ADcompany’s product catalogue 2019

Page 1

A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

og 2019 Katalo


Produkter på omslaget Reflekterande kasse s.24 Reflexväst s.32 Brandfilt med valfritt fotomotiv s.35 First Aid Home s.37 AD Box s.37 Paraply Skin s.39 Fluorescerande paraply s.42 Nyckelstrap s.65 Bagageband s.65 Baggetag s.65

AD company produktkatalog Ges ut av AD company Sweden AB Box 3039 550 03 Jönköping www.adcompany.se

Ansvarig utgivare Jan Hedenborn Tel. 036 - 18 85 85 E-post: jan@adcompany.se


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

Innehåll INLEDNING

REACH

Vi arbetar med hållbarhet på bred front.

Kemikalielagstiftningen – alltid på agendan.

SIDAN 4-5

SIDAN 10-11

CSR

CE

Om vikten av att vara på plats hos producenterna.

Allt ljus på reflexprodukterna.

SIDAN 6-8

SIDAN 12-13

K VA L I T E T

A D VA L U E

Vi gör allt för att säkerställa hög kvalitet.

Mervärden för ett givande samarbete.

SIDAN 9

SIDAN 14-15

VÅRA PRODUKTER A D C A R RY S I D A N 1 6 AD CARE S I D A N 3 0 AD BRELLA S I D A N 3 8 AD CAP S I D A N 4 6 AD WORK S I D A N 5 6 AD SOLUTION S I D A N 6 0

GENERELLA VILLKOR SIDAN 67

Välj miljösmart ! VÄLJ MILJÖSMART! Att arbeta med CSR innebär att tänka på hållbarhet och miljö. Det gör vi på många sätt. Ett av dem är vår uppmaning till våra kunder att välja miljösmart. Vår markering “Välj miljösmart” sätter vi helt enkelt på produkter vi tycker är ett lite bättre val för miljön.

FÄRGER 2019

170

324

Cool Grey 1

7549

511

7643

Pantone of the year 2019 är en färg som heter Living Coral, “Representing the fusion of modern life, PANTONE Living Coral is a nurturing color that appears in our natural surroundings and at the same time, displays a lively presence within social media.” Utifrån den har vi tagit fram en färgpalett med lättare pasteller som övergår i en lite djupare bas. Det blir ett snyggt 2019!

3


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

Ett lågt pris har också ett pris Hållbarhet på bred front AD company är ett företag med stora visioner om att leverera produkter som produceras under schysta villkor, fria från skadliga kemikalier och som lever upp till kraven på funktion. Detta kräver ofta att vi måste gå ett par steg längre än andra för att nå dit – det är enda sättet att säkerställa att allt blir rätt. Vi strävar efter att göra skillnad med varje produkt i sortimentet. För oss är det en tillfredsställande tanke som gör mödan värd. För dig som kund innebär våra ansträngningar att du inte riskerar att svärta ner ditt eller din kunds varumärke. För som alla vet; ett för lågt pris har också ett pris. Ett pris som kan kosta såväl affärer och varumärke som människors hälsa, och i värsta fall liv. Det är ett pris vi aldrig är beredda att betala. Med AD company slipper du granskande frågor om hur långt man får gå i jakten på ett lågt pris. Du kan dessutom använda ditt samarbete med oss som försäljningsargument till din kund.

VI ÄR VERIFIERADE I SOCIALT ANSVARSTAGANDE ENLIGT ISO 26000.

4


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9

“Vårt arbetssätt kräver att vi går ett par steg längre än andra för att nå målet.”

5


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C S R

Hållbarhet från producent till slutanvändare BETYDELSEN AV ATT VARA PÅ PLATS

E

Så här jobbar vi Vi kommer överens med alla våra leverantörer om vad de måste uppfylla. För att veta att alla håller vad de lovar gör vi kontinuerliga inspektioner och utvärderingar, men även oanmälda stickprovskontroller. Här har vi sammanfattat några av de krav som finns i vår uppförandekod eller Code of Conduct som den också kallas:

tt ständigt aktuellt ämne för oss som importör är socialt ansvar, CSR. Vi har arbetat med dessa frågor under många år – långt innan någon hade börjat efterfråga dokumentation. Vårt engagemang bottnar i ett genuint intresse för människor och miljö. Många nöjer sig med att skriva policydokument, jaga ISO-certifieringar eller ge bort en del av vinsten till välgörenhetsorganisationer. Det är fint och viktigt. Men för oss är det inte tillräckligt. Vi vill gå längre i vårt CSR-arbete för att säkerställa att produktionsmetoderna inte skadar människor och miljö, utan bidrar till att skapa bra arbetstillfällen och hållbara samhällen. Det är ett stort ansvar som kräver idogt arbete. Men det gör att vi sover så mycket bättre om natten. Det kan våra kunder och deras kunder också göra.

• BARNARBETE FÅR INTE FÖREKOMMA. • FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OM DISKRIMINERING MÅSTE FÖLJAS. • LÖNER SKA MINST UPPFYLLA LANDETS L A G S TA D G A D E M I N I M U M L Ö N . • ARBETSTIDEN FÅR INTE ÖVERSTIGA 48 TIMMAR I V E C K A N A N N AT Ä N I U N D A N TA G S FA L L . • E N S Å S Ä K E R O C H H Ä L S O S A M A R B E T S P L AT S S O M M Ö J L I G T S K A E F T E R S T R Ä VA S . • INGET ARBETE FÅR UTFÖRAS OFRIVILLIGT ELLER UTIFRÅN TVÅNG.

Vi ser till att vara på plats ute hos producenterna, ställa frågor, syna produkterna och säkerställa att de krav vi ställt uppfylls. Upptäcker vi brister kan vi hjälpas åt att bli bättre. Tillsammans skapar vi schyssta villkor.

• M I L J Ö P O L I C Y S O M V I S A R H U R M A N A R B E TA R FÖR EN BÄTTRE MILJÖ. • A L L A F O R M E R AV M U T O R , K O R R U P T I O N O C H U T P R E S S N I N G S K A M O TA R B E TA S .

6


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C S R

Vi har tagit fram broschyrer om vårt arbete och målsättningar med CSR, CE och REACH. Dessa finns i olika språkversioner beroende på hur de används. CSR-broschyren finns exempelvis på svenska, engelska och kinesiska för att kunna delas ut till leverantörer och medarbetare hos våra producenter. Broschyrerna finns att beställa kostnadsfritt i pocketformat, eller för nedladdning på adcompany.se

FRÅN CSR-GODKÄND FABRIK Nedan ser du vår CSR-märkning. Den garanterar produktion från en CSR-godkänd fabrik. För att bli godkänd krävs det att man uppfyller en hel mängd punkter vilka alla har sitt ursprung i ILO:s konventioner (FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor) och FN:s mänskliga rättigheter. De handlar bland annat om självklarheter som att inget barnarbete får förekomma samt att FN:s mänskliga rättigheter om diskriminering följs. Men minst lika viktigt är frågor kring säkerhet, hälsa, mutor, korruption och utpressning.

7


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C S R

CSR – så fungerar det i praktiken

INTRODUKTION

CODE OF CONDUCT

INTERN SJÄLVUTVÄRDERING EXTERN SOCIAL REVISION

EJ GODKÄND

EJ REDO FÖR EXTERN REVISION

HANDLINGSPLAN

REDO FÖR EXTERN REVISION NY SJÄLVUTVÄRDERING INOM 2 ÅR FÖR UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSARBETET

HANDLINGSPLAN

EXTERN OMREVISION

GODKÄND REVISION

MANAGEMENT LETTER

EJ GODKÄND

TIDSÅTGÅNG FÖR BYTE AV LEVERANTÖR CIRKA 1 ÅR

BYTE AV LEVERANTÖR

FÖR ATT KUNNA ARBETA AKTIVT OCH REGELBUNDET MED CSR MED VÅRA LEVERANTÖRER HAR VI UTARBETAT SYSTEM OCH RUTINER FÖR DET SOCIALA ANSVARET I LEVERANTÖRSKEDJAN.

8


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – K VA L I T E T

Kvalitet. Fyra ögon ser bättre än två Kvalitet är A och O för oss på AD company. Vi har tydliga rutiner och processer i allt vi gör för att säkra kvaliteten. Nedan beskriver vi en fabriksorders viktigaste moment och följer ett paraply från order till leverans. Likheterna med en lagerorder är dock stora. Framförallt låter vi alltid någon som inte är inblandad i ordern kontrollera alla korrektur, orderbekräftelse, tryckfilmer och inplock från lager.

PARAPLY

ORDER INKOMMER

OK FRÅN KUND

KORREKTUR OCH ORDERBEKRÄFTELSE TILL KUND

OBEROENDE KONTROLL AV KORREKTUR OCH ORDERBEKRÄFTELSE

UMBRELLA

KORREKTUR GÖRS

UMBRELLA

FABRIKSORDER SKRIVS

OBEROENDE KONTROLL AV FABRIKSORDER

FABRIKSORDER TILL FABRIK

KONTROLL AV DIGITALT UTFALLSPROV FRÅN FABRIK

PRODUKTION

OK FRÅN KUND

OBEROENDE KONTROLL AV UTFALLSPROV

FYSISKT UTFALLSPROV TILL AD COMPANY VID BEHOV

INTERN / EXTERN KVALITETSKONTROLL VID BEHOV

KVALITETSRAPPORT TILL AD COMPANY VID BEHOV INNAN SKEPPNING

ANKOMSTKONTROLL

LEVERANS

9


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – R E A C H

REACH – värld kemikalielagst Det är en tidskrävande utmaning att sätta sig in i kemikalieförordningen REACH. Kraven och ansvarsfrågorna är komplexa och omfattar aktörer genom hela kedjan – från producent och importör till återförsäljare. Det innebär alltså att vi på AD company samt även våra kunder har ansvar för att lagen efterlevs – både vad gäller produkterna och dokumentationen.

Alltid på agendan För oss på AD company innebär REACH i korthet att vi måste ha koll på de kemikalier våra produkter innehåller. Vi arbetar kontinuerligt med kemikaliefrågor. Våra leverantörer har undertecknat vår kemikaliepolicy som utgår från EU-lagstiftningen. Det räcker långt. Men vi påkallar också egna laboratorietester för att säkerställa att produkterna verkligen är fria från alternativt klarar gränsvärdena för kemikalierna i direktiven. Arbetet sker löpande enligt en plan vi gör tillsammans med vår kemikonsult. De allra flesta av våra produkter klarar laboratorietesterna utan anmärkning. I enstaka fall väljer vi att göra en fortsatt utredning på specifika produkter för att verkligen säkerställa att de är okej. Men arbetet slutar inte med att en produkt klarar en omgång tester. Som importör kan vi aldrig garantera att varje sändning är 100 % korrekt, men vi gör vårt yttersta för att det ska vara så genom att kontinuerligt arbeta med frågan samt genom uppföljningstest.

Granskning och påföljder Kemikalieinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att REACH-förordningen efterlevs. Myndigheten gör stickkontroller då de begär in produkter och dokumentation för testning och granskning. Påföljderna om det visar sig att en produkt innehåller otillåtna halter av kemikalier kan bli böter, säljförbud och/eller tillbakadragning av sålda produkter. Läs mer om kemikalier på myndighetens webbplats: kemi.se. Vad kan du göra för att efterleva lagstiftningen? • Ha tydliga inköpsrutiner. • Ha god hantering av inköpsvillkor och leverantörsdeklarationer. • Ha fastställda rutiner för produkt- och leverantörsbedömning. • Använda leverantörer med rutiner kring kemikalier. • Testa regelbundet några produkter avseende problemämnen.

10


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – R E A C H

dens starkaste stiftning Vilka material kan tänkas innehålla vad? Plast/gummi: Kan innehålla mjukgörare, ftalater, flamskyddsmedel, blyföreningar mm. Textilier: Kan innehålla tungmetaller, vissa AZO-färgämnen, antimögel-, flamskyddsoch/eller impregneringsmedel mm. Papper: Kan innehålla färgämnen, tungmetaller, flamskyddsmedel mm. Metall: Kan innehålla tungmetaller som bly och/eller kadmium mm.

11


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C E

CE för säkerhets skull Vi som jobbar på AD company ser dem ofta ute i samhället – reflexvästarna som inte lever upp till dagens CE-regler. Skillnaderna syns i färgsättning och på reflexband. Under 2018 certifierade vi, förmodligen som första leverantör i Sverige, hela vårt sortiment enligt nya förordningen som trädde i kraft i april 2018. Vi är stolta över att följa, märka och leva upp till den nya förordningen. Det innebär att vi bidrar till att skapa en säkrare miljö för våra kunder och de varumärken de representerar. Därmed kan du också vara trygg med att de reflexvästar vi levererar fungerar och har rätt märkning.

Reflexvästar kan rädda liv, men bara om de fungerar. Det känns kanske givet att dessa fungerar som de ska, men en granskning som Konsumentverket har gjort av västar på marknaden visar att så inte är fallet. Därför känns frågan särskilt angelägen för oss. I april 2018 ersattes direktiv 89/686/EEG av den nya förordningen (EU) 2016/425 som reglerar personlig skyddsutrustning såsom reflexvästar. Nyheterna ligger huvudsakligen i kraven på typkontroll och information. För att försäkra sig om att produkterna håller måttet ska tillverkare eller importörer av personlig skyddsutrustning anlita ett anmält organ för typkontroll. I AD Companys fall anlitas RISE. Efter godkänd typkontroll utfärdas ett certifikat som intygar att produkten uppfyller alla krav. Det är reflexbanden som ger västanvändaren mörkersynbarhet, medan det fluorescerande bakgrundsmaterialet är till för att ge ökad synbarhet även i dagsljus. Läs mer i vår CE folder. Beställ kostnadsfritt i pocketformat eller ladda ner på adcompany.se Vårt reflexvästsortiment hittar ni på sidorna. 32-35.

12


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – C E

Konsumentverkets granskning av reflexprodukter har visat att det finns stora brister på marknaden. Med AD company kan du känna dig trygg med att produkterna är märkta och fungerar som de ska.

13


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – A D VA L U E

AD value

Vardagliga saker som shoppingkassar och paraplyer är kanske inte något du går runt och tänker på. Hos oss på AD company är det tvärtom. Vi tänker på sådant hela tiden. Det är därför du får så mycket mer än ett blockomslag, en bomullskasse eller kanske en reflexväst med oss som trygg samarbetspartner. Vi kallar det AD value.

ANSVAR HELA VÄGEN Kvalitet: Sömmar, material, tekniker och tillverkningsmetoder – det är mycket att hålla koll på för att kunna leverera de bästa produkterna till konkurrenskraftiga priser. Med över fem decennier i branschen har vi den kollen. Miljö: På www.adcompany.se hittar du en utförlig miljöpolicy. Den säger kort och gott: Att inte bry sig om miljön eller ha koll på sin produktion är respektlöst mot kunder, medmänniskor och kommande generationer. CSR: Vi brinner för CSR, för vårt sociala ansvar i leverantörskedjan. Har man inte koll på sina leverantörer tar man en stor risk. Eftersom vi på AD Company vare sig riskerar att våra leverantörers anställda far illa eller att ditt eller dina kunders varumärke gör det, handlar du tryggt hos oss. Beställ vår CSR-folder i pocketformat eller ladda ner på adcompany.se Kemikalier: Vi REACH-testar vårt sortiment så du slipper obehagliga överraskningar med farliga kemikalier. Beställ vår REACH-folder i pocketformat eller ladda ner på adcompany.se CE: Våra reflexprodukter är CE-märkta enligt gällande standarder. Beställ vår CE-folder i pocketformat eller ladda ner på adcompany.se

ERFARENHET OCH SPECIALISTKOMPETENS Nätverk: Efter massor av år i branschen och på resande fot runt hela världen för att hitta de bästa leverantörerna, har vi ett nätverk av kompetens och erfarenhet som hjälper dig att få de bästa produkterna till rätt pris. Trading: Har du eller din kund en speciell idé hjälper vi gärna till att förverkliga den. Vi jobbar med produktutveckling, design och skräddarsydda lösningar för att kunna erbjuda unika produkter.

14


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – A D VA L U E

ALLT UNDER ETT TAK Ateljé: Vi är ingen reklambyrå, men vi har hög grafisk kompetens i huset som kan hjälpa dig och dina kunder med logotyper, idéer till brodyr eller tryck. Tryck: Det blir enklast för våra kunder om vi har allt på samma ställe. Därför har vi eget tryckeri i huset. På så vis sparar både du och vi tid och pengar. Dessutom kan vi garantera högsta kvalitet. Brodyr: Precis som med tryck blir det så mycket enklare för dig att vi har eget broderi. Inga tidsödande och dyra leveranser – allt sker under samma tak. Transfer: Vid flerfärgstryck, färgskiftningar, skuggor eller brodyrimitation lämpar sig transfer utmärkt. Rådfråga oss gärna! Service: Då kontor, lager och tryckeri ligger vägg i vägg och alla vet vad alla gör, kan vi alltid ge snabb service. Dessutom har vi tydliga logistiska processer, vilket betyder trygghet och snabb service för dig. Lager: Vårt välfyllda lager ligger dörr i dörr med kontor och produktion med tryck och brodyr. Därför går det snabbt mellan beställning och leverans. Vårt logistiska läge i Jönköping snabbar också på processen. Leveranser: Vi är vana vid snabba ryck. Beställningar som kommer till oss innan 14.00 går ut samma dag. Ska det profileras från lager är leveranstiden mellan två och tre veckor efter godkänt korrektur.

Mervärden för en bra affär Ny ! d kun

Ny kund?

Vi säljer endast via återförsäljare. För att det ska bli rätt från start har vi – precis som för allt annat vi gör – en tydlig rutin. Så här går det till:

15

Kontakt: Så fort du kontaktat oss och blivit godkänd som återförsäljare får du ett bekräftande mail med information. Kit: Dagen efter skickar vi dig ett kit med allt du behöver veta om oss. Order: Din order stämplas med Ny Kund så att hela företaget vet vad som gäller. Uppföljning: Snart efter order eller leverans tar vi kontakt för att se att du är nöjd.


AD CARRY

INTRO

AD carry Vissa saker går aldrig ur tiden hur digitala, moderna och uppkopplade vi än anser oss vara. Väskor, kassar, ryggsäckar och bagar hör till den kategorin. Att bära mat, datorer, och träningskläder måste vi alltid göra. AD carry är ett alldeles utmärkt sortiment för alla som vill lyfta fram varumärke och budskap på ett enkelt, kostnadseffektivt och snyggt sätt. Don’t get carried away.

16


AD CARRY GUIDE

Designa din egen väska. Färg, form, material och storlek, tryck eller inte tryck, långt eller kort handtag? Ja, valen är lika många som behoven. Önskar du de väskor som presenteraras i katalogen kan du ha dem dagen efter beställning, med tryck eller brodyr har du dem inom två till tre veckor. Önskar du en unik väska löser vi självklart även det. Leveranstiden blir dock något längre (ca 3 månader). Beroende på val av material är lägsta antal oftast från 1 000 st. Tveka inte att slå oss en signal om du behöver hjälp. Vi har lång erfarenhet av att guida kunder till rätt val.

TYGKVALITET

PP Non woven Läs på sidan 19.

Fairtrade Läs på sidan 23.

Ekologisk bomull Läs på sidan 22.

Återvunnen bomull Läs på sidan 21.

Standard bomull Läs på sidan 21.

? Jute Läs på sidan 24.

PP Woven Läs på sidan 24.

R-PET Woven Läs på sidan 24.

Annat alternativ? Kontakta oss så berättar vi mer.

STORLEK OCH GRAMVIKT

HANDTAG

Skräddarsy måtten på kassen och botten/sido-bälgen samt bomullskvalité.

Bestäm längd, bredd, material m.m. på handtag.

? Standard 140 g 40 x 36 x 8 cm

Standard 250 g 45 x 41 x 17,5 cm

Valfri gramvikt och storlek från fabrik

Långa handtag

Korta handtag

Annat alternativ? T.ex. läder, dubbla handtag

EGEN ETIKETT

FÄRG

SPECIAL

Gör du en fabriksproduktion kan du även sy in etikett, utanpå, inuti eller i sidosömmen med egen/din kunds logo för diskret märkning. Eller fäst en hängtag med ett budskap i kassen.

De flesta av våra produkter finns in ett stort antal färger. Vill du ha din egen PMS-färg är det inget problem men din leveranstid blir något längre.

Önskar du en helt unik väska? Det löser vi enkelt. Leveranstiden blir dock något längre (ca 3 månader) och beroende på val av material är lägsta antal från 1000 st.

Inuti

Utanpå

I sidosömn

17


AD CARRY

NON WOVEN

Lagerfärger Lagerfärger

4101. Non Woven Bag Straight

4106. Non Woven Bag Press

Liten formpressad kasse i Non woven. Utan bälg och med infällda handtag. En prisvärd mässkasse.

Formpressad kasse i Non woven i stort färgutval. Utan bälg och med infällda handtag. Plats för katalog och något informationsblad vilket gör det till en populär mässkasse.

Material: Non woven 80 gsm Storlek: 31 x 38 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Material: Non woven 80 gsm Storlek: 36 x 45 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

Antal

–99

100

250

500

1000

14,00

12,00

11,00

10,00

9,00

6,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

6,40

6,40

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

–99

100

250

500

1000

12,00

10,00

8,00

7,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

Pris

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

4112. Non Woven Bag Store Långa handtag

4108. Non Woven Bag Max

4107. Non Woven Bag Mail

Shoppingbag i Non woven material. Bälg i både botten och på sidorna och med förstärkta handtag gör detta till en lämplig modell för t.ex matbutiken.

En ”cross over” kasse i slitstarkt Non woven material. Botten och sidobälg för extra utrymme. Handtaget är designat för att väskan ska kunna bäras diagonalt.

Material: Non woven 80 gsm Storlek: 50 x 40 x 17 cm Handtagslängd 70 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Material: Non woven 80 gsm Storlek: 30,5 x 38 x 6 cm Handtagslängd: 106 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Kasse i Non woven material. Bälg i både botten och på sidorna. De långa förstärkta handtagen är anpassade i längd för att både kunna bäras över axeln och i handen. Material: Non woven 80 gsm Storlek: 37 x 41 x 8 cm Handtagslängd: 60 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

24,00

21,00

19,00

18,00

17,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

6,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Antal

–99

100

250

500

1000

20,00

18,00

16,00

15,00

14,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

6,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

18

Antal

–99

100

250

500

1000

18,00

16,00

14,00

13,00

11,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

6,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD CARRY NON WOVEN

PP Non woven PP Non woven tillverkas genom en spinnprocess där Polypropen (en termoplast) blir till ett vävmaterial. Tillverkningen är energi- effektiv och materialet kan brytas ner. Non woven är vatten- avstötande, smutsavvisande, luftventilerande, eldfast och mjukt. Det finns olika kvalitetsnivåer på PP Non Woven, allt från återvunnen från PET till nytillverkad.

Lagerfärger

4103. Non Woven Bag Beach Axelbag i Non woven material, vilket är vattenoch smutsavstötande som gör denna bag perfekt att packa badkläderna i till exempel! Material: Non woven 80 gsm Storlek: 51 x 30 x 13 cm Handtagslängd: 50 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Antal

–99

100

250

500

1000

20,00

18,00

16,00

15,00

14,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

6,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

4102. Non Woven Bag Store Shoppingbag i Non woven material. Bälg i både botten och på sidorna och med förstärkta handtag gör detta till en av våra populäraste bärkassar! Material: Non woven 80 gsm Storlek: 37 x 41 x 8 cm Handtagslängd: 43 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

22,00

19,00

17,00

16,00

15,00

Tryck/färg 32,00

10,50

8,00

7,00

6,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

19


AD CARRY

S TA N D A R D B O M U L L

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

4017. Bomullskasse Cent 100g

4019. Load

4013. Bomullskasse Långa handtag

Mycket prisvärd kasse tillverkad av tunn 100 gram, följsam bomull. Enkel modell utan bälg med handtagslängd som passar att bära både på axeln och i handen.

En rymlig bärkasse av 140 g standardbomull med botten- och sidobälg.

Kasse i bomull med långa handtag att bära över axel, kraftig modell med bred bälg. Populär och användbar tygkasse i flera färger.

Material: 100 grams bomull Storlek 36 x 41 cm Handtagslängd: 75 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

Material: 140 grams bomull. Storlek: 45 x 45 x 10 cm Handtagslängd: 60 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm. Framsida / baksida.

Material: 250 grams bomull Storlek: 41 x 45 x 17,5 cm Handtagslängd: 70 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 20,00

16,00

14,00

13,00

12,00

Pris natur 40,00

36,00

34,00

32,00

30,00

Pris natur

46,00

37,00

35,00

34,00

33,00

Pris svart

26,00

22,00

20,00

18,00

17,00

Pris svart

44,00

40,00

38,00

36,00

34,00

Pris färgade 50,00

41,00

39,00

38,00

37,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Tryck/färg

18,00

16,00

15,00

14,00

20,60

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

4001. Bomullskasse 140 g

4002. Bomullskasse 140 g

4003. Bomullskasse 250 g

Bärkasse i 140 g bomull, enkel modell utan bälg, passar bra till mässor.

Bärkasse i 140 g bomull med liten bälg. En omtyckt modell av både tygpåse och bomullskvalité.

Bärkasse i 250 g bomull, kraftig modell med bred bälg. Mycket populär och användbar tygkasse.

Material: 140 grams bomull Storlek: 38 x 40 x 8 cm Handtagslängd: 35 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Material: 250 grams bomull Storlek: 41 x 45 x 17,5 cm Handtagslängd: 35 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Antal

Material: 140 grams bomull Storlek: 36 x 40 cm Handtagslängd: 35 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

–99

100

250

500

1000

Pris natur 32,00

28,00

26,00

23,00

22,00

Pris natur 44,00

36,00

34,00

33,00

32,00

Pris natur 28,00

24,00

22,00

21,00

20,00

Pris svart

36,00

32,00

30,00

27,00

26,00

Pris färgad 48,00

40,00

38,00

37,00

36,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Antal

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

20

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD CARRY ÅTERVUNNEN BOMULL

Välj miljösmart ! Lagerfärger

4009. Bomullskasse Recycle återvunnen bomull Bomullskasse tillverkad av återvunnen bomull. Tyger från restpartier, stuvbitar och dylikt trådas upp och vävs till nya kassar, istället för att kasseras. En kasse som är ett miljömedvetet val till ett riktigt bra pris. Material: 400 grams återvunnen bomull Storlek: 38 x 40 x 8 cm. Handtagslängd: 60 cm. Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida. Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 46,00

44,00

42,00

40,00

38,00

Pris grafit 50,00

46,00

44,00

42,00

40,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Återvunnen Bomullstyg som tillverkas av återvunnen bomull. Tyger från restpartier, stuvbitar, spill etc trådas upp och vävs till nytt tyg. Den stora vinsten med denna metod är en prisvärd kasse och att sopberget hålls nere.

Lagerfärger

4016. Bomullskasse Brief återvunnen bomull Kraftig kasse (320 gram) i återvunnen bomull med dubbla handtag, ett infällt och ett par långa. Material: 320 grams återvunnen bomull Storlek: 28 x 38 x 14 cm Handtagslängd: 60 cm Tryckstorlek: 20 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

Standard bomull I över 5 000 år har fibrer från bomullsplantan använts för textilier. Idag täcker bomullen nära hälften av världens textilproduktion. En utveckling som är kontroversiell då den är så väl kemikalie- som vattenkrävande.

–99

100

250

500

1000

Pris grafit 62,00

58,00

52,00

50,00

48,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

21

Välj miljösmart !


AD CARRY

FA I R T R A D E - M Ä R K T B O M U L L

Lagerfärger Lagerfärger

4007. Fairtrade-märkt bomullskasse Bag tillverkad i bomull som är certifierad i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Sido- och bottenbälg gör formatet tilltalande och kassen kan bäras i handen och ha över axeln. Material: 310 grams bomull Storlek: 28 x 38 cm. 13,5 cm sido/bottenbälg Handtagslängd: 60 cm Tryckstorlek: 22 x 18 cm, Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 64,00

58,00

56,00

54,00

52,00

Pris svart

72,00

68,00

66,00

64,00

60,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Välj miljösmart !

4018. Fairtrade-märkt bomullskasse Slim Bomullskasse av Musette-karaktär i Fairtradecertifierad bomull. Långt bärband som ger möjligheten att bära kassen diagonalt över kroppen. Lika optimal som cykelväska som på mässa. Tryckknapp för enkel stängning. Material: 140 grams bomull Storlek 37 x 30 cm Handtagslängd: 100 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

40,00

38,00

36,00

34,00

32,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Pris svart

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Ekologiskt odlad bomull Lagerfärger

4015. Fairtrade-märkt kasse i ekologisk bomull Bomullskasse med en ultimat sammansättning av tyger – både Fairtradecertifierad bomull och ekologiskt odlad. En rättvis odlad kasse på schysta villkor för både miljön och människan. Bärkasse i kraftig modell med bred bälg. Material: 220 grams bomull Storlek: 41 x 45 x 17,5 cm Handtagslängd: 35 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 54,00

50,00

48,00

44,00

40,00

Pris svart

64,00

60,00

58,00

56,00

52,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

22

Den ekologiska odlingen är befriad från kemiska bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel i minst tre år. Produktionen sker med grundvatten samt är så energisnål som möjligt. Förutom att ekologisk bomull är miljövänlig, håller den generellt sett även högre kvalitet än konventionellt odlad bomull. Tillskottsgödning sker med organisk gödsel från t ex kor, höns samt kompostering. In- sektsfällor och distraherande luktfällor används istället för kemiska bekämpningsmedel. I bekämpningen mot ska- deinsekter har det också visat sig effektivt att göra odlingen attraktiv för skadeinsekternas fiender som spindlar, getingar och myror.


AD CARRY

FA I R T R A D E - M Ä R K T B O M U L L

Lagerfärger Lagerfärger

4020. Fairtrade-märkt bomullskasse långa handtag 160 g

4008. Fairtrade-märkt bomullskasse korta handtag 160 g

Bärkasse tillverkad i bomull som är certifierad i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Långa handtag och flera populära färger.

Bärkasse tillverkad i bomull som är certifierad i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Finns i flera fräscha Lagerfärger.

Material: 160 grams bomull Storlek: 38 x 40 x 8 cm Handtagslängd: 70 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Material: 160 grams bomull Storlek: 38 x 40 x 8 cm Handtagslängd: 35 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Antal Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 38,00

34,00

32,00

30,00

28,00

Pris färgad 44,00

40,00

38,00

36,00

34,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

–99

100

250

500

1000

Pris natur 40,00

36,00

34,00

32,00

30,00

Pris färgad 46,00

42,00

40,00

38,00

36,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Välj miljösmart !

Nyhe t!

Fairtrade-certifierad bomull All bomull kommer från Fairtradecertifierade producenter. Fairtrade innebär mer rättvisa handelsvillkor och möjligheter för bomullsproducenter i utvecklingsländer att investera i verksamhet och lokalsamhälle för en mer hållbar framtid. Läs mer på www.info.fairtrade.net

Lagerfärger

4021. Pocket bag Drop i Fairtrade-märkt bomull

AD company märker varje kasse som är tillverkade i Fairtrade-certifierad bomull med en hangtag som ger en kortfattad information om Fairtrade.

En funtionell bomullspåse i pocketmodell som enkelt packas ihop i sin egen ficka, som är försedd med dragsko. Bomullen är Fairtrade-märkt i följsam 140 grams kvalitet. Levereras plant. Material: 160 grams bomull Storlek: 38 x 39 cm, exkl. handtag. Handtagslängd: ca 40 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm Placering: Framsida / Baksida påse

23

Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 46,00

40,00

38,00

36,00

32,00

Pris svart

56,00

50,00

48,00

46,00

42,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD CARRY

VÄSKOR

Nyhe t! Lagerfärger

4413. Reflekterande kasse Safe

Lagerfärger

4105. Non Woven Bag Bring Rejäl och praktisk kasse i kraftigt Non woven material med både korta och långa handtag. Knäppning med dubbla knappar gör kassen extra stabil att bära med mycket innehåll. Material: Non woven Storlek: 52 x 37 x 38 cm Handtaglängd: Långa 74 cm, korta 38 cm Knäppband: 11 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Kombinera säkerhet, marknadsföring och hållbarhet i ett, med denna kasse. Den reflekterande ytan gör att användaren syns väl när det är mörkt ute. Handtagen är anpassade för att både kunna bäras på axeln och i handen. Invändig ficka, där kassen även kan vikas ner i, för att smidigt få plats i jackfickan till exempel. Material: Reflekterande polyester Storlek: 30 x 40 cm Handtagslängd: 60 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal Pris

–99

100

250

500

1000

62,00

58,00

54,00

50,00

46,00

18,00

16,00

15,00

14,00

–99

100

250

500

1000

Tryck/färg 20,60

52,00

46,00

44,00

42,00

40,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Antal Pris

Refle ktera nde kasse !

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Bilden visar tryckexempel. Levereras utan tryck.

Beställ gärna prov, då produktbilden inte kan visas med alla detaljer. Modell lika Pocket bag Drop i Fairtrade märkt bomull på sid. 25

Lagerfärger Lagerfärger

4405. Pocket bag Bun Flergångskasse i pocket-format som enkelt kan vikas/tryckas ner i dess egen inneficka. Liten, lätt och smidig att ta med sig överallt.

4412. Pocket bag Drop i polyester

Material: Polyester 190 T Storlek: 42 x 40 cm. 13,5 x 12 cm ihopvikt. Handtagslängd: 60 cm Tryckstorlek: 8 x 6 cm Placering: Trycks på ihopvikt fodral, d.v.s. att trycket syns på innefickan då kassen är uppvikt.

Polyesterskasse i pocketmodell för flergångsanvändning. Påsen packas enkelt ihop i den insydda fickan, som är försedd med dragsko. Levereras plant, ej ihopvikt.

Antal

–99

100

250

500

1000

30,00

28,00

26,00

24,00

20,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Pris

Material: 190 T polyester Storlek: 38 x 39 cm, exkl. handtag. Handtagslängd: ca 40 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm Placering: Framsida / Baksida

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

24

Antal

Nyhe t! –99

100

250

500

1000

44,00

38,00

36,00

34,00

30,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Pris svart

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD CARRY VÄSKOR

Välj miljösmart !

Ett diskret tryck på sidobälgen berättar mer om kassens ursprung.

Lagerfärger

4407. Bärkasse R-PET Flake Bärkasse i tålig R-PET woven. Ett material som kommer från återvunnen konsumentplast av t.ex. PET-flaskor. Ett diskret tryck berättar mer om kassens ursprung. Även etikett och hangtag förtydligar för att kassen är ett miljösmart val. Material: R-PET Woven, mattlaminerad Storlek: 35 x 40 x 13 cm Handtagslängd: 40 cm Tryckstorlek: Kontakta oss för förslag! Placering: Framsida / baksida

Antal Pris Tryck/färg

–99

100

250

500

1000

30,00

26,00

24,00

22,00

20,00

Kontakta oss för pris!

Lagerfärger

4406. Bärkasse R-PET Flake XL Bärkasse i tålig R-PET woven i större modell. Den har elastiska straps med kardborre för att underlätta packning i kundvagnen. Kassen är tillverkad i återvunnen konsumentplast som kommer från t.ex. PET-flaskor. Ett diskret tryck på sidobälgen berättar mer om kassens ursprung. Även etikett och hangtag förtydligar för användaren och omgivningen att kassen är ett miljösmart val. Material: R-PET Woven, mattlaminerad Storlek: 44 x 42 x 20 cm Handtagslängd: 40 cm Tryckstorlek: Kontakta oss för förslag! Placering: Framsida / baksida Antal Pris Tryck/färg

–99

100

250

500

1000

36,00

32,00

30,00

28,00

26,00

Kontakta oss för pris!

Välj miljösmart !

25

Nyhe t!


AD CARRY

VÄSKOR

Välj miljösmart !

Lagerfärger Lagerfärger

4203. Jutebag Shop 4202. Jutebag Go

Shoppingbag i miljövänligt jute med greppvänligt handtag. Utmärkt väska att scanninghandla med - stadig och med lång livslängd.

Axelbag i miljövänligt jute. Handtag i bomull. Kan stängas till med knapp och ögla. Invändig ficka med dragkedja och fack för mobiltelefon till exempel.

Material: Jute Storlek: 42 x 39 x 18 cm Handtagslängd: 40 cm. Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Antal

–99

100

250

500

1000

Pris natur 44,00

40,00

38,00

36,00

34,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Material: Jute Storlek: 43 x 35 x 15 cm Handtagslängd: 70 cm. Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida Antal

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

–99

100

250

500

1000

Pris natur 68,00

64,00

60,00

56,00

54,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

P ri s

sä n

Jute

kt!

Jute tillverkas av juteväxtens stjälkar. Processen att framställa tyg från juteväxten är generellt energieffektiv. Då jute inte är lika attraktiv för skadeinsekter behöver den heller inte kemikaliebesprutas så hårt.

PP Woven PP Woven (polypropylen) tillverkas genom polymerisation av propen7. Monomeren uppfyller i nuläget inte urvalskriteriserna för farliga kemikalier. Fibrerna i plastmaterialet vävts samman och skapar ett lätt men starkt och tåligt material.

Lagerfärger

Lagerfärger

4802. Kabinväska

4402. Multiväska

Klassiska attachéväskor i äkta läder med ljus inredning. Väskorna har kombinationslås, löstagbart dragspelsfack, flera fickor, fack och pennfodral. I Kabinväskan finns plats för lätt packning för en övernattning till exempel.

Väska i tåligt material, 600 D polyester. Passar perfekt att bära tunga pärmar eller skidpjäxor i. Plastficka för visitkort på ena sidan. Extra krafig dragkedja med dubbla ”drag”.

Material: Äkta skinn Storlek: Kabinväska yttermått 46 x 36 x 17 cm Storlek: Säljväska yttermått 44,5 x 37 x 11,5 cm

Material: Polyester Storlek: 39 x 39 x 19 cm Handtagslängd 55 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm, Framsida / Baksida

Antal

Antal

-99

100

–99

100

250

500

1000

Kabinväska svart eller antik antikbrun 420,00

398,00

Pris

120,00

116,00

112,00

104,00

100,00

Säljväska svart

398,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

420,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

26

R-PET Woven R-PET (polyethylene terephthalate) är ett material som kommer från återvunnen konsumentplast av t.ex. PET-flaskor. Materialet tvättas och mals ner till granulat som sedan pressas, skärs i remsor och vävs. R-PET blir väldigt slitstarkt och är ett miljösmart alternativ.


AD CARRY VÄSKOR

Materialskola PP-woven PP-woven är gjort av fibertrådar som vävs samman till ett tåligt material som är idealiskt för återanvändningsbara kassar. Materialet lamineras för att få en slät och snygg yta med skarpt tryck. Kassarna klarar stora belastningar, är enkla att torka av, lättviktiga och giftfria. PP-woven görs bland annat av återanvända polymersäckar, exempelvis rissäckar och säckar från andra torra livsmedel, som mals ner inför produktionen. PP-materialet är en ofarlig plast som är svagt mjölkvit i sin grundform. Utöver kassar används det även till bland annat livsmedelsförpackningar, plastfilm för livsmedel, hushållsartiklar och leksaker, vattenrör, inom bilindustrin och för medicinska implantat. Granulaten från de återvunna säckarna blandas med ny granulat och bindemedel.

Materialen smälts samman och valsas till en slät duk. Duken strimlas till långa, tunna remsor som sedan vävs på samma sätt som andra tyger. Därefter lamineras materialet – matt eller blankt, med eller utan tryck – för att binda samman trådarna och skapa en slät yta. Resultatet blir ett starkt, lätt och vattenavstötande material som tål användning över tid.

Lagerfärger

4404. PP Woven Ice Praktisk förvaringsbag i transparent PP Woven så man enkelt får en överblick i vad som ligger i väskan. Utrustad med dragkedja och dubbla handtag. Materialet gör den slitstark, vattenavstötande och tålig. Material: PP Woven Storlek: 40 x 46 x 23 cm Handtagslängd: Korta ca 45 cm. långa 70 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm. Placering: Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

52,00

48,00

46,00

44,00

40,00

Tryck/färg 20,60

18,00

16,00

15,00

14,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

27


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – T R A D I N G K A S S A R

Maximera uttrycket, minimera avtrycket! Kanske vill din kund kunna ha ett specialtryck över hela kassen, annorlunda handtag, fack på insidan, en egendesignad kylväska eller varför inte en kasse stripad med reflexer? Dessutom i moderna material – non woven, R-PET eller återvunnen bomull – så de minimerar koldioxidavtrycket. Valen är många, miljösmarta och goda. Beställ från oss – vi fixar det. Vi specialtrycker vad som helst. Våra möjligheter att snabbt få fram precis det du eller din kund vill ha är nästintill oändliga. Och glöm inte att intresset för flergångskassar ökat enormt i Sverige sedan de nya reglerna kring plastpåsar trädde i kraft 1 juni 2107. Nu måste butiker informera om plastpåsarnas miljöpåverkan.

28


A D C O M PA N Y S O R T I M E N T S K ATA L O G 2 0 1 9 – T R A D I N G K A S S A R

SKRÄDDARSY DIN KASSE - VÄLJ MELLAN FLERA MILJÖSMARTA ALTERANTIV.

R-PET Woven R-PET (polyethylene terephthalate) är ett material som kommer från återvunnen konsumentplast av t.ex. PET-flaskor. Materialet tvättas och mals ner till granulat som sedan pressas, skärs i remsor och vävs. R-PET blir väldigt slitstarkt och är ett miljösmart alternativ.

PP Woven PP Woven (polypropylen) tillverkas genom polymerisation av propen7. Monomeren uppfyller i nuläget inte urvalskriteriserna för farliga kemikalier. Fibrerna i plastmaterialet vävts samman och skapar ett lätt men starkt och tåligt material.

R-PET Polyethylene terephthalate som plasten heter används bland annat till petflaskor. Pantade flaskor kan sedan tvättas, malas ner och pressas samman till materialet R-PET. Till flergångkassar blir R-PET slitstarkt och avtorkningsbart.

Fairtrade-certifierad bomull All bomull kommer från Fairtradecertifierade producenter. Fairtrade innebär mer rättvisa handelsvillkor och möjligheter för bomullsproducenter i utvecklingsländer att investera i verksamhet och lokalsamhälle för en mer hållbar framtid.

Ekologisk bomull Ekologisk bomull är odlad utan bekämpningsmedel och inte utsatt för kemikalier. Produktionen ska vara energisnål.

Återvunnen bomull Bomullstyg som tillverkas av återvunnen bomull. Tyger från restpartier, stuvbitar, spill etc trådas upp och vävs till nytt tyg. Den stora vinsten med denna metod är en prisvärd kasse och att sopberget hålls nere.

PP Non woven PP Non woven tillverkas genom en spinnprocess där Polypropen (en termoplast) blir till ett vävmaterial. Tillverkningen är energieffektiv och materialet kan brytas ner. Non woven är vatten- avstötande, smutsavvisande, luftventilerande, eldfast och mjukt. Det finns olika kvalitetsnivåer på PP Non Woven, allt från återvunnen från PET till nytillverkad.

29


AD CARE

INTRO

AD care Säkerhetssektorn är en av de globalt snabbast växande branscherna. Ju mer intryck och nyheter vi får om risker och faror, desto bättre vill vi kunna skydda oss. I vårt sortiment hittar du därför produkterna som bör finnas i var mans hem, bil, båt eller husvagn. Dessutom gärna av senaste modell för att fungera optimalt. Att profilera varumärke och medarbetare med omtanke och vardagsnytta är därför inte bara ett bra sätt att synas. Det är säkert också.

30


AD CARE

R E F L E X V Ä S TA R

Lagerfärger

Lagerfärger

3030/3031. Reflexväst Race

3018/28. Reflex Ex

Smäcker löparväst som är funktionellt designad med krage och ficka med dragkedja. Lämpar sig lika bra i löparspåret som för stadspromenaden då den ger ökad synbarhet i trafiken. Godkänd enligt EN ISO 20471:2013 klass 1. Levereras i fodral.

Reflex i smäcker X-modell. Godkänd enligt EN 13356. Reglerbar i sidorna med kardborreknäppe för bästa komfort.Tryckyta i trianglarna fram och bak. Levereras i fodral. Material: Polyester Storlek: 3028. S/M, 3018 L/XL Mått: S/M 49,5 x 59,5 cm, L/XL 54 x 63 cm Tryckstorlek: 5 x 2 cm / 9 x 3 cm

Material: Polyester Storlek: 3030 S/M, 3031 L Mått: S/M 60 x 62 - 71 cm, L 63 x 69 - 79 cm Tryckstorlek: Kontakta oss för tryckstorlek. Placering: Framsida / Baksida

–99

100

250

500

1000

–99

100

250

500

1000

Antal Pris

100,00

96,00

94,00

92,00

90,00

78,00

74,00

68,00

66,00

64,00

Tryck/färg 31,20

21,00

17,00

15,80

13,80

Tryck/färg 31,20

21,00

17,00

15,80

13,80

Schablonkostnad 700 kr/färg och motiv.

Antal Pris

Schablonkostnad 700 kr/färg och motiv.

Så här läser du etiketten på din CE-godkända väst •

CE-märkning.

Namn och fullständig adress till tillverkaren.

Pictogram med minst två mått angivna.

Pictogram med klassbeteckning.

Modellbeteckning.

Pictogram som visar att det finns en informationsfolder.

Den totala tryckytan får inte tryckas på bara fram- eller baksidan. Den måste vara uppdelad.

www-adress där EU-försäkran om överenskommelse finns publicerad. Alternativt ska denna bifogas plagget. RISE är ett anmält organ och notified body som utför typkontroll. Databaserna NANDO och SWEDAC listar alla godkända ackrediteringsorgan.

Tvättsymbolerna ska följa ISO 3858.

Antal tvättar plagget är testat för.

31


AD CARE

R E F L E X V Ä S TA R

Lagerfärger

3005. Reflexväst Grip L/XL Fluorescerande väst i unisexmodell med kardborreknäppning framtill. 5,5 cm breda fastsydda reflexer runt om västen. Varselvästen är godkänd enligt EN ISO 20471, klass 2. D.v.s. godkänd för att bäras på de flesta arbetsplatser som kräver extra synbarhet, dag- som nattetid. Levereras i fodral.

Lagerfärger

Material: Polyester Storlek: L/XL Mått: 63 x 69 - 81,5 cm Tryckstorlek: 10 x 10 cm fram. 26 x 19 cm bak. Vid egen märkning max tryckstorlek: Tryckstorlek: 200 cm2 framsida. 880 cm2 baksida Placering: Framsida / Baksida

3025. Reflexväst Grip S/M

Fluorescerande väst i unisexmodell med kardborreknäppning framtill. 5,5 cm breda fastsydda reflexer runt om västen. Varselvästen är godkänd enligt EN ISO 20471, klass 2. Levereras i fodral.

–99

100

250

500

1000

Material: Polyester Storlek: S/M Mått: 61 x 65 - 77,5 cm Tryckstorlek: 10 x 10 cm fram. 26 x 19 cm bak. Vid egen märkning max tryckstorlek: 155 cm2 framsida. 290 cm2 baksida

56,00

50,00

48,00

46,00

44,00

Antal

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Pris

Antal Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

–99

100

250

500

1000

56,00

50,00

48,00

46,00

44,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Barn storlek!

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

3003. Reflexväst Kid

3016. Reflexväst Bib

3015. Reflexväst Grip XXXL

Reflexväst i barnstorlek med resår i sidorna. 55 mm breda fastsydda reflexer enligt EN 1150. Passar användare upp till 121 cm.

Enkel, prisvärd reflexväst i unisexmodell med resår i sidorna, 5 cm breda fastsydda reflexer enligt EN 1150.

Reflexväst i unisexmodell med kardborreknäppning framtill. 5 cm breda fastsydda reflexer enligt EN 1150. Levereras i fodral.

Material: Polyester Storlek: XXS. Avser användare upp till 121 cm. Mått: 35 x 50 - 58,5 cm Tryckstorlek: Kontakta oss för tryckstorlek. Placering: Framsida / Baksida

Material: Polyester Storlek: L/XL Mått: 51 x 65 cm Tryckstorlek: Kontakta oss för tryckstorlek. Placering: Framsida / Baksida

Material: Polyester Storlek: XXXL Mått: 68 x 72 cm Tryckstorlek: Kontakta oss för tryckstorlek. Placering: Framsida / Baksida

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

42,00

38,00

36,00

34,00

32,00

Pris

44,00

40,00

38,00

36,00

34,00

Pris

64,00

60,00

58,00

56,00

54,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

32

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD CARE

R E F L E X V Ä S TA R

Lagerfärger

3004. Reflexväst Zip L/XL Lagerfärger

3029. Reflexväst Zip S/M Fluorescerande väst i unisexmodell med kraftig dragkedja i plast framtill. 5,5 cm breda fastsydda reflexer runt om västen. Varselvästen är godkänd enligt EN ISO 20471, klass 2. Levereras i fodral. Material: Polyester. Storlek: S/M Mått: 61 x 65 - 77,5 cm Tryckstorlek: 10 x 10 cm fram. 26 x 19 cm bak. Vid egen märkning max tryckstorlek: 155 cm2 framsida. 290 cm2 baksida

Fluorescerande väst i unisexmodell med kraftig dragkedja i plast framtill. 5,5 cm breda fastsydda reflexer runt om västen. Varselvästen är godkänd enligt EN ISO 20471, klass 2. D.v.s. godkänd för att bäras på de flesta arbetsplatser som kräver extra synbarhet, dag- som nattetid. Läs mer på sid. 8 och 41. Levereras i fodral. Material: Polyester Storlek: L/XL Mått: 63 x 69 - 81,5 cm Tryckstorlek: 10 x 10 cm fram. 26 x 19 cm bak. Vid egen märkning max tryckstorlek: 200 cm2 framsida. 880 cm2 baksida

–99

100

250

500

1000

–99

100

250

500

1000

Antal Pris

60,00

56,00

54,00

52,00

50,00

60,00

56,00

54,00

52,00

50,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Antal Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

3032. Reflexväst Hood Reflexväst med luva och förlängt bakparti för extra skydd och synbarhet. Luvan har flera reflexer, justeringssnören och fungerar dessutom som en praktisk förvaring då västen kan rullas ihop i luvan och förslutas med kardborrefästen. Godkänd enligt EN ISO 20471, d v s. godkänd för professionellt bruk. Material: Polyester Storlek: L/XL Mått: 63 x 69 - 81,5 cm Tryckstorlek: 10 x 10 cm fram. 26 x 19 cm bak. Vid egen märkning max tryckstorlek: 200 cm2 framsida. 880 cm2 baksida

Lagerfärger

3008/09/10. Reflexscarf

Antal

–99

100

250

500

1000

98,00

94,00

92,00

90,00

88,00

Tryck/färg 31,20

21,00

17,00

15,80

13,80

Pris

Hundreflex i haklappsmodell. Säkerhet för hundar i alla storlekar.

Schablonkostnad 700 kr/färg och motiv.

Material: Polyester Storlek: 3008. S / 3009. M / 3010. L Mått: 29 x 14 / 43 x 24 / 62 x 34 cm Tryckstorlek: 9 x 1 / 15 x 2,5 / 20 x 5 cm Placering: Framsida

Antal

–99

100

250

500

1000

38,00

36,00

34,00

32,00

30,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

33


AD CARE

BRANDSKYDD

Lagerfärger

3606. Brandvarnare Watch Diskret brandvarnare - endast 44 mm i diameter. Inbyggt 10 års batteri med indikering för batteribyte. Larmsignal på minst 85 dB/3 meter Godkänd enligt CE, EN14604. En optisk brandvarnare reagerar snabbt på kall synlig rök från t.ex smältande plast. Levereras med skruv för montering. Mått: 4,2 cm hög, 4,4 cm i diameter. Plastbox med transparent lock: 66 x 80 x 52 mm Tryckstorlek: 5 x 6 cm. Placering: Plastbox

Lagerfärger

3605. Brandvarnare

Antal

–99

100

250

500

1000

10-års

218,00

198,00

192,00

186,00

178,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brandvarnare med optisk detektionskammare med en stark larmsignal på minst 85 dB/3 meter Godkänd enligt CE, EN14604 Testfunktion och led-diod som blinkar vid normal funktion. Batteriskydd samt automatisk indikering för batteribyte. Mått: 10 x 10 cm Tryckstorlek: 4 x 2 cm Placering: Nederkant Antal

–99

100

250

500

1000

106,00

100,00

96,00

92,00

88,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

1-års

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

1 kg

2 kg

6 kg

3602. Pulverbrandsläckare

3613/14. Pulverbrandsläckare

3603/08/09. Pulverbrandsläckare

Pulverbrandsläckare som är ämnad för bil, båt, husvagn och komplement till 6kg brandsläckare i hus, fritidsbostad, lägenhet och kontor. Den uppfyller brandklass ABC har en effektivitetsklass 8A 34B C. Certifiering: SS-EN3, CE, Wheel-mark, DNV.

Pulverbrandsläckare med en stilren design i svart. Ämnad till småbränder i bil, båt, husvagn, komplement till 6 kg i hus, fritidsbostad, lägenhet och kontor. Den uppfyller brandklass ABC och har effektivitetsklass 13A 89B C. Certifiering: SS-EN3, CE, Wheel-mark, DNV (endast röd).

Pulverbrandsläckare som är ämnad för hus, fritidsbostad, lägenhet, kontor, industri. Den uppfyller brandklass ABC och har effektivitetsklass 55A 233B C. Certifiering: SS-EN3, Wheelmark, DNV (endast röd) CE (vit, svart, kromad).

Mått: 12 x 37 cm Ingen tryckmöjlighet, endast märkning på presentkartong

3613 Röd / 3614 Vit, Svart Mått: 12 x 38 cm Ingen tryckmöjlighet, endast märkning på presentkartong

Antal Pris röd

– 99 330,00

Antal

3603 Röd / 3608 Vit, Svart / 3609 Kromad Mått: 18 x 55 cm Ingen tryckmöjlighet, kontakta oss för märkningsalternativ. Antal – 99

Pris röd

– 99 790,00

Pris röd

436,00

Pris vit/svart

1102,00

Pris vit/svart

654,00

Pris krom

2338,00

34


AD CARE

BRANDSKYDD

Valfritt motiv från 100 st

Brandfilt med valfritt fotomotiv Brandfiltens fodral kan digitaltryckas i valfritt motiv från endast 100 st. Fodralet trycks med valfritt fotografi, eller annat motiv. Vi hjälper er med kvalitetsgranskning och layout. Med denna typ av tryckteknik går det också bra att tillverka fodralet i valfri PMS-nyans och att märka den med flerfärgad loga med rastrering till exempel. Vi hjälper er gärna att ta fram ett lämpligt fotografi med rättigheter att användas och är behjälpliga att göra skisser och bolla idéer på layout. Levereras med godkänd brandfilt storlek: 120 x 120 cm eller 120 x 180 cm

Mått brandfilt: 120 x 120 cm

Mått brandfilt: 120 x 180 cm

Material: Polyester. Glasfiber Mått fodral: ca 18 x 29 cm Tryckstorlek: Utfallande, dvs kant till kant. Placering: Framsida samt baksida. En del av baksidan täcks av användarguide.

Material: Polyester. Glasfiber Mått fodral: ca 22 x 33 cm Tryckstorlek: Utfallande, dvs kant till kant. Placering: Framsida samt baksida. En del av baksidan täcks av användarguide.

Antal Pris 120 x 120 cm filt

100

250

500

198,00

190,00

178,00

Lev.tid: ca 6-8 veckor efter godkänt korrektur.

Antal Pris 120 x 180 cm filt

100

250

500

280,00

266,00

250,00

Lev.tid: ca 6-8 veckor efter godkänt korrektur.

Vi offererar gärna båtfrakt vid större order - kontakta oss för pris och aktuell leveranstid.

35

Välj miljösmart !


AD CARE

F Ö R S TA H J Ä L P E N

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

3601. Isdubbar

3202. First Aid Case

3201. Plåstertub

Flytbara isdubbar med snöre och dragsko för individuell inställning, spetsar av stål. CE-märkt.

Förbandssats i fickformat för enkla skador och sår. Fodral i slagtålig plast, skålat för perfekt passform i benficka. Innehåller mun-motmun mask, engångshandskar, tvålservett, sårservett, antiseptisk servett, stora - mellan - och små plåster.

Liten plåsterask i transparent frostad hårdplast innehållande 10 st plåster.

Material: Köldbeständig plast Mått: 15 x 5 cm Tryckstorlek: 7 x 1,8 cm Placering: Handtag

Antal

Material: Plast Mått:10,5 x 9 x 3 cm Tryckstorlek: 7 x 1,5 cm Placering: Ovansida

–99

100

250

500

1000

132,00

128,00

124,00

116,00

110,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Material: Plast Mått: 8 x 3,5 x 1,5 cm Tryckstorlek: 5 x 2 cm Placering: Ovansidan

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

44,00

42,00

40,00

38,00

36,00

Pris

12,00

10,00

8,00

8,00

8,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Tryck/färg 19,80

11,00

9,50

8,00

7,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

3604. Brandfilt standard lager

3204. First Aid Car

Brandfilt av glasfiberväv. Brandfilt i rött fodral godkänd enligt EN 1869:1997. Finns att få i tre olika färger; röd, vit, svart

Omfattande första hjälpenväska till nödsituationer i bilen. Innehåller bl a. handskar, startkablar, bogserlina, plåster, bandage, dymodriven ficklampa, reflexväst, filt, värmeljus mm.

Material: Polyester, glasfiber Mått brandfilt: 120 x 120 cm Mått fodral: 17,5 x 28,5 cm Tryckstorlek: 13 x 5 cm Placering: Fodral

Material: Nylon Mått: 28 x 17 x 16 cm Tryckstorlek: 7 x 3 cm Placering: Hörn (Korssidan) Antal

Antal

–99

100

250

500

1000

176,00

168,00

162,00

154,00

148,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Pris

–99

100

250

500

1000

806,00

740,00

660,00

628,00

604,00

Tryck/färg 32,00

22,00

18,00

16,20

14,20

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

36


AD CARE

F Ö R S TA H J Ä L P E N

3208. First Aid Home Praktisk första hjälpen-väska av stöttåligt EVAfoam med upphängningsmöjlighet, dubbla dragkedjor och bärhandtag. Innehåller sårrengöring, olika kompresser, plåster, kirurgtejp, mitella, kylkompress, olika storlekar av elastiska förband och första hjälpen-guide.

Innehåll First Aid Box

Material: EVA-foamplast Mått: 27 x 22 x 10 cm Tryckstorlek: 7 x 3,5 cm Placering: Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

348,00

334,00

312,00

296,00

280,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Lagerfärger

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Innehåll First Aid Home

3207. First Aid Box Förbandssats innehållande sårrengöring, bandage, tejp, sax, säkerhetsnålar, triangelbandage, filt, plåster m.m. Levereras i en box av stöttåligt EVA-foam med dragkedja och litet handtag. Material: EVA-foamplast Mått: 16 x 12 x 5 cm Tryckstorlek: 4 x 1,5 cm / 7 x 10 cm Placering: Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

124,00

114,00

108,00

100,00

94,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

AD box Tänk innanför boxen Nu kan du erbjuda dina kunder nästan vad du vill – innanför boxen. Vi löser allt från idé till utskick. Vi packar och distribuerar, håller lager och tar hand om support. Med AD box kan du och dina kunder bygga varumärke på ett modernt och inspirerande vis. Och alltid med produkter tillverkade under schysta förhållanden. Det löser vi också.

Vårt ansvar Med AD box tar vi – om du vill – ansvar från idé och produkter till lager och distribution.

Smart Packning

Säker distribution

Trygg support

Informativ hemsida

37

Returhantering

Lagerhållning


AD BRELLA

INTRO

AD brella Handen på hjärtat. Hur många paraplyer har du glömt i år? Hur många gånger har du inte önskat att du hade ett till hands – hemma, på jobbet, på stan, i bilen eller i sommarstugan? Kort sagt. Det går inte att få för många paraplyer. Dessutom är paraplyet en utmärkt produkt att marknadsföra sig på. Inte bara för att varumärket blir en hjälpare i nöden när regnet öser ner. Möjligheterna att trycka på paraplyer är närmast obegränsade vid fabriksbeställning.

38


AD BRELLA

Välj miljösmart !

Lagerfärger

2033. Paraply Key

Ett stadigt vindtåligt kompaktparaply med grafitspröt och automatiskt uppfällning. 8 paneler och gummerat handtag. Finns även i ett miljövänligt alternativ där paneltyget är tillverkat av återvunnen PET.

Lagerfärger

Lagerfärger

2016. Paraply Wind

2026. Paraply Ply

Vändbart kompaktparaply med åtta paneler. 3-delat skaft, manuell uppfällning, tippar och topp i svart metall. Svart rakt trähandtag med handledsrem. Levereras i fodral.

Kompaktparaply med åtta stycken 2-delade paneler, vilket gör det extra vindtåligt. Panelerna är kantade med ett 2 cm brett reflexband. Automatisk uppfällning, metallskaft och gummerat greppvänligt handtag med handledsstrap. Levereras i fodral med reflexkant.

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 100 cm i diameter, 27 cm ihopfällt Tryckstorlek: 23 x 5 cm Placering: Nederkant panel

Material: Pongee, grafitspröt Storlek: 96 cm i diameter, 32 cm ihopfällt Tryckstorlek: 23 x 9 cm Placering: Nederkant panel Antal

–99

100

250

500

1000

130,00

120,00

116,00

110,00

104,00

Antal

Pris R-PET 138,00

130,00

124,00

118,00

114,00

Pris

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

K O M PA K T PA R A P LY E R

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 98 cm i diameter, 40 cm ihopfälld Tryckstorlek: 20 x 5 cm Placering: Nederkant panel

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

108,00

102,00

96,00

92,00

88,00

Pris

198,00

190,00

178,00

170,00

160,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Prissänkt!

Lagerfärger

Lagerfärger

2020. Paraply Skin

2038. Paraply Dry

Ett ihopfällbart kompaktparaply som både är exklusivt, kraftigt och extra vindtåligt. Sex paneler med automatisk upp och nedfällning. Handtag i greppvänligt gummi med handledsrem. Levereras med ett praktiskt designat fodral.

Unikt kompakt paraply som fälls ihop uppåt - tvärtom traditionellt vis.

Material: Pongee, metall/grafit-spröt Storlek: 99 cm i diameter, 31 cm ihopfällt Tryckstorlek: 26 x 8 cm Placering: Nederkant panel Antal

Storlek: 93 cm i diameter, 30 cm ihopfällt Tryckstorlek: 26 x 8 cm

–99

100

250

500

1000

190,00

180,00

176,00

170,00

164,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

39

Antal

–99

100

250

500

1000

210,00

198,00

190,00

184,00

178,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD BRELLA

S TA N D A R D PA R A P LY E R

i Nu även nen återvun PET

Återvunnen PET Våra mest populära paraplyer finns nu som ett miljövänligt alternativ där paneltyget är tillverkat av återvunnen PET, så kallad R-PET. Den återvunna plasten som paneltyget är vävt av, kommer från återvunnen konsumentplast av exempelvis PET-flaskor.

Välj miljösmart !

Material som vi kan återvinna är en vinst för miljön och en viktig byggsten i vårt hållbarhetsarbete. Paraplyerna är naturligtvis tillverkade i en CSR-godkänd fabrik och testade enligt REACH. Allt för att du ska känna dig trygg med ditt köp.

Lagerfärger

Vårt sortiment av paraplyer där paneltyget är tillverkad av återvunnen PET: Key - sid. 51 Save - sid. 52 Mine - sid. 54

2019. Paraply Save R-PET Save finns nu i ett miljövänligt alternativ där paneltyget är tillverkat av återvunnen PET, s.k. R-PET. Ett mycket prisvärt, och stadigt 8-panels paraply med automatisk uppfällning. Svart stålskaft och rakt EVA-foam handtag. Material: Pongee, metallspröt Storlek: 102 cm i diameter, 83 cm ihopfällt Tryckstorlek: 26 x 10 cm Placering: Nederkant panel

Gör skillnad - handla återvunnet! Antal

–99

100

250

500

1000

Pris R-PET 90,00

84,00

78,00

74,00

70,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

2005. Paraply Force Vindtåligt och vändbart paraply med åtta paneler och ett skönt EVA-foam handtag. Reflexband påsytt i nederkant på varje panel för extra säkerhet.

2019. Paraply Save

Material: Pongee, grafitspröt Storlek: 100 cm i diameter, 86 cm ihopfällt Tryckstorlek: 23 x 5 cm Placering: Nederkant panel Antal

Ett mycket prisvärt, och stadigt 8-panels paraply med automatisk uppfällning. Svart stålskaft och rakt EVA-foam handtag.

–99

100

250

500

1000

138,00

130,00

124,00

118,00

114,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 102 cm i diameter, 83 cm ihopfällt Tryckstorlek: 26 x 10 cm Placering: Nederkant panel

40

Antal

–99

100

250

500

1000

84,00

76,00

72,00

68,00

64,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD BRELLA

S TA N D A R D PA R A P LY E R

Lagerfärger

2023. Paraply Joy Färgglatt paraply i 16 paneler i regnbågens alla nyanser. Svart metallskaft och EVA-foamhandtag. Panelfärger och placering kan variera.

Lagerfärger

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 102 cm i diameter, 84 cm ihopfällt Tryckstorlek: 7 x 25 cm Placering: Stående panel

2010. Paraply Style

Antal

Ett stilrent 8-panelsparaply med skaft och topp i aluminium. Automatisk uppfällning. Rakt handtag i aluminium med gummiinslag.

–99

100

250

500

1000

130,00

118,00

110,00

104,00

98,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 105 cm i diameter, 75 cm ihopfällt Tryckstorlek: 24 x 5 cm Placering: Nederkant panel

Antal

–99

100

250

500

1000

124,00

118,00

114,00

110,00

106,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Nyhe t!

Lagerfärger

2028. Paraply Vipp Vårt populära Save finns nu med infärgade ströt, skaft och handtag i starka accentkulörer. Ett prisvärt och stadigt 8-panels paraply med automatisk uppfällning. Stålskaft och rakt EVAfoam handtag. Material: Pongee Storlek: 102 cm i diameter, 83 cm ihopfällt Tryckstorlek: 26 x 10 cm Placering: Nederkant panel Antal

–99

100

250

500

1000

176,00

160,00

156,00

152,00

144,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

41


AD BRELLA

S TA N D A R D PA R A P LY E R

Nyhe t! Refle ktera nde para ply!

Lagerfärger

Fluor escer ande

2039. Paraply Glow Ett reflekterande paraply som ger extra synbarhet i framförallt mörker. Det fluorescerande paraplyet ger även extra synbarhet i dagsljus. Manuell uppfällning med åtta paneler. Grafitskaft och grafitspröt gör paraplyet extra vindtåligt. Handtag i greppvänlig EVA-foam. Material: Pongee, grafitspröt Storlek: 100 cm i diameter, 86 cm ihopfällt Tryckstorlek: 23 x 5 cm Placering: Nederkant panel Antal

–99

100

250

500

1000

280,00

270,00

260,00

250,00

240,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

2035. Paraply Cee

2017. Paraply Class

2015. Paraply Black

Stabilt 8-panelsparaply med ett grafitgrå-lackat skaft i aluminium. Automatisk öppning och vindtålig mekanism gör det extra tåligt i blåsigt väder. Det speciella handtaget är utformat för att kunna bäras på handleden, så man kan ha båda händerna fria.

Klassiskt paraply med J-handtag och trädetaljer. Automatisk uppfällning med åtta paneler. Skaft, tippar, topp samt J-handtag i trä. Tränyansen kan variera.

Ett läckert helsvart paraply med J-format gummerat handtag för extra bra grepp. Automatisk uppfällning. Metallplatta på spännet för diskret tryck eller prägling (präglad logo endast vid specialorder).

Material: Pongee, grafitspröt Storlek: 102 cm i diameter, 86 cm ihopfällt. Tryckstorlek: 26 x 10 cm. Placering: Nederkant panel Antal

–99

100

250

500

1000

126,00

118,00

112,00

106,00

100,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 105 cm i diameter, 86 cm ihopfällt Tryckstorlek: 23 x 7 cm Placering: Nederkant panel

Antal

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 106 cm i diameter, 86 cm ihopfällt Tryckstorlek: 25 x 7 cm Placering: Nederkant panel

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

98,00

92,00

88,00

84,00

78,00

Pris

138,00

130,00

124,00

118,00

114,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

42

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD BRELLA

Välj miljösmart !

Lagerfärger

2032. Paraply Mine

Ett prisvärt golfparaply med 14 mm skaft och spröt i grafit. Vindtåligt för kraftiga vindar. Det har manuell uppfällning, EVA-foamhandtag och 8 paneler. Finns nu i ett miljövänligt alternativ där paneltyget är tillverkat av återvunnen PET, s.k. R-PET. Finns i lager i svart. Material: Pongee, kraftiga grafitspröt Storlek: 130 cm i diameter, 97 cm ihopfälld Tryckstorlek: 26 x 12 cm Placering: Nederkant Antal

–99

100

250

500

1000

130,00

124,00

118,00

114,00

110,00

Pris R-PET 170,00

158,00

150,00

144,00

138,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

G O L F PA R A P LY E R

Lagerfärger

2037. Paraply Beam Ett golfparaply med neonfärgade spröt i mekanismen som ger paraplyet en unik design. De åtta 2-delade panelerna gör paraplyet extra vindtåligt. Automatiskt uppfällning, grafitskaft och greppvänligt EVA-foam handtag.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Material: Pongee, kraftiga grafitspröt Storlek: 130 cm i diameter, 100 cm ihopfälld Tryckstorlek: 25 x 14 cm Placering: Nederkant panel Antal

–99

100

250

500

1000

240,00

230,00

220,00

210,00

190,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Kom pakt golfpara ply!

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

2024. Paraply Golf Push

2036. Paraply Quick

2025. Paraply Golf Vent

Exklusivt och stadigt paraply med åtta stycken 2-delade paneler, vilket gör det extra vindtåligt. Automatiskt uppfällning, grafitskaft och greppvänligt EVA-foam handtag.

Ett vändbart och extra vindtåligt kompaktparaply i “golfparaplystorlek” med automatiskt upp- och nedfällning. Ett stadigt 8 panelsparaply som ger mycket skydd vid regn och tar liten plats när det är ihopfällt.

Ett extra vindtåligt paraply med dubbla paneltyger får både snygg och funktionell effekt med hålrum för luftflöde genom panelerna. Manuell uppfällning med kraftigt grafitskaft och greppvänligt gummerat handtag.

Material: Pongee, kraftiga grafitspröt Storlek: 130 cm i diameter, 100 cm ihopfälld Tryckstorlek: 25 x 14 cm Placering: Nederkant panel

Material: Pongee, metall/grafit-spröt Storlek: 122 cm i diameter, 35 cm ihopfällt Tryckstorlek: 26 x 10 cm Placering: Nederkant panel

Material: Pongee, kraftiga grafitspröt Storlek: 129 cm i diameter, 100 cm ihopfälld. Tryckstorlek: 26 x 12 cm Placering: Nederkant panel

Antal

Antal

–99

100

250

500

1000

210,00

198,00

190,00

178,00

170,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

–99

100

250

500

1000

178,00

170,00

164,00

158,00

150,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

43

Antal

–99

100

250

500

1000

210,00

198,00

190,00

178,00

170,00

Tryck/färg 34,00

26,00

22,00

20,00

18,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD BRELLA

A L L O V E R T R Y C K PA R A P LY E R

Digitaltryckta paraplyer Nu kan du skapa unika paraplyer med digital teknik. Fotomotiv på insidan och - eller utsidan, med ett eller dubbla lager för olika effekt och budskap. Kontakta oss för riktlinjer för tydligt tryck. Vi hjälper till med kvalitetsgranskning och layout. Vikan även hjälpa dig att ta fram lämpligt fotografi (med rättigheter att användas), göra skisser och bolla idéer.

Från 120 st !

Vi har tre modeller som kan digitaltryckas (minimiantal 120 st): – Kompaktparaplyet Key – Storsäljande Save – Golfparaplyet Mine

Valfritt motiv från 120 st

Valfritt motiv från 120 st

Valfritt motiv från 120 st

Paraply Key Standardtyg

Paraply Save Standardtyg

Paraply Mine Standardtyg

Ett stadigt vindtåligt kompaktparaply med grafitspröt och automatiskt uppfällning. Det har 8 paneler och gummerat handtag med handledsrem.

Ett mycket prisvärt, och stadigt 8-panels paraply med automatisk uppfällning. Svart stålskaft och rakt EVA-foam handtag.

Ett prisvärt golfparaply med 14 mm skaft och spröt i grafit. Vindtåligt för kraftiga vindar. Det har manuell uppfällning, EVA-foamhandtag och 8 paneler.

Material: Pongee, metallspröt Storlek: 102 cm i diameter, 83 cm ihopfällt

Material: Pongee, grafitspröt Storlek: 96 cm i diameter, 32 cm ihopfällt Antal Enkelt lager Digitaltryck

120

300

216,00

196,00

264,00

224,00

Dubbla lager: Digitaltryckt + standardfärg (otryckt)

Enkelt lager Digitaltryck

120

300

198,00

174,00

252,00

206,00

Dubbla lager:

Dubbla lager: Digitaltryckt + digitaltryck

Antal

Material: Pongee, kraftiga grafitspröt Storlek: 130 cm i diameter, 97 cm ihopfälld

292,00

Enkelt lager Digitaltryck

120

300

272,00

238,00

320,00

266,00

382,00

334,00

Dubbla lager:

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt) Dubbla lager:

326,00

Antal

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt) Dubbla lager:

Digitaltryckt + digitaltryck

314,00

274,00

Digitaltryckt + digitaltryck

Välj miljösmart ! NYHET! Nu finns även våra digitaltryckta paraplyer som ett miljövänligt alternativ där paneltyget är tillverkat av återvunnen PET, s.k. R-PET.

Paraply Key R-PET Antal Enkelt lager Digitaltryck

Paraply Save R-PET 120

300

260,00

230,00

320,00

260,00

Dubbla lager: Digitaltryckt + standardfärg (otryckt)

Enkelt lager Digitaltryck

120

300

240,00

210,00

300,00

240,00

Dubbla lager:

Dubbla lager: Digitaltryckt + digitaltryck

Antal

Paraply Mine R-PET

350,00

Enkelt lager Digitaltryck

120

300

330,00

280,00

380,00

320,00

460,00

400,00

Dubbla lager:

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt) Dubbla lager:

390,00

Antal

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt) Dubbla lager:

Digitaltryckt + digitaltryck

380,00

330,00

Leveranstid ca 12-14 veckor efter godkänt prov. Önskas flygfrakt, dvs. leverans på ca 6-8 veckor efter godkänt prov. Kontakta oss för offert. 44

Digitaltryckt + digitaltryck


AD BRELLA

A L L O V E R T R Y C K PA R A P LY E R

Nyhe t!

Valfritt motiv från 120 st

Paraply Seamless Nu finns ett alternativt paraply för den som önskar 100 % passning! Med detta panelfria paraply skapas digitaltryckta alloverbilder utan skarvar. Det lite kraftigare tyget är i 260 T polyester, och spröten undertill är utformade för att spänna ut tyget utan sömmar. Kontakta oss för offert!

Vid tryck på övriga modeller, och om digitaltryck önskas blandat med andra trycktekniker eller tillval, är minimiantalet vid order 300 st.

Design utan begränsningar Inspireras till unika paraply! Vi har tagit fram två exempelparaplyer för att inspirera och underlätta vid specialorder från fabrik. Exempelparaplyerna visar på olika trycktekniker och material som kan göras från endast 300 st på i stort sett alla våra paraplymodeller och tillval. De ska tillsammans med en matchande prislista vara ett säljhjälpmedel för dig, så att du enkelt kan svara direkt när din kund vill skapa ett unikt paraply!

SILVERCOATING

ALLOVERTRYCK

Ger glansig effekt på insidan.

I form av karta eller upprepad logo t ex.

Bestä ll prov !

REGNTRYCK

REFLEXKANT

TRANSFER

DIGITALTRYCK

VÄVD ETIKETT

RECYCLED PONGEE

Skiftar färg vid väta från vitt till valfri kulör

Tryck eller påsydd kant i reflekterande material

Vid många färger, skiftningar och pass

Passar vid fotografier och heltäckande tryck

Kan sättas på strap, eller inuti paraply.

Återvunnen pongee för den miljömedvetne

45


AD CAP

INTRO

AD cap Från att ha varit ett plagg för idrottsmän och ungdomar, bär numera nästan alla keps, mössa eller någon annan form av huvudbonad – året runt. Dessutom vill man gärna ha flera att välja på, en när man sportar, en på badstranden, en i stan osv. Antalet modeller har också ökat. Innan var det den traditionella baseballkepsen eller stickade toppluvan som satt på de flestas huvuden, medan man idag gärna växlar mellan stretchmössa, en armyinspirerad keps och kanske en klassisk variant med golfstuk.

46


AD CAP GUIDE

Designa din egen keps. Färg, form, material och modell, tryck eller inte tryck, brodyr eller inte, kanske egen etikett? Ja, valen är lika många som behoven. Önskar du kepsar som de presenteras här i katalogen kan du ha dem dagen efter beställning, med tryck eller brodyr har du dem inom två till tre veckor. Önskar du en unik keps löser vi även det. Leveranstiden blir dock något längre (ca 3 månader). Beroende på val av material är lägsta antal oftast från 300 st. Tveka inte att slå oss en signal om du behöver hjälp. Vi har lång erfarenhet av att guida kunder till rätt val.

MODELLTYP

EGEN ETIKETT

Screentryck eller vävd etikett inuti keps alternativt företagsnamn, www-adress och telefonnummer repeterat runt svettbandet. Rådfråga oss gärna!

? Högprofil med förstärkt front

Lågprofil med förstärkt front

Lågprofil med oförstärkt front

Armyprofil

Annat alternativ? Kontakta oss så berättar vi mer.

TYGKVALITET

? Kraftigt borstad bomull

Borstad bomull

Kammad bomull

SPÄNNE

Kardborre

Funktionsmaterial

Microfibermaterial

Ribstop

MÄRKNING

Metall, med eller utan prägling

Brodyr över skärm

Brodyr

3d brodyr

Broderat märke

? Sluten

Annat alternativ? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vävt märke

? Tryck på sandwichkanten

Annat alternativ? Kontakta oss så berättar vi mer.

PVC-tag

Tryck på spännet

Tryck under skärm

Annat alternativ? Kontakta oss så berättar vi mer.

DETALJER

Sömmar

Lufthål i avvikande färg

Avvikande toppknappsfärg

? Sandwich i avvikande färg

Piping

Annat alternativ? Kontakta oss så berättar vi mer.

47

FÄRG

SPECIAL

De flesta av våra produkter finns i ett stort antal färger. Vill du ha din egen PMSfärg är det inget problem men din leveranstid blir något längre

Önskar du en helt unik keps? Det löser vi enkelt. Leveranstiden blir dock något längre (ca 3 månader) och beroende på val av material är lägsta antal från 300 st.


AD CAP

KEPSAR MED KORT SKÄRM

Lagerfärger

Lagerfärger

1001. Army

1068. Cross

1073. Carm

Keps i “armymodell” med kort skärm, låg kulle och metallspänne bak.

Låg armékeps i stentvättad bomull. Skärmen försedd med överlappande band som en dekorativ effekt. Tryckknappar bak.

Keps i armymodell. Förböjd kort skärm och kardborrespänne bak.

Lagerfärger

Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 9 x 3 cm Brodyrstorlek: 8 x 3 cm Placering: Front / Panel Antal

–99

100

250

500

1000

58,00

56,00

54,00

52,00

50,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 3,5 cm Brodyrstorlek: 8 x 3,5 cm Placering: Front / Panel

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 7 x 1,5 cm Brodyrstorlek: 7 x 1,5 cm Placering: Front

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Antal

–99

100

250

500

1000

58,00

54,00

52,00

50,00

46,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Antal

–99

100

250

500

1000

48,00

44,00

42,00

40,00

36,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Lagerfärger Lagerfärger

1013. Flat

1203. Bowler

Keps i klassisk ”golfstil” av randvävt tyg. Förböjd skärm och sluten nacke.

Mössa med sex paneler. Uppvik och kardborrespänne bak.

Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 5 / 5 x 5 cm Brodyrstorlek: 5 x 5 cm Placering: Bak / sida (ej brodyr bak) Antal

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 3 cm Brodyrstorlek: 8 x 3 cm Placering: Uppvik

–99

100

250

500

1000

76,00

74,00

70,00

68,00

64,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Antal

–99

100

250

500

1000

36,00

32,00

30,00

28,00

24,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brodyr

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

48


AD CAP

R - P E T / P O LY E S T E R / M I C R O F I B E R

Lagerfärger Med vetskapen om att vi CSR-godkänt våra leverantörer, kan du hålla huvudet högt när du bär en keps från AD company.

1088. Keps Turn

Återen vunn PE T

Keps tillverkad av återvunnet PET-material. Kardborre för storleksinställning, svart.

adcompany.se

Material: Återvunnen PP / PET Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Välj miljösmart !

Antal

–99

100

250

500

1000

56,00

52,00

50,00

48,00

44,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

1074. Tech

1007. Cat

1076. Lite

En snygg och stilren design på en keps i ett kraftigt men diskret mönstrat strukturtyg. 6 paneler, förböjd skärm och kardborrespänne baktill.

Skön heltäckt keps i funktionsmaterial som ”andas”. Förböjd skärm och sluten i nacken.

En sportig keps i ett tunnare tyg med svagt strukturmönster i. Den förböjda skärmen har en dekorativ kant i vitt och en undersida i reflexgrått. Kardborrespänne bak.

Material: Polyester Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Material: Polyester Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel Antal

–99

100

250

500

1000

Material: Polyester Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

48,00

44,00

42,00

40,00

36,00

Antal

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

–99

100

250

500

1000

Antal

56,00

52,00

50,00

48,00

44,00

Pris

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Brodyr

–99

100

250

500

1000

56,00

52,00

50,00

48,00

44,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brodyr

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

49


AD CAP

KEPSAR

Lagerfärger

Prata med oss om transfer!

1075-85. Air Sportbetonad keps i trendig mesh och frontpaneler i bomull. Skön passform och funktionstyg gör den lämplig vid sportutövning av flera slag. Förböjd skärm med svart undersida och resårband, 6 paneler, och sluten nacke.

Förutom screentryck och brodyr kan man med fördel värma på transfer!

Material: Polyester Storlek 1075. stl 57-59 / 1085. stl 59-62 Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel Antal

–99

100

250

500

1000

60,00

50,00

48,00

46,00

40,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Flerfärg, toningar och brodyrimmitation som bilden visar, är utmärkta för transfer. Kontakta oss för råd och priser! adcompany.se

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Finn Medi s i um o ch Larg e

Lagerfärger

Lagerfärger

1055. Swing

1049. Seam

1069. Slope

Keps försedd med broderad båge i flera färgalternativ på skärmen. Metallspänne bak.

6-panelskeps med raka dekorsömmar på den förböjda skärmen. Sluten nacke.

6-panelskeps med sidor i tyg och brodyr i matchande färg som fortsätter mot skärmens mitt. Kardborrespänne bak.

Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

48,00

44,00

42,00

40,00

36,00

Pris

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Lagerfärger

Material: Kraftigt borstad bomull. Tryckstorlek: 8 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

–99

100

250

500

1000

Antal

44,00

40,00

38,00

36,00

32,00

Pris

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyr

–99

100

250

500

1000

48,00

44,00

42,00

40,00

36,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

50


AD CAP

KEPSAR

Lågprofi lskeps

Lagerfärger

Lagerfärger

1008. Coach

1086. Jaktkeps Hide

1087. Jaktkeps Seek

Lågprofilkeps med sex paneler, förböjd skärm och kardborrespänne bak.

Kamoflage-mönstrad keps i rutvävd polyester. Kardborre för storleksinställning.

Kamoflage-mönstrad keps med skärm av ”konst”-mocka. Metallspänne för storleksinställning.

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Material: Polyester Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

42,00

40,00

38,00

36,00

32,00

Pris

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Lagerfärger

Material: Polyester Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

–99

100

250

500

1000

Antal

58,00

54,00

52,00

50,00

46,00

Pris

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyr

–99

100

250

500

1000

58,00

54,00

52,00

50,00

46,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Lämp ad för front tryck

Lagerfärger Lagerfärger

1017. Front 1006. Canvas

Keps utan frontsöm. 5-panelskeps med ”6-panelskänsla”. Idealisk för tryck och brodyr då ingen söm stör i pannan.

Basmodell med sex paneler, förböjd skärm och kardborrespänne bak.

Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 5 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm. Placering: Front / Panel

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

–99

100

250

500

1000

–99

100

250

500

1000

Antal Pris

44,00

40,00

38,00

36,00

32,00

42,00

40,00

38,00

36,00

32,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Antal Pris Brodyr

Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

51


AD CAP KEPSAR

Lagerfärger

Lagerfärger

1048. Sandwich

1032. Newton

Populär keps i flera färgvariationer, sandwich i den förböjda skärmkanten. Kardborrespänne bak.

Populär 6-panelskeps med förböjd skärm och kardborrespänne bak. Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm. Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm. Placering: Front / Panel Antal

–99

100

250

500

1000

44,00

40,00

38,00

36,00

32,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Antal

–99

100

250

500

1000

36,00

32,00

30,00

28,00

24,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

1072. Rub

1410/13. Seaman

1056. Sydstat

Canvaskeps med gummerad skärm. Den smutsoch vattenavstötande ytan gör att den håller sig fräsch längre! Förböjd skärm och kardborrespänne bak.

Sverigehatt i blått med gula detaljer.

Tunn arbetskeps med kort skärm och resår baktill.

Material: Kraftigt borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 / 6 x 4 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Front / Panel Antal

–99

100

250

500

1000

38,00

34,00

32,00

30,00

26,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Storlek: 1413. Medium / 1410. Large Material: Borstad bomull Tryckstorlek: 8 x 4 cm Brodyrstorlek: 5 x 5 cm Placering: Front Antal

Material: Bomull Tryckstorlek: 10 x 4 cm Brodyrstorlek: 8 x 3 cm Placering: Bak

–99

100

250

500

1000

18,00

18,00

16,00

14,00

10,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv. Brodyrkort 1000 kr / motiv.

52

Antal

–99

100

250

500

1000

24,00

20,00

18,00

16,00

12,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.


AD CAP

MÖSSOR

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

1071. Warm

1223. Eskimo äkta pälsmössa

1213. Eskimo dam/junior

Fleecefodrad vinterkeps med vattenav stötande funktion. Dragsko för bättre passform. Nerfällbara öronlappar och nackskydd.

En exklusiv vintermössa tillverkad av äkta päls. (Certifikat finns) Dekorsömmar i samma nyans som pälsen följer över den svarta polyesterdelen. Knappar, knäppen och och fästen gör mössan möjlig att bära på olika vis.

Klassisk pälsmössa med nerfällbara öronlappar.

Material: Polyester Tryckstorlek: 9 x 5 cm Brodyrstorlek: 10 x 5 / 5 x 5 cm Placering: Panel Antal

–99

100

250

500

1000

76,00

72,00

68,00

64,00

60,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris Brodyr

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Storlek: Medium (dam/junior) Material: Nylon Tryckstorlek: 4,5 x 1 cm Placering: Lapp

Storlek: Large Material: Nylon/Äkta päls. Certifikat finns. Tryckstorlek: 9 x 4 cm Placering: Bak Antal

–99

100

250

500

1000

398,00

398,00

398,00

398,00

398,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

Pris

Antal

–99

100

250

500

1000

134,00

130,00

126,00

120,00

112,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

1208. Plain

1204. Rib

1214. Chess

Slät mössa i kraftig dubbelstickning.

Ribbad mössa i kraftig dubbelstickning.

Rutmönstrad mössa i kraftig dubbelstickning.

Material: Akryl Brodyrstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant

Material: Akryl Brodyrstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant

Material: Akryl Brodyrstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

Antal

–99

100

250

500

1000

Pris

50,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris

50,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Pris

54,00

52,00

50,00

48,00

44,00

Brodyr

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyr

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyr

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

53

Brodyrkort 1000 kr / motiv.


AD CAP

MÖSSOR

Lagerfärger

Lagerfärger

1217. Bell Klassisk toppluva. Slätstickad mössa i dubbelstickning. Med eller utan tofs. Extra lång modell gör uppvik/häng möjligt.

1218. Stretch Stretchig bomullsmössa, sydd i dubbla lager med synliga kontrastsömmar. Väldigt populär!

Material: Akryl Brodyrstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant Antal

–99

100

250

500

1000

Pris

50,00

38,00

36,00

34,00

32,00

Brodyr

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Storlek: 26 x 22 cm Material: 97 % bomull, 3 % spandex Tryckstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Antal

–99

100

250

500

1000

64,00

58,00

56,00

54,00

52,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

1222. Switch Vändbar mössa med svart utsida och invändigt tyg i färgstark nyans. Matchande etikett runt mösskanten. Storlek: 26 x 25 cm Material: 97 % bomull, 3 % spandex Tryckstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant Antal

–99

100

250

500

1000

68,00

64,00

60,00

58,00

56,00

Tryck/färg 18,60

12,60

9,90

8,90

7,60

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

54


AD CAP

MÖSSOR

Lagerfärger

1224. Bomullsmössa Jersey Trendig mössa i tunt ribbstickat “Jersey-tyg” i dubbla lager. Passar året runt då denna modell är både lätt och följsam. Material: 65 % bomull, 30 % polyester, 5 % spandex Storlek: 26 x 25 cm Brodyrstorlek: 10 x 10 cm Placering: Nederkant

Antal

–99

100

250

500

1000

Pris

64,00

58,00

56,00

54,00

50,00

Brodyr

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Brodyrkort 1000 kr / motiv.

Designa din egen mössa. Färg, form, material och modell, tryck eller inte tryck, brodyr eller inte, kanske egen etikett? Ja, valen är lika många som behoven. Önskar du mössor som de presenteras här i katalogen kan du ha dem dagen efter beställning, med tryck eller brodyr har du dem inom två till tre veckor. Önskar du en unik mössa löser vi även det. Leveranstiden blir dock något längre (ca 3 månader). Beroende på val av material är lägsta antal oftast från 300 st. MÄRKNING

FÄRGER AKRYLMÖSSOR

Valfri PMS-färg från 300 st på stickade mössor.

PVC-tag

Vävd tag

Brodyr

På stretchiga bomullsmössor kan man både trycka och brodera vid fabriksbeställning. På stickade mössor endast brodera. Vid fabriksbeställning går det också få instickat mönster eller större logotyp.

Svart

Vit

368

109

FÄRGER STRETCHMÖSSOR

Från 300 st kan du välja mellan åtta PMS-färger och valfri färg på kontrastsömmen. Egen PMS-färg vid 2000 st. Vi reserverar oss för att ovanstående PMS-nyanser kan variera något i olika sändningar och färgbad. 300

158

527

032

55


AD WORK INTRO

AD work Trots en digitaliserad värld har vi fortfarande stort behov av att skriva och anteckna på papper. Dagligen. Som mäklare och konferensgäst, likväl som rörmokare och mässbesökare. I sortimentet AD work har vi samlat snygga blockomslag till konferensen, stilrena notebooks för mötet, praktiska PVC blockomslag till hantverkaren och färgglada anteckningsblock för giveaways. De har alla olika egenskaper; från ringmekanism och markörband till fickor, fack och avtagbara linjaler. Allt för att möta din kunds behov.

56


AD WORK BLOCKOMSLAG

Lagerfärger

Lagerfärger

Lagerfärger

7005. Blockomslag 600D A4

7007. Blockomslag File

7016. Blockomslag Snap

Blockomslag i 600 D-polyester med ficka på framsidan med möjlighet att brodera på. Dragkedja runt kanten och på flera fack inuti, där det även finns pennhållare och visitkortsfack samt instick för ett A4 block (ingår)

Blockomslag i “fuskläder” i A4-storlek med ringmekanism för hålade papper. Flera fack och fickor invändigt. Stängning med dragkedja och magnetomslag.

Blockomslag i mjukt vadderat PU material med en silkeslen tålig yta. Dekorsömmar och detaljer som tryckknappslås i grått. Inuti finns två fack lämpade för visitkort, pennhållare och instick för ett A4 block (ingår).

Material: PU Block: Linjerat A4 Mått: 29 x 35,5 cm Tryckstorlek: 7 x 5 cm Placering: Framsida / Klaff

Material: Polyester Block: Linjerat A4 Mått: 25,5 x 35,5 cm Tryckstorlek: 16 x 21 cm Placering: Framsida Antal

Material: PU Block: Linjerat A4 Mått: 25,5 x 33 cm Tryckstorlek: 20 x 19 cm Placering: Framsida / Baksida

–99

100

250

500

1000

138,00

130,00

124,00

118,00

114,00

–99

100

250

500

1000

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

210,00

196,00

190,00

180,00

170,00

54,00

48,00

44,00

42,00

40,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris Brodyr

Antal

Schablon 740 kr / färg /brodyrkortkostnad tillkommer.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

7015. Blockomslag Strap Blockomslag i mjukt vadderat PU material med en silkeslen tålig yta. Dekorsömmar och detaljer som rygg och resorband i grått. Flera fack och fickor inuti tillsammans med pennhållare och instick för ett A4 block (ingår). Material: PU Block: Linjerat A4 Mått: 25 x 32,5 cm Placering: Framsida / Baksida –99

100

250

500

1000

110,00

98,00

94,00

90,00

84,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

57

–99

100

250

500

1000

110,00

98,00

94,00

90,00

84,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger

Antal

Antal


AD WORK

BLOCKOMSLAG

Lagerfärger

7011/12. Blockomslag A6 Blockomslag i tålig PVC med plats för A6block. (ingår) Ficka på insidan. Populärt bland hantverkare, passar bra i benfickan. Material: PVC Block: 7011. Linjerat A6 / 7012. Rutat A6 Mått: 11 x 17 cm Tryckstorlek: 9 x 14 / 7,5 x 11 cm Placering: Framsida / Baksida / Insida

Välj m e rutat e d ller linjera t block

Antal

–99

100

250

500

1000

34,00

31,00

30,00

29,00

28,00

Tryck/färg 19,80

11,00

9,50

8,00

7,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

REACH för din trygghet För oss på AD company innebär REACH i korthet att vi måste ha koll på de kemikalier våra produkter eventuellt kan innehålla.

Lagerfärger

7001. Blockomslag A7 Tåligt omslag i PVC med plats för A7 block. (ingår). Transparent plastficka på insidan. Populärt bland hantverkare, passar bra i bröstfickan. Material: PVC Block: Linjerat A7 Mått: 9 x 12 cm Tryckstorlek: 6 x 10 cm Placering: Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

28,00

26,00

24,00

23,00

22,00

Tryck/färg 19,80

11,00

9,50

8,00

7,40

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

58

Plast kan innehålla mjukgörare, ftalater, flamskyddsmedel, blyföreningar och andra hälso- och miljöpåverkande ämnen. Våra leverantörer har undertecknat vår kemikaliepolicy som utgår från EU-lagstiftningen. Det räcker långt. Men vi påkallar också egna laboratorietester för att säkerställa att produkterna verkligen är fria från eller klarar gränsvärdena för kemikalierna i direktiven.Så du och din kund ska känna sig trygga.


AD WORK

NOTEBOOK

Lagerfärger

7014. Notebook Rule Ett genomtänkt anteckningsblock i A5 format med frostat plastomslag och linjerat spiralblock. Avtagbar linjal, 18 cm. Transparent ficka för t ex. kalender eller kontaktkort (12,3 x 19 cm) Pennhållare och gummisnodd för låsning. Material: Plast Block: Linjerat A5 Mått: 15,5 x 21 cm Tryckstorlek: 8 x 18 cm Placering: Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

48,00

44,00

42,00

40,00

38,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Lagerfärger Lagerfärger

7009. Notebook Touch A6+ Omslaget är tillverkat i PU-material med silkeslen gummerad yta. Ett resårband håller boken stängd. Markörband och pennhållare gör anteckningsblocket extra användarvänligt. Innehåller linjerat block på 80 sidor med 80 g papper. Material: PU Block: Linjerat A6+ Mått: 12,7 x 17,7 cm Tryckstorlek: 8 x 16 / 11 x 16 cm Placering: Framsida / Baksida

7010. Notebook Touch A4 Blockomslag i A4 format, tillverkat i PU-material med silkeslen gummerad yta. Ett resårband håller boken stängd. Markörband och pennhållare gör anteckningsblocket extra användarvänligt. Innehåller linjerat block på 80 sidor med 80 g papper.

–99

100

250

500

1000

Material: PU Mått: Linjerat A4 Block: 21 x 29 cm Tryckstorlek: 16 x 26 cm Placering: Framsida / Baksida

36,00

32,00

29,00

27,00

25,00

Antal

Tryck/färg 19,80

11,00

9,50

8,00

7,40

Antal Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

–99

100

250

500

1000

44,00

38,00

36,00

34,00

30,00

Tryck/färg 21,00

16,00

14,00

11,00

10,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

59


AD SOLUTION

INTRO

AD solution Sortimenten vi presenterar under AD cap, AD care, AD carry, AD umbrella och AD work har vi på lager. Genom eget tryckeri och egen brodyr kan vi själva profilera dessa produkter. I sortimentet AD solution presenterar vi produkterna där vi erbjuder dig skräddarsydda speciallösningar som vi beställer direkt genom vårt breda nätverk. För dig betyder det egentligen bara att leveranstiden i vissa fall blir något längre. I övrigt är möjligheterna oändliga samt kvalitet och service densamma.

60


AD SOLUTION

Fabriksleverans

Brassestol m mugghållare Trading Stadig brassestol med tyg av 600D polyester och förstärkt stålram. Burkhållare och fällbar i två lägen för att göra det extra behagligt! Leveranstid ca 3 månader. Kontakta oss för skeppningsschema över båtar och sista orderdatum. Material: 600D Polyester Mått: 50 x 85 cm

Antal Pris Tryck/färg

100

300

500

1000

230,00

220,00

210,00

198,00

8,00

6,00

4,00

4,00

Schablonkostnad 700 kr/färg och motiv.

Ramfärger

Tygnyanser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

st Endat 25s från ! lager Lagerfärger

5101. Brassestol m mugghållare Lager Stadig brassestol med tyg av 600D polyester och förstärkt stålram. Burkhållare och fällbar i två lägen för att göra det extra behagligt! Material: 600D Polyester Mått: 50 x 85 cm Tryckstorlek: 26 x 19 cm Placering: Framsida / Baksida Antal

–99

100

250

500

1000

250,00

240,00

230,00

226,00

220,00

Tryck/färg 42,00

40,00

38,00

34,00

32,00

Pris

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

61

Enda 100 s st t från fabri k!


AD SOLUTION

LOGOBAND

Gör ditt eget logoband. Färg/ytskikt (valfri PMS-färg från 100 st)

Låg kostnad, låg vikt, lätt att ta med sig och massor av användningsområden. Logoband är funktionell profilreklam i alla avseenden. Och möjligheterna till funktioner och profilering är många – utrusta efter eget önskemål. Valfri PMSfärg på både band och tryck från 100 st. Repeterat enfärgstryck runt bandet ingår. Leveranstid 3-4 veckor. Kan det bli enklare?

Säkerhetsfäste ingår 1-färgstryck ingår

Karbinhake ingår

TILLBEHÖR

PVC FICKOR

Snabbfäste

Sprängring

Mobilsnöre

Avtagbart mobilsnöre

Liten liggande plastficka

115 mm

96 mm 65 mm

170 mm

100 mm

148 mm

65 mm

80 mm

96 mm

105 mm 109 mm

Stor stående plastficka

PVC-fi ckor omgåe nde levera ns!

70 mm Kraftig karbinhake

Flasköppnare

Jojo

Mountainhook

MÄRKNING

Liten stående plastficka

YTSKIKT

Screentryck

Flerfärg

Tvåsidig

PVC

Sublimering

Invävt

Reflex

Transfer

Polyester / Extra soft satinband

R-PET

Vi tar ansvar och levererar aldrig ett logoband utan säkerhetsfäste. Därför ingår det alltid när du handlar logoband hos oss!

62

Vävd med påsytt satinband


AD SOLUTION

LOGOBAND

Tillbehör Valfri PMS-färg från 100 st

Logoband Standard Logoband 900 mm långt, inklusive 1-färgstryck, karbinhake och säkerhetsfäste. Leveranstid ca 3-4 veckor. Antal

100

300

500

1000

10 mm

17,90

12,20

10,00

8,40

15 mm

18,20

13,00

10,60

8,80

20 mm

18,40

13,80

10,90

9,50

25 mm

18,80

14,20

11,70

9,90

Extra tryckfärg: 0,80 kr/st Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Avtagbart mobilsnöre 1,70 kr/st Extra soft satinband 1,00 kr/st Flasköppnare 11,80 kr/st Jojo 14,00 kr/st Kraftig karbinhake 3,60 kr/st Mobilsnöre 1,20 kr/st Mountainhook 7,00 kr/st Plastficka liten liggande / stående 4,00 kr/st Plastficka stor stående 8,00 kr/st PVC-tag Offert Reflexband 4,00 kr/st Snabbfäste 1,70 kr/st Sprängring 0,90 kr/st Vävd med påsytt satinband Offert Tryck även på “baksidan” 1,40 kr / färg Leveranstid ca 3-4 veckor efter godkänt korrektur. Expressleverans möjlig mot ett tillägg på 10 kr / logoband. Rådfråga oss!

Valfri PMS-färg från 100 st

För omgåe nd levera e ns!

Logoband R-PET Vävt logoband i återvunnen polyester, så kallad R-PET. 900 mm långt inkl. 1-färgstryck, karbinhake och säkerhetsfäste. Leveranstid ca 3-4 veckor. Antal

Lagerfärger

100

300

500

1000

10 mm

23,00

18,40

15,80

13,00

15 mm

23,80

19,00

16,40

13,80

20 mm

24,40

19,80

17,00

15,00

25 mm

25,00

21,00

17,80

15,80

Välj miljösmart !

8501. Logoband Lager Svart standardband med karbinhake och säkerhetsfäste, utan märkning. (plastficka tillbehör) Material: Polyester Mått: 90 x 2 cm

Extra tryckfärg: 0,80 kr/st Schablonkostnad 740 kr/färg.

Antal Pris

–99

100

250

500

1000

28,00

24,00

20,00

16,00

16,00

Valfri PMS-färg från 100 st

Valfri PMS-färg från 100 st

Valfri PMS-färg från 100 st

Logoband Tubvävt

Logoband Sublimering

Logoband Instickad logo

Tubvävda logoband, 900 mm långt inklusive 1-färgstryck, karbinhake och säkerhetsfäste. Leveranstid ca 3-4 veckor.

Sublimeringstryckt band, 900 mm. Extra soft band där trycker ligger i bandet. Karbinhake och säkerhetsfäste. Leveranstid ca 3-4 veckor.

Logoband med instickad logo i 1-färg med karbinhake och säkerhetsfäste. (Max 2-färgslogo) Leveranstid ca 3-4 veckor.

Antal

100

300

500

1000

Antal

100

300

500

1000

Antal

100

300

500

1000

10 mm

17,90

13,60

10,80

9,20

15 mm

23,00

21,00

16,40

13,80

15 mm

20,00

18,20

15,50

12,60

12 mm

18,20

14,20

11,60

9,70

20 mm

23,80

21,80

17,00

15,00

20 mm

21,60

19,60

16,60

13,60

15 mm

18,50

15,00

12,90

10,90

25 mm

25,00

23,80

17,80

15,80

25 mm

23,00

21,00

17,80

14,40

Extra tryckfärg: 0,80 kr/st Schablonkostnad 740 kr/färg.

Startkostnad 1290 kr

Extra tryckfärg: 0,80 kr/st. Vävkort 2 590,00 kr.

63


AD SOLUTION

PINS

Pins – en exklusiv bärare av varumärke eller budskap Alla bär dem, alla uppskattar dem, alla ser dem. Från fotbollsfans och rocknördar till bankdirektörer och ordensbröder – enkel att ha på sig, exklusivt uttryck och uppskattad gåva. Självklart kan du få din pin precis som du vill ha den.

Stansad

Mjuk emalj

Stansat pins med bakgrunden i matt plätering och upphödja detaljer i “glänsande” plätering. Används för att framhäva logon lite extra och skapa en spännande effekt. Går även att få hela pinset i matt eller hela pinset “glänsade”. Kan fås i valfri form och storlek.

Stansad pins med mjuk emalj. Med eller utan epoxy - överdrag. Används när vissa detaljer ska vara “upphöjda” i metall och vissa i färg. Kan fås i valfri form och storlek.

PRIS: RING FÖR PRIS!

Tryckt Offset-tryckt pins med eller utan epoxyöverdrag. Används vid detaljerade eller rastrerade logor. CMYK-tryckt pins med epoxyöverdrag. Används vid fototryck eller vid många färger. Kan fås i valfri form och storlek. PRIS: RING FÖR PRIS!

3D Formgjuten metall

2D PVC

Formgjuten metall i 3D. Kan fås i olika ligeringar. Valfri form och storlek.

Formgjuten PVC i olika nivåskillnader. Även passande som mobilsmycke, magnet eller nyckelring. Kan fås i valfri form och storlek.

PRIS: RING FÖR PRIS!

PRIS: RING FÖR PRIS!

64


AD SOLUTION

Matcha ditt eget resekitt Varför inte matcha bagageband med bagagetag till ett snyggt och modernt resekit. Dessutom är det enkelt att känna igen vid bagagebandet.

Valfri PMS-färg från 50 st

Valfri PMS-färg från 50 st

8502. Bagageband

8701. Bagagetag i gummi

Bagageband med kraftigt spänne. Med eller utan kombinationslås. Skräddarsy med egen PMS-färg och tryck redan från 50 st. Idealisk reklamplats, då det åker runt på flygplatsens transportband för alla väskor.

Bagagetag i mjuk gummiliknande PVC, med 3D-effekt. Adresskort på baksidan och strap för att fästa i väskan. Skräddarsy med egen PMSfärg och upphöjd logo redan från 50 st.

Finns ej i lager - Leveranstid ca 3-4 veckor. Material: Polyester Mått: 160 x 5 cm Tryckstorlek: Repeterat, max höjd 4,5 cm Placering: Bandet (repeterat 1-färgstryck ingår)

Antal Pris

Finns ej i lager - Leveranstid ca 3-4 veckor. Material: PVC Mått: Liten 8 x 5 cm / Stor 10,5 x 6,5 cm Tryckstorlek: 6,5 x 3,5 / 9 x 5 cm Placering: Framsida Antal

50

100

200

500

1000

Pris liten

76,00

56,00

42,00

36,00

29,00

80,00

60,00

46,00

40,00

33,00

50

100

200

500

1000

Pris stor

64,00

53,00

42,00

36,00

33,00

(Pris inkl fyra tryckfärger)

(Pris inkl 1-färgstryck) Extra tryckfärg 5 kr/färg.

Accessoarer till resan är en alltid uppskattad profilprodukt och give-away.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Schablonkostnad 740 kr/färg och motiv.

Valfri PMS-färg från 100 st

Valfritt fotomotiv från 300 st

Valfri plätering från 100 st

Nyckelstrap

7204. Microfiberduk

8603. Kundvagnsmynt

Nyckelstrap med en 32 mm nyckelring i metall. 8mm grov handledsrem som kan tillverkas efärgad eller två-tre färger i prickform. PVC platta med möjlighet till upphöjd logo med 3D effekt.

Putsduk av polyestermaterial – microfiber – för putsning av mobiltelefon, glasögon, kameralins, dataskärm m.m. Specialbeställs med möjlighet till digitaltryck av logo eller foto. Levereras med funktionsbeskrivning.

Kundvagnsmyntet i form av en 10-krona. Präglad eller tryckt logo på en eller båda sidor. Kundvagnspoletten kan göras helt efter Din kunds önskemål. Levereras med karbinhake och sprängring.

Finns ej i lager - Leveranstid ca 3-4 veckor. Material: PVC, metall och polyester Mått: 21 cm lång inkl. nyckelring. Placering: Upphöjd logo på PVC platta

Finns ej i lager - Leveranstid ca 3-4 veckor. Mått: Standard 15 x 10 / 15 x 15 cm Placering: Framsida / Baksida Tryck sida 2: + 4 kr

Finns ej i lager - Leveranstid ca 3-4 veckor. Mått: Ø 2,05 cm Placering: Framsida / Baksida

Antal

Antal Pris

100

200

500

1000

37,80

33,00

27,00

25,00

Schablonkostnad 990 kr/färg, bakgrundsfärg ingår

300

500

1000

Antal

Pris 15 x 10 cm

19,00

17,80

15,80

Pris

Pris 15 x 15 cm

21,00

19,80

17,80

Schablon 740 kr / sida

65

100

250

500

RING FÖR PRIS!

1000


Vår sajt gör det enklare för dig Besök oss på webben. Som inloggad på AD companys webbplats aktiverar du ett kraftfullt arbetsverktyg som hjälper dig i din vardag, såsom lagersaldo, tidigare lagda ordrar, och korrekturmallar bland annat. Nu får du äntligen full kontroll över din affär.

Öppe t dygne t runt!

På adcompany.se har vi öppet dygnet runt. Neutrala order som läggs innan kl 14.00 skickas alltid samma dag.

AD company Årets leverantör symbol

26000 CSR Vår CSR-märkning garanterar produktion från en CSR-godkänd fabrik. För att bli godkänd krävs det att man uppfyller krav vilka har sitt ursprung ILO:s konventioner och FN:s mänskliga rättigheter.

Årets leverantör Promotionbiet har instiftats av Svensk Branschförening Profiloch Reklamartiklar för att uppmuntra företag som visar kraft, innovationsförmåga och kreativitet. År 2015 fick AD company priset Årets leverantör.

Amfori Amfori, tidigare BSCI, är ett näringslivsdrivet initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i sina globala leverantörskedjor. Amfori sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod.

ISO 26000 AD company är bl a verifierade i socialt ansvarstagande enligt ISO 26000. Enkelt uttryckt kan man säga att standarden beskriver planen för att skapa en bättre framtid.


Generella villkor • Angivna produktpriser i katalogen är rekommenderade cirkapriser, exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar, tryckfel och slutförsäljning. • Angivna tryckpriser avser ett tryck i en färg inom angiven tryckstorlek. Schablon-/ återuppsättningskostnad tillkommer per färg och motiv. • Angivna brodyrpriser avser en brodyr per produkt inom angiven brodyrstorlek. Brodyrkorts-/återuppsättningskostnad tillkommer per brodyr. • Underupplagetillägg tillkommer i de fall beställt antal är under tryckminimum. Generellt sett under 50 st, med undantag för några produkter. Se separat nettoprislista eller ring oss för mer information. • Kunden ansvarar för att insända original är riktiga, att korrektur och eventuella utfallsprov granskas och godkänns/kommenteras inom tre arbetsdagar för att leveranstiden inte ska påverkas. • Vår normala leveranstid på lagerprodukter med märkning är ca 2–3 veckor efter godkänt korrektur. Se din orderbekräftelse i samband med order för uppskattad leveransvecka. Lagerprodukter utan märkning skickas samma dag, då order inkommer före kl. 14.00. • Önskar du leverans direkt till slutkund med dig som avsändare, inga problem, vi löser det! Vill du ha leverans till en viss tidpunkt? Ange datum i din order. Vi gör allt för att möta dina önskemål. Närheten till eget tryckeri/broderi gör oss flexibla. • Katalogen representerar främst de produkter vi lagerhåller. Men du kan självklart göra fabriksbeställningar inom det vi kallar AD solution; produkter utanför vårt standardsortiment – t ex flipflops, sportväskor, liftkortshållare eller hängmattor. Eller inom AD special; skräddarsydda produkter som utgår från vårt standardsortiment – t ex infärgad bomullskasse med dubbla handtag och kundanpassat mått eller en mössa med instickat mönster och hangtag med företagsinfo på. Möjligheterna är oändliga. Hör av Dig, vi har lång erfarenhet och stort kontaktnät. • Fraktuppdelning är möjligt mot en tilläggskostnad.

Design GRAND PUBLIC Produktion AD company Foto Patrik Svedberg


Håll utkik efter den här symbolen. Då vet du att produkten kommer från en CSR-godkänd fabrik.

AD company Sweden AB P.O. Box 3039. SE-550 03 Jönköping, Sweden Tel +46 (0) 36 18 85 85. info @ adcompany.se www.adcompany.se

FÖR BESTÄLLNING KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE