Page 40

welke opZegtermiJnen ZiJn er biJ uitZendwerk? Werkgever De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de tijd dat iemand er werkt. Voor hem gelden wettelijke

Voor meer informa-

opzegtermijnen. Is de werknemer:

tie verwijzen we je naar de cao voor

• korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand

Uitzendkrachten. Zie

• tussen de 5 en 10 jaar in dienst: 2 maanden

abu.nl.

• tussen de 10 en 15 jaar in dienst: 3 maanden • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden. Deze wettelijke opzegtermijnen kunnen alleen door caoafspraken verkort worden, verlenging ervan is mogelijk in de arbeidsovereenkomst. Werknemer Voor de werknemer bedraagt de wettelijke opzegtermijn één maand. Hiervan kan schriftelijk worden afgeweken. Werkgever en werknemer mogen dus ook een langere opzegtermijn voor de werknemer afspreken, tot maximaal zes maanden. In dat geval moet de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele zijn. Deze dubbele opzegtermijn kan alleen door cao-afspraken worden verkort. Voorwaarde daarbij is wel dat de opzegtermijn voor de werkgever niet korter is dan voor de werknemer. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder een opzegtermijn in acht te

Meer informatie over

nemen. Hetzelfde geldt als er sprake is van een dringende

WW kun je vinden op

reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt,

de site van het UWV,

bijvoorbeeld in geval van verduistering.

uwv.nl. Je kunt natuurlijk ook even informeren.

40

Profile for Studio Addwork

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Profile for addwork
Advertisement