Page 10

Nasazení Inventoru ve společnosti ZAMET | ZAMET, s. r. o. Kovovýroba Firma ZAMET, s. r. o., byla založena v roce 1994. Předmětem její činnosti je kovovýroba se zaměřením na zpraco­ vání plechu, výrobu plechových dílů a  jejich sestav, provedení povrchové úpravy a  montáže, dále pak obrábění a výroba upínací techniky. Pro tyto čin­ nosti je vybavena moderními technolo­ gickými zařízeními, jako jsou lasery, ohraňovací lisy, svařovací roboty a sva­ řování v  ochranných atmosférách. V roce 2005 byla ve firmě zřízena nová pobočka zabývající se obráběním, kte­ rá je vybavena širokým sortimentem CNC obráběcích strojů.

firmy se tak rozhodlo vybudovat vlastní konstrukční kancelář vybavenou vý­ konným 3D modelářem. Jejím primár­ ním úkolem je vývoj a návrh kvalitních technologických přípravků a  zajištění přesné výkresové dokumentace pro výrobu. Ve výběrovém řízení na CAD systém zvítězil Autodesk Inventor. A to nejen pro své rozsáhlé a  multifunkční schopnosti, ale i s ohledem na jeho ši­ roké rozšíření mezi kooperanty společ­ nosti ZAMET.

V roce 2003 získala společnost ZAMET certifikát systému managementu kvali­ ty (od roku 2009 dle ČSN EN ISO 9001:2009). V  roce 2007 obdržela firma certifikát systému environmentálního manage­ mentu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. V roce 2012 získala společnost ZAMET certifikát systému managementu kvali­ ty Tavného svařování kovových mate­ riálů  – vyšší požadavky na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2: 2006. Firma se zaměřuje na komplexní reali­ zaci zakázek směřujících do různých odvětví průmyslu pro tuzemské i  za­ hraniční odběratele. Váženým odběratelem výrobků firmy ZAMET je subdodavatel společnosti GE Medical Systems, což je světová jednička v  oboru medicínských dia­ gnostických přístrojů (magnetická re­ zonance, počítačová tomografie, nuk­ leární medicína). Společnost GE Medical Systems má nekompromisní požadavky na kvalitu a přesnost výrob­ ků, což předpokládá spolehlivé dodr­ žování technologických postupů při výrobě. Aby mohla firma ZAMET splnit tyto náročné požadavky, je nucena po­ užívat nákladné svařovací přípravky. I  přes veškerou snahu se projevovala několikaprocentní závadnost. Vedení

10

Začátkem roku 2006 došlo k imple­ mentaci první licence Inventoru s pod­ porou společnosti ADEON CZ. Po na­ sazení systému byl v  průběhu čtyř měsíců v Inventoru navržen a následně vyroben s minimálními náklady vlastní svařovací přípravek. Jeho použitím ve výrobě došlo ke zrychlení procesu svařování o 75 %. Nastavením přepě­ tí komponentů v přípravku bylo docíle­ no přesných rozměrů po vychladnutí svařence. Ubylo rovněž zdlouhavé čiš­ tění a  zabrušování svarových house­ nek. Při výrobě nové série svařenců, která zahrnovala 1  500  kusů, nedošlo k  výskytu ani jednoho zmetku. Během zmíněných čtyř měsí­ ců byla zcela naplněna kapacita svařo­ vacího robotu CLOOS do nepřetržité­ ho provozu. Do jednoho roku po nasazení Inventoru došlo k  takovému nárůstu zakázek, že firma byla nucena zakoupit další svařovací robot.

Vzhledem k logickému zvyšování po­ žadavků na konstrukci bylo softwarové vybavení kanceláře letos rozšířeno o další licenci CAD systému Autodesk Inventor. Využívání výhod Inventoru má nesporný vliv nejen na inovativní růst produkce, ale i na snižování závad­ nosti výrobků. Díky tvorbě digitálních prototypů tak dochází k  rychlejšímu ověřování a nastavování různých tech­ nologických postupů. Firma nyní může poskytovat svým zákazníkům klasické i moderní způsoby zpracování výkreso­ vé dokumentace a  předávat data i  ve srozumitelné digitální 3D podobě. Ve výrobě zvláště oceňují do detailu roz­ pracované svařované sestavy a přesné výrobní výkresy plechových dílů. Od­ dělení zpracování plechů firmy ZAMET přivítalo především jasně definované osy ohybů v rozvinutých tvarech, čímž i  zde dochází ke zkracování příprav­ ných časů s minimální zmetkovitostí.

Pořízení a snadné osvojení programu Autodesk Inventor znamená pro spo­ lečnost ZAMET zefektivnění výroby a  výrazné posílení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu.

Inventor News 2015

Inventor News 2015 - Autodesk magazín  

Strojírenský magazín Inventor News o strojírenských programech firmy Autodesk ve verzích Inventor 2016, AutoCAD Mechanical 2016 a další. Tak...

Inventor News 2015 - Autodesk magazín  

Strojírenský magazín Inventor News o strojírenských programech firmy Autodesk ve verzích Inventor 2016, AutoCAD Mechanical 2016 a další. Tak...

Advertisement