as Deportees in Siberia by Joachim Schonefeld.Foreword by Simon Wiesenthal. Hoboken, New Jersey:Ktav Publishing House, Inc, 1985. P.46-47. 5 Friedman P. Ukrainian-Jewish Relations during the Nazi Occupation // YIVO. Annual of Jewish Social Science 12 (19581959). P. 274. 6 Possony S.T. Antisemitism in the Russian Area//Plural Societies. Vol.5. N 4 (Winter 1974). P.72. ñËÚ. Á‡: Bilinsky Y. Methodological Problems and Philosophical Issues in the Study of Jewish-Ukrainian Relations During the Second World War // Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Ed. by Howard Aster and Peter J.Potichnyj. Edmonton, 1990. P. 381. 7 Hunczak T. Ukrainian-Jewish Relation during the Soviet and Nazi Occupations // Ukraine during World War II. History and Its Aftermath. A Symposium / Ed. by Y. Boshyk. Edmonton, 1986. P.42.

8 ìÍ‡ªÌҸ͇ ÒÛÒԥθÌÓ-ÔÓÎ¥Ú˘̇ ‰ÛÏ͇ ‚ 20 ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥. ÑÓÍÛÏÂÌÚË ¥ χÚÂ¥flÎË: ì 3 Ú. í. 3. Å.Ï.: ëÛ˜‡ÒÌ¥ÒÚ¸, 1983. ë.15. 9 Torzecki R. Kwestia ukraiƒska w polityce III Rzeszy (19331945). Warszawa: , 1972. S.232, 238. 10 Friedman P. Op. cit.; Hunczak T. Ukrainian-Jewish Relation during the Soviet and Nazi Occupations // Ukraine during World War II. History and Its Aftermath. A Symposium / Ed. by Y. Boshyk. Edmonton, 1986. P.41-42. 11 ÑË‚.: ê·ÂÚ ã. ë‚¥Ú· ¥ ڥ̥ éìç. å˛ÌıÂÌ, 1964; ëÚˆ¸ÍÓ ü. ëÚˆ¸ÍÓ ü. 30 ˜Â‚Ìfl 1941. èÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË. èÂ‰ÏÓ‚‡ Ñ. ÑÓ̈ӂ‡. Å.Ï.: [ÄÌ„Î¥fl], 1967. 12 ëÚˆ¸ÍÓ ü. ñËÚ. Ô‡ˆfl. ë.178, 239. 13 ßÒÌÛ˛Ú¸ Ò‚¥‰˜ÂÌÌfl, ˘Ó êÓÏ‡Ì òÛı‚˘ Á‡ÁÛ Ê Ô¥ÒÎfl ÔÂ·‡ÌÌfl ÍÓχ̉ۂ‡ÌÌfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÔÓ‚ÒÚ‡ÌÒ¸ÍËÏ ÛıÓÏ ‚ˉ‡‚ ͇̇Á Ò‚ÓªÏ ÓÙ¥ˆÂ‡Ï Ì ·‡ÚË Û˜‡ÒÚË ‚ ‡ÌÚËπ‚ÂÈÒ¸ÍËı ÔÓ„Óχı. é‰Ì‡Í ÚÂÍÒÚ Ì‡Í‡ÁÛ Ì ‚¥‰Ì‡È‰ÂÌËÈ. ì ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı III 燉Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó Á·ÓÛ éìç-· (ÒÂÔÂ̸ 1943 .) ÛÊ Ì Ú‡ÔÎfl‚Òfl ÚÂÏ¥Ì ◊ÊˉÓ-ÍÓÏÛ̇“, ‡Î ˆfl Áϥ̇ ·Û· ̇‰ÚÓ Ô¥ÁÌÓ˛: ̇ á‡ı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥ Ô¥ÒÎfl Υ͂¥‰‡ˆ¥È ∂ÂÚÚÓ Ï‡ÈÊ ◊Ì ÁÛÒÚ¥˜‡ÎÓÒ¸“ ÛÊ ҇ÏËı π‚ª‚. 14 ÑË‚.: äÓ‚‡Î¸ å.Ç. 燈ËÒÚÒ¸ÍËÈ „ÂÌӈˉ ˘Ó‰Ó π‚ª‚ Ú‡ ÛÍ‡ªÌҸ̇͠ÒÂÎÂÌÌfl (1941-1944 .) // ìÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ¥ÒÚÓ˘ÌËÈ ÊÛ̇Î. 1992. ‹2. ë.29. 15 ß̯‡ ‚ÂÒ¥fl ÔÓ‚’flÁÛπ ÔÓfl‚Û ˆ¸Ó„Ó ÎËÒÚ‡ Á¥ ÒÏÂÚ˛ üÓÒ·‚‡ Ň‡ÌÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó—Ó‰ÌÓ„Ó Á ÔÓ‚¥‰ÌËı ‰¥fl˜¥‚ éìç-Ï, ‚·ËÚÓ„Ó, flÍ ÔËÔÛÒ͇˛Ú¸ ·‡Ì‰Â¥‚ˆflÏË.


·Î‡„Ó‰‡ÚË (“‰Â”), ˘Ó ÓÔÓ‚Ë‚‡π Ì ڥθÍË ‚·ÒÌËı Ô¥‰‰‡ÌËı, ‡Î ¥ ‚ÂÒ¸ ̇‚ÍÓÎË¯Ì¥È Ò‚¥Ú. äËÚ‡ÈҸ͇ ÏÂÒ¥‡ÌҸ͇ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ flÒÍ‡‚Ó ÔÓ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl ÛÊ ‚ Ò‡ÏÓ̇Á‚¥-‡ÚÂÒÚ‡ˆ¥ª äËÚ‡˛ - “˜ÊÛÌ∂Ó”, ÚÓ·ÚÓ “ëÂ‰ËÌ̇ ‰Âʇ‚‡”, ‰Âʇ‚‡, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì‡ Û ˆÂÌÚ¥ ÓÈÍÛÏÂÌË ˜Ë 襉Ì·ÂÒÌÓª. íÓÏÛ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÛÒÚ¥È äËÚ‡˛ ÏËÒÎË‚Òfl ‚ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥È ÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª ÚÓÚÓÊÌËÏ Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ Ò‚¥ÚÓÔÓfl‰ÍÓ‚¥. ñÂÈ ‰Âʇ‚ÌËÈ ÏÂÒ¥‡Ì¥ÁÏ Á·Â¥„Òfl ¥ Û Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ‚ËÁ̇˜ÌËı ¥‰ÂÓÎÓ„¥‚ Ú‡ ÏËÒÎËÚÂÎ¥‚ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó äËÚ‡˛. í‡Í, ¥‰Âfl ëÛ̸ üÚÒÂ̇ ÔÓ “ÇÂÎËÍÛ ÄÁ¥˛” ÔÂ‰·‡˜‡Î‡, ˘Ó “˘‡ÒÚfl ÛÒ¸Ó„Ó Î˛‰ÒÚ‚‡ ·Û‰Â ÒÚ‚ÓÂÌ β‰¸ÏË ÊÓ‚ÚÓª ‡ÒË”, ÓÒÌÓ‚Ó˛ Ú‡ Í‚¥ÌÚÂÒÂ̈¥π˛ flÍÓª π ÍËڇȈ¥. Ä Á„¥‰ÌÓ Á Í·ÒË٥͇ˆ¥π˛ ÍÛθÚÛ, Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡ÌÓ˛ ‚ËÁ̇˜ÌËÏ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌˆÂÏ XX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ãflÌ òÛÏ¥ÌÓÏ, äËÚ‡È, flÍ ‰ËÚfl-‚Û̉Âͥ̉, ÔÂÂÒÚË·ÌÛ‚ ‰‚¥ ÌËʘ¥ ÒÚ‡‰¥ª ÍÛθÚÛÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, ÂÔÂÁÂÌÚÓ‚‡Ì¥ Ö‚ÓÔÓ˛ (Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl χÚÂ¥‡Î¸ÌËı ÔÓÚ· β‰ÂÈ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚ËÒÓÍÓÓÁ‚ËÌÛÚÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, ̇ÛÍË Ú‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª) È ß̉¥π˛ (‚Ë¥¯ÂÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÔÓ·ÎÂÏ Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó ‰Ûı‡), ¥ ‚¥‰‡ÁÛ ÔÂÂȯӂ ‰Ó ‚Ë˘Óª ÒÚ‡‰¥ª — ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ „‡ÏÓÌ¥Á‡ˆ¥ª Ò‚¥ÚÛ Ú‡ β‰Ò¸ÍËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ. ñ¸ÓÏÛ Î˛‰ÒÚ‚Ó Ï‡ÎÓ ·Ë ̇‚˜ËÚËÒfl (‡ ¥ ‚˜ËÚ¸Òfl) ‚¥‰ äËÚ‡˛. ì „Â·ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª, ̇ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Á‡„ÓÒÚÂÌËÏ π ÏÓÏÂÌÚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚË ßÁ‡ªÎ˛ Ì ‚ ÔÓÒÚÓ¥, ‡ ‚ ˜‡Ò¥. í‡Í, ̇ÔËÍ·‰, ‚ ◊äÛÁ‡¥” ∏„Û‰Ë É‡Î‚¥ Ò͇Á‡ÌÓ, ˘Ó ÁÂÏÎfl ßÁ‡ªÎ˛ - Ï¥ÒˆÂ, ÍÛ‰Ë ‚ ÒÛ·ÓÚÌ˛ Ì¥˜ ·ÛÎÓ ‚˄̇ÌÓ Á ‡˛ β‰ËÌÛ, ¥ ˘Ó ‚·ÒÌ ÚÛÚ, Ô¥ÒÎfl ¯ÂÒÚË ‰Ì¥‚ Ú‚ÓÂÌÌfl ÔÓ˜‡‚Òfl ‚¥‰Î¥Í ˜‡ÒÛ. ᇠ¥ÓÌ¥π˛ ‰ÓÎ¥ — ‡ ÏÓÊ ˆÂ ¥ ˆ¥ÎÍÓÏ Á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌÓ — ˆ¥ ÒÎÓ‚‡ ‚ ◊äÛÁ‡¥” flÍ‡Á ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ô¥‰ ÒÛÏÌ¥‚ ÔÂ¯¥ÒÚ¸ äËÚ‡˛ ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ “ÔÓ˜‡ÚÍÛ ˜‡Ò¥‚”: “ ì äËÚ‡ª ÒÛ·ÓÚ‡ ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl

wp

Ç. êéëëåÄç

69


̇ 18 „Ó‰ËÌ Ô¥ÁÌ¥¯Â, Ì¥Ê Û ÁÂÏÎ¥ ßÁ‡ªÎ˛, ÚÓÏÛ, ˘Ó ÁÂÏÎfl ßÁ‡ªÎ˛ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ˆÂÌÚ¥ Á‡Î˛‰ÌÂÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ, ̇ ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ÓÏÛ ÏÂˉ¥‡Ì¥, ¥ ÍÓÎË ‚ Ì¥È Á‡ıÓ‰ËÚ¸ ÒÓ̈Â, ‚ äËÚ‡ª — Ô¥‚Ì¥˜...”. íÓ·ÚÓ ÔÓÁ‡flÍ ÒÛ·ÓÚ‡ ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl Á Á‡ıÓ‰Û ÒÓ̈fl, ‡ Òı¥‰ ÒÓ̈fl ‚ äËÚ‡ª Á̇ÏÂÌÛπ ÔÓ˜‡ÚÓÍ ‰Ìfl, ßÁ‡ªÎ¸ χπ ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÛ ÔÂ¯¥ÒÚ¸ ÔÂ‰ “ëÂ‰ËÌÌËÏ ñ‡ÒÚ‚ÓÏ”. ÇÁ‡„‡Î¥ ˛‰‡ªÁÏ, flÍ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó Á‡Û‚‡ÊË‚ Ä.-ß. ɯÂθ, π ·¥Î¸¯Â “ÂÎ¥„¥π˛ ˜‡ÒÛ”, ‡ Ì ÔÓÒÚÓÛ, ßÒÚÓ¥fl ‚ ̸ÓÏÛ ‰ÓÏ¥ÌÛπ ̇‰ ÉÂÓ„‡Ù¥π˛. ëÔÓ·ÛπÏÓ ÔÓ¥‚ÌflÚË Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥ „·ÂÈÒ¸ÍÛ Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÛ ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª ¥ÒÚÓ¥ª. LJÚÓ Á‡Á̇˜ËÚË. ˘Ó ҇Ϡ‚ ˆËı ‰‚Óı ÍÛθÚÛ‡ı ¥ÒÚÓ¥ª ̇‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó Á̇˜ÂÌÌfl, ÌÂÁÏ¥ÌÓ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê, Ò͇ʥÏÓ, ‚ ¥Ì‰¥ÈÒ¸Í¥È ˜Ë „ˆ¸Í¥È. üÍ˘Ó ‰‡‚̸ӥ̉¥ÈҸ͇ Ú‡‰Ëˆ¥fl ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Á̇˜‡Î‡Òfl ‰Ë‚Ó‚ËÊÌÓ˛ ·‡È‰ÛÊ¥ÒÚ˛ ‰Ó ¥ÒÚÓ˘ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÒÛ Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‰Ó ‰‡Ú Ú‡ ˆËÙ, ¥ ‚¥‰Ï¥˛‚‡ÎÓ ˜‡Ò ‰‡ÎÂÍËÏË ‚¥‰ “¥ÒÚÓ˘ÌÓÒÚË” ˛„‡ÏË Ú‡ ͇θԇÏË, ‡ „ˆ¸Í‡ ¥ÒÚÓ˘̇ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ̇‚¥Ú¸ ‚ ÓÒÓ·¥ Í‡˘Ëı Ò‚Óªı Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ( äÒÂÌÓÙÓÌÚ, íÛÍ¥‰¥‰), Á‡ ‡ÚÂÒÚ‡ˆ¥π˛ ÉÂ∂ÂÎfl, ̇ÎÂʇ· ‰Ó “ÌÂÂÙÎÂÍÒË‚ÌËı” ¥ ·Û·, ÔÓ ÒÛÚ¥, ·¥Î¸¯Â ıÛ‰ÓÊÌ¸Ó˛ (Á‡ Ò‚¥‰˜ÂÌÌflÏ å.ɇÒÔ‡Ó‚‡, ‚ Éˆ¥ª “ıÚÓ ıÓÚ¥‚ ˜ËÚ‡ÚË Í‡ÒË‚Û ÔÓÁÛ, ·‡‚ Ó‡ÚÓ¥‚, ıÚÓ ÏÛ‰Û — ·‡‚ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥‚, ‡ ıÚÓ ˆ¥Í‡‚Û — χ‚ ̇ Ú ¥ÒÚÓËÍ¥‚”), ÚÓ ‰Îfl „·ª‚ Ú‡ ÍËڇȈ¥‚ ¥ÒÚÓ¥fl — ˆÂ ÏÂÚ‡ ҇χ ÒÓ·Ó˛, ¥ ÚÂχ ‰Îfl ÓÁÏÓ‚Ë ÔÓ Ì‡‰¥ÒÚÓ˘ÌÂ. ô ‚ „ÎË·ÓÍÛ ‰‡‚ÌËÌÛ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚ËÏË ÔÂÒÓ̇ʇÏË ·Û‰¸-flÍÓ„Ó, ̇‚¥Ú¸ ̇ÈÏÂÌ¯Ó„Ó ÔÓ‚¥Ìˆ¥ÈÌÓ„Ó ‰‚ÓÛ ‚ äËÚ‡ª ·ÛÎË ‰‚‡ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË “˛” ¥ “ˆÁÓÛ” (Ô‡‚ËÈ Ú‡ Î¥‚ËÈ), ÔÂ¯ËÈ Á flÍËı Á‡ÔËÒÛ‚‡‚ ‰¥flÌÌfl ‚ÓÎÓ‰‡fl, ¥Ì¯ËÈ — ÈÓ„Ó ‚ËÒÎӂ₇ÌÌfl. ìβ·ÎÂÌËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔËÒ‡ÌÓª ¥ÒÚÓ¥ª ·Û‚ Û ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸Í¥È Ì‡ˆËÒË˜Ì¥È Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË Ó·‡Á ‰ÁÂ͇·, ‡ Ûβ·ÎÂÌËÏ

70

Ç. êéëëåÄç

ЛЕОНІД ФІНБЕР¢ РОЗМОВЛЯЄ З ЙОСИПОМ ЗІСЕЛЬСОМ

hp

ЄВРЕЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÁÏ¥ÍÓ‚Û‚‡ÌÌfl — Á‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ¥ÒÚÓ˘ÌËı Ôˆ‰ÂÌÚ¥‚ Ú‡ “ÛÓÍ¥‚ ¥ÒÚÓ¥ª”. é‰Ì‡Í ¥ÒÚÓ¥fl ‚ ̇¯ÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ ˆ¸Ó„Ó ÒÎÓ‚‡ — ̇Û͇, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, „·ÂÈҸ͇, ÓÒͥθÍË Î˯ ßÁ‡ªÎ¸ ‚¥‰ÍËÌÛ‚ ˆËÍÎ¥˜ÌÛ ÍÓ̈ÂÔˆ¥˛ ÍÓÎÓ‚ÓÓÚÛ ¥ ‚¥‰ÍË‚ Υ̥ÈÌÛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û ·‡˜ÂÌÌfl ˜‡ÒÛ, ‡·Ó ÂÒı‡ÚÓÎÓ„¥˛. ë‡Ï ÚÓÏÛ Ú‡ÍÓ˛ ‡Á˛˜Ó˛ π ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê, ıÓ˜ ̇‚¥Ú¸ ¥ Ï¥ÚÓÎÓ„¥ÁÓ‚‡ÌÓ˛, ‡Î ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ¥ÒÚÓ¥π˛ “‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û”, ‚ËÍ·‰ÂÌÓ˛ ‚ í‡Ì‡Ò¥, Ú‡ ¥ÒÚÓËÁÓ‚‡ÌËÏË ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËÏË Ï¥Ú‡ÏË, ˘Ó χÈÊ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚Ú‡ÚËÎË Ò‚¥È ÔÂ‚¥ÒÌËÈ ‚Ë„Îfl‰ ˜ÂÂÁ ªıÌπ ÏÂÚӉ˘Ì Á‡ÌÛÂÌÌfl ‚ ¥ÒÚÓ˘ÌÛ ÍÓÌÍÂÚËÍÛ ‚ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ¥È ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª. ß̯‡ ÒÛÚÚπ‚‡ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ‰‚Óı ¥ÒÚÓ˘ÌËı Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚÂÈ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó flÍ˘Ó ‚ äËÚ‡ª ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ˆ¥ÌÌ¥ÒÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ì‡‰‡ÌÓ ÏËÌÛÎÓÏÛ, ÍÛ‰Ë ÍËÚ‡ÈҸͥ ÏËÒÎËÚÂÎ¥, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ‚Ï¥˘Û‚‡ÎË “ÁÓÎÓÚËÈ ‚¥Í” ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË (˜‡ÒË üÓ Ú‡ òÛÌfl ‚ ÍÓÌÙÛˆ¥‡Ìˆ¥‚) ˜Ë ·ÂÁ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË (˜‡ÒË ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËı Ô‡Ӊ˘¥‚ îÛ‡Ì‰Ë Ú‡ òÂ̸ÌÛ̇ Û ‰‡ÓÒ¥‚) Û ‰ÛÒ¥ ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ ÔÓÔÛÎflÌÓ„Ó ‚ “ëÂ‰ËÌÌÓÏÛ ñ‡ÒÚ‚¥” ʇÌÛ ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚ÌËı ÛÚÓÔ¥È, ÚÓ ‚ ßÁ‡ªÎ¥ Ú‡ÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ Ï‡ÎÓ Ï‡È·ÛÚÌπ, ˜‡ÒË ÔËıÓ‰Û åÂÒ¥ª Ú‡ ÚËÒfl˜ÓÎ¥ÚÌ¸Ó„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡. 阥ÍÛ‚‡ÌÌfl ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó ˜‡ÒÛ Ú‡ ¥‰Âfl ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ÔÓ·Û‰Ó‚Ë ñ‡ÒÚ‚‡ ÅÓÊÓ„Ó Ì‡ ÁÂÏÎ¥ Û „·ª‚ ¥ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ “ÁÓÎÓÚËÈ ‚¥Í” Ú‡ ÍÓ̈ÂÔˆ¥fl ÒÛÒԥθÒÚ‚‡ Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚‡ “чÚÛÌ” (“ÇÂÎËÍÓª π‰ÌÓÒÚË”), flÍÛ ÔÓ‰¥ÎflÎË ·‡„‡ÚÓ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËı ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËı Û˜ÂÌËı, ‡Î fl͇, Ә‚ˉÌÓ, Á‡ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌflÏ ·Û·-Ú‡ÍË ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍÓ˛, ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ÒÔÓ¥‰Ì˛˛Ú¸ äËÚ‡È Á ßÁ‡ªÎÂÏ. åÓÊÎË‚Ó Ò‡Ï ÚÓÏÛ ÍÓÏÛÌ¥ÒÚ˘̇ ¥‰Âfl ‚Ëfl‚Ë·Ҹ Ú‡ÍÓ˛ ÔË‚‡·ÎË‚Ó˛ Ú‡ ÒÔ¥‚Á‚Û˜ÌÓ˛ Á Ï¥flÏË ˆËı Ó·Óı ̇Ó‰¥‚. ë‡Í‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÔÓÚËÎÂÊÌËı ÔÓÎ˛Ò¥‚ ˜‡ÒÛ ÚÎÛχ˜ËÚ¸ ¥

dp

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

ã. î.: ë¸Ó„Ӊ̥ π‚ÂÈҸ͇ ÍÛθÚÛ‡ ÔËıÓ‰ËÚ¸ — ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl — ‚ ‰ÛıÓ‚ÌËÈ Ò‚¥Ú ÔÓÒÚ‡‰flÌÒ¸ÍËı Í‡ªÌ. üÍ ‚Ó̇ ÏÓÊ Á·‡„‡ÚËÚË ‰ÛıÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÍÓÎ˯̥ı ‡‰flÌÒ¸ÍËı π‚ª‚? óË ·‡˜ËÚ ªª ‚ÔÎË‚ ̇ ÒÎÓ‚’flÌÒ¸ÍËÈ Ò‚¥Ú, ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ÍÛθÚÛÛ? â. á.: ñ ˘Â Ó‰ËÌ ÒÚÂÂÓÚËÔ — ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl π‚ÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË. åË ÓÔÂÛπÏÓ ˆËÏ ÚÂÏ¥ÌÓÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ. é‰Ì‡Í Ì ÏÓÊÂÏÓ ¥ Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‚ËıÓ‰ËÚË ¥Á ◊ÒÚ‡Ú„¥˜ÌÓª“ ÏÂÚË ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl flÍӪ̷ۉ¸ ÍÓÌÍÂÚÌÓª ÍÛθÚÛË. í‡ È ÔÓ flÍÛ ÍÛθÚÛÛ È‰ÂÚ¸Òfl? èÓ ÍÛθÚÛÛ Ï¥ÒÚ˜ÓÍ — ¯ÚÂÚÎ¥‚? èÓ ÍÛθÚÛÛ ¥‰Ë¯ Á ªª ˜Û‰Ó‚Ó˛ Î¥ÚÂ‡ÚÛÓ˛? èÓ ˛‰‡ªÁÏ flÍ ÍÛθÚÛÛ? èÓ ÒÛ˜‡ÒÌÛ ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÛ ÍÛθÚÛÛ? óË ÔÓ ÍÛθÚÛÛ ‰¥flÒÔÓË, ˘Ó π Ú‡ÍÓ˛ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌÓ˛? üÍ Ì‡ Ï¥È ÌÂÔÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ ÔÓ„Îfl‰, ÚÓ ÍÛθÚÛ‡ Ì ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl, ‡ ÙÓÏÛπÚ¸Òfl ÔÓÚfl„ÓÏ ÒÚÓÎ¥Ú¸ Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ÓÏ ·‡„‡Ú¸Óı ˜ËÌÌËÍ¥‚: „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËı, ¥ÒÚÓ˘ÌËı, ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌËı, ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜ÌËı ÚÓ˘Ó. ç‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÚÓ„Ó ÙÂÌÓÏÂ̇, flÍËÈ ˜ÂÂÁ Ô’flÚ‰ÂÒflÚ ÓÍ¥‚, ÏÓÊÎË‚Ó, ̇Á‚ÛÚ¸ ÍÛθÚÛÓ˛ π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË, ̇ȷ¥Î¸¯ËÈ ‚ÔÎË‚, Í¥Ï ÔÓÔÂ‰̥ı Á‡„‡Î¸ÌËı ˜ËÌÌËÍ¥‚, χÚËÏ ÍÛθÚÛ‡ ¥‰Ë¯ Ú‡ ÒÛ˜‡Ò̇ ¥Á‡ªÎ¸Ò¸Í‡ ÍÛθÚÛ‡. é‰Ì‡Í ÔË ‚Ò¥È ÏÓªÈ ÔÓ‚‡Á¥ ‰Ó ÍÛθÚÛË ¥‰Ë¯, fl Ì ‚¥˛, ˘Ó ‚Ó̇ ÁÏÓÊ ‚¥‰Ó‰ËÚËÒfl flÍ ÊË‚‡ ̇Ӊ̇ ÍÛθÚÛ‡. ∫ª ÏÓÊ̇ ÔÓ‚ÂÌÛÚË π‚ÂflÏ ìÍ‡ªÌË, ‡Î ‡‰¯Â flÍ ÏÛÁÂÈ. äÓÎË ÏÂÌ Á‡ÔËÚÛ˛Ú¸, flÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ — ¥‰Ë¯ ˜Ë ¥‚ËÚ — ÓÁÏÓ‚ÎflÚËÏÛÚ¸ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ π‚ª ìÍ‡ªÌË ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl, ÚÓ fl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛ (Á Ì‚ÂÎËÍÓ˛ ‰Óβ ¥ÓÌ¥ª) — ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛! ß ˆfl ‰ÂÚÂÏ¥ÌÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ Ì Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ̇¯Ëı ҸӄӉ̥¯Ì¥ı ·‡Ê‡Ì¸ Ú‡ ÒÛÔÂ˜ÓÍ. ü ̇χ„‡˛Òfl Ì ÓÔÂÛ‚‡ÚË ÚÂÏ¥ÌÓÏ ◊ÍÛθÚÛ‡“, ‡ ‡‰¯Â ͇ÊÛ ÔÓ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó „Óχ‰Ò¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl ‚ ÈÓ„Ó ÌÓ‚Ëı ÙÓχı, ˘Ó Ì ÔÓ‚ÚÓ˛˛Ú¸ ÔÓÔÂ‰̥ ˜Ë ¥ÌÓÁÂÏÌ¥. é‰Ì‡Í ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ÊËÚÚfl „Óχ‰, ‡ ÓÚÊ ¥ ÍÛθÚÛË, ÌÂÏÓÊÎË‚Â ·ÂÁ ˛‰‡ªÁÏÛ ‚ ÈÓ„Ó ¥ÁÌËı ÙÓχı Ú‡ ¥ÁÌӂˉ‡ı. ñ ÊËÚÚfl ¥ ˆfl ÍÛθÚÛ‡ Ì ÔÓ‚ÂÚ‡˛Ú¸Òfl ̇ ÔÓÓÊÌπ Ï¥ÒˆÂ, ‡ ‚ ‡ÒËϥθӂ‡Ì π‚ÂÈҸ͠ÒÂ‰ӂˢÂ, flÍ ‰ÓÒËÚ¸ ÓÒ‚¥˜ÂÌÂ, Ó‰Ì‡Í Ú¥Î¸ÍË Ò‚¥ÚÒ¸ÍË ¥ ÔÓ-ÒÓ‚¥ÚÒ¸ÍË. åË ·‡˜ËÏÓ ÔÎÓ‰Ë Ò‚Óπª Ó·ÓÚË „ÓÎÓ‚ÌÓ Ì‡ ‰¥Úflı, ÏÂ̯ ̇ ‰ÓÓÒÎËı. ÇÒ ÔÓÚ·Ûπ ˜‡ÒÛ. ãÂÓÌ¥‰ î¥Ì·Â∂: ôÓ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl Á π‚ÂflÏË ìÍ‡ªÌË: ‚ÓÌË ‚¥‰’ªÊ‰Ê‡˛Ú¸ ˜Ë Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl? óË π, ̇ ‚‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, χȷÛÚÌπ Û π‚ÂÈÒÚ‚‡ ̇ ˆ¥È ÁÂÏÎ¥? üÍ¥ ÔÓ·ÎÂÏË Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚Ë¥¯Ûπ π‚ÂÈҸ͇ „Óχ‰‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥?

71


Ô‡Ó‰ÓÍ҇θÌÛ ÒıÓÊ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê „ÓÎÓ‚ÌËÏË ÔÓÒÚ‡ÚflÏË ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª Ú‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÒÚÓ¥ª ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl — ¥ÒÚÓËÍÓÏ Ú‡ ÔÓÓÍÓÏ. èÓÓÍÓ‚¥ ‰‡ÌÓ ˜ËÚ‡ÚË Á¥ Á‚ËÚ͇, ‰Â ‚ËÔËÒ‡ÌÓ ı¥‰ ¥ÒÚÓ¥ª, — ‰‡ÌÓ ÔÂ‰·‡˜‡ÚË ·Û‰Û˜˜ËÌÛ. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò ‚¥Ì ¥ ÒÛ‰‰fl, ˘Ó ÓÔÓ‚¥˘‡π ‚Óβ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ú‡ ÓÒÛ‰ÊÛπ ÌÂÔ‡‚‰̥, Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‚¥˜ÌËı ÂÎ¥„¥ÈÌËı Ú‡ ÏÓ‡Î¸ÌËı ‚‡ÚÓÒÚÂÈ, ‰¥flÌÌfl Ò‚Óªı ÒÛ˜‡ÒÌËÍ¥‚. äËÚ‡ÈÒ¸ÍËÈ ¥ÒÚÓËÍ Ú‡ÍÓÊ ÔÓπ‰ÌÛ‚‡‚ Ò‚Ó˛ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì˛ ÙÛÌ͈¥˛ Á ÙÛÌ͈¥π˛ Á‚¥‰Û̇-ÔÓ‚¥ÒÌË͇, ˘Ó ÔÂ‰·‡˜Ûπ (‰Ó-·‡˜Ûπ) ̇ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ Á‡„Îfl‰‡Ì¸ ‚ ÏËÌÛΠ̇ȷÎËʘ χȷÛÚÌπ. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ÈÓ„Ó Óθ ̇·ÎËʇπÚ¸Òfl ‰Ó ÓÎ¥ ÔÓÓ͇ Ì ڥθÍË Û ¯Î„ÂÎ¥‚Ò¸ÍÓÏÛ “ÔÂ‰·‡˜ÂÌÌ¥ ̇Á‡‰” (ıÓ˜‡ ˆ˛ Ù‡ÁÛ ˜‡ÒÚÓ ÔËÔËÒÛ˛Ú¸ ÉÂ∂Â΂¥). üÍ Á‡Ô‚Ìflπ Ç.ëÛ·¥Ì, Û ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸Í¥È ÚÂÓ¥ª Óθ ÔÓÌflÚÚfl “¥ÒÚË̇” ‚ËÍÓÌÛ‚‡Î‡ ÍÓ̈ÂÔˆ¥fl “˜ÊÂϥ̔ (“‚ËÔ‡‚ÎÂÌÌfl ¥ÏÂÌ”, ‡·Ó “‚ËÔ‡‚ÎÂÌÌfl ÔÓÌflÚ¸”), ÚÓ·ÚÓ flÍ ˆ¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ‚ËÒÚÛԇ· ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ ̇Á‚Ë ‰¥ÈÌÓÒÚË. ñ˛ Ï¥Ò¥˛ “‚ËÔ‡‚ÎÂÌÌfl” ¥ ·‡‚ ̇ Ò· ¥ÒÚÓËÍ, ÓÒͥθÍË ‚ ˆ‡ËÌ¥ ¥ÒÚÓ¥ª ÙÛÌ͈¥fl ¥ÒÚÓ˘ÌÓª ¥ÒÚËÌË Ì ‚ Ó·’πÍÚË‚ÌÓÒÚ¥ ÓÔËÒÛ, ‡ Û ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÏÛ ÒÛ‰¥. éÚÊÂ, ‚·‰‡ ¥ÒÚÓ¥ª, fl͇, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ·¥Î¸¯Â ÁÎÓԇϒflÚ̇, ‡Ì¥Ê ̇Ó‰, ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚ˢӲ Ú‡ ‚ÓÁ‚˯ÂÌ¥¯Ó˛ ‚¥‰ ‚·‰Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¥‚, flÍ ı‡ËÁχ ÔÓÓ͇ Û „·ª‚ π ‚ˢӲ ‚¥‰ ı‡ËÁÏË ˆ‡fl. ßÒÚÓ˘̇ ıÓ̥͇ ÔÂÂÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl Û ‚ËÓÍ. ñ˛ ‚ËÒÓÍÛ Ï¥Ò¥˛ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓ„Ó ¥ÒÚÓË͇ ÏÓÊ̇ ÔÓ¥Î˛ÒÚÛ‚‡ÚË Ú‡ÍËÏ ÔËÍ·‰ÓÏ. äÓÎË Û VI ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥ ‰Ó ̇¯Óª ÂË Ô‡‚ËÚÂÎfl ˆ‡ÒÚ‚‡ ñ¥ Û·Ë‚ ÈÓ„Ó Ï¥Ì¥ÒÚ, Î¥ÚÓÔËÒˆ¸ Á‡ÔËÒ‡‚: “ñÛÈ óÊÛ Û·Ë‚ Ò‚Ó„Ó Ô‡Ì‡”, ‡Î ·Û‚ Á‡ ˆÂ ÒÚ‡˜ÂÌËÈ. í‡Í‡ Ê ‰ÓÎfl ÒÔ¥Ú͇· ¥ ‰‚Óı ÈÓ„Ó ÏÓÎÓ‰¯Ëı ·‡Ú¥‚, ˘Ó Á‡ÒÚÛÔËÎË Ô¥ÒÎfl Ì¸Ó„Ó Ì‡ ÔÓÒ‡‰Û Ôˉ‚ÓÌÓ„Ó Î¥ÚÓÔËÒˆfl ¥ Á‡ÔËÒ‡ÎË Û ıÓÌ¥ÍÛ Ú‡ÍÂ Ê ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl. ã˯ ԥÒÎfl ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ‚˜ËÌÍÛ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ·‡Ú‡ ñÛÈ óÊÛ ‚¥‰ÒÚÛÔË‚. í‡ÍÓÏÛ ¥ÒÚÓËÍÓ‚¥ ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ Ì ڥθÍË ‰Ó‚¥flÚË, ‡Î ¥ ‚¥ËÚË ÈÓÏÛ, flÍ ÔÓÓÍÓ‚¥.

72

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

gp

âÓÒËÔ á¥ÒÂθÒ: á‡ÔËÚ‡ÌÌfl Ì ‚˘ÂÔÛπ ÛÒ¥ı ÏÓÊÎË‚Ëı ‚‡¥‡ÌÚ¥‚, flÍ¥ ‡ΥÁÛ˛Ú¸ ҸӄӉ̥ π‚ª ìÍ‡ªÌË. ÇÓÌË ¥ Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl, ¥ ª‰ÛÚ¸, ¥ ÔÓ‚ÂÚ‡˛Ú¸Òfl, — Ô‡‚‰‡, ÛÒ¥ ˆ¥ ÔÓˆÂÒË Ï‡˛Ú¸ ¥ÁÌËÈ Ï‡Ò¯Ú‡·. ëÔÓ·ÛπÏÓ Í¥Î¸ÍÓχ ¯ÚËı‡ÏË ÓÍÂÒÎËÚË ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌÛ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË — ÚÓ‰¥ Υԯ ÔÓ„Îfl‰‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ªı ‰Ë̇ϥ͇. èÂÂÔËÒ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl 1989 ÓÍÛ — π‚ª ìÍ‡ªÌË — ◊ÒÂˆÂ‚Ë̇ ÔÓÔÛÎflˆ¥ª“ — 486 ÚËÒfl˜ ÓÒ¥·. ႇʇ˛˜Ë ̇ ÍÓÂÙ¥ˆ¥πÌÚË ÓÁ¯ËÂÌÌfl — Û ¥ÁÌËı ‰ÂÏÓ„‡Ù¥‚ ‚ÓÌË ÍÓÎË‚‡˛Ú¸Òfl ‚¥‰ 1,5 ‰Ó 2,5 — ÓÚËÏÛπÏÓ ◊ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÔÓÔÛÎflˆ¥ª“ ̇ 1989 ¥Í Û ÏÂʇı 900-1000 ÚËÒfl˜. êÓÁ¯ËÂÌÌfl ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ÚËı, ıÚÓ Û 1989 Óˆ¥ Ì ̇Á‚‡‚ Ò· ÔË ÔÂÂÔËÒ¥ π‚ÂπÏ, ‡Î ÔÓÚ¥Ï, Á‡‚‰flÍË ÚÓÏÛ, ˘Ó ıÚÓÒ¸ ¥Á ·‡Ú¸Í¥‚ ˜Ë ‰¥‰ÛÒ¥‚-·‡·ÛÒ¸ ·Û‚ π‚ÂπÏ, ̇·Û‚ Ô‡‚‡ ̇ ÂÏ¥∂‡ˆ¥˛ ˜Ë ‚Ëfl‚Ë‚ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl (˜Ë ̇·ÛÚÚfl) Ò‚Óπª π‚ÂÈÒ¸ÍÓª ¥‰ÂÌÚ˘ÌÓÒÚË. á‡ Ò¥Ï ÓÍ¥‚, ˘Ó ÏËÌÛÎË Á ˜‡ÒÛ ÔÂÂÔËÒÛ, Á ìÍ‡ªÌË ÂÏ¥∂Û‚‡ÎÓ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 300 ÚËÒfl˜ π‚ª‚ Ú‡ ˜ÎÂÌ¥‚ ªı Ò¥ÏÂÈ — ÌÂπ‚ª‚. ◊èËӉ̠ÁÏÂ̯ÂÌÌfl“ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ˜ÂÂÁ Á̇˜Ì ÔÂ‚ˢÂÌÌfl ÒÏÂÚÌÓÒÚË Ì‡‰ ̇Ó‰ÊÛ‚‡Ì¥ÒÚ˛ (̇ Ӊ̠̇Ó‰ÊÂÌÌfl ÔËÔ‡‰‡π 7-8 ÒÏÂÚÂÈ) Á‡ ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ˜‡Ò ÒÍ·· ÔÓ̇‰ 50 ÚËÒfl˜. ì ÂÁÛθڇڥ ÓÚËÏÛπÏÓ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ◊ÔÓÚÂ̈¥‡Î“ π‚ÂÈÒ¸ÍÓª „Óχ‰Ë ìÍ‡ªÌË ‚ 550-650 ÚËÒfl˜ ÓÒ¥·. Ä ÚÂÔÂ ÔÓ ‰Ë̇ϥÍÛ ÁÏ¥Ì: ÂÏ¥∂‡ˆ¥fl ◊Á‡·Ë‡π“ ˘ÓÓÍÛ Ì ÏÂ̯ 30 ÚËÒfl˜, ÚÓ·ÚÓ ·ÎËÁ¸ÍÓ 5%, ◊ÔËӉ̠ÁÏÂ̯ÂÌÌfl“ — ·ÎËÁ¸ÍÓ 1%. éÒͥθÍË ·¥Î¸¯Â Ì¥Ê Ì‡ ‰‚‡ ÓÍË ‚ ̇¯ ÌÂÒÚ‡·¥Î¸ÌËÈ ˜‡Ò χÈÊ ̥ıÚÓ Ì Á‡„Îfl‰‡π, ÚÓ ÏË ÏÓÊÂÏÓ ÁÓ·ËÚË ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó ·ÎËÁ¸ÍÓ 90% π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË Á‡‡Á ÂÏ¥∂Û‚‡ÚË Ì Ô·ÌÛ˛Ú¸. é‰Ì‡Í ª‰ÛÚ¸ ˜Ë Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl? — ß Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl, ¥ ª‰ÛÚ¸. ñ¥Í‡‚ËÏ π ÙÂÌÓÏÂÌ ◊ÚËı, ıÚÓ ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl“. üÍ˘Ó Á Ô˘Ë̇ÏË ÂÏ¥∂‡ˆ¥ª ‚Ò ÒflÍ-Ú‡Í ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ÓÒͥθÍË ˆÂ fl‚ˢ Ì ‡Á ·ÛÎÓ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ (ÓÒÌÓ‚Ì¥ Ô˘ËÌË: ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl, ‚ÓÁÁ’π‰Ì‡ÌÌfl Ò¥ÏÂÈ, ÔÓ¯ÛÍ ÒÂ‰ӂˢ‡ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl, ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ ÚÓ˘Ó, ‚ Â∂ÂÒÛ˛˜ÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ ªıÌ¸Ó„Ó Á̇˜ÂÌÌfl), ÚÓ Ô˘ËÌË ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ÔÓÍË ˘Ó Ì ‚Ë‚˜ÂÌ¥ ¥ ͥθͥÒÌÓ ˆÂÈ ÔÓˆÂÒ Ú‡ÍÓÊ Ì ‚Ë‚˜ÂÌËÈ (Á„¥‰ÌÓ Á ¥ÁÌËÏË Óˆ¥Ì͇ÏË — ˆÂ ·ÎËÁ¸ÍÓ 5% ‚¥‰ ͥθÍÓÒÚË ÚËı, ˘Ó ‚¥‰’ªÊ‰Ê‡˛Ú¸). åË ÏÓÊÂÏÓ Ú¥Î¸ÍË Ò͇Á‡ÚË ÔÓ ◊ÌÓ‚Ëı ¥Á‡ªÎ¸ÚflÌ“, flÍ¥ ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡Èχ˛Ú¸Òfl ·¥ÁÌÂÒÓÏ ‚ ÒÛ˜‡ÒÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥ Á‡‚‰flÍË Ó¥πÌÚÛ‚‡ÌÌ˛ ‚ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Ú‡ Á‚’flÁ͇Ï, flÍ¥ ‚ÓÌË Á·Â„ÎË, ‡


ç ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó „ÓÎÓ‚ÌËÈ èÓÓÍ äËÚ‡˛, äÓÌÙÛˆ¥È, ·Û‚ Ú‡ÍÓÊ ¥ ßÒÚÓËÍÓÏ, ‡‚ÚÓÓÏ Ú‡ ‰‡ÍÚÓÓÏ “òÛˆÁ¥Ì” (“ äÌË„Ë ¥ÒÚÓ¥ª”) Ú‡ “óÛ̸ˆ˛” (“ã¥ÚÓÔËÒÛ ˆ‡ÒÚ‚‡ ãÛ”). ë‡Ï ÚÓÏÛ ÔÓ„Îfl‰Ë ˆ¸Ó„Ó ÂÚÓ„Îfl‰‡ÍÓÌÒÂ‚‡ÚÓ‡, ˘Ó Ú‡Í Ì‡ÔÛÊÂÌÓ ¥ Û‚‡ÊÌÓ ‚‰Ë‚Îfl‚Òfl ‚ ÏËÌÛÎÂ, ‰ÓÁ‚ÓÎËÎË Ú‡Í ‚Ë‡ÁÌÓ ÔÓ·‡˜ËÚË Ú‡ ‚ËÁ̇˜ËÚË Ï‡È·ÛÚÌπ äËÚ‡˛. LJÊÎË‚Û ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê ‰‚Óχ ¥ÒÚÓ˘ÌËÏË Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚflÏË ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÔÓÒÎ¥‰ÍÛ‚‡ÚË, Á‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‰Ó Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËı ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª Ú‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÍÓ̈ÂÔˆ¥È ˜‡ÒÛ. Ç ‰‡‚̸ӄ·ÂÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ Ì ·ÛÎÓ „‡Ï‡Ú˘ÌÓ„Ó ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ, ‡ π ڥθÍË ÏËÌÛÎËÈ ¥ χȷÛÚÌ¥È. éÚÊ ¥ÒÚÓ¥fl π Á‰¥ÈÒÌÂÌÌflÏ ëÎÓ‚‡, ÔÓÓˆÚ‚‡, é·¥ÚÌˈ¥. Ç¥‰¥ÁÓÍ Ï¥Ê ÔÓÓˆÚ‚ÓÏ Ú‡ ÈÓ„Ó Á‰¥ÈÒÌÂÌÌflÏ π ·ÂÁ˜‡ÒÒflÏ, flÍ Ì ̇‰¥ÎÂÌ ¥ÒÚËÌÌËÏ ·ÛÚÚflÏ. Ç¥˜Ì¥ÒÚ¸ — Ò‚¥ÚÎÓ ‚ ͥ̈¥ ÚÛÌÂβ ¥ÒÚÓ¥ª (“ñ‡ÒÚ‚Ó ÅÓÊ”). ÇÒÂ Ê ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Â, ÚËϘ‡ÒÓ‚Â, ÔÓ‚ÂıÓ‚Â — “‚¥‰ äÂÒ‡fl”, í‡ È Ò‡Ï‡ ¥ÒÚÓ¥fl ˆ¥Í‡‚‡ ڥθÍË Á ÔÓÁ‡¥ÒÚÓ˘ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ. ÇÒ ÓÒڥθÍË π, ÓÒͥθÍË ‚ÓÌÓ Ô˘ÂÚÌ ‡·Ó ̇·ÎËÊÛπ χȷÛÚÌ˛ ÇË˘Û ê‡θ̥ÒÚ¸, á‡ÔÓ‚¥‰¥ ÉÓÒÔӉ̥, ‚Ú¥Î˛π á‡ÍÓÌ. ÇÒ ‰ÂÚÂÏ¥ÌÓ‚‡Ì χȷÛÚÌ¥Ï, ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÏ Á ÏËÌÛÎËÏ. Sub specie aeternitatis ÚÂÔÂ¥¯Ìπ - Î˯ “∂‚ÂΔ (¥‰Ë¯), ÒÛπÚ‡, χÌÓÚ‡. ü͢Ó, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË è·ÚÓ̇, ˜‡Ò π “ÛıÓÏËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚¥˜ÌÓÒÚË”, ÚÓ ˛‰ÂÈҸ͇ ‚¥˜Ì¥ÒÚ¸ Á ˜‡ÒÓÏ Ï‡ÈÊ Ì ‰ÓÚ˘̥. Ç¥Ì π ·‡È‰ÛÊÓ˛ ‚ËÚ¥¯ÍÛ‚‡ÚÓ˛ ¥ÒÚÓÚÓ˛, ˘Ó ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÓ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡π Á‡ χÌÓÚÌÓ˛ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ˛ Ò‚¥ÚÛ. ∏‰ËÌËÈ ¯Îflı ‰Ó ̪ — Û ËÚۇΥÁ‡ˆ¥ª ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Ó„Ó. Çˢ‡ ê‡θ̥ÒÚ¸ π ˜ÛÊÓ˛ “β‰Ò¸ÍÓÏÛ ‚ËÏ¥Û”, ·ÂÁÏÂÊÌÓ ‚¥‰‰‡ÎÂÌÓ˛. ÉÓ‚Ófl˜Ë ÒÎÓ‚‡ÏË ç¥ˆ¯Â, β‰Ë̇ (Mensh) ˘Ó‰Ó ̪ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Î˯ ÒÛπÚÌËÏ ‚ËÏ¥˛‚‡˜ÂÏ (Messer). ì Éˆ¥ª Ò‚¥Ú Ô¥‰‚·‰ÌËÈ Î˛‰Ò¸ÍÓÏÛ ‚ËÏ¥Û, ßÁ‡ªÎ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ÌÂÁÏ¥Ì¥ÒÚ¸ ·ÛÚÚfl, ÈÓ„Ó ÌÂÁ„ÎË·ÎÂÌ¥ÒÚ¸. É·ÂÈҸ͇ ‚¥˜Ì¥ÒÚ¸

bp

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

Ú‡ÍÓÊ ÔÓ ÚËı, ıÚÓ ÔÓ‚ÂÌÛ‚Òfl ¥Á Ò¥ÏÂÈÌËı Ô˘ËÌ (̇ÔËÍ·‰, ÓÁÔ‡‰ ҥϒª ˜Ë ̇ ÌÓ‚ÓÏÛ Ï¥Òˆ¥ ªÏ Ì ‚‰‡ÎÓÒfl ◊Á̇ÈÚË“ Ú‡ ‡ΥÁÛ‚‡ÚË Ò·Â). èÓÔÓˆ¥ª Ï¥Ê ˆËÏË Ú¸Óχ ÔÓˆÂÒ‡ÏË ÁÏ¥Ì˛˛Ú¸Òfl Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ·‡„‡Ú¸Óı Ù‡ÍÚÓ¥‚, Ô˘ÓÏÛ, ÏÓÊÎË‚Ó, ˘Ó ÔË ÛÒÔ¥¯ÌÓÏÛ (‰Îfl ìÍ‡ªÌË) ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ˜ÂÂÁ 30-40 ÓÍ¥‚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ◊‰Ë̇ϥ˜Ì‡ ¥‚ÌÓ‚‡„‡“, ÍÓÎË Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÚËı, ıÚÓ ‚¥‰’ªÊ‰Ê‡π ‰Ó¥‚Ì˛‚‡ÚËÏ ͥθÍÓÒÚ¥ ÚËı, ıÚÓ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl. ÄΠ̇‚¥Ú¸ ÔË Ú‡ÍÓÏÛ ˜Ë Î¥Ô¯ÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÏË ÔÂÂÍÓ̥̇, ˘Ó ÔÓÚfl„ÓÏ ÔË̇ÈÏÌ¥ ‰‚Óı ÔÓÍÓΥ̸ π‚ÂÈҸ͇ „Óχ‰‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ·Û‰Â Á‡Î˯‡ÚËÒfl Ó‰Ì¥π˛ ¥Á ̇ȷ¥Î¸¯Ëı π‚ÂÈÒ¸ÍËı „Óχ‰ Ö‚ÓÔË. é‰Ì‡Í ◊ͥθͥÒÌ“ ÏËÌÛΠ̠ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ‚ÓÌÓ — ˆÂ χȷÛÚÌπ — ·Û‰Â ◊flÍ¥ÒÌËÏ“. á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ·‡„‡Ú¸Óı ˜ËÌÌËÍ¥‚: ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı, ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌËı, ÔÓÎ¥Ú˘ÌËı ÏÓÊ̇ ΄ÍÓ ÔÂ‰·‡˜ËÚË, ˘Ó χȷÛÚÌπ Û π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË ·Û‰Â ‰ÛÊ ‚‡ÊÍËÏ, ÚÓ·ÚÓ Ú‡ÍËÏ Ò‡ÏËÏ, flÍ ¥ Û ‚Ò¥πª ìÍ‡ªÌË. ç ÏÓÊ ¥ÒÌÛ‚‡ÚË ·Î‡„ÓÔÓÎۘ̇ „Óχ‰‡ Û Ì··„ÓÔÓÎÛ˜Ì¥È ‰Âʇ‚¥. ÉÓÎÓ‚Ì¥ Á‡‚‰‡ÌÌfl π‚ÂÈÒ¸ÍÓª „Óχ‰Ë ìÍ‡ªÌË — ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl Ú‡ ‚ËÊË‚‡ÌÌfl. çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ‚Ò¥ ÔÓ·ÎÂÏË Ú‡ ÔÂÒËÏ¥ÒÚ˘̥ ÔÓ∂ÌÓÁË, ҸӄӉ̥ π‚ª ìÍ‡ªÌË — ˆÂ ̇ȇÍÚË‚Ì¥¯‡ π‚ÂÈҸ͇ „Óχ‰‡ Û ÔÓÒÚ‡‰flÌÒ¸ÍÓÏÛ ÔÓÒÚÓ¥, ‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰Âʇ‚Ë ÍÓÎ˯̸Ӫ Ú‡Í Á‚‡ÌÓª ◊̇Ó‰ÌÓª ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª“. ÉÓÎÓ‚Ì¥ Ô˘ËÌË Ú‡ÍÓª ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ú‡ ‰ÓÒfl„ÌÂ̸ — ˜ËÒÂθ̥ÒÚ¸ Ú‡ ‚¥‰ÌÓÒ̇ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ¥ÒÚ¸ ÓÁÒÂÎÂÌÌfl π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË, ÚËÒfl˜ÓÎ¥ÚÌfl ¥ÒÚÓ¥fl ̇ ˆ¥È ÁÂÏÎ¥, ‚¥‰ÌÓÒÌÓ Ì‚ÂÎËÍËÈ ◊‡‰flÌÒ¸ÍËÈ“ ÔÂ¥Ó‰ Û Á‡ı¥‰ÌËı Â∂¥Ó̇ı ìÍ‡ªÌË (Á‚¥‰ÚË ¥ ÔÓ˜‡ÎÓÒfl Û 1987-1988 . ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ï¥Ò¸ÍËı π‚ÂÈÒ¸ÍËı „Óχ‰), π‰Ì¥ÒÚ¸ Ú‡ ‚Á‡πÏ̇ Ô¥‰ÚËÏ͇ Á ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌËÏË ÒË·ÏË Ì ڥθÍË ‚ ÓÍË ◊ÔÂ·ۉӂ˓, ‡ÎÂ, ˘Ó ̇·‡„‡ÚÓ ‚‡ÊÎË‚¥¯Â, ¥ ‚ ÔÓÔÂÂ‰Ì¥È ‰‚‡‰ˆflÚËÎ¥ÚÌ¥È ÔÂ¥Ó‰ Ô¥‰Ô¥ÎÎfl Ú‡ ÂÔÂÒ¥È. üÍ˘Ó ÓÁÍ·ÒÚË ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ÒÍ·‰Ó‚¥, ÚÓ ¥ Ú‡Ï ÏË Ì ÓÚËχπÏÓ Ì¥˜Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó, ˘Ó ‚¥‰¥ÁÌflÎÓ · ÔÓ·ÎÂÏË π‚ª‚ ‚¥‰ ÔÓ·ÎÂÏ ÛÒ¥πª ìÍ‡ªÌË. ç‡ÔËÍ·‰, ÔÓ·ÎÂχ π‰ÌÓÒÚË ¥ ÒԥθÌÓ„Ó ÔÓÚËÒÚÓflÌÌfl flÍ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥Ï Ú‡Í ¥ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥Ï ÌÂ∂‡ÚË‚ÌËÏ Ó·ÒÚ‡‚Ë̇Ï; ̇ÒÚÛÔ̇ ÔÓ·ÎÂχ — ÌÂÒÚ‡˜‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÒÛÒ¥‚ Ú‡, flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ, Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Óª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë; ˘Â Ӊ̥π˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ π ·‡Í ÔÓÙÂÒ¥ÈÌËı ͇‰¥‚: Û˜ËÚÂÎ¥‚, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı Ô‡ˆ¥‚ÌËÍ¥‚, ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚ ÚÓ˘Ó.

73


̇ÒڥθÍË ÌÂÁ·‡„ÌÂÌ̇ ¥ ڇ͇ ‰‡ÎÂ͇, ˘Ó ‚ËÌË͇˛Ú¸ ÒÛÏÌ¥‚Ë ‚ ªª ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌ¥, ‚ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ªª. óË Ì ÒıÓʇ ‚Ó̇, flÍ Á‰‡πÚ¸Òfl Ó‰ÌÓÏÛ Á „ÂÓª‚ ÑÓÒÚÓπ‚Ò¸ÍÓ„Ó, ̇ “ҥθҸÍÛ ·‡Ì˛, Á‡ÍÓÔ˜ÂÌÛ, ‡ ‚ ÍÛÚ͇ı Ô‡‚Û˜Ìfl”? ì ‰‡‚̸ÓÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ (‚Â̸flÌ¥) ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ ˜‡ÒÓ‚¥ ͇Ú„Ó¥ª (˘Ó ‰‡ÎÓ Ô¥‰ÒÚ‡‚Ë ‚¥‰ÓÏÓÏÛ Ì¥Ïˆ¸ÍÓÏÛ Ò¥ÌÓÎÓ„Ó‚¥ ÇÓθل‡Ì„Û Å‡ÛÂÛ ÔËÔËÒ‡ÚË ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÛ ÂÚÂθ̥ÒÚ¸ ‚ ıÓÌÓÎÓ„¥ª Ú‡ ‰‡ÚÛ‚‡ÌÌ¥ ÔÓ‰¥È ҇Ϡ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥ ˜‡ÒÓ‚Ëı ͇Ú„Ó¥È Û ÏÓ‚¥). ÇÒÂ, ˘Ó π — ·ÛÎÓ È ·Û‰Â. íÂ, ˘Ó ÍÓÎËÒ¸ ÒÚ‡ÎÓÒfl, π ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÏÓÊÎË‚ËÏ. ó‡Ò π ÍÓÎÓÏ, flÍ ¥ ‚¥˜Ì¥ÒÚ¸. ÅÛ‰ÛÚ¸ ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚËÒfl ÔÓË ÓÍÛ, ‰Ì¥ È ÌÓ˜¥, ÒÓÌˆÂ È Ï¥Òflˆ¸, ̇ ÁÏ¥ÌÛ ÏÛ‰ËÏ ‚ÓÎÓ‰‡flÏ Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ‰Ë̇ÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ ÔËȉÛÚ¸ „ÎÛÔ¥ ̇ÔËͥ̈¥. ß ÁÌÓ‚Û ÁÏ¥ÌflÚ¸Òfl ÏÛ‰ËÏË Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ. ÅÛÎË È ·Û‰ÛÚ¸ “·Î‡„ÓӉ̥ ÏÛÊ¥” (“ˆÁ˛Ì¸-ˆÁË”) — ‚Á¥ˆ¥ Ôӂ‰¥ÌÍË, ·ÛÎË È ·Û‰ÛÚ¸ ÌÂÔ‡‚‰̥ ‚ÓÎÓ‰‡¥ Ú‡ ÍÓËÒÎË‚¥ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË — ‡ÌÚË‚Á¥ˆ¥. ßÒÚÓ¥fl ̇‚¥Ú¸ Ì ÒڥθÍË ÓÔËÒÛπ ˜‡Ò, ÒͥθÍË ‚¥˜Ì¥ÒÚ¸. ÅÓ Ê Ì¥flÍÓª ‚¥˜ÌÓÒÚË, ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Óª ¥ ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÓª ‚¥‰ ÒÛ˜‡ÒÌËı ÔÓ‰¥È, Ì ¥ÒÌÛπ. Ç¥˜Ì¥ÒÚ¸ Ú‡Í ·ÎËÁ¸ÍÓ, ˘Ó ÏÓÊ̇ ‰¥ÚÍÌÛÚË ªª ÛÍÓ˛. ì Ò‚¥Ú¥ π Î˯ ÚË Ú‚Óˆ¥ — ç·Ó, áÂÏÎfl, ã˛‰Ë̇, — ¥ Ú‚ÓflÚ¸ ‚ÓÌË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ‚¥˜ÌËı Á‡ÁÍ¥‚, ¥‚ÌÓÁ̇˜ÌËı ªı̸ÓÏÛ ·ÛÚÚ˛. ÇÒfl͇ ‚ÂÎË͇ Ú‡‰Ëˆ¥fl χπ ÍÓÔÛÒ Ò‚fl˘ÂÌÌËı ˜Ë Ò‡Í‡Î¸ÌËı ÚÂÍÒÚ¥‚, ‡‚ÚÓËÚÂÚ flÍËı ÔÓ‚ËÌÂÌ ÓÔ‡‚‰Ó‚Û‚‡ÚË ¥ Ò‡Ì͈¥ÓÌÛ‚‡ÚË ‰¥ª β‰ÂÈ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‚ˢËı ÍËÚÂ¥ª‚ Ò‚¥ÚÓÔ¥Á̇ÌÌfl Ú‡ ̇ÒÎ¥‰Û‚‡ÌÌfl ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ. ñ¥ ÍÌË„Ë Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸Òfl ͇ÌÓÌ¥˜ÌËÏË. éÔË‡ÌÌfl ̇ ڇͥ ÚÂÍÒÚË — ı‡‡ÍÚÂ̇ ËÒ‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛ. éÒÌÓ‚Ó˛ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓª ÓÒ‚¥ÚË ‚ „·ÂÈÒ¸Í¥È ÍÛθÚÛ¥ π íÓ‡ (“è’flÚËÍÌËÊÊfl åÓÈÒÂπ‚” — ◊ïÛχ¯”), ‚ ÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È — “è’flÚË͇ÌÓÌÌËÍ” (◊ì ˆÁËÌ”).

74

ap

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

èÓ‰ËÙÂÂ̈¥˛πÏÓ Ì‡ÒÚÛÔÌËÈ ¥‚Â̸ ÔÓ·ÎÂÏ: ·ÎËÁ¸ÍÓ ÔÓÎÓ‚ËÌË π‚ª‚ ìÍ‡ªÌË — β‰Ë, ÒÚ‡¯¥ Ì¥Ê 50 ÓÍ¥‚, ÓÚÊÂ, ıÓ˜ÂÏÓ ÏË ˆ¸Ó„Ó, ˜Ë Ì¥, ‡Î ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÁÛÈÌÓ‚‡ÌÓª ‡‰flÌÒ¸ÍÓª ÒËÒÚÂÏË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ıËÒÚÛ Ú‡ ̉ӷۉӂ‡ÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª, „ÓÎӂ̇ ÔÓ·ÎÂχ — Á‡ıËÒÚ ÒÚ‡Ëı, ¥Ì‚‡Î¥‰¥‚, ı‚ÓËı, ÌÂÔÓ‚ÌËı Ò¥ÏÂÈ ‚¥‰ ÔÓ·ÎÂÏ ÔÂÂı¥‰ÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û. ß̇ͯ ÏË — Ì „Óχ‰‡, ·Ó ÏË Ì χπÏÓ ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Á‡ÈχÚËÒfl ÓÒ‚¥ÚÓ˛, ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌflÏË, ÏÓÎÓ‰¥ÊÌËÏË Ú‡·Ó‡ÏË Ú‡ ¥Ì¯ËÏË ˆ¥Í‡‚ËÏË ÔÓ„‡Ï‡ÏË ¥ ÔÓÂÍÚ‡ÏË. íËı, ıÚÓ ÔÓÚ·Ûπ ˘Ó‰ÂÌÌÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, Á„¥‰ÌÓ ¥Á ̇ÈÒÍÓÏÌ¥¯ËÏË Óˆ¥Ì͇ÏË, Ì ÏÂ̯ 10%, ÚÓ·ÚÓ ·ÎËÁ¸ÍÓ 60 ÚËÒfl˜. ë‡Ï ‰Îfl ÌËı ÏË ÒÚ‚ÓËÎË ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ ÏËÎÓÒÂ‰fl ‚ 48 ÒÂ‰̥ı Ú‡ χÎËı Ï¥ÒÚ‡ı ìÍ‡ªÌË. ∏‚ÂÈҸ͇ ÓÒ‚¥Ú‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥: Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, π ◊ÔÓÁËÚË‚Ë“ — 15 ‰ÂÌÌËı ¯Í¥Î, ·ÎËÁ¸ÍÓ 70 ̉¥Î¸ÌËı ¯Í¥Î, 10 ‰ËÚfl˜Ëı Ò‡‰Ó˜Í¥‚, 8 ¥π¯Ë‚, ÍÓΉÊ, ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ, ÔÓ̇‰ 70 „ÛÔ ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ¥‚ËÚÛ, ·ÎËÁ¸ÍÓ 20 ÚËÒfl˜ ‰¥ÚÂÈ Ú‡ ‰ÓÓÒÎËı, ˘Ó ÓÚËÏÛ˛Ú¸ π‚ÂÈÒ¸ÍÛ ÓÒ‚¥ÚÛ ‚¥‰ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 300 ‚˜ËÚÂÎ¥‚. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ◊ÌÂ∂‡ÚË‚Ë“ — ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÂÈÓÁÌÓ„Ó ÏÂÚӉ˘ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ, ıÓÌ¥˜ÌËÈ ·‡Í Ô¥‰Û˜ÌËÍ¥‚, ÒÎÓ‚ÌËÍ¥‚, ¥Ì¯Óª Î¥ÚÂ‡ÚÛË, ·ÂÁ flÍÓª ÌÂÏÓÊÎË‚‡ ÔÓ‚ÌÓˆ¥Ì̇ ÓÒ‚¥Ú‡, χÎÓ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌËı Ô‰‡„Ó„¥‚; ‡Î ̇‚¥Ú¸ ÚÂ, ˘Ó π: ·¥‰Ì ٥̇ÌÒÛ‚‡ÌÌfl, ̇ԥ‚‰ËÎÂÚ‡ÌÚҸ͇ Ô¥‰„ÓÚӂ͇ ‚˜ËÚÂÎ¥‚, ÂÔ¥ÁӉ˘Ì ÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ÍÌË„‡ÏË Ú‡ ӷ·‰Ì‡ÌÌflÏ — Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ¥ÁÌËÏË Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥flÏË, Ì ÒÍÓÓ‰ËÌÓ‚‡ÌÓ ¥ ·ÂÁ ÓÒÏËÒÎÂÌÓ„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ô·ÌÛ. 燯‡ ÓÒ‚¥Ú‡ ‡‰¯Â ̇„‡‰Ûπ ◊Î¥ÍÌÂÔ“, Ì¥Ê ÒÔ‡‚ÊÌ˛ ÓÒ‚¥ÚÛ, ‡Î ı¥·‡ ÏÓÊ ·ÛÚË Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ¥Ì‡Í¯Â — Ô¥ÒÎfl 70 ÓÍ¥‚ ÔÓ„ÓÏÛ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËı ÍÛθÚÛ. Ä̇ÎÓ„¥˜Ì‡ ͇ÚË̇ Û ÍÓÊÌ¥È ¥Ì¯¥È ÒÙÂ¥ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl — ÔÓfl‰ ¥Á Á̇˜ÌËÏË ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌflÏË ·‡„‡ÚÓ ÒÂÈÓÁÌËı ÔÓ·ÎÂÏ. ã. î.: ÇË ‰Ó· Á̇πÚ ¥ÒÚÓ¥˛ ‰Âʇ‚Ë ßÁ‡ªÎ¸, ҸӄӉ̥¯Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ˆ¥πª Í‡ªÌË. ôÓ ÒԥθÌÓ„Ó ¥ ˘Ó ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó Û ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ ßÁ‡ªÎ˛ Ú‡ ìÍ‡ªÌË? ôÓ ÚÛ·Ûπ ‚‡Ò Û ÔÂ¯ÓÏÛ Ú‡ ‰Û„ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ? ôÓ Ú¥¯ËÚ¸ ¥ ‰Ó‰‡π ‚Ô‚ÌÂÌÓÒÚË ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ¥ π‚ÂÈÒ¸ÍËÈ, ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰Ë Á‡‚Â¯ËÎË Ò‚Ó˛ ÂÔÓıÛ ·ÂÁ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË? â. á.: éÒÚ‡ÌÌ¥Ï ˜‡ÒÓÏ Á'fl‚ËÎÓÒfl ‰Ó‚ÓÎ¥ ÒÚÂÂÓÚËÔ¥‚, ÒÂ‰ ÌËı ¥ Ú‡ÍËÈ — ìÍ‡ªÌ‡ Ú‡ ßÁ‡ªÎ¸ ÌÂ̇˜Â·ÚÓ ‰ÛÊ ÔÓ‰¥·Ì¥. üÍ ¥ ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ ÒÚÂÂÓÚËÔ¥, ÚÛÚ ‚¥‰Ó·‡ÁËÎÓÒfl ‡‰¯Â ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl, ‡Ì¥Ê „ÎË·ÓÍÓ ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ÔÓ‰¥·Ì¥ÒÚ¸. í‡Í, ÔÓ‰¥·Ì¥ÒÚ¸ π, ‡ÎÂ π ¥ ·‡„‡ÚÓ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓ„Ó.


“è’flÚËÍÌËÊÊfl” — ˆÂ Á·¥ ÂÎ¥„¥ÈÌËı Ú‡ ËÚۇθÌÓ-ÂÚ˘ÌËı ÔËÔËÒ¥‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ú‡‰Ëˆ¥È̇ ‚ÂÒ¥fl ̇ˆ¥Ó̇θÌÓª ¥ÒÚÓ¥ª, ˘Ó ÏËÒÎË·Ҹ flÍ ‚ÒÂβ‰Ò¸Í‡ ¥ÒÚÓ¥fl, ‰Ó flÍÓ„Ó ‚ıÓ‰ËÚ¸ “ÅËÂȯ¥Ú” (“ÅÛÚÚfl”), “òÂÏÓÚ” (“ÇËı¥‰”), “LJÈÍ‡” (“ã‚ËÚ”), “ÅËÏ¥‰·‡” (“óËÒ·”) ¥ “ÑË‚‡¥Ï” (“ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌÌfl”). äËÚ‡ÈÒ¸ÍËÈ “è’flÚË͇ÌÓÌÌËÍ” — ÒıÓÊËÈ ‰Ó “è’flÚËÍÌËÊÊfl” Á·¥ ·‡ÁËÒÌËı, ‡·Ó ÔÂ¯ÓÂÎÂÏÂÌÚÌËı Á̸̇ ÔÓ Ò‚¥Ú Ú‡ ¥ÒÚÓ¥˛, ˘Ó ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á Ô’flÚË ÍÌË„: “߈ÁËÌ” (“ äÌË„‡ èÂÂϥ̔), “ò¥ˆÁËÌ” (“ äÌË„‡ ßÒÚÓ¥ª”), “òÛˆÁËÌ” (“ äÌË„‡ èÓÂÁ¥ª”), “㥈ÁË” (“á‡ÔËÒÍË ÔÓ ËÚۇΔ), “óÛ̸ˆ˛” (“ã¥ÚÓÔËÒ ˆ‡ÒÚ‚‡ ãÛ”). Ç „·ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª íÓ‡ — ÍÌË„‡, ‚ flÍ¥È π ‚ÒÂ, ¥ ̇ ªª ‚Ë‚˜ÂÌÌfl Ú‡ Á„ÎË·ÎÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌ ԥÚË ÛÒ β‰Ò¸Í ÊËÚÚfl. Ç ÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª Ú‡ÍÓÊ π ÍÌË„‡ — “߈ÁËÌ” — ˘Ó ‚˘ÂÔÌÓ ÚÎÛχ˜ËÚ¸ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ¥ÁÌËı ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥È ‚ÓÒ¸ÏË ÚË„‡Ï (“·‡-∂Û‡”) ¥ ÍÓÓÚÍËı ‚ËÒÎÓ‚¥‚ÔÓÓˆÚ‚ ‰Ó ÌËı ‚Ò¥ ÏÓÊÎË‚¥ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Û Ò‚¥Ú¥, ÛÒ¥ Ú‡πÏÌˈ¥ Ò‚¥ÚÓ·Û‰Ó‚Ë, ¥ÒÚÓ¥ª Ú‡ β‰ËÌË, ¥ ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ªª ÏÓÊ ÚË‚‡ÚË ‚Ò ÊËÚÚfl. üÍ Á‡ ‚Ë‚˜ÂÌÌflÏ “è’flÚË͇ÌÓÌÌË͇” ‚ äËÚ‡ª χÎÓ ÈÚË ‚Ë‚˜ÂÌÌfl, ÚӘ̥¯Â Á‡Û˜Û‚‡ÌÌfl ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó “óÓÚËËÍÌËÊÊfl”: “ë˯۔ — “ÅÂÒ¥‰Ë Ú‡ ÓÁÏ¥ÍÓ‚Û‚‡ÌÌfl” äÓÌÙÛˆ¥fl (“ãÛ̸˛È”), “åÂÌ-ˆÁË”, “ÇÂÎËÍ ǘÂÌÌfl” (“чÒÓ”), “èÓ ëÂ‰ËÌÌ ڇ èÓÒÚ¥ÈÌ” (“óÊÛÌ˛Ì”), Ú‡Í ¥ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËÈ „·ÂÈ, ÔÓÔË “è’flÚËÍÌËÊÊfl”, ÏÛÒ¥‚ ‚Ë‚˜‡ÚË “ç‚¥ªÏ” (“èÓÓÍ¥‚”) Ú‡ ◊äÚÛ‚¥Ï” (“èËÒ‡ÌÌfl”). ÄΠÚ‡‰Ëˆ¥È̇ ÓÒ‚¥Ú‡ ̇ ˆ¸ÓÏÛ Ì ‚˘ÂÔÛ‚‡Î‡Ò¸. äËÚ‡ÈÒ¸ÍËÈ ÍÌËÊÌËÍ ‰‡Î¥ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·Û‚ ÔÂÂıÓ‰ËÚË ‰Ó ̇ÒÚÛÔÌËı ˜ÓÚË¸Óı ԇϒflÚÓÍ Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó “íË̇‰ˆflÚËÍÌËÊÊfl”: “ßÎ¥” (“ äÌË„‡ Ó·Ó‚’flÁÍÛ Ú‡ ÔËÔËÒ¥‚”), “óÊÓÛÎ¥” (“ äÌË„‡ ÔËÔËÒ¥‚ ‰Ë̇ÒÚ¥ª óÊÓÛ”), “ëflÓˆÁËÌ” (“ ä‡ÌÓÌ ÒËÌ¥‚Ò¸ÍÓª ÔÓ¯ÚË‚ÌÓÒÚË”),

p

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

ëԥθÌÂ: Ò‡Ï Ù‡ÍÚ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË, Ô˘ÓÏÛ ‚ Ó·Óı ‚ËÔ‡‰Í‡ı, ÏËÌÛÎËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË ‰ÛÊ χÎËÈ ¥ Ô‡ÍÚ˘ÌÓ Ì ‚ÔÎË‚‡π ̇ ÒÛ˜‡ÒÌÛ ‰Âʇ‚Û. éÒÓ·ÎË‚Â: ìÍ‡ªÌ‡ ‚ËÌËÍ· ̇ ۪̇ı ÚÓڇΥڇÌÓª ¥ÏÔÂ¥ª, ˘Ó ÓÁ‚‡ÎË·Ҹ; Óθ ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ‚ËÁ‚ÓθÌÓ„Ó ÛıÛ ‰ÛÊ ‚‡ÊÎË‚‡, ‡Î Ì Á̇˜Ì‡; Óθ ‰¥flÒÔÓË Ì ‚ËÁ̇˜‡Î‡ ¥ Ì ‚ËÁ̇˜‡π ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl Ú‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‰Âʇ‚Ë; ̇ˆ¥Ó̇θÌ ڇ ÂÎ¥„¥ÈÌ Ò··Ó ÍÓÂβ˛Ú¸ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛; ‚ÂÎË͇ ‰Âʇ‚‡ — ¥ Á‡ ÚÂËÚÓ¥π˛, ¥ Á‡ ͥθͥÒÚ˛ ̇ÒÂÎÂÌÌfl (ÔÓΥ̇ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó); ÍÂ¥‚̇ ÂÎ¥Ú‡ — Ô‡ÍÚ˘ÌÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ̇Ó‰ÊÂ̇ Ú‡ ‚ËıÓ‚‡Ì‡ ‚ ¥ÏÔÂÒ¸ÍÓÏÛ ÏËÌÛÎÓÏÛ; ‰ÂÊÏÓÌÓÔÓθ̇ ÙÓχ ‚·ÒÌÓÒÚË ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ — ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ‚ ÓÍË, ˘Ó ÔÂ‰ۂ‡ÎË ÛÚ‚ÓÂÌÌ˛ ‰Âʇ‚Ë. ßÁ‡ªÎ¸: Ï¥ª ¥ ̇‰¥ª, ˘Ó ÔÓÚfl„ÓÏ ‰‚Óı ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚ ÔÓÔÓ‚¥‰Û˛Ú¸ Ì ‰ÂÒflÚÍË ÊÂÚÓ‚ÌËı ‡ÍÚË‚¥ÒÚ¥‚, ‡ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÓÁÒ¥flÌÓ„Ó ÔÓ Ò‚¥ÚÛ Ì‡Ó‰Û, ‚ÓÌË ÒÚ‡ÎË flÍ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓ˛, Ú‡Í ¥ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ˛ ÌÓχÏË, ‡ ÔÓÚ¥Ï Á'fl‚Ë·Ҹ ¥ Ò‚¥ÚҸ͇ ÙÓχ Ò¥ÓÌ¥ÁÏÛ. ÇÓÌË Ó·’π‰Ì‡ÎË Á̇˜ÌÛ ˜‡ÒÚËÌÛ ‰¥flÒÔÓË, ÒÚ‚ÓËÎË Ì‡ ‚˄̇ÌÌ¥ ‰Ó· Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌËÈ Ûı, ÔÓÎ¥Ú˘̥ Ô‡Ú¥ª, ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË, ÒËÒÚÂÏÛ Á‚’flÁÍ¥‚ Ï¥Ê „Óχ‰‡ÏË ‚ ¥ÁÌËı Í‡ªÌ‡ı, ÔÓÚÛÊÌ ÎÓ·¥ ‚ Ûfl‰Ó‚Ëı Ú‡ Ï¥Ê̇Ó‰ÌËı Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥flı, Á‡·ÂÁÔ˜ËÎË ÁÓ‚Ì¥¯Ì˛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ Ô¥‰ÚËÏÍÛ ‰Ó ¥ Ô¥ÒÎfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‰Âʇ‚Ë, fl͇ Ì ÔËÔËÌflπÚ¸Òfl ¥ ҸӄӉ̥. ÑÓÒËÚ¸ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌ Ô‡‚Î¥ÌÌfl ÏÂÚÓÔÓÎ¥ª (ÇÂÎËÍÓª ÅËڇ̥ª), ÔÓÚÂÍÚÓ‡Ú, ‡Î Ì ÓÁ‰‡‚ÎÂ̇ Ú‡ ÁÌÂÍÓ‚ÎÂ̇ ÍÓÎÓÌ¥fl — ÛÒ ˆÂ ‰ÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÒÚ‚ÓËÚË Ì‡ Ô¥‰Ï‡Ì‰‡ÚÌ¥È ÚÂËÚÓ¥ª ‚ 2040-¥ Ó͇ı Ì ڥθÍË ÓÒÌÓ‚Ë Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡, ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË Ú‡ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, ‡Î ¥ ‚¥ÈҸ͇. ä‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó π‚ÂÈÒÚ‚‡ Á̇˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ̇ÔÂ‰ ‚ËÁ̇˜Ë· ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‰Âʇ‚Ë ¥ Á‡·ÂÁԘ˷ Ï¥Ê̇Ӊ̠ÒÔ¥‚˜ÛÚÚfl Ú‡ Ô¥‰ÚËÏÍÛ, Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÌÛ· ‰Ó ÂÔ‡Ú¥‡ˆ¥ª ‰Ó ßÁ‡ªÎ˛ ÒÓÚÌ¥ ÚËÒfl˜ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı π‚ª‚, ˘Ó ̇·ÛÎË ÌÂχÎÓ„Ó ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ„Ó, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó Ú‡ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ‚ ÔÂ‰‚ÓπÌÌ¥È Ö‚ÓÔ¥. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò ßÁ‡ªÎ¸ Ì‚ÂÎË͇, ÍÓÏÔ‡ÍÚ̇ ‰Âʇ‚‡. ñ ¥ ·‡„‡ÚÓ ¥Ì¯Ó„Ó ÔËÁ‚ÂÎÓ, Ì Á‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ·‡„‡ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ, ‰Ó Û̥͇θÌÓ„Ó ÂÁÛθڇÚÛ. ëÂ‰ Í‡ªÌ, ˘Ó Á‚¥Î¸ÌËÎËÒfl ‚¥‰ ÍÓÎÓÌ¥‡Î¸ÌÓª Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË Ô¥ÒÎfl ‚¥ÈÌË, ßÁ‡ªÎ¸, „‡‰‡˛, π‰Ë̇ Í‡ªÌ‡, flÍ¥È ‚‰‡ÎÓÒfl Á‡ ϥ̥χθÌËÈ ¥ÒÚÓ˘ÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚ Ó‰ÌÂ-‰‚‡ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl ÒÚ‡ÚË ÓÁ‚ËÌÛÚÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ, ÒËθÌÓ˛ Û ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ¥ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓ˛ ‰Âʇ‚Ó˛. üÍ˘Ó ÓÁ„Îfl‰‡ÚË ßÁ‡ªÎ¸ Ì Á Ô¥‰ÌÂÒÂÌÓ-Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ, ‡ flÍ Á‚˘‡ÈÌÛ ‰Âʇ‚Û, ÚÓ ÏÂÌÂ

75


“Ö¸fl” (“ÅÎËÁ¸ÍËÈ ‰Ó ͇ÌÓÌÛ”), ¥ ÌÂÒ̘ͥÂÌÌËı ÍÓÏÂÌÚ‡¥‚ Ú‡ Í·ÒËÍ¥‚, ‡ ÂÎ¥„¥ÈÌËÈ „·ÂÈ — ‰Ó ìÒÌÓª íÓË, í‡ÎÏÛ‰Û, ˘Ó ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á 奯ÌË Ú‡ ¢ÂχË, ‡ ‚¥‰Ú‡Í ÚÂÊ ‰Ó ÌÂÒ̘ͥÂÌÌËı ÍÓÏÂÌÚ‡¥‚. 砉˂ÌÓ, ˘Ó ÔË Ú‡Í¥È Ì‡Ò˘ÂÌ¥È ÓÒ‚¥Ú¥ ˛‰ÂÈ Ú‡ ÍÓÌÙÛˆ¥‡Ìˆ¸, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË ‡Í‡‰Âϥ͇ Ç. ÄÎπÍÒππ‚‡, ˜‡ÒÚÓ “ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÚ‚Û‚‡ÎË ÛÒ ÊËÚÚfl”. éÒÓ·ËÒÚ‡ Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸ Ú‡ ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥fl Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÎËÒ¸ Û äËÚ‡ª Ú‡ ßÁ‡ªÎ¥ Ú‡ÍÓÊ ÔÂ‚‡ÊÌÓ flÍ ÍÓÏÂÌÚÛ‚‡Î¸Ìˈ¸Í‡, ÂÍÁ„ÂÚ˘̇ Ú‡‰Ëˆ¥fl, ˘Ó Ú‡ÍÚÛ‚‡Î‡Ò¸ flÍ ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌfl ͇ÌÓÌ¥˜ÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚÛ. 燂¥Ú¸ ڇͥ ˆ‡ËÌË, ˘Ó, Á‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ·Ë, χÎË ·ÛÚË ‚¥Î¸ÌËÏË ‚¥‰ ‡‚ÚÓËÚ‡ÌÓ„Ó ‰ËÍÚ‡ÚÛ Ú‡‰Ëˆ¥ª, flÍ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl Ú‡ ÔÓÂÁ¥fl, Á‡‚Ê‰Ë Á‡„Î˷₇ÎËÒ¸ Ò‚ÓªÏ ÍÓ¥ÌÌflÏ ˜Ë ÔflÏÓ ‡ÔÂ₇ÎË ‰Ó Í·Ò˘ÌËı ԇϒflÚÓÍ ‰‡‚ÌËÌË (˜ÂÂÁ ÔËıÓ‚‡Ì¥ ˆËÚ‡ÚË, ‡Î˛Á¥ª, Á‡¯ËÙÓ‚‡Ì¥ ÚÂÍÒÚË ÚÓ˘Ó). ì ˆ¸ÓÏÛ ·ÂÁÛÏӂ̇ ÒÔÓ¥‰ÌÂÌ¥ÒÚ¸ „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª Á ÚÂÓÎÓ„¥π˛. ü͢Ó, Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË òÓÔÂÌ∂‡‚Â‡, ˘Ó ÁÓ·Ë‚ Ò‚Óª ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl ̇ ÓÒÌÓ‚¥ Í·Ò˘ÌÓª ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª, ‰Îfl ÓÁÛÏ¥ÌÌfl Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª Ú‡ ÔÓÂÁ¥ª ÔÓÚ¥·ÂÌ ‚·ÒÌËÈ ‰ÓÒ‚¥‰, flÍËÈ π Ì¥·Ë ÒÎÓ‚ÌËÍÓÏ ªı̸Ӫ ÓÒÓ·ÎË‚Óª ÏÓ‚Ë, ÚÓ ‰Îfl „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛ ‚·ÒÌÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ÚÛÚ fl‚ÌÓ Ì‰ÓÒÚ‡Ú¸Ó, ¥ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl Û ˆËı ˆ‡Ë̇ı ÏÓÊ ·ÛÚË ‰ÓÒÚÛÔÌËÏ Î˯ ÚÓÏÛ, ıÚÓ ‰ÓÒÍÓ̇ÎÓ Á̇ÈÓÏËÈ Á ‰‡‚Ì¥ÏË ÚÂÍÒÚ‡ÏË. ñÂÈ Ò‚Óπ¥‰ÌËÈ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚËÁÏ, ‚ËÒÓ͇ ÔÂÂπÏÌ¥ÒÚ¸ Ú‡‰Ëˆ¥ª, ‚·ÒÚË‚¥ ÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È Ú‡ „·ÂÈÒ¸Í¥È ÍÛθÚÛ‡Ï, Á̇˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ÒÔËflÎË ªıÌ¥È Úfl„ÎÓÒÚ¥ ¥ ÌÂÔÂ‚ÌÓÒÚ¥. ë‡Ï ªÏ ‚ÓÌË ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ Ò‚ÓªÏ Á·ÂÂÊÂÌÌflÏ ‡Ê ‰Ó ÌËÌ¥¯Ì¥ı ˜‡Ò¥‚ ¥ ÚÓ Ì flÍ ÏÛÁÂÈÌËı ÂÍÒÔÓ̇ڥ‚, ‡ flÍ ÊË‚Ëı Ú‡‰Ëˆ¥È, ÔË‚‡·ÎË‚Ëı ‰Îfl Ò‚Óªı ҸӄӉ̥¯Ì¥ı ÔËıËθÌËÍ¥‚ ¥ ˘Ó ÔÓ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl Ì ڥθÍË Ì‡ ¥‚Ì¥ ÚÂÍÒÚ¥‚, ‡ È Ì‡ ¥‚Ì¥ ÒÚÂÂÓÚËÔ¥‚

76

fu

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

ÚÛ·Ûπ ڥθÍË Ó‰Ì — ÚÂ, ˘Ó ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚Â΢ÂÁÌ¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥, ÏÓ‡Î¸Ì¥ ¥ β‰Ò¸Í¥ ÂÒÛÒË ‚ËÚ‡˜‡ÚË Ì‡ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ÔÓÎ¥Ú˘ÌËı Ú‡ ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ëı ÔÓ·ÎÂÏ, flÍ¥ ÒÔ˘ËÌÂÌ¥ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÏË, ¥ÒÚÓ˘ÌËÏË Ú‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚Ë̇ÏË. ßÁ‡ªÎ¸ Ï‡π ¥ ·‡„‡ÚÓ ¥Ì¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ, ‡Î ÛÒ¥ ‚ÓÌË Ì‡ Á‡‰Ì¸ÓÏÛ Ô·̥ Ô¥ÒÎfl ÔÓÔÂ‰̸Ӫ. ë¸Ó„Ó‰ÂÌÌfl Ú‡ χȷÛÚÌπ ìÍ‡ªÌË ‚ËÍÎË͇π ̇·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯Û ÚË‚Ó„Û. ÑÓÒfl„ÌÂÌÌfl ‰Âʇ‚ÌÓª ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË — ˆÂ ڥθÍË ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡, ‡Î ‰‡ÎÂÍÓ Ì ‰ÓÒÚ‡ÚÌfl ÛÏÓ‚‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ìÍ‡ªÌ‡ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl Òڇ· ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÓÁ‚ËÌÛÚÓ˛, ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓ˛ Ú‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓ˛ ‰Âʇ‚Ó˛. ìÍ‡ªÌÛ ˜ÂÍ‡π ‚‡ÊÍËÈ ¥ ‰Ó‚„ËÈ ¯Îflı ‰Ó „¥‰ÌÓ„Ó Ï‡È·ÛÚ̸ӄÓ. ëÚ‡¯Ì ÏËÌÛΠÌÂ̇˜Â ‚¥‰¥È¯ÎÓ ‚¥‰ Ì‡Ò (˜Ë ÏË ‚¥‰ ̸ӄÓ) Á‡Ì‡‰ÚÓ ·Û‰ÂÌÌÓ ¥ ÔÓÒÚÓ, ·ÂÁ ‚¥ÈÌË Ú‡ ‚Óβˆ¥ª (¥ ˆÂ ‰Ó·Â), ‡Î ¥ ·ÂÁ ÔÓÚflÒ¥ÌÌfl Ú‡ Ó˜Ë˘ÂÌÌfl, ·ÂÁ ͇ڇÒËÒÛ, flÍËÈ ¥ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·Û‚ ·Ë ‰Ó‰‡ÚË ÒËΠ̇Ó‰Ó‚¥ ‰Îfl ÔÓ‰Ó·ÌÌfl Úfl„‡fl ÏËÌÛÎÓ„Ó Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ ÔÂÂı¥‰ÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û. åË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ◊ÓÁ¥ÁÎËÚËÒfl“, ‡Î Ì ̇ ÒÛÒ¥‰‡, flÍËÈ Ê˂ Υԯ ‚¥‰ ̇Ò, ˜Ë π Ó·‰‡Ó‚‡Ì¥¯ËÏ, Ì ̇ ¥Ì¯¥ Í‡ªÌË, flÍ¥ Ì‡Ï Û ˜ÓÏÛÒ¸ ◊Á‡‚‡Ê‡˛Ú¸“, ‡ ̇ Ò·Â. åË ÏÛÒËÎË ÓÒÛ‰ËÚË, Á Ó„Îfl‰Û ÏÓ‡Î¥, Ò‚Óπ ÏËÌÛÎÂ, ‡Î Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ͇‡ÚË ÍÓÌÍÂÚÌËı ‚ËÌÛ‚‡Úˆ¥‚-ÍÓ··Ó‡ÌÚ¥‚. ñÂÈ ÒÛ‰ χ‚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË Ì‡Ò ÔÂ‰ ◊‰ÁÂ͇ÎÓÏ“ ¥ ÔÓ͇Á‡ÚË, ̇ ˘Ó ÔÂÂÚ‚ÓË· Ì‡Ò ·ÂÁ‰Û¯Ì‡ ¥ÏÔÂÒ¸ÍÓ-ÍÓÏÛÌ¥ÒÚ˘̇ ÒËÒÚÂχ. èÂ‰ Ú‡ÍËÏ ‰ÁÂ͇ÎÓÏ ‚Ê ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ·ÛÎÓ ·Ë ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË ¥ ‰‡Î¥ ÊËÚË Ú‡Í, flÍ ‡Ì¥¯Â. ã. î.: ÇË ·ÛÎË ˜ÎÂÌÓÏ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÉÂθÒËÌÒ¸ÍÓª „ÛÔË, ˜Ëfl Óθ Û ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆ¥ª ÒÛÒԥθÒÚ‚‡ Ú‡ ÒÚ‚ÓÂÌÌ¥ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰Âʇ‚Ë ˘Â ·Û‰Â ̇ÎÂÊÌÓ Óˆ¥ÌÂ̇. üÍ ‚Ë Óˆ¥Ì˛πÚ ˆÂÈ ÂÚ‡Ô Ò‚Ó„Ó ÊËÚÚfl? â. á.: ü Ì ‚Ú¥¯‡˛ Ò· ¥Î˛Á¥flÏË ˘Ó‰Ó ‡θÌÓª ‚‡„Ë ‰ËÒˉÂÌÚÒ¸ÍÓ„Ó ÛıÛ ‚Á‡„‡Î¥, ̇·‡„‡ÚÓ ‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏ ·ÛÎÓ ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌÂ, ÚÓ·ÚÓ ¥‡ˆ¥Ó̇θÌ Á̇˜ÂÌÌfl ÓÔÓÛ ÚÓڇΥڇÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ. üÍ˘Ó · ‚ ÏÓπÏÛ ÊËÚÚ¥ ÔÓ‚ÚÓË·Òfl ÒËÚÛ‡ˆ¥fl 77-„Ó ÓÍÛ, ÍÓÎË ‡ÁÓÏ Á ¥Ì¯ËÏË ‰‡Ï‡Ú˘ÌËÏË ÔÓ‰¥flÏË ·Û‚ Ô‡ÍÚ˘ÌÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡‡¯ÚÓ‚‡ÌËÈ ÔÂ¯ËÈ ÒÍ·‰ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÉÂθÒËÌÒ¸ÍÓª „ÛÔË, fl ÁÓ·Ë‚ ·Ë ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ‚Ë·¥. 옇ÒÚ¸ ‚ Ó·ÓÚ¥ ÉÂθÒËÌÒ¸ÍÓª „ÛÔË ‰‡Î‡ ÏÂÌ¥ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê fl ÛıÓ‚¥. Ä ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜ËÒ¸ ‰Ó ̇¯Óª ÓÁÏÓ‚Ë, ‚‡ÊÎË‚Ó Á‡Û‚‡ÊËÚË, ˘Ó Û˜‡ÒÚ¸ ‚ ‰¥flθÌÓÒÚ¥ ◊̇ˆ¥Ó̇θÌËı“ ÉÂθÒËÌÒ¸ÍËı „ÛÔ ìÍ‡ªÌË, ãËÚ‚Ë Ú‡ ÉÛÁ¥ª Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓ„Ó Ú‡ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ûı¥‚ ̇ÔÂ‰ ‚ËÁ̇˜ËÎÓ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌ¥ÒÚ¸ ̇ÒÚÛÔÌËı ÂÚ‡Ô¥‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ‰Âʇ‚ ¥ Á̇˜ÌÓ ÁÌËÁËÎÓ ¥‚Â̸ Ï¥Ê̇ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó Ì‡ÔÛÊÂÌÌfl.


Ôӂ‰¥ÌÍË Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ„¥˜ÌËı ÔÓfl‚¥‚. ëÔÓ·Ë “‚ÎËÚË ÌÓ‚Â ‚ËÌÓ Û ÒÚ‡¥ Ï¥ıË” ‰Ë‚Ó‚ËÊÌÓ ı‡‡ÍÚÂÌ¥ ¥ ‰Îfl ÒÛ˜‡ÒÌËı ÙÓÏ ‰Âʇ‚ÌÓ„Ó Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ·ÛÚÚfl äËÚ‡˛, í‡È‚‡Ì˛ Ú‡ ßÁ‡ªÎfl. ÉÓ‚Ófl˜Ë ÔÓ „·ÂÈÒ¸ÍÛ Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÛ ÔËÒÂÏÌ¥ ˜Ë ÍÌËÊÌ¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª, „Ó‰¥ Ó·ÏËÌÛÚË ªıÌ˛ Ò‚Óπ¥‰ÌÛ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó Í·Ò˘ÌÓª ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª, flÍÛ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍËÈ Ù¥ÎÓÒÓÙ Ü‡Í ÑÂ¥‰‡ ‚ÎÛ˜ÌÓ Ì‡Á‚‡‚ ÎÓ„Ó-Ù‡ÎÓ-ÙÓÌÓˆÂÌÚ˘ÌÓ˛. ÑÎfl äËÚ‡˛ Ú‡ ßÁ‡ªÎ˛, ̇‚Ô‡ÍË, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ı‡‡ÍÚÂ̇ ·Î‡„Ó„Ó‚¥È̇ Û‚‡„‡ ҇Ϡ‰Ó ÔËÒÂÏÌÓ„Ó Á͇̇, ‰Ó “ÔËҸχ” ‚ ‰ÂÍÓÌÒÚÛÍÚË‚¥ÒÚÒ¸ÍÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÑÂ¥‰Ë (“ecriture”). ì äËÚ‡ª Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª ÙÓÌÓˆÂÌÚ˘ÌÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª Ì ¥ÒÌÛ‚‡ÎÓ, ˘Ó ·ÛÎÓ ÔÓ‚’flÁ‡Ì Á Ì‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ˛ ÚÓ„Ó, ˘Ó ̇ÔËÒ‡ÌÓ ÚÓÏÛ, flÍ ‚ËÏÓ‚ÎflπÚ¸Òfl ‚ ¥πÓ„Î¥Ù¥˜ÌÓÏÛ ÔËҸϥ, ‡ ÌÂÒÂχÌÚ˘Ì Á̇˜ÂÌÌfl Á͇̇ ÔÓ˜‡ÒÚË ·ÛÎÓ ‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏ, Ì¥Ê ÓÁ̇˜Û‚‡ÌÂ. ë‡Ï ÔËÒ‡ÌÌfl, flÍ ÔÓˆÂÒ, Ú‡ÍÚÛ‚‡ÎÓÒ¸ ‚ „·ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥flı, flÍ Ò‚Óπ¥‰Ì‡ ÏÓÎËÚ‚‡: ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó Á„‡‰‡ÚË Ú‡‰Ëˆ¥˛ ÒÓÙÂ¥‚, ÔÂÂÔËÒÛ‚‡˜¥‚ Ò‚fl˘ÂÌÌËı ÚÂÍÒÚ¥‚, Á‡ıÓÓÌÂÌÌfl Á‚ËÚÍ¥‚ íÓË, flÍ Î˛‰ÂÈ ‚ ˛‰‡ªÁÏ¥ Ú‡ ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó Í‡Î¥„‡Ù¥ª, ˘Ó π ̇ȷ¥Î¸¯ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËÏ ¥Á ‚Ò¥ı ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËı ÏËÒÚˆڂ, Û “ëÂ‰ËÌÌÓÏÛ ˆ‡ÒÚ‚¥”. íÂÍÒÚ ÔËÒ‡‚Òfl ÒÔ‡‚‡ ̇Υ‚Ó — ‰Ó ÒÂˆfl. á̇Í, flÍ Ú‡ÍËÈ, ‚ ÂÁÓÚÂË˜Ì¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª ÓÌÚÓÎÓ„¥ÁÛ‚‡‚Òfl, ¥ “‰ÓÚËχÌÌfl ·ÛÍ‚Ë” á‡ÍÓÌÛ ·ÛÎÓ Ì ÏÂ̯ ‚‡ÊÎË‚ËÏ, Ì¥Ê ‰ÓÚËχÌÌfl ÈÓ„Ó ‰ÛıÛ. ç‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÎ‡Ì ˜‡ÒÚÓ ‚ËÒÛ‚‡Î‡Ò¸ ÌÛÏÂÓÎÓ„¥˜Ì‡, ÒÛ∂ÂÒÚ˂̇, ÒËÏ‚ÓÎ¥˜Ì‡, ÒËÒÚÂÏ̇, ÂÏÓˆ¥È̇ Ú‡ ¥Ì¯¥ ÌÂÒÂχÌÚ˘̥ ÙÛÌ͈¥ª Á̇ÍÛ, ˘Ó ÔÓÚËÒÚ‡‚Îflπ „·ÂÈÒ¸ÍÓ-ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÛ Ú‡‰Ëˆ¥ª ÂÎÎ¥ÌÒ¸Í¥È ¥‰Âª Ì‚ÏÓÚË‚Ó‚‡ÌÓÒÚË Î¥Ì∂‚¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó Á̇ÍÛ Ú‡ ‰‡‚̸ӄˆ¸Í¥È ÚÂÓ¥ª ÔÓ “‰Ó„Ó‚¥Ì”, “Á‡

ju

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

ã.î.: üÍ ‚Ë Óˆ¥Ì˛πÚ ÚẨÂ̈¥ª ÌÓ‚Ó„Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ? óË π ÚẨÂ̈¥ª ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·¥ª Û π‚ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢ¥? óË ÏÓÊ̇ ªı ÔÓ‰Ó·ÚË? â.á.: ÑÂʇ‚ÌËÈ Ú‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ̇¯Óª ¥ÒÚÓ¥ª ÁÏ¥ÌË‚Òfl ̇ ÌÓ‚ËÈ, Á flÍËÏ ÏË ·ÛÎË Ï‡ÎÓ Á̇ÈÓÏ¥ — ÔÓÎ¥Ú˘ÌËÈ Ú‡ ÔÛ·Î¥ˆËÒÚ˘ÌËÈ. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÔÓÔÂ‰̥ı ÙÓÏ ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ Û ÍÓÎ˯̸ÓÏÛ ëêëê, ÌÓ‚¥ ÙÓÏË Ô‡ÍÚ˘ÌÓ Ì ÔÓÏ¥ÚÌ¥ ‰Îfl ·¥Î¸¯ÓÒÚË π‚ª‚ ¥, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, χÈÊ Ì ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ ̇ ªıÌπ ÊËÚÚfl Ú‡ Ô·ÌË. ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‡ÌÚËπ‚ÂÈÒ¸ÍËı Ô۷Υ͇ˆ¥È ‚ 5-6 ÒÔˆËÙ¥˜ÌËı „‡ÁÂÚ‡ı ìÍ‡ªÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ·ÎËÁ¸ÍÓ 200 ̇ ¥Í. ÉÓÎÓ‚ÌÓ ˆÂ χÎÓÚË‡ÊÌ¥ ∂‡ÁÂÚË, flÍ¥ ‚ˉ‡˛Ú¸ χ∂¥Ì‡Î¸Ì¥ ÔÓÎ¥Ú˘̥ „ÛÔË. ÑÎfl ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ˘Ó ÒÂ‰ ÒÓÚÂ̸ ∂‡ÁÂÚ ìÍ‡ªÌË Û ÔÓ̇‰ 50 ÔÛ·Î¥ÍÛ˛Ú¸Òfl ˘Ó¥˜ÌÓ ‚ ÒÂ‰̸ÓÏÛ 700-800 ÌÂÈÚ‡Î¸ÌËı ¥ ÔÓÁËÚË‚ÌËı χÚÂ¥‡Î¥‚ ÔÓ π‚ª‚, ªı ÍÛθÚÛÛ, ßÁ‡ªÎ¸ Ú‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-¥Á‡ªÎ¸Ò¸Í¥ ÒÚÓÒÛÌÍË. èÓÔÂÂ‰Ì¸Ó Á„‡‰‡Ì¥ ÔÓÎ¥Ú˘̥ „ÛÔË Ì χ˛Ú¸ Ò‚Óªı Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ Û Ô‡·ÏÂÌÚ¥ ìÍ‡ªÌË (ÏÓÊÎË‚Ó Í¥Î¸Í‡ ˜ÓÎÓ‚¥Í), ªı ‚ÔÎË‚ ̇ ÒÛÒԥθÌÓ-ÔÓÎ¥Ú˘Ì ڇ ÍÛθÚÛÌ ÊËÚÚfl ìÍ‡ªÌË Ï¥ÁÂÌËÈ, ‡Î Ì ÒÎ¥‰ Á‡·Û‚‡ÚË, ˘Ó Û ÌÂÒÚ‡·¥Î¸ÌËı ‰Âʇ‚‡ı ‚ÔÎË‚ ÔÓÎ¥Ú˘ÌËı ‰Âχ„Ó„¥‚ ÏÓÊ ¥ÁÍÓ ÁÓÒÚË. ßβÁ¥π˛ π ‰ÛÏ͇, ˘Ó ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ, ˘Ó ̇҇‰ÊÛ‚‡‚Òfl ÔÓÚfl„ÓÏ ÒÚÓÎ¥Ú¸, ÏÓÊ ÁÌËÍÌÛÚË Ó‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl ÓÁÔ‡‰Û ¥ÏÔÂ¥ª Ú‡ ÍÓÏÛÌ¥ÒÚ˘ÌÓª ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª. ô ̥ ‡ÁÛ ‚ π‚ÂÈÒ¸Í¥È ¥ÒÚÓ¥ª ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ Ì ·Û‚ ‚ËÎ¥ÍÛ‚‡ÌËÈ ˜Ë ◊‚ËÍÓ˜Û‚‡ÌËÈ“ ¥Á ÊËÚÚfl flÍÓ„Ó-Ì·ۉ¸ ̇Ó‰Û. ÄÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ π ÌÂ̇˜Â ◊Ú¥ÌÌ˛“ π‚ÂÈÒÚ‚‡ ¥ ÏÓÊ ÁÌËÍÌÛÚË Ú¥Î¸ÍË ‡ÁÓÏ ¥Á ÁÌËÍÌÂÌÌflÏ π‚ÂÈÒÚ‚‡, ¥ ÚÓ Ì Ӊ‡ÁÛ (ÔËÍ·‰ ÚÓÏÛ èÓθ˘‡). åÓÊÎË‚Ó ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ì‡‚˜ËÚËÒfl ÒÔ¥‚¥ÒÌÛ‚‡ÚË ‡ÁÓÏ Á ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÓÏ. ß ˜ËÏ ·¥Î¸¯Â ˆË‚¥Î¥ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Âʇ‚‡, ÚËÏ ˆÂ ΄¯Â Ó·ËÚË. ü Á„¥‰ÌËÈ Á ‰ÛÏÍÓ˛ ÔÓÙÂÒÓ‡ ßπ„Û‰Ë Å‡ÛÂ‡, ˘Ó ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ π ÍÛθÚÛÌËÏ ÍÓ‰ÓÏ Á‡ı¥‰ÌÓª ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª. åÂÌ ÚË‚ÓÊËÚ¸ ÌÂ Ò‡Ï ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏ ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ÒͥθÍË Ô‡ÍÚ˘ÌÓ Ôӂ̇ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ‡͈¥ª ‰Âʇ‚Ë Ú‡ ¥ÌÚÂÎ¥∂Â̈¥ª ̇ ÈÓ„Ó ÔÛ·Î¥ˆËÒÚ˘̥ ‚Ëfl‚Ë. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì ¥∂ÌÓÛ‚‡ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó fl‚ˢ‡ Á ·ÓÍÛ ‰Âʇ‚Ë ÚÂÊ ÏÓÊ ÒÍˉ‡ÚËÒfl ̇ ÌÓ‚Û ÙÓÏÛ ‰Âʇ‚ÌÓ„Ó ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ. üÍ˘Ó Ú¥Î¸ÍË π‚ª Ú‡ ªı ¥ÌÒÚËÚÛÚË ‡∂Û˛Ú¸ ̇ ‚Ëfl‚Ë ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ, ÚÓ ‚ ÂÁÛθڇڥ ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl Ï¥Ê̇ˆ¥Ó̇θÌËÈ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ Ï¥Ê ˜‡ÒÚËÌÓ˛ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ π‚ÂflÏË. Ä ÒÛÚ¸ ˆ¸Ó„Ó fl‚ˢ‡ ÔÂ¯ Á‡ ‚Ò ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó̇ˆ¥Ó̇θ̇ ¥ ڥθÍË ÓÔÓÒÂ‰ÍÓ‚‡ÌÓ — Ï¥Ê̇ˆ¥Ó̇θ̇. èÓÚËÒÚÓflÚË ‚Ò¥Ï ÙÓÏ‡Ï ÍÒÂÌÓÙÓ·¥ª ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á‰ÓÓ‚¥ ÒËÎË ÒÛÒԥθÒÚ‚‡: ¥ÌÚÂÎ¥∂Â̈¥fl Ú‡ ˆÂÌÚËÒÚҸͥ Ô‡Ú¥ª. íÓÏÛ 15% ÂÎÂÍÚÓ‡ÚÛ î‡Ìˆ¥ª, ˘Ó ‚¥‰‰‡ÎË Ò‚¥È „ÓÎÓÒ Ô‡Ú¥ª ã èÂ̇ ÚË‚Óʇڸ ÏÂÌ ÏÂ̯Â, Ì¥Ê Û ÒÚÓ ‡Á¥‚ ÏÂ̯‡ ͥθͥÒÚ¸ ‡ÌÚËÒÂÏ¥Ú¥‚ ìÍ‡ªÌË. üÍ Ì‡ ÏÂÌÂ, ÚÓ Ì‡ÈÍ‡˘‡ ÙÓχ ÔÓÚËÒÚÓflÌÌfl ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ — ˆÂ ÒËθ̇ „Óχ‰‡. í¥Î¸ÍË ÒËθ̇ „Óχ‰‡ ÏÓÊ „¥‰ÌÓ ÒÔ¥‚¥ÒÌÛ‚‡ÚË Á ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÓÏ ‚ Ó‰Ì¥È ‰Âʇ‚¥. ß Ú¥Î¸ÍË ÒÓ˛Á Á‰ÓÓ‚Ëı ÒËÎ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒԥθÒÚ‚‡ Ú‡

77


Á„Ó‰Ó˛” ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ÏÓ‚Ë. 䇷‡Î¥ÒÚ˘̇ ̇Û͇ „ÂχÚ¥fl, „ÂÌÂÚ˘ÌÓ, ˘ÓÔ‡‚‰‡, ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á Ô¥Ú‡„Ó¥ÈÒ¸ÍÓ-ÌÂÓÔ·ÚÓÌ¥˜ÌÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛, χπ ˜ËχÎÓ ÒıÓÊËı ËÒ Á ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓ˛ ÌÛÏÂÓÎÓ„¥π˛, ÛÌ¥‚Â҇θÌÓ˛ ÒËÒÚÂχÚËÍÓ˛ Ò‚¥ÚÓ·Û‰Ó‚Ë. ÄΠˆfl ÚÂχ ˘Â ˜Â͇π ̇ Ò‚Ó„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÌË͇. ßÁ‡ªÎ¸Ò¸ÍËÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ ï‡ªÏ ÅÂπ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ¥Á Ò‚Óªı ‚ËÒÚÛÔ¥‚ ÔÓ¥‚Ìfl‚ ɇ·ıÛ Á äËÚ‡ÈÒ¸ÍÓ˛ ÒÚ¥ÌÓ˛. ñfl Òڥ̇, ̇ ‰ÛÏÍÛ Äθ·ÂÚÓ åÓ‡‚¥‡, ·Û· ÛÓÒÓ·ÎÂÌÌflÏ ÒÚ‡ıÛ, ÒÚ‡ıÛ ‡Í‡, Û flÍÓ„Ó ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl Ó·ÓÎÓÌ͇ ڥ· — Ú‚Â‰ËÈ Ô‡ÌˆË, ‡ ÌÛÚÓ˘¥ — Ï’fl„Í¥ Ú‡ ‰‡„ÎËÒÚ¥. ᇠÒÎÓ‚‡ÏË ÅÂπ‡, “„·ÂÈÒÚ‚Ó „‡Î‡ı¥˜ÌÓª ¯ÍÓÎË ÒıÓÊ ̇ Ú‡ÍÓ„Ó Ê ‡Í‡, flÍ ¥ äËڇȔ, ‡Í‡, ˘Ó Ô‡„Ì ‰Ó ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË ¥ ˆÛ‡πÚ¸Òfl ·Û‰¸-flÍÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‚ÔÎË‚¥‚. é‰Ì‡Í flÍ „·ÂÈÒÚ‚Ó Ì ‚˘ÂÔÛ‚‡ÎÓÒ¸ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ-ÏÓ‡Î¸ÌËÏ Ë„ÓËÁÏÓÏ Û ‰ÛÒ¥ ɇ·ıË ¥ ÔÓÓ‰ÊÛ‚‡ÎÓ ‚ ÒÓ·¥ ¥ÁÌÓχ̥ÚÚfl ÒÂÍÚ Ú‡ πÂÒÂÈ — ‚¥‰ Ù‡ËÒª‚ ‰Ó ıËÒÚËflÌ, ‚¥‰ ı‡Òˉ¥‚ ‰Ó ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍ¥‚ χÍÒËÒÚÒ¸ÍÓ„Ó ‚˜ÂÌÌfl, ÚÓ·ÚÓ ‰Ó χÈÊ ÔÓ‚ÌÓª ‚¥‰ÏÓ‚Ë ‚¥‰ ÛÒ¸Ó„Ó „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‚ „‡Î‡ı¥˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, — Ú‡Í ¥ äËÚ‡È ÔÓÚfl„ÓÏ ÛÒ¥πª ¥ÒÚÓ¥ª ·Û‚ ‰‡ÎÂÍËÈ ‚¥‰ ÛÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓÒÚË ¥‰ÂÓÎÓ„ÂÏ Ó‰Âʇ‚ÎÂÌÓ„Ó ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚‡, ¥ Í‡˘¥ β‰Ë ÛÒ¥ı ÂÔÓı, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÓÒÓ·ËÒÚËı ÛÔÓ‰Ó·‡Ì¸ Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ Á‚ÂÚ‡ÎËÒ¸ ÚÓ ‰Ó ‰‡ÓÒËÁÏÛ, ÚÓ ‰Ó ¥ÏÔÓÚÓ‚‡ÌÓ„Ó Á ß̉¥ª ·Û‰‰ËÁÏÛ, ÚÓ ˜ÂÂÁ „ÓÎÓ‚Û ÓÚÓ‰ÓÍ҇θÌÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª, ÔÓ‚ÂÚ‡ÎËÒ¸ ‰Ó ‰ÊÂÂÎ, ‰Ó ¥ÒÚËÌÌÓ„Ó ¥ ˘Â Ì Á‡¥‰ÂÓÎÓ„¥ÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚‡ ·‡Ú¸Í¥‚-Á‡ÒÌÓ‚ÌËÍ¥‚. ÅÛ‰¸-flÍËÈ Ô‡ÌˆË ‰‡π Î˯ ¥Î˛Á¥˛ ÌÂÛ‡ÁÎË‚ÓÒÚË, ¥ ÊÓ‰ÂÌ Ó„‡Ì¥ÁÏ Ì ÁÏÓÊ ¥ÒÌÛ‚‡ÚË ·ÂÁ Á‚’flÁÍÛ ¥Á ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥Ï Ò‚¥ÚÓÏ. ëÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ¥ ·ÂÁÔ͇, flÍ¥ ‰‡Ûπ ԇ̈Ë, Ú‡ÍÓÊ ‚‡ÊÎË‚¥, ‡Î ‚ ˜‡ÒË, ÍÓÎË ÔÓÚ¥·ÌÓ ·¥Î¸¯Â ˜ÛÚÎË‚ÓÒÚË, ÏÓ·¥Î¸ÌÓÒÚË Ú‡ ‰Ë̇ϥÍË, ԇ̈Ë

78

Ç. êéëëåÄç ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ âéëàè áßëÖãúë

zu

ÒËθÌÓª π‚ÂÈÒ¸ÍÓª „Óχ‰Ë ÏÓÊ ∂‡‡ÌÚÛ‚‡ÚË ‚ËÚ¥ÒÌÂÌÌfl ‡ÌÚËÒÂÏ¥ÚËÁÏÛ Ì‡ ÔÂËÙÂ¥˛ ÒÛÒԥθÌÓ„Ó ÊËÚÚfl ìÍ‡ªÌË. ÇËfl‚Ë ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·¥ª ‚ π‚ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢ¥ flÍ˘Ó ¥ Ú‡ÔÎfl˛Ú¸Òfl, ÚÓ ¥‰ÍÓ ¥ ڥθÍË flÍ ¥ÌÂˆ¥fl ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÒÚÂÂÓÚËÔ¥‚ ÏËÌÛÎÓ„Ó. ÑÓ ˜¥, ÒÂ‰ ÚËı, ıÚÓ ÂÏ¥∂Û‚‡‚ Á ìÍ‡ªÌË, ˆ¥ ÒÚÂÂÓÚËÔË Á·Â„ÎËÒfl ̇·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ÒÂ‰ ÚËı, ıÚÓ Á‡Î˯˂Òfl, ·Ó ÂÏ¥∂‡ÌÚË Ì ÔÓȯÎË ‡ÁÓÏ Á ìÍ‡ªÌÓ˛ ¥ ‡ÁÓÏ Á ̇ÏË Ì‡¯ ÒԥθÌËÈ ¯Îflı ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı Î¥Ú. ÜӉ̇ Á π‚ÂÈÒ¸ÍËı ∂‡ÁÂÚ ˜Ë Ó∂‡Ì¥Á‡ˆ¥È Ì ÔÓÔÓ‚¥‰Ûπ ÛÍ‡ªÌÓÙÓ·Ò¸ÍËı ÔÓ„Îfl‰¥‚. åË ˜Û‰Ó‚Ó ÓÁÛÏ¥πÏÓ, ˘Ó ‚Ò ‰ÓÒfl„ÌÛÚ ̇ÏË Û ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl Ì ·ÛÎÓ · ÏÓÊÎË‚ËÏ ·ÂÁ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË Ú‡ ·ÂÁ Ô‡‰¥ÌÌfl ÍÓÏÛÌ¥ÁÏÛ. èÓ·ÎÂχ Ì ‚ ÚÓÏÛ, ˜Ë ÏÓÊ̇ ÔÓ‰Ó·ÚË ÙÓ·¥ª („‡‰‡˛, ˘Ó ڇͥ χÒÓ‚¥ ÙÓ·¥ª χÈÊ ÌÂÁ‰Ó·ÌÌ¥), ‡ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó „Óχ‰flÌҸ͠ÒÛÒԥθÒÚ‚Ó Ú‡ ˆË‚¥Î¥ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Âʇ‚‡ ÔÓ‚ËÌÌ¥ χÚË ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓÚË‚‡„, flÍ¥ ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛Ú¸ ∂‡‡ÌÚÛ‚‡ÚË ÒÚ¥ÈÍÛ ¥‚ÌÓ‚‡„Û, ÚÓ·ÚÓ ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‰Âʇ‚Ë, ̇‚¥Ú¸ Û ‚ËÔ‡‰Í‡ı ÎÓ͇θÌËı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚. èÓ‚Ó͇ˆ¥fl ÏÓÊÎË‚‡ ‰Â Á‡‚„Ó‰ÌÓ, ‡ÎÂ Û ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÏÛ ÒÛÒԥθÒÚ‚¥ ‚Ó̇ „‡ÒËÚ¸Òfl, Ì ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ◊·̈˛„Ó‚Óª ‡͈¥ª“, Ì ‚Úfl„Ûπ ‚ ·ÂÁÛÏÒÚ‚Ó Ï‡ÒË Î˛‰ÂÈ.


ÒÚ‡π Ó·ÚflÊÎË‚ËÏ ¥ ̇‚¥Ú¸ Ì·ÂÁÔ˜ÌËÏ. Ä Ô‡ÌˆË ̇ ‰Âʇ‚ÌÓÏÛ Ú¥Î¥ Ó·ËÚ¸ ÈÓ„Ó ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÌÂÁ∂‡·ÌËÏ. ɇ·ı¥˜ÌËÈ Ô‡ÌˆË Á‡Î˯‡‚ ÛÒÂÚ‡ÍË Ò‚Ó·Ó‰Û ‚Ë·ÓÛ: „·ª-πÂÚËÍË Á̇ıÓ‰ËÎË Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl ‰Îfl Ò‚Óªı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ, ‚˜‡ÒÌÓ ÒÍˉ‡˛˜Ë ÈÓ„Ó. íÛÚ ‚‡ÚÓ ‚͇Á‡ÚË Ì‡ Ó‰ÌÛ ÔË̈ËÔÓ‚Ó ‚‡ÊÎË‚Û ¥ÁÌˈ˛ ˛‰‡ªÁÏÛ Ú‡ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚‡. üÍ˘Ó ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚Ó Û äËÚ‡ª ·ÛÎÓ ¯‚ˉ¯Â ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÊËÚÚfl Ú‡ ¥‰ÂÓÎÓ„¥π˛, ‡Ì¥Ê ÂÎ¥„¥π˛ ‚ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ˆ¸Ó„Ó ÒÎÓ‚‡, ¥ Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡ÎÓÒfl ̇‚¥Ú¸ ̇ ¥‚Ì¥ ÏÓ̇ı‡ Ô‡‡ÎÂθÌÓ ¥Á ÒÔÓ‚¥‰Û‚‡ÌÌflÏ ‰‡ÓÒËÁÏÛ È ·Û‰‰ËÁÏÛ ( äÓÌÙÛˆ¥È Ì¥·Ë Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ‚ËÁ̇˜Ë‚ ÏÂÊ¥ Á̇˜ËÏÓÒÚË ÚÓ„Ó, ˜ÓÏÛ Ì‡‚˜‡‚, — ÚÛÁÂÏÌËÈ Ò‚¥Ú, ÒÙÂ‡ ·Û‰ÂÌÌËı ‚˜ËÌÍ¥‚ Ú‡ ËÚÛ‡ÎÛ, — ÔÓÔÓÌÛ˛˜Ë, ˜Ë ̇‚¥Ú¸ ÒÔÓÌÛ͇˛˜Ë ¥Ì¯¥ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ-Ù¥ÎÓÒÓÙҸͥ ‚˜ÂÌÌfl “‰Ó·Û‰Ó‚Û‚‡ÚË” Ò‚¥Ú; Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ¥ ä‡ÌÚ ‚¥Ì ˜¥ÚÍÓ ÓÍÂÒβπ ÏÂÊ¥, ‚ flÍËı ‰ÓÔÛÒ͇πÚ¸Òfl ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏ, äÓÌÙÛˆ¥È Ì¥·Ë ‚ËÁ̇˜‡π ÏÂÊ¥ Ò‚Óπª ÏÓ‡Î¸ÌÓª Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª), ÚÓ ˛‰‡ªÁÏ — ˆÂ Ì ڥθÍË ÒÔÓÒ¥· ÊËÚÚfl, ‡ÎÂ È ÂÎ¥„¥fl, ˆ¥Î¥ÒÌËÈ Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰, ˘Ó ‚ÌÓ ÂΥϥÌÛπ Á „Óχ‰Ë Ò‚Óªı ‚¥ÌËı ÛÒ¥ı “¥Ì‡ÍÓ‰Ûψ¥‚”. üÍ˘Ó ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚Ó, ˘Ó ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÛÒ¥πª ¥ÒÚÓ¥ª äËÚ‡˛ ‚¥‰¥„‡‚‡ÎÓ Óθ ԇ̥‚ÌÓª ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª Ú‡ ÙÓÏÛ‚‡ÎÓ Á¥ Ò‚Óªı fl‰¥‚ Í¥ÒÚflÍ ÒËÒÚÂÏË ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Í‡ªÌÓ˛, ‚¥‰Á̇˜‡ÎÓÒfl Á̇˜ÌÓ˛ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌ¥ÒÚ˛, ÚÓ ˛‰‡ªÁÏ, ˘Ó Ì¥·Ë È Ì ÔÂÂÓ·ÚflÊÛ‚‡‚Òfl “ÔÓÎ¥Ú˘ÌÓ˛ ‡Ì∂‡ÊÓ‚‡Ì¥ÒÚ˛”, ‡ ÔÓÒÚÓ ÁÓ‚Ò¥Ï ·Û‚ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËÈ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË flÍÛÒ¸ ÔÓÏ¥ÚÌ¥¯Û Óθ ‚ ÔÓÎ¥Úˈ¥ (ÍÓÎË Ì ·‡ÚË ‰Ó Û‚‡„Ë ÌÂÚË‚‡ÎËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ ï‡Á‡Ò¸ÍÓ„Ó Í‡„‡Ì‡ÚÛ Ú‡ ÒÛ˜‡ÒÌËÈ ßÁ‡ªÎ¸), ·Û‚ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌËÏ Î˯ ‚ËÏÛ¯ÂÌÓ. ÇÒÛÔÂ˜ ÔÓÁ¥Ì¥È Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÒÚ¥, Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÂ

wu

Ç. êéëëåÄç

79

ßÇÄç ãìóìä

УКРАЇНСЬКІ ТА ЄВРЕЙСЬКІ П Е Р В Н І В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX ст.

ëÎÓ‚Ó ◊ÔÂ‚Â̸“ χÎÓ · ÓÁ̇˜‡ÚË: ̇˜‡ÎÓ, ÔÂ‚Ó̇˜‡ÎÓ. Ç Ú‡ÍÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ ıÓÚ¥ÎÓÒfl · ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÚË ÈÓ„Ó ‰Ó ‰‡ÌÓ„Ó Ò˛ÊÂÚÛ (̇˜‡ÎÓ Ê ‚ÊË‚‡πÚ¸Òfl ÚÛÚ ‚ Á̇˜ÂÌÌ¥: ÓÒÌÓ‚‡, ÒÛÚ¸, ‰ÊÂÂÎÓ ˜Ó„ÓÒ¸ Ú‡Ï). åÓÊÎË‚Ó, ÒÎÓ‚Ó ◊ÔÂ‚Â̸“ Á‡Ì‡‰ÚÓ „̠ۘ‚ ‰‡ÌÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥, ‡‰Ê ÓÒ¥ÈҸ͇ ÔÓÂÁ¥fl ¥ π ÓÒ¥ÈҸ͇ ÔÓÂÁ¥fl, ‡ ÛÍ‡ªÌҸͥ Ú‡ π‚ÂÈҸͥ ÏÓÏÂÌÚË ÏÓÊÛÚ¸ ¥ÒÌÛ‚‡ÚË ‚ Ì¥È Î˯ ̇ ¥‚Ì¥ ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚. í‡ ÍÓÎË ˆ¥ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ ÂÚÌ¥˜Ì¥ ÍÓÂÌ¥ Ú‡ ‰ÂflÍ¥ Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰Ì¥ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ú‚Ó˜ÓÒÚË, ÚÓ‰¥ ‚ÓÌË ıÓ˜-ÌÂ-ıÓ˜ ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ ‰Ó ÓÒÌÓ‚, ‰Ó ÒÛÚ¥, ‰Ó ‰ÊÂÂÎ, — ÚÓ·ÚÓ ÒÏ¥ÎË‚Ó ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Ì‡Á‚‡Ì¥ ÔÂ‚ÌflÏË. íËÏ ·¥Î¸¯Â, ÍÓÎË Ô¥‰ı¥‰ ‰Ó ÓÒÏËÒ₇ÌÓ„Ó fl‚ˢ‡ π ‡·ÒÓβÚÌÓ ÒÛ·'πÍÚË‚ÌËÏ. ï‡‡ÍÚÂÌËÏË ¥ ‚ËÁ̇˜‡Î¸ÌËÏË ‰Îfl ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÔÓÂÁ¥ª Á‡Á̇˜ÂÌÓ„Ó ‚ ̇Á‚¥ ÔÂ¥Ó‰Û ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ‰ÂÒflÚÍË ¥ÏÂÌ ˜Ë fl‚ˢ, Ú‡ fl ‚Ë·‡‚ ‰Îfl ÓÁ„Îfl‰Û ҇Ϡ҂Ӫ Ûβ·ÎÂÌ¥ ÔÓÒÚ‡Ú¥: éÒËÔ‡ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡, ÇÓÎÓ‰ËÏË‡ å‡flÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó, ÅÓËÒ‡ è‡ÒÚÂ͇̇ ¥ ÇÂÎËÏË‡ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡. ◊ü — ÔÓ˝Ú. ùÚËÏ Ë ËÌÚÂÂÒÂÌ“, — ͇Á‡‚ ÔÓ Ò· Ç.å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ [6,Ú.1,Ò.9]. ñ¥ ˜ÓÚËË Ûβ·ÎÂ̈¥ ÏÛÁ ˆ¥Í‡‚¥ ‰Îfl ÏÂÌ ҇Ï ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ÓÌË ÔÓÂÚË, ˜Û‰Ó‚¥ ÔÓÂÚË, Á‡Ó‰ÌÓ ¥ ÏÓª Ûβ·ÎÂ̈¥. èË̇ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ªı ‰Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÔÓÂÁ¥ª Ә‚ˉ̇, ÌÂÁ‡ÔÂ˜̇, ‡ÍÒ¥ÓχÚ˘̇, ·Ó ÔËÒ‡ÎË ‚ÓÌË


ÒÛÒԥθÒÚ‚Ó ·ÛÎÓ Á̇˜ÌÓ ·¥Î¸¯Â „ÂÚÂÓ‰ÓÍ҇θÌ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ˛‰ÂÈÒ¸ÍËÏ. ë͇ʥÏÓ, ‚ËÁ̇˜ÌËÈ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍËÈ ÚÂÓÂÚËÍ ÂÔÓıË å¥Ì — Ç‡Ì üÌÏ¥Ì Ì¥ÍÓÎË Ì ·Û‚ ‚¥‰ÎÛ˜ÂÌËÈ ‚¥‰ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚‡, flÍ ëÔ¥ÌÓÁ‡ ‚¥‰ ÒË̇„Ó„Ë, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÚÂ, ˘Ó ‚ ÈÓ„Ó ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌ¥È ‰Îfl ÂÔÓıË ÚÂÓÂÚË˜Ì¥È ÒËÌÚÂÁ¥ ‰ÛÊ ˜¥ÚÍÓ ÔÓ„Îfl‰‡ÎËÒfl ‰‡ÓÒ¸ÍÓ-·Û‰‰ËÒÚҸͥ ‚ÔÎË‚Ë. ñfl „ÂÚÂÓ‰ÓÍ҇θ̥ÒÚ¸ äËÚ‡˛, flÍ ·Ë Ô‡‡‰ÓÍ҇θÌÓ ˆÂ Ì ‚Ë„Îfl‰‡ÎÓ, ·Û·, ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË, ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á ÛÊ Á„‡‰‡ÌÓ˛ ¥‰ÂÓÎÓ„¥˜ÌÓ˛ ‰Óϥ̇ÌÚÓ˛ ‰Âʇ‚Ë ‚ ÒËÒÚÂÏ¥ Ò‡Í‡Î¸ÌÓÒÚË Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË Ú‡ ‚ËÁ̇ÌÌflÏ ÏÓ̇ı¥ª ‰ÊÂÂÎÓÏ ÛÒflÍÓª ·Î‡„Ó‰‡ÚË Û Ò‚¥Ú¥. ñ ‰‡‚‡ÎÓ ÁÏÓ„Û ‚ÓÎÓ‰‡‚¥, ̇·ÎËʇ˛˜Ë ˜Ë ‚¥‰‰‡Îfl˛˜Ë ‚¥‰ Ò· ‚˜ÂÌÌfl-Ù‡‚ÓËÚË ¥ ÍÂÛ˛˜ËÒ¸ ÔË̈ËÔÓÏ “ÌÂı‡È Í‚¥ÚÌ ÒÚÓ Í‚¥ÚÓÍ, ÌÂı‡È Áχ„‡πÚ¸Òfl ÒÚÓ ¯Í¥Î”, ÚËÏ Ì ÏÂ̯ ÔÓ˜Û‚‡ÚËÒfl Û ·ÂÁÔˆ¥. ß Ì‡‚Ô‡ÍË, ÓÚÓ‰ÓÍ҇θ̥ÒÚ¸ ˛‰‡ªÁÏÛ ·Û· π‰ËÌÓ˛ ÛÏÓ‚Ó˛ ‚ËÊË‚‡ÌÌfl Ú‡ Á·ÂÂÊÂÌÌfl, Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÔÓ‚ÌÓª ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ‰Âʇ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌˆË‡, Û ‚ÓÓÊÓÏÛ ÓÚÓ˜ÂÌÌ¥. ÄÎÂ, ̇ ˘‡ÒÚfl, ÔÓÌflÚÚfl “„·ÂÈÒ¸ÍËÈ” Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎÓ ¯Ë¯ËÏ Á‡ ÔÓÌflÚÚfl ˛‰ÂÈÒ¸ÍËÈ (‡ Ì ڥθÍË Á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÚËÒÚ‡ ÓÍ¥‚, flÍ ÚÂÔÂ ˜‡ÒÚÓ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸). á¯ÚÓ˛, ÏÓÊÎË‚Ó Ò‡Ï ‚ ÚÓÏÛ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÏÛ ‚¥‰˘ÂÔÎÂÌÌ¥ ˜‡ÒÚËÌ ‚·ÒÌÓ„Ó Ú¥Î‡ ¥ ·Û‚ ÒÔÓÒ¥· ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ˛‰‡ªÁÏÛ, ˘Ó ‚ÌÓ ·ÓÓÌË‚ ¥ Á·Â¥„‡‚ ˜ËÒÚÓÚÛ Ò‚Óªı fl‰¥‚. èË̇ÈÏÌ¥ ‰Îfl ‡‚ÚÓ¥‚ ÓχÌÚ˘ÌÓ-ÁÂÏÂθÌˈ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÔflÏÍÛ ÔÓÌflÚÚfl “„·ÂÈ” ‡ÒÓˆ¥˛‚‡ÎÓÒ¸ ̇҇ÏÔÂ‰ Ì Á ÒÛÔÂÚ‡‰Ëˆ¥Ó̇ΥÁÏÓÏ ˛‰‡ªÁÏÛ, ‡ Á ÛÈÌÛ‚‡ÌÌflÏ Ó„‡Ì¥˜ÌËı ÙÓÏ ÊËÚÚπÛÒÚÓ˛, ‚Óβˆ¥ÈÌËÏ ÌÓ‚‡ÚÓÒÚ‚ÓÏ Ú‡ ¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθÌÓ˛ ‡∂ÂÒË‚Ì¥ÒÚ˛. ß ‚ÓÌË ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ Ï‡ÎË ‡ˆ¥˛. ì èÂ‰ÏÓ‚¥ ‰Ó Ò‚Óπª “ßÒÚÓ¥ª „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û” ÉÂÌ¥ı ¢ˆ ÔËÒ‡‚ ÔÓ ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ „ˆ¸ÍÓ„Ó Ú‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ô¥‰ıÓ‰Û ‰Ó Ò‚¥ÚÛ ¥, χ˛˜Ë ̇ Û‚‡Á¥ ‚ÌÂÒÓÍ ÍÓÊÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ‰Ó Ò͇·Ìˈ¥ Ò‚¥ÚÓ‚Óª ÍÛθÚÛË,

80

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

hu

ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ¥ ÛÒ‚¥‰ÓÏ₇ÎË Ò· flÍ ÓÒ¥ÈҸͥ ÔÓÂÚË. èÓÂÚ˘̇ ÏÓ‚‡ ÍÓÊÌÓ„Ó Á ˆËı ˜ÓÚË¸Óı ‡‚ÚÓ¥‚ ‰ÛÊ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰Ï¥Ì̇, ÒÔˆËÙ¥˜Ì‡, — ‡ ˆÂ ‚Ê ÔÓ·ÎÂχ ‡‚ÚÓÒ¸ÍÓ„Ó ÒÚËβ, ÁÛÏӂ₇ÌÓ„Ó Ï‡ÒÓ˛ ÏÓ‚ÌËı Ú‡ ÂÍÒÚ‡Î¥Ì∂‚‡Î¸ÌËı ˜ËÌÌËÍ¥‚, — Ú‡ ‚Ò¥ ‚ÓÌË π ‡ÍÛ·ÏË ˜Ë ÍËÚ‡ÏË Ò‡Ï ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ ÔÓÂÚ˘ÌÓÏÛ ÏÓ¥. ëÔÓ·Û˛ ‚ËÒ‚¥ÚÎËÚË ‡·Ó ‚¥‰Ì‡ÈÚË ÛÍ‡ªÌҸͥ ˜Ë π‚ÂÈҸͥ ÔÂ‚Ì¥ ‚ ÍÓÊÌÓ„Ó Á ˆËı ˜ÓÚË¸Óı flÒÍ‡‚Ëı Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÔÓÂÁ¥ª ÔÂ¯Óª ÚÂÚËÌË ïï ÒÚ. (ÔÂ¥Ó‰ËÁ‡ˆ¥fl ‚ ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‰ÛÊ ‚¥‰ÌÓÒ̇, ‡‰Ê ̇ Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ˆ¥ ÔÓÂÚË ‰ÓÒÎ¥‚ÌÓ ˘Â ڥθÍË ‰ÓÁ¥‚‡ÎË ‰Ó Ú‚Ó˜Ó„Ó ÊËÚÚfl, ‡ ÔÂ¯‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ‚ˉ‡πÚ¸Òfl Á‡Ì‡‰ÚÓ ¯ËÓÍËÏ ¥ ÓÁÏËÚËÏ ÔÓÌflÚÚflÏ ‰Îfl ˆ¥πª ÍÓÌÍÂÚÌÓª Í‚‡‰Ë„Ë ÔÓÂÚ¥‚, — ÔÓ„Îfl̸ÏÓ Î˯ ̇ ÓÍË ÒÏÂÚ¥ ÍÓÊÌÓ„Ó Á ÌËı: 1922, 1930, 1938, 1960, — ‡ ‚ËÔ‡‚‰‡ÌËÏ Á‡Á̇˜ÂÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ π ÚÓÏÛ, ˘Ó ̇Ȃ‡„ÓÏ¥¯¥ ÔÓÂÚ˘̥ Ú‚ÓË ˆËı ‡‚ÚÓ¥‚ ·ÛÎË Ì‡ÔË̥҇ ҇Ϡ‚ ÔÂ¯¥È ÚÂÚËÌ¥ ÒÚÓÎ¥ÚÚfl). ìÍ‡ªÌҸͥ ÔÂ‚Ì¥ χÎË · ÒÚÓÒÛ‚‡ÚËÒfl å‡flÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó ¥ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡, ‡ π‚ÂÈҸͥ — å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡ ¥ è‡ÒÚÂ͇̇; ˆÂ Ú‡Í, ‡Î ÏÓÊÛÚ¸ Ú‡ÔÎflÚËÒfl ¥ ‰ÂflÍ¥ ÔÂÂÔÎÂÚÂÌÌfl, ÂÙÎÂÍÒ¥ª Ú‡ ‡Î˛Á¥ª ̇ Ô‰ÏÂÚ ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Ô‚ÌËı ÏÓÏÂÌÚ¥‚ ˆËı ÔÂ‚Ì¥‚. ÇÓÎÓ‰ËÏË å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ‚ ÓÁÏÓ‚¥ Á¥ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËÍÓÏ „‡ÁÂÚË ◊è‡∂Â èÂÒÒ“ ÓÁÔÓ‚¥‰‡‚ ÔÓ Ò·Â: ◊êÓ‰ËÎÒfl fl ‚ 1894 „Ó‰Û Ì‡ 䇂͇ÁÂ. éÚˆ ·˚Π͇Á‡Í, χڸ — ÛÍ‡ËÌ͇. èÂ‚˚È flÁ˚Í — „ÛÁËÌÒÍËÈ. í‡Í Ò͇Á‡Ú¸, ÏÂÊ‰Û ÚÂÏfl ÍÛθÚÛ‡ÏË“ (6,Ú.13,Ò.232). üÍ ·‡˜ËÏÓ, å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ÛÒ‚¥‰ÓÏ₇‚ Ò‚Ó˛ ÔË̇ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó Ú¸Óı ÍÛθÚÛ ˜Ë ÚÓ Ô‡Í Ò‚Óπ Ï¥ÒˆÂ Ï¥Ê Ú¸Óχ ÍÛθÚÛ‡ÏË: ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛, ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ Ú‡ „ÛÁËÌÒ¸ÍÓ˛. 襉ڂÂ‰ÊÂÌÌfl ˆ¸ÓÏÛ Á̇ıÓ‰ËÏÓ ¥ ‚ ÈÓ„Ó ÔÓÂÁ¥ª (‚¥¯ ◊燯ÂÏÛ ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚Û“): íË ‡ÁÌ˚ı ËÒÚÓ͇ ‚Ó ÏÌ ˜‚˚ı. ü Ì ËÁ ͇ˆ‡ÔÓ‚-‡ÁË̸. ü—


‚͇ÁÛ‚‡‚ ̇ ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜ËÈ ‚ÔÎË‚ ‰‡‚̸ӄˆ¸ÍËı ÂÒÚÂÚ˘ÌËı ͇ÌÓÌ¥‚ ̇ ‚ÓÔÂÈҸ͠ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó ¥ Ô‚ÌËÈ ‚ÔÎË‚ „·ª‚, ˜ÂÂÁ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó, ̇ ÏÓ‡Î¸Ì¥ Á‡Ò‡‰Ë ‚ÓÔÂȈ¥‚. ëÔ‡‚‰¥, flÍ˘Ó ‰‡‚̸ӄˆ¸Í‡ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl ·Û· ̇҇ÏÔÂ‰ ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ-ÂÒÚÂÚ˘ÌÓ˛ ÚÂÓ¥π˛, ¥ ‰Ó·Ó˜ÂÒÌ¥ÒÚ¸, ÔË̇ÈÏÌ¥ ‚ Í·Ò˘ÌÓÏÛ ÔÂ¥Ó‰¥, ÒÔËÈχ·Ҹ Î˯ flÍ ÓÒÓ·ÎË‚ËÈ ‚ˉ „¥„¥πÌË (“·‰ Ú‡ „‡ÏÓÌ¥fl”, „Ó‚Ófl˜Ë ÒÎÓ‚‡ÏË è¥Ú‡„Ó‡), ‡ ÏÓ‡Î¸Ì¥ ‚‡ÚÓÒÚ¥ Ì¥ÍÓÎË Ì Ô‚‡Î˛‚‡ÎË Ì‡‰ ‚‡ÚÓÒÚflÏË ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓÚÂÓÂÚ˘ÌËÏË Ú‡ ÂÒÚÂÚ˘ÌËÏË, ÚÓ ˛‰‡ªÁÏ, ‡ ‚¥‰Ú‡Í ¥ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó, ‚ËÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ̇҇ÏÔÂ‰ Á‡„ÓÒÚÂÌÓ˛ Û‚‡„Ó˛ ‰Ó ·ÓÓÚ¸·Ë ‰Ó·‡ Á¥ ÁÎÓÏ Û ‰Û¯¥ β‰ËÌË Ú‡ ‡·ÒÓβÚÌ¥ÒÚ˛ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍËÚÂ¥˛ (ÚÓ‰¥ ˘Â ÒËÌÍÂÚ˘ÌÓ Ì ÓÁ¥ÁÌÂÌÓ„Ó) Í‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥ª β‰Ò¸ÍËı ‚˜ËÌÍ¥‚. ч‚̸ӄˆ¸Í agathos — “‰Ó·Ó” ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó ·ÛÎÓ Ú¥Î¸ÍË Ô‰Ë͇ÚÓÏ „ÓÏÂ¥‚Ò¸ÍÓª “·Î‡„ÓÓ‰ÌÓª β‰ËÌË”. ß ˆÂ ·Î‡„ÓÓ‰ÒÚ‚Ó ·ÛÎÓ ÔÓ‚’flÁ‡Ì ڥθÍË Á ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌflÏ. üÍ Á‡Á̇˜‡π ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ ‡ÌÚ˘ÌÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË Ç.ĉͥÌÒ, “˘Ó· ·ÛÚË agathos, β‰Ë̇ χπ ·ÛÚË ÒÏ¥ÎË‚Ó˛, ‚Ï¥ÎÓ˛ Ú‡ Û‰‡ÎÓ˛, flÍ Ì‡ ‚¥ÈÌ¥, Ú‡Í ¥ ‚ ÏËÌËÈ ˜‡Ò; ‚Ó̇ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË Á‡ÏÓÊÌÓ˛ ¥ ( ‚ ÏËÌËÈ ÔÂ¥Ó‰) χÚË ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‚¥Î¸ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ˘Ó π ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ˛ ÛÏÓ‚Ó˛ ‰Îfl ÓÁ‚ËÚÍÛ ˆËı flÍÓÒÚÂÈ Ú‡ ÔËÓ‰Ì¸Ó˛ ̇„ÓÓ‰Ó˛ Á‡ ªıÌπ ÛϥΠÁ‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl”. üÍ˘Ó ÁÏ¥ÒÚÓÏ ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÓÊ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ π ‚˜ÂÌÌfl ÔÓ ÊËÚÂÈÒ¸ÍËÈ ¯Îflı, ÚÓ ‰‡‚̸ӄˆ¸Í‡ ÂÚË͇ — ˆÂ ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ¸ Û˜Â̸ ÔÓ ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó ÊËÚÚfl, ‰ÓÒÚÓÈÌ ҂ӷ¥‰ÌÓª β‰ËÌË ¥ flÍ ÔËÌÓÒËÚ¸ ÔËπÏÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ ÍÓËÒÚ¸ ¥ ªÈ ҇ϥÈ, ¥ ÔÓÎ¥ÒÛ, „Óχ‰flÌËÌÓÏ flÍÓ„Ó ‚Ó̇ π. ÅÓ Ê Î˛‰Ë̇, Á„¥‰ÌÓ Á Í·Ò˘ÌËÏ „ˆ¸ÍËÏ Ô¥‰ıÓ‰ÓÏ, ÒÙÓÏÛθӂ‡ÌËÏ Ä¥ÒÚÓÚÂÎÂÏ, π Ì “Ó·‡ÁÓÏ Ú‡ ÔÓ‰Ó·Ó˛ ÅÓÊÓ˛”, ‡ “ÒÛÒԥθÌÓ˛ ¥ÒÚÓÚÓ˛”. ë‡Ï ÚÓÏÛ

du

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

‰Â‰ÓÏ Í‡Á‡Í,

‰Û„ËÏ —

Ò˜‚ËÍ,

‡ ÔÓ ÓʉÂÌ˲

„ÛÁËÌ (6,Ú.8,Ò.18).

üÍ¥ Ê ÚÓ ÚË ◊˜‚˚ ËÒÚÓÍË“? üÍ¥ Ê ÚÓ ÚË Ì‡˜‡Î‡? ᇉÂÍ·Ó‚‡ÌÓ: ◊ÍÓÁ‡ˆ¸Í“, ◊Ò¥˜Ó‚“ ¥ „ÛÁËÌÒ¸ÍÂ. á „ÛÁËÌÒ¸ÍËÏ Ì¥·Ë ‚Ò flÒÌÓ, ◊Ò¥˜Ó‚“ χÎÓ · ·ÛÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ, ‡ ◊ÍÓÁ‡ˆ¸Í“ — ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ. ìÍ‡ªÌˆ¸ ÔÓ Ï‡ÚÂ¥, å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ¥ ·‡Ú¸Í‡ χ‚ ÛÍ‡ªÌˆfl, flÍËÈ ÔÓıӉ˂ Á ÍÛ·‡ÌÒ¸ÍËı ÍÓÁ‡Í¥‚, ‡ ÍÛ·‡ÌҸͥ ÍÓÁ‡ÍË — flÍ¥ Ê ÚÓ Á ·¥Ò‡ ÓÒ¥flÌË. í‡ ÈÓ„Ó ·‡Ú¸ÍÓ ·Û‚ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËÏ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ ÒÎÛÊ·Ó‚ˆÂÏ ¥ ÔÓÒÎÛ„Ó‚Û‚‡‚Òfl ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ˛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛. åÓ‚‡ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÓÒ‚¥ÚË Ì Ïӄ·, ÔÓÛ˜ Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ Ú‡ „ÛÁËÌÒ¸ÍÓ˛, Ì ̇ÎÂʇÚË ‰Ó ÚËı Ú¸Óı ÏÓ‚ÌËı ̇˜‡Î å‡flÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó. ß Ò‡Ï ˆfl ÏÓ‚‡ ‰¥Òڇ· ‚ ÓÒÓ·¥ å‡flÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó Ò‚Ó„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÓÂÚ‡. ß ÒÚ‡‚ ÔÓÂÚÓÏ ‚¥Ì, Á‡ ‚·ÒÌËÏ ÔËÁ̇ÌÌflÏ, Á‡‚‰flÍË Ñ‡‚ˉӂ¥ ÅÛβÍÛ — ÚÂÊ ÛÍ‡ªÌˆÂ‚¥. ÄΠ‡ΥÁÛ‚‡‚Òfl å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÍÛθÚÛ¥, ڥθÍË ‚ Ì¥È ‚¥Ì Ûfl‚Îfl‚ Ò‚Óπ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl, ÈÓ„Ó ‡Ï·¥ˆ¥ª Ï¥„ Á‡‰Ó‚¥Î¸ÌËÚË Î˯ flÍËÈÒ¸ ‚Â΢ÂÁÌËÈ Ì¥·Ë Á‡„‡Î¸ÌËÈ ˆÂÌÚ, ·ÓÓÚËÒfl ÈÓÏÛ ıÓÚ¥ÎÓÒfl Á Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ Á ˜ËÏÓÒ¸ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ ‚ËÁ̇˜ÂÌËÏ, Á ˜ËÏÓÒ¸ „ÛÌÚÓ‚ÌÓ ◊·¥ÎÓ͇ϥÌÌÓ“ ÛÒÚ‡ÎÂÌËÏ. èËÚ‡ÌÌfl: ˜ÓÏÛ å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ÒÚ‡‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ, ‡ Ì ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÔÓÂÚÓÏ? — ÏÓ„ÎÓ · ‚Ë„Îfl‰‡ÚË ÚÂÔÂ ‰Ó‚ÓÎ¥ ‰Ë‚ÌÓ, flÍ·Ë Ì ¥ÒÌÛ‚‡ÎË Ô‚̥ ‰ÛÊ ı‡‡ÍÚÂÌ¥ ‡Ì‡ÎÓ„¥ª. ÇË·‡ÚË ÏÓÊ̇ ıÓ˜‡ · Ó‰ÌÛ Ú‡ÍÛ ‡Ì‡ÎÓ„¥˛ — ÔÓ͇ÁÓ‚Û, ı‡‡ÍÚÂÌÛ Ú‡ ÁÓ‚Ì¥ ‰ÓÚÂÔÂ χÈÊ ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÛ. å‡πÚ¸Òfl ̇ Û‚‡Á¥ ‰ÓÎfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÂÚ‡ û¥fl ч‡„‡Ì‡. åË Á̇πÏÓ û¥fl ч‡„‡Ì‡ (1894-1926) flÍ Ô‰ÒÚ‡‚ÌË͇ ◊Ô‡Á¸ÍÓª ¯ÍÓÎË“ ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ÔÓÂÁ¥ª, Á̇πÏÓ ÈÓ„Ó ˜Û‰Ó‚Û Á·¥ÍÛ ◊뇄‡È‰‡Í“ (1925), ‡Î flÍ ¥ ÍÓÎË ‚¥Ì ÒÚ‡‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ (҇ϠÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ) ÔÓÂÚÓÏ, Ì‡Ï Ô‡ÍÚ˘ÌÓ Ì ·ÛÎÓ ‚¥‰ÓÏÓ. ÑÛÊ ˆ¥Í‡‚Û ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌÛ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÏÓÊ̇ ÔÓ˜ÂÔÌÛÚË Á ÎËÒÚ‡ û. ч‡„‡Ì‡ ‰Ó å.ò‡ÔÓ‚‡Î‡ (Ó¥πÌÚÓ‚ÌÓ 1925 .), ‰Â ÔÓÂÚ ÒÚËÒÎÓ ¥ ÂÏÓˆ¥ÈÌÓ ‚ËÍ·‰‡π Ò‚Ó˛ ‡‚ÚÓ·¥Ó„‡Ù¥˛: ◊ç‡Ӊ˂Òfl fl 16 ·ÂÂÁÌfl 1894 . (‡ Ì 1893) Û ∏ÎËÒ‡‚ÂÚ¥ ̇ ïÂÒÓÌ˘ËÌ¥, ‡Î ıÛÚÍÓ ·Û‚ ‚Ë‚ÂÁÂÌËÈ Û ä‡Ú‚ÂÎ¥˛ (Ú.Ú. ÉÛÁ¥˛, ‡Î ÒÎÓ‚‡ ◊ÉÛÁ¥fl“, ◊„ÛÁËÌ“ Ì Á̇ÚË Á‚¥‰ÍË ‚ˈ‡‡Ô‡ÎË Í‡ˆ‡ÔË?! ä‡Ú‚ÂÎË Û Ò‚ÓªÈ ÏÓ‚¥ Á‚ÛÚ¸ Ò· ◊͇Ú‡‚ÂÎ¥“, ‡ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÛ Ò‚Ó˛ ◊ë‡Í‡Ú‚ÂÎÓ“. åË ˜ÛÊ¥ ÒÎÓ‚‡ ‚ËÏÓ‚ÎflπÏÓ Ú‡Í, flÍ ‚ÓÌË Á‚Û˜‡Ú¸ Û Ò· ‚‰Óχ, ÚÓÏÛ „‡‰‡˛, ˘Ó Ì‡Ï Ú·‡ ·ÛÎÓ · Ì ̇ÒÎ¥‰Û‚‡ÚË Í‡ˆ‡ÔҸ͇͠ΥˆÚ‚Ó, ‡ Û‚ÂÒÚË ÏÓ‰Û Ì‡ ◊͇Ú‚ÂÎË“ ¥ ◊ä‡Ú‚ÂÎ¥˛“, ÚËÏ ·¥Î¸¯, ˘Ó ÂÚÌÓ„‡Ù¥fl Ú‡Í Ú‡ÍË ¥ ͇ÊÂ, ˘Ó „ÛÁËÌË Ì‡ÎÂʇڸ ‰Ó ͇Ú‚ÂθҸÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌ¥). ß Ú‡Í fl ·Û‚ ‚Ë‚ÂÁÂÌËÈ ‰Ó ÒÚÓÎˈ¥

81


祈¯Â ̇Á‚‡‚ ëÓÍ‡Ú‡ “ÔÂ¯ËÏ „·ÂπÏ”, ˘Ó Á‡‰Ë‚ Ô·ÒÚ˘ÌËÈ „ˆ¸ÍËÈ ‰Ûı, ‚¥Î¸ÌËÈ ‚¥‰ moralina, ¥ ̇χ„‡‚Òfl ÔÓÒÚ‡‚ËÚË ÏÓ‡Î¸ÌËÈ ÍËÚÂ¥È Óˆ¥ÌÍË Î˛‰Ò¸ÍÓª ‰¥flθÌÓÒÚË Ì‡ ̇Ȃ˘ËÈ ¥‚Â̸ (“ëÛÏÂÍ ÍÛÏË¥‚”). á ˆ¸Ó„Ó Ó„Îfl‰Û ÔÂ¯ËÏ „·ÂπÏ Û äËÚ‡ª ·Û‚ äÓÌÙÛˆ¥È, flÍËÈ Ô¥¯Ó‚ ˘Â ‰‡Î¥ ‚¥‰ „·ª‚ Û ‡·ÒÓβÚËÁ‡ˆ¥ª ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰Û ̇ Ò‚¥Ú ¥ ÒÚ‚ÓË‚ ÔÂ‰ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl Û̥͇θÌÓª ‚ ¥ÒÚÓ¥ª ‰ÛÏÍË “ÏÓ‡Î¸ÌÓª ÏÂÚ‡Ù¥ÁËÍË” ÌÂÓÍÓÌÙÛˆ¥‡Ìˆ¥‚ ÒÛÌÒ¸ÍÓª ¯ÍÓÎË. ç ‰‡χ ÉÂÏ‡Ì ÉÂÒÒ ÔËÒ‡‚: “ äÓÌÙÛˆ¥È Ú‡ ëÓÍ‡Ú ‚Ë„Îfl‰‡˛Ú¸ flÍ ·‡ÚË”. üÍ·Ë ç¥ˆ¯Â ‰ÓÒÚÂÏÂÌÌ¥¯Â Á̇‚ ÔÓ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÛ “ÂÚËÍÓˆÂÌÚ˘̥ÒÚ¸”, ÚÓ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌҸͥ Ú‚ÓË ÏÓ„ÎË · ÓÁ˜‡Û‚‡ÚË ÈÓ„Ó, ‡·Ó È ÒÔÓÌÛ͇ÚË ‰Ó ‡ÌÚËҥ̥˜ÌÓª ٥ΥÔÔ¥ÍË. á¯ÚÓ˛ 祈¯Â ¥ÌÚÛªÚË‚ÌÓ ‚¥‰˜Û‚‡‚ Ô˘ÂÚÌ¥ÒÚ¸ ÍËڇȈ¥‚ ‰Ó Ô‡ÌÏÓ‡Î¥ÁÏÛ ¥ Ì ·ÂÁ Ò‡͇ÁÏÛ Ì‡ÁË‚‡‚ ͇ÌÚ¥‚Ò¸ÍËÈ ¥ÏÔÂ‡ÚË‚ ¥ ÔËÏ‡Ú “Ô‡ÍÚ˘ÌÓ„Ó ÓÁÛÏÛ” “ÍÂÌ¥∂Ò·ÂÁ¸ÍÓ˛ ÍËÚ‡È˘ËÌÓ˛”, ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÓ˛, ̇ ÈÓ„Ó ‰ÛÏÍÛ, ΄ÍÓÒÚË Ú‡ ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˘ÌÓÒÚË ‡Ì̸ӇÚ˘ÌÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰Û ̇ Ò‚¥Ú. äËڇȈ¥‚ Ú‡ „·ª‚ ‰¥ÈÒÌÓ ÒÔÓ¥‰Ì˛π ÔÂ‚‡„‡ “ÚÂÓÂÚ˘ÌÓ„Ó ÓÁÛÏÛ” ̇‰ Ô‡ÍÚ˘ÌËÏ, ÔËÏ‡Ú ÏÓ‡Î¸ÌËı ‚‡ÚÓÒÚÂÈ Û Ô¥‰ıÓ‰¥ ‰Ó ¥ÁÌËı fl‚ˢ Ú‡ ÔÓ‰¥È. ôÓÔ‡‚‰‡, ‚ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸Í¥È ÍÛθÚÛ¥ ˆÂÈ ÏÓ‡Î¸ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ π ·¥Î¸¯ ‡Ù¥ÌÓ‚‡ÌËÏ Ú‡ ÂχÌÒËÔÓ‚‡ÌËÏ ‚¥‰ ‚‡ÚÓÒÚÂÈ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó Ô·ÌÛ. üÍ˘Ó „·ÂÈÒ¸ÍËÈ ‰Ûı ÒÍÓ̈ÂÌÚÓ‚‡ÌËÈ Ì‡Ò‡ÏÔÂ‰ ̇ ÒÚÓÒÛÌ͇ı β‰ËÌË Á ÅÓ„ÓÏ (¥ Î˯ ‚¥‰Ú‡Í ̇ ÒÚÓÒÛÌ͇ı Á β‰ËÌÓ˛, flÍ “ÔÓ‰Ó·Ó˛ ÅÓÊÓ˛”), ÚÓ ‰Ûı ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËÈ — ̇ ÒÚÓÒÛÌ͇ı β‰ËÌË Á ‰Âʇ‚Ó˛ Ú‡ β‰ËÌË Á β‰ËÌÓ˛. é‰Ì‡Í äËÚ‡È Ú‡ ßÁ‡ªÎ¸ π ̇·‡„‡ÚÓ ·ÎËʘËÏË Ó‰ËÌ ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ‚ ÔËÚ‡ÌÌflı ÂÚËÍË, ‡Ì¥Ê, ÒÍ‡Ê¥Ï ‰Ó ‰‡‚̸ӄˆ¸ÍÓª ˜Ë ‰‡‚̸ӥ̉¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛ, ‰Îfl flÍËı ÂÚ˘̇ ‰Óϥ̇ÌÚ‡ Û Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰¥ Ì¥ÍÓÎË

82

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

gu

ä‡Ú‚ÂÎ¥ª íËÙÎ¥ÒÛ, ‰Â ÏÂÌ ¥ ıÂÒÚËÎË. ŇڸÍÓ Ï¥È ·Û‚ ÛÍ‡ªÌˆ¸ ¥ ÍÛÔÌËÈ Á‡Î¥ÁÌ˘ÌËÈ Ûfl‰Ó‚ˆ¸, ‡Î Á‡ ÚË Ï¥Òflˆ¥ ‰Ó ÏÓ„Ó Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ‚ÏÂ. å‡ÚË ·Û· „ÛÁËÌ͇, ˜Ë ÚÓ Ô‡Í Í‡Ú‚ÂÎ͇, ‡Î Á Á‡Í¥Ì˜ÂÌÓ˛ „¥Ï̇Á¥ÈÌÓ˛ ÓÒ‚¥ÚÓ˛ (Û ÚËı Í‡flı ˆÂ ÔÓ ·‡„‡ÚÓ Í‡Á‡ÎÓ). Ňڸͥ‚ Ò‚Óªı ÔË‡ıÓ‚Û˛ ‰Ó Á‡ÏÓÊÌÓª ¥ÌÚÂÎ¥„Â̈¥ª, χÎË Û íËÙÎ¥Ò¥ ‚·ÒÌËÈ 4-ı ÔÓ‚ÂıÓ‚ËÈ ·Û‰ËÌÓÍ. å‡ÚË ‚ËıÓ‚Û‚‡Î‡ ÏÂÌ flÍÓ ÓÒ¥flÌË̇... (...) á 1915 . ÒÚ‡¯ËÌÓ˛ ̇ ÙÓÌÚ¥, ·Û‚ ‡ÌÂÌËÈ, ‚Óβˆ¥fl Á‡ıÓÔË· ÏÂÌ ԥÒÎfl ‡ÌÂÌ¥fl Û èÂÚÂ·ÛÁ¥. ÇËıÓ‚‡ÌËÈ Ì ˜ÓÌÓÒÓÚÂ̈flÏË, ‡ ‚ ‰ÛÒ¥ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏÛ, ‡Î Á̇˛˜Ë Ú‚Â‰Ó, ˘Ó fl ◊χÎÓÓÒ“ ¥ ̇˘‡‰ÓÍ Á‡ÔÓÓÊÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓÚÌË͇, Û Ú‡‚Ì¥ 1917 . fl ‚Ê ·Û‚ ˜ÎÂÌÓÏ èÂÚÂ·ÛÁ¸ÍÓª ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Óª ‡‰Ë ¥ ÓÁÛÏÓÏ Ú‚Â‰Ó ¥¯Ë‚, ˘Ó fl ÏÛ¯Û ·ÛÚË Á‡‚Ê‰Ë Û „ÛÚ¥ Ú¥πª ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‰Ë٥͇ˆ¥ª (flÍ fl ÚÓ‰¥ ‡ıÛ‚‡‚ χÎÓÓÒ¥‚), ‰Ó flÍÓª fl ̇ÎÂÊÛ ÔÓ ÍÓ‚¥, Û Í¥Ìˆ¥ 17 ÓÍÛ fl ‚Ê ·Û‚ Û ä˪‚¥ ¥ ‰ÛÏÍÓ˛ Ì¥ ‡ÁÛ Ì Á‡‰Ë‚ ÛÍ‡ªÌÒÚ‚Û, ‡ ÒÂˆÂÏ? ëÂˆÂÏ ÛÍ‡ªÌ¥ÁÛ‚‡‚Òfl ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó. ç‡È·¥Î¸¯ ÔÓχ„‡ÎË Ì‡¯¥ Ô¥ÒÌ¥ ¥ ̇¯‡ ¥ÒÚÓ¥fl, ˘Ó ˜‡Ò‡ÏË Ì‡ÔÓ‚Ì˛π Ú· ·ÓÊ‚¥Î¸ÌÓ˛ „Ó‰¥ÒÚ˛, ‡ ˜‡Ò‡ÏË Ú‡Í ÌÂβ‰Ò¸ÍË ·Ë˜Ûπ „‡Ì¸·Ó˛ ¥ ÒÓÓÏÓÏ. íÂÔÂ? ÚÂÔÂ fl Ì ‚ Òڇ̥ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒÚ‚Ó ÒÔÓÍ¥ÈÌÓ — Â‚Û ÔË ÒÚÓÓÌÌ¥ı β‰flı, ÚÂÔÂ ·ÛÚË Ì ÛÍ‡ªÌˆÂÏ fl Û ÊÓ‰ÌËÈ ÒÔÓÒ¥· Ì ÁÏÓÊÛ ¥ ˘Ó · Á¥ ÏÌÓ˛ Ì ‚ËÓ·ÎflÎË, fl Á‡‚Ê‰Ë ÁÓÒÚ‡ÌÛÒ¸ ˜Ë Û‚'flÁÌÂÌËÏ, ˜Ë ÓÁÒÚ¥ÎflÌËÏ, ˜Ë ÔÓÏËÎÓ‚‡ÌËÏ, ‡Î Á‡‚Ê‰Ë ÛÍ‡ªÌˆÂÏ“ (13). üÍ ·‡˜ËÏÓ, ÓÁ·Ûı‡Ì‡ ‚ÂÎÂÚÂÌÒ¸ÍËÏË Í‡Ú‡ÍÎ¥ÁχÏË Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ̇‚ÂÌÛ· ‚Ó‰ÊÂÌÓ„Ó ÔÓÂÚ‡ ч‡„‡Ì‡ ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡. Ä Ï¥„ Ê ‚¥Ì ÓÁ‚ËÌÛÚËÒfl ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÂÚ‡, ‡‰Ê (Á‡ Ò‚¥‰˜ÂÌÌflÏË Á ÚÓ„Ó Ê Ú‡ÍË ‡‚ÚÓ·¥Ó„‡Ù¥˜ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡) ‚¥Ì Á‡ıÓÔ₇‚Òfl Ì ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛, ‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÔÓÂÁ¥π˛, Ú‡ È ‚¥¯Û‚‡ÚË ¥ ‰ÛÍÛ‚‡ÚËÒfl ÔÓ˜Ë̇‚ Ú‡ÍË ÔÓ-ÓÒ¥ÈÒ¸ÍË: ◊óËÚ‡‚ ÍÌËÊÍË ◊Á‡ÔÓπÏ“, ÔÓÂÁ¥˛ β·Ë‚ ‰Ó ·ÓÊ‚¥ÎÎfl, fl ·Û‚ ‚¥Û˛˜ËÏ Ô¥‰Î¥ÚÍÓÏ ¥ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÚ‡È Ú‡Í ÏÓÎË‚Òfl: ◊ÅÓÊÂ, ÁÓ·Ë Á¥ ÏÌÓ˛ ˘Ó ıӘ¯, flÍ˘Ó Ú·‡ Á‡ÏÛ˜ ÏÂÌÂ, ÔÓ͇Υ˜, Á‡‰Û¯Ë, ‡Î ‰‡È ÏÂÌ¥ ÒÚ‡ÚË ‚ÂÎËÍËÏ ÔËÁ̇ÌËÏ ÔÓÂÚÓÏ“. Ç ‰Ó·Û ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÏÓ‰ÂÌ¥ÁÏÛ Å˛ÒÓ‚, ŇθÏÓÌÚ, ÅÎÓÍ, Ä̉ππ‚, ëÓÎÓ„Û·, ÉÓӉˆ¸ÍËÈ ÔÓ ˜ÂÁ¥ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ ÔÓÒ¥‰‡ÎË ÏÓ˛ ‰Û¯Û, ‡Ê Ô¥ÁÌ¥¯Â ÁÓÒÚ‡ÎËÒfl ÏÓªÏË ÍÛÏË‡ÏË ÅÎÓÍ, ÌÓ‚Âʈ¸ ɇÏÒÛÌ ¥ ‡Ì„Î¥πˆ¸ ì‡Èθ‰ (...) èÂ¯ËÈ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÈ ‚¥¯ ̇‰ÛÍÛ‚‡‚, ÍÓÎË Ï‡‚ 14 ÓÍ¥‚ Û ˜‡ÒÓÔËÒ¥ ◊á‡Í‡‚͇Á¸Â“. è‡Û ÓÍ¥‚ Ô¥ÁÌ¥¯Â ‰‡‚ ˆËÍÎ ‚¥¯¥‚ Û ‡Î¸Ï‡Ì‡ı ◊èÓÓÒθ“ ¥ ÚË ÓÍË Ô¥ÁÌ¥¯Â ‰ÛÍÛ‚‡‚Òfl ‚ ‡Î¸Ï‡Ì‡Ò¥ ◊ßÏÏÓÚÂÎ¥“ ¥ ÊÛ̇Υ ◊ïÏÂθ““ (13). å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ·Û‚ ·¥Î¸¯ ÂÚÌ¥˜ÌËÏ ÛÍ‡ªÌˆÂÏ, Ì¥Ê Ñ‡‡„‡Ì. å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ·Û‚ „ÛÁËÌÓÏ Î˯ Á‡ Ï¥ÒˆÂÏ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl, ‡ ч‡„‡Ì ·Û‚ „ÛÁËÌÓÏ ÔÓ Ï‡ÚÂ¥. å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ‚¥‰ Ò‚Óπª χÚÂ¥ ÔÂÂÈÌfl‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û, ‡ ч‡„‡Ì‡ χÚË ‚ËıÓ‚Û‚‡Î‡ flÍÓ ÓÒ¥flÌË̇. é·Óπ χÎË ‡Ï·¥ˆ¥ª ̇ ‚ÂÎËÍËı ÔÓÂÚ¥‚, Ú‡ Ò·‚‡ å‡flÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó ¥ Á‡·ÛÚÚfl ч‡„‡Ì‡ Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ̇ ‰¥‡ÏÂÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓÚËÎÂÊÌËı ÔÓÎ˛Ò‡ı. ß Ì‚ÊÂ


Ì ·Û· ‚·ÒÚË‚‡. ÑÎfl ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚‡ Ú‡ ˛‰‡ªÁÏÛ Á‡‚Ê‰Ë ‚‡ÊÎË‚¥¯Ó˛ ·Û· ÒÔˆË٥͇ˆ¥fl β‰ËÌË Á‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ˛ ÓÁ¥ÁÌflÚË ‰Ó·Ó ¥ ÁÎÓ (“‡·Ó ‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚËÒ¸ „ÛχÌÌÓÒÚË Ú‡ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË”), ‡ Ì Á‡ ÓÁÛÏÓÏ, flÍ Û Éˆ¥ª ˜Ë ß̉¥ª. üÍ ‰Îfl äËÚ‡˛, Ú‡Í ¥ ‰Îfl ßÁ‡ªÎ˛ ÏÓ‡Î¸ ÒÔËÈχ·Ҹ ‚ ÌÂÓÁË‚ÌÓÒÚ¥ Á ÍÓÒÏ¥˜ÌËÏË fl‚ˢ‡ÏË, ‡ flÍ˘Ó ÚӘ̥¯Â, ÚÓ Ì‡‚¥Ú¸ ̇‚Ô‡ÍË — Ò‡Ï ÍÓÒÏÓÒ Á‡ÎÂʇ‚ ‚¥‰ β‰Ò¸ÍÓª ÏÓ‡Î¸ÌÓÒÚ¥. í‡Í, Á„¥‰ÌÓ Á ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍÓ˛ ԇϒflÚÍÓ˛ “Ñ‡Ò˛Â”, ‚·¯ÚÓ‚Û‚‡ÌÌfl 襉Ì·ÂÒÌÓª χπ ÔÓ˜Ë̇ÚËÒ¸ Á “‚ËÔ‡‚ÎÂÌÌfl ‚·ÒÌÓ„Ó ÒÂˆfl”. Ä Á„¥‰ÌÓ Á ¥Ì¯ËÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÏ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍËÏ ‰ÊÂÂÎÓÏ, “‰Ó·ËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í π ÓÒÌÓ‚Ó˛ (“ˆÁË”) ç·‡ Ú‡ áÂÏÎ¥” (ñÁ ñ˛Ï¥Ì). í‡ÍÓÊ ¥ ‚ ˛‰ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª “Ô‡‚‰ÌË͇ÏË Ò‚¥Ú ÚËχπÚ¸Òfl Ú‡ ÓÔ‡‚‰Ó‚ÛπÚ¸Òfl” (Á„‡‰‡ÈÏÓ Í·Ò˘ÌÛ ·¥·Î¥ÈÌÛ „‡ÎÂ² Ô‡‚‰ÌËÍ¥‚ — çÓ‡ı (çÓÈ), É‚Âθ (Ä‚Âθ), âÓ‚...), ·Ó Ê Ô‡‚‰̥ÒÚ¸ π ÓÒÌÓ‚ÓÚ‚Ó˜ËÏ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. ÑÎfl ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍÓª Ú‡ ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË “Ô‡‚‰‡” 𠂇ÊÎË‚¥¯Ó˛ Á‡ ¥ÒÚËÌÛ (‰‡‚̸ÓÛҸ͠“Ô‡‚‰ÌËÍ” - ͇θ͇ Á ‰‡‚̸ӄ·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó “ˆ‡‰ËÍ” (¥‚ËÚ), ˘Ó π ÔÓı¥‰ÌËÏ ‚¥‰ “ˆÂ‰ÂÍ” — Ô‡‚‰‡. û‰‡ªÁÏ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÏÓ‡Î¸ ÔÓ̇‰ ÎÓ„¥ÍÓ˛, ÏËÎÓÒÂ‰‰fl ¥ ÒÔ‡‚‰ÎË‚¥ÒÚ¸ — ÔÓ̇‰ Ô‡‚ËθÌÛ ¥‰Â˛. äËÚ‡ÈҸ͇ Ê Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ‚Á‡„‡Î¥ Ì ‚ËÓ·Ë· Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª ̇ÛÍË ÎÓ„¥ÍË, ‡ ÒÎÓ‚Ó “Á̇ÌÌfl” (“˜ÊË”) Ú‡ÍÚÛ‚‡ÎÓÒ¸ ‚ Í·Ò˘ÌËı ԇϒflÚ͇ı ڥθÍË flÍ Á̇ÌÌfl ÏÓ‡Î¸ÌËı ÌÓÏ. ßÒÚËÌÓ˛ ‚ äËÚ‡ª Ú‡ ßÁ‡ªÎ¥ ̇ÁË‚‡ÎÓÒ¸ ÚÂ, ˜ËÏ ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ ÊËÚË ¥ Á‡ ˘Ó ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ Ô¥ÚË Ì‡ ÒÏÂÚ¸, ‡ Ì ‚¥‰¥‚‡Ì¥ ‚¥‰ Ô‡ÍÚËÍË ‡·ÒÚ‡ÍÚÌ¥ ˜Ë ̇ÛÍÓ‚¥ ¥‰Âª. óÂÂÁ Ú ̥ ÍÓÌÙÛˆ¥‡Ìˆ¸, Ì¥ ˛‰ÂÈ Ì ԥ¯Ó‚ ·Ë ̇ ‚Ó„ÌˢÂ, flÍ ˆÂ ÒÚ‡ÎÓÒfl Á ÑÊÓ‰‡ÌÓ ÅÛÌÓ, Á‡‡‰Ë ‚¥‰ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl

bu

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

ÒÔ‡‚‡ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‰ÓÎ¥ ·ÛÎÓ Á‡‚„Ó‰ÌÓ, ˘Ó· å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ÒÚ‡‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ ÔÓÂÚÓÏ, ‡ ч‡„‡Ì ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ? ÇÂÎËÏË ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚, flÍÓ„Ó å‡flÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ‚‚‡Ê‡‚ ̇ȷ¥Î¸¯ËÏ ÔÓÂÚÓÏ ÒÂ‰ Ò‚Óªı ÒÛ˜‡ÒÌËÍ¥‚, ÔÓÂÚÓÏ ‰Îfl ÔÓÂÚ¥‚, Á ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ·Û‚ ÛÍ‡ªÌˆÂÏ (ÔÓ Ï‡ÚÂ¥). ë‡Ï ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ ÔËÒ‡‚ Û Ò‚ÓªÈ ‡‚ÚÓ·¥Ó„‡Ù¥˜Ì¥È Á‡Ï¥Úˆ¥: ◊Ç ÏÓËı ÊË·ı ÂÒÚ¸ ‡ÏflÌÒ͇fl ÍÓ‚¸ (Ä··Ó‚˚) Ë ÍÓ‚¸ Á‡ÔÓÓʈ‚ (ÇÂ·ËˆÍËÂ), ÓÒÓ·‡fl ÔÓÓ‰‡ ÍÓÚÓ˚ı Ò͇Á‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ èÊ‚‡Î¸ÒÍËÈ, åËÍÎÛı‡-å‡ÍÎ‡È Ë ‰Û„Ë ËÒ͇ÚÂÎË ÁÂÏÂθ ·˚ÎË ÔÓÚÓÏ͇ÏË ÔÚÂ̈ӂ ë˜˓ (12,Ò.641). äÓ‚ Á‡ÔÓÓʈ¥‚ — Ò·ÚÓ ÛÍ‡ªÌҸ͇ ÍÓ‚, ‡‰Ê χÚË ÔÓÂÚ‡ — ä‡ÚÂË̇ åËÍÓ·ª‚̇ ÇÂ·Ëˆ¸Í‡ — ·Û· ÛÍ‡ªÌÍÓ˛. ÇÁ‡„‡Î¥ ‚ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡ ‰ÛÊ ·‡„‡ÚÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ — ̇ ¥ÁÌËı ¥‚Ìflı. Ç¥Á¸Ï¥ÏÓ Ì‡‡Á¥ ıÓ˜‡ · ÈÓ„Ó ¥Ï'fl-ÔÒ‚‰ÓÌ¥Ï: ÇÂÎËÏË. ÑÓÒÎ¥‰ÌËÍË Ú‚Ó˜ÓÒÚË Ú‡ ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË Ç.ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡ ‚ˉ¥Îfl˛Ú¸ ‰‚¥ ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÂÚËÏÓÎÓ„¥ª ıÎπ·Ì¥ÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó ¥ÏÂÌ¥ ÇÂÎËÏË. í‡Í, Ä.è‡Ì¥Ò, ÓÁ„Îfl‰‡˛˜Ë Ô¥‚‰ÂÌÌÓÒÎÓ‚'flÌÒ¸ÍÛ ÚÂÏÛ Ú‚Ó˜ÓÒÚË Ç.ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡, Ó·ËÚ¸ Ò‚¥È ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ: ◊Ç˚·Ó ïηÌËÍÓ‚˚Ï ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ËÏÂÌË Ú‡ÍÊ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚flÁ‡Ì Ò Â„Ó Û‚Î˜ÂÌËÂÏ ˛ÊÌ˚ÏË Ò·‚fl̇ÏË. ë 1909 „Ó‰‡ ÓÌ ÔËÌËχÂÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓ ̇ ŇÎ͇̇ı Ë ‚ÒÚ˜‡˛˘ÂÂÒfl ‚ ÂÔ˘ÂÒÍËı ÔÂÒÌflı ËÏfl ÇÂÎËÏË, Ë ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎflfl Ë ÏËÙÓÔÓ˝ÚËÁËÛfl „Ó, ÒÓÁ‰‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È ÔÒ‚‰ÓÌËÏ — ÇÂÎËÏË ïηÌËÍÓ‚“ (6,Ò.228). ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ Ç.ÉË„Ó'π‚ ÔËÔÛÒ͇π ¥Ì¯Û ÂÚËÏÓÎÓ„¥˛ ıÎπ·Ì¥ÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó ¥ÏÂÌ¥-ÔÒ‚‰Ó̥χ: ◊åÓÊ̇ ‚˚Ò͇Á‡Ú¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ËÏÂÌË ÇÂÎËÏË fl‚Ë·Ҹ Ì ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ˛ÊÌÓÒ·‚flÌÒ͇fl ‡ÌÚÓÔÓÌËÏËfl, ‡ ÒÚ‡Ú¸fl ü.ÉÓÎÓ‚‡ˆÍÓ„Ó ◊óÂ‚ÓÌÓÛÒÒ͇fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡“, Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó ïηÌËÍÓ‚‡ Ò ÍÓÚÓÓÈ ·ÓΠ˜ÂÏ ‚ÂÓflÚÌÓ ÔË Â„Ó ËÌÚÂÂÒÂ Í É‡ÎˈËË... ÖÒÎË Ú‡Í, ÚÓ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ıηÌËÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë‰ËÓÒÚËÎfl Ë ‚ÒÂ„Ó Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ, ÍÓÏ ·ËÓ„‡Ù˘ÂÒÍËı Ë ËÌ˚ı Ó·˙flÒÌÂÌËÈ, Ú‡ÍÊ ҂ÓÂ„Ó Ó‰‡ ◊˝ÚËÏÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ“ Ë ◊ÍÛθÚÛÌÓ-ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ“ ÔÓ‰ÚÂÍÒÚ˚“ (2,Ò.200). ôÓ· ÔÂÂÍÓ̇ÚËÒfl Û ‚ËÔ‡‚‰‡ÌÓÒÚ¥ Ú‡ÍÓ„Ó ◊Ó·ÂÂÊÌÓ„Ó ÔËÔÛ˘ÂÌÌfl“, ‚‡ÚÓ ÔÓ„ÎflÌÛÚË, ˘Ó Ê Á‡ ÔÂ¯Ó‰ÊÂÂθÌÛ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ Ï¥„ ÔÓ˜ÂÔÌÛÚË ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ Á¥ ÒÚ‡ÚÚ¥ ◊óÂ‚ÓÌÓÛÒÒ͇fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡“, ‚ flÍ¥È ü.ÉÓÎÓ‚‡ˆ¸ÍËÈ (·ÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û, ˘ÓflÍ̇ȇ‚ÚÂÌÚ˘̥¯Â) ÓÁÔÓ‚¥‰‡‚ ÔÓ Ò· ڇ ÔÓ Ò‚Óªı ÚÓ‚‡˯¥‚ Á ÍÓ· ◊êÛÒ¸ÍÓª í¥Èˆ¥“: ◊çÂÒÏÓÚfl ̇ ̇¯Ë ÒÍÛ‰Ì˚ Á̇ÌËfl ÔÓ ˜‡ÒÚË Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó flÁ˚͇, Ï˚ ̇˜‡ÎË ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÌÂÏ ÒÚËıË Ë ÒÚ‡ÚÂÈÍË, Ò Ú‚Â‰Ó˛ ¯ËÏÓÒÚ¸˛ ÒÓÁ‰‡Ú¸ „‡ÎˈÍÓ-ÛÒÒÍÛ˛ ̇Ó‰ÌÛ˛ ÎËÚÂ‡ÚÛÛ. á‡ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ‚flÚËÚ¸ Á‡‰ÛχÌÌÓ ‰ÂÎÓ ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, Ï˚ ÔËÌflÎË Ò·‚flÌÒÍË ËÏÂ̇, ‰‡‚ Ò· ˜ÂÒÚÌÓ ÒÎÓ‚Ó ÔÓ‰ ÔËÌflÚ˚Ï ËÏÂÌÂÏ ÔËÒ‡Ú¸ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ̇ ÔÓθÁÛ Ì‡Ó‰‡ Ë ‚Ó ËÏfl ‚ÓÁÓʉÂÌËfl ̇Ó‰ÌÓÈ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚË. ü‚ËÎËÒ¸: êÛÒÎ‡Ì (å‡͡Ì) ò‡¯Í‚˘, чÎË·Ó (à‚‡Ì) LJ„Ë΂˘, üÓÒ·‚ (üÍÓ‚) ÉÓÎÓ‚‡ˆÍËÈ, ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Í ÌËÏ ÔËÒÓ‰ËÌËÎËÒ¸: ÇÂÎËÏË ãÓÔ‡Ú˚ÌÒÍËÈ, åËÓÒ·‚

83


̇ÛÍÓ‚Óª ¥ÒÚËÌË, ‡Î ¥ Ì ‚¥‰ÒÚÛÔË‚ ·Ë Ì¥ ÔÂ‰ flÍÓ˛ ¥ÌÍ‚¥Áˈ¥π˛, flÍ É‡Î¥ÎÂÈ, ÍÓÎË ÏÓ‚‡ ȯ· · ÔÓ ‚ˢ¥ ÊËÚÚπ‚¥ ÔË̈ËÔË, ÔÓ ‚¥Û, ÔÓ Ô‡‚‰Û. íÛÚ Ï‡˛Ú¸Òfl ̇ Û‚‡Á¥, Ә‚ˉÌÓ, Ì ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍÓª ·˛ÓÍ‡Ú¥ª ¥ Ì ÔÂÂÒ¥˜ÌËÈ ˛‰ÂÈ, ‡ Ô‚ÌËÈ ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ ÚËÔ, flÍËÈ, ÚËÏ Ì ÏÂ̯Â, ¥ÒÚÓ¥ª ·Û‚ ‰Ó· ‚¥‰ÓÏËÈ. û‰ÂÈҸ͇ ¥ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌҸ͇ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ‚ËÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ÂÍÁÂÒÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓ˛ ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ÒÚ˛, Ó¥πÌÚÓ‚‡Ì¥ÒÚ˛ Ì ̇ Á̇ÌÌfl, ‡ ̇ ÊËÚÚfl. íÓÏÛ ÒÔÓ„Îfl‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ (vita contemplativa) ¥ ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ Ô‡ÍÚ˘ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ Ì¥ÍÓÎË Ì ÒÔËÈχ·Òfl ˆËÏË Ú‡‰Ëˆ¥flÏË flÍ Ì‡ÈÍ‡˘‡ ˆ‡Ë̇ ‰Îfl ¥‰Â‡Î¸ÌÓª ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË. “Ç¥ËÚË” ̇ ¥‚ËÚ¥ — “΄‡Ï¥Ì”, ˘Ó Á‡ Á‡„‡Î¸ÌËÏ ÁÏ¥ÒÚÓÏ ·¥Ì¸fl̇ ÓÁ̇˜‡π “Ó·ËÚË Ú‡Í, ˘Ó· ·ÛÎÓ Ô‡‚ËθÌÓ”. äÓÌÙÛˆ¥‡Ìˆ¸ ÔÓÒ‚¥‰˜Ûπ Ò‚Ó˛ ·ÂÁ·ÓÊÌÛ ÏÓ‡Î¸ÌÛ ‚¥Û Ú¥Î¸ÍË Ò‚ÓªÏË ÒÔ‡‚‡ÏË, ·Ó Ê Û ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ Ô·̥ ¥ÒÌÛπ ڥθÍË ÚÂ, ˘Ó ‚ËÁ̇˜‡π β‰ËÌÛ ‚ ÈÓ„Ó ‚˜ËÌ͇ı. ß̯ËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ÏÓ‡Î¸ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË, ˘Ó ÒÔÓ¥‰Ì˛π ˛‰‡ªÁÏ Á ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËÏ ‚˜ÂÌÌflÏ, — ¥‰Âfl ¥‚ÌÓÒÚË. üÍ˘Ó Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Í·Ò˘ÌÓ„Ó „ˆ¸ÍÓ„Ó Ô¥‰ıÓ‰Û, flÍËÈ ÒÙÓÏÛ₇‚ Ä¥ÒÚÓÚÂθ, β‰Ë Ì π ¥‚ÌËÏË “Á‡ ÔËÓ‰Ó˛”, ¥ Ó‰ÌÓÏÛ ‚ËÁ̇˜ÂÌÓ ·ÛÚË ‡·ÓÏ, ‡ ¥Ì¯ÓÏÛ — Ò‚Ó·¥‰ÌËÏ (Á„¥‰ÌÓ Á è·ÚÓÌÓÏ, ‰Û¯¥ β‰ÂÈ ‚¥‰ ̇Ó‰ÊÂÌÌfl ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl Á‡ ÔÓÔÓˆ¥flÏË ‚ ÌËı ÁÓÎÓÚ‡, Ò¥·Î‡ Ú‡ ÓÎË‚‡), ‡ Á ¥Ì‰¥ÈÒ¸ÍÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Í‡ÒÚÓ‚Ó-‚‡ÌÓ‚ËÈ ÛÒÚ¥È ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÈ Á ÔÂ‚ËÌÌÓ˛ ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ˛ β‰ÂÈ, ˘Ó ‚ËÁ̇˜Â̇ ͇ÏÓ˛ Ú‡ ÔÂÂÓ‰ÊÂÌÌflÏË, ÚÓ ‚ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓÏÛ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓÏÛ Ú‡ ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰‡ı β‰Ë ‚¥‰ ̇Ó‰ÊÂÌÌfl π ¥‚ÌËÏË. ôÓÔ‡‚‰‡ ˛‰‡ªÁÏ ‚¥‰ÒÚÓ˛‚‡‚ ¥‚Ì¥ÒÚ¸ β‰ÂÈ ‚ Óˆ¥Ì˛‚‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ÚÓ„Ó, ˘Ó ÅÓ„ ÒÓÚ‚ÓË‚ ÛÒ¥ ‰Û¯¥ ‚¥Î¸ÌËÏË, ‡ äÓÌÙÛˆ¥È — ‚ ÓÔËÒÓ‚ÓÏÛ,

84

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

au

àθÍ‚˘, ÅÓ„‰‡Ì (à‚‡Ì) ÉÓÎÓ‚‡ˆÍËÈ Ë ‰Û„Ë“ (1,Ò.201). ñfl ÒÚ‡ÚÚfl ·Û· ̇‰ÛÍÓ‚‡Ì‡ ‚ flÍÓÒÚ¥ ÔÂ‰ÏÓ‚Ë ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó Á ÓÁ‰¥Î¥‚ ‡ÌÚÓÎÓ„¥ª å.ÉÂ·ÂÎfl ◊èÓ˝ÁËfl Ò·‚flÌ“. óËÚ‡˛˜Ë ˆ˛ ‡ÌÚÓÎÓ„¥˛, ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ Ï¥„ ÓÁ̇ÈÓÏ₇ÚËÒfl Á ¥ÁÌÓχ̥ÚÌËÏË Á‡Á͇ÏË ÔÓÂÁ¥ª ÒÎÓ‚'flÌÒ¸ÍËı ̇Ó‰¥‚, ‡ ÚÂÊ Ï‡‚ ÁÏÓ„Û Ì‡Ú‡ÔËÚË Ì‡ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ ‰¥fl˜¥‚ ◊êÛÒ¸ÍÓª í¥Èˆ¥“ Ú‡ ÔÓ ◊˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó Á Ú¥Èˆ¥“ — ÇÂÎËÏË‡ ãÓÔ‡ÚËÌÒ¸ÍÓ„Ó. üÍ˘Ó Ô¥‚‰ÂÌÌÓÒÎÓ‚'flÌҸͥ (·Ó΄‡Ҹͥ, ÒÂ·Ò¸Í¥ Ú‡ ıÓ‚‡ÚҸͥ) ÒÎÓ‚ÌËÍÓ‚¥ ‰ÊÂ· χ˛Ú¸ Á‡Ù¥ÍÒÓ‚‡Ì ˆÂ ¥Ï'fl ‚ ̇ÔËÒ‡ÌÌ¥: ÇÂÎËÏË (ÇÂÎÂÏË), Velimir (7,Ò.228-229), ÚÓ ‚ ÒÚ‡ÚÚ¥ ÉÓÎÓ‚‡ˆ¸ÍÓ„Ó ˆÂ ¥Ï'fl (Á„¥‰ÌÓ Á ÚÓ‰¥¯Ì¥Ï Ô‡‚ÓÔËÒÓÏ) χπ ̇ÔËÒ‡ÌÌfl: ÇÂÎËÏ¥˙, — ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ flÍ ¥ ‚ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡ ‚¥‰ ˜‡ÒÛ ÔËÈÌflÚÚfl ¥ÏÂÌ¥-ÔÒ‚‰Ó̥χ ‡Ê ‰Ó ÁÏ¥Ì ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ Ô‡‚ÓÔËÒ¥; ÚÂÔÂ ˆÂ ¥Ï'fl ÔÓ-ÓÒ¥ÈÒ¸ÍË Ô˯ÂÏÓ Î˯ ÇÂÎËÏË (Á¯ÚÓ˛ ¥ ÔÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍË Ô˯ÂÏÓ ÈÓ„Ó Ú‡Í Ò‡ÏÓ, Î˯ ‚ËÏÓ‚ÎflπÏÓ ÚÓıË ÔÓ-¥Ì¯ÓÏÛ). ì Ú‚Ó¥ÌÌflı ÇÂÎËÏË‡ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡ ÛÍ‡ªÌҸͥ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔËÒÛÚÌ¥ ̇ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌËı ¥‚Ìflı: ̇ ÏÓ‚ÌÓÏÛ ¥ ÒÎÓ‚ÓÚ‚Ó˜ÓÏÛ, ̇ ÚÂχÚ˘ÌÓÏÛ Ú‡ ¥‰ÂÈÌÓÏÛ ÚÓ˘Ó. ìÍ‡ªÌҸ͇ ÚÂχÚË͇ ÒÛÔÓ‚Ó‰ÊÛ‚‡Î‡ ‚ÂÒ¸ ÈÓ„Ó Ú‚Ó˜ËÈ ¯Îflı — ‚¥‰ Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó Í¥Ìˆfl. üÍ ÏÓÚÓÓ¯ÌÓ ¥ Ì‚¥‰‚ÓÓÚ̸Ó-ÔÓӘ ‚¥‰˜Û‚ ‚¥Ì (‚ ÓÔÓ‚¥‰‡ÌÌ¥ ◊å‡ÎËÌÓ‚‡fl ¯‡¯Í‡“, ̇ÔËÒ‡ÌÓÏÛ 1921 ÓÍÛ) ‚Ò ʇı¥ÚÚfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó Á‡„‡·‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË åÓÒÍÓ‚˘ËÌÓ˛: ◊ÑÛÎ ‚ÂÚÂ åÓÒÍ‚˚. ëÛÓ‚˚È ‚Ò‡‰ÌËÍ „ÓÎÓ‰‡˛˘Â„Ó Ò‚Â‡, ͇Á‡ÎÓÒ¸, Ò Í‡ÍÓÈÚÓ ÌÂÓıÓÚÓÈ ‚ÒÚÛԇΠ‚ Á‡‚Ó‚‡Ì˚È Í‡È, ÚÓ˜ÌÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡Î ‚ÒÚÂÚËÎ ÊÂÌ˘ËÌÛ Ò ‚‰‡ÏË ËÎË Á‡flˆ Ò ÒÚ‡ÌÌÓÈ ı‡·ÓÒÚ¸˛ ÔÂ·ÂʇΠ‰ÓÓ„Û. è‡ÛÒ éÍË ‚˚ÒÓÍÓ ÒÚÓflΠ̇‰ ìÍ‡ËÌÓÈ, Ë Ì‡‰ÔËÒ¸ ◊fl ÒÚ‡¯ÂÌ“ ÁËfl· ̇ ÌÂÏ“ (12,Ò.557). í‡Í ÔËÒ‡‚ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ Á ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı Ò‚Óªı ÔÓÁÓ‚Ëı Ú‚Ó¥‚, Ú‡ ̇ÒÍ¥Á̇ ÛÍ‡ªÌҸ͇ ÚÂχ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ¥ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ Á ÔÂ¯Ëı (̇‚¥Ú¸ ˜Ë Ì ÔÂ¯ÓÏÛ) ÈÓ„Ó ÓÔÓ‚¥‰‡Ì¸ — ◊ÇÂÎËÍ-‰Â̸ (ÔÓ‰‡Ê‡ÌË ÉÓ„Óβ)“. íÛÚ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó Á„‡‰‡ÌÓ ÔÓ ÔÓÁÛ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡, ·Ó (Á‡ ê.üÍÓ·ÒÓÌÓÏ) ÔÓÁ‡ ÔÓÂÚ‡ ˆÂ Ì ÁÓ‚Ò¥Ï ÚÂ, ˘Ó ÔÓÁ‡ ÔÓÁ‡ªÍ‡ (14,Ò.324). ß ÔÓÁ‡, ¥ ‰‡Ï‡ÚÛ„¥fl, ¥ ÂÔ¥ÒÚÓÎfl¥fl, ¥ ‰ÓÎfl, ¥ ̇‚¥Ú¸ ¥‰ÂÓÎÓ„¥fl ÔÓÂÚ‡ (Á‡„‡‰ÍË, ͇‰Ë̇θ̥ ÁÏ¥ÌË Û Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰¥, ÊËÚÚπ‚¥ Í‡Ú‡ÍÎ¥ÁÏË ÚÓ˘Ó) Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í π χÚÂ¥‡ÎÓÏ ‰Îfl ÔÓÂÁ¥πÁ̇‚ÒÚ‚‡. í‡ „ÓÎÓ‚ÌËÏ Ï‡ÚÂ¥‡ÎÓÏ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ‚ÒÂ Ê Ò‡Ï‡ ÔÓÂÁ¥fl — ÚÂ, ˘Ó Û ‚¥‰ÌÓÒÌÓ (˜Ë ÒÚÓ„Ó) ‚¥¯Ó‚¥È ÙÓÏ¥ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÂÚÓÏ (ÔËÚ‡ÌÌfl Ê ÔÓ ‚¥¯Û‚‡ÌÌfl flÍ Ú‡Í ÏÓÊ χÚË ÔÓflÒÌ˛‚‡Î¸ÌÛ ‡ÏÔÎ¥ÚÛ‰Û ‚¥‰ ¥Î˛ÁÓÌÓª ÔË·ÎËÁÌÓÒÚË ‰Ó ÌÓχÚË‚ÌÓª ÍÓÌÍÂÚËÍË). ìÍ‡ªÌҸ͇ ÚÂχÚË͇ ‚ ÔÓÂÁ¥ª ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡ ‡·ÒÓβÚÌÓ Á‡ÒÎÛ„Ó‚Ûπ ̇ ÓÍÂÏÛ ÓÁÏÓ‚Û, ̇ ÓÍÂÏ¥ ÒÚÛ‰¥ª. 燉Á‚˘‡ÈÌÓ ‚‡ÊÎË‚ËÏ π ÚÂ, ˘Ó ÔÓÂÚ, ‚ÔÎ¥Ú‡˛˜Ë Û Ò‚Ó˛ Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥ ÚÂχÚËÍË (‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ ¥ ÔÓÎ¥‚‡¥‡·¥Î¸ÌÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ), Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Á‡‚Ê‰Ë ◊‚·ÒÌËÍÓÏ Ò·“. 片ÂÏÌÓ é.å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï Û Ò‚¥È ˜‡Ò ÔËÒ‡‚:


‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ̇ÚÛ‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ¥‚ÌÓÒÚË ÔËÓ‰Ë Î˛‰ÂÈ. ñfl ‡ÍˆÂÌÚÓ‚‡Ì‡ ¥‰Âfl ¥‚ÌÓÒÚË ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ‚ËÁ̇˜Ë· ¥ ÒËÒÚÂÏÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ¥‰Â‡Î¥‚ ÍËڇȈ¥‚ Ú‡ „·ª‚. ñ ‰‡ÎÓ ÔË‚¥‰ 祈¯Â ÔÓÚ‡ÍÚÛ‚‡ÚË ÒÛ˜‡ÒÌ¥ ÈÓÏÛ ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚ˘ÌËÈ Ú‡ ÍÓÏÛÌ¥ÒÚ˘ÌËÈ ÛıË, flÍ „·ÂÈҸͥ. ᇉÎfl ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡Á̇˜ËÏÓ, ˘Ó 祈¯Â ·Û‚ ̇·‡„‡ÚÓ ÒıËθ̥¯ËÈ ‰Ó ÏÓ‡Î¥ ÒÚ‡ÓÁ‡ÔÓ‚¥ÚÌÓª, ‡Ì¥Ê ‰Ó ÌÓ‚ÓÁ‡ÔÓ‚¥ÚÌÓª. èÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ¥ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ ‚¥Ì ÔÓ‚’flÁÛ‚‡‚ Á ÔηÂÈÒ¸ÍËÏ ressentiment, ÔÓ˜ÛÚÚflÏ Á‡Á‰ÓÒÚË Ú‡ ÔÓÏÒÚË ÔÓ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ˛ ‰Ó ÛÒ¸Ó„Ó ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˘ÌÓ„Ó, ‚ËÒÓÍÓ„Ó Ú‡ ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó. èÓÔË Ú 祈¯Â Ì ÒÛÏÌ¥‚‡‚Òfl ¥ ˘Ó‰Ó „·ÂÈÒ¸ÍÓª „Â̇ÎÓ„¥ª ıËÒÚËflÌÒÚ‚‡. á¯ÚÓ˛ È Ò‡Ï¥ ·‡Ú¸ÍË-Á‡ÒÌÓ‚ÌËÍË ÒÓˆ¥‡Î¥ÁÏÛ Ì ÔÎÂ͇ÎË ÊÓ‰ÌËı ¥Î˛Á¥È, ÛÒ‚¥‰ÓÏβ˛˜Ë Ò‚Óπ „·ÂÈҸ͠ڇ ıËÒÚËflÌҸ͠ÍÓ¥ÌÌfl. í‡Í, Á‡ÒÌÓ‚ÌËÍ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÛÌ¥ÁÏÛ ä‡·ÂÚ ‚ “è‡‚‰Ë‚ÓÏÛ ıËÒÚËflÌÒÚ‚¥” ÔËÒ‡‚, ˘Ó “Ì¥ıÚÓ Ì ÏÓÊ ̇Á‚‡ÚË Ò· ıËÒÚËflÌËÌÓÏ, flÍ˘Ó ‚¥Ì Ì ÍÓÏÛÌ¥ÒÚ”. üÍ˘Ó ˛‰‡ªÁÏ ıËÒÚËflÌË Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ ÂÎ¥„¥π˛ Ňڸ͇, ‡ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó — ÂÎ¥„¥π˛ ëË̇, ÚÓ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚Ó ÏÓÊ̇ Í‚‡Î¥Ù¥ÍÛ‚‡ÚË flÍ ÂÎ¥„¥˛ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ-ÒËÌ¥‚Ò¸ÍËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚. á¯ÚÓ˛, ‚ ÒÂÌÒ¥ ÍÛθÚÛ Ò¥ÏÂÈÌÓÒÚË Ú‡ ·‡Ú¸ÍÓÔÓÍÎÓÌÒÚ‚‡ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚Ó π ̇·‡„‡ÚÓ ·ÎËʘËÏ ‰Ó ˛‰‡ªÁÏÛ Á ÈÓ„Ó Á‡ÔÓ‚¥‰‰˛ ÔÓ‚‡Ê‡ÌÌfl Ò‚Óªı ·‡Ú¸Í‡ Ú‡ χÚÂ¥, ‡Ì¥Ê ‰Ó ıËÒÚËflÌÒÚ‚‡ (·Ó Ê ßÒÛÒ “ÔËȯӂ ÔÓ¥ÁÌËÚË ˜ÓÎÓ‚¥Í‡ Á ÈÓ„Ó ·‡Ú¸ÍÓÏ, ‰Ó˜ÍÛ Á ªª χڥ’˛ ¥ Ì‚¥ÒÚÍÛ Á ªª Ò‚ÂÍÛıÓ˛”, ·Ó Ê “‚ÓÓ„‡ÏË ˜ÓÎÓ‚¥Í‡ ·Û‰ÛÚ¸ ÈÓ„Ó ‰Óχ¯Ì¥” — åÚ.10,35,36.) üÍ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó Á‡Á̇˜Ë‚ åÂÂÊÍÓ‚Ò¸ÍËÈ, äËÚ‡È ‚Á‡„‡Î¥ Ì Á̇‚ ÔÓ·ÎÂÏË “·‡Ú¸Í¥‚ ¥ ÒËÌ¥‚”. “ëflÓ” — ÒËÌ¥‚Ҹ͇ ÔÓ¯ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ π Ó‰ÌËÏ Á ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı ÔÓÌflÚ¸

u

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

◊èÓ˝ÁËfl ïηÌËÍÓ‚‡ ˉËÓÚ˘̇ — ‚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÏ, „˜ÂÒÍÓÏ, ÌÂÓÒÍÓ·ËÚÂθÌÓÏ Á̇˜ÂÌËË ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡“ (5,Ú.2,Ò.289). ç‡ ÏÓ‚ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ÔÓÂÁ¥fl ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡ Û‚¥·‡Î‡ ‚ Ò· ÒËÎÛ-ÒËÎÂÌÌÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚. á‚ÂÌ¥ÏÓ Û‚‡„Û ‰Îfl ÔËÍ·‰Û ̇ ÛË‚ÓÍ Á ‚¥¯‡ Ô¥‰ ÛÏÓ‚ÌÓ˛ ̇Á‚Ó˛ ◊àÒÔ‡„‡ÌÒÍËÈ ‚Â·Î˛‰“: ãÂÚ‚¯ËÈ Ñ‚ÌËÈ „ÂχÌÒÍËÈ ÓÂÎ, ìÚ‡ÚË‚¯ËÈ ï‡, à˘ÂÚ Â„Ó Ç ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏ ◊‡Á‚“, Ç ÍÓÎÓÒ ÊË (12,Ò.143).

Ç ˆ¸ÓÏÛ ‚¥¯Ó‚ÓÏÛ Ô‡Ò‡Ê¥ ÔËÒÛÚÌ¥È Á̇ÈÓÏËÈ ÔÓÂÚ‡ ̇ Ô¥Á‚ˢ ķ¥ı (‚¥‰ Ì¥Ï. Habicht, ˘Ó Á̇˜ËÚ¸: flÒÚÛ·), flÍ ‚ Á‚ÓÓÚ̸ÓÏÛ (ÁÁ‡‰Û ̇ÔÂ‰) ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌ¥ ‰¥ÒÚ‡π ÙÓÏÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ◊ı¥·‡“ (12,Ò.672). íÛÚ ÏË ÒÚË͇πÏÓÒfl Á ԇΥ̉ÓÏÌËÏ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌflÏ — ‚¥‰ ͥ̈fl ‰Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ. ÄΠ‚·ÒÌ ԇΥ̉ÓÏ (ÒÎÓ‚Ó, Ù‡Á‡, ‚¥¯Ó‚ËÈ fl‰ÓÍ ˜Ë ˆ¥ÎËÈ ‚¥¯) χπ ˜ËÚ‡ÚËÒfl Ӊ̇ÍÓ‚Ó ¥ ÁÁ‡‰Û — ‰ÓÔÂ‰Û, ¥ ÒÔÂÂ‰Û — ‰ÓÁ‡‰Û. ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ ‚‚¥‚ Û ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ Î¥ÚÂ‡ÚÛÛ Ì‡‚¥Ú¸ Ò‚¥È ÚÂÏ¥Ì Ì‡ ÓÁ̇˜ÂÌÌfl ԇΥ̉Óχ — ◊ÔÂé ‚ÂÚÂ̸“ (Ú‡ÍÛ Ì‡Á‚Û Ï‡π ÈÓ„Ó Ô‡Î¥Ì‰ÓÏ¥˜ÌËÈ ‚¥¯ Á 1912 ÓÍÛ). ñ ÒÎÓ‚Ó ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ ‚Áfl‚ Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë, ·Ó ÚÂ, ˘Ó ‚ Ì‡Ò Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl ◊ÔÂ‚é ÚÂ̸“ ÔÓ-ÓÒ¥ÈÒ¸ÍË Ï‡ÎÓ · Á‚Û˜‡ÚË ◊Ó·ÓÓÚÂ̸“. 襉 ·‡„‡Ú¸Ï‡ Ó„Îfl‰‡ÏË ‰ÛÊ ˆ¥Í‡‚ËÏ ‚ˉ‡πÚ¸Òfl ˆÂÈ ‚¥¯ ÇÂÎËÏË‡ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚‡: èÖêÉ ÇÖêíÖçú (äÛÍÒË, ÍÛÏ ÏÛÍ Ë ÒÍÛÍ) äÓÌË, ÚÓÔÓÚ, ËÌÓÍ, çÓ Ì ˜¸, ‡ ˜ÂÂÌ ÓÌ. à‰ÂÏ, ÏÓÎÓ‰, ‰ÓÎÓÏ Ï‰Ë. óËÌ Á‚‡Ì ϘÂÏ Ì‡‚ÁÌ˘¸.

85


ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚‡. üÍ˘Ó ßÒÛÒ, Á‡ Ò‚¥‰˜ÂÌÌflÏ ãÛÍË (18.29), „Ó‚ÓËÚ¸: “ïÚÓ Ì Á‡Î˯ËÚ¸ χÚÂ¥ Ò‚Óπª ¥ ·‡Ú¸Í‡ Ò‚Ó„Ó ¥ Ì ԥ‰Â Á‡ ÏÌÓ˛, Ì ÒÔ‡Ò ҂Óπª ‰Û¯¥”, — ÚÓ äÓÌÙÛˆ¥È „Ó‚ÓËÚ¸ Û˜ÌflÏ Ú‡ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍ‡Ï ¥Ì‡Í¯Â: “èÓÍË ·‡Ú¸ÍË ÊË‚¥, Ì ‚¥‰’ªÊ‰Ê‡È ‰‡ÎÂÍÓ”(IV,19). üÍ˘Ó ‰Îfl „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ò‚¥ÚÓÒÔËÈÌflÚÚfl ı‡‡ÍÚÂÌÓ˛ π ÔÂ·¥Î¸¯Â̇ ÚÛ·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó, flÍÛ ˜‡ÒÚÓ ÔÂ·¥Î¸¯Û˛Ú¸ ¥ ‰Ó‚Ó‰flÚ¸ ‰Ó χ̥fl͇θÌÓÒÚË (Á„‡‰‡ÈÏÓ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ-„·ÂÈÒ¸ÍËÈ ÚËÔ “¥‰¥¯Â-χÏ”) ¥, Ә‚ˉÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓ˛ ÍÓ̈ÂÔˆ¥π˛ ˜‡ÒÛ, ÓÒÌÓ‚ÌËÈ ‚ÂÍÚÓ flÍÓ„Ó ÒÔflÏÓ‚‡ÌËÈ Û Ï‡È·ÛÚÌπ, ‚ ÏÂÒ¥‡ÌҸͥ ˜‡ÒË, ÚÓ ‰Îfl äËÚ‡˛ ı‡‡ÍÚÂÌ¥¯ËÏ π Ì ÍÛÎ¸Ú ‰¥ÚÂÈ, ‡ ÍÛÎ¸Ú ·‡Ú¸Í¥‚, flÍ ÔÓÂ͈¥fl ÍÛθÚÛ Ô‰ͥ‚ ¥ ÍÛθÚÛ ÏËÌÛÎÓ„Ó ‚Á‡„‡Î¥. í‡Í, Ï¥ÚÓÎÓ„¥˜ÌËÈ „ÂÓÈ ÎÛ·ÍÓ‚Ëı ͇ÚËÌÓÍ, ÉÓ ñÁ˛È, ‚Ë¥¯Ë‚ Á‡ÍÓÔ‡ÚË ÒË̇, ˘Ó· ·¥Î¸¯Â ªÊ¥ Á‡Î˯‡ÎÓÒ¸ ÈÓ„Ó ÒÚ‡¥È χÚÂ¥ (·¥·Î¥ÈÌËÈ Ä‚‡‡Ï ‚Ë¥¯Ë‚ ÔËÌÂÒÚË Û ÊÂÚ‚Û Ò‚Ó„Ó ÒË̇, ‰Ó‚„ÓÓ˜¥ÍÛ‚‡ÌÓ„Ó ÔÂ‚¥ÒÚ͇ ë‡Ë, ڥθÍË Á‡‡‰Ë ÅÓ„‡ ∏‰ËÌÓ„Ó, ˘Ó ÔÓ‰‡Û‚‡‚ ÈÓÏÛ ÒË̇ ¥ ∂‡‡ÌÚ‡ χȷÛÚ̸ÓÒÚË), ‡ ÑÛÌ ûÌ ÔÓ‰‡π Ò· ‚ ‡·ÒÚ‚Ó, ˘Ó· ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓıÓ‚‡ÚË ‚ÏÂÎÓ„Ó ·‡Ú¸Í‡ (üÍ¥‚ ÔÓ‰‡π Ò· Á‡‰Îfl ‚ËÍÛÔÎÂÌÌfl Ê¥ÌÍË, ê‡ıËÎ¥: Á Ó„Îfl‰Û ÍËڇȈfl — ‚˜ËÌÓÍ ‚ˢӲ Ï¥Ó˛ ̉ÓÒÚÓÈÌËÈ). í‡‰Ëˆ¥È̇ ÍËÚ‡ÈҸ͇ ·‡„‡ÚÓ‰¥ÚÌ¥ÒÚ¸ ‚ËÔÎË‚‡Î‡ Ì Á ªı̸Ӫ ·ÂÁÍÓËÒÌÓ˛ β·Ó‚Ë ‰Ó ‰¥ÚÂÈ, ‡ ÔÂ‚‡ÊÌÓ Á ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı Ï¥ÍÛ‚‡Ì¸: ˜ËÏ ·¥Î¸¯Â ‰¥ÚÂÈ, ÚËÏ ÏÓ„ÛÚÌ¥¯ËÏ ¥ ÒËθ̥¯ËÏ π Ò¥ÏÂÈÌËÈ Í·Ì. í‡Í, ‰¥‚˜ËÌÍÛ ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ Ó‰‡ÁÛ ÔÓ‰‡ÚË ‚ ¥Ì¯Û ҥϒ˛, flÍ˘Ó ªª ÔÂ·ۂ‡ÌÌfl ‚ ҥϒª Á‡„ÓÊÛ‚‡ÎÓ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Û Ó‰ËÌË. ÑËÚË̇ π ·ÂÁ„¥¯ÌÓ˛ ¥ Ò‚flÚÓ˛ — ڇ͇ ‡ÍÒ¥Óχ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË. ᇠÒÎÓ‚‡ÏË è‡ÒÚÂ͇̇ ‚ “éıÓÓÌÌ¥È „‡ÏÓÚ¥”, ‰ËÚËÌÒÚ‚Ó π

86

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

fs ÉÓÎÓ‰, ˜ÂÏ Ï˜ ‰ÓÎÓ„? è‡Î, ‡ ÌÓÓ‚ ıÛ‰ Ë ‰Ûı ‚ÓÓ̇ ·Ô. Ä ˜ÚÓ? ü ÎÓ‚? ÇÓÎfl ÓÚ˜‡! ü‰, fl‰, ‰fl‰fl! à‰Ë, ˉË! åÓÓÁ ‚ ÛÁÂÎ, ÎÂÁÛ ‚ÁÓÓÏ. ëÓÎÓ‚ ÁÓ‚, ‚ÓÁ ‚ÓÎÓÒ. äÓÎÂÒÓ. ܇ÎÍÓ ÔÓÍ·Ê. éÒÂÎÓÍ. ë‡ÌË, ÔÎÓÚ Ë ‚ÓÁ, ÁÓ‚ Ë ÚÓÎÔ Ë Ì‡Ò. ÉÓ‰ ‰Óı, ıÓ‰ ‰Ó„. à ÎÂÊÛ. ìÊÂÎË? áÓÎ, „ÓÎ ÎÓ„ ÎÓÁ. à Í ‚‡Ï Ë ÚÂÏ Ò ÒÏÂÚË Ï‡‚ÍË (12,Ò.79).

ß ÚÛÚ ‚ Ò‡ÏÓÏÛ Í¥Ìˆ¥ Á'fl‚ÎflπÚ¸Òfl ̇¯‡ ¥ ıÎπ·Ì¥ÍӂҸ͇ Ûβ·ÎÂ̇ χ‚͇. ñ¥Í‡‚Ó, ˜Ë ÏÓÊÎË‚Ó ÔÂÂÍ·ÒÚË Ô‡Î¥Ì‰ÓÏÌËÈ ‚¥¯ ̇ ¥Ì¯Û ÏÓ‚Û? ü Á̇˛, ˘Ó ÏÓÊÎË‚Ó (Ò‡Ï Ë·‡Í, flÍ Í‡ÊÛÚ¸). íÓÏÛ ÚÛÚ ‚‡ÚÓ Ì‡‚ÂÒÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥˛ ˆ¸Ó„Ó ‚¥¯‡, ‚ËÍÓ̇ÌÛ åËÍÓÎÓ˛ å¥Ó¯Ì˘ÂÌÍÓÏ: èÖêÉ ÇÖêíÖçú (äÛÏ ‰ÓÍÛÍ Ó‰ ÏÛÍ) äÓÌ¥, ‚ËÁËÍ ËÁË, ‚¥ÌÓÍ, ÄΠÒÏÓ· — ı‡Ô ÓÔ‡ı‡ÎÓÏ Ò·... ߉¥Ï, ÏÓÎÓ‰¥, ‰ÓÎÓÏ Ï¥‰¥! É¥Ì ÁËÏ — ϘÂÏ ÏË Á Ì¥„... Ä ‚ „ÓÎÓ‰ÛıÛ ‰Óχ ‰Ó‰‡ÏÓ ‰ÛıÛ ‰Ó ÎÓ„‚‡? è‡Î‡ ÌÓÓ‚ Û ‚ÓÓ̇ ·Ô,


̇‰Î˛‰Ò¸ÍËÏ. ßÏ’fl ßÓ‰‡, ‚ËÌÌÓ„Ó Û Ï‡ÒÓ‚ÓÏÛ ÔÓ·ÓªÒ¸ÍÛ ÌÂÏÓ‚ÎflÚ, ÒÚ‡ÎÓ ÒËÌÓÌ¥ÏÓÏ ‰Ó ÁÎÓ˜ËÌÌË͇. ᇠÒÎÓ‚‡ÏË ÑÓÒÚÓπ‚Ò¸ÍÓ„Ó, Ì¥˘Ó Ì ÏÓÊ ‚ËÔ‡‚‰ËÚË ÒθÓÁËÌÍË ‰ËÚflÚË. íÓÏÛ ‰Îfl ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‡Î¸ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË ÌÓχÚË‚ÌÓ˛ 𠥉Âfl ÊÂÚÓ‚ÌÓÒÚË ·‡Ú¸Í¥‚ ˘Ó‰Ó ‰¥ÚÂÈ. ì Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓÏÛ Ê äËÚ‡ª Ô‡ÌÛ‚‡Î‡ ÔÓÚËÎÂÊ̇ ¥‰Âfl. ÉÂÓÈ Ì‡Ó‰ÌËı ÎÛ·Í¥‚ ì åÂÌ Î¥ÚÌ¥ÏË ÌÓ˜‡ÏË ÓÁ‰fl„‡‚Òfl ̇„ÓÎÓ, ˘Ó· ÍÓχ¥ ÍÛÒ‡ÎË ÈÓ„Ó, ‡ Ì ·‡Ú¸Í¥‚, ‡ ¯¥ÒÚ̇‰ˆflÚËÎ¥ÚÌ¥È ã‡Ó ã‡È-ˆÁË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡‚ ·‡‚ËÚËÒ¸ ‚ ‰ËÚfl˜¥ ¥„Ë, ˘Ó· ·‡Ú¸ÍË Ì Á„‡‰Û‚‡ÎË ÔÓ ‚·ÒÌÛ ÒÚ‡¥ÒÚ¸. ß̯ËÏ ‰ÓÒÚÓÈÌËÏ Á„‡‰ÍË ÏÓÏÂÌÚÓÏ ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡ ÍËÚ‡ÈÒ¸ÍÓª ÒıÓÊÓÒÚ¥-‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ÏÓÊ ·ÛÚË Ú‡‰Ëˆ¥È̇ ¯Í‡Î‡ Óˆ¥Ì˛‚‡ÌÌfl ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ ·‡Ú¥‚. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ıËÒÚËflÌÒÚ‚‡, ˘Ó Ó„ÓÎÓÒËÎÓ ÛÒ¥ı β‰ÂÈ ·‡Ú‡ÏË “‚Ó ïÚËÒÚ¥” Ú‡ “ÒË̇ÏË ÅÓÊËÏË”, ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒÚ‚Ó Ú‡ ˛‰‡ªÁÏ Á ªıÌ¸Ó˛ χÚËÏÓˆÂÌÚ˘̥ÒÚ˛ Á‡ÏË͇˛Ú¸ ·‡ÚÒÚ‚Ó ÏÂʇÏË Ò¥Ï’ª Ú‡ Ó‰Û. ßπ‡ı¥˜Ì¥ÒÚ¸ Û ‚Á‡πÏÓÒÚÓÒÛÌ͇ı Ï¥Ê ÒÚ‡¯ËÏ Ú‡ ÏÓÎÓ‰¯ËÏ ·‡ÚÓÏ ‚ äËÚ‡ª ‰ÓÚËÏÛ‚‡Î‡Ò¸ ̇ÒڥθÍË ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ Ú‡ ‚ÌÓ ¥ ·Û· ̇ÒڥθÍË ‚‡ÊÎË‚Ó˛ ‰Îfl Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË, ˘Ó ‰Îfl ‚ËÁ̇˜ÂÌÌfl ªı Û ÍËÚ‡ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ ‰ÓÌËÌ¥ Á·Â„ÎËÒ¸ ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥ ÚÂÏ¥ÌË, flÍ¥ ÒÂχÌÚ˘ÌÓ Ú‡ ¥‰ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ Ì χ˛Ú¸ Ì¥˜Ó„Ó ÒԥθÌÓ„Ó (“„„” — ÒÚ‡¯ËÈ ·‡Ú, “‰¥‰¥” — ÏÓÎÓ‰¯ËÈ”), ‡ ‚ ̇·Ó¥ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸ÍËı ˜ÂÒÌÓÚ ÓÒÓ·Î˂ ϥ҈ ‚¥‰‚‰ÂÌ “‰¥”, ÔÓ¯ÚË‚ÌÓÒÚ¥ ˜Ë β·Ó‚¥ ‰Ó ÒÚ‡¯Ó„Ó ·‡Ú‡. ÇÊ ̇ ¥‚Ì¥ ÏÓ‚Ë “ÔÂ‚ÓӉ̥ÒÚ¸” (·ÛÍ‚‡Î¸ÌËÈ ÔÂÂÍ·‰ ÒÎÓ‚‡ “ԇ̔) ÒÔËÈχÎÓÒ¸ flÍ ‚Ë˘Â Ï¥ÒˆÂ ‚ ˆ¥ÌÌ¥ÒÌÓ-ÒÚ‡ÚÛÒÌ¥È ¯Í‡Î¥, ‡ ÚÓÏÛ ÒÚ‡¯ËÈ ·‡Ú π ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ ‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏ ¥ Á̇˜Û˘¥¯ËÏ Á‡ ÏÓÎÓ‰¯Ó„Ó. ì í‡Ì‡Ò¥ ¥ ‚ ˛‰ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª Á‡„‡ÎÓÏ, ̇‚Ô‡ÍË, ÏÓÎÓ‰¯¥ ·‡ÚË (¥ ‰¥ÚË ‚Á‡„‡Î¥) ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ˉ¥ÎÂÌ¥ ¥, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ҇Ϡ‚ÓÌË π

js

ß ÚÛ — ÚÓ ‚Ë ‚ ÓÚÛÚ¥... ü ÎÓ‚‡˜, ÚÓÏÛ ÛÏ — ÓÚ˜‡ ‚ÓÎfl! åÓ', Á Ûχ „ÂÚ¸Ú „‡ÏÛÁÓÏ?! åÓÓÁ — ‚ ÛÁÓÎ, ‚ËÁË‚ ÎÓÁÛ ‚ÁÓÓÏ. ïËÚ‡ ·Û˜‡, ÁÓ‚Â ‚ÓÁ‡ ˜Û·‡ÚËı. ì ÍÓÎÂÒÓ‚¥, Ô‡ÌÓÚ˜Â, Ϙ — ÚÓ Ì‡Ô¥‚ÓÒÂÎ ÓÍÛ, ß Ê‡ÎÍÓ ÔÓÍ·ʥ. ë‡ÌË — Í¥Á¸ Á¥ÍË, Í¥Á¸ Á¥ÍË, Í¥Á¸ Á¥ÍË Ì‡Ò. Ç¥Í — fl‰Ó „ÛÍÛ „Ó‰flÍ¥‚. ß ÚÂÏÒ‡ÚË Ï‡‚Û Ò‡Ì¸ÏË, — ‰ËÏ Ì‡ÒÛ‚‡ ÏËÚ‡

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

ÒÏÂÚ¥.

(ñÂÈ ÔÂÂÍ·‰ ‰ÛÍÛ‚‡‚Òfl, ÁÓÍÂχ, Û 88-ÂÍÁÂÏÔÎflÌ¥È „‡ÁÂÚ¥ ◊ÄÏÙËËÙχ“, flÍÛ ‰‡„Ûπ ¥ ‚ˉ‡π ‚ äÛÒ¸ÍÛ éÎÂÍ҇̉ ÅÛ·ÌÓ‚, Ò‡Ï, flÍ ¥ ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚, ̇ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÛÍ‡ªÌˆ¸ Á ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl; Á‡‡Á ˆfl „‡ÁÂÚ‡ π ‚Ê ‚ˉ‡ÌÌflÏ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª (ÇÒÂÏËÌ˚È ÍÎÛ· Ô‡ÎË̉ÓÏËË ËÏ. ÇÂÎËÏË‡ ïηÌËÍÓ‚‡), ‰Ó ǘÂÌÓª ê‡‰Ë flÍÓª ‚ıÓ‰ËÚ¸ ¥ ‡‚ÚÓ ˆËı fl‰Í¥‚, Ò·ÚÓ fl; Ú‡ ‚Ê ‡Ì¥¯Â — ‚¥‰ 1993 ÓÍÛ — fl π èÂÁˉÂÌÚÓÏ ÒÚ‚ÓÂÌÓª Û ã¸‚Ó‚¥ è·ÌÂÚ‡ÌÓª ìÔ‡‚Ë è‡Î¥Ì‰ÓÏÓÚ‚Ó˜ÓÒÚË (èìè), — Ú‡ ‰ÓÒËÚ¸ ÔÓ ˆÂ). ïÎπ·Ì¥ÍÓ‚ Û Ò‚ÓÏÛ ÔÓÂÍÚ¥ ÔÓ Ô‡Ï'flÚÌËÍË ÔÓÔÓÌÛ‚‡‚ Ó‰ÌËÏ Á ÔÂ¯Ëı ‚ÓÁ‚ÂÒÚË ÏÓÌÛÏÂÌÚ ÉË„Ó¥˛ ëÍÓ‚ÓÓ‰¥ (3,Ò.188), — Ì ÔÎÛÚ‡ÚË Á ÏÓÌÛÏÂÌڇθÌÓ˛ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ó˛ ÚËı ˜‡Ò¥‚, — ‡ÎÂ È ‰Ó ÈÓ„Ó Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó Ô‡Ï'flÚÌË͇ Ì¥ÍÓÎË ◊Ì Á‡‡ÒÚÂÚ Ì‡Ӊ̇fl ÚÓÔ‡“, ¥ Ì Á‡ÓÒÚÛÚ¸ ÒÚÂÊÍË, ÔÓ flÍËı Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Ó Ì¸Ó„Ó Ì‡ÛÍÓ‚ˆ¥, ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË ¥ ‚Á‡„‡Î¥ ÒÎÓ‚Óβ·Ë. éÒËÔ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï ÓÁ‚ËÌÛ‚Òfl ‚ Ó‰ÌÓ„Ó Á ̇ȷÎËÒÍÛ˜¥¯Ëı ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı ÔÓÂÚ¥‚. âÓ„Ó ÔÓÂÚ˘̇ ÏÓ‚‡, ÒÔˆËÙ¥˜Ì‡ ¥ ÌÂÔÓ‚ÚÓ̇, ÏÓ‰ËÙ¥ÍÓ‚‡Ì‡ ‰Ó Ì‚ԥÁ̇ÌÌfl ÓÒ¥ÈҸ͇ ÏÓ‚‡, ‚Ô¥Á̇πÚ¸Òfl Á‡ÁÛ, ·Û‰¸-flÍËÈ ÈÓ„Ó ‚¥¯ ÔÓÏÓ‚Îflπ: ˆÂ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï. Ä flÍ¥ Ê ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‰ÊÂ· ˆ¥πª ÌÂÔÓ‚ÚÓÌÓª χ̉Âθ¯Ú‡Ï¥‚Ò¸ÍÓª ÏÓ‚Ë? èÓ ˆÂ χπÏÓ Ò‚¥‰˜ÂÌÌfl Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓÂÚ‡ ‚ ÈÓ„Ó ‡‚ÚÓ·¥Ó„‡Ù¥˜Ì¥È ÔÓÁ¥: ◊꘸ ÓÚˆ‡ Ë ˜¸ χÚÂË — Ì ÒÎËflÌËÂÏ ÎË ˝ÚËı ‰‚Ûı ÔËÚ‡ÂÚÒfl ‚Ò˛ ‰ÓÎ„Û˛ ÊËÁ̸ ̇¯ flÁ˚Í, Ì ÓÌË ÎË Ò·„‡˛Ú Â„Ó ı‡‡ÍÚÂ? ꘸ χÚÂË, flÒ̇fl Ë Á‚ÓÌ͇fl, ·ÂÁ χÎÂȯÂÈ ˜ÛÊÂÒÚ‡ÌÌÓÈ ÔËÏÂÒË, Ò ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Ò¯ËÂÌÌ˚ÏË Ë ˜ÂÁÏÂÌÓ ÓÚÍ˚Ú˚ÏË „·ÒÌ˚ÏË, ÎËÚÂ‡ÚÛ̇fl ‚ÂÎËÍÓÛÒÒ͇fl ˜¸; ÒÎÓ‚‡¸ Âfi ·Â‰ÂÌ Ë ÒʇÚ, Ó·ÓÓÚ˚ Ó‰ÌÓÓ·‡ÁÌ˚, —

87


“‚Ë·‡ÌˆflÏË” ‰Îfl ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ëı ¥ÒÚÓ˘ÌËı Ï¥Ò¥È: Á„‡‰‡ÈÏÓ ßÒ‡‡Í‡, âÓÒËÙ‡ Ú‡ ¥Ì¯Ëı. ì äËÚ‡ª Ê, Ә‚ˉÌÓ, ‡Ê Ì¥flÍ Ì ·ÛÎË · ÏÓÊÎË‚ËÏË ÒÎÓ‚‡, ÔÓÓ˜Ó Ò͇Á‡Ì¥ ÔË Ì‡Ó‰ÊÂÌÌ¥ ßÒ‡‚‡ Ú‡ üÍÓ‚‡: “ ëÚ‡¯ËÈ ·‡Ú ·Û‰Â ÒÎÛÊËÚË ÏÓÎÓ‰¯ÓÏÛ”. üÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ·‡ÚË ·ÓÓÎËÒ¸ Á‡ ÔÂ‚ÓÓ‰ÒÚ‚Ó ˘Â ‚ ÛÚÓ·¥ χÚÂ¥. ß ÔÂÂÏ¥„ ÒËθ̥¯ËÈ. ÄΠÔÓÚ¥Ï ‚¥Ì Á‡ “˛¯ÍÛ Á ÒӘ‚ˈ¥” ÔÓ‰‡π Ò‚Óπ “ÔÂ‚ÓÓ‰ÒÚ‚Ó” ¥ ÚÓÊÂÒÚ‚Ûπ ÏÓÎÓ‰¯ËÈ ·‡Ú. ñ¥Í‡‚Ó ÔÓ¥‚ÌflÚË ˆ˛ ·¥·Î¥ÈÌÛ ¥ÒÚÓ¥˛ Á ¥ÒÚÓ¥π˛ ‰‡‚̸ÓÍËÚ‡ÈÒ¸ÍËı ·‡Ú¥‚ ÅÓ ß Ú‡ òÛ ñ¥, ˘Ó ÒÚ‡ÎË „ÂÓflÏË ¥ Á‡Á͇ÏË Ôӂ‰¥ÌÍË ‚ ÍÓÌÙÛˆ¥‡ÌÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª. ∫ıÌ¥È ·‡Ú¸ÍÓ, ‚ÓÎÓ‰‡ Ì‚ÂÎËÍÓª ‰Âʇ‚Ë ÉÛ˜ÊÛ, ‚ÒÛÔÂ˜ Á‚˘‡π‚¥ ̇ÒÎ¥‰Ìˈڂ‡, Á‡ÔÓ‚¥‚ ÔÂÒÚÓÎ ÏÓÎÓ‰¯ÓÏÛ ÒËÌÓ‚¥, òÛ ñ¥, ‡Î ÚÓÈ, Ô¥ÒÎfl ÒÏÂÚË ·‡Ú¸Í‡, ˘Ó· Ì ÔÓÁ·‡‚ÎflÚË ·‡Ú‡ Ô‡‚‡. ̇ÎÂÊÌÓ„Ó ÈÓÏÛ Á‡ ÔÂ‚ÓÓ‰ÒÚ‚ÓÏ, Ì ÔËÈÌfl‚ ˆ‡ÒÚ‚‡ ¥ ‡ÁÓÏ Á ÅÓ ß Ô¥¯Ó‚ Û „ÓË ¥ ÒÚ‡‚ ‡ÒÍÂÚÓÏ. “ ˆ¸ÓÏÛ ÓÁıÓ‰ÊÂÌÌ¥ ÔÓÁˈ¥È ÅÓ ß Ú‡ òÛ ñ¥, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ¥ ßÒ‡‚‡ Ú‡ üÍÓ‚‡ Á ¥Ì¯Ó„Ó, π ¥ ‰‚‡ ÒÔÓÒÓ·Ë ÒÔËÈÌflÚÚfl ·‡ÚÒÚ‚‡, ¥ ‰‚‡ ÚËÔË Î˛‰Ò¸ÍËı ÛÒÚÂÏΥ̸. èËÏ‡Ú ÒÓÎ¥‰‡ËÁÏÛ, ı‡‡ÍÚÂÌËÈ ‰Îfl äËÚ‡˛, ¥ ÔËÏ‡Ú ‡„Ó̇θÌÓÒÚË ‚·ÒÚË‚ËÈ ÛÒ¸ÓÏÛ ÒÂ‰ÁÂÏÌÓÏÓÒ¸ÍÓÏÛ ÍÛθÚÛÌÓÏÛ ‡‡ÎÛ. ÑÎfl ‚ÒflÍÓ„Ó ‚˜ÂÌÌfl ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ ‚‡ÊÎË‚ËÏ π ‚Ï¥ÌÌfl „Û͇ÚË Ú‡ ‚¥‰„ÛÍÛ‚‡ÚËÒfl. Ç¥‰„ÛÍÛ‚‡ÚËÒfl ̇ ÒÛ˜‡ÒÌ¥ ÔÓ‰¥ª, ̇ ‚ËÍÎËÍ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÌËı Û˜Â̸ Ú‡ ¥‰ÂÓÎÓ„¥È, ̇ Á¥ÚÍÌÂÌÌfl Á “˜ÛÊÓ˛” ÍÛθÚÛÓ˛, ̇ ÔÓÍÎËÍ ‚¥˜ÌÓÒÚË... É·ÂÈҸ͇ ÍÛθÚÛ‡, ˘Ó ÔÓ̇‰ ‰‚‡ ÚËÒfl˜ÓÎ¥ÚÚfl Á̇ıӉ˷Ҹ Û ‚˄̇ÌÌ¥, ‚ÓÎÓ‰¥Î‡ Ó·Óχ ˆËÏË ‰‡‡ÏË ÒÔӂ̇. åÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ‚Ó̇ ‚ËÒÚ‡Ê‰‡Î‡ ˆ¥ ‰‡Ë. ß ˆÂ. ÏÓÊÎË‚Ó, π ̇ÈÍ‡˘Ó˛ Á‡ÔÓÛÍÓ˛ ÚÓ„Ó, ˘Ó ÚÓÈ ÒÎÓ‚ÌËÍ ÍÛθÚÛË, ÔÓ flÍËÈ fl Á„‡‰Û‚‡‚ ̇ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÚ‡ÚÚ¥, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ·Û‰Â ÒÍ·‰ÂÌËÈ, ÒÎÓ‚ÌËÍ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÌËÌ¥ ‰Îfl ‚Á‡πÏÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl Ì ڥθÍË äËÚ‡˛ Ú‡ ßÁ‡ªÎfl, ‡ÎÂ È ‚Ò¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. ÄΠÚËÏ ·¥Î¸¯Ó˛ π ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ̇ȉ‡‚Ì¥¯Óª ¥

88

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

zs

ÌÓ ˝ÚÓ flÁ˚Í, ‚ ÌfiÏ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÍÓÂÌÌÓÂ Ë Û‚ÂÂÌÌÓÂ. å‡Ú¸ β·Ë· „Ó‚ÓËÚ¸ Ë ‡‰Ó‚‡Î‡Ò¸ ÍÓÌ˛ Ë Á‚ÛÍÛ Ô˷‰ÌfiÌÌÓÈ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÒÍËÏ Ó·ËıÓ‰ÓÏ ‚ÂÎËÍÓÛÒÒÍÓÈ ˜Ë. ç ÔÂ‚‡fl ÎË ‚ Ó‰Û ‰Ó‚‡Î‡Ò¸ Ó̇ ‰Ó ˜ËÒÚ˚ı Ë flÒÌ˚ı ÛÒÒÍËı Á‚ÛÍÓ‚? ì ÓÚˆ‡ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ·˚ÎÓ flÁ˚͇, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÍÓÒÌÓflÁ˚˜ËÂ Ë ·ÂÁ˙flÁ˚˜ËÂ. êÛÒÒ͇fl ˜¸ ÔÓθÒÍÓ„Ó Â‚Âfl? — çÂÚ. ꘸ ÌÂψÍÓ„Ó Â‚Âfl? — íÓÊ ÌÂÚ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÒÓ·˚È ÍÛÎfl̉ÒÍËÈ ‡ÍˆÂÌÚ? — ü Ú‡ÍËı Ì ÒÎ˚¯‡Î. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓڂΘÂÌÌ˚È, ÔˉÛχÌÌ˚È flÁ˚Í, ‚ËÚË‚‡Ú‡fl Ë Á‡ÍÛ˜ÂÌ̇fl ˜¸ Ò‡ÏÓÛ˜ÍË, „‰Â Ó·˚˜Ì˚ ÒÎÓ‚‡ ÔÂÂÔÎÂÚ‡˛ÚÒfl ÒÓ ÒÚ‡ËÌÌ˚ÏË ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏË ÚÂÏË̇ÏË ÉÂ‰Â‡, ãÂÈ·Ìˈ‡ Ë ëÔËÌÓÁ˚, Ô˘ۉÎË‚˚È ÒËÌÚ‡ÍÒËÒ Ú‡ÎÏÛ‰ËÒÚ‡, ËÒÍÛÒÚ‚ÂÌ̇fl, Ì ‚Ò„‰‡ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌ̇fl Ù‡Á‡ — ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚Ò ˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÌÓ Ì flÁ˚Í, ‚Ò ‡‚ÌÓ — ÔÓ-ÛÒÒÍË ËÎË ÔÓ-ÌÂψÍË“(5,Ú.2,Ò.19-20). ÄÎÂ Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í Ò‡ÏÓª ÏÓ‚Ë Á‡Ï‡ÎÓ, ˘Ó· Ó„‡Ì¥˜ÌÓ ÁÎËÚËÒfl Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌËÏ ÔÓÂÚ˘ÌËÏ Ò‚¥ÚÓÏ. íÛÚ ÔÓÚ¥·Ì‡ Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰Ì‡ (ÌÂı‡È ¥ Ô‡‡‰ÓÍ҇θ̇) Ô˘ÂÚÌ¥ÒÚ¸. ÑÛÊ ‚ÎÛ˜ÌÓ ‰ÓÎÂÌÓÒÌËÈ Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰ÌËÈ ‚Ë·¥ é.å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡ ÓÁÚÎÛχ˜Ûπ ë.Ä‚Â¥ÌˆÂ‚: ◊å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï, ·Û‰Û˜Ë ‚ÂÂÏ, ËÁ·Ë‡ÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÒÍËÏ ÔÓ˝ÚÓÏ — Ì ÔÓÒÚÓ ◊ÛÒÒÍÓflÁ˚˜Ì˚Ï“, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÛÒÒÍËÏ — Ì ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜Â‰¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰Îfl ‚Âfl Ò‡ÏÓÓÚÓʉÂÒÚ‚ËÚ¸Òfl ‚ ͇˜ÂÒڂ ‚Âfl, ÔËÍÂÔËÚ¸ Ò·fl Í Ò‚ÓÂÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ Ë‰ÂÌÚ˘ÌÓÒÚË — ÔËÔ‡ıË‚‡ÂÚ Ú‡‚ÚÓÎÓ„ËÂÈ. ç‰ÓÒÚ‡ÂÚ ÔÓÚË‚Ó˜Ëfl Í‡Í ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ̉ÓÒÚ‡ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂÔẨËÍÛÎfl‡. çÓ ‚ÓÚ Ò‰ÂÎ‡Ì ‚˚·Ó ‚ ÔÓθÁÛ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˝ÁËË Ë ◊ıËÒÚˇÌÒÍÓÈ ÍÛθÚÛ˚“ — ıÓÓ¯Ó, Ó‰ÌÓ ÔÓÚË‚Ó˜Ë ‚ÊË‚ÎÂÌÓ ‚ Ú̸͇ ÊËÁÌË, Ó‰ËÌ ÔÂÔẨËÍÛÎfl ‚ÓÒÒÚ‡‚ÎÂÌ: ˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â? ëÚ‡Ú¸ Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚Ï — ÓÁ̇˜‡ÎÓ ·˚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÛ˛ ‡ÒÒËÏËÎflˆË˛: ◊‚˚ÍÂÒÚ“ Ó‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ ÓÚÓʉÂÒÚ‚ËÚ Ò·fl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÛÒÒÍÓ„Ó — ÒÌÓ‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ú‡‚ÚÓÎÓ„ËË, ̇ ÒÂÈ ‡Á ¢fi Ë ÒÓÏÌËÚÂθÌÓÈ. èÓ‚ËÌÛflÒ¸ ËÏÔÂ‡ÚË‚Û, ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÌÓÏÛ ‚ χ̉Âθ¯Ú‡ÏÓ‚ÒÍÓÈ ÔÓ˝ÚËÍÂ, ÛÏ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡ ¯‡ËÎ ‚ ÔÓËÒ͇ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó ‚˚ıÓ‰‡ Á‡ Ô‰ÂÎ˚, ÓÚ˚ÒÍË‚‡Î ÚÂÚËÈ ˜ÎÂÌ ÔÓÔÓˆËË ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ‰‡ÌÌ˚ÏË — ‚ÂÈÒÚ‚ÓÏ Ë êÓÒÒËÂÈ. àÒÍÓÏ˚Ï ·˚Î ÌÂÍËÈ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎËÁÏ, ÍÓÚÓ˚È Ú‡Í ÓÚÌÓÒËÎÒfl ·˚ Í Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÏÛ ÛÒÒÍÓÏÛ Ô‡‚ÓÒ·‚˲, Í‡Í ıËÒÚˇÌÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎËÁÏ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÏÛ Ô‡ÚËÍÛÎflËÁÏÛ Â‚‚. ëÚÓfl ÔÂ‰ ˝ÚËÏ Û‡‚ÌÂÌËÂÏ, ÔÓ˝Ú ·˚Î ÔÓÚflÒÂÌ ÔËÏÂÓÏ ó‡‡‰‡Â‚‡ — ÛÒÒÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Ë ÔËÚÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÛ¯ÍËÌÒÍÓÈ ˝ÔÓıË, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓÈ Ó„‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ˝ÔÓıË ÛÒÒÍÓÈ ÍÛθÚÛ˚, ËÁ·‡‚¯Â„Ó Í‡ÚÓ΢ÂÒÍÛ˛ ˉ² ‰ËÌÒÚ‚‡. å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï Û„‡‰˚‚‡ÂÚ ‚ ˜‡‡‰‡Â‚ÒÍÓÈ Ï˚ÒÎË ÓÒ‚Ó·Óʉ‡˛˘ËÈ Ô‡‡‰ÓÍÒ, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Ï, ·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı Ì ÏÓ„ ÊËÚ¸ ÓÌ Ò‡Ï: Ì ‚ÓÔÂÍË Ò‚ÓÂÏÛ ÛÒÒÍÓÏÛ ÂÒÚÂÒÚ‚Û, ‡ ·Î‡„Ó‰‡fl ÂÏÛ, ‚‰ÓÏ˚È ÛÒÒÍËÏ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ÒÚ‡ÌÌ˘ÂÒÚ‚ÓÏ — ‚ÓÚ ÓÌ, ◊ÔÓÒÓı ÏÓÈ“! — Ô˯ÂΠ󇇉‡Â‚ Í ÚÓÏÛ, Í ˜ÂÏÛ Ô˯ÂΓ (5,Ú.1,Ò.32). åÓÊ̇ ‚‚‡Ê‡Ú¥ ˆÂ ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl


‰ÓÎÂÌÓÒÌÓª ‰Îfl ‚Ò¸Ó„Ó ‰‡ÎÂÍÓÒı¥‰ÌÓ„Ó „¥ÓÌÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ ßÁ‡ªÎfl, ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË ÏÓÌÓÚªÁÏÛ, ‰ÛıÓ‚ÌÓª ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ú‡ ÏÛÒÛθχÌÒ¸ÍÓ„Ó ÍÛθÚÛÌËı Ò‚¥Ú¥‚. ä¥ÔÎ¥Ì∂ Ò͇Á‡‚ flÍÓÒ¸ Ù‡ÁÛ, ˘Ó ‚¥‰Ú‡Í Òڇ· ÍË·ÚÓ˛: “á‡ı¥‰ π á‡ı¥‰, ëı¥‰ π ëı¥‰”. èÓÚ ¥ ëı¥‰ ‚¥‰ ëıÓ‰Û π ‚¥‰Ï¥ÌÌËÏ, ¥ ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ Ú‡ÍÓÊ Ï‡ÚË Ù‡Ú‡Î¸ÌÓ ¥ÁÌ¥ ÔÓ„Îfl‰Ë ̇ Ò‚¥Ú Ú‡ β‰ËÌÛ. ÄΠÓÒͥθÍË ÒÔ¥‚·ÂÒ¥‰ÌËÍË „Ó‚ÓflÚ¸, ˜Ë Á·Ë‡˛Ú¸Òfl „Ó‚ÓËÚË ÏÓ‚Ó˛ ÍÛθÚÛË, ÏÓÊ̇ ·ÛÚË ‚Ô‚ÌÂÌËÏ: ¥ чÎÂÍËÈ Òı¥‰ Òڇ̠·ÎËÁ¸ÍËÏ, ̇ÒͥθÍË · ‰‡ÎÂÍËÏ ‚¥Ì ‰ÂÍÓÎË Ì ‚ˉ‡‚‡‚Òfl. ĉÊÂ, flÍ „Ó‚ÓËÚ¸ ÍËÚ‡ÈҸ͇ ÔË͇Á͇, “ıÓÓ¯ËÈ ÚÓ‚‡˯, ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‚¥Ì ‰‡ÎÂÍÓ, ‚Ò ӉÌÓ ·ÎËÁ¸ÍÓ”. ë‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ÌÂÒÔ¥‚‚ËÏ¥ÌÓÒÚ¥ ‚·ÒÚË‚‡ ÏÓ̇‰Ë˜ÌÓ Á‡ÏÍÌÛÚÓÏÛ Ò‚¥ÚÓ‚¥. ëÛ˜‡ÒÌËÈ Ò‚¥Ú ‚‡ÊÍÓ Ûfl‚ËÚË ·ÂÁ Ó·Ï¥ÌÛ ¥ÌÙÓχˆ¥π˛ Ú‡ ‚ÒÂÓıÓÔÌÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û. ß ÍÓÎË, flÍ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚ÊÂ, ‚ÒÛÔÂ˜ ÚÂÁ¥ ä¥ÔῩ‡, ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ̇‚¥Ú¸ á‡ı¥‰ π ÒÛÏ¥ÒÌËÈ Á¥ ëıÓ‰ÓÏ, ÚÓ ˘Ó ‚Ê „Ó‚ÓËÚË ÔÓ äËÚ‡È Ú‡ ßÁ‡ªÎ¸. Ä ÍÓÎË Ê ÌÂÒÛÏ¥ÒÌËÈ, ÚÓ Á„‡‰‡‚¯Ë ÒÎÓ‚‡ óÂÒÚÂÚÓ̇ ÔÓ ÚÂ, “˘Ó ̇ ÚÂ È ¥ÒÌÛπ β·Ó‚, ˘Ó· ÁÓ·ËÚË ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ ÒÛÏ¥ÒÌËÏ”, ÒÔÓ‚ÌËÏÓÒfl ÓÔÚËÏ¥ÁÏÓÏ.

èÂÂÍ·‰ Ä̉¥fl ꇉ˘‡.

ws

Ç. êéëëåÄç ßÇÄç ãìóìä

̇‡Á¥ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥Ï, ‚‡ÚÓ Î˯ Á„‡‰‡ÚË ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ‚Ë·¥ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡ÏÓÏ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë ‚ flÍÓÒÚ¥ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜Ó„Ó Á̇fl‰‰fl Ì ·Û‚ Ò‡ÏÓÁÓÁÛÏ¥ÎËÏ ¥ π‰ËÌÓÏÓÊÎË‚ËÏ, ·Ó ̇ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ‚ êÓÒ¥ª Ú‚ÓË·Ҹ ÔÓÚÛÊ̇ π‚ÂÈҸ͇ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡: ¥ ̇ ¥‚¥Ú¥, ¥ ̇ ¥‰Ë¯¥. üÍ˘Ó ‰ÓÍ·‰Ì¥¯Â ‚ÌË͇ÚË ‚ ‡Ì‡Î¥Á ÔÓÂÚ˘ÌÓª Ú‚Ó˜ÓÒÚË é.å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡, ÚÓ ÏÓÊ̇ Á̇ÈÚË ·‡„‡ÚÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ô‡‡ÎÂÎÂÈ, ÓÚ ıÓ˜‡ · Á Ú‚Ó˜¥ÒÚ˛ ̇¯Ëı ÌÂÓÍ·ÒËÍ¥‚ (9). Ç‡Ê‡˛˜Ó˛ π ÒÏ¥ÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÓÂÚ‡: ¯ËÓÍÓ ‚¥‰ÓÏËÏË π هڇθ̥ ‚ÂÒÂÎ¥ ‚¥¯¥ ÔÓ Í‡Ú‡ ̇Ó‰¥‚ — ◊ÍÂÏÎ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó „Óˆfl“. íÂÚfl ÒÚÓÙ‡ Á ‚¥¯‡ ◊ëÚ‡˚È ä˚Ï“, ̇ÔËÒ‡ÌÓ„Ó ‚ Ú‡‚Ì¥ 1933 ÓÍÛ, π ‡·ÒÓβÚÌÓ ¯ÓÍÛ˛˜Ó˛: èËÓ‰‡ Ò‚ÓÂ„Ó Ì ÛÁ̇fiÚ Îˈ‡, à ÚÂÌË ÒÚ‡¯Ì˚ ìÍ‡ËÌ˚, äÛ·‡ÌË... ä‡Í ‚ ÚÛÙÎflı ‚ÓÈÎÓ˜Ì˚ı „ÓÎÓ‰Ì˚ ÍÂÒÚ¸flÌ ä‡ÎËÚÍÛ ÒÚÂ„ÛÚ, Ì ÚÓ„‡fl ÍÓθˆ‡... (5,Ú.1,Ò.197). ñÂ Ê ‚¥‰„ÓÎÓÒÓÍ Ì‡ÈʇıÎË‚¥¯Óª ͇ڇÒÚÓÙË Ì‡¯Ó„Ó Ì‡Ó‰Û. Ç ˆËı fl‰Í‡ı Á‡Í·‰Â̇ ‡ÍÚۇθ̇ ˜ÂÒÌ¥ÒÚ¸ å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡. äÓ‚ ¥ ÒθÓÁË, ÌÂÁÏËÚ ¥ Ì‚ÚÂÚÂ. ÅÓËÒ è‡ÒÚÂÌ‡Í Ûfl‚Îfl‚Òfl ÏÂÌ¥ Á Ò‡ÏÓ„Ó ‰ËÚËÌÒÚ‚‡ ˜ËÏÓÒ¸ ‰ÛÊ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ. 凷ÛÚ¸ ÒÔ‡ˆ¸Ó‚Û‚‡ÎË ‰ËÚfl˜¥ ‡Ì‡ÎÓ„¥ª: ◊‰ÛÎfl Á χÍÓÏ, Á Ô‡ÒÚÂ̇ÍÓÏ“, ◊ڇ̈˛‚‡Î‡ Ë·‡ Á ‡ÍÓÏ, ‡ ÔÂÚۯ͇ Á Ô‡ÒÚÂ̇ÍÓÏ“... ÇÊ ‚ ¯ÍÓÎ¥ ˆ¥ÎËÏ Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌflÏ ÒÚ‡ÎÓ ‰Îfl ÏÂÌ ÚÂ, ˘Ó è‡ÒÚÂÌ‡Í ÔËÒ‡‚ ÔÓ-ÓÒ¥ÈÒ¸ÍË. Ä ‰ÂÒ¸ ÔÂ‰ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌflÏ ¯ÍÓÎË, ÔÂ„Îfl‰‡˛˜Ë ÍÛÔÛ Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚ Á flÍÓ„ÓÒ¸ Ï¥Ê̇Ó‰ÌÓ„Ó ÍÌËÊÍÓ‚Ó„Ó flχÍÛ, fl ̇Ú‡ÔË‚ ̇ ͇ڇÎÓ„ Ô‚ÌÓ„Ó ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó ‚ˉ‡‚Ìˈڂ‡, ‰Â ·Û‚ ÒÔËÒÓ˜ÓÍ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ¥‚-π‚ª‚, ˘Ó ·ÛÎË Î‡Û‡ڇÏË çÓ·ÂÎ¥‚Ò¸ÍÓª ÔÂÏ¥ª, — ÅÓËÒ è‡ÒÚÂÌ‡Í ÚÂÊ ·Û‚ Û ÚÓÏÛ ÒÔËÒÍÛ: ˜Â„Ó‚Â ˛Ì‡˜Â ‚¥‰ÍËÚÚfl. è‡ÒÚÂ̇Í, χ˛˜Ë π‚ÂÈҸ͠ÍÓ¥ÌÌfl, ̇ÔÓ˜Û‰ Ó„‡Ì¥˜ÌÓ Á¥ÒÒfl Á ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÍÛθÚÛÓ˛. ëÚËı¥˛ ¥ ‚ÔÓfl‰ÍÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÔÓÂÁ¥ª ‚‡ÊÍÓ ÒÓ·¥ Ûfl‚ËÚË ·ÂÁ ̸ӄÓ. èË ˆ¥È ̇„Ó‰¥ ıÓÚ¥ÎÓÒfl · Á‡ÚÓÍÌÛÚË Î˯ ӉËÌ ÔÂÂÍ·‰ÓÁ̇‚˜ËÈ ‡ÒÔÂÍÚ. ë‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Å.è‡ÒÚÂÌ‡Í ÔÂÂÍ·‚ ÔÓÎÓ„ ‰Ó ◊åÓÈÒÂfl“ ß‚‡Ì‡ î‡Ì͇. è‡Ï'flÚ‡˛˜Ë Á‡„‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÚÂÍÒÚ ¥ Ò‡Ï ÚÂÍÒÚ ˆ¸Ó„Ó ÔÓÎÓ„‡, ÔË„‡‰‡πÏÓ ÒÓ·¥ Î˯ ‰‚‡ ÚÂˆÂÚË Á ̸ӄÓ:

89


90

ßÇÄç ãìóìä

hs

í‡ ÔËȉ ˜‡Ò, ¥ ÚË Ó„ÌËÒÚËÏ ‚ˉÓÏ á‡Òflπ¯ Û Ì‡Ó‰¥‚ ‚ÓθÌËı ÍÓÎ¥, íÛÒ̯ 䇂͇Á, ‚ÔÂÂʯÒfl ÅÂÒÍˉÓÏ, èÓÍÓÚ˯ óÓÌËÏ ÏÓÂÏ „ÓÏ¥Ì ‚ÓÎ¥ ß „Îfl̯, flÍ ı‡ÁflªÌ ‰ÓÏÓ‚ËÚËÈ, èÓ Ò‚ÓªÈ ı‡Ú¥ ¥ ÔÓ Ò‚ÓªÏ ÔÓÎ¥ (11,Ò.214).

èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÔÓˆËÚÛ‚‡ÚË Ô‡ÒÚÂ̇ͥ‚Ò¸ÍËÈ ÔÂÂÍ·‰ ˆ¸Ó„Ó Û˂͇, ̇ÔÓ¯ÛπÚ¸Òfl Ӊ̇ ‰Ó˜̇ ‡Ì‡ÎÓ„¥fl, ‡ ҇Ϡ— ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ Í˪‚Ò¸ÍÓ„Ó ÓÍÂÏÓ„Ó ˆÂÌÁÓ‡ ¥ÌÓÁÂÏÌÓª ˆÂÌÁÛË ë.ô„Ó΂‡, ÔÓ‰‡ÌËÈ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÓÏ¥ÚÂÚÓ‚¥ ¥ÌÓÁÂÏÌÓª ˆÂÌÁÛË ‚ èÂÚÂ·ÛÁ¥, ÔÓ Á‡·ÓÓÌÛ ·Ó¯ÛË å.üˆÍÓ‚‡ ◊ß‚‡Ì î‡ÌÍÓ“ (‚¥‰ 16 Ò¥˜Ìfl 1914 ÓÍÛ). Ç ˆ¸ÓÏÛ ‰‡ÍÓÌ¥‚Ò¸ÍÓÏÛ ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ ˜ËÚ‡πÏÓ: ◊ç‡ ÒÚ. 14-15 ˆËÚËÛ˛ÚÒfl ÓÚ˚‚ÍË ËÁ ÒÚËıÓÚ‚ÓÌÓ„Ó ÔÓÎÓ„‡ Í ◊åÓËÒ²“ î‡ÌÍÓ, „‰Â ÔÓ˝Ú Ô‰Ò͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ◊ÔˉÂÚ ‚ÂÏfl“, ÍÓ„‰‡ (χÎÓÛÒÒÍËÈ) ̇Ó‰ ◊‚ÒÚflıÌfiÚ ä‡‚Í‡ÁÓÏ, ÓÔÓfl¯ÂÚÒfl ä‡Ô‡Ú‡ÏË (ÅÂÒÍˉÓÏ) Ë ÔÓ͇ÚËÚ ÔÓ ófiÌÓÏÛ ÏÓ˛ Í΢ Ò‚Ó·Ó‰˚“ (ÒÚ.15). ìÒχÚË‚‡fl ‚ ÒÓ‰ÂʇÌËË ·Ó¯˛˚ ÔËÁ˚‚ χÎÓÓÒÒÓ‚ Í ·ÛÌÚÓ‚˘Ë˜ÂÒÍËÏ ‰ÂflÌËflÏ Ë Í ÌËÒÔÓ‚ÂÊÂÌ˲ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÚÓfl, fl ÔÓ·„‡˛, ˜ÚÓ ·Ó¯˛‡, ÔËÏÂÌËÚÂθÌÓ Í Ô.1 Ë Ô.2 ÒÚ.129 Û„ÓÎ. ÛÎÓÊ. ÔÓ‰ÎÂÊËÚ Á‡Ô¢ÂÌ˲“ (4,Ò.307). Ä ÚÂÔÂ ÔË„Îfl̸ÏÓÒfl ‰Ó ÔÂÂÍ·‰Û: çÓ ˜‡Ò ÔˉÂÚ, ‚ ·‡„flÌÓÏ ÓÂÓÎÂ, Ç ÍÛ„Û Ì‡Ó‰Ó‚ ‚ÓθÌ˚ı, Á‡ ä‡Ô‡Ú˚ à Í óÂÌÓÏÓ¸˛ ÓÍÓÚ ÌÓ‚ÓÈ ‚ÓÎË à ‡‰ÓÒÚË Ú˚ ‰ÓÔÎÂÒ̯¸ ‡Ò͇Ú˚. à, ‚Ò ӷÌfl‚ ıÓÁflÈÒÍÓ˛ ÛÔ‡‚ÓÈ, èÓÎflÏË Á‡Î˛·Û¯Òfl Ë ı‡ÚÓÈ (10,Ò.189). íÛÚ ‚Ê Ì ‰¥˛Ú¸ flÍ¥Ò¸ Á‡·ÓÓÌË, ÔÓÒÚÓ ‚¥‰˜Û‚‡πÚ¸Òfl ‚ËÏÛ¯ÂÌ ÂÚÛ¯Û‚‡ÌÌfl. ç¥·Ë ÌÂ̇ÓÍÓÏ ‚Ë‚¥Ú˛πÚ¸Òfl


éëàè éëàè éëàè

åÄçÑÖãúòíÄå * * * åË Ì‡ ÍÛıÌ¥ ¥ ΄Â̸ÍËÈ ‰ËÏ, çÛ‰ÍÓ Ô‡ıÌ ·¥ÎËÈ ÍÂÓÒËÌ; íË ÌÓʇ ¥ ıÎ¥·‡ ÔË„ÓÚÛÈ... óË ÚÛ„¥¯Â ÔËÏÛÒ Ì‡ÔÓÏÔÛÈ, Ä·Ó ‰ÂÒ¸ ¯ÌÛӘͥ‚ ÔÓ¯Û͇È, ljÓÒ‚¥Ú‡ ÍÓÁËÌÛ Á‡ÏÓÚ‡È; èÓ‰‡ÏÓÒfl ̇ ‚ÓÍÁ‡Î ˜Ë ‰Â, ç‡Ò Ì¥ıÚÓ Ú‡Ï ·¥Î¸¯Â Ì Á̇ȉÂ.

ds èÂÂÍ·‰ ß‚‡Ì‡ ãÛ˜Û͇.

ßÇÄç ãìóìä

‰ÂÒ¸ 䇂͇Á. (ÑÓ ˜¥, ‰Ó ÚÂÏË ä‡‚Í‡ÁÛ ‚ ̇¯¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥ ‚‡ÚÓ Û‚‡ÊÌ¥¯Â ÔË„ÎflÌÛÚËÒfl — ıÓ˜‡ · ̇ χÚÂ¥‡Î¥ Óχ̥‚ éÒËÔ‡ òÔËÚ͇ ◊ÇË¥‰“ Ú‡ Ä„‡Ú‡Ì„· äËÏÒ¸ÍÓ„Ó ◊Ä̉¥È ㇄ӂҸÍËÈ“). í‡ ˆÂ Ì¥·Ë È Á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌÓ, ·Ó Ê Ò‡Ï è‡ÒÚÂÌ‡Í ÔËÒ‡‚ ÔÓ ÔÂÂÍ·‰‡ˆÚ‚Ó: ◊èÓ‰Ó·ÌÓ ÓË„Ë̇ÎÛ, ÔÂ‚Ӊ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÊËÁÌË, ‡ Ì ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÌÓÒÚË“ (8,Ú.2,Ò.306). ÜËÚÚfl ¥ ÔË ˆ‡ҸͥÈ, ¥ ÔË ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜Ì¥È êÓÒ¥ª ‰ËÍÚÛ‚‡ÎÓÒfl ‡ÌÚËÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛, ‡ ˆÂ Ì ÏÓ„ÎÓ Ì ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÒfl ¥ ̇ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¥. ÇÂÒÂÎ¥ Ú‡ ÒÛÏÌ¥ ÌÓÚÍË ‚ÔÎ¥Ú‡ÎËÒfl ‚ ˆ¥ ÓÁ‰ÛÏË ÔÓ ÛÍ‡ªÌҸͥ Ú‡ π‚ÂÈҸͥ ÔÂ‚Ì¥ ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÔÓÂÁ¥ª ÔÂ¯Óª ÚÂÚËÌË Ì‡¯Ó„Ó ÒÚÓÎ¥ÚÚfl. ß ıÓÌÓÎÓ„¥˜Ì¥ ‡ÏÍË, ¥ ÔÓÌflÚÚfl ÔÂ‚Ì¥‚ π ‰ÛÊ ‚¥‰ÌÓÒÌËÏË. í‡ È Ò‡ÏÛ ÔÓÂÁ¥˛ ‚‡ÊÍÓ ÓÍÂÒÎËÚË, ÓÔËÒ‡ÚË, ÓÒÏËÒÎËÚË. ÉÓÎÓ‚ÌÂ, ˘Ó ÔÓÂÁ¥fl Ú‡ÍË ¥ÒÌÛπ, — ‡ Ô¥‰ıÓ‰¥‚ ‰Ó ªª ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ˜Ë ÔÓflÒÌÂÌÌfl ÏÓÊ ·ÛÚË ·ÂÁÎ¥˜. å¥È Ô¥‰ı¥‰ π ÔÓÂÁ¥πÁ̇‚˜ËÏ, — ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌËÏ, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ. ç‡‡Á¥, ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‰‡ÌÓ„Ó Ò˛ÊÂÚÛ — ҇Ϡ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥. 1. ÉÓÎÓ‚‡ˆÍËÈ ü. óÂ‚ÓÌÓÛÒÒ͇fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ // èÓ˝ÁËfl Ò·‚flÌ: ë·ÓÌËÍ ÎÛ˜¯Ëı ÔÓ˝Ú˘ÂÒÍËı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ Ò·‚flÌÒÍËı ̇Ó‰Ó‚ ‚ ÔÂ‚Ӊ‡ı ÛÒÒÍËı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ / àÁ‰. ÔÓ‰ ‰. ç.Ç.ÉÂ·ÂÎfl. ëè·.,1871.ë.197-204. 2. ÉË„Ó¸Â‚ Ç.è. É‡ÏχÚË͇ ˉËÓÒÚËÎfl: Ç.ïηÌËÍÓ‚. å., 1983. 3. ÑÛ„‡ÌÓ‚ ê. èÓ˝Ú, ËÒÚÓËfl, ÔËÓ‰‡; ÄÂÌÁÓÌ Ö. ä ÔÓÌËχÌ˲ ïηÌËÍÓ‚‡: ̇Û͇ Ë ÔÓ˝ÁËfl // ÇÓÔÓÒ˚ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. 1985. ‹10. ë.130190. 4. ß‚‡Ì î‡ÌÍÓ: ÑÓÍÛÏÂÌÚË ¥ χÚÂ¥‡ÎË. 1856-1965. ä., 1966. 5. å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï é. ëÓ˜ËÌÂÌËfl: Ç 2 Ú. å., 1990. 6. å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ Ç. èÓÎÌÓ ÒÓ·‡ÌË ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ: Ç 13 Ú. å., 1955-1961. 7. è‡ÌËÒ Ä.Ö. ûÊÌÓÒ·‚flÌÒ͇fl ÚÂχ ÇÂÎËÏË‡ ïηÌËÍÓ‚‡: çÓ‚˚ χÚÂˇÎ˚ Í Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË // á‡Û·ÂÊÌ˚ Ò·‚flÌÂ Ë ÛÒÒ͇fl ÍÛθÚÛ‡. å., 1978. ë.223-251. 8. è‡ÒÚÂÌ‡Í Å. àÁ·‡ÌÌÓÂ: Ç 2 Ú. å., 1985. 9. Simonek S. Zu einem Mandelstam-Gedicht MyÒhajlo Draj-Chmaras // ÑÛ„ËÈ Ï¥Ê̇Ó‰ÌËÈ ÍÓÌ„ÂÒ ÛÍ‡ªÌ¥ÒÚ¥‚: ÑÓÔÓ‚¥‰¥ ¥ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl: ã¥ÚÂ‡ÚÛÓÁ̇‚ÒÚ‚Ó. 㸂¥‚, 1993. ë.203-207. 10. î‡ÌÍÓ à. àÁ·‡ÌÌ˚ ÒÓ˜ËÌÂÌËfl. å.,1981. 11. î‡ÌÍÓ ß. ᥷‡ÌÌfl Ú‚Ó¥‚: ì 50 Ú. ä.,1976.í.5. 12. ïηÌËÍÓ‚ Ç. í‚ÓÂÌËfl. å.,1986. 13. ◊ü Á‡‚Ê‰Ë ÁÓÒÚ‡ÌÛÒ¸...ÛÍ‡ªÌˆÂÏ“: ãËÒÚË û¥fl Ñ‡„‡Ì‡ ‰Ó åËÍËÚË ò‡ÔÓ‚‡Î‡ // ÜË‚‡ ‚Ó‰‡. 1996. ‹4/56/. 14. üÍÓ·ÒÓÌ ê. ꇷÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ˝ÚËÍÂ. å.,1987.

91


ÉÖêòéå òéãÖå

ЗОГАР: КНИГА ТА ЇЇ АВТОР

炉ӂÁ¥ Ô¥ÒÎfl 1275 ÓÍÛ, ‚ ÚÓÈ ˜‡Ò flÍ Ä‚‡„‡Ï Ä·Û·٥fl ÓÁÓ·Îfl‚ Û ßڇΥª Ò‚Ó˛ ‰ÓÍÚËÌÛ ÔÓÙÂÚ˘ÌÓª ͇·‡ÎË, ‰ÂÒ¸ Û ˆÂÌÚ¥ ä‡ÒÚËÎ¥ª ÒÚ‚Ó˛‚‡Î‡Ò¸ ÍÌË„‡, fl͇ χ· Á‡Á̇ÚË ÛÒÔ¥ıÛ ¥ Ò·‚Ë ¥ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó Ì‡·ÛÚË Ú‡ÍÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û, flÍÓ„Ó Ì χ‚ ÊÓ‰ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË. ñ ·Û· ÍÌË„‡ áÓ„‡, ˜Ë ◊ë¥flÌÌfl“. èÓ Ï¥ÒˆÂ, flÍ ‚Ó̇ Á‡ÈÏ‡π ‚ ¥ÒÚÓ¥ª ͇·‡ÎË, ÏÓÊ̇ ÒÛ‰ËÚË ‚Ê Á ÚÓ„Ó, ˘Ó ¥Á ‚Ò¥πª Ô¥ÒÎflÚ‡ÎÏۉ˘ÌÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË Ú¥Î¸ÍË ªª ÔÓÚfl„ÓÏ Í¥Î¸ÍÓı ÒÚÓÎ¥Ú¸ ‚ËÁ̇‚‡ÎË Í‡ÌÓÌ¥˜ÌËÏ Ú‚ÓÓÏ, ˘Ó ÒÚÓfl‚ Û Ó‰ÌÓÏÛ fl‰¥ Á Å¥·Î¥π˛ Ú‡ í‡ÎÏÛ‰ÓÏ. ñ¸Ó„Ó ‚Ó̇, Ӊ̇Í, ‰Ó·Ë·Òfl Ì Ӊ‡ÁÛ. èÓÚ¥·ÌÓ ·ÛÎÓ Ï‡ÈÊ ‰‚‡ ÒÚÓ¥˜˜fl, ˘Ó· ‚ÓÁÌÂÒÚË áÓ„‡ Á ªª ‚¥‰ÌÓÒÌÓª ·ÂÁ‚¥ÒÚË ‰Ó ÚÓ„Ó Ì‡È‚Ë˘Ó„Ó ˘‡·Îfl Û Í‡·‡Î¥ÒÚË˜Ì¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥. Ⴂ‡ÈÌÓ, ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë, ıÚÓ · ‚¥Ì Ì ·Û‚, Ì¥ÍÓÎË Ì ÔÎÂ͇‚ Ú‡ÍËı ‰‡ÎÂÍÓÒflÊÌËı Á‡‰ÛÏ¥‚. ÇÒ ҂¥‰˜ËÚ¸ ̇ ÍÓËÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˘Ó, ÒÚ‚Ó˛˛˜Ë áÓ„‡, ‚¥Ì ÔÂ¯ Á‡ ‚Ò ıÓÚ¥‚ Á̇ÈÚË ÍÓÌ„ÂÌ¥‡Î¸ÌËÈ ‚Ë‡Á ‰Îfl Ò‚Óπª ‰ÛÏÍË. âÓ„Ó ÓÁÛÏ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÔÂ·ۂ‡‚ Û Ò‚¥Ú¥ ͇·‡ÎË, ‡Î ÔË ‚Ò¥ı ÒÔÓ·‡ı Á‡ÚÛ¯Û‚‡ÚË ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌËÈ

gs

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 *** 12345 12345 Ç èÂÚÓÔÓÎ¥ ÔÓÁÓÓÏÛ ÔÓÏÂÏ — 12345 12345 12345 í‡Ï, ‰Â ‚ÓÎÓ‰‡˛π èÓÁÂԥ̇. 12345 12345 èÓ‚¥Úfl ÒÏÂÚÌ ‰Ëı‡˛˜Ë Ô'πÏ, 12345 12345 12345 ß ÒÏÂÚÌËÈ ˜‡Ò Ì‡Ï — ·Û‰¸-fl͇ „Ó‰Ë̇. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345 12345 ÅÓ„ËÌfl ÏÓfl „¥ÁÌÓ„Ó, ÄÙ¥ÌÓ, 12345 12345 ëÍË̸ ¯ÓÎÓÏ Ò‚¥È, ÏÓ„ÛÚÌ¥È, flÍ ÚÓÚÂÏ. 12345 12345 12345 Ç èÂÚÓÔÓÎ¥ ÔÓÁÓÓÏÛ ÔÓÏÂÏ, — 12345 12345 ñ‡˛π¯ ÚÛÚ Ì ÚË, ‡ èÓÁÂԥ̇. 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 ÇÂÒ¥fl Ç¥ÍÚÓ‡ ç·Ó‡Í‡ 12345 12345 12345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

92

МАНДЕЛЬШТАМ

МОСИП АНДЕЛЬШТАМ


ÏÓÏÂÌÚ, ÈÓ„Ó Ô¥‰ı¥‰ ‰Ó ÒÔ‡‚Ë Á‡‚Ê‰Ë Ï‡π ̇ ÒÓ·¥ ÒÎ¥‰Ë ÈÓ„Ó ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓÒÚË. üÍ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ ‚¥Ì ÏÓÊ ÔÂÚẨۂ‡ÚË Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ‰ÓÒfl„ Ò‚Óπª ÏÂÚË, ·Ó ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Óˆ¥ÌÍË ‚‡ÚÓÒÚÂÈ ˆ¥πª ÍÌË„Ë, ÌÂχπ ÒÛÏÌ¥‚¥‚ ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó ‚Ó̇ ÍÓËÒÚÛ‚‡Î‡Òfl ÛÒÔ¥ıÓÏ, ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Û Í‡·‡Î¥ÒÚ¥‚, ‡ ÔÓÚ¥Ï, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥ÒÎfl ‚Ú˜¥ Á ÖÒԇ̥ª, Û ‚Ò¥ı ÍÓ·ı „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. ëÚÓ¥˜˜flÏË ‚Ó̇ ·Û· ‚Ë‡ÊÂÌÌflÏ ÚÓ„Ó, ˘Ó Ú‡ªÎÓÒfl Û ÒÓÍÓ‚ÂÌÌËı „ÎË·Ë̇ı „·ÂÈÒ¸ÍÓª ‰Û¯¥. èÓ ‡··¥ è¥Ìı‡Ò‡ ¥Á äÓˆfl, Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó ı‡ÒˉҸÍÓ„Ó Ô‡‚‰ÌË͇ (˘Ó ÔÓÏÂ Û 1791 Óˆ¥), ÓÁ͇ÁÛ˛Ú¸, ˘Ó ‚¥Ì χ‚ Á‚˘ÍÛ ‚ÓÁÌÓÒËÚË ı‚‡ÎÛ Ú‡ ‰flÍÛ ÅÓ„Û Á‡ ÚÂ, ˘Ó Ì ̇Ӊ˂Òfl ‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ áÓ„‡ ÒÚ‡‚ ‚¥‰ÓÏËÏ Ò‚¥ÚÓ‚¥: ◊ÅÓ áÓ„‡ ‰ÓÔÓÏ¥„ ÏÂÌ¥ Á‡Î˯ËÚËÒfl „·ÂπÏ.“ ÇËÁ̇ÌÌfl, ˘Ó ȉ ‚¥‰ Ú‡ÍÓª β‰ËÌË, ÁÏÛ¯Ûπ Á‡‰ÛχÚËÒfl.(...) üÍ˘Ó Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‰ÛÊ ·‡„‡Ú¸Óı „·ÂÈÒ¸ÍËı Ï¥ÒÚËÍ¥‚ áÓ„‡ π ‚Ë‡ÁÓÏ ªı „ÎË·ËÌÌËı ÂÏÓˆ¥È Ú‡ ·‡Ê‡Ì¸, ÚÓ ‰Ó˜ÌËÏ ·Û‰Â ¥ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: ‚ ˜ÓÏÛ Ú‡πÏÌˈfl ÈÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û ¥ ˜ÓÏÛ Ú‡ÍËÈ ÛÒÔ¥ı Ì ‚ËÔ‡‚ ̇ ‰Óβ ¥Ì¯Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ¥‚ Ï¥ÒÚ˘ÌÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË? áÓ„‡ ̇ÔËÒ‡ÌËÈ Û ÔÒ‚‰ÓÂÔ¥„‡Ù¥˜Ì¥È χÌÂ¥, ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ‚ χÌÂ¥ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó

ÓχÌÛ. ñ Ì ·ÛÎÓ ‚ÂÎËÍËÏ ÒÚËÎ¥ÒÚ˘ÌËÏ ÌÓ‚Ó‚‚‰ÂÌÌflÏ, ·Ó Ú‡ÍÓ˛ ÙÓÏÓ˛ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÎÓÒfl ¥ ‰Ó Ì¸Ó„Ó ·‡„‡ÚÓ ‡‚ÚÓ¥‚, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ ¥ ͇·‡Î¥ÒÚË. ÇÊ ‡‚ÚÓË ◊ëÂÙÂı‡-·‡ı¥“ (2) ‚‰‡‚‡ÎËÒfl ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ÔËÈÓÏÛ ¥ ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡ÎË ÒÚ‡Ó‚ËÌÌ¥ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ¥ Ù¥„ÛË ‚ ÌÓÒ¥ª‚ Ò‚Óªı ¥‰ÂÈ: ‰ÂflÍ¥ Á „ÂÓª‚ χÎË ÔˉÛχ̥ ¥ÏÂ̇, flÍ, ̇ÔËÍ·‰, ‡··¥ ÄÏÓ‡ Ú‡ ‡··¥ êÂıÛχÈ. ÄΠÊÓ‰ÂÌ Í‡·‡Î¥ÒÚ Ì¥ ‰Ó ÚÓ„Ó, Ì¥ Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó Ì ‚ËÔËÒÛ‚‡‚ Á Ú‡ÍËÏ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌflÏ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò‚Óπª Ï¥ÒÚË٥͇ˆ¥ª, flÍ ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡. Ç¥Ì Ï‡Î˛π ‰Ó‚ÓÎ¥ ÌÂÔ‡‚‰ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒ¸ÍËÈ ÔÂÈÁ‡Ê, flÍËÈ π ÙÓÌÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰ÓÓÊÂÈ ‚¥‰ÓÏÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‚˜ËÚÂÎfl ÔÂ¥Ó‰Û 奯ÌË (3) ‡··¥ òËÏÓ̇ ·‡ âÓı‡fl, ÈÓ„Ó ÒË̇ Ö·Á‡‡, ‰ÛÁ¥‚ Ú‡ ̥ۘ‚, ‚ËÍ·‰‡π ªı ÓÁÏÓ‚Ë ÔÓ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥ β‰Ò¸Í¥ Ú‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ¥ Ô‰ÏÂÚË. Ç¥Ì Ì‡ÒÎ¥‰Ûπ ÁÓ‚Ì¥¯Ì˛ ÙÓÏÛ å¥‰‡¯‡ (4), ÚÓ·ÚÓ ÛÌË͇π ÚÂÓÂÚ˘ÌÓª ¥, ÚËÏ Ô‡˜Â, ÒËÒÚÂχÚ˘ÌÓª χÌÂË ‚ËÍ·‰Û, ‚¥‰‰‡˛˜Ë ÔÂ‚‡„Û ÙÓÏ¥ „ÓÏ¥ÎÂÚ˘̥È. ç‡È·¥Î¸¯ ÓıӘ ‚¥Ì Á‡ÈχπÚ¸Òfl ÚÎÛχ˜ÂÌÌflÏ ‚¥¯¥‚ ¥Á Å¥·Î¥ª Û Ï¥ÒÚ˘ÌÓÏÛ ‰ÛÒ¥, ÍÓËÒÚÛ˛˜ËÒ¸ Ú‡ÍÓ˛ ÙÓÏÓ˛ ‰Îfl ÔÂÂÓÒÏËÒ₇ÌÌfl ªı Û ‰ÛÒ¥ ‚·ÒÌËı ¥‰ÂÈ.(...) á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ‰Ó‰‡ÚË

ڥθÍË, ˘Ó flÍ ÒÚËÎ¥ÒÚ, ‡‚ÚÓ ·‡„‡ÚÓ ˜ËÏ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌËÈ Ò‚ÓªÈ ‚Ó˜ËÒÚ¥È ‡‡ÏÂÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥. ü ‚Ê Á‡Û‚‡ÊÛ‚‡‚, ˘Ó flÍ ÏËÒÎËÚÂθ ‡‚ÚÓ ‡‰¯Â ·Û‚ „ÓÏ¥ÎÂÚËÍÓÏ, Ì¥Ê ÒËÒÚÂχÚËÁ‡ÚÓÓÏ. ì ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ‚¥Ì, Ӊ̇Í, ȉ Á‡ „ÎË·ÓÍÓ Á‡ÍÓ¥ÌÂÌÓ˛ ‚ „·ÂÈÒ¸Í¥È ‰Ûψ¥ Ú‡‰Ëˆ¥π˛. ÅÓ, ˜ËÏ ·¥Î¸¯ ı‡‡ÍÚÂÌÓ „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ 𠥉Âfl ˜Ë ‚˜ÂÌÌfl, ÚËÏ ·¥Î¸¯ Ò‚¥‰ÓÏÓ ÌÂÒËÒÚÂχÚËÁÓ‚‡ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ ‚ÓÌË Ï‡˛Ú¸. èË̈ËÔ ÔÓ·Û‰Ó‚Ë Ú‡ÍÓ„Ó ‚˜ÂÌÌfl — ˆÂ Ì ÔË̈ËÔ ÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. ñ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ̇‚¥Ú¸ 奯ÌË, ‚ flÍ¥È ‚ÓÎfl ‰Ó ‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ̇ÈÒËθ̥¯Â. è‡‚‰‡, Ì ·ÛÎÓ ·‡ÍÛ ¥ ÒÔÓ· ̇‰‡ÚË Í‡·‡Î¥ÒÚË˜Ì¥È ‰Ûψ¥ ‚ÔÓfl‰ÍÓ‚‡ÌÓª ÙÓÏË: ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌËı ¥‰ÂÈ, ˘Ó Ú‡ÔÎfl˛Ú¸Òfl Û áÓ„‡¥, ·ÛÎË ‚¥‰Ú‚ÓÂÌ¥ Û ÒËÒÚÂχÚ˘ÌÓ ÔÓ·Û‰Ó‚‡ÌÓÏÛ Ú‡ÍÚ‡Ú¥ ◊凇ÂıÂÚ ı‡-ÖÎÓıÛÚ“ (“ëËÒÚÂχ ÅÓÊÂÒÚ‚‡“), ˘Ó Á'fl‚Ë‚Òfl Ì‚‰Ó‚Á¥. ÄΠ̇ÒڥθÍË Á‡ÒÛ¯ÂÌËÏË Ú‡ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËÏË ÊËÚÚfl π ˆ¥ „ÓÎ¥ ÒÍÂÎÂÚË ‰ÛÏÍË Ì‡ ÙÓÌ¥ áÓ„‡‡, Ó‰fl„ÌÛÚÓ„Ó Û ÍÓ‚ ¥ ÔÎÓÚ¸! èÓ‚ÚÓ˛˛: áÓ„‡ Ì ÒڥθÍË ÓÁ‚Ë‚‡‚ ‰ÛÏÍÛ, ÒͥθÍË Á̇ıӉ˂ ‰Îfl ̪ „ÓÏ¥ÎÂÚ˘Ì Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl, ¥ ÒÎ¥‰ ‚ËÁ̇ÚË,

bs

ÉÖêòéå òéãÖå

ãÂÓÌ¥‰ î¥Ì·Â∂ ÓÁÏÓ‚Îflπ Á ÔÓÙÂÒÓÓÏ ÜÂÌ‚ҸÍÓ„Ó ìÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ òËÏÓÌÓÏ å‡Í¥¯ÂÏ

„УСИХАЮЧА ГІЛКА“

ã.î. ◊êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ -„·ÂÈҸ͇“ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡: ˘Ó ˆÂ? üÍ¥ ªª ‰ÛıÓ‚Ì¥ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl? üÍ ‚ÓÌË ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓÒflÚ¸Òfl Á „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛? üÍ ªª ÓÁ‚Ë‚‡˛Ú¸? ñ ÙÂÌÓÏÂÌ ÏËÌÛÎÓ„Ó ˜Ë ‚Ó̇ ÊË‚‡ ¥ ҸӄӉ̥? ò.å. êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-„·ÂÈҸ͇ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ — Ӊ̇ Á „¥ÎÓÍ „·ÂÈÒ¸ÍÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÓª Ú‚Ó˜ÓÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ.á Ò‡ÏËı ÔÓ˜‡ÚÍ¥‚ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÓÁÒ¥flÌÌfl „·ª ‚Ë‚˜‡ÎË ÏÓ‚Ë ·¥Î¸¯ÓÒÚÂÈ ÒÂ‰ flÍËı ÓÔËÌflÎËÒ¸, ¥ ÔËÒ‡ÎË ÌËÏË ÔÓ ◊Ò‚Óπ“. î¥ÎÓÌ éÎÂÍ҇̉¥ÈÒ¸ÍËÈ ÔËÒ‡‚ „ˆ¸ÍÓ˛, å‡ÈÏÓÌ¥‰ — ‡‡·Ò¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛. çÓ‚ËÈ ˜‡Ò, flÍËÈ ‰Îfl „·ª‚ ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl Á ï‡Ò͇ÎË, ÚÓ·ÚÓ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó èÓÒ‚¥ÚÌˈڂ‡, ˘Ó χÎÓ Ò‚Óπ˛ ÏÂÚÓ˛ ‚Ë‚ÂÒÚË „·ª‚ Á ∂ÂÚÚÓ, ‡, ÔÓ ÒÛÚ¥, ‡ÒËÏ¥Î˛‚‡ÚË, ÌÓ‚ËÈ ˜‡Ò ÔËÌ¥Ò Ú¥Î¸ÍË Ó‰ÌÛ ÌÓ‚‡ˆ¥˛: Î¥ÚÂ‡ÚÓ, ˘Ó Á‡Ò‚Óª‚ ÏÓ‚Û ·¥Î¸¯ÓÒÚË, ÏÓÊ ‡·Ó Á‡Î˯ËÚËÒfl ‚ ÍÓÎ¥ „·ÂÈÒ¸ÍËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, „·ÂÈÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, ‡·Ó ‚¥‰¥ÈÚË ‰Ó ·¥Î¸¯ÓÒÚË, Ú‡Í ·Ë ÏÓ‚ËÚË, Á ̇˘‡‰Í‡ÏË, ¥, ̇¯ڥ, ÏÓÊ ÔÓπ‰ÌÛ‚‡ÚË Û Ò‚ÓªÈ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌ¥È Í‡’π¥

93


˘Ó ‡‚ÚÓ ªª — ¥ÒÚËÌÌËÈ „ÂÌ¥È „ÓÏ¥ÎÂÚ˘ÌÓª ‰ÛÏÍË. ÑÓÒËÚ¸ ÈÓÏÛ ÚÓÍÌÛÚËÒfl ‰Ó ̇ȷ¥Î¸¯ ÌÂÔÂÚÂÌÁ¥ÈÌËı ·¥·Î¥ÈÌËı ‚¥¯¥‚, flÍ ‚ÓÌË Ó‰‡ÁÛ Ì‡·Û‚‡˛Ú¸ Ì„‡‰‡ÌÓ„Ó ÁÏ¥ÒÚÛ. üÍ Á‡Û‚‡ÊË‚ flÍÓÒ¸ ч‚ˉ çÂÈχÍ, ‰ÓÔËÚÎË‚ËÈ ¥ÒÚÓËÍ „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª, ̇‚¥Ú¸ ÍËÚ˘ÌÓ Ì‡Î‡¯ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ËÚ‡˜‡ ¥ÌÓ‰¥ ÚË‚Óʇڸ ÒÛÏÌ¥‚Ë, ˜Ë Ì ÔËıÓ‚Ûπ, ‚¯ڥ¯Ú, áÓ„‡, ¥ ڥθÍË áÓ„‡, ¥ÒÚËÌÌÓ„Ó ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl ‰ÂflÍËı ÛË‚Í¥‚ íÓË! ó‡ÒÚÓ ‡‚ÚÓ ÔÓË̇π Û Ï¥ÒÚ˘̥ ‡Î„Ó¥ª Ú‡ ¥ÌÓ‰¥ „Û·ËÚ¸ flÒÌ¥ÒÚ¸, ‡Î ÁÌÓ‚Û ¥ ÁÌÓ‚Û ·ÂÁ‰ÓÌ̇, ‡ ˜‡Ò‡ÏË ¥ ÒÚ‡¯Ì‡ ·ÂÁÓ‰Ìfl ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl ÔÂ‰ ̇¯ËÏË Ó˜Ëχ, ·Ó ‚¥Ì ‚Ëfl‚Îflπ ¥ÒÚËÌÌ ¥ „ÎË·ÓÍ ÔÓÌËÍÌÂÌÌfl Û ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸. âÓ„Ó ÏÓ‚‡, ‚‡ÊÍÛ‚‡Ú‡ ‚ ¥Ì¯Ëı ‚ËÔ‡‰Í‡ı, ̇·Û‚‡π ÚÓ‰¥ ÔÂÍ‡ÒÌÓª ÔÓÁÓÓÒÚË, ÓÒfl˛πÚ¸Òfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó˛ ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍÓ˛ ÚÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ, ‚ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ¥ ÒÙÂË flÍÓ„Ó ÔÓÌËÍ ÈÓ„Ó ÓÁÛÏ. ü ÔËÒ‡‚ ÔÓ ‡‚ÚÓ‡ áÓ„‡‡, χ˛˜Ë ̇ Û‚‡Á¥, ˘Ó ‚¥Ì ¥ÒÌÛ‚‡‚. ÄΠÚÂÔÂ ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á‡‰‡ÚËÒfl Á‡ÔËÚ‡ÌÌflÏ: ˜Ë ˆÂ ‚Á‡„‡Î¥ ·Û‚ Ó‰ËÌ ‡‚ÚÓ ˜Ë ªı ·ÛÎÓ Í¥Î¸Í‡? èÓ ˆÂ ‚Ò ˘Â ÏÓÊ̇ ÔÓ˜ÛÚË ÁÓ‚Ò¥Ï ¥ÁÌ¥ ‰ÛÏÍË. óË ·Û‚ áÓ„‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ Ú‚Ó˜ÓÒÚË Í¥Î¸ÍÓı ÔÓÍÓΥ̸, ÔË̇ÈÏÌ¥, ÍÓÏÔ¥Îflˆ¥π˛ ¥Á

94

ÔË̸҇ ͥθÍÓı ‡‚ÚÓ¥‚, ‡ Ì Ô‡ˆÂ˛ Ӊ̥πª β‰ËÌË? óË ¥ÁÌ¥ ÓÁ‰¥ÎË ÍÌË„Ë, Á flÍËÏË Ì‡Ï ÚÂÔÂ ÒÎ¥‰ ÓÁ̇ÈÓÏËÚËÒ¸, ̇ÎÂʇڸ ‰Ó ¥ÁÌËı Ô·ÒÚ¥‚ Ú‡ ÔÂ¥Ó‰¥‚?(...) üÍ˘Ó ÔÓ˜‡ÚË Á ÍÓÓÚÍÓ ÒÙÓÏÛθӂ‡ÌÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇ ÓÒÚ‡ÌÌπ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, ÚÓ fl ‚ ÔË̈ËÔ¥ ÔËÈÌfl‚ ‰ÛÏÍÛ ¢ˆ‡, fl͇ ҇χ ÒÓ·Ó˛ π ̇Ș¥ÚÍ¥¯ËÏ ÙÓÏÛ₇ÌÌflÏ Ì„·ÒÌÓª ·‡„‡ÚÓ‚¥ÍÓ‚Óª Ú‡‰Ëˆ¥ª, Á„¥‰ÌÓ Á flÍÓ˛ ‡‚ÚÓÓÏ áÓ„‡‡ ·Û‚ ÂÒÔ‡ÌÒ¸ÍËÈ Í‡·‡Î¥ÒÚ åӯ ‰Â ãÂÓÌ.(...)

·‡„‡ÚÓ ÒflÍ Ú‡Í ‚ËÁ̇˜ÂÌËı ÚẨÂ̈¥È Ú‡ ÒËÒÚÂÏ. ê¥ÁÌÓ·¥˜Ì¥ ÔÓ„Îfl‰Ë ̇ ڇͥ ÔÓ·ÎÂÏË, flÍ „ÎË·ËÌË ÅÓÊÂÒÚ‚‡, ‰ÓÎfl β‰ËÌË Ú‡ ÁÏ¥ÒÚ íÓË, ˘Ó ÍËÎËÒfl Û áÓ„‡¥, ·ÛÎË ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÛÏÍË Á‡ ÒÚÓ ÓÍ¥‚, flÍ¥ ‚¥‰‰‡Îfl˛Ú¸ áÓ„‡ ‚¥‰ ◊ëÂÙÂ-ı‡-·‡ı¥“. á ˆ¸Ó„Ó Á‚‡Îˢ‡ ˜‡ÒÚÓ ÒÛÔÂ˜˂Ëı ÔÓ„Îfl‰¥‚ ‡‚ÚÓ ‚¥‰·Ë‡π ÚÂ, ˘Ó ̇ȷ¥Î¸¯Â ÔÓ‰Ó·‡πÚ¸Òfl ÈÓ„Ó ÓÁÛÏÛ. ó‡ÒÚÓ ‚¥Ì Ó·ËÚ¸ ˆÂ Û ‰ÛÊ ÓÒÓ·ËÒÚ¥È ÙÓÏ¥, ˘Ó Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÔÓ ÈÓ„Ó ÔËÒÚ‡ÒÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ... Ô‰ÏÂÚ‡. Ç¥Ì ‚Ëfl‚Îflπ ‚Â΢ÂÁÌ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÌfl (...) ì ˜ÓÏÛ Ê Ò‚Óπ¥‰Ì¥ÒÚ¸ áÓ„‡‡ ‚ ‰Ó ¥‰ÂÈ, ˘Ó ÁÓ·Ó‚'flÁ‡Ì¥ Ò‚ÓªÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ ÚÂÓÂÚ˘ÌÓÏÛ ‡ÒÔÂÍÚ¥? ëÎ¥‰ ‚ËÁ̇ÚË, ˘Ó Á„‡‰‡Ì¥È „ÌÓÒÚË˜Ì¥È ¯ÍÓÎ¥. åÓ‚‡ ȉ ÔÓ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ ÌÓÚË ‚Ëfl‚Îfl˛Ú¸Òfl ·¥Î¸¯Â ‚ ÒÚËÎ¥ ¥‰Â˛ ◊Î¥‚Óª Âχ̇ˆ¥ª“, ÚÓ·ÚÓ ÔÓ ÔÓÚÂ̈¥ª ‡‚ÚÓ‡, Ì¥Ê Û ÒÛÚ¥ ÈÓ„Ó ‰ÛÏÓÍ. ÉÓÎÓ‚Ì¥ Á·, ˘Ó ÓÁÏ¥˘ÂÌ¥ ‚ ¥π‡ı¥˜ÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ, ‰ÓÍÚËÌË, flÍ¥ ‚ ̸ÓÏÛ ÒÙÓÏÓ‚‡Ì¥, ÒÎÛʇڸ ÔÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó ë‡Ú‡ÌË, flÍÂ, flÍ ¥ ˆ‡ÒÚ‚Ó ‚ „ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ÛÁ‡„‡Î¸ÌÂÌÌflÏ ¥ Á‡‚Â¯ÂÌÌflÏ Ò‚¥Ú·, ‰¥ÎËÚ¸Òfl ̇ ‰ÂÒflÚ¸ ÒÙÂ ˜Ë ¥‚Ì¥‚. ÓÁ‚ËÚÍÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ‰ÛÏÍË Á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÚË ÑÂÒflÚ¸ Ò‚flÚËı ÒÙ¥ÓÚ (5) ÔÓÚËÒÚÓflÚ¸ ˜‚ÂÚ¥ XIII ÒÚÓ¥˜˜fl. ëÎ¥‰, Ӊ̇Í, Á‡Û‚‡ÊËÚË, ‰ÂÒflÚË ◊̘ÂÒÚË‚ËÏ“ ˜Ë ◊̘ËÒÚËÏ“ ÒÙ¥ÓÚ. ˘Ó ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡ Ì ÔËÈχπ ‚Ò¸Ó„Ó Ì é‰Ì‡Í Ú¥ ‰Û„¥ ÒÙ¥ÓÚ ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚¥‰ ÓÁ¥·‡‚¯ËÒ¸, ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÒÔ‡‰ÍÛ. ÔÂ¯Ëı ÚËÏ, ˘Ó ÍÓÊ̇ Á ÌËı χπ Û Ç¥Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îflπ ˆ¥ÎÍÓÏ ÍÓÌÍÂÌÚÌÛ Ú˜¥˛ Ì‡È‚Ë˘¥È Ï¥¥ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ. íÓÏÛ ÂÒÔ‡ÌÒ¸ÍÓª ͇·‡ÎË, ‡ Ò‡ÏÂ, (...) ◊„ÌÓÒÚËÍ¥‚“. ÍÓÊ̇ Á ÌËı ÔÓÁ̇˜‡πÚ¸Òfl Ò‚ÓªÏ ¥ÏÂÌÂÏ, ÖÒÔ‡ÌҸ͇ ͇·‡Î‡ flÍ ˆ¥Î χ· ‚ ÒÓ·¥ ÚÓ‰¥ flÍ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ¥ ÒÙ¥ÓÚ ÌÓÒflÚ¸ ¥ÏÂ̇

as

ÉÖêòéå òéãÖå ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ òàåéç åÄêäßò

È Ú ¥ ¥Ì¯Â, ¥ÌÍÓÎË ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ, ‡ ¥ÌÍÓÎË Ô‡‡ÎÂθÌÓ.(...) èÓ flÍÛ · „·ÂÈÒ¸ÍÛ Î¥ÚÂ‡ÚÛÛ ÌÓ‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÏË Ì „Ó‚ÓËÎË, flÍÓ˛ · ÚÓ ÏÓ‚Ó˛ ‚Ó̇ Ì ·Û· ÔË҇̇, ‚Ó̇ ¥ÒÌÛπ ‰ÓÚË, ‰ÓÍË ¥ÒÌÛπ ÚÓÈ ˜Ë ¥Ì¯ËÈ ‚‡¥‡ÌÚ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, ˘Ó ÔÓÍÎË͇· ªª ‰Ó ÊËÚÚfl. É·ÂÈÒÚ‚Ó êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª ·ÛÎÓ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ó˛ Û ‚Ò¥ı ÒÂÌÒ‡ı ÒԥθÌÓÚÓ˛ Û ˆ¥ÎÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ ¥, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ¥ÁÌÓ¥‰Ì¥ ÒÍ·‰Ó‚¥ (˘Ó ˜‡ÒÚÓ ‚Ëfl‚ÎflÎÓÒfl Û ÌÂÔËÏËËÏËı ÓÔÓÁˈ¥flı ÚËÔÛ ◊ÔÂ‚¥Ò̇ ÓÚÓ‰ÓÍ҇θ̥ÒÚ¸ Ï‡Ò — ‡ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ‡ÒËϥθӂ‡ÌÓª ¥ÌÚÂÎ¥∂Â̈¥ª“), ·ÛÎÓ Ô‚ÌÓ˛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ˛ π‰Ì¥ÒÚ˛. èÓ‰¥ª ̇¯Ó„Ó Ê‡ıÎË‚Ó„Ó ÒÚÓÎ¥ÚÚfl, flÍ¥ ÌÂχ ÔÓÚÂ·Ë ÔÂÂÎ¥˜Û‚‡ÚË, ‚˘ÂÌÚ ÁÛÈÌÛ‚‡ÎË ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-„·ÂÈÒ¸ÍÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥˛, ÔÂÂÚ‚ÓËÎË ªª ‚ ÔÛÒÚÂβ. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-„·ÂÈҸ͇ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡, ‰‡ÚÓ˛ ̇Ó‰ÊÂÌÌfl flÍÓª ÒÎ¥‰ ‚‚‡Ê‡ÚË ÏÂÊÛ 50-60-ı ÓÍ¥‚ ÏËÌÛÎÓ„Ó ÒÚÓ¥˜˜fl, ·¥Î¸¯Â Ì ¥ÒÌÛπ; ‰‡ÚÓ˛ ªª ÒÏÂÚË fl ÔÓÔÓÌÛ˛ ‚‚‡Ê‡ÚË 1940 ¥Í — ¥Í ÒÏÂÚË Å‡·ÂÎfl ¥ ܇·ÓÚËÌÒ¸ÍÓ„Ó. ôÓ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª, ‡ Ú‡ÍÓÊ ◊‰ÛıÓ‚ÌËı ‰ÓÒfl„ÌÂ̸“ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-„·ÂÈÒ¸ÍÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË, ÚÓ ÔËÚ‡ÌÌfl Á‡Ì‡‰ÚÓ ÒÍ·‰ÌÂ(...) Ñ‚Óχ ÒÎÓ‚‡ÏË: ÓÒͥθÍË Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ π „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛, ÚÓ ‚Ó̇ Ú¥π˛ ˜Ë ¥Ì¯Ó˛ Ï¥Ó˛ ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛. ã.î. ç‡ÒͥθÍË ◊ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-„·ÂÈҸ͇“ — ˜Ë ¯Ë¯Â Òı¥‰ÌÓ‚ÓÔÂÈҸ͇ — ÍÛθÚÛ‡ ¥ÌÚÂ∂Ó‚‡Ì‡ ‚ ßÁ‡ªÎ¥? óË ‚Ú‡˜ÂÌ¥ ‰Îfl ßÁ‡ªÎ˛ ‰ÛÏË Ú‡ ̇‰¥ª ϥθÈÓÌ¥‚ „·ª‚ ‚ ̇ȉ‡Ï‡Ú˘̥¯¥ ÏÓÏÂÌÚË ¥ÒÚÓ¥ª XIX Ú‡ XX ÒÚÓ¥˜? ò.å. (...) ᇄ‡Î¸ÌÓ‚¥‰ÓÏËÈ Ù‡ÍÚ: ÓÒÌÓ‚Ó˛ Ò¥ÓÌ¥ÒÚÒ¸ÍÓª ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª ¥, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ó˛ ÓÒÌÓ‚Ó˛ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl χȷÛÚÌ¸Ó„Ó ßÁ‡ªÎ˛ ·Û· ÍÛθÚÛ‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ- Ú‡ Òı¥‰ÌÓ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó; ÔÂ‚‡Ê̇ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ Ô¥ÓÌÂ¥‚, ˘Ó Á‡Í·ÎË ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ ÒÛÒԥθÒÚ‚‡ Ú‡ ‰Âʇ‚Ë, ‚ËȯÎË Á¥ ÒÚ‡Óª êÓÒ¥ª (‚Íβ˜‡˛˜Ë ñ‡ÒÚ‚Ó èÓθҸÍÂ). ÖÚÌÓ„‡Ù¥˜ÌÓ ÔÓÒÂÎÂ̈¥ ÏËÌÛÎÓ„Ó ¥ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ˆ¸Ó„Ó ÒÚÓ¥˜˜fl ̇„‡‰Û‚‡ÎË ‡‰¯Â ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÒÂÎflÌ, ‡Î Á‡ÔËÚË ‰Û¯¥ Ú‡ ‰ÛıÛ Á‡‰Ó‚ÓθÌflÎËÒ¸ „ÓÎÓ‚ÌÓ ¥Á ‰ÊÂÂÎ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÓ „·ÂÈÒ¸ÍËı (¥‚ËÚÒ¸ÍËı) ¥ ‚·ÒÌ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı. óËÚ‡ÎË íÓÎÒÚÓ„Ó ¥ Û Ì¸Ó„Ó ‚˜ËÎËÒfl (...), ‡Î ÄÌÚÒ¸ÍËÈ, ÄÈÁÏ‡Ì ¥ ̇‚¥Ú¸ ܇·ÓÚËÌÒ¸ÍËÈ-·ÂÎÂÚËÒÚ ·ÛÎË ‰‡ÎÂÍÓ ÔÓÁ‡ Û‚‡„Ó˛. (...) ì ÊÓ‰ÌÓÏÛ Á Ô’flÚË ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ¥‚ ßÁ‡ªÎ˛ ÌÂχπ ͇Ú‰Ë, ˘Ó ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ Á‡ÈχπÚ¸Òfl ÓÒ¥ÈÒ¸Íӄ·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ ÍÛθÚÛÓ˛. üÍ, Á¯ÚÓ˛, ÌÂχπ Ú‡ÍÓª ͇Ú‰Ë Ì¥‰Â ‚ Ò‚¥Ú¥, ‚ ÊÓ‰ÌÓÏÛ Á ˜ËÒÎÂÌÌËı ˆÂÌÚ¥‚ „·ÂÈÒ¸ÍËı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂ̸. ÄΠ˜Ë ˆÂ ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ◊‰ÛÏË Ú‡ ̇‰¥ª ϥθÈÓÌ¥‚ „·ª‚ ‚ ‰‡Ï‡Ú˘̥ ÏÓÏÂÌÚË ¥ÒÚÓ¥ª XIX Ú‡


‡·ÒÚ‡ÍÚÌËı flÍÓÒÚÂÈ, flÍ ÓÚ: åÛ‰¥ÒÚ¸, êÓÁÛÏ, åËÎÓÒÂ‰fl, ä‡Ò‡ ÚÓ˘Ó. ǢÂÔÌ¥ ÓÔËÒË Ï¥ÚÓÎÓ„¥ª ˆ¸Ó„Ó ˆ‡ÒÚ‚‡ ÚÂÏfl‚Ë ÏÓÊ̇ Á̇ÈÚË ÔÂ¯ Á‡ ‚Ò ‚ Ú‚Ó‡ı ߈ı‡Í‡ ·ÂÌ ü‡ÍÓ‚‡ ï‡ÍÓıÂ̇ Ú‡ åӯ ¥Á ÅÛ∂ÓÒ‡. Ä‚ÚÓ áÓı‡‡ ÔÂÂÈÏ‡π ˆ¥ ¥‰Âª, ‡Î ÔÂÂÓ·Îflπ ªı ̇ ÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì¯ËÈ Î‡‰. å‡˛˜Ë ÚÛ Ê ‚¥‰Ô‡‚ÌÛ ÚÓ˜ÍÛ, ˘Ó ¥ ˆ¥ ‡‚ÚÓË, ‚¥Ì, Ӊ̇Í, ÔËıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó ‰ÓÍÚËÌË ÔÓ ◊‰Û„ËÈ ·¥Í“, Ò¥Ú‡ ‡ı‡‡, ‰ÛÊ ·ÎËÁ¸ÍÓª ‰Ó ‚˜ÂÌÌfl ÈÓ„Ó ÒÛ˜‡ÒÌËÍ¥‚, ‡Î ڇÍÓª, ˘Ó Ì Á·¥„‡πÚ¸Òfl Á ªıÌ¥ÏË. ÄΠ— ¥ ˆÂ ÔÓÒÛ‚‡π Ì‡Ò Ì‡ ÍÓÍ ‚ÔÂ‰ — ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‡‚ÚÓ‡ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Ì ÏÂ̯ ӉÌÓÁ̇˜ÌÓ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚¥Ì Á‡ÏÓ‚˜Ûπ, Ì¥Ê Û ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚¥Ì Ô¥‰ÍÂÒβπ. ç‡ÈflÒÍ‡‚¥¯ËÏ ÔËÍ·‰ÓÏ ˆ¸Ó„Ó ÏÓÊ ·ÛÚË ÚÂ, ˘Ó ‚¥Ì ‡·ÒÓβÚÌÓ ¥∂ÌÓÛπ Ô‚ÌÛ ÙÓÏÛ ÒÔÂÍÛÎflˆ¥ª, fl͇ ·Û· ‰ÛÊ ÔÓÔÛÎflÌÓ˛ Û Í‡·‡Î¥ÒÚ¥‚ XIII ÒÚÓ¥˜˜fl, ‡ ҇Ϡ¥‰Â˛ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËı ÂÚ‡Ô¥‚ ÍÓÒÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. äÓÊÂÌ Á ˆËı ÂÚ‡Ô¥‚ ÚË‚‡π Ò¥Ï ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚, ¥ Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl Ô'flÚ‰ÂÒflÚË ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚, Û ÇÂÎËÍËÈ ˛‚¥ÎÂÈ, Ò‚¥ÚÓ‚ËÈ ÔÓˆÂÒ, Ô¥‰‚·‰ÌËÈ Ô‚ÌËÏ ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍËÏ Á‡ÍÓ̇Ï, ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Ó Ò‚Ó„Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ. ñfl ÚÂÓ¥fl ‚ÔÂ¯Â ·Û· ‚ËÍ·‰Â̇ Û ÍÌËÁ¥ ◊íÏÛ̇“ (·ÎËÁ¸ÍÓ 1250 ÓÍÛ) (6) flÍ

Ï¥Ú˘Ì ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl ÒÂÌÒÛ ‰‚‡‰ˆflÚË ‰‚Óı ·ÛÍ‚ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‡ÎÙ‡‚¥ÚÛ; ‚Ó̇ ∂ÛÌÚÛ‚‡Î‡Ò¸ ̇ ÌÓ‚¥È ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª ·¥·Î¥ÈÌËı ÔËÔËÒ¥‚ ÔÓ Ò¸ÓÏËÈ ÒÛ·ÓÚÌ¥È ¥Í, ¯Ï¥Ú‡, û‚¥ÎÂÈ, ‚ flÍËÈ ‚Ò¥ ˜¥ ÔÓ‚ÂÚ‡˛Ú¸Òfl ‰Ó Ò‚Ó„Ó ÒÚ‡Ó„Ó ‚·ÒÌË͇. ä‡Ú‡ÎÓÌҸͥ ͇·‡Î¥ÒÚË ·‡˜ËÎË ‚ ˆËı ÔËÔËÒ‡ı ڥθÍË ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌËÈ ÔÓ͇Á ÒÚ‡‰¥È ÔÓˆÂÒÛ, ‚ flÍÓÏÛ ‚Ò¥ ˜¥ ȉÛÚ¸ ‚¥‰ ÅÓ„‡ ¥ ‰Ó ç¸Ó„Ó ÔÓ‚ÂÚ‡˛Ú¸Òfl. ã¥ÚÂ‡ÚÛ‡ XIII XIV ÒÚÓ¥˜ Ôӂ̇ ÒÔÂÍÛÎflˆ¥È ̇ ˆ˛ ÚÂÏÛ. èËÚ‡ÌÌfl ÔÓ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ò‚¥ÚÓ‚Ëı ÔÂ¥Ó‰¥‚ ˜Ë ˛‚¥Îª‚ ˆ¥Í‡‚ËÎÓ ‰ÂflÍËı ͇·‡Î¥ÒÚ¥‚ Ì ÏÂ̯Â, Ì¥Ê ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÒÚ‡Ì Ò‚¥ÚÛ Û ¥ÁÌ¥ ¯Ï¥ÓÚ. ÇËÒÎӂ₇ÎÓÒfl ̇‚¥Ú¸ ÔËÔÛ˘ÂÌÌfl, ˘Ó Û ¥ÁÌ¥ Ò‚¥ÚÓ‚¥ ÔÂ¥Ó‰Ë íÓ‡, Á·Â¥„‡˛˜Ë ÌÂÁÏ¥ÌÌÓ˛ ͥθͥÒÚ¸ ·ÛÍ‚ Û ÒÓ·¥ flÍ Ú‡ÈÌ ßÏ'fl ÅÓÊÂ, ˜Ëڇ·Òfl ÔÓ-¥ÁÌÓÏÛ, ÚÓ·ÚÓ, ˘Ó ‚Ó̇ χ· ‚ ÒÓ·¥ ·‡„‡ÚÓ Á̇˜Â̸. äÌË„‡ ◊íÏÛ̇“ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡Î‡, ˘Ó ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡È ÔÂ¥Ó‰ π ÔÂ¥Ó‰ÓÏ ëÚÓ„Ó„Ó ëÛ‰Û, ÚÓ·ÚÓ Ì‡‰ ÌËÏË ‚·‰‡˛π ëÙ¥‡ ˜Ë ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇ flÍ¥ÒÚ¸ ÒÚÓ„ÓÒÚË, ¥ ÚÓÏÛ ‚ ̸ÓÏÛ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ÔËÔËÒË ¥ Á‡·ÓÓÌË, ˜ËÒÚ ¥ ̘ËÒÚÂ, Ò‚flÚ ¥ ÏËÒ¸ÍÂ, Á„¥‰ÌÓ Á ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌflÏ íÓË. ÄΠÁ‡ ̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÂÓÌÛ, Û Ì‡ÒÚÛÔÌÛ

s

¯Ï¥Ú‡, íÓ‡ Ì χÚËÏ ‚ ÒÓ·¥ Á‡·ÓÓÌ, ÒË· Á· ·Û‰Â ÔÓ‰Ó·̇; ÒÎÓ‚ÓÏ, Á‰¥ÈÒÌËÚ¸Òfl, ‚¯ڥ, ìÚÓÔ¥fl. LJÊÍÓ ÛÌËÍÌÛÚË ‚‡ÊÂÌÌfl, ˘Ó ÏË Ï‡πÏÓ ÚÛÚ ÒÔ‡‚Û Á ÓË∂¥Ì‡Î¸ÌÓ˛ „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ ¥‰Âπ˛, ÒÔÓ¥‰ÌÂÌÓ˛ Á ‚˜ÂÌÌflÏ âÓ‡ıËχ îÎÓÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓ ÚË ÍÓÒÏ¥˜Ì¥ ÒÚ‡‰¥ª, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ Ú¸ÓÏ ¥ÔÓÒÚ‡ÒflÏ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª í¥Èˆ¥. ñ ‚˜ÂÌÌfl, ˘Ó ̇Ó‰ËÎÓÒfl Û ‰‡ÎÂÍ¥È ä‡Î‡·¥ª ̇ÔËͥ̈¥ XII ÒÚÓ¥˜˜fl, ̇·ÛÎÓ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Á̇˜ÂÌÌfl Û ÒÓÓÍÓ‚Ëı Ó͇ı XIII ÒÚÓ¥˜˜fl, ÍÓÎË ÈÓ„Ó ÔÂÂÈÌflÎË ¥ ÓÁ‚ËÌÛÎË ‰‡Î¥ Ù‡ÌˆËÒ͇̈¥ ‚ ßڇΥª. üÍ Ì ‰Ë‚ÌÓ, χÈÊÂ Û ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ˜‡Ò Û ÉÂÓÌ¥ ·ÛÎÓ ÍÓ‰ËÙ¥ÍÓ‚‡ÌÓ ‚˜ÂÌÌfl ÔÓ ¯Ï¥ÓÚ. çÂχπ ‰Ó͇Á¥‚ ÔÓ Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ˜Ë ıÓ˜‡ · ¥ÏÓ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ÔflÏÓ„Ó Á‚'flÁÍÛ Ï¥Ê ˆËÏË ‰ÓÍÚË̇ÏË. ťθ¯Â ÚÓ„Ó, ‚˜ÂÌÌfl ÔÓ ¯Ï¥ÓÚ ÔÓ¯Ë˛πÚ¸Òfl Ì ڥθÍË Ì‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡¯Óª ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Óª Ò‚¥ÚÓ·Û‰Ó‚Ë, ̇ ͯڇÎÚ Ú¸Óı Ò‚¥ÚÓ‚Ëı ÔÂ¥Ó‰¥‚ — éÚˆfl, ëË̇, ¥ ë‚flÚÓ„Ó ÑÛı‡, — flÍ ‚ÓÌË ÒÙÓÏÛθӂ‡Ì¥ Û Ú‚Ó‡ı âÓ‡ıËχ, ‡Î ڇÍÓÊ ¥ ̇ ÈÓ„Ó ÏËÌÛΠ¥ χȷÛÚÌπ. ëÎ¥‰ Á‡Û‚‡ÊËÚË, ˘Ó ‚ Ó·Óı ‰ÓÍÚË̇ı ¥ÁÌ¥ ‚Ëfl‚Ë ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó — íËπ‰ËÌÒÚ‚Ó ¥ ÒÙ¥ÓÚ — ÔÓ͇Á‡Ì¥ flÍ Ú‡Í¥, ˘Ó ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ ÁÏ¥Ì˛˛Ú¸ ÉÖêòéå òéãÖå ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ òàåéç åÄêäßò

XX ÒÚÓ¥˜“ ‚Ú‡˜ÂÌ¥ ‰Îfl ßÁ‡ªÎ˛? áÓ‚Ò¥Ï Ì¥! ñ ÓÁ̇˜‡π ڥθÍË Ó‰ÌÂ: Á Ú¸Óı „ÓÎÓ‚ÌËı ◊¥Á‚Ó‰¥‚“ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË ‚ ÒÚ‡¥È êÓÒ¥ª — ¥‚ËÚÒ¸ÍÓ„Ó, ¥‰Ë¯ Ú‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó — ÓÒÚ‡ÌÌ¥È Ì ڥθÍË ÔÓ„‡Ò (ÔÓ„‡Ò ¥ ‰Û„ËÈ! ), ‡ÎÂ È Ï‡ÈÊ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡Ì‰·‡ÌËÈ. óË ˆÂ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó? Ⴂ‡ÈÌÓ, Ì¥. ÄΠ¥ Ú‡„‰¥ª Ì¥flÍÓª ÌÂχπ, ÚÓÏÛ ˘Ó ¥ ‰‚‡ ¥Ì¯¥ ◊¥Á‚Ӊ˓ ‚Ë‡Ê‡ÎË ◊‰ÛÏË Ú‡ ̇‰¥ª“ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì „¥¯Â. Ä ˜‡Ò ÓÒ¥ÈÒ¸Íӄ·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ◊¥Á‚Ó‰‡“ ˘Â ÔËȉÂ, ‚ ˆ¸ÓÏÛ fl Ì¥ ̇ ÏËÚ¸ Ì ÒÛÏÌ¥‚‡˛Ò¸.(...) ã.î.óËÏ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, ̇ ‚‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, π Ò‚¥ÚÓ‚Â „·ÂÈÒÚ‚Ó, ˘Ó ÈÓ„Ó ÓÁ’π‰ÌÛπ ¥ ˘Ó Ó·’π‰ÌÛπ? ïÚÓÁ̇ ˜Ë ÂÎ¥„¥fl — ªª ‚ÔÎË‚ Û ÒÂÍÛÎflËÁÓ‚‡ÌÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ Ì ̇ÒڥθÍË ‚ÂÎËÍËÈ. åÓÊÂ, ¥ÒÚÓ¥fl? ôÓ ˘Â? Ä, ÏÓÊÂ, Ò‚¥ÚÓ‚Â „·ÂÈÒÚ‚Ó — ˆÂ Ò‚¥Ú? ò.å. (...) ÇÒ˛‰Ë ‚ Ò‚¥Ú¥ (χ˛ ̇ Û‚‡Á¥ Ì ÚÓڇΥڇÌËÈ ¥ Ì ÔÓÒÚÚÓڇΥڇÌËÈ Ò‚¥Ú) „·ÂÈÒÚ‚Ó ‚ËÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ‚¥Î¸ÌËÏ ‚Ó΂Ëfl‚ÎÂÌÌflÏ: ¥¯ÂÌÌflÏ Ì‡ÎÂʇÚË ˜Ë Ì ̇ÎÂʇÚË ‰Ó „Óχ‰Ë ‚¥Û˛˜Ëı. èÓ˜ÌÛ Á Ò·Â: fl ‚ÒÚÛÔË‚ Û ÜÂÌ‚ҸÍÛ ˛‰ÂÈÒ¸ÍÛ „Óχ‰Û, ÔÓÔÂ‰˂¯Ë, ˘Ó fl Á‡ÍÓÂÌ¥ÎËÈ ‡„ÌÓÒÚËÍ. ì ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ ÔÓ˜Û‚, ˘Ó 80 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ˜ÎÂÌ¥‚ „Óχ‰Ë — Ì ‚¥Û˛˜¥, ÚӘ̥¯Â — Ì ‰ÓÚËÏÛ˛Ú¸Òfl Ó·fl‰¥‚ (Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ). èË·ÎËÁÌÓ Ú‡ÍËÈ Ò‡ÏËÈ ‚¥‰ÒÓÚÓÍ ¥ ‚ ßÁ‡ªÎ¥, ˘Ó ÏË Á̇πÏÓ Á ÂÁÛθڇڥ‚ „ÓÎÓÒÛ‚‡Ì¸ Á‡ ¥ÁÌ¥ ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ Ô‡Ú¥ª. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ ◊‡ÏÍË“ (‡Î Ì ‚¥‡ flÍ Ú‡Í‡! ) ÔÓ‰Ó‚ÊÛ˛Ú¸ ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË Ò‚Ó˛ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÛ Óθ ‚ „·ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Ì‡ˆ¥Ó̇θÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥. åÂÌÂ, ‡„ÌÓÒÚË͇, ˆÂ Ì Á‡ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛π ¥ Ì ‰‡ÚÛπ: fl ˜Û‰Ó‚Ó ÓÁÛÏ¥˛, ˘Ó Å¥·Î¥fl, í‡ÎÏÛ‰ (Á Ûҥχ ÍÓÏÂÌÚ‡flÏË ¥ ÍÓ‰Ë٥͇ˆ¥flÏË) Ú‡ ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ¸ ËÚۇΥ‚ ÒÍ·‰‡˛Ú¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÈ ı·ÂÚ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË Û ‚Ò¥ı ªª ÏÓ‰Ë٥͇ˆ¥flı, ˘Ó ·ÂÁ ÌËı ÏË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂÂÒÚ‡πÏÓ ·ÛÚË „·ÂflÏË. óÂÒÌÓ Í‡ÊÛ˜Ë, fl ıÓÚ¥‚ ·Ë ̇ÎÂʇÚË ‰Ó Ò‚¥ÚÒ¸ÍÓª „Óχ‰Ë, Ú‡ÍÓª, flÍÛ fl ·‡˜Ë‚ Û Å˛ÒÒÂÎ¥ ¥ ‰Â Ò‚fl˘ÂÌÌ¥ ÚÂÍÒÚË Ú‡ ‰¥ª ÚÎÛχ˜‡Ú¸Òfl ‚ Ô·̥ ¥ÒÚÓËÍÓ-ÍÛθÚÛÌÓÏÛ, ‡ Ì ҇Í‡Î¸ÌÓÏÛ. í‡ÍÓ˛ Ò‡ÏÓ˛ Ò‚¥ÚÒ¸ÍÓ˛ „Óχ‰Ó˛ π ¥ Í·Ò˘ÌËÈ Í¥·Ûˆ. ÄΠͥ·ÛˆË ‰‡ÎÂÍÓ, ‡ „Óχ‰Ë, ˘Ó ·Û· · ÔÓ‰¥·Ì‡ ‰Ó ·˛ÒÒÂθҸÍÓª, fl Ì¥‰Â Ì ÁÛÒÚ¥˜‡‚. ñ — ÔÓ ÂÎ¥„¥˛ Û ÒÂÍÛÎflËÁÓ‚‡ÌÓÏÛ Ò‚¥Ú¥. ôÓ· ÁÓ·ËÚË Ò‚¥È ‚Ë·¥ — ·ÛÚË „·ÂπÏ — Ì ÎË¯Â Û ‚·ÒÌÓÏÛ ÒÂˆ¥ (‰Û¯¥, „ÓÎÓ‚¥, flÍ Á‡‚„Ó‰ÌÓ!) ‡„ÌÓÒÚËÍ ÔËπ‰ÌÛπÚ¸Òfl ‰Ó ◊ıÓÓÌËÚÂÎ¥‚ Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ“. Ä ÔË ÌËÌ¥¯Ì¸ÓÏÛ Ôβ‡Î¥ÁÏ¥ ÍÛθÚÓ‚Ëı ÙÓÏ ÒÔÂÍÚ ◊ıÓÓÌËÚÂÎ¥‚“ ‚ÂθÏË ¯ËÓÍËÈ: ‚¥‰ „¥ÔÂÒÂÈÓÁÌËı ˜Ë, Ò͇ÊÂÏÓ ‚¥‰‚ÂÚÓ, ÔÓıÏÛËı ÓÚÓ‰ÓÍÒ¥‚ ¥ Ì ÏÂ̯ ÓÚÓ‰ÓÍ҇θÌËı ‚ÂÒÂÎÛÌ¥‚ — ı‡Òˉ¥‚, flÍ Ì‡ Ï¥È ÔÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÔÓ„Îfl‰, ‡Ê Á‡Ì‡‰ÚÓ Î¥·Â‡Î¸ÌËı. ÇË·Ë‡È, ˘Ó ıӘ¯! üÍ˘Ó Ê ÏÓ‚‡ ȉ ÔÓ ÚËı, ‰Îfl ÍÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚Ó — ˆÂ ̇҇ÏÔÂ‰ ¥ÒÚÓ˘̇ ¥ ÍÛθÚÛ̇ ÒÔ‡‰˘Ë̇,

95


Ó‰ËÌ Ó‰ÌÓ„Ó ÔË̈ËÔË Ô‚ÌÓ„Ó ÍÓÒÏ¥˜ÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û, ÂÓÌÛ. Ⴂ‡ÈÌÓ, ‚ ÂÒı‡ÚÓÎÓ„¥˜Ì¥È ÔÂÒÔÂÍÚË‚¥ ˆÂ ‚˜ÂÌÌfl ‚¥‰ÍË‚‡ÎÓ ·‡„‡ÚÓ ÌÓ‚Ëı „ÓËÁÓÌÚ¥‚ Û ÔËÚ‡ÌÌflı ÔÓ ÒÂÌÒ ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍÓª ÂË, ÔÓ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ‚Ò¸Ó„Ó ÒÛ˘Ó„Ó ÔÂ‰ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌflÏ Ò‚¥ÚÛ Û ÌÓ‚ÓÏÛ ¯Ï¥Ú‡, ÔÓ ·ÂÁÔÂÂ‚Ì ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ‰Û¯¥ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓˆÂÒ¥ ÔÂÂÚ‚ÓÂ̸ Ò‚¥ÚÛ. ÇËÌË͇ÎË È ¥Ì¯¥ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, flÍ¥ ÔÓÒÚ‡‚‡ÎË ‚ Ó˜‡ı ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍ¥‚ ˆ¥πª ‰ÓÍÚËÌË ‚ ÌÓ‚ÓÏÛ Ò‚¥ÚÎ¥. á‡ÒÎÛ„Ó‚Ûπ ̇ Û‚‡„Û Ú‡ÍÓÊ ¥ ÚÂ, ˘Ó ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡ ÔË ‚ÂÎËÍÓÏÛ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÌ¥ ‰Óβ ‰Û¯¥ ̇ÔËͥ̈¥ ‰Ì¥‚, Ә‚ˉÌÓ, ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂ∂‡ÚË‚ÌÓ ÒÚ‡‚Ë‚Òfl ‰Ó ˆ¸Ó„Ó Ú¥Î¸ÍË ˘Ó ÓÔËÒ‡ÌÓ„Ó ‚˜ÂÌÌfl. ì ‚Ò¥È ÈÓ„Ó „¥„‡ÌÚÒ¸Í¥È Ô‡ˆ¥ ÌÂχπ ÊÓ‰ÌÓª Á„‡‰ÍË ¯Ï¥ÓÚ Û ˆ¸ÓÏÛ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ıÓ˜ ‚¥Ì ÚÂÊ Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ ˆËÚ‡ÚÛ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÔÓȉ Ô'flÚ‰ÂÒflÚ ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚, Ì¥Ê Ì‡Òڇ̠ÇÂÎËÍËÈ û‚¥ÎÂÈ (7). çÂ̇˜Â ˘ÓÒ¸ Û ˆ¥È ‰ÓÍÚËÌ¥ ‚¥‰¯ÚÓ‚ıÛ‚‡ÎÓ ÈÓ„Ó: ÏÓÊÎË‚Ó ÔËıÓ‚‡ÌËÈ ‡ÌÚËÌÓÏ¥ÁÏ, ˘Ó ÔÓ„Îfl‰‡π Á‡ ÛÚÓÔ¥˜ÌÓ˛ ̇‰¥π˛ ̇ ÁÏ¥ÌÛ ÔËÔËÒ¥‚ Ú‡ Á‡·ÓÓÌ íÓË, ˘Ó Á‰¥ÈÒÌËÚ¸Òfl Û Ì‡ÒÚÛÔÌ¥È ¯Ï¥ÓÚ . lj‡ÎÓ˛ ¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥π˛ ˆ¥πª ‡ÌÚËÌÓÏ¥˜ÌÓª ÚẨÂ̈¥ª ÏÓÊ ·ÛÚË ‰ÓÍÚË̇, ÓÁÓ·ÎÂ̇ ͇·‡Î¥ÒÚÓÏ, ˘Ó ·Û‚ ·ÎËÁ¸ÍËÈ ‰Ó ˆ¥πª

96

¯ÍÓÎË. Ç¥Ì ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ‰‚‡‰ˆflÚ¸ ÚÂÚ¸Óª ·ÛÍ‚Ë „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‡ÎÙ‡‚¥ÚÛ, Ì‚ˉËÏÓª Û Ì‡¯ ÂÓÌ, ‡Î ڇÍÓª, fl͇ ÔÓ‚ËÌ̇ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl Û Ì‡ÒÚÛÔÌÓÏÛ. ñfl ÚÂÓ¥fl χπ ̇ Û‚‡Á¥ ‰ÓÍÓ¥ÌÌÛ ÁÏ¥ÌÛ Û ÚÎÛχ˜ÂÌÌ¥ íÓË (8). í‡Í¥ ¥‰Âª Ú‡Í Ò‡ÏÓ ˜ÛÊ¥ ‰Îfl ‡‚ÚÓ‡ „ÓÎÓ‚ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË áÓ„‡‡, flÍ ‰ÓÓ„¥ ÒÂˆ˛ ͇·‡Î¥ÒÚ‡, ˘Ó ̇ÔËÒ‡‚ ◊ê‡Èfl ÏÂıÂÏ̇“(9). éÒÚ‡ÌÌfl Ôӂ̇ Á„‡‰ÓÍ ÔÓ ◊‰‚‡ ‰Â‚‡“: ◊‰Â‚‡ Ô¥Á̇ÌÌfl ‰Ó·‡ Ú‡ Á·“, ˘Ó Ô‡ÌÛπ ̇‰ ̇¯Ó˛ ÍÓÒÏ¥˜ÌÓ˛ ÂÓ˛, Ú‡ ◊‰Â‚‡ ÊËÚÚfl“, flÍ ·Û‰Â Ô‡ÌÛ‚‡ÚË ‚ ÂÛ ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍÛ. Ä‚ÚÓ Ì ¯ÍÓ‰Ûπ ·‡‚, ÁÏ‡Î¸Ó‚Û˛˜Ë ¥ÁÌˈ˛ Ï¥Ê ˆËÏË ‰‚Óχ ‚ÒÂÒ‚¥ÚÌ¥ÏË ÒË·ÏË, ¥, Ә‚ˉÌÓ, ˘Ó ÈÓ„Ó ÌÂÁ‰Ó·ÌÌÓ ÔËÚfl„Û𠥉Âfl χȷÛÚÌ¸Ó„Ó ‚ËÁ‚ÓÎÂÌÌfl ‚¥‰ ·‡ÌÛ ÔËÔËÒ¥‚ Ú‡ Á‡·ÓÓÌ. ç¥˜Ó„Ó ÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó Ì ÏÓÊ̇ Á̇ÈÚË Û ÒÔ‡‚Ê̸ÓÏÛ áÓ„‡¥. áÓ„‡Û ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ‚·ÒÚË‚‡ „ÓÒÚ‡ ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ÍËÚË͇ ‚ ‡ÔÓ͇ΥÔÒË˜Ì¥È ÙÓÏ¥, ÚÓ‰¥ flÍ ‚Òfl ◊ê‡Èfl ÏÂıÂÏ̇“ ÔÓÒflÍÌÛÚ‡ „‡fl˜Ó˛ ÌÂ̇‚ËÒÚ˛ ‰Ó ‚ËÁËÒÍÛ‚‡˜¥‚ Û ÚÓ„Ó˜‡ÒÌÓÏÛ „·ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ÒÛÒԥθÒÚ‚¥. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ‡‚ÚÓ‡ áÓ„‡‡, ‚¥Ì ‚ËÒÚÛÔ‡π Ì ÒڥθÍË flÍ ÂÙÓχÚÓ, ÒͥθÍË flÍ ‚Óβˆ¥ÓÌÂ‡ÔÓ͇ΥÔÚËÍ, flÍÓ„Ó Ó·ÒÚ‡‚ËÌË Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸

Ó·ÏÂÊËÚËÒfl Ò‡ÏÓÚÌ¥Ï Ï¥flÌÌflÏ ÔÓ ‚ÂÎËÍËÈ ÔÂ‚ÓÓÚ, ˘Ó ÔÂ‰ۂ‡ÚËÏ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌ˛ Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÛÚÓÔ¥ª (10).í‡Í Ò‡ÏÓ Ì Á„‡‰Û˛Ú¸Òfl Û áÓ„‡¥ È ¥Ì¯¥ ͇·‡Î¥ÒÚ˘̥ ‰ÓÍÚËÌË, Á flÍËÏË ÈÓ„Ó ‡‚ÚÓ ·Û‚, ÔÓÁ‡ ‚ÒflÍËÏ ÒÛÏÌ¥‚ÓÏ, Á̇ÈÓÏËÈ. Ç¥Ì ‚¥‰·Ë‡π Á ‚Ò¸Ó„Ó ·‡„‡ÚÒÚ‚‡ χÚÂ¥‡ÎÛ ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÈÓ„Ó ÓÒÓ·ËÒÚËÏ ˆ¥ÎflÏ, ¥ ‚¥‰Íˉ‡π ÚÂ, ˘Ó Ì ÏÓÊ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË.(...) Ä‚ÚÓ ‚·ÒÌ áÓ„‡‡, flÍ ÏË ˘Â ÔÓ·‡˜ËÏÓ, ÒıËÎflπÚ¸Òfl ‰Ó Ô‡ÌÚªÁÏÛ, ÚÓ‰¥ flÍ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘̥ ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª Û ◊ê‡Èfl ÏÂıÂÏ̇“ π ÒÚÓ„Ó ÚªÒÚ˘̥.(...) áéÉÄê: íÖéëéîëúäÄ ÑéäíêàçÄ áéÉÄêÄ. áÓ„‡, ÓÁ„ÎflÌÛÚËÈ flÍ ˆ¥Î¥ÒÚ¸, π ‡·ÒÓβÚÌÓ˛ ‡ÌÚËÚÂÁÓ˛ ÒËÒÚÂÏË Ä·Û·٥ª. Ç ÓÒÌÓ‚¥ ÂÁÓÚÂ˘ÌÓª ‰ÓÍÚËÌË Ä·Û·٥ª ÎÂÊËÚ¸ Ô‡„χÚ˘̇ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl ÂÍÒÚ‡ÁÛ ‰Îfl Ó·‡ÌËı, ˘Ó ̇‰‡π ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó Á̇˜ÂÌÌfl ωËÚ‡ˆ¥ª flÍ ÒÔÓÒÓ·Û Ô¥Á̇ÌÌfl ÅÓ„‡. ß Ì‡‚Ô‡ÍË, ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡, ˆ¥Í‡‚ËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ Ó·'πÍÚÓÏ Ï‰ËÚ‡ˆ¥ª — Ú‡πÏÌËˆÂ˛ mundus intelligibilis (‰ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó ‰Îfl ÓÁÛÏÛ Ò‚¥ÚÛ). ÑÓÍÚË̇ ÔÓÙÂÚ˘ÌÓª ͇·‡ÎË π

fn

ÉÖêòéå òéãÖå ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ òàåéç åÄêäßò

ÔÓ˜ÛÚÚfl Ô˘ÂÚÌÓÒÚË ‰Ó ÒÔ‡‰ÍÛ ÚÓ ‚ÓÌÓ Ô¥‰Í¥ÔÎflÎÓÒfl ¥ Ô¥‰¥„¥‚‡ÎÓÒfl — ̇ÒͥθÍË ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛Ú¸ ÏÂÌ¥ ÒÛ‰ËÚË ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ‰‚‡‰ˆflÚË ÓÍ¥‚ — ‰‚Óχ ÔÓÚÛÊÌËÏË ÍÓÌÒÓÎ¥‰Û˛˜ËÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË: ÒÓÎ¥‰‡Ì¥ÒÚ˛ Á ßÁ‡ªÎÂÏ Ú‡ ÒËÏÔ‡Ú¥flÏË ‰Ó ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡. ë¸Ó„Ӊ̥ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl. ç Î˯ ‚¥‰ÍË·Òfl Ò‚Ó·Ó‰‡ ÂÏ¥∂‡ˆ¥ª, flÍÓ˛ ‚ ÔÓ‚Ì¥È Ï¥¥ ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ÍÓÎ˯̥ ‡‰flÌҸͥ „·ª (¥ ÒÎ¥‰ Á‡Û‚‡ÊËÚË, Ì ‚Ò˛‰Ë ¥ Ì Á‡‚Ê‰Ë Ì‡ ‡‰¥ÒÚ¸ ÒÚÓÓÌË, fl͇ ÔËÈχπ), ‡Î ¥ ·ÂÁÛÏӂ̇ ÒÓÎ¥‰‡Ì¥ÒÚ¸ Á ßÁ‡ªÎÂÏ ÔÓ˜‡Î‡ flÍÓÒ¸ ‚Ë‚¥Ú˛‚‡ÚËÒfl — ˜ÂÂÁ ¥ÁÌ¥ Ô˘ËÌË, ÔÂÂÎ¥˜Û‚‡ÚË flÍ¥ ÚÛÚ ·ÛÎÓ · ̉Ó˜ÌÓ. ôÓ ·Û‰Â ‰‡Î¥, flÍ¥ ÍÓÌÒÓÎ¥‰Û˛˜¥ ÒËÎË ‰¥flÚËÏÛÚ¸ Û Ì‡ÒÚÛÔÌÓÏÛ ÒÚÓ¥˜˜¥ — ÅÓ„ Á̇π, — ͇ÊÛÚ¸ ‚¥Û˛˜¥ β‰Ë. ÄΠ‚Ë Á‚ÂÌÛÎËÒfl Á Á‡ÔËÚ‡ÌÌflÏ ‰Ó ÏÂÌÂ, ‡„ÌÓÒÚË͇. ÑÓÁ‚ÓθÚ Á‡ˆËÚÛ‚‡ÚË Ó‰ÌÛ ¥Á ÒÚ‡ÚÂÈ, flÍÛ fl ̇ÔËÒ‡‚ ̇ ԇϒflÚ¸ ÔÓ ·‡Ú¸Í‡ èÂˆ‡ å‡Í¥¯‡: ◊ŇڸÍÓ Ì ̇‚˜Ë‚ ÏÂÌ ÏÓÎËÚËÒfl, fl Á‡Î˯˂Òfl Á̇˛˜ËÏ ‡„ÌÓÒÚËÍÓÏ. Ç¥Ì Ì ̇‚˜Ë‚ ÏÂÌ ‚¥Ë, ‡Î ̇‚˜Ë‚ ‚¥ÌÓÒÚË — ‚¥ÌÓÒÚË „·ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ÏËÌÛÎÓÏÛ. ñ ÒÚÂÊÂ̸, ̇ flÍÓÏÛ ÚËχπÚ¸Òfl ÏÓπ ÊËÚÚfl...“ óË ÏÓÊÛ fl ÒÛÏÌ¥‚‡ÚËÒfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ̇¯Â ◊·˚ÚË ·Û‰ÂÚ“ (ÔÓÁ˘‡˛ Û å‡Ì‰Âθ¯Ú‡Ï‡), ˘Ó ̇ÔÂÂÍ¥ ‚Ò¥Ï ·¥‰‡Ï, Ì·ÂÁÔÂÍ‡Ï ¥ ÒÔÓÍÛÒ‡Ï ÏË ‚ËÒÚÓªÏÓ, ‚ËÚËχπÏÓ, Á·ÂÂÊÂÏÓÒfl ‰Ó ͥ̈fl ˜‡Ò¥‚. ã.î. Ç Ó‰Ì¥È Á Ò‚Óªı ÒÚ‡ÚÂÈ ‚Ë Ô˯ÂÚ ÔÓ ‰‚¥ ÓÒÌÓ‚Ë ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª „·ÂÈÒÚ‚‡ — ÔÓ ‚·ÒÌÛ Ú‡ ̇‚ÍÓÎË¯Ì˛. êÓÁ͇ʥڸ ÔÓ ˆÂÈ ÙÂÌÓÏÂÌ. ĉÊ ‚¥Ì ‰ÛÊ ·‡„‡ÚÓ ÔÓflÒÌ˛π ‚ ‰ÓÎ¥ „·ª‚ Ú‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË. ò.å. èÓ ÔÓ‰‚¥ÈÌÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ÈÌÛ ÔË̇ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ „·ÂÈÒÚ‚‡ ‚ ïï ÒÚÓ¥˜˜¥ ‚ÔÂ¯Â ‰ÂڇθÌÓ ¥ ÒËÒÚÂχÚ˘ÌÓ Á‡„Ó‚ÓË‚ ‡·ËÌ åÓ‰Âı‡È åÂ̇ıÂÏ ä‡Ô·Ì, Á‡ÒÌÓ‚ÌËÍ Ó‰Ì¥πª Á ÂÙÓÏ¥ÒÚÒ¸ÍËı Ú˜¥È ‡ÏÂË͇ÌÒ¸ÍÓ„Ó ˛‰‡ªÁÏÛ. âÓ„Ó ÍÌË„‡ ◊û‰‡ªÁÏ flÍ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl“ (1934), ̇ Ï¥È ÔÓ„Îfl‰, ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡ ÍÓÊÌÓÏÛ, ıÚÓ ÔÓ·Ûπ ÁÓÁÛÏ¥ÚË, ˘Ó ڇ͠„·ÂÈÒÚ‚Ó Ò¸Ó„Ó‰Ì¥.(...) èÓÒÎ¥‰ÍÛ‚‡ÚË ¥ÒÚÓ¥˛ ˆ¥πª ÔÓ‰‚ÓπÌÓÒÚË — ÒÔ‡‚‡ Ì ÔÓÒÚÓ Ì‡‰Á‚˘‡ÈÌÓ ˆ¥Í‡‚‡,‡Î ¥ ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ ÔÎ¥‰Ì‡. üÍ˘Ó Ì‡ ÓÒ¥ÈÒ¸Íӄ·ÂÈÒ¸Í¥È ÌË‚¥ ÒÔ‡‚ÊÌπ ÔÓ‰‚ÓπÌÌfl ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl, flÍ Ì‡ ÏÂÌÂ, Á ä‡Ô·̇ Ú‡ ëÓ·ÓÎfl ¥ Á‡fl‚Îflπ ÔÓ Ò· ̇ ÔÓ‚ÌÛ ÒËÎÛ Û Ü‡·ÓÚËÌÒ¸ÍÓ„Ó Ú‡ Ň·ÂÎfl, flÍ˘Ó ◊‡‚ÒÚ¥Èˆ¥“ (‡ÁÓÏ Á ◊̥ψflÏË“) ·ÛÎË ÔÂ¯ËÏË Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ¯ÎflıÛ, ‡ ◊Û„Óˆ¥“ Ú‡Í Ì‡ Ì¸Ó„Ó ¥ Ì ÒÚÛÔËÎË, flÍ˘Ó ÓÁ‰‚ÓπÌ¥ÒÚ¸ ‚‰ ‰Ó Ò‡ÏÓÌÂ̇‚ËÒÌˈڂ‡, ‡ ‚Ú‡Ú‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÔÓÎÓ‚ËÌË ‚ Û‰‚ÓπÌÓÒÚ¥ (ҸӄӉ̥¯Ìfl ÓÒ¥ÈҸ͇ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl) — ‰Ó ÒÔÛÒÚÓ¯ÂÌÌfl ¥ ÒË¥ÚÒÚ‚‡ ÚÓ˘Ó, ÚÓ „·ÂÈҸ͇ ÍÛθÚÛ‡, π‰Ë̇ Û Ò‚ÓªÈ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌÓÒÚ¥, ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl ̇Ï, ÏÓÊÎË‚Ó, ̇ÈÔÓ‚Ì¥¯Â Ò‡ÏÂ Û Á¥ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ¥ ‰Óθ, ◊·¥Ó„‡Ù¥È“ „·ÂÈÒ¸ÍËı Î¥ÚÂ‡ÚÛ ÌÓ‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Ì‡ ¥ÁÌËı ÏÓ‚‡ı ‰¥flÒÔÓË.


̇ȷ¥Î¸¯ ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˘ÌÓ˛ ÙÓÏÓ˛ Ï¥ÒÚËÍË, ÚÓ‰¥ flÍ, ‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ÏÓ‚Ë áÓ„‡‡, ‡‚ÚÓ ªª ·Û‚ flÍ̇ÈÚ¥ÒÌ¥¯Â ÔÓ‚'flÁ‡ÌËÈ Á ¯ÚÓ˛ β‰ÒÚ‚‡ ¥ χ‚ Ú¥ ҇ϥ ÒÚ‡ıË, flÍ¥ ÏÛ˜ËÎË ¥ ÍÓÊÌÛ ¥Ì¯Û β‰ËÌÛ. 燂¥Ú¸ Á Ó‰Ì¥πª ˆ¥πª Ô˘ËÌË ‚¥Ì Á‡˜ÂÔË‚ ÒÚÛÌÛ, ˘Ó ‚¥‰¥Á‚‡Î‡Òfl Û Î˛‰Ò¸ÍËı ÒÂˆflı. ñ ÔËÌÂÒÎÓ ÍÌËÁ¥ ÛÒÔ¥ı, flÍÓ„Ó Ì χÎË ¥Ì¯¥ Ú‚ÓË ‡Ì̸Ӫ ͇·‡ÎË. ç‡¯ڥ, Ì ÏÂ̯ ¥ÒÚÓÚÌËÏ π ¥ ÚÂ, ˘Ó Ä·Û·٥fl ÔÓÔÓÌÛπ ˜ËÚ‡˜Â‚¥ ˘ÓÒ¸ ̇ ͯڇÎÚ Á‡‚Â¯ÂÌÓª ÒËÒÚÂÏË, ¥ ‚¥Ì Ú‡ÌÒÙÓÏÛπ Ò‚Óª ‰ÛÏÍË, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, Ì ÓÔË‡˛˜ËÒ¸ ̇ ë‚fl˘ÂÌÌ èËÒ‡ÌÌfl (...). ì ˆ¸ÓÏÛ ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡ ÁÌÓ‚Û Ï‡π ÓÁ·¥ÊÌÓÒÚ¥ Á Ä·Û·٥π˛: ‚¥Ì Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó ‚Ò¸Ó„Ó Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ „ÓÏ¥ÎÂÚËÍË ¥ Ì ‚Ú‡˜‡π Ú¥ÒÌÓ„Ó Á‚'flÁÍÛ Á ·¥·ÎÂÈÌËÏ ÚÂÍÒÚÓÏ. ß̯‡ ¥‰Âfl Ì ÒڥθÍË ÂÍÒÚ‡ÔÓβπÚ¸Òfl ¥ ÔÂÂÌÓÒËÚ¸Òfl ̇ ·¥·ÎÂÈÌ ‚ËÒÎӂ₇ÌÌfl, ÒͥθÍË Ò‡Ï‡ ‚ËÌËÍ‡π ‚ ÔÓˆÂÒ¥ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ÓÁÏ¥ÍÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓ ÓÒÚ‡ÌÌπ. ብÈÒÌ˛˛˜Ë Ú‡ÍËÈ Ô¥‰ı¥‰, áÓ„‡ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ‚¥ÌËÏ Ú‡‰Ëˆ¥ª „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÒÔÂÍÛÎflÚË‚ÌÓª ‰ÛÏÍË, fl͇, ÔÓ‚ÚÓ˛˛, ‰‡ÎÂ͇ ‚¥‰ ‰ÛıÛ ÒËÒÚÂχÚËÁ‡ˆ¥ª.

üÍ˘Ó fl ÔÓ‚ËÌÂÌ ·Û‚ ·Ë Òı‡‡ÍÚÂËÁÛ‚‡ÚË Ó‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ „ÓÎÓ‚Ì¥ ËÒË ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ‰ÛÏÍË, ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰¥ÁÌflπ ÈÓ„Ó ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ÙÓÏ „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ï¥ÒÚËÍË, ÚÓ fl · Ò͇Á‡‚, ˘Ó áÓ„‡ π ‚Ú¥ÎÂÌÌflÏ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÚÂÓÒÓÙ¥ª, ÚÓ·ÚÓ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÙÓÏË ÚÂÓÒÓÙ¥ª. 䇷‡Î‡ XIII ÒÚÓ¥˜˜fl 𠪪 ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍÓ˛ ÍÓ̈ÂÔˆ¥π˛ ÅÓ„‡, π, ÔÓ ÒÛÚ¥, ÒÔÓ·Ó˛ Á·Â„ÚË ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ̇ª‚ÌÓª ̇Ó‰ÌÓª ‚¥Ë, flÍ¥È ÚÓ‰¥ ÍËÌÛ· ‚ËÍÎËÍ ‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ˘̇ ÚÂÓÎÓ„¥fl Ù¥ÎÓÒÓÙ¥‚. çÓ‚ËÈ ÅÓ„ ͇·‡ÎË, ‚ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ ͇·‡Î¥ÒÚ¥‚, — ÔÓÒÚÓ ÒÚ‡ËÈ ÅÓ„ ëÓÚ‚Ó¥ÌÌfl Ú‡ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, ¥ ÔÓ‚'flÁ‡Ì‡ Á çËÏ Î˛‰Ë̇ — ڇͥ ‰‚‡ ÔÓβÒË Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ‚˜ÂÌÌfl, ‰Ó‚ÍÓ· flÍËı ÓÁ„ÓÚ‡πÚ¸Òfl ÒËÒÚÂχ ÁÓ„‡˘ÌÓª ‰ÛÏÍË. èÂ¯ Ì¥Ê ÔÓ‰Ó‚ÊËÚË Ò‚¥È ‚ËÍ·‰, fl ıÓÚ¥‚ ·Ë ÛÚÓ˜ÌËÚË ÒÂÌÒ, flÍËÈ fl ‚Í·‰‡˛ ‚ ÚÂÏ¥Ì ◊ÚÂÓÒÓÙ¥fl“, flÍËÏ Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ÁÎÓ‚ÊË‚‡ÎË. 襉 ÚÂÓÒÓÙ¥π˛ fl ÓÁÛÏ¥˛ ÚÂ, ˘Ó ˆÂÈ ÚÂÏ¥Ì ÓÁ̇˜‡‚ ‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ ÒÚ‡‚ flÎËÍÓÏ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÓÁ̇˜Û‚‡ÚË ÒÛ˜‡ÒÌ¥ ÔÒ‚‰ÓÂÎ¥„¥ª: ÚÂÓÒÓÙ¥fl — ˆÂ Ï¥ÒÚ˘Ì ‚˜ÂÌÌfl ˜Ë ‰ÛıÓ‚ÌËÈ ÌÛÚ, ÏÂÚÓ˛ flÍÓ„Ó π ÒÔËÈÌflÚÚfl ¥ ÓÔËÒ Ú‡πÏÌÓ„Ó ÊËÚÚfl ÅÓÊÂÒÚ‚‡, ˘Ó Ú‚ÓËÚ¸, flÍ ‚‚‡Ê‡π Á‡

ÏÓÊÎË‚Â Á‡„ÎË·ÎÂÌÌfl Û ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl ÅÓ„‡. íÂÓÒÓÙ¥fl ÔÓÒÚÛβπ Ô‚ÌËÈ ‚ˉ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª Âχ̇ˆ¥ª, Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓª ÅÓ„, ÔÓÍËÌÛ‚¯Ë Ò‚Ó˛ Á‡ÏÍÌÛÚ¥ÒÚ¸, ÔÓ·Û‰ÊÛπÚ¸Òfl ‰Ó Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl; ‚¥Ì ÒÚ‚Â‰ÊÛπ Ú‡ÍÓÊ, ˘Ó Ú‡πÏÌˈ¥ Ú‚Ó¥ÌÌfl ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ ˆ˛ ÔÛθ҇ˆ¥˛ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÚÚfl. íÂÓÒÓÙ‡ÏË ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ·ÛÎË Ò·‚ÂÚÌ¥ ıËÒÚËflÌҸͥ Ï¥ÒÚËÍË üÍÓ· ŸÓÏ ڇ ǥθflÏ ÅÎÂÈÍ. ü ÒÔÓ·Û˛ Á‡‡Á ÚӘ̥¯Â ‚ËÁ̇˜ËÚË ÒÂÌÒ ˆ¸Ó„Ó ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÌflÚÚfl ÅÓ„‡, flÍÂ, ÔÓÁ‡ ‚ÒflÍËÏ ÒÛÏÌ¥‚ÓÏ, χÎÓ „ÓÎÓ‚ÌËÈ ‚ÔÎË‚ ̇ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ͇·‡Î¥ÒÚ˘ÌËı ‡‚ÚÓ¥‚. ÉÓÎÓ‚Ì ÔÓÌflÚÚfl ˆ¥πª ÚÂÓÒÓÙ¥ª fl ÒÔÓ·Û˛ ‚ÊÂ Û ÔÂ¯¥È „·‚¥ ‚Ë‚ÂÒÚË ¥Á ‡ÚË·ÛÚ¥‚ ÅÓ„‡. ü Ú‡ÍÓÊ Á„‡‰‡‚ Û Ì¥È Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌËÈ ÚÂÏ¥Ì ÒÙ¥ÓÚ, ÚÂÏ¥Ì, ˘Ó ‚ ÔË·ÎËÁÌÓÏÛ ÔÂÂÍ·‰¥ ÓÁ̇˜‡π ◊ÒÙÂË“ ˜Ë ◊ˆ‡ËÌË“ (ıÓ˜‡ ¥‚ËÚҸ͠ÒÎÓ‚Ó ÒÙ¥‡, ‚ÒÛÔÂ˜ „¥ÔÓÚÂÁ‡Ï, Ì χπ Ì¥˜Ó„Ó ÒԥθÌÓ„Ó Á „ˆ¸ÍËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ ÒÙ‡È‡. ì ◊ëÂÙÂ-¥πˆ¥‡“, Á‚¥‰ÍË Ô¥¯Ó‚ ˆÂÈ ÚÂÏ¥Ì, ÒÙ¥ÓÚ ÓÁ̇˜‡ÎË ÔÓÒÚÓ ˜ËÒ· (11), ‡Î Á ÔÓÒÚÛÔÓ‚ËÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥ª,(...) ÈÓ„Ó ÔÂÂÓÒÏËÒ₇ÎË, ÔÓÍË Ì ÔÓ˜‡ÎË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰Îfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl

jn

ÉÖêòéå òéãÖå ãÖéçßÑ îßçÅÖê¢ íÄ òàåéç åÄêäßò

ã.î. Ç¥‰ÏÓ‚‡ ‚¥‰ „·ÂÈÒÚ‚‡ — ÚÂÊ ÒÍ·‰Ó‚‡ ˜‡ÒÚË̇ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª. Å.è‡ÒÚÂ̇Í, Ä.åÂ̸... ñÂÈ ÒÔËÒÓÍ ‰Ûʠ΄ÍÓ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚË. ôÓ ‚Ë ‰ÛχπÚ ÔÓ ˆÂÈ ¯Îflı, flÍ ÈÓ„Ó Óˆ¥Ì˛πÚÂ? ò.è. íÓÈ ˘Ó ‚¥‰ıÓ‰ËÚ¸, ı‡È ‚¥‰ıÓ‰ËÚ¸. èÓ„‡ÌÓ, ÍÓÎË ÔÂ·ۂ‡˛˜Ë ̇ ˆ¸ÓÏÛ ¯ÎflıÛ, ‚¥Ì ̇ÒÚËÎË‚Ó Á‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Ó ÚËı, flÍ¥ Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl — ˜Ë ÚÓ Ò‚‡ËÚ¸ ªı, ˜Ë Í΢ Á‡ ÒÓ·Ó˛. ê‡Ì¥¯Â — ‚ ÏËÌÛÎÓÏÛ ÒÚÓ¥˜˜¥ ¥ ‰Ó ÚÓ„Ó — ·ÛÎÓ ÁÓ‚Ò¥Ï ÔÓ„‡ÌÓ: ÓÒÛ‰ ‚¥‰ÒÚÛÔÌËÍ¥‚, ·Û‚‡ÎÓ, Á‡„ÓÊÛ‚‡‚ Ò‡ÏÓÏÛ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌ˛ „Óχ‰Ë. ë¸Ó„Ӊ̥ ÒÔ‡‚‡ ȉÂ, ÌÂ̇˜Â, ڥθÍË ÔÓ Ò‚Ó·Ó‰Û ÔÂÂÍÓ̸̇, Ò‚Ó·Ó‰Û ÒÓ‚¥ÒÚË, ÚËÏ Ô‡˜Â, ˘Ó Ú¥, ıÚÓ ‚¥‰ıÓ‰flÚ¸ ҸӄӉ̥ — ˆÂ ̇ ÒÚÓ ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ÍÓÎ˯̥ Ì‚¥Û˛˜¥, ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‚ÓÌË Ì ÁÏ¥Ì˛˛Ú¸ ‚¥Ë, ‡Î ‚ÔÂ¯Â ªª Á‰Ó·Û‚‡˛Ú¸. ß ‚ÒÂ Ê Ò‚¥‰Óχ ‚¥‰ÏÓ‚‡ ‚¥‰ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÂÎ¥„¥ª, ÌÂı‡È ̇‚¥Ú¸ ‰Ó„χÚË ªª ¥ ·ÛÎË Ì‚¥‰ÓÏ¥, ‡ Ó·fl‰Ë Ì¥ÍÓÎË Ì ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÎËÒ¸, π ‚¥‰ÏÓ‚Ó˛ ‚¥‰ „·ÂÈÒÚ‚‡ — Ú‡Í ÓÁÛÏ¥π ˆÂÈ ‡ÍÚ È ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍËÈ á‡ÍÓÌ ÔÓ ÂÔ‡Ú¥‡ˆ¥˛. í‡Í Ò‡ÏÓ ÓÁÛÏ¥˛ ÈÓ„Ó ¥ fl: ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó fl Ò͇Á‡‚ ÔÓ Óθ ¥ ϥ҈ ÂÎ¥„¥ª Û „·ÂÈÒ¸Í¥È ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, Óθ ‡·ÒÓβÚÌÓ Û̥͇θÌÛ ¥ Ì¥˜ËÏ Ì Á‡Ï¥ÌÌÛ. ÄÎÂ, ÔÓ‚ÚÓ˛: ‚¥‰ı¥‰ Ò‡Ï ÒÓ·Ó˛ ÏÓÊ ÏÂÌ Á‡ÒÏÛÚËÚË, ‡Î ‡Ê Ì¥flÍ Ì ÓÁ¥ÁÎËÚË, ÚÓ‰¥ flÍ Á‡ÍÎËÍ Ô‡ÒÚÂ̇ͥ‚Ò¸ÍÓ„Ó ¢Ó‰Ó̇ ‰Ó „·ª‚ ◊ÓÁ¥ÈÚËÒ¸“ ¥ Ì Á‡‚‡Ê‡ÚË ˘‡ÒÚ˛ β‰ÒÚ‚‡ Û ïËÒÚ¥ Ú‡ ıËÒÚËflÌÒÚ‚¥ (◊ÑÓÍÚÓ ÜË‚‡∂Ó“) Á‰‡πÚ¸Òfl ÏÂÌ¥ Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂÚ‡ÍÚÓ‚ÌËÏ, ‡Î ¥ ·Î˛ÁÌ¥Ò¸ÍËÏ, ‡‰Ê ‚¥Ì ÍËÌÛÚËÈ Á‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl òÓ‡, ‚ËÌˢÂÌÌfl ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó „·ÂÈÒÚ‚‡ ̥ψflÏË, ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ˛ (ÔË̇ÈÏÌ¥ Á‡ ‰Â٥̥ˆ¥flÏË) ̇ˆ¥π˛! ÖÚÌÓÒ ¥ ̇ˆ¥fl? ç Á̇˛. ëÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÎ¥‰ ·ÛÎÓ · ÚÓ˜ÌÓ ¥ ÔËÈÌflÚÌÓ ‰Îfl ‚Ò¥ı ÓÍÂÒÎËÚË Ó·Ë‰‚‡ ÔÓÌflÚÚfl, ‡Î ‰Â ‚ÓÌË, ˆ¥ ‚ËÁ̇˜ÂÌÌfl? ü Á‚ËÍ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ „·ÂÈÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰ Ú‡ ÔË̇ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó ˆ¸Ó„Ó Ì‡Ó‰Û (˘Ó · ÔÓ ˆÂ Ì „Ó‚ÓËÎË ‡·ËÌË, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Ú‡ ‡ÒËÒÚË-˛‰ÓÙÓ·Ë — Á ¥Ì¯Ó„Ó) π ‚¥Î¸ÌËÏ ‚Ë·ÓÓÏ, ˘Ó Ô¥‰Í¥ÔÎÂÌËÈ Ô‚ÌÓ˛ ÒÛÏÓ˛ Á̸̇ Ú‡ ‚˜ËÌÍ¥‚.(...) ã.î. ◊ìÒËı‡˛˜‡ „¥Î͇“ — Ú‡Í Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl ‚‡¯‡ ÒÚ‡ÚÚfl, ÔËÒ‚fl˜Â̇ ÔÓÒÚ‡‰flÌÒ¸ÍÓÏÛ „·ÂÈÒÚ‚Û. ÇÊ ҇χ ̇Á‚‡ — ‚ËÓÍ. Ä ÏÓÊ π Ò‚¥È ¯‡ÌÒ ‰Ó „·ÂÈÒÚ‚‡ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ? åÓÊ ÔÓ·ÎÂÏË ¥ ÒÛÔÂ˜ÌÓÒÚ¥ ◊˜‡ÒÛ ÒÏÛÚË“ ‚ ‰Âʇ‚‡ı Ú‡ ‰Û¯‡ı β‰ÂÈ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÈÓ„Ó Á‡ÚÛÎflπ? ò.å. åÓÊÛ Ú¥Î¸ÍË ÔÓ‚ÚÓËÚË ÒÎÓ‚‡ ¥Á ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‡·Á‡ˆÛ ̇Á‚‡ÌÓª ‚‡ÏË ÒÚ‡ÚÚ¥: ◊...„‡‰‡ÚË ÔÓ Ï‡È·ÛÚÌπ — ‰‡ÂÏ̇ ÒÔ‡‚‡; ‚ÓÌÓ, χȷÛÚÌπ, ÏÓÊ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË Ú‡Í¥ Ò˛ÔËÁË, flÍ¥ Ì ÒÌËÎËÒfl Ì¥ ÔÂÒËÏ¥ÒÚ‡Ï, Ì¥ ÓÔÚËÏ¥ÒÚ‡Ï.“

ÜÂÌ‚‡, 16 Ú‡‚Ìfl 1995 ÓÍÛ. èÂÂÍ·‰ í‡‡Ò‡ å‡Ú¥ª‚‡

97


ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËı ÒËÎ Ú‡ Âχ̇ˆ¥È). íÛÚ ‰Ó˜ÌÓ ÓÁ„ÎflÌÛÚË ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ÒÚ‡Óª Ï¥ÒÚËÍË åÂ͇‚Ë (12) Ú‡ ͇·‡ÎË. ë‚¥Ú åÂ͇‚Ë Á ÈÓ„Ó ç·ÂÒÌËÏ ÔÂÒÚÓÎÓÏ, ç·ÂÒÌËÏ ÔÓ˜ÚÓÏ Ú‡ ԇ·ˆÓÏ, ˜ÂÂÁ flÍ¥ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ χ̉¥‚ÌËÍ, ·¥Î¸¯Â Ì π „ÓÎÓ‚ÌËÏ Ó·'πÍÚÓÏ ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl ͇·‡Î¥ÒÚ‡, ıÓ˜ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ, ˜‡ÒÚÓ Ó‰fl„ÌÛÚ‡ ‚ ÌÓ‚¥ ¯‡ÚË, Ì¥ÍÓÎË Ì ÔÂÂÒÚ‡‚‡Î‡ ˆ¥Í‡‚ËÚË ÈÓ„Ó. ÇÒflÍ Á̇ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ‡ π ÏËÌÛ˘ËÏ.(...) ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÌÓ‚ËÈ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌËÈ „ÌÓÁËÒ, ˜Ë Ô¥Á̇ÌÌfl ÅÓ„‡, ÒÔflÏÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ „ÎË·¯ËÈ Ô·ÒÚ Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ‡θÌÓÒÚË, ◊‚ÌÛÚ¥¯Ì˛ åÂ͇‚Û“(13), flÍÛ, flÍ˘Ó ¥ ÏÓÊ̇ Ûfl‚ËÚË, ÚÓ Ú¥Î¸ÍË Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒËÏ‚ÓÎ¥‚. ëÎÓ‚ÓÏ, ˆÂÈ „ÌÓÁËÒ ÒÔflÏÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ Ò‡ÏÓ„Ó ÅÓ„‡. üÍ˘Ó ‡Ì¥¯Â ·‡˜ÂÌÌfl Ó·ÏÂÊÛ‚‡ÎÓÒ¸ ·‡˜ÂÌÌflÏ ë·‚Ë âÓ„Ó fl‚Î¥ÌÌfl ̇ èÂÒÚÓÎ¥, ÚÓ ‚ ͇·‡Î¥ ÏÓ‚‡ ‚Ê ȉÂ, flÍ˘Ó Ú‡Í ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ÔÓ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ·¥Í ˆ¥πª ë·‚Ë. ì ‡ÌÌ¥È ÔÂ¥Ó‰ ÓÁ‚ËÚÍÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ‰ÛÏÍË, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓª ◊ëÂÙÂ-ı‡-·‡ı¥“ Ú‡ ¥ÁÌËÏË ÏÂ̯ Á̇ÏÂÌËÚËÏË Ú‚Ó‡ÏË, ‡Ê ‰Ó ÒÂ‰ËÌË XIII ÒÚÓ¥˜˜fl (14), ˆ¥ ‰‚¥ ˆ‡ËÌË, Ò‚¥Ú èÂÒÚÓÎÛ Ú‡ Ò‚¥Ú ÅÓÊÂÒÚ‚‡, — ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó ÔÎÂÓχ „ÌÓÒÚËÍ¥‚, — ˘Â

zn Ц

... çÂÁ̇ÌËÈ ÅÓ„, Ú‡Í ·Ë ÏÓ‚ËÚË, ̇ÈÒÓÍÓ‚ÂÌÌ¥¯‡ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÅÓÊÂÒÚ‚‡, Ì χπ Ì¥ flÍÓÒÚÂÈ, Ì¥ ‡ÚË·ÛÚ¥‚. ñ˛ ̇ÈÒÓÍÓ‚ÂÌÌ¥¯Û ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ áÓ„‡ ¥ ͇·‡Î¥ÒÚË ÔÓÁ̇˜‡˛Ú¸ flÍ ÖÈÌ-ÒÓÙ, ÚÓ·ÚÓ ◊çÂÒ̘ͥÂÌÌ¥ÒÚ¸“(16). é‰Ì‡Í ÓÒͥθÍË ˆfl ÒÓÍËÚ‡ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ‰¥π Û ‚Ò¸ÓÏÛ ‚ÒÂÒ‚¥Ú¥, ÚÓ ‚Ó̇ ÚÂÊ Ï‡π Ô‚̥ ‡ÚË·ÛÚË, ˘Ó Ò‚Óπ˛ ˜Â„Ó˛ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ Ô‚̥ ‡ÒÔÂÍÚË ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÔËÓ‰Ë. ÇÓÌË ÒÍ·‰‡˛Ú¸ ÒÚ‡‰¥ª ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÒÛÚÌÓÒÚË ¥ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Ëfl‚Û âÓ„Ó ÒÓÍËÚÓ„Ó ÊËÚÚfl. ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˆ¥ ‡ÚË·ÛÚË Ì ÏËÒÎflÚ¸Òfl flÍ ÔÓÒÚÓ ÏÂÚ‡ÙÓË. ì ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ ÒÂ‰̸ӂ¥˜ÌÓ„Ó Ù¥ÎÓÒÓÙ‡, ·¥·Î¥ÈÌËÈ ‚ËÒÎ¥‚ ◊‰Î‡Ì¸ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl“ ·Û‚ ‡Ì‡ÎÓ„¥π˛ Á β‰Ò¸ÍÓ˛ ÛÍÓ˛ — π‰ËÌÓ˛, fl͇ ¥ÒÌÛπ, — ÚÓ·ÚÓ ◊‰Î‡Ì¸ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl“ ·Û· ڥθÍË ËÚÓ˘ÌËÏ Á‚ÓÓÚÓÏ. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ‚ Ûfl‚¥ Ï¥ÒÚËÍ¥‚ ◊‰Î‡Ì¸ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl“ ÓÁ̇˜‡π ‚Ë˘Û ‡θ̥ÒÚ¸, Ì¥Ê Î˛‰Ò¸Í‡ Û͇ (17). éÒÚ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛπ ڥθÍË ÚÓÏÛ, ˘Ó ¥ÒÌÛπ ÔÂ¯‡. ߈ı‡Í ¥·Ì ã‡Ú¥Ù, Ï¥ÒÚËÍ XIII ÒÚÓ¥˜˜fl, ÙÓÏÛÎ˛π ˆ˛ ‰ÛÏÍÛ ‚Í‡È ·ÍÓÌ¥˜ÌÓ: ◊ÇÒ¥

ÉÖêòéå òéãÖå

íÄêÄë Çéáçüä

98

Ì ·ÛÎË ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌ¥. íËÏ Ì ÏÂ̯Â, ·‡Ê‡ÌÌfl ‰Ó ÓÁ‰¥ÎÂÌÌfl Ú‡ ÔÓÌËÍÌÂÌÌfl ‚ ÌÓ‚Û ÒÙÂÛ ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl, ˘Ó ÎÂÊËÚ¸ ÔÓ ÚÓÈ ·¥Í ‚¥‰ èÂÒÚÓÎÛ, π ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ËÏ ÒÔÓÌÛ͇θÌËÏ ÏÓÚË‚ÓÏ Í‡·‡ÎË. ì ÔÓˆÂÒ¥ Ò‚Ó„Ó ¥ÒÚÓ˘ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ „·ÂÈҸ͇ Ï¥ÒÚË͇ Ô‡„ÌÛ· ÔÓ‰Ó‚ÊËÚË ˆ˛ ÚẨÂ̈¥˛, ˘Ó· ‚¥‰ÍË‚‡ÚË ˘Ó‡Á „ÎË·¯¥ Ô·ÒÚË ‚ Ú‡ÈÌ¥ ÅÓÊÂÒÚ‚‡. ñ¥ Ò‚¥ÚË ÒÙ¥ÓÚ ÔÓÒÎÛÊËÎË ‰Îfl ͇·‡Î¥ÒÚ¥‚ ‚¥‰Ô‡‚ÌËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ Û ÒÔÓ·‡ı ÔÓÌËÍÌÛÚË Û ˘Â ‰‡Î¸¯¥ ÒÓÍËÚ¥ Ò‚¥ÚË, ‰Â ÔÓÏÂÌ¥ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‚¥Ú· Á‡„‡‰ÍÓ‚ËÏ ˜ËÌÓÏ ÔÂÂÎÓÏβ˛Ú¸Òfl ҇ϥ ‚ ÒÓ·¥ (15). óËÏ ·¥Î¸¯Â ‚Ëı¥‰Ì Á̇ÌÌfl Ô‚ÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ‡θÌÓÒÚË, ˘Ó ‚ËÌËÍ‡π ‚ ÂÁÛθڇڥ „ÎË·ÓÍÓª ωËÚ‡ˆ¥ª, Ó·'πÍÚË‚Û‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡ Ú‡ÌÒÙÓÏÛ‚‡ÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÒÚ ÍÌËÊÌ Á̇ÌÌfl, ‚ flÍÓÏÛ ÒËÏ‚ÓÎË ‚Ú‡˜‡ÎË Ò‚Óπ ‚Â΢ÂÁÌ Á̇˜ÂÌÌfl ¥ ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡ÎËÒfl Û ÔÓÒÚ¥ Ó·ÓÎÓÌÍË, ˘Ó Á‡ÔÓ‚Ì˛‚‡ÎËÒfl ‡Î„Ó¥π˛, fl͇ Ì ̇Ú‡ÔÎfl· ̇ ÊÓ‰ÂÌ ÓÔ¥, ÚËÏ ‚̥¯Â Ô‡„ÌÛÎË ÓË∂¥Ì‡Î¸Ì¥ ͇·‡Î¥ÒÚ˘̥ ÏËÒÎËÚÂÎ¥ ÔÓÌËÍÌÛÚË ‚ ÌÓ‚¥ ¥ ˘Ó‡Á ‚¥‰‰‡ÎÂÌ¥¯¥ Ô·ÒÚË Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„ª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË(...).

àÇßãßáÄñßü éóßäìÇÄççü ‰Ó ÔÂ‰ÔÓÓ„Ó‚Ó„Ó , ÂÒı‡ÚÓÎÓ„¥˜ÌÓ-Ó˜¥ÍÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª

åË, β‰Ë, ˘Ó ‚¥‰ÌÓÒflÚ¸ Ò· ‰Ó ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÂÎÎ¥ÌÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, ÊË‚ÂÏÓ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Á‚¥fl˛˜Ë Ò‚Óª ‰¥ª Á Ô‚ÌËÏË Ì‡Ï Ì‡ÔÂ‰ ‰‡ÌËÏË ‚‡ÚÓÒÚflÏË Ú‡ ͇ÌÓ̇ÏË. ñ Á‚¥flÌÌfl ÏÓÊ χÚË flÍ ÔÓÁËÚË‚ÌÛ, Ú‡Í ¥ ÌÂ∂‡ÚË‚ÌÛ, Á‡ÔÂ˜ۂ‡Î¸ÌÛ ÙÓÏÛ. ñfl ̇ÔÂ‰‰‡Ì¥ÒÚ¸ ‚ËÁ̇˜‡π ¥ Á‡‰‡Ì¥ÒÚ¸ flÍ ‚Ò¥πª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª Û ˆ¥ÎÓÏÛ, Ú‡Í ¥ ªª ÒÛ·’πÍÚ¥‚, ÚÓ·ÚÓ Ì‡Ò. ÇËÁ̇˜‡Î¸ÌËÏ ÂÎÂÏÂÌÚÓÏ Ú‡ÍÓª ̇¯Óª Á‡‰‡ÌÓÒÚË,


¥ÏÂ̇ Ú‡ ‡ÚË·ÛÚË ÒÛÚ¸ ÏÂÚ‡ÙÓË ‰Îfl ̇Ò, ‡Î Ì ‰Îfl ç¸Ó„Ó“, — ˘Ó, flÍ ‚¥Ì ÒÚ‚Â‰ÊÛπ, π ¥ÒÚËÌÌËÏ Íβ˜ÂÏ ‰Ó Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl íÓË. ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Ï¥ÒÚËÍ ‚¥ËÚ¸ ‚ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÒÙÂË ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ‡θÌÓÒÚË, ‰Ó flÍÓª ÏÓÊ̇ ‚ÊËÚË ‚Ë‡Á ◊‰Î‡Ì¸ ÉÓÒÔÓ‰Ìfl“. äÓÊ̇ ڇ͇ ÒÙÂ‡ ÒÍ·‰‡π Ó‰ÌÛ ¥Á ÒÙ¥ÓÚ . áÓ„‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ˜¥ÚÍ ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl Ï¥Ê ‰‚Óχ Ò‚¥Ú‡ÏË, ıÓ˜‡ ‚ÓÌË Ó·Ë‰‚‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ ÅÓ„‡. é‰ËÌ — ÔÂ‚ËÌÌËÈ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌËÈ Ò‚¥Ú, flÍËÈ π ̉ÓÒÚÛÔÌËÏ ‰Îfl ˜ÛÚÚπ‚Ó„Ó ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚Ó„Ó ÒÔËÈÌflÚÚfl ·Û‰¸-ÍËÏ, ÓÍ¥Ï ÅÓ„‡, Ò‚¥Ú ÖÈÌ-ÒÓÙ ; Ú‡ ¥Ì¯ËÈ,˘Ó ÔËÎfl„‡π ‰Ó ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ú‡ ‰‡π ÁÏÓ„Û Ô¥Á̇ÚË ÅÓ„‡, Ò‚¥Ú, ÔÓ flÍËÈ Û Å¥·Î¥ª ̇ÔËÒ‡ÌÓ: ◊éÚ‚Ó¥Ú¸ ‚ÓÓÚ‡, ˘Ó· ü ‚‚¥È¯Ó‚“, — Ò‚¥Ú ‡ÚË·ÛÚ¥‚. ç‡ÒÔ‡‚‰¥ ˆ¥ ‰‚‡ Ò‚¥ÚË Ú‚ÓflÚ¸ Ó‰ËÌ Ò‚¥Ú, flÍ, ÍÓËÒÚÛ˛˜ËÒ¸ ÔÓ¥‚ÌflÌÌflÏ ¥Á áÓ„‡‡ (18), Ú‚ÓflÚ¸ π‰Ì¥ÒÚ¸ ‚Û„¥ÎÎfl Ú‡ ‚Ó„Ó̸. ÇÛ„¥ÎÎfl, Ô‡‚‰‡, ¥ÒÌÛπ ¥ ·ÂÁ ‚Ó„Ì˛, ‡Î ÈÓ„Ó ÔËıÓ‚‡Ì‡ ÒË· ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ڥθÍË ‚ ÈÓ„Ó Ò‚¥ÚÎ¥. å¥ÒÚ˘̥ ‡ÚË·ÛÚË ÅÓ„‡ — ڇͥ Ê Ò‚¥ÚË Ò‚¥Ú·, ‚ flÍËı ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÚÂÏ̇ ÔËÓ‰‡ ÖÈÌ-ÒÓÙ. á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ¥‚, π ‰ÂÒflÚ¸ Ú‡ÍËı „ÓÎÓ‚ÌËı ‡ÚË·ÛÚ¥‚ ÅÓ„‡, ˘Ó fl‚Îfl˛Ú¸

‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ‰ÂÒflÚ¸ ¥‚Ì¥‚, ‚ flÍËı ÔÛθÒÛπ flÍ ‚ˉËı Ú‡ ‚‰Ëı ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ ÊËÚÚfl. ëÎ¥‰ Ô‡Ï'flÚ‡ÚË, ˘Ó ÒÙ¥ÓÚ — Ì ‚ÚÓËÌÌ¥ ˜Ë ÔÓÏ¥ÊÌ¥ ÒÙÂË, ˘Ó ÎÂʇڸ Ï¥Ê ÅÓ„ÓÏ Ú‡ ‚ÒÂÒ‚¥ÚÓÏ. Ä‚ÚÓ áÓ„‡‡ ·‡˜ËÚ¸ ‚ ÌËı ˘ÓÒ¸ ̇ ͯڇÎÚ ◊ ÔÓÏ¥ÊÌËı ·ÌÓÍ“, flÍ¥ ÒËÒÚÂχ ÌÂÓÎÔ·ÚÓ̥ͥ‚ ÓÁÏ¥˘Ûπ Ï¥Ê ‡·ÒÓβÚÌËÏ π‰ËÌËÏ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚ËÏ Ò‚¥ÚÓÏ. ì ÒËÒÚÂÏ¥ ÌÂÓÔ·ÚÓÌ¥ÁÏÛ ˆ¥ Âχ̇ˆ¥ª ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ◊ÔÓÁ‡ ∏‰ËÌËÏ“, flÍ˘Ó ÏÓÊ̇ ‚‰‡ÚËÒfl ‰Ó Ú‡ÍÓ„Ó ‚Ë‡ÁÛ. êÓ·ËÎËÒfl ÒÔÓ·Ë Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÚÎÛχ˜ËÚË ¥ áÓ„‡ Ú‡ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚË ÒÙ¥ÓÚ flÍ ‚ÚÓËÌÌ¥ ÒÚ‡‰¥ª ˜Ë ÒÙÂË, ˘Ó ÎÂʇڸ ÔÓÁ‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ˛ ◊ÓÒÓ·Ó˛“ ˜Ë ‚¥‰ ̪ ‚¥‰ÓÒÓ·ÎÂÌ¥. ñ¥ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª, flÍ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡‚ Ñ.ßÓÂθ (19), χ˛Ú¸ ÚÛ Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ ÔÂ‚‡„Û, ˘Ó Ó·ıÓ‰flÚ¸ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ π‰Ì¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡ ‚ ÒÙ¥ÓÚ , Ó‰Ì‡Í Ì ·ÂÁ Ô¥‰ÒÚ‡‚ ÏÓÊ̇ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó ‚ÓÌË ¥∂ÌÓÛ˛Ú¸ „ÓÎÓ‚ÌÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ¥ ÔÂÂÍÛ˜Û˛Ú¸ Á‡‰ÛÏ ‡‚ÚÓ‡ áÓ„‡‡. è‡‚‰‡, ‚ áÓ„‡¥ ÒÙ¥ÓÚ ˜‡ÒÚÓ ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl flÍ ÒÚ‡‰¥ª, ‡Î ˆÂ, ÔÓÁ‡ ‚ÒflÍËÏ ÒÛÏÌ¥‚ÓÏ, Ì ˘‡·Î¥ Òı¥‰ˆ¥‚ Ï¥Ê ÅÓ„ÓÏ Ú‡ Ò‚¥ÚÓÏ, ‡ ¥ÁÌ¥ Ù‡ÁË ‚Ëfl‚Û ÅÓÊÂÒÚ‚‡, ˘Ó ÔÂÂıÓ‰flÚ¸ Ӊ̇ ‚ Ó‰ÌÛ ¥ ȉÛÚ¸ Ӊ̇ Á‡ Ó‰ÌÓ˛.

wn

‚ ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÂÎÎ¥ÌÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª, ‡·Ó, flÍ˘Ó ·ÛÚË ÚӘ̥¯ËÏ: ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª π ÔÓÌflÚÚfl ¥ÒÚËÌË. ÇÒfl ˆfl ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl, flÍ ‚Ë„Îfl‰‡π, ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ ‰Ó ̪. ç¥ıÚÓ Á Ì‡Ò Ì ÒÛÏÌ¥‚‡πÚ¸Òfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó π ÚÂ,˘Ó ÏË Ì‡ÁË‚‡πÏÓ ¥ÒÚËÌÓ˛. ÇÒ¥ ÁÛÒËÎÎfl Í·‰ÛÚ¸Òfl ̇ ÚÂ, ˘Ó· ªª ÓÒfl„ÌÛÚË. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ Ì¥ıÚÓ Ú‡Í ¥ Ì ̇‚‡ÊÛπÚ¸Òfl ÒÂÈÓÁÌÓ, ‡ Ì ‰Îfl ·‡‚‡‰Ë, flÍ ˆÂ ˜‡ÒÚÓ ·Û‚‡π, Ô¥‰‚‡ÊËÚË Ò‡Ï ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ÒÚËÌË, Á‡ÔÂ˜ËÚË ªª ‚Á‡„‡Î¥,҇Ϡªª , ‡ Ì Î˯ ˜Â„Ó‚ËÈ ÏÂÚÓ‰ ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ˆ¥πª ¥ÒÚËÌË. åË Ì¥flÍ Ì ̇‚‡ÊÛπÏÓÒfl ÔÓÍËÌÛÚË ÚÓÈ ‚Ó„ÌËÍ,˘Ó ·ÎËχπ Û ÚÂÏfl‚¥, ˜Ë ¥Î˛Á¥˛ ‚Ó„ÌË͇ ÔÓÔÂÂ‰Û Ì‡Ò, ¥ ËÁËÍÌÛÚË Ô¥ÚË Ï‡Ì¥‚ˆflÏË, ˘Ó Ì ‚‰ÛÚ¸ Ì¥ ‰Ó flÍÓª ¥ÒÚËÌË, Ì¥flÍÓª ¥ÒÚËÌË Ì ¯Û͇˛˜Ë. íÛÚ fl ‚Â‰Û ÏÓ‚Û Ò‡Ï ÔÓ Ú‡ÍÛ «¥ÒÚËÌÛ», flÍÓ˛ ªª ‚ËÚ‚ÓË· ҇Ϡ̇¯‡ ÂÎÎ¥ÌÓ-ıËÒÚËflÌҸ͇ ‚ÓÔÂÈҸ͇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl ̇ ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥, ÚÓ·ÚÓ,flÍ ÏÓ‚ËÎÓÒfl ‚ˢÂ, — ‰‡Ì¥ÒÚ¸, Á‡‰‡Ì¥ÒÚ¸. ôÓÔ‡‚‰‡, ̇‚¥Ú¸ ‚ ¥ÒÚÓ¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡¯Óª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª ·ÛÎË ÒÔÓ·Ë flÍÓÒ¸ ÔÓÁ·ÛÚËÒfl Á‡˜‡Ó‚‡ÌÓÒÚ¥ ̲ ÓÁ‚Ë‚‡ÚËÒfl, Ì ÓÒfl„‡˛˜Ë ˘ÓÒ¸ «Ì‡ÔÂ‰-» ¥ «ÔÓÁ‡-̇ÏË-» ‰‡ÌÂ, ‡ ÁÒÂ‰ËÌË, ‚¥Î¸ÌÓ, ·‡ ̇‚¥Ú¸ Ò‚‡‚¥Î¸ÌÓ, ÒÚ‡‚Îfl˜Ë Ò·Â, ‡ Ì ÛÎfl„‡˛˜Ë ˜ÓÏÛÒ¸. é‰Ì‡Í ˆÂ ·ÛÎË ÔÓÓ‰ËÌÓÍ¥ ÒÔÓ·Ë, ˘Ó ˜‡ÒÚÓ Á‡Í¥Ì˜Û‚‡ÎËÒfl

ëÍ·‰Ì¥ÒÚ¸ ÔÓÎfl„‡π ҇Ϡ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Âχ̇ˆ¥fl ÒÙ¥ÓÚ ÏËÒÎËÚ¸Òfl flÍ ÔÓˆÂÒ, ˘Ó Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÅÓ„‡ ¥ ‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ β‰ËÌ¥ ÒÔËÈÌflÚË ÅÓ„‡. ì ÂÁÛθڇڥ ªı Âχ̇ˆ¥ª ˘ÓÒ¸, ˘Ó ̇ÎÂÊËÚ¸ ‰Ó ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó, ÔÓ˜Ë̇π Ûı‡ÚËÒfl ¥ ÔÓË‚‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ Á‡ÏÍÌÛÚÛ Ó·ÓÎÓÌÍÛ âÓ„Ó ÒÓÍËÚÓ„Ó ü. ñ ˘ÓÒ¸ — Ú‚Ó˜‡ ÒË· ÅÓ„‡, ˘Ó π Ì ڥθÍË ‚ ÈÓ„Ó ÁÂÏÌÓÏÛ Ú‚Ó¥ÌÌ¥, ıÓ˜, Á‚˘‡ÈÌÓ, ‚Ó̇ π ¥ ‚ ̸ÓÏÛ, ¥Ï‡ÌÂÌÚ̇ ÈÓÏÛ ¥ Ô¥Á̇‚‡Ì‡ Á ̸ӄÓ. 䇷‡Î¥ÒÚË ÏËÒÎflÚ¸ ˆ˛ Ú‚Ó˜Û ÒËÎÛ flÍ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥È ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍËÈ Ò‚¥Ú, ˘Ó ÔÂ‰Ûπ Ò‚¥ÚÛ ÔËÓ‰Ë ¥ π ‚ˢËÏ ¥‚ÌÂÏ ‰¥ÈÒÌÓÒÚË. ëÓÍËÚËÈ ÅÓ„, ÖÈÌ-ÒÓÙ, fl‚Îflπ Ò· ͇·‡Î¥ÒÚÛ ‚ ‰ÂÒflÚË ¥ÁÌËı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı, ˘Ó ÌÂÒÛÚ¸ ‚ ÒÓ·¥ ·ÂÁÎ¥˜ ‚¥‰Ú¥ÌÍ¥‚ Ú‡ ∂‡‰‡ˆ¥È. äÓÊÂÌ ¥‚Â̸ χπ ‚·ÒÌ ¥Ï'fl, ÒÚÓ„Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì ‰Ó ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ÈÓ„Ó ‚Ëfl‚Û. ì Ò‚ÓªÈ ÒÛÍÛÔÌÓÒÚ¥ ‚ÓÌË Ú‚ÓflÚ¸ Û ‚ˢÓÏÛ ÒÚÛÔÂÌ¥ ÒÍ·‰ÌÛ ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌÛ ÒÚÛÍÚÛÛ, ‚ flÍ¥È Ï‡ÈÊ ÍÓÊÌ ·¥·Î¥ÈÌ ÒÎÓ‚Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Ó‰Ì¥È ¥Á ÒÙ¥ÓÚ. ∫ı ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸, ÏÓÚË‚Ë flÍÓ„Ó ÏÓ„ÎË · ‰ÛÊ ÂÚÂθÌÓ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÛ‚‡ÚËÒfl, ‰‡˛Ú¸ ͇·‡Î¥ÒÚ‡Ï Ô¥‰ÒÚ‡‚Û ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó ÍÓÊÂÌ ‚¥¯ Ì ڥθÍË ÓÔËÒÛπ flÍÂ-Ì·ۉ¸ ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

·ÓÊ‚¥ÎÎflÏ flÍ ÓÒÓ·ËÒÚËÏ, Ú‡Í ¥ ÒÛÒԥθÌËÏ. ì ˆ¥È ÒÚ‡ÚÚ¥ Ì‡Ï ‚‡ÊÎË‚Ó ÔÓÒÎ¥‰ÍÛ‚‡ÚË Ì ˆ¥ ÔÓÓ‰ËÌÓÍ¥ ‚ËÔ‡‰ÍË, ‡ Á‡„‡Î¸Ì¥ ÚẨÂ̈¥ª, ˘Ó ÒÙÓÏÛ‚‡ÎË Ò‡Ï ڇÍ, ‡ Ì ¥Ì‡Í¯Â Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌÛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥˛. èËÓ‰‡ ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ˛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥π˛ ·Û· ÒÙÓÏÓ‚‡Ì‡ ÛÒ¥Ï ªª ÓÁ‚ËÚÍÓÏ. ä¥Î¸Í‡ ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚ Ì ÔËÔËÌflπÚ¸Òfl ‚Ò ڇ Ê ‰ËÒÍÛÒ¥fl ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó π ˆ¥π˛ ‰ÂÒ¸ ̇fl‚ÌÓ˛ ¥ÒÚËÌÓ˛ ¥ flÍ ªª ‰ÓÒfl„ÌÛÚË. íÂÔÂ ˆËÏ ÔËÚ‡ÌÌflÏ Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ÓÏ Â‚ÓÔÂȈ¥‚, Ô‡‚‰‡ ÔÓ¥ÁÌÓÏÛ, ÔÂÂÈÌflڠΉ¸ Ì ‚Ò β‰ÒÚ‚Ó. é‰Ì‡Í ÚÛÚ ÏË „Ó‚ÓËÚËÏÂÏÓ Ò‡Ï ÔÓ ÂÎÎ¥ÌÓıËÒÚËflÌÒ¸ÍÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥˛, flÍÛ, Á‚˘‡ÈÌÓ, ÏË Ì‡ÁË‚‡πÏÓ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ˛. ÑÎfl ̪ ı‡‡ÍÚÂÌËÈ ‰ÛÊ ÒÔˆËÙ¥˜ÌËÈ ÒÔÓÒ¥· ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ˆ¥πª ¥ÒÚËÌË, flÍËÈ ¥ ‚ËÁ̇˜Ë‚ Á‡„‡Î¸Ì ӷ΢˜fl ‚ÓÔÂÈÒÚ‚‡. ï‡‡ÍÚÂÌÓ˛ ÚÛÚ π ‚Ê ҇χ ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥fl. äÓÎË ÏË, ‚ÓÔÂȈ¥, „Ó‚ÓËÏÓ ÔÓ ¥ÒÚËÌÛ, ÚÓ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ‚‰ÂÏÓ ÏÓ‚Û Ò‡Ï ÔÓ ªª ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ˜ÂÂÁ Ô¥Á̇ÌÌfl. ÑÎfl Ì‡Ò Ì ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÂ·ۂ‡ÚË‚-¥ÒÚËÌ¥, ·ÛÚË ÔË Ì¥È, ·ÛÚË Ì² ˜Ë Ì ¯Û͇ÚË ªª, ÏË Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ıÓ˜ÂÏÓ Ó‚ÓÎÓ‰¥ÚË Ì², ˆ¥π˛ ¥ÒÚËÌÓ˛, ˜ÂÂÁ ÚÛ ÓÒÓ·ÎË‚Û ÓÔÂ‡ˆ¥˛, flÍÛ Ì‡ÁË‚‡πÏÓ Ô¥Á̇ÌÌflÏ. ñ ÓÒÓ·ÎË‚¥ÒÚ¸ Ò‡ÏÂ

99


fl‚ˢ ‚ ÔËÓ‰¥ Ú‡ ¥ÒÚÓ¥ª, ‡ÎÂ, ÓÍ¥Ï ÚÓ„Ó, π ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Ô‚ÌÓª ÒÚ‡‰¥ª ÔÓˆÂÒÛ, ˘Ó ÔÓÚ¥Í‡π ‚ ë‡ÏÓÏÛ ÅÓÁ¥, ¥ÏÔÛθÒÓÏ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÚÚfl. å¥ÒÚ˘̇ ÍÓ̈ÂÔˆ¥fl íÓË, π ÓÒÌÓ‚Ó˛ ‰Îfl ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÒÔˆËÙ¥˜ÌÓª ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË áÓ„‡‡. íÓ‡ ·‡˜ËÚ¸Òfl flÍ ÌÂÓÁÓËÈ corpus symbalicium (Á¥·‡ÌÌfl ÒËÏ‚ÓÎ¥‚), ˘Ó ‚Ú¥Î˛˛Ú¸ ‚ ÒÓ·¥ Ú ÒÓÍËÚ ÊËÚÚfl ‚ ÅÓÁ¥, flÍ ÔÓ·Ûπ ÓÔËÒ‡ÚË ‚˜ÂÌÌfl ÔÓ ÒÙ¥ÓÚ. ÑÎfl Ï¥ÒÚË͇, ˘Ó ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ¥Á ˆ¥πª Á‡Ò‡‰Ë, ÍÓÊÌ ÒÎÓ‚Ó Á‰‡ÚÌ ÒÚ‡ÚË ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ¥ ˜‡ÒÓÏ Ò‡ÏÂ Û ÒÍÓÏÌËı ‚ËÒÎÓ‚‡ı Ú‡ ‚¥¯‡ı ÍËπÚ¸Òfl ̇ȷ¥Î¸¯ ∂‡Ì‰¥ÓÁÌËÈ ÁÏ¥ÒÚ (20). ÑÎfl ÒÔÂÍÛÎflÚË‚ÌÓ„Ó „ÂÌ¥fl, flÍËÈ Á̇ıÓ‰ËÚ¸ ‚ íÓ¥ ‚Ò ÌÓ‚¥ Ú‡ ÌÓ‚¥ Ô·ÒÚË ÔËıÓ‚‡ÌÓ„Ó ÒÂÌÒÛ, ‚ ÔË̈ËÔ¥ ‚Á‡„‡Î¥ ÌÂχπ ÏÂÊ. èÓ ÒÛÚ¥, íÓ‡ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, flÍ ˜‡ÒÚÓ Ô¥‰ÍÂÒÎ˛π ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡, — Ì ˘Ó ¥Ì¯Â, flÍ Ó‰Ì ‚ÂÎËÍ ҂flÚ ¥Ï'fl ÅÓÊÂ. èË Ú‡ÍÓÏÛ Ô¥‰ıÓ‰¥ ‰Ó ̪ ªª Ì ÏÓÊ̇ ◊ÓÒfl„ÌÛÚË“, ‡ ÏÓÊ̇ ڥθÍË ÔË·ÎËÁÌÓ ◊‚ËÚÎÛχ˜ËÚË“. íÓ‡ χπ ◊ҥωÂÒflÚ¸ ӷ΢“, ·ÎËÒÍ flÍËı ·‡˜ËÚ¸ ÔÓÒ‚fl˜ÂÌËÈ. è¥ÁÌfl ͇·‡Î‡ Ô‡„ÌÛ· ̇‰‡ÚË ˆ¥È ¥‰Âª ·¥Î¸¯ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ. ߈ı‡Í ãÛ¥fl (21) ‚˜Ë‚, ˘Ó π ¯¥ÒÚÒÓÚ ÚËÒfl˜ ◊ӷ΢“ íÓË, — ÒڥθÍË Ê, ÒͥθÍË ·ÛÎÓ

100

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

‰Û¯ ‚ ßÁ‡ªÎ¥ ‚ ˜‡ÒË é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. ñ ÓÁ̇˜‡ÎÓ, ˘Ó ‚ ÔË̈ËÔ¥ ÍÓÊÂÌ ‚ ßÁ‡ªÎ¥ χ‚ Ò‚¥È ÒÔÓÒ¥· ˜ËÚ‡ÌÌfl Ú‡ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª íÓË, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ◊ÍÓ¥ÌÌfl ÈÓ„Ó ‰Û¯¥“ ˜Ë ÔËڇχÌÌÓ„Ó ÈÓÏÛ Ò‚¥Ú·. á‡ÚÂÚ‡ Ù‡Á‡ ̇·Û‚‡π ÚÛÚ ‰ÛÊ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÂÌÒÛ: ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ ÒÎÓ‚Ó ÔÓÒË·π ÍÓÊÌÓÏÛ ÈÓ„Ó ÓÒÓ·ËÒÚËÈ ÔÓϥ̈¸, ˘Ó ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl ̸ӄÓ. áÓ„‡ — ÔÂ¯‡ „·ÂÈҸ͇ ÍÌË„‡, ‡‚ÚÓ flÍÓª ÔÂÂÈÌfl‚ ÚÂÓ¥˛ ˜ÓÚË¸Óı ÏÂÚÓ‰¥‚ ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌÌfl, ÓÁÓ·ÎÂÌÛ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËÏË ÂÍÁÂÍ„ÂÚ‡ÏË. ÄΠ¥Á ˜ÓÚË¸Óı ¯‡¥‚ ÒÂÌÒÛ — ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ„Ó, ‡∂∂‡‰Ë˜ÌÓ„Ó, ˜Ë „ÓÏ¥ÎÂÚ˘ÌÓ„Ó, ‡Î„Ó˘ÌÓ„Ó Ú‡ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó — ڥθÍË ˜ÂÚ‚ÂÚËÈ ÏÂÚÓ‰, ̇Á‚‡ÌËÈ ‚ áÓ„‡¥ ‡Á‡, ÚÓ·ÚÓ ◊Ú‡πÏÌˈfl“, χπ Á̇˜ÂÌÌfl ‚ Ó˜‡ı ‡‚ÚÓ‡. è‡‚‰‡, ‚¥Ì Ú‡ÍÓÊ Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ ˜ËÒÎÂÌÌ¥ ÔËÍ·‰Ë ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌÌfl, ˘Ó ·‡ÁÛ˛Ú¸Òfl ̇ Ú¸Óı ¥Ì¯Ëı ÏÂÚÓ‰‡ı, ‡Î ˆ¥ ÔËÍ·‰Ë ‡·Ó Á‡ÔÓÁ˘ÂÌ¥ Á ¥Ì¯Ëı Ú‚Ó¥‚, ‡·Ó, ‚ Í‡˘ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ·‡ÁÛ˛Ú¸Òfl ̇ ¥‰Âflı, flÍ¥ Ì ı‡‡ÍÚÂÌ¥ ‰Îfl ͇·‡ÎË. í¥Î¸ÍË ÍÓÎË ÔÓÒÚ‡π ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÓÁÍËÚÚfl Ú‡πÏÌˈ¥ ‚¥¯‡ — ˜Ë, ÚӘ̥¯Â, Ӊ̥πª Á ·‡„‡Ú¸Óı Ú‡πÏÌˈ¸ — ‡‚ÚÓ

‚Ëfl‚Îflπ ÒÔ‡‚ÊÌ¥È ÂÌÚÛÁ¥‡ÁÏ. ß, flÍ ÏË ‚Ê ·‡˜ËÎË, ◊Ú‡πÏÌˈfl“ ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ Á ‚ËÔ‡‰Í¥‚ ÔÓÎfl„‡π Û ÚÎÛχ˜ÂÌÌ¥ ÒÎÓ‚‡ Å¥·Î¥ª flÍ ÒËÏ‚Ó·, ˘Ó ‚͇ÁÛπ ̇ ÒÓÍËÚËÈ Ò‚¥Ú ÅÓ„‡ ¥ ̇ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ ÔÓˆÂÒË, ˘Ó ‚¥‰·Û‚‡˛Ú¸Òfl Û Ò‚¥Ú¥. Ä‚ÚÓ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÎÂÏ¥ÁÛπ Á¥ Ò‚ÓªÏË ÒÛ˜‡ÒÌË͇ÏË, flÍ¥ ‚¥‰Íˉ‡˛Ú¸ ÚÛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÓÛ, ˘Ó íÓ‡ χπ ‰Âͥθ͇ ÁÏ¥ÒÚ¥‚. è‡‚‰‡, ‚¥Ì ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ÒÛÏÌ¥‚‡πÚ¸Òfl Û ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏÛ ÁÏ¥ÒÚ¥ íÓË ¥ Ì Á‡ÔÂ˜Ûπ ÈÓ„Ó, ‡Î ·‡˜ËÚ¸ ‚ ̸ÓÏÛ Î˯ ӷÓÎÓÌÍÛ, ˘Ó ÍËπ ‚ ÒÓ·¥ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È Ï¥ÒÚ˘ÌËÈ ÁÏ¥ÒÚ. âÓÏÛ Ê Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ̇‚¥Ú¸ ̇ÒڥθÍË ÒÏ¥ÎË‚‡ ‰ÛÏ͇, ˘ÓflÍ˘Ó · íÓ‡ ‰¥ÈÒÌÓ Ï‡Î‡ ‚ ÒÓ·¥ ڥθÍË ˆ¥ ¥ÒÚÓ¥ª, „Â̇ÎÓ„¥ª Ú‡ ÔÓÎ¥Ú˘̥ ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª, flÍ¥ ‰ÓÔÛÒ͇˛Ú¸ ·ÛÍ‚‡Î¸Ì ÓÁÛÏ¥ÌÌfl, ÚÓ ÏË ·ÛÎË · Á‰‡ÚÌ¥ ̇‚¥Ú¸ ‚ ̇¯¥ ‰Ì¥ ̇ÔËÒ‡ÚË Ì‡·‡„‡ÚÓ Í‡˘Û íÓÛ.(...) ...

hn

‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÙÓÏË ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Á ̲. í‡ÍËÈ ÒÔÓÒ¥· ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Á ¥ÒÚËÌÓ˛ ÔËÁ‚¥‚ ‰Ó ÔÓfl‚Ë ÚÂÊ ˜ËÒÚÓ ÌÓ‚Ó‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·Û ÒıÓÔÎÂÌÌfl ˆ¥πª ¥ÒÚËÌË — ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ. êÓÁ‚ËÚÓÍ ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ, ‰Ó flÍÓ„Ó, flÍ ‚¯ڥ-Â¯Ú ‚Ëfl‚ËÎÓÒfl, ÔflÏÛ‚‡Î‡ ‚ÓÔÂÈҸ͇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl, ÓÁÔÓ˜‡‚Òfl ˘Â Û ‰‡‚Ì¥È Éˆ¥ª. é˜Â‚ˉÌÓ Ì‡È·¥Î¸¯Â ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ÒÔ˘ËÌË‚Òfl è¥Ú‡„Ó, ˘Ó ·Û‚ Ì Î˯ ‚ÂÎËÍËÏ Ï‡ÚÂχÚËÍÓÏ,‡Î ¥ Ù¥ÎÓÒÓÙÓÏ.«å‡ÚÂχÚË͇ flÍ ÒËÒÚÂχ ‰Â‰ÛÍÚË‚ÌËı ‚ËÒÌÓ‚Í¥‚ ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl Á Ì¸Ó„Ó ¥ ‚ Ì¸Ó„Ó Ê Ú‡ÍË ‚Ó̇ Ú¥ÒÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á¥ Ò‚Óπ¥‰ÌÓ˛ ÙÓÏÓ˛ Ï¥ÒÚˈËÁÏÛ. ÇÔÎË‚ χÚÂχÚËÍË Ì‡ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥˛ ÔÓ˜‡ÒÚË Ò‡Ï Á‡‚‰flÍË è¥Ú‡„ÓÓ‚¥, ·Û‚, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ÈÓ„Ó ˜‡Ò¥‚,‰ÛÊ „ÎË·ÓÍËÈ, ‡Î Ì Á‡‚Ê‰Ë ÒÔËflÚË‚ËÈ», — Ô˯ ÅÂÚ‡Ì ê‡ÒÒÂÎ (1.38). ì ÔÓÔÂÂ‰Ì¥È ÂÎ¥„¥ÈÌ¥È Ô‡ÍÚˈ¥ ‚ Ó-Ò‚ÓπÌÌ¥ β‰ËÌË Û Ò‚¥Ú¥ ¥ Á ÅÓ„ÓÏ ‰ÛÊ ‚‡ÊÎË‚ËÏ ·ÛÎÓ Ô‚Ì ÒÔ’flÌ¥ÌÌfl, ‚‡Íı‡˜ÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ, Ï¥ÒÚÂ¥fl, Ó∂¥fl, ˘Ó «Ì‡ÁË‚‡‚Òfl «ÂÌÚÛÁ¥‡ÁÏÓÏ»: ÂÚËÏÓÎÓ„¥˜ÌÓ ˆÂ ÒÎÓ‚Ó ÓÁ̇˜‡π ‚ÒÂÎÂÌÌfl ÅÓ„‡ ‚ ÚÓ„Ó, ıÚÓ ÈÓÏÛ ÔÓÍÎÓÌflπÚ¸Òfl, ¥ ÚÓ‰¥ ÈÓÏÛ Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó ‚¥Ì ÁÎË‚Òfl Á ·Ó„ÓÏ ‚ Ӊ̠ˆ¥Î» (1.27). ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ è¥Ú‡„Ó ‚¥‰‚ÂÌÛ‚Òfl Ì ڥθÍË ‚¥‰ ‚·ÒÌ ÓÙ¥˜ÌËı «Ó∂¥È», ‡ÎÂ È ÔÂÂÓÒÏËÒÎË‚ ‚ËÓ·ÎÂÌËÈ ÌËÏË Ê ÚÂÏ¥Ì «ÚÂÓ¥fl»,flÍËÈ ‰Îfl ÌËı ·Û‚ «ÔËÒÚ‡ÒÌËÏ È

èËÓ‰‡ ˆ¥πª Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË π Ӊ̥π˛ Á „ÓÎÓ‚ÌËı ÔÂÂÔÓÌ ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl Ú‡ÍÓª Ô‡ˆ¥ Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÂÍÁ„ÂÁË, flÍ áÓ„‡; ¥ ‚ÒÂ Ê ˆfl ÂÚÂθÌÓ ÓÁÓ·ÎÂ̇ Ú‡ ˜‡ÒÓÏ ‰Ë‚̇

ÒÔ¥‚˜ÛÚÎË‚ËÏ ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌflÏ», ÍÓÎË «ëÔÓ„Îfl‰‡˜ ÓÚÓÚÓÊÌ˛πÚ¸Òfl Á ÅÓ„ÓÏ-ÒÚ‡‰ÌËÍÓÏ, ÛÏË‡π ‚ ÈÓ„Ó ÒÏÂÚ¥ È ‚ÓÒÍÂÒ‡π ÁÌÓ‚ Û ÈÓ„Ó ÌÓ‚ÓÏÛ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌ¥». ÑÎfl è¥Ú‡„Ó‡ «ÔËÒÚ‡ÒÌÂ È ÒÔ¥‚˜ÛÚÎË‚Â ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl» ·ÛÎÓ ÓÁÛÏÓ‚ËÏ ¥ χÎÓ Ò‚Óπ ‰ÊÂÂÎÓ ‚ χÚÂχÚ˘ÌËı Á̇ÌÌflı. í‡Í ˜ÂÂÁ Ô¥Ú‡„Ó¥ÈÒÚ‚Ó ÒÎÓ‚Ó «ÚÂÓ¥fl» ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó Ì‡·ÛÎÓ Ò‚Ó„Ó ÌËÌ¥¯Ì¸Ó„Ó Á̇˜ÂÌÌfl.» (1.41). éÚÓÊ Î˛‰Ë̇ ÔÓÍ··Òfl ̇ Ò‚¥È ÓÁÛÏ flÍ Á‡Ò¥· Ó‚ÓÎÓ‰¥ÌÌfl ÛÒ¥Ï, ˘Ó π ‰Ó‚ÍÓ· ̪, Ú‡ ̇ Ò‚Ó˛ „Ó‰ËÌ˛, ÚÓ·ÚÓ ‚Ô‚ÌÂÌ¥ÒÚ¸ ‚ ÒÓ·¥ flÍ ‚Ë̇ı¥‰ÌËÍÛ Ô¥Á̇ÌÌfl. ∫È Á‰‡ÎÓÒfl, ˘Ó Î˯ ҇ÏËÏË Ò‚ÓªÏË ÁÛÒËÎÎflÏË «Á Ì¥˜Ó„Ó» ‚Ó̇ ÁÏÓÊ ӂÓÎÓ‰¥ÚË Ú‡ÍÓ˛ Ô‡„ÌÂÌÌÓ˛ ‰Îfl ̪ ¥ÒÚËÌÓ˛, ̇ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ҇χ ¥ÒÚË̇ ‚ ÔÓˆÂÒ¥ ˆ¸Ó„Ó Ô¥Á̇‚‡ÌÌfl ·Û‰Â Î˯ ԇÒË‚ÌËÏ Ó·’πÍÚÓÏ ªª ̇χ„‡Ì¸. ÇÓ̇ Ì ÔÓ‚ËÌ̇ ·‡ÚË ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓˆÂÒ¥ ªª Ô¥Á̇‚‡ÌÌfl Ì¥flÍÓª ‡ÍÚË‚ÌÓª Û˜‡ÒÚË, ªÈ ÌÂ̇˜Â ¥ Ì ÔÓÚ¥·ÌÓ ÓÁÍË‚‡ÚËÒfl ‰Ó ÚÓ„Ó, ıÚÓ ‰Ó ̪ Ô˘‡˘‡πÚ¸Òfl. é‚ÓÎÓ‰¥‚¯Ë ¥ÒÚËÌÓ˛ flÍ Â∂ÛÎflÌ¥ÒÚ˛ ˜Ë Á‡ÍÓÌÓÏ¥Ì¥ÒÚ˛ (‡ Ò‡ÏÂ Ú‡Í ¥ÒÚËÌÛ ÓÁÛÏ¥π ÓÁÛÏ), ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏ ‰Ûχ‚, ˘Ó Ó‚ÓÎÓ‰¥π È Ò‚¥ÚÓÏ. ôÓ Ê ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÚÓ„Ó, ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸ ˜Ó„Ó ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ · Á‡Ô¥‰ÓÁËÚË ÔÓÁ‡ ÏÂʇÏË ÓÔËÒÛ‚‡ÌÓ„Ó ÓÁÛÏÓÏ Ò‚¥ÚÛ, Ì ͇ÊÛ˜Ë ‚Ê ÔÓ «ÔÓÁ‡ ¥ÒÚËÌÓ˛», ÚÓ ‡ˆ¥Ó ˘Ó‰Ó


ÒËÏ‚ÓΥ͇ π Íβ˜ÂÏ ‰Ó ÈÓ„Ó ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ. 燂¥Ú¸ Ú‡ÍËÈ ‚ˉ‡ÚÌËÈ ‚˜ÂÌËÈ, flÍ ê.ÉÂÙÓ‰, flÍËÈ ‰Ó‚¥‚ Ò‚Óπ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÒÛÚÌÓÒÚË ˛‰‡ªÁÏÛ, Ô˯ ÔÓ ◊ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍÛ, fl͇ ˜‡ÒÚÓ Á‰‡πÚ¸Òfl ‡·ÒÓβÚÌÓ ·ÂÁ„ÎÛÁ‰Ó˛, ‡ ¥ÌÍÓÎË ¥ „Û·Ó˛ Ú‡ ‚¥‰¯ÚÓ‚ıÛ˛˜Ó˛“ (22). èË ÔÂ¯ÓÏÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥ Á¥ Ò‚¥ÚÓÏ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË „Ó‰¥ ÛÌËÍÌÛÚË Ô‚ÌÓ„Ó ÒÛÏ'flÚÚfl. Ⴂ‡ÈÌÓ, ÒËÏ‚ÓΥ͇ áÓ„‡‡ Ì ‚ԇ· Á Ì·‡: ‚Ó̇ ÔÓ‰ÛÍÚ Ú‚Ó˜ÓÒÚË ˜ÓÚË¸Óı ÔÓÍÓΥ̸, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl ‡‚ÚÓ‡ ◊ëÂÙÂ-ı‡-·‡ı¥“, ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl ∂ÂÓÌÒ¸ÍÓª ¯ÍÓÎË. ÇÊ ‚ ‡ÌÌ¥ı Ú‚Ó‡ı ÏË Á̇ıÓ‰ËÏÓ ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ÔË̈ËÔ ¥ ˜‡ÒÚÓ Ì‡‚¥Ú¸ Ú¥ ҇ϥ ‰ÂڇΥ. è‡‚‰‡, ªı ‡‚ÚÓË ‚¥Î¸ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒfl Á ‰ÂÚ‡ÎflÏË, ¥ ÍÓÊÂÌ ‚ˉ‡ÚÌËÈ Í‡·‡Î¥ÒÚ „ÛÔÛ‚‡‚ ÒËÏ‚ÓÎË ÔÓÒ‚ÓπÏÛ. üÍËÏ ·Ë ‚ÂÎËÍËÏ Ì ·ÛÎÓ Á̇˜ÂÌÌfl ˆËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ¥ÒÚÓ¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ ·‡„‡Ú¸Óı ͇·‡Î¥ÒÚ˘ÌËı ¥‰ÂÈ, ‚ ̇¯¥ ̇ϥË Ì ‚ıÓ‰ËÚ¸ ̇ ˆ¸ÓÏÛ ÁÛÔËÌflÚËÒfl. ì ÍÓÓÚÍÓÏÛ ÓÁ‰¥Î¥ ÏÓÊ̇ ̇‚ÂÒÚË Ú¥Î¸ÍË Í¥Î¸Í‡ ÔËÍ·‰¥‚ ÚÓ„Ó, flÍ ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡ ÔÓ·Ûπ ÓÔËÒ‡ÚË ‚ ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌËı ÚÂϥ̇ı ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍËÈ ‚ÒÂÒ‚¥Ú ÒÓÍËÚÓ„Ó ÊËÚÚfl ÅÓÊÂÒÚ‚‡. ◊ò‡‡ÂÈ Ó‡“ ßÓÒÂÙ‡

ɥ͇ڥÎË (23) ¥ ‰ÓÒ¥ π ̇ÈÍ‡˘ËÏ Ú‚ÓÓÏ Ì‡ ˆ˛ ÚÂÏÛ (24). ì ̸ÓÏÛ ÔÓ‰‡ÌÓ ·ÎËÒÍÛ˜ËÈ ÓÔËÒ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‡Ì‡Î¥ÁÛ˛Ú¸Òfl ÏÓÚË‚Ë, ˘Ó ‚ËÁ̇˜‡˛Ú¸ ‚Á‡πÏÓÁ‚'flÁÓÍ Ï¥Ê ÒÙ¥ÓÚ Ú‡ ªı ÒËÏ‚Ó·ÏË ¥Á ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌÌfl. (...) ÑÎfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ‰ÂÒflÚË ÒÙ¥ÓÚ, ˘Ó ÓÁÏ¥˘ÂÌ¥ ‚ ÔÂ‚Ì¥È ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÒÚ¥, ͇·‡Î¥ÒÚË ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ·¥Î¸¯ ÏÂ̯ ÒÚ¥ÈÍËÏË ÚÂϥ̇ÏË. ñ¥ ÚÂÏ¥ÌË Ú‡ÍÓÊ ‰ÛÊ ˜‡ÒÚÓ Ú‡ÔÎfl˛Ú¸Òfl Û áÓ„‡¥, ıÓ˜‡ ˘Â ˜‡ÒÚ¥¯Â ‡‚ÚÓ ÓÔÂÛπ ‚ÂÎËÍÓ˛ ͥθͥÒÚ˛ ÒËÏ‚ÓÎ¥‚, ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‰Îfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ÍÓÊÌÓª ¥Á ÒÙ¥ÓÚ Ú‡ ªª ¥ÁÌËı ‡ÒÔÂÍÚ¥‚. ∏ ڇͥ ÒÚ¥ÈÍ¥ ¥ Á‡„‡Î¸ÌÓÔËÈÌflÚ¥ ̇Á‚Ë ÒÙ¥ÓÚ: 1. äÂÚÂ ÂÎ¥ÓÌ — ◊ÉÓÌ¥È ‚¥Ìˆ¸“ ÅÓ„‡; 2. ïÓıχ — ◊ÏÛ‰¥ÒÚ¸“ ˜Ë ◊Ô‰‚¥˜Ì‡ ¥‰Âfl“ ÅÓ„‡; 3. ť̇ — ◊ÓÁÛÏ“ ÅÓ„‡; 4. ïÂÒ‰ — ◊β·Ó‚“ ˜Ë ◊ÏËÎÓÒÂ‰fl“ ÅÓ„‡; 5. ¢‚Û‡ ˜Ë Ñ¥Ì — ◊ÏÓ„ÛÚÌ¥ÒÚ¸“ ÅÓ„‡, ˘Ó „ÓÎÓ‚ÌÓ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl flÍ ‚·‰‡ ÒÚÓ„Ó„Ó ÒÛ‰Û Ú‡ ÔÓ͇‡ÌÌfl; 6. ê‡ı‡Ï¥Ï — ◊ÒÔ¥‚˜ÛÚÚfl“ ÅÓ„‡, ̇ flÍÂ

ÔÓÍ·‰‡πÚ¸Òfl ÙÛÌ͈¥fl ÔÓÒÂ‰Ìˈڂ‡ Ï¥Ê ‰‚Óχ ÔÓÔÂ‰̥ÏË ÒÙ¥ÓÚ ; ̇Á‚‡ í¥ÙÂÂÚ — ◊Í‡Ò‡“ — ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Û áÓ„‡¥ ‚Í‡È ¥‰ÍÓ; 7. 爇ı — ◊‚¥˜Ì¥ÒÚ¸“ ÅÓ„‡; 8. ïÓ‰ — ◊‚Â΢“ ÅÓ„‡; 9. ßπÒÓ‰ — ◊ÓÒÌÓ‚‡“ ˜Ë ◊ÓÔÓ‡“ ‚Ò¥ı Ú‚Ó˜Ëı ÒËÎ Û ÅÓÁ¥; 10. å‡ÎıÛÚ — ◊ˆ‡ÒÚ‚Ó“ ÅÓÊÂ, ˘Ó Á‡Á‚˘‡È ÔÓÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ‚ áÓ„‡¥ flÍ ÍÌÂÒÂÚ ßÒ‡Âθ, Ï¥ÒÚ˘ÌËÈ ÔÓÚÓÚËÔ „Óχ‰Ë ßÁ‡ªÎfl, ˜Ë flÍ òı¥Ì‡. í‡Í¥ ‰ÂÒflÚ¸ ÒÙÂ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Ëfl‚Û, ‚ flÍËı ÅÓ„ ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á Ò‚Óπª Ú‡πÏÌÓª Ó·ËÚÂÎ¥. ê‡ÁÓÏ ‚ÓÌË Ú‚ÓflÚ¸ ◊Á‚‰ÂÌËÈ ‡ÁÓÏ ‚ÒÂÒ‚¥Ú“ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÚÚfl,◊Ò‚¥Ú π‰ÌÓÒÚË“, ‡Îχ ‰Â-¥ıÛ‰‡ , flÍËÈ áÓ„‡ ÔÓ·Ûπ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚË flÍ ‚ ÈÓ„Ó ˆ¥ÎÓÒÚË, Ú‡Í ¥ ‚ ‰ÂÚ‡Îflı Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ¥ÁÌÓχ̥ÚÚfl ÒÔÂÍÛÎflˆ¥È. á ˆ¥πª ÏÌÓÊËÌË ÒËÏ‚ÓÎ¥‚ fl ÏÓÊÛ Ì‡‚ÂÒÚË Ú‡ ÔÓ¥ÌÚÂÔÂÚÛ‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‰ÂflÍ¥. ëÔÓÒ¥·, Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓ„Ó ÒÙ¥ÓÚ ÓÔËÒÛ𠇂ÚÓ áÓ„‡‡, ˘Ó ÛÌË͇π, ¥ ˆÂ ÒÎ¥‰ Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ‚Ê ÚÓ‰¥ Í·Ò˘ÌÓ„Ó ÚÂϥ̇, ¥ ‚¥‰‰‡π ÔÂ‚‡„Û ¥Ì¯ËÏ, ÔÓÎË‚‡π Ò‚¥ÚÎÓ Ì‡ ÚÂ, flÍ ‰‡ÎÂÍÓ

dn

ˆ¸Ó„Ó Ì¥˜Ó„Ó Ò͇Á‡ÚË Ì ÏÓÊÂ, ‡ ÚÓÏÛ ÔÓÒÚÓ ‚¥‰Íˉ‡π flÍ ÌÂ-¥ÒÌÛ˛˜Â. á¯ÚÓ˛ Û ˆ¸ÓÏÛ ‚¥Ì ÙÓχθÌÓ Ï‡π ‡ˆ¥˛. ôÓ È Á‡Ù¥ÍÒÛ‚‡‚ Á Í·Ò˘ÌÓ˛ ·ÂÁÒÛÏÌ¥‚Ì¥ÒÚ˛ ¥Ì¯ËÈ ‚ÂÎËÍËÈ „ÂÍ — è‡ÏÂÌ¥‰ — «íË Ì ÏÓʯ Á̇ÚË, ˜Ó„Ó ÌÂχπ, ·Ó ˆÂ ¥˜ ÌÂÏÓÊÎË‚‡, — ‡Ì¥ ̇Á‚‡ÚË ÈÓ„Ó, ·Ó ÚÂ, ˘Ó ÏÓÊ ÏËÒÎËÚËÒ¸, ¥ ÚÂ, ˘Ó ÏÓÊ ·ÛÚË, — ˆÂ Ӊ̠¥ Ú ҇Ï». ÑÓ ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÚÂÏÌËÏË ¥ ÌÂÁ'flÒÓ‚‡ÌËÏË Á‡Î˯ËÎËÒfl ÓÒÌÓ‚Ë ¥ Ò‡ÏÓª χÚÂχÚËÍË Ú‡ ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ. ß ‰ÓÒ¥ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ π Ú¥ Ú‡Í Á‚‡Ì¥ Á‡„‡Î¸ÌÓӘ‚ˉ̥ ‡ÍÒ¥ÓÏË, ̇ flÍËı ‚ÓÌË Á‡ÒÌÓ‚‡Ì¥. é‰Ì‡Í ÏË ÏÓÊÂÏÓ ÔËÔÛÒÚËÚË, ˘Ó ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏ ÔÓÏËÎflπÚ¸Òfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÈÓ„Ó Ú‡Í¥ ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθ̥ ͇Ú„Ó¥ª flÍ «¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl» Ú‡ «¥ÒÚË̇» π π‰ËÌÓ˛ ÙÓÏÓ˛ ÔË-ÒÛÚÌÓÒÚË Ú‡ Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌÓÒÚË. èÓ‚ÂÌ¥ÏÓÒfl ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ Ô¥Á̇‚‡ÌÓª ¥ÒÚËÌË Ú‡ ‚ÓÔÂÈÒÚ‚‡, ·Ó, flÍ ·‡˜ËÏÓ, ‚Ê è¥Ú‡„Ó ‚¥‰¥È¯Ó‚ ˜Ë Á‡„Û·Ë‚ «ÔËÒÚ‡ÒÚ¸ ¥ ÒÔ¥‚˜ÛÚÚfl» ‰Ó ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl, ‚¥‰ÏÓ‚Ë‚Òfl ‚¥‰ Ô˘ÂÚÌÓÒÚË ‰Ó Ó∂¥ª ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl. ᇉ‡ÈÏÓ ÒÓ·¥ ÔËÚ‡ÌÌfl, ˜Ë β‰Ë̇ ̇¯Ó„Ó Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÍÓ· ̇ÒÔ‡‚‰¥ ˜ÂÂÁ Ô¥Á̇ÌÌfl Ú‡ ‡ˆ¥Ó Ó‚ÓÎÓ‰¥Î‡ ˆËÏ Ò‚¥ÚÓÏ Ú‡ ¥ÒÚËÌÓ˛? óË ‚Ò „‡‡Á‰ Û Ì‡¯Ëı ÒÚÓÒÛÌ͇ı ¥Á ˆ¥π˛ ¥ÒÚËÌÓ˛, ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ˛ ¥ÒÚËÌÓ˛ Ú‡ Ò‚¥ÚÓÏ. ç‚Ê ‚¥Ì ‰¥ÈÒÌÓ ÛÍ·‰ÂÚ¸Òfl ‚ ‡ÏÍË

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍÛÒÚÓ‚Ó„Ó ÎÓʇ flÍ ÒÚÓ„ËÈ ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏ? óË Ì π ڇ͠Ó-‚ÓÎÓ‰¥ÌÌfl ¥ÒÚËÌÓ˛ Ú‡ Ò‚¥ÚÓÏ Î˯ ̇¯Ó˛ ¥Î˛Á¥π˛, ¥ ˜Ë Ì π ˜Â„Ó‚Ó˛ ¥Î˛Á¥π˛ ҇χ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl ̇ ¥ÒÚËÌÛ Ú‡ ªª Ô¥Á̇ÌÌfl? èÓÔÂÂ‰Ì¸Ó ÏË ÓÍÂÒ₇ÎË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥˛ flÍ ÂÎÎ¥ÌÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÛ. íÓ·ÚÓ ÓÍ¥Ï „ˆ¸ÍÓª ‡ˆ¥Ó̇θÌÓª ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË , flÍ ÏË ÒÔÓ˘ÂÌÓ ÔËÌflÎË , ‚ Ì¥È ÔËÒÛÚÌfl È ¥Ì¯‡, ‰Ó‚ÓÎ¥ ‚¥‰Ï¥Ì̇ ‚¥‰ ̪ — ˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌҸ͇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡. óË ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË Û ˛‰ÂÓıËÒÚËflÌÒÚ‚¥ ‚¥‰ ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË Û Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª, flÍÛ ‚ËÓ·Ë‚ ÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍËÈ Ò‚¥Ú? íÛÚ ÏË ·‡˜ËÏÓ ‰Âͥθ͇ Ô¥‰ıÓ‰¥‚ ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË ¥ÒÚËÌË. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, χπÏÓ ÒÔ‡‰˘ËÌÛ ëÚ‡Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ Á ÔÓ„ÓÎÓ¯Û‚‡ÌÓ˛ ¥ÒÚËÌÓ˛ flÍ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥π˛ ¥ Á‡‰‡Ì¥ÒÚ˛. ÄΠχπÏÓ ¥ ÒÔ‡‰˘ËÌÛ çÓ‚Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ, ‰Â ıËÒÚËflÌËÌ ‚Ê Ì Ó¥πÌÚÛπÚ¸Òfl ̇ ˘ÓÒ¸ ̇ÔÂ‰ Á‡‰‡ÌÂ. ßÒÚËÌÓ˛ ˜‡ÒÚÓ ÚÛÚ Ì ÓÔÂÛ˛Ú¸, ÚÛÚ ‚Ê π ÒÔÓ·Ë ÔÓ‚ÂÌÛÚË Î˛‰ËÌÛ Ì ‰Ó ‰‡ÌÓÒÚË, Á‡‰‡ÌÓÒÚË, ‡ ‰Ó ¥ÒÚËÌË-β·Ó‚Ë flÍ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª Ò‡ÏÓÔÓfl‚ÌÓª ÒÛÚ¥ β‰ËÌË. íÛÚ ÌÂ Ú‡Í ÏÓ‚ËÚ¸Òfl, flÍ Î˛·ËÚË, ÒͥθÍË ÔÓÒÚÓ ÓÁÍ¥Ô‡˜ÛπÚ¸Òfl ҇χ β‰Ë̇ — β·Ó‚ π ‚ Î˛‰Ò¸Í¥È ‚ÓÎ¥, Û Ì¥È Î˛‰Ë̇ ÔÓfl‚ÎflπÚ¸Òfl ҇χ, ̲ β‰Ë̇ Ì ԥÁ̇π, ‡ Ú‚ÓËÚ¸ Ò‚¥Ú. é‰Ì‡Í ڇ͇

101


‚¥‰ıËÎË·Òfl ¥‰Âfl Ï¥ÒÚ˘ÌËı flÍÓÒÚÂÈ ÅÓ„‡ ‚¥‰ ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËı ‡ÚË·ÛÚ¥‚. ëÙ¥ÓÚ Ì‡Á‚‡Ì¥ ◊Ï¥ÒÚ˘ÌËÏË ÍÓÓ̇ÏË ë‚flÚÓ„Ó ñ‡fl“, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÚÂ, ˘Ó ◊Ç¥Ì — ˆÂ ‚ÓÌË, ¥ ‚ÓÌË — ˆÂ ǥ̓. ÇÓÌË — ˆÂ ‰ÂÒflÚ¸ ̇ȂÊË‚‡Ì¥¯Ëı ¥ÏÂÌ ÅÓ„‡, ¥ Û ÒÛÍÛÔÌÓÒÚ¥ ‚ÓÌË Ú‚ÓflÚ¸ âÓ„Ó ‚ÂÎËÍ ßÏ'fl. ÇÓÌË — ˆÂ ◊ÎËÍË ñ‡fl“, ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ¥ÁÌ¥ ‡ÒÔÂÍÚË, ˘Ó ÁÏ¥Ì˛˛Ú¸Òfl, Ô¥‰ ÍÓÚËÏË Ç¥Ì ÔÓÒÚ‡π, ‚ÓÌË Ê Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸Òfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥Ï ¥ÒÚËÌÌËÏ ˜Ë Ï¥ÒÚ˘ÌËÏ ãËÍÓÏ ÅÓ„‡. ÇÓÌË — ˆÂ ‰ÂÒflÚ¸ ¥‚Ì¥‚ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ, ÔÓ flÍËı ÅÓ„ ÒÔÛÒ͇πÚ¸Òfl ¥Á ÒÓÍÓ‚ÂÌÌËı „ÎË·ËÌ ‰Ó Ò‚Ó„Ó Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ‚ òıËÌ¥. ÇÓÌË — Ó‰fl„Ë ÅÓÊÂÒÚ‚‡, ‡Î ڇÍÓÊ ¥ ÔÓÏÂÌ¥ Ò‚¥Ú·, Á¥Ò·̥ çËÏ (25). ë‚¥Ú ÒÙ¥ÓÚ ÓÔËÒÛπÚ¸Òfl, ̇ÔËÍ·‰, flÍ Ï¥ÒÚ˘ÌËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ: ÒËÏ‚ÓÎ, ˘Ó π ‚ Ó˜‡ı ͇·‡Î¥ÒÚ¥‚ ÁÛ˜ÌËÏ ‚ËÔ‡‚‰‡ÌÌflÏ ‡ÌÚÓÔÓÏÓÙÌÓª χÌÂË ÓÔÓ‚¥‰¥ Û ë‚fl˘ÂÌÌÓÏÛ èËÒ‡ÌÌ¥. Ñ‚‡ Á̇˜Ì¥ Ó·‡ÁË, ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl Á ˆ¥π˛ ÏÂÚÓ˛, — ˆÂ Ó·‡Á ‰Â‚‡ Ú‡ Ó·‡Á β‰ËÌË (‰Ë‚. Ï‡Î˛ÌÓÍ). ◊ÇÒ¥ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ¥ ÒËÎË π ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥ÒÚ˛ ¯‡¥‚ ¥ ÔÓ‰¥·Ì¥ ‰Ó ‰Â‚‡“ — ÒÚ‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl Û ◊ëÂÙÂ-ı‡-·‡ı¥“, Á

102

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓª, flÍ ÏË ‚Ê ·‡˜ËÎË Í‡·‡Î¥ÒÚË XIII ÒÚÓ¥˜˜fl ÔÂÂÈÌflÎË Û „ÌÓÒÚËÍ¥‚ ªı ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍÛ. ÑÂÒflÚ¸ ÒÙ¥ÓÚ Ú‚ÓflÚ¸ Ï¥ÒÚ˘Ì ‰ÂÂ‚Ó ÅÓ„‡ ˜Ë ‰ÂÂ‚Ó ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÒËÎË. äÓÊ̇ Á ‰ÂÒflÚË ÒÙ¥ÓÚ π Ӊ̥π˛ Á „¥ÎÓÍ, ̇ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ªı ÒԥθÌËÈ ÍÓ¥Ì¸ Ì‡Ï ÌÂÁ̇ÌËÈ ¥ ‰Îfl Ì‡Ò ÌÂÔ¥Á̇‚‡ÌËÈ. ÄΠÖÈÌ-ÒÓÙ — Ì ڥθÍË ÒÓÍËÚËÈ äÓ¥Ì¸ ‚Ò¥ı äÓÂÌ¥‚, ‚¥Ì ¥ ÊË‚ÓÚ‚ÓÌËÈ Ò¥Í ‰Â‚‡: ÍÓÊ̇ „¥Î͇, ˘Ó ‚Ú¥Î˛π ‚ ÒÓ·¥ Ô‚ÌËÈ ‡ÚË·ÛÚ, ¥ÒÌÛπ Ì ҇χ ÔÓ ÒÓ·¥, ‡Î Á‡‚‰flÍË ÖÈÌ-ÒÓÙ, ÌÂÁ̇ÌÓÏÛ ÅÓ„Ó‚¥. ß ˆÂ ‰ÂÂ‚Ó ÅÓ„‡ π ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ÌÂ̇˜Â ÓÒÌÓ‚Ó˛ ‚ÒÂÒ‚¥ÚÛ. ÇÓÌÓ ÔÓÓÒÚ‡π ˜ÂÂÁ ÛÒ ڂÓ¥ÌÌfl ¥ ÔÓÒÚfl„‡π Ò‚Óª „¥ÎÍË Ì‡‰ ‚Ò¥ÏË ÈÓ„Ó Â∂¥Ó̇ÏË. ÇÒ¥ ÁÂÏÌ¥ Ú‡ ÒÓÚ‚ÓÂÌ¥ ˜¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ڥθÍË ÚÓÏÛ, ˘Ó ˜‡ÒÚË̇ ÒËÎË ÒÙ¥ÓÚ ÊË‚Â ¥ ‰¥π ‚ ÌËı. èÓ¥‚ÌflÌÌfl ÒÙ¥ÓÚ Á β‰ËÌÓ˛ ÁÛÒÚ¥˜‡πÚ¸Òfl ‚ áÓ„‡¥ Ú‡Í Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚÓ, flÍ ¥ ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl ªı Á ‰Â‚ÓÏ. Å¥·Î¥ÈÌËÈ ‚ËÒÎ¥‚, ˘Ó β‰Ë̇ ÒÚ‚ÓÂ̇ ̇ Ó·‡Á ¥ ÔÓ‰Ó·Û ÅÓÊÛ, Ï‡π ‚ Ó˜‡ı ͇·‡Î¥ÒÚ‡ ÔÓ‰‚¥ÈÌËÈ ÒÂÌÒ. èÓ-ÔÂ¯Â, ˆÂ ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÒË· ÒÙ¥ÓÚ, ÔÓÓ·‡Á ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÚÚfl, ¥ÒÌÛπ ¥ ‰¥π Ú‡ÍÓÊ ¥ ‚ β‰ËÌ¥; ‡ ÔÓ-‰Û„Â, ˘Ó Ò‚¥Ú

ÒÙ¥ÓÚ, ÚÓ·ÚÓ Ò‚¥Ú ÅÓ„‡-í‚Óˆfl, ÏÓÊ̇ ÁÓ·ËÚË ¥ ‚ˉËÏËÏ ‚ Ó·‡Á¥ ÒÓÚ‚ÓÂÌÓª β‰ËÌË. á ˆ¸Ó„Ó ‚ËÔΡπ, ˘Ó ˜ÎÂÌË Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó Ú¥Î‡, ÔÓ‚ÚÓ˛˛˜Ë ‚Ê ̇‚‰ÂÌËÈ ÏÌÓ˛ ÔËÍ·‰, — Ì ˘Ó ¥Ì¯Â flÍ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ·ÛÚÚfl, ˘Ó ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Û ÒËÏ‚ÓÎ¥˜Ì¥È Ù¥„Û¥, Á‚‡Ì¥È ĉ‡Ï 䇉ÏÓÌ, è‰‚¥˜Ì‡ β‰Ë̇ (26). ÅÓ, ÔÓ‚ÚÓ˛˛, ҇χ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇ ëÛÚÌ¥ÒÚ¸ π Ì‚Ë‡ÁÌÓ˛. ∏‰ËÌÂ, ˘Ó π ‚Ë‡ÁÌËÏ, ˆÂ ∫ª ÒËÏ‚ÓÎË. á‚'flÁÓÍ Ï¥Ê ÖÈÌÒÓÙ ¥ ÈÓ„Ó Ï¥ÒÚ˘ÌËÏË flÍÓÒÚflÏË, ÒÙ¥ÓÚ , ÏÓÊ̇ ÔÓ¥‚ÌflÚË Á¥ Á‚'flÁÍÓÏ ‰Û¯¥ Ú‡ ڥ·, Á Ú¥π˛ ڥθÍË ¥ÁÌËˆÂ˛, ˘Ó β‰Ò¸Í ڥÎÓ Ú‡ ‰Û¯‡ χ˛Ú¸ ¥ÁÌÛ ÔËÓ‰Û, ·Ó ÔÂ¯Â χÚÂ¥‡Î¸ÌÂ, ‡ ‰Û„‡ — ‰Ûıӂ̇, ÚÓ‰¥ flÍ ‚ Ó„‡Ì¥˜Ì¥È π‰ÌÓÒÚ¥ ÅÓ„‡ ‚Ò¥ ÒÙÂË ‚ Ò‚ÓªÈ ÒÛÚÌÓÒÚ¥ Ӊ̥ ¥ Ú¥ Ê. íËÏ Ì ÏÂ̯Â, ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ ÒÛ·Òڇ̈¥˛ ÒÙ¥ÓÚ, flÍ Ì ÒÚ‡‚ËÎÓÒfl ‚ Ò‡ÏÓÏÛ áÓ„‡¥, ÔÓÚ¥Ï ÔÂÂÚ‚ÓËÎÓÒfl Û ÚÂÓÒÓÙÒ¸Í¥È Í‡·‡Î¥ ‚ ÓÒÓ·ÎË‚Û ÔÓ·ÎÂÏÛ, flÍÛ ÏË Ì ·Û‰ÂÏÓ ÚÛÚ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË. ìfl‚ÎÂÌÌfl ÔÓ ÅÓ„‡, flÍ ÔÓ Ó„‡Ì¥ÁÏ Ï‡π ÚÛ ÔÂ‚‡„Û, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÓflÒÌËÚË, ˜ÓÏÛ π ¥ÁÌ¥ ‚Ëfl‚Ë ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÒËÎË, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÚÂ, ˘Ó ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇ ëÛÚÌ¥ÒÚ¸ π Ä·ÒÓβÚÌ ñ¥ÎÂ. ÅÓ Ó„‡Ì¥˜ÌÂ

gn

ÔÂÂÓ¥πÌÚ‡ˆ¥fl ‚Ò¥πª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª Á Ô¥Á̇ÌÌfl ̇ÔÂ‰ Á‡‰‡ÌÓª ¥ÒÚËÌË Ì‡ β·Îfl˜Â ÒÔËÈÌflÚÚfl ¥ Ú‚Ó¥ÌÌfl ˜ÂÂÁ β·Ó‚ flÍ Ò‡ÏÓ‚Ëfl‚ Ò· Ì ÏÓ„ÎÓ ÒÔËÈÌflÚËÒfl Ì¥ ‚ ˛‰ÂÈÒ¸ÍÓÏÛ, Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌÓÏÛ Ì‡ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÛ ¥ÒÚËÌÛ Ò‚¥Ú¥, Ì¥ ‚ ÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍÓÏÛ, flÍËÈ ‚Ê ·Û‚ Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ¥ÒÚËÌÛ, Ô¥Á̇‚‡ÌÛ Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‡ˆ¥Ó. íÓ·ÚÓ Ì‡ÔÂ‰ Á‡‰‡Ì¥ÒÚ¸ ¥ÒÚËÌË ‚ Ó·Óı ˆËı ÏÓ‰ÂÎflı ªª ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ‚¯ڥ-Â¯Ú ‚ËÚ¥ÒÌË· β·Ó‚ flÍ ‚Óβ, ˘Ó ˆ¥πª ̇ÔÂ‰ Á‡‰‡ÌÓÒÚË Ì ÔÓÚ·Ûπ. í‡ ÔÓ‚ÂÌ¥ÏÓÒ¸ ‰Ó ÒÔ¥‚Á‚Û˜ÌÓ„Ó ÂÎÎ¥ÌÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª, ÒÔËÈÌflÚÌ¥¯Óª ‰Îfl ̪ Ú‡‰Ëˆ¥ª ëÚ‡Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ Á ÈÓ„Ó Ó¥πÌÚ‡ˆ¥π˛ ̇ ¥ÒÚËÌÛ flÍ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÛ ‰Ó„ÏÛ. ì ëÚ‡ÓÏÛ á‡ÔÓ‚¥Ú¥ ¥ÒÚË̇ Ì ԥÁ̇πÚ¸Òfl, ̲ Ì ӂÓÎÓ‰¥‚‡˛Ú¸ Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓ„Ó-Ì·ۉ¸ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÛ, ˜Ë ÚÓ ÎÓ„¥ÍË, ˜Ë ˘Â ˜Ó„Ó-Ì·ۉ¸. Ç Ì¸ÓÏÛ ‚Ó̇ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÛπÚ¸Òfl ‚¥ÌËÏ ÛÒÚ‡ÏË ÅÓ„‡ ˜Ë èÓÓ͇. íÓ·ÚÓ ÚÛÚ ¥ÒÚËÌÓ˛ π ÚÂ, ˘Ó ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÂ. í¥Î¸ÍË Ô¥ÒÎfl ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ªª ‚¥ÌËÏ «˘ÓÒ¸», «fl͇Ҹ ¥ÒÚË̇» ˜Ë «ıÚÓÒ¸» ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl ‰Îfl ‚¥ÌËı, ÔÓ ÒÛÚ¥, ‰‡Ûπ Ò· ªÏ. ôÓ Ê Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ‚¥ÌËÏ? ôÓ ‚ÓÌË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ˜ËÌËÚË, ˘Ó· ÒÔÓ‰Ó·ËÚËÒfl Ú‡ÍÓª ·Î‡„Ó‰‡Ú¥? ÇË„ÓÒÚ˛‚‡ÌÌfl ÓÁÛÏÓ‚Ëı Á‰‡ÚÌÓÒÚÂÈ ÚÛÚ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì¥ ‰Ó ˜Ó„Ó. ßÒÚË̇ ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl ҇χ, ªª Ì ÏÓÊ̇

‚¥‰ÍËÚË Ì‡ÒËθÌÓ. è˘ÓÏÛ ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl ‚Ó̇ Ú‡Ï, ‰Â ıÓ˜Â. ß Ì ̇ÈÓÁÛÏÌ¥¯ËÏ ˜Ë ̇ÈÓÒ‚¥˜ÂÌ¥¯ËÏ Ò‚¥ÚÛ ˆ¸Ó„Ó, ‡ ‚·ÒÌ ÒÏËÂÌÌËÏ Ú‡ Û·Ó„ËÏ, ˘Ó ˜Ë Ì χÎË, ˜Ë ÔÓÁ·ÛÎËÒfl „Ó‰ËÌ¥ Ó‚ÓÎÓ‰¥ÚË Ì². íÓÏÛ ‚ ëÚ‡ÓÏÛ á‡ÔÓ‚¥Ú¥ ÓÁÛÏ, ÓÁÒÛ‰ÓÍ Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl ‚ÒÂ Ê ‰ÓÔÓÏ¥ÊÌËÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË ‰Îfl Ó-Ò‚ÓπÌÌfl Ô¥‰-Û˜ÌÓ„Ó Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ ¥ Á‚‡Ê‡ÚË Ì‡ ÌËı ÒÂÈÓÁÌÓ Ì ÏÓÊ̇. íÓÏÛ ‚Òfl ‚ÓÔÂÈҸ͇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl, fl͇ Òڇ· ÔÓπ‰Ì‡ÌÌflÏ ÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍÓª ‚˜ÂÌÓÒÚË Ú‡ ˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, Á‡Î˯‡˛˜Ë ÔÓÔË ‚Ò ÎÂ∂¥ÚËÏÌ¥ÒÚ¸ ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ Û ¥ÁÌËı ÈÓ„Ó ÙÓχı Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ÓÏ ëÚ‡Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ, ÂΥϥÌÛ‚‡‚¯Ë Á‡ÍÎËÍ ‰Ó β·Ó‚Ë çÓ‚Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ, ‚ÒÂ Ê ‚ËÁ̇˜Ë·Òfl, ÔË̇ÈÏÌ¥ Û ëÂ‰̸ӂ¥˜˜¥, flÍ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. ôÓ Á ˆ¸Ó„Ó ‚ËÔÎË‚‡π? óË Ì ÚÛÚ Á‡ÍÓ¥ÌÂÌ¥ ¥ Ô˘ËÌË ı‚ÓÓ· ̇¯Óª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª? óË Ì ÚÛÚ Ô˘ËÌË ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ‚Ëfl‚ÎÂÌËı ÍËÁÓ‚Ëı fl‚ˢ Û Ì¥È? íÂ, ˘Ó ÏË π ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥π˛ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÏË Ì Î˯ ÓÚËχÎË ÓÒÌÓ‚Ì¥ ¥ÒÚËÌË, ̇ flÍËı Á·Û‰Û‚‡ÎË Ò‚¥È Ò‚¥Ú ˜ÂÂÁ ÈÓ„Ó ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl, ‡ÎÂ È Ì‡‰‡Î¥ ÁÏÓÊÂÏÓ ÁÓ·ËÚË flÍËÈÒ¸ ÒÂÈÓÁÌËÈ ÍÓÍ ‰Ó ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË Ú¥Î¸ÍË ˜ÂÂÁ ˆÂ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ˜Ë Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl flÍÓ„ÓÒ¸ ÌÓ‚Ó„Ó, ‡Î ‚ÒÂ Ê — é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. éÚÊÂ, ÏË ¥ ‰‡Î¥ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÈÓ„Ó


ÊËÚÚfl ‰Û¯¥ π Ó‰ÌËÏ ¥ ÚËÏ Ò‡ÏËÏ, ıÓ˜‡ ÙÛÌ͈¥fl ÛÍ ‚¥‰Ï¥Ì̇ ‚¥‰ ÙÛÌ͈¥È Ó˜ÂÈ ÚÓ˘Ó. ìfl‚ÎÂÌÌfl ÔÓ ÒÙ¥ÓÚ flÍ ÔÓ ˜‡ÒÚËÌË ˜Ë ˜ÎÂÌË Ú¥Î‡ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ‡ÌÚÓÔÓÒ‡ ‚‰ ‰Ó ‡Ì‡ÚÓÏ¥˜ÌÓª ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË, ˘Ó Ì ÁÛÔËÌflπÚ¸Òfl Ì¥ ÔÂ‰ flÍËÏË, ̇‚¥Ú¸ ̇ÈÒÏ¥ÎË‚¥¯ËÏË Ó·‡Á‡ÏË. í‡Í, ̇ÔËÍ·‰ ¥ÁÌ¥ ÙÓÏË ·ÓÓ‰Ë ◊ÇÂÚıÓ„Ó ‰ÌflÏË“ ÒËÏ‚ÓÎ¥ÁÛ˛Ú¸ ¥ÁÌ¥ ‚¥‰Ú¥ÌÍË ÒÔ¥‚˜ÛÚÚfl ÅÓ„‡. ◊߉‡ ‡··‡“ (27) χÈÊ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÔËÒ‚fl˜Â̇ Ú‡Í¥È Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜Ì¥È ÒËÏ‚ÓÎ¥ˆ¥. èÓfl‰ Á Ú‡ÍÓ˛ ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍÓ˛ Ó∂‡Ì¥ÁÏÛ, ÚÂÓÒÓÙ, flÍËÈ ıӘ ÓÔËÒ‡ÚË ÒÙÂÛ ÅÓÊÂÒÚ‚‡, Á̇ıÓ‰ËÚ¸ ¥Ì¯¥ Á‡ÒÓ·Ë ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌÓ„Ó ‚Ë‡ÊÂÌÌfl. ë‚¥Ú ÒÙ¥ÓÚ — ˆÂ ÒÓÍËÚËÈ Ò‚¥Ú ÏÓ‚Ë, Ò‚¥Ú ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËı ¥ÏÂÌ. ëÙ¥ÓÚ — ˆÂ Ú‚Ó˜¥ ¥ÏÂ̇, flÍ¥ ÅÓ„ ÔËÁ‚‡‚ Û Ò‚¥Ú, ¥ÏÂ̇, flÍËÏË Ç¥Ì ÓÁ̇˜Ë‚ Ò‡ÏÓ„Ó ë·Â. Ñ¥fl ¥ ÓÁ„ÓÚ‡ÌÌfl ˆ¥πª Ú‡πÏÌ˘Ӫ ÒËÎË, ˘Ó π Ò¥Ï'flÏ ÛÒ¸Ó„Ó Ú‚Ó¥ÌÌfl, áÓ„‡ Û Ò‚ÓªÈ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌÌfl ·‡˜ËÚ¸ Û ÏÓ‚ÎÂÌÌ¥. ◊ÅÓ„ ÏÓ‚Ë‚, ¥ ˆÂ ÏÓ‚ÎÂÌÌfl π ÒËÎÓ˛, fl͇ ̇ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Á‡‰ÛÏÛ Ú‚Ó¥ÌÌfl ·Û· ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂ̇ ‚¥‰ Ú‡πÏÌˈ¥ ÖÈÌ-ÒÓÙ “. èÓˆÂÒ ÊËÚÚfl ‚ ÅÓÁ¥ ÏÓÊ ÚÎÛχ˜ËÚËÒfl flÍ ÓÁ„ÓÚ‡ÌÌfl ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ ÏÓ‚ÎÂÌÌfl. ñ ‰¥ÈÒÌÓ Ó‰ËÌ ¥Á

̇ÈÛβ·ÎÂÌ¥¯Ëı ÒËÏ‚ÓÎ¥‚ áÓ„‡‡. ë‚¥Ú ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËı Âχ̇ˆ¥È Ú‡ÍËÈ, ˘Ó ‚ ÅÓÁ¥ ÔÂ‰·‡˜‡πÚ¸Òfl ‰‡ ÏÓ‚ÎÂÌÌfl. ê¥ÁÌ¥ ¥‚Ì¥ Ò‚¥ÚÛ ÒÙ¥ÓÚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ — Á„¥‰ÌÓ ¥Á áÓ„‡ÓÏ — ·ÂÁÏÂÊÌÛ ‚Óβ, ‰ÛÏÍÛ, ‚ÌÛÚ¥¯Ìπ ¥ Ì˜ÛÚÌ ÒÎÓ‚Ó, ÒÔËÈÌflÚÌËÈ ‰Îfl ÒÎÛıÛ „ÓÎÓÒ ¥ ÏÓ‚Û, ÚÓ·ÚÓ ˜ÎÂÌÓÓÁ‰¥Î¸ÌËÈ Ú‡ ‰ËÙÂÂ̈¥ÈÓ‚‡ÌËÈ ‚Ë‡Á. í‡ Ê ÍÓ̈ÂÔˆ¥fl ̇ÓÒÚ‡˛˜Óª ‰ËÙÂÂ̈¥‡ˆ¥ª ÔËڇχÌ̇ È ¥Ì¯ËÏ ÒËÏ‚ÓΥ͇Ï, Á flÍËı fl ıÓÚ¥‚ ·Ë Á„‡‰‡ÚË Ú¥Î¸ÍË Ó‰ÌÛ, ‚Ë‡ÊÂÌÛ ‚ ÔÓÌflÚÚflı ü, íË ¥ Ç¥Ì. ÅÓ„ ‚ ̇ȷ¥Î¸¯ ÒÓÍËÚÓÏÛ ë‚ÓπÏÛ ‚Ëfl‚¥, ÍÓÎË Ç¥Ì ÌÂ̇˜Â ڥθÍË ‚Ë¥¯Ë‚ ÔËÒÚÛÔËÚË ‰Ó Ú‚Ó¥ÌÌfl, Á‚ÂÚ¸Òfl ◊ǥ̓. ÅÓ„, ˘Ó ÓÁ„ÓÌÛ‚ Û ÔÓ‚Ì¥È Ï¥¥ ë‚Ó˛ ëÛÚÌ¥ÒÚ¸, åËÎÓÒÂ‰fl Ú‡ ã˛·Ó‚, ÍÓÎË Ç¥Ì ÏÓÊ ÒÔËÈχÚËÒfl ◊ÓÁÛÏÓÏ ÒÂˆfl“ ¥ ÚÓÏÛ ·ÛÚË ÓÏÓ‚ÎÂÌËÏ, Á‚ÂÚ¸Òfl ◊íË“. ÄΠ‚ ë‚ÓπÏÛ ‚ˢÓÏÛ ‚Ëfl‚¥, ‚ flÍÓÏÛ ÔÓ‚ÌÓÚ‡ âÓ„Ó ëÛÚÌÓÒÚË Á̇ıÓ‰ËÚ¸ ë‚¥È ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌËÈ ‚Ë‡Á ‚ ÓÒÚ‡Ì̸ÓÏÛ ¥ ‚ÒÂÓ·'πÏÌÓÏÛ ¥Á âÓ„Ó ‡ÚË·ÛÚ¥‚, ÅÓ„ Á‚ÂÚ¸Òfl ◊ü“. ñ ¥‚Â̸ ¥ÒÚËÌÌÓª ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ̇ flÍ¥È ÅÓ„ flÍ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ ◊ü“ Ò‡ÏÓÏÛ ëÓ·¥. í‡Í ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ ◊ü“ ‚ Ûfl‚¥ ͇·‡Î¥ÒÚ¥‚ ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÔflÏÛ — ¥ ˆÂ Ӊ̠¥Á

̇ȄÎË·¯Ëı Ú‡ ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ëı ‚˜Â̸ — π òı¥ÌÓ˛, ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ Ú‡ ¥Ï‡ÌÂÌÚÌ¥ÒÚ˛ ÅÓ„‡ Û ‚Ò¸ÓÏÛ Ú‚Ó¥ÌÌ¥. ñ ڇ ÚӘ͇, ̇ flÍ¥È Î˛‰Ë̇, ‰ÓÒfl„ÌÛ‚¯Ë ̇ȄÎË·¯Ó„Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ‚·ÒÌÓ„Ó ü, ÛÒ‚¥‰ÓÏβπ ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡. ß Ú¥Î¸ÍË Ô¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó, ÓÔËÌË‚¯ËÒ¸ Ì¥·Ë ·¥Îfl ‚Ó¥Ú ñ‡ÒÚ‚‡ ÅÓÊÓ„Ó (19), ‚Ó̇ ‚ÒÚÛÔ‡π Û „ÎË·ËÌÌ¥ ÒÙÂË ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó, ‚ âÓ„Ó ◊ü“, ◊íË“ Ú‡ ◊ǥ̓ ¥ ‚ „ÎË·ËÌË ç¥˘Ó. ôÓ· Óˆ¥ÌËÚË ‚Ò˛ Ô‡‡‰ÓÍ҇θ̥ÒÚ¸ ˆËı Û̥͇θÌËı ‰ÛÏÓÍ flÍ¥ ‚ËÍÎË͇ÎË ¯ËÓÍËÈ ÓÁ„ÓÎÓÒ, ÒÎ¥‰ Á„‡‰‡ÚË, ˘Ó Á‡Á‚˘‡È Ï¥ÒÚËÍË, Ï¥ÍÛ˛˜Ë ÔÓ ¥Ï‡ÌÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡ ‚ âÓ„Ó Ú‚Ó¥ÌÌflı, ÒıËÎfl˛Ú¸Òfl ‰Ó ‰ÂÔÂÒÓ̇ΥÁ‡ˆ¥ª ÅÓ„‡: ¥Ï‡ÌÂÌÚÌËÈ ÅÓ„ ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ Î„ÍÓ ÔÂÂÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl Û ·ÂÁÎËÍ ÅÓÊÂÒÚ‚Ó. ñfl ÚẨÂ̈¥fl Á‡‚Ê‰Ë ·Û· Ӊ̥π˛ Á Ô‡ÒÚÓÍ, flÍ¥ ÒÚ‡‚Ë‚ Ô‡ÌÚªÁÏ. LJÊÎË‚Ó ÚÂ, ˘Ó ͇·‡Î¥ÒÚ‡Ï, ̇‚¥Ú¸ ÚËÏ Á ÌËı, ıÚÓ ÚflÊ¥π ‰Ó Ô‡ÌÚªÁÏÛ, ‚‰‡‚‡ÎÓÒfl ªª ÛÌËÍÌÛÚË, ·Ó, flÍ ÏË ‚Ê ·‡˜ËÎË, áÓ„‡ ÓÚÓÚÓÊÌ˛π Ì‡È‚Ë˘ËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÓÒÓ·Ë ÅÓ„‡ ҇ϠÁ ÚËÏ ¥‚ÌÂÏ âÓ„Ó ÓÁ„ÓÚ‡ÌÌfl, flÍËÈ π ̇ȷÎËʘËÏ ‰Ó β‰Ò¸ÍÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û, ¥ ̇‚¥Ú¸ ·¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, ¥Ï‡ÌÂÌÚÌËÈ Ì‡Ï ¥ ÒÍËÚÓ ÔËÒÛÚÌ¥È ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ Á ̇Ò.

bn

ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÚË. ß Ò‡Ï ˆÂ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl π ÓÒÌÓ‚ÌÓ˛ ÙÓÏÓ˛ ̇¯Ó„Ó ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Ó„Ó «ÔÂ·ۂ‡ÌÌfl-‰Ó-¥ÒÚËÌË». ႥθÌËÚËÒfl ‚¥‰ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ÏË Ì ÏÓÊÂÏÓ, ·Ó ‚¥‰ÏÓ‚ËÎËÒfl ÊËÚË ÔÓÁ‡ ¥ÒÚËÌÓ˛, Û‚¥·‡‚¯Ë ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÛ ¥ÒÚËÌÛ ëÚ‡Ó„Ó, ‡ Ì β·Ó‚ çÓ‚Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ. ñ Ә¥ÍÛÛ‚‡Î¸Ì ÔÂ·ۂ‡ÌÌfl ¥ π Ú¥π˛ ÙÓÏÓ˛, flÍÓª ̇·Û· ̇¯‡ ÌÓ‚Ó‚ÓÔÂÈҸ͇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl. ß Ò‡Ï ˆÂ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, flÍ ‰ÛÊ ÌÂ΄͠‰Îfl β‰ËÌË ¥ ÒÛÒԥθÒÚ‚‡ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, ·Ó Ó·ËÚ¸ ÈÓ„Ó ¥ ªª Á‡ÎÂÊÌËÏ ‚¥‰ Ò·Â, ÔÓÓ‰ÊÛπ ̇ÒÚÓª ÌÂ̇‰¥ÈÌÓÒÚË, ÌÂÚË‚ÍÓÒÚË, ˘Ó ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ·‡„‡Ú¸Óı Ì‚ÓÚ˘ÌËı fl‚ˢ Û ÒÛÒԥθÒÚ‚¥ Ú‡ ÔÓfl‚¥‚ Û Î˛‰ËÌ¥. á¯ÚÓ˛ ‚ ıÛ‰ÓÊÌ¥È ÙÓÏ¥ ڇ̂͠ÓÚ˘Ì Ә¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÍËÁÛ Ú‡ÍÓ„Ó Ì‚ÓÚ˘ÌÓ„Ó Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ·ÎËÒÍۘ ÔÓ͇Á‡‚ ä‡Ù͇. èÂÂÏÓ„ÚË Ì‚ÓÁ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ‰ÛÊ ‚‡ÊÍÓ. é‰Ì‡Í Ì‡Ï Ì¥˜Ó„Ó, ÓÍ¥Ï ·ÓÓÚ¸·Ë ˜Ë Áχ„‡ÌÌfl Á ÌËÏ ¥ Ì Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl. ç‡Ï Á‡‚Ê‰Ë Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó ÏË ‚ÒÂ Ê ÏÓÊÂÏÓ flÍÓÒ¸ ‚ÔÎËÌÛÚË Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ ¥ Ú‡ÍË ‚ˉÂÚË, flÍ˘Ó Ú‡Í ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ˆÂ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÏË ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Á‡·Û‚‡πÏÓ, ˘Ó ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÔÓÚ¥·Ì‡ ˘Â È ‚ÓÎfl íÓ„Ó, ïÚÓ Ç¥‰-äË‚‡πÚ¸Òfl, ÚÓ·ÚÓ âÓ„Ó Ç¥‰-äËÚ¥ÒÚ¸ ‰Ó ̇Ò. ì ÍÓÊÌÓÏÛ Á Ì‡Ò ÊË‚Â ˘Â È ÂÎÎ¥ÌҸ͇ ʇ„‡ ‰Ó Ô¥Á̇‚‡ÌÓª

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

¥ÒÚËÌË — ·Ó ˆÂ π ‰Û„ËÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ì‡¯Ó„Ó Â‚ÓÔÂÈÒÚ‚‡. íÓÏÛ ÏË Ì¥flÍ Ì ÏÓÊÂÏÓ Á„Ó‰ËÚËÒfl Á ÚËÏ ,˘Ó ¥ÒÚË̇ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl Ì π Ô¥Á̇‚‡ÌÓ˛ ¥ÒÚËÌÓ˛, ¥ÒÚËÌÓ˛, ˘Ó ÚÂÊ π ‚ ÓÒÌÓ‚¥ ̇¯Óª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, flÍÛ ÏË ÏÓÊÂÏÓ Ô¥Á̇ÚË Ì‡ ¯ÎflıÛ Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓ„Ó, ̇ÛÍÓ‚Ó„Ó ˜Ë ‚Á‡„‡Î¥ ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl. Ç ˆ¸ÓÏÛ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ÒÛÔÂ˜̥ÒÚ¸ ÂÎÎ¥ÌÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ. íÛÚ ÏË ÒÚË͇πÏÓÒfl Á ÚËÏ, ˘Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ̇ÒÔ‡‚‰¥ Ì π Ó·’πÍÚÓÏ ÊÓ‰ÌÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl, ıÓ˜‡ ÏË ˜‡ÒÚÓ ¥ ̇ÁË‚‡πÏÓ Ú‡Í «‰‡Û‚‡ÌÌfl Ì‡Ï ¥ÒÚËÌË ˜ÂÂÁ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl» Ô¥Á̇ÌÌflÏ. é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ÏË Ì ‚¥‰ÍË‚‡πÏÓ, ‡ Ì‡Ï ÈÓ„Ó ‚¥‰ÍË‚‡˛Ú¸. üÍ˘Ó Ê ·ÛÚË ÚÓ˜ÌËÏ, ÚÓ ‰Ó Ì‡Ò ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl ÚÂ, ˘Ó Ì ÏÓÊ̇ ÓÔËÒ‡ÚË ˜Ë ‚ËÒÎÓ‚ËÚË. íÓ·ÚÓ Û ÒÂχÌÚ˘ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ Ì‡Ï ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl — ç¥˘Ó, flÍ ÏË ÔÓ·ÛπÏÓ ÒıÓÔËÚË ‚ ÒÎÓ‚Ó, ¥ ÚÓ‰¥ ‚ÓÌÓ ÒÚ‡π ‰Îfl Ì‡Ò «˜ËÏÓÒ¸», ÚÓ·ÚÓ ÔÓ˜Ë̇π ¥ÒÌÛ‚‡ÚË flÍ Á‡Ù¥ÍÒÓ‚‡Ì‡ Û ÏÓ‚¥ Ú‡ ÒÛ˘ÓÒÚ¥/̇-fl‚ÌÓÒÚ¥ ¥ÒÚË̇ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl π ‚Óβ, flÍÛ ‚Ë-fl‚Îflπ íÓÈ, ïÚÓ Ç¥‰-äË‚‡πÚ¸Òfl. é‰Ì‡Í flÍ ‚¥‰-ÍË‚‡πÚ¸Òfl ‚¥‰-ÍË‚‡ÌÂ? ïÚÓ ÒÔÓ‰Ó·ÎflπÚ¸Òfl ˆ¥πª ‚¥‰-ÍËÚÓÒÚË ¥ âÓ„Ó Ç¥‰-äËÚÓÒÚË? í‡‰Ëˆ¥fl ÒÚ‚Â‰ÊÛπ, ˘Ó ¥ÒÚË̇ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl Ô‡‚‰ÌÓÏÛ. é‰Ì‡Í, flÍÓÏÛ Ô‡‚‰ÌÓÏÛ, ¥ ıÚÓ π ÚËÏ Ô‡‚‰ÌËÏ

103


... ßÁ ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌËı ÓÔËÒ¥‚ ÓÁÍËÚÚfl ÅÓ„‡ ‚ âÓ„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌ¥, ÓÒÓ·ÎË‚Û Û‚‡„Û ÒÎ¥‰ Á‚ÂÌÛÚË Ì‡ ÚÂ, flÍ ·‡ÁÛπÚ¸Òfl ̇ ÔÓÌflÚÚ¥ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ç¥˘Ó. á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ‡, ÔÂ‚ËÌÌËÈ ‡ÍÚ Ú‚Ó¥ÌÌfl ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÅÓ„‡. 䇷‡Î¥ÒÚ Ì ‚ËÁ̇π ÊÓ‰ÌÓ„Ó ¥Ì¯Ó„Ó ‡ÍÚÛ Ú‚Ó¥ÌÌfl, flÍËÈ ·Ë ·Û‚ „¥‰ÌËÈ ˆ¥πª ̇Á‚Ë, Ï¥„ ·Ë ÏËÒÎËÚËÒfl flÍ ‚ Ò‡Ï¥È Ò‚ÓªÈ ÓÒÌÓ‚¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌËÈ ‚¥‰ ÔÂ¯Ó„Ó Ì‡È·¥Î¸¯ ÒÓÍËÚÓ„Ó ‡ÍÚÛ ¥ ‚¥‰·Û‚‡‚Òfl · ÔÓÁ‡ Ò‚¥ÚÓÏ ÒÙ¥ÓÚ. ëÓÚ‚ÓÂÌÌfl Ò‚¥ÚÛ, ÚÓ·ÚÓ ÒÓÚ‚Ó¥ÌÌfl ˜Ó„ÓÒ¸ Á Ì¥˜Ó„Ó, Ò‡ÏÓ ÒÓ·Ó˛ π ڥθÍË ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥Ï ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌflÏ ˜Ó„ÓÒ¸, ˘Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ Ò‡ÏÓ„Ó ÅÓ„‡. ÇÓÌÓ Ú‡ÍÓÊ π Ò‚¥‰˜ÂÌÌflÏ ÍËÁË ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÒÓÍËÚÓ„Ó ÖÈÌ-ÒÓÙ, ˘Ó ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ ÒÔÓÍÓ˛ ‰Ó Ú‚Ó¥ÌÌfl; ¥ ˆfl ÍËÁ‡, Ú‚Ó¥ÌÌfl Ú‡ Ò‡ÏÓÓ‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ‚ Ò‚ÓªÈ π‰ÌÓÒÚ¥, π ‚ÂÎËÍÓ˛ Ú‡πÏÌËˆÂ˛ ÚÂÓÒÓÙ¥ª ¥ χπ ‚Ë¥¯‡Î¸Ì Á̇˜ÂÌÌfl ‰Îfl ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÏÂÚË ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍÓª ÒÔÂÍÛÎflˆ¥ª. ñ˛ ÍËÁÛ ÏÓÊ̇ ÁÓ·‡ÁËÚË flÍ ÔÓË‚ Ô‰‚¥˜ÌÓª ‚ÓÎ¥, ‡Î ÚÂÓÒÓÙҸ͇ ͇·‡Î‡ ˜‡ÒÚÓ ‚‰‡πÚ¸Òfl ‰Ó ÒÏ¥ÎË‚¥¯Óª ÏÂÚ‡ÙÓË, ÏÓ‚Îfl˜Ë ÔÓ ◊ç¥˘Ó“. èÂ‚ËÌÌËÈ ÁÒÛ‚ ˜Ë ÔÓ¯ÚÓ‚ı, ‚ ÂÁÛθڇڥ flÍÓ„Ó

104

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

Á‚ÂÌÂÌËÈ ‚ Ò‡ÏÓ„Ó ë· ÅÓ„ Ó·'πÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl, ¥ Ò‚¥ÚÎÓ, ˘Ó ‚ ̸ÓÏÛ Òflπ, ÒÚ‡π ‚ˉËÏËÏ, ˆfl ‰ÓÒÍÓ̇· Áϥ̇ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë ÔÂÂÚ‚Ó˛π ÖÈÌ-ÒÓÙ, Ì‚ËÏÓ‚ÌÛ ÔÓ‚ÌÓÚÛ, Û Ì·ÛÚÚfl. ë‡Ï Á ˆ¸Ó„Ó Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó Ì·ÛÚÚfl ÂχÌÛ˛Ú¸ ¥ ‚Ò¥ ¥Ì¯¥ ÒÚ‡‰¥ª ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó Ó„ÓÚ‡ÌÌfl ÅÓ„‡ ‚ ÒÙ¥ÓÚ, ¥ ͇·‡Î¥ÒÚË Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡È‚Ë˘Ó˛ ¥Á ÒÙ¥ÓÚ, ˜Ë ◊„ÓÌ¥Ï ‚¥ÌˆÂÏ“ ÅÓÊÂÒÚ‚‡. lj‡˛˜ËÒ¸ ‰Ó ¥Ì¯Óª ÏÂÚ‡ÙÓË, ˆÂ ·ÂÁÓ‰Ìfl, ˘Ó ÔÓ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl Û ÓÁÏ¥‡ı ·ÛÚÚfl. 䇷‡Î¥ÒÚË, ˘Ó ÓÁ‚Ë‚‡ÎË ˆ˛ ¥‰Â˛, ̇ÔËÍ·‰ ‡··¥ ßÓÒÂÙ ·ÂÌ ò‡ÎÓÏ ¥Á ŇÒÂÎÓÌË (ÔÓ˜‡ÚÓÍ XIV ÒÚÓ¥˜˜fl), ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸, ˘Ó Û ÍÓÊÌÓÏÛ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌ¥ ‰¥ÈÒÌÓÒÚË, Û ÍÓÊÌ¥È Áϥ̥ ÙÓÏË ¥ ÍÓÊÌÓª ÏËÚ¥, ÍÓÎË ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl ÒÚ‡Ì ˜ÂÈ, ·ÂÁÓ‰Ìfl Ì·ÛÚÚfl ‰Ó·πÚ¸Òfl, ¥ Ô‚ÌÓª Ì‚ÎÓ‚ËÏÓª Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÏËÚ¥ ÒÚ‡π ‚ˉËÏÓ˛. ç¥˘Ó Ì ÏÓÊ ÁÏ¥ÌËÚËÒfl, Ì Á¥ÚÍÌÛ‚¯ËÒ¸ Á ˆ¥π˛ ÒÙÂÓ˛ ˜ËÒÚÓ„Ó ‡·ÒÓβÚÌÓ„Ó ·ÛÚÚfl, flÍ ϥÒÚËÍË Á‚ÛÚ¸ ◊ç¥˘Ó“. LJÊÍ Á‡‚‰‡ÌÌfl ÓÔËÒÛ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ¥Ì¯Ëı ÒÙ¥ÓÚ Á ÎÓ̇ ÔÂ¯Óª — ç¥˘Ó — flÍÓÒ¸ ‚Ë¥¯ÛπÚ¸Òfl Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˜ËÒÎÂÌÌËı ÏÂÚ‡ÙÓ. ì ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ˆ¥Í‡‚Ó ÔӇ̇ΥÁÛ‚‡ÚË Ï¥ÒÚ˘ÌÛ jeu de mots, ˘Ó ‚ÂθÏË ·ÎËÁ¸Í‡

‰Ó ¥‰ÂÈ áÓ„‡‡ ¥ ‚Ê ̇‚Ӊ˷Òfl Û Ú‚Ó‡ı ßÓÒÂÙ‡ ɥ͇ڥÎË. ç‡ ¥‚ËÚ¥ ÒÎÓ‚Ó ◊Ì¥˘Ó“ — ÂÈÌ ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á ÚËı Ò‡ÏËı ·ÛÍ‚, ˘Ó ¥ ◊fl“ — ‡Ì¥ , ¥, flÍ ÏË ·‡˜ËÎË, ◊ü“ ÅÓ„‡ ÏËÒÎËÚ¸Òfl flÍ Í¥ÌˆÂ‚ËÈ ¥‚Â̸ ‚ Âχ̇ˆ¥ª ÒÙ¥ÓÚ, ¥‚Â̸, ̇ flÍ¥È ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡, ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‚‚¥·‡‚¯Ë ‚ ë· ‚Ò¥ ÔÓÔÂ‰̥ ¥‚Ì¥, ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl ë‚ÓπÏÛ Ú‚Ó¥ÌÌ˛. ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÂÂı¥‰ ‚¥‰ ÂÈÌ ‰Ó ‡Ì¥ ÒËÏ‚ÓÎ¥ÁÛπ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl, Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓ„Ó ç¥˘Ó ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ Û ÒÙ¥ÓÚ ˜ÂÂÁ ÔÓ∂ÂÒÛ˛˜Â ÓÁÍËÚÚfl Ò‚Óπª ÒÛÚÌÓÒÚË ‚ ◊ü“: ‰¥‡ÎÂÍÚ˘ÌËÈ ÔÓˆÂÒ, ÚÂÁ‡ ¥ ‡ÌÚËÚÂÁ‡ flÍÓ„Ó ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸Òfl Ú‡ Á‡‚Â¯Û˛Ú¸Òfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÅÓ„‡. ñÂ, ÔÓÁ‡ ‚ÒflÍËÏ ÒÛÏÌ¥‚ÓÏ, ÔÂÍ‡ÒÌËÈ ÔËÍ·‰ ‰¥‡ÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó ÏËÒÎÂÌÌfl. íÛÚ, flÍ ¥ ‚ ¯ڥ ‚ËÔ‡‰Í¥‚, Ï¥ÒÚË͇, Á‡ıÓÔÎÂ̇ ÙÓÏÛ₇ÌÌflÏ Ô‡‡‰ÓÍÒ¥‚ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û, ÍÓËÒÚÛπÚ¸Òfl Á̇fl‰‰flÏ ‰¥‡ÎÂÍÚËÍË, ˘Ó· ‚Ë‡ÁËÚË ÁÏ¥ÒÚ ˆ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û. 䇷‡Î¥ÒÚË ÁÓ‚Ò¥Ï Ì π ‚ËÌflÚÍÓÏ ÒÂ‰ ÚËı, ıÚÓ Ò‚¥‰˜Ë‚ ÔÓ ÒÔÓ¥‰ÌÂÌ¥ÒÚ¸ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ‰¥‡ÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó ÏËÒÎÂÌÌfl. ì áÓ„‡¥, flÍ ¥ ‚ Ú‚Ó‡ı åӯ ‰Â ãÂÓ̇ ̇ ¥‚ËÚ¥, ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ç¥˘Ó Û ÅÛÚÚfl ˜‡ÒÚÓ ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛

an

— ÚÓÈ, ıÚÓ Û Ò‚ÓπÏÛ ÊËÚÚ¥ ÍÂÛπÚ¸Òfl á‡ÔÓ‚¥‰flÏË, ÒÚÓ„Ó ªı ‰ÓÚËÏÛπÚ¸Òfl? ÜÓ‰ÌÓ„Ó Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ˆ¸ÓÏÛ Ì ‚ÂËÙ¥ÍÛπ¯ Ú‡ È Á‚¥‰ÍË ‚ÁflÚ¥ ˆ¥ á‡ÔÓ‚¥‰¥? áÌÓ‚Û Ê — Á é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, ·Ó ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌ¥ åÓÈÒÂπ‚¥ Ì‡ „Ó¥. ß ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌ¥ ÈÓÏÛ flÍ Ô‡‚‰ÌËÍÓ‚¥ Ú‡ flÍ ÚÓÏÛ, ˘Ó Á‡ÔÓ‚¥‚ Ò‚Ó˛ ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ÅÓ„Ó‚¥, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ, «Ò‚ÓπÏÛ». ôÓ ÚÛÚ „ÓÎÓ‚Ì — Ú ˘Ó ‚¥Ì π Ô‡‚‰ÌËÍÓÏ, ÚÓ·ÚÓ ÒÔÓ‚Ì˛π á‡ÔÓ‚¥‰¥, ˜Ë ÚÂ, ˘Ó ‚¥Ì Á·Â¥„‡π ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ÅÓ„Ó‚¥, Ò‚ÓπÏÛ ÔÂÒÓ̇θÌÓÏÛ ÅÓ„Ó‚¥? é‰Ì‡Í Û ˆ¥È ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì¥È ‚¥ÌÓÒÚ¥ ‚¥Ì ˘Â π ‰Ó-ÏÓ‡Î¸ÌËÈ, ÚÓ·ÚÓ ˘Â ÒÚÓªÚ¸ ÔÓÁ‡ ÒÙÂÓ˛ ÏÓ‡Î¥, fl͇ ‰Îfl Ì¸Ó„Ó Û ‚Ë„Îfl‰¥ á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì π ÔÓ„ÓÎÓ¯Â̇. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ‚ÒflÍ¥È ÂÚ˘ÌÓÒÚ¥ ÔÂ‰Ûπ ÔÂ‚ËÌÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ¥ ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ˆ¸ÓÏÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ flÍ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌ˛ Ï¥Ê Î˛‰ËÌÓ˛ ¥ ÅÓ„ÓÏ. íÛÚ ÏË ‚ËıÓ‰ËÏÓ Ì‡ Ô·ÒÚË Ì‡È‰‡‚Ì¥¯Óª ÂÎ¥„¥ÈÌÓª ‡ı‡ªÍË, fl͇ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl, ̇ ‰Ë‚Ó, ‡ÍÚۇθÌÓ˛ ÌÂ̇˜Â·ÚÓ «Ò‚¥È» ÅÓ„, ˆÂ Ή¸ Ì ÚÓÚÂÏ¥ÁÏ, ¥ ÓÒÓ·ËÒÚ‡ ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ÈÓÏÛ — Á ÚÓ„Ó Ê ÔÓfl‰ÍÛ. é‰Ì‡Í, ̇ÒͥθÍË ˆÂ ·ÎËÁ¸Í ıÓ˜‡ · ‰Ó ÚÓ„Ó Ê ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚËÁÏÛ Á ÈÓ„Ó ‚ËÏÓ„Ó˛ ÓÒÓ·ËÒÚÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ Á çËÏ. ôÓ π ˆÂÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ¥ ‚¥Ì¥ÒÚ¸? á̇˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ˆfl ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ·ÎËÁ¸Í‡ ‰Ó β·Ó‚Ë çÓ‚Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ — ã˛·Ó‚Ë flÍ ‚ÓÎ¥ β·ËÚË Ì Î˯ ÅÓ„‡ «Ò‚Ó„Ó», ‡ È ÔÓÒÚÓ Î˛·ËÚË. åÓ‡Î¸,˘Ó

‚ËÔÎË‚‡π Á ˆ¥πª ÔÂ‚ËÌÌÓª β·Ó‚Ë, flÍ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl ÒÔÓ‚Ì˛‚‡ÚË Ô‚̥ ÔËÒfl„Ë ‰‡Ì¥ β‰ËÌÓ˛ âÓÏÛ ¥ çËÏ Î˛‰ËÌ¥ π ‚ÚÓËÌÌÓ˛. èË ‚Ú‡Ú¥ ÔÂ‚ËÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ, flÍËÈ Û ëÚ‡ÓÏÛ á‡ÔÓ‚¥Ú¥ ̇ÁË‚‡πÚ¸Òfl ‚¥Ì¥ÒÚ˛ ÅÓ„Ó‚¥ «Ò‚ÓπÏÛ» (ÔÂÒÓ̇θ̥ÒÚ¸, ÔË‚‡ÚÌ¥ÒÚ¸, ¥ÌÚËÏÌ¥ÒÚ¸), ‡ ‚ çÓ‚ÓÏÛ á‡ÔÓ‚¥Ú¥ Ô¥‰Ì¥Ï‡πÚ¸Òfl ‰Ó β·Ó‚Ë ‰Ó ç¸Ó„Ó, Ì χπ ÒÂÌÒÛ ¥ ‰ÓÚËχÌÌfl ˜Ë Ì ‰ÓÚËχÌÌfl Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, çËÏ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌËı, ·Ó ÚÓ‰¥ ‚ÓÌÓ ‚ËÓ‰ËÚ¸Òfl Û ÔÓÒÚËÈ „¥ı Á‡ÍÓÌÌˈڂ‡. á‡ÔËÚÛ˛˜Ë, ˘Ó ÔÂ‚ËÌÌÂ, ÏÓ‡Î¸Ì¥ ¥ÒÚËÌË ˜Ë ‚¥Ì¥ÒÚ¸/β·Ó‚ ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÛÌËÍÌÛÚË ·ÂÁ„ÎÛÁ‰Óª ·ÂÁÏÂÊÌÓÒÚË. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ‚ ÏÓ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, ÚÓ·ÚÓ ÔÂ¯Â ë͇Á‡Ì ÌËÏ ÔÓÒÛÚÌ¸Ó ‰Ó ã˛‰ËÌË, ÏÛÒËÎÓ ·ÛÚË Ò͇Á‡Ì β‰ËÌ¥, ˘Ó ˘Â ÒÚÓªÚ¸ ÔÓÁ‡ ÚËÏË ÔÓ„ÓÎÓ¯Û‚‡ÌËÏË ‚ é‰ÍÓ‚ÂÌÌ¥ Á‡Ò‡‰‡ÏË, ÚÓ·ÚÓ Á Ó„Îfl‰Û ̇ ˆ¥ Á‡Ò‡‰Ë, ÔÂ‚¥ÒÌÓ ÔÓÁ‡-ÏÓ‡Î¸Ì¥È, ¥ ‚ Ô‚ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, flÍ˘Ó Ú‡Í ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ˛ˉ˘ÌÓ ÌÂ-‚ËÌÌ¥È (ıÓ˜‡ ¥ ‚Ô‡‚¯¥È, ·Ó ‚Ë„Ì‡Ì¥È Û ÒÛ˘ËÈ Ò‚¥Ú), ‡‰Ê ‚Ë̇ ÏÓÊÎË‚‡, ÍÓÎË π Á‡ÍÓÌË, ‡ ‚ÓÌË ÒÚ‡˛Ú¸ ˜ËÌÌËÏË Î˯ ԥÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ·Û‰ÛÚ¸ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌ¥ ˜ÂÂÁ ˆÂ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. ÑÓ ˆ¸Ó„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl β‰Ë̇ π ÔÓÒÚÓ ÔÓÁ‡-ÏÓ‡Î¸ÌÓ˛, ‡-ÏÓ‡Î¸ÌÓ˛ ‚ Á‡ÍÓÌÌˈ¸ÍÓÏÛ ÒÂÌÒ¥. íÓÏÛ Ì Á‡‚Ê‰Ë ¥ Á Á‡Ò‡‰Ë é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ÔÓ„ÓÎÓ¯ÛπÚ¸Òfl


ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÒËÏ‚Ó· Ô‰‚¥˜ÌÓª ÚÓ˜ÍË. ÇÊ ͇·‡Î¥ÒÚË ¢ÂÓÌÒ¸ÍÓª ¯ÍÓÎË ÍÓËÒÚÛ‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ¥‚ÌflÌÌflÏ Á χÚÂχÚ˘ÌÓ˛ ÚÓ˜ÍÓ˛, Ûı flÍÓª Ú‚ÓËÚ¸ Υ̥˛ ¥ ÔÓ‚ÂıÌ˛, ˘Ó· ¥Î˛ÒÚÛ‚‡ÚË ÔÓˆÂÒ Âχ̇ˆ¥ª ¥Á ◊ÒÓÍËÚÓª Ô˘ËÌË“ (28). ñ ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl åӯ ‰Â ãÂÓÌ ÓÁ¯Ë˛π ‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰Ó Ì¸Ó„Ó ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË ÚÓ˜ÍË flÍ ˆÂÌÚÛ ÍÓ·. è‰‚¥˜Ì‡ ÚӘ͇ ¥Á ç¥˘Ó π Ï¥ÒÚ˘ÌËÏ ˆÂÌÚÓÏ, ‰Ó‚ÍÓ· flÍÓ„Ó ÍËÒڇΥÁÛπÚ¸Òfl ÚÂÓ„ÓÌ¥˜ÌËÈ ÔÓˆÂÒ. ÅÂÁÓÁÏ¥̇ ¥ ÌÂ̇˜Â ÓÁÏ¥˘Â̇ Ï¥Ê ç¥˘Ó Ú‡ ÅÛÚÚflÏ, ˆfl ÚӘ͇ π ¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥π˛ ÚÓ„Ó, ˘Ó ͇·‡Î¥ÒÚË XIII ÒÚÓ¥˜˜fl ̇ÁË‚‡ÎË ◊ÔÓıÓ‰ÊÂÌflÏ ÅÛÚÚfl“, ◊ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ“, ÔÓ‚¥˘ÂÌËÏ ÔÂ¯ËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ Å¥·Î¥ª. ÇÊ ÔÂ¯¥ fl‰ÍË, ‚ flÍËı áÓ„‡ ÚÎÛχ˜ËÚ¸ ¥ÒÚÓ¥˛ ÒÓÚ‚ÓÂÌÌfl Ò‚¥ÚÛ, flÍ¥ ÁÓ·‡Ê‡˛Ú¸ Û ‰Â˘Ó Ô¥‰ÌÂÒÂÌ¥È Ï‡ÌÂ¥ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ˆ¥πª Ô‰‚¥˜ÌÓª ÚÓ˜ÍË, — Ô‡‚‰‡, Ì Á ç¥˘Ó, flÍ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÎÓÒfl ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ Ï¥Òˆ¥, ‡ Á ÂÙ¥ÌÓª ‡ÛË ÅÓ„‡, — ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÔËÍ·‰ÓÏ Ú¥πª Ï¥ÒÚ˘ÌÓª Ó·‡ÁÌÓÒÚË, fl͇ ÔÓÌËÁÛπ ‚Ò˛ ÍÌË„Û.(...) Ä‚ÚÓ áÓ„‡‡, flÍ ¥ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ¥Ì¯Ëı ͇·‡Î¥ÒÚ¥‚, ÓÚÓÚÓÊÌ˛π ˆ˛ Ô‰‚¥˜ÌÛ ÚÓ˜ÍÛ Á ÏÛ‰¥ÒÚ˛ ÅÓ„‡, ïÓıχ. åÛ‰¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡ — ˆÂ ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ Á‡‰ÛÏ í‚Ó¥ÌÌfl, ˘Ó ‚ËÌË͇π

flÍ ¥‰Â‡Î¸Ì‡ ÚӘ͇ Á ¥ÏÔÛθ҇ ·ÂÁÏÂÊÌÓª ‚ÓÎ¥. Ä‚ÚÓ ÓÁ¯Ë˛π ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl, ÔÓ¥‚Ì˛˛˜Ë ˆ˛ ÚÓ˜ÍÛ Á Ï¥ÒÚ˘ÌËÏ Ò¥ÏÂÌÂÏ, ˘Ó ÍËÌÛÚÂ Û í‚Ó¥ÌÌfl, Ô˘ÓÏÛ Òԥθ̥ÒÚ¸ ªı ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Ì ڥθÍË Û Ì‚ÎÓ‚ËÏÓÒÚ¥ ªı ÒÛÚ¥, ‡Î ¥ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ Á ÌËı Í˲ڸÒfl ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÔÓ‰‡Î¸¯Ó„Ó ·ÛÚÚfl, ıÓ˜ ‚ÓÌË ˘Â ¥ Ì ÁËÏ¥. éÒͥθÍË ÅÓ„ ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ë‚Ó˛ åÛ‰¥ÒÚ¸, Ç¥Ì ÒÔËÈχπÚ¸Òfl flÍ ÏÛ‰ËÈ, ¥ ‚ âÓ„Ó åÛ‰ÓÒÚ¥ ÌÂ̇˜Â ÍËπÚ¸Òfl ¥ ÓÒ‚fl˜ÛπÚ¸Òfl ¥‰Â‡Î¸Ì ·ÛÚÚfl ‚Ò¥ı ˜ÂÈ. èÂ·ۂ‡˛˜Ë ˘Â Û ÌÂÓÁ‚ËÌÛÚÓÏÛ Ú‡ ̉ËÙÂÂ̈¥ÈÓ‚‡ÌÓÏÛ Òڇ̥, ‚Ò ÒÛ˘Â, Ӊ̇Í, ‚ËÔÎË‚‡π ¥Á ïÓıχ ÅÓ„‡ (29). å¥Ê ˆËÏ Ô‡Ó·‡ÁÓÏ ÛÒ¸Ó„Ó ÒÛ˘Ó„Ó ‚ ÔÓÏËÒ·ı ÅÓÊËı Ú‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓ˛ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ˛ Ì ‚ËÌË͇π ¥Ì¯Ó„Ó ÔÂÂıÓ‰Û ˜Ë ÍËÁË, ¥Ì¯Ó„Ó ÒÓÚ‚Ó¥ÌÌfl ¥Á ÌÂÒÓÚ‚ÓÂÌÓ„Ó ‚ ÚÂÓÎÓ„¥˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥. ì ̇ÒÚÛÔÌ¥È ÒÙ¥¥ ÚӘ͇ ÓÁ„ÓÚ‡πÚ¸Òfl Û ◊ԇ·ˆ“, ˜Ë ◊·Û‰¥‚β“ — ̇ÚflÍ Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ¥Á ˆ¥πª ÒÙ¥Ë, flÍ˘Ó ‚Ó̇ χÚÂ¥‡Î¥ÁÛπÚ¸Òfl, ‚ËÌË͇π Ò‚¥ÚÓ·Û‰Ó‚‡. íÂ, ˘Ó ˜‡ªÎÓÒfl Û Á„ÓÌÛÚÓÏÛ Òڇ̥, ÚÂÔÂ ÓÁ„ÓÚ‡πÚ¸Òfl. ç‡Á‚Û ˆ¥πª ÒÙ¥Ë, ť̇, ÏÓÊ̇ ÔËÈÌflÚË ‰Îfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl Ì ڥθÍË

n

ÚÓÏÛ, ıÚÓ ÒÎÛı‡πÚ¸Òfl ÔËÔËÒ¥‚ á‡ÍÓÌÛ. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ˘Ó ÓÁ̇˜‡π Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl flÍ ÒÔÓÒÓ·Û ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË Ú‡ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ·Î‡„‡? ñ ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÚË Ï‡ÈÊ Ì χπ¯ Á‡ÒÓ·¥‚ ‚ÔÎË‚Û (ıÓ˜‡ ¥ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ fl̷ͥۉ¸ Á‡ÒÓ·Ë ‚ÔÎË‚Û ÚÛÚ Ì‡Ô‚ÌÓ ·ÂÁ„ÎÛÁ‰Ó) ‰Îfl ÔËÒÍÓÂÌÌfl ˜Ë flÍÓª-Ì·ۉ¸ ÒÚËÏÛÎflˆ¥ª é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl. çÂÏÓÊÎË‚Ó ‚Ú‡ÏÛ‚‡ÚË Úfl„Û ‰Ó ‚¥‰ÍË‚‡ÌÌfl, ‰Ó Ó‰-ÍÓ‚ÂÌÌfl flÍ ÍÓÏÛ̥͇ÚË‚ÌÓª, ‡ Ì ڇÍÓª, flÍ Û É‡È‰Â∂∂Â‡ — ‚¥‰˜ÛÊÂÌÓ ÏÂÚ‡Ù¥Á˘ÌÓª, Ì ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓª ÙÓÏË ‚¥‰-ÍË‚‡ÌÌfl. ñ Ә‚ˉÌÓ Ò‡Ï ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰¥ÁÌflπ ıËÒÚËflÌҸ͠é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, ‚¥‰ ÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍÓ„Ó, ‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ¥ „‡È‰Â∂∂Â¥‚Ò¸ÍÓ„Ó, flÍ ҂ӪÏË ÍÓÂÌflÏË Òfl„‡π ̇ȉ‡‚Ì¥¯Ëı ÓÒÌÓ‚ ҇ϠÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍÓª ‰ÛÏÍË. é‰Ì‡Í Á ‰Â˘Ó Ô¥ÁÌ¥¯Ó„Ó ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÓ‚‡ÌÓ„Ó „ˆ¸ÍÓ„Ó Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓ„Ó ÏËÒÎÂÌÌfl, flÍ ‚¥‰¥È¯ÎÓ ‚¥‰ ÍÛθÚË‚Ó‚‡ÌÓ„Ó É‡È‰Â∂∂ÂÓÏ ÔÂ‰‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ˘ÌÓ„Ó ÔÓÌflÚÚfl «‡ÎÂÈÚÂȪ», ‚ËÎÓÌËÎÓÒfl ÓÒÏËÒÎÂÌÌfl ¥ÒÚËÌË flÍ ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl. ïÓÎÓ‰ ¥ ‰ÂÔÂÒÓ̇ΥÁ‡ˆ¥fl ˆ¸Ó„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl ıÓ˜‡ ¥ Û ‚Ê ·¥Î¸¯Â Á‡‚ۇθӂ‡ÌËı ÙÓχı, flÍ¥ ÌÂ̇˜Â·ÚÓ ‰Ó ÚÂÔÎÓ„Ó ¥ χÈÊ ÔÂÒÓ̇ΥÒÚ˘ÌÓ„Ó ÔÓÌflÚÚfl ÒÓÍËÚÓ„Ó ˜Ë ç¥˘Ó ‚ÒÂ Ê Á·Â„ÎËÒ¸. é‰Ì‡Í „Ó‰ËÌfl ÂÎÎ¥ÌÓ-‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª ‚ÒÂ Ê Ì ‰‡Î‡

◊êÓÁÛÏÛ“, ‡Î ¥ ÚÓ„Ó, ˘Ó ◊ÓÁ‰¥Îflπ ˜¥“, ÚÓ·ÚÓ ‰ËÙÂÂ̈¥‡ˆ¥ª. ì ÎÓÌ¥ ť̇, Ì·ÂÒÌÓª Ô‡Ï‡ÚÂ¥ª ÛÒ¸Ó„Ó ÒÛ˘Ó„Ó, ÎÂÊËÚ¸ ÚÂ, ˘Ó ÔÂ‰ ÚËÏ ·ÛÎÓ Û ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ¥È ÏÛ‰ÓÒÚ¥ Û Ì‰ËÙÂÂ̈¥ÈÓ‚‡ÌÓÏÛ Òڇ̥, flÍ ˜ËÒÚ‡ Á‡„‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‚Ò¥ı ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¥Á‡ˆ¥È. Ç Ì¥È ‚Ò¥ ÙÓÏË ‚Ê ÔÂ‰¥ÒÌÛ˛Ú¸, ‡Î ˘Â Á·Â¥„‡˛Ú¸Òfl ‚ π‰ÌÓÒÚ¥ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÁÛÏÛ, flÍËÈ ÒÔÓ„Îfl‰‡π ªı Û Ò‡ÏÓÏÛ ÒÓ·¥.(...) é·‡Á ÚÓ˜ÍË ÔÓπ‰ÌÛπÚ¸Òfl ¥ Á ‰Ë̇ϥ˜Ì¥¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‰ÊÂ·, ˘Ó ·'π ¥Á ˆÂÌÚÛ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ç¥˘Ó. ì ·‡„‡Ú¸Óı Û˂͇ı Ô‰‚¥˜Ì‡ ÚӘ͇ ÓÚÓÚÓÊÌ˛πÚ¸Òfl ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Á ˆËÏ ‰ÊÂÂÎÓÏ, Á flÍÓ„Ó ‚ËÔÎË‚‡π ‚ÒflÍ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó ¥ ‚Ò¥ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌfl. ñ ϥÒÚ˘ÌËÈ Ö‰ÂÏ — Ö‰ÂÏ ÓÁ̇˜‡π ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó ˜Ë ‡‰¥ÒÚ¸, — ¥ Á‚¥‰ÒË ÔÓÚ¥Í ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÚÚfl ·Â ҂¥È ÔÓ˜‡ÚÓÍ ¥ ÒÔflÏÓ‚Ûπ Ò‚¥È ·¥„ ˜ÂÂÁ ‚Ò¥ ÒÙ¥ÓÚ ¥ ˜ÂÂÁ ‚Ò˛ ÒÓÍËÚÛ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸, ÔÓÍË, ̇¯ڥ, Ì ‚Ô‡‰Â Û ◊‚ÂÎËÍËÈ Ó͇̓ òı¥ÌË, ‚ flÍÓÏÛ ÅÓ„ ÓÁ„ÓÚ‡π ë‚Ó˛ ‚ÒÂÁ‡„‡Î¸Ì¥ÒÚ¸. ë¥Ï ÒÙ¥ÓÚ, ˘Ó ‚ËÔÎË‚‡˛Ú¸ Á χÚÂËÌÒ¸ÍÓ„Ó ÎÓ̇ ť̇, π Ò¥ÏÓχ Ô‡‰ÌflÏË Ú‚Ó¥ÌÌfl. íÂ, ˘Ó ‚ ˜‡Ò¥ π ÂÔÓıÓ˛ ‰¥ÈÒÌÓ„Ó ¥ ÒÔflÏÓ‚‡ÌÓ„Ó Ì‡ÁÓ‚Ì¥ ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

ɇȉÂ∂∂ÂÛ Ô¥‰ÌflÚËÒfl ‰Ó ÔÂÒÓ̇ΥÁ‡ˆ¥ª ÒÓ-ÍËÚÓ„Ó flÍ ëÓ-äËÚÓ„Ó/ëÓ-äÓ‚ÂÌÌÓ„Ó. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ˘Ó Ê ÔÓÓ‰ËÎÓ Ú‡ÍÛ ÚË‚ÍÛ (‰‚‡ Á ÔÓÎÓ‚ËÌÓ˛ ÚËÒfl˜ÓÎ¥ÚÚfl) Ú‡‰Ëˆ¥˛? óÓÏÛ Î˛‰Ë̇ Ì ıӘ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ‰‚Óı Á ÔÓÎÓ‚ËÌÓ˛ ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚ ÔËÈÌflÚË ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌËÈ ·¥Í Ô¥Á̇ÌÌfl. èË ˆ¸ÓÏÛ ÏË Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÎÛÚ‡ÚË ÈÓ„Ó Á ÒÛ·’πÍÚË‚¥ÁÏÓÏ. èÓ·Û˛˜Ë ÓÁ‚’flÁ‡ÚË ˆ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ Á‡ÒÓ·‡ÏË ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÓ‚‡ÌÓª ‰ÛÏÍË, ‚ÓÔÂȈ¥ Á‡‚Ê‰Ë ÔÓÚ‡ÔÎflÎË ‚ ˆ˛ Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÛ ‰Îfl ÌËı ‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ˘ÌÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛ Ô‡ÒÚÍÛ ÒÛ·’πÍÚË‚¥ÁÏÛ. ÑÎfl ‚ÓÔÂȈfl Ô¥Á̇ÌÌfl Ì π ÒÔ‡‚Ó˛ ÓÒÓ·ËÒÚÓ˛. üÍ˘Ó Ê ‚ÓÌÓ ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÛπÚ¸Òfl, ÚÓ Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl ‡·Ó ̇‚˜‡ÌÌflÏ ‡·Ó Ê ÒÛ·’πÍÚË‚¥ÁÏÓÏ, ¥ ‚Ê ÁÓ‚Ò¥Ï ‚‡ÊÍÓ ‚ÂÒÚË ÏÓ‚Û ÔÓ ¥ÌÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ Ô¥Á̇ÌÌfl. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ıËÒÚËflÌË̇ flÍ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜‡ ÔÂÒÓ̇θÌÓª ‚¥ÌÓÒÚË ÅÓ„Ó‚¥ «Ò‚ÓπÏÛ» Ú‡ β·Îfl˜Ó„Ó âÓ„Ó, Ô¥Á̇ÌÌfl ÔÓÎfl„‡π ‚ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌ¥ ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl Á ÊË‚ËÏ ëÓÍÓ‚ÂÌÌËÏ — Ì Á ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÓ˛ Á‡ÍÓÌÓÏ¥Ì¥ÒÚ˛, ‡ Á çËÏ ÊË‚ËÏ. óË Ì π Û Ú‡ÍÓÏÛ ‚ÔÂÚÓÏÛ Á‡Ôβ˘Û‚‡ÌÌ¥ Ó˜ÂÈ Ì‡ ÒÔ‡‚Û Ô¥Á̇ÌÌfl ˘ÓÒ¸ ÔÓ‰¥·Ì ‰Ó Ì‚ÓÁÛ, ˘ÓÒ¸ ‚¥‰ ̉Óβ·ÎÂÌÓÒÚË ‰ËÚËÌË, ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ·ÎÛ‰ÌÓ„Ó ÒË̇ ˜Ë ‚˄̇ÌÓ„Ó Á ‡˛ ĉ‡Ï‡, flÍËÈ Û Ò‚ÓªÈ „Ó‰ËÌ¥ Á‡·Û‚, ˘Ó ¥ ÑÂÂ‚Ó è¥Á̇ÌÌfl ÑÓ·‡ ¥ á·

105


Ú‚Ó¥ÌÌfl, π Ì ˜ËÏ ¥Ì¯ËÏ, flÍ ÔÓÂ͈¥π˛ Ô‡Ó·‡Á¥‚ ÒÂÏË ÌËʘËı ÒÙ¥ÓÚ, flÍ¥ Û ÔÓÁ‡˜‡ÒÓ‚ÓÏÛ ·ÛÚÚ¥ ÔÂ·ۂ‡ÎË Û ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸ÓÏÛ ÊËÚÚ¥ ÅÓ„‡. êÓÁ‰ÛÏÛ˛˜Ë ÔÓ ˆÂ ÒÓÍËÚ ÊËÚÚfl ÒÙ¥ÓÚ, ÏËÏÓ‚ÓÎ¥ Á„‡‰Ûπ¯ ÒÎÓ‚‡ òÂÎÎ¥ (30): ÜËÚÚfl, ÌÂ̇˜Â ÒÍÎÂÔ¥ÌÌfl Á ÍÓθÓÓ‚Ó„Ó ÒÍ·, êÓÁÙ‡·Ó‚Ûπ ·¥ÎËÈ ÔÓϥ̸ ‚¥˜ÌÓÒÚË. è‡‚‰‡, ˆfl ‚ˢ‡ π‰Ì¥ÒÚ¸, ˘Ó ‚ËÔÎË‚‡π Á ç¥˘Ó, ˆÂ ·ÛÚÚfl ‚ ÅÓÁ¥, ˆfl ÒÛ·Òڇ̈¥fl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÏÛ‰ÓÒÚË ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á‡ ÏÂÊ¥ β‰Ò¸ÍÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û. çÂÏÓÊÎË‚Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚË ÈÓÏÛ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ˜Ë flÍÓÒ¸ ÈÓ„Ó ÒÓ·¥ Ûfl‚ËÚË; ‚ÓÌÓ ÔÂ‰Ûπ ÓÁ‰¥ÎÂÌÌ˛ ÒÛ·'πÍÚ‡ Ú‡ Ó·'πÍÚ‡ Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË, ·ÂÁ flÍÓ„Ó Ì ¥ÒÌÛπ ¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθÌ ԥÁ̇ÌÌfl, ÚÓ·ÚÓ ÌÂχπ Á̇ÌÌfl. ñÂÈ ÔÓˆÂÒ ÓÁ‰¥ÎÂÌÌfl ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ¥Á ̇ȄÎË·¯Ëı ÒËÏ‚ÓÎ¥‚ áÓ„‡‡ flÍ ÔÓˆÂÒ ÔÓ∂ÂÒÛ˛˜Ó„Ó ÓÁ„ÓÚ‡ÌÌfl ÅÓ„‡. ëÂ‰ ‚Ëfl‚¥‚ ÅÓ„‡ π Ó‰ËÌ — Á ‰ÂflÍËı Ô˘ËÌ Í‡·‡Î¥ÒÚË ÓÚÓÚÓÊÌ˛˛Ú¸ ÈÓ„Ó Á ť̇, ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËÏ ÓÁÛÏÓÏ, — ‚ flÍÓÏÛ Ç¥Ì ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl flÍ ‚¥˜ÌËÈ ÒÛ·'πÍÚ, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ˆÂÈ ‚Ë‡Á ‚ ÈÓ„Ó

106

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

„‡Ï‡Ú˘ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, flÍ ‚ÂÎËÍËÈ ◊ïÚÓ“, å¥, ˘Ó ÍËπÚ¸Òfl ‚¯ڥ-Â¯Ú Û ÍÓÊÌ¥È ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ú‡ ÍÓÊÌÓÏÛ Á‡ÔËÚ‡ÌÌ¥. ñfl ‰ÛÏ͇ ‚˄·‰‡π flÍ ‡ÔÓÚÂÓÁ‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÒıËθÌÓÒÚË Á‡‰‡‚‡ÚË Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl. ∏ ÒÙÂË ÅÓÊÂÒÚ‚‡, ÔÓ flÍ¥ ÏÓÊ̇ Á‡‰‡‚‡ÚË Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ¥ ÓÚËÏÛ‚‡ÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥, ÒÙÂË ◊ˆ¸Ó„Ó ¥ ÚÓ„Ó“, ÒÙÂË ‚Ò¥ı ÚËı ‡ÚË·ÛÚ¥‚ ÅÓ„‡, flÍ¥ áÓ„‡ ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌÓ ÓÁ̇˜Ûπ flÍ ÂÎÂ, ÚÓ·ÚÓ ◊Ò‚¥Ú, ˘Ó ̇‰‡πÚ¸Òfl ‚ËÁ̇˜ÂÌÌ˛“. Ç¯ڥ ωËÚ‡ˆ¥fl ‰ÓÒfl„‡π Ï¥Ë, ÍÓÎË ˘Â ÏÓÊÎË‚Â Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ◊ıÚÓ?“, ‡Î ‚Ê Ì ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ë; ‡‰¯Â ҇ϠÁ‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚ‡π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‰˛; ¥ flÍ˘Ó Û ÒÙÂ¥ å¥, ‚ÂÎËÍÓ„Ó ◊ïÚÓ“, ‚ flÍ¥È ÅÓ„ fl‚Îflπ Ò‡ÏÓ„Ó ë· flÍ ÒÛ·'πÍÚ Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ, ÏÓÊ̇, ÔË̇ÈÏÌ¥ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, ÚÓ ‚ˢ‡ ÒÙÂ‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÏÛ‰ÓÒÚË π ˜ËÏÓÒ¸, ˘Ó ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ π ÔÓÁ‡ Á‡Òfl„ÓÏ Á‡ÔËÚÛ‚‡ÌÌfl, ¥ Ì ÏÓÊ ·ÛÚË ‚Ë‡ÊÂ̇ Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓª ‰ÛÏÍË. ñfl ¥‰Âfl Á̇ıÓ‰ËÚ¸ Ò‚¥È ‚Ë‡Á Û Ô‚ÌÓÏÛ „ÎË·ÓÍÓÏÛ ÒËÏ‚ÓÎ¥. Ä‚ÚÓ áÓ„‡‡ ¥ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó ÔÓÔÂ‰ÌËÍ¥‚-͇·‡Î¥ÒÚ¥‚ ÔÓ·Û‚‡ÎË ÓÁÚÎÛχ˜ËÚË ÁÏ¥ÒÚ ÔÂ¯Ó„Ó ‚¥¯‡ íÓË: Å¯¥Ú ·‡‡ ÖÎÓı¥Ï, ◊ç‡ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÓÚ‚ÓË‚ ÅÓ„“. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰¸ ‚Ëfl‚Ë·Ҹ ‰Ó‚ÓÎ¥

ÌÂÓ˜¥ÍÛ‚‡ÌÓ˛. á„¥‰ÌÓ Á ̲ (31), Å¯¥Ú ÓÁ̇˜‡π — Á‡ ÔÓÒÂ‰ÌˈڂÓÏ ◊ÔÓ˜‡ÚÍÛ“, ÚÓ·ÚÓ Ô‰‚¥˜ÌÓ„Ó ·ÛÚÚfl, ÓÍÂÒ₇ÌÓ„Ó flÍ åÛ‰¥ÒÚ¸ ÅÓʇ; ·‡‡, ◊ÒÓÚ‚ÓË‚“, ÚÓ·ÚÓ ÒÓÍËÚÂ ç¥˘Ó, ˘Ó ÛÚ‚Ó˛π „‡Ï‡Ú˘ÌËÈ ÒÛ·'πÍÚ ÒÎÓ‚‡ ·‡‡, ÂχÌÛ‚‡ÎÓ ˜Ë ÓÁ„ÓÌÛÎÓÒ¸; ÖÎÓı¥Ï, ÚÓ·ÚÓ, ÈÓ„Ó Âχ̇ˆ¥fl π ÖÎÓı¥Ï. ñ ‰ÓÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ‡ Ì ÒÛÔ¥‰fl‰Ì¥ ˜ÂÌÌfl. ôÓ Ê Ú‡Í ÖÎÓı¥Ï ? ÖÎÓı¥Ï — ¥Ï'fl ÅÓ„‡, ˘Ó Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ÌÂÔÂÂ‚Ì¥ÒÚ¸ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl Ú‚Ó¥ÌÌfl, ÓÒͥθÍË ‚ÓÌÓ π π‰Ì¥ÒÚ˛ ÒÓÍËÚÓ„Ó ÒÛ·'πÍÚ‡ å¥ Ú‡ ÒÓÍËÚÓ„Ó ÒÛ·'πÍÚ‡ ÂΠ(¥‚ËÚҸͥ ÒÎÓ‚‡ å¥ Ú‡ ÂΠÒÍ·‰‡˛Ú¸Òfl ¥Á ÚËı Ò‡ÏËı ÔË„ÓÎÓÒÌËı, ˘Ó ¥ ‚Ò ÒÎÓ‚Ó ÖÎÓı¥Ï). ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÖÎÓı¥Ï — ˆÂ ¥Ï'fl, ‰‡Ì ÅÓ„Ó‚¥ Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ÔÓȯÎÓ ÓÁ'π‰Ì‡ÌÌfl ÒÛ·'πÍÚ‡ Ú‡ Ó·'πÍÚ‡, ¥Ï'fl, ‚ flÍÓÏÛ ˆÂÈ ÓÁ‰¥Î ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‰Ó·πÚ¸Òfl ¥ Á‡ÏË͇πÚ¸Òfl. å¥ÒÚ˘ÌÂ ç¥˘Ó, ˘Ó ÔÂ‰Ûπ ÓÁ‰¥ÎÂÌÌ˛ Ô‡¥‰Âª ̇ ◊ÚÂ, ˘Ó Ô¥Á̇π“ Ú‡ ◊Ô¥Á̇‚‡Ì“, Ì π ‰Îfl ͇·‡Î¥ÒÚ‡ ¥ÒÚËÌÌËÏ ÒÛ·'πÍÚÓÏ. çËʘ¥ ÒÙÂË Ò‡ÏÓÓÁÍËÚÚfl ÅÓ„‡ ÒÍ·‰‡˛Ú¸ Ó·'πÍÚ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl, ‡ÎÂ Ì‡È‚Ë˘ËÈ ¥‚Â̸, flÍÓ„Ó ‚Á‡„‡Î¥ ÏÓÊ Òfl„ÌÛÚË Ï‰ËÚ‡ˆ¥fl, Á̇ÌÌfl ÅÓ„‡ flÍ Ï¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó å¥, flÍ ÒÛ·'πÍÚ‡ Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó

fm

ÚÂÊ π çËÏ. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ĉ‡ÏÓ‚¥ Á‰‡ÎÓÒfl, ˘Ó ‚¥Ì ‚ÍÛ¯‡π Ì ‚¥‰ ç¸Ó„Ó, ‡ ‚¥‰ flÍÓªÒ¸ ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÓª «¥ÒÚËÌË», fl͇ π ·ÂÁ‚¥‰ÌÓÒÌÓ˛ ˘Ó‰Ó Ì‡Ò ¥ Ì¥flÍ Ì ‚¥‰-ÔÓ‚¥‰‡π ̇ ÏÓª Ô¥Á̇‚‡Î¸Ì¥ ÁÛÒËÎÎfl, ÚÓ·ÚÓ Ì ҇ÏÓ-ÓÁÍË‚‡Ú¸Òfl, ‡ Î˯ ԇÒË‚ÌÓ ÛÎfl„‡π ÏÓªÏ ÁÛÒËÎÎflÏ ªª ÓÁÍËÚË. ïÓ˜‡, Ә‚ˉÌÓ, ÍÓÊÂÌ, ıÚÓ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ Ô¥Á̇ÌÌfl, flÍ ÓÒfl„‡ÌÌfl ¥ÒÚËÌË Û ‚Ò¥ı ÈÓ„Ó ÙÓχı Ì ÏÓÊ ԥ‰Ò‚¥‰ÓÏÓ Ì ‚¥‰˜Û‚‡ÚË ÈÓ„Ó ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓÒÚË. Ç·ÒÌ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ¥ ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÍËÁË ÏÓ‰ÂÌÓª ̇ÛÍË, flÍÛ Ú‡Í ÚÓ˜ÌÓ Á‡Ù¥ÍÒÛ‚‡‚ ÉÛÒÒÂθ. äÓÂÍÚÌ¥ÒÚ¸ ˆ¸Ó„Ó ÏËÒÎËÚÂÎfl, flÍËÈ Ô‡ˆ˛‚‡‚ Û ÏÂʇı ‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ˘ÌÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª, ÁÏÛÒË· ÈÓ„Ó ÛÚËχÚËÒfl ‚¥‰ ÒÛ‰ÊÂ̸ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÒÚÓªÚ¸ ÔÓÁ‡ ÙÂÌÓÏÂ̇ÏË Û Ò‚ÓπÏÛ ‚¥‰ÓÏÓÏÛ epoche — ÛÚËÏÛ‚‡ÌÌ¥ ‚¥‰ ÒÛ‰ÊÂ̸ ˘Ó‰Ó ‡θÌÓÒÚË ˜Ë Ì ‡θÌÓÒÚË ÚÓ„Ó, ˘Ó ÒÚÓªÚ¸ «Á‡» ÚËÏ, ˘Ó ‚¥Ì ̇ÁË‚‡π «ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ», ÚÓ·ÚÓ ‡θÌÓÒÚË ˜Ó„Ó · ÚÓ Ì ·ÛÎÓ «‡θÌÓ„Ó». Ç¥Ì ‚Á‡„‡Î¥ ÛÌË͇π ÔËÚ‡ÌÌfl Ì Ú ˘Ó ÔÓ ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸, ‡ÎÂ È ‚Á‡„‡Î¥ ÔÓ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ íÓ„Ó, ˘Ó ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl Û ÙÂÌÓÏÂÌ¥: «fl ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì Á‡ÔÂÂ˜Û˛ ˆÂÈ Ò‚¥Ú, flÍ ÒÓÙ¥ÒÚ, Ì ÒÛÏÌ¥‚‡˛Ò¸ ‚ ÈÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌ¥, flÍ ÒÍÂÔÚËÍ, ‡ Á‰¥ÈÒÌ˛˛ «ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„¥˜Ì» epoche, flÍ Á‡·ÓÓÌflπ ÏÂÌ¥ Ó·ËÚË ·Û‰¸-flÍ¥ ÒÛ‰ÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ÔÓÒÚÓÓ‚Ó-˜‡ÒÓ‚Ó„Ó ·ÛÚÚfl»(1.#32,Ò.56) — Ô˯ ‚¥Ì

̇ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ò‚Óπª ̇ÛÍÓ‚Óª ͇’πË ‚ «ß‰Âflı ˜ËÒÚÓª ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„¥ª ¥ ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„¥˜ÌÓª Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª», ˘Ó· ̇ÔËͥ̈¥ ‚ «äËÁ¥ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ̇ÛÍË ¥ Ú‡ÌÒˆẨÂÌÚ‡Î¸Ì¥È ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„¥ª» ̇‚¥Ú¸ ÒÚ‚Â‰ËÚË: «fl Á‚¥Î¸ÌË‚Òfl, Á‰¥ÈÒÌ˛˛˜Ë Ò‚Óπ epoche. ü ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ Ò· ÔÓ̇‰ Ò‚¥ÚÓÏ, flÍËÈ ÚÂÔÂ, ‚ ˆ¥ÎÍÓÏ Ò‚Óπ¥‰ÌÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ ÒÚ‡‚ ‰Îfl ÏÂÌ ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ.»(2.#51) íÛÚ ‚¥‰˜ÛÊÂÌÌfl ‚¥‰ ÒÓÍË‚‡ÌÓ„Ó Ú‡ ëÓÍËÚÓ„Ó Òfl„‡˛Ú¸ ‡Ôӄ² — ÉÛÒÒÂθ ÏÛÒËÚ¸ ‚¥‰¥ÈÚË ‚¥‰ ̪ Û Ò‚ÓªÈ «äËÁ¥ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Î˛‰ÒÚ‚‡ Ú‡ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª», ·Ó ·‡˜ËÚ¸ ·ÂÁÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ˆ¸Ó„Ó ¯ÎflıÛ «î¥ÎÓÒÓÙ¥fl flÍ Ì‡Û͇, flÍ ÒÚÓ„‡, ÚӘ̇, ¥ ̇‚¥Ú¸ ‡ÔÓ‰ËÍÚ˘ÌÓ ÒÚÓ„‡ ̇Û͇ — ˆÂÈ ÒÓÌ Á‡Í¥Ì˜Ë‚Òfl. ... íÂÔÂ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl π Á‡‚‰‡ÌÌflÏ Î˛‰ËÌË, ˘Ó ·ÓÂÚ¸Òfl Á‡ Ò‚Ó˛ ÂÍÁËÒÚÂ̈¥˛»(3.99-100). üÍ¥ ̇ÒÎ¥‰ÍË Ï‡π ‰Îfl ̇¯Óª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª ÚÂ, ˘Ó ‚ Ò‚ÓªÈ ÓÒÌÓ‚¥ ÏË π ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥π˛, ‰Â ‰‚¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª ÔÓ·Ó˛˛Ú¸ Ӊ̇ Ó‰ÌÛ: Ú‡‰Ëˆ¥fl é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl (flÍ ¯Îflı ‚¥‰ÍËÚÚfl ¥ÒÚËÌË Á ªª ÔÂÒÓ̇ΥÁÏÓÏ Ú‡ ¥ÌÚËÏÌÓ˛ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥π˛ Á¥ ëÓÍÓ‚ÂÌÌËÏ) ¥ Ú‡‰Ëˆ¥fl ꇈ¥Ó (flÍ ‚¥‰˜ÂÌÌfl ‚¥‰ ‰Ó-‚¥Ë ëÓÍÓ‚ÂÌÌÓÏÛ ¥ ‚-‚¥flÌÌfl Ò· âÓÏÛ Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ Ì‚ÓÁÓÏ «·ÎÛ‰ÌÓ„Ó ÒË̇» Ú‡ Ô¥‰Ò‚¥‰ÓÏÓ„Ó Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ̇ âÓ„Ó Î‡ÒÍÛ)?


ÔÓˆÂÒÛ, ˆÂ Á̇ÌÌfl ÏÓÊ ·ÛÚË Ú¥Î¸ÍË ÏËÚÚπ‚ËÏ Ú‡ ¥ÌÚÛªÚË‚ÌËÏ ÓÒflflÌÌflÏ, ˘Ó ÓÒ‚¥Úβπ β‰Ò¸Í ÒÂˆÂ, ÔÓ‰¥·ÌÓ ‰Ó ÒÓÌfl˜ÌËı ÔÓÏÂÌ¥‚, ˘Ó „‡˛Ú¸ ̇ ÔÓ‚ÂıÌ¥ ‚Ó‰Ë, — flÍ˘Ó ÒÍÓËÒÚ‡ÚËÒfl ÏÂÚ‡ÙÓÓ˛ åӯ ‰Â ãÂÓ̇. ... ñ ڥθÍË Í¥Î¸Í‡ ÔËÍ·‰¥‚ ÚÓ„Ó, flÍ ‡‚ÚÓ áÓ„‡‡ ÔÓ·Ûπ ÓÔËÒ‡ÚË ‚ ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌËı ÔÓÌflÚÚflı ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍËÈ ‚ÒÂÒ‚¥Ú ÒÓÍËÚÓ„Ó ÊËÚÚfl ÅÓ„‡. ì ˆÂÈ ÏÓÏÂÌÚ ÏË ÁÛÒÚ¥˜‡πÏÓÒfl Á ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ Ò‚¥ÚÛ ÔÓÁ‡ ÒÙ¥ÓÚ, ˜Ë, ‚ËÒÎӂβ˛˜ËÒ¸ ¥Ì‡Í¯Â, Á ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ Ú‚Ó¥ÌÌfl Û ‚ÛʘÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ¥ ÈÓ„Ó Á‚'flÁÍÛ Á ÅÓ„ÓÏ, ÚÓ·ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ Ô‡ÌÚªÁÏÛ. Ç ¥ÒÚÓ¥ª ͇·‡ÎË ˜‡ÒÚÓ ·ÓÓÎËÒfl Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ ‰‚¥ ÚẨÂ̈¥ª — ÚªÁÏÛ Ú‡ Ô‡ÌÚªÁÏÛ. ñfl Ó·ÒÚ‡‚Ë̇ ˜‡ÒÚÓ Á‡ÚÂÏÌ˛‚‡Î‡Òfl, ÚÓÏÛ ˘Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍË Ô‡ÌÚªÁÏÛ Ô‡„ÌÛÎË „Ó‚ÓËÚË ÏÓ‚Ó˛ ÚªÁÏÛ. ÇËÔ‡‰ÍË, ÍÓÎË ‡‚ÚÓË ‚¥‰ÍËÚÓ ‚ËÒÎӂ₇ÎË Ô‡ÌÚªÒÚ˘̥ ÔÓ„Îfl‰Ë, ·ÛÎË ¥‰Í¥ÒÌËÏË (32). ťθ¯‡ ˜‡ÒÚË̇ ÚÂÍÒÚ¥‚, ‡ ÓÒÓ·ÎË‚Ó Í·Ò˘̥ Ú‚ÓË ÚÂÓÒÓÙÒ¸ÍÓª ¯ÍÓÎË, χ˛Ú¸ ‚ ÒÓ·¥ ÂÎÂÏÂÌÚË Ó·Óı ÚẨÂ̈¥È. Ä‚ÚÓ áÓ„‡‡ — ¥

ˆÂ ˘Â ·¥Î¸¯Â ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Û Ú‚Ó‡ı åӯ ‰Â ãÂÓ̇ ̇ ¥‚ËÚ¥ — ÒıËÎflπÚ¸Òfl ‰Ó Ô‡ÌÚªÁÏÛ, ‡Î ‰‡ÂÏÌÓ ÏË ¯Û͇ÎË · Û Ì¸Ó„Ó ‚ËÁ̇ÌÌfl ‚¥Ë, ÓÍ¥Ï ͥθÍÓı ÚÛχÌÌËı ÙÓÏÛÎ ¥ ̇ÚflÍ¥‚ ̇ ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌÛ π‰Ì¥ÒÚ¸ ‚Ò¥ı ˜ÂÈ, ÒÚ‡‰¥È Ú‡ Ò‚¥Ú¥‚. ì ˆ¥ÎÓÏÛ ÈÓ„Ó ÏÓ‚‡ — ˆÂ ÏÓ‚‡ ÚÂÍÒÚÛ, ¥ ÔÓÚ¥·Ì¥ Ô‚̥ ÁÛÒËÎÎfl, ˘Ó· ÓÁÔ¥Á̇ÚË Á‡ ˆ¥π˛ ÚªÒÚ˘ÌÓ˛ ÙÓÏÓ˛ ÔËıÓ‚‡ÌÛ Ô‡ÌÚªÒÚ˘ÌÛ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸, fl͇ „‡π ¥ÁÌËÏË ·‡‚‡ÏË. é‰ËÌ ÛË‚ÓÍ „Ó‚ÓËÚ¸: ◊èÓˆÂÒ Ú‚ÓÂÌÌfl Ú‡ÍÓÊ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡‚Òfl Û ‰‚Óı ÔÎÓ˘Ë̇ı — ‚ÂıÌ¥È Ú‡ ÌËÊÌ¥È, ¥ ˜ÂÂÁ Ú íÓ‡ ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl Á ·ÛÍ‚Ë ·ÂÚ, fl͇ ÓÁ̇˜‡π ˆËÙÛ ◊‰‚‡“. èÓˆÂÒ ‚ÌËÁÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÔÓˆÂÒÓ‚¥ ̇„Ó¥: Ó‰ËÌ ÔÓӉ˂ Ò‚¥Ú „Ó¥¯Ì¥È (ÒÙ¥ÓÚ), ¥Ì¯ËÈ — Ò‚¥Ú ‰ÓÎ¥¯Ì¥È (‚ˉËÏÓ„Ó Ú‚Ó¥ÌÌfl)“. ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒÓÚ‚Ó¥ÌÌfl Ò‚¥ÚÛ, flÍ ‚ÓÌÓ ÁÓ·‡ÊÂÌÂ Û ÔÂ¯¥È „·‚¥ ÍÌË„Ë ÅÛÚÚfl, Ï‡π ‰‚ÓflÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ. éÒͥθÍË ‚ÓÌÓ, ‚ Ï¥ÒÚ˘ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, π ¥ÒÚÓ¥π˛ Ò‡ÏÓÓÁÍËÚÚfl ÅÓ„‡ Ú‡ âÓ„Ó ÓÁ„ÓÚ‡ÌÌfl ‚ ÊËÚÚ¥ ÒÙ¥ÓÚ, ÓÔËÒ Ï‡π ÚÂÓ„ÓÌ¥˜ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ — ‚‡ÊÍÓ Á̇ÈÚË Í‡˘ËÈ ÚÂÏ¥Ì, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ‚Ò¥ ÔÓ‚'flÁ‡Ì¥ Á ÌËÏ Ï¥ÚÓÎÓ„¥˜Ì¥ ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª; ¥ ڥθÍË ‚ Ú¥È Ï¥¥, ‚ flÍ¥È ‚ÓÌÓ ÓÁÛÏ¥πÚ¸Òfl

flÍ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‰ÓÎ¥¯Ì¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ, ÚÓ·ÚÓ Ú‚Ó¥ÌÌfl Û ÒÚÓ„ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ˆ¸Ó„Ó ÒÎÓ‚‡, processio Dei ad extra, ÍÓËÒÚÛ˛˜ËÒ¸ ÒıÓ·ÒÚ˘ÌÓ˛ ‰Â٥̥ˆ¥π˛, ÈÓ„Ó ÏÓÊ̇ ‚ËÁ̇˜ËÚË flÍ ÍÓÒÏÓ„ÓÌ¥˜ÌËÈ. å¥Ê ‰‚Óχ Ò‚¥Ú‡ÏË, flÍ ÒÚ‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl Û ÔÓ‰‡Î¸¯ÓÏÛ ‚ËÍ·‰¥, ¥ÒÌÛπ ڥθÍË Ú‡ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸, ˘Ó ‚ˢËÈ ÔÓfl‰ÓÍ π ‰Ë̇ϥ˜ÌÓ˛ π‰Ì¥ÒÚ˛ ÅÓ„‡, ÚÓ‰¥ flÍ ÌËʘËÈ Á‡Î˯‡π ϥ҈ ‰Îfl ‰ËÙÂÂ̈¥‡ˆ¥ª Ú‡ ÓÁ‰¥ÎÂÌÌfl. ñÂÈ ‰ÓÎ¥¯Ì¥È Ò‚¥Ú ̇Ș‡ÒÚ¥¯Â ̇ÁË‚‡πÚ¸Òfl Û áÓ„‡¥ ‡Îχ ‰Â-ÔÂÛ‰‡ , Ò‚¥ÚÓÏ ÓÁ‰¥ÎÂÌÓÒÚË. íÛÚ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ˜¥, ˘Ó ‚¥‰¥‚‡Ì¥ Ӊ̇ ‚¥‰ Ó‰ÌÓª Ú‡ ‚¥‰ ÅÓ„‡. ÄÎÂ, ¥ ‚ ˆ¸ÓÏÛ Á ÔÓ‚ÌÓ˛ flÒÌ¥ÒÚ˛ ÔÓ„Îfl‰‡π Ô‡ÌÚªÒÚ˘̇ ÚẨÂ̈¥fl, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ıÚÓ ‚ÌË͇π Û ÒÛÚ¸ ˜ÂÈ, ˆfl ÓÁ‰¥ÎÂÌ¥ÒÚ¸ ¥Î˛ÁÓÌÓ˛. ◊üÍ˘Ó ÒÔÓÒÚÂ¥„‡ÚË ˜¥ ‚ Ï¥ÒÚË˜Ì¥È Ï‰ËÚ‡ˆ¥ª, ÚÓ ‚Ò¥ ‚ÓÌË ÔÓÒÚ‡ÌÛÚ¸ flÍ π‰Ì¥ÒÚ¸“. ÇÊ ɥ͇ڥ· ‚ËÒÛ‚‡π ÙÓÏÛÎÛ: ◊Ç¥Ì Ì‡ÔÓ‚Ì˛π ‚ÒÂ, ¥ Ç¥Ì π ‚Ò ÒÛ˘Â“. íÂÓ„ÓÌ¥fl Ú‡ ÍÓÒÏÓ„ÓÌ¥fl π Ì ‰‚Óχ ¥ÁÌËÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ú‚Ó¥ÌÌfl, ‡ ‰‚Óχ ‡ÒÔÂÍÚ‡ÏË Ó‰ÌÓ„Ó ¥ ÚÓ„Ó Ê ‡ÍÚÛ.(...) ÄÍÚ, Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓ„Ó ÒÓÍËÚËÈ ÅÓ„ ÔÓÁ‡ ˜‡ÒÓÏ Ú‡ ̇‰ ˜‡ÒÓÏ ÓÁÍË‚‡π ë·Â, Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ Û ˜‡ÒÓ‚¥È ‰¥ÈÒÌÓÒÚ¥

jm

ôÓ̇ÈÔÂ¯Â ˆÂ ÚÂ, ˘Ó ‚ËÚ¥ÒÌÂÌÌfl ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª, Ì·‡Ê‡ÌÌfl ·‡˜ËÚË ‚ Ì¥È ¯Îflı ‰Ó Ô¥Á̇ÌÌfl ÒÚ‚Ó˛π ̇‰Á‚˘‡ÈÌÛ Ì‡ÔÛ„Û ¥ ÌÂ‚ÓÁÌ¥ÒÚ¸. íÓ‰¥ ÁÓÁÛÏ¥ÎËÏ ‡ÔÓÚÂÓÁÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË ÒÚ‡π Ô’πÒ‡ ÅÂÍÍÂÚ‡ «Ç Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌ¥ ¢Ó‰Ó» ˜Ë Ή¸ Ì ‚Òfl Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸ ä‡ÙÍË. ñ ÓÁÚfl„ÌÛÚ ̇ ÒÓÚÌ¥ ÒÚÓ¥ÌÓÍ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ÌÛ ıÓ˜‡ · ̇ flÍËÈ-Ì·ۉ¸ ÔÓÛı ‰Ó ÔÓ¯ÛÍÓ‚Û‚‡˜‡ ¥ÒÚËÌË. é‰Ì‡Í á‡ÏÓÍ ÏÓ‚˜ËÚ¸, ÏÓ‚˜‡Ú¸ ¥ ÒÚ‡ÊÌËÍË ÔË ·‡Ï¥. ß Ì¥flÍ Ì ‰Ó·ËÚËÒfl ‚¥‰ ÌËı ÊÓ‰ÌÓ„Ó ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÔÓÛıÛ. ÇÒ ÏËÒÚÂˆÚ‚Ó ÂÔÓıË ê‡ˆ¥Ó ÔË˜ÂÌ Ì ̇ ‡‰¥ÒÚ¸ ÔÂ·ۂ‡ÌÌfl ‚ é‰ÍÓ‚ÂÌÌ¥ flÍ ‡ÍÚ¥ ÔÂÒÓ̇θÌÓª ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª, ‡ ̇ fl‚Ì ˜Ë ÔËıÓ‚Û‚‡Ì Ә¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ̇ ̪. ÇÒfl ‚ÓÔÂÈҸ͇ ÏÛÁË͇ π ÏÛÁËÍÓ˛ Ì ç·ÂÒÌËı ëÙÂ, ‡ ÏÛÁËÍÓ˛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, ÔÂ‰˜Û‚‡ÌÌfl. ñ ҂Óπ¥‰Ì‡ ÏÎ¥ÒÚ¸, ÁÌÂÏÓ„‡ ˜Ë, ÏÓ‚Îfl˜Ë ÔÓ-ÓÒ¥ÈÒ¸ÍË — «ÚÓÏÎÂÌË». ç ‚ÚÓÏ₇ÚË Ú‡Í Ә¥ÍÛ‚‡ÌÌfl Ì ÏÓÊÂ, ·Ó ‚ÓÌÓ Ì¥flÍ Ì ÏÓÊ ‚Ë¥¯ËÚËÒfl ‚ ‡Ï͇ı ‡ˆ¥Ó̇θÌÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª. çÂχπ ÓÁfl‰ÊÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔÛ„Û Í‡Ú‡ÒËÒÛ Ô¥Á̇ÌÌfl ëÓäÓ‚ÂÌÌÓ„Ó, ÈÓ„Ó Ò‡ÏÓÓÁÍËÚÚfl-‰Ó-ÚÓ„Ó-ıÚÓ-Ô¥Á̇π. ñ ̇ÍÓÔ˘Ûπ ̇ÔÛ„Û ‚ β‰ËÌ¥ ¥ ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ì ڥθÍË ‰Ó Ì‚ÓÚ˘ÌÓÒÚË ÓÍÂÏÓª β‰ËÌË, ‡Î ¥ ‰Ó Ì‚ÓÚ˘ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË, ÚÓ·ÚÓ Ì‚ÓÚ˘ÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ÒÛÒԥθÒÚ‚‡.

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ıËÒÚËflÌҸ͇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÁÓÒÂ‰ÊÂ̇ ̇ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌ¥ ‰Û„Ó„Ó Ô˯ÂÒÚfl ïËÒÚ‡ ¥ ëÚ‡¯ÌÓ„Ó ëÛ‰Û flÍ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ¥ ÌÂӉϥÌÌÓª ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª, ˘Ó ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ ¥ Á ä¥ÌˆÂÏ ë‚¥ÚÛ: «ëÓ̈ Á‡Ú¸Ï‡ËÚ¸Òfl, Ï¥Òflˆ¸ Ì ·Û‰Â Ò‚¥ÚËÚË, ÁÓ¥ ÒÔ‡‰ÛÚ¸ Á Ì·‡ ¥ ÒËÎË Ì·ÂÒÌ¥ ÔÓÚflÒÛÚ¸Òfl»(å‡ÍÓ 13, 2425 ¥ чÌ˪Π7,9-14). ïËÒÚËflÌÒÚ‚Ó ¥ π Ô‡„ÌÂÌÌflÏ ˆ¥πª ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓª/ÓÁfl‰Ê‡˛˜Óª ‚Ò ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª. íÓÏÛ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó π Ò‚Óπ¥‰ÌËÏ ∂ÂÌÂ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÏ Ô¥Á̇˛˜ËÏ ÒÛ·’πÍÚÓÏ, ˘Ó Ó˜¥ÍÛπ ̇ ÓÒÚ‡ÚӘ̠ÁÎËÚÚfl ‚ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª Á ëÓ-äÓ‚ÂÌÌËÏ ‰Îfl ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl, ‡ Ì Î˯ ۘ‡ÒÌËÍÓÏÒÛ·’πÍÚÓÏ flÍËıÓÒ¸ ˜‡ÒÚÍÓ‚Ëı ‡ÍÚ¥‚ Ô¥Á̇ÌÌfl. Ç ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÏË ÏÓÊÂÏÓ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ‚ÒÂÎÂÌҸ͠ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó flÍ ˆ¥Î¥ÒÌ¥ÒÚ¸, fl͇ Ô‡„Ì ˆ¥πª π‰ÌÓÒÚË, ÔÓ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó flÍ ñÂÍ‚Û. ÄΠڇÍ Ә¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ̇Í·‰‡π ̇ ‚Ò˛ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÛ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥˛ Ô‚ÌËÈ ‚¥‰·ËÚÓÍ. ç¥˘Ó ‚ Ì¥È, flÍ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª Û Ò‚¥Ú¥ ÒÛ˘Ó„Ó, Ì ÏÓÊ ·ÛÚË ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌËÏ, ÓÍ¥Ï ÚÓ„Ó, ‚ÒÂÓÁ¥¯‡˛˜Ó„Ó ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ëÛ‰ÌÓ„Ó ÑÌfl. Ä, ÓÚÊÂ, ‚ÒÂ, ˘Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl «‰Ó» ̸ӄÓ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ÛÌ‚‡ÊÎ˂βπÚ¸Òfl. í‡ È ÔÓ-ÒÔ‡‚Ê̸ÓÏÛ ÓÒÚ‡ÚӘ̠ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ëÓ-äÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÈÓ„Ó ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡Ì¥È

107


‚ÒflÍÓ„Ó ¥Ì¯Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. ëÓÚ‚Ó¥ÌÌfl — ˆÂ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ì‡ÁÓ‚Ì¥ ÚËı ÒËÎ, flÍ¥ ‰¥˛Ú¸ Ú‡ ÊË‚ÛÚ¸ ‚ ë‡ÏÓÏÛ ÅÓÁ¥. íÛÚ Ì¥‰Â ÌÂχπ ÓÁË‚Û, ÔÂÂ‚ÌÓÒÚË. ïÓ˜‡ ◊ԇ·ˆË“ (ıÂı‡ÎÓÚ) Ò‚¥ÚÛ åÂ͇‚Ë ‚ËÌË͇˛Ú¸ ¥Á Ò‚¥Ú· òı¥ÌË, ˆÂ Ì creatio ex nihilo, flÍ ̇ ˆ¥È ÒÚ‡‰¥ª Ì ·ÛÎÓ · ·¥Î¸¯Â Ï¥ÒÚ˘ÌÓ˛ ÏÂÚ‡ÙÓÓ˛. ç‡È˜‡ÒÚ¥¯Â ̇ ¥‚ËÚ¥ åӯ ‰Â ãÂÓÌ ¥Î˛ÒÚÛπ ˆÂ ‚˜ÂÌÌfl Ó·‡ÁÓÏ Î‡Ìˆ˛„‡ Ú‡ ÈÓ„Ó ÒÍ·‰Ó‚Ëı ·ÌÓÍ. ì ˆ¸ÓÏÛ Î‡Ìˆ˛„Û, ˘Ó ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl ¥Á ÒÛÍÛÔÌÓÒÚË ¥ÁÌËı Ò‚¥Ú¥‚, π ·ÌÍË ¥ÁÌÓª ‚Â΢ËÌË: Ӊ̥ „ÎË·ÓÍÓ Á‡ıÓ‚‡Ì¥, ¥Ì¯¥ ‚ˉËÏ¥ ÁÁÓ‚Ì¥, ‡Î ‚ ̸ÓÏÛ ÌÂÏ‡π ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÓ„Ó ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl: ◊(...) èÓ‰ÛÏ‡È ÔÓ ˆ¥ ˜¥, ¥ ÚË ÁÓÁÛÏ¥π¯, ˘Ó ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡ ÔÓ‚'flÁ‡Ì‡ Ú‡ Á'π‰Ì‡Ì‡ Á Ûҥχ Ò‚¥Ú‡ÏË ¥ ˘Ó ‚Ò¥ ‚Ë‰Ë ·ÛÚÚfl ÔÓ‚'flÁ‡Ì¥ Ú‡ Á'π‰Ì‡Ì¥ Ó‰ËÌ Á Ó‰ÌËÏ, ¥ ÔÓıÓ‰flÚ¸ Á âÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÒÛÚÌÓÒÚË“(33). è‡ÌÚªÁÏ ˆ¥πª ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª χπ Ò‚Óª ÏÂÊ¥, ¥ ÔË ÔÓÚ·¥ ‚¥‰ Ì¸Ó„Ó ‚Á‡„‡Î¥ ÏÓÊ̇ ‚¥‰ÏÓ‚ËÚËÒfl. ÇÒ ÒÓÚ‚ÓÂÌ ÊËÚÚfl ‚ÓÎÓ‰¥π Ô‚ÌÓ˛ ‡θ̥ÒÚ˛ ‰Îfl Ò‡ÏÓ„Ó Ò·Â, ‡θ̥ÒÚ˛, ‚ flÍ¥È ‚Ó̇ Á‰‡πÚ¸Òfl ‚¥‰ÓÒÓ·ÎÂÌÓ˛ ‚¥‰ ˆËı Ï¥ÒÚ˘ÌËı Ò‚¥Ú¥‚ π‰ÌÓÒÚË. ÄΠ‚ Ó˜‡ı Ï¥ÒÚË͇ ˜¥

108

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

‚Ú‡˜‡˛Ú¸ ˜¥ÚÍ¥ Ó·ËÒË ¥ π‰ËÌËÏ ªı ÁÏ¥ÒÚÓÏ ÒÚ‡π ë·‚‡ ÅÓʇ ¥ âÓ„Ó ÒÓÍËÚ ÊËÚÚfl, ˘Ó ÔÛθÒÛπ Û ‚Ò¸ÓÏÛ ÒÛ˘ÓÏÛ. è‡‚‰‡, ˆËÏ ÒÔ‡‚‡ Ì ‚˘ÂÔÛπÚ¸Òfl. üÍ ÔÓ·‡˜ËÏÓ ‰‡Î¥, ˆÂ Ó·ÏÂÊÂÌ ¥ ‚¥‰ÓÒÓ·ÎÂÌ ·ÛÚÚfl ÓÍÂÏËı ˜ÂÈ Ì ‚ıÓ‰ËÚ¸ flÍ ‰¥ÈÒÌÓ ÔÂ‚ËÌÌËÈ Ú‡ ¥ÒÚÓÚÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ Û ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌËÈ Á‡‰ÛÏ Ú‚ÓÂÌÌfl. èÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó ‚Ò ÏËÒÎËÎÓÒ¸ flÍ Ó‰Ì ‚ÂÎËÍ ˆ¥Î ¥ ÊËÚÚfl í‚Óˆfl ‚¥‰ÍËÚÓ ¥ ·ÂÁ ÊÓ‰ÌËı Ó·ÏÂÊÂ̸ ÔÛθÒÛ‚‡ÎÓ ‚ ÊËÚÚ¥ âÓ„Ó Ú‚Ó¥Ì¸. ÇÒ ԥ‰ÚËÏÛ‚‡ÎÓ ÔflÏËÈ Ï¥ÒÚ˘ÌËÈ Á‚'flÁÓÍ Á ‚Ò¥Ï ¥Ì¯ËÏ, ¥ ˆfl π‰Ì¥ÒÚ¸ Ïӄ· Ô¥Á̇‚‡ÚËÒfl ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ¥ ·ÂÁ ‰ÓÔÓÏÓ„Ë ÒËÏ‚ÓÎ¥‚. í¥Î¸ÍË „¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl ĉ‡Ï‡ Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÌÛÎÓ ÅÓ„‡ Û҇ϥÚÌËÚËÒfl Û ◊ÔÓÚÓÈ·¥˜ÌÓÏÛ“. äÓÒÏ¥˜ÌËÏ Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ „¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl ·Û· ‚Ú‡Ú‡ ˜‡ÏË ªı ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Óª „‡ÏÓÌ¥ÈÌÓª π‰ÌÓÒÚË ¥ ªı ‚¥‰ÓÒÓ·ÎÂÌ ·ÛÚÚfl. ÇÒ ÒÓÚ‚ÓÂÌ ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó Ï‡ÎÓ ‰ÛıÓ‚ÌÛ ÔËÓ‰Û, ¥ flÍ˘Ó · Ì ‚ÚÓ„ÌÂÌÌfl Á·, ÚÓ ‚ÓÌÓ · Ì ̇·ÛÎÓ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓª ÙÓÏË. íÓÏÛ Ì ‰Ë‚ÌÓ, ˘Ó, ÍÓÎË Í‡·‡Î¥ÒÚË ˆ¸Ó„Ó ÚËÔÛ ÓÔËÒÛ˛Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ ÔËıÓ‰Û åÂÒ¥ª, ¥ ·Î‡ÊÂÌÌ Á̇ÌÌfl Ô‡‚‰ÌËı Û Ò‚¥Ú¥, Ó˜Ë˘ÂÌÓÏÛ ‚¥‰ „¥ı‡, ÁÌÓ‚Û ‚ËÒÚÛÔ‡π ̇

ÔÂÂ‰Ì¥È ÔÎ‡Ì ‰ÛÏ͇ ÔÓ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ˆ¥πª ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Óª π‰ÌÓÒÚË Ú‡ ‚Á‡πÏÓÔÓ‚'flÁ‡ÌÓÒÚË ˜ÂÈ (34). íÂ, ˘Ó Á‡‡Á π ÔÂÓ∂‡ÚË‚Ó˛ Ï¥ÒÚË͇, ˜ËÈ ÔÓ„Îfl‰ ÔÓÌËÁÛπ Ó·ÓÎÓÌÍÛ ¥ Òfl„‡π ÒÂˆÂ‚ËÌË ˜ÂÈ, Òڇ̠‚ ÂÔÓıÛ ëÔ‡Ò¥ÌÌfl Á‡„‡Î¸ÌËÏ Ì‡‰·‡ÌÌflÏ Î˛‰ÒÚ‚‡. (...) üÍ ‚Ê ԥ‰ÍÂÒ₇ÎÓÒfl ÔÓÔÂ‰̸Ó, ˆ¥ ÔÓ·‡˜ÂÌ¥ flÍ ÒËÏ‚ÓÎË ÒÙÂË ÅÓ„‡ π ˜ËÏÓÒ¸ ·¥Î¸¯ËÏ, Ì¥Ê ‡ÚË·ÛÚË ÚÂÓÎÓ„¥‚ ˜Ë ÔÓÏ¥ÊÌ¥ ¥‚Ì¥ Ú‡ ¥ÔÓÒÚ‡Ò¥, flÍ¥ èÎÓÚ¥Ì Û Ò‚ÓπÏÛ ‚˜ÂÌÌ¥ ÔÓ Âχ̇ˆ¥ª ÔÓÏ¥ÒÚË‚ Ï¥Ê Ä·ÒÓβÚÓÏ Ú‡ ÙÂÌÓÏÂ̇θÌËÏ Ò‚¥ÚÓÏ. ëÙ¥ÓÚ „·ÂÈÒ¸ÍËı ÚÂÓÒÓÙ¥‚ ÊË‚ÛÚ¸ ‚·ÒÌËÏ ÊËÚÚflÏ: ‚ÓÌË Ú‚ÓflÚ¸ ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥ª, ‚ÓÌË ÓÒ‚¥Úβ˛Ú¸ Ӊ̇ Ó‰ÌÛ, ‚ÓÌË ‚ÓÁÌÓÒflÚ¸Òfl Ú‡ ÓÔÛÒ͇˛Ú¸Òfl. ÇÓÌË ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÒÚ‡Ú˘̥. ïÓ˜‡ ÍÓÊ̇ Á ÌËı χπ Ò‚Óπ ¥‰Â‡Î¸Ì ϥ҈ ‚ ¥π‡ı¥ª, ‚ Ô‚ÌÓÏÛ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ÌËʘ‡ ÏÓÊ ̇·ÛÚË ‚Ë‰Û ‚Ë˘Óª (35). ß̯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ˆÂ Ô‚̇ ÔÓ‰Ó·‡ ‰¥ÈÒÌÓ„Ó ÊËÚÚπ‚Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÅÓ„‡, ÔËÔÎË‚Ë Ú‡ ‚¥‰ÔÎË‚Ë flÍÓ„Ó ÒÔËÈχπ ÚÂÓÒÓÙ, flÍ˘Ó ÈÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰ ÏÓÊ̇ ̇Á‚‡ÚË ÒÔËÈÌflÚÚflÏ, Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ·‡˜ÂÌÌfl — ÒÂˆfl. èËÏËËÚË ˆÂÈ ÔÓˆÂÒ Á ÏÓÌÓÚªÒÚ˘ÌÓ˛ ‰ÓÍÚËÌÓ˛, fl͇ Ú‡Í Ò‡ÏÓ

zm

ÙÓÏ¥ flÍ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥fl Á çËÏ, ÚÓ·ÚÓ ÊË‚‡, ÔÓ‚ÌÓÍӂ̇ ÁÛÒÚ¥˜ ÚÛÚ Ì‡ ÁÂÏÎ¥ ˜Ë Û Ò‚¥Ú¥ ÌÂÏÓÊÎË‚‡. ÄΠ˜Ë π Ú‡Í ‚ ¥Ì¯Ëı ÍÛθÚÛÌËı Ú‡‰Ëˆ¥flı? Ç ˛‰‡ªÁÏ¥ ÚÂÊ Ó˜¥ÍÛπÚ¸Òfl ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl, Ó‰Ì‡Í ˆÂ ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl ÔÓ‚’flÁÛπÚ¸Òfl Á åÂÒ¥π˛, flÍËÈ ˘Â Ì ÔËȯӂ. é‰Ì‡Í ·‡˜ÂÌÌfl «ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ‰Ì¥‚» (‡ı‡¥Ú ı‡-flÏ¥Ï) Ò‚¥ÚÛ ‚ ˛‰‡ªÁÏ¥ ‰‚ÓflÍÂ, ·‡ ̇‚¥Ú¸ Ì ‰Ó ͥ̈fl ÛÒÚ‡ÎÂÌÂ, ·Ó ¥ ÔÂ¯Ó‰ÊÂ· — èÓÓÍË ÓÁ‰¥ÎËÎËÒfl Û Ò‚Óªı ÔÓ„Îfl‰‡ı ̇ ˆ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ. «ñ ·‡˜ÂÌÌfl Ï‡π ‰‚‡ ‡ÒÔÂÍÚË. èÂ¯ËÈ ÓÁ„Îfl‰‡π χȷÛÚÌπ flÍ ‚ËÔ‡‚ÎÂÌÌfl ҸӄӉ̥ ¥ÒÌÛ˛˜Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ, flÍËÈ ÔÓÁ·‡‚ÎflπÚ¸Òfl Ò‚Óªı ‚‡‰, Á· Ú‡ ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË, ‚¥ÈÌ Ú‡ Á‡„Ë·ÂÎ¥, ‡ ÁÂÏÎfl ÔÂÂÔÓ‚ÌËÚ¸Òfl Á̇ÌÌflÏ ¥ ‰Ûı ÉÓÒÔÓ‰Ì¥È ÔÓÎÎπÚ¸Òfl ̇ ‚ÒflÍÛ ÔÎÓÚ¸ (ßÒ‡Èfl 4:12,11:6—9; ßÓÂθ 3:1—4). ÑÛ„ËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ·‡˜ËÚ¸ «‰Â̸ ÉÓÒÔÓ‰‡» flÍ ˜‡Ò ÛÈÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ; ˆÂ — «‰Â̸ ÚÂÏfl‚Ë Ú‡ ÏÓÓÍÛ» (ñه̥fl 1:15)... ᇠÒÎÓ‚‡ÏË èÓÓÍ¥‚ «ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ‰Ì¥» Ò‚¥ÚÛ ‚ Ó·Óı Á„‡‰‡ÌËı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı Á‚’flÁ‡Ì¥ Á ÌÓ‚ËÏ Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌflÏ ÉÓÒÔÓ‰‡ flÍ ÅÓ„‡ Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó ¥ Á ‚Ú¥ÎÂÌÌflÏ ñ‡ÒÚ‚‡ âÓ„Ó, Á¥ ÒÔ‡Ò¥ÌÌflÏ ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ¥ ÈÓ„Ó Á‚¥Î¸ÌÂÌÌflÏ ¥Á «·‡ÌÛ ˆ‡ÒÚ‚» (4,429). é‰Ì‡Í ‚Ò˛‰Ë ˛‰‡ªÁÏ Ì‡ÒÚÓ˛π ̇ ÚÓÏÛ,˘Ó ‚Ò ˆÂ ‚¥‰·Û‰ÂÚ¸Òfl ÚÛÚ, ̇ ÁÂÏÎ¥, ¥ ˘Ó

ÔÓÒÚÓ Ò‚¥Ú Î˯ ÔÓÚ·Ûπ ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl, ‡ Ì ÔÓ‰Ó·ÌÌfl. íÓÏÛ È ¥ÒÚË̇ ÔÓÎfl„‡ÚËÏÂ Û ˘Â Ó‰ÌÓÏÛ Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌ¥, flÍ ‚ ¯ڥ-Â¯Ú ‚ÔÓfl‰ÍÛπ ˆÂÈ Ò‚¥Ú. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ˛‰ÂÈҸ͇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl ÚÂÊ Ó˜¥ÍÛπ, Ó‰Ì‡Í ÌÂ Ú‡Í ¥ Ì ÚÓ„Ó, ˘Ó ıËÒÚËflÌҸ͇ — ‚Ó̇ Ó˜¥ÍÛπ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓª ¥ÒÚËÌË ÚÛÚ Û Ò‚¥Ú¥ ¥ Í‡˘Ó„Ó ‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. è˘ÓÏÛ ˆÂ «ÌÓ‚Â Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌfl» ·Û‰Â ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌ ÛÒ¥Ï ¥ ÔÛ·Î¥˜ÌÓ — ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‚·ÒÌ ÒÛÚ¸ ˆ¥πª ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÓÒÚË: «èÓÒÓıÓÏ ÒÎ¥‚ Ò‚Óªı ‚‡ÁËÚ¸ ‚¥Ì ÁÂÏβ, ¥ ‰ÛıÓÏ ÛÒÚ Ò‚Óªı ÛÏÂÚ‚ËÚ¸ ̘ÂÒÚË‚Ó„Ó. ß ·Û‰Â ÒÔ‡‚‰ÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÓflÒÓÏ Û Ì¸Ó„Ó Ì‡ ÍËʇı ‡ Ô‡‚‰‡ Ô¥‰ÔÂÂÊ ·ÓÍË... ‰Ó Ì¸Ó„Ó Á‚ÂÌÛÚ¸Òfl ̇Ó‰Ë, ¥ ÒÔÓÍ¥È ·Û‰Â ÈÓ„Ó Ò·‚Ó˛» (ßÒ‡Èfl 11:1— 10)(4,430). ß ÌÂχπ ÚÛÚ Ï¥Òˆfl ̇ ÔÂÒÓÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÛ, Ì ÛÒÛÒԥθÌÂÌÛ ˜ÂÂÁ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl β·Ó‚. ñ ˆ‡ÒÚ‚Ó ‚¥ÌÓÒÚË flÍ ‚¥ÌÓÒÚË ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌËÏ Á‡ÔÓ‚¥‰flÏ, flÍ¥ Ò‡ÏÂ Ú‡Í π «Á̇ÌËÏË» Ú‡ «ÔËÈÌflÚËÏË ‰Ó ‚¥‰Óχ». Ä, ÓÚÊÂ, ¥ÒÚË̇ ÚÛÚ π Ή¸ Ì ˛ˉ˘ÌÓ˛ ͇Ú„Ó¥π˛. ÅÛ‰‰ËÁÏ ‰‡π β‰ËÌ¥ ÁÏÓ„Û ÓÒÓ·ËÒÚÓ ÓÒfl„ÌÛÚË ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÂ, ˘ÓÔ‡‚‰‡ ÁÌÂÓÒӷβ˛˜Ë ÈÓ„Ó flÍ Ì¥‚‡ÌÛ, ÚÓ·ÚÓ «ÔÂÒÓ̇θÌÂ-ÔÂ·ۂ‡ÌÌfl-‚» ÔÓÓÊ̘¥ Ú‡ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚¥ ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÓÒÚË, ‡ Ì ·‡˜‡˜Ë ‚ Ì¥È ÊË‚Óª ÔÂÒÓ̇θÌÓª ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª Á


‰ÓÓ„‡ ͇·‡Î¥ÒÚÛ, flÍ ¥ ÍÓÊÌÓÏÛ „·², ÒÚ‡ÎÓ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ ÚÂÓÂÚËÍ¥‚ ͇·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ÚÂÓÒÓÙ¥ª.(...) ...

‚Ó̇ ·Û· ‚ËÁ̇̇, ÔÓÔË Ô‚ÌÛ ÒÍ·‰Ì¥ÒÚ¸ ‚ ÒÂÌÒ¥ ÔËÏËÂÌÌfl Á ÍÓ̈ÂÔˆ¥π˛ ‡·ÒÓβÚÌÓª π‰ÌÓÒÚË ÅÓ„‡ ¥ ˘Ó ÊÓ‰ÂÌ ¥Ì¯ËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ Í‡·‡ÎË Ì ÓÚËχ‚ Ú‡ÍÓ„Ó ¯ËÓÍÓ„Ó ‚ËÁ̇ÌÌfl, π ‰Ó͇ÁÓÏ ÚÓ„Ó, ˘Ó (...) ëÎ¥‰ Á‚ÂÌÛÚË Û‚‡„Û ¥ ̇ ‚Ó̇ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î‡ „ÎË·ÓÍ¥È ÂÎ¥„¥ÈÌ¥È ÔÂÂÓÒÏËÒÎÂÌÌfl ¥‰Âª òı¥ÌË. ñ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÓÚ·¥.(...) ‰‡‚̸Ӫ ¥‰Âª π Ó‰ÌËÏ ¥Á ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ëı èÂ¯ Á‡ ‚Ò òı¥Ì‡ ÓÚÓÚÓÊÌ˛‚‡Î‡Òfl ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ ͇·‡ÎË. ì ‚Ò¥ı ˜ËÒÎÂÌÌËı Á„‡‰Í‡ı Á ◊„Óχ‰Ó˛ ßÁ‡ªÎ˛“, Ô‚ÌËÏ Ó‰ÓÏ ÔÓ òı¥ÌÛ ‚ í‡ÎÏÛ‰¥ Ú‡ Ï¥‰‡¯‡ı (...) ÌÂχπ Ì‚ˉËÏÓª ˆÂÍ‚Ë, ˘Ó ‚Ú¥Î˛‚‡Î‡ ‚ ÒÓ·¥ ̇‚¥Ú¸ ̇ÚflÍÛ Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ‚Ó̇ Ô‰ÒÚ‡‚Îflπ Ï¥ÒÚ˘ÌÛ ¥‰Â˛ ßÁ‡ªÎfl ‚ ÈÓ„Ó ÒÓ˛Á¥ Á ÒÓ·Ó˛ Ê¥ÌÓ˜ËÈ ÔÂ‚Â̸ Û ÅÓÁ¥. èË ÓÔËÒ¥ ÅÓ„ÓÏ ¥ ‚ ÈÓ„Ó ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚¥, ‡Î ڇÍÓÊ ¥ ‚ òı¥ÌË Ì¥‰Â Ì Ú‡ÔÎfl˛Ú¸Òfl ڇͥ ÏÂÚ‡ÙÓË, ÈÓ„Ó ÒÚ‡Ê‰‡ÌÌ¥ Ú‡ ÈÓ„Ó ‚˄̇ÌÌ¥. òı¥Ì‡ — flÍ ◊èË̈ÂÒ‡“, ◊å‡ÚÓ̇“, ◊ñ‡ˈfl“ ˜Ë Ì ڥθÍË ñ‡ˈfl, ÑӘ͇ Ú‡ ç‡˜Â̇ ÅÓ„‡, ◊ç‡˜Â̇“. è‡‚‰‡, ڇͥ ‚Ë‡ÁË ˜‡ÒÚÓ ‡Î ¥ Ô‡Ï‡ÚË ÍÓÊÌÓ„Ó ¥Ì‰Ë‚¥‰‡ ‚ ßÁ‡ªÎ¥. ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ Ú‡Ï, ‰Â ÏÓ‚‡ ȉ ÔÓ ÇÓ̇ ¥ÒÚËÌ̇ ê‡ı¥Î¸, fl͇ ◊Ô·˜Â ÔÓ Ò‚Óªı „Óχ‰Û ßÁ‡ªÎ˛ ‚ ªª ‚Á‡πÏÓÁ‚'flÁÍÛ Á ‰¥ÚÂÈ“(...) ÅÓ„ÓÏ; ‡Î ‰Îfl ˆËı ‡‚ÚÓ¥‚ „Óχ‰‡ ˘Â Ì ì ÒËÏ‚ÓÎ¥˜ÌÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ áÓ„‡‡, ˆfl ÌÓ‚‡ ÔÂÂÚ‚ÓË·Òfl Û Ï¥ÒÚ˘ÌÛ ¥ÔÓÒÚ‡Ò¸ Ô‚ÌÓª ÍÓ̈ÂÔˆ¥fl òı¥ÌË flÍ ÒËÏ‚ÓÎÛ ◊‚¥˜ÌÓª ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓª ÒËÎË, ‚Ó̇ ÔÓÒÚÓ ‚Ú¥ÎÂÌÌfl Ê¥ÌÓ˜ÌÓÒÚË“ (36) ‚¥‰¥„‡π ‚Â΢ÂÁÌÛ Óθ ¥ ¥ÒÚÓ˘ÌÓ„Ó ßÁ‡ªÎ˛. ç¥ÍÓÎË ÚÛÚ Ì ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚ ·ÂÁÏÂÊÌÓÏÛ ¥ÁÌÓχ̥ÚÚ¥ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‰Û‡Î¥ÁÏ, ¥ òı¥Ì‡ flÍ Ê¥ÌÓ˜ËÈ ¥ÏÂÌ Ú‡ Ó·‡Á¥‚. ÇÓ̇ ‚Ú¥Î˛π ÒÓ·Ó˛ ÔÂ‚Â̸ Ì ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl ◊ë‚flÚÓÏÛ, ÒÙÂÛ, fl͇ ÔÂ¯Ó˛ ÔÓ‚ËÌ̇ ÓÁÍËÚËÒfl ı‡È ·Û‰Â Ç¥Ì ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌËÏ“ flÍ ‰Îfl ωËÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓÁË‡ÌÌfl Ï¥ÒÚË͇, ˜ÓÎÓ‚¥˜ÓÏÛ ÔÂ‚Ì˛ ‚ Ò‡ÏÓÏÛ ÅÓÁ¥. ñfl ¥‰Âfl ·Û‰Û˜Ë ‚ÓÓÚ‡ÏË Û ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È Ò‚¥Ú ÅÓ„‡, ·Û· Ó‰Ì¥π˛ ¥Á „ÓÎÓ‚ÌËı Ú‡ ‚ËÁ̇˜‡Î¸ÌËı flÍËÈ ‰ÛÊ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÁ̇˜‡πÚ¸Òfl Û áÓ„‡¥ ÌÓ‚‡ˆ¥È, ‚ÌÂÒÂÌËı ͇·‡ÎÓ˛. íÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó ÔÂËÙ‡ÁÓ˛ ÚÂϥ̇ ‡Á‡ ‰Â-ÏÂıÂχÌÛÚ‡,

◊Ú‡πÏÌˈ¥ ‚¥Ë“, ÚÓ·ÚÓ ÒÙÂË, ˘Ó ÓÁÍË‚‡π Ò‚Ó˛ Ú‡πÏÌˈ˛ ڥθÍË ÚÓÏÛ, ÍËÏ Ûı‡π ‰Ûı ‰ÓÒÍÓ̇ÎÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ÂÒÚfl. ... ëÓ˛Á ÅÓ„‡ Ú‡ òı¥ÌË Ú‚ÓËÚ¸ ¥ÒÚËÌÌÛ π‰Ì¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡, ßıÛ‰, flÍ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó Í‡·‡Î¥ÒÚË, π‰Ì¥ÒÚ¸, fl͇ ÎÂÊËÚ¸ ÔÓÁ‡ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥ÒÚ˛ âÓ„Ó ¥ÁÌËı ‡ÒÔÂÍÚ¥‚. èÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó, flÍ Ú‚Â‰ËÚ¸ áÓ„‡, ˆfl π‰Ì¥ÒÚ¸ ·Û· ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ˛ Ú‡ ÌÂÔÂÂ‚ÌÓ˛. ç¥˘Ó Ì ÔÓÛ¯Û‚‡ÎÓ ·Î‡ÊÂÌÌÓª „‡ÏÓÌ¥ª ËÚÏ¥‚ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·ÛÚÚfl ‚ π‰ËÌ¥È ‚ÂÎËÍ¥È ÏÂÎÓ‰¥ª ÅÓ„‡. í‡Í Ò‡ÏÓ, Ì¥˘Ó ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Ì ÔÓÛ¯Û‚‡ÎÓ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó Á‚'flÁÍÛ ÅÓ„‡ Á¥ Ò‚¥Ú‡ÏË Ú‚Ó¥ÌÌfl, ‚ flÍËı ÔÛθÒÛπ âÓ„Ó ÊËÚÚfl, Ú‡, ÁÓÍÂχ, Á¥ Ò‚¥ÚÓÏ Î˛‰ÂÈ. ì Ò‚ÓπÏÛ ÔÂ‚¥ÒÌÓÏÛ ‡ÈÒ¸ÍÓÏÛ Òڇ̥ β‰Ë̇ χ· ÔflÏËÈ Á‚'flÁÓÍ Á ÅÓ„ÓÏ. ã˛‰ËÌË, flÍ ˜‡ÒÚÓ ‚Ë‡Ê‡π ˆ˛ ‰ÛÏÍÛ åӯ ‰Â ãÂÓÌ, ‚‰‡˛˜ËÒ¸ ‰Ó ÒÚ‡¥¯Óª ÙÓÏÛÎË, π ÒËÌÚÂÁÓÏ ‚Ò¥ı ÚËı ‰ÛıÓ‚ÌËı ÒËÎ, ‰¥π˛ flÍËı ·Û‚ ÒÚ‚ÓÂÌËÈ Ò‚¥Ú (40). ÖÙ¥̇ Ó·ÓÎÓÌ͇, ˘Ó Ó„Óڇ· ªª, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÔÂÂÚ‚ÓË·Òfl ‚ Ó„‡ÌË Ú¥Î‡, ·Û· Û ÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì¯ÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ ‰Ó ÈÓ„Ó ¥ÒÚËÌÌÓª ÔËÓ‰Ë, Ì¥Ê ÈÓ„Ó Ú¥ÎÓ Á‡‡Á. É¥ıÛ Î˛‰Ë̇ χπ Á‡‚‰fl˜Û‚‡ÚË Ò‚ÓªÏ Ú¥ÎÂÒÌËÏ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌflÏ,

wm

ˆËÏ ÒÓ-ÍÓ‚ÂÌÌËÏ flÍ ëÓ-äÓ‚ÂÌÌËÏ. é‰Ì‡Í ÍÓÊÌÓÏÛ ·Û‰‰ËÒÚÛ ‚¥‰ÍËÚËÈ ¯Îflı ‰Ó ÓÒflflÌÌfl. Ç ÈÓ„Ó ‚ÓÎ¥ ÁÏ¥ÌËÚË Ò‚Ó˛ ͇ÏÛ, ‚‰ÓÒÍÓ̇ÎËÚËÒfl, ˘Ó· ÔÂÂ‚‡ÚË ‰‡ÒÚ˘Ì ˜Â„Û‚‡ÌÌfl Ò‚Óªı ÊËÚÚ¥‚ Ú‡ ̇Ó‰ÊÂ̸. ÅÛ‰‰ËÁÏ Û ¥ÁÌËı Ò‚Óªı ‚¥‰Ï¥Ì‡ı ‚ËÓ·Ë‚ ˜ËχÎÓ ÚÂıÌ¥Í, flÍ¥ χÎË · ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÓÒflflÌÌfl, Ú‡ ÔÓË̇ÌÌfl Û Ì¥‚‡ÌÛ. ÑÎfl ÚÓ„Ó ·Û· ÒÙÓÏÓ‚‡Ì‡ ˆ¥Î‡ ÒËÒÚÂχ ‚ËıÓ‚‡ÌÌfl. á‡Î˯‡˛˜Ë ÓÒÚÓÓ̸ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ˜Ë ÌÂÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ÒÓ-ÍÓ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡‚‰flÍË ·Û‰‰ËÒÚÒ¸ÍËÏ ÚÂı̥͇Ï, ÏÛÒËÏÓ ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó ‚¥Ì ‰‡π β‰ËÌ¥ ¯‡ÌÒ Ì‡ ÓÒfl„ÌÂÌÌfl flÍ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚¥ÚÎÂÌÌfl ¥ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ‚ ·Û‰‰Û, Ú‡Í ¥ ˜‡ÒÚÍÓ‚Ó„Ó ÓÒflflÌÌfl ‚ flÍÓÏÛÒ¸ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚ ‡ÍÚ¥ Ò‡ÚÓ¥. íÓ·ÚÓ ‚¥Ì ‚¥‰ÍË‚‡π ‚ËÒÚ˘Ì ԥÁ̇ÌÌfl ‚Á‡„‡Î¥, flÍ ‚Ê Ì ̇ÒڥθÍË ÓÔÂÚ ̇ ‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ˘ÌÛ Ú‡‰Ëˆ¥˛ ÛÏÓ‚Ë‚Ó‰Û, ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÒÛ‰ÊÂÌÌfl ÚÓ˘Ó, ¥ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò Ì Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó π‰ËÌÓ„Ó ‡ÍÚÛ ëÛ‰ÌÓ„Ó ÑÌfl ˜Ë ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó Ó‰ÍÓ‚ÂÌÌfl åÂÒ¥ª. óË ‰‡π ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó ¯‡ÌÒ ÍÓÊÌ¥È Î˛‰ËÌ¥ ̇˘Ó‰Â̸ ‰ÓÒÚÛÔËÚËÒfl ‰Ó ëÓ-äÓ‚ÂÌÌÓ„Ó? é˜Â‚ˉÌÓ, ˘Ó Ú‡Í. ÄΠ‰ÂÒ¸ „ÎË·ÓÍÓ ¥ Ì¥. ïÓ˜‡, Á‚˘‡ÈÌÓ, ˆÂ Ì ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ıËÒÚËflÌËÌ Ì χπ Ò‚Ó„Ó ÓÒÓ·ËÒÚÓ„Ó ÊËÚÚπ‚Ó„Ó ¯ÎflıÛ, Ó‰Ì‡Í ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ ÈÓÏÛ ·ÛÎÓ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌ ӉËÌ ‡Á ˘Â ‚

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

á‡ÔÓ‚¥‰flı, ‰‡Ó‚‡ÌËı åÓÈÒÂπ‚¥ Ú‡ ÔÓÔÓ‚¥‰flı ïËÒÚ‡ ‰Ó ÄÔÓÒÚÓÎ¥‚. í‡ flÍ ‰ÓÒÚÛÔËÚËÒfl ‰Ó Ì¸Ó„Ó Î˛‰ËÌ¥ ÔÓÒÔÓÎËÚ¥È? óË Ï‡π ‚Ó̇ ̇˘Ó‰Â̸ ‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ̸ӄÓ, ˆ¸Ó„Ó ÒÓ-ÍÓ‚ÂÌÌÓ„Ó, ˜Ë ç¸Ó„Ó — ïËÒÚ‡? 燉¥fl ̇ ÁÛÒÚ¥˜ ¥ β·Ó‚ flÍ ¯Îflı ‰Ó ç¸Ó„Ó, ˘Â Ì π ÓÒfl„ÌÂÌÌflÏ âÓ„Ó (˜Ë ÈÓ„Ó). 燉¥fl Á‡Î˯‡π β‰ËÌÛ ÔÓÁ‡ çËÏ, ÔÓÁ‡ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¥Ï ÓÒfl„ÌÂÌÌflÏ, ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó˛ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥π˛, flÍÓª β‰Ë̇ Ú‡Í Ô‡„ÌÂ. 燉¥fl ‚ÒÂ Ê Ì π ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥π˛ flÍ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¥Ï ‡ÍÚÓÏ ÁÛÒÚ¥˜¥. éÚÊÂ, flÍÓ˛Ò¸ Ï¥Ó˛ ÏË ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ¥ ˆ¥πª ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª, flÍ˘Ó Ì ·‡ÚË ‰Ó Û‚‡„Ë ÚÓ„Ó,˘Ó ‚ ıËÒÚËflÌÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª ̇ÁË‚‡πÚ¸Òfl ˜Û‰ÓÏ flÍ «... Ù‡ÍÚÓÏ Ì‡‰ÔËÓ‰ÌÓ„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl» (5.79). éÚÊ ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓıËÒÚËflÌҸ͇ Ú‡‰Ëˆ¥fl, Á‡„‡Î¸ÌÓ Í‡ÊÛ˜Ë, Á‚Ó‰ËÚ¸ Ô¥Á̇ÌÌfl ‰Ó ‚¥‰˜Û‚‡ÌÌfl ¥ ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ„Ó ÓÒÏËÒÎÂÌÌfl Ú‡ ÒËÒÚÂχÚËÁÛ‚‡ÌÌfl ÓÚËχÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ˛˜Ó„Ó ˜Ë ÌÂ¥ÒÌÛ˛˜Ó„Ó Ì‡ Ô‚ÌËÈ ÍÓÌÍÂÚÌËÈ ÔÓ„Îfl‰ χÚÂ¥‡ÎÛ. é‰Ì‡Í, flÍËÈ ˆÂ χπ ‚ËÒÎ¥‰ ‰Îfl β‰ËÌË,ÍÓÌÍÂÚÌÓª β‰ËÌË, ‡ Ì ڥθÍË Á Ó„Îfl‰Û ̇ ÚÂÓ¥˛ Ô¥Á̇ÌÌfl ˜Ë ÎÓ„¥ÍÛ, flÍ¥ ‚ÒÂ Ê π ‚ÚÓËÌÌËÏË, ·Ó Î˯ ‚ˉӷۂ‡˛Ú¸ Ú‡ ÛÍ·‰‡˛Ú¸ ‚ Ô‚̥ ÒÚÛÍÚÛË ÚÂ, ˘Ó β‰Ë̇ ∂ÂÌÂ‡Î¥ÁÛ˛˜Ë ̇ÁË‚‡π Ò‚¥ÚÓÏ. ñfl Ú‡‰Ëˆ¥fl π Ì ڥθÍË

109


˘Ó ‚ËÌËÍÎÓ ‚ ÂÁÛθڇڥ ÒÔÓ„‡ÌÂÌÌfl ‚Ò¥πª χÚÂ¥ª ÓÚÛÚÓ˛ „¥ı‡. É¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl, flÍ ·ÛÎÓ ‰Îfl „·ÂÈÒ¸ÍËı Ï¥ÒÚËÍ¥‚ Ô‰ÏÂÚÓÏ ·ÂÁ̘ͥÌËı ÒÔÂÍÛÎflˆ¥È, ÓÁ¥‚‡ÎÓ ÔflÏËÈ Á‚'flÁÓÍ Î˛‰ËÌË Á ÅÓ„ÓÏ ¥, ‚¥‰Ú‡Í, ‚ Ô‚ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ‚ÔÎËÌÛÎÓ Ì‡ ÊËÚÚfl ÅÓ„‡ ‚ âÓ„Ó Ú‚Ó¥ÌÌ¥. í¥Î¸ÍË Ô¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê í‚ÓˆÂÏ Ú‡ Ú‚Ó¥ÌÌflÏ ÒÚ‡˛Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛.(...) ü ‚Ê Á„‡‰Û‚‡‚, ˘Ó Ï¥ÒÚËÍ¥‚ ‰ÛÊ ˆ¥Í‡‚Ë· ÔÓ·ÎÂχ „¥ı‡, ‡ ÓÒÓ·ÎË‚Ó ı‡‡ÍÚÂ Ú‡ ÒÂÌÒ „¥ıÓÔ‡‰¥ÌÌfl ĉ‡Ï‡, ¥ ˘Ó ˆ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚Ò·¥˜ÌÓ ÓÁ„Îfl‰‡Î‡ ͇·‡Î¥ÒÚ˘̇ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡. ñ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó, ‡Î π Ó‰Ë Á‡ Ó‰ÌËÏ ‚ËÌflÚÓÍ. í‡ÍËÏ ‚ËÌflÚÍÓÏ ·Û‚ áÓ„‡.(...) ñfl ÒÚËχ̥ÒÚ¸ Ì ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚‡. Ä‚ÚÓ áÓ„‡‡ fl‚ÌÓ ‚‚‡Ê‡‚ ˆ˛ ÚÂÏÛ ‰ÛÊ Ì·ÂÁÔ˜ÌÓ˛, ·Ó ‚Ó̇ ÚÓ͇·Òfl ‚ÂÎËÍÓª ÔÓ·ÎÂÏË: ‰Â ¥ flÍ ·ÛÎÓ ÔÓÛ¯ÂÌÓ π‰Ì¥ÒÚ¸ ÊËÚÚfl ÅÓ„‡, Á ˜Ó„Ó ÔÓ˜Ë̇πÚ¸Òfl ÓÁË‚, ˘Ó ҸӄӉ̥ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Û ‚Ò¸ÓÏÛ ‚ÒÂÒ‚¥Ú¥? (...) ß ÌÂ̇˜Â ·‡Ê‡˛˜Ë ÔËıÓ‚‡ÚË Ò‚Óª ÂÁÓÚÂ˘̥ ÔÓ„Îfl‰Ë, ‡‚ÚÓ ‰‡π ªÏ ÁÓ‚Ò¥Ï ‡ˆ¥Ó̇ΥÒÚ˘Ì ÔÓflÒÌÂÌÌfl, flÍ ̇‰Á‚˘‡ÈÌÓ ‰Ë‚Ì ‰Îfl áÓ„‡‡ ¥ Ì χπ Ì¥˜Ó„Ó ÒԥθÌÓ„Ó Á ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Ó˛ ‚ ̸ÓÏÛ „ÌÓÒÚ˘ÌÓ˛

110

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥π˛. éÒÚ‡ÌÌfl ÔÂ‰·‡˜‡π, ˘Ó ÒÙ¥ÓÚ ·ÛÎË ‚¥‰ÍËÚ¥ ĉ‡ÏÓ‚¥ ‚ Ó·‡Á¥ ‰Â‚‡ ÊËÚÚfl Ú‡ ‰Â‚‡ Ô¥Á̇ÌÌfl, ÚÓ·ÚÓ ÒÂ‰̸Ӫ Ú‡ ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ ÒÙ¥Ë. á‡Ï¥ÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˘Ó· Á·Â„ÚË ªı ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Û π‰Ì¥ÒÚ¸ ¥ Ú‡Í Ó·'π‰Ì‡ÚË ÒÙÂË ◊ÊËÚÚfl“ Ú‡ ◊Ô¥Á̇ÌÌfl“ ¥ ÒÔÓÍÛÚÛ‚‡ÚËÒfl ÔÂ‰ Ò‚¥ÚÓÏ, ĉ‡Ï ‚¥‰‰¥ÎË‚ Ó‰ÌÛ ‚¥‰ ¥Ì¯Óª Ú‡ ÔÓ˜‡‚ ÔÓÍÎÓÌflÚËÒfl ڥθÍË òı¥Ì¥, Ì ‚ËÁ̇˛˜Ë ªª π‰ÌÓÒÚË Á ¥Ì¯ËÏË ÒÙ¥ÓÚ. íËÏ ‚¥Ì ÔÂÂ‚‡‚ Ú˜¥˛ ÊËÚÚfl, ˘Ó ÔÂÂڥ͇· ¥Á ÒÙÂË Û ÒÙÂÛ, ¥ ‚Ì¥Ò Û Ò‚¥Ú ÓÁ‰¥ÎÂÌÌfl Ú‡ ‚¥‰˜ÛÊÂÌÌfl. á ÚÓ„Ó ˜‡ÒÛ ‚ËÌËÍ Ô‚ÌËÈ Á‡„‡‰ÍÓ‚ËÈ ÓÁË‚, Ì ‚ Ò‡Ï¥È ÒÛ·Òڇ̈¥ª ÅÓÊÂÒÚ‚‡, ‡Î ‚ ÈÓ„Ó ÊËÚÚπ‰¥flÌÌ¥. ñ ‚˜ÂÌÌfl ÒÛÔÓ‚Ó‰ÊÛ‚‡ÎÓÒfl ·ÂÁÎ¥˜˜˛ Á‡Û‚‡ÊÂ̸, ‡Î ÈÓ„Ó „ÓÎÓ‚ÌËÈ ÁÏ¥ÒÚ ‚ÒÂ Ê ‰Ó‚ÓÎ¥ ÁÓÁÛÏ¥ÎËÈ. ÇÓÌÓ ‚‰ ‰Ó ÌÓ‚Óª ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª, flÍÛ Í‡·‡Î¥ÒÚË Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ ◊Ç˄̇ÌÌflÏ òı¥ÌË“. í¥Î¸ÍË Ô¥ÒÎfl ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÂ‚ËÌÌÓª „‡ÏÓÌ¥ª ‚ ‡ÍÚ¥ ëÔ‡Ò¥ÌÌfl, ÍÓÎË ‚Ò¥ ˜¥ ÁÌÓ‚Û ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ̇ Ï¥ÒˆÂ, flÍ ‚ÓÌË ÔÂ‚¥ÒÌÓ Á‡ÈχÎË Û ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Á‡‰ÛÏ¥, flÍ Ò͇Á‡ÌÓ ‚ Å¥·Î¥ª, ◊·Û‰Â ÉÓÒÔÓ‰¸ Ó‰ËÌ, Ú‡ ßÏ'fl âÓ„Ó π‰ËÌ“ ‚ ¥ÒÚËÌ¥ ¥ ̇‚¥ÍË. ì ҸӄӉ̥¯Ì¸ÓÏÛ Ì ÒÔÓÍÛÚÛ‚‡ÌÓÏÛ

Ú‡ ‰ÂÁÓ„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌÓÏÛ Òڇ̥ Ò‚¥ÚÛ ˆÂÈ ÓÁË‚, ˘Ó Á‡‚‡Ê‡π ÌÂÔÂÂ‚ÌÓÏÛ Á‚'flÁÍÛ ÅÓ„‡ Á òı¥ÌÓ˛, flÍÓÒ¸ ·ڇπÚ¸Òfl Ú‡ ‚ËÔ‡‚ÎflπÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ÂÎ¥„¥ÈÌËÈ ‡ÍÚ ßÁ‡ªÎfl: íÓÛ, ψ¥‚ÓÚ Ú‡ ÏÓÎËÚ‚Ë. ìÒÛÌÂÌÌfl ÔÎflÏË, ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl „‡ÏÓÌ¥ª — Ú‡ÍËÏ π Á̇˜ÂÌÌfl ÒÎÓ‚‡ Û ¥‚ËÚ¥ Ú¥ÍÍÛÌ, flÍ ‚ÊË‚‡πÚ¸Òfl ͇·‡Î¥ÒÚ‡ÏË Ô¥ÒÎflÁÓ„‡¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ‰Îfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl Á‡‚‰‡ÌÌfl β‰ËÌË Û ˆ¸ÓÏÛ Ò‚¥Ú¥. Ç Òڇ̥ ëÔ‡Ò¥ÌÌfl, Ӊ̇Í, ◊Á‰¥ÈÒÌËÚ¸Òfl ‰ÓÒÍÓ̇ΥÒÚ¸ ‚‚ÂıÛ Ú‡ ‚ÌËÁÛ ¥ ‚Ò¥ Ò‚¥ÚË Ó·'π‰Ì‡˛Ú¸Òfl Û Ó‰ËÌ π‰ËÌËÈ ÒÓ˛Á“. ì „Óχ‰¥ ßÁ‡ªÎ˛, ˜Ëπ ÁÂÏÌ ÊËÚÚfl π ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌflÏ ÒÓÍËÚÓ„Ó ËÚÏÛ ÛÌ¥‚Â҇θÌÓ„Ó á‡ÍÓÌÛ, ˘Ó ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl Û íÓ¥, òı¥Ì‡ ÔËÒÛÚÌfl ·ÂÁÔÓÒÂ‰̸Ó, ·Ó ÁÂÏ̇ „Óχ‰‡ ßÁ‡ªÎ˛ ÒÚ‚ÓÂ̇ ̇ ͯڇÎÚ Ï¥ÒÚ˘ÌÓª ÉÓχ‰Ë ßÁ‡ªÎ˛, fl͇ π òı¥ÌÓ˛. ÇÒÂ, ˘Ó Á‰¥ÈÒÌ˛π ¥Ì‰Ë‚¥‰ ˜Ë „Óχ‰‡ Û ÁÂÏÌ¥È ÒÙÂ¥, χ„¥˜ÌÓ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ Ò‚¥Ú¥ „Ó¥¯Ì¸ÓÏÛ, ÚÓ·ÚÓ Û ‚ˢ¥È ‡θÌÓÒÚ¥, ˘Ó ÔÓÒ‚¥˜Ûπ Û ‰¥flÌÌflı β‰ËÌË. ëÍÓËÒÚ‡πÏÓÒ¸ Ûβ·ÎÂÌËÏ ‚Ë‡ÁÓÏ áÓ„‡‡: ◊ßÏÔÛÎ¸Ò ÁÌËÁÛ (¥Úı‡ÛÚ‡ ‰¥ÎÚ‡Ú‡) ‚ËÍÎËÍ‡π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ¥ÏÔÛÎ¸Ò Á„ÓË“ (43). áÂÏ̇ ‡θ̥ÒÚ¸ Á‡„‡‰ÍÓ‚Ó ‚ÔÎË‚‡π ̇ Ì·ÂÒÌÛ, ·Ó ‚ÒÂ, ÁÓÍÂχ ¥ β‰Ò¸Í‡

hm

ÒÔˆËÙ¥˜ÌËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‚Ê ¥ÒÌÛ˛˜Ó„Ó Ì‡‚ÍÓÎ˯̸ӄÓ, flÍËÏ π Ò‚¥Ú. ì ˆ¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª ˜ÂÂÁ ÒÔÓÒ¥· ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ , ÚÓ·ÚÓ ˜ÂÂÁ Ô¥Á̇ÌÌfl, ‚¥Ì Á‡ÏË͇πÚ¸Òfl ‰Îfl β‰ËÌË. Ç¥‰ÍËÌÂÌÌfl ÔË̈ËÔÓ‚Óª ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ÓÁ¥‚‡ÚË ¯Í‡‡ÎÛÔÛ Ò‚¥ÚÛ ˜ÂÂÁ ÓÒflflÌfl, ˜ÂÂÁ ‚Ëı¥‰ ÔÓÁ‡ Ì¸Ó„Ó Ì‡ÔÂ‰ Á‡Í·‰‡π, ˘Ó Ò‚¥Ú ‚Ê π. ôÓ ‚¥Ì ‰ÂÒ¸ ÔÂ·ۂ‡π ¥ ڥθÍË ÔÓÚ¥·ÌÓ ÈÓ„Ó Ô¥Á̇ÚË, ÚÓ·ÚÓ Ô‚ÌËÏ Î˛‰Ò¸ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÒ‚ÓªÚË ÈÓ„Ó. êÓÁ¯ËËÚË ‡ÏÍË ˆ¸Ó„Ó Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó, ‡ ̇ÒÔ‡‚‰¥ ÒÛ˘Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª β‰ËÌ¥ ̇¯Óª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª Ì ‰‡ÌÓ (flÍ˘Ó Ì ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ÓÍÂÏ¥ ÓÒflflÌÌfl, ˘Ó ÒÚ‡ÎËÒfl ˘Â ‰ÂÒ¸ Û ·¥·ÎÈÌ¥ ˜‡ÒË). å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ڇ͇ ͇ÚË̇ Ò‚¥ÚÛ π Á‡ÏÍÌÛÚÓ˛ (¥ ÊӉ̥ ‚¥‰ÍËÚÚfl äÓÔÂ̥͇ ÚÛÚ Ì¥ ‰Ó ˜Ó„Ó — ·Ó ‚ÓÌË ÔÓ ÒÛÚ¥ Ì¥˜Ó„Ó ÔË̈ËÔÓ‚Ó Ì ÁÏ¥ÌËÎË, ‚Óβˆ¥fl äÓÔÂ̥͇ ·Û· ÔÒ‚‰Ó‚Óβˆ¥π˛ ‚ ÏÂʇı ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ, flÍËÈ Á‡ÍÓÂÌË‚Òfl ˘Â ‚ ˜‡ÒË Á‡‰Ó‚„Ó ÔÂ‰ ïËÒÚÓÏ, Ò‚¥Ú flÍ ·Û‚ χÎËÏ ¥ Á‡ÏÍÌÛÚËÏ ‚ ÏÂʇı Ò‚Óπª ÒÛ˘ÓÒÚË, Ú‡Í Ï‡ÎËÏ ¥ Á‡ÏÍÌÛÚËÏ ‚¥Ì ¥ Á‡Î˯˂Òfl). é‰Ì‡Í ‚ ˆ¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ˆÂ Ô¥‰ÍÂÒÎËÎÓ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó, — Ò‚¥Ú π ÔÓ·Ó˛‚‡ÌËÏ, Ì·‡Ê‡ÌËÏ, Ô‚ÌÓ˛ ÒÍ‚ÂÌÓ˛ ¥ Ô‡‰¥ÌÌflÏ. ã˛‰Ë̇ Ò‚¥‰Óχ χÌÓÚÌÓÒÚË ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. ÄΠˆÂ Ê ÏÓÊÂ

ÒÚÓÒÛ‚‡ÚËÒfl ҇ϠڇÍÓ„Ó Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ‰Ó Ò‚Óπª ÒÛ˘ÓÒÚË Ú‡ Á‡ÏÍÌÛÚÓÒÚË Ò‚¥ÚÛ. ïËÒÚËflÌËÌ Ó˜¥ÍÛπ ÔÓ‰Ó·ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ ‚ ÓÒÚ‡Ì̸ÓÏÛ ëÛ‰ÌÓÏÛ ÑÌ¥. è˘ÓÏÛ ÔÓ‰Ó·ÌÌfl Ì Î˯ ҂¥ÚÛ, ‡Î ¥ Ò‚Óπª Ò‚¥ÚÓ‚ÓÒÚË/ÒÛ˘ÓÒÚË flÍ Ú‡ÍÓª, ˘Ó π «Û ̸ÓÏÛ», ‚ ˆ¸ÓÏÛ Ò‚¥Ú¥. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Û ÒÔÓ·¥ Ô¥Á̇ÌÌfl β‰ËÌÓ˛ Ò‚¥ÚÛ, Û Á‡Í·‰ÂÌÓÏÛ ‚Ò¥π˛ ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌ¥/ÔÂ·ۂ‡ÌÌ¥ ̇ ÔÓÓÁ¥ ëÛ‰ÌÓ„Ó ÑÌfl ̇ÒÔ‡‚‰¥ Á‡ÏË͇π Ò‚¥Ú ‰Ó ÈÓ„Ó ÔÂ‰ÍÓÔÂÌ¥ÍÓ‚Ò¸ÍÓª ÏÓ‰ÂÎ¥ Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË ‰Îfl ‚Ò¥πª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÏÓÊ̇ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ Á‡Ú˯̥ÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó Ï‡ÎÓÏ¥ÒÚ˜ÍÓ‚Ó„Ó, ÌÓÏÓ‚Ó„Ó ( ‚¥‰ «ÌÓÏÛ» — Ï¥ÒÚ‡‰Âʇ‚Ë-Ò‚¥ÚÛ ‰‡‚Ì¥ı ˘Â ‰ÓıËÒÚËflÌÒ¸ÍËı ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥È ÅÎËÁ¸ÍÓ„Ó ëıÓ‰Û) Ò‚¥ÚÛ, flÍËÈ Ó·ÏÂÊÛ‚‡‚Òfl Ï¥Ò¸ÍËÏË Òڥ̇ÏË È ÓÍÓÎÓÏ ‰Ó‚ÍÓ· Ï¥ÒÚ‡, ˘Ó ·Û‚ ¥‚ÌËÈ ‰ÂÌÌÓÏÛ ¯ÎflıÛ. ß ÔÓ·ÎÂχ ·Û· Ì ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Ì ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ Ù¥Á˘ÌÓ ‚¥‰¥ÈÚË ‰‡Î¥ ‚¥‰ ̸ӄÓ, ‡ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÔË̈ËÔÓ‚Ó ˆÂ ·Û‚ Á‡ÏÍÌÛÚËÈ ‚ ˆËı ‡Ï͇ı Ò‚¥Ú. чΥ ˆËı ÏÂÊ «Ò‚¥ÚÛ» ‰Îfl ÊËÚÂÎ¥‚ ˆ¸Ó„Ó «ÌÓÏÛ» ÔÓÒÚÓ Ì ¥ÒÌÛ‚‡ÎÓ. é‰Ì‡Í Û ÊËÚÂÎ¥‚ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó «ÌÓÏÛ» π ÔË̈ËÔÓ‚‡ ¥ÁÌˈfl. üÍ˘Ó ÊËÚÂθ ‰‡‚Ì¸Ó„Ó Ï¥ÒÚ‡ Ì¥˜Ó„Ó Ì Ә¥ÍÛ‚‡‚, ˜‡Ò ‚ ÈÓ„Ó Ò‚¥Ú¥ ·Û‚ ˆËÍÎ¥˜ÌËÏ


‰¥flθ̥ÒÚ¸, χπ Ò‚Óπ ◊‚ÂıÌπ ÍÓ¥ÌÌfl“ ‚ Ò‚¥Ú¥ ÒÙ¥ÓÚ. ßÏÔÛθÒ, ˘Ó ȉ ‚¥‰ ‰Ó·Ó„Ó ‰¥flÌÌfl, ̇Ô‡‚Îflπ ÔÓÚ¥Í ·Î‡„‡, ˘Ó ‚ËÌËÍ‡π ‚¥‰ ̇‰Ï¥Û ÊËÚÚfl ‚ ÒÙ¥ÓÚ, Ú‡πÏÌËÏË Í‡Ì‡Î‡ÏË, ˘Ó ‚‰ÛÚ¸ Û ÌËÊÌ¥È Ú‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È Ò‚¥Ú. ëÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸ ̇‚¥Ú¸, ˘Ó Ò‚ÓªÏË ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ËÏË ‰¥flÏË ‚¥Ì Á‚'flÁÛπ ‚ˉËÏÛ Ú‡ Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡ÌÛ íÓÛ Á íÓÓ˛ ÌÂÁÂÏÌÓ˛ ¥ Ú‡πÏÌÓ˛. Çˢ‡ ÂÎ¥„¥È̇ ‚‡Ú¥ÒÚ¸, flÍÛ ‚Òfl ÂÒÔ‡ÌҸ͇ ͇·‡Î‡, ÁÓÍÂχ áÓ„‡, Í·‰Â ‚ ÓÒÌÓ‚Û Ò‚Óπª ÂÚËÍË, — ˆÂ ‰‚ÂÍÛÚ, ÌÂÔÂÂ‚̇ Ô˘ÂÚÌ¥ÒÚ¸ ˜Ë ÔËÚÛÎÂÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó ÅÓ„‡, ÚÓÈ ÔflÏËÈ Á‚'flÁÓÍ Á çËÏ, flÍËÈ, flÍ fl ‚Ê ͇Á‡‚, χÈÊ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Ô¥‰Ï¥Ìflπ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÂÍÒÚ‡Ú˘Ì ÔÂÂÊË‚‡ÌÌfl. (...) ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚‡ÚÓÒÚ¥ ͇·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓª ÂÚËÍË — ÒÚ‡ı ÅÓÊËÈ, β·Ó‚ ‰Ó ÅÓ„‡, ˜ËÒÚÓÚ‡ ÔÓÏËÒÎ¥‚, ‚Ë‚˜ÂÌÌfl íÓË, ͇flÚÚfl Ú‡ ÏÓÎËÚ‚‡ — ÔÓπ‰ÌÛ˛Ú¸Òfl Á ˆËÏ Ì‡È‚Ë˘ËÏ ¥‰Â‡ÎÓÏ ¥ ̇·Û‚‡˛Ú¸ Á‡‚‰flÍË ÈÓÏÛ Ò‚Ó„Ó ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌÌfl. ë‡Ï ˆËÏ ‚‡ÚÓÒÚflÏ, ˘Ó Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ ‰Ó·¥ ‰¥flÌÌfl, áÓ„‡ ̇‰‡π ÓÒÓ·ÎË‚Óª ‚‡„Ë. ÇÒ¥ ‡ÁÓÏ ‚ÓÌË

¥ Ú‚ÓflÚ¸ ¥‰Â‡Î (...) 1. Ä·Û·٥fl Ä‚‡„‡Ï — Ú‚Óˆ¸ ÔÓÙÂÚ˘ÌÓª ͇·‡ÎË, ÂÒÔ‡ÌÒ¸ÍËÈ „·ÂÈÒ¸ÍËÈ Ï¥ÒÚËÍ XIII ÒÚ., ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜ Ú‡‰Ëˆ¥È å‡ÈÏÓÌ¥‰‡. 2. ëÂÙÂ-ı‡-·‡ı¥ — Ó‰ËÌ ¥Á ̇ȉ‡‚Ì¥¯Ëı ͇·‡Î¥ÒÚ˘ÌËı ÚÂÍÒÚ¥‚, ‚ˉ‡ÌËÈ Û èÓ‚‡ÌÒ¥ ‚ XII ÒÚ. 3. èÂ¥Ó‰ 奯ÌË — ÔÂ¥Ó‰ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÍÓÔÛÒÛ ÚÂÍÒÚ¥‚ 奯ÌË, èËÒ‡ÌÓ„Ó á‡ÍÓÌÛ, flÍËÈ Á‡ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚‡‚ ̇ҥ ëË̉¥Ó̇ ‡··¥ û‰‡ ɇ-ç‡Ò¥ Ô¥ÒÎfl ÔÓ‚ÒÚ‡ÌÌfl Ň-äÓı·Ë. 4. 奉‡¯ — Ï¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ɇ·ıË, ÒÔÓÒÓ·Ë ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl íÓË (ÔÂ.) 5. ëÙ¥ÓÚ — (‚ Ó‰ÌËÌ¥ ÒÙ¥‡, ◊˜ËÒÎÓ“), ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ¥‰Âfl ͇·‡ÎË.(...) ì ͇·‡Î¥ÒÚË˜Ì¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡‚Òfl ‚ ¯ËÓÍÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ¥ ÓÁ̇˜‡π ‰ÂÒflÚ¸ ÒÚ‡‰¥È Âχ̇ˆ¥ª, ˘Ó ‚ËÔÎË‚‡˛Ú¸ Á ÖÈÌ-ÒÓÙ, ˘Ó Ú‚ÓËÚ¸ ÒÙÂÛ Âχ̇ˆ¥ª ‚Ëfl‚Û ÅÓ„‡ ‚ ÈÓ„Ó ¥ÁÌËı ‡ÚË·ÛÚ‡ı.(...) äÓÊ̇ ÒÙ¥‡ ‚͇ÁÛπ ̇ ‡ÒÔÂÍÚ ÅÓ„‡ ‚ âÓ„Ó flÍÓÒÚË í‚Óˆfl, ÛÚ‚Ó˛˛˜Ë ‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ˆ¥ÎËÈ Ò‚¥Ú ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‚¥Ú· Û Î‡Ìˆ˛„Û ·ÛÚÚfl. ëÛÍÛÔÌ¥ÒÚ¸ ‰ÂÒflÚË ÒÙ¥ÓÚ, ˘Ó ÛÚ‚Ó˛˛Ú¸ ‰ÂÂ‚Ó ÒÙ¥ÓÚ, ÓÁÛÏ¥πÚ¸Òfl flÍ ‰Ë̇ϥ˜Ì‡ π‰Ì¥ÒÚ¸, ‚ flÍ¥È ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl ÊËÚÚπ‰¥flθ̥ÒÚ¸ ÅÓ„‡.(...) á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Í‡·‡Î¥ÒÚ‡, Ô‰ÏÂÚÓÏ íÓË Ú‡ í‡ÎÏÛ‰Û π ‚Á‡πÏÓÁ‚'flÁÓÍ Ï¥Ê ‰ÊÂÂÎÓÏ Âχ̇ˆ¥ª Ú‡ Âχ̇ˆ¥π˛, Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË ÒÙ¥ÓÚ Ú‡ Ï¥Ê ÒÙ¥ÓÚ ¥ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ËÏË ‰¥flÌÌflÏË

β‰ËÌË.(...) Öχ̇ˆ¥fl ÒÙ¥ÓÚ, ÔÓˆÂÒ ‚ Ò‡ÏÓÏÛ ÅÓÁ¥. ÅÓ„ ÒÓÍËÚËÈ Ú‡ ÅÓ„ fl‚ÎÂÌËÈ — ˆÂ Ó‰ËÌ ¥ ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ÅÓ„, ˘Ó ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl Û ¥ÁÌËı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı. Ñ¥flÌÌfl ÅÓ„‡, ˘Ó ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á‡ ‡ÏÍË ÒÙ¥ÓÚ Âχ̇ˆ¥ª, ÔË‚ÂÎË ‰Ó ÔÓfl‚Ë ÒÓÚ‚ÓÂÌËı ¥ÒÚÓÚ, ˘Ó ‚¥‰‰¥ÎÂÌ¥ ‚¥‰ ÒÙ¥ÓÚ ·ÂÁӉ̲. èÓ·ÎÂχ Âχ̇ˆ¥ª ÔÓ‚'flÁ‡Ì‡ Á ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÏÓ‚Ë. å‡Ì¥ÙÂÒÚ‡ˆ¥fl ÒËÎË ÖÈÌÒÓ٠̇ ¥ÁÌËı ÂÚ‡Ô‡ı Âχ̇ˆ¥ª, flÍ¥ π ¥ÁÌËÏË ÒÙ¥ÓÚ, π ‡ÚË·ÛÚ‡ÏË ÅÓ„‡, ‚ËÁ̇˜ÂÌÌflÏË Ú‡ ÂÔ¥ÚÂÚ‡ÏË, flÍËÏË ÈÓ„Ó ÓÔËÒÛ˛Ú¸. ë‡Ï ÔÓˆÂÒ ÓÔËÒÛπÚ¸Òfl flÍ Ô‚Ì ÓÁÍË‚‡ÌÌfl ¥ÁÌËı ¥ÏÂÌ, flÍËÏË Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl ÅÓ„ flÍ í‚Óˆ¸. ÅÛ‰Û˜Ë ÔÓÏ¥ÊÌËÏË Òڇ̇ÏË Ï¥Ê ÔÂ¯Ó‰ÊÂÂÎÓÏ Âχ̇ˆ¥ª Ú‡ ‚Ò¥ÏË ÒÛ˘ËÏË ˜‡ÏË, ‚ÓÌË Ú‡ÍÓÊ π ÍÓ¥ÌÌflÏ ÛÒ¸Ó„Ó ÒÛ˘Ó„Ó ‚ ÅÓÁ¥-í‚Óˆ¥. 6. ÇÔÂ¯Â ̇‰ÛÍÓ‚‡ÌÓ Û äÓˆ¥ 1784 . ¥ ‚ Í‡˘ÓÏÛ ‚ˉ‡ÌÌ¥ Û ã¸‚Ó‚¥ 1893 . 7. áÓ„‡, III, 136, ‡. 8. ñ Ûfl‚ÎÂÌÌfl ˜‡ÒÚÓ Ú‡ÔÎflπÚ¸Òfl ‚ Ú‚Ó‡ı „ÛÔË ◊íÏÛ̇“; (...) Ç Ó‰ÌÓÏÛ Á Ú‚Ó¥‚ ÁÓ·ÎÂÌËÈ ‰‡ÎÂÍÓÒflÊÌËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó ‚Ò¥ Á‡·ÓÓÌË íÓË ‚ËÔÎË‚‡˛Ú¸ ¥Á ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ˆ¥πª Ó‰Ì¥πª ·ÛÍ‚Ë. 9. ê‡Èfl ÏÂıÂÏ̇ — ˜‡ÒÚË̇ ÚÂÍÒÚÛ, ˘Ó ‚Íβ˜Â̇ ‚ áÓ„‡, Ó‰Ì‡Í ‡‚ÚÓÒÚ‚Ó ˆ¥πª ˜‡ÒÚËÌË ÔËÔËÒÛ˛Ú¸ ¥Ì¯¥È ÓÒÓ·¥, ‡ Ì åӯ ‰Ó ãÂÓÌÛ (ÔÂ.) 10. ÅÂ ‚ËÒÎÓ‚Ë‚ ‰Ó‚ÓÎ¥ Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡Ì ÔËÔÛ˘ÂÌÌfl, ˘Ó Ù‡ÌˆËÒ͇ÌË — ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍË ßÓ‡ıËχ îÎÓÒ¸ÍÓ„Ó, Ú‡Í Á‚‡Ì¥

dm

¥ ÍÓÎÛ‚‡‚ Á ÓÍÛ ‚ ¥Í ˘Ó̇ȷ¥Î¸¯Â ÒÚÛÍÚÛÛ˛˜ËÒ¸ Î˯ ÒÏÂÚ˛ Ú‡ ̇Ó‰ÊÂÌÌflÏ ÌÓ‚Ó„Ó ˆ‡fl, ÚÓ ‰Îfl ÒÛ˜‡ÒÌÓª β‰ËÌË, ̇‚¥Ú¸ ÔÓÔË ‚Ò˛ ÒÂÍÛÎflËÁÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó ÒÛÒԥθÒÚ‚‡ ¥ ÈÓ„Ó Ì¥·ËÚÓ ‡-ıËÒÚËflÌҸͥÒÚ¸, β‰ÒÚ‚Ó ‚ÒÂ Ê ÔÂ·ۂ‡π ‚ Á‡ÏÍÌÛÚÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ (flÍËÏ ·Ë ‚ÂÎËÍËÏ ‚¥Ì Ì ·Û‚) ¥ Ó˜¥ÍÛπ «ÁÌflÚÚfl Ô˜‡ÚÂÈ» Á ·‡Ï ˆ¸Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ, ÈÓ„Ó ÔË̈ËÔÓ‚Ó„Ó ÓÁ„ÂÏÂÚËÁÛ‚‡ÌÌfl Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ — ͥ̈ÂÏ Ò‡Ï «ˆ¸Ó„Ó» ¥ ҇Ϡ«Ú‡ÍÓ„Ó» Ò‚¥ÚÛ. ëÔÓÒÓ·Ë Ó-Ò‚ÓπÌÌfl Ò‚¥ÚÛ, flÍ¥ ÔËÁ̇˜ÂÌ¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· «Ó·’πÍÚË‚ÌÓ» Ô¥Á̇ÚË Ò‚¥Ú, ÛÍ·‚¯Ë ÈÓ„Ó ‚ ÒÛ·’πÍÚ-Ó·’πÍÚÌ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl Ô¥Á̇˛˜Ó„Ó ¥ Ô¥Á̇‚‡ÌÓ„Ó, flÍ¥ ÚËÏ Ì ÏÂ̯ ӷˉ‚‡ Ì ‚ËıÓ‰flÚ¸ ÔÓÁ‡ ‡ÏÍË «ÒÛ˘Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ» Á‡Í·‰ÂÌ ҇Ï ͇ÚËÌÓ˛ Ò‚¥ÚÛ, ‡ Ì ̇‚Ô‡ÍË. á‡ÍËÚ¥ÒÚ¸ ÒÛ˘Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ ‰ËÍÚÛπ ÈÓ„Ó Ô¥Á̇‚‡Ì¥ÒÚ¸. Ç¥Ì ÔË̈ËÔÓ‚Ó π Ô¥Á̇‚‡ÌËÏ, ‚ÒÂ Û Ì¸ÓÏÛ Á Á‡Ò‡‰Ë π ‰ÓÒÚÛÔÌËÏ Ô¥Á̇ÌÌ˛. ïÓ˜ ÏË ÏÓÊÂÏÓ ¥ Á‡ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚËÒfl ̇‰ ÚËÏ, ˜Ë ÒÎ¥‰ ÒÛ˘¥ÒÚ¸ ÓÁÛÏ¥ÚË flÍ ÒÛ˘¥ÒÚ¸ χÚÂ¥ª, ˜Ë ÔÓÒÚÓ ÛÌË͇ÚË ÔËÚ‡ÌÌfl ˘Ó‰Ó ÒÛ˘ÓÒÚË ÚÓ„Ó, ˘Ó ÏÓ„ÎÓ · ÒÚÓflÚË ÔÓÁ‡ ÙÂÌÓÏÂ̇ÏË, flÍ ˆÂ Ó·Ë‚ ÉÛÒÒÂθ. á‡ÍÓ¥ÌÂÌ¥ÒÚ¸ ‚ Ò‚¥Ú, Ò‚¥ÚÓ‚¥ÒÚ¸ β‰ËÌË ‰ËÍÚÛπ ªÈ ÚÂ, ˘Ó ‚Ó̇ π Ô¥Á̇˛˜ËÏ ‡∂ÂÌÚÓÏ, ‡Î «Ô¥Á̇˛˜ËÏ» ÚÛÚ ÓÁ̇˜‡π «Ô¥Á̇˛˜ËÏ Û ÏÂʇı

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

ÒÛ˘Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ», ÚÓ·ÚÓ ÚÛÚ È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ Ó·ÏÂÊÂÌ¥ÒÚ¸ β‰ËÌË ‰Ó ‡ÏÓÍ Ô¥Á̇ÌÌfl. ì ıËÒÚËflÌÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª Ô¥Á̇ÌÌfl ·¥Î¸¯Â ÒÔˆ¥‡Î¥ÁÛ‚‡ÎÓÒfl ¥ ‚¥‰ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ„Ó Ô¥Á̇‚‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÛ flÍ Ô‡ÒË‚ÌÓ„Ó Ó·’πÍÚ‡, ˘Ó ˜‡ÒÚÓ ÔËڇχÌÌ ԥÁ̸ӄˆ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª, fl͇ ‰¥ÈÒÌÓ ‚Ú‡ÚË· ÊË‚ËÈ, ÍÓÏÛ̥͇ÚË‚ÌËÈ Á‚’flÁÓÍ Á ‰Ó‚Í¥ÎÎflÏ Î˛‰ËÌË, ·‡ ̇‚¥Ú¸ ‚ԇ· Û ·ÂÁÔÎ¥‰ÌÛ ÙÓχθÌÓ-ÎÓ„¥˜ÌÛ ÍÓÏ·¥Ì‡ÚÓËÍÛ. ÇÓÌÓ ÛÚÓ˜ÌËÎÓ Ò‡Ï ÍÓÏÛ̥͇ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÚÓÒÛÌÍÛ Î˛‰ËÌË ¥ ‰Ó‚Í¥ÎÎfl, flÍ ‰Îfl β‰ËÌË Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ¯Ë¯Â, Ì¥Ê Ò‚¥Ú, ÏÓÊ̇ ̇Á‚‡ÚË ÅÓ„ÓÏ. ì ıËÒÚËflÌÒÚ‚¥ Ô¥ÒÎfl ·ÂÁÔÎ¥‰ÌÓ„Ó Ô¥Á̇ÌÌfl Ô¥ÁÌ¸Ó„Ó ÂÎΥ̥ÁÏÛ, ÍÓÎË ‚Ê ‰‡‚ÌÓ ·Û· Á‡·ÛÚ‡ ‰‡‚̸ӄˆ¸Í‡ ‡ÎÂÈÚÂÈfl, flÍ ÒÓ-ÍÓ‚ÂÌÌÂ, Á flÍËÏ Ú·‡ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÚËÒfl, ‡ Ì ÔÂÔ‡Û‚‡ÚË ÈÓ„Ó, ̇¯ڥ ‚¥‰ÌÓ‚Ë·Òfl ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÚÓ„Ó, ˘Ó Ô¥Á̇ÌÌfl ̇ÒÔ‡‚‰¥ π Ô¥-Á̇ÌÌflÏ, ‰Â «Á̇ÌÌfl» flÍ «‚¥ÒÚ͇», «ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl» π ÂÁÛθڇÚÓÏ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ‚ é‰ÍÓ‚ÂÌÌ¥. ôÓÔ‡‚‰‡, ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ÔËȯÎË ˘Â ‰‡‚̸ӄ·ÂÈҸͥ, ˛‰ÂÈҸͥ ÔÓÓÍË. ÇÊ ‚ÓÌË ‚¥‰Ìӂ₇ÎË Ú‡‰Ëˆ¥˛, ‡ ‡‰¯Â Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÎË Ô‡ÒÚ‡ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó Á̇ÌÌfl flÍ ÂÁÛθڇÚÛ ÍÓÏÛÌ¥ÍÛ‚‡ÌÌfl Á «‚¥‰-ÍËÚËÏ», flÍ π ÔÓÁ‡ ÏÂʇÏË «Ò‚¥ÚÛ», «ÌÓÏÛ», «ÒÛ˘Ó„Ó». íÓÏÛ ˘Ó ‚Ò ,˘Ó π ‚ ˆ¸ÓÏÛ «ÌÓÏ¥»-«Ò‚¥Ú¥» ÔÂÂÎ¥˜ÂÌÂ. ç‡

111


◊‰ÛıÓ‚Ì¥“, χÎË ‚ÂÎËÍËÈ ‚ÔÎË‚ ̇ ‡‚ÚÓ‡ ◊ê‡Èfl ÏÂıÂÏ̇“ (...) 11. èÓ. „Î. 2, ÓÁ‰¥Î 10. 12. åÂ͇‚‡ — äÓÎ¥ÒÌˈfl, ÔÂÒÚÓÎ ÅÓ„‡, ˘Ó fl‚Ë·Ҹ ßπÁÂÍ¥ªÎ˛, ÏÂÚ‡ ‰ÛıÓ‚ÌËı ¯Û̸͇ ‚¥Á¥ÓÌÂ‡. äÌË„‡ ßπÁÂÍ¥ªÎfl ·Û· Ûβ·ÎÂÌËÏ Ô‰ÏÂÚÓÏ ‰ËÒÍÛÒ¥È Ú‡ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥È Û ‚ÛÁ¸ÍÓÏÛ ÍÓÎ¥ Ï¥ÒÚËÍ¥‚. 13. åÂÍ‚ÂÚ ı‡-ÔÌ¥Ï¥Ú — ÛÒÚ‡ÎÂÌËÈ ‚Ë‡Á. 14. ÑÓ ˆ¸Ó„Ó ‚¥‰ÌÓÒflÚ¸Òfl ‰¥·Ì¥ Ú‚ÓË, ˘Ó „ÛÔÛ‚‡ÎËÒfl ‰Ó‚ÍÓ· ÔÒ‚‰ÓÂÔ¥„‡Ù¥˜ÌËı ÍÌË„ ◊ß˛Ì“ Ú‡ ◊凇flÌ ı‡-ıÓıχ“ (...). 15. ÑÂflÍ¥ ͇·‡Î¥ÒÚË XIV ÒÚ. flÍ, ̇ÔËÍ·‰, ч‚ˉ ·ÂÌ-ßπ„Û‰‡ ‚ ◊ëÂÙÂ ı‡-„‚ÛΓ, ̇ÈÒÚ‡¯ÓÏÛ Á ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ÍÓÏÂÌÚ‡¥‚ ‰Ó ◊߉‡ ‡··‡“, ˘Ó ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ áÓ„‡, Á„‡‰Û˛Ú¸ ‰ÂÒflÚ¸ ˆ‡ıˆ‡ıÓÚ , ÚÓ·ÚÓ ◊‚¥‰·ÎËÒÍ¥‚ ÅÓÊÂÒÚ‚‡“, flÍ¥ Á‡Èχ˛Ú¸ ‚Ë˘Û ÔÓÁˈ¥˛, Ì¥Ê ÒÙ¥ÓÚ (...). 16. èÓ. ÓÁ‰¥Î 4 ‚ „·‚¥ 1; ‡‚ÚÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û𠥂ËÚÒ¸ÍËÈ ‚ËÒÎ¥‚ ÖÈÌ-ÒÓÙ ·ÂÁ ÈÓ„Ó ÔÂÂÍ·‰Û ̇ ‡‡ÏÂÈÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û. ñÂÈ ‚Ë‡Á ‚ÔÂ¯Â ‚ËÍÓËÒÚ‡‚ ߈ı‡Í ëÎ¥ÔËÈ ¥ ÈÓ„Ó Û˜Ì¥. 17. èÓ. ‡ÌÚÓÔÓÏÓÙÌ¥ ÛË‚ÍË ¥Á ◊ëÂÙÂ-ı‡-·‡ı¥“ (...). 18. áÓ„‡, III, 70 ‡. ë‡Ï Á‚ÓÓÚ ‚ÁflÚÓ ¥Á ◊ëÂÙÂ-¥πˆ¥‡“, „Î. 1,6. 19. D.H.Joel, ◊Religionsphilosophie des Sohar “(1849), ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÒÚ.179 ¥ ‰‡Î¥.

112

ÉÖêòéå òéãÖå íÄêÄë Çéáçüä

20. èÓ. ÏÓ˛ ÒÚ‡ÚÚ˛ ◊Bibel in der Kabbala“ ‚ ◊Ö̈ËÍÎÓÔ‰¥fl û‰‡ªÍ‡“,ÚÓÏ 4 (...). 21. ß ˆı‡Í ãÛ¥fl — „·ÂÈÒ¸ÍËÈ Í‡·‡Î¥ÒÚ XVI ÒÚÓ¥˜˜fl ¥Á ñÙ‡Ú‡ Û ÇÂıÌ¥È É‡Î¥Îª, ˘Ó ÒÚ‡‚ ˆÂÌÚÓÏ Í‡·‡Î¥ÒÚ˘ÌÓ„Ó ÛıÛ Ô¥ÒÎfl ‚˄̇ÌÌfl „·ª‚ ¥Á ÖÒԇ̥ª. 22. ◊Hibbert journal“, í, 28, ë. 762.1930 23. ßÓÒÂ٠ɥ͇ڥ· — „·. ͇·‡Î¥ÒÚ. 24. ∏ Ì ÏÂ̯ ‰ÂÒflÚË ‚ˉ‡Ì¸ ˆ¥πª ÍÌË„Ë 25. ÇËÒÎÓ‚Ë ◊¥‚Ì¥“ Ú‡ ◊Ò‚¥ÚÓ˜¥“ ̇Ș‡ÒÚ¥¯Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ ‰Îfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ÒÙ¥ÓÚ. ì III,7‡, ‚ÓÌË ÓÔËÒÛ˛Ú¸Òfl flÍ ◊Ú¥ ˜Û‰Ó‚¥ ¯‡ÚË, flÍËÏË ˆ‡ ÔÓÍË‚ Ò·“. 26. ë‡Ï ÚÂÏ¥Ì Ä‰‡Ï 䇉ÏÓÌ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ì ‚ „ÓÎÓ‚Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ áÓ„‡‡, ‡ ÎË¯Â Û ◊í¥ÍÍÛ̥ϓ . Ä‚ÚÓ áÓ„‡‡ Ô˯ ÔÓ Ì·ÂÒÌÓ„Ó ˜Ë ‚Ë˘Ó„Ó Ä‰‡Ï‡. (...) 27. ◊߉‡ ‡·‡“ — ˜‡ÒÚË̇ ÍÌË„Ë áÓ„‡. 28. ü‡ÍÓ‚ ·ÂÌ ò¯ÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ì ÔÓ ◊ÚÓ˜ÍÛ“, ‡Î ÔÓ ◊‰ÛÊ ÚÓÌÍÛ ÒÛ·Òڇ̈¥˛, Á flÍÓª ·Â ҂¥È ÔÓ˜‡ÚÓÍ Ú‡ ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl Ôflχ Υ̥fl“. 29. ì áÓ„‡¥, I,2 ‡, ÏÓ‚ËÚ¸Òfl ÔÓ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ ‰ÛÏÍÛ, fl͇ ÓÚÓÚÓÊÌ˛πÚ¸Òfl Á åÛ‰¥ÒÚ˛. ◊Ç¥Ì ÛÚ‚ÓË‚ Û Ì¥È ‚Ò¥ ÙÓÏË, ‚ËÛ·‡‚ ¥Á ̪ ‚Ò¥ ‚ˉ˓(..) Ä¥Âθ ¥Á ¢ÂÓÌË ÒÚ‚Â‰ÊÛπ ‚ Ò‚ÓπÏÛ ÍÓÏÂÌÚ‡¥ ‰Ó Ú‡ÎÏۉ˘ÌËı ‡∂∂‡‰ÓÚ, ˘Ó ıÓıχ ÓÁ̇˜‡π ◊‚ÒÂ, ˘Ó ÏÓÊ ¥ÒÌÛ‚‡ÚË“, ‡Î ‚¥Ì Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÒÚ‚Â‰ÊÛπ, ˘Ó ÒÛÚÌÓÒÚ¥, ıÓ‚‡ÈÓÚ, ‚Ò¸Ó„Ó ÔÓÎfl„‡˛Ú¸ ‚ ıÓıχ. 30. òÂÎÎ¥, ĉÓ̇È, III.

31. íÛ Ò‡ÏÛ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥˛ ‰‡˛Ú¸ ‚Ò¥ ̥ۘ ߈ı‡Í‡ ëÎ¥ÔÓ„Ó Ú‡ ç‡ıχ̥‰‡. 32. é‰ËÌ ¥Á ˆËı, ÒıËθÌËı ‰Ó Ô‡ÌÚªÁÏÛ ‡‚ÚÓ¥‚, — ч‚ˉ ·ÂÌ Ä‚‡ı‡Ï ı‡-㇂‡Ì (1300 ¥Í) (...) 33. ó‡ÒÚË̇ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Û˂͇ ¥Á ◊ëÂÙÂ ı‡-¥ÏÏÓÌ“ åӯ ‰Â ãÂÓ̇ (...) Ï¥ÒÚËÚ¸ Ô‡ÌÚªÒÚ˘ÌÛ Ù‡ÁÛ Ó‰ÌÓ„Ó Ï¥Òˆfl ¥Á ◊èÒ¥ÍÚ‡ ‡··‡Ú¥“ (...). 34. ÇÓÌË „Ó‚ÓflÚ¸ ÔÓ ◊‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ˜ÂÈ ‚ ªı ÔÂ¯ÓÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ÓÏÛ ·ÛÚÚ¥“, ˘Ó ÚÓ˜ÌÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÚÂÏ¥ÌÛ ‡ÔÓ͇ڇÒÚ‡Ò¥Ò (ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ‚Ëı¥‰ÌÓª ÚÓ˜ÍË), flÍËÈ ‚¥‰¥„‡‚‡‚ ‚‡ÊÎË‚Û Óθ Û ÔÓ„Îfl‰‡ı ·‡„‡Ú¸Óı ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËı Ï¥ÒÚËÍ¥‚. 35. ߈ı‡Í ·ÂÌ ü‡ÍÓ‚ ı‡-äÓıÂÌ, ̇ÈÒÚ‡¯ËÈ ÒÛ˜‡ÒÌËÍ åӯ ‰Â ãÂÓ̇, ˘Ó flÒÍ‡‚Ó ÁÓ·‡ÁË‚ ˆÂ ÒıÓ‰ÊÂÌÌfl Ú‡ ÓÔÛÒ͇ÌÌfl òı¥ÌË ‚ Ò‚¥Ú¥ ÒÙ¥ÓÚ Û Ò‚ÓÏÛ Ú‚Ó¥ ◊凇χ ‡Î ‡ˆ¥ÎÛÚ“ (...) 36. èÓ. áÓ„‡,,228 ·, ‰Â ÔÓ òı¥ÌÛ „Ó‚ÓËÚ¸Òfl: ◊ÇÒ¥ Ê¥ÌÍË ÛÎfl„‡˛Ú¸ ªª Ú‡πÏÌˈ¥“. èÂÂÍ·‰ î‡Ìˆ¥¯Í‡ èÎÓ˘‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó

gm

ÍÓÊÌ¥È Ú‡‚ËÌ¥, β‰ËÌ¥, ̇‚¥Ú¸ ˆÂ„ÎËÌ¥ ‚ËÚ‡‚Û‚‡ÌËÈ ˆ‡Ò¸ÍËÈ Á̇Í. ÇÒ ‚Ê π Ò͇θÍÛθӂ‡ÌÂ, Ï¥˜ÂÌ ҂Óπ˛ ÒÛ˘¥ÒÚ˛, ̇fl‚Ì¥ÒÚ˛, ÔË̈ËÔÓ‚Ó˛ ÁÎ¥˜ÂÌÌ¥ÒÚ˛, Ô¥Á̇‚‡Ì¥ÒÚ˛ ¥ Ì ÔÓÚ·Ûπ ÍÓÏÛÌ¥ÍÛ‚‡ÌÌfl flÍ ÔÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ‚¥‰ÍË‚‡ÌÌfl. ÇÓÌÓ ‚Ê ‚¥‰ÍËÚÂ, ÔÂ‰-‚¥‰ÍËÚÂ, Ô¥Á̇‚‡ÌÂ, ‰ÓÒÚÛÔÌÂ. é‰Ì‡Í ˆfl Ê ˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌҸ͇ Ú‡‰Ëˆ¥fl Á·Â¥„‡ÚË ÍÓÏÛ̥͇ÚË‚ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ ¥ÒÚËÌË ¥ Á̇ÌÌfl ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ˜‡ÒÓÏ Ì„·ÒÌÓ ‚¥‰ÒÛÌÛ· ‡ÍÚË ÈÓ„Ó Á‰Ó·ÛÚÚfl ‰Ó ·¥·Î¥ÈÌËı ˜Ë ÓÒÚ‡ÚÌ¥ı, ÂÒı‡ÚÓÎÓ„¥˜ÌËı ˜‡Ò¥‚ ¥ ÁÌÓ‚Û Á‡ÏÍÌÛ· β‰ËÌÛ ‚ ÌÂÍÓÏÛ̥͇ÚË‚ÌÓÏÛ, ‚ Ô¥Á̇‚‡ÌÓÏÛ, ÚÓ·ÚÓ Á‡ÏÍÌÛ· β‰ËÌÛ Û Ò‚¥ÚÓ‚ÓÏÛ. ß ÚÓÏÛ Ì Á·Â„· ÊË‚Û Ú‡‰Ëˆ¥˛ ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ÔÓÁ‡Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó ¥ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl β‰ËÌË flÍ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª. é˜Â‚ˉÌÓ, ÚÛÚ ‰‡‚Òfl ‚Á̇ÍË ‚ÔÎË‚ Ô¥Á̸ÓÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍÓª Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª, ÁÓÍÂχ ÎÓ„¥ÍË Ú‡ ÚÂÓ¥ª Ô¥Á̇ÌÌfl. ç‡ ˘Â ÊË‚Û ÔÓÓ˜Û Ú‡‰Ëˆ¥˛ ·ÛÎÓ ÔˢÂÔÎÂÌÓ Ô‡„¥Ì ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ. íËÏ Ò‡ÏËÏ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ÂÎ¥„¥fl é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl flÍ ÓÁÍË‚‡ÌÌfl ‰Ó ëÓ-äÓ‚ÂÌÌÓ„Ó,flÍ ÊË‚‡ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥fl Á çËÏ Òڇ· ‚Ò¸Ó„Ó Î˯ ÔÂ‰‡˜Â˛ ÚÓ„Ó, ˘Ó ·ÛÎÓ ë͇Á‡Ì çËÏ, ÔÂ‰‡˜Â˛ ¥ÌÙÓχˆ¥ª. é‰Ì‡Í ڇ͠‚¥‰Û·Û‚‡ÌÌfl ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Ô¥ÁÌ¸Ó˛‰ÂÈÒ¸ÍÓª, ‡ ÔÓÚ¥Ï ¥ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª ‚¥‰ ªª ÍÓ¥ÌÌfl, ˘Ó ÔÓÎfl„‡π Û ·ÂÁÔÓÒÂ‰̸ÓÏÛ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌ¥ Á çËÏ,

ÔÓÔË ÚÂ, ˘Ó ‡‰‡ÔÚÛ‚‡ÎÓ ÌÂÁÓÁÛÏ¥ÎÛ ·ÎËÊ̸ӇÁ¥ÈÒ¸ÍÛ ÂÎ¥∂¥˛ ‰Îfl ÒÔËÈÌflÚÚfl „Â͇ Ú‡ ËÏÎflÌË̇, ÚËÏ Ò‡ÏËÏ Ô¥‰Û·‡Î‡ ªª ‚ Ò‡Ï¥È ªª ÓÒÌÓ‚¥, ¥ Á ÂÎ¥„¥ª ÊË‚Ó„Ó é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl Ú‡ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª ÔÂÂÚ‚ÓËÎÓ ‚ ÂÎ¥„¥˛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, ‚ ÚÛ Ê Ò‡ÏÛ ÒÚ‡ÓÁ‡ÔÓ‚¥ÚÌÛ Ú‡‰Ëˆ¥˛ ÔÂ‰‡˜¥ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl, ÔÂ‰‡˜¥ ‚¥ÒÚÍË, ÔÂ‰‡˜¥ Á̇ÌÌfl (‚¥‰ Ô¥-Á̇ÌÌfl). ÄΠڇ͇ ÂÎ¥„¥fl ‰‡ÎÂÍÓ ‚¥‰¥È¯Î‡ ‚¥‰ ÂÎ¥„¥ª Ò‡ÏÓ„Ó ïËÒÚ‡, flÍËÈ Ì ÔÂ‰‡‚‡‚, Ì ÔÂÂ͇ÁÛ‚‡‚, ‡Î Á‡ÔËÚÛ‚‡‚ Ç¥Úˆfl, Á‡ÔËÚÛ‚‡‚ Û ÍÓÊÌÓÏÛ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ‡ Ì Î˯ ‚˘ËÚÛ‚‡‚ Á ëÚ‡Ó„Ó á‡ÔÓ‚¥ÚÛ, ˘Ó «‚Ê Ò͇Á‡ÌÓ». Ç¥Ì „Ó‚ÓË‚, ÚÓ·ÚÓ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ÍÓÏÛÌ¥ÍÛ‚‡‚ ¥ ÍÎË͇‚ ‚Ò¥ı ‰Ó ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª. í‡ Ï‡ÎÓ ıÚÓ Ô¥¯Ó‚ Á‡ ÌËÏ. ã˛‰ËÌ¥ ‚Ëfl‚ËÎÓÒfl Á‡Ú˯̥¯Â Û ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÏÛ, Ó·ÏÂÊÂÌÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ «ÌÓχ», flÍËÈ ËÏÎflÌË ÓÁ¯ËËÎË ‰Ó ÏÂÊ Ò‚Óπª ¥ÏÔÂ¥ª, ‡ „ÂÍË ‰Ó ‡ÏÓÍ ‡ˆ¥Ó̇ΥÁÏÛ, ÎÓ„¥ÍË Ú‡ ÚÂÓ¥ª Ô¥Á̇ÌÌfl. é‰Ì‡Í ‚Ò ˆÂ π ÙÓÏË Ò‚¥ÚÓ‚ÓÒÚË flÍ Ó·ÏÂÊÂÌÓÒÚË Î˛‰ËÌË Ô‚ÌËÏË ‡Ï͇ÏË. é˜Â‚ˉÌÓ ¥ ÒÛ˜‡ÒÌ ıËÒÚËflÌÒÚ‚Ó de facto Ì ÒÔÓÏÓ„ÎÓÒfl ‚ËÈÚË Á‡ ÏÂÊ¥ «ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÓ„Ó» ˜Ë «ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÓ„Ó». íËÏ Ò‡ÏËÏ ‚ÓÌÓ ‚Ô‡ÎÓ ‚ ÒÚ‡Ó˛‰ÂÈÒ¸ÍËÈ „¥ı «Á‡ÍÓÌÌˈڂ‡». ß π‰ËÌËÏ ‚ËıÓ‰ÓÏ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ ÒÚ‡ÎÓ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl


bm

ÑÛ„Ó„Ó è˯ÂÒÚfl, flÍ χÎÓ ˜Ë χπ ÁÌflÚË Ó·ÏÂÊÂÌ¥ÒÚ¸ β‰ËÌË Ò‚¥ÚÓÏ. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò ‚ÓÌÓ ‚¥‰ÒÛÌÛÎÓ ˆÂÈ ‡ÍÚ ‰ÂÒ¸ ̇ ‰‡ÎÂÍ χȷÛÚÌπ, ‚ÓÌÓ Ì ËÁËÍÌÛÎÓ ÔÓ„Ó‰ËÚËÒfl ̇ ÔÓ‰Ó·ÌÌfl Ò‚¥ÚÛ «ÚÛÚ» ¥ «ÚÂÔÂ», ‚ÓÌÓ Ì ‰‡ÎÓ Î˛‰ËÌ¥ ¯‡ÌÒÛ ‚ËÈÚË Á‡ Ì¸Ó„Ó Á‡‡Á. ÇÒfl ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl Á‡ˆ¥ÔḀ̂· ‚ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌ¥, Ô¥‰Ìfl‚¯Ë ÈÓ„Ó ‰Ó ‡Ì∂Û ˜ÂÒÌÓÚË ¥ ‚¥‰ÏÓ‚Ë·Òfl ‚¥‰ ‚ÒflÍÓª ÔÓÒÛÚ̸Ӫ ‰¥ª, ‚¥‰ ‡ÍÚË‚ÌÓª ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª Ú‡ ÔÓ¯ÛÍÛ ‚ËıÓ‰¥‚ Á Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ Ô¥Á̇ÌÌfl. 燢ӉÂ̸ β‰ËÌ¥ Á‡Î˯ËÎÓÒfl,flÍ Á‡Û‚‡ÊË‚ ÜÓÊ Å‡Ú‡È, «‚ÒÎ¥‰ Á‡ ıËÒÚËflÌÒÚ‚ÓÏ...ÈÚË ¯ÎflıÓÏ ÑÓ·‡ (ÚÓ·ÚÓ Ù‡ÍÚ˘ÌÓ ÓÁÛÏÛ)» (6,25). éÚÊ ·‡˜ËÏÓ ‰Ó‚ÓÎ¥ ˜¥ÚÍÛ ÓÔÓÁˈ¥˛ Ô¥Á̇ÌÌfl flÍ Ô¥Á̸ÓÂÎÎ¥ÌÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª Á‡·ÛÚÚfl ÚÓ„Ó, «˘Ó π ¥ÒÚË̇»,flÍ ˆÂ ÙÓÏÛ₇‚ ɇȉÂ∂∂Â, Ú‡ ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª flÍ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl Ì Î˯ Á ÒÓÍÓ‚ÂÌÌËÏ, flÍ ÈÓ„Ó ·‡˜Ë‚ ‚Ò ÚÓÈ Ê ɇȉÂ∂∂Â,‡ Á ëÓ-äÓ‚ÂÌÌËÏ, ‰Ó flÍÓ„Ó ·ÎËʘ ԥ‰¥È¯ÎË Û Ò‚ÓªÈ ÚÂÓ¥ª ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª ä’πÍÂ∂Ó Ú‡ üÒÔÂÒ. í‡Í Ò‡ÏÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌËÏË ÒÚ‡˛Ú¸ ¥ ÚẨÂ̈¥ª ‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚Ò¥πª ÂÎÎ¥ÌÓ-˛‰ÂÓ-ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª, fl͇ Ì ÁÏӄ· Ì ÒÔÓÍÛÒËÚËÒ¸ Ô¥Á̇ÌÌflÏ, Á‡‰Ë‚¯Ë ÍÓÏÛ̥͇ˆ¥ª. íÓÏÛ ‚Ó̇ ¥ Òڇ· ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥π˛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥π˛, fl͇ ÔË˜Â̇

íÄêÄë Çéáçüä

ÔÂχÌÂÌÚÌÓ ÔÂ·ۂ‡ÚË Á‡ ÔÓÓ„ÓÏ, ‚ ÒÙÂ¥ Ô¥Á̇‚‡ÌÓ„Ó, Á̇‚‡ÌÓ„Ó, Á̇ÌÓ„Ó, ‚ÊÂ-Á̇ÌÓ„Ó, ÁÎ¥˜ÂÌÌÓ„Ó, ÚÓ·ÚÓ ÒÛ˘Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. ÄÚÂÌË, 1994 . ã¥ÚÂ‡ÚÛ‡: 1. Husserl E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologishen Philosophie. Erstes Buch, 1913. 2. Husserl E. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und transcendentale Phanomenologie. /Husserliana, Bd. 6,1954. 3. Husserl E. Kryzys europeiskiego czlowieczenstwa a filozofia. Warszawa, 1993. 4. ì·‡ı ù.ù. åÛ‰ˆ˚ í‡ÎÏÛ‰‡. àÂÛÒ‡ÎËÏ. ÅË·ÎËÓÚÂ͇-ÄÎËfl,1991. 5. ÑÓ·ÓÚ‚ÓÒÍËÈ Ç.à. é·ÌÓ‚ÎfiÌÌÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ, ËÎË ïËÒÚˇÌÒ͇fl ‡ÔÓÎÓ„ÂÚË͇. ëÂ„Ë‚ èÓÒ‡‰.1895. 6. Å‡Ú‡È Ü. ãËÚÂ‡ÚÛ‡ Ë ÁÎÓ. åÓÒÍ‚‡, àÁ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. 1994.

113


âéëàî ÅêéÑëúäàâ

ßá ñàäãì ◊óÄëíàçÄ åéÇà“

114

* * * 祂¥‰Í¥Î¸ Á β·Ó‚'˛, ̇‰ˆflÚÓ„Ó Í‚¥ÚÌÂÔ‡‰‡, ‚ÂθÏËÔÓ‚‡Ê‡ÌËÈ Î˛·‡, ˆÂ ÌÂ Ú‡Í ‚Ê ‚‡ÊÎË‚Ó Ì‡‚¥Ú¸ ıÚÓ, Ì Á‡‡‰ËÚ¸ ÊӉ̇ ÔÓ‡‰‡ Á„‡‰‡ÚË Ó·Î˘˜fl, ‚ÊÂ, Ì ‚‡¯ ¥ ÏÓÊÎË‚Ó Ì¥˜ËÈ ‚¥ÌËÈ ‰Û„ ‚‡Ò ‚¥Ú‡π Á Ó‰ÌÓ„Ó ¥Á Ô'flÚË ÍÓÌÚËÌÂÌÚ¥‚, ˘Ó ÔÎ˂ ̇ Ú¸Óı ÍÓ‚·Óflı; fl β·Ë‚ Ú· ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ‡Ì„ÂÎ¥‚ ¥ Ò‡ÏÓ„Ó, ¥ ÚÓÏÛ ÚÂÔÂ fl ‰‡Î¥ ‚¥‰ Ú·Â, Ì¥Ê ‚¥‰ ÏÂÌ ÓÚ¥ Ó·Óπ; „ÎË·ÓÍÓª ÌÓ˜¥ ‚ Á‡ÒÌÛÎ¥È ‰ÓÎËÌ¥, ̇ ‰Ì¥, ‚ Ï¥ÒÚ˜ÍÛ, ÔÓ ÍÎflÏÍÛ Á‡ÒÌ¥ÊÂÌ¥Ï ˘¥Î¸ÌÓ, ̇ Î¥ÊÍÛ Á‚Ë‚‡˛Ò¸ ‚ ÌÂÒÓÌÌÓÏÛ ÒÌ¥ — Ú‡Í Ì Ò͇ÊÂÚ¸Òfl ÌËʘ ‡·Ó ‰Ó‚¥Î¸ÌÓ — ‚Ì ◊ÚË“ ÔÓ„ÎË̇˛Ú¸ ÔÓ‰Û¯ÍË ÏÓª Á‡ ÏÓflÏË, flÍËÏ Í¥Ìˆfl ¥ Í‡˛, ‚ ÚÂÏÌÓÚ¥ ‚Ò¥Ï Ú¥ÎÓÏ ËÒË Ú‚Óª, flÍ Ô˘ËÌÌ ‰ÁÂ͇ÎÓ ‚¥‰·Ë‚‡˛.

am èÂÂÍ·‰ ß‚‡Ì‡ ãÛ˜Û͇.

ÄãÖäëÄçÑê

èíÄï ì ëÄÑì

å.É. üÍ ÒÚ‡¯ÌÓ Ì‡ Ò‚¥Ú‡ÌÌ¥ ÔÚ‡ı ÒÔ¥‚‡‚, ÈÓ„Ó ·Îfl¯‡Ì ʇÎÓ „ÓÎÓ ‰ÂÎÓ. Ç¥Ì ÚÛÚ Ì ÊË‚, ‡ ÔËÎ¥Ú‡‚ Î˯, ÒÚÂ‚Ó, ̇ ‰ÂÂ‚Ó ‚ ÔÓ‰‚¥’ª ÓÔ‡‰‡‚. ü ԇϒflÚ‡˛ — Ô¥’fl ÒÚÓ‚·Û ÚÂÎÓ, ·Û¯ÚËÌÌÂ, ·ÓÌÁÓ‚Â, — Ì ԥfl‚, ‡ ˉ‡‚. ß Ú‡Í ÌÂÒÚÂÔÌÓ Á‰Ó„‡‰ Á·ÎËÒ ¥ Á„‡Ò — ‰Ó Á„‡È Á‡ıχÌËı Ì Òfl„ÚË „ÂÓ˛. Ç Ò‡‰Û ̇‰ ÏÓÂÏ ‡ÌÓ-‚‡Ìˆ¥ ‚‡Á ÔÂÂÚ‚ÓË‚Òfl ‚ Ú˯Û, ÒÚ‡‚ Ú‡‚Ó˛.

ÇÂÒ¥fl Ç¥ÍÚÓ‡ ç·Ó‡Í‡.


КАТЕГОРІЯ ßããü ÑÇéêäßç „ІСНУВАННЯ“ В ПРИЗМІ ДВОХ МОВ É‡Ï‡Ú˘ÌËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ÔÓÌflÚ¸ ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó„Ó Ù‡∂ÏÂÌÚÛ ◊äÌË„Ë á̇ÌÌfl” Á ◊奯Ì íÓË” äÓÊ̇ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl, ÍÛθÚÛ‡ ˜Ë Ú‡‰Ëˆ¥fl ‚ ÓÒÌÓ‚¥ Ò‚ÓªÈ Ï‡π ÓÒÓ·ÎË‚¥ Á‡Ò‡‰Ë ¥‰Âª, ÔÓ·ÎÂÏË, ˘Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ ªª ¥ÒÚÓ˘ÌÛ Ò‚Óπ¥‰Ì¥ÒÚ¸. áÓÍÂχ ˆÂ ‚Ë‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ ÚËı ÔÓÌflÚÚflı Ú‡ ÒÎÓ‚‡ı, flÍ¥ ˆfl ÍÛθÚÛ‡ ÒÚ‡‚ËÚ¸ Û ˆÂÌÚ Ò‚Ó„Ó ÍÛ„ÓÁÓÛ. ô ÔÓ͇ÁÓ‚¥¯ËÏ π ҇ϠÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl Ú‡‰Ëˆ¥ª ‰Ó ÒÎ¥‚ Ú‡ ÒÔÓÒÓ·Û ‚ÊË‚‡ÌÌfl ÔÓÌflÚ¸ Û ¥ÁÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥flı. íÓÏÛ, ÓÁ̇ÈÓÏË‚¯ËÒ¸ ¥Á ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚflÏË ÏÓ‚Ë, ÏË ÏÓÊÂÏÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ‚‡ÊÎË‚¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ‚ ÍÛθÚÛÌËı Ô¥‰‚‡ÎË̇ı.

ÇÖêçàä

é‰ÌËÏ Á ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı ÔÓÌflÚ¸ „ˆ¸ÍÓª, ‡ Á‡ ̲ ¥ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛθÚÛË, π ÔÓÌflÚÚfl ·ÛÚÚfl. èÓ·ÎÂχ ·ÛÚÚfl π ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛ ‰Îfl ÛÒ¥ı ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍËı ÒËÒÚÂÏ, ‡ ÂÙÎÂÍÒ¥fl ·ÛÚÚfl - ÙÛ̉‡ÏÂÌÚÓÏ ÛÒ¥ı ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÎÓ„¥Í. ç‡Û͇ Á‡ÈÌflÚ‡ ‚Ë‚˜ÂÌÌflÏ “ÒÛ˘Ó„Ó” (Ó·’πÍÚ¥‚). í‡ÍÓÊ ¥ ÛÒ¥ ÂÚËÍÓÔÒËıÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌËÏ Ú‡ ÍÓÎÂÍÚË‚ÌËÏ ·ÛÚÚflÏ (“è¥ÁÌ‡È Ò‡ÏÓ„Ó Ò·” ÚÓ˘Ó). ťθ¯Â ÚÓ„Ó, ҇ϠÒÎÓ‚Ó “π” (·Ú. esse, ‡Ì„Î. to be, Ù‡Ìˆ. etre, Ì¥Ï. sein) ‚¥‰¥„‡π ÓÒÓ·ÎË‚Û Óθ Û ‚Ò¥ı ¥Ì‰Ó‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÏÓ‚‡ı. ì ÒÂÌÒ¥ ÓÌÚÓÎÓ„¥˜ÌÓª Á‚’flÁÍË ‚ÓÌÓ ÙÓÏÛπ ÓÒÌÓ‚Ì¥ Á‚'flÁÍË ˜ÂÌÌ¥. Ç ¥‚ËÚ¥ ÔflÏÓ„Ó ‡Ì‡ÎÓ„Û ÒÎÓ‚Û “π” Ì ¥ÒÌÛπ. ÇÂÒ¸ ÛÒÚ¥È „·ÂÈÒ¸ÍÓª ‰ÛÏÍË ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÈ Á ‡ΥflÏË, ‚¥‰Ï¥ÌÌËÏË ‚¥‰ ÔÓÌflÚ¸ ·ÛÚÚfl, ÒÛÚÌÓÒÚË, Ó·’πÍÚ‡, Ô‰Ë͇ˆ¥ª, ‰Ó͇ÁÛ ÚÓ˘Ó. ïÓ˜‡ È ÏÓÊÎË‚Ó Ô¥‰¯Û͇ÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ‚Ë‡ÁË ‰Îfl ÔÂÂÍ·‰Û ÔÂÂÎ¥˜ÂÌËı ÔÓÌflÚ¸ ̇ ¥‚ËÚ, ‡Î ˜‡ÒÚÓ ªı ‰Ó‚‰ÂÚ¸Òfl ÔÂÂÍ·‰‡ÚË ÓÔËÒÓ‚Ó. éÒÌÓ‚Ì Á̇˜ÂÌÌfl ÔË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ¥ „‡Ï‡Ú˘ÌËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Û ÒÂÏ¥ÚÒ¸ÍËı ÏÓ‚‡ı χ˛Ú¸, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, Ì ÓÌÚÓÎÓ„¥˜Ì¥ Á‚’flÁÍË (π, esse ÚÓ˘Ó), ‡ Á‡ÈÏÂÌÌËÍÓ‚¥ ÒÚÛÍÚÛË. ñfl ÓÒÓ·ÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÓÒÎ¥‰ÍÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ì ڥθÍË ‚ ÏÓ‚¥, ‡Î ¥ ‚ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ¥ ‰Ó ‡θÌÓÒÚË. é‰Ì¥π˛ Á ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ëı ˆ¥ÎÂÈ, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËı „ˆ¸ÍÓ˛, ‡ Á‡ ̲ È Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ˛

m

ã∏êåéçíéÇëúäÄ ‹12, äÇ.6 î‡∂ÏÂÌÚ, 1962

íÛÚ ‰‚Â¥ ̇ Ì¥˜ — ̇ ·̈˛„, ÚÛÚ Ì ÊË‚ÛÚ¸ — Î˯ ÌÓ˜Û˛Ú¸, ÚÛÚ ¯Ï‡ÚË È ÍÛθڥ ‚ÓÎÓˆ˛„ — ÌÛ‰¸„‡ ÔËflˆ¸Í‡ ÒÚÓÓÊÛπ ˆ˛ ÔÒfl˜Û ·Û‰Û, ÒÛ˜ËÈ ‰Ûı. LJ’flÚÒ¸ÍËÈ ‰¥Ï — ·Ó‰‡È ·Ë ÒÚÛı! — ÒÛÒ¥‰ ‚Â, ̉Óβ ˜Ûπ. Ä Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥ ‚ ‰ÛÌfl ÚÌÛÚ¸ ÇÓθ‰‡Ì Á ÑÏËÚÓÏ Ì Á̇ÚË ‰ÓÍË. éÚÛ Í‡ÚflÒ¸ÍÛ Í‡Î‡ÏÛÚ¸ Í¥Ú Ó„Îfl‰‡π ÊÓ‚ÚÓÓÍËÈ. òχ͇˜, ¯ÂÔ˜Û, ‚ÌË͇˛ ‚ ÒÛÚ¸: ◊ê‚ ڇ ÒÚÓ„Ì ÑÌ¥Ô ¯ËÓÍËÈ...“

ÇÂÒ¥fl Ç¥ÍÚÓ‡ ç·Ó‡Í‡.

115


‰ÛÏÍÓ˛, π ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª ÒÛÚÌÓÒÚË ˜ÂÈ ÚÓ„Ó, ˜ËÏ ‚ÓÌË π, ªı̸Ӫ ÙÓÏË, ÁÏ¥ÌË Á‚’flÁÍ¥‚ ÚÓ˘Ó. É·ÂÈҸ͇ Ú‡‰Ëˆ¥fl Á‡ÈχπÚ¸Òfl ‚Ë‚˜ÂÌÌflÏ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ˜ÂÈ Ô˘ËÌ, ÚÓ·ÚÓ ÒÚÛÍÚÛ Ôӂ‰¥ÌÍË, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Á Û˜‡ÒÚ˛ Ô‰ÏÂÚ¥‚ Û ÚËı ˜Ë ¥Ì¯Ëı Ï¥ÊÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥flı. ÑÎfl „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª ‚ËÁ̇˜‡Î¸ÌËÏ ÔË̈ËÔÓÏ π: “ê˜ÂÈ Ò‡ÏËı ‰Îfl Ò· Ì ¥ÒÌÛπ”, “꘥ Ì χ˛Ú¸ ‚·ÒÌÓª ÒÛÚÌÓÒÚË”. ꥘ π Ì ‰‡Ì¥ÒÚ˛, ‡, ‡‰¯Â, ÁÛÒÚ¥˜˜˛ Ú‚Ó˜Ëı ‚Óθ. íÓÏÛ ‰Îfl ˛‰‡ªÁÏÛ Á‡ ‡·ÒÓβÚÌÓ˛ Ú‡ÌÒˆẨÂÌÚÌÓ˛ ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ ˜¥ ÒÚÓªÚ¸ ÍÓÌÍÂÚ̇ ÓÒÓ·ËÒÚ‡ Ú‚Ó˜‡ ‚ÓÎfl. è¥Á̇ÌÌfl ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl Ì ¯ÎflıÓÏ ÒÔÓ„Îfl‰‡ÌÌfl, ‡ ¯ÎflıÓÏ ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Ú‡ ‰¥‡ÎÓ„Û. ì ˆ¸ÓÏÛ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌ¥ ÏË Á‡ÈχπÏÓÒ¸ Ì ٥ÎÓÒÓÙ¥π˛ ˜Ë ÎÓ„¥ÍÓ˛, ‡ „ÂÏÂÌ‚ÚËÍÓ˛, ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌflÏ ÏÓ‚Ë ¥ Á̇˜Â̸ ÚÂÍÒÚÛ. íÓÏÛ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌfl “Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓª ÔÓÁˈ¥ª” å‡ÈÏÓÌ¥‰‡ Á ‡¥ÒÚÓÚÂÎ¥‚Ò¸ÍÓ˛, ͇ÌÚ¥‚Ò¸ÍÓ˛ ˜Ë ¥Ì¯ËÏË ÍÓ̈ÂÔˆ¥flÏË ÚÛÚ Ì ӷ„Ó‚Ó˛πÚ¸Òfl *** èÂ‰ ˜ËÚ‡ÌÌflÏ Ò‡ÏÓ„Ó ÚÂÍÒÚÛ ÏË Ï‡πÏÓ ÁÓÁÛÏ¥ÚË, ˜ÓÏÛ ‚Òfl ͇ԥڇθ̇ Ô‡ˆfl å‡ÈÏÓÌ¥‰‡, ˘Ó χπ ̇ ÏÂÚ¥ ÒËÒÚÂχÚ˘Ì ‚ËÍ·‰ÂÌÌfl ÛÒ¥πª íÓË, ÒÙÓÏÛθӂ‡Ì‡ flÍ ÒÔËÒÓÍ Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ. 燂¥Ú¸ ÔÂ¯‡ ÍÌË„‡ urmh rps (“äÌË„‡ á̇ÌÌÌfl”), ÔËÒ‚fl˜Â̇ ÚÂÓÎÓ„¥˜ÌËÏ, Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍËÏ, ÂÚ˘ÌËÏ Ú‡ ÔËÓ‰Ì˘ËÏ ÔËÚ‡ÌÌflÏ, ÔÓ·Û‰Ó‚‡Ì‡ flÍ Ì‡·¥ ÔÓflÒÌÂ̸ ‰Ó ‰ÂflÍËı

116

ßããü ÑÇéêäßç

ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌËı Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ. ÑÎfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇ ˆÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á’flÒÛ‚‡ÚË, flÍÓ„Ó ÓÌÚÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ì‡‰‡π ˛‰‡ªÁÏ ÔÓÌflÚÚ˛ “Á‡ÔÓ‚¥‰¸”. á̇ÌÌfl, flÍ ÈÓ„Ó ÓÁÛÏ¥π „·ÂÈҸ͇ Ú‡‰Ëˆ¥fl, ˆÂ Ì Á̇ÌÌfl ÔÓ Ô‰ÏÂÚË, ‡, ‡‰¯Â, Á̇ÌÌfl Ò‡ÏÓª ‡θÌÓÒÚË, ÚÓ·ÚÓ Ô‡ÍÚ˘ÌÂ, ‰¥π‚ Á̇ÌÌfl. áÏ¥ÒÚÓÏ ˜¥ ÌÂ π ªª ÓÔËÒ, ‡ ªª ‡ΥÁ‡ˆ¥fl. äÓÊ̇ ¥˜ (flÍ ¥ Ò‚¥Ú) ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl Ì ڥθÍË “¥Á-‚ÌÛÚ¥”, ‡ÎÂ È “¥Á-ÁÓ‚Ì¥”, Á ÔÓÁˈ¥ª ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl, ÏÂÚË Ú‡ ‚Ó΂Ëfl‚ÎÂÌÌfl. í‚Ó˜‡ “‚ÓÎfl” - ˆÂ Ì ¥˜, ÏÂÚ‡ ªª ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl flÍ ‚ˢËÈ Ô·Ì, ‡Ì¥Ê ªª ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸. äÓÊ̇ ¥˜, Á„¥‰ÌÓ Á ˆËÏ ÔÓ„Îfl‰ÓÏ, ¥ÒÌÛπ ڥθÍË Û Á‚’flÁÍÛ Á ̇fl‚Ì¥ÒÚ˛ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓª Ú‚Ó˜Óª ‚ÓÎ¥, fl͇ Á‡‰‡π ÏÂÚÛ ªª ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl. íÓÏÛ Ì‡È·¥Î¸¯‡ ˆ¥ÌÌ¥ÒÚ¸ π Û Á„ÎË·ÎÂÌÌ¥ Ò‚¥ÚÛ Á‡ ÏÂʇÏË “Ì¥˘Ó” - Ò‚¥ÚÛ ‚ÓÎ¥. ÇË‚˜ÂÌÌfl ¥ ‡ΥÁ‡ˆ¥fl ‡ÍÚ¥‚ ‚Ó΂Ëfl‚ÎÂÌÌfl, ÒÔflÏÓ‚‡ÌËı ̇ Ò‚¥Ú, ÚÓ·ÚÓ “Ï¥ˆ‚ÓÚ” (hwxm - ‚Ó΂Ëfl‚ÎÂÌÌfl), ÒÍ·‰‡˛Ú¸ ÓÒÌÓ‚Û „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª. ç‡Ò‡ÏÔÂ‰, Á‚˘‡ÈÌÓ, ÏÓ‚‡ ȉ ÔÓ ‚Ó΂Ëfl‚ÎÂÌÌfl í‚Óˆfl. ÒÔflÏÓ‚‡Ì ̇ ã˛‰ËÌÛ (flÍ Ì‡ ÓÍÂÏÛ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸, Ú‡Í ¥ ̇ ÍÓÎÂÍÚË‚ β‰ÂÈ) îÓÏÛβ˛˜Ë Ò‚¥È ÚÂÍÒÚ Û ‚Ë„Îfl‰¥ ÒÔËÒÍÛ Ï¥ˆ‚ÓÚ, å‡ÈÏÓÌ¥‰ ‚¥‰ÍË‚‡π ‰Îfl Ò· ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‚ËÍ·ÒÚË ÒËÒÚÂÏÛ Ò‚¥ÚÛ, ÔÓ·‡˜ÂÌÓ„Ó ‚ ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚ¥. 燂¥Ú¸ ÔËÚ‡ÌÌfl Ù¥ÁËÍË ˜Ë ÔÒËıÓÎÓ„¥ª, flÍ¥, Á‰‡‚‡ÎÓÒfl ·, ΄¯Â ÓÁ„Ή¥ÚË “¥Á‚ÌÛÚ¥” ˜ÂÈ, å‡ÈÏÓÌ¥‰ ·‡˜ËÚ¸ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, ÚÓ·ÚÓ Ì¥·Ë “¥ÁÁÓ‚Ì¥”. ñÂÈ Á‡Í·‰ÂÌËÈ ‚ ÓÒÌÓ‚¥ ÛÒ¥πª ÒËÒÚÂÏË ÏÂÚÓ‰ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ·ÎËÒÍۘ ÔÓπ‰Ì‡ÚË ·¥·Î¥ÈÌËÈ ÚÂÍÒÚ Á ‡·ÒÚ‡ÍÚÌËÏË

fl ?

íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

ÅéÉééÅêÄçàâ çÄêéÑ?

ãÓÔ‡Ú‡ ‡ıÂÓÎÓ„‡ ‚¥‰ÍÓԇ· Á Á‡ÒËÔ‡ÌËı Ô¥ÒÍÓÏ ÛªÌ ‚ÂÎËÍ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó „ÎËÌflÌËı ÒÚ‡ÚÛÂÚÓÍ ·ÓÊÍ¥‚; ·ÛÎÓ ªı, ¥ÁÌËı, ‰ÛÊ ·‡„‡ÚÓ — ‚ Ú¥Ï ˜ËÒÎ¥ ̇‚¥Ú¸ ¥ ڇͥ, flÍËÏ ÔËÁ̇˜ÂÌÓ ÓÔ¥ÍÛ flÍ‡Á ̇‰ ͇̇·ÏË. ç‡Á‡„‡Î ‚Ë„Îfl‰‡˛Ú¸ ‚ÓÌË ‡‰¯Â ‰Ó·Ó‰Û¯ÌÓ: ڇͥ ÒÓ·¥ ·ÓÓ‰‡Ú¥ „ÌÓÏË Á ‚Ë·‡ÎÛ¯ÂÌËÏË Ó˜Ëχ ¥ ÚÓ¯ÍË ‚ËÔÛÍÎËÏË ÊË‚ÓÚË͇ÏË, ÌÂ¥‰ÍÓ — Ò‡‰ÓÌ¥˜ÌÓ ÛÒÏ¥ıÌÂÌ¥. Ç¥‰ÍÓÔ‡ÌÓ, Ó‰Ì‡Í ¥ ˘ÓÒ¸ ¥Ì¯Â: Ó‰ÌÓÓÒÓ·Ó‚¥ ‡·Ó „ÛÔÓ‚¥ ÔÓıÓ‚‡ÌÌfl β‰ÂÈ, flÍ¥ Ì ÔÓÏÂÎË ÔËÓ‰Ì¸Ó˛ ÒÏÂÚ˛. åÂÒÓÔÓÚ‡ÏҸͥ ·ÓÊÍË ÌÂ¥‰ÍÓ Ê‡‰‡ÎË ÍÓ‚Ë. í‡ (‡·Ó Ê Á‡ ¥Ì¯Ó˛ Ú‡ÌÒÍËÔˆ¥π˛ — íÂ‡ı), ·‡Ú¸ÍÓ Ä‚‡‡Ï‡, ·Û‚ ¥‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÌËÍÓÏ ¥ Á‡Èχ‚Òfl Û Ï¥ÒÚ¥ ì ‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌflÏ Ú‡ÍËı-ÓÚ, ‚·ÒÌÂ, ÒÚ‡ÚÛÂÚÓÍ. Ç¥Ì Ï‡‚ Ú¸Óı ÒËÌ¥‚, ¥ Ó‰ËÌ Á ÌËı ̇ÁË‚‡‚Òfl Ä-·‡-‡Ï-‡-‡Ï. íÓ ‚·ÒÌ ÈÓ„Ó, Ä‚‡‡Ï‡, ÁÛÒÚ¥˜‡πÏÓ ÏË Ì‡ ÔÓÓÁ¥ ÂÔÓıË Ô‡Ú¥flı¥‚.


ÏÂÚ‡Ù¥Á˘ÌËÏË ÓÁ‰ÛÏÛ‚‡ÌÌflÏË; ÓÁ‰ÛÏË ÔÓ π‰Ì¥ÒÚ¸ í‚Óˆfl - Á ÚÓÌÍÓ˘‡ÏË ‡ÔÓ‚¥‰¥ ¯ı¥ÚË. ñÂÈ ÏÂÚÓ‰ flÒÍ‡‚Ó ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚¥‰‡ÁÛ Ê Û ÔÂ¯Ëı Ù‡Á‡ı “äÌË„Ë á̇ÌÌfl”. êÓÁ„ÎflÌÂÏÓ ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ËÈ Ù‡∂ÏÂÌÚ Á hrwth hncm: .axmnh’ lk’ ayxmm’ awhw’ .}wcar’ ywxm’ sc’ cyc’ xdyl’ twmkjh’ dwmxw’ twdwsyh’ dwsy’ (a) .waxmh’ ttmam’ ala’ waxmn’ al’ }hynybc’ hmw’ {raw’ symch’ }m’ }yaxmnh’ lkw .twaxmhl’ lwky’ rja’ rbd}ya’ ywxm’ wnya’ awhc’ txdh’ lx’ hlxy’ saw’ (b) .alw’ ,ywxm’ hyhy’ wdbl’ awh’ }yywxm’ wdblm’ }yaxmnh’ lk’ }yac’ txdh’ lx’ hlxy’ saw’ (g) .}hm’ djal’ alw’ }hl’ ]yrx’ wnya’ awh’ ]wrb’ awhw’ ,wl’ }ykyrx’ }yaxmnh’ lkc’ .}lwfbl’ awh’ lfb [1. éÒÌÓ‚‡ ÓÒÌÓ‚, ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌËÈ ÔË̈ËÔ ÏÛ‰ÓÒÚË - Á̇ÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó π íÓÈ, ïÚÓ ¥ÒÌÛπ Ó‰‚¥˜ÌÓ, ¥ Ç¥Ì - ÔÂ¯ÓÔ˘Ë̇ ‚Ò¸Ó„Ó ÒÛ˘Ó„Ó. ß ÛÒÂ, ˘Ó π Û Ò‚¥Ú¥ - ̇ ÁÂÏÎ¥, ‚ Ì·ÂÒ‡ı ¥ Ô¥‰ Ì·ÓÏ, ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÂ Ò‚ÓªÏ ·ÛÚÚflÏ Ú¥Î¸ÍË âÓ„Ó ÒÛÚÌÓÒÚË. 2. ß flÍ˘Ó ÔËÔÛÒÚËÚË, ˘Ó Ç¥Ì Ì ¥ÒÌÛπ, ÚÓ Á ˆ¸Ó„Ó ‚ËÒÌÓ‚ÛπÚ¸Òfl, ˘Ó Ì ¥ÒÌÛπ ‚Á‡„‡Î¥ Ì¥˜Ó„Ó. 3. üÍ˘Ó ÔÓ ‚ÒÂ, ÓÍ¥Ï ç¸Ó„Ó ë‡ÏÓ„Ó, Ò͇Á‡ÚË, ˘Ó ÈÓ„Ó Ì ¥ÒÌÛπ, ÚÓ ˆÂ Ì ·Û‰Â ÓÁ̇˜‡ÚË, ˘Ó Ì ¥ÒÌÛπ ¥ Ç¥Ì, ·Ó Ê âÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÂ. ÅÓÊ ÛÒ ÒÛ˘Â Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ç¸Ó„Ó, ‚ ÚÓÈ ˜‡Ò, flÍ Ç¥Ì, ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌËÈ, Ì Á‡ÎÂÊËÚ¸ flÍ ‚¥‰ Ò‚¥ÚÛ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, Ú‡Í ¥ ‚¥‰ ÍÓÊÌÓª ÓÍÂÏÓª ÒÛÚÌÓÒÚË ‚ ̸ÓÏÛ. ß ÌÂÔÂÎÓÊÌ¥ÒÚ¸ âÓ„Ó ·ÛÚÚfl

ÌÂÁ¥‚ÌflÌ̇ Á ÌÂÔÂÎÓÊÌ¥ÒÚ˛ ªıÌ¸Ó„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl.] ôÓ· ÔÂÂÍ·ÒÚË ˆÂÈ Ù‡„ÏÂÌÚ Ì‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‚ËÁ̇˜ËÚËÒfl ‚ ‰‚Óı ÏÓÏÂÌÚ‡ı: 1) ˘Ó‰Ó Á̇˜ÂÌÌfl ÍÓÂÌfl axm; 2) ˘Ó‰Ó ÒÔÓÒÓ·Û ÔÂ‰‡˜¥ ‰Ë̇ϥÍË „‡Ï‡Ú˘ÌËı ÙÓÏ (·¥Ì¸flÌ¥‚, Ï¥¯Í‡ÎÂÈ) Û ÚÂÍÒÚ¥. äÓ¥Ì¸ axm ÔÂÂÍ·ÒÚË ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ÌÂ΄ÍÓ. ñ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ Á¥ ÒÔˆËÙ¥ÍÓ˛ ÍÓ̈ÂÔˆ¥ª ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ‚ „·ÂÈÒ¸Í¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª. (ß̯¥ ÚÂÏ¥ÌË ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl - syq, hyh, cy ÚÓ˘Ó - Ú‡ÍÓÊ ÒÍ·‰ÌÓ ÔÂÂÍ·ÒÚË). ëÎÓ‚Ó yzxm Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ÓÁ̇˜‡π ¥ “˘ÓÒ¸ ¥ÒÌÛ˛˜Â”, ¥ “˘ÓÒ¸ Á̇ȉÂÌ”. ñ¥ Á̇˜ÂÌÌfl, Á‚˘‡ÈÌÓ, ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥. Ç ¥‚ËÚ¥ Ê ‚ÓÌË ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥. äÓ¥Ì¸ axm ‚ÊË‚‡πÚ¸Òfl ‚ ¥ÁÌËı Á̇˜ÂÌÌflı, ÔÓÚ ˆ¥ Á̇˜ÂÌÌfl π ÒÂχÌÚ˘ÌÓ ÒÔÓ¥‰ÌÂÌËÏË. ç‡È·¥Î¸¯ ÁÓÁÛÏ¥ÎËÏ (΄ÍÓ ÔÂÂÍ·‰‡ÚË) ‰Îfl ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë Á̇˜ÂÌÌflÏ π “Á̇ıÓ‰ÊÂÌÌfl”. (bk, hł ’ arqyw)’ “hb’ cjkw’ hdba’ axm’ wa” ◊[flÍ˘Ó ıÚÓÒ¸] Á̇ȉ Á‡„Û·ÎÂÌ ¥ Ì ÔËÁ̇πÚ¸Òfl” (ã‚¥Ú 5,22)

jl

(a, g syrych’ ryc)’ “wytaxm’ alw’ wytcqb” ◊òÛ͇· fl ÈÓ„Ó ¥ Ì Á̇ȯ·” (“è¥ÒÌfl Ô¥ÒÂ̸” 3,3)

ßããü ÑÇéêäßç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

ßÒÌÛπ ‡ÔÓÍËÙ, Á‚‡ÌËÈ ÄÔÓ͇ΥÔÒËÒÓÏ Ä‚‡‡Ï‡. ß ÒÚ‚Â‰ÊÛπ ÚÓÈ ‡ÔÓÍËÙ, ˘Ó ‚¥‡ ÔËȯ· ‰Ó Ä‚‡‡Ï‡ ÔÓ˜ÂÂÁ ÒÛÏÌ¥‚. äËıÍ¥ — ÓÈ, flÍ¥ Ê ÍËıÍ¥ ·ÛÎË „ÎËÌflÌ¥ ·ÓÊÍË, ̇‰ÚÓ ‚Ê ÔÓ‰¥·Ì¥ ̇ β‰ÂÈ Û Ò‚Óªı ¥ÌÒÚËÌÍÚ‡ı, ¥ ȯ· ÔÓ˜ÂÂÁ ÌËı Ú‡ÍÓÊ ¥ ÒÏÂÚ¸. ã˛‰Ë Îfl͇ÎËÒ¸ ªı ¥ Ô‡‰‡ÎË ÔÂ‰ ÌËÏË Ìˈ¸; ÔÓÚÂ, ÔËÌ¥Ò¯Ë ÍË‚‡‚Û ÊÂÚ‚Û „Ó‚ÓËÎË Ì ·ÂÁ ÔÓ„Ó‰Ë: ◊·Ó„Ë ÁÎÂÚ¥ÎËÒfl, flÍ ÏÛıË“... Ä‚‡‡Ï Á‡ÒÛÏÌ¥‚‡‚Òfl. äÓÎË Ê Ó„ÓÌÛ· ÔÛÒÚ͇ ÒÛÏÌ¥‚¥‚ — ÅÓÊ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl Û‚¥È¯ÎÓ ‰Ó Ì¸Ó„Ó ˜ÂÂÁ Ò‚¥Ú. í‡Í, ‰ÓÒÚÓÚÛ Ú‡Í: ˜ÂÂÁ Ò‚¥Ú. Ä‚‡‡Ï ‰Ë‚Ë‚Òfl ̇ ÌÂ·Ó ¥ ÁÓ¥, ̇ ÒÓ̈ ¥ Ï¥Òflˆ¸, ̇ ÁÂÏβ ¥ ‚ÒÂ, ˘Ó ̇ Ì¥È ÒÓÚ‚ÓÂÌ — ¥ Á‰‡ÎÓÒfl ÈÓÏÛ, ˘Ó Ò‚¥Ú ˘ÓÒ¸ ÔÓÏÓ‚Îflπ ‰Ó ̸ӄÓ, ˘Ó Ò‚¥Ú ‚͇ÁÛπ ÔÓÁ‡ Ò·Â. ÄΠĂ‡‡Ï Ì Á̇‚, ıÚÓ · ÚÓ Ï¥„ ·ÛÚË. Ç¥Ì Á̇‚ ڥθÍË Ó‰ÌÂ: ÒÚ‡¥ ·ÓÊÂÒÚ‚‡ ‚Ê Ì Á ÌËÏ, ¥ ̇‚¥Ú¸ Ï¥Òflˆ¸ ÒÚ‡‚ Î˯Â̸ ÎflÏÔÓ˛ ÌÓ˜¥ — ‡ ·Û‚ ‰‡‚Ì¥¯Â ÛÓÒÓ·ÎÂÌÌflÏ ·Ó„‡ Ï¥Òflˆfl ç‡Ì̇-ë¥Ì‡, „ÓÒÔÓ‰‡fl Ï¥ÒÚ‡ ì. ß, flÍ Ô˯ ‡ÔÓÍËÙ, ҇ϠÚÓ‰¥, Û Ú¥È Ò‚ÓªÈ ÔÛÒÚˆ¥, ÒÔÓ‚ÌÂÌ¥È ÌÂÁ‚¥‰‡ÌÓª èËÒÛÚÌÓÒÚË, Ä‚‡‡Ï ÛÔÂ¯Â Û‚¥Û‚‡‚ ¥ ÔÓ˜‡‚ ÏÓÎËÚËÒfl ҇ϠªÈ, ÌÂÁ·‡„ÌÂÌÌ¥È ¥ π‰ËÌ¥È èËÒÛÚÌÓÒÚ¥, ˘Ó ȯ· ‰Ó Ì¸Ó„Ó ÔÓ˜ÂÂÁ Ì·Ó, ÁÓ¥, ÁÂÏβ, ‰Â‚‡ ¥ ‚Ó‰Ë. ÉÓÒÔÓ‰¸ Ó·‡‚ Ä‚‡‡Ï‡. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÍ·‚ ̇ Ì¸Ó„Ó Ò‚Ó˛ ÛÍÛ. í‡Í ÓÁÔÓ‚¥‰‡π ‡ÔÓÍËÙ, Á‚‡ÌËÈ ÄÔÓ͇ΥÔÒËÒÓÏ Ä‚‡‡Ï‡. í‡ Ì ÓÁÛÏ¥‚ Ò‚Ó„Ó ÒË̇. ä‡Ï¥Ì¸ π ͇ÏÂÌÂÏ, ‰ÂÂ‚Ó — ‰Â‚ÓÏ, ÔÚ‡ı — ÔÚ‡ıÓÏ, Ì·ÓÍ‡È — ÛÒ¥Ï ‚¥‰ÓÏÓ, ÒÍÎÂÔ¥ÌÌflÏ. èÓ ˘Ó ÏÓÊ ÔÓÏÓ‚ÎflÚË Í‡Ï¥Ì¸ ‡·Ó ‚¥ÚÂ? óÓ„Ó ÏÓÊ̇ ¯Û͇ÚË Á‡ ÔÓÍÓ‚ÓÏ Á¥ÓÍ? èÓ ˘Ó ÏÓÊÛÚ¸ ÒÔ¥‚‡ÚË ‚ ÔÛÒÚÂÎ¥ ̇‰ÏË Ï‡Ì‰¥‚ÌÓ„Ó Ô¥ÒÍÛ? üÍËÈ ÒÂÌÒ ÔËÚ‡ÚË, ˘Ó π Í‡ÒÓ˛ ˜ÂÈ ÔÂÍ‡ÒÌËı, ‡·Ó ÏÛ‰¥ÒÚ˛ ˜ÂÈ ÏÛ‰Ëı? óÓÏÛ ‰Ó·Â, ÚÂ, ˘Ó ‰Ó·Â? í‡ Ì ‚Ï¥‚ Á‡‰‡‚‡ÚË Ú‡ÍËı ÔËڇ̸, ¥ Ì ·Û· ÚÓ ÈÓ„Ó ‚Ë̇. í‡ ‚Ò Ê, ‚¥Ì ‚Ëȯӂ Á ìÛ ‡ÁÓÏ ¥Á Ò‚ÓªÏ ÌÂÒÔÓÍ¥ÈÌËÏ ÒËÌÓÏ, flÍÓÏÛ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ·ÛÎÓ ÚÓ„Ó, ˘Ó ˘ÓÒ¸ π, ÚÓÏÛ, ˘Ó π. ß ÔÓÏÂ Û ï‡‡Ì¥. Ç¥Ì ·Û‚ ÒÚ‡ËÈ, ‚ÚÓÏÎÂÌËÈ ¥, ̇Ô‚ÌÓ, ‰ÛÊ ҇ÏÓÚÌ¥È. ëÚ‡ÚÛÂÚÍË ÈÓ„Ó Á‡Î˯ËÎËÒfl ‚ ì¥, ÏÓ‚ ͇ÏÂÌ¥, ÔÓÍËÌÛÚ¥ ̇ ¯ÎflıÛ, ‡ ÅÓ„ Ä‚‡‡Ï‡ Ì ÔÓÍ·‚ ̇ Ì¸Ó„Ó Ò‚Óπª ÛÍË. óË ÏÓÊ ÅÓ„ ÒÔ‡ÒÚË

117


ÇÊ ÚÛÚ ÏË ‚¥‰˜Û‚‡πÏÓ “ÓÌÚÓÎÓ„¥˜ÌËÈ” Ô¥‰ÚÂÍÒÚ. ÄΠ˘Â ˜¥ÚÍ¥¯Â ‚¥Ì ÓÁÍË‚‡πÚ¸Òfl ‚ ¥Ì¯Ëı ÔËÍ·‰‡ı: (gy, g’ ylcm)’ “hmkj’ axm’ sda’ yrca” ◊ô‡ÒÎË‚ËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í, ˘Ó ÓÒfl„ÌÛ‚ ÏÛ‰¥ÒÚ¸” (èËÚ˜¥. 3,13) (fk, al’ bwya)’ “xr’ waxm’ yk” ◊ÅÓ Ê Ì¢‡ÒÚfl ÒÔ¥Ú͇ÎÓ ÈÓ„Ó” (âÓ‚, 31,29) (h, fy’ syrbd)’ “tmw’ zhxr’ ta’ axmw’ {xh’ }m’ lzrbh’ lcnw” ◊ß ‚Ë‚ÂÚ¸Òfl ÒÓÍË‡, ¥ ÔÓÔ‡‰Â ‚ ¥Ì¯Ó„Ó ˜ÓÎÓ‚¥Í‡, ¥ ÚÓÈ ÔÓÏÂ...” (ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌÌfl. 19,5) (g,’ zfq’ sylht)’ “axma’ }wgyw’ hrx’ ynwaxm’ lzac’ yrxmw” ◊ÅÓÎ¥ ÒÏÂÚË ÏÂÌ ÓÚÓ˜ËÎË, ¥ Á̇ȯÎË ÏÂÌ ÏÛÍË ¯ÂÓÎÛ, Ì¢‡ÒÚfl Ú‡ ÒÏÛÚÓÍ Á̇ȯӂ fl” (èÒ‡ÎÏË, 116,3) åË ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÍÓ¥Ì¸ axm ˜‡ÒÚÓ Ì‡·Û‚‡π Á̇˜ÂÌÌfl ‚Á‡πÏÌÓª ‰¥ª, ¥, ÁÓÍÂχ, ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Ï¥Ê ÓÒÓ·‡ÏË, ˘Ó π ÌÂı‡‡ÍÚÂÌËÏ ‰Îfl ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ “Á̇ÈÚË”.

ßããü ÑÇéêäßç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

éÚÊ ÍÓ¥Ì¸ axm χπ ‰Ó‚ÓÎ¥ ¯ËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ Á̇˜Â̸, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Á ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ·Û‰¸flÍÓ„Ó Ô‰ÏÂÚ‡ (˜Ë ÓÒÓ·Ë) Á ‰ÂflÍÓ˛ ÓÒÓ·Ó˛. ñÂÈ ÒÚ‡π ˘Â ¯Ë¯ËÏ, flÍ˘Ó Á‡‰¥flÚË ¥Ì¯¥ ·¥Ì¸flÌË. ((b,’ wm’ sylht)’ “dam’ axmn’ twrxb’ hrzx’ zxw’ hsjm’ wnl’ syqla”’ :’ lxpn ◊ÇÒÂÒËθÌËÈ Ì‡Ï ÔË·¥ÊˢÂ, ¥ ÒË·, ‰ÓÔÓÏÓ„‡ ‚ ̉ÓÎflı. ˘Ó ˜‡ÒÚÓ Ú‡ÔÎfl˛Ú¸Òfl” (èÒ.46,2) (b,’ wm’ sylht)’ “dam’ axmn’ twrxb’ hrzx’ zxw’ hsjm’ wnl’ syqla”’ :’ lxpn ◊ß ÊÂÚ‚Û ‚ÒÂÒÔ‡ÎÂÌÌfl ÔÓ‰‡ÎË ‚ÓÌË” (ã‚¥Ú, 9,13) (w,’ ay’ hyrkz)’ “whxr’ dyb’ cya’ sdah’ ta’ ayxmm’ ykna’ hnhw” ◊ß ÓÒ¸ ÔÂ‰‡Ï ˜ÓÎÓ‚¥Í‡, ÍÓÊÌÓ„Ó ‚ ÛÍË ·ÎËÊÌ¸Ó„Ó ÈÓ„Ó” (á‡ı‡¥fl, 11,16) (j,’ f’ arqyw)’ “}rha’ ynb’ waxmyw” ◊ß Ô¥‰‚ÂÎË ÒËÌË Ä‡Ó̇” (ã‚¥Ú 9,18)

zl

(zk,’ z’ b’ lawmc)’ “tazh’ hlpth’ ta’ ]yla’ llpthl’ wbl’ ta’ ]dbx’ axm’ }k’ lu” ◊íÓÏÛ ‡· í‚¥È ÔË„ÓÚÛ‚‡‚ Ò‚Óπ ÒÂˆÂ, ˘Ó· ÏÓÎËÚËÒfl Ú‡ÍÓ˛ ÏÓÎËÚ‚Ó˛” (ë‡Ï.II 7,27)

118

(w,’ bl’ sylht)’ “axm’ txl’ ]yla’ dysj’ lk’ llpty’ taz’ lx” ◊íÓÏÛ ÏÓÎËÚ¸Òfl íÓ·¥ ÍÓÊÂÌ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ËÈ ‚ ˜‡Ò, ÍÓÎË Á̇ȉÂÌËÈ (íË)” (èÒ. 32,6)

êÓÁ„ÎflÌÛÚ¥ ÔËÍ·‰Ë ‚ÊË‚‡ÌÌfl ÍÓÂÌfl axm ¥Î˛ÒÚÛ˛Ú¸ ¥ÁÌÓχ̥ÚÚfl Á̇˜Â̸ ªıÌ¥ı ‚‡¥‡ˆ¥È ‚ ¥ÁÌËı ·¥Ì¸fl̇ı ¥ ÌÂÁ„‡·Ì¥ÒÚ¸ ÛÒ¥ı ÔÂÂÍ·‰¥‚, flÍ¥ Ì¥·Ë

β‰ËÌÛ, ‰Ó flÍÓª Ì ÔËȯӂ ̇‚¥Ú¸ ÌÂÒÔÓÍÓπÏ? äÌË„‡ óËÒÂÎ Á‡ÌÓÚÛ‚‡Î‡, ˘Ó ¥ÒÌÛ‚‡‚ Û ÔÛÒÚÂÎ¥ ÔÓÒÚ¥ÈÌËÈ Í‡‡‚‡ÌÌËÈ Ú‡·¥ Ô¥‰ ̇Á‚Ó˛ í‡Â. åÓÊÎË‚Ó, ÚÓ ÒËÌ Á„‡‰‡‚ ÍÓÎËÒ¸ ·‡Ú¸Í‡ ‚ ÔÛÒÚÂÎ¥. Ä flÍ˘Ó Á„‡‰‡‚ Ä‚‡‡Ï, ÚÓ ˜ÓÏÛ · ¥ Ì ÅÓ„? á ÉÓÒÔӉ̸Ӫ-·Ó ·ÒÍË ÔÓ·Ë‚ Ä‚‡‡Ï Á‡ÒÎÓÌÛ ˜ÂÈ ¥ ÓÁ¥‚‡‚ ÔÛÚ‡ ÒÎ¥‚. óË ÓÁ̇˜‡π ˆÂ, ˘Ó ‚¥Ì ‚¥‰‡ÁÛ Ê ÒÚ‡‚ ÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì¯Ó˛ β‰ËÌÓ˛? á„Ó‰ÓÏ ÏË ÔÓ·‡˜ËÏÓ È ˆÂ. ì 12 „·‚¥ äÌË„Ë ÅÛÚÚfl „Ó‚ÓËÚ¸Òfl ÔÓ ÔÓÍÎË͇ÌÌfl È Ó·‡ÌÌfl Ä‚‡‡Ï‡: ◊ß ÔÓÏÓ‚Ë‚ ÉÓÒÔÓ‰¸ ‰Ó Ä‚‡‡Ï‡: ◊ÇËÈ‰Ë ÁÓ ÁÂÏÎ¥ Ò‚Óπª, ¥ ‚¥‰ Ó‰ËÌË Ò‚Óπª, ¥ Á ‰ÓÏÛ ·‡Ú¸Í‡ Ò‚Ó„Ó ‰Ó ä‡˛, flÍËÈ ü ÚÓ·¥ ÔÓ͇ÊÛ““. íÓÊ ‚Ëȯӂ ‚¥Ì ¥Á ÊÓÌÓ˛ Ò‚Óπ˛ ë‡Ó˛, ·‡Ú¸ÍÓÏ, ãÓÚÓÏ, ÒËÌÓÏ ·‡Ú‡ Ò‚Ó„Ó, Ú‡ Ì‚ÓθÌË͇ÏË, ¥ Á ÛÒ¥π˛ χπÚÌ¥ÒÚ˛ Ò‚Óπ˛. â¯ÎË ‰Ó ï‡Ì‡‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó ä‡˛, Ú‡ ÓÚ Ì‡Ò·‚ „ÓÎÓ‰, ¥ ‚ÓÌË ÔÓÔflÏÛ‚‡ÎË ‰Ó ∏„ËÔÚÛ. ß ÍÓÎË ·ÛÎË ‚ÓÌË ‚Ê ·ÎËÁ¸ÍÓ, ÚÓ Ò͇Á‡‚ Ä‚‡‡Ï ‰Ó Ê¥ÌÍË Ò‚Óπª ë‡Ë: ◊éÚÓÊ ÚÓ fl Á̇˛, ˘Ó ÚË Ê¥ÌÍ‡Í ‚Ó‰ÎË‚‡ Á ӷ΢˜fl. ß ÒÚ‡ÌÂÚ¸Òfl, flÍ ÔÓ·‡˜‡Ú¸ Ú· π„ËÔÚflÌË ¥ Ò͇ÊÛÚ¸: ë ʥÌ͇ ÈÓ„Ó, — ÚÓ ‚ÓÌË ÏÂÌ ‚·'˛Ú¸, ‡ Ú· ÔÓÁÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÊË‚Ó˛. ë͇ÊË Ê, ˘Ó ÒÂÒÚ‡ ÏÓfl ÚË, — ˘Ó· ‰Ó· ·ÛÎÓ ˜ÂÂÁ Ú· ÏÂÌ¥, ¥ ˘Ó· fl ÔÓÁÓÒÚ‡‚Òfl ÊË‚ËÈ ˜ÂÂÁ Ú·“. ß Ú‡Í ‚ÓÌÓ È ÒÚ‡ÎÓÒfl: flÍ ‚Ó‰ÎË‚Û Ê¥ÌÍÛ, Á‡·‡ÌÓ ë‡Û ‰Ó Ù‡‡ÓÌÓ‚Ó„Ó ‰ÓÏÛ Á ÏÂÚÓ˛, ̇Ô‚ÌÓ, ‚Ò¥Ï ‚¥‰ÓÏÓ˛ ‡ Ä‚‡‡ÏÓ‚¥ ˜ËÌËÎË ‰Ó·Ó ˜ÂÂÁ ̪, ◊¥ Ó‰Âʇ‚ ‚¥Ì ‰¥·ÌÛ Ú‡ ‚ÂÎËÍÛ ıÛ‰Ó·Û, ¥ ÓÒÎË, ¥ ‡·Ë, ¥ Ì‚¥Î¸Ìˈ¥, ¥ ÓÒÎˈ¥ ¥ ‚Â·Î˛‰Ë“... ÇË‡ÁÌÓ Ô‡ÒÍۉ̇ ¥ÒÚÓ¥fl. ᇷۂ‡˛˜Ë, ˘Ó Ô¥‚Ô‡‚‰Ë — ÚÓ ˆ¥Î‡ ·ÂıÌfl, ıÚÓÒ¸ Ï¥„ ·Ë Ò͇Á‡ÚË, ˘Ó Ä‚‡‡Ï Á·Âı‡‚ ڥθÍË Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ, ·Ó ë‡‡, ·Û‰Û˜Ë ÈÓÏÛ ÊÓÌÓ˛, ·Û· ‰Ó ÚÓ„Ó Ê π‰ËÌÓÍÓ‚ÌÓ˛ ÈÓ„Ó ÒÂÒÚÓ˛; ‡ ÓÚÊÂ, flÍ˘Ó ÚÛÚ Ú¥Î¸ÍË Ô¥‚·ÂıÌ¥ — ÚÓ È Ô¥‚·¥‰Ë, ÏÓÊ̇ Á‡ÍËÚË Ó˜¥. ÄΠ‚ÒÂ Ê Ú‡ÍË, ‚¥‰‰‡‚‡ÌÌfl ‚·ÒÌÓª (‡ ‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ˘Â È π‰ËÌÓÍÓ‚ÌÓª ÒÂÒÚË) ‚ ˜ÛÊ¥ ÛÍË ‰Îfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl χÚÂ¥flθÌÓª ÍÓËÒÚË Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ‚Ë‡ÁÌËÏ ¥ ·ÂÁÛÏÓ‚ÌËÏ Ò‚ËÌÒÚ‚ÓÏ, ¥ ·¥·Î¥ÈÌËÈ Ô‡Ú¥flı Ä‚‡‡Ï fl‚ËÚ¸Òfl ‚ ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÍËÏÓÒ¸ Ì ‰ÛÊ ‰‡ÎÂÍËÏ ‚¥‰ ‡Î¸ÙÓÌÒ‡. ü Ì ӷÛ˛˛Ò¸


˜ÎÂÌÛ˛Ú¸ ÒÎÓ‚Ó, ÔÓÂÍÚÛ˛˜Ë ÈÓ„Ó ‚ ¥Ì¯Û ÏÓ‚Û. èÓÂ͈¥È Ú‡ÍËı ÏÓÊ ·ÛÚË ·‡„‡ÚÓ, ¥ ‚Ò¥ ‚ÓÌË (ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÍÓÊÌ ÁÓÍÂχ) Ì ÔÂ‰‡˛Ú¸ ÒÛÚ¥ (flÍ Í‡ÊÛÚ¸: ÔÂÂÍ·‰ - ˆÂ ÍÓÏÂÌÚ‡). èÓÚ ‰Îfl ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ÚÂÍÒÚÛ ÏË ÏÓÊÂÏÓ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË Á¥ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ¥ÁÌËı ‚¥‰Ú¥ÌÍ¥‚ Á̇˜ÂÌÌfl ÍÓÂÌfl, flÍ¥ ‰‡π Ì‡Ï ÈÓ„Ó ÔÂÂÍ·‰ ̇ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û. êÓÁ„ÎflÌÂÏÓ ‰Âͥθ͇ ‚‡¥‡ÌÚ¥‚ ÔÂÂÍ·‰Û ÍÓÂÌfl axm ‚ ̇¯ÓÏÛ ÚÂÍÒÚ¥: ‡) Á̇ıÓ‰ËÚË; ·) ‚Ëfl‚ÎflÚË, fl‚ÎflÚË, Ó·ËÚË fl‚ÌËÏ; ‚) χÚË Ï¥ÒˆÂ, Á̇ıÓ‰ËÚËÒ¸, ·ÛÚË; ñÂÈ ÍÓ¥Ì¸ ‚ÊË‚‡πÚ¸Òfl Û Ì‡Ò ‚ Ú‡ÍËı ÙÓχı: wxm ‡) Á̇ı¥‰Í‡ Á̇ȉÂÌÂ; ·) fl‚Ì¥ÒÚ¸; ‚) ‰Â˘Ó ÒÛ˘Â; axmn ‡) ÚÂ, ˘Ó Á̇ȉÂÌÂ; ÚÂ, ˘Ó Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl; ·)fl‚ÎÂÌÌfl; ‚) ‰Â˘Ó ÒÛ˘Â; ayxmm ‡) ̇‚Ó‰ËÚ¸, Ó·ËÚ¸ ÏÓÊÎË‚ËÏ; ·) fl‚Îflπ, ‚Ëfl‚Îflπ, ÔÓÓ‰ÊÛπ fl‚ˢÂ, ‚) ÔÓÓ‰ÊÛπ, Ó·ËÚ¸ ÒÛ˘ËÏ. ÇÂÒ¸ ˆÂÈ ÚÂÍÒÚ, ÓÚÊÂ, ÏÓÊ̇ ÔÂÂÍ·ÒÚË Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ: ‡)íÓ/íÓÈ, ˘Ó/ïÚÓ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇҇ÏÔÂ‰ (ÔÂ¯‡ Á̇ı¥‰Í‡) - ‚ÓÌÓ/Ç¥Ì Ó·ËÚ¸ ÏÓÊÎË‚ËÏ Á̇ÈÚË ‚ÒÂ, ˘Ó Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl. ß ‚ÒÂ, ˘Ó Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚¥‰ Ì·‡ ‰Ó ÁÂÏÎ¥ ¥ ÚÂ, ˘Ó Ï¥Ê ÌËÏË, Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ڥθÍË ˜ÂÂÁ ¥ÒÚËÌÌ¥ÒÚ¸ íÓ„Ó, ˘Ó Á̇ıÓ‰ËÚ¸ ÔÂ¯ËÏ. ·) ßÒÌÛπ ÔÂ¯‡ fl‚Ì¥ÒÚ¸, fl͇ fl‚Îflπ (‚Ëfl‚Îflπ, ÔÓ·Û‰ÊÛπ) ÛÒ¥ fl‚ˢ‡. ìÒ¥ fl‚ˢ‡ ‚¥‰ Ì·‡ ‰Ó ÁÂÏÎ¥ ¥ ÚÂ, ˘Ó ÔÓÏ¥Ê ÌËÏË, fl‚Îfl˛Ú¸Òfl ڥθÍË ˜ÂÂÁ ¥ÒÚËÌÌ¥ÒÚ¸ ˆ¥πª fl‚ÌÓÒÚË ‚) ßÒÌÛπ ‰Â˘Ó èÂ‚ÓÒÛ˘Â, flÍ ÔÓÓ‰ÊÛπ ‚Ò ¥ÒÌÛ˛˜Â

(‰‡π ÈÓÏÛ ·ÛÚÚfl). ìÒ ¥ÒÌÛ˛˜Â ‚¥‰ Ì·‡ ‰Ó ÁÂÏÎ¥ ¥ ÚÂ, ˘Ó ÔÓÏ¥Ê ÌËÏË, ¥ÒÌÛπ ڥθÍË ˜ÂÂÁ ¥ÒÚËÌÌ¥ÒÚ¸ ˆ¸Ó„Ó èÂ‚ÓÒÛ˘Ó„Ó. á‡Á̇˜ËÏÓ, ˘Ó ˆ¥ ÔÂÂÍ·‰Ë ‡Ê Ì¥flÍ Ì ‚˘ÂÔÛ˛Ú¸ ¥Ì‡Í¯ÓÒÚÂÈ ÚÂÍÒÚÛ. ÑÎfl ÔËÍ·‰Û ÏÓÊ̇ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË ˘Â Ú‡ÍËÈ ÔÂÂÍ·‰: [éÒÌÓ‚‡ ÓÒÌÓ‚ ¥ ÓÔÓ‡ ÏÛ‰ÓÒÚË - ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË], ˘Ó π íÓÈ, äÓ„Ó ÁÛÒÚ¥˜‡˛Ú¸ ÔÂ¯ËÏ ¥ ‚¥Ì ÔËÌÓÒËÚ¸, (˜Ë ‚Ë̇ıÓ‰ËÚ¸?) ÛÒ¥ Ó͇Á¥ª, ¥ ÛÒ ˘Ó ÒÚ‡πÚ¸Òfl ‚¥‰ Ì·‡ ‰Ó ÁÂÏÎ¥ ¥ Ú. ‰. ÒÚ‡πÚ¸Òfl ڥθÍË ˜ÂÂÁ ¥ÒÚËÌÌ¥ÒÚ¸ ÔÂ¯Óª ÁÛÒÚ¥˜¥. áÓÁÛÏ¥ÎÓ. ˘Ó ‚Ò¥ ˆ¥ ÚË ÔÂÂÍ·‰Ë χ˛Ú¸ ̉ÓÎ¥ÍË. èÂÂÍ·‰Ë ‡) ¥ ·) ̉ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÂ‰‡˛Ú¸ ÓÌÚÓÎÓ„¥˜ÌËÈ ÔÎ‡Ì ÒÎÓ‚‡ ayxmm. åÓÊ̇ ÔÓ‰ÛχÚË, ˘Ó }wcar’ ywxm(ÚÓÈ, ÍÓ„Ó Á̇ıÓ‰flÚ¸ ÔÂ¯ËÏ) - ڥθÍË ‡ÍÚۇΥÁÛπ saxmn - ÚÂ, ˘Ó Á̇ıÓ‰flÚ¸, ‡ Ì ÔÓÓ‰ÊÛπ ÈÓ„Ó }yam’ cy - Á Ì¥˜Ó„Ó. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò ÔÂÂÍ·‰ ÔÓ„‡ÌÓ ÔÂ‰‡π ÙÂÌÓÏÂÌÓÎÓ„¥˜ÌËÈ Ô·Ì. åÓÊ̇ ÔÓ‰ÛχÚË, ˘Ó ¥ }wcar’ ywxm’ ¥ syaxmn ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ¥ ÚÓÏÛ Ê ÒÂÌÒ¥, ÚÓ·ÚÓ Ì‡ Ó‰ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. éÍ¥Ï ÚÓ„Ó, ҇ϠÒÎÓ‚Ó “¥ÒÌÛπ” ÔÂ‰·‡˜‡π ‰ÂflÍÛ ‰‡Ì¥ÒÚ¸, ÒÛ·Òڇ̈¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ¥ ÌÂÁÏ¥ÌÌ¥ÒÚ¸, ˜ËÏ ÒÛÔÂ˜ËÚ¸ flÍ Á̇˜ÂÌÌ˛ ÓÍÂÏËı ÒÎ¥‚, Ú‡Í ¥ ÁÏ¥ÒÚÛ ÚÂÍÒÚÛ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ. í‡ÍËÈ ÔÂÂÍ·‰ ÍÓÂÌfl ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂÍÒÚ Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ „ˆ¸ÍÓª (‡·Ó ¯Ë¯Â - ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª) Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª, fl͇ Á‡ Ò‚Óπ˛ ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ ÌÂÒÛÏ¥Ò̇ Á „·ÂÈÒ¸ÍÓ˛ ÍÓ̈ÂÔˆ¥π˛ Ú‚ÓÂÌÌfl Á Ì¥˜Ó„Ó. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ „·ÂÈÒ¸ÍÓª Ú‡‰Ëˆ¥ª,

wl

ßããü ÑÇéêäßç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

— Ú‡ È Ì¥ÍÓ„Ó Ì ıÓ˜Û Ó·Û˛‚‡ÚË. ü Î˯Â̸ ̇‚Ó‰ÊÛ ·¥·Î¥ÈÌ¥ Ù‡ÍÚË. ß Ì¥flÍ-Ú‡ÍË Ì ÏÓÊÛ ‚¥‰ÏÓ‚ËÚË ÒÓ·¥ ‚ χÎÂÌ¸Í¥È ÔËπÏÌÓÒÚ¥: ‚ flÍ¥ Ê ÚÓ Á‡ÍÛ˜ÂÌ¥ ÍẨÂÎ¥ ÒÔÎ¥Ú‡˛Ú¸Òfl ‚ÂθÏ˯‡ÌÓ‚Ì¥ ·¥·Î¥ÒÚË, Ô‡„ÌÛ˜Ë ÒÍÓÏÂÌÚÛ‚‡ÚË ˆ˛ ÒÔ‡‚Û Ú‡Í, ˘Ó· Ì ·ÛÎÓ ÌÂÔÓ‰Ó·ÒÚ‚‡! èÓ Ä‚‡‡Ï‡: ◊ïËÚÓ˘¥, ‰Ó flÍËı ‚¥Ì ‚‰‡πÚ¸Òfl, Ì ÒÎ¥‰ Ú‡‚Û‚‡ÚË, flÍ ˘ÓÒ¸ ‡ÏÓ‡Î¸ÌÂ. èÂ¯ Á‡ ‚Ò — ë‡‡ ¥ ÒÔ‡‚‰¥ ·Û· π‰ËÌÓÍÓ‚ÌÓ˛ ÈÓ„Ó ÒÂÒÚÓ˛. èÓ-‰Û„Â: Ä‚‡‡Ï Ì χ‚ ‚Ë·ÓÛ“ ... í‡ Ì¥, χ‚, ıÓ˜ ÏÓÊÂ È ËÁËÍÓ‚‡ÌËÈ; ‡Î Ê, ‚¯ڥ-¯Ú, Ì ÏÓÊ̇ ·ÛÚË Ô‚ÌËÏ, ˘Ó Ä‚‡‡Ï‡ Á‡Ô‚Ì ÔË¥Á‡ÎË · Î˯Â̸ ÚÓÏÛ, ˘Ó ë‡‡ ·Û· „‡̇. åÓ„ÎÓ · ÒÚ‡ÚËÒfl, ˘Ó ‚¥Ì ˘Ó̇ȷ¥Î¸¯Â ‰¥ÒÚ‡‚ ·Ë ÍÓÔÌfl͇. éÒ¸ ¥Ì¯ËÈ ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ, Ì ÏÂ̯ ‚ÂθÏ˯‡ÌÓ‚ÌËÈ: ◊ñfl ÓÔÓ‚¥‰¸ [...] ÔÓ‚ËÌ̇ ÔÓ͇Á‡ÚË Ì‡Ï ÓÒÓ·ÎË‚Û ÓÔ¥ÍÛ ÅÓÊÓ„Ó èӂˉ¥ÌÌfl ̇‰ Ä‚‡‡ÏÓÏ, ÈÓ„Ó ÓÁÒÛ‰ÎË‚¥ÒÚ¸...“ Ä„‡, ÚÓ È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÔÓı‚‡ÎÛ ÓÁÒÛ‰ÎË‚ÓÒÚË? çÛ ˘Ó Ê, ‚˜¥Ú¸Òfl ÔÓ·ÓÊÌ¥ β‰Â, ˘Ó χπ ˜ËÌËÚË ÓÁÒÛ‰ÎË‚ËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í, ˘Ó· χÚË ÔÓÊËÚÓÍ ¥Á Ê¥ÌÍË! Ä ÚÂÚ¥È ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ÓÒ¸ flÍ: ◊ë‡‡ Á„Ӊ˷Ҹ ̇ ˆÂ, ·Ó ‚ Ú¥ ˜‡ÒË Ê¥ÌÍË ˜‡ÒÚÓ ÏÛÒ¥ÎË Á¥Í‡ÚËÒfl Ò‚Óπª ˜ÂÒÚË. [...]. á¯ÚÓ˛, ÚÓ‰¥ ·ÂıÌfl Ì ÓÁ„Îfl‰‡Î‡Ò¸ flÍ ˘ÓÒ¸ „‡Ì·Ì — flÍ˘Ó ÏÓÚË‚Ë Ì ·ÛÎË Ô¥‰ÒÚÛÔÌ¥“. èÓÒÚÓ-Ú‡ÍË ‰Ë‚Ó‚ËÊÌ ڂÂ‰ÊÂÌÌfl — ÚËÏ ·¥Î¸¯Â, ˘Ó flÍ‡Á ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÏÓÚË‚Ë ·ÛÎË Ó„Ë‰Ì¥. ÄΠfl Ì ÔÓ‰‡Ï, ˜Ëª Óˆ¥ ÍÓÏÂÌÚ‡¥; ÁÓ‚Ò¥Ï Ì‰‡‚ÌÓ Ó‰ËÌ Û˜ÂÌËÈ ·¥·Î¥ÒÚ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓ Á‡fl‚Ë‚, ˘Ó ·¥·Î¥ÒÚË ‚Ú¥¯‡˛Ú¸Òfl ‚ èÓθ˘¥ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ˛ ‰Ó‚¥Ó˛ ¥ ÔÓ‚‡„Ó˛. íÓÊ Í‡˘Â Ì ÔÓ͇ÁÛ‚‡ÚË Ô‡Î¸ˆÂÏ. ÄΠfl ÒÚË‚ÓÊÂÌËÈ. ü ÒÚË‚ÓÊÂÌËÈ ÓÒÓ·ËÒÚÓ Á‡ ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ¥‚, ˘Ó ˜‡ÒÚÓ-„ÛÒÚÓ Ú‡ÍÚÛ˛Ú¸, flÍ-ÌÂ-flÍ, ‰ÓÓÒÎËı (ıÓ˜ ÏÓÊ Ì Á‡‚Ê‰Ë Ô‡‚ËθÌÓ ÏËÒÎfl˜Ëı) β‰ÂÈ Ú‡Í, ÌÂÏÓ‚·Ë „Ó‚ÓflÚ¸ ‰Ó ‰Â·¥Î¸ÌËı ‰¥ÚÂÈ, flÍ¥ Á Ò‡ÏÓ„Ó Ú¥Î¸ÍË Ó·Ó‚'flÁÍÛ ‰Ó‚¥Ë ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔËÈχÚË ¥ ‚¥Ú‡ÚË ·Û‰¸-flÍ¥ „Û¯¥ ̇ ‚Â·¥, ÔÓ‰‡Ì¥ ªÏ Á ‚ËÒÓÚË Ç¥Ó‚˜ÂÌÌfl. Ä ÏÓÊ̇ Ê, ̇Ô‚ÌÓ, ÒÔÓ·Û‚‡ÚË ¥Ì‡Í¯Â, ·¥Î¸¯Â ÔÓ-β‰Ò¸ÍË. åÓÊ̇ ·ÛÎÓ ·, ̇ÔËÍ·‰ — flÍ fl ÒÓ·¥ „‡‰‡˛ — Ò͇Á‡ÚË Ú‡Í: ÑÓ Ä‚‡‡Ï‡ ÒÔ‡‚‰¥ ÔËȯ· ‚¥‡ ‚ ∏‰ËÌÓ„Ó — ¥ ‚¥Ì Ì ÛıËÎË‚Òfl. äËÌÛ‚ ‚Ë„Ó‰Ë, ÁÂÏβ ¥ Ó‰ÌÓÔÎÂÏ¥ÌÌËÍ¥‚. ◊èÓÚË Ì‡‰¥ª Û‚¥Û‚‡‚ Û Ì‡‰¥˛“, flÍ „‡ÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ èËÒ‡ÌÌfl. ÄΠť·Î¥fl — ˆÂ äÌË„‡ ‰Îfl ‰ÓÓÒÎËı. üÍ Ê ˜‡ÒÚÓ ÂÎ¥„¥È̇ Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡ ÒÚ‡‚ËÚ¸ β‰flÏ

119


„ˆ¸Í‡ Ú‡ ‚ÓÔÂÈҸ͇ ÔËÔËÒÛ˛Ú¸ “Ì¥˘Ó” Ô‚ÌËÈ ÓÌÚÓÎÓ„¥˜ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ. ᇄ‡Î¸ÌÓ‚¥‰Óχ ÒÛÔÂ˜͇ „ˆ¸ÍËı Ù¥ÎÓÒÓÙ¥‚ “˜Ë π Ì¥˘Ó?”. “ç¥˘Ó” ‚ÓÌË ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸ ˘Ó‰Ó ·ÛÚÚfl ‡·Ó flÍ ÒÛÔÂ˜̥ÒÚ¸, ‡·Ó flÍ ÔÓÚÂ̈¥˛. ÑÓ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ì ·ÛÎÓ Ì¥flÍÓ„Ó “Ì¥˘Ó”. íÛÚ ‚Òfl͇ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl. ቇ‚‡ÎÓÒfl ·, Á‡Í¥Ì˜Û˛Ú¸Òfl ÚÛÚ ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓ‚Ë. ÄΠˆÂ Ú‡Í, ڥθÍË flÍ˘Ó ÏË Ì‡Ï‡„‡πÏÓÒ¸ ‚Ëfl‚ËÚË ¥ÒÚËÌÛ ‚ÒÂ‰ËÌ¥ Ò·Â, ˜ÂÂÁ ÔÓ‰Ó·ÌÌfl “Ò‚Ó𪔠ÏÂÊ¥ ¥ Ú. ‰. ÄΠflÍ Ú¥Î¸ÍË ÏË ‚Ëfl‚ÎflπÏÓ ‰Â˘Ó ywxm ‡·ÒÓβÚÌÓ ÔÓÁ‡ ̇ÏË, ÏË ‚¥‰ÍË‚‡πÏÓ, ˘Ó ˆÂ “‰Â˘Ó” Ì ̇ÎÂÊËÚ¸ ÔÓÌflÚÚ˛ “·ÛÚÚfl” ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ˘Ó ˆÂ ‡θÌËÈ ÒÔ¥‚ÓÁÏÓ‚ÌËÍ, flÍËÈ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‡·ÒÓβÚÌÓ ÔÓÁ‡ ÏÂʇÏË Ì‡¯Óª ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË, ¥ ÚÓ‰¥ ‚ÂÒ¸ Ò‚¥Ú syaxmn ÔÓ˜Ë̇π ÒÔËÈχÚËÒfl ÁÓ‚Ò¥Ï ÔÓ-¥Ì‡Í¯ÓÏÛ. *** Ç¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê axm Ú‡ ¥Ì‰Ó‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ÚÂÏ¥ÌÓÏ ‰Îfl ‚ËÁ̇˜ÂÌÌfl ·ÛÚÚfl ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ˘Â ¥ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÒÎÓ‚Ó “π” (¥ÒÌÛπ) Ï‡π ‚‡ÎÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ 1, ÚÓ·ÚÓ ÏË „Ó‚ÓËÏÓ: ‰¥Ï π, ‰¥Ï ¥ÒÌÛπ, ˜ÓÎÓ‚¥Í π, ˜ÓÎÓ‚¥Í ¥ÒÌÛπ. Ç Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥: ‰Â˘Ó π, ‰Â˘Ó ¥ÒÌÛπ. ëÎÓ‚Ó axm - Á̇ȯӂ, Ï‡π ‚‡ÎÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ 2, ÚÓ·ÚÓ π ÔÂÂı¥‰ÌËÏ ‰¥πÒÎÓ‚ÓÏ. åË „Ó‚ÓËÏÓ: “ÑÂıÚÓ” axm Á̇ȯӂ “˘ÓÒ¸”. ÄΠ̠„Ó‚ÓËÏÓ, ˘Ó ıÚÓÒ¸ ‚Á‡„‡Î¥ Á̇ȯӂ, ˜Ë ‚Á‡„‡Î¥ Á̇ȉÂÌËÈ, Ú‡Í, flÍ „Ó‚ÓËÏÓ, ˘Ó

120

ßããü ÑÇéêäßç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

˘ÓÒ¸ ‚Á‡„‡Î¥ ¥ÒÌÛπ. Ñ‚Ó‚‡ÎÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ axm ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á ÚËÏ, ˘Ó ‚¥Ì ‚͇ÁÛπ ̇ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl axm. ç‡ÔËÍ·‰, wynyxb’ }j’ taxm’ hta - ÚË Á̇ȯӂ ÏËÎ¥ÒÚ¸ ‚ ÈÓ„Ó Ó˜‡ı, ÒÔÓ‰Ó·‡‚Òfl ÈÓÏÛ. á¯ÚÓ˛, ‚ÊË‚‡ÌÌfl ‰¥πÒÎÓ‚‡ “π” flÍ ÓÌÚÓÎÓ„¥˜ÌÓª Á‚’flÁÍË Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÔÓ ÔËÓ‰ÌÛ ‰‚Ó‚‡ÎÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl “·ÛÚÚfl” Ú‡ÍÓÊ ¥ ‰Îfl ¥Ì‰Ó‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÏÓ‚. ÄΠÌÂÓÁÛÏ¥ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó Ù‡ÍÚÛ Á‡ıÓ‰ËÚ¸ ‡Ê ̇ÒڥθÍË ‰‡ÎÂÍÓ, ˘Ó ‚ Ö.ÅÂÌ‚ÂÌ¥ÒÚ‡ ÏË Á̇ıÓ‰ËÏÓ Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl, ˘Ó Á̇˜ÂÌÌfl “π”, flÍ Á‚’flÁÍË ¥ flÍ ‰¥πÒÎÓ‚‡ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ˆ¥ÎÍÓÏ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ (Ö.ÅÂÌ‚ÂÌ¥ÒÚ, “é·˘‡fl ÎËÌ„‚ËÒÚË͇”, åÓÒÍ‚‡, 1974 .). Ñ‚Ó‚‡ÎÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ ‰¥πÒÎÓ‚‡ axm ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÓ·‡˜ËÚË ÔÓ·ÎÂÏÛ “·ÛÚÚfl” ‚ ‰Â˘Ó ÌÓ‚ÓÏÛ Ò‚¥ÚÎ¥. èÓÚ ‰ÂflÍ¥ ¥Ì¯¥ ‚·ÒÚË‚ÓÒÚ¥ ¥‚ËÚÛ Ì‡Ï ‰ÓÔÓÏÓÊÛÚ¸ ÁÓÁÛÏ¥ÚË ˘Â ·¥Î¸¯Â. ëÔ‡‚‡ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÍÓÎË ÏË „Ó‚ÓËÏÓ ÔÓ ‰‚Ó‚‡ÎÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ axm, ÚÓ Ï‡πÏÓ Ì‡ Û‚‡Á¥ ڥθÍË ·¥Ì¸flÌ lxp , ÚÓ·ÚÓ “ÔÓÒÚÛ ÙÓÏÛ” ‰¥πÒÎÓ‚‡. èÓÚ ‚ ·¥Ì¸flÌ¥ lyxph Ú ҇Ï ÒÎÓ‚Ó ÒÚ‡π ÚË‚‡ÎÂÌÚÌËÏ: ıÚÓÒ¸ ÍÓÏÛÒ¸ ayxmh — ‰ÓÔÓÏ¥„ Á̇ÈÚË ÍÓ„ÓÒ¸ (˘ÓÒ¸). ñ¥ÎÍÓÏ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó, Ì Á‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÁÏ¥ÌÛ ·¥Ì¸fl̇ (¥ ‚‡ÎÂÌÚÌÓÒÚ¥), ÏË Ï‡πÏÓ ÚÓÈ Ò‡ÏË ÍÓ¥Ì¸ axm. óÂÂÁ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ “·¥Ì¸flÌ¥‚” ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ ‚ ÚÂÚ¸ÓÏÛ ‚‡¥‡ÌÚ¥ ÔÂÂÍ·‰Û) ÏË ÔÂÂÍ·ÎË ayxmm flÍ

hl

ÔÂ‰ Ó˜¥ ‚ˉ˂‡ ÓÍÒ‡ÏËÚÓ‚¥ È Á‡ÍÓÎËÒÎË‚¥! ì‚¥ÛÈ. èËÈÏË ÅÓ„‡, ¥ ‚Ò ‚¥‰‡ÁÛ ÁÏ¥ÌËÚ¸Òfl, ¥ ‚Ò ·Û‰Â ÔÓ-¥Ì¯ÓÏÛ. ë‚¥Ú ·Û‰Â ¥Ì¯ËÈ, flÒÌËÈ ¥ ÔÓÒÚËÈ, ÚË ÚÂÊ ¯‚ˉÂ̸ÍÓ Òڇ̯ ÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì¯ËÈ — ÓÌÓ‚ÎÂÌËÈ, ÒÍ·‰ÂÌËÈ ‰ÓÍÛÔË, Á‡¥ÌÚÂ∂Ó‚‡ÌËÈ. çÓ‚‡ β‰Ë̇. Ä Å¥·Î¥fl ¥ÒÚÓ¥π˛ Ä‚‡‡Ï‡ „Ó‚ÓËÚ¸, Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘ÓÒ¸ ÔÓÚËÎÂÊÌÂ: ˘Ó Ò‚¥Ú ¥ ÒÔ‡‚‰¥ Òڇ̠ÓÁÛÏÌËÈ, ‡Î ‡‰¯Â ̇ ÔÎÓ˘ËÌ¥ ‚¥Û‚‡ÌÌfl, ‡ Ì χÚÂχÚ˘ÌÓ„Ó ‰Ó͇ÁÛ ¥ ÓÊ‚Ëı ÒÍÂΈ¸. ÇÓ̇ „Ó‚ÓËÚ¸ ˘ÓÒ¸ ¥Ì¯Â: Ì ˜ÂÍ‡È ˜Û‰‡. ç ‰ÛχÈ, ˘Ó ‚¥‰Ò¸Ó„Ӊ̥ ¥ Á‡‡Á-Ú‡ÍË ÁÏ¥ÌËÚ¸Òfl Ú‚¥È ı‡‡ÍÚÂ ˜Ë ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸, ·Ó ÏÓÊ ·ÛÚË È Ú‡Í, ˘Ó Ì¥ÍÓÎË Ì ÁÏ¥ÌËÚ¸Òfl ‚ Ú· ̥ Ó‰ÌÂ, Ì¥ ¥Ì¯Â, ¥ ÚË flÍ ·Û‚, Ú‡Í ¥ Á‡Î˯˯Òfl „Ó·‡ÚËÈ, ·ÂÁÔÓ‡‰ÌËÈ ¥Á Ò‡ÏËÏ ÒÓ·Ó˛ ¥ Ò‡Ï ÒÓ·Ó˛ ÛÔÓÍÓÂÌËÈ. ç Á‡Ôβ˘ÛÈ Ó˜ÂÈ, Ì ӷÛ˛ÈÒfl, ÔÓ„Îfl̸: Ä‚‡‡Ï ÒÔ‡‚‰¥ ‚Ëȯӂ ¥Ì¯Ó˛ β‰ËÌÓ˛. äÓÎË · Ì ˆÂ, ÚÓ Ì¥ÍÓÎË Ì ÍËÌÛ‚ ·Ë ‚¥Ì ‰ÓÏÛ, Ó‰ÌÓÔÎÂÏ¥ÌÌËÍ¥‚, ‚¥‰ÌÓÒÌÓª ·ÂÁÔÂÍË, ÏÂÒÓÔÓÚ‡ÏÒ¸ÍÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÍÛ. ÄΠ‚ Ä‚‡‡Ï¥ Á‡Î˯Ë·Òfl ÒÚ‡‡ β‰Ë̇: ̥͘ÂÏ̇, ÒÍË‚ÎÂ̇, ·ÓflÁÎË‚‡, ʇ‰¥·Ì‡, ÍÓËÒÚÓβ·Ì‡ ¥ Ì ÔÓÁ·‡‚ÎÂ̇ Ô¥‰ÎÓÒÚË. âÓ„Ó ÔËÁ̇˜ÂÌÌfl ·ÛÎÓ ‚ÂÎËÍËÏ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, ¥ ˘Â ·‡„‡ÚÓ ÁÏ¥Ì ·ÛÎÓ ÔÂ‰ ÌËÏ. ÄΠflÍ‡Á ̇ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ò‚Óªı ‰Ó¥„ ‚¥Ì ‚˜ËÌË‚ Á‚˘‡È̥ҥ̸Í ҂ËÌÒÚ‚Ó. å‡È ÚÂÔ¥ÌÌfl ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó Ò·Â, flÍ˘Ó ¥ Á ÚÓ·Ó˛ ڇ͠Ú‡ÔËÚ¸Òfl. óË Ì ·Û‚ ·Ë Ú‡ÍËÈ-ÓÚ ÍÓÏÂÌÚ‡ (Ì ӷӂ'flÁÍÓ‚Ó, Á‚˘‡ÈÌÓ Ê, ҇ϠڇÍËÈ, flÍ ‚ˢÂ) ·ÎËʘËÈ ‰Ó ¥ÒÚËÌË, ‡Ì¥Ê ÔÓflÒÌ˛‚‡ÌÌfl, ˘Ó ÍÓËÒÚÓβ·Ì‡ ·ÂıÌfl ·Û· ÍÓËÒÌÓ˛ ̇ԥ‚Ô‡‚‰Ó˛, „ˉÍËÈ ‚˜ËÌÓÍ — ÌÓχθÌÓ˛ ¥˜˜˛, ‡ Ä‚‡‡Ï — ˆÂ Á‡ÁÓÍ ÓÁÒÛ‰ÎË‚ÓÒÚË, „¥‰ÌËÈ ÔÓı‚‡ÎË È Ì‡ÒÎ¥‰Û‚‡ÌÌfl? [...] í‡Í¥ ÚÂÍÒÚË ÏÓÊ̇ ·ÛÎÓ · ̇‚Ó‰ËÚË ˘Â ¥ ˘Â, ‡Î ˜‡Ò ÛÊ Ò͇Á‡ÚË, ‰Îfl ˜Ó„Ó fl ªı ‚Á‡„‡Î¥ ̇‚Ó‰ÊÛ. ì ÊÓ‰ÌÓÏÛ ‡Á¥ Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁΠ„Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÚÓÈ-ÓÚ, ‚·ÒÌ ÒÚ‡ÓÁ‡‚¥ÚÌËÈ ‚Ë·‡ÌËÈ Ì‡Ó‰, ÔÓ ßÁ‡ªÎ¸. ä¥Ìˆ¸ ͥ̈ÂÏ, ÅÓ„, flÍ·Ë ıÓÚ¥‚, Á Ú‡ÍËÏ Ò‡ÏËÏ ÛÒÔ¥ıÓÏ Ï¥„ ·Ë ‚Ë¥ÁÌËÚË, ̇ÔËÍ·‰, π„ËÔÚflÌ, ٥̥ͥȈ¥‚, ‡·Ó È ‚Á‡„‡Î¥ ˜ÓÌËı ‡ÙË͇̈¥‚. éÚÓÊ ·Ó È ‚ÓÌÓ: ˘Â ̇ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ıÓÚ¥‚ fl Á‚ÂÌÛÚË Û‚‡„Û Ì‡


“ÔÓÓ‰ÊÛπ”, ÚÓ·ÚÓ ˆ¥ÎÍÓÏ ¥Ì¯ËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ, Ì ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÏ Á “·ÛÚË”, ¥ ‰Ó ÚÓ„Ó Ê ‰‚Ó-(‡ Ì ÚË-)‚‡ÎÂÌÚÌËÏ: Ä Ì‡Ó‰ÊÛπ Ç. ì ˆ¥ È ÓÒÚ‡ÌÌ¥È Ù‡Á¥ π ϥ҈ ‰Îfl „Îfl‰‡˜‡, ‡Î ÌÂχπ Ï¥Òˆfl ‰Îfl Û˜‡ÒÌË͇ - ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‡·ÒÓβÚÌÓ ‰ÓÍÓ¥Ì̇ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ‰‚Óı Ô¥‰ıÓ‰¥‚, flÍ¥ ÏË Ó·„Ó‚Ó˛πÏÓ. syaxmn’ ayxmm’ ywxm íÓÈ, ÍÓ„Ó Á̇ıÓ‰flÚ¸ Ó·ËÚ¸ Á̇ıÓ‰ÊÛ‚‡ÌËÏË Á̇ı¥‰ÍË. ÇÊ Á‡ Ò‡ÏÓ˛ ÎÓ„¥ÍÓ˛ ÏÓ‚Ë ÔÂ‰·‡˜‡πÚ¸Òfl, ˘Ó syaxmn - (Á̇ı¥‰ÍË) -ˆÂ π “̇¯¥” Á̇ı¥‰ÍË, ¥ ªıÌπ Á̇ȉÂÌÌfl π Ì ‰‡Ì¥ÒÚ˛, ‡ Ô‚ÌËÏ ÔÓˆÂÒÓÏ, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÏ Á }wccr’ ywxm. íÂÔÂ ÒÔÓ·ÛπÏÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÚË ÚÂÍÒÚ: ÚÂÍÒÚ ÔÂ‰ ‚‡ÏË. èÓ ˘Ó Û Ì¸ÓÏÛ È‰ÂÚ¸Òfl? 燉Á‚˘‡ÈÌÓ ‚‡ÊÎË‚Ó (ÓÒÌÓ‚‡ ÓÒÌÓ‚) Á̇ÚË (Ú‡Í ÒÚ‡‚ËÚ¸Òfl ‰Ó ‡θÌÓÒÚË), ˘Ó Ò‚¥Ú - ˆÂ Ì ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ¸ Ó·’πÍÚ¥‚ (χÚÂ¥‡Î¸ÌËı ˜Ë ¥‰Â‡Î¸ÌËı). flÍ¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ҇ϥ ÔÓ ÒÓ·¥, ‡ ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ¸ “Á̇ı¥‰ÓÍ”, flÍ¥ ÏÓÊ̇ Á̇ÈÚË, ڥθÍË Á̇ȯӂ¯Ë íÓ„Ó, ïÚÓ Á̇ıӉ˂Òfl èÂ¯ËÏ. Ä flÍ˘Ó Ì Á̇ȉ¯ âÓ„Ó, ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ç¥Ì, ÚÓ ÚÓ‰¥ twaxmhl’ lwky’ rja’ rbd’ }ya - “ÌÂχπ ¥Ì¯Óª ˜¥, fl͇ Ïӄ· ·Ë ·ÛÚË Á̇ȉÂ̇”. ñ ˆ¥ÎÍÓÏ ¥Ì¯‡, ‚¥‰Ï¥Ì̇ ‚¥‰ ÒÛ·’πÍÚÌÓ-Ó·’πÍÚÌÓª ÍÓ̈ÂÔˆ¥fl Ò‚¥ÚÛ. íÛÚ Ô‰ÏÂÚ ‚ËÒÚÛÔ‡π flÍ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰‚ÓÒÚÓÓÌÌ¥ı ‚¥‰ÌÓÒËÌ. üÍ˘Ó Á‡·‡ÚË ˆ¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË, ÚÓ Û Ì‡Ò Á‡Î˯ËÚ¸Òfl Ò‚¥Ú ˜ÂÈ, flÍ¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ҇ϥ ÒÓ·Ó˛, (Ì ‚‡ÊÎË‚Ó, ˜Ë ¥‰Â‡Î¸Ì¥ ‚ÓÌË ‚ÒÂ‰ËÌ¥ Ó·’πÍÚ‡, ˜Ë χÚÂ¥‡Î¸Ì¥ ‚ÒÂ‰ËÌ¥ Ó·’πÍÚ‡). ñ ҂¥Ú Á ‡·ÒÓβÚÌËÏ, ·ÂÁÍÓ̘ÌËÏ ÔÓÒÚÓÓÏ ¥ ˜‡ÒÓÏ ¥ Ú. ‰. ñ¥ Ò‚¥ÚË (ÚÓÈ, Û flÍËÈ Ì‡Ò ‚‚Ó‰ËÚ¸

å‡ÈÏÓÌ¥‰, Ú‡ ¥Ì¯ËÈ - ÒÛ·’πÍÚÌÓ-Ó·’πÍÚÌËÈ) ‡·ÒÓβÚÌÓ ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl Ó‰ËÌ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ„Ó. ì ÌËı ‚Ò ˆ¥ÎÍÓÏ ¥ÁÌÂ, ‡ÎÂ, ̇҇ÏÔÂ‰ - Û ÌËı ˆ¥ÎÍÓÏ ¥ÁÌ¥ ‚‡ÚÓÒÚ¥. Ç ÒÛ·’πÍÚÌÓ-Ó·’πÍÚÌÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ ‚‡Ú¥ÒÌËÏË π ˜¥ Ú‡ ‰ÛÏÍË. ì Ò‚¥Ú¥ å‡ÈÏÓÌ¥‰‡ ˆ¥ÌÌËÏË π ‰¥ª Ú‡ ÒÚÓÒÛÌÍË. á ˆ¥πª Ô˘ËÌË Í‡‰Ë̇θÌÓ ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ͇ÚË̇ Ò‚¥ÚÛ Û å‡ÈÏÓÌ¥‰‡, ‚¥‰ ÚËı, flÍ¥ ÏË ·‡˜ËÏÓ ‚ “ÒËÒÚÂχı Ò‚¥ÚÛ” „ˆ¸ÍËı, ÏÛÒÛθχÌÒ¸ÍËı Ú‡ ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı. í‡Ï ÏË ·‡˜ËÏÓ Ò‚¥Ú Ô‰ÏÂÚ¥‚, ÔÂÒÓ̇ʥ‚, „ÂÓª‚, ¥ÒÚÓÚ ÚÓ˘Ó. ìÒ¥ ‚ÓÌË, ‚¥‰ χÎËı ‰Ó ‚ÂÎËÍËı, ÔÓÒÚ‡˛Ú¸ Ô‰ÏÂÚ‡ÏË. ì å‡ÈÏÓÌ¥‰‡ ÏË Á̇ıÓ‰ËÏÓ Ò‚¥Ú ‚˜ËÌÍ¥‚, ‰¥È, ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚, Á‡‰‡ÌËı ÒÚ‡‚ÎÂÌÌflÏ ‰Ó íÓ„Ó, ïÚÓ Ï‡π ·ÛÚË Á̇ȉÂÌËÈ ÔÂ¯ËÏ. ÇÒfl ˜ÓÚË̇‰ˆflÚËÚÓÏ̇ ÍÌË„‡ å‡ÈÏÓÌ¥‰‡ - ˆÂ ÓÔËÒÛ‚‡ÌÌfl Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, ÚÓ·ÚÓ ‰¥È, ˘Ó ȉÛÚ¸ Á ÇÓÎ¥ ̇¯Ó„Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ëÔ¥‚ÓÁÏÓ‚ÌË͇ ¥ ÒÔflÏÓ‚‡ÌËı ̇ ‡ΥÁ‡ˆ¥˛ ÔÓÓ‰ÊÂÌËı çËÏ ‰Îfl Ì‡Ò Ô‰ÏÂÚ¥‚. åË Ì ÓÔËÒÛπÏÓ ÈÓ„Ó, ‡Î ÏË Ì‡Ï‡„‡πÏÓÒ¸ ÒÎÛı‡ÚË âÓ„Ó ‚ÂÎ¥ÌÌfl Ú‡ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË ªı, ‚Á‡πÏÓ‰¥˛˜Ë Á ÒÓÚ‚ÓÂÌËÏ çËÏ Ò‚¥ÚÓÏ. ß ÚÓÏÛ: “éÒÌÓ‚‡ ÓÒÌÓ‚ - Á̇ÚË, ˘Ó π íÓÈ, äÓ„Ó Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÂ¯ËÏ ¥ Ç¥Ì Á̇ıÓ‰ËÚ¸ ÛÒ ÚÂ, ˘Ó Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl...”

dl

èÂÂÍ·‰ éÎÂÒfl èÓ„‡Ì˘ÌÓ„Ó

ßããü ÑÇéêäßç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

121

ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÛ ÌÂÁ·‡„ÌÂÌÌ¥ÒÚ¸ Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÍÚÛ Ó·‡ÌÒÚ‚‡. ÅÓ Ú‡ÍË Ì¥flÍ ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ‡ˆ¥Ó̇θÌÓ ÔÓflÒÌËÚË, ˜ÓÏÛ Ò‡Ï ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍËÈ Ì‡Ó‰ ÒÚ‡‚ ̇Ó‰ÓÏ ‚Ë·‡ÌËÏ, ÌÓÒ¥πÏ ‚¥Ë ‚ Ì‚ˉËÏÓ„Ó ¥ ̉ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó ·Û‰¸-flÍËÏ Ûfl‚ÎÂÌÌflÏ ∏‰ËÌÓ„Ó ÅÓ„‡. üÍ ÏË ‚Ê ˜‡ÒÚÍÓ‚Ó ÔÂÂÍÓ̇ÎËÒfl, ˆÂÈ Ì‡Ó‰ Ì ‚¥‰Á̇˜‡‚Òfl ÊӉ̥ҥ̸ÍËÏË ÓÒÓ·ÎË‚ËÏË ÏÓ‡Î¸ÌËÏË flÍÓÒÚflÏË, ‡Ì¥ flÍËÏ-Ì·ۉ¸ ‚Ë‡ÁÌËÏ ÒÚ‡ÌÓÏ ÂÚ˘ÌÓª „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. ÑÓÒËÚ¸ ÒÛÏÌ¥‚ÌËÏ ÔËÚ‡ÌÌflÏ π Ú‡ÍÓÊ ÈÓ„Ó ‚¥Ì¥ÒÚ¸ Û ‚¥¥, ·Ó ¥ÒÚÓ¥fl ˆËı β‰ÂÈ — ˆÂ ¥ÒÚÓ¥fl Á‡‰ ¥ ̇‚ÂÌÂ̸, ‚¥‰ÒÚÛÔÌˈڂ‡ ¥ ÔÓ͇flÌÌfl, Ì ͇ÊÛ˜Ë ‚Ê ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÓÚÓÈ, ‚·ÒÌÂ, ÒÚ‡Ì ªı̸Ӫ ◊ÂÎ¥„¥ÈÌÓª „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË“ Ú‡ÍÓÊ Ì Á‰‡πÚ¸Òfl ̇‰ÚÓ ‚ËÒÓÍËÏ, flÍ˘Ó ‚ÓÌË Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ È Î„ÍÓ Ô¥‰‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÒÔÓÍÛÒ¥ ÁÓ·ËÚË Á ‚Â΢ÌÓ„Ó ¥ ̉ÓÒflÊÌÓ„Ó ÅÓ„‡ é‰ÍÓ‚ÂÌÌfl ÔÎÂÏ¥ÌÌ ·ÓÊÂÒÚ‚Ó. îÂÌÓÏÂÌ „·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÏÓÌÓÚªÁÏÛ, Ù‡ÍÚ, ˘Ó ÔÓÔË ‚Ò¥ ‡ıËβ‰Ò¸Í¥ Ó·ÚflÊÂÌÌfl (‰ÛÊ ‰Ó· ‚ˉËÏ¥, ÁÓÍÂχ, ‚ äÌË„‡ı ßÒÚÓ˘ÌËı) ˆÂÈ Ì‡Ó‰, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ‚ÒÂ, Á·Â¥„ Ó·'fl‚ÎÂÌÌfl ∏‰ËÌÓ„Ó ÅÓ„‡, ‚ˉ‡πÚ¸Òfl ÚËÏ ·¥Î¸¯Â Ú‡πÏÌ˘ËÈ ¥ Á‡„‡‰ÍÓ‚ËÈ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ÚÓÈ Ú‡ÍË Ì‡Ó‰ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ ¥ ÍÛθÚÛÌÓ ÒÚÓfl‚ ̇·‡„‡ÚÓ ÌËʘÂ, Ì¥Ê Ì‡Ó‰Ë, ˘Ó ÈÓ„Ó ÓÚÓ˜Û‚‡ÎË, flÍ¥ Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡ÎË ‰ÓÒËÚ¸ ÔËÏ¥ÚË‚ÌËÈ ÔÓÎ¥ÚªÁÏ. ç‡Û͇ ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Á̇ÌÌfl (ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ ˆ‡ËÌ¥ χÚÂχÚËÍË È ‡ÒÚÓÌÓÏ¥ª), ‡ Ú‡ÍÓÊ ÚÂıÌ¥˜ÌÓ-ÂÏ¥ÒÌˈ¸Í¥ ̇‚ËÍË ÒÚÓflÎË Û ı‡Ì‡‡ÌÂflÌ Ì‡ ÌÂÔÓ¥‚ÌflÌÌÓ ‚ˢÓÏÛ ¥‚Ì¥. í‡Ê ÛÊ ‚ ˜‡ÒË ëÓÎÓÏÓ̇, ‚ ÂÔÓıÛ Ì‡È·¥Î¸¯Ó„Ó ÓÁÍ‚¥ÚÛ ¥ ÒËÎË ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÓª ‰Âʇ‚ÌÓÒÚË, ˆÂÈ Í‡È ¥ ˆ¥ β‰Ë Ì ÏÓ„ÎË ‰‡ÚË ÒÓ·¥ ‡‰Û Á ·Û‰Ó‚Ó˛ ‚·ÒÌÓ„Ó ï‡ÏÛ. ႉÂÌÓ ÈÓ„Ó Ì‡ Á‡Á͇ı, Á‡ÔÓÁ˘ÂÌËı Á ∏„ËÔÚÛ, ï‡Ì‡‡ÌÛ È î¥Ì¥Í¥ª, Á‡ ÔÓπÍÚÓÏ ˜ÛÊÓÁÂÏÌËı ‡ı¥ÚÂÍÚÓ¥‚ ¥ ·Û‰¥‚Ì˘Ëı, Û͇ÏË ˜ÛÊÓÁÂÏÌËı ÂÏ¥ÒÌËÍ¥‚. äËÏÓÒ¸ ÔÓ‰¥·ÌËÏ ‰Ó „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‡ı¥ÚÂÍÚÓ‡ È ¯ÂÙ‡ ·Û‰Ó‚Ë ·Û‚ ·Û‚ É¥‡Ï (Á‡ ¥Ì¯Ó˛ Ú‡ÌÒÎ¥ÚÂ‡ˆ¥π˛ — ÉÛ‡Ï-‡·¥), ÔÓÂÍÓÏẨӂ‡ÌËÈ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚¥ ‚·‰‡ÂÏ ë¥‰ÓÌÛ. ÇË·‡ÌËÈ Ì‡Ó‰ Ì ‚Ï¥‚ Ò‡Ï Á·Û‰Û‚‡ÚË ï‡Ï. ÄΠÚÓÈ Ò‡ÏËÈ Ì‡Ó‰ ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÛ‚ ∏‰ËÌÓÏÛ ï‡Ï ÌÂÁ¥‚ÌflÌÌËÈ — äÌË„Û. ß ˆÂ ̇Ô‡‚‰Û Ù‡ÍÚ, „¥‰ÌËÈ ÔӉ˂Û, ·Ó ̇ ÚÎ¥ ÚÓ‰¥¯Ì¸Ó„Ó ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó ÔËÒ¸ÏÂÌÒÚ‚‡ ªª Ò‚¥‰˜ÂÌÌfl, ªª ÏÛ‰¥ÒÚ¸ Ú‡ ªª ¥ÌÚÛªˆ¥fl ·ÛÎË, ¥ ‰Ó ҸӄӉ̥ Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl ‡·ÒÓβÚÌÓ ‰Ë‚Ó‚ËÊÌ¥. íÓ ˘Ó Ê π ÓÒÂ‰‰flÏ ÏÓªı ÌÂÒÔÓÍÓª‚? ô ‡Á ‚ËÍÓËÒÚ‡˛ ·¥·Î¥ÈÌËÈ Ó·‡Á: ÓÒ¸ Ù‡‡ÓÌ Û flÍËÈÒ¸ ÏÓÏÂÌÚ Ì ÔÓ„Ó‰ÊÛπÚ¸Òfl


òåìÖãú ïûÉé ÅÖê¢åÄç

ПРО ГЕБРАЙСЬКУ ЕТИКУ

¥Î˛ÒÚÛ˛Ú¸ ˆ¥ ÚẨÂ̈¥ª. èÂ¯ËÈ ‚ÁflÚÓ Á 奯ÌË ¥ êÓÚ ˆËÚÛπ ÒÎÓ‚‡, flÍËÏË ‰‡‚Ì¥ „·‡ÈҸͥ ÒÛ‰‰¥ „·‡ÈҸ͇ ÂÚË͇ ¥ flÍ˘Ó Ú‡Í, Á‡ÒÚÂ¥„‡ÎË Ò‚¥‰Í¥‚, ˘Ó ‚ËÒÚÛÔ‡ÎË Ì‡ ÒÛ‰¥ ‚ ÒÔ‡‚‡ı ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ‚Ó̇ ÔÓÎfl„‡π? ì ÒÚ‡ÚÚ¥ ÔÓ ‚·ËÒÚ‚Ó: êÓÚ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸, ˘Ó ‚ “åÓ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ú‡ “ÇË Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÍÓÏÂÌÚ‡flı ‰Ó ̇¯Ëı ‰ÂÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‚ „·‡ÈÒ¸Í¥È Ò‚¥‰˜ËÚË Ì‡ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ ÚÓ„Ó, Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ ÏÓÊ̇ ÂÚˈ¥”, ˘Ó ·Û· ˘Ó ‚‡Ï ‚ˉ‡πÚ¸Òfl, ˜Ë ̇ ÔÓÒÎ¥‰ÍÛ‚‡ÚË ‰‚¥ ÓÔÛ·Î¥ÍÓ‚‡Ì‡ Û Í‚‡ڇθÌËÍÛ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ ˜ÛÚÓÍ, ˜Ë Á ‰Ó‚¥Ë ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ ÚẨÂ̈¥ª “û‰‡ªÁÏ” Á‡ 1962 ¥Í, ‰Ó ÚÂÚ¸Óª ÓÒÓ·Ë, flÍÓ˛ · “ÏÓ‡Î¥ÁÛ˛˜Û” Ú‡ ÔÓÙÂÒÓ ãÂÓÌ êÓÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ˛ ‰Ó‚¥Ë ‚Ó̇ ‚‡Ï “‰ÂÏÓ‡Î¥ÁÛ˛˜Û”. ‰ÓÒÎ¥‰ÊÛπ Ó‰ÌÛ Á Ì ‚ˉ‡‚‡Î‡Ò¸. ÇË ÔÓ‚ËÌÌ¥ êÓÚ ÔÓ˜Ë̇π Á ‰‚Óı ̇ÈÔÂÍÛ˜¥¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ÁÓÁÛÏ¥ÚË, ˘Ó ‚ËÔ‡‰ÍË, flÍ¥ ÔËÍ·‰¥‚, ˘Ó ‰Ó‚ÓÎ¥ ‰Ó· ̇¯Ó„Ó ÊËÚÚfl. óË ¥ÒÌÛπ

122

íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

gl

̇ ‚Ëı¥‰ ¥Á‡ªÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. ëÚ‡π ̇ ÔÂÂÔÓÌ¥ ‚ÂÎ¥ÌÌflÏ ÉÓÒÔÓ‰‡ (äÌË„‡ ÇËı¥‰ 12,29-30). ◊ß ÒÚ‡ÎÓÒfl ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ ÌÓ˜¥, ¥ ‚‰‡Ë‚ ÉÓÒÔÓ‰¸ Û π„ËÔÂÚÒ¸Í¥Ï Í‡ª ÍÓÊÌÓ„Ó ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓ„Ó, ‚¥‰ ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓ„Ó Ù‡‡Ó̇, ˘Ó ÒˉËÚ¸ ̇ Ò‚ÓπÏÛ ÔÂÒÚÓÎ¥, ‡Ê ‰Ó ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÌflÌÍË, ˘Ó Û ‚'flÁÌ˘ÌÓÏÛ ‰ÓÏ¥ [...]. ß ÁÌfl‚Òfl ‚ÂÎËÍËÈ ÁÓÈÍ Û ∏„ËÔÚ¥, ·Ó Ì ·ÛÎÓ ‰ÓÏÛ, ˘Ó· Ì ·ÛÎÓ Ú‡Ï ÔÓÏÂÎÓ„Ó!...“ ôÓ Ê ÒÚ‡ÎÓÒfl? éÒ¸ ‰ÂÒ¸ ◊̇„Ó¥“ ÒÌÛ˛Ú¸Òfl ‚ÂÎËÍ¥ ÒÔ‡‚Ë Ï¥Ê ÅÓ„ÓÏ, ·Ó„ÓÓ·‡ÌËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ ¥ ÁÂÏÌËÏ ‚·‰‡ÂÏ, flÍËÈ ÒÚ‡‚ ÔÓÚË ÅÓÊËı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚. ß ÓÒ¸ π„ËÔÂÚҸ͇ Ì‚ÓθÌˈfl, ˘Ó ÔÂ·ۂ‡π Û ‚'flÁÌˈ¥, — ÓÒ¸ ‚Ó̇ ÔÓ͇‡Ì‡ ÒÏÂÚ˛ Ò‚Ó„Ó ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓ„Ó. ÄÌ„ÂÎ ÅÓÊËÈ Ì ÔÓÍ·‚ ̇ ªª Ó‰‚¥͇ı ÁÌ‡Í Ó·ÏË̇ÌÌfl. ÇÓ̇ Ì ̇ÎÂʇ· ‰Ó ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û: ‡Î ˘Ó ‚Ó̇ Á‡‚ËÌË·? ◊Ñ ‰Ó‚‡ Û·‡˛Ú¸...“ í‡Í ‰¥˛Ú¸ Á‡ÍÓÌË Ò‚¥ÚÛ ˆ¸Ó„Ó. Ä fl Ì ÒÔÓÏÓÊÂÌ ÔÓ‚¥ËÚË, ˘Ó ̇ȷ¥Î¸¯¥ ÒÔ‡‚Ë ÔÓÏ¥Ê ÅÓ„ÓÏ ¥ β‰ËÌÓ˛ ÏÓÊÛÚ¸ ªÏ Ô¥‰Îfl„‡ÚË. ß ‚·ÒÌ ˆfl ¥˜ π ÒÛÚÚ˛ ÌÂÒÔÓÍÓ˛, Á flÍËÏ fl Ì „Ó‰ÂÌ ‰‡ÚË ÒÓ·¥ ‡‰Û. ß ÚÓÏÛ fl ÔË¯Û ˆÂÈ ÚÂÍÒÚ — Û Ì‡‰¥ª, ˘Ó ıÚÓÒ¸ ÏÛ‰¥¯ËÈ, ÏÓÊÎË‚Ó, Ò͇Ê ÏÛ‰ ÒÎÓ‚Ó. ÄΠ̠ÔËıÓ‚ÛÈÏÓ: ÓÚ‡ Ì¢‡Ò̇ π„ËÔÂÚҸ͇ Ì‚ÓθÌˈfl — ˆÂ ڥθÍË ÂÍÁÂÏÔΥ٥͇ˆ¥fl ÒÓÌÏ¥‚ β‰ÂÈ ÛÒ¥ı ˜‡Ò¥‚, flÍ¥ ·ÛÎË Ô¥‰‰‡Ì¥ ◊ÔÓ͇¥“ ·ÂÁ ‚ËÌË ¥ flÍ¥ ̇Ó‰ÊÛ˛Ú¸Òfl, Á‰‡‚‡ÎÓÒfl ·, ڥθÍË Ì‡ ÚÂ, ˘Ó· ·ÛÚË ‚¥‰ÍËÌÛÚËÏË — Î˯Â̸ Á Ú¥πª Ô˘ËÌË, ˘Ó ‚ÓÌË Ì ·ÛÎË ‚Ë·‡Ì¥. Ä, ÓÚÊÂ, ÓÒÂ‰‰fl ÌÂÒÔÓÍÓ˛ ÎÂÊËÚ¸ Û Ò‡Ï¥È ¥‰Âª ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. ïÓÚ¥ÎÓÒfl · ‚¥ËÚË, ˘Ó ڥθÍË ‚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÏÛ ªª ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌ¥. ïÚÓÒ¸ ÏÓÊ Ò͇Á‡ÚË: ˜ÓÎÓ‚¥˜Â, Ú‡ ˜ËÏ ÚË ÔÂÂÈχπ¯Òfl? ñ ÒÔ‡‚Ë ÒÚ‡ÓÁ‡‚¥ÚÌ¥; ‡‰ÊÂ Ê ÔÓÚ¥Ï ÔËȯӂ ᇂ¥Ú çÓ‚ËÈ, ¥ ◊ÌÂχπ ‚Ê ̥ ÂÎΥ̇, Ì¥ ˛‰Âfl“... í‡Í, ˆÂ Ô‡‚‰‡: ◊ÌÂχπ Ì¥ ÂÎΥ̇, Ì¥ ˛‰Âfl“. èËȯÎË Î˛‰Â Á ˜ÓÚË¸Óı ͥ̈¥‚ Ò‚¥ÚÛ, ¥ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚ¸ ‚ÓÌË ÒÓ·Ó˛ ñÂÍ‚Û ÅÓÊÛ. í‡ ÓÚ ·¥‰‡, ˘Ó ˆÂ ‚·ÒÌ ‚ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚ¸ ÒÓ·Ó˛ ÌÓ‚ËÈ ‚Ë·‡ÌËÈ Ì‡Ó‰: β‰ çÓ‚Ó„Ó á‡‚¥ÚÛ. åË — ÒÔ‡‰ÍÓπψ¥ ÚÓª Ò‡ÏÓª ¥‰Âª, Û Á‚'flÁÍÛ Á ˜ËÏ ÔÓ·ÎÂχ Ì ÁÌËÍ·. Ä Ì‡‚¥Ú¸, ıÚÓÁ̇, ˜Ë Ì Òڇ· ‚Ó̇


ÔÂ‰·‡˜‡˛Ú¸ ÒÏÂÚÌ ÔÓ͇‡ÌÌfl, ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚¥‰ ÚËı, flÍ¥ ÔÂ‰·‡˜‡˛Ú¸ ڥθÍË „Ó¯Ó‚Â ÒÚfl„ÌÂÌÌfl. Ç „Ó¯Ó‚Ëı ‚ËÔ‡‰Í‡ı ÍË‚ÓÔËÒflÊÌËÍ ÏÓÊ ‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÚË Á‡‚‰‡ÌÛ ÌËÏ ¯ÍÓ‰Û. ÄΠ‚ ÚflÊÍËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı ̇ ÈÓ„Ó ÒÓ‚¥ÒÚ¥ Á‡Î˯ËÚ¸Òfl ÍÓ‚ Á‡ÒÛ‰ÊÂÌÓ„Ó ¥ ÍÓ‚ ÈÓ„Ó Ì‡˘‡‰Í¥‚ (˘Ó ÏÓ„ÎË · ˘Â ̇Ó‰ËÚËÒfl ‚¥‰ ̸ӄÓ)... ÅÓ Ê Ì‡ Ú ¥ ÒÓÚ‚ÓÂÌËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í, ˘Ó· ‰‡ÚË Ì‡Ï ÛÓÍ, ˘Ó ÚÓÈ, ıÚÓ ÁÌˢ˂ ·Ó‰‡È Ӊ̠ÊËÚÚfl, Ú‡ÍÚÛπÚ¸Òfl Á‡ÔÓ‚¥‰flÏË flÍ ÚÓÈ, ˘Ó ÁÌˢ˂ Û‚ÂÒ¸ Ò‚¥Ú, ‡ ÚÓÈ, ıÚÓ ‚flÚÛ‚‡‚ ·Ó‰‡È Ӊ̠ÊËÚÚfl, Ú‡ÍÚÛπÚ¸Òfl Á‡ÔÓ‚¥‰flÏË flÍ ÚÓÈ, ıÚÓ ‚flÚÛ‚‡‚ ˆ¥ÎËÈ Ò‚¥Ú”. á„¥‰ÌÓ Á Ó‰ÌËÏ Á ̇ȇ‚ÚÓËÚÂÚÌ¥¯Ëı ÒÔˆ¥‡Î¥ÒÚ¥‚ Á 奯ÌË - ÏÓ‚‡

ȉ ÔÓ ÔÓÍ¥ÈÌÓ„Ó ÌËÌ¥ Ñ.ÖÔ¯ÚÂÈ̇ - ˆ¥ ÒÎÓ‚‡ π ‰Ó‚ÓÎ¥ ÚÓ˜ÌËÏ ÔÂÂÍ·‰ÓÏ Á ÓË∂¥Ì‡ÎÛ. é‰Ì‡Í, ‚‚‡Ê‡π êÓÚ, ‰ÛÍÓ‚‡Ì¥ ‚ˉ‡ÌÌfl 奯ÌË, ‚Íβ˜ÌÓ Á ̉‡‚Ì¥Ï ‚ÂÎËÍËÏ ‚ˉ‡ÌÌflÏ “åÓÒ‡‰ ÅflÎËÍ-ч‚‡”, Ï¥ÒÚflÚ¸ ¥Ì¯ËÈ ‚‡¥‡ÌÚ ˆ¸Ó„Ó ÚÂÍÒÚÛ, ‰Â Á‡Ï¥ÒÚ¸ ÒÎ¥‚ “Ӊ̠ÊËÚÚfl” ̇ÔËÒ‡ÌÓ - “Ӊ̠ÊËÚÚfl ‚ ßÁ‡ªÎ¥”. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ˆÂ ÒÛÚÚπ‚Ó ÁÏ¥Ì˛π ‚ÂÒ¸ ÁÏ¥ÒÚ ÚÂÍÒÚÛ. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰¸ ̇ ¥ÒÚÓ˘Ì ڇ Î¥Ì∂‚¥ÒÚ˘Ì ÔËÚ‡ÌÌfl: flÍËÈ Á ˆËı ‚‡¥‡ÌÚ¥‚ Ô‡‚ËθÌËÈ? ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‰‡ÚË Ù‡ı¥‚ˆ¥. ãÂÓÌ êÓÚ Á‚ÂÚ‡π Û‚‡„Û Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ˆÂÈ ÔËÍ·‰ ‚ËÒ‚¥ÚÎ˛π ‰‚¥ ÚẨÂ̈¥ª: Ó‰ÌÛ - ¯ËÓÍÛ Ú‡ ÛÌ¥‚Â҇θÌÛ, ¥Ì¯Û - ‚ÛÁ¸ÍÛ Ú‡ ˜‡ÒÚÍÓ‚Û. ß̯ËÈ ÔËÍ·‰, flÍËÈ Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ êÓÚ ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl Ò‚Óπª ÚÂÁË,

‚ÁflÚËÈ Á ÍÌË„Ë ß҇Ȫ: “ ß ÔËÈ‰Û Á¥·‡ÚË ‚Ò¥ ̇Ó‰Ë ¥ ÏÓ‚Ë, ¥ ‚ÓÌË ÔËȉÛÚ¸ Ú‡ ÛÁ‰flÚ¸ Ò·‚Û åÓ˛...” ¥ ‰‡Î¥: “ Á ÌËı ·Û‰Û ·‡ÚË Ú‡ÍÓÊ Ò‚fl˘ÂÌËÍ¥‚ Ú‡ ΂ËÚ¥‚, ͇Ê ÉÓÒÔÓ‰¸”. èËÚ‡ÌÌfl ‚ ÚÓÏÛ, flÍÛ Ó„Î‡ÒÓ‚ÍÛ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË Ô¥‰ “·ω” ‚ ÒÎÓ‚‡ı “Î-ÍÓ’‡Ì¥Ï” (Ò‚fl˘ÂÌËÍË) Ú‡ “Î-΂˒ªÏ” (΂ËÚË)? ëÂÔÚÛ‡∂¥ÌÚ‡ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÛÚ “¯’‚‡” ¥ ÚÓ‰¥ ÔÂÂÍ·‰ ̇·Û‚‡π ÚÓ„Ó ÁÏ¥ÒÚÛ, ˘Ó ̇ÔËͥ̈¥ ˜‡ÒÛ ÉÓÒÔÓ‰¸ ·Û‰Â ‚Ë·Ë‡ÚË Ò‚Óªı Ò‚fl˘ÂÌËÍ¥‚ Ú‡ ΂ËÚ¥‚ Ú‡ÍÓÊ ¥ Á-ÔÓÒÂ‰ flÁ˘ÌËÍ¥‚. ç ڥθÍË ßÁ‡ªÎ¸, ‡Î ¥ flÁ˘ÌËÍË Ú‡ÍÚÛ˛Ú¸Òfl ‰ÓÒÚÓÈÌËÏË ÒÎÛÊËÚË ÉÓÒÔÓ‰Û ‚ âÓ„Ó ï‡Ï¥. ñÂÈ ÔÂÂÍ·‰, ·Û‚ ÓÒÌÓ‚Ó˛ ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó Ì¥Ïˆ¸ÍÓ„Ó ÔÂÂÍ·‰Û Å¥·Î¥ª, ÁÓ·ÎÂÌÓ„Ó ÅÛ·ÂÓÏ Ú‡ êÓÁÂ̈‚‡È„ÓÏ. é‰Ì‡Í Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÂ

bl

òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

123

˘Â ·¥Î¸¯Â Á‡„ÓÒÚÂÌÓ˛. Ç ∏‚‡Ì„ÂÎ¥flı π ·‡„‡ÚÓ Ï¥Òˆ¸, flÍ¥, Á‰‡πÚ¸Òfl, ‚͇ÁÛ˛Ú¸ ̇ ˆÂ. ÇÓÌË ‚¥‰ÓÏ¥ — ̇Ô‚ÌÓ, Ì Ú·‡ ÒÔˆ¥flθÌÓ ÔÓ͇ÁÛ‚‡ÚË Ô‡Î¸ˆÂÏ. ôÓ ·‡„‡ÚÓ ÔÓÍÎË͇ÌËı, ‡Î χÎÓ ‚Ë·‡ÌËı; ‡·Ó, ˘Ó fl͇ Ê Ú¥Ò̇ Ú‡ ·‡Ï‡ È ‚ÛÁ¸Í‡ Ú‡ ‰ÓÓ„‡, ˘Ó ‚‰ ‰Ó ÊËÚÚfl, ¥ flÍ Ï‡ÎÓ π ÚËı, ˘Ó ªª Á̇ıÓ‰flÚ¸. Ň! á̇ȯӂÒfl È Ú‡ÍËÈ ÔÂÂ͇Á, flÍËÈ ÌÂÏÓ‚·Ë ÊË‚ˆÂÏ ÛÁflÚÓ Á¥ ëÚ‡Ó„Ó á‡‚¥ÚÛ: ◊ñËı ‰‚‡Ì‡‰ˆflÚ¸Óı ßÒÛÒ ‚ËÒ·‚, ¥ ªÏ ͇̇Á‡‚, ÔÓÏÓ‚Îfl˛˜Ë: ◊ç‡ ÔÛÚ¸ ‰Ó ÔÓ„‡Ì Ì ıÓ‰¥Ú¸, ¥ ‰Ó ҇χflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ï¥ÒÚ‡ Ì ‚ıÓ‰¸ÚÂ, ‡Î ȉ¥Ú¸ ‡Ì¥¯ ‰Ó ӂ˜ÓÍ Á‡„ËÌÛÎËı ‰ÓÏÛ ßÁ‡ªÎ‚ӄӓ (å‡ÚÂÈ 10, 5-6). ߉Âfl ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ‚ ∏‚‡Ì„ÂÎ¥flı ÊË‚‡, ◊ıÓ˜ ÌÂχ Ì¥ ÂÎΥ̇, Ì¥ ˛‰Âfl“. ë·‚‡ ÅÓ„Û, ˘Ó Ò‡Ï ßÒÛÒ Ì Á‡‚¯Â ·Û‚ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÈ. ∏ ÔÂÂ͇Á ÔÓ Ê¥ÌÍÛ-ı‡Ì‡‡ÌÂflÌÍÛ, fl͇ ÔÓÒË· ÔÓ ÛÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌÌfl ‰Ó˜ÍË (å‡ÚÂÈ 15, 21-28). ì˜Ì¥ ·Î‡„‡ÎË: ◊Ç¥‰ÔÛÒÚË ªª, ·Ó Í˘ËÚ¸ ÛÒÎ¥‰ Á‡ ̇ÏË!“ Ä Ç¥Ì ‚¥‰ÔÓ‚¥‚ ¥ Ò͇Á‡‚: ◊ü ÔÓÒ·ÌËÈ Ú¥Î¸ÍË ‰Ó ӂ˜ÓÍ Á‡„ËÌÛÎËı ‰ÓÏÛ ßÁ‡ªÎ‚ӄӓ. ÄΠ‚ÒÂ Ê Ú‡ÍË ÛÁ‰ÓÓ‚Ë‚. é‰Ì‡Í ˘Ó ̇ÔËÒ‡ÌÓ, ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ. ß Ì ‚‰‡ÒÚ¸Òfl ‚ËÍÂÒÎËÚË Á çÓ‚Ó„Ó á‡‚¥ÚÛ ¥‰Â˛ ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. ◊ß ‰Ó ҇χflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ï¥ÒÚ‡ Ì ‚ıÓ‰¸Ú“... í‡Í? Ä ıÚÓ ÁÏËÎÛ‚‡‚Òfl ̇‰ ÔÓ‡ÌÂÌËÏ ¥ ÔÓÍËÌÂÌËÏ ÓÁ·¥ÈÌË͇ÏË ˜ÓÎÓ‚¥ÍÓÏ? ŇȉÛÊÌÓ Ó·ÏËÌÛ‚ ÈÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌËÍ ·Ó„ÓÓ·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ÏËÌÛ‚ ÈÓ„Ó ¥ ΂¥Ú. Ä ÁÏËÎÛ‚‡‚Òfl ˜ÓÎÓ‚¥Í ¥Á ë‡Ï‡¥ª, ÒÚÓÓÌÌ¥È ¥ ÔÓÍÎflÚËÈ, ÁÏËÎÛ‚‡ÎËÒfl Ì ڥ, ˘Ó — ‚‚‡Ê‡˛˜Ë Ò· ӷ‡ÌˆflÏË — ÔÓȯÎË ·‡È‰ÛÊÌÓ. ß ·Û‚ ÏËÎÓÒÂ‰ÌËÈ Ò‡Ï‡flÌËÌ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ flÍ ‚Á¥ˆ¸ ‰Îfl ·Ó„ÓÓ·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. ëÚÓÓÌÌ¥È ¥Á ë‡Ï‡¥ª. íÓÊ ˜Ë Ì ¥ÒÌÛπ Ó·‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÁ‡ Ó·‡ÌˆflÏË?... Ň„‡ÚÓ ÒÎ¥ÔËı ¥ ÍÛ脇‚Ëı, ·‡„‡ÚÓ ÔÓ͇ÊÂÌËı ÁÛÒÚ¥‚ ßÒÛÒ Ì‡ ÁÂÏÌËı ¯Îflı‡ı, ‡Î ÛÁ‰ÓÓ‚Ë‚ ڥθÍË ‰ÂflÍËı. èÓÚÂ, ÁÛÒÚ¥‚¯Ë ËÏÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓÚÌË͇, ÔÓ flÍÓ„Ó Ì Á‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˘Ó ‚¥Ì ÔËÈÌfl‚ ı¢ÂÌÌfl âӇ̇ ïÂÒÚËÚÂÎfl, ßÒÛÒ ë͇Á‡‚, ˘Ó Ì Á̇ıӉ˂ Ú‡ÍÓª ‚ÂÎËÍÓª ‚¥Ë ‚ ßÁ‡ªÎ¥, ÒÂ‰ ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û. óË Ê ÏÓÊ̇ ıÓ˜ ̇ ı‚ËθÍÛ Ûfl‚ËÚË ÒÓ·¥, ˘Ó ˆÂÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í Ï¥„ ·ÛÚË ‚¥‰ÍËÌÛÚËÈ? Ň„‡ÚÓ ·ÛÎÓ Ë·‡ÎÓÍ Ì‡‰ ÓÁÂÓÏ ÉÂÌÌ¥Ò‡ÂÚÒ¸ÍËÏ, ‡Î ßÒÛÒ ‚Ë·‡‚ ڥθÍË Ô‡Û Á ÌËı — ҇ϠÚËı, ‡ Ì ¥Ì¯Ëı, ‡ Ì Í‡˘Ëı. óË ÒÎ¥‰ ‰ÛχÚË, ˘Ó Ú¥, ıÚÓ Ì ·Û‚ ‚Ë·‡ÌËÈ, ·ÛÎË ‚¥‰ÍËÌÛÚ¥? 뇂ÎÓ ÔÂÂÒÎ¥‰Û‚‡‚ ñÂÍ‚Û ÅÓÊÛ. ÄΠÔÓ‚‡ÎË‚ ÈÓ„Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ̇ ‰ÓÓÁ¥ ‰Ó чχÒÍÛ, ¥ 뇂ÎÓ ÒÚ‡‚ 臂ÎÓÏ, ÄÔÓÒÚÓÎÓÏ ç‡Ó‰¥‚. è‡‚‰ÌËÈ ¥


ӄ·¯ÂÌÌfl ‚ „·‡ÈÒ¸Í¥È Å¥·Î¥ª, Ú‡Í flÍ ‚Ó̇ ‰¥È¯Î‡ ‰Ó ̇Ò, ‚Ë„Îfl‰‡π “Ô‡Ú‡ı’‡” Ô¥‰ “·ω” ¥ ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó Ì flÁ˘ÌËÍË ·Û‰ÛÚ¸ Ò‚fl˘ÂÌË͇ÏË Ú‡ ΂ËÚ‡ÏË, ‡ ‚ÓÌË Î˯ ÒÎÛ„Û‚‡ÚËÏÛÚ¸ ‚Ê ¥ÒÌÛ˛˜ËÏ Ò‚fl˘ÂÌËÍ‡Ï Ú‡ ΂ËÚ‡Ï, Ú‡Í, flÍ ÒÎÛ„Û‚‡ÎË „¥·ÂÓÌ¥ÚË (Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl âÓÒËÙ‡ ä¥ÏıË). å‡ÈÊ ÌÂÔÓÏ¥Ú̇ Á‡Ï¥Ì‡ “¯‚’‡” ̇ “Ô‡Ú‡ı” ‰ÓÍÓ¥ÌÌÓ ÁÏ¥ÌË· ÁÏ¥ÒÚ Û˂͇. ñ¥ ÔËÍ·‰Ë ¥Î˛ÒÚÛ˛Ú¸ ‰‚¥ ÚẨÂ̈¥ª, ˘Ó ÔÓÌËÁÛ˛Ú¸ ‚ÂÒ¸ ˛‰‡ªÁÏ. êÓÚ Á‡ÌÂÔÓÍÓπÌËÈ ÚËÏ, ˘Ó ‚ÂÎËÍ¥ ÏÛ‰ˆ¥, ÍÓÚ¥ ̇‰‡‚‡ÎË ‚ÂÎËÍÓ„Ó Á̇˜ÂÌÌfl ̇ȉ¥·Ì¥¯ËÏ ‰ÂÚ‡ÎflÏ ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, ·ÛÎË Ì‡ÒڥθÍË ·‡È‰ÛÊËÏË ‰Ó Á‡Í·‰ÂÌËı Û ÚËı ‰ÂÚ‡Îflı

124

òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

ÏÓ‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ. ĉÊÂ Ê Ï‡πÏÓ ÏË ‚¯ڥ-Â¯Ú Á̇ÚË, flÍ Á ÚËı ÔÓÚËÎÂÊÌËı ÚÎÛχ˜Â̸ ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ‰Ûı ˛‰‡ªÁÏÛ. Ç ˜ÓÏÛ Ê ÒÛÚ¸ „·‡ÈÒ¸ÍÓª ÂÚËÍË? åË Ú‡Í ¥ Ì Á̇πÏÓ ˆ¸Ó„Ó, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÒÚ‡‡ÌÌfl ÉÂχ̇ äÓÂ̇ Ú‡ åÓ¥Ò‡ ã‡Á‡ÛÒ‡, ‡‚ÚÓ¥‚ “ÖÚËÍË ˛‰‡ªÁÏÛ”. êÓÚ ‚‚‡Ê‡π, ˘Ó ӷˉ‚‡ ˆ¥ ‡‚ÚÓË ·ÛÎË Ô¥‰ ̇‰ÚÓ ÒËθÌËÏ ‚ÔÎË‚ÓÏ ä‡ÌÚ‡, ˘Ó· ‰‡ÚË Ô‡‚ËθÌÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸. 燂¥Ú¸ Ô¥ÁÌ¥¯¥ ÏËÒÎËÚÂÎ¥, flÍ ÓÚ Äı‡‰-ɇ‡Ï‡, ä·‚ÁÌÂ, çÂÈχÍ, ò‡ª ÉÛ‚¥ˆ Ú‡ ꇷ·¥ Ä‚‡‡Ï ïÂÌ, ˘Ó Ú‡ÍÓÊ Á‡ÈχÎËÒfl ˆËÏË ÔÓ·ÎÂχÏË, Á¯ÚÓ˛ flÍ ¥ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍË, ˘Ó ‚ËȯÎË Á “íÌÛ‡Ú ï‡ÏÛÒÒ‡” (ÏÓ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó ÛıÛ 19 ÒÚÓÎ¥ÚÚfl), Ú‡ÍÓÊ Ì ÁÛÏ¥ÎË

ÒÚ‚ÓËÚË ÒËÒÚÂÏË “„·‡ÈÒ¸ÍËı ‚‡ÚÓÒÚÂÈ”. Ä ÔÓÔË ÚÂ, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ú‡ÍÓª ÒËÒÚÂÏË ÌÂÓ·ı¥‰Ì ‰Îfl ÙÓÏÛ₇ÌÌfl ÂÚËÍË ˛‰‡ªÁÏÛ. “ü Á‡ÍÎË͇˛ ̇¯Ëı ÏËÒÎËÚÂÎ¥‚ Á‚ÂÌÛÚË Ò‚Ó˛ Û‚‡„Û Ì‡ ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÓª ÒËÒÚÂÏË ¥‰ÂÈ, ˘Ó ÓÁÍË‚‡˛Ú¸ ‚‡ÚÓÒÚ¥ ˛‰‡ªÁÏÛ, - Ô˯ êÓÚ. - ç ‚ÒÂ, ˘Ó ̇‰ÛÍÓ‚‡Ì ̇ ¥‚ËÚ¥, ·‡, ̇‚¥Ú¸ Ì ‚Ò Á ÚÓ„Ó, ˘Ó ̇‰ÛÍÓ‚‡Ì ‚ ‰ÂflÍËı ‚ˉ‡ÌÌflı ̇¯Ëı ÏÓÎËÚÓ‚ÌËÍ¥‚, π ̇ÒÔ‡‚‰¥ ˛‰‡ªÁÏÓÏ”. ÇË͇ÁÛ˛˜Ë „ÎË·ËÌÌÛ Âۉˈ¥˛, êÓÚ ‰ÂÏÓÌÒÚÛπ, flÍ Ô‡ÎÍÓ Ì‡¯¥ ‰‚̥ ÏÛ‰ˆ¥ Ó·„Ó‚Ó˛‚‡ÎË ÏÓ‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË. ì ‚Ò¥ı ˆËı Ó·„Ó‚ÓÂÌÌflı ‚¥Ì ÔÓÒÎ¥‰ÍÓ‚Ûπ ÚẨÂ̈¥˛ ‰Ó “ÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥ª” ˜Ë

al

ÏÛ‰ËÈ ·Û‚ ɇχΥªÎ Á äÌË„Ë Ñ¥fl̸ ë‚flÚËı ÄÔÓÒÚÓÎ¥‚, ¥ Á‡ıˢ‡‚ ıËÒÚËflÌ ‚¥‰ ÔÂÂÒÎ¥‰Û‚‡Ì¸. ÄΠ‚¥Ì Ì χ‚ Ò‚Óπª ‰ÓÓ„Ë ‰Ó чχÒÍÛ, ¥ Á‡Î˯˂Òfl ÒÍÂÔÚËÍÓÏ. üÍ ÏÓÊ̇ ·ÛÚË Ô‚ÌËÏ, ˘Ó ‰Îfl Ì¸Ó„Ó Ì ‚ËÒÚ‡˜ËÎÓ Ó·‡ÌÒÚ‚‡ ÔÓÁ‡ Ó·‡ÌˆflÏË? Ä ıÚÓ ‚˄̇‚ ßÒÛÒ‡ Á ¥‰ÌÓ„Ó ç‡Á‡ÂÚÛ, ı‡Ô‡˛˜Ë ͇ϥÌÌfl? í‡Ê Ò‚Óª, Ú¥, ıÚÓ ‚¥Ë‚ Û Ò‚Óπ Ó·‡ÌÒÚ‚Ó. èËȯӂ ‰Ó ÌËı, ‡Î ‚ÓÌË Ì Á·‡„ÌÛÎË, ıÚÓ Ç¥Ì. Ä π ÒË·-ÒËÎÂÌ̇ ÚËı, ‰Ó ÍÓ„Ó Ç¥Ì Ì ÔËȯӂ ÛÁ‡„‡Î¥. ßÌÍÓÎË ÚÓÏÛ, ˘Ó ˘Â Ì ̇‰¥È¯Î‡ ÔÓ‚ÌÓÚ‡ ˜‡Ò¥‚, ‡ ¥ÌÍÓÎË Á Ú¥πª Ô˘ËÌË, ˘Ó ‚ÓÌË ·ÛÎË ‰‡ÎÂÍÓ. ç ·ÛÎÓ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ªı̸Ӫ ‚ËÌË. èÓÚ ̥ıÚÓ Ì ÔÓÍ·‚ ̇ ÌËı ÊÓ‰ÌÓ„Ó ‚ˉËÏÓ„Ó Á̇ÏÂÌÌfl. óË È ‚ÓÌË Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË ‚¥‰ÍËÌÛÚ¥? ç Á̇˛. á̇˛ ڥθÍË ÚÂ, ˘Ó Í¥Ï ‚ÂÎËÍËı ‚¥Á¥È π ‚ èËÒ‡ÌÌ¥ ¥ ˘ÓÒ¸ ÔÓ‚Ì ÔËıË: ◊ÏË, ‚Ë·‡Ì¥“. ß Ì¥ıÚÓ Í¥Ï ̇Ò. óË Ì ÁÏÂ̯ÛπÏÓ ÏË ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÅÓ„‡? óË Ì Ô˂·ÒÌ˛πÏÓ âÓ„Ó? óË Ì ‰ËÍÚÛπÏÓ âÓÏÛ ‚ËÓÍ¥‚? óÂ͇ÌÌfl ̇ åÂÒ¥˛, ˜Â͇ÌÌfl ̇ ëÔ‡ÒËÚÂÎfl. Ç Ûfl‚ÎÂÌÌ¥ È Ì‡‰¥flı ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û (¥ ‚ Ûfl‚ÎÂÌÌ¥ Ò‚Óªı ̥ۘ‚ Ú‡ÍÓÊ) ˆÂ χ‚ ·ÛÚË ÏÓ„ÛÚÌ¥È ‚ÓÎÓ‰‡, flÍËÈ ‚ËÁ‚ÓÎËÚ¸ ‚Ë·‡ÌËÈ Ì‡Ó‰, ‚ÓÁÌÂÒ ÈÓ„Ó Ì‡ ‚Â¯ËÌË ÓÍÂÏ¥¯ÌÓÒÚË ¥ ‰‡ÒÚ¸ ÈÓÏÛ ‚¥Ìˆ¸ Ò·‚Ë. ß „ÓÚÛ‚‡ÎËÒfl ‚ÊÂ, ıÚÓ Á ÌËı Òfl‰Â Ô‡‚ÓÛ˜, ‡ ıÚÓ Î¥‚ÓÛ˜ ÔÂÒÚÓÎÛ. Ä ÔËȯӂ ïÚÓÒ¸ ÁÓ‚Ò¥Ï ß̯ËÈ: ÅÓ„, ˘Ó ÒÚ‡‚ β‰ËÌÓ˛, ÅÓ„, ˘Ó ·Û‚ ÓÁÔ'flÚËÈ Ì‡ ıÂÒÚ¥ „‡Ì¸·Ë ÔÓÏ¥Ê ÁÎÓ˜Ë̈flÏË, ¥ ÔÓÏÂ, ¥ ÔÓÍ·‰ÂÌËÈ ·Û‚ Û ÒÂˆÂ ÁÂÏÎ¥ ̇ ‚ÓÒÍÂÒ¥ÌÌfl. ᇠ‚Ë·‡ÌËı ÔÓÏÂ? óË Ú¥Î¸ÍË Á‡ ‚Ë·‡ÌËı? íÓ ˜ÓÏÛ Ê ÚÓ‰¥ ÌÓÚÛπ ÄÔÓÒÚÓÎ: ◊ÅÓ ˆÂ ‰Ó·Â È ÔËπÏÌ ëÔ‡ÒËÚÂ΂¥ ̇¯ÓÏÛ ÅÓ„Ó‚¥, ˘Ó ıÓ˜Â, ˘Ó· ÛÒ¥ β‰Ë ÒÔ‡ÒÎËÒfl [...]. é‰ËÌ ·Ó π ÅÓ„, ¥ Ó‰ËÌ èÓÒÂ‰ÌËÍ Ï¥Ê ÅÓ„ÓÏ Ú‡ β‰¸ÏË, — β‰Ë̇ ïËÒÚÓÒ ßÒÛÒ, ˘Ó ‰‡‚ ë‡ÏÓ„Ó ë· ̇ ‚ËÍÛÔ Á‡ ‚Ò¥ı“ (1íËÏÓÚÂfl 2, 3-6). Ç¥‰ÍËÌÛÚ¥? óË Ì π ÌËÏË Ú¥Î¸ÍË Ú¥, ˘Ó ‚¥‰ÍËÌÛÎË ÏËÎÓÒÂ‰‰fl? ÅÓ fl ‚¥˛, ˘Ó ÏËÎÓÒÂ‰ÌËÈ Ì ÏÓÊ Ì ۉÓÒÚÓªÚËÒfl ÏËÎÓÒÂ‰‰fl. ü „Ó‚ÓË‚ ˆÂ ‚Ê ÌÂÓ‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó, ÚÓÊ ÔÓ‚ÚÓ˛ ¥˘Â ‡Á: ÚÓ Ú¥Î¸ÍË ‰¥ÚË ‰Ûχ˛Ú¸, ˘Ó Ì ÏÓÊ ·ÛÚË ÔËڇ̸ ·ÂÁ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥. ÑÓÓÒÎ¥ Á̇˛Ú¸, ˘Ó ڇͥ ÔËÚ‡ÌÌfl π — ¥ ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Ú‡Í, ˘Ó ‰ÛÊ ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÌË ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl ÒÔ‡‚ ̇Ȃ‡ÊÎË‚¥¯Ëı.


“ÓÁ¯ËÂÌÌfl” ¥ Ú‡ÍÚÛπ ªı Ú‡Í: ̇¯¥ ÏÛ‰ˆ¥ ·ÛÎË Á‚’flÁ‡Ì¥ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌËÏ ÚÂÍÒÚÓÏ Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ ¥ Ô‡„ÌÛÎË ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÚË ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ÚÂÍÒÚÛ ‰Ó Ò‚Óªı ÏÓ‡Î¸ÌËı ÔË̈ËÔ¥‚. ÇÓÌË Ó·ËÎË ˆÂ Á ̇·ËflÍÓ˛ χÈÒÚÂÌ¥ÒÚ˛, Á‡‚ÛÊÛ˛˜Ë ˜Ë ÓÁ‚Ë‚‡˛˜Ë ÁÏ¥ÒÚ, ÒÍÓÓ˜Û˛˜Ë ˜Ë ÓÁ¯Ë˛˛˜Ë ÈÓ„Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ‚ËÏÓ„ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ¥ÌÚÓ̇ˆ¥˛ ÚÂÍÒÚÛ ‚ Ô‡ÎÍÓÏÛ Ô‡„ÌÂÌÌ¥ ÔË‚ÂÒÚË ÈÓ„Ó Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó Ò‚Óªı ÏÓ‡Î¸ÌËı ‚ËÏÓ„. ì ˆ¸ÓÏÛ Ô·̥ Î¥Ì∂‚¥ÒÚË͇ π ÔÓ„‡ÌÓ˛ ÒÔÓÌÛÍÓ˛, ‡Î ÔÂÍ‡ÒÌËÏ Á̇fl‰‰flÏ. ÑÓÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ ÔË̈ËÔÛ, ˘Ó íÓ‡ π á‡ÍÓÌÓÏ ÊËÚÚfl, β·Ó‚Ë Ú‡ ÒÔ¥‚˜ÛÚÚfl, ̇¯¥ ÏÛ‰ˆ¥ Ô‡„ÌÛÎË ¥¯Û˜Â ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚË ÒÛÚ¸ Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, ÍÓÎË

‚¥‰˜Û‚‡ÎË, ˘Ó ·ÛÍ‚‡Î¸Ì ÚÎÛχ˜ÂÌÌfl ÒÛÔÂ˜ËÚ¸ ˆ¸ÓÏÛ Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ÔË̈ËÔÛ. é‰ÌËÏ ¥Á ̇ÈÔÓ͇ÁÓ‚¥¯Ëı ÔËÍ·‰¥‚ ˆ¸Ó„Ó π ÔÂÂÎ¥˜ÂÌÌfl ‡ÚË·ÛÚ¥‚ ÉÓÒÔÓ‰‡ ‚ ÏÓÎËÚ‚‡ı ÓÒÌÓ‚ÌËı Ò‚flÚ. èÓ˜‡ÚÍÓ‚ËÈ ‚‡¥‡ÌÚ Á‚Û˜ËÚ¸ Ú‡Í: “ÉÓÒÔÓ‰¸, ÉÓÒÔÓ‰¸! ÅÓ„, ÏËÎÓÒÂ‰ÌËÈ ¥ ·Ò͇‚ËÈ, ÌÂÒÍÓËÈ Ì‡ „Ì¥‚, ÏÌÓ„ÓÏËÎÓÒÚË‚ËÈ, ¥ ‚¥ÌËÈ, ˘Ó Á·Â¥„‡π ·ÒÍÛ ‰Îfl ÚËÒfl˜, ÔÓ˘‡π ·ÂÁÁ‡ÍÓÌÌfl, ÁÎÓ˜ËÌË È „¥ıË, ˘Ó Ì¥˜Ó„Ó Ì Á‡Î˯‡π ·ÂÁ ͇Ë, ˘Ó ͇‡π ÔÓ‚ËÌÛ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÛ Ì‡ ‰¥Úflı ¥ ‚ÌÛ͇ı ‰Ó ÚÂÚ¸Ó„Ó ¥ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÍÓΥ̇.” (ÇËı.34:6,7). èÓÔË Ú ÏÓÎËÚÓ‚ÌËÍË Ì‡‚Ó‰flÚ¸ ˆÂÈ ÛË‚ÓÍ Ú¥Î¸ÍË ‰Ó ÒÎÓ‚‡ “„¥ıË”, ‚¥‰Ú‡Í, ÓÔÛÒ͇˛˜Ë ÒÎÓ‚‡ “˘Ó Ì¥˜Ó„Ó Ì”,

l

Á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ÒÎÓ‚‡ÏË “Á‡Î˯‡π ·ÂÁ ͇Ë”. ñ ̇‰‡π ÚÂÍÒÚÓ‚¥ ˆ¥ÎÍÓÏ ¥Ì¯Ó„Ó Á̇˜ÂÌÌfl. 片χ ÉÂÏ‡Ì äÓÂÌ Û Ô‡ˆ¥ “êÂÎ¥„¥fl êÓÁÛÏÛ” Ô˯ ‚ Á‚’flÁÍÛ Á ˆ¥π˛ ͇‰Ë̇θÌÓ˛ ÁÏ¥ÌÓ˛ ÒÛÚ¥ ·¥·Î¥ÈÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚÛ Û Ú‡ÎÏۉ˘ÌÓÏÛ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌ¥, ˘Ó “ÏÓÊ̇ ·ÂÁ ÔÂ·¥Î¸¯ÂÌÌfl ̇Á‚‡ÚË ˆ˛ ÁÏ¥ÌÛ Ó‰ÌËÏ Á ̇ȷ¥Î¸¯ ·Ó„Ó·ÓflÁÎË‚Ëı Ú‡ ·Ó„Óβ·Ë‚Ëı ‡ÍÚ¥‚, ˘Ó Á‡Ï¥Ë‚Òfl ̇‚¥Ú¸ ̇ ÒÎÓ‚‡ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó é·’fl‚ÎÂÌÌfl”. êÓÚ Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ ·‡„‡ÚÓ ÔËÍ·‰¥‚ ÔÓ‰¥·ÌËı “Á‡Ï‡ı¥‚” ̇ ÅÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ ÒÎÓ‚Ó ¥ ÒÂ‰ ÌËı Á̇ÏÂÌËÚËÈ ÎËÒÚ å‡ÈÏÓÌ¥‰‡, Á‚ÂÌÂÌËÈ ‰Ó 邇‰¥ª, ‚ flÍÓÏÛ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓÁÂÎ¥ÚÓ‚¥ ‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl ÔÓÏÓ‚ÎflÚË Û Ò‚Óªı òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

ü Ì Á̇˛, ˜Ë ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ·Û‰¸-flÍ¥ ‰ÓÒÚÛÔÌ¥ ÓÁÛÏ¥ÌÌ˛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ªı fl ÒÚ‡‚β ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÚÂÍÒÚ¥. ü ÒÚ‡‚β ªı Û Ì‡‰¥ª, ˘Ó Ú¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ÏÓÊ ڇÍË ¥ÒÌÛ˛Ú¸, ¥ ڥθÍË ÏÓπ ‚·ÒÌ ÌÂÁ̇ÌÌfl ‡·Ó fl͇Ҹ ÔÓÏËÎ͇ ÏËÒÎÂÌÌfl ÁÓ·ËÎË ªı ̉ÓÒÚÛÔÌËÏË. ÅÓ Ú‡Í ‚ÓÌÓ π: ÔÓÚfl„ÓÏ ÛÊ ÒڥθÍÓı ÓÍ¥‚, ÔË¯Û˜Ë ‚Ò ÚÂ, ˘Ó ÔÓÚ¥Ï ·ÛÎÓ ‚ˉ‡Ì ‚ ÚËı ‚¥Ò¥Ï̇‰ˆflÚË ˜Ë ‰‚‡‰ˆflÚË ÍÌËÊ͇ı, fl, Á‡ Ò‚ÓªÏ Ì‡ÈÍ‡˘ËÏ ÓÁÛÏ¥ÌÌflÏ È ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌflÏ, ̇χ„‡‚Òfl ‚ËıÓ‰ËÚË Ì‡ÁÛÒÚ¥˜ β‰Ò¸ÍËÏ ÌÂÒÔÓÍÓflÏ ¥ Á‡ÔËÚ‡ÌÌflÏ, Ú‡ ÓÒ¸ ÔËȯӂ ˜‡Ò, ÍÓÎË fl È Ò‡Ï ÒÓ·¥ Ì ‚Ï¥˛ ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË. ß Ì ÒÓÓÏβÒfl Ú‡ÍÓ„Ó ÛÔÓÍÓÂÌÌfl: fl „‡‰‡˛, ˘Ó ˆÂ ‡Ê Ì¥flÍ Ì ÔË‚¥‰ ‰Îfl Á‡ÒÓÓÏÎÂÌÌfl. ĉÊ ÍÓÎËÒ¸, ÔÓ·Û˛˜Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚË, fl Ò‡Ï ·Û‚ Ï¥Ê ÚËÏË, ıÚÓ ÔËÚ‡π. åÓÊ ¥ π ڇͥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥, flÍ¥ ‰ÓÒÚÛÔÌ¥ ÓÁÛÏ¥ÌÌ˛. Ä ÏÓÊ ªı ¥ ÌÂχπ, ¥ ·ÛÚË Ì ÏÓÊÂ. Ç ˆ¸ÓÏÛ ‰Û„ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚‡ÚÓ ·ÛÎÓ ·, ̇Ô‚ÌÓ ÏÓ‚˜‡ÚË — ıÓ˜ ·Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ì¥ÍÓÏÛ Ì ԥ‰ÒÛ‚‡ÚË ÌÂÒÔÓÍÓª‚, flÍ¥ Ì¥ÍÓÎË · ҇ϥ Ì ÔËȯÎË. ß ·Û‰¸Ú Ô‚̥ — fl ÏÓ‚˜‡‚ ·Ë, flÍ·Ë ÏÂÌ¥ Ì ԥ‰ÒÛ‚‡ÎË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ, flÍ¥ ÌÂ π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰flÏË, ¥ ÔÓflÒÌÂ̸, flÍ¥, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÔÓ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÎ¥‚, Ì¥˜Ó„Ó Ì ÔÓflÒÌ˛˛Ú¸. ß Á‰‡πÚ¸Òfl ÏÂÌ¥, ˘Ó ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÒÔËÈÌflÚÚ¥ fl Ì ӉËÌÓÍËÈ. ß Ò‡Ï Á ˆ¥πª Ô˘ËÌË Ì‡‚‡ÊÛ˛Ò¸ fl ÔËÒ‡ÚË ‚Ò ÚÂ, ˘Ó Ô˯Û. üÍ˘Ó ÔËÚ‡ÌÌfl Ì ‰Ó˜Â͇πÚ¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥, fl Ì ·Û‰Û ÓÁ˜‡Ó‚‡ÌËÈ, ‡ ÚËÏ Ô‡˜Â — Ú¥˛ÏÙÛ˛˜ËÈ, ·Ó ˆÂ ·ÛÎÓ · ÛÊ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂÓÁÛÏÌÓ. å¥È ÅÓ„ — ‚Ó¥ÒÚËÌÛ ÌÂÁ‚¥‰‡ÌËÈ. ü Á̇˛, ˘Ó flÍ·Ë ·ÛÎÓ ¥Ì‡Í¯Â, flÍ·Ë Ç¥Ì Û‚ÂÒ¸ ÛÏ¥˘‡‚Òfl ‚ ˜ÂÂÔ¥ β‰Ò¸ÍÓª ‰ÛÏÍË, ÓÁÛÏÛ‚‡Ì¸, ÎÓ„¥ÍË — Ç¥Ì Ì ϥ„ ·Ë ·ÛÚË ÅÓ„ÓÏ ßÒÚËÌÌËÏ. Ç¥Ì ·Û‚ ·Ë Á‡Ï‡ÎËÈ. ÅÛ‚ ·Ë ڥθÍË ÔÓπ͈¥π˛ β‰Ò¸ÍÓª ‰ÛÏÍË, ˘Ó‰Ó flÍÓª ҸӄӉ̥ ‚Ê ‚‡ÊÍÓ ÊË‚ËÚË ¥Î˛Á¥ª, Ì¥·ËÚÓ ‚Ó̇ χπ ÒËÎÛ Ó„ÓÌÛÚË ·Û‰¸-flÍÛ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ ¥ Òfl„ÌÛÚË ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ÏÂÊ. á̇˛ fl È ÚÂ, ˘Ó χπ „Ó̘‡ Ô‡‚Ó ÓÁ·ËÚË ÚÓ„Ó „ÎÂ͇, flÍÓ„Ó ÁÎ¥ÔË‚, ‡ Òfl„ÌÛ‚¯Ë ÏÂÊ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl, Ì ÏÓÊÛ Á·‡„ÌÛÚË Ú¥Î¸ÍË Ó‰ÌÓ„Ó: ̇‚¥˘Ó ‚¥Ì ‰‡‚ ÚÓÏÛ „ÎÂÍÓ‚¥ ÔÓ˜ÛÚÚfl? ß ÚÓ‰¥ ̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ˜‡Ò ÏÓ‚˜‡ÌÌfl. í‡ ‚ÒÂ Ê Ú‡ÍË, ˘ÓÒ¸ ¥˘Â Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ÔÓÁ‡ ÓÁÒÛ‰ÎË‚ËÏ ÏÓ‚˜‡ÌÌflÏ. ôÓÒ¸ ‰ÛÊ χÎÂ, flÍ‡Á ̇ Ï¥Û Î˛‰ËÌË.

125


ÏÓÎËÚ‚‡ı “ÅÓ„ ̇¯Ëı ·‡Ú¸Í¥‚”, ‡ ˆÂ ¥¯Û˜Â ÒÛÔÂ˜ËÚ¸ ÚÓÏÛ, ˘Ó Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ 奯̥. å‡ÈÏÓÌ¥‰ „Ó‚ÓËÚ¸: “ß ÔÓÏÓ‚ÎflÈ: “ÅÓ„ ̇¯ ¥ ÅÓ„ ̇¯Ëı ·‡Ú¸Í¥‚”, ·Ó Ê Ä‚‡‡Ï - Ú‚¥È ·‡Ú¸ÍÓ, ¥ ÚË Ï‡π¯ „Ó‚ÓËÚË: “ıÚÓ ‰ÓÁ‚ÓÎË‚ Ì‡Ï Û̇ÒÎ¥‰Û‚‡ÚË”. ÅÓ Ê, ÔÓflÒÌ˛π å‡ÈÏÓÌ¥‰, “Ï¥Ê ‚‡ÏË ¥ ̇ÏË ÌÂχπ ÊÓ‰ÌÓª ¥ÁÌˈ¥. ß ÚË, Ә‚ˉÌÓ, Ï‡π¯ „Ó‚ÓËÚË Û Ò‚Óªı ÏÓÎËÚ‚‡ı: “ïÚÓ ‚Ë·‡‚ ̇Ҕ, “ïÚÓ ‰‡‚ Ì‡Ï ÛÒÔ‡‰ÍÛ‚‡ÚË” ¥ “ïÚÓ ‚ËÁ̇˜Ë‚ ̇Ҕ. ÅÓ Ê ÉÓÒÔÓ‰¸ ̇Ô‡‚‰Û ‚Ë·‡‚ Ú· ¥ ‚ËÁ̇˜Ë‚ Ú· Á-ÔÓÏ¥Ê ‚Ò¥ı ̇Ó‰¥‚ ¥ ‰‡‚ ÚÓ·¥ á‡ÍÓÌ, ·Ó Ê á‡ÍÓÌ ‰‡ÌËÈ Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó ¥ ÚÓ·¥ ¥ ˜ÛÊË̈‚¥”. ç‡ ÙÓÌ¥ ˆ¸Ó„Ó, Ú‡ ¥Ì¯Ëı ÔËÍ·‰¥‚ ÓÁ¯ËÂÌÌfl, ˜Ë “ÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥ª”

126

òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

̇¯Óª Ú‡‰Ëˆ¥ª êÓÚ Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ Î˯ ‰‚‡ ÔËÍ·‰Ë “ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl”, ‡ ҇Ϡڥ, ˘Ó ÏË ªı ÛÊ ˆËÚÛ‚‡ÎË Ì‡ÔÓ˜‡ÚÍÛ. ñ ҇ÏÓÓ·ÏÂÊÂÌÌfl, ·ÂÁÒÛÏÌ¥‚ÌÓ, ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Ì êÓÚÓ‚¥ ·‡Ê‡ÌÌflÏ Á‡ıËÒÚËÚË ˛‰‡ªÁÏ. á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‚ËıÓ‚‡ÌÌfl, ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl Î˯ ʇÎÍÛ‚‡ÚË Á ˆ¸Ó„Ó ÔË‚Ó‰Û. åË Ï‡πÏÓ ÒÓ·¥ ÛÒ‚¥‰ÓÏËÚË, ˘Ó ˛‰‡ªÁÏ Ï¥ÒÚËÚ¸ Ì Î˯ “ÔÂÍ‡ÒÌ¥ ÛË‚ÍË” (flÍ Ò͇Á‡‚ å‡ÍÒ ÅÓ‰). ß ˆÂ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡Ò ‰Ó ‰Ó ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó ‡ÒÔÂÍÚÛ ÒÚ‡ÚÚ¥ êÓÚ‡. íÂ, ˘Ó ‚¥Ì ̇ÁË‚‡π “ÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥π˛” ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÒÛÏÌ¥‚ÌËı ÛË‚Í¥‚ ¯ÎflıÓÏ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª Ú‡ ÔÂÂ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª ÚÂÍÒÚÛ, ·ÛÎÓ Á̇˜ÌÓ Î„¯Â ÁÓ·ËÚË Á‡ ‰‡‚Ì¥ı ˜‡Ò¥‚, ÍÓÎË ˘Â Ì ̇ÒڥθÍË ·Û‚ ÓÁ‚ËÌÛÚËÈ ¥ÒÚÓËÍÓ-ÍËÚ˘ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰.

ÄΠflÍ Ï‡π ˜ËÌËÚË ÒÛ˜‡ÒÌËÈ „·‡È, ÍÓÎË ‚¥Ì ÒÚË͇πÚ¸Òfl Á¥ Ò‚fl˘ÂÌÌËÏ ÚÂÍÒÚÓÏ, flÍËÈ ÒÛÔÂ˜ËÚ¸ ÈÓ„Ó ÏÓ‡Î¸ÌËÏ ÔÂÂÍÓ̇ÌÌflÏ? 襉 ˜‡Ò ‰Û„Óª Ò‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË Ù‡ÌˆÛÁ¸Í‡ „·‡È͇ ëËÏÓ̇ ÇÂÈθ flÍÓÒ¸ ÛÌÓ˜¥ Á‡ÌÓÚÛ‚‡Î‡ Û Ò‚ÓπÏÛ ˘Ó‰ÂÌÌËÍÛ, ˘Ó ªÈ ‚˜Û‚‡˛Ú¸Òfl ÍËÍË ¥ Ô·˜ ‰¥ÚÂÈ ı‡Ì‡ÌÂflÌ, flÍËı ‚ËÌË˘Û‚‡ÎË ÒËÌË ßÁ‡ªÎfl Á‡ ‚ÂÎ¥ÌÌflÏ ÉÓÒÔÓ‰‡. çËÌ¥, Ô¥ÒÎfl ͇ڇÒÚÓÙË, ÏË ‚Ò¥ ÒÚ‡ÎË ˜ÛÚÎË‚¥¯ËÏË ‰Ó Ú‡ÍËı Ï¥Òˆ¸ ‚ Å¥·Î¥ª, ‡Ì¥Ê ˆÂ ·ÛÎÓ ‡Ì¥¯Â. ß flÍ˘Ó ÏË Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ˜ËÚ‡πÏÓ Û ÇÚÓÓÁ‡ÍÓÌÌ¥: “ì Ï¥ÒÚ‡ı Ê ÚËı ̇Ó‰¥‚, flÍ¥ ÉÓÒÔÓ‰¸, ÅÓ„ Ú‚¥È, ıӘ ‰‡ÚË ÚÓ·¥ ‚ ÔÓÒ¥‰‡ÌÌfl, Ì ÁÓÒÚ‡‚˯ Ì¥ Ó‰ÌÓª ‰Û¯¥ ÊË‚Óª...” (20:16) ¥ Ó‰‡ÁÛ Ê

fk

ÉÓÒÔÓ‰Ë ÔÓ̇‰ ÛÒÂÒ‚¥ÚÓÏ ¥ ÔÓ̇‰ ‚¥˜Ì¥ÒÚ˛, éژ ̇¯, ÓÒ¸ ÔÂ‰ ÚÓ·Ó˛ — ÌÂÒÔÓÍÓª β‰Ò¸Í¥, flÍ¥ ÔÓ ÒÛÚ¥ Ò‚ÓªÈ Û Ú‡Í¥È ‚ÂÎËÍ¥È Ï¥¥ π ÌÂÒÔÓÍÓflÏË ÁÂÏÎ¥. ÇÓ̇ Ú‡ÍÓÊ π í‚ÓªÏ ÒÓÚ‚Ó¥ÌÌflÏ, ‡ÎÂ, ÒÚ‚ÓÂ̇, Ì ÔÂÂÒڇ· ·ÛÚË Ì‡¯Ó˛ χڥ'˛. ᇠí‚ÓªÏ ‚ÂÎ¥ÌÌflÏ ÏË — Á ̪, ÏË ‚ËȯÎË Á ̪ Û ˘Ó̇ȉÓÒÎ¥‚Ì¥¯ÓÏÛ Á̇˜ÂÌÌ¥ ˆ¸Ó„Ó ‚Ë‡ÁÛ. åË ‚ËȯÎË Á ̪ — ¥ ‚Ó̇ π ‚ Ì‡Ò ÛÒ¥ı. Ä Ï‡Ú¥ Ì Á‡‰ÊÛ˛Ú¸, Ì ‚¥‰Íˉ‡˛Ú¸. íÓ Ì ÏÓÊ̇ ‚¥‰ÍËÌÛÚË È ÌÂÒÔÓÍÓª β‰Ò¸Í¥ Î˯Â̸ Á Ú¥πª Ô˘ËÌË, ˘Ó ‚ÓÌË, ÏÓÊÎË‚Ó — ڥθÍË Ò‚¥‰ÓˆÚ‚Ó Ì‡¯Óª Ó·ÏÂÊÂÌÓÒÚË. ñfl Ó·ÏÂÊÂÌ¥ÒÚ¸ π ‡θÌÓ˛ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ˛ Ì ڥθÍË ‚ ˆ‡ËÌ¥ ‰ÛÏÓÍ, ‡Î ¥ ‚ ˆ‡ËÌ¥ ÔÓ˜ÛÚÚ¥‚. äÓÎË Á„ËÌ ӉËÌ ‡·Ó ÚÓπ — Ì‡Ò ÔÓ·'π Ì‡È˘Ë¥¯ËÈ Ê‡Î¸. äÓÎË Á‡„ËÌ ϥθÈÓÌ, Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ڥθÍË ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ — ڇ͇-·Ó Ï¥‡ ̇¯Óª ÌˈÓÒÚË ¥ ̇¯Óª ÌÂÁ„Ó‰Ë. ÄΠÚËÏ ·¥Î¸¯Â Ì ‚ÚË¯Û˛Ú¸ ‚ÓÌË ÌÂÒÔÓÍÓª‚. ÉÓÒÔÓ‰Ë, ‰Îfl ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ëÚ‡Ó„Ó á‡‚¥ÚÛ ÁÂÏβ Ó·¥ÚÓ‚‡ÌÌÓ˛ ·Û· ÁÂÏÎfl ı‡Ì‡‡ÌҸ͇. ß, ˘Ó· ̲ Ó‚ÓÎÓ‰¥ÚË, ÒÎ¥‰ ·ÛÎÓ ‚Ë¥Á‡ÚË ÔÓfl‰ÌËı È Ô‡ˆ¸Ó‚ËÚËı β‰ÂÈ, flÍ¥ — Á‡ í‚Óπ˛ Ê, ÉÓÒÔÓ‰Ë, Á‡ÔÓ‚¥‰‰˛ — ̇ÔÓ‚ÌËÎË ÚÛ ÁÂÏβ ¥ ÁÓ·ËÎË ªª ÁÂÏβ, ˘Ó ÔÎË‚Â ÏÓÎÓÍÓÏ ¥ ωÓÏ, ‡Î Ì ·ÛÎË ‚Ë·‡Ì¥. åË Ú‡ÍÓÊ Ï‡Ì‰ÛπÏÓ ‰Ó áÂÏÎ¥ é·¥ÚÓ‚‡ÌÓª. é‰Ì‡Í, ̇ÒͥθÍË fl ‚Ï¥˛ ˜ËÚ‡ÚË, Ú‡ ÁÂÏÎfl, flÍÛ ÚË ÔË„ÓÚÛ‚‡‚ ÔÓ˜‡Ì‡Ï ˜ÂÂÁ Ò‚¥Ú — ÒËÌ‡Ï ˜ÓÎÓ‚¥˜ËÏ Ì‡ ÒÚÓ¥Ì͇ı èËҸχ, ‚Ê Ì ·Û‰Â ÓÔ·˜Â̇ ˆ¥ÌÓ˛ ˜Ëπª-Ì·ۉ¸ ÍË‚‰Ë ¥ ˜Ëπª-Ì·ۉ¸ ÒÏÂÚË. ß ‚ ˆ¸ÓÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌ¥ — ÏÓfl ̇‰¥fl: ˘Ó ÓÒÚ‡ÚӘ̇ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ Ì ‚ËÓÒÚ ̇ ÁÏÂÚ‚¥ÎËı ÍÓÒÚflı ÚËı, ıÚÓ ·Û‚ ‚¥‰ÍËÌÛÚËÈ ·ÂÁ ‚ËÌË. üÍ˘Ó Ê Ï‡π ·ÛÚË ¥Ì‡Í¯Â, flÍ˘Ó Ò‚¥ÚÎÓ í‚Óπ χπ ·ÛÚË Ò‚¥ÚÎÓÏ Ú¥Î¸ÍË Ì‡ ÚÎ¥ ÏÓÓÍÛ... â¯ÎË π„ËÔÚflÌË ‚ ÔÓ„ÓÌ¥ Á‡ í‚ÓªÏ Ó·‡ÌËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ. ç‡È·„¥‰Ì¥¯ËÈ ‚¥‰ÓÏËÈ ÏÂÌ¥ ÔÂÂÍ·‰: ◊ß ÍËÌÛ‚ ü„‚ π„ËÔÚflÌ Û ÒÂ‰ËÌÛ ÏÓfl!“ çÓχθÌÓ: ÔÓÚÓÔË‚ ªı, flÍ ÒÎ¥ÔËı, ÌÂÔÓÚ¥·ÌËı ˘ÂÌflÚ, ‰Îfl flÍËı Á‡·‡ÍÎÓ Î‡ÒÍË, ¥ ˘Ó· Ì ÔÎÛÚ‡ÎËÒfl Ô¥‰ ÌÓ„‡ÏË. é‰ËÌ Ú¥Î¸ÍË ÒÚ‡ËÈ, ÔÓ„Ó‰ÊÛ‚‡ÌËÈ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÇÛπÍ [o. Jakub Wujek, πÁÛªÚ; Á‰¥ÈÒÌË‚ Û 1584-1594 Ó͇ı ÔÂ¯ËÈ ÔÓ‚ÌËÈ ÔÓθҸÍËÈ ÔÂÂÍ·‰ ë‚flÚÓ„Ó èËҸχ —


Á‡ ˆËÏ: “...Ì ·Û‰Â¯ ÌˢËÚË ÈÓ„Ó ‰Â‚Ó, ̇ÍËÌÛ‚¯ËÒfl Á ÒÓÍËÓ˛” (20:19) - ÚÓ ‚¥‰˜Û‚‡πÏÓ „ÎË·ÓÍËÈ ÏÓ‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ. Ä flÍ Ì‡Ï ÁÏËËÚËÒfl Á Ú‡ÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË Á èÂ¯Óª äÌË„Ë ë‡Ï۪·: “í‡Í ͇Ê ÉÓÒÔÓ‰¸ ëËÎ : ü Á‚‡ÊË‚Ò¸ ÔÓ͇‡ÚË ÚÂ, ˘Ó ÄχÎÂÍ ÁÓ·Ë‚ ßÁ‡ªÎ‚¥, ÒÚ‡‚¯Ë ÈÓÏÛ Ì‡ ‰ÓÓÁ¥, flÍ ‚¥Ì ¥¯Ó‚ ¥Á ∏„ËÔÚÛ. ß‰Ë Ê ¥ Û‰‡ ̇ ÄχÎÂ͇, ‚ˉ‡È ̇ Á‡„·‰Û ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÛ ÈÓ„Ó È ÛÒÂ, ˘Ó ‚ ̸ӄÓ, Ì ˘‡‰Ë Ì¥˜Ó„Ó. ‚Ë„Û·Î˛È ˜ÓÎÓ‚¥Í¥‚ ¥ Ê¥ÌÓÍ, ‰¥ÚÂÈ ¥ ÌÂÏÓ‚ÎflÚ, ‚ÓÎ¥‚ ¥ ӂˆ¸, ‚Â·Î˛‰¥‚ ¥ ÓÒÎ¥‚” (15:2,3)? óËÚ‡˛˜Ë ˆÂ ÌËÌ¥, Ô¥ÒÎfl ä‡Ú‡ÒÚÓÙË, ÏË Ì ÏÓÊÂÏÓ ÔÓÁ·ÛÚËÒ¸ ‰ÛÏÍË ÔÓ ÚÂ, ˜Ë Ì ¥ÒÌÛπ, ÍËÈ ÅÓÊÂ, Á‚’flÁÍÛ Ï¥Ê Ì‰‡‚Ì¥ÏË ˜‡Ò‡ÏË ¥ ̇¯ËÏË ‚˜ËÌ͇ÏË

‚ ¥ÁÌËı ä‡Ù ä‡ÒÒÂχı? ß ÚÛÚ Ì‡Ï Ì ‰ÓÔÓÏÓÊ ÊӉ̇ “ÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥fl”, Ì¥fl͇ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥fl, ̇‚¥Ú¸ ̇ÈÁÛı‚‡Î¥¯‡. ç‡Ï Ì ‚ÚÂÍÚË ‚¥‰ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: Ì‚Ê ÔÓ‰¥·Ì¥ „ÂÌÓˆË‰Ë ˜ËÌËÎËÒ¸ Á‡ ‚ÂÎ¥ÌÌflÏ ÉÓÒÔÓ‰‡? å‡Ú¥Ì ÅÛ·Â ̇ÔËÒ‡‚ flÍÓÒ¸, ˘Ó ‚¥Ì Ì „Ó‰ÂÌ ÁÏËËÚËÒfl Á ‰ÛÏÍÓ˛, ˘Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓ͇‡‚ ò‡Û· Á‡ ÚÂ, ˘Ó ÚÓÈ ‚Ëfl‚Ë‚ ÏËÎÓÒÂ‰‰fl ‰Ó ÔÂÂÏÓÊÂÌÓ„Ó ‚ÓÓ„‡ ¥ Ì ۷˂ ÈÓ„Ó. ÖÌÒÚ ëËÏÓÌ Ú‡ÍÓÊ ÔËÒ‚flÚË‚ ÒÚ‡ÚÚ˛ ˆ¥È “„¥ͥȔ ¥ÒÚÓ¥ª ¥, flÍ ‚ËıÓ‚ÌËÍ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡‚: flÍ˘Ó ÏË ‚Ê Ì ÏÓÊÂÏÓ ‚Á‡„‡Î¥ ÏËÌÛÚË ªª ÔË ‚Ë‚˜ÂÌÌ¥ Å¥·Î¥ª, ÚÓ ÏË, ÔË̇ÈÏÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ ÓÁÚÎÛχ˜ËÚË ªª Ó·ÒÚ‡‚ËÌË Ú‡Í, ˘Ó· “Ì ‚ÚÛÔËÚË ‚ ÒÛÔÂ˜̥ÒÚ¸ Á

¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθÌÓ˛ ˜ÂÒÌ¥ÒÚ˛ Ú‡ ‚Ó‰ÊÂÌËÏË ÏÓ‡Î¸ÌËÏË ÔÓ˜ÛÚÚflÏË Ì‡¯Ëı ̥ۘ‚, Ú‡ È, Á¯ÚÓ˛, Ì‡Ò Ò‡ÏËı”. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÒÛ˜‡ÒÌËÈ ‚ËıÓ‚ÌËÍ, Á‰¥ÈÒÌ˛π ÔË̈ËÔÓ‚Ó ¥Ì¯Û “ÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥˛”, ‡Ì¥Ê Ú‡, ‰Ó flÍÓª ‚‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÔÂ‰̥ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl: ‚¥Ì ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÔÂ‰ Ò‚Óπ˛ “¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθÌÓ˛ ˜ÂÒÌ¥ÒÚ˛” - ˆÂ ˘ÓÒ¸, ‡Ì¥¯Â ̘ۂ‡ÌÂ, ̘ۂ‡Ì ‰ÓÚË, ÔÓÍË ÒÛ˜‡Ò̇ ̇Û͇ Ì ‚˯ÍÓÎË· ̇¯¥ ÍËÚ˘̥ ÔÓ˜ÛÚÚfl. ÖÌÒÚ ëËÏÓÌ ‡‰ËÚ¸ ‚˜ËÚÂ΂¥ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Ô‡Ï’flÚ‡ÚË ÔÓ ÚÂ, ˘Ó, ‚¯ڥ-Â¯Ú “Å¥·Î¥fl ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Ûπ ҇χ Ò·”. ß ‚¥Ì ̇‚Ó‰ËÚ¸ ÔËÍ·‰Ë ÚÓ„Ó, flÍ Å¥·Î¥fl ˆÂ Ó·ËÚ¸. òÍÓ‰‡, ˘Ó êÓÚ Ì Á̇‚ Ô‡ˆ¥ ëËÏÓ̇, ÍÓÎË ÔËÒ‡‚ Ò‚Ó˛

jk

òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

ÔËÏ. Ä.ò.], flÍËÈ ÔÂÂÍ·‰‡‚ Á ÇÛθ∂‡ÚË, ‡Î Ì Á̇‚ ÏÓ‚Ë ÓË∂¥Ì‡Î¥‚, ÔÂÂÍ·‚ ¥Ì‡Í¯Â: ◊Zagarnal ich Pan posrÓd nawalnosci“ [ᇷ‡‚ (‡·Ó Á‡ıÓÔË‚, Á‡„‡·‡‚, ◊Ô˂·ÒÌË‚“) ªı ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÂ‰ ·Û‚¥˛]. ü Ì ΥÌ∂‚¥ÒÚ, ¥ Ì Á̇˛, ˜Ë ÚÓ Ô‡‚ËθÌËÈ ÔÂÂÍ·‰. åÓÊÎË‚Ó ˆÂ ̇‰ÚÓ ‚ÛÚ· ÌËÚӘ͇. ÄΠ¥ ‚ Ì¥È π ÏÓfl ̇‰¥fl: ˘Ó íË Á‡·‡‚ ªı ÒÓ·¥ ÒÂ‰ ·Û‚¥˛. éÚ ÏÓÂ, ÒËÏ‚ÓÎ ÒÚËı¥ª, Ì π ÚÛÚ Í‡ÚÓÏ ¥ Á̇fl‰‰flÏ ·‡È‰ÛÊÌÓ„Ó ‚¥‰ÍËÌÂÌÌfl; ‚ÓÌÓ π ÔÓÚ‡πÏÌËÏ ¯ÎflıÓÏ í‚Ó„Ó ÏËÎÓÒÂ‰fl. ß ‚Ê ÔÓ Ì¥˘Ó Ì Ú·‡ ÔËÚ‡ÚË. ç Ú·‡ ÔËÚ‡ÚË, ˘Ó íË Á ÌËÏË ‚˜ËÌË‚. ñ¸Ó„Ó ˆ¥ÎÍÓÏ ‰ÓÒËÚ¸: íË Á‡·‡‚ ªı ÒÂ‰ ·Û‚¥˛. íË ‚Áfl‚ ªı ÒÓ·¥. ü ‚ËÁ̇˛ — fl Ì ÏÓÊÛ ÔÓ‚¥ËÚË, ˘Ó íË ÔË¥Í ̇ Á‡„Ë·Âθ ÛÒ¥ı ÚËı, ÍÓ„Ó Ì ÚÓÍÌÛÎÓÒfl Ó·¥Á‡ÌÌfl, Ô˜‡Ú¸ Ó·‡ÌÒÚ‚‡. ñ ÓÁ̇˜‡π È ÚÂ, ˘Ó fl Ì ÏÓÊÛ ÔÓ‚¥ËÚË, ˘Ó íË ÔËÁ̇˜Ë‚ ÚÂÏfl‚¥ ÛÒ¥ı ÚËı, ÍÓ„Ó Ì ӷÏËÎÓ ı¢ÂÌÌfl. åÓÊÎË‚Ó, ˆÂ ÔÓÚË èËҸχ. ÄΠfl Ì ÏÓÊÛ ¥Ì‡Í¯Â. èÓ¯Û Á‡ Ì‚ÓθÌˈ˛, ÔÓÎÓÌÂÌÛ π„ËÔÚflÌÍÛ Á‡ ∂‡Ú‡ÏË ÚÂÏÌˈ¥, flÍÛ — Á„¥‰ÌÓ Á èËÒ‡ÌÌflÏ — íË ÔÓ‡ÁË‚ ÒÏÂÚ˛ ªª ÔÂ‚ÓÓ‰ÌÓ„Ó, ·Ó Ì ·Û· ‚Ó̇ Á ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ¥ ÔÓÒ·̈¸ í‚¥È Ì ÔÓÁ̇˜Ë‚ ªª Ó‰‚¥ÍË ÍÓ‚'˛ Ô‡Òı‡Î¸ÌÓ„Ó fl„ÌflÚË. Ä ÔÓÒfl˜Ë Á‡ ̪, ÔÓ¯Û Á‡ ÌÂÁÎ¥˜ÂÌÌ¥ χÒË Î˛‰ÂÈ, flÍ¥ ·ÛÎË, π ¥ ·Û‰ÛÚ¸, Á‡ ÛÒ¥ı Á‡ ∂‡Ú‡ÏË ÚÂÏÌˈ¥, flÍËı íË Ì ‚Ë·‡‚, ¥ ‰‚Â¥ flÍËı ÊÓ‰ÂÌ í‚¥È ÔÓÒ·̈¸ Ì ÔÓÁ̇˜Ë‚ ‚ˉËÏÓ Á̇ÍÓÏ äÓ‚Ë í‚Ó„Ó ëË̇ — ÔÂ‰ ÚËÏ flÍ ÔËȯӂ ÄÌ„ÂÎ ëÏÂÚË. ñ ڇÍÓÊ, Á‰‡πÚ¸Òfl, ÒÛÔÂ˜ËÚ¸ èËÒ‡ÌÌ˛. ëÚ‡¯ÌÓ. í‡ ˘Ó, Ó‰Ì‡Í ·Û· · ‚‡Ú‡ ‚Òfl Óˆfl ·‡Î‡Í‡ÌË̇, flÍ˘Ó fl Ì ÒÚÓflÚËÏÛ ÔÂ‰ ÚÓ·Ó˛ È Î˛‰¸ÏË Û ˘ËÓÒÚ¥? ü Ì ÏÓÊÛ ÔÓ‚¥ËÚË, ˘Ó ·‡ÏË ÌÓ‚Óª ÁÂÏÎ¥ ‚¥‰ÍËÚ¥ ̇ Ï¥Û Ì·‡„‡Ú¸Óı. ç ÏÓÊÛ ÔÓ‚¥ËÚË, ˘Ó Ú‡Í ·‡„‡ÚÓ ‰¥ÚÂÈ Ì‡Ó‰ÊÛπ¯ íË Ì‡ ‚¥‰ÍËÌÂÌÌfl. ÉÓÒÔÓ‰Ë, í‚¥È ëËÌ ‚Ë‚¥‚ Á „Ó·Û Ò‚Ó„Ó ‰Û„‡ ã‡Á‡fl. óÓÏÛ Ú‡Í ÛÔ‚ÌÂÌ¥ Ô‡‚Ó‚¥Ì¥, ˘Ó í‚¥È ëËÌ Ì χπ ‰ÛÁ¥‚ Ú‡ÍÓÊ ¥ ÒÂ‰ ÚËı, flÍ¥ Ì¥ÍÓÎË Ì ÁÛÒÚ¥ÎË âÓ„Ó Ì‡ Ò‚Óªı ¯Îflı‡ı? á̇˛, ˆÂ Ô‡‡‰ÓÍ҇θÌÓ — Óˆfl ̇‰¥fl ÔÓ Ó·‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓÁ‡ Ó·‡ÌËÏË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÔÓ ‡ÌÓÌ¥ÏÌËı ÔËflÚÂÎ¥‚, flÍ¥ ·ÎËÁ¸Í¥ ëËÌÓ‚¥ í‚ÓπÏÛ, ıÓ˜, ̇ ªı ‚·ÒÌÛ ‰ÛÏÍÛ, ‚ÓÌË Ì¥ÍÓÎË âÓ„Ó Ì ÁÛÒÚ¥˜‡ÎË. ÄΠڇͥ π. ∏ ‚ ÊËÚÚ¥ — ÌËÌ¥ ¥ ÚÂÔÂ. ß Ì‡Ô‚ÌÓ ·ÛÎË. ß

127


ÒÚ‡ÚÚ˛.

ôÓ ÏË Ï‡πÏÓ Ì‡ Û‚‡Á¥, ÍÓÎË „Ó‚ÓËÏÓ, ˘Ó “Å¥·Î¥fl ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Ûπ ҇χ Ò·”? ç ‚‰‡˛˜ËÒ¸ ‚ ‰ÂڇΥ, ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË, ˘Ó ÏÓ‡Î¸Ì¥ ÔÂÂÍÓ̇ÌÌfl β‰ËÌË ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl Ú‡ÍÓÊ Û ÈÓ„Ó ÂÎ¥„¥ÈÌËı ‰ÊÂ·ı. ÇË„Îfl‰‡π, ˘Ó ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓ-¥ÁÌÓÏÛ „Ó‚ÓËÚ¸ Á β‰¸ÏË ‚ Ï¥Û ÚÓ„Ó, flÍ Â‚Óβˆ¥fl ÏÓ‡Î¥ ÁÏ¥Ì˛π ªı. åË ÔÓÒÎ¥‰ÍÓ‚ÛπÏÓ ÚÛÚ Ò‚Óπ¥‰ÌËÈ ‰‚ÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÔÓˆÂÒ: ‚Á‡πÏÓ‚ÔÎË‚ ‚Ë˘Ó„Ó ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó ‡‚ÚÓËÚÂÚÛ Ú‡ β‰ËÌË Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó. ßÒÚÓËÍ ÖÎ¥fl Ä‚Â·‡ı Û Ò‚ÓªÈ ÍÌËÁ¥ “èÛÒÚÂÎfl Ú‡ ÁÂÏÎfl Ó·¥ÚÓ‚‡Ì̇” Ô˯Â:”Ç¯ڥ, ë‡Ï۪Π̇ÍËÌÛ‚ Ò‚Ó˛ ‚Óβ, ‡Î ÌÂχπ ÊÓ‰ÌÓ„Ó ÒÛÏÌ¥‚Û Û ÚÓÏÛ, ˘Ó ·¥Î¸¯ β‰fl̇

128

òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

Ôӂ‰¥Ì͇ ò‡Û· ·Û· ·¥Î¸¯Â ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ ÚẨÂ̈¥ª ¥ÒÚÓ˘ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ”. é˜Â‚ˉÌÓ, ̇‚¥Ú¸ ÂÎ¥„¥ÈÌËÈ ÏËÒÎËÚÂθ, „Ó‚Ófl˜Ë ÔÓ ¥ÒÚÓ¥˛ Ä„‡„‡, Ï¥„ ·Ë Ò͇Á‡ÚË, ˘Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl “‚Óβˆ¥fl” ÂÎ¥„¥ÈÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË, fl͇ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Ì‡Ï ÓÁ„Îfl‰‡ÚË ˆ˛ ¥ÒÚÓ¥˛ Á ÂÎ¥„¥ÈÌÓª ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë, Ú‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ ¥ÒÚÓËÍ ÓÁ„Îfl‰‡π ªª Á ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë ¥ÒÚÓ˘ÌÓª. ß ÚÛÚ ÏË Ô¥‰ÒÚÛÔ‡πÏÓ ‰Ó ‚Ë¥¯‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl: ˜Ë ¥ÒÌÛπ ‚Á‡„‡Î¥ ÌÂÁ‡ÎÂÊ̇ β‰Ò¸Í‡ ÏÓ‡Î¸ ¥, flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ, Ù¥ÎÓÒÓÙҸͥ ÂÚ˘̥ ÒËÒÚÂÏË, ˘Ó Ì Á‡ÎÂʇڸ ‚¥‰ ÂÎ¥„¥ª? ÑÂflÍ¥ Á ̇Ȃˉ‡ÚÌ¥¯Ëı „·‡ÈÒ¸ÍËı ÏËÒÎËÚÂÎ¥‚ ‚¥‰Íˉ‡˛Ú¸ Ú‡ÍÛ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸, ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛˜Ë, ˘Ó ‚Òfl ÂÚË͇ Ï¥ÒÚËÚ¸Òfl ‚

ɇ·ҥ. èÓÚ¥·ÌÓ ‚¥‰‰‡ÚË Ì‡ÎÂÊÌ êÓÚÓ‚¥, flÍËÈ Û Ò‚ÓªÈ ÒÚ‡ÚÚ¥ ÁÛÏ¥‚ ÔÓ͇Á‡ÚË ÒÍ·‰Ì¥ÒÚ¸ Ú‡ÍÓª Ó‰ÌÓ·¥˜ÌÓª ÔÓÁˈ¥ª, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡‚¯Ë, ˘Ó ҇χ ɇ·ı‡ Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÏÓ‡Î¸ÌÓª ‚Óβˆ¥ª „·‡ÈÒ¸ÍÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË, ‚Óβˆ¥ª, ˘Ó Î˯ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ ɇ·ҥ, ‡Î Ì ̇‚Ô‡ÍË. íÂ, ˘Ó π ÏÓ‡Î¸ÌËÏ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl, ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‡ÏÓ‡Î¸ÌËÏ ‰Îfl ¥Ì¯Ó„Ó. ë‡Ï ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚‰‡‚‡ÚËÒ¸ ‰Ó Ú‡ÍÚËÍË “ÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥ª”, ÔÓ‰‡˛˜Ë ÌÓ‚¥ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, flÍ¥ Ì ·Û‰ÛÚ¸ ÒÛÔÂ˜ËÚË ÏÓ‡Î¸ÌËÏ ÔÂÂÍÓ̇ÌÌflÏ ÒÛ˜‡ÒÌËÍ¥‚. á ˆ¸Ó„Ó ‚ËÔÎË‚‡π, ˘Ó ҇ϥ ÏÓ‡Î¸Ì¥ ÔÂÂÍÓ̇ÌÌfl β‰ËÌË π ªª Ì‡È‚Ë˘ËÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ. ß ıÓ˜ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó ÚÂ, ˘Ó

zk

̇Ô‚ÌÓ ·Û‰ÛÚ¸. ß Ì‡Ô‚ÌÓ ˆÂ Ì ÁÓ‚Ò¥Ï Ì‰Ó˜ÌËÈ Ô‡‡‰ÓÍÒ. ÅÓ ÓÒ¸ ÛÁflÚ‡ Á ∏‚‡Ì„ÂÎ¥fl ÒˆÂ̇ éÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ëÛ‰Û (å‡ÚÂÈ 25, 34-46): ◊èËȉ¥Ú¸, ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ¥ ÏÓ„Ó éÚˆfl, ÔÓÒfl‰¸Ú ñ‡ÒÚ‚Ó, Û„ÓÚÓ‚‡Ì ‚‡Ï ‚¥‰ Á‡Í·‰ËÌ Ò‚¥ÚÛ. ÅÓ fl „ÓÎÓ‰Û‚‡‚ ·Û‚ — ¥ ‚Ë Ì‡„Ó‰Û‚‡ÎË ÏÂÌÂ, Ô‡„ÌÛ‚ — ¥ ‚Ë Ì‡ÔÓªÎË ÏÂÌÂ, χ̉¥‚ÌËÍÓÏ fl ·Û‚ — ¥ ÏÂÌ ÔËÈÌflÎË ‚Ë. ÅÛ‚ ̇„ËÈ — ¥ ÏÂÌ ÁÓ‰fl„ÎË ‚Ë, Ò··Û‚‡‚ — ¥ ÏÂÌ ‚Ë ‚¥‰‚¥‰‡ÎË, Û ‚'flÁÌˈ¥ fl ·Û‚ — ¥ ÔËȯÎË ‚Ë ‰Ó ÏÂÌ“... ç‡ÔËÒ‡ÌÓ ˆÂ ̉‚ÓÁ̇˜ÌÓ: β‰Â, flÍËÏ ‚·‰ÓÏÓÊÌËÈ ëÛ‰‰fl ÔÂ‰‡π ñ‡ÒÚ‚Ó, ‡∂Û˛Ú¸ Ò‡ÏËÏ Î˯Â̸ Á‰Ë‚Û‚‡ÌÌflÏ, ·Ó ªÏ Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó ‚ÓÌË Ì¥ÍÓÎË ‚ ÊËÚÚ¥ Ì ÁÛÒÚ¥˜‡ÎË ïËÒÚ‡. äÓÎË Ê ÚÓ ÁÛÒÚ¥ÎË ÏË í· „ÓÎÓ‰ÌËÏ, ÒÔ‡„ÎËÏ, χ̉¥‚ÌËÍÓÏ, ̇„ËÏ, ‡·Ó ̉ÛÊËÏ ˜Ë ‚'flÁÌÂÏ?.. ß ˜Û˛: ◊èÓÔ‡‚‰¥ ͇ÊÛ ‚‡Ï: ˘Ó ڥθÍË ‚˜ËÌËÎË ‚Ë Ó‰ÌÓÏÛ Á ̇ÈÏÂ̯Ëı ·‡Ú¥‚ ÏÓªı ˆËı: — Ú ÏÂÌ¥ ‚Ë ‚˜ËÌËÎË“. íÓ ıÚÓ Ê ÓÚ¥ Á‡ÒÍÓ˜ÂÌ¥ ÁÌÂ̇ˆ¸Í‡? óË ÒÔ‡‚‰¥ ڥθÍË È ‚ËÍβ˜ÌÓ Ú¥, ÍÓ„Ó Ó·ÏË· ‚Ó‰‡ ı¢ÂÌÌfl ¥ Á‡ıËÒÚËÎË Ò‚flÚ¥ Ú‡ÈÌË? ß ıÚÓ Ú¥ ·‡ÚË âÓ„Ó Ì‡ÈÏÂ̯¥? íË Á̇π¯: ¥ÁÌ¥ ·Û‚‡˛Ú¸ β‰Ò¸Í¥ „ÓÎÓ‰Ë ¥ Ô‡„ÌÂÌÌfl, ¥ÁÌ¥ ̇ԇÒÚ¥ È ÌÂÏÓ˜¥, ̇È¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥¯¥ ÎËı‡ — ¥ Ú‡Í ·‡„‡ÚÓ, flÍ Ê ·‡„‡ÚÓ Ì‡„Ó‰ ÈÓ„Ó ÁÛÒÚ¥ÚË — ÌÂÁ̇ÌÓ„Ó. ß ‡Ì¥ ÒÎÓ‚‡ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ‰Ó·Ó, ÏÓ‚Îfl‚, ˜ËÌflÚ¸ ڥθÍË Ú¥, ıÚÓ Ú‡Í ‡·Ó ¥Ì‡Í¯Â ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚Ë·‡ÌËÏ. ÉÓÒÔÓ‰Ë, Ú‡ÍÓÊ ¥ ‚ ˆ¸ÓÏÛ Ì‡¯‡ ̇‰¥fl: ˘Ó Ì ·Û‰Â ‚¥‰ÍËÌÛÚËÈ Ì¥ıÚÓ Á ÚËı, ˘Ó ˜ËÌËÎË ‰Ó·Ó, ÒÔ‡‚‰ÎË‚¥ÒÚ¸ ¥ ÏËÎÓÒÂ‰fl, ıÓ˜ ·Ë ̇‚¥Ú¸ Á‰‡‚‡ÎÓÒfl ªÏ, ˘Ó ‚ÓÌË Ì¥ÍÓÎË Ì ÁÛÒÚ¥˜‡ÎË í‚Ó„Ó ëË̇. Ä ÚÛÚ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ‚Ë·‡Ì¥: ·‡ÚË. èÓ„Îfl̸ Ò‡Ï, ‰Ó·ËÈ ÅÓÊÂ: flÍÂ Ê ‚ÓÌÓ Ì·ӄÓÒÎÓ‚Ò¸ÍÂ, ̇‚¥Ú¸ ÒÂϥ̇ËÒÚ ·Ë ÒÍË‚Ë‚Òfl. í‡Ê ëËÌ í‚¥È Ì‡‚¥Ú¸ Ì ÔËÚ‡π ÔÓ „¥ıË, ¥ ̇‚¥Ú¸ Ì ‚ËÚfl„‡π ªı ̇ Ò‚¥ÚÎÓ ëÛ‰Û — ‡ ÔÓ‚ËÌÂÌ, ·Ó èËÒ¸ÏÓ Á‡ÔÓ‚¥‰‡ÎÓ, ˘Ó ÌÂχ Ì¥˜Ó„Ó ÔÓÚ‡πÏÌÓ„Ó, ˘Ó Ì ·ÛÎÓ · ‚¥‰ÍËÚÂ. ĉÊÂ Ê ‚¥‰ÓÏÓ, ˘Ó Ì Á‡‚Ê‰Ë ·Û‚‡˛Ú¸ ·ÂÁ„¥¯ÌËÏË Ú¥, Á flÍËÏË π β·Ó‚, ÏËÎÓÒÂ‰fl ¥ ‚¥‰ÍËÚ¥ÒÚ¸ ÒÂˆfl. íË Ê ë‡Ï Á̇π¯, flÍ ‚ÓÌÓ π: ˘Ó ÏËÎÓÒÂ‰fl ̇ȷ¥Î¸¯Â Û ÚËı, ıÚÓ Ò‡Ï Ì‡È·¥Î¸¯Â ÔÓÚ·Ûπ ÏËÎÓÒÂ‰fl — Û „¥¯ÌËÍ¥‚. Ä ·ÓÓ̸ ̇Ò, ÅÓÊÂ, ‚¥‰ β‰ÂÈ, flÍ¥ Ì χ˛Ú¸ ‰Ó Ò· ̥flÍËı Á‡Íˉ¥‚ ¥ ‰ÓÍÓ¥‚ ÒÛÏÎ¥ÌÌfl. ß ‚


ÉÓÒÔÓ‰Û ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ‚‰‡ÚËÒfl ‰Ó Ô‚ÌÓ„Ó ÒËÎÛ‚‡ÌÌfl, ˘Ó· ÁÏÛÒËÚË Ì‡¯Ëı Ô‰ͥ‚ ÔËÈÌflÚË íÓÛ, ‡Î ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó ¥ ÚÂ, ˘Ó ßÁ‡ªÎ¸ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ ‚ËÒÎÓ‚Ë‚ Á̇ÏÂÌËÚÛ ÔËÒfl„Û „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË: “ÇÒ ÁÓ·ËÏÓ ¥ ·Û‰ÂÏÓ ÔÓÒÎۯ̥” (“̇’‡Ò ‚’̯χ”). èÂ‰ ̇ÏË ·ÂÁÒÛÏÌ¥‚̇ ‰‚ÓÒÚÓÓÌÌfl Û„Ó‰‡. é˜Â‚ˉÌÓ, ÏË ÛÒ‚¥‰ÓÏβπÏÓ ÚÂ, ˘Ó ÏÓ‡Î¸Ì‡ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ β‰ÂÈ (‚Ò ˘Â!) ̇‰ÚÓ Ò··Í‡ ¥ ÌÂ̇‰¥È̇. ÄΠÏË Ì χπÏÓ Í‡˘Óª Á·Óª, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓª ÏË ÏÓ„ÎË · Á‡ıËÒÚËÚË Ì‡È‚Â΢̥¯¥ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl β‰ÒÚ‚‡ - ÈÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Û Ú‡ ÈÓ„Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸, ÔÓ˜‡ÒÚË, flÍ ‚ˉ‡πÚ¸Òfl, ̇‚¥Ú¸ ‚ÒÛÔÂ˜ Ò‡ÏÓÏÛ ÉÓÒÔÓ‰Û. ÉÂÏ‡Ì äÓÂÌ

„Ó‚ÓË‚: “ü Ò‡Ï Ï‡˛ ÓÁ¥·‡ÚËÒfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Ô‡‚ËθÌÓ”. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ÏË ÏÓÊÂÏÓ, ·‡, ̇‚¥Ú¸ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ ÓÁ‚Ë‚‡ÚË ¥ ÚÂÌÛ‚‡ÚË Ò‚Óª ÏÓ‡Î¸Ì¥ ‚¥‰˜ÛÚÚfl, ÒÚÛ‰¥˛˛˜Ë ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ ÚÂÍÒÚË, - ‡Î Ì ·¥Î¸¯Â. üÍ Ì ¥ÒÌÛπ ÓÒÓ·ÎË‚Óª “„·‡ÈÒ¸ÍÓª Ù¥ÁËÍË”, Ú‡Í Ì ¥ÒÌÛπ ¥ “„·‡ÈÒ¸ÍÓª ÂÚËÍË”, ÚÓ„Ó ÒÔˆËÙ¥˜ÌÓ„Ó ÚËÔÛ, ÍÓÚËÈ ıÓÚ¥‚ ·Ë ·‡˜ËÚË êÓÚ. ∏ ڥθÍË Ó‰Ì‡ ÂÚË͇, ‚Ó̇ ·‡ÁÛπÚ¸Òfl ̇ Ò‚Ó·Ó‰¥ Ú‡ ÏÓ‡Î¸ÌËı ‚¥‰˜ÛÚÚflı β‰ËÌË. ß ÏË ‰¥ÈÒÌÓ Ú‡ÍË ÒÚ‚Ó˛πÏÓ Ú‡ ÓÁ‚Ë‚‡πÏÓ ˆ˛ ̇¯Û ÓÒÓ·ËÒÚÛ ÂÚËÍÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚¥ ̇¯Óª Ú‡‰Ëˆ¥ª Ú‡ ̇¯Óª ‚ÂÎËÍÓª ÒÔ‡‰˘ËÌË. í‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ ÉÂÏ‡Ì äÓÂÌ Ì‡Á‚‡‚ Ò‚Ó˛ ÓÒÚ‡ÌÌ˛ ÍÌË„Û “êÂÎ¥„¥fl êÓÁÛÏÛ, ˘Ó

ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Á ‰ÊÂÂÎ ˛‰‡ªÁÏÛ”, ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÒÚ‚ÓËÚË “ÖÚËÍÛ, ˘Ó ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Á ‰ÊÂÂÎ ˛‰‡ªÁÏÛ”. ç‡ÈÒÍ·‰Ì¥¯Â ¥ ‰ÓÎÂÌÓÒÌ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˜Ë ÁÏÓÊÂÏÓ ÏË Óˆ¥Ì˛‚‡ÚË Ì‡¯Û ÂÎ¥„¥˛ Ï¥͇ÏË Ì‡¯Ó„Ó ÂÎ¥„¥ÈÌÓβ‰Ò¸ÍÓ„Ó ÏËÒÎÂÌÌfl? ß ˜Ë Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÏË, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ˆÂ, Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚË Ò·Â, flÍ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜¥‚ Ú‡‰Ëˆ¥ª, ‡ Ì ·ÛÌÚ¥‚ÌËÍ¥‚ ÒÛÔÓÚË Ìª. èÂÂÍ·‰ éÎÂÒfl èÓ„‡Ì˘ÌÓ„Ó.

wk

òåìÖãú ïû¢é ÅÖê¢åÄç íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

ÓÚÓÈ éÒÚ‡ÌÌ¥È ÑÂ̸, ÍÓÎË ‚Ô‡‰‡π ‚ ÔÓʇˢ ÒÚ‡ËÈ Ò‚¥Ú ¥ ‚ÒÚ‡π ÓÒÚ‡ÚӘ̇ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ — ëÛ‰‰fl ‚·‰ÓÏÓÊÌÓ ‚ÓÁÌÓÒËÚ¸ Û ‚Ó„Ìflı ڥθÍË Ó‰ÌÂ: β‰Ò¸Í ‚·ÒÌÓ‚¥Î¸Ì ‰Ó·Ó. Ä ‚¥‰ÍËÌÛÚÓ Ú¥Î¸ÍË ÚËı, ıÚÓ Ì Á̇ȯӂ Û ÒÂˆ¥ Ï¥Òˆfl ‰Îfl ÊÓ‰ÌÓª Ô‡‚‰Ë ¥ ÏËÎÓÒÂ‰fl — ‡Ì¥ Ê‡Î˛, ‡Ì¥ ÊÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ó·‡. ÅÓÊÂ, ‚Ë·‡˜ — fl ·Û‰Û ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓ ÚÓ„Û‚‡ÚËÒfl; Ú‡Í ÚÓ„Û‚‡‚Òfl Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Ó‰ËÌ ÒÚ‡ÓÁ‡‚¥ÚÌËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í: ◊éÒ¸ ‚Ëȯӂ Ò¥fl˜, ˘Ó· ÔÓÒ¥flÚË. ß flÍ Ò¥fl‚ ‚¥Ì ÁÂ̇, ÛÔ‡ÎË Ó‰Ì¥ Í‡È ‰ÓÓ„Ë, — ¥ ÔÚ‡¯ÍË Ì‡ÎÂÚ¥ÎË, Ú‡ ªı ÔӂˉÁ¸Ó·Û‚‡ÎË. ÑÛ„¥ Ê ÛÔ‡ÎË Ì‡ ∂ÛÌÚ Í‡Ï'flÌËÒÚËÈ, ‰Â Ì χÎË ·‡„‡ÚÓ ÁÂÏÎ¥, ¥ Ì„‡ÈÌÓ ÔÓÒıÓ‰ËÎË, ·Ó ÁÂÏÎfl Ì„ÎË·Ó͇ ·Û·; ‡ flÍ ÒÓ̈ Á¥È¯ÎÓ, — ÚÓ Á¥‚'flÎË, ¥ ÍÓ¥ÌÌfl Ì χ‚¯Ë, — ÔÓÒÓıÎË. Ä ¥Ì¯¥ ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‚ ÚÂÂÌ, — ¥ ‚˄̇‚Òfl ÚÂÂÌ, ¥ ªı ÔÓ„Îۯ˂. ß̯¥ Ê ÛÔ‡ÎË Ì‡ ‰Ó·Û˛ ÁÂÏβ — ¥ ÁÓ‰ËÎË: Ӊ̠‚ ÒÚÓ ‡Á, ‰Û„Â ‚ ¯¥ÒÚ‰ÂÒflÚ, ‡ Ú ‚ÚˉˆflÚÂÓ“ (å‡ÚÂÈ 13, 3-8) ü ‰Ûχ˛ ÓÒ¸ ˘Ó: ·‡„‡ÚÓ, ‰ÛÊ ·‡„‡ÚÓ π Ú‡ÍËı, ÍÓÏÛ ‰Ó‚ÂÎÓÒfl ÊËÚË ÔÓÏ¥Ê ÚÂÌflÏ, ‡·Ó ̇ ͇Ï'flÌËÒÚÓÏÛ ∂ÛÌÚ¥ È Ô¥‰ ԇβ˜ËÏ ÒÓ̈ÂÏ, ¥ Ô¥‰ ıËÊËÏË ‰Á¸Ó·‡ÏË ÔÚ‡ı¥‚. í‡ ÔÓÚÂ, Ì ‚Ë·Ë‡ÎË Ê ‚ÓÌË ˆËı Ï¥Òˆ¸ — flÍ Ì¥ıÚÓ Ì ‚Ë·Ë‡‚ ÒÓ·¥ Ï¥Òˆfl ‚ Á‡Ôθӂ‡ÌËı Ï¥Ò¸ÍËı ÌÂÚˢ‡ı, ÍÛ‰Ë ‚¥‰ ̇Ó‰ÊÂÌÌfl ‚ÍËÌÛ· Ô‡¯Ë‚‡ ‰ÓÎfl ÔÓÏ¥Ê ÁÎÓ˜ËÌÒÚ‚Ó Û ‚Ò¥ÎflÍÛ ·Û‰ÓÚÛ. ß flÍ Ì¥ıÚÓ ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌÓ Ì ‚Ë·Ë‡‚ ÒÓ·¥ Á‡‰ÓÚÓ‚‡Ì¥ Ï¥Òˆfl ˘Ó‰ÂÌÌËı ÚÓÚÛ, ‰Â Ô¥‰ Á‡ˆ¥ÔÂÌ¥ÎËÏ ‚¥‰ ÏÓÓÁÛ ÒÓ̈ÂÏ ¥ Ô¥‰ ‰ËÍÚ‡ÚÓÏ ÔÓÓÊÌ¸Ó„Ó ¯ÎÛÌ͇ ÌÂÈÏÓ‚¥ÌÓ ÚflÊÍÓ ·ÛÎÓ Á‡Î˯ËÚËÒfl β‰ËÌÓ˛. é‰ÌÓÏÛ ‰‡‚ íË ÌÂÁ·ÏÌ¥ÒÚ¸, ¥Ì¯ÓÏÛ — Ò··Í¥ÒÚ¸ (ÚÂÊ, ‰Ó ˜¥, Ì ‚Ë·‡ÌÛ). ÅÂÁ ÔÓÚ·Ë, ̇Ô‚ÌÓ, ÚÓ„Û˛Òfl fl Á‡ β‰ÂÈ Á ÔÓÓÊÌ¥ÏË Û͇ÏË, ‚¥‰ flÍËı Ú‡Í Î„ÍÓ ‚¥‰‚ÂÌÛÚËÒfl Á ‚¥‰‡ÁÓ˛ ¥ flÍËÏ Ó·‡Ìˆ¥ Ì ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ‰‡Û‚‡ÚË Ì¥˜Ó„Ó, Í¥Ï ÎflÍÛ. ÅÓ ÌÂÁ‚¥‰‡Ì¥ ‚ËÓÍË í‚Óª, ‡ fl Ì ‚¥˛, ˘Ó íË ÔËÍ·‰‡π¯ ‰Ó ÓÚËı ‚Ë˘Â Ì‡Á‚‡ÌËı Ú‡ÍÛ Ò‡ÏÛ Ï¥ÍÛ, flÍ ¥ ‰Ó ÚËı, ÍÓÏÛ, ÏÓÊÎË‚Ó, ÌÂ Ú‡Í ÛÊÂ È ‚‡ÊÍÓ ·ÛÎÓ ÍÛθÚË‚Û‚‡ÚË ‚¥Ì¥ÒÚ¸ Ô¥‰

129


АРХІТЕКТУРА АВРААМЙОШУА ¢ЕШЕЛЬ

А А

РХІТЕКТУРА ЧАСУ РХІТЕКТУРА ЧАСУ

130

íÄÑÖìò ÜàïÖÇàó

Технiчна цивiлiзацiя є завоюванням людиною простору. Ця перемога часто дається через принесення в жертву однiєї з невiд'ємних частин буття, а саме, — часу. В технiчнiй цивiлiзацiї ми витрачаємо час, щоб оволодiти простором. Наше головне бажання — змiцнити нашу владу у свiтi простору. Але володiти бiльшим не означає стати бiльшим. Влада, якої ми набуваємо у свiтi простору, рiзко сходить на нiщо на пограниччi з часом. Бо ж час є осердям буття. В основi технiчної цивiлiзацiї

головно лежить бажання людини пiдкорити та пiдпорядкувати собi сили природи. Виробництво iнструментiв, знарядь, ткацьке ремесло та обробка землi, зведення будiвель та мистецтво мореплавання — все це здiйснюється у просторовому оточеннi людини. Розум людини переповнений турботами про просторовi речi, i це досi впливає на всi види людської дiяльности. Навiть релiгiї часто є пiд владою понять про божества, що мешкають у просторi, в конкретних мiсцях — на горi, в лiсi, в селi чи в каменi, якi таким чином перетворюються у святi

hk

·Ò͇‚ËÏ ÒÓ̘ÍÓÏ ¥ Ή¸ ˜ÛÚÌËÏ ‚¥ÚÂˆÂÏ, ΄ÂÒÂ̸ÍËÏ Ì‡ÒڥθÍË, ˘Ó· Î˯Â̸ ÓÒÚÛ‰ÊÛ‚‡ÚË Ô¥‰ÌÂÒÂÌ ‚ Á‡ıÓÔÎÂÌÌ¥ ˜ÓÎÓ. ü Á̇˛, ˘Ó ¥ÒÌÛπ ÓÚ‡ äÌË„‡ ÜËÚÚfl Á ÄÔÓ͇ΥÔÒËÒÛ, ‰Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ Î˛‰Ò¸Í¥ ¥ÏÂ̇, ÔËÁ̇˜ÂÌ¥ ÌÓ‚ÓÏÛ ‚¥ÍÓ‚¥. óË ‰ÛÊ fl ÒÓ„¥¯Û ̇‰¥π˛, ˘Ó ‚Ó̇ ̇·‡„‡ÚÓ Ó·¯ËÌ¥¯‡, Ì¥Ê ÔÓ ˆÂ ÒıËθÌËÈ ‰ÛχÚË ·Ó„ÓÓ·‡ÌËÈ Ì‡Ó‰? íË Ê ·Ó È ë‡Ï ·‡˜Ë¯: ‚Ë·‡ÌËÈ Ì‡Ó‰ çÓ‚Ó„Ó á‡‚¥ÚÛ Ì‡‰ÚÓ ‚Ê ÔÓ‰¥·ÌËÈ ‰Ó ÒÚ‡Ó„Ó. í‡ Ò‡Ï‡ Á‡ÏÍÌÛÚ‡ ‚ËÍβ˜Ì¥ÒÚ¸. í‡ Ò‡Ï‡ ÔËı‡Ú¥ÒÚ¸. í‡ Ò‡Ï‡ — ‚ ̇ÈÍ‡˘ÓÏÛ ‡Á¥ — ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÓ-‚‚¥˜ÎË‚‡ ·‡È‰ÛÊ¥ÒÚ¸ (ÏÓ‚ ‰Ó ÔÓÚÓÔÎÂÌËı ˘ÂÌflÚ). í ҇Ï ÔËıÓ‚‡Ì Ô‡„ÌÂÌÌfl ˜ËÏ˘¥Î¸Ì¥¯Â ÔËÍËÚË È Ó·ÏÛÛ‚‡ÚË ·‡ÏË Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó ‚¥ÍÛ, ¥ ◊ÔÂÂÔÛÒÚÍË“ ÓÁ‰‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ◊҂Ӫϓ. óË ÒÔ‡‚‰¥ ÔÓÏËÎfl˛Òfl fl ̇‰¥π˛, ˘Ó ÍÓÎË ÚÛ äÌË„Û ‚¥‰ÍËπ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÄÔÓ͇ΥÔÒËÒÛ — ÑÂ̸ éÒÚ‡ÌÌ¥È ‚Ëfl‚ËÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ¥ ÑÌÂÏ çÂÒÔÓ‰¥‚‡ÌÓÍ?.. èÂÂÍ·‰ Ä̉¥fl òÍ‡·'˛Í‡.


А ЧАСУ

мiсця; святiсть стає якiстю, що у людей всiх часiв, всiх народiв, у асоцiюється з просторовими вiруючих, у марновiрних i навiть в поняттями, але основним стає арелiгiйних; всi вони запитання: де є Бог? Чималий продовжують вiддавати данину ентузiазм викликає iдея про Бога, поклонiння прапорам та хоругвам, чия Присутнiсть розлита у нацiональним святилищам, всесвiтi, а не у часi, в природi, а не пам'ятникам королiв та героїв. в iсторiї; так, нiби Вiн є рiччю, а не Наруга над святилищем всюди духом. вважається святотатством, i Примiтивному розуму важко святилище само собою може охопити iдею без допомоги уяви, а набути такої важливости, що iдея, саме в царствi простору уява яку воно втiлює, забувається. панує одноосiбно. Уява хоче мати Пам'ятник стає iнструментом видимий образ Бога: де немає безпам'ятства; засоби зводять на образу, немає i Бога. Поклонiння нiщо саму мету. Бо просторовi речi перед священним образом, перед вiдданi на милiсть людини. священним пам'ятником чи Занадто священнi, щоб мiсцем не тiльки притаманне здiйснювати наругу над ними, бiльшостi релiгiй, але i збереглось вони, однак, не занадто священнi

для того, щоб їх експлуатувати. Щоб утримати святiсть, щоб продовжити Божественну Присутнiсть, образу Бога надається тiєї чи iншої форми. Але Бог, якому можна надати форми, Бог, якого можна замкнути в якихось межах, є не бiльше, нiж тiнь людини. Воiстину, ми знаємо, що робити з простором, але ми не знаємо, як бути з часом, окрiм як заставити його служити простору. Бiльшiсть з нас, очевидно, працює задля речей просторових. У результатi ми страждаємо вiд глибоко закорiненого страху перед часом i, будучи змушеними подивитися в його обличчя, холонемо вiд жаху. Час для нас — це знущання, хитре зрадливе чудисько з вогненною пащею, що спопеляє кожну мить нашого життя. І ось, боячись зустрiтись лице в лице з часом, ми шукаємо рятунку в речах просторових. Намiри, яких ми не можемо здiйснити, ми ховаємо в просторi; те, чим ми володiємо, стає символом наших притлумлених устремлiнь,

dk

ÄÇêÄÄå âéòìÄ ¢ÖòÖãú

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

НАУКА ТА ГЕБРЕЙСЬКА РЕЛІГІЯ â∏òÄüÉì ãÖâÅéÇàó

ç‡Û͇, ÔÓ flÍÛ Ô¥‰Â ÏÓ‚‡ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÂÒª, — ˆÂ ÒÛ˜‡Ò̇ ̇Û͇, fl͇ ‚ËÁ̇˜‡πÚ¸Òfl Ò‚ÓªÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ. ç‡Û͇ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÒÙÓÏÛ‚‡Î‡Òfl Û „Ûχ̥ڇÌ¥È ÒÙÂ¥ ‚ ÂÔÓıÛ êÂÌÂÒ‡ÌÒÛ, ‡ Û ÒÙÂ¥ ÔËÓ‰Ì˘¥È — ‚ çÓ‚¥ ˜‡ÒË. áÏ¥ÒÚ ˆ¥πª ̇ÛÍË — Ô¥Á̇ÌÌfl ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌËı Á‚'flÁÍ¥‚ Ï¥Ê ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÏË, flÍ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓª, Ú‡Í ¥ ‰ÛıÓ‚ÌÓª ‡θÌÓÒÚË. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÏË Ì ·Û‰ÂÏÓ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË ÚÛÚ ÚÓ„Ó, ˘Ó Á‚‡ÎÓÒfl ̇ÛÍÓ˛ ‚ ˜‡ÒË ‡ÌÚ˘̥ ˜Ë ‚ ëÂ‰̸ӂ¥˜˜fl.

É·ÂÈÒ¸ÍÛ ÂÎ¥„¥˛ ÏË ÓÁ„Îfl‰‡ÚËÏÂÏÓ flÍ ÍÓÌÍÂÚÌÓ-¥ÒÚÓ˘ÌÛ ‰‡Ì¥ÒÚ¸, fl͇ ‚Ú¥ÎÂ̇ Ì ڥθÍË ‚ ÒÛ·'πÍÚË‚ÌËı ÍÓ̈ÂÔˆ¥flı Ú‡ Óˆ¥Ì͇ı, ‡Î ¥ ‚ ‡θÌÓÏÛ ·ÛÚÚ¥ Ò‚Óªı ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍ¥‚. åÓ‚‡ Ô¥‰Â Ì ÔÓ Ú¥ ˜Ë ¥Ì¯¥ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸Ì¥ ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ ‚Ëfl‚Ë, Ì ÔÓ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ˛ ÓÒÓ·ËÒÚÛ Ú‚Ó˜¥ÒÚ¸, ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‚Ó̇ ‚ËÌËÍ· ‚ ‡Ï͇ı ˛‰‡ªÁÏÛ ¥ ‚Ê ̇‚¥Ú¸ ÓÚËχ· ¥ÒÚÓ˘ÌÛ ÎÂ∂¥ÚËχˆ¥˛, ‡ ÔÓ ÍÓÌÒÚËÚÛÚË‚ÌÛ ÓÒÌÓ‚Û Ó·'πÍÚË‚ÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ˛‰‡ªÁÏÛ, ˘Ó ÁÛÏӂβπ ÌÂÔÂÂ‚Ì¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó

131


кермашем нашої невдоволености. Але просторовi речi не вогнестiйкi; вони тiльки пiдливають оливи у вогонь. Чи може радiсть володiння бути протиотрутою вiд страху перед часом, який переростає у жах перед неминучою смертю? Набуваючи перебiльшеного значення, речi стають пiдробкою щастя, вони загрожують самому життю; Франкенштейни речей терзають нас бiльше, нiж є для нас пiдтримкою. Людинi неможливо ухилитися вiд проблеми часу. Чим бiльше думаєш про це, тим яснiше бачиш: ми не можемо побороти час через простiр. Ми можемо оволодiти часом тiльки в часi. Вищою метою духовного життя є не накопичення маси iнформацiї, а усвiдомлення священних митей. Так, пiд час релiгiйного переживання людина пiдвладна не речi, а Божiй Присутностi. В душi залишається не мiсце, де це переживання здiйснилося, а мить провидiння. Ця мить провидiння дорогоцiнна, вона виводить нас за

132

ÄÇêÄÄå âéòìÄ ¢ÖòÖãú â∏òÄü¢ì ãÖâÅéÇàó

межi вiдмiряного часу. Коли ми не в станi вiдчути велич вiчного у часi, духовне життя починає розкладатися. Бiблiя займається бiльше часом, нiж простором, свiт в нiй розглядається в часовому вимiрi. Бiльше часу вiдводиться на поколiння та подiї, нiж на речi та країни. Історiя для Бiблiї важливiша, нiж Географiя. Щоб зрозумiти вчення Бiблiї, необхiдно взяти за данiсть, що час, принаймнi, так само важливий для життя, як i простiр i що час має своє невiд'ємне значення та незалежнiсть. У бiблiйному iвритi немає еквiвалента слову „рiч“. Слово ◊rbd“,яке пiзнiше почало використовуватися для позначення речi, в бiблiйному iвритi означає: мовлення, слово, вiстку, повiдомлення, новину, пораду, прохання, обiцянку, рiшення, фразу, тему, оповiдь, приказку, вислiв, справу, заняття, вчинки, добрi справи, подiї, спосiб, спосiб дiї, причину, пояснення, але жодного разу —

„рiч“. Що це, ознака мовної бiдности чи, радше, вияв не викривленого погляду на свiт, при якому реальнiсть не прирiвнюється до речевости? Одним iз найбiльш значних фактiв в iсторiї релiгiї було перетворення сiльськогосподарських свят в торжества, що знаменують iсторичнi подiї. Свята давнiх народiв були нерозривно пов'язанi з порами року. Вони вiдображали явища, що вiдбувалися у життi природи у рiзну пору року. Таким чином, вартiсть святкового дня визначалася тим, що дарувала чи не дарувала природа. Для Ізраїлю неповторнi iсторичнi подiї мали бiльше духовне значення, нiж повторюванi процеси природного циклу, не зважаючи на те, що вiд цих останнiх залежало матерiальне iснування. В той час, як божества iнших народiв асоцiювались з певними мiсцями чи предметами, Бог Ізраїлю був Богом подiй: Збавителем вiд рабства, Тим, що Дарував Тору, та виявляв Себе в iсторичних подiях,

gk

Ò‡ÏÓ¥‰ÂÌÚË٥͇ˆ¥ª ÔÓÚfl„ÓÏ Ú¸Óı ÚËÒfl˜ ÓÍ¥‚, — ÔÓ íÓÛ (1), ‚Ú¥ÎÂÌÛ ‚ Á‡ÔÓ‚¥‰flı Ú‡ ÔÓÂÚ‡ÔÌÓ ÒËÒÚÂχÚËÁÓ‚Û‚‡ÌÛ ‚ ɇ·ҥ (2). èÓflÒÌ¥Ï Ì‡¯Â Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl. üÍ Á‚˘‡ÈÌÓ, ÔËÈÌflÚÓ Á‚Ó‰ËÚË ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ̇ÛÍË Ú‡ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÂÎ¥„¥ª ‰Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ¥ÒÚËÌÌ¥ÒÚ¸ èËÒ‡ÌÌfl Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Ì‡ÛÍË. é‰Ì‡Í ڇ͇ ‰Û͈¥fl ÌÂÔ‡‚ÓÏ¥̇. åË Ì ͇‡ªÏË ¥ Ì βÚÂ‡ÌËÙÛ̉‡ÏÂÌڇΥÒÚË. îÛ̉‡ÏÂÌÚ Ì‡¯Óª ÂÎ¥„¥ª — Ì èËÒ‡ÌÌfl. á ÂÏÔ¥ËÍÓ-¥ÒÚÓ˘ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ, ˛‰‡ªÁÏ, ÚÓÈ ˛‰‡ªÁÏ, flÍËÈ π ÏÓπ˛ ÊËÚÚπ‚Ó˛ ‡θ̥ÒÚ˛, flÍËÈ ÁÏÛ¯Ûπ ÏÂÌ ‚‡Ìˆ¥ Á‡Í·‰‡ÚË ÚÙ¥Î¥Ì (3), ·‡ÁÛπÚ¸Òfl ̇ ìÒÌ¥È íÓ¥. ß Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ìÒÌÓª íÓË, èË҇̇ íÓ‡ Ì π ÙÛ̉‡ÏÂÌÚÓÏ ˛‰‡ªÁÏÛ, ‡ Ӊ̥π˛ Á ªª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È. ìÒ̇ íÓ‡ Ï‡π ‡·ÒÓβÚÌËÈ Ô¥ÓËÚÂÚ ˘Ó‰Ó èËÒ‡ÌÌfl, ‡ Ì ̇‚Ô‡ÍË, flÍ ‰ÂıÚÓ Ì‡ª‚ÌÓ „‡‰‡π. í¥Î¸ÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ìÒÌÓª íÓË ÁÏÛ¯Û˛Ú¸ Ì‡Ò ‚ËÁ̇ÚË ë‚flÚËÏ èËÒ‡ÌÌflÏ Ô‚̥ ‰‚‡‰ˆflÚ¸ ˜ÓÚËË ÍÌË„Ë — ·ÂÁ ˆ¸Ó„Ó ‚ËÁ̇ÌÌfl ‚ÓÌË ·ÛÎË · Ì ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê Ô‡Ï'flÚÍÓ˛ ‰‡‚̸ӄ·ÂÈÒ¸ÍÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË. íÓÏÛ ¥ ‚ ÒÂÌÒ¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ì‡ÛÍË Ú‡ ÂÎ¥„¥ª Ì ÏÓÊ̇ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË èËÒ‡ÌÌfl ¥Ì‡Í¯Â, Ì¥Ê Û ÔËÁÏ¥ ìÒÌÓª íÓË, ‡ ‚Ó̇ π ÔÓˆÂÒÓÏ, ˘Ó ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl, ‡ Ì Ô‚ÌÓ˛ Á‡¯Í‡Û·ÎÓ˛ Ú‡ Á‡‚Â¯ÂÌÓ˛ ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛. ÑÎfl ÓÍÂÒÎÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏË ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ̇ÛÍË

Ú‡ ÂÎ¥„¥ª ¥ÒÚÓÚÌËÏ ·Û‰Â Á‡Û‚‡ÊËÚË ÚËÔÓÎÓ„¥˜ÌÛ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê ‰‚Óχ ‚ˉ‡ÏË ÂÎ¥„¥È — ÚÂÓˆÂÌÚ˘ÌËÏË Ú‡ ‡ÌÚÓÔÓˆÂÌÚ˘ÌËÏË. èÓ·ÎÂχ, ˘Ó ‚ËÌÂÒÂ̇ ‚ Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ ˆ¥πª ÒÚ‡ÚÚ¥, ÏÓÊ ·ÛÚË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ̇ ڥθÍË ‚ ‡Ï͇ı ÂÎ¥„¥ª ‰Û„Ó„Ó ÚËÔÛ — ‡ÌÚÓÔÓˆÂÌÚ˘ÌÓª. ᇄ‡Î¸ÌÓ˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ‚Ò¥ı ÂÎ¥„¥È π ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ Ï¥ÒˆÂ Î˛‰ËÌË ˘Ó‰Ó ÅÓ„‡. ÄÌÚÓÔÓˆÂÌÚ˘̇ ÂÎ¥„¥fl ‚ËÁ̇˜‡π ˆÂ ϥ҈ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Ò‡ÏÓª β‰ËÌË, ªª ÔÓÚ· ˜Ë Á‰‡ÚÌÓÒÚÂÈ. Ñ‚¥Á ¥ ÏÂÚ‡ ‡ÌÚÓÔÓˆÂÌÚ˘ÌÓª ÂÎ¥„¥ª — ◊ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl“, ÒÔ‡Ò¥ÌÌfl β‰ËÌË, ¥ ÅÓ„ ÚÛÚ π Î˯ Á‡ÒÓ·ÓÏ ‰Îfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ˆ¥πª ÏÂÚË. Ñ‚¥Á ÚÂÓˆÂÌÚ˘ÌÓª ÂÎ¥„¥ª — ◊ÒÎÛ„Û‚‡ÌÌfl“, ÒÎÛ„Û‚‡ÌÌfl ÅÓ„Û, ¥ ÏÂÚÛ ªª ÏÓÊ̇ ‚ËÁ̇˜ËÚË ÔÂ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË ◊òÛÎı‡Ì ÄÛı‡“: ◊ ÅÛ‰¸ ÒËθÌËÏ, flÍ Î‚, ˘Ó· ‚ÒÚ‡‚‡ÚË ‚‡Ìˆ¥ ‰Îfl ÒÎÛÊ¥ÌÌfl ÇÒ‚˯̸ÓÏÛ. ◊ êÂÎ¥„¥ª, fl͇ Ò‡ÏÓ‚ËÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ÚÂ, ˘Ó ‚Ó̇ ‰‡π β‰ËÌ¥, ÔÓÚËÒÚÓªÚ¸ ÂÎ¥„¥fl, ˘Ó Ò‡ÏÓ‚ËÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ÚÂ, ˘Ó ‚Ó̇ ‚Ëχ„‡π ‚¥‰ β‰ËÌË“. ÇÔÓ‰Ó‚Ê ·‡„‡Ú¸Óı ÒÚÓ¥˜ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ „·ÂÈÒ¸ÍÓª ÂÎ¥„¥ª ·Û‚ Ô‡ÓÚˆ¸ Ä‚‡‡Ï, flÍÓÏÛ ·ÛÎÓ Ò͇Á‡ÌÓ: ◊íÂÔÂ ·Ó Á̇˛, ˘Ó ÚË ·Óª¯Òfl ÅÓ„‡, ˘Ó ÚË Ì ÔÓ˘‡‰Ë‚ Ò‚Ó„Ó ÒË̇, Ò‚Ó„Ó π‰ËÌÓ„Ó, ‰Îfl ÏÂÌ“ (ÅÛÚÚfl, 22:12). ß Ì‡‚Ô‡ÍË, ÒËÏ‚ÓÎ ‰Û„Óª ÂÎ¥„¥ª — ıÂÒÚ — ÓÁ̇˜‡π ÊÂÚ‚Û, ˘Ó ·Û·


сотворення свiту. Наскiльки а не в речах та мiсцях. Так архiтектуру часу. Ми святкуємо народилася вiра у невтiлене та день втечi з Єгипту, день, коли багатозначним є факт, що це слово використане для часового неуявлюване. Ізраїль поняття: „І благословив Господь Юдаїзм є релiгiєю часу, стояв перед Синаєм; наша день суботнiй i освятив його“! В спрямованою на освячення часу. месiянська надiя — в очiкуваннi описi сотворення свiту немає На вiдмiну вiд просторово Дня, який є кiнцем днiв. жодного просторового предмета, мислячої людини, для якої час є У ¶рацiозно закроєному творi що був би надiлений якось незмiнним, повторюваним, мистецтва найголовнiша iдея не святiстю. однорiдним, для якого всi моменти подається коли завгодно, але, як Це є радикальним вiдходом вiд подiбнi один до одного, як безликi, король на офiцiйнiй церемонiї, звичного релiгiйного мислення. порожнi оболонки, — Бiблiя з'являється саме тодi i саме так, Виплеканий на мiтi розум очiкує, вiдображає рiзноманiтний щоб пiдкреслити її провiдне характер часу. Жоден момент не значення та авторитет. У Бiблiї що Бог, пiсля сотворiння твердi та небес, створить святе мiсце — подiбний на iнший. Кожен — слова пiдiбранi з вишуканою святу гору, святе джерело, де i єдина, неповторна данiсть, ретельнiстю, особливо тi, якi, як виняткова та безмежно цiнна. вогняний стовп, вказують шлях у буде засноване святилище. Однак у Бiблiї першою стоїть святiсть в Юдаїзм вчить нас велику систему бiблiйного свiту часi — Субота. пов'язувати святiсть з часом, зi значень. Одним iз найпомiтнiших Субота є святом часу, а не священними подiями, вчить нас слiв у Бiблiї є слово ◊cwdq“ — простору. Шiсть днiв на тиждень шанувати святинi, що виростають „святий“; слово, яке бiльше, нiж ми живемо пiд тиранiєю iз величної течiї року. Суботи є будь-яке iнше, втiлює таїну i велич просторових речей; у Суботу ми нашими ¶рандiозними соборами; Божественного. Що ж було наша Свята Святих є храмом, першим святим предметом в вiдчуваємо святiсть часу. Того дня який нi римляни, нi нiмцi не iсторiї свiту? Чи це була гора? Чи ми покликанi вiдчути, що є вiчного в часi, вiдвернути нашi думки вiд змогли спалити. Храм, який олтар? плодiв творiння: вiд свiту, що був навiть вiдступництво не змогло Слово ◊cwdq“ вперше до сотворення свiту. зруйнувати, — Судний день. використано в Бiблiї за дiйсно Гебрейський ритуал можна виняткових обставин: у Книзi Переклад Тараса Матiїва. охарактеризувати як мистецтво Буття, наприкiнцi оповiдi про значущих часових форм, як

bk

ÔËÌÂÒÂ̇ ÅÓ„ÓÏ Á‡‰Îfl β‰ËÌË, ÊÂÚ‚ÓÔËÌÂÒÂÌÌfl âÓ„Ó ëË̇ Á‡‡‰Ë β‰ËÌË. ã˛‰Ë̇ χπ ˜ËÒÎÂÌÌ¥ Ú‡ ¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥ ÔÓÚ·Ë, ‚¥‰ Ú¥ÎÂÒÌËı ‰Ó ‰Û¯Â‚ÌËı Ú‡ ‰ÛıÓ‚ÌËı, ‚¥‰ ÔÓÚ· ÒÚ‡Ú‚Ëı Ú‡ ÔÓÚ· ¯ÎÛÌÍÛ ‰Ó ÔÓÚ· Û ÏÓ‡Î¸ÌÓÏÛ ‚‰ÓÒÍÓ̇ÎÂÌÌ¥ Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥È ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ¥. ÄΠ‰Îfl ÇÒÂ‚Ë¯Ì¸Ó„Ó ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê ˆËÏË ‚ˉ‡ÏË ÔÓÚ· ÌÂ¥ÒÚÓÚÌ¥. óË ÔÓÒËÚ¸ β‰Ë̇ Û ÅÓ„‡ Á‰ÓÓ‚'fl, ˜Ë ıÎ¥·‡ ˜Ë ‰¥ÚÂÈ, ‡ ˜Ë ‚¥Ì ÔÓÚ·Ûπ ÅÓ„‡ flÍ ∂‡‡ÌÚ‡ Ò‚Óπª ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓª ÏÓ‡Î¥ ( flÍ Û ‚˜ÂÌÌ¥ ÉÂχ̇ äÓ∂Â̇) — ¥ ‚ ÔÂ¯ÓÏÛ, ¥ ‚ ‰Û„ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Î˛‰Ë̇ ÒÎÛÊËÚ¸ Ò‡Ï¥È ÒÓ·¥, ‡ ÅÓ„ π ڥθÍË Á‡ÒÓ·ÓÏ ˆ¸Ó„Ó ÒÎÛÊ¥ÌÌfl. ë‡Ï ‰Îfl Ú‡ÍÓª ÂÎ¥„¥ª ÏÓÊÎË‚¥ ◊ÚÓ˜ÍË ‰ÓÚËÍÛ“ Á ̇ÛÍÓ˛. êÂÎ¥„¥˛ ÌÂ̇˜Â Á‡ÔËÚÛ˛Ú¸ ÔÓ ÚÂ, flÍÛ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ‚Ó̇ ÏÓÊ ‰‡ÚË Î˛‰ËÌ¥, flÍ ÔÓflÒÌÂÌÌfl Ò‚¥ÚÛ ‚Ó̇ ÏÓÊ ªÈ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË. á‚¥‰ÒË ¥ ÔÓ·ÎÂχ ¥ÒÚËÌÌÓÒÚË ¥ÌÙÓχˆ¥ª, flÍÛ Ì‡‰‡˛Ú¸ ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ ‰ÊÂ·, ÔÓ·ÎÂχ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ◊ÂÎ¥„¥ÈÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª“ Á ̇ÛÍÓ‚Ó˛. ÄΠÏÓÊÎË‚ËÈ ¥Ì¯ËÈ Ô¥‰ı¥‰ ‰Ó ÒÔ‡‚Ë. ßÒÌÛπ Á‚˘‡È ÔËÒ‡ÚË ‚ ÒË̇„Ó„‡ı ̇ ‡ÓÌ „‡-ÍӉ¯ fl‰ÓÍ ¥Á ÔÒ‡Îχ: ◊ìfl‚Îfl˛ fl ÇÒÂ‚Ë¯Ì¸Ó„Ó ÔÂ‰ ÒÓ·Ó˛ Á‡‚ʉ˓ (·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ: ◊ëÚ‡‚β fl ÇÒÂ‚Ë¯Ì¸Ó„Ó Á‡‚Ê‰Ë ÔÂ‰ ÒÓ·Ó˛“). á‡Û‚‡ÊÏÓ: Ì ◊β‰ËÌÛ“, Ì ◊Ò‚¥Ú“, ‡ ÇÒ‚˯̸ӄÓ. êÂÎ¥„¥fl, ÏÂÚÓ˛ flÍÓª π Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl β‰Ò¸ÍËı ÔÓÚ·, ‚¥‰

ÄÇêÄÄå âéòìÄ ¢ÖòÖãú â∏òÄü¢ì ãÖâÅéÇàó

Ú¥ÎÂÒÌËı ‰Ó ‰ÛıÓ‚ÌËı ( ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚÓ„Ó, ˘Ó ÏË ·Û‰ÂÏÓ Ì‡ÁË‚‡ÚË ◊Ú¥ÎÓÏ“, ˘Ó ◊‰ÛıÓÏ“, — ‚Ò ˆÂ ڥθÍË ¥ÁÌ¥ ‡ÒÔÂÍÚË π‰ËÌÓª ÒÛÚÌÓÒÚË Î˛‰ËÌË), ڇ͇ ÂÎ¥„¥fl Ì π ÒÎÛ„Û‚‡ÌÌflÏ ÇÒ‚˯̸ÓÏÛ, ‡ π ÒÎÛ„Û‚‡ÌÌflÏ Î˛‰ËÌË Ò‡Ï¥È ÒÓ·¥, β‰Ò¸ÍÓÏÛ ÒÛÒԥθÒÚ‚Û ˜Ë β‰Ò¸ÍÓÏÛ Ó‰Û. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ‡ÌÚÓÔÓˆÂÌÚ˘ÌËı ÂÎ¥„¥È, ÓÒÌÓ‚Ó˛ ˛‰‡ªÁÏÛ ÔÓÚfl„ÓÏ ÈÓ„Ó ÚËÚËÒfl˜ÓÎ¥Ú̸Ӫ ¥ÒÚÓ¥ª ·ÛÎÓ ÔËÈÌflÚÚfl ◊·‡ÌÛ ç·ÂÒ“. ë‡Ï ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓÎfl„‡π ÒÔˆË٥͇ ◊„·ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ô¥‰ıÓ‰Û“ ‰Ó ÂÎ¥„¥ª. üÍ˘Ó ÏË ÒÔËÈχπÏÓ ÂÎ¥„¥˛ flÍ ÒÎÛ„Û‚‡ÌÌfl ÅÓ„Û, ÚÓ ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ·‡˜ËÚË ‚ ÂÎ¥„¥ÈÌËı ÚÂÍÒÚ‡ı ‰ÊÂÂÎÓ ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ò‚¥Ú, ÔËÓ‰Û, β‰ËÌÛ ¥ Á‡Ò¥· ‰Îfl ÓÚËχÌÌfl Ú‡ÍÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª. ß̇ͯ íÓ‡ ·Û· · ˆ¥ÎÍÓÏ ÒÂÍÛÎflÌËÏ ÚÂÍÒÚÓÏ. ì ÔÓÌflÚÚ¥ ◊ÒÂÍÛÎflÌËÈ“ ÌÂχπ Ì¥˜Ó„Ó ÔÓ„‡ÌÓ„Ó, ‡Î ÔÓÚ¥·ÌÓ Á‚‡Ê‡ÚË Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ‚ÓÌÓ ¥ÁÍÓ ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰ ͇Ú„Ó¥ª ◊Ò‚flÚÓÒÚË“. ŇʇÌÌfl ‚Ë¥¯ËÚË ÒÛÔÂ˜̥ÒÚ¸ Ï¥Ê ÂÎ¥„¥π˛ Ú‡ ̇ÛÍÓ˛, Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ¥ÒÚËÌË íÓË Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ̇ÛÍÓ‚Ó„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl, ‡ ÓÒÓ·ÎË‚Ó — ÒÏ¥¯Ì¥ ÒÔÓ·Ë ◊Á‡ıËÒÚËÚË íÓÛ“ ‚¥‰ ̇ÛÍË — Ò͇ʥÏÓ, Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl, ˘Ó ÂÁÛθڇÚË Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂ̸ χ˛Ú¸ ڥθÍË ÚÛ ˜Ë ¥Ì¯Û Ï¥Û ¥ÏÓ‚¥ÌÓÒÚË, ÚÓ‰¥ flÍ ¥ÒÚËÌË íÓË

133


ä

ТРАДИЦІЇ КРИЗА НА ПОРОЗІ НОВИХ ЧАСІВ ГЕБРЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ОТОЧЕННЯ

üÄäéÅ äÄñ

134

â∏òÄü¢ì ãÖâÅéÇàó

Розсiянi групи гебрейського народу творять собою однорiдний соцiальний органiзм. З iншого боку, сам факт розсiяння означає, що кожна така група водночас є i частиною мiсцевого негебрейського суспiльства. Так що, в екологiчних термiнах,

ak

‡·ÒÓβÚÌ¥, — ‚ËÔÎË‚‡˛Ú¸ Á ÔÓÏËÎÍÓ‚Ó„Ó ·‡˜ÂÌÌfl ÂÎ¥„¥ª, flÍ Ì‡ÛÍË. äÓÊÂÌ, ıÚÓ Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í¯Â ıӘ ‚Ë¥¯ËÚË ◊ÒÛÔÂ˜̥ÒÚ¸“ Ï¥Ê íÓÓ˛ Ú‡ ̇ÛÍÓ˛, ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ÔÓ͇ÁÛπ, ˘Ó ÒÚ‡‚ËÚ¸Òfl ‰Ó Ò‚flÚÓª íÓË flÍ ‰Ó Ô¥‰Û˜ÌË͇ Ù¥ÁËÍË, „ÂÓÎÓ„¥ª, ¥ÒÚÓ¥ª, Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª ÚÓ˘Ó. üÍ˘Ó Ê Ú‡Í‡ β‰Ë̇ ‚‚‡Ê‡π Ò· ‚¥Û˛˜Ó˛, ÚÓ ‰Îfl ̪ π‰Ë̇ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê íÓÓ˛ Ú‡ Ô¥‰Û˜ÌËÍÓÏ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ¥ÌÙÓχˆ¥fl, fl͇ π ‚ íÓ¥, π ·¥Î¸¯ ‰ÓÒÚÓ‚¥ÌÓ˛. èÓ ÒÛÚ¥, ˆÂ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂÂÎ¥„¥ÈÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ ‰Ó Ò‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚÛ, Ô¥‰ı¥‰, ˘Ó ¥∂ÌÓÛπ ͇Ú„Ó¥˛ Ò‚flÚÓÒÚË. á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÂÎ¥„¥ª ÌÂχπ ÔË̈ËÔÓ‚Óª ¥ÁÌˈ¥ Ï¥Ê ¥ÌÙÓχˆ¥π˛ ÔÓ ÔÓ„Ó‰Û Ì‡ Á‡‚Ú‡ Ú‡ ÙÛ̉‡ÏÂÌڇθÌËÏË ¥ÒÚË̇ÏË Ì‡ÛÍË, Ú‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ ¥ ÌÂχπ ¥ÁÌˈ¥ Ï¥Ê „ÓÎÓ‰ÓÏ Ú‡ ÔËÒÚ‡ÒÚ˛ ‰Ó Ô¥Á̇ÌÌfl. íÓ‡ ‰‡Ì‡ Ì‡Ï Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË Ì‡Ò flÍÓ˛Ò¸ ¥ÌÙÓχˆ¥π˛; ˆÂ ÒÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl ·‡ÁÛπÚ¸Òfl Ì ̇ flÍÓÏÛÒ¸ Ô‚ÌÓÏÛ ¥‰ÂÓÎÓ„¥˜ÌÓÏÛ Ô¥‰ıÓ‰¥ ‰Ó èËÒ‡ÌÌfl ˜Ë ̇ ÔÂ‚Ì¥È ÚẨÂ̈¥ÈÌ¥È ÈÓ„Ó ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª, ‡ ̇ ÚÓÏÛ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÏÛ Ù‡ÍÚ¥, ˘Ó ̇¯‡, ı‡È ̇‚¥Ú¸ ÌÂÔӂ̇ ¥ÌÙÓχˆ¥fl ÔÓ Ò‚¥Ú ¥ ÔÓ ÔËÓ‰Û, π ÂÁÛθڇÚÓÏ Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ÔÓ¯ÛÍ¥‚ ¥ Ì¥flÍ Ì Ïӄ· ·ÛÚË ‚ÁflÚ‡ Á íÓË. äÓÏÛ, flÍ Ì ‚˜ÂÌËÏ, ‚¥‰ÓÏÓ, ̇ÒͥθÍË Ó·ÏÂÊÂÌËÏË π ̇¯¥ Á̇ÌÌfl ¥ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÔËÓ‰Ë. é‰Ì‡Í, flÍ˘Ó ˆÂ Á̇ÌÌfl ‚Ê ‰ÓÒfl„ÌÛÚÂ, ‚ÓÌÓ ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl ‰ÓÒÚÓ‚¥ÌËÏ, ÓÒͥθÍË ‚

ÔÓ‰‡Î¸¯ÓÏÛ ‚˜ÂÌ¥ Ì ‚Ëfl‚ÎflÚ¸ ÔÓÏËÎÍÛ ‚ ÔÓÔÂ‰̥ı ‚ËÒÌӂ͇ı. íÓÏÛ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ Ï¥Ê Ì‡ÛÍÓ‚ËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ Ú‡ flÍËÏ-Ì·ۉ¸ ¥Ì¯ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÚËχÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª, ÔÓ ÒÛÚ¥, ÌÂÏÓÊÎË‚ËÈ, ·Ó ‚¥Ì Á Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ ‚Ë¥¯ÂÌËÈ Ì‡ ÍÓËÒÚ¸ ̇ÛÍË. Ç¥Á¸Ï¥ÏÓ ÔÂ¯¥ ÒÎÓ‚‡ íÓË: ◊ëÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÓÚ‚ÓË‚ ÅÓ„...“ ÜÓ‰ÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ˆ¸Ó„Ó Û˂͇ Ì ÏÓÊÎË‚Ó ÁÓÁÛÏ¥ÚË ·ÂÁ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÍÒÚÛ. tycarb (◊ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ) Ì ÏÓÊ̇ ÔÓflÒÌËÚË ÊÓ‰ÌËÏ ¥Ì¯ËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ ˜Ë ÔÓÌflÚÚflÏ, flÍ ÓÁ̇˜‡ÎÓ · ˘ÓÒ¸ Û ÚÓÏÛ Ò‚¥Ú¥, flÍËÈ ÒÔËÈχπ β‰Ë̇. üÍ ÔÓ͇Á‡‚ ä‡ÌÚ, ÚÂÓÂÚ˘ÌËÈ ‡Ì‡Î¥Á ÔÓ·ÎÂÏË Ò̘ͥÂÌÌÓÒÚË Ú‡ ÌÂÒ̘ͥÂÌÓÒÚË ˜‡ÒÛ Ú‡ ÔÓÒÚÓÛ flÍ ÙÓÏ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÛ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ‡ÌÚËÌÓÏ¥È, ¥ ÚÓÏÛ ÍÓÊÌ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ˆ¥πª ÔÓ·ÎÂÏË ‚¥‰ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ ‚ÒflÍÓ„Ó ÒÂÌÒÛ. ëÎÓ‚Ó arb (◊ÒÓÚ‚ÓË‚“) ÚÂÊ Ì χπ Ì¥flÍËı ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÍ¥‚ ‚ ̇¯ÓÏÛ ‰ÓÒ‚¥‰¥ ¥ Ì ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ ̥ Á Ó‰ÌËÏ ÔÓÌflÚÚflÏ, ˘Ó ÓÔËÒÛπ ‡θ̥ÒÚ¸, flÍÛ ÏË ÒÔËÈχπÏÓ. üÍ˘Ó Ê ÒÔÓ·Û‚‡ÚË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË ÈÓ„Ó ‰Îfl ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl flÍÓ„ÓÒ¸ ‡θÌÓ„Ó fl‚ˢ‡ ˜Ë ÔÓˆÂÒÛ, ÚÓ ‚ÓÌÓ Ì χÚËÏ ̥flÍÓ„Ó ÒÂÌÒÛ. arb’ tycarb — ˆÂ Ì ˘Ó ¥Ì¯Â, flÍ Á‡ÍÎËÍ, ÒÔflÏÓ‚‡ÌËÈ ‰Ó β‰ËÌË: ‚ËÁ̇ÚË Ì¥Í˜ÂÏÌ¥ÒÚ¸ ÁÂÏÎ¥ Ú‡ Ì·‡ ◊ÔÂ‰ ÒÚ‡ıÓÏ ÅÓÊËÏ Ú‡ Í‡ÒÓ˛ ‚Â΢¥ âÓ„Ó“. éÒ¸ ˜ÓÏÛ å‡ÈÏÓÌ¥‰ ‚ Ò‚ÓªÈ ÍÌËÁ¥ ◊åÓ ç‚Ûı¥Ï“ (◊èÛÚ¥‚ÌËÍ ÚËı, ˘Ó


гебрейська громада належить до негебрейського середовища, яке її оточує. Гебреї входять до нього, як частина в цiле, вони виконують в ньому певнi функцiї i це суспiльство задовольняє багато їх потреб. У соцiологiчних термiнах гебрейська громада може бути визначена як „пiдгрупа“ суспiльства в цiлому. І хоча як „пiдгрупа“ їй бракує багатьох характеристик домiнуючого середовища, тим не менше вона в ньому iнте¶рована, оскiльки iнакше не могла б iснувати.(...) Загальну кiлькiсть ашкеназьких гебреїв у першiй половинi дослiджуваного перiоду (мається на увазi перiод розпаду класичного гебрейського суспiльства у XVIXVIII столiттях — пер.) демографи оцiнюють (на 1648 рiк) приблизно у три четвертих мiльйона. Третина з них

припадала на країни Центральної Европи, а двi третi — на Схiдну Европу, тобто Польщу та Литву. Ця цифра складає приблизно половину всього свiтового гебрейства. До кiнця дослiджуваного перiоду гебрейське населення Европи збiльшилося вдвоє — до кiнця XVII сторiччя воно налiчувало пiвтора мiльйона. Але ця кiлькiсть щодо загальної кiлькости населення кожної з країн — Польщi, Литви, Нiмеччини, Австро-Угорщини — становила тiльки два-три вiдсотки; хоча в Польщi до кiнця XVII сторiччя гебрейська громада складала вже шiсть-сiм вiдсоткiв її населення. Тим не менше, навiть польськi гебреї вважали себе лишень нiкчемною меншiстю. Величина гебрейських громад в цей перiод змiнювалась — вiд окремих одиниць в негебрейських

k

Á‡·ÎÛ͇ÎË“) ÔÓ‚'flÁÛπ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÅÓ„‡ — ˆÂÌÚ‡Î¸Ì ÔËÚ‡Ìfl ÒÂ‰̸ӂ¥˜ÌÓª ÚÂÓÎÓ„¥ª — Ì Á ÔÓÎÓÊÂÌÌflÏ ÔÓ ÒÓÚ‚ÓÂÌÌfl Ò‚¥ÚÛ, ‡ Á ‡Ì‡Î¥ÁÓÏ ÔÓÌflÚÚfl twyaxm(◊¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl“). âÓ„Ó Ù¥ÎÓÒÓÙ¥fl ÔÓÍÎË͇̇ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÚË ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ÇÒÂ‚Ë¯Ì¸Ó„Ó Û ÙÛÌ͈¥ÓÌÂ‡ ‚ÒÂÒ‚¥ÚÛ. üÍ Á‡ÔÓ‚¥‰¥ íÓË Ì π ÔÓ„‡ÏÓ˛ ÒÛÒԥθÌËı ÔÂÂÚ‚ÓÂ̸, Ú‡Í ¥ ÓÔÓ‚¥‰Ì¥ Ù‡∂ÏÂÌÚË íÓË — Ì ˘Ó ¥Ì¯Â, flÍ ÓÁ„ÓÌÛÚ ‚Ú¥ÎÂÌÌfl ÔÂ‰ÒÚÓflÌÌfl β‰ËÌË ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ, ‡ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ÓÔËÒË ÔËÓ‰Ë Ú‡ Á‚˘ÓÍ ˜Ë ˆ¥Í‡‚¥ ÓÔÓ‚¥‰¥ Á ‰‡‚̸Ӫ ¥ÒÚÓ¥ª. íÂ Ê ÏÓÊ̇ Ò͇Á‡ÚË ¥ ÔÓ ìÒÌÛ íÓÛ Ú‡ ÔÓ É‡Î‡ıÛ. ß ‚Ê ÁÓ‚Ò¥Ï ÒÏ¥¯ÌÓ ‚Ë„Îfl‰‡π ‰ÛÏ͇, ˘Ó íÓ‡ ‰‡Ì‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ̇‚˜ËÚË Î˛‰ËÌÛ ˜Ó„ÓÒ¸ Û ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌ¥ ÔËÓ‰Ë ˜Ë ¥ÒÚÓ¥ª, ¥ ˘Ó òı¥Ì‡ (4) ÒÔÛÒÚË·Ҹ ̇ „ÓÛ ëË̇È, ˘Ó· ‚ËÍÓ̇ÚË Óθ ‚˜ËÚÂÎfl ·¥ÓÎÓ„¥ª, Ù¥ÁËÍË, ‡ÒÚÓÌÓÏ¥ª, ‡ ÇÒÂ‚Ë¯Ì¥È π Í‡˘ËÏ ‚˜ËÚÂÎÂÏ, Ì¥Ê ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÒ¸ÍËÈ ÔÓÙÂÒÓ. ťθ¯Â ÚÓ„Ó, ‚ ˆ¥È ¥‰Âª π ˘ÓÒ¸ ÔËÌËÁÎË‚Â. á ˆ¥πª ‰ËÚfl˜Óª ‰ÛÏÍË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÓÒÚË, ÔÂÂÓÒÚË ªª, flÍ Á‰Ó·ÎË ÏË, ‚ Ò‚ÓªÈ ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥, ̇ª‚Ì¥ÒÚ¸ ̉‡‚Ì¥ı ÔÓÍÓΥ̸, ˘Ó ÔÓ·Û‚‡ÎË Ó·∂ÛÌÚÛ‚‡ÚË Á‡ÍÓÌË ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÓ„Ó Ú‡ Á‡·ÓÓÌÂÌÓ„Ó, Á‡ÍÓÌË Í‡¯ÛÚ‡ (5) Ú‡ ÔËÔËÒË ˘Ó‰Ó ÔÓ͇ÁË Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ̥҇ڇÌÓ„¥„¥πÌ¥˜ÌËı ÌÓÏ. åË ÓÁÛÏ¥πÏÓ, ˘Ó òı¥Ì‡ ÒÔÛÒÚË·Òfl ̇ „ÓÛ ëË̇È, ˘Ó̇ÈÏÂ̯Â, Ì ‰Îfl

поселеннях до десяти тисяч i бiльше, як це було у Празi у XVII-XVII сторiччях. Густота гебрейського населення також була неоднорiдною: в центральнiй i захiднiй Нiмеччинi гебрейськi громади були роздiленi великими вiдстанями, так що зв’язки мiж ними пiдтримувалися тiльки у вищiй, соцiально мобiльнiшiй верствi. В iнших мiсцях — в Польщi, Моравiї та Ельзасi, де гебрейськi поселення не були такою рiдкiстю, контакти мiж ними пiдтримувалися частiше, що породжувало вiдчуття глибшої спiльности i збагачувало духовне життя широких гебрейських верств. (Водночас ми побачимо, що вiдчуття зв’язку з гебрейством в цiлому зберiгалось i в найвiддаленiших землях розсiяння.) З iншого боку, статус нацiональної меншини, здавалось, гебреї сприймали як üÄäéÅ äÄñ â∏òÄü¢ì ãÖâÅéÇàó

ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚ËÍÓ̇ÚË ÙÛÌ͈¥ª Υ͇fl Á ÔÓÎ¥ÍΥ̥ÍË, ‡ Á‡ÔÓ‚¥‰¸ ÔÓ ÒÛ·ÓÚÛ Ì ·‡ÁÛπÚ¸Òfl ̇ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÔÂ‰ÛÏÓ‚‡ı ¥ ‰‡Ì‡ Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË Ó·¥ÚÌËÍÓ‚¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÈÓÏÛ ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÓÍ — ̇ Ú π ÔÓÙÒÔ¥Î͇. çÂÒÔ¥‚Ï¥Ì¥ÒÚ¸ ̇ÛÍÓ‚Ó„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl Á ‚¥Ó˛ Ú‡ ÂÎ¥„¥π˛ ‚Ë‡Ê‡πÚ¸Òfl ¥ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Ô¥Á̇ÌÌfl Ò‚¥ÚÛ Ì Á‡ÒÚ‡‚Îflπ ÒÎÛ„Û‚‡ÚË ÅÓ„Û. çÂχπ Ì¥flÍÓª Ô˘ËÌË ÒÎÛÊËÚË íÓÏÛ, ïÚÓ ÒÓÚ‚ÓË‚ Ò‚¥Ú, ‡ ¥¯ÂÌÌfl ‚ÁflÚË Ì‡ Ò· Úfl„‡ íÓË Ú‡ Á‡ÔÓ‚¥‰ÂÈ, ·‡Ì ç·ÂÒ, ÁÓ‚Ò¥Ï Ì ÔÓ‚'flÁ‡Ì ̥ Á Ô¥Á̇ÌÌflÏ ÒÛÚÌÓÒÚË ë‚¥ÚÓ·Û‰Ó‚Ë, Ì¥ ̇‚¥Ú¸ Á Ô¥Á̇ÌÌflÏ Ò‚Óπª ÒÛÚÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ˛ β‰ËÌÓ˛. ◊ãÓ„¥ÍÓ-Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍËÈ Ú‡ÍÚ‡Ú“ Ç¥Ú∂Â̯ÚÂÈ̇ Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ÒÎÓ‚‡ÏË: ◊èÓ ˘Ó ÌÂÏÓÊÎË‚Ó „Ó‚ÓËÚË, ÔÓ Ú ÒÎ¥‰ ÏÓ‚˜‡ÚË“. ñ Ô‡‚ËÎÓ ˆ¥ÎÍÓÏ „Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Îfl Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓ„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl (ÓÒÓ·ÎË‚Ó flÍ˘Ó ‚ÓÌÓ, flÍ Û Ç¥Ú∂Â̯ÚÂÈ̇, ÔÓ‚'flÁ‡Ì Á Ï¥ÒÚËÍÓ˛), ‡Î ‡·ÒÓβÚÌÓ Ì‰Ó˜Ì ‚ ÂÎ¥„¥ÈÌ¥È ÒÙÂ¥, ˘Ó ‚Ú¥ÎË·Òfl ‚ íÓ¥ Ú‡ Ô‡ÍÚ˘ÌËı Á‡ÔÓ‚¥‰flı. ì íÓ¥, ¥ èË̥҇È, ¥ ìÒÌ¥È, ‰ÛÊ ˜‡ÒÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸Òfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó, ÔÓ ÒÛÚ¥, Ì ÏÓÊ ·ÛÚË ‚Ë‡ÊÂÌ ÒÎÓ‚ÓÏ. ì ÍÓÊÌ¥È ÏÓÎËÚ‚¥ π ÂÎÂÏÂÌÚ ‡·ÒÛ‰Û: ·Ó Ê ˜ÓÏÛ fl ÔÓ‚ËÌÂÌ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎflÚË ÇÒ‚˯̸ÓÏÛ ÔÓ Ò‚Óª ÔÓÚÂ·Ë ¥ ̇‚¥˘Ó âÓÏÛ ÏÓfl ÔÓı‚‡Î¸·‡? çÂχπ Ì¥flÍÓ„Ó ÒÛÏÌ¥‚Û ‚ ÚÓÏÛ,˘Ó ÇÒ‚˯̥È

135


природний i непохитний: вiн був основою якiсних вiдмiнностей мiж ними i корiнним населенням. Навiть тодi, коли гебреям траплялося бути бiльшiстю, цей статус, так само як i їхнi одвiчнi сподiвання, залишалися незмiнними. Окрiм фактора чисельности, особливий статус гебреїв того перiоду полягав i у їхнiй екологiчнiй iзоляцiї, що було спричинене їх проживанням у вiдособлених кварталах. Основним видом гебрейського поселення у Нiмеччинi та Польщi стало ¶етто (1). Урядовi постанови не дозволяли гебреям поселятися за межами спецiально вiдведених для цього кiлькох вулиць.(...) Зовнiшнiй вигляд гебрея був ще одним свiдченням його соцiальної сегрегацiї. У дослiджуваний перiод вiд

136

üÄäéÅ äÄñ â∏òÄü¢ì ãÖâÅéÇàó

нього вже н