Page 1

...พพอ(แมพ)ตตดเหลลา

แตพชชวตตไมพตตดลบ...

Alateen-Hope for Children of Alcoholics

1 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ฉ ลางมฉยม ?... มใช ครเขลาใจฉนบ ช มชประโยชนนกฉบฉน ฉ หรอ ร เปลพา? อาลาทน

คคคำถคำมตต่อไปนนน...มนไวว้สคคำหรรับเดด็กวรัยรรนต่ ทนที่ไดว้รรับผลกระทบจคำกกคำรดดที่มเหลว้คำ ของคนรอบขว้คำง ซซที่งรวมทรันงคนรอบตรัวทนที่ยรังดดที่มอยยต่และเลลิกดดที่มไปแลว้ว หรดอคนรอบตรัวทนที่ดดที่มนรันน ไมต่ไดว้อยยต่กบรั เรคำแลว้วกด็ตคำม 30 คคคำถคำมนนนจะชต่วยใหว้เรคำรยว้วต่คำกคคำลรังเกลิดอะไรขซนน กรับตรัวเรคำ และทคำงออกของปปัญหคำทนที่เกลิดขซนน นนน คคคำถคำมเหลต่คำนนเน รคำตว้องตอบดว้วยตรัวเอง เพรคำะเปป็นเรดที่องของเรคำเองไมต่ใชต่ใครอดที่น... 1. ฉฉันมมีพพ่อแมพ่ผผผู้ปกครอง เพพพื่อนสนนิท หรพอญาตนิทมีพื่มมีปปัญหาการดพพื่มเหลผู้า ? 2. ฉฉันรผผู้สกสึ วพ่าชมีวตนิ เจอเรพพื่องเลวรผู้าย? 3. ฉฉันเกลมียดพพ่อหรพอแมพ่ ไมพ่กก็ทฉัทั้งพพ่อและแมพ่ (หรพอผผผู้ปกครอง)? 4. ฉฉันไมพ่คพ่อยเคารพพพ่อหรพอแมพ่(หรพอผผผู้ปกครอง)ทมีพื่ไมพ่ไดผู้ตนิดเหลผู้า? 5. ฉฉันพยายามทมีจพื่ ะเรมียกรผู้องสนิทธนิจากพพ่อแมพ่ เมพพื่อฉฉันคนิดวพ่าพพ่อแมพ่ไมพ่ยยุตนิธรรมกฉับฉฉัน ? 6. ฉฉันรผผู้สสึกวพ่าทมีพื่บผู้านมฉันนพ่าละอายใจ? 7. ฉฉันอยากใหผู้ครอบครฉัวของฉฉันเหมพอนกฉับครอบครฉัวเพพพื่อน ๆ คนอพพื่นบผู้าง? 8. ฉฉันอารมณณ์เสมียบพ่อย? 9. บางครฉัทั้งฉฉันกก็พผดหรพอททาบางอยพ่างทมีพื่ฉฉันเองกก็ไมพ่ไดผู้อยากจะททา แตพ่ปฏนิเสธไมพ่ไดผู้ ? 10. ฉฉันไมพ่พอใจทมีพื่ตผู้องมาททางานบผู้าน สนิพื่งตพ่าง ๆ ในบผู้านทมีพื่ฉฉันคนิดวพ่าพพ่อแมพ่ควรเปป็นคนททา ? 11. ฉฉันกลฉัววพ่าคนอพพื่น ๆ จะรผผู้วาพ่ ฉฉันเปป็นอยพ่างไร? 12. บางครฉัทั้งฉฉันกก็อยากใหผู้ตฉัวเองตายไปซะ จะไดผู้สนิทั้นเรพพื่องสนิทั้นราว? 13. ฉฉันเรนิพื่มทมีพื่จะคนิดวพ่า มฉันคงดมีถาผู้ ฉฉันลพมเรพพื่องแยพ่ ๆ ไดผู้ดผู้วยการไปดพพื่มเหลผู้าหรพอเสพยา? 2 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


14. เปป็นเรพพื่องยากสทาหรฉับฉฉันทมีพื่จะไปคยุยกฉับพพ่อแมพ่ (หรพอผผผู้ปกครอง)? ฉฉันไดผู้พผดคยุยกฉับพพ่อแมพ่ (หรพอผผผู้ปกครอง)บผู้างหรพอไมพ่? 15. ฉฉันชอบททาบางอยพ่างทมีพื่มากเกนินไป เพพพื่อใหผู้คนมาชอบฉฉัน ? 16. ฉฉันกลฉัวอนาคตทมีพื่จะเกนิดขสึทั้น ? 17. ฉฉันเชพพื่อวพ่าไมพ่มมีใครสามารถเขผู้าใจไดผู้หรอกวพ่าฉฉันรผผู้สกสึ เชพ่นใด? 18. ฉฉันรผผู้สกสึ วพ่าฉฉันททาใหผู้พพ่อแมพ่(หรพอผผผู้ปกครอง)ไปดพพื่มเหลผู้า? 19. ฉฉันอารมณณ์ไมพ่ดมีเมพพื่อพพ่อแมพ่(หรพอผผผู้ปกครอง)ทะเลาะกฉัน? 20. ฉฉันอยากอยผพ่ใหผู้หพ่างจากบผู้านมากทมีพื่สยุดเทพ่าทมีจพื่ ะมากไดผู้ เพราะวพ่าฉฉันไมพ่ชอบบผู้านของฉฉัน ? 21. ฉฉันหลมีกเลมียพื่ งทมีจพื่ ะบอกความจรนิงกฉับพพ่อแมพ่ (หรพอผผผู้ปกครอง)? 22. ฉฉันรผผู้สสึกกฉังวลวพ่าพพ่อแมพ่(หรพอผผผู้ปกครอง)จะเปป็นอยพ่างไร? 23. ฉฉันตพพื่นตระหนกหรพอกลฉัวอยผพ่บพ่อยครฉัทั้ง ? 24. ฉฉันไมพ่พอใจทมีพื่พพ่อแมพ่(หรพอผผผู้ปกครอง)ดพพื่มเหลผู้า? 25. ฉฉันรผผู้สสึกวพ่าไมพ่มมีใครรฉักฉฉันจรนิง ๆ หรพอหพ่วงใยวพ่าจะเกนิดอะไรขสึทั้นกฉับฉฉันบผู้าง? 26. ฉฉันรผผู้สกสึ เหมพอนเปป็นภาระของพพ่อแมพ่(หรพอผผผู้ปกครอง)? 27. บางครฉัทั้งฉฉันกก็ททาอะไรแปลก ๆ ไมพ่กก็ททาใหผู้งงงวย เพพพื่อจะไดผู้รฉับความสนใจ? 28. ฉฉันปกปปิดความรผผู้สสึกทมีพื่แทผู้จรนิงดผู้วยการททาเปป็นวพ่าไมพ่แครณ์ ? 30. ฉฉั น ถพ อ โอกาส/เอาเปรมี ย บพพ่ อ แมพ่ (หรพ อ ผผผู้ ป กครอง) เมพพื่ อ รผผู้ วพ่า ตฉั ว ฉฉั น สามารถหนมี พผู้ น จากเรพพื่องนมีทั้ไปไดผู้? ถว้คำตอบวต่คำ “ใชต่” ในขว้อใดขว้อหนซงที่ กด็ตคำม บคำงทนอคำลคำทนน (Alateen) อคำจเปป็นทคำงออกใหว้กบรั เรคำ ดรังทนเที่ ดด็กวรัยรรนต่ มคำกมคำยทรัวที่ โลกไดว้รบรั ควคำมชต่วยเหลดอมคำแลว้ว ... ::: Line ID ::: aathai56

3 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ช (Alateen) สมาคมอาลาทน >>> สมาคมอาลาททีน (Alateen) เปป็นสส วนหนนนึ่งของสมาคมอาลานอน (Al-Anon Family Groups) เปป็ น กลลส มของเดป็ก ววัย รลส น ททีนึ่มทีพสอแมส ผผผู้ป กครองหรรื อ ญาตติ ตติ ด สล ร า เรามาแบสงปวันประสบการณณ์ พลวังและความหววัง เพรืนึ่อแกผู้ไขปวัญหาททีนึ่เรามทีรสวมกวัน เราเชรืนึ่อวสาโรคตติดสลราเปป็นความเจป็บปสวยทวัท งครอบครวัว นวันนึ่ เปป็นเพราะวสา เราไดผู้รวับผลกระทบทางจติตใจและบางครวัท งกป็ทางรส างกายดผู้วย ถนงแมผู้วสาเราจะไมส สามารถเปลทีนึ่ยนแปลงหรรือควบคลมผผผู้ปกครองไดผู้ แตสเรากป็สามารถททีนึ่จะปลสอยวาง ปวัญหา และเรตินึ่มตผู้นททีนึ่จะรวักพวกเขาไดผู้ อาลาททีน ไมสเกทีนึ่ ยวขผู้องกวับศาสนา ลวัทธติความเชรืนึ่อใด ๆ องคณ์กร การเมรือง หรรือสถาบวันใด ๆ เราไมสยลสงเกทีนึ่ยวกวับเรรืนึ่องอรืทอฉาว หรรือประเดป็นความขวัดแยผู้งใด ๆ หวั ว ขผู้ อ แบส ง ปวั น ในกลลส ม ของเรากป็ เ พรืนึ่ อ หาทางออกจากปวั ญ หาของพวกเราเอง เราททา ใหผู้กลลสมของเราเปป็น พรืทนททีนึ่ปลอดภวัยและสบายใจดผู้วยการระมวัดระววังและ ปกปผู้องความเปป็นนติรนามของแตสละคน รวมทวัทงสมาชติกอาลานอนและเอเออทีกดผู้วย เรานทา โปรแกรม 12 ขวัทนตอนไปใชผู้ เราเรตินึ่ มตผู้นททีนึ่จะเตติบโตทวัท งทางดผู้าน จติตใจ อารมณณ์ และจติตวติญญาณ เราสทา นนกคลณอาลาททีนอยผ สเสมอททีนึ่ใหผู้โปรแกรม อวันแสนมหวัศจรรยณ์นท ที ททีนึ่ททาใหผู้เรามทีความเขผู้มแขป็งและมทีความสลขในชทีวติต <<< 4 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ทททำควทำมเขข้ทำใจโรคตตดเหลข้ทำ โรคตตดเหลทำข้ คคออะไร? (เหลล้าหมายรวมถถึงเครรรื่องดรมรื่ แอลกอฮอลล์ททกชนนิด) ทางการแพทยณ์ไดผู้กาท หนดไวผู้แลผู้ววสาโรคตติดเหลผู้า (Alcoholism) เปป็นโรค อยสางหนนงนึ่ ททีนึ่ยวับยวัทงอาการของโรคไดผู้แตสไมสหายขาด หนนงนึ่ ในอาการกป็ครือ ไมสสามารถ ควบคลมความอยากในการดรืนึ่มเหลผู้าไดผู้ โรคนทีท เปป็นโรคททีนึ่เปป็นมากขนท น ตราบใดททีนึ่ คนตติดเหลผู้ายวังคงดรืนึ่มอยผส ซนนึ่งการดรืนึ่มจะททา ใหผู้แยสลงไปเรรืนึ่อย ๆ ถผู้าไมสจวัดการโรคนทีท กป็จะททาใหผู้เสทียสตติหรรือเสทียชทีวติตไดผู้ วติธทีการททีนึ่จะยวับยวัทงอาการของโรคกป็ครือการไมสดรืนึ่ม อยสางเดป็ดขาด ผผผู้เชทีนึ่ยวชาญเหป็นดผู้วยททีนึ่ว สา แมผู้คนตติดเหลผู้าจะเลติกดรืนึ่มมานานหลายปที แลผู้วกป็ตาม แตสกป็ไมสสามารถกลวับไปดรืนึ่มใหมสไดผู้อทีกครวัทง เพราะโรคนทีทเปป็นโรคเรรืทอรวัง ไปตลอดชทีวติต มทีวติธทีการหลากหลายในการเลติกเหลผู้า โดยสมาคมผผผู้ตติดสลรานติรนามหรรือ สมาคมเอเอ (Alcoholics Anonymous) กป็ไดผู้รวับการยอมรวับอยสางกวผู้างขวางวสามที ประสติ ท ธติ ภ าพ และเปป็ น ททีนึ่ รผผู้ จวั ก ในนานาประเทศ โรคตติ ด เหลผู้ า ไมส ไ ดผู้ เ ปป็ น เรรืนึ่ อ ง ททีนึ่สทตินหววังอทีกตสอไป ถผู้าหากมทีการตระหนวักและไดผู้รวับการดผแลฟรืท นฟผ ใครคคอคนตตดเหลทำข้ ? คนททีนึ่ตติดเหลผู้านวัทนมาจากคนทลกชนชวัทนทางสวังคม เศรษฐกติ จ และเชรืทอชาตติ มทีคนตติดเหลผู้าเพทียงไมสกทีนึ่เปอรณ์เซป็นตณ์เทสานวัทนททีนึ่คนทวัวนึ่ ไปชอบนนกถนงแตส วสาตผู้องเปป็น “คนจรจวัด” หรรือ “คนเรส รสอน” ททีนึ่ขอทานตามทผู้องถนน ในความเปป็นจรติงแลผู้ว คนตติ ด เหลผู้ า สส ว นใหญส กป็ ยวั ง มที ง านททา และททา ไดผู้ ดที พ อควร แตส ก ารดรืนึ่ ม ของเขา 5 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ไดผู้สสงผลกระทบตสอชทีวตติ บางอยสาง อาจเปป็นทางดผู้านครอบครวัว สวังคม หรรือการงาน อยสางใดอยสางหนนนึ่งททีนึ่ไดผู้รวับผล หรรืออาจมทีททวังสามดผู้านเลยกป็ไดผู้ คนตติดเหลผู้าเปป็นคนททีนึ่ ดรืนึ่มเหลผู้าแลผู้วเกติดปวัญหาอยสางตสอเนรือนึ่ ง และลลกลามไปสผสทลกดผู้านของชทีวติต เหตตใดคนตตดเหลข้ทำจจงดมค ด ? คนททีนึ่ ตติ ด เหลผู้ า ดรืนึ่ ม กป็ เ พราะวส า เขาคติ ด วส า มวั น จทา เปป็ น ตผู้ อ งดรืนึ่ ม เขาใชผู้ เ หลผู้ า เปป็นเหมรือนการหลทีกเลทีนึ่ยง การหนที เหมรือนเปป็นไมผู้เทผู้าชสวยพยลงสส วนตวัว เขาเจป็บใจ ไมสสบายใจและใชผู้เหลผู้าเพรืนึ่อดวับความเจป็บปวดนวัท น จนในททีนึ่สลด เขากป็พนนึ่งพติงเหลผู้า และกป็กลายมาเปป็นเชรืนึ่อมวั นนึ่ วสาเขาจะอยผสไ มสไ ดผู้ถผู้าไมสมที เหลผู้า นทีนึ่ครื อ ความหลงใหล ฝฝังแนน่นอยยน่ในจจิตใจ เมรืนึ่อใดกป็ตามททีนึ่คนตติดเหลผู้าพยายามททีนึ่จะไมสดรืนึ่ม อาการอยากกป็ถาโถมเขผู้ามา จนเขาตผู้อ งกลวับไปดรืนึ่มอทีก เพราะการดรืนึ่มดผเหมรือนจะเปป็นหนทางเดทีย วททีนึ่จ ะชส วย กทาจวัดอาการอยากนวัทนไปไดผู้ นทีคนึ่ รือการเสพตจิด คนตติดเหลผู้าสส วนใหญสอยากจะเปป็นคนททีนึ่ดรืนึ่มไดผู้บผู้างเมรืนึ่อออกสวังคม เขาใชผู้ เวลาและพยายามททีนึ่จะควบคลมการดรืนึ่มเพรืนึ่อจะดรืนึ่มไดผู้เหมรือนกวับคนอรืนึ่น ๆ เขาพยายาม ดรืนึ่มแคสววันหยลดหรรือเลรือกดรืนึ่มแคสบางอยสาง (เชสน แคสเบทียรณ์ แคสสปาย) แตสเขากป็ไมสเคย มวันนึ่ ใจเลยวสาจะหยลดดรืนึ่มไดผู้เมรืนึ่อตผู้องการจะเลติกดรืนึ่ม สลดทผู้ายกป็จบลงททีนึ่เขาเมา ทวัทง ๆ ททีนึ่ เขาบอกกวับตวัวเองวสาจะไมสเมา นทีคนึ่ รือแรงผลฝักดฝันทางใจ เปป็นธรรมชาตติของโรคนทีทททีนึ่คนตติดเหลผู้าจะไมสเชรืนึ่อวสาตวัวเองเจป็บปสวย นทีนึ่ครือ การปฏจิเสธไมน่ยอมรฝับความจรจิง ความหววังสทาหรวับการฟรืท นฟผตวัวเองนวัทนอยผทส ทีนึ่นท าพวัก นททาแรงของเขาททีนึ่จะตระหนวักวสาตนเองตผู้องการความชสวยเหลรือ ททีนึ่ตผู้องการจะเลติก ดรืนึ่ม และยตินยอมพรผู้อมใจททีนึ่จะยอมรวับวสาตวัวเองไมสสามารถจวัดการปวัญหาไดผู้ดผู้วย 6 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


การเอาตวัวเองเปป็นททีนึ่ตท วัง

โรคตตดเหลทำข้ มมอทำการอยย่ทำงไร?

สสูญ เสสีย การควบคคุม การดดดื่ม การสผญ เสที ย การควบคล ม มวั ก จะรล น แรงขนท น ชสวงแรก ๆ คนตติดเหลผู้าจะควบคลมการดรืนึ่มไดผู้เกรือบตลอดเวลา แตสบางครวัทงเขากป็เมา โดยททีนึ่เขาไมสไดผู้อยากจะเมาเลย จนในททีนึ่สลดเขากป็สผญเสทียการควบคลมการดรืนึ่มมากขนทน ไปเรรืนึ่อย ๆ เขาจะเลรือกดรืนึ่มแคส บางววันหรรือบางเวลาเทส านวัทน เพราะวสา เขารผผู้ตวัว วสา ไมส สามารถจะหยล ด ไดผู้ เ มรืนึ่ อตผู้ อ งการจะหยล ด ถผู้า หากเขายวั ง คงดรืนึ่ ม ตส อ ไปเรรืนึ่ อ ย ๆ สลดทผู้ายกป็จะสผญเสทียการควบคลมในตอนททีนึ่เขาดรืนึ่มดผู้วยเชสนกวัน เขาจะดรืนึ่มเมรืนึ่อตอนททีนึ่ เขาไมสอยากจะดรืนึ่ม แมผู้ในขณะททีนึ่เขากป็รผผู้ตวัววสา เขาจะตผู้องเลติกแลผู้วกป็ตาม รคุนแรงขขน ขึ้ คนตติดเหลผู้าอาจไมสดรืนึ่มมากขนทน แตสกลวับเมาบสอยขนทน เขากลายเปป็น คนททีนึ่นสาเชรืนึ่อถรือไดผู้นผู้อยลง เขาหมกมลสนกวับการดรืนึ่มมากขนท น ไปเรรืนึ่อ ย ๆ และใสส ใจ ตสอความรวับผติดชอบนผู้อยลงไปเรรืนึ่อย ๆ อาการอยาก พอคนตติดเหลผู้าไมสไดผู้ดรืนึ่ม เขาจะทรมานกวับการคลรืนึ่นไสผู้อาเจทียน ปวดหวัว และมทีอาการ “สวันนึ่ ” เขามวักจะฉลนเฉทียวงสาย อาจจะมทีอาการประสาทหลอน ททีนึ่เรทียกวสาสวันึ่นเพผู้อเนรืนึ่องจากขาดเหลผู้า ถผู้าหนวักขนท นอาจมทีอาการชวัก บางครวัท งตผู้องเขผู้า โรงพยาบาลในชสวงททีนึ่ “หวักดติบ” ดผู้วย บคุค ลลิกเปลสีดื่ยนไป ททา ใหผู้ดผเหมรือนวสาคนตติดเหลผู้า มที สองบลค ลติก เมรืนึ่อ เขาดรืนึ่ ม เขาดผแตกตสางจากตอนททีนึ่ไมสไดผู้ดรืนึ่มเปป็นอยสางมาก หมดสตลิ เปป็นรผปแบบหนนนึ่งของความจทาเสรืนึ่อม คนตติดเหลผู้าเขาจทาไมสไดผู้จรติง ๆ ในสตินึ่งททีนึ่เกติ ดขนทน การหมดสตติเกติ ดขนทนไดผู้แมผู้วสาเขาจะไมสไดผู้เมา จะเปป็นอยผสนานสอง สามนาททีหรรือทวัทงววัน คนรอบตวัวจะกลวัวเขาและสวับสนวสาททาไมเขาจนงจทาอะไรไมสไดผู้ 7 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


เธอไมม่จจำจ เปป็นตต้องเกลลียดกก็ไดต้

by... ฟลา

กสอนททีนึ่ฉวันจะเขผู้าอาลาททีน ฉวันทวัท งรผผู้สนกอนดอวัดและกลวัว แตสอยสางไรกป็ตาม โดยทวัวนึ่ ไปแลผู้วความสวัมพวันธณ์กบวั แมสตติดเหลผู้ากป็ดที เราพผดคลยกวันแลผู้วฉวันกป็รวักแมสดผู้วย ครวัทงแรกททีนึ่ไดผู้ยตินสมาชติกในอาลาททีนพผดถนงความรผผู้สนกททีนึ่มทีกทป็ ทาใหผู้ฉวันงงงวย เพราะฉวันนสะมทีประสบการณณ์อยผสนผู้อยนติด บางครวัทงกป็รผผู้สนกวสาฉวันมาผติดททีนึ่หรรือเปลสานทีนึ่ จากนวัทนกป็คสอย ๆ เขผู้าใจในสองสตินึ่ งททีนึ่สทา ควัญ สตินึ่ งแรกเลยกป็ครือ ชทีวติตฉวันโคตรโชคดที ททีนึ่ไมสตผู้องเจอเรรืนึ่องอวันตรายเหมรือนกวับคนอรืนึ่น ๆ ในกลลสม ฉวันวสาฉวันควรจทาไวผู้เลยวสา โรคตจิ ด เหลล้ า กป็ เ ปป็ น เหมรื อ นตวั ว หารททีนึ่ ค นในครอบครวั ว ตผู้ อ งมาเจอรส วมกวั น สส วนความเกลทียดชวังนวัท นไมน่ใชน่สนึ่ ติงททีนึ่สมาชติกในกลลสมอาลาททีนเรทียกรผู้องใหผู้มทีหรอก และสตินึ่งททีนึ่สองททีนึ่ฉวันไดผู้เรทียนรผผู้กป็ครือ อาลาททีนเปป็นโปรแกรมททีนึ่แตสละคนตผู้องททา เอง ททีนึ่มาเสนอโอกาสใหผู้เลรือกทางชทีวติตททีนึ่ดทีขทน นนวันนึ่ เอง ตวัวฉวันสามารถเปลทีนึ่ยนแปลง ทวัศนคตติททีนึ่สทตินหววังและการททีนึ่มวัวแตสสงสารตวัวเองใหผู้ไปสผสความสลขและสบายใจไดผู้ ฉวั น ตผู้ อ งเจอความยลสงยากกวับ พสอททีนึ่ไ มส ไ ดผู้ตติด เหลผู้ า มากกวสา แมส ททีนึ่ ตติ ด เหลผู้ า เสทียอทีก ซนนึ่งอาลาททีนกป็สอนวสาโรคตติดเหลผู้าครือความเจป็บปสวยของครอบครฝัว และพสอ กป็ไดผู้รวับผลกระทบนทีทดผู้วยเชสนกวัน บางททีพสออาจเจอมากกวสาฉวันกป็เปป็นไดผู้ แลผู้วฉวันกป็ คส อย ๆ ฝน กความอดทนและททา ความเขผู้าใจ ททา ใหผู้ฉวัน มที ค วามสล ข ในครอบครวัว เพตินึ่มมากขนทน อาลาททีนไดผู้เปลทีนึ่ยนแปลงขผู้างในตวัวฉวันและกป็ภายนอกดผู้วย มวันเปป็นความ รผผู้สนกททีนึ่สบายใจ สงบสลขดที อทีกทวัท งยวังมวันนึ่ ใจททีนึ่จะยรืนึ่นมรือออกไปหาคนอรืนึ่นททีนึ่เหมรือน เมรืนึ่อครวัทงแรกททีนึ่พวกเขาไดผู้ยรืนึ่นมรือมาหาฉวัน กสอนหนผู้านวัทนฉวันเกลทียดททีนึ่จะตผู้องอยผสกบวั 8 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ผผคผู้ น! มาตอนนทีทมวันดทีงามททีนึ่จะรวักเปป็นและมทีคนมารวักเราไดผู้! โดยสส ว นตวั ว แลผู้ ว ฉวั น เชรืนึ่ อ มวั นึ่น ศรวั ท ธาในสตินึ่ ง ศวั ก ดติด สติ ท ธติด ตามททีนึ่ ฉวั น เขผู้ า ใจ ไดผู้อยสางชวัดเจน ฉวันไวผู้วางใจ และเปป็นเสมรือนเพรืนึ่อนททีนึ่ไมสทอดทติทงในยามททีนึ่เจอกวับ ปวัญหาตสาง ๆ ในชทีวติตประจทาววัน เมรืนึ่อใดกป็ตามททีนึ่ปวัญหามวันมากเกตินจะรวับไหว ฉวันกป็ ไมสแบกมวันไวผู้หรอก ฉวันรผผู้สนกสบายใจ ฉวันรผผู้ว สาสตินึ่งศวักดติดสติทธติดจะอยผสขผู้างฉวัน ใหผู้ฉวัน หาทางแกผู้ปวัญหาไดผู้ ฉวั นปลรืทม ใจททีนึ่แมส ไ ดผู้ไ ปสมาคมเอเอเมรืนึ่ อหผู้า ปที กส อ น และกป็ม าบอกใหผู้ ฉวัน ลองไปอาลาททีนดผ มวันเยทีนึ่ยมมากททีนึ่ไดผู้เจอหนทางชทีวติตใหมสททีนึ่เตป็มไปดผู้วยความหววัง ความเบติ ก บานใจ ความสล ข และกป็ ส งบใจสบายใจ การมาอาลาทที น ไดผู้ ส รผู้ า ง ความแตกตสางทลกอยสางใหผู้กบวั ฉวัน!

เอจำตตัวมจำกม่อน เดลียดี๋ วใจกก็ตจำมมจำเองแหละ

by... เอก

ชทีวติตของผมมวันไมสราบรรืนึ่นเลยโดยเฉพาะตอนททีนึ่อยผ สมวัธยมปลาย ผมไมสมที ความสลขเลยทวัทงททีนึ่บผู้านและกป็ททีนึ่โรงเรทียน แมผู้วสาผมจะขยวันเรทียนมากแคสไหนกป็ตาม แตสกป็ดผเหมรือนวสาครผไมสเคยพอใจผมเลย ผมรผผู้สนกวสาตวัวเองนวัทนขทีทเหรส แลผู้วกป็โดดเดทีนึ่ยว ไมส มที เ พรืนึ่ อ น ตผู้ อ งอยผส อ ยส า งเจป็ บ ปวดและประหมส า ถน ง ผมจะรผู้ อ งไหผู้ ห นวั ก มาก แตสกดป็ ผเหมรือนวสาไมสมทีใครแครณ์พอททีนึ่จะมาชสวยผม ชทีวติตอยสางกวับตกนรกแนสะ ชสวงททีนึ่เรทียนมวัธยมปลายปทีแรก ผมเอาใบมทีดโกนกรทีดขผู้อมรือตวัวเอง แลผู้วกป็มที คนสวังเกตเหป็น ผมกป็เลยถผกสส งตวัว ไปยวังโรงพยาบาลจติ ต เวช นทีนึ่ เ ปป็น การเดติ น ทาง ครวัทงแรกของผมเลยททีเดทียว แลผู้วผมกป็ไดผู้พบจติตแพทยณ์ ใหผู้กตินยาคลายกวังวลและยา 9 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ตผู้านเศรผู้า และรวับการบทาบวัดรวักษา ผมซนมเศรผู้ามากและขาดความมวั นนึ่ ใจในตวัวเอง จนตผู้องออกจากมหาวติทยาลวัยสองปที แลผู้วกป็ไปททางานแทน ชสวงปติดเทอมฤดผรผู้อนตอนเรทียนมวัธยมปลายผมกป็ไดผู้เจออาลาททีน ตอนนวัทน อายล 18 กวับอารมณณ์ททีนึ่สวับสน ผมไมสรผผู้วสาอาลาททีนแลผู้วกป็ผผผู้สนวับสนลนในอาลาททีน จะชส ว ยผมไดผู้ อ ยส า งไร กป็ เ พราะผมไมส ไ ดผู้ บ อกปวั ญ หาของผมออกมานวั นึ่น เอง มทีครืนหนนนึ่งททีนึ่ผมพผดแบบไมสระววังปากออกมา สวักพวักหนนนึ่งพวกเขากป็คสอย ๆ เปลทีนึ่ยน มาพผดเรรืนึ่องโรคตติดเหลผู้ากวัน แมผู้วสาผมจะยลสงยากใจททีนึ่จะบอกออกมาไดผู้ วสาตวัว เอง กป็เ ปป็น เหมรื อนกวับ คนอรืนึ่น ๆ ในกลลส ม กป็พสอดรืนึ่มเหลผู้า ททีนึ่ บผู้ านแตส ไ มส เ มางวั ย ทผู้ า ยททีนึ่ สลด โปรแกรมอาลาททีนกป็ชสวยผมไดผู้มาก แลผู้วกป็เปป็นททีนึ่ ๆ ผมสบายใจ ผมคาดวส า ทล ก คนคงโกรธมากเมรืนึ่ อ ผมบอกวส า ไมส เ ชรืนึ่ อ ในสตินึ่ ง ศวั ก ดติด สติ ท ธติด แตสพวกเขากป็ไมสไดผู้ไมสพอใจอะไร พวกเขาบอกวสาไมสจทาเปป็นททีนึ่จะตผู้องเชรืนึ่อศรวัทธา ในสตินึ่ งศวั ก ดติด สติ ท ธติด ททีนึ่ ผ มหวั น หลวั ง ใหผู้ จ ากประสบการณณ์ ก ารนวั บ ถรื อ ศาสนา ตามครอบครวัวหรรืออะไรกป็แลผู้วแตส จนมาในอาลาททีนผมกป็ยอมใหผู้กบวั ความเชรืนึ่อ ศรวัทธาในสตินึ่งททีนึ่มทีพลวังสผงสส งเหนรือกวสาตวัวผมตามททีผนึ่ มเลรือกไดผู้ ซนนึ่งเพรืนึ่อนสมาชติกตสาง กป็ ใ หผู้ ตวั ว อยส า งททีนึ่ ดที ก วั บ ผม แลผู้ ว กป็ ไ มส เ รส งรวั ด ผมแตส อ ยส า งใด พอผส า นไปหนนนึ่ ง ปที ผมกป็มทีความเชรืนึ่อศรวัทธาในสตินึ่งศวักดติดสติทธติดตามททีนึ่ผมเขผู้าใจ จากนวัทนไมสนานพอผมไดผู้ททาโปรแกรมอาลาททีนกป็ชสวยใหผู้ผมแกผู้ไขปวัญหา ตสาง ๆ ในชทีวติตประจทาววันไดผู้ รวมทวัทงการใชผู้บทภาวนาเพรืนึ่อใจททีนึ่สงบ การนทาคทาขววัญ ประจทาใจในอาลาททีนไปใชผู้ ไมสวาส จะเปป็น “การปลสอยวางและใหผู้สนึ่ ติงศวักดติดสติทธติดดผแล” “อยผอส ยสางยตินยอมใหผู้เขาอยผ”ส กป็ชสวยผมไดผู้ครวัทงแลผู้วครวัทงเลสา ในอาลาททีนททาใหผู้ผมมทีความหววัง ผมรผผู้สนกมทีคลณคสา มวันเปป็นไปไดผู้วสาททีนึ่ผม อยผบส นโลกใบนทีทกดป็ ผู้วยเหตลผลบางอยสางซนนึ่งผมกป็อาจยวังไมสเขผู้าใจ และผมกป็มทีความสลข 10 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ไดผู้พอสมควร ซนนึ่ งเพรืนึ่อนททีนึ่โรงเรทีย น ครผ พสอแมส ผผผู้ป กครอง หมอ หรรื อ จติ ต แพทยณ์ กป็ไมสอาจเขผู้าถนงผม ใหผู้ผมไดผู้มทีความหววังมากสอนเลย อาลาททีนเปป็นททีนึ่แรกททีนึ่ผมรผผู้สนกไดผู้เลยวสาผมไดผู้รวับการยอมรวับอยสางแทผู้จรติง แมผู้วสาผมจะยวังคงไมสมทีความสลขมาก ๆ แตสมาทลกววันนทีท ผมกป็มทีชสวงเวลาททีนึ่ดทีททีนึ่ททา ใหผู้ ผมไดผู้ ผสอ นคลาย ผมอาจจะฆส า ตวั ว ตายไปแลผู้ ว กป็ ไ ดผู้ ห ากไมส ไ ดผู้ ม าเจออาลาทที น โปรแกรมนทีทไดผู้ชสวยใหผู้ผมกลผู้าททีนึ่จะกลวับไปเรทียนตสอมหาวติทยาลวัยอทีกครวัทง ผมหววังวสาเพรืนึ่อน ๆ ในกลลสมจะพผดถผกททีนึ่วาส “เอาตวัวมากสอน เดทีดี๋ยวใจกป็ตามมา เองแหละ” ซนนึ่งความหมายกป็ครือวสาหากผมยวังคงกลวับมาททีนึ่อาลาททีนบสอย ๆ ผมกป็อาจ จะพวัฒนามลมมองเกทีนึ่ ยวกวับชทีวติตไดผู้มากขนท น สทา หรวับผมแลผู้ว อาลาททีนครือแนวทาง การดทาเนตินชทีวติตอยสางแทผู้จรติง มวันมหวัศจรรยณ์ เปป็นโปรแกรมททีนึ่ททาใหผู้ผมมทีสลขภาพกาย ใจททีนึ่ดที และเพลติดเพลตินกวับสตินึ่งตสาง ๆ ในชทีวติตไดผู้

ผมไมม่อยจำกเปป็นเหมมือนพม่อหรอก

by... บอย

ผมพบวสาพสอตติดเหลผู้าตอนอายล 12 แลผู้วผมกป็ไปเขผู้าอาลาททีน แตสบอกไมสไดผู้ วสาตวัวเองเปป็นเหมรือนกวับ คนอรืนึ่น ๆ ในกลลส ม เพราะคติด วสาไมสไ ดผู้รวั บผลกระทบใด ซนนึ่งความเปป็นจรติงกป็ครือ ชทีวตติ ผมเคยปกตติสมบผรณณ์แบบจนกระทวังนึ่ มาถนงตอนนทีท ในไมสชผู้าพสอแมสกป็แยกทางกวัน พทีนึ่ชายกป็ถผกฆสาตายในอลบวัตติเหตลทางรถยนตณ์ แลผู้วผมกป็เรตินึ่มเปลทีนึ่ยนแปลงบางสตินึ่งบางอยสางในตวัวเอง ผมเลติกไปววัด เลติกไปโรงเรทียน เพราะมวันไมสไดผู้มทีความหมายอะไรกวับผมอทีกแลผู้ว ผมหวันหลวังใหผู้ก บวั สตินึ่งศวักดติดสติทธติด เพราะคติดวสาไมสไดผู้ชสวยอะไรผมเลย และผมคงไมสดทีพอสทาหรวับสตินึ่งศวักดติดสติทธติด 11 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ผมบอกกวับตวัวเองวสาไมสอยากจะเปป็นเหมรือนพสอเลย แตสยตินึ่งพยายามททีนึ่จะ แตกตสางเทสาไหรส ผมกป็ยตินึ่งกลายเปป็นเหมรือนพสอเขผู้าไปทลกทที ผมเรตินึ่ มกติ นเหลผู้าใชผู้ยา เสพตติ ด ในททีนึ่ สลด กป็เ ขผู้า คลก แลผู้ว แมส กป็หวัน มาสนใจผม ตอนนทีท ผ มรผผู้ สนกขอบคล ณแมส ททีนึ่ททา ใหผู้มทีโอกาสเลติกยา ตอนอยผ สในคลกกป็มทีเ วลาใหผู้ผ มไดผู้คติด แตส นสาเสทีย ดายททีนึ่ผ ม สวับสนมาก ดวังนวัทนสตินึ่งททีนึ่ผมททาลงไปจรติง ๆ กป็ครือ วางแผนวสาจะททาอยสางไรเพรืนึ่อไมสใหผู้ ตวัวเองถผกจวับอทีกในครวัทงตสอไป พอออกจากคลก คนททีนึ่กลายมาเปป็นผผผู้สนวับสนลนในอาลาททีนกป็โทรมาหาผม และชวนไปอาลาททีน มวันเปป็นการเรตินึ่มตผู้นฟรืท นฟผตวัวเองของผมเลย มาตอนนทีทผมรผผู้วสา เหตลผลททีนึ่ผมไมสไดผู้รวับผลอะไร กป็เพราะกสอนหนผู้านทีทผมไมสไดผู้ใสส อะไรลงไปนวันนึ่ เอง พอกลวับมาททีนึ่อาลาททีน ผมกป็ไมสอยากไดผู้ยตินอะไรททีนึ่เกทีนึ่ ยวกวับสตินึ่งศวักดติดสติทธติด หรรือจติตวติญญาณเลย ผมกป็ยวังคงไมสยอมรวับวสาตวัวเองไดผู้รวับผลกระทบททีนึ่พสอตติดเหลผู้า ผมรผผู้สนกโดดเดทีนึ่ยวมาก รผผู้สนกไมสดทีพอ ผมไมสคติดวสาคนอรืนึ่น ๆ ในกลลสมจะรผผู้สนกวสาตวัวเอง แยสเ หมรื อ นผม แตส กป็ เ จอเพรืนึ่ อ น ๆ หลายคนททีนึ่ มที ปวั ญ หาเหมรื อ นกวัน ในอาลาทที น ผมไมส กงวั วลใจททีนึ่ จ ะพผด อะไรออกไป เพราะคนในนวัท น ไมส มที ใครมาททา ใหผู้ ผ มแยส จากสตินึ่งททีนึ่ผมคติดหรรือพผดออกมา และแลผู้วผมกป็เรตินึ่มคผู้นหาตวัวเอง ผมเรตินึ่มสวังเกตเหป็นบางสตินึ่งททีนึ่พติเศษในตวัวเพรืนึ่อนสมาชติกอยสางชผู้า ๆ ดผเหมรือน วสาพวกเขาจะมทีความศรวัทธาความเชรืนึ่อ ซนนึ่งผมกป็ตผู้องการเหมรือนกวัน พวกเขาเชรืนึ่อ ในสตินึ่ งททีนึ่มทีพลวังสผงสส งเหนรือกวสาตวัวพวกเขา และผมกป็อยากมทีเชส นนวัทนดผู้วย แรก ๆ กป็ย ากททีเ ดทียวททีนึ่พยายามจะเชรืนึ่อในสตินึ่ งศวักดติด สติท ธติด แตส กป็ไ มส มที ทางอรืนึ่ น เลยสทา หรวับ ผม ผมกป็ไดผู้แตสคอยดผคนอรืนึ่นในสตินึ่งททีนึ่ผมอยากไดผู้ ซนนึ่งผมกป็ไมสสามารถหวันหลวังกลวับไปไดผู้ พวกเขารผผู้วาส กทาลวังททาอะไรอยผส พวกเขาซรืนึ่อสวัตยณ์กบวั ตวัวเอง กวับผม และกป็กบวั คนอรืนึ่น ๆ แตสผมกป็ยวังสงสวัย ผมกลวัวพลาดในสตินึ่งททีนึ่เพรืนึ่อน ๆ ยวังททากวันอยผส ผมกวังวลวสา 12 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


จะไมส ไ ดผู้ เ จอเรรืนึ่ อ งสนล ก อที ก แลผู้ ว มาตอนนทีท กป็ รผผู้ แ ลผู้ ว วส า มที ห ลายสตินึ่ งมากมาย ใหผู้เราไดผู้เพลติดเพลติน เชรืนึ่อผมเถอะ มวันเจจ๋งกวสาเยอะ ผมมวักกวังวลเสมอวสาคนอรืนึ่น ๆ จะคติดยวังไงกวับผม มาตอนนทีทผมกป็รผผู้แลผู้ววสา พวกเขาอาจไมสไดผู้คติดอะไรเกทีนึ่ยวกวับตวัวผมเลย ผมเพตินึ่ ง เรตินึ่ ม ตผู้ น คผู้ น หาสตินึ่ ง ศวั ก ดติด สติ ท ธติด ตอนททีนึ่ ไ ดผู้ ไ ปเขผู้ า รส ว มงานใหญส ข อง อาลาททีนเปป็นครวัทงแรก ผผผู้สนวับสนลนในอาลาททีนของผมกป็ใหผู้ผมไปพผดตสอหนผู้าคน หกรผู้อ ยคนเกทีนึ่ ย วกวับ “สตินึ่ งศวั ก ดติด สติท ธติด ตามททีนึ่ผ มเขผู้า ใจ” ผมกป็บ อกวสา ไมส ไ ดผู้ ผมไมส สามารถพผดตสอหนผู้าคนไดผู้ แลผู้วเขากป็ดผเสทียใจ ผมกป็เลยรผผู้สนกวสาควรททา ใหผู้เขาแลผู้วกป็ ตวัว ผมเองดผู้ ว ย ผมตผู้อ งเลรือ กระหวส า งลองททา ดผ ห รรื อ จะปลส อ ยใหผู้ ไ มส เ คยททา เลย ไปตลอดชทีวติต ดผเหมรือนวสาผมจะตผู้องททา อะไรสวักอยสา งททีนึ่ ผมผวัดววัน ประกวัน พรลส ง มาตลอดชทีวตติ ผมตผู้องททาบางสตินึ่งททีนึ่ถผกตผู้องโดยไมสกลวัว แตสผมกป็หงลดหงติดจรติง ๆ เวลาวางแผนไวผู้วาส จะพผดอะไรกป็ดวันลรืม อยสางการ ยรืนพผดตสอหนผู้าคนหกรผู้อยคนเนทีนึ่ยททาเอาผมพผดไมสออกเลย มวันเปป็นครวัทงแรกในชทีวติต ผมกป็เลยภาวนาเพรืนึ่อขอความชสวยเหลรือวสา “สตินึ่งศวักดติดสติทธติดโปรดชสวยผมดผู้วยเถอะ” จากนวัทนกป็เหมรือนสตินึ่งศวักดติดสติทธติดเรตินึ่มประทานคทาพผดใหผู้ผม! ผมรผผู้ สน ก ประหลาดใจมาก ! ผมพผ ด จากใจตวั ว เองเปป็ น ครวัท งแรก คทา พผ ด มวันเหมรือนหลวังนึ่ ไหลออกมาจากตวัวผม ผมพผดเรรืนึ่องของตวัวเองและกป็ไมสรผผู้สนกกลวัว มวันเหมรือนเปป็นคทาตอบจากสตินึ่งศวักดติดสติทธติดเลย ชสวงฤดผรผู้อนพสอกป็ฆสาตวัวตาย ถผู้าผมไมสไดผู้ททา กระบวนการขวัท นตอนททีนึ่หนนนึ่ง ในโปรแกรมอาลาททีน และกป็ไมสไดผู้พบกวับความเชรือนึ่ ศรวัทธาในสตินึ่งศวักดติดสติทธติด ผมกป็คง ไปดรืนึ่มเหลผู้าหรรือไปใชผู้ยาเสพตติดอทีกเปป็นแนส ผมรผผู้สนกวสาผมไมสไดผู้ตติดอยผสกบวั ปวัญหา ของพสอแลผู้ว ตอนนทีทผมไมสไดผู้กงวั วลใจอทีกแลผู้ว ผมรผผู้ตวัววสาผมไดผู้ชสวยพสอเทสาททีนึ่ผมจะ 13 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


สามารถชสวยไดผู้แลผู้ว ผมเปลทีนึ่ยนแปลงตวัวเอง เมรืนึ่ อ มที การฆส า ตวั ว ตายเกติ ด ขนท น ผมกป็ ก วัง วลวส า จะมที ผ ลอยสา งไรกวับ นผู้ อ งชาย ผมจทา ไดผู้ ดที ต อนททีนึ่ ผ มอายล เ ทส า เขาแลผู้ ว พทีนึ่ ช ายตาย แตส กป็ ไ มส มที อ ะไรททีนึ่ ตผู้ อ งกวัง วล เพราะเขาดผเขผู้มแขป็งมากกวสาตอนททีนึ่ผมอายลเทสาเขาเสทียอทีก ผมรผผู้วสานผู้องชายเคารพผม และกป็ดผทลกสตินึ่งทลกอยสางททีนึ่ผมททา ผมรผผู้วาส ตราบใดททีนึ่เขายวังมทีอาลาททีน เขากป็จะททาใหผู้ดที ถผู้ า ผมพยายามททีนึ่จ ะบอกถนงการเปลทีนึ่ย นแปลงทวัท งหมดททีนึ่ เ กติ ด ขนท น ในชที วติ ต ตวัทงแตสเขผู้ามาสผสอาลาททีน ผมคงไมสสามารถหยลดพผดไดผู้ ผมมทีทวัศนคตติททีนึ่บวก ผมมที ความมวันนึ่ ใจในตวัวเอง ผมรผผู้สนกสบายใจ แลผู้วกป็วางแผนอนาคตไวผู้ ททีนึ่ดทีททีนึ่สลดกป็ครือ ผมมทีความสลข ขอขอบคลณสตินึ่งศวักดติดสติทธติด และกป็อาลาททีนททีนึ่ททาใหผู้ผมมทีทลกววันนทีท

ฉตันพยจำยจำมทลีจที่ ะฆม่จำตตัวตจำย

by... แยม

ฉวั น เปป็ น ลผ ก สาวของพส อ ททีนึ่ตติ ด เหลผู้ า พส อ ดรืนึ่ ม เหลผู้ า ตอนฉวั น อายล 1-3 ขวบ แลผู้วกป็มาเลติกไดผู้ในสมาคมเอเออทีก 8 ปทีตสอมา พอพสอเรตินึ่มดรืนึ่มอทีกครวัทง ฉวันกป็รวับไมสไดผู้ ฉวันเกลทียดพสอเกลทียดคนอรืนึ่น ๆ ดผู้วย การเรทียนกป็เรตินึ่มมทีปวัญหา และกป็กลายเปป็นคนททีนึ่ เกป็ บ เนรืท อ เกป็ บ ตวั ว ในตอนแรกฉวั น ไมส คล ย กวับ ใครเลย จนตส อ มาฉวั น กป็ ยวั ง ไมส คล ย อที ก ฉวันรผผู้สนกกลวัวอยผตส ลอด กลวัววสาจะพผดอะไรผติด จากนวัทนไมสนานพสอททีนึ่ปกตติจะเปป็นคนเงทียบ ๆ ใจดที กป็เรตินึ่มใชผู้ความรลนแรง ฉวันไปอยผสทสามกลางการตสอสผผู้แลผู้วกป็จบลงดผู้วยตาชททา กวับจมผกหวักมากกวสาหนนนึ่งครวัทง ฉวันตผู้องเขผู้าโรงพยาบาลอทีกครวัทงเพราะบาดเจป็บสาหวัส ตสอมาฉวันกป็เครทียดลงกระเพาะ จนตผู้องไปเขผู้าโรงพยาบาลเกผู้าครวัทงภายในหนนนึ่งปทีดผู้วยความเครทียด 14 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ในททีนึ่สลดหมอกป็บอกวสาฉวันมทีแผลในกระเพาะอาหาร และจทาเปป็นตผู้องไมสอยผส ททีนึ่บผู้านแลผู้ว เพราะวสาฉวันเกรือบจะมทีอาการทางประสาท แมสกป็ตสอตผู้านฉวัน แลผู้วฉวันกป็ จากบผู้านนทีทไป ฉวันรผผู้สนกเหมรือนเปป็นคนทรยศ ฉวันไปมหาวติทยาลวัยเกผู้าเดรือน แตส กป็ททา งานไปดผู้วยสามอยสาง ฉวันรผผู้สนกวสา มวันมากเกตินไปกป็เลยเลติกไปเรทียนกวับเลติกททางานหนนนึ่งอยสาง จากจล ดนทีท ฉวันรผผู้สนกวสา ตผู้องการสตินึ่ งอรืนึ่น ๆ ฉวัน กป็เ ลยไปอาลาททีน ฉวั น ไปเขผู้า ไมสนานเพราะไมสไดผู้อะไรแลผู้วกป็ไมสคติดวสาตผู้องการอาลาททีนดผู้วย ฉวันโดดเดทีนึ่ยวมาก และกป็คติดถนงบผู้าน กป็เลยตวัดสตินใจกลวับบผู้าน ททีนึ่บผู้านไมสมที อะไรเปลทีนึ่ ย นแปลงเลย แมส ตผู้อ งการใหผู้ฉวัน บอกวสา ควรแยกทางกวับ พส อ หรรื อ ไมส ฉวันคติดวสามวันไมสใชสการตวัดสตินใจของฉวันเลย ครืนหนนนึ่งแมสไมสอยผบส ผู้าน ฉวันกป็เลยอยผสคนเดทียว พอพสอเมากลวับมาบผู้าน กป็เกติด การตสอสผผู้ดผู้วยมทีดททีนึ่นสากลวัว และฉวันกป็เกรืบจะฆสาพสอ ฉวันหวัวเสทียมากและคติดวสาตวัวเอง เปป็นบผู้าไปแลผู้ว ฉวันขวับรถออกไปแลผู้วกป็ตวัดสตินใจททีนึ่จะฆสาตวัวตาย ฉวันขวับรถพลสงไปททีนึ่หนผู้าผาเลป็ก ๆ แตสรถกลวับหยลดหส างจากตผู้นไมผู้ไปเพทียง สามนติท ว ฉวั น เชรืนึ่ อ วสา มวั น เปป็ น ปาฏติห ารติ ยณ์ จนง ททา ใหผู้ฉวั น ตวั ด สติ น ใจกลวั บ ไปอาลาทที น พอมาครวัท งนทีท ฉวั น กป็ รวั บ ฟวั ง สตินึ่ ง ททีนึ่ เ ขาแบส ง ปวั น กวัน ในกลลส ม พอสามสทีนึ่ เ ดรื อ นผส า นไป ฉวันกป็เรตินึ่มเปติดใจ ฉวันรผผู้สนกขอบคลณอาลาททีนอยผเส สมอ เพราะหากไมสมทีอาลาททีนฉวันกป็คงไมสอยผส มาจนถนงทลกววันนทีทหรอก อาลาททีนสอนใหผู้ฉวันพผดทลกสตินึ่งไดผู้อทีกครวัทง และไมสกลวัวผผผู้คน สอนใหผู้ยอมรวับตวัวเอง ยอมรวับพสอในสตินึ่งททีนึ่พสอเปป็น สอนใหผู้รกวั พสอ และเขผู้าใจพสอ

15 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


ฉตันมลีทกทุ สสงที่ ยกเวต้นสสงที่ ทลีฉที่ นตั ตต้องกจำรจรสง ๆ

by... เนย

ฉวั นเตติบ โตมาในบผู้านหลวัง งามมทีเ พรืนึ่อนบผู้า นททีนึ่ ดที เรที ย นโรงเรที ย นททีนึ่ ดที ททีนึ่ สลด ในประเทศ และกป็มทีทลกสตินึ่งอยสางททีนึ่เดป็กผผผู้หญติงตผู้องการไดผู้ แตส ยกเวผู้นสตินึ่ งหนนนึ่งกป็ครือ พสอของฉวันตติดเหลผู้า ตติดเหลผู้ามวันหมายถนงคนเรส รสอนและสกปรก นนกไปถนงพวกบารณ์สกปรก ๆ ฉวันรผผู้เพทียงเลป็กนผู้อยวสาคนตติดเหลผู้าอาจเปป็นคนดผดทีอยสางพสอททีนึ่บผู้านมทีประตผททีนึ่สวยททีนึ่สลด ในเมรืองนทีท อาลาททีนททาใหผู้ฉวันเขผู้าใจคนตติดเหลผู้ามากขนทน! อาลาททีนไดผู้ผลสทา หรวับฉวันกส อนททีนึ่ฉวันจะกผู้าวเทผู้าเขผู้าไปในประชล ม กลลส ม อาลาทที น เสที ย อที ก กป็ ผผผู้ ส นวั บ สนล น อาลาทที น ของฉวั น อยผ ส ททีนึ่ ฝนึ่วั ง ตรงขผู้ า มบผู้ า นเอง พวกเขาเรตินึ่มเปติดกลลสมโดยหววังวสาฉวันกวับพทีนึ่สาวจะเขผู้าไปสวักววัน การไดผู้พผดคลยกวับคน เหลสานทีทกป็ททา ใหผู้ฉวันเรตินึ่มเขผู้าใจโรคททีนึ่พสอเปป็น เปป็นเวลาถนงสองปทีททีเดทียวกสอนททีนึ่แมสจะ ยอมใหผู้เราไปททีนึ่ นวั นึ่น แมสไ มส ไปอาลานอน (Al-Anon Family Groups) และกป็กลวัว ทสาททีของพสอ ครื น หนนนึ่ ง ททีนึ่ ฉวั น กลวั บ จากไปอาลาทที น ครวัท งแรก ฉวั น ททา ตวั ว ไมส ถผ ก ทล ก สตินึ่ ง ทลกอยสางกป็โอเคดที แตสไมสมทีอะไรเททียบไดผู้กบวั ความกลวัวททีนึ่ฉวันรผผู้สนกในครืนแรกททีนึ่เดติน กลวับบผู้าน สองสามสวัปดาหณ์ตส อมา พสอดผเหมรือนจะอนด อวัดททีนึ่อยผสกบวั เรา ฉวันคติดวสาพสอ รผผู้สนกวสาเราตสอตผู้านพสอกวัน กส อนททีนึ่จ ะมาอาลาททีน ฉวันไมสรผผู้เ ลยวสาฉวันไมสพอใจพสอ มากแคส ไ หนททีนึ่ ดรืนึ่ม เหลผู้า พอตอนนทีท ฉวั น ยผู้ อ นมองดผ ฉวั น กป็ เ หป็น วส า ตวัว เองโมโหบส อ ย ความตน ง เครที ย ด 16 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


กป็ ค รอบคลล ม ไปทวัท ง บผู้ า นและความกลวั ว กป็ ร บกวนฉวั น ทล ก ววั น ฉวั น ไมส รผผู้ วส า ททา ไม จนไดผู้มาเขผู้าอาลาททีน สตินึ่ ง ททีนึ่ ยตินึ่ ง ใหญส ททีนึ่ สล ด ของอาลาทที น กป็ ครื อ การอยผส ก วั บ เดป็ ก ววั ย รลส นทวัท ง หลาย ททีนึ่มทีปวัญหาเดทียวกวัน และเขผู้าใจความรผผู้สนกของฉวันไดผู้อยสางแทผู้จรติง ฉวันรผผู้สนกเสมอวสา อาลาททีนเปป็นสถานททีนึ่เดทียวในโลกใบนทีท ททีนึ่ฉวันสามารถพผดไดผู้วสา “เธอรผผู้เธอเขผู้าใจ” และพวกเขากป็ รผผู้ แ ละเขผู้ า ใจดผู้ว ยเชส น กวัน อาลาทที น เปป็ น สถานททีนึ่ ททีนึ่ ททวั ง ใหผู้ แ ละรวั บ ทลกววันนทีทฉวันพอใจในครอบครวัวมากขนทนและเพตินึ่มขนทนในแตสละววัน กป็เพราะโปรแกรม อาลาททีนไดผู้แสดงใหผู้ฉวันเหป็นในสตินึ่งททีนึ่ฉวันผติดพลาดไป

สสงที่ ตม่จำง ๆ ตต้องแยม่ลง

by... เตลย

ผมอยากออกจากบผู้ า นไปใหผู้ ไ กลททีนึ่ สล ด เทส า ททีนึ่ จ ะททา ไดผู้ เพราะผมไมส มที ความสลขเลยททีนึ่อยผกส บวั คนในครอบครวัว ซนนึ่งผมคติดวสามวันเปป็นเรรือนึ่ งปกตติ ตอนผมอายล 17 ปที ผมกป็รผผู้วสาพสอตติดเหลผู้า แตสผมไมสเปป็นไร หรรือผมแคสคติด ไปเองกป็ไมสรผผู้ ผมเรตินึ่มเกลทียดพสอเพราะพสอตติดเหลผู้า จรติง ๆ แลผู้วผมกป็เรตินึ่มเกลทียดคนมากมาย นวันนึ่ แหละ ผมพบวสาตวัวเองพผดวสา “ผมเกลทียด” มากขนท นไปเรรืนึ่อย ๆ ผมกป็ยวังคติดวสา มวันธรรมดา แลผู้วผมกป็ไดผู้ไปเขผู้าอาลาททีน แตสพทีนึ่ชาย นผู้องสาว และกป็ตวัวผมไมสคติดวสา บผู้านเรามวันแยสมากหรอก กส อ นททีนึ่ ผ มจะยผู้ อนมองตวั ว เองแทนททีนึ่ มวัว แตส ไ ปมองคนอรืนึ่ น ผมกป็ เ หป็ น วสา สตินึ่งตส าง ๆ ตผู้องแยสลง แตส พอผมไดผู้มองตวัวเอง ผมกป็สวังเกตเหป็น วสา ตวัว เองกป็ททา ผติด เยอะแยะเหมรื อ นกวับ คนอรืนึ่น ๆ นวันึ่น แหละ และกป็ มที ค นในอาลาทที น ททีนึ่ หส ว งใยผม 17 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


พรผู้อมจะรวับฟวัง แตสผมกลวับพผดและโกหกเขา ผมเหป็นวสาเขามทีบางสตินึ่งททีนึ่ยอดเยทีนึ่ยม ดผ มที ค วามสล ข และสบายใจ เขาบอกผมใหผู้ ใ ชผู้ ชที วติต ไปตามทางกวับ สตินึ่ ง ศวั ก ดติด สติ ท ธติด แตสผมกป็ททาไมสไดผู้ กป็มวันดผแปลกประหลาดเกตินไปนทีนนึ่ า สลดทผู้ายมาถนงววันททีนึ่ผมรผผู้สนกแยสมาก ๆ ผมกป็ขอใหผู้สนึ่ ติงศวักดติดสติทธติดชสวย ผมรผผู้วสา สตินึ่งศวักดติดสติทธติดอยผขส ผู้างผม แมผู้วาส ปวัญหามวันยวังมทีอยผส แตสกรป็ ผผู้สนกดทีขท นน ผมกป็โอเคไปสวักพวักหนนนึ่ง แตส ในไมสชผู้ามวันกป็เรตินึ่มไมสคสอยโอเค ซนนึ่งผมตผู้อ ง เปลทีนึ่ยนแปลงตวั ว เองตส อไปเรรืนึ่อย ๆ ดผู้ว ยความชส ว ยเหลรื อ ของสตินึ่ งศวั กดติด สติ ท ธติด ผมกป็ คส อ ย ๆ เปลทีนึ่ ย นแปลงและมที ส ตติ ม ากขนท นในทล ก ววั น นทีท ผมไมส เ กลที ย ดอที ก ตส อ ไป และกป็เรทียนรผผู้ททีนึ่จะยอมรวับสถานการณณ์ของครอบครวัวและตวัวผมเอง นวั นนึ่ เปป็นเรรืนึ่อง ททีนึ่ตผู้องเรทียนรผอผู้ ทีกมากมาย

ฉตันทนแมม่ไมม่ไหวแลต้ว by... อร แมสฉวันไมสไดผู้ตติดเหลผู้า แตสแมสเปป็นคนปสวย พสอฉวันตติดเหลผู้า และโรคตติดเหลผู้า ททีนึ่ เ ขาเปป็ น กป็ ไ ดผู้ แ พรส ก ระจายไปถน ง ทล ก คนในครอบครวั ว ฉวั น คติ ด วส า แมส ไ ดผู้ รวั บ ผล กระทบอยสางมากจากการดรืนึ่มของพสอ และแมสกป็สสงผลมาถนงตวัวฉวันดผู้วย แมสกงวั วล และตรืนึ่ น กลวั ว ตลอดเวลา ฉวั น ไมส พ อใจเลยททีนึ่ แ มส เ ปป็ น อยสา งนทีท กป็ เ พราะแมส เ พรืนึ่ อ น คนอรืนึ่น ๆ นสะไมสเหป็นจะเปป็นอยสางนทีทเลย ฉวันกป็แคสไมสพอใจแมส แลผู้วฉวันกป็ขวัดเครืองใจททีนึ่แมสพาฉวันไปเขผู้าอาลาททีน และในไมสชผู้าฉวันกป็เรตินึ่ม เขผู้าใจแลผู้ววสาเราแมสลผกปสวยดผู้วยกวันทวัทงคผส ฉวันเรตินึ่มตผู้นททีนึ่จะเขผู้าใจวสาเหตลใดฉวันจนงไมสพอใจแมส และเหตลใดฉวันจนงกลวัวพสอ 18 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


มาตอนนทีทฉวันสลภาพกวับแมสมากขนทน ฉวันใสส ใจททีนึ่จะชสวยเหลรือแมสมากขนทนใน หลายสตินึ่ งหลายอยสา ง เราแมส ลผกยวังไมส ไดผู้ใกลผู้ชติด กวัน แตส อ ยสา งนผู้ อ ยฉวั น กป็สามารถ ยอมรวับและรวักแมสไดผู้ในสตินึ่งททีนึ่แมสเปป็น อาลาททีนชสวยใหผู้ฉวันไดผู้เหป็นวสาฉวันททาอะไรผติด ไป และมาตอนนทีทฉวันกป็กาท ลวังททาใหผู้ดทีขท นน

5 Tips #ทททำใหห้ทก ทุ ววันเปป็นววันททดที่ ท :)

มลีทตัศนคตสทจำงบวก มองหาแงสดทีแทนททีนึ่การมองหาแตสแงสรผู้าย เชรืนึ่อมวันนึ่ ในตนเอง

และเชรือนึ่ มวันนึ่ ศรวัทธาในสตินึ่งททีนึ่ยติงนึ่ ใหญสสผงสส งททีนึ่มทีพลวังททีนึ่ดที มลีเวลจำใหต้กตับตตัวเอง มทีเวลาใหผู้กบวั ตวัวเองสวักครผส เพรืนึ่อทบทวนตวัวเอง นนกถนงอาลาททีน นนกถนงการเตติบโตของตวัวเรา นนกถนงเปผู้าหมาย ทบทวนความผติดพลาด และนนกถนง ความสทาเรป็จ มลีเวลจำใหต้กตับคนอมืที่น ใหผู้เวลากวับการชสวยคนในครอบครวัว ชสวยใครสวักคน อาจชสวย ถรือของใหผู้ กป็ไ ดผู้ ททา ตวัว ใหผู้เ ปป็น ประโยชนณ์ ใหผู้คทา พผด ททีนึ่ ดที ใหผู้ ก าท ลวั งใจ ใหผู้ ร อยยติทม ใหผู้ความใสส ใจ ทจจำตจำมวสธลีกจำรของอจำลจำทลีน ททา ตามไอเดทียบางอยสางททีนึ่เราตผู้องการจะททา ในววันนทีท เพรืนึ่ อ ททีนึ่ เ ราจะไดผู้ ไ มส ตผู้ อ งไปเสที ย เวลากวับ ความเบรืนึ่ อ หนส า ย หรรื อ การพยายามททา ททีนึ่มากจนเกตินไปจนททาใหผู้เราหมดแรง กจำรบตัง คตับ ใจตนเอง ตรนกตรองใสส ใจกวับ ขผู้อบกพรส อ งของตวั ว เอง เชส น เมรืนึ่ อ หผู้ อ ง เลอะเทอะกป็ควรททาความสะอาดหผู้อง ใหผู้เรตินึ่มตผู้นททาสตินึ่งตสาง ๆ ถผู้าเราเรตินึ่มททีนึ่จะผวัดววัน ออกไปเรรืนึ่อย ๆ หรรือใหผู้ยอมรวับบผู้างถผู้าเรามทีแนวโนผู้มวสาจะโตผู้แยผู้งออกไป ถถ้าเราททาเตต็มททอที่ ยย่างนทนี้ไปททุกๆววัน ในไมย่ชถ้าเราจะพบวย่าเราไมย่มเท วลาททที่จะไปกวังวลกวับเรรที่องอนาคต หรรอเสทยใจกวับอดทตททผที่ ย่านมา เราจะใสย่ใจอยยย่กบวั การททาใหถ้ชทววิตมทความสทุข และสนทุกกวับชทววิต :) 19 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.


#รวักตวัวเองใหห้เปป็น

ถห้ทำเธอไมมรก วั ตวัวเอง เธอจะรวักใครไมมไดห้ในโลกนทน

20 Alateen-Hope for Children of Alcoholics(1). Jan 2019.

Profile for Addiction Recovery Thailand

...พ่อ(แม่)ติดเหล้า แต่ชีวิตไม่ติดลบ...  

สำหรับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเหล้า ของคนรอบข้าง ซึ่งรวมทั้งคนรอบตัวที่ยังดื่มอยู่และเลิกดื่มไปแล้ว หรือคนรอบตัวที่ดื่มนั้นไม่...

...พ่อ(แม่)ติดเหล้า แต่ชีวิตไม่ติดลบ...  

สำหรับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเหล้า ของคนรอบข้าง ซึ่งรวมทั้งคนรอบตัวที่ยังดื่มอยู่และเลิกดื่มไปแล้ว หรือคนรอบตัวที่ดื่มนั้นไม่...

Advertisement