Page 1

Magasinet inneholder nyttige brukertips til glede for våre kunder Ide & layout: adcom©inhouse Utgave: sommer 2010

Tips! Gjør hverdagen din litt lettere!

ADCom Tips www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 1


www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 2


Endrefordelingsdagerpåaldersfordeltsaldoliste IreskontrooversiktpåforespørselmenyeniVismaGlobalkanduarbeidemedaldersfordeltsaldoliste kunder/leverandørerpåskjermen.Dukankjedebehandlepostene,sepåfakturakopi,sorterem.m. Duharogmulighettilåendrepåfordelingsdagerviaknappen”velgfordelingsdager”påvenstreside: 

 Vedåsetteoppfordelingsdagersomvistovenforvillistenhvasomikkeerforfalt,hvasomerforfaltmed henholdsvis0Ͳ5dager,6Ͳ20dager,21–40dagerog40+.Detteereneffektivmåteåfåengodoversikt overstatuspåkundefordring/leverandørgjeld. Tips:settoppaldersfordeling1liktsomenharsettoppinkassooppsettet(inkassoprofil:antaldageretter forfalførførstebetvarsel). P.S.:fordelingsdagenesomensetoppherviserselvsagtpåutskriftavaldersfordeltsaldoliste. 

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 3


Redigeringitabeller IVismaGlobalkanmanenkeltredigereverdierdirekteitabeller.Eteksempelpåensliktabellkanvære grunndatakunder,somvistunder.

 VedåklikkeF2,fårmanmulighetentilåredigeredirekteitabellen(hervistpåtelefonnummer).Påden måtenkanmanenkeltjobbesegnedoverogoppdaterekundeopplysninganeeffektivt,utanåmåttegå innomhverenkeltkunde. 

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 4


JobbraskeremedbrukavhurtigtasteriVismaGlobal HurtigtastererimplementertiutstrektgradimplementertiVismaGlobalforågjøredetenklereograskere forbrukerenåbrukesystemet.Iallemenypunkterogskjermbildererdetlagtinnhurtigtasterforåkunne nåfunksjonendirektefratastaturetvedåtrykkeAltͲtastenogbokstavensomermarkertmed understreking.Eteksempelpådeterforespørselmenyensomopnersegved”alt+o”:

 Viderehardefleste„F–knappene“enfunksjon: F1 Hjelp Viserhjelpomvalgtemne ShiftͲF1 Felthjelp

Viserhjelpomvalgtfeltiapplikasjonen.SeogsåFelthjelpͲknapp.

F2

Rediger

Åpnerforredigeringavetfelt

F3

Utvalgsdialog Åpnerutvalgsdialogen

F4

Nedtrekksboks Åpnerennedtrekkslisteforvalgavforekomst(AlternativtkanAlt+ibrukes)

F5

Oppfrisk

F7

Visinfo/redigerViserbakenforliggendeinformasjoniennedtrekksliste.Sammesomved dobbeltklikkifeltet.Girogsådirektetilgangtilurlsti.

F12

Søk

Åpnerensøkedialogsomviseralleforekomstene

CtrlͲF6

Nestevindu

Gåtilnestevindu.

CtrlͲF4

Lukkvindu

Lukkeraktivtvindu

AltͲF4

Avslutt

Avslutterprogrammet

+/Ͳ

Plussogminus påhøyreside BenyttesforååpneoglukkeDrilldownien avtastaturet

Oppfriskerskjermbildet/tabellen

Vianbefaleralleålæresegdemestbruktefunksjonstastene. www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 5


Spørring i kontoforepørsel Gjennom kontoforespørsel er det mulig å gjøre et uttal med spørringer for å finne tak i informasjon som en er ute etter. Skjermbildet kan brukes til spørring på hovedbokskonto, kunder, leverandører og kostnadsbærere som til dømes avdeling, prosjekt, medarbeider, bilagsart m.m. Gjennom kreativ bruk av kombinasjon av selekteringer, utvalg og tilpassede skjermbilder, kan en finne tak stort sett all informasjon i finansmodulen i Visma Global. Eksempel på spørreregler under spesifisering er: x x x x

3000 angir ønske om å se transaksjoner på konto 3000 3000-9999 får frem alle transaksjoner på kontoene i intervallet, altså et resultat for perioden en har valt. 3xxx angir alle kontoer fra 3000 – 3999. xxxx angir alle kontoer i hovedboken, og kan til dømes brukes til å kontrollere at hovedboken(sum transaksjoner) går i ”0” i perioden.

Gjennom å tilpasse skjermbildet (høgreklikk, tabelloppsett og ta med kolonnene en ønsker å ha med), økes også mulighetene. Under ser vi et eksempel på det. Spørringen viser sum omsetning(3xxx) for 2009. Via tabelloppsett har vi tatt med kundenummer og kundenavn og på den måten får man en oversikt som viser kobling mellom hovedbokskonto og kunde per transaksjon.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 6


FaktureringfraordreͲticker IVismaGlobalerdetmuligåfakturereetutvalgordrerdirektefraordre–ticker.Dettegjøresvedåståifanenfakturagrunnlag, markeredeordreneenønskeråfakturer,høgreklikkeogderetterklikkefakturermarkerteordrer.Dersomenønskeråfakturere alleordrermedstatusfakturagrunnlag,kanmanvelgealternativetforfaktureralleordrefremmeitabellenistedetformarkerte ordrer.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 7


•Periodiseringsfunksjon i bilagsregistrering Fra versjon 7.40 er det kommet en genial og enkel periodiseringsfunksjon i bilagsregistrering. Skal du for eksempel nå i januar gjøre en postering med kalkulerte avskrivninger for hele året kan du gjøre det direkte i bilagsregistreringsbildet uten noe oppsett av fordelingsnøkler eller lignende i forkant. Skal du for eksempel periodisere kr 100 000,- bokfører du første linje på vanlig måte, men når du kommer til beløpsfeltet registrerer du bokstaven ”p” foran beløpet – altså ”P100000”. Når du da klikker ”enter”, kommer det opp en boks der du definerer antall perioder og motkonto. Når du har gjort det har Visma Global fordelt kr 100 000 på det antall måneder du definerte som antall perioder.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 8


www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 9


Huldt&LillevikLønn5.0:Registrereferieoglageferieoversikt Hvisduskalregistrereellerseferieforalleansatteellergrupperavansattegjørdudetteenklestviaoppgaven Fravær|Vise/registrereferie.Hvisduoverførerfraværtillønn,visesbruktferieogferietilgodepålønnsslippen. 

 Registrereferie 1. VelgoppgavenFravær|Vise/registrereferie 2. Velggruppenivåduskalregistrere/visevedåvelgeansattgruppe,avdelingellerprosjektifeltetVelg sortering 3. Foråvelgepersonerduskalregistrereferiepågjørdufølgende: x Hvisduskalregistrereferiepåalleansatte,klikkVelgalle x Hvisduskalregistrereferiepåenkeltegrupper,klikkVelggruppeogvelgaktuellegrupper x Hvisduskalutelukkeenkeltepersonerfraregistreringenklikkerduifeltetforanpersonenslikatmerke påpersonenfjernes 4. PåseatfeltetRegistrereermerket 5. Klikk 6. AngitidspunktetduskalregistrereferieforogklikkOK 

 Skriveutferieoversikt 1. VelgoppgavenFravær|Vise/registrereferie 2. Klikkpå”skrivut” 3. Velgfraogmedhvilkendatoferieoversiktenskalskrivesut.Ferieoversiktenkanskrivesutfor17uker. Definerevtutvalgogskrivutoversikten.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 10


Huldt&LillevikLønn5.0ͲFrirapportering Medutgangspunktistandardlønnsrapporterkandulageegetoppsetthvordudefinerersortering, grupperingogutvalgforlønnsrapporter. 1. VelgoppgavenRapporter|Lønnsrapporter|Frirapportering

 2. VelghvilkenrapportduvilbenyttesomutgangspunktifeltetRapporttype 3. Velghvilkefelterduskalskriveutpårapporten.VelgaktuellefeltunderTilgjengeligefeltogklikk .Foråvelgeallefelterklikk  4. Velghvordanrapporteneskalgrupperes(bruddsum).VelgaktueltfeltunderGrupperingogklikk  5. KlikkpåmappenUtvalgforådefinererapporten 6. Velgevtmappenforhåndsvisning.Klikkpå foråskriveutrapporten. 7. HvisduønskerålagreoppsettetforrapportentilsenereklikkerduLagre 

 8. SkrivinnnavnogtrykkOK.RapportenblirdatilgjengelegunderRapporttype.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 11


Huldt&LillevikLønn5.0–Registrerepersonalopplysninger Itilleggtilopplysningenedumåregistrereforåkunneutbetalelønn,kandublantannetregistrerefølgende personalopplysninger: •arbeidsvilkårogutfyllendebestemmelser •valgfrikompetanseinformasjonforeksempelutdannelse,praksisogkurs •familieogpårørende •telefonogeͲpostadresser •arbeidstøy Dukanogsåregistrerenotateromdenenkelteperson.Detfinnesflereutskriftersomskriverut personalopplysningene,blantannettelefonliste,listeoverfamilie/pårørende,CV,ogkompetanseinformasjon. EKSEMPEL: Menyvalg:Kartotek|Registrerepersonalopplysninger|Kompetanse Dukandefinereegneregistrefordekompetanseområderduvilregistrereinformasjonom.

 Detfinnesflereutskriftersomskriverutpersonalopplysningene,blantannettelefonliste,listeover familie/pårørende,CV,ogkompetanseinformasjon.Menyvalg:Rapporter|Personalrapporter 

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 12
  

   

www.adcomdata.no“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 13


Huldt&LillevikLønn5.0 Fastlønn/trekkpåansattgrupper Foråforenkleregistreringogvedlikeholdavfastlønn/trekkkanduregistrerefastetransaksjonerpåansattgruppe. Nårdutaribrukdennefunksjonenoppnårdufølgendefordeler: x SystemetregistrererautomatisklønnsarterpåansatteunderKartotek|Fastlønn/trekk. x Nårduregistrererennyansattsomtilhøreransattgruppenvilsystemetautomatiskregistrere lønnsarterfraansattgruppenpådenansatte. x Nårduleggertil,endrerellersletterlønnsarterfraansattgruppen,blirendringeneautomatiskoppdatertpå allepersoneriansattgruppen(medmindredeerutelukketfraenlønnsart). Fremgangsmåte 1.VelgoppgavenKartotek|FirmaoppsettogklikkmappenParametre. 2.MerkfeltetFastlønn/trekkpåansattgrupperunderSystemoppsett.  

3.Klikk  4.VelgoppgavenKartotek|AnsattgrupperogklikkimappenFastlønn/trekk.Hentoppansattgruppenduskal registrepå. 5.Registrerlønnsartersomsystemetskalaktiverepåpersoneridenneansattgruppen. 

 6.Hvisduønskeråutelukkeenlønnsartpåenkeltepersonerigruppengjørdufølgende: a) KlikkfeltetAllepåaktuelllønnsartlinjen. b) Dufåroppendialogboksmedallepersonersomtilhørerdenne ansattgruppen. c) MerkpersonersomikkeskalhadennelønnsartenunderValgtepersonerogklikk www.adcomdata.no

.

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 14


d) KlikkOK.  7.Klikk   

nårduerferdig.

  

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 15


HLLønn5.0:Fordelelønnpåkostnadsbærer Hvisduharansattesomskalfordelesinlønnpåulikekostnadsbærere,kandukansetteoppsystemetslikatlønnen blirautomatiskfordelt.Dettekanforeksempelværeaktuelthvisenansattdelersinstillingmellomflereavdelinger Fremgangsmåte: 1.VelgoppgavenKartotek|FirmaoppsettogklikkmappenParametre. 2.MerkfeltetFastlønnfordeltpåkostnadsbærereunderSystemoppsett. 3.Klikk . 4.VelgoppgavenKartotek|FirmaoppsettogklikkmappenOppsettkostnadsfordeling. 5.KontrolleratkostnadsbærerenduskalfordelefastlønnpåharVariabelifeltetType.Idetteeksemplethar vivalgtåfordelepåavdeling. 

 6.Klikk . 7.VelgoppgavenKartotek|Fastlønn/trekk.Merklinjenduskalfordele.Angikostnadsbærer (idetteeksempletavdeling)ogandelavfastlønnforhverkostnadsbærer.Summenavandelermåvære 100%.

 8.Gjentapunkt7forallelinjersomskalfordeles. 9.Klikk .

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 16


Overførereiseoppgjørtilegenbankkonto  1. VelgoppgavenKartotek|Lønnsarter 2. HentopplønnsarteneforreiseoppgjørsomskaloverførebeløpettilegenbankkontoogvelgReisekontoifeltet Utbetalingbank 

  3. VelgoppgavenKartotek|Personer. 4. Hentopppersonenesomskalhaoverførtreiseoppgjørtilegenkontoogoppgireiseoppgjørskontoenifeltet Reisekonto 

 5. Registrerreiseoppgjørpåvanligmåte.Personersommanglerreiseoppgjørskontofårreiseoppgjøretoverførttillønnskontoen.  

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 17


www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 18
MicrosoftWordLagdineegnetabulatorer NårduskriverdokumentiWordkandubrukeegendefinertetabulatorertilåsetteoppteksteni kolonner,særlignyttigermulighetenforåsetteinndesimaltabulatorforåjusteretallslikatde kommer”rettunderhverandre”nårduf.eks.skallageenprislisteellerettilbud.Mangebruker mellomromstastenforålageavstandmellomkolonnene,dettebliraldriheltnøyaktigogbørunngås.

Klikkherforåvelgetypetabulator

Klikkherviseellerskjulelinjalen

 Foråkunneopprettedineegnetabulatorermålinjalenvise,dersomikkelinjalenviserklikkpåLinjal øverstidetloddretterullefeltet.Davilduogfåtilgangtilåvelgetypetabulatortilvenstre.Dukan velgemellomfiretabulatorerfortekstjusteringogenlinjetabulator 

Venstretabulatorangirstartposisjonenfortekstensomskalplasseresmothøyrenårdenskrivesinn. Midtstillingstabulatorangirposisjonenmidtiteksten.Tekstenmidtstillesiforholdtildenneposisjonen

 nårduskriverinn. 

Høyretabulatorangirhøyresideavteksten.Tekstenplasseresmotvenstrenårduskriverinn. Desimaltabulatorjusterertallrundtetdesimaltegn.Desimaltegnetblirståendepåsammested,

 uavhengigavantallsifre.

Linjetabulatorplassererikketekst.Dennetabulatorensetterinnenloddrettlinjepå

 tabulatorplasseringen.

Dusetterinnentabulatorvedåvelgeønskettabulatorogsåklikkepålinjalenderduvilsetteinn tabulatoren.Dersomduønskeråflyttepåtabulatorenbrukerdu”klikkogdra”.Dukansletteen egendefinerttabulatorvedåklikkepådenog”dra”denutavlinjalenognedidokumentet. NB!Huskattabulatoreneduangirgjelderfordetellerdeavsnittenesomermarkertnårduoppretter tabulatorene.Ogdeblir”arvet”nårdutrykkerEnterfornyttavsnitt/nylinje.

 Nårduskrivertekst,flytterdumarkørentiltabulatorenvedåtrykkepåTab(tabulator) tastenpåtastaturet.SkrivsåtekstenogtrykkTabpånyttforågåtilnestetabulator.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 19
MicrosoftPowerPointHardutilgangtiltoskjermer?ͲbrukPowerPointspresentasjonsvisning Presentasjonsvisningerenflottmåtedukansedinpresentasjonsammenmeddine forlesningsnotaterpåenskjerm(foreksempeldinbærbarePC),menstilhørernedineseren”ren” presentasjon(utendineforelesningsnotater)påenannenskjermellerprosjektør. Foråaktiverepresentasjonsvisning–gåtilkategorienLysbildefremvisningogsettetkryssforvalget Brukpresentasjonsvisning.Duangirhvilkenskjermsomskalviseselvepresentasjonenivalget”Vis Presentasjonenpå:”

 Nårdudastarterlysbildefremvisning–vildufåoppetbildesomdettepåenavskjermene:

 Herserdulysbildetsomvisesfortilhørernedine,samtidigsomduserdinenotateromhvertenkelt lysbilde.Dufinnogkapperforåviseneste/forrigelysbildeipresentasjonen,ogdukangådirektetil etlysbildevedåklikkepåetavminiatyrlysbildene.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 20
M osoftOuttlookk Micro OutlookLukkkoriginallmeldinge envedsvaarellervid deresending Erduenavdeso omsvarerpåå,ellervideresenderman ngemeldingeriløpetavarbeidsdag??Dahardukkanskjetenkttpå atdeetertungvin ntåmåttelukkemeldinggenetteratd duharsvartp på,ellervideeresendtenmelding.LahellerOutloo ok gjøredette!

 nativer.Idiallogboksenso omkommeropp,klikkerdupåknapp pen”EͲ IOutlook,klikkfførstpåVerkktøy|Altern posttalternativerr…”ogtilslu uttkrysserdu ufor”Lukko originalmeldiingenvedsvvarellervideeresending”Trykkderettter OKttogangerforrålukkedettodialogbokksene.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 21
MicrosoftExcelØkalleverdiermedengittverdi Avogtilkanenhabehovforåendremangecellermedgittverdi,foreksempeldersomenharen prislistederallepriserskaløkesmedengittprosentsats. Ifigurenunderharvienprislistederviønskeråøkeprisenforhverartikkelmed4%

 IcelleA16harvilagtinn1,04somtilsvarerenøkningpå4%(enkunnealternativthalagtinn104%i celleA16).ForåendreprisenikolonneH,gjørfølgende: 1. TakopiavcelleA16 2. Markerdecelleneduønskerå endreprisenpå(ieksempeletover erH3:H14markert) 3. Høgreklikkpådemarkertecellene ogvelgLiminnutvalg… 4. Idialogensomkommeroppvelger duMultipliser. 5. TrykkOK. Davilallecellersomvarmarkertbli multiplisertmed1,04slikatverdienihver avcelleneøkermed4%. 

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 22
MicrosoftWordAutokorrektur NårduskriverdokumentiWordkandubrukeAutokorrekturforåeffektivisereskrivearbeidet.Denne funksjonenkanblantannetretteopptastefeilautomatisk,ogforenkleinnskrivingavlangeordog uttrykksombrukesofte. DeterogsåAutokorrekturfunksjonensomgjøratWordautomatiskrettertilstorforbokstavietord somståretteretpunktum. DufinnerinnstillingeneforAutokorrekturvedågåpåOfficeknappen(øversttilvenstre),ogvelge AlternativforWord.Idialogboksensomkommeropp,klikkpåKorrekturimenyentilvenstreog deretterpåknappenAlternativforautokorrektur.

 DufårdaoppdialogboksenhvordukangjøredeulikevalgeneforhvordanAutokorrekturfunksjonen skalfungere.SåherfinnerduvalgetsomgjøratWordrettertilstorforbokstaviordetterpunktum. Herfinnerduogsålistenover fortløpendeendringersomWord gjør.Idennelistenkanduleggeinn dineegneendringer. Foreksempelkanduleggeinnen oppføringsomgjøratnårduskriver mvhsåblirdetendrettilmed vennlighilsen.Skrivdainntekstsom vistifigurentilhøyre,klikkderetter påknappenLeggtil. NårdunåskrivermvhiWordog trykkermellomrom,vilWordendre mvhtilmedvennlighilsen.Pådenne måtenkanduforenkleinnskrivingav ordoguttrykk. Funksjonenkanogbrukestil automatiskåretteordsomenvetat enharproblemmedåskriveriktig.Foreksempeldersomenharentendenstilåskrivetempraturi stedetfortemperaturkanenleggeinnenoppføringiAutokorrektursomgjøratordettempratur automatiskblirrettettiltemperatur. Dersomduikkelengertrengerenoppføring,markererdudenilistenogtrykkerSlett.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 23
MicrosoftPowerPointSetteinnlysbilderfraenannenpresentasjon. Avogtilkanenhaønskeomåkunnehenteetellerflerelysbilderfraeneksisterendepresentasjon.Enkankopiere lysbildermellompresentasjoner,menenkanogbrukefunksjonenBruklysbilderpånytt.Dennefunksjonengjørdet enklereåsetteinnlysbilderogenkangjøreformateringsvalg. Foråbrukefunksjonengjørdufølgende.Idenpresentasjonenduarbeidermed,blaframtilderduvilsetteinnet lysbildefraeneksisterendepresentasjon.TrykkderetterNyttlysbildesomdufinnerikategorien”Hjem”oggruppen ”Lysbilder”

 NederstimenyensomkommeroppfinnerduvalgetBruklysbilderpå herogduvilfåoppetnyttverktøyfelttilhøyreiPowerPoint HerklikkerdupåBlagjennomknappenogvelgerBlagjennomfil…Finn presentasjonenduvilsetteinnlysbilderfra,ogtrykkÅpne.

nytt…,klikk skjermbildet. deretter

Verktøyfeltetvildablioppdatertmedminiatyrbilderavdelysbildene presentasjoneninneholder.

denvalgte

Dersomduklikkerpåetlysbildeblidetsettinnipresentasjonendin, lysbildesomeraktivt.Dukanvelgeomlysbildeskalbeholdesin formateringellertilpassesdenpresentasjonendusetterdetinni,det valgetBeholdkildeformatering.

etterdet opprinnelige gjørduved

Foråsetteinnflerelysbilder,klikkerdubarepådeettertur.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 24


Her finner du oss!

Sortland 76 11 30 00 Narvik 76 95 90 00

Namsos 74 21 90 20

Kristiansund 71 67 84 90 Molde 71 25 06 40 Måløy 57 84 94 70 Nordfjord 57 86 49 00 Førde 57 72 35 00

Jessheim 63 98 38 00 Sarpsborg 69 13 36 30 Kodal 911 44 430

www.adcomdata.no www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 25

ADCom Tips 06 2010  

Gratis tips til våre kunder