Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 01 14 - 20 MARCH 2014

THE COLOR OF LIFE


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2557

NOTE ON LIFE 2

The Branch

ยามเหน็ดเหนื่อย และอยากพัก สายตาคนเรามักจับจ้องในจุดที่แตกต่างกัน คนจ�าพวกหนึ่งลดสายตาลงต�่า มองแค่เท้าทั้งสองของตัวเอง บ้างมองเลยไปที่พื้นดิน มองไปที่ต้นไม้ใบหญ้า มองไปที่สิ่งเล็กสิ่งน้อย ลมพัด กระดาษปลิว ฝุ่นคลุ้งกระจาย คนจ�าพวกหนึ่งมองไปที่ผู้คนรอบกาย ดูว่าเขายิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ เศร้า โกรธเกรี้ยว เบื่อหน่าย เหงาหงอย อย่างไร คนอีกจ�าพวกหนึ่งเงยหน้ามองขึ้นไปไกลๆ มองก้อนเมฆ ท้องฟ้า นกบิน ทอดถอนใจ ทิ้งลมหายใจไปปะปนกับลมที่พัดผ่านมา แต่ตรงกลางระหว่างพื้นดินและผืนฟ้า เราพบว่ายังมีกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ที่หยุดสายตาเราได้เสมอ กิ่งไม้ที่ผลัดใบออกจนหมดกลายเป็นเส้นสาย ไร้รูปทรง บางต้นก็เป็นกิ่งก้านที่มีดอกตูมพร้อมผลิบาน มีใบอ่อนซ่อนซุกอยู่เป็นปุ่มปม ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแผ่กระจายให้ร่มเงา คือต้นไม้ที่ผ่านกาลเวลามาหลายฤดูกาล เราเห็นการแตกแขนงกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ แต่ภายใต้พื้นดินที่มีรากแตกแขนงกว้างไกล กลับเป็นสิ่งที่พ้นจากสายตาจะมองเห็น ราก ล�าต้น กิ่งก้าน ใบ ดอกผล ในวันนี้ ล้วนมีที่มาจากเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียว... ที่เรามองกิ่งไม้แล้วหายเหนื่อย บางทีอาจเพราะเราได้เรียนรู้ว่าต้นไม้ใหญ่เติบโตมาจากจุดใด ได้เข้าใจว่าการแตกแขนง เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต การผลัดใบทิ้งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเกิดใหม่ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ผลัดใบแล้วก็ผลิใบ ไม่มีอะไรบนกิ่งไม้ แต่ย่อมมีอะไรต่อมิอะไรมากมายซ่อนอยู่ภายในนั้น วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan www.facebook.com/adaybulletin

CONTENTS 16

6

30

24

4 The Stuff

6 Feature

16 20 Make a Dish Superสารพัดสิ่งรอบตัว ชื่ น ชมสี สั น ของ ใ ค ร ท� า อ ะ ไ ร อวดของสุ ด หวง หนึ่ ง จานอร่ อ ย market

เรา ที่ เ ล่ า ผ่ า น ชีวิตในเมืองใหญ่ ตัวเลข ผ่ า นเลนส์ ก ล้ อ ง ของช่างภาพชือ่ ดัง ทั้ง 10 คน

12 Calendar

14 Selective

ที่ ไ หน เช็ ก ดู ไ ด้ สุดสัปดาห์นจี้ ะได้ ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

ข อ ง ‘ เ น ม ’ - จากร้ า นดั ง ที่ เ รา ปรำกำร ไรวำ อ ย า ก ช ว น คุ ณ พร้อมความทรงจ�า ไปลิ้มลอง ดีๆ ที่ซุกซ่อนอยู่

24 Home Made

แวะเยี่ ย มบ้ า น ฉ ว ย ต ะ ก ร ้ า สไตล์เท่ของ ค ว ้ า ร ถ เ ข็ น ‘ลักษณ์’ - ณัฐพัชร แล้ ว ไปเดิ น เล่ น สุริยะก�ำพล จับจ่ายกับเราใน Supermarket แห่งนี้

28 The Five

30 Out There

36 The Word

38 Everyday ญำรินดำ บุนนำค เพราะเราเชื่ อ ว่ า พ ลิ ก มุ ม คิ ด Story

กั บ 5 อั น ดั บ โลกใบนีม้ สี ถานที่ ป รั บ มุ ม ม อ ง หนังสือเล่มโปรด มากมายรอให้ไป กับ ‘หนึง่ ถอยค�า... ที่ เ ธ อ อ ย า ก ใ ห้ ค้นหา ทีเ่ ปลีย่ นความคิด’ ทุกคนได้อ่าน

ทุ ก วั น คื อ ชี วิ ต ชี วิ ต คื อ ทุ ก วั น โดย วงศ์ ท นง ชัยณรงค์สิงห์

LETTER ส่งจดหมายติชม ทักทาย และให้คา� แนะน�า a day BULLETIN LIFE มาได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Facebook/Twitter/Instagram: a day BULLETIN

A TEAM ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธดิ า อังศุวฒ ั นากุล 08-9170-6001, อังศุนติ ยุ์ จรุงชัยฤทธิกลุ 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


abook9@gmail.com abookpublishing

Zone Plenary Hall Queen Sirikit Convention Center

It was a good year นามธรรมประจำาวัน

City Biker

ไตรรงค์ ประสิทธิผล

เกร็งกล้ามตูด สุดแรงถีบ! 42th National Book Fair & 12th Bangkok International Book Fair 2014

28 March - 7 April 10 am - 09 pm

Roger

พี ่ ไ ปหลายวั น ภูมิชาย บุญสินสุข

ทางรถไฟสายดาวตก ทรงกลด บางยี่ขัน

วันที่ฉวิชันัย ป่วย

เหตุผลของ การมีชีวิตอยู่ 3 วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

Lonely Me, Lonely You วิ ไลรัตน์ เอมเอี่ยม

Sound of Colors The Blue Stone The Moon Forgets MR. WING

Jimmy Liao / อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี


STUFF 4

ในปัจจุบนั เราจะเห็นคนปัน่ จักรยานตามท้องถนนมากขึน้ ทุกวัน ซึง่ นับเป็นทางเลือกทีเ่ ข้ากับไลฟ์สไตล์ คนเมืองเป็นอย่างมาก แล้วตัวคุณเองคิดว่ารู้จักรถจักรยานมากพอแล้วหรือยัง

Bicycle 1847 คือปี ค.ศ. ที่ศัพท์ค�าว่า bicycle ได้ถูกคิดขึ้น เพื่อใช้เรียกพาหนะ 2 ล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงขาของ มนุษย์ โดยชื่อเดิมก่อนหน้านี้คือ velocipedes

300Cal 1 HOUR

1839 คื อ ปี ค.ศ. ที่ เคิ ร ์ ก แพทริ ก แม็กมิลแลน ชาวสกอต ได้ประดิษฐ์ จักรยานคันแรกทีข่ บั เคลือ่ นโดยการปัน่

130 ประเทศในโลก ที่ มี เมื อ งที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ F I A C ห รื อ ส ห พั น ธ ์ จั ก ร ย า น ส มั ค ร เ ล ่ น นานาชาติ

km/h

300 แคลอรี คือจ�านวนพลังงานเฉลี่ยที่มนุษย์จะ เผาผลาญได้ต่อการปั่นจักรยาน 1 ชั่วโมง

150 คือองศาที่พอเหมาะระหว่างขาบนและขาล่างในขณะที่เหยียดสุดเมื่อปั่นจักรยาน เพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อขาและข้อเข่า

2 5 - 2 8 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง เป็ น ความเร็วเฉลี่ย ที่ชาวตะวันตก ปั ่ น จั ก รยาน ในไบค์เลน

4,661,598,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คือจ�านวนเงินที่ สหรัฐอเมริกาสามารถประหยัดได้จากการใช้จกั รยาน แทนรถยนต์ในเวลา 1 ปี

630 มิ ล ลิ เ มตร คื อ ขนาดของยางจักรยาน ไซซ์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ที่ ใ ช้ กั น โดยทั่วไป

2,745 ไมล์ คือความยาว ของเส้ นทางจั กรยาน แบบออฟโร้ดทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีภ่ เู ขา ในประเทศแคนาดา

559 มิ ล ลิ เ มตร คื อ ขนาดของยางจักรยาน ไซซ์ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ใ ช้ กั น โดยทั่วไป

DID YOU KNOW? ส�าหรับคนทั่วไป การปั่นจักรยานให้ ได้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ถือว่าหืดขึ้นคอแล้ว แต่นาย จอห์น ฮาวเวิร์ด นักปั่นสุดบ้าบิ่นชาวอเมริกัน ได้ก้าวไปไกลกว่านั้น โดยเขาเคยทดลองปั่นจักรยานในรถดีไซน์พิเศษส�าหรับทดสอบความเร็วในการปั่นโดยเฉพาะ และสามารถท�าความเร็วได้ถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วระดับ รถยนต์เครื่องแรงๆ เลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้น เขาก็ยังสามารถรอดชีวิตมาบอกเล่าเรื่องราวการปั่นในครั้งนั้นของเขาได้


www.facebook.com/polkadotbook www.daypoets.com polkadotbook@gmail.com

28 MARCH 7 APRIL 2014 พบกันที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12 บูท L42 เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

JUST LIKE REAL LIFE

AD BULLETIN 14 march 2014.indd 1

3/5/2557 BE 4:41 PM

พบกันทุกแผง วันนี้!

• PEOPLE IN THE NEWS พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ และผลงานหนังเรื่องล่าสุด ‘คิดถึงวิทยา’ • REFLECTION เปิดประตูไปคุยกับเหล่านักแสดงจากซีรส่ี ท์ ค ่ี นเรียกร้องการกลับมามากทีส่ ด ุ ‘เนือ้ คู่ The Final Answer’ ที่พร้อมใจกับมาตอบคำาถามเรื่องรักในชีวิตจริงแบบครบทีม ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, พอลล่า เทเลอร์, โบ ธนากร, โอปอล์ ปาณิสรา, เผือก พงศธร, บ๊อบบี้ นิมิตร และปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช • THE INTERVIEW คุยเรื่องงาน หนัง ชีวิต ครอบครัว ความรัก และจักรวาลของ คงเดช จาตุรันต์รัศมี ผู้กำากับยอดเยี่ยมจากหนัง ‘ตั้งวง’ ที่เพิ่งได้รับ 4 รางวัลสุพรรณหงส์มาหมาดๆ • FEATURE พาไปรู้จักตัวตนของผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ ที่อ่านแล้วจะทำาให้คุณเข้าใจคำาว่า ‘ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร’ www.twitter.com/hamburger_mag

www.facebook.com/hamburgermag

ISSUE 189 MARCH 2014

instagram.com/hamburgermagazine


FEATURE 6

The Color of Life ความรีบเร่งจากหน้าที่การงาน ความวุ่นวายของชีวิตในแต่ละวัน ก่อตัวเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่สลัดทิ้งไม่หลุด และบ่อยครั้งก็ท�าให้คนเมืองทั้งหลายหลงลืม ที่จะมองเห็นสีสันของชีวิตไป อย่างไรก็ตาม ชีวิตที่มีสีสันในความหมายนี้ เป็นได้ทั้งสีที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือบางครั้งอาจไม่จ�าเป็นต้องสะท้อนออกมาเป็นสีที่สวยสดงดงามเสมอไป หากแต่ก่อความรู้สึกที่สร้างสีสันได้แม้รายล้อมไปด้วยสิ่งที่ไม่มีสีสันเลยก็ตาม สีสันของชีวิตจึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา และมองเห็นชีวิตชีวาในทุกภาพของชีวิตนั่นเอง ภาพที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจาก 10 ช่างภาพชื่อดังของเมืองไทย ภายใต้หัวข้อ The Color of Life ที่ท�าให้เรามองเห็นมุมมองพิเศษต่อชีวิตและผู้คน จึงเป็นสิ่งที่ a day BULLETIN LIFE ภูมิใจน�าเสนอเป็นอย่างยิ่ง


'RUSH' วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกปรอยๆ ผมได้นั่งมองผู้คน จ�านวนมากมายเดินข้ามถนนไปมา และร่มจ�านวนมาก เหล่านัน้ ได้ทา� ให้ผมเกิดความสนใจกับภาพทีอ่ ยูต่ รงหน้า มาก ภาพนีถ้ กู ตัง้ ชัตเตอร์สปีดให้ตา�่ เพือ่ แสดงให้เห็น ถึงความชุลมุนในแยกทีถ่ อื ว่าวุน่ วาย ในเมืองทีม่ สี สี นั มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ห้าแยกชิบูยา เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (บันทึกไว้เมื่อ 13/04/2012) Chakrit Leelachupong อูด หรือ Camelcut ช่างภาพผูช้ อบถ่ายภาพวิถชี วี ติ ผู้คนบนท้องถนน (street photography) และหลงใหล ภาพถ่ายแนวสารคดีเล่าเรือ่ ง (documentary photography) เพิ่งมีผลงานจัดแสดงภาพถ่ายเดี่ยวครั้งแรกเกี่ยวกับ Greasy Cafe เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา และมีผลงานหนังสือ ร่วมเล่มชิ้นแรกคือ Access All Areas : Documentary Photos of Greasy Cafe

'The LonelinesS' เมืองทุกเมืองมีสสี นั ในตัวเองซึง่ แปรเปลีย่ นไป ตามกาลเวลา อยู่ที่ว่าเราจะเดินไปเจอสีใดและ รู้สึกอย่างไรกับมัน Tada Varich ช่างภาพเอ็กซ์คลูซีฟแห่งนิตยสาร VOGUE Thailand และ chamni’s eye บุคคลหลังเลนส์ผเู้ ปิด มุ ม มองใหม่ ใ ห้ กั บ วงการช่ า งภาพแฟชั่ น ไทย จากการน�าเสนอภาพถ่ายทีเ่ ป็นมากกว่ารูปพอร์เทรต แต่ยงั สะท้อนถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ และสัญชาตญาณ ความเป็นมนุษย์ออกมาผ่านงานศิลปะที่ ใ ช้ ปุ ่ ม ชัตเตอร์แทนพู่กัน

7


8

'Park Life' Apichai Tragoolpadetgrai ศิลปินคนเก่งแห่งค่าย Smallroom ที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘เล็ก Greasy Cafe’ ผู้ที่มีความสามารถอันหลากหลาย อย่างน่าทึง่ ไม่วา่ จะเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง หรือนักแสดง และการถ่ายภาพก็เป็นงานศิลปะอีกแขนงทีช่ ายคนนีถ้ นัด รูป ทุกรูป ของเขาสามารถถ่ายทอดข้อ ความบางอย่าง ไปถึงคนดูได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม รวมถึงรูป ที่คุณก�าลังดูอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกัน

'All Time Friend' ถ้ า นึ ก ถึ ง สี สั น ของชี วิ ต ผมนึ ก ถึ ง ภาพที่ เจ้าของช้างก�าลังอาบน�า้ ให้ชา้ งคูท่ กุ ข์คยู่ ากของเขา เพราะภาพนี้ท�าให้ผมยิ้มได้ทุกครั้ง ผมอยากให้ คนดูเห็นแล้วยิ้มได้ เพราะรอยยิ้มคือสีสันในชีวิต แบบหนึ่ง Yuttana Arschariyawinyoo ช่างภาพสารคดีอสิ ระ อดีตบรรณาธิการภาพ นิตยสาร National Geographic Thailand และผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ศนู ย์รวมช่างภาพคุณภาพบนโลกออนไลน์ อย่าง www.shutter-j.com


'Lego Land' Nitipath Suksuay ช่างภาพมืออาชีพ หนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ นิตยสาร a day ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด และบรรณาธิการภาพ นิตยสาร a day, HAMBURGER และ a day BULLETIN

'Backstreet Night' ตอนกลางคืนสามารถท�าให้สสี ดใส ร่าเริง อย่างสีสม้ กลายเป็นสีเหงาๆ ได้นะ Chonnapat Setdhasoratha ช่างภาพจากนิตยสาร a day ผูท้ อี่ อกเดินทางท่องเทีย่ วไปกว่า 6 ประเทศ และน�าเสนอมุมมองที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายของเขาซึ่งน�ามารวมเป็น ‘ทัศน/ศึกษา’ หนังสือท�ามือที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนกระทั่ง ส�านักพิมพ์ a book ต้องขอน�าผลงานของเขามาตีพิมพ์ใหม่แบบสมบูรณ์ เพื่อให้คุณรู้ถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สนุก/มาก จากบันทึกการเดินทาง ของเขา 9


'Eyes of God' Thananont Thanakornkarn ชื่อของ ‘เดียร์’ - ธนนนท์ ธนากรกานต์ คงเป็น ที่คุ้นเคยกันดีในแวดวงของผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่น เพราะ ผลงานภาพถ่ายแฟชั่นเซตสวยๆ ในนิตยสารชื่อดัง ของเมืองไทยหลายต่อหลายเซตล้วนเป็นฝีมอื ของเขา และภรรยา สไตลิสต์คใู่ จ ‘ลูกนัท’ - สิรวิ งษ์ สุขเกษมสิน


‘สีสนั บนถนนแห่ง ความรัก’

พู ด ถึ ง เรื่ อ งของสี สั น ที่ ท�าให้เรารู้สึกถึงพลังแห่งชีวิต ส�าหรับภาพนี้ ถ่ายภาพจาก ความรู้สึกที่ว่า มองเห็นผู้คน ที่ ร ายล้ อ มบ่ า วสาว รวมถึ ง สี สั น ของเสื้ อ ผ้ า ที่ แ ตกต่ า ง ผูค้ นทีม่ าจากทัว่ ทุกมุมของโลก มีทงั้ คนรู้จกั และคนแปลกหน้า อยู ่ ร วมกั น โดยไม่ มี ข ้ อ จ�า กั ด ไม่ใช่เพียงแค่สเี ดียวทีจ่ ะสือ่ ถึง ความรั ก แต่ ค วรจะรวมถึ ง ทุกสี และทุกสีคือตัวแทนแห่ง การอวยพรความรั ก ให้ กั บ คูบ่ า่ วสาวในวันนัน้ พืน้ ทีก่ ว้างๆ บนถนนที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสี แ ห่ ง ความรัก Katherline Lyndia ช่ า งภาพหญิ ง ชาวไทย อดีตแอร์โฮสเตส และช่างแต่งหน้า ทีฝ่ กึ ฝนตัวเองจนกลายเป็น ช่ า งภาพมื อ อาชี พ ที่ ยุ โ รป พ่วงท้ายด้วยดีกรีรางวัล Tour de France Photography 2012 ปั จ จุ บั น มี ผ ลงานตามหน้ า แ ม ก ก า ซี น แ ฟ ชั่ น ชั้ น น� า ทั้ ง ในสเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์

คนหาปลา : Stilt Fishermen'

'

ชีวิต ที่เ ป็ น การปรับ ตัว ให้ เ ข้ า กับ ธรรมชาติ ไม่ใช่การต่อสู้ หรือต่อต้านธรรมชาติ (The Stilt Fishermen, The Southern Coast of Sri Lanka, Weligama)

Chamni Thipmanee ช่ า งภาพโฆษณาผู ้ สั่ ง สมชื่ อ เสี ย งและ ประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนได้รบั การยอมรับ ทัง้ ในเมืองไทยและระดับนานาชาติ เจ้าของสตูดโิ อ ถ่ายภาพ chamni’s eye

'Citizens of the earth' No Nation No Religion We are family, We are from the earth

TANAPOL KAEWPRING ช ่ า ง ภ า พ แ ฟ ชั่ น เจ้าของผลงานในนิตยสาร ดังๆ หลายเล่ม นอกจาก จะถ่ า ยงานแฟชั่ น แล้ ว ผลงานภาพถ่ายเชิงสารคดี ก็เป็นงานที่เขาให้ความสนใจ ผลงานภาพถ่าย แนว Fine Art ของเขา ถูกน�าไปจัดแสดงร่วมกับ ศิ ล ปิ น ดั ง ๆ ในหลาย นิ ท รรศการทั้ ง ในและ ต่างประเทศ 11


CALENDAR 12

FRI

MON

17

ความงามแห่ ง สันติภาพ

TUE

18

John McLaughlin & The 4 th นิทรรศการภาพถ่าย Dimension Live ล�้ า สมั ย ‘ความงามแห่ ง in Concert สันติภาพ’ โดย แดเนียล พบการการแสดงสด กอร์ดอนเยร์ ช่างภาพชาว ของนักกีตาร์ระดับต�านาน ฝรั่งเศส กับซีรีส์ภาพถ่าย จอห์น แม็กลาฟลิน และ ชุดเข้มข้นทีเ่ จ้าตัวออกเดิน- วง The 4th Dimension ใน ทางส� า รวจวิ ถี พุ ท ธจาก ‘John McLaughlin & The 4th ธงศักดิ์สิทธิ์ทิเบต สู่พลัง Dimension Live in Concert’ ศรั ท ธาของมหาเจดี ย ์ การรวมตัวของสองส่วนผสม พุทธนาถแห่งเนปาล วันนี้ ทีจ่ ะสร้างดนตรีอนั ทรงพลัง ถึ ง 16 เมษายน 2557 อย่างครบเครือ่ ง วันนี ้ เวลา ณ โมเดิร์นแกลเลอรี ซอย 20.00 น. ณ เอ็มเธียเตอร์ เจริญกรุง 36 โทร. 0-2238- ฮอลล์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 6449 (เว้ น วั น เสาร์ แ ละ จ�าหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิกเก็ต เมเจอร์ อาทิตย์)

WED

19

The Enigma of Order นิทรรศการภาพถ่าย ‘The Enigma of Order’ โดย ราโด โคลเซ ช่างภาพ ชาวอังกฤษ ซึง่ ได้ถา่ ยภาพ ตามสถานทีต่ า่ งๆ แบบสุม่ ภาพถ่ายของเขาได้เปิดเผย ให้เห็นถึงผลงานที่มนุษย์ สร้ า งผ่ า นมุ ม มองใหม่ ราวกับว่าเขาก�าลังส�ารวจ ดวงดาวบนท้องฟ้า วันนี้ ถึ ง 30 มี น าคม 2557 ณ Eat Me Restaurant ถ.คอนแวนต์ โทร. 0-2238- 0931

THU

14

SAT

15

SUN

16

20

Bruno Mars the Moonshine Jungle Tour 2014 สิ้นสุดการรอคอย กับ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกใน เมืองไทยของ บรูโน มาร์ส ศิ ล ปิ น หนุ ่ ม สุ ด ฮอต ใน ‘Bruno Mars the Moonshine Jungle Tour 2014’ พบกับ ทุกเพลงฮิตของ บรูโน มาร์ส อาทิ Just the Way You Are, The Lazy Song, Marry You ฯลฯ วันนี้ เวลา 20.30 น. ณ อิ ม แ พ็ ก อ า รี น า เมืองทองธานี จ�าหน่า ย บัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

Feed Me! นิ ท รรศการเครื่ อ งประดั บ ศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย ‘Feed Me!’ โดย Tabea Reulecke ศิลปินเครื่องประดั บ ระดั บ แนวหน้ า โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดนีจ้ ากภาพถ่ายอาหารเช้า แบบเยอรมันที่เพื่อนๆ ส่ง ให้ดู เพื่อบรรเทาอาการ คิดถึงบ้านเมื่อต้องใช้ชีวิต ไกลบ้าน วันนีถ้ งึ 30 มีนาคม 2557 ณ อัตตาแกลเลอรี ซอยเจริ ญ กรุ ง 36 โทร. 0-2238-6422 (เว้นวันจันทร์)

BIFF & BIL 2014 งานแสดงสินค้าแฟชัน่ แ ล ะ ง า น แ ส ด ง สิ น ค ้ า เครื่องหนัง ‘BIFF & BIL 2014’ พบกับสินค้าแฟชั่น การดีไซน์, ผ้าผืน, เส้นด้าย ไปจนถึงรองเท้าทุกชนิด, ห นั ง ฟ อ ก / ห นั ง แ ผ ่ น , เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ตกแต่งบริการส� า หรับใช้ ในธุรกิจแฟชั่น ฯลฯ วันนี้ ถึ ง 16 มี น าคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ก เอ็กซิบิชัน เมืองทองธานี

กลิน่ ของความสุข

นิทรรศการศิลปะสิง่ ทอ ‘กลิ่นของความสุข’ โดย ณัฐชา โพธิ์อุดม ถ่ายทอด ความรู้สึกหลากหลายกับ เรื่ อ งราวของธรรมชาติ จากแรงบั น ดาลใจจาก อิรยิ าบถของธรรมชาติและ สี สั น ในแต่ ล ะห้ ว งเวลา ต่ า งๆ ถึ ง ห้ ว งอารมณ์ ความรู ้ สึ ก อั น งดงาม สู ่ ความอบอุ่นอ่อนโยนของ ผืนผ้า วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2557 ณ มู น ซี ก เกอร์ แกลเลอรี ซอยทองหล่อ 20 โทร. 0-2711-7499 (เว้นวันพุธ)


SELECTIVE 14

My Sweet Little Things เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

เราเชื่อว่าสิ่งของกับผู้ใช้ต่างมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน บางครั้งข้าวของต่างๆ ก็เป็นฝ่ายเลือกเจ้าของให้ตัวมันเอง เมื่อการจับคู่นั้นเกิดขึ้นเป็นความลงตัว ความพิเศษแบบเฉพาะตัวจึงเกิดขึ้น เหมือนที่ ‘เนม’ - ปราการ ไรวา นักร้องน�าสุดเท่ แห่งวง Getsunova ได้เล่าถึงสิ่งของต่างๆ ที่มีความหมายกับตัวเขามากกว่าที่ใครจะคาดคิด

2

1

7

10 6

5

9 4 3 8

1. Louis Vuitton City Guide 2013 : European Cities “หลุยส์ วิตตอง เป็นแบรนด์ทมี่ รี สนิยมดี ดังนัน้ ผมจึงเชือ่ ว่าสถานทีท่ เี่ ขาเลือกเอามาลงในไกด์บกุ๊ ของตัวเองจะต้องเป็นสถานทีท่ เี่ จ๋ง และต้องไป” 2. แว่นกันแดด เลนส์สายตา “ผมจะพกแว่นตาไปไหนมาไหนด้วยอย่างน้อยประมาณ 3 อัน เวลาทีไ่ ปถ่ายรายการ หรือขึน้ คอนเสิรต์ ตามทีต่ า่ งๆ ก็จะเปลีย่ นแว่นไปเรือ่ ยๆ จะได้ไม่รสู้ กึ ซ�า้ และแว่นตาเป็นของสะสมอันดับแรกของผม” 3. Jawbone : JAMBOX Wireless Speakers “อุปกรณ์ทที่ า� ให้ผมสามารถฟังเพลงนอกบ้านได้ทกุ ที”่ 4. The Dragon Reborn by Robert Jordan “เป็นนิยายทีผ่ มติดตามอ่านอยูต่ อนนี้ ซึง่ มีหลายซีรสี ใ์ นชุด เวลาผมอ่านหนังสือเล่มนีเ้ หมือนได้เข้าไปสูอ่ กี โลกหนึง่ ซึง่ เรือ่ งราวทีเ่ ป็นแฟนตาซีเป็นสิง่ ทีผ่ มสนใจอยูแ่ ล้ว” 5. One Piece Figure “การ์ตนู เรือ่ งนีส้ นุกมาก ท�าให้เราอยากหาของต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ One Piece เก็บไว้” 6. เนกไท และหูกระต่าย “สิง่ ทีข่ าดไม่ได้สา� หรับผูช้ ายทุกคนทีใ่ ส่สทู ” 7. นาฬิกาพก และดอกกุหลาบติดเสือ้ สูท “ทุกครัง้ ทีใ่ ส่สทู ผมไม่อยากแต่งตัวให้รสู้ กึ ฉูดฉาดเกินไป ซึง่ แอ็กเซสเซอรีเหล่านีจ้ ะเป็นตัวช่วยให้ชดุ เรียบๆ ของผม ดูมลี กู เล่นเพิม่ ขึน้ ” 8. Fujifilm : Instax Mini 90 “ผมเป็นคนทีช่ อบถ่ายรูปด้วยกล้องโลโม และกล้องโพลารอยด์ตวั นีผ้ มเจอตอนไปเทีย่ วทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ก็รสู้ กึ ชอบ เพราะตัวกล้องมีเอฟเฟ็กต์ของโลโมให้ใช้ ตัง้ แต่ได้กล้อง ตัวนีม้ า ผมก็ใช้เป็นไดอารีบนั ทึกความจ�าด้วยรูป เวลาไปไหนมาไหนก็ถา่ ยรูปเก็บไว้ และเอารูปทีไ่ ด้ไปใส่ไว้ในอัลบัม้ ส่วนตัว” 9. Nintendo Wii U “เสน่หข์ องเครือ่ งเล่นเกม Wii U คือเป็นวิดโี อเกมทีถ่ า้ เล่นกับเพือ่ นจะสนุกมาก ตัวเกมส่วนใหญ่จะไม่เครียด มีความเอนเตอร์เทนสูง” 10. John Grant : Pale Green Ghosts “เป็นอัลบัม้ ทีห่ ยิบมาฟังได้บอ่ ยๆ เพราะมีหลากหลายแนวในอัลบัม้ เดียว และทีส่ า� คัญคือเพราะทุกเพลง”


SUPERMARKET 20

All The Bread Things กลิ่นหอมที่โชยมาจากเตาอบในร้านเบเกอรี คงเป็นเหมือนมนต์สะกดให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา หยุดรอเพื่อคว้าขนมปังเนื้อนุ่มติดไม้ติดมือกลับไป ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือหนุ่มสาวออฟฟิศ ที่มีขนมปังมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

Plain Croissant

PLAIN BAGEL

English Bread

POPPY SEED BAGEL

Baguette


BAGUETTE • บาแก็ต หรือขนมปัง ฝรั่ ง เศส ซึ่ ง คนไทย น่าจะคุ้นเคย เวลาทาน ก็ หั่ น เป็ น ชิ้ น ตามแนว ขวาง หรือจะผ่ากลาง ใส่ไส้ก็ได้

WHOLE WHEAT TABLE ROLL

TRIANGLE Bread

PLAIN BAGEL • ขนมปั ง รู ป วงกลม มีรตู รงกลาง เนือ้ เหนียว ก ว ่ า ข น ม ป ั ง ทั่ ว ไ ป เวลาทานจ ะ ผ ่ า ค รึ่ ง ป ร ะ ก บ ไ ส ้ ต รงกลาง นิยมมากแถบอเมริกา แคนาดา POPPY SEED BAGEL • เบเกิลระบายจุดสีดา� จากเมล็ดป๊อปปี้ให้รส สัมผัสแปลกใหม่ WHOLE WHEAT TABLE ROLL • ขนมปังโฮลวีตก้อนนุม่ เสิรฟ์ ร้อนๆ ส�าหรับทาน กับมื้ออาหาร

WHOLE WhEAT OAT Bread

ENGLISH BREAD • ขนมปังก้อนใหญ่ทถี่ กู สไลซ์ออกมาเป็นแผ่น หนานุม่ จะปิง้ ให้กรอบ หรื อ กิ น แบบนุ ่ ม ๆ ก็ อร่อยไม่แพ้กนั

Multigrain Bread CIABATTA BREAD

PLAIN CROISSANT • ขนมอบรูปจันทร์เสีย้ ว ท� า จากแผ่ น แป้ ง เป็ น ชัน้ ๆ สอดแทรกด้วยเนย มี ต ้ น ก� า เนิ ด มาจาก ก รุ ง เ วี ย น น า แ ล ะ แพร่หลายไปยังฝรัง่ เศส จนเป็นอีกหนึง่ สัญลักษณ์ ของประเทศไปแล้ว MULTIGRAIN BREAD • ขนมปั ง สี เ ข้ ม เนื้ อ เหนียวนุ่ม มีส่วนผสม ของเมล็ ด พื ช หลากหลายชนิด มีใยอาหาร ที่ ใ ห ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ กั บ ร่างกาย CIABATTA BREAD ขนมปั ง สู ต รเด่ น จาก อิ ต าลี รู ป ร่ า งคล้ า ย รองเท้าแตะ เนื้อแป้งมี รูพรุนกว่าขนมปังทั่วไป TRIANGLE BREAD ขนมปังทรงสามเหลี่ยม ผสมธั ญ พื ช ช่ ว ยเพิ่ ม ทั้งพลังและสีสันใหม่ๆ ให้กับชีวิต WHOLE WHEAT OAT BREAD ขนมปังโฮลวีตก้อนใหญ่ โรยหน้ า ด้ ว ยข้ า วโอ๊ ต เหมาะกับมื้อใหญ่ของ ครอบครัว

21


MAKE A DISH 16

Egg and Chorizo เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

Tiny Cup Cafe เป็นร้านอาหารเล็กๆ สไตล์ตะวันตกบนถนนทองหล่อ ทีเ่ อาใจคนตืน่ เช้าด้วยการเปิดร้านตัง้ แต่ 07.00 น. พร้อมเสิรฟ ์ อาหารเช้า อร่อยๆ และขนมหวานเลิศรสจากวัตถุดิบชั้นดี ให้ลูกค้าได้ทานอาหารเช้าในบรรยากาศแสนสงบและอบอุ่นราวกับอยู่บ้านของตัวเอง และเมนูที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Egg and Chorizo ที่ ‘คุณแท็ป’ - จิตราพรรณ จรณะจิตต์ ผู้เป็นเจ้าของร้านได้คิดค้นสูตรเองกับมือ

Egg and Chorizo ราคา : 170 บาท

Owner

‘คุณแท็ป’ - จิตราพรรณ จรณะจิตต์

INGREDIENTS

OWNER'S INSPIRATION

TIPS

ไข่ไก่ 1 ฟอง มอสซาเรลลาชีสขูด 1 หยิบมือ ไส้กรอกชอริโซ 1 ท่อน ซอสมะเขือเทศท�าเอง ครึง่ กระทะเล็ก อิตาเลียนเบซิลส�าหรับโรยหน้า

“เราเป็นคนคิดสูตรนีเ้ อง โดยอยากได้เมนูไข่ ส�าหรับมื้อเช้า ก็ลองผิดลองถูกหลายๆ แบบ จนในทีส่ ดุ ก็ออกแบบให้เป็นเมนูไข่กระทะในแบบของ ร้านเราเองที่ไม่เหมือนใคร เราจะเลือกใช้วตั ถุดบิ ที่จะมาตัดความเลี่ยนของไข่ ให้ทุกคนกินเมนูไข่ ได้ง่ายขึ้นอีก”

เมนูนี้ไม่ต้องมีเทคนิคที่หรูหรา แต่ทางร้าน เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี และปรุงอย่างพอเหมาะ จนอาหารมีรสชาติกลมกล่อมไม่จดั จ้านหรือจืด จนเกินไป ซึ่งขนมปังโฮลวีตที่เลือกใช้มาจาก ร้านเบเกอรีทที่ า� ขนมปังโฮมเมดโดยเฉพาะ ไม่ใช่จาก โรงงานขนาดใหญ่ ไส้กรอกชอริโซเองก็มาจาก แบรนด์ SLOANE’S ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ ง คุณภาพ


available now! $ 1.99


HOME MADE 24

Life Comes Home เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

‘ลักษณ์’ - ณัฐพัชร สุริยะก�ำพล สถาปนิกและหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านกาแฟ Casa Lapin กับบ้านที่สะท้อน ตัวตนอันชัดเจนที่สุดของเขา นั่นคือบ้านเท่ กับไลฟ์สไตล์เท่ๆ ที่วันนี้เราขอชวนคุณมาเยี่ยมเยือน

“จริงๆ บ้านหลังนีม้ นั มีสไตล์ แต่มนั ก็ขนึ้ อยูก่ บั นิยามของคนทีม่ าเจอ ส�าหรับตัวเราเอง เราคิดว่ามันไม่มสี ไตล์ เราเพียงจับสิง่ ทีช่ อบ สิง่ ทีเ่ ราเคยเห็นมารวมกัน เพือ่ ให้สอดคล้อง กับการใช้ชีวิตประจ�าวันของเรา เน้นออกแบบตามใจตัวเองมากกว่า”


“วัสดุหลักทีเ่ ราใช้ในบ้านคือเหล็กกับไม้ เพราะมัน เป็นสิ่งที่เมื่อผ่านกาลเวลาไปแล้วจะยิ่งสวยขึ้น ข้อดีของการใช้เหล็กคือมันเป็นโครงสร้างที่โปร่ง และเล็ก ไม่ต้องมีโครงหรือข้อต่อมันก็อยู่ได้ด้วย ตัวเอง และเราเป็นคนไม่กลัวสนิม ข้อจ�ากัดของ มันจึงไม่ค่อยมีผลกับเรามากนัก” การปลู ก ต้ น ไม้ ช ่ ว ยเพิ่ ม เรื่ อ งราวให้ กั บ บ้ า นหลั ง นี้ อย่างไร “การมีต้นไม้ทา� ให้เราต้องสนใจ ใส่ใจมัน

อยู่ตลอดเวลา เผลอแป๊บเดียวก็รก หรือลืมรดน�้า ไม่ นานก็ต าย ส�า หรับ เรา การมีต ้ นไม้ ใ นบ้ า น มันเป็นทั้งพร็อพและเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของ ผูพ้ บเห็น ต้นไม้ยงั ช่วยเปลีย่ นฟีลลิงของตัวอาคาร ให้มีความอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากขึ้น” บ้านทีด่ ชี ว่ ยท�าให้ชวี ติ ดีขนึ้ อย่างไร “เราคิดว่าบ้านทีด่ ี จะช่วยปลุกพลังให้กับคนที่อยู่ได้ ช่วยท�าให้เรามี ความคิดสร้างสรรค์ เพราะถ้าเราสนุกกับการอยูบ่ า้ น ชอบอยู่บ้าน สิ่งดีๆ ต่างๆ ก็จะตามมา เราคิดว่า บ้ า นคื อ ความจ� า เป็ น หลั ก ของการมี ชี วิ ต ของ คนหนึ่งคน เพราะทุกอย่างเริ่มจากบ้าน และจบ ที่บ้าน”

• ใช้ชีวิตอยู่กับ... โคโค่ สุนัข พันธุ์บูลเทอร์เรีย • ต้นไม้ที่เดินทำงไปด้วยทุก บ้ำน... ต้นไทรอินโด อยูด่ ว้ ยกัน มา 8 ปี • แบรนด์ที่พบได้ในรำวแขวน เสือ้ ผ้ำ... 4x4 MAN, A.P.C. • เวลำทีบ่ ำ้ นหลังนีส้ วยทีส่ ดุ ... ยามเช้าเมือ่ แสงอ่อนๆ ของดวงอาทิตย์สาดส่องผ่านหน้าต่าง • วัตถุดบิ เติมไอเดีย... Pinterest, นิตยสาร Popeye, Milk

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ หลากหลายในสังคมอุดมปัญหาเพื่อค้นหา ปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

คุณมีวิธีการเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งห้องอย่างไร

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม

“เราเป็นคนให้ความส�าคัญกับบ้านมาตั้งแต่สมัย เรียน ยอมเกินตัว เพือ่ ให้ตวั เองได้อยู่ในทีท่ สี่ บาย เพราะไม่วา่ จะเรียนหนักหรือท�างานหนัก บ้านคือ ที่ชาร์จแบตของเรา เรามีความสุขในการอยู่บ้าน เมื่อก่อนเราเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ Tippy Court เป็นอพาร์ตเมนต์ทมี่ สี เปซสวยมากแต่กท็ า� อะไรมาก ไม่ได้ ท�าได้แค่เพียงเปลีย่ นเฟอร์นเิ จอร์ เปลีย่ นพร็อพ พอย้ายมาอยู่ที่นี่ แม้จะเช่าเหมือนกัน แต่ด้วย ความเป็นตึกของเพือ่ น เขาก็ให้อสิ ระในการปรับปรุง และตกแต่งห้องได้เต็มที่”

THE OBSERVER

บ้ า นกั บ ชี วิ ต ของคุ ณ มี ค วามผู ก พั น กั น อย่ า งไร

THE THINKER

THE MASTER

THE INFLUENCER

รวม 100 บทสัมภาษณ์คัดสรร เข้มข้น ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุมทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลักประจำาเล่มของ a day BULLETIN ที่ตรงไปตรงมา ทั้งคำาถามและคำาตอบ พร้อมต่อยอดการตั้งคำาถามให้กับสังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณเลือกอ่านแบบเต็มอิ่มแล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเราเชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล


OUT THERE 30

Amsterdam อาจจะเพราะภาพกังหันลม ภาพทุ่งดอกทิวลิปละลานตา หรือภาพบ้านเมืองที่ดูน่ารัก มีชีวิตชีวา การใช้ชีวิต ที่มีจักรยานเป็นพาหนะ ที่สามารถขี่ลัดเลาะคูคลอง ข้ามสะพานไปตรงนั้นตรงนี้ได้รอบเมือง เหตุผลเหล่านี้ หรือเปล่าที่ท�าให้เรานึกอยากไปเยือนกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ แม้เพียงสักครั้ง


2. ทีน่ เี่ ป็นสวรรค์ของคนรักจักรยานอย่างแท้จริง เพราะมีคนใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�าวันทัง้ หมด คิดเป็น 58% เรียกว่าเกินครึง่ ของการคมนาคมในเมืองเลยก็วา่ ได้ ทีส่ �าคัญ เมืองนีม้ จี กั รยานมากกว่า คนเสียอีก เพราะทางการเขาประเมินออกมาแล้วว่า มีจา� นวนจักรยานทั้งสิ้น 881,000 คัน ขณะที่ มีประชากรในเมือง 799,442 คน (ผลส�ารวจล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2014)

The City Facts 1. กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็ น เมื อ งหลวงของ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ อั ม สเตอร์ ดั ม มาจาก Amstel บวกกับ Dam ซึ่งแปลว่าเขื่อน ชื่อนี้จึง แปลว่ า เขื่ อ นที่ อ ยู ่ ริ ม แม่น�้าอัมสเตล เพราะ เมืองนีเ้ ป็นเมืองทีเ่ ต็มไป ด้ ว ยแม่ น�้ า ล� า คลอง ล้อมรอบมาตั้งแต่สมัย โบราณ ทางการจึงต้อง พัฒนาระบบการจัดการ น�้า และสร้างเขื่อนจน กลายเป็นเมืองต้นแบบ ของเทคโนโลยีการสร้าง เขื่อนมาจนถึงปัจจุบัน

31


32

3. ถ้าเทียบพื้นที่ต่อตารางกิโลเมตร อัมสเตอร์ดัมถือเป็นเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดในโลก เพราะมี จ�านวนพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของกรุงอัมสเตอร์ดัมทั้งสิ้น 51 แห่ง

4. ปัจจุบนั กรุงอัมสเตอร์ดมั มีคลองไม่นอ้ ยกว่า 165 แห่ง และมีสะพานข้ามคลอง รวมๆ กันกว่า 1,281 สะพาน เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยคลองเช่นนีจ้ งึ ได้รบั สมญานามว่า เป็นกรุงเวนิสทางตอนเหนือ ด้วยความที่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแม่น�้าล�าคลอง ดังนัน้ คุณจะพบเห็นบ้านเรือสวยๆ ในเมืองนีก้ ว่า 2,500 หลัง เรียกว่าเป็นวิธกี ารอยู่ ร่วมกับน�้าได้อย่างกลมกลืน

"I love Amsterdam. The city is vibrant and alive. It's fresh and so open. It's definitely one of my favorite places." Stefon Harris, American Musician


5. มากรุงอัมสเตอร์ดมั ทัง้ ที อย่าลืมแวะเยีย่ มชมตลาดดอกไม้ โดยเฉพาะ ตลาดดอกไม้แบบลอยน�า้ ทีท่ างการเขาภูมใิ จน�าเสนอว่ามีทนี่ ที่ เี่ ดียวในโลก

What You Need to Know • สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย โทร. 0-2309-5200 เว็บไซต์ www.netherlandsembassy.in.th เวลาท�าการ : แผนกกงสุล 09.00-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์) / แผนกวีซ่า : 09.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์) • สายการบินที่บินตรงสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ KLM Royal Dutch Airlines โทร. 0-2679-1100 เว็บไซต์ www.klm.com EVA Air โทร. 0-2240-0890 เว็บไซต์ www.evaair.com China Airlines โทร. 0-2253-4242 เว็บไซต์ www.china-airlines.com ใช้เวลาในการบินประมาณ 11-12 ชั่วโมง ข้อมูลจาก : www.iamsterdam.com, www.amsterdam-advisor.com 33


THE 5IVE 28

Books That Make My Day เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ศิลปินหญิงที่มีความสามารถรอบด้านคนนี้ นอกจากจะขยันผลิตผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ออกมาให้เราชื่นชมอยู่เสมอแล้ว ‘นินา’ - ญารินดา บุนนาค ยังเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือแบบหาตัวจับยากคนหนึ่งด้วย และนี่คือหนังสือที่เธอรักและอยากชวนคุณอ่านไปด้วยกัน 02 The Best Short Stories of J. G. Ballard “เรื่ อ งที่ ช อบมากในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ Billennium ทีเ่ กีย่ วกับโลกทีม่ ปี ระชากรล้นโลก จนรัฐบาลต้องออกกฎหมายบังคับขนาด ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทุกคนให้ใหญ่ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อคน การบรรยายสภาพ ความแออัดของเมืองเมืองนี้ อีกทัง้ การกระท�า ของตัวละครทุกตัวในเรือ่ งแสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนถึงความขาดแคลนและการโหยหา พื้นที่ส่วนตัว ซึ่งเป็นที่มาของค่านิยมวิปริต ต่างๆ ในสังคมเมืองนี้”

01 Invisible Cities by Italo Calvino “หนังสือที่เล่าเกี่ยวกับการเดินทางของ มาร์โค โปโล แต่ละบทจะเล่าถึงแต่ละเมืองซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน มีเมืองที่จมอยู่ในดิน เมืองที่สร้างด้วยท่อประปา เมืองที่ใช้ คลองเป็นทางพาหนะ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยป้ายบอกทาง หรือ เมืองทีไ่ ม่มวี นั สร้างเสร็จ ค�าอธิบายลักษณะของแต่ละเมือง ทีค่ ลั วิโนเขียนนัน้ ชัดเจนมากจนแทบจะเอามาวาดเป็นภาพ ได้เลย และการเฉลยตอนจบว่าเมืองทุกเมืองที่ มาร์โค โปโล บรรยายมานั้นคือเมืองเวนิส แต่ถูกเล่าจากหลายมุมมอง ซึ่งเป็นสัจธรรมของประสบการณ์มนุษย์จริงๆ ที่คนล้านคน อยู่ในเมืองเดียวกัน แต่ทุกคนคงไม่มีใครที่เห็น และมี ประสบการณ์ในเมืองๆ นั้นเหมือนกัน”

"The city, however, does not tell its past, but contains it like the lines of a hand, written in the corners of the streets, the gratings of the windows, the banisters of the steps, the antennae of the lightning rods, the poles of the flags, every segment marked in turn with scratches, indentations, scrolls." Invisible Cities by Italo Calvino 04 Perfect Acts of Architecture “หนังสือทีร่ วบรวมเอารูปวาดของงานสถาปัตยกรรม 6 ชิ้น ในช่วงปี 1972-87 โดยสถาปนิกชื่อดังของโลก 6 กลุ่ม ในช่วงก่อนที่พวกเขาจะประสบความส�าเร็จ โดยงานทัง้ หมดนีไ้ ม่ได้ถกู สร้างขึน้ จริง แต่เป็นตัวอย่าง ของ paper architecture ที่มีคุณ ค่า ต่อการศึกษา เป็นอย่างยิ่ง โปรเจ็กต์ทั้งหกนี้เล่าเรื่องผ่านเทคนิค การสร้างภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และสวยงามมาก อีกทัง้ ยังบอกเล่าเรือ่ งราวโดยไม่จา� เป็นต้องใช้คา� บรรยาย เลย”

03 Artificial Light : A Narrative Inquiry into the Nature of Abstraction, Immediacy, and Other Architectural Fictions by Keith Mitnick “หนังสือที่ผสมผสานระหว่างเรื่องเล่าในวัยเด็กกับทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม คีธ มิตนิก จับเอาบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเราทีด่ เู ป็นสถานทีธ่ รรมดา ทั่วไป เช่น ร้านขายอาหาร สวนสนุก มาตั้งค�าถามควบคู่กับเรื่องราวของการปฏิสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้น ท�าให้เราได้ฉุกคิดถึงคุณค่าและหน้าที่ ของงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้มีแค่การตอบสนองการใช้งานของอาคาร หรือเพียง เพื่อแค่การสร้างสิ่งที่สวยงาม แต่งานสถาปัตยกรรมสามารถที่จะส่งผลกระทบ ต่อประสบการณ์ ประสาทสัมผัส อารมณ์และจิตใจของผู้อยู่อาศัยได้” "Sensory experience does not underlay culture; it is a product of it." by Keith Mitnick 05 I'm a Stranger Here Myself : Notes on Returning to America After 20 Years Away by Bill Bryson “หนังสือเล่มนีอ้ า่ นง่ายและสนุกมาก ชอบเพราะเป็นเรือ่ งข�าขันทีเ่ ขียนจากมุมมองของ ‘คนนอก’ บางทีเวลาเราโตมาในวัฒนธรรมหรือสถานทีท่ เี่ ราคุน้ เคย เรามักจะไม่รตู้ วั หรือมองไม่เห็นความประหลาด หรือความงี่เง่าของสภาพแวดล้อมเหล่านั้น แต่ถ้าเราสามารถที่จะกระโดดออกมาจากจุดนั้น แล้วย้อนกลับไปดูมันจากมุมมองของคนนอกหรือคนต่างถิ่น เราจะมองเห็นสิ่งแปลกๆ มากมาย ที่จะท�าให้เราตั้งค�าถามขึ้นทันทีว่าท�าไมวัฒนธรรมของเรามันถึงได้เป็นแบบนี้


THE WORD 36

-Bruce Lee -

ถ้าคุณรักชีวิต อย่าใช้เวลาอย่างสิ้นเปลือง เพราะเวลาคือสิ่งที่ก่อให้เกิดชีวิต


EVERYDAY STORY 38

ชีวิตคือการเรียนรู้ทุกเมื่อเชื่อวัน เรื่อง : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

กว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวแรกของคอลัมน์นี้ใน a day BULLETIN LIFE (ซึ่งถ้าคุณเหลือบไปดู ก็จะเห็นว่ามันคือ ก.ไก่) เล่าให้ฟงั ว่า ผมเขียนแล้วลบทิง้ แล้วก็เขียนขึน้ ใหม่ แล้วก็ลบมันทิง้ ไม่รกู้ รี่ อบ ต่อกี่รอบ เหตุผลก็เพราะผมดันไปเชื่อค�ากล่าวที่คุณก็คงเคยได้ยินว่า ‘เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง’ ผมรูซ้ งึ้ ไอ้คา� พูดนีต้ อนเรียนอยูช่ นั้ ม.2 ในงานกีฬาสีของโรงเรียน ตอนนัน้ ผมเป็นนักกีฬา (เรียกเสียหรู) วิ่ง 4 คูณ 50 เมตร ของสีส้ม ทีมผมเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเหรียญทอง เพราะดูจากนักวิ่งเป็นรายตัว ล้วนแล้วแต่ฝเี ท้าจัดจ้านทัง้ สิน้ ผมถูกวางให้เป็นไม้สดุ ท้าย ซึง่ ถ้าคุณเคยติดตามการแข่งขันวิง่ ผลัด ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกก็คงรูน้ ะครับว่า ไม้สดุ ท้ายนีเ่ ขามักวางตัวคนทีว่ งิ่ เร็วทีส่ ดุ ไว้ เพือ่ ให้สปรินต์ ทิง้ คูแ่ ข่งให้ขาด พุง่ เข้าแตะเส้นชัยอย่างสง่างามพร้อมเสียงปรบมือก้องสนามของผูช้ ม อธิบายง่ายๆ ให้เห็นภาพแล้วกัน ยูเซน โบลต์ ก็ไม้สุดท้ายน่ะคุณ แต่พอกรรมการเป่านกหวีดปี๊ดเริ่มการแข่งขันเท่านั้นแหละ ฉัตรชัย (ซึ่งมีชื่อเล่นว่า ‘ไอ้ฉัตร’ แต่ตอ่ มาภายหลังการแข่งขันถูกพวกเราเรียกว่า ‘ไอ้สสั ’) ไม้หนึง่ ของทีมสีสม้ ดันท�าไม้หลุดมือหลังจาก ออกสตาร์ทไปได้แค่ไม่กี่ก้าว ตอนนั้นผมมองดูฉัตรชัยวิ่งย้อนกลับไปก้มลงเก็บไม้เหมือนกับ เก็บหัวใจผมที่หล่นตุ้บตามไปด้วย จากไม้หนึ่งมาไม้สอง ไม้สองมาไม้สาม แล้วก็ไม้สามมาไม้สี่ ทีมเราวิง่ ตามหลังคูแ่ ข่งมาตลอด เมือ่ ไม้ถกู ส่งมาทีม่ อื ผมซึง่ เป็นไม้สดุ ท้าย ไม้พระเอก นักวิง่ ลมกรด แห่งความหวังของทีม ผมรับไม้แล้วพุ่งฝีเท้าไปข้างหน้าสุดชีวิต... เอาล่ะ ไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นหรือหนังฟีลกู๊ด ท�านองผู้ที่ดูเหมือนจะพ่ายกลับมาพลิกคว้าชัยชนะ ในท้ายที่สุดหรอกครับ ตัดกลับมาสู่โลกความจริงเลยแล้วกัน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ่ายวันนั้นก็คือ ผมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่โหล่ ทีมเรายืนเข้าแถวมองดูทีมสีเขียวซึ่งเป็นเต็งสองขึ้นรับเหรียญทองจาก ผู้อ�านวยการโรงเรียน แล้วพวกเราผู้พ่ายแพ้ยับเยินก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันอย่างจ๋อยๆ เหตุการณ์นนั้ มันไม่ถงึ กับสอนอะไรชีวติ ผมหรอกนะครับ แต่ถา้ ให้นกึ ย้อนกลับไปคิด (เนีย่ ตอนนี้ ผมก็กา� ลังคิดอยู)่ เราอาจเรียนรูอ้ ะไรจากมันได้อยูเ่ หมือนกัน เป็นต้นว่า อย่าประมาท อย่าชะล่าใจ ว่าเราเก่งกว่าใคร ต้องตั้งใจฝึกซ้อมให้มากกว่านี้จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเวลาแข่งจริง แล้วก็

อย่ากินข้าวมันไก่ก่อนลงแข่งวิ่งเพราะมันจะจุก ฯลฯ ผมแค่คิดว่า คนเราทุกคนมี ‘เรื่องราว’ อยู่ใน ชีวติ ของเราเอง และเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ แต่ละวันของเรานัน้ ลองสังเกตดูสคิ รับมันมักไม่คอ่ ยซ�า้ กันเลย โอเค คุณอาจแย้งว่าก็ซา�้ อยูน่ า เนีย่ ฉันนัง่ ท�าบัญชี ยืนอยูห่ น้าเคาน์เตอร์ หรือเบียดกับฝูงคน อยูใ่ นรถไฟฟ้าช่วงเย็นเหมือนเมือ่ วานเด๊ะเลย แต่ผมว่ามันต้องมีรายละเอียดบางอย่างทีต่ า่ งไปบ้าง หรอกน่า อาจจะจ�านวนตัวเลขหรือหน้าตาของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่เราพบเจอ หรืออย่างน้อย อากาศวันนีก้ ร็ อ้ นน้อยกว่าเมือ่ วานตัง้ หลายองศา ข้าวกลางวันก็กนิ อีกร้าน ละครหลังข่าวก็ไม่ได้ฉาย ตอนที่ซา�้ กับเมื่อคืนนี่ “Everyday has its own story.” ผมคิดว่าแต่ละวันเป็นเจ้าของวันของมันเอง คิดดูดๆี สิ ไม่มชี วี ติ ใคร ซ�้ากับใครเลยนะครับ เราเป็นเจ้าของชีวิตเราเอง โอเคว่ามันอาจจะมีบทภาคบังคับที่ส่งมาให้เรา ต้องเล่นเป็นลูก เป็นพ่อแม่พี่น้อง เป็นสามีภรรยา เป็นนักศึกษา เป็นอาจารย์ เป็นเจ้าของบริษัท เป็นพนักงาน เป็นประชาชน หรือเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไอ้ซรี สี เ์ รือ่ งนีน้ เี่ ราก�ากับเองได้จริงๆ นะครับ ว่าจะให้มนั ออกมายังไง ขอแค่ให้ใส่ใจกับมันมากขึน้ แล้วก็กล้าๆ ทีจ่ ะเป็นตัวของตัวเองหน่อยเหอะ ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ผมเคยตอบนักข่าวทีม่ าสัมภาษณ์วา่ “ผมไม่อยากให้ชวี ติ แต่ละวันของผม เหมือนกันเลย” แหม… โคตรเท่เลยนะครับ จ�าไม่ได้เหมือนกันว่าเขาถามอะไรผมถึงตอบไปอย่างนัน้ แต่ผมชอบให้ชีวิตผมเป็นอย่างนี้แหละ แต่ละวันที่ผ่านไปมีเรื่องราวแปลกๆ ใหม่ๆ เข้ามาให้เรา ได้สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง รู้สึกภาคภูมิใจบ้าง ไร้ค่าบ้าง คละกันไป แต่ในท้ายที่สุด ไม่วา่ เรือ่ งราวเหล่านัน้ จะท�าให้เราหัวร่อเป็นบ้าเป็นหลังหรือร้องไห้จนแทบสิน้ สติ ผมคิดว่าสิง่ ทีส่ า� คัญ ที่สุดคือมันได้มอบ ‘บทเรียน’ อะไรบางอย่างกับเรา ชีวติ คือการเรียนรูท้ กุ เมือ่ เชือ่ วัน ผมเชือ่ อย่างนัน้ ครับ ส่วนไอ้คา� พูดทีว่ า่ ‘เริม่ ต้นดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ ’ นั่นก็ไม่ส�าคัญเท่าคุณได้เริ่มต้นเสียทีรึยังหรอก

adB LIFE issue 01  
adB LIFE issue 01  

a day BULLETIN LIFE The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in thailand

Advertisement