Page 1

Werkwijzer

2013

Van sollicitatie tot contract


YOUR future is bright‌ Join a winning team and open the door to an exhilarating career with a global leader in the oil and gas industry. Expro employs over 5,000 people across 50 countries, operating in all the major hydrocarbon producing areas of the world. We provide services and products that measure, improve, control and process flow from high-value oil and gas wells, from exploration and appraisal through to mature field production optimisation and enhancement.

People are the heart of our success We recognise the value of our people and are committed to providing the working environment, encouragement and personal development to achieve their goals. Find out more at: www.exprogroup.com/careers or email Hrdepartment@exprogroup.com For our activities in Continental Europe our office is located in the Netherlands, Den Helder. From Den Helder we operate in the Dutch sector of the North Sea as well as on onshore locations throughout Europe.

www.exprogroup.com


Bijna van school, net afgestudeerd of na langere tijd weer aan het werk? Dan is de tijd aangebroken om te solliciteren. In dit boekje vind je antwoord op de meest gestelde vragen over stage, het schrijven van een sollicitatiebrief, het sollicitatiegesprek, je contract en de cao. De Werkwijzer is een serie brochures van de FNV met veel praktische informatie. In totaal verschijnen er vier verschillende titels. Naast deze over solliciteren, een over werk en geld, een over alles waar je op de werkvloer mee te maken kunt krijgen en een over je rechten en plichten. Verzamel ze alle vier. Dan ben je op alle fronten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Heel veel succes met je nieuwe baan. En als de FNV iets voor je kan betekenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Colofon Uitgave:

FNV Vakcentrale Afdeling Marketing & Communicatie Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam. www.fnv.nl

Vormgeving:

The Fresh Connection, Egmond-Binnen. www.the-fresh-connection.com

Druk:

Pijper Media, Groningen. www.pijpermedia.nl

Realisatie:

AddWork communicatie en acquisitie, Groningen. fnv@addwork.nl

Opmaak:

info@studioaddwork.nl

Bestelcode:

09-2013

Copyright:

Š FNV 2013

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de FNV Vakcentrale. Acquisitie naar aanleiding van publicaties in de werkwijzer wordt niet op prijs gesteld.

3


- ADvertoriAl - ADvertoriAl -

- ADvertoriAl -

‘De ‘De “A” “A” van van Aandacht’ Aandacht’ ‘De “A” van Aandacht’

‘We nemen ‘We nemen De tijD voor De tijD elkAAr’voor ‘We nemen elkAAr’ De tijD voor elkAAr’

Croon ElEktrotEChniEk ziEt Er op toE dat dE mEnsElijkE maat Croon ElEktrotEChniEk ziEthEt Er op toE dat dE mEnsElijkE maat gEhandhaafd blijft binnEn pErsonEElsbElEid. En mEt suCCEs. gEhandhaafd blijft binnEn hEt pErsonEElsbElEid. En mEt suCCEs. Croon ElEktrotEChniEk ziEt Er op toE dat dE mEnsElijkE maat gEhandhaafd blijft binnEn hEt pErsonEElsbElEid. En mEt suCCEs.

A A A

l meer dan 135 jaar is Croon Elektrotechniek niet meer denken uitCroon de topElektrotechniek van de Nederlandl meerweg dante135 jaar is niet se installatiebranche. Endeook mag meer weg te denken uit topals vanwerkgever de NederlandCroon zich meten met En de top. ‘Al jarenlang se installatiebranche. ook als werkgeverbevinmag l meer dan 135 jaar is Croon Elektrotechniek niet den wij ons in de hogere van ‘Al hetjarenlang Beste WerkgeCroon zich metenregionen met de top. bevinmeer weg te denken uit de top van de Nederlandversonderzoek. En hogere hoewel regionen we de nummer nog niet den wij ons in de van het1 positie Beste Werkgese installatiebranche. En ook als werkgever mag hebben behaald,Enzijn we trots dit resultaat. Bovendien versonderzoek. hoewel we deopnummer 1 positie nog niet Croon zich meten met de top. ‘Al jarenlang bevinzijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met hebben behaald, zijn we trots op dit resultaat. Bovendien den wij ons in de hogere regionen van het Beste Werkgehet internationale Investors in People keurmerk’, aldusmet hrzijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland versonderzoek. En hoewel we de nummer 1 positie nog niet directeur Frank Schoof. het internationale Investors in People keurmerk’, aldus hrhebben behaald, zijn we trots op dit resultaat. Bovendien directeur Frank Schoof. zijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met Het feit dat Croon Elektrotechniek een speciale eigenhet internationale Investors in People keurmerk’, aldus hrdomsconstructie kent, draagt volgenseen Schoof bij aan het Het feit dat Croon Elektrotechniek speciale eigendirecteur Frank Schoof. succes van het personeelsbeleid. ‘We Schoof maken bij sinds domsconstructie kent, draagt volgens aan1982 het onderdeel vanpersoneelsbeleid. TBI, een van de ‘We belangrijkste Techniek, succes vanuithet maken sinds 1982 Het feit dat Croon Elektrotechniek een speciale eigenBouw en Infra concerns vanvan Nederland. De enige Techniek, aandeelonderdeel uit van TBI, een de belangrijkste domsconstructie kent, draagt volgens Schoof bij aan het houder van dit concern is van een Nederland. onafhankelijke Winst Bouw en Infra concerns De stichting. enige aandeelsucces van het personeelsbeleid. ‘We maken sinds 1982 wordt door de concern stichtingisteruggegeven aan destichting. maatschappij. houder van dit een onafhankelijke Winst onderdeel uit van TBI, een van de belangrijkste Techniek, Bijvoorbeeld de restauratie van cultureel erfgoed maar wordt door devoor stichting teruggegeven aan de maatschappij. Bouw en Infra concerns van Nederland. De enige aandeelook voor de financiering van studiefondsen voor de kinderen Bijvoorbeeld voor de restauratie van cultureel erfgoed maar houder van dit concern is een onafhankelijke stichting. Winst van de medewerkers vanvan TBIstudiefondsen ondernemingen.’ ook voor de financiering voor de kinderen wordt door de stichting teruggegeven aan de maatschappij. van de medewerkers van TBI ondernemingen.’ Bijvoorbeeld voor de restauratie van cultureel erfgoed maar ook voor de financiering van studiefondsen voor de kinderen van de medewerkers van TBI ondernemingen.’

En het hr-beleid gaat verder dan dit. Schoof: ‘Ik geloof erin dat wanneer onzegaat ruimverder tweeduizend gelukkig En het hr-beleid dan dit.medewerkers Schoof: ‘Ik geloof erin en zijn, ruim ze beter functioneren. De bedrijfseconodatbetrokken wanneer onze tweeduizend medewerkers gelukkig mische bijdrage wordt op die wijze goed gewaarborgd. Zoen betrokken zijn, ze beter functioneren. De bedrijfseconoEn het hr-beleid gaat verder dan dit. Schoof: ‘Ik geloof erin wel in kwalitatieve als in dit te realiseren mische bijdrage wordt opfinanciële die wijze zin. goedOm gewaarborgd. Zodat wanneer onze ruim tweeduizend medewerkers gelukkig sturen we in het bijzonder op zelfmanagement. Derealiseren persoonwel in kwalitatieve als in financiële zin. Om dit te en betrokken zijn, ze beter functioneren. De bedrijfseconolijke- en van onzeDemedewersturen wevaktechnische in het bijzonderontwikkeling op zelfmanagement. persoonmische bijdrage wordt op die wijze goed gewaarborgd. Zokers wordt gefaciliteerd door ons eigen opleidingsinstituut lijkeen vaktechnische ontwikkeling van onze medewerwel in kwalitatieve als in financiële zin. Om dit te realiseren genaamd Daarbij we opleidingsinstituut in open communikers wordtE-College. gefaciliteerd doorgeloven ons eigen sturen we in het bijzonder op zelfmanagement. De persooncatie. Het E-College. management maakt er werk om geregeld de genaamd Daarbij geloven wevan in open communilijke- en vaktechnische ontwikkeling van onze medewervestigingen persoonlijk te bezoeken. Wevan nemen de tijd voor catie. Het management maakt er werk om geregeld de kers wordt gefaciliteerd door ons eigen opleidingsinstituut elkaar. Dat creëert binding.’ vestigingen persoonlijk te bezoeken. We nemen de tijd voor genaamd E-College. Daarbij geloven we in open communielkaar. Dat creëert binding.’ catie. Het management maakt er werk van om geregeld de Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn volgens vestigingen persoonlijk te bezoeken. We nemen de tijd voor Schoof belangrijke kernwoorden binnen het hr-beleid van Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn volgens elkaar. Dat creëert binding.’ Croon. ‘Veel beursgenoteerde willen van per Schoof belangrijke kernwoordenondernemingen binnen het hr-beleid kwartaal sneller en meer. Het gevolg is dat ze hun medeCroon. ‘Veel beursgenoteerde ondernemingen willen per Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn volgens werkers op de korte termijn sturen. dergelijke kwartaal sneller en meer. Het gevolgEen is dat ze hun aanpak medeSchoof belangrijke kernwoorden binnen het hr-beleid van beklijft zichtbaar niet.termijn Ik geloof veel meer in een lange terwerkers op de korte sturen. Een dergelijke aanpak Croon. ‘Veel beursgenoteerde ondernemingen willen per mijnvisie en handhaving de menselijke is teruitbeklijft zichtbaar niet. Ikvan geloof veel meer maat. in eenDaar lange kwartaal sneller en meer. Het gevolg is dat ze hun medeeindelijk iedereen bij gebaat.’ mijnvisie en handhaving van de menselijke maat. Daar is uitwerkers op de korte termijn sturen. Een dergelijke aanpak eindelijk iedereen bij gebaat.’ beklijft zichtbaar niet. Ik geloof veel meer in een lange termijnvisie en handhaving van de menselijke maat. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.’

005-081 v2 CS5.indd 22

31-08-12 15:47

005-081 v2 CS5.indd 22

31-08-12 15:47


Van sollicitatie tot contract Inhoudsopgave

Stage lopen

7

Op zoek naar een baan

13

Sollicitatiebrief en cv

16

Het sollicitatiegesprek

19

Solliciteren in het buitenland

27

De arbeidsovereenkomst

36

De cao

39

Werken als uitzendkracht

43

Wat kan de FNV voor mij betekenen?

50

5


[Advertorial] SNCU treedt op tegen misstanden in uitzendbranche

Kloppen jouw salaris, vakantiegeld en toeslagen wel? Werk jij als uitzendkracht? Dan zijn jouw rechten vastgelegd in de CAO. Helaas leven niet alle uitzendbureaus de regels goed na. Uitzendkrachten kunnen met twijfels of vragen over hun situatie terecht bij de SNCU. Zijn er misstanden, dan wordt er opgetreden. Hiervoor is iedere melding van groot belang! Wat kan er misgaan? • Je krijgt te weinig salaris • Vakantiegeld of overuren worden niet uitbetaald • Geen betaling avond- of weekendtoeslagen • De loonstrook of arbeidsovereenkomst ontbreekt • Je hebt recht op pensioenopbouw, maar wordt niet aangemeld Uitzendkrachten lopen hierdoor geld mis, of andere zaken waar zij recht op hebben. SNCU De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) stimuleert en controleert de naleving van de CAO’s in de uitzendbranche. Wij zijn hiervoor opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. Uitzendorganisaties die onder de CAO’s vallen zijn verplicht om mee te werken. Vragen of melden? Heb jij twijfels of vragen? De SNCU geeft antwoord en kan jou informeren over je rechten. Blijkt er sprake te zijn van een serieuze misstand, dan wordt er opgetreden. Om dit te kunnen doen, zijn alle meldingen en signalen van groot belang. Uitzendkrachten kunnen met vragen en (mogelijke) misstanden vertrouwelijk terecht bij de SNCU. Dit kan op www.sncu.nl of door gratis te bellen naar: 0800 7008.


Van sollicitatie tot contract Bijna van school of net afgestudeerd? Dan is de tijd aangebroken om te solliciteren. In deze brochure vind je antwoord op de meest gestelde vragen over stage lopen, het schrijven van een sollicitatiebrief, het sollicitatiegesprek, je contract en de cao.

Stage lopen Wat is een stage? Een stage is een onderdeel van een opleiding. Door stage te lopen, leer je het vak in de praktijk kennen en ervaar je wat het werk precies inhoudt. Omdat het een leerproces is, krijg je begeleiding op de stageplek en vanuit je opleiding. Hoelang een stage duurt, is vaak afhankelijk van je opleiding en leerjaar. Het kan variĂŤren van een paar weken tot een paar maanden of zelfs een heel (school)jaar. Sommige opleidingen kennen meerdere stages. Bijvoorbeeld een snuffelstage van een paar weken in het eerste jaar en een stage van een paar maanden in het vierde jaar. In sommige gevallen biedt een werkgever een vaste baan aan na een stageperiode. In dat geval kun je vast gaan werken voor deze werkgever. Hou er rekening mee dat je als stagiair geen enkel recht opbouwt. Als je werkgever dus na afloop van je stage met jou een arbeidscontract wil sluiten, gelden de normale (cao-)regels. Net als bij elke nieuwe werknemer. Een afspraak over proeftijd hoort daar bij. Vindt je werkgever een proeftijd niet nodig, dan heb je gewoon mazzel.

Wat voor soorten stages bestaan er? Snuffelstage Een snuffel- of oriĂŤntatiestage komt vooral voor in het mbo of hbo en vindt meestal plaats in het eerste jaar van je studie. Gedurende deze periode, die ongeveer varieert van 2 tot 9 weken, maak je kennis met de stageplek en het vak waarin je na je studie terechtkomt.

7


Meeloopstage Veel opleidingen op het mbo, het hbo en ook steeds vaker op de universiteit kennen een verplichte meeloop- of ervaringsstage in het 3e of 4e jaar. Gedurende deze periode, die vaak een blok of een trimester duurt, leer je de opgedane kennis in de praktijk te gebruiken. Deze kennis kan je in de laatste fase van je studie gebruiken en helpt bij het bepalen van je afstudeerrichting. Afstudeerstage Vierdejaars studenten zijn meestal verplicht om een afstudeeropdracht te doen of een scriptie te schrijven. In samenwerking met een docent op je universiteit of hogeschool, meestal je scriptiebegeleider, bepaal je een onderwerp waar je een onderzoek naar gaat doen of waarover je uitgebreid verslag doet. Je hebt eigenlijk twee soorten afstudeeropdrachten. De eerste soort kenmerkt zich vooral door een praktijkgerichte opdracht van een bedrijf of organisatie en voer je in hun opdracht uit. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het opstellen van een adviesplan of het organiseren van een congres. Deze soort komt het meest voor binnen hbo-opleidingen. Het is gebruikelijk om achteraf een stageverslag te schrijven. Bij de tweede soort is er vaak sprake van het verrichten van onderzoek. Je voert dan een onderzoeksopdracht uit, die je formuleert in samenspraak met de stageplek waar je het onderzoek uitvoert. Naar aanleiding van dit onderzoek schrijf je een scriptie onder begeleiding van je docent of hoogleraar. Meestal is het zo dat je vervolgens afstudeert. Het onderzoek kan ook bestaan uit een gedegen analyse van de bedrijfsprocessen of een project. Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de muren van de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Idee erachter is dat je het beste leert hoe de maatschappij in elkaar zit, door er actief aan mee te doen. Kijk voor meer info op www.maatschappelijkestage.nl

8


Is een stageovereenkomst hetzelfde als een arbeidsovereenkomst? Een stageovereenkomst is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst is er sprake van een werkgever en een werknemer en dat is wat anders dan een stageverlener en een stagiair. Bij een arbeidsovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over onder andere de beloning (minimaal wettelijk minimumloon), het werk dat je moet verrichten en de gezagsverhouding tussen jou en je werkgever. De regels rond een arbeidsovereenkomst zijn ook in de wet vastgelegd, terwijl een stage niet wettelijk is geregeld.

Heb ik recht op stagevergoeding? Volgens de wet is je stagegever niet verplicht een stagevergoeding te geven. Maar het is wel gebruikelijk. En als het in de cao van het bedrijf is geregeld, moet je stagegever zich daaraan houden. Sommige bedrijven geven alleen een onkosten- of reiskostenvergoeding. Dit telt niet als loon, dus je hoeft hierover geen belasting te betalen. Maar het houdt ook in dat je bijna nergens voor verzekerd bent. Als je geld verdient, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering. Je mag maar een bepaald bedrag verdienen per kwartaal bij kinderbijslag, of per jaar bij studiefinanciering. Hierover kun je informatie vinden op www.fnvjong.nl/(bij)baan onder het kopje ‘geld’. Ontvang je een stagevergoeding van minimaal het wettelijke minimumuurloon en draagt je werkgever premies af, dan zijn dat inkomsten waarover je loonbelasting en sociale premies moet betalen. Maar omdat je maar een gedeelte van het jaar inkomsten hebt, kan het zijn dat je te veel belasting betaalt. Er is een speciale regeling voor scholieren. Afhankelijk van het bedrag dat je verdient, kan je werkgever de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Je betaalt dan weinig tot geen loonbelasting. Met vragen over deze regeling kun je terecht bij de belastingdienst op het gratis nummer 0800 0543. Je kunt ook te veel betaalde belasting achteraf terugvragen via een Tj-biljet. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kun je een Tj-aangifteprogramma downloaden of een papieren biljet aanvragen.

Alles weten over stage lopen? Surf naar www.fnvjong.nl 9


Bij damen kennen we geen grenzen dare to discover “

Bij Damen kennen we geen grenzen. Op onze 35 werven all over the world bouwen we schepen, van sleepboten tot superlichte fast ferries, fregatten en driemasters. Maar we willen méér. We willen nog lichtere schepen bouwen, nog meer innovaties toepassen. Wij zien kansen in de Arctische wateren, voor de kust voor Zuid-Amerika. Ben jij die ondernemende man of vrouw die met ons de maritieme wereld van de toekomst verovert? Wil jij je grenzen verleggen? Ontdek dan op www.damen.com/career de wereld van Damen. Dare to discover! erik hertel salesMaNaGeR daMeN shipyaRds

damen.com/c areer

dare to discover

the NetheRlaNds uk fRaNce swedeN polaNd RoMaNia qataR uae south afRica chiNa vietNaM siNGapoRe iNdoNesia bRazil cuba


Over AD Benelux AD Benelux is de op één na grootste distributeur van automaterialen, gereedschappen en equipment voor de Nederlandse en Belgische aftermarket. AD Benelux maakt deel uit van het Europees opererende AutoDistribution International (ADI). Bij ADI zijn meer dan 4.600 AD Autobedrijven aangesloten. Kijk op BENELUX www.adbenelux.com

510.32_AD_ADV_FNV_wt01vj.indd 1

Zorg jij met ons mee?

17-12-12 15:48

zorg

Surplus biedt zorg, wonen, welzijn en kinderopvang in West- en Midden Brabant. Wij werken mét mensen vóór mensen. De kernwaarden van Surplus zijn dichtbij, actief en persoonlijk. Deze komen terug in alles wat we doen. Voor werken in de zorg kun je bij Surplus Zorg terecht in de thuiszorg, verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg. Onze locaties zijn verspreid over de hele regio en we werken voor diverse cliëntdoelgroepen. Grote kans dat we een werk- of leerplek hebben bij jou in de buurt, waar jij met jouw talenten, ervaringen en interesses past.

Kijk voor meer informatie en sollicitatie op onze website www.surpluszorg.nl/werkenenleren Of bel met P&O, 0168-331872 welzijn I zorg I kinderopvang I comfort

28.00355.65.1.indd 1

09-11-12 13:33


Wat is het verschil tussen werkend leren en lerend werken? Naast meteen beginnen met werken, zijn er ook mogelijkheden om werken en studeren te combineren. Dit heeft een aantal voordelen, omdat je al wel een baan en een vast inkomen hebt terwijl je nog verder kan leren. De Wet educatie en beroepsonderwijs maakt een onderscheid in het beroepsonderwijs. Er zijn twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Bij de BBL leer je al werkend. Je bent minstens 60 procent van de studieduur aan het werk in de praktijk. Daarnaast ga je minimaal één dag in de week naar school voor theorielessen. De deelnemer aan de BBL heeft een arbeidscontract. Bij de BOL volg je volledig dagonderwijs met stages. Je bent minimaal 20 procent en maximaal 60 procent van de studieduur aan het werk in de praktijk.

Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag? Voorwaarde is natuurlijk dat je je diploma haalt. Wel of geen diplomatoeslag en de spelregels daar omheen staan in de cao. Pak hem er dus even bij! Ook hier geldt weer; niet in alle cao’s hebben we iets kunnen regelen. In een enkele cao wordt het leren op een andere manier beloond: je komt door je diploma in een hogere loonschaal.

12


Op zoek naar een baan Hoe vind ik een leuke baan? Je kunt op allerlei manieren aan een baan komen. Via een advertentie, of bijvoorbeeld door een zogenaamde open sollicitatiebrief te schrijven naar een bedrijf waar je wel zou willen werken, zonder dat ze direct een vacature hebben. Je kunt een baan vinden via: • een personeelsadvertentie in een krant of tijdschrift • social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) • vacaturebanken op internet • UWV WERKbedrijf • een uitzendbureau • een open sollicitatie • informatiekanalen van bedrijven zelf: het prikbord in een winkel, vacatures op de website van een bedrijf • vrienden of kennissen

Waar moet ik op letten bij een personeelsadvertentie? Kijk altijd goed naar wat er precies gevraagd wordt. Voldoe je aan de eisen in de personeelsadvertentie? Denk je dat je in het bedrijf past? Spreken het bedrijf en de functie je aan? Probeer voor je je brief gaat schrijven aan meer informatie te komen over het bedrijf en de functie. Je kunt de website van het bedrijf bezoeken, het jaarverslag opvragen of misschien ken je mensen die er werken. Je kunt ook het bedrijf zelf om meer informatie vragen. Als er in de advertentie een telefoonnummer of e-mailadres staat voor inlichtingen, maak daar dan gebruik van. Het is handig om een aantal gerichte vragen te bedenken voor je gaat mailen of bellen. Je krijgt zo niet alleen de informatie die je hebben wilt, maar je maakt ook een geïnteresseerde indruk en misschien blijft je naam wel hangen bij degene die je gesproken hebt.

Meer weten over stages? Surf naar www.stage.startpagina.nl 13


New Advert_Layout 1 30/08/2012 10:13 Page 1

Heavy Duty Solutions

that go the distance Werken bij DS Smith Packaging? DS Smith Packaging is specialist in het verwerken en vervaardigen van hoogwaardig golfkarton en kartonnen verpakkingen. We hebben regelmatig interessante vacatures. Uw open sollicitatie is welkom. DS Smith Packaging Wegastraat 2, 9015 BS Tilburg, The Netherlands Tel +31 13 537 11 11

www. dssmith-industrial.com

Tideway is een snel groeiend offshore bedrijf dat speurt naar goed opgeleid en flexibel personeel. Voor een volgende episode in de 驶Real Life Story始 Tideway the Movie zijn nieuwe talentvolle acteurs welkom. Ben jij degene voor wie een rol in dit spannende avontuur is weggelegd? Durf jij je te meten met gedreven collega始s in een inter nationale setting? Ga snel naar onze site. Kijk wat we je te bieden hebben, aan welke eisen je moet voldoen en stuur je cv in.

Jobs at Tideway Project Engineer Proposal Engineer Project Manager Electrician/Electronic Engineer Partychief Ben je ge茂nteresseerd in een van de bovenstaande functies? Ga voor meer informatie naar onze website of neem contact op met onze Recruiter, Annemiek Brand via recruitment@tideway-deme.nl

Member of the DEME Group


CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE


Sollicitatiebrief en cv Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief? Om te beginnen moet de brief op tijd bij het bedrijf zijn. Kijk in de personeelsadvertentie wat de uiterste inzenddatum is. Richt de brief aan de afdeling of de medewerker die in de advertentie genoemd wordt. Verder is het handig om de brief, voor je hem de deur uit doet, eerst even te laten lezen door een vriend(in) of je ouders. Als er dan iets niet duidelijk blijkt te zijn, kun je dat nog verbeteren. Een goede sollicitatiebrief voldoet aan de volgende eisen: Vorm • Maak je brief niet langer dan één kantje A4. • Schrijf de brief in foutloos Nederlands. • Pas je schrijfstijl aan aan de toon van de advertentie. Is de advertentie in een losse stijl geschreven, dan schrijf je ook losjes; een formele advertentie vraagt om een ‘nettere’ brief. • Stuur je brief met de gewone post, tenzij de advertentie vermeldt dat solliciteren per e-mail mogelijk is. • Voeg je curriculum vitae (cv) toe. Hierover kun je verderop in deze brochure meer lezen. Inhoud • Schrijf een originele brief. Met een standaardbrief val je niet op tussen alle andere brieven. • Voorzie de brief van een datum. • Vermeld duidelijk naar welke baan je solliciteert. • Laat weten hoe je op het spoor gekomen bent van de vacature. • Maak duidelijk dat je geschikt bent voor de baan en aan de eisen voldoet. Verwijs naar je cv voor je opleiding, werkervaring, stages, persoonlijke eigenschappen, vrijwilligerswerk, hobby's, enzovoort. • Vraag mensen die van je kwaliteiten overtuigd zijn of je hun naam mag vermelden. Zij kunnen een goed woordje voor je doen. Zij zijn je zogenaamde referenties.

16


• Als je al een baan hebt, vertel dan waar je werkt, wat je daar doet en wat je

verantwoordelijkheden precies zijn. Geef eventueel ook aan waarom je van baan wilt veranderen (betere promotiekansen, betere aansluiting bij je studie, een verhuizing naar een andere woonplaats, enzovoort). Als je solliciteert omdat je huidige baan of het bedrijf waar je nu werkt je helemaal niet bevallen, wees dan diplomatiek. Al te kritisch overkomen bevordert je kansen niet. Zorg als het even kan voor een originele uitsmijter. Een standaardslotzin als ‘In afwachting van uw reactie, teken ik ...’ is niet fout, maar ook niet bepaald opvallend.

Een voorbeeld van een sollicitatiebrief is achterin deze brochure te vinden.

Wat is een cv en wat moet erin staan? Een curriculum vitae (cv) is een overzicht van je opleiding(en), werkervaring en je persoonlijke gegevens. Een cv moet je als bijlage of attachment meesturen met je sollicitatiebrief. Naast je persoonlijke gegevens moeten de volgende zaken erin staan: Opleiding(en) Vermeld welke opleidingen je hebt gedaan en wanneer. Vermeld ook de naam van de school, de diploma’s die je hebt gehaald en wanneer je die hebt gehaald. Werkervaring In je cv geef je een overzicht van de banen die je al hebt gehad. Als je in vakantiewerk of bijbaan werkervaring hebt opgedaan die relevant is voor de functie waarop je solliciteert, vermeld je die banen ook. Een gat tussen twee banen? Vermeld dan ook wat je in de tussentijd hebt gedaan. Houd er in elk geval rekening mee dat er in een sollicitatiegesprek bijna altijd wordt gevraagd naar je activiteiten in de periode tussen de ene en de andere baan. Bijzonderheden Vermeld naast je opleiding en werkervaring ook andere zaken die in je voordeel spreken. Coach je een voetbalteam? Dan heb je bij de sportvereniging dus de nodige leidinggevende ervaring opgedaan. Vermeld ook of je een rijbewijs hebt. Verder is het voor veel functies handig om te laten weten met welke computerprogramma’s je kunt werken.

Op zoek naar een leuke (v)mboof hbo-baan? Surf naar www.jobtrack.nl 17


Referenties Tot slot kun je referenties vermelden in je cv. Referenties zijn mensen met wie je in je werk of opleiding te maken hebt gehad en die overtuigd zijn van jouw kwaliteiten. Vraag deze mensen vooraf of ze het goed vinden dat je hun naam als referentie gebruikt en laat ze weten dat ze gebeld kunnen worden door het bedrijf waar je aan het solliciteren bent. Van toen naar nu of andersom? Je kunt bij je cv beginnen bij het begin van je loopbaan en zo naar het heden toewerken. Als je het op zo’n manier aanpakt, laat je zien hoe jij je hebt ontwikkeld. Het is een gebruikelijke volgorde, maar er is ook wel wat voor te zeggen om het juist andersom te doen. Over het algemeen is je laatste werkervaring het meest relevant en als die bovenaan staat, ziet degene die je cv leest dat meteen. Het is sowieso handig om je recente werkervaring uitgebreid te beschrijven en eerdere ervaring wat beknopter. Een voorbeeld van een cv kun je vinden achterin deze brochure en op www.fnvjong.nl/solliciteren.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek? Heeft het bedrijf naar aanleiding van je brief interesse om nader kennis te maken, dan zul je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In dit gesprek is het van belang dat de werkgever een indruk van jou en van je kwaliteiten krijgt, maar ook dat jij een indruk krijgt van het bedrijf en de functie waarop je solliciteert. Veel mensen zijn best zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek: een goede voorbereiding helpt om je zenuwen de baas te blijven. En ook om jezelf goed over het voetlicht te brengen. Bedenk daarom van tevoren waarom je de baan wilt, waarom jij er geschikt voor bent en wat je goede en minder goede eigenschappen zijn. Bedenk vooraf ook een aantal vragen die je kunt stellen over de baan of het bedrijf en zet die op papier. Denk daarbij aan vragen over je precieze taken, verantwoordelijkheden, werktijden, salaris, promotiekansen, interne opleidingen, je directe collega’s, de werkplek, enzovoort. Vragen over de inhoud van je werk laten zien dat je enthousiast bent over de baan en dat is toch wat een werkgever zoekt: een gemotiveerde werknemer. Bezoek de website van het bedrijf of zoek op een andere manier informatie over het bedrijf. Het maakt tijdens het gesprek een goede indruk als je iets weet over het bedrijf waar je wilt gaan werken. Verder kun je het voeren van een sollicitatiegesprek van tevoren oefenen met een vriend(in) of met je ouders. Laat ze de rol van werkgever spelen en zorg ervoor 18


dat ze je lastige vragen stellen. Bestaat je werk uit het maken van een concreet product? Bedenk dan vooraf of je eigen werk hebt dat je kunt laten zien. Als je nu al werkt: regel ruim van tevoren een vrije dag bij je huidige werkgever voor je sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek Wat trek ik aan naar mijn sollicitatiegesprek? Bijna iedereen vraagt zich af wat hij moet aantrekken naar een sollicitatiegesprek. Een eenduidig antwoord is hierop niet te geven. Maar door aandacht te besteden aan je kleding, maak je in elk geval duidelijk dat je het sollicitatiegesprek belangrijk vindt. Het beste is om kleding uit te zoeken die past bij de functie waarop je solliciteert en bij het bedrijf. Wanneer je iemand kent die voor het bedrijf werkt, zou je kunnen vragen wat de gebruikelijke kleding is.

Hoe gaat zo’n sollicitatieprocedure verder in zijn werk? Soms is er maar één sollicitatiegesprek. Het kan ook zijn dat er een tweede en volgende ronde is, waarbij steeds een aantal kandidaten afvalt. Voor sommige vaste banen kan het bedrijf je vragen mee te werken aan een test (assessment). Ze kunnen je vragen om een probleem uit de praktijk op te lossen, of om een psychologische test te ondergaan. In elk geval zal je het hemd van het lijf worden gevraagd. Surf voor vragen die je tijdens het sollicitatiegesprek kunt verwachten bijvoorbeeld naar www.sollicitatiegesprekvragen.nl. Stel zelf tijdens het gesprek ook vragen. Niet alleen omdat het in je eigen belang is om zo veel mogelijk te weten over de functie en het bedrijf, maar ook omdat je zo een gemotiveerde indruk maakt.

Op zoek naar een voorbeeld sollicitatiebrief of cv? Surf naar www.fnvjong.nl 19


Wij zijn op zoek naar jou! Wil je werken bij een werf die wereldwijd behoort tot de top drie in de jachtbouw? Werken aan spraakmakende jachten die al decennia lang tot ieders verbeelding spreken? Werken bij een bedrijf waar innovatie en hoogwaardige techniek verankerd zijn in de genen van de professionele medewerkers? Werken bij Amels aan superluxe jachten vanaf 50 meter lengte? Wie droomt daar niet van? Het Amels-team bestaat uit een hechte groep gedreven professionals die altijd voor elkaar klaarstaan. De werksfeer is open, informeel en internationaal. De toekomst biedt Amels veel perspectief vooral door de volle orderportefeuille tot 2015. Wij bieden daarom volop kansen voor een boeiende baan en hebben verschillende openstaande vacatures. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop. Een vast dienstverband en doorgroeien behoren tot de mogelijkheden. Ook trainees nodigen wij graag uit te reageren. Werken bij Amels in Vlissingen betekent leven in een mooie en rustige woonomgeving.

Voor meer informatie: www.amels-holland.com Contactpersoon: Ton Uiterwaal, t.uiterwaal@amels-holland.com, 0621 820 718


Start je carrière bij SWA! Wij hebben vast een leuke job voor jou. Kijk op onze website! Bovendien kun je bij ons leren/werken.

weetvanwerken.nl

GEA

.V art Bists h d e Go ecial

sp of the hart.nl e m d o H .goe www

Goedhart is specialist in het ontwerpen, produceren en leveren van luchtkoelers en luchtgekoelde condensors voor de industriële koel- en vriestechniek. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het Duitse GEA concern. De Goedhart bedrijven in Sint Maartensdijk en in Nymburk (Tsjechië) produceren een breed scala van industriële en semi-industriële luchtkoelers voor diverse toepassingen voor klanten over de gehele wereld.

Door toepassing van het Lean-principe geldt de kwaliteit van Goedhart niet alleen extern als meerwaarde voor klanten, maar ook intern voor de medewerkers. Een schone en vriendelijke werkomgeving heeft constant de aandacht, evenals door collegialiteit geïnspireerd teamverband: samen werken aan een hoogwaardig product.

Coole producten maken?

Ook voor stages, leer-arbeidsplaatsen en werkmogelijkheden, neem je contact op met:

GEA Goedhart B.V., Nijverheidsweg 6, 4695 RC Sint Maartensdijk Tel: 0166 665 665 E-mail: info.goedhart.nl@gea.com of kijk op onze website

engineering for a better world

GEA Heat Exchangers


Hoe ga ik om met vragen over het salaris? Als een werkgever al in een eerste gesprek vraagt wat je wilt verdienen, bewaar dan je antwoord liever voor een later gesprek. Arbeidsvoorwaarden, zoals de hoogte van het salaris, worden namelijk meestal pas besproken in een tweede gespreksronde. Zorg er in ieder geval voor dat je goed op de hoogte bent van de (start)salarissen in de branche waarin je solliciteert en wat het gemiddelde salaris is van mensen met jouw opleiding en werkervaring. Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens op www.loonwijzer.nl. Realiseer je verder dat salarisonderhandelingen een soort spel zijn. Het eerste aanbod van de werkgever ligt vaak iets lager dan wat je waard bent. Speel het spel mee en ga iets boven hun aanvangsbod zitten. Daarmee maak je jezelf echt niet meteen onmogelijk, je laat je potentiële werkgever juist zien dat je weet wat je wilt.

Wat zijn de minimumlonen in 2013? Als je begint aan een nieuwe baan, dan spreek je met je werkgever af wat je gaat verdienen. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumloon betalen, minder mag niet. Wat je minimaal gaat verdienen, is dus wettelijk vastgelegd. Dit minimumloon hangt af van het aantal uren dat je werkt en van je leeftijd. De minimumlonen worden ieder jaar aangepast. De bedragen waarop je minimaal recht hebt, kun je vinden in het schema op pagina 23. De bedragen zijn in euro’s en gelden als de ‘normale’ arbeidstijd bij het bedrijf 40 uur per week is.

22

leeftijd

bruto per dag

bruto per week

bruto per maand

15 jaar

€ 20,46

€ 102,30

€ 443,35

16 jaar

€ 23,53

€ 117,65

€ 509,85

17 jaar

€ 26,94

€ 134,70

€ 583,75

18 jaar

€ 31,04

€ 155,20

€ 672,40

19 jaar

€ 35,81

€ 179,05

€ 775,85

20 jaar

€ 41,95

€ 209,75

€ 908,85

21 jaar

€ 49,45

€ 247,25

€ 1071,40

22 jaar

€ 57,98

€ 289,90

€ 1256,15

23 en ouder

€ 68,21

€ 341,05

€ 1477,80


Deze bruto minimumlonen (in euro) gelden per 1 juli 2013. Ze wijzigen maximaal 2 maal per jaar. Kijk voor de meest actuele bedragen op www.fnvjong.nl/geld leeftijd

bruto per uur op basis van 36 uur

bruto per uur op basis van 38 uur

bruto per uur op basis van 40 uur

15 jaar

€ 2,84

€ 2,69

€ 2,56

16 jaar

€ 3,27

€ 3,10

€ 2,94

17 jaar

€ 3,74

€ 3,54

€ 3,37

18 jaar

€ 4,31

€ 4,08

€ 3,88

19 jaar

€ 4,97

€ 4,71

€ 4,48

20 jaar

€ 5,83

€ 5,52

€ 5,24

21 jaar

€ 6,87

€ 6,51

€ 6,18

22 jaar

€ 8,05

€ 7,63

€ 7,25

23 en ouder

€ 9,47

€ 8,98

€ 8,53

Wat doe ik met vervelende vragen? Je toekomstige werkgever mag alleen vragen stellen over zaken die relevant zijn voor de functie, zoals vakbekwaamheid, opleiding, kennis en ervaring. Vragen als: ‘Wil je kinderen?’ of ‘Heb je lichamelijke gebreken?’ worden wel eens gesteld, maar als je de vraag te persoonlijk vindt, mag je een antwoord weigeren. Ook op vragen over zwangerschap hoef je geen antwoord te geven. Krijg je te maken met dit soort vragen tijdens je sollicitatiegesprek, dan kan een vervelende situatie ontstaan. Probeer vriendelijk en rustig te blijven. Door bijvoorbeeld van onderwerp te veranderen met het stellen van een vraag over de functie kun je een positieve draai aan het gesprek geven. Je kunt ook een wedervraag stellen: ‘Waarom wilt u dat weten?’

23


tanteLouise-Vivensis

werken in de zorg in onze woonzorgcentra, verpleeghuizen en thuis

Werken, leren en zorgen met nieuwe technieken zoals beeldzorg en domotica, een digitaal leerplein en een modern ingerichte demoruimte. Op vernieuwende wijze zorg bieden bij de geriatrische revalidatie en binnen onze kleinschalige wooncomplexen. Wil je graag in de zorg werken en ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op:

www.tantelouise-vivensis.nl Bel voor meer informatie met de afdeling recruitment: 0164 - 71 33 00 of stuur een mail naar werkenbij@tantelouise-vivensis.nl • www.tantelouise-vivensis.nl

SENSING THE DIFFERENCE

Elocoat b.v. is een dochteronderneming van Elopak B.V. en behoort tot de Noorse Elopak-organisatie, die is gespecialiseerd in het vervaardigen van totaalsystemen voor vloeibare producten in kartonnen verpakkingen. De Elopak-groep beschikt wereldwijd over diverse productiebedrijven en verkoopkantoren en is onderdeel van de Noorse Ferd-groep. Elocoat vervaardigt door middel van extrusiecoating en laminatie in volcontinudienst gecoat karton voor de bekende Pure-PakÂŽ verpakking. Elocoat biedt werk aan circa 100 medewerkers. Voor meer informatie over Elocoat en Elopak kijk op www.elocoat.nl en www.elopak.com

www.whirlpool.nl


Ik ben niet juist behandeld tijdens de sollicitatieprocedure. Kan ik een klacht indienen? Voel je je tijdens een sollicitatieprocedure niet goed behandeld? Krijg je pas heel laat een afwijzing? Of één waarin niet staat waarom je de baan niet krijgt? Het is heel gebruikelijk dat je het bedrijf dan belt en vraagt waarom je afgewezen bent. Ben je niet tevreden over je behandeling, dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP). Je kunt je klacht mailen naar sollicitatiecode@nvp-plaza.nl of bellen met de NVP, 030 605 57 84. Discriminatie bij een sollicitatie mag absoluut niet. Het mag geen rol spelen of je Nederlander bent of allochtoon, man of vrouw, homo of hetero, jong of oud, christen of moslim. Dat staat in de Wet gelijke behandeling. Ben je in de sollicitatieprocedure gediscrimineerd, dan kun je een klacht indienen bij een antidiscriminatiebureau of -meldpunt of bij het College voor de Rechten van de Mens. Meer info vind je op www.art1.nl en www.mensenrechten.nl Er zijn wel uitzonderingen op de regel. In veel beroepen en bedrijven werken nog weinig vrouwen en/of allochtonen. Volgens de wet mogen deze groepen tijdelijk voorrang krijgen, tot de ongelijkheid verdwenen is.

Sollicitatietraining nodig? Misschien is het een idee om eens een workshop te volgen bij het UWV WERKbedrijf. Zij organiseren bijvoorbeeld workshops over sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatiegesprekken voeren. Informeer bij een UWV WERKbedrijf in de buurt wanneer zo’n workshop wordt gehouden. Een overzicht van alle adressen vind je op www.werk.nl. Een aantal FNV-bonden organiseert ook sollicitatietrainingen. Ben je lid, kijk dan op de site van je bond voor meer informatie.

Klachten over je sollicitatieprocedure? Surf naar www.nvp-plaza.nl 26


Solliciteren in het buitenland Je hoeft je bij het vinden van een baan natuurlijk niet te beperken tot Nederland, je kunt ook in het buitenland een baan zoeken. In dat geval gelden andere regels en in elk land verwachten ze weer iets anders van de sollicitant. Zo is bijvoorbeeld in Frankrijk een sollicitatiebrief van 25 regels al aan de lange kant. In Duitsland is het gebruikelijk dat je een aardige foto van jezelf meestuurt. Per e-mail solliciteren is helemaal van deze tijd, maar kan niet overal. Hier vind je een aantal tips voor het solliciteren in het buitenland.

In Nederland is het heel gebruikelijk om open sollicitaties te sturen naar werkgevers, maar hoe zit het met de omringende landen? • België: open sollicitaties zijn gebruikelijk, maar wel in de taal van het bedrijf. Dus geen Nederlandse brief bij Waalse bedrijven.

• Frankrijk: open sollicitaties zijn zeer gebruikelijk in Frankrijk. Men waardeert het eigen initiatief.

• Engeland: hier worden open sollicitaties gewaardeerd, maar je moet wel goed onderbouwen waarom je solliciteert.

• Duitsland: open sollicitaties zijn zowel voor banen als stages goed te gebruiken. Brief schrijven of typen? • België: je kunt je brief zowel schrijven als typen. • Frankrijk: hier is het gebruikelijk dat je je brief, die maximaal 20 regels lang is, • •

schrijft. Je cv kan getypt worden. Engeland: zowel je cv als je brief kan je voor een Engelse sollicitatie het beste typen in korte, bondige zinnen. Duitsland: je kunt je brief het beste typen. De brief moet zorgvuldig en verzorgd zijn.

27


www.heerema.com

Werken kun je overal! Bouwen aan je toekomst doe je bij ons! Al nagedacht wat je wilt gaan doen na het behalen van je diploma? Kom eens bij Heerema Fabrication Group langs en neem een kijkje bij ons op de werf in Zwijndrecht of Vlissingen, waar we bouwen aan spectaculaire projecten voor de offshore industrie! Wij zijn op zoek naar starters met een werktuigbouwkundige achtergrond. Bouw met ons mee aan je carrière in een uitdagende

Bezoek onze site www.hfg-heerema.com of stuur je CV vandaag nog op! Heerema Fabrication Group B.V. Telefoon: 078 - 625 02 50 E-mail: hfg-vacancies@hfg-heerema.com

werkomgeving. We bieden je een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, waarbij je persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

a Heerema company


Talent krijgt de ruimte

WELKOM COLLEGA! Ben jij op zoek naar een bijbaan of een uitdagende volgende stap in je loopbaan? In ons bedrijf staat de Klant altijd op 1! Wat je ook doet, bij welk bedrijfsonderdeel je ook werkt, al onze en mogelijk straks ook jouw inspanningen, dragen bij aan het telkens verrassen van onze klant!

Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.superjob.nl voor al onze Super Jobs!

Een eigen bedrijf beginnen?

Kijk op www.kvk.nl/bedrijfstarten of loop eens binnen bij één van onze kantoren.


Ook van Osse bodem...

Wat deel jij vandaag? Ga naar zorggroepsintmaarten.nl en meld je aan voor de leukste baan met de grootste beloning!

deel je leven

nl Een van de honderden smakelijke producten van Dalco Food. Familiebedrijf Dalco Food ontwikkelt en produceert maaltijdcomponenten van vlees en vegetarische grondstoffen. Lekkere en

gemakkelijk te bereiden hoogwaardige producten met de kwaliteitsnormen die daarbij horen en die beantwoorden aan belangrijke hedendaagse consumentenbehoeften. Producten zoals kipschnitzels en corn kipsticks, diverse hamburgers en gevulde producten. Dalco Foodis Dalco produceert Voor de vegetarische producten Food partner in productie van haar klanten en daarom liggen deze producten in het schap van de supermarkt onder de componenten eigen naam van deze klanten. maaltijd van vlees

en Dalco vegetarische grondstoffen. Food heeft grote en kleine klanten in Nederland, maar ook in veel Europese landen en zelfs intercontinentale klanten. Onze klanten Hoogwaardige enopereren veelalin diverse markten zoals retail, industrie en foodservice. We bieden onze klanten kennis, ervaring, creativiteit, flexibiliteit en snelheid. Wij denken dagelijks met klanten mee en zitten dan graag aan vernieuwende producten tafel met onze klanten in de proefkeuken. Zo ontwikkelen wij samen met hen maatwerk producten, “From pilot to noemen we dat bij Dalco dieproduction“ ontwikkeld worden in Food. We denken mee over het gebruik van grondstoffen, kruiden, smaken en zelfs over het verpakken. Voor dit laatste maken wij graag gebruik van de kennis en expertise van onze partner samen werking met klanten FreshValley uit Landgraaf. uit binnen- en buitenland. Wij bieden regelmatig stage mogelijkheden voor stagiaires die een studie volgen binnen de voedingsmiddelenindustrie. Dus heb je interesse, kijk dan op onze website en stuur een mail naar Ellen Engels (ellen@dalco.nl).

Kijk voor meer informatie op onze website: www.dalco.nl


grijp je kans in de metaal!

e pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus b | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | tus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clams rab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear sock link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab ming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scisso | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | se link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming g ctus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clams rab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socket | scissors grab | clamshell grab | trimming grab | cactus grab | quick release link | rope pear socke

Een bijzonder interessante bedrijfstak waar met moderne, geavanceerde machines en gereedschappen wordt

gewerkt aan bijvoorbeeld ’s werelds grootste grijpers. Bij Nemag ontwerpen, maken en verkopen we een hoogwaardige productrange grijpers van hoge kwaliteit gebaseerd op innovatieve concepten. Hiermee is Nemag als specialist toonaangevend en succesvol in de markt.

www.nemag.com


Gebruik van aanhef en titels in je brief • België: gebruik altijd een naam en titels in de aanhef. • Frankrijk: gebruik altijd een naam in de aanhef. Het noemen van titels is ongebruikelijk.

• Engeland: bij onzekerheid over de juiste persoon kan je altijd ‘Dear Sir/Madam’ gebruiken.

• Duitsland: altijd naam en titels vermelden, hier wordt namelijk erg veel waarde aan gehecht.

Moet ik getuigschriften, kopieën en foto’s meesturen of meenemen? • België: alleen meesturen als daarom gevraagd wordt. Meenemen naar een gesprek is altijd goed.

• Frankrijk: in de laatste fase van de sollicitatieprocedure meenemen. • Engeland: een foto bij je sollicitatiebrief voegen kan. Eventueel gegevens insluiten waaruit blijkt dat je goed in teams kunt werken, wordt op prijs gesteld. Duitsland: een foto meesturen is erg gebruikelijk en kopieën van getuigschriften en diploma’s ook.

Wat te doen met referenties? • België: altijd namen en telefoonnummers van referenties meesturen. • Frankrijk: alleen op managementniveau is dit gebruikelijk. • Engeland: er wordt altijd om referenties gevraagd. Stuur daarom altijd namen en telefoonnummers mee.

• Duitsland: referenties kunnen helpen, dus daarom altijd namen en adressen meesturen.

Meer weten over solliciteren in het buitenland? Surf naar www.joho.nl 32


Hoe bouw ik mijn cv op? • België: opbouw van heden naar het verleden. Je cv mag één tot twee pagina’s zijn.

• Frankrijk: hier moet je je cv juist opbouwen van het verleden naar het heden en idealiter één pagina gebruiken.

• Engeland: je cv moet een tot twee pagina’s omvatten. Laat je actieve kant zien. • Duitsland: je cv opbouwen van het verleden naar het heden. Schrijf het bondig op hoewel de lengte van je cv minder van belang is. Vergeet niet je cv te ondertekenen.

Moet ik opleidingen, vakantiewerk en stages in mijn cv vermelden? • België: voor starters geldt dat je alles moet vermelden, dus ook eventueel vakantiewerk.

• Frankrijk: alleen de hoogst genoten opleidingen en diploma’s noemen. • •

Belangrijk is nauwkeurig je talenkennis te beschrijven. Ook is het gebruikelijk aan te geven welk toekomstperspectief je voor jezelf ziet. Engeland: relevante opleidingen noemen. Vooral laten zien dat je kunt samenwerken (dus werkgroepen en dergelijke noemen). Duitsland: vermeld ook de behaalde resultaten. Denk aan bewijsstukken zoals cijferlijsten, getuigschriften en certificaten. Vooral de vaardigheden ook vermelden.

En hobby’s, hoe zit het daarmee? • • • •

België: alleen vermelden als ze relevant zijn. Frankrijk: als je ze vermeldt, dan kun je er vragen over verwachten. Engeland: teamsporten scoren goed. Duitsland: alleen als ze relevant zijn.

Wat moet ik over mijn burgerlijke staat vermelden? • België: altijd de burgerlijke staat vermelden. Bedenk dat België niet zo progressief is als Nederland op dit gebied.

• Frankrijk: burgerlijke staat noemen. • Engeland: burgerlijke staat en andere privégegevens hoef je niet te vermelden. • Duitsland: burgerlijke staat melden. Duitsland is niet erg progressief.

33


Ontdek een wereld die je zelf vorm kunt geven.

Wat maakt Mars nou zo’n geweldige plek om te werken? Vanaf het moment dat je bij ons werkt, luisteren we naar je ideeën en helpen we je om je doelen te bereiken. Je krijgt de verantwoordelijkheid om iets te betekenen voor onze business. We moedigen je aan en verwachten dat je zelf stappen zet om verder te komen, maar steunen je daar wel bij. Dus vanaf dag één ben je belangrijk binnen ons bedrijf en ben je onmisbaar voor onze internationale business.

Freedom takes courage. We take the courageous.

mars.nl

MARS SNICKERS M&M’S TWIX WHISKAS PEDIGREE SHEBA CESAR UNCLE BEN’S DOLMIO KLIX FLAVIA


Heb jij passie voor Industriële Automatisering? Novotek zoekt junior product

specialisten en engineers NOVOTEK levert toonaangevende oplossingen op basis van standaard software, hardware en services voor de optimalisatie van industriële productieprocessen. Als beursgenoteerd bedrijf met 150 werknemers in meer dan 10 vestigingen in Europa bedienen wij vanuit Breda de lokale markt in de Benelux. Wij zijn op zoek naar enthousiaste engineers die als product specialist klanten ondersteunen bij het oplossen van industriële automatiseringsvraagstukken. Je werkt met de nieuwste technologieën op het gebied van procesbesturing en informatievoorziening. Je hebt daarnaast regelmatig contact met onze leverancier General Electric in de VS. Wij bieden een baan met veel afwisseling in een jonge en dynamische omgeving. Je komt bij veel verschillende bedrijven in diverse segmenten. Daarnaast is het mogelijk om op een gestructureerde manier aan je eigen carrière te werken middels een op maat gemaakt opleidingsplan. Interesse? Neem contact op met Kees Lambregts via kees.lambregts@novotek.com of bel 06-51159087

| www.novotek.nl B.V. | Paardeweide138,5x97,5 2, 4824 EH Breda |18032013_Adv Tel +31 76 587 10 10 | info.benelux@novotek.com Adv Plieger Novotek WerkwijzerFNV Werkwijzer 15092011 18-03-13 15:06 Pagina 1

Distributor Intelligent Platforms

Werk jij mee aan ons succes? Plieger groeit! Waar je je ook in Nederland bevindt, er is altijd een vestiging van Plieger in de buurt. Hierdoor groeit ons klantenbestand explosief en zijn we constant op zoek naar nieuwe collega’s.

Werken bij Plieger is werken bij een succesvolle landelijke groothandel in sanitair, verwarming, elektra, installatiemateriaal, klimaattechniek en airconditioning.

Werken bij Plieger is werken in een open en informele werksfeer met ruim 800 enthousiaste collega’s. Ook benieuwd naar wat Plieger jou te bieden heeft? Kijk dan regelmatig op www.plieger.nl voor de laatste vacatures.


De arbeidsovereenkomst Wat is een arbeidsovereenkomst? Aangenomen? Dan wordt het tijd voor je contract, oftewel de arbeidsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer afspraken maken over het werk, het loon en de werktijden.

Wanneer krijg ik een arbeidsovereenkomst? Je werkgever is verplicht om je binnen een maand na je indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst te geven. Tot die tijd zijn mondelinge afspraken ook geldig. In ieder geval moet je werkgever zich houden aan de wettelijke regels voor het minimumloon, vakantie en arbeidstijden. En als voor het bedrijf een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt, dan geldt die ook voor jou. In geval van nood kun je de mondelinge afspraken zelf op papier zetten met je handtekening eronder. Vraag je werkgever deze brief voor akkoord te ondertekenen.

Wat moet er in de arbeidsovereenkomst staan? In de schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval de volgende elementen zijn opgenomen: • naam en woonplaats van werkgever en werknemer • de plaats(en) waar het werk wordt verricht • de functie van de werknemer of de aard van het werk • het brutoloon • de datum waarop het contract in gaat • tot welke datum het contract geldig is (bij tijdelijk werk). Als er geen einddatum wordt genoemd, is het een contract voor onbepaalde tijd • welke cao van toepassing is • de werktijden: de werkuren per week of per dag • de opzegtermijn • bij een tijdelijk contract: de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen en de opzegtermijn daarvoor • de eventuele proeftijd

36


Maak ook afspraken over bijvoorbeeld overwerk, vakantiedagen, vakantiegeld, snipperdagen en pensioen. Deze zaken kunnen ook in het contract worden opgenomen. Soms zet je werkgever in je contract dat je bepaalde dingen die je op je werk hoort en leest geheim moet houden (geheimhoudingsplicht), of dat je na afloop van je contract niet meteen voor een concurrent mag gaan werken (concurrentiebeding).

Wat als mijn werkgever niets op papier wil zetten? Wijs je baas om te beginnen op de verplichting om je binnen een maand een arbeidsovereenkomst te geven. Weigert hij dat, dan is het zaak om je loonstroken goed te bewaren. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, gelden je loonstroken als bewijs. Loonstroken hoor je regelmatig te ontvangen. In ieder geval bij de eerste uitbetaling en daarna telkens als er iets verandert in je loon, als je meer gaat verdienen bijvoorbeeld. Verder is het zo dat wanneer je drie maanden achter elkaar ten minste 20 uur per week betaald hebt gewerkt, er wettelijk gezien sprake is van een arbeidsovereenkomst. Lid zijn van een vakbond is handig bij arbeidsconflicten. Je kunt gratis juridische hulp krijgen.

Wat is een contract voor bepaalde tijd? Een contract voor bepaalde tijd heet ook wel een ‘tijdelijk contract’ en is dus maar voor een bepaalde tijd geldig. Het eind van een tijdelijk contract kan worden bepaald door een tijdstip, de afronding van een bepaalde klus of een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld het herstel van de collega die jij in verband met ziekte hebt vervangen. Het einde van het contract is dus meteen het einde van je dienstverband. Opzeggen is niet nodig, maar wel netjes, van beide kanten. Een tijdelijk contract kan overigens altijd verlengd worden. Tegenwoordig kan een werkgever een werknemer drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden. Die overeenkomsten eindigen telkens op de afgesproken tijd. Wanneer dan een vierde contract wordt gesloten, is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dus een vast dienstverband.

37


Hoe lang mag een proeftijd duren? De wet bepaalt dat een proeftijd nooit langer mag zijn dan twee maanden. Bij arbeidsovereenkomsten die korter duren dan twee jaar, is de maximale proeftijd een maand. In de cao kan wel weer zijn vastgelegd dat de proeftijd twee maanden is. Over een proeftijd moeten schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt worden. Je hebt niet automatisch een proeftijd.

Wat is een opzegtermijn? Een opzegtermijn is de periode die moet liggen tussen de dag waarop je je baan opzegt en de dag waarop je echt vertrekt. De wettelijke opzegtermijn is een maand. Een cao of een individuele arbeidsovereenkomst kan hier twee tot maximaal zes maanden van maken.

In mijn contract staat een concurrentiebeding met boetebepaling, wat houdt dat in? Met een concurrentiebeding met boetebepaling probeert je werkgever te voorkomen dat je overloopt naar een concurrent. Als je je handtekening onder het contract zet en je bent achttien jaar of ouder, dan zit je aan de afspraak vast. Bedenk dus voor je je handtekening zet of de baan deze beperking waard is. Volgens de wet mag geen concurrentiebeding meer worden afgesloten als je daardoor langer dan een jaar je vak niet kunt uitoefenen. Verder moet in het concurrentiebeding worden vastgelegd voor welke werkzaamheden en voor welk geografisch gebied het beding geldt. Als je door de afspraak onredelijk wordt benadeeld, kan de rechter het beding wijzigen of opheffen. Soms kan hij een compensatie voor het nadeel vaststellen. Mocht je hiermee te maken hebben, dat kan een vakbond je verder helpen. Moet je wel lid zijn natuurlijk.

38


De cao Wat is een cao? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd voor een groep werknemers, bijvoorbeeld van één bedrijf, of voor een hele beroepsgroep. Die afspraken gaan over zaken als lonen, vakantiegeld, toeslagen voor overwerk of ploegendienst, reiskosten, spaarregelingen en loondoorbetaling bij ziekte. Andere onderwerpen zijn niet in geld uit te drukken, maar wel zo belangrijk: bijvoorbeeld bepalingen over ontslag, de tijden waarop je moet werken, recht op extra vrije dagen, verlofregelingen, kinderopvang, inspraak, scholing, loopbaanontwikkeling, veiligheid en dergelijke. In de cao staat verder voor wie de gemaakte afspraken gelden (soms geldt de cao niet voor vakantiewerkers en uitzendkrachten), hoe lang de afspraken geldig zijn en of er afwijkingen per bedrijf mogelijk zijn.

Hoe komt een cao tot stand? De vakbonden onderhandelen namens de werknemers met werkgevers over de cao. Voor de cao afloopt, moeten werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar nieuwe afspraken maken. Cao’s gelden meestal voor twee jaar. Ben je lid van een vakbond, dan kun je die bond laten weten wat volgens jou moet veranderen. Je kunt dus inspraak hebben! Zijn werkgevers en werknemers het eens, dan leggen de bonden de voorstellen voor aan hun achterban, de leden. Als zij akkoord gaan, is er een nieuwe cao. Komen de partijen er aan de onderhandelingstafel niet uit, dan proberen bonden en werknemers wel eens druk op de ketel te zetten door actie te voeren of te staken. Meestal gaan de partijen opnieuw om de tafel en worden ze het uiteindelijk eens.

Wat heb ik aan een cao? De cao is bedoeld om jou en al je collega’s zekerheid te geven over je rechten en plichten, je inkomen, de arbeidsduur en de overige arbeidsvoorwaarden. Met gezamenlijk gemaakte afspraken sta je veel sterker dan wanneer je individuele afspraken maakt met je werkgever. Voor een werkgever heeft een cao net zo goed voordelen, want ook hij weet waar hij aan toe is.

Op zoek naar een overzicht van Nederlandse cao’s? www.caoweb.nl 39


Heb jij de juiste

Inspirience? Het Miele Inspirience Centre in Vianen omvat ruim 3.000 m² aan Miele-apparatuur. Consumenten kunnen hier het merk Miele beleven met persoonlijk productadvies, kookdemonstraties,

2ESULTAATKOMTSAMEN

culinaire workshops en een prachtig restaurant. Een aantrekkelijke en inspirerende omgeving, net als alle andere onderdelen binnen de Miele-organisatie. Ben jij innovatief, flexibel, professioneel, klantgericht en heb je de juiste Inspirience? Kijk dan op www.miele.nl/werkenbijmiele.

Miele Nederland B.V., Postbus 166, 4130 ED Vianen

Resultaat komt samen

VB Groep bestaat uit landelijke opererende ondernemingen op het gebied

van Ontwikkelen, Bouwen en Beleggen. Iedere onderneming is zelfstandig en verantwoordelijk voor het eigen resultaat. Tegelijk maakt ieder gebruik van elkaars specifieke expertise. Samen hebben ze de mensen, de kennis en de ervaring

om elke huisvestingsvraag efficiënt en creatief in te vullen. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep. Voor de ondernemingen, de medewerkers en hun opdrachtgevers. www.vbgroep.com


Focus

Innovate

Simplify

Focus, Innovate, Simplify Frencken Europe bouwt al 65 jaar medische systemen, machines voor de productie van halfgeleiderchips en wetenschappelijke apparatuur voor grote internationale klanten. Doordat wij voor onze klanten het ontwerp, de ontwikkeling en de productie doen, kunnen zij hun nieuwe producten sneller op de markt brengen en zichzelf helemaal richten op het verkopen van die producten. Een wereldwijd netwerk van toeleveranciers helpt ons daarbij. Frencken heeft productievestigingen in Nederland, MaleisiĂŤ, Singapore, China en de Verenigde Staten.

w w w. f re n c ke n . n l / b a n e n


Waar vind ik mijn cao? In sommige cao’s is geregeld dat de werkgever verplicht is om de werknemers een zogenaamd cao-boekje te geven. Maar je hebt in ieder geval altijd het recht om de cao in te kijken. Op de afdeling personeelszaken of bij de ondernemingsraad hebben ze zeker een cao-boekje ter inzage. Of informeer bij de vakbond die jouw cao heeft afgesloten.

Wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet naleeft? Werkgevers zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de cao wordt nageleefd. Probeer je werkgever daar in een gesprek op te wijzen. Durf je dat niet, of helpt het niet, schakel dan je vakbond in. Doe dat in ieder geval direct wanneer het om een ernstige overtreding gaat, of om iets dat ook je collega’s aangaat. De vakbond probeert dan in overleg met je werkgever tot een oplossing te komen. Eventueel schakelt de bond de werkgeversorganisatie in waarvan de werkgever lid is. De vakbond onderneemt desnoods juridische stappen om het probleem op te lossen.

Valt iedereen onder een cao? Helaas valt niet iedereen onder een cao. Maar je wordt dan altijd nog beschermd door het Nederlandse arbeidsrecht. Zowel jij als je werkgever moeten zich altijd aan de wet houden. Deze wetten regelen zaken over het arbeidscontract en ontslag, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, het minimumloon en de minimumvakantietoeslag. Zegt je werkgever dat voor jou geen cao geldt, controleer dat dan wel even. Als hij geen gelijk heeft, loop je misschien betere regelingen mis. Vooral voor flexwerkers is het nogal eens onduidelijk of ze onder een cao vallen. Lees je arbeidscontract er nog eens goed op na of er toch niet verwezen wordt naar een cao, of laat je vakbond voor je uitzoeken of je onder een cao valt. Informatie hierover is te vinden op www.fnv.nl of op de sites van de aangesloten vakbonden.

Op zoek naar de cao voor uitzendkrachten? Surf naar www.abu.nl 42


Werken als uitzendkracht Het is ook goed mogelijk dat je werk vindt via het uitzendbureau. Uitzendbureaus beschikken vaak over een uitgebreide database met vacatures en kunnen je helpen met het zoeken en vinden van een baan die bij je past.

Wie is mijn werkgever als ik via een uitzendbureau werk? Bij uitzendwerk is er altijd sprake van drie partijen: jij (de uitzendkracht), het uitzendbureau (de werkgever) en het bedrijf waar je werkt (de inlener of opdrachtgever). Je ontvangt loon van het uitzendbureau, dat is dus je werkgever. Als uitzendkracht heb je een uitzendrelatie met het uitzendbureau. Het bedrijf waar je werkt, is klant van het uitzendbureau. Een uitzendbureau mag je overigens alleen met jouw toestemming uitlenen aan een opdrachtgever. Het bureau moet ook altijd eerst vertellen wat het werk inhoudt. Werk je eenmaal als uitzendkracht bij een bedrijf, dan gelden wel de dagelijkse regels van dat bedrijf, bijvoorbeeld over werktijden en gezamenlijke vrije dagen. Tip: vraag het uitzendbureau op papier te zetten hoelang je bij een bedrijf kunt werken en wat je taken zijn. Dan weet je waar je aan toe bent. En je hebt een bewijs hoelang je voor het uitzendbureau hebt gewerkt.

Heb ik rechten als uitzendkracht? Hoe langer je bij een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je opbouwt. Uitzendbureaus rekenen in ‘fasen’. Om te weten wat voor rechten je precies hebt, moet je dus weten in welke fase je zit. In totaal zijn er drie fasen.

43


Je bent wat je doet

Doe buitengewoon. Bij Alfa Laval. Laval,dragen dragenwe weiedere iederedag dagbij bijaan aaneen eenduurzamere duurzameretoekomst toekomstvan van Geen woorden maar daden. Bij Alfa Laval onze planeet door technische innovatie. Ons wereldwijde team ontwerpt en implementeert raffinage-, recycling- en zuiveringsprocessen die onze klanten in staat stellen beter te worden. Je komt ons werk tegen in toonaangevende toepassingen voor waterzuivering, schone energie, voedselproductie, afvalverwerking, geneesmiddelenontwikkeling en heel veel meer. De mensen bij Alfa Laval hebben de ruimte om ideeĂŤn uit te werken en de middelen om deze te concretiseren, in een omgeving die gedrevenheid, durf en diversiteit aanmoedigt. Het resultaat is een bedrijf waar we allemaal bijzonder trots kunnen zijn op wat we doen.

Ontdek hoe jij buitengewoon kunt zijn op www.alfalaval.com

www.alfalaval.com/career


In the cloud the speed of innovation is extremely high

Beweging in techniek Jij bent middelbaar of hoogopgeleid, professioneel en ambitieus. Je hart ligt bij techniek. Wij helpen je bij het realiseren van je ambitie. Zorgen voor een goede start. Versterken je talent. Persoonlijk door praktische adviezen en coaching. Collectief door te onderhandelen over de beste arbeidsvoorwaarden met onze sociale partners en werkgevers zoals Philips, Fokker, Siemens, Stork, ASML en NXP. Ons netwerk. Word lid en maak ons waardevoller. Voor jezelf.

TECHNIEK JE PASSIE? WIJ MAKEN HET WAARDEVOL

VHP2.NL

Wij zoeken Engineers HBO-WO

Safety Respect Excellence Courage One Team

We depend on energy, your energy

stapbinnenbijbp.nl Werken bij BP Raffinaderij Rotterdam BP Raffinaderij Rotterdam is één van de grootste olieraffinaderijen van Europa en heeft vestigingen in Europoort en Pernis. Voor alle 700 collega’s staan veiligheid, milieubewustzijn, respect en samenwerken op de eerste plaats. Werken bij BP Raffinaderij Rotterdam betekent werken in een internationale en technisch uitdagende omgeving. De diversiteit aan collega’s maakt het mogelijk om tijdens je loopbaan veel kennis uit te wisselen en te excelleren in jouw vakgebied. BP Raffinaderij Rotterdam biedt naast uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volop mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geloven wij dat onze mensen de sleutel zijn tot ons succes. We depend on energy, your energy!

Raffi Rott


Fase A Fase A duurt de eerste 78 weken die je voor een uitzendbureau werkt. Elke kalenderweek waarin is gewerkt (of dat nu 1 uur of 40 uur is) telt mee voor die 78 weken. Bij een onderbreking van 26 kalenderweken of meer begint de telling opnieuw. In fase A wordt gewerkt op basis van een overeenkomst met ‘uitzendbeding’, tenzij uitdrukkelijk een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten. Een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’ eindigt steeds automatisch (‘van rechtswege’), wanneer de uitzending op verzoek van de inlener wordt beëindigd. Ook als je ziek bent, eindigt de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch. In fase A heb je alleen recht op betaling van loon over de gewerkte uren, niet over de niet-gewerkte uren. Fase B Als je direct na fase A, of binnen 26 kalenderweken daarna, weer uitzendwerk verricht bij hetzelfde uitzendbureau, kom je in fase B. In deze fase wordt gewerkt op basis van één of meer ‘gewone’ arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (zonder minimumduur) of op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Fase B duurt in principe twee jaar. Binnen die twee jaar kunnen maximaal acht contracten voor bepaalde tijd worden gesloten zonder dat dit leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al deze contracten voor bepaalde tijd eindigen automatisch (van rechtswege) aan het einde van de afgesproken periode. Duurt een onderbreking gedurende deze twee jaar 13 kalenderweken of langer (maar korter dan 26 kalenderweken), dan begint de telling van fase B opnieuw. Bij een onderbreking van 26 kalenderweken of langer begin je weer in fase A. Je hebt tijdens de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd recht op doorbetaling van ten minste 90 procent van je laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren als er even geen werk is. Je moet wel passende arbeid accepteren. Weiger je dit, dan vervallen je rechten op vervangend werk en op doorbetaling van loon.

Meer weten over je rechten als uitzendkracht? www.fnv.nl/infowijzer, kijk bij contract en cao 46


Fase C Als je na fase B binnen 13 kalenderweken doorgaat met werken voor hetzelfde uitzendbureau, dan kom je in fase C. Je komt dan automatisch voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau in dienst. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar beĂŤindigd worden. In fase C geldt hetzelfde als in fase B: je hebt recht op ten minste 90 procent van je laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren, maar je moet je flexibel opstellen en passende werkzaamheden accepteren.

Wat als de opdrachtgever me in dienst wil nemen? Gefeliciteerd! Let wel op het volgende: als je hetzelfde werk blijft doen, mag de werkgever geen nieuwe proeftijd afspreken. Een proeftijd mag wel als je ander werk gaat doen. En je oude rechten neem je gewoon mee; je begint dus niet opnieuw met opbouwen. Houd er rekening mee dat je in de nieuwe situatie met een vast contract een opzegtermijn van een maand hebt.


Dag geld lenen van je moeder Hallo Jumbo

Wij zijn altijd op zoek naar

hulpkrachten voor onze Jumbo winkels bij jou in de regio. Kom bijverdienen bij de leukste supermarkt van Nederland! Kijk voor de ideale bijbaan op jumbowerkt.nl

Kijk ook eens op www.fnvwerkwijzer.nl Naam: Mark

Naam: Samira

Leeftijd: 19 Beroep: Schoonmaker kantoren Draagt: Jasje van topontwerper Mart Visser

Leeftijd: 21 Beroep: Schoonmaker verzorgingscentrum Draagt: Schort van topontwerper Mart Visser

‘Overdag doe ik een opleiding, dus ik kan alleen ’s avonds werken. Het is dan zo heerlijk rustig.’

‘Het contact met de bewoners maakt dit werk extra leuk. Bovendien wil ik doorgroeien. En dat kan.’

Je ziet, we doen er alles aan om werken in de schoonmaak nóg aantrekkelijker te maken. Want wíj vinden het een mooi vak. Jij ook? Informeer naar de mogelijkheden bij een schoonmaakbedrijf in de buurt.


LEREN EN WERKEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK Meld je aan voor een BBL-traject in Transport en Logistiek! • 4 dagen werken en 1 dag leren • Leren en geld verdienen tegelijk • Altijd de hoogste korting op je Rijopleidingen

• Sparen voor je Rijopleidingen via VTL StudiePlan • Leerbedrijf in je regio • Gratis werkschoenen, Arbotraining en opleiding Heftruck

Aanmelden kan via www.vtl.nl of bel voor meer informatie naar 0900-1442.

VTL helpt je vooruit

Wat heb jij te winnen bij de NAM? Actieve betrokkenheid bij winning en opsporing van energie • Boeiende banen • Multinationaal karakter

Kijk voor méér informatie op www.nam.nl


Wat kan de FNV voor mij betekenen? Hier volgen de tien belangrijkste redenen om lid te worden van de FNV: 1. Met bijna 1,2 miljoen leden is de FNV verreweg de grootste en sterkste vakbond van Nederland. Een macht van betekenis, met professionele cao-onderhandelaars, deskundige juristen en betrouwbare belastingconsulenten. 2. De FNV komt op voor de rechten van werknemers. Niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexwerkers zoals uitzendkrachten en oproepkrachten, bijbaners en vakantiewerkers. 3. De FNV heeft antwoord op al je vragen over werk, geld en inkomen. 4. De FNV zorgt voor goede cao’s. Dat is een collectief contract dat de FNV namens jou en je collega’s afsluit met de werkgever. Onderwerpen die in een cao worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld een goed loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en vermindering van werkdruk. Kortom, allerlei zaken die met werk en geld te maken hebben. 5. De FNV helpt wanneer je werkgever de regels die in de cao zijn vastgelegd niet goed naleeft. Soms is een telefoontje of een briefje al genoeg om dat recht te zetten. Geeft je werkgever niet zomaar toe, dan kan de bond namens jou verder onderhandelen. Desnoods tot aan de rechter. 6. Bij de FNV kun je terecht voor allerlei gratis diensten die ergens anders bakken met geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan juridisch advies. 7. De FNV helpt bij het invullen van de belastingaangifte. Dit doen wij trouwens gratis voor je als je lid bent. 8.

Speciaal voor jonge leden organiseert de FNV cursussen over bijvoorbeeld het zoeken naar de juiste baan, solliciteren of arbeidsomstandigheden.

9.

Met de FNV-ledenpas kun je profiteren van allerlei voordelen en kortingen op verschillende producten en diensten. Toch mooi meegenomen.

10. Als FNV-lid heb je recht op een complete en voordelige zorgverzekering bij Menzis. Kijk voor meer info op www.fnvmenzis.nl.

50


Lid worden? Profiteer ook van een FNV-lidmaatschap. Surf naar www.fnv.nl/wordlid Of bel met de FNV Servicelijn: 0900 3 300 300 (€ 0,10 p.m.). Iedere werkdag geopend van 12.30 tot 16.00 uur.

Meer weten? Als je meer wilt weten over de FNV, bezoek dan onze website www.fnv.nl. Uiteraard kun je ons voor meer informatie ook bellen of mailen. Telefoon: 0900 3 300 300 (€ 0,10 p.m.) E-mail: info@fnv.nl Internet: www.fnv.nl Volg ons ook op:

Bon voor lidmaatschap van de FNV

JA, ik word lid van de FNV Naam

Woonplaats

Postcode

Telefoon

Geboortedatum

(eventueel: e-mail adres) Handtekening

Gegevens werk: Ik werk(te)

Mijn functie

Aard van het bedrijf Ik werk niet (meer), want (s.v.p. invullen) Vul de bon in en knip hem uit. Een postzegel is niet nodig, je kunt hem zo op de bus doen.

FNV Werkwijzer 09-2013

Straat


Uitzendkracht? Kloppen jouw salaris, vakantiegeld en toeslagen wel? Advertenties Vragen? Wij geven antwoord. Misstanden? Wij treden op.

Bel gratis: 0800 7008 Of kijk op: www.sncu.nl

Postzegel niet nodig

FNV t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie Antwoordnummer 250 1000 PW Amsterdam


Hier vind je de basis voor een sollicitatiebrief. Dit voorbeeld kan dienen als een leidraad.

Naam bedrijf .......................... T.a.v. (naam) .......................... Adres .......................... Postcode en plaats .......................... Je woonplaats, datum Geachte mevrouw/heer ....., Zodra ik uw advertentie in .... las, waarin u vraagt om een ...., besloot ik te solliciteren. Weliswaar heb ik het bij het bedrijf waar ik nu werk erg naar mijn zin, maar het lijkt me goed om eens ervaring op te doen bij een andere firma (of: ....maar ik wil toch graag een baan die beter aansluit bij mijn opleiding). Bij de firma waar ik nu werk, ben ik sinds .... belast met / verantwoordelijk voor ...... en ...... Omdat ons kantoor ook werkt/zaken doet met ...... ben ik tevens bekend met ..... In mijn vorige baan/stage/opleiding heb ik ervaring opgedaan met..... Over de kwaliteiten die u in de advertentie noemt, kan ik u zeggen dat mijn huidige/vorige baas altijd zeer tevreden is/was. Verder beschik ik over de vooropleiding/achtergrond die u vraagt. Voor meer gegevens hierover verwijs ik u naar bijgevoegd curriculum vitae. Graag zou ik willen kennismaken met u en uw bedrijf en mijn enthousiasme voor deze functie toelichten in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet, ...... (handtekening) (naam) ................................ (adres) .........................‌‌ (telefoonnummer) ............. Bijlage: curriculum vitae

53


Curriculum vitae

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat:

alleenstaand/ongehuwd samenwonend/gehuwd

Opleidingen Noteer hier per opleiding een omschrijving, de jaartallen en of je al dan niet een diploma hebt behaald. Eventueel kun je het vakkenpakket/profiel vermelden. Denk ook aan cursussen, trainingen of workshops die je hebt gevolgd. Vaardigheden Wat kun je? Of waar kun je mee omgaan? Wat heb je geleerd door werkervaring of hobby? Denk ook aan talenkennis, internet, computerprogramma’s, omgaan met een heftruck, et cetera. Werkervaring Noteer hier je werkervaring. Je kunt zelf bepalen of je begint bij je eerste of laatste baan. Bijvoorbeeld Periode: Bedrijf: Functie: Werkzaamheden:

juni 2012 t/m september 2012 Jansen Administratie te Rotterdam receptioniste (vakantiebaan) bezoekers ontvangen, telefoon aannemen, administratie.

Verder kun je je hobby’s vermelden en eventueel de opleiding die je in de toekomst wilt gaan volgen.

54


SPEEL JEZELF SLIMMER Welke afbeelding links hoort bij welke tekst rechts? Is die vlag van BelgiĂŤ of Duitsland? En dat iPad-onderdeel, de dock connector of de wifi flex? Met Connectro, een nieuw spel voor iPad en PC, wordt leren nog leuker. Het spel is ontwikkeld door Croon en is vooral erg leuk voor scholieren, studenten en leerkrachten. Maar ook voor ieder ander die zijn kennis wil testen. Het past helemaal bij ons streven om onderwijs en ontwikkeling in de breedte te stimuleren en de interesse in elektrotechniek aan te wakkeren. Connectro is gratis verkrijgbaar in de App Store en online te spelen op croon.nl/connectro


B IN N E N K O R T 18 JAAR? DAN MAG JE VOOR HET EERST EEN ZORGVERZEKERING UITZOEKEN. is, dan betaalt Menzis nz Me j bi en st ko rg zo je jij TIP: Verzeker V Jong (waarde 25 euro). FN n va ap ch ts aa m lid ar ja het eerste Als FNV Jong-lid profiteer je van de goede deal die de FNV met Menzis heeft ge maakt, bijvoorbeeld:

• Fikse korting op je zorgve rzekering • Uitgebreide vergoeding vo or fysiotherapie • Vergoeding van voorbeho edsmiddelen • Snel en makkelijk online declareren • Persoonlijk advies • 20% korting op een doorlo pende reisverzekering • Op jongeren afgestemde pa kketten

Sla twee vliegen in een klap: sluit een voordelige zorgverzekering af en krijg een jaar lang GRATIS lidmaatschap van FNV Jong!

Meer info op fnvjong.nl/menzis

Zorgcollectief

Fnv van soll tot contract 2013 zeeland  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you