Page 1

WerkWijzer op de Werkvloer Je eerste echte baan of na een tiJd weer aan het werk?

De FNV Werkwijzer helpt je op weg met veel info en praktische tips.

1 Maart 2014


WerkWijzer Op de WerkvlOer je bent stArter op de ArbeidsmArkt of bent er een tijdje tussenuit geWeest. Waarschijnlijk heb je tijdens je opleiding stage gelopen en weet je al een beetje hoe het eraan toe gaat in het bedrijfsleven. Maar ook als je al een tijdje meedraait op de arbeidsmarkt of als herintreder aan de slag gaat, kun je wel wat tips en trics gebruiken. Genoeg verdienen is natuurlijk hartstikke belangrijk, maar er is meer waar je bij werk op moet letten. Of je wel genoeg vakantie krijgt bijvoorbeeld en hoe het staat met je veiligheid. Welke rechten je hebt als je zwanger bent en wat je eraan kunt doen als je collega’s op een nare manier met je omgaan. In deze brochure vind je antwoord op deze vragen en meer. De Werkwijzer is een serie brochures van de FNV met veel praktische informatie. In totaal verschijnen er vier verschillende titels. Naast deze, die gaat over waar je op de werkvloer mee te maken kunt krijgen, is er een over solliciteren, een over werk en geld en een over je rechten en plichten. Verzamel ze alle vier. Dan ben je op alle fronten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De brochures worden elk jaar up-to-date gemaakt. Als je nog vragen hebt, of wat meer informatie wilt, kun je altijd contact met ons opnemen.

3


‘Dáárom werk ik in de energie’

Kijk op www.watt.nl wat de energiesector jou te bieden heeft!

Gegarandeerd werk

Boordevol techniek

Verantwoordelijkheid

Elke dag anders

Prachtige loopbaan


inhOudsOpgave vakantie, feestdagen en verlOf

6

zWangerschap, verlOf en bOrstvOeding

10

stress, Werkdruk en OverWerken

20

rsi

24

veiligheid Op de WerkvlOer

32

uiterlijk Op het Werk

36

pesten, seksuele intimidatie, racisme en OngeWenst gedrag

42

de fnv

54

5


vakantie, feestdagen en verlOf WAt zegt de Wet over vAkAntie? Iedere werknemer heeft het recht om een minimum aantal dagen per jaar niet te werken en toch het volledige loon doorbetaald te krijgen. Dat jaarlijkse minimum is vier keer de werkweek. Dus: • Een werknemer met een 36-urige werkweek heeft ten minste recht op 4 x 36 uur vakantie per jaar. Een deeltijder met een baan van 20 uur per week heeft recht op ten minste 4 x 20 uur vakantie per jaar. • Wie geen vol jaar werkt, maar bijvoorbeeld een kwartaal, heeft recht op een kwart van het jaarlijkse minimum aan vakantierechten. Je mag de wettelijke vakantiedagen (vier x het aantal uren dat je per week werkt) maximaal zes maanden opsparen (dat was vijf jaar). Je moet de wettelijke vakantiedagen dus binnen zes maanden na het opbouwjaar hebben opgenomen. Voor de bovenwettelijke dagen, de vakantiedagen die je meer hebt, geldt deze regeling niet.

Welke dAgen Worden niet tot vAkAntiedAgen gerekend? Algemeen erkende (christelijke) feestdagen, roostervrije dagen, adv-dagen en vrije dagen ter compensatie van verricht overwerk.

Hoe zit Het Als ik ziek Word tijdens mijn vAkAntie? Wie ziek wordt tijdens de vakantie moet dit officieel melden. In veel gevallen krijg je vanaf dat moment ziekengeld en hou je het recht op vakantiedagen. Werknemers die langdurig ziek zijn hebben sinds 2012 recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Als je langdurig ziek bent en op vakantie gaat, moet je voor die vakantie dan wel vakantiedagen opnemen. 6


op Hoeveel vAkAntiegeld Heb ik recHt? Om op vakantie te kunnen, heb je als werknemer recht op een toeslag op het gewone loon: vakantiebijslag of vakantiegeld. De hoogte van de vakantiebijslag hangt samen met de hoogte van het loon. De wettelijke vakantiebijslag van 8 procent wordt berekend over het brutoloon. De werkgever moet de vakantiebijslag eenmaal per kalenderjaar uitbetalen.

WAt stAAt er in de Wet over zon- en feestdAgen? In de Arbeidstijdenwet is geregeld dat werknemers alleen op zondag werken als dat is overeengekomen en dit uit de aard van het werk voortvloeit. Incidenteel werken op zondag wegens bedrijfsomstandigheden is toegestaan, op basis van vrijwilligheid. De werkgever moet er in elk geval voor zorgen dat de werknemer op 13 zondagen per jaar niet werkt. Werknemers onder 18 jaar die op zondag werken, moeten de zaterdag ervoor vrij hebben. Een werknemer voor wie om religieuze redenen een andere dag als de wekelijkse rustdag geldt, kan aan de werkgever vragen of de regels voor werken op zondag op die andere dag kunnen worden toegepast. Over religieuze en nationale feestdagen die niet op zondag vallen, zegt de wet niets. Maar de werkgever moet vrij geven op de feestdagen waarvoor dat gebruikelijk is, tenzij dat anders is afgesproken. Meestal is in de arbeidsovereenkomst of in de cao vastgelegd op welke feestdagen de werknemer vrij is met behoud van zijn loon.

7


Hoe zit Het verder met feestdAgen? Het komt vaak voor dat in de cao is vastgelegd dat de werkgever rekening zal houden met de religieuze opvattingen van zijn werknemers. Zonodig wordt onbetaald verlof toegestaan of mag een vakantiedag worden opgenomen voor een religieuze feestdag. Koningsdag (27 april) wordt algemeen erkend als nationale feestdag die recht geeft op een vrije dag. Dit geldt echter niet vanzelfsprekend voor de Dag van de Arbeid (1 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei). Er is wel een aanbeveling van de Stichting van de Arbeid die de werkgevers adviseert om eens in de vijf jaar dat verlof met behoud van loon te geven. Dit is echter niet afdwingbaar. Met betrekking tot 5 mei - en hetzelfde geldt voor 1 mei - moet het recht op doorbetaald verlof daarom in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Welke soorten verlof zijn er? Naast verlof dat samenhangt met zwangerschap en bevalling (zie het volgende hoofdstuk) bestaan er nog een aantal andere verlofsoorten. calamiteitenverlof Een ziek kind moet van school gehaald, de tandarts moet bezocht vanwege hevige kiespijn of er is een sterfgeval in de familie. Het zijn onvoorziene noodsituaties waarbij een werknemer een paar uur tot enkele dagen calamiteitenverlof kan opnemen. Je krijgt je salaris doorbetaald. Zorgverlof Kortdurend zorgverlof is bestemd om een thuiswonend ziek kind, een zieke partner of een ouder te verzorgen. Dit verlof kan per jaar max. 2 x het aantal werkuren per week worden opgenomen. De werkgever betaalt ten minste 70 procent van je salaris door, maar in elk geval het minimumloon, tenzij anders is geregeld in de cao. Bij langdurig zorgverlof krijg je niet doorbetaald, tenzij anders is geregeld in de cao.

8


Uitzendkracht? Kloppen jouw salaris, vakantiegeld en toeslagen wel? Vragen? Wij geven antwoord. Misstanden? Wij treden op.

Bel gratis: 0800 7008 Of kijk op: www.sncu.nl

Van leren naar solliciteren... Van leren naar sollicite ... BMWT-Train helpt … BMWT

ain BMW T-Tr

-Train BMWT

aar solliciteren… … BMWT-Train helpt

fieke Een

n BMW T-Trai

n BMW T-Trai

rkers stige MWT-

Werken met heftrucks, graafmachines of hoogwerkers

werknemer met een BMWT-Tr

Werken heftrucks, graafmachinesOok jouw certificaat op zak is interessant interessantvoor vooriedere werkg vereistmet specifi eke deskundigheden. toekomstige of hoogwerkers vereist specifieke iedere werkgever. weet dan met werkgever weet hoe belangrijk deskundigheid is. Het BMWT- Hij zekerheid dat hij voldoet aan zijn Train certificaat is danjouw ook een meerwaarde bijzekerheid sollicitaties.dat hij voldoet deskundigheden. Ook toekomstige aan zijn bediening van w Een deskundige Met trainingen zorgt BMWT-Train voor de vereiste specifi eke BMWT-Train certificaat onmisbaa werkgever weet hoe belangrijk deskunwettelijke verplichtingen. Een deskundige deskundigheid bij het veilig werken met werkmaterieel. Een Kijk voor meer informatie op ww digheid is. Het BMWT-Train certificaat is bediening van werkmaterieel is vereist, werknemer met een BMWT-Train certifi caat op zak is dan ook een meerwaarde bij sollicitaties. een BMWT-Train certificaat interessant voorBMWT-Train iedere werkgever. Hij weet dan met Met trainingen zorgt voor onmisbaar. zekerheid dat hij voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. de vereiste specifieke deskundigheid Werken met heftrucks, graafmachines of hoogwerkers werknemer met een BMWT-Train certificaat op zak is vereist specifi eke deskundigheden. Ook jouw toekomstige interessant voor werkgever. Hij weet dan met Een deskundige van werkmaterieel vereist, een bijwerkgever het veilig werken bediening met werkmaterieel. Kijk voorisiedere meer informatie weet hoe belangrijk deskundigheid is. Het BMWTzekerheid dat hij voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. Train certificaat is dan ook een meerwaarde bij sollicitaties. Eenop deskundige bediening van werkmaterieel is vereist, een Een werknemer met een www.bmwt.nl BMWT-Train certifi caatBMWT-Train onmisbaar.

Van leren naar solliciteren… … BMWT-Train helpt

Met trainingen zorgt BMWT-Train voor de vereiste specifieke deskundigheid bij het veilig werken met werkmaterieel. Een

BMWT-Train certificaat onmisbaar.

Kijk voor meer informatie op www.bmwt.nl Kijk voor meer informatie op www.bmwt.nl


zWangerschap, verlOf en bOrstvOeding zWAngerscHAp en solliciteren: WAt zijn mijn recHten? Je bent volgens de wet niet verplicht bij een sollicitatie te melden dat je zwanger bent. De potentiële werkgever heeft niet het recht ernaar te vragen. Mondelinge of schriftelijke vragen die direct of indirect verband houden met zwangerschap, bijvoorbeeld vragen over de laatste menstruatie, hoef je niet te beantwoorden. Ook op vragen over gezinsuitbreiding hoef je niet in te gaan. Worden deze vragen toch gesteld dan kun je een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl).

WAnneer moet ik op mijn Werk zeggen dAt ik zWAnger ben? Uiterlijk drie maanden voor de uitgerekende datum. De melding moet een verklaring bevatten van een arts of verloskundige met de datum waarop je bent uitgerekend. Als je verlof ingaat moet je je ‘ziek’ melden bij je werkgever (uiterlijk de tweede dag). Wettelijke verplichtingen van je werkgever in verband met je zwangerschap, zoals het aanpassen van je werkomstandigheden en extra verlof en dergelijke, gaan pas in zodra hij op de hoogte is gesteld.

10


Hoe lAng duurt mijn zWAngerscHApsverlof? Als je in loondienst bent, heb je rond de bevalling gedurende ten minste 16 weken wettelijk recht op verlof en 100 procent loondoorbetaling. In sommige cao’s is een uitbreiding van het aantal weken zwangerschapsverlof opgenomen. De uitkering wordt betaald uit de Wet arbeid en zorg. Je mag zelf beslissen of je 4, 5 of 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum stopt met werken. Afhankelijk van deze keuze heb je na de bevalling recht op 12, 11 of 10 weken verlof. Er geldt een werkverbod van 28 dagen (4 weken) voor de vermoedelijke bevalling en 42 dagen (6 weken) na de bevalling. Je werkgever is strafbaar als het werkverbod wordt overtreden. Je bent zelf niet strafbaar, maar schiet er financieel niets mee op. Je loon wordt verrekend met de zwangerschapsuitkering. Dankzij de FNV kunnen nu ook zzp’ers zwangerschapsverlof opnemen.

WAt gebeurt er Als je te vroeg of te lAAt bevAlt? Aan de minimumtijd van 10 weken na de bevalling wordt niet getornd. Als de baby vroeg wordt geboren, blijft je recht houden op de ongebruikte dagen van het verlof. Als de baby later komt dan uitgerekend, komt het aantal dagen dat de baby te laat was bij het verlof. Alle extra dagen worden volledig doorbetaald.

WAt gebeurt er Als Het misgAAt met de zWAngerscHAp? Iedereen hoopt op een voorspoedige bevalling en een gezond kind. Helaas is dat niet altijd het geval. Als het kind dood geboren wordt of overlijdt vlak voor of na de bevalling heeft de moeder gewoon recht op (ten minste) 16 weken zwangerschapsen bevallingsverlof. Dit geldt altijd als de zwangerschap ten minste 24 weken heeft geduurd. Als er bij een kortere zwangerschapsduur een miskraam optreedt, geldt een recht op een uitkering van 100 procent van het loon. Het is namelijk ziekte in verband met zwangerschap en bevalling. Hoe lang je deze uitkering krijgt is afhankelijk van de duur van de ziekte. Als je ziek wordt vanwege de zwangerschap heb je ook recht op 100 procent loondoorbetaling. Je werkgever krijgt dit vergoed van het UWV.

11


De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) maakt zich sterk voor het veilig werken. In eerste instantie als beheerder van het VCA-systeem, de Veilig heid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers. Sinds de introductie wordt dit systeem in een groeiend aantal branches toegepast en steeds aangepast aan ontwikkelingen. Uit de cijfers blijkt dat het Veilig Werken onder VCA-gecertificeerde bedrijven in de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Om het veilig werken zo goed mogelijk onder de aandacht te krijgen en te houden, organiseert de SSVV regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten. Raadpleeg op gezette tijden onze website: www.vca.nl. In 2014 zal de SSVV bij diverse gelegenheden stilstaan bij het 25-jarig bestaan van de VCA en het twintigjarig bestaan van de SSVV. Voor de SSVV geen reden om achterover te gaan zitten, integendeel, er moet nog heel veel gebeuren: samen met U om er echt een succes van de maken. SSVV verspreidt 4x per jaar het magazine VCA Actueel met achtergronden, nieuws en interviews over het VCA-systeem. Met de VCA Reports, informatiefilms over een specifiek onderwerp binnen VCA, wil de SSVV graag een bijdrage leveren aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Kijk voor meer informatie over de SSVV en haar activiteiten op www.vca.nl

www.vca.nl

Landmeetkunde met baangarantie

*

Waarom kiezen voor landmeetkunde bij SOMA! • Innovatieve werkomgeving • Binnen één jaar diploma én baan! • Goed salaris • Baangarantie na opleiding • Doorgroeimogelijkheden • Afwisselend buiten en binnen werken met de nieuwste technieken AANMELDEN OF MEER INFORMATIE: WWW.SOMA-COLLEGE.NL/LANDMEETKUNDE SOMA COLLEGE | CEINTUURBAAN 2 | HARDERWIJK

Dé vakopleiding voor de infra. * BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID


Oceanco behoort tot een selecte groep superjachtbouwers voor luxe jachten

langer dan 80 meter. De werf Oceanco is

sinds 1997 actief in ontwerp, constructie,

afbouw en onderhoud van luxe zee-

waardige jachten. Zij bedient een brede internationale markt en heeft een uit-

stekende naam in de maritieme sector. Wij zoeken: Jonge enthousiaste

Kom jij aan boord bij Oceanco?

carrièremakers die van hun studie hun werk willen maken.

Wij bieden: Een afwisselende baan

in een dynamische werkomgeving met marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Oceanco biedt haar medewerkers een

uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbinnen

structureel rekening gehouden wordt met persoonlijke ontwikkeling.

Sollicitatie: GeĂŻnteresseerden worden-

vriendelijk uitgenodigd hun sollicitatie-

brief en curriculum vitae te richten aan:

Oceanco

t.a.v. Afdeling P&O,

Marineweg 1, 2952 BX Alblasserdam. Bij vragen: Telefoon 078 6995 399 tijdens kantooruren.

www.oceancoyacht.com


mAg ik mijn Werktijden AAnpAssen Als ik zWAnger ben? De Arbeidstijdenwet schrijft voor dat de werkgever je werk- en rusttijden moet aanpassen. Hij moet dit doen ‘binnen redelijke termijn’ nadat het verzoek is gedaan. Je hebt recht op een of meer extra doorbetaalde pauzes en mag niet verplicht worden tot overwerk. Je kunt vragen om regelmatig werk of dagdiensten in plaats van onregelmatig werk of nachtdiensten. De werkgever moet het verzoek om aanpassing honoreren, tenzij hij aantoont dat het redelijkerwijs niet kan. Dit is overigens omstreden. De Commissie Gelijke Behandeling was in een zaak van oordeel dat het schrappen van toeslagen in zo’n situatie directe discriminatie is. Tijdelijk korter werken met behoud van inkomen is bij zwaar of intensief werk een optie. Als er medische noodzaak voor is, moet er 100 procent loon worden doorbetaald. Je werkgever krijgt dit vergoed van het UWV.

mAg ik onder Werktijd nAAr de vroedvrouW of de gynAecoloog? Ja. Dat mag geen probleem zijn. Dit is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet: ‘De werkgever stelt de zwangere werknemer in de gelegenheid de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Zij behoudt haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien zij door het bedoelde zwangerschapsonderzoek verhinderd is geweest haar arbeid te verrichten’.

Hoe zit Het met mijn loon tijdens mijn zWAngerscHAp? Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof heb je recht op ziekengeld ter hoogte van 100 procent van je dagloon.

regelt de Wet krAAmverlof voor mijn pArtner? Als werknemer heb je wettelijk recht op twee dagen doorbetaald kraamverlof als je partner is bevallen. Om bij de bevalling aanwezig te zijn, geldt het calamiteitenverlof. De regels voor kraamverlof zijn:

14


• Het gaat om twee werkdagen verlof. Die mag je binnen vier weken na de bevalling opnemen. • Onder partner wordt verstaan: echtgenoot m/v, geregistreerde partner m/v, degene met wie de werknemer m/v samenwoont of van wie hij/zij het kind erkent. • Van het recht op verlof, de betaling en de duur mag je werkgever afwijken bij cao of, als daarin niets geregeld is, via een overeenkomst met or of personeelsvertegenwoordiging. Zoek dus goed uit hoe het bij jouw bedrijf geregeld is.

WAt gebeurt er Als ik zelf of mijn bAAs mijn bAAn Wil opzeggen Wegens zWAngerscHAp De werkgever mag je, zodra hij op de hoogte is van de zwangerschap, niet ontslaan. Het ontslagverbod geldt tot zes weken na afloop van het bevallingsverlof. Het geldt echter niet voor tijdelijke contracten die toch al zouden aflopen. Als verlenging van een contract of een vast contract al eerder was toegezegd en de werkgever daar vanaf ziet, dan moet hij aantonen dat dit niets met de zwangerschap te maken heeft. Dat is ook het geval als de werkgever wegens reorganisatie of economische noodzaak een ontslag aanvraagt via de kantonrechter. Als je zelf je baan opzegt, krijg je alleen een zwangerschaps-/bevallingsverlofuitkering als het ontslag minder dan tien weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ingaat. Let hier dus op! Meld dit wel zo spoedig mogelijk bij het UWV (die je loon betaalt) en informeer naar hun voorwaarden.

kAn ik nA de bevAlling korter gAAn Werken? De Wet aanpassing arbeidsduur geeft werknemers het wettelijk recht hun arbeidstijd aan te passen. Als je er desondanks niet uitkomt met je werkgever en je je genoodzaakt ziet om te stoppen, is het raadzaam om in je ontslagbrief te vermelden dat de werkgever niet akkoord ging met de door jou voorgestelde vorm van korter werken vanwege de verzorging van een kind. Dit is belangrijk omdat het UWV op die grond een WW-uitkering zal verstrekken over het aantal dagen dat je bereid was te blijven werken. Je bent dan namelijk voor dat deel onvrijwillig werkloos. Neem nooit te snel ontslag: neem bij problemen eerst contact op met je bond. 15


WAt is ouderscHApsverlof? De Wet ouderschapsverlof geeft werknemers het recht op onbetaald verlof voor de verzorging van kinderen tot acht jaar. Het gaat om onbetaald verlof, dat naar keuze in deeltijd of voltijd kan worden opgenomen. Het verlofrecht is 26 keer het aantal arbeidsuren per week. De werknemer mag zelf kiezen: of een paar maanden thuis blijven, of de verlofuren gebruiken om langer in deeltijd te werken. De meeste mensen kiezen overigens voor deeltijd. Wanneer je belasting betaalt en ouderschapsverlof opneemt, kom je in aanmerking voor de ouderschapsverlofkorting. Meer informatie hierover kun je vinden op www.belastingdienst.nl.

WAnneer mAg ik ouderscHApsverlof opnemen? Tot je kind acht jaar wordt, kun je op ieder gewenst moment ouderschapsverlof opnemen. Tenzij de cao een andere leeftijdsgrens kent. Ouders kunnen hun verlof desgewenst tegelijkertijd of in verschillende perioden plannen.

zijn borstvoeding en Werk te combineren? Je werkgever moet je in de gelegenheid stellen op het werk borstvoeding te geven of te kolven. Daar is hij gedurende de eerste negen levensmaanden wettelijk toe verplicht. Hij moet: • een geschikte, afsluitbare ruimte beschikbaar stellen of, als die er niet is, je in de gelegenheid stellen naar huis te gaan. De tijd die voor voeden en reizen nodig is, geldt als werktijd. Al mag het niet meer dan een kwart van de totale werktijd bedragen. • een koelkast beschikbaar stellen om de melk te bewaren. Hij hoeft niet toe te staan dat je kind tussen de voedingen op het werk blijft.

16


Al je rechten over borstvoeding na terugkeer van bevallingsverlof staan in de Arbeidstijdenwet. Het is verstandig om al vóór het zwangerschapsverlof afspraken te maken.

WAt is nodig om op Het Werk te kunnen kolven? • een kraan om handen te wassen en de kolf. • een ruimte waar je kunt kolven zonder dat iedereen toekijkt. • een kolf en eventueel een stopcontact. • rust en concentratie. • een aaneengesloten periode van tussen de 10 minuten en een half uur (buiten de pauze om). • een flesje en koelkast om de melk in te bewaren. • een koelbox om de melk mee naar crèche of huis te transporteren.

WAt moet ik Weten over kinderopvAng? Kinderopvangregelingen zijn belangrijk voor ouders die willen werken en jonge kinderen hebben. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangpunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het rijk krijgen. 17


Advertorial

Jesse Evers is servicetechnicus bij Schmit Parkeersystemen:

“Ik rijd met mijn bus het hele land door”

Jesse Evers (22 jaar) behaalde vorig jaar zijn diploma automatiseringsenergietechniek aan het Albeda College, een mbo-opleiding op niveau 4. Zijn eindstage liep hij bij Schmit Parkeersystemen in Zoetermeer. Daar kon Jesse gelijk na zijn studie komen werken. “Een familielid werkt in hetzelfde vakgebied, anders had ik waarschijnlijk nooit geweten dat je als technicus ook voor deze richting kunt kiezen”, zegt Jesse, die het erg naar zijn zin heeft bij Schmit Parkeersystemen. “Als allround monteur heb ik mijn eigen bus, die ’s nachts automatisch wordt bijgevuld. Ik rijd door heel Nederland om storingen, bijvoorbeeld bij ticketautomaten en slagbomen, op te lossen of te voorkomen. Elke storing is een nieuwe uitdaging. Soms is het probleem zo verholpen, maar andere keren moet je hardware- en softwarematig veel weten. Dan is het fijn dat ik een collega kan bellen. Sommigen zitten al vijftien jaar in het vak en hebben ongelooflijk veel kennis. Daar leer ik veel van. Sowieso leer je het meeste in de praktijk. Daarom adviseer ik jongeren om zoveel mogelijk verschillende stages te doen. Zo leer je meerdere installaties kennen en kom je vanzelf iets tegen wat bij je past.” www.schmit.nl

Schmit Parkeersystemen B.V. is een zelfstandige leverancier en dienstverlener die haar klanten voorziet van kwalitatief advies, hoogwaardige producten en excellente services op het gebied van parkeer - en toegangssystemen. Sinds haar oprichting in 1987 is Schmit Parkeersystemen uitgegroeid tot een volwassen en solide bedrijf. Tegelijkertijd zijn we nog altijd een pioniersclub die voorop wil lopen op het gebied van parkeren. Dat is onze passie. Is techniek ook jouw passie? Dan bieden wij jou een:

Leuke en leerzame stageplaats Op verschillende afdelingen binnen onze organisatie bieden wij stageplaatsen aan. Wij zijn ervaren met het begeleiden van stagiairs en erkend leerbedrijf op verschillende vakgebieden. Je leert echt hoe het is in de praktijk en gaat zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag. Natuurlijk is er ook ruimte voor het maken van opdrachten vanuit school. Dus volg jij een opleiding in de richting van Elektrotechniek, ICT, Financiële Administratie of Commercie, dan ben je bij ons voor een stage aan het juiste adres. Kijk voor meer informatie onze website www.schmit.nl


Kijk voor vacatures op www.nidera.com

Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam Tel. (0184) 61 39 11 • www.klimaatservice.nl

TANKCONTAINER SERVICES

CLEANING REPAIRS SALES WWW.NTCBV.NL

Vopak is ‘s werelds grootste onafhankelijke aanbieder op het gebied van op- en overslag van vloeibare bulkgoederen, met een terminalnetwerk dat zich uitstrekt over ruim 30 landen. Zoek je een wereldbaan of oriënteer je je op de juiste vervolgopleiding? Check de carrièremogelijkheden op onze website. www.vopak.nl


stress, Werkdruk en OverWerken

WAt zijn Werkdruk en stress eigenlijk? Een te grote werkdruk ontstaat wanneer een werknemer niet in staat wordt gesteld om te voldoen aan de eisen die op het werk aan hem worden gesteld. Tijd speelt daarbij een belangrijke rol: je hebt te weinig tijd om taken goed uit te voeren. Als je daarnaast ook nog weinig mogelijkheden hebt om je werk naar eigen inzicht in delen, ontstaat een te grote werkdruk. Denk bijvoorbeeld aan te veel klussen in te weinig tijd, geen tijd voor het volgen van cursussen, of ’s middags om vijf uur veel te veel klanten aan de balie. Een te grote werkdruk is een taai probleem. Ongeveer 60 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft er last van. Door de verslechterde economie gaan bedrijven bezuinigen en laten door minder mensen meer werk doen. De kans bestaat dan ook dat de werkdruk de komende jaren nog meer toeneemt. Stress en werkdruk worden vaak met elkaar verwisseld. Werkdruk kan stress veroorzaken, maar een zieke partner, een slecht huwelijk of een onuitstaanbare chef kunnen dat ook. 20


Anders gezegd: werkdruk is een kenmerk van het werk, stress is een kenmerk van het lichaam en dat is dus niet hetzelfde. Het is wel zo dat werkdruk een heel belangrijke stressveroorzaker is. Het kan ook leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten als buikpijn, rugpijn, hoofdpijn en uitputting. Werkdruk in pieken kan een mens best aan, iedereen heeft het wel eens druk. Maar als de druk chronisch wordt, worden werknemers ziek.

stAAt er in de Wet iets over stress of Werkdruk? In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wordt het begrip werkdruk genoemd als factor die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan veroorzaken. Artikel 3 van de wet verplicht de werkgever een beleid te voeren dat is gericht op het voorkomen of beperken van PSA en dus ook werkdruk. In de Arbeidstijdenwet staat alleen hoe lang een werkgever een werknemer mag laten werken, niet hoe hoog de prestatiedruk mag zijn. De standaardregeling stelt dat de arbeidstijd per dienst niet meer dan 12 uur mag zijn. De arbeidstijd per 16 weken mag niet meer dan gemiddeld 55 uur per week zijn. Voor het bestrijden van een te hoge werkdruk zijn arboconvenanten erg belangrijk. Dit zijn bindende afspraken over de aanpak van belangrijke risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden tussen werkgevers, vakbonden en overheid. Ook al hebben de convenanten een tijdelijk karakter, de FNV gaat ervan uit dat ze wel zullen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk in diverse sectoren.

WAAr kAn ik meer lezen over stress? Wil je meer weten over zaken als stress, burn-out, stresspreventie of ontstressen? Surf dan eens naar www.stress.startpagina.nl. Je vindt daar veel nuttige links naar interessante sites en praktische online stresstesten. Verder vind je goede informatie op de site van het Bureau Beroepsziekten FNV (www.bbzfnv.nl). Voor nuttige informatie over de aanpak van werkdruk en stress in het bedrijf kun je terecht op www.arbobondgenoten.nl. 21


WAt is overWerk en zijn er op dit gebied zAken Wettelijk geregeld? Er wordt overgewerkt wanneer er langer wordt gewerkt dan volgens het gewone (contractuele) werkpatroon gebruikelijk is. Volgens de Arbeidstijdenwet mag de gewone arbeidsduur in principe niet langer zijn dan 12 uur per dienst, 60 uur per week en per 4 weken gemiddeld niet meer dan 55 uur per week. In een periode van 16 weken is dat gemiddeld 48 uur per week. Overwerk is alleen wettelijk toegestaan bij een onvoorziene verandering van de omstandigheden. Of als de aard van het werk daar voor korte tijd toe dwingt. Structureel overwerk is verboden. Overwerk mag geen langdurige oplossing voor een te krappe personeelsbezetting zijn.

WAt verdien ik Als mijn overWerk zou Worden uitbetAAld? In sommige cao’s is niks geregeld over de uitbetaling van overwerk. Als dat voor jou geldt en je antwoord wilt hebben op de vraag hoeveel uren je gratis voor je bedrijf werkt, surf dan naar de overwerkcalculator. Deze is te vinden op de Arbosite van FNV Bondgenoten (www.arbobondgenoten.nl) tik in het zoekvenster overwerkcalculator. De overwerkcalculator telt hoeveel extra uren je per week werkt. Vervolgens wordt berekend hoeveel je zou verdienen als deze uren uitbetaald zouden worden. Maar ook wordt het reÍle uurloon uitgerekend op basis van het totaal aantal gewerkte uren. Op de site vind je verder veel nuttige tips en checklists.

Alle info over Werk en geld 24/7 bij de HAnd. cHeck onze grAtis fnv WorkpoWer App op WWW.fnv.nl/WorkpoWer

22


LEERWERKBANEN IN DE METAAL! MBO-OPLEIDING + BEGELEIDING + BAANGARANTIE + SALARIS Regio Rijnmon d en Drechtst eden

en

iding Metaalople Wer ken en l ere n

ges

Sta

Meer weten?

www.metalent.nl

Toekomst in de metaal

of bel

0180 645 455

Voor leerlingen en bedrijven! /metalent

@MetalentNL

Creative thinking

t h et GustoMSC stNeVunom meer initiatief vanopFleidingen te technische moten. pro

GustoMSC is een gerenommeerd ingenieursbureau. Wij ontwerpen schepen en mobiele platforms voor de offshore olie- en gasindustrie en voor de offshore energiemarkt, zoals schepen voor de installatie van windmolens. Daarnaast leveren wij ook de specifieke uitrusting van onze ontwerpen, zoals offshore kranen en hef- en fixatiesystemen.

www.GustoMSC.com

Effective design

Reliable

equipment


rsi Bij een verzekeringsmaatschappij is het administratiesysteem verbeterd. Alle informatie is nu via de computer op te roepen. Bij een autofabriek is een nieuwe productielijn in gebruik genomen. Elke 69 seconden rolt er een auto van de lijn. Twee voorbeelden van succesvolle vernieuwingen. Alhoewel, succesvol? Sommige werknemers klagen over pijnlijke polsen of hebben last van stijve schouders en pijnlijke onderarmen. Soms zeurt de pijn zelfs ’s avonds door, als het werk allang achter de rug is. Twee heel verschillende situaties, maar met hetzelfde probleem voor de werknemers: RSI, ook wel bekend als muisarm.

WAt is rsi? Repetitive Strain Injury (letsel aan pezen, spieren en zenuwen in de nek en bovenste ledematen door herhaalde (in)spanning) is een verzamelnaam voor verschillende klachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen als gevolg van chronische overbelasting. De klachten lopen erg uiteen: van tintelingen, een verdoofd gevoel, kramp en pijn tot een moe/zwaar gevoel. Tijdens een congres met RSI-deskundigen is besloten de term RSI te vervangen door KANS (Klachten aan Arm, Nek of Schouder). Wij gebruiken liever de term RSI omdat die nog door iedereen wordt gebruikt.

Hoe is rsi te Herkennen? RSI-klachten worden vaak in fasen onderverdeeld. De fasen zijn: fase 1 Lichte klachten na een lange dag werken. De klachten verdwijnen na een korte rustperiode. Je kunt nog werken of afwassen bijvoorbeeld. fase 2 Matige klachten die ook na het werk niet over zijn. De inmiddels wat ernstigere klachten dwingen je om het werk af en toe te onderbreken of minder intensief te werken. 24


Ook thuis word je af en toe belemmerd in je bewegingen door de klachten. De klachten verdwijnen niet meer na kortdurende pauze of ontspanning. fase 3 Voortdurende klachten. Vaak moet je door je klachten stoppen met werken. Ook privĂŠ kom je in de problemen: je kunt potjes niet meer opendraaien, geen boodschappen doen, of je kunt niet meer schrijven, sporten of lang achter elkaar zitten.

Hoe erg is rsi? Het risico op RSI wordt vaak onderschat. Maar soms kun je door RSI geen pen meer vasthouden, of kun je zelfs je eigen haar niet meer kammen. In het ergste geval dreigt volledige arbeidsongeschiktheid. RSI ontwikkelt zich soms snel, maar gelukkig is niet iedereen van de ene op de andere dag arbeidsongeschikt. Omdat RSI in de laatste fase nauwelijks te herstellen is, is het wel belangrijk om het zo vroeg mogelijk te onderkennen.

WAt zegt de ArboWet over rsi? Er zijn geen wettelijke normen voor repeterend werk. Wel staat er in de Arbowet dat de werkgever verplicht is om het werk aan te passen, zodat er geen gevaar is voor gezondheidsschade. Wanneer er sprake is van repeterend werk, dan moet de werk-gever dit aangeven in een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ook moet hij aangeven op welke manier hij dit probleem gaat aanpakken. Voor beeldschermwerk zijn er wel enkele normen in de wet opgesteld. Vraag je werkgever ernaar of kijk op de Arbosite van FNV Bondgenoten (www.arbobondgenoten.nl) Wordt iemand toch ziek van zijn werk, dan moet de werkgever binnen zes weken door de arbodienst in kaart laten brengen wat het probleem is, zodat hij binnen acht weken een plan kan maken om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit plan moet hij bespreken met de werknemer.

25


Heb jij de juiste

Inspirience? Miele nodigt u uit voor een Inspirience

en, Telefoon (0347) 37 88 88, www.miele.nl

Het Miele Inspirience Centre in Vianen omvat ruim 3.000 m2 aan Miele-apparatuur. Consumenten kunnen hier het merk Miele beleven met persoonlijk productadvies, kookdemonstraties, culinaire workshops en een prachtig restaurant. Een aantrekMiele Inspirience Centre. Een bron van inspiratie. kelijke en inspirerende omgeving, net als alle andere onderAan de A2 bij Vianen vindt u het Miele Inspirience Centre. Hier draait alles om de beleving van Miele en haar producten. Over een oppervlakte van maar liefst 3000 m staan voor u vele delen binnen de Miele-organisatie. Ben jij innovatief, flexibel, vrijstaande apparaten en inbouwapparaten tentoongesteld binnen de was-, woon- en kookwereld van Miele. Dit ruime aanbod van deen laatste trends,jij kleuren designs biedt u een professioneel, klantgericht heb deen juiste Inspirience? prachtige gelegenheid om inspiratie op te doen. Wat koken betreft geven wij bovendien kosKijk dan op www.miele.nl teloos kookdemonstraties. Maar u kunt ook terecht in het Miele Culinary Institute. HĂŠt instituut 2

voor koken, proeven en eten beleven. Een uitgebreide kookstudio waar u onder begeleiding van professionele koks, en met behulp van Miele-apparatuur, nieuwe recepten en bereidingsmogelijkheden leert. Volg hier bijvoorbeeld spectaculaire kookworkshops onder leiding van diverse meesterkoks en sterren-chefs. Kortom, kom voor een dag vol innovatie, demonstratie ĂŠn inspiratie naar het Miele Inspirience Centre. Wij heten u graag welkom.

Miele Nederland B.V., Postbus 166, 4131 ED Vianen

Inschrijven of meer informatie? Ga naar www.miele.nl

Wegwijs in logistiek

Post-Kogeko Logistics Transportweg 2 2676 LL Maasdijk T 0174 531 700 www.post-kogeko.nl


Bij damen kennen we geen grenzen dare to discover “

Bij Damen kennen we geen grenzen. Op onze 35 werven all over the world bouwen we schepen, van sleepboten tot superlichte fast ferries, fregatten en driemasters. Maar we willen méér. We willen nog lichtere schepen bouwen, nog meer innovaties toepassen. Wij zien kansen in de Arctische wateren, voor de kust voor Zuid-Amerika. Ben jij die ondernemende man of vrouw die met ons de maritieme wereld van de toekomst verovert? Wil jij je grenzen verleggen? Ontdek dan op www.damen.com/career de wereld van Damen. Dare to discover! erik hertel salesMaNaGeR daMeN shipyaRds

damen.com/c areer

dare to discover

the NetheRlaNds uk fRaNce swedeN polaNd RoMaNia qataR uae south afRica chiNa vietNaM siNGapoRe iNdoNesia bRazil cuba


is rsi te voorkomen? Hoewel het nog steeds moeilijk is om een goede diagnose te stellen voor RSI, is er wel veel bekend over factoren die RSI kunnen veroorzaken. Dat heeft geleid tot een aantal praktische oplossingen. Sommige zijn gemakkelijk aan te brengen, andere zijn lastiger en kosten meer geld. Bovendien is een aantal oplossingen gemakkelijk samen met de leidinggevende uit te voeren, andere vragen om een bredere aanpak in een organisatie. Wat is er te doen om beginnende RSI-klachten te verhelpen en te voorkomen dat ze erger worden? Kort samengevat gaat het om zes punten waar aandacht voor moet zijn: • meer bewegen, ook tussen de werkzaamheden door • meer afwisseling van taken • minder werkdruk • aanpassingen van de werkplek • werken aan betere houding en conditie • regelmatig een korte pauze Bij beeldschermwerk is het zinvol om een zogenaamde beeldschermtachograaf te installeren. De beeldschermtachograaf registreert de toetsaanslagen en muisbewegingen van de beeldschermwerker. Bij overschrijding geeft de tachograaf een waarschuwing. Dit door FNV Bondgenoten ontwikkelde programma is gemakkelijk te installeren. Voor meer informatie kijk op www.arbobondgenoten.nl onder RSI. Het is ook belangrijk om goed op jezelf te letten. Neem je wel voldoende rust, zorg je voor genoeg beweging, eet je wel gezond? En hoe is je werkhouding? Ben je niet te perfectionistisch? Juist mensen die hun werk tot in de puntjes willen verzorgen, die geen nee kunnen zeggen en die zich vreselijk verantwoordelijk voelen voor het werk, zijn extra gevoelig voor het ontwikkelen van RSI-klachten.

28


loop ik risico op rsi? Aan de hand van onderstaande vragen krijg je een indicatie van het risico dat je loopt op RSI. 1.

Doe je vier of meer uur per dag hetzelfde werk?

Ja

Nee

2.

Is het onmogelijk je werk even te onderbreken of een (zeer) Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

toetsenbord, werkblad of bureau.

Ja

Nee

6.

Werk je vaak* met gebogen polsen?

Ja

Nee

7.

Werk je vaak* met opgetrokken schouders?

Ja

Nee

8.

Werk je vaak* met je lichaam voorover gebogen?

Ja

Nee

9.

Is het vaak* te koud op je werk?

Ja

Nee

Ja

Nee

korte rustpauze te nemen wanneer je dat wilt? 3.

Doe je al jarenlang elke dag hetzelfde werk met steeds dezelfde handelingen?

4.

Is je werk sterk repeterend? Met andere woorden maak je meer dan twee uur per dag dezelfde bewegingen? Of dezelfde beweging langer dan een uur achter elkaar?

5.

Werk je vaak* met je handen 5 cm boven de hoogte van je elleboog? Bijvoorbeeld door een te hoog opgesteld

10. Heb je vaak* snelheidspieken in je werktempo? * meer dan 30 procent van de dag

Een antwoord met ja op de vragen 1, 2 en 4 telt elk voor 5 punten. Antwoorden met ja op de overige vragen tellen elk voor 3 punten. Door de scores op te tellen krijg je de totaalscore op de test.

meer Weten over ziekte en Werk? cHeck de grAtis fnv WorkpoWer App voor ipHone en Android.

29


0 punten Je loopt geen risico RSI te krijgen. 0 - 15 punten Je loopt waarschijnlijk niet al te veel risico op RSI door je werk. De kans is echter ook in jouw geval nog altijd aanwezig. RSI blijft een risico. Ons advies is daarom: blijf alert op werkzaamheden die de kans op RSI vergroten en wijs ook collega’s op de risico’s. 16 - 23 punten Je loopt een aanzienlijk risico op RSI. Wij adviseren je dringend met behulp van deskundigen je werk nader te onderzoeken. Je functie moet aangepast worden om de kans op RSI te verminderen. 24 - 36 punten Je loopt een zeer groot risico op RSI. Wij adviseren je dringend met behulp van deskundigen je werk nader te onderzoeken. Je functie moet aangepast worden om de kans op RSI te verminderen. In jouw geval is het risico zo groot, dat we je adviseren met spoed bij je werkgever te vragen om maatregelen.

kAn de vAkbond Helpen? Werknemers die opkomen voor een gezonde functie of een gezonde werkplek stuiten nogal eens op onbegrip of zelfs onwil bij de werkgever. Of ze weten niet waar ze moeten beginnen. In veel gevallen kan de vakbond ondersteuning bieden. Het thema RSI is een van de speerpunten van de FNV. De vakbeweging vecht voor betere wetgeving en cao-afspraken. Ondernemingsraden kunnen altijd bij de bond terecht voor advies. In het uiterste geval kunnen individuele werknemers die arbeidsongeschikt raken of een schadeclaim willen indienen, voor gratis rechtshulp aankloppen bij hun bond.

meer Weten over rsi? Kijk op www.arbobondgenoten.nl en op de site van het Bureau Beroepsziekten FNV, www.bbzfnv.nl. 30


www.limor.nl

NIEUW: ECHTE KAAS UIT HET HART! Al meer dan een eeuw lang produceert Zuivelfabriek De Graafstroom (h)eerlijke, natuurgerijpte Goudse kaas. Van zachte jonge en volle belegen tot pittige oude; stuk voor stuk kazen met karakter. Wij noemen dit kaas

WERKEN BIJ LIMOR?

uit het hart; kaas die met veel zorg, passie en liefde is bereid in

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste hulpverleners!

het Groene Hart. Dat proef je!

www.degraafstroom.com

Voor meer informatie scan code:

VMBO | MBO | HBO | MASTER TRAINING EN OPLEIDING

HAVENS LUCHTVAART WEGTRANSPORT RAIL LOGISTIEK PROCESINDUSTRIE WATERBOUW/BAGGERBEDRIJF ZEEVAART ZEEVISVAART SCHEEPS- EN  JACHTBOUW RIJN-  EN  BINNENVAART

... een wereldkeuze !

KIJK VOOR DE LOCATIES EN DE OPEN DAGEN OP DE WEBSITE WWW.STC-GROUP.NL

voor al uw pijpen en pijpleidinginstallaties

Zowel MBO als HBO!

De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht

De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951 opgericht familiebedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en installeren van pijpleidingsystemen voor de maritieme sector en industrie. Het bedrijf heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp tot prefabricage en montage. De werkzaamheden van DJPS, in de maritieme sector, omvatten complete installaties ten behoeve van: - Baggerbouw zoals Hopper- en Cutterzuigers - Zeevaart zoals Containerschepen en Sleepboten - Binnenvaart zoals Chemicaliëntankers, Containerschepen en Drogeladingschepen - Luxe-Jachtbouw - enzovoorts Voor de Industrie worden projecten uitgevoerd ten behoeve van onder andere: Aggregatenbouwers, Lierenbouwers, Drinkwaterleidingbedrijven en Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Bezoekadres Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht Postadres Postbus 67 • 3360 AB • Sliedrecht tel +31 (0) 184 - 413 644 fax +31 (0) 184 - 411 072 email info@djps.nl url http://www.djps.nl

Mede door onze ruim 55 jaar ervaring beschikken wij over een grote hoeveelheid praktische ervaring en inzicht.


veiligheid Op de WerkvlOer is gezond en veilig Werk Wettelijk geregeld? Gelukkig zijn er regels over gezond en veilig werk. Die regels staan in de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Volgens de Arbowet heeft iedereen recht op een gezonde en prettige werkplek. Wat dat precies inhoudt, verschilt natuurlijk per beroep en werkgever.

WAt mAg ik vAn mijn Werkgever verWAcHten omtrent veilig Werk? Je werkgever is verplicht je in te lichten over alle zaken die te maken hebben met gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Bijvoorbeeld over het gebruik van beschermingsmiddelen, zoals oordoppen, schoenen, beschermkappen en dergelijke. Vraag je werkgever om uitleg over de inhoud van het werk en welke risico’s en gevaren eraan vastzitten. Je werkgever heeft als het goed is alle mogelijke gevaren die bij jouw werk komen kijken, opgeschreven in een zogenaamde risico-inventarisatie. In dit document staat ook beschreven wat je werkgever eraan doet om ongelukken te voorkomen. Je kunt hem altijd vragen of je de risico-inventarisatie mag inzien. Gebeurt er een ongeluk? Let erop dat dit direct wordt gemeld bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), telefoon 0800 5151. Het kan ook via internet www.inspectieszw.nl.

Weten of je Wel veilig Werkt? doWnloAd de fnv WorkpoWer App viA WWW.fnv.nl/WorkpoWer

32


mijn Werkplek is onveilig, WAt kAn ik dAAr zelf AAn doen? Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. Meld je werkgever dus dat je werkplek onveilig is en waarom. Als je niets zegt, kan je werkgever er ook niets aan veranderen. Je werkgever is net als jij gebaat bij veiligheid op het werk en op ongelukken zit hij niet te wachten. Probeer collega’s te mobiliseren om samen met de werkgever een veilige werkplek te creëren. Schakel eventueel de ondernemingsraad in. Als je werk ondanks je inspanningen onveilig blijft, schakel dan je vakbond in en dien een klacht in bij de Inspectie SZW. Bij onmiddellijk dreigend gevaar voor jou (en je collega’s) mag je het werk direct stilleggen.

WAt doet de fnv voor een veilige en gezonde Werkplek? • Werken aan een betere wetgeving en betere handhaving van de wet. • Bureau Beroepsziekten FNV helpt bij het indienen van schadeclaims tegen (vroegere) werkgevers. • Ontwikkelen van hulpmiddelen voor het tot stand brengen van veilige en gezonde werkplekken. • Ondersteunen van ondernemingsraden. • Het geven van informatie, (juridische) hulp en advies via brochures, boeken en ledenservice. • Het afsluiten van cao’s en arboconvenanten. • Klokkenluiden: aandacht vragen voor problemen die te weinig aandacht krijgen. Kijk voor meer informatie op www.bbzfnv.nl en www.arbobondgenoten.nl.

33


WIL JIJ DEEL UITMAKEN VAN ONZE TOEKOMST?

Mobilis biedt integrale en duurzame infrastructurele oplossingen voor verkeer, industrie en water. Of dat nu wegen, bruggen, tunnels, viaducten, ecoducten, stations of energiecentrales zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld meegebouwd aan het pas geopende Rotterdam Centraal. Mobilis is onderdeel van TBI, een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. Wij vinden het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van (toekomstige) medewerkers en leidinggevenden. Dit doen we onder andere met ons Trainee Programma van TBI Acdmy en het jobrotation-programma. Hiermee krijg je de mogelijkheid om op meerdere afdelingen te werken. Zo krijg je een uitstekend beeld van onze organisatie. Zie jij jezelf bouwen aan de toekomst? Kijk op mobilis.nl MAAK DE TOEKOMST


bouwopleidingen BBL niveau l, ll, lll, lV detachering van in opleiding zijnde jongeren zalen en faciliteiten voor cursussen, trainingen etc.

Nieuwsticht 10

3113 BH Schiedam

t +31(0)10 4269988

f +31(0)10 4264734

w w w.rijnmond-bouw.nl

e-mail referentie brief nummer Schiedam

bouwopleidingen BBL niveau l, ll, lll, lV detachering van in opleiding zijnde jongeren zalen en faciliteiten voor cursussen, trainingen etc.

Nieuwsticht 10

goede

3113 BH Schiedam

opleiding

-

t +31(0)10 4269988

afwisselend

werk

f +31(0)10 4264734

-

prima

w w w.rijnmond-bouw.nl

beloning

-

carrière

Rijnmond-Bouw bv is (sinds 1978) de eerste van ca. 50 regionale opleidingsbedrijven in de bouw die collectief schoolverlaters in dienst nemen, opleiden (BBL niveau I t/m IV), begeleiden en detacheren bij erkende leerbedrijven. e-mail

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde jongeren in de leeftijd t/m 19 jaar. Ben je ouder of al wat langer zonder werk dan kun je toch reageren. Via ons Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw zijn brief nummer er ook voor jou mogelijkheden. Schiedam referentie

Een bouw- of andere technische vooropleiding is handig, maar niet persé nodig. Wat wel nodig is: tenminste een afgeronde VMBO-opleiding, een uitstekende mentaliteit, verder willen leren, interesse voor de bouw, graag met de handen werken, maar wel “het koppie” erbij houden!

Leerlingwerknemers van Rijnmond-Bouw bv vallen onder de CAO voor de Bouwnijverheid (o.a. beloning die bijna tweemaal zo hoog is als het wettelijk minimumloon, 45/49 doorbetaalde vrije dagen per jaar). Interesse? Ga naar www.rijnmond-bouw.nl of bel naar 010 - 426 99 88. Rijnmond-Bouw bv is een door Fundeon en SH&M erkend reg ionaal opleidingsbedrijf. Aangesloten bij Bouwend Nederland (vakg roep opleidingsbedrijven) 357504 KvK 24342337 | Cordares 13-266172/8

ABN-AMRO 504910671 | Postbank 3906719 | BTW NL811342979B01 | LB NL811342979L01 | V B NL811642979V01


uiterlijk Op het Werk De FNV krijgt de laatste jaren steeds vaker vragen over kleding, haardracht en tatoeages en piercings op het werk. Kern daarvan is hoever de werkgever kan gaan met voorschriften voor het uiterlijk van zijn werknemers op het werk. Vooral jongeren willen weten of de baas zich mag bemoeien met het - zichtbaar - dragen van piercings, tatoeages, opvallend haar en andere vormen van uiterlijke verschijning op het werk. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen.

stAAt er in de Wet iets over uiterlijk op Het Werk? Als het om uiterlijkheden gaat, zijn de Nederlandse grondrechten van belang. Ook voor jongeren zijn maar liefst vier rechten van kracht: • Het recht op bescherming van de persoonlijke werksfeer (privacy). • De vrijheid van meningsuiting (of expressie). • Gelijke behandeling van mannen en vrouwen (non-discriminatie). • De vrijheid van godsdienst. Wie een arbeidsovereenkomst ondertekent, geeft daarmee zijn grondrechten niet op. Iedereen houdt het recht op persoonlijke voorkeuren, op een eigen mening of op het dragen van kledingstukken die met een geloof te maken hebben. Maar soms moet een bedrijf wel kledingvoorschriften voorschrijven.

36


kunnen bedrijven kledingvoorscHriften HAnteren? Bij bepaalde bedrijven is het dragen van een helm of schoenen met stalen neuzen wettelijk verplicht om ongelukken te voorkomen. In de bouw bijvoorbeeld. Soms moeten er witte jassen gedragen worden om hygiënische redenen, in een ziekenhuis of in een keuken bijvoorbeeld. Er is dan sprake van een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’. Wanneer het dragen van een beschermend masker om gezondheidsredenen verplicht is, kan de werkgever verbieden een baard of snor te laten groeien, omdat het kapje dan niet meer goed beschermt. In andere gevallen hoort het dragen van een uniform bij een beroep, zoals politieagent of stewardess. De kleding is dan bedoeld als herkenning. Ook commerciële bedrijven hebben kledingvoorschriften ingevoerd om overal herkenbaar te zijn, zoals bijvoorbeeld McDonald’s. Deze verplichting om bedrijfskleding te dragen, tast ook de grondrechten niet aan.

mAg ik een piercing of oorbel in en Hoe zit Het met tAtoeAges? Dat hangt ervan af waar je werkt en wat voor werk je doet. Heb je veel met klanten, patiënten of publiek te maken, dan kan jouw werkgever een reglement hebben waarin staat wat wel of juist niet is toegestaan. Kijk dat na wanneer je van plan bent een piercing te laten zetten of een tatoeage te nemen. Op andere werkplaatsen kan de werkgever het niet zo makkelijk verbieden. Wanneer je op kantoor steeds met dezelfde collega’s te maken hebt, wennen ze wel aan je. Bedenk dat er bij piercings en tatoeages nog veel meer gevoeligheden bestaan dan bij het dragen van een oorbel. Dat vinden de meeste mensen heel gewoon, zeker bij vrouwen. Een tatoeage zelf mag overigens niet verboden worden, maar er mag wel gevraagd worden hem te bedekken met een pleister of kleding. De werkgever moet er in elk geval rekening mee houden dat het verbod redelijk is en in relatie staat met het werk dat wordt gedaan. Een verbod kan nooit al te gedetailleerd zijn en bijvoorbeeld ingaan op het soort piercing (tong, wenkbrauw, neus of oor). Dat is een te vergaande inbreuk op de privacy en de vrijheid van meningsuiting.

37


moet ik een stropdAs om? Bedrijven kunnen strenge kledingvoorschriften opstellen. Daar kan ook in staan dat het dragen van een stropdas voor mannen verplicht is. Voor de rechter houdt dit reglement mogelijk geen stand, omdat het een voorschrift is dat alleen voor mannen geldt en niet voor vrouwen. Of omdat het niet in relatie staat tot het werk dat wordt gedaan. In een enkel geval kan er ook een medische reden zijn om geen stropdas te dragen. Wanneer ademhalen moeilijk gaat bijvoorbeeld. Een doktersbriefje moet dan voldoende zijn om voortaan zonder stropdas te verschijnen. Doe een net shirt aan om problemen te voorkomen. Je kunt ook beginnen over het invoeren van casual Friday, oftewel een dag waarop het met kleding allemaal niet zo nauw wordt genomen, zodat ook je collega’s er eens wat relaxter bij kunnen lopen.

mAg ik een Hoofddoekje op? Dat mag. Werkgevers moeten het geloof van hun medewerkers respecteren. Maar er is veel discussie over de vraag op welke arbeidsplek het dragen van een hoofddoekje wel gepast is en waar niet. In sommige functies is het namelijk omstreden. Als lerares voor de klas bijvoorbeeld. Een lerares heeft een voorbeeldfunctie en er zijn ouders die vinden dat deze geloofsuiting geen voorbeeld is voor hun kind. Een verbod wordt in het openbaar onderwijs niet toelaatbaar geacht. Het dragen van een hoofddoekje behoort tot de grondrechten, de vrijheid van geloof. Wanneer het dragen ervan verboden wordt, moet het doel van dit verbod omschreven worden. Het imago van een functie of bedrijf moet er bijvoorbeeld door geschaad worden. Dat geldt voor de functie van rechter, maar ook voor christelijke scholen. Het komt voor dat werkgevers eigen hoofddoekjes verstrekken, met de naam of het logo van het bedrijf erop. Vraag naar het reglement van het bedrijf waarin de kledingregels staan omschreven.

38


moet ik een uniform AAn? Wanneer dit bij het beroep hoort wel. Een politieagent of brandweerman zonder uniform de straat op sturen heeft geen zin. Het hoort bij het beroep. Het geeft autoriteit en het maakt dat het publiek hem herkent. Soms is een uniform verplicht omdat het functioneel is. Ter bescherming van je gezondheid bijvoorbeeld draag je in een laboratorium beschermende kleding. Ook kan een uniform horen bij het imago van het bedrijf. Een hostess laat zien wie zij is en namens wie zij gasten ontvangt. In al die gevallen is het dragen van verplichte kleding vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao. In de cao is ook vaak een vergoeding voor speciale kleding afgesproken en is geregeld wie ervoor zorgt dat de kleding wordt gereinigd.

kAn ik zomAAr ontslAgen Worden op bAsis vAn mijn uiterlijk? Nee, de werkgever moet een waarschuwing geven en een reglement laten zien. De werkgever moet ook eerst bekijken of er binnen de organisatie ander werk is waar de uiterlijke kenmerken het ‘zwaarwegende bedrijfsbelang’ niet schaden. Ook moet je de kans krijgen je uiterlijke kenmerken aan te passen. Bij een tatoeage en piercing is dat in sommige gevallen echter moeilijk. Aan vrijetijdskleding en een heftige haarkleur, wat vaak verboden is, kan je makkelijker wat doen.

bestAAn er juridiscHe uitsprAken over uiterlijk op Het Werk? Ja, er zijn conflicten geweest over het dragen van lang haar en baarden door jongens, het verplicht dragen van stropdassen en het verbod voor vrouwen om een lange broek te dragen. Soms klagen klanten hierover. Bedrijven mogen echter alleen over de voorkeur van klanten beginnen, wanneer dit essentieel is voor het leveren van een product of dienst van het bedrijf. Verder mag geen onderscheid in voorschriften tussen mannen en vrouwen worden gemaakt, wanneer dit niet noodzakelijk en functioneel is en leidt tot ongelijke kansen. Over de meeste verboden van bedrijven hebben Nederlandse rechters, voor zover bekend, echter nooit een uitspraak gedaan.

39


WAt is de inzet vAn de fnv op dit vlAk? Werknemers weten zelf heel goed waar de grenzen liggen. Dat is gebleken uit een grootschalig onderzoek van de FNV. Ook jongeren zijn van mening dat je niet ‘te bloot’ op het werk moet verschijnen bijvoorbeeld. Dat leidt regelmatig tot conflicten met collega’s, maar ook met klanten. Werknemers voelen ook heel goed aan dat je in het ene bedrijf verder kunt gaan dan in het andere. Iemand die in een skateshop werkt, kan zich alternatiever kleden dan iemand met een kantoorbaan. Maar meningen kunnen verschillen. Want wanneer is een wild kapsel of extravagante kleding provocerend? Ook zijn niet alle uiterlijke kenmerken even gemakkelijk aan te passen; een tatoeage kun je niet een-twee-drie verwijderen. Conflicten kunnen worden voorkomen als de werkgever met het personeel afspreekt welke ‘afwijkende’ uiterlijkheden echt niet geoorloofd zijn. Ook werkgevers hebben belang bij duidelijke voorschriften. Wanneer ruzie over het dragen van een piercing tot ontslag leidt, vraagt de kantonrechter meestal om de interne afspraken. Als er niets op papier staat, kan de rechter niet veel meer zeggen dan dat een werkgever zijn medewerkers niet kan houden aan voorschriften die er niet zijn. De FNV kan helpen bij het opstellen van voorschriften en leden die een conflict hebben over hun uiterlijk, kunnen rekenen op juridische hulp. De FNV heeft in cao’s niet zoveel afspraken gemaakt over uiterlijkheden, maar wel over kleding. Een cao is niet ideaal om afspraken over piercings of tatoeages vast te leggen. Het is beter om dit in een aparte bijlage op te nemen. Afspraken over kleding zijn wél belangrijk, omdat het met geld en veiligheid te maken heeft. Wie betaalt de verplichte veiligheidsschoenen in de fabriek bijvoorbeeld? En wie betaalt de kosten voor het laten reinigen van bedrijfskleding?

Wil je meeprAten met de fnv? surf WWW.ledenpAnelfnv.nl

40


Wil JIJ in de Eredivisie van de logistiek meespelen?

Dan is DSV Solutions het juiste team voor jou! Van warehousemedewerker tot operations manager, van facilitaire dienst tot receptie, wij bieden een dynamische werksfeer in een groeiende onderneming. Naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden, kun je bij DSV Solutions terecht voor (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden, goede carrierevooruitzichten en ondernemerschap.

Contactgegevens

Ben jij een logistiek talent op zoek naar een nieuwe uitdaging en nieuwsgierig geworden naar jou kansen binnen DSV Solutions? Neem contact met ons op en vraag naar jouw mogelijkheden binnen onze organisatie.

DSV Solutions Nederland B.V.

DSV Solutions: jouw toekomst!

5902 RC Venlo

DSV is een wereldwijde aanbieder van logistieke oplossingen en transport, met kantoren, partners en agenten in meer dan 110 landen. DSV heeft zijn operaties in 3 divisies verdeel: Road, Air & Sea en Solutions.

Telefoon

E-mail: hr.ven@nl.dsv.com Postadres t.a.v. Mevr. P. Verweij-Korsten, HR Advisor Postbus 3118

+31 (0) 77 326 2800

Dankzij ons wereldwijd netwerk én onze kracht in de Europese logistiek, biedt DSV zijn klanten een breed scala van logistieke diensten in één keten. Door onze prestaties tijdens service- en oplossingsgerichte opdrachten, zijn wij als DSV uitgegroeid tot een absolute leider in de logistieke sector.

More than just logistics: Personally Committed

Solutions

www.dsv.com


pesten, seksuele intimidatie, racisme en OngeWenst gedrag

1 miljoen (1 op de 6) mensen worden gepest op het werk. Een groot deel van hen sleept zich dagelijks met lood in de schoenen naar het werk, blijkt onderzoek (Nationale EnquĂŞte Arbeidsomstandigheden 2011, uitgevoerd door TNO en CBS). Ze worden gepest, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie, van racisme, of van agressie en geweld. Kortweg: van ongewenst gedrag op het werk. Vaak zwijgen de slachtoffers uit schaamte, geven de daders de slachtoffers de schuld en kijken leidinggevenden de andere kant op. In veel gevallen is de leidinggevende er zelf bij betrokken. Dit leidt tot een hoger ziekteverzuim. Circa 2 procent van alle werknemers verzuimt jaarlijks een of meerdere dagen als gevolg van agressie op het werk. Een derde daarvan is zelfs langer dan vier weken uit de running. 42


WAt kAn ik doen Als ik slAcHtoffer ben vAn pesten, seksuele intimidAtie of rAcisme? Als je op je werk slachtoffer bent van pesterijen, seksuele intimidatie of discriminatie wordt je veel onrecht aangedaan. Je staat iedere dag bloot aan een of andere vernedering. Wat kan je eraan doen? stap op je collega(‘s) af Je kunt eerst proberen het probleem zelf te bespreken met de collega(s) van wie je last hebt. Probeer duidelijk te maken dat je niet gediend bent van zijn of haar gedrag en dat het je belemmert bij je werkt. Probeer rustig te blijven en zakelijk. Zoek lot- en bondgenoten Bondgenoten zijn je collega’s die op het eerste gezicht niet zelf het slachtoffer zijn, maar wel degelijk lijden onder de slechte sfeer die door pesterijen, seksuele intimidatie of racisme op het werk ontstaat. Lotgenoten zijn mensen die hetzelfde overkomt als jij. Meestal ben je niet de enige, maar hebben ook anderen al jarenlang dezelfde ervaringen. Bespreek de klachten met hen of ga samen het gesprek aan met de dader(s). stap op je baas af Als hij of zij zelf tenminste niet degene is die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie, pesten of racisme, want ook dat komt voor. Van belang is dat een leidinggevende snel ingrijpt. Hij of zij bepaalt namelijk voor een belangrijk deel de sfeer op de afdeling. Om ongewenst gedrag te voorkomen, moet een leidinggevende het tijdig herkennen en ingrijpen. Als ongewenst gedrag al langer voorkomt, wordt het steeds moeilijker om in te grijpen. Wat eerst wel mocht, mag nu niet meer. Maar ongewenst gedrag moet bespreekbaar gemaakt worden, het is schadelijk voor het bedrijf. Het leidt tot personeelsverloop, ziekteverzuim en een lagere productiviteit.

43


Wij zijn een dynamische en vooruitstrevende multinational met ongeveer 1.200 enthousiaste medewerkers. Wij verzenden honderden miljoenen producten van afdichtingsmiddelen, schuimen, spuitbussen en andere lijmen voor de bouwliefhebbers over de hele wereld. Wij zijn gegroeid tot 8 productielocaties en 23 verkoop- en distributiekantoren. Daarnaast hebben we een nagenoeg wereldwijd netwerk van distributiepunten. Vanaf het moment dat we begonnen in 1974, zijn wij gespecialiseerd in de productie van hoge kwaliteit ISO gecertificeerde kitten, lijmen, schuimen en technische aerosols in de bouwsector en een verscheidenheid aan industriële toepassingen. Na een sterke groei heeft het bedrijf zich gevestigd als marktleider in tal van landen. U kunt ons vinden onder onze eigen merknamen zoals Den Braven, Zwaluw en Tectane of onder de etiketten van onze private label partners. De Benelux organisatie van Den Braven heeft een productielocatie in Oosterhout en in Giessen. Op beide vestigingen zijn ook ondersteunende en sales gerichte afdelingen ondergebracht. Daarnaast hebben wij nog een salesteam gevestigd in België. Binnen de Benelux organisatie zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers die graag een steentje willen bijdragen aan de groeiende organisatie. Kijk voor de openstaande vacatures op onze website; www.denbraven.com. En wellicht tot ziens!

Wij zoeken Engineers HBO-WO

Safety Respect Excellence Courage One Team

We depend on energy, your energy

stapbinnenbijbp.nl Werken bij BP Raffinaderij Rotterdam BP Raffinaderij Rotterdam is één van de grootste olieraffinaderijen van Europa en heeft vestigingen in Europoort en Pernis. Voor alle 700 collega’s staan veiligheid, milieubewustzijn, respect en samenwerken op de eerste plaats. Werken bij BP Raffinaderij Rotterdam betekent werken in een internationale en technisch uitdagende omgeving. De diversiteit aan collega’s maakt het mogelijk om tijdens je loopbaan veel kennis uit te wisselen en te excelleren in jouw vakgebied. BP Raffinaderij Rotterdam biedt naast uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volop mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geloven wij dat onze mensen de sleutel zijn tot ons succes. We depend on energy, your energy!

Raffi Rott


Wie bepaalt hoe uw toepassingen er morgen uitzien? Is de traditionele techniek de enige manier om verder te komen? Onze klanten en de natuur – een ongekend potentieel. WE ARE THE ENGINEERS OF PRODUCTIVITY.

Koele producten maken? B&C

Werk en leer in een moderne productie-omgeving!

Boot & Co

GEA Goedhart is al bijna 80 jaar een specialist in het ontwerpen, produceren en het wereldwijd leveren van luchtkoelers voor de industriële koel- en vriestechniek.

Boomkwekerijen bv

Persoonlijke ontwikkeling staat bij GEA Goedhart erg hoog. Bij ons bedrijf kan je d.m.v. training en cursussen doorgroeien in diverse vakgebieden.

B&C

Ben jij een talentvolle, ambitieuze starter, zoek je een leerarbeidsplaats of stageplaats, neem dan contact met ons op.

Boot & Co

rt B.V a h d e ists

Boomkwekerijen bv

BAUMSCHULEN • NURSERIES PLANTSKOLOR • PÉPINIÈRES

GEA

Go

Hom

he e of t

al

speci

engineering for a better world

Boot & Co Boomkwekerijen bv

l

hart.n

.goed www

B&C

Telefoon: 0166-665665

GEA Heat Exchangers

BAUMSCHULEN • NURSERIES PLANTSKOLOR • PÉPINIÈRES

Rijneveld 12 | 2771 XT Boskoop | T (0172) 235 235 | F (0172) 235 245 | info@boot.nl | www.boot.nl

Compleet in functioneel groen


Zoek steun bij een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts Als je er alleen niet uitkomt en je met je baas ook niet kunt praten, stap dan voor informatie en advies naar een vertrouwenspersoon in het bedrijf of iemand die je vertrouwt uit je privé-omgeving. Je kunt ook gaan praten met het bedrijfsmaatschappelijk werk, of met een bedrijfsarts. Zoek iemand om te bemiddelen Zoek hulp bij iemand die kan bemiddelen tussen jou en de dader(s), bijvoorbeeld via de vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Betrek aan de andere kant ook niet te veel mensen bij het probleem. Het is begrijpelijk dat je rechtvaardigheid en eerherstel zoekt, maar hoe bizar het ook klinkt: vermijd dat je collega’s zich te veel onder druk gezet of bedreigd voelen. Het maakt alles nog moeilijker, ook om weer als gelijke tussen je collega’s te werken. dien een klacht in Als praten niet helpt, kun je een klacht indienen. Steeds meer bedrijven hebben een speciale klachtenregeling voor ongewenst gedrag. Maar ook als er geen regeling is, kun je een klacht indienen. Bij je directe chef, bij personeelszaken, het management, de directie of bij je bedrijfsarts. Het is belangrijk te praten over je ervaringen en het niet voor je te houden. Als je over je ervaringen praat, is het aannemelijker te maken dat je ook echt iets vervelends is overkomen. Onderzoek in overleg met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts of het indienen van een klacht gerechtvaardigd is. Vaak hebben zij ook informele kanalen om ongewenst gedrag aan de orde te stellen. Zoek naar steun vanuit de organisatie, bijvoorbeeld van de ondernemingsraad of de VGW-commissie (commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn) of neem contact op met de vertrouwensinspecteur van de Arbeidsinspectie. Je kunt ook naar je vakbond stappen. Een FNV-bondsbestuurder, bondscontactpersoon of de kwestiebehandelaar van de bond kan klachten met de leiding van de onderneming en/of met kaderleden en ondernemingsraadsleden bespreken. 46


Zonodig zal jouw klacht voor verdere behandeling naar de juridische afdeling van je bond doorgestuurd worden. Je kunt ook een klacht indienen bij een antidiscriminatiebureau of -meldpunt, bij het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie of bij het College voor de Rechten van de Mens. Meer informatie over deze instanties vind je op www.art1.nl en www.mensenrechten.nl. Wil je een klacht indienen: maak aantekeningen van de dingen die je zijn overkomen, schrijf op wanneer ze zijn gebeurd en wie er getuige waren. Zonder getuigen is het moeilijk te bewijzen dat je slachtoffer bent van een of andere vorm van ongewenst gedrag. neem geen ontslag Neem hoe dan ook niet zo maar ineens ontslag. Je kunt er je recht op een uitkering mee verspelen. 47


Werk jij met hart en ziel? Werk jij met hart en ziel?

Neem dan kijkje in onze Neem daneens eenseen een kijkje in onze keuken! Bij Albron keuken! Bij Albron kun je alle kanten kun je alle kanten op. Van kok tot catering manager op. Van kok tot catering manager en van HR-adviseur tot inkoper. Op locatie bij onze en van HR-adviseur tot inkoper. opdrachtgevers, evenementen, op de parken van Op locatie bij onzebij opdrachtgevers, Center Parcs of op kantoor De Meern. bij evenementen, opons de parken vanin keuken! Neem dan eens een kijkje in onze Bij Albron Center Parcs of op ons in tot catering manager kun je alle kanten op.kantoor Van kok De Meern. Wij zijnHR-adviseur op zoek naartot mensen met fijne bij antenne en van inkoper. Opeen locatie onze voor wat de gast nodig heeft. Vanzelfsprekend opdrachtgevers, bijmensen evenementen, op de parkenook van Wij zijn op zoek naar met initiatief. En gastvrijheid die vaninbinnenuit komt. Center Parcs of op ons kantoor De Meern. een fijne antenne voor wat de gast nodig heeft. Vanzelfsprekend ook

Bij Albron besteden aandacht initiatief. En gastvrijheid die van metaan Wij zijn op zoek naarwe mensen eenpersoonlijke fijne antenne ontwikkeling én hebben we oog voor de wereldook om binnenuit komt. voor wat de gast nodig heeft. Vanzelfsprekend ons heen.En Dat is nog eensdie lekker werken! komt. initiatief. gastvrijheid van binnenuit Bij Albron besteden we aandacht aan persoonlijke ontwikkeling én Loopt hetbesteden water jewe in de mond? Bij Albron aandacht hebben we oog voor de wereld om aan persoonlijke ontwikkeling hebben we oog voor de wereld om ons heen. Dat isén nog eens lekker Neem dan een kijkje op onze website werken! ons heen. Dat is nog eens lekker werken! www.albron.nl /vacatures of volg ons op

Loopt het water je in de mond? Neem dan een kijkje op onze website www.albron.nl /vacatures 0828_liggend_A5_v1.indd of volg ons op 1

0828_liggend_A5_v1.indd 1


ROTTERDAM, THE NETHERLANDS QUALITY & SPEED

Trunnion Mounted Ball Valve Size: 16� FB, Rating #1500 Manufacturing time 8 weeks

Refinery & Chemical

Topside

Mining

Subsea

Offshore

Fast Track Valve Manufacturing

Adesso Valve CV Terwenakker 25 3011 XS Rotterdam The Netherlands

+31 10 4111865 sales@adesso-valve.com

www.adesso-valve.com


WAt kAn ik doen Als ik zie dAt een collegA Wordt lAstig gevAllen? “Ik stond erbij en ik keek ernaar.” Dat is geen goed gevoel en eigenlijk kan het gewoon niet, dat men in een organisatie ziet hoe een collega lastig gevallen wordt en net doet of er niets aan de hand is. Of dat ongewenst gedrag van een persoon door iedereen stilzwijgend getolereerd wordt. Omdat de persoon in kwestie de directeur is of omdat degene die zich misdraagt zo’n goede werknemer is. Wie getuige is van pesten, seksuele intimidatie of racistisch gedrag, kan proberen het slachtoffer actief te steunen. Bijvoorbeeld door de dader aan te spreken op zijn gedrag. Om dit te kunnen doen, moet je wel een goede positie hebben binnen de groep en enigszins populair zijn. Je zou anders niet de eerste zijn die ook slachtoffer wordt omdat hij het voor een ander opneemt. Je kunt het slachtoffer ook steunen door hem of haar duidelijk te maken dat je het pestgedrag, de racistische opmerkingen et cetera afkeurt. Je kunt samen met het slachtoffer naar een oplossing zoeken. Of met andere collega’s die de sfeer op de afdeling ook niet bevalt: als een meerderheid op de afdeling duidelijk maakt dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt, houdt het wel op.

50


WAt kAn de fnv doen? Je kunt bij je vakbond aankloppen voor steun of om je hart te luchten. De bond kan ook, als jij dat wilt, met je bedrijf contact opnemen om te overleggen welke stappen ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat jou het leven niet meer wordt zuur gemaakt. De bond kan je ook juridisch ondersteunen bij het indienen van een klacht of de gang naar de rechter. De FNV geeft voorlichting en informatie. Zo beschikken verschillende bonden over voorbeeldteksten van gedragscodes, klachtenregelingen et cetera. Als je een klacht in wilt dienen, neem dan in een vroeg stadium contact op met je bond, zodat je geen strategische of juridische fouten maakt. Op de websites van FNV en bonden is informatie te vinden over seksuele intimidatie, racisme op de werkvloer en pesten op het werk. De FNV vindt dat er veel meer aan het voorkómen van ongewenst gedrag moet worden gedaan. Bonden en ondernemingsraden kunnen stimuleren dat dit beleid van de grond komt.

WAt kAn de ondernemingsrAAd doen tegen ongeWenst gedrAg? In heel wat wetten en cao’s staan voorschriften waarmee binnen de organisatie iets moet gebeuren. Dat geldt ook voor afspraken over het tegengaan van ongewenst gedrag. De ondernemingsraad (or) heeft onder meer als taak toe te zien op naleving van de cao en of de gemaakte afspraken wel worden uitgevoerd. Veel ondernemingsraden kennen een vgwm-commissie (een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu op het werk) of een arbocommissie (een commissie voor arbeidsomstandigheden) waaronder het arbobeleid en dus ook seksuele intimidatie, agressie en geweld vallen. Een or kan ook bij de directie aandringen op het maken van beleid tegen ongewenst gedrag of naar de Arbeidsinspectie stappen als het beleid niet wordt uitgevoerd. De or kan ervoor ijveren dat de klachtenregeling goed in elkaar zit, meehelpen aan het instellen van een vertrouwenspersoon en ervoor zorgen dat er voorlichting komt in het bedrijf over ongewenst gedrag. 51


YOUR future is bright‌ Join a winning team and open the door to an exhilarating career with a global leader in the oil and gas industry. Expro employs over 5,000 people across 50 countries, operating in all the major hydrocarbon producing areas of the world. We provide services and products that measure, improve, control and process flow from high-value oil and gas wells, from exploration and appraisal through to mature field production optimisation and enhancement.

People are the heart of our success We recognise the value of our people and are committed to providing the working environment, encouragement and personal development to achieve their goals. Find out more at: www.exprogroup.com/careers or email Hrdepartment@exprogroup.com For our activities in Continental Europe our office is located in the Netherlands, Den Helder. From Den Helder we operate in the Dutch sector of the North Sea as well as on onshore locations throughout Europe.

www.exprogroup.com


Gezocht:

22.000 technisch geschoolde vakmensen zuivelwerkt.nl

Werken in de handel, iets voor jou?

Kom werken in de levensmiddelenindustrie! Je gaat: • Een bijdrage leveren aan voedselveilige producten. • Met mensen samenwerken in een industriële omgeving. • Verantwoordelijkheid dragen in een klein team.

www.kch.nl

Wat heb jij te winnen bij de NAM? Actieve betrokkenheid bij winning en opsporing van energie • Boeiende banen • Multinationaal karakter

Kijk voor méér informatie op www.nam.nl


Wat kan de fnv vOOr mij betekenen? Hier volgen de tien belangrijkste redenen om lid te worden van de FNV: 1.

Met ruim 1 miljoen leden is de FNV verreweg de grootste en sterkste vakbond van Nederland. Een macht van betekenis, met professionele cao-onderhandelaars, deskundige juristen en betrouwbare belastingconsulenten.

2.

De FNV komt op voor de rechten van werknemers. Niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexwerkers zoals uitzendkrachten en oproepkrachten, bijbaners en vakantiewerkers.

3.

De FNV heeft antwoord op al je vragen over werk, geld en inkomen.

4.

De FNV zorgt voor goede cao’s. Dat is een collectief contract dat de FNV namens jou en je collega’s afsluit met de werkgever. Onderwerpen die in een cao worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld een goed loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en vermindering van werkdruk. Kortom, allerlei zaken die met werk en geld te maken hebben.

5.

De FNV helpt wanneer je werkgever de regels die in de cao zijn vastgelegd niet goed naleeft. Soms is een telefoontje of een briefje al genoeg om dat recht te zetten. Geeft je werkgever niet zomaar toe, dan kan de bond namens jou verder onderhandelen. Desnoods tot aan de rechter.

6.

Bij de FNV kun je terecht voor allerlei gratis diensten die ergens anders bakken met geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan juridisch advies.

7.

De FNV helpt bij het invullen van de belastingaangifte. Dit doen wij trouwens gratis voor je als je lid bent.

54


8.

Speciaal voor jonge leden organiseert de FNV cursussen over bijvoorbeeld het zoeken naar de juiste baan, solliciteren of arbeidsomstandigheden.

9. Met de FNV-ledenpas kun je profiteren van allerlei voordelen en kortingen op verschillende producten en diensten. Toch mooi meegenomen. 10. Als FNV-lid heb je recht op een complete en voordelige zorgverzekering bij Menzis. Kijk voor meer info op www.fnvmenzis.nl.

lid Worden of meer Weten? Profiteer ook van een FNV-lidmaatschap en word lid. Surf daarvoor naar www.fnv.nl/lidworden. Daar vind je informatie over de FNV en links naar de aangesloten FNV-bonden. Je kunt voor informatie uiteraard ook mailen naar info@vc.fnv.nl of bellen met de FNV Servicelijn: 0900 3 300 300, op werkdagen van 12:30 tot 16 uur (â‚Ź 0,10 p.m.).

ja, ik WOrd lid van de fnv Naam: .......................................................................................................................................................... Straat: ......................................................................................................................................................... Woonplaats: ................................................................... Postcode: .................................................... Telefoon: ......................................................................... Geboortedatum: ....................................... (eventueel: e-mailadres): ..................................................................................................................... Handtekening: .........................................................................................................................................

Ik werk(te): ..................................................................... Mijn functie: ............................................... Aard van het bedrijf: .............................................................................................................................. Ik werk niet (meer), want (s.v.p. invullen): ..................................................................................... Vul de bon in en knip hem uit. Een postzegel is niet nodig, je kunt hem zo op de bus doen.

FNV Werkwijzer 03-2014

Gegevens werk: .......................................................................................................................................


colofon Uitgave FNV Vakcentrale Afdeling Marketing & Communicatie Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam (www.fnv.nl) realisatie AddWork communicatie en acquisitie, Groningen (fnv@addwork.nl) Vormgeving The Fresh Connection (www.the-fresh-connection.com) samenstelling info@studioaddwork.nl druk Pijper Media, Groningen (www.pijpermedia.nl) bestelcode 03-2014 copyright Š FNV 2014

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de FNV Vakcentrale. Acquisitie naar aanleiding van publicaties in de werkwijzer wordt niet op prijs gesteld. Aan deze Werkwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Druk-, zetfouten en wijzigingen in genoemde bedragen en regelgeving voorbehouden.

Postzegel niet nodig

fnv t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie Antwoordnummer 250 1000 PW Amsterdam


Mogen wij je even lekker maken? Verstegen Spices & Sauces is dé toonaangevende producent en leverancier van o.a. kruiden(mixen), specerijen, sauzen, marinades en grondstoffen. Het leveren van de beste kwaliteit, innovaties en ongekende service zijn de kernwaarden van het bedrijf. Duurzaamheid is voor Verstegen een voorwaarde. Als eerste bedrijf in de markt van sauzen en specerijen is Verstegen dan ook gecertificeerd op de vierde trede van de MVO prestatieladder.

Verstegen Spices & Sauces groeit en heeft nog plaats voor:

Medewerkers droge productie m/v VMBO-niveau.

Medewerkers Magazijn/ Expeditie m/v VMBO-niveau.

Machine operators voor droge en natte productie m/v VMBO/MBO-niveau levensmiddelen.

Sauzenbereiders m/v MBO-niveau levensmiddelen. Reageren Spreekt één van de genoemde banen (die overigens stuk voor stuk uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden) je aan? Ben je bereid in twee- of drieploegendienst te werken en je extra in te zetten tijdens piekperioden? Beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift? Dan willen we graag snel met je praten! Heb je ook nog ervaring in de levensmiddelenbranche? Dan helemaal! Aarzel niet en stuur je cv naar Verstegen Spices & Sauces B.V., t.a.v. P&O, Postbus 11041, 3004 EA Rotterdam of mail naar: personeelszaken@verstegen.nl Telefonische inlichtingen: (010) 245 51 00.


Will we meat?

Heb jij ook het idee dat het werken in een slagerij alleen maar werken met vlees is? Dan zie je dat verkeerd. Werken in een slagerij is namelijk zo veel meer. Denk aan het maken van maaltijden, tapas, lekkere hapjes, vleeswaren en je adviseert klanten over de bereiding van de producten. Werken in de slagerij is uitdagend, veelzijdig en je verdient een leuke boterham en er zijn goede arbeidsvoorwaarden. Meat your future @ de slager! Check www.slagers.nl of www.facebook.com/meatyourfuture

Dag geld lenen van je moeder Hallo Jumbo

Wij zijn altijd op zoek naar

hulpkrachten voor onze Jumbo winkels bij jou in de regio. Kom bijverdienen bij de leukste supermarkt van Nederland! Kijk voor de ideale bijbaan op jumbowerkt.nl

800.000 mensen in de logistiek zijn goud waard!

Doe de beroepente st op www.hollandsgou d.nu!

De logistieke sector is één van de meest dynamische topsectoren met nú en in de toekomst volop banen én uitstekende carrièremogelijkheden op alle opleidingniveaus.

Logistiek. Geen uitdaging te gek! Hollands Goud is een initiatief van:

POWERED BY


[Advertorial] SNCU treedt op tegen misstanden in uitzendbranche

Kloppen jouw salaris, vakantiegeld en toeslagen wel? Werk jij als uitzendkracht? Dan zijn jouw rechten vastgelegd in de CAO. Helaas leven niet alle uitzendbureaus de regels goed na. Uitzendkrachten kunnen met twijfels of vragen over hun situatie terecht bij de SNCU. Zijn er misstanden, dan wordt er opgetreden. Hiervoor is iedere melding van groot belang! Wat kan er misgaan? • Je krijgt te weinig salaris • Vakantiegeld of overuren worden niet uitbetaald • Geen betaling avond- of weekendtoeslagen • De loonstrook of arbeidsovereenkomst ontbreekt • Je hebt recht op pensioenopbouw, maar wordt niet aangemeld Uitzendkrachten lopen hierdoor geld mis, of andere zaken waar zij recht op hebben. SNCU De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) stimuleert en controleert de naleving van de CAO’s in de uitzendbranche. Wij zijn hiervoor opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. Uitzendorganisaties die onder de CAO’s vallen zijn verplicht om mee te werken. Vragen of melden? Heb jij twijfels of vragen? De SNCU geeft antwoord en kan jou informeren over je rechten. Blijkt er sprake te zijn van een serieuze misstand, dan wordt er opgetreden. Om dit te kunnen doen, zijn alle meldingen en signalen van groot belang. Uitzendkrachten kunnen met vragen en (mogelijke) misstanden vertrouwelijk terecht bij de SNCU. Dit kan op www.sncu.nl of door gratis te bellen naar: 0800 7008.


B IN N E N K O R T 18 JAAR? DAN MAG JE VOOR HET EERST EEN ZORGVERZEKERING UITZOEKEN. j Menzis, dan betaalt Menzis bi en st ko rg zo je jij er ek rz TIP: Ve (waarde 25 euro). ng Jo V FN n va ap ch ts aa m het eerste jaar lid Als FNV Jong-lid profiteer je van de goede deal die de FNV met Menzis heeft ge maakt, bijvoorbeeld:

• Fikse korting op je zorgve rzekering • Uitgebreide vergoeding vo or fysiotherapie • Vergoeding van voorbeho edsmiddelen • Snel en makkelijk online declareren • Persoonlijk advies • 20% korting op een doorlo pende reisverzekering • Op jongeren afgestemde pa kketten

Sla twee vliegen in een klap: sluit een voordelige zorgverzekering af en krijg een jaar lang GRATIS lidmaatschap van FNV Jong!

Meer info op fnvjong.nl/menzis

Zorgcollectief

A fnv werkwijzer op de werkvloer 2014 zh  
A fnv werkwijzer op de werkvloer 2014 zh  
Advertisement