Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 09 I 9 - 15 MAY 2014

TOYS TO LOVE


ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2557

NOTE ON LIFE 2

The Child I Miss

นักคิด นักเขียน ศิลปินหลายต่อหลายคน ย�า้ เตือนว่าให้ผู้ใหญ่รักษาความเป็นเด็กไว้ให้นานเท่านาน เพราะความเป็นเด็กเท่านั้นที่จะช่วยให้เรามองโลกในแบบที่ผู้ใหญ่ไม่เคยมอง และสร้างสรรค์ในสิ่งที่ผู้ใหญ่นึกไม่ถึง เรารู้ว่าความเป็นเด็กหรือวิธีคิดแบบเด็กเป็นเรื่องจ�าเป็น แต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ วิธีคิดแบบไหนที่เรียกว่าเด็ก และผู้ใหญ่จะหยิบยืมมาคิดบ้างได้ไหม ดูเหมือนว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมหัวใจรักการส�ารวจ โลกรอบๆ ตัวของเขามีแต่ความน่าสงสัยใคร่รู้ไปเสียหมด เมื่ออยากรู้ ก็มีเรี่ยวแรงในการค้นหาค�าตอบ เมื่อได้ค�าตอบหนึ่ง ก็มีเรี่ยวแรงให้หาค�าตอบอื่นต่อไป เด็กที่น่าเห็นใจไม่ใช่เด็กที่หาค�าตอบไม่พบ แต่คือเด็กที่ผู้ใหญ่หาค�าตอบทุกอย่างให้เสร็จสรรพ แล้วบอกว่าโลกแห่งการส�ารวจมีแต่ความเหนื่อยล้า ทั้งที่การส�ารวจที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาจท�าให้ใครสักคนค้นหาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ได้ ที่เรารู้สึกหมดเรี่ยวแรงทุกวันนี้ อาจไม่ถูกเสียทีเดียวหากจะโทษว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้น หรือมีภาระหน้าที่ให้ต้องท�ามากมายตามประสาผู้ใหญ่ แต่อาจเป็นเพราะว่าเราขาดความเป็นเด็กที่อยากส�ารวจโลกที่เราไม่รู้จัก และอาจเป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะคิดว่า เรารู้จักหมดแล้ว... เมื่อหมดเรื่องที่จะรู้ ก็เลยหมดแรงที่จะใช้ชีวิต บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราบอกตัวเองว่าเราผ่านโลกมามากแล้ว ทั้งที่แท้จริงเราพบโลกเพียงเพื่อผ่านเลยไป แต่ไร้การส�ารวจให้ลึกซึ้งและเนิ่นนานมากพอ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS 20

06 4 The Stuff

6 Feature

17

18

14 16 Supermarket Calendar

สารพั ด สิ่ ง รอบตั ว ข อ ง เ ล ่ น ใ น ชี วิ ต ฉวยตะกร้ า คว้ า เ ร า ที่ เ ล ่ า ผ ่ า น ของผูใ้ หญ่หวั ใจเด็ก ร ถ เ ข็ น แ ล ้ ว ไ ป ตัวเลข 4 คน เดินเล่นจับจ่ายกับ เราใน Supermarket แห่งนี้

17 Make a Dish

18 Home Made

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน หนึ่งจานอร่อยจาก บ ้ า น ที่ เ ป ลี่ ย น เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ ร้านดังที่เราอยาก ชี วิ ต ของ พี ร เดช จ ะ ไ ด ้ ไ ม ่ พ ล า ด ชวนคุ ณ ไปลิ้มลอง นรเศรษฐกร เรื่องราวสนุกๆ

20 Out There

24 Selective

25 The Five

26 Everyday เปิ ด ดู สิ่ง ของที่เ ผย หนัง 5 เรื่องที่สร้าง Story

เพราะเราเชื่ อ ว่ า โลกใบนี้ มี ส ถานที่ เรื่องราวการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจในชีวติ มากมายรอให้ ไ ป ข อ ง พ ง ศ ์ เ ท พ ของ รฐา โพธิ์งาม ค้นหา อนุ รั ต น์ กราฟิ ก ดีไซเนอร์ชื่อดัง

ทุ ก วั น คื อ ชี วิ ต ชี วิ ต คื อ ทุ ก วั น โดย วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

LETTER ขอเชิญผู้อ่านร่วมลุ้นรับบัตรก�านัลจากแหลมเจริญ ซีฟู้ด มูลค่า 1,000 บาท จ�านวน 10 รางวัล เพียงส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ a day BULLETIN LIFE ทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com พร้อมบอกเมนูของแหลมเจริญ ซีฟู้ด ที่คุณชื่นชอบ ประกาศผลผู้โชคดีในเฟซบุ๊ก a day BULLETIN วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557

ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้ค�าแนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter/Instagram: a day BULLETIN

A TEAM ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม ล้ �าดวน สราญรัตน์ ไว เ้ กียรติ ฝ า่ ยผลิต วิทยา ภู ่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึ กษาฝ า่ ยโฆษณา ศรวณีย ์ ศิริ จรรยากุล ผู อ้ �านวยการกลุ ม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู จ้ ัดการฝ า่ ยโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, อังศุนิตยุ์ จรุงชัยฤทธิกุล 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ติดต่อกองบรรณาธิการ อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 นักศึกษาฝึกงาน ภูวดี พฤษศิริสมบัติ พิมพลอย วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ


STUFF 4

ถ้าจะพูดถึงไอเท็มทีห่ ญิงชายทุกคนพึงมีไว้เป็นของตัวเอง ก็คงต้องเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาสักคู่ ทีเ่ รียกกันว่าสนีกเกอร์ ด้วยรูปทรงทีอ่ อกแบบ ให้มีความคล่องตัวและทะมัดทะแมงเวลาสวมใส่ อีกทั้งรองเท้าผ้าใบแต่ละยี่ห้อยังมีอิทธิพลในวัฒนธรรมฮิปฮอปและร็อกแอนด์โรลมาอย่างยาวนาน จนถูกน�ามามิกซ์กับแฟชั่นหลากหลายสไตล์ในปัจจุบัน ซึ่งคุณอาจนึกไม่ถึงว่ามีคนใส่รองเท้าผ้าใบเดินย�่าผ่านกาลเวลามาร่วม 100 ปีแล้ว

Sneaker

3 ขีด บนรองเท้ายี่ห้อ Adidas สื่อถึง สามพี่น้องตระกูลดาสเลอร์ คือ อดอล์ฟ ผู้ก่อตั้ง Adidas, รูดอล์ฟ ผู้ก่อตั้ง Puma และคริสตอฟ พี่คนโตที่สนับสนุนน้องๆ ของเขาให้ท�าธุรกิจทางด้านนี้

600 ล้านคู่ คือจ�านวนรองเท้าผ้าใบรุ่นที่ขายได้มากที่สุด ในโลกตลอดกาล ได้แก่ Converse Chuck Taylor All-star

1950s คือช่วงปีที่วัยรุ่นเริ่มใส่รองเท้าผ้าใบในเชิงแฟชั่นเป็นครั้งแรก โดยเป็นการเลียนแบบ เจมส์ ดีน จากจอโทรทัศน์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้ รองเท้าผ้าใบเพื่อการกีฬาเท่านั้น

2.5 ล้านเหรียญ คือค่าเซ็นสัญญาระหว่างบริษัท Nike กับ ไมเคิล จอร์แดน เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ท�าให้ เกิดรองเท้ารุ่นยอดฮิต The Nike Air Jordan

22,000 ล้านเหรียญฯ คือราคารวมของรองเท้าผ้าใบ ทั้ ง หมดที่ ข ายได้ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าเมื่ อ ปี ค.ศ. 2013 นับเป็นสถิติใหม่ของโลก

10 คื อ ตั ว เลขที่ ใ ช้ ห ารกั บ เลขรุ ่ น ของรองเท้ า New Balance แล้วจะได้ราคาโดยประมาณของ รองเท้ารุ่นนั้นๆ เช่น รุ่น 574 จะมีราคาประมาณ 57 เหรียญฯ มีเพียงรุน่ 320 เท่านัน้ ทีเ่ ป็นข้อยกเว้น ส�าหรับทฤษฎีนี้

1917 คือปี ค.ศ. ที่บริษัท Converse ผลิตรองเท้าส�าหรับบาสเกตบอลโดย เฉพาะเป็นแบรนด์แรก ในชื่อ Converse All-Stars

92% ของนักกีฬาบาสเกตบอล ในสหรั ฐ อเมริ ก า ใช้ ร องเท้ า บาสเกตบอลยี่ ห ้ อ Nike รุ ่ น Jordan เท่ า นั้ น นอกจากนี้ Dimension 6 ยังเกือบจะได้เป็น ชือ่ ยีห่ อ้ แทน Nike ซึง่ ก่อนหน้านัน้ รองเท้ า ยี่ ห ้ อ นี้ มี ชื่ อ ว่ า Blue Ribbon

จุดก�าเนิดของรองเท้าสนีกเกอร์คือรองเท้า Plimsolls แบบไม่มีแบ่งเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวา ก่อนที่จะค่อยๆ พัฒนารูปลักษณ์มาเป็นรองเท้าพื้นยางและหุ้มด้านบนด้วยผ้าใบ จนมีชื่อเล่นว่า sneaker ที่แปลตรงตัวได้ว่า ‘นักย่อง’ เพราะผู้สวมใส่สามารถเดินได้อย่างเงียบเชียบ จะแอบย่องไปที่ไหนก็แทบไม่มีใครรู้ตัว


FEATURE 6

Toys To Love เมื่อไหร่ที่หยิบของเล่นชิ้นเก่าขึ้นมา เราจะพบความทรงจ�าที่ซ่อนอยู่ในนั้น ของเล่นเป็นสิ่งแรกในชีวิตที่เราจะได้สัมผัส รู้สึก และจินตนาการไปกับมัน เป็นโลกใบใหญ่ ที่ถูกย่อให้หยิบจับและจินตนาการได้บนโลกใบเล็ก แต่เมื่อเราโตขึ้น โลกใบเล็กของของเล่นก็ถูกลืมเลือนไปทีละนิดด้วยเหตุผลนานาประการ เรื่องราวของของเล่น จึงเป็นเพียงแค่สิ่งของในความทรงจ�าเท่านั้น แต่กับคน 4 คนต่อไปนี้ ของเล่นคือสิ่งพิเศษส�าหรับพวกเขา ด้านหนึ่งมันคือความทรงจ�า อีกด้านหนึ่งมันคือมุมเล็กๆ ในชีวิตที่ท�าให้เขารู้ว่า รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการเล่นไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน อายุ หรือสถานภาพใดๆ


BOYD KOSIYABONG เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

หน้ากากเสือ คือหนึ่งในการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นที่เคยข้ามน�้าข้ามทะเลมานั่งอยู่ในใจของเด็กผู้ชาย ในประเทศไทยเมือ่ หลายสิบปีกอ่ น และถึงแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตาม ความประทับใจทีม่ ตี อ่ ฮีโร่ คนนีข้ อง ‘บอย’ - ชีวนิ โกสิยพงษ์ พีใ่ หญ่แห่งค่ายเพลง LOVEiS ก็ ไม่เคยลดน้อยลงไปเลย และนักมวยปล�า้ ผูผ้ ดุงความยุตธิ รรมอย่างหน้ากากเสือก็เป็นคนทีจ่ ดุ ไฟในตัวของเขาให้ลกุ โชนจนกลายเป็นนักแต่งเพลง มือหนึ่งที่ท�าเพลงเพราะๆ ให้เราได้ฟังมาจนถึงทุกวันนี้ Toys : Tiger Mask Collections Time : สะสมมาตั้งแต่เด็ก The Beginning :

ในอดีต แสตมป์ก็จะเหวอตลอด เพราะเขาเกิด ไม่ทนั แต่ยงั ไงๆ เขาก็ตอ้ งรับช่วงต่อจากพวกผมไป ถึงจะหนีออกไปจากกลุม่ ผมก็จะดึงเขากลับเข้ามา (หัวเราะ)

หน้ากากเสือ (Tiger Mask) คือการ์ตนู เรือ่ งโปรด ของผมที่ดูมาตั้งแต่เด็ก ฉายครั้งแรกทางช่อง 5 และดังมาก เด็กนักเรียนเวลาไปโรงเรียนจะต้อง เล่นมวยปล�า้ เหมือนในเรื่องนี้ (หัวเราะ) นอกจาก เนือ้ เรือ่ งทีส่ นุกแล้ว เพลงของการ์ตนู เรือ่ งนีก้ เ็ พราะ มาก เพลงทีผ่ มแต่งครัง้ แรกในชีวติ ก็คอื เพลงทีผ่ มแต่ง ให้กบั การ์ตนู เรือ่ ง หน้ากากเสือ นีแ่ หละ และเพลง ของหน้ากากเสือก็ทา� ให้ผมอยากเป็นนักแต่งเพลงด้วย

WHAT I'VE LEARNED FROM MY HERO :

เราท�าความดีโดยไม่จา� เป็นต้องบอกใครก็ได้ ตั ว เรารู ้ ตั ว เองก็ พ อแล้ ว ตั ว หน้ า กากเสื อ เอง ก่อนหน้านัน้ เขาเป็นคนไม่ดมี าก่อน ต่อมาก็กลับตัว กลับใจ และต่อสู้ด้วยวิธีการที่ขาวสะอาด ถึงแม้ จะโดนคูต่ อ่ สูใ้ ช้วธิ สี กปรกเล่นงานจนแทบเอาชีวติ ไม่รอดเกือบทุกครัง้ ก็ตาม แต่สดุ ท้ายความดีกท็ า� ให้ เขาพลิกกลับมาชนะได้

REASON TO LOVE :

หน้ า กากเสื อ เป็ น คนที่ ไ ม่ ช อบเปิ ด เผยตั ว เป็ น พระเอกที่ไ ม่ ต ้ อ งให้ ใ ครรู ้ ว ่ า ตั ว เขาคื อ ใคร พอถอดหน้ากากเขาจะชอบท�าตัวเปิน่ ๆ เวลาไปเยีย่ ม เด็กๆ ทีบ่ า้ นเด็กก�าพร้าก็จะท�าตัวตลกๆ ดูเป็นคน อ่อนแอ เพือ่ ซ่อนตัวตนทีเ่ ข้มแข็งไว้ ความเท่ตรงนี้ ท�าให้เราชอบ พอเห็นอะไรก็ตามทีเ่ ป็นเสือจะซือ้ หมด (หัวเราะ) อย่างของเล่นชิ้นอื่นๆ ผมก็ตามเก็บ เหมือนกัน แต่จะเลือกเฉพาะตัวที่เราชอบ แต่ถ้า ไปเจออะไรที่เป็นหน้ากากเสือผมเอาหมดเลย ส่วนใครทีม่ คี อลเล็กชันของหน้ากากเสือแล้วอยาก ส่งต่อมาให้ผมดูแล ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย ครับ (หัวเราะ)

THE CHOSEN ONE :

ตุ๊กตาหน้ากากเสือตัวที่ผมเคยมีตอนเด็กๆ แต่หายไปแล้ว ตัวนีค้ อื ตัวทีผ่ ลิตขึน้ มาใหม่ให้เหมือน กั บ ของเดิ ม สามารถถอดหน้ า กากออกมาได้ และหน้าตาของตุก๊ ตาก็ยงั เป็นแบบสมัยก่อนซึง่ หน้าตา ตลกมาก แต่ตัวอื่นๆ ก็ค่อนข้างหายากเหมือนกัน เพราะบริษทั จะผลิตออกมาเพียงไม่กรี่ อ้ ยตัวเท่านัน้ ถ้ า มีข ่ า วว่ า คอลเล็ก ชันใหม่ อ อกมา ผมจะรีบ ให้เพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นตามเก็บให้ทันที

HAPPY TIME WITH TOYS :

ผมยังไม่เจอใครว่าอะไรผมเรื่องซื้อของเล่น แต่ของเล่นสมัยนีม้ รี าคาสูงมาก ผมก็บอกภรรยาว่า ของพวกนี้เก็บไปนานวันคุณค่าก็จะยิ่งมากขึ้น และของเล่นคือสิ่งที่เราเคยชอบตอนเด็กๆ เป็น ความทรงจ�าแรกที่เราได้รู้จักกับมัน พอเรารู ้ สึ ก ประทับใจก็กลายเป็นสิง่ ทีเ่ ราชอบมาจนถึงปัจจุบนั แค่หยิบตุ๊กตาหน้ากากเสือขึ้นมาดู เราก็รู้สึกว่า มันสวยงามมาก และในกลุ่มของผมก็จะมีบอย (ตรัย ภูมริ ตั น) ไก่ (สุธี แสงเสรีชน) เป็นสมาชิกหลักๆ แล้วก็มีแสตมป์ (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข) ซึ่งถูกลาก เข้ามาให้เป็นทายาทของพวกเรา (หัวเราะ) เขาต้อง รับความรู้จากพวกผมไปทั้งหมดเพื่อสืบต่อให้กับ เด็กรุ่นต่อไป เวลาที่พวกผมคุยอะไรเกี่ยวกับฮีโร่ 7


8

CHAVALIT AROONTHAT เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เมือ่ ภาพความรักความผูกพันของครอบครัวหวนกลับมาทักทายเขาอีกครัง้ ผ่านตุก๊ ตาย้อนยุคหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู เหล่านี้ ‘ตุ๊ย’ - ชวลิต อรุณทัต บรรณาธิการข่าวสังคมแห่งนิตยสาร OK! จึงไม่รีรอที่จะตามหา ความทรงจ�าวัยเด็กมาเก็บกอดไว้ใกล้ๆ ตัว พร้อมแบ่งปันความสุขเล็กๆ น้อยๆ นี้ผ่านอินสตาแกรม @tuituitintin ที่เขาขยันถ่ายรูปจนได้เพื่อนใหม่คอเดียวกันแวะมาทักทายพูดคุยด้วยหลายต่อหลายคน Toys : Retro Dolls Time : 6 ปี


THE BEGINNING :

จริงๆ เราเป็นคนที่ชอบของเก่าๆ อยู่แล้ว อย่างเมื่อก่อนก็เก็บโปสเตอร์หนังไทย แต่ต่อมา โดนปลวกกิน ก็เลยเหลือแค่บางส่วน หรือบางทีก็ เก็บพวกกระป๋องฮอลล์ แล้วแม่ไม่รวู้ า่ เราตัง้ ใจเก็บ ก็เลยเอาไปทิ้ง (หัวเราะ) แต่ส�าหรับตุ๊กตาพวกนี้ มันเริ่มจากที่เราดูหนังไทยเก่าๆ แล้วจ�าได้ว่าเรา เคยมีเคยเห็นตุก๊ ตาแบบนี้ เลยเกิดความรูส้ กึ อยากได้ อยากมีอกี ก็เลยเข้าเว็บไซต์ขายของมือสอง ไปเจอ ตุก๊ ตาอยูต่ วั หนึง่ น่ารักมาก คือเขาลงประกาศขาย ไว้นานแล้ว สัก 2-3 เดือน เราก็นกึ ว่าของไม่อยูแ่ ล้ว ก็เลยลองโทร.ไปถาม ปรากฏว่ายังอยู่ แล้วคนทีข่ าย เขาอยูใ่ นชุมชนทีค่ อ่ นข้างเข้าไปลึกหน่อย อยูแ่ ถวๆ อ่อนนุช เราก็เลยไปขอซื้อ พอไปที่บ้านก็เห็นว่า เขามีเต็มเลย ก็เลยได้มาบางส่วน แต่วา่ ได้มาไม่เยอะ เพราะว่าเขาเก็บเองด้วย แต่ตวั ทีเ่ ราตามหาตัวแรก นีเ่ หมือนเป็นตัวเริม่ ต้นทีจ่ ดุ ประกายให้เราตามหา ตัวอื่นๆ ต่อ BECOMING A COLLECTOR :

ตอนแรกเราแค่อยากมีภาพของความทรงจ�า ตอนเด็กๆ เก็บไว้บ้าง แต่พอเริ่มเก็บไปเรื่อยๆ เราก็เริม่ ชอบ ซือ้ มาทีละนิดทีละหน่อย ตอนนีก้ น็ า่ จะ 200-300 ตัว แล้ว เราชอบตุ๊กตาเก่าๆ เพราะมันมี อารมณ์ มีเรื่องราว และรายละเอียดมันจะมีเยอะ กว่าตุ๊กตาที่ท�าในสมัยนี้ด้วย แต่นอกจากตุ๊กตา เก่าๆ อย่างตุ๊กตาเด็กด�าที่เราเก็บเป็นหลักแล้ว เราก็ชอบพวกตุ๊กตารุ่นใหม่ๆ ด้วย อย่างตุ๊กตา Poppy Parker ก็มีหลายตัว เป็นตุ๊กตาที่ทา� ออกมา แล้วเรารู้สึกว่าเขาเหมือนคนที่มีชีวิตจริงๆ MY HAPPY TIME :

เราชอบเอาตุ๊กตามาถ่ายรูปเล่น อย่างบางที เวลาไปท�างานหรือไปเทีย่ ว ตัวไหนทีห่ ยิบไปด้วยได้ ก็จะเอาไปถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรม ลงเฟซบุ๊ก นอกจากจับมาท�าความสะอาด เปลีย่ นชุด หวีผมแล้ว ก็ตอ้ งดูแลไม่ให้โดนความร้อน โดนแดด เพราะว่า แดดจะท�าให้สซี ดี ความร้อนก็จะท�าให้ยางละลาย แต่สดุ ท้ายของพวกนีก้ จ็ ะมีอายุของมัน หรือถ้าเก็บ จนเยอะไป ก็ ต ้ อ งให้ ค นอื่ น บ้ า ง บริ จ าคบ้ า ง เราก็ต้องตัดใจ

THE WAY THEY MAKE ME FEEL :

ตุก๊ ตาพวกนีเ้ ป็นเหมือนเครือ่ งเตือนให้เรารูส้ กึ ตัว อยูต่ ลอดเวลาว่าเรามาจากไหน ท�าให้เราไม่ลมื อดีต ของตัวเองว่ามีที่มาที่ไปยังไง และตุ๊กตาพวกนี้ มันท�าให้ภาพของครอบครัว ภาพของสมัยก่อน ย้อนกลับมา เป็นตัวแทนของความอบอุน่ ความเป็น เพือ่ น ความเป็นพ่อแม่ญาติพนี่ อ้ ง ทุกอย่างมันอยู่ ในนี้ อย่างเมื่อก่อนเราเคยมีตุ๊กตาที่ชอบมาก แต่ ด้วยความเป็นเด็กก็เล่นแบบทิง้ ๆ ขว้างๆ พอย้ายบ้าน ก็หายไป เราพยายามตามหามาตลอดก็ไม่เคยเจอ ตุก๊ ตาแบบนีอ้ กี เลย ก็ได้ขอ้ คิดอีกอย่างว่า ของพวกนี้ เวลาเขาอยู่ บางทีเราก็จะไม่คอ่ ยเห็นคุณค่า แต่วนั หนึง่ พอของชิ้ น นั้ น ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ กั บ เราแล้ ว เราจะรู ้ สึ ก เสียดายและเริ่มเห็นค่า ซึ่งบางทีมันหาไม่ได้แล้ว มันสายไปแล้ว THE CHOSEN ONE :

คือตุ๊กตาตัวแรกที่เราไปตามซื้อ เป็นตุ๊กตา เด็กด�าของญี่ปุ่น นั่งถือลิปสติก พาดผ้าขนหนู


10

SOMCHAY NITIMONGCOLCHAI เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี, รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล

นับว่าเป็นเรือ่ งท้าทายไม่นอ้ ยกับการสะสมสิง่ ของในยุคทีค่ นส่วนใหญ่พร้อมจะทิง้ ทุกอย่างไว้เบือ้ งหลังเพือ่ หันหน้า เข้าหาอุปกรณ์เทคโนโลยี แต่ส�าหรับ ‘แดง’ - สมชาย นิติมงคลชัย ผู้ ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยที่สะสมของเล่น จากเรือ่ ง แบตแมน มากทีส่ ดุ ในประเทศ ท�าให้เรารูว้ า่ ความรักในสิง่ ทีท่ า� เอาชนะทุกอย่างจนเขาสามารถสร้าง Batcat Museum and Toys Thailand ขึน้ มาได้สา� เร็จ และนีค่ อื เรือ่ งราวความสัมพันธ์ของเขาและของเล่นทีเ่ ขารัก Toys : Batman Collections Time : 10 ปี


THE BEGINNING :

วางโชว์หรือเก็บสะสม ซึ่งเราจะเน้นเก็บสะสม มากกว่า ความสุขของเราคือการตามหาของเล่น ให้ครบเซต มันเป็นเรื่องท้าทายมากนะ สมมติว่า การ์ตนู ทีเ่ ราชอบผลิตของเล่นออกมาเมือ่ 30 ปีทแี่ ล้ว เป็นเซต 4 กล่อง แล้วเริม่ ตามหาทีละกล่องไปจนครบ มันคือความภูมิใจ บ่งบอกถึงความพยายามและ ความรักของเราทีม่ ตี อ่ มัน เรือ่ งแบบนีม้ เี งินอย่างเดียว ก็ทา� ไม่ได้ ต้องมีความมุง่ มัน่ ด้วย เพราะของเล่น บางชิน้ มันไม่ได้มีตามห้างที่คุณสามารถเดินไปชี้ จ่ายเงินแล้วเอามาไว้บ้าน แต่คุณต้องไปตามหา และรอคอยกว่าจะได้มา

จุดเริม่ ต้นของการสะสมของเล่นแบตแมนคือ ตอนได้ดูหนังเรื่อง Batman Begins ที่ คริสโตเฟอร์ โนแลน น�ามาท�าใหม่ ออกฉายเมื่อปี ค.ศ. 2005 เป็นเวอร์ชนั ทีเ่ ราอินมาก เพราะแบตแมนเวอร์ชนั นี้ เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ ไม่มี พลังวิเศษ ทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝน อาศัยความรู้ ทางทหาร มั น จึ ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก ที่ แ ตกต่ า งจาก ซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆ จ� าได้ว่าตอนนั้นดูจบก็ไปเดิน สวนจตุจักรเลย แล้วก็เจอกระปุกออมสินเซรามิก รูปแบตแมน เลยซือ้ มาเป็นชิน้ แรก จากนัน้ ก็สะสม ของแบตแมนมาเรื่อยๆ จนหลายปีก่อนมีโอกาส ไปดู Teddy Bear Museum ทีเ่ กาหลี ก็เกิดไอเดียว่า เราเองก็มขี องเล่นแบตแมนเป็นหมืน่ ชิน้ มันก็คงจะดี ถ้าได้แบ่งให้คนอื่นได้ดูบ้าง พอกลับมาก็เลยหา ข้อมูลจนสร้าง Batcat Museum and Toys Thailand ร่วมกับ คุณพรชัย ตระกูลทิวากร หรือทีค่ นในวงการ เรียกเขาว่า ‘มิสเตอร์ทอย’ ส�าเร็จ ปัจจุบันเปิดมา ราว 3 ปีแล้ว

HAPPY TIME WITH TOYS :

ความรูส้ กึ ของเราทีส่ ะสมของเล่นก็คงคล้ายๆ กับผูห้ ญิงทีส่ ะสมกระเป๋า มีแล้วก็อยากมีอกี มีแล้ว ก็มคี วามสุข ถึงจะอายุมากขึน้ แต่กไ็ ด้ทา� ในสิง่ ทีร่ กั ชีวติ ก็แค่นแี้ หละ อะไรทีท่ า� แล้วมีความสุข ไม่ทา� ให้ ใครเดือดร้อน ก็ทา� ไปเถอะ อย่างบางคนเดินไปกับ ลูก เห็นของเล่นทีต่ วั เองเคยชอบแต่กเ็ ขิน ไม่กล้า หยิบมาดู เราอยากบอกว่าให้ท�าเลย เขาไม่ได้มี REASON TO COLLECT : ข้อห้ามไม่ให้ผ้ใู หญ่เล่นของเล่นเสียหน่อย เราเอง เราคิดว่าของเล่นแต่ละชิน้ ถูกสร้างขึน้ มาด้วย ยังอยากให้มีบ้านบอลยักษ์ที่สามารถเข้าไปเล่น จุดประสงค์ทตี่ า่ งกัน บางชิน้ เอาไว้เล่น บางชิน้ เอาไว้ กับลูกได้ จะได้เล่นสนุกกับลูกและดูแลเขาไป พร้อมกัน KEEPING THE CHILD IN ME :

เราคงไม่ถึงกับต้องหวงแหนความเป็นเด็ก หรอก ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่า เพราะผม คิดว่าไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีของเล่นนะ บางคนเกิดมา ก็มเี ยอะ บางคนก็ไม่มี ความเป็นเด็กของแต่ละคน จึงแตกต่างกัน อย่างคนทีเ่ กิดมาโดยมีของเล่นรอบตัว พอโตขึ้นมาแล้วอาจจะไม่อยากเล่นของเล่นก็ได้ หรือบางคนตอนเด็กๆ ไม่เคยเล่น พอโตขึน้ มาก็อยาก จะเล่น ดังนัน้ ความเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ไม่เกีย่ วกับ ของเล่นนะ มันเกี่ยวกับความเป็นตัวเรา THE CHOSEN ONE :

Batman Utility Belt Play Set by Ideal สุดยอด ของเล่น Batman Vintage ปี ค.ศ. 1966 เป็นชุด ของเล่นแบตแมนทีห่ ายากทีส่ ดุ ในโลก มีเหลือเพียง 3 ชุด คือ ไทย อเมริกา และอังกฤษ 11

Batcat Museum and Toys Thailand เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. โทร. 0-2375-9006 www.facebook.com/batcat.museum


12

SARINEE ACHAVANUNTAKUL เรื่อง : ประพัฒน์ สกุณา ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

นอกจากการเป็นนักเขียนและนักวิชาการทีม่ ผี ลงานออกมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ‘ยุย้ ’ - สฤณี อาชวานันทกุล ยังมีชวี ติ อีกด้านเป็นเกมเมอร์ทหี่ ลงใหลการเล่นเกมมาตัง้ แต่เด็กๆ ถ้าจะเรียกว่าเป็นเซียนเกมคอมพิวเตอร์ตวั ยง ก็คงได้ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็หันไปสนใจเล่นเกมกระดานหรือบอร์ดเกม จนเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เธอมีบอร์ดเกมเกือบ 300 กล่อง และทุกกล่องทุกเกมก็มีความหมายกับเธอมากกว่าความสนุก Toys : เกมกระดาน Time : 3 ปี


THE BEGINNING :

เราเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาตัง้ แต่เด็ก เล่นทุกเกม เล่นจริงจัง ตอนอยู่ต่างประเทศก็เล่นเกมจนท�า เว็บไซต์เกีย่ วกับเกมชือ่ Home of the Underdogs (HotU) สมัยเรียนปริญญาโทอยูท่ อี่ เมริกา เมือ่ ปี ค.ศ. 1998 เป็นเว็บไซต์ทรี่ วมเอาเกมเก่าๆ ให้โหลดไปเล่นกัน ท�าอยูห่ ลายปี มีเกมทีอ่ ยูใ่ นเว็บประมาณ 5,000 กว่า เกม พอกลับมาเมืองไทยงานยุ่ง ไม่มีเวลาดูแล ก็เลยปล่อยให้คนอื่นดูแลเว็บไซต์ต่อ ช่วงที่ท�า เว็บไซต์เกม 4 ปี ก็ได้รจู้ กั บอร์ดเกมในช่วงนัน้ และ ได้รวู้ า่ มีการเล่นกันมานานมากแล้ว คนอียปิ ต์โบราณ ก็เล่นกัน อย่างหมากรุกก็ถอื ว่าเป็นบอร์ดเกมยุคแรก แต่เกมพวกนั้นจะเรียกว่า abstract game คือเกม ที่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไร มันจะมีกฎกติกาเฉยๆ เล่นเพื่อวัดไหวพริบและสติปัญญา แต่บอร์ดเกม มันจะมีเรื่องราว มีความหลากหลายของตัวเกม เกมคอมพิวเตอร์บางเกมก็เอามาจากบอร์ดเกม ก็เลยหันมาลองเล่นบอร์ดเกมดู ปีนี้ก็เป็นปีที่ 3 แล้ว

การแข่งขันกันว่าบอร์ดเกมไหนจะดีทสี่ ดุ เป็นเหมือน ออสการ์ของบอร์ดเกม นักออกแบบเกมแต่ละคน จะมีสไตล์การออกแบบไม่เหมือนกัน แล้วก็มี นักออกแบบหลายคนที่เราเป็นแฟนเกมของเขา ออกเกมใหม่เมื่อไหร่ เราก็จะไปจองซื้อมา เพราะ เราเชื่อว่ามันจะต้องสนุก บอร์ดเกมที่ดีจะต้องมี ลักษณะ 2 อย่าง คือ มีวธิ ชี นะหลายแบบ อย่างทีส่ อง ต้องไม่ทงิ้ คนเล่น คือถ้าเกมยังไม่จบ ทุกคนมีสทิ ธิ์ ชนะ บอร์ดเกมต้องเล่นกับเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ชอบ กับเราด้วยก็เป็นเกมที่เราจะไม่เล่นต่อ IT'S NOT JUST THE GAME :

บอร์ดเกมเล่นแล้วได้เพือ่ น มันเป็นเกมทีท่ า� ให้ เพื่อนได้มาเจอกัน ได้ฝึกสมอง ได้รู้จักวิเคราะห์ รู้จักวางแผน หรือแม้กระทั่งวิธีการคุยกับเพื่อน บางทีทา� ให้รวู้ า่ เพือ่ นทีเ่ ล่นเกมกับเราเป็นคนอย่างไร มีเรือ่ งหนึง่ เคยเกิดกับตัวเอง น้องสาวทีส่ นิทมีแฟน แล้วแฟนเป็นคนที่พูดน้อย ไม่ค่อยแสดงออก น้องสาวคนนีเ้ ขาก็ไม่แน่ใจว่าผูช้ ายคนนีค้ ดิ อย่างไร กับความสัมพันธ์ในอนาคต วันหนึ่งเราก็ชวนเขา มาเล่นบอร์ดเกมทีบ่ า้ น ก็เล่นกันหลายคน สิง่ หนึง่ REASON TO LOVE : ตอนนั้นไปที่ร้านขายบอร์ดเกมชื่อ Polar Play ที่เห็นจากผู้ชายคนนี้ตอนเล่นเกมคือ เขาเป็นคน Games ซึง่ เป็นร้านบอร์ดเกมทีเ่ น้นเกมแบบแฟมิลี ทีค่ ดิ แบบวางแผน คิดเป็น เป็นคนฉลาดรอบคอบ คือครอบครัวเล่นด้วยกันได้ พ่อแม่เล่นกับลูก แล้ ว เป็ นคนซื่อ สัตย์ มาก คือ มีก ารแจกไพ่ เ กิน ไม่ซับซ้อนมากนัก คือบอร์ดเกมมันก็มียากง่าย ซึ่งเขาไม่บอกใครก็ได้ แต่เขาคืนไพ่ที่เกินมาให้ มีตงั้ แต่เล่ากติกาเพียง 5 นาทีรเู้ รือ่ ง จนถึงต้องเล่า แค่นี้เราก็เห็นได้ทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไร กติกากันเป็นชัว่ โมง ตอนนัน้ ไปกับเพือ่ นทีเ่ ขาไม่เล่น เกมนีจ้ งึ เหมาะกับคนทุกวัย ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะเลือกเกม เกมเลย คือเกมอะไรก็ไม่เล่น เป็นคนซีเรียส พอไปถึง ให้เหมาะกับคนเล่นหรือเปล่า ร้าน เจ้าของร้านก็ชวนให้ลองเล่น ตอนนัน้ ก็ลองเล่น กับเพื่อน 2-3 เกม รู้สึกได้ว่าเพื่อนคนนี้เขาชอบ THE CHOSEN ONE : มันก็ท�าให้เรารู้สึกว่าการดีไซน์เกมของเกมแบบนี้ Age of Industry เกมนี้เป็นเกมที่ได้ออสการ์ มันท�าให้คนทีไ่ ม่ชอบเล่นเกมเลยเล่นแล้วรูส้ กึ สนุก ของบอร์ดเกม และเป็น 1 ใน 10 เกมในดวงใจ ก็เลยซือ้ กลับมา 2-3 เกม คิดว่าเดีย๋ วจะชวนคนอืน่ ของเรา เพราะมันจ�าลองจากสถานการณ์จริงใน มาเล่นด้วยกัน เพราะเวลาเล่นเกมมันต้องมีคนเล่น ประวัติศาสตร์ที่มีการสร้างทางรถไฟ ช่วงยุคแรก ด้วย เอาเกมทีซ่ อื้ ไปให้เพือ่ นๆ ลองเล่น เขาก็ชอบ ของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมของอังกฤษและเยอรมนี กัน แล้วก็มีคนรู้จักอีกมากที่สนใจอยากเล่นด้วย เกมนี้ออกแบบโดย มาร์ติน วอลเลซ คนนี้เป็น คือพอมีคนทีอ่ ยากเล่นร่วมกันหลายๆ คน มันก็เกิด เจ้าพ่อของบอร์ดเกมแนวเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เป็นก๊วนขึ้นมา หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาเกมต่างๆ นั ก ออกแบบคนนี้ ส นใจประวั ติ ศ าสตร์ ม าก ของบอร์ดเกมอย่างจริงจัง เราจะเห็นว่าบอร์ดเกม เขาน�าประวัติศาสตร์จริงมาท�าเป็นเกมที่ผู้เล่น มันพิเศษตรงทีม่ คี วามหลากหลายในเนือ้ หาของเกม ทั้งสนุกและได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้คิด บางเกมก็เป็นเกมจัดการทรัพยากร บางเกมก็ให้ วิเ คราะห์ เคยเอาเกมนี้ ไ ปสอนลู ก ศิ ษ ย์ ด ้ ว ย ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ บางเกมเป็นเกมแนว เพราะมันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่ง แฟนตาซี มีแม้กระทั่งเกมท�าสวน ซึ่งแต่ละปีจะมี 13


SUPERMARKET 14

Lotta Pasta

ถึงจะไม่มีผลส�ำรวจที่ไหนมำยืนยัน แต่เรำก็เชื่อว่ำคนทั่วโลกต่ำงหลงรักอำหำรอิตำเลียนกันอย่ำงหัวปักหัวป�ำ โดยเฉพำะเมนูจำกแป้งเหล่ำนี้ที่ผ่ำนกำรบีบนวด จัดแต่ง จนกลำยมำเป็นพำสต้ำหน้ำตำต่ำงๆ ให้คุณได้น�ำไปปรุงอำหำรกันแบบไม่รู้เบื่อ ทั้งแบบเส้นกลม เส้นแบน เมื่ออร่อยกันแล้วก็มำรู้จักชื่อเสียงเรียงนำมของแต่ละชนิดกัน

PENNE

Tagliatelle

Black Ink Pasta

Spaghetti RAVIOLI


BLACK INK PASTA พาสต้าชนิดนีม้ ลี กั ษณะเส้นยาวและแบน สีดา� เหมือนหมึก เพราะมีส่วนผสมของหมึกจาก ปลาหมึกจริงๆ เวลาทานจะได้กลิน่ รสของทะเล จึง เหมาะที่จ ะใช้ ท� า พาสต้ า ซีฟู ้ ด เพราะมี รสสัมผัสทีเ่ ข้ากันดีกบั วัตถุดบิ ทีม่ าจากทะเล Rigatoni

Farfalle

CONCHIGLIE เส้ น พาสต้ า ชนิ ด นี้ ลั ก ษณะเหมื อ นหอย ทั้งแบบผิวเรียบและผิวหยัก เส้นเล็กใช้ท�าซุป เส้นขนาดกลางจะใช้ทา� สลัด ราดด้วยซอสเนือ้ จะเข้ากันอย่างยิง่ ส่วนเส้นขนาดใหญ่จะนิยม น�าไปยัดไส้ต่างๆ เช่น เนื้อบด ผัก ชีส FARFALLE farfalle เป็นภาษาอิตาเลียน หมายถึงผีเสื้อ ลักษณะพิเศษของเส้นชนิดนี้อยู่ตรงที่รูปร่าง จะเหมือนโบไทที่ใช้กับชุดสูท วิธีการคือน�า แผ่นพาสต้าสี่เหลี่ยมมาจับจีบเป็นโบ นิยม ทานร่วมกับซุปมะเขือเทศ หรือน�าไปท�าเป็น กราแตง พาสต้าสลัด FUSILLI ฟูซลิ ลี ลักษณะเส้นจะเป็นเกลียวเหมือนนอต มีหลายสี ทัง้ ครีม ด�า แดง ขึน้ อยูก่ บั วัตถุดบิ ทีใ่ ส่ ลงไป มักจะเป็นส่วนประกอบในการท�าซุป พาสต้า สลัด ซุปมะเขือเทศ ฟูซลิ ลีซอสครีมเบคอน

Macaroni

LASAGNE เส้นลาซานญา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เส้นสด กับอีกประเภทที่เป็นเส้นส�าเร็จรูป สามารถ น�ามาต้มและใช้งานได้ทันที เส้นลาซานญา ส�าเร็จรูปต้มยากกว่าเส้นแบบอื่นๆ ต้องใช้ เวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม

Conchiglie

MACARONI มะกะโรนี เป็นเส้นพาสต้าที่คนไทยรู้จักกันดี Rigatoni มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป ทรงกระบอกกลวง โค้ ง เนื้ อ สั ม ผั ส เหนี ย วนุ ่ ม น� า มาท� า อาหารได้ หลายอย่าง ทั้งราดซอส ต้ม หรือผัด PENNE เพนเน ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลักษณะคล้าย ปากกา แต่เป็นปากกาทีม่ รี ตู รงกลาง เป็นพาสต้า ทีม่ กี ารดัดแปลงได้หลากหลาย เหมาะจะทาน กับซอสหนักๆ เช่น ซอสครีม ซอสเพสโต้ RAVIOLI ราวิ โ อลี เป็ น พาสต้ า ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แป้ ง แผ่นบางประกบกัน และห่อไส้ข้างในรูปแบบ เดียวกับเกีย๊ ว แต่มขี นาดเล็กกว่า ไส้ของราวิโอลี มีหลายชนิด เช่น ไส้เนือ้ ไส้ไก่ ไส้ปลา นิยมใส่ ในซุป หรือทานกับซอสน�้ามันมะกอก

Fusilli

RIGATONI ริกาโตนี เป็นพาสต้าชนิดหลอดทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ส่วนผสมในการท�าพาสต้าชนิดนีม้ หี ลากหลาย ทัง้ แบบจืดทีไ่ ม่ผสมอะไรเลย กับแบบมีรสทีใ่ ส่ เครือ่ งเทศ นิยมทานกับไส้กรอก และเนื้อ SPAGHETTI สปาเกตตี มาจากค�าว่า spago ในภาษา อิตาเลียนแปลว่าเชือก เป็นหนึ่งในเส้นที่ผู้คน ทั่วโลกรู้จักกัน สปาเกตตีมีหลายชนิดตาม ความหนาและความยาว สามารถทานได้กับ ซอสหลากหลาย เป็นวัตถุดิบยอดนิยมของ อาหารอิตาเลียน

Lasagne

TAGLIATELLE ทาญเลียเตลเล มีลกั ษณะเป็นเส้นแบน รสสัมผัส ของเส้นชนิดนี้จะหนานุ่ม เหมาะกับอาหาร ที่เป็นครีมหรือซอสเนื้อหนัก ซอสที่ใส่ไวน์ เป็นส่วนประกอบ จะดึงความนุ่มของตัวเส้น ออกมาได้เป็นอย่างดี 15


CALENDAR 16

FRI

MON

12

UNDER THE RADAR นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Under the Radar’ โดย กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ กั ล ยรั ต น์ บู ร ณะภั ก ดี , เกียรติพงษ์ ลงเย ฯลฯ น�าเสนอความตรงไปตรงมา ของประสบการณ์ สุนทรียศาสตร์ และการด�ารงอยู่ ของศิลปะนอกกระแสหลัก ในไทย ผ่านผลงานทัศนศิลป์ วันนี้ถึง 14 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2965 (เว้นวัน อาทิตย์)

TUE

13

LACE OF THE ERA นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘ลู ก ไม้ แ ห่ ง สมั ย ’ โดย สุ ขุ ม าล เล็ ก สวั ส ดิ์ จาก งานวิ จั ย การออกแบบ ลูกไม้เซรามิกจากเครื่องแต่ ง กายสตรี ไ ทยสมั ย รัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 7 สู่ ผลงานเซรามิกหลากหลาย รูปแบบ เช่น ประติมากรรม โคมไฟ แจกัน จากดิน พอซเลนและสโตนแวร์ วั น นี้ ถึ ง 18 พฤษภาคม 2557 ณ หอศิลป์จามจุร ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3709

WED

14

UN HOMME QUI CRIE เชิ ญ ชมภาพยนตร์ เรื่อ ง ‘Un Homme Qui Crie’ เมื่อสาธารณรัฐชาด เกิ ด สงครามกลางเมื อ ง บ ร ร ด า ก บ ฏ ติ ด อาวุ ธ คุกคามอ�านาจรัฐ รัฐบาล หั น ไ ป เ รี ย ก ร ้ อ ง เ งิ น และก�าลังคนกับประชาชน โดยเกณฑ์ เ ด็ ก ที่ มี อ ายุ มากพอที่จะต่อสู้ได้ อดัม ไม่มเี งิน เขามีเพียงลูกชาย ของเขา ชมฟรี วันนี ้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศส กรุงเทพ โทร. 0-2670-4231

THU

9

SAT

10

SUN

11

15

AP POP-UP LIBRARY เชิญชม ‘AP Pop-Up Library’ การจัดแสดงสุดยอด หนั ง สื อ หายากภายใต้ แ น ว คิ ด ก า ร อ อ ก แ บ บ พืน้ ทีเ่ พือ่ ความคุม้ ค่าสูงสุด ‘Space Optimization’ คัดสรรโดย 3 สถาปนิก และดีไซเนอร์ชนั้ น�า ดวงฤทธิ์ บุ น นาค, วสุ วิ รั ช ศิ ล ป์ และ นนทวัฒน์ เจริญชาศรี วั น นี้ ถึ ง 18 พฤษภาคม 2557 ณ งาน Rethink Space ชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

CACOPHONIES เชิญชมละครเวทีเรือ่ ง ‘เสียงนั้น... ชื่อปรารถนา’ เรือ่ งราวของกลุม่ คนชายขอบ ทีร่ อคอยการปลดปล่อยจาก เรือ่ งราวในอดีต ตัวละครเอก คือ 'นักเขียน' จะพาคุณ ซอกซอนเข้าไปในร่องหลืบ ของคนเหล่ า นี้ ผ ่ า นการประสานของเสียงสะท้อน ในจิตใจพวกเขา วันนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ โรงละคร พระจั น ทร์ เ สี้ ย ว สถาบั น ปรีดี พนมยงค์ จ�าหน่าย บัตรที่โทร. 09-5474-7344

BALLAD OF A THIN MAN นิทรรศการภาพถ่าย ‘Ballad of a Thin Man’ โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ คั ด สรรผลงานภาพถ่ า ย จากการเดินทางในอินเดีย ของศิลปินตัง้ แต่บงั กาลอร์ แคชเมียร์ ลาดักห์ สูน่ วิ เดลี วันนีถ้ งึ 31 พฤษภาคม 2557 ณ 338 OIDA Gallery ชัน้ 4 อาคารพงษ์อมร โทร. 090198-8749 (เฉพาะวั น พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์)

WORLD HORIZON OF SUCHART SAWASDSRI การจั ด แสดงเดี่ ย ว ผลงานจิตรกรรมเต็มรูปแบบ ของ สุชาติ สวัสดิศ์ รี ครัง้ ที ่ 7 ใน ‘โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิศ์ รี : ก่อนเวลาลับหาย’ พบกิ จ กรรมทางศิ ล ปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์ ปาฐกถา อาทิ การปาฐกถา ‘เมื่อนักเขียนวาดรูป’ ฯลฯ วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์ g23 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15306 (เว้นวันจันทร์)


MAKE A DISH

Kanom Jeen with Thai Crab Curry เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ทานอาหารต่างชาติกันมาก็มากแล้ว หลายคนคงคิดถึงอาหารไทยๆ รสชาติจัดจ้านถึงเครื่อง อย่างเช่นเมนูของร้าน Vanilla Home Cafe สาขาสีลม ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยโบราณทั้งแบบชาววังและพื้นบ้าน ไม่ว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องซี้ดซ้าดอย่างถึงใจ กับความอร่อยเข้มข้นแบบต้นต�ารับที่หาทานได้ง่ายๆ ใจกลางกรุง ลองเริ่มต้นด้วย ขนมจีนน�้ำยำปู ที่ใช้ขนมจีนเส้นนุ่มหนึบ กับเครื่องเคียงแบบจัดเต็ม พร้อมน�้ายาเข้มข้นและเนื้อปูเน้นๆ ยิ่งทานคู่กับเมนูกุ้งฝอยต้มย�ากรอบก็ยิ่งอร่อยเหาะ

Chef

วัลยาพร กะลัมพะเหติ

KaNomJeen with Thai Crab Curry ราคา : 185 บาท

INGREDIENTS

CHEF'S INSPIRATION

TIPS

สมุนไพร / น�า้ พริกแกง / เส้นขนมจีน / เนือ้ ปูสด / ถัว่ ฝักยาว / ถัว่ งอก / ผักกาดดอง / กะหล�า่ ปลี / แตงกวา / สับปะรด

“เมนูนจี้ ะได้กลิน่ อายของภาคใต้ ส่วนมากตามร้านต่างๆ เราจะเห็น ขนมจีนน�้ายาปลา น�้าพริก และน�้ายาป่า แต่ที่เราเลือกน�าเสนอเมนูนี้ เพราะเป็นขนมจีนทีห่ าทานยาก ยิง่ ถ้าอยากทานขนมจีนน�า้ ยาปูทถี่ งึ เครือ่ ง แล้ว บางครัง้ อาจต้องนัง่ รถไปทานถึงท้องถิน่ เขาเลย เราเลยอยากให้ลกู ค้า ไม่ตอ้ งเดินทางไปไกล แต่กท็ านรสชาติแบบต้นต�ารับได้ทกี่ รุงเทพฯ นีเ่ อง”

เราใช้ผลไม้เพือ่ ตัดความเลีย่ นในจาน ซึง่ จะใช้สบั ปะรดพันธุภ์ เู ก็ตแทนพันธุศ์ รีราชา เพราะมีเนื้อสัมผัสที่ต่างออกไป คือกรอบ และเปรี้ยวนิดๆ ไม่ฉ�่าหรือหวานจนเกินไป

17


HOME MADE 18

My Happiness Grows Here เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

‘เปลี่ยนบ้าน เปลี่ยนชีวิต’ น่าจะเป็นค�าพูดที่ใช้ ได้ดีกับ ‘เก่ง’ - พีรเดช นรเศรษฐกร เจ้าของ Klickken Studio เพราะหลังจาก ที่เขาทุ่มเทก�าลังกายและใจไปกับการสร้างบ้านหลังงาม ชีวิตที่งดงามของเขาและครอบครัวก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นในเวลาเดียวกัน

“สถานที่ที่ให้ครบทุกรสชาติ ครบทุกอารมณ์ เป็นแหล่งสะสม เรื่องราวต่างๆ ของครอบครัว”


รวม 100 บทสั ม ภาษณ์ คั ด สรร เข้ ม ข้ น ที่ เ คยตี พิ ม พ์ ใ นนิ ต ยสารแจกฟรี ร ายสั ป ดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนื้อหาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุมทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่ เ คยขึ้ น ปกและสร้ า งความฮื อฮาจากบทสัมภาษณ์หลักประจำาเล่มของ a day BULLETIN ที่ต รงไปตรงมา ทั้งคำาถามและคำาตอบ พร้อมต่อยอดการตั้งคำาถามให้กับสังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิ่มแล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเราเชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

THE INFLUENCER

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER จุดเริม่ ต้นของบ้านหลังนี้ “เมือ่ ก่อนครอบครัว ของเราอาศัยอยูแ่ ถวตลาดบางแค พอลูกๆ เรียนจบ ก็อยากให้พอ่ แม่เลิกท�างาน เลยร่วมมือกันสร้าง บ้านหลังนี้ขึ้นมา เริ่มจากซื้อที่ดิน ท�า analysis design กับน้องชายที่เป็นสถาปนิกเหมือนกัน จากนัน้ ก็เขียนแบบ ท�าม็อกอัพ เรียกว่าท�างานกัน ละเอียดกว่างานลูกค้าเสียอีก เพราะบ้านเรามี ผูใ้ หญ่หลายคน ก็ตอ้ งท�าให้เขาเห็นว่าถ้าเปลีย่ น ชีวิตจากอยู่ห้องแถวมาเป็นบ้านแบบนี้จะเป็น อย่างไร ซึ่งโชคดีที่ทุกคนก็โอเค” โจทย์ของการออกแบบบ้านหลังนี้คืออะไร “เราอยากท�าบ้านทีร่ วมทุกฟังก์ชนั เข้าไว้ดว้ ยกัน ได้ทั้งความเป็นส่วนตัว พื้นที่ปาร์ตี้ ที่ท�างาน บ้ า นเราจึ ง ไม่ ไ ด้ ยึ ด ติ ด กั บ สไตล์ ใ ดมากนั ก แต่จะเลือกหยิบกลิน่ ของแต่ละแนวมาอย่างละนิด ละหน่อยแล้วผสมกันให้พอดี อย่างตัวอาคาร อาจจะดูโมเดิร์น แต่วัสดุต่างๆ ที่ใช้เราจะเน้นที่ การเผยเนือ้ แท้ของมันออกมาให้มากทีส่ ดุ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ผมคิดว่าที่สุดแล้ว ถ้าเราสร้างบ้าน เพื่ อ อยู ่ จ ริ ง จะเป็ น สไตล์ อ ะไรก็ ช ่ า งมั น เถอะ แค่ท�าให้มันลงตัวดีกว่า คิดแบบนี้เราจะสนุก ไปกับมัน ไม่ถูกตีกรอบด้วยค�าจ�ากัดความ” คุณภูมิใจกับบ้านหลังนีแ้ ค่ ไหน “ภูมใิ จมากนะ เพราะมันคือบ้านหลังแรกที่ทุกคนในครอบครัว มาอยู่ร่วมกันหมด ตอบโจทย์ด้านฟีลลิงได้ชัด มาก แต่เรื่องการออกแบบก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังตกแต่งเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไม่ได้เป็น คนทีอ่ ยากแต่งบ้านก็ออกไปเดินร้านเฟอร์นเิ จอร์ ซื้อทีเดียวจบ ส�าหรับเรา ของแต่ละชิ้นมันควร

มีเรื่องราว ต้องอาศัยเวลา การเดินทาง และเพื่อนฝูง ถึงจะได้มา นีแ่ หละที่ท�าให้ มันเป็นบ้าน ไม่ใช่ห้องตัวอย่างทีเ่ ซตขึน้ มาเพื่อความสวยงาม” ความผู ก พั น ระหว่ า งคุ ณ กั บ บ้ า น “บ้านหลังนีใ้ ห้ทงั้ ทุกข์และสุขนะ ด้านทุกข์ ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งเงิ น ที่ เ ราต้ อ งกู ้ ม าสร้ า ง ยังไม่ทนั เสร็จก็เจอน�า้ ท่วมอีก แต่เราก็อดทน ท�ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งเสร็จ แล้วเรื่องดีๆ ก็ เ ข้ า มาเอง โดยเฉพาะความสุ ข ของ การได้อยูร่ ว่ มกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา บ้านหลังนี้ท�าให้ทุกคนในบ้านได้คุยกัน เห็นหน้ากัน ตอนเช้าได้ยินเสียงแม่เรียก กินข้าว ตอนเย็นพ่อเดินมาถามว่าล็อก ประตูบ้านแล้วหรือยัง มันอบอุ่นดี”

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ หลากหลายในสังคมอุดมปัญหาเพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER • ช่วงเวลาที่บ้านหลังนี้สวยที่สุด... ช่วงบ่ายของวันที่ฝนตกเสร็จใหม่ๆ • เพลงที่เหมาะกับวันชิลๆ... เพลง ของ มาร์วิน เกย์ • ดี วี ดี เ รื่ อ งล่ า สุ ด ที่ ห ยิ บ มาดู ... Once • แหล่งช้อปปิ้งของมือสอง... ตลาด สนามหลวง 2 มีของดีราคาถูกที่นั่น • สถาปนิกทีต่ ามผลงาน... เจฟฟรีย์ บาวา เขาเป็นสถาปนิกชาวศรีลงั กา ทีอ่ อกแบบแลนด์สเคปได้สวยมากๆ

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


OUT THERE 20

New Zealand ผู้คนต่างเรียกนิวซีแลนด์ว่าเป็นดินแดนในฝันของผู้รักการผจญภัย ธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่สวยงาม แม้เพียงพบเห็นในโปสต์การ์ด ก็ดึงดูดใจผู้คนให้อยากเดินทางไปเยือนสักครั้ง หลายสิ่งในนิวซีแลนด์ยิ่งใหญ่เหมือนดั่งมิดเดิลเอิร์ธ ดินแดนในนิยายที่ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ผู้ประพันธ์นิยาย The Lord of the Rings, The Hobbit เขียนเอาไว้ ในโลกความจริงดินแดนแห่งนี้สวยงามและสงบสุข และยังรอให้นักเดินทางผู้อยากเห็นโลกใบใหม่เดินทางไปค้นพบและบอกเล่าถึงความสวยงามในดินแดนแห่งความฝันซึ่งยากจะหาที่ใดเหมือน


The City Facts นิวซีแลนด์ ดินแดนเก่าแก่ของชาวเมารี ชาวเมารีเรียกทีน่ วี่ า่ Aotearoa หมายถึง ‘ดินแดน แห่งเมฆยาวสีขาว’ ซึ่งก็จริงดังว่า เพราะมี เทือกเขาตัดสลับเมฆสีขาวให้ได้มองเห็นทัว่ ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ ดินแดนแห่งนีแ้ บ่งเป็น สองเกาะ คือเกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยมี ภูเขาไฟขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกอย่างรูอาเปฮู และมีธารน�า้ ทีส่ า� คัญหลายแห่ง สถานทีค่ วร ไปเยือนเมื่อมาถึงดินแดนแห่งนี้คือ หุบเขา พาราไดส์, มิลฟอร์ดซาวนด์, อุทยานแห่งชาติ อาโอรากิ และเทือกเขาเซาเทิร์นแอลป์ ดินแดนในนิยายทีม่ ภี มู ทิ ศั น์ทสี่ วยงามตระการตา ทีน่ เี่ ป็นฉากของภาพยนตร์ดงั หลายเรือ่ ง ไม่ว่าจะเป็น The Lord of the Rings, The Hobbit, The Last Samurai ผู้คนที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ต้องไม่พลาดที่จะไปเยือนฉากจากภาพยนตร์ดังเหล่านี้ เช่น หมู่บ้านฮอบบิตที่เหมือนจริง ดั่งหลุดเข้าไปในนิยาย

สองสิง่ ทีผ่ รู้ กั ความท้าทายจาก ทั่ ว โ ล ก นิ ย ม ท� า เ มื่ อ ม า เ ยื อ น นิวซีแลนด์ คือการกระโดดบันจีจ้ มั พ์ ทีส่ ะพานคาวารัว สะพานข้ามแม่นา�้ ที่สูงติดอันดับโลก หรือกระโดด ดิง่ พสุธาจากเครือ่ งบินชมธารน�า้ แข็ง และภูเขาน�า้ แข็งยักษ์ของนิวซีแลนด์ ซึ่ ง เป็ น ประสบการณ์ สุ ด พิ เ ศษ ครั้งหนึ่งในชีวิต และมีหลายครั้ง ที่ความน่าตื่นเต้นของกิจกรรมกับ ความสวยงามของพื้ น ที่ ดึ ง ดู ด ความกล้าหาญในใจคนออกมา


22

ทะเลสาบวานากา ทะเลสาบ แสนสวยที่ใสราวกระจก โดยมี ภูเขาสูงขาวโพลนด้วยหิมะโอบล้อม ทะเลสาบแห่งนี้เอาไว้ ที่นี่เป็น แหล่งรวมของกิจกรรมผจญภัย ของนักเดินทาง ไม่วา่ จะเป็นตกปลา เล่นเจ็ตสกี ล่องเรือ เล่นสกี หรือ แม้แต่กระโดดร่ม หากไม่ชอบท�า กิจกรรมน่าตื่นเต้น การได้มองดู ทะเลสาบตั ด กั บ เทื อ กเขาสู ง ที่ ปกคลุมด้วยม่านหมอก ได้มองดู ผูค้ นสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ แค่นี้ก็สามารถเก็บไว้เป็นความประทับใจได้แล้ว อย่าลืมหยิบ กล้ อ งคู ่ ใ จมาเก็ บ เรื่ อ งราวดี ๆ เหล่านี้ไว้ เพราะเมื่อหยิบมาทีไร ก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้คุณได้

"NEW ZEALAND IS NOT A SMALL COUNTRY BUT A LARGE VILLAGE." PETER JACKSON, A NEW ZEALAND FILM DIRECTOR

เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองสวยงามริมทะเลสาบ วาคาทีปูที่โอบล้อมด้วยภูเขาน�า้ แข็ง ที่นี่สวยงาม ดั่งภาพวาด ในฤดูหนาว น�้าในทะเลสาบแห่งนี้ จะใสสะอาด ผื น น�้ า สะท้ อ นทิ ว เขาดั่ ง กระจก บานใหญ่ หากขึ้นกระเช้าไปยังยอดเขาบ๊อบส์พีก จะได้ เ ห็ น บ้ า นเรื อ นที่ ป ลู ก สร้ า งตามไหล่ เ ขา โดยมีทะเลสาบวาคาทีปูอยู่ตรงกลาง บอกเล่า เรือ่ งราวของธรรมชาติกบั ผูค้ นทีอ่ ยูร่ ว่ มกันได้อย่าง กลมกลืน


การขั บ รถท่ อ งเที่ ย วเป็ น อี ก หนึ่ ง ประสบการณ์ที่จะท�าให้เห็นนิวซีแลนด์ ในมุมมองที่แตกต่างอย่างน่าประทับใจ เช่ารถแคมเปอร์แวนเป็นตัวเลือกทีส่ ะดวก และน่าสนุก สามารถน�ารถไปจอดตามจุด camper park ที่มีบริการอยู่ทั่วไป เส้นทาง ขั บ รถเที่ ย วเกาะใต้ เ ป็ น ที่ นิ ย ม เพราะ ทั ศ นี ย ภาพหลากหลายและสวยงาม ตลอดเส้นทาง

What You Need to Know สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจ�าประเทศไทย ชัน้ 14 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์ เพลส 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-2530 การเดินทาง สายการบินควอนตัส www.qantas.com สายการบินเอมิเรตส์ www.emirates.com สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส www.singaporeair.com ใช้ ร ะยะเวลาในการเดิ น ทางประมาณ 20 ชั่วโมง 23


SELECTIVE 24

All Good Things เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

แม้ ‘สิ่งของ’ จะไม่มีชีวิต แต่ข้าวของบางชิ้นก็ส่งแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่งมีชีวิตที่ทรงพลังได้อย่างน่าทึ่ง เช่นเดียวกับสิ่งของที่ไม่ธรรมดา ทั้ง 7 ชิ้นนี้ ของ พงศ์เทพ อนุรัตน์ กราฟิกดีไซเนอร์ และนักแสดง ซึ่งบ่งบอกได้ถึงชีวิตดีๆ ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์รอบตัว

1

2 3 4

5

6

4 7

1. แว่นตา Porsche “เราชอบทีก่ ารออกแบบของมัน สามารถถอดเปลีย่ นเลนส์ได้เลย ดีไซน์ของเขามีแนวคิดแฝงอยู่ ง่ายๆ แต่ฉลาด” 2. เสือ้ เชิต้ สีขาว YSL “เราชอบใส่เสือ้ สีขาวมาก และทีส่ า� คัญ เวลาใส่ตอ้ งไม่รดี บางอย่างมันไม่จ�าเป็นต้องมีพิธีรีตอง อยู่แบบง่ายๆ ก็ได้” 3. แผ่นเสียงอัลบั้ม Hang on Little Tomato ของ Pink Martini “แผ่นนี้เป็นแผ่นที่เราเปิดบ่อย ดนตรีฟังสบายๆ เหมาะกับการเปิดคลอเวลาดื่มที่บ้าน” 4. รองเท้าผ้าใบ Umbro by Kim Jones “อัมโบรให้ คิม โจนส์ ออกแบบรองเท้ารุน่ นีเ้ มือ่ เกือบสิบปีทแี่ ล้ว เราชอบทีเ่ ขาใส่ดเี ทลให้รองเท้ามีสว่ นทีเ่ ป็นผ้ายืด ใส่สบาย ปัจจุบนั ก็ยงั ใส่อยู”่ 5. Juicy Salif by Philippe Starck “เป็นโปรดักต์ดไี ซน์ทเี่ ราเห็นแล้วชอบทันที มันท�าให้โลกเห็นว่าคนเรามีความคิดสร้างสรรค์ถงึ ขนาดท�าทีค่ นั้ น�า้ ส้มออกมาเป็นหน้าตาแบบนี”้ 6. กล้อง Leica รุน่ X2 “ปกติเราชอบกล้องยีห่ อ้ นีอ้ ยูแ่ ล้ว ตัวนีเ้ ป็นตัวล่าสุด ที่ซื้อมา ชอบที่มันมีรูปทรงสวยดี” 7. Visionaire Issue 44 : Toys “Visionaire เป็นนิตยสารที่ลา�้ มาก เล่มนี้เป็นเล่ม Toys เขาก็หยิบเอาคาแร็กเตอร์ของดีไซเนอร์มาท�าเป็นตุ๊กตา”


THE 5IVE

My Heart Will Go On เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

การดูหนังไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เพราะเราสามารถเรียนรู้แง่คิดบางอย่างจากหนังที่เราดูได้ด้วยเช่นกัน เหมือนกับ ‘หญิง’ - รฐา โพธิ์งาม ที่นอกจากจะน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนังที่ชื่นชอบมาปรับใช้กับการแสดงของเธอแล้ว ในบางเวลาทีท่ อ้ แท้หรือเหนือ่ ยล้า ก�าลังใจทีท่ า� ให้เข้มแข็งขึน้ มาอีกครัง้ ก็ ไม่ได้มาจากใครที่ไหน แต่มาจากภาพยนตร์เรือ่ งโปรดของเธอนัน่ เอง 02 Titanic “เป็นหนังเรื่องแรก ที่ เ ราดู อ งค์ ป ระกอบ ทุกอย่าง เพราะโปรดักชัน ของหนั ง ยิ่ ง ใหญ่ ม าก เนื้ อ เรื่ อ งพู ด ถึ ง ผู ้ ห ญิ ง หัวก้าวหน้าทีอ่ อกเดินทาง เพือ่ ไปแสวงหาโอกาสใหม่ ให้ตวั เองทีส่ หรัฐอเมริกา ซึ่ ง เราเป็ น คนที่ ช อบ ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูแ่ ล้วก็เลยยิง่ อิน หนัง เรือ่ งนีเ้ ป็นหนังในดวงใจ ของใครหลายๆ คน และ ส่งให้ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ กับ เคต วินสเลต ซึง่ ตอนนัน้ เป็นดาราหน้าใหม่มาก โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี”้

01 Life is beautiful “เราชอบหนังเรื่องนี้ตรงที่สามารถ น�าเสนอเรื่องของสงครามที่มีทั้งความโหดเหี้ยมและหนักหน่วง ให้ออกมาเป็น ความอบอุน่ และความรักของพ่อแม่ทยี่ อม ท�าทุกอย่างเพื่อให้ลูกของตัวเองรอดจาก การถูกจับ ยอมทีจ่ ะเอาตัวเองเข้าไปเสีย่ ง เพื่อแลกกับความปลอดภัยของลูก ท�าให้ เรารูส้ กึ ว่าความรักของพ่อแม่เป็นความรัก ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว” "You are such a good boy. You sleep now. Dream sweet dreams. maybe we are both dreaming. maybe this is all a dream, and in the morning, mommy will wake us up with milk and cookies." Life is beautiful

"You don't have the power to upset me. You don't matter enough to upset me." The Reader

04 Chicago “เราเป็นนักเต้นด้วย ก็เลยพลาดเรือ่ งนีไ้ ม่ได้ และ Chicago ก็เป็นหนังเพลง ที่ ผ สมผสานเนื้ อ เรื่ อ ง แนวฆาตกรรมไว้ได้อย่าง ลงตัว ฉากทีช่ อบมากทีส่ ดุ ก็คือตอนที่ ริชาร์ด เกียร์ เ ล ่ น เ ป ็ น ค น เ ชิ ด หุ ่ น แล้วให้ เรเน เซลเวเกอร์ เล่ น เป็น ตุ๊ กตาที่เขาเชิด ให้ขยับปากตามที่เขาพูด ซึ่ ง เป็ น ซี น ที่ เ รารู ้ สึ ก ถึ ง ความเหมาะเจาะไปทุกอย่าง ถ้ามีโอกาสก็อยากแสดง ภาพยนตร์ แ บบนี้ บ ้ า ง แต่คงยาก เพราะหนังแนว มิ ว สิ คั ล ในประเทศไทย มีนอ้ ย และถ่ายท�าได้ยาก”

03 The Reader “เป็ น เรื่ อ งของผู ้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ไม่ อ อก เธอต้องให้เด็กวัยรุ่นเป็นคนอ่านหนังสือให้ฟัง หนังบอกเรา เรื่ อ งของความพยายามของคนคนหนึ่ ง ซึ่ ง สุ ด ท้ า ยแล้ ว เดี๋ ย วจะมี ค นมาเห็ น ความพยายามของเราได้ ใ นสั ก วั น หนังเรื่องนี้สอนอะไรให้กับเราเยอะมาก และเป็นหนังเรื่องหนึ่ง ที่ชอบมากเช่นกัน”

05 New Year's Eve “เพราะหนังเรื่องนี้สะท้อนมิติที่หลากหลายของสหรัฐอเมริกา เราจึงชอบมาก ถึงกับใส่ไว้ในแทบเล็ตเอาไว้ดเู วลาทีต่ อ้ งเดินทางไปไหนไกลๆ เราชอบฉากที่ ฮิลารี สแวงก์ พูดประมาณว่า ไม่วา่ ลูกบอลจะตกลงมาหรือไม่ตกลงมา แต่ชวี ติ ของคุณก็ตอ้ งก้าวต่อไป ซึ่งดูกี่ครั้งน�้าตาก็ไหลทุกครั้ง เรื่องราวในหนังเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่น ซึ่งให้ก�าลังใจกับเราได้เหมือนกัน เป็นหนังที่ดูแล้วเรายิ้มได้ หรือเวลาที่เครียดจาก เรื่องอื่นมา พอได้ดูหนังเรื่องนี้ความเครียดก็หมดไป” 25


EVERYDAY STORY 26

วันเวลาและสถานที่ เรื่อง : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

อยู่ออฟฟิศที่เดิมมา 14 ปีเต็ม ถึงคราวต้องโยกย้ายเสียที เพราะสถานที่เดิมเริ่มอึดอัดคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับพนักงานที่เพิ่มจ�านวนเป็นกว่าร้อยชีวิตในปัจจุบัน พูดไปก็ประหลาดใจตัวเองเหมือนกันนะครับ เพราะสิบกว่าปีที่แล้วผมกับเพื่อนเริ่มต้นบริษัทนี้ ด้วยคนแค่ 6 คน ยังจ�าตอนที่พวกเราเริ่มหาห้องสักห้องเพื่อท�าออฟฟิศได้ ตอนนั้นเราตระเวนไปดูอยู่หลายที ่ ทั้งย่านประชานิเวศน์ ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระอาทิตย์ ฝั่งธนบุรี สุดท้ายก็มาเจอที่ถูกใจที่ซอยเอกมัย ก่อนหน้าไม่นานผมเคยท�างานอยู่แถวนี้ เคยแวะมากินข้าวที่มอลล์เก่าๆ เล็กๆ แห่งนี้หลายครั้ง รู้สึกว่า มันร่มรืน่ แล้วก็เงียบสงบดี โดยเฉพาะต้นจามจุรสี งู ใหญ่อายุไม่ตา�่ กว่า 30 ปี 3 ต้น ทีย่ นื ตระหง่านอยูใ่ น บริเวณนั้น ช่วยสร้างร่มเงารื่นรมย์ให้แก่สถานที่ได้มาก พวกเราเลยตัดสินใจลองเข้าไปคุยกับเจ้าของ โครงการ เขาเป็นชายหนุม่ อัธยาศัยดีวยั ใกล้เคียงกับผม พอรูจ้ ดุ ประสงค์ของพวกเรา เขาก็บอกว่ามีหอ้ งว่าง อยู่ห้องหนึ่งพอดี เจ้าของห้องซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัททัวร์เพิ่งย้ายออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อน จะพาไปดู มันเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 16 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคาร แค่เห็นทีแรกผมก็พูดกับ ตัวเองในใจว่า ใช่เลย! นี่แหละออฟฟิศแรกของพวกเรา แต่ผมไม่อยากออกอาการว่าอยากได้มาก เพราะอยากต่อรองให้เขาช่วยลดราคาค่าเช่าลงให้สักหน่อย หลายคนที่ริเริ่มก่อตั้งบริษัทแรกในชีวิต โดยไม่มีเงินถุงเงินถังจากพ่อแม่ คงรู้นะครับว่าช่วงเริ่มต้นนี่ อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดไว้ก่อนล่ะ “ยังไงก็ได้ครับ” ชายหนุ่มเจ้าของสถานที่พูดพลางยิ้มด้วยน�้าเสียงเบาๆ เมื่อได้ฟังค�าขอร้อง ให้ลดราคาค่าเช่าลงสัก 1,000 บาทต่อเดือนของผม ได้ยินอย่างนั้นผมแทบอยากกระโดดกอดเขาสักที นาทีนั้นเขาคือชายหนุ่มแสนสุภาพที่มากน�้าใจที่สุดในโลกส�าหรับผม จากนัน้ ไม่กวี่ นั พวกเราก็ยกโขยงกันเข้าไปท�าออฟฟิศ โดยมีนอ้ งๆ จากบริษทั เดิมทีร่ กั ๆ กันมาช่วยกัน ท�าความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู ทาสีผนัง ขนเฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และกองหนังสือ เข้าไปจน เสร็จสรรพเรียบร้อยภายในเวลาแค่ 3 วัน ผมยังจ�าวันแรกทีอ่ อฟฟิศแรกของ a day เป็นรูปเป็นร่างได้ด ี เย็นวันนัน้ ขณะทีท่ กุ คนกลับบ้านกันหมด แล้ว ผมนั่งมองห้องเล็กแคบขนาดสี่คูณสี่เมตรท่ามกลางความเงียบ แล้วน�้าตาก็ไหลออกมา นอกเหนือจากผูค้ น ความผูกพันกับสถานทีเ่ ป็นอีกอย่างทีม่ อี ยูจ่ ริง ผมคิดว่าไม่ใช่ตวั สถานทีเ่ ท่านัน้ หรอกที่สร้างความรู้สึกดังกล่าว ‘เรื่องราว’ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่แห่งนั้นต่างหากคือสิ่งที่ก่อให้เกิด ความรู้สึกรักและผูกพัน อาจไม่ถึงกับบ่อยนัก แต่ผมมักกลับไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่าสมัยประถม และมัธยมอยู่เสมอ รู้สึกมีความสุขลึกๆ ที่ได้เข้าไปนั่งเล่นเดินเล่นในสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเราเคยเดินเล่น นั่งเล่น สมัยเป็นนักศึกษาผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทางภาคใต้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะไปเยือนได้บ่อยๆ หลังจากเรียนจบมาเกือบสิบปีผมถึงมีโอกาสกลับไป เมื่อทางมหาวิทยาลัยเชิญไปพูดปฐมนิเทศ ให้นักศึกษารุ่นน้องฟัง

เช้าวันนั้นหลังจากพูดเสร็จ ผมขอเวลาส่วนตัวเดินเที่ยวทั่วมหาวิทยาลัย ผมเดินไปดูโรงอาหาร อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา ห้องสมุดที่ผมชอบมาสิงสถิตจนเพื่อนๆ รู้กันว่าถ้าอยากเจอตัวมัน ให้มาหาได้ทนี่ ี่ สนามเทนนิสทีผ่ มเคยเรียนวิชานีไ้ ด้เกรด A พร้อมค�าชมของอาจารย์วา่ “ท่าเสิรฟ์ คุณสวย” ห้องชมรมศิลปะการละครทีผ่ มเคยเป็นประธานชมรม ตอนเรียนปี 3 ผมเคยเอาบทละครของ ฌอง ปอล ซาร์ตร์ มาแสดงทีห่ อประชุมใหญ่โดยผมเป็นผูก้ า� กับ ผลคือผ่านไปไม่ถงึ กลางเรือ่ ง คนดูกว่าครึง่ ก็เดินออก จากโรง และเหลือไม่ถงึ 20 คนทีป่ รบมือเปาะแปะตอนละครปิดฉาก คืนนัน้ ทัง้ คืนผมนอนก่ายหน้าผาก ด้วยความรู้สึกเสียใจพ่ายแพ้ แต่แล้วเช้าวันถัดมาอาจารย์สอนภาษาฝรัง่ เศสท่านหนึง่ ทีไ่ ด้ดลู ะครเมือ่ คืนวาน ก็เดินมาบอกกับผม ด้วยค�าพูดที่ยังคงอยู่ในใจผมจนวันนี้ว่า “ตั้งแต่ผมสอนที่มหาวิทยาลัยนี้มา ละครของคุณเมื่อวาน เป็นละครเวทีที่ดีที่สุดและผมประทับใจที่สุด” การย้ายบ้านครั้งใหญ่มีผลพวงซึ่งถือเป็นข้อดีอยู่อย่างคือ ท�าให้เราได้ลงมือคัดเลือกสิ่งของว่าจะ เอาอะไรไว้และจะทิ้งอะไรบ้าง 14 ปีผ่านไป จากห้องเล็กๆ ห้องเดียวขยายขนาดขึ้นเป็นห้องท�างาน หลายห้อง จากคนท�างาน 6 คน เพิ่มจ�านวนเป็นร้อยกว่าคน แม้จะรู้อย่างนี้ แต่พอได้เห็นข้าวของ ที่ถูกขนมากองไว้ก็แทบไม่เชื่อสายตาว่าเราเก็บสะสมสมบัติบ้าอะไรไว้มากมายเพียงนี ้ ผมคิดว่าน้องๆ พนักงานแต่ละคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน เดินไปดูแต่ละห้อง ผมเห็นสิ่งของต่างๆ ถูกเก็บลงกล่องเพื่อรอ การขนย้ายหลายร้อยกล่อง ขณะเดียวกันกองขยะที่ถูกคัดทิ้งก็มีปริมาณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หลายวันที่ผ่านมาผมใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงไปกับการ ‘เก็บ’ และ ‘ทิ้ง’ การคัดสิ่งของเป็นงาน ที่น่าเหนื่อยหน่ายและดูเหมือนว่าท�าเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จไม่สิ้นเสียที ส่วนการตัดสินใจว่าจะเก็บอะไร และทิ้งอะไรบ้างก็เป็นเรื่องชวนล�าบากใจ ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องสนุกเกิดขึ้นระหว่างลงมือคัดของ เมื่อผมได้พบเจอข้าวของบางอย่างที่ลืมไปแล้วหรือคิดว่ามันหายไปแล้ว อย่างรูปถ่ายครอบครัว รูปถ่ายสมัยเรียนมหาวิทยาลัย รูปถ่ายหมาผมที่ตายไปแล้ว รูปถ่ายพวกเราช่วยกันทาสีออฟฟิศใหม่ จดหมายจากแฟนเก่า โปสต์การ์ดจากผู้อ่าน บทสัมภาษณ์ผมในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร พระเครื่อง ที่ใครให้มาก็จ�าไม่ได้แล้ว ผมเจอแม้กระทั่งโฉนดที่ดินของบ้านที่นึกว่ามันสูญหายไปกับน�า้ ท่วมใหญ่ เมื่อ 2-3 ปีก่อน แต่แล้วมันกลับซุกตัวอยู่ที่นี่ ในสถานที่ที่กา� ลังจะถูกกล่าวลา ในจ�า นวนรู ป ถ่ า ยหลายใบ ผมพบรู ป ถ่ า ยใบหนึ่ง ที่ท�า ให้ ผ มยิ้ม ออกมา รู ป ที่ว ่ า เป็ น ภาพหมู ่ ทีมงานละครนักศึกษาที่ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากละครเวทีแสดงเสร็จ ทุกคนในรูปดูสนุกสนานเฮฮา เว้นก็แต่นักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนเซ็งเศร้า สีหน้าหมดอาลัยตายอยากอยู่ที่มุมรูป ถ้าเดินเข้าไปในรูปนี้ในเวลานั้นได้ ผมอยากเข้าไปตบไหล่เด็กหนุ่มคนนั้นสักที แล้วพูดกับเขาว่า “เฮ้ย! อย่าคิดมากไปน่า นายท�าดีที่สุดแล้ว” เผื่อจะช่วยให้คืนนั้นเขานอนหลับลงบ้าง

a day BULLETIN LIFE issue 09  

a day BULLETIN LIFE The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in thailand