Page 1

Hondartzari buruzko 3. Buletin Berezia

uztaila 2010

Hondartzako lanen inguruan atzerapen handia izan dugu, proiektuaren bigarren fasea ez onestearen ondorioz, batez ere. Azkenik, eta duela denbora gutxi, Landa eta Itsaso Ingurumen Ministeriotik onespena jasotzea lortu dugu. Udal honek, hondartzako Ordenamendu proiektu horretako lanen xehetasunen inguruko udal aldizkariaren bi zenbaki berezi argitaratu ditu honen aurretik. Hirugarren zenbaki berezi honekin, bigarren eta azken fase honetan burutuko diren lanen xehetasun osoa eman nahi dugu, horrela, hondartzako lanei buruzko informazio zikloari amaiera emanez. Bigarren fase honen barruan, lehen fasean bukatu gabe geratu ziren erremate guztiak amaitu nahi dira. Horrez gain, honako beste jarduketa hauek ere burutuko dira: · “Hondartzako Ibiltokia” izenekoaren egokitzapen lanak. Ibiltoki horrek lauzak izango ditu zoruan, eta hirigunea eta hondartza lotuko dituen bidegorria izango du. · Zerbitzuetarako eraikin bat egingo da egurrezko zubian. · Motorrak aparkatzeko lekua Busterri Zubiaren inguruan. · “Karabineroaren postua” berreskuratzea eta egokitzea. Eskaileretara eta behatokira heltzeko bidea egokituko da. · Defentsarako hesi bat jarriko da, Astondon gertatzen diren lur erorketei aurre egiteko. · Aparkatzeko gunea egingo da Astondo inguruan, lekuak gordez motorrak, etab. aparkatzeko. Bigarren fase honetako lanei hasiera eman aurretik jasan dugun atzerapena ahaztu ezin badugu ere, Ingurumen Ministerioaren aldetik proiektu baten jarraipenerako eta amaierarako onespena jaso duen udalerri gutxienetako izan dala Gorliz azpimarratu behar da. Proiektuaren aurrekontua 2.024.069,03 €-koa izango da eta Ingurumen Ministerioak finantziatuko du Bardera S.L. enpresak burutuko dituelarik. Badakigu Gorlizko biztanleei eta gure herrira datozen bisitari guztiei eragozpenak sortuko dizkigula, halata guztiz ere, ziur gaude zuen pazientzia eta ulermena izango dugula, lanak erabat amaitu arte. Aurreikuspenen arabera, lanak 2010. urte honen amaieran bukatuko dira.

www.gorliz.net

Tras el retraso que hemos venido sufriendo en lo que corresponde a las obras de la playa, debido principalmente a la no aprobación de la segunda fase del proyecto, finalmente y en fechas recientes se ha conseguido esta tan esperada aprobación que nos llegaba desde el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino.Este Ayuntamiento ha publicado con anterioridad dos números especiales de la revista municipal, con el detalle de las obras de este proyecto de Ordenación de la playa. Con este tercer número especial, se quiere dar un completo detalle de las obras que se llevarán a cabo en esta segunda y última fase, dando cierre al ciclo informativo de las obras de la playa. Dentro de esta segunda fase, está previsto finalizar todos los remates que pudieran quedar pendientes de la primera fase. También se van a acometer las siguientes actuaciones: · El acondicionamiento de “Hondartzako Ibiltokia”. Este paseo irá embaldosado y contará con un carril bici y/o bidegorri que unirá el casco con la playa. · Un edificio de Servicios en el puente de madera. · Plazas de aparcamiento para motos en la zona de Puente Busterri. · La recuperación y adecuación del “Puesto del Carabinero”, con acceso a las escaleras y al mirador. · La colocación de una barrera para la defensa contra los desprendimientos en Astondo. · Plazas de aparcamiento en la zona de Astondo con delimitación para motos etc. Aún teniendo en cuenta el retraso del comienzo de las obras, hay que recalcar que Gorliz será uno de los pocos municipios que ha visto aprobado la continuación y finalización de un proyecto desde el Ministerio de Medio Ambiente. El importe del proyecto será de 2.024.069,03 € y lo financiará el Ministerio de Medio Ambiente y será ejecutado por la empresa Bardera S.L. Aunque somos conscientes de las molestias que acarreará la obra a los vecinos y visitantes de Gorliz, no dudamos en que seguiremos contando con su paciencia y comprensión hasta la finalización total de las obras, que se considera que tendrán lugar a finales de este año 2010.

EMMA CALZADA ETXEBARRIA Gorlizko Alkatea · Alcaldesa de Gorliz


“Hondartza Ibiltokia” egokituko da Se acondicionará “Hondartza Ibiltokia”. Gorlizko hirigunetik hondartzaraino dagoen oinezkoentzako bidetik hasita, 9 metro zabal eta 260 metro luze izango den bidea egingo da. Bi zati bereizi izango ditu: oinezkoentzako gunea eta bizikletentzako gunea edo bidegorria. Horrez gain, argiztapen publikorako eta elektrizitatearen hornidurarako kanalizazioak ere egingo dira. Une honetan bertan dagoen argiztapenaren ordez kontsumo urriko beste bat jarriko da, eta eserleku eta paperontzi berriak jarriko dira.

2

Desde el acceso peatonal entre el centro urbano de Gorliz hasta el paseo de la playa, se ejecutará un vial de aproximadamente 9 metros de anchura y 260 metros de longitud, con dos partes diferenciadas: una zona para peatones y un carril bici. Además se colocarán nuevas canalizaciones de alumbrado público, suministro eléctrico y abastecimiento. Se sustituirá al alumbrado existente por nuevo alumbrado de bajo consumo, y se colocarán nuevos bancos y papeleras.


Ezpondaren babesa Astondon eta inguruetan Protección de talud en la zona de Astondo y proximidades

Inguru horretan gertatzen ari diren lur erorketa puntualen ondoriozko arazoen ondorioz, eta pasealekuaren erabiltzaileen segurtasuna indartzeko asmoz, 3 metro altu eta 150 luze izango den babeserako pantaila dinamikoa jarriko da ezpondaren oinetan. Horrela, erortzen diren harriak ez dira pasealekura helduko. Helburu hori bateragarria izango da Eusko Jaurlaritzak gune naturalen babeserako indarrean duen araudiarekin, babes berezia duten inguruko itsas-labarren babeserako araudiarekin, batez ere.

Debido a los problemas de desprendimientos puntuales que se vienen produciendo en esta zona y con el fin de reforzar la seguridad de los usuarios del paseo, se procederá a colocar un pantalla dinámica de protección de 3 metros de altura y 150 metros de longitud al pie del talud, consiguiendo de esta manera que las piedras que se desprendan no invadan el paseo, haciendo compatible este objetivo con el cumplimiento de la normativa del Gobierno Vasco en protección de espacios naturales y en particular de los acantilados en la zona que gozan de un régimen de especial protección.

3


Planu honetan, obren alde ezberdinen amaierako gutxi gorabeherako erakusten dira.

JARDUKETEN MAPA OROKORRA MAPA GENERAL DE LAS ACCIONES

En este plano se recogen las fechas orientativas de la finaliza-

4


5


Behatokiaren zaharberritzea eta burutzapena karabineroaren postu zaharrean Restauración y ejecución de mirador en el antiguo puesto del carabinero Jarduketa horrekin puntu horretan dagoen horma indartu nahi da (horma hori da Karabineroen postu zaharretik bizirik dirauen eraikuntza-elementu bakarra). Horrez gain, barandak jarriko dira, argiztapena hobetuko da, lurra erregularizatuko da eta instalazioak jarduketa eremutik kanpo kokatuko dira. Leku horretan, Guzurmendi mendiaren harkaitzezko luzapenaren inguruan, zegoen Arriko Arritxu edo Gaztelu izeneko defentsarako gotorlekua. Interpretazio panel bat jarri da, gotorleku horren memoriari balioa emateko eta ezagutarazteko.

Con esta actuación se pretende reforzar el muro existente en dicho punto (único elemento constructivo que pervive de un antiguo puesto de Carabineros), así como colocación de barandillas, mejora de alumbrado, regularización de terreno y reubicación de instalaciones fuera del ámbito de actuación. En ese lugar, sobre la prolongación rocosa del monte Guzurmendi, estaba ubicado el Fortín defensivo de Arriko Arritxu o Gaztelu. Se ha colocado un panel interpretativo para la puesta en valor de la memoria de este fortín.

6


100 aparkaleku berri Urezarantzako errepidean 100 nuevas plazas de aparcamiento en la carretera de Urezarantza Aparkaleku hori, 5,00 metro inguruko zabalera izango duen asfaltozko zoladuradun barne bideak osatuko du. Bide horretatik sartu ahal izango da aparkalekuetara. Aparkalekuak zoladura-belarrez egingo dira, ahalik eta begi-inpaktu txikiena izan dezaten. Horrez gain, inguru guztian zenbait landare landatuko dira.

Dicho aparcamiento estará formado por un vial interior de pavimento asfáltico de aproximadamente 5,00 m de anchura que va dando acceso a las plazas de aparcamiento, que se ejecutarán en pavicesped con el fin de conseguir un menor impacto visual. También se revegetará el entorno con diferentes plantaciones.

Paseo berriaren, “Hondartzako Ibiltokiko” jaitsieraren eta parkearen arteko gunearen egokitzapena: une honetan bertan dagoen lurraren orografian jardungo da. Horrez gain, lorezaintza eta egokitzapen lanak ere egingo dira, hiri altzariak jarriz. Proiektuaren barruan obra nagusiaren jarduketa eremuko saneamendua hobetzeko lanak ere satuko dira. Adecuación de la zona comprendida entre el nuevo paseo, la bajada de “Hondartzako Ibiltokia” y el parque: se actuará en la orografía del terreno existente actualmente, así como actuaciones de jardinería y adecuación de la zona mediante colocación de mobiliario urbano. El proyecto también incluye las mejoras del saneamiento del entorno de actuación de la obra principal.

7


Gorlizko Udala Ayuntamiento de Gorliz Elizako plaza, 1

Gizarte ongizatea Bienestar social Aldai, 1

Tel. 946 770 193

Tel. 946 770 193

Fax. 946 770 267

Ordutegia: Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan, 9:30etatik 13:30etara Horario: Lunes, martes, miércoles y jueves de 9:30 a 13:30

E-mail: udala@gorliz.net

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:00etara

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00

Herritarrentzako arreta zerbitzua Servicio de atención al ciudadano

Kultur Etxea Casa de Cultura Krutzeta 5 A

Elizako plaza, 1

Tel. 946 774 000

Tel. 946 770 193

Fax. 946 774 005

Fax. 946 775 807

E-mail: gorliz@gorliz.net

E-mail: sac@gorliz.net

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:00etara

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00

Gazte informazio puntua Punto de información juvenil Krutzeta 5 A Tel. 946 774 000 Fax. 946 774 005

Turismo Bulegoa Oficina de Turismo Iberrebarri, 4 Tel. 946 774 348 Fax. 946 771 938 E-mail. turismo@gorliz.net

Neguko ordutegia (urtarrilaren 2tik ekainaren 14ra eta irailaren 16tik abenduaren 31ra): Martitzenetik larunbatera 10:00etatik 13:30etara eta 16:30etatik 19:00etara. Igande eta jaiegunetan 10:00etatik 14:00etara Udako ordutegia (ekainaren 15etik irailaren 15era). Egunero 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara Horario de invierno (del 2 de enero al 14 de junio y del 16 de septiembre al 31 dediciembre). De martes a sábado de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre). Todos los días de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

E-mail: gazteria@gorliz.net

Udaltzaingoa Policía Local Aldai, 1

Liburutegia Biblioteca

Gorlizko Kz Gunea KZ Gunea de Gorliz

Tel. 946 770 000

Krutzeta 5 A

Fax. 946 774 500

Tel. 946 774 000

Tel. 946 775 200

E-mail: pl2@gorliz.net

Fax. 946 774 005

E-mail.gorliz@kzgunea.net

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera

E-mail: liburutegia@gorliz.net

7:00etatik 22:00etara. Larunbat eta igandeetan 9:00etatik 21:00etara

Horario: De Lunes a viernes de 7:00 a 22:00. Sábados y Domingos de 9:00 a 21:00

Kontsumitzaileen Bulegoa OMIC Aldai,1 Tel. 946 770 193 E-mail: omic@uribekosta.org

Ordutegia: Ostiraletan 9:00etatik 14:00etara Horario: Viernes de 9:00 a 14:00

Bake epaitegia Juzgado de paz Aldai, 1

Iberrebarri, 4

Dinamizatzailearen ordutegia: Hilabete inpareak: Astelehenetik ostiralera

ORDUTEGIAK · HORARIOS Neguko ordutegia (urtarrilaren 2tik ekainaren 14ra eta irailaren 16tik abenduaren 31ra): Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:30etara eta 16:30etatik 20:00etara. Larunbatetan 10:00etatik 13:30etara. Udako ordutegia (ekainaren 15etik irailaren 15era): Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:30etara eta 17:00etatik 19:30etara. Larunbatetan 10:00etatik 13:30etara Horario de invierno (del 2 de enero al 14 de junio y del 16 de septiembre al 31 dediciembre): de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00. Sábados de 10:00 a 13:30. Horario de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) : de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:30. Sábados de 10:00 a 13:30

9:00etatik 13:00etara Hilabete pareak: Astelehenetik ostiralera 16:00etatik 20:00etara * KZ Gunea, Turismo Bulegoaren ordutegietan zabalik egongo da nahiz eta ez egon dinamizatzailerik. Horario del dinamizador: Meses impares: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 Meses pares: De lunes a viernes de 16:00a 20:00 * El KZ Gunea permanecerá abierto en el mismo horario que la Oficina de Turismo, aunque no haya dinamizador.

Gorlizko Ikastetxea Ikastetxea de Gorliz Kinpulena, 90 Tel. 946 772 453

Tel. 946 772 631

Fax. 946 772 700

Fax:946 771 472

E-mail: 014287aa@hezkuntza.net

E-mail: bake.epaitegia@gorliz.net

Web: www.gorlizkoikastetxea.org

Ordutegia: Astelehen eta asteazkenetan 9:00etatik 14:00etara Horario: Lunes y miércoles de 9:00 a 14:00

www.gorliz.net

Gorliz Gehituz especial 3  

Revista municipal, número especial sobre las obras de la playa