a day BULLETIN LIFE issue 77

Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 77 I 28 AUG - 3 SEP 2015

FROM STREET TO SOCIETY


ปีที่ 2 ฉบับที่ 77 วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558

NOTE ON LIFE

Noise and Voice

เวลาไปนัง่ ทีร่ า้ นกาแฟ โดยเฉพาะเมือ่ ไปร้านทีค่ นเยอะ มีลกู ค้าเข้าออกตลอดเวลา มวลประเภทหนึง่ ทีเ่ ราต้องปะทะหรือกระทัง่ ซึมซับไม่มากก็นอ้ ยก็คอื ความเร่งรีบ ร้อนรน รวดเร็ว ทุกคนเหมือนอยูใ่ นโลกอีกใบทีก่ าลเวลาหมุนเร็วและเหวีย่ งแรง เพื่อนบางคนชอบการท�างานในร้านกาแฟที่คนเยอะ เพราะรู้สึกเหมือนได้สูบฉีดความกระตือรือร้นเข้าเส้นเลือด ขณะที่อีกคนชอบท�างานในร้านกาแฟที่เงียบสงบ มีคนน้อย อยากให้หัวใจเต้นในจังหวะธรรมดา ไม่รีบ ไม่เร่ง คุยกันก็มีสมาธิ ไม่วอกแวกง่าย บ่อยครั้งที่หลายๆ คนบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อม แต่ผู้เขียนกลับไม่เชื่อทั้งหมด เพราะสภาพแวดล้อมก็มีผลกับความรู้สึกของคนเราด้วย ขึ้นอยู่กับว่าใจเรา จะรับเอาผลกระทบนั้นมาปรุงแต่งมากน้อยแค่ไหน และจะปรุงแต่งเพื่อน�าไปสู่จุดใด หลายวันมานี้ผู้เขียนนัดคุยกับคนตามร้านกาแฟบ่อยครั้งขึ้นกว่าเมื่อก่อน คนหนึ่งพบในร้านที่กั้นโซน exclusive ไว้ให้ คุยกันสบายๆ ไม่มีใครรบกวน แต่ที่ล้อมรอบโต๊ะอยู่คือเครื่องมือสื่อสารที่พร้อมจะรบกวนเวลาเราเสมอ อีกคนนัดเจอในร้านทีว่ นุ่ วายกว่า คนคุยกันเสียงดังมากกว่า และแน่นอน บนโต๊ะมีเครือ่ งมือสือ่ สารของทุกคนวางล้อมอยู่ สิ่งที่ค้นพบก็คือ ความสุขไม่เกี่ยวกับบรรยากาศรอบตัวมากเท่ากับบทสนทนาตรงหน้า และการที่ทุกคน ยอมตัดขาดจากเรื่องรอบตัวเพื่อพูดและฟังกันอย่างตั้งใจ ไม่หยิบเครื่องมือสื่อสารใดๆ ขึ้นมาใช้เลย บางครั้งเราก็ห้ามเสียงรอบตัวไม่ให้มีเลยไม่ได้ อยู่ที่เราจะฟังเสียงรอบตัวแล้วไหลไปกับมัน หรือจะฟังเสียงของคนตรงหน้าแล้วลืมเสียงรอบตัว ฟังก์ชันตัดเสียงรอบตัวจึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตั้งไว้บ้าง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS

4 The Stuff

6 Feature

12 Calendar

13 14 Make a Dish Superสารพัดสิ่งรอบตัว นักดนตรีเปิดหมวก ใ ค ร ท� า อ ะ ไ ร หนึ่ ง จานอร่ อ ย market

เรา ที่ เ ล่ า ผ่ า น ทัง้ 3 คน ทีใ่ ช้ดนตรี ที่ ไ หน เช็ ก ดู ไ ด้ จากร้ า นดั ง ที่ เ รา ตัวเลข ช่วยเหลือสังคม สุดสัปดาห์นจี้ ะได้ อยากชวนคุณไป ไม่พลาดเรื่องราว ลิ้มลอง สนุกๆ

ฉวยตะกร้า คว้า รถเข็ น แล้ ว ไป เดิ น เล่ น จั บ จ่ า ย กับเราใน Supermarket แห่งนี้

16 HOME MADE

18 Selective

20 The 5ive

21 THE WORD

22 Out There

26 Every Down's เพราะความต่าง แรงบันดาลใจของ หนั ง สื อ 5 เล่ ม พ ลิ ก มุ ม คิ ด เพราะเราเชื่ อ ว่ า Story

ท�าให้สวยเด่นชัด ยิง่ ขึน้ กับบ้านของ คู ่ รั ก ภั ณ ฑิ ล า พรหมฟั ง และ มนต์ธนัช เกศมนตรี

นั ก ท� า หนั ง อย่ า ง ไพรัช คุม้ วัน ทีเ่ ขา สะสมและเรียนรู้ มาตั้งแต่เด็ก

ของ จิรดา โยฮารา ป รั บ มุ ม ม อ ง โลกใบนี้มีสถานที่ ที่ เ ล่ า เรื่ อ งราว กับ ‘หนึง่ ถ้อยค�า... มากมายรอให้ไป ในอดี ต ของเธอ ทีเ่ ปลีย่ นความคิด’ ค้นหา ได้เป็นอย่างดี

‘เพราะเป็ น คนธรรมดามันง่ายไป’ ทุกเรื่องราวพิเศษ ที่คุณไม่เคยรู้

LETTER เราติดตามอ่าน a day BULLETIN LIFE มาตลอด ส่วนตัวชอบคอลัมน์ Out There กับ Everyday Story ของ ‘พี่โหน่ง’ - วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ มาก และขอชื่นชมว่าทีมงานถ่ายรูปสวยมาก อ่านจบแล้วก็เก็บเอาไว้ดูอีก เราชอบเวลาที่ทีมงานท�าเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคน เช่น คู่รักต่างชาติ คู่รักเพศเดียวกัน ความรักระหว่างพ่อลูก หรือล่าสุดก็เรื่องแม่กับลูกชาย อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่น และอยากมีความรักแบบนั้นบ้าง - ชนะภัน

ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้คา� แนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter: a day BULLETIN และ Instagram: adaybulletinlife

A TEAM ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา เอกพล บรรลือ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ไอรดา รืน่ ภิรมย์ใจ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวลิ าศ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี จิตต์โสมนัส กองแสง พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝา่ ยผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝา่ ยโฆษณา ศรวณีย ์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ า� นวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทร ผูจ้ ดั การฝา่ ยโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, วราพร วิทยารุง่ เรืองศรี 08-9169-9509, พงศ์ธดิ า อังศุวฒ ั นากุล 09-4415-6241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา ธาระพุฒ โทร. 0-2716-6900 ต่อ 412


STUFF

BARBER EQUIPMENT อาชีพช่างตัดผมนั้นก่อก�าเนิดมานานตั้งแต่ก่อนยุคอียิปต์โบราณ เพราะการตัดผมแต่งเครามีความส�าคัญกับชนชั้นสูง ในยุคกรีกความส�าคัญของช่างตัดผมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะชาวกรีกต้องไว้เครา ดังนั้น การแต่งเคราให้สวยงามจึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งกว่าการอาบน�้าเสียอีก และเพราะประวัติศาสตร์บาร์เบอร์ของท่านชายมีมาอย่างยาวนาน ดังนั้น เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ จึงพัฒนาให้ทันสมัยใช้งานง่ายตราบจนทุกวันนี้

เครื่ อ งตั ด ผมไฟฟ้ า หรื อ ที่ คนไทยเรียกกันว่า ปัตตาเลียน ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว มาจากค� า ว่ า battalion ที่แปลว่ากองพัน ทหาร ประดิษฐ์ขนึ้ ครัง้ แรกโดย ลีโอ เจ. วอห์ล ซึง่ เริม่ จากไอเดีย การประดิษฐ์เครือ่ งนวดอัตโนมัติ จนเมื่อปี ค.ศ. 1921 ก็ส�าเร็จ และน�าออกขายในสหรัฐอเมริกา จนเป็ น บริ ษั ท ขายเครื่ อ งใช้ ในบ้านที่ประสบความส�าเร็จ อย่างมากจนถึงปัจจุบัน

เก้าอี้ตัดผม หรือที่เรียกกันว่าบาร์เบอร์แชร์ ในรูปแบบที่มีพนักพิงศีรษะและที่พักเท้านั้น พัฒนา ขึน้ มาอย่างเด่นชัดขึน้ ในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา และเริม่ มีการผลิตออกมาจาก โรงงานตัง้ แต่ประมาณปี ค.ศ. 1850 ซึง่ ก็มหี ลายบริษทั ทีผ่ ลิตเก้าอีต้ ดั ผมขาย แต่ทปี่ ระสบความส�าเร็จ ที่สุดก็คือ Theodore Koch ที่สามารถขายเก้าอี้ตัดผมในช่วงนั้นได้ถึง 35,000 ตัวเลยทีเดียว

วัสดุ 2 แบบ ที่ใช้ท�าใบมีดของกรรไกรตัดผมทั้งแบบเก่า และปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย สเตนเลส และเซรามิก แต่แตกต่างกันทีอ่ งศาการวางมีด กรรไกรตัดผมไฟฟ้า แบบใหม่ นั้ น จะช่ ว ยให้ ผู ้ ถู ก ตั ด สบายกว่ า ส� า หรั บ กรรไกรตั ด ผมแบบเก่ า นั้ น มั ก ใช้ ใ นกองทั พ หรื อ ในเรือนจ�า บางครั้งก็ใช้ในการตัดขนแกะด้วย

5-7 นิ้ว คือช่วงความยาวของกรรไกรตัดผมที่เหมาะสมส�าหรับการใช้งาน ซึง่ ช่างผมแต่ละคนก็จะมีเทคนิคส่วนตัวไม่เหมือนกัน เช่น การใช้กรรไกรทีย่ าว หรือสั้นในการตัดผมทรงต่างๆ รวมถึงเทคนิคการเลือกใช้และดูแลกรรไกร ที่เปรียบเสมือนอาวุธส�าคัญของอาชีพช่างผมก็ส�าคัญไม่แพ้กัน

3 คือจ�านวนสีที่อยู่ ในบาร์ เ บอร์ โพล ประกอบด้วยสีแดง ขาว และน�้ า เงิ น แ ต ่ ใ น อ ดี ต มี แ ค ่ 2 สีเท่านั้น เพราะ สี น�้ า เงิ น นั้ น ร้ า นตั ด ผมในอเมริ ก า เอามาใส่ ที ห ลั ง ส่ ว นสี แ ดงกั บ ขาว นั้นเป็นตัวแทนของ ผ้ า พั น แผล 2 ชิ้ น ที่ศัลยแพทย์เคยใช้ ในการผ่ า ตั ด ช่ ว ง ยุ ค สมั ย ที่ ศั ล ยแพทย์กบั ช่างตัดผม คือคนเดียวกัน

หลั ง จากมี ด โกนแบบส� า เร็ จ รู ป ได้ ถื อ ก� า เนิ ด ขึ้ น รวมถึ ง ความใส่ใจในเรื่องโรคติดต่อ จึงท�าให้ความนิยมในการใช้ มีดโกนแบบโบราณค่อยๆ หายไป จนเมื่อภาพยนตร์เรื่อง Skyfall ออกฉายเมือ่ ปี ค.ศ. 2012 และมีฉากทีต่ วั เอกในเรือ่ ง ใช้ มี ด โกนแบบย้ อ นยุ ค ยอดขายมี ด โกนสไตล์ ย ้ อ นยุ ค ทางเว็บไซต์ก็พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ 50% ไปจนถึงสูงสุด 400% ในปี ค.ศ. 1750 มีการใช้แปรง โกนหนวดอย่ า งแพร่ ห ลายใน ประเทศฝรั่ ง เศส และพั ฒ นา ให้ แ ปรงมี คุ ณ ภาพการใช้ ง าน และหรูหรามากขึ้น ด้ามมีการใช้ เหล็ ก เงิ น หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ทอง วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท� า ขนแปรงที่ นิ ย มใช้ หางม้า แต่วสั ดุทดี่ ที สี่ ดุ คือขนตัว แบดเจอร์ และแปรงที่ ใ ช้ ข นตั ว แบดเจอร์ ก็ ได้ รั บ ความนิ ย ม มาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากมนุษย์อวกาศต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานีอวกาศเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการตัดผมเกิดขึ้น การตัดผมในอวกาศนั้นจะใช้ปัตตาเลียนไฟฟ้าที่สามารถดูดเศษผมได้ด้วย เพราะเศษผมเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายต่อสถานีอวกาศได้ การตัดผมบนสถานีอวกาศจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร


FEATURE

From Street to Society กล่าวได้ว่าดนตรีไม่จ�ากัดภาษา เชื้อชาติ เพศ วัย หรือแม้กระทั่งสถานที่ การสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงไม่จ�าเป็นต้องอยู่แค่บนเวทีคอนเสิร์ต และผู้สร้างเสียงเพลง ก็ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นศิลปินมีชื่อเสียงเสมอไป หลายครั้งที่เราพบว่านักดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆ ชักน�าความสุขให้เราผ่านเสียงเพลงที่เขาบรรเลงได้อย่างน่าทึ่ง ในฉบับนี้เราจึงอยากน�าเสนอเรื่องราว ของนักดนตรีเปิดหมวก 3 คน ที่สร้างสุขให้แก่ผู้คนผ่านการเล่นดนตรีที่เรียบง่าย แต่เบื้องหลังการเล่นดนตรีของพวกเขามีภารกิจที่มีคุณค่าและยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้


TOMOKI SHIRAISHI เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา โทโมกิ ชิราอิชิ เริ่มต้นเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อน�ารายได้ทั้งหมด บริจาคให้มลู นิธเิ ด็กต่างๆ ถ้าใครได้ผา่ นไปมาบริเวณตลาดนัดจตุจกั ร โครงการ 18 อาจจะคุน้ หน้า คุน้ ตา และคุน้ หูเสียงเพลงของเขาเป็นอย่างดี ไอเดียนีเ้ ริม่ มาจากความคิดเล็กๆ ทีอ่ ยากจะแบ่งปัน ‘ความสุข’ ของตัวเอง เขาจึงเริม่ เล่นดนตรีเปิดหมวกพร้อมเป็นอาสาสมัครสอนดนตรีให้กบั เด็กๆ ตามมูลนิธเิ หล่านัน้ ซึง่ การแบ่งปัน ไม่ได้ท�าให้ความสุขที่มีลดน้อยลง หากแต่เป็นการเพิ่มรอยยิ้มที่ประดับบนโลกใบนี้ได้อีกเท่าตัว THE STARTING POINT :

ช่วงหลังเรียนจบมัธยมปลาย ผมได้ไปใช้ชวี ติ อยูท่ ปี่ ระเทศออสเตรเลีย ไปเล่นดนตรีเปิดหมวก ทีเ่ มลเบิรน์ ทีท่ เี่ รียกได้วา่ เป็นศูนย์กลางของศิลปิน สมัครเล่นทุกสาขา หลังจากเล่นดนตรีทนี่ นั่ ได้ปหี นึง่ ผมก็ไม่มี passion ที่จะท�ามันอีกต่อไป ก็เลยบิน กลับญีป่ นุ่ เพือ่ เริม่ ท�างานอย่างจริงจัง จนเมือ่ ต้นปี ที่ผ่านมา ขณะที่ท�างานเป็นเชฟอยู่ก็คิดได้ว่า การเป็นเชฟไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากท�าตลอดไป เลย ตัดสินใจลาออกจากงาน ขายทุกอย่างให้กบั เพือ่ น และเริ่มเดินทางแบบแบ็กแพ็กอีกครั้ง ระหว่าง ท่องเที่ยวก็ไปซื้อกีตาร์ถูกๆ มาตัวหนึ่ง ไว้เล่นที่ โฮสเทล ข้อสังเกตเล็กๆ ที่ผมเห็นคือ พอผมเริ่ม เล่นดนตรีปบุ๊ ทุกคนจะเข้ามาล้อมวง มาสนุกสนาน เหมือนกับว่าดนตรีเป็นเวทมนตร์ทที่ า� ให้คนแปลกหน้า หลายๆ คนได้มารูจ้ กั กัน หลังจากนัน้ ผมเลยกลับมา คิดว่าผมจะขยายความสุขเหล่านัน้ ออกไปได้ยงั ไง อีกบ้าง ในเมือ่ ผมมีความสุข ผมมีทกุ อย่าง ผมมี ครอบครัว มีเงินเพียงพอทีจ่ ะใช้ชวี ติ แล้ว จะท�ายังไง ให้คนทีก่ า� ลังเดือดร้อน คนทีน่ งั่ ขอทานอยูต่ ามถนน หรือเด็กที่ไม่มีครอบครัว ได้รับความสุขจากผม ไปบ้าง ก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา

เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว เลย พอได้ ม าท� า ตรงนี ้ ผมก็เห็นความส�าคัญของครอบครัวมากขึน้ รู้สกึ โชคดีที่มีพวกเขา เพราะทุกครั้งที่ล้ม ที่ผิดหวัง คนที่คอยดึงให้ผมลุกขึ้นยืนก็คือพวกเขานี่แหละ FROM STREET TO SOCIETY :

ตอนนี้ผมจะอยู่ที่ประเทศไทยอีกประมาณ 1 เดือน ก่อนจะกลับไปต่ออายุพาสปอร์ตแล้ว เดินทางไปเนปาลเพื่อท�าโครงการนี้ต่อ ความสุข ของการเล่นดนตรีเปิดหมวกคือ ช่วงเวลา 10-15 นาที หลังเริ่มเล่น ที่ผมเริ่มรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น และปล่อยให้อารมณ์เพลงพาไป พอคนที่เดิน ผ่านไปผ่านมาเห็นอย่างนัน้ เขาก็จะยิม้ กลับมาโดย อัตโนมัต ิ รอยยิม้ ของพวกเขาท�าให้ผมมีความสุข แม้จะเป็นแค่ 5 วินาที แต่กเ็ ป็น 5 วินาทีทพี่ วกเขา มีความสุขเพราะเพลงของผม (ยิ้ม) การแสดง เปิดหมวกกับการแสดงบนเวทีใหญ่ๆ ไม่เหมือนกัน ตรงทีก่ ารแสดงเปิดหมวกท�าให้เราใกล้ชดิ กับคนดู มากกว่า ได้แบ่งปันบรรยากาศตรงนัน้ ร่วมกันจริงๆ ซึง่ การเล่นดนตรีเปิดหมวกแบบหารายได้กบั เพือ่ การกุศลก็แตกต่างกันอีกนะ การเล่นดนตรีเพื่อ การกุศลท�าให้เราไม่ต้องคอยพะวงเรื่องเงินที่ได้ เราท�าเพราะเราอยากท�า ดังนั้น เวลาคนเดิน ผ่านไปผ่านมาไม่สนใจ ผมก็เข้าใจว่ามันเป็น THE SONGS OF CHANGE : เหตุผลทีผ่ มเลือกทีจ่ ะบริจาคเงินให้มลู นิธเิ ด็ก เรื่องที่เกิดขึ้นได้ เหมือนกับถ้าถามคุณว่า ถ้ามี ต่างๆ มีอยู่ 2 ข้อ คือ หนึ่ง ผมรักเด็ก (หัวเราะ) ก้อนหินใหญ่ๆ อยู่ตรงถนนคุณจะหยุดดูไหม อาจเป็นเพราะตัวผมยังมีความเป็นเด็กอยู ่ ผมยัง ก็ไม่ใช่ทุกครั้งใช่หรือเปล่า (ยิ้ม) ตื่นเต้นกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต ยังสนุกกับ ทุกๆ วันอยู ่ ถ้าคุณลองสังเกตดูดๆี จะเห็นว่าเวลา เด็กยิ้ม ยิ้มนั้นก็จะกว้างไปถึงใบหู หรือเวลาเขา ผิดหวัง เขาก็จะร้องไห้ฟมู ฟายเหมือนโลกหายไป ทั้ ง ใบ นั่ น คื อ เสน่ ห ์ ข องความเป็ น เด็ ก สอง เด็กๆ ยังมีพนื้ ทีใ่ นหัวใจเหลือไว้ให้เรียนรูอ้ กี เยอะ เวลาผมไปสอนดนตรีให้เขา เขาจะตืน่ เต้นปนสงสัย ว่าผู้ชายคนนี้คือใคร มาที่นี่ท�าไม แต่พอโตขึ้น พวกเขาอาจจะกลับมานึกถึงผมอีกครัง้ และเรียนรู้ ว่าเมื่อ 10 ปีก่อน ผมท�าอะไร ท�าเพื่อใคร แล้ว จากตรงนั้นมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ เรื่องดีๆ ที่เขาจะท�าต่อไปในอนาคตก็ได้ LESSONS FROM THE STREET :

การได้คลุกคลีกับเด็กๆ ที่มูลนิธิท�าให้รู้ว่า การเลีย้ งเด็กคนหนึง่ เป็นเรือ่ งยาก ต้องใช้ทงั้ เวลา ความอดทน และความเอาใจใส่ แล้วเด็กหลายคน ทีน่ นั่ ไม่มพี อ่ แม่ พวกเขาโตมาแบบไม่มคี วามทรงจ�า

My Song

Imagine “เพลง Imagine ของ จอห์น เลนนอน เป็นเพลงที่พูดถึงการอยู่ร่วมกันอย่าง สงบโดยไม่ แ บ่ ง แยก ผมว่ า เพลงนี้ พู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งการได้ ดี ที่ สุ ด You may say I’m a dreamer”

WWW.FACEBOOK.COM/ tomokiworld


SUPICHA TEDDAROON เรื่อง : นภษร ศรีวิลาศ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

จะเห็นว่านักแสดงดนตรีเปิดหมวกมีอยู่มากมายทั่วกรุงเทพฯ แต่เพราะอะไรที่ท�าให้เราต้องเดินทางไกลเพื่อมาคุยกับ ‘ชา’ - สุพิชา เทศดรุณ นักดนตรีเปิดหมวกรุ่นบุกเบิกของเมืองเชียงใหม่ ผู้ก�าลังจะออกเดินทางไปแสดงเปิดหมวกไกลถึงประเทศเกาหลีใต้ ส�าหรับเรา บทสนทนานี้เปลี่ยนความคิดเราไม่น้อย ว่าต่อไปนี้ถ้าเราได้เจอการแสดงเปิดหมวกไม่ว่าจะเป็นใครและที่ไหน ถ้าไม่ได้มีธุระส�าคัญจนต้องรีบไป เราจะขอหยุดยืนฟังอย่างตั้งใจสักครู่


THE STARTING POINT :

ตอนทีเ่ ริม่ เล่นดนตรีเปิดหมวกเรายังเป็นเพียง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่จะมีบา้ งทีเ่ ราอยากซือ้ หนังสือ ซือ้ ซีดเี พลง หรือ มีเงินเทีย่ วเล่นตามประสา และจากทีไ่ ด้เห็นว่าใน ต่างประเทศเขามีวัฒนธรรมเล่นดนตรีหาเงินกัน จึงตัดสินใจไปยืนร้องเพลงเล่นกีตาร์เปิดหมวก ที่หน้ามหาวิทยาลัยดู ซึ่งในครั้งแรกๆ ที่แสดง เราเองยังไม่ค่อยมัน่ ใจ กลัวสายตาคนทีม่ องมา และมีความรูส้ กึ สับสนว่าสิง่ ทีเ่ ราท�าอยูม่ นั ถูกหรือผิด เพราะสมัยนั้นยังไม่มีใครแสดงเปิดหมวกหาเงิน แบบนีเ้ ลย จะมีกแ็ ต่นกั ดนตรีตาบอด ยังไม่มแี หล่ง ให้ เ ปิ ด หมวกอย่ า งถนนคนเดิ น ร้ า นอาหาร กลางคืนทีม่ กี ารแสดงดนตรีสดยังมีไม่มาก ดังนัน้ เราและเพือ่ นๆ หลายคนทีอ่ ยากเล่นดนตรีกจ็ ะใช้ เวทีขา้ งถนนนีเ้ ป็นทีแ่ สดงผลงาน THE SOUND OF STREET :

ผ่านมา 15 ปีแล้ว ปัจจุบนั เราเป็นนักดนตรี อาชีพ เล่นดนตรีในร้านอาหารตอนกลางคืน และ เป็นฟรีแลนซ์รบั ท�าเพลงบ้าง สองสามวันก่อนรูส้ กึ ครึม้ อกครึม้ ใจเลยกลับไปเล่นทีเ่ ดิมอย่างเมือ่ ก่อน อีกครัง้ โอเค จ�านวนเงินทีไ่ ด้อาจจะน้อยลงจาก เมื่อก่อน แต่สิ่งที่ได้มาคือความคิดที่เปลี่ยนไป ของเรา เรารูส้ กึ ว่าเขาควรยืนฟังเราก่อนค่อยให้ดไี หม เรารู้สึกว่ามันส�าคัญมาก อย่างในต่างประเทศ มั น เป็ น หั ว ใจของการแสดงดนตรี เ ปิ ด หมวก ข้างถนนเลย คือถ้าคุณไม่ได้สนใจจะดูหรือไม่ชอบ การแสดง คุณก็ไม่ตอ้ งให้ เพราะแต่ละการแสดง มันมีการฝึกซ้อมการเตรียมตัว เงินพวกนีก้ เ็ หมือน สิง่ ทีต่ อบแทนหรือเป็นคะแนนความพยายาม แต่ กับบ้านเราน้อยมากทีจ่ ะได้สมั ผัสความรูส้ กึ การให้ แบบนัน้ คนไทยเราให้เพราะสงสาร และหลายครัง้ เราจะได้ยนิ คนพูดว่าหูตาดีมาเล่นดนตรีขอเงินท�าไม LESSONS FROM THE STREET :

ครัง้ แรกๆ ทีเ่ ล่นดนตรีเปิดหมวกเราต้องการ เพียงความสนุก อยากเล่นอะไรก็เล่น แต่กบั ครัง้ ล่าสุด (สองสามวันก่อน) เราได้สงั เกต ได้ลองคิดถึง ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาทีไ่ ด้เล่นเป็นอาชีพตามร้าน ได้เล่นเวทีการกุศลเยอะแยะมากมาย ซึง่ ท�าให้เรา ได้ความรู้สึกอีกแบบ การที่เราเล่นดนตรีในร้าน อย่างน้อยจะมีสกั คนหนึง่ ทีฟ่ งั เรา ต่อให้ไม่มลี กู ค้า ก็ยังมีเด็กเสิร์ฟ แต่เมื่อได้เดินทางไปเล่นดนตรี ตามร้าน และเปิดหมวกตามจังหวัดต่างๆ แถว

ภาคอีสานไปจนถึงทีป่ ระเทศลาว ตลอด 10 วัน ก็ ท� า ให้ เ รารู ้ สึ ก ดี และมี แ รงบั น ดาลใจมาก อย่างบอกไม่ถกู ซึง่ เราก็มคี วามตัง้ ใจว่าจะไปแสดง ดนตรีหมวกที่เกาหลีใต้เป็นที่ต่อไป เพราะเรา วางแผนกับเพื่อนชวนกันไปเที่ยวเกาหลีใต้แบบ ประหยัดงบสุดๆ เราจึงตั้งใจไปเปิดหมวกที่นั่น และตอนนี้เราก็มีแค่ตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวเอง (หัวเราะ) เลยคิดว่าจะหาเลี้ยงตัวเองตลอดทริป ด้วยการแสดงดนตรีเปิดหมวก ซึง่ เป็นโจทย์ใหม่ ในชีวติ ทีแ่ ค่คดิ ก็สนุกแล้ว เราเตรียมทัง้ เพลงภาษา อังกฤษ และเพลงภาษาไทยไว้แล้ว แต่ก็ตั้งใจ จะแกะเพลงเกาหลีไปร้องด้วย (หัวเราะ) FROM STREET TO SOCIETY :

คงเป็นความคิดทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่สมัยเราเรียน ที่เราท�างานอาสามาตลอด ตลอดนั้นชีวิตเรามี แค่เรือ่ งเรียน เรือ่ งดนตรี และเรือ่ งชมรมอาสาฯ และเชียงใหม่เองก็มีกิจกรรมดนตรีเพื่อการกุศล ต่อเนือ่ ง ช่วยน�า้ ท่วม ช่วยแผ่นดินไหว ในช่วงทีเ่ รา เรียนจบใหม่ๆ เราเริ่มมีวงดนตรี ก็ไปช่วยเขา เล่นดนตรีหาเงินมาช่วยการกุศล เป็นความรู้สกึ ทีด่ นี ะ เพราะนักดนตรีอย่างเราก็ไม่มอี ะไรจะให้ นอกจากความบันเทิง หลังๆ เราเป็นคนจัดงานเอง ด้วย ชวนๆ เพือ่ นนักดนตรีมาช่วยกัน นอกจากนี้ ก็มแี สดงดนตรีให้ความบันเทิงในบ้านพักคนชรา ในโรงเรียนคนตาบอด และบนดอย จัดคอนเสิรต์ เล็ ก ๆ กั บ เพื่ อ นเพื่ อ ระดมทุ น ซื้ อ เครื่ อ งดนตรี ให้เด็กบนดอย สมัยก่อนท�าการกุศลหนักมาก บางครั้งถึงขั้นลางานประจ�าไปท�า จนต้องบอก ให้ตวั เองใจเย็นๆ บ้าง (หัวเราะ)

my Song

Heart of Gold

“ถ้าเป็นเพลงไทย เพลงที่รู้สึกว่าเราเล่น แล้วมั่นใจที่สุดคือเพลง พรานล่อเนื้อ ของ วงสุนทราภรณ์ เวลาเล่นเราจะเป่าปากไปด้วย เลยท�าให้ดนู า่ ตืน่ เต้น คนผ่านไปผ่านมาจะชอบ หันมามองกัน อีกเพลงทีช่ อบร้องมากคือ Heart of Gold ของ นีล ยัง เป็นเพลงทีค่ วามหมายดี ท�านองเพราะ เราอินกับเนือ้ เพลง อยู่แล้ว ยิ่งเล่นเรายิ่งอินมากขึ้นไปอีก”


Sirintip Hanpradit เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ความโดดเด่นของ ‘โรส’ - ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ คือเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ และการถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีจนคนฟังเข้าถึงตามไปด้วย จึงท�าให้กลายเป็นนักร้องหญิงคนแรกๆ ที่เราจะนึกถึงเสมอเวลาที่เดินไปหยิบซีดีมาเปิดฟัง ซึ่งนอกจากความสุขที่แฟนเพลงได้รับจากเสียงเพราะๆ ของเธอแล้ว เมื่อไหร่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือสังคมต้องการความช่วยเหลือ เราก็จะได้เห็นนักคนตรีหญิงคนนี้หยิบกีตาร์คู่ใจออกมาแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อน�ารายได้ไปช่วยบริจาคให้กับผู้ประสบภัยอย่างเต็มใจ และท�าอย่างเต็มที่เท่าที่ก�าลังของผู้หญิงหนึ่งคนจะท�าได้ไหว


THE STARTING POINT :

เราเล่นดนตรีเปิดหมวกครัง้ แรกเมือ่ ประมาณ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว วันนัน้ เรารูส้ กึ ว่าอยากร้องเพลง มาก ก็เลยหยิบกีตาร์ออกมานั่งร้องเพลงอยู่ที่ หน้ า สยามสแควร์ เราก็ ร ้ อ งเพลงไปเรื่ อ ยๆ จากนั้ น ก็ มี ดี เ จเฟี ้ ย ต (สิ ป ปพล จารุ พั ช นี ) เดินผ่านมาแล้วก็มาร่วมแจมกับเรา เราชอบ การร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้ เพราะท�าให้เรา ไม่ต้องยึดติดกับกรอบว่าต้องร้องเพลงเพื่อ เอาใจคนฟังหรือแฟนคลับ เราคิดว่าถ้าออกไป เล่ น ดนตรี เ ปิ ด หมวกแล้ ว ยั ง ต้ อ งแคร์ ค นฟั ง มากเกิ น ไป เราจะหมดเสน่ ห ์ ไ ด้ เ หมื อ นกั น เพราะมัวแต่พะวงว่าคนที่เดินไปเดินมาเขาจะ หยุดฟังเราหรือเปล่า เมือ่ ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งคนฟัง แล้ว เราจะสนุกไปกับการร้องเพลง อย่างงาน ล่าสุดทีเ่ ราไปร้องเพลงเปิดหมวกเพือ่ ช่วยเหลือ เนปาล เราสนุกกับงานนี้มาก นั่งร้องเพลง ตั้ ง แต่ บ ่ า ยโมงถึ ง สามทุ ่ ม เลย เหนื่ อ ยยั ง ไง ก็ไม่อยากหยุด (หัวเราะ) และถ้ามีใครจัดงาน เล่นดนตรีเพื่อช่วยเหลืออะไรก็ตาม ถ้าเขามา ชวนเรา เราก็จะหาเวลาไปร่วมแจมด้วยตลอด

คอยเทกแคร์แฟนๆ เพราะกลัวว่าร้องเพลงทีเ่ ขา ไม่รจู้ กั แล้วเขาจะเบือ่ แต่เราก็เข้าใจคนฟังเพลง ว่าเขาอยากฟังเพลงทีร่ จู้ กั แต่ความรูส้ กึ ของเรา เองก็ ส� า คั ญ พอเราได้ อ อกมาเล่ น ดนตรี ได้ ร ้ อ งเพลงที่ อ ยากร้ อ งจริ ง ๆ เราจะอิ น กั บ เพลงนั้ น คนฟั ง ก็ จ ะเข้ า มาถามว่ า เพลงนี้ ชือ่ เพลงอะไร แล้วไปตามหาเพลงต้นฉบับมาฟัง ก็มี พอคนเล่นมีความสุข เขาก็จะถ่ายทอด ความรู้สึกนั้นออกมา คนฟังก็รับรู้ และนั่งฟัง ไปด้วยกัน ไม่ลุกหนีไปไหน ถ้าเขาไม่ติดธุระ ที่จะต้องไปท�าจริงๆ FROM STREET TO SOCIETY :

เราคิดว่านักดนตรีเปิดหมวกเป็นคนทีส่ ร้าง สีสันให้กับสังคม หรืออย่างน้อยที่สุดบางครั้ง ตอนนั้นเราก�าลังเครียด หรือเอาง่ายๆ ก�าลัง มีอาการของโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวอยู่ จังหวะ ที่เขาเดินผ่านมาแล้วเจอนักดนตรีเปิดหมวก ก� า ลั ง ร้ อ งเพลงอยู ่ และพอดี ค นคนนั้ น เป็ น คนที่ร้องและเล่นดนตรีได้ดีมากๆ เพลงที่เขา ร้ อ งก็ เ ป็ น เพลงที่ ใ ห้ ก� า ลั ง ใจคนฟั ง อยู ่ ด ้ ว ย อาจจะท�าให้คนคนนัน้ หยุดยืนฟัง และคิดอะไร THE SOUND OF STREET : บางอย่ า งที่ ดี อ อกมาก็ ไ ด้ ซึ่ ง เรื่ อ งแบบนี้ นั ก ดนตรี เ ปิ ด หมวกในต่ า งประเทศจะ อาจจะมีโอกาสแค่หนึ่งในล้านที่จะเกิดขึ้นก็ได้ ค่อนข้างมีความชัดเจนกว่า อย่างที่ประเทศ แต่เราว่าถ้ามีสิ่งนี้ก็จะช่วยให้สังคมเราดีขึ้นมา เกาหลี ใ ต้ เ ขาจะออกจากบ้ า นมาพร้ อ มกั บ ก็ได้ อุปกรณ์ครบชุด มีลา� โพง มีขาตัง้ เซตระบบเสียง มาเรี ย บร้ อ ย พร้ อ มที่ จ ะออกมาแสดงฝี มื อ ให้คนดูเห็น ส่วนนักดนตรีเปิดหมวกในบ้านเรา เรายังไม่คอ่ ยเจอใครทีม่ คี วามสามารถโดดเด่น เพราะคนเก่งๆ ก็จะไปเล่นตามร้านอาหาร เสียมากกว่า แต่เราก็เชือ่ ว่ายังมีคนไทยทีเ่ ก่งๆ อยู่ เพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้อาย ไม่กล้า ออกมาแสดงความสามารถ และอี ก อย่ า ง การเล่นดนตรีเปิดหมวกก็คงไม่สามารถยึดเป็น อาชีพที่หารายได้จริงจังได้ ซึ่งจะเห็นว่ามีแต่ น้องๆ นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ที่ออกมาเล่น ดนตรีเปิดหมวก LESSONS FROM THE STREET :

เราได้เรียนรูว้ า่ บางครัง้ เมือ่ เราท�าอะไรเพือ่ ตัวเอง สิ่งดีๆ ก็เกิดกับคนอื่นได้ด้วย ถ้าไม่นับ เรื่ อ งของการออกมาเล่ น ดนตรี เ พื่ อ ขอรั บ เงินบริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การเล่นดนตรี เปิดหมวก เราไม่จา� เป็นต้องเอาใจคนดู ไม่ตอ้ ง

my Song

Please

“ถ้าเป็นช่วงนี้คงเป็นเพลง Please ของ อะตอม ชนกันต์ เราว่าเพลงนี้มีความเศร้าที่ไม่ได้ยัดเยียด คนฟัง เป็นความรูส้ กึ ที่ไม่ได้บอกตรงๆ ว่าฉันเสียใจ แต่จะมีความรู้สึกลึกๆ ถ่ายทอดออกมาให้รู้ว่า คนคนนี้ก�าลังเจ็บปวดอย่างมาก” InstraGram : @rosesirintip


CALENDAR FRI

MON

31

PRINCIPLES OF SURVIVAL #1 นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Principles of Survival #1’ โดยหลากศิลปิน น�าเสนอ อัตลักษณ์และปรากฏการณ์ ต ่ า ง ๆ ข อ ง สั ง ค ม ใ น ศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมอง และแนวความคิ ด ของ ศิลปิน ออกมาในรูปแบบ ของศิ ล ปะสื่ อ ผสมและ จัดวาง วันนีถ้ งึ 20 กันยายน 2558 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3709

TUE

1

BEETHOVEN FESTIVAL THAILAND 2015 ครัง้ แรกในประเทศไทย กั บ ‘เทศกาลเบโธเฟน ประเทศไทย 2558’ เทศกาลทีจ่ ะน�าคุณไปรูจ้ กั เบโธเฟน คี ต กวี ชื่ อ ดั ง ก้องโลก ในแบบทีค่ ณ ุ ไม่เคย รู ้ จั ก เขามาก่ อ น พบกั บ กิ จ กรรมพิ เ ศษมากมาย อย่างการเสวนาในหัวข้อ ‘Why Beethoven?’ การแสดง เปี ย โนผลงานเบโธเฟน ฯลฯ วันนี้ถึง 4 กันยายน 2558 ณ สถาบั น เกอเธ่ ประเทศไทย โทร. 0-22870942-4

WED

2

THU

IN THE COURTYARD เชิ ญ ชมภาพยนตร์ เรื่อง ‘In the Courtyard’ อองตวน นักดนตรีวัย 40 ทิ้ ง ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต และ กลายมาเป็ น พนั ก งาน เฝ้ า ประตู ใ นตึ ก ที่ ม าธิ ด อาศั ย อยู ่ อองตวนได้ สานสัมพันธ์มิตรภาพกับ มาธิด แต่ ก็ส งสัย ว่ า เธอ ก� า ลั ง จะกลายเป็ น บ้ า สถานการณ์พาให้เขาทั้งคู่ ตกอยู ่ ใ นสภาวะกระอั ก กระอ่วน ชมฟรี วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคม ฝรั่ ง เศสกรุ ง เทพ โทร. 0-2670-4231

28

SAT

29

SUN

30

3

EQUABLE นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Equable’ โดยหลากศิลปิน น�าเสนอถึงความเรียบง่าย และความสงบของจิตใจ มนุษย์ ผ่านมุมมองของ ศิ ล ปิ น ที่ มี ป ระสบการณ์ การมองโลก กระบวนการคิด และวิธกี ารแสดงทีแ่ ตกต่าง กั น วั น นี้ ถึ ง 3 ตุ ล าคม 2558 ณ Kalwit Studio & Gallery ซอยร่วมฤดี 2 โทร. 08-3119-2700

OVERLAP นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง’ โดย สินา วิทยวิโรจน์ และ มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา การทดลองน� า ศิ ล ปิ น ที่ มี ค วามเฉพาะตั ว ใน การสร้ า งงานศิ ล ปะจาก มุมมองที่ต่างกัน ภายใต้ เงื่อนไขความซับซ้อนทาง สั ง ค ม โ ด ย มี จุ ด ร ่ ว ม เดี ย วกั น คื อ การตี ค วาม ความซับซ้อนนัน้ ให้ออกมา เป็ น งานศิ ล ปะ วั น นี้ ถึ ง 1 0 กั น ย า ย น 2 5 5 8 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โทร. 0-2221-3841 (เว้นวันอาทิตย์)

เอาเธอมาโดด

การรวมตัวครัง้ ยิง่ ใหญ่ ของศิลปินแนวหน้าขาโดด ของเมืองไทย กับคอนเสิรต์ ‘เอาเธอมาโดด’ รวบรวม วงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟ ชั้นน�าของเมืองไทย เช่น โมเดิร์นด็อก ออดี้ วาสนา พองพอง ฯลฯ วันนี้ ประตู เปิดเวลา 16.00 น. ณ ไร่องุน่ ซิลเวอร์เลก จ�าหน่ายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

TETSUYA NODA : DIARY II นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Tetsuya Noda : DIARY II’ โดย เท็ตซึยะ โนดะ ศิลปิน ชาวญี่ปุ่น น�าเสนอผลงาน ภาพพิมพ์แกะไม้ผสมผสาน กับภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โ ด ย ใ ช ้ ภ า พ ข อ ง ผู ้ ค น อาหาร และสิ่งที่พบเห็น ในชีวิตประจ�าวัน มาเป็น สัญลักษณ์สื่อความแทน บทบันทึกอันมีความหมาย ในความทรงจ� า วั น นี้ ถึ ง 4 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลป์ ร่วมสมัยอาร์เดล (ถ.บรมราชชนนี) โทร. 0-2422-2092 (เว้นวันจันทร์)

Available Now เช็กชื่อหนังสือ polkadot ที่แปลงรางไปปรากฏตัว บนหนาจอของคุณไดแลววันนี้

New coming

• • • •

ดาวนโหลด e-book ไดที่ ookbee และ ookbee writer

Good Bed Great breakfast Hearmade Sew, sew 5 The Lunch Box Spring 2015 : Sunlight Issue • Come Rain Come Shine Tokyo • Taipei Guggig Guide • ที่รัก bookazine issue 2-5


MAKE A DISH

Kuro Roll Set เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ถึงแม้จะอิ่มจากมื้ออาหารแค่ไหน เชื่อได้ว่ากระเพาะของเราทุกคนคงมีที่ว่างส�าหรับของหวานเสมอ เราจึงขอแนะน�าเมนูเซตสุดพิเศษจากร้าน Kyo Roll En ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ ร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศน่านั่ง และมีขนมหน้าตาน่ารักๆ ให้เลือกทานเต็มไปหมด ลองสั่ง Kuro Roll Set ขนมเมนูพิเศษที่มาแบบครบเครื่อง ทั้งโรลเค้ก ไอศกรีม และผลไม้สด ที่ไม่ว่าคุณจะเลือกมิกซ์รสชาติระหว่างโรลเค้กกับไอศกรีม หรือทานไอศกรีมกับผลไม้ ก็ให้ความสดชื่นกับคุณได้เป็นอย่างดี

KURO ROLL SET ราคา : 165 บาท

Owner เดช คิ้วคชา

INGREDIENTS ไอศกรี ม / ครี ม สด / สตรอเบอรี / กี วี / มะม่วง / ถั่วคุโรมาเมะ / น�้ า เชื่ อ มคุ โ รมิ ท สึ / นามะช็อกโกแลตชาเขียว

OWNER's Inspiration ร้านของเราเป็นร้านขนมสไตล์ญปี่ นุ่ ซึง่ มีรปู แบบเป็นเซตเมนูทคี่ รบเครือ่ ง ทั้งไอศกรีม เค้ก ผลไม้ และซอส ซึ่งเมนูนี้เป็นขนมสไตล์ ไคเซกิ หรือการเสิร์ฟ อาหารชัน้ สูง เซตหนึง่ ประกอบด้วยโรลเค้กผสมถ่านไม้ไผ่และนมสดฮอกไกโด ด้านในจะมีถั่วคุโรมาเมะ ไอศกรีมรสวานิลลาผสมถ่านไม้ ไผ่ญี่ปุ่น จะเรียกว่า Sumi Soft Cream เสิร์ฟพร้อมซอสน�้า เชื่อมคุโรมิท สึ ผลไม้ ตั ด เลี่ ยน และนามะช็อกโกแลตชาเขียว

TIPS เราเลื อ กใช้ ถ ่ า นไม้ ไ ผ่ จ าก เกียวโต วัตถุดิบธรรมชาติที่ช่วย ขั บ สารพิ ษ ออกจากร่ า งกาย ทานแล้ ว มี ป ระโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมทานกันมาตั้งแต่ สมัยโบราณ


SUPERMARKET

Let’s Talk about Bread and Cake ตั้งแต่มนุษย์ตั้งรกรากสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา อาหารที่เกิดขึ้นยุคแรกๆ ในประวัติศาสตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นขนมปังสูตรต่างๆ ที่มีการพัฒนากันตามความถนัดและวัตถุดิบของแต่ละชนชาติ แล้วค่อยขยับขยายจนกลายเป็นอาหารจากแป้งต่างๆ มากมาย รวมไปถึงเค้กที่มีตั้งแต่แบบง่ายมากๆ ไปจนถึงวิจิตรพิสดารเลยก็มี

Blueberry Cobbler Laugenstangerl

Latkes

Crumpet

Sourdough Bread Trenza de Almudevar

Challah Garlic Bread


Bagel

Yeastless Coal Bread

Yeastless Loaf with Sunflower Seeds

Soda Bread

Bagel เบเกิล ขนมปังทีม่ รี กู ลมคล้ายโดนัท แต่เนือ้ สัมผัส จะแตกต่างเพราะมีกรรมวิธีที่ต่างกัน เบเกิลนั้น จะมีเนื้อแน่นและเหนียวกว่า นิยมน�ามาทานกับ อาหารคาว เช่น แซลมอน Blueberry Cobbler คอบเบลอร์บลูเบอรี ขนมง่ายๆ ที่นิยมท�ากันทั้ง ในอั ง กฤษและยุ โ รป ซึ่ ง แต่ ล ะประเทศก็ จ ะมี สูตรเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันไปบ้าง หลักๆ ก็คอื น�าบิสกิต หรือสโคนมาอบกับส่วนผสมทั้งคาวและหวาน Challah ขนมปั ง ฮาลาห์ หรื อ ขนมปั ง เปี ย สู ต รชาวยิ ว นิยมทานในวันสะบาโต หรือวันหยุดของชาวยิว เป็นขนมปังก้อนใหญ่สเี หลืองทองดูนา่ ทาน เอกลักษณ์ ของมันคือมีการใช้ไข่เป็นส่วนผสม ซึ่งก็มีขนมปัง สูตรนี้ในวัฒนธรรมชาติอื่นๆ ด้วยเช่นกัน Crumpet ครัมเป็ต เมนูงา่ ยๆ ส�าหรับคนทีอ่ ยากท�าอาหารเช้า ทานเอง ซึ่งครัมเป็ตนั้นก็จะคล้ายๆ กับแพนเค้ก นิยมทานกันในแถบสหราชอาณาจักร ลักษณะเด่น ของมันคือเป็นวงกลมและมีรพู รุนจากฟองอากาศ ทานคู่กับเนยขณะยังร้อนๆ Garlic Bread ขนมปังกระเทียม อาหารเรียกน�้าย่อยที่หลายคน โปรดปราน ซึ่งน่าจะคิดค้นพัฒนามาพร้อมๆ กับ อาหารอิ ต าเลี ย น อย่ า งเช่ น พิ ซ ซ่ า ปั จ จุ บั น ทุกร้านทั่วโลกต่างก็มีเมนูนี้แพร่หลาย รวมถึง ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแบบแช่แข็งส�าเร็จรูป Latkes แพนเค้กมันฝรัง่ สไตล์ยวิ โดยชือ่ latkes นัน้ มาจาก ภาษา Yiddish ซึ่งเป็นภาษาโบราณของชาวยิว โดยเมนูนี้จะนิยมท�ากันในวัน Hanukkah หรือ เทศกาลแสงไฟของชาวยิว Laugenstangerl ขนมปังทรงยาวแบบเยอรมัน รูปร่างจะคล้ายๆ ขนมปังฝรั่งเศส แต่สีสันจะแตกต่างตรงที่ขนมปัง เยอรมั น จะสี อ อกน�้ า ตาลเข้ ม กว่ า ด้ า นนอก แข็งกว่า และหนักไปทางรสชาติเค็มๆ มันๆ Soda Bread โซดาเบรด เป็นขนมปังที่โดดเด่นด้วยส่วนผสม ที่ใช้เบกกิ้งโซดาแทนยีสต์ในการท�าให้ขนมปังฟู รสชาติ ที่ อ อกมาจึ ง แน่ น และหนั ก กว่ า ขนมปั ง ที่ใช้ยีสต์ นิยมทานอย่างแพร่หลายในไอร์แลนด์ Sourdough Bread ขนมปังเปรี้ยว เป็นขนมปังที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ก็คอื จะผ่านกระบวนการหมักจนเกิดการย่อยสลาย เมือ่ น�ามาอบแล้วจะกลายเป็นขนมปังทีม่ รี สเปรีย้ ว อ่อนๆ จากกรดแลคติกที่เกิดจากแลคโตบาซิลัส Trenza de Almudevar ขนมปังทรงเปียรสหวาน โดยค�าว่า trenza นัน้ เป็น ภาษาสเปนทีแ่ ปลว่าเปีย ส่วน Almudevar คือชือ่ เมือง ที่ เ ป็ น ต้ น ก� า เนิ ด ของขนมปั ง ชนิ ด นี้ ซึ่ ง อยู ่ ใ น แคว้นอารากอน ประเทศสเปน ขนมปังชนิดนีจ้ งึ กลายเป็นของขึ้นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของแคว้นนี้ Yeastless Coal Bread ขนมปังถ่านสูตรไม่ใช้ยสี ต์ โดยปกติแล้วขนมปังก็จะ ออกสีขาวไปจนถึงน�า้ ตาลเข้ม แต่ก็สามารถใส่สี ต่างๆ ได้ตามแต่ส่วนผสม การเลือกใช้ผงถ่าน เพื่ อ ท� า ให้ ไ ด้ ข นมปั ง สี ด� า ก็ เ ป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม ความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี Yeastless Loaf with Sunflower Seeds ขนมปังผสมเมล็ดดอกทานตะวันสูตรไม่ใช้ยีสต์ ศาสตร์การท�าขนมปังนั้นสามารถพลิกแพลงได้ หลากหลาย การใส่เมล็ดพืชเพื่อเพิ่มรสสัมผัส ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ ก รวมถึ ง การไม่ ใ ช้ ยี ส ต์ เพื่อท�าให้ขนมปังขึ้นฟูอีกด้วย


HOME MADE

The Chemistry Between Us เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เคมีทเี่ ข้ากันคงไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ หมือนกันเสมอไป อาจเป็นความต่างกันสุดขัว้ ทีเ่ มือ่ อยูค่ กู่ นั กลับส่งเสริมความเด่นให้กนั และกัน อย่างเช่นการแต่งบ้านของคูร่ กั ‘เจเน็ต’ - ภัณฑิลา พรหมฟัง ดีไซเนอร์และเจ้าของรองเท้าแบรนด์ Madame Flamingo และ ‘ตี้’ - มนต์ธนัช เกศมนตรี ผู้ช่วยผู้ก�ากับโฆษณา ผนังและโทนสีของบ้านเป็นสีเทา แต่เสริมความสดใสด้วยสีชมพูจาก ฟลามิงโกที่เป็นของสะสมในมุมต่างๆ ของบ้าน กลายเป็นคู่สีที่เราคิดว่าเข้ากันที่สุดเลยก็ว่าได้

“ ‘บ้านงาน’ บ้านที่จัดงานบ่อยสุดๆ”


พบกับ a day BULLETIN และ a day BULLETIN LIFE พบกับ a day BULLETIN ทั่วกรุงเทพฯLIFE สาขาBULLETIN ส์ 40a day ตาร์บัคและ ได้แล้ววันนี้ที่สตา ุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้ที่ส ร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกร

ที่มาของบ้านหลังนี้ (ภัณฑิดา) “เรากับพี่ตี้มาดู บ้านหลังนีเ้ มือ่ 4 ปีทแี่ ล้ว มันเป็นบ้านของพีท่ รี่ จู้ กั ซึง่ พอมาดูแล้วทัง้ เรากับพีต่ กี้ ช็ อบเลย แต่ตอนนัน้ ก�าลังซือ้ เรายังไม่ไหว แล้วคุณแม่พตี่ กี้ ไ็ ม่คอ่ ยชอบ เพราะบ้านมันค่อนข้างเก่า ก็เลยเก็บบ้านหลังนีไ้ ว้ ในใจ ไปดูบ้านหลังอื่นและคอนโดฯ ต่อไป แต่ สุดท้ายเราทัง้ คูก่ ย็ งั ชอบบ้านหลังนีอ้ ยู่ ก็เลยตกลง ซื้อเลย” (มนต์ธนัช) “ท�าเลของบ้านอยู่ตรงทางสามแพร่ง ด้วยความที่เราเป็นลูกคนจีนก็ท�าให้เราเชื่อเรื่อง ฮวงจุย้ ในระดับหนึง่ เพราะการซือ้ บ้านทัง้ ทีกไ็ ม่ได้ ใช้เงินน้อยๆ ซึ่งเราได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่เขารู้เรื่อง ฮวงจุย้ เขาเล่าว่าทางสามแพร่งมันมีทงั้ ดีและไม่ดี เราจึงไปปรึกษาคุณหมอฮวงจุย้ ปรากฏว่ามันเป็น ทางสามแพร่งที่ดี ก็ตกลงซื้อเลย” ปรั บ ปรุ ง และตกแต่ ง บ้ า นหลั ง นี้ อ ย่ า งไร (มนต์ธนัช) “จริงๆ บ้านหลังนีม้ อี ายุประมาณ 11 ปี แล้ว แต่พี่เจ้าของเดิมก็ไม่ได้อยู่ตลอด ส่วนใหญ่ จะใช้เป็นที่เก็บของมากกว่า โครงสร้างบ้านก็เลย ยังไม่ผุพังเท่าไหร่นัก เราเลยไปปรึกษากับเพื่อน ที่เป็นนักออกแบบตกแต่งภายในว่าจะออกแบบ บ้านยังไงตามที่เราชอบ และก็ต้องเข้ากับฮวงจุ้ย ด้วย ซึง่ เดิมทีบา้ นหลังนีอ้ อกแบบโครงสร้างให้เป็น สไตล์ลอฟต์อยูแ่ ล้ว สีผนังก็เป็นสีเทา บันไดก็ไม่มี ราวบันไดเลยจนถึงชัน้ สาม มันเป็นสไตล์ทเี่ ราชอบ ก็ไม่ต้องแก้ไขมากเท่าไหร่ อาจมีการทาใหม่ใน เฉดสีเทาที่ต่างกันไป แล้วก็เอาของของเจเน็ตมา จัดวาง โดยเฉพาะฟลามิงโกทั้งหลาย บ้านเลย ออกมาเป็นโทนสีเทา-ชมพู ซึง่ มันคือการผสมผสาน ของสองความชอบเข้าด้วยกัน” (ภัณฑิดา) “ส�าหรับเราท�าเลตรงนีม้ นั ดีมาก เพราะ มันใกล้ทที่ า� งานของเราทัง้ คู่ ซึง่ เราก็ไม่ได้อยากได้ อะไรเป็นพิเศษหรอก เพราะของกระจุกกระจิก

ของแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ ของพีต่ กี้ เ็ ป็นสิง่ ทีเ่ รา ชอบอยู่แล้ว” ของสะสมและของตกแต่ง (มนต์ธนัช) “เดิมที เราอยูค่ อนโดฯ มันไม่มพี นื้ ทีใ่ ห้เก็บเฟอร์นเิ จอร์ อยู่แล้ว ตอนแรกโต๊ะตู้ต่างๆ ก็อยู่ผิดที่ผิดทาง ไปหมด ตอนทีเ่ ราคิด เรามองภาพในหัวไว้ชดั มากว่าบ้านเราจะเป็นยังไง จะจัดอะไรไว้ตรง ไหน แต่พอเอาเข้าจริง เราก็ต้องค่อยๆ ปรับ ให้มันเข้ากับการใช้ชีวิต” ที่พักพิงแห่งนี้สร้างความสุขให้คุณอย่างไร (ภัณฑิดา) “อยูแ่ ล้วสบายใจ เป็นตัวของตัวเอง เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบ และมันก็สามารถเป็น อะไรก็ได้ตามที่ต้องการ มันเป็นพื้นที่ที่เราได้ หลีกหนีจากความวุ่นวาย” (มนต์ธนัช) “ตอนที่อยู่คอนโดฯ มันค่อนข้าง อึดอัด เดินอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมแคบๆ จะปลูก ต้นไม้ก็ท�าได้เล็กๆ น้อยๆ เวลาที่อยู่คอนโดฯ เราจะไม่คอ่ ยอยูท่ หี่ อ้ ง ออกไปเดินเล่น คอนโดฯ เอาไว้นงั่ ท�างานหรือนอนอย่างเดียวเลย แต่พอ มีบา้ น เราสามารถท�าสวนได้ มีพนื้ ทีใ่ ห้นงั่ ท�างาน เดินไปเดินมา มันมีกิจกรรมให้ทา� ตลอด”

• ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ม าพร้ อ มพื้ น ที่ ที่กว้างขึ้น... ดูแลต้นไม้ ขี้นก มดแมลง แล้วก็การท�าความสะอาด • ฟลามิ ง โกตั ว โตที่ อ ยู ่ ก ลางบ้ า น... เป็นภาพเพนต์ที่พี่ตี้ชวนเพื่อนๆ เขากว่า 10 คน มาช่วยกันวาด • สัตว์เลี้ยงแสนรักที่สร้างชีวิตชีวา... สันติ แมววัย 9 เดือน • ของสะสมเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ในบ้ า น... ของทุกชิ้นมันมีเรื่องราว ถ้าราคาโอเค และเป็นดีไซน์ที่เราชอบ ก็ซื้อเลย

•• เซ็ เซ็นนทรั ลาดพร้าาวว ชั ชั้น้น 2 2 ทรัลล ลาดพร้ •• เซ็ เซ็นนทรั พระราม 9 ชั้น้น 1 1 ทรัลล พระราม 9 ชั •• สยามพารากอน ชั สยามพารากอน ชั้น้น 1 1 •• สยามพารากอน ชั สยามพารากอน ชั้น้น 3 3 •• สยามเซ็ สยามเซ็นนเตอร์ 3 เตอร์ ชัชั้น้น 3 •• เซ็ เซ็นนทรั 3 โซน A ทรัลลเวิเวิลลด์ด์ ชัชั้น้น 3 โซน A •• Big C เอกมั Big C เอกมัยย •• เอ็ เอ็มมโพเรี ทาวเวอร์ โพเรียยมม ทาวเวอร์ •• เอ็ เอ็มมโพเรี มอลล์ ชัชั้น้น 5 5 โพเรียยมม มอลล์ •• จี จีเเอ็อ็มมเอ็เอ็มม แกรมมี แกรมมี่ ่ เพลส เพลส •• ทองหล่ ทองหล่ออ (ระหว่ ซ.11 และ 13) (ระหว่าางทองหล่ งทองหล่ออ ซ.11 และ 13) •• มาร์ มาร์เเก็ก็ตตเพลส เพลส ทองหล่ ซ.4 ทองหล่ออ ซ.4 •• เอ็ เอ็มมไพร์ G ไพร์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ ชัชั้น้น G •• ออล ซี ออล ซีซซันัน เพลส เพลส •• อาคารอื อาคารอือ้ อ้ จืจืออเหลี เหลียยงง ชัชัน้ น้ G G •• หลั หลังงสวน สวน •• สี สีลลมคอมเพล็ มคอมเพล็กกซ์ซ์ •• ไทมส์ ไทมส์ สแควร์ สแควร์ซ.สุ ซ.สุขขมุ มุ วิวิทท12 12 •• ไทยพาณิ ไทยพาณิชชย์ย์ปปาร์ ชั้น้น 1 1 าร์กกพลาซ่ พลาซ่าา ชั •• จามจุ จามจุรรีสีสแควร์ แควร์ •• The 19th. ชิ The 19th. ชิดดลม ลม •• อาคารเมื อาคารเมือองไทยภั งไทยภัททรคอมเพล็ รคอมเพล็กกซ์ซ์ •• IDEO พญาไท IDEO พญาไท •• โรงพยาบาลบ� โรงพยาบาลบำาารุรุงงราษฎร์ 1 ราษฎร์ ชัชั้น้น 1 •• โรงพยาบาลบ� โรงพยาบาลบำาารุรุงงราษฎร์ 10 ราษฎร์ สกายล็ สกายล็ออบบี บบี้ ้ ชัชั้น้น 10 •• โรงพยาบาลสมิ โรงพยาบาลสมิตติเิเวช ซอยสุขขุมุมวิวิทท 49 49 วช ซอยสุ •• โรงพยาบาลกรุ โรงพยาบาลกรุงงเทพ ชั้น้น 1 1 เทพ ชั •• โรงพยาบาลรามาธิ โรงพยาบาลรามาธิบบดีดี • โรงพยาบาลพระราม 9 • โรงพยาบาลพระราม 9 •The Crystal •The Crystal •• CDC CDC •• RCA RCA • นวมินนทร์ • นวมิ ทร์ซซิติตี้อี้อเวนิ เวนิวว •• นวมิ นวมินนทร์ ทร์ททาวน์ าวน์เเซ็ซ็นนเตอร์ เตอร์ •• The Nine Center The Nine Center • Terminal 21 • Terminal 21 •• The Walk เกษตร-นวมิ The Walk เกษตร-นวมินนทร์ ทร์ •• The Promenade The Promenade •• The Scene ทาวน์ The Scene ทาวน์ออินินทาวน์ ทาวน์

Thaaililaanndd • SOOHHOO T hง ถ• น Sนนบบำา�ารรุงุงเมเมือือnง ถนนจนั ทน์ น oo n ถนนจนั ทน์ •ถVaannillillaaM 1 • • VSiam S Mqouoaarere 1 uสามย่าน iamP S • • I’Sm arkq ส ามaยll่าวนัชรพล m Park M all วัชรพล •• PI’ leleaarnrnaaryry M • • TPhe JAS วังังหหินิน he JAS ว •• ทT่า่ามมหหาารราาชช าวเวอร์ ์ ส •• อทาาคคาารรซซันันททาุลวรเวาฮอิมรเพ • • ออาคารอับด ุลราฮิมเพลล์ ส าคารอับดรทาาววเวเวออรร์ •• ออาาคคาารรสสินินธธลรพทญ 2 อ งพยาบา ญาาไทไท 2 •• โร พ ล า บ า ย พ ง r •• EโรmmQQuuaartrtieieรrซิตี้ทาวเวอร์ •• อEาาคคาารรสสาาธธรRซivิตี้ทerาวWเวaอlkร์ an River Walk •• Yอooddppim 9 พn ระระราามม 9 • • UY -Plaim cea พ ร e c la P • U


SELECTIVE

Filmmaker Starter Kit เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ความคลั่งไคล้ในวัยเด็กของ ‘ป้อง’ - ไพรัช คุ้มวัน นักท�าหนังแห่งโปรดักชันเฮาส์ WellDone MediumRare และตากล้องมือรางวัลสุพรรณหงส์จากภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy. คงไม่พ้นเรื่องของภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป และเพลงซาวนด์แทร็กที่เขาสนใจมาตั้งแต่เด็กๆ นั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เขามุ่งหน้าเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ และใช้วัตถุดิบที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กเป็นแรงบันดาลใจในการท�างานให้ดีที่สุด

2

1

3

6 4

5 8 10

7 9

1. ผ้าพันคอลิเวอร์พลู “เราเชียร์ลเิ วอร์พลู แล้วผ้าพันคอผืนนีก้ เ็ ป็นของชิน้ แรกทีซ่ อื้ จากสโตร์ลเิ วอร์พลู หวงเป็นพิเศษ” 2. รองเท้าผ้าใบ “สังเกตตัวเองแล้วรูส้ กึ ว่ามีรองเท้าผ้าใบเยอะมาก อาจเพราะเราออกกองถ่ายบ่อย การใส่รองเท้าผ้าใบท�าให้คล่องตัวมากกว่า” 3. หนังสือการ์ตนู สแลมดังก์ “สแลมดังก์ เป็นการ์ตนู ทีเ่ ราชอบทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ มันเป็นการ์ตนู ทีถ่ กู ตัดจบ หลังจากนัน้ ก็จะเป็นเล่มทีไ่ ม่มคี า� พูดเลย แต่เรากลับอ่านมันอย่าง สนุกมาก” 4. Ost. Final Fantasy “เพลงของเกมนีเ้ หมือนเป็นห้องสมุดของเราเลย หลายคนทีเ่ รารูจ้ กั เล่นเกมนีแ้ ล้วอยากท�าหนังก็เยอะ” 5. นาฬิกา 6. ขวดแก้ว “เริม่ สะสมพวกขวดต่างๆ เพราะเคยไปเห็นร้านเหล้า ที่ญี่ปุ่นเรียงขวดจนกลายเป็นก�าแพง เรารู้สึกว่ามันสวยดี” 7. กล้องฟิล์ม “กล้องตัวนี้เป็นกล้องตัวแรกในชีวิต ซึ่งพังไปแล้ว แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่” 8. The work of director Anton Corbijn “รวมงานของช่างภาพ ชาวฮอลแลนด์ ส่วนใหญ่หน้าปกของศิลปินร็อกในยุคนัน้ ก็จะเป็นฝีมอื ของช่างภาพคนนี้ เขาจะชอบเล่นกับสีฟลิ ม์ ภาพทีไ่ ด้มนั ก็จะแตกต่าง” 9. Ost. Trainspotting “หนังเรือ่ งนีเ้ ป็นหนังเรือ่ งแรกๆ ทีเ่ ราดูแล้ว อยากจะฟังเพลงซาวนด์แทร็กต่อ เรารูส้ กึ ว่าเพลงประกอบมันประหลาดดี” 10. ฮาร์ดดิสก์ “เป็นฮาร์ดดิสก์แรกในชีวติ มีแค่ 1.2 GB เป็นช่วงทีเ่ ด็กยุค 90s อย่างเราจะได้เรียนรูพ้ นื้ ฐานการใช้คอมพิวเตอร์”


TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 366 I 27 JUL - 2 AUG 2015

สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกวันจันทร์ และศุกร์ เริ่มแจก เวลา 17.00 น. • สยาม • ชิดลม • เพลินจิต • อโศก • พร้อมพงษ์ • อ่อนนุช • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ • อารีย์ • หมอชิต • ศาลาแดง • ช่องนนทรี • สะพานตากสิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทุกวันจันทร์ และศุกร์ เริ่มแจก เวลา 17.00 น. • สวนจตุจักร • ลาดพร้าว • ศูนย์วัฒนธรรม • พระราม 9 • สุขุมวิท • สีลม การบินไทย : สุวรรณภูมิ • ห้องรับรองพิเศษ Air Asia : ดอนเมือง ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์ TCDC CDC (Crystal Design Center) SCG Experience Hof Art Flow House Bangkok : สุขุมวิท 26 The Lake Condo Modernform : CDC Index Living Mall : เอกมัย SB Design Square • CDC • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 BMW Millennium Auto • พระราม 4 • สยามพารากอน ชั้น 2 • ลาดพร้าว 112

HONDA • สุขุมวิท 66/1 Starbucks [40 สาขา] • เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 • เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 3 • สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน A • Big C เอกมัย • เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ • เอ็มโพเรียม มอลล์ ชั้น 5 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส • ทองหล่อ (ระหว่าง ทองหล่อ ซ.11 และ 13) • มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ซ.4 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G • ออล ซีซัน เพลส • อาคารอือ้ จือเหลียง ชัน้ G • หลังสวน • สีลมคอมเพล็กซ์

TODAY EXPRESS PRESENTS

True Shop • IT Mall ฟอร์จูน รัชดา • ลาดพร้าว • CP Tower • United Center • อาคารอื้อจือเหลียง Coffee World • ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 2 • เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3 • สยามพารากอน ชั้น G • สยามพารากอน ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 • Terminal 21 iberry • เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น 1 • เอสพลานาด ชั้น M • ปิยรมย์ เพลส • พารากอน ชั้น G • ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส

ISSUE 72 I 24 - 30 JULY 2015

กับข้าว กับปลา • ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส

TODAY EXPRESS PRESENTS

• ไทมส์ สแควร์ ซ.สุขมุ วิท 12 • ไทยพาณิชย์ปาร์ก พลาซ่า ชั้น 1 • จามจุรีสแควร์ • The 19th. ชิดลม • อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ • IDEO พญาไท • โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชั้น 1 • โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชั้น 10 • โรงพยาบาลสมิติเวช ซอยสุขุมวิท 49 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 • โรงพยาบาลรามาธิบดี • โรงพยาบาลพระราม 9 •The Crystal • CDC • RCA • นวมินทร์ซิตี้อเวนิว • นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ • The Nine Center • Terminal 21 • The Walk เกษตรนวมินทร์ • The Promenade • The Scene TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 73 I 31 JUL - 6 AUG 2015

BEAUTIFUL MILES

FAR AND BEYOND

adaybulletin

• โรงพยาบาลพญาไท 2 • EmQuartier • อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ • Yodpiman River Walk • U-Place พระราม 9 True Coffee • เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 • เมืองไทยภัทร • ทรู ทาวเวอร์ รัชดา • อาคารฟอร์จูน ชั้น 3 • True Life ทองหล่อ • จามจุรีสแควร์ • สยามสแควร์ ซ.3 • สยามพารากอน ชั้น 3 • ถนนข้าวสาร •The Horizon สุขุมวิท 63

adaybulletinlife

TODAY EXPRESS PRESENTS

LOVE OF MY LIFE ISSUE 367 I 3 - 9 AUGUST 2015

Zaab Eli : ทองหล่อ 10 ห้องอาหารสีฟ้า Kanom Secret Recipe GREYHOUND cafe 94 Coffee Casa Lapin • สุขุมวิท 49 • ซ.อารีย์

• dusit D2 • โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่…Night Bazaar ท่าแพ • Ducky Dolly • Mo Hotel • ร้านกาแฟวาวี ถนนคนเดิน วันอาทิตย์

JOURNEY TO THE SUN ISSUE 368 I 10 - 16 AUGUST 2015

ไล-บรา-รี่ : พระรามเก้า 41 ukucafe : ลาดพร้าว 94 Coffee Gallery : CDC Lord of Cup : รามคำาแหง 112 Roast Coffee & Eatery : ทองหล่อ 13 One Ounce for Onion : เอกมัย 12 INK & LION cafe : เอกมัย 2 Caffe What if : สุขุมวิท 31

WHERE TO FIND

MINI GARAGE By Millennium Auto Ekamai Executive Supercars : เอกมัย

ทาวน์อินทาวน์ • SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง • Vanilla Moon ถนนจันทน์ • Siam Square 1 • I’m Park สามย่าน • Plearnary Mall วัชรพล • The JAS วังหิน • ท่ามหาราช • อาคารซันทาวเวอร์ • อาคารอับดุลราฮิมเพลส • อาคารสินธรทาวเวอร์

Counting Sheep Corner : สุขุมวิท 61 Gastro 1/6 : สุขุมวิท 22 Casa Lapin X26 : สุขมุ วิท 26 Cafe Little Spoon : อโศก ซ.3 Folies : สาทรซิตี้ Brooklyn Baker : ซ.โปโล 3 Flow : พหลโยธิน ซ.9 Treat cafe & Hang Out : เสนานิคม 1 Lubid coffee House : วิภาวดีรังสิต 42 KBank Siam Pic-Ganesha : ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เขาใหญ่-ปากช่อง • KIRI MAYA • MUTHI MAYA Palio • Toscana Valley Country Club • HOTEL des ARTISTS • หอมหมื่นลี้ เชียงใหม่…เส้นริมแม่น�้าปิง • เอกาสปา • สำานักงานโรงแรม B2 • Love at First Bite • Im Eco

เชียงใหม่…Central Airport Plaza • ร้านกาแฟ Starbuck • ร้านหนังสือ B2S เชียงใหม่…นิมมานเหมินท์ศิริมังคลาจารย์ • โรงแรม Casa 2511 • Kantary Hills Chiang Mai Hotel • โรงแรม Yesterday • บ้านเส-ลา • โรงแรม Halo Nimman • โรงแรม Art tel • ร้านรออยู่ตรงนี้ • ร้าน Cafe Kantary • ร้านกาแฟวาวี ซอย 4 โครงการประเสริฐแลนด์ • ร้านเสื้อผ้าอมรา • ร้านเล่า • ร้านหอมปากหอมคอ • ร้านชั้นหนึ่ง • ร้านกาแฟ Ristr8to • ร้าน Mont Blanc • ร้านกาแฟ Starbucks • ร้านกาแฟวาวี ซอย 9 • 9 Tea Street • ร้าน Salad Concept • ร้าน Minimal • ร้าน Cafe de Nimman • ร้าน See Scape • ร้าน iberry • ร้าน Happy Hut หัวหิน • วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา • The Sea-cret Hua Hin • Hua Hin Mantra Resort • Let’s Sea • Dune hua-hin • Starbucks • True Coffee • บ้านใกล้วัง • บ้านถั่วเย็น • ชุบชีวา • เพลินวาน • วิกหัวหิน • Eighteen Below • กาแฟดริปหัวหิน • ร้านวิ ไลวรรณ TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 69 I 3 - 9 JULY 2015

FIFTY SHADES OF BLUE


THE 5IVE

Turn Back Time เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

ถ้าความสนุกของผู้หญิงคือการได้แต่งตัวสวยๆ งามๆ ความสุขอีกอย่างหนึ่งของ ‘วีเจลูกเกด’ - จิรดา โยฮารา ก็คงจะเป็นการได้นั่งผ่อนคลายอยู่บนโซฟาตัวโปรด เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง พร้อมกับอ่านหนังสือที่ชอบไปด้วย ที่มั่นใจอย่างนี้ก็เพราะเธอได้หอบหนังสือทั้ง 5 เล่มนี้มาให้เราดู หลังจากที่ถามไปว่า เวลาอยู่บ้านสาวหวานคนนี้ชอบท�าอะไร พร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังด้วยสายตาที่เป็นประกายสดใส 01 The Boot Camp by Kate Harrison “เรื่องราวของผู้หญิงสามคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งแต่ละคนก็มี เหตุผลแตกต่างกันไป ท�าให้เราอยากรู้ว่าพวกเขาจะได้อะไรจากการไปเข้าแคมป์ เก็บตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งนี้ เราชอบหนังสือเล่มนี้เพราะเป็นเรื่องราวที่ ใกล้ตัว เพราะบูตแคมป์เขาจะออกแบบมาเพื่อการออกก�าลังกาย โดยใช้ระบบ คล้ายๆ การฝึกแบบที่ทหารเขาฝึกฝนกัน ซึ่งเราชอบการออกก� าลังกายด้วย วิธีนี้มาก” 02

ดนตรีแห่งชีวิต โดย สุรพงษ์ บุนนาค

“ช่วงทีเ่ รียนเปียโนกับ เมย์ The Voice เราก็สนใจเพลงคลาสสิก พอเริม่ เรียนเพลง Fur Elise ของเบโธเฟน เราก็อยากรูท้ มี่ าทีไ่ ปของเพลงนี้ ซึง่ ปกติแล้วครูเมย์จะเล่าให้ เราฟังว่าศิลปินแต่ละคนมีชวี ติ อย่างไร เพลงนีแ้ ต่งให้กบั ใคร ต้องการสือ่ อารมณ์ใน ด้านไหน และเราก็ได้รบั การแนะน�าให้อา่ นหนังสือเล่มนีจ้ ากพีท่ ที่ า� งาน พอได้มาเราก็ นัง่ อ่านจนจบ และพบว่าคนทีม่ คี วามฝัน ขอแค่มคี วามตัง้ ใจ ไม่จา� เป็นต้องมีฐานะดี ก็สามารถท�าในสิ่งที่ตั้งใจให้ส�าเร็จได้ และก็มีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ เกีย่ วกับศิลปินทีเ่ ราชอบอยูใ่ นหนังสือเล่มนี”้

03 Living on a Dollar a Day by Thomas A. Nazario “หนั ง สื อ ที่ บ อกกั บ เราว่ า ยั ง มี ชีวิตน้อยๆ อีกเยอะมากในโลกใบนี้ที่ พวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะเลือกว่า วันนีจ้ ะกินอะไร เพราะเขาไม่มอี ะไรให้ เลือกนอกจากต้องใช้ชวี ติ ให้รอดไปวันๆ อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องของพวกเขาเป็น ก�าลังใจให้กบั เราได้อกี ทางหนึง่ เวลา เราอยากได้อะไร ก็จะกลับมาฉุกคิดว่า ของทีอ่ ยากได้นนั้ จ�าเป็นจริงๆ กับชีวติ ของเราด้วยหรือเปล่า”

"Listen. Me leaving, right It's get nothing to do with you Matt." The Boot Camp

04 หลั ก สู ต รการตั ด เย็ บ เสือ้ ผ้า (COURS DE COUTURE) โดย ดวงดาว ท่ามตระกูล

“ก่ อ นที่ เ ราจะท� า เสื้ อ ผ้ า แบรนด์ Hahaha : the happy girls ก็ต้องไปเรียน ตัดเสื้อก่อน ท�าให้ได้หนังสือเล่มนี้มา ซึ่งเขาจะสอนเราเกี่ยวการท�าแพตเทิร์น เสื้อผ้า จะตัดกระโปรงต้องค�านวณสูตร ในการใช้ผ้าอย่างไร และหนังสือเล่มนี้ มี ค รบทุ ก อย่ า งในการท� า แพตเทิ ร ์ น เสื้อผ้าแบบต่างๆ ซึ่งท�าให้เราออกแบบ เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้น เราจึงรู้สึกว่าหนังสือ เล่มนี้มีคุณค่ามาก ควรเก็บรักษาไว้ให้ดี โดยเฉพาะเวลาที่ เ ราอยากบอกกั บ ช่างตัดเย็บว่าอยากได้กระโปรงแบบนี้ ถ้าไม่ใช่ภาษาเดียวกันเขาก็จะไม่เข้าใจ ต่อให้วาดแบบให้ดูเขาก็จะไม่รู้หรอกว่า กระโปรงที่ เ ราอยากได้ นี้ เ รี ย กว่ า กระโปรง 6 ชิ้น พอเรารู้ตรงนี้ก็สะดวก กับการท�างานของเราด้วย”

"The 60s was a time when fashion and lifestyle were inextricably linked to politics and idealogy." Swinging 60s Fashion Style

05 Swinging 60s Fashion Style by PIE Books “แฟชั่ น ก็ เ ป็ น อี ก เรื่ อ งที่ เ ราสนใจ และ หนังสือเล่มนี้ก็น�าเสนอแฟชั่นที่อยู่ในทศวรรษ ที่ 60 ซึง่ ท�าให้เห็นว่าคนสมัยนัน้ ใช้ชวี ติ กันสนุก มาก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การจัดทรงผม กีฬา กระเป๋า รองเท้า ไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ในยุคนัน้ แม้กระทั่งสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เราว่าเป็น ยุคที่รุ่งเรืองจริงๆ ทั้งด้านแฟชั่น และก็เพลง ทั้งๆ ที่หนังสือเล่มนี้ไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรให้ อ่านเท่าไหร่ แต่รูปที่อยู่ข้างในสวยมาก ท�าให้ เปิดดูเพลินๆ ได้ทั้งวัน”


THE WORD

Sometimes you just need to distance y o u r s e l f from p e o p l e If they care, they'll notice. If they don't, you know where you stand. บางครั้งคุณก็จ�าเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างตัวเองกับคนอื่นบ้าง ถ้าหากเขาใส่ใจคุณ เขาจะสังเกตเห็นเอง แต่หากเขาไม่ได้สนใจเลย คุณก็จะได้รู้ว่าคุณยืนอยู่ต�าแหน่งไหนในชีวิต

- Ziad K. Abdelnour -


OUT THERE

Copenhagen หากนึกถึงเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกนคือเมืองแรกที่หลายคนจะนึกถึง เมืองนี้มีลักษณะเป็นอ่าวและเป็นเมืองท่าส�าคัญ ท�าให้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ที่นี่ไม่เคยร้างราผู้มาเยือน บางครอบครัวลงหลักปักฐานใช้ชีวิตสืบต่อกันมาหลายร้อยปี สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนจากดินแดนอื่นมาที่นี่ ก็คือความสงบสุข โคเปนเฮเกนไม่เคยผ่านภัยสงครามร้ายแรงมากเท่าดินแดนอื่น ผู้คนจึงดูเป็นมิตร เมืองยังคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันนี้


The city Facts ชื่ อ เมื อ งโคเปนเฮเกนซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เมื อ งหลวงของประเทศเดนมาร์ ก นั้ น มี ความหมายว่า อ่าวพ่อค้า ซึง่ ก็เป็นจริงดังชือ่ เพราะในอดีตเมืองนีม้ พี อ่ ค้านักเดินทางจาก แถบสแกนดิเนเวียและดินแดนอันห่างไกล เดิ น ทางมาแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า อยู ่ เ สมอ จนในทีส่ ดุ ในช่วงศตวรรษที่ 10 โคเปนเฮเกน มีความส�าคัญมากขึน้ เพราะบิชอปแอบซาลอน ผู้น�าทางศาสนาและการเมืองของเดนมาร์ก ได้ ส ร้ า งปราสาทหลั ง ใหม่ ถ วายพระเจ้ า วาลเดมาร์ที่ 1 ท�าให้เมืองโคเปนเฮเกน เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งจนกลายเป็ น เมื อ งหลวง แห่งใหม่ของเดนมาร์ก แทนรอสกิลเดที่เป็น เมืองหลวงเดิม

หากอยากรู้จักเดนมาร์กและโคเปนเฮเกนให้มากก่อนจะออกไปท่องเที่ยว ที่แรกที่ควรไปเยือนคือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมาย ไม่วา่ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์กทีจ่ ดั แสดงโบราณวัตถุ รวมถึงศิลปวัตถุ ของเดนมาร์กตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคไวกิ้ง นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสตาเทนส์ทจี่ ดั แสดงผลงานศิลปะของศิลปินในยุคเก่าและศิลปินยุคปัจจุบนั การมาชมพิพิธภัณฑ์ก่อนชมเมืองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

เพราะเป็นราชอาณาจักร ดังนั้น ไปที่ใดของเมืองก็จะเห็นปราสาทราชวัง มากมาย ที่โคเปนเฮเกนมีพระราชวังที่ส�าคัญอย่างพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ซึง่ เป็นสถานทีป่ ระทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์ พระราชวังนีก้ ่อสร้างตามแบบ สถาปัตยกรรมโรโคโค มีลกั ษณะอาคารวางต่อกันเป็นวงกลม รถสามารถแล่นผ่าน เข้าไปได้ ความแปลกอีกประการหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้คือการเป็นพระราชวัง แห่งเดียวในโลกทีไ่ ม่มรี วั้ กัน้ นอกจากนัน้ ยังมีพระราชวังคริสเตียนบอร์ก พระราชวัง ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นอาคารรัฐสภา แต่ก็ยังมี บางส่ ว นที่ ยั ง ใช้ ง านโดยราชวงศ์ เ ดนมาร์ ก เช่ น ห้ อ งรั บ แขกบ้ า นแขกเมื อ ง และบางส่วนก็เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม


"FOR YEARS, WHENEVER I'D BEEN TRAVELLING AND CAME BACK TO COPENHAGEN, I'D THINK: 'PEOPLE ARE SO STYLISH.' AND IT'S NOT ANY ONE CLASS. IT'S EVERYDAY LIFE." SUSANNE BIER, A DANISH FILM DIRECTOR AND WRITER

เดินไม่ไกลจากพระราชวังมีรปู ปั้นกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ซึง่ เป็นจุดเด่นของจัตุรสั แห่งนี้ ถัดไปจากบริเวณนัน้ ไม่กกี่ า้ วก็จะพบน�า้ พุแห่งราชินเี กฟิออน ลักษณะน�า้ พุแห่งนีจ้ ะเป็นรูปปัน้ ผูห้ ญิงก�าลังถือแส้ไล่ววั 4 ตัว โดยมีตา� นาน เล่าขานกันว่า เทพเจ้าผูท้ รงอิทธิฤทธิด์ ลบันดาลให้พระนางกอบกูช้ าติ พระราชินเี กฟิออนจึงแปลงร่างลูกชาย 4 คน ให้เป็นโคเพือ่ ไถพืน้ ดินขึน้ มาจากใต้นา�้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก หากมาทีน่ จี่ ะพบคูร่ กั หนุม่ สาวมากมายทีม่ าแสดง ความรักต่อกัน เพราะเป็นสถานทีส่ ดุ โรแมนติก และเป็นจุดนัดพบทีส่ า� คัญของเมือง


เพราะเป็นเมืองท่าส�าคัญของเดนมาร์ก จึงมีทา่ เรือน้อยใหญ่มากมาย แต่จดุ สังเกตหนึง่ ทีน่ กั เดินทางชอบไปเก็บภาพคือรูปปัน้ The Little Mermaid รูปปั้นที่ได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่อง The Little Mermaid ที่ คาร์ล ยาคอบเซน ผูก้ อ่ ตัง้ โรงกลัน่ เบียร์ Carlsberg ได้ไปชมบัลเลต์เรือ่ ง The Little Mermaid แล้วประทับใจ จึงให้ช่างปั้นปั้นรูปนางเงือกขึ้นมา นอกจาก รูปปั้นนางเงือกแล้ว การไปเที่ยวสวนสนุกและสวนสัตว์ในโคเปนเฮเกน ก็เป็นทางเลือกทีไ่ ม่ควรมองข้าม สวนสนุกอย่างทิโวลีคอื หนึง่ ในสวนสนุก ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก ทีน่ มี่ เี ครือ่ งเล่นมากมายทัง้ เก่าและใหม่ มีรา้ นอาหารอร่อย ที่เปิดท�าการมาเกือบร้อยปี วัยรุ่นเดนมาร์กมักเดินทางมาเที่ยวที่นี่ ในวันหยุด สวนสัตว์โคเปนเฮเกนก็เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ สี่ ามารถไปเทีย่ ว ได้ทกุ เพศทุกวัย ทีน่ มี่ สี ตั ว์กว่า 3,000 ตัว ทีน่ า่ สนใจคือมีชา้ งพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของไทยเราอยู่ถึง 2 เชือก และช้างไทยก็เป็นหนึ่งในดาราของสวนสัตว์แห่งนี้ด้วย

ถ้าอยากถ่ายรูปโบสถ์สวยๆ โคเปนเฮเกน มีโบสถ์สวยงามหลายแห่ง เช่น โบสถ์เซนต์ปเี ตอร์ โบสถ์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโคเปนเฮเกน นอกจากนัน้ ยังมี เคอเบนฮาฟดอมเคียร์เกอ โบสถ์หนิ อ่อนแบบโรโคโค ทีเ่ ดิมกษัตริยเ์ ฟรเดริกสร้างไว้ ยามเย็นแนะน�าให้ไป เดินเล่นยังนูฮาวน์ ซึ่งเป็นท่าเรือใหม่ของเมือง ทีน่ มี่ รี า้ นอาหาร ผับ บาร์ เปิดอยูม่ ากมาย แต่ถา้ ใครอยากสัมผัสวิถขี องฮิปปี้ แนะน�าให้ไปยังชุมชน คริสเตียเนีย ที่นี่เป็นเขตปกครองพิเศษ มีความน่าสนใจในแง่ของการใช้ชวี ติ งานศิลปะ อาหารแบบ มังสวิรตั ิ และการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ นักเดินทาง สามารถเดินเล่น นั่งชมธรรมชาติ อย่างปลอดภัย ได้โดยไม่มใี ครรบกวน เป็นหนึง่ ในทางเลือกส�าคัญ ส�าหรับคนที่ชอบสถานที่ที่หลากหลาย WHAT YOU NEED TO KNOW ยื่นค�าร้องขอวีซ่าเดนมาร์กได้ที่เว็บไซต์ www.vfsglobal-denmark.com การเดินทาง สายการบินนอร์วเี จียนแอร์ไลน์ www.norwegian.com สายการบินเอมิเรตส์ www.emirates.com สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ www.qatarairways.com ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง


EVERY DOWN'S STORY

“ในชีวิตมีบางเรื่องที่ท�าก็ ได้ ไม่ท�าก็ ได้ แต่ส�าหรับเรื่องนี้ ถ้าไม่ท�าคงคาใจ” วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

จุดเริ่มต้นของการท�าภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เดอะดาวน์ บทสัมภาษณ์จากคอลัมน์ main course, นิตยสาร อะเดย์ ฉบับที่ 179


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.