__MAIN_TEXT__

Page 1

P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 015

Konståret 2016 V E R K SA M H E T S B E R ÄT T E L S E • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 015

IN N EHÅLL

Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PER M AN EN TA FÄR D I GS TÄLLDA V ER K 2016 &child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Utblick / Insikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Allt är möjligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fågelsadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mina Vingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 The Wind Wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Passage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Konstprojekt Malmö Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 August Palm Minnesplatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Uppe på taken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 T ILLFÄLLI G A KO NS T PR OJ EK T G EN OM FÖ R DA 2016 Konstrunda, Malmö Live med omgivningar . . . . . . . . . . . . . . 17 Malmös Leende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 S TAT US KOM M AN D E PER M AN EN TA V ER K Tre torn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Interdependens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tävling Geijersskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Norra Sorgenfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ÖV R I G T Konst händer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Barnens skulpturpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Walk of Fame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Off. Konstgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Malmö Konsthall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Malmö Konstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Moderna Museet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Skulpturer som inte finns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Producerad av Kulturförvaltningen och Gatukontoret. Koncept och texter: Gunnar Ericson. Projektledare: Sofie Hellryd. Grafisk form och produktion: Adfaktor AB, Magnus Adolfsson. Bilder omslagets framsida: Passage, Lars Bendroth; &Child, Mina Vingar, Inger Lindstedt; Utblick /Insikt, Magnus Adolfsson; Mirakel, Ricard Estay. Tryck CA Andersson, Malmö 2017.


FÖRORD

Konståret 2016 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E • M A L M Ö S TA D

Förord Det är något alldeles speciellt när projekt som pågått över längre tid blir klara. Någ­ ra sådana projekt gick ”äntligen” i hamn under konståret 2016. Ett sådant var ”&child” av Charlotte Gyllenhammar som kom på plats några år efter att Charlottes första verk ”Mother” invigdes i Hyllie 2014. ”Mothers” kraft har nu fått ett lekfullt och vackert komple­ ment. För detta verk hade tiden kunnat bli oändlig om inte en extern finansiär hade gripit in i handlingen och erbjudit en helt avgörande grundplåt till verkets genomförande. Under tiden som finan­ sieringen löstes fick verket också en ny plats – det flyttades från en rondell nära ”Mother” till förplatsen framför Hyllies nyöppnade stadsdelsbad . Inte minst bar­ nen kan glädjas åt det nya verket. De två konstverken ”Mother” och ”&child” bildar tillsammans en mycket unik och speciell helhet som berör oss på många plan. Den konstnärliga gestaltning som hade flest år (start 2011) på nacken var Pål Svenssons ”Utblick & Insikt” som invig­ des i stilla regn i juni. Är man insatt i ett projekt har man säkert viss förståelse för att det tar tid – även om det kan vara tåla­ modsprövande. När Påls verk stod klart K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

hade det gått igenom flera intrikata faser. Val av diabasblock till skulpturen, kompli­ cerad sågning och stenbearbetning, juridiska bedömningar av ansvarsfrågor, analys av ledningsdragningar och en komplicerad grundläggning. Sånt tar tid – men kompenserades mer än väl av det enastående konstnärliga resultatet. Stort tack till Pål! Detsamma också till Malmö Förskönings- och Planteringsförening för två generösa donationer – för ”&child” och ”Utblick/Insikt”. 2016 avslutades de sista konstpro­ jekten vid Malmö Live. I sen och ky­ lig december njöt vi när Fundaments ”Windwall” och Maha Mustafas ”Passage” presenterades för malmöborna. Kyligt ute – men konstverk som värmer och höjer temperaturen ytterligare i en framgångs­ rik konststad. För den som vill veta mer rekommenderar jag den i fjol utgivna ”Malmö konstguide”. Där finns mycket kunskap att hämta om alla konstverk och skickliga konstnärer som bidragit till ut­ vecklingen av Malmös offentliga rum. Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör ordförande off.konstgruppen

1


2


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

FOTO INGER LINDSTEDT

&child Charlotte Gyllenhammar

Malmö har fått sitt andra konstverk av Charlotte Gyllenhammar. ”&child” har se­ dan den 9 november 2016 hittat sin plats framför det nya Stadsdelsbadet i Hyllie. Därmed fullbordas det konstnärliga kon­ cept som konstnären redovisade i sam­ band med skissarbetet för fontänskulp­ turen ”Mother” (som kom på plats i juni 2014 söderut efter Hyllie Boulevard). Vid den tidpunkten fanns det enbart möjlig­ het att genomföra huvuddelen i förslaget dvs modern. Den kompletterande delen, barnet, kunde då inte realiseras av ekono­ miska skäl. Malmö Förskönings- och Planterings­ förening kontaktade 2015 Malmö stad och inledde en diskussion om att hela konceptet skulle genomföras och efter en förnyad analys av val av plats, teknik, kon­ struktion och kostnader kunde genom­ förandet dras igång. ”&child” hälsar idag extra välkommen till de barn med familjer som besöker ba­ det. Barnet har blicken riktad mot söder K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

– både mot besökaren och mot modern som finns några hundra meter bort på andra sidan Annetorpsleden. Lekfullt bubblar hon med munnen i vattnet och ”kokar kaffe” eller ”blåser upp en bal­ long” som det heter på simskolespråk. Invigningen en kylig novemberdag ägde rum i närvaro av Inger Lindstedt Malmö Förskönings- och Planteringsförening och kulturdirektör Elisabeth Lundgren. Båda framhöll ett ”hela-staden” perspektiv i sina invigningstal. Senare års omfattande konst­gestaltningar i centrala Malmö mås­ te följas av liknande initiativ där Malmös ytterstad växer och förnyas. Gammalt och nytt behöver också knytas ihop. ”Mother” och ”&child” representerar på ett bra sätt ett gestaltningskoncept med fötterna i det nya i söder och i den äldre stadsstruk­ turen norr om Annetorpsleden. Invigningen ackompanjerades av ett uppskattat musikprogram av elever från Augustenborgsskolan och varma, vär­ mande applåder.

&child Konstnär: Charlotte Gyllenhammar, Stockholm Plats: Hyllie stadsdelsbad, förplatsen Material: Brons, vatten, ljus och betong Invigning: den 9 november 2016 Finansiering: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Ägare: Malmö stad

3


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 015

4


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

FOTO MAGNUS ADOLFSSON

Utblick / Insikt Pål Svensson

I förordet till denna utgåva av ”Konståret” omnämndes att konstprojekt kan ta tid. Det exemplifierades med Pål Svenssons verk ”Utblick / Insikt”. Förseningar har va­ rit en anledning men i huvudsak har det berott på att det har varit ett komplicerat projekt som krävt både eftertanke, nog­ grannhet och rätt kompetens i alla led i genomförandet. Malmö stad är ett stort tack skyldig till en tålmodig konstnär och en lika tålmodig bidragsgivare. Verket var redo för invigning den 29 juni – och då hade många Malmöbor följt slutfasen med montering av alla dia­basblock på plats, fogning, en sista ytbehandling/polering samt test och in­ justering av vattenbild och ljussättning. Invigningen var välbesökt och verba­ la superlativer framfördes av Tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic, konstkännaren Sune Nordgren samt Jan Bergfelt och Inger Lindstedt från Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Konstnären själv avslutade invigningen och har beskrivit verket med dessa ord: K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

”En stenskulptur består av två material, sten och luft. Utan luft ingen skulptur. Tomrummet ger utrymme för utvidgning, kreativitet. Nytt tänkande. I all konst finns detta tomrum, bild är inte bara former utan också mellanrumsformer, i text läser man mellan raderna, i musiken finns tystnaden! Det är rummet mellan husen, inte byggnaderna i sig, som ger staden liv. Konsten behöver luft och tomrum för att kunna andas” Stenens bearbetning når nya höjder i ”Utblick/Insikt”. Detta konfirmerades av Sveriges Stenindustriförbund som utsåg ”Utblick / Insikt” till vinnare av 2016 års Stenpris. Många malmöbor har upptäckt verket och stannar till. För många är det nästan ogörligt att passera utan att fo­ tografera det – eller sina vänner framför eller i det (i ”Utblick”). Att fotograferingen skulle nå sådana höjder överträffade till och med Pål Svenssons förväntningar. Di­ abasbänkarna med ingraverad tänkvärd dikt visar också på konstnärens vilja och önskan att skapa en aktiv och interaktiv mötesplats inom verket.

Utblick / Insikt Konstnär: Pål Svensson, Göteborg Plats: Posthusplatsen/förplatsen Material: granit, vatten och ljus Invigning: 29 juni 2016 Finansiering: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Ägare: Malmö stad

5


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

Allt är möjligt Anna Ling Anna Ling fick uppdraget om konstnärlig gestaltning i Stapelbäddsskolan efter en inbjuden tävling. Verket var på plats när skolan kunde öppnas under året. Tävling­ en utgjorde också en form av pilotprojekt från stadens sida för att hitta formerna för hur fler konstnärliga gestaltningar ska be­ rika Malmös förskolor och skolor. Konstnärens tanke med verket var att skapa två lekfulla skulpturer i form av en cylinder i betong med en platta i brons och ett rymdskepp i brons. Verket är tänkt för lek, men inte bara. Det ger också möj­ lighet till eftertanke. Betongcylindern har en storlek så att några barn kan sitta på den, eller så är den en rörelseskulptur som barn kan hoppa upp och ned från. Plattan i brons innehåller ett mönster av olika leksaker som omgärdar en kompass – livets kompass. Avtrycken kommer från många olika små leksaker (lego, playmo­ bil, små figurer mm). De kan ses som ett avtryck av barns lek. I en avlägsen framtid uppfattas de kanske som hieroglyfer eller i alla fall som någon sorts tidslager eller fossil. Rymdskeppet tränger ut ur väggen på väg att landa. Rymdskeppet represen­ terar idén att i lekens och barnens värld är allt möjligt.

Allt är möjligt Konstnär: Anna Ling, Malmö

FOTO MAGNUS ADOLFSSON

Material: brons, betong

6

Placering: Stapelbäddsskolans entréhall Färdigställt: 2016 Ägare: Malmö stad


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

Fågelsadel Ulla och Gustaf Kraitz Ulla och Gustav Kraitz skulpturgrupp ”Få­ gelsadel” uppfördes våren 2016 i Hyllie som därmed fick ytterligare ett offentligt konstverk. Senast det begav sig invigdes Charlotte Gyllenhammars ”Mother”. Nu två år senare ser vi ett verk som utgör en skalmässig kontrapunkt. Barnets mått är utgångspunkten för gestaltningen av de fem figurerna som associerar både till småfåglar och till omslutande sadlar. De bildar en grupp – sinsemellan nogsamt utplacerade av Gustav till en harmonisk och lekfull helhet i mellanrummet mellan hög byggnad och nedschaktad järnväg. Platsen är väl vald. Den är liten, ovanligt småskalig för att höra till det nya Hyllie. Platsen passar skulpturens skala och just därigenom växer den dramatiskt när den fångar blick och tanke från den som pas­ serar. Någon gång vågar du kanske också prova sadelns mått och den behagfulla runda formen från en av fågelsadlarna. Verket har några år på nacken. Det visa­ des till exempel på en stor samlingsut­ ställning över Ulla och Gustavs konst­ närskap på Valdemarsudde i Stockholm 2006.

Fågelsadel Konstnärer: Ulla och Gustav Kraitz Plats: litet torg vid Hyllie Boulevard 25 och Pulpetgången 2 FOTO LARS BENDROTH

Material: brons

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

Färdigställt: maj 2016 Ägare: Malmö stad

7


8

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

FOTO INGER LINDSTEDT

Mina Vingar Zunino Ignestam Studio

På Segevångsskolan fanns tidigare en skulptur av Baptiste Leducq. ”Hoppa bock” som tillkom 1967 då skolan bygg­ des. I början av september 2014 stals konstverket. Stenstod och avsågade fötter återstod (se sid 28). Malmö stad (Stadsfastigheter) tog ett initiativ till att verket skulle ersättas. Tillsammans med Segevångsskolans lärare och elever inled­ de man en process för ett nytt verk som speglar elevernas idévärld och skolans identitet. Det var viktigt att fylla det ”hål” som det stulna verket efterlämnade och att för barnen visa viljan att återskapa det som stulits. Malmö stads offentlig konstgrupp kopplades in liksom Malmö Försköningsoch Planteringsförening som till stor gläd­ je för alla beslutade att finansiera ett nytt verk. Lena Ignestam och Carina Zunino engagerades efter en inbjuden skisstäv­ ling för att gestalta ett nytt verk. Konstnärena beskriver sitt verk så här: ”Mina vingar har särskilt inspirerats av en K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

elevs projekt med titeln ’Min fisk-fågel’ som handlar om att alla människor är olika och att det är bra att det är så, eftersom världen då är en mer spännande plats att leva på. Skulpturen ska vara en symbol för dessa värderingar. ’Mina vingar’ är en skulptur som alla barn och vuxna på Segevångskolan kan samlas kring, titta på och leka runt. Det är en skulptur som symboliserar modet att vara den du är, att känna sina egna vingar växa fram, utvecklas och bära dig ut i livet vare sig du är en fågel eller en fisk”. ”Mina vingar” invigdes vid skolavslut­ ningen den 14 juni 2016. Vid invigningen läste Mariam Abdullah Abdulnabi, klass 5-6 B, Segevångsskolan, sin dikt, skriven dagen till ära. ”De vingarna du har, har du inom dig Längst inne har du hopp och tro om att flyga fritt som en fågel Du vill hellre vara en fågel än en spik En fågel som kan flyga fritt i stället för att vara en spik som sitter fast”.

Mina Vingar Konstnärer: Lena Ignestam och Carina Zunino Malmö/Köpenhamn Plats: Segevångsskolan Material: Pulverlackerat rostfritt stål, stålrör och glasmosaik på betong Invigning: den 14 juni 2016 Finansiering: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Ägare: Malmö stad

9


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 014

10

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

FOTO LARS BENDROTH

Wind Wall Fundament

”Wind Wall” var ett av de vinnande försla­ gen i den öppna tävling som anordnades för Malmö Lives nordöstra entréplats och parkrum. Den andra vinnaren (”Minne­ nas hav” av Karolina Erlingsson) färdig­ ställdes redan 2015. Efter tävlingen har Fundament haft uppdraget att utveckla sitt koncept både konstnärligt och tek­ niskt. Uttrycket har förenklats bl.a. vad gäller verkets färgskala samtidigt som dess stabilitet har förstärkts betydligt. En annan viktig aspekt har varit ljussättning­ en. En ljussättning som premiärvisades i mörkret invigningskvällen den 8 decem­ ber. Verkets markförlagda armaturer gav verkligen ”Wind Wall” en extra dimensi­ on samtidigt som en suggestiv elddans intro­ducerade invigningstalen. Kulturdirektör Elisabeth Lundgren framhöll vikten av att ge nya och yngre konstnärer möjligheten att få uppdrag i Malmö och få möta en större publik. Det behövs fler projekt med den inriktningen. ”Wind Wall” utnyttjar och tydliggör ett K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

av Malmös karaktärsdrag, den vind som tenderar att alltid vara mot. Elisabeth av­ slutade sitt tal genom att koppla till den dagsaktuelle nobelpristagaren i littera­ tur – Bob Dylan. Med hans ord har Malmö nu fått ett konstverk som verkligen är ”Blowing in the Wind”. Många besökare vid Malmö Live har ef­ ter invigningen kunnat se att ”Wind Wall” verkligen blivit ett nytt litet landmärke i stadslandskapet. Både för den som rör sig inom Malmö Live men också för den som passerar efter Neptunigatan och Norden­ skiöldsgatan. ”Wind Wall” saknar dock fortfarande sin granne och kommande stöd i stadsrummet. Det gamla Stins­huset ska resas alldeles intill under 2017. Till glädje också för ”Wind Wall” som därige­ nom får ett efterlängtat sällskap. För mer information se https://vimeo.com/210763970

Wind Wall Konstnärer: Fundament/Joshua Morrison, Petter Thörne, Jens Vium Skaarup, Köpenhamn Plats: Malmö Live i hörnet Neptuni­ gatan/Nordenskiöldsgatan Finansiering: Lorens och Agnes Beijers fond samt Malmö stad Invigning: den 8 december 2016 Material: Stål, härdad plast och ljus Ägare: Malmö stad

11


12


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

FOTO LARS BENDROTH

Passage Maha Mustafa

Maha Mustafas ”Passage” invigdes på Dag Hammarskjölds torg en mörk december­ kväll. Bänkskulpturen ”Shoreline”med in­ graverad kustlinje var på plats. Fontänen spelade och den djupt röda dubbelspiral­ en tecknade sig mot kvällshimlen. Frida Trollmyr, kommunalråd för Kultur och Fritid, invigningstalade och knöt an till två andra platser där besjälade personlighe­ ter har hedrats med sitt namn och genom enastående konstverk: Raoul Wallen­ bergs park och Anna Lindhs plats. I sitt tal framhöll Frida Trollmyr att Maha Mustafas konstnärliga gestaltning på ett symbo­ liskt plan hedrar Dag Hammarskjölds rak­ ryggade och okuvliga hållning i kampen för fred och samförstånd. Maha Mustafas verk ”Passage” har ut­ förts efter att ha vunnit en inbjuden täv­ ling för torget. Det konstnärliga koncep­ tet har därefter utvecklats och detaljerats i nära samarbete med Malmö stad. Till­ verkningen av dubbelspiralen har skett i Holland av välkända CIG (också tillverkare K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

av Anish Kapoors välkända ”böna” i Chi­ cago). Skulpturbänken har tillverkats av Zaarstone i Vilshult. Malmös stadsträdgårdsmästare Ola Melin har hållit i projektet. I sitt invig­ ningstal framhöll han bl.a. ”Passage och dess tre delar interagerar. Ljudet från vattenspelet som skjuter upp ur marken skapar magnifika röda och svarta ekon i sina grannar. Shoreline med sin massiva men ändå gracila kropp ramar in rummet och vår dubbelspiral verkar just ha rullat in på torget och stannat i sin rörelse. Torget kommer att kanalisera malmöborna till jobbet på morgonen och hemåt om aftonen, men också få oss att stanna en stund och uppleva konsten, rummet och oss själva. Ett stort tack till dig Maha Mustafa” . ”Passage” är Maha Mustafas första of­ fentliga verk i Malmö. En nöjd, stolt och rörd konstnär höll kvällens avslutande invigningstal. Se även https://vimeo.com/200568218

Passage Konstnär: Maha Mustafa, Malmö och Toronto Plats: Dag Hammarskjölds torg vid Malmö Live Material: lackat stål, diabas och vatten Invigning: den 8 december 2016 Ägare: Malmö stad

13


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

2

3

1

14

5

6

4

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

7


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

FOTO THYRA EVENÄS BRANDT

Konstprojektet Malmö Live

Malmö har fått en ny mötesplats. Stads­ kärnan har ökat i attraktivitet och nya och gamla besökare möter ett spännande musikliv, ett stort utbud av affärsmöten och kongresser. Smith Hammer Lassen arkitektkontor från Köpenhamn har svarat för det arkitektoniska konceptet. Skanska har byggt hela kvarteret. Malmö Live är välbesökt, uppskattat och prisbelönt. Ett särskilt fokus har också legat på den konstnärliga gestaltningen inom projek­ tet. Tidigt kom de inblandade överens om att ambitionsnivån skulle vara hög och innehålla två perspektiv: ”Malmö visar världen och Världen visar sig i Malmö”. I sammantaget sju olika projekt har denna ambition förverkligats med hjälp av lokala och internationella konstnärer. Resultatet är ett för Malmö unikt konstprojekt som också står sig mer än väl både nationellt och internationellt. Genom de olika konstnärliga gestalt­ ningarna har Malmö Lives många olika rumsbildningar fått nya uttryck och be­ tydelser, både inom- och utomhus. Ett av verken är inte samtida. Arne Jones ”Människor kring ett torg” (1) från 1974 har med eftertryck återvänt till offentlig­ heten i en ny rumslig och arkitektonisk kontext. De två andra nya inomhusverken ”Dispersed Three in Live Conjunction” (2) av Haegue Yang och ”E=V=E=N=T” (3) av Cerith Wyn Evans) intar och beri­ kar de inre rummen. Den centrala foajén K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

får sitt dynamiska och förklarande ljus (E=V=E=N=T) och sitt mångbottnade fil­ ter och sin känsliga hud mot omvärlden genom Yangs tredimensionella persienn­ skulpturer. Inomhus har dessutom Nordic Choice kompletterat med flera inköpta verk, bl.a. Gunilla Klingbergs ”EXIT” (4). Utomhus har Malmö Live fått lågmäl­ da verk som når besökaren i ett reflekte­ rande tempo. Den musiksatta gångbron med verket ”Via” (5) av Kim Hedås påver­ kar besökarens sinnesstämning och den vindlande gångvägens mångbottnade textkonstverk ”Minnenas hav” (6) av Karo­ lina Erlingsson fördjupar den än mer. Fun­ daments lite malmöitiska, humoristiska och vackra ”Wind Wall” (se sid 10) bildar gräns mot Neptunigatan i norr. I två av de mest publika offentliga rummen intar nya konstverk scenen. Mot norr på Dag Ham­ marskjölds torg ”härskar” den kosmopoli­ tiska Maha Mustafas ”Passage” (se sid 12). Maha med konstnärliga rötter i Bagdad, Malmö och Toronto har äntligen genom­ fört ett uppdrag i Malmö. Mot söder har Eva Hilds ”Rubato” (7) blivit både Malmö Lives och kanalrummets nya utropsteck­ en och landmärke. Dess lekfullhet och formmässiga musikalitet ger stadsrum­ met liv och resning. Vart och ett av verken har sin egen höga konstnärliga nivå – de alla tillsam­ mans skapar något alldeles extra och bidrar till att Malmö lever.

Konstprojektet Malmö Live Styrgrupp: Jan Bergfelt Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Sune Nordgren Nordic Choice, Elisabeth Lundgren, Cecilia Widenheim och Gunnar Ericson Malmö stad Projektledare: Gunnar Ericson Genomförande: inbjudna tävlingar, öppen tävling och uppdrag Konstnärer: Eva Hild, Kim Hedås, Cerith Wyn Evans, Haegue Yang, Arne Jones, Gunilla Klingberg, Maha Mustafa, Fundament och Karolina Erlingsson. Placering: inom- och utomhus vid Malmö Live Kongress och Konsert Tidplan: projektstart september 2013, avslutning december 2016. Finansiärer: Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Nordic Choice, Lorens och Agnes Beijers fond, Vasa­ kronan och SEB samt Malmö stad. Ägare: EXIT, Nordic Choice; övriga, Malmö stad

15


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

August Palm minnesplatta Under många år har Malmö ”brottats” med frågan om ett minnesmärke över August Palm. Till sist beslutade Kultur­ nämnden att sätta upp minnesplattor i brons vid Stadshuset. Skyltarna beskriver August Palms gärning och markerar plat­ sen för det berömda päronträdet. Utformning: Magnus Adolfsson och Gunnar Ericson FOTO MAGNUS ADOLFSSON

Plats: Stadshuset, August Palms plats Material: brons Färdigställt: april 2016 Ägare: Malmö stad

Uppe på taken 20 barnsiluetter finns numera utpla­ cerade på taken till funkishusen inom Sorgen­fri. De tecknar sig tydligt mot himlen och utgör en påminnelse om och hyllning till områdets historia (de s.k barnrikehus som byggdes här). Malmö­ författaren Mary Anderssons pjäser och romaner har också inspirerat till verket.

Konstnärer: Erik Vestman och Nils Petter Löfstedt

FOTO NILS PETTER LÖFSTEDT

Plats: Nobelvägen 119 och 121 samt efter Sorgenfrivägen, Båstadsgatan, Spånehusvägen, Nobelvägen och Östra Farmvägen

16

Material: Plyfaskivor Invigning: den 16 september 2016 Ägare: MKB Fastighets AB

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 016

Konstrunda Malmö Live med omgivningar

Konstrunda i Malmö

2016 års konstrunda blev verkligen väl­ besökt. Den startade på Dag Hammar­ skjölds torg och tog besökarna runt till flera av senare års viktigaste konstnärli­ ga gestaltningar i Malmö. Inte minst de som uppförts i och kring Malmö Live. Eva Hilds ”Rubato”, Kim Hedås ljudkonstverk ”Via” och Karolina Erlingssons kontemp­ lativa ”Minnenas hav” (sid 15) gladde in­ tresserade besökare. För första gången innehöll konst­ rundan också ett halvfärdigt verk. Pål Svenssons ”Utblick/Insikt” (sid 5) var inte på plats men grundläggning och tek­ nikinstallationer kunde beskådas inför förväntad invigning i juni. Konstrundan innehöll också klassiker som Carl Fredrik Reutersvärds välkända ”Non Violence” (1) och Clarence Blums malmöitiska ”Fiske­ gumma” (2) på bastion Elfsborg. Den se­ nare kunde beskådas just innan den ro­ terade 180 grader för att i fortsättningen möta blicken från den som kommer gå­ ende över Hjälmarbron. Vidare ingick Jan Cardells ”Ktree” (3) samt Matti Kallioinens ”Spectral Self Container” (4) i rundan. Konstrundan har arrangerats under sex år och enligt utvärdering­ ar är besökarnas uppskattning mycket stor. 2017 års konstrun­ da planerar att återvända till parkmiljön i Kungs- och Slottsparken.

Malmö Live med omgivningar 25–27 mars 2016

konstrunda_2016_16s_uwave.indd 1

1

1

2016-03-16 15:12

2

3

4

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

FOTO THYRA EVENÄS BRANDT 1, 2, 4 LINUS MORALES 3

www.malmo.se/konstrunda

Konstrunda påsken 2016 Projektledare: Sofie Hellryd Plats: Malmö Live med omgivningar Tider: 25–27 mars, två guidningar per dag, kl. 12 och kl. 14 Arrangör: Malmö stad

17


1

18

2

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

3


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 016

FOTO RICARD ESTAY

Malmös leende

I och med projektet Malmös Leende en­ gagerade sig Statens konstråd på ett helt nytt sätt i Malmös konstliv. Den här gång­ en blev arenan ett tillfälligt undersökande projekt med 8 inbjudna internationella konstnärer. Bakgrundsteckningen till pro­ jektet utgick från problematiseringen att ”Malmö är en smältdegel full av möjlighe­ ter och motsättningar”. Den minnesgode ser en parallell i det tillfälliga konstprojek­ tet ”Freakshow” som Konst- och kulturför­ eningen Underliv genomförde 2013. Projektets curator Edi Mucha beskri­ ver med egna ord: ”Malmös leende är ett försök att komma nära stadens hjärta, att berätta historierna som aldrig berättas och se verkligheten utanför ditt fönster. Åtta konstnärer belyser Malmös mångbottnade och komplexa karaktär och behandlar viktiga frågor om ägandeskap genom en prisma av poesi. Vem har rätt att leva i stad­ en? Vem äger dess identitet och minne? De konstnärliga ingreppen syftar inte till att skapa ytterligare en berättelse om Malmö. K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

Inte heller förespråkar de en romantisk syn på mångfald. Genom att tala om våra små vardagsbekymmer och förhoppningar dekonstruerar de istället förenklade, svart-vita skildringar och avslöjar alla lager av komplex verklighet. Både de mörka och de ljusa” Utställningen genomfördes direkt på välkända gator, torg och platser runt om i det centrala Malmö. Under gallerinatten, den 24 september, genomfördes också tillfälliga performance. Verkens titlar beskriver på ett bra sätt djup och bredd i det konstnärliga tem­ peramentet och anslaget: A Country´s Landscape (bild 2), Prayer, There Is No Place Called Home, Kabul Time (bild 3), Mirakel (bild 1), Imaginary Wholeness/ Fragmentary Reality, Again and Again, Walks Hands Eyes, Malmö´s Newsreels och The Repetition. För Statens konstråd engagemang i Malmö se även Konst Händer på sid 23.

Malmös leende Arrangör: Statens konstråd i samarbete med Malmö stad Konstnärer: Nisrine Boukhari, Jens Haaning (bild 3), Runo Lagomarsino (bild 2), Myriam Lefkowitz, Santiago Mostyn (bild 1) , James Webb och Sislej Xhafa Curator: Edi Muka, Statens konstråd Var: bl.a. Malmö Konserthus, Station Triangeln, Folkets Park, Möllevångstorget, Sankt Johanneskyrkan, Drottninggatan, Malmö C och N Parkgatan. När: 19 september–2 oktober 2016 Arrangör: Statens Konstråd

19


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Tre torn Tony Cragg I december 2015 beslutade Kommun­ styrelsen att uppföra den konstnärliga gestaltningen med arbetsnamnet ”Tre Torn” av den engelske samtidskonstnä­ ren Tony Cragg på Konsthallstorget. Ver­ ket består av tre höga, dansade gestalter i brons vars rörelse och skönjbara ”an­ siktsprofiler” samspelar med varandra. Tydligt identifierade på håll i stadsrum­ met, men som också kommer att ge en stark inre upplevelse när dess uppåtsträ­ vande rörelse ses mot ljusblå himmel. Verket placeras centralt på torget nära gång- och cykelväg och infartsgatan till garaget under Triangeln. Placeringen stärker samspelet med det ”inre” torget vid Citytunnelstation Triangeln och får stöd i rummet av den kommande nya kontorsbebyggelsen söder om torget. Fullskaligt modellarbete inleddes på studion i Wuppertal i början av 2016. Gjutning av bronssegment och upp­ byggnad av den bärande konstruktio­ nen inleddes därefter under hösten vid Kunstgiesserei Rolf Kayser i Düsseldorf. Montering på plats kommer att ske i maj 2017.

Tre torn Konstnär: Tony Cragg, Wuppertal Tyskland Plats: Konsthallstorget

FOTO GUNNAR ERICSON

Material: brons

20

Planerad invigning: juni 2017 Finansiär: Per-Olov Börjeson Beställare: Malmö stad

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Interdependens MKB utsåg 2011 Pontus Ikander till konst­ stipendiat. Stipendiet delas ut i form av ett uppdrag, en beställning. Pontus har fått uppdraget att utföra ett verk ”Inter­ dependens” i anslutning till den nya be­ byggelsen i kvarteret Trevnaden. Verket kommer att placeras på allmän platsmark

Konstnär: Pontus Ikander Plats: hörnet Bokgatan/Lantmannagatan

FOTO SOFIE HELLRYD

Material: lackerad stålplåt Process: tillverkning pågår, färdigt 2017 Beställare: MKB Fastighets AB

Tävling Geijersskolan

VISUALISERING SYDARK KONSTRUERA

I slutet av 2016 bjöd Stadsfastigheter in till en inbjuden tävling om konstnärlig gestaltning av Geijersskolans utemiljö. Ett konstverk får därmed ett komple­ ment. Det är Jonas Frödings ”All vår bör­ jan” som åter placeras ut nästa år. Fyra konstnärer är inbjudna: A-kassen, Carl Boutard, Lena Flodman och Ingrid Furre. Tävlingen skall vara avgjord mars 2017.

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

Process: inbjuden tävling december 2016 Tidplan: färdigt verk höst 2017

21


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Norra Sorgenfri Efter många år av väntan har stadsut­ vecklingen för Norra Sorgenfri tagit fart. De första byggprojekten drogs igång un­ der året. För några av de nya torgen/par­ kerna inleddes processen för att ta fram förslag på gestaltningsprogram. Platser­ nas namn vittnar om områdets historia – Spårvägstorget (3 i skissen), Garageplan (2 i skissen), Spiggans plats (1 i skissen) och Bussparken (4 i skissen). 22 konstnärer anmälde sitt intresse för uppdrag. Efter en urvalsprocess i flera steg utsågs två konstnärer att arbeta vidare i team med landskapsarkitekter. Gunilla Bandolin (skisser A), Stockholm (i samarbete med Ramboll) fick uppdra­ get för Spårvägstorget/Garageplan och Patrik Aarnivaara (skisser B) (i samarbete med Tyréns) för Spiggans plats/Busspar­ ken. Beslut om bearbetning/genomför­ ande tas 2017. Inledningsvis i projektet ”Norra Sorgenfri” fick Magnus Wallin, Malmö ett uppdrag. Hans verk Baden-Ba­ den live kommer att uppföras 2017 nära korsningen Industrigatan/St. Knuts väg.

A

Norra Sorgenfri Konstnärer: Gunilla Bandolin, Patrik Aarnivaara och Magnus Wallin

A

22

B

KARTA GATUKONTORET

Process: uppdrag i samband med stadsutvecklingsprojekt Tidplan: färdigställande fr.o.m. 2017 Beställare: Malmö stad

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


ÖVRIGT

Konst händer Statens konstråd har tagit flera initiativ för att förnya frågor om konstnärlig ge­ staltning i den offentliga miljön. Ett av dem ”Konst händer” har beviljat ett inle­ dande projektbidrag till boendenätver­ ket Gatukraft på Lindängen. Ökad trygg­ het och nya konstverk i stadsrummen är två av deras visioner för Lindängens centrum. Tillsammans med konstnären Carla Zaccagnini ska de utveckla arbe­ tet och redovisa sin projektplan 2017. Då avgör Statens konstråd om de finansierar projektets fortsättning. Bidragsgivare: Konst händer/Statens konstråd

FOTO MARTI MANEN

Projektägare: nätverket Gatukraft på Lindängen Tidplan: Ansökan beviljad 2016, projektplan 2017

Barnens skulpturpark Drömmarnas hus tog 2015 fram ett första idékoncept för en ”Barnens skulptur­ park” på Rosengård. Kulturförvaltningen har bidragit ekonomiskt till en förstudie. Den kommer med ett mer detaljerat för­ slag om barns delaktighet, placering av skulpturparken och om genomförande och driftsfrågor.

FOTO PETER HARTMAN

Initiativtagare: Drömmarnas hus på Rosengårds herrgård

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

Projektledare: Ann Marie Erixon, Drömmarnas hus Tidplan: Utredning klar januari 2017

23


ÖVRIGT

Walk of Fame Minnesmärke Malmöidrottens ”Walk of Fame” har ge­ staltats av konstnären Caroline Mårtens­ son. Varje år utser Fritidsnämnden en ny ”pristagare”. Den välkände fotbollsspela­ ren Patrik ”Bjärred”Andersson fick utmär­ kelsen 2016. Konstnär: Caroline Mårtensson, Lund Material: brons

FOTO LARS BENDROTH

Process: Fritidsnämnden utser kontinuerligt nya innehavare Placering: Stadiontorget Händelse 2016: avtäckning av minnesplatta

FOTO SOFIE HELLRYD

Off. Konstgruppen

24

Kommunfullmäktige utsåg redan 1996 en referensgrupp för konstnärlig gestalt­ ning och samordning samt beredning av aktuella konstprojekt. Gruppen samman­ träder i princip varje månad och behand­ lar egna och inkommande ärenden som berör Malmös offentliga konst på allmän platsmark och i stadens egna fastigheter. Gruppen leds av kulturdirektör Elisabeth Lundgren (på bilden vid invigningen av &child 9 november) och hade 2016 föl­ jande ordinarie ledamöter: stads­arkitekt Ingemar Gråhamn, konstmuseichef Cecilia Widenheim, konsthallschef Diana Baldon och stadsträdgårdsmästare Ola Melin. Till gruppen är JP Nilsson Moderna museet (ersatt av Iris MüllerWestermann den 1 november) samt Gunnar Ericson och Benny Thell, Malmö stad adjungerade. Gruppens sekreterare har varit Märta Lunnér. K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


ÖVRIGT

Malmö Konsthall Malmö Konsthall har ett starkt renommé i den internationella konstvärlden och är en självklar nod i Malmös blomstrande kulturliv. 2016 genomfördes många upp­ skattade och välbesökta utställningar.

Utställningar 2016: Joan Jonas utställning Light Time Tales och Konstfilm i arabvärlden fortsatte en bit in i januari 29. 1 – 1.5: Heimo Zobernig wood painting/trämålning och Jumana Manna A magical substance flows into me. 20.5 – 31.8: Sommarutställningen Casino med Damián Ortega lockade många besökare. Vernissagekvällen bjöd på performance med musik, motorolja och muskelkraft.

FOTO MAGNUSA ADOLFSSON

UTSTÄLLNINGSAFFISCH MODERNA MUSEET, FOTO HELENE TORESDOTTER

31.8 – 21.9: Is-slottet and the Flow of Body Spaces visades i C-salen och ingick i Nordisk Panorama – Nordic Short & Doc Film Festival.

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

19.9: invigning av ljudverket There’s No Place Called Home av James Webb utanför entrén. Den som lyssnade noga kunde höra ovanlig fågelsång i trädet. Verket var en del av Malmös leende (se sid 23). 24.9: Gallerinatt och vernissage av Leila Alaoui – Crossings i C-salen som ingick i MAFF – Malmö Arab Film Festival. Visningar av Damián Ortegas utställning och drop-in workshop. 21.10 – 31.12: Rita Ackermanns utställning Försvinnandets estetik. Ackermann slog igenom på New Yorks konstscen på 1990-talet med sina stilrena, suggestiva skildringar av kvinnokroppen.

25


ÖVRIGT

Malmö Konstmuseum

KVINNORNA SOM SATTE FÄRG PÅ SVERIGE

Malmö Konstmuseum är beläget intill det vackra 1500-talsslottet Malmöhus. På Slottsholmen visas delar av Sveriges tredje största konstsamling med verk från 1500-talet fram till idag. Konstsamlingen omfattar idag närma­ re 40 000 verk och består främst av må­ leri, skulptur, grafik, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden från 1500-talet fram till idag. Malmö Museum skapades på 1840-talet och sedan 1999 är konstmuseet en egen institution inom kulturförvaltningen i Malmö stad.

THE WOMEN WHO MADE SWEDEN COLORFUL

MALMÖ KONSTMUSEUM

26

Utställningar 2016 Barbro och Holger Bäckströms stipen­ dium 2016: Ann Böttcher/Transmigrations 22 oktober 2016–22 januari 2017 Samhällsmaskinen – Industriåldern ur konstens perspektiv 24 september 2016–29 januari 2017 Samhällsmaskinen – seminarium filmdokumentation 20 januari 2016 Erik Lennarth – Rekonstruktion 30 januari–28 mars 2016 Ropen skalla – Konsten åt alla! 13 februari–15 maj UTSTÄLLNINGSAFFISH MALMÖ KONSTMUSEUM, FORMGIVNIG VARV VARV

4 JUNI – 4 SEPTEMBER 2016

Ingrid Atterberg Hertha Bengtson Karin Björquist Bohus Stickning Monica Bratt Sigrun Bülow-Hübe Torun Bülow-Hübe Ibe Dahlquist Ingrid Dessau Estrid Ericson Ulla Ericson Åström Maud Fredin Fredholm Katja Geiger Viola Gråsten Ingeborg Hammarskjöld-Reiz Kerstin Hörlin-Holmquist Lisbet och Gocken Jobs Lisa Larson Lena Larsson Thea Leonhard Sylvia Leuchovius Alice Lund Tyra Lundgren Ingeborg Lundin Greta Magnusson Grossman Mona Morales-Schildt Barbro Nilsson Signe Persson-Melin Marianne Richter Sonna Rosén Astrid Sampe Mari Simmulson Anna-Lisa Thomson Göta Trägårdh Marianne Westman

Lars Laumann – Season of Migration to the North 9 april–19 juni Oomph – kvinnorna som satte färg på Sverige (se bild). En utställning om kvinnorna som gjorde revolution i köken, i linneskåpen, i vardagsrummen och i tekoindustrin. Med glas, textil, keramik och radikala idéer om framtidens boende satte de Sverige på den internationella designkartan under mitten av 1900-talet. 4 juni – 4 september

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


ÖVRIGT

Moderna Museet Moderna Museet är ett av Europas le­ dande museer för modern och samtida konst, med en samling i absolut världs­ klass. Moderna Museet finns på två plat­ ser i Sverige, i Malmö och i Stockholm. Moderna Museet Malmö är ett hög­ kvalitativt museum med ett självständigt utställningsprogram. Här visas samtidens mest betydande konstnärer och moder­ na klassiker varvat med urval ur Moderna Museets rika samling från 1900-talet och framåt. Kopplat till utställningarna ges ett spännande pedagogiskt program för stora som små, samt en rik programverk­ samhet. Moderna Museet Malmö erbjud­ er en unik upplevelse för hela Öresunds­ regionen. Det är en mötesplats och attraktion för alla som bor i och besöker Malmö.

Konstnären The Artist Tyra Lundgren, Self-Portrait, 1921 © Tyra Lundgren/Bildupphovsrätt 2016. Moderna Museet

Tyra Lundgren, Självporträtt, 1921 © Tyra Lundgren/Bildupphovsrätt 2016. Moderna Museet

Moderna Museet Malmö 24.9 2016–19.2 2017 Fri entré

Moderna Museet Malmö 24.9 2016–19.2 2017 Free admission

Med stöd av Malmö stad, Region Skåne och svenska staten

With support from the City of Malmö, Region Skåne, and the national government of Sweden.

WWW.MODERNAMUSEET.SE  ÖPPETTIDER: TIS–SÖN 11–18, MÅN STÄNGT

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

WWW.MODERNAMUSEET.SE  OPENING HOURS: TUE–SUN 11 AM–6 PM, MON CLOSED

FOTO FRÅN TOPPEN MEDURS 1, 2 ÅSA LUNDÉN. 3 MAGNUS ADOLFSSON UTSTÄLLNINGSAFFISCH MODERNA MUSEET

2016 genomfördes följande utställningar: Objekt och kroppar i vila och rörelse, 26.9 2015–7.2 2016 The New Human: Knock, Knock, is Anyone Home?, 27.2–4.9 På väg mot en större värld, 19.3–16.10 Fredrik Roos Stipendium, 28.3–1.5* Anders A: The Least and Outermost, 14.5–9.10 Konstnären, 24.9 2016–19.2 2017 Fotboll är mer än bara fotboll, 30.9–16.10 Francesca Woodman. Om att vara en ängel, 5.11 2016-19.3 2017 *Fredrik Roos Stipendium 2016 tilldelades Sandra Mujinga, Karl Patric Näsman och André Talborn, som fick ta emot 200 000 kr var.

27


C

C

C

A

28

B

B

A

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

B


ÖVRIGT

FOTO A1, A2 JENNY DENKER; B1–2 MERJA DIAZ, B3 MAGNUS ADOLFSSON

Skulpturer som inte finns

Under senare år har flera offentliga skulp­ turer i Malmö försvunnit från offentlighetens ljus. Anledningarna är flera. Det som kanske fått störst uppmärksamhet är ett ökat antal stölder av skulpturer. Några kanske stjäls för sitt konstnärliga värde (även om det inte finns bevis för detta just i Malmö) medan andra stjäls och förstörs för sitt metallvärde. Det gäller i första hand bronsskulpturer men även andra metaller är attraktiva på den illegala marknaden. Malmö stad har försäkringar som delvis täcker värdet av stulna skulptu­ rer. Några har därigenom ersatts av nya verk. Det gäller t.ex ”Hoppa bock” (A) på Segevångsskolan (se även sidan 9). Det verket kunde ersättas av en konstnärlig omgestaltning. Ett annat exempel (inte ännu ersatt) är ”Knäböjande flicka” (B) av Rudolf Govenius från 1949 som gladde många med sin placering vid parkdammen på Östra Sjukhuset. Det finns också skulpturer som är borta men där dess öde är än mer osäkert. Axel Wal­ lenbergs skulptur ”Pojke som knyter sko” stod till för ett antal år sedan på kvarters­ mark vid Johannesgatan/Rådmansgatan. K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

Vart tog den vägen? Något verk föröds av tidens tand. Gustav Malmströms ”Solur” från 1950 efter Johanneslustgatan var ett verk bortom all räddning och togs bort 2015. Andra är placerade i förråd i vän­ tan på återkomst. Jonas Frödings ”All vår början” på Geijersskolan är ett sådant, på plats igen under 2017. I och med att stadsbyggandet i Mal­ mö medför stora förändringar både av bebyggelse och stadsrum försvinner också konstverk/skulpturer. MKB var i fjol tvunget att ta bort ett fasadkonstverk vid Segevångstorg vid en ombyggnad. Olle Svanlunds mosaik ”Voljär” klarade inte en nödvändig fasadrenovering. Ett större verk som inte klarade Malmös nya infrastruktur var Berhard Kirschen­ baum´s ”Spiralformad Monolit” (C) från 1987 som stod där vi idag finner Stations­ uppgången på Anna Lindhs plats. Verket gick vare sig att rädda eller att flytta när Citytunneln byggdes. Den ersättning som Malmö stad fick för verket användes som delfinansiering för uppförandet av Pål Svenssons ”Utblick/Insikt” på Posthus­ platsen.

Försvunna konstverk: Hoppa bock (A) Knäböjade flicka (B) Pojke som knyter sko Voljär Spiralformad Monolit (C) Solur Försvunna eller vandaliserade skulpturer kan anmälas till gatu­ kontoret eller till den berörda fastighetsägaren. Gatukonturet har e-post: gkkundservice@malmo.se Telefon: 020-34 45 00

29


K O N S TÅ R E T 2 016 • K A R TA

Karta PERMANENTA FÄRDIGSTÄLLDA VERK 2016 1. &child, Charlotte Gyllenhammar 2. Utblick / Insikt, Pål Svensson 3. Allt är möjligt, Anna Ling 4. Fågelsadel, Ulla och Gustav Kraitz 5. Mina Vingar, Zunino Ignestam Studio 6. The Wind Wall, Fundament: Joshua Morrison, Petter Thörne, Jens Vium Skaarup 7. Passage, Maha Mustafa 8. August Palm Minnesplatta 9. Uppe på taken, Erik Vestman och Nils Petter Löfstedt TILLFÄLLIGA KONSTPROJEK T GENOMFÖRDA 2016 10. Konstrunda Malmö Live med omgivningar STATUS KOMMANDE PERMANENTA VERK 11. Tre torn, Tony Cragg 12. Interdependens, Pontus Ikander 13. Tävling Geijersskolan 14. Norra Sorgenfri, Gunilla Bandolin, Patrik Aarnivaara och Magnus Wallin ÖVRIGT 15. Konst händer 16. Barnens skulpturpark 17. Walk of Fame, Patrik ”Bjärred” Andersson

30

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


Malmö Live

Stinshuset

6 3

Västra Stn. er Bostäd

Kontor

7

Västra Hamnen

Dag Hammarskjölds torg

2

Hotell Sjömansgården

daf

10

Kongress

5

Konsert

KONTOR BOSTÄDER

äck

Bostäder

Träd

14

Trädäck

Triangeln

8

11 9 Pildammsparken Limhamn

Möllevången Södervärn

13

12

17 16

Swedbank Stadion

1

Hyllie

4 15

Lindängen

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D

31


K O N S TÅ R E T 2 016

INTRODUK TION

Malmö Konstguide Offentlig konst i staden

älkommen! Konststaden Malmö har mycket att visa . Här finns verk som har stor konstnärlig bredd, verk som reflekterar över vår tid och tillvaro och som är av hög internationell klass . Vi hoppas att just Du med Konstguidens hjälp lättare hittar till stadens alla konstverk och upptäcker deras intressanta berättelser .

V

Tidigare konstguider För 15 år sedan publicerades den första konstguiden i Malmö . 274 verk redovisades i bild och några kortfattade texter . Undertexten var Skulpturer och minnesmärken . Redan fem år senare (år 2006) var det dags för nästa konstguide . Undertexten var Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö . 280 verk beskrevs i bild och i något utförligare texter jämfört med föregångaren .

Redaktionskommitté Conny Pettersson ABF Malmö; Inger Lindstedt, Jan Bergfelt, Jacob Faxe Malmö Förskönings- och Planteringsförening; Ann Bergström, Gunnar Ericson (sammankallande) kulturförvaltningen Malmö stad; Sofie Hellryd (sekreterare), Birgitta Hjertberg gatukontoret Malmö stad; Jeanette Rosengren Kira förlag

Intresset ökar på många sätt Det ökade intresset för den offentliga konsten märks genom alla initiativ som tas för att genomföra nya verk och genom det stora publika intresset . Malmöbornas intresse för den egna staden har ökat i takt med att stolthet och trivsel gått hand i hand med stadsutvecklingen på många plan . ”Malmöiora” – det vill säga fördjupad kunskap om stadens olika uttryck – lockar intresserade till dokumenterande och diskuterande broschyrer, böcker, filmer, föredrag och mycket annat . Malmöborna vill ha mer fortbildning och alltfler önskar släcka sin kunskapstörst . Ambitionen med denna Konstguide är att vara ett redskap för att öka kunskapen om och förståelsen för de konstnärliga uttrycken i Malmö och stimulera kunskapstörsten .

Projektledare Gunnar Ericson

Malmö Konstguide offentlig konst i staden

Projektkoordinator Sofie Hellryd Foto Thyra Evenäs Brandt, Linus Morales, Merja Diaz, Peter Kroon, Åke Eson Lindman, Jesper Lindgren, Perry Nordeng, Maria Nyman, Ulf Ferrius, Pål Svensson, Sven Svensson, Mia Hansson . Se förteckning sidan 271 för respektive bild . Text Gunnar Ericson, Jacob Faxe Historisk granskning Göran Larsson, kulturförvaltningen Malmö stad Grafisk formgivning, layout, produktion Magnus Adolfsson, Adfaktor AB Språk och korrektur Marie Skoglund Reportage Kartor Helena Eriksson stadsbyggnadskontoret Malmö stad, Raymond Timlin gatukontoret Malmö stad Förlag Kira förlag, Malmö Översättning engelsk utgåva Peter Bowen för SpråkElit i Malmö ABTryckt och producerad i Sverige Elanders AB 2016 Konstguidens tryckning är klimatkompenserad ISBN Svensk utgåva 978-91-87875-11-3

Spectral Self Container, N046 sidan 48

ISBN Engelsk utgåva 978-91-87875-12-0

2

MALMÖ KONSTGUIDE

NORDENSKIÖLSDSG.

SKEPPSBRON

16 AN

NEPTUNIGAT

1

2

VALLGATAN

14

ADELGATAN

13

KYRKOG.

8

VALLGATA

9

12

INNERSTADEN

DJÄKNEG

HAMNG.

7

N

karta på sidan 23

CENTRALSTATIONEN/CITYTUNNELN

NORRA

6

NORR

SJÄLBODG

11

SLOT

STORTORGET

ÖSTER

SÖDERG.

TSG.

10

NYGATAN KALENDEG.

STORA

STUDENTG

Konstrunda Norra Stadskärnan

ATAN

VÄSTER

FERSENS VÄG

RBOGA

TAN

PARKGATAN NORRA

FALSTE

AN

7 9

BERGSGATAN

19 10

FALSTERBOGATAN

BERGSGATAN

LSGAT

SGATAN

SÖDRA SKOLGATAN

1970-talsbebyggelse, vår tids nya täta blandstad och några av de grönaste parkerna . I och med att stadskärnan och två av Malmös äldsta parker ingår är antalet konstverk talrika . Stadsområdet innehåller absolut flest verk (130 stycken) med allt från monumental konst, minnesmärken, porträttbyster och figurativa verk till vår tids mer platsspecifika gestaltningar . Inte minst själva stadskärnan är rik på verk – helt naturligt eftersom alla generationer gjort sina egna tillägg och avtryck där – alltsedan John Börjessons Karl X Gustav restes 1896 . Med placeringen på Stortorget är den en av stadens mest kända skulpturer . En annan kändis i City är Yngve Lundells Optimistorkester på Södergatan, burlesk och osedvanligt fotogenique! En annan av dessa välkända är Carl Milles Människan och Pegasus i Slottsparken som ofta ses mot en fond av parkens grönska och Kronprinsens ikoniska arkitektur . Den donerades av Malmö Försköningsoch planteringsförening, som också bidragit med flera nyligen uppförda verk

AMIRA

FÖRSTAD 18 11 Station Triangeln

PARKGATAN

Stadsområde Norr stadsområde Norr ryms nästan som ger spets till Malmös konstnärliga alla Malmös olika stadskaraktä- ”skyline” . Till exempel är det Pål Svenssons I rer . En tät stadskärna, 1960- och Utblick/Insikt vid Inre Hamnen och Rubato

AN

6

S:A 8

SÖDRA

VÄGEN

Station Triangeln

NOBEL

CLAESGATAN

TAN

LSGAT

FOLKETS PARK

12 13

14 GATAN

AMIRA

2

TRIANGELN1

AN

GATAN

SIMRISHAMNS

5

3

RÖNNEHOLMSVÄGEN

FRIISGATAN

BARKGATAN

MÖLLEVÅNGSGAT

FÖRENI

SGATAN

S:A FÖRSTADSGATAN

4 MONBIJOUGATAN

ÖSTRA

KRISTIANSTADS

MÖLLEVÅNGSTORGET

NGSGA

KAPTEN

N

Verk/byggnad 2, 4 och 11 beskrivs ej i denna Konstguide. REGEMENTSGATA

15

SÖDER

.

GUSTAV 1. Non Violence 2. Hamnmästarbostaden 3. Porten mot kontinenten DROT TNINGG ADOLFS TORG 4. Bagers bro 5. Fiskegumman 6. Frans Suell 7. Madonna 8. Karl X Gustaf 9. Torgbrunn 10. Optimistorkestern 11. Klocktornet 12. Fyrklöver 13. Claus Mortensens minnessten 14. Picassos sleeping partner 15. Annorstädes 16. Spectral Self Container

16

15

4

3 5

aden

3

MALMÖ KONSTGUIDE

NORR

INTRODUK TION

NORRA

Offen g kon

Dags för guide nr tre – ännu fler verk Nu efter ytterligare tio år är det dags för den tredje utgåvan av Konstguiden – de tidigare är slut sedan länge . Undertexten den här gången är Offentlig konst i staden .

Projektets huvudmän ABF Malmö, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö stad, Kira Förlag

MALMÖ KONSTGUIDE

Antalet verk är betydligt fler och uppe i 359 stycken . Det ger nästan 90 nya verk sedan 2006 eftersom en del har försvunnit (se nedan ”Förändringar på gång”) . Malmö har med andra ord en tioårsperiod bakom sig där stora insatser gjorts för nya konstnärliga gestaltningar .

17

Konstrunda Västra Stadskärnan 1. Per Albin Hansson 2. Gustav Möller 3. Rosen 4. Lyftet SPÅRVÄ 5. Människor i arbete och Familjen 6. Väggrelief/minnesmärke 7. Miko GSGATA 8. Bubbla 9. Mosaik 10. Axel Danielsson 11. Najaden 12. Ljusparasiter N 13. Graffittiplank 14. Insideout 15. Parrots 16. Arbetets ära 17. Laglig skulptur 18. Olof Palme 19. Hjalmar Branting 10

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

NORR

NORR

11

karta sida 106

N053 KOORDINATER WGS84: 55 .60976 12 .99372

N051 KOORDINATER WGS84: 55 .60796 12 .99366

karta sida 106

av Eva Hild vid kanalen vid Malmö Live . På den senare platsen finns flera verk (både inne och ute) typiska för vår tid . Sammantaget är det en för landet unik satsning på offentlig konst . Genomgående har Sveriges och Malmös mest kända och framgångsrika konstnärer anlitats . Förutom de ovan kan Stig Blomberg, Åsa Maria Bengtsson, Sivert Lindblom samt Gustav och Ulla Kraitz nämnas . Internationella konstnärer som till exempel isländske Sigurdur Gudmundsson och danske Bjørn Nørgaard kan också lyftas fram för att nämna konstnärer från grannländerna . Vår tid avspeglas genom ett antal temalekplatser (Beatrice Hansson och Karin Andersson), stora muralmålningar som tillkom under Artscape 2014 och en gestaltning som tydligt illustrerar atmosfären i ett nytt framväxande Malmö . Det är Matti Kallioinens Spectral Self Container på Anna Lindhs plats vid Inre hamnen . Ett verk med ett ungt kaxigt leende .

N051

Passage förslag KONSTNÄR Maha Mustafa FÄRDIGSTÄLLS 2016 PLACERING Dag Hammarskjölds torg MATERIAL Stål/granit/vatten ÄGARE Malmö stad

Dag Hammarskjölds torg får ett starkt uttryck tack vare det konst­ närliga grepp som Maha Mustafa tagit i det vinnande förslaget ”Pas­ sage”. En högrest dubbelspiral vilar på marken och är torgets landmär­ ke. Den följs upp av en böjd bänk och ett rikt ljudande vattenspel. Maha Mustafa har verksamhet i Malmö och Toronto.

N053

Ktree

KONSTNÄR Jan Cardell ÅR 2000 PLACERING Beijerskajen 8 MATERIAL Rostfritt stål/glasfiber/

ljud

ÄGARE Malmö Högskola

En musikalisk skulptur med en mekanisk grundstruktur. Den är unik i sitt slag med sitt interaktiva koncept. ”Ktree” har 23 olika slag­ verksinstrument. Avsikten är att de ska styras av ”betraktaren/kompo­ sitören” via internet. Dess data­ program skapades av studenter vid Högskolan i Malmö. Den interaktiva delen är ur funktion sedan många år.

N054

Offentliga konstverk i Malmö beskrivna med bild och text. Behändigt format och kartor gör Konstguiden till en utmärkt kompanjon på stadspromenaden. Malmö Konstguide finns att köpa i bokhandeln, nätbokhandeln, via ABF Malmö och Kira förlag.

N052 KOORDINATER WGS84: 55 .6082 12 .99475

Einar Hansen, minnesmärke GESTALTNING COWI landskapsarkitekter ÅR 2013 PLACERING Einar Hansens Esplanad MATERIAL Smågatsten ÄGARE Malmö stad

The Wind Wall förslag KONSTNÄR Fundament/ Joshua Morrison, Petter Thörne och Jens Vium Skaarup FÄRDIGSTÄLLS 2016 PLACERING Malmö Live, entreområdet i hörnet Neptunigatan/Nordensköldsgatan MATERIAL Hårdplast/stål/ljus ÄGARE Malmö stad

”The Wind Wall” är Malmö Lives sinnrika levande vägg. Dess små lameller är fästa på horisontella stänger av stål som indelade i sektioner bildar en rytmisk gräns i stadsrummet. Förslagets clou är förhållandet till vinden. Minsta vindpust fångas av dess lameller. Nattettid visar ett suggestivt ljus att Malmö lever.

Porträtt av skeppsredaren, bok­ förläggaren m.m. Einar Hansen. Utfört i gråskala i en stor cirkel med smågatsten i olika nyanser. Hansen grundade och utvecklade Allhems Bokförlag och satte även Malmö på redarkartan med sitt Rederi AB Clipper. I flottan ingick kryssnings­ fartyget Stella Polaris och skolfarty­ get Flying Clipper.

N054 KOORDINATER WGS84: 55 .61418 12 .98168

N052

54

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

SÖDER

SÖDER

55

karta sida 158

karta sida 202

S001 KOORDINATER WGS84: 55 .58072 13 .0246

karta sida 158

S001

Droppkrona KONSTNÄR Christian Partos ÅR 1994 PLACERING Augustenborgs torg MATERIAL Brons/vatten ÄGARE MKB

”Droppkrona” är ett verk som i det lilla fångar det stora. En droppe vatten studsar mot vattnets yta och stannar i ett fruset ögonblick. Det eviga vattnet, livets vatten,

skildras nära och vardagligt. Verket är typiskt för Partos konstnärskap. Med en naturvetenskaplig/fysikalisk insikt i botten fångas en dramatik, samtidigt som det får ett stänk av konstnärens underfundiga och poetiska temperament. Vatten är återkommande i många offentliga verk och installationer, så ock ljuset. Att båda har en inneboende rörelse och energi är ingen tillfällighet. Med konstnärens ord: ”Jag tycker att det är roligt med saker som rör sig och håller på”.

136

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

VÄ S T E R

VÄ S T E R

karta sida 202

137

V034 Utan titel

V032

Utan titel

Verket ingick i Artscape 2014 som ett delaktighetsprojekt med boende i stadsdelen. När det offentliga rum­ met tas i anspråk och nyttjas som en arena för konst ges alla, oavsett bakgrund, en möjlighet att ta till sig konstnärliga uttryck. Ett platsspeci­ fikt gatukonstverk med mening och sammanhang för dess omgivning.

KONSTNÄR lisisd, Shalak Attack,

Bruno Smokey, Fiya

ÅR 2014 PLACERING Hyacintgatan 38 MATERIAL Färg ÄGARE MKB

D*Face (Dean Stockton) är en mångsidig gatuartist verksam i London. Han arbetar med allt från stickers till stora muraler. Hans bilder förekommer även i trycksaker, skivomslag m.m. Han bildade och drev Londons första galleri med inriktning på samtida gatukonst. Detta verk tillkom under gatukonst­ festivalen Artscape i Malmö 2014.

V034 KOORDINATER WGS84: 55 .5712 12 .98443

V032 KOORDINATER WGS84: 55 .57344 12 .98583

KONSTNÄR D*Face ÅR 2014 PLACERING Snödroppsgatan 26 MATERIAL Färg ÄGARE MKB

V033

V035

Utan titel

Utan titel

KONSTNÄR Smug One ÅR 2014 PLACERING Snödroppsgatan 3 MATERIAL Färg ÄGARE MKB

KONSTNÄR Above ÅR 2014 PLACERING Snödroppsgatan 42

-46

MATERIAL Färg ÄGARE MKB

Gatukonstartister har hela världen som arbetsfält. Above har uppfört verk i över 1200 städer I 60 länder sedan debuten 1995. Hans verk har ofta ett socialt eller politiskt budskap, t.ex. kommenterande in­ ternationella händelser. Ofta väljer han själv resmål och kontext för sina nya verk. Verket uppfördes under Artscape 2014.

V035 KOORDINATER WGS84: 55 .57107 12 .98369

V033 KOORDINATER WGS84: 55 .57156 12 .98576

182

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

NORR

NORR

karta sida 106

183

KONSTNÄR Kenneth Johansson ÅR 2007 PLACERING Japanska trädgården i

Slottsträdgården

MATERIAL Diabas ÄGARE Malmö stad

Modern japansk trädgårdskonst och zenbuddhism har stått som förebild för denna tematrädgård. Pelare i diabas är både naturligt grovhugg­ na och blankt polerade, vilket ger en kontrastverkan mellan det stängda och det reflekterande. Japansk lönn och koreansk blomsterkornell bildar en kontemplativ inramning åt verket.

Gycklaren

KONSTNÄR Sten Ericson ÅR 1958/2015 PLACERING Borggården Malmöhus

slott

MATERIAL Brons DONATOR Malmö Förskönings-

och Planteringsförening

ÄGARE Malmö stad

Den 259 centimeter höga skulpturen är gjuten i ett exemplar till jubileet av Linköping Folkets Park 1958. ”Gycklaren” var placerad där fram

karta sida 256

I N N E R S TA D E N

I053

I N N E R S TA D E N

karta sida 256

till dess att parken lades ner och köptes då in av Malmö Förskönings­ och Planteringsförening. Skulpturen invigdes på nytt i juni 2015, nu med ny lägre sockel samt både silver och guldfärgade bollar, ett senare tillägg jämfört med ursprunglig patina. Placeringen på Malmöhus borggård är genomtänkt; historiskt sett underhöll gycklare kungen och hans gäster i bl.a. Riddarsalen. ”Gycklaren”förbereder sig alltså här för att snart kila uppför trapporna till festligheterna där uppe!

ÖSTER

karta sida 134

I060 KOORDINATER WGS84: 55 .59294 13 .01307

245

248

karta sida 134

I N N E R S TA D E N

Ö017

Ö015 KOORDINATER WGS84: 55 .58519 13 .03813

Ö018

I064 Miko

ÖSTER

ÖSTER

Alla bor med varandra KONSTNÄR Björn Carnemalm ÅR 2005 PLACERING Gång- och cykeltunneln under Västra Kattarpsvägen vid Bennets väg MATERIAL Keramik SAMFINANSIERING MKB och Malmö stad ÄGARE Malmö stad

220 fjärdeklassare från Rosengårds­, Örtagårds­ och Värner Rydénskolan målade vardera fyra keramikplattor och gjorde en platta med sina egna handavtryck. Barnen tillverkade keramikplattorna på CC Höganäs. Konstnären Björn Carnemalm orga­ niserade projektet och komponera­ de det slutliga verket.

Ö005

Human Nature KONSTNÄR Mikael Göransson ÅR 2009 PLACERING Bennets väg, mur nära gång- och cykeltunnel MATERIAL Grafisk betong ÄGARE Malmö stad

Långsträckt mur i betong med ett applicerat motiv av människor i rörelse. Grafisk betong är en allmän beteckning för olika metoder vid överföring av motiv eller mönster till betongytor. Kemikalien som trycks på gjutarken kallas retarder. Det är ett impregnerat pappersark som läggs i gjutformen och förhindrar härdning av betongen.

Utan titel (fyra verk) KONSTNÄR lisisd, Shalak Attack, Bruno Smokey, Fiya, Amara por Dios ÅR 2014 PLACERING Bennets väg 13 MATERIAL Färg ÄGARE MKB

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

SÖDER

SÖDER

Malmö växer – nya verk manifesterar sin tid Malmös expansion de senaste tio åren har gett flera nya konstverk där stadsutvecklingen äger rum, exempel på detta är utbyggnadsområdena i Västra hamnen och Hyllie . Två verk som profilerar intentioner och innehåll i dessa stadsdelar är Sigurdur Gudmundssons Diamonds are every­ where, där konstnären/verket indirekt hyllar alla de malmöbor som är stadens osynliga diamanter . Charlotte Gyllenhammars Mother i Hyllie uttalar sitt budskap ljudligt, högt och synligt genom det kvin-

I065

Graffitiplank KONSTNÄR Malmös grafittikonstnärer ÅR 2010 PLACERING Södra Parkgatan, planket vid Folkets park MATERIAL Färg ÄGARE Malmö stad

P­huset Annas graffitiplank (N099) centralt i stan har efter nästan 30 år fått en efterföljare efter beslut i Tek­ niska nämnden. Gatuartister med

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

ÖSTER

ÖSTER

karta sida 134

Ö006

Ö008 Hjärta

”Sub Rosa” är ett återkommande konstprojekt i området Törnrosen i Rosengård som inleddes läsåret 2007/2008. Det bygger på ett sam­ arbete mellan MKB och studenter vid Östra Grevie folkhögskola och har genererat flera temporära såväl som permanenta verk. Studenterna känner in områdets karaktär innan de utformar sina konstverk. Verket består av flera filurer som leker kurragömma. En står och räknar.

Konstnärerna menar att möten av hjärtan i vardagen påminner om vad livet handlar om; glädje, kärlek och relationer. De alloderar även på fotbollsspelaren Zlatans uttalande om sin uppväxt i Rosengård: ”Här finns mitt hjärta”. Verket är tänkt som en mötesplats på den ödsliga platsen i mitten av Törnrosen.

olika erfarenhet kan numera utföra sina verk vid Folkets Park. ”Målar­ duken” utgörs av det grönmålade och kulturhistoriskt skyddsvärda träplanket runt parken. Planket för­ ses ständigt med nya uppskattade verk. Omsättningen är hög. Genom planket har Möllevången fått ännu ett gatustråk med mer människor i rörelse. Stadsrummet används, befolkas och oväntade möten sker. Graffitti är en ständigt diskuterad fråga – Malmö stads proaktiva sam­ arbete med gatuartister har dock fått visst genomslag i landet i övrigt.

Utan titel, N097 sidan 85

251

5

MALMÖ KONSTGUIDE

befintliga konstverk att överprövas på ett annat sätt än tidigare eller blir reaktionen att befintliga konstverk värnas än mer då stadsbilden ändras? Majoriteten av de offentliga konstverken kommer självklart att vara kvar där vi vant oss att se dem . Många äldre verk kommer alltid att vara populära – för sitt konstnärliga värde men också för att de blivit en del av stadens identitet . Flera av dessa återfinns i de stora centrala parkerna och på Malmös torg . Carl Milles Människan och Pegasus är en av dessa ikoner, Galatea i Pildammsparken en annan . På torgen finns till exempel Erik Grates Hjärtblad i Kirseberg och Christian Partos Droppkrona på Augustenborgs torg . Andra verk återfinns i den närmiljö som ger trivsel och trygghet i Malmös många äldre bostadsområden, ofta i de från 1960- och 1970-talen . I Kulladal finns Barbro Bäckströms I rena glädjen . I Rosengård Sfärisk rörelse av Folke Truedsson . I Söderkulla Karin Norelius Födelse i rymden och i Lindängen Willy Gordons Evolution för att nämna några exempel . Malmös kyrkogårdar innehåller också verk som växer samman och blir ett med sina besökare . Gestaltningen av flera minneslundar utgör känsliga exempel på detta – malmökonstnären Fred Åberg har utfört flera av dem på uppdrag av Svenska kyrkan .

Människan och Pegasus, N081 sidan 74. nohuvud som med vulkanisk kraft höjer sin röst genom munnens vattenkaskad . 2016 kompletteras Mother med &child där barnets lekfullhet gestaltas . Barnet ”kokar kaffe”! Mottot för Malmö Lives konstverk är tvåfaldigt . Malmö är en del av världen är den ena utgångspunkten och Malmö visar världen den andra . Resultatet är av högsta klass . Flera unika platsspecifika och konceptuella verk har skapats . Gensvaret från malmöbor och besökare är mycket positivt . Med satsningar som Malmö Live befäster Malmö sin ledande position i landet . Konstnärer använder idag fler uttrycksmedel . Minnesmärken är numera konstnärliga gestaltningar och inte ”bara” minnesmärken, konstnärerna är både lokala och internationella, erfarna och oprövade och under de senaste åren lika många kvinnor som män . Ett exempel på minnesmärke som representerar vår tid är Way to Go på Davidhallsbron . Verkets gestaltning fångar nästan allas intresse och i detta finns också vägen till själva minnesmärkets hyllning av framstående malmöartister .

Tillfälligt eller permanent En annan diskussion gäller om den offentliga konsten ska vara tillfällig eller permanent . Vanligen har den tillfälliga

Förändringar på gång Staden förändras och förtätas, fastigheter byggs om eller renoveras och verk tas ned eller flyttas . Förutom ren platsbrist är en ny utformning av platsen ofta skälet . Det troliga är att denna trend ökar de närmaste åren . Kanske kommer vissa historiska/

6

I rena glädjen, V052 sidan 196. konsten visats vid utställningar eller som del i projekt som Malmöfestivalens konstprogram och till exempel gatukonstprojektet Freakshow 2013 . Då konkurrensen i det offentliga rummet ökar intresserar sig alltfler konstnärer för tillfälliga verk och då hellre genom att medverka i processer än att enbart leverera färdiga verk/objekt . Detta är en inriktning som till exempel stöds av Statens konstråds nya verksamhetsdirektiv .

Färden, S028 sidan 155.

MALMÖ KONSTGUIDE

och Lotta Holm

ÅR 2010 PLACERING Bennets väg 11 MATERIAL Betong/keramik ÄGARE MKB

Ö010 Ö009

111

karta sida 158

Stolar rosa KONSTNÄR Fanny-Maria Lindman och Anna Paulnitz ÅR 2010 PLACERING Arenaparken , Bennets väg 11 MATERIAL Glasfiber ÄGARE MKB

Konstprojektet Sub Rosa 2010. Konstnärsduon observerade miljön i Törnrosen och landade i en önskan att mildra den sterila känsla de upplevde i området. De använde verktyg som lekfullhet, färg och överdriven skala för att betraktaren ska drömma sig bort och sväva iväg till barndomens och sagornas värld.

Relief

KONSTNÄR Jörgen Fogelquist ÅR 1965 PLACERING Bennets väg 7 MATERIAL Betong ÄGARE MKB

112

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

SÖDER

SÖDER

karta sida 158

113

karta sida 158

24

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONS

NORR

NORR

karta sida 106

S015

MATERIAL Brons/granit ÄGARE Malmö stad

Utan titel ARKITEKT Santiago Calatrava ÅR 2005 PLACERING Lilla Varvsgatan 14, vid Turning Torso MATERIAL Brons ÄGARE HSB

Öhrström studerade vid Konst­ högskolan för bl.a. Milles. Han verkade som glaskonstnär vid flera glasbruk och hans mest kända verk är glasobelisken på Sergels torg. Som skulptör arbetade han t.ex. med tjurar och idrottares kroppar. Fjärran Milles ideal hade de alla med Öhrströms egna ord en ”livsvarm kroppslighet och karaktär ”.

Objekten flankerar sin upphovs­ mans mest iögonfallande verk, Turning Torso. Byggnadsverkets svårslagna magnitud till trots hävdar sig de två objekten riktigt väl i konkurrensen. De delar storlek, material och färg men särskiljer sig framför allt i nederkant. Möjligen ett uttryck för kvinnligt kontra manligt?

KONSTNÄR Edvin Öhrström ÅR 1965 PLACERING Nydalaskolan,

KONSTNÄR Henry W Hallberg ÅR 1990 PLACERING Eriksfältsgatan 83 MATERIAL Brons/granit ÄGARE Riksbyggen

Mjuka och fylliga fågelfigurer var återkommande motiv för Hallberg. I detta verk tecknas formen med enkla drag och får liv genom brons­ ytans detaljering. I föregående verk anas också en fågels gestalt. Den skyddande pingvinens böjda nacke – eller en mänsklig modersgestalt. Värme och innerlighet förmedlas i båda verken.

S015 KOORDINATER WGS84: 55 .57088 13 .01809

S013 KOORDINATER WGS84: 55 .57105 13 .02214

Kollegiegatan 11

Duvor

S010 KOORDINATER WGS84: 55 .57282 13 .01573

S012

N060

268

32

MALMÖ KONSTGUIDE

Nørgaard, Bjørn 83, 219 O Oijens, Elma 222 Olsson, Alf 120, 144 Olsson, Anders 73, 97, 209, 211, 224, 263 Olsson, Elin 111 Ovesen, Morten 138 P Paalzow, Johan 167 Parnevi, Palle 254 Partos, Christian 136, 259 Pasquini, Antonio 64 Paulnitz, Anna 112 Pergon, Lage 229 Persson, Jan Harry 117, 122 Persson, Pontus 255 Persson, Sten-Ove 160, 172 Persson, Tove 148 Phlegm 85 Praznik, Viktor 173 Q Qvarsebo, Thomas 72 R Rak, Natalia 17 Rantanen, Silja 191 Reuterswärd, Carl Fredrik 26, 42, 49, 94, 220 Ringsbo, Leif 229 Rolfsdotter-Jansson, Catarina 57 Röed, Helge 103 Rönnertz, Susann 40, 249

Thörn, Thure 21, 38, 81, 92, 100, 117, 127, 146, 161, 177, 212, 263 Tourtchaninoff, Ivan von 255 Trotzig, Ulf 115 Truedsson, Folke 124 Trulsson, Edvard 15, 162, 250 V Veitch, Alex 188 Viklund, Anna 188, 246 Wallenberg, Axel 78, 91 Wallin, Jimmy 156 Weichselbaum, Inger 109 Weltz, W . 160 Wessborn, Owe 149 Widell, Carl Bertil 42, 64, 168, 250 Willö, Per-Erik 129, 134 Y Yang, Haegue 261 Å Åberg, Fred 128, 155, 158, 225, 242 Åhrén, Anna Klara 188, 246 Ålenius-Björk, Ivar 44, 223, 263 Åsemo, Boel 120 Ö Ödmann, Niklas 188 Öhrström, Edvin 145, 164, 170, 260

C Carl Frick 218 Cement eclipses 19 &child 184 Cirkuslekplats 142 City Art Gym 57 Claus Mortensens minnessten 38 Cordes Vibrantes 36 D Dansen 180 Delfiner 34 Den första flygningen över Öresund 207 Den trånga porten mot Friheten 96 Det bevingade ordet 106 Det svenska tungsinnet 34 Diamonds are Everywhere 60 Diana – Naturens väktare 68 Digital natthimmel 188 Dimman 152 Don Quijote 254 Drakrygg 205 Droppkrona 136 Duschen – se Lekande barn 21 Duvor 144 E Einar Hansen, minnesmärke 55

Ekotemplet 234 Ekvilibrist 191 Emigranterna 38 Engelsk bulldog 170 En pojke 220 Eric Sigfrid Persson, Minnesmärke 209 E=V=E=N=T 261 Evigt gyllene sol densamma 147 Evolution 151 Existens 90 EXIT 262 F Familjen 161 Familjen 244 Farväl till de sju haven 204 Fem fontäner och ett klot 24 Figurer i Rosengård 116 Filmen 100 år 215 Filurgömma 111 Fiskegumma 16 Fjärde relationen 179 Flicka med boll 143 Flicka med fågel 263 Flicka med kattungar 223 Flicka med orm 211 Flickan och källan 263 Flora 91 Flygarmonument 128

Urtidsmänniskor II KONSTNÄR Alf Olsson ÅR 1966 PLACERING Eriksfältsgatan 100 (in på gården) MATERIAL Granit ÄGARE MKB

Med lika uttryck som i verkets nam­ ne (Ö023) tränger tre huvuden likt svampar upp ur jorden. Huvudena och deras mimik berättar att de är från den urtid som sedan länge begravts i historien. Detta är ett av konstnärens tidiga verk – kanhända inspirerad från arbetet som skånsk arrendebonde – innan ett rikt konst­ närsliv tog över.

S016

Årstiderna KONSTNÄR Bertil Gadö ÅR 1966 PLACERING Censorsgatan 1–3 MATERIAL Mosaik ÄGARE MKB

144

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

VÄ S T E R

VÄ S T E R

karta sida 202

Verket är en abstrakt bildkompo­ sition i årstidernas alla färger. Det spelar mellan det varma och det kalla och står fram mot byggnadens horisontella linjer och gula tegel. I verkets detaljer kan betraktaren hitta associativa och meditativa bilder från den egna sinnevärlden – trädstammar, motljus, vattenfall, kyrktorn och gator.

KONSTNÄR Annika Svenbro ÅR 2012 PLACERING Lilla Varvsgatan 14, vid

Turning Torso

MATERIAL Digitalskärm/

betongmur

ÄGARE Malmö stad

145

Ögat

Muren har fått ett öga med iris och pupill, ett öga som lever och långsamt förändras. Det blickar ut över folkvimlet på dagen, lyser mot den ensamme vandraren på natten. LED­teknik återger detaljerat konst­ verkets bilder på ett fascinerande och realistiskt sätt. Frågan man stäl­ ler sig är­ är vi bara betraktare eller är vi rent av betraktade? Distinkta ”ögonblink” förstärker intrycket av att vara observerad av ett stort öga.

58

karta sida 202

NORR

Rå huggen granit med spår av sprängstavar kontrasterar mot blankt polerade klot av röd/grå eller svart granit. Övervägande geome­ triskt formspråk. Vinden ger verket liv och rörelse i de vattenfyllda grun­ da karen. Verket bildar en fristående vattenlänk mellan Öresunds vatten och den konstgjorda kanalen en bit in i området.

N060 KOORDINATER WGS84: 55 .61276 12 .97243

S016 KOORDINATER WGS84: 55 .56839 13 .02296

S014

143

S Sandell, Christian 206 Sandsborg, Ingrid 185 Sapunar, Dan 255 Saxhaug, Eivind 59 Schafferer, Solveyg 96 Schultz, Karin 20, 194 Shalak Attack 111, 182 Sikkeland, Tormod 59 Simittchiev, Vassil 88 Sjögren, Nils 216 Sjölin, Ebbe 264 Skaarup, Jens Vium 54 Skoglund Pråme, Birre 141, 205 Smith, Anne 199 Smug One 182 Stenberg-Hultén, Birgitta 114, 118 Stinkfish 82 Strandman, Otto 77 Stålhane, Carl-Harry 244 Sucksdorff, Ulf 119 Sundström, Ewa 45 Svanlund, Olle 36, 103 Svenbro, Annika 58, 130 Svensson, David 95 Svensson, Jitka 247 Svensson, Pål 46, 264 Säll, Rune 193, 224 T Thornblad, Åke 122 Thörne, Petter 54

MALMÖ KONSTGUIDE

MALMÖ KONSTGUIDE

NORR

karta sida 106

59

karta sida 106

N086 Till Erinran KONSTNÄR Axel Wallenberg ÅR 1951 PLACERING Slottsparken öster om Fersens väg, snett emot Stadsbiblioteket MATERIAL Brons/granit ÄGARE Malmö stad Wallenberg började relativt sent med konststudier. Studerade i fem år för Carl Milles vid Konstakademien. Tiden präglade hans fortsatta konst­ närskap och personliga uttryck. De blev nära vänner och samarbetade med varandra. Efter Milles död 1955 tog Wallenberg över Millesgården som intendent fram till pensione­ ringen 1983.

N086 KOORDINATER WGS84: 55 .60107 12 .99595

MALMÖ KONSTGUIDE

269

N087

V057

Movement meter KONSTNÄR Olafur Eliasson ÅR 2000 PLACERING Lernacken, södra sidan av Öresundsbrons fäste DONATOR Scancem och Svedab MATERIAL Stål/glas/ljus ÄGARE Malmö stad

Den dansk­isländske Olafur Elias­ sons konstnärskap utgår från Berlin och Köpenhamn, men han har hela världen som sitt arbetsfält. Malmö 200

har förärats två verk av denne ljusets och de oanade effekternas mästare. Högt på Lernackens södra del står denna stiliserade fyr och kastar både effektfulla skuggor och ljussignaler. Dess rörelse mot skyn formas genom precist dubbelvalsa­ de rör. Från fyrens topp sänds ljuset mot avlägsna Kronborgs slott längst i norr och Öresundsbrons resenärer i väster. Också i väster; i foajén till ”Operaen” på Holmen i Köpenhamn ses Eliassons magnifika ljuskronor med otaliga lampor och solreflekte­ rande speglar. MALMÖ KONSTGUIDE

Skörd

KONSTNÄR Ivar Johnsson ÅR 1948 PLACERING Magistratsparken MATERIAL Brons/marmor DONATOR Malmö Förskönings-

och Planteringsförening

ÄGARE Malmö stad

V058

Ljuspaviljong KONSTNÄR Olafur Eliasson ÅR 2001 PLACERING Lernacken, norra sidan av Öresundsbrons fäste DONATOR Scancem, Svedab MATERIAL Stål/glas/ljus ÄGARE Malmö stad

Eliasson utforskar och tänjer grän­ serna mellan konst, vetenskap och natur och perceptionen däremellan. MALMÖ KONSTGUIDE

Hans övergripande installationer har fått stora massor att vallfärda till olika utställningslokaler där han ställt ut. Sex konvext formade skärmar av galvaniserat stålnät och ramar är här placerade i cirkel. Skär­ marnas placering skapar rörelse likt ett skovelhjul. Stålnätets konstruk­ tion formar ett triangelmönster. Verket fungerar som en ljuskälla i och med att solljuset reflekteras (kastar ”solkatter”) i de stålspeglar och prismor av färgat glas som fyller en del av triangelformerna. 201

Redaktionskommitté: Jan Bergfelt, Ann Bergström, Gunnar Ericson (sammankallande), Jacob Faxe, Sofie Hellryd (sekreterare), Birgitta Hjertberg, Inger Lindstedt, Conny Pettersson och Jeanette Rosengren

Ivar Johnsson har utfört fyra offentliga verk i Malmö. De spänner över drygt 30 år – från 1929 (”Tidens Genius” i Pildammsparken) till 1963 (”Flicka med fågel” på sjukhusom­ rådet). ”Skörd” tillkom 1948 och är typisk för Ivar Johnssons stränga, kraftfulla och monumentala formspråk.

N088

Spiraler

KONSTNÄR Beatrice Hansson ÅR 2003 PLACERING Magistratparken,

lekplatsen

MATERIAL Rostfritt stål ÄGARE Malmö stad

Malmös parker innehåller ett 20­tal temalekplatser. De gläder många barn men även förskolepersonal och föräldrar har gjort dem till kära besöksmål. Inte minst har de många 78

MALMÖ KONSTGUIDE

Texter: Gunnar Ericson och Jacob Faxe Fotografer: Thyra Evenäs Brandt Linus Morales, Merja Diaz m.fl. Formgivning och layout: Magnus Adolfsson, Adfaktor AB Utgivning: 17 mars 2016

Konstverk, sida A Accumulage 93 Afrodite 127 Akrobaterna 177 Aleta 63 Alla bor med varandra 110 All vår början 168 Anna Lisa 73 Annorstädes 258 Apokalypsens ryttare 219 Arbetets ära 240 Arc 172 Arch 56 Arkaisk form 102 Astrofabel ll 121 Augusta 138 Axel Danielsson 249 B Behag 224 Björn som fångar lax 255 Bladomlopp 88 Blommor 28 Blommor och bin 119 Blommor och bin ll 119 Bluestones 253 Blått Intermezzo 260 Brolyftaren 89 Brunnskar 39, 236 Bubbla 252 Bärarmolekyl 264

N088 KOORDINATER WGS84: 55 .59571 12 .99827§A§§V

K Kallioinen, Matti 48 Kalnins, Ola 18, 255 Karlsson, Arwid 211 Karlzon, Rune 147 Keller, Hermine 154 Keränen, Veikko 102 Klingberg, Gunilla 259, 262 Knuuti, Mauri 88 Koyama, Hiroshi 227 Kraitz, Gustav 29, 33, 192, 260 Kraitz, Ulla 29, 33, 192, 260 Krallis, ”Jorgo” 199 Kristiansson, Johanna 156 Källström, Andreas ”El-Hefe” 255 Källström, Lennart 140, 254 L Larsson, Eva 28 Larsson, Wive 180 Leon 82 Lewis, Gareth 204 Lieshout, Joep van 191 Lindberg, Börje 101 Lindblom, Sivert 24, 208 Lindman, Fanny-Maria 112 Lindström, Marie 86, 179 lisisd 111, 182 Lundell, Yngve 22 Lundqvist, John 207 Lybeck, Gunnar 264 Lünnér, Johan 89 Lövgren, Per 148 M Magnus, Carl 89 Magnusson, Aline 132 Malmström, Henning 43 Marcaccio, Fabian 262 Marklund, Berto 116 Marklund, Bror 166, 210, 260 Matousch, Kristina 189, 190 Matz, Ebba 80 Milles, Carl 27, 38, 74, 166 Morales Ericsson, Oliver 239 Moritz, Johan 236, 252, 253 Morrison, Joshua 54 Mosaika 188 Mustafa, Maha 54 Mårtensson, Caroline 178 Möllerberg, Nils 230 N Nakajima, Yoshio 65 Nettelbladt, Einar 169 Nielsen, Egon Möller 163 Nielsen, Vitus 15 Nihlén, Staffan 32, 76, 104, 105, 106 Nilsson, Bertil 232 Nisunen, Petteri 192 Nordahl, Gustav 256 Nordell, Axel 228 Nordling, Gunnar 244 Norelius, Karin 150, 177 Norling, Bie 142, 223 Nyström, Bertil 44 Näsvall, Per Emil 245, 246

N087 KOORDINATER WGS84: 55 .59677 12 .99806

Ericson, Sten 66 Eriksson, Liss 237 Eriksson, Sten 220 Erlingsson, Karolina 53 Evans, Cerith Wyn 261 F Faith47 26 Ferner Ström, Johan 184 Finsta 255 Fiya 111, 182 Fogelquist, Jörgen 104, 113, 157 Fornander, Elisabeth 112 Fridh, Torsten 140 Frieberg, Gunnar 139 Frieberg, Gunnel 65, 81, 264 Friesendahl, Carl 77 Fröding, Jonas 91, 168, 205 Fundament 54 G Gadö, Bertil 109, 115, 141, 145, 215 Gianakos, Christos 43 Gora, Monika 69, 235, 252, 265 Gordillo, José 116 Gordon, Willy 92, 149, 151, 198, 248, 253, 264 Graebe, Eiler 44 Grate, Eric 98, 123, 227 Gruen, Tom 37 Grönlund, Tommi 192 Gudmunsson, Sigurdúr 60 Gullberg, Karin 238 Gutiérrez, Tania Ruiz 258 Gyllenhammar, Charlotte 184, 186 Göransson, Mikael 110 H Hake, Claes 56 Halberg, Svend 63 Hallberg, Henry W 143, 144 Hammarström, Lars 63 Hansen, Jens Evald 101 Hansson, Beatrice 79 Hasselberg, Per 127 Hedqvist, Ebba 175 Hedås, Kim 52 Heikensköld, Karl 255 Hellberg, Niklas 87 Hellström, Maria 90 Henning, Gerhard 23, 72 Herlow-Svensson, Bertil 157 Heshmat, Hassan 174 Hild, Eva 50 Holm, Lotta 112 Holmsten, Olle 33 Huber, Alexius 181 Hultén, CO 114, 179 J Johansson, Artur 143, 174 Johansson, Kenneth 67 Johansson, Thure 198 Johnsson, Ivar 78, 232, 245, 263 Jones, Arne 93, 171, 262 Jönsson, Anders 21, 218

V057 KOORDINATER WGS84: 55 .56375 12 .90263

A Above 183 Adrian, Karl 17 Amara por Dios 111 Andersen, Henrik B 121 Andersson, Bjarne 193 Andersson, Bo 57, 236, 252, 253 Andersson, Karin 73 Andersson, Karl Einar 97 Andersson, Pernilla 161 Andersson, Sven 71, 249 Andersson, Thorbjörn 188 Anshelm, Klas 214 Arle, Asmund 138 Arman, Fernandez 36 Arwidius, Alfred 39 Axelsson, Frida 237 B Barmen, Maria Bianca 84 Bengtsson, Walter 87, 139 Bengtsson, Åsa Maria 30 Bergfelt, Jan 209 Berntsson, Britt 234 Billgren, Ernst 68 Björk-Liselius, Elsa 221 Blad, Olle 100, 158 Blomberg, Stig 14, 152, 173, 180, 226 Blum, Clarence 16 Boberg, Ferdinand 234, 236 Bolter, Leif 35 Bording, Christer 215 Braun-Giesenfeld von, Greta 233 Breivik, Bård 76 Bruno Smokey 111, 182 Bäckström, Barbro 126, 176, 196 Bäckström, Holger 176 C Calatrava, Santiago 59 Cardell, Jan 55 Carlsson, Stig 19, 131 Carlsson, Sven 34, 45 Carlzon, Robbin 255 Carnemalm, Björn 108, 110, 114, 185 Cavén, Kari 62 Cordal, Isaac 19 COWI Landskapsarktiekter 55 D D*Face 183 Dyverman, Karl Johan 93 E Ebbe, Axel 70, 218, 240 Ed, Fredrik 237 Edgren, Helene 202 Ekberg, Carl-Gustaf 146 Ekman, Marie-Louise 34 Eliasson, Olafur 200, 201 Enelid, Andreas 255 Engdahl, Ingvar 222 Engström, Torolf 226 Ericson, Gunnar 57 Ericson, H .C . 209

MALMÖ KONSTGUIDE

A L FA B E T I S K T R E G I S T E R

Konstnärer, sida

Granitblock med stålklot GESTALTNING Tormod Sikkeland och Eivind Saxhaug ÅR 2001 PLACERING Scaniaplatsen MATERIAL Granit/rostfritt stål/ vatten ÄGARE Malmö stad

N058

V058 KOORDINATER WGS84: 55 .56779 12 .90002

MALMÖ KONSTGUIDE

A L FA B E T I S K T R E G I S T E R

S012 KOORDINATER WGS84: 55 .57146 13 .01992

Cirkus är temat för denna temalek­ plats. Att uppdraget gick till Norling var rätt naturligt. Clownen är t.ex. ständigt återkommande i hennes konstnärskap, den clown som intar 142

Hallberg arbetade som formgivare på Helsingborgsföretaget DECO, som efter några år flyttade tillverk­ ningen till Torekov och bytte namn till Rosa Ljung Keramik AB. Företaget gjorde nytto­ och prydnadsföremål. Troll, hästar, katter och duvor ingick i produktionen. Hallberg arbetade också på egen hand som konstnär, både med saltglaserad keramik och skulpturer i brons.

S014 KOORDINATER WGS84: 55 .56707 13 .02484

KONSTNÄR Henry W Hallberg ÅR 1990 PLACERING Kollegiegatan 9 MATERIAL Brons/granit ÄGARE Riksbyggen

manegen, lockar till leenden och står stadigt på marken. Clownen saknas på lekplatsen i skrivande stund 2016. Sliten, skadad togs den bort – vilket är ett tudelat tecken på temalekplatsernas popularitet. Förhoppningsvis återkommer clownen eller så får barnen själva inta dess roll i manegen. Barnen är också konstnärens egen källa till inspiration. Med konstnärens ord: ”Omedelbara, ärliga, genom­ skådande”. Flera av Norlings verk återfinns vid förskolor och skolor.

N058 KOORDINATER WGS84: 55 .61302 12 .97591

Harmoni

Cirkuslekplats KONSTNÄR Bie Norling ÅR 2000 PLACERING Nydalaparken (norra delen) MATERIAL Målad betong ÄGARE Malmö stad

karta sida 106

N059

Gåsen

S013

Partners: ABF Malmö, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö stad och Kira förlag

Förlag: Kira förlag

Relieferna har avtryck och mönster av blommor, spår, siluetter och en­ bart abstrakta mönster. Helheten är tänkt att ge upphov till egna asso­ ciationer. En arm, en kropp, en figur, en tunnel. En rektangulär form, en rund, en halvrund. Hål – fyrkantiga, runda etc. Möjligheterna är stora att se egna teman eller oväntade sammanhang i verket. Låt den egna fantasin lura förnuftet.

S011

Johansson (från Larshult i Skåne) arbetade både som tecknare och skulptör. Han utbildade sig vid Tekniska skolan och Kungl. Konst­ akademin i Stockholm och under många resor i Europa. Kvinnofigurer återkommer ofta i hans skulpturer. Konstnären har utformat ett klassikt svenskt frimärke, ”Tre kronor”, som utfördes efter en tävling.

7

MALMÖ KONSTGUIDE

karta sida 134

KONSTNÄR Elisabeth Fornander

Verket ingick i Artscape 2014. Genom att ta det offentliga rummet i anspråk och nyttja det som en arena för konst har alla, oavsett bakgrund, möjlighet att ta till sig konstnärliga uttryck. I gatukonst skapar konstnärer platsspecifika verk med mening och sammanhang för dess omgivning.

Flicka med boll KONSTNÄR Artur Johansson ÅR 1964 PLACERING Lektorsgången 5 MATERIAL Brons ÄGARE HSB

S010

Malmö Konstguide

INTRODUK TION

kompetensområden . Denna tendens är tydlig i offentliga rum rent generellt och i Malmö mer specifikt . Gestaltningen av Södertull (Ulla och Gustav Kraitz) med katter och små forsar som samspelar med trappor och skön södersol är ett välfunnet exempel .

Miko var en omtyckt clown i Folkets park. Mikosällskapet bildades till hans minne och verkar i hans anda. Sällskapet tog initiativ till denna skulptur, där Widell erhöll uppdra­ get att gestalta ”Miko”. Han var tidigare välkänd konditor i Malmö men också utbildad till konstnär, t.ex. för Jules Schyl 1962–68.

Filurgömma KONSTNÄR Elin Olsson ÅR 2012 PLACERING Bennets väg 10, entré och inne på gården MATERIAL Färg/plexiglas ÄGARE MKB

S011 KOORDINATER WGS84: 55 .57379 13 .01617

Way to Go, N030 sidan 30.

MALMÖ KONSTGUIDE

INTRODUK TION

Minnenas hav, N050 sidan 53.

250

Ö009 KOORDINATER WGS84: 55 .58797 13 .0327

Ö007

110

karta sida 158

stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening

MATERIAL Brons/ljud ÄGARE Malmö stad

karta sida 134

Ö007 KOORDINATER WGS84: 55 .58716 13 .03443

Ö005 KOORDINATER WGS84: 55 .58714 13 .03543

Ö004

scen

DONATOR Mikosällskapet med

117

Ö006 KOORDINATER WGS84: 55 .58738 13 .03522

Ö004 KOORDINATER WGS84: 55 .58726 13 .03579

karta sida 134

4

karta sida 256

Fler uttrycksmedel – fler verk Uttrycksmedlen i de offentliga rummen ökar . Tydligast gäller det bildkonstverken där stora muralmålningar och mindre mosaiker ökar starkt . Stor uppmärksamhet

Konstguidens struktur Formatet är så nära en praktisk guidebok som det går . Spiralpärm, utvikbara kartor, adressangivelser och platskoordinater används för att fungera utomhus och för att hitta rätt . Längst fram finns ett litet förstoringsglas för den som tycker att karttexten är liten . Konstverken presenteras stadsområde för stadsområde – fem stycken sådana finns i stadens nuvarande organisation . Områdena är Norr 130 verk, Öster 40 verk, Söder 33 verk, Väster 59 verk och Innerstaden 75 verk . I redovisningen visas också några förslag till nya konstverk, dessa är alla beslutade och på plats under 2016 .

väckte till exempel Artscape 2014 som gav viktiga tillskott av konstverk i stadskärnan, i Rosengård och i Holma . Andra exempel är gestaltningar med ljus och projektioner . Ett inomhusverk är det nyskapande Annorstädes av Tanya Ruiz Gutiérrez på Malmö C, utomhus finns Christan Sandells Kärlek utan gräns i Öresundsparken . Ljudkonstverk är också en form som lockar till experiment och nya verk – Kim Hedås Via på Birgit Nilssons bro visar på nya oanade möjligheter . Alltfler stadsrum får också mer platsspecifika och gränsöverskridande gestaltningar . Gränsen mellan konst och arkitektur är inte lika tydlig längre då båda disciplinerna undersöker varandras

Ö010 KOORDINATER WGS84: 55 .58759 13 .03233

MALMÖ KONSTGUIDE

Ö008 KOORDINATER WGS84: 55 .58702 13 .03316

MALMÖ KONSTGUIDE

KONSTNÄR Carl Bertil Widell ÅR 2014 PLACERING Folkets park, Barnens

I064 KOORDINATER WGS84: 55 .59325 13 .01354

Fontänkaret har sida och ovandel i natursten samt insida i blå mosaik. Utvändigt har Thörn låtit sin skapel­ se ha ett geometriskt mönster som smälter väl in i omgivningen. De avfasade hörnen gör helheten mer sammanhållen och mjuk. Vattnet är en mycket viktig del för verket.

Ö018 KOORDINATER WGS84: 55 .57998 13 .03201

Ö016 KOORDINATER WGS84: 55 .5841 13 .03753

KONSTNÄR Thure Thörn ÅR 1955 PLACERING Persborgstorget MATERIAL Kalksten/mosaik/vatten ÄGARE MKB

Utsmyckningen omfattar flera entrégrindar och grindstolpar som är formgivna i bemålad järnplåt. De svarta grindarna är ett genomgå­ ende tema, men stolparna skiljer sig åt i färg och dekorelement. Starka färger som rött, blått, grönt och gult får abstrakt dekor i svart. Konstnä­ ren kommer från Sevilla, Spanien.

249

Edvard Trulson föddes i Malmö och utbildade sig vid Akademin för sköna konster i Köpenhamn och under resor i bl.a. Tyskland. På andra platser i Malmö återfinns mer monumentala verk (jämfört med den något återhållna fontänen ”Najaden”), som ”Frans Suell” (N004) vid Norra Vallgatan och RF Berg ”Limhamnskungen” (V005) efter Strandvägen i Limhamn.

I063 KOORDINATER WGS84: 55 .5927 13 .01285

Ö017 KOORDINATER WGS84: 55 .58346 13 .03712

”Trio” delar formspråk med ”Kropp” (Ö025). Båda är icke­föreställan­ de objekt vars syfte är att skapa spänning, rytm och kontraster med hjälp av ytor, linjer, material och färg. ”Trio” är dock mer fri i sin gestaltning, men med en betydligt mer markerad bas. Betraktaren får fritt känna och ta till sig ”Trio”.

Fontänkar

Gårdsentréer KONSTNÄR José Gordillo ÅR 1992 PLACERING Hårds väg 11, 37, 63 och 89 MATERIAL Färg/järn ÄGARE MKB

MALMÖ KONSTGUIDE

I N N E R S TA D E N

karta sida 256

kvalitet som redovisas . Gränsen mellan konstnärlig kvalitet och en mer allmän gestaltning eller utsmyckning är inte kristallklar, men en skarpare gräns har minskat antalet konstverk gentemot tidigare utgåvor . Ett antal minnesmärken har också utelämnats . Vissa konstverk är inte längre allmänt tillgängliga . Flera bostadsområden omgärdas numera av staket, portkod och låsta grindar . Några institutioner har inte heller längre ”öppen dörr” för allmänheten, ofta beroende på nya säkerhetskrav . Det offentliga tillgängliga rummet har med andra ord krympt .

KONSTNÄR Edvard Trulsson ÅR 1938 PLACERING Folkets park MATERIAL Betong/vatten ÄGARE Malmö stad

Stael von Holstens väg

MATERIAL Rostfritt stål/järn ÄGARE MKB

Ö016

MALMÖ KONSTGUIDE

Avgränsningar Några avgränsningar har varit viktiga . Verken som presenteras i guiden ska vara allmänt tillgängliga . I modernt talesätt benämns det 24/7, det vill säga tillgängligt 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan . I denna konstguide gäller förstås att det inte finns ”regel utan undantag” . Undantagen från 24/7 finns i huvudsak under Allmänna miljöer (se A001 – A022) . Det är verk med konstnärlig avsikt och

Najaden

KONSTNÄR Jan Harry Persson ÅR 1968 PLACERING af Klintebergs väg/

116

Vem ligger bakom Konstguiden? Konstguiden har tagits fram inom samma ”familj” som låg bakom de två tidigare utgåvorna, det vill säga ABF Malmö, Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö stad . I projektet ingår denna gång även Kira förlag, Malmö . Arbetet har pågått sedan hösten 2014 och en räcka möten har hållits för att bestämma konstguidens struktur, format, innehåll, fotografering, texter, kartredovisningar med mera . Majoriteten av alla fotografier, alla texter och kartor är nya jämfört med tidigare utgåvor . Alla medverkande presenteras på försättsbladet (sid 2) . Redaktionskommittén vill framföra ett stort tack till alla som har bidragit till produktionen – fotografer, textförfattare, formgivare, språkgranskare med flera .

I samband med projektet Malmö :by Light 2004 uppfördes flera konstverk som blivit permanenta tillskott i sta­ dens konstskatt. Rönnertz (utbildad konstnär och landskapsingenjör) arbetar ofta med ett nära samspel mellan ljus och natur. Verket består av en lågväxande flora av former som nattetid skimrar av fluoresce­ rande ljus.

Dessutom redovisas 22 verk i det som kallas Allmänna miljöer (det vill säga inom vissa institutioner och några miljöer med en idag oviss framtid för konstverken eller deras placering) . Sammantaget innehåller guiden 359 konstverk . De redovisas med faktaruta, en kortare beskrivning och i bild . Vissa visas på helt uppslag, andra på sida eller halvsida . För dem med större utrymme prioriteras redovisning med bilder – både miljöbild, helbild och detalj .

I063

Trio

Samlingen består av abstrakta individer som lever var för sig själv. De bildar tillsammans en grupp med gemensam patina och yta. Någon söker sig ned i jorden, medan en annan möjligen kommer upp ur marken. Deras organiska utform­ ning inbjuder betraktaren att ge dem både mänskliga och djurlik­ nande drag.

professor Nils Sjögren i Stockholm och senare även i Paris för Ossip Zadkine. Han har utfört många porträttbyster och mindre figurer men också ett antal mer monumen­ tala verk som återfinns på offentliga platser i svenska städer, t.ex. på när­ belägna Nobeltorget (se I069). Olof Palme, statsminister 1969–1976 och 1982–1986, skildras i detta verk mer som person än som politiker och statsman; hans blick söker kontakt och med en utsträckt hand vill han nå en medmänniska.

I062 KOORDINATER WGS84: 55 .59312 13 .01262

Olof Palme KONSTNÄR Willy Gordon ÅR 1989 PLACERING Folkets park DONATOR Folkparkernas Riksorganisation MATERIAL Brons/granit ÄGARE Malmö stad

SÖDER

N059 KOORDINATER WGS84: 55 .61328 12 .97665

MALMÖ KONSTGUIDE

Figurer i Rosengård KONSTNÄR Berto Marklund ÅR 1968 PLACERING Hårds väg 26–42 MATERIAL Brons ÄGARE MKB

67

Malmö växer.

Ljusparasiter KONSTNÄR Susann Rönnertz ÅR 2004 PLACERING Folkets park, vid långa dammen MATERIAL Järn/ fluorescerande färg/ UV-ljus ÄGARE Malmö stad

I060

Willy Gordon föddes i det ryska guvernementet Kurland och kom till Sverige och Malmö som sjuåring. Han studerade skulptur 1940–45 för

MALMÖ KONSTGUIDE

ÖSTER

Ö015

Fontänen sattes upp några år efter Kungsparkens öppnande 1872 och är troligen en katalogvara från något franskt gjuteri. Fontänen renoverades vintern 2005 – 2006. Det stora cirkulära karet bjuder in parkens gräsänder till en simtur på grundare vatten än i den intilliggan­ de kanalen.

NORR

Malmös indelning i fem stadsområden.

I065 KOORDINATER WGS84: 55 .59251 13 .01194

Sveriges Industritjänstemannaför­ bund, SIF, bildades i Malmö. SIF donerade detta figurativa keramiska verk till Malmö stad när förbundets fastighet i Stockholm byggdes om. Carl­Harry Stålhane var en välkänd svensk keramiker. Han var under många år chefsdesigner vid Rörstrand och dess tillverkning av bruksföremål och konsthantverk.

244

VÄSTER

I062

Per Albin Hansson var statsminister 1932–46. Näsvall, verksam i Stock­ holm, anlitades ofta för att göra porträttbyster av kända personer som t.ex. Ivar Lo Johansson och Jussi Björling (finns på Metropolitan i New York). I Malmö står ytterligare en byst (av annan konstnär) av Per Albin Hansson vid hans födelsehem på Per Albin Hanssons väg 91.

I056 KOORDINATER WGS84: 55 .59425 13 .01389

Falsterbogatan, Folkets park

tjänstemanna Förbund

MATERIAL Keramik ÄGARE Malmö stad

INNERSTADEN

Andersson studerade på Konstaka­ demin i Stockholm 1872–1875. Han blev mest känd för sina uppdrag i riksdagshuset under sent 1880­tal, där han på eget initiativ utförde medaljongporträtt av riksdagens ledamöter. Han svarade också för många andra porträtt i relief eller byst. Många exemplar i gips skänktes till olika institutioner. Axel Danielsson (1863–1899) var social­ demokratisk politiker och journalist. Han grundade tidningen Arbetet i Malmö.

I061 KOORDINATER WGS84: 55 .59248 13 .01299

Ivar Johnsson har utfört fyra offentliga verk i Malmö, skapade mellan 1929 (”Tidens Genius” i Pildammsparken) och 1963 (”Flicka med fågel” på sjukhusområdet). Bysten av Möller (1884–1970), social­ och handelsminister under åren 1924–1939, är mycket typisk för Ivar Johnssons stränga, kraftfulla och monumentala formspråk.

I054 KOORDINATER WGS84: 55 .59436 13 .01563

KONSTNÄR Carl-Harry Stålhane ÅR 1995 PLACERING Nöjesteatern, DONATOR SIF – Sveriges Industri-

Gjutjärnsfontän KONSTNÄR Okänd ÅR ca 1870-talet PLACERING Kungsparken MATERIAL Järn/granit/vatten ÄGARE Malmö stad

MALMÖ KONSTGUIDE

INTRODUK TION

ÖSTER

I056

Utan titel

N071

MALMÖ KONSTGUIDE

INTRODUK TION

Axel Danielsson KONSTNÄR Sven Andersson ÅR 1901 PLACERING Folkets park MATERIAL Brons/granit ÄGARE Malmö stad

Per Albin Hansson KONSTNÄR Per Emil Näsvall ÅR 1949 PLACERING Folkets park MATERIAL Granit ÄGARE Malmö stad

I054

karta sida 256

I061

Gustav Möller KONSTNÄR Ivar Johnsson ÅR 1952 PLACERING Folkets park MATERIAL Granit ÄGARE Malmö stad

I055 KOORDINATER WGS84: 55 .59453 13 .01381

De bägge relieferna på båda sidor om huvudingången på ABF:s kontor uppfördes i samband med att huset byggdes 1939. En brett samman­ satt kulturkommitté svarade för urvalet. Relieferna har ett tidstypiskt motivval. De beskriver också ABF:s kärnvärden – arbetet och familjen. Konstnären var från Malmö och autodidakt.

I N N E R S TA D E N

I055

Människor i arbete och Familjen KONSTNÄR Gunnar Nordling ÅR 1939 PLACERING På ABFs hus på Spånehusvägen 47 MATERIAL Granit ÄGARE ABF

I053 KOORDINATER WGS84: 55 .59546 13 .01628

karta sida 256

N071 KOORDINATER WGS84: 55 .60327 12 .99225

N069 KOORDINATER WGS84: 55 .60496 12 .98792

N069

66

I N N E R S TA D E N

karta sida 106

N070 Passage

N070 KOORDINATER WGS84: 55 .60354 12 .98649

Upp ä Ma mö on a

Smug One kommer från Glasgow och är känd för sina realistiska verk målade med fotografisk skärpa. Hans stora verk målas helt på frihand (utan projektioner och hjälplinjer) och har mycket varierade motiv. Gemensamt är ändå mänskli­ ga gestalter och djur i ovana/utma­ nande situationer. Verket ingick i 2014 års Artscape

MALMÖ KONSTGUIDE

fantasifulla motiven och den plats­ specifika gestaltningen bidragit till att skapa både hemkänsla och över­ raskning. Konstnären, som har flera genomförda liknande ”lekprojekt”, har här arbetat med materialet rostfritt stål och den lekfulla spi­ ralen. En sekvens av spektakulära, vackra och underfundiga spiraler bildar tillsammans med den röda markbeläggningen en sammanhål­ len och intressant gestaltning. Det är också en av stadens populäraste lekplatser. 79

K O N S TÅ R E T 2 016 • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 015


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 015

Malmรถ stad, off.konstgruppen Kulturfรถrvaltningen och Gatukontoret, 205 80 Malmรถ, www.malmo.se

Profile for Adfaktor

Konståret 2016 Malmö stad  

Konståret 2016 Malmö stad  

Profile for adfaktor