Page 1

editorial temI-a-e-bmfn \yqkv bqtdm-∏n-te°v 2004-˛¬ {]Im-in-Xa- mb temI-ae - b - mfn \yqkv Ct∏m-gnXm bqtdm-∏n-teReg No: 45640 Vol:5, Issue: 3 Chairman Mohammed Siddique Vice Chairman Harish Nair Editor Sandhya Mohan Managing Editor Prasanna Kumari Executive Editor Sabu Murickaveli Associate Editor George Thumpayil Editor in Charge Ajish Chandran Resident Editor Biju George Sub Editors Biju M P Sureshkumar CP Special Correspondents: Karoor Soman, UK Correspondents Neendoor Prakash Layout White Syndicate, Ktm Artist Anil Photographs Ushus Prasad Kottayam General Manager Zacharia Kurien Circulation N.E Baiju Subscription John C Kurien Advertisement Krishna Kumar Marketing Thampi Pattarumadam Legal Advisors Adv. Tomy Kallani Adv. Mohamed Syed Printing Akshara, Chingavanam

°pw. Gjy≥ D]-`q-J-WvU-Ønse ae-bm-fn-I-fpsS t£a-Øn\pw D∂-a-\Øn\pw th≠n {]h¿Øn-°p∂ thƒUv ae-bmfn Hm¿K-ss\-tk-js‚ apJ-]{- X-sa∂ \ne-bv°m-bn-c∂p A©p h¿j-߃°p apºv amkn-IbpsS XpS-°w. kmln-Xy-˛k - mw-kv°m-cnI cwKsØ kPo-hk - m-∂n-[y-ambn \ne-s°m-≈p-tºmgpw {]hmkn ae-bm-fn-Isf ssI]n-Sn-®p-b¿Øm-\m-bncp∂p amkn-I-bpsS F°m-e-sØbpw {iaw. Kƒ^v ae-bm-fnIƒ A\p-`-hn°p∂ ]oU-\ß - fpw {]iv\ß - fpw ]pdw-tem-Is- Ø-Øn® amknI AhcpsS {]iv\-ß-fn¬ CS-s]-Sp-Ibpw sNbvXp. kmaq-ly-{]-Xn-_≤ - X - b - psS ams‰men hnhn[ Iem-in¬∏-ßf - n-eqsS ]pdw-tem-Is- Ø-Øn® thƒUv ae-bmfn Hm¿K-ss\-tk-j\pw apJ]{Xamb amkn-Ibv°pw e`n® kzoI-c-W-Øn\v AssI-X-h-amb \µn tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m-≈s- ´. ae-bm-fn-Iƒ D≈n-Ss- Ø√mw temI ae-bmfn \yqkns\ FØn-°p-Ib - mWv Ct∏mƒ Gs‰-Sp-Øn-cn-°p∂ [¿aw. `mcn® Cu ZuXyw Rß-fpsS I¿a-am-sW∂ Xncn-®d- n-hmWv Ct∏mƒ bqtdm-]y≥ taJ-e-bn-te°p IS-°m≥ t{]cn-∏n® LS-Iw. XpS¿∂v Hmkvt{S-jy, bp.-Fkv, a[y-]q¿th-jy≥ cmPy-߃ F∂n-hn-S-ß-fn-te°pw amkn-Isb ssI]n-Sn®p Ib-‰pw. ae-bm-fn-bpsS i_vZw temI-saßpw FØn-°p-Is- b-∂X - mWv Ct∏mƒ amkn-Ib - psS e£yw. CXn-\m-bp≈ A{im¥]cn-{i-aØ - n-emWv CXns‚ AWn-bd- i - n¬∏n-Iƒ. Zp_mbv am¿t°m t]mtfm tlm´-¬ HmUn-t‰m-dn-bØn¬ ae-bm-f-Øns‚ {]ikvX kmln-Xy-Im-c\pw hm‹n-bp-amb kpIpam¿ Ago-t°mSv Xncn-sIm-fp-Ønb Cu A£-c-tX-P v C∂v bqtdm-∏ns‚ ioX-fn-ab - nepw sh∂n-s°mSn ]mdn-°m-\p≈ {ia-Øn-em-Wv. CXns‚ `mKambn Cu e°w apX¬ bqtdm-∏nse apgp-h≥ ae-bmfn taJ-e-I-fnepw amknI FØn-°m-\p≈ bXv\Ø - n-em-Wv. bqtdm]y≥ taJ-eb - psS {]N-ct- Wm-ZvLm-S\w \S∂p Ign-™p. \mfnXphsc amkn-Ibv°pw thƒUv ae-bmfn Atkm-kn-tb-j\pw \¬Inb Bflm¿∞-amb kl-Ic- W - w XpS¿∂pw {]Xo-£n°p-∂p.

km_p apcn-°-then FIvkn-Iyq-´ohv FUn-‰¿

Office: ALUMMUTTIL BUILDING, KOTTAYAM - 04, KERALA, INDIA. TEL : 0481 - 2575055, 3142464. FAX : 0481-2574059 e-mail : wmo.ktm@gmail.com web:www.worldmalayaleeorg.com


ALFA VENTURES A

n ISO certified property development company concentrating on Premium Commercial Projects, Apartments, Residential / Villa projects and independent houses.

T

he company also undertakes construction on turn key basis for those having own land. From design to construction and to furnishing, all aspects of conceiving, implementation and satisfactory delivery are taken care under one umbrella putting customers at ease.

T

hrough the in house design division the company delivers the best of traditional as well as contemporary architectural designs to suit the customer choices, locational advantages, and taking account of the future trends.

T

he company gives top priority to quality and customer care. With committed professionals managing the projects and ISO quality standards and guidelines in place, the company achieves those objectives and adheres to the said virtues effectively and consistently. Customer satisfaction is achieved not only by giving the best of products but through constant interactions and friendly yet professional approach in all what we do.

ALFA VENTURES (P) LTD., ALFA TOWERS, I S PRESS ROAD, COCHIN 682018, KERALA, INDIA. TEL. +91.484.2391188, 2391020 FAX. +91.484.2390827 WEB: WWW.ALFAVENTURES.COM EMAIL: INFO@ALFAVENTURES.COM

COME, EXPLORE THE POSSIBILITIES


F≥-B¿sF, \nt£]w,kpc-£n-X¿ ? h≥km-ºØ - nI {]Xn-k‘ - nsb XpS¿∂v F≥-B¿-sF Iƒ PohnXØn\p ap∂n¬ ]I®p \n¬°p-I-bm-Wv. F¥p sNø-Wsa-∂d - n-bmØ Ah-ÿ. IjvSs - ∏-´p-≠m-°nb ]Ww FhnsS \nt£-]n-°W - s - a-∂d - n-bm-Øh - ¿. IqSp-X¬ Imiv In´m≥ _m¶n¬ \n-t£-]n-®t- ∏mƒ ]eni H´p-ta-bn-s√-∂X - mbn ÿnXn. CtX XpS¿∂p Hmlcn hn]-Wn-bn¬ sIm≠n-´p. F´p \ne-bn¬ s]m´nb Hml-cn-temIw C\n-sb∂v c£-s∏-Sp-sa∂p ssZhØn\p t]mepw ]d-bm-\m-hmØ Ah-ÿ. Ih¿tÃmdn tPm¿Pv Xpº-bn¬, bp-F-kvF


\mfp-Iƒ sIm≠p-≠m°nb Imiv FhnsS \nt£-]n-°W - s- a-∂d- nbmsX Dg-ep-I-bm-W-h¿. FhnsS \nt£-]n-®mepw ]Ww t]mI-cpsX∂p ]£-ap-≈-h-cmWv A[n-I-hpw. Cu \ne-bn¬ Fßs\ a‰n-S-ß-fn¬ kzÿ-ambn Imin-d-°m-\m-hpw. _nkn-\- p-Iƒ, C≥jp-d≥kp-Iƒ XpSßn hmbv]I - f - psS ]en-ib - S- hp h¿[n®Xpw `h-\h - mbv]m tXmXv Db¿∂-Xp-sams° {]hm-kn-If - psS hb-‰Ø - S- n-°p-∂p. kss[cyw \nt£-]a- n-d° - m-hp-∂Xv `qan-bnemsW∂p Bkp{XW hnZ-Kv[¿ Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. `qan-bn-t∑-ep≈ hne A\pZn\w h¿[n-°p-∂p-≠v. Ct∏mƒ \nt£-]n-°m≥ ]‰nb Ah-kc- a- mWv. temI-sa-ßp-ap≈ kmº-ØnI {]Xn-k‘ - nsb XpS¿∂p `qan hne A¬∏w Xmgv∂p \n¬°p-I-bm-Wv. Ct∏mƒ \nt£-]n-®m¬ apXepw ]en-ibpw tN¿Øv Cc-´n-bn-e-[nIw hmcm-sa∂v A\p-`-hÿ¿ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. `qan-bn-t∑-ep≈ \nt£]w ]WØns‚ aqeyw sX√pw Ipd-bv°p-∂n-s√-∂X - mWv hkvXp-X. hkvXphn¬ BZmbw e`n-°m-\p-s≠-¶n¬ AXp IqSn IW-°n-se-SØp t\m°n-bm¬ G‰hpw anI® \nt£-]-ambn dnb¬ FtÉv hn]Wn amdp-∂p. Ft∏mƒ thW-sa-¶nepw hn‰-gn-°m-\p≈ kuIcy-amWv CXnse G‰hpw {][m-\w. ]W-Øn\v Bh-iy-ap-≈t- ∏mƒ hkvXp-hn-t∑¬ \mj-Ws- sekvUv _m¶p-Iƒ tem¨ Xcp-sa-∂Xv as‰mcp klm-bw. BkvXn F∂ \ne-bn¬ \ΩpsS \nt£-]Øns‚ aqeyw Zn\w{]Xn h¿[n-°p-sa∂ Imcy-Ønepw kwibw th≠. ]W-s∏-cp-∏hpw kmº-ØnI amµyhpw cq£-am-bn-s°m≠n-cn-°p∂ kml-Nc- y-Øn¬ `qan CS-]mSv i‡n-s∏´p sIm≠n-cn°p-Ib - m-Wv. Imtdm, a‰v Ce-Ivt{Sm-WnIvkv km[-\ßtfm hmßptºmƒ apX¬ aqey-NypXn hcp-tºmƒ `qan hn¬∏-\bpw hmßepw am{Xw t\sc Xncn-®m-Wv.

Im¿jnI hnIk\hpw `£y hneh¿[\bpw Hcph¿jw apºp hf¿®bpsS ]pXnb am\ßfnseØm≥ shº¬sIm≠ncp∂ C¥y≥ kºZvhyhÿbv°p ISpØ `ojWnbmbn Db¿∂ph∂ncp∂Xv ]Ws∏cp∏hpw hne°b‰hpambncp∂t√m. AkwkvIrX s]t{SmfnbØns‚ IpØs\bp≈ hneh¿[\ s]t{Smfnbw D¬∏∂ßfmb s]t{Smƒ, Uok¬, ]mNIhmXIw, asÆÆ XpSßnbhbpsS hne\nehmc h¿[\bpw CtXmsSm∏w A\nhmcyam°nØo¿°pIbmbncp∂p. CXp \ntXym]tbmKhkvXp°fpsS hneh¿[\bnte°p \bn°pIbpw km[mcW P\XbpsS PohnXw Zp lam°n am‰pIbpw sNbvXp. Ct∏mgsØ ÿnXn CX√. ]Ws∏cp∏Øns‚ t]m°v Xmtgm´mbncn°p∂p. samØhnekqNnI ]Ws∏cp∏\nc°v IW°nseSpØp ]cntim[n°ptºmƒ, ]n∂n´ Bdph¿j°meØn\nSbn¬ G‰hpw XmW\nc°ntes°Ønbncn°bmWv˛ 2.43 iXam\w. Hcp]t£, CXp ]qPyØntes°Ønt®cm\pw km[yXbps≠∂p IcpXp∂hcpap≠v. sImSpwNqSnt‚Xmsbmcp Imemhÿ \nehnep≈t∏mƒ, Cu hn[Øneps≈mcp {]hWX k¶¬∏n°pI F∂Xpt]mepw Akm[yamb H∂mWv. F∂m¬, \nehnep≈ bmYm¿Yyw CXmWpXm\pw. CØcsamcp kmlNcyw Xo¿Øpw Xr]vXnIcamsW∂p ]dbm\pw Ignbn√. KpWtZmjkΩn{iamsbmcp ÿnXnhntijambn am{Xta CXns\ \ap°p ImWm\pw hnebncpØm\pw IgnbpIbp≈q. HcphiØv, hymhkmbntIm¬∏mZ\w IpØs\ CSnbp∂p.

adphiØmsW¶n¬, D]t`mIvXr Unam‚ v 2003\p tijw G‰hpw XmW\nehmcØn¬ FØn\n¬°pIbpw sNøp∂p. amµysØ XpS¿∂v P\ßfpsS {Ibtijn CSn™XmWv Cu hn[Ønsemcp {]Xn`mkØnte°p kºZvhyhÿsb \bn®ncn°p∂Xv. ]Ws∏cp∏Øns‚bpw hne\nehmcØns‚bpw s]mXpÿnXn A\pIqeamsW∂p tXm∂msa¶nepw `£y[m\ye`yX C∂pw A]cym]vXambn XpScpIbmWv. AXpsIm≠pXs∂ `£y[m\y D¬∏∂߃ AS°ap≈ \ntXym]tbmKhkvXp°fpsS hne°b‰w A\nb{¥nXambn XpScpIbmWn∂pw. Nne D¬∏∂ßfpsS ImcyØn¬ CXv c≠°whscbmbn amdnbncn°pIbpamWv. {]mYantIm¬∏∂ßfpsSsb√mw Unam‚ v i‡ambn XpScp∂p. kssπ CXn\m\p]mXnIambn h¿[n°mØXn\m¬ hneh¿[\bnte°mbncn°pw Cu kmlNcyw kzm`mhnIambpw \bn°pI F∂XpXs∂bmbncn°pw icnbmb \nKa\w. 2008 k]vXw_¿ hscbp≈ A\p`hhpw as‰m∂mbncp∂n√. A°meØv BtKmf `£y[m\y hne\nehmchpw Db¿∂pXs∂ \ne\n¬°pIbmbncp∂p. AXpsIm≠pXs∂, B`y¥c Zu¿e`yw ]cnlcn°m≥ Nc°pIƒ Cd°paXnsNøp∂XneqsS, ]Ws∏cp∏hpw Cd°paXn sNøs∏SpIbmbncp∂p. C∂sØ Ahÿ hyXykvXamWv. D¬∏∂ßfpsS hne Ipd™phcp∂tXmsSm∏w ChbpsS IcpX¬tiJcØn¬ h≥ h¿[\bp≠mbn´pap≠v. C¥ybpsS A\p`hw bYm¿YØn¬ CXmWv. tKmUuWpIƒ Ihns™mgpIptºmƒ Ft¥ s]mXphnXcWirwJe hgn hnXcWØns\Øp∂


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AcnbpsSbpw tKmXºns‚bpw e`yXm tXmXv DbcmXncn°pIbpw AhbpsS hne XmgmXncn°pIbpw sNøp∂Xv? an\naw Xmßphne h≥tXmXn¬ h¿[n∏n°p∂XneqsS, h¿[n®tXmXn¬ {Ibtijn I¿jIcn¬ FØnt®cp∂nt√? F∂n´pw Ft¥ D¬∏mZ\h¿[\ D≠mhp∂n√? hne\nehmcw Xmgp∂n√? IrXyamb DØcw In´mØ tNmZyßfmbn Ahtijn°pIbmWv CsX√mw. GXmbmepw HcpImcyw Dd∏mbn´p≠v. I¿jI ISmizmkw FgpXnØ≈nb hIbnep≈ 71,000 tImSn cq]bv°p ]pdsa, a‰p amµyIme {]Xntcm[ kpc£m]≤XnIfneqsSbpw Db¿∂ XmßphnebneqsSbpw k_vknUnIfneqsSbpw Im¿jnItaJebnte°p h≥tXmXnemWv ]Ww HgpInsbØns°m≠ncn°p∂Xv F∂XpXs∂bmWnXv. kzm`mhnIambpw \S∏p [\Imcyh¿jØn¬ samØw tZiotbm¬∏∂(Pn.Un.]n)Øn¬ Im¿jnI taJebpsS kw`mh\ 93,966 tImSn cq]bnte°p IpXn°psa∂mWp IW°m°s∏´ncn°p∂Xv. ^eØn¬ CXv 12 iXam\w h¿[\bmbncn°pw D≠m°pI. 1999˛2000se hne\nehmcw h®pt\m°ptºmƒ 2009˛10teXv 2.6 iXam\w A[nIambncn°pw. `q DSasb kw_‘n®nStØmfw Cu \bw KpWIcambncn°psa¶nepw D]t`m‡mhn\mbncn°pw CXns‚ `mcw Gsdbpw t]td≠XmbnhcpI. C°mcWØm¬ Xs∂bmbncn°Ww Hcp icmicn IpSpw_ _P‰nse `£y sNehp h¿[n®phcp∂Xv. AXmbXv, Im¿jnI taJebpsS {Ibtijn Db¿ØpI F∂ \bw {lkzImemSnÿm\Øn¬ I¿jI\v A\pIqeambn hcptºmƒ Xs∂ CXneqsS \S°p∂Xv B`y¥c, BtKmf hne\nehmchpambn Xpe\wsNøptºmƒ `£y[m\y hne\nehmcw 15 iXam\w I≠v h¿[n°pI F∂Xmbncn°pw. Cu {]{Inb D]t`m‡mhns\bpw Im¿jntIm¬∏∂ Ib‰paXnIsfbpw {]XnIqeambn _m[n°pIbpw sNøpw. CØcw kmlNcyßfn¬ \mw cq]w\¬tI≠ X{¥w Irjnsb Hcp _nkn\kv kwcw`ambn am‰pI F∂Xmbncn°pw. \ne\n¬°Ø°coXnbnep≈ hnIk\X{¥hpw CXpXs∂bmbncn°psa∂Xnepw kwiban√. F∂m¬, Ign™ A©ph¿j°meØn\nSbn¬ Cu Znibnte°p≈ bmsXmcphn[ \o°hpw \SØnbn´p≈Xmbn ImWp∂pan√.

tIm¿]td‰v taJebpsS am\knI kΩ¿±ßƒ

BtKmfh¬°cWImeØp sXmgn¬taJe t\cnSp∂ G‰hpw henb {]Xnk‘nIfnsem∂v, Poh\°m¿ A\p`hn°p∂ am\knI ]ncnapdp°ßfpw XZv^eambp≠mhp∂ BtcmKy{]iv\ßfpamWv. tIm¿]td‰v taJebn¬ \S°p∂Xv sIm√p∂ a¬kcamWv. Cu a¬kcØn¬ AXnPohn°Wsa¶n¬ AXnITn\ambn A[zm\nt® ]‰q. `mcn® iºfw hmßp∂ \ΩpsS sNdp∏°m¿ H∂S¶w kz¥w tPmen \„s∏SmXncn°m\p≈ _≤∏mSn¬ ISpØ am\knI kΩ¿±ßƒ°p hnt[bcmbns°m≠mWp tPmensbSp°p∂Xv. hnhmlhpw IpSpw_PohnXhpw \„s∏SpØns°m≠mWv ChcpsS PohnXw. bm{¥nIXbpsS ASnaIfmbn PohnXw X≈n\o°m≥ hn[n°s∏´ Cu i]vXamb XeapdbpsS ssZ\yXIƒ kn\naIƒ°pw \mSI߃°psams°

hnjbambn°gn™p. BtKmf kmºØnIamµyw {]iv\߃ IqSpX¬ cq£am°pIbpw sNbvXncn°p∂p. Atkm®w CubnsS \SØnb Hcp ]T\Øn¬ shfns∏´ Imcy߃ IqSpX¬ sR´n°p∂ hkvXpXIfnte°mWp hnc¬Nq≠p∂Xv. C¥ybnse tIm¿]td‰v ÿm]\ßfn¬ ]WnsbSp°p∂hcn¬ ]IpXnbntesd BfpIƒ amdmhym[nIƒ°v Ccbmbn°gn™n´ps≠∂mWv Cu ]T\dnt]m¿´n¬ ]dbp∂Xv. sF.Sn, ]pdwIcm¿ taJeIfnemWp IqSpX¬ Zb\obamb Ahÿ. hnjmZtcmKw, ISpØ XethZ\, s]mÆØSn, \SpthZ\, kvt]m¨Unsse‰nkv, {]talw, c‡kΩ¿±w XpSßnb tcmK߃ tIm¿]td‰v taJebnse Poh\°m¿°nS bn¬ hym]IamWv. sNdp∏°m¿°p {]Xyp¬∏mZ\tijn \„s∏SpIbmsW∂XmWv sR´n°p∂ Hcp hnhcw. Dd°an√mbva as‰mcp {]Xn`mkamWv. iºf∏m°‰pIfpsS BI¿jWobXbpsS adphiØv am\knI kΩ¿±ßfpsS hyXykvXamb Hcp temIw {]_eambn \ne\n¬°p∂p F∂mWv F√m IW°pIfpw kqNn∏n°p∂Xv. Atkm®w ]Xns\´p taJeIfnse Poh\°msc B[mcam°nbmWp k¿th \SØnbXv. Cu k¿th°p ]pdØp≈ DtZymKÿcpsS ÿnXnbpw hn`n∂a√. ]pXnb hnIk\amXrIIfpw PohnXaqeyßfpsS s]mfns®gpØpw IÆpw aq°pan√mØ a¬kccwKØmWp a\pjysc FØn®n´p≈Xv. kphy‡amb PohnXZ¿i\ßfpsS A`mhamWp ImeL´Øns‚ apJap{Z. Cu Ahÿ P\߃°v, hntijn®pw sNdp∏°m¿°v Dd°an√mØ cmhpIfpw Iepjamb PohnXhpamWp \¬Ip∂sX∂ ImcyØn¬ bmsXmcp kwibhpan√. ta¬ kqNn∏n® ]T\w Xo¿®bmbpw \ΩpsS IÆpXpd∏nt°≠Xp≠v. tIm¿]td‰v taJeIfnse {]iv\߃ \n mcambn X≈n°f™pIqSm. cmPyØns‚ `mhn cq]s∏SptØ≠ akvXnjvI߃ tcmKmXpcambm¬ AXns‚ hn]Zv^e߃ F√m afießsfbpw _m[n°pw. ]ptcmKXnsb°pdn®p≈ Bibßsf ]p\¿hnNmcØn\p hnt[bam°pIbpw Nncÿmbnbmb Nne aqeyßfnte°p Xncn®pt]mhpIbpw am{Xta ]cnlmcambp≈q.

A\nhmcyw h≥ \nt£] ]≤Xn temI apXemfnØhyhÿbpsS \ne\n¬∏n\p Xs∂ I\Ø `ojWn Db¿Øns°m≠v Atacn°bn¬ cq]wsIm≈pIbpw a‰p \nch[n cmPyßfnte°p ]ScpIbpw sNbvXncn°p∂ [\Imcy{]Xnk‘n XcWw sNøm≥ hmjnMvS¨ Pn˛20 D®tImSn°p apºpXs∂ ssN\okv `cWIqSw Hcp hº≥ s]mXp\nt£] ]≤Xnbpambn cwKØndßn°gn™ncp∂p. 2008 \hw_¿ HºXn\mWv 586 _ney¨ tUmf¿ hcp∂ Cu ]≤Xn {]Jym]n°s∏´Xv. c≠ph¿jØn\Iw B¥cLS\m kuIcy h¿[\bv°mWv Cu XpI \nt£]n°pI. BtKmf kmºØnI Xf¿®sb AXnPohn°m\pw ssN\okv kºZvhyhÿbpsS hf¿® XzcnXs∏SpØm\pw e£yan´psIm≠ps≈mcp hnIk\ ]cnt{]£yamWnXv. ]pXnb sdbn¬th {Sm°pIƒ, k_vthIƒ, hnam\Ømhf߃, XpdapJ߃, tdmUpIƒ XpSßnbhbpsS \n¿amWØn\p ]pdsa, 2008 sabv amkØn¬ `qanIpep°sØ XpS¿∂p XI¿∂pt]mb B¥cLS\m kwhn[m\ßfpsS ]p\¿\n¿anXnbpw ]≤XnbpsS `mKambncn°pw.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

]Ws∏cp∏Øns‚bpw hne\nehmcØns‚bpw s]mXpÿnXn A\pIqeamsW∂p tXm∂msa¶nepw `£y[m\ye`yX C∂pw A]cym]vXambn XpScpIbmWv. AXpsIm≠pXs∂ `£y[m\y D¬∏∂߃ AS°ap≈ \ntXym]tbmKhkvXp°fpsS hne°b‰w A\nb{¥nXambn XpScpIbmWn∂pw. CXnte°mhiyamb ]Ww tÉv DSam _m¶pIƒ hgnbpw kzImcy Iº\nIƒ hgnbpw k¿°mcns‚ t\cn´p≈ CSs]S¬ hgnbpw kamlcn°pw. Gsd°meambn tÉns‚ t\cn´p≈ Bkq{XW]≤XnIƒ _rlØmb \nebn¬ cq]I¬∏\ sNøpIbpw Ah Imcy£aambpw kab_‘nXambpw \S∏m°pIbpw sNbvXph∂ncps∂mcp cmPyamWp ssN\. AXpsIm≠pXs∂, Bkq{XW kwhn[m\sa∂Xv A]cnNnXa√mØ C¥y°pw ssN\okv amXrI A\pIcn°mhp∂XmWv. am{Xa√, C¥y°pw a‰p hnIkzc cmPy߃°pw Nm{InI{]Xnk‘nIsf ^e{]Zambn t\cnSm\p≈ Hcp ÿncw kwhn[m\w A\nhmcyamsW∂mWv Atacn°≥ {]Xnk‘n hy‡am°p∂Xv. kºZvhyhÿbnse bYm¿Y hnIk\taJeIfpsS ]p\cp≤mcWØneqsS am{Xta \ΩpsS dnb¬ Ct°mWansb kpÿnc]mXbn¬ \ne\n¿Øm≥ Ignbq F∂pw \mw a\ nem°Ww. 2008 k]vXw_¿ apX¬ CØcw Imcy߃ \ap°p ]Tn°m≥ Ign™n´pap≠v. tI{µ_m¶mb dnk¿hv _m¶ns‚ ]W\bw sIm≠p am{Xw aXnbmhn√. B \bsØ klmbn°m≥ [\Imcy DtØP\ \S]SnIƒ IqSn thWw. kmºØnI kpÿncX ssIhcn°p∂Xn¬ ]W\bØn\p≈ tijn A]cym]vXamsW∂pw \mw Xncn®dntb≠nbncn°p∂p. tÉns‚ t\cn´p≈ CSs]Sen√msX [\Imcyhn]WnIsf sacp°pI Akm[yamWv. h≥tXmXn¬ ]Ww Hgp°nbXneqsS enIznUn‰n Db¿ØnbXn\ptijhpw hº≥ [\Imcyÿm]\ßsf kwc£n°m≥ kpc£m ]mt°PpIƒ {]Jym]n®Xn\ptijhpw _m¶pIfpsS aqe[\mSnØd hn]peoIcn®Xn\ptijhpw BtKmf kmºØnI{]Xnk‘n A\pZn\w hjfmbnhcp∂XmbmWp ImWm≥ Ignbp∂Xv.

C¥ysb kw_‘n®nStØmfw ssN\okv k¿°m¿ sNbvXXpt]msemcp h≥ hnIk\˛\nt£] ]≤Xn°v C\nbpw aq¿Øcq]w \¬Is∏´n´n√. 2007˛2012 Imebfhn¬ 500 _ney¨ tUmf¿ \nt£]w hcps∂mcp B¥cLS\m hnIk\ ]≤Xn BhiyamsW∂ B{Kl{]IS\w am{XamWv ChnsS CXphsc D≠mbn´p≈Xv. Cu ]≤Xnbpambn apt∂m´pt]mhp∂Xn\p \nch[n {]Xn_‘ßfps≠∂ Xncn®dnhpw tI{µ `cWIqSØn\p≠v. H∂maXv, \nt£]Øns‚ \n¿WmbIamsbmcp hnlnXw kzImcytaJebn¬ \n∂mbncn°Ww htc≠Xv. F∂m¬, kzImcy\nt£]w BI¿jn°m≥ ]cym]vXamb \bcq]oIcWw C\nbpw \St°≠nbncn°p∂p. c≠v, s]t{Smfnbw D¬∏∂ßfpsSbpw a‰v AhiyhkvXp°fpsSbpw k_vknUn Bhiy߃°mbn Hcp h≥XpI sNehmt°≠nhcp∂Xn\m¬, [\Imcy\bØneqsS IqSpXemsbm∂pw \nt£]taJebntes°Øn°m≥ Ignbn√. aq∂v, ]≤XnIfpsS Imcy£ahpw kab_‘nXhpamb \SØn∏ns‚ ImcyØn¬ C¥ybpsS sdt°mUv A{X sa®s∏´ H∂√. AXpsIm≠pXs∂ ]≤Xn \SØn∏psNehv {]Xo£n®Xnepw hfsctbsd Dbcm\nShcp∂p. \mev, hnIk\]≤XnIƒ°p `qan Is≠Øp∂Xpambn _‘s∏´ \nch[n {]iv\ßfp≠mhp∂p. CØcw kmlNcyßfn¬, ]≤XntbXc sNehpIƒ ]camh[n sh´n°pd®v AXneqsS \o°nhbv°m≥ Ignbp∂ ]Ww B`y¥c LS\m \nt£]Øn\mbn Is≠ØpI F∂XmWv DNnXambncn°pI. GXmbmepw, s]mXp\nt£]w Db¿Øp∂XneqsS am{Xta {]Xnk‘nbn¬ \n∂p IcIbdm≥ Ignbq F∂Xn¬ kwiban√.


P∏m≥: kaqlhpw kmt¶XnIhf¿®bpw

kmaq-lnIw AUz. tSman I√m\n WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

°ntbmbnse sat{Sm _kv kvt‰j\pIfn¬ ]mXncm{Xnbn¬ kmºØnIhf¿®bpw tSm h≥ Xnc°mWv. B kabØmWv Hm^nkpIfn¬ \n∂p tPmen hn\nabkt¶XßfpsS Ign™v BfpIƒ ]pdØndßp∂Xv. ]et∏mgpw Hm^nkpIfnse hf¿®bpw HutZymKnItbmK߃ \S°p∂Xpt]mepw cm{Xn`£WØn\p . ]pdØp \n∂p hcp∂h¿ CsX√mw I≠v kaqlk¶¬∏sØ tijamWv AZv`pXs∏t´°pw. ]t£, CXp P∏m\mWv; ChnsS Xs∂ BsI a\pjyPohnXw Aßs\bp≈ Hcp IpXn®p]m®nemWv. am‰nadn®ncn°p∂p. Ign™ZnhkamWp Rm≥ Ipant°m F∂ s]¨Ip´nsb

10

]cnNbs∏´Xv. \nXys®ehn\p ]Ww Is≠Øm≥ aq∂p tPmenIfmWv Ahƒ sNbvXpsIm≠ncn°p∂Xv. PohnXs®ehv A{Xtbsd. AXn\nSbn¬ hmess‚≥kv Zn\w h∂t∏mƒ Ahƒ Nne kplrØp°ƒ°p ]q°ƒ hmßn \¬In. F∂m¬ Hcp ]qhpt]mepw X\n°p Xncn®p e`n®n√ F∂p MAY-JUNE 2009


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tJZtØmsSbmWv Ahƒ ]d™Xv. P∏m\nse kaImekaqlØns‚ Nne Nn{XßfmWp apIfn¬∏d™Xv. kmºØnIhnIk\hpw kmt¶XnIhnZybpw a\pjys‚ kt¥mjhpw hyXykvXamb, ]ckv]chncp≤amb NmepIfn¬ Ncn°p∂XmWv ChnsS ImWm≥ IgnbpI. Ch ]ckv]c]qcIamb√, kwL¿jmflIambmWv ChnsS ImWp∂Xv. a\pjy¿ IqSpX¬°qSpX¬ H‰s∏´hcmbn amdp∂p. tSm°ntbmbnse sat{Sm s{Sbn\n¬ k©cn°ptºmƒ Np‰nepw bphm°ƒ XßfpsS samss_en¬ sKbnapIƒ Ifn°pItbm C‚¿s\‰v ]cXpItbm Zqscbp≈ BtcmsS¶nepw kwkmcn°pItbm Bbncn°pw. Np‰pancn°p∂ Bcpambpw Hcp _‘hpan√. an° hnIknX\Kcßfnepw C∂v CXpXs∂bmWv Ahÿ. kmt¶XnIhnZy Ahsc XßfpsS ]cnkcßfn¬ \n∂p Xs∂ AI‰nbncn°p∂p; AhcpsS {InbmflIXsb XI¿°pIbpw H‰s∏SpØpIbpw sNøp∂ Hcp Ahÿ kwPmXamhpIbmWv. bYm¿YØn¬ ]ckv]ckº¿°hpw kaqlPohnXhpw ss\k¿KnIamb tijnIfpw ]ckv]c_‘nXamWv. kmt¶XnIhnZy CXn\p klmbIamhmw, t]mjIamhmw; Nnet∏mƒ AXn\p XS ambn F∂pw hcmw. P∏m\n¬ C∂p ImWp∂Xv AØcsamcp AhÿmhntijamWv. kmºØnIhf¿®bpw hn\nabkt¶XßfpsS hf¿®bpw kaqlk¶¬∏sØ Xs∂ BsI am‰nadn®ncn°p∂p. kaqlØn\p ]Icw ChnsS \mw ImWpI H‰s∏´ hy‡nIsfbmWv. AXp a\pjys‚ {InbmflIXsbbpw Iemcq]߃ kr„n°m\p≈ Ignhns\t∏mepw _m[n°p∂XmbmWv A\p`hw. Iem]camb kr„nIf√, D]t`mKhkvXp°fmWv ChnsS \n¿an°s∏Sp∂Xv. kuµtcym]mk\b√ adn®v, kmºØnIt\´ßfmWp {][m\ambn amdp∂Xv. AXp a\pjy_‘ßsfbpw kaqlsØ samØambpw A]am\hoIcn°p∂ Hcp A\p`hambn amdpIbmWv. Hcp]t£, AXpsIm≠mWp P∏m\n¬ bphXnIƒ°pw bphm°ƒ°pw t{]an°m≥ t]mepw C∂p t\can√mØXv. Hcp h¿jw Cu \m´n¬ BfllXy sNøp∂Xv ap∏Xn\mbncØntesd BfpIfmWv! temIsØ G‰hpw henb BfllXym\nc°pIfnsem∂mWnXv. sshImcnIXbvt°m kmaqlnI_‘߃t°m ÿm\an√; F√mhcpw HmSp∂Xp XßfpsS kmºØnI kpc£nXXzØn\p th≠n am{XamWv. tPmen Is≠Øm≥, tPmenbn¬ Ignhpw {]m]vXnbpw Xm¬∏cyhpw {]ISn∏n°m≥ \nc¥camb Hm´amWv. AXn\nSbn¬ ]ckv]cw ssItIm¿°mt\m t{]aKm\߃ Be]n°mt\m ]m¿°n¬ Np‰nØncnbmt\m B¿°pan√ t\cw. F√mw b{¥abamWv; ]√ptX∏p apX¬ F√m‰n\pw b{¥klmbap≠v. AØcsamcp bm{¥nImhÿbn¬ Nn¥m]camb hnπh߃t°m {InbmflIXbpsS ]pjv]n°ent\m H∂pw Ahkcan√. PohnXtØ°mƒ {][m\amhpIbmWp Pohn°m\p≈ hgnIs≠ج. PohntXm]mbw Xs∂ PohnXtØ°mƒ {][m\ambnØocpIbmWv. CØcØnep≈ Hcp B¥cnIiq\yX kmaqlnIamb A\yh¬°cWØnte°pw kmaqlnI XI¿®bnte°pw Acm{„obh¬°cWØnte°pamWp Pm∏\okv kaqlsØ \bn°p∂Xv. Hcp henb Iq´Øn¬ H‰s∏´ hy‡nIfmsWßpw. kmºØnIhf¿®bpw kmt¶XnIhnZybpw tN¿∂p ]pXnsbmcpXcw kaqlsØ kr„n®ncn°p∂p. WORLD MALAYALEE NEWS

11

PohnXkJnsbbpw InS∏d∏¶mfnsbbpw Is≠Øp∂Xv C‚¿s\‰nemWv. ]ecpw BfllXy°p thZnsbmcp°p∂Xpw C‚¿s\‰v hgn Xs∂. PohnXØn¬ kt¥mjw Is≠Øm≥ IgnbmsX, acWsØ ]p¬Im≥ XømdmhpIbmWp ]ecpw. P∏ms‚ C∂sØ Ahÿ a\ nem°Wsa¶n¬ Cu kaqlØns‚ Ncn{Xhpw {]tXyIXIfpw Xncn®dnbWw. temIsØ G‰hpw GIXm\amb kaqlßfnsem∂mWnXv. Adp]XpIƒ sXm´p sXmÆqdpIƒ hscbp≈ AXnio{Lamb kmºØnIhf¿®bpsS Imew ]pXnsbmcp XcØnep≈ kaqlsØbmWp kr„n®Xv. XpS°Øn¬ ]cnNbkº∂cmb sXmgnemfnIƒ°p ISpØ £maambncp∂p P∏m\n¬. AXp ]cnlcn°m≥ ]pdØp \n∂v Bsf kzoIcn°p∂Xn\p ]Icw ChnsSbp≈h¿ Xs∂ AanXm[zm\w sNbvXp. hfsc BI¿jIamb "Hmh¿ssSw' B\pIqey߃ Ah¿°p In´n. Aßs\ Fgp]XpIƒ apX¬ cm{Xn sshInbpw tPmensNøp∂Xv ChnsSsbmcp ioeambn. XpS°Øn¬ AXp kmºØnIambn hensbmcp A\p{Klambncp∂p. ]t£, Cu A[nIhcpam\w sshImsX PohnXs®ehpw h¿[n∏n®p. hmSI F{Xtbm Cc´nbmbn; F√m‰n\pw hne h¿[n®p. Aßs\ Hcp ]Xn‰m≠p Ign™t∏mƒ, F¨]XpIfpsS a[ytØmsS, \nehnep≈ kuIcyßfpambn apt∂m´pt]mhWsa¶n¬ AanXm[zm\w IqSntb Xocq F∂Xmbn Ahÿ. kv{Xobpw ]pcpj\pw Htct]mse Cßs\ cm]I¬ tPmen sNtø≠ Ahÿbmbn. C∂p P∏m\n¬ XmcXtay\ kº∂cmb Hcp hn`mKap≠v. AXv Adp]XpIfnepw Fgp]XpIfnepw tPmen sNbvX {]mbw sN∂ BfpIfmWv. P∏m\n¬ Bbp¿ssZ¿Lyw hfsc MAY-JUNE 2009


P∏m\nse bphm°fpsS sXmgnen√mbvatb°mƒ, AhcpsS Ipd™ Iqentb°mƒ Ahsc Ae´p∂Xv hfcp∂ ssN\bpw i‡n kw`cn°p∂ sImdnbbpw Db¿Øp∂ `ojWnbmWv. AtXkabw, Pm∏\okv kaqlw XmcXtay\ WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IqSpXembXn\m¬ AØcw BfpIƒ C∂p [mcmfap≠v. AtXkabw, bphm°ƒ XmcXtay\ kmºØnIambn ]n∂m°amWv. C∂p P∏m\nse sXmgn¬tk\bn¬ aq∂nsem∂pw \nbXamb tPmenbpw hcpam\hpan√mØ hn`mKØnemWp s]Sp∂Xv. AXp apgps° bphm°fmWpXm\pw. AtXkabw, temIsØ G‰hpa[nIw PohnXs®ehp≈ cmPyßfnsem∂mWp P∏m≥. AXpsIm≠v ChnsS bphm°ƒ \ne\n¬∏n\mbn H∂ntesd tPmenIƒ sNtø≠nhcp∂p. AanXm[zm\w ImcWw as‰m∂n\pw Ah¿°p kmhImian√mXmbn amdnbncn°p∂p. Ah¿ Xo¿Øpw GImInIfmWv. ]Xn\©pw ]Xn\mdpw aWn°q¿ tPmen sNbvXp samss_¬ t^mtWm em]vtSmt∏m sI´n∏nSn®p InS∂pdßm\mWv AhcpsS hn[n! sXmÆqdpIfn¬ A\p`hs∏´ kmºØnIhf¿®bpsS InX∏v a‰p \nch[n {]iv\ßfp≠m°pIbpw sNbvXp. C∂p P∏m≥ `cn°p∂Xv DtZymKÿcpw cm{„ob°mcpw tN¿∂ Hcp {Kq∏mWv.

12

Acm{„obambn \nesIm≈pIbpw sNøp∂p. HcpImeØp i‡amb Hcp CSXp{]ÿm\w P∏m\nep≠mbncp∂p. c≠mw temIbp≤Øn¬ P∏m≥ ]¶psIm≈p∂Xns\ CSXp]£w i‡ambn FXn¿ØXmWv. F∂m¬ 1945˛52se Atacn°≥ A[n\nthi°meØv CSXp]£w Zp¿_eambn. ]n∂oSp kmºØnIhf¿® i‡n kw`cn®tXmsS Ignhp≈ F√mhcpw s]mXpcwKØp {]h¿Øn°p∂Xn\p ]Icw sXmgn¬tk\bnse AwKßfmbn. kºØp h¿[n®p; kmaqlnIamb hnet]i¬tijn IpdbpIbpw sNbvXp. CXns‚ ^ew, C∂p temIsØ G‰hpw Zp¿_eamb Hcp s]mXpkaqlamWp P∏m\nep≈Xv. cm{„ob{]h¿Ø\w XmcXtay\ Zp¿_ew. bphm°ƒ°nSbn¬ kwLS\m{]h¿Ø\ßtfm cm{„obh¬°cWtam \S°p∂n√; Ah¿°v AXn\p t\chpan√. \ne\n¬°m\mbp≈ Hcp Iq´∏m®nenemWv C∂p P∏m\nse bphtemIw. CsXmcp khntij kmaqlnI{]Xnk‘nbmWp P∏m\n¬ kr„n°p∂Xv. hfsc ]cºcmKXamb Hcp kmaqlnI˛kmwkvImcnI hyhÿbv°pta¬ hfsc B[p\nIamb Hcp kmºØnI˛kmt¶XnIhyhÿsb ASnt®¬∏n®XmWv \manhnsS ImWp∂Xv. AXv GImInXbpsSbpw Acm{„obh¬°cWØns‚bpamb ]pXnb {]iv\߃°p hgnsbmcp°pIbpw sNøp∂p. C∂v C¥ybS°w \nch[n Gjy≥cmPy߃ CØcØnep≈ io{Lamb kmºØnIhf¿®bpsS ]mXbnemWv. Cu thfbn¬ P∏ms‚ A\p`h߃ \ap°p ]mTamth≠XmWv. MAY-JUNE 2009


NURSING- A career with a renewed status Nursing is a recession free profession. In effect the recent global recession has only resulted in increased demand for them as recession has its adverse reflections on the general health of individuals.

N

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

obility and Divinity were the adjectives attached to the Nursing profession in the past. Now there are a few more adjectives added to this wonderful profession. You be a nurse, you are a social leader, you are inevitable to the society, you can’t be beaten, without you the world is sick, people can’t help thanking you, adoring you, praising you, and you can confirm that you have a highly sought after profession in your hands! Nursing is a profession of high dignity and esteem. The traditional loud call ‘Nurse’ by superiors in the work place has undergone a noticeable transformation. Now the voices have been lowered tremendously! It’s a call with a reverence these days. Doctors and administrators look up to them for advice. The nursing uniform is shining. Nursing profession is somewhat managerial a task now. Patients and their relatives wait for them with patience. The notion that a nurse is just a technical assistant to doctors has vanished. They are rather technical experts now. Nurses these days assume the roles of Nurse Managers, Nursing Consultants, Care Managers, Administrators, Nurse Practitioners, Clinical Nurse Specialists, and Midwife Managers etc. Societies across the world have recognized Nursing as a critical and highly essential profession. Matrimonial forecasts for nurses are now in line with highly qualified professionals such as doctors, WORLD MALAYALEE NEWS

13

HARISH NAIR MD, Phoenix Career Solutions Ltd www.phoenixcareersolutions.com

chartered accountants, lecturers, hoteliers, and technologists. Most of the universities across the world have established higher education and research centres for nurses. The Nursing science teaching and learning facilities are now at par with those of Medical Science and Business schools. All India Institute of Medical Sciences [India], Royal College of Nursing [UK], National Institute of Nursing Research [NINR, USA], Research College of Nursing, USA, Curtin University Nursing Research Centre [Australia] are a few of them. Indian nurses are enjoying the top most position in the Global Job Market. This high ranking is likely to continue for many decades to come because of so many factors. Alarming increase in the number and form of health care facilities across the globe is one of the main contributing factors. Technological innovations in the fields of Medical Research, Diagnostic Science, Health Care Administration, Patient Management, and Allied Health Sciences are demanding more and more qualified and technically savvy nurses to join the league. Hospitals and Nursing Homes in India, USA, UK, Europe, Canada, Australia, and New Zealand are desperately in need of big numbers of qualified nurses and nurse managers. The quality facilities require diminishing nurse-service user MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ratios, whilst there is a shortage of skilled nurses that can’t be met even through international recruitments. Most of the developed countries face acute shortages of qualified nurses as their young generations are averse to taking up this risky assignment. Increasing ageing population is another factor contributing to this crisis. The average life expectancy is at an alarming high in these countries when compared to the nursing force available. Increase in senile morbidity and mushrooming of care facilities pave the way for an ever time high influx of third world care professionals to these nations. Recent market surveys report an inspiring demand of care staff in the above said locations of the world. USA requires 8 lakh nurses by the year 2010, while UK, Australia, Canada, and New Zealand require almost an equal number put together. Indian nurses are always on high demand in all these countries. They are famous for their commitment to job, dedication, persistence, healthy body and mind and an admirable loyalty to their paymasters. Western patients eventually realize that there is a beautiful & fair heart throbbing inside their dusky skin! Nursing is a recession free profession. The Gulf mania has not been affected by the recent pro-Western/US trends among migrating nurses. There are many Middle East health care facilities offering huge pay packages to nurses at par with that of US, UK, Australia, etc and even more! Many hospitals in Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, and UAE offer more than INR 1, 00,000.00 per month in addition to other attractive perks and facilities. In effect the recent global recession has only resulted in increased demand for them as recession has its adverse reflections on the general health of individuals. Though there is an unprecedented increase in the demand for qualified nurses across the developed world, Asian and African nations alone cannot supply these huge numbers. This is mainly because of the quality shortage in terms of technical knowledge and communication skills. Indian Nursing schools and colleges are well aware of these requirements and are trying their best to prepare their students to meet these international standards. They must initiate in depth research into these additional requirements and augment their students’

14

skills to increase their international employability. Since communication skills play a crucial role in making a nurse successful across job interview tables and Nursing Council Registration formalities, preparation classes for the students may be started much in advance during their Nursing education. Since international English tests like IELTS and TOEFL examine the candidates’ language skills from a native English perspective, long term preparation is crucial to success. So, it’s the apt time to take a decision. Everyone can’t become a successful nurse. You need to work hard to hone your nursing skills. You have to be honest, straight forward, humble, caring, lovable, dependable, emotionally supportive, socially outgoing, possess an ability to listen carefully, gentle in behaviour and demeanor, passionate, physically and mentally healthy, and learning new skills throughout your career. Do you have these in you? MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

15

MAY-JUNE 2009


Xn°pw Xnc°pw

BImihoYnIfn¬ hnIknX kº∂temIØp {]thin°p∂Xns‚ `mKambn

U¬ln°SpØp≈ KpUvKmhv hnIk\Øns‚ IY t\m°pI. AhnSw apgps° kzImcy\nt£]IcpsS amfpIƒ \nc∂pInS°p∂p. sh´nØnfßp∂ sI´nS߃; A¥mcm{„ \nehmcw. ]t£, PehnXcWØn\p kuIcyan√,

C¥y c≠v AXym[p\nI hnam\Ømhf߃ IqSn ]WnXncn°p∂p. sslZcm_mZnse cmPohvKm‘n C‚¿\mj\¬ hnam\Ømhfhpw _mw•qcnse A¥¿tZiob hnam\Ømhfhpw. F∂m¬ Cu Xnfßp∂ sI´nSkap®bßfpsS ]n∂nte°p t\m°q, Npfphn¬ hnIk\w t\SnsbSp°p∂Xns‚ as‰mcp DZmlcWw IqSn \n߃°p ImWmw. Cu H∂mwInS kuIcy߃ hnIkn∏ns®Sp°ptºmƒ Xs∂ Cu cmPyw kº∂cptSXp am{Xa√, Zcn{ZcptSXp IqSnbmsW∂ kXyw Xpd∂pkΩXn°m≥ \mw Xømd√. AXns‚ ^eambn, hyXykvXamb \nebn¬ BtemNn°mt\m Bhiy߃°\pkcn® ]≤XnIƒ cq]oIcn°mt\m \ap°p Ignbp∂n√. Xnc°p]nSn® hnam\Ømhfßfpw AkuIcyßfpw IgnhptISpsams° ImcWw kzImcytaJebn¬ AXohKw`ocamb ÿm]\߃ ]SpØpb¿Øm\mWp \ΩpsS \o°w. AXn¬ sXs‰m∂pan√. F∂m¬ CsXms° D≠m°nsbSp°m\pw \SØns°m≠pt]mhm\pap≈

teJ\w k‘ym taml≥ WORLD MALAYALEE NEWS

16

MAY-JUNE 2009


sNehns\°pdn®p \mw BtemNn®n´n√. AXn\p≈ ]Ww FhnsS\n∂p Is≠Øpsa∂pw ]cntim[n®n´n√. AtXkabw, hnam\bm{X IqSpX¬ sNehp Ipd™XmhpIbmWv. a¬kchpw k¿°m¿ klmbßfpw AXn\pXIp∂p.

]pXnb hnam\ØmhfßfpsS sNehn\v Hmtcm bm{X°mc\pw ^okv \¬IWsa∂mWv DSaÿ¿ ]dbp∂Xv. sNehm°nb XpI Xncn®p]nSn°Wsa¶n¬ Hmtcm bm{X°mc\pw Bbncw cq]sb¶nepw bqk¿ ^o Bbn \¬IWw, hnam\°º\nIƒ Db¿∂ {Ku≠v Nm¿PpIƒ \¬IWw, ]m¿°v sNøp∂ ImdpIƒ°v Db¿∂ \nc°p \¬IWw. Cu sNesh√mw Iq´nt\m°nbm¬ hnam\bm{X H´pw BI¿jIamhp∂n√. AXpsIm≠pXs∂ hnam\°º\nIƒ°v AXn¬ Xm¬∏cyhpan√. At∏mƒ F¥mWp am¿Kw? hnam\Ømhfw \n¿an®h¿°p ]Ww thWw. k¿°mcn\mhs´, CXnsemcp ]£w]nSn°m\pw hø. Hcp`mKØp i‡cmb hnam\bm{XnIcpsS tem_nbmWv. adp`mKØp \n¿amW°º\nIfpw. AXpsIm≠p k¿°m¿ as‰mcp hgn tXSp∂p. bm{X°msc ]ngnbmsX IqSpX¬ hcpam\ap≠m°m≥ hyXykvX am¿K߃ kzoIcn°Wsa∂p k¿°m¿ D]tZin°p∂p. hnam\Ømhfßfn¬ ]pXnb tjm∏nMv amfpIfpw a‰pw \n¿an®p hcpam\w h¿[n∏n°Ww. \ap°nXns\ s]mXp˛kzImcy taJeIfpsS Iq´pkwcw`w F∂p hnfn°mw. F∂m¬ IYbnhnsS Ahkm\n°p∂n√. Cu kzImcy \nt£]߃ ^e{]ZamhWsa¶n¬ henbtXmXnep≈ s]mXptaJem \nt£]w Bhiyambn hcp∂p. em`w tXSnbp≈ Cu ]c°w]m®nen¬, s]mXpXm¬∏cy߃ s]mXpsh Dt]£n°s∏SpIbmWv. U¬ln°SpØp≈ KpUvKmhv hnIk\Øns‚ IY t\m°pI. AhnSw apgps° kzImcy\nt£]IcpsS amfpIƒ \nc∂pInS°p∂p. sh´nØnfßp∂ sI´nS߃; A¥mcm{„ \nehmcw. ]t£, PehnXcWØn\p kuIcyan√, amen\y\n¿am¿P\Øn\p ]≤XnIfn√, N∏pNhdpIƒ \o°w sNøm≥ hgnbn√. s]mXpP\߃°p hml\kuIcyhpw G¿s∏SpØnbn´n√. Cu s]mXptkh\߃°v BcmWp ]Ww \nt£]n°m≥ t]mhp∂Xv? kzImcytaJebpsS hf¿®bn¬ Cu s]mXpkuIcyßfpsS Imcyw Fßs\bmWp hnkvacn°s∏´pt]mbXv. C\n, Cu hnam\Ømhfßfn¬ Fb¿ {Sm^nIv I¨t{Smƒ kuIcyw F{Xam{Xap≠v? _mw•q¿ hnam\ØmhfØn¬ Zn\w{]Xn A™qdp hnam\߃ h∂ndßpw. Cu KXmKXw \nb{¥n°m≥ NpcpßnbXv F¨]Xp {Sm^nIv I¨t{Smf¿am¿ thWw. ]t£, BsIbp≈Xv Ccp]Ønb©p t]¿ am{Xw. hnam\߃ h¿[n°ptºmƒ Ah \nb{¥n°m\mhiyamb hnZKv[sc \mw ]cnioen∏ns®SpØn√. hnam\Ømhfßfnse dUm¿ kwhn[m\w sa®s∏SpØpIbpw hnZKv[cmb {Sm^nIv I¨t{Smf¿amsc \nban°pIbpw sNbvXm¬ ^vssf‰pIfpsS FÆw C\nbpw h¿[n∏n°msa∂p hnZKv[¿ ]dbp∂p. AXn\p s]mXpJP\mhn¬ \n∂p \nt£]w thWw. ]Icw \mw henb hnam\Ømhf߃ ]Wnbp∂p. F∂n´v sa®s∏´ tkh\߃ \¬ImsX _p≤nap´pIbpw sNøp∂p. \ap°p hnam\߃ thWw. F∂m¬ hnam\bm{Xbv°v Bhiyamb kuIcy߃°p ]Ww apS°m≥ Xømdpan√. WORLD MALAYALEE NEWS

km[mcW°mcs‚ hml\amWp hnam\w F∂mWv Ct∏mƒ ]dbp∂Xv. hnam\°º\nIfpsS \n¿_‘w ImcWw thymabm\KXmKXa{¥n hnam\ßfn¬ D]tbmKn°p∂ FÆbpsS aqeyh¿[nX \nIpXn Ipdbv°Wsa∂p kwÿm\ßtfmSv Bhiys∏´ncn°pIbmWv. B{‘{]tZiv, tIcfw, almcm{„ F∂o kwÿm\߃ Cu \nIpXn Ccp]Ønb©p iXam\Øn¬ \n∂p \mepiXam\ambn Ipd®pIgn™p.Uok¬ ImdpIƒ `qanbnep≠m°p∂ AtX {]iv\amWv Ct∏mƒ hnam\ßfpw D≠m°p∂Xv. \ap°v H∂m¥cw hnam\ßfpw ImdpIfpw thWw. F∂m¬ AXn\v FÆbv°p Imip apS°m≥ \mw Xømd√. ]m¿°nMn\p t]mepw ]Ww \¬Im≥ Xømd√. aen\oIcWhpw Xnc°pw sIm≠p≈ {]iv\ßsf°pdn®p Nn¥n°m≥ Bcpw Xømdpa√.

tÃm¨sl©v Cw•≠nse kmenkv_dn F∂ ÿeØv hnimeamsbmcp kaXeØn¬ khntijamb BIrXnbnep≈ `oa≥ ]md°√pIƒ GXm≠v A¿[hrØmIrXnbn¬ hn\ykn®ncn°p∂Xp ImWmw. F{Xtbm \q‰m≠pIfmbn Cu I√pIƒ AhbpsS clky߃ D≈nsemXp°n Aßs\ L\Kw`ocambn AhnsS IgnbpIbmbncp∂p. a[yIme IrXnIfn¬ tÃm¨sl©v F∂dnbs∏Sp∂ Cu {]tZisØ∏‰nbp≈ ]cma¿ißfp≠v. AsXmcp {]mNo\amb ihIpSocamsW∂pw AX√, tcmKia\ ip{iqjbv°mbn BfpIsf InSØnbncp∂ Hcp {]tZiamsW∂pw c≠`n{]mb߃ \ne\n∂ncp∂p. Ct∏mƒ \mj\¬ Pntbm{K^nIv amknIbpw sj^o¬Uv k¿hIemimebnse Ncn{XKthjIcpw \SØnb ]T\Øn¬ Is≠ØnbXv GXm≠v Aømbncw h¿j߃°p apºpapXte AsXmcp ihIpSocambncp∂psh∂mWv. tdUntbm Im¿_¨ hgn \SØnb ]T\ßfn¬ I≠Xv {InkvXphn\p apºv 3000 apX¬ 2500 hscbp≈ GXm≠v 500 sIm√°meØv ChnsS ihkwkvImcw \S∂ph∂XmbmWv. F∂m¬, F√mhcpsSbpw ih߃ ChnsS kwkvIcn°pIbp≠mbn√. GtXm Hcp IpSpw_Ønse hnhn[ Xeapdbnse AwKßfpsS ihicocßfmWv ChnsS AS°w sNbvXsX∂p KthjI¿ ]dbp∂p. 17

MAY-JUNE 2009


IÆmS nh oSv IÆm-Sn-hoSv sImbvØp-Ig - n™ ]mSsØ a™p-Xp-≈n-IƒhoW Ip‰n-s\¬s®SnIƒ°p aosX {]`m-XØ - nse XWp∏≥Im‰v hoin-bS- n-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Cfw-sh-bnens‚ aßnb \mºp-Iƒ Aßnßv Hfn-™pw-a-dn™pw Cg-bp-∂Xv Abmƒ t\m°n-I≠ - p. Im°Iƒ Ic-bp∂Xpw aÆm-Øn-°n-fn-Iƒ ]m´p-]m-Sp-∂Xpw tI´p. BIm-iØ - n¬ amS-{]m-hp-Iƒ Iq´-tØmsS ]d-°p∂p. Xmsg `qan-bn¬ sh≈-sIm-°p-Iƒ hc-ºØv ASn-h® - S- n-h®v \S-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Abmƒ°v kt¥m-jw-tXm-∂n. Pohn-XØ - n¬ BZyw-Im-Wp∂ ]mXIƒ ]cn-Nn-Xß - f - mbn tXm∂p-∂p. tNdn-s‚bpw hbvt°m-en-s‚bpw aW-ap≈ Chn-SpsØ a\p-jy¿ Abmƒ°v th≠-s∏-´-h-cm-Wv. \S-°pw-tXmdpw ]cnNbw h¿[n-®p-h-∂p. Xo{h-am-sbmcp _‘-am-W-Xv.

-IY

hoSns‚ If-∏p-c-I-fn¬ saXnbpw ]m‰pw \S°p-I-bm-hpw. Im‰n\p ]ps∂-√ns‚ aW-ap-≠v. Cu {Kmaw Ft‚-Xm-Wv. Cu aÆns‚ AwiamWv Rm≥. Fs‚ temI-am-Wn-Xv. CXns‚ ]cn[n-Iƒ°v ]pdØv temI-an-√. CXp-ht- c°pw GtXm ambn-I-h-e-b-Øn¬ Np‰n-Øn-cn-bp-I-bmbn-cp-∂p. IdpØ _b‚n´ XSn® ]pkvX-Ißfpw IW-¶mep aqSp∂ IdpØ Ip∏m-b-ß-fpap≈ Hcp Ir{Xn-a-tem-I-Øn¬. Ipf-°-S-hn¬\n∂v Ipfn-®p-I-bdn Cud-\pSpØv IS-∂p-t]mb s]¨Ip-´n-Isf t\m°n-\n∂-t∏mƒ Abmƒ kz]v\w-I-≠p. Ch¿ Fs‚ Bƒ°m-cmWv, _‘p-°f - mWv, Ch-cn-semcmƒ°v Rm≥ ]pSh sImSp-°pw. F∂n-´v, Cu {Kma-Ønse Hcp sIm®p-ho-´n¬, Hcp sIm®p-apdn-bn¬, Hcp sIm®p-I-´n-en¬ Rm≥ kpJ-ßfpsS kz¿§w \n¿Ωn-°pw. B hoSns‚ Nph-cpIƒ Iem-aq-ey-ap≈ Nn{X-߃sIm≠v Ae-¶c- n°-Ww. hcm-¥-bn¬ alm-K-Wn-bpsS Itk-cIƒ thWw. ap‰Øv ]qs®-Sn-Iƒ thWw. Hcp

IY Im°-\m-S≥ WORLD MALAYALEE NEWS

18

MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Xpf-kn-Ø-d-bpw. ap‰Øv sh≈-a-W¬ hncn-°-Ww. B aW¬ hmcn-Xn-∂m-bn-cn°pw Fs‚ aI≥ hf-cp-∂-Xv. Ah\v \√ t]cv CS-Ww. Ik-hp-I-h-Wn-Iƒ Xe-bn¬ Np‰n-s°´n sh≈n-sI-´nb Imbmh-Sn-I-fp-ambn Nmb-°-S-bn-te°v \S-°p∂ hb- -∑msc I≠p. Krl-\m-bI - ∑ - m-cmWv. ]Wn-sb-Sp-°m\pw FSp-∏n-°m\pw a°-fp≠m-hpw. Cu aÆn¬Xs∂ hf-sc-\mƒ A[zm-\n-®n-´n-t∏mƒ hn{ian-°p-I-bm-Wv. F\n°pw AXn-\-h-kcw hcpw. aI-\m-bn-cn°pw ho´p-Im-cy-߃ t\m°p-∂X - v. Abmƒ hfsc kt¥m-jn-®p. ]t£, CXn-s\ms° Hcp XpS-°w-th-s≠? F¥p-sIm-≠n√? CXv Fs‚ {Kma-am-Wv. Chn-sS-bmWv Fs‚ ]q¿hn-I¿ ]nd∂Xpw hf¿∂-Xpw. Ah-cpsS A[zm-\-Øns‚ aWw Cu aÆn\v D≠v. Ah-cpsS tNmc ChnsS hoWv aÆv Nph-∂n-´p-≠v. Ah-cpsS ]n≥ap-d° - m-cmWv Chn-SpsØ a\p-jy¿. tN´-∑m¿, tN®n-am¿, A\n-b-Øn-am¿, AΩm-h-∑m¿, Hm \nß-sf-sbms° Rm≥ F{Xam{Xw kvt\ln-°p-∂pthm, F{X-am{Xw! \nß-fXv a\-kn-em-°p-∂ns√∂p tXm∂p-∂p. \nß-sft¥ Fs∂ Xncn-®d- n-bp-∂nt√? \n߃ BÀm-Zn-°m-Øs- X¥v? \jvSs- ∏-´Xv Xncn-®p-In-´nb kt¥mjw \nß-fn-ep-≠m-I-Ww. apSn-b-\mb ]p{Xs‚ Xncn-®p-h-chm-Wn-Xv. ]t£, Abmsf Bcpw Xncn-®-dn-™n-√. IS-∂p-t]m-b-hscms° Abmsf t\m°n-bXv kwi-b-tØmSpw, kw{`-a-tØm-sSbp-am-bn-cp-∂p. Abm-fpsS Xf¿∂ IÆp-Iƒ Ah-cp-sS-t\sc Xncn-™-t∏mƒ a\-kp-\n-dsb Hc-t]-£tb D≠m-bn-cp-∂p-≈q. \n߃ Fs∂ ]cn-N-b-tØmsS t\m°q. kvt\lw th≠. klmbw th≠. AsXms° hgntb D≠m-bn-s°m-f-fpw. F\n°v ]cn-Nbw am{Xw aXn.- AXv \ntj-[n-°-cp-tX. Abm-fpsS At]£ {i≤n-°-s∏-SmsX Ae-™p. Bƒ°m¿ Abmsf ho≠pw kwi-b-tØmsS t\m°n. kv{XoIfpw Ip´n-Ifpw Abmsf I≠-t∏mƒ t]Sn®v Hgn-™pamdn \S-∂p. Abmƒ°v A¤p-Xhpw AXn-tesd hyk-\hpw tXm∂n. F∂m¬ F¥m-Wp-≈Xv, C{X t]Sn-°m≥? C{X Ad-∏p-≠m°m≥? Cßs\ Hgn-™p-am-dm≥? Zb-hp-sNbvXv Fs∂ a\-knem°q Iq´-sc, Rm≥ A\y-\-√. \nß-fpsS _‘p-hm-Wv. kz¥am-Wv. ]m¿∏n-Sw-tXSn Abmƒ Ae-™p-\-S-∂p. CSw In´n-bn-√. hmS-I-sIm-Sp-°m≥ Abmƒ Xbm-dm-bn-cp-∂p. hne sImSp-°m≥ Hcp-°-am-bn-cp-∂p. F∂n´pw Abmƒ°p hoSp In´n-bn-√. Hcp apdn-t]mepw sImSp-°m≥ Bcpw a\- p-h-®n-√. ]cn-N-b-an-√mØ Bƒ°v hoSp sImSp-°p-∂Xv Ah¿°v- C-jvS-an-√. F{X ]Ww sImSp-Ømepw th≠-t{X. Abmƒ GtXm Ip‰-hm-fn-bm-sW-∂v, \nb-asØ t]Sn®v HmSn \S-°p-∂h - \ - m-sW-∂v, Ah¿ kwi-bn-°p∂p. Ah¿°v A]-cn-Nn-Xs\ th≠. hntZ-insb th≠. ]t£, Rm≥ A]-cn-Nn-X-\-√. \nß-fpsS kz¥-°m-c-\m-Wv. Abmƒ Ah-cpsS Imep-]n-Sn®p sI©n-t°-Wp. ]p¬s°m-Sn-Ifnse a™p-Xp-≈n-Isf _mjv]o-Ic- n-®p-sIm≠v shbn¬ D{K-am-bt∏mƒ Abm-fpsS IÆp-\o¿Øp-≈n-Ifpw _mjv]o-Ic- n-°s- ∏-´p. ag C√mØ Ime-am-Wv. h√ ac-Øn-s‚bpw Nph-´n¬ InS∂v Dd-ßmw.-XW - p∏v kln-°mw. ]t£, AXp th≠n-h-∂n-√. Nph∂p Xpdn® IÆp-Ifpw henb aoibpw XmSnbpw D≈ Hcp XSn® a\p-jy≥ Abmƒ°p Xma-kn-°m≥ CSw sImSp-Øp. B a\p-jy\pw hntZ-in-bm-Wt- {X. Cu {Kma-Ønse Bƒ°m¿ hntZ-in-Isf kwi-bt- Øm-sS-bmWv ho£n-°p-∂X - v. Abmƒ ChnsS H‰-s∏-´h - \ - m-Wv. h∂n´v hfsc

19

\mfp-If - m-bn´v Iq´p-Im¿ Bcp-an-√. ]e \mfmbn GIm-¥X - b - psS thZ\ Xn∂p Ign-bp-Ib - m-Wv Fs∂ms° XSn-b≥ ]d-™p. Ah¿ Dd-ßm≥ InS-°p-Ib - m-bn-c∂ - p. XSn-b≥ ]d-™Xv tI´t∏mƒ Abmƒ°v A\p-Iº - t- Xm-∂n. AXn-\∏ - pdw H∂pw tXm∂nbn-√. \nß-fpsS ZpxJ-Øn¬ ]¶p-tN-cm≥ F\n-°m-hn√ kvt\lnXm. ImcWw \ΩpsS ZpxJ-߃ hn`n-∂-ß-fm-Wv. Rm≥ Cu {KmaØn¬ Dƒs∏-´h - \ - m-Wv. Ipsd-\mƒ Chn-sS-\n∂v AI-∂p-\n∂p Ft∂-bp-≈q. CXv Fs‚ {Kma-am-Wv. a\-kn¬ tXm∂nb Cu Imcy-߃ Abmƒ ]d-™n-√. ]d-™m¬ Abm-fpsS BXn-tYb≥ Ifn-bm-°n-®n-cn°pw F∂v Abmƒ `b-∂p. ]ns‰-Zn-hkw apX¬ Abm-sf-°p-dn-®p≈ kwibw {Kma-hm-kn-I-fn¬ h¿[n-®ph-cp-∂X - mbn Abmƒ I≠p. XSn-bt- \m-Sp≈ ]I Xt∂mSpw D≠mhp-Ib - m-Wv. Cu XmSn-°m-c≥ Chn-sS-\n∂p t]mbn-cp-s∂-¶n¬ F∂v Abmƒ B{K-ln-®p. \µn-tI-SmWv F¶nepw Aßs\ B{Kln-°msX hø. {Kma-hm-kn-I-fpsS ]cn-Nbw kºm-Zn-°p-hm≥ Abmƒ {ian®p. ]t£, ]cm-P-b-am-bn-cp∂p ^ew. Abmƒ ]e-tcmSpw kwkmcn-®p. Ah-scms° H‰-hm-°n¬ DØ-cw-]d- ™v Hgn-™p-am-dp-IbmWv D≠m-b-Xv. Ah-cpsS IÆp-I-fn¬ kwi-bhpw kw{`-ahpw D≠m-bn-cp-∂p. HSp-hn¬ Abmƒ°p a\-kn-embn X∂n¬ Fs¥ms°tbm cl-ky-߃ Ds≠∂v Ah¿ hnNm-cn-°p-∂p. Nne Znhk-߃°p-tijw Abm-fpsS B{K-lß - f - n¬ H∂p \S-∂p. XSnb≥ hoSv Abmsf G¬∏n-®n´v ÿew-hn-´p. t]mIm≥ Cd-ßn-bt∏mƒ XSn-b≥ ]d™p: C\n Rm≥ aS-ßn-h-cn-√. Abmƒ°p kt¥mjw tXm∂n. C\n-sbm-cn-°epw Ch-cpsS kwibw amdpw. F\n°p th≠-s∏-´-h¿ Fs∂ kwi-bn-°p∂ Akp-J-I-c-amb ]cn-Xÿ - nXn amdn-°n-´pw.- Fs‚ Bƒ°m-tcmSv Aen-™p-tN¿∂v Ah-cn¬ H∂mbn Rm≥ Cu {Kma-Øn¬ Pohn-°pw. ChnsS ]Wn-sb-Sp-°pw. Chn-sS-bmWv Fs‚ kz¿§w. MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Abm-fpsS {]Xo-£I - ƒ Aÿm-\Ø - m-bn-cp-∂p. XmSn-°m-c≥ t]mbn´pw Bƒ°m¿ Abm-tfmSv ASp-Øn-√.- Hcp ImgvNh - k - vXphns\tbm Im´parK-sØtbm t\m°p-∂X - p-t]mse Ah¿ Abmsf t\m°n. Abm-fpsS ho´n-\p-t\sc Ah¿ kwi-bt- Øm-sS-bmWv t\m°n-bX - v. Abmƒ `oI-ca- m-bG - s- Xm-s°tbm cl-ky-ßf - psS kt¶-Xa- m-bn. Abm-fpsS k¶Sw Zp -l-a-bn-cp-∂p. Rm≥ Fs‚ lrZbw \nß-fpsS apºn¬ Xpd-∂p-h-®n-cn°p-∂p. \n߃ AXv ImWm≥ Iq´m-°p-∂n-√. CXm Fs‚ c‡w. CXv \nß-fp-tS-X√ F∂p t\m°q. Fs‚-thjw A]-cn-Nn-Xa- m-bX - p-sIm≠v Rm≥ AXv Ducn-sb-dn-™n-´mWv Ctßm-´p-h∂ - X - v. At∏mƒ Rm\pw \nßfpw XΩn¬ h√ hyXym-kapt≠m? cq]hpw `mh-hp-sams° H∂s√? F∂n´pw \n߃ Fs∂ kwi-bn-°p∂p? Fs∂ a\-kn-em-°q. CXp Rm\m-Wv. ^ew D≠m-bn-√. Abmƒ cl-ky-ß-fpsS Ccn∏n-Sa- m-sW∂pw Abm-fpsS hoSv Zpjv{]-h¿Øn-IfpsS kt¶-X-am-sW∂pw Ah¿ hnNm-cn-®p. Ah¿ AXv ]c-kv]cw ]d-bp-Ibpw sNbvXp. sas√ ]d™n-cp∂ Imcy-߃ Abmƒ tIƒs° ]d-bm\pw Ah¿ Bcw-`n-®p. XWpØ Im‰pw Ccp´pw Ipdp-°∑ - m-cpsS Hmenbpw am{X-ap≈ cm{Xn-I-fn¬ Abmƒ Iangv∂p InS∂p Ic-™p. Ch-cpsS kwibw Xo¿°m≥ F¥m-sWmcp hgn? Abm-fpsS Nn¥ B {]iv\Ø - n¬ am{Xw Dd-®p-\n-∂p. F{X BtemNn-®n´pw Hcp-h-gnbpw ImWp-∂n-√. Fs¥ms° ]d™n´pw Ch¿ hniz-kn-°p-∂n-√. \mhv Ipg-™n-cn°p-∂p.-hm-°p-Iƒ°v A¿Yw C√m-Xm-bn-cn-°p-∂p. Abmƒ Ccp-´n-te°v t\m°n. H∂p-an-√. XnI™ iq\y-Xb - m-Wv. H∂n\pw adp-]S- n-bn-√. HSp-hn¬ Abmƒ°v Hcp _p≤n-tXm-∂n. Fs‚ t\sc Ah¿ kwi-b-tØmsS t\m°p-∂p. Fs‚ ho´n¬ Zpjv{]-h¿Øn-Itfm cl-ky-ßtfm \S-°p-∂psh∂v Ah¿ [cn-®n-cn-°p-∂p. Cu hoSn\p Npa-cpIƒ C√m-Xn-cp-∂m¬ Ah-cpsS kwibw Xocpw. At∏mƒ Fs‚ ho´n¬ Fs¥ms° \S-°p-∂psh∂v Ah¿°v ImWm-at- √m. ]t£, Im‰pw agbpw hcp-tºmƒ Fßs\ Ign-™p-IqSpw? At∏mƒ Nph-cp-Iƒ C√msX ]‰n-√t√m? Aß-s\-bmWv Abmƒ IÆm-Sn-®p-ac- p≈ hoSp-≠m-°n-b-Xv. XnI®pw sXfn™ kv^Sn-I-®p-acp≈ hoSv. AXp \n¿Ωn-°m≥ hfsc ]Ww Nnehm-bn. Abmƒ Iq´m-°n-bn-√. F\n°v cl-ky-ßf - n-s√∂v Ah¿ a\-kn-em-°s´. At∏mƒ Ah¿ Fs∂ t\sc ImWpw Fs∂ a\-kn-em-°pw. Fs∂ Ah-cpsS Iq´-Øn¬ tN¿°pw. Fs‚ B{K-l-߃ k^-e-am-Ipw. kz]v\ß - ƒ km£m-XvIc- n-°s- ∏-Spw. C\n, F\n°v Ic-tb-≠n-h-cn-√, Hcn-°epw Hcn-°-epw. hoSns‚ ]Wn Xo¿∂p. Ad-∏p-c-bp-sSbpw Npa-cp-I-fp-sSbpw ÿm\Øv IÆm-Sn-®p-a-cp-I-fp≈ Hcp hoSv. kqcy-{]-Imiw AXn¬ btYjvSw k©-cn-®p. \nemhpw Aß-s\-X-s∂. AXn-\p-≈n-ep≈ Hcp hkvXphpw clkyw A√m-Xm-bn. F√mw hgn-t]m-°¿°p

20

ImWmw. ASp-°-fbpw InS-∏-d-bp-sam-s°. Abmƒ°v kt¥mjw tXm∂n. \nß-fpsS kwi-bZ- r-jvSn-°p-t\sc Hcp sh√p-hn-fn-bmWv Cu hoSv. \n߃ Fs∂ kwi-bn-®-h-cm-Wv. Ct∏mƒ a\-kn-em°q. Nph∂ IÆp≈ XmSn-°m-cs\-t∏mse A\y-\√ Rm≥. shdp-°s- ∏-tS-≠h - \ - √. F\n°v cl-ky-ß-fn-√. CXm F√mw \nßfpsS apºn¬ ImWn-°-sh-®n-cn-°p-∂p. t\m°q, kq£n-®p-t\m-°q. aXn-bm-thmfw t\m°q. Abmƒ Nncn-®p. Abm-fpsS kv^Sn-I`- h - \w Xe Db¿Øn-\n∂p. ImS-Ø-Øn\p apºn¬ Xf¿∂n´pw Xf-cm≥ Iq´m-°msX \n¬°p∂ a\p-jy-Xzw-t]m-se. Bƒ°m¿ A¤p-Xt- ØmsS Abm-fpsS hoSn\p-t\sc t\m°n. Fs¥-¶nepw I≠p-]n-Sn-°m\p≈ hy{KX Ah-cpsS t\m´-Øn¬ D≠m-bn-cp∂n-√. H∂pw Xncbp∂ `mhw C√. ]t£, kwib-ap≠v, A¤p-X-ap-≠v, ]p—-ap-≠v. Ah-cpsS IÆp-If - nse `mh-߃ I≠-t∏mƒ Abmƒ sR´nt∏m-bn. Ah¿ kwi-bn-°p-∂p, A¤p-X-s∏-Sp-∂p, \nµn-°p-∂p, Rm≥ F\n-°p-≈s- X√mw \nß-fpsS apºn¬ Xpd-∂p-sh-®n-cn-°p-∂p. \n߃ AXp a\kn-em-°n-s√t∂m? C\nbpw? Hcp A¤p-Xh - k - vXp-hn-s\-t∏mse Bƒ°m¿ Abmsf t\m°n. Ah-cpsS kwibw Gdn-btX D≈q. Abmƒ alm-I≈ - \ - m-sW-∂X - n\p ]pdta {`m¥≥Iq-Sn-bm-sW∂v Ah¿ ]d-™p. Abmƒ ]c-ky-ambn Ah-tcmSv bmNn-®p. Rm≥ A\y-\-√. Fs‚ ho´n¬ cl-ky-ßs- fm-∂p-an-s√∂p Im´n-Øcm≥ Rm≥ IÆm-Sn-®p-a-cp-I-fp≈ hoSp-≠m-°n. F∂n´pw \n߃ Fs∂ a\-kn-em-°p-∂n-√.

Fs‚ apJ-tØ°v kq£n-®pt\m-°q. Rm≥ \nß-fpsS kz¥w Bfm-Wv. Ipsd-\mƒ AI-∂n-cp∂p Ft∂-bp-≈q. GtXm `wKn-bp≈ sX‰p-IfpsS ]n∂mse ssI\o´n t]mb-Xm-Wv. CXm Rm≥ aSßn-h-∂n-cn-°p-∂p. Ah¿ Abm-fpsS hm°p-Iƒ sNhn-s°m-≠n√. Abmsf ]cn-l-kn®p Nncn-®p. ]c-ky-ambn \nµn-®p. iIm-cn-®p. I≈-s\∂pw {`m¥-s\∂pw hnfn-®p. Np‰pw I≠-h-scms° i{Xp-°-fm-sW∂p tXm∂n-bt- ∏mƒ Abmƒ Xs‚ IÆm-Sn-s°m-´nen¬ IS∂p IX-I-S®p InS-∂p. Abm-fpsS IÆocv IÆm-Sn®pa-cp-Iƒhgn IS-∂p-h∂ {]Im-iØn¬ sh´n-Øn-f-ßn. Cu temIhpw Ir{Xn-a-am-Wv. Chn-sS-bp-an√ kXyw. ChnsS B\-µ-hp-an-√. cm{Xn-bn¬ F√mhcpw Dd-ßn-bt- ∏mƒ Abmƒ Xs‚ IÆm-Sn-hoSv hn´v Cd-ßn. ht∂-St- Ø°v aS-ßn-t∏m-bv°q-Sm. AXv \c-Ia- m-Wv. ]ns∂ Fhn-tS-°mWv t]mhpI? Fhn-tS°v? MAY-JUNE 2009


-tI-c-f-Øns‚ kpZ¿i≥ P¿a-\n-bpsS kz¥w

IhnX lcn-Zmkv Xncp-h-©q¿

\rØ-I-e-bn¬ kpZ¿i≥ P¿a-\-bnse C¥y≥ km∂n-[y-am-Wv. tIm´bw Pn√-bn¬ Nnd-°S- h - v ]©m-bØ - n¬ Im™n-c∏ - ≈n Xmeq°n¬ IrjvW≥ Zmtam-Z-c-s‚bpw Ip™p-°p-´n-b-Ω-bp-sSbpw aI\mb kpZ¿i≥ sNdp-∏Ø - nse \rØw ]Tn®p. tIm´bw Fw.Un kvIqfn¬ {]mY-anI hnZym-`ymkw. XpS¿∂p kn.-Fw.-Fkv tImfPn¬. tijw AU-bm¿ Iem-t£-{X-Øn¬ \mep h¿jw `c-X-\mSyw, I¿Æm-´n°v ayqkn-°n¬ A{K-K-Wy-\m-sb-¶nepw CjvSw t^m°vUm≥knt\m-Sv. tIm´-bØv \mSym-RP v enbn¬ Hcp h¿jw. ]n∂oSv 1997-˛¬ shÃv P¿a-\n-bnseØn. Ct∏mƒ 11 h¿j-ambn _¿en-\n¬. Z¿i≥ C≥Ãn‰yq´vHm^v C≥Uy≥ Um≥kv kvIqƒ \S-Øp-∂p. krjvSn F∂ as‰mcp {Kq∏pw D≠v. C¥y≥kv, P¿Ω-\n, {ioe-¶≥kv AS°w A©p apX¬ 50 hb p-hs- c-bp-≈h - ¿ Chn-sS-sb-Øp-∂p. P¿Ω≥kv IqSp-Xepw CsXmcp hymbmaw F∂ \ne-bn¬ ImWp-∂p. `mhn-bn¬ \m´n-semcp kvIqfmWp kz]v\w. P¿Ω-\n-°m¿ C¥y-°m-tcmSv s]mXpth \√ kao-]-\-amsW∂mWv kpZ¿is‚ ]£w. {]tXy-In®p tIc-fob-tcm-Sv. Db¿∂ \ne-hm-c-ap-≈-h¿. kuµ-cy-t_m-[-ap-≈-h¿, hnZym-k-º-∂¿ F∂ ImgvN-∏m-SmWv Ah¿°v \tΩm-Sp-≈-Xv. Iesb G‰hpw IqSp-X¬ kvt\ln-°p-∂h - cpw t{]m’m-l\w Xcp-∂h - c- p-amWv P¿Ω≥Im¿. F∂m¬ Ah¿ ]e-t∏mgpw A¥¿ap-J-cm-Wv. Kpcp tPyjvT≥ A\n¬Ip-am¿ Xr∏q-Wn-Øpd `mc-Xob hnZym-`-h-\n¬ So®dmb Djm {]nbZ¿in\nbmWv `mcy. Iesb tIc-fkaqlw AwKo-Ic- n-®p XpS-ßn-bn-cn-°p-∂p. CXn¬ G‰hpw IqSp-X¬ ]¶v \n¿h-ln-°p∂Xv aoUnb BWv. Ct∏mƒ Iem-Im-c∑ - m-cpsS sImbvØp-Imew Xs∂. Iebv°v lnµp-sht∂m ap…o-sat∂m {InkvXym-\n-sbt∂m C√. aX-]c- a- √ - mØ GI Iebpw CXp Xs∂. kpZ¿i≥ ]d-bp-∂p. WORLD MALAYALEE NEWS

A©mw temI-Øn¬ Rm≥ X\nsb ZpxJ-ß-fpsS IdpØ \ng-ense H∂mw A[ym-ba- m-bn-cp∂p Fs‚ _meyw s\mº-cß - f - psS Ccp≠ bmYm¿∞y-Øns‚ Iodn-∏d- n™ c≠mw A[ym-b-am-bn-cp∂p Fs‚ Iuamcw Pohn-XØ - ns‚ s]m≈p∂ A\p-`hw IpSn®p \odnb NnX¬ Xn∂ aq∂mw A[ym-b-am-bn-cp∂p Fs‚ buh\w th¿]m-Sns‚ {Iqc-ap-J-ß-fn¬ Dd-ßn-bp-Wc- p∂ IpØp-hn´ \memw A[ym-ba- m-bn-cp∂p Fs‚ a[ym”w I¿Ω-Im-WvUß - f - psS Agn-bmØ Ipcp-°p-I-fn¬ C\n-sbs‚ PohnXw AS™ A[ym-bß - f - psS ]g-In-]d- n™ IS-emkpXp≠pIƒ am{Xw 21

MAY-JUNE 2009


BtKmfXm]\hpw ImemhÿmhyXnbm\hpw C∂p temIsغmSpw N¿® sNøs∏Sp∂ hnjbamWv. Hcp ZiIw apºp Xs∂ sFIycm{„kwLS\, temIw apgph≥ ]eXcw ]I¿®hym[nIƒ s]m´n∏pds∏Spsa∂p ap∂dnbn∏p \¬Inbncp∂p. ImemhÿmhyXnbm\Øns‚ ^eambn ]e _mŒocnbIfpw IqSpX¬ i‡nbm¿Pn®n´p≠s{X.

teJ\w Bjn Fw tP°_v

ag-sbm-gpIpw hgn ]mSØpw hcºØpw tdmUcnInepw AΩØhfIfpsSbpw Ip™pßfpsSbpw sIm©¬ tIƒ°m≥ C\n Znhk߃ am{Xw. AsX, aÆn\pw k¿hNcmNc߃°pw Ipfn¿atbIm≥ Imeh¿jw ho≠pw ImewsX‰msX hcpIbmWv. km[mcWbmbn Z£nW]q¿h _wKmƒ Dƒ°Senepw B¥am≥ ISenepw Imeh¿jtaL߃ FtØ≠Xp sabv 15\mWv. F∂m¬ CØhW sabv 10\p Xs∂ agtaLßsfØnbXmbn tI{µ ImemhÿmhIp∏nse imkv{X⁄¿ {]kvXmhn°pIbp≠mbn. ]t£, AXpsIm≠pam{Xw Imeh¿jw tIcfØn¬ t\ctØ FØns°m≈Wsa∂ns√∂pw Ah¿ hy‡am°n. tIcfØn¬ Imeh¿jw sabv 29\v XpSßm\mWp km[yXsb∂p sabv 14\v imkv{X⁄¿ {]hNn®n´p≠v. F∂m¬, AXp \mepZnhkw aptºmt´m ]nt∂mt´m Bhmw. AXmbXv, sabv 25\pw Pq¨ WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Imeh¿jw ho≠pw hcptºmƒ

22

c≠n\pw CSbn¬ Imeh¿jw XpSßntb°mw. imkv{X⁄cpsS IW°p{]Imcw Pq¨ H∂n\mWp tIcfØn¬ Imeh¿jw Bcw`nt°≠Xv. F∂m¬, aebmfn°v AXv CSh∏mXn(CShw 15)°mWv. AXmbXv, sabv 29\p Xs∂. 2009¬ Zo¿LIme icmicnbpsS 99 iXam\w hsc ag e`n°psa∂mWp {]hN\w. AXmbXv, tZiobXeØn¬ icmicn 89 sk.ao ag In´pw. tIcfØn¬ Imeh¿jØn¬ \n∂p icmicn 300 sk.ao agbmWp e`n°mdv. CXn¬ 68 iXam\w Imeh¿jhpw 17 iXam\w Xpemh¿jhpw 15 iXam\w th\¬agbpamWv. 2007¬ Imeh¿jØn¬ IÆq¿ 321, tImgnt°mSv 337, sIm®n 273, Be∏pg 210, Xncph\¥]pcw kn‰n 106 sk.ao ag tcJs∏SpØn. 2008se th\¬ag (am¿®v 1 ˛ sabv 25 hsc) C{]ImcamWv: tImgnt°mSv 48 sk.ao, IÆq¿ 32 sk.ao, sIm®n 52 sk.ao, Be∏pg 50 sk.ao, ]p\eq¿ 51 MAY-JUNE 2009


sk.ao, Xncph\¥]pcw kn‰n 50 sk.ao. 2005 apX¬ tI{µ Imemhÿm hIp∏v Imeh¿jØns‚ Bcw`w {]hNn®phcp∂p≠v. 2007¬ sabv 24\v ag XpSßpsa∂p {]hNns®¶nepw ag XpSßnbXp sabv 28\v Bbncp∂p. 2006¬ sabv 30 {]hNns®¶nepw \mepZnhkw aptº sabv 26\p agsbØn. 2005epw Pq¨ 11\p XpSßpsa∂p {]hNn® Imeh¿jw \mepZnhkw t\ctØ Pq¨ Ggn\v FØn. 2004¬ sabv 18\mWp Imeh¿jw XpSßnbXv. Ign™ 50 h¿jØn\nSbn¬ G‰hpw t\ctØ Imeh¿jw XpSßnbXv 1960 sabv 14\pw G‰hpw sshInsbØnbXv 1972 Pq¨ 18\pambncp∂p. 1918epw 1955epw sabv 11\p Xs∂ tIcfØn¬ Imeh¿jw XpSßnbncp∂p. C°gn™ th\¬ag°mew c≠p Imcy߃ sIm≠p {it≤bambncp∂p. H∂v, {ioe¶bv°p sX°p cq]wsIm≠ Npgen°m‰v am¿®v 19\p e£Zzo]v `mKtØ°p \oßn ]n∂oSv ho≠pw ]Sn™mtdm´p \oßnbXns‚ ^eambn tIcfØn¬ (Xangv\m´nepw) 10 ZnhktØmfw I\Ø ag s]bvXp. CsXmcp A]q¿hkw`hambmWp Imemhÿm imkv{X⁄¿ hnebncpØp∂Xv (Imeh¿jsa∂p sX‰n≤cn®v Cu Znhkßfn¬ henb XhfIƒ ]eXhW IcbpIbp≠mbn). Ad_n°Sen¬ am¿®n¬ \yq\a¿±w D≠mhmtdbn√s{X. tIcfØn¬, {]tXyIn®p Ip´\m´nepw ]me°m´pw a‰pw tImSn°W°n\p cq]bpsS s\√v sImøm\mhmsX \in®pt]mbn. CXp tIcfØns‚ kºZvhyhÿbv°p Xs∂ hensbmcp BLmXambnØo¿∂n´p≠v. am¿®v 13 apX¬ 21 hsc tImgnt°m´v 21, IÆqcn¬ 5, sIm®nbn¬ 19, Be∏pgbn¬ 17, tIm´bØv 15, Xncph\¥]pcw kn‰nbn¬ 14 sk.ao ag e`n®p. AtXkabw, 1984¬ tIcfØn¬ 469 iXam\hpw 131 iXam\hpw IqSpX¬ ag e`n®Xmbn tcJs∏SpØnbn´p≠v. c≠v, G{]n¬ c≠n\p sNss∂°v sX°pIng°v _wKmƒ Dƒ°Sen¬ cq]w sIm≠ \yq\a¿±w {ItaW h≥ Npgen°m‰mbn amdn. B{‘bpsS XocØp IqSn \oßnb, \¿Kokv F∂p t]cn´ Cu Npgen aym≥adn¬ 190 In.ao thKØn¬ B™Sn®p \miw hnX®p. IS¬Ib‰Ønepw sI´nS߃ XI¿∂pw Hcpe£Øn ap∏Ønaqhmbncw t]¿ acWaS™p. 2008se Imeh¿jw ]Xnhpt]mse, tIcfØn\p ZpcnXw kΩm\n®psIm≠mWp s]bvsXmgn™Xv. Im‰pw agbpw IS¬Ib‰hpw kΩm\n® sISpXnbn¬ 1532 tImSn cq] \„ap≠mbXmbn IW°m°nbn´p≠v. 244 t]¿°p Pohlm\n t\cn´p. 2020 hoSpIƒ ]q¿Wambpw 49,000 hoSpIƒ `mKnIambpw XI¿∂p. 17 e£Øntesd P\߃ ZpcnXØnea¿∂p. Imeh¿jsØ \n¿WmbIambn kzm[o\n°p∂ Hcp LSIamWp em \o\ F∂ {]Xn`mkw. im¥kap{ZØnse `qa[ytcJm{]tZisØ IS¬hnXm\ Dujvamhv km[mcWtØXnepw Ipdbptºmsg√mw C¥ybn¬ IqSpX¬ ag e`n°psa∂v At\Iw A¥mcm{„ Imemhÿm KthjWÿm]\߃ Is≠Ønbn´p≠v. Cu {]Xn`mkØns‚ t\sc hn]coXamb Ahÿsb F¬ \ot\m F∂p hnfn°p∂p. At∏mƒ C¥ybn¬ ag Ipdhmbncn°pw. CØhW em \o\tbm F¬ \ot\mtbm Imeh¿jsØ kzm[o\n°ns√∂mWp hnZKv[cpsS A`n{]mbw. Ign™ h¿jw BKkvXn¬ XpSßnb em \o\m {]Xn`mkØn\pw Ct∏mƒ i‡n hfsc IpdhmWv. kao]amkßfnse KthjW߃ sXfnbn°p∂Xv, AXv C\nbpw Zp¿_eamhpsa∂pw F∂m¬ aq∂pamkw \ne\n¬°psa∂pamWv.

nhr„n X A p Nne¿ b m ∂ ≠ W p s ne m tIcfØØns‚ kqN\b m]\w n¬ e \ X \ Cu th hyXnbm ]t£, BtKmf m°hpw m ÿ h Imem mWn®n´p≠.v h≈s∏ m≠ncp∂p. s ∂ s X n° ´psI ® ImcWw apºp Nq≠ ∏ w p s h n\ ` X p ƒ \ ∂ XpSßp pw amdn amdn A mKßfnepw hc m\ßfn¬ ` ÿ hcƒ®bC¥ybpsS ]e 7¬ A©p kw jßfn¬ ¿ 1908¬ ap≠mbn. 195 XpS¿∂p≈ h n®p. n. i v w kr„ Irjn\m cƒ®bp≠mb w {]i\ h sImSpw pw sh≈s∏m° g bn ]ebnSØm≠p I\Ø a ns‚ kqNIam . AXpsI mhyXnbm\Ø ∂p tXm∂p∂n√ a ÿ Imemh °m≥ Ignbps m IW° WORLD MALAYALEE NEWS

23

MAY-JUNE 2009


{]W-bt- _m[w \nc-¥c - a - mb Hcp am\-knI {]h¿Ø-\a - m-Wv. Hmtcm {]mb-Ønepw a\p-jy-\I - Øv AXp-≠v. s]mXpth Bcpw AsXm∂pw Xpd-∂p-]d - b - m-dn√ F∂p am{Xw.

{]W-b-Øns‚

ImSpw ]pgbpw Ip´-\m-S≥ ]mS-ti-Jc- ß - f - psS XpS-°ß - f - n¬ Hcn-Sa- mWv tIm´bw Pn√-bnse Abva-\w. Abva-\sØ ]pen-°p-´n-t»-cn-bn-ep≈ RßfpsS sNdnb hoSn-\p-ap-∂n¬ ao\-®n-em-dns‚ ssItØm-Sm-Wv. ]n∂n¬ s\¬∏m-Sw. ]pen-°p-´n-t»-cn-bnepw ]cn-k-c-Øp-ap≈ a\pjy¿ _lp-`q-cn-]-£hpw km[m-c-W-°m-cn¬ km[m-c-W-°m-cmb I¿j- I cpw \mS≥]- W n- ° m- c p- a m- W v . s\¬Ir- j n- b psSbpw sXßn≥tXm-∏n-s‚bpw hnizm-ky-X-bn-eq-∂n-bp≈ D]-Po-h-\-amWv Ah¿ \S-Øn-s°m-≠n-cp-∂X - v. Rm\pw Hcp I¿j-II - p-Spw-_Ø - nse Aw-K-am-bn-cp-∂p. B Irjn-bn-S-ßfpw I¿j-I-cp-amWv _mey-˛-Iuam-cß - f - n¬ Rß-fpsS {][m-\s- ∏´ ImgvNI - fpw Nn¥-Ifpw cq]o-Icn-®-Xv. Imb-en-s‚bpw ssItØm-Sn-s‚bpw ]mS-ß-fp-sSbpw ]›mØew s]mXpsh im¥-am-bn-cn-°pw. Aim-¥-amb am\-kn-Im-hÿsb im¥-X-sIm≠v {Iao-I-cn-°m≥ ]e-t∏mgpw AØ-c-samcp A¥-co-£Ø - n\p Ign-bp-∂p. B‰n¬ ao≥]n-Sn-°m-\n-dß - p∂ sNdph-≈-ßfpw dm¥¬hn-f-°ns‚ {]Im-i-Øn¬ sXfn-bp∂ a\p-jycq-]ß - fpw Xh-fI - f - p-sSbpw Noho-Sp-If - p-sSbpw i–-]› - m-Øe - Ø - nep≈ Nn{X-cq-]ß - f - mbn amdpw. ssItØm-Sns‚ kwKoXw AXns\ Np‰n-∏‰- n-bp≈ sNdp-Po-hP - m-eß - f - psS hnhn-[ß - f - mb i–-ßf - n-eqsS IS-∂p-t]m-hpw. sImbvØp-Ig- n™ ]mSØv R߃ Ip´n-Is- f-√m-hcpw tN¿∂v

Cu Nn{X-ap-dn, Fs‚ k©m-cß-fpsS Hcp XpS¿®-bm-Wv. Pohn-X-Ønse hen-sbmcp kz]v\-hpw. Hm¿a {]k∂ {Kokn-tem¨ WORLD MALAYALEE NEWS

24

MAY-JUNE 2009


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

t]m°p-sh-bn-ens‚ kpJ-Øn¬ ]´w ]d-∏n-®p-I-fn-®p. kmbm-”Ønse \ng¬hoa \m´p-hg- n-If - n-eqsS Xnan¿tØm-Sn. D’-hc- m-{Xn-Ifn¬ Nq´p-I-Øn®v hcn-h-cn-bmbn sI´p-h-c-ºp-I-fn-eqsS \S-∂p-\oßn. Abva\ - sØ Cu Im¿jn-I{- ]-Ir-Xn-sb-bmWv Rm≥ BZy-ambn {]W-bn-®X - v. Rß-fpsS \m´nse A∂sØ Ip´n-Is- f-√m-hcpw Hcp]-t£, B {]W-b-Øn\p Iog-S-ßn-b-h-cm-bn-cn-°-Ww. Abva\w {]tZ-iØv {InkvXy≥ IpSpw-_ß - f - mWv IqSp-Xe - mbn D≠m-bn-cp-∂-Xv. Ah¿ Ign-™m¬ Cug-hcpw ]pe-bcpw \mb-∑mcpw. IΩyq-Wn-Ãp-Im¿°v kmam\yw A\p-`m-hn-If - p-≠m-bn-cp-∂p ]pen°p-´n-t»-cn-bn¬. IΩyq-WnÃv A\p-`m-h-ap≈ IpSpw-_-am-bn-cp∂p Ft‚-Xpw. A—\pw AΩbpw Bdp-a-°fpw \nd™ sNdnb hoSn\-IsØ hen-sbmcp IpSpw-_w. Fs‚ Hm¿Ω apX¬°p≈ BZy-Imew hfsc kmº-ØnI _p≤n-ap-´p-≈-Xm-bn-cp-∂p. Bdv ktlm-Z-c-ß-fn¬ G‰hpw HSp-hnesØ BfmWv Rm≥. ktlm-Z-c-߃ XΩn¬ henb {]mb-hyXymkw D≠m-bn-cp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ah¿°m¿°pw-Xs∂ Fs‚ Ifn-°q-´p-Im-cm-hm≥ km[n-°msX h∂p. hoSn-\-IØv H‰bv°pw ]pdØv Ab¬]-°-Ip-´n-I-tfm-sSm-∏hpw Rm≥ Ifn-®p. hoSn-\I - sØ ]cn-an-Xa- mb kuI-cy-Øn-\I - Øv F√m-hcpw D≠pd-ßn. kz¥-amb apdntbm kzIm-cy-amb CStam R߃°m¿°pw D≠m-bn-cp-∂n-√. AØ-c-samcp Bh-iy-sØ-°p-dn®v Btem-Nn°m≥t]mepw km[y-am-bn-cp-∂n-√. AY-hm, AØcw HcnSw hy‡nIƒ°v Bh-iy-ap-s≠-∂p-t]mepw B Ime-L´- Ø - n¬ tXm∂n-bX - pan-√. aqØ ktlm-Zc- ∑ - m¿ ]m¿´n {]h¿Ø-Ic- m-bX - p-sIm≠v Fs‚ Hm¿Ω-sXmt´ hoSv kzIm-cyX hfsc Ipd™ Xpd∂ Hcp sI´n-Sa- mbn-cp-∂p. hS-°p-\n∂pw ]Sn-™mdv tN¿Ø-e`- m-KØ - p-\n-∂p-sam-s°bp-ff ]m¿´n-kp-lr-Øp-°ƒ Nne-t∏mƒ ktlm-Z-c-∑m-scm-sSm∏w ho´n¬ hcn-Ibpw Xma-kn-°p-I-bp-sams° sNøpw. R߃°pt]mepw th≠{X ÿe-ku-I-cy-an-√m-Øn-S-ØmWv Ah-sc-°qSn Dƒs°m-≈n-®n-cp-∂-Xv. a‰p-≈-h-cp-ambn CS-]-g-In-s°m-≠-√msX R߃s°m∂pw Pohn-°m-\m-hp-am-bn-cp-∂n-√. cl-ky-Po-hn-Xta C√. AXp-sIm-≠p-X-s∂, B¨Ip-´n-Isf ImWp-tºmƒ \mWw-Ip-Wpßm\pw Hfn-®p-\n-ev°m\pw Rm≥ ioen-®n-√. {]mtZ-in-I-ambn hnX-cWw sNtø≠ IØp-Ifpw k¿°p-e-dpIfpw tN´≥ Nne-t∏m-sgms° Fs∂-s°m≠v Fgp-Xn-∏n-°p-am-bncp-∂p. \√ ssIb-£-c-am-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v Gs‰-Sp-t°-≠n-h∂ ZuXy-am-WXv. henb t\m´o-kp-Itf A°m-eØv A®-Sn®v hnX-cWw sNbvXn-cp-∂p-≈p. Aßs\ \m´nse Nne kmwkvIm-cnI hm¿ØI-sf√mw BZyw-Xs∂ Fs‚ ap∂n-se-Øn. kmaq-ln-I-Po-hn-XØns‚ Xpd v _meyw sXm´p-Xs∂ A\p-`h - n-°m-\m-bn. Icn-∏q-Ø´v bp.-]n. kvIqfpw saUn-°¬ tImtfPv sslkvIqfp-amWv Fs‚ BZy hnZym-eb - ß - ƒ. ]pkvXI - h - m-b\ Cu Ime-ØpXs∂ kPo-ha- mbn apt∂m-´p-t]m-bn. amIvknw-tKm¿°n-bp-tS-XS- ° - ap≈ tkmhy‰v kmln-Xy-Øns‚ ae-bmfw ]cn-`m-jI - ƒ ktlm-Zc- ∑m¿ ho´n¬s°m-≠p-hc- p-am-bn-cp-∂p. ae-bmf kmlnXyw kvIqfn¬ \n∂p-In-´n. Ddq-_ns‚ IYm-]m-{X-ßfpw Ah-cpsS {]W-bP - o-hn-Xhpw D≈n¬ X´n. IYbpw Ihn-Xbpw Fgp-XW - s- a∂p tXm∂n. Nne-t∏msg√mw Fgp-Xp-Ibpw sNbvXp. kmln-Xy-tØm-Sp≈ {]W-bc- mw-`a- mbn-cp∂p AsXm-s°. B Ime-b-f-hn¬Ø-s∂-bmWv ss__nfpw hmbn-®-Xv. AXv bmZr-—n-Ia- mbn h∂p-s]´ Hcp \ntbm-Ka- m-bn-cp-∂p. Ab¬]-°sØ timim-Ωt- ®-SØ - n°v D®-Øn¬ hmbn-®p-sIm-Sp-Øp-sIm-≠m-bn-cp∂p Rm≥ B ZuXyw \n¿∆-ln-®-Xv. tNS-Øn°v k¶o¿Ø-\-ß-fm-bncp∂p G‰hpw ]Yyw. ""Fs‚ a°-fmcpw \∂mbn hmbn-°p-tI-e. WORLD MALAYALEE NEWS

25

\o \∂m-bn´v hmbn-°p-s∂m≠v'' F∂v Ah¿ ]d-bp-am-bn-cp-∂p. kmbm-”ß - f - n¬ k¶o¿Ø\w hmbn-®p-Xo¿°p-∂t- XmsS timimΩ-t®-SØn NqSp-Nm-bbpw ]e-lm-chpw {]Xn-^-e-ambn Xcpw. c≠v Ggmw-X-c-Øn¬ ]Tn-°p-tºmƒ ‰yqj≥ ¢m n¬h®p ]cn-N-bs∏´ Hcp B¨Ip´n F\n-s°mcp {]W-b-te-J\w X∂p. anTmbn s]mXn™ IS-em-kn¬ Ah≥ "sF eu bq' Fs∂-gpXn ssIbn¬ Xcn-Ib - m-bn-cp-∂p. AXm-bn-cp∂p {]W-bt- e-J\ - Ø - ns‚ D≈-S° - w. an\n kvtI¿´pw ªu p-am-bn-cp∂p A∂sØ Fs‚ ÿncw thjw. ªukn-\-Sn-bn¬ B "t{]a-te-J\w' Rm≥ hosS-Øp-∂-Xp-hsc kq£n-®p-h-®p. ]ns∂ Xpd∂p hmbn-®v, anTmbn \pW-™v, BkzZn-®p. AXn-\p adp-]S- n-bmbn Hcp "sF eu bp' Rm\pw Fgp-Xn-s°mSp-°p-I-bp-≠m-bn. Hcp {]tXyI IuXpIw tXm∂nb BZysØ B¨Ip´n Ah-\m-bn-cp∂p. Ggmw ¢m ns‚ h¿jm-h-km\ ]co£-bvs°m-Sp-hn¬ kvIqƒ ]q´n. ‰yqj≥ ¢mkpw Ah-km-\n-®p. BZy-{]-W-bhpw Ah-km-\n-®p. {]W-b-t_m[w \nc-¥-c-amb Hcp am\-knI {]h¿Ø-\-am-Wv. Hmtcm {]mb-Ønepw a\p-jy-\-IØv AXp-≠v. s]mXpth Bcpw AsXm∂pw Xpd-∂p-]d- b - m-dn√ F∂p am{Xw. hnπ-hs- Ø-°p-dn®p ]dbmw. kmln-Xy-sØbpw Iem-{]-h¿Ø-\ß - s- fbpw Ipdn®v ]d-bmw. cm{„o-bs- Ø-°p-dn®v ]d-bmw. {]W-bs- Ø-°p-dn®v Xpd∂ kZ- n¬ ]d-bp-tºmƒ AsXmcp hneIpd™ G¿∏m-Smbn \ΩpsS \m´nse ]fin-X\pw ]ma-c\pw Hcp-t]mse hn[n-sb-gp-Xn-°f - b - pw. AsX√mw Xncn-®d- n™psIm≠p-Xs∂ Cu teJ\w Nne {]W-bm-\p-`h - ß - f - neqsS IS-∂p-t]m-hp-Ib - m-Wv. Bƒ°q-´-Øn-\n-S-bn¬ Pohn-°p-tºmgpw \sΩ Np‰n-∏‰n ]et∏mgpw GIm-¥X IS-∂p-h-cpw. AØcw GIm-¥-Xsb D±o-]n-∏n°m-\mbn H‰bv°v ssItØm-Sns‚ h°n¬ t]mbn-cn-°p-I Fs‚ Hcp ioe-am-bn-cp-∂p. GIm-¥X - sb hf¿Øp-hm\pw GIm-¥X - sb sNdp-°p-hm\pw B CcpØw klm-bn-°pw. ÿnc-ambn \S-∂p-t]mIp∂ hgn-bn¬ ÿnc-ambn ImWp∂ Nne apJ-߃ \ap°v Hm¿Ω hcpw. AØcw apJ-ß-fn¬ Nne-Xn-t\mSv \ap°v BI¿jWw tXm∂pw. {]W-b-Øns‚ ssIh-gn-X-s∂-bmWv AØcw BI¿jW-߃. BgvN-bn-sem-cn-°¬ Ik-hp-hn-ev]-\-bv°mbn hcp∂ Im¬\-Shnev]\ - ° - m-ct- \m-Sp-t]mepw _mey-Øn¬ F\n-°ß - s\ HcSp∏w a\- n¬ tXm∂n-bn-´p-≠v. Nne BgvN Abmƒ hcm-Xn-cn-°ptºmƒ h√mØ Hcp Akz-ÿ-Xbpw k¶-Shpw tXm∂p-∂-Xn\v as‰¥v \ymbo-I-c-WmWv ]d-tb-≠Xv? Abm-fpsS hotSm \mtSm aXtam PmXntbm bYm¿∞ t]tcm H∂pw \Ωƒ Adn-bp-∂n-√. ]t£, Hcp ASp∏w Adn-bp-∂p. Xebv°p tase s]´nbpw hln®v Ip´n-If - psS Iq´p-Im-c\ - mbn FØp∂ sFkp-hn-ev]\ - ° - m-ct- \mSpw k©n-bn¬ Hcp-]mSv Pohn-X-c-l-ky-ß-fp-ambn k©-cn-°p∂ t]mÃvam-t\mSpw tXm∂p∂ kvt\l-Øns‚ t]sc-¥mWv? \m´n-te°v ]pd-Øp-\n-s∂-Øp∂ "hntZin'IfmWh-sc-√mw. hntZ-in-It- fmSv \aps°mcp Bcm-[\ - b - p-≠.v ho´n-te°v hncp-s∂-Øp∂ _‘p-°ƒ Xncn®p-t]m-hp-tºmƒ \ap°v Nne-t∏mƒ \„-t_m[w tXm∂p--∂p. \Ωƒ C„-tØmsS kq£n-®p-sh® a©m-Sn-°p-cphpw s]≥kn¬ Ij-Whp-sa-SpØv AXn-em¿t°m kvt\l-kΩ - m-\a- mbn \evIp-tºmƒ AXn\-Is- Ømcp {]W-bk - m-^e - y-ap-≠v. aq∂v AXn-c-ºpg Aa-e-Kncn tImtf-Pn-emWv Fs‚ {]oUn{Kn hnZym`ym-kw. s]¨Ip-´n-I-fpsS tImtf-Pm-W-Xv. s]¨Ip-´n-Iƒ lm^v kvI¿´v [cn-°p-∂Xv Aa-e-Kn-cn°v C„-am-bn-cp-∂n-√. hf [cn-°p∂Xpw s\‰n-bn¬ s]m´p-sXm-Sp-∂X - p-sam∂pw Ah¿ t{]m’m-ln-∏n®n-cp-∂n-√. s]mXpth A∂sØ Ahn-SsØ A≤ym-]n-I-am¿°v MAY-JUNE 2009


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{]k-∂- hc® Nn{X-ßf - n-sem∂v

A\m-h-iy-amb AØcw Nne \n¿_-‘-_p-≤n-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. ]t£, ]co-£bv°v A\p-tbm-Py-am-bh - n[w ]Tn-∏n-°m≥ Ah¿°dnbmam-bn-cp-∂p. cm{„o-b-{]-h¿Ø\w Imº-kn-\-IØv A\p-h-Zn°m≥ aSn-®n-cp-∂p-sh-¶nepw ]≈n-{]m¿∞-\I - sf t{]m’m-ln-∏n-°p∂-Xn¬ Ah¿ B\µw Is≠Øn. F∂n´pw Fkv.F - ^ - v.s- F.-bpsS kzX-{¥-ÿm-\m¿∞n-bmbn Rm≥ a’-cn-°p-Ibpw P\-d¬ sk{I´-dn-bmbn hnP-bn-°p-Ibpw sNbvXp. Aa-e-Kncn tImtf-Pn\v H´pw {]W-b-`m-h-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. AXp-X-s∂-bm-bn-cp∂p B Iem-e-bØns‚ {][m-\s- ∏´ t]mcm-bvab - pw. F∂m¬ kn.-Fw.-Fk - .v tImtfPv Aß-s\-bm-bn-cp-∂n-√. Imºkv Pohn-XØ - ns‚ hk-¥I - mew hncn-®p-sIm≠v B Iem-ebw F∂pw \n∂p. Fs‚ _ncp-Z-]-T\w Ahn-sS-bm-bn-cp-∂p. 1980-˛-I-fpsS XpS°amWv. A∂v hnZym¿∞n-cm-{„o-bØ - n-s‚bpw k¿§m-flI - I - e - m-{]h¿Ø-\-ß-fp-sSbpw Dujvaf {]W-b-Øn-s‚bpw Xpd∂ ÿe-ambn-cp∂p B Iem-eb - w. A°m-esØ ae-bm-fØ - nse anI® Ht´sd Ne-®n-{X-ß-fpsS Nn{Xo-I-c-W-Øn\v kn.-Fw.-F-kv. tImtf-Pns‚ AIhpw ]pdhpw Xpd-°s- ∏-´p. Ihn-b-c-ßp-I-fpsS Ime-am-bn-cp∂p F¨]-Xp-Iƒ. AXp-sIm≠p-Xs∂ kmlnXyw a\- n¬ kq£n-°p∂ Xe-apd Ah-c-dn-bmsX-Xs∂ F¨]-Xp-I-fn¬ D≠m-bn. Fs‚-bp-≈nepw kmlnXyw \nd-™p. Rßfpw Ihn-Xs- b-gp-Xm\pw IhnX sNm√m\pw XpS-ßn. AXp hmbn-°m\pw Bkz-Zn-°m\pw Npcp°w Nne-sc-¶nepw AhnsS-bp-≠m-bn. WORLD MALAYALEE NEWS

26

{_n´ojv Ime-L´- Ø - ns‚ Hm¿Ω-bp-W¿Øp∂ sI´n-Sa- mWv kn.Fw.-F-kv. tImtf-Pnt‚Xv. apdn-Ifpw CS-\m-gn-Ifpw Xpd- mb CSßfpw ac-ß-fp-sa√mw Bflo-b-amb B{K-l-ß-sfbpw cm{„o-bamb t_m[-ß-sfbpw Htc-t]mse kwXr]vXns∏-Sp-Øm≥ t]m∂Xm-bn-cp-∂p. hnZym¿∞n-Iƒ°v CS-]g- In \S-∂p-t]m-hm\pw shdpsX Ccn-°m\pw kwkm-cn-°m\pw {]W-bn-°m\pw ]Tn-°m-\p-sa-√m-ambp≈ hnim-e-amb CSw AhnsS Hcp-ßn. kn.-Fw.-Fk - n¬ F\n°v [mcmfw Iq´p-Im-cp-≠m-bn. AXn¬ G‰hp-a-Sp∏w cmtP-iz-cn-bp-am-bn-´m-bncp∂p. AXv Imev]-\n-I-amb Hcp hy‡n-_‘ - a- m-bn-cp-∂p. Imº-knse \ngepw shfn-®hpw hoW hgnI-fn-eqsS R߃ kwkm-cn®pw \n»-–-ambpw ssItIm¿Øv \S∂p. cmtP-iz-cn-bp-tSXv kky-`p-°p-I-fpsS IpSpw-_-am-Wv. Rm≥ ho´n¬\n∂p sIm≠p-hc- p∂ ap´bpw a’yhpw cl-ky-ambn Ign®v CS-bvs°ms° Ahƒ kky-`p-°√ - m-Xm-bn. Iem-eb - P - o-hnXw Ahkm-\n-°p-tºmƒ R߃°n-Sb - n¬ ]ncn-bm≥ høm-Ø{X KmV-amb _‘w cq]-s∏-´p. ""]ncn-™p-t]m-hm≥ CS-sIm-Sp-°msX F¥psIm≠v \ap°v Hcp-an®v Pohn-®p-IqSm'' F∂v Ahƒ Ft∂mSp hnImcm-[o-\b - mbn tNmZn-®p. cmtP-iz-cn-bp-ambn D≠mb Cu Imev]\ - nI Iuam-c-{]-Wbw sIm≠m-bn-cn-°mw, A°m-eØv B¨Ip-´n-I-fpambn Rm≥ ASpØp {]W-bn-°m-Xn-cp-∂X - v. F¶nepw Nne B¨Ip-´n-Iƒs°-¶nepw Ft∂mSv {]Wbw tXm∂n-bn-cp-∂p-sh∂v F\n-°d- n-bm-am-bn-cp-∂p. AXn¬ Hcm-fp-ambn Rm≥ Ipd-s®ms° ASp-°p-Ibpw sNbvXp. Ah≥ F\n°v Znhkhpw t_mK≥hn-√-bpsS ]q°ƒ kΩm-\n-®p. Rm\-h\v ]Icw sImSp-ØXv Ihn-Xb - m-Wv. h¿jm-hk - m-\sØ hnt\m-Zb - m-{X-bmbn Rß-sf-√m-hcpw Du´n-bn¬t]m-bn. AhnsS Hcp I√n-t∑¬ Ah≥ Fs‚ t]cv sImØn h®p. tImtfPv hnZym-`ymkw Ah-km-\n-®p. B {]W-bhpw Ah-km-\n-®p. \mev {]W-b-Imew Xo{h-amb H∂m-Wv. {]tXy-In®v Iuam-c-{]-W-bIm-ew. XΩn¬ I≠p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ Xo{h-am-hp-Ibpw ImWmXm-hp-tºmƒ Xo{hX Ipd-™p-Ip-d™v A{]-Xy-£-am-hp-Ibpw sNøp∂ Hcp hnIm-ca- m-WX - v. {]Wbw F∂Xv F√m-bvt∏mgpw am\kn-Ia- mb Hc-\p-`hw am{X-a√ - , imco-cn-Ia- mbn AI-ep-tºmƒ AXns‚ Xo{hX Ipd-bp-∂p. a[p-cn-°p∂ Hm¿Ω am{X-ambn AXv AI-∂-I∂p-t]m-hp-∂p. {]W-b-hn-clw Xmßm≥ ]‰m-Ø-Xm-sW∂v BZysams° tXm∂pw. AXns‚ Akz-ÿX XpS-°Ø - n¬ D≠m-hp-Ibpw sNøpw. F∂m¬ bYm-ka- bw \ma-Xns\ AXn-Po-hn-°p-∂p. Fs‚ Iuam-c-{]-W-b-߃ AØ-c-Øn-ep-≈-Xm-bn-cp-∂p. {]W-bsØ a\ v AwKo-I-cn-°p-∂-Xp-t]m-se-Xs∂ {]W-b-hn-c-l-sØbpw a\ v AwKo-Ic- n-°pw. ]c-kv]cw kzm¿∞-Xb - n-√mØ _‘-ßf - n¬ am{Xta Cu AwKo-Im-cß - ƒ km[y-am-hp-Ib - p-≈p. _ncp-Zm-\¥ - c- _ - n-cp-ZØ - n\p tij-amWv Rm≥ tZim-`n-am-\n-bpsS tIm´bw _yqtdm-bn¬ tNcp-∂X - v. A∂v tIm´bw FUn-j≥ h∂n´n-√. IrXy-ambn iº-fs- am∂pw In´m-sX-bp≈ Hcp-Xcw {]mtZ-in-I]-{X-{]-h¿Ø-\a- m-bn-cp∂p AXv. Fs‚ Pohn-XsØ IqSp-X¬ \n¿`b-t_m-[a- p-≈X - m-°n-am-‰m≥ tZim-`n-am-\n-bnse aq∂p-h¿jw Gsd klm-bn-®n-´p-≠v. ]m¿´n _‘p-°f - mb kmln-Xy-Im-c∑ - m¿°p ]pdta, a‰p hnhn[ taJ-e-I-fn-ep-ap-≈-h-cp-ambn ]cn-N-b-s∏-Sm≥ AhnSpsØ tPmen klm-bn-®p. \nXy-ssN-X-\ybXn, am[-hn-°p-´n, tPm¨kn tP°-_v, Fw. KwKm-[-c≥, apIp-µ≥ kn. tat\m≥ XpSßnb hyXykvX taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn-°p∂ Nne-cp-am-bp≈ _u≤n-Ia- mb kl-hmkw Aß-s\-bmWv D≠m-bn-Øo¿∂-Xv. tIm´bw Z¿i\ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬h-®mWv \nXy-ssN-X-\y-bXnsb hy‡n-]c- a- mbn ]cn-Nb - s- ∏-Sp-∂X - v. At±lw t^¨ln-√nse MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kpcp-Ip-e-Øn-te°v £Wn-®p. Rm≥ Nne-t∏m-sgms° Kpcp-Ip-eØnse At¥-hm-kn-bm-bn. h¿°-e-bnse Kpcp-Ipew Iymºp-Ifnepw ]s¶-Sp-Øp. ]mb hncn®p InS-∂p. ]ns∂ H‰-bv°p≈ k©mc-ßf - m-bn. bXn-bpsS \n¿t±-i{- ]-Imcw BZn-hm-kn-hn-`m-KØ - nse Ccpf-sc-°p-dn-®p≈ Kth-j-W-Øn¬ hym]r-X-bm-bn. CuÃv-˛-shÃv bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS kvtImf¿jn-t∏m-sS-bmWv ]T\w \S-Øn-bX - v. bm{Xm-Xp-Ibpw Xma-k-ku-I-cyhpw Kpcp X∂p. Kpcp-hns‚ apdnbn¬ At±-l-tØm-sSm∏w kwh-Zn-°m\pw Ahn-sS-Øs∂ InS-∂pd-ßm\pw A\p-hmZw In´n. XWpØ {]`m-X-Øn¬ Kpcp Ge-°mbn´ Nmb IpSn-°m≥ X∂p. G‰hpw sNdn-b-h-sc-t∏mepw kam-\ambn ImWp-I-bm-bn-cp∂p Kpcp. hy‡n-Iƒ°v Kpcp kΩm-\n-°p∂Xv kvt\lhpw kzmX-{¥y-hp-am-sW∂v Rm≥ kzbw A\p-`h - n-®dn-™p. bXnsb Ah-km-\a- mbn I≠Xv Rms\-t∏mgpw Hm¿°p-∂p. B{ia-Øn¬\n∂v Xncn-®p-t]m-hm≥ Xøm-sd-Sp-°p-Ib - m-bn-cp-∂p Rm≥. B {]`m-X-Øn¬ At±lw Ipd®p ]pkvX-I-߃ X∂p. Kth-j-W-hnj-bh - p-ambn _‘-s∏´ ]pkvXI - ß - f - m-bn-cp-∂p. H∏w 500 cq]-bpw. apdn-bn¬\n∂v ]pd-Øn-dß - p-∂X - n-\p-apºv At±lw Fs∂ hm’-ey]q¿∆w kv]¿in-®p. "t]mIs´' F∂v Rm≥ bm{X tNmZn-®p. At∏mƒ F\n°v At±-lsØ H∂p Npw_n-°W - s- a∂p tXm∂n. Fs‚ AIw Dƒs°m-≠-Xp-t]mse At±lw apJw Aev]w XmgvØn. B Ihnfn¬ Rm≥ DΩ sh®p. Rß-fpsS Ah-km-\sØ IqSn-°m-gvN-bmbn-cp∂p AXv. bXn-tbm-sSm∏w sNe-hg- n® Znh-kß - ƒ kvt\l-km{µ-amb Hcp Hgp-In-sb-Ø-em-bn-Øo-cp-∂p. At±-lsØ ASp-Ø-dnbm-hp∂ Hmtcm-cp-Øc- p-sSbpw A\p-`hw A{]-Imcw Xs∂-bm-bn-cn°pw. B kvt\l kv]¿i-߃°v {]W-b-Øns‚ Bflo-b-Xew IqSn D≠m-bn-cn-°mw. t^¨ln-√nse Fs‚ hnNm-cß - ƒ°v B XewIqSn D≠m-bn-cp-∂p. A©v \nXy-ssN-X-\y-b-Xn-bpsS ka-Im-eo-\-\mbn {^©p-Im-c-\mb tPm¨ sesj¿´v F∂ Hcp Nn{X-Im-c-\p-≠v. \S-cm-P-Kp-cp-hns‚ injy-\m-bn-cp∂p At±-lw. hb-\m-´nse sshØn-cn-bn¬ At±lw Hcp B{iaw XpSßn. B›-cy-Ncy F∂ t]cv kzoI-cn-®p. sshØncn B{iaw h\-Øn-s‚bpw Xmgvh-c-I-fp-sSbpw ]›mØ-e-Øn-ep≈ \n»-–-X-bn¬ \n¿Ωn® Hcn-S-am-Wv. Xmgvhm-c-Ønte°v DZn-°p∂ {]`m-Xhpw AkvXa- n-°p∂ kmbm-”hpw FgpXn ^en-∏n-°m-\m-hm-Ø{X Aaq¿Ø-amb Hc-\p-`h - a- m-bn-cp-∂p. h\-Ønte°pw Xmgvhm-ct- Ø°pw \ofp∂ a¨]m-XI - f- n-eqsS A]q¿∆-ambn am{X-ap-≠m-hp∂ a\p-jy-k© - m-cw. \n»-–X - b - m-bn-cp∂p sshØncn B{i-a-Øns‚ i–w. sIm®n-bn¬ tPmen-sN-bvXp-sIm-≠n-cp∂ ImeØv CS-bv°nsS Rm≥ B{i-a-Øn-se-Øn. B Zn \ß-fn¬ Rm\p-samcp B{i-ah - m-kn-bmbn amdn. XnI®pw A\u-]N - m-cn-Ia- mb Hcp Pohn-X-am-bn-cp∂p Rm\-hnsS km[y-am-°n-b-Xv. as‰m-c¿∞Øn¬, B{i-asØ Rm≥ {]W-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tPm¨ sesj¿´ns‚ \m´n¬ \n∂v Nn{X-Ie - m-]T- \ - Ø - ns‚ `mKambn Ipd-®p-t]¿ sIm®n-bn-se-Øn. AXn¬ Hcm-fm-bn-cp∂p Nn{XIm-c\mb Ae≥ {Kokn-tem¨. ]mco-knse s{]m^-k¿ tPmen cmPnh®v ]n∂oSv At±lw C¥y≥Po-hn-X-Øns‚ ]Tn-Xm-hm-bn. sshØncn B{i-a-Ønse Hcp At¥-hm-kn-bmbn Ae\pw D≠mbn-cp-∂p. Ae-\p-am-bp≈ hy‡n-_‘w {]W-b-Ønepw hnhm-lØnepw Iem-in-®p. Ae≥ Ft∂mSv hnhm-lm-`y¿∞\ \S-Øptºmƒ Rm≥ H´pw Aº-c-∂n-√. Fs‚ IpSpw-_-sØ-°p-dn®v Aet\m, Aes‚ IpSpw-_-kw-hn-[m-\-sØ-°p-dn®v F\nt°m H∂p-a-dnbp-am-bn-cp-∂n-√. ]t£, R߃°v ]c-kv]cw C„-am-bn-cp-∂p. B C„-Øn\v {]Wbw F∂mWv t]sc-¶n¬, {]Wbw am{X-am-bn-cp∂p Rßsf C{]-Imcw Hcp-an-∏n® hkvXp. _‘p-°fpw kplr-Øp-

27

°fpw Cu hnhm-lØ - n¬ \n∂v Fs∂ ]n¥n-cn-∏n-®p-sIm-≠n-cp-∂p. hntZ-insb hnhmlw Ign-°p-∂Xv PohnXw shdpsX Xpe-bv°p-∂Xn\p ka-am-sW∂v ]ecpw D]-tZ-in-®p. ]t£, am[-hn-°p´n Fs∂ t{]m’m-ln-∏n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. Beph AssZz-Xm-{i-aØ - n¬h®v R߃ hnhm-ln-X-cm-bn. hnhm-lm-\-¥cw A©p-amkw R߃ C¥y-bn¬Øs∂ Xma-kn-®p. ]ns∂ ]mco-kn-te°v bm{Xbmbn. 1996 sk]v‰w-_¿ 18. ]cn-Nn-Xc- mb Hcp-]mSv a\p-jy-cp≈ Hcp {]tZiØp\n∂v ]cn-N-b-ap≈ Hcp a\p-jy≥ t]mep-an-√m-Ø, A]-cn-NnX-amb `mjbpw Pohn-Xk - {- º-Zm-bß - f - p-ap≈ Hcp cmPy-tØ°v IpSpw_-Po-hnXw \bn-°m-\mbn Rm≥ FØn-t®¿∂p. F\n°v Hcn-°epw ]cn-Nn-Xa- √ - mØ {]tXy-IX - cw XWp-∏m-bn-cp∂p ]mcokv hnam-\Ø - mh-f-Øn¬ BZy-ambn kzoI-cn-°m-s\-Øn-b-Xv. ]mcokv \K-cØn¬\n∂v {Zmth-en-te-°v, Ae≥ IpSpw-_-Øns‚ {]mNo-\-amb Krl-Øn-te°v Rm≥ {]th-in-®p. Aes‚ ktlm-Zcn Hcp s_ms°bpambn kzoI-cn-°m-\p-≠m-bn-cp-∂p. kn\m¿ h\-ßf - psS kao-]w, ssk≥ \Zo-Xo-c-Øm-bn-cp∂p B hoSv. Gsd-°psd acwsIm≠v \n¿Ωn® aq∂p \ne hoSm-bn-cp∂p AXv. \S-°p-tºmƒ H® tIƒ∏n-°p∂ acw-sIm-≠p≈ Xd-bm-bn-cp∂p AXn-\p-≠m-bn-cp-∂Xv. N∂w-]n∂w ag s]øp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. agbpw XWp∏pw tN¿∂v Fs‚ BZy-Zn-\sØ IqSp-X¬ hn{`-an-∏n-®p. B Znhkw F\n°p kΩm-\n-®Xv h√mØ Hcp sR´-em-bn-cp-\\ - p. Rm\m-cm-sW∂pw F ¥n-\n-hnsS h∂p F∂pw Xncn-®d- n-bm-\m-hmØ Hc-hÿ - b - p-≠m-bn. \sΩ Xncn-®d- n-bp-Ibpw kvt\ln-°p-Ibpw shdp-°p-Ibpw B{Kln-°p-I-bp-sams° sNøp-∂-h-cpsS kZ- n-se-Øp-tºm-gmWv \ΩpsS Al-¥bpw Zpc-`n-am-\hpw DW-cp-∂X - v. AsXm-∂p-an-√mØ Hcn-SØv Al-¥-sb√mw Dcp-In-sbm-en®p t]mIp-Ibpw Rm≥ F∂Xv F\n-°p-t]mepw Xncn-®-dn-bm-\m-hmØ shdp-samcp Rm≥ am{X-am-sW∂v \ap°v Xncn-®-dn-hp-≠m-hp-Ibpw sNøpw. kz¥w kzXz-sØ-°p-dn®v Btem-Nn-®p-t]m-Ipw. PmXnbpw aXhpw IpSpw_-a-ln-a-bp-a-S-°-ap≈ Imcy-ß-sfm-∂pw-Xs∂ henb Imcy-ß-sfs√∂v \ap°v kzbw t_m[y-s∏-Spw. ]mco-knse BZy-Zn-\-߃ Fs∂ B kXyw t_m[y-s∏-Sp-Øn. Rm≥ sR´-tem-sS-bn-cp-∂p. {Zmth-ense BZy-cm-{Xn. Aes‚ Ab¬°m-cn-bmb {_nPnØv R߃°v AØmgw X∂p. sagp-Ip-Xncn shfn-®-ap≈ `£-Wapdnbn¬ Rm≥ Aº-c-t∏msS {]th-in-®p. ac-ta-i-ta¬ {_Õpw kq∏pw ssh\pw kem-Up-ap-≠m-bn-cp-∂p. Bdv Ae-\mWv BZy-ambn F\n°v s]bn‚nßv {_jv ssIbn-se-SpØp-X-∂-Xv. Ae≥, hm≥tKmKv Nn{X-ß-fn¬ {]tXyIw X¬]-c-\mbn-cp-∂p. hm≥tKmKv Nn{X-ß-sf-°p-dn®v IqSp-X-embn Rm\pw ]Tn®p-sIm-≠n-cp-∂p. AXn-\nsS ]mco-knse kvIqƒ Hm^v hnjz¬ B¿Svknse hnZym¿∞n-bm-hp-Ibpw sNbvXp. \nd-ß-fp-sSbpw hcI-fp-sSbpw hn]p-ea- mb km[y-XI - s- f-°p-dn®v ]Tn-°p-∂Xv Ahn-sS\n-∂m-Wv. AtXm-sSm-∏w-Xs∂ tamU-en-ßn-s\-°p-dn®v ]Tn-®p. ]escbpw tamU-em-°n. Nne¿°v kzbw tamU-embpw amdn. AXn-\nsS ]e-t∏mgpw C¥y-bn¬ h∂pw Xncn-®p-t]m-bpw-sIm-≠n-cp-∂p. Ct∏mƒ ]{¥≠p h¿j-Øn-\p-tijw R߃, Ae\pw Rm\pw aIƒ A∂-bpw, ho≠pw C¥y-bn¬ Xncn-s®-Øn-bn-cn-°p-∂p. t]m≠n-t®-cn-bn¬ Hcp {Intb-‰ohv B¿´v Kmedn Hcp-°m-\p≈ {iaw GI-tZiw ]q¿Øn-bm-bn-cn-°p-∂p. Nn{X-c-N-\-bv°m-bp≈ Hcp AXventb BW-X.v Nn{Xw hc-b° v m-\p≈ Hcp h¿Ivtjm-∏.v {]Z¿in∏n-°m-\p≈ Hcp Kme-dn. N¿®-Iƒ°m-bp≈ Hcp apdn. Cu Nn{X-ap-dn, Fs‚ k©m-cß - f - psS Hcp XpS¿®-bm-Wv. PohnX-Ønse hen-sbmcp kz]v\-hpw.

MAY-JUNE 2009


IpSntb‰`mcw:

InX-bv°p∂ {_n´≥ sXm-gn¬tXSn

teJ\w kn.-]n. kptc-jvIp-am¿ WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FØp∂ Ip-Sntb-‰°mscs°m-≠p ho¿-∏p-ap-´p-I-bm-Wp {_n-´≥. an-I® {]Xn-^-e-hpw sXm-gn¬ Ah-k-c-ß-fpw s]m-Xpth DZm-c-amb Ip-Sntb‰ \n-b-a-ß-fpw {_n-´s\ sXmgn¬ At\z-j-I-cpsS ]dp-Zo-k-bm-°n am-‰nsb-∂p ]d-bp-∂-Xm-hpw Iq-Sp-X¬ icn. h¿-j-߃-°p ap-ºp sXm-gn¬ cln-X-cmb C¥y°m¿-°p Kƒ-^v \mSp- I ƒ Fßs\- b m- b n- c p t∂m AXpt]mse- b m- W v C∂v {_n- ´ ≥. HutZym-KnI IW-°p-I ƒ {]Im-cw

28

Ign™ h¿-jw am {Xw a‰p bqtdm]y≥ cm-jv{S-ßf - n ¬ \n-∂p sXmgn¬tØSn {_n-´-\nse-Øn-b-h-cpsS FÆw Bdp e£tØm-fw hcpw. h¿-jw tXmdpw h¿-[n-®p-h-cp∂ G jy≥ Ip-Sntb‰w thsdbpw. 2001˛se sk≥-kk - v {]Im-cw c≠ptIm-Sn 33 e£w G jy°m¿ {_n-´\ - n-ep-≠v. AXm-bX - p bp.sI-bpsS sam-Øw P\-kw-JybpsS \mensemt∂m-fw. Ch-cn¬ ]m-°n-ÿm-\n-I-fm-Wp Iq-Sp-X¬. Ggc e£w. sXm-´p]n-∂n¬ _w-•mtZ-in-I-fpw-(aq-∂p e£w) C¥ym-°m-cpw (1.5 e£w) hcpw. {io-e-¶, ^n-en-∏o≥-kv, aym≥-a¿ Xp-S-ßnb cmj{S-ß-fn¬ \n-∂p≈hcpw Im-cyam-bp-≠v. A\-[n-IrX Ip-Sn tb‰°mcpsS FÆw Xn-´s∏-Sp-Øm≥ am¿-Ka- n-√m-ØX - n-\m¬ bYm¿Y-Øn-ep≈ FÆw hfsc-°q-Sp-X-em-Im-\m-Wp hgn. bqtdm]y≥ bq-Wn-bs‚ Aw-K-kw-Jy 25 B°m-\p≈ Xo-cp-am\-Øn-\p ti-j-am-Wp {_n-´-\nte-°p≈ bqtdm]y≥ Ip-Sntb‰w {Iam-Xo-X-am-bn h¿-[n-®Xv. ]p-Xp-Xm-bn bq-Wn-b-\n¬ Aw-K-Xzw e `n® MAY-JUNE 2009


bqtdm]y≥ bq-Wn-b\ - nse Aw-Kc - m-jv{S-߃°m-bn Ip-Sntb‰ \n-ba - ß - f - n¬ Ab-hp hcpØn-b-h-cpsS Iq-´-Øn¬ Ab¿-e≥-Upw kzoU-\p-aps≠-¶n-epw {_n-´\ - nte-°m-Wp IpSntb‰°m¿ Hgp-Insb-Øp-∂X - v. bqtdm-∏n¬ \n-∂p≈h¿ Xß-fpsS-Xs∂ h¿-KØ - n¬s∏-´h-cm-b-Xn-\m¬ {_n-´o-jp-Im¿-°p {]tXyIn-®p _p-≤n-ap-´p tXm-∂p-∂n-√-¶n-epw `m-hn-bn¬ AXp henb {]iv\Ø - n-\p hgn-ac - p-∂nt´°msa-∂p km-aq-lyim-kv{X-⁄∑ - m¿ Nq-≠n°m-Wn-°p-∂p. F∂m¬ Gjy≥-˛B{^n-° ≥ cm-jv{S-ßf - n¬ \n-∂p≈hcpsS Im-cyØn¬ Iq-Sp-X¬ Ku-ch - a- p ≈ kao]\w Bh-iyamsW-∂pw Ah¿ \n¿tZ-in-°p-∂p. "I-dp-Øh - ¿' kw-LS- n-Xi - ‡ - n B¿Pn-®m ¬ ]ns∂ hw-iob {] iv \-Ønte-°p≈ ssZ¿-Lyw hfsc Ip-dh - m-bncn-°psa-∂m-Xm-Wv AXn-\p Im-cW - a- m-bn ]d-bp-∂X - v. `o-Ic- h - m-ZØ - n\pw B{I-aW - ß - ƒ-°pw ]n-∂n¬ Ah-cmsW-∂p≈ ]m-›m-Xycm-j{v Sß-fpsS \n-K-a-\-ß-fn¬ \n-∂p hyXyÿ-c√ {_n-´o-jp-Im-cpw. Ip-Sntb‰°mtcmSp≈ {_n-´s‚ "A-b™ - ' kao]\-Øn¬ h≥ t\-´a- p-≠m-°n-bX - p ]p-Xp-Xm-bn bqtdm]y≥ bq-Wn-b\ - n¬ Aw-KX - zw e`n® t]m-f≠ - m-W.v bqtdm ]y≥ cm-j{v S-ßf - n¬ \n-∂p h¿-jwtXmdpw 13,000 sXm-gn¬ At\z-jI - ¿ {_n-´\ - nse-Øp-∂ps≠-∂m-Wp k¿-°m¿ IW-°p-Iƒ ]d-bp-∂sX-¶n-epw 18 am-kØ - n-\p-≈n¬ 3,29,000 t]sc¶n-epw F Øn-bn-´ps≠-∂m-Wv A \u tZym-KnI tI{µ-ß-fpsS shfns∏-Sp-ج. t]m-f-≠n¬\n-∂pw bq tdm ]y≥ bq-Wn-b-\n¬ ]pXp-Xm-bn Aw-KX - zw t\-Snb a‰v Ggp cm-jv{S-ßf - n¬ \n-∂pw \m-ec e £ tØm-fw t]¿ {_n-´\ - n¬ hn-am-\a- n-dß - m≥ Im-Øn-cn-°p-∂p. Chcn¬ 90 iX-am-\h - pw 18˛34 {]m-b]cn-[n-bn¬s∏´ sXm-gn¬ cln-Xc- mWp Xm-\pw. sXm-gn¬tXSn FØp-∂h - c- n¬ `q-cn-`m-Kh - pw {_n-´\ - n¬-Xs∂ ÿnc-Xm-a-k-Øn-\p {i-an-°p-∂-Xpw {]iv\-am-Ip-∂p-≠v. 2004˛¬ am{Xw 5,82,000 t]cm-Wp ÿn-c-Xm-a-k-Øn-\v At]£ \¬-In-b-Xv. sXmgn¬clnXcpsS X≈n-°-b-‰w aq-ew {][m\ \K-c-ß-fnse-√mw Xm-ak-ku-I-cyw IΩn-bm-bn-°-gn-™p. c≠p-ap-dn-bp≈ ho-´n¬ 15 t]¿ hsc Xm-ak - n-°p-∂p. \K-ch - n-Ik - \ - Ø - n-\p km-[yX-bn-√m-ØX - n-\m¬ ]p-Xp-Xm-bn FØp-∂h - ¿ {]m-¥{]tZ-iß - f - nte-°p am-dm≥ \n¿-_‘ - n°s∏-Sp-Ib - m-Wv. Ip-Sntb‰w A\n-b{¥n-X-am-b tXmsS, AXn-\v A\p-Iq-e-am-bpw {]Xn-Iq-ea- m-bpw Nn-¥n-°p-∂h - c- psS FÆ-hpw Iq-Sn-hc- n-Ib - msW-∂p dnt∏m¿-´p-I-fp-≠v. {]Xn-Iqe \n-e]m-Sp≈ cm-jv{Sob ]m¿-´n-I-fpw {]ÿm-\-ß-fpw {][m-\-a{¥n tSm-Wn ªb¿s°-Xntc-bm-Wp {][m\-am-bpw Nq-≠p-hn-ce - p-b¿-Øp-∂X - v. A\p-Iqe \n-e]m-Sp≈ te-_¿ ]m¿-´n-bpw {][m-\a- {¥n bpw cmPyØn-\p-≠m-Ip∂ km-ºØ - nI t\´-߃ Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv Btcm]W-Øn-\p XS-bn-Sp-∂X - v. F∂m¬ A\n-b{¥n-X-amb Ip-Sntb‰Øns\Xntc te-_ ¿ ]m ¿´nbn¬ \n-∂p Xs∂ I SpØ hn-a¿-i-\-ap-b-cp-∂p-≠v. ap≥-a{¥n {^m-¶v ^o¬-Um-Wv AXn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂X - v. Cu ÿn-Xn-hntiWORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F´p cm-jv{S-ßf - n¬ \n-∂p sXm-gn¬tØSnsbØp∂hsc XStb-≠∂p≈ \n-e]m-Sp kzo-I-cn-®Xm-Wp {_n-´-\nte-°p≈ Ip-Sntb‰w {Iam-Xo-Xa- m-bn Db-cm≥ Im-cW - w.

29

jw t\-cn-Sm≥ cmPyØp Ku-ch - a- mb am-‰ß - f - p-≠m-hW - sa-∂v At±lw Bh-iys∏-Sp-∂p. Ip-Sntb‰°mcpsS kl-h¿-Øn-XzwsIm-≠p P\-ßf - psS kz-`m-hØ - n¬ Im-Xe - mb am-‰a- p-≠m-hpsa∂ ap-∂d- n-bn∏pw At±-lw \¬-Ip-∂p-≠v. AXp sh-dpw BtKm-fo-Ic- W - a- m-bn Im-Wm-\m-hptam F∂ {^m¶v ^o¬-Uns‚ tNm-Zyw ]m-cº - c- yhm-Zn-If - psS a\-kn¬ i‡-am-bn ap-gß - ns°m-≠n-cn-°p-Ib - m-Wv. Ip-Sn tb ‰ Øn t\mSp≈ k ao]\Øn¬ A`n{]m-bh - yXym-kß - ƒ Db¿-∂p Xp-Sß - n b Xp sIm ≠mhmw CXp-kw-_‘ - n-®p Unt_-‰v \S-Øpsa-∂p Ign™ h¿-jw sX-cs™Sp-∏p th-f-bn¬ tSm-Wn ªb¿ {] Jym ]n-®Xv. F ∂m¬ CXp-hscbpw A ß s\ sbm-cp Unt_t‰m N¿-® tbm \S-∂n-´n√ F∂-Xp thsd Imcyw. CXn\nsS, c≠p-Xc- Ø - n-ep≈ Ip-Sntb‰ \n-ba- ß - ƒs°-Xntc {_n´-\n¬ AXn-i‡ - a- mb P \ tcm-ja- p-b¿-∂p hcp-∂X - m-bn kq-N\ - I - fp-≠v. bqtdm]y≥ cm-jv{S-ßf - n-ep-≈h - ¿-°p Iq-Sp-X¬ DZm-ca- mb \nb-a-hpw Gjy≥-˛B{^n-°≥ cm-jv{S-ß-fn¬ \n-∂p ≈ h ¿°p I¿-°i - h - p-amb \n-ba- ß - f - m-Wv Ct∏m-gp-≈X - v. DZmc k ao ]\w apXse-Sp-Øp In-g-°≥ bq tdm-∏n¬ \n-∂p h≥ X≈-em-Wv A\p-`hs∏-Sp-∂X - v. an-I® sXm-gn¬ Ah-k-c-ß-fpw AXp-h-gn-bp-≠m-Ip∂ km-ºØnI t\-´-hpw e£yan-´m-Wp In-g-°≥ bqtdm-∏n¬ \n-∂p≈h¿ {_n-´-\n¬ FØp-∂-Xv. CXn¬ `q-cn]£-hpw A\-[n-IrX Ip-Sn tb ‰amWp Xm-\pw. C¥ybS°ap≈ Gjy≥ cm-jv{S-ßf - nse Ip-Sntb‰°mcn¬ `qcn]£-hpw BXp-ci - p{iq-jm-cw-KØ - m-Wp tk-h\ - a- \ - p-jvTn-°p-∂X - v. Iw]yq-´¿ ta-J-e-bn-epw _m-¶nw-Kv hyh-km-b-Øn-epw _n-kn-\-knepw C¥y°m-cpsS km-∂n-[yaps≠-¶n-epw \gvkp-am-cm-Wp `q-cn]£hpw. ChtcmsSm-∏a- p≈ B{in-Xtc-bpw kw-c£ - n t°≠ Ah-ÿbn-em-Wp {_n-´≥. 2004˛06 Im-eL - ´- Ø - n¬ hn-hn[ cm-jv{S-ßf - n¬ \n-∂p sXm-gn¬ hok t\-Sn {_n-´-\nse-Ønb 4,27095 t]tcmsSm-∏w \n-b-am-\p-krXw FØnb B{in-X-cpsS FÆw 36,000 hcpsa-∂m-Wp IW-°v. Ch-cn¬°qSpXepw Ip-´n-If - m-bX - n-\m¬ Ah-cpsS hn-Zym-`ym-kw, NnIn’ Xp-Sß - nbhbv°p th-≠n hcp∂ sN-eh - ns‚ Hcp-`m-Kw cmPyw hlnt°-≠n hcp-∂p. CXp cm-jv{S-\n¿-amW {]{In-bsb ]nt∂m-´S- n°psa-∂m-Wp bm-Ym-ÿn-Xn-Ic- psS hm-Zw. FXn¿-∏p-Isf Ah-KW - n®p tSm-Wn ªb-dpw Iq-´-cpw F{X-Im-ew ]n-Sn-®p \n¬-°p-∂pthm A{X-bpw Im-ew Ip-Sntb‰°m¿°p kz-kvYa- m-bn Ign-bmsa-∂p am{Xam-Wv Dd-∏p ]d-bm-hp-∂X - v. MAY-JUNE 2009


AXn-`o-Icw BtKmfXm]\w bqtdm∏ns‚ th\epIƒ°p ssZ¿LytadpIbmsW∂p Xncn®dnbs∏Sp∂p. saUn‰td\nb≥ {]tZisØbmIpw CXv G‰hpw cq£ambn _m[n°pI. Hcp \q‰m≠p apºp≈Xns\°mƒ A[nIw Npgens°mSp¶m‰pIƒ Ct∏mƒ cq]s∏Sp∂p≠v. tImSn-kq-cy-ka- {- ]-`, Hcn-°¬ t]mepw `qan G‰p-hm-tß≠n hcp-sa∂v Bcpw Icp-Xn-bn-cp-∂n-√. F∂m-eXpw kw`-hn-®n-cn°p∂p. kqcy-\n¬ \n∂p≈ tZmj-ci - van-Iƒ C∂v A‚m¿´n°-bn¬ ]e-bn-SØpw t\cn´v ]Xn-°p-∂p. Hmtkm¨ ]mfnbnse Cu hnShv BtKm-fX - m-]\ - Ø - ns‚ G‰hpw henb Zpc¥-ambn hymJym-\n-°-s∏-Sp-∂p. t\cn´p a\p-jy-i-co-c-Øn¬ ]Xn-®m¬ Iym≥kdpw t]c-dn-bmØ ]e tcmK-߃°pw ImcW-am-tb-°m-hp∂ bp.hn tdbvkns‚ A£-bJ - \ - n-bmbn amdns°m-≠n-cn-°p-Ib - mWv lna-`q-JW - vUw. ^vfmdn-Ub - nepw abman _o®n-ep-sams° lpdn-ss°bv≥ B™-Sn-°p-tºmƒ Hmtcm Ata-cn-°° - m-cs- ‚bpw s\©n-Snt∏-dp-∂Xpw kzm`m-hn-Iw. C\n ASpØ Sm¿P‰v hmjn-MSv t- Wm, am≥lm-´t\m F∂ Bi¶ _m°n. F√m Unkmÿ amt\Pvsa‚p-Is- fbpw X´n-ØI - ¿Øp {]IrXn apd-hnfn Iq´p-tºmƒ a\p-jy≥ Ipgn® Ipgn-bn¬ Ah≥ Xs∂ hogp∂p F∂ Xncn-®-dnhp Xs∂ CXn\p ImcWw. B‚m¿´n-°-bn¬ clky-ambn \S-Øn-bn-cp∂ J\n-{]-h¿Ø-\-\hpw BW-h-]-co£-W-ßfpw Ct∏mƒ ioX-k-a-c-Øns‚ ad\o°n ]pdØp h∂n-cn-°p∂p. AsX, hcpw ImeØp Xebv°p apI-fn¬ Xqßn\n¬°p-Ib - mWv t¢mtdm ^vfqtdm Im¿_Wpw t•m_¬ hman-Mpw. Hmtkm¨ ]mfn-®-bnse hcƒ® ImcWw Im¿_-WpIƒ°p \nb-{¥Ww G¿s∏-Sp-Øn-sb-¶nepw CXv sFIy-\mSp-I-fn¬ am{X-amWv {]mh¿Øn-I-am-Ip-∂-Xv. F∂m¬, F{Xt]¿ CØcw N´-°q-Sp-Iƒ°p-≈n¬ \n¬°p-∂p-sh∂p WORLD MALAYALEE NEWS

`qanbn¬ Imemhÿ AXns‚ G‰hpw Xo{hamb `mh߃ Im´nØpSßp∂p F∂mWv 2008 a\pjy\p \evIp∂ as‰mcp ]mTw. ]cn-ÿnXn _nPp tPm¿Pv tdmw 30

MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kzbw Xncn-®-dn-tb-≠n-bn-cn-°p-∂p. F.-knbpw {^nUvPpw C√m-sXbp≈ PohnXw kmwkvIm-cnI A[x-]X - \ - a- m-sW∂ a´n-emWv Imcyß-fpsS t]m°v. bqtdm∏pw Ata-cn-°bpw djybpw ssN\bpw D]t`mKw Ipd-®m¬ t]mepw CXn\p Xpey-ambn Kƒ^v \mSp-Iƒ `ojWn Db¿Øp-∂p-sh∂p kmcw. ChnsS \n∂p≈ Im¿_-WpIƒ hS°p ]›na Im‰n-eqsS sN¶-S¬ IS∂v A‚m¿´n-°n¬ sN∂mWv Ahkm-\n-°p-∂Xv. ^e-tam, a\p-jys\ ]p°nƒs°mSn _‘w t]mse ImØp-kq-£n-°p∂ {[ph-]m-fn-I-fn¬ hn≈¬. AsX{X am{Xw `oI-ca- m-sW∂p ImWn-°p∂ D]-{K-lN - n-{X-߃ F√m amkhpw Iw]m-cn-‰ohv ÃUn {Km^v cq]-Øn¬ \mk ]pd-Øphn-Sp-∂p-≠v. sR´n-t∏mIpw Cu Nn{X-߃ ImWp-tºmƒ. Zi-I߃°p apºp-≠m-bn-cp∂ Intem-ao-‰¿ \of-ta-dnb ]mfn Ct∏mƒ F´p-a-Sßp h¿[n-®n-cn-°p-∂p. Cu ]mfn-bn-eqsS IS∂p hcp∂ Aƒ{Sm hb-e‰v Inc-Wß - ƒ Xo¿°p∂ A¥-co£ hyXn-bm\w {[phta-Je - ß - f - n¬ lna-]m-Xhpw Ah-em©pw apsº-ßp-an-√mØ hn[w h¿[n-∏n®ncn-°p-∂p. BtKm-f-Xm-]\w as‰∂sØ°mfpa[nIw hm¿Øm{]m[m\yw t\SpIbpw temI{i≤bmI¿jn°pIbpw sNbvX h¿jamWv 2008. Cu hnjbØnep≈ t_m[hXv I cWw A¬ tKmdn\pw sF.]n.kn.kn (C‚¿Kh¨sa‚¬ ]m\¬ Hm¨ ss¢a‰v sNbv©)v Xeh≥ ctP{µ ]m®ucn°pw Ign-™-h¿jw t\m_¬ kΩm\w hsc t\Sns°mSpØp. sF.]n.kn.knbpsS \memw dnt∏m¿´v ]pdØp h∂Xpw Ign™h¿j-ambncp∂p. icn°pw AsXmcp ap∂-dn-bn∏p Xs∂-bm-bn-cp-∂p. tlmfn-hpUv Nn{X-ß-fn¬ A\y-{K-l-Po-hn-Iƒ `qansb Sm¿P-‰m°pw t]msebp≈ `oXn-bpsS \ng-em-bn-cp∂p Cu dnt∏m¿´v {]Xn-^e - n-∏n-®X - v. BtKmfXm]\Øns‚ apJyImcWw a\pjys‚ {]hrØnIƒ Xs∂bmsW∂v AXn¬ i‡amb `mjbn¬ hy‡am°p∂p. Adn™p sIm≠p Xs∂-bp≈ {]h¿Ø-\-߃ `qansb C√m-Xm°p-sa∂v Ah≥ Adn-bp-∂t- X-bn-√. F\n°p Ipg-∏a- n-√t- √m, A\p`-hn-t°-≠Xv hcp∂ Xe-ap-d-bt√ F∂ at\m-`m-h-amWp {]iv\w. Cßs\ ap≥ Xe-apd Nn¥n-®n-cp-s∂-¶n¬ Xm\pƒs∏-sS-bp-≈-h¿ D≠m-Ip-am-bn-cp-∂n-s√∂p CØ-c° - m¿ Hcn-°¬ t]mepw Nn¥n-°p∂n-s√-∂-XmWp bmYm¿∞yw. F¥m-bm-epw, CXns‚ BZy _enbm-Sp-I-fm-hpI P∏m\pw bp.-F-kp-am-sW∂v GXm≠v hy‡-ambn Ign-™p. F∂m¬ DjvW-P-e-{]-hm-l-ß-fpsS KXn amdp-∂-X-\p-k-cn®v t]m¿Np-K¬, kvs]bn≥, U®v cmjv{S-ßf - pw Xn‡m-\p-`h - ß - ƒ A`nap-Jo-Ic- n-t°≠n hcpw. am¿KsØ ]‰n Ct∏mƒ AXn-thKw bqtdm]y≥ bqWn-b≥ Nn¥n-°p-∂Xpw CXp sIm≠p Xs∂. ]uc-∑m-cn¬ cmjv{S-Øn-\p≈ A®-S°w \jvSs- ∏-Sp-∂Xp sIm≠p A[n-\nthiw t]mepw {_n´≥ I¿i-\-ambn hne°n Ign-™p. BtKm-f-hym-]-\am-bn-cp∂p CXn\p ]n∂n-se-∂mWp hm¿Ø-Iƒ. F¥m-bmepw tdmapw hØn-°m\pw t]mepw t•m_¬ hman-ßn-s\-Xntc i‡-amb ap∂-dn-bn∏p \¬In. lcnXKrl hmXI߃ ]pdØp hnSp∂Xp Ipd®ns√¶n¬ Imemhÿ `oIchpw \nb{¥WmXoXhpamb am‰ßƒ°p hnt[bamIpsa∂v sF.]n.kn.kn dnt∏m¿´v Xbmdm°nb imkv{X⁄¿ ap∂dnbn∏p \evIp∂p. hcƒ®, kap{Z\nc∏nse h¿[\hv , ImemhÿbpsS Xo{hX, IqSpX¬ i‡amb a™pcpI¬, {]fbw XpSßnbh CXns‚ ASnb¥c {]XymLmX߃ am{Xw. F∂m¬, lcnXKrl hmXI߃ ]pds∏Sphn°p∂ a\pjys‚ {]h¿Ø\߃ XS™m¬ Xs∂bpw BtKmfXm]\Øns‚ {]XymLmX߃ \q‰m≠ pItfmfw \ne\n¬°pw. B¿´nIv {]tZisØ a™pcpI¬ k¿hIme dn°m¿Uv t`Zn®t∏mƒ lna°cSnIƒ°v 2008 tamiw h¿jamhpI-bmWv.

31

Aem-kvI-bnse t]mfm¿ _nb-dp-Iƒ NqSp kln°hbmsX a™n\p apI-fn¬ InS-∂p-cp-fp∂ Zriyw \mj-W¬ tPm{Km-^n°v Nm\-ens‚bpw A\n-a¬ πm\-‰n-s‚bpw apJy-hn-jb - a- m-bn-cn-°p-∂p. Hcn°¬ t]mepw imkv{X-tem-I-Øn\p ap∂n¬ ad \o°n-sb-Ønbn-´n-√mØ lna-a\ - p-jy≥, bXn-˛bpsS Ime-Sn-Iƒ t]mepw Ct∏mƒ Is≠-Øp-∂Xp cq£-amb a™p-cp-I¬ sIm≠m-sW∂ Xncn-®d- nhv imkv{X-tem-IØ - n\v D≠m-bn-´p-≠v. c≠mw temI alm-bp-≤-Im-eØp {]tbm-Kn-°-s∏´ BW-hkvt^m-S-\-ß-fpsS ^e-߃ A°m-eØp Xs∂ A¥-co-£sØ Gsd Iep-jn-Xa- m-°n-bn-cn-°p-∂p. sUbven Ie-≠¿ ^nIvkv sNbvXncn-°p∂ `qa-[y-tc-Jbv°p kao-]-ap≈ Zzo]p-Iƒ kp\man aqew apßn-t∏m-Ip∂Xpw ]pXnb Zzo]p-Iƒ krjvSn-°s- ∏-Sp-∂Xp t]mepw CXns‚ `mK-am-sW∂p Xncn-®d- n-tb-≠n-bn-cn-°p-∂p. Atacn°≥ sFIy\mSpIfpsS hnkvXrXnbpsS Cc´n {]tZiw BhcWw sNømhp∂{X a™mWs{X {Ko≥em≥Un¬ DcpInt∏mbXv. ISense Pe\nc∏v Dbcp∂ Cu {]{InbsIm≠p KpWap≠mbXv IS¬\uIIƒ°p am{XamWv . F∂m¬, {[phßfpsS ]cnÿnXn°pw `qan°p samØØnepw ISpØ `ojWnbmWv Cu a™pcpI¬. th\en¬ a™pcpIp∂Xns‚ tXmXp h¿[n®Xp am{Xa√ Bi¶bv°v ASnÿm\w. ssiXyImeØp cq]wsIm≈p∂ a™p]mfnIfpsS I\w CubSpØ h¿jßfnembn Ipd™p hcp∂p F∂pw Is≠Ønbncn°p∂p. CXns‚ `mK- a mbn sFkv_¿Kp-Iƒ DjvW-P-e-{]-hm-l-Øn-eqsS A‰vem‚n-°n-eqsS HgpIn \S-°p-∂Xv ]Xnhp ImgvN-bm-bn-cn-°p-∂p. A‰v-em‚n°v IpdpsI IS∂p bqtdm-∏n¬ \n∂p Im\-Ub - n-te-°p≈ bm{X-bn¬ CØcw ImgvN-Iƒ apºv ]Xn-hn-√m-bn-cp-∂p-sh∂pw Ct∏m-gnXv sFkve≥Uns‚ Zpc¥w shfn-s∏-Sp-Øp-∂p-sh∂pw Ata-cn-°≥ kb≥kv tP¿W¬ Xs∂ ap∂-dn-bn∏p \¬Ip-∂p. `qanbn¬ Imemhÿ AXns‚ G‰hpw Xo{hamb `mh߃ Im´nØpSßp∂p F∂mWv 2008 a\pjy\p \evIp∂ as‰mcp ]mTw. NqSp≈ tZißfn¬ NqSns‚ aq¿[\yhpw XWp∏p≈nSßfn¬ AXnssiXyhpamWv C\nbp≈ ImeØp {]Xo£n°mhp∂Xv. cq£ hcƒ®bp≈ {]tZi߃°v C\nsbmcn°epw Pekar≤n {]Xo£n°m\mhns√∂pw NXp∏p\ne߃ IqSpX¬ Pekm{µambnØocpsa∂pw ]T\߃ ]dbp∂p.

MAY-JUNE 2009


Nne teJ\w kwkvIm-cnI Nn¥-Iƒ k

¿K-t£{X IemkmlnXy kmwkvIm-cnI tI{µ-Øns‚ Bdmw hm¿jnI BtLm-jhpw k¿K-[z\n ssZzam-kn-I-bpsS {]Im-i-\hpw \S-°p-I-bm-Wv. \ΩpsS Pohn-X-Øn¬ CØcw Ah-k-c-߃°v AXn-a-l-Ømb Hcp ÿm\-am-Wp-≈-Xv. \ΩpsS kwkv°m-c-Øns‚ ]e hi-ß-tfbpw hnI-kn-∏n-°p-hm\pw kwc-£n-°phm\pw CØcw kµ¿`-߃ Bh-iy-am-Wv. hnin-jvS-amb kµ¿`-ßfpw Ah-bpsS al-Xzhpw A\p-kva-cn-°m-\p≈ Akp-e-`m-h-k-c-߃ IqSn-bm-Wn-h. kmwkv°m-cn-I-amb A]-N-b-ß-fmWv \mw C∂v Fhn-sSbpw ImWp-∂-Xv. P\Po-hn-X-Øns‚ F√m cwK-ß-sfbpw Cu A]-Nbw `oI-c-ambn _m[n-®n-cn-°p-∂p. AXp-sIm≠v kwkv°m-cs- Ø-∏‰n Fhn-sSm-s°-sh®v Fs¥m-s°-]d- ™ - mepw AXv A[n-I-am-hn√ F∂ Hcp ÿnXn-hn-ti-j-am-Wn-∂p-≈-Xv. cmjv{So-bw, kmaq-lyw, hnZym-`ym-kw, B[ym-flnIw Cßns\ hnhn[ aWvU-e-ß-fp-ambn _‘-s∏´v kmwkv°m-cnI Iq´m-bva-Iƒ C∂v k¿h-km-[m-c-W-am-Wv. F∂m¬ Ch-sbms° Hcp NSßv F∂-Xn-ep-]-cn-bmbn kwkv°m-cnI cwKØv KpW-I-c-amb F¥p ]cnh¿Ø\w hcp-Øm-\mWv {]tbm-P-\-s∏-SpI F∂p Nn¥n-°p-tºmƒ \ncm-i-bmWv A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. \ap°v Hcp shfn-®w-Im-´p-∂n-s√-¶n¬, Hcp {]Xo£ D≠m-Ip∂n-s√-¶n¬ CsXms° ]mgv the-Iƒ At√? kwkv°m-c-sØ-∏-‰n-bp≈ \ΩpsS al-Ømb k¶-ev]-߃°p-Xs∂ De-®n¬ X´n-bn-cn-°p-∂p. Hcp P\-Xb - psS kmwkv°m-cn-Ia- mb hnIm-kØ - ns‚ hnPb sshPb-¥n-bmWv kmln-Xy-sa∂pw AXv Hcp cmjv{S-Øns‚ Bfl kØ-bpsS A`n-cma WORLD MALAYALEE NEWS

32

kwkvImcw Fw.-sI.-am-[-h≥ \mb¿ MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

k¥m-\-ambn kap-√-kn-°p∂p F∂pw alm-Ihn Nß-ºpg ]d™n-´p-≠v. Hcp cmjv{Sob ]m¿´n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ ASpØbnsS \S∂ kmwkv°m-cnI ktΩ-f-\-Øn¬ \Ωp-sS, \mw Hs° Bcm-[n-°p∂ c≠p {]ikvX kmln-Xy-\m-b-I-∑m¿ G‰pap-´n-bX - ns‚ hm¿Ø am[y-aß - f - n¬IqSn \mw Adn-™t- ∏mƒ CsX¥p-kw-kv°mcw F∂v \mw kzbw tNmZn-®p-t]m-bn. CØcw kw`h-߃ C∂v Fhn-sSbpw Ac-tß-dp-∂p-≠v. kmln-Xy-sØ-∏‰- n-bpw, kmln-Xy-Im-c-∑m-sc-∏-‰nbpw D≈ \ΩpsS k¶-ev]-ß-fp-ambn Chbvs°-ßns\ s]mcp-Ø-s∏-Sm-\m-hpI? \ap°v ]mc-º-cym-[n-jvTnX-amb Nne Adn-hp-I-fp-≠v. \ΩpsS Pohn-XsØ [\y-am-°p∂Xv B Adn-hp-I-fm-sW∂v \mw hniz-kn-°p-∂p. Ejn-am-cpsS ÿm\-amWv \mw kmln-Xy-Im-c-∑m¿°v Iev]n-®p-sIm-Sp-Øn-cn-°p∂-Xv. P\-ßsf t\¿h-gn°p \bn-t°-≠-X-h-cm-sW∂v kaqlw hniz-kn-®p. as‰√mw \sΩ ssIshSn-bp-tºmgpw \√ {KŸ-߃ F∂pw \ΩpsS Bfl-an-{X-ß-fmbn XpScpw F∂v tUm.-F-kv.-cm[m-Ir-jW v ≥ ]d-™n-´p-≠.v Cu {KŸ-ßf- n¬Iq-Sn-bmWv \mw \ap°v am¿K-Z¿in-I-fm-tI≠ kmln-Xy-Im-c-∑msc ImWp-∂-Xv. \ΩpsS hnizm-k-߃ \sΩ h©n-°p-∂p. Fs¥mcp Zpc¥w! cmjv{So-bØns‚ Imcyw ]d-™n´p Imcy-an-√. A{X-am{Xw B cwKw A[x]-Xn-®n-cn-°p-∂p. Ncn-{X-Im-c\pw \ncq-]-I-h-tc-Wy-\p-am-bn-cp∂ tIkcn _me-Ir-jvW-]n≈ Ac-\q-‰m-≠p-ap-sº-¶n-ep-amWv ]d™Xv˛ \ΩpsS \m´nse ]e Zpjv{]-h-W-X-Iƒ°pw Ipg-∏߃°pw ImcWw cmjv{So-bØ - ns‚ AXn-{]-kc- a- m-sW-∂v. A≥]Xp-sIm-√w-sIm≠v A\p-Zn\w h¿[n-®p-h-∂, hj-fm-bn-s°m-≠n-cn°p∂ Cu AXn-{]-k-c-sØ-∏‰n Hm¿°p-tºmƒ \ΩpsS apºn¬ `mhn Ccp-f-S-™p-\n¬°p-∂p. Btcm A¿∞-h-Øm-b, Btem-N\m¿l-amb Hcp Imcyw ]d-™n-´p-≠.v Hcp cmjv{So-b° - m-c≥ ASpØ Xnc-s™-Sp-∏n-s\-∏‰n am{Xw Nn¥n-°p-∂p. Hcp cmPy-X-{¥-⁄≥ ASpØ Xe-ap-d-sb-∏-‰n-bpw. tim`-\-amb `mhnsb ]msS ad-∂psIm-≠p≈ Xcw-XmW cmjv{Sob Ifn-Iƒam-{X-amWv \mw C∂v FhnsS-bpw-Im-Wp-∂-Xv. kzm¿∞-X-bpw, k¶p-Nn-X-Xy-hpw, Zo¿L-ho-£W-an-√m-bav b - pw, Im]-Syw-\n-d™ cmjv{Sob Ifn-Iƒ. AsXmcp PohnX-co-Xn-bm-bn-Øs∂ amdn-bn-cn-°p-∂p. `c-W-I¿Øm-°fpw `c-Wobcpw sX‰m-b-h-gn-°p-Xs∂ k©-cn-°p-∂p. GXp ]Sp-Ip-gn-bn-te°mWv Cu bm{X-sb∂v Bi-¶-tbmsS D¬°-WvT-s∏-Sp-∂-h¿ s]mXpsh \njv{In-b-cpw. \ΩpsS aX B[ym-flnI {KŸ-ß-fn¬ kwkv°m-c-sØ-∏‰n A¿∞-hØ - m-b, Btem-N\ - m-ap-Xa- mb H´-\h - [ - n-Im-cy-߃ ]d-™n´p-≠v.- `mc-Xob kmln-Xy-ßf - nepw [mcmfw XXz-߃ Is≠-Ømw. Km‘n-Pn, SmtKm¿, kn.-cm-P-tKm-]m-em-Nm-cn, tKmJ-se, BNm-cyIm°m Imte-bv°¿, tUm.-kn.-cm-[m-Ir-jvW≥, ]WvUn‰v s\lvdp, k¿Zm¿ sI.-Fw.-]-Wn-°¿ Ch-sc-√mw-Xs∂ kmwkv°m-c-sØ-∏‰n hfsc Db¿∂ Nn¥m-KXn ]pe¿Øn-bn-cp-∂-h-cm-Wv. Ch-cpsS cN\-Iƒ hniz-km-ln-Xy-Øn¬Øs∂ \ap°p e`n-°m-hp∂ Aaqey-c-Xv\-ß-fm-Wv. kwkv°mcw kz¿§-Øn-te-°p≈ ]IpXn hgnbm-sW∂v \ΩpsS BNm-cy-∑m¿ ]d-™n-´p-≠v. Hcp P\-X-bpsS sFIy-Øn\v ASn-ÿm-\] - c- a- mbn th≠ AXn-{]-[m-\a- mb LSIw kwkv°mcw BsW∂v Ah¿ hniz-kn-®p. alm-flm-Km‘n hfsc Bg-Ønepw ]c-∏n-ep-amWv kwkv°mcsØ t\m°n-°-≠-Xv. Ejn-Xp-ey-\mb At±-l-Øns‚ kl-Pamb kao-]-\w. At±lw ]d™p: kZm-Nm-chpw kln-jvWp-Xbp-amWv kwkv°m-c-Øns‚ e£-Ww. kwkv°mc kº-∂-Xbv°v aq∂p- I m- c y- ß ƒ {]tXyIw {i≤n- ° Ww: kXy- ] - c n- ] m- e \w, Bscbpw t{Zmln-°m-Xn-cn-°¬, Bfl-\n-b{- ¥-Ww. hyXykvX aXß-tfbpw h¿§-ß-tfbpw Hcp \qen¬ tIm¿Øn-W-°p∂ H∂mWv C¥y-bpsS kmam\y kwkvIm-cw. F{X ]mWvUn-Xy-ap-≈-h-\mbmepw Abm-fpsS Adnhpw Pohn-X-hp-ambn s]mcp-Ø-s∏-Sp-∂n-s√¶n¬ Abmƒ°p kwkv°m-c-ap-s≠∂p ]d-™p-Iq-Sm. kwkv°m-ciq-\y-X-sIm≠v PohnXw aen-\-am-Ip-∂p. A\ysc _ln-jv°-cn°p∂ kwkv ° mcw Hcn- ° epw \ne- \ n- e v ° p- I - b n- √ . F√m-

33

kwkvImcw Hcp Pohn-X-co-Xn-bm-Wv. F√m-h-tcmSpw XpeyX ]pe¿Øp∂ Hcp at\m-`m-hw. ‰n¬\n∂pw AI∂p \nev°p∂ kwkv°mcw kPo-h-a-√ . hniz-Zm¿i-\n-I-\pw, cmjv{S-X-{¥-⁄-\p-amb tUm.-F-kv.-cm-[mIr-jvW≥ Hc-h-k-c-Øn¬ ]d™p: Hcp cmPysØ P\-ß-fpsS kmwkv°m-cnI ]mc-ºcyw˛ hnizm-kw, `mj, B cmPy-hp-ambn Ah-bv°p≈ sshIm-cn-I-amb _‘w, B cmPysØ ]q¿∆n-I∑msc∏‰n-bp≈ BZ-c-hv, BNm-c-]m-c-º-cy-߃ Ch-sbms° tN¿∂-XmWv tZiob ]mc-ºc- yw . kwkv°m-cØ - n\v A¿∞-]q¿Æamb Hcp \n¿h-N\w sFIy-cmjv{S kwL-S-\-bp-tS-Xm-bn-´p-≠v. kwkv°m-c-sa-∂m¬, `uXn-I-h-kvXp-°ƒ, Bi-b-߃, {]Xo-I߃, hnizm-k-߃, sshIm-cn-Im-\p-`q-Xn-Iƒ, aqey-߃, kmaqlnIcq]-߃ F∂n-hb - psS k©n-Xa- mb BsI-Øp-Ib - m-Wv. Chbm-Is´ Hmtcm kap-Zm-b-Ønepw Hcp Xe-ap-d-bn¬\n∂v as‰mcp Xe-ap-db - n-te°v amdn-s°m-≠n-cn-°p-∂p . \ΩpsS hnizm-kh - p-ambn _‘-s∏´ Cu ]mc-ºcyw C¥y-bv°p≠v F∂p Ak-∂n-Kv[-ambn-Øs∂ \ap°p ]d-bm≥I-gn-bpw. ]ptcm-K-a\ hmZn-Iƒ F∂v Ah-Im-is- ∏-Sp∂ ]ecpw [cn-®p-sh-®n-cn-°p-∂Xv ]mc-ºcyw F∂psh-®m¬ `qX-Im-e-Øns‚ \n›-e-amb `mcw t]dn \nev°p∂ \nµm¿l-amb H∂m-sW-∂m-Wv. A]-I-S-I-c-amb Hcp hnizm-k-amWn-Xv. ]mc-ºc- y-{]-Xn-]Øn Hcn-°epw h¿Ø-am-\I - m-esØ \ntj[n-®p-sIm-≠-√. AXv {XnIm-e-⁄m\w Xs∂-bm-Wv. C∂sØ Pohn-X-km-l-N-cy-߃ \Ωn¬ ASnN-t®-ev]n-®n-cn°p∂ ]cn-an-Xn-Iƒ hf-sc-bm-Wv. \ΩpsS ]mc-ºcyw ad-°m-sX, hnizmkw ssIhn-SmsX sNøm-hp∂ \∑-Iƒ sNbvXv Pohn-°pI F∂ an\naw ]cn-]m-Sn-bmWv C∂v A`n-Im-ayw. *ssZh-Øns‚ alZvi‡n aµ-am-cp-X-\n-em-Wv, sImSp-¶m-‰n-e√ F∂ SmtKm¿ hN\w Hm¿°p-I. {]ikvX ]m›m-Xy-km-ln-Xy-Im-c\mb sPm\m-X≥ kzn^v‰ns‚ A`n-{]m-b-Øn¬ a‰p-≈-h¿°v G‰-hpw-Ip-d®v ieyw sNøp-∂-h-\mWv G‰hpw IqSp-X¬ kwkv°m-c-ap≈ hy‡n . \ΩpsS Ejn-Ifpw ]d-™n-´p-≠t√m-˛ ]tcm-]-Im-cta ]pWyw, ]m]sa ]c-]o-U-\w. *kwkvImcw Hcp Pohn-X-co-Xn-bm-Wv. F√m-h-tcmSpw XpeyX ]pe¿Øp∂ Hcp at\m-`m-hw.

MAY-JUNE 2009


teJ\w apl-ΩZv kn≤nJv

Indians own GULF Ct∏mgpw C¥y°m¿ Kƒ^n¬ Ipe]XnIƒ Xs∂. kzmX{¥yw sIm≈bSn°s∏´Xns‚ Adp]Xmw Ncahm¿jnIØns‚ {im≤Øn\pw IÆocpw tNmcbpw am{Xw _m°nbp≈ Hcp P\Xsb Hm¿Øpt\m°ptºmtg \ap°Xdnbq. kz¥w \m´n¬ \n∂v B´ntbmSn°s∏´Xns‚ A¬\I_ (Zpc¥) kvarXn BtLmjn°bmWp ^ekvXo\nIƒ. C{kmtbenIfmhs´, cm{„kwÿm]\Øns‚ Adp]Xmw ]nd∂mfpw.

sk\‰n¬ \yqtbm¿°n¬ \n∂p≈ Hcp \{kmWn

kam[m\Øns‚ \maØn¬ FÆbp¬∏mZ\w Iq´m≥ ]dbp∂ tPm¿Pv \s√mcp Xami°mc\msW∂p ho≠pw tXm∂p∂ Akpe`aplq¿Øw BkzZn∏n≥. AdmwtImbpsS Fgp]Ø©mw ]nd∂mfn\pw IqSnbmWp temdbpw _pjpw h∂Xv. Nph∂ IºfØn¬ HutZymKnI kzoIcWhpw Iq‰≥ Xo≥taibn¬ s]cphncp∂pw \¬In a°sØ cmPmhv. Cu taJe BWhhnap‡amhm\p≈ Icmdn¬ Hcp ssIsbm∏n´m¬

CZw{]Yaambn kwkmcn°p∂ IctLmj߃°nSbn¬, tPm¿Pv _pjv, Atacn°bpsS _eØn¬ PqXcm{„P\kwJy aneyWpIf√ _neyWpIfmsW∂p ]dbptºmƒ Kkbnepw a‰pw ^ekvXo\nIfpsS Icƒt®mc Nn¥s∏SpIbmWv. Atacn° `cn°p∂Xv C{kmtbemsW∂dnbm≥ Sn∏Wn th≠mØ kuZnbnte°p sN∂v, ]›ntajybnse WORLD MALAYALEE NEWS

34

MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

\yqtbm¿°n¬ hmgp∂ tPm¿Pv N{Ih¿Øns°¥p Ip¥w hcm\mWv? A_qZ_n \mj\¬ Hmbn¬ Iº\nbpsS Zp_bv, jm¿P XpSßnb Fantd‰pIfnep≈ ]ºpIfn¬ UokeSn°m≥ h≠nIƒ Iyq \n¬°p∂Xp I≠p k¶Sw kln°msXb√ Hs]Int\mSv FÆ IqSpX¬ ]mfsØm´n bn¬ tImcnsbSp°m≥ A®mb≥ ]dbp∂Xv; Atacn°°m¿°p th≠nbmWv. Cu ]d™ Iyqhn\pap≠v ImcWw. AUvt\m°ns‚ ]ºpIfn¬ Uoken\p KWyamb hne°pdhp≠v. FÆtiJcw KWyamb tXmXnep≈ Fantd‰mWt√m A_qZ_n. Atacn°bn¬ t\cw ]pe¿∂p h≠nsbSp°m≥ sN√ptºmƒ Sm¶v Imen. hml\Øn¬ \n∂v C‘\tNmcWw kPohamWv sFIy\mSpIfnse apJy\Kcßfnse∂p ]dbs∏Sp∂p. idw sibvJn¬ _pjpw AXpt]mep≈hcpw ]›ntajybn¬ kam[m\w Imw£n®v HØptNcp∂Xv Cu FÆbpsS t]cnes{X. lamkns\bpw lnkv_p√sbbpw samgnsNm√nhnSm\pw Cdms‚ NmhSnb¥ncw Ign°m\pw P\m[n]Xyw icoAØm°m\pw sibvJv tPm¿Pns‚ ^Xvh apgßp∂p≠v idw sibvJn¬. C∏pdw ]tcX\mb DkmabpsS i–hpw C{kmtben\pw HØmi°m¿°psaXntc apgßp∂p≠v. AXn\nsS, ChnSsØ \nehmcap≈ tlm´epIƒ Hmtcm∂mbn CkvemanI icoAØnt\mSv XmZmflyw {]m]n°m≥ {ian°bmWv. A¥ pw kzmÿyhpw B{Kln°p∂ Ad_v ^manenIƒ°p sskzcambn BkzZn°mhp∂hn[w tlm´¬ (I≈pw IfnIfpw Hgnhm°n) ]cnjvIcn°bmWv. PmXnaXt`Zsat\y F√mh¿°pw {]thin°mhp∂ sibvJv

35

kmbnZv akvPnZv kµ¿in°p∂hcpsS FÆw A\pZn\w IqSnhcpIbmWv. thjØn¬ am\yX ]men°Wsa∂p am{Xw. CuPn]vXnse ]gb PmanA A¬Akvldn¬ {]thin°p∂h¿°p adbp∂ hkv{X߃ \¬Ip∂ ]Xnhv ChnsSbpap≠v. C\nbpw em‚ vkvtI]nMv ]q¿ØnbmhmØ Cu ]≈n Hcp IuXpI°mgvNXs∂bmWv; Bizmkhpw. _ewh®phcp∂ tUmfdns‚ t]cn¬ {Um^v‰n\v HSpt°≠p∂ Zn¿lan¬ h∂ hfsc t\cnb Ipdhpw {]hmknIƒ°v Bizmkw ]Icp∂p. ssN\°m¿°v C{X henb `qIºw \m´nep≠mbn´v Hcp Ipep°hpan√nhnsS. B¿{ZX Ipd™ P\XbmWv. \mWbs∏cp∏w ssN\okv D¬∏∂߃°pw hne°b‰ap≠m°pIbmWv. km[mcW {]hmknIsf CXp ISn°pw. F¶nepw Zp_bpsS hnIk\w a‰v CamdmØpIƒ°p {]tNmZ\amhpIbmWv. A¬sF≥ \Kck` hensbmcp XpI _P‰v hcp∂ hnIk\{]h¿Ø\߃°p XømdmbnhcpIbmWv. P\߃°v Gsd `mcw sImSp°mØ hnIk\{]h¿Ø\߃°v A_qZ_n Xs∂ ap∂n¬. `mtcmZzl\Øn¬ hº≥ Zp_bv Xs∂. ChnsS Xg®phfcp∂ Hcp sXmgn¬taJebmWp IoSh[w. ]m‰bpw aq´bpw Fenbpw A{XtbsdbmWnhnsS. Ipgnt_mw_pIƒ Is≠Øm≥ ankv‰¿ _o≥kns\t∏mse aq°v \o≠pt]mhp∂ B{^n°≥ Fensb kpZm≥ D]tbmKn°p∂ hnhcw ChnSsØ FenIƒ°dnbn√. AXpsIm≠mWp hnjw Ign®p Nmhp∂Xv.

MAY-JUNE 2009


\njmZw B _ n-emWv Xs‚ aIƒ \nc-¥cw bm{X sNbvXn-cp-∂p-sh∂p Hm¿Ωn-®t- ∏mƒ \nΩn°v Xm≥ _kv tÃm∏n-em-sW∂pw Np‰pw hen-sbmcp P\m-hen Xs∂ Nqgv∂p \n¬°p-∂ps≠-∂p-ap≈ Imcyw ad∂p t]mbn.

a story with real life Hmh¿ {_nUvPv IS∂v _kv tÃm∏n-se-Øn. Ahƒ°v F{Xbpw thKw hosS-Øn-bm¬ aXn-bm-bn-cp-∂p. apsº-ßp-an-√mØ sh{]m-fw. ho´n¬ Ip´n X\n-®m-Wv. Ahƒ°v Fs¥-¶n-epw. AtXm¿°th \nΩn-bpsS tZl-am-k-Iew hnd-b¬ _m[n-®p. Ahƒ ]cn-kcw ad∂v O¿±n-°-W-sa∂pw Xe Np‰p-∂p-sh∂pw tXm∂n. F¥p sNø-W-sa-∂-dn-bmsX \nΩn A¶-em-∏msS Np‰pw t\m°n. Ahƒ°p s]mSp-∂s\ Ic-®n¬ h∂p. Hm^o-kn¬ ]Xn-hp≈ D®]{Xw hmbn-°p-∂-Xn-\n-S-bnemWv \msf \nß-fpsS Ip´n°pw CXv \S-t∂°mw F∂ io¿j-IØn¬ \nΩn Hcp c≠p tImfw hm¿Ø I≠-Xv. \memw ¢mkn¬ ]Tn-°p∂ Ip´nsb kvIqƒ _kns‚ ss{Uh¿ Fs¥m-s°tbm ]cm-{Iaw Im´n-sb-∂v. tNmc-bn¬ Ipfn®v Ip™v sF.-kn.-bp-hn-em-sW-∂v. {]Xnsb t]meokv Xnc-bp-∂p. \nΩn apgp-h≥ hm¿Øbpw hmbn-®n-√. Ahƒ°p s\©n-Sn∏p h¿≤n-®p. ASp-Øn-cp∂ ko‰nse sI.kn kXo-i≥ ImWmsX Ahƒ kmcn t\sc-bm°nbncp-s∂-¶nepw ico-camsI hnb¿°p∂Xp t]mse tXm∂n. Hm^o-kn-\p-≈nse ^m\n\p thKX Ipd-hmtWm-sb∂p \nΩn Bi-¶-s∏´p. A‰≥Usd hnfn®p ^m≥ amIvkn-a-Øn¬ CSm\pw IpSn-°m≥ CØncn sh≈w thW-sa∂pw Ahƒ Bh-iy-s∏-´p. Abmƒ \nΩnsb B›-cy-tØmsS t\m°n. Ahƒ kmcn-Ø-e-s∏-SpØp s\‰n-bnse hnb¿∏p IW-߃ H∏n. Hm^okv hnSm≥ ImØp \n∂n-√. AXn-`-b-¶-c-amb Xe-thZ\ F∂p ]d™v t\c-sØ-bn-d-ßn. ssk\-kn-s‚ {]iv\amImsa∂p ]d-™v t_mkv Ahsf kam-[m-\n-∏n-°m≥ {ian-®p. \nΩn AsXm∂pw tI´n-√. Ahƒ°v h√ hnt[-\bpw hosS-Ønbm¬ aXn-bm-bn-cp-∂p. ]Xn-hp≈ _kv hcm≥ kabw C\n-bpap-≠v. Ahƒ _kv kvt‰m∏n-te-°p≈ Hm´-∏m-®n-en-\n-S-bn¬ A¬∏w tUmkv IqSnb Dd-°-Kp-fnI hmßm≥ saUn-°¬ ISbn¬ Ib-dn. IS-°m-c≥ Ahsf t\m°n KqV-ambn Nncn-®p. WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

\nΩn t\sc saUn-°¬ tÃmdn¬ \n∂n-d-ßn sdbn¬th

36

IY Imcq¿ tkma≥ AsXm∂pw {i≤n-°m≥ \nΩn°p Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. hmkvXh-Øn¬ amkw tXmdpw hmßm-dp≈ \m]vIn≥ hmßm-\m-bncp∂p \nΩn IS-bn-te°p Ib-dn-b-Xv. ]t£, Ahƒ Dd-°Øns‚ Bizmkw am{Xw sXc-s™-Sp-Øp. _kv tÃm∏n¬ ]Xnhp apJ-߃ H‰-s∏´pw Iq´-tØm-sSbpw B{I-an°pw apºv _kv hc-tW-sb∂p \nΩn {]m¿∞n-®p. Ahƒ°p AIm-c-Wamb aq{X-i¶ tXm∂n. Xs‚ Ip´n°v Fs¥-¶n-epw? AXp ho≠pw ho≠pw Hm¿°sh \nΩn°v Hm°m\w h∂p. \ncØnse h≠n-I-sf√mw Xs‚ t\sc ]m™p hcp-∂Xp I≠v `b-∏m-tSmsS Ahƒ IÆp-Iƒ Cdp-°n-b-S-®p. Ah-bpsS apcƒ®bv°p apsº-ßp-an-√msX `bm-\-I-X-bp-s≠∂v Ahƒ°p tXm∂n. \nΩn Hm^o-kn-te°p Xncn°pw apºv kvIqƒ _kv ho´p ]Sn-°-se-Øpw. Ahfpw Ip´nbpw \K-c-Øn¬ Hcp hosS-SpØv H‰bv°p Xma-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. BgvN-bn-sem-cn-°¬ am{XamWv `¿Ømhv FØp-I. AXp ]Xnhp sX‰n-bm¬ Ip´n-sbbpw Iq´n \nΩn Abm-fpsS tPmen ÿe-tØ°v bm{X-bm-hpw. \nΩn ZmºXyw bm{¥n-I-ambn \ne-\n¿Øn. XpS-tc-≠-Xmb FtXm {]hrØn t]msebXv Ahsf hmcm¥yw C°mcyw Hm¿Ωn-∏n®p sIm≠n-cp-∂p. kvIqfn¬ t]mIm≥ Ip´n°v `b-¶c D’mlw Xs∂. \nΩn ASp-°-f-bn¬ Ibdn t{_°v^m-Ãpw D®-tØ-°p≈ Sn^n≥ {^nUvPn¬ \n∂p NqSm-°p-tºm-tgbv°pw Ip´n Ipfn-ap-dn-bn¬ \n∂p hnfn-°pw. AtΩ, bqWnt^mw sFb¨ sNbvtXm, Sn^n≥ Hm.-sI-bm-tWm, Fs‚ Sqsse≥ {_u¨ t]∏-dn¬ MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE NEWS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

s]mXn-t™m, kvsI®kv It≠m, Atøm˛ hmthsS jq t]mfnjv sNbvXn-√. \nΩn F√m-Øn\pw Hm.sI F∂p hnfn®p ]d-bp-sa-¶nepw Ip´n Bh-emXn XpS¿∂p sImt≠-bn-cn-°pw. kvIqƒ _kv hcp-∂Xp hsc AΩbpw tamfpw XΩn¬ Hcp ]I¬∏qc-am-sW∂v \nΩn ]e-t∏mgpw Hm^o-kn¬ ASp-Øn-cn°p∂ kp\-µ-tbmSv ]d-bm-dp-≠v. Hm, AXn-se-¥n-cn-°p∂p F∂ a´n¬ kp\µ sFUnb Ãm¿ knwK-dnse ]pXnb hnti-j-߃ ]d-bp-tºmgpw Xm\n-ßs\ Bh¿Øn-°p-∂-Xns‚ kpJw \nΩnsb kzIm-cy-ambn kt¥m-jn-∏n-®n-cp-∂p. F∂m¬, Ahsf ]e-t∏mgpw Atem-k-c-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv, kvIqƒ _knse ss{Uh-dpsS Npgn™ t\m´-am-bn-cp-∂p. BZy-sams° \nΩn°v AXp ]pI-®n-em-bn-cp-∂p. Xs‚ kzIm-cyX ]nSn-°-s∏´ I≈s‚ thh-em-Xn. ]n∂oSv Ahƒ AXp I≠n-s√∂p \Sn-®p. Ipfn-ap-dnbnte°p HmSp-tºmƒ, Hm^o-kn-te-°p≈ Xnc-t°-dnb _kns‚ tImWn-Np-h-´n¬ \n¬°m-\p≈ sh{]m-f-Øn¬, sshIn´v ho´n-te°v Fs¥ms° hmß-W-sa∂ Hm¿Ω-I-fn¬ apgpIn Cu sNdp {]iv\sØ \nΩn Ah-K-Wn®p. ]t£, C∂p cmhnse Abmƒ Fs¥mcp t\m´-amWv t\m°n-b-Xv. Xm≥ hnh-kv{X-bm-bXp t]mse \nΩn°p tXm∂n. tNmc hen®p IpSn-°p∂ t\m´w. hmh-ens‚ IÆp-I-fmWv Abmƒ°v. AXp \o≠ Np≠n-\m¬ ico-csØ Hmtcm tcma-Iq]-sØbpw Xpf®v tNmc IpSn-°p-∂p. lrZ-bm-¥-c-ß-fn-se-hnsStbm {]k-h-th-Z-\-tb-°mƒ s\mº-cw. c‡-sa√mw hm¿∂v F√pw tXmep-ambn HcSn \S-°m-\p≈ i‡n-bn-√. IÆpIƒ Ipgn-bp-∂p. amdn-S-Øn¬ Db¿∂p \n¬°p∂ F√p-Iƒ ssII-fn¬ XSbp-∂p. \nΩn F√mw Znhkw cmhnse Ahƒ Ãm¿ aqhn-kn¬ Adn-bmsX I≠ Hcp Cw•ojv kn\na Hm¿Øp. Hcn-°epw Hm¿Ωn-°-cp-sX∂p Ahƒ ZrV-\n-›-b-sa-Sp-sØ-¶nepw AbmfpsS Nqgv∂p≈ t\m´w ImWp-tºm-sgms° \nΩn s]s´∂v Cu kn\n-a-sb-°p-dn-t®m¿°pw. C∂pw Ahƒ kn\n-a-sb-°p-dnt®m¿Øp. _kv ss{Uh¿ `oIc A\y-{K-l-Po-hn-bm-Wv. Abmƒ \mhp \o≠p Np≠p \\-®-t∏mƒ AXp \ofw h®v tNmc IpSn-°m-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏n-em-sW∂v \nΩn°p tXm∂n. Ahƒ°p Aedn Ic-b-W-sa∂p tXm∂n. B tNmc-Ip-Snb≥ HmSn-°p∂ _ n-emWv Xs‚ aIƒ \nc-¥cw bm{X sNbvXn-cp-∂p-sh∂p Hm¿Ωn-®-t∏mƒ \nΩn°v Xm≥ _kv tÃm∏n-em-sW∂pw Np‰pw hen-sbmcp P\m-hen Xs∂ Nqgv∂p \n¬°p-∂p-s≠-∂p-ap≈ Imcyw ad∂p t]mbn. Ahƒ i_vZ-ap≠m-ImsX Ic-bm≥ {ian-®p. F∂m¬, sXm≠-bv°n-S-bn¬ Hcp sImfpØn ]nSp-Øw. Xebn¬ Btcm `mc-ap≈ hkvXp IangvØn-bXp t]mse. Ah-fpsS hb-‰n¬ A·n-kvt^m-S\w \S∂Xp t]mse Fcn-®n¬ apf s]m´n. s]s´∂p ]Xn-hnepw t\csØ _kv h∂p. \nΩn°v ko‰p In´n-sb-¶nepw Ahƒ Ccp-∂n-√. Ccn-°m-ØXns‚ Imc-W-a-t\z-jn®p _kv I≠-IvS¿ \nΩn-°-cp-In-se-Ønsb-¶nepw Ahƒ Ae-£y-ambn Nncn-®-tX-bp-≈p. Cd-tß≠ _kv tÃms∏-Øm≥ \nΩn sImXn-®p. _kn\v thKX t]msc∂v Ahƒ°p ]Xn-hn-√msX tXm∂n. Np‰p-ap≈ ImgvN-IfpsS hnc-kX Ahsf h√msX hndfn ]nSn-∏n-®p. _kn¬ \ndsb kvIqƒ Ip´n-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. AXn-semcp Ip´nsb _kv I≠-IvS¿ AIm-c-W-ambn ap´n-bp-cp-ΩXpw Ip´n Cu¿jy-tbmsS \n lm-bmbn \n¬°p-∂Xpw I≠-t∏mƒ \nΩn kz¥w Ip´n-sb-°p-dn®p Hm¿Øp t]mbn. Ahƒ Ct∏mƒ Fs¥-Sp-°p-I-bm-hpw. Bip-]{Xn sF.-kn-bp-hn¬ {Sn∏p-Iƒ°p \Sp-hn¬. HmIvkn-P≥ knen-≠-dns‚ Hc-‰sØ amkv°v hmbn-

37

te-°p IpØn-°-b-‰n. Ic-bm\pw \nc-ßm\pw {]Xn-I-cn-°m\pw Ign-bmØ Ah-ÿ-bn¬. Np‰pw teUn tUmIvS¿am-cm-bn-cn°ptam? AtX GsX-¶nepw ]pcpj tUmIvS¿ Abm-fpsS sÃX-kvtIm∏v Ip´n-bpsS s\©n¬ IpØn-b-a¿Øn Ahsf thZ-\n-∏n-°p-∂p-≠m-hp-tam. \nΩn kmcn-sbbpw ªukn-s\bpw ASn-h-b-dn\p apI-fn-embn Iq´n _‘n-®n-cp-∂ tk^v‰n ]n≥ Ducn-sb-Sp-Øp. AXp aq¿—-bp≈ Bbp-[-ambn Ah-fpsS ssIbn-en-cp∂p Xnf-ßn. c‡w tamln-°p∂ AXns‚ hmbvØe Ahƒ Nq≠mWn hnc-en-t\mSp tN¿Øp ]nSn-®p. Ahƒ Hcp \nanjw IÆ-S-®p. AƒØm-cbv°p ap∂n¬ ap´n-∏mbn {]m¿∞n-°p-tºmƒ IÆn¬ sXfn-bm-dp≈ AtX kqcy-tX-P-kv. AXp IÆn-eqsS, Xet®m-dn-\p-≈n-te°p Hcp an∂mbw t]mse ]S¿∂p Ib-dn. ssIIƒ°pw Imen\pw Fs¥-∂n-√mØ Du¿Pw. _kn¬ Xnc°v XnI´n \n∂p. \nΩn Cd-ßm≥ Xbm-sd-Sp-Øp. _kv tÃms∏-ØnbXpw sNdp-∏Ø - n¬ _mkv°‰- vt_mƒ tIm¿´n¬ FXn-cm-fn-Isf sh´n®p ]¥v _mkv°‰v sNøp∂ AtX em©-\t- bmsS \nΩn apt∂m´p IpXn-®p. Ah-fpsS ssIbn¬ ]¥v kpZ¿i-\-N{Iw t]mse Idßn kpc-£n-X-bmbn \n∂p. A{]-Xo-£n-Xa- mb B{I-aW - Ø - n¬ I≠IvS¿ hoWp t]mbn. Abmƒ Ae-dn-°c- ™ - p. \nΩn H∂p-ad- n-bm-ØXp t]mse tÃm∏ndßn thK-Øn¬ ho´n-te°p \S-∂p. ho´n¬ Ah-sfbpw {]Xo£n®v Ip´n-bpsS _mKv DΩ-dØp A\m-Y-ambn InS-∂n-cp-∂p. \nΩnsb I≠Xpw Ab¬]-°sØ Ip´n HmSn h∂p. tN®n CsX-hn-sS-bm-bn-cp-∂p. Hm^o-kn¬ hnfn-®-t∏mƒ t\csØ Cd-ßn-sb∂p ]d-™p. tamƒ°v Hcp Xe-Np-‰-se∂p ]d™v kvIqfn¬ \n∂p t^m¨ h∂p. _mKv _ n¬ sImSpØp hn´ncp∂p. A—≥ Bip-]-{Xn-bn-te°p t]mbn-´p-≠v. Ipg-∏-an-s√∂p ]d™v Zm, Ct∏mƒ hnfn-®n-cp-∂p. tN®n h∂mep-S≥ Atßm´v sN√m\pw ]d-™p. \nΩnbv°p ]nSn®p \n¬°m-\m-bn-√. Ahƒ Ip´n-bpsS _mKn-te°p Xe Ip\n-®p. AXn¬ kq£va-ambn \ng-en® tNmc]m-Sn¬ `qtKmfw Xncn™p Id-ßp-∂Xpw Aemdw apg°n Hcp Bw_p-e≥kv ]Sn IS-s∂-Øp-∂Xpw Ahƒ I≠p. MAY-JUNE 2009


PohnXkmbm”ØnseØnb a\pjy≥ tcmK{]Xntcm[i‡n Ipdbp∂tXmsS amcIamb Zpc¥Øn\pw ASnabmhp∂p. AsXm∂pw hIhbv°msX _p≤nbpw Ignhpap≈ hr≤P\߃ aX{KŸßfnepw CXnlmkIYIfnepw XØzNn¥m]camb IrXnIfnse BflobZ¿i\ßfpambpw _‘s∏Sp∂Xpw kµ¿t`mNnXamWv. AhbpsS auenIaqeyßfn¬ A`bwtXSp∂Xv PohnXsØ [\yam°m≥ klmbIambncn°pw.

km¥z\w _nPp Fw ]n At∏mtg°pw izmkwap´epw InX∏pw AkzÿXIfpw IS∂phcm\pw CSbp≠v. BamibØns‚bpw IpSepIfpsSbpw t]inIƒ £oWn°p∂Xp \nanØw Zl\t°Sn\pw hni∏n√mbvabv°pw CShcpIbpw sNøpw. Xet®mdnse c‡Nw{IaWw Ipdbp∂Xn\m¬ c‡kΩ¿±w, {]talw F∂o tcmK߃°pw ImcWamhpw. icocØn\p _e£bhpw D≠msb∂phcmw. XeId°w hcpI, t_m[w sISpI, \S°p∂Xn\nSbv°p _me≥kv sX‰n \new]Xn°pI

akvXnjvIØnse tImi߃ Po¿Wn°ptºmƒ Hm¿ai‡n°pw hnthIi‡n°pw tIm´w kw`hn°mw. Nnet∏mƒ ÿeImet_m[w XI¿∂pt]mhm\pw aXn. WORLD MALAYALEE NEWS

38

MAY-JUNE 2009


XpSßnbhbpw am‰m\mhn√. AXns\ms° hnZKv[ NnIn¬kbmWmhiyw. PohnXkmbm”Øn¬ Hcp hy‡n°p h√ A]IShpw kw`hn®m¬ Bip]{XnIfnse NnIn¬kbpw BhiyamWv. AXp I„ImewsIm≠p≠mb Zpc¥amsW∂p kam[m\n°msa¶nepw kz¥w Imcy߃ sNøm\p≈ Ignhp \„amhp tºmƒ, klIcn°p∂ _‘p°ƒ°pw AXp ieyambnØocmw. am{Xa√, _‘s∏´h¿s°ms° AXv AtcmNIhpamhpw. a°fmbmepw _‘p°fmbmepw AXv Ad∏n\pw shdp∏n\pw ImcWamhpw. ]ns∂, ]I¿®hym[nIfmtem hml\m]ISw aqetam at‰m D≠mhp∂ icocØnse apdnhpIƒ ]gpØv AXn¬\n∂v Dbcp∂ Zp¿K‘w Aklyamhptºmƒ hnckXbp≠mhmw. AsXmgnhm°p∂Xn\p hnZKv[ NnIn¬k AXy¥mt]£nXamWv. hm¿[IyImeØp th≠s∏´h¿°p XocmtcmKw hcpIbmsW¶n¬ AsXmgnhm°m\pw tcmKnsb BtcmKy]q¿Wam°m\pw Bhiyamb ip{iqj \SØn tcmKnbpsS a\ n\v Bizmkw ]Icm\pw {ian°p∂Xp \√XmWv. AXn\p≈ a\ÿnXn Bsc¶nepw ImWn°pIbmsW¶n¬ AXp a\pjyXzØns‚ e£Was{X. ]t£, AXn\p k∑\ p ImWn°m≥ ]ecpw Xømdmhp∂n√ F∂XmWp t\cv. kz¥w t]c°p™pßfmbm¬t∏mepw tcmK_m[nXcmb ImcWhscbpw ImcWhØnsbbpw t\cn¬°mWm\pw klIcn∏n°m\pw Bcpw apXncmdn√. aI\mbmepw aIfmbmepw acpaIfmbmepw AhcpsS Ip™pßsf hr≤ZºXnIfpsS ap∂neb°m≥ aSn°p∂Xpw C∂p kzm`mhnIamWv. AhnsS kvt\lcmlnXyamWp \ngen®p\n¬°p∂Xv. AXpsIm≠v Bcmbmepw kvt\l]chpw kt¥mj{]Zhpamb klIcWw BhiyamsW∂ Imcyw HmtcmcpØcpw A\pjvTn°pIbmWp th≠Xv. Fßs\bmbmepw htbmhr≤cpsS kvt\l]camb s]cpam‰w ]pXnb Xeapdbv°p am¿KZo]ambncn°psa∂Xn¬ ktµlan√. {]mbsØ B¿°pw ]nSn®p\n¿Øm\mhn√t√m. {]IrXnbpsS Hcp AenJnX \nbaamWnXv. AXpsIm≠p {]mbsØ AXnPohn°m≥ ]cym]vXamb XcØn¬ Hcp ]pXnb PohnXssien a\pjy≥ kzoIcn°p∂Xp \√XmWv. Nnet∏msgms° kw`hn°p∂ sX‰n≤mcWIƒ _p≤n]q¿hw XncpØn°pdn°m\p≈ Bflss[cyw B¿°pap≠mhWw. GXpXcØnep≈ sh√phnfnIsfbpw t\cnSm≥ HmtcmcpØcpw XømdmhpIbpw thWw. F¶n¬ bphP\ kº¿°hpw kmaqlnI_‘ßfpw apXn¿∂ ]uc∑m¿ Dƒs∏sSbp≈h¿s°√mw BizmkIcambncn°pw. PohnXkmbm”ØnseØnb ]uc∑m¿°v CfwXeapdbnse Ip´nIfpambn Bibhn\nabw \SØm\pw kmlnXy˛kmwkvImcnIXeßfn¬ Bk‡n hf¿Øm\pw {KŸ]mcmbWØnepw imkv{XImcyßfnepw aXnbmb Adnhpt\Sm\pw kµ¿`ap≠mhp∂Xv kzmKXm¿lamWv. H∏w FgpØnepw kmaqlnI{]h¿Ø\ßfnepw kwKoXmZnIeIfnepw IuXpIw {]Z¿in∏n°m\pw Aßs\ am\knIamb Du¿Pw t\Sm\pw bphXeapdbv°p kmlNcyw kn≤n°p∂Xpw `uXnIImcyßfn¬ am{Xa√, BflobImcyßfnepw A`ncpNn ]I¿Øm\p≈ kµ¿`w e`n°p∂Xpw F√mh¿°pw kzoImcyambncn°pw. WORLD MALAYALEE NEWS

best compliments from

Chandigarh malayalee association

best compliments from

KAIRALI DARSAN, ROME, ITALY SHARJAH INDIAN ASSOCIATION SHARJAH, UAE UNION OF GERMAN MALAYALEE ASSOCIATIONS FEDERATION OF KERALA ASSOCIATIONS IN NORTH AMERICA, INC (FOKANA) 39

MAY-JUNE 2009


]p\¿hm-b\ kn¬Pn sP tSmw

w p h X n h o w p P X h I v ]pk

Hgp-°n-s\-Xn-sc....

iwJpapJsØ im¥n-Xo-cØp \n∂v, {]£p-_v[-amb Pohn-Xm\p-`-h-ß-fp-sS Ic-Im-Wm-°-S-en¬ Hcp \mhn-Is‚ Ic-fp-d-t∏msS \o¥n-°-b-dnb tUm. t]mƒ tXmakv F∂ I¿a-tbm-Kn-bpsS, Bflm-hn¬ sXmSp∂ A\p-`-hm-hn-jvIm-c-amWv "Hm¿a-Øn-c-Iƒ' F∂ Bfl-I-Ym-Jym-\w. Bghpw ]c-∏p-ap≈ A\p-`h ]mT-ß-fm-Wv, Hm¿a-s®-∏p-Xpd∂v Hmtcm A[ym-b-Ønepw At±lw hnX-dn-bn-Sp-∂-Xv. {]Xn-k-‘n-Iƒ \nd™ Pohn-X-tØmSv ]S-sh´n hnP-bn-°m\p-d® Hcp a\p-jy≥ IS-∂p-t]mb ]cp-°≥ A\p-`-h-ß-fp-sSbpw, Hgp-°n-s\-Xnsc Xpg™p t\Snb Pohn-Xh - n-Pb - Ø - n‚bpw IY-Iƒ Bscbpw hnkvabn∏n-°pw. D≈p-eb - v°p∂ Pohn-Xm-\p-`h - ß - f - psS Ie¿∏n-√mØ Bhn-jvImcw AXns‚ kl-P-ku-µcyØneqsS, A\p-]-a-amb BJym-\-co-XnbneqsS, IS-ense Hmf-ss°-Iƒ t]mse Hgp-°p≈ `mj-bn-eqsS hmb-\-°m-cs‚ a\-kns\ sXm´pW¿-Øp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ H‰-bn-cp-∏n¬ hmb\ Xo¿tØ ]pkvX-I-Øn¬ \n∂v hmb-\-°m-c\v ]n≥hm-ßm-\m-Iq. I´-ac- hpw Xnc-am-eI - fpw Pohn-X`- m-cØ - ns‚ ss\Xn-IX - b - n-te°v hnc¬ Nq≠p-tºmƒ Zcn{Z Ime-Øns‚ ]n≥Ip-dn-∏p-I-fm-Ip∂p {KŸ-Øns‚ BZy-`m-Kw. sN‰-°p-Sn-en¬ ]nd∂v XocØv A¥n-bp-d-ßn, Ahn-iz-k-\ob-sa∂v tXm∂m-hp∂ Pohn-Xm-\p-`h - ß - sf ksss[cyw t\cn´ tUm. t]mƒ tXma-kns‚ H‰-s∏-S-en-s‚bpw \nk-lm-b-X-bp-sSbpw apJw hmb-\-I-gn-™mepw \Ωsf th´-bm-Sp-∂p. thZ\ I≠m¬ B¿{Z-am-Ip∂ lrZ-bhpw A\o-Xn-s°-Xnsc s]m´n-sØ-dn-°p∂ a\kpw Ip™p-∂m-fnte Cu [n°m-cn°v kz¥-ambncp∂p-sh∂v BZy A[ym-bØ - n¬ Xs∂ t_m[y-am-Ipw. AO-\n¬ \n∂pw- H-cn‰p kvt\l-sa-¶nepw In´m≥ sImXn® aI≥, aIs\ ]nXm-hns‚ a¿Z-\-Øn¬ \n∂v c£n-°m≥ XSkw \n∂ {Iqc-XI - ƒ G‰p-hm-tß-≠n-hc- p-∂ \nk-lm-bb - mb AΩ. AOs‚ ASn hogp-tºm-tg, i_vZ-ap-≠m-°msX \ne-Øn-g™v AOs‚ I¨sh-´Øp \n∂v amdn, cm{Xn-bpsS Ccp-´n¬ GI-\mbn IS-∏p-dØn-cp∂v Ic™pw Bfl-lX - y-sb-°p-dn®v Nn¥n®pw InS-∂p-dß - nb aIs‚ \ni_vZ thZ-\I - ƒ \nd-an-gn-It- fm-S√ - msX hmbn-®p Xo¿°m\m-hn-√.

hntam-N\ ka-c-Øns‚ Ae-sbmen-Iƒ°n-S-bn¬ Xm≥ AwKamb a’y-sXm-gn-emfn kaqlw Iayq-Wn-Ãp-If - psS It√-dn\pw shSnsh-∏n\pw ap∂n-te-°n´p sImSp-°-cp-sX∂v ]d™v ^mZ¿ hS°s\Xnsc {]kw-Kn-°m≥ {ian-®Xv A`n-am-\-tØmsSbmWv At±lw ]¶p hbv°p-∂-Xv.

apgp-∏-´n-Wn-bnepw anI® am¿°v hmßn hnP-bn-®n´pw F≥Pn-\o-b-dnw-Kn\v AUvan-j≥ In´m-Xn-cp-∂-t∏mƒ {]Xn-tj-[mKv\nbn¬ \odn, tImfPv {]th-i\ IΩn‰n AwK-ß-sfbpw {]n≥kn-∏-en-s\bpw sIms∂m-Sp-°nbm-se∂v Nn¥n®p t]mb kw`hsØ°p-dn®pw ]cma¿in-°p-∂p-≠v. ASp-Øn-cp-∂m¬ \mdp-sa∂ kl]m-Tn-I-fpsS ]cn-lmkw kln-®v, Hcmfpw Iq´p-Iq-Sm\n-√m-sX H‰-s∏-S-ens‚ Xpcp-Øn¬, Hcp ]pkvXIw t]mep-an-√msX ]Tn®v ¢mkn¬ H∂m-a-\mb t]mƒ tXma-kns\ tXSn kl-]m-Tn-bmb kdm-^ns‚ kvt\l-s∏m-Xn-sb-Øn-bXv am¿ Chm-\n-tbmkv tImfPnse {]n≥kn-∏-e-®≥ Xs‚ Zpcn-X-a-dn™v Hcp h¿jw D®bv°v `£-W-ku-I-cy-sam-cp-°n-b-Xv-Cßs\ Bflm-hn¬ sXmSp∂ F{X-sb{X A\p-`-h߃..... ae-bm-fn-Isf kw_-‘n®v hnZq-c-ÿ-amb aq∂v `qJ-WvU-ßfpsS cpNnbpw aWhpw A\m-h-cWw sNøp∂ ]pkvX-I-Øns‚ c≠mw `mKw Hcp bm{Xm-hn-hcWØns‚ NmcpX ]I-cp-∂p. Hcp Xc-Øn¬ {KŸ-Im-cs‚ Pohn-X-bm-{X-bpsS c≠mw-`mKw Xs∂-bmbn-cp-∂t√m AXv. Xs‚ Pohn-X-Øn¬ {]Imiw ]c-Ønb ss\Po-cn-b-tbm-Sp≈ IS-∏mSv ]e-bn-SØpw At±lw Xpd∂p ]d-bp-∂p. Ata-cn-°b - nse 50 kwkvYm-\-ßfpw \q‰n \m¬]-tXmfw temI cmPy-ßfpw k©cn-®X - v, {]tXy-Ia- mbn C{k-tb¬ P\-Xb - psS ]pd-∏m-Sn-s‚bpw ]emb-\-ß-fp-sSbpw Ncn-{X-ap-d-ßp∂ Pdp-k-te-an-eqsS k©-cn-®-Xv, Nmhp-IS- e - nepw Hmtcm-cm-Py-sØbpw kµ¿i-\t- h-fb - nepw AhnsS IS-en¬ \o¥n-bXv Cßs\ DeIw Np‰-ens‚ \nc-h[n A[ym-

]nXm-hns‚ \njvTqc a¿Z\w aSpØv, Xnc-am-e-Iƒ h∂v AOs\ izmkw ap´n®v sIms∂-¶n-se∂v a\-apcpIn {]m¿Yn-®p-t]mb \ncm-ew_\mb Cu aIs‚ IY IS-tem-csØ ap°ph IpSn-ep-I-fpsS kam-\-Nn{X-amWv hmb-\-°m-c\v ap∂n¬ Xpd∂p hbv°p-∂-Xv.

WORLD MALAYALEE NEWS

40

MAY-JUNE 2009


b-߃ hmb-\-bn¬ IS-∂p-h-cp-∂p. thZ-\-bp-sSbpw bmX-\-I-fp-sSbpw IS¬ Xm≠n Pohn-X-hn-P-bØns‚ ]S-hp-Iƒ AXy-[zm-\-tØmsS ]n∂n´v tUm. t]mƒ tXmakv Xm≥ t\cn´ bmX-\-Ifpw ]cn-lm-k-ßfpw ad-∂v, tPmenbpw klm-bß - fpw \¬In F{X-tbsd Pohn-Xß - s- f, IpSpw_-ßsf Db¿®-bn-te°v ssI]n-Sn-®p-b¿Øn F∂v Adn-bp-tºmgmWv Cu a\p-jy-kvt\-ln-sb-°p-dn®v \ap°v BZ-c-ta-dp-I. CØcw {]h¿Øn-I-fn-sem∂pw Xm≥ Fs¥-¶nepw henb Imcyw sNbvXp F∂p At±lw `mhn-°p-∂n-√. B at\m-`mhw At±lØns‚ al-Xz-Øn\pw Ffn-abv°pw DØ-a-\n-Z¿i-\-ambn h¿Øn°p-∂p. Ata-cn-°b - psS ]cn-[n-bn-√mØ kzmX-{¥y-sØ-°p-dn®v, Utam{Im-‰nIv ]m¿´n t\Xmhv a¨a-d™ {]kn-U‚ v tPm¨ sI∂-UnbpsS ktlm-Z-c\pw sk\-‰-dp-amb FtUz¿Uv sI∂-Un°v Utam{Im-‰nIv ]m¿´n-tbm-Sp≈ Iqdv sXfn-bn®v IØv Fgp-Xn-bXv, AXn\v sI∂-Un-bpsS adp-]-Sn. Ch-sbms° Ah-km\ ]pd-ß-fn¬ hmb\sb thdn´ A\p-`-h-am-°p-∂p. _meyw apX¬ Xs‚ Ifn-tØm-gn-bm-bn-cp-∂, ]n∂oSv Pohn-XØn-te°v tXmtfmSv tXmƒ tN¿∂v Db¿Ønb ^vtfmdn-tbm-Sp≈ {]Wbw ]pkvX-I-Øn¬ BZym-h-km\w \nd™p \n¬°p-∂p. AΩsb∂ hnIm-chpw ]e-Xm-fp-I-fnepw kvt\l-ambn \nd-bp-∂p. iwJp-apJw IS¬Xo-cw, Xncp-h-\-¥-]p-csØ am¿ Cuhm-\ntbm-kv, bqWn-th-gvkn‰n tImf-Pp-Iƒ,A-[ym-]-I¿ tdman¬ sk‚ v ]ot‰gvkv _kn-en-°-bn¬ Gsd IjvS-∏m-Sp-Iƒ kJn®v {]nbtXmgn ^vtfmdnsb Pohn-XØnte°v ssI]n-Sn®p tN¿ØXv XpSßnb kw`-h-ß-ƒ khn-kvXcw {]Xn-]m-Zn-°p-∂p≠v ]pkvX-IØn¬. lrZ-bt- h-Z\ - b - psS \\pØ ]mfn-Iƒ hnS-cp-∂, Bflmwi NnXdn-In-S-°p∂ hcn-I-fn-eqsS hmb-\-°m-cs\ A\p-`-h-ß-fn-eqsS ssI]n-Sn®v B\-bn-°p∂p {KŸ-I¿Øm-hv.

from next issue onwards

heartly touching’s by

Dr. Mathew Kuruvila (Br. Thanku)

ASpØ e°w

C\n aSßmw F∂v XpS-ßp∂ Ah-km\ A[ymbw lrZ-b-Øn¬ X´p-∂-Xm-Wv. "Ct∏mƒ ImtW≠ cmPyßfpw Ipfn-t°≠ kap-{Z-ßfpw F√mw I≠p-I-gn™p. Ipfn®p Ign™p B{K-l-߃ F√mw \nd-th‰n-b-t∏mƒ iwJp-apJw IS-∏p-d-Ønse F√m aW¬Xcn-Ifpw Atd-_y≥ kap-{Z-Ønse Xnc-am-e-Ifpw Fs∂ Atßm´v Bflm¿Y-ambn kvt\l-tØmsS ImWn-°p-∂p-sh-∂v tXm∂p-∂p. C\nbpw Hcp P∑w IqSn Ds≠-¶n¬ Ahn-sS-X-s∂-bm-bn-cn-°-W-sa-∂m-{Kln-°p-∂p...' B im¥nXoc-tØ°v {]nb-Xa ^vtfmdn-s°m∏w aS-ßm-\p≈ AZ-ay-amb B{K-l-hp-am-bmWv ]pkvXIw Ah-km-\n-°p-∂-Xv. tUm. t]mƒ tXmakv A\p-jvTm\ hnip-≤n-tbmsS \S-Øp∂ Bfl-_-en-bmWv Hm¿a-Øn-c-Iƒ F∂v \nkw-ibw ]d-bmw. \oXn \ntj-[ß - ƒs°-Xn-cmb i_vZa- mbpw am\-hn-IX - b - p-sSbpw \n¿`-b-Xz-Øn-s‚bpw {]Xo-I-ambpw Pohn® Cu I¿a-tbm-Kn-bpsS PohnXw hcpw-X-e-ap-dbv°v {]tNm-Z\hpw hgn-Im-´n-bp-am-Wv.

WORLD MALAYALEE NEWS

41

MAY-JUNE 2009


WORLD MALAYALEE ORGANIZATION ANNOUNCEMENT ae-bm-fn-bpsS t\m_¬ kΩm-\w, alm-flm-Km‘n tKmƒUv saU¬ Ahm¿Uv 2009 temI-sa-ßp-ap≈ ae-bm-fn-I-sfbpw ae-bmfn kwL-S-\-I-sfbpw GtIm-]n-∏n®p sIm≠p {]h¿Ø\w \SØn hcp∂ thƒUv ae-bmfn Hm¿K-ss\-tk-j≥ hnhn[ taJ-e-I-fn¬ amXr-Im-]-c-amb {]h¿Ø\w \SØn hcp∂ ae-bm-fn-Isf BZ-cn-°m\pw Ahm¿Uv sImSp-°p-∂-Xn\pw Xocp-am-\n-®n-cn-°p-∂p. ae-bm-fn-bpsS t\m_¬ kΩm\w F∂p JymXn t\Sn-s°m-Sp-°p∂ Cu hntizm-Øc Ahm¿Uv Xe-ÿm\-K-cn-bmb \yqU¬ln-bn¬ h®v AXn-hn-injvS hy‡n-Iƒ ]s¶-Sp-°p∂ NS-ßn¬ hnX-cWw sNøpw. Ahm¿Un\p ]cn-KW - n-°p∂ taJ-eI - ƒ imkv{Xw, Imcp-Wy-{]-h¿Ø-\w, BXp-c-ip-{iq-j, hyh-km-bw, _nkn\n- v, cmPy-tk-h-\w, kn\n-a, kml-kn-I-X, Ie, kmln-Xyw, hnZym-`ymkw, kvt]m¿Svkv, s]mXp-{]-h¿Ø\w am\y-hm-b\ - ° - m-tcmSv... ta¬∏-d™ Ahm¿Un\pw AwKo-Im-c-Øn\pw A¿l-X-s∏´ ae-bmfn-I-fm-sc-¶nepw Xm¶-fpsS Adn-hn¬ Xm¶ƒ Ct∏mƒ Xma-kn-°p∂ cmPytØm a‰v Fhn-sS-sb-¶n-eptam Ds≠-¶n¬ Ah-cpsS t]cpw sNdn-sbmcp hnh-c-Whpw Adn-bn-°p-a-t√m. Xm¶-fpsS Adn-hn-te-°mbn... IptN-et\m Ipt_-ct\m F∂p-≈-X-√ Xm¶ƒ CØcw hy‡n-Isf At\z-jn-°p-tºmƒ Hm¿an-t°-≠-Xv. adn®v, ae-bm-fn°v amXr-I-bmbn A`n-am-\-am-bn, Cuiz-c-km-∂n[yw Xpfp-ºp∂ Imcp-Wy-{]-h¿Ø-\-Øn¬ ]¶m-fn-bm-bn, CcpØw h∂ cN\-bp-sSbpw, Zriym-hn-jv°m-c-ß-fp-sSbpw tXm∂¬ Df-hm-°p∂ krjvSn-I-fp-am-bn, tkh-\-X-Xv]-c-cm-bn, _p≤n-tI-{µ-ß-fm-bn, kml-kn-I-cm-bn˛ Cu Imcy-߃°p ap≥Xq°w sImSp-°p-a-t√m. ]q¿W-amb kl-I-cWw A`y¿Yn-°p-∂p. sk{I-´dn thƒUv ae-bmfn Hm¿K-ss\-tk-j≥ ALUMMUTTIL BUILDING, KOTTAYAM - 04, KERALA, INDIA. TEL : 0481 - 2575055, 3142464. FAX : 0481-2574059 e-mail : worldmalayalee@gmail.com. web:www.worldmalayaleeorg.com

Edited, Printed and Published by Sabu Murickuveli on behalf of World Malayalee Organization. Printed at Aksharam Press, Chingavanam, Kottayam. Loka Malaylee News Magazine, ALUMMUTTIL BUILDING, KOTTAYAM - 04, KERALA, INDIA. TEL : 0481 - 2575055, 3142464. FAX : 0481-2574059 e-mail : worldmalayalee@gmail.com. web:www.worldmalayaleeorg.com WORLD MALAYALEE NEWS

42

MAY-JUNE 2009

world malayalee news  

international malayalam magazine

Advertisement