Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 07 I 25 APR - 1 MAY 2014

TURNING BACK TIME


STUFF 4

ในโลกนี้คงมีน้อยคนนักที่ไม่ชอบกล้องถ่ายภาพ เพราะใครๆ ก็อยากจะบันทึกภาพความทรงจ�าในช่วงเวลาต่างๆ ของตัวเองเอาไว้ และหากย้อนเวลาไปหลายร้อยปี คุณอาจไม่อยากเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดการถ่ายภาพที่น�าไปสู่การคิดประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพ คือการอยู่ในห้องมืดแล้วมองภาพผ่านรูรับแสงเล็กๆ เพื่อจะได้เห็นภาพกลับหัวเท่านั้น

Camera

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557

NOTE ON LIFE 2

So Many Boxes

เสาะหา เก็บ สะสม พอกพูน ล้นเกิน ทิ้ง คงเหลือ... เสาะหา เก็บ สะสม พอกพูน ล้นเกิน ทิ้ง คงเหลือ... ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าวงจรชีวิตของคนเราวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้วันแล้ววันเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมวันนี้ หรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในถ�า้ ในอดีต อาจต่างกันแค่สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย แต่ไม่ต่างกันเลยในแง่ของสัญชาตญาณและการใช้ชีวิต อาจเพราะเราเกิดมาพร้อมกับความไม่มี ช่วงเวลาทีเ่ ราใช้ชวี ติ อยูบ่ นโลกจึงบ่มเพาะให้เราต้องเสาะหาสิง่ ทีจ่ า� เป็นต่อการด�ารงชีวติ จากวันทีเ่ ราต้องการเพียงสิง่ ทีท่ า� ให้ มีชวี ติ รอด แปรเปลีย่ นเป็นความต้องการในหลายต่อหลายสิง่ อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด ยิง่ มีความรูส้ กึ หวงแหน เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เข้ามามีบทบาท ด้วยแล้ว เราจึงทิง้ ยากกว่าเก็บ เราเสียดายง่ายกว่าปล่อยวาง นัน่ ก็ของเรา นีก่ ข็ องเรา นัน่ ก็ตอ้ งใช้ นีก่ จ็ า� เป็น รูต้ วั อีกทีบา้ นหรือทีท่ า� งานก็เหมือนโกดังเก็บของทีใ่ ช้อาศัยอยู่ ชีวิตนี้ผู้เขียนผ่านการเก็บของ ย้ายออก ย้ายเข้า ทั้งบ้าน ที่ทา� งาน อย่างละไม่ต�่ากว่า 2 รอบ แต่ละครั้งเหน็ดเหนื่อยและหนักอึ้งมากกว่าเบาสบาย บ่อยครั้งเข้าก็เริ่มเบื่อหน่ายการขนย้าย และสังเกตเห็นว่ายิ่งตัวเองอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีตบะแก่กล้ามากขึ้นในการแยกแยะว่าอะไรควรเก็บ อะไรควรทิ้ง รู้ว่าอะไรเป็นแค่สิ่งที่เราเสียดายอาลัยอาวรณ์ และอะไรเป็นสิ่งที่จา� เป็นต้องใช้จริงๆ ทักษะในการหักใจ ไม่หันกลับไปมองสิ่งที่ทิ้งไปแล้ว จึงน่าจะเป็นอีกทักษะที่หาได้ยากในวัยที่ยังอายุน้อย แต่นิยมสะสมข้าวของมากๆ ถึงจุดหนึง่ คนเราควรจะมีบา้ ง ขาดบ้าง เพือ่ เรียนรูช้ วี ติ ให้รอบด้าน มีแล้วกลายเป็นไม่มี บางทีกอ็ าจดีกว่ามีแล้วก็ยงั อยากมีอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด กล่องหลายๆ กล่อง ที่รอการขนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง บอกเราว่าการหักใจทิ้งของที่เคยมีเป็นกระบวนการที่ทา� ให้เราหนักใจ แต่ขณะเดียวกันก็ทา� ให้เราตัวเบา

8 ชัว่ โมง คือระยะเวลาในการบันทึกภาพถ่ายอย่างถาวร เป็นครัง้ แรก โดย นีเซฟอร์ เนียปส์ ทีใ่ ช้กล้อง Obscura ถ่ายภาพตึกตรงข้ามบ้าน และบันทึกภาพลงบนแผ่นดีบกุ ในปี ค.ศ.1826 ท�าให้ภาพนัน้ กลายเป็นภาพถ่ายทีเ่ ก่าแก่ ที่สุดในโลกแม้รายละเอียดภาพจะเลือนไปมากแล้ว

11 คือช่วงศตวรรษที่มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่มีแนวคิดแบบ กล้องถ่ายภาพเป็นครัง้ แรก คือกล้อง Obscura ทีใ่ ช้หลักการ ส่องภาพผ่านรูรับแสงและห้องมืด เกิดเป็นภาพกลับหัว ใช้ส�าหรับจิตรกรที่อยากวาดภาพให้ได้สัดส่วนเหมือนจริง 3 คือประเภทของกล้องดิจิตอลที่แยกได้ ในปัจจุบัน ได้แก่ หนึ่ง กล้อง compact ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ไม่สามารถ เปลีย่ นเลนส์ ได้, สอง กล้อง DSLR มีขนาด ใหญ่ มีเลนส์หลายขนาดให้เปลี่ยน และมี ความละเอียดสูง และสาม กล้อง mirrorless ที่ ร วมจุ ด เด่ น ของสองอย่ า งแรกไว้ คือมีขนาดเล็ก และเปลี่ยนเลนส์ ได้

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS 22

20

06 4 The Stuff

6 Feature

14 Calendar

15

15 16 Make a Dish Superสารพัดสิ่งรอบตัว ซึ ม ซั บ เสน่ ห ์ ข อง ใ ค ร ท� า อ ะ ไ ร หนึ่ ง จานอร่ อ ย market

เรา ที่ เ ล่ า ผ่ า น เสี ย งเพลง กั บ ตัวเลข บุคคลทั้งสี่ที่ชีวิต ผู ก พั น กั บ แผ่ น เสียง

ที่ ไ หน เช็ ก ดู ไ ด้ จากร้ า นดั ง ที่ เ รา สุดสัปดาห์นจี้ ะได้ อ ย า ก ช ว น คุ ณ ไม่พลาดเรื่องราว ไปลิ้มลอง สนุกๆ

20 Home Made

22 Out There

26 Selective

28 The Five

29 The Word

30 Everyday เปิ ด ประตู ดู บ ้ า น เพราะเราเชื่ อ ว่ า เผยส่วนประกอบ ชลณั ฏ ฐ์ โกยกุ ล พ ลิ ก มุ ม คิ ด Story

ฉวยตะกร้า คว้า ห ลั ง ง า ม ข อ ง โลกใบนีม้ สี ถานที่ ข อ ง ชี วิ ต ที่ เ ล ่ า กั บ 5 หนั ง สื อ ดี ป รั บ มุ ม ม อ ง รถเข็น แล้วไปเดิน ครอบครั ว ใหญ่ มากมายรอให้ไป เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ กับ ‘หนึง่ ถ้อยค�า... เล่นจับจ่ายกับเรา สุชาดา สมอัศวชัย ค้นหา สิ ง โต น� า โชค รู ้ จั ก เธอมากขึ้ น ทีเ่ ปลีย่ นความคิด’ ใน Supermarket แห่งนี้

ทุ ก วั น คื อ ชี วิ ต ชี วิ ต คื อ ทุ ก วั น โดย วงศ์ ท นง ชัยณรงค์สิงห์

LETTER

พออ่าน a day BULLETIN LIFE จบ ก็มีภาพแซนด์วิชผุดขึ้นมาในหัวเราทันที เพราะ a day BULLETIN LIFE เปรียบเหมือนแซนด์วิชขนาดก�าลังดี มีเนื้อสัตว์และพืชผักนานาชนิดอย่างละนิดละหน่อย แต่ครบทุกหมวดหมู่ มีบรรจุภัณฑ์สะอาดสะอ้าน โดยเฉพาะภาพประกอบในทุกคอลัมน์ที่ทา� ออกมาได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะคอลัมน์ Supermarket ที่เราชอบเป็นการส่วนตัว ส่วนเนื้อหาอ่านแล้วเหมือนมีแรงดึงดูดให้เราเดินตามข้อความเหล่านั้นไปเรื่อยๆ พออ่านจบก็เหมือนมีแรงผลักให้ตัวเองออกไปท�าอะไรที่อยากไป อยากมี อยากท�า และอยากเป็น - I am Goldfiffiish

ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้ค�าแนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter/Instagram: a day BULLETIN

20-30-40 คือจ�านวนฟิลม์ ทีส่ ามารถบรรจุได้ในกล้องแบบ instant แต่ละรุ่น

2 เลนส์ คือจ�านวนของเลนส์ที่ปรากฏมากที่สุดบนกล้อง ถ่ายภาพ คือกล้องชนิด twin-lens reflex 35 มิลลิเมตร คือขนาด ยอดนิยมของฟิล์มถ่ายภาพที่ใช้ระบบถ่ายภาพ แบบอนาล็อก ซึ่งได้ชื่อว่า มี ค ว า ม ค ง ท น แ ล ะ มี ความเป็นศิลปะอยู่ในตัว ซึ่ ง กล้ อ งฟิ ล ์ ม ขนาด 35 มิลลิเมตร ก็ยงั คงเป็น ทีน่ ยิ ม ถึงทุกวันนี้

120 ม้วนฟิล์ม คือฟอร์แมตแรกของ กล้อง Holga หรือกล้องชนิด lowfidelity aesthetic แบบดั้งเดิม โดยมี การผลิ ต ครั้ ง แรกในฮ่ อ งกง เมื่ อ ปี ค.ศ. 1981

1888 คือปี ค.ศ. ทีม่ กี ารผลิต กล้องถ่ายภาพแบบ easyto-use รุ ่ น แรกของโลก นั่นคือ Kodak No.1 box camera ที่ มี ส โลแกนว่ า “You press the button, we do the rest.”

A TEAM ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม ล้ �าดวน สราญรัตน์ ไว เ้ กียรติ ฝ า่ ยผลิต วิทยา ภู ่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึ กษาฝ า่ ยโฆษณา ศรวณีย ์ ศิริ จรรยากุล ผู อ้ �านวยการกลุ ม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู จ้ ัดการฝ า่ ยโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, อังศุนิตยุ์ จรุงชัยฤทธิกุล 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49

หากจะพูดถึงกล้องถ่ายภาพที่กดชัตเตอร์แล้วพรินต์ภาพออกมาได้ทันที คนมักจะเรียกกันว่า ‘กล้องโพลารอยด์’ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นยี่ห้อที่เคยโด่งดังมากยี่ห้อหนึ่ง แต่ชื่อจริงๆ ของกล้องประเภทนี้คือ instant camera ที่ผลิตครั้งแรกโดยวิศวกรของบริษัท Polaroid Corporation ซึ่ง Lomo และ Holga ก็เป็นชื่อแบรนด์เช่นกัน


FEATURE 6

Turning Back Time ความสุขที่เกิดจากการค่อยๆ บรรจงวางหัวเข็มลงบนแผ่นไวนิลที่ก�าลังหมุนอยู่ด้วยความเร็ว 33 รอบต่อนาที คงไม่ใช่เหตุผลข้อเดียวที่ท�าให้ตอนนี้ใครๆ ต่างก็หันมาสนใจ การฟังเพลงจากแผ่นเสียงกันมากขึ้น หลายคนได้รับประสบการณ์พิเศษจากการฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงที่มันเป็นมากกว่าแค่การฟังเพลง ผู้ชาย 4 คนต่อไปนี้ จะพาคุณเข้าสู่โลกของแผ่นเสียงในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยรับรู้กัน มันไม่ใช่แค่เทรนด์ ไม่ใช่แค่แฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราว แต่มันคือเรื่องราวของความคลั่งไคล้ผ่านกาลเวลา ความทรงจ�า ความรัก เป็นประสบการณ์พิเศษที่หาไม่ได้ในการฟังเพลงแบบอื่นๆ

SIWAKORN CHARUPONGSA หากความถนัดคือหนทางสู่อาชีพ ความชอบก็คงจะเป็นลู่ทางที่ทอดยาวไปสู่ความสุขและการพักผ่อน เพือ่ เติมเต็มชีวติ อันเหน็ดเหนือ่ ยจากหน้าทีก่ ารงาน แต่สา� หรับ ‘ตือ’ - ศิวกร จารุพงศา ผูก้ า� กับภาพยนตร์โฆษณา ผู้คลั่งไคล้ในเสน่ห์ของเสียงเพลงแบบอนาล็อกจากร่องแผ่นเสียง เขาคือคนหนึ่งที่จริงจังกับสิ่งที่ชอบจนถึงขั้น ผันตัวมาเป็นผู้ขายและผู้ผลิตแผ่นเสียงเสียเอง จนเป็นที่รู้จักในนาม ‘ตือ Fatblack Record’ และนี่คือเรื่องราว ของเขาเมื่อชีวิตและโลกของเสียงเพลงมาบรรจบกัน ‘ตือ’ - ศิวกร จารุพงศา, ผู้ก�ากับภาพยนตร์โฆษณา ระยะเวลาที่อยู่กับแผ่นเสียง : 20 ปี เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี THE BEGINNING :

เราเกิดทีน่ ราธิวาส พออยู ่ ม.1 ก็มาเรียนทีก่ รุงเทพฯ พักอยูบ่ า้ นญาติ ตอนนัน้ ญาติกฟ็ งั แผ่นเสียง มีแผ่นเสียง เยอะมาก เวลาว่างเขาก็จะมารวมกลุ่มกันฟังเพลง เราก็ฟงั ด้วย จนชอบเพลงสากลยุค 70’s มาตัง้ แต่ตอนนัน้ หลังจากนัน้ ก็หา่ งหายกันไปอยูส่ กั พักใหญ่ จนมีวนั หนึง่ น่าจะเป็นช่วงเรียนอยูม่ หาวิทยาลัย เราเจอเครือ่ งเล่น แผ่นเสียงเก่าของคุณแม่ แต่มันเสียก็เลยเอาไปซ่อม พอเล่นได้กไ็ ปซือ้ แผ่นตามตลาดนัด 20 บาท 30 บาท ตอนนัน้ แผ่นราคา 100-200 บาท ถือว่าแพงมาก เราฟัง แบบข�าๆ ไม่ได้จริงจังอะไร ต่อมาเราก็ได้เป็นดีเจ ก็ซอื้ แผ่น เก็บมาเรือ่ ยๆ แต่ยงั ถือว่าไม่จริงจังมาก ซือ้ มาเพราะ บางแผ่นปกสวยและมีเพลงเก่าๆ ที่หาฟังไม่ได้จาก แหล่งอืน่ แต่ชว่ งหลังมานีเ้ ราฟังเพลงอย่างจริงจังมากขึน้ เน้นฟังเพือ่ การผ่อนคลาย เลยหันมาฟังเพลงแจ๊ซทีใ่ ห้ อารมณ์ไหลไปตามเมโลดี ้ คือทุกวันนีท้ ไี่ ด้คยุ กับคนฟัง แผ่นเสียงมานาน เขาไม่ฟงั เพือ่ เอาความเท่ แต่ฟงั เพลง แบบกิจวัตรประจ�าวัน เราก็เป็นแบบนัน้ WHY VINYL :

มันเริม่ จากการทีเ่ ราถามตัวเองและพบว่าเราชอบ ฟังเพลงแน่ๆ และจะฟังเพลงไปตลอดชีวติ เราจึงเลือก ฟังจากแผ่นเสียง เพราะมันคือฟอร์แมตทีใ่ ห้เสียงดีทสี่ ดุ ยิง่ ถ้าเราหลงใหลในเพลงยุคเก่าๆ แผ่นเสียงจะคุณภาพ ดีมาก ซึง่ คงจะเป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ า� ให้แผ่นเสียงกลับมา นิยมอีกครั้ง คือเราคิดว่าทุกอย่างพอถึงเวลาหนึ่ง คนเราจะย้อนกลับมาหาสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ ยิง่ ในช่วง 10 ปี มานี้ โลกหมุนเร็วมาก ทุกอย่างแทบจะเป็นดิจิตอล ล้วนๆ เมือ่ มันมีสงิ่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้เยอะๆ คนก็อยากจะ กลับมาหาสิง่ เดิมๆ ซึง่ มันไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะแผ่นเสียง ถ้าดูดีๆ เรื่องเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เราก็เริ่มต้องการ ความดิบของธรรมชาติ และปฏิเสธของปรุงแต่งมากขึน้ MUSIC IS MY LIFE :

ทุกวันนี้ด้วยความที่เราท�างานที่ต้องใช้ความคิด เยอะ บางอย่างเราก็คดิ มาเป็นท่วงท�านองก่อนเลย เช่น อยากจะเล่าเรือ่ งอะไร เพลงก็ผดุ ขึน้ มา ทีเ่ ป็นแบบนีก้ ค็ ง เป็นเพราะเราอยูก่ บั เพลงมาตลอด ยิง่ พอมีบา้ น มีพนื้ ที่ ให้กับการฟังเพลงได้เต็มที่ เราก็อยากจะท�าให้มันดี แต่ถามว่าจริงจังขนาดไหน เราก็คดิ ว่าถ้าวันหนึง่ จ�าเป็น 7

ต้องขายมัน เราก็ตดั ใจขายได้ เพราะเราเพียงแต่คดิ ว่า เมื่อวันนี้เรามีโอกาสจะเสพมันได้ในฟอร์แมตที่ดีสุด เราก็เสพมัน แต่ถา้ วันหนึง่ เรามีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน ไปท�าอย่างอืน่ เราก็อาจจะขายมันแล้วเหลือแค่ไอพอด ตัวเดียวก็ได้ เพราะเพลงก็ยงั เป็นเพลงอยูด่ ี คุณภาพเสียง มันอาจจะแย่ลง แต่เพลงที่เราชอบมันก็ยังเป็นเพลง ที่ เ ราชอบ เราจึ ง มั ก พู ด กั บ คนที่ ก� า ลั ง จะเริ่ ม เล่ น แผ่นเสียงว่าให้ท�าตอนที่เรามีความสามารถ แต่ถ้า เมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวก็อย่าไปฝืน แค่นั้นเอง THE CHOSEN ONE :

เราชอบฟังเพลงของศิลปินแจ๊ซชือ่ ว่า ซอนนี โรลลินส์ คือถ้าใครฟังเพลงแจ๊ซ เราจะแนะน�าให้เก็บแผ่นของคนนี้ เพราะเพลงของเขาฟังไม่ยาก ไพเราะ เสียงดี ส�าหรับเรา ซอนนี โรลลินส์ คือราชาเพลงหวาน ฟังแล้วอารมณ์ดี ต้องบอกก่อนว่าศิลปินแจ๊ซบางคน ถ้าเขาเก่งมากๆ จะหลุดพ้นเป็น free jazz ไปเลย ท�าให้หลายคนมักบอกว่า เพลงแจ๊ซฟังไม่รู้เรื่อง ไร้เมโลดี้ให้เราได้เคาะตาม แต่ ซอนนี โรลลินส์ มีชว่ งทีห่ ลุดพ้นแบบนัน้ ไม่เยอะ เพลงส่วนใหญ่ของเขาจึงฟังง่ายและฟังดี แนะน�าเลย


8

Arthit Promprasit ถ้าจะหาใครที่รอบรู้เรื่องวงการเพลงและสามารถตอบค�าถามในเรื่องการกลับมาของแผ่นเสียงได้ดี ‘ดีเจซอนนี่’ - อาทิตย์ พรหมประสิทธิ์ คือคนแรกที่ต้องนึกถึง เพราะเขาโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนาน ทั้งในฐานะคนที่เคยฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงมาตั้งแต่กลางยุค 80’s เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารดนตรีชื่อดังอย่าง Generation Terrorist และปัจจุบันยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนเรื่องเพลงอยู่อย่างต่อเนื่อง การพูดคุยเรื่องแผ่นเสียงกับเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของสุนทรียภาพเท่านั้น แต่มันคือบทวิเคราะห์การหมุนไปของวงการดนตรีผ่านเรื่องราวของแผ่นเสียงที่ก�าลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ‘ซอนนี’่ - อาทิตย์ พรหมประสิทธิ,์ ผูอ้ า� นวยการฝ่ายจัดซือ้ รายการ บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์ กรุป๊ จ�ากัด, ดีเจ, คอลัมนิสต์ ระยะเวลาที่ผูกพันกับแผ่นเสียง : 20 ปี เรื่อง : ประพัฒน์ สกุณา ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

THE BEGINNING :

เริม่ ฟังและเก็บแผ่นเสียงตัง้ แต่ตอนเรียนมัธยม เพราะเราสนใจเพลง ชอบฟังเพลง แต่ชว่ งนัน้ เราก็ ไม่ได้ฟงั เพลงผ่านแผ่นเสียงเพียงอย่างเดียว จะสลับกัน ซือ้ ระหว่างคาสเซ็ตเทปกับแผ่นเสียง แต่ตอนนัน้ ยัง ไม่ได้ซอื้ บ่อย เพราะยังเป็นเด็ก ไม่คอ่ ยมีเงิน มาเริม่ ซือ้ แผ่นเสียงมากขึน้ ตอนช่วงทีอ่ ยูม่ หาวิทยาลัย ประมาณ ปี 1987 ซึง่ ช่วงนัน้ ซีดกี า� ลังเข้ามาตีตลาดแข่งกับ คาสเซ็ตเทป จ�าได้ว่าเวลาศิลปินออกอัลบั้มใหม่ เขาก็จะโฆษณาว่านอกจากแผ่นเสียงและเทปแล้ว ยังมีซดี ดี ว้ ย เพราะมันเป็นของใหม่ในช่วงนัน้ แต่ผม ก็ยงั ไม่คอ่ ยได้ซอื้ ซีด ี เพราะสมัยก่อนเครือ่ งเล่นซีดี มีราคาแพง ก็อาศัยฟังจากแผ่นเสียงและเทปเป็นหลัก เวลาเลือกซือ้ แผ่นเสียงก็จะเลือกซือ้ แผ่นทีม่ นั ไม่มี ขายเป็นเทป อย่างช่วงนัน้ ศิลปินดังๆ เขาจะมีเทป ออกมา แต่ถ้าเป็นศิลปินที่ไม่ได้ดังมากหรืออินดี้ มากๆ ก็จะออกแค่แผ่นเสียง ถ้าออกเป็นเทปจะเจ๊ง เพราะไม่มใี ครซือ้ WHY VINYL :

มันมีชว่ งทีแ่ ผ่นเสียงเสือ่ มความนิยม เป็นช่วง ต้นยุค 90’s เพราะมีซดี เี ข้ามาแทนที ่ แต่แผ่นเสียง ไม่ได้หายไปไหน ยังมีการผลิตอยู ่ จนเข้าสูป่ ลายยุค 90’s ทีด่ นตรีบริตพ็อพจากฝัง่ อังกฤษได้รบั ความนิยม เทรนด์ของการฟังแผ่นเสียงจึงกลับมาอีกครัง้ หลังจาก MP3 เข้ามาในปี 2000 แผ่นเสียงก็เสือ่ มความนิยม ลงไปอีก ช่วงนัน้ เกิดความคิดทีว่ า่ เราน่าจะมีคอลเล็กชัน เพลงไว้ในไอพอดเครือ่ งเดียวแล้วโละแผ่นเสียง เทป ซีด ี ทิง้ ไปให้หมด จนกระทัง่ มันผ่านไปจนถึงจุดจุดหนึง่ ทีค่ นฟังเพลงจากไฟล์เพลงแล้วรูส้ กึ ว่าการฟังเพลง แบบนีไ้ ม่มอี ารมณ์ ไม่มวี ญ ิ ญาณ บวกกับเทรนด์ ของ slow life ก�าลังกลับมา มันท�าให้หวนคิดถึงอะไร ทีช่ า้ ชีวติ ทีไ่ ม่รวดเร็วจนเกินไป อาหารเพือ่ สุขภาพ ของที่ไม่ใช่ดิจิตอล คนที่รักการฟังเพลงก็คิดถึง ช่วงเวลาทีไ่ ด้ซอื้ แผ่นเสียงจากร้าน ได้ฟงั เพลงจาก แผ่นเสียง ได้จับได้วางแผ่นเสียงลงบนเครื่อง สิง่ เหล่านีท้ า� ให้แผ่นเสียงกลับมาเป็นทีต่ อ้ งการอีกครัง้ HOW IT MAKES ME FEEL :

การฟังแผ่นเสียงให้ความรู้สึกที่อบอุ่นกว่า ได้สัมผัสถึงการเกิดเสียงจริงๆ ตามหลักการทาง วิทยาศาสตร์ที่ว่าของแข็งสองสิ่งกระทบกันท�าให้ 9

เกิดเสียง ในที่นี้หมายถึงเข็มสัมผัสกับร่องของ แผ่นเสียง ในขณะที ่ MP3 หรือซีด ี เราไม่สามารถ เห็นได้วา่ เสียงมันเกิดขึน้ ได้อย่างไร การฟังแผ่นเสียง ท�าให้เรากลับไปสู่รากฐานของการเกิดเสียงจริงๆ แผ่นเสียงควรจะเป็นฟอร์แมตทีด่ ที สี่ ดุ ในการฟังเพลง เพราะมันอยูบ่ นหลักการเริม่ ต้นของการเกิดเสียงขัน้ พืน้ ฐาน ส�าหรับผมแล้วแผ่นเสียงมันผูกพันกับชีวติ การฟังเพลงมาตัง้ แต่ตน้ ดังนัน้ ไม่วา่ เวลาจะผ่าน ไปนานแค่ไหน มีรปู แบบการฟังเพลงทีใ่ หม่หรือทันสมัย มากแค่ไหน ผมก็ยงั ฟังแผ่นเสียงอยู ่ แต่เป็นการฟัง ตามความจ�าเป็นเท่านัน้ คือถ้าเพลงนีฟ้ งั ได้เฉพาะ แผ่นเสียงก็ฟัง มันคือส่วนหนึ่งของการฟังเพลง แต่ไม่ใช่ทงั้ หมดของชีวติ การฟังเพลงของผม THE CHOSEN ONE :

ศิลปิน April Showers อัลบัม้ Abandon Ship วงนีผ้ ลิตผลงานมาแค่อลั บัม้ เดียว แล้วออกเป็นแผ่น ขนาด 7 นิว้ กับ 12 นิว้ ความประทับใจทีม่ ตี อ่ แผ่นนี้ คือ ผมได้มาจากร้านในลอนดอนในราคาทีถ่ กู มาก คือประมาณ 50 บาทไทย ร้านนี้ขายเพลงร็อก เฮฟวีเมทัล พังก์ร็อก เขาก็เลยเอาแผ่นนี้ไว้ในมุม ลดราคา ตอนนัน้ ตกใจมากทีเ่ จอ เพราะหายากและ เพลงดีดว้ ย เจอแล้วก็จา่ ยตังค์แล้วรีบเดินออกจาก ร้านเลย มันเป็นเพลงอะคูสติกพ็อพที่มีท�านอง สวยงาม สอดคล้องกับหน้าปกที่เหมือนผลงาน ศิลปะ เมือ่ ก่อนจะฟังบ่อย แต่เดีย๋ วนีน้ านๆ จะฟัง สักครั้ง ไม่ใช่ไม่ชอบ แต่อยากเก็บรักษามันไว้ เพือ่ ให้อยูก่ บั เรานานทีส่ ดุ


10

TEERAYUTH YUNGMEESUKH ชีวิตที่ไร้เสียงดนตรีอาจเป็นชีวิตที่ขาดความลึกซึ้งและความสุนทรีย์ แต่ส�าหรับ ‘เอ็ม’ - ธีรยุทธ ยังมีสุข เสียงดนตรีจากแผ่นเสียงได้มอบบางสิ่งบางอย่าง ให้กับชีวิตของเขานอกเหนือไปจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง มิตรภาพ และที่ส�าคัญคือมันได้มอบชีวิตในแบบที่เขาปรารถนา จากพนักงานบริษัทที่ถูกไล่ออก บ้านโดนยึด จนมาถึงวันนี้แผ่นเสียงได้ท�าให้เขากลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งในฐานะพ่อค้าแผ่นเสียงมือสอง เจ้าของร้านขายแผ่นเสียงเล็กๆ หน้าธนาคารกรุงเทพ ละแวกคลองถม ที่เป็นเสมือนชุมชนย่อยๆ ที่คนรักแผ่นเสียงทุกคนต้องมารวมตัวกันในทุกวันเสาร์ ‘เอ็ม’ - ธีรยุทธ ยังมีสุข, ธุรกิจส่วนตัว ระยะเวลาที่ผูกพันกับแผ่นเสียง : 6 ปี เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

THE BEGINNING :

VINYL IS MY LIFE :

ก่อนที่จะมาเริ่มผูกพันกับแผ่นเสียง ตอนนั้นผม ท�างานเป็นฝ่ายการตลาดของบริษทั แห่งหนึง่ ช่วงนัน้ เศรษฐกิจไม่ด ี ทุกอย่างจึงล้มเหลวหมด ผมโดนไล่ออก จากงาน บ้านถูกยึด เลยต้องเอาของทีบ่ า้ นออกมาขาย ในตลาดนัด ซึง่ ตอนนัน้ ยังไม่ได้ขายแผ่นเสียง มีแค่ซดี ี และของใช้ตา่ งๆ วันหนึง่ ผมเห็นแผ่นเสียงวางขายใน ตลาดนัดเลยซือ้ กลับมาชืน่ ชม แผ่นแรกทีห่ ยิบมาในวันนัน้ คือ Hotel California ของ The Eagles ตอนนัน้ เขาขายแค่ 100 บาท แต่มคี นมาขอซือ้ ถึง 400 บาท ส�าหรับคนที่ ก�าลังตกงาน ชีวติ ย�า่ แย่ พอมีเหตุการณ์นเี้ ข้ามามันก็มี ความหวัง ตัง้ แต่นนั้ จึงเริม่ ศึกษาเรือ่ งแผ่นเสียงมาโดย ตลอด แล้วก็เหมือนกับโชคชะตาเป็นใจ คือผมไปเจอ ทหารคนหนึง่ ทีเ่ ขาก็เล่นแผ่นเสียง เขาบอกว่าทีท่ างใต้ จะมีคนขายเหมาแผ่นเสียง 4,000 แผ่น ขายแผ่นละ 5 บาท ผมก็ตีรถไปเอา ยังไม่ทันถึงบ้านเลย ก็มีพ่อค้ามารอ หน้าบ้านแล้ว ผมขายไปแค่ 20-30 แผ่น ได้เงินเกือบ 30,000 บาท มันคือแรงบันดาลใจทีม่ ากมายมหาศาล แล้วตัง้ แต่วนั นัน้ ก็ได้อกี ลอตหนึง่ จากทางใต้เหมือนกัน อีก 4,000 แผ่น ซึ่ง 8,000 แผ่นนี้ มันท�าให้เรามีที่ยืน ในสังคมแผ่นเสียงจนถึงทุกวันนี้

ผมยืนอยูไ่ ด้ทกุ วันนีก้ เ็ พราะแผ่นเสียง ผมไม่มอี าชีพ อะไรอืน่ นอกจากนี ้ เพราะอาชีพหลักของผมคือการขาย แผ่นเสียง อาชีพนีต้ อ่ ยอดให้กบั ชีวติ ผม จนตอนนีผ้ ม สามารถเปิดร้านขายสินค้ามือสองทีจ่ งั หวัดนครนายกได้ เพราะฉะนัน้ ผมได้หลายอย่างจากแผ่นเสียง ทัง้ เงิน ความภาคภูมใิ จ และเพือ่ นอีกมากมาย ทุกวันนีผ้ มตืน่ ประมาณ 8 โมง นอนประมาณ 4 ทุม่ แล้วตัง้ แต่ตนื่ จนถึงเวลานอนผมอยูก่ บั เพลงตลอด ผมถือว่าผมอยูใ่ น อาชีพทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ในโลก ผมได้ฟงั เพลง ได้สมั ผัสกับ แผ่นเสียง วันๆ อยูแ่ ต่กบั เพลง ในหัวมีแต่เพลง ฟังแต่เพลง THE CHOSEN ONE :

ผมเป็นคนที่ชอบ คุณไพรวัลย์ ลูกเพชร มากๆ โดยเฉพาะเพลงประกอบภาพยนตร์เรือ่ ง มนต์รกั ลูกทุง่ คือแรงบันดาลใจทีท่ า� ให้อยากหาเพลงของคุณไพรวัลย์ มาฟัง แล้วก็ไม่เคยผิดหวัง เพราะแทบทัง้ หมด เป็นศิลปิน ทีม่ คี ณ ุ ภาพมาก ส�าหรับแผ่นทีผ่ มประทับใจ คือ นิราศรัก นครปฐม ทีป่ ระทับใจอย่างแรกเพราะเป็นแผ่นทีม่ นี อ้ ง คนหนึ่งให้มา น้องคนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ลูกทุ่งไทย อันดับ 2 ก็อยูใ่ นกลุม่ ของคนเล่นแผ่นเสียง เขาเห็นว่าเรา อยากได้แผ่นนีม้ านานมาก แต่หาไม่ได้ วันหนึง่ เขามาบอก ผมว่าจะให้แผ่นนีก้ บั ผม ผมก็บอกเขาว่า ถ้าเอาไปขาย WHY VINYL : การได้เก็บหาแผ่นเสียงของเพลงทีเ่ ราเคยได้ฟงั มา มีคนซือ้ เป็นหมืน่ เลยนะ เขาบอกไม่เป็นไร ผมให้พ ี่ แล้ว ในอดีต มันเหมือนกับการได้ยอ้ นเวลากลับไปในช่วงนัน้ ๆ 4-5 ปีผา่ นมา แผ่นนีก้ ย็ งั อยูก่ บั ผม น้องเขาบอกว่าถ้าจ�าเป็น มันไม่ใช่แค่การซือ้ แผ่นเสียง แต่มนั คือการซือ้ อดีต ซือ้ จริงๆ ก็ขายไปเถอะ ขายกินได้ แต่ผมไม่ขาย เพราะมัน เสีย้ วหนึง่ ของอดีตในตัวเรา ถามว่าแผ่นเสียงทีม่ รี าคา เป็นความประทับใจทีซ่ มึ ลึกลงในจิตใจไปแล้ว แพงมาก เล่นก็ยาก รายละเอียดก็เยอะ รักษาก็ยาก แต่ทา� ไมยังมีคนเล่น ผมมองว่าคงเป็นเพราะความเป็น อนาล็อกและความอมตะในตัวของมันเองนี่แหละคือ สิง่ ทีท่ กุ คนใฝ่หา อะไรก็แล้วแต่ทมี่ นั ช้าลงในยุคดิจติ อล ที่ทุกอย่างมันรวดเร็วและเร่งรีบไปหมด มันคือเสน่ห์ เบือ้ งลึกในจิตใจมนุษย์เราจริงๆ แล้วเราไม่ชอบอะไรทีม่ นั สังเคราะห์ เราไม่ชอบอะไรทีเ่ ป็นดิจติ อล เราชอบอะไร ทีเ่ ป็นอนาล็อก อนาล็อกก็คือการท�าอะไรด้วยตัวเอง การสัมผัส การเห็น การรับรูด้ ว้ ยโสตประสาทของตัวเอง คนที่เล่นแผ่นเสียงจะได้ 2 อย่าง คือ ตาดู และหูฟัง คือได้ดปู ก ดูรายละเอียดของแผ่น และดูแผ่นทีม่ นั หมุน อยูบ่ นเครือ่ งเล่น ขณะทีห่ กู ไ็ ด้ฟงั เสียงเพราะๆ มันอาจจะ เป็นความสุขของคนเล่นแผ่นเสียงทีค่ นไม่เล่นไม่ร้ ู

11


12

Charoen Chaloemchatvarakorn ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวถึงในเว็บไซต์คนรักแผ่นเสียงว่าเขาเก็บแผ่นเสียงเพลงไทยหายากเอาไว้มากมาย แต่เรื่องนี้อาจจะไม่ส�าคัญเท่ากับความรู้สึกที่เขามีต่อแผ่นเสียงทุกแผ่นที่เป็นเหมือนเครื่องย้อนความทรงจ�าเก่าๆ ในชีวิตให้หวนกลับมาอีกครั้ง 10 ปีกับการเลือกฟังเพลงจากแผ่นเสียง ท�าให้ผู้ชายคนนี้พบชีวิตอีกด้าน ชีวิตของการฟังเพลงที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความทรงจ�าดีๆ ซึ่งหาไม่ได้จากการฟังเพลงในแบบอื่น ‘เจอรี่’ - เจริญ เฉลิมฉัตรวรากร, ธุรกิจส่วนตัว ระยะเวลาที่ผูกพันกับแผ่นเสียง : 10 ปี เรื่อง : ประพัฒน์ สกุณา ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

THE BEGINNING :

ผมเริม่ สนใจแผ่นเสียงเมือ่ 10 ปีกอ่ น เริม่ จาก ที่เราอยากฟังเพลงไทยเก่าๆ ที่เคยฟังตอนเด็ก แต่เพลงเก่าๆ พวกนี้หาฟังไม่ได้จากซีดี แต่มีใน แผ่นเสียง ท�าให้เริม่ อยากจะฟังเพลงจากแผ่นเสียง ดูบา้ ง แผ่นแรกทีซ่ อื้ คืออัลบัม้ พฤษภาทมิฬ ของ แอ๊ด คาราบาว แต่ยังไม่ซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียง เพราะเราคิดว่าต้องศึกษาให้ดกี อ่ นว่าควรใช้เครือ่ งเล่น แบบไหนถึงจะเหมาะกับเพลงที่เราฟัง ใช้เวลา อยู่ 4 เดือน ระหว่างนัน้ ก็ซอื้ แผ่นเสียงเก็บไว้เรือ่ ยๆ เพราะเรามีความคิดว่าถ้าไม่ซอื้ แผ่นเพลงไทยหายาก บางแผ่นเอาไว้ วันหนึ่งถ้าเราอยากฟัง มันจะหา ไม่ได้งา่ ยๆ แล้วตอนนัน้ แผ่นเพลงไทยก็ราคาไม่แพง เราก็สามารถซื้อ ได้เ รื่อ ยๆ เมื่อ ก่ อ นแผ่ น เสีย ง เพลงไทยคุณภาพดีมาก บางแผ่นแทบไม่มีรอย และถ้าแผ่นไหนมีรอยบางร้านเขาจะแถมให้เลย ผมก็เก็บแผ่นเพลงไทยคุณภาพดีไว้เยอะพอสมควร เก็บโดยไม่คดิ จะขาย เก็บเพราะว่ามีความทรงจ�า ของเราบางอย่างอยูใ่ นเพลงเหล่านัน้ WHY VINYL :

ผมเชือ่ ว่าแผ่นเสียงมันมีคณ ุ ค่าทางใจ เสียงที่ ออกมานัน้ นอกจากจะมีคณ ุ ภาพแล้ว ยังมีความทรงจ�าด้วย การได้ฟังเพลงที่ชอบจากแผ่นเสียง มันเหมือนดึงความทรงจ�าเรากลับมา ข้อดีของ แผ่นเสียงคือ มันสามารถดึงธรรมชาติของเสียงและ อารมณ์ความเป็นดนตรีออกมาได้มากกว่าการฟังเพลง แบบอืน่ อีกเรือ่ งหนึง่ คือเพลงบางเพลงหาฟังไม่ได้ จากซีด ี แต่มีในแผ่นเสียง และเพลงพวกนี้ก็เป็น เพลงฮิตทีผ่ มฟังตอนเด็กๆ ตอนขายของในตลาดนัด กับแม่ เพราะแผงจะอยู่ใกล้ๆ แผงขายเทป เพลง บางเพลงได้ฟังจากศาลเจ้าข้างบ้านเวลามีงาน ฟังแล้วมันดึงอดีตและความทรงจ�าในช่วงชีวิต ของเราให้กลับมาอีกครัง้ VINYL IS MY LIFE :

ช่ ว งแรกที่ ผ มซื้ อ เครื่ อ งเล่ น แผ่ น เสี ย งมา ลองเปิดฟังครั้งแรกผมอยากเลิกเล่นเลย รู้สึกว่า ท�าไมเสียงมันเป็นอย่างนี ้ เพราะตอนนัน้ เราไม่เข้าใจ การตัง้ หัวเข็มของเครือ่ งเล่นแผ่นเสียง ท�าให้คณ ุ ภาพ ของเสียงไม่ดี เสียงมันจะเบาและกระโดด แต่มี 13

เพือ่ นๆ ในเว็บไซต์ทเี่ ล่นแผ่นเสียงด้วยกันคอยช่วยสอน บางคนก็ถา่ ยวิดโี อคลิปวิธกี ารเซตหัวเข็มส่งมาให้ดู ทีบ่ า้ น พีบ่ างคนก็ให้เรายกเครือ่ งเล่นไปให้เขาเซตเลย เขาจะสอนเรือ่ งเทคนิคการเซตให้ ตอนนัน้ ได้ความรู้ เยอะมาก เรียนรู้จนสามารถเซตเครือ่ งเล่นได้เอง และยังช่วยคนอื่นได้ด้วย ผมได้อะไรจากการฟัง แผ่นเสียงเยอะมาก ได้ทั้งความสุข ได้ทั้งเพื่อน เพราะสังคมคนฟังแผ่นเสียงเป็นสังคมทีอ่ บอุน่ ทุกคน พร้อมจะช่วยเหลือกัน ตัง้ แต่การตามหาแผ่นทีอ่ ยากได้ ข้อมูลของเครื่องเล่นแผ่นเสียง การซ่อมแซม หรือ แม้กระทัง่ ค�าแนะน�าเรือ่ งเพลง แผ่นเสียงมันชักน�า คนฟังเพลงมาเจอกัน มาเป็นเพื่อนกัน ซึ่งผมว่า มันหาไม่ได้จากการฟังเพลงในรูปแบบอืน่ THE CHOSEN ONE :

แผ่นทีผ่ มคิดว่าเป็นทีส่ ดุ ส�าหรับผมคือแผ่นเสียง ของคาราบาว อัลบัม้ ท.ทหารอดทน เพราะเป็น แผ่นที่หายากที่สุด อัลบั้มนี้โดนแบนจากทหาร โดนเก็บไปท�าลายทิ้งเกือบหมด แผ่นจึงมีเหลือ น้อยมาก ทีเ่ หลือก็เป็นแผ่นทีเ่ ขาซือ้ ฟังกันตามบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะสภาพดี จริงๆ ผมพยายามเก็บ คาราบาวให้ครบทุกชุด เพราะมีเพลงฮิตเยอะ คุณภาพเสียงดีมาก มีหลายเวอร์ชันให้สะสม มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิต ผมเชื่อว่า นอกจากผมแล้ ว น่ า จะมี ค นที่ ส ะสมแผ่ น เสี ย ง คาราบาวอี ก มาก เพราะแผ่ น เสี ย งคาราบาว คุณภาพเสียงดี และยังมีเรื่องราวทางสังคมแฝง อยู่ในเพลงด้วย


CALENDAR

MAKE A DISH

14

FRI

25

SAT

26

SUN

Breakfast Danish Toast

27

เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

MON

28

BANGKOK INTERNATIONAL STUDENT FILM FESTIVAL 2014 เชิ ญ ชมภาพยนตร์ ทีผ่ ลิตโดยนักศึกษาทีเ่ รียน ทางด้ า นภาพยนตร์ ก ว่ า 80 ประเทศ ใน ‘เทศกาล ภ า พ ย น ต ร ์ นั ก เ รี ย น นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 5’ วันนี้ ณ อาคาร CCDA ม.กรุงเทพ วิทยาเขต รั ง สิ ต , ฉายภาพยนตร์ และเสวนา 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2557 ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

TUE

29

EXPLOSIONS IN THE SKY LIVE IN BANGKOK พบกั บ การแสดงสด จากวง Explosions in the Sky วงดนตรี โ พสต์ ร็ อ กจาก อเมริกาที่มีผู้คนเรียกร้อง อ ย า ก ดู ม า ก ที่ สุ ด ใ น ‘Explosions in the Sky Live in Bangkok’ วันนี ้ เวลา 20.00 น. ณ สตู ดิ โ อ 1 มู น สตาร์ สตูดโิ อ บัตรราคา 1,500 บาท จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

WED

30

LA FILLE DU 14 JUILLET เชิ ญ ชมภาพยนตร์ ฝรั่งเศสเรื่อง ‘La Fille du 14 Juillet’ เมื่อเอ็กตอร์ ต้ อ งการพิ ชิ ต ใจตรู แ ก๊ ต หญิงสาวทีเ่ ขาพบทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ ลูฟวร์ เขาพาเธอไปทะเล โดยผ่านถนนสายเล็กๆ ของ ประเทศฝรัง่ เศสทีก่ า� ลังอยู่ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและ ถังแตก ชมฟรี วันนี ้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศส กรุงเทพ โทร. 0-2670-4231

THU

หากใครแวะไปที่ Vanilla Garden ใจกลางซอยเอกมัย 12 คงต้องสะดุดตากับ Vanilla Bake Shop ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา กับบ้านเล็กๆ บรรยากาศอบอุ่นในสไตล์ตะวันตกที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของเบเกอรีหลากชนิดซึ่งอบสดใหม่ทุกวัน พร้อมน�ามาปรุงเป็นของหวานเลิศรส ให้คุณได้ลองชิมกันอย่างไม่รู้เบื่อ และยังมีอาหารคาวแสนอร่อยที่เป็นการผสมผสานวัตถุดิบชั้นดีกับขนมปังชั้นเยี่ยม อย่าง Breakfast Danish Toast ที่แม้ว่าเชฟจะเตรียมเมนูนี้ส�าหรับลูกค้าทาน 2-3 คน แต่หลังจากชิมค�าแรกไปแล้ว คุณอาจจะอยากทานให้หมดคนเดียวเลยก็ ได้

1

BULLET FOR MY VALENTINE LIVE IN BANGKOK ได้เวลาสั่นกระโหลก โยกกันให้สะเทือน กับ Bullet For My Valentine วงร็อก ระดั บ เฮดไลน์ ที่ ส ายร็ อ ก ทุกรุน่ ทุกสถาบันต่างยอมรับ ใน ‘Bullet For My Valentine Live in Bangkok’ วันนี ้ เวลา 20.00 น. ณ เซ็นเตอร์พอยต์ สตูดิโอ ไทยแลนด์ ซอย สุ ขุ ม วิ ท 105 บั ต รราคา 1,800 บาท จ�าหน่ายบัตร ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

WHERE'S MY HEAD นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘Where’s My Head’ โดย โธ มั ส โดนั ล ด์ สั น ชาว อังกฤษ เมื่อใบหน้าของ หญิ ง สาวบนภาพวาด ถู ก ตั ด ทอนรายละเอี ย ด ทีไ่ ม่จา� เป็นออก เมือ่ มองใน ระยะใกล้ ภาพนัน้ กลับเป็น เพียงองค์ประกอบของฝีแปรง หยดสี และรูปทรงนามธรรม วันนี้ถึง 30 เมษายน 2557 ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต สุขมุ วิท ซอย 31 โทร. 0-22040583 (เว้ นวันจันทร์ แ ละ อาทิตย์)

POETICS OF PLACE : CONTEMPORARY JEWELLERY FROM AUSTRALIA นิทรรศการเครือ่ งประดับ ศิลป์ร่วมสมัย ‘Poetics of Place : Contemporary Jewellery from Australia’ โดยศิลปินชาวออสเตรเลีย 8 คน ซึ่งจะแสดงให้เห็น ถึงความคิดเรือ่ ง ‘ต�าแหน่ง/ สถานที่ ’ ผ่ า นผลงาน ที่ เ ปรี ย บดั ง การศึ ก ษา การประพันธ์บทกวีทเี่ ล่าขาน ประสบการณ์ ชี วิ ต วั น นี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2557 ณ อัตตา แกลเลอรี โทร. 0-2238-6422 (เว้นวันจันทร์)

CAPTURING MOMENTS นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ‘ณ ขณะ’ โดย อุทยั นพศิร ิ น�าเสนอผลงานประติมากรรม 8 ชิน้ ทีท่ า� จากไม้สกั ซึ่งกลั่นกรองมาจากการมองโลกและอาศัยหลักการ ทางพุทธศาสนาประกอบกับ คติ ธรรมทางลั ท ธิ เ ต๋ า มาใช้ในการด�าเนินชีวติ อัน เรียบง่าย วันนีถ้ งึ 15 มิถนุ ายน 2557 ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี ถ.เพลินจิต โทร. 0-2684-1527 (เปิ ด วั น พฤหั ส บดี ถึ ง วั น อาทิตย์)

Chef

วัลยาพร กะลัมพะเหติ

BREAKFAST DaNISH TOAST ราคา : 360 บาท

INGREDIENTS

CHEF'S INSPIRATION

TIPS

ขนมปังเดนิชสูตรพิเศษ / ผักโขม / เห็ด / มันฝรัง่ / เบคอน / ไส้กรอกหมู รมควัน / แฮม / ชีส / ไข่ / คัสตาร์ดซอสสูตรคาว

“ร้านของเราจัดเมนูเป็นหมวดของเบเกอรีชนิดต่างๆ ในแต่ละหมวด ก็จะมีทงั้ ของหวานและของคาว ขึน้ อยูก่ บั วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ปรุงร่วมกับขนมปัง ส�าหรับเมนูนอี้ ยู่ในหมวด baked Danish toast โดยขนมปังที่ใช้จะเป็น เดนิชโทสต์สูตรพิเศษของเรา เป็นลูกครึ่งระหว่างครัวซองต์กับเดนิช ซึง่ เราอยากน�าเสนอเป็นอาหารเช้าหรือ brunch ทีอ่ ยูท่ อ้ งให้คนได้มาทาน ร่วมกันในจานเดียว”

เราเลือกใช้เนื้อสัตว์ 3 ชนิดในเมนู เดียวกัน ท�าให้ได้รสชาติอร่อยทีต่ า่ งกันไป ในโทสต์แต่ละชิน้ และเรายังใช้คสั ตาร์ดซอส สูตรคาวที่เป็นสูตรลับ ท�าให้รสชาติของ เมนูนี้พิเศษกว่า baked Danish toast ที่อื่นๆ

15


SUPERMARKET 16

Meet the Butcher

T-Bone Steak

จะลงมือท�ำอำหำรทั้งที ก็ต้องขอเลือกซื้อเนื้อคุณภำพกันสักหน่อย เพรำะเนื้อแต่ละอย่ำงก็ให้ควำมอร่อย แตกต่ำงกัน ว่ำแล้วก็เปิดต�ำรำท�ำอำหำร แล้วแวะไปร้ำนขำยเนื้อใกล้บ้ำนกันเลย

Duck Breast HAM

Smoked Bacon

Chicken BREAST

Veal Sirloin Steak

Chicken LiverS

OxTail

Fillet Steak

Rack of Lamb

Pork Knuckle

Pork Belly

Ham แฮม คือส่วนของขาหมูที่น�ามา หมักเกลือหรือรมควัน ได้เนื้อ เป็นก้อนสีชมพู ซึ่งที่เห็นตาม ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต จะถู ก สไลซ์ เป็นแผ่น เวลาทานก็น�ามาต้ม ให้สุก เหมาะกับมื้อเช้าที่เร่งรีบ

Chicken Livers ตั บ ไก่ อาหารที่ อุ ด มไปด้ ว ย ธาตุ เ หล็ ก สามารถน� า มาปิ ้ ง ทอด ผัด หรือใครทีอ่ ยากทดสอบ ฝีมอื ลองท�าตับบดเก็บไว้ทานเอง ก็น่าสนุกไม่น้อย

Rack of Lamb ซี่โครงแกะ ที่มักจะเสิร์ฟกันใน ร้านอาหารหรู อย่างเมนูซโี่ ครงแกะ ย่างหรืออบ หมักด้วยเครือ่ งเทศ เนือ่ งจากเนือ้ แกะจะมีกลิน่ เฉพาะ ที่บางคนอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้า ท�าถูกวิธีก็อร่อยล�้า

Pork Knuckle ขาหมู ถ้า เป็นเมนูแบบไทยๆ ก็ต้องข้าวขาหมู ถ้าเมนูฝรั่งก็ ต้ อ งขาหมู เ ยอรมั น ที่ ต ้ อ งน�า ขาหมูไปต้มก่อน แล้วค่อยน�า มาทอดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ห นั ง กรอบ เกรียม ทานคูก่ บั มันบด สุดยอด!

Duck Breast อกเป็ด สัตว์ปกี อีกชนิดทีเ่ ราน�ามา ท�าอาหารกัน เช่น อกเป็ดราด ซอสส้ม หรือถ้าเป็นเมนูไทยๆ ก็ต้องลาบเป็ด ที่ใช้เครื่องเทศ รสจัดกลบกลิน่ สาบของเนือ้ เป็ด ได้ดี

Chicken Breast อกไก่ อีกส่วนของเนื้อไก่ที่เป็น ที่นิยม เพราะน�าไปปรุงอาหาร ได้ง่าย แถมด้วยรสสัมผัสที่นุ่ม จะอบ จะทอด ก็ได้ขนาดก�าลัง พอดีจาน

Pork Belly หมูสามชัน้ เป็นส่วนท้องของหมู ที่มีทั้งเนื้อแดง ไขมัน และหนัง ไม่ ว ่ า จะน� า มาหมั ก น�้ า ปลา กระเทียม พริกไทย แล้วน�าไปทอด หรือต้มพะโล้ ต้มผักกาดดอง ก็อร่อยถูกใจกันทัง้ ครอบครัว

Fillet Steak ฟิ ล เลต์ ส เต๊ ก หรื อ เนื้ อ สั น ใน เป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุด ซึ่งมี น้อยมากในวัวหนึง่ ตัว จึงมีราคา แพง บางคนถึ ง กั บ บรรยาย ความนุม่ ของเนื้ อ ประเภทนี้ ว ่ า ละลายในปากได้เลย

T-Bone Steak ทีโบนสเต๊ก เมนูสเต๊กที่น่าจะ คุ้นหูคนไทยกันดี และถ้าใคร สั ง เกตก็ จ ะรู ้ เ ลยว่ า เนื้ อ สเต๊ ก ส่วนนี้จะมีกระดูกติดอยู่เป็นรูป ตัวที แบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วน ซึ่งให้รสสัมผัสที่แตกต่างกัน 17

Oxtail Smoked Bacon เบคอนรมควัน เป็นเนือ้ หมูสามชัน้ หางวัว ส่วนเหลือของวัวทีส่ ามารถ ที่น�ามาถนอมอาหารด้วยการ- น�ามาท�าซุปรสชาติเยีย่ มด้วยรส รมควัน ซึง่ การรมควันจะให้เนือ้ หมู เข้มข้นของไขมันทีอ่ ยูต่ รงส่วนหาง ทีม่ สี สี นั สวยงาม ส�าหรับเบคอน หลายคนทีช่ อบทานอาหารอิสลาม นัน้ มักจะน�ามาเสิรฟ์ เป็นอาหารเช้า จึงไม่เคยพลาดทีจ่ ะสัง่ มาทานคูก่ นั คูก่ บั เมนูไข่ แค่นกี้ อ็ มิ่ ไปได้ทงั้ เช้า กับข้าวหมกต่างๆ

Veal Sirloin Steak เซอร์ลอยน์สเต๊ก หรือเนือ้ สันนอก ลูกวัว ซึง่ เป็นเนือ้ ทีม่ าจากลูกวัว อายุ 5-9 เดือน เนือ้ จะมีสชี มพูออ่ น มีไขมันมากกว่า และนุ่มกว่า เนื้อจากวัวที่โตเต็มวัย


HOME MADE 20

Love Comes Home

รวม 100 บทสั ม ภาษณ์ คั ด สรร เข้ ม ข้ น ที่ เ คยตี พิ ม พ์ ใ นนิ ต ยสารแจกฟรี ร ายสั ป ดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนื้อหาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุมทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลักประจำาเล่มของ a day BULLETIN ที่ต รงไปตรงมา ทั้งคำาถามและคำาตอบ พร้อมต่อยอดการตั้งคำาถามให้กับสังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิ่มแล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเราเชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เพราะบ้านที่น่าอยู่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากการออกแบบที่สวยงามเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องประกอบด้วยความรักและความผูกพัน ของผู้อยู่อาศัย ค�าว่า ‘บ้าน’ ถึงจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับบ้านหลังใหญ่ของ สุชาดา สมอัศวชัย ประธานกรรมการ บริษทั เดอะ โพสท์ บางกอก จ�ากัด ทีอ่ าศัยอุดมการณ์แห่งความรักเป็นแนวคิดหลักในการก่อร่างสร้างบ้านของครอบครัว

THE INFLUENCER

อยากให้คณ ุ ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของบ้าน หลังนี้ “ในอดีตเราอาศัยอยูใ่ นคอนโดฯ ส่วนคุณแม่ และพี่ชายอยู่บ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากผ่านเหตุการณ์นา�้ ท่วมใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 พีน่ อ้ งก็คยุ กันว่าเราควรจะย้ายมาอยูร่ วมกัน ในบ้านหลังเดียว เพราะเราเองก็อยากอยูก่ บั แม่ มาก แต่ตามประเพณีจีน แม่ต้องอยู่กับลูกชาย เราก็เลยบอกให้พี่ชายย้ายมาอยู่ด้วยกัน เราจะ ได้อยูก่ บั คุณแม่ดว้ ย บ้านของเราตอนนีจ้ งึ เป็น บ้านครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน” คุ ณ ออกแบบตกแต่ ง บ้ า นหลั ง นี้ อ ย่ า งไร ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคน ในบ้าน “เนื่องจากเราอยู่กันหลายครอบครัว เวลาจะสร้างบ้านเราก็คุยกับหัวหน้าครอบครัว ทุกคนว่าอยากได้บ้านแบบไหน ซึ่งโชคดีที่บ้าน ของเรามีเนื้อที่ทั้งหมดราว 1,400 ตารางเมตร จึงเพียงพอส�าหรับการท�าพืน้ ทีห่ ลายโซน รองรับ ความชอบของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้หลายรูปแบบ โซนไหน ใครใช้งานเยอะ เราก็จะให้อสิ ระกับเขาในการคิด และออกแบบ อย่างเรากับพี่ชายอยู่ในวัยที่เลิก ไปไหนนอกบ้านแล้ว ก็จะมีมมุ ผับส่วนตัว ส่วนพีส่ าว ที่เป็นคนชอบบ้านโปร่ง ชอบทางแสงที่อบอุ่น เราก็จะออกแบบบ้านให้มหี น้าต่างเยอะและแทบ จะไม่ใช้ผา้ ม่านเลยเพือ่ ให้บา้ นดูสว่าง สะอาดตา โดยรวมแล้วทุกคนในบ้านจึงค่อนข้างชอบและ พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา” จากเดิมอยูค่ อนโดมิเนียม พอย้ายมาอยูบ่ า้ น ความรูส้ กึ ของคุณเปลีย่ นไปอย่างไร “เรารูส้ กึ ดีมาก ชีวติ ของเราก็เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ มาก

“ครอบครัว ความรัก และการให้ นี่คือสิ่งส�าคัญที่ท�าให้บ้านของเราเต็มเปี่ยมด้วยความสุข”

เพราะตอนที่อยู่คอนโดฯ ก็ค่อนข้างเหงา เวลาว่างก็จะออกไปหากิจกรรมท�านอกบ้าน เช่น นวด ท�าสปา ออกก�าลังกาย แต่พอ มาอยู่บ้านหลังนี้ ความรัก ความอบอุ่น แบบครอบครัวใหญ่มนั กลับมาอีกครัง้ หนึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวติ ก็จะเกิดขึน้ ทีบ่ า้ น เช่น อยากออกก�าลังกายก็มีสนามมวย ส่วนตัวให้เล่น มีสวนให้นั่งผ่อนคลาย วันไหนอยากนวดก็นวดที่บ้านได้เลย” บรรยากาศโดยรวมของบ้ า นหลั ง นี้ เป็นอย่างไร “เราคิดว่ามันเป็นบ้านทีเ่ ต็ม ไปด้วยความรัก เพราะนอกจากการวาง คอนเซ็ปต์ของบ้านว่าจะออกแบบตกแต่ง อย่างไรแล้ว เราทุกคนก็ยังวางคอนเซ็ปต์ ของการใช้ชวี ติ ร่วมกันด้วย ซึง่ คอนเซ็ปต์ทวี่ า่ ก็คอื การให้ความส�าคัญคนสองคนผูเ้ ปรียบ เสมือนหัวใจของครอบครัว ได้แก่ คุณแม่ ผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน ปัจจุบันอายุ 96 ปี และน้องฟินิกซ์ เหลนของเรา”

• ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท�างาน ศิ ล ปะในบ้ า นหลั ง นี้ . .. กลางดึ ก เพราะเป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ งี ย บมาก เหมาะกับการวาดรูป เป็นช่วงเวลา ที่ดึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราออกมาได้ มากที่สุด • แนวศิลปะที่ใช้ในการปลดปล่อย อารมณ์... abstract • แนวเพลงที่สะท้อนคาแร็กเตอร์ ของบ้านได้ดีที่สุด... เพลงบรรเลง เปียโน • ไม้มงคลประจ�าบ้าน... ต้นสาละ • เมนูเด็ดไม่มีใครเหมือน... ข้าวอบเผื อ กใส่ ใ บโหระพาสู ต รคุ ณ แม่ อร่อยมาก

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ หลากหลายในสังคมอุดมปัญหาเพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


OUT THERE 22

Iceland

ดินแดนแห่งแสงเหนือ พระอาทิตย์เที่ยงคืน และเรื่องราวของนักรบไวกิ้ง ที่นี่แม้จะเหน็บหนาวตลอดทั้งปี แต่สวยงามดุจเมืองในเทพนิยาย ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ภูมิประเทศอันแปลกตาอย่างยากจะหาที่ใดเหมือน ถ้าจะบอกว่าการมองดาวบนฟ้าที่ไอซ์แลนด์ช่วยท�าให้ ได้ใกล้ชิดจักรวาลมากกว่าที่ไหนๆ ในโลก ค�าพูดนี้ก็คงไม่เกินจริงนัก

The City Facts สาธาณรัฐไอซ์แลนด์ เป็นประเทศในเขตยุโรปเหนือทีอ่ ยูร่ ะหว่าง กรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร ต�าแหน่งทีต่ งั้ อยูใ่ กล้กบั ขัว้ โลกเหนือและเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ดังนัน้ จึงมีอากาศหนาวเย็น ทัง้ ปี มีเมืองหลวงชือ่ เรคยาวิก ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่า ‘อ่าวแห่งควัน’ เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งน�้าพุร้อนใต้ดินที่มีควันพวยพุ่ง ออกมาตลอดทั้งปี

ไอซ์แลนด์มีธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนดินแดนใดในโลก มีน�้าพุร้อนขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น น�้าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล บ่อน�้าพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ หรือจะเป็นบลูลากูน น�้าพุร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนั้นยังมี น�้าตกกุลล์ฟอสส์ ที่ได้รับการขนานนามว่าไนแองการาแห่งไอซ์แลนด์, อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด ในยุโรป ที่นี่มีธารน�้าแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่มายาวนานตั้งแต่ยุคน�้าแข็ง

23


24

"I love hiking in Iceland most, there are lots of brilliant paths." BJORK, ICELANDIC SINGER-SONGWRITER

พอร์แลน สถานที่สา� คัญของเมืองหลวงเรคยาวิก อาคารรูปโดมบนฐานทรงกลม ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา Oskjuhlio ที่นี่นอกจาก จะเป็นสถานทีท่ เี่ อาไว้ตอ้ นรับแขกบ้านแขกเมืองของไอซ์แลนด์แล้ว ยังประกอบไปด้วยร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ ไวกิ้ง, สวนน�า้ และร้านขายของที่ระลึก หากมาถึงเรคยาวิกและอยากรู้จักไอซ์แลนด์มากขึ้น แนะน�าให้แวะมาที่นี่

หากมาถึงเรคยาวิก สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือน คื อ โบสถ์ ย อดแหลมทรงสู ง หน้ า ตาคล้ า ยจรวด โบสถ์ประจ�าเมืองแห่งนีม้ ชี อื่ ว่าโบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ มี ค วามสู ง ถึ ง 74.5 เมตร ออกแบบโดย Guojon Samuelsson สร้ า งตามแบบสถาปั ต ยกรรมแนว อิมเพรสชันนิสม์ ศาสนสถานแห่งนี้มีความส�าคัญ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไอซ์แลนด์ หากไปยืน อยูเ่ บือ้ งหน้าโบสถ์แห่งนี ้ เราจะสัมผัสได้ถงึ ความยิง่ ใหญ่ และพลังศรัทธาของชาวคริสต์

นอกจากทุง่ หิมะและธารน�า้ แข็งขนาดยักษ์แล้ว ไอซ์แลนด์ยังมีเมืองชายทะเลอย่างเบรดเดลวิก ซึ่งมีประชากรแค่ 300 คน เมืองนี้ขึ้น ชื่อเรื่อง การประมง และนับเป็นเมืองตากอากาศทีน่ กั ท่องเที่ยวต้องแวะมาพัก เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของ คนไอซ์แลนด์ที่ผูกพันอยู่กับทะเลน�้าแข็ง ได้เห็น การตกปลาที่ แ ตกต่ า งจากซี ก โลกตะวั น ออก และหากใช้เวลาค�า่ คืนทีน่ ี่ ปรากฏการณ์แสงเหนือ ณ เมืองชายทะเลแห่งนีจ้ ะตราตรึงอยูใ่ นความทรงจ�า ของคุณไม่มีวันลืม

What You Need to Know ศูนย์รับค�าร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2263-9106 การเดินทาง สายการบินไทย www.thaiairways.co.th สายการบินเอสเอเอส www.ffllyfl sas.com สายการบินฟินน์แอร์ www.fififi nnair.com สายการบินแอโรฟลอต www.aeroflflfl ot.ru ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมง 25


SELECTIVE

THE 5IVE

26

28

Take it Easy เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

In Between Us

เมื่อเอ่ยชื่อ สิงโต น�ำโชค ศิลปินจากค่ายบีลีฟ เรคคอร์ด ดูเหมือนว่า ‘อูคูเลเล’ จะเป็นสิ่งแรกที่ลอยขึ้นมา ในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่นอกเหนือจากกีตาร์ตัวจิ๋วแล้ว ผู้ชายคนนี้ยังมีข้าวของประกอบชีวิต ที่บ่งบอกตัวตนอีกมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งที่น่าจะบอกเล่าความเป็น ‘สิงโต น�าโชค’ ได้อย่างดี

ความผูกพันของแต่ละคนเกิดได้จากหลายสถานการณ์ โดยเฉพาะกับ ‘ปาล์ม’ - ชลณัฏฐ์ โกยกุล พิธีกรรายการ ก(ล)างเมืองสนทนา ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ที่มีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนมากมายแทบทุกวัน (รวมถึงเราด้วย) และปฏิสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นมานั้นก็ ได้พาเราไปรู้จักกับหนังสือดีๆ ที่อยู่ในมือของเธอตอนนี้

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

01

ผ่านพบไม่ผูกพัน โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

“เราเพิง่ มีโอกาสท�าความรูจ้ กั กับงานเขียนอืน่ ๆ ของอาจารย์นอกเหนือจาก ผลงานด้านวิชาการ นี่เป็นหนังสือเล่มแรกของอาจารย์ที่เราได้อ่าน และพก ติดตัวไว้ตลอดแม้จะอ่านจบไปแล้ว หนังสือเล่มนี้ส่งผลสะเทือนทางความคิด ค่อนข้างมาก เป็นเหมือนสิง่ ย�า้ เตือนให้เรากลับมานึกถึงชีวติ สิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรู้ และสิง่ ทีเ่ ราอาจมองข้ามหรือลืมไปแล้ว เมือ่ ไม่นานมานีเ้ ราได้อา่ นหนังสือเล่มนี้ ริมทะเลแล้วน�้าตารื้น รู้สึกว่าบางสิ่งข้างในไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”

1

7

โดย โตมร ศุขปรีชา

02 Genderism “เราว่าไม่มีใครพูดเรื่องเพศได้ละมุนละไมแต่ตรงไปตรงมาเท่ากับ พี่หนุ่ม โตมร อีกแล้ว เราชอบวิธที เี่ ขาตัง้ ค�าถามกับสังคม และถ่ายทอดประเด็นซับซ้อน ออกมาเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่าย เราเพิ่งอ่าน Genderism จบไปรอบที่ 3 เมือ่ ช่วงกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา เรือ่ งราวทีพ่ หี่ นุม่ เล่าร่วมสมัย หยิบมาอ่านเมือ่ ไหร่ ก็ยังเชื่อมโยงสอดรับกับสังคมที่เป็นไป”

3

“แม่บอกว่า คนเรามีนิ้วห้านิ้วที่ ไม่เหมือนกัน แต่ ไม่ ได้แปลว่านิ้วไหน ‘ใหญ่’ กว่านิ้วไหน มันเพียงแต่แตกต่าง และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละนิ้วจะต้องยอมรับการท�างาน ของนิ้วอื่นให้ ได้ - แม้ว่ามันจะแตกต่างกัน เรื่องเพศก็เป็นอย่างนั้น”

5

Genderism

โดย โตมร ศุขปรีชา

ทางรถไฟ สายดาวตก โดย ทรงกลด บางยีข่ นั

03

8 4

9

“ทางรถไฟ สายดาวตก เป็นบันทึกการเดินทาง เล่มล่าสุดของ ทรงกลด บางยี่ขัน บอกเล่าเรื่องราว การเดิ น ทางรอบเกาะคิ ว ชู ด ้ ว ยรถไฟเป็ น หลั ก ความพิเศษอยูต่ รงทีไ่ ม่ได้เป็นการโดยสารรถไฟเพือ่ ไปถึง จุด หมาย แต่ รถไฟเป็ น จุด หมายของการเดิน ทาง เรารักหนังสือเล่มนีเ้ ป็นพิเศษ เพราะเราได้เป็นส่วนหนึง่ ของการเดินทางในครั้งนี้ด้วย ตอนที่ชอบมากที่สุด 2 ตอน คือ ‘ลุกจากที่นั่งมายืนที่นี่’ และ ‘ตู้ไปรษณีย์ สีเหลือง’ ”

"I share your sight. When you draw and paint, I see what you're doing while you do it. I know your work almost as well as I know my own."(Sabine) Griffin and Sabine : An Extraordinary Correspondence

6 2

1. รถยนต์วินเทจ Nissan Pao “รถคันนี้เป็นคันที่เราขับบ่อยๆ ใช้งานจริง เคยขับไปหัวหินด้วย แต่จะช้าหน่อย ต้องใจเย็นๆ” 2. อูคูเลเล “ตัวนี้เป็นรางวัลที่ได้จากการประกวดอูคูเลเลตั้งแต่ก่อนออกอัลบั้ม สมัยนั้นคนยังเล่นไม่เยอะ มีคนประกวดประมาณ 20 คน เป็นเด็ก 15 คน นอกนั้นเป็นรุ่นเราและแก่กว่า ก็ชนะเด็กมาครับ (หัวเราะ)” 3. หมวก “เห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาใส่ เพราะเราเป็นคนใส่หมวกบ่อย มีหมวกหลายใบ” 4. แว่นตากันแดด “อย่าไปคิดอะไรมาก แว่นกันแดดก็เอาไว้ใส่กันแดด” 5. สร้อยเปลือกหอย “ตอนนั้นไปหัวหินแล้วเห็นคนวางขาย มันสวยดี ก็ซื้อมาห้อยในรถ” 6. เมโลเดียนสีรุ้ง “เพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด เราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตว่าศิลปินต่างประเทศบางคนจะเพนต์เปียโนซึ่งสวยมาก เราก็อยากมีอะไรแบบนั้นบ้าง เลยเอามันมาเพนต์ (หัวเราะ)” 7. รองเท้า ยี่ห้อ Sanuk “เมื่อก่อนเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เขาอยู่พักหนึ่ง ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว แต่ก็ยังใช้อยู่ ใส่สบายดี” 8. กระเป๋าสตางค์ “กระเป๋าสตางค์ใบนี้ภรรยาซื้อมาให้ เราเป็นคนใช้กระเป๋าสตางค์โหด อาจจะดูเยินๆ บวมๆ หน่อย ไม่ได้บวมเพราะเงินนะ กระดาษล้วนๆ บิล 7-Eleven บ้าง สลิปเอทีเอ็มบ้าง (หัวเราะ)” 9. เข็มทิศ “สมัยนี้เวลาศิลปินออกอัลบั้มไม่ได้มีแค่แผ่นอย่างเดียว แต่จะแจกของช�าร่วยด้วย อันนี้เป็นของช�าร่วย จากวง Musketeers เราก็เอามาแขวนไว้ในรถ ให้มันดูคูลๆ เท่ๆ”

04 Griffin and Sabine : An Extraordinary Correspondence by Nick Bantock “หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งราว ความรักทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากโปสต์การ์ด และจดหมายของนักวาดโปสต์การ์ด ในลอนดอน กับคนออกแบบแสตมป์ ในเกาะเล็กๆ ที่อยู่ไกล เราชอบวิธี เล่าเรือ่ งผ่านจดหมายและโปสต์การ์ด ที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้แอบอ่าน ไดอารีของใครสักคน เราตื่นเต้น ทุ ก ครั้ ง ที่ พ ลิ ก หน้ า ต่ อ ไปแล้ ว เจอ ซองจดหมาย ความรูส้ กึ ตอนได้เปิด ซองและคลีจ่ ดหมายอ่านมันน่าพึงใจ พอๆ กับเนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นชวนติดตาม หยิบมาอ่านได้ซ�้าๆ ไม่รู้เบื่อ”

หญิงเสาและเรื่องราวอื่น โดย กล้า สมุทวณิช 05

“เรามีโอกาสได้พบเจ้าของผลงานจากการสัมภาษณ์ ในรายการที่ท�าอยู่ คุณกล้ามอบหนังสือเล่มนี้ให้ในวัน ถ่ายท�า และจากบทสนทนาที่คุยกันในวันนั้น ท�าให้เรา กลับมาอ่าน 13 เรือ่ งสัน้ ในเล่มแบบรวดเดียวจบ เรือ่ งทีช่ อบ ทีส่ ดุ คือ ‘หญิงเสา’ ซึง่ เป็นเรือ่ งสัน้ ชนะเลิศ รางวัลมติชน สุดสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2555 เราชอบจริตภาษา และบรรยากาศ ลึกลับของหนังสือเล่มนีจ้ ากเรือ่ งสัน้ ทีช่ อบทีส่ ดุ ในเล่มอย่าง ‘หญิงเสา’ ซึง่ ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ นีเ่ ป็นเรือ่ งแต่งแต่เราก็จนิ ตนาการ ไปได้ขนาดนัน้ เป็นเรือ่ งสัน้ อีกเล่มทีส่ นุกจนวางไม่ลง”


THE WORD

EVERYDAY STORY

29

30

อุณหภูมิชีวิตจิตใจ เรื่อง : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

- Wallace Stevens บางทีความจริงก็ขึ้นอยู่กับการได้เดินไปรอบๆ ทะเลสาบนั่นเอง

เคยมีคนถามว่า ผมได้นสิ ยั ใจคออะไรจากพ่อแม่บา้ ง ผมตอบหมอนัน่ (ซึง่ ไม่รวู้ า่ จะถามไปท�าไม) ว่าก็หลายอย่างอยูน่ ะ แต่ถ้าให้คดิ เร็วๆ ตอนนีค้ งได้นสิ ยั ใจร้อนจากพ่อ แล้วก็ได้นสิ ยั ใจเย็นจากแม่ พ่อผมเป็นคนใจร้อนชิบโผงทีส่ ดุ คนหนึง่ เท่าทีค่ ณ ุ จะพบเจอในปฐพีเลยล่ะครับ ภาพจ�าตัง้ แต่เด็ก ทีผ่ มมีตอ่ พ่อคือชายผูพ้ ดู เสียงดังราวฟ้าผ่า ชืน่ ชอบการสบถถ้อยค�าหยาบคาย (ถ้าพ่ออยูใ่ นทีวกี เ็ ป็น ประเภทโดนดูดเสียงทุกสองนาทีนนั่ แหละ) เป็นคนดูมอี า� นาจ และไม่มที ที า่ ว่าจะกลัวเกรงใครหน้าไหน “พ่อแกเป็นคนเอาเรือ่ ง เป็นคนจริง ลูกผูช้ ายน่ะ” อาเขยเคยพูดถึงพ่อกับผมอย่างนี ้ ความลับเรือ่ งหนึง่ ของลูกผูช้ ายตัวจริงเสียงจริงคนนีค้ อื เขามีรอยแผลเป็นรูปร่างเหมือนตะขาบ 2 รอย ขนาดประมาณ 4 นิว้ แล้วก็ 3 นิว้ อยูต่ รงหน้าท้อง ซึง่ จะมองเห็นได้ชดั เวลาเขาถอดเสือ้ อยูก่ บั บ้าน จ�าได้วา่ ตอนเด็ก ผมเคยถามพ่อว่ามันคือรอยอะไร “ก็ตอนเกิดโหน่งออกมาจากนี่ไง ส่วนรอยเล็กนี่ก็น๋า” พ่อตอบพลางยิ้ม เวลาอยู่บ้านกับลูก ส่วนใหญ่เขาจะอารมณ์ดี โหน่งหมายถึงผม ส่วนน๋าหมายถึงน้องสาว ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่น่ะครับ ยังโง่อยู่อีกมาก ผมเลยเชื่อสนิทใจที่พ่อบอกว่าผมถูกผ่าคลอด ออกมาจากรอยตะขาบ 4 นิ้วบนท้องพ่อ แล้วน้องสาวก็คลานตามมาจากเจ้าตะขาบตัวเล็กนั่น จนกระทัง่ อาเขยคนเดิมเฉลยความจริงให้รวู้ า่ ไม่ใช่อย่างนัน้ หรอกไอ้ตนี๋ อ้ ย ผูช้ ายทีไ่ หนจะคลอดลูก ได้วะ ไอ้รอยเย็บสองแผลรวมแล้วเกือบ 20 เข็มนั่นน่ะ พ่อแกได้มาจากการไปมีเรื่องกับนักเลง สมัยหนุ่มๆ แล้วถูกเขาแทงด้วยมีดมา อาห์... ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยพ่อผม ลูกผู้ชายต้องไม่รังแกใคร แล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้ใครมารังแก ผมได้นิสัยสู้คนมาจากพ่อเต็มๆ ครั้งหนึ่งตอนอยู่ ม.2 ขณะก�าลังนั่งเรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในห้องเรียน ผมได้ยินเสียงพูดกระซิบ มาจากด้านหลังว่า “ชัยยศ... ชัยยศ” เสียงนั้นมาจากไอ้สันซึ่งมีชื่อจริงว่า สันติภาพ (ชื่อที่คนละ ความหมายอย่างสิน้ เชิงกับนิสยั ของมัน) ผมหันไปปรามไอ้สนั ว่า “เฮ้ย อย่าล้อชือ่ พ่อเดะ เราไม่ชอบ” สักพักเสียงนัน้ ก็มาอีก และคราวนีถ้ กี่ ว่าครัง้ แรก “ชัยยศ ชัยยศ ชัยยศ” ผมหันขวับไปทีต่ น้ เสียง อีกครัง้ แล้วพูดกับสันติภาพด้วยน�า้ เสียงขุน่ เข้มและสีหน้าทีไ่ ม่พอใจกว่าเดิมว่า “เราเตือนนายแล้วนะ ถ้าล้ออีกทีโดนแน่” เสียงจากด้านหลังเงียบไปแค่ชวั่ อึดใจเดียว แล้วก็ลอยมาเหมือนเดิม “ชัยยศ ชัยย...” คราวนีไ้ ม่ตอ้ งรอให้จบค�าทีส่ อง ผมลุกขึน้ จากเก้าอีน้ กั เรียน หันหลังขวับทิม่ หมัดขวาตรงเข้าทีใ่ บหน้า ของสันติภาพเต็มแรงจนมันกลิง้ โค่โล่ไปกับพืน้ ทัง้ คนทัง้ เก้าอี้ ต่อจากนัน้ ผมกับไอ้สนั ก็ตอ่ ยกันชุลมุน จนกระทั่งอาจารย์สุรพงษ์ต้องตะโกนสั่งให้เพื่อนๆ ช่วยกันจับแยกคู่มวยอย่างทุลักทุเล ผลลัพธ์ที่ผมกับเพื่อนร่วมชั้นได้รับจากบ่ายวันนั้น นอกจากแผลฟกช�้าด�าเขียวและปากแตก เลือดซิบกันไปคนละนิดละหน่อย คือโดนอาจารย์สุรพงษ์ฟาดด้วยไม้เรียวที่หน้าชั้นคนละ 5 ที ผมโดนเพิ่มพิเศษอีก 2 ฟาดเป็น 7 ที ในฐานะที่ไม่ได้ท�าตัวเป็นหัวหน้าห้องที่ดี ถึงวันนี้ บอกตรงๆ ผมนึกไม่ค่อยออกแล้วล่ะว่าไอ้การถูกล้อชื่อพ่อส�าหรับเด็กผู้ชายมันเจ็บ

ตรงไหน แต่จ�าได้แม่นว่าวันนั้นพอพ่อได้รับรู้เรื่องราวที่โรงเรียน พ่อยิ้มนิดๆ ด้วยสีหน้าแอบซ่อน ความพอใจแม้จะพูดว่า “ทีหลังอย่ามีเรื่องอีกแล้วกัน” ส่วนแม่ตรงกันข้าม แม่ลงมืออบรมผม เป็นการใหญ่ แม่พดู กับผมด้วยค�าพูดทีย่ งั ติดตรึงอยูใ่ นใจผมมาจนวันนีว้ า่ “การเอาชนะคนไม่จา� เป็น ต้องใช้กา� ลังเสมอไปหรอก ใช้ความดี ใช้ความนุม่ นวล ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เอาชนะใจคนได้” นิสัยร้อนๆ เย็นๆ ยังคงติดอยู่ในตัวผมเรื่อยมา อาจไม่ถึงลงมือสาวหมัดตะลุมบอนกับใคร แต่ก็มีอยู่ครั้งสองครั้งที่ค่อนข้างใกล้เคียง ครั้งหนึ่งสมัยเรียนมหาวิทยาลัย อีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อ ไม่กี่ปีก่อน คืนนั้นผมเลิกงานค่อนข้างดึก ขณะขับรถกลับบ้านมาบนถนนบรมราชชนนีดีๆ จู่ๆ ก็มี รถฮอนด้าแอคคอร์ดสีด�าคันหนึ่งแล่นมาปาดหน้าจนผมต้องเหยียบเบรกตัวโก่ง เรียกว่าเฉียด การเฉี่ยวชนไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปด อารมณ์ผมขึ้นทันทีราวกับน�้าเดือดในหม้อต้มความร้อนสูง เท้ากระแทกคันเร่งควบรถไล่ตามไอ้ดา� แอคคอร์ดคันนั้น เหมือนจะรู้ตัว มันขับรถปาดซ้ายป่ายขวา หนีตามการไล่ล่าของผม ผมบึ่งรถตามมันไปติดๆ มีอยู่สองสามครั้งที่เกาะติดท้ายรถมันได้ ผมตบ ไฟสูงใส่แล้วกดแตรไล่มันเสียงดังลั่นถนน แต่สิ่งที่คนขับแอคคอร์ดท�าคือ มันเลื่อนกระจกข้างลง แล้วยื่นมือออกมานอกรถชูนิ้วกลางให้ผม จากนั้นก็เร่งเครื่องหนีไป โอ้โฮ! เท่านัน้ แหละคุณ เหมือนภูเขาไฟวิสเุ วียสระเบิดดีๆ นีเ่ อง ผมกระแทกคันเร่งตามตบไฟสูง จ่อท้ายรถมันต่อไป รถหลายคันบนถนนพากันชะลอรถกันเป็นแถวๆ ผมขับรถไล่ตดิ รถคูก่ รณีเหมือน หมาบ้า ส่วนมันก็ดูเหมือนกับจะเมามันไปกับการหนี ผมไล่ล่ามันต่อไปอีกไม่ต�่ากว่า 4-5 กิโลเมตร จนกระทั่ง วาบหนึ่ง ของความคิด จู่ ๆ ใบหน้ าแม่ ผมพร้ อมกับค�า พูดที่แม่ เคยสอนตอนเด็กๆ หลังเหตุการณ์ต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นก็ผุดขึ้นมา... นัน่ เป็นคืนทีผ่ มรู้สกึ ใกล้เคียงกับค�าอธิบายว่า ‘ขาดสติ’ แล้วก็ใกล้ชดิ กับสถานการณ์เสีย่ งตาย มากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ทุกวันนี ้ สารภาพว่านิสัยใจร้อนจุดเดือดต�า่ ยังไม่หายไปจากตัวผมอย่างสิ้นเชิงหรอก แต่มันก็ จางลงจากเดิมไปพอสมควรแหละ วัยทีม่ ากขึน้ อาจมีสว่ นอยูบ่ า้ ง ซึง่ มันก็สมควรเป็นเช่นนัน้ นะผมว่า ถ้าชีวติ เราไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรมากขึน้ เลยจากอายุทเี่ พิม่ ขึน้ คุณก็สมควรถูกเรียกว่าคนแก่กะโหลกกะลา แล้วล่ะ ว่ากันตามตรง ผมยังชอบให้ตวั เองใจร้อนนิดๆ ในแง่มไี ฟอยากท�าอะไร คิดถีถ่ ว้ นแล้วลงมือ ท�าเลย เพราะคนทีใ่ จเย็นเกินไปบางทีกอ็ อกไปทางชักช้าเฉือ่ ยชา ซึง่ ผมไม่คอ่ ยชอบและออกจะร�าคาญ แต่อย่าให้ถึงกับร้อนจนท�าอะไรลงไปโดยขาดสติยั้งคิดแล้วกัน อย่างนั้นไม่ดีแน่ ไม่ว่าอากาศข้างนอกจะเป็นอย่างไร ร้อนอบอ้าว สบายสดชื่น หรือหนาวจนตัวสั่น เราก็ต้อง ปรับร่างกายให้รับไปกับมัน ไม่เช่นนั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันพอดี อีกอย่างที่สา� คัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือการควบคุมดูแลอุณหภูมิในใจเราให้อยู่ในจุดที่สมดุลเสมอ ไม่ให้มันร้อนเกินไป ไม่ให้มันเย็น เกินไป ท�าได้อย่างนี้ชีวิตก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความปกติสุข

a day BULLETIN LIFE issue 07  
a day BULLETIN LIFE issue 07  

a day BULLETIN LIFE issue 07 a day BULLETIN LIFE The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in thailand

Advertisement