Page 1

Alpe d’HuZes 2011 denkwaardig. Groter, succesvoller en meeslepender dan ooit. Opnieuw veranderde de beroemde Alpencol in een berg vol verhalen. Veel van die verhalen zijn opgetekend in het Jaarboek Alpe d’HuZes 2011. De toewijding van team Dutch Devotion. Karin en Yvonne die fietsten voor hun overleden zus Els. Jack

OPGEVEN IS GEEN OPTIE

De zesde editie van Alpe d’HuZes was weer zeer ge-

WILLEN IS KUNNEN

de Jong met zijn zieke dochter. De bijzondere belewerd door de ziekte van Hodgkin. Met ruim vierduizend anderen hebben zij vol overtuiging de steile berg meerdere keren beklommen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Hun beloning euro bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding. Aan de voet van de berg ligt een meer vol tranen, op de weg naar de top brandt het vuur van de hoop.

ALPE D’HUZES 2011

was groot: samen brachten ze ruim twintig miljoen

LUSTRUMEDITIE

venissen van Henk Denekamp. En Ferdi die getroffen

6x Alpe d’HuZes

junI @johanbarelds - Johan Barelds - Kan die meneer met d....e kont even voor de finish webcam van de Alp d’Huzes weggaan? Bedankt! #AD6 – 9 juni @huizingatweets - Mark Huizinga - Ik ben topsportliefhebber, maar Alpe d’HuZes was mooier dan Alpe d’Hu in de Tour #ad6 #respect – 9 juni @HeHoof - Hetty van Hoof - Heb ik al verteld hoe geweldig t hier is? Het is fantastisch #Ad6 9 juni @Coen66 - Coen van Veenendaal - Breaking: Het voorlopige eindbedrag van Alpe d’HuZes 2011 is € 20.106.345,75 #ad6


interview

interview

Tekst: Heidi Huls

24

P

ieter Snijder is in het dagelijkse leven pro-

OOK ZORGVERZEKERAARS ERBIJ BETREKKEN

jectmanager ICT bij de Nederlandsche Bank.

Afgestudeerd als inspanningsfysioloog met revalidatie

Daar werkte hij jarenlang samen met Peter Ka-

van hartpatiënten als aandachtsgebied, vertelt Pieter

pitein, tegenwoordig vooral bekend als ambassadeur en

over de vele nieuwe technieken en diagnose- en behan-

dé initiatiefnemer van Alpe d’HuZes. Pieter: “Ik heb geen

delmethoden die er zijn, maar die nooit geïmplementeerd

moment getwijfeld toen Peter mij vroeg of ik coördinator

zijn of niet vergoed worden. “Als iets niet vergoed wordt

geldbesteding wilde worden. Peter en ik hebben dezelfde

door de zorgverzekeraars, dan heeft de patiënt er dus

instelling: als het niet linksom kan, dan maar rechtsom.”

ook niets aan, is onze mening. Daarom betrekken wij ook graag grote zorgverzekeraars zoals UVIT, Achmea, Men-

es Alpe d’HuZ d i l s r u u t s Be jder Pieter Sni

STRENGE CRITERIA

zis en CZ bij onze initiatieven. Tot op hoog niveau is men

Met die praktische en nuchtere instelling worden ook de

enthousiast over projecten als A-CaRe en Sneldiagnose.”

sponsorverzoeken die bij het KWF / Alpe d’HuZes fonds worden ingediend bekeken. Pieter: “Bij alle onderzoeks-

WIJ WIJZEN HET KWF OP DE URGENTIE

voorstellen vragen we ons eerst af: wat levert het de pa-

Een paar jaar geleden waren de bestedingsdoelen nog

tiënt op? Op welke termijn kunnen we het effect zien en

overzichtelijk voor het fonds Alpe d’HuZes. Nu het eve-

zijn de resultaten op een grote groep toepasbaar. En zijn

nement groter en bekender wordt en er steeds meer geld

de uitkomsten ook praktisch uitvoerbaar? Te vaak zien we

binnenkomt, weten de ziekenhuizen, wetenschappers en

onderzoeken die pas over 15 of zelfs 20 jaar winst opleve-

onderzoekers de weg steeds vaker te vinden. “Als bestuur

ren. Dat vinden wij een te lange termijn.”

groeien we ook”, zegt Pieter. “Ik durf gerust te zeggen dat wij het KWF af en toe wakker schudden. We wijzen

Hij fietst niet en bemoeit zich niet met de geldinzameling. Pieter Snijder, het nieuwste bestuurslid van de Stichting Alpe d’HuZes, heeft andere kwaliteiten. Hij zorgt ervoor – in samenspraak met KWF Kankerbestrijding - dat het geld op de juiste plek terechtkomt.

Alpe d’HuZes kiest liever voor projecten waar de patiënt

ze op de urgentie om projecten zo snel mogelijk te star-

direct voordeel van heeft. Het revalidatieprogramma A-

ten; de patiënt heeft haast. Om een voorbeeld te geven,

CaRe is daar een voorbeeld van. In 2009 werd gestart met

soms plaatsen we een oproep aan onderzoekers in Neder-

een viertal onderzoeken die het gunstige effect van revali-

land om projectvoorstellen in te dienen op bijvoorbeeld

datie zullen aantonen, waarvan deelprojecten nu al bijna

het gebied van voeding en kanker of leven met kanker.

in de praktijk ten uitvoer worden gebracht.

DE PATIËNT HEEFT HAAST

STEVIGE VINGER IN DE PAP Een aantal keren benadrukt Pieter hoe bijzonder het is dat de Stichting Alpe d’HuZes zélf bepaalt waar het geld naartoe gaat. “Veel goede doelen – vergelijkbaar met het onze – dragen hun donaties af en bemoeien zich verder nergens mee. Dat doen wij niet. Wij werken het hele jaar nauw samen met het KWF Kankerbestrijding. Uiteindelijk

“Te vaak zien we

onderzoeken die pas over 15 of zelfs 20 jaar winst opleveren”

is het de wetenschappelijke raad van het KWF die beslist of een onderzoek van voldoende kwaliteit is. Hoewel wij

Het duurde in het verleden wel negen maanden voordat

als bestuursleden van Alpe d’HuZes geen van allen medici

die procedure afgerond was; die doorlooptijd hebben wij

zijn hebben we wel een stevige vinger in de pap bij de

terug kunnen brengen naar drie tot vijf maanden. Het be-

besluitvorming. Soms zijn er ook pittige discussies met

oordelen van de onderzoeksvoorstellen kan wat ons be-

het KWF. Het financieren van een implementatietraject

treft ook efficiënter. Soms komen er rapporten binnen van

om een betere behandelingstechniek voor een grote groep

wel 20 pagina’s, kom op zeg, één A4-tje graag met een

patiënten beschikbaar te krijgen bijvoorbeeld heeft in de

duidelijk projectvoorstel.” Pieter zegt het streng, maar

ogen van het KWF geen wetenschappelijke waarde. Toch

lachend. Het zit wel goed tussen Alpe d’HuZes en het KWF.

vinden wij het – in het belang van de patiënt – waardevol om juist ook dat soort projecten te financieren. Alles staat

Voor de komende vier jaar heeft het KWF de Stichting Alpe

bij het fonds Alpe d’HuZes in het teken van het mogelijk

d’HuZes zelfs benoemd tot strategisch partner. Een mooi

maken van een goed, gelukkig en gezond leven met kan-

resultaat voor een organisatie die vijf jaar geleden nog

ker.”

niet eens bestond en nog zoveel goeds voor de toekomst in petto heeft.

>

25


26

interview JAAR

BEDRAG

2006

370.000

2007

1.043.000

2008

3.478.000

2009

5.745.000

2010

11.868.000

2011

20.000.000

fotoview

27

€ 42.504.000 Alstublieft

42 MILJOEN EN DAN...

WAAR WORDT HET GELD AAN BESTEED?

In oktober wordt ieder jaar het binnengekomen geld

REVALIDATIE: HET PROGRAMMA A-CARE

voor (door ontvangen rente meer dan) 100% overge-

(ALPE D’HUZES CANCER REHABILITATION RESEARCH PROGRAM)

dragen aan KWF Kankerbestrijding. Het geld komt bij

Een groot deel van de (ex)kankerpatiënten heeft tijdens de behandeling en

KWF in een apart fonds op naam en wordt volledig

zelfs jaren daarna last van klachten als vermoeidheid, een verminderd fysiek

aan de doelstellingen besteed. Alle projecten die

functioneren en daarmee een verminderde kwaliteit van leven. Om die kwali-

passen in de missie: Anderen faciliteren en inspireren

teit van leven te verbeteren is voor kanker, net als voor hart- en vaatziekten,

om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker,

een revalidatieprogramma nodig. Hierbij wordt ook gekeken naar terugkeer

kunnen worden voorgedragen en worden vervolgens

in de samenleving.

op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld door de speciaal ingestelde Alpe d’HuZes commissie van de

LEVEN MET KANKER

Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding,

De diagnose kanker heeft ook zijn weerslag op de geestelijke gesteldheid.

onder leiding van professor dr. Paul van der Maas.

Hoe ga je om met deze ziekte en de gevolgen? Daarom is er aan de Vrije Uni-

De pizzeria deed uiteinde lijk goede zaken

versiteit een leerstoel Leven met Kanker ingesteld, waarvan Irma Verdonck de hoogleraar is.

IN DE TOEKOMST PROJECT ‘DNA SEQUENCING’

KANKER EN VOEDING

Op basis van DNA profiel kan worden

Alpe d´HuZes richt zich op de kwaliteit van leven met kanker. Onmiskenbaar

voorspeld hoe een medicijn zal

maakt goede voeding hier deel van uit. Daarom is in 2010 een leerstoel

aanslaan. Over deze techniek is veel

Voeding en Kanker ingesteld (ook aan de VU), met Ellen Kampman als hoog-

bekend, maar het wordt weinig toe-

leraar (zie ook het interview met haar op pagina 20).

gepast. Het fonds heeft vijf miljoen gereserveerd om deze techniek de

DE BAS MULDER AWARD

komende jaren te verfijnen.

Alpe d´HuZes is een jonge, ambitieuze organisatie die graag jonge ambitieuze kankeronderzoekers extra wil stimuleren om met goede onderzoeksvoor-

PROJECT ‘BEHANDELEN ONDER

stellen te komen. Hiertoe is de Bas Mulder Award ingesteld. Jaarlijks wordt

MRI-GELEIDING’

twee miljoen hiervoor beschikbaar gesteld.

Door het toepassen van MRI-technieken zijn chirurgen, radiologen

SNELDIAGNOSE EN OPTIMALE BEHANDELING

en radiotherapeuten in staat veel

Nog steeds duurt de diagnose “kanker” soms enkele weken, waar het vaak

gerichter kwaadaardige cellen te

binnen 24 uur mogelijk is. Eind 2011 zullen twee of drie ziekhuizen de snel-

verwijderen, waardoor er minder

diagnose procedure invoeren.

radicaal gesneden hoeft te worden, de kans op verminking dus ook veel minder is en de patiënt sneller herstelt. Voor dit project staat 3,5 miljoen gereserveerd.

Voor meer informatie over de door Alpe d’HuZes gefinancierde en nog te financieren projecten: www.opgevenisgeenoptie.nl / geldbesteding

Iedere cent telt


donderdag reportage

donderdag reportage

tekst: Heidi Huls

70

Het is donderdag 9 juni - een uurtje of één ’s middags - en de kantine van de NCRV studio’s is volgestroomd met achterblijvers, familieleden en geliefden. Op een groot scherm kijken ze naar de live-uitzending.

“FIETSEN PAP!” M

oeder Dinny Schep (84) wordt omringd door haar dochter, schoondochters en kleinkinderen. Haar zoon Kees overleed twee jaar geleden op 55-jarige leeftijd aan maagkanker. Jan Willem,

haar andere zoon, fietst nu mee. Ze hopen hem op het grote scherm te kunnen zien, maar dat zal niet meevallen. “Ze lijken allemaal zo op elkaar met die blauwe helmpjes.” Er wordt druk ge-sms’t met Frankrijk. Zo weten ze dat Jan Willem van team Gelderse Vallei al om kwart voor drie is opgestaan om pannenkoeken te eten en er rond 12 uur al drie beklimmingen op heeft zitten. Op naar de zes! Uit alle hoeken van het land zijn de familieleden vanochtend vetrokken om op tijd in Hilversum te zijn. Een gezellige dag, maar ook een met een emotionele ontlading. De zus van Jan Willem vertelt hoe ze al maanden meeleven. “Het was één en al Alpe d’HuZes waar we over praatten.“ Moeder Dinny laat een foto zien van haar gezin toen Kees er nog was. Vier kinderen, haar ‘klavertje vier’. Die foto draagt Jan Willem onder zijn shirt vandaag. “Alpe d’HuZes helpt ons bij de rouwverwerking.” De zussen Trees en José komen uit Nijmegen en hebben speciaal voor de gelegenheid een dag vrij genomen. Martine, de 33-jarige dochter van Trees, heeft de berg al vier keer beklommen en het is nog maar 13.00 uur. “We zijn echt ongelofelijk trots op haar. Het team waarin ze rijdt, ‘Arnhems Meisje fietst’ heeft al meer dan 70.000 euro bij elkaar gebracht. Geëmotioneerd vertelt Trees over haar twee vriendinnen die op de virtuele bagagedrager van haar

Linksboven: Sharon (11) met moeder Monique Rechtsboven en linksonder: Ook weervrouw Helga van Leur en presentator Harm Eedens waren aanwezig om Alpe d’HuZes te ondersteunen. Rechtsonder: Wouter ter Velde

dochter zitten. “Nu ik dit zo zie wil ik er volgend jaar weer bij zijn en helpen “Door hier te zijn ben ik toch een beetje betrokken bij Alpe

Nick Spannenburg, overleed november 2010 aan een her-

d’HuZes”, vertelt Esmeralda van Ree. Haar vader fietst en

sentumor. Hun moeder, Alice, vindt het ongelofelijk knap

“Ik mocht van de meester wel een dagje vrij”, zegt Sharon, elf jaar oud. Ze is er

haar moeder is mee om hem te steunen. “Toen mijn moe-

om te zien hoe al deze fietsers zich inzetten voor het KWF.

met moeder Monique om haar vader aan te moedigen die meefietst met team

der zeven jaar geleden borstkanker kreeg, stond mijn va-

“Iedereen, ook hier in de zaal, heeft zijn eigen verhaal.

Eneco. Monique: “Hij fietst voor mijn vader en voor zijn oom, tante en oma die

der machteloos. Door aan Alpe d’HuZes mee te doen wil

Dat voel je. Dat is voor mij heel emotioneel.”

allemaal aan kanker zijn overleden.” Beiden kijken hoopvol naar het scherm.

hij iets terug doen. Met mijn moeder gaat het nu goed.”

Alice wordt gesteund door vriendin Hanne die ook haar

“Kijk daar is papa!” “Nee, schat, volgens mij is dat hem niet.”

In een van de bochten brandt een kaars ter nagedachtenis

kinderen bij zich heeft. Tom (10), Daan (12) en Lotte (14).

aan die moeilijke periode.

Hun vader is aan zijn zoveelste beklimming bezig. Wat ze

als vrijwilliger.”

tegen hem zouden zeggen als ze in Frankrijk zouden zijn?

Wouter ter Velde zit te wiebelen op zijn stoel. Wouter trainde dit jaar mee met het team Gelderse Vallei, maar moest kiezen tussen een fietsvakantie naar

De meisjes Rosaly (6) en Florine (3) kijken wat verwon-

“Scheppen, roeren en hachelen”. Voor wie de uitdrukking

Oostenrijk of de Alpe d’HuZes. “Volgend jaar ga ik zeker meedoen! Ik vind dit

derd om zich heen. Eigenlijk valt er voor hen niet zoveel te

niet kent: “Niet opgeven, doorgaan, papa!”.

een nobel doel. Je ziet dat het mensen op een andere manier bij elkaar brengt.

beleven in het supportershome. “Papa zou dit jaar 41 zijn

Dat vind ik mooi om te zien.”

geworden”, merkt Rosaly op. De vader van de meisjes,

71


Werven in China: via waterwedstrijden, niet met advertenties In de zoektocht naar jong talent lijkt deelname aan wedstrijden - zoals de Holland Water Challenge, Stockholm Junior Water Prize en de Delta Water Awards steeds populairder te worden. Bedrijven krijgen hiermee meer (internationale) naamsbekendheid en kunnen zich verbinden met jonge, lokale rolmodellen. En bovendien: "Naamsbekendheid van Nederlandse waterbedrijven bij jonge talenten is in veel landen 'nul komma nul' ", zegt Gregor van Essen, directeur van ForeignTalent dat de China Water Challenge organiseert. Evides Industriewater deed afgelopen jaar voor de tweede keer mee aan de China Water Challenge. Dit jaar als sponsor van een case over 'Zero Liquid Discharge' (ZLD), oplossingen voor afvalconcentraat. De case had betrekking op de complexe afvalwaterstromen van de Coal to Chemical industrie. Winnaar van de China Water Challenge 2011 werd Qian Zhao, PhD studente aan het Harbin Institue of Technology. Markus Flick, General Manager EIW (Industriewater) bij Evides: "In China zitten voor ons op het gebied van afvalwaterzuivering en zero liquid discharge enkele zeer interessante kenniscentra en universiteiten. Projecten waar wij ons voornamelijk op richten bevinden zich op de Coals to Chemical markt in NoordChina." Campussen Op het gebied van waterhergebruik en ZLD liggen voor Evides in deze regio grote commerciĂŤle uitdagingen. Flick: "Wij zijn als organisatie in opbouw altijd op zoek naar jonge professionals, maar we vonden onze inspanningen op de arbeidsmarkt iets teveel eenrichtingsverkeer worden. In China verliep werving vooral via headhunters. Ervaring leert dat adverteren in China geen zin heeft. Door deelname aan de China Water Challenge hebben we ons op een veel directere manier kunnen positioneren bij stakeholders en op de diverse campussen." Matchmaking met jong talent Flick vervolgt: "Tijdens zo'n Challenge leg je contacten, zijn er uitnodigingen over en weer, ons 'campusbeleid' heeft veel meer vorm gekregen. Met name met het Harbin Institute of Technology zijn nauwe banden ontstaan die een goede basis vormen voor verdere samenwerking, daarbij gaat het om 'matchmaking' met jong talent en integratie van kennis. Wij hopen natuurlijk dat de winnares na haar afstuderen voor een carriere bij Evides kiest.' Profilering op arbeidsmarkt Woordvoerster Christina Boomsma van NWP (Nederlands Water Partnership): "Wij zien dat deelname aan wedstrijden een goed middel is voor Nederlandse bedrijven om zich te profileren op de arbeidsmarkt. Het kan een manier zijn om op een verrassende manier uit onverwachte hoek een oplossing of doorbraak voor een bepaald vraagstuk te krijgen. Ook in het kader van publieksparticipatie kan een wedstrijd positieve effecten hebben. Soms geeft het een project net iets meer legitimiteit als het door een jury wordt gekozen. Wij zijn zelf erg enthousiast over Knappe Waterhoofden, een competitie waaraan Nederlandse scholieren deelnemen. De winnaar neemt deel aan de internationale wedstrijd, genaamd 'Stockholm Junior Water Prize'." Ambassadeurs voor andere schoolverlaters


"Het hele evenement levert ons een jaar lang stof voor profilering met jonge rolmodellen die enthousiast zijn over een carrière in de watersector. Zij kunnen dat bovendien goed kunnen overdragen op andere schoolverlaters. Ook een uitwisseling van studenten is een goed middel. Dat hebben we in China gedaan met 'Wetskills', Chinese en Nederlandse studenten werkten samen aan cases op het gebied van water en gingen over en weer op bezoek. De studenten zijn zo meteen ook ambassadeurs van hun opleiding", aldus Boomsma van netwerkorganisatie NWP. Employer branding De China Water Challenge is een onderdeel van de Holland Water Challenge en wordt georganiseerd door ForeignTalent. ForeignTalent ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het aantrekken van hoogopgeleid technisch talent in het buitenland of biedt ze een platform voor 'employer branding'. Volgens directeur Gregor van Essen is de Holland Water Challenge een goed voorbeeld van dat laatste. "We hebben nu twee Challenges afgerond in China en een eerste editie is onderweg in Singapore. Gezien het karakter van het programma kunnen we het echte succes van de Holland Water Challenge nu nog niet goed meten. Het opbouwen van een 'employer brand' kost tijd. En voor de duidelijkheid: de naamsbekendheid van Nederlandse waterbedrijven bij studenten en jonge professionals is in veel landen echt nul komma nul. Bedrijven onderschatten dit vaak en denken meteen de juiste talenten aan te trekken. Dat werkt in Nederland niet zo, maar in China of India evenmin." Meer informatie over de Singapore editie van de Holland Water Challenge die in oktober van start gaat op: www.hollandwaterchallenge.nl.

(WaterForum Online, 26 september 2011)


Accessoires

Groene gedachten

Voor de accessoirelijn van de Spyder 918 kozen de ontwerpers uit de Design studio’s van Porsche voor het felle en frisse Acid Green. Groen zoals groen hoort te zijn. Geheel in lijn met het energiebewuste en duurzame concept van de hybride Porsche Spyder 918 die naar verwachting in 2013 op de markt komt.

Tekst Heidi Huls    1

2

3

1 Nooit meer sleutels kwijt Luxe uitgevoerde lanyard in frisse kleurvoering van lichtgrijs en Acid Green. Met riemlus, sleutelring en een kleine karabijnsluiting. De sluiting is van nikkelvrij zink spuitgietwerk en de sleutelring is geschikt voor alle Porsche autosleutels. Lengte: 28 cm. Prijs: 15,95 euro. WAP 918 002 0B 2 Voor de kleintjes Dat groene gevoel begint al bij de eerste stapjes. Welk kindje wil nu niet lekker spelen met deze 918 Spyder Kinderloopauto? Je eerste Porsche, voorzien van een

40

ergonomisch verantwoord zitje en afgestemd op de bewegingsbehoefte van kinderen tussen de 1 en 3 jaar. Exclusief design door de Porsche Design Studio. Prijs: 105,20 euro. WAP 040 002 0B. 3 Pittige muis Computermuis met een bijzonder kleine, zeer krachtige dongle. In glanzend Acid Green met opgedrukt 918 Spyder logo. Geschikt voor PC en Mac. Aluminium scrollwiel, hoogfrequentie 2.000-dpi sensor, 2,4-GHz techniek en plug & play installatie. Prijs: 94,50 euro. WAP 040 811 0B

41


Accessoires

1

1

2

2

3

4

1 Welkom zon De luxueus bewerkte baseball cap in het 918 Spyder design beschermt optimaal tegen de zon, maar is ook lekker casual te dragen. Logo aan de voorkant en aan de zijkanten 918 en Porsche beeldmerken. Verkrijgbaar in één maat, one size fits all. Prijs: 26,60 euro. WAP 918 001 0B. 2 Spyder-man jack Sportief jack van 100 procent polyester, beschermt tegen weer en wind. Met een hoge, opstaande kraag en modieuze naadvoeringen. De trendy kleurencombinatie van Acid Green en Liquid Metallic maakt van dit jasje haast een collectoritem. Bijzonder: de E-power-, 918- en hybride patches in de hals. Praktisch: twee binnenzakken met ritssluitingen. In de maten S, M, L, XL en XXL. Prijs: 190 euro. WAP 981 00S-3XL 0B.

42

3 Spyder-man polo Het is lente en dan gaat deze polo van een extra stevige kwaliteit katoen bijna per dag zijn waarde meer bewijzen. Met zijsplitten en een licht verlengde rug voor meer draagcomfort. Het 918 Spyder logo op de borst en de 918- en Porsche-logo’s op de mouwen geven het ontwerp van dit klassieke poloshirt een speciale uitstraling. In de maten S, M, L, XL, XXL en 3XL. Prijs: 90,30 euro. WAP 980 00S-3XL 0B. 4 Mini-topmodel Een musthave voor iedere verzamelaar, dit gedetailleerde metalen model van de 918 Spyder conceptstudie. Verkrijgbaar in schaal 1: 18 en in een kleinere versie, schaal 1: 43. Prijs: 42,50 euro. WAP 020 191 0B (schaal 1:43). Prijs: 90,35 euro. WAP 021 191 0B (schaal 1:18).

3

4 1 Functionele aktetas Klassiek en stijlvol. Van soepel rundleder en in warm espressobruin. Deze aktetas is niet alleen mooi op een tijdloze manier, maar ook voorzien van een vernuftige vakindeling voor grote en kleine spullen. Extra: een uitneembare hoes voor laptops tot en met 15,4 inch. Het Porsche logo staat in reliëfdruk aan de buitenzijde. Afmetingen: 44 x 36 x 17 cm. Prijs: 509 euro. WAP 030 00 10A. 2 Mooi opgeborgen De creditcardhouder van Porsche heeft acht creditcard-vakken, twee extra insteekvakken en een bankbiljetclip. Voorzien van het Porschelogo in reliëfdruk aan de buitenzijde. Prijs: 90,32 euro. WAP 030 00 40A. 3 Tijdloos ontwerp Ook in de portemonnee is het tijdloze en klassieke design van Porsche te herkennen. Met een handige indeling voor papiergeld, muntgeld en creditcards. Het Porsche logo is subtiel verwerkt

5 in reliëfdruk aan de buitenzijde. Materiaal: soepel rundleder. Kleur: warm espressobruin. Formaat: 12 x 10,5 cm. Prijs: 105,20 euro. WAP 030 002 0A. 4 Reistas Medium de Luxe Handzaam formaat reistas voor een zakenreis of een lekker lang weekend weg. Met ruim hoofdvak, binnenvakken met ritssluiting en extra buitenvak met verdekte ritssluiting. Uitgevoerd in soepel rundleder in de kleur warm espressobruin. Afmetingen: 55 x 34 x 23 cm. Prijs: 520 euro. WAP 035 001 0A. 5 Reistas XL Reistas voor de ware globetrotter. Met extra veel ruimte en voorzien van verstelbare, afneembare lederen draagriem met antislipkussen, zodat de tas ook als schoudermodel comfortabel te dragen is. Uitgevoerd in soepel rundleder in de kleur warm espressobruin. Afmetingen: 68 x 39 x 25 cm. Prijs: 605 euro. WAP 035 002 0A.

43


finance Tekst Heidi Huls Fotografie Kick Smeets

Risk

Voor wie het minder safe mag. Deze keer: twee gepensioneerde vrienden bouwen een bijzonder dorp in Ghana.

Jan van meerkerk en hans straver

30 safe

SAF11001-risk.indd 30

17-01-2011 10:11:40


finance

nieuw dorp in ghana Jeugdvrienden Hans Straver (66) en Jan van Meerkerk (71) bouwen van hun spaargeld een dorp voor leprapatiënten in de binnenlanden van Afrika. Sinds hun pensionering reizen Hans Straver en Jan van Meerkerk veel naar primitieve culturen. Tijdens een van die reizen komen ze in aanraking met een bijna vergeten leprakolonie in Ghana. ‘Afschuwelijk gewoon, wat we daar zagen’, vertelt Straver. ‘Een groep mensen midden in de bushbush op een illegaal stuk land, verstoten door iedereen. Mannen en vrouwen zonder handen en voeten, die totaal afhankelijk zijn van derden. Wij wisten meteen van elkaar dat we iets voor deze mensen wilden doen.’ De twee vrienden besluiten samen dertig­ duizend euro te investeren in een nieuw dorp, inclusief een stuk land, waterpompen en de bouw van de eerste huisjes. ‘Wij hadden ieder nog wat spaargeld staan, dus we konden het missen.’ Straver verdiende zijn geld in de aardgasdrukregelapparatuur en verkocht het bedrijf toen hij 55 jaar werd. Van Meerkerk is nog altijd eigenaar van een schoenenwinkel in hartje Schoonhoven en heeft – naar eigen zeggen – geluk gehad met de verkoop van een stuk land aan een projectontwikkelaar die zei ‘noem je prijs maar’. Van Meerkerk, toen zestig jaar, bedacht zich geen minuut, zocht een huurder voor de schoenenwinkel en stopte twee jaar later met werken. Zelf ging hij boven de zaak wonen. Van de huur alleen al kan hij lekker leven.

Keukenvloer Straver en Van Meerkerk gaan verder dan alleen geld schenken. Beiden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van hun grote Afrikaproject. Straver: ‘Voor ons is het belangrijk dat

dit een kleinschalig, overzichtelijk project is, dat we in eigen hand kunnen houden. Financieel gezien lopen we niet al te veel risico, maar we willen natuurlijk wel dat het geld goed besteed wordt.’ Vanaf dag één hebben ze daarom intensief contact met Stanley, de aannemer ter plekke, die ze zelf hebben aangenomen. Een ‘beregoede’ vent volgens Van Meer­ kerk. ‘Als we voor een ander hadden gekozen, had het nog wel eens slecht kunnen aflopen. Niet alle aannemers in Ghana zijn even betrouwbaar. Stanley houdt een oogje in het zeil als wij er niet zijn en onderhandelt voor ons met de plaatselijke bevolking. Laatst heeft hij geregeld dat het hele dorp gratis op het elektriciteitsnetwerk werd aangesloten.’ Straver, die een technische achtergrond heeft, ontwerpt de huizen zelf. Keurige huisjes die volgens westerse maatstaven, dus gestuct en met het leidingwerk ín de muur, worden opgeleverd. Mét veranda om in de schaduw te kunnen zitten én keuken, al kwamen ze er al snel achter dat Ghanezen liever buiten koken. ‘De keukenvloer gebruiken ze vooral als slaapplaats voor de kinderen.’ Continuïteit zien ze als het grootste risico van het project. ‘Vele van dit soort initiatieven lopen fout, zodra de weldoeners zich terugtrekken en de plaatselijke bevolking het overneemt’, weet Van Meerkerk. Daarom is de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het dorp in handen van een stichting, gevormd door vertegenwoordigers van andere hulporganisaties ter plekke, zoals de kerk, de polikliniek en de school. ‘Dat werkt perfect’, vinden Straver en Van Meerkerk. ‘Die stichting is ook eigenaar van alle voorzieningen, dus niets is privébezit van ons. Juridisch hebben we het tot in detail laten vastleggen.’

Sponsors Hoewel ze het zouden kunnen betalen, willen ze niet de totale financiering van het dorp op zich nemen. ‘We hebben een eerste aanzet gegeven en willen nu ook anderen inspireren om te helpen.’ En dat werkt, gezien de vele hulptroepen die op gang zijn gekomen sinds de komst van de twee Nederlanders. Ook trekt

het dorp veel bezoekers uit alle delen van de wereld, die vaak een donatie achterlaten. ‘Sinds wij er zijn, heeft ook de regering van Ghana veel meer aandacht gekregen voor leprapatiënten. Laatst kwam zelfs de minister van Volksgezondheid kijken’, vertelt Van Meerkerk trots. ‘De meeste kinderen van lepraouders zijn gezond en onder de juiste hygiënische omstandigheden blijven ze dat ook.’ In Nederland zijn Straver en Van Meerkerk druk met het vinden van sponsors voor de bouw van de laatste 24 huisjes en een trainingscentrum waar de oudere kinderen een vak kunnen leren, zoals zeep maken en hout bewerken. Viel het vinden van financiers in de beginfase zeker niet tegen, nu merken ze dat het moei­zamer verloopt. Behoorlijk wat vrije tijd gaat op aan het geven van presentaties. Maar af en toe duiken uit onverwachte hoek geldschieters op, zoals lingeriemerk Bonita en een Duitse ridderorde. De heren denken dat het nog twee jaar duurt voordat hun doel is bereikt: het neerzetten van tachtig huisjes. Aan het thuisfront werken de echtgenotes en kinderen mee met het inzamelen van kleding en het beheren van de webshop. Straver: ‘Onze families vinden het prachtig wat we doen. Mocht het nodig zijn, dan zullen ze het met een warm hart van ons overnemen.’ www.lepradorp.nl

‘We hebben een eerste aanzet gegeven en willen nu ook anderen inspireren om te helpen’

safe 31

SAF11001-risk.indd 31

20-01-2011 12:51:32


[ Nieuws en Actua ]

Dagboek van een koerier

Dennis de Hoog (34) heeft het bruisende centrum van Utrecht als werkgebied. “Op vijf meter afstand zitten soms drie tot vier klanten.”

Lean and Green Award voor DHL Opnieuw heeft DHL een belangrijke onderscheiding in de wacht gesleept op het gebied van duurzaam ondernemen. CDAsenator Eric Janse de Jonge overhandigde onlangs de Lean and Green Award aan Mark van Dijk, Managing Director Strategy & Business Development bij DHL Express.

DHL is Offical Logistics Partner van de Volvo Ocean Race

Logistiek op topniveau

D

HL is de nieuwe logistieke partner van de 2011/2012 editie van de Volvo Ocean Race. Als wereldleider op het gebied van logistiek zal DHL zorg dragen voor al het vervoer door de lucht, over zee en over de weg. Daarbij gaat het om onvoorstelbare hoeveelheden materiaal die van haven naar haven moeten worden vervoerd. De Volvo Ocean Race geldt als de Formule 1-variant van de zeilsport en in de aankomsthavens worden sommige deelnemende boten vrijwel geheel opnieuw opgebouwd. Dat vraagt om veel reserveonderdelen die uiteraard op tijd aanwezig moeten zijn als de betrokken boot binnenkomt. DHL heeft zich garant gesteld voor die veelomvattende logistieke operatie. Wereldklasse “De Volvo Ocean Race is een evenement van wereldklasse. Maar door de omvang en het enorme aantal havens dat wordt aangedaan is het ook een enorme logistieke

uitdaging voor DHL, die we graag aangaan”, zegt Thomas George, CEO van DHL Freight. “DHL kan tijdens de Volvo Ocean Race laten zien waar we goed in zijn: op het juiste moment en met grote precisie goederen afleveren op de juiste plaats. Bij een zeilrace horen begrippen als teamwork, passie, snelheid, technologie en gedrevenheid. Dat zijn precies de waarden die DHL dagelijks etaleert”, aldus George.

1974, toen nog onder de naam ‘Whitbread Round the World Race’. De Zweedse autobouwer Volvo is sinds 2005 hoofdsponsor van ’s werelds grootste zeilevenement.

Formule 1, rugby en Fashion Week

Naast de Volvo Ocean Race, is DHL in 2011 tevens Official Partner van: Formule 1: 20 races, tussen 13 maart (Bahrein) en 27 november (Brazilië). Nieuw is de Grand Prix van India op 30 oktober. Rugby World Cup: Van 9 september tot en met 23 oktober (finale) in Nieuw-Zeeland. Fashion Week: Grootschalige mode-evenementen in diverse steden over de hele wereld, waaronder Parijs en New York. Gewandhausorchester: Het wereldberoemde symfonieorkest uit Leipzig weet zich, tijdens een tournee langs 40 steden over de hele wereld, verzekerd van de logistieke diensten van DHL.

39.000 mijl De komende editie van de Volvo Ocean Race gaat in de herfst van 2011 van start in het Spaanse Alicante en eindigt in de zomer van 2012 in Galway, Ierland. In die negen maanden leggen de teams 39.000 zeemijlen (ruim 72.000 km) af langs steden als Abu Dhabi, Kaapstad, Sanya (China), Itajai (Brazilië), Miami en Auckland. De 2011-2012 editie is de elfde editie van het grootste zeilevenement ter wereld. De eerste keer was in 1973maart 2011

2011

4

Dat gebeurde tijdens het Connektcongres over duurzaamheid in het Autotron te Rosmalen. Connekt verbindt bedrijven en overheidsinstellingen die werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Bedrijven die op dat gebied excelleren worden onderscheiden met de Lean & Green Award en DHL is er daar één van. Volgens Eerste Kamerlid Janse de Jonge, tevens bestuurslid van Connekt, sluit het GoGreenprogramma van DHL perfect aan bij het streven naar duurzame logistiek, zoals Connekt die voorstaat. De award gaat alleen naar

zogenaamde ‘koplopers’; dat zijn bedrijven die er alles aan doen om hun CO2-uitstoot in 2012 met 20 procent te hebben gereduceerd. In zijn dankwoord bij de uitreiking benadrukte Mark van Dijk dat de award staat voor de onderlinge samenwerking op het vlak van milieu tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van DHL. “Samen dekken we met onze dienstverlening de gehele logistieke keten af. Door ook samen te werken op het vlak van milieu kunnen we echte resultaten boeken. Voor onszelf, maar zeker ook voor onze klanten.”

Venstertijden Zoals in ‘Dagboek van een Koerier’ (zie de gele kolom hiernaast) wordt beschreven, bezorgt DHL veel in stadscentra. Die zijn vaak ingericht als voetgangersgebied en moeilijk te bereiken voor gemotoriseerd verkeer. Om die reden zijn er zogenaamde ‘venstertijden’; dat zijn uren waarop auto’s wél het winkelgebied in mogen om de winkels te bevoorraden. Volgens Mark van Dijk, Managing Director Strategy & Business Development bij DHL Express, is verruiming van die venstertijden hard nodig. “Soms mogen we maar tot elf uur met de auto het centrum in, terwijl de winkels pas om tien uur opengaan. Dan heb je geen mogelijkheid om alle klanten in dat ene uur te bedienen. We zijn met veel gemeenten in gesprek daarover, waarbij onze wens meespeelt om de activiteiten CO2-neutraal uit te voeren. Want ook in dit geval gaan bedrijfsbelang en het milieubelang samen”, aldus Van Dijk.

Naast zijn werk als koerier voor DHL Express is Dennis ook nog eens de trotse vader van twee zonen: de oudste is drie jaar, de jongste zes weken. Vooral de jongste telg houdt hem nog al eens uit zijn slaap. Maar ondanks de gebroken nachten staat Dennis elke dag weer om 08.30 uur bij de terminal van DHL Express in Utrecht. Na overleg over de planning met zijn supervisor laadt hij de spullen in voor zijn klanten van die dag. Van kantoorspullen tot kleding tot nieuwe voorraden briefpapier. Om 08.45 uur vertrekt Dennis in zijn bestelbus richting het centrum. “Druk? Ja, het is altijd druk in de stad. Als het tegenzit heb je een vuilniswagen of een vrachtwagen voor je. Of bouwvakkers die hun auto midden op de weg parkeren. Dat is wel eens lastig.” Tussen de 92 en 98 adressen bezoekt Dennis dagelijks. “Soms zitten er wel drie tot vier klanten op een afstand van vijf meter van elkaar. Mensen denken dat je als koerier lekker de hele dag in je auto zit, maar ik loop en sjouw ook best veel hoor. Ik krijg meer dan voldoende beweging,” lacht Dennis. “Het contact met de klanten maakt het werk leuk én ik rijd graag auto. Met sommige klanten bouw je echt een band op. Ik maak altijd wel een praatje en af en toe is er zelfs even tijd voor een snel kopje koffie.” In de middagpauze zoekt Dennis – die meestal alleen werkt – een eettentje op in Hoog Catharijne. Om 17.30 uur meldt Dennis zich weer bij de centrale terminal om uit te klokken. Voor die tijd moeten alle pakketjes netjes zijn afgeleverd. “Als het verkeer een dag tegenzit dan is dat wel eens even stressen. Maar gelukkig heeft DHL Express een ontheffing voor de binnenstad van Utrecht, zodat we alle klanten de gehele dag goed kunnen bereiken.”

Dennis de Hoog in hartje Utrecht: “Ik krijg meer dan voldoende beweging.”

5

maart 2011

Freelance werk Heidi Huls  

Dit is een overzicht van artikelen die ik heb geschreven voor diverse opdrachtgevers.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you