Page 1


TRACES MEANS LEAVING A M A R K A N D B E A R I N G W I T N E S S. A STORY IS TOLD OF SOMETHING THAT HAS HAPPENED OR GIVES CLUES O F W H A T T O C O M E. W H A T GAVE RISE TO THIS CAN BE A N E V E N T, A P R O C E S S O R A SIMPLE IDEA. REGARDLESS IF THEY ARE PHYSICAL T R A C E S O R M E M O R I E S, T H E Y REVEAL THEIR ORIGIN OR WHICH DIRECTION THEY ARE M O V I N G T O W A R D. T E N D E R L Y THE PASSIONATE COLLECTOR B R I N G S T H E I M P R E S S I O N S, EXPRESSIONS AND STORIES TOGETHER IN THE CAREFULLY C A T E G O R I Z E D S Y S T E M.


SPÅR INNEBÄR ATT LÄMNA AVTRYCK OCH BÄRA V I T T N E S M Å L. D E T B E R Ä T T A S EN HISTORIA OM NÅGOT SOM SKETT ELLER GER LEDTRÅDAR O M A T T N Å G O T S K A S K E. V A D SOM GIVIT UPPHOV TILL DET K A N V A R A E N H Ä N D E L S E, E N PROCESS ELLER EN ENKEL IDÉ. OAVSETT OM DET ÄR FYSISKA SPÅR ELLER MINNEN SÅ SKVALLRAR OBJEKTEN OM SITT URSPRUNG ELLER I VILKEN R I K T N I N G D E F Ä R D A S. Ö M S I N T S A M L A S D E S S A I N T R Y C K, UTTRYCK OCH BERÄTTELSER AV DEN PASSIONERADE SAMLAREN I SITT OMSORGSSFULLA K A T E G O R I S E R A D E S Y S T E M.


SAMPLING THE WORLD

Collecting is for old men, a friend says. He goes on to invoke the prehistoric example: alpha males dragging joints of meat back to the cave for the womenfolk to prepare. The roast was served, tender and delicious, with fermented rowanberries. 
   He may be right, at least at first glance. There is a man behind many a collection of stamps, rare books, model trains, jukeboxes or almost any set of electronic gadgets. Hobby rooms all over the world bear witness to the male squirreling mentality. Not to mention the collections of curiosities throughout human history, incontrovertible testimony to the male instinct of creating a private microcosm in a boyhood bedroom or a princely dwelling.
   If, however, we scrutinize collecting from a contemporary perspective, we find equality between men and women in terms of this particular addiction. And the drug – with much of the kick it provides being in the acquisition process – is just as ruthlessly habit-forming for her as for him. Thus pales the moral of my friend’s reflections on the male gathering instinct. And who, incidentally, collected the berries?   There are, naturally, other types of collecting that have little to do with either the gender discourse or the instinct to possess. One is the way in which we gather inspiration. Seldom if ever is inspiration generated in a vacuum: it requires encounters with the wide world. Consciously or subconsciously we collect the material that will provide us with the germ of


something new. This process may be referred to as “sampling”. The original meaning of the word, the taking of a spot test, is every bit as relevant as its current connotation in music – the processing of existing material to produce a new composition. Without becoming embroiled in details of copyright, we can say that the sampler, in contrast to more traditional collectors, is both a taker and a giver.
   French fashion designer Yves Saint Laurent (1936–2008) is an excellent example. In addition to being an obsessive collector of priceless objects d’art, he was also an unexcelled sampler, and the entire universe was his oyster. Some artists restrict themselves to a handful of recurring themes. Not Yves Saint Laurent. The golden domes of Tsarist Russia, the strict geometry of Mondrian, scratchy Marlene Dietrich films, slogans from the 1968 revolts in Paris, birds of paradise, world wars, hippies and his own dear mother are but a few of the many motifs he readily transferred to the fashions he created.   For some people, collecting is merely an expensive hobby, which may ultimately end in televised debt restructuring or in divorce. For others, it is the gathering and transformation of material from their surroundings. Yves Saint Laurent sampled freely from nature run wild as often as from sophisticated culture, and he never tried to conceal his sources. He was quite simply an interpreter of his history and his own times. For this kind of collector, an abundant set of examples is indispensible: but it requires neither storage space of a certain temperature nor sophisticated burglar alarms. It doesn’t even need frequent dusting.

Andreas Kittel art director, Happy F&B


ATT SAMPLA VÄRLDEN

Samlande är gubbigt, säger en vän till mig. Han åberopar forntida mönster där alfahannen halar hem köttstycket till jordhålan och låter kvinnfolket tillreda det. Steken serveras mjäll och fin, tillsammans med jästa rönnbär.
   Kanhända har han rätt. Åtminstone vid första anblicken: Det står en man bakom mången samling frimärken, rara bokband, modelltåg, jukeboxar, eller bara vilken elektronik som helst. Hobbyrum världen över bär vittnesbörd om manlig hamstermentalitet. För att inte nämna historiens kuriosakabinett som ovedersägligt manifesterar killars instinkt att skrapa ihop sitt eget mikrokosmos, på pojkrummet eller i fursteboningen.
   Skärskådar man istället samlandet ur nutida perspektiv, framträder ett jämställt beroende. Och drogen, med stor del av kicken i själva anskaffandet, är numera lika obarmhärtigt vanebildande för henne som för honom. I min väns betraktelse över hanlig samlarinstinkt blir sensmoralen till slut ganska blek. Vem plockade förresten bären?   Det finns såklart andra former av samlande, bortom könsdiskurser och rent habegär. En sådan är vårt inhämtande av inspiration. Sällan eller aldrig alstras inspirationen ur ett slutet rum, utan i mötet med vida världen. Medvetet och omedvetet samlar vi stoff som växtämne till någonting nytt. Man kan kalla det sampling. Ordets ursprungliga betydelse, att ta ett stickprov, är lika relevant som dess samtida innebörd inom musiken: att bearbeta existerande


material till en ny komposition. Och utan att inlåta sig på upphovsrättsliga detaljer kan man alltså säga att samplaren, till skillnad från mer ordinära samlare, både tar och ger.   Ett framstående exempel är den franske modeskaparen Yves Saint Laurent (1936–2008). Jämte manin att samla oskattbara konstföremål, hade denne också en enastående förmåga att sampla ur världsskapelsen. Han stannade inte, som många andra konstnärer, vid en handfull återkommande teman. Tsarens guldklädda kupoler, Mondrians stränga geometri, raspiga Dietrich-rullar, slagord från Parisrevolten 1968, paradisfåglar, världskrig, hippies och hans egen lilla mamma är bara en bråkdel av alla de motiv han med lätthet överförde till sina kreationer.   Ibland är samlandet inte mer än en kostsam hobby, med tevesänd skuldsanering och bitter skilsmässa som yttersta konsekvenser. Men det kan lika gärna bestå i att hämta in och omsätta material från den värld som omger oss. Saint Laurent samplade friskt ur vildvuxen natur och högtstående kultur, utan ansats att hemlighålla sina källor. Enkelt uttryckt tolkade han sitt arv och sin samtid. I sådana processer är en rik “exempelsamling” oumbärlig. Den kräver för övrigt inga tempererade förvaringsutrymmen eller avancerade inbrottslarm. Och behöver heller inte dammas särskilt ofta.

Andreas Kittel
 art director, Happy F&B


transparency

time

metal

pattern

box

yarn

ruler

paper

knit

plastic

light

ink


brush

thread

wood

pen

packaging

knife

nature

fabric

trace

line

storage

crochet


MOVEMENT OF A MOMENT /J E S P E R J O N S S O N I’ve been working with a dynamic light concept that shows traces of time. A subtle change in the movement of the light shows the presence of time. The luminaire explores how you can show time without the regular context of numbers and not focusing on minutes and hours. The movement is slow and barely visible, but you will experience the change after a while and get a visual reference of the time passing. Jag har arbetat med ett dynamiskt belysningskoncept som visar spår av tid. En subtil förändring i ljusets rörelse synliggör tidens närvaro. Armaturen utforskar möjligheten att visa på tid utan att ange exakta tidpunkter och klockslag. Rörelsen är långsam och knappt synbar, men man kommer märka förändringen och få en visuell antydan på att tid har passerat.

Jesper Jonsson +46 (0) 737 20 60 05 hello@jesperj.se www.jesperj.se


TRACE OF TUSKAFT /A N N I E G R A N A T H In my work I have been following a historical trace back to the tradition of pleating and weaving birch bark. I have been experimenting with pleating in different materials and explored the effects an illuminated weave can create. By highlighting the different patterns, surfaces and textures of the pleating and by placing them in a new context in the home I want to give it a new and greater value. For the shape I have been inspired by northern Sweden, where the platen birch grow, snow and winter. I mitt arbete har jag följt ett kulturhistoriskt spår tillbaka till det traditionella hantverket av att fläta och väva näver. Jag har experimenterat med flätningar i olika material och utforskat de rumsskapande effekter som en belyst väv kan ge. Genom att lyfta fram och belysa flätningens mönster, ytor och texturer och placera den i en ny kontext i hemmet vill jag ge den ett nytt och större värde. För formen har jag inspirerats av Sverige norr om dalälven, där glasbjörken växer, vinter och snö.

Annie Granath +46 (0) 707 96 42 80 annie.granath@gmail.com www.anniegranath.se


MODIFY /F R E D R I K L U N D I N Books are an incredible source of inspiration and deserve to take a certain place in your home. A book does not only tell a story. Together your books even tell who you are, a story that is formed over time. The bookshelf concept is based on a modular system which makes it easy to adapt to the desired size and shape. You are allowed to put your personal touch on the shelf and just as easily change it. Böcker är en otrolig inspirationskälla och förtjänar att ta sin plats i hemmet. En bok berättar inte bara en historia. Tillsammans berättar dina böcker även om vem du är, en historia som formas med tiden. Bokhyllans konceptet bygger på ett modulsystem vilket gör den enkel att anpassa efter önskad storlek och form. Du tillåts att sätta din personliga prägel på hyllan och lika lätt förändra den.

Fredrik Lundin +46 (0) 707 98 39 41 fr.lundin@gmail.com


LIGHT HUG /C A R O L I N E H A B E R K O R N Hiding under the blanket and reading stories in a cosy atmosphere is a nice childhood memory. Experiencing adventures as another character in our shelter helped us to forget the world outside for a while. The lamp installation “Light Hug” is a trace back to childhood fantasies. A cosy hand knitted space out of wool, with the possibility to crawl into in order to forget about the surroundings and just dream away. Att krypa in under ett täcke och läsa sagor med hjälp av en ficklampa är ett tryggt barndomsminne. Att vara i sin egen koja och uppleva äventyr som en annan karaktär, hjälpte oss att glömma bort världen runt omkring för en stund. Lampinstallationen ”Light Hug” är ett spår tillbaka till barndomens fantasier. En trygg handstickad plats av ull, med möjligheten att krypa in och glömma omgivningen och bara drömma sig bort.

Caroline Haberkorn +46 (0) 760 83 39 82 caroline.haberkorn@gmail.com www.carolinehaberkorn.com


BUG STORY /J I N G F E N G F A N G Do you have the experience of your furniture being eaten by bugs, and have you ever thought about that the trace could increase aesthetical and emotional value for your furniture? “Bug Story” combines design and art resulting in a furniture object with simple form and distinctive storytelling. It is at once interesting and humorous yet in the same time encourages reflection and acceptance. “Bug Story” is a statement against prejudgments and preconceptions. Har du varit med om att insekter har ätit på dina möbler, och har du någonsin tänkt på att spåret kan öka det estetiska och känslomässiga värdet av dina möbler? ”Bug story” kombinerar design och konst som resulterar i en möbel med enkel form och distinkt storytelling. Den skapar ett direkt humoristiskt intresse, men samtidigt uppmuntrar den till reflektion och acceptans. ”Bug Story” är ett ställningstagande mot dömande och förutfattade meningar.

Jingfeng Fang +46 (0) 765 56 51 51 gusjinfa@student.gu.se bugstory.tumblr.com


ENA /E L E O N O R H O R N E R People leave different traces and characterize their surroundings in different ways. My starting point was the meeting between people, when their different traces have to merge into a new trace. This new trace implies that just these people meet, no one takes over, and all parts contribute equally and are of equal importance for the whole. My furniture can be used alone, or with several parts connected together. It can also be linked to other existing furniture to create a larger entity. Människor lämnar olika spår och präglar sin omgivning på olika sätt. Jag utgick från mötet mellan människor, då deras olika spår ska sammanfogas till ett nytt gemensamt spår. Detta nya spår förutsätter att det är just dessa människor som möts, och utan att någon tar över bidrar de lika mycket och är av lika stor betydelse för helheten. Min möbel kan användas fristående, eller med flera delar sammankopplade. Den kan även kopplas samman med andra befintliga möbler för att skapa en större enhet.

Eleonor Horner +46 (0) 708 36 92 19 info@eleonorhorner.se www.eleonorhorner.se


A TRACE FROM A PAST TIME /D A N C A R L B E R G “The house is empty. Nothing here but dust, books and an old chess table. If you take a deep breath you can feel the remains of cigar smoke and ink. Nowadays John is enjoying his retirement by reading and playing chess. Today he found a chair that fits perfectly in his library. A crafted rustic chair that gives him comfortable support when he sits in it is just what he needs.” The chair I developed is made of wood from walnut. The seat consists of memory foam, covered with leather. ”Huset är tomt. Inget här utom damm, böcker och ett gammalt schackbord. Tar man ett djupt andetag kan man känna resterna av cigarrök och bläck. Nu för tiden njuter John av sin pension med att läsa och spela schack. Idag hittade han en stol som passar perfekt i hans bibliotek. En traditionell rustik stol som ger honom bra stöd när han sitter i den är precis vad han behöver.” Stolen som jag har tagit fram är gjord av valnötsträ. Sitsen består av minnesskum och läder.

Dan Carlberg +46 (0) 735 25 21 86 danwilhelmcarlberg@gmail.com www.dancarlberg.se


STORY UNFOLDED /K A R I N L I N D E R O T H The physical archive as well as the mental, our memory and our perception of reality, is organized in ways that cannot be read from A to Z. The archive contains set of layers, and is not always easily accessible; it connects like the associative network of consciousness. In this archive furniture a story unfolds, if you want to look. Then we find that the difference between facts and knowledge is between being able to browse the archive information and to create an image of what we find there. Det fysiska arkivet och det mentala, vårt minne och vår verklighetsuppfattning, är organiserat på sätt som inte låter sig läsas från a till ö. Arkivet innehåller flera lager, och är inte alltid lättillgängligt, det vindlar som associationsmedvetandets nätverk. I den här arkivmöbeln ska en berättelse veckla ut sig, för den som vill leta. Då kan vi finna att skillnaden mellan fakta och kunskap är den mellan att kunna bläddra i arkivets information och att kunna skapa en bild av det vi finner.  

Karin Linderoth +46 (0) 735 25 86 88 mail@karinlinderoth.se www.karinlinderoth.se


OOPS! /L I N D A V Ä N N S T R Ö M You just had an accident and the red wine is now on your furniture. Congratulations! Your piece of furniture just became more special and now carries traces from your life. A pattern that doesn’t get ruined by a stain, it gets enriched instead. Olyckan är framme och det röda vinet spills ut i fåtöljen. Grattis! Din möbel har precis blivit ännu mer speciell och bär nu spår av ditt liv. Den osminkade sanningen utan censurering. Ett mönster för möbler som inte förstörs av en vardagens fläck utan berikas av den.

Linda Vännström +46 (0) 706 72 10 21 linda@lindavannstrom.se www.lindavannstrom.se


DOUGLAS /M A R C U S A G N E D A L Traces from the past and things we long for. Good feelings collected through pictures and memories. Sometimes the longing becomes too strong and we want it all at once, the feeling of the sun, a beach, snow, hot coffee and a warm fireplace. How can we combine all of this? I combined my good feelings into a form. I shaped it as a chair, a lounge chair with traces of sea breezes on a sunny day suited for a warm home on a cold winter day. Spår från förr och saker vi längtar efter. Härliga känslor samlade genom bilder och minnen. Ibland blir längtan för stor och vi vill känna allt på en gång, känslan av sol och hav, snö, varmt kaffe och en varm brasa. Hur kombineras det? Jag valde att kombinera mina känslor till en form. Formen blev en stol, en fåtölj med spår av havsvindar och soliga dagar för ett varmt hem en kall vinterdag.

Marcus Agnedal +46 (0) 708 27 73 50 agnedal@gmail.com


I S A Y, P R A Y! /O S K A R E K I’ve never been religious but have more or less been raised as an atheist. Thus, I don’t really believe in the sacred and spiritual. Despite this fact I still can’t help but getting a somewhat “spiritual” experience every time I enter a religious building. This feeling is what interests me ­– is our religious heritage so evident that I can’t help but be touched by it, or maybe it is the religious aesthetic expression that so cleverly ensnare us and leave us spellbound? Jag har aldrig varit religiös utan är mer eller mindre uppväxt som ateist. Därmed tror jag inte direkt på något heligt eller själsligt, men trots detta så kan jag ändå inte undgå att få en ”andlig” upplevelse varje gång jag stiger in i en religiös byggnad. Det är en känsla som intresserar mig – är vårt religiösa arv så påtagligt att jag inte kan undgå att bli berörd av det, eller är det den religiösa estetikens uttryck som så listigt snärjer oss och lämnar oss trollbundna?

Oskar Ek info@oskarek.se www.oskarek.se


SHOULDA WOULDA COULDA /M A R I A B E R G S T R Ö M With my project I want to illustrate the different methods of how we measure and visualize time and the traces they leave behind. The result is a tool that makes time visible and that facilitates the overview of future assignments. You can easily see what things you postpone, but at the same time it can help to create structure. In any case, time passes, regardless of whether you choose to procrastinate or if you plan your life into the smallest of details. Jag har i mitt projekt studerat olika metoder hur man kan mäta och se tid visuellt, samt även de spår som tiden lämnar efter sig. Resultatet är ett verktyg som synliggör tiden och dess gång. Det förenklar överblicken av uppgifter som ska göras. Man ser tydligt vilka saker man skjuter framför sig, men samtidigt kan det vara ett hjälpmedel för att skapa struktur i sitt liv. I vilket fall så går tiden, oavsett om vi väljer att förhala eller om vi planerar våra liv in i minsta detalj.

Maria Bergström +46 (0) 733 97 87 04 maria@kokoskokos.se www.kokoskokos.se


HANGING /S U S A N N E A N D E R S S O N I want to enhance the textile’s material and functional possibilities, and to let the textile take its own place, not as a part of something else. My inspiration comes from lava, of how traces of movement are gathered into forms and patterns. I have also explored the qualities of textiles through density and construction. Experimenting with screen print, color and contrasts, I want to create depth and movement. I have also been working with a threedimensional towards a two-dimensional expression. Jag vill framhäva textilen som material och funktion, och låta den ta sin egen plats. Jag har hämtat inspiration av lavans former, hur spår av rörelse samlas till former och mönster. Jag har också utforskat textilens kvalitativa möjligheter genom densitet och konstruktion. Genom att experimentera med screentryck, färg och kontrast vill jag skapa djup och rörelse. Jag har också arbetat med ett tredimensionellt gentemot ett tvådimensionellt uttryck.

Susanne Andersson +46 (0) 733 12 83 51 susanneandersson85@hotmail.com


WRITABLE /T I A N Y U X I A O How can a piece of furniture make people more communicative? Writable is a unique table, which allows notes to be written onto the table surface easily. It creates a new way of communicating and enhances the relationship between people in real life. It offers possibilities for different kinds of people to use it in a way that suits them; especially those who are not good at communicating with other people face to face. Meanwhile, the marks and doodles can be seen as a symbol of their particular lives. Hur kan en möbel få människor att kommunicera mera? Writable är ett unikt bord som uppmuntrar till att skriva meddelanden på bordsskivan. Det skapar ett nytt sätt att kommunicera och lyfter fram relationer mellan människor i verkliga livet. Olika sorters människor kan använda bordet på ett sätt som passar var och en, speciellt de som har svårigheter med att kommunicera med andra människor öga mot öga. Krumelurerna och märkena som ritas på bordet utgör samtidigt symboler för individers unika liv. Tianyu Xiao +46 (0) 704 98 69 93 tianyuxiao.se@gmail.com www.tianyuxiao.com


SEE THE MOMENT /E U N J A E L E E We exist in an invisible passage of time. We see traces of time on getting faces wrinkled, on getting wooden floor polished, and on getting an old building peeled off and faded. The traces are engraved and recollected as a name of “now, this moment”. Here, eight objects are collected from different moments. Handy coiled stoneware bowls cherish traces of the moment when they were formed and the times they have been through. Vi existerar i en osynlig övergång av tid. Vi ser spår av tid i ansiktets rynkor, när trägolv blir polerade och när gamla byggnader flagar och bleknar. Spåren blir ingraverade och ihågkomna som ”nu, denna stund”. Här är åtta objekt samlade från olika tidpunkter. Skickligt formade kärl av stengods tar tillvara på spår av stunden då de blev skapade och den tid som de har gått igenom.

Eunjae Lee +46 (0) 702 76 86 15 gusleeeu@student.gu.se ienjei.tumblr.com


TRACES OF A LOST CIVILIZATION /M A R I A N N E R. A R N E S E N In the year 1330 a vessel from outer space landed on earth and never returned. Researchers have found remains, which indicate that beings from the vessel socialized with humans and cooperated with them. Some people even believe that members of the human race mixed with the foreign beings. They claim that descendents of these beings still walk the earth today. Little information is known about the jewelry found, but the pieces are presumed to have both symbolic and practical use. År 1330 landade en farkost från yttre rymden på jorden och återvände aldrig. Forskare har funnit kvarlevor som tyder på att varelser från rymdfarkosten socialiserade med människor och samarbetade med dem. Några forskare tror till och med att den mänskliga rasen blandades med de utomjordiska varelserna. De hävdar att härstammande av dessa varelser fortfarande vandrar här på jorden. Det finns föga information om smyckefynden, men man antar att objekten användes både för symboliska och praktiska ändamål. Marianne R. Arnesen marianne.r.arnesen@gmail.com www.mariannerarnesen.com


GREAT NEWS /K E R S T I N F Ä R L I N My ambition is to use simple materials to evoke a suggestive effect. At the same time, the product will affect the environment as little as possible. Great News consists of 100 % natural material and can easily be packed, disassembled, and is fully recyclable. The expression can easily transform with color and shape and the material creates a strong expression and tells a story. A sustainable material that provides endless options. Min ambition är att med enkla uttrycksmedel och material frammana en suggestiv effekt, samtidigt som produkten ska påverka miljön så lite som möjligt. Great News består endast av 100% naturligt material och kan enkelt paketeras, tas isär och är fullt återvinningsbar. Uttrycket kan enkelt förändras med färg och form där materialet skapar ett starkt uttryck och ger formen en berättelse. Ett naturligt material som erbjuder flera valmöjligheter.

Kerstin Färlin +46 (0) 703 54 04 79 gusfarke@student.gu.se www.coroflot.com/kerstinfarlin


REMINDER /K A Z U A K I H I B I N O When we buy a large bureau with many drawers, we are pleased with the ample storage space. However, we soon forget where we put things. The bureau solves a storage problem, but finding our things is still a problem. We can’t find items in the drawers without tracing them in our memory all the time. I have designed a bureau that makes you see the problem clearly. As the drawers have different sizes and angles, the shape decides the content. In this way, it remains in your memory when you find the item. När vi skaffar en stor byrå, gläds vi åt hur mycket vi kan få plats med i alla lådorna. Snart glömmer vi dock var vi har lagt våra saker. Byrån utgör ett bra lagringsutrymme, men att hitta våra saker är fortfarande ett problem. Vi kan inte hitta sakerna utan att behöva spåra dem i minnet hela tiden. Jag har designat en byrå som gör att du tydligt kan se problemet. Eftersom lådorna har olika storlekar och vinklar, bestämmer formen innehållet. På så sätt stannar bilden kvar av var du har lagt dina saker.

Kazuaki Hibino +46 (0) 761 39 74 16 kh33199@gmail.com kazuaki-h-portfolio.jimdo.com


BEAD IT! /M A T I L D A G U S T A F S S O N By the choices we make, we leave traces that tell a story about who we are and what we like. I wanted to create a piece of furniture that in a playful way can be transformed and given new expressions by the user. My inspiration and starting point was bead mosaics. Despite its simple and limited design it still can be developed into almost an infinite number of patterns. The pattern in the table you can create yourself, by moving the loose pearls in numerous combinations. With “Bead it!” you leave your trace by creating an own expression. Genom de val vi gör lämnar vi spår som kan berätta om vilka vi är och vad vi tycker om. Jag ville skapa en möbel som på ett lekfullt sätt kan förändras och ges nya uttryck av användaren. Pärlplattan som trots sin enkla och begränsade utformning ändå kan läggas i näst in ett näst intill oändligt antal mönster, fick utgöra inspiration och utgångspunkt. Mönstret i bordsskivan skapar man själv, genom att flytta de lösa pärlorna till olika kombinationer. Med ”Bead it!” sätter man sitt eget spår genom att skapa ett eget uttryck. Matilda Gustafsson +46 (0) 709 13 88 12 g.matilda@hotmail.com


MÖBEL /R E B W A R F A I L L I I want to create a piece of furniture that can positively affect the living environment, serve a purpose and be involved in making a creative environment. I think it is important how we design our homes and furniture. I would like to address several questions to that theme and try to answer the questions through my own design. I want my furniture to offer good design that speaks a pure and simple language, but it is also important that you feel comfortable and close to its material. Mitt mål är att skapa en möbel som positivt kan påverka levnadsmiljön, tjäna ett syfte och vara med och skapa en kreativ miljö. Jag tycker det är viktigt hur vi designar våra hem och möbler. Jag skulle vilja ta upp flera frågor kring dessa teman och försöka svara på frågorna genom min egen design. Jag vill att min möbel erbjuder god design som talar ett rent och enkelt språk, men det är också viktigt att du känner dig bekväm och nära materialen. Rebwar Failli +46 (0) 763 07 15 35 rebwarfailli@gmail.com


Design – Individual specialization is a programme at School of Design and Crafts usually called HDK, an abbreviation of the Swedish name. We are more than 160 years old and are rooted in a long tradition, at the same time as we are constantly developing. At HDK future designers, craftsmen, artists and teachers in visual arts gather in the same building as doctoral students.   The characteristic HDK student is curious, has artistic talent and the courage to question. At HDK you are encouraged to combine creativity with responsibility, the will to conquer professional skills and to combine them with social engagement. You are also given the chance to deepen your knowledge and at the same time get an understanding of complex entireties. HDK is placed in the city centre of Gothenburg and is a part of the University of Gothenburg and Scandinavia’s biggest Faculty of Fine, Applied and Performing Arts. Would you like to know more? Please,visit our website www.hdk.gu.se School of Design and Crafts University of Gothenburg Box 131, 405 30 Gothenburg, Sweden +46 (0)31 786 00 00 info@hdk.gu.se


DARE

CARE

BE CURIOUS


VÅGA

VAR NYFIKEN

BRY DIG OM


Design – indivduell specialisering är en utbildning på avancerad nivå på Högskolan för Design och Konsthantverk ofta kallad HDK, kort och gott. Vi har funnits i över 160 år och har våra rötter i en stark tradition, samtidigt som vi ständigt utvecklas. På HDK finns blivande designers, konsthantverkare och bild- och formlärare i samma hus som forskarstuderande.   Våra studenter har nyfikenhet, konstnärlig talang och mod att ifrågasätta. På HDK uppmuntras du att kombinera kreativitet med ansvar, viljan att erövra yrkesskicklighet och att kombinera den med socialt engagemang. Du ges också möjlighet att fördjupa ditt kunnande och samtidigt få en förståelse för komplexa helheter. HDK finns mitt i centrala Göteborg och är en del av Göteborgs universitet och Nordens största konstnärliga fakultet. Vill du veta mer? Se vår hemsida www.hdk.gu.se

Högskolan för Design och Konsthantverk Göteborgs universitet Box 131, 405 30 Göteborg +46 (0)31 786 00 00 info@hdk.gu.se


THIS EXHIBITION HAS BEEN PUT TOGETHER THROUGH THE COOPERATION, SPONSORSHIP AND HARD WORK OF MANY PEOPLE. WE TAKE THIS OPPORTUNITY TO THANK T H E M F O R T H E I R H E L P.

DEN HÄR UTSTÄLLNINGEN HAR KUNNAT BLI VERKLIGHET TACK VARE SAMARBETE, SPONSRING OCH HÅRT ARBETE AV MÅNGA MÄNNISKOR. VI TAR DETTA TILLFÄLLE I AKT ATT TACKA D E M F Ö R D E R A S H J Ä L P.


Project Leaders /Projektledare

Karin Linderoth Maria Bergström Martin Bergström Kazuaki Hibino Fredrik Lundin

Graphic Design /Grafisk Design

Martin Bergström +46(0) 707 21 36 77 mail@fransmartin.se www.fransmartin.se

Photography /Fotografi

Lars Göran Karlsson +46(0) 709 85 14 52 info@artmanure.com www.artmanure.com

PR and Communication /PR och Kommunikation

Maria Bergström Jesper Jonsson Marianne R. Arnesen Linda Vännström Susanne Andersson


Exhibition Design /Utställningsdesign

Karin Linderoth Matilda Gustafsson Rebwar Failli Annie Granath Marcus Agnedal Kerstin Färlin Caroline Haberkorn Eleonor Horner Oskar Ek

Logistics /Logistik

Kazuaki Hibino Dan Carlberg Tianyu Xiao Jinfeng Fang

Light Design /Ljusdesign

Tekniska Högskolan Högskolan i Jönköping


Printed by /Tryckt av

Geson Hylte Tryck AB www.geson.se

Paper /Papper

Arctic Paper www.arcticpaper.se Munken Pure Rough 150g Munken Pure Rough 300g

Book Bindery /Bokbinderi

HR Grafiska Göteborg www.hrgrafiska.se

Exhibition material /Utställningsmaterial

Panduro Hobby AB www.pandurohobby.se Nordsjö Ide & Design Göteborg www.nordsjo.se IKEA Bäckebol Göteborg www.ikea.se Leaf Sweden AB www.leafsweden.se Svenska Printshop AB www.printshop-gbg.com


Individual works /Individuella arbeten

Story Unfolded Almedahl-Kinna AB www.almedahl-kinna.se Movement of a Moment OSRAM www.osram.se A trace from a past time Ideal Lädervarufabrik AB Bead It! Ringöns Snickeri www.ringonssnickeri.se Shoulda Woulda Coulda Lammhults Möbel AB www.lammhults.se I say , Pray! Fredricsons Trä AB www.fredricsons.com Light Hug Marks&Kattens www.marks-kattens.se Writable Magnet Fabriken AB www.magnetfabriken.se Modify Metallservice AB www.metallservice.se Regale AB www.regale.se


hdk_the_collector_catalogue_web_sidor  

TRACES MEANS LEAVING A MARK AND BEARING WITNESS. A STORY IS TOLD OF SOMETHING THAT HAS HAPPENED OR GIVES CLUES OF WHAT TO COME. WHAT GAVE RI...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you