Page 1

ISSUE 134 I 30 SEP - 6 OCT 2016

BEFORE SUNSET


ปีที่ 3 ฉบับที่ 134 วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559

NOTE ON LIFE

Before Sunset

เท่าที่สังเกต มักพบว่าคนเรายินดีกับจุดเริ่มต้นมากกว่าการสิ้นสุด อาจเพราะจุดเริ่มต้น ท�าให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น หากจุดเริ่มต้นเปี่ยมด้วยพลัง การสิ้นสุดลงก็มีความหมายในทางตรงกันข้าม นั่นคือเหนื่อยล้า หมดพลัง ชีวิตในแต่ละวันก็คล้ายจ�าลองการเริ่มต้น-สิ้นสุดมาให้เราเห็นทุกวัน จากพระอาทิตย์ขึ้นจนถึง พระอาทิตย์ตก แต่จุดเริ่มต้นของแต่ละวัน เอาเข้าจริงก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะสวยงามและ น่ารอคอยไปหมด ยามเช้าอาจต้อนรับเราจริง แต่เราเองนั่นแหละที่ไม่อยากพบเห็นยามเช้า บางคน บอกด้วยซ�้าไปว่า เป็นมนุษย์พันธุ์ที่ตื่นเช้าไม่เป็น จึงคุ้นชินกับภาพพระอาทิตย์ตกมากกว่า และบางที จุดสิ้นสุดของแต่ละวันกลับเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์และเต็มไปด้วยความสวยงามกว่า ช่วงเวลาใด แน่นอนว่า มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของใครหลายคนด้วยซ�า้ ไป แต่ไม่ว่าจะเริ่มต้น หรือสิ้นสุด เราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง จบสิ่งหนึ่งก็ต้องเริ่มอีกสิ่งหนึ่งเสมอ ไม่ว่าเราจะเลือกเองหรือใครเลือกให้ ชีวิตก็เป็นแบบนั้นตลอดมา ต่างกันก็เพียงว่า สิ่งใดที่เราเลือกที่จะเริ่มหรือจบเอง เป็นเหตุผลที่ท�าให้เราไม่จ�าเป็นต้องโทษใครอื่นอีก อย่ากลัวการสิ้นสุด อย่ากลัวความมืดมนที่จะตามมา เพราะความมืดเป็นแค่จุดเชื่อมต่อสู่ความสว่าง เป็นแค่ระหว่างทางที่ต้องผ่าน เพื่อไปเริ่มต้นกันใหม่ในอีกวัน วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS

4 The Stuff

6 Feature

สารพัดสิง่ รอบตัวเรา ภาพประทับใจของ ที่เล่าผ่านตัวเลข กรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้น ทุ ก วั น ก ่ อ น ที่ จ ะ สิ้ น สุ ด เพื่ อ เริ่ ม ต้ น วันใหม่

12 Calendar

13 Make a Dish

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน หนึ่งจานอร่อยจาก เช็กดูได้ สุดสัปดาห์ ร้ า นดั ง ที่ เ ราอยาก นี้ จ ะได้ ไ ม่ พ ลาด ชวนคุ ณ ไปลิ้มลอง เรื่องราวสนุกๆ

14 16 Supermarket HOMEMADE

17 SELECTIVE

22 Out There

18 THE 5iVe

26 THE WORD

ฉวยตะกร้ า คว้ า ร ถ เ ข็ น แ ล ้ ว ไ ป เดินเล่นจับจ่ายกับ เราใน Supermarket แห่งนี้

โลกส่วนตัวใบเล็กๆ ผ่านเสน่ห์ของงาน ออกแบบของดี ไ ซเนอร์ และเจ้าของ แบรนด์ SRINLIM

เพราะเราเชื่ อ ว่ า โลกใบนี้ มี ส ถานที่ มากมายรอให้ ไ ป ค้นหา

5 อัลบั้มเพลงโปรด ที่ เ ติ ม เ ต็ ม ก� า ลั ง ในการสร้ า งสรรค์ งานดนตรีดีๆ ของ อรรถพล ชัยศิริ

พลิ ก มุ ม คิ ด ปรั บ มุมมอง กับ ‘หนึ่ง ถ้อยค�า... ที่เปลี่ยน ความคิด’

บ้านหลังเก่าสไตล์ คลาสสิก เพิ่มเติม สีสนั ด้วยการรีโนเวต ใหม่ ใ นสไตล์ กึ่ ง โมเดิรน์

LETTER จากที่ได้ติดตาม a day BULLETIN LIFE รักคอลัมน์ Make a Dish มากค่ะ เพราะเป็นสายกินค่ะ พอได้อ่านก็จะตามไปกินเสมอ ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือภาพอาหารที่นา� เสนอกับอาหารจริงๆ ที่ร้านเหมือนกันเลย ไม่เสียความรู้สึกแบบภาพโฆษณาตามร้านอาหารทั่วไปที่ช่างแตกต่างกับของจริง จะติดตามต่อไปเรื่อยๆ นะคะ - Nun Ankana

ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้คา� แนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter: a day BULLETIN และ Instagram: adaybulletinlife

A TEAM ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง ห้วหน้ากองบรรณาธิการ วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล มิง่ ขวัญ รัตนคช กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ประสานงาน / นักเขียน ตนุภทั ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทร ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสุทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ชัญญานิษฐ์ ชัยณรงค์สงิ ห์


STUFF

CARPENTRY TOOLS งานไม้เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยใช้ความช�านาญเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก เครื่องมือช่างจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่ท�าให้ช่างไม้แต่ละคนสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เหล่านี้ต่างก็มีลักษณะและรายละเอียดเฉพาะตัว ที่เหมาะกับงานต่างกันไป เราจึงอยากพาผู้อ่านมาดูข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับตัวช่วยเล็กๆ เหล่านี้กันว่ามีอะไรบ้าง

หากสั ง เกตดี ๆ จะพบว่ า สายของ ตลับเมตรทุกอันในช่องนิ้วแรกจะมี ส่วนที่หายไป 1/16 นิ้ว ที่เป็นแบบนี้ เพราะสายถู ก ตั ด ออกเพื่ อ ชดเชย ความหนาของขอเกี่ยว ซึ่งมีความกว้างเท่ากับ 1/16 นิ้วนั่นเอง

ตะไบเป็นเครื่องมือที่ท�าหน้าที่ปรับผิว ชิ้นงานที่ขรุขระให้เรียบ ผ่านคมตะไบ ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนฟันเลือ่ ยทีจ่ ะกินผิว ของวัสดุที่เราใช้ตะไบ ตะไบที่ใช้ส�าหรับ งานไม้ มี ห ลายขนาด รู ป ทรง และ ความละเอี ย ดของคมตะไบ โดย ส่วนมากจะผลิตจากเหล็กทีม่ คี าร์บอน เป็นส่วนประกอบ 0.8-1.4%

การใช้เลื่อยมือในงานไม้ทั่วไป ผู้ใช้จะต้องเลือกความละเอียดของฟันเลือ่ ยให้เหมาะสมกับงาน สัญลักษณ์ระบุ ความละเอียดนีเ้ รียกว่า TPI ย่อมากจาก teeth per inch หรือจ�านวนฟันเลื่อยต่อ 1 นิ้ว ยิ่งไม้มีขนาดบางมาก เท่าไหร่ ก็จ�าเป็นต้องใช้ฟันเลื่อยที่ละเอียดขึ้นเท่านั้น โดยงานไม้ทั่วไปจะใช้ฟันเลื่อยที่มีความละเอียด 4 TPI

ค้อนทีแ่ พร่หลายทีส่ ดุ ส�าหรับงานไม้คอื ค้อนหงอน (claw hammer) มีสองด้าน ด้านเรียบเอาไว้ตตี ะปู ส่ ว นอี ก ด้ า นเป็ น หงอนเอาไว้ ถ อนตะปู ห รื อ งั ด ค้อนหงอนนี้ผลิตและจ�าหน่ายเป็นครั้งแรกโดย ช่างตีเหล็กชาวอเมริกันชื่อ เดวิด เมย์โดล ในปี ค.ศ. 1840 โดยทั่วไปค้อนหงอนมีน�้าหนักเฉลี่ย อยู่ที่ 400-700 กรัม

ไขควงปากแบนเป็นไขควงชนิด แรกที่ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15 ในเวลาต่อมา ไขควงถู ก ปรั บ เปลี่ ย นให้ มี หลายรูปแบบขึ้น จนท�าให้เกิด ไขควงปากแฉก และไขควงเฉพาะ อืน่ ๆ โดยใช้เหล็กเป็นวัสดุสา� คัญ ในการผลิต

สันนิษฐานกันว่า มนุษย์โบราณเริ่มใช้สิ่วตั้งแต่ สมัย 8,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเริ่มแรกใช้ หินไฟเป็นวัสดุหลัก ก่อนจะพัฒนามาเป็นโลหะ ในเวลาถั ด มา อย่ า งไรก็ ต าม รู ป ร่ า งและ ลั ก ษณะการใช้ ง านของสิ่ ว ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ไม่เปลี่ยนแปลง

ในการผลิตไขควง โดยทั่วไปจะใช้พลาสติกในการท�าด้ามจับ และใช้เหล็กในการท�าก้านและปากไขควง โดยใช้ความร้อนในการหลอมเหล็กสูงถึง 732 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเป็นเวลา 12 ชั่วโมง


FEATURE

Before Sunset “หน้าฝนจะมีพระอาทิตย์ตกได้ยังไง” หลายๆ คนบอกกองบรรณาธิการแบบนั้นเมื่อเราตัดสินใจจะท�าสกู๊ปเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ในยามเย็น ขณะที่ทุกคนก�าลังสาวเท้าก้มหน้าก้มตาหลบฝน เรากลับมองขึ้นฟ้าหาแสงอาทิตย์ที่เล็ดลอดออกมาจากกลุ่มเมฆหนาทึบเหล่านั้นโดยมีบรรยากาศความวุ่นวายในเมืองหลวงแห่งนี้ เป็นฉากหลังที่สวยงามไปอีกแบบ หากพระอาทิตย์ที่ขึ้นยามเช้าบอกถึงการเริ่มต้นวันใหม่ พระอาทิตย์ที่ตกตอนเย็นก็คงเป็นสัญญาณของการจบลงของวันเช่นกัน ช่างภาพของเรากดชัตเตอร์ระรัว แข่งกับฟ้าฝน ในเวลาเดียวกับที่แสงสุดท้ายก�าลังจะลับขอบฟ้า ซึ่งเราต่างรู้ดีว่ามันจะกลับขึ้นมาพบกันอีกครั้งในเช้าวันถัดไป

WIRELESS ROAD ถนนวิทยุถือเป็นอีกหนึ่งย่านถนนน่าเดิน จากห้างสรรพสินค้าหรูหราและอาคารส�านักงานของบริษัทชั้นน�าระดับโลกดีไซน์สวยงามแปลกตาย่านเพลินจิต ค่อยๆ เชื่อมเข้าสู่ความสงบเงียบน่าเกรงขาม ของเหล่าสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนเส้นนี้ นอกจากร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่มตลอดสองฟากฝั่งถนนที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมตั้งแต่ถนนพระราม 4 จรดถนนสุขุมวิทในช่วงกลางวัน ถนนวิทยุยังเต็มไปด้วยสีสันของแสงไฟจากบานหน้าต่างนับร้อยนับพันที่ส่องวับๆ แวมๆ ละลานตาบนตึกสูงระฟ้าในช่วงเวลาโพล้เพล้ ริ้วแสงสุดท้ายของวันพาดผ่านความคึกคักจอแจของรถราและผู้คน เห็นเป็นสีส้มอมน�า้ เงินซึ่งขมุกขมัวไปด้วยม่านหมอกของเมฆฝนชุ่มฉ�่า ความมืดโรยตัวลง หยาดฝนเม็ดเล็กเม็ดน้อยค่อยๆ พร่างพรมลงมาช้าๆ เสมือนการบอกลาดวงอาทิตย์ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างอาลัยอาวรณ์ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันที่ฟ้าเป็นใจและสดใสอย่างเคย


PLOENCHIT เพลินจิตเป็นย่านทีอ่ ยู่ระหว่างสยามและอโศก เราแทบไม่ได้แวะเวียนมาแถบนีเ้ ลยจนกระทัง่ มีห้างใหญ่มาเปิดทีน่ ี่ ถ้าใครเดินบนสกายวอล์ก ทีเ่ ชือ่ มระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสเพลินจิตกับห้างสรรพสินค้าตรงนัน้ คงจะเคยหยุดพักชมวิวทีท่ อดยาวไปยังถนนวิทยุ และพิจารณาแนวต้นไม้ เขียวใหญ่อยู่สลับกับถนนที่เต็มไปด้วยรถราในยามเย็น นั่นคือเพลินจิตส�าหรับคนเดินเท้าอย่างเราๆ แต่เพลินจิตของคนที่ท�างานบนตึกสูงก็เป็น อีกแบบ การมองลงมาแล้วเห็นทางด่วนที่แน่นขนัดไปด้วยไฟของรถยนต์ก็สวยงามไม่น้อย ขณะเดียวกันก็ท�าให้ท้อใจเมื่อนึกถึงการเดินทาง กลับบ้านด้วยเช่นกัน การถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกในหน้าฝนไม่ใช่เรื่องง่าย เพลินจิตในวันนั้นฝนตกหนักไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรก แต่ไม่ว่าจะ เรือ่ งอะไรในชีวติ เราก็ไม่สามารถได้ทกุ อย่างตามทีใ่ จคิดอยูแ่ ล้ว ถ้าวันไหนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจบ้าง จะต้องเปียกปอนบ้างก็ชา่ งปะไร เพราะสุดท้ายแล้ว ความไม่แน่นอนอาจเป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้ชีวิตมีสีสันก็ได้

7


YAOWARAT การได้กินอาหารอร่อยๆ นับเป็นการเติมความสุขอีกทางหนึ่งให้ชีวิต และย่านที่เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งสตรีทฟู้ดของกรุงเทพฯ คงหนีไม่พ้นถนนเยาวราช ทีใ่ ครๆ ก็มกั ปฏิเสธทีจ่ ะผ่านถนนเส้นนีใ้ นช่วงเย็น แต่หากลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ตัง้ ต้นทีส่ ถานีหวั ล�าโพงก่อนจะค่อยๆ ลัดเลาะมาตามทางเดินเรือ่ ยๆ คุณจะพบกับการเดินทางในรูปแบบใหม่ทพี่ าคุณมุง่ ไปสู่ถนนทีเ่ รียกว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักชิม ทีน่ มี่ รี ้านอาหารนานาชนิดให้เลือกตัง้ แต่อาหารง่ายๆ ในราคา ไม่แพงไปจนถึงเมนูที่ระดับฮ่องเต้ยังต้องเรียกหา ส�าหรับคนที่เรื่องกินเป็นงานรอง ช่วงเย็นของถนนแห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่เดินเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งแสงสี เหลืองแดงที่ตัดกันไปมาของป้ายไฟต่างๆ รวมถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมอย่างวัดวาและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของย่านนี ้ ล้วนท�าให้ถนน สายนี้คึกคักที่สุด ก่อนจะปิดท้ายด้วยขนมปังกรอบไส้ทะลักเจ้าดังที่ซื้อไปเป็นของฝากเพื่อนที่ทา� งานในวันรุ่งขึ้นได้อีกด้วย


THATIEN ท่าเตียน เป็นย่านทีเ่ ราสามารถมองเห็นท้องฟ้า ผืนน�า้ และแผ่นดิน อาบไล้แสงอรุณยามเช้าแห่งการเริม่ ต้น และแสงอาทิตย์อสั ดงช่วงพลบค�า่ ทีส่ วยงามจับใจ ทัง้ ยังเป็นย่านประวัตศิ าสตร์ทรี่ กั ษาความเก่าแก่ แต่เก๋ไก๋ไว้ได้ด ี บนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมยุคปัจจุบัน หากเดินลัดเลาะตามซอกซอย เราจะเห็นที่พักและร้านรวงต่างๆ ตกแต่งแบบร่วมสมัย ซุกซ่อนตัวอย่างเคารพและกลมกลืนไปกับ บรรยากาศโดยรอบ แว่วเสียงบทสนทนาครืน้ เครงหลายภาษาสลับกับเสียงแก้วกระทบกันลอยมาตามสายลมเย็นทีห่ อบหิว้ ไอชืน้ ของเมฆฝนมาด้วย มองข้ามแม่นา�้ เจ้าพระยาไปยังฝัง่ ธนบุร ี เห็นพระปรางค์วดั อรุณฯ ยังคลาคล�่าไปด้วยเหล่านักท่องเที่ยวที่ไม่หวั่นเกรงต่อพายุฝนที่กา� ลังก่อตัวอยู่ไกลๆ เพื่อรอชมแสงสุดท้ายของวันท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน ซึ่งก็นับว่าคุ้มค่าที่เฝ้ารอ


SATHORN ช่วงเย็นของสาทรเป็นสิง่ ทีเ่ รามักหลีกเลีย่ งเสมอ ถ้าไม่จ�าเป็นต้องไปจริงๆ ทัง้ รถบนถนนและผู้คนจ�านวนมากตัง้ แต่เด็กนักเรียนไปจนถึงซีอโี อบริษทั ยักษ์ใหญ่ เร่งรีบกลับบ้านหลังจากวันท�างานอันยาวนาน นี่ยังไม่ต้องพูดถึงการใช้บริการรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์ที่ต่อคิวกันยาวเหยียด แต่เอาเข้าจริงๆ การได้มานั่งมองสาทรนิ่งๆ ตอนเย็นๆ กลับเพลิดเพลินอย่างบอกไม่ถูก ได้เห็นผู้คน ถือกระเป๋าเอกสารสีด�าขลับ กลุ่มเพื่อนหยอกล้อกันเหมือนสมัยเรียนไม่มีผิด และคู่รักคุยกันว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรดี ถ้าไม่นับแสงสุดท้ายของวันที่แทรกระหว่างตึกระฟ้าน้อยใหญ่ เสน่ห์ของสาทรยามเย็น ก็คงจะเป็นผู้คนนี่แหละ เคยมีใครบอกไว้ว่าผู้คนท�าให้สถานที่มีชีวิต คงจะจริงอย่างที่เขาว่า เพราะถ้าลองมาสาทรวันเสาร์อาทิตย์จะพบว่าเหมือนกับโรงเรียนในวันหยุด และสาทรตอนเย็นก็คงคล้ายๆ กับช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ที่ต่อให้จะอึกทึกและวุ่นวายแค่ไหน เราก็ตั้งตารอให้มันมาถึงเร็วๆ อยู่ด ี


SAPHAN TAKSIN ถ้าจะให้พดู ถึงนิยามของย่านตากสินเป็นค�าสัน้ ๆ คงไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก เพราะการเดินเล่นยามเย็นในย่านนีน้ า� เราไปพบกับแม่นา�้ สายใหญ่ทที่ อดตัว ออกไปแบ่งเมืองหลวงแห่งนีเ้ ป็นสองฝัง่ ริมสองฝัง่ แม่นา�้ ทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ ก่อสร้าง บ้านพักอาศัย สลับกับตึกสูงตามแบบสมัยนิยม มีเรือข้ามฝากคอยพา ผูค้ นสัญจรข้ามฝัง่ เจ้าพระยาอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย รถยนต์หลายร้อยคันก�าลังเดินทางฝ่าการจราจรหนาแน่น ขณะทีร่ ถไฟฟ้าเคลือ่ นตัวมาพร้อม เสียงฮึมฮัมของเครือ่ งยนต์มาเป็นระยะ ชวนให้คดิ ว่านีอ่ าจเป็นจุดเดียวในกรุงเทพฯ ทีเ่ ราจะได้เห็นระบบขนส่งทุกรูปแบบพร้อมๆ กัน หลังจากเดินส�ารวจ กันจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ท�าให้คิดได้ว่า ที่จริงเสน่ห์ของสะพานตากสินอาจไม่ได้อยู่ที่คาแร็กเตอร์โดดเด่น หรือความทันสมัยแบบย่านอื่น แต่คงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของผู้คนจากทั้งสองฝั่งกับวิวแม่น�้าสายหลักที่มีท้องฟ้าสีสวยเป็นพื้นหลัง จนท�าให้เราต้องหยุดมองทุกครั้งที่ผ่านมา


CALENDAR FRI

MON

3

HAPPY NEW YEAR MR. SMITH เชิญชมละครเวทีแนว ดาร์กคอเมดี้เรื่อง ‘สวัสดี ปีใหม่คณ ุ สมิธ’ เมือ่ มนุษย์ หย่าร้าง มนุษย์ไม่อยาก แต่งงาน และมนุษย์ดารา ทัง้ สามก�าลังย่างเข้าวัยเลขสี่ ปีใหม่กา� ลังเข้ามา พร้อมกับ แขกที่ไม่ได้ถูกอัญเชิญ... วันนี้ถึง 18 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. ณ เดอะ สตูดิโอ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชัน้ 7 สยามสแควร์วนั จ�าหน่ายบัตรที่ โทร. 08-1852-1641 (งด การแสดงวั น พุ ธ และวั น พฤหัสบดี)

TUE

4

PARADE OF TOYS นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Parade of Toys’ โดย จิระพงศ์ สมเภา, พุรพล โซใต้ ห ยิ น และ ภู ว ดล ทองนวม การพบปะและ ระดมความคิดกันระหว่าง ศิลปินทั้งสามที่อยากน�า เรือ่ งราวดังกล่าวมาพูดคุย โต้ตอบกันผ่านงานสือ่ ศิลปะ วันนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2559 ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี ซอย ร่วมฤดี 2 โทร. 0-22544629 (เว้ น วั น อาทิ ต ย์ และวันจันทร์)

WED

5

Prostration นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘กราบ / ไหว้ / บูชา’ โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ น�าเสนอ ผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และภาพพิมพ์เทคนิคผสม ภ า ย ใ ต ้ แ น ว ค ว า ม คิ ด เกี่ ย วกั บ การกราบ ไหว้ บูชา การแสดงความเคารพ นบน้ อ มต่ อ ธรรมชาติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม อั น ทรงคุณค่าทางจิตใจ วันนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์รว่ มสมัยอาร์เดล ถ.บรมราชชนนี โทร. 0-2422-2092 (เว้นวันจันทร์)

THU

30

SAT

1

SUN

2

6

PLUTONIANS : CHAPTER CHARON EXHIBITION นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Plutonians : Chapter Charon Exhibition’ โดยหลากศิลปิน ผลงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ที่ สะท้อนเรือ่ งราวของความสัมพันธ์ ระยะทาง และ ความรูส้ กึ ผ่านเรือ่ งราวของ ดาวพลูโต โดยอาศัยวิธกี าร เล่าเรือ่ งทีห่ ลากหลายจาก การตีความผ่านเรือ่ งราวของ ดวงดาว วันนีถ้ งึ 23 ตุลาคม 2559 ณ Dialogue Coffee & Gallery ถ.พระสุเมรุ โทร. 08-4754-8799 (เว้นวันจันทร์)

QUEEN + ADAM LAMBERT ON TOUR IN BANGKOK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สุ ด ย อ ด ก า ร แ ส ด ง ส ด เต็มรูปแบบอันยิง่ ใหญ่ของ ต�านานวงร็อก Queen กับ 2 สมาชิก พร้อมด้วย อดัม แลมเบิ ร ์ ต ที่ จ ะมาร่ ว ม ถ่ายทอดทุกเพลงฮิตของ Queen ด้ ว ยพลั ง เสี ย ง สุ ด พิ เ ศษ ในคอนเสิ ร ์ ต ‘Queen + Adam Lambert on Tour in Bangkok’ วันนี้ เวลา 20.30 น. ณ อิมแพ็ก อารี น า เมื อ งทองธานี จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

WATERZONIC เทศกาลดนตรีระดับโลก ฝีมอื คนไทย ‘Waterzonic’ ผสมผสานความมันของ เสี ย งดนตรี กั บ สายน�้ า ที่ ขาตืด๊ ไม่ควรพลาด พบกับ Dash Berlin, Fedde Le Grand, Frontliner, Malaa, FTAMPA และ Orjan Nilsen วั น นี้ วั น สุ ด ท้ า ย เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เอสซี จี สเตเดี ย ม เมืองทองธานี จ�าหน่าย บัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ (สงวนสิทธิเ์ ฉพาะผูท้ มี่ อี ายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

THE GRANDSLAM LIVE BODYSLAM WITH THE ORCHESTRA ครัง้ แรกกับคอนเสิรต์ ร็อก ที่ ทุ ก เ พ ล ง เ รี ย บ เ รี ย ง ร่วมกับเครื่องดนตรีออร์เคสตรา ‘The Grandslam Live Bodyslam with the Orchestra’ พบกั บ บอดี้ ส แลม และ ส ย า ม ซิ น โ ฟ นิ เ อ ต ต า วงออร์เคสตราวัยรุ่นไทย ควบคุมวงโดย ทฤษฎี ณ พัทลุง วันนี้ถึง 9 ตุลาคม 2559 ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮาส์ ชัน้ 8 เซ็นทรัลเวิลด์ จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์ (แสดงเฉพาะวัน ศุกร์ถึงวันอาทิตย์)


MAKE A DISH

Met Taing Mor เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ใครจะรู้ว่าในร้านอาหารสไตล์ตะวันตกอย่าง Cafe Now ที่สยามดิสคัฟเวอรี จะมีอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมอย่าง เม็ดแตงโมอบใบมะกรูด ย�าเม็ดแตงโมรสชาติจัดจ้านสูตรเด็ดจากร้าน Err มาให้เราได้ลิ้มลอง ยิ่งได้ทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆ สไตล์ตะวันตกของร้านด้วยแล้ว ยิ่งเข้ากันได้ดีเหมือนมาจากวัฒนธรรมเดียวกันอย่างไรอย่างนั้น

Chefs ดวงพร ทรงวิศวะ ดิลลัน โจนส์

Met Taing Mor ราคา : 120 บาท

INGREDIENTS เม็ดแตงโม / พริก / เกลือ / มะนาว / ขิ ง / ต้ น หอม / ใบมะกรูด

chefS' INSPIRATION เราได้ไอเดียมาจากชาวเอเชียใต้ทขี่ ายถัว่ เขาจะมีกระบะ มีถั่วหลายๆ ชนิด ด้านนอกก็จะมีเกลือ พริกป่น มะนาว ไว้ปรุงเป็นถั่วย�า แต่แทนที่เราจะใช้ถั่ว เราก็ ใช้เม็ดแตงโม ซึง่ รสชาติจะมันๆ กรอบๆ อร่อยไปอีกแบบ

TIPS เราคัว่ เม็ดแตงโมใหม่ทกุ วัน ไม่ได้ควั่ ทิง้ ไว้ เวลาย�าก็ ย�าจานต่อจาน ตอนไปเสิร์ฟเม็ดแตงโมก็จะหอมกรอบ เป็ น พิ เ ศษ เคล็ ด ลั บ ของเมนู นี้ คื อ ท� า แล้ ว กิ น เลย เพราะเวลาทีเ่ ม็ดแตงโมแช่อยูใ่ นน�า้ มะนาวนานๆ จะท�าให้ นิม่ กินเมนูนคี้ กู่ บั เบียร์จะรสชาติดมี าก


SUPERMARKET

Don’t Eat Too Fast, for Last and Longer

ที่มาของอาหารกระป๋อง ในช่วงแรกนั้นอาหารจะถูกบรรจุลงในขวดและปิดด้วยจุกไม้ เพื่อแจกจ่ายแก่เหล่าทหาร ในช่วงสงคราม ต่อมาจึงมีการคิดค้นและพัฒนากระป๋องโลหะสุญญากาศ บรรจุอาหารที่ได้รับการแปรรูป และฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกลายเป็นอาหารคาวหวานแสนอร่อย และเก็บได้นานนับปีจนถึงปัจจุบัน

pineapple

lychee

SPAM

mackereL CORN

green pea


Spam สแปม คือเนื้อหมูบดที่ผ่านการปรุงรสแล้วอัดลง กระป๋อง คิดค้นขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง น�ามาย่างให้เกรียม กินกับข้าวสวย เป็นอาหารเช้า ยอดนิยมของชาวฮาวายเอี้ยน หรือหั่นเต๋าผัดผัก รวมมิตรแบบไทยๆ

Mackerel ปลาแมกเคอเรล ที่นา� มาท�าปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ฉูฉ่ ี่ ผัดพริก ความจริงคือปลาทูขนาดเล็ก ซึง่ ขนาดไม่ได้มาตรฐานจึงต้องน�ามาแปรรูป มีเนือ้ แน่น ไร้กลิ่นคาว จึงได้รับความนิยมมายาวนาน Clam หอยลาย อีกหนึง่ อาหารทะเลกระป๋องสุดคลาสสิก จะเปิดกระป๋องแล้วกินทันทีเป็นของว่าง หรือจะ น�ามาผัดกับบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป เส้นก๋วยเตี๋ยว กิน กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อนๆ ก็อร่อยเข้าที Tuna ปลาทูนา่ อุดมไปด้วยโอเมกา-3 ทัง้ ยังเป็นแหล่งโปรตีน ชั้นดีที่หาซื้อได้ง่าย มีทั้งทูน่าในน�า้ แร่ น�้ามัน และ น�า้ เกลือ เมนูไทยๆ ยอดฮิตจากทูนา่ ก็มนี า�้ พริกทูนา่ แกงเขียวหวานทูนา่ หลนทูนา่ สับ หรือคัว่ กลิง้ ทูนา่

sausage sausage

coconut milk

Corn ข้าวโพด แกะเมล็ดปรุงสุกบรรจุกระป๋องพร้อม รับประทาน สามารถเนรมิตเป็นเมนูได้หลากหลาย ทั้งย�าข้าวโพด ส้มต�าข้าวโพด ทอดมันข้าวโพด หรือจะน�ามาท�าของหวานอย่างข้าวโพดอบเนย แกงบวดข้าวโพด ได้รสชาติหวานมันกรอบ

CARAMEL

TUNA TUNA

mushroom mushroom

CLAM

Coconut milk กะทิบรรจุกระป๋องเป็นกะทิทผี่ า่ นการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ทีส่ ามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิปกติ ท�าให้ สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องเก็บในที่เย็น เป็นสินค้าส่งออกทีไ่ ด้รบั ความนิยมของประเทศไทย สามารถน�าไปประกอบอาหารคาวหวานได้เหมือน กะทิสด Mushroom เห็ดกระป๋องมีทั้งเห็ดนางฟ้า เห็ดถอบ แต่ที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดคือเห็ดแชมปิญอง น�ามาท�าได้ ทั้งอาหารต่างชาติอย่างพิซซ่า สปาเกตตี หรือ อาหารไทยอย่างผัดน�า้ ปลา หรือน�า้ มันหอย Sausage ไส้กรอก คือเนื้อสัตว์บดละเอียดผสมเครื่องเทศ บรรจุลงไส้ ซึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง อยู่แล้ว แต่เพือ่ ให้เก็บรักษาได้นานยิง่ ขึน้ จึงน�ามา บรรจุกระป๋องสุญญากาศ ปรุงสุกพร้อมทาน หรือ จะอุ่นให้ควันฉุยเพื่อเพิ่มอรรถรสก็ไม่ว่ากัน Green pea ถัว่ ลันเตา มีตน้ ก�าเนิดมาจากประเทศแถบเอธิโอเปีย สามารถน�ามาปรุงอาหารได้ทั้งฝัก จ�าพวกผัดผัก หรือเมล็ดถัว่ ลันเตาปรุงสุกบรรจุกระป๋อง ก็สามารถ น�ามาผัดข้าวผัดอเมริกันหรือใส่แกงกะหรี่ ได้ทั้ง สารอาหารและความอร่อย Lychee ลิน้ จี่ มีขนั้ ตอนในการบรรจุกระป๋อง โดยปอกเปลือก และคว้านเมล็ดออก น�าไปบรรจุกระป๋องแล้วเติม น�า้ เชือ่ ม จากนัน้ ต้มฆ่าเชือ้ และหล่อเย็น หวานฉ�่า มีกลิ่นหอมอ่อนๆ พร้อมรับประทานตลอดปี Pineapple สับปะรด พันธุ์ศรีราชาใช้ผลิตสับปะรดกระป๋อง ซึ่งมีทั้งแบบเต็มแว่น ครึ่งแว่น ชิ้นยาว และทั้งลูก ตัดแต่งเป็นทรงกระบอก แช่ในน�้าเชื่อม หวาน กรอบ พร้อมรับประทาน Caramel คาราเมล สามารถท�าได้งา่ ยๆ โดยน�านมข้นกระป๋อง ทีค่ ุ้นเคยกันดี ไปตุ๋นในน�้าเดือดราวสามชั่วโมง จะได้คาราเมลรสชาตินมุ่ ลิน้ กลิน่ หอม ในกระป๋อง ส�าหรับท�าบานอฟฟี ทอฟฟี่ และขนมหวานอื่นๆ ได้สารพัด


HOME MADE

Only Hearts Can Build A Home เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

บ้านหลังเก่าสไตล์คลาสสิก ผ่านการรีโนเวตใหม่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดิมสู่บ้านสีสันสดใสสไตล์กึ่งโมเดิร์นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิต จากรุ่นสู่รุ่นของ ‘บัว’ - ปริดา มโนมัยพิบูลย์ อาจารย์สาวคนเก่ง จากภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเธอบอกกับเราว่าบ้านหลังนี้สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสไตล์ที่หลากหลายของทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

“Not a Place, It’s a Feeling”

จุดเริม่ ต้นของบ้านหลังนี้ “ทีด่ นิ บริเวณนี้ คุณตาซือ้ มาตัง้ แต่เกือบ 50 ปีทแี่ ล้ว เพราะมีลกู สาวหลายคน คุณตาเลยอยากให้ลกู ๆ มาปลูกบ้านอยูใ่ กล้ๆ กัน อยากเก็บลูกสาวไว้ใกล้ตัว (ยิ้ม) ส่วนบ้านหลังนี้ เป็นบ้านเดิมทีค่ ณ ุ ตาปลูกไว้ให้คณ ุ ทวด ซึง่ ข้างๆ กัน ก็เป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่ของเราเอง สมัยเรายังเด็ก ก็อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ ส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้าน ว่างๆ เรามีนอ้ งชายสองคน พอทุกคนเริม่ โตขึน้ มา หน่อย คุณพ่อคุณแม่เลยขอซื้อบ้านหลังนี้ต่อจาก คุณตา เพือ่ ขยับขยายย้ายกันมาอยูท่ บี่ า้ นหลังนีด้ ว้ ย หลังจากเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศ เลยคุย กันว่าถ้าอย่างนั้นเรามารีโนเวตบ้านหลังนี้กัน” ความรักและใส่ ใจในการรีโนเวต “เราเลือกใช้ โครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิมทั้งหมด ซึ่งเดิมที ชัน้ ล่างของบ้านหลังนีจ้ ะซอยเป็นห้อง เราก็ทา� ใหม่ ให้ มัน เปิ ด โล่ ง เชื่ อ มถึง กั น ทั้ง หมดเลย รวมถึ ง ฝ้าเพดานเดิมมันเตีย้ มาก เราก็เจาะขึน้ ไปให้โปร่ง หน่อยจะได้ไม่อึดอัด เวลาจะต่อเติมอะไรก็ต้อง อ้างอิงระยะเสาเดิม (ยิม้ ) ส่วนทีช่ อบทีส่ ดุ ก็คงเป็น ครัวข้างล่าง เพราะเราเป็นคนชอบท�าขนมอยูแ่ ล้ว ก็เป็นสเปซทีไ่ ว้ใช้อบขนม ท�าอาหารและทานข้าว กัน ข้างบนก็เป็นห้องน้องชายสองคน อย่างตอน ช่วงน�้าท่วมใหญ่ ด้วยความเป็นบ้านเก่า มันเลย มีระดับต�่ากว่าหลังอื่นในซอยเขา น�้าเข้ามาขัง เลยต้องรื้อพื้นท�าใหม่หมดเลย (หัวเราะ)” สไตล์การตกแต่งบ้านผ่านตัวตน “ในเรื่องของ รูปแบบ เป็นเหมือนการตกลงร่วมกันของทัง้ ครอบครัว มากกว่า เรามีโจทย์วา่ เราจะไม่ทงิ้ ของเดิม อย่างพวก เฟอร์นเิ จอร์ เก้าอี้ ก็จะเป็นของเดิม แล้วเอามาท�า สี ใ หม่ ซึ่ ง เดิ ม เป็ น สี เ ข้ ม เราก็ ท� า ให้ สี อ ่ อ นลง รวมถึงทัง้ โต๊ะ ตู้ ประตู เราผสมผสานของเก่าทีม่ มี า ซึ่งมันสวยคลาสสิกในแบบของมัน ถือว่ามั่วซั่ว กันเองเลยในเรื่องของสไตล์ (หัวเราะ) ก่อนหน้านี้ ตรงครัวเป็นสีไม้อ่อนๆ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลา

ท�าอาหารจริงมันเลอะ เลยทาสีใหม่ให้สดใส ขึ้น เล่นเป็นสีสันไปเลย ส่วนใหญ่จะมอง ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า” ความสุขที่ ได้จากบ้านหลังนี้ “ตั้งแต่เด็กเรา ไม่เคยห่างบ้านเลย จนไปเรียนต่อ นั่นคือครั้ง แรกที่ห่างบ้านไปไกล ท�าให้รู้สึกรักบ้านที่มี บริเวณ บ้านทีม่ ที ปี่ ลูกต้นไม้ รูส้ กึ ว่าดีจงั ทีบ่ า้ น อยู่ติดพื้นดิน มองไปแล้วมีต้นไม้ มีคุณพ่อ คุณแม่ คุณยายที่เราสามารถอุ้มลูกไปหาได้ ถ้าพูดถึงค�าว่าบ้านยังไงก็ต้องเป็นที่นี่เท่านั้น มันไม่ใช่แค่ตัวบ้าน คือตัวบ้านก็มีผลตรงที่ มันเป็นสเปซทีเ่ รารูส้ กึ คุน้ เคยทีส่ ดุ แต่สงิ่ ส�าคัญ กว่านัน้ คือความรักทีม่ ใี นบ้าน คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง แม้ว่าเราไปเจอปัญหาหนักหนา สาหัสแค่ไหน ยังไงเราก็มีบ้านอยู่ตรงนี้”

• ของสะสมแสนรั ก … คุ ณ แม่ เ ก็ บ สะสม ถ้ ว ยชามรวมถึ ง อุ ป กรณ์ ท� า ครั ว ทุ ก อย่ า ง เขียงตัดชีสอะไรพวกนี้ ถึงขั้นมีห้องไว้เก็บ อุปกรณ์พวกนี้เลย (หัวเราะ) • เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงในบ้าน… บ้านเรา มีนอ้ งหมาสามตัวชือ่ เลิฟเลิฟ เลดี้ และเลล่า เป็นสามสาวที่ยังโสดและบริสุทธิ์


SELECTIVE

A Wonderful World เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

โลกส่วนตัวของแต่ละคนก็มีเรื่องราวอยู่ในพื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน บางคนโลกของเขาก็เต็มไปด้วยหนังสือที่น่าอ่าน หรือของสะสมที่มีคุณค่า และเมื่อเราเข้าไปในโลกใบเล็กๆ ของ ‘เอิ้น’ - ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ ดีไซเนอร์ และเจ้าของแบรนด์ SRINLIM สิ่งที่เราได้เจอก็คือ เรื่องราวของความผูกพัน ความทรงจ�าดีๆ และเสน่ห์ของงานออกแบบที่เจ้าตัวรัก อยู่ร่วมกันอย่างสวยงาม

01 03

01 02

06

05

08 04

07

09

1. ผ้า Self-Similarity Collection “เราสนใจทฤษฎีการซ�า้ ของลวดลายเปลือกหอยหรือใบไม้ของ Ernst Haeckel จึงน�ามาใช้ออกแบบในคอลเล็กชันนี”้ 2. หนังสือของ คาลิล ยิบราน “สองเล่มนีเ้ ราจะหยิบมาอ่าน ในช่วงที่ก�าลังผ่านเรื่องยากๆ ในชีวิต ปรัชญาของเขามักจะให้แง่คิดใหม่ๆ กับเราเสมอ” 3. เครื่องเล่นแผ่นเสียง Crosley “เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงพกพาที่ค่อนข้างสะดวก เสียงดีใช้ได้ และสามารถต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์เพื่อโอนถ่ายเสียงเพลงให้เป็นดิจิตอลได้” 4. แผ่นเสียงอัลบั้ม Pipes of Peace ของ พอล แม็กคาร์ตนีย์ “เพื่อนซื้อมาฝากจากซานฟรานซิสโก เพลงในอัลบั้มน่ารัก ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิม” 5. กล่องดนตรี “คุณพ่อซือ้ ให้คณ ุ แม่ เป็นเหมือนตัวแทนของพวกท่าน” 6. ถ้วยเซรามิก “ลูกศิษย์ทไี่ ปฝึกงานทีเ่ กียวโตปัน้ ถ้วยนีพ้ ร้อมสลักชือ่ ส่งมาให้เรา” 7. ถาดใส่ของ “เป็นคอลเล็กชันทีใ่ ช้การพัฒนาเกือบหนึง่ ปี โดยข้างนอกจะเคลือบไว้ด้วยสนิมเหล็ก และงานนี้ท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรกลับมาเยอะมาก” 8. แว่นตา 9. ปากกา “คุณพ่อกับคุณแม่จะมีคนละด้าม เอาไว้เซ็นเอกสาร มองทีไรก็ทา� ให้นึกถึงพวกท่าน”


OUT THERE

Honolulu

ตลกดีเหมือนกันที่ตอนเด็กๆ เวลาเล่นทายชื่อประเทศตามตัวอักษร พอถึง ฮ.นกฮูก เมื่อไหร่ ก็ต้องเป็นฮอลแลนด์หรือไม่ก็ฮาวายทุกครั้ง หารู้ ไม่ว่าจริงๆ แล้วฮาวายไม่ใช่ประเทศ แต่เป็นรัฐอันดับที่ 50 ของสหรัฐอเมริกา ที่มีเมืองชื่อน่ารักๆ อย่างโฮโนลูลูเป็นเมืองหลวง


The city Facts โฮโนลูลคู อื หนึง่ ในชือ่ เมืองทีอ่ อกเสียง แล้วน่ารักทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ด้วยความทีเ่ ป็น เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฮาวาย ประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า จึ ง ท� า ให้ โ ฮโนลู ลู เ ป็ น ศูนย์กลางของเศรษฐกิจ กองก�าลังทหาร รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่อุดม ไปด้ ว ยเอกลั ก ษณ์ ข องวั ฒ นธรรมอั น สวยงาม นอกจากนี้ นิตยสาร ฟอร์บส์ ยังจัดอันดับให้เมืองนีเ้ ป็นเมืองทีป่ ลอดภัย ทีส่ ดุ อันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา รองจาก เมื อ งพลาโน ในรั ฐ เทกซั ส และเมื อ ง เฮนเดอร์สนั ในรัฐเนวาดา

เราอาจจะคุน้ ชือ่ ของโฮโนลูลเู พียงอย่างเดียวโดยไม่รเู้ รือ่ งราวความเป็นมาของเมืองนีม้ ากนัก แต่ถ้าพูดถึงเพิร์ลฮาร์เบอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่ หลายคนคงคุ้นเคยมาบ้างผ่านภาพยนตร์จอยักษ์ ที่เข้าฉายเมื่อปี 2001 หนังถ่ายทอดเรื่องราวของการโจมตีครั้งส�าคัญของประวัติศาสตร์ โดยกองทัพญี่ปุ่นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ ในเมืองโฮโนลูลูแห่งนี้ ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดการโต้ตอบ ครั้งยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศท�าสงครามกับญี่ปุ่นในที่สุด


เมื่อมาเยือนเมืองนี้ จึงต้องไปแวะไปชม USS Arizona Memorial เพื่อ เรียนรู้ถึงเหตุการณ์ในวันที่ 7 ธันวาคม 1941 ที่ท่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ อนุสรณ์ แห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ ระลึกถึงทหารเรือทีเ่ สียชีวติ ในเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ซึง่ พบ ว่าในแต่ละปีมผี คู้ นกว่า 2 ล้านคนทัว่ โลกมาเยีย่ มชม และไม่ใช่แค่เรือ่ งราว จากอดีตทีท่ �าให้อนุสรณ์แห่งนีน้ า่ สนใจเท่านัน้ สถาปัตยกรรมของอาคาร ก็สวยงามแปลกตาไม่ซ�้าใคร เป็นฝีมือการออกแบบของ Alfred Preis สถาปนิกชาวออสเตรียที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่จนเสียชีวิตด้วยเช่นกัน


หลังจากเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์กนั แล้ว ก็สามารถไปพักผ่อนกันต่อได้ทอี่ า่ วสวยๆ อย่าง Hanauma Bay Nature Preserve ทีต่ วั หาด มีลกั ษณะโค้งเป็นวงกลมรับกับน�า้ ทะเลสีคราม สวยงามไปอีกแบบ หาดแห่งนีไ้ ด้รบั การอนุรกั ษ์เป็นอย่างดีจนเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ สัตว์นา�้ เล็กใหญ่กว่า 400 สายพันธุ์ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ทสี่ ดุ ก็เห็นจะเป็นเต่าสีเขียวชือ่ Chelonia mydas (เต่าตนุ) และเหล่าปลานกแก้ว โดยอ่าวแห่งนีจ้ ะปิดทุกวันอังคารเพือ่ ให้สตั ว์นา�้ ได้พกั ผ่อนและหาอาหารกันอย่างสงบ

"Hawaii is not a state of mind, but a state of grace." " Paul Theroux, an American writer

ทุกครัง้ ทีพ่ ดู ถึงฮาวาย เราจะนึกถึงชายหาด น�า้ ทะเลใส กับระบ�าฮาวาย เป็นอย่างแรกๆ แต่รู้ไหมว่าที่นี่ก็เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยๆ อย่าง พระราชวังอิโอลานี อันเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์ของราชอาณาจักร ฮาวายและเป็นพระราชวังแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ พระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมจากยุค เรอเนสซองซ์ เมื่ อ ผสมผสานกั บ ต้ น ไม้ ส ไตล์ ฮ าวายที่ ป ลู ก ไว้ โ ดยรอบ ก็ทา� ให้ทแี่ ห่งนีด้ แู ปลกตา ลงตัวกับวัฒนธรรมโดยรอบอย่างบอกไม่ถกู สุดท้ายนี้ อยากให้ทกุ คนได้ลองไปทานอาหารฮาวาย อร่อยๆ แบบทีไ่ ม่ใช่พซิ ซ่าหน้าฮาวายเอีย้ น เริม่ จาก Squid luau ท�าจากเนื้อปลาหมึก ปรุงรสด้วยใบเผือก กะทิ กระเทียม และเกลือฮาวาย ต่อด้วย Laulau ท�าจากหมู หรือเนื้อสัตว์อื่นๆ น�ามาห่อด้วยใบเผือกอีกเช่นกัน ก่อน จะน� า ไปนึ่ ง ให้ ไ ด้ ที่ พ ร้ อ มเสิ ร ์ ฟ กั บ ข้ า วและสลั ด สไตล์ ฮาวาย ปิดท้ายด้วยของหวานเย็นๆ ที่หาซื้อได้ทั่วเกาะ แล้วจึงจบทริปด้วยสมูทตี้ผลไม้หวานสดชื่นหรือไอศกรีม ที่ดับร้อนได้ทันที WHAT YOU NEED TO KNOW สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 https://th.usembassy.gov/visas

การเดินทาง สายการบินไชนาแอร์ไลน์ www.china-airlines.com สายการบินโคเรียนแอร์ www.koreanair.com ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 24 ชั่วโมง


THE 5IVE

Crazy Little Thing Called Love เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

สะสมความมุ่งมั่น และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใช้ในการท�างานอย่างไม่ย่อท้อ ในที่สุด Bangkok Voice อัลบั้มเพลงลูกทุ่งในสไตล์บิ๊กแบนด์แจ๊ซ ที่ได้ ‘ตี๋ The Voice’ - อรรถพล ชัยศิริ มาร่วมเป็นนักร้องน�า ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้เราได้เสพความไพเราะของเพลงลูกทุ่งที่อยู่คู่คนไทย ที่ถูกน�ามาจับแต่งตัวใหม่ให้เท่ยิ่งขึ้น แถมยังได้นักดนตรีรุ่นเก๋ามาร่วมงานอย่างคับคั่งสมกับเป็นงานเพลงที่บ่มเพาะมานานถึง 10 ปี

: บอย โกสิยพงษ์

01 Rhythm & Boyd “อัลบั้มแรกของเราที่ซื้อมาในรูปแบบซีดี และแนวเพลงในอัลบั้มถือว่าใหม่มากในยุคนั้น เป็นเพลงพ็อพผสมอาร์แอนด์บี แถมยังเพราะทั้งอัลบั้ม ท�าให้เราเปิดฟังวนไปวนมาทั้งวัน แทร็กที่ ชอบมากก็อย่าง เจ้าหญิง, จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ และ ลมหายใจ ที่ท�าให้เราไปตามหาว่า คนร้องที่ชื่อ รัดเกล้า อามระดิษ นั้นคือใคร และเธอก็กลายเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้ผมพยายาม ฝึกฝนตัวเองเพื่อเข้าไปเป็นหนึ่งในนักร้องของ CU Band ให้ได้” Recommended Tracks : รักคุณเข้าแล้ว, ฤดูที่แตกต่าง และ เจ้าหญิง

02 Michael BublE : Michael BublE “พอเรามีโอกาสได้เข้ามาร่วมวง CU Band ซึง่ เป็นวงดนตรีทเี่ ล่นเพลงแจ๊ซ เรา ก็ตอ้ งศึกษาหาเพลงแจ๊ซมาฟังให้มากขึน้ แต่เพลงในแบบ แฟรงก์ ซีเนตรา หรือ นักร้องในยุคนัน้ เรายังรูส้ กึ ไม่โดน ซึง่ เป็น จังหวะเดียวกับที่ ไมเคิล บูเบล ออก อัล บั้ม มา พอเราได้ฟ ัง ก็ยิ่ง ท� า ให้รัก เพลงแจ๊ซมากขึ้นอีก และท�าให้เราหา ตัวเองในการร้องเพลงสไตล์บิ๊กแบนด์ จนในที่สุดการร้องเพลงแนวนี้ของเรา สามารถน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้” Recommended Tracks : Fever, Crazy Little Thing Called Love และ Sway

“อดทนเวลาที่ฝนพร�า อย่างน้อยก็ท�าให้ เราได้เห็นถึงความแตกต่าง” ฤดูที่แตกต่าง : บอย โกสิยพงษ์

03 Xscape : Michael Jackson “อั ล บั้ ม ที่ ส ร้ า งความเซอร์ ไ พรส์ ให้กับผมแบบสุดๆ เพราะเพลงต่างๆ ในอัลบั้มนี้ได้บันทึกเสียงไว้นานแล้ว หลังการจากไปของ ไมเคิล แจ็กสัน คนในวงการดนตรีกน็ า� เดโมเหล่านีม้ าท�า ดนตรีใหม่ใส่ลงไป ซึง่ เป็นการตอกย�้าว่า เพลงของไมเคิลไม่เคยเก่า อย่างเพลง Love Never Felt So Good ซึ่งจริงๆ เพลงนี้คือเพลงที่ถูกตัดออกไป แต่พอ ได้ฟงั เราก็ยงั ทึง่ ฟังตอนนีก้ ย็ งั ทันสมัย” Recommended Tracks : Love Never Felt So Good, Loving You และ Slave to the Rhythm

"Baby, love never felt so good And I doubt if it ever could Not like you hold me, hold me" Love Never Felt So Good : Michael JacksoN

04 The Beatles 1 : The Beatles “เดอะบีเทิลส์เป็นวงดนตรีที่สุดยอด มากๆ พวกเขาสามารถเล่นเพลงได้หมด ทุกแนวตั้งแต่ร็อกแอนด์โรล เพลงพ็อพใสๆ อย่าง I Will ร็อกเท่ๆ อย่าง Come Together หรือไซเคเดลิกร็อกทีแ่ นวมากๆ มีความซับซ้อน แฝงปรัชญา และพวกก็เขาเล่นได้สดุ ทุกแนว เล่นได้ถึงจริงๆ เพลงที่ผมชอบมากๆ เวลา น�ามาร้องก็คือ Hey Jude เพราะท่อนพีก ของเพลงนีส้ ามารถดึงอารมณ์รว่ มของคนดู ได้อย่างอยู่หมัด” Recommended Tracks : From Me to You, Yellow Submarine และ Let It Be

สุเมธ & เดอะปั๋ง : สุเมธ & เดอะปั๋ง 05

“ผมได้ดโู ทรทัศน์แล้วมีโฆษณาตัวหนึง่ ใช้เพลง พรานล่อเนื้อ ที่อยู่ในอัลบั้มนี้มา ประกอบ ซึง่ คุณแม่ผมบอกว่าเป็นเพลงเก่า ทีเ่ ขาท�าออกมาเป็นเพลงสมัยใหม่ทไี่ พเราะ มาก จึงไปตามหาซื้ออัลบั้มนี้มาฟัง และ พี่ สุ เ มธ ก็ ท� า ให้ ผ มอยากเป็ น นั ก ร้ อ ง อยากร้องเพลงให้ได้แบบเขา เพลงอื่นๆ ที่อยู่ในอัลบั้มก็เป็นเพลงไทยที่น่ารักๆ ฟังสบายทั้งนั้นเลย” Recommended Tracks : แจกัน, ไม่เสียใจ ที่รักเธอ และ นกกระเต็นเห็นพระจันทร์


THE WORD

v

v

Constantly choosing the lesser of two e ils is still choosing e il การเลือกความเลวร้ายที่น้อยกว่าอีกอย่างหนึ่ง ก็ถือว่ายังคงเลือกความเลวร้ายอยู่ดี

- Jerry Garcia -

a day BULLETIN LIFE issue 134  

a day BULLETIN LIFE The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you