Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 54 I 20 - 26 MARCH 2015

WHEN PAPER COMES ALIVE


ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 วันที่ 20 - 26 มีนำคม 2558

NOTE ON LIFE

Paper Matters

ภำพจ�ำของค�ำว่ำกระดำษ คือสิ่งที่เบำหวิว ปลิวง่ำย เอำไว้เขียน เอำไว้จด และเอำไว้จ�ำ หลำยคนเลือกที่จะจดบันทึกไว้บนกระดำษ เก็บไว้นำนจนกระดำษเหลืองกรอบ มำอ่ำนอีกทีกลับจ�ำไม่ได้แล้วว่ำ เคยเขียนอะไรไว้ ขณะที่เหตุกำรณ์บำงอย่ำงไม่เคยจด แต่กลับจ�ำได้ยำวนำนมิรู้ลืม จดเพื่อจะไม่จ�ำ จ�ำเพื่อจะไม่จด จึงคำบเกี่ยวกันเช่นนี้อยู่เรื่อยมำ บำงคนบอกว่ำ กระดำษหำได้มีค่ำในตัวมันเอง แต่อยู่ที่ควำมหมำยของเรื่องรำวในกระดำษ กระดำษแผ่นเดียวอำจไม่มีอะไรให้จดจ�ำ แต่ถ้ำกระดำษแผ่นเดียวกันนั้นกลำยเป็นทะเบียนสมรส หรือใบปริญญำ มันจะมีค่ำและเป็นเหตุผลให้ผู้คนไขว่คว้ำมำทันที แต่ก็นั่นแหละ มนุษย์ผู้ให้ควำมหมำยกับทุกสิ่งทุกอย่ำงรอบตัว ก็พร้อมจะไม่ให้ควำมหมำยได้อย่ำงหน้ำตำเฉยเช่นกัน จำกทีไ่ ขว่คว้ำเพือ่ จะได้มำแทบล้มประดำตำย วันหนึง่ ก็สำมำรถบอกได้วำ่ “จะไปสนใจท�ำไมมำกมำย มันก็แค่กระดำษแผ่นเดียว” กระดำษไม่ได้เปลี่ยน ควำมหมำยในกระดำษก็ไม่ได้เปลี่ยน ควำมหมำยในใจของเรำต่ำงหำกที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่ำง เรำจึงไม่อยำกใช้กระดำษใบเดิมในควำมหมำยที่เปลี่ยนไป เรำใช้กระดำษสร้ำงควำมหมำยได้ และเรำก็ทิ้งกระดำษนั้นอย่ำงไร้ควำมหมำยได้ นี่แหละ เรื่องรำวของกระดำษ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณำธิกำรบริหำร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS

4 The Stuff

6 Feature

13 14 Make a Dish Superสำรพัดสิ่งรอบตัว ศิลปินงำนกระดำษ ใ ค ร ท� ำ อ ะ ไ ร หนึ่ ง จำนอร่ อ ย market

เรำ ที่ เ ล่ ำ ผ่ ำ น 3 คน ที่จะให้คุณ ตัวเลข รู ้ จั ก ก ร ะ ด ำ ษ ในมิ ติ ที่ ต ่ ำ งไป จำกเดิม

12 Calendar

ที่ ไ หน เช็ ก ดู ไ ด้ จำกร้ ำ นดั ง ที่ เ รำ สุดสัปดำห์นจี้ ะได้ อยำกชวนคุณไป ไม่พลำดเรื่องรำว ลิ้มลอง สนุกๆ

ฉวยตะกร้ำ คว้ำ รถเข็ น แล้ ว ไป เดิ น เล่ น จั บ จ่ ำ ย กับเรำใน Supermarket แห่งนี้

16 Selective

18 Home made

20 The 5ive

21 THE WORD

22 Out There

26 Everyday สิง่ ของรอบตัวของ เป ิ ด บ ้ ำ น ข อ ง เพลง 5 อัลบั้มที่ พ ลิ ก มุ ม คิ ด เพรำะเรำเชื่ อ ว่ ำ Story

ฌอห์ณ จินดาโชติ ทีค่ ดั เลือกมำอย่ำง ตั้ ง ใจ ให้ เ หลื อ แต่ สิ่ ง ของคู ่ ใ จ ใช้ประจ�ำ

ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีม ล ส ถ ำ ป นิ ก ที่ อ อกแบบบ้ ำ น ให้กลมกลืนไปกับ ชุมชน

ระชา รักขะพันธ์ ป รั บ มุ ม ม อ ง โลกใบนี้มีสถำนที่ หนึ่ ง ในสมำชิ ก กับ ‘หนึง่ ถ้อยค�ำ... มำกมำยรอให้ไป ข อ ง F I V E R A ทีเ่ ปลีย่ นควำมคิด’ ค้นหำ เลือกเปิดฟังเพื่อ เติมแรงบันดำลใจ

ทุ ก วั น คื อ ชี วิ ต ชี วิ ต คื อ ทุ ก วั น โดย วงศ์ ท นง ชัยณรงค์สิงห์

LETTER ได้อ่ำน a day BULLETIN LIFE ฉบับห้องเล็กๆ ของคนท�ำเพลง ท�ำให้รู้ว่ำกำรท�ำเพลงด้วยตัวเองก็ไม่ยำกเท่ำไหร่ ซึ่งให้แรงบันดำลใจกับเรำได้อย่ำงดี ติดแค่ว่ำเรำไม่มีห้องสวยๆ แบบที่ a day BULLETIN LIFE ไปถ่ำยมำ ชอบ a day BULLETIN LIFE ตรงที่รูปเล่มสวยงำม น่ำหยิบทุกฉบับ อยำกให้เพิ่มเรื่องบันเทิงๆ อย่ำงหนังและเพลงมำกกว่ำนี้ เพรำะสองสิ่งนี้เป็นไลฟ์สไตล์หลักของคนเมืองเลยก็ว่ำได้ อำจจะเป็นรีวิวหนังเต็มๆ หรือรีวิวอัลบั้มเพลงสักชุดให้อ่ำนแบบจุใจกว่ำนี้ - จามร สืบวงค์รุ่ง

ส่งจดหมำยติชม ทักทำย และให้คำ� แนะน�ำ a day BULLETIN LIFE มำได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสำมำรถติดตำมควำมเคลือ่ นไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter: a day BULLETIN และ Instagram: adaybulletinlife

A TEAM ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชำญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตำ กิจปรีชำ บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณำ เอกพล บรรลือ กองบรรณาธิการ ทรรศน หำญเรืองเกียรติ ไอรดำ รื่นภิรมย์ใจ ปริญญำ ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภำสกร ธวัชธำตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี จิตต์โสมนัส กองแสง พิสจู น์อกั ษร หัสยำ ตัง้ พิทยำเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลำ� ดวน สรำญรัตน์ ไว้เกียรติ ฝา่ ยผลิต วิทยำ ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝา่ ยโฆษณา ศรวณีย ์ ศิริจรรยำกุล ผูจ้ ดั การฝา่ ยโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกำญจนวัฒน์ 09-2964-1635, วรำพร วิทยำรุง่ เรืองศรี 08-9169-9509, พงศ์ธดิ ำ อังศุวฒ ั นำกุล 09-4415-6241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วำณี กนกวิลำศ 09-5592-9419, มำสสุภำ เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนำภรณ์ ศรีจฬุ ำงกูล 08-1639-1929, รวงรัชต์ ด้ำนเทำลำ 08-1412-9478, สุธำวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมำ กำญจนสมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยำน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดำ ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรำ ธำระพุฒ โทร. 0-2716-6900 ต่อ 412 นักศึกษาฝึกงาน ศศกร เทพรักษำ กำนต์กมล เกิดพูล นวพร ญำณสิทธิ์ สรุตำ สิริศรีสัมพันธ์


STUFF

ROAD SAFETY DEVICE เรื่องสนุกไม่กี่เรื่องของการสัญจรในเมืองใหญ่คือ การได้เห็นชีวิตผู้คนที่ผ่านไปมา ท่ามกลางบรรยากาศจอแจและความเร่งรีบ และยังได้สังเกตสารพันสิ่งบนถนน ที่บางครั้งเราก็ ไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไร อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สร้างมาเพื่อความปลอดภัยบนถนนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดี แต่เราเห็นมันจนชินจนลืมที่จะตั้งค�าถามถึงที่มาที่ไปและเก็บความสงสัยลงลิ้นชักไปโดยอัตโนมัติ

ไฟจราจรในยุ ค แรกเกิ ด ขึ้ น ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1868 โดยจุดแรกที่มี การติ ด ตั้ ง คื อ ด้ า นนอกของ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ เพื่อ ควบคุมการจราจรบนถนน 3 เส้น คือ Bridge Street, Great George Street และ Parliament Street

ไอเดี ย ของกล้ อ งจั บ ความเร็ ว เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1905 ซึ่ งมาจากการใช้ ก ล้ อ ง สองตั ว ที่ ส ามารถบั น ทึ ก ภาพ และเวลาที่ถ่ายภาพไว้ ได้ โดย ถ่ายภาพแรกทีจ่ ดุ เริม่ ต้น และอีก ภาพทีจ่ ดุ สิน้ สุด เมือ่ น�าภาพทัง้ สอง มาดู เวลาที่ ถ ่ า ย ก็ จ ะสามารถ ค�านวณความเร็วออกมาได้

ป้ายสัญญาณ ‘หยุด’ เกิดขึน้ ครัง้ แรกทีเ่ มืองดีทรอยต์ รัฐมิชแิ กน ในปี ค.ศ. 1915 โดยใช้ ตั ว อั ก ษรสี ด� า บนพื้ น หลั ง สี ข าว และมีขนาดเล็กกว่าป้ายในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เ ค รื่ อ ง มื อ ส ่ ง สั ญ ญ า ณ ส�าหรับคนข้ามในยุคแรกเป็น ระบบใช้ ก ๊ า ซในการท� า ให้ สัญญาณไฟติด จึงท�าให้เกิด การระเบิดอยู่บ่อยๆ ส่งผลให้ ต� า รวจผู ้ รั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ บาดเจ็บอยู่เสมอ แต่กระนั้น ก็ ยั ง ไ ม ่ มี ใ ค ร คิ ด พั ฒ น า เครื่องมือดังกล่าวจน 50 ปี ให้หลัง จึงเกิดเป็นไฟคนข้าม อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน

เทปกั้ น เขต คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ กั้ น ตามท้ อ งถนนอย่ า งที่ เ ราเห็ น ใน ภาพยนตร์เวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยต�ารวจจะน�าเทปดังกล่าวมากั้น เขตหวงห้ามไว้ ซึง่ ขนาดของเทปทีว่ า่ นี้ จะต้องมีความหนา 2 มิลลิเมตร และ ความกว้าง 3 นิ้ว เป็นอย่างน้อย

ชาร์ลส์ ดี. สแกนลอน ช่างทาสีชาวอเมริกนั เกิดไอเดียเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐ์ ที่เรียกว่ากรวยจราจร ขณะที่เป็นช่างทาสีในสังกัด Street Painting Department ของลอสแองเจลิส ในปี ค.ศ. 1940 โดยจุดประสงค์แรก มีไว้เพื่อกันรถยนต์ ไม่ให้แล่นผ่านถนนบริเวณที่สียังไม่แห้งสนิท

มีงานวิจยั ในประเทศนิวซีแลนด์ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของทางม้าลายและเครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยให้คนเดินถนนปลอดภัยขึน้ ผลการวิจยั บอกว่า ทางม้าลายที่ไม่มเี ครือ่ งมือเสริมเรือ่ งความปลอดภัย เพิม่ จ�านวนอุบตั เิ หตุโดยเฉลีย่ ถึง 28% ในขณะทีท่ างม้าลายทีใ่ ช้รว่ มกับเครือ่ งมืออืน่ ๆ อาทิเช่น พืน้ ถนนทีม่ คี ณ ุ สมบัตชิ ว่ ยชะลอความเร็ว สามารถลดอุบตั เิ หตุจากการข้ามถนนได้ถงึ 80% ด้วยกัน


FEATURE

When Paper Comes Alive ในวัยที่เรายังไม่ประสีประสา คุณพ่อคุณแม่จะให้กระดาษหนึ่งแผ่นพร้อมดินสอหนึ่งแท่งมาเพื่อขีดเขียนวาดรูปหรือตัดแปะตามจินตนาการ เมื่อถึงวัยเรียน กระดาษที่เราคุ้นเคยกลับกลายเป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยความรู้วิชาการ จนเกือบหลงลืมไปว่าเรายังสามารถขีดเขียนวาดรูปและตัดแปะกระดาษได้อยู่ แต่คงไม่ใช่กับศิลปิน 3 คน ในหน้ากระดาษต่อจากนี้ ที่ต่างคนต่างก็คุ้นเคยกับกระดาษสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร และแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหน พวกเขาก็ยังจ�าได้อยู่เสมอว่า ‘กระดาษ’ ที่แบนราบสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตขึ้นมาได้ ด้วยเทคนิคการขีดเขียน การวาดรูป และการตัดแปะ ที่เรารู้จักกันดีตั้งแต่เด็กๆ


JIRAYU KOOAMORNPATTANA เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

นัก ‘ท�า’ ภาพประกอบอาจเป็นอาชีพที่ไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่ แต่เมื่อพลิกกลับไปมองภาพหน้าปก นิตยสาร a day BULLETIN LIFE ฉบับนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่ ‘จิ’ - จิรายุ คูอมรพัฒนะ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘Jirayu Koo’ ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ก็จะรู้ว่าเธอเป็นนักท�าศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ STARTING POINT :

เราเรียนจบจากคณะนิเทศศิลป์ ที่สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง แล้วมาท�างาน เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เอเจนซีโฆษณาระยะหนึ่ง แล้วก็ออกจากงานมาเป็นนักวาดภาพประกอบอยู ่ 1 ปี ซึ่งตอนนั้นก็ทั้งลองวาดรูปและตัดกระดาษ แบบคอลลาจ โดยยังไม่รหู้ รอกว่ามันสามารถเป็น อาชีพได้ แล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ง พอได้ไปเห็นงานศิลปะที่นั่นก็เปิดโลกทัศน์เรา เพราะมีการใช้ภาพประกอบเยอะมากในทุกๆ อย่าง มากกว่าแค่ในหนังสือ มีทั้งแพ็กเกจจิ้งสินค้า บิลบอร์ดโฆษณาทีใ่ ช้ภาพประกอบแทนภาพถ่าย จากที่เคยท�ากราฟิกขายของในเอเจนซีโฆษณา ก็รสู้ กึ ว่าการท�าภาพประกอบมันสนุกและมีอสิ ระ มากขึ้น ได้ใส่ตัวตนของเราลงในนั้น ในขณะ เดียวกัน เราก็สามารถใส่ความคิดเห็นได้ พอเริม่ เห็นว่างานนี้มันสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ เราจึงเริม่ ท�างานเยอะขึน้ เพือ่ เก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งที่เลือกงานคอลลาจก็เพราะคิดว่าเราท�างาน แบบนี้ได้ดีในระยะเวลาที่เขาก�าหนด เพราะ เวลาท�างานจริงๆ มันมีเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ ในการท�างานด้วย CUT AND PASTE :

เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการคิ ด จากขอบข่ า ยที่ ใ ห้ ม า ว่าจะเล่าเรื่องอะไร ด้วยคอนเซ็ปต์อะไร ถ้าเป็น คอนเซ็ปต์ที่เราเห็นภาพแล้วว่าจะท�าอะไรต่อไป ก็สามารถสเก็ตช์ภาพได้เลยว่าองค์ประกอบจะเป็น อย่างไร ถ้าเป็นหัวข้อทีย่ าก ไกลตัวเรามาก ก็อาจจะ ลิสต์ความรูส้ กึ นึกคิดออกมา อาจเป็นวลี ความรูส้ กึ อะไรก็ได้ เราสามารถจับค�าไหนมาสร้างงานและ เล่าเรือ่ งได้บา้ ง จากนัน้ ก็ลองวางองค์ประกอบภาพ และลองสีในคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อดูภาพรวม แล้วค่อยตัดกระดาษ หรือบางครัง้ เราก็เลือกจาก กระดาษเลย เพราะเวลาท�างานมาพักหนึง่ เราจะ รูเ้ องว่าต้องใช้คสู่ ไี หน จากนัน้ ก็เริม่ ตัด เริม่ ประกอบ ซึ่ ง งานของเราอาจจะไม่ ไ ด้ เ ล่ า เรื่ อ งอย่ า ง ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ เพราะบทความก็ท�า

หน้าที่เล่าเรื่องอยู่แล้ว แค่ทา� ให้คนหันมามองได้ ก็นา่ จะประสบความส�าเร็จไปขัน้ หนึง่ แต่สา� หรับ ตัวเรา นอกจากจะเรียกให้คนหันมองได้แล้ว ก็ ต ้ อ งเล่ า เรื่ อ งด้ ว ย คื อ เมื่ อ อ่ า นจบแล้ ว หันมามองภาพประกอบก็จะเข้าใจมากขึ้น paper and i :

งานที่เราท�าเป็นงานที่ใส่รูปทรงเรขาคณิต ลงไป มีชอ่ งว่างระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในงาน ท�าให้งานของเรามีสเปซเพื่อให้คนดูสามารถ คิดต่อได้หรือรูส้ กึ ว่าเรือ่ งมันยังไม่จบ ซึง่ สักวันหนึง่ เมื่อกลับมาดูงานนี้อีกครั้งก็จะรู้สึกว่างานมันยัง ไม่จบ ความรู้สึกมันสามารถโตต่อไปได้ ดูงาน อี ก กี่ ค รั้ ง ก็ ยั ง ไม่ เ บื่ อ จุ ด เด่ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ ความกลมกลืน งานเราจะมีความกลมกลืนเป็น เนือ้ เดียวกัน มองเผินๆ เหมือนท�าด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งท�าให้เห็นระยะหน้า-หลัง หรือขนาดของวัตถุ แต่ละชิ้นที่เราเอามาประกอบกัน ในกระบวนการ ตัดแปะ ซึ่งติดมาจากการเขียนรูป คือวางแล้ว ต้องมีความเสมือนจริง WHEN PAPER COMES ALIVE :

เราเลือกท�างานจากกระดาษ เพราะมันเป็น สิ่งที่เราคุ้นเคยมาตลอด เราคุ้นเคยกับสิ่งพิมพ์ มาตั้งแต่เรียน ซึ่งพอมีด้านที่เรารู้จักกับมันแล้ว อีกด้านหนึ่งเราจะได้คิดไอเดีย คิดคอนเซ็ปต์ ในการท�างาน ซึง่ ตอนแรกๆ ทีเ่ ริม่ ท�างานก็ยงั เป็น งานตัดแปะที่ไม่ได้เหมือนกับตอนนี ้ คือตอนนั้น เรารู้จักงานคอลลาจแค่ในลักษณะของการตัด ภาพจากนิตยสารต่างๆ มาท�างาน แต่พอเวลา ผ่านไปเราก็ใส่ความชอบของเราไปเรื่อยๆ จน ลักษณะของงานมีแนวทางชัดเจนขึ้น คลี่คลาย มากขึ้น ซึ่งเราคิดว่ากระดาษยังสามารถท�าอะไร ได้อีกมาก ยิ่งทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มากขึน้ อย่างเช่น วิธกี ารพับกระดาษให้แข็งแรงขึน้ จนสามารถสร้างเป็นเฟอร์นเิ จอร์ได้ ใครจะคิดล่ะ ว่าวันหนึ่งเราจะสามารถนั่งบนกระดาษได้

www.every-every.com Instagram : every-every


SETHAPONG POVATONG เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ, นวพร ญาณสิทธิ์, สรุตา สิริศรีสัมพันธ์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง, กานต์กมล เกิดพูล

เมื่อได้เห็นงานศิลปะสไตล์คอลลาจของ ‘หลง’ - เศรษฐพงศ์ โพวาทอง ศิลปินและอาจารย์สอนพิเศษ ท�าให้เรานึกจินตนาการต่อไปว่า ตัวตนของเขาจะเป็นอย่างไร หลังจากได้นัดเจอและพูดคุย เราก็เข้าใจได้ว่าผลงานที่มีสีสันฉูดฉาด มีชีวิตชีวา และมีเรื่องราวมากมายของเขานั้น ก็คือตัวตนของชายหนุ่มมาดเซอร์คนนี้ ที่สนุกกับการปะติดปะต่อเล่าเรื่องจากเศษกระดาษ


STARTING POINT :

ผมเรียนจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ ก็ทา� งาน สักพักแล้วไปเรียนต่อด้านนิเทศศิลป์ Communication Design ออกแบบสิง่ พิมพ์ ทีเ่ ซนต์มาร์ตนิ ประเทศอังกฤษ เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบ งานสิ่งพิมพ์มากกว่า มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย และน่าจะสนุกกับมันได้ พอเรียนจบก็กลับมา ท� า งานหนั ง สื อ ที่ เ มื อ งไทยในบทบาทของ บรรณาธิการ ซึ่งบางครั้งก็จะไปสอนหนังสือ ตามมหาวิทยาลัยด้วย เวลาว่างผมก็อดไม่ได้ ทีจ่ ะท�างานคอลลาจทีต่ วั เองชอบ ผมเริม่ ท�าตัง้ แต่ เรียนมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองไทยในวิชาภาพประกอบ พอไปอยู ่ เ มื อ งนอกต้ อ งท� า ธี สิ ส เป็ น หนั ง สื อ หนึ่ ง เล่ ม เพื่ อ ส่ ง อาจารย์ แต่ เ ราต้ อ งท�า เอง ทุกขัน้ ตอนเลย ทัง้ เขียน ทัง้ ภาพประกอบ ผมก็ เลยเลือกใช้ภาพประกอบเป็นเทคนิคคอลลาจ CUT AND PASTE :

ผมรูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้หยิบภาพนัน้ ภาพนีม้ าสร้าง ให้เป็นเรือ่ งเรือ่ งใหม่ในวิธแี ละสไตล์ของเรา คือ พื้นฐานแล้วผมเป็นคนชอบวาดรูปมาก แต่พอ ท�างานแล้วการมานั่งวาดรูปกลับกลายเป็น เรื่องใหญ่ เป็นงานที่ใช้เวลาเยอะ แต่การท�า งานคอลลาจอาจจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่

ชิ้นหนึ่งถ้าตั้งใจท�าโดยไม่วอกแวกเลย ใช้เวลา เพียงแค่ 2-3 วันก็เสร็จ เวลาท�าก็จะคิดถึงเรื่อง ก่อนว่าจะเล่าเรื่องอะไร ผมมีภาพที่ตัดเก็บไว้ เยอะมาก แล้วแบ่งเป็นกล่องๆ แยกประเภท ไว้เลย ทั้งคน พาหนะ ดอกไม้ ฯลฯ เพื่อจะได้ เร็วขึ้นเวลาท�าจริง พอเอามากองไว้บนโต๊ะ เราก็จ ะเห็น ภาพมากขึ้น ว่ า ควรจะเติม อะไร ลงไปให้เป็นรูปเป็นร่าง หรือช่วงนี้เราก็จะเริ่ม ท�างานจากการหาแบ็กกราวนด์ของภาพก่อน แล้วค่อยต่อเรื่องไปเรื่อยๆ paper and i :

สังเกตได้เลยว่างานของผมจะมีความวุน่ วาย ภาพแต่ ล ะภาพดู อ ลหม่ า น องค์ ป ระกอบ ค่อนข้างแน่น และมีการผสมผสานเรือ่ งราวของ หลายวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก ฝรั่ง ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ผสมกันไปหมด สีของงานผมจะ ฉูดฉาดแสบตา เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบ สีสดๆ อยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งพิมพ์ที่ผมชอบก็จะ เป็นหนังสือเก่าๆ อาจจะหาซื้อตามจตุจักร เพราะว่าโทนสีและภาพจะเข้ากับสไตล์ของผม ทีส่ ดุ ซึง่ งานแต่ละชิน้ ก็จะมีจดุ ประสงค์ต่างกัน แล้วแต่ลักษณะงานที่เอาไปใช้มากกว่า WHEN PAPER COMES ALIVE :

กระดาษที่เราเลือกมาใช้ส่วนมากมักจะ ไม่ใช่กระดาษเปล่า แต่มันคือกระดาษที่พิมพ์ ภาพลงไปแล้ว ดังนั้น ศิลปะที่ผมท�ามันคือ การ reuse กระดาษกลับมาใช้อีกครั้ง เพราะ หัวใจส�าคัญของงานคอลลาจในสไตล์ของผม คือการน�ากระดาษทีพ่ มิ พ์แล้วมาใช้ มาสร้างใหม่ มาตีความใหม่ ให้กลายเป็นเนือ้ หาอีกเรือ่ งหนึง่ ให้เนือ้ เรือ่ งเดิมมันผิดเพีย้ นไปเลย ซึง่ ผมคิดว่า มันสนุกมากทีไ่ ด้หยิบจับ จินตนาการ และลอง แก้ปญ ั หา มันเริม่ จากการเป็นอะไรก็ไม่ร ู้ มีภาพ จากกระดาษเก่าๆ วางกองกันไว้ และเราก็คอ่ ยๆ สร้างจนเป็นรูปเป็นร่างขึน้ เรือ่ ยๆ เรือ่ งราวมันก็ เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ เช่นกัน

www.facebook.com/ doubleoseth


TAWAN ITHIJARUKUL เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ, นวพร ญาญสิทธิ์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ตะวัน อิทธิจารุกุล หญิงสาวที่บอกว่าตัวเองเป็นเพียงกราฟิกดีไซเนอร์ที่รักการท�างานคราฟต์จากกระดาษ ซึ่งผลงานของเธอท�าเอาเราทึ่ง ในความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และแม้กระทั่งความอดทน เห็นได้จากงานแต่ละชิ้นที่สร้างขึ้นจากกระดาษชิ้นบางๆ จ�านวนมากแล้วประกอบร่าง ให้กลายเป็นงานที่มีมิติมากยิ่งขึ้น นั่นท�าให้เรารู้สึกว่าภาพประกอบของเธอท�าหน้าที่เล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี


STARTING POINT :

เราเรียนด้านกราฟิกดีไซน์ที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนหน้านั้นเราก็ยังไม่รู้หรอก ว่าตัวเองชอบงานแบบไหน จนมาถึงช่วงปี 3 ทีต่ อ้ ง ไปฝึกงาน เราก็ไปฝึกงานทีส่ ตูดโิ อ be>our>friend ซึง่ ตอนนัน้ ก�าลังมีโปรเจ็กต์งานเกีย่ วกับกระดาษ พอดี เป็ น ดิ ส เพลย์ ติ ด ร้ า นที่ จ ะเป็ น กล่ อ งๆ ตอนนั้นเลยท�าให้เรารู้ตัวว่าเราชอบงานคราฟต์ งานตัดกระดาษแบบนี้ พอเข้าช่วงปี 4 เราต้อง ท�าธีสิสส่งอาจารย์ ก็เลยเลือกงานด้านกระดาษ ตอนนัน้ ก็จะท�าเรือ่ งอินโฟกราฟิก ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ รา ได้เรียนรู้เรื่องการท�างานกระดาษมากขึ้น เรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเลือกสี เพราะเราชอบสีเรียบๆ ขาวๆ มากกว่า แต่พอต้องท�างานจริงๆ ที่มีเรื่อง การสื่ อ สารเข้ า มา เราก็ เ ริ่ ม รู ้ ว ่ า ควรจะเน้ น ที่ จุดไหน ควรใช้สีอะไรช่วย

แล้วจะเล่าผ่านภาพประกอบของเราได้อย่างไร สมมติเราจะท�าภาพประกอบเรือ่ งป่าไม้ เราก็ตอ้ ง ดู ภ าพรวมของเนื้ อ หาแล้ ว จั บ จุ ด หรื อ สรุ ป ว่ า เราจะท�าอะไร หลังจากนั้นก็สเก็ตช์ภาพออกมา แล้วเอาสเก็ตช์เหล่านัน้ ไปดราฟต์ภาพในคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมขั้นตอนของการใส่สีด้วย หลังจากนั้น ก็พิมพ์ออกมา แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน วาดเส้นตัด แล้วค่อยคิดว่าจะเอากระดาษชิน้ ไหนวางตรงไหน หรือติดกันอย่างไร พอถึงขั้นตอนนี้ต้องคิดต่อว่า เราจะเน้นเนื้อหาอะไร หรือเน้นภาพภาพไหน แล้วประกอบให้ภาพเด่นๆ อยู่บนสุด จากนั้น ก็ติดภาพอื่นๆ ไล่เลเยอร์ลงมาตามล�าดับ paper and i :

เอกลักษณ์ในงานของเราคือการวางเลเยอร์ ของกระดาษให้มกี ารนูนสูง นูนต�า่ เพิม่ มิตใิ ห้กบั เรื่อง ภาพไหนที่เด่นมากๆ ก็จะเอาไว้บนๆ ภาพ ทีเ่ ด่นน้อย หรือส�าคัญรองลงมาก็จะอยูเ่ ลเยอร์ลา่ งๆ CUT AND PASTE : เราต้องคิดว่าสิ่งที่เราจะสื่อคืออะไร หรือจะ เมือ่ รวมกับเส้นสีดา� ทีเ่ ราวาดตัดลงไปบนกระดาษ ออกมาเป็นอย่างไรในตอนสุดท้าย อย่างตอนที่ ก็จะช่วยให้ชนิ้ ส่วนเล็กๆ เหล่านัน้ เด่นขึน้ ทีส่ า� คัญ ท�าภาพประกอบให้นิตยสาร อะเดย์ เราจะอ่าน เราได้อาจารย์ช่วยสอน และมีพี่หมี (จิรณรงค์ เนือ้ เรือ่ งทีเ่ ขาให้มาและท�าความเข้าใจก่อนว่ามัน วงษ์สุนทร - อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิตยสาร อะเดย์) เกี่ยวกับอะไร เน้นจุดไหนหรือเนื้อหาตรงไหน มาช่วยคิดและตบๆ ให้เราอยูใ่ นทางของเรา บอกว่า จุดเด่นของเราคืออะไร ซึง่ นัน่ ก็คอื ความสมมาตร เราก็เลยท�างานที่เน้นมิติมากขึ้น พยายามที่จะ วางองค์ประกอบของกระดาษทุกชิน้ ให้มนั สมมาตร ให้ได้ ไม่ว่าจะบนล่างหรือซ้ายขวา WHEN PAPER COMES ALIVE :

การท�างานจากกระดาษมันคืองานคราฟต์ ซึง่ มันให้สมาธิกบั เราเยอะมาก เพราะสมองกับมือ ต้องไปพร้อมกัน เราต้องคิดและท�าเลย วอกแวก ไม่ได้ ท�าให้เราได้ใช้สมาธิทงั้ หมดกับงานด้วยมือ ของเรา อีกด้านหนึง่ เราคิดว่าการท�างานมือมันมี เสน่ ห ์ ต รงที่ ชิ้ น งานนั้ น ๆ มั น มี อ ยู ่ แ ค่ ชิ้ น เดี ย ว แล้วก็สามารถจับต้องได้ มองเห็นเลเยอร์หรือ เท็กซ์เจอร์ของแผ่นกระดาษ มองแล้วมันมีมิติ ถึงแม้ว่าจะถ่ายภาพแล้วน�าไปประกอบในงาน ต่างๆ มันก็ยังจะเห็นเงา เห็นความลึกของงาน ซึง่ มันจะดูจริงกว่าการท�างานในคอมพิวเตอร์

www.tawan-ithijarukul.com


CALENDAR FRI

MON

23

TUE

TRACE OF LIFE นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘รอยชีวิต’ โดย พระนาย เกษมถาวรศิลป์ น�าเสนอ ใบหน้ า ของเด็ ก สาววั ย แรกแย้มทีป่ รากฏร่องรอย การเปื ้ อ นแป้ ง ทานาคา โดยแฝงนัยยะถึงสิ่งที่อยู่ คัน่ กลางระหว่างความงาม และความสกปรก เหตุจาก ความไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ ทีม่ าของความหมาย วันนี้ ถึ ง 28 มี น าคม 2558 ณ นัมเบอร์วันแกลเลอรี โทร. 0-2630-2523 (เว้นวัน อาทิตย์)

24

COPY-PASTE นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘แบบ-เลียน’ สะท้อนถึง ปัญหาระบบการศึกษาไทย ทีเ่ ป็นแบบเลียนแบบ ท่องจ�า และปฏิ บั ติ ต ามผู ้ ส อน โดยไม่ถกู กระตุน้ ให้ผเู้ รียน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ นอกกรอบ โดยศิ ล ปิ น 7 ท่าน ที่มีโอกาสเป็นทั้ง ผู ้ เ รี ย น และผู ้ ส อนใน ประเทศไทย วั น นี้ ถึ ง 9 พฤษภาคม 2558 ณ สมบัตเิ พิม่ พูน แกลเลอรี ซอยสุขมุ วิท 1 โทร. 0- 22546040-46

facebook.com/polkadotbook, ig : polkadotpublishing, godaypoets.com

WED

25

ELLE S'EN VA เชิ ญ ชมภาพยนตร์ เรื่อง ‘Elle S’en Va’ เบตตี้ ในวั ย หกสิ บ กว่ า ประสบ มรสุมใหญ่ในชีวติ เมือ่ คิด ไม่ตกกับชีวติ เธอจึงขับรถ วนรอบย่ า นที่ อ าศั ย อยู ่ ระหว่างทางเบตตี้ได้พบ กั บ ง า น สั ง ส ร ร ค ์ อ ดี ต สาวงามฝรั่งเศส ได้กลับ มาสานสัมพันธ์กบั ลูกสาว ได้พบว่าตัวเองมีหลานชาย และอาจจะได้รับความรัก ทีป่ ลายสุดของการเดินทาง ชมฟรี วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศสกรุงเทพ โทร. 0-2670-4231

THU

20

SAT

21

SUN

22

26

DISNEY ON ICE 'DARE TO DREAM' เตรียมสัมผัสความฝัน มนต์มหัศจรรย์ของเหล่า เจ้าหญิงดิสนีย์ ใน Disney on Ice ‘Dare to Dream’ พ บ กั บ ร า พั น เ ซ ล ซิ น เดอเรลลา เจ้ า หญิ ง เที ย นา และสโนไวต์ สี่ เ จ้ า หญิ ง แห่ ง ดิ ส นี ย ์ ที่ จ ะ ม า ว า ด ล ว ด ล า ย อันอ่อนช้อยบนลานน�า้ แข็ง วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2558 ณ อิ ม แ พ็ ก อ า รี น า เมื อ งทองธานี ติ ด ตาม รอบการแสดงและจ�าหน่าย บัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

PLEASING SCENT นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘หอมไกล’ โดย ห่มสวรรค์ อู ่ ม ่ า นทรั พ ย์ รวบรวม ค ว า ม รู ้ สึ ก ที่ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ บุ ค ค ล ช่ ว งเวลา และสถานที่ ประกอบเข้ากับเหตุการณ์ ที่ ส ่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความแปรสภาพของจิตใจในแต่ละ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาใน ชีวิต วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า โทร. 0-2281-2224 (เปิดวัน พุธถึงวันอาทิตย์)

BIRDY 3IN1 MOCHA CAFE สัมผัสประสบการณ์ การดื่ ม ด�่ า กาแฟ กั บ ‘Birdy 3in1 Mocha Cafe’ คาเฟ่ขนาดกะทัดรัดที่ใช้ รถ truck เป็ น ต้ น แบบ ผสานกับการออกแบบทีอ่ งิ กับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ลิ้มชิมรสกาแฟสูตรพิเศษ ได้ ทั้ ง แบบร้ อ นและเย็ น พร้ อ มโปรโมชั น พิ เ ศษ ส�าหรับคอกาแฟโดยเฉพาะ วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2558 ณ ทางเชื่อมบีทีเอส ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์

THE MASTER PIECE KOH MR.SAXMAN CONCERT 2015 คอนเสิร์ตแจ๊ซระดับ มาสเตอร์ พี ซ ของตั ว พ่ อ วงการเพลงแจ๊ซเมืองไทย โก้ มิ ส เตอร์ แ ซกแมน ‘The Masterpiece Koh Mr.Saxman Concert 2015’ พร้ อ มแขกรับ เชิญ พิเ ศษ อาทิ สุชาติ ชวางกูร , อ๊อด คีรีบูน, ไมร่า มณีภัสสร, นนท์ The Voice 1 ฯลฯ วันนี้ สองรอบการแสดง เวลา 14.00 น. และ 19.00 น. ณ โ ร ง ล ะ ค ร อั ก ษ ร า จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์

TEERAK bookazine issue04

ตุ๊กตา พนิดา พาตกหลุมรัก กับของที่รัก คนที่รัก และสถานที่ที่รัก

S e w, sew5

สูตรเย็บผ้าฉบับง้ายง่ายที่มีแพตเทิร์น แค่สี่เหลี่ยมกับวงกลม ก็ได้เสื้อผ้าสวยถึง 20 ชิ้น

No bookmarK access in our upcoming polkadot bo ks เตรียมพบกับหนังสือใหม่เอี่ยมของ polkadot ที่อ่านสนุกจนทำาให้ที่คั่นหนังสือหมดความหมาย ได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

HeArt made

12 ธุรกิจทำามือ ที่ประสบความสำาเร็จ ด้วยต้นทุนที่มาจากหัวใจ

b o o t h :

L34

Plenary Hall

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

d a t e :

26 - 6

MARCH

2

0

APRIL

1

5


MAKE A DISH

Soldiers & Soft-Boiled Egg เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ, สรุตา สิริศรีสัมพันธ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เพียงแค่ได้ยินชื่อร้าน Chibi Chibi ที่ออกเสียงว่าจิบิ จิบิ ที่แปลว่า ‘เล็ก’ ในภาษาญี่ปุ่น ก็ดึงดูดความสนใจมากแล้ว ยิ่งได้เข้าไปภายในร้านที่มีการตกแต่งในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนลอฟต์ ก็ท�าให้เราหลงรักร้านนี้มากขึ้นไปอีก ถ้ามาเป็นครั้งแรกลองเลือกมุมที่นั่งที่ถูกใจ แล้วสั่งเมนู Soldiers & Soft-Boiled Egg ที่น�าไข่ลวกกับขนมปังปิ้งมาจับคู่กัน แล้วคุณจะเข้าใจว่าท�าไมเมนูนี้จึงกลายเป็นเมนูเแสนขึ้นชื่อของร้าน

Owner บุษปา กีรติไกรนนท์

Soldiers & SoftBoiled Egg ราคา : 95 บาท

INGREDIENTS ขนมปังปิ้ง / ไข่ลวก / ชีสพาเมซาน / เกลือ / เครื่องเทศอิตาเลียน / พริกไทย

Owner's Inspiration เราอยากมีเมนูกึ่งอาหารว่างกึ่งอาหารเช้า เป็นเมนูเบาๆ ที่ ไม่หนักจนเกินไป พอเราคิดถึงตอนเด็ก ก็จะคิดถึงไข่ลวก และขนมปัง ซึง่ โดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบทานขนมปังปิง้ อยูแ่ ล้ว เลยคิดว่าถ้าจะเอาขนมปังปิ้งกับไข่ลวกมารวมกันจะท� าได้ อย่างไร เลยตัดขนมปังเป็นแท่งๆ เพื่อให้จิ้มเข้าไปในไข่ลวกได้ จึงออกมาเป็นเมนูที่มีเฉพาะที่ร้านเราเท่านั้น

TIPS ไข่ลวกปรุงรสด้วยเครื่องเทศและชีส ให้มีรส เค็มๆ มันๆ รวมถึงเวลาลวกไข่กต็ อ้ งก�าหนดเวลา ชั ด เจน และต้ อ งใช้ น�้ า เย็ น หยุ ด ให้ มั น ไม่ สุ ก ไป มากกว่ า นี้ ไม่ อ ย่ า งนั้ น จะจิ้ ม เป็ น ซอสไม่ ไ ด้ ส่วนขนมปังจะปิ้งข้างนอกให้เกรียม แต่ด้านในยัง คงไว้ซงึ่ ความนิม่ อยู ่ ได้สองสัมผัสพร้อมๆ กัน


SUPERMARKET

Jam in a Jar ไม่ว่าจะมื้อเช้าในวันท�างาน บรันช์ยามสายวันหยุด ขนมปังปิ้งหอมๆ กับแยมผลไม้รสชาติดี ก็คงเป็นสองสิ่งที่ขาดไม่ได้ส�าหรับมื้ออาหารในยุคนี้ และถ้าใครที่ชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ ลองเพิ่มความสนุกอีกนิดด้วยการมองหาแยมขวดใหม่ๆ ที่วางเรียงรายรอให้คุณมาหยิบจับกัน

Apricot Jam

Chocolate Spread Mango Passionfruit Jam Orange Marmalade

Kiwi Jam Peanut Butter

Blueberry Jam


PATE

Plum Jam

Sandwich Spread

Strawberry Jam

Raspberry Jam

Apricot Jam แยมแอปริ ค อต รสชาติ เ ปรี้ ย วๆ หวานๆ ท� า จากผลไม้ สี ส ้ ม สวยอย่ า งแอปริ ค อต แถมยั ง มี ก ลิ่ น หอมเฉพาะตั ว เหมาะมาก ส�าหรับใครที่เบื่อแยมแบบเดิมๆ Blueberry Jam แยมบลูเบอรี สีม่วงสวยงาม แค่ซอื้ มาติดบ้าน ไว้ก็นั่งมองได้ไม่มีเบื่อ ส� าหรับเมืองหนาว ถ้ามีบลูเบอรีออกผลมาเยอะๆ ก็คงหนีไม่พ้น ที่จะน�ามาท�าแยมรสชาติหวานอร่อย Chocolate Spread ช็ อ กโกแลตสเปรด ที่ ห ลายคนโปรดปราน เพราะแค่เอานิ้วจิ้มกินเปล่าๆ ก็อร่อยแล้ว เราคงคุ้นเคยกับช็อกโกแลตสเปรดยี่ห้อต่างๆ อย่างเช่น นูเทลลา ทีม่ สี ว่ นผสมของฮาเซลนัต หรือบางสูตรก็จะมีสว่ นผสมของถัว่ แมคาเดเมีย Kiwi Jam แยมกีวี ท�าจากผลไม้สเี ขียวสวย รสชาติหวาน สดชืน่ ส�าหรับใครทีอ่ ยากลองชิมกีวใี นรูปแบบ ใหม่ ก็ ส ามารถน� า กี วี ม าแปรรู ป เป็ น แยม ทาขนมปังได้เช่นกัน Mango PassionFruit Jam แยมมะม่ ว ง-เสาวรส ที่ ไ ด้ ผ ลไม้ เ มื อ งร้ อ น อันโดดเด่นมาผสมผสานกัน ซึ่งมะม่วงจะให้ ความหวานหอม ส่ ว นเสาวรสก็ เ ด่ น ชั ด ที่ความเปรี้ยว Orange Marmalade มาร์มาเลด หรือแยมผิวส้ม แยมที่หลายคน คุ้นเคยกันดี เพราะมีขายกันอย่างแพร่หลาย ไม่ ว ่ า แยมยี่ ห ้ อ ไหนก็ จ ะต้ อ งมี แ ยมผิ ว ส้ ม อยู ่ ด ้ ว ยเสมอ บางสู ต รถ้ า ใส่ น�้ า ตาลน้ อ ย ก็จะได้รสขมของผิวเปลือกส้มไปแบบเต็มๆ Pate ปาเต คือเนือ้ สัตว์ทนี่ า� มาบดผสมกับเครือ่ งปรุง รสต่ า งๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ราก็ มั ก จะคุ ้ น เคย กั น ดี กั บ ตั บ บด เวลาทานก็ น� า มาป้ า ยกั บ ขนมปังกรอบ แค่นี้ก็อร่อยได้แล้ว Peanut Butter เนยถั่ว อาหารทานง่ายเอาไว้ทากับขนมปัง ท� า จากถั่ ว ลิ ส งอบแห้ ง น� า มาบด มี ทั้ ง แบบ ละเอียดเนียนเป็นเนือ้ เดียวกัน และแบบหยาบ ที่มเี นื้อถัว่ กรุบกรอบ ให้รสชาติหวานมัน อุดม ไปด้วยโปรตีน ไฟเบอร์ โพแทสเซียม ไขมันดี Plum Jam แยมลู ก พลั ม ผลไม้ เ มื อ งหนาวอี ก ชนิ ด ที่ ออกดอกออกผลครั้ ง ละมากมายเต็ ม ต้ น นอกจากจะน�ามาทานสดๆ ก็ท�าเป็นขนมได้ เช่น น�าไปเชือ่ มหรือตุน๋ และการน�ามาท�าแยม ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี Raspberry Jam แยมราสพ์ เ บอรี แยมสี แ ดงสวยอี ก ชนิ ด ทีท่ า� จากลูกราสพ์เบอรีผลเล็กๆ รสออกเปรีย้ ว อมหวาน นอกจากจะท�าขนม หรือท�าซอส ราดเค้กแล้ว ยังสามารถน�ามาท�าแยมอร่อยๆ ให้ทุกคนได้ทานอีกด้วย Sandwich Spread แซนด์วชิ สเปรด ส�าหรับคนทีข่ เี้ กียจหาวัตถุดบิ มากมายมาท� า แซนด์ วิ ช ให้ คุ ณ อิ่ ม ท้ อ ง อร่อยลิ้นไปกับมายองเนสที่ผ่านการปรุงรส คลุกเคล้ากับส่วนผสมต่างๆ เช่น แตงกวาดอง เนื้อไก่ ทูนา มีติดตู้เย็นไว้รับรองไม่มีอด Strawberry Jam แยมสตรอเบอรีสีแดงสด เป็นที่ปรารถนาของ เหล่าสาวกคนรักแยม โดยเฉพาะเมือ่ ใดก็ตาม ที่ ตั ก เจอเนื้ อ สตรอเบอรี ลู ก โต ก็ ถื อ ว่ า เป็ น สวรรค์เลยทีเดียว


SELECTIVE

On My Own เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ ใจ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

คงเป็นเรื่องยากหากจะให้คัดเลือกสิ่งของที่รายล้อมตัวมากมายให้เหลือเพียงไม่กี่สิ่ง ซึ่งสิ่งที่ ฌอห์ณ จินดาโชติ นักแสดงและนักเขียนฝืมือดี เลือกมานั้น เป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราวของเขาได้เป็นอย่างดี ของไม่กี่ชิ้นที่เรียงรายอยู่ตรงหน้ากลับอธิบายทั้งความรัก ความชอบ จนเรารู้สึกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไปเสียทุกแง่มุม

2

3

1

6

5

4

8

9

7

1. กระเป๋าผ้า “ผมเป็นคนชอบใช้ถงุ ผ้าอยูแ่ ล้ว ก็เลยท�าเป็นของขวัญให้ผใู้ หญ่ชว่ งวันปีใหม่ทผี่ า่ นมา ซึง่ ค�าทีเ่ ขียนอยูค่ อื ‘Life is too short. Make it long by living it real.’ น่าจะเป็นของทีค่ นรับได้ใช้จริง” 2. ผ้าเช็ดหน้า “ผมชอบ เอาผ้าเช็ดหน้ามาผูกเป็นผ้าพันคอ เหมือนเป็นคาแร็กเตอร์ของผมเอง” 3. หนังสือ Once upon a Liverpool “หนังสือเล่มนีเ้ กีย่ วกับวงเดอะบีเทิลส์ ซึง่ ผมเป็นแฟนคลับอยู่ ตอนแรกตัง้ ใจซือ้ ให้หลานเพราะมันเป็นนิทาน ทีเ่ ล่าเรือ่ งด้วยภาพการ์ตนู บอกเล่าทีม่ าของวงเดอะบีเทิลส์ตงั้ แต่กอ่ ตัง้ วง ผมรูส้ กึ ว่ามันเป็นหนังสือทีน่ า่ รัก เพราะมันเล่าเรือ่ งของความฝันและมิตรภาพ” 4. กล้องถ่ายรูป “กล้องตัวนีเ้ ราปรึกษาผ้าป่าน (สิรมิ า ไชยปรีชาวิทย์) ก่อนทีจ่ ะซือ้ รูส้ กึ ว่าทุกการเดินทางมันน่าเสียดายถ้าไม่ได้เก็บความทรงจ�าไว้” 5. พาวเวอร์แบงก์ “ผมใช้โทรศัพท์เยอะ ก็เลยต้องพกพาวเวอร์แบงก์ไว้ 6. แว่นตากันแดด “ผมมีแว่นตากันแดดเยอะ เหมือนเป็นของสะสม ซือ้ ทุกแบบทุกทรง แต่ไปๆ มาๆ ก็จะใส่ทรงเลนส์แบบ จอห์น เลนนอน ตลอดเลย” 7. แว่นสายตา “ผมติดการใส่แว่น เพราะรูส้ กึ ว่ามันเป็นเครือ่ งประดับทีช่ ว่ ยดึงความสนใจคนในเวลาโทรมๆ ได้ (หัวเราะ) ตอนนีม้ ี 5-6 อัน แล้ว” 8. นาฬิกา “ผมมีนาฬิกาเยอะมาก ประมาณ 15-20 เรือน ซือ้ เก็บมาตัง้ แต่เด็กๆ แล้ว แล้วก็พยายามทีจ่ ะใส่สลับกันไปเรือ่ ยๆ เรารูส้ กึ ว่านาฬิกามันบ่งบอกคาแร็กเตอร์ในสิง่ ทีค่ ณ ุ เป็นได้” 9. หนังสือ Everyday Story “หนังสือเล่มนีเ้ ป็นของ พีโ่ หน่ง วงศ์ทนง เราเอา Persent Perfect ของเราไปแลกกับหนังสือของพีโ่ หน่ง ซึง่ หนังสือของพีโ่ หน่งสนุก อ่านง่าย มีการเรียบเรียงทีอ่ า่ นสบาย เหมือนเพือ่ นก�าลังเล่าเรือ่ งให้เราฟัง”


#abooker

JOURNAL

วารสารฉบับแรกจาก a book ที่ตั้งใจทำาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจจากสำานักพิมพ์ แนะนำานักเขียนและผลงานใหม่ๆ ไปยังผู้อ่าน พร้อมจัดส่งให้สมาชิก #abooker ถึงบ้าน ส่วนผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามจุดแจก #abooker Journal เพิ่มเติมได้ที่ abookpublishing


HOME MADE

Love Your Neighbors เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

บ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักยึดติดกับการก่อรั้วสูงๆ และมีลักษณะปิดทึบ เพราะคิดว่าจะช่วยสร้างความปลอดภัย จนลืมไปว่ารั้วเหล่านั้นก็อาจกั้นมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนบ้านให้ออกไปจากเราด้วยเหมือนกัน ดังนั้น ‘อั๋น’ - ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง CHAT Architects จึงน�าเอาสิ่งที่ก�าลัง เลือนหายไปในสังคมไทยกลับมาใส่ไว้รอบๆ พืน้ ทีข่ องเขากับครอบครัว เพือ่ ให้ วรนุช ชืน่ ฤดีมล ภรรยา และ เด็กชายวาริน ชืน่ ฤดีมล ลูกชาย ได้รบั ความสุขในทุกวัน

“บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ผมเคยออกแบบมา”


พบกับ a day BULLETIN และ a day BULLETIN LIFE ุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกร

จุดเริม่ ต้นของบ้านหลังนี้ “ผมออกแบบบ้านด้วย การคิดถึงเรือ่ งของเมืองก่อน จากนัน้ จึงสร้างบ้าน ให้เหมาะสมกับเมืองที่เราอยู่อาศัย ดังนั้น จึงวาง คอนเซ็ปต์ถนน ตรอก และพื้นที่โดยรอบ ให้เป็น เหมือนกับห้องนั่งเล่นของซอยนี้ รั้วของบ้านจึงมี ลักษณะเป็นบานพับทีส่ ามารถเปิดโล่งเพือ่ ให้อากาศ ถ่ายเท และให้เราได้เสพชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ บนท้องถนน ส่วนตอนกลางคืนก็สามารถปิดล็อกได้เพือ่ ความปลอดภัย ดังนั้น ทุกอย่างของบ้านจึงเริ่มขึ้นจาก รั้วนี้ และลักษณะบานแนวตั้งที่อิงมาสู่ลักษณะ ของตัวบ้าน สร้างความต่อเนือ่ งทัง้ ข้างนอกข้างใน ให้เชื่อมโยงไปกับสนามออกไปสู่ถนน” ความรู้สึกที่ ได้จากการเชื่อมโยงบ้านกับชุมชน “งานออกแบบของผมส่วนใหญ่จะส่งผลต่อเนื่อง ไปสู่บริบทที่อยู่รอบด้าน เพราะหวังว่าจะช่วยให้ สังคมดีขึ้นนอกเหนือจากการท�าพื้นที่ให้สวยงาม อย่างบ้านของพวกเราก็มาจากการทีเ่ ราชอบลักษณะ ของซอยทีเ่ ป็นซอยตัน มีเพือ่ นบ้านทีด่ ี ได้เจอกับชีวติ บนท้องถนนที่น่ารักเหมือนกับสมัยที่เรายังเด็กๆ ผมคิดว่าสมัยก่อนทีเ่ รามีความผูกพันกับเพือ่ นบ้าน ในละแวก เพราะบ้านแต่ละหลังมีรั้วต�่า จึงท�าให้ มีความเป็นกันเอง มีการทักทายพูดจาสือ่ สารกันอยู่ และความหลากหลายของรัว้ บ้านแต่ละแบบก็สร้าง สีสันและชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นบนถนนในซอย” จุดเด่นของการออกแบบแปลนบ้านทัง้ ด้านนอก และด้านใน “ตัวบ้านจะมีลักษณะที่โอบล้อมสวน เอาไว้ โดยมีหอ้ งทานอาหารเป็นห้องหลัก ส�าหรับผม สนามหญ้ า ก็ เ ป็ น เหมื อ นห้ อ งนั่ ง เล่ น อี ก ห้ อ ง มีกิจกรรมหลายๆ อย่างเกิดขึ้นตรงนี้ อย่างช่วง สงกรานต์กใ็ ห้เด็กๆ เข้ามาเล่นน�า้ กัน หรือเพือ่ นบ้าน ก็ ม าเล่ น สาดน�้ า กั บ เราได้ จ ากรั้ ว ที่ เ ปิ ด เอาไว้ ส่วนตัวบ้านจะมีลกั ษณะทีเ่ รียบง่าย แต่ละห้องจะ เปิดโล่งเชือ่ มต่อกันจนเกือบจะมีลกั ษณะเป็นห้อง

ห้องเดียวด้วยซ�้า และทุกห้องก็สามารถมอง ออกไปเห็นสวนได้ เวลาที่ลูกชายผมนั่งเล่น ของเล่นอยู่ในห้องของเขา เราที่อยู่อีกห้อง ก็สามารถมองเห็นเขาได้ด้วยเช่นกัน” บ้านหลังนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง “ตอนออกแบบเสร็จใหม่ๆ ผมก็คดิ ว่าบ้านหลังนี้ ออกมาไม่สมบูรณ์แบบ แต่ในทีส่ ดุ เมือ่ อยูๆ่ ไป บ้านหลังนีก้ เ็ หมือนกับคนหนึง่ คนทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไปเรื่อยๆ มีการปรับปรุงบ้านเพื่อให้เหมาะสม กับการอยู่อาศัย ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ส�าหรับพวกเรา” ความสุขที่บ้านหลังนี้ให้กับคุณ “พอกลับมา จากทีท่ า� งาน ผมรูส้ กึ เหมือนได้เข้ามาอีกโลกหนึง่ ซึ่งสัดส่วนของบ้านหลังนี้จะเชื่อมโยงถึงกัน เมื่อผมตั้งใจท�ารั้วไม่ให้สูงจนเกินไป เพดาน ของห้องชั้นล่างจึงมีความสูงไม่มาก แต่ก็เป็น ความลงตัว เพราะผมคิดว่าบ้านทีม่ ฝี า้ ต�า่ ๆ นัน้ เหมาะกับลูกชายของผม เหมือนตอนที่เรายัง เป็นเด็ก เราจะรู้สึกว่าพื้นที่ส่วนตัวของเราคือ ซอกแคบๆ หรือมุมแคบๆ ที่รายล้อมไปด้วย ของเล่นหรือหนังสือที่เราชอบ ส่วนชั้นบนก็ยก ฝ้าให้สงู ขึน้ ไปเพือ่ ใช้เสพความงามจากวิวของ ต้นไม้ที่อยู่ในสวน”

• อัลบัม้ ทีอ่ ยู่ในเครือ่ งเล่นซีด... ี

Classic Album Collection ของ เอลลา ฟิตซ์เจอรัลด์ และ หลุยส์ อาร์มสตรอง

• ของเล่นชิ้นโปรดของเจ้าตัว เล็ก... ตัวต่อเลโก้ชุดสตาร์วอส์ • หนั ง สื อ ที่ ห ยิ บ มาเปิ ด ดู อีกครัง้ ... Writings on Architecture

โดย พอล รูดอล์ฟ

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1 3. สยามพารากอน ชั้น 1 4. สยามพารากอน ชั้น 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชั้น 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซัน เพลส 15. อาคารอื้อจือเหลียง 16. หลังสวน 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขุมวิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรีสแควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ชั้น 1 25. โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชั้น 10 26. โรงพยาบาลสมิติเวช ซอยสุขุมวิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. CDC

32. RCA ์ซิตี้อเวนิว 33. นวมินทร าวน์เซ็นเตอร์ ์ท 34. นวมินทร Center e in 35. The N 21 l 36. Termina เกษตร-นวมินทร์ lk a 37. The W enade m 38. The Pro e ทาวน์อินทาวน์ n e c 39. The S ailand ถนนบา� รงุ เมอื ง h 40. SOHO T


THE 5IVE

Love of My Voice เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

เสียงของนักร้องหญิงในโทนเมซโซ-โซปราโนจัดเป็นโทนเสียงที่มีเอกลักษณ์ และหาคนร้องได้ยากยิ่ง ซึ่ง ‘บุ้งกี๋’ - ระชา รักขะพันธ์ หนึ่งในสมาชิกของ FIVERA วงดนตรีสไตล์ Operatic Pop ก็เป็นอีกคนทีม่ โี ทนเสียงในแบบทีว่ า่ นี้ และระชาก็ ได้พสิ จู น์ความสามารถในการร้องเพลงของเธอให้ได้ฟงั กันแล้ว กับ Love of My Life ซิงเกิลแรกของวง เมื่อฟังจนจบ เราก็เชื่ออย่างสนิทใจในค�าพูดของ วิลเลียม เบิร์ด คีตกวีชาวอังกฤษ ที่เคยบอกไว้ว่า “ไม่มีเสียงของเครื่องดนตรีชนิดไหนที่จะแทนที่เสียงร้องของมนุษย์ ได้” 1. Begin Again : Music From And Inspired By The Original Motion Picture “เราเชือ่ ว่าคนทีเ่ รียนด้านดนตรีนา่ จะชอบอัลบัม้ นี้ เพลงทีเ่ ราชอบส่วนใหญ่จะเป็นเพลงทีร่ อ้ งโดย เคียรา ไนต์ลีย์ เช่น Tell Me If You Wanna Go Home ซึ่งเสียงของเคียราก็ไม่ได้อยู่ในระดับของนักร้องอาชีพ แต่เสียงของเธอเหมือนกับออกมาจากหัวใจ และท�าให้คนฟังรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครในหนังเรื่องนี้ได้ ส�าหรับเรา นักร้องทีด่ คี อื คนทีส่ ามารถร้องเพลงออกมาแล้วคนฟังรูส้ กึ อินกับเพลงไปด้วยกันได้” Recommended Tracks : Lost Stars, Like a Fool และ A Step You Can’t Take Back

"But are we all lost stars trying to light up the dark?" Lost Stars - Keira Knightley

2. Red : Taylor Swift “เราเพิ่งชอบ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้ไม่นาน ก่อนหน้านี้ ก็ฟังเพลงของเธอแค่ผ่านๆ แต่ พ อได้ ฟ ั ง อั ล บั้ ม นี้ ก ลั บ ชอบมากจนรู้ตวั อีกทีกก็ ลาย เป็นแฟนคลับของเธอไปแล้ว อย่างเพลง We are Never Ever Getting Back Together ฟังครัง้ แรกก็ตดิ หูแล้ว พอเริม่ ตามดูผลงานย้อนหลังของเธอ ก็พบว่าเทย์เลอร์แต่งเพลง เอง ท�าเพลงเอง ซึ่งท�าให้เรา ยิ่งชอบเธอมากขึ้นไปอีก” Recommended Tracks : State of Grace, Red, และ 22 4. 1989 : Taylor Swift “อัลบั้มล่าสุดของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่แสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการด้ า นการท� า เพลงของเธอ ที่ เ ติ บ โตขึ้ น อย่ า งมาก ซึ่ ง ชุ ด นี้ ฉี ก จากเพลง สไตล์ พ็ อ พคั น ทรี แ บบที่ เ ราคุ ้ น เคย มาเป็ น เพลงพ็อพที่ทันสมัย มีการใช้ซาวนด์เท่ๆ แต่ก็ยัง คงเอกลักษณ์บางอย่างเอาไว้แบบที่เราหลับตาฟัง ก็รู้เลยว่านี่คือเพลงของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ เนื้ อ เพลงของเธอใครๆ ฟั ง ก็ เ ข้ า ถึ ง ได้ ไ ม่ ย าก ด้วย” Recommended Tracks : Welcome to New York, Blank Space และ Shake It Off

"Tell me, Why do you have to go and make things so complicated?" Complicated - Avril Lavigne

3.To Be Loved : Michael Buble “ผูช้ ายทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้กบั วงของ เรา โดยเฉพาะการแสดงบนเวที ที่นอกจาก เสียงร้องของเขาจะสะกดคนดูทงั้ สเตเดียมแล้ว เขายังสามารถเอาคนดูอยู่ด้วยตัวเขาเพียง คนเดียว ไม่ต้องพึ่งพาแสง สี หรือเอฟเฟ็กต์ อลังการอะไรเลย ท�าให้พวกเราย้อนกลับมาดู ตัวเองว่า วงของเรามีกนั 5 คน จะท�าอย่างไร เพือ่ ให้คนดูมคี วามสุขไปกับเราได้เหมือนกับที่ ไมเคิล บูเบล สามารถท�าได้” Recommended Tracks : You Make Me Feel So Young, To Love Somebody และ Somethin’ Stupid (featuring Reese Witherspoon)

5. Let Go : Avril Lavigne “เอวิ ล ลาวี น เป็ น ศิ ล ปิ น คนแรกๆ ที่ท�าให้เราสนใจฟังเพลงสากล และใช้เพลง ของเธอมาฝึ ก ร้ อ งทุ ก วั น ตอนเด็ ก ๆ ถึ ง แม้ เราจะเรี ย นการร้ อ งเพลงโอเปรา แต่ จ ริ ง ๆ เราชอบฟั ง เพลงพ็ อ พร็ อ กแบบนี้ ม ากกว่ า เพราะฟังแล้วจะรู้สึกตามไปด้วย และช่วย คลายเครียดให้กับตัวเองได้ ซึ่งความสามารถ ในการท� า เพลงของเอวิ ล นั้ น ก็ เ ก่ ง มาก ไม่แพ้ความเท่ของเธอเลย” Recommended Tracks : Complicated, Sk8er Boi และ I’m with You


THE WORD

ไม่ว่าชีวิตจะดูยากล�าบากอย่างไรก็ตาม ย่อมต้องมีบางสิ่งที่คุณสามารถท�าได้และประสบความส�าเร็จเสมอ

- Stephen Hawking -


OUT THERE

Tehran นี่คือเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน อดีตอาณาจักรเปอร์เซียที่เคยครองโลกในยุคสมัยหนึ่ง กรุงเตหะรานได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรม แม้ว่าประเทศนี้จะมีความขัดแย้งกับชาติตะวันตกมาอย่างยาวนาน แต่ในแง่ของ การท่องเที่ยว เตหะรานเป็นเมืองหลวงที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะเรื่องราวของวัฒนธรรมเปอร์เซีย ปราสาทราชวังต่างๆ ที่ยังคงความสวยงามอยู่ หากใครหลงรักในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การมาเตหะรานอาจท�าให้คุณเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้มากขึ้น


The City Facts ในภาษาเปอร์เซีย ค�าว่า ‘เตหะราน’ มีความหมายว่าอ้อมกอดอันอบอุ่น ซึ่งน่าจะเป็นจริง ตามความหมาย เพราะเตหะรานมี ป ระชากร มากถึง 15 ล้านคน โดยประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือ ศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ และเป็นประเทศมุสลิม ที่ เ คร่ ง ศาสนา ผู ้ ห ญิ ง ใส่ ผ ้ า คลุ ม ฮิ ญ าบ หรื อ บางครอบครัวถ้าเคร่งศาสนามากก็จะสวมนิกอบ หรื อ ชุ ด คลุ ม สี ด� า ที่ ป กปิ ด ทุ ก ส่ ว นของร่ า งกาย ซึ่ ง สามารถพบเห็ น ได้ ทั่ ว ไป มาเตหะราน แลนด์มาร์กส�าคัญทีค่ วรไปเยือน เช่น หอคอยมิลาด หอคอยที่สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก การขึ้น หอคอยแห่ ง นี้ จ ะท� า ให้ เ ห็ น ความยิ่ ง ใหญ่ ข อง เตหะรานแบบ 360 องศา

หอคอยที่สา� คัญอีกแห่งคือหอคอยอาซาดี เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1971 เพื่อเป็น การฉลองครบรอบ 2,500 ปีของอาณาจักรเปอร์เซีย และเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติอิสลาม หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่กลางวงเวียนขนาดใหญ่ มีนา�้ พุอยู่ด้านหน้า ไม่ไกลกันนักมีสวนสาธารณะ Park-e Shahr อยู่กลางเมือง เป็นสวนที่ผู้คนในเมืองมาพักผ่อนกันมากที่สุด แม้จะไม่ใช่ สวนสาธารณะที่สวยที่สุด แต่ก็เป็นที่ที่เราจะพบเห็นวิถีชีวิตคนในเมืองเตหะรานได้มากที่สุด


เพราะเตหะรานมีเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์มาอย่างยาวนาน ดังนัน้ เราจึงพบเห็นพระราชวังได้ทวั่ ไป พระราชวังส�าคัญๆ ก็อย่างเช่น พระราชวังโกเลสตาน ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และต่อเติมเป็นแบบยุโรปเพิ่มเติมในศตวรรษที่ 19 ในยุคสมัยของกษัตริย์คาจาร์ ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของพระราชวังนี้คือ พระราชวังสวนกุหลาบ เพราะมีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่ในพระราชวัง ภายในตกแต่ง อย่างหรูหรางดงามด้วยศิลปะแบบเปอร์เซีย องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพระราชวังแห่งนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย


พระราชวังที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดทั้งปีคือ พระราชวังซาดาอาบัด ซึ่งเป็นพระราชวังที่ประทับ และออกรับอาคันตุกะของราชวงศ์ปาห์ลาวี สร้างขึน้ เมือ่ ต้นศตวรรษที่ 20 ทีน่ สี่ วยงามร่มรืน่ ด้วยสวนและหมู่พระราชวังขนาดเล็ก โดยรอบ แต่หากต้องการพักผ่อนแบบสงบๆ ไม่มีความวุ่นวาย แนะน� าสวนสาธารณะ Park-e Laleh ซึ่งเดินทางสะดวก ใกล้ๆ กับสวนแห่งนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งมีผลงานศิลปะของ ฟาน ก็อกฮ์, อ็องรี มาติส และ ปาโบล ปิกัสโซ และยังมีผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ของอิหร่านจัดแสดงด้วย

"THE CITY OF TEHRAN IS A VERY MODERN METROPOLIS, AND THERE'S AN EMPHASIS IN THE ISLAMIC REPUBLIC ON SCIENCE AND ADVANCEMENT AND TECHNOLOGY." HOOMAN MAJD, AN IRANIANAMERICAN JOURNALIST

พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติอหิ ร่านเป็นอีกสถานทีห่ นึง่ ทีท่ า� ให้ผมู้ าเยือนสามารถมองเห็นภาพในอดีตของโลกอาหรับเมือ่ หลายพันปีกอ่ น ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ ก็บรวบรวมสิง่ ของกว่า 3 แสนชิน้ บางชิน้ มีอายุกว่า 4,000 ปี มีทงั้ สิง่ ของทีเ่ ป็นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ งานศิลปะ หรือแม้แต่รูปปั้นบุคคลส�าคัญ ของบางชิ้นเป็นสมบัติของโลกที่ประเมินค่าไม่ได้ เดินออกจากพิพิธภัณฑ์ไม่ไกลนัก ก็จะเจอตลาดนัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง นั่นคือ Jomeh ซึ่งตั้งอยู่บนถนน Joumbouri Avenue ที่นี่จะท� าให้ได้สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวอิหร่านแบบเจาะลึก ลองชิมอาหารพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากแปลกตา เป็นสิ่งที่ควรท�าเป็นอย่างยิ่ง เตหะรานอาจจะดู วุ่ น วาย แต่เ มื่อ ออกไป นอกเมือง ใกล้ๆ ภูเขาโดยรอบจะพบร้านกาแฟ มากมาย มีรา้ นอาหารเก๋ๆ ให้คณ ุ ได้จบิ ชายามเย็น และถึงแม้วา่ อิหร่านจะประสบปัญหาทางการเมือง โดนคว�่าบาตรจากหลายชาติตะวันตก แต่ผู้คน ที่นี่ก็ยิ้มแย้มมีน�้าใจ หลายคนไปเยือนเตหะราน และอยากกลั บ ไปอี ก ครั้ ง เพราะมี ม นต์ เ สน่ ห ์ บางอย่างที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก หากใครอยาก ไปเยือนประเทศนีไ้ ม่ตอ้ งกังวล เพราะอิหร่านสวยงาม และไม่ใช่ประเทศทีน่ า่ กลัวอย่างทีค่ ณ ุ คิด

WHAT YOU NEED TO KNOW สถานทูตอิหร่านประจ�าประเทศไทย 205 ซอยสุขุมวิท 49/11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2390-0871-3 การเดินทาง สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส www.qatarairways.com สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส www.turkishairlines.com สายการบินเอทิฮัด www.ethihad.com ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง


EVERYDAY STORY

วิธีจัดการกับความฝัน วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

หลายเดือนก่อน หญิงสาวคนหนึ่งทักผมมาในทวิตเตอร์ว่า “ขอบคุณนะคะที่เป็นหนึ่งใน แรงบันดาลใจ ท�าให้ผู้หญิงเชยๆ คนหนึ่งที่ไม่เคยกล้าท�าอะไร ลุกขึ้นมาวิ่งจริงจัง และก�าลังจะ ลงแข่งมาราธอนแรกในชีวิตที่โตเกียวเดือนกุมภาฯ นี้” จ�าได้ว่าผมเจอ ‘ออม’ ครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ผมไปแจกลายเซ็น ที่บูธส�านักพิมพ์ a book แล้วได้คุยกับออมที่มาขอลายเซ็น ออมเป็นผู้หญิงผมสั้นตัวเล็กๆ บุคลิก กระฉับกระเฉง หน้าตาดูอ่อนกว่าวัย ถ้าไม่บอกว่าอายุขึ้นเลข 4 แล้ว ผมคงเดาว่าเธอน่าจะแค่ 30 ต้นๆ ผมตอบทวิตเตอร์ออมไปว่า เยี่ยมเลย ถ้าเสร็จงานวิ่งมาราธอนแล้ว กลับมาเมืองไทยนัดเจอ กันหน่อยสิ ผมอยากคุยด้วย แล้ววันนี้เราสองคนก็ได้พบกันในห้องท�างานของผมที่ออฟฟิศซอยศูนย์วิจัย “ตื่นเต้นค่ะ” ออมบอกเมื่อผมลากเก้าอี้มานั่งลงตรงหน้า ผมหัวเราะแล้วบอกเธอไปว่า สบายๆ นะ คุยกันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสิบนาทีก็หาย เราเริ่มต้นบทสนทนากันด้วยเรื่อง Tokyo Marathon 2015 มาราธอนแรกในชีวิตที่ออมกับ เพื่อนอีกคนเพิ่งไปวิ่งมา “เช้าวันที่วิ่งอากาศไม่ค่อยดีค่ะ ประมาณ 8 องศา ฝนตก ลมแรง หนาว ต้องสวมเสื้อสามชั้น แต่แปลกมากที่วิ่งไม่เหนื่อยเลย ออมวิ่งไปเรื่อยๆ ยกนาฬิกาขึ้นดูครั้งแรก อ้าว 15 กิโลแล้วเหรอ” หญิงสาวบอกเล่าด้วยน�้าเสียงที่ยังเจือความตื่นเต้นเหมือนเหตุการณ์ เพิ่งผ่านไปเมื่อวาน “ที่ออมชอบมากคือ เขาปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์ นักวิ่งก็มีทั้งมาวิ่งจริงจังแล้วก็วิ่งเอาสนุก หลายคนแต่งตัวแฟนซีเป็นตัวการ์ตนู เป็นมาสคอต เป็นของกิน เห็นแล้วยิม้ เลย ตลอดสองข้างทาง ก็มคี นยืนคอยเชียร์ คอยปรบมือให้กา� ลังใจเรา มีทงั้ เด็ก คนแก่ แม่บา้ น พ่อแม่บางคนพาลูกทีพ่ กิ าร นั่งรถเข็นมาปรบมือเชียร์เรา ทุกคนพร้อมช่วยเหลือ เอาขนมเอาลูกอมมาให้ตลอดทาง คือวางใจ ได้ว่าถ้าวิ่งๆ อยู่แล้วล้มลงไปต้องมีคนมาช่วยเหลือเราแน่ๆ” ออมบอกผมว่า เธอดีใจมากที่เลือกโตเกียวมาราธอนเป็นมาราธอนแรกในชีวิต มันประทับใจ น่าจดจ�าสมกับทีว่ าดหวังไว้ สถิติ 4 ชัว่ โมง 26 นาที 44 วินาที กับการวิง่ 43 กิโลเมตร (เธอบอกว่า เผลอวิ่งเพลินเกินระยะ 42.195 กม. ไปนิดหนึ่ง) ที่ท�าได้นับว่าไม่เลว เมื่อเทียบกับว่าก่อนลงวิ่ง ไม่กี่เดือนเธอประสบอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาบริเวณหน้าแข้ง แต่ด้วยความที่ตั้งใจไว้แล้ว และโชคดีที่สมัครวิ่งได้ด้วย เธอจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมจริงจัง โดยได้ ‘ครูดิน’ - สถาวร จันทร์ผ่องศรี เทรนเนอร์สอนวิ่งที่เหล่านักวิ่งรู้จักกันดี ให้ค�าแนะน�าและดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด “ครูดินให้ออมวิ่งบนสนามหญ้าเพื่อกันการบาดเจ็บอยู่ 3 เดือน วิ่งทุกวัน วันละ 22 กิโล ระยะทางสนามแค่ 350 เมตร วิ่งทับไปทับมาจนหญ้าตาย โคตรเบื่อเลย” เธอเล่าพลางยิ้ม “วิ่งไป ก็สวดมนต์ไปเพื่อให้มันครบ ก่อนหน้านี้ออมเคยไปหาหมอเรื่องอาการบาดเจ็บ หมอก็จะแค่ให้ยา แล้วก็บอกให้หยุดวิง่ แต่ครูดนิ บอกวิง่ ไปเถอะ มันสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้ ขา เรามีหน้าทีว่ งิ่ ก็วิ่งไป แล้วพอออมวิ่งไปครบตามโปรแกรมที่ครูวางให้ก็หายเจ็บจริงๆ” พักตรงนี้ก่อน มาดูประวัติของออมกัน ได้รู้แล้วคุณอาจไม่เชื่อว่า นี่หรือผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่วันหนึ่งจะกลายมาเป็นนักวิ่ง ออมเกิดในครอบครัวชนชัน้ กลาง พ่อเป็นเซลส์แมนขายยา แม่เป็นนางพยาบาล มีพนี่ อ้ ง 2 คน

เธอเป็นคนโต ออมเล่าว่าครอบครัวเธออบอุน่ แม้วา่ ฐานะจะไม่คอ่ ยดีนกั “ตอนเด็กๆ ออมแพ้อากาศ ร้อน ผดขึน้ เต็มตัว บ้านไม่มเี งิน พ่อต้องเอาแหวนหมัน้ ไปขายเพือ่ ซือ้ แอร์มาติดทีบ่ ้านให้ลกู ได้นอน เย็นๆ” เธอบอกว่าเธอเป็นเด็กประเภทอยู่ในโอวาท เชื่อฟังพ่อแม่ ตั้งใจเรียน เรียนเก่งใช้ได้เรื่อยมา อยากเรียนวิศวะ มช. แต่ไปสอบติดบัญชี ธรรมศาสตร์ จบมาได้เกียรตินิยมอันดับ 2 เรียนจบ มีบริษัทตรวจสอบบัญชียักษ์ใหญ่ข้ามชาติระดับบิ๊กไฟว์ของโลกมาจองตัวไปท� างาน งานดี เงินดี (“เงินเดือนใหม่ออกแล้ว เงินเดือนเก่ายังใช้ไม่หมดเลย”) แต่ก็ต้องแลกกับความกดดัน และการแข่งขันเข้มข้น (“ออมเคยท�างานจันทร์ถึงอาทิตย์ 9 โมงถึงตี 2 อยู่หนึ่งเดือนเต็มๆ”) ท�าไปพักใหญ่รู้สึกเหนื่อยมาก เพราะตอนนั้นเรียนปริญญาโท MBA ที่จุฬาฯ ไปด้วย “ท�างานเช้า เย็นไปเรียน 6 โมงถึง 3 ทุ่ม กลับมาท�างานต่อถึงเที่ยงคืน ตอนนั้นแม่ป่วยหนัก ออมเอาแต่ทา� งาน กับเรียน ไม่มีเวลาดูแลจนแม่เสีย เลยตัดสินใจว่า ไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้” ออมลาออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ แวะไปท�างานฟรีแลนซ์แปลบทความให้ สยามกีฬา พักหนึ่ง ตามที่เพื่อนซึ่งท�างานอยู่ที่นั่นชวน “ชอบดูบอล ชอบอ่าน สตาร์ซอกเกอร์ ซื้อหนังสือเป็นตั้งๆ เลย” ต่อมามีรุ่นพี่ที่เคยท�างานบริษัทบัญชีเดียวกันชวนเปิดส�านักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งปัจจุบันคือ กิจการที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิตของเธอ ถึงวันนี้บริษัทตั้งมาได้ 6 ปีแล้ว มีพนักงาน 15 คน การวิ่งเข้ามาสู่ชีวิตออมเมื่อเธอไปเป็นเพื่อนเดินออกก�าลังกายกับคุณพ่อที่เกษียณอายุแล้ว เดินที่สวนลุมฯ กับพ่อทุกวัน เห็นคนวิ่งเลยอยากวิ่งบ้าง “วิ่งครั้งแรกแค่สองสามร้อยเมตรก็เหนื่อย จะแย่แล้ว แต่ออมเป็นคนที่เวลาตั้งใจท�าอะไรจะเอาจริง ยิ่งวิ่งแล้วน�้าหนักลดลงเรื่อยๆ ยิ่งจูงใจ ก็เพิ่มระยะมากขึ้นๆ ต่อมาก็ไปลองลงแข่งงานวิ่ง เริ่มเข้าเส้นชัยที่ 1-5 ได้รางวัล ได้เหรียญก็ติดใจ จากวิ่ง 10 กิโล วิ่งมินิมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน ทีนี้ก็เริ่มฝันถึงมาราธอนละ” และวันนี้ความฝันของออมก็บรรลุไปเรียบร้อยแล้วขั้นหนึ่ง นักตรวจสอบบัญชีหญิงอ้วน ใส่แว่น เชยๆ (เธอพูดถึงตัวเองอย่างนี้) วันหนึ่งลุกขึ้นมาท�าสิ่งที่ ดูเหมือนเป็นเส้นขนานของชีวติ นัน่ คือการวิง่ มาราธอน ออมบอกผมว่า ถ้าไม่ตดิ งานหรือแบ็กแพ็ก เดินทางไปไหน ทุกวันนี้เธอจะตื่นตี 4 ครึ่ง ไปวิ่งก่อนไปท�างานทุกวันแทบไม่ขาด เป็นตัวอย่าง ให้น้องๆ ที่ท�างานเห็นว่า เราท�าได้ถ้าเราเอาจริง “นึกย้อนกลับไป ความที่ออมเป็นเด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่ ไม่นอกกรอบ ในทางหนึ่งก็เป็นการฝึก ให้เราเป็นคนมีวินัยและรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการท�าอะไรให้ส�าเร็จ อย่างการวิ่งระยะไกล ยากที่สุดคือตอนซ้อม เพราะมันเปิดโอกาสที่จะท�าให้เราถอดใจตลอดเวลา วิง่ ๆ ไปเหนือ่ ย พอละ หยุดดีกว่า เราต้องเคร่งครัดในการฝึกซ้อม เพราะพอลงแข่งจริงมันหยุดไม่ได้ มันต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้ ออมชอบที่พี่โหน่งพูดว่า ‘วิธีจัดการกับความฝัน คือลงมือท�าให้มัน เป็นจริง’ ประโยคนี้มันโดนจังๆ มันใช่เลย” ออมบอกกั บ ผมว่ า นอกจากจะเป็ น ความประทั บ ใจไม่ รู ้ ลื ม แล้ ว มาราธอนแรกในชี วิ ต ยังท�าให้เธอนับถือตัวเองมากขึ้น ความฝันที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของออมตอนนี้คือ เธอจะไปเก็บ ทัวร์นาเมนต์มาราธอนให้ครบทั้ง 6 เมเจอร์ในโลกนี้ ซึ่งได้แก่ โตเกียว เบอร์ลิน ลอนดอน นิวยอร์ก ชิคาโก้ และบอสตัน ไม่ต้องเสียเวลาคิดเลย ผมเชื่อว่าเธอท�าได้แน่ๆ

a day BULLETIN LIFE issue 54  

a day BULLETIN LIFE The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you