a day BULLETIN LIFE issue 108

Page 1

ISSUE 108 I 1 - 7 APRIL 2016

ONE FINE DAY


นายแบบ : Shutter. Shutter ภาพ : KengWMfoto, Suthasinee, Kirati

ปีที่ 3 ฉบับที่ 108 วันที่ 1 - 7 เมษายน 2559

NOTE ON LIFE

One Fine Day

แม้จะไม่รู้ว่าใครคือคนคิดเป็นคนแรกในการเปิดกิจการรับฝากสุนัข หรือสัตว์เลี้ยง แต่ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ เพราะว่าเขาได้ช่วยแก้ปัญหาหนักอกหนักใจของคนมีสัตว์เลี้ยงได้อย่าง ตรงประเด็นที่สุด เพราะถ้าเลือกได้ หลายคนคงอยากพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปท่องเที่ยวด้วยในทุกๆ ที่ แต่ในเมื่อมีสารพัดข้อจ�ากัด การฝากสัตว์เลี้ยงไว้กับคนที่ไว้ใจได้ จึงน่าจะเป็นทางออกที่ลงตัวกับทุกฝ่าย ในฐานะที่เคยใช้บริการรับฝากสุนัข ผู้เขียนก็ต้องยอมรับว่า ใช่ว่าจะสบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะหมาใครใครก็ต้องห่วง ต่อให้ทางร้านจะมีบริการรายงานชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมาผ่าน LINE กันตลอดเวลา แต่ความห่วงใย กังวล คิดถึง ก็ยังคงท�างานของมันอยู่อย่างเงียบๆ และใครจะรู้ว่า หมา แมว ที่วิ่งเล่นสนุกสนานในสถานที่รับฝากฯ ก็อาจจะคิดถึงและกังวลถึงเจ้าของเช่นกัน เพียงแต่มันไม่สามารถติดตามข่าวสารหรือแม้แต่ถามถึงเราได้ แม้จะเป็นการไม่เจอกันชัว่ คราว แต่หวั จิตหัวใจของสิง่ มีชวี ติ ไม่วา่ คนหรือสัตว์ ก็นา่ จะสะท้านสะเทือนไม่ตา่ งกัน คนที่ทา� กิจการรับฝากสัตว์เลี้ยง จึงต้องคิดด้วยว่า ก�าลังรับฝาก ‘หัวใจ’ ของคนเลี้ยงอยู่ ไม่มีใครอยากให้ หัวใจถูกท�าร้าย และบางทีนั่นอาจเป็น ‘หัวใจ’ ในการท�าธุรกิจด้วยเช่นกัน วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS

3 The Stuff

4 Feature

สารพั ด สิ่ ง รอบตั ว 3 บริ ก ารส� า หรั บ เ ร า ที่ เ ล ่ า ผ ่ า น สั ต ว์ เ ลี้ ย งแสนรั ก ตัวเลข ที่ให้ท้ังความเก๋ไก๋ และปลอดภั ย ใน เวลาเดียวกัน

10 Calendar

12 Supermarket

16 HOME MADE

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาด เรือ่ งราวสนุกๆ

ฉวยตะกร้ า คว้ า รถเข็ น แ ล ้ ว ไ ป เดิ น เล่ น จั บ จ่ า ย กั บ เราใน Supermarket แห่งนี้

บ้ า นที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย หนึ่งจานอร่อยจาก บรรยากาศแห่งความ- ร้านดังที่เราอยาก อบอุ ่ น ของคนทั้ ง ชวนคุ ณ ไปลิ้มลอง 3 เจเนอเรชัน ของ ชนินทร์ รุง่ ธนเกียรติ

18 Make a Dish

19 Selective

20 THE 5ive

22 Out There

26 THE WORD

แอบดูของใช้ประจ�า ตัวของนักเขียนสาว ชาวเกาหลี Zooey Kim ที่ท�าให้ทุกวัน ของเธอสนุกกว่าใคร

หนั ง สื อ 5 เล่ ม ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ ในการลุ ย ถ่ า ยรู ป โตเกียวของ ศิรชัช เจียรถาวร

เพราะเราเชื่ อ ว่ า โลกใบนี้ มี ส ถานที่ มากมายรอให้ ไ ป ค้นหา

พลิ ก มุ ม คิ ด ปรั บ มุ ม มอง กับ ‘หนึ่ง ถ้อยค�า... ที่เปลี่ยน ความคิด’

LETTER ติดตาม a day BULLETIN LIFE มาได้ 2 ปีแล้ว ตั้งแต่ยังเป็นนิสิตอยู่ จนตอนนี้ใกล้จะท�างาน ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของรูปเล่มและคอนเทนต์ต่างๆ ที่นับวันก็ยิ่งน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ เข้าใจง่ายและใกล้ชิดกับคนอ่านอย่างเรา ชอบเล่มท่องเที่ยวโดยรถไฟมากๆ เลยค่ะ อ่านไปตั้งสองรอบ เป็นก�าลังใจให้นะคะ - Jiraporn A.

ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้คา� แนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter: a day BULLETIN และ Instagram: adaybulletinlife

A TEAM ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา เอกพล บรรลือ ห้วหน้ากองบรรณาธิการ วรรณวนัช ท ว้ มสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวลิ าศ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี จิตต์โสมนัส กองแสง ทัตชญา มิง่ ขวัญ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ ่ายโฆษณา ศรวณีย ์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทร ผูจ้ ดั การฝ ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, พงศ์ธดิ า อังศุวฒ ั นากุล 09-4415-6241, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสุทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน จรัตพร โมรา วัลญา นิม่ นวลศรี ศิรกิ าญจน์ ศรีเจริญ ณัฐณิชา หงษ์อา�่


STUFF 3

Woman's Collar ปกเสื้อเป นส วนเล็กๆ ของเครื่องแต งกายของหญิงสาวที่สําคัญอย างไม น าเชื่อ เพราะจะเป นตัวกําหนดเส นนําสายตา ล อมกรอบใบหน า รวมถึงคอมพลีตลุกส ทั้งหมด กลายเป นภาพลักษณ ที่ผู อื่นมองเห็นและจดจํา ดังนั้น ทําความรู จักที่มาของปกเสื้อแบบต างๆ ของคุณผู หญิงเอาไว และเวลาเลือกเสื้อตัวใหม เพิ่มความใส ใจคอเสื้อขึ้นมาอีกนิดชีวิตจะดี

1901

18 ปกเสื้อแบบป เตอร แพน คล ายปกเชิ้ตแบบขอบมน เป นปกเสื้อสําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กชายในศตวรรษ ที่ 18 แต มาเป นทีน่ ยิ มเพราะ ม็อด อดัมส นักแสดงผูร บั บท ป เตอร แพน ในละครเวทีเมื่อป ค.ศ. 1905 และยังได รับ ความนิ ย มมาเรื่ อ ยๆ แต ป จ จุ บั น กลายเป น ปกเสื้ อ สําหรับสุภาพสตรีหรือเด็กผู หญิงมากกว า

2

Flat collar คื อ ปกเสื้ อ ที่รวมเอาปก 2 แบบ คือ ปก แบบป เตอร แพน และปกแบบ กะลาสีเรือ เข าด วยกัน ได รบั ความนิยมอย างสูง เพราะ เป นปกเสือ้ แบบทีต่ ดั เย็บง าย สําหรับช างตัดเสือ้ มากทีส่ ดุ

1800

Shawl collar มีจุดเริ่มต นมาจากสโมกกิ้งแจ็กเก็ตของ สุภาพบุรุษในยุควิกตอเรีย ปกขนาดใหญ ทําขึ้นเพื่อ จุดประสงค ในการป องกันเสื้อผ าหรูหราชั้นในไม ให ติด กลิ่นควันจากการสูบซิการ หลังอาหาร ในยุค 1800s ถูกปรับมาใช เป นปกเสือ้ กัก๊ และแจ็กเก็ตบุรษุ แต ปจ จุบนั นิยมใช เป นปกเสือ้ ลูกไม ถกั หรือคาร ดแิ กนสําหรับสุภาพสตรี

1558

ปกเสื้อจีบระบายขนาดใหญ หรือ Ruff เป นที่นิยมและเป น เสมื อ นสั ญ ลั ก ษณ ค วามฟู ฟ า ถึ ง ขี ด สุ ด ของเสื้ อ ผ า ยุ ค เอลิซาเบธ ในช วง ค.ศ. 1558-1603 เพราะจีบขนาดใหญ ที่ป ดส วนคอทั้งหมดจะช วยล อมกรอบใบหน า และทําให ทรงผมเกล าสูงที่เป นที่นิยมในสมัยนั้นโดดเด นมากขึ้น

แม จะมีหลักฐานว าได รับความนิยมมาตั้งแต ยุคเอ็ดเวิร ด ในช วง ค.ศ. 1901-1910 แต คนทัว่ ไปมักเข าใจว า sailor หรือปกเสือ้ แบบ กะลาสี มาจากภาพลักษณ กองทัพเรือสหรัฐฯ จุดเด นอยู ที่ลาย กรอบเส นสีเ่ หลีย่ มซ อนสองชัน้ คอเสือ้ รูปตัววี และผ าพันคอทีผ่ กู ซ อนไว ใต ปกเสื้อเพื่อเพิ่มลุกส ที่เป นป จจุบันมากขึ้นตามยุคสมัย และฐานะของผู สวม

ปกเสือ้ แบบแมนดาริน หรือปกจีน มีทมี่ าตามชือ่ คือมาจากปกเสือ้ ของชาวจีน มักจะมีความกว าง ไม เกิน 5 เซนติเมตร และตั้งขึ้น แนบคอ ป จจุบันมักจะจับคู กับ เสื้ อ เชิ้ ต แบบติ ด กระดุ ม หน า หรือเสื้อแจ็กเก็ตทหาร

ปกเสื้อในยุคแรกๆ นั้นไม ได เย็บติดกับตัวเสื้อ แต เป นเหมือนเครื่องประดับอีกชิ้นที่เพิ่มขึ้นมา ชาวอียิปต โบราณนิยมใช สร อยคอขนาดใหญ เสมือนเป นปกเสื้อ ซึ่งทําให ทราบว าปกเสื้อมีความสําคัญต อเครื่องแต งกายอย างมาก เพราะถ าชุดนั้นไม มีปก คนก็จะพยายามสวมเพิ่มขึ้นมา 3

5


FEATURE

One Fine Day ความรักและความผูกพันคือสิง่ ส�าคัญทีท่ า� ให้เรายอมทุม่ เททัง้ แรงกายและแรงใจ รวมถึงมอบความปรารถนาดีให้กบั คนทีเ่ รารัก โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ เพราะสายพันธุ์ไม่อาจปิดกัน้ ความรักทีม่ ตี อ่ กันได้ ฉบับนี้ เราจึงพาผูอ้ า่ นเข้าไปสูโ่ ลกของการบริการเพือ่ นสีข่ าทีม่ าในรูปแบบฟูลเซอร์วสิ และสามารถตอบสนองความรักและความเอาใจใส่ที่เจ้าของมีต่อเพื่อนสี่ขาได้เป็นอย่างดี


DOG SPACE เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

คนรักน้องหมาคงรูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจเวลาทีต่ อ้ งเดินทางไกล หรือจากบ้านไปท�าธุระปะปังไกลๆ หลายวัน ซึง่ ‘แบม’ - วัชรินทร์ ชยาภัม ก็เป็นคนหนึง่ ทีเ่ ข้าใจปัญหานีเ้ ป็นอย่างดี เธอจึงเลือกท�า ‘Dog Space’ ขึน้ มา เพือ่ เป็นทัง้ โรงแรมรับฝาก และโรงเรียนฝึกสุนขั เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ เจ้าขนปุยจะได้รบั การดูแลอย่างดีทสี่ ดุ จนถึงวันที่เรามารับพวกมันกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้ง THE STARTING POINT :

เรามี โ อกาสได้ ค ลุ ก คลี แ ละเลี้ ย งสุ นั ข มาหลายพั น ธุ ์ ท� า ให้ รู ้ ว ่ า สุ นั ข แต่ ล ะตั ว มี ความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือ สุ นั ข เป็ น สั ต ว์ ที่ มี ค วามต้ อ งการในเรื่ อ งของ กิจกรรมสูงมาก ชอบออกก�าลังกาย มีความสุข ที่ได้วิ่ง ได้ว่ายน�้า หรือลากน�้าหนัก พอได้รับ โอกาสให้ท�า Dog Space เราจึงตั้งโจทย์ว่า ที่นี่ ต้องมีสนามหลายจุด ส�าหรับเอาไว้กระจายสุนขั เพราะสุนขั บางตัวก็ไม่สามารถเข้ากันได้กบั สุนขั ตัวอื่น เราจึงไม่ปล่อยให้สุนัขอยู่รวมกัน ยกเว้น ถ้าเจ้าของต้องการ เพราะบางทีเขาก็อยาก พาสุนขั มาเข้าสังคมกับสุนขั ตัวอืน่ ด้วยเหมือนกัน WHY DOG SPACE? :

คงเป็นเพราะตอนนีค้ นเลีย้ งสุนขั กันมากขึน้ บางครอบครัวไม่มลี กู ก็เลีย้ งสุนขั เอาไว้เป็นเพือ่ น แล้วช่วงไหนที่ต้องเดินทาง อาจจะไปท่องเที่ยว หรือไปท�าธุระทีต่ า่ งประเทศ เขาก็อยากหาสถานที่ ที่เอามาฝากแล้วอุ่นใจ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจาก ประสบการณ์ของเราด้วยที่ไม่อยากปล่อยสุนัข ไว้บ้านตอนเราไม่อยู่ และที่ตั้งของ Dog Space ก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ บางทีก็จะมี ลู ก ค้ า ต่ า งชาติ น� า สุ นั ข มาฝากเราไว้ ซึ่ ง เรา จะแจ้งกับลูกค้าว่า ก่อนเข้าพักให้เอาสมุดวัคซีน มาแสดง และอาบน�้าสุนัขก่อนจะน�ามาเข้าพัก เสมอ เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่เขาอยู่รวมกัน ต้องค�านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย ของสุนัขทุกตัว THE UNIQUENESS OF DOG SPACE :

บริการหลักๆ ของเราคือ โรงแรมสุนขั ซึง่ จะ มีทั้งหมด 40 ห้อง แบ่งออกเป็น 5 โซน ส่วน บริการเสริมก็คือ สระว่ายน�้า ลู่วิ่ง ฟิตเนส และ การฝึกลูกสุนัข โดยน�าการฝึกของสุนัข K9 มา ประยุกต์ เราไม่เน้นการดุหรือใช้กา� ลังข่มสุนขั เราจะ ฝึกโดยให้เขารูส้ กึ เหมือนเป็นเพือ่ น มีความเคารพ ซึง่ กันและกัน ดังนัน้ เจ้าของก็จะต้องมาเข้าร่วม การฝึกในช่วงท้ายด้วย ที่ก�าลังฝึกอยู่ตอนนี้ก็มี พันธุไ์ ซบีเรียนฮัสกี ้ ลาบราดอร์ และอิงลิชบูลด็อก ซึง่ จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โดยหลักๆ จะสอน เกี่ยวกับการฝึกเข้าสายจูง ให้เขาเดินในสายจูง อย่างสงบ ไม่ดึงเรา และก็เดินอยู่ข้างๆ เรา

และฝึ ก ค� า สั่ ง พื้ น ฐานอย่ า งนั่ ง คอย หมอบ คลาน อย่างการคอยจะได้ตั้งแต่ นั่งคอยก่อน กินอาหาร คอยก่อนออกจากกรง คอยก่อนเข้าบ้าน การคอยเป็นค�าสั่งที่ดีที่สามารถเอาไปประยุกต์ ต่อได้อีกหลายอย่าง ONE FINE DAY :

การได้มาท�า Dog Space ก็ทา� ให้เราตืน่ เต้นเสมอ เวลาได้เจอกับสุนัขสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างพันธุ์ ทิเบตันเทอร์เรียร์ ซึง่ เป็นพันธุท์ หี่ ายากในบ้านเรา และมีหลายครั้งที่เราพบว่าเจ้าของสุนัขหลายๆ คนยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดู เพราะสุนขั มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ การเจ็บป่วย เพราะสุนัขพูดไม่ได้ เราก็อยากให้ พวกเขาได้ เ ข้ า ใจธรรมชาติ ข องสุ นั ข ให้ ดี ขึ้ น ดังนัน้ ก่อนจะน�าสุนขั เข้าบ้าน เราก็อยากให้ลอง ศึ ก ษาสายพั น ธุ ์ ข องเขาก่ อ นว่ า สุ นั ข พั น ธุ ์ นี้ เป็นอย่างไร เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้หรือไม่ อย่างสุนัขยอดฮิตในบ้านเราตอนนี้ก็คือ บีเกิล ไซบีเรียนฮัสกี้ และพิตบูล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ถูก น�ามาทิ้งเยอะที่สุดด้วยเหมือนกัน เพราะตอน เอามาเลีย้ งเจ้าของไม่ได้ศกึ ษาสายพันธุข์ องเขา ให้ ดี เ สี ย ก่ อ น บางคนเอาสุ นั ข ที่ ไ ฮเปอร์ ไปเลี้ยงที่คอนโดมิเนียมก็เอาไม่อยู่ สุดท้าย ก็ต้องเอามาทิ้ง

Dog Space

ตั้ ง อยู ่ บ นถนนสุ ข าภิ บ าล 5 ใกล้ กั บ วัดบางพลีใหญ่ใน โทร. 08-3920-1122 หรือ www.facebook.com/dogspacebkk


CAT HOTERU เรื่อง : วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ในช่วงชีวิตหนึ่งของทาสแมว จะต้องมีสักครั้งที่เราจ�าเป็นต้องหาสถานที่ฝากเจ้านายขนฟูแสนจู้จี้เอาไว้เพื่อไปท�าภารกิจบางอย่าง แต่ ค รั้ น จะไปฝากเพื่ อ นหรื อ คนรู ้ จั ก ก็ ก ลั ว ว่ า เขาจะรั บ มื อ กั บ ความจุ ก จิ ก ของเจ้ า นายไม่ ไ หว โรงแรมแมวจึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ ก ที่เหล่าทาสแมวจะเลือกแล้วเลือกอีก พิจารณาทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ดังนั้น ‘Cat Hoteru’ โรงแรมแมวที่ด�าเนินกิจการโดยคนรักแมว อย่าง ‘ฝน’ - นวรัตน์ พรหมนารถ จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ


THE STARTING POINT :

เริม่ จากเป็นคนเลีย้ งแมวธรรมดานีแ่ หละค่ะ รั บ มาจากโครงการหาบ้ า นให้ แ มวจรเป็ น ส่วนมาก แล้วมีชว่ งหนึง่ เดินทางไปต่างประเทศ ค่อนข้างบ่อย ก็เลยต้องหาทีฝ่ ากเลีย้ งแมว เสิรช์ ในอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ว นมากก็ จ ะเจอที่ ฝ ากแบบ เป็นกรงขังเล็กๆ ซ้อนๆ กัน หรือโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งก็จะมีหมาแมวป่วยรวมอยู่ด้วย ก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นเราก็ไม่อยากให้แมวอยูใ่ นกรง แล้วก็ไม่อยาก ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบโรงพยาบาลที่มี เสียงหมาแมวตัวอื่นซึ่งท�าให้แมวเครียด ก็เลย ได้ไอเดียท�าโรงแรมแมวแบบที่เราอยากให้แมว ตัวเองอยู่ขึ้นมา WHY CAT HOTERU? :

ทีน่ คี่ อ่ นข้างใส่ใจรายละเอียด เพราะเราเป็น คนเลี้ ย งแมวแบบให้ น อนบนเตี ย งด้ ว ยกั น แล้วแมวเราก็เลี้ยงอยู่ในบริเวณโรงแรมนี่แหละ ดังนัน้ เราจะคัดกรองลูกค้าค่อนข้างมาก โดยเลือก คนทีม่ ลี กั ษณะการเลีย้ งแมวระบบปิดเหมือนกัน อุ้งเท้าแมวต้องสะอาด ไม่มีดิน เพราะถ้ามีดิน แปลว่าเป็นแมวเลี้ยงปล่อยและอาจจะมีปรสิต ต้องฉีดวัคซีนครบ และต้องไม่มเี ห็บหมัด เพราะ ถ้ามาติดแมวเรา เราก็จะติดไปด้วย ถ้าผ่านเกณฑ์ ก็ จ ะสอบถามนิ สั ย พื้น ฐานของแมวแต่ ล ะตั ว อย่างละเอียด เช่น น้องอะตอม พันธุส์ กอตติชโฟลด์ ก็จะมีวติ ามินทีต่ อ้ งกินตอนเช้าพร้อมอาหารเปียก ตอนเย็ น กิ น อาหารเม็ ด และให้ เ ทที ล ะน้ อ ย เพราะเขาชอบกลิ่นอาหารใหม่ เจ้าของเขาก็จะ บอกไว้ละเอียด ซึง่ ถ้าเอาไปฝากเพือ่ น เพือ่ นคง บอกว่าเยอะ แต่เราเข้าใจ เพราะแมวเราก็เป็น เหมือนกัน (หัวเราะ) THE UNIQUENESS OF CAT HOTERU :

สถานที่ เ ราออกแบบมาจากนิ สั ย ตาม ธรรมชาติของแมว เน้นพื้นที่แนวสูง แล้วก็มี สเต็ ป ให้ แ มวที่ ช อบปี น ป่ า ย เป็ น ห้ อ งแอร์ ซึ่งอุณหภูมิค่อนข้างนิ่ง แมวขนยาวก็ไม่ต้อง กังวล ห้องแมวมีแบบ connecting สามารถเปิด เชือ่ มกันให้กลายเป็นห้องใหญ่ได้ เผือ่ ว่าบ้านไหน เอาแมวมาฝากพร้ อ มกั น ที ล ะหลายๆ ตั ว นอกจากการดูแลประจ�าวันอย่างให้นา�้ ให้อาหาร แปรงขนแล้ว เราก็จะถ่ายรูปส่งให้เจ้าของดูทกุ วัน เพือ่ ให้เขาเห็นว่าแมวเป็นยังไง ปรับตัวได้หรือยัง

เพราะคนเป็นเจ้าของแค่เห็นรูปก็รู้แล้วว่าแมว สบายดีหรือเปล่า บางทีให้ลกู ค้าเฟซไทม์กบั แมว ก็มี ดังนั้น เขาจะสบายใจ แล้วบ้านเราก็อยู่ที่นี่ ถ้าแมวป่วยไม่วา่ ดึกดืน่ แค่ไหนเราก็พาไปโรงพยาบาล ได้ เราท�ามากกว่าทีล่ กู ค้าคาดหวังเสมอ ซึง่ ลูกค้า ส่วนมากบอกว่าเลือกเราเพราะความใส่ใจตรงนี้ ONE FINE DAY :

ตัง้ แต่ทา� โรงแรมมา มีความสุขมาก (ลากเสียง) ส�าหรับคนรักแมว ก็เหมือนอยูใ่ นคาเฟ่แมวทัง้ วัน มี แ มวมาให้ เ ล่ น ด้ ว ย เราก็ จ ะดู แ ลแต่ ล ะตั ว ให้อาหาร แปรงขน เล่นด้วยได้ทั้งวัน แล้วก็มี แมวสายพันธุใ์ หม่ๆ มาให้เราได้รจู้ กั เคยมีแมว เมนคูน ซึง่ เป็นแมวทีต่ วั ใหญ่แต่ใจดีมาก มาเป็น ครอบครัวพร้อมกันสิบตัว แล้วเมนคูนเป็นแมว ที่ชอบเล่นน�้า ปีนป่ายกันสนุกมาก แต่ตอน ท�าความสะอาดก็จะหนักหน่อย พันธุ์อเมริกัน ชอร์ตแฮร์ที่เราชอบที่สุดก็มาบ่อย แมวไทย แมวพิ ก ารก็ มี ซึ่ ง เราจะดู แ ลด้ ว ยมาตรฐาน เดียวกัน ท�าให้ได้ประสบการณ์หลากหลาย แล้วก็มีความสุขที่ได้ดูแลแมวทุกตัวในทุกๆ วัน

Cat Hoteru

ตั้งอยู่บริเวณสะพานใหม่ ในซอยโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล โทร. 09-7060-9395 หรือ www.facebook.com/CatHoteru LINE : Cat-Hoteru


SKETCH PET PRODUCTS & SKETCH GROOMING เรื่อง : วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ส�าหรับบางคน การจับสัตว์เลี้ยงมาแต่งตัวแมตช์กัน ก็คือการแสดงออกถึงความรักไม่ต่างจากคู่รักหรือพ่อแม่ลูกที่แต่งตัวเหมือนกัน แต่เสื้อผ้าที่จะเอามาให้สัตว์เลี้ยงแสนรักใส่นั้น ควรเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบมาบนพื้นฐานความเข้าใจในสรีระของสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าสวยๆ กลายเป็นความไม่สบายกายของผู้สวมใส่ตัวน้อย ซึ่งเป็นหลักในการออกแบบ ‘Sketch Pet Products’ ของ ‘ออม’ - เกศคณี สุยะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูเดิลตันส์ แอนด์ เฟรนด์ส จ�ากัด (Doodletons & Friends)


THE STARTING POINT :

เราโตมาในคลินิกรักษาสัตว์ของคุณแม่ ซึง่ เป็นสัตวแพทย์ ก็เลยมีสนุ ขั เป็นเพือ่ นมาตลอด แต่ พ อเริ่ ม มาท� า งาน ได้ ท� า เกี่ ย วกั บ แฟชั่ น ดังนั้น วันหนึ่งพอคิดว่าจะท�าอะไรสักอย่างที่ เป็นธุรกิจของเราเอง ก็เลยจับสองอย่างที่เรา รูจ้ กั ดีทสี่ ดุ คือ สุนขั กับแฟชัน่ มารวมกัน ออกมา เป็ น เสื้ อ ผ้ า และแอ็ ก เซสซอรี สุ นั ข แบรนด์ Doodletons ท� า เสื้ อ ผ้ า สุ นั ข แบบที่ เ ราชอบ เราอยากเห็นสุนัขแต่งตัวเหมือนคน เพราะ แฟชั่นสัตว์เลี้ยงช่วง 2008-2009 มีแต่แนว แฟนซี ยังไม่มีใครท�าเสื้อผ้าที่เป็น tailor style

เหมือนเราไหม แต่นี่เป็นมาตรฐานของเรา ONE FINE DAY :

เราสนุกกับการท�างานนีม้ าก ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคย คิ ด มาก่ อ นเลยว่ า วั น หนึ่ ง จะมาท� า ธุ ร กิ จ ที่ เหมือนต่อยอดกิจการของคุณแม่ได้ หลังจาก Doodletons ก็ ข ยายมาเป็ น Sketch Pet Products and Sketch Grooming เพราะเราไป เรียนตัดขนหมาด้วย อย่าง ‘กงลี’่ พันธุม์ อลทีส ที่เราเลี้ยงนี่ก็ตัดขนเอง อาบน�้าเอง ดูแลหมา ตัวเองแบบไหนก็ดูแลหมาของลูกค้าแบบนั้น การท�างานก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุก ลูกค้า จะรู้ว่าพาหมามาอาบน�้าหรือฝากไว้ที่นี่แล้ว WHY DOODLETONS? : หมาไม่เครียด เพราะเราไม่มกี รงขัง เราจะเล่น การท�าแบรนด์แบบนี้เป็นการขายรสนิยม ทุกตัว กอดทุกตัว ยิ่งเราใช้ชีวิตมามากแล้ว เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าจะถูกกรอง เรายิง่ รูส้ กึ ว่าการอยูก่ บั หมาเป็นช่วงเวลาทีเ่ รา มาแล้วว่าเป็นคนเลีย้ งหมาเล็ก เพราะส่วนมาก สบายใจที่สุด จะเป็นสุนขั ขนาดกลางและเล็กทีแ่ ต่งตัว พันธุใ์ หญ่ ไม่ค่อยเห็น ยกเว้นไปงาน และต้องเป็นคนรัก หมามาก ชอบแต่งตัวให้หมา และคนชอบแต่งตัว ให้หมาในสไตล์นี้ แม้ราคาเราจะสูง เริ่มต้นที่ 1,190-1,500 บาทต่อชิน้ เราจึงเป็น niche market แต่คนทีช่ อบสไตล์เราเขาก็จะพยายามเสาะหา จนมาเจอเราอยูด่ ี ตอนนีเ้ สือ้ ผ้าสุนขั มีให้เลือก มากขึน้ แต่ถา้ พูดถึงเรือ่ งคุณภาพ เรามัน่ ใจว่า เราเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ดีที่สุด THE UNIQUENESS OF DOODLETONS :

การหาแหล่งผลิตในการท�าเสื้อผ้าสุนัข ยากมาก ช่างทีท่ า� แพตเทิรน์ เสือ้ ผ้าสัตว์เลีย้ งได้ คือเพชรที่เราต้องหาแล้วหาอีกกว่าจะได้มา เพราะวิธคี ดิ ต่างจากเสือ้ ผ้าคนมาก เสือ้ ผ้าคน เป็นแนวดิง่ เหมือนตัวไอ แต่เสือ้ ผ้าสุนขั จะเป็น เหมือนตัวแอล ต้องรูส้ ดั ส่วนและความต้องการ ของสุนัข เช่น ช่องที่เว้นไว้ขับถ่าย ช่างก็จะ ท�างานยากขึน้ และทีย่ ากกว่าคือช่างทีม่ ฝี มี อื แล้วยอมท�างานในสเกลนีใ้ ห้เรา เพราะ Doodletons ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ จ�านวนที่ผลิตต่อล็อตก็ ไม่ได้เยอะมาก เสือ้ เราก็ตวั เล็กและรายละเอียด เยอะมากด้ ว ย สเกลในการตั ด เย็ บ วั ด กั น ละเอียดยิบเป็นมิลลิเมตร เหมือนเสือ้ ผ้าไฮแบรนด์ เลย ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะใส่ใจดีเทล

Sketch Pet Products & Sketch Grooming

อยู่ในซอยสุขุมวิท 49 (ซอยสองพี่น้อง ตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท) โทร. 0-2392-3150 หรือ www.facebook.com/sketch.ome


CALENDAR FRI

MON

4

TUE

FANTASTIC VOYAGE - IMAGINE FRANCE นิทรรศการภาพถ่าย ‘ฝรั่งเศสในจินตนาการ การเดินทางอันน่าอัศจรรย์’ โดย ไมอา ฟลอร์ เปิ ด มุมมองใหม่ทมี่ ตี อ่ ประเทศ ฝรั่ ง เศสซึ่ ง รุ ่ ม รวยทาง ประวัตศิ าสตร์ กับภาพถ่าย สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ผ ่ า น การตกแต่ ง เป็ น ฉากได้ อย่างน่าชม ราวกับได้รับ การเชื้ อ เชิ ญ ให้ เ ข้ า ไป เยี่ยมชมทุกสถานที่ วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2559 ณ โถงชั้นล่างของสมาคม ฝรั่ ง เศสกรุ ง เทพ โทร. 0-2670-4200

5

TOM JONES LIVE เตรียมสัมผัสพลังเสียง ชั้นเลิศจาก ทอม โจนส์ ศิ ล ปิ น รุ ่ น ใหญ่ ไ ฟแรง หนึ่ ง ในสุ ด ยอดต� า นาน ระดั บ โลกเจ้ า ของฉายา ‘เดอะ วอยซ์’ ในคอนเสิรต์ ‘Tom Jones Live’ ท่ า มกลางบรรยากาศ อันสนุกสนานใกล้ชดิ วันนี้ เวลา 20.30 น. ณ บางกอก ค อน เว นชั น เซ็ น เต อร ์ เซ็นทาราแกรนด์, เซ็นทรัล เวิ ล ด์ จ� า หน่ า ยบั ต รที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

WED

6

THE SECRET OF DEVIL นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘The Secret of Devil’ โดย พลุตม์ มารอด สวมบทบาท ผูน้ า� ทางสูส่ มรภูมกิ ารต่อสู้ ระหว่ า งกิ เ ลส ตั ณ หา ความต้องการ และความรู้ ผิดชอบชั่วดีต่อหน้าที่ของ ชีวติ ผ่านผลงานจิตรกรรม และงานสือ่ ผสมทีท่ กุ ชิน้ งาน แสดงคู่สีที่เร้าความรู ้ สึ ก วันนี้ถึง 24 เมษายน 2559 ณ หอศิลป์ศภุ โชค ดิ อาร์ต เซ็ น เตอร์ ซ.สุ ขุ ม วิ ท 33 โทร. 0-2662-0299 (เว้นวัน จันทร์)

THU

1

SAT

2

SUN

3

7

THE ILLUSIONISTS - LIVE FROM BROADWAY ครั้ ง แรกของ The Illusionists คณะมายากล ชือ่ ดังระดับโลก ทีจ่ ะมาสร้าง ปรากฏการณ์ ม ายากล ที่ ต ้ อ งจดจ� า ในไทย ใน ‘The Illusionists - Live from Broadway’ ร่วมสัมผัสกับ เทคนิคมายากลหลากหลาย ทีค่ าดไม่ถงึ อาทิ การลอยตัว อยู่ในอากาศ การอ่านใจ ฯลฯ วันนี้ถึง 10 เมษายน 2559 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ติดตามรอบการแสดงและ จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

44TH NATIONAL BOOK FAIR พบกั บ หนั ง สื อ จาก หลากส� า นั ก พิ ม พ์ ทั่ ว ฟ้ า เมื อ งไทย กระทบไหล่ นั ก เ ขี ย น ชื่ อ ดั ง แ ล ะ กิ จ กรรมเสวนาดี ๆ อี ก มากมาย ใน ‘มหกรรม หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ 44’ และพบกั บ หนั ง สื อ ราคา พิ เ ศษจากส� า นั ก พิ ม พ์ a book, Polkadot และ everyday ได้ ที่ บู ธ i11 โซนเพลนารีฮอลล์ วันนีถ้ งึ 10 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

OMNIVOYEUR นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Omnivoyeur’ โดย คริสตินา คูบิช ศิลปินทางด้านเสียง ที่ น� า ทางผู ้ ช มด้ ว ยแผนที่ และหูฟัง เพื่อดักฟังเสียง คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ ไ ม่ สามารถได้ยนิ ในเวลาปกติ และ มิ ติ เรื อ งกฤตยา ศิลปินทางด้านภาพถ่าย ที่ บั น ทึ ก สิ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น ในเมืองด้วยการถ่ายภาพ วันนีถ้ งึ 10 กรกฎาคม 2559 ณ ชัน้ 7 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2214-6630-8 (เว้ น วั น จันทร์)

EXTREMELY NONSENSE นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Extremely Nonsense’ โดย พั ท ธ์ ยิ่ ง เจริ ญ , กมลฉั ต ร เป็ ง โท ฯลฯ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งค� า ถามที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง สาระใน มุ ม มอง ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ารมุ ่ ง ยัดเยียดอุดมการณ์ที่มีอยู่ แล้วเพิ่มเข้าไปอีกชุดหนึ่ง หากแต่ เ ป็ น การกระตุ ้ น ให้สงั คมทีห่ ยุดนิง่ ยาวนาน ได้ เ ริ่ ม ออกเดิ น วั น นี้ ถึ ง 19 พฤษภาคม 2559 ณ Kalwit Studio & Gallery ซ.ร่วมฤดี 2 โทร. 0-25461633 (เว้นวันจันทร์)

issue

24

march 23-29, 2016

GRAB YOUR OWN COPY ACROSS BANGKOK FREE EVERY

WEDNESDAY! issue 23

issue 22

issue 21

issue 20

issue 19

issue 18

issue 17

issue 16

issue 15

issue 14

SUBSCRIP TION

สมัครสมาชิกนิตยสาร 1 ปี 52 ฉบับ ราคา 800 บาท WWW.GODAYPOETS.COM

RE AD ONL INE A ND MORE INF ORMAT ION : W W W. HA MBURGER-M AGA ZINE.COMSUPERMARKET

A River Runs Through It ในน�้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว วลีนี้เรำได้ยินกันมำตั้งแต่จ�ำควำมได้ ซึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้ำล�ำคลองของประเทศไทยเรำ ได้เป็นอย่ำงดี ก็คงหนีไม่พ้นบรรดำปลำน�้ำจืดหลำกหลำยพันธุ์ที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนคนไทยริมน�้ำมำหลำยชั่วอำยุคน

Eel ปลาไหล ปลาทีม่ ตี ามแหล่งน�้าต่างๆ ไม่ว่าจะน�าจืดหรือน�้าเค็ม ก็จะมีปลาไหลสายพันธุต์ า่ งๆ เป็นประชากร โดยปลาไหลนัน้ ชอบ อาศัยอยูใ่ นคูคลองทีม่ โี คลน โดยจะขุดรูอยูต่ ามตลิง่ ท�าให้ปลาไหล มีเมือกและคาว เหมาะกับการน�าไปท�าอาหารรสจัดๆ

Goby ปลาบู่ ปลาพืน้ ถิน่ ของเอเชีย อาศัยในน�้าจืดและน�า้ กร่อย ซึง่ ปลาบูน่ นั้ ไม่นยิ มบริโภคในบ้านเราเท่าไหร่ แต่เป็นทีน่ ยิ ม ในประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึง่ ปลาบูน่ นั้ มีเนือ้ ทีอ่ ร่อยแตกต่างจากหน้าตามาก สามารถน�ามานึง่ ซีอวิ๊ นึง่ บ๊วย นึง่ มะนาว ก็จะได้ลมิ้ รสเนือ้ ปลาบูแ่ บบเต็มๆ Gourami ปลาสลิด หลายคนอาจจะไม่ คุ้นหน้าตาของปลาสลิดใน แบบทีม่ หี วั เพราะส่วนใหญ่มกั จะตัดหัวแล้วน�าปลาสลิดไป ตากแห้งก่อนแล้วค่อยน�าไปขาย สามารถน�าไปทอดทานได้เลย

Snakehead Fish ปลาช่อน ปลาน�า้ จืดทีช่ าวไทย เราคุ ้ น เคยกั น ดี โดยเฉพาะ จั ง หวั ด ในแถบภาคกลางที่ มี แ ม่ น�้ า เป็ น แหล่ ง อาหารที่ อุดมสมบูรณ์ อย่างเช่น ปลาช่อน แม่ลาในจังหวัดสิงห์บรุ ี

Cat Fish ปลาดุก ปลาน�า้ จืดทีม่ หี นังหนา เนือ้ สีขาว ส่วนใหญ่จะน�ามาเสียบไม้ยา่ ง ทานคูก่ บั ส้มต�า หรือสะเดาน�า้ ปลาหวาน ไม่อย่างนัน้ ก็จะน�าไปแกงหรือ ผัดเผ็ด เพือ่ ให้เครือ่ งแกงช่วยดับความคาวของปลา


Redtail Mystus ปลาคัง หรือชือ่ เต็ม ปลากดคัง ปลาน�า้ จืดทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก เนือ่ งจากเนือ้ ทีแ่ น่น รสอร่อย จึงน�ามาท�าอาหารได้หลากหลาย ตัง้ แต่ปลาคังลวก ต้มย�า ผัดฉ่า Clown Featherback ปลากราย ชือ่ ทีต่ อ้ งพบเห็นเสมอใน เมนูอาหาร ไม่ว่าจะเป็นทอดมัน ปลากราย หรือแกงเขียวหวานลูกชิน้ ปลากราย เนื่องจากปลากรายเป็น ปลาน�า้ จืดทีม่ เี นือ้ อร่อย จึงนิยมน�ามา ท�าลูกชิน้ และทอดมันอย่างทีเ่ ห็นๆ กัน

Red Tilapia ปลาทับทิม พัฒนาพันธุม์ าจากปลานิล จนมีสชี มพู จึงมีชอื่ เรียกว่าปลาทับทิม โดยมีบริษทั เกษตรเจ้าใหญ่เป็นผูพ้ ฒ ั นา พันธุ์และจัดระบบให้เกษตรกรเลี้ยง และส่งขายกับทางบริษทั

Nile Tilapia ปลานิ ล ปลาน�้ า จื ด ที่ มี ต้นก�าเนิดมาจากทวีปแอฟริกา และกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ของไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้ เกษตรกร และเป็นอาหารให้ กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่วา่ จะ เผา ย่าง หรือทอด

Silver Barb ปลาตะเพียน ปลาน�้าจืดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของ คนไทย ซึ่งการบริโภคปลาตะเพียนนั้นมักจะติด ปัญหาเรือ่ งก้างทีม่ เี ยอะมากๆ จึงกลายมาเป็นเมนู ปลาตะเพียนต้มเค็ม ทีต่ ม้ จนก้างละลาย สามารถกิน ได้ทงั้ ตัว หรือน�าไปทอดให้กรอบจนกินได้ทงั้ เกล็ด

Boeseman Croaker ปลาม้า ด้วยความชุกชุมของปลาชนิดนี้ จึงกลายเป็นชือ่ อ�าเภอบางปลาม้า ในจังหวัดสุพรรณบุรี และแน่นอนว่า ความอร่อยของปลาม้านัน้ ก็ขนึ้ ชือ่ ลือชามาก ไม่วา่ จะเอา มาทอด ใส่ในต้มย�า นึง่ ซีอวิ๊ รับรองว่าไม่ผดิ หวัง

Minnow ปลาซิว เชือ่ เลยว่าปลาซิวนัน้ อยูค่ กู่ บั คนไทย มาช้านาน เพราะใครทีข่ ขี้ ลาด ก็มกั จะโดนด่า ว่า ใจปลาซิว ซึง่ ปลาซิวนัน้ ก็คอื ปลาตัวเล็กๆ ที่ อยูใ่ นแหล่งน�า้ จืด เมือ่ ถูกจับขึน้ มาจากน�า้ แล้ว มักจะนิยมน�าไปหมักท�าปลาร้านัน่ เอง


MAKE A DISH

Mushroom Cream Crepe เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, วัลญา นิ่มนวลศรี ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เรามักจะคุ้นเคยและจัดให้เครปอยู่ในหมวดของเมนูขนมหวาน หรือของทานเล่นแก้หิวช่วงบ่าย แต่จริงๆ แล้ว เครปยังสามารถน�าไปท�าเป็นอาหารจริงจัง และอิ่มจริงได้ด้วยเหมือนกัน และที่ร้าน Coffee World Gold ชั้น G สยามพารากอน ก็มีเมนูเครปต่างๆ ที่น่าลิ้มลอง อย่าง Mushroom Cream Crepe ที่น�าเครปไปห่อกับเห็ดแชมปิญองผัดกับหัวหอมและแฮม ราดด้วยไวต์ซอสสูตรพิเศษ ซึ่งมีแค่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้น

Chef ธีรยุทธ พึ่งพา

MUSHROOM CREAM CREPE ราคา : 195 บาท

INGREDIENTS แป้งเครป / เห็ดแชมปิญอง / หัวหอม / แฮม / ไวต์ซอส

Chef'S INSPIRATION เราอยากตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีอ่ ยากลองทานเครป ในรูปแบบของคาวบ้าง เพราะเครปส่วนใหญ่จะเน้นไปทางของหวาน เราจึงคิดสูตรนี้ขึ้นมา ด้วยการผัดเห็ดแชมปิญอง หัวหอม และแฮม ให้เข้ากัน แล้วราดด้วยไวต์ซอส ห่อด้วยแป้งเครป ให้รสชาติเป็นฝรัง่ นิดๆ แต่กินง่าย และทานคู่กับกาแฟได้

TIPS แป้งเครปที่ดีแผ่นต้องไม่หนา เกินไป เวลาท�าต้องระวังเรื่องไฟ เป็ น พิ เ ศษ เพราะถ้ า หากไฟแรง เกิ น ไปแป้ ง เครปก็ จ ะไหม้ แต่ ถ ้ า ไฟอ่อนเกินไปก็จะไม่สุก


SELECTIVE

Every day I Love You เรื่อง : นภษร ศรีวิลาศ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

เราจ�าไม่ได้แล้วว่าภาพในอินสตาแกรมภาพไหนที่ท�าให้เรากดติดตาม Zooey Kim สาวเกาหลีที่ใช้ชีวิตในไทยกว่า 5 ปี นอกจากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆ แล้ว เธอยังเป็นคอลัมนิสต์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในนิตยสารไลฟ์สไตล์และท่องเที่ยวสุดฮิปของเกาหลีที่ชื่อว่า AROUND อีกด้วย นอกจากจะได้รู้จักเธอมากขึ้นจากของ 14 ชิ้นตรงหน้าแล้ว เรื่องราวของเธอยังปลุกให้สายตาเรากลับมากุ๊กกิ๊กอีกครั้ง และเร็วๆ นี้ เธอจะกลับมาเปิดร้านกาแฟน่ารักๆ ชื่อ Day Off Day Cafe อีกครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่

02

01

05

03 04

06

07 09

08

10

11 13

12 14

1. หนังสือภาพงานนิทรรศการ Linda McCartney Retrospective “มีโอกาสได้ดนู ทิ รรศการนีท้ เี่ กาหลีแล้วชอบมาก เลยซือ้ หนังสือภาพนีม้ าเป็นทีร่ ะลึก” 2. ปากกา “จากร้าน Everyday Karmakamet เขียนดีมาก เวลาไป ทีร่ า้ นจะซือ้ ครัง้ ละ 50 แท่งเลย” 3. สมุดบันทึก “ใช้จดตารางนัดหมายเพือ่ นๆ จากเกาหลี เวลาพวกเขามาเทีย่ วเมืองไทย” 4. ตุก๊ ตา Playmobil “ตัวนีไ้ ด้มาจาก ffl lfl ea market ทีเ่ ยอรมนี มีอยู่ 100 กว่าตัวแล้ว” 5. อาหารเม็ด ส�าหรับหมาและแมว “ทีเ่ กาหลีคนจะไม่คอ่ ยใจดีกบั หมาแมวเท่าไหร่ เราต้องแอบๆ ให้” 6. ครีมบ�ารุงมือ Aesop 7. แว่นตากันแดด Ashbury 8. กล้องถ่ายภาพ Lumix GF6 “เราใช้กล้อง Lumix มาโดยตลอด รูปทีอ่ อกมา ก็สวยมากๆ” 9. กีท่ อผ้าพกพาขนาดเล็ก “ความสนุกของการถักไหมพรมด้วยกีเ่ ล็กๆ คือการได้ออกแบบลวดลายเอง” 10. กระเป๋า kitty bunny pony “ตอนนีท้ เี่ กาหลีฮติ มาก เพราะว่าราคาไม่แพง” 11. กระเป๋าสตางค์ Freitag 12. เซรัมบ�ารุงผิวหน้า Aesop 13. สเปรย์ทาผิว Lush “เป็นเหมือนน�า้ หอมแต่ไม่หนักเท่า” 14. กรรไกร “ซือ้ มาจากร้านหนังสือเก่าในซิดนีย์ พกไว้ตดั ไหมพรม กับตัดหน้าหนังสือทีถ่ กู ใจเก็บไว้”


HOME MADE

When the Wind Blows เรื่อง : นภษร ศรีวิลาศ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เราเชื่อเสมอว่าบ้านเป็นพื้นที่แห่งการใช้เวลาร่วมกัน แต่จะมีประโยชน์อะไร หากบ้านถูกตีกรอบและแบ่งกั้นผู้อยู่อาศัยให้ต่างคนต่างท�าบางสิ่ง เพียงล�าพัง เพราะเหตุผลนี้ เราจึงรู้สึกประทับใจการออกแบบบ้าน S64 ของ Tidtang Studio โดย ‘หนุ่ม’ - ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สถาปนิก และผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ เราชอบวิธีการเชื่อมโยงสวนเข้ากับตัวบ้าน พอๆ กับที่ชอบบรรยากาศของบ้านหลังนี้ โดยเฉพาะตอนที่ได้มีโอกาสฟังอากง เล่าเรื่องที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดล่าสุด ยิ่งท�าให้รู้สึกว่าลมที่พัดผ่านเข้าออกบ้านหลังนี้นั้นเย็นสดชื่นกว่าที่อื่นเป็นพิเศษ

“ที่ที่เติมพลังชีวิต”


พบกับ a day BULLETIN และ a day BULLETIN LIFE ุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกร

จุดเริม่ ต้นของบ้านหลังนี้ “บ้านหลังนีเ้ ริม่ ต้นจาก ความตั้งใจที่อยากให้อากงมีพื้นที่ที่สามารถท�า ทุกอย่างได้สะดวก จึงเป็นโจทย์ให้เราเริ่มคิดว่า จะต้ อ งท� า บ้ า นรู ป แบบไหนหรื อ สไตล์ ไ หนให้ สอดคล้ อ งกั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว ที่ อ ยู ่ บ ้ า น ตลอดทั้งวัน และเราจะเห็นว่าบ้านทั่วไปจะวาง ต�าแหน่งของสวนไว้ที่หน้าบ้าน คนในบ้านจึงได้ ใกล้ชิดสวนเพียงแค่ขับรถผ่าน พอมีความรู้สึกว่า อากงอยู่บ้านทั้งวัน และครอบครัวเราก็มีทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ครบเลย จึงคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ จากตัวสวนให้มากขึน้ ให้ทกุ คนได้เห็นพืน้ ทีส่ เี ขียว กั น ตลอด เลยเป็ น แนวคิ ด ให้ เ ราน�า พื้ น ที่ ส วน มาอยู่ในบ้าน” สไตล์ของบ้าน “โมเดิรน์ ทรอปิคอล ซึง่ จริงๆ ก็เป็น โมเดิร์น คือมีความเรียบความง่ายของรูปทรง แต่ดว้ ยความเป็นโมเดิรน์ แบบตะวันตก ก็อาจไม่ได้ รับกับเรื่องแดด ลม และฝนมากมาย และด้วย ภูมอิ ากาศบ้านเรา การบวกทรอปิคอลเข้ามาให้มี ความโปร่ง มีแสงเข้าได้เยอะ อย่างการท�ากันสาด ยื่นออกมา หรือเติมระแนงเพื่อสกรีนแดดและ ความร้อน ท�าให้ออกมาลงตัว เป็นโมเดิร์นที่มี ความแข็งเป็นกล่อง แต่ซอฟต์ลงด้วยความโปร่งสบาย เข้ากับทุกคนในบ้าน” พื้นที่ที่สะท้อนความเป็นตัวตน “ตอนท�าบ้าน หลังนีผ้ มมีโจทย์สว่ นตัว คืออยากให้มที างสะพาน เข้าห้องตัวเอง (หัวเราะ) ซึ่งเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของผมทีก่ ม็ โี ลกส่วนตัวระดับหนึง่ ถ้ า ต้ อ งการอยู ่ ค นเดี ย วก็ จ ะอยู ่ พื้ น ที่ ต รงนี้

แต่เวลาที่ต้องการใช้เวลากับคนอื่นๆ ในบ้าน ก็แค่เดินออกมาในส่วนห้องนัง่ เล่น ผมแค่รสู้ กึ ว่า จากเดิมทีอ่ ยูบ่ า้ นทีเ่ ป็นบ้านทึบๆ กล่องๆ อยากให้ ทุกคนในบ้านเข้าถึงธรรมชาติมากขึ้น ผ่านลม ผ่านแสงแดดมากขึ้น จากที่พวกเราเคยอยู่ แต่ในห้องแอร์ เปิดไฟใช้กนั ตลอดเวลา ก็ใช้นอ้ ยลง” ความสุขที่ ได้จากบ้านหลังนี้ “คือความสบาย มากกว่า ทุกครั้งที่กลับมาบ้าน เรารู้สึกถึง ความสบาย รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น ส่ ว นตั ว และจะมี โมเมนต์อมยิม้ เล็กๆ อย่างการเอาสวนเข้ามาอยู่ กลางบ้ า น ซึ่ ง หลายคนไม่ เ ห็ น ด้ ว ยนั ก ใน ตอนแรก แต่ในวันทีพ่ วกเราได้อยูก่ บั สวนจริงๆ ทุกคนก็โอเค หรืออย่างมีเหตุการณ์ทหี่ ลานมา ที่บ้านแล้วไม่ยอมเล่นอยู่ในห้องแอร์ แต่จะมา เล่นข้างนอกตลอด เพราะเขาอยากมาดูต้นไม้ อย่างนี้เป็นต้น ผมรู้สึกว่าการแทรกธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งท�าให้ชีวิตเบาลง ผ่อนลง พร้อมที่จะเริ่มงานใหม่ๆ มันท�าให้ผมรู้สึกได้ เริ่มต้นวันที่สดใส ดังนั้น บ้านในที่นี้จึงเป็นที่ ที่เติมพลังชีวิตส�าหรับการออกไปเผชิญโลก ภายนอกในแต่ละวัน”

• Soundtrack ประกอบบ้านหลังนี้... เพลง The Lazy Song ของ บรูโน มาร์ส • ภาพยนตร์ออสการ์ปีล่าสุดที่ชอบ ที่สุด... ผมชอบเรื่อง Room ผมชอบใน เรือ่ งความละเอียดอ่อนของความคิดและ อารมณ์ของตัวละคร • เมนูโปรดของครอบครัว... เน้นความหลากหลายมากกว่า เพราะทุกคนในบ้าน ชอบซื้ อ กั บ ข้ า วหรื อ ของอร่ อ ยติ ด มื อ กลับบ้านมาเสมอ

• เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 • เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 3 • สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน A • Big C เอกมัย • เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ • เอ็มโพเรียม มอลล์ ชั้น 5 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส • ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซ.11 และ 13) • มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ซ.4 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G • ออล ซีซัน เพลส • อาคารอือ้ จือเหลียง ชัน้ G • หลังสวน • สีลมคอมเพล็กซ์ • ไทมส์ สแควร์ ซ.สุขมุ วิท 12 • ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า ชั้น 1 • จามจุรีสแควร์ • The 19th. ชิดลม • อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ • IDEO พญาไท • โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ชั้น 1 • โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชั้น 10 • โรงพยาบาลสมิติเวช ซอยสุขุมวิท 49 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 • โรงพยาบาลรามาธิบดี • โรงพยาบาลพระราม 9 •The Crystal • CDC • RCA • นวมินทร์ซิตี้อเวนิว • นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ • The Nine Center • Terminal 21 • The Walk เกษตร-นวมินทร์ • The Promenade • The Scene ทาวน์อินทาวน์

ailand • SOHO Th ง อ ื ถนนบ�ารุงเม n ถนนจนั ทน์ • Vanilla Mooare 1 • Siam Squ ามย่าน • I’m Park ส Mall วัชรพล • Plearnary ังหิน • The JAS ว • ท่ามหาราช าวเวอร์ • อาคารซันท ุลราฮิมเพลส • อาคารอับด รทาวเวอร์ • อาคารสินธลพญาไท 2 • โรงพยาบา r • EmQuartieรซิตี้ทาวเวอร์ • อาคารสาธ River Walk • Yodpiman ระราม 9 • U-Place พ


THE 5IVE

The Unscripted Journey เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

จับมือกับเพื่อนซี้ออกตะลุยโตเกียว จนกลายเป็นที่มาของพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อ Tokyo Unscripted ของสองหนุ่ม กันต์และไมเคิล แห่งซีรีส์ ฮอร์ โมน วัยว้าวุ่น ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเฮฮา ตามประสาเด็กวัยรุ่น และภาพถ่ายสวยๆ อีกมากมาย ถึงแม้การเดินทางครั้งนี้จะเป็นแบบไม่มีแผนก็ตาม แต่ถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายรูป ส�าหรับ ‘ไมเคิล’ - ศิรชัช เจียรถาวร คนนี้ ยังไงเขาก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว 1. LIFE IN COLOR BY NATIONAL GEOGRAPHIC “ผมขอเรียกตัวเองว่าเป็น ติง่ ของ National Geographic เลย ละกัน (หัวเราะ) ผมชอบงาน ภาพถ่ า ยของนิ ต ยสารนี้ ม าก และหนังสือเล่มนีก้ โ็ ดนใจ เพราะ เขาแบ่ ง หมวดหมู ่ ข องรู ป ภาพ ไว้ตามโทนสีตา่ งๆ พอเปิดมาจะ เห็นว่าเขาจะแบ่งเลยว่าหน้านี้ ถึ ง หน้ า นี้ คื อ รู ป ที่ คุ ม โทนด้ ว ย เฉดสีนี้ อ่านแล้วได้ความรู้กลับ มาเยอะมาก จนไม่มีข้อโต้แย้ง อะไรให้ กั บ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ลย และครั้ ง แรกที่ เ ปิ ด ดู ก็ รู ้ สึ ก ตื่นเต้นมากทีไ่ ด้เจอกับหนังสือที่ คุมโทนสีทั้งเล่มแบบนี้”

"THEY CATALOG AND CAPTION AND ORGANIZE NEARLY 12 MILLION IMAGES IN A SYSTEM THAT ALLOWS A PHOTO EDITOR TO WANDER THROUGH MORE THAN 100 YEARS OF EXTRAORDINARY IMAGES." LIFE IN COLOR

3. FOR 610 DAYS, I'VE STAYED WITH THESE TWO. BY นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์

“ผมมีโอกาสได้แสดงทั้งภาพยนตร์และละคร ผมเลยรู้สึกอินเมือ่ ได้ดหู นังสือเล่มนี้ เพราะในเล่มเป็นการถ่ายทอดเรือ่ งราวเบือ้ งหลังกองถ่าย ของภาพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ และจะ มีขอ้ ความของพีเ่ ต๋อทีเ่ ขียนเอาไว้เกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกองถ่าย ซึง่ มีทงั้ คอนเซ็ปต์หนัง หรือปูมหลังของเนือ้ เรือ่ งของตัวละครทีท่ า� ให้เรา เข้าใจหนังได้ดขี นึ้ ดูแล้วก็คดิ ถึงตอนทีต่ วั เองก�าลังแสดงภาพยนตร์ดว้ ย เหมือนกัน”

4. FIND MOMO COAST TO COAST BY ANDREW KNAPP “หนังสือเล่มนี้โดยหลักๆ เลยเขา จะถ่ายภาพแบบ landscape photography และทุ ก หน้ า ที่ มี รู ป แบบ landscape photography ก็จะมีนอ้ งหมาทีช่ อื่ Momo อยู่จุดใดจุดหนึ่งของภาพ ซึ่งท�าให้เรา ต้องหาว่า Momo อยู่ตรงไหน ท�าให้เรา มองภาพนั้นนานขึ้น เก็บรายละเอียด ต่ า งๆ ในรู ป มากขึ้ น และจะอมยิ้ ม ทุกครั้งที่เราหา Momo เจอ เพราะมัน จะไปอยูใ่ นจุดทีเ่ รานึกไม่ถงึ เป็นความเซอร์ไพรส์เล็กๆ ที่ดูแล้วมีความสุข”

2. A GIRL LIKE YOU BY MASAFUMI SANAI “โฟโต้บุ๊กที่ผมได้กลับมาจากการไปท�า Tokyo Unscripted เป็นการรวมรูปถ่ายไอดอลหญิง 40 คน ของ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้การถ่ายภาพที่ให้ความรู้สึกเป็นภาพเก่า แต่ดูเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งผมคิดว่าช่างภาพ อาจจะใช้กล้องฟิลม์ ในการถ่ายภาพด้วย ผมชอบโฟโต้บกุ๊ เล่มนีเ้ พราะความเป็นธรรมชาติ ถ้าเป็นเล่มอืน่ ๆ บางที เราจะรู้สึกว่ามีการเซตถ่ายอยู่บ้าง แต่ส�าหรับเล่มนี้ ผมรู้สึกโอเคทันทีที่เปิดออกมาดู”

"LONDON CALLING. A PHOTOGRAPHIC ODYSSEY THROUGH THE HISTORY OF THIS EPIC CITY." LONDON, PORTRAIT OF A CITY

5. LONDON, PORTRAIT OF A CITY BY REUEL GOLDEN “ผมชอบภาพถ่ายแนว street photography มาก แต่ ตัวผมเองไม่มีความกล้า พอทีจ่ ะถ่ายรูปแนวนี้ เพราะผม ไม่กล้าขอถ่ายรูปคนแปลกหน้า หนังสือเล่มนี้น�าเสนอมุมมอง ในการถ่ า ยรู ป แนว street photography ให้กับผม และ ช่างภาพเองก็นา� เสนอลอนดอน ใ น แ บ บ ที่ ผมไม่เคยเห็ น มาก่อน ทั้งจากมุมมองและ โทนของภาพที่ อ อกมาเป็ น แนวรูปถ่ายสมัยก่อน ดูแล้ว รู้สึกถึงความคลาสสิก”


State of the Arts

Iron

บางครั้งแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ ก็เกิดมาจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวที่เราสัมผัสกับมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เหมือนกับที่ ณฐกร ค�ำกำยปรง ศิลปินหนุ่มมากความสามารถ ที่น�าแรงบันดาลใจที่ได้รับจากวัสดุธรรมดาๆ อย่าง ‘เหล็ก’ มาสร้างสรรค์ผลงาน จนได้รับเลือกให้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ปี 2558 มาแล้ว

Natagon Kumkayprong Oil Color 180 x 168 CM

Behind the Picture : “ภาพนีไ้ ด้แรงบันดาลใจมาจากแร่โลหะทีม่ นุษย์นา� มาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จนทุกวันนี้โลหะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ประจ�าวันของมนุษย์จนขาดไม่ได้ ผมจึงน�าเรือ่ งราวดังกล่าวมาสร้างสรรค์ เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ แสดงภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบกลไก ของเครื่องจักรกลขณะเคลื่อนไหว โดยใช้ภาพลักษณ์พื้นผิวโลหะที่มี ความมันวาว แสดงอารมณ์ถึงยุคสมัยของโลหะ”

The Artist : “ผมชอบวาดรูปมาตั้งแต่ เด็กๆ แล้ว พ่อกับแม่พาไป วาดรู ป นอกสถานที่ บ ่ อ ยๆ ซึ่ ง งานศิ ล ปะเองมี เ สน่ ห ์ ใ น รูปแบบต่างๆ ท�าให้ผมหลงใหล พอเติบโตมา ผมก็เลือกที่จะ เ รี ย น ศิ ล ป ะ แ ล ะ เ ดิ น บ น เส้นทางนี้อย่างเต็มตัว”

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) คือการประกวดผลงานจิตรกรรมระดับอาเซียนทีจ่ ดั โดยกลุม่ ธนาคารยูโอบี เปิดกว้างส�าหรับศิลปินอาชีพ และศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จะมีโอกาสได้ชงิ รางวัล UOB Southeast Asian Painting of the Year และจัดแสดง ณ ประเทศสิงคโปร์ การประกวดจิตรกรรมยูโอบีเปิดรับผลงานประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ผูท้ สี่ นใจสามารถติดตามรายละเอียดเกีย่ วกับการประกวดได้ทาง www.uobpoy.com 21

Reflections : “โดยส่ ว นตั ว ผมคิ ด ว่ า การสร้ า งสรรค์ งานศิลปะเป็นเหมือนการแสวงหาความรูส้ กึ และ บรรยากาศของผลงานทีใ่ ห้ความรูส้ กึ น่าหลงใหล จนเราสามารถคิ ด ได้ ว ่ า สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นงานศิ ล ปะ ของเรานั้นมีอยู่จริง ซึ่งส�าหรับผม ศิลปะเป็น ความงาม ความรู้สึก ความรัก และเป็นสิ่งที่ เติมเต็มความงามบนโลกใบนี้ให้กับผม”


OUT THERE

New England นิวอิงแลนด์ เป็นหนึง่ ในเขตเก่าแก่ซงึ่ ก่อตัง้ ก่อนทีจ่ ะก�าเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา ในอดีต ทีน่ บี่ กุ เบิกโดยชาวอังกฤษทีเ่ ดินทางเข้ามาค้นหาดินแดนใหม่ และชือ่ นิวอิงแลนด์กม็ าจากการทีพ ่ นื้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของรัฐ มีลกั ษณะคล้ายชายฝัง่ ของอังกฤษ นิวอิงแลนด์มสี ถานทีน่ า่ สนใจมากมาย ทัง้ สถานทีท่ างธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์ หากคุณอยากเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์อเมริกา ต้องไม่พลาดทีจ่ ะมาเทีย่ วนิวอิงแลนด์ เพราะทีน่ คี่ อื หนึง่ ในจุดเริม่ ต้นส�าคัญของประวัตศิ าสตร์ชาติอเมริกาทีน่ กั เดินทางไม่ควรมองข้าม


THE STATES FACTS ในอดี ต นิ ว อิ ง แลนด์ ถู ก บุกเบิกและครอบครองโดยกษัตริย์ เจมส์ที่ 1 ของอังกฤษ ในตอนนัน้ พืน้ ทีแ่ ถบนีไ้ ม่ได้เรียกว่านิวอิงแลนด์ แต่เรียกว่าเมืองเจมส์ทาวน์ ตามชือ่ กษัตริย์ แต่ตอ่ มาเมือ่ มีการส�ารวจ พืน้ ทีบ่ ริเวณนีอ้ ย่างจริงจัง กัปตัน จอห์น สมิธ นักส�ารวจชาวอังกฤษ ก็ได้เปลีย่ นชือ่ รัฐนีใ้ ห้เป็นนิวอิงแลนด์ โดยมีทั้งหมด 6 รัฐส�าคัญ คือ โรดไอแลนด์, เมน, แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชียร์, เวอร์มอนต์ และ คอนเนตทิคัต โดยมีบอสตันเป็น เมืองส�าคัญของเขต

รัฐทั้งหกรัฐในเขตนี้มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป แต่รัฐที่ถือว่ามีเมืองส�าคัญๆ และมีสถานทีน่ ่าสนใจมากทีส่ ดุ ก็คงเป็นรัฐแมสซาชูเซตส์ ทีม่ เี มืองส�าคัญๆ อย่างบอสตัน, สปริงฟิลด์, วุร์สเตอร์, เคมบริดจ์ และอีกหลายเมืองที่ีตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่หลากหลาย หากมาแมสซาชูเชตส์ เมืองแรกที่ควรนึกถึงคือบอสตัน เพราะนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่ ที่ มี ค วามทั น สมั ย แล้ ว ยั ง เป็ น เมื อ งที่ เ ราสามารถเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และวัฒนธรรมได้แบบเจาะลึก ไม่วา่ จะเป็นการเดินเล่นชมเมืองไปยังเส้นทางฟรีดอมเทรล ทีส่ องข้างทางเต็มไปด้วยเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ หรือหากสนใจวิทยาศาสตร์ ก็ควรแวะ ไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตัน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก


"NEW ENGLAND IS QUITE AS LARGE A LUMP OF EARTH AS MY HEART CAN REALLY TAKE IN." NATHANIEL HAWTHORNE, AN AMERICAN NOVELIST

นอกจากบอสตันแล้ว เมืองทีน่ า่ สนใจของรัฐแมสซาชูเซตส์อกี เมืองหนึง่ ก็คอื เคมบริดจ์ ซึง่ เป็นเมืองการศึกษา และเป็นทีต่ งั้ ของสองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เมืองสปริงฟิลด์ เป็นอีกเมืองทีไ่ ม่ควรมองข้าม ความน่าสนใจของเมืองนีค้ อื ธรรมชาติทงี่ ดงาม เงียบสงบ ผูค้ นเป็นมิตร และยังเป็นเมืองทีม่ ี อัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยมากเมืองหนึง่ ของอเมริกา เกร็ดเล็กๆ ทีน่ า่ สนใจของสปริงฟิลด์อกี อย่างหนึง่ ก็คอื การทีช่ อื่ เมืองนี้ พ้องกับเมืองเล็กๆ ของอเมริกาอีกนับร้อยเมือง และยังไปพ้องกับชือ่ เมืองสปริงฟิลด์ในการ์ตนู ดังอย่าง The Simpsons อีกด้วย


โรดไอแลนด์เป็นรัฐส�าคัญไม่แพ้แมสซาชูเซตส์ แม้ว่าจะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีความส�าคัญในแง่ของ ความเป็นเมืองท่าทีเ่ ก่าแก่ และเป็นย่านการค้าทางทะเลทีส่ า� คัญ โดยเฉพาะเมืองนิวพอร์ต ทีต่ อนนีก้ ลายเป็นเมืองตากอากาศ ของชาวอเมริกัน ความน่าสนใจของนิวพอร์ตคือ เป็นเมืองที่มีกิจกรรมให้คุณได้ทา� มากมาย ทั้งการล่องเรือ เล่นกีฬาทางน�า้ ปีนเขา เดินป่า หรือไปชมไร่องุ่น เพราะทีน่ เี่ ป็นแหล่งปลูกองุ่นส�าคัญแห่งหนึง่ ของอเมริกา และในทุกปี ทีน่ ยี่ งั มีคอนเสิร์ตใหญ่ กลางแจ้งริมทะเล ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาพักผ่อน และใช้ชีวิตผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม นิวแฮมป์เชียร์อาจเป็นรัฐทีไ่ ม่ได้มชี อื่ เสียงเรือ่ ง การท่องเที่ยวมากเท่าเมืองอื่น แต่ที่นี่ก็มีสถานที่ น่าสนใจหลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็นเทือกเขาวอชิงตัน เทือกเขาสีขาวโพลนทีม่ องจากไกลๆ จะเห็นได้ชดั เจน เทือกเขาไวต์ เทือกเขาที่มีสวยงามทั้งในตอนที่ ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และช่วงทีม่ ใี บไม้แดง ในฤดูใบไม้ผลิ รัฐนีจ้ งึ สามารถท่องเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี โดยในหน้าหนาวก็จะเป็นจุดหมายของนักสกี และ หน้าร้อนก็จะเป็นฤดูกาลของการปีนเขา และเดินป่า

และหากมีเวลาเพียงพอ การเดินทางไปยังรัฐอืน่ ๆ ในนิวอิงแลนด์แบบโรดทริปก็เป็นทางเลือกที่ดี อีกแบบหนึ่ง จุดหมายที่ควรแวะชมก็อย่างเช่น ถนนแคนคามากัส ไฮเวย์ ในนิวแฮมป์เชียร์ ทีเ่ ต็ม ไปด้วยใบไม้หลากสี แวะชมรถไฟสายวัลเลย์เรลโรด ในคอนเนตทิคตั แวะเล่นสกีและชมฟาร์มขนาดใหญ่ ทีเ่ วอร์มอนต์ เรียนรูเ้ รือ่ งราวชีวติ ของชาวอินเดียนแดง ที่เคยอาศัยอยู่ในเวอร์มอนต์และแมสซาชูเซตส์ ผ่านสิ่งก่อสร้างและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ยังเก็บ รักษาเรือ่ งราวเหล่านีไ้ ว้เป็นอย่างดี สหรัฐอเมริกา ไม่ได้มแี ค่นวิ ยอร์กหรือลอสแองเจลิส นิวอิงแลนด์ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน WHAT YOU NEED TO KNOW สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ากรุงเทพฯ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2205-4049 การเดินทาง สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ www.qatarairways.com สายการบินเคแอลเอ็ม www.klm.com สายการบินแอร์ฟรานซ์ www.airfrance.com ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 28 ชั่วโมง


THE WORD 26

Joy is a dec i s i on, a really brave one, about how you are going to respond to life. ความสุขคือการตัดสินใจ ซึง่ เป็นสิง่ ทีก่ ล้าหาญอย่างหนึง่ ในการบอกว่าคุณจะโต้ตอบกับชีวติ อย่างไร

- Wess Stafford -