Page 1

ISSUE 132 I 16 - 22 SEPTEMBER 2016

BAMBOO : ON THE NATURAL WAY


ปีที่ 3 ฉบับที่ 132 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2559

NOTE ON LIFE

Strong but Flexible จ�าได้วา่ บ้านคุณยายทีต่ า่ งจังหวัดมีตน้ ไผ่หลายกอขึน้ เบียดกันแน่นขนัด เวลาลมพัดโกรกที เราก็จะได้ยนิ เสียงของต้นไผ่เสียดสีกนั เอีย๊ ดอ๊าด เราชอบทีต่ น้ ไผ่เป็นต้นไม้ทมี่ ปี ระโยชน์มาก เป็นได้ตงั้ แต่แหล่งอาหาร เวลานึกอยากท�าแกงหน่อไม้หรือหน่อไม้ลวกจิม้ น�า้ พริก เป็นอุปกรณ์ทา� งานฝีมอื เวลาครูสงั่ ให้หาไผ่ เป็นปล้องๆ มาท�ากล่องใส่ดนิ สอ และเป็นได้กระทัง่ แนวเขตของรัว้ บ้านแบบคร่าวๆ ทีว่ นั ดีคนื ดียายข้างบ้าน กับยายเราก็จะเกิดการทะเลาะกันเรือ่ งการรุกล�า้ ที่ พอให้ลกู หลานตืน่ เต้นและหนวกหูกบั สารพัด ค�าพูดเชือดเฉือนทีท่ งั้ สองฝ่ายโยนใส่กนั พออารมณ์ดี ก็เห็นท�าแกงหน่อไม้ไปแบ่งกันทุกที นอกจากประโยชน์ข้างต้นที่ว่ามาแล้ว ต้นไผ่ที่ขึ้นเบียดกันเป็นแถวเป็นแนวนั้นยังท�าหน้าที่เป็นเกราะ กัน้ ลมแรงได้ดว้ ย เพราะต้นไผ่สามารถลูล่ มได้ ไม่หกั โค่นเหมือนไม้ยนื ต้นชนิดอืน่ ทีแ่ ข็งขืนฝืนลมแรง ในความแข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่น น่าจะเป็นบทเรียนหลักที่ต้นไผ่สอนคน โตขึน้ มาหน่อย ชีวติ เราก็หา่ งไกลต้นไผ่กอเดิม ไกลจนไม่ได้ยนิ เสียงต้นไผ่สอนอะไรอีก ชีวติ สอนให้เรา เติบโตและแข็งแกร่ง แกร่งจนสามารถต้านทานได้แทบทุกอย่าง ยอมหัก แต่นอ้ ยนักทีจ่ ะยอมงอ คล้ายลืมไปว่าเมือ่ หักโค่นแล้ว ต้องเสียเวลาปลูกสร้างขึน้ ใหม่นานกว่าการลูล่ มสักพัก แล้วกลับมายืนต้นใหม่ ก็แล้วแต่วา่ เราจะเรียกการลูล่ มว่า ยอมแพ้ หรือผ่อนพัก วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS

4 The Stuff

6 Feature

สารพัดสิง่ รอบตัวเรา พบกับความงดงาม ที่เล่าผ่านตัวเลข อีกด้านของไม้ไผ่จาก ฝีมอื ของนักออกแบบ 3 คน ผ่านผลงาน ในแต่ละรูปแบบ

12 14 Supermarket Calendar

ฉวยตะกร้า คว้ารถ เข็น แล้วไปเดินเล่น จั บ จ่ า ยกั บ เราใน Supermarket แห่งนี้

16 Make a Dish

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน หนึ่งจานอร่อยจาก เช็กดูได้ สุดสัปดาห์ ร้ า นดั ง ที่ เ ราอยาก นี้ จะได้ ไ ม่ พ ลาด ชวนคุ ณ ไปลิ้มลอง เรือ่ งราวสนุกๆ

18 HOME MADE

17 SELECTIVE

20 THE 5iVe

22 Out There

26 THE WORD

เยี่ ย มชมบ้ า นสวย ทีย่ งั เป็นพืน้ ทีท่ า� งาน ที่ ส ะ ท ้ อ น ตั ว ต น ใน Materior Studio

ค้ น หาเสน่ ห ์ ข อง ป่าละอูผ่านสิ่งของ ข ้ า ง ก า ย ธิ ช า วิทยาภาษิต

หนังสือ 5 เล่มทีช่ ่วย ต่ อ ยอดความคิ ด เก๋ๆ ให้กับ เกษตร น้อยพิทักษ์

เพราะเราเชื่ อ ว่ า โลกใบนี้ มี ส ถานที่ มากมายรอให้ ไ ป ค้นหา

พลิ ก มุ ม คิ ด ปรั บ มุมมอง กับ ‘หนึ่ง ถ้อยค�า... ที่เปลี่ยน ความคิด’

LETTER เมื่อก่อนเราท�างานอยู่แถวสีลม ดังนั้น ทุกวันศุกร์เราจะรีบวิ่งไปที่รถไฟใต้ดิน สถานีสีลม หรือร้านกาแฟที่ a day BULLETIN LIFE วาง เพื่อหยิบฟรีก๊อบปี้ฉบับนี้มาอ่าน ทุกวันนี้เราย้ายมาท�างานที่จังหวัดราชบุรี ก็ยังคงติดตามอยู่เรื่อยๆ แค่เปลี่ยนจากฉบับกระดาษมาเป็นไฟล์ดิจิตอลแทนค่ะ - ณัชชา มหรรณพ

ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้คา� แนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter: a day BULLETIN และ Instagram: adaybulletinlife

A TEAM ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง ห้วหน้ากองบรรณาธิการ วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวลิ าศ มิง่ ขวัญ รัตนคช ประสานงาน / นักเขียน ตนุภทั ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทร ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสุทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ชัญญานิษฐ์ ชัยณรงค์สงิ ห์


STUFF

Skywatching มีคนเคยบอกว่า มนุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเราจะไปกลัวอะไรกับการเปลี่ยนแปลง เพราะขนาดท้องฟ้าและจักรวาลที่กว้างใหญ่ยังผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน และก่อนจะชวนคุณไปส�ารวจท้องฟ้ากว้าง เราขอพาคุณมาท�าความรู้จักกับอุปกรณ์คู่ใจของนักเฝ้ามองฟ้าและดวงดาว ที่ล้วนช่วยขยายภาพสิ่งที่เห็นอยู่ไกลลิบๆ ให้เห็นชัดถนัดตาเหมือนว่าโคจรอยู่ใกล้ๆ กัน

1608 แผนทีด่ าวแบบหมุน เป็นแผนทีด่ าวทีม่ แี ผ่นกลมสองแผ่น สามารถปรับหมุนได้รอบแกนหมุนที่อยู่ตรงกลาง ใช้ แสดงกลุ่มดาวและวัตถุบนท้องฟ้าในเวลาที่ต้องการ พั ฒ นามาจาก Astrolabe ของนั ก ดาราศาสตร์ และนักเดินทางโบราณ ใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่าง ทัง้ ระบุ และคาดการณ์ต�าแหน่งของดวงดาวต่างๆ แผนที่ดาว แบบหมุนทีน่ ยิ ม ได้แก่ Philips’ Planisphere ซึง่ ตีพมิ พ์ โดย George Philip & Son, Ltd. ในกรุงลอนดอน เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1900

7-10

ส�าหรับนักดูดาวหน้าใหม่ กล้องสองตาที่ใช้ส่องทางไกลแบบที่ คุน้ เคยเป็นอุปกรณ์ดดู าวเบือ้ งต้นทีด่ เี ยีย่ ม ด้วยก�าลังขยาย 7-10 เท่า ซึ่งมีข้อดีนั่นคือมุมรับภาพที่กว้าง เหมาะสมกับการดูวัตถุหรือ ปรากฏการณ์ทมี่ ขี นาดใหญ่ และมีความสว่างน้อย เช่น กระจุกดาว กลุ่มดาวเล็กๆ เนบิวลา เป็นต้น นอกจากนี้กล้องสองตายังใช้ ได้ดี กับการค้นหาวัตถุแปลกปลอมต่างๆ เช่น ดาวหางหรือโนวา เป็นต้น

1900

10

แว่นตาสุรยิ ะ อุปกรณ์สา� หรับดูดวงอาทิตย์ ซึง่ ผลิตจากแผ่นกรองแสง ชนิดพิเศษที่ใช้ดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเพื่อปกป้องดวงตาจากรังสี อัลตราไวโอเลต (UV) และรังสีอินฟราเรด (IR) โดยวิธีใช้ ไม่ควร ดูดวงอาทิตย์นานเกินครัง้ ละ 5-10 วินาที และให้พกั สายตาประมาณ 1-2 นาที ซึ่งดวงอาทิตย์ที่มองเห็นจะเป็นดวงกลมสีส้มขึ้นอยู่กับ แสงสว่างในเวลานั้นๆ

กล้องโทรทรรศน์คืออุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุบนท้องฟ้าโดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือท�าให้ มองเห็นได้ชดั ขึน้ และมีขนาดใหญ่ขนึ้ โดยมีการคิดค้นกล้องโทรทรรศน์ครัง้ แรกจากการที่ ฮานส์ ช่างท�าแว่นคนหนึง่ น�าเลนส์มาวางเรียงกันจนสามารถขยายภาพสิง่ ทีอ่ ยู่ไกลๆ ได้ ในปี ค.ศ. 1608 ก่อนที่ กาลิเลโอ กาลิเลอิ จะน�ามาใช้ส�ารวจท้องฟ้า ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการส�ารวจท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในที่สุด

50

Galileoscope หรือกล้องโทรทรรศน์ประกอบ อย่างง่าย เป็นกล้องชนิดหักเหแสงในก�าลังขยาย 25 และ 50 เท่า นิยมใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ วัตถุบนท้องฟ้า เช่น พืน้ ผิวดวงจันทร์, ดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์บริวาร, วงแหวนดาวเสาร์, กระจุก ดาวลูกไก่, กาแล็กซี เป็นต้น ทั้งยังผลิตจากเลนส์ อะโครเมติก ไม่มีความคลาดสี และออกแบบโดย นักดาราศาสตร์โดยเฉพาะ

15

แผนที่ฟ้า หรือแผนที่ดวงดาว ไม่ต่างจากแผนที่ ลายแทง ถื อ เป็ น อุ ป กรณ์ คู ่ ใ จนั ก ดู ด าวตั้ ง แต่ สมัครเล่นไปจนถึงระดับสูง แผนทีด่ าวจะช่วยให้เรา หาต�าแหน่งดาวในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากแต่ละประเทศตั้งอยู่บนเส้นรุ้งต่างกัน จึงจ�าเป็นต้องใช้แผนทีด่ าวทีจ่ ดั ท�าขึน้ ส�าหรับแต่ละ ประเทศ ซึ่ ง ส� า หรั บ ของประเทศไทยนั้ น แผนที่ ฟ้า เหนือ/ใต้ ของประเทศไทย หรือละติจดู 15 องศาเหนือ จัดท�าโดยสมาคมดาราศาสตร์ ไทย

อาจเป็นเพราะดวงอาทิตย์ที่เรารู้จักเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่อยู่โดดเดี่ยวในระบบสุริยะ จึงท�าให้เราเข้าใจผิดไปว่าดาวที่ส่องประกายจุดเล็กๆ จากที่ไกลๆ นั้นเป็นเพียงดาวฤกษ์หนึ่งดวง แต่จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์พบว่า ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่มากกว่า 85% ไม่ได้อยู่เดี่ยวๆ แบบดวงอาทิตย์ แต่อยู่เป็นระบบดาวคู่ที่อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของกันและกัน หรือโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมกัน


FEATURE

Bamboo : On the Natural Way ‘ไผ่’ วัสดุแบบไทยใกล้ตัว ที่ปรากฏทั่วไปผ่านการใช้งานที่หลากหลาย ล�าไผ่ตั้งแต่ส่วนยอดถึงปลาย สามารถน�ามาท�าเครื่องมือเครื่องใช้ได้นับไม่ถ้วน ที่ผ่านหูผ่านตาก็จ�าพวกแคร่ ไปจนถึงภาชนะประกอบมื้ออาหาร อย่างกระบอกข้าวหลาม ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน ยันกระติบข้าวเหนียว จึงนับได้ว่า ‘ไผ่’ มีความผูกพันกับวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไทยมาเนิ่นนาน ฉบับนี้เราจะพาไปรู้จักนวัตกรรมในภูมิปัญญาของการใช้ ‘ไผ่’ แบบประยุกต์ เพื่อให้สามารถผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขิน ทั้งเครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ และสถาปัตยกรรม


CHIANGMAI LIFE CONSTRUCTION MARKUS ROSELIEB เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

เราท�าความรู้จักกับ มาร์คูส โรเซลีบ สถาปนิกหนุ่มผู้ก่อตั้ง Chiangmai Life Construction หรือ CLC ผ่านบทสนทนาซึง่ ด�าเนินไปภายใต้ผลงานสถาปัตยกรรมทีร่ งั สรรค์จากดินและไม้ไผ่ ผ่านแพตเทิรน์ และรูปทรงทีง่ ดงาม คงความยัง่ ยืนและเสน่หต์ ามธรรมชาติแบบไม่ตอ้ งปรุงแต่ง แม้แต่แสงแดดเปรีย้ งของเชียงใหม่ในวันทีร่ อ้ นระอุ ก็ ไม่สามารถ ท�าลายอากาศเย็นสบาย ภายใต้สิ่งปลูกสร้างอันน่าตื่นตาตื่นใจที่เรียกได้ว่าเป็น Earth Architecture แห่งนี้ได้เลย THE STARTING POINT :

ผมเติบโตบนเทือกเขาในประเทศออสเตรีย ซึ่งต้องเรียนรู้ที่จะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ รวมไปถึง การสร้างบ้านทีผ่ มชอบและรูส้ กึ สนุกทีจ่ ะท�า จนย้าย มาอยู่เมืองไทยผมก็ยังคงสร้างบ้านเรื่อยๆ แล้วก็ เห็นว่าวัสดุที่ใช้ที่ไทยมันไม่ค่อยเวิร์ก อย่างวัสดุ มุงหลังคา ถ้าเราใช้กระเบื้องลอนซึ่งท�าจากปูน เราต้องใส่วสั ดุเพือ่ ป้องกันความร้อนจากแสงแดด ท�าให้ต้องปูฝ้าเพดานเพื่อความสวยงาม ทีนี้บ้าน ก็จะเป็นกล่อง อากาศหมุนเวียนไม่ดี ก็ต้องติด เครื่อ งปรับ อากาศ เป็น เรื่อ งที่ทุกคนไม่เ ข้าใจ ผมเลยมีแนวคิดทีจ่ ะน�าวัสดุจากธรรมชาติ บวกกับ เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ซึง่ เพิม่ คุณสมบัติ ตรงจุดนี้ เมื่อประมาณปี 2009 มี Bamboo World Congress ทีก่ รุงเทพฯ ผมซึง่ ชืน่ ชอบงานสถาปัตยกรรมอยู่แล้ว โดยเฉพาะ Earth Architecture จึงได้ แรงบันดาลใจในการน�าไม้ไผ่และดินมาเป็นวัสดุหลัก ในการสร้าง ‘โรงเรียนปัญญาเด่น’ ซึ่งตอนนั้น ผมมีเวลาหนึ่งปีในการท� าโปรเจ็กต์นี้ ผมเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป อเมริกาใต้ และทั่วโลก มาเรียนรู้ผ่านการก่อสร้างไปด้วยกัน (ยิ้ม) HOW TO :

ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่อเนกประสงค์มาก สวยด้วย แล้วก็ดตี อ่ สิง่ แวดล้อม เราเลือกใช้ไม้ไผ่เพราะเห็นว่า เป็นวัสดุที่ functional จริงๆ เพราะเวลาสร้างบ้าน จะต้องมีวัสดุสองประเภท คือวัสดุที่รับน�้าหนัก และวัสดุทรี่ บั แรงดึง ส่วนมากเขาจะใช้ปนู และเหล็ก กัน เราเห็นว่าสามารถใช้ดินกับไม้ไผ่แทนได้ ซึ่ง จริงๆ แล้วไม้ไผ่สามารถรับแรงดึงได้มากกว่าเหล็ก เสียอีก ถ้าเรารู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร จะประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นอย่างไร เราอยากใช้วัสดุ ธรรมชาติมาสร้างสถาปัตยกรรมส�าหรับคนยุคปัจจุบนั ที่ต้องสะอาด สว่าง ร่วมสมัย และมีคุณภาพ on the natural way :

ไม้ไผ่ทชี่ าวบ้านนิยมใช้จะเป็นสีเขียวๆ เพราะ เขาว่าสีสวย ซึ่งเป็นไม้ไผ่อายุน้อยที่ยังมีนา�้ ตาล

อยู ่ ใ นเยื่ อ ไม้ เ ยอะ ช้ า งชอบกิ น หมี ก็ ช อบกิ น (หัวเราะ) มันจึงเหมาะกับการเป็นอาหารมากกว่า วัสดุสร้างบ้าน ต้องใช้ไม้ไผ่อายุเยอะนิดหนึ่ง ถึงจะมีไฟเบอร์สงู น�า้ ตาลน้อย เทคนิคการเลือกวัสดุ และการก่อสร้างทีด่ จี ะสามารถยืดอายุการใช้งาน ให้ทนทานนานนับสิบปี อย่างไม้ไผ่ด้านในอาคาร ที่ไม่โดนแดดโดนฝน จะอยู่ได้ร่วม 80 ปี แต่ส่วน หลังคาด้านนอกก็ยงั ไม่แน่ใจนะครับ เพราะอาคาร ชุดแรกที่สร้างอายุร่วมสิบปีแล้วยังอยู่ด ี (หัวเราะ) ผมเลือกใช้ organic form เพราะไม้ไผ่มคี วามยืดหยุน่ และมีความโค้งที่สวยงามอยู่แล้ว ยิ่งถ้าท�าให้ โมเดิร์นก็จะยิ่งน่าตื่นเต้น น่าสนใจ ดูไม่น่าเบื่อ MY HAPPINESS :

ตอนนี้ผมรู้สึกว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศักยภาพของไม้ไผ่มันยังมีแค่ประมาณ 10-20% จากทั้งหมด เรายังต้องศึกษาอะไรอีกมากมาย ที่เรายังไม่รู้ อย่างตอนนี้ผมได้โปรเจ็กต์ที่เมืองจีน เป็ น การก่ อ สร้ า งสะพานใหญ่ ผมจะหาทาง ผสมผสานไม้ไผ่ ปูน และเหล็ก เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ ทางการออกแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น ถ้าเราศึกษาดูจะเห็นว่าเงินวิจยั ทีใ่ ส่ให้กบั การวิจยั เหล็ ก เป็ น เงิ น หลายร้ อ ยล้ า น แต่ ง บประมาณ การวิ จั ย ของไม้ ไ ผ่ ยั ง แค่ แ สนเดี ย ว (หั ว เราะ) โอกาสในการหาความรูท้ างการก่อสร้างและขยาย ความสามารถของไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายไม่รู้จบ คนยุคปัจจุบันใช้ชีวิตเร็วมาก ปัญหาอยู่ที่สปีด ในการใช้ชีวิตของเรา ทุกสิ่งที่สวย จริงๆ ต้องใช้ เวลา เราต้องนัง่ ดู เราต้องเปิดใจ การเปิดใจนัน่ แหละ คือสิง่ ทีต่ อ้ งใช้เวลา แค่ชา้ ลง ไม่ตอ้ งท�าอะไรเพิม่ แล้ว อยู ่ กั บ ธรรมชาติ ความรู ้ สึ ก ของใจจะเปลี่ ย น แล้วคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นเอง

WWW.BAMBOO-EARTHARCHITECTURE-CONSTRUCTION.COM WWW.FACEBOOK.COM/ CHIANGMAILIFECONSTRUCTIONCLC


TAKTAI | KANJIRA SONGPAISAN เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

จ�าได้วา่ ครัง้ แรกทีเ่ ห็นภาพถ่ายแฟชัน่ เซตของ TAKTAI สิง่ แรกทีเ่ ข้ามาในหัวคือ แบรนด์นตี้ อ้ งเป็นแบรนด์ทมี่ าจากต่างประเทศ ไม่ใช่เพราะนางแบบผมบลอนด์ หน้าตาจิ้มลิ้มเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่างในรูปเหล่านั้นที่ดูเก๋ ไก๋และทันสมัยไม่มีใครเหมือน จนมารู้ทีหลังว่า TAKTAI เป็นแบรนด์สัญชาติไทยแท้ โดยผ้าทุกชิ้นที่น�ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและเครื่องประดับสวยๆ ล้วนท�ามาจากพืช โดยเฉพาะไม้ไผ่ การได้มานั่งคุยกับ ‘ซิ่วๆ’ - กัญจิรา ส่งไพศาล ในวันนี้จึงท�าให้เราเข้าใจถึงการน�าภูมิปัญญาเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ของเธอ โดยเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


THE STARTING POINT :

แต่ ก ่ อ นเราเป็ น โปรแกรมเมอร์ ท� า งาน ออฟฟิศปกตินแี่ หละ วันหนึง่ รูส้ กึ อยากมีกจิ การ เป็นของตัวเอง เลยศึกษาเกีย่ วกับเส้นใยธรรมชาติ กับอาจารย์ทา่ นหนึง่ พอเราไม่ได้จบมาทางด้านนี้ ทุกอย่างเลยใหม่หมด ค้นคว้าหาข้อมูลมาเรือ่ ยๆ ใช้ชีวิตอยู่ในห้องสมุดเป็นเดือนๆ เราเริ่มตั้งแต่ ลองท� า ตั ว เส้ น ใยก่ อ น โดยเน้ น เส้ น ใยที่ ท� า มาจากพืช นอกจากไผ่แล้ว เราก็ยังใช้กล้วย สับปะรด และผักตบชวา ซึง่ การท�าเส้นใยจากพืช ไม่ใช่เรื่องใหม่เอี่ยม อย่างคนไทยโบราณก็น�า กล้วยมาขูดท�าเป็นเชือก เราจึงน�าองค์ความรูเ้ ก่าๆ กลับมาใช้ใหม่ มาพัฒนาให้มันเข้ากับวิถีชีวิต ของคนยุคนี้มากขึ้น HOW TO :

เรารับซือ้ ไผ่มาจากไร่ ก่อนจะส่งเข้าโรงงาน เพือ่ ท�าการระเบิดไผ่โดยใช้ไอน�า้ ตอนนีเ้ ราก�าลัง คิดค้นวิธีใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงโรงงาน อาจจะเป็น วิธหี มัก เป็นภูมปิ ญ ั ญาทีช่ าวบ้านสามารถท�าได้ เอง เพือ่ ทีจ่ ะสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านได้มากขึน้ เมือ่ ได้เส้นใยแล้วก็นา� มาปัน่ เป็นเส้นด้ายเป็นม้วนๆ อย่างทีเ่ ห็น จากนัน้ จึงส่งต่อให้ชาวบ้านขึน้ กีท่ อ ทอเป็นผืนๆ แล้วน�าผ้ามาตัดตามแบบที่เรากับ ดีไซเนอร์ออกแบบกันไว้ ซึ่งกว่าจะเจอมือทอ ที่ถูกใจ เราแบ็กแพ็กไปหาเลย ขึ้นเหนือล่องใต้ น�าเส้นใยติดตัวไปด้วยแล้วให้เขาทอให้ด ู เพราะ texture ของผ้าทีท่ อออกมาขึน้ อยูก่ บั น�้าหนักมือ คนทอด้วย มันเลยเป็นแฮนด์เมดจริงๆ แต่เรา ก็ต้องมีมาตรฐานของเราด้วย on the natural way :

กระบวนการทุกอย่างมีรายละเอียดยิบย่อย อย่างหน้าฝนจะไม่สามารถทอผ้าได้ เพราะกี่ ของชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้าน เส้นยืน จะชื้น ทอแล้วผ้าจะเหนียว ไม่สวย บางเดือน เป็นช่วงปลูกข้าว ชาวบ้านก็จะไม่ว่างมาทอให้ ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอก แต่สุดท้ายก็ท�า ความรู้จัก ท�าความเข้าใจกันจนได้ สาเหตุที่เรา

เลือกใช้ไผ่เพราะมันมีคณ ุ สมบัตกิ นั ยูว ี กันแบคทีเรีย และเมือ่ น�ามาผสมกับฝ้ายแล้วทอเป็นผืนจะเกิด ลวดลายที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไผ่เป็นพืชที่โตไว ปลูกง่าย โตง่าย และยังสร้าง ออกซิเจนได้เยอะ พอใช้ผสมกับฝ้ายออร์แกนิก เวลาน�าไปใส่หน้าหนาวก็จะอุน่ หรือใส่หน้าร้อนก็จะ เย็นสบาย เป็นการกลับไปสูย่ คุ ทีย่ งั ไม่มโี พลีเอสเตอร์ โดยใช้ความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิดขึน้ จริง MY happiness :

เราเริม่ จากศูนย์จริงๆ นะ ตอนแรกเราเริม่ จาก ลองเอาเส้นด้ายมาขายก่อน แล้วด้ายมันจะมี หน่วยวัดเป็นปอนด์ เป็นไจ ซึง่ เราไม่เคยรูม้ าก่อน เลย (หัวเราะ) เราว่าจริงๆ แล้วธรรมชาติมันอยู่ ใกล้ตวั เรามาก มากจนบางทีเราก็เผลอมองข้าม มันไป ตอนท�างานออฟฟิศเราเหมือนอยู่คนละ โลกกับตอนนี ้ การได้ทา� งานกับชาวบ้าน ได้เจอ ได้พดู คุย ได้ลงพืน้ ที ่ ได้อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ ั ญาแบบนี ้ ก็เหมือนเป็นการเปิดโลกของเราไปสูช่ วี ติ แบบที่ ตอนกลางคืนออกมานั่งแคร่ดูดาวกัน มันเป็น ‘ความพอเพียง’ ที่แท้จริง

WWW.FACEBOOK.COM/ TAKTAIBRAND


BROWN BIKE | THONGCHAI CHANSAMAK เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ประโยชน์ของไม้ ไผ่ในการท�าเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครัวเรือน หรือปลูกเป็นอาคารส�าหรับอยู่อาศัย แต่ด้วยภูมิปัญญาของ คนสมัยก่อนทีห่ ยิบเอาไม้ไผ่มาใช้เป็นวัสดุหลักในการท�าเป็นยานพาหนะของตัวเองด้วย นัน่ จึงท�าให้ ‘โอ๊ต’ - ธงชัย จันทร์สมัคร สถาปนิกหนุม่ เห็นความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในไม้ ไผ่ และลงมือทดลอง ปรับปรุงเป็นเวลากว่าสี่ปี จนเกิดเป็นจักรยานไม้ไผ่ที่ทั้งทนทาน แข็งแรง และสวยงามจนใครๆ ก็ต้องตะลึง


THE STARTING POINT :

MY HAPPINESS :

การท�าจักรยานไม้ไผ่ ถ้าไม่ลองท�าด้วย ตัวเองเราก็จ ะไม่ มีท างรู ้ ว่ าปั ญ หาคือ อะไร อย่างเฟรมแรกของผมนั้นใช้เวลาท�าทั้งหมด สามเดือน ซึง่ ผลงานทีไ่ ด้มานัน้ ก็ไม่ได้สมบูรณ์ เท่าไหร่ กว่าจะปรับจนนิ่งได้ก็ตอนท�าเฟรม อันทีย่ สี่ บิ แล้ว ช่วงแรกเหมือนเป็นการทดลอง ล้วนๆ พอท�าแล้วเจอกับปัญหาก็ต้องหยุด มานั่งหาวิธีแก้ ต้องรื้อโครงสร้างออกมาดู เพราะจักรยานความส�าคัญอยูท่ กี่ ารตัง้ รูปทรง ให้พอดีกับตัวคนขี่ และจักรยานไม้ไผ่ของเรา ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมด ต้องมีการจัดแต่งให้ แข็งแรง ข้อดีของไม้ไผ่คือ เวลาเราขี่จะได้ อารมณ์เหมือนปัน่ จักรยานทัวริง มีความยืดหยุน่ แต่ไม่กระด้าง น�้าหนักใกล้เคียงกับจักรยานที่ ท�าด้วยเหล็ก เพราะเราต้องท�าตรงช่วงข้อต่อ HOW TO : เริ่มต้นเราต้องไปเลือกไม้ไผ่ก่อน ซึ่งไม้ไผ่ ให้แข็งแรง ดังนัน้ จักรยานไม้ไผ่ความเบาอาจจะ ทีผ่ มเลือกใช้คอื ‘ไผ่รวก’ เพราะเป็นไม้ไผ่พนั ธุ์ สู้จักรยานที่ท�าจากคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ได้ ที่หาได้ง่ายในเมืองเชียงใหม่ เลือกล�าที่แก่ ก�าลังดี ซึ่งก็ต้องมีวิธีดู จากนั้นก็เข้าไปขอซื้อ ไม้ไผ่จากชาวบ้านแล้วเอามาตากแดดให้แห้ง ทิง้ ไว้ราวๆ สองเดือนจนล�าบ้องกลายเป็นสีนา�้ ตาล แล้วเอาไปแช่นา�้ ยากันมอด ก่อนเอามาขึน้ โครง เป็นเฟรมจักรยาน น�าชิน้ ส่วนต่างๆ ทีเ่ ป็นโลหะ มาติดตัง้ ตามจุดต่างๆ ใช้เชือกปอพันให้แข็งแรง ในแต่ละจุด ใช้กาวอีพอ็ กซีอดุ ตามรูและข้อต่อ จากนั้นก็น�ามาเข้าสู่กระบวนการขัดตกแต่ง และเก็บงานรอบสุดท้าย

ปกติ ผ มจะใช้ จั ก รยานในการเดิ น ทาง ท่องเที่ยวทางไกลเป็นหลัก ไม่ค่อยได้น�ามา ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน พอเราขี่ไปเยอะๆ ก็ถงึ รอบทีต่ อ้ งเปลีย่ นจักรยาน เพราะคันทีใ่ ช้อยู่ ก็เก่ามากแล้ว ก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้น ท�าจักรยานขึ้นมาเองเลยดีกว่า ช่วงแรกๆ ก็ มองหาวัสดุทนี่ า่ จะน�ามาใช้ทดแทนเหล็กหรือ คาร์บอนไฟเบอร์ทใี่ ช้ท�าโครงจักรยาน ซึง่ ไม้ไผ่ ก็เป็นตัวเลือกทีผ่ มสนใจ เพราะเคยเห็นจักรยาน ของต่างประเทศทีใ่ ช้ไม้ไผ่มาท�าก็มคี วามสวยงาม และไม้ไผ่เป็นวัสดุทจี่ ดั การค่อนข้างง่าย ผมจึง เริ่มต้นทดลองท�าเฟรมจักรยานของตัวเอง ขึ้นมา และปรับปรุงมาเรื่อยๆ

on the natural way :

เมือ่ ก่อนเราเป็นแค่คนขีจ่ กั รยาน เราก็ปั่น ไปตามทีต่ า่ งๆ ตามปกติ แต่พอมาท�าจักรยาน ไม้ไผ่ เราได้สอื่ สารกับคนอืน่ ๆ มากขึน้ เวลาปัน่ ไปจอดในเมือง คนต่างชาติก็จะเข้ามาคุย มาถามเราว่าท�าอย่างไร ถ้าเป็นคนไทยด้วยกัน เขาก็จะมาขอดูรถ เพราะเขาไม่เคยเห็นจักรยาน แบบนีม้ าก่อน และเราได้ทดลองอะไรใหม่ๆ กับ วัสดุต่างๆ อย่างล่าสุดก็มีคนลองใช้เส้นไหม มาเป็นเชือกที่พันระหว่างข้อต่อของตัวเฟรม จักรยานแทนเชือกปอ ซึง่ ก็เป็นสิง่ ใหม่ทเี่ รายัง ไม่เคยเห็นใครท�ามาก่อน และน่าสนใจมากๆ

WWW.FACEBOOK.COM/BROWNBIKECM


SUPERMARKET

All About ‘Papaya Salad’ ‘ส้มต�ำ’ เมนูอร่อยยอดนิยมของทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำรควบคุมน�้ำหนัก จะชื่นชอบอำหำรรสแซ่บจำนนี้เป็นพิเศษ เพรำะประกอบไปด้วยผัก และสมุนไพรหลำกหลำยชนิดซึ่งอุดมไปด้วยสรรพคุณทำงยำและคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่เหล่ำผู้โปรดปรำนกำรกิน ‘ส้มต�ำ’ ต้องอึ้ง!

DRIED SHRIMP

BIRD's EYE CHILI

TOMATO

FISH sauce

PALM SUGAR

YARD LONG BEAN

TAMARIND JUICE

LIME


PEANUT

CARROT

PAPAYA

GARLIC

Bird's eye chili พริกขี้หนู ผักสวนครัวรสชาติเผ็ดร้อน ส่วนที่มีรสจัด ที่สุดคือไส้ใน สีสันสดใส ใช้ปรุงรสและช่วยกระตุ้น การเจริญอาหาร และบ�ารุงธาตุในร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขับลม แก้ท้องอืด Garlic กระเทียม สมุนไพรและเครือ่ งเทศทีม่ กี ลิน่ และรสชาติ เป็นเอกลักษณ์ มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และน�า้ ตาลในเลือด บรรเทาอาการไอ น�า้ มูกไหล และ ป้องกันหวัด Dried Shrimp กุ ้ ง แห้ ง อาหารทะเลซึ่ ง ถู ก ท�า ให้ แ ห้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การเน่ า เสี ย ท� า ให้ ส ามารถเก็ บ ไว้ ไ ด้ น านยิ่ ง ขึ้ น แทบทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้ อุดมไปด้วยแคลเซียม ช่วยป้องกันสภาวะกระดูกพรุน บ�ารุงกระดูกและฟัน Palm Sugar น�้าตาลปี๊บ ท�ามาจากตาลโตนดหรือตาลมะพร้าว น� า มาเคี่ ย วจนมี ร สหวานนุ ่ ม ละมุ น มี ก ลิ่ น หอม เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและการท�างาน ของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ Papaya มะละกอ ผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และเป็นยาระบายอ่อนๆ บรรเทาอาการท้องผูก โดยน�ามะละกอดิบซึ่งเนื้อ ยั ง คงกรุ บ กรอบมาขู ด ฝอย แล้ ว ใส่ ค รกต� า กั บ ส่วนประกอบอื่นๆ Carrot แครอต ผักที่น�าส่วนรากมาเป็นอาหาร และน�ามาใช้ เป็นยารักษาโรคอย่างแพร่หลาย เนือ่ งจากอุดมไปด้วย แร่ธาตุและวิตามิน ช่วยรักษาระดับน�้าตาลในเลือด บ�ารุงสายตา ผิวหนังและเส้นผม ทัง้ ยังช่วยยับยัง้ และ ต่อต้านการเกิดมะเร็งอีกด้วย Yard Long Bean ถั่ ว ฝั ก ยาว รสชาติ ห วานกรอบ นิ ย มทานสดเป็ น ผักเคียง ช่วยบ�ารุงกระดูกและฟัน ป้องกันการเกิด โรคกระดูกพรุน อุดมไปด้วยวิตามินซีซงึ่ ช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน Tomato มะเขือเทศ ผักยอดฮิตของคนรักสุขภาพ ผ่าเสีย้ วใส่ใน ส้มต�า ชูรสเปรีย้ วอมหวาน หรือบางสูตรใช้มะเขือเทศ ราชินีผลเล็กที่อุดมไปด้วยไลโคปีนและสารต่อต้าน อนุมลู อิสระซึง่ ช่วยบ�ารุงผิวพรรณให้เต่งตึง รักษาริว้ รอย และมีวิตามินเอซึ่งช่วยบ�ารุงสายตา Peanut ถั่วลิสง รสชาติหวานมัน โดยใช้ถั่วลิสงคั่วเพื่อใส่ใน ส้มต�า มีสรรพคุณบ�ารุงสมองและประสาทตา เสริมสร้าง ความจ�า นอกจากนีย้ งั มีฤทธิต์ า้ นมะเร็ง ลดความเสีย่ ง ของภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด ช่วยลดน�้าหนัก เพราะมีไขมันไม่อิ่มตัว ท�าให้อิ่มท้องได้นาน Fish Sauce น�า้ ปลา เครือ่ งปรุงรสทีไ่ ด้จากการหมักปลาและสัตว์นา�้ ประเภทอื่ น ๆ นิ ย มในหลายประเทศแถบเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ รสเค็ม กลิ่นฉุน มีส่วนประกอบ ของเกลือทะเลที่มีโซเดียม นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วย โปรตีน กรดอะมิโน รวมถึงวิตามินบี และเกลือแร่ อีกหลายชนิด Tamarind Juice น�า้ มะขามเปียก ผลไม้ซงึ่ มีสรรพคุณทางยา ใส่ในส้มต�า เพื่อรสเปรี้ยวอมหวาน ช่วยแก้อาการท้องผูก แก้ไอ ขับเสมหะ และยังเป็นยาระบายเพราะมีเส้นใยอาหารสูง Lime มะนาว หั่ น ซี ก บี บ น�้ า มะนาวแล้ ว ใส่ เ ปลื อ กลงต�า เพิ่มรสเปรี้ยวและกลิ่นจากผิวมะนาว มีสรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาเจียน ขับเสมหะ แก้ไอ บรรเทาอาการเสียงแหบแห้งและต่อมทอนซิล อักเสบ


CALENDAR FRI

MON

19

FACE นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Face’ โดย ประมวล ทุง่ ปรือ และ วรพล นวลลออ ศิลปินใช้ภาพใบหน้าของ ผู ้ ค น ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ความคิ ด และความงาม ตามแง่มุม และประสบการณ์ ข องตั ว เองเป็ น ก า ร น� า เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ประสบการณ์ภายในมาสู่ รูปลักษณ์ภายนอก วันนี้ ถึ ง 22 กั น ยายน 2559 ณ ห อ ศิ ล ป ์ จ า ม จุ รี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3709

TUE

20

WED

UNSEEN SIAM นิทรรศการภาพถ่าย โบราณสยามเมื่ อ แรกมี จ น ถึ ง สิ้ น รั ช ก า ล ที่ 5 ‘ ฉ า ย า ลั ก ษ ณ ์ ส ย า ม ’ รวบรวมภาพถ่ายกว่า 150 ภาพ โดยช่างภาพต่างชาติ และคนไทยยุคบุกเบิกทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ เป็นช่างภาพ ในราชส�านักสยามในเวลา ต่อมา ภาพเก่าที่คนไทย ไม่เคยเห็น เป็นการเปิด ประวัตศิ าสตร์ในหลายแง่มมุ วั น นี้ ถึ ง 7 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เว้ น วั น จันทร์)

21

BEBE TIGRE เชิญชมภาพยนตร์เรือ่ ง ‘Bebe Tigre’ เจ้าเสือน้อย เป็น ชื่อที่ค นใช้ เ รียกมานี วัย 17 ปี เขาอาศัยอยู่ใน ประเทศฝรั่ ง เศสมาแล้ ว เป็ น เวลาสองปี และใช้ ชีวิตเหมือนกับเด็กวัยรุ่น ทั่วไปด้วยการแบ่งเวลาให้ กับการเรียน เพือ่ นฝูง และ คนรูใ้ จ แต่ความรับผิดชอบ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก บิดามารดาที่อาศัยอยู่ใน ประเทศอินเดียผลักดันให้ เขาต้องตกอยู่ในอันตราย วั น นี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศสกรุงเทพ (บัตรราคา 100 บาท)

THU

16

SAT

17

SUN

18

22

THE ISRAEL CAMERATA ORCHESTRA ซิ ม โฟนี ค อนเสิ ร ์ ต ‘The Israel Camerata Orchestra’ โดยวงดุริยางค์ อิ ส ราเอล คาเมอราตา แห่ ง เยรู ซ าเล็ ม พบกั บ การแสดงดนตรีอันหลากหลาย จากดนตรีบาโร้กไปสู่ ดนตรี ค ลาสสิ ก ร่ ว มสมั ย รวมถึงดนตรีพื้นเมืองของ อิ ส ราเอลที่ ป ระพั น ธ์ ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ วั น นี้ เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศู น ย ์ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง ประเทศไทย จ�าหน่ายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

Nine Expressions of Asia นิทรรศการภาพถ่าย ‘Nine Expressions of Asia’ โดยช่างภาพชาวไทยและ ต่างประเทศ อาทิ Andrew McNeill, Ekkarat Punyatara, Jesper Haynes ฯลฯ สัมผัส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ที่ ห า ดู ได้ ย ากจากภาพถ่ า ย ภายใต้ แ นวความคิ ด ที่ ต้ อ งการแสดงออกถึ ง เอกลักษณ์ความเป็นเอเชีย วันนีถ้ งึ 15 ตุลาคม 2559 ณ สาทร 11 อาร์ต สเปซ ซอยสาทร 11 โทร. 0-20041199 (เว้นวันจันทร์)

Metamorphosis of Japan After the War นิทรรศการภาพถ่าย ‘การเปลีย่ นแปลงของญีป่ นุ่ หลังสงคราม’ ที่รวบรวม ภาพถ่ า ยหลั ง สงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2488-2507 โดยช่างภาพชาวญีป่ นุ่ จัด แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก ผลจากสงคราม ช ่ ว ง ที่ ส อ ง ร ะ ห ว ่ า ง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นสมัยใหม่ และยุค ทีส่ าม สูก่ ารเป็นญีป่ น่ ุ ยุคใหม่ วันนีถ้ งึ 14 ตุลาคม 2559 ณ หอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย ราชด�าเนิน โทร. 0-22248030 ต่อ 202 (เว้นวันจันทร์)

UN BALLO IN MASCHERA อุปรากร 2 องก์ ‘Un Ballo in Maschera’ โดย Helikon Opera คณะอุปรากรจาก ประเทศรัสเซีย เมือ่ แรงขับ ในกิเลสของมนุษย์สองตัวคือ อ�านาจ และความรัก หัวใจ ของเล่หเ์ พทุบายคือการใช้ ความรั ก มาเป็ น เดิ ม พั น น� า มาสู ่ ก ารสมรู ้ ร ่ ว มคิ ด ทรยศหักหลังและการให้ วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ ั นธรรม แห่งประเทศไทย จ�าหน่าย บัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์

ตั้ ง แต่ เ ล็ ก โทบี้ รั บ รู้ ไ ด้ จ ากพฤติ ก รรมของแม่ ที่เป็นหมาข้างถนนว่า มนุษย์คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่แล้วมันกลับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในเวลาต่อมาว่า มนุษย์คอื สิง่ ทีเ่ กีย่ วพันกับเป้าหมายของหมาตัวหนึง่ อย่างมันเป็นที่สุด เมื่อมันตายไปอย่างไม่ทันรู้ตัว และต้องกลับมาเกิดอีกครั้งในฐานะเบลีย์ โชคชะตา ก็พามาพบกับอีธาน เด็กชายทีท่ าำ ให้มนั รูท้ นั ทีวา่ มัน เกิดมาเพือ่ ทำาให้เด็กชายคนนีม้ คี วามสุข แต่หลังจาก จบชีวิตแสนสุขที่ดูเหมือนว่าเบลีย์ ได้บรรลุเป้าหมาย ในฐานะหมาตัวหนึ่งแล้ว มันยังกลับมาเกิดอีกครั้ง! และอีกครั้ง! ราวกับว่ายังเหลืออะไรบางอย่างที่มัน ต้องทำาให้ลุล่วงเสียก่อนอย่างนั้นแหละ การผจญภัยของหมาทีพ ่ ยายามตามหาเป้าหมาย ในชีวติ ผ่านการกลับมาเกิดชาติแล้วชาติเล่า นวนิยาย ทีถ่ กู ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดย DreamWorks และ ผู้กำากับ Lasse Hallstrom เข้าฉายในปี 2017

A Dog’s Purpose

W. Bruce Cameron เรือ่ ง

โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปล

วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ godaypoets.com ในราคาลด 10-15% พร้อมจัดส่งฟรี


MAKE A DISH

Giant Wagyu Beef Burger เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ความสุขของคนชอบทานเนื้อคือการสรรหาเมนูเนื้อแสนอร่อยจากร้านอาหารเล็กใหญ่ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของสเต๊กหรือเบอร์เกอร์อย่างเมนู Giant Wagyu Beef Burger ของห้องอาหาร Food Exchange ในโรงแรม NOVOTEL Bangkok Sukhumvit 20 เบอร์เกอร์เนื้อวากิวฉ�่า ที่รสชาติเข้มข้นไปด้วยเครื่องเทศ ทานคู่กับผักสดๆ และขนมปังเบอร์เกอร์นุ่มๆ ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด

Chef

Janne A. Olikainnen

Giant Wagyu Beef Burger ราคา : 390 บาท

INGREDIENTS เนือ้ วากิวบด / ขนมปังเบอร์เกอร์ / ชีสเชดดาร์จากออสเตรเลีย / เบคอนทอดกรอบ / ผักสด / ซอสมายองเนสสูตรพิเศษ

chef'S INSPIRATION ด้วยความทีเ่ ราเป็นชาวฟินแลนด์ จึงมีความถนัดและคุน้ เคยกับอาหารประเภท เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะการน�าสัตว์เนื้อแดงมาปรุงอาหาร จึงเกิดเป็นอาหาร จานนี้ขึ้นมา โดยคัดสรรเนื้อจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดจากประเทศออสเตรเลีย น�ามาปรุงเป็นเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตฉ�่า หมักและปรุงรสอย่างกลมกล่อมก่อนจะ น�ามาย่างให้สุกตามระดับที่ลูกค้าชอบจนออกมาเป็นเบอร์เกอร์จานพิเศษนี้

TIPS เคล็ดลับของเบอร์เกอร์จานนี้ อยูท่ สี่ ตู รหมักเนือ้ ทีล่ งตัว ไปจนถึง ความพอดีของอุณหภูมแิ ละระดับ ความสุกในการย่าง ซึง่ จะน�ารสชาติ ที่ดีที่สุดของเนื้อออกมา


HOME MADE

Flexible Living Space เรื่อง : นภษร ศรีวิลาศ, มิ่งขวัญ รัตนคช ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

จะมีอะไรสุขใจไปกว่าการได้นั่งท�างานรับลมเย็นธรรมชาติท่ามกลางแสงแดดสีนวลตา แว่วเสียงนกขับขานอยู่ไกลๆ ในโฮมออฟฟิศที่สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ชีวิตนั้นไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ของสองสถาปนิกหนุ่ม สุเมธ กล้าหาญ และ พงศกร ณ พัทลุง ผู้ก่อตั้ง Materior Studio รวมถึง วริยา กล้าหาญ เจ้าของแบรนด์รองเท้าหนัง WARIYA shoes&things ซึ่งจัดสรรการใช้สเปซให้กับสองสตูดิโอออกแบบและตัวบ้านได้อย่างลงตัวและสมดุล

“Flexible living space”


พบกับ a day BULLETIN และ a day BULLETIN LIFE ุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกร

จุดเริ่มต้นของโฮมออฟฟิศแห่งนี้ “เหตุผลที่ เลือกกลับมาท�าทีเ่ ชียงใหม่ เป็นเพราะพวกเรา ชอบเชียงใหม่มาก พอกลับมาเมืองไทยเลย ตัดสินใจเริม่ ท�าออฟฟิศกันทีน่ ี่ ตอนแรกเริม่ จาก เช่าบ้านก่อนจะขยับขยายมาเป็นทีน่ ี่ ซึง่ แต่กอ่ น เป็นตึกแถวเก่า รอบด้านเป็นโกดัง เป็นถนน จะมีเสียงรบกวนมาก เราจึงเลือกวางอาคาร เป็นแนวยาวแล้วแบ่งพื้นที่เป็นช่วงๆ และกั้น ความเป็นส่วนตัว จะว่าไปออฟฟิศของพวกเรา ค่อนข้างจะเดินทางมายากเหมือนกัน ท�าเลทีต่ งั้ ของที่ นี่ ก็ ส ะท้ อ นตั ว ตนของพวกเราด้ ว ย เราชอบความเงียบสงบ ไม่อย่างนั้นเราคง อยู่ในเมืองแล้ว” การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย “เราอยากให้ พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ อ อกมาตอบโจทย์ เ รื่ อ งความยืดหยุน่ ทีส่ ดุ อยากให้มี 4 ยูนติ ง่ายๆ จะเห็นจาก แปลนของบ้านทีแ่ บ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน และสมมาตรกัน ซึง่ เชือ่ มกันด้วยพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง โดยในพื้นที่แต่ละส่วนก็จะมีพื้นที่ของตัวเอง อย่างออฟฟิศงานสถาปนิกก็มีชาน จะว่าไป เหตุผลในตอนแรกทีแ่ บ่งพืน้ ทีอ่ อกมาเป็นสองฝัง่ ชัดเจน เพราะเราอยากให้ฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ ท�างานของออฟฟิศสถาปนิก อีกฝัง่ เป็นทีท่ า� งาน ของแบรนด์ ร องเท้ า ในอนาคตหากต้ อ ง ขยับขยายก็สามารถท�าได้ อย่างห้องเก็บของ ด้ า นบนที่ ท� า เป็ น ผนั ง เบาไว้ เ พราะเผื่ อ ปรับเปลี่ยนการใช้งานในอนาคต หรือหาก ขยับขยายจริงๆ จังๆ ก็คงต่อเติมในส่วนของ โรงรถต่อไป”

การตกแต่งพื้นที่และวัสดุที่เลือกใช้ “วัสดุ ที่เลือกใช้ อย่างประตูหน้าต่างก็ใช้ไม้เก่า ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะเราอยากประหยั ด งบประมาณ เรารือ้ มาจากบ้านหลังเดิมทีอ่ ยู่ ในเมือง และเราชอบความเป็นธรรมชาติ ของไม้ ส่วนการตกแต่งภายในบ้านจะเน้น การใช้สอยเป็นหลัก จึงเป็นอะลูมิเนียม เสียส่วนใหญ่” ความสุขจากพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ “ในมุมของพืน้ ทีข่ อง การสร้างสรรค์งาน เพราะเราตัดทอนสิง่ ที่ ล�าบากของชีวติ อย่างเรือ่ งการเดินทางออกไป พอบ้านกับที่ท�างานห่างกันเพียง 2 นาที ชีวิตก็ง่ายขึ้น สบายๆ ปกติเราใช้ชีวิตกึ่ง เอาต์ดอร์อยู่แล้ว ด้วยบรรยากาศรอบตัวที่ สบายๆ พืน้ ทีน่ จี้ งึ ตอบโจทย์เรือ่ งความสบาย ส่ ว นในมุ ม ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ช อบที่ สุ ด ก็ คื อ เรื่องของความง่าย ท�างานที่นี่ นอนที่นี่ จบทุกอย่างที่นี่ และเพราะเราลงมือท�าเอง อยูแ่ ล้ว เราก็โอเคกับตัวเราเอง”

• พื้นที่โปรดของทุกคน... คงเป็นพื้นที่

ตรงกลาง ซึง่ เป็นเหมือนตัวเชือ่ มทุกโซน ของบ้านเข้าหากัน เวลาทานข้าว นัง่ คุยงาน ระดมความคิด เราก็จะมาใช้พนื้ ทีต่ รงนี้ • ความพิเศษของมุมต่างๆ... ถ้าในสตูดโิ อ ท�ารองเท้า สเกลโต๊ะกลางทีใ่ ช้ทา� งานจะ สูงกว่าปกติ เพือ่ ให้สามารถวาดแพตเทิรน์ ขึ้นแบบ ตอกหนังได้สะดวก

• เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 • เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 3 • สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน A • Big C เอกมัย • เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ • เอ็มโพเรียม มอลล์ ชั้น 5 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส • ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซ.11 และ 13) • มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ซ.4 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G • ออล ซีซัน เพลส • อาคารอือ้ จือเหลียง ชัน้ G • หลังสวน • สีลมคอมเพล็กซ์ • ไทมส์ สแควร์ ซ.สุขมุ วิท 12 • ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า ชั้น 1 • จามจุรีสแควร์ • The 19th. ชิดลม • อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ • IDEO พญาไท • โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ชั้น 1 • โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชั้น 10 • โรงพยาบาลสมิติเวช ซอยสุขุมวิท 49 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 • โรงพยาบาลรามาธิบดี • โรงพยาบาลพระราม 9 •The Crystal • CDC • RCA • นวมินทร์ซิตี้อเวนิว • นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ • The Nine Center • Terminal 21 • The Walk เกษตร-นวมินทร์ • The Promenade • The Scene ทาวน์อินทาวน์

ailand • SOHO Th ง ถนนบ�ารุงเมือ n ถนนจนั ทน์ • Vanilla Mooare 1 • Siam Squ ามย่าน • I’m Park ส Mall วัชรพล • Plearnary ังหิน • The JAS ว • ท่ามหาราช าวเวอร์ • อาคารซันท ุลราฮิมเพลส • อาคารอับด รทาวเวอร์ • อาคารสินธลพญาไท 2 • โรงพยาบา r • EmQuartieรซิตี้ทาวเวอร์ • อาคารสาธ River Walk • Yodpiman ระราม 9 • U-Place พ


SELECTIVE

Into the Forest เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ความเขียวชอุ่มของผืนป่า เมื่อผสานกับความลึกลับที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในดงแมกไม้ เป็นเสน่ห์ที่ ‘ไอซ์’ - ธิชา วิทยาภาษิต ดีไซเนอร์หญิงของแบรนด์ LAOU. by ELEMENTSEDEN หยิบจับเอามาใส่ไว้ในคอลเล็กชันเสื้อผ้าที่เจ้าตัวออกแบบ โดยอิงกับตัวตนของเธอที่ใช้ชีวิตคลุกคลีกับป่าละอู ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอมาตั้งแต่เด็ก

01 02

04

06

07

05

03

10

08

09

1. หูฟงั ของ Marshall “เราเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย การฟังเพลงช่วยแก้เบือ่ ระหว่างเดินทางได้ดมี ากส�าหรับเรา” 2. กล้องถ่ายรูปดิจติ อล “เราใช้สา� หรับถ่ายรูปงานและตอนไปเทีย่ ว ซึง่ ข้อดีของกล้องตัวนีค้ อื กันละอองน�า้ และฝุน่ ได้ เวลาไปเทีย่ วป่าเลยไม่ตอ้ งกลัวว่ากล้องจะเสียถ้าโดนฝน” 3. เสือ้ คอลเล็กชัน Milo “เป็นเสือ้ ทีเ่ ราออกแบบเอง โดยดีไซน์ให้คนใส่แล้วมีความทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง ได้แรงบันดาลใจจาก สุนขั ทีอ่ ยูใ่ นหนังเรือ่ ง The Mask” 4. นาฬิกาข้อมือ “นาฬิกาเรือนแรกทีเ่ ราเก็บเงินซือ้ ด้วยตัวเองสมัยทีเ่ รียนอยูม่ หาวิทยาลัย” 5. สมุดบันทึก 6. มีดพับ “เราเดินทางบ่อย ทัง้ ไปเทีย่ วและไปออกบูธเพือ่ ท�างาน มีดพับนีจ้ งึ เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ของเรา และเอาไว้ใช้ปอ้ งกันตัวได้ดว้ ย” 7. ก�าไลข้อมือ 8. ตลับเมตร “เราซือ้ มาตอนทีเ่ ริม่ ท�าเสือ้ ผ้า จากนัน้ ก็กลายเป็นของทีต่ อ้ งมีตดิ ตัวตลอดเวลา” 9. กระเป๋าสตางค์ “ได้มาตอนทีไ่ ปเทีย่ ว ประเทศญีป่ นุ่ ขนาดก�าลังพอเหมาะ มีรปู แบบทีร่ สู้ กึ ว่าเข้ากับตัวเรามาก” 10. รองเท้าวิง่ “คูน่ เี้ วลาเปียกน�า้ แล้วแห้งเร็วมาก เหมาะกับการใส่ไปเดินลุยในป่า”


THE 5IVE

Make the Design เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

ด้วยแนวคิดที่อยากช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ‘ปืน’ - เกษตร น้อยพิทักษ์ หนึ่งในศิลปินที่ร่วมผลิตผลงานชุด Collision (คอลเล็กชันแห่งทางช้างเผือก) โดยการน�าวัสดุอย่างไม้และกระจกมาทดลองออกแบบโคมไฟแบบใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้วัสดุทางเลือก และสิ่งที่ช่วยจุดประกายความคิดให้กับศิษย์เก่าสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ รุ่น 5 ก็คือหนังสือเล่มโปรดของเขานั่นเอง 01 Eames by Gloria Koenig “หนังสือทีน่ กั ออกแบบทุกคนต้องรูจ้ กั และหนังสือเล่มนีเ้ ป็นการรวม ผลงานของ ชาร์ลส์ และ เรย์ อีมส์ เอาไว้ ทัง้ งานสเก็ตช์ ดีไซน์ ชีวติ และ วิธกี ารท�างานของนักออกแบบสองคนนี้ เราสามารถย้อนรอยไปดูวา่ อะไร คือสิง่ ทีท่ า� ให้เก้าอีข้ องเขามีเอกลักษณ์และยังคงชือ่ เสียงมาถึงทุกวันนี้ พูดง่ายๆ ว่าหนังสือเล่มนีเ้ ป็นกึง่ ๆ ชีวประวัติ และการรวบรวมผลงาน ของพวกเขาเอาไว้” 02 The Ride 2nd Gear : New Custom Motorcyclesand Their Builders (Gentlemen Edition) “หนังสือทีร่ วมมอเตอร์ไซค์ custom รุน่ ต่างๆ เอาไว้ แต่ทเี ด็ดของ หนังสือเล่มนีค้ อื มันเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ custom ทีห่ าดูไม่ได้จาก อินเทอร์เน็ต และมอเตอร์ไซค์แต่ละคันก็จะบอกว่าท�าในสไตล์ไหน มีวธิ กี ารท�าอย่างไร เรียกว่าเป็นหนังสือทีร่ วมองค์ความรูท้ กุ อย่างของ มอเตอร์ไซค์ custom ไว้จนเกือบครบ หนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นเล่มทีผ่ มรักมาก”

"A man must keep his word. Once you have made a promise." 100th Anniversary of Dr. Thiam Chokwatana

"Retro is dishonest, it's soppy nostalgia." Jens vom Brauck : The Ride 2nd Gear

03 100th Anniversary of Dr. Thiam Chokwatana “ผมติดตามหนังสืออัตชีวประวัติ ของ ดอกเตอร์ เทียม โชควัฒนา มาตลอด ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะสมัยทีผ่ มยังเป็นเด็กฝึกงาน ผม ได้ยนิ เรือ่ งราวต่างๆ ของท่านจากผูใ้ หญ่ ทีน่ บั ถือมาเยอะมาก จึงสนใจติดตาม เรือ่ งราวของท่าน และทีเ่ ลือกอ่านเล่มนี้ เพราะอยากรูว้ า่ เวลาเขาเอาเรือ่ งราว ของดอกเตอร์เทียมไปสือ่ สารเป็นภาษา สากล เขารูอ้ ะไรแค่ไหน และหนังสือเล่มนี้ ก็รวบรวมเรือ่ งราวของดอกเตอร์เทียม เอาไว้แทบจะครบถ้วน ซึง่ ค�าพูดหลายๆ อย่างของท่าน ผมก็นา� มาปรับใช้ในชีวติ ของตัวเองด้วย”

05 Essential German Phrasebook “หนังสือฝึกภาษาเยอรมัน ซึง่ ผมค่อนข้างอ่อนภาษานี้ ผมจึงตัง้ ใจว่าจะศึกษาภาษาเยอรมันให้ได้ ก็ได้หนังสือเล่มนี้ ทีช่ ว่ ยได้มาก เพราะเขามีวธิ ที ที่ า� ให้เราเข้าใจภาษาเยอรมัน ได้งา่ ยภายในเดือนเดียว และท�าให้กล้าทีจ่ ะคุยกับคนชาตินี้ ผมชอบการวางล�าดับทีท่ า� ให้คนอ่านเรียนรูไ้ ด้เร็ว คงเพราะ ใช้การจัดรูปเล่ม ตัวหนังสือ และสี ที่ท�าให้เราประมวล ความคิดได้ง่ายไม่ซับซ้อน ท�าให้เวลาเปิดอ่านแล้วรู้สึกว่า เข้าใจได้ง่ายและเร็ว”

04 READ IS MORE 22 เล่า 225 เล่ม “หนังสือทีร่ วมบทสัมภาษณ์ของดีไซเนอร์เก่งๆ ในประเทศไทย ซึ่งเขาจะไปตามถามเหล่าดีไซเนอร์ว่า หนังสือที่แต่ละคนอ่าน คือเล่มไหน บางคนก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เล่มนั้น บางคนก็จะ เลือกเป็นหนังสือการ์ตูน และเรายังได้รู้ว่าเขาได้อะไรกลับมาจาก สิ่งที่อ่าน ตอนที่ตัดสินใจซื้อก็รู้แล้วว่าตัวเองจะได้อะไรกลับมา จากหนังสือเล่มนี้บ้าง และนักออกแบบบางคนก็ถือเป็นไอดอล ของเรา ก็ท�าให้เราออกไปตามหาหนังสือเล่มที่เขาเลือกมาอ่าน ตามบ้าง”


OUT THERE

Brisbane

เราเห็นภาพของสถาปัตยกรรมในซิดนีย์มาก็เยอะ ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในเมลเบิร์นมาก็บ่อย แต่ส�าหรับบริสเบนแล้ว เราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์แห่งนี้เลย เราจึงพาคุณไปรู้จักบริสเบนแบบพอสังเขป เผื่อว่าวันหนึ่งในอนาคต คุณจะใส่ชื่อนี้ไว้ในรายชื่อจุดหมายปลายทางที่ต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้งในชีวิต


The city Facts บริสเบนคือเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ และยังเป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ได้รบั การขนานนามว่า Sunshine State เพราะมีอณ ุ หภูมเิ ฉลีย่ อยู่ที่ 16-25 องศา ได้รบั แสงแดด โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน จึงกลายเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี เมืองนี้ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีแม่นา�้ บริสเบนไหลผ่าน

ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วชื่อของเมืองนี้ตั้งตามแม่น�้าบริสเบนที่ชาวยุโรปเข้ามาค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1823 แล้วก็ตอ้ งตืน่ ตากับความอุดมสมบูรณ์ทมี่ ที งั้ สัตว์น�้าทีช่ กุ ชุมและพืชผักริมฝัง่ แม่น�้า แม่นา�้ แห่งนี้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ย่านใจกลางเมืองที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ‘City’ และ บริเวณทางตอนล่างของแม่นา�้ บริสเบนที่เรียกว่า ‘South Bank’ จะว่าไปก็คล้ายๆ กับบ้านเรา ที่มีแม่นา�้ เจ้าพระยาคั่นกลางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี


"BEFORE I LEFT CHINA, I WAS EDUCATED THAT CHINA WAS THE RICHEST, HAPPIEST COUNTRY IN THE WORLD. SO WHEN I ARRIVED AUSTRALIA, I THOUGHT, 'OH MY GOD, EVERYTHING IS DIFFERENT FROM WHAT I WAS TOLD.' SINCE THEN, I STARTED TO THINK DIFFERENTLY." JACK MA, A CHINESE BUSINESS MAGNATE AND PHILANTHROPIST

สัญลักษณ์ของ ‘South Bank’ ในบริสเบนคือชิงช้าสวรรค์ความสูงเกือบ 60 เมตร อย่างวีลออฟบริสเบน ตั้งตระหง่านริมแม่นา�้ บริสเบน ยามกลางวั น และประดั บ ประดาด้ ว ยแสงไฟสวยเด่ น ในเวลากลางคื น นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นมากนิ ย มขึ้ น ชิ ง ช้ า สวรรค์ เ พื่ อ ชมวิ ว ของ บริสเบนในมุมสูง แต่สา� หรับคนทีไ่ ม่ชอบความสูง ก็สามารถใช้บริการ CityHopper เรือเฟอรีทไี่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย โดยจะล่องในแม่นา�้ บริสเบน ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน และจะออกจากท่าทุกๆ 30 นาที


นอกจากนี้ ทางฝัง่ South Bank ยังมีสถานทีท่ นี่ า่ สนใจ อีกหลายแห่ง ตัง้ แต่หอ้ งสมุดประจ�าเมืองอย่าง State Library of Queensland ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ค.ศ. 1896 ปัจจุบนั กลายเป็น ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ทีโ่ ดดเด่นมาก หรือจะเข้าไป ชืน่ ชมศิลปะทีห่ อศิลป์ควีนส์แลนด์ (QAGOMA) พิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะทีร่ วบรวมงานศิลปะจากศิลปินทัว่ โลกมาไว้ในทีเ่ ดียว และยังอยูล่ ะแวกเดียวกับห้องสมุดประจ�าเมืองอีกด้วย

กลับมาทีฝ่ ง่ั ของ City ซึง่ เป็นหัวใจหลักของเมือง หรือทีเ่ รียกกันว่า CBD (Central Business District) แหล่งรวมสถานทีส่ า� คัญ และแหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ๆ ไม่วา่ จะเป็น Queen Street Mall ถนนเส้นเดียวในบริสเบนทีไ่ ม่มรี ถวิง่ ผ่าน ขนาบข้างด้วยร้านรวงและ ร้านอาหารชือ่ ดังหลายแห่ง ไปจนถึงจัตรุ สั คิงจอร์จ จัตรุ สั ใจกลางเมืองซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมนานาประเภทของเมืองบริสเบน เช่น งานคริสต์มาส เป็นต้น

City Botanic Gardens ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาด ไม่ได้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ นานาพรรณ ทั้งที่แปลกตาและไม่แปลกตา มีสระน�้า มี สัตว์หลากหลายชนิด มีผู้คนเข้ามาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติตลอดทั้งวัน การนั่งดื่มด�า่ กับบรรยากาศสีเขียว ในพื้นที่กว่า 2 แสนตารางเมตรของที่นี่จึงนับว่าเป็น การจบทริปที่ดีที่สุด WHAT YOU NEED TO KNOW ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โทร. 0-2118-7100 http://vfsglobal.com/Australia/Thailand

25

การเดินทาง สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ www.emirates.com สายการบินควอนตัส www.qantas.com ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง


THE WORD

If you find a good solution and become attached to it, the solution may become your next ถ้าคุณเจอวิธีแก้ปัญหาที่ดีและกลายเป็นยึดติดไปกับมันแล้วล่ะก็ วิธีนั้นอาจกลายเป็นปัญหาเรื่องต่อไปของคุณก็ ได้

- Robert Anthony -

a day BULLETIN LIFE issue 132  

a day BULLETIN LIFE The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you