a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Konståret 2013 V E R K SA M H E T S B E R ÄT T E L S E • M A L M Ö S TA D

Illustration MANDAworks


IN N EHÅLL

Förord, Elisabeth Lundgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PER M AN EN TA FÄR D I GS TÄLLDA V ER K 2013

Genius Loci, Susann Rönnertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Spectral Self Container, Matti Kallioinen . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Serieteckningsprojekt, Johanna Kristiansson och Jimmy Wallin . 7 Pulserande koordinatsystem, Leif Bolter . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Permanent graffitiplank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Minnesmärke Einar Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gnista – platå med betongintarsia, Ebba Matz . . . . . . . . . . . 13 Husie Spiran, Per Erik Willö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gångtunnel, Frida Axelsson och Fredrik Ed . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gud Fader på himmelsbågen, Carl Milles . . . . . . . . . . . . . . . 15 T ILLFÄLLI G A KO NS T PR OJ EK T G EN OM FÖ R DA 2013

Konstrunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Malmö Nordic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Freakshow, Konst- och kulturföreningen Underliv . . . . . . . . . . 19 Vildhästar, Per Josephson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Konst på Malmöfestivalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 S TAT US KOM M AN D E PER M AN EN TA V ER K

Way to Go, Åsa Maria Bengtsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Ansiktsfontän, Charlotte Gyllenhammar . . . . . . . . . . . . . . . .23 Kärrknipprot, medborgarförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Miko, Carl Bertil Widell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Laglig skulptur, Oliver Morales Eriksson . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nadazero, Echo, Rendezvous, David Svensson . . . . . . . . . . . .26 Malmö Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Minnesmärke över Kockums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Utblick & Insikt, Pål Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 August Palm minnesmärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 KOM M AN D E T ILLFÄLLI G A KO NS T PR OJ EK T • ÖV R I G T

Konstrunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Gatukonst, Tor Hedendahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Walk of Fame, Mats Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Off.konstgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Utredning offentlig konst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Producerad av Kulturförvaltningen och Gatukontoret. Koncept och texter: Gunnar Ericson och Mia Hansson. Grafisk form och produktion: Adfaktor, Magnus Adolfsson. Bilder omslagets framsida: Spectral Self Container, Mia Hansson; Genius Loci, Susann Rönnertz; Malmö Nordic, Jimmy Arvidsson; Pulserande koordinatsystem, Mia Hansson; Graffitiplank, Mia Hansson; Nadazero, MANDAworks. Tryck CA Andersson, Malmö 2014. K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


FÖRORD

Konståret 2013 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E • M A L M Ö S TA D

Förord Vi hade ett rikt och spännande konstår i Malmö 2013. Den offentliga konsten syntes och debatterades. Staden fylldes av både nya och tillfälliga konstverk. Inte minst visade det omfattande samarbetet kring arrangemanget Malmö Nordic att konstscenen är viktig och i fokus. En livlig offentlig debatt och diskussion engagerade. Lika betydelsefullt var att projektet visade på styrkan i samarbetet inom arrangörsgruppen. Det var fantastiskt att se att institutioner och gallerier hittade varandra och bidrog utifrån sina utgångspunkter. Alla gjorde verkligen sin tolkning av det nordiska temat, från kärlekar i textil och nordiska multiplar till frågan om utanförskap och tillhörighet. En annan stor insats under året var arbetet med det kommande minnesmärket över Malmöartister som, efter Kommunstyrelsens beslut, kommer att uppföras K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

på Davidshallsbron. Åsa Maria Bengtssons vinnande förslag ”Way to Go” hyllar många välkända och några mindre kända artister som gjort viktiga insatser i Malmö. Det placeras mitt i gågatustråket på Davidshallsbron så att ingen Malmöbo kommer att missa det. Bron förnyas på ett högst påtagligt sätt när dess röda matta rullas ut. Varje artist/scenkonstnär får dessutom ett finstämt, personligt minnesmärke. Ett nytt, samtida och banbrytande verk såg dagens ljus under det gångna året. Jag tänker på Matti Kallioinens ”Spectral Self Container”. Det är ett konstverk värdigt det attraktiva läget vid Inre hamnen. Verket har ett smittande leende, en djup innebörd och ett starkt personligt uttryck. Det intar sin plats och sin scen. Det berör! Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör 1


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 012

2

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

FOTO: MEDURS FRÅN TOPPEN: SUSANN RÖNNERTZ 1, 3: KARIN SJÖLIN 2

Genius Loci Susann Rönnertz

Inför konstverkets genomförande sade Susann Rönnertz: ”Genius Loci är ett begrepp som handlar om varje plats unika kvaliteter. Det uppkom inom romersk religion och betecknade först en ”livsskapande makt” och senare en fristående skyddsande, vakande över en plats eller ett folk. Under analysen av platsen har denna ande varit en inspirationskälla och även fått ge sitt namn till förslaget. Utgångspunkt för gestaltningen är ljuset som magi i kombination med växternas livskraft och när dessa förenas bildas en slags hybrid av ljus och växter. Ljuset blir en del av en komplex levande organism som står i förbindelse med växterna och de olika processer som försiggår både inom dessa och i samspel med omvärlden”. I praktiken har det visat sig att platsens själ där ”Genius Loci” har placerats inte var helt oproblematisk. Efter en stämningsfylld invigning i strilande regn inneK O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

bar resten av 2013 en sorglig tid. Tekniska problem tillstötte vad gäller ljussättning och elinstallationer. Det har krävts ett intensivt arbete av inblandade att åtgärda problemen.”Genius loci” har klarat prövningen. Den livsbejakande skyddsanden har återvänt och vakar nu över platsen. Ljusa vackra fasader, ett livfullt stadsliv, karaktärsskapande cederträd, vacker stenbeläggning och ”Genius Loci” har verkligen lyft detta kvarter och stadsrum.

Genius Loci Konstnär: Susann Rönnertz, Malmö Material: stål, ljusglober och perenna växter Plats: kv. Carolus, Baltzarsgatan Invigning: 13 juni 2013 Beställare: Profi fastighetsförvaltning AB och Malmö stad

3


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 012

4

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

FOTO: MIA HANSSON

Spectral Self Container Matti Kallioinen

Anna Lindhs plats i Malmö har berikats med ett nytt konstverk – ”Spectral Self Container” av Matti Kallioinen. Verket invigdes den 10 oktober. Sparbanksstiftelsen Öresund genom dess ordförande Lars Andersson överlämnade verket till Malmö stad och malmöborna. För Malmös räkning och i konstnärens närvaro mottog kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh verket. Lars Andersson poängterade att: ”Det är med stor glädje och stolthet som vi nu ger Malmöborna ett nytt konstverk – ett verk som i mycket beskriver och symboliserar det spännande och attraktiva Malmö som nu tar form. Ett verk som sprider leenden och som överraskar.” Verket har kommit till stånd efter ett nära samarbete mellan Sparbankstiftelsen Öresund och Malmö stad. Platsen valdes gemensamt och därefter genomfördes en tävling med fyra deltagande konstnärer. K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Vid invigningen framhöll Katrin Stjernfeldt Jammeh att: ”Spectral Self Container kommer att leva länge med sin stora konstnärliga kraft. Det tillför något nytt; något vi inte sett förut. Ett stort och varmt tack!”. Verket utgör ett av konstnärens större uppdrag avseende permanenta konstverk. Matti har tidigare genomfört flertalet stora installationer där organiska former, pulserande rörelser, färg och ljus gestaltat olika former av liv och livsrum. En nöjd Matti ”dansade in” invigningen med dansgruppen Memory Wax och musikgruppen Lur. Konstnärens egna avslutande ord: ”Anna Lindhs plats kändes från första stund som en utmaning. Jag ville ge platsen ny mening, ett nytt inre liv samt många och starka känslor. Så känns det också idag!”

Spectral Self Container Konstnär: Matti Kallioinen, Stockholm Material: gjutaluminium, hårdlack, ljus, gummiasfalt Plats: Anna Lindhs plats Invigning: 10 oktober 2013 Donerad av: Sparbanksstiftelsen Öresund

5


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 012

6


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

FOTO: MAGNUS ADOLFSSON

Serieteckningsprojekt i Lindängen Johanna Kristiansson och Jimmy Wallin

Det fanns önskemål om att bearbeta den befintliga gång- och cykeltunnel under Munkhättegatan så att den kändes mer trygg och trivsam och att den skulle bli ett attraktivt tillskott i stadsmiljön. Efter diskussioner uppstod idén om att pryda den med serieteckningar med motiv och innehåll som skulle utvecklas tillsammans med dem som bor och verkar i Lindängen. Avsikten var att skapa ett profilprojekt och att hela processen skulle bygga på delaktighet från människor i området. Idén fick positiv respons från alla berörda inklusive stadens offentliga konstgrupp. Projektledare John Lepic från Gatukontoret kontaktade serietecknarna och illustratörerna Johanna Kristiansson och Jimmy Wallin för att ta fram motiv och process för utsmyckningen av den 43,2 meter långa gång- och cykeltunneln under bro 113. Motiven i tunneln blev inspirerade av en serie samtal som Jimmy Wallin, huvudK O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

ansvarig för motivens utformning, hade med boende i Lindängen våren 2012. Musik, djur och exotiska miljöer var ett ständigtåterkommande tema bland de olika grupperna. Motiven fick formen av en resa där en underlig farkost reser genom en rad färgsprakande landskap som fötts ur de diskussioner som uppstått under träffarna. Utifrån alla idéer och samtal har Jimmy Wallin tillsammans med sin kollega Johanna Kristiansson skapat en fantasieggande verklighetsutflykt. Det färdiga resultatet har blivit en färgsprakande resa där det spännande bildspråket verkligen lyfter miljön och väl tjänar sitt syfte att skapa en mer trivsam passage under en av Malmös stora gator.

Serieteckningsprojekt i Lindängen Konstnär: Johanna Kristiansson och Jimmy Wallin, Malmö Material: tryck på aluminiumplåtar Plats: i gång- och cykeltunnel under Munkhättegatan, Lindängen Beställare: Malmö stad

7


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 012

8


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

FOTO: MIA HANSSON

Pulserande koordinatsystem Leif Bolter

När Moderna Museet öppnade sin filial i Malmö rustades byggnaden upp bl.a. med ett nytt färgstarkt entréparti. Parkeringsplatsen framför byggnaden lades ned och omvandlades till en förplats. En tanke med platsen var att använda den som utställningsplats för mer eller mindre permanent konst. 2013 lagom till Gallerinatten premiärvisades en skulptur/mobil ur Moderna Museets samlingar. Leif Bolters ”Pulserande koordinatsystem”. Tidigare har verket visats vid Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm. Verket intar verkligen Ola Billgrens plats. Ingen passerar ovetande eller oberörd. Dess enkla geometri, dess svartvita opkonst-mönster och dess långsamma eviga rörelse utgör en kraftfull helhet. Inte minst fascinerar den skruvande rörelsen. Ibland syns den tydligt för att vid vissa tillfällen oförklarligt försvinna från betraktarens blick. Närvarande och frånvarande samtidigt. Ett vackert och lugnt K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

gestaltat stadsrum har fått en ny fascinerande symbol. Leif Bolter studerade bl.a. vid Konsthögskolan 1965–70 och vistades därefter som stipendiat i London 1971–72. Leif Bolter anknyter i många av sina skulpturer till den konstruktivistiska traditionen men ger den en mer humanistisk inriktning. Vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet arbetade han med ”kinetiska strukturer” som ger intryck av att samtidigt expandera och störta samman.

Pulserande koordinatsystem Konstnär: Leif Bolter, Stockholm Material: målad plast, motor Plats: Ola Billgrens plats vid Moderna Museet Invigning: 28 september 2013 (i samband med Gallerinatten). Tillverkning 1969–1978. Ägare: Moderna Museet

9


10


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

FOTO: MIA HANSSON

Permanent graffitiplank

Under 2013 debatterades graffitikonsten nationellt vid flertalet tillfällen. En utgångspunkt för diskussionen var Stockholms beslutade nolltolerans mot graffiti/ klotter. Den ställdes vid flera tillfällen mot Malmös mer undersökande och tillåtande förhållningssätt. Ett av SVT:s kulturprogram beskrev t.ex. hur Malmö redan 1984 uppförde sitt första graffitiplank på P-huset Anna med motivet – ”bättre ett legalt plank än en illegalt nedklottrad betongvägg”. Ett tidigare nedklottrat plank vid Folkets park har blivit Malmös andra godkända och offentliga graffitiplank. Efter en försöksperiod om två år permanentades det hela under 2013 efter beslut i Tekniska nämnden. För verksamheten i Folkets park har graffitiplanket upplevts som positivt – det ger ett spännande folkliv och nya kontakter med konstnärer och deras spontanpublik. Det målas dagligen på väggen, framföK O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

rallt under årets varmare dagar. Trots att det upplåtna planket är hela 75 m långt förändras det flera gånger i veckan på grund av det stora intresset. Många ser planket vid Folkets Park som en levande konstutställning där man kan känna sig inbjuden till en ny vernissage varje vecka. Planket används även för andra uttryck som inte är ”traditionell” graffiti (målning med karaktäristisk text och bild) eller gatukonst, utan även textbudskap, jobbsökande och grattis på födelsedagen. Se även ”Laglig skulptur” sidan 25.

Permanent graffitiplank Konstnärer: Malmös graffitikonstnärer Plats: Folkets park, Norra Parkgatan Ansvarig: Malmö stad

11


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

Minnesmärke Einar Hansen

FOTO MEDURS FRÅN TOPPEN: STEFAN NORDQVIST, JOHAN MORITZ, INGA-LILL ÖLIN

Genom Västra hamnen löper en nordsydlig esplanad vars mått är generösa. Den omges av gator, kvartersbebyggelse och någon park. Dess inre gestaltning består av en serie små mötesplatser, sittplatser och lekfullt formade objekt. Dessa inre rum omges på vardera sida av dubbla rader träd. En av platserna har försetts med en särskild stensättning som fångar ögat. Ansvarig landskapsarkitekt har format ett porträtt som den uppmärksamme flanören säkert kommer att lägga märke till. Porträttet är målat i en gråskala med hjälp av olikfärgade smågatstenar. Porträttet föreställer den Einar Hansen som fått namnge Esplanaden. Från kringliggande bostäder kommer porträttet att framträda med knivskarp tydlighet. Einar Hansen var välkänd Malmöföretagare och mecenat. Han levde 1902 till 1994.

12

Minnesmärke Einar Hansen Gestaltning: COWI landskapsarkitekter, Malmö Material: smågatsten Plats: Einar Hansens Esplanad Färdigställd: november 2013 Beställare: Malmö stad

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

Gnista – platå med betongintarsia Ebba Matz Vid Citytunnelstationen Triangeln pågår en omfattande stadsutveckling. Triangelns köpcentrum byggs om i snabb takt, gatorna förändras bl.a. så att Rådmansgatan återigen trafikeras med bussar. Två nya platsbildningar skapas parallellt: Konsthallstorget och Johannes kyrkoplan. Den förra skapas när Johannesgatan som gata läggs igen och ett triangelformat torg blir till. Konstnären Ebba Matz har engagerats som medansvarig i gestalningsarbetet. Ebba har föreslagit gestaltningsteman för de två platserna. Senhösten 2013 stod Konsthallstorget klart. En stor cirkulär och upphöjd platå intar torget. I dess mjukt välvda yta finns ett vandrande triangelmönster infällt. Strikt geometriskt och organiskt sprider sig trianglarna över betongytan i ett sinnrikt mönster. Johannes kyrkoplan kommer att vara klart och visas senare under 2014 .

Gnista – platå med betongintarsia Gestaltning: Ebba Matz, Stockholm

FOTO: MAGNUS ADOLFSSON

Material: granit/betong

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Plats: Konsthallstorget nära Pildammsvägen Färdigställd: november 2013 Beställare: Malmö stad

13


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

Husie Spiran Per Erik Willö Per-Erik Willö är idag 91 år och sedan 1962 verksam i Stockholm. Skulpturen ”Husie Spiran” är 3,3 m hög och helt gjort i brons. Fundamentet är av diabas. Konstnären har inspirerats av naturens former och växtkraft.

Husie Spiran Konstnär: Per Erik Willö, Stockholm FOTO: MAGNUS ADOLFSSON

Material: brons, diabas Plats: parken vid Carl Flormansgatan 6 Invigning: 25 september 2013 Beställare: MKB, HSB och Midroc

Gångtunnel Frida Axelsson och Fredrik Ed En tidigare mörk och trång gångtunnel under Dalaplan har restaurerats. Den har fått kaklade väggar och ett inbjudande överljus. En ljud­installation med fågelsång har gett promenaden en helt ny stämning och kontakt med världen utanför. Gångtunnel Gestaltning: Frida Axelsson, Malmö Ljuddesign: Fredrik Ed, Malmö FOTO: MIA HANSSON

Material: ljudteknik, kakel och ljus

14

Plats: Dalaplan Beställare: Malmö stad


P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 013

Gud Fader på himmelsbågen Carl Milles Gamla begravningsplatsen har fått ett ”nygammalt” konstverk. Det har placerats i skärningspunkten mellan begravningsplatsens två huvudaxlar. Den står mitt i den sedan några är upplysta lindallé som syns väl från Gustav Adolfs torg. Skulpturen är Carl Milles ”Gud Fader på himmelsbågen”. Milles påbörjade skissarbetet 1946 med förhoppningen om att den skulle placeras framför FN-huset i New York. Skulpturen hamnade så småningom på Grenens konstmuseum i Skagen. Den konstsamlingen skingrades emellertid och verket lämnades in på konstauktion. Den ropades in av Malmö Försköningsoch Planteringsförening. Skulpturen var i dåligt skick. Det krävdes en pietetsfull och omfattande renovering och en ny sockel i brons tillverkad på Rosengrens bronsgjuteri.

Gud Fader på himmelsbågen Konstnär: Carl Milles Material: brons och granit FOTO: MAGNUS ADOLFSSON

Plats: Gamla begravningsplatsen

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Invigning: den 10 juni 2013 Donerad av: Malmö Förskönings- och planteringsförening

15


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 013

Konstrunda

2

3

4

Konstrunda i Malmö pildammsparken 29–31 mars 2013

Låt bilen stå i påsk – upptäck Malmös konstskatter

5

www.malmo.se/konstrunda konstrunda_12s_130215.indd 1

16

1

FOTO: JENNY LEYMAN 1; MAGNUS ADOLFSSON 2; MERJA DIAZ 3, 4, 5

1

2013 genomförde Malmö stad konstrundan för tredje gången. Den genomfördes bland skulpturer och minnesmärken i Pildammsparken och i vanlig ordning som en 1,5 timmars-vandring till ett 15tal offentliga verk. Efter premiärens snö­ glopp bidrog ett skönt väder till en stor uppslutning från intresserade malmöbor. Sammantaget cirka 800 malmöbor utnyttjade möjligheten till en konstpromenad mellan långfredag och påskdag. Rekordstort deltagande m.a.o.! Konstrundan började och startade vid Margaretapaviljongen (1) och lyfte dels fram 1914 års minnesmärken i form av byggnader som Vattentornet och Nordiska Acetylenpaviljongen (2). I parken finns ju också andra minnesmärken eller skulpturer som hågkomster av olika historiska händelser – Margaretaflickan (3) av Greta von Brauns Giesenfelt från 1964 och Tidens Genius av Ivar Johnsson från 1929 är två sådana. Två särskilda utropstecken under promenaden var Axel Nordells folkkära lekskulptur ”Le fruit Rouge” (4) från 1972 och Hiroshi Koyamas mer utmanande och kraftfulla ”Strykjärn” (5) från 1988.

Konstrunda påsken 2013 Projektledare: Sofie Hellryd Plats: Pildammsparken – start Margaretapaviljongen Tider: den 29 – 31 mars, två guidningar per dag kl. 12 och kl. 14 Arrangör: Malmö stad

2013-03-07 10:31:00

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 013

Malmö Nordic

FOTO: MEDURS FRÅN TOPPEN: KARIN LEI 1, 3, 4; JIMMY ARVIDSSON 2

Under sommaren genomfördes konstmanifestationen Malmö Nordic 2013. Malmö Nordic stöddes också av Region Skåne samt av Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Malmö stad var huvudman. Malmös tre stora konstinstitutioner, gallerier, utbildningar och andra aktörer inom samtidskonstområdet i Malmö medverkade med utställningar, seminarier och andra arrangemang under ett gemensamt tema: nordisk samtidskonst. Syftet var att visa på alla de arenor som konsten har i Malmö och samtidigt stärka nätverk och samarbeten inom det nordiska samtidskonstområdet samt lyfta fram Malmös potential som nod för den nordiska samtidskonsten. Projektet vände sig såväl till den enskilda Malmöbon som till en initierad konstpublik med både lokal, regional, nationell och internationell profil. I Malmö Nordic 2013 medverkade totalt 28 konstinstitutioner, gallerier och andra rum för konst, där var och en deltog utifrån sina egna förutsättningar. Sammanlagt visades verk av eller deltog 550 konstnärer i projektet. Dessutom genomfördes en rad arrangemang och program inom ramen för konstmanifestationen.

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Malmö Nordic Arrangör: Malmö stad i samarbete med institutioner och gallerier Projektledare: Ann Bergström Tema: nordisk samtidskonst Tid: 3 maj till 18 augusti 2013

17


P E R M A N E N TA V E R K I N V I G D A 2 012

1

18

2

3

4


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 013

FOTO: ELIN WHILDE 1; SERIGO GIO 2; ARJUMAND CARLSTEIN 3, 4

Freakshow Konst- och kulturföreningen Underliv

Initiativtagaren Konst- och kulturföreningen Underliv genomförde under fjolåret projektet Formalin. Den viktigaste och mest uppmärksammade delen bestod av utställningen Freakshow; en konstmanifestation i det offentliga rummet. Nitton idéer och ännu fler platser eller så kallade ”utgångspunkter” valdes ut. De låg jämnt fördelade över alla Malmös stadsdelar och blev grunden för stadens nya konstkarta den 1 juni till 25 augusti. Utställningen Freakshow ville vara en hyllning till det avvikande, det skeva, det subversiva. Freakshow fungerade som ett komplement och en motvikt till den institutionella konsten och inbjöd till delaktighet och interaktivitet. En av de största utmaningarna var att nå ut, att locka ut Malmöborna på upptäcktsfärd i sin egen stad, att få dem att röra sig utanför sina ”trygghetszoner” och förhålla sig till samtidskonst som ju ofta sätter den undersökande aspekten före den estetisK O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

ka. Arbetssättet var både utmanande och nyskapande. Avsikten var att belysa och bearbeta frågeställningar kring Staden (”Kroppen”), Folket (”Själen”), Konsten (”Det undermedvetna”) och inte minst ständigt aktuella frågor som ”Vem får ta plats i det offentliga rummet”? En av installationerna (Karolina Erlingssons ljudverk ”Dalaplan Remixed”) inspirerade till ett permanent verk i gångtunneln under Dalaplan. Oliver Morales Eriksson ”Laglig skulptur” föreslås bli permanent på Claesgatan. Verken på bilderna: 1. Ida Mårdhed, ”Utan titel”; 2. Serigo Gio ”Rymdskeppet” och ”Vindspel”; 3. Emma Söderman Pettersson ”Tillsammans”; 4. Frida Skogh ”Vägvisaren”.

Freakshow Arrangör: Konst- och kulturföreningen Underliv, Malmö Konstnärer: Elin Alvemark, Anna JH Borstam, Ida Thunström, Zardasht Faraj, Fredric Holst, Leif Holmstrand, Karin Frennesson Westblad, UNSWORN INDUSTRIES, Oliver Morales Eriksson, Clay Ketter, Karolina Erlingsson, Mischief (Ossian Ekman & Mikael Syréhn), Elias Björn, Teater ONT (Per Alvsten och Niklas Åkesson), Ida Mårdhed, Morgan Schagerberg, Frida Skogh, Emma Söderman Pettersson, Sergio Gio Plats: hela Malmö Tider: 1 juni till 25 augusti 2013

19


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 013

Vildhästar Per Josephson EM i fälttävlan var ett av 2013 års stora Malmöevenemang. Den minnesgode kommer ihåg de andra: Eurovision Song Contest och JVM i ishockey som inleddes just innan det nya året. Konstnären Per Josephsons ”sublimt utskurna vildhästar i cortenstål placerades på Gustav Adolfs torg och fick under sommaren annonsera/ symbolisera det framgångsrika evenemanget. Per Josephson anlitas ofta för uppdrag i det offentliga rummet. Ofta i form av ett storskaligt måleri eller (som nu i Malmö) som tvådimensionell skulptur. Pers verk dyker upp på torg, på väggar, på solstolar och i reklamskåp.

Vildhästar Konstnär: Per Josephson, Stockholm FOTO: MIA HANSSON

Plats: Gustav Adolfs torg

20

Tider: sommaren 2013 Beställare: Malmö Citysamverkan

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T G E N O M F Ö R D A 2 013

Konst på Malmöfestivalen En fotoautomat i kartong där en serietecknare ritade din ”passbild”, skira lanternor och Danilo Stankovics enorma kollage som smyckade Posthusscenen. Det är bara några exempel på hur Malmöfestivalen gestaltades med årets papperstema. Vi har alla papper runtom oss i vardagen som ett material vi tar för givet. Därför blev det extra utmanande och roligt att jobba med. Teckningen blev en naturlig del av konstprogrammet. Självklart fick besökarna också skapa själva. På Stortorget fanns konstprogrammets kreativa nav Pappershuset. Deltagande konstnärer och formgivare var: Danilo Stankovic, Angelica Falkeling, Jan Cardell, Josefine Adde Dahl, Fredrik Hofwander, Hanna Jönsson, Pärra Andreasson, Apokalyps Labotek, Erik Vestman, Ingela & Vi, Framtiden, Madelene Oldeman, Josefin Svenske, Niklas Hillborg, Hanna Stenman, Jens Rasmussen, Emil Ekberg, Kirsten Otzen Keck, Magnus Ottertun, Color it pink, Rickard Daun, Maria Segersäll, Rasmus Sköld, Little finger, Björn Olsson, Östra Grevie Estetlinjer, Malmö Konsthall, Moderna Museet och Form Design Center. Konst på Malmöfestivalen Curator: Cecilia Sterner Material: årets tema papper men också andra installationer FOTO: CECILA STERNER

Plats: Malmöfestivalen

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Tider: 16 –23 augusti 2013 Beställare: Malmö stad

21


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Way to Go Åsa Maria Bengtsson Åsa Maria Bengtssons förslag ”Way to go” vann tävlingen om utformning av minnesmärket över ”Malmöartister” Efter att tävlingen avgjorts genomfördes en mer detaljerad analys och utredning av genomförande och kostnader. Följande punkter ingick i detta arbete: brons markbehandling och beläggning, eventuellt vattenfall, utformning av ljussättningen och utformning av informationen om artisterna. Våren 2013 kunde därefter Kulturnämnden godkänna arbetet som sedan slutgiltigt beslutades av Kommunstyrelsen. Verket har beställts av konstnären som under året utprovade tekniker för gjutning av skorna och tillverkning av den röda mattan som ska ligga centralt på Davidshallsbron. Tidplanen är fastställd – den 26 juni 2014 är det dags för invigning: Då kan Malmöborna se hur minnesmärket över följande Malmöartister har gestaltats: Harry Arnold, Gudrun Brost, Sixten Ehrling, Git Gay, Göran frau Hyllie, Olga Hellquist, Jullan Kindahl, Carl Gustaf Kruuse, Maj Lindström, Hector el Neco, Edvard Persson, Nils Poppe, Eva Remaeus , Trolle Rhodin, Leif Uvemark, Östen Warnerbring, Bo Widerberg , Oscar Winge och Naima Wifstrand. Way to Go Konstnär: Åsa Maria Bengtsson, Malmö Process: tillverkning av skulptur pågår, markentreprenad upphandlad FOTO: MIA HANSSON

Plats: Davidshallsbron

22

Invigning: 26 juni 2014 Beställare: Malmö stad

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Ansiktsfontän Charlotte Gyllenhammar Den 14 juni 2014 kommer Charlotte Gyllenhammars Ansiksfontän i Hyllie att invigas. Då får Hyllie Boulevard en gestaltning som svarar mot platsens skala med omgivande höga byggnader som MKB:s 11 våningars bostadshus, ett nytt hotell byggt av Parkfast och Malmömässan. Arbetena på plats handlades upp under 2013 parallellt med att det stora bronshuvudet tillverkades på Ulf Ferrius bronsgjuteri i Thailand. Datamodellen översattes till en storskalig frigolit/gipsmodell som i sin tur omvandlades till en gjutform. Bronsskulpturen bearbetas därefter både till form och till textur efter instruktioner av Charlotte. NCC har utsetts till markentreprenör för fontänen. Skulpturen kommer att invigas under kongressen Nordiskt Forum med över 15 000 delegater. De kommer att få se ”ett huvud som sitter på en jätte vars kropp vi endast anar” för att citera Charlottes egen beskrivning.

FOTO MEDURS FRÅN TOPPEN: ULF FERRIUS 1; MIA HANSSON 2, 3

Ansiktsfontän

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Konstnär: Charlotte Gyllenhammar, Stockholm/New York Material: brons, betong, vatten och ljus Process: tillverkning av skulptur pågår, entreprenad upphandlad Plats: Hyllie Boulevard Invigning: 14 juni 2014 Beställare: Malmö stad

23


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Kärrknipprot Medborgarförslag Förslaget är att uppföra en kärrknipprot (som växer i närbelägna Käglinge ränna) i stor skala i en rondell i stadsdelen Oxie.

FOTO: SVEN HENRIKSSON, MALTE ADOLFSSON

Kärrknipprot Idé: Förslag från medborgardialog i Oxie (Malte Adolfsson och Sven Henriksson) Material: mässing Plats: rondell i korsningen Käglinge­ vägen/Galg­backevägen Process: beslut förväntas i Kommunstyrelsen våren 2014

Miko Carl Bertil Widell Miko var en omtyckt och välbekant clown i Folkets park. Han var speciellt barnens favorit. Carl Bertil Widell fick Mikosällskapets uppdrag att gestalta ”Miko”.

Miko Konstnär: Carl Bertil Widell, Malmö Plats: Folkets park, vid Barnens scen

FOTO: JAN BERFGFELT

Material: brons

24

Invigning: augusti 2014 Doneras av: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Laglig skulptur Oliver Morales Eriksson Under 2013 års Freakshow ställde konstnären Oliver Morales Eriksson ut sin ”Laglig skulptur” ute i Nyhamnen. Skulpturen är en ljus, formrik betongskulptur. Konstnärens idé är att den ska kunna målas av den som har lust – om och om igen. Ett tredimensionellt graffitiplank! Efter ett nära samarbete med Malmö stad hittades en ny plats för skulpturen. På den nyligen ombyggda Claesgatan finns en plats som är tänkt för en interaktiv skulptur. Om allt löser sig får platsen m.a.o. sin skulptur redan under 2014 .

Laglig skulptur Konstnär: Oliver Morales Eriksson, Lund

FOTO: ANNA MODIG

Plats: Claesgatan

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Process: val av plats gjord, markprojektering pågår Beställare: Malmö stad

25


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Nadazero, Echo, Rendezvous David Svensson

BILDER MEDURS FRÅN TOPPEN: MANDAWORKS, DAVID SVENSSON, FOTO MAGNUS ADOLFSSON

Det finns konstverk som får bida sin tid. David Svenssons ljuskonstverk i tre delar på Slussplan i Malmö är ett sådant. Skälet är att det stadsbyggnadsprojekt som verket ingår i har dragit ut på tiden. 2008 gjorde David sina första skisser och 2013 kan David och staden äntligen se ljuset i tunneln. Det bostadsprojekt som byggs på platsen har realiserats till sist. En högrest och mörk byggnad intar stadsrummet. Den ursprungligt ljusa glasfasadarkitekturen har fått ge vika för nya trender. David Svensson ljuskonstverk viker däremot inte för trender. Det kommer kanske t.o.m. att framstå som än mer skarpögt då det analyserar och blottlägger stadsrummets reklamskyltar och omvandlar dem till grafiskt stiliserat ljus och form.

26

Nadazero, Echo och Rendezvous Konstnär: David Svensson, Malmö Plats: Slussplan vid Östra Förstads­ gatan Process: tillverkning pågår Invigning: verket beräknas vara på plats hösten 2014. Beställare: Malmö stad

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Malmö Live – konstnärlig gestaltning Malmö stad har tillsammans med Clarion Hotel & Congress, Malmö Live och Malmö Förskönings- och planteringsförening bildat en styrgrupp för arbetet med konstnärlig gestaltning av Malmö Live. Arbetet följer intentionerna från Kommunstyrelsens beslut i april 2013 som säger att den konstnärliga gestaltningen: • ska vara av hög nationell/internationell klass • ska illustrera begreppet ”Malmö i världen” d.v.s. att den internationella konstscenen bjuds in till projektet • ska illustrera begreppet ”Malmö visar världen” d.v.s. att Malmös egen mångfacetterade konstscen får möjlighet att visa upp sig inför en månghövdad och brett sammansatt publik

BILDER MEDURS FRÅN TOPPEN: SWECO 1; MAGNUS ADOLFSSON 2, 3; GATUKONTORET 4

Under 2014 genomförs tre inbjudna tävlingar, en öppen tävling och ett uppdrag. Vinnande förslag kommer att presenteras i maj/juni 2014 och visas centralt någonstans i Malmö. Första konstverket är på plats i juni 2015.

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Malmö Live – konstnärlig gestaltning Plats: ”Malmö Live” kongress-, konsert och hotellprojekt, Neptunigatan Process: förberedelser för tävlingar och uppdrag Tidplan: invigning juni 2015 och framöver Beställare: Nordic Choice, Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö stad

27


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Minnesmärke över Kockums

BILDER MEDURS FRÅN TOPPEN: JONAS LINDVALL 1, 2; OLA NIELSEN 3

Varvsparken har genomförts i två etapper under senare år. En etapp återstår. Den innehåller parkens avslutning mot och övergång till Lilla Varvsgatan. Parkens gestaltning har tagits fram av landskapsarkitekt Karin Larsson efter bearbetning av ett grundkoncept av Ulf Nordfjell. Bl.a. föreslås en större förändring av gränssnittet mot Lilla Varvsgatan. Det görs genom ett förslag om ett minnesmärke över Kockums. Den första idén till detta minnesmärke lanserades i en tävling om utformning av den lilla dockan inom varvsområdet. Arkitekten Jonas Lindvall föreslog där att varje fartyg (över 500) som gått av stapeln på varvet skulle få sin egen minnestavla/inskription. Denna goda idé har bearbetats vidare och flyttats till Varvs­ parken. Efter ett nära samarbete med den Varvshistoriska föreningen finns nu ett slutligt förslag till genomförande. Förhoppningen är att minnesmärket ska vara på plats senast 2016.

28

Minnesmärke över Kockums Arkitekt: Jonas Lindvall, Malmö Plats: Lilla Varvsgatan vid Varvsparken Process: prototyper framtagna, projektering pågår Färdigställande: 2016 Beställare: Malmö stad

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

Utblick & Insikt Pål Svensson Tillverkningen av Utblick & Insikt startade under 2013. Pål Svensson arbetar själv med den ena delen ”Utblick”. Arbetet görs i Bohuslän vid stenindustrin i Evja. Dit har de fyra stora diabasstenblock (cirka 2,5x2,0x1,0 m) som togs ur berget i stenbrottet i Brännhult flyttats. Blocken har linsågats till sin slutgiltiga storlek. De har också sågats för att forma den inre oval som är själva ”utblicken” mot inre hamnens vattenrum. Stenen bearbetas ytterligare för att den ”ovala” rymden (inskriven i stenen) skall sträcka sig i två riktningar. Utblick & Insikt kommer att placeras på Posthusplatsens förplats. Genomförandet har fördröjts något då projektet behöver samordnas med ombyggnaden av hela Posthusplatsen. Byggstart planeras till september 2014.

FOTO MEDURS FRÅN TOPPEN: PÅL SVENSSON 1, 3; MIA HANSSON 2

Utblick & Insikt

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Konstnär: Pål Svensson, Göteborg Process: tillverkning av skulptur pågår, projektering av plats och fontän Plats: Posthusplatsen/förplatsen Invigning: verk och plats klar tidigast hösten 2015 Doneras av: Malmö Förskönings- och Planteringsförening

29


S TAT U S K O M M A N D E P E R M A N E N TA V E R K

August Palm minnesmärke

August Palm August Theodor Palm, kallad Mäster Palm, föddes 5 februari 1849 i Södra Sallerups församling utanför Malmö. Han dog 14 mars 1922. Hans yrke var skräddarens.

Under många år har frågan utretts om hur ett minnesmärke över August Palm skall utformas. Förslaget har varit att det skall uppföras på eller i anslutning till August Palms plats där Stadshuset ligger. Här låg det kafé Almgården där August Palm 1882 höll ett av sina uppmärksammade tal på en plattform i det omtalade päronträdet. Ett förslag har utarbetats som innebär att ett päronträd planteras på Stadshusets gård och att några informationsskyltar sätts upp i anslutning till Stadshusets entré. Kulturnämnden godkände för sin del förslaget under året. Slutligt beslut tas av Kommunstyrelsen.

August Palm var den förste, store och folklige socialistiske pionjären och agitatorn i landet. Den 29 januari 1882 hölls nära denna tavlas plats ett välbesökt möte. Där hördes August Palms agitation från det päronträd som därefter blev känt som Mäster Palms päronträd. Bilden av August Palm i päronträdet blev symbolen för kampen för arbetarnas och kvinnornas frigörelse, människornas rätt att mötas och rätten till ett drägligt liv. Platsen framför stadshuset bär sedan 1984 namnet August Palms plats. M A l Mö STA D

August Palm minnesmärke Utformning: Magnus Adolfsson och Gunnar Ericson

ABF Malmö planterade ett päronträd nära den plats där talet hölls 1882. M.A.

August Palms Plats

Stadshuset Platsen för trädet

Plats: Stadshuset, August Palms plats och innergård Process: förslaget har godkänts av Kulturnämnden och förts till Kommunstyrelsen för beslut Tidplan: genomförande snarast efter beslut Beställare: Malmö stad

30

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


K O M M A N D E T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T

Konstrunda

2

3

4

5

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

6

FOTO: MERJA DIAZ 1, 2, 4, 5; MIA HANSSON 3; MAGNUS ADOLFSSON 4, 6

1

2014 års ”påskkonstrunda” genomförs i centrala Malmö, både i stadens historiska centrum och i det nya Malmö – på Universitetsholmen. Här finns en stor skatt av offentlig konst som bidrar till att ge dessa stadsrum dess speciella stämning. Vissa verk tillhör den monumentala konsttraditionen som Stortorgets klassiska ryttarstaty (1). Andra verk blickar framåt och utåt som Tanya Ruiz videokonstverk ”Annorstädes” i Citytunnelstationen (2) eller inåt inom oss själva som Matti Kallioinens nyuppförda ”Spectral Self Container” (3) på Anna Lindhs plats. Andra verk på promenaden blir ”Non Violence” (4), ”Optimistorkestern” (5) och ”Fiskegumma” (6). Som vanligt blir det guidade promenader till ett 15-tal verk. Guidningen tar cirka 1,5 timme och är gratis. En liten broschyr delas också ut till dem som deltar. Välkomna till starten på Bagers plats!

Konstrunda påsken 2014 Projektledare: Sofie Hellryd Plats: Centrala Malmö – start från Bagers plats Tider: den 18 – 20 april, 2 guidningar per dag kl. 12 och kl. 14 Arrangör: Malmö stad

31


RON ENGLISH

STINKFISH

K O M M A N D E T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T • Ö V R I G T

SMUG ONE

MEDURS FRÅN ÖVRE HÖGRA HÖRNET: FAITH 47 1, 6; MAGDA SAYEG 2; SMUG ONE 3; SLINKACHU 5; SHAMSIA HASSANI 4

Magda Sayeg Faith47

Vi vill också stolt visa upp SHAMSIA HASSANI, en spännande kvinnlig gatukonstnär från Afghanistan. Genom hennes konst kämpar hon i det offentliga rummet för kvinnliga SLINKACHU rättigheter på ett mycket intressant sätt. Shamsias konst har aldrig tidigare visats I Skandinavien. Magda Sayeg SMUG ONE

Gatukonst Tor Hedendahl Gatukonsten har verkligen blivit 2000talets konstform och Malmö anses av många vara Sveriges centrum för denna. Tor Hedendahl har tagit initiativ till sommarens kommande projekt som åter sätter Malmö i fokus.

Gatukonst Curator: Tor Hedendahl Process: planering, ansökningar om finansiering Plats: Hela Malmö Tider: juni – augusti 2014

RON ENGLISH SMUG ONE

Walk of Fame, Mats Olsson Stadiontorget innehåller ett minnes­ märke, ”Malmöidrottens Walk of Fame”. Handbollsmålvakten Mats Olsson fick vara med om avtäckning av sin platta sommaren 2013.

Walk of Fame, Mats Olsson

Vi vill också stolt visa upp SHAMSIA HASSANI, en spännande kvinnlig gatukonstnär från Konstnär: Caroline Mårtensson, Lund Afghanistan. Genom hennes konst kämpar hon i det offentliga rummet för kvinnliga brons rättigheter på ett mycket intressant sätt. Shamsias konst harMaterial: aldrig tidigare visats I Process: Fritidsnämnden utser kontiSkandinavien. FOTO: MAGNUS ADOLFSSON

nuerligt nya innehavare

32

Placering: Stadiontorget Händelse 2013: avtäckning av Mats Olssons minnesplatta

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


F OTO

:M

AG

NU

SA

DO

LF

N

SO

SO

N

ÖVRIGT

S

F OTO

:M

IA

HA

NS

SO

N F OTO

: AN

NA

MO

DI

G F OTO

:M

AG

NU

SA

DO

LF

S

Utredning offentlig konst off.konstgruppen off. konstgruppen är Malmö stads beredningsorgan för arbetet med den offentliga konsten, tillfälliga konstprojekt, policyfrågor och löpande ärendeberedning mot nämnder och Kommunstyrelsen. Gruppen leds av Kultur­direktör Elisabeth Lundgren och sammanträder åtta gånger per år. I gruppen sitter Stadsträdgårdsmästare Ola Melin, Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn, Konstmuseichef Cecilia Widenheim och Konsthallschefen (vakant). F.n. är John Peter Nilsson, Moderna Museet, Gunnar Ericson, Malmö stad och Kulturstödschef Ann Bergström adjungerade till gruppen. Sekreterare är Märta Lunnér. Särskilt viktiga frågor under 2013 var program­arbetet för Malmö Live, planering och genomförande av Malmö Nordic, utredningen om översyn av roller och ansvar (se här intill) som antogs av Kulturnämnden samt handläggning av ärenden som fördes till Kommunstyrelsen för beslut – t.ex. Minnesmärke över Malmöartister, minnesmärket över August Palm mm. Alla ärenden som kommer in till de olika förvaltningarna/institutionerna förs till off.konstgruppen för beredning och ställningstagande.

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

Kulturförvaltningen genomförde 2013 en utredning om organisation och arbetssätt kring den offentliga konsten i Malmö på uppdrag av Kulturnämnden. Utredare var Ann Bergström. Utredningen innehåller en genomgång av nuvarande ansvar, organisation och rutiner, i stort sett sammanfaller arbetet med den s.k. off.konstgruppens uppdrag. I utredningen ingår ett antal utblickar mot hur andra huvudmän arbetar med offentlig konst både på allmän platsmark och mer byggnadsanknuten - kommuner, region och stat. Utredningen utmynnar i några förslag som efter ytterligare beredning ska genomföras den närmaste tiden. Förslagen kan exemplifieras som • tydligare användning av d.s.k. 1 % regeln som finansieringsgrund för byggnadsanknuten konst • tydligare rutiner vid upphandling av offentlig konst • fler förvaltningar bör avsätta beredningsresurser och utse kontaktpersoner för arbetet • utökning av off. konstgruppens ansvarsområde och att Stadsfastigheter inbjuds att delta • tydliga och snabba kontaktvägar mellan Malmö stad och stadens konstnärer Utredningen konstaterar också att Malmös närverksorganisation (med många förvaltningar/institutioner delaktiga i arbetet) har varit framgångsrik och bör behållas och utvecklas. Kulturnämnden beslutade i juni att anta utredningens förslag. 33


K A R TA

Karta PERMANENTA FÄRDIGSTÄLLDA VERK 2013 1. Genius Loci, Susann Rönnertz 2. Spectral Self Container, Matti Kallioinen 3. Serieteckningsprojekt, Johanna Kristiansson och Jimmy Wallin 4. Pulserande koordinatsystem, Leif Bolter 5. Permanent graffitiplank 6. Minnesmärke Einar Hansen 7. Gnista – platå med betongintarsia, Ebba Matz 8. Husie Spiran, Per Erik Willö 9. Gångtunnel, Frida Axelsson och Fredrik Ed 10. Gud Fader på himmelsbågen, Carl Milles TILLFÄLLIGA KONSTPROJEK T GENOMFÖRDA 2013 11. Vildhästar, Per Josephson

STATUS KOMMANDE PERMANENTA VERK

12. Way to Go, Åsa Maria Bengtsson 13. Ansiktsfontän, Charlotte Gyllenhammar 14. Kärrknipprot, medborgarförslag 15. Miko, Carl Bertil Widell 16. Laglig skulptur, Oliver Morales Eriksson 17. Nadazero, Echo, Rendezvous, David Svensson 18. Malmö Live 19. Minnesmärke över Kockums 20. Utblick & Insikt, Pål Svensson 21. August Palm minnesmärke ÖVRIGT 22. Walk of Fame, Mats Olsson Se även www.malmo.se/konstkompassen

34

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


K O M M A N D E T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T

6 19 Västra Hamnen

2 20

Malmö

17

18 1 10

T I L L FÄ L L I G A K O N S T P R O J E K T

4

11 12 Bulltofta

21

Triangeln

8

7 5 15 Möllevången

Pildammsparken

16 Södervärn

22 Swedbank Stadion

9

13 Hyllie

3 Lindängen

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D

14

35


FOTO: MIA HAN SSON

FOTO: SUSANN

RÖN NER TZ

FOTO: MIA HANSSON

K O N S T K O M PA S S E N

Konstkompassen

Visste du att det finns fler än 300 offentliga konstverk utomhus i Malmö? Vill du veta var? Vill du veta mer? Kolla in Konstkompassen på nätet.

www.malmo.se/konstkompassen 36

K O N S TÅ R E T 2 013 • M A L M Ö S TA D


Konstkompassen

Visste du att det finns fler än 300 offentliga konstverk utomhus i Malmö? Vill du veta var? Vill du veta mer? Kolla in Konstkompassen på nätet.

www.malmo.se/konstkompassen

Malmö stad, off.konstgruppen Kulturförvaltningen och Gatukontoret, 205 80 Malmö, www.malmo.se

Profile for Adfaktor

Konståret 2013 – Malmö stad  

off.konstgruppen Malmö stad, verksamhetsberättelse 2013

Konståret 2013 – Malmö stad  

off.konstgruppen Malmö stad, verksamhetsberättelse 2013

Profile for adfaktor