Issuu on Google+

FRAKTALNY MODEL NIESKOŃCZONEGO WSZECHŚWIATA


FRAKTAL FRAKTALEFraktalny model nieskończonego wszechświata