Page 1

güvenilir

reliable

innovator

fast

yenilikçi

h›zl›


m

nt i r P

in

ro gf

o At

Z

Tuncprint Company, Inc. roots was established in 1927, as a family owned commercial printing business. We are proud to say that 80 years later, the business is still owned and operated by the third generation Tunçbilek family. Always striving to make use of the latest technology, Tuncprint has partnered with the best names in the digital technology industry in order to provide all the prepress hardware and software you’ll ever need. Since 1971 until the present, we at Tuncprint have and will ofter the best personalized service possible. Tuncprint has the newest technology to give your printing the edge it needs in today’s markets but still offers the quality and ideals of service expected from a long standing experienced company. Tuncprint has been consistently providing our customers with the perfect solution for success. Being your complete printing source for all your printing needs. Our gool is to produce the highest quality printed materials with timely service at a price you can afford. We continually train our staff to work with the lastest equipment in printing technology. In fact, we remain at the leading edge of technology in the printing industry. We are motivated to work with you every step of the way from design to final printed piece, and to understanding your needs and translating them into the perfect printed product. Because you, our customer, are the most important asset in our business, we want to etablish a long lasting relationship that will continue to grow and meet your needs. We encourage customers comments to help us contiue to maintain the highest level of customer service. As our customer, you’ll have the advantage of the most advanced electronic imaging and print production equipment. We kindly invite you to meet with the advantages of the printing World of Tuncprint. Enjoy your work...Live your life...


’ye

Bugün 14x20’den 70x100’e kadar çeflitli ölçülerde çal›flmalar›n›z› son sistem Heidelberg ofset bask› ünitelerimizin yan›s›ra, dijital bask› teknolojisinin son ürünlerinden Xerox DC 5000 ve Canon 3220 dijital ünitelerimiz ile k›sa sürede en kaliteli flekilde sonuca ulaflt›rabilirsiniz. Kifliye özel bask›n›n yan›s›ra dinamik veri iflleme yöntemlerini de kullanabilece¤iniz tüm Windows Office programlar›yla uyumlu dijital servisimiz ile h›z›, kaliteyi ve optimum maliyeti bir arada bulacaks›n›z. Agfa CTP teknolojimizin getirdi¤i otomatik montaj ve renkli ozalit kolayl›¤› ile film prosesinden kurtulacak, Sublima tram tekni¤i ile kusursuz bask› ile tan›flacaks›n›z. Bask› sonras› çal›flmalar›n›zda Müller Martini Presto 7 ünite robot tel dikifl, Heidelberg Sthalfolder özel yap›flt›rma sistemli k›r›m ve Heidelberg kapak takma ünitemiz ile ifllerinizi tek bir merkezde h›zl›, güvenli ve en kaliteli flekilde yapt›rman›n rahatl›¤›n› yaflayacaks›n›z. Daha kaliteli...daha h›zl›...ve daha verimli bir çal›flma için; sizi bask› dünyas›n›n avantajlar›yla tan›flmaya davet ediyoruz.

ISO 9001-2000

Keyifle Çal›fl›n...Sa¤l›kl› Yaflay›n...

matbaac›l›k

az

’dan

Matbaac›l›k geçmifli 1927 y›l›na uzanan; Tunçbilek ailesinin üçüncü kufla¤› ile 38. hizmet y›l›n› geride b›rakan grubumuz her geçen gün daha da büyüyor. A’dan Z’ye matbaac›l›k hizmetleriyle dün oldu¤u gibi bugün de bask›ya çözüm arayanlar›n buluflma noktas› oluyor.


Our Mission To complete our third generation printing experience with the latest technologies, we are always the trusted solution partner of our customers.

quality race

Our Vision

Our Principles Transparency Having professional and open relationship with our customers and business partners. Technological Adaptation Following the latest printing technology closely and adapt all kinds of development directly to our customers. Attention and Care Understanding the business of our customers very well and taking care. Rational Costs / Reasonable Price In order to get optimum costs, we develop the purchasing and production process in order to meet our customers expectation with the competitive pricing.

Customer Satisfaction

Having responsible, experienced, well educated and high motivated emplayees, we follow the latest technologies under the Total Quality Management.


kalite yar›fl› Önce Müflteri

Misyonumuz Üç nesile uzanan grafik ve matbaac›l›k deneyimimizi güncel teknolojiler ile bütünlefltirip gelifltirerek, müflterilerimize daima kazand›ran güvenilir bir çözüm orta¤› olmakt›r. Vizyonumuz Sorumluluk ve maliyet bilinci geliflmifl, tecrübeli, e¤itimli, iletiflimi ve motivasyonu kuvvetli personelimizle; güncel teknolojileri takip ederek, toplam kalite felsefesi çerçevesinde kaliteyi üretmek, Kifliye özel çözümlerimizle müflteri beklentilerine tam olarak cevap vererek genifl bir müflteri portföyü yaratmak, Bask› öncesi, bask› ve bask› sonras› süreçlerimize cevap verecek boyutta tasarlanm›fl özel tesis ve kaynaklar›m›zla ile uluslararas› düzeyde örnek çal›flmalara evsahipli¤i yapan, sürekli geliflen bir kurum olmak.

De¤erlerimiz fieffafl›k Müflterilerimiz ve yan sanayimiz ile profesyonel ve aç›k standartlarda iliflki, Teknolojik Uyum Matbaa teknolojisini yak›ndan takip edip; her tür geliflimi direkt müflteriye yans›tmak, ‹lgi ve Özen Müflterilerimizin iflini çok iyi anlamak ve özen göstermek, Optimum Maliyet Sat›nalma ve üretim süreçlerini gelifltirerek optimum maliyet ile ürün elde etmek, Uygun Fiyat Rekabetçi fiyat anlay›fl› ile müflteri beklentilerini karfl›layacak fiyat elastikiyetine sahip olmak.


Parlak fikirler teknoloji ile birleflti¤inde anlam kazan›yor, flekil buluyor. Tasar›m ve yarat›c›l›k teknolojik geliflimi yakalamakla yeni ufuklara tafl›n›yor.

Size Özel Tasar›m Çözümleri

Tunç Grup Bask› Dünyas› Grafik Ünitesi makina park› ve kurdu¤u stratejik ifl ortakl›klar› ile standart bir matbaa grafik bölümünden, reklam ajans›ndan, pazarlama kuruluflundan ya da tasar›m ajans›ndan farkl› flekilde; bunlar›n en çok de¤er katan ö¤elerinin toplam›ndan olufluyor.

Graphic, Taylor Made Design Solutions

Fikirlerin yarat›c›l›k ile yarat›c›l›¤›n ise teknolojiyle bulufltu¤u Tunç Grup Bask› Dünyas›; tasar›m ve grafik prodüksiyon hizmetlerinin yan›s›ra genç ve dinamik ekibiyle sundu¤u medya sat›nalma hizmetleri ile h›zl› ve güvenilir olman›n yan›s›ra yarat›c› çal›flman›n her aflamas›nda destek al›nabilecek bir dost olma iddias›n› sürdürüyor. Bright ideas gain sense and shape when combined with technology. Design and creativity are conveyed to new horizons upon the technological development attained. With its graphics unit, machines and strategic business alliances it has established, Tunç Group Printing World cannot be defined simply as a standard graphics department of a printing house, an advertising agency, marketing corporation or a design agency, but a bundle composed of all value-added aspects of these functions. Tunç Group Printing World where ideas meet with creativity and creativity meets with technology also give media purchasing services. With its young and dynamic team, the group proclaims to be a friend who can provide support at all stages of the creative work as well as being fast and reliable.


dijital montaj S›f›r Hata

Kesim, katlama gibi özel iflaretleri çal›flmaya otomatik olarak ve hatas›z flekilde yerlefltiren özel Preps yaz›l›m› ile montaj ifllemlerimiz hem çok h›zl› hem de s›f›r hata ile yap›labiliyor.

Digital Mounting No Mistake

Kolay ve hatas›z dijital montaj ile siz de tan›fl›n. Dijital Montaj teknolojisiyle k›sa sürede ne kadar çok sayfan›n montajland›¤›na inanamayacaks›n›z!

We no longer use films... Instead of this, the greatest innovation that we would like to introduce to you us Digital Mounting... The Digital Mounting system is fost and accurate with Preps software which is capable of automatically and seamlessly attaching special marks such as cutting and folding into the material.

Bask› Dünyas›’na iflinizi CD ve di¤er tafl›nabilir medyalara kayderek, getirebilir... mail ile gönderebilir ve büyük hacimli dosyalar›n›z için ftp servisimizi kullanabilirsiniz. e-mail : grafik@tuncprint.com

Meet with the easy and flowless digital mounting system... Hundreds of pages that can be dane in o very short period of time with a environment friendly machine.

ftp://ftp.tuncprint.com


Color Proofs No Surprises on Printing There is no place for bad surprises in the Printing World... Now, those that will approve the work can see the real color fast and accurate. Opportunity to preview the material in the form closest to the actual color of print... No more purple proofs...

renkli ozalit Sürprizlere Yer Yok

Bask› Dünyas›nda kötü sürprizlere yer yok... Art›k ifl onay› verecek olanlar neyi onaylad›¤›n› renkli ve çok h›zl› flekilde görebiliyor... Mor ozalitlerle bo¤uflmuyor... Çal›flmalar›n› bas›lacak flekline en yak›n halde görebiliyor.


CTP

Computer to Plate %100 Tutarl›l›k

Yüksek teknolojili h›zl› Azura AGFA Avalon LF ünitesi ile dijital ortamda gelen veriler kolayl›kla düzenlenebiliyor ve oluflabilecek yanl›fll›klar daha bafllamadan önlenebiliyor. Dijital ortamda gerçeklefltirilen ifl ak›fl› ile montaj ayars›zl›klar›, kal›p ço¤alt›m› s›ras›nda oluflabilecek leke ve noktasal kay›plar ortadan kald›r›l›yor.

The hi-tech, fast and environmentfriendly AGFA Avolon LF unit, data incoming from the digital media can easily be processed and any potential error can be avoided at the very beginning. This CTP system eliminates all elements of manual work in the Pre-press department. Following the clients signoff we now go straight from computer to plate, resulting in cost saving, consistency of image and guaranteed accuracy of registration. Your material is prepared ready for print in the shortest time possible with no surprises.

CTP 100% Consistency

‹fliniz en k›sa sürede bask›ya girebilir konuma geliyor. Veriler her bask› makinas›na uygun flekilde ve uygun renk ayarlar› ile Rip ifllemine al›nd›¤›ndan h›zl› ve mükemmel sonuçlar flafl›rt›c› de¤il standart oluyor.


sublima

Yeni Nesil Tramlama

Bask›m›z art›k foto¤raf kalitesinde... Kulland›¤›m›z yeni nesil tramlama tekni¤i Sublima ile ister aç›k renklerde ister ten renginde ister koyu renklerde arzu edilen bask› kalitesini yakalamak çok kolay... Sublima ile ayr›nt›lar kaybolmadan detaylar›n çok daha görülebilir olmas›n› sa¤layabiliyoruz. Canl›, daha canl›, çok canl› bask›lar... Zengin orta tonlar...

Sublima The New Generation Tram Our prints are now in photo quality... With the new-generation Sublima tram technique we have, it is very easy to attain the desired printing quality both in light colors and dark colors... With Sublima, we can ensure more visibility in details without losing them. Bright prints... Rich medium tones...


fark› yakala

Bask› Dünyas›’nda hepimizin bildi¤i bir gerçek var. Do¤ru bask› de¤erleri ka¤›da uygun flekilde yap›lan tramlama ile sa¤lan›r.

Do¤ru Tram = Do¤ru Bask›

Bask› Dünyas›’nda ka¤›t yüzeyleri dikkate al›narak yap›lan farkl› tram s›kl›¤› ustaca bir bask› ile birleflti¤inde ka¤›d›n mürekkeple buluflmas›nda keyifli sonuçlara imza at›yor. Daima fark› yakalaman›z› sa¤l›yor...

Catch the Difference Correct Tram = Correct Print There is a common fact sustained in Printing World. Correct printing values are ensured with correct tram process performed in conformity with the paper. When different tram frequency implemented in consideration of paper surfaces combines with a skillfully performed printing in Printing World, gorgeous results are yielded by paper’s rendezvous with ink. Always ensures you to catch the difference...

Özel Tram De¤erleri Special Tram Scales Karton ve Türevleri 54-70 lpcm Hamur ve Türevleri 70-80 lpcm Kufle ve Türevleri 80-100 lpcm


p...

kifliye özel

ür,

ofl , br

u ekt

m

rgi

d

an

iye

kifl

l öze

aj im,

e a, d

v

tak

Veri ve Resim ‹flleme Tunç Grup Bask› Dünyas› de¤iflken data teknolojisi ile bas›l› iflin pek çok ö¤esini kiflisellefltirebilir. Pazarlama odakl› bas›l› malzemelerinizin ulaflt›¤› gruplarda oluflmas›n› arzulad›¤›n›z davran›fl ya da düflünce modeli olas›l›k olmaktan ç›k›p, sonuç halini al›r. De¤iflken data teknolojisi kampanyalar›n›za de¤er katar, sizi almak istedi¤iniz sonuca daha h›zl› ulaflt›r›r.

Kiflisellefltirilmifl reklam ve pazarlama odakl› bas›l› malzemelerin standart bas›l› malzemelere göre birim geri dönüflünün daha yüksek oldu¤u istatiksel olarak kan›tlanm›flt›r.

It has statistically been proved that customized advertising and marketing-oriented printed materials have a higher recycling rate compared to the standard printed materials.

Geri dönüfl oran› % 1-2 olan ve yüksek adetlerde bas›lan standart bas›l› malzemeye isim eklenmesiyle bu oran›n %5’lere ismin yan›na renk ekleyerek ise %15’lere ve tüketici ilgisine göre mesaj destekli görsel ekleyerek de %30’lara ç›karman›n mümkün oldu¤u bugün bilimsel olarak tart›fl›lmaz bir gerçektir.

Today, it is an indisputable scientific fact that it is possible to augment recycling rate initially being 1-2% of a standard material printed in high quantities to around 5% with a title attachment, then to around 15% with a further color attachment, and then to around 30% with a message-backed visual in line with the consumer’s interest.

Customized Data Processing

Bask› Dünyas›nda bas›l› iflleriniz s›radan ka¤›t parçalar› olmaktan ç›kar ve ulaflt›¤› kifliyi motive eden etkin iletiflim araçlar› haline gelir. Tunç Group Printing World may customize myriad of companents of the printed material with the variable data technology. The attitude or thinking model that you desire to build in target groups to which marketingoriented printed materials reach as come out as an actual result instead of a probability. The variable data technology gives added value to your compaigns and takes you to the desired outcome more swiftly. In Printing World, your printed work leaves its simple nature of a piece of paper and turns out to be an effective means of communication that motivates the target person.


dijital bask›

Digital Print Low Circulation Rational Price

Düflük Tiraj Rasyonel Fiyat

Marketing media specific to your target audience, customized letters, mailings, corporate documentation

Hedef kitlenize özel pazarlama medyalar›, Kifliye özel mektup, mailing, kurumsal dosya çal›flmalar›

Printing alphanumerically encrypted documents with variable barcode or numbering system

Alfanumerik flifreli, de¤iflken barkod veya numaratörlü evrak bas›m›

Photocopy, upsizing, downsizing, reproduction, tone adjustment, digital output Prints in photography paper, fantasy background paper sets of 80-300 gr in weight, art paper, Paper pulp of grade I, PVC, Sticker and Opaque materials Digital proofing compatible with actual print RGB printing possibility and CMYKPantone Color Palette

Fotokopi, küçültme-büyütme, ço¤altma, ton ayarlama, dijital ç›k›fl Foto¤raf ka¤›d›na, 80 gr-300 gr aras› fantazi ka¤›t, Kufle, I. Hamur, PVC, Sticker ve Opak materyallare bask› Gerçek bask›ya uygun dijital prova RGB bask› olana¤› ve CMYK-Pantone Renk Paleti


Offset Print Naturel Colours High Circulation Key function of a printing house is to produce and deliver the work received in correct and timely form at international standards and in level of quality set and expected by the customer at optimum costs and to involve its customer as a stakeholder in that distinctive magic appearing at paper’s rendezvous with the ink... Tunç Group Printing World together with its sophisticated machinery park and professional staff exclusively committed to producing high-quality prints serves along the sphere of unconditional customer satisfaction across the credit of an ecolé-creating venue and the sense of responsibility imposed by its key function... It undertakes the role of a hospitable landlord at paper’s rendezvous with ink...


ofset bask› Do¤al Renkler Yüksek Tiraj

Bir matbaan›n asl› görevi; ald›¤› ifli do¤ru, zaman›nda, uluslararas› standartlarda, müflterisinin belirledi¤i ve bekledi¤i kaliteye uygun, optimum maliyetler ile üreterek, ka¤›d›n mürekkep ile buluflmas›ndaki o özel sihire müflterisinin ortak olmas›n› sa¤lamakt›r... Tunç Grup Bask› Dünyas› modern makina park› ve ifli sadece kaliteli bask› olan profesyonel ekibiyle bir ekolün yarat›ld›¤› mekan olman›n getirdi¤i inanç, asli görevinin yükledi¤i sorumluluk bilinciyle, koflulsuz müflteri memnuniyeti çerçevesinde hizmet veriyor... Ka¤›d›n mürekkep ile buluflmas›nda konuksever evsahipli¤i rolünü üstleniyor...


bask› sonras› iflinizi10’a katlay›n!

Print Finishing

‹flinizi 10’a katlayabilecek çözümleri, yap›flt›rmal› k›r›m, spiral, kapak takma ve özel kesimli butik çal›flmalar› tek bir merkezde h›zl›, güvenli ve en kaliteli flekilde yapt›rman›n rahatl›¤›n› Tunç Grup Bask› Dünyas›’nda yaflayabilirsiniz. Ka¤›da dökülen parlak fikirlerin, teknoloji ile buluflan yarat›c›l›¤›n, bazen bir broflür, bazen bir poster, bazen sevdiklerinize özel bir arma¤an kutusu olarak flekillendi¤ini görerek siz de heyecan duyabilir... Bizim heyecan›m›za ortak olabilirsiniz.

Enlarge your business by 10 times...

Ka¤›d› katlayarak, keserek, ciltleyerek t›pk› bir dantel gibi iflleyebilirsiniz...

You can think of the paper like a lacework by folding, cutting and binding it... There’s no such thing as a typical project-which is why our entire product range is ready and waiting to be tailored to your precise needs. From our comprehensive inhouse facilities, we can help you deliver any project, at every point of the print lifecycle. Todays fast moving, ever changing business with tight deadlines and quick turnaround requires continued investment in machinery and manpower. You can fold your job 10 times with our Heidelberg folding machine or you can choose any kind of print finishing like accrate guillotining, collating, folding, creasing, stitching and gluing, spiral works and customized-cut boutique works produced at a single center in a fast, reliable and accurate manner. We can also handle your mailshots. You can feel and see the ambition the bright ideas conveyed to the paper. Creativity combined with technology are reshaped sometimes in the form of a brochure, sometimes poster and sometimes a gift box for your beloved. You can share our thrill.


sevkiyat Tam Zaman›nda Zaman yerine konmas›, yenilenmesi, depolanmas› mümkün olmayan bir kaynak, Sevkiyat hizmetinde zaman›n, dakikli¤in ve “acil” durumlar›n ne anlama geldi¤ini bilmek ise koflulsuz müflteri memnuniyetinde ön flart. Özveri ve heyecan ile üretti¤iniz, ürününüzü, amac›na ve tasar›ma uygun haz›rlamak, kullan›c›s›na kadar ki uzun yolda sa¤lam, eksiksiz ve kalite kontrolü yap›lm›fl olarak teslim etmek ise büyük bir mutluluk.

Delivery On time Time is a precious resource that cannot be replaced, renewed and stored. Being aware of what punctuality and stotes of “emergency” means in delivery service is a precondition to the unconditional customer satisfaction. Preparing the product you have formed with a sense of selfsacrifice and ambition in line with its purpose and design and further delivering it to the customer securely and completely with all quality controls fulfilled is a great feel of happiness. Tunç Group Printing World’s “customer, oriented” quality control and delivery unit percelves its primary function as go on bringing you the quality in the future as is the case with the present and past time along with its genial service approach appraising the merit of time.

Tunç Grup Bask› Dünyas› “Önce Müflteri” odakl› kalite kontrol ve sevkiyat ünitesi zaman›n k›ymetini bilen güleryüzlü hizmet anlay›fl› ile dün oldu¤u gibi yar›n da bekledi¤iniz kaliteyi bekledi¤iniz zaman sunmay› asli görevi olarak görüyor.


teknoloji Tecnology

Grafik / Grafic Apple Power Mac G5 Apple Power Mac G5 Apple Power Mac G4 Apple Power Mac G4 Apple Power Mac G4 HP tc2120 Grafik PC Dijital Bask› / Digital Printing Xerox DocuColor Digital Print Canon CLC 3220 Digital Print Epson 9800 7C Digital Print CTP / Computer to Plate Agfa Avalon LF Thermal CTP HP Compaq CTP Panel HP Compaq Card Writer HP Server Proliant ML 350

Ofset Bask› / Offset Printing Heidelberg 72*102 CD-102 4 Renk Heidelberg Speedmaster- 70*100 2 Renk Perfector Heidelberg Printmaster 52 - 4 Renk Heidelberg Printmaster 52 - 2 Renk (Numaratör+Perforaj) Heidelberg 48*65 MO Tek Renk (Numaratör+Perforaj) Heidelberg 52*74 Kazanl›-Kesim Heidelberg 26*36 Maflal›-Yald›z Üniteli Heidelberg Kal›p Okuyucu Bask› Sonras› / Print Finishing Heidelberg Eurobond 1200 Kapak Takma Heidelberg Stahlfolder 78 K›r›m Müller Martini Presto 7 Ünite Tel Dikifl Stahi 66 K›r›m Hohner Tel Dikifl Grafotec ‹plik Dikifl Shark 80 Spiral Delgi Ünitesi Wire-O 3500 Spiral Takma Ünitesi Somtafl Selefon (70x100) Polar 78 Giyotin Polar 115 Giyotin Maripak 5800 MG Shirink


Z

Tuncprint Company, Inc. roots was established in 1927, as a family owned commercial printing business. We are proud to say that 80 years later, the business is still owned and operated by the third generation Tunçbilek family. Always striving to make use of the latest technology, Tuncprint has partnered with the best names in the digital technology industry in order to provide all the prepress hardware and software you’ll ever need. Since 1971 until the present, we at Tuncprint have and will ofter the best personalized service possible. Tuncprint has the newest technology to give your printing the edge it needs in today’s markets but still offers the quality and ideals of service expected from a long standing experienced company.

h›zl›

Tuncprint has been consistently providing our customers with the perfect solution for success.

innovator

Being your complete printing source for all your printing needs. Our gool is to produce the highest quality printed materials with timely service at a price you can afford. We continually train our staff to work with the lastest equipment in printing technology. In fact, we remain at the leading edge of technology in the printing industry. We are motivated to work with you every step of the way from design to final printed piece, and to understanding your needs and translating them into the perfect printed product.

fast

Keyifle Çal›fl›n...Sa¤l›kl› Yaflay›n...

ISO 9001-2000

Üç nesile uzanan grafik ve matbaac›l›k deneyimimizi güncel teknolojiler ile bütünlefltirip gelifltirerek, müflterilerimize daima kazand›ran güvenilir bir çözüm orta¤› olmakt›r.

Parlak fikirler teknoloji ile birleflti¤inde anlam kazan›yor, flekil buluyor. Tasar›m ve yarat›c›l›k teknolojik geliflini iyi yakalamakla yeni ufuklara tafl›n›yor.

Vizyonumuz Sorumluluk ve maliyet bilinci geliflmifl, tecrübeli, e¤itimli, iletiflimi ve motivasyonu kuvvetli personelimizle; güncel teknolojileri takip ederek, toplam kalite felsefesi çerçevesinde kaliteyi üretmek,

Tunç Grup Bask› Dünyas› Grafik Ünitesi makina park› ve kurdu¤u stratejik ifl ortakl›klar› ile standart bir matbaa grafik bölümünden, reklam ajans›ndan, pazarlama kuruluflundan ya da tasar›m ajans›ndan farkl› flekilde; bunlar›n en çok de¤er katan ö¤elerinin toplam›ndan olufluyor.

Size Özel Tasar›m Çözümleri

Kifliye özel çözümlerimizle müflteri beklentilerine tam olarak cevap vererek genifl bir müflteri portföyü yaratmak,

De¤erlerimiz

Teknolojik Uyum Matbaa Teknolojisini yak›ndan takip edip; her tür geliflimi direkt müflteriye yans›tmak, ‹lgi ve Özen Müflterilerimizin iflini çok iyi anlamak ve özen göstermek, Optimum Maliyet Sat›nalma ve üretim süreçlerini gelifltirerek optimum maliyet ile ürün elde etmek,

CTP

Computer to Plate %100 Tutarl›l›k

Dijital ortamda gerçeklefltirilen ifl ak›fl› ile montaj ayars›zl›klar›, kal›p ço¤alt›m› s›ras›nda oluflabilecek leke ve noktasal kay›plar ortadan kald›r›l›yor.

Your material is prepared ready for print in the shortest time possible with no surprises.

Color Proofs No Surprises on Printing

With its young and dynamic team, the group proclaims to be a friend who can provide support at all stages of the creative work as well as being fast and reliable.

sublima

Digital proofing compatible with actual print

The Digital Mounting system is fost and accurate with Preps software which is capable of automatically and seamlessly attaching special marks such as cutting and folding into the material.

Bask› Dünyas›’na iflinizi CD ve di¤er tafl›nabilir medyalara kayderek, getirebilir... mail ile gönderebilir ve büyük hacimli dosyalar›n›z için ftp servisimizi kullanabilirsiniz. e-mail : grafik@tuncprint.com

Meet with the easy and flowless digital mounting system... Hundreds of pages that can be dane in o very short period of time with a environment friendly machine.

ftp://ftp.tuncprint.com

fark› yakala

Bask› Dünyas›’nda hepimizin bildi¤i bir gerçek var. Do¤ru bask› de¤erleri ka¤›da uygun flekilde yap›lan tramlama ile sa¤lan›r.

Do¤ru Tram = Do¤ru Bask›

Bask› Dünyas›’nda ka¤›t yüzeyleri dikkate al›narak yap›lan farkl› tram s›kl›¤› ustaca bir bask› ile birleflti¤inde ka¤›d›n mürekkeple buluflmas›nda keyifli sonuçlara imza at›yor.

Yeni Nesil Tramlama

Bask›m›z art›k foto¤raf kalitesinde... Kulland›¤›m›z yeni nesil tramlama tekni¤i Sublima ile ister aç›k renklerde ister ten renginde ister koyu renklerde arzu edilen bask› kalitesini yakalamak çok kolay...

Daima fark› yakalaman›z› sa¤l›yor...

Sublima ile ayr›nt›lar kaybolmadan detaylar›n çok daha görülebilir olmas›n› sa¤layabiliyoruz. Canl›, daha canl›, çok canl› bask›lar... Zengin orta tonlar...

Gerçek bask›ya uygun dijital prova RGB bask› olana¤› ve CMYK-Pantone Renk Paleti

Offset Print Naturel Colours High Circulation

Özel Tram De¤erleri Special Tram Scales Karton ve Türevleri 54-70 lpcm Hamur ve Türevleri 70-80 lpcm Kufle ve Türevleri 80-100 lpcm

Tunç Grup Bask› Dünyas› modern makina park› ve ifli sadece kaliteli bask› olan profesyonel ekibiyle bir ekolün yarat›ld›¤› mekan olman›n getirdi¤i inanç, asli görevinin yükledi¤i sorumluluk bilinciyle, koflulsuz müflteri memnuniyeti çerçevesinde hizmet veriyor...

Tunç Group Printing World together with its sophisticated machinery park and professional staff exclusively committed to producing high-quality prints serves along the sphere of unconditional customer satisfaction across the credit of an ecolé-creating venue and the sense of responsibility imposed by its key function...

Ka¤›d›n mürekkep ile buluflmas›nda konuksever evsahipli¤i rolünü üstleniyor...

Tunç Group Printing World’s “customer, oriented” quality control and delivery unit percelves its primary function as go on bringing you the quality in the future as is the case with the present and past time along with its genial service approach appraising the merit of time.

Tunç Grup Bask› Dünyas› “Önce Müflteri” odakl› kalite kontrol ve sevkiyat ünitesi zaman›n k›ymetini bilen güleryüzlü hizmet anlay›fl› ile dün oldu¤u gibi yar›n da bekledi¤iniz kaliteyi bekledi¤iniz zaman sunmay› asli görevi olarak görüyor.

It has statistically been proved that customized advertising and marketing-oriented printed materials have a higher recycling rate compared to the standard printed materials.

Geri dönüfl oran› % 1-2 olan ve yüksek adetlerde bas›lan standart bas›l› malzemeye isim eklenmesiyle bu oran›n %5’lere ismin yan›na renk ekleyerek ise %15’lere ve tüketici ilgisine göre mesaj destekli görsel ekleyerek de %30’lara ç›karman›n mümkün oldu¤u bugün bilimsel olarak tart›fl›lmaz bir gerçektir.

Today, it is an indisputable scientific fact that it is possible to augment recycling rate initially being 1-2% of a standard material printed in high quantities to around 5% with a title attachment, then to around 15% with a further color attachment, and then to around 30% with a message-backed visual in line with the consumer’s interest.

Ka¤›d› katlayarak, keserek, ciltleyerek t›pk› bir dantel gibi iflleyebilirsiniz... ‹flinizi 10’a katlayabilecek çözümleri, yap›flt›rmal› k›r›m, spiral, kapak takma ve özel kesimli butik çal›flmalar› tek bir merkezde h›zl›, güvenli ve en kaliteli flekilde yapt›rman›n rahatl›¤›n› Tunç Grup Bask› Dünyas›’nda yaflayabilirsiniz. Ka¤›da dökülen parlak fikirlerin, teknoloji ile buluflan yarat›c›l›¤›n, bazen bir broflür, bazen bir poster, bazen sevdiklerinize özel bir arma¤an kutusu olarak flekillendi¤ini görerek siz de heyecan duyabilir... Bizim heyecan›m›za ortak olabilirsiniz.

Tecnology

Dijital Bask› / Digital Printing Xerox DocuColor Digital Print Canon CLC 3220 Digital Print Epson 9800 7C Digital Print CTP / Computer to Plate Agfa Avalon LF Thermal CTP HP Compaq CTP Panel HP Compaq Card Writer HP Server Proliant ML 350

p... ktu , me flür bro

Tunç Group Printing World may customize myriad of companents of the printed material with the variable data technology. The attitude or thinking model that you desire to build in target groups to which marketingoriented printed materials reach as come out as an actual result instead of a probability. The variable data technology gives added value to your compaigns and takes you to the desired outcome more swiftly. In Printing World, your printed work leaves its simple nature of a piece of paper and turns out to be an effective means of communication that motivates the target person.

iflinizi 10’a katlay›n!

teknoloji

Grafik / Grafic Apple Power Mac G5 Apple Power Mac G5 Apple Power Mac G4 Apple Power Mac G4 Apple Power Mac G4 HP tc2120 Grafik PC

rgi, a, de nd , aja vim l tak öze

Kiflisellefltirilmifl reklam ve pazarlama odakl› bas›l› malzemelerin standart bas›l› malzemelere göre birim geri dönüflünün daha yüksek oldu¤u istatiksel olarak kan›tlanm›flt›r.

Tam Zaman›nda

Delivery On time

iye kifl

Veri ve Resim ‹flleme

Sevkiyat hizmetinde zaman›n, dakikli¤in ve “acil” durumlar›n ne anlama geldi¤ini bilmek ise koflulsuz müflteri memnuniyetinde ön flart. Özveri ve heyecan ile üretti¤iniz, flekillendirdi¤iniz ürününüzü, amac›na ve tasar›ma uygun haz›rlamak, kullan›c›s›na kadarki uzun yolda sa¤lam, eksiksiz ve kalite kontrolü yap›lm›fl olarak teslim etmek ise büyük bir mutluluk.

Being aware of what punctuality and stotes of “emergency” means in delivery service is a precondition to the unconditional customer satisfaction. Preparing the product you have formed with a sense of selfsacrifice and ambition in line with its purpose and design and further delivering it to the customer securely and completely with all quality controls fulfilled is a great feel of happiness.

Çal›flmalar›n› bas›lacak rengine en yak›n flekilde görebiliyor.

Tunç Grup Bask› Dünyas› de¤iflken data teknolojisi ile bas›l› iflin pek çok ö¤esini kiflisellefltirebilir. Pazarlama odakl› bas›l› malzemelerinizin ulaflt›¤› gruplarda oluflmas›n› arzulad›¤›n›z davran›fl ya da düflünce modeli olas›l›k olmaktan ç›k›p, sonuç halini al›r.

Zaman yerine konmas›, yenilenmesi, depolanmas› mümkün olmayan bir kaynak,

Time is a precious resource that cannot be replaced, renewed and stored.

Mor ozalitlerle bo¤uflmuyor...

kifliye özel

It undertakes the role of a hospitable landlord at paper’s rendezvous with ink...

sevkiyat

Art›k ifl onay› verecek olanlar neyi onaylad›¤›n› renkli ve çok h›zl› flekilde görebiliyor...

Bask› Dünyas›nda bas›l› iflleriniz s›radan ka¤›t parçalar› olmaktan ç›kar ve ulaflt›¤› kifliyi motive eden etkin iletiflim araçlar› haline gelir.

Always ensures you to catch the difference...

Do¤al Renkler Yüksek Tiraj

Key function of a printing house is to produce and deliver the work received in correct and timely form at international standards and in level of quality set and expected by the customer at optimum costs and to involve its customer as a stakeholder in that distinctive magic appearing at paper’s rendezvous with the ink...

RGB printing possibility and CMYKPantone Color Palette

Bask› Dünyas›nda kötü sürprizlere yer yok...

There is a common fact sustained in Printing World. Correct printing values are ensured with correct tram process performed in conformity with the paper.

Bir matbaan›n asl› görevi; ald›¤› ifli do¤ru, zaman›nda, uluslararas› standartlarda, müflterisinin belirledi¤i ve bekledi¤i kaliteye uygun, optimum maliyetler ile üreterek, ka¤›d›n mürekkep ile buluflmas›ndaki o özel sihire müflterisinin ortak olmas›n› sa¤lamakt›r...

Foto¤raf ka¤›d›na, 80 gr-300 gr aras› fantazi ka¤›t, Kufle, I. Hamur, PVC, Sticker ve Opak materyallare bask›

Sürprizlere Yer Yok

Catch the Difference Correct Tram = Correct Print

ofset bask›

Düflük Tiraj Rasyonel Fiyat

Fotokopi, küçültme-büyütme, ço¤altma, ton ayarlama, dijital ç›k›fl

renkli ozalit

De¤iflken data teknolojisi kampanyalar›n›za de¤er katar, sizi almak istedi¤iniz sonuca daha h›zl› ulaflt›r›r.

When different tram frequency implemented in consideration of paper surfaces combines with a skillfully performed printing in Printing World, gorgeous results are yielded by paper’s rendezvous with ink.

dijital bask›

Alfanumerik flifreli, de¤iflken barkod veya numaratörlü evrak bas›m›

Prints in photography paper, fantasy background paper sets of 80-300 gr in weight, art paper, Paper pulp of grade I, PVC, Sticker and Opaque materials

We no longer use films... Instead of this, the greatest innovation that we would like to introduce to you us Digital Mounting...

Bright prints... Rich medium tones...

Printing alphanumerically encrypted documents with variable barcode or numbering system Photocopy, upsizing, downsizing, reproduction, tone adjustment, digital output

No more purple proofs...

With Sublima, we can ensure more visibility in details without losing them.

Hedef kitlenize özel pazarlama medyalar›, Kifliye özel mektup, mailing, kurumsal dosya çal›flmalar›

Rational Costs / Reasonable Price In order to get optimum costs, we develop the purchasing and production process in order to meet our customers expectation with the competitive pricing.

Kolay ve hatas›z dijital montaj ile siz de tan›fl›n. Dijital Montaj teknolojisiyle k›sa sürede ne kadar çok sayfan›n montajland›¤›na inanamayacaks›n›z!

Our prints are now in photo quality... With the new-generation Sublima tram technique we have, it is very easy to attain the desired printing quality both in light colors and dark colors...

Digital Print Low Circulation Rational Price

Attention and Care Understanding the business of our customers very well and taking care.

Now, those that will approve the work can see the real color fast and accurate. Opportunity to preview the material in the form closest to the actual color of print...

Sublima The New Generation Tram

Marketing media specific to your target audience, customized letters, mailings, corporate documentation

Technological Adaptation Following the latest printing technology closely and adapt all kinds of development directly to our customers.

There is no place for bad surprises in the Printing World...

Tunç Group Printing World where ideas meet with creativity and creativity meets with technology also give media purchasing services.

CTP 100% Consistency

This CTP system eliminates all elements of manual work in the Pre-press department. Following the clients signoff we now go straight from computer to plate, resulting in cost saving, consistency of image and guaranteed accuracy of registration.

Our Principles Transparency Having professional and open relationship with our customers and business partners.

Kesim, katlama gibi özel iflaretleri çal›flmaya otomatik olarak ve hatas›z flekilde yerlefltiren özel Preps yaz›l›m› ile montaj ifllemlerimiz hem çok h›zl› hem de s›f›r hata ile yap›labiliyor.

Fikirlerin yarat›c›l›k ile yarat›c›l›¤›n ise teknolojiyle bulufltu¤u Tunç Grup Bask› Dünyas›; tasar›m ve grafik prodüksiyon hizmetlerinin yan›s›ra genç ve dinamik ekibiyle sundu¤u medya sat›nalma hizmetleri ile h›zl› ve güvenilir olman›n yan›s›ra yarat›c› çal›flman›n her aflamas›nda destek al›nabilecek bir dost olma iddias›n› sürdürüyor.

With its graphics unit, machines and strategic business alliances it has established, Tunç Group Printing World cannot be defined simply as a standard graphics department of a printing house, an advertising agency, marketing corporation or a design agency, but a bundle composed of all value-added aspects of these functions.

‹fliniz en k›sa sürede bask›ya girebilir konuma geliyor. Veriler her bask› makinas›na uygun flekilde ve uygun renk ayarlar› ile Rip ifllemine al›nd›¤›ndan h›zl› ve mükemmel sonuçlar flafl›rt›c› de¤il standart oluyor.

The hi-tech, fast and environmentfriendly AGFA Avolon LF unit, data incoming from the digital media can easily be processed and any potential error can be avoided at the very beginning.

Our Vision Having responsible, experienced, well educated and high motivated emplayees, we follow the latest technologies under the Total Quality Management.

Bright ideas gain sense and shape when combined with technology. Design and creativity are conveyed to new horizons upon the technological development attained.

Uygun Fiyat Rekabetçi fiyat anlay›fl› ile müflteri beklentilerini karfl›layacak fiyat elastikiyetine sahip olmak.

Yüksek teknolojili h›zl› Azura AGFA Avalon LF ünitesi ile dijital ortamda gelen veriler kolayl›kla düzenlenebiliyor ve oluflabilecek yanl›fll›klar daha bafllamadan önlenebiliyor.

quality race

To complete our third generation printing experience with the latest technologies, we are always the trusted solution partner of our customers.

S›f›r Hata

Digital Mounting No Mistake

Bask› öncesi, bask› ve bask› sonras› süreçlerimize cevap verecek boyutta tasarlanm›fl özel tesis ve kaynaklar›m›zla ile uluslararas› düzeyde örnek çal›flmalara evsahipli¤i yapan, sürekli geliflen bir kurum olmak.

Our Mission

dijital montaj

Misyonumuz

Önce Müflteri

Agfa CTP teknolojimizin getirdi¤i otomatik montaj ve renkli ozalit kolayl›¤› ile film prosesinden kurtulacak, Sublima tram tekni¤i ile kusursuz bask› ile tan›flacaks›n›z.

Daha kaliteli...daha h›zl›...ve daha verimli bir çal›flma için; sizi bask› dünyas›n›n avantajlar›yla tan›flmaya davet ediyoruz.

Enjoy your work...Live your life...

kalite yar›fl›

Bugün 14x20’den 70x100’e kadar çeflitli ölçülerde çal›flmalar›n›z› son sistem HEIDELBERG ofset bask› ünitelerimizin yan›s›ra, dijital bask› teknolojisinin son ürünlerinden Xerox DC 5000 ve Canon 3220 dijital ünitelerimiz ile k›sa sürede en kaliteli flekilde sonuca ulaflt›rabilirsiniz. Kifliye özel bask›n›n yan›s›ra dinamik veri iflleme yöntemlerini de kullanabilece¤iniz tüm Office programlar›yla uyumlu dijital servisimiz ile h›z›, kaliteyi ve optimum maliyeti bir arada bulacaks›n›z.

Bask› sonras› çal›flmalar›n›zda Müller Martini Presto 7 ünite robot tel dikifl, HEIDELBERG Sthalfolder özel yap›flt›rma sistemli k›r›m ve HEIDELBERG Kapak takma ünitemiz ile ifllerinizi tek bir merkezde h›zl›, güvenli ve en kaliteli flekilde yapt›rman›n rahatl›¤›n› yaflayacaks›n›z.

As our customer, you’ll have the advantage of the most advanced electronic imaging and print production equipment. We kindly invite you to meet with the advantages of the printing World of Tuncprint.

fieffafl›k Müflterilerimiz ve yan sanayimiz ile profesyonel ve aç›k standartlarda iliflki,

Ka¤›t Paper ‹ç Sayfalar / Pages Condat 170 gr/m2 Kapak / Cover Condat 250 gr/m2 Marmara Ka¤›tç›l›k Renk Ayr›m› Color Separation Agfa Avalon Ctp Tram Tram Sublima Kal›p Plate Agfa Azura Bask› Print Heidelberg CD 102-4 Laminasyon Lamination Özel Efekt K›smi Lak / Partial Special Effect Mat Selefon / Mat Lamination Kurtifl Laminasyon Cilt Finishing Heidelberg Stahfolder 78 Müller Martini Presto

’ye

Because you, our customer, are the most important asset in our business, we want to etablish a long lasting relationship that will continue to grow and meet your needs. We encourage customers comments to help us contiue to maintain the highest level of customer service.

Matbaac›l›k geçmifli 1927 y›l›na uzanan; Tunçbilek ailesinin üçüncü kufla¤› ile 38. hizmet y›l›n› geride b›rakan grubumuz her geçen gün daha da büyüyor. A’dan Z’ye matbaac›l›k hizmetleriyle dün oldu¤u gibi bugün de bask›ya çözüm arayanlar›n buluflma noktas› oluyor.

Customized Data Processing

reliable

az

’dan

Customer Satisfaction

A to

Ofset Bask› / Offset Printing Heidelberg 72*102 CD-102 4 Renk Heidelberg Speedmaster- 70*100 2 Renk Perfector Heidelberg Printmaster 52 - 4 Renk Heidelberg Printmaster 52 - 2 Renk (Numaratör+Perforaj) Heidelberg 48*65 MO Tek Renk (Numaratör+Perforaj) Heidelberg 52*74 Kazanl›-Kesim Heidelberg 26*36 Maflal›-Yald›z Üniteli Heidelberg Kal›p Okuyucu Bask› Sonras› / Print Finishing Heidelberg Eurobond 1200 Kapak Takma Heidelberg Stahlfolder 78 K›r›m Müller Martini Presto 7 Ünite Tel Dikifl Stahi 66 K›r›m Hohner Tel Dikifl Grafotec ‹plik Dikifl Shark 80 Spiral Delgi Ünitesi Wire-O 3500 Spiral Takma Ünitesi Somtafl Selefon (70x100) Polar 78 Giyotin Polar 115 Giyotin Maripak 5800 MG Shirink

more than a printing company...

Enlarge your business by 10 times...

yenilikçi

m fro

matbaac›l›k

güvenilir

Graphic, Taylor Made Design Solutions

bir matbaadan daha fazlas›...

ng nti Pri

You can think of the paper like a lacework by folding, cutting and binding it... There’s no such thing as a typical project-which is why our entire product range is ready and waiting to be tailored to your precise needs. From our comprehensive inhouse facilities, we can help you deliver any project, at every point of the print lifecycle. Todays fast moving, ever changing business with tight deadlines and quick turnaround requires continued investment in machinery and manpower. You can fold your job 10 times with our Heidelberg folding machine or you can choose any kind of print finishing like accrate guillotining, collating, folding, creasing, stitching and gluing, spiral works and customized-cut boutique works produced at a single center in a fast, reliable and accurate manner. We can also handle your mailshots. You can feel and see the ambition the bright ideas conveyed to the paper. Creativity combined with technology are reshaped sometimes in the form of a brochure, sometimes poster and sometimes a gift box for your beloved. You can share our thrill.


www.tuncpr in t.com Merter Keresteciler ‹fl Merkezi Fatih Cad. Tunç Plaza 28 34169 Güngören ‹stanbul T: 0212 637 1831 F: 0212 637 1834 info@tuncprint.com

ISO 9001-2000

Tunc Grup Baskı Dünyası  
Tunc Grup Baskı Dünyası  

GRAFİK TASARIM, DİJİTAL BASKI VE OFSET BASKIYA İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZDA... GÜVENİLİR BİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ VAR... TUNÇ GRUP BASKI DÜNYASI

Advertisement