Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

BREAKING THROUGH

ISSUE 481 I 10 APRIL 2017


EDITOR’S NOTE พีน่ อ้ งกันตลอดไป

เมื่ออาทิตย์ก่อนผมเจอ ‘พี่โหน่ง’ - วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ แถวอาร์ ซี เ อ เรายิ้ ม แย้ ม ทั ก ทายกั น พี่ โ หน่ ง ถามไถ่ ทุ ก ข์ สุ ข และบอกว่าพวกเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไป ผมค้อมศีรษะให้ แล้วย�้าค�าพูดของเขา... พี่น้องกันตลอดไป สิน้ เดือนกุมภาพันธ์ วันสุดท้ายของการท�างานของพีโ่ หน่ง เขาเดิน เข้ามาในห้องอะเดย์บุลเลตินเพื่อขอถ่ายรูปกับน้องๆ เป็นที่ระลึก ผมเห็นเขาท�าตาแดงๆ ก็ถามว่าพีร่ อ้ งไห้เหรอ เขาหัวเราะแล้วบอกว่า เฮ้ย ผงเข้าตา หลังจากพวกเราร�า่ ลากันพักใหญ่ พีโ่ หน่งหันมาบอก ผมว่า ฝากดูแลน้องๆ ของเราด้วยนะ ผมบอกไปว่า ได้ครับ ไม่ตอ้ งห่วง น้องทุกคนทีน่ ที่ า� งานดีอยูแ่ ล้ว เอาไว้ออฟฟิศใหม่ของพีเ่ สร็จเมือ่ ไหร่ พวกเราจะแวะไปเยี่ยม วันนี้ครบสามเดือนแล้วที่ผมมาอยู่ที่นี่ บังเอิญตรงกับช่วง จังหวะแห่งความผันผวนเปลี่ยนแปลงพอดี เวลามีคนอื่นมาถามว่า ทีน่ ดี่ ไี หม ทีน่ เี่ ป็นอย่างไร ผมมักจะตอบไปว่า ทีน่ เี่ ราสวัสดีกนั ทัง้ วัน เราทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน บนหน้าสือ่ ออนไลน์ในหลายสัปดาห์ทผี่ า่ นมา ดูเหมือนว่าทุกคน ทะเลาะเบาะแว้ง เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ถ้อยค�าให้สัมภาษณ์ ที่ฟังดูกลางๆ กลับถูกอ่านระหว่างบรรทัดตีความกันไป ว่าแกผิด ฉันถูก แกโง่ ฉันฉลาด แกแพ้ ฉันชนะ แล้วก็มีคนเข้ามากดแชร์ กดไลก์ พร้อมใส่คอมเมนต์กันอย่างเมามัน แต่ความเป็นจริง ข้างในออฟฟิศบรรยากาศไม่ได้เป็นแบบนัน้ เลย ตลอดเดือนทีผ่ า่ นมาหลังจากพีโ่ หน่งและพีป่ งิ ปอง (นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย) ลาออกไป จนถึงช่วงสองสามวันมานีท้ มี่ ขี า่ ว น้องเคน นครินทร์ และ ทีมน้องๆ เดอะโมเมนตั้ม ลาออก และในเวลาอีกสองสามเดือน ต่อจากนี้ เผือ่ ใครทีย่ งั ไม่รู้ ว่าจะมีบางหน่วยงานค่อยๆ ทยอยลาออก เมื่อได้ส่งมอบงานให้กับทีมงานชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วย ประคับประคองให้ทกุ หน่วยงานของทีน่ ี่ ยังด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ ช่วงนีพ้ วกเรายังคงทักทายกันและยิม้ ให้กนั เหมือนเดิม ผมเดินออก จากห้องท�างานมากดตูน้ า�้ ดืม่ ในห้องครัว เห็นน้องๆ นัง่ กินข้าวกันอยู่ ก็สวัสดี อีกสักพัก ผมมาเข้าห้องน�้า เห็นน้องๆ นั่งประชุมกันอยู่ ก็สวัสดีอีกรอบ ในระดับมนุษย์กบั มนุษย์ เราปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยดี เราพบปะเจอหน้า เจอตา สัมผัสเนือ้ ตัว สูดลมหายใจร่วมกัน เราเป็นพีน่ อ้ ง เป็นเพือ่ น ร่วมงาน และแถมยังเป็นแฟนหนังสือติดตามผลงานของกันและกัน ในแต่ละวันเรายังท�างานกันต่อไป งานหนักและยากเย็นเหมือนเดิม เพียงแต่เราได้เลือกหนทางชีวิตและการงานตามความถนัดของ แต่ละคน เดินตามความฝันทีแ่ ต่ละคนวาดไว้ อุทศิ ตนให้กบั อุดมคติ ความเชือ่ ความหวัง และจุดหมายของชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทางหนึง่ ไปเริม่ ต้นท�าสือ่ ดิจติ อลทีจ่ ะมีสอื่ อืน่ ๆ ต่อขยาย ส่วนอีก ทางหนึง่ ก็ทา� สือ่ พรินต์ทเี่ ริม่ ต่อขยายส่วนดิจติ อลออกไป สองทางนีน้ า่ จะ ต้องการคนแตกต่างกันเพือ่ มาท�างานทีแ่ ตกต่างกัน และเราทุกคนก็ตา่ งคน ต่างคิด พิจารณาด้วยเหตุผลของตัวเอง เมือ่ ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ สิ้นสุดลง เราก็มุ่งหน้าท�างานไปตามที่ตัวเองเลือกไว้ มันก็แค่นี้เอง ทีม อะเดย์บลุ เลติน 24 คน มีลาออกไปในช่วงนี้ 7 คน มีทงั้ คนที่ ตัง้ ใจว่าจะลาออกอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะมีเรือ่ งมีราวหรือไม่กต็ าม และมีคนที่ ออกไปท�ากับพีโ่ หน่ง บางคนออกไปท�าบริษทั ตัวเอง และบางคนออกไป ท�าบริษทั อืน่ อีก ในขณะทีแ่ ลนด์สเคปของสือ่ ก�าลังเลือ่ นไหลแปรเปลีย่ น พวกเราพีน่ อ้ งทีน่ ี่ ก�าลังมีทางเลือกและโอกาสเปิดให้มากมาย ทุกคนตอนทีม่ าให้ผมเซ็นใบลาออก ก็เต็มไปด้วยความเป็นมิตร และเกรงอกเกรงใจ ถามไถ่วา่ ยังเหลืองานอะไรให้ชว่ ยอีกไหม ให้บอกได้

เลย เราจับไม้จบั มือกล่าวค�าอ�าลา อวยพรกัน และสัญญาว่าจะพบกันใหม่ ทีม อะเดย์บลุ เลติน 17 คนในตอนนี้ เราไม่ใช่คนทีเ่ หลืออยู่ แต่เรา เป็นคนทีร่ วู้ า่ ตัวเองถนัดอะไร ต้องการท�าสือ่ แบบไหน และเราอยากจะ บอกอะไรกับผู้อ่าน เรามีกันครบถ้วนในทุกต�าแหน่งงาน ฝ่ายผลิต พิสจู น์อกั ษร กราฟิกดีไซเนอร์ นักเขียน ช่างภาพ ออนไลน์ เรามีกนั อยู่ ทุกระดับอาวุโส ท�างานใกล้ชดิ แบบเป็นพีเ่ ป็นน้องกันเหมือนเดิม จนเมือ่ วันพุธทีผ่ า่ นมา ตอนเราประชุมกันเพือ่ ปรับเปลีย่ นเนือ้ หา และรูปแบบ อะเดย์บลุ เลติน อย่างพลิกโฉมในอีกสองเดือนข้างหน้า พีแ่ อ้ม ฝ่ายพิสจู น์อกั ษร ถามผมว่า ถึงแม้พวกเราข้างในนีย้ งั ปกติดี แต่เราน่าจะชี้แจงอะไรกับคนอ่านของเราบ้าง เหมือนเป็นค� าสั่ง กลายๆ ท�าให้ผมต้องเขียนบทความนี้ขึ้นมาชี้แจง ผมแค่อยากจะเกริ่นว่าช่วงนี้เราประชุมกันบ่อย เตรียมรีดีไซน์ ปรับปรุงคอลัมน์ เตรียมจับมือกับคนเก่งๆ ในสายงานต่างๆ เพือ่ ให้มา ร่วมท�าโปรเจ็กต์สนุกๆ ด้วยกัน อะเดย์บลุ เลติน ทีม่ คี วามเป็นมายาวนานเกือบจะครบทศวรรษ ก�าลังจะถูกผลักดันไปในทิศทางใหม่ ทีพ่ วกเราใช้รหัสเรียกว่า ‘Urban as Human’ หมายถึงเรือ่ งราวเกีย่ วกับเมืองใหญ่ในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์คนหนึง่ มันคือความพยายามที่จะคืนความเป็นมนุษย์ให้กับวิถีชีวิตใน เมืองใหญ่ ให้เราทุกคนกลับมาสัมผัสกันและกัน ในฐานะของมนุษย์ กับมนุษย์ พวกเราอยากจะเสนอมุมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ล้วนมีชวี ติ มีจติ ใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ความฝัน ความหวัง จุดมุง่ หมาย มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง และล้วนโหยหาที่จะได้รับการตระหนักถึง ไม่ตา่ งจากเป็นมนุษย์ปถุ ชุ นคนหนึง่ นอกจากนี้ เรายังท�าเนื้อหาใหม่ ในรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก�าลังจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน และ ตัง้ แต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป เราจะปรับความถีใ่ นการออกตัวเล่ม อะเดย์บุลเลติน ให้กลายเป็นรายสัปดาห์ เพื่อจะได้สอดคล้องกับ ความเร็วที่เหมาะสมกับการอ่านบนหน้ากระดาษจริงๆ และให้ เหมาะสมกับจิตใจคนท�างานและจิตใจของคนอ่านด้วย ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความเดือดดาล ข้อมูลข่าวสารแห่ง ความขัดแย้งของใครก็ไม่รู้รอบตัว และความเร็วในชีวิตประจ�าวัน ที่ล้นพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ บางทีก็ท�าให้เราหลงลืมไปที่จะ ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยดี ชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน วิ่งไล่กวดความเร็ว ตลอดทั้งวันต้อง เสนอตัวเองผ่านสื่อออนไลน์ ชีวิตแบบนี้อาจจะท�าให้เราล้นพ้น ไปจากความเป็นมนุษย์ปุถุชน พลั้งเผลอด่วนคิดตัดสินคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ ว่ามีผู้ร้ายผู้ดี มีขาวมีด�า มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ มีปัญญาสูงส่ง มีพวกเขามีพวกเรา เราจึงต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน ส่งความเกลียดชังต่อกันไปเป็นทอดๆ พีน่ อ้ งทีน่ ที่ กุ คนไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะทีห่ น้าห้องครัว รอบๆ ตูก้ ดน�า้ เราเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา มีผิดพลาด มีโง่งม มีอ่อนล้า แต่เราก็จะท�างานของเราต่อไป ให้งานหนักช่วยขัดเกลาชีวิตและ จิตใจของเราให้ดีขึ้น ด้วยงาน เราจึงค้นพบความหมาย ส�าหรับทีมงาน อะเดย์บลุ เลติน ของเรา เราพบว่าความหมายนัน้ ก็คอื ความเป็นมนุษย์ เป็นเพือ่ นฝูง เป็นพีเ่ ป็นน้อง เราทุกคนจะเป็นพีน่ อ้ งกันตลอดไป

ที่ ป รึ ก ษา สุ ร พงษ์ เตรี ย มชาญชั ย บรรณาธิ ก ารผู ้ พิ ม พ์ ผู ้ โ ฆษณา / บรรณาธิ ก ารบริ ห าร วุ ฒิ ชั ย กฤษณะประกรกิ จ บรรณาธิ ก ารบทความ วรั ญ ญู อิ น ทรก� า แหง กองบรรณาธิ ก าร ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิง่ ขวัญ รัตนคช ศรัญญา โรจน์พทิ กั ษ์ชพี กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รัตนะ ประสานงาน / นักเขียน ตนุภัทร โลหะพงศธร ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ธมนวรรณ กั ว หา ฝ่ า ยผลิ ต วิ ท ยา ภู ่ ท อง ทศพล บุ ญ คง บรรณาธิ ก ารดิ จิ ต อลคอนเทนต์ ธนาคาร จันทิมา ผู้จัดท�าคลังข้อมูล รุจิรา จ�าปาวัน ผู้ประสานงานโครงการ นิรชา กิจรักษา ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อี เ มล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็ บ ไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน พิชญา เตระจิตร ปพิชญา กันทาสุวรรณ์ วริยา กระแจ่ม จักริน อินต๊ะวงค์

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 481 วันที่ 10 เมษายน 2560

SHOPPING

ต้อนรับลมร้อนด้วยไอเทม สีเขียวเข้มในสไตล์ซาฟารี

ALL ABOUT BIZ

จุดแข็งและกลยุทธ์การตลาด ของ ครรชิต ศรีวิชา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ CW-X

GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

THE GUEST

ความรักในงานศิลปะของ ‘ผ้าป่าน’ - สิริมา ไชยปรีชาวิทย์

INTERVIEW

บทบาทใหม่ของ ‘โทนี่ จา’ จาพนม ยีรัมย์

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ

LIFE ท�าความรู้จักและอยู่ร่วมกับ ‘ช้าง’ เจ้าป่าที่แท้จริง

วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsoffllofl neliness

LETTER a day BULLETIN เป็นนิตยสารทีผ่ มติดตามมาตัง้ แต่ฉบับแรก เพราะน�าเสนอเนือ้ หาทีค่ รอบคลุม และเข้มข้น เปิดกว้างทางความคิด และมุมมองให้กับผู้อ่านอย่างผมมากๆ จะติดตามอ่านต่อไปเรื่อยๆ ครับ - กรวิก สุทธิตระกูล ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

TREND

ELEPHANTS : STRONG BUT HUMBLE

Twitter #StPetersburg

‘ช้าง’ สัตว์บกทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติ และถือเป็นสัตว์คบู่ า้ นคูเ่ มืองของไทยมาตัง้ แต่อดีตกาล แต่ในปัจจุบนั ความสัมพันธ์ของคนกับช้างกลับเริม่ ห่างไกลออกไปเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะคนเมืองอย่างเราที่ไม่มโี อกาสเข้าไปสัมผัสและเรียนรูเ้ กีย่ วกับช้าง มากเท่าทีค่ วร เราจึงได้รวบรวมเกร็ดข้อมูลเกีย่ วกับช้าง เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงพฤติกรรมและความเป็นอยูข่ องช้างได้มากขึน้

22

ช้ า งเป็ น สั ต ว์ เลีย้ งลูกด้วยนมทีใ่ ช้เวลาตัง้ ท้องนาน ทีส่ ดุ ถึง 22 เดือน ช้างตัวเมียทีร่ า่ งกาย สมบูรณ์จะเริม่ ตัง้ ท้องได้เมือ่ อายุ 18 ปี ขึน้ ไป และออกลูกได้ครัง้ ละหนึง่ ตัว เท่านัน้

72.4K tweets

เหตุการณ์ระเบิดภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสะเทือนใจให้กบั คนทัว่ โลก

200-250 7,000

ช้างโตเต็มวัยกินอาหารมากถึง 200-250 กิโลกรัม ต่ อ วั น เป็ น อาหารจ� า พวกพื ช ผลไม้ และ คาร์โบไฮเดรตต่างๆ เช่น อ้อย กล้วยสุก สับปะรด แตงโม ต้นข้าวโพดสด แตงกวา และมันแกว

#ฉลาดเกมส์โกง 11.4K tweets

ปริมาณช้างไทยในปัจจุบันมีอยู่ ประมาณ 7,000 ตั ว แบ่ ง เป็ น ช้างบ้าน 4,000 เชือก และช้างป่า 3,000 ตัว โดยในปีทผี่ า่ นมา ช้างป่า มีจ�านวนเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

เก่งหรือโกง ขยันหรือขีข้ ลาด คิวต์หรือเคว้ง เงิน หรือโง่ เตรียมพบกับภาพยนตร์เรือ่ งล่าสุดของ GDH กับเรือ่ งราวของเด็กฉลาดและภารกิจ โกงข้อสอบ เปลีย่ นกระดาษค�าตอบเป็นเงินล้าน

Facebook The Walking Dead

940K People talking about this

จบซีซันที่ 7 ได้อย่างประทับใจส�าหรับซีรีส์ สุดดราม่า ด้วยเนือ้ หาครบทุกอารมณ์ตลอด 60 นาที พร้อมบีบหัวใจให้เต้นเร็วกว่าเคย

2-3

อาการตกมันเกิดขึน้ เมือ่ ช้าง มีความสมบูรณ์ทสี่ ดุ และมี ความตืน่ ตัวทางเพศอย่าง เต็มที่ ท�าให้มอี าการก้าวร้าว ดุรา้ ย และท�าลาย สิง่ ขวางหน้าทุกอย่าง โดยส่วนใหญ่จะมีระยะ เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

40

ช ้ า ง เ ป ็ น สั ต ว ์ ที่ เคลื่อนที่ได้เร็วมาก ในระยะใกล้ ปกติ แล้วช้างจะเดินด้วย อัตราเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สามารถ เพิ่มความเร็วได้ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทีม่ า : วังช้างอยุธยา-แลเพนียด, www.seub.or.th, www.manager.co.th, www.lib.ru.ac.th, www.pirun.ku.ac.th

3-4

โดยปกติแล้ว ช้างจะใช้เวลานอน เพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยจะนอนตะแคงล�าตัวข้างใด ข้างหนึง่ ลงกับพืน้ ทัง้ ยังมีอาการ หาวนอนและนอนกรนเช่นเดียว กับมนุษย์

N

YouTube Kendrick Lamar – HUMBLE

21,848,274 views on 3 April 2017

ผลงานเพลงใหม่ ล ่ า สุ ด ของ Kendrick Lamar กับแนวเพลงฮิปฮอป มีจังหวะมัน เป็นเอกลักษณ์ของโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Mike Will Made It


GOODNEWS

แค่เห็นดอกซากุระบานสะพรัง่ ประชาชนชาวโตเกียวและ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งก็ ฟ ิ น กั น ถ้วนหน้า แต่เมื่อเจ้าเหมียว ตัวนีเ้ ข้ามาอยูใ่ นซีน ก็ท�าให้ ทุ ก คนต่ า งฟิ น เพิ่ ม ไปอี ก หลายเท่าตัว ไม่ต้องบอกก็ น่าจะรูว้ า่ มีคนรุมถ่ายรูปมัน มากแค่ไหน - Reuters / Toru Hanai

เสือโคร่งในภาวะใกล้สูญพันธุ์

ถูกค้นพบในไทยอีกครั้ง กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ท�าการส�ารวจโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ปา่ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีแลนซ์และมูลนิธิแพนธีรา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สามารถบันทึกภาพเสือโคร่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ เป็นเพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 7 ตัว และลูกเสือโคร่ง 6 ตัว ในจุดที่คาดว่าเป็นถิ่นอาศัยและแหล่งอาหาร โดยปัจจุบันประชากร เสือโคร่งตามธรรมชาติทั่วโลกนั้นมีเหลือไม่ถึง 4,000 ตัว เรียกว่าเป็นข่าวดีที่ยืนยันว่าป่าของ เมืองไทยยังพอมีความสมบูรณ์หลงเหลืออยู่บ้าง ที่มา : www.theguardian.com

ENVIRONMENT

ภารกิ จ เก็ บ

กวาดขยะ บนยอดเขาเอเวอเรสต์ MOMENT OF THE WEEK ผู้คนจ�านวนมากในเมืองแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา เปิดฉากเริ่มต้นเทศกาลสงครามหมอนนานาชาติประจ�า ปี (International Pillow Fight Day 2017) ผู้เข้าร่วมงาน จ�านวนหลายหมืน่ คนต่างตระเตรียมหมอนซึง่ เป็นอาวุธส่วนตัว กันมาอย่างดี และทันทีที่มีสัญญาณเริ่ม ขนนกและปุยนุ่น จากหมอนในมือก็ปลิวว่อนไปทัว่ มหานครแห่งนี้ น่าปวดหัว แทนคนท�าความสะอาด ที่กว่าจะเก็บกวาดร่องรอย ความสนุกของผู้คนหมดคงใช้เวลาหลายวัน เลยทีเดียว ที่มา : Reuters

การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อในใบผักโขม ความหวังใหม่สู่การรักษาโรค หัวใจและหลอดเลือด

Did You Know?

ANIMAL

กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันสารพัดช่างวอร์เซสเตอร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน และมหาวิ ท ยาลั ย อาร์ คั น ซอ สเตต ประสบความส� า เร็ จ ในการปลู ก ถ่ า ยเนื้ อ เยื่ อ หัวใจมนุษย์ในใบผักโขม โดยใช้วธิ แี ทนทีเ่ ซลล์พชื ด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดง การค้นพบครัง้ นี้ เป็นกุญแจส�าคัญสู่การพัฒนาเนื้อเยื่อ และเป็นความหวังใหม่เพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่าย อวัยวะให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตอันใกล้ ที่มา : www.wpi.edu

รัฐบาลเนปาลและหน่วยงานการท่องเทีย่ ว ประจ�ายอดเขาเอเวอเรสต์ ด� าเนินภารกิจ เก็บกวาด ท�าความสะอาดยอดเขาที่สูงที่สุด ในโลก ขยะที่ พ บมี ตั้ ง แต่ อุ ป กรณ์ ป ี น เขา ถั ง ออกซิ เ จน จนถึ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล ของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะบริเวณเบสแคมป์ที่ 2 เหนือระดับ น�า้ ทะเล 6,400 เมตร มีปริมาณขยะถูกขนด้วย เฮลิคอปเตอร์ลงมาถึง 16 ตัน โดยภารกิจ ในครัง้ นีเ้ ป็นการขอความร่วมมือเหล่านักปีนเขา ด้ ว ยการมอบถุ ง ผ้ า ส�า หรั บ ใส่ ข ยะ 10 ใบ ส�าหรับทุกสัมภาระ 80 กิโลกรัม เพื่อให้ช่วย เก็บขยะต่างๆ กลับลงมาด้วย ส่วนชาวพืน้ เมือง เชอร์ ป าซึ่ ง ปกติ ท� า หน้ า ที่ ลู ก หาบและไกด์ น�าทาง จะได้รบั เงิน 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�าหรับ ขยะแต่ละกิโลกรัมที่ขนกลับลงมา ที่มา : www.theguardian.com


ในขณะที่บ้านเราก�าลังมีกระแสของ หน้ากากนักร้องจากรายการโทรทัศน์ The Mask Singer อีกซีกโลกหนึง่ เขาก็มี การใช้หน้ากากออกมารณรงค์ประเด็น ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยที ม งาน นักรณรงค์ได้ออกมาสวมหน้ากากให้กบั ประติมากรรมชิ้นเอกของ Fernando Botero ตัง้ อยูใ่ นเมืองเมเดลลิน ประเทศ โคลอมเบี ย เพื่ อ สื่ อ ถึ ง การปกป้ อ ง ประชาชนจากมลภาวะทางอากาศ ที่สูงขึ้นจนเป็นอันตราย - Reuters / Fredy Builes

SpaceX ส่งจรวดรีไซเคิล

PEOPLE

ขึ้นสู่อวกาศได้ส�าเร็จ

Quote OF THE WEEK

SCIENCE

“ผมขอขอบคุณทุกก�ำลังใจ ที่ส่งมำให้ผมและทีมงำน ของผมตลอด 4-5 ปีที่ผม ได้รบั เกียรติสงู สุดในชีวติ เข้ำมำท�ำงำนในฐำนะ โค้ชทีมชำติไทย วันนี้ ผมขอประกำศยุติบทบำท ในกำรเป็นหัวหน้ำ ผู้ฝึกสอนทีมชำติไทย”

คุณครูชาวแคนาดาผู้อุทิศตน

เพือ่ เด็กและสังคม ได้รบั รางวัลครูโลก

นับเป็นความส�าเร็จอีกขัน้ ของ SpaceX บริษทั ด้าน อากาศยานของสหรัฐฯ ภายใต้การน�าของ อีลอน มัสก์ ที่สามารถส่งจรวดใช้แล้วขึ้นสู่วงโคจรของโลก ครั้งนี้ ทางบริษทั น�าชิน้ ส่วนของจรวด Falcon 9 ทีเ่ คยทะยาน ขึ้นสู่อวกาศเมื่อช่วงหลายเดือนก่อน มาใช้งานเป็น ครั้งที่สองเพื่อขนส่งดาวเทียมสื่อสาร ซึ่ง Falcon 9 สามารถกลับมาจอดบนแท่นลอยน�้าในมหาสมุทร แอตแลนติกได้อย่างปลอดภัย แม้ว่านี่จะเป็นเพียง จุดเริม่ ต้น เพราะหน่วยงานต่างๆ ยังคงขนส่งดาวเทียม และสั ม ภาระขึ้ น สู ่ อ วกาศด้ ว ยจรวดใหม่ เ ท่ า นั้ น แต่ความส�าเร็จนี้อาจช่วยให้ผู้คนยอมรับการน�าจรวด กลับมาใช้ซ�้ามากขึ้นในอนาคต ซึ่งหมายถึงต้นทุน การขนส่งทางอวกาศที่ลดลงตามไปด้วย

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ประกาศลาออกจากต�าแหน่งโค้ช ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ

คุณครูแมกกี้ แมคดอนเนล ได้รับคัดเลือกให้รับ รางวัลครูโลกประจ�าปี 2017 ในฐานะครูผเู้ ปลีย่ นแปลง ชีวิตของนักเรียนและสังคม โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เธอได้สอนทีโ่ รงเรียนในหมูบ่ า้ นบริเวณตอนเหนือของ ประเทศแคนาดา ด้วยสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ประกอบกับการเข้าถึงได้โดยการเดินทางทางอากาศ เท่านั้น ท�าให้ครูคนอื่นๆ ต่างขอย้าย มีเธอเพียง คนเดียวยืนยันจะสอนต่อ และได้สร้างโครงการต่างๆ เช่น ศูนย์ออกก�าลังกาย โรงอาหารชุมชน ซึ่งสร้าง ประโยชน์อย่างมากให้กบั ชุมชน ท�าให้ปญ ั หายาเสพติด และอัตราวัยรุ่นฆ่าตัวตายลดลง ทั้งนี้ จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา ได้กล่าวยกย่องเธอ เป็นครูผู้อุทิศตนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนในพื้นที่ ห่างไกล

ที่มา : www.theverge.com

ที่มา : www.instagram.com/coach_zico

ที่มา : www.theguardian.com

‘ซิโก้’ - เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

ART

ย้อนดูเทรนด์สี ผ่าน 92 ปี ของนิตยสาร The New Yorker

หลายคนอาจทราบอยูแ่ ล้วว่า The New Yorker นิตยสารข่าวและความเคลือ่ นไหวอันดับต้นๆ ของโลกนัน้ มีเอกลักษณ์ ส�าคัญอย่างหนึง่ คือปกหนังสือทีเ่ ป็นภาพประกอบสะท้อนประเด็นเด่นในสังคม และตลอดช่วงอายุกว่า 92 ปีของนิตยสาร ฉบับนี้ ภาพประกอบกว่า 9,200 ภาพ ถูกน�ามาใช้เป็นตัวแทนแสนสะดุดตา จนท�าให้ Nicholas Rougeux ดีไซเนอร์ และศิลปินจากชิคาโก ปิ๊งไอเดียสนุกๆ ขึ้น เขารวบรวมภาพปกตั้งแต่ฉบับแรก ใช้อัลกอริทึมประมวล 5 สีที่ใช้มากที่สุด ของแต่ละปก จากนั้นน�าแถบสีทั้งหมดที่ได้มาเรียงกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือไทม์ไลน์สีอันน่าตื่นตาที่เล่าประวัติศาสตร์ผ่านปก นิตยสาร The New Yorker ซึ่งคุณสามารถเลือกชมและย้อนรอยอดีตได้ตามใจ ทั้งยังสามารถใช้ศึกษาเทรนด์สีในช่วง ปีต่างๆ ได้อีกด้วย ผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าไปชมผลงานชิ้นนี้ได้ทาง https://c82.net/work/?id=359 ที่มา : www.mentalflfflloss.com


INTERVIEW เรื่อง : วรัญญู อินทรก�ำแหง, ทรรศน หำญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง สไตลิสต์ : Hotcake รองเท้า : Dr. Martens


เรื่องรำวของชำยหนุ่มจำกครอบครัวฐำนะยำกจน เชื้อสำย ชำวกูย เมืองสุรินทร์ ผู้ ใฝ่ฝันอยำกจะเป็นแอ็กชันสตำร์ระดับโลก เช่ น เดี ย วกั บ บรู ซ ลี และ แจ็ ก กี้ ชำน ไต่ เ ต้ ำ ขึ้ น มำจนได้ เ ป็ น แอ็กชันสตำร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งคนไทยต่ำ งก็รู้จัก กันดี และคงไม่มีใครปฏิเสธว่ำผู้ชำยคนนี้คือ ‘นักสู้ตัวจริง’ ‘โทนี่ จา’ - จาพนม ยีรัมย์ ในที่สุดก็ท�ำส�ำเร็จ สำมำรถ โกอินเตอร์ ไปคว้ำฝันเล่นหนังแอ็กชันฮอลลีวูด ในเวลำเดียวกับ ช่วงซบเซำของวงกำรหนังแอ็กชันไทย ที่ยังไม่มีนักแสดงแอ็กชัน คนไหนโดดเด่นขึน้ มำเทียบเคียงกับชำยผูน้ ี้ได้อกี เลย แล้ ว จู ่ ๆ เรำก็ ได้ เ ห็ น บทบำทใหม่ ข องเขำในวงกำรเพลง ลีลำกำรร้องและเต้นกระจุยกระจำย กับซิงเกิลแรกในชีวติ ‘ลุยเฮลุย (Groundbreaking)’ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่ำเขำท�ำได้ดี เกินควำมคำดหมำยทีเดียว

Breaking Through ในวันที่เขำยังมีโปรเจ็กต์ภำพยนตร์ต่ำงประเทศติดพันรอให้ บินกลับไปถ่ำยท�ำต่ออยูอ่ กี หลำยเรือ่ ง โทนี่ จำ กลับมำบ้ำนเพือ่ ซุม่ ท�ำงำนเพลง และเปิดตัวที่เมืองไทย เรำเลยชวนเขำมำนั่งคุยกัน ถึงควำมฝันอีกอย่ำงทีเ่ ขำเก็บง�ำไว้มำเนิน่ นำน และเพิง่ ท�ำให้ฝนั นัน้ กลำยเป็นควำมจริงได้หมำดๆ ตลอดสองชัว่ โมงทีน่ งั่ ลงสนทนำกัน สิง่ ทีเ่ ขำย�ำ้ กับเรำอยูเ่ สมอ คือ ‘กำรลงมือท�ำและต่อยอด’ รวมถึง ‘ควำมศรัทธำทีม่ ตี อ่ ตัวเอง’ ประโยคหนึ่งที่ โทนี่ จำ บอกกับเรำว่ำ “หากเราไม่หลุดจาก ศรัทธา และไม่หลุดจากความฝันของเรา สิ่งที่ฝันไว้ย่อมเกิดขึ้น ได้จริง” a day BULLETIN เชือ่ ว่ำเรือ่ งรำวกำรต่อสูช้ วี ติ ของชำยคนนี้ ผูท้ ำ� ให้ควำมฝันของตัวเองกลำยเป็นจริงได้ครัง้ แล้วครัง้ เล่ำ น่ำจะ จุดประกำยควำมเชือ่ มัน่ ให้กบั ใครได้อกี หลำยคน ได้ออกเดินทำงไป บนเส้นทำงทีย่ ำกล�ำบำก ต่อสูท้ ะลุทกุ ขีดจ�ำกัดและอุปสรรคในชีวติ เพือ่ บรรลุเป้ำหมำยทีส่ งู สุดในชีวติ ของคุณ


“มันกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจดจ�าผมไปแล้วนะ จะไปห้ามเขาก็ ไม่ได้ ถ้าใครแซวมา ‘ช้างกูอยูไ่ หน’ ผมก็ตอบกลับไปว่า ‘เจอแล้วครับพี!่ ’ มันก็เป็นเรื่องดีๆ นะที่เขายังจดจ�าผมได้แบบนั้น” หลายคนประหลาดใจกัน ว่าจู่ๆ คุณลุกขึ้นมาท�าเพลง ซึง่ เขาฟังแล้วก็บอกว่าชอบจังหวะไทยๆ ทีม่ เี สียงปี่ กลองสะบัดชัย ได้อย่างไร ช่วยเล่าถึงที่มาที่ ไปให้ฟังหน่อยเถอะ ตะโพน ฯลฯ ผมคิดว่านี่คือความแปลกใหม่ส�าหรับเขา มันเป็น ดนตรีเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของผมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ ผมมีไอดอลอยูส่ องคน คนแรกคือ บรูซ ลี อีกคนคือ ไมเคิล แจ็กสัน ดังนัน้ นอกจากฝันอยากจะเล่นหนังบูแ๊ ล้ว ผมก็มอี กี ความฝันหนึง่ คือการได้ร้องเพลงและเต้น ที่ติดตัวผมมานานมากแล้ว เพียงแต่ ช่วงก่อนหน้านี้ยังอยู่ในระหว่างไล่ล่าความฝันในการเล่นหนัง ผมโด่งดังจากการเล่นหนังแอ็กชันไทย จนได้ไปเล่นหนังฮอลลีวดู และพอดีว่าได้ไปเล่นหนังฮ่องกงชื่อ SPL 2 (Saat Po Long 2 : โหดซัดโหด ภาค 2) ระหว่างที่เดินทางไปร่วมโปรโมตหนังเรื่อง ดังกล่าว เขาให้ผมร้องเพลงในงาน ผมก็ร้องเพลง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ...หลองปั้น หลองเหล่า หม่านเหลยโทวโท้ว กงโสยเหว่งปั๊ดเย่า โปรดิวเซอร์ของหนังได้ฟังก็เลยถาม เฮ้ โทนี่ ยูร้องเพลงได้นี่ ยู ม าร้ อ งประกอบหนัง เรื่อ งนี้ใ ห้ เ ราเลยได้ ไ หม ผมก็ถ ามเขา เอาจริงเหรอ ก็ได้นะ ผมขอร้องเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็แล้วกัน ระหว่างช่วงเวลาที่กลับเมืองไทย ผมจะแต่งเนื้อร้องเพลงนี้แล้ว ท�าเพลงส่งไปให้เขา พอกลับมาก็เลยได้ไปคุยเรื่องนี้กับทาง โปรดิวเซอร์ที่ค่ายแกรมมี่ หวังว่าเขาจะช่วยเราได้

นี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณตกลงปลงใจกับทางค่ายแกรมมี่

ครับ เมื่อมีทีมงานพร้อม ผมก็เลยได้เข้าไปอัดเพลงประกอบ SPL 2 ที่แกรมมี่จนเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเราก็คุยกันต่อ ผมก็บอกว่า พีค่ รับ ผมร้องเพลงได้นะ และผมชอบเต้นด้วย ก็ลอง ร้องแร็พให้เขาฟัง โดยเอาชื่อแม่ไม้มวยไทยมาเรียงต่อๆ กัน แล้ว เต้นประกอบด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยเหล่านั้น ผสมท่าโขน เอาท่า ไมเคิล แจ็กสัน ไอดอลของเรามาใส่เข้าไป (เต้นโชว์) พวกพีท่ แี่ กรมมี่ หัวเราะชอบใจกันใหญ่ หลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันไป จนเวลาผ่านไปสักพักทางนัน้ ก็โทร.มาหา บอกว่าลองมาคุยกันต่อ ดีกว่า พอรูว้ า่ จะได้มาคุยกับทางแกรมมี่ ผมนีร่ บี แต่งเพลงเลยครับ พยายามหาสไตล์ของตัวเองว่าเราควรร้องเพลงแนวไหน แล้วก็ ลองเขียนเนื้อเพลงออกมา สวัสดีครับ ผมชื่อหนุมานเป็นศิษย์ พ่อพระกาฬ... พอทางนัน้ ได้ฟงั ก็บอกว่าลองเอามาใส่ดนตรีกนั ดีกว่า ก็ให้ผมมาเจอกับพี่กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ (ณัฐวุฒิ ศรีหมอก) พอผมกับพี่กอล์ฟได้เจอกันก็คุยกันสนุกเลยทีนี้ เขาก็บอกว่า มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เขาแต่งเอาไว้นานมากแล้วแต่หาคนร้อง ไม่ได้สกั ที เชือ่ ไหมว่าเพลงนีเ้ ขาแต่งเอาไว้ตงั้ แต่สมัยทีไ่ ด้ดหู นังเรือ่ ง องค์บาก ที่ผมเล่น และก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับผม เขาก็เอามา เปิดให้ฟัง ชื่อเพลง ‘ลุยเฮลุย’ ฟังแล้วฮึกเหิมมาก แล้วเราก็คุย กันว่าเอามาบิดให้เกีย่ วกับมวยไทยไปเลยดีไหม และผมลองแร็พ เล่นๆ ใส่เข้าไปว่า ‘เรามาจากดิน สุดท้ายก็กลายเป็นดิน ไปไหน มาไหนขอจับแม่พระธรณีมาโรยบนศีรษะ เพื่อขอรับพลังจากดิน เพราะเรามาจากดิน’ จนกลายมาเป็นเอ็มวีเพลงที่ทุกคนได้เห็น และได้ฟงั กันไปแล้วนัน่ แหละครับ เพลง ลุยเฮลุย (Groundbreaking) เป็นเหมือนเพลงไหว้ครูปลุกขวัญก�าลังใจก่อนการต่อสู้ ระหว่าง ช่วงที่ก�าลังพัฒนาเพลงนี้อยู่ ผมเคยลองเอาเพลงพวกนี้ไปให้ เพื่อนๆ นักแสดงที่เมืองนอกอย่าง วิน ดีเซล และ คริส วู ฟังด้วย

จิตวิญญาณที่มากับเสียงเพลง เป็นเหมือนมนต์สะกด

แปลกตรงที่ โ ลกสากลก็ เ ข้ า ใจส� า เนี ย งแบบไทยๆ เครื่องดนตรีของไทยเรา

ดนตรีเป็นภาษาสากล โชคดีที่ผมได้มีโอกาสเปิดตาจาก การไปต่างประเทศ ท�าให้ได้เจอผู้คน เมื่อได้ไปดูโลก ไปเห็น วิธีการคิดของเขา ไม่ ได้ อยู่ แ ต่ ใ นกรอบเดิมๆ ก็มานั่งคิดว่ า แล้วเราจะสื่อสารผลงานออกไปอย่างไร ผมและทางโปรดิวเซอร์ ของแกรมมีค่ ดิ เห็นตรงกันว่าควรจะใส่ความเป็นไทยเข้าไป เพราะ หากยึดถือรากของเราเอาไว้ ไม่วา่ จะเอาไปประยุกต์ทา� อะไรก็ตาม พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นก็ จ ะสู ง มาก ที่ ต ่ า งประเทศจะชอบกั น พวกเขาพูดถึงเสียงเครื่องดนตรีไทยด้วยความทึ่ง เพราะไม่เคย ได้ ยิ น ไม่ เ คยฟั ง แต่ ผ มจะสื่ อ สารออกไปให้ โ มเดิ ร ์ น หน่ อ ย โปรเจ็กต์นจี้ งึ ใช้ทงั้ เครือ่ งดนตรีไทยและท่าเต้นทีด่ ดั แปลงมาจาก ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย

คุณมีพื้นฐานมาทางด้านศิลปะการต่อสู้ พอจะมาท� า ผลงานเพลง ต้องฝึกด้านนี้เพิ่มเติมหรือเปล่า

แน่นอนครับ ผมเองก็ต้องไปเทรนการเต้นเพิ่มเติม เพราะเรา มาจากสาย martial arts สองอย่างนี้แม้จะมีความแตกต่าง แต่กม็ จี ดุ เชือ่ มโยงกันตรงทีเ่ ป็นการเคลือ่ นไหวร่างกายเหมือนกัน เพียงแต่จุดประสงค์ของการเต้นนั้นจะโฟกัสไปเพื่อการแสดง ผมร�าแม่ไม้มวยไทยได้ก็จริง แต่ต้องบวกการเต้นแบบโมเดิร์น เข้าไป อย่างเต้นป็อปปิง้ และฮิปฮอป แล้วก็พยายามหาจุดตรงกลาง ผมท�างานกับนักออกแบบท่าเต้น ก็จะเสนอว่ามีท่าอะไรบ้าง เช่น ท่าโขน ท่าพระ ท่ายักษ์ ท่าลิง ท่ามวยไทย 15 แม่ไม้ แล้วเราก็ช่วยกันคิดปรับออกมาให้แดนเซอร์คนอื่นๆ เต้นตาม ได้ด้วย ผมคิดว่านี่คือการต่อยอดศิลปะดั้งเดิมที่เรามี

คุณมีแพลนว่าจะปล่อยซิงเกิลอื่นๆ เพิ่มเติม หรือออก อัลบั้มเต็มหรือเปล่า

ตอนนีเ้ ราก�าลังอยูใ่ นระหว่างพัฒนาเพลงอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ อีกครับ และแพลนว่าจะท�าให้เสร็จทั้งหมด 3 เพลง คงยังไม่มีอัลบั้มเต็ม ออกมาภายในปีนี้ เพราะผมเองก็ติดคิวถ่ายหนังด้วย แต่เราจะมี เพลงช้ามาอีกสักเพลงที่ให้ความรู้สึกถึงความคิดถึงบ้าน เพื่อให้ ก�าลังใจคนทีอ่ ยูไ่ กลบ้านและรูส้ กึ ท้อแท้ ให้มกี า� ลังใจท�างานต่อไป ก็เป็นเพลงทีแ่ ทนความรูส้ กึ ของผมเวลาทีต่ อ้ งไปท�างานต่างประเทศ เป็นเวลานานๆ ด้วย ถ้าถามว่าแล้วจะท�าออกมาสไตล์ไหน ผมฟังเพลงเยอะมากนะ หลายแนวเลย ตอนนีก้ ก็ า� ลังนัง่ คิดกันว่า จะท�าออกมาให้เป็นอย่างไร อาจมีการผสมผสานเพลงลูกทุง่ หรือ หมอล�าด้วยก็ได้ แล้วก็พลิกแพลงออกมาเป็นอาร์แอนด์บี ซึง่ แต่ละ เพลงจะมีโปรดิวเซอร์ดูแลแต่ละเพลงไปตามความถนัดของเขา

ตอนนี้คุณประสบความส�าเร็จเป็นแอ็กชันสตาร์ระดับโลก คุณคาดหวังไหมว่าผลงานเพลงจะต้องประสบความส�าเร็จ ในระดับพอๆ กัน


ผมไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้น เอาเป็นว่าสิ่งที่ทา� อยู่ตอนนี้ ช่วยตอบโจทย์ที่เราเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆ เรื่องความส�าเร็จหรือ เงินทองอะไรท�านองนัน้ จึงไม่ค่อยได้นกึ ถึงในระหว่างทีท่ า� งานอยู่ แต่อย่างหนึง่ ทีน่ า่ พูดถึงก็คอื เมือ่ เราลงมือท�าหรือสร้างสรรค์อะไร อย่างใดอย่างหนึง่ ก็จะน�าไปต่อยอดสูส่ งิ่ อืน่ ๆ ได้ตอ่ ไปเรือ่ ยๆ เช่น เมือ่ ได้ไอเดียเรือ่ งจะเอาหมอล�าเข้ามาใส่ในเพลง ก็คดิ ต่อยอดว่า จะท�าอะไรต่อไปได้อีก จะเอาเพลงนี้ไปใส่เนื้อร้องภาษาอังกฤษ ดีไหม หรือจะท�าเพลงพ็อพเต้นร�าสไตล์ไทยๆ ไปเลย เมื่อเริ่มต้น ลงมือท�า มันก็จะท�าให้เราท�างานต่อไปได้เรือ่ ยๆ แต่หากไม่เริม่ ต้น ลงมือ มันก็ไม่มีอะไรจะให้เราไปคิดหรือท�าต่อ งานศิลปะมันเป็น แบบนี้ ไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้น มันเป็นการจุดประกายต่อๆ กันไป และเมื่ อ เราท� า งานออกมา ก็ จ ะเกิ ด พลั ง ส่ ง ไปให้ ค นอื่ น อี ก

เหมือนอย่างทีผ่ มบอกว่าสมัยก่อนผมชอบดู ไมเคิล แจ็กสัน และ พัฒนาได้อีกเยอะ บรูซ ลี พวกเขาก็เป็นแรงบันดาลใจทีท่ �าให้ผมมีความฝัน และท�า ประสบการณ์ ท� า งานในต่ า งประเทศ แตกต่ า งกั น กั บ ในสิ่งที่ท�าอยู่ทุกวันนี้ โปรดักชันวงการภาพยนตร์ ไทยอย่างไร ขอแอบถามถึงเรื่องการท�างานกับต่างประเทศ ช่วงนี้มี ตอนนีต้ อ้ งยอมรับว่าฮอลลีวดู เขามีววิ ฒ ั นาการเรือ่ งเทคโนโลยี โปรเจ็กต์อะไรที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้าง ในการถ่ายท�าไปไกลสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ก็มีอีกหลายโปรเจ็กต์เลยครับที่ท�ากับต่างประเทศ เพราะ ฝีมือของนักแสดงสตันต์ที่มีความสามารถโดดเด่นมาก นั่นก็เป็น ทีผ่ า่ นมาผมก็ได้ไปสร้างคอนเน็กชันกับเพือ่ นๆ หลากหลาย ท�าให้ เพราะเขามีเงินทุน ดังนั้น เมื่อคิดอะไรออกมาก็สามารถที่จะ มีโอกาสท�างานใหม่ๆ มากขึ้น เท่าที่เล่าได้ตอนนี้ก็คือโปรเจ็กต์ ท�างานตอบโจทย์ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นฉากยิงถล่มกัน อะไรๆ ของทีมผูส้ ร้าง The Expendables มันไม่ใช่ภาคใหม่นะครับ แต่มาจาก ก็สามารถดีไซน์ให้ออกมา และท�าให้สมจริงได้ แต่จิตวิญญาณ ทีมผูส้ ร้างเดียวกัน เรือ่ งนีม้ ดี าราแอ็กชันหลายคน ทัง้ จาก The Raid อย่ า งเอเชี ย เรากลั บ กลายเป็ น สิ่ ง ที่ เ ขาก� า ลั ง ให้ ค วามสนใจ และจาก Man of Taichi รวมถึงดาราไทยอย่าง จีจ้า ญาณิน มีการน�าความคิดของตะวันตกไปบวกกับตะวันออก ไม่วา่ จะเป็น จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีนักแสดงหลากหลายมาก เป็นโปรเจ็กต์ที่ยัง ทางจีน หรือของไทย เหมือนอย่างที่เห็นว่าใน xXx วิน ดีเซล


ก็เอาแม่ไม้มวยไทยแบบศอกกลับไปใช้ ก็มกี ารใช้มวยไทยให้เห็น

ฟังดูเหมือนในระหว่างนี้คุณได้ศึกษาอะไรมาเยอะเลย

ใช่ ก็เหมือนกับสมัยก่อนผมเคยท�างานเป็นเด็กเสิร์ฟน�้าใน กองถ่ายมาก่อนนัน่ แหละ ทีนพี้ อได้ไปท�างานในกองถ่ายต่างประเทศ เขาก็มเี ก้าอีใ้ ห้นงั่ อยูต่ ดิ กับทีน่ งั่ วิน ดีเซล เลยนะครับ แต่ โทนี่ จา ไปอยู่ไหนล่ะ อ๋อ... ผมก็ยังคอยเดินเสิร์ฟน�้าอยู่ คือผมอยากเดิน ไปดูให้ทวั่ ๆ ชอบไปดูพวกเขาท�างาน และอยากศึกษาวิธกี ารท�างาน ของโปรดิวเซอร์ คอยสังเกตว่าเขามีความคิดอย่างไร มุมมอง ของกองถ่าย และทีมสตันต์เป็นยังไง คือผมชอบและสนุกกับ ตรงนี้มาก ท�าให้ผมเห็นว่าระบบการท�างานของเขาทุกอย่าง มันเป๊ะแบบโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆ และถ้าคุณเป็นคนที่มี ศักยภาพได้ไปยืนอยูต่ รงนัน้ คุณก็จะรูว้ า่ เขาจะให้เกียรติคณ ุ มาก เมือ่ ได้ขนึ้ ท�าเนียบเป็นดาราทีอ่ ยูใ่ นแคสต์นกั แสดง ซึง่ คุณจะต้อง มีเอเจนต์ และเซ็นสัญญา มีประกันชีวิต มีอะไรให้อีกเพียบ สตันต์แมนก็มีประกันชีวิตให้ คือถ้าเล่นอะไรเสี่ยงเกินไปนี่จะ ไม่ให้เล่นเลย แต่เราเองก็ตอ้ งช่วยเขาคิดและครีเอตเหมือนกันนะ ว่าถ้าถ่ายฉากนี้จะต้องเป็นเราตัวจริงเท่านั้น ต้องเดินไปบอก กับเขาว่าซีนนีผ้ มขอเล่นเอง เพราะมุมกล้องแบบนีม้ นั ต้องเป็นเรา เท่านัน้ จึงจะเป๊ะกว่าทีจ่ ะให้สตันต์แมนเล่นแทน ซึง่ ถ้าเราพรีเซนต์ ให้ผู้ก�ากับโอเคได้ เขาก็ให้เล่น แต่เราก็ต้องเข้าไปขลุกอยู่กับเขา และแสดงให้เห็นนะว่าเราท�าได้ อย่างในหนังเรื่อง Fast & Furious 7 ที่ผมเล่นกับ พอล วอล์กเกอร์ ก็มอี ยูซ่ นี หนึง่ ทีผ่ มกับพอลคุยกันว่ามันจะต้องเป็นเรา สองคนเท่านัน้ ผมโชคดีมากทีไ่ ด้เล่นหนังเรือ่ งนีก้ บั พอล เพราะเรา เป็นมวยที่ถูกคู่ และพอลก็เต็มที่กับงานมาก มันเป็นฉากที่เรา ต่อยกันอยูใ่ นรถนัน่ แหละครับ ซึง่ พอเล่นกันเองโดยไม่ใช้สตันต์แมน ก็มพี ลาดโดนกันบ้างอยูเ่ หมือนกัน ตอนต่อยไปโดนเขาผมก็ตกใจ เลย แต่เราก็เล่นกันต่อไป เพราะอยากจะให้คนดูฉากแอ็กชันดีๆ ซึง่ พอสัง่ คัตเราก็เดินมากอดคอกัน แล้วพอลก็บอกว่า ไม่เป็นไรๆ ตอนที่ถ่ายท�าหนังเรื่องนั้นเราคลุกคลีกันอยู่เป็นเดือน ตอนที่เขา เสียชีวิตผมจึงเสียใจมาก ทุกวันนี้ยังนึกถึงเขาอยู่เลย

หลังจากทีค่ ณ ุ ไปท�างานต่างประเทศ วงการหนังบูบ๊ า้ นเรา ก็ดูซบเซาลงไปเลย คงเพราะไม่มีใครกล้าท�า นายทุนก็ไม่กล้าเสี่ยง ผมว่าตลาด หนังไทยก็เป็นแบบนี้แหละ ในยุคหนึ่งพอหนังตลกหรือหนังผีบูม ก็จะมีหนังแนวนัน้ ตามมาเรือ่ ยๆ หนังบูก๊ เ็ หมือนกัน ทุกอย่างมีศนู ย์ และมีหาย แล้วมันจะกลับมาใหม่ เกิดขึ้นได้ใหม่ ก็ต้องรอดูกัน ต่อไป อย่างวงการหนังฮ่องกงเขาก็ยงั เปลีย่ นไปเลย เพราะพฤติกรรม การดูหนังของคนในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่มักจะชอบดู หนังต่างประเทศที่ลงทุนสูง ผมไม่ได้บอกว่าหนังที่ลงทุนสูงแล้ว จะเป็นหนังดีหรือหนังทีป่ ระสบความส�าเร็จนะครับ อย่างบางเรือ่ ง ลงทุนไม่สูง แต่คนดูก็คลิก เห็นว่ามันใช่ มันโดน ก็แล้วแต่คนดู ว่าจะตัดสินใจดูเรื่องไหน ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส แต่จุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าก็คือเรื่องของมวยไทย มันเป็น อะไรที่ฝรั่งให้ความสนใจอยู่เสมอ อย่างทุกวันนี้ฝรั่งเขาก็ยังชอบ สไตล์การต่อสูอ้ ย่าง องค์บาก มันเป็นสิง่ ทีต่ า่ งประเทศเขาอยากดู เราจะสั ง เกตเห็ น ได้ เ ลยว่ า มี ค ่ า ยมวยไทยเกิ ด ขึ้ น เยอะมาก เป็นสิ่งที่เกิดจากวัฒนธรรมการดูหนัง ซึ่งถ้าคิดแบบเดียวกันนี้ หากเราไม่อยากให้วัฒ นธรรมอะไรของเราหายไป เราก็ต ้ อ ง เอามาต่อยอด อย่าให้มันหายไป ทุกคนต้องมารวมพลังกัน เพื่อที่จะผลักดัน

คุณเล่นหนังบู๊แอ็กชันมาก็นานหลายปี ด้วยวัยที่มากขึ้น ตอนนี้เป็นอุปสรรคหรือข้อได้เปรียบอย่างไร

(หัวเราะ) ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ทุกคนก็ย่อมมีวันที่ ร่างกายถดถอยเป็นธรรมดา แต่เราสามารถสร้างสรรค์พลังขึน้ มา จากภายในได้ โดยไม่หยุดที่จะลงมือท�า บางคนมักคิดกลัวก่อน ว่าจะไม่เกิดขึ้น จะไม่ส�าเร็จ เขาก็เลยไม่ต่อยอดท�าอะไร ถามว่า


“พอได้ไปท�างานในกองถ่ายต่างประเทศ เขาก็มเี ก้าอีใ้ ห้นงั่ อยูต่ ดิ กับทีน่ งั่ วิน ดีเซล เลยนะครับ แต่ โทนี่ จา ไปอยู่ไหนล่ะ อ๋อ... ผมก็ยังคอยเดินเสิร์ฟน�้าอยู่ คือผม อยากเดินไปดูให้ทวั่ ๆ ชอบไปดูพวกเขาท�างาน และอยากศึกษาวิธกี ารท�างานของ โปรดิวเซอร์ คอยสังเกตว่าเขามีความคิดอย่างไร มุมมองของกองถ่าย และทีม สตันต์เป็นยังไง คือผมชอบและสนุกกับตรงนี้มาก” ท�าไมผมจึงยังคงยืนหยัดท�าสิ่งที่ตัวเองท�าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนัง แอ็กชัน หรือการเต้นร�าที่ต้องใช้พลังมาก ในช่วงเวลาที่ท�าสิ่ง เหล่านั้น ผมลืมความเหนื่อยไปเลย ผมไม่รู้นะว่าท�าไมจึงมีพลัง อยู่เสมอ อาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดบวก ความคิดบวกเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผมคิดว่าเวลาไปต่างประเทศ ผมได้สร้าง ชือ่ เสียงให้กบั ประเทศชาติ มีโอกาสได้ทา� ในสิง่ ทีด่ ี และอย่างน้อย สิ่งที่เราท�าก็มีคนมองเห็น อย่างเวลาผมไปเจอเด็กๆ รุ่นน้อง ที่ดูงานของผมแล้วเขาบอกว่า พี่จาครับ ผมดูหนังพี่แล้ว และผม กลับไปฝึกซ้อม พลังมันเริ่มจากจุดนี้ เป็นพลังจากการคิดบวก แล้วเราทุกคนก็ต่อยอดกัน พอเขาเห็น เขาเสพด้วยตา รับรู้ ด้วยใจ งานที่เราท�าออกไปนี่มัน... โอ้โฮ พอล วอล์กเกอร์! เต้นด้วยท่ามวยไทยเว้ย! ฮึกเหิม มีพลัง แล้วก็ท�าให้เขาเอาไปคิด ต่อยอดได้ ว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นแบบนั้น เหมือนตอนเด็กๆ ที่ผมเห็น บรูซ ลี แล้วฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นดาราหนังบู๊ แบบนั้นให้ได้ ผมอาศัยดึงพลังมาจากตรงนี้ ตอนนี้เวลาท�างาน ผมก็คิดบวกว่า เราก�าลังท�าเพื่อเมืองไทย ท�าให้คนรู้จักหนังไทย และเมืองไทยมากขึ้น รู้จักเพลงไทยมากขึ้น โชคดีที่ทางแกรมมี่ ช่วยมาต่อยอดความฝันของผม โชคดีที่ได้เจอกับแนวร่วมที่ดี โปรดิวเซอร์ทุกคนที่ทา� งานด้วยล้วนเป็นบุคลากรคุณภาพ เขาไป ต่อยอดให้ผมว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน เราคุยกัน ทดลองท�า จนคลิกด้วยกันปั๊บ เจอสูตรผสมที่ลงตัวและแนวทางที่เป็นไปได้ ซึ่งถ้าคุณไม่กล้าตั้งแต่ต้น คุณไม่กล้าที่จะคิด ไม่กล้าที่จะท�า แบบนีก้ น็ า่ กลัวนะ เพราะชีวติ ก็จะถดถอย อุย๊ ๆ กูแก่แล้ว ไม่อยาก ท�าแล้ว ไม่อยากกระโดด ไม่อยากเหนื่อย เมื่อคนเราคิดลบ มันก็ดึงพลังจากเราไปจนหมด และยิ่งถ้าไม่เจอแนวร่วมที่ีดี ก็จะยิ่งไม่ได้ท�าอะไรเลย

ฟังดูเหมือนจอมยุทธ์ก�าลังฝึกวิชาเลย

ใช่ๆ นัน่ แหละ! เวลาอาจารย์เมาๆ เราก็ได้เรียนวิชาครูพกั ลักจ�า (หัวเราะ) ผมดูหนังของ บรูซ ลี แจ็กกี้ ชาน และ เจ็ต ลี มาครบ หมดทุกเรื่อง เพื่อค้นหาว่า ข้อหนึ่ง เขาโดดเด่นด้านไหน เขามี อะไรดี อย่างเช่น บรูซ ลี โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ในแอ็กชัน แบบโหดๆ ส่วนเฉินหลงเขาเด่นในด้านแอ็กชันคอเมดี้ เพราะเขา รูด้ วี ่าถ้าเดินตามรอย บรูซ ลี แล้วจะไม่เกิด ก็เลยมาเปลีย่ นสไตล์ เท่านั้นล่ะ ดังเลย เห็นไหมล่ะ แล้วทางด้าน เจ็ต ลี ก็โดดเด่น ด้วยวิชากังฟูต้นฉบับอันเป็นเอกลักษณ์ ผมไล่ตามวิธีคิดของ พวกเขา หาว่าอะไรจะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นพลังท�าให้โดดเด่น ก็ เ ลยมาคิ ด ว่ า เอกลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจนของผมต้ อ งเป็ น มวยไทย กระบี่ ก ระบองไทยที่ เ คยได้ เ รี ย นมา สิ่ ง เหล่ า นี้ สั่ ง สมมาเป็ น ประสบการณ์ทสี่ อนผมทีละสเต็ป ดังนัน้ บทเรียนทีส่ �าคัญส�าหรับ ผมคือ หากเราไม่หลุดจากศรัทธา และไม่หลุดจากความฝัน ของเรา สิ่งที่เราฝันไว้ย่อมเกิดขึ้นได้จริง ผู้คนชอบถามว่าผม ไปเอาพลั ง มาจากไหน ผมเอาพลั ง มาโดยนึ ก ย้ อ นกลั บ ไป ตอนสมัย ที่ผ มยัง เป็ น เด็ก ผมเอาพลัง มาจากตอนนั้น นั่น ล่ ะ ความเป็ น เด็ ก มั น บริ สุ ท ธิ์ ม าก ไม่ มี อ ะไรเลยนอกจากพลั ง ที่ ‘ฉันอยากที่จะเป็น หรืออยากที่จะท�า’ เป็นพลังที่มาจากจุดเล็กๆ อันยิ่งใหญ่

แล้วบทเรียนที่คุณได้รับจากการท�างานในระดับอินเตอร์ คืออะไร

อย่ า งที่ บ อกว่ า พอไปต่ า งประเทศนี่ ก็ เ หมื อ นกั บ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย มั น เปิ ด โลกให้ กั บ เรา เมื่ อ คุ ณ มี อิ ส ระว่ า จะ เลือกเรียนรู้อะไรก็ได้ คุณอยากไปท�าวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรล่ะ อยากจะเรียนรู้อะไร เขามีให้คุณได้เรียนรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง บทเรียนชีวิตที่ ได้เรียนรู้ ในช่วงที่ท�าหนังไทย กับตอนที่ ผมได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ๆ ทีม่ าแชร์ประสบการณ์ แชร์ไอเดีย ว่าวิธคี ดิ ขยับขยายไปท�าหนังอินเตอร์เหมือนหรือต่างกันไหม ของเขาเป็นอย่างไร สิ่งที่ผมไม่เคยได้เรียนในต�ารา เพราะผม แตกต่างกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้ตอนที่ท�าหนังไทย ก็เหมือนเรา ไม่เคยเรียนหนังสือ เราก็อาศัยไปคุยกับเขา ท�าให้ได้ศกึ ษาแนวคิด ก� า ลั ง เรี ย นประถมและมั ธ ยม แล้ ว ค่ อ ยไปต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย แล้วทดลองท�าออกมา เป็นการพัฒนาตัวเราเอง ทีต่ า่ งประเทศ ตอนอยูเ่ มืองไทย ผมได้เรียนรูอ้ ะไรหลายอย่าง ก็ได้ คุณเล่าให้เราฟังถึงความฝันในวัยเด็กที่กลายมาเป็นจริง น�าประสบการณ์การท�างานกองถ่ายจากเมืองไทยไปใช้ ทุกอย่าง แล้ ว เราอยากรู ้ ว ่ า ตอนนี้ ในวั น นี้ คุ ณ ก� า ลั ง ฝั น อะไร มั น เริ่ ม ต้ น จากการวิ่ ง ไล่ ต ามความฝั น อยากเป็ น นั ก แสดง ต่อไปอีก ตอนเด็กผมเคยฝันเอาไว้ว่าเราจะต้องนั่งเครื่องบินให้ได้ จะเป็น เมื่อ ได้ ท� า งานเหล่ า นี้อ อกมาแล้ ว ที่เ หลือ อยู ่ ก็อ ยู ่ ที่ค นดู เหมือน เฉินหลง ให้ได้ เป็นเหมือน บรูซ ลี ให้ได้ เรื่องพวกนี้ แล้วล่ะว่าเขาดูแล้วจะมีการต่อยอดหรือไม่ แต่ผมก็ได้ท�าส่วน ถ้าพูดไปตอนเด็กก็คงไม่มใี ครเชือ่ หรอกว่า ไอ้เด็กคนนีโ้ ตขึน้ จะได้ ของผมแล้ว และผมจะท�าต่อไป ผมจะคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น นั่งเครื่องบินไปเมืองนอก จะได้เป็นเหมือนเฉินหลง จะได้เดิน นามธรรมให้เป็นรูปธรรมต่อไป ผมคิดเหมือนศิลปินที่สร้างสรรค์ ในงานพรมแดงเปิดตัวหนัง ช่วงที่เราวิ่งไล่ตามความฝันท�างาน ผลงาน อยูเ่ มืองไทย ก็เป็นการเรียนรูเ้ ก็บเกีย่ วประสบการณ์ ว่าท�าอย่างไร มีดารานักแสดงหลายคนที่ลุกขึ้นมาท�าหนังของตัวเอง จึ ง จะไปได้ ถึ ง จุ ด ที่ ฝ ั น เอาไว้ ผมเริ่ ม ตั้ ง แต่ ศึ ก ษาหาความรู ้ คุ ณ เองก็ เ คยก� า กั บ หนั ง ไทย องค์ บ าก ภาค 2 และ 3 จากการไปท�างานเสิร์ฟน�้าในกองถ่ายโดยไม่มีค่าตัวอะไรเลย คิดไปไกลถึงขัน้ ว่าอยากจะเป็นผูก้ �ากับหนังระดับอินเตอร์ และครูพักลักจ�ามาเรื่อยๆ กระบวนการคิดรวมถึงประสบการณ์ ด้วยหรือเปล่า มันก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาทีละสเต็ปว่าท�าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น โอ้ โ ฮ นั่ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของอนาคต ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า สามารถ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กล้างจาน ตัวประกอบ เรียนวิชาสตันต์ เป็นไปได้ ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริง ศรัทธาจริง ทุกสิ่ง ท�าทุกสิง่ ทุกอย่างเพื่อให้ได้วิชานัน้ มา ตืน่ ตั้งแต่ตี 5 เขาซ้อมเสร็จ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ เพียงแต่ว่าคุณกล้าคิดแล้วกล้าท�า 6 โมงเย็น แต่ผมยังซ้อมต่อจนถึง 3-4 ทุ่ม หรือเปล่า


A MUST “Don’t miss these things this week!”

MAGAZINE SCIENCE ILLUSTRATED

PRODUCT TIMO TRUNKS 2017

นิตยสาร Science Illustrated ฉบับนีจ้ ะพาเราไปท�าความรูจ้ กั กับดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ ทัง้ 7 ดวง ซึง่ โคจรรอบดาวแคระแดงแทรปพิสต์-1 ผ่านเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์อวกาศรุน่ ใหม่ เพื่อการค้นหาชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านี้ รวมทั้งบทความเกี่ยวกับเซลล์สมองที่เสพติด สิ่งยั่วยวนใจต่างๆ พร้อมงานวิจัยชิ้นส�าคัญซึ่งอาจช่วยให้เราสามารถรับมือและเยียวยาการท�า ตามใจได้มากยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการส�ารวจ 10 ความเชื่อเกี่ยวกับหัวใจ และการทดลองสนุกๆ เปลี่ยนห้องครัวให้เป็นห้องทดลองชีวเคมี เพื่อสัมผัสและท�าความเข้าใจรหัสลับของชีวิต หรือ ดีเอ็นเอของตัวเราเอง นอกจากนี้ยังมีความรู้วิทยาศาสตร์ให้อัพเดตอีกมากมายภายในเล่ม

พาคุ ณ ย้ อ นวั ย ไปสั ม ผั ส ความเป็ น เด็ ก อีกครั้ง ในคอลเล็กชันชุดว่ายน�้าใหม่ต้อนรับ ซั ม เมอร์ ข อง Timo Trunks ได้ ไ อเดี ย การออกแบบโดยถอดความเป็นเด็กที่เต็มไป ด้ ว ยความสนุก สนานและไร้ เ ดีย งสาออกมา ตัวชุดให้ความรู้สึกสบายเวลาสวมใส่ ให้คุณ เป็ น อิส ระในช่ ว งเวลาพัก ผ่ อ นอัน แสนพิเ ศษ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มี 9 แบบให้คุณเลือก จับจองเป็นเจ้าของและสัมผัสสินค้าจริงได้ที่ ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์, ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 4 ดิ เอ็มควอเทียร์ (โซนเดอะ เฮลิกซ์) หรือ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.timotrunks.com

COLLECTION Kate Spade : South of the Border

ต้อนรับฤดูรอ้ นเจิดจ้าด้วยกลิน่ อายแห่งศิลปะ ของ ฟรีดา คาห์โล ดอกคาร์เนชัน ชุดเม็กซิกนั พืน้ เมือง นกฮัมมิงเบิรด์ ต้นกระบองเพชร และ สัตว์ทะเลทรายน่าเอ็นดู กลายมาเป็นลวดลาย และแรงบันดาลใจของคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด จาก Kate Spade Summer 2017 Collection : South of the Border โดยมาพร้อมลูกเล่น อย่ า งการเติ ม เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ ทุ ก ชิ้ น แบบ เฉพาะบุคคล คุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยน รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น สายกระเป๋า และพูห่ อ้ ย ไปจนถึงสติก๊ เกอร์โลหะ ให้คณ ุ สนุก กับทุกลุกส์ได้อย่างใจ ที่ี Kade Spade Shop ทุกสาขา หรือ www.katespade.com

RESTAURANT


COSMETIC 4U2 Kiss Me Harder x Blogger

ลิปสติกเนื้อครีมแบบจิ้มจุ่มลิมิเต็ดเอดิชัน ครีเอตเป็น 9 เฉดสีจาก 9 บิวตี้ บล็อกเกอร์ชื่อดังแห่งเมืองไทย ร่วมกับแบรนด์ 4U2 อาทิ Cinnamongal, Nobluk, Nina, Mayyr, Feonalita, Sononui, Jelly June, Mhunoiii และ Saypan ซึ่งแต่ละคนมาพร้อม สีเอกลักษณ์ตามคาแร็กเตอร์ส่วนตัว ที่สาวๆ เห็นแล้วต้องรู้ทันทีว่าเฉดสีไหนเป็น ของใคร ครอบคลุมทุกโทน ทั้งสีแดง ส้ม ชมพู นู้ด และดาร์ก ตัวลิปสติกเนื้อแมต สีแน่นติดทนนาน ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่เหนอะหนะ เป็นเจ้าของริมฝีปากสวยโดดเด่น ได้ที่ร้าน Eveandboy และ Watson ทุกสาขา

Bondax at Live RCA

หลังจากได้ชมโชว์ของ Bondax สองหนุ่มดีเจจากอังกฤษ เราจ�าได้เลย ว่าสิง่ ทีไ่ ด้กลับมาคือซาวนด์ดนตรีเพลง Gold ทีเ่ พราะติดหูจนท�าให้อารมณ์ ดีไปอีกหลายวัน และในเดือนเมษายนนี้ แฟนเพลงอิเล็กทรอนิกเตรียมฟิน สุดๆ เพราะทีมงาน Dark White ก�าลังจะพาพวกเขากลับมาแสดงทีก่ รุงเทพฯ อีกครั้ง กับงาน Bondax at Live RCA ทั้งสองเตรียมขนเพลงดีๆ มาเปิด ให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มๆ ทั้ง Gold, Giving It All และ All I See ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ Live RCA ซื้อบัตรได้ทาง www. ticketmelon.com บัตรราคาปกติ 490 บาท และ 390 บาท ส�าหรับ Early Bird ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook.com/darkwhitebkk

MUSIC

CONCERT

Lights & Motion : Dear Avalanche

“ผมไม่ได้ฟังงานของวงนี้มานานแล้ว แต่มีอยู่วันหนึ่งลองเสิร์ชใน Apple Music ดู แล้วเห็นว่ามีอัลบั้มใหม่ของ Lights & Motion มาพอดี ส่วนตัวผมเป็นคนชอบ เพลงแนวโพสต์รอ็ กแบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว ในงานของวงนีส้ า� หรับผมมันให้ความรูส้ กึ แข็งกระด้าง หน่อยๆ แต่ไม่ได้ดิบมากเหมือนกับ Mockwai เพลงของเขายังมีเมโลดี้ที่เท่ ฟังได้ เรื่อยๆ ผมว่าแล้วแต่คนชอบ เพราะแนวเพลงอย่าง Mockwai ผมเองยังฟังนานๆ ไม่ได้เหมือนกัน” เลือกให้โดย : ‘เต’ - เอกเมธ วิภวศุทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Brave Roasters แบรนด์กาแฟสัญชาติไทย

EVENT

CAFÉ CHILLI

คาเฟ่ ชิ ล ลี่ ร้ า นอาหารอี ส านระดั บ พรี เ มี ย ม สุดอินดี้รสชาติอาหารอีสานสูตรดั้งเดิม พร้อมคัดสรร วัตถุดิบและเครื่องปรุงระดับคุณภาพ สด ใหม่ และ สะอาด เพือ่ น�ามาประกอบเป็นเมนูรสจัดจ้านกลมกล่อม คงเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น พร้อมทั้งผสมผสาน วัฒนธรรมอาหารระหว่างตะวันออกและตะวันตก ได้อย่างลงตัว เช่น ส้มต�าซัว่ อีสาน ลาบปลาแซลมอน ขลุกขลิกซี่โครงอ่อนทอด ต้มแซ่บเห็ด ไก่นึ่งเชียงคาน เนื้ อ ออสเตรเลี ย ย่ า ง ตบท้ า ยด้ ว ยขนมหวาน อย่างซ่าหริ่มน�้ากะทิสด และเฉาก๊วยน�้าตาลอ้อย ลิ้ ม รสชาติ ค วามอร่ อ ยของอาหารอี ส านได้ ที่ โ ซน My Kitchen ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี

Y D REAERVE S O T STARAT CKS BU

Skill Booster : Acrylic on canvas with juli baker and summer

ชวนคุณผู้อ่านมาร่วมเวิร์กช็อปกับ ‘ป่าน’ - ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือที่ หลายคนรูจ้ กั กันในชือ่ ‘juli baker and summer’ นักวาดภาพประกอบสาวสุดเท่ เคยฝาก ผลงานมากมาย ทั้งปกอัลบั้มวง Plastic Plastic รวมถึงปกครบรอบ 12 ปี นิตยสาร Cheeze โดยครั้งนี้เธอจะมาแนะน�าเทคนิคการเพนต์ภาพด้วยสีอะคริลิกบนแคนวาส ผ่านเอกลักษณ์การใช้สีอย่างสนุกสนาน ชวนให้นึกถึงเด็กๆ ในสนามเด็กเล่นของเธอ ใครทีต่ ดิ ตามผลงานเธอคนนีเ้ ป็นประจ�า และอยากทดลองเล่นกับสีอะคริลกิ ตามสไตล์ juli baker and summer ห้ามพลาด กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ทาง m.me/tentaclesn22

พบกับ a day BULLETIN ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกรุงเทพฯ 1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC 40. RCA


SHOPPING

14

1

10 11

3

9

SUMMER SAFARi

2

เบรกความร้อนแรงของซัมเมอร์นดี้ ว้ ย ‘สีเขียวมะกอก’ หนึง่ ในตระกูลสีเอิรธ์ โทน ทีเ่ ป็น ส่วนผสมระหว่างสีเขียวและสีนา�้ ตาลซึง่ นอกจากจะให้ความหม่นปนเท่แล้ว ยังช่วยอ�าพราง รูปร่างให้ผอมเพรียว วันนีเ้ ราขออาสาพาคุณไปพบกับเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับดีไซน์เก๋ ไก๋ ประจ�าซีซนั ให้คณ ุ ได้สนุกไปกับหลากหลายลุกส์ทะมัดทะแมง 7

6

4

12

5

13

8

01 เดรส จาก Mango 02 กระเป๋า จาก Mango 0304 เสื้ อ จาก Asava 0506 เดรส จาก Topshop 07 แจ็กเก็ต จาก CC Double O 08 กระโปรง จาก CC Double O 09 เสื้อ จาก H&M 10-11 เสื้อ จาก Zara 12 กางเกง จาก Zara 13 รองเท้า จาก Zara 14 น�้าหอม จาก Tom Ford

WHERE Mango, Topshop, CC Double O, H&M, Zara และ Tom Ford ห้างสรรพสินค้า ชั้ น น� า ทั่ ว ไป Asava สยามพารากอน, ดิ เอ็มควอร์เทียร์, เซ็นทรัล ชิดลม และร้าน Asava สุขุมวิท 45


วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำา และ godaypoets.com


CALENdar M

T

W

T

F

S SUM

นิทรรศการ ‘ซั่ม’ โดย ห่ ม สวรรค์ อู ่ ม ่ า นทรั พ ย์ น� า เรื่ อ งราวของกิ จ กรรม ทางเพศมาบอกเล่าในระดับ เข้มข้น เพื่อท�าความเข้าใจ ถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ อ าศั ย อยู ่ ภายในซอกหลืบของความปรารถนา ก่อนเดินทางสูค่ วามสงบอันเป็นความสุขสุดยอด วันนี้ถึง 29 เมษายน 2560 ณ DUKE Contemporary Art Space ชั้น 1 เกษรพลาซ่า AD adB 10 APR 2017.pdf

A NEW INTERPRETATION OF THE PARADOXICAL WORLD

นิทรรศการ ‘A New Interpretation of the Paradoxical World’ โดย นริศรา เพียรวิมังสา ผลงานภาพปักรูป สัตว์ปา่ ทีจ่ ะตอบปัญหาทีว่ า่ ‘ความหมายของชี วิ ต คื อ อะไร’ วันนีถ้ งึ 31 พฤษภาคม 2560 ณ Nova Contemporary (เว้นวันจันทร์) 1

3/29/17

SPLASH DOWN SONGKRAN FESTIVAL

เปิดประสบการณ์ใหม่ ใจกลางทองหล่ อ กั บ ‘SPLASH DOWN Songkran Festival’ สนุกสุดมันไปกับ ดีเจชั้นน�า อาทิ Lazerface, Bangkok Invaders ฯลฯ วันนีถ้ ึง 15 เมษายน 2560 ณ Snail Bar, Arena10 ซ.ทองหล่อ 10 จ� าหน่าย บัตรที่ Eventpop.me

WATER AREA81 SONGKRAN MUSIC FESTIVAL

ปาร์ตสี้ งกรานต์ ‘Water Area81 Songkran Music Festival’ ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ ฝั ่ ง ธนให้ เ ปี ย กกระจาย สนุกสนานกันแบบต่อเนือ่ ง กับดนตรีแนว EDM วันนีถ้ งึ 15 เมษายน 2560 ณ ลาน กิ จ ก ร ร ม เ ร ดิ โ อ โ อ เ ค ซ.เพชรเกษม 81 จ�าหน่าย บัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

S2O SONGKRAN MUSIC FESTIVAL 2017

ปาร์ตี้สงกรานต์ที่มัน ที่สุด และเปียกที่สุด ‘S2O Songkran Music Festival 2017’ กลับมาอีกครัง้ ปีนยี้ งั คงคับคัง่ ด้วยดีเจระดับโลก อาทิ Dash Berlin, Laidback Luke ฯลฯ วันนีถ้ งึ 15 เมษายน 2560 ณ Oasis Arena @ Show DC จ�าหน่ายบัตรที่ S2Ofestival.com

S

PARADISE ISLAND FESTIVAL

เทศกาลศิ ล ปะและ ดนตรี ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อม ‘Paradise Island Festival’ พบกับ The Pharcyde, The Paradise Bangkok Molam International Band ฯลฯ และกิ จ กรรมด้ า น ศิลปะ วันนีถ้ งึ 16 เมษายน 2560 ณ หาดพระใหญ่ เกาะสมุย จ�าหน่ายบัตรที่ Paradiseislandfestival.com

BANGSAEN WATER FESTIVAL 2017

เทศกาลสาดความสุขที่ สนุกที่สุดในบางแสน ‘Bangsaen Water Festival 2017’ เปิ ด ประสบการณ์ เ ทศกาล สงกรานต์วันไหลสไตล์ชาว บางแสน วันนีถ้ งึ 17 เมษายน 2560 ณ บางแสนไนต์พลาซ่า จ�าหน่ายบัตรที่ Eventpop.me

3:55 PM

Hot ReLEase FROM

now available at

godaypoets.com godaypoets


KTC × THE COFFEE CLUB เอาใจคนรักอาหารด้วยเมนูสุดพิเศษ

ทุกครัง้ ทีม่ องหาร้านทีพ ่ ร้อมเสิรฟ ์ กาแฟหอมกรุน่ รสชาติกลมกล่อม และอาหารเช้าสดใหม่ ตลอดวัน (All Day Cafe) พลาดไม่ ได้ทจ่ี ะนึกถึงร้าน THE COFFEE CLUB ทีม่ หี ลากหลายเมนู ซิกเนเจอร์และเมนูเครือ่ งดืม่ มากมาย ซึง่ มาพร้อมกับโปรโมชันส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิต KTC เสิรฟ ์ ให้ถงึ ที่ ได้ทง้ั อิม่ ท้องและอิม่ ใจ ภายนอกร้ า น THE COFFEE CLUB ให้ ค วามรู้ สึ ก เท่ และมาดขรึ ม แต่ เ มื่ อ เปิ ด เข้ า ไปสู่ ด้ า นใน กลับให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง นั่นเพราะพื้นที่ตกแต่งด้วยความเรียบง่าย และลงตัวในทุกๆ มุม มี โ ซนบริ ก ารถึ ง สองส่ ว นคื อ โซนด้ า นใน และโซนด้ า นนอก เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ ม ารั บ ประทานอาหารได้ อย่างสบายใจในความเป็นส่วนตัว สำ า หรั บ เมนู ที่ น่ า สนใจไม่ แ พ้ บ รรยากาศร้ า นนั่ น ก็ คื อ CHEF’S SPECIALS ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ‘Bangkok Eggs Benedict’ เอ๊กส์เบเนดิกต์เนือ้ นุม่ ท็อปปิง้ ด้วยเบคอนทอดกรอบ เสิรฟ ์ กับขนมปัง Sour Dough กรอบนอกนุม่ ใน พร้อมซอสทีป่ รุงให้รสจัดจ้านแบบไทยสไตล์ เติมความกรุบกรอบด้วยหอมแดงซอยทอดกรอบ เพิ่มรสเปรี้ยวจางๆ ด้วยน้ำามะนาวสด แต่ ห ากใครที่ ชื่ น ชอบรสชาติ แ ละความนุ่ ม ละมุ น ของเห็ ด พอร์ โ ทเบลโล ก็ มี เ มนู ‘Mushroom & Spinach Eggs Benedict’ ที่ให้ประโยชน์ดีๆ อย่างผักโขมซอเต้ (Sauteed Spinach) ด้วยชีสเฟตา หรือคนที่ชอบกินปลาแซลมอน ก็พลาดไม่ได้กับ ‘Roasted Salmon Eggs Benedict’ พิเศษจากเดิม คือเนื้อปลาแซลมอนหั่นเต๋าผัดหอมๆ กับผักโขมซอเต้ และราดด้วยซอสฮอลลองแดสสีเหลืองเข้ม สำาหรับเครื่องดื่มก็มี Super Shakes ทั้ง ‘Raspberry Super Shake’ ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง ราสป์เบอรีสดปั่นกับไอศกรีมวานิลลาจนเนื้อเนียน ท็อปปิ้งด้วยวิปครีมฟูๆ และชีสเค้ก และ ‘Chocolate Super Shake’ ช็อกโกแลตรสเข้มปั่นกับไอศกรีมวานิลลาหอมๆ ท็อปปิ้งด้วยวิปครีมเต็มแก้ว โรยด้วย บราวนีเนื้อหนึบ เมนู อ ร่ อ ยทั้ ง หมดมาพร้ อ มกั บ โปรโมชั น ดี ๆ จากบั ต รเครดิ ต KTC ซึ่ ง จะได้ รั บ ส่ ว นลด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร/เซลส์สลิป หรือจะเลือก รับส่วนลดทันที 5% ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 Chocolate Super Shake

Bangkok Eggs Benedict

Roasted Salmon Eggs Benedict

Mushroom & Spinach Eggs Benedict Raspberry Super Shake


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะสังเกต เห็นได้ว่ามีทั้งยิมและสตูดิโอ ออกก�าลังกายเปิดใหม่ทกุ มุมเมือง งานวิ่งมาราธอน แข่งจักรยาน และไตรกีฬาก็จัดกันบ่อยขึ้น เทรนด์กฬ ี าและการรักษาสุขภาพ ก�าลังมาแรง ท�าให้อุตสาหกรรม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬาเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแบรนด์ เสื้อผ้ากีฬาต่างๆ ต่างก็ต้อง ท�าการตลาดแข่งขันกัน เราได้ ครรชิต ศรีวิชา ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์ของ CW-X มาเผยถึง จุดแข็งและกลยุทธ์การตลาด ของแบรนด์คุณภาพที่ได้รับ ความไว้วางใจในหมู่นักกีฬา

Sport Marketing Focus

Business Profile


บริษทั ญีป่ นุ่ ค่อนข้างจะ conservative กว่า ถ้าพูดแบบ ทั่วไปคือ ‘ช้า’ กว่า แต่ในเชิงคุณภาพ ญี่ปุ่นจะประณีต มากกว่ า มี ค วามเข้ ม งวดในเรื่ อ งของการจั ด การ คุณภาพมาก • เมือ่ ได้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบ กำรท�ำงำนจึงเป็นเรือ่ งสนุก ผมเป็น คนชอบเล่นกีฬำมำตั้งแต่เด็กๆ เล่นเกือบทุกประเภทที่มีอยู่ใน โรงเรียน เมื่อเรียนจบมำทำงด้ำนกำรตลำด ผมก็ท�ำงำนที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กีฬำมำโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆ ทีท่ ำ� เกีย่ วกับอุปกรณ์ฟติ เนส เครือ่ งเล่นออกก�ำลังกำยแบบต่ำงๆ ทีใ่ ช้ในยิม ท�ำให้ได้มโี อกำสศึกษำหำควำมรูเ้ กีย่ วกับวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำ ถัดจำกฟิตเนสก็มำดูแลอุปกรณ์กฬี ำ อย่ำงบำสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล รองเท้ำกีฬำ ฯลฯ จนได้มำร่วมงำน กับบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อ 3 ปีที่แล้ว • ผมรับหน้ำทีเ่ ป็นผูจ้ ดั กำรแบรนด์ให้กบั Wacoal Sport และ CW-X ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Conditionning Wear ส�ำหรับเล่นกีฬำ แบรนด์ CW-X สร้ำงสรรค์โดย Wacoal Human Research Center เก็บเกี่ยวข้อมูลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสรีระของมนุษย์มำใช้ใน กำรออกแบบร่วมกับหลักทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สร้ำงสรรค์ เสือ้ ผ้ำส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำยทีช่ ว่ ยลดแรงกระแทก บรรเทำ อำกำรเมื่อยล้ ำ ของกล้ ำ มเนื้อ เพื่อช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่น คล่องตัวในกำรเคลือ่ นไหว ลดอำกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก�ำลังกำย ท�ำให้เล่นกีฬำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ • ก่อนหน้ำทีผ่ มจะมำรับผิดชอบหน้ำทีน่ ี้ CW-X ไม่ได้มชี อ่ งทำง จัดจ�ำหน่ำยและท�ำกำรตลำดมำกนัก ลักษณะทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ ก็คอื ขำยพ่วงไปกับช็อปของวำโก้ ซึง่ คนทีเ่ ป็นนักกีฬำ โดยเฉพำะ ผูช้ ำย ก็จะไม่กล้ำเข้ำไป เพรำะจะติดภำพวำโก้วำ่ เป็นชุดชัน้ ใน ส�ำหรับสตรี ผมจึงคิดว่ำเรำควรจะท�ำช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยแยก ออกมำเป็นช็อปเฉพำะของแบรนด์ CW-X จึงได้เริ่มเปิดสำขำ ตำมห้ำงสรรพสินค้ำและช่องทำงออนไลน์ เพื่อให้แบรนด์เกิด ควำมชัดเจนและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยหลักของเรำได้ดียิ่งขึ้น • ถ้ำเปรียบเป็นคน ผมพยำยำมปั้นให้ CW-X เป็นเหมือน เพือ่ นทีช่ อบเล่นกีฬำ และชอบแชร์ควำมรูใ้ ห้กบั เพือ่ นๆ จนทุกคน สำมำรถเข้ำมำร่วมสนุกกันได้ กิจกรรมทำงกำรตลำดทีเ่ รำท�ำนัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำแบรนด์ไปรูจ้ กั กับเพือ่ นนักกีฬำรุน่ ใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่เคยได้มโี อกำสรูจ้ กั กับแบรนด์มำก่อน • สมัยก่อนกิจกรรมกำรตลำดอำจจะเป็นเรื่องของกำรซื้อ บูธขำยสินค้ำภำยในงำนกีฬำต่ำงๆ แต่เมื่อผมมำดูแลตรงนี้ เรำจัดให้มกี จิ กรรมเฉพำะทีเ่ ป็นของ CW-X เช่น CW-X Marathon Circuit Queen’s Cup 10 สนำมทั่วประเทศ เปิดโอกำสให้ ประชำชนทั่วไปได้เข้ำถึงและร่วมกันท�ำกิจกรรม นอกจำกนี้ เรำยังมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิ่งมำรำธอน วิ่งเทรล ไตรกีฬำ ฟุตบอล ฯลฯ และในอนำคตก็มีโครงกำร ที่จะท�ำงำนร่วมกับกรมพลศึกษำด้วย • ถ้ำอยำกจะให้รู้สึกว่ำเป็นของมีค่ำก็ต้องให้จ่ำยกันบ้ำง กิจกรรมให้ควำมรูด้ งั กล่ำวเรำเปิดรับสมัครโดยให้เสียเงินค่ำใช้จำ่ ย เพียงเล็กน้อย เพรำะอยำกจะท�ำให้คนทีส่ มัครเข้ำมำรักษำสิทธิ์ ไม่ใช่สมัครเอำไว้แล้วอยู่ๆ ไม่มำ ก็จะพลอยท�ำให้คนทีอ่ ยำก มำจริงๆ พลำดโอกำสไป เพรำะทุกครัง้ ที่ CW-X เรำจัดกิจกรรม อย่ำงตัง้ ใจ และคัดเลือกนักกีฬำมืออำชีพแต่ละคนมำเป็นอย่ำง ดี เพื่อมำให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำกับนักกีฬำรุ่นใหม่ • กิจกรรมทำงกำรตลำดเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะท�ำให้เรำได้ พบกับลูกค้ำตัวจริง ลูกค้ำก็ได้สมั ผัสกับสินค้ำของเรำด้วย และ มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เรำสำมำรถน�ำฟีดแบ็ก

ที่ได้จำกลูกค้ำของเรำไปใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำต่ำงๆ ของ แบรนด์ได้ • นอกจำกนีเ้ รำยังให้กำรสนับสนุนนักกีฬำอย่ำงสม�ำ่ เสมอ อย่ำงที่เพิ่งผ่ำนมำก็เป็นกำรพำนักกีฬำ 10 คนไปวิ่งในงำน เกียวโตมำรำธอน 2017 ซึ่งนักกีฬำที่เรำเลือกไปแม้จะไม่ใช่ นักกีฬำมืออำชีพทั้งหมด แต่ก็จะต้องมีแง่มุมอะไรบำงอย่ำง ที่เป็นแรงบันดำลใจให้กับคนอื่นๆ ได้ เช่น คนที่เพิ่งเริ่มวิ่ง เมื่ออำยุเกิน 50 ปีแล้ว ซึ่งยำกมำกกับกำรที่เพิ่งเริ่มหัดวิ่ง มำรำธอนในวั ย นั้ น คนที่ วิ่ ง โดยใช้ ก ำรวิ่ ง ของตั ว เอง ท�ำกิจกรรมกำรกุศล คนที่เคยหนักเกิน 100 กิโลกรัมแล้ว หันมำออกก�ำลังกำยลดน�้ำหนักเพื่อดูแลสุขภำพ ที่เรำชวน คนเหล่ำนี้มำเพรำะอยำกจะให้เรื่องรำวของเขำได้จุดประกำย ให้ ค นในสั ง คมได้ ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ควำมส� ำ คั ญ ของ กำรออกก�ำลังกำย • สไตล์กำรท�ำงำนของผมเน้นทีมเวิร์ก ช่วงแรกที่เซตทีม ก็ท�ำงำนแบบไปไหนไปกัน และพยำยำมจะสื่อสำรกันให้มำกๆ แต่หลังจำกที่เรำเข้ำใจตรงกันดีแล้ว ก็กระจำยตัวแยกย้ำย กันไปท�ำงำน เพรำะในช่วงหลังๆ เรำมีงำนเพิ่มขึ้นเยอะมำก • ช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรแข่งจัดกีฬำเยอะขึ้นกว่ำแต่ก่อนมำก ในอนำคตตลำดนีย้ งั เติบโตไปได้อกี มำกแน่นอน เพรำะหำกลอง เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่มีประชำกรใกล้เคียงกัน ประเทศเขำก็ยงั มีจำ� นวนประชำกรทีใ่ ส่ใจเรือ่ งกำรออกก�ำลังกำย ทิ้งห่ำงจำกเรำอยู่ ตรงนี้ท�ำให้เชื่อแน่ว่ำในอนำคตประเทศไทย จะต้ อ งมี ค นหั น มำวิ่ ง และเล่ น กี ฬ ำมำกขึ้ น เพรำะปั จ จุ บั น โซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็คอยกระตุน้ ให้เกิดเทรนด์ของกำรออกก�ำลังกำย และในเชิงกำรตลำดสมัยปัจจุบันก็ใช้กำรตลำดในลักษณะ ที่เป็น Sport Marketing • หำกเปรียบเทียบกับทำงฝั่งสหรัฐอเมริกำ กำรท�ำงำนกับ บริษัทญี่ปุ่นค่อนข้ำงจะ conservative กว่ำ ถ้ำพูดแบบทั่วไป คือ ‘ช้ำ’ กว่ำ แต่ในเชิงคุณภำพ ญี่ปุ่นจะประณีตมำกกว่ำ มีควำมเข้มงวดในเรื่องของกำรจัดกำรคุณภำพมำก โดยอัตรำ กำรคิวซีนั้น หำกพบว่ำมีควำมผิดพลำดมำกกว่ำ 2 ใน 1,000 ก็ต้องตรวจเช็กใหม่ทั้งหมด ยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงหรือสำย งำนผลิตก็จะยิ่งทรำบว่ำ ระบบกำรผลิตของญี่ปุ่นนั้นเป็น อันดับที่ 1 ของโลก ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสำหกรรม หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้ำ • ควำมท้ำทำยในกำรท�ำแบรนด์ CW-X อยูท่ กี่ ำรสือ่ สำรกับ ผู้บริโภค คือคนไทยอำจนึกสงสัยว่ำท�ำไมชุดออกก�ำลังกำยจึง แพงขนำดนั้น ซึ่งถ้ำเปรียบเทียบกับแบรนด์กีฬำระดับอินเตอร์ อื่นๆ ก็ถือว่ำพอกัน แต่ในเชิงคุณภำพเรำผลิตโดยใช้หลักของ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำเข้ำมำรองรับ สิ่งส�ำคัญคือกำรให้ควำมรู้ กับตลำดให้มำกขึ้น ซึ่งคนที่เคยได้มีโอกำสลองใช้งำนแล้วจะ เข้ำใจ เรำเป็นชุดออกก�ำลังกำยแบรนด์เดียวที่แม้ขำดแล้ว ก็ยงั ดูแลลูกค้ำอยู่ ถ้ำเป็นควำมผิดพลำดทีเ่ กิดจำกจำกกำรผลิต เรำซ่อมให้ฟรีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด หรือถ้ำเกิดฉีกขำด วิง่ แล้วล้ม หรือในบำงกรณีทโี่ ดนกิง่ ไม้เกีย่ วขำด ก็ยงั รับซ่อมให้ เรำไม่ได้ทิ้งลูกค้ำไปไหน B

CW-X เป็นแบรนด์ในเครือ Wacoal Corporation ซึง่ มีตน้ ก�าเนิดอยูท่ เี่ มืองเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ แบรนด์เครือ่ งแต่งกายกีฬา ที่เน้นสมรรถนะนี้ถือก�าเนิดขึ้นในปี 1991 โดยน�าองค์ความรู้จากการวิจัยอันยาวนานเกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว ของมนุษย์ของ Wacoal Human Research Center มาคิดค้นเครื่องแต่งกายที่ช่วยซัพพอร์ตทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อ อันเป็น สิทธิบัตรเฉพาะของ CW-X ซึ่งกลายเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายส�าหรับนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก


BULLETIN BOARD Commart Connect 2017 ปลุกตลาดไอซีที เทคโนโลยีลา�้ คุม้ ค่า ตอบโจทย์ Connected life Commart Connect 2017 จั ด โดยบมจ. เออาร์ ไ อพี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้เปิดศักราช ปลุกตลาดไอซีทีได้อย่างคึกคัก แบรนด์ดังน�าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก CES มาให้สัมผัส พร้อมจ�าหน่ายครั้งแรกในไทย ผู้บริโภคตอบรับเป็นอย่างดี ชี้เทรนด์ตลาดสินค้าไอซีทีไทยต้องเล็กลง ฉลาดขึ้น เชื่อมต่อ ไร้สาย ตอบโจทย์ Connected life และการท�างานแบบโมบิลติ ี้ ทุกที่ ทุกเวลา เผยเตรียมสรรหาสิ่งใหม่ให้คนไทยได้สนุก ในงานกลางปี ‘Commart Joy’

HaPPeninG @MY KiTCHen

My My Kitchen Kitchen แหล่ แหล่งงพบปะสั พบปะสังงสรรค์ สรรค์สสุดุดฮิฮิปปใจกลางเมื ใจกลางเมือองง ภายใต้ ภายใต้คคอนเซ็ อนเซ็ปปต์ต์ ‘Eat ‘Eat Meet Meet Mingle’ Mingle’ ตอบสนองไลฟ์ ตอบสนองไลฟ์สสไตล์ ไตล์ขของคนยุ องคนยุคคมิมิลลเลนเนี เลนเนียยมม ได้ ได้คครบทุ รบทุกกมิมิตติิ เปิ เปิดดประสบการณ์ ประสบการณ์ ใใหม่ หม่ใในการรั นการรับบประทานอาหารรู ประทานอาหารรูปปแบบ แบบ The The Social Social Dining Dining Experience Experience เพื เพื่่ออให้ ให้คคุณ ุณอิอิ่ม่มอร่ อร่ออยกั ยกับบเมนู เมนู อาหารนานาชาติ เ ลิ ศ รส คั ด สรรจากร้ า นอาหารชื ่ อ ดั ง 5 ร้ า น ได้ แ ก่ Cafe’ Chilli, Kuppadeli, Man Fu Yuan, Nara Thai Kitchen, อาหารนานาชาติเลิศรส คัดสรรจากร้านอาหารชื่อดัง 5 ร้าน ได้แก่ Cafe’ Chilli, Kuppadeli, Man Fu Yuan, Nara Thai Kitchen, Yuzu Yuzu by by Yuutaro Yuutaro และ และ 11 คาเฟ่ คาเฟ่สสุดุดชิชิคค Brix Brix Dessert Dessert Bar Bar

C C

’’

CaFe CaFe CHilli CHilli

KUPPadeli KUPPadeli

Man Man FU FU YUan YUan

M M Y Y CM CM MY MY CY CY CMY CMY K K

nara nara THai THai KiTCHen KiTCHen

YUZU YUZU BY BY YUUTaro YUUTaro

BriX BriX deSSerT deSSerT Bar Bar

Free Free Flow Flow wine wine and and Beer Beer

My My Kitchen Kitchen รองรั รองรั บบ การจั การจั ดด ปาร์ ปาร์ ตตี้ี้ แแ ละสั ละสั งง สรรค์ สรรค์ ในหมู ่ เ พื ่ อ นฝู ง ส� า หรั บ โอกาสพิ เ ศษ คุ ณ สามารถใช้ ในหมู่เพื่อนฝูงส�าหรับโอกาสพิเศษ คุณสามารถใช้พ พื้นื้นทีที่่ ส่ส่ววนน My My Kitchen Kitchen is is Your Your Kitchen Kitchen ประกอบอาหาร ประกอบอาหาร จานอร่ อ ย เพื ่ อ เสิ ร ์ ฟ ให้ ก ั บ แขกคนส� จานอร่ อ ย เพื่ อ เสิ ร ์ ฟ ให้ กั บแขกคนส�าาคัคัญ ญทีที่่มมาร่ าร่ววมงาน มงาน ท่ท่าามกลางบรรยากาศพาโนรามาวิ ว อั น งดงามใจกลาง มกลางบรรยากาศพาโนรามาวิ ว อั น งดงามใจกลาง มหานครกรุ มหานครกรุงงเทพฯ เทพฯ

เพิ เพิ่่มมรสชาติ รสชาติกกลมกล่ ลมกล่ออมละมุ มละมุนนลิลิ้้นนให้ ให้กกัับบมืมื้้อออาหารด้ อาหารด้ววยไวน์ ยไวน์แและเบี ละเบียยร์ร์คคุุณ ณภาพ ภาพ ทีที่พ ร้ อ มเสิ ร ฟ ์ ให้ ค ณ ุ แบบไม่ จ า � กั ด ในทุ ก วั น ศุ ก ร์ แ ละวั น เสาร์ ตั ง ้ แต่ เ วลา 17.00-19.30 ่พร้อมเสิร์ฟ ให้คุณแบบไม่จ�ากัดในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.30 น. น. เพี ย ง 350 บาท (ไม่ ร วม VAT) เพียง 350 บาท (ไม่รวม VAT)

เปิ เปิดดให้ ให้บบริริกการทุ ารทุกกวัวันน เวลา เวลา 10.00-22.00 10.00-22.00 น. น. ชัชั้น้น 44 สยามดิ สยามดิสสคัคัฟ ฟเวอรี เวอรี่่


โตโยต้า ฟอร์จนู เนอร์ ตอกย�า้ ความส�าเร็จ กับกิจกรรม ‘ฟอร์จนู เนอร์ ทริป ซีรสี ’์ เส้นทางที่ 2 พังงา-ภูเก็ต

ad GMM adB481.pdf 1 3/4/2560 15:29:10

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด จัดกิจกรรม พาลูกค้าร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความเหนือระดับกับ ฟอร์จนู เนอร์ ทริป ซีรสี ์ พร้อมตอกย�า้ ความส�าเร็จของกิจกรรม จากเส้นทางแรก จังหวัดเชียงใหม่ สูเ่ ส้นทางทีส่ อง พังงา-ภูเก็ต ภายใต้แนวคิด ‘The Ocean Guardian’ การเดินทางสุดพิเศษ ที่จะพาคุณไปพบกับภารกิจพิชิตความยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล โดยฟอร์ จู น เนอร์ จ ะพาไปสั ม ผั ส ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง ธรรมชาติและความงดงามของท้องทะเลอันดามัน ด้วยการเปิด ประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการเดินทาง พร้อมดื่มด�า่ กับค�า่ คืนทีแ่ สนพิเศษ จากศิลปิน ตู่ ภพธร ทีม่ าร่วมสร้างสีสนั ให้ทริปนี้โดยเฉพาะ


THE GUEST เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : วริยา กระแจ่ม

ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานของ The Jam Factory เรามักจะได้เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่าง ‘ผ้ำป่ำน’ - สิริมำ ไชยปรีชำวิทย์ แม่งานคนเก่งทีค่ อยดูแลและวิง่ วุน่ อยูต่ ลอดงาน จนเราเองก็ยังอดนึกชื่นชมความขยันของเธอไม่ได้ เมื่อเรา ได้พูดคุยกัน บทสนทนาสั้นๆ ยิ่งตอกย�้าความประทับใจ ในความสดใส ตรงไปตรงมา และความรักในงานศิลปะ ที่รวมกันเป็นชีวิตสนุกๆ ของผู้หญิงคนนี้

My Monochromatic Life

“ศิลปะกับผู้คน” เราว่าทุกคนอยากรู้จักศิลปะ แต่ตอนนี้เมืองไทยไม่มีหน่วยงานมารองรับ และเราก็ไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไร เราอยู่ในจุดที่มีโอกาส จะสร้างอะไรขึ้นมาได้ ซึ่งคิดว่าดีกว่าด้วยซ�้า ตอนนี้ทุกคนก็ก�าลังท�าในส่วนของ ตัวเองกันอยู่ ถ้าเกิดวันหนึ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้หมดก็น่าจะดี ไม่ว่าจะเป็น แกลเลอรี หนังสือ หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ เราอยากรวบรวมศิลปะในหลายๆ แง่มุม น�าเสนอไปสู่ผู้คน คงดีมากถ้าเราไม่ได้หยุดอยู่แค่การแนะน�าศิลปิน แต่สามารถพาเขามาพบกับคนดู ให้เกิดเป็นคอมมูนติ รี้ ว่ มกัน เมือ่ เราท�าให้ศลิ ปะ ไม่จ�ากัดอยู่แค่ในแกลเลอรี ศิลปะก็จะเข้าไปใกล้กับผู้คนได้มากขึ้น “เต้นร�ำไปกับชีวิต” พี่ด้วง (ดวงฤทธิ์ บุนนาค) สอนตลอดว่า เราต้องเต้นร�าไปกับชีวิต หลายครั้ง คนเราเคยชินกับการวางแผนท�าสิ่งต่างๆ แต่บางครั้งเมื่อปล่อยให้ไหลไปกับ จังหวะชีวิตก็สนุกดีเหมือนกัน ตอนนี้เราสนุกกับการท�างานแกลเลอรี ซึ่งไม่ได้ เคลื่อนที่ไปไหน ก็เลยใช้แมกกาซีนเป็นขา เดินออกไปรู้จักกับคนอื่น กระจาย ออกไปมากขึ้น จนวันหนึ่งที่คนสนใจ เขาจึงเดินเข้ามาหาเรา พอได้ลองให้ บางสิง่ บางอย่างเกิดขึน้ ลองท�าแล้วยอมรับมัน เราพบว่าแบบนีส้ นุกกว่าทีจ่ ะต้อง ท�าตามแผนไปเสียทุกอย่าง “สุนทรียะของยุคสมัย” สิ่งพิมพ์ไม่ได้ก�าลังจะตาย แค่มีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้น ค�าถามอยู่ที่ว่า คุณประยุกต์ไปกับสิง่ ใหม่ได้อย่างไร เปรียบอย่างนีด้ กี ว่า ทุกวันนีค้ นถ่ายรูปด้วย กล้องฟิล์มก็ยังมีอยู่ มีคนกลับไปหา Alternative Process ยังใช้ห้องมืดกัน ทั้งที่ กล้องดิจิตอลพัฒนาไปไหนต่อไหน เพราะว่าสุนทรียะของชีวิตคนเราประกอบ ด้วยสิ่งเหล่านี้แหละ ความสุขจากการได้สัมผัสกระดาษยังคงอยู่ ควบคู่ไปกับ ความเพลิดเพลินของการได้เลื่อนดูภาพสวยๆ จากหน้าจอ มันคือสุนทรียะของ ยุคนี้เหมือนกัน สิ่งพิมพ์หรือภูมิปัญญายุคเก่าไม่ได้ตาย แต่เราเองพร้อมที่จะอยู่ กับมันได้นานแค่ไหนเท่านั้น “เพรำะชีวิตคือศิลปะ” เราอยากท�างานอย่างเดียวมากๆ เพราะดูชีวิตเราสิ พังประมาณหนึ่ง (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ทา� งานหลายอย่างแล้วโคตรสนุก ถ้าสังเกตดีๆ ทุกอย่างไม่ได้ หนีกัน และไม่ได้ออกห่างจากความเป็นเราด้วย การใช้ชีวิตคืองานศิลปะ อย่างหนึ่ง ศิลปินไม่ได้ถูกจ�ากัดด้วยประเภทของงาน เราสามารถท�างานออกมา เป็นอะไรก็ได้ เพราะชีวิตคือศิลปะ “วันเดอร์วูแมนไม่มีอยู่จริง” เราอยากพูดถึงแง่ลบของการท�างานหลายอย่างบ้าง วันเดอร์วูแมนแบบนั้น ไม่มีอยู่จริงนะ (หัวเราะ) ทุกคนเป็นมนุษย์ ท�างานหนักร่างกายก็ทรุดโทรมเป็น ธรรมดา คนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าต้องท�างานเยอะๆ เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า จริงๆ แล้วท�าแบบนี้เป็นพิษกับร่างกายอยู่นะ ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลา โดยที่ลืมสนใจร่างกาย อันนี้เป็นข้อเสียเลย “แรงบันดำลใจจำกทุกสิ่งรอบตัว” แรงบันดาลใจมาจากทุกสิง่ รอบตัวเรา แม้แต่ตอนนีท้ นี่ งั่ คุยกันอยูก่ เ็ ป็นแบบนัน้ เราเชื่อว่าทุกคนเปิดและปิดอยู่ตลอดเวลา เราควบคุมไม่ได้ ทุกอย่างรอบตัว สามารถให้แรงบันดาลใจได้หมด เพราะฉะนัน้ อยูท่ คี่ ณ ุ พร้อมหรือเปล่าทีจ่ ะเปิดรับ อะไรก็ตามทีเ่ ข้ามากระตุ้นความคิด กระตุ้นความรู้สกึ ของคุณ แต่กไ็ ม่ถงึ กับต้อง กระตุ้นตลอดเวลาก็ได้ “ควำมชอบไม่มีเหตุผล” เราชอบถ่ายรูป ถ้าจะถามต่อว่าท�าไมถึงเป็นรูปขาว-ด�า อันนีต้ อบยากมากนะ ก็แค่ชอบแหละ เราแค่ไม่สามารถตอบเป็นค�าพูดได้ว่าท�าไมถึงชอบสิ่งนี้ ชอบคือ ชอบ อย่างอื่นเป็นแค่เหตุผลที่เราหามาสนับสนุนทีหลัง คนเรามี ‘ความชอบ’ ก่อนจะมี ‘เหตุผล’ เป็นอารมณ์ที่ไม่รู้ตัวหรอก เพราะสิ่งนี้ท� างานกับข้างใน มากกว่า “ชีวิตในเฉดสีเทำ” ชีวิตเราก็เป็นสีขาว-ด�าคล้ายภาพถ่ายของเรา เพราะระหว่างสีขาวกับสีด�า มีโซนสีเทาอีกหลายเฉดมาก มีความหลากหลายอยูใ่ นนัน้ ชีวติ ก็เหมือนกัน เพราะ เราท�าทุกอย่างอยู่ในแค่สีเดียว คือสีของตัวตน ความชอบ ความสนใจของเรา เป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแค่ขาวกับด�า แต่จะเป็นเฉดสีเทาแบบไหนก็แล้วแต่ จังหวะชีวติ เรายังสนุกกับสีสนั มีความสุขเวลาได้เห็นศิลปินคนอืน่ ๆ ใช้สกี นั อย่าง สนุก แต่จะรับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ แล้วปรับออกมาเป็นเฉดสีขาว-ด� า เป็นตัวตนของเรา “เวลำคือปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด” ด้วยยุคสมัยที่ท�าให้หลายคนรู้สึกว่าต้องท�าอะไรหลายอย่างไปพร้อมกัน แต่เมื่อเทียบกับคนยุคก่อนที่เขาตั้งใจท�าอะไรทีละอย่าง ผลงานของเขาเข้มข้น ล�า้ ลึกกว่าเรามาก เพราะเขาได้โฟกัสจนไม่สามารถแบ่งความสนใจไปทีส่ งิ่ อืน่ ได้ ซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นข้อเสียของการท�างานในยุคนี้ไปแล้ว แต่เรายังเชื่อว่า การให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่คือสิ่งส�าคัญที่สุดในการท�างาน ไม่มีใคร ในโลกที่โกงเวลาได้ ทุกสิ่งต้องการการทุ่มเท คุณจะไปลดส่วนไหนเพื่อทุ่มเท กับมันล่ะ ถ้าเกิดคุณท�าได้กโ็ อเค แต่ถา้ คุณอยากจะสร้างมาสเตอร์พซี ของตัวเอง เวลายังคงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด


10 APRIL 2017

The Real King

01 FEATURE ท�ำควำมรู้จักและอยู่ร่วมกับ ‘ช้ำง’ เจ้ำป่ำที่แท้จริง 05 THE SPACE The 66 Cottage ร้ำนกำแฟกลำงสวนสวยสไตล์อังกฤษ 07 MAKE A DRINK มิลก์เชกแก้วพิเศษ โดย Hazel’s Ice Cream Parlor and Fine Drinks 09 SUPERMARKET สรรพคุณทำงยำของสมุนไพร เพื่อกำรบ�ำบัดและกำรรักษำ 10 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�ำ’ ที่เปลี่ยนควำมคิด


FEATURE

The Real King เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ, พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง, ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

ในวัยเด็ก เราคุ้นชินกับภาพสัตว์ใหญ่ชนิดนี้เท่าที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียน ตามรายการสารคดี หรือแค่ในสวนสัตว์เท่านั้นเอง วันนั้นเราได้แต่เฝ้ามองมันอยู่เงียบๆ เรียนรู้อยู่ห่างๆ จนวันที่เติบโตขึ้น ช้างก็อยู่ห่างไกลออกไปทุกทีๆ เราจึงออกเดินทางเพื่อตามหาความประทับใจในวัยเด็กนั้นอีกครั้ง ยังสถานที่ดูแลช้าง หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความรู้สึกห่างไกลนั้นก็พลันกลายเป็นความใกล้ชิดกันขึ้นได้ เมื่อ ‘หมอพลอย’ - ลาดทองแท้ มีพันธุ์ สัตวแพทย์ประจ�าหมู่บ้านช้างแห่งนี้ ผู้คลุกคลีอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆ ได้ช่วยถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับช้างในฐานะผู้เป็นเจ้าป่าที่แท้จริง เพื่อให้เข้าใจสัตว์ใหญ่ที่แข็งแรง แต่มีจิตใจนอบน้อม เมื่อถูกมนุษย์น�ามาเลี้ยงดูและฝึกฝน ให้เราท�าความรู้จักกันและอยู่ร่วมกันด้วยดียิ่งขึ้น

ELEPHANTS THESE DAYS

ทุกวันนี ้ คนไทยเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ ตระหนักถึงคุณค่าของช้างมากขึ้น ทั้งในระดับ คนทั่วไป และในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ศูนย์ดแู ลช้าง โรงพยาบาลช้าง หรือปางช้าง ที่เกิดขึ้นมากมาย ล้วนเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิต ของสัตว์ใหญ่ที่น่าสงสารนี้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างสถานที ่ เช่น โรงเลีย้ ง โรงเรือนของช้าง ต่างๆ รวมทั้งการรวมทีมจัดตั้งโรงพยาบาลช้าง โดยมีหมอผู้ดูแล พร้อมผู้ช่วยหมอ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ทหี่ นั มาช่วยกันดูแลช้าง มากขึ้ น ซึ่ ง ทั้ ง หมดนั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ต ่ อ ช้ า ง และทีมงานผู้ดูแลช้างคนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ปัญหาเรื่องช้างบ้านยังคง มีอยู่ไม่น้อย ส�าหรับหมอพลอยแล้ว เธอให้ ความส�าคัญกับทัง้ การพัฒนาชีวติ ความเป็นอยู่ ช้าง และของผูด้ แู ลช้างไปพร้อมกัน การช่วยเหลือ ควาญช้างก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องช้างได้อย่าง ตรงจุดด้วย “การที่จะช่วยช้างได้ ก็ต้องตระหนักถึง คนเลี้ ย ง ในขณะที่ ทุ ก คนหั น ไปช่ ว ยช้ า ง ควาญช้ า งเองก็ ต ้ อ งการคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ด ี ถ้าความเป็นอยู่ของควาญดี เขาก็จะสนุกกับ งาน เต็มที่กับงาน ช้างเองก็จะดีขึ้น ไม่ใช่ว่าเขา ไม่รักช้าง แต่เขาก็ไม่ต่างจากช้างที่ต้องการ สิง่ ทีด่ ๆี เช่นกัน ทีส่ า� คัญ ยังรวมไปถึงผูด้ แู ลช้าง ทุกส่วน จะต้องพัฒนาความรู้ พัฒนาวิธกี ารฝึก ช้าง การดูแลช้าง พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึน้ เพื่อการเลี้ยงช้างให้ดีอย่างต่อเนื่อง”


TURNING ON WORK MODE

การดู แ ลช้ า งไม่ ไ ด้ ห มายความเพี ย งแค่ การเลีย้ งดู ให้อาหาร ให้อยูใ่ นสถานทีท่ เี่ หมาะสม เท่านั้น แต่เป็นการให้ช้างได้ใช้ชีวิตประจ�าวัน อย่ า งเหมาะสม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ พลังงานที่มากตามขนาดและน�้าหนักตัวควบคู่ ไปกับท�างานที่เหมาะสมตามวัย และสุขภาพ “สิง่ ส�าคัญก่อนทีจ่ ะให้ชา้ งท�างาน เราจะต้อง ดูความพร้อมของช้างและคนเลี้ยง เราจะเลือก ช้างสุขภาพดี ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น กล้ามเนื้อ แข็งแรง ออกไปท�างานให้บริการนักท่องเที่ยว ในส่วนของการขี่ช้างชมเมืองอยุธยา พวกเขา จะท�างานกันวันละประมาณ 6-8 ชัว่ โมง และจะ มีรถบรรทุกคอยรับส่งช้างในทุกๆ เช้าและเย็น มีวันหยุดเหมือนพนักงานออฟฟิศ คือ 1-2 วัน บางเชือกท�างานสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้ อ ม ช้ า งจะปลดเกษี ย ณตอนอายุ ประมาณ 48-55 ปี แล้ ว แต่ ส ภาพร่ า งกาย บางเชือกสุขภาพไม่คอ่ ยสูด้ นี กั ก็ตอ้ งปลดเกษียณ เร็วหน่อย แล้วให้อยูท่ นี่ ตี่ อ่ ไป เพือ่ รับบริการด้าน สุขภาพ ให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสอย่างใกล้ชิดแทน ในขณะที่ช้างเล็กๆ ก็ทา� หน้าที่นี้เช่นกัน” ON DAILY BASIS

นอกจากการท�างานของช้างแล้ว ชีวิตใน แต่ ล ะวั น ของช้ า งบ้ า นก็ ยั ง คงได้ รั บ การดู แ ล

อย่างเป็นขัน้ ตอน ผ่านการท�างานของหมอพลอย ควาญช้ า ง รวมทั้ ง อาสาสมั ค รชาวต่ า งชาติ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงช้าง “เริ่มตั้งแต่เช้า ควาญและอาสาสมัครจะ ท�าความสะอาดหลักผูกช้าง เพื่อเตรียมส�าหรับ ให้ช้างที่ไปท�างานได้กลับมานอน จากนั้นก็พา ช้างไปอาบน�้า แต่งตัวทั้งช้างและควาญเพื่อ ไปท�างาน หลังจากท�างานเสร็จประมาณ 16.0017.00 น. ก็อาบน�้า กินอาหาร แล้วเข้านอน แต่หากเป็นวันหยุด หลังจากน�าช้างออกจาก หลั ก ก็ พ าช้ า งไปลงน�้ า ที่ แ ม่ น�้ า ลพบุ รี ซึ่ ง อยู ่ ด้ า นหลั ง เพนี ย ด เวลาส่ ว นใหญ่ ข องช้ า งที่ ไม่ได้ออกไปท�างาน ก็จะกินกับอาบน�้า โดย อาบน�้าถึงวันละ 3 รอบ เพราะการคลายร้อน แบบนีจ้ ะช่วยให้ชา้ งมีสขุ ภาพแข็งแรง การทีช่ า้ ง โดนแดดบ่อยๆ ร่างกายก็จะเผาผลาญบ่อย เซลล์ร่างกายก็เสื่อมไว สุขภาพก็จะไม่ด ี แก่ไว ส่วนหน้าทีข่ องหมอจะเพิม่ เติมเข้ามาในช่วงเช้า ระหว่าง 9.30-10.00 น. และ 16.30 น. เพื่อตรวจ สุขภาพช้าง หรือหากมีช้างป่วยก็ต้องดูแลกัน อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ”


Be Strong, Kind and Humble

เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ทอี่ นั ตราย ไม่สนใจ สิ่งใด และมีความเป็นนักเลงในตัวสูง ดังนั้น การจะเข้าไปท�าความรู้จักกับเขานั้นไม่ใช่แค่ จะเดินดุม่ ๆ เข้าไปลูบงวง ถึงแม้จะเป็นช้างบ้าน ที่ได้รับการฝึกแล้วก็ตาม “หากอยากรูจ้ กั เขาจริงๆ สิง่ แรกคือควรมาหา เขาบ่อยๆ เริม่ แรกอาจจะมานัง่ ดูพฤติกรรมของ ช้าง พูดคุยกับคนเลี้ยงช้าง เห็นอะไรไม่เข้าใจ ก็ถามให้กระจ่าง เรียกได้ว่า ถ้าอยากรู้จักช้าง ก็ต้องสนิทกับควาญช้างด้วย “จากนัน้ คือการท�าความเข้าใจในพฤติกรรม เช่น ช้างสะบัดหูหรือเหวีย่ งงวงไปมา อย่าคิดว่า เขากวั ก งวงเรี ย ก นั่ น คื อ เขาก� า ลั ง หงุ ด หงิ ด อารมณ์ไม่ด ี ไม่ควรเข้าใกล้ แต่ถา้ อยากเข้าใกล้ ต้ อ งรู ้ ร ะยะเพื่ อ ความปลอดภั ย ของตั ว เอง ทีส่ า� คัญจะต้องมีควาญอยูใ่ กล้ๆ เสมอ เพราะเขา เป็นสัตว์นายเดียว เขาจะเคารพนายของเขา คนเดียวเท่านั้น แต่เขาก็มีมุมน่ารักเยอะ อย่าง พลายกิ่งแก้ว เวลาอ้อนเขาก็จะเอางวงมาวาง บนตักแล้วก็หลับตา เหมือนเขาวางใจว่าอยู่ ตรงนี้แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆ “ส่วนช้างตกมันทีม่ กั จะเห็นตามข่าว 2 กรณี คือ ช้างตกมัน และช้างอาละวาด ช้างบางตัว ไม่ได้ตกมัน แต่นิสัยเหมือนอันธพาล ส่วนช้าง ตกมันก็คล้ายกับคนเมาเหล้า บางเชือกเมาแล้ว นิง่ บางเชือกเมาแล้วอาละวาด ก็มลี กั ษณะนิสยั ต่างกัน สิง่ ทีท่ �าได้คอื ไม่ย่งุ เกีย่ ว แค่เข้าไปให้น�้า ให้อาหาร แล้วปล่อยให้เขาอยู่ในอาการนั้น จนมันไหลออกมาหมด รวมทั้งช้างบางเชือก อาจจะโดนท�าร้ายจิตใจมามากๆ เขาก็กลายเป็น ตัวอันตราย ถึงกับฆ่าคนได้เช่นกัน”


TRICKS AND TREATS

สิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วควรตระหนักถึง เมือ่ เจอช้างป่า หรือการเข้าหาช้างบ้านนัน้ หมอพลอยได้ให้คา� แนะน�า ไว้ ว ่ า เมื่ อ เจอจั ง ๆ ต้ อ งหนี ใ ห้ ไ กลและไวที่ สุ ด ถ้าเปลีย่ นเส้นทางได้ควรท�า หลีกเลีย่ งการเผชิญหน้า อย่าพยายามเข้าใกล้เพือ่ ถ่ายรูป เพราะช้างเป็นสัตว์ ที่วิ่งในระยะใกล้ได้ไวมาก ส่วนช้างบ้าน ควรเว้นระยะการเข้าหาในเบือ้ งต้น และท�าตามค�าแนะน�าของผู้ดูแลช้าง เพราะเราจะ ไม่มีทางรู้อารมณ์ของช้างได้ รวมทั้งการเคารพ สถานที่ ท� า ตามกฎระเบี ย บและข้ อ ห้ า มต่ า งๆ ทั้ ง หมดก็ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของคน มากกว่ า ความปลอดภัยของช้าง เพราะช้างบ้านได้อยู่ใน สถานที่ที่เหมาะสมและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว THROUGH THE EYES OF FOREIGnERS

ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ทมี่ เี กียรติและศักดิศ์ รี ไม่ตา่ ง จากมุมมองของชาวต่างชาติอย่างอาสาสมัครจาก ประเทศอังกฤษ David Gray และ Leanne Wallace ซึ่งท�างานในหมู่บ้านช้างเพนียดหลวงมาเกือบ 1 ปี พวกเขาบอกว่า คนอังกฤษจะเข้าถึงช้างได้เพียง แค่ในสวนสัตว์เท่านัน้ และยังมองว่าช้างเป็นสัตว์ปา่ อันตราย ไม่สามารถน�ามาเลีย้ งได้ แต่เมือ่ มาสัมผัส จริงๆ ช้างเป็นแค่สัตว์ตัวใหญ่และเรี่ยวแรงเยอะ พวกมันไม่ได้ตั้งใจท�าร้ายใครเลย อีกอย่างช้างไทยก็โชคดีมากทีม่ สี ถานทีด่ แู ลช้าง ท�าให้ชวี ติ ช้างดีขนึ้ และช่วยให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจ เกี่ยวกับช้างไทยได้มากขึ้น ทุ ก วั น นี้ ป ่ า ก็ น ้ อ ยลงทุ ก ที ช้ า งก็ ต ้ อ งการที่ ที่ปลอดภัย พวกเราเชื่อว่า สิ่งที่ทุกคนก�าลังท�าอยู่ ตอนนีค้ งเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการดูแลและอนุรกั ษ์ชา้ ง ให้อยู่ต่อไปได้อีกยาวนาน


THE SPACE

Green Recreation Space เรื่อง : วริยา กระแจ่ม, พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : วริยา กระแจ่ม

ด้วยความตั้งใจที่จะถ่ายทอดบรรยากาศอันอบอุ่นของบ้านตัวเอง ผ่านคาเฟ่สีเขียวในซอยสุขุมวิท 66 ‘ยุ้ย’ - วัลลภา นาครักษ์ จึงสร้างสรรค์ The 66 Cottage ร้านกาแฟกลางสวนสวยสไตล์อังกฤษ รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ดอกไม้นานาชนิด พร้อมสนามหญ้ากว้างขวาง ที่ช่วยเติมเต็มความรื่นรมย์ให้กับวันสบายๆ

This Space is... “บ้านของเรา”

“ก่อนหน้านี้ ที่ตรงนี้เป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่า แต่เนือ่ งจากพีส่ าวมีความรูเ้ กีย่ วกับการท�าเบเกอรี เราจึงรวมตัวกันสร้างโครงการแห่งนี้ขึ้น ภายใต้ แนวคิด ‘Green Recreation Space’ เพราะที่นี่ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแค่ ค าเฟ่ เ ท่ า นั้ น แต่ ทุ ก คนยั ง สามารถท�ากิจกรรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเวิร์กช็อป เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิก เล่นโยคะ หรือแม้แต่การพาสุนัขตัวเล็กๆ มา วิ่งเล่นในสวนเขียว” พื้นที่ในโครงการประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนคาเฟ่ ที่เสิร์ฟทั้งอาหารคาว ขนม และ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ส่วนร้านค้า เรียงรายไปด้วย ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและอาหารออร์แกนิก และส่ ว นสนามหญ้ า ขนาดใหญ่ ส� า หรั บ จั ด กิจกรรมสันทนาการสนุกๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ วัลลภาเล่าถึงการออกแบบว่า ภายในคาเฟ่ เน้นสไตล์วินเทจ โดยผนังด้านหนึ่งท� าจากอิฐ ทาสีขาว แขวนนาฬิกาเรือนใหญ่ และต้นไม้ขนาด เล็กในสไตล์หวาน ส่วนด้านนอกให้ความรู้สึก โมเดิร์นด้วยผนังปูนเปลือยเท่ๆ รับกับสีด�าของ เหล็ก เก้าอี้หวาย และบาร์ดื่มกาแฟ เมื่อเดินลอดซุ้มประตูโค้งออกไป ก็จะพบกับ สวนสไตล์องั กฤษ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ แต่ ยั ง คงความอ่ อ นหวานจากดอกไม้ ห ลากสี พร้อมทางเดินอิฐสีสม้ น�า้ ตาลทีท่ อดยาวไปทัง้ สวน ตัดกับสีเขียวของหญ้าได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังมีลานน�้าพุสีด�าขลับ ประดับประดาไปด้วย รูปปั้นสีขาวอ่อนช้อย ให้ความรู้สึกสุดโรแมนติก ราวกับอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ในระหว่ า งการสนทนา มี ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ ง ชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาอย่าง ไม่ขาดสาย “หากเป็นวันธรรมดา จะมีชาวต่างชาติ ทัง้ จีน ญีป่ นุ่ และยุโรปเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์มักจะเป็นลูกค้าชาวไทย” ท�าเลทีต่ งั้ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข

เพียง 150 เมตร ท�าให้สะดวกต่อการเดินทาง แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในซอยที่สงบ ร่มรื่น เหมือนได้ตัดขาดจากความวุ่นวายในเมือง “โชคดีทสี่ ิ่งที่เราสื่อออกไป ตอบโจทย์กับ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หลายคนประทับใจใน บรรยากาศของร้านมากๆ เพราะรูส้ กึ ผ่อนคลาย ได้ เ ป็ น ตั ว ของตั ว เอง เหมื อ นมานั่ ง เล่ น บ้านเพื่อน ส่วนตัวเราเองก็ดีใจ ลูกค้ามาแล้ว สามารถได้ รั บ สิ่ ง ที่ เ ราอยากน� า เสนอไปได้ จริงๆ”

เรื่องราวที่ประทับใจ - ลูกค้าบางคนเดินทางมาไกล เช่น จากพัทยา หรือจากนครปฐม บอกว่าตั้งใจมาที่นี่โดย เฉพาะ ท�าให้เราซึ้งใจมาก มุมโปรด - ตอนเช้าๆ เรามักไปนั่งตรงโซฟา เป็นมุมที่ มองเห็นสนามหญ้าเเบบกว้างๆ ได้ ช่วงเวลาที่แนะน�าให้มา - ประมาณ 10 โมง ก่อนเที่ยง เพราะช่วงนั้น จะสบายมาก


MAKE A DRINK

Vanilla Milkshake เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : วริยา กระแจ่ม

อาคารและการตกแต่งสไตล์ย้อนยุคที่เต็มไปด้วยความดิบปนเท่ของร้าน Hazel’s Ice Cream Parlor and Fine Drinks ท�าให้เราอยากจะใช้เวลาทั้งเย็นของวันนี้ ค่อยๆ ดื่มด�่าไปกับบรรยากาศ และรสชาติอันหอมหวานของมิลก์เชกแก้วอร่อย อย่าง Vanilla Milkshake ที่ ‘หญิง’ - วรัญญา เทียมเมือง ตั้งใจท�าขึ้นเป็นพิเศษแก้วนี้

Vanilla Milkshake

ราคา : 190 บาท

INGREDIENTS

THE INSPIRATION

TIPS

ไอศกรี ม วานิ ล ลา / นมสด / คาราเมล / วิปครีม

มิลก์เชกแก้วนี้เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่พวกเราเองก็ชื่นชอบ การสร้าง เมนูมลิ ก์เชกทัง้ หมดในร้านได้แรงบันดาลใจมาจากการดูหนังอเมริกนั ยุคก่อนๆ ความคูลของวัยรุ่นสมัยนั้นที่ออกไปแฮงก์เอาต์กันตามร้านไอศกรีม นั่งกิน มิลก์เชก เป็นภาพจ�าทีเ่ ราประทับใจ และอยากสร้างบรรยากาศแบบนัน้ ในร้าน ของเราบ้าง

สิ่ ง ส� า คั ญ อยู ่ ที่ ค วามสมดุ ล ของ ส่ ว นผสมที่ แ สนธรรมดา นอกจากนี้ หากคุณหลงใหลในรสชาติของเบอร์เบิน ก็ ส ามารถเลื อ กเติ ม วิ ส กี้ ช นิ ด นี้ เ พื่ อ เพิ่มรสชาติและความหอมได้ตามชอบ


SUPERMARKET

Aromatic Herbs กลิน่ หอมเฉพาะตัวจากน�า้ มันหอมระเหยในสมุนไพร นอกจากจะช่วยสร้างความสดชืน่ แล้ว ยังช่วยปรุงแต่งกลิน่ อาหาร เพิม่ การรับสัมผัส ร่วมกับรสชาติ เกิดเป็นความรืน่ รมย์ผา่ นมือ้ อาหาร พร้อมทัง้ ให้สรรพคุณทางยาทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายเพือ่ การบ�าบัดและการรักษา

CINNAMON

MINT

ROSEMARY

Rosemary

โรสแมรีสามารถด โดยเฉพาะเนื้อแกะ อุ ับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ ได้ดี ดมไ สารต้านอนุมูลอิสระ ปด้วยฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็น ช่วยเสริมสร้างควา มแข็งแรง ให้หลอดเลือด

Parsley

พาร์สลียเ์ ป็นสมนุ ไพ ตะวันตก โดยน�ามาใช รทนี่ ยิ มใช้ในการปรงุ อาหาร ้หมั ใส ่ ใ นซ อส หรื อ ใช ้ ป กเนื้อสัตว์หรือสับให้ละเอียด ระ ดั บ จา นอ าห าร มี ส รร กระตุ้นการท�างานของ ไต ช่วยขับปัสสาวะ พ คุ ณ Thym e

ไท ม์ ใช ้ เ พิ่ ม กลิ่ น ซอ สผั ก แล ะน�้ า สลั แล ะร สช าติ ใ ห้ กั บ เนื้ อ สั ต ว์ ด ให ทั้งยังมีสารไทมอล ช่ ้ ช วน รั บ ปร ะท าน มา กยิ่ ง ขึ้ น วยใ ขับเสมหะ ระงับอากา นการย่อยอาหาร และมีฤทธิ์ รไอ

Oregano

PARSLEY

THYME

ออ ริ ก าโ นเ ป็ น เค รื อิตาเลียน โดยเฉพ ่ อ งเ ทศ ส� า หรั บ ปรุ ง อา หา ร าะอา ส่วนประกอบหลัก มี หารที่มีซอสมะเขือเทศเป็น สรรพคุณทางยา คือ ก�าจัด ในเลือด และป้องกันกา รเสื่อมของกล้ามเนื้อ ไขมัน Mint สะระแหน่มีกลิ่นหอ อา หา รแ ละ เค รื่ อ งด มคล้ายมะนาว ใช้ประกอบ ื่ ม ได วิ ต ามิ น ที่ จ� า เป ็ น ต่ อ ้ ห ลา กห ลา ย อุ ด มไ ปด ้ ว ย ร่ า ความร้อน และช่วยร งก าย ช่ ว ยขั บ เห งื่ อ คล าย ะงับกลิ่นปาก Ba y leaves

ใบกระวานทั้งใบสด ส่ ว นผ สม ใน น�้ า ซุ ป และแบบอบแห้ง น�ามาใช้เป็น สต แล ะร สช าติ ที่ ก ลม กล ู แล ะซ อส เพื่ อ เพิ่ ม กลิ่ น ่อ และกรดโฟลิก ช่วยล ม มี วิ ต ามิ น เอ วิ ต ามิ น ซี ดไข้ แก้ท้องอืด

Cinnamon

BAY LEAVES

อบ เช ยสี น�้ า ตา ลอ ค่อนขา้ งฉนุ ใชด้ บั กล ่ อ นห รื อ สี ส นิ ม ให ้ ก ลิ่ น หอ ม นิ่ คา เข้มข้น ช่วยเสริมสร้า วเนือ้ สัตว์ มีสารกลเี ซอไรซิน งระบบภูมิคุ้มกันในร่ างกาย

OREGANO


THE WORD

Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit. ความสุขที่แท้จริงนั้นราคาถูกมาก แต่เราก็ยังยอมจ่ายในราคาแพงเพื่อความสุขแบบปลอมๆ

- Hosea Ballou -

adB481  

a day BULLETIN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you