Page 1

ISSUE 99 11 - 17 JUNE 2010

YES I CANNES!

Apago PDF Enhancer


ISSUE 99, 11 - 17 JUNE 2010

Tree Time มีเพื่อนฝูงหลายคนและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพอยู่หลายท่านที่บอกผู้เขียนโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนว่า บั้นปลายชีวิตอยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ประเภทตื่นมาเห็น ต้นไม้เขียวๆ ล้อมรอบเลยยิ่งดี บางคนถึงกับบอกว่า ถ้าย้อนเวลาได้ อยากเลือกมีชีวิตเป็นเกษตรกร ปลูกต้นไม้ ทำสวนอะไรสักอย่าง มีเงินแค่พอมีพอใช้ วันๆ ตื่นมาคุยกับ คนงานก็พอใจแล้ว ที่บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ ก็เพราะในความเป็นจริงคนพูดเป็นเจ้าของกิจการมากมายในกรุงเทพฯ วันๆ ขับรถอยู่ในเมือง แทนที่จะได้จับสายยางรดน้ำต้นไม้ ในสวน เห็นตึกรามบ้านช่อง แทนที่จะได้เห็นสีเขียวของต้นไม้ เก็บเกี่ยวดอกเบี้ยในธนาคารเป็นค่าตอบแทนหยาดเหงื่อแรงงานที่ลงไปกับการทำงานทุกวันๆ แทนดอกไม้ที่ตัวเอง ไม่เคยปลูก และบางทีกจ็ ำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าดอกไม้ทต่ี วั เองชอบทีส่ ดุ ชือ่ ดอกอะไร นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกทีผ่ เู้ ขียนได้ยนิ คนพูดว่าอยากมีชวี ติ อยูก่ บั ธรรมชาติ แต่นเ่ี ป็นครัง้ แรกทีผ่ เู้ ขียนรูส้ กึ ว่า ถ้าให้เลือก… ผูเ้ ขียนเองก็แทบจะไม่ตอ้ งคิดเหมือนกันว่า อยากอยูใ่ กล้ ต้นไม้มากกว่าอยู่ใกล้คน อยากนอนเล่นหลบแดดใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ๆ มากกว่าหลบอยู่ใต้ชายคาตึก อยากเห็นดอกไม้จริงๆ มากกว่าดอกไม้ที่ทำเป็น wallpaper หน้าจอ คอมพิวเตอร์ และไม่นา่ จะใช่ผเู้ ขียนคนเดียวทีร่ สู้ กึ เช่นนี.้ .. เป็นไปได้หรือไม่วา่ ทีห่ ลายๆ คนรูส้ กึ ไม่ตา่ งกันเพราะรูส้ กึ ว่าต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้เกิดมาเพือ่ ทำร้ายคน แต่เกิดมาให้มาก กว่ารับ และสิง่ ทีพ่ วกเขารับก็ไม่ได้มอี ะไรมากไปกว่าแดดฝน และดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ตรงกันข้าม คนต่างหากทีท่ ำหน้าทีท่ ำลายทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ตง้ั ใจ โดยเฉพาะกรณีทต่ี ง้ั ใจนัน้ เมื่อเร็วๆ นี้เราก็น่าจะเห็นได้จากข่าวตัดต้นไม้ขยายถนนทางขึ้นเขาใหญ่ที่นำเสนอกันอย่างครึกโครมกันทุกสื่อก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลกเพียงไม่กี่วัน ซึ่งการตัดต้นไม้โดยตั้งใจนั้น สำหรับคนทีร่ กั ต้นไม้แล้วแทบไม่ตา่ งอะไรกับการก่ออาชญากรรมเลยทีเดียว และจัดว่าเป็นความผิดทีต่ อ้ งจับตัวคนผิดมาลงโทษโดยด่วน แต่บทลงโทษทีเ่ คร่งครัดก็ถอื เป็นอีกเรือ่ ง (โดยเฉพาะบ้านเมืองเรา) คนรักต้นไม้หลายๆ คนอ่านข่าวนีแ้ ล้วเลยเป็นเดือดเป็นร้อนทีต่ น้ ไม้ทถ่ี กู ตัดเพือ่ ขยายถนนนัน้ บางต้นมีอายุกว่า 100 ปี เพราะลองคิดเล่นๆ ว่า ถ้าคนทีม่ ี ค่าอายุเฉลีย่ กันคนละไม่เกิน 70 ลงมือปลูกต้นไม้สกั ต้นทีม่ อี ายุอยูไ่ ด้ถงึ 100 ปี แปลว่าหลัง 70 ปีไปแล้ว คนทีจ่ ะได้เห็นต้นไม้และอาศัยร่มเงาไม้ใหญ่นน้ั ล้วนเป็นคนรุน่ ลูกหลาน เหลนทัง้ สิน้ เหมือนทีม่ คี ำพูดไว้วา่ เราไม่ได้ปลูกต้นไม้เพือ่ ตัวเอง แต่เพือ่ ลูกหลานและเพือ่ โลกในอนาคต ลำพังตัวเราเองอาจทำเพือ่ ต้นไม้นน้ั เป็นสิง่ สุดท้ายได้อย่างมากทีส่ ดุ ก็แค่ให้ ลูกหลานเอาขี้เถ้ามาโปรยเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต่อไปด้วยซ้ำ และแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าต้องใช้เวลามากมายแค่ไหนกว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตมาได้จนรวมกันเป็นป่ากว้างใหญ่ไพศาล เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในป่าสารพัดชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หรือกระทั่งเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ข้างทาง แต่ตอนที่ใครสักคนกำลังจะตัดต้นไม้ ล้วนแต่ใช้เวลาคิดถึง การเติบโตของมันน้อยมาก เพราะหลายคนมัวเอาเวลาไปคิดถึงการเติบโตทางรายได้ทจ่ี ะได้มาหลังต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลง ในความเป็นจริงของชีวติ เราทุกคนในประเทศนี้ หรือกระทัง่ ในโลกนี้ คงต้องยังอยูร่ ว่ มโลกกับคนทีไ่ ม่สนใจการตัดไม้ทำลายป่าต่อไป และหลายคนอาจจะเลือกการปลูกป่า ทดแทน มากกว่าทีจ่ ะมัวรอให้รฐั จัดการอย่างเด็ดขาดกับกลุม่ ทีเ่ ป็นฝ่ายทำลาย เลยกลายเป็นว่าคนปลูกก็กม้ หน้าก้มตาปลูกไป คนตัดก็กม้ หน้าก้มตาตัดไป (และอาจจะก้มมากกว่า เพราะกลัวคนเห็น) ...หลังจากหลายๆ ประเทศมีกิจกรรมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกไปหมาดๆ ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของ United Nations Environment Programme (UNEP) ในส่วนของโครงการชวนคนมาปลูกต้นไม้อย่าง Plant For The Planet แล้วมีขอ้ มูลเล็กๆ น้อยๆ มาเล่าสูก่ นั ฟังให้อง้ึ เล่น ข้อมูลของ UNEP บอกไว้วา่ ต้นไม้บางต้น ถือเป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดใหญ่และอายุยนื ทีส่ ดุ บนโลกใบนี,้ ถ้าเราต้องปลูกต้นไม้เพือ่ ทดแทนพืน้ ทีท่ ถ่ี กู ตัดไม้ทำลายป่าในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาทัง้ หมด เราจำเป็นต้องใช้พน้ื ทีม่ ากถึง 130 ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่เท่ากับประเทศเปรู และอีกข้อมูลหนึ่งคือ ใน 1 ปี ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 12 กิโลกรัม และผลิตออกซิเจนออกมาเพียงพอสำหรับครอบครัวทีม่ สี มาชิก 4 คน ใช้ได้ทง้ั ปี มีคนบอกว่า มันเป็นธรรมชาติของคน ทีต่ อนบัน้ ปลายมักจะอยากอยูใ่ กล้ชดิ กับต้นไม้ อาจเพราะได้ซมึ ซับความนิง่ สงบและสดชืน่ ของต้นไม้และใบสีเขียวๆ ซึง่ ช่วยให้คน ทีผ่ า่ นเส้นทางอันเหน็ดเหนือ่ ยในชีวติ รูส้ กึ ได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริง และก็เป็นธรรมชาติของคนบางประเภทอีกเหมือนกัน ทีค่ ดิ ว่าต้นไม้ใหญ่แค่ไหนก็ใช้เงินตัดได้ ซึง่ น่าจะเป็นธรรมชาติเดียวกับของคนทีค่ ดิ ว่าทีห่ ลบแดดฝนคือใต้ชายคาตึก และชอบดูดอกไม้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมทั้งน่าจะเป็นคนประเภทเดียวกันด้วยกับคนที่บั้นปลายชีวิตไม่น่าจะคิดปลูกต้นไม้ เพราะทั้งชีวิตที่ผ่านมา ไม่เคยปลูกอะไรขึ้นเลย แม้กระทัง่ จิตสำนึกของตัวเอง

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter: @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

Apago PDF Enhancer

10 06

31 24

รวมจดหมายจาก Facebook ของ a day BULLETIN เป็นเด็กต่างจังหวัด ครับ ไม่มีโอกาสได้เข้าไปรับ a day BULLETIN ของจริ ง ได้ แต่ เข้ า ไปอ่ า นในเว็ บ ครั บ ก็ทำให้ได้อพั เดตเรือ่ งราวต่างๆ และก็ได้รู้ถึงมุมมองของแขกที่ลงสัมภาษณ์ ซึ่งบาง เรื่องเราก็คาดไม่ถึง และบางเรื่องก็เป็นประโยชน์ที่

ปีที่ 2 ฉบับที่ 99 วันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2553

04 THE DATABASE

18

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

24 26 HOME MADE HEALTH ใช้พื้นที่ส่วนตัวที่เรียก AND ว่ า ‘บ้ า น’ ในแบบ HEART ฉบั บ ของคนเมื อ งให้ คุ้มค่ากับเจ้าของบ้าน อารมณ์ดี กิตติ อุทิศ

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

เราสามารถเอามาปรั บ ใช้ ใ นชี ว ิ ต ด้ ว ย อี ก อย่ า ง ทีมงานน่ารักดี -Kampanart Donlao ครั้งแรกที่ได้จับ a day BULLETIN ตอนนั้น ไม่คิดว่านิตยสารฉบับนี้จะมีอะไร แต่พอเปิดอ่านไป อ่านมาเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ย นี่มันนิตยสารแบบที่เราตาม หานี่ สามารถอ่านได้ทุกคอลัมน์ ทุกบรรทัด ทุกตัว อักษร และไม่นา่ เชือ่ ว่าทุกอย่างในนิตยสารเล่มนี้ ฟรี!

10 INTERVIEW

เจาะลึ ก เรื ่ อ งราวของ อภิ ช าติ พ งศ์ วี ร ะเศรษฐกุล ผู้กำกับไทย คนแรกที ่ ไ ด้ ร างวั ล ปาล์มทองคำจาก เทศกาลหนั ง เมื อ ง คานส์

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

21 SHOPPING

อมยิ ้ ม ไปกั บ บรรดา ของใช้สุดน่ารักที่เติม เต็มไอเดียใหม่ๆ ให้กับ ทุ ก วั น ของชี ว ิ ต โดย ไม่ตอ้ งไปหาแรงบันดาลใจที่ไหนเพิ่ม

28 30 31 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก แง่ ค ิ ด ของ จอมพจน์ เกษมรุ่งชัยกิจ ที่เชื่อ ว่าแค่ทำในสิ่งที่ดีที่สุด ก็ ถ ื อ ว่ า ได้ ร ั บ รางวั ล ในทุ ก ๆ วั น ของการ ทำงานแล้ว

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

เป็นนิตยสารที่ชอบที่สุดเท่าที่เคยอ่านมา คือทั้งดี ทั้งฟรี สิ่งที่ชอบทีส่ ดุ คือคอลัมน์ The Words ถ้อยคำ ความหมายดี ๆ มั น มี ค วามหมายดี ๆ สำหรั บ ผม มากมายเลยครับ แต่เรื่องที่ไม่ค่อยชอบนิดหนึ่งก็คือ บางทีหยิบในร้านกาแฟ เขาชอบมองหน้าอะครับ แบบไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้าไง อยากเก็บทุกเล่มเลย แต่ เดี ๋ ย วนี ้ ก ็ ใช้ ว ิ ธ ี โหลดเอาถ้ า ไม่ ได้ ฉบั บ จริ ง ครั บ บอกตรงๆ โคตรชอบเลยครับ -Vorarat Meeprecha

ของแฟชั่นในแบบฉบับ ของ สขิ ล า วั ฒ นศรี ดี ไ ซเนอร์ ค นเก่ ง แห่ ง PLAYHOUND

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb


Apago PDF Enhancer


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

10 อันดับประเทศในเอเชียที่ระบบราชการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประจำปี 2010

1 สิงคโปร์

2 ฮ่องกง

3 ไทย

4 เกาหลีใต้

5 ญี่ปุ่น

THE POLL

6 ไต้หวัน

7 มาเลเซีย

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากให้นักการเมืองทุกคนตระหนักถึง มี ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ตั้ ง ใจทำงานเพื่ อ ประเทศชาติ แ ละ ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น สำคัญ

อยากให้แก้ปัญหา ต่างๆ ด้วยสติและ เหตุผล แทนการ ใช้ อ ารมณ์ ห รื อ กำลัง

อยากให้ ม องว่ า นั ก การเมื อ งทุ ก คนมี ส ายเลื อ ด ของความเป็นไทย เหมือนกัน

37.98% 20.12%

14.90%

อยากให้ ล งพื้ น ที่ ต ร ว จ เ ยี่ ย ม ประชาชน รับฟัง เรื่ อ งราวปั ญ หา ความเดื อ ดร้ อ น ต่างๆ ด้วยตนเอง

13.61%

ช่วยให้ความขัดแย้ ง ในสั ง คมไทย ลดลงได้ / ทำให้ ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย เป็นการเมืองที่ดี

13.39%

คุณคิดอย่างไรกับภาพยนตร์ไทยที่ ได้รบั รางวัลจากต่างประเทศ แต่กลับ ไม่ประสบความสำเร็จในประเทศ 8 จีน

9 เวียดนาม

10 ฟิลิปปินส์

ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ภาษาที่สมาชิกเว็บไซต์ เฟซบุ๊กใช้มากที่สุดใน เอเชีย และเป็นภาษาที่ สมาชิกเฟซบุ๊กใช้มาก เป็นอันดับ 5 ของโลก หรื อ เท่ า กั บ ว่ า มี ช าว อินโดนีเซียกว่า 20 ล้านคน เป็นสมาชิก เว็บไซต์ดังกล่าว ทีม่ า : www.insitenetworks.com

บริษทั แอปเปิล้ อิงค์ ยักษ์ใหญ่ แห่ ง วงการไอที ข องสหรั ฐ ฯ แถลงว่า ทางบริษัทสามารถ ท ำ ย อ ด ข า ย ทั่ ว โ ล ก ข อ ง ‘ไอแพด’ (iPad) ซึ่งเป็นApago คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้เป็น จำนวนถึง 2 ล้านเครื่องแล้ว หลั ง จากเพิ่ ง ทำการเปิ ด จำหน่ายเป็นครั้งแรกในเดือน เมษายนที่ผ่านมา

PDF

42%

นฮอตด็อก เบคอน Enhancerการกิ ไส้ ก รอก หรื อ เนื ้ อ สั ต ว์ แช่เย็น เพิ่มความเสี่ยง โรคหัวใจ 42% ทีม่ า : www.afp.com

ที่มา : www.thairath.co.th ปัจจุบันนี้มีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 200 ล้านคน สำหรับ ประเทศไทยมีจำนวนผู้หญิงสูบบุหรี่ 840,000 คน และมี ย อดผู ้ เ สี ย ชี ว ิ ต ทั ่ ว โลกจากโรคที ่ เกีย่ วข้องกับการสูบบุหรีถ่ งึ 5 ล้านคน ในแต่ละปี และคาดว่ า ตั ว เลขจะทะลุ ถ ึ ง 10 ล้ า นคน ภายใน 20 ปีนี้ ที่มา : www.who.int

SURVEY

900,000

ในแต่ละปีจะมีแมวน้ำถูกล่ากว่า 900,000 ตัว และ กว่า 50% เป็นนักล่าจากแคนาดาและกรีนแลนด์ นอกจากนี้ยังมีประเทศนอร์เวย์ นามิเบีย ไอซ์แลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ ร่วมด้วย ที่มา : www.afp.com

“เป็นเพราะคนไทย ไม่คอ่ ยนิยมดูหนังไทยสัก เท่าไหร่ สนใจแต่หนังจาก ต่างประเทศ” ศิพงษ์ อร่ามวรไพศาล 26 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “สั ญ ญะของภาพยนตร์ไทยเหล่านัน้ อาจจะ ดูยาก จึงทำให้คนไทยดู แล้วไม่เข้าใจ” สถิตพงศ์ คำเถียร 23 ปี, บรรณาธิการฝ่าย ภาพ “คนไทยส่วนใหญ่ไม่ ค่อยเสพหนังไทย อยาก ให้ชว่ ยกันให้ความสำคัญ กับหนังไทยมากกว่านี”้ ศุทธินี ขวัญแดง 25 ปี, ประชาสัมพันธ์ “หนังไทยบางเรื่อง เข้าถึงคนส่วนใหญ่ยาก เกินไป ถ้าสามารถทำให้ เข้าถึงคนดูจำนวนมากได้ ก็จะเป็นเรือ่ งทีด่ ”ี ปิยะณัฐ เนียมหอม 26 ปี, พนักงานบริษทั “คนดูในประเทศยัง ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปะภาพยนตร์ทแ่ี ท้จริง” มยุรี เครือวงค์ อายุ 24 ปี, วิศวกรโยธา “เป็นเรือ่ งของรสนิยม และความชอบส่ ว นตั ว ไม่มใี ครโทษใครได้” ตวงทอง ภักดีพัฒนา อายุ 23 ปี , Securities Marketing


Apago PDF Enhancer


6

• คาร์ลอส อังเดรส์ โกเมซ ศิลปินชาวโคลอมเบีย (ในภาพกำลังเข็นรถ) ได้สร้างสรรค์งานแกะสลักบนภูเขาในเมือง Day in Cali, Valle del Cauca ประเทศโคลอมเบีย โดยใช้ชื่องานศิลปะนี้ว่า Existence เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อช่วยกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้คนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ - AFP

• ใครมีโอกาสไปเยือนเทศกาลบอลโลกที่แอฟริกาใต้ ไม่น่าจะพลาดร้านนี้ ‘Hold Cargo’ ซึ่งอยู่ที่ชายหาดชื่อ Bells Beach ในเมือง Durban ซึ่งได้ทำการปรับปรุงเรือขนสินค้าเก่าๆ ให้เป็นภัตตาคารและอะควาเรียมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาสารพัดชนิด รวมทั้ง ปลาฉลามด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนนั่งทานอาหารอยู่ในโลกใต้น้ำเลยทีเดียว - AFP

POLITICS ตามคาด ‘นาโอโตะ คัง’

BUSINESS EDUCATION ร้านอาหารแดนจิงโจ้ออกกฎเหล็ก ‘ทานไม่หมด ห้ามกลับมา’ เยาวชนไทยคว้า 4 รางวัล

ในขณะทีบ่ า้ นเราเพิง่ ได้ ครม. หน้าใหม่ มาสดๆ ร้อนๆ ฟากของญีป่ นุ่ ก็ไม่นอ้ ยหน้า เพราะเพิ่งได้นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ม า บริหารประเทศเช่นกัน โดย นาย นาโอโตะ คัง อดีตรัฐมนตรีคลังและรองนายกรัฐมนตรี ได้รบั เลือกเป็นนายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ต ่ อ จาก นาย ยูกิโอะ ฮาโตยามะ ซึง่ ประกาศ ลาออกจากตำแหน่งอย่ า งกะทั น หั น เมื ่ อ วันที่ 2 มิถุนายน ที่ผา่ นมา โดยคะแนน เสียงของ นาโอโตะ คัง มาจาก 313 เสียง จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 477 เสียง และสมาชิกวุฒสิ ภาลงมติดว้ ยคะแนน 123 จาก 237 เสียง อย่างไรก็ตาม เขายังมี ภารกิจหนักอึง้ รออยู่เบื้องหน้าในการปฏิรูป การเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงนโยบาย ความสัมพันธ์กบั สหรัฐฯ และจีน “งานแรก ของผมก็คือ ปฏิรปู ประเทศเสียใหม่ ผมเชือ่ ว่าเราสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับ เศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ได้ในเวลา เดียวกัน” เขากล่าวพร้อมกับให้สญ ั ญาว่าจะ ลดจำนวนหนีส้ าธารณะของประเทศลงให้ได้ นอกจากนี้ เขายังส่งสัญญาณว่าต้องการ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย

เด็ ก ไทยสร้ า ง ชื ่ อ อี ก ครั ้ ง ในงาน ‘โครงการวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ โลก’ (Intel ISEF 2010) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการคว้า 4 รางวัล Grand Awards ได้เป็นผลสำเร็จ ซึง่ รางวัลประเภทบุคคลอันดับ 4 เป็นของ นาย ศุภชัย นิลดำ จากโครงงานผล ตอบแทนและคุณภาพของยางก้อนถ้วยระหว่าง การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพกับกรดฟอร์มิก รางวัลอันดับ 4 ประเภททีม ได้แก่ นางสาว สายฝน นภนิภา และ นางสาว อภิชญา นพเลิศ จากโครงงานผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน ส่วน นางสาว มาลินี มีทา ได้รับรางวัลที่ 3 สาขา พฤกษศาสตร์ ภายใต้โครงงานผลของสารสกัด จากพืชวงศ์กำจัดปูนา และ นาย ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา ได้รับรางวัลที่ 3 Special Awards จากสถาบันภูมศิ าสตร์อเมริกนั ในผลงานโครงงาน การศึกษาโบราณชีววิทยาของหอยฝาเดียวยุค เพอร์เมียนบริเวณเขาน้อย อำเภอตาตลี จังหวัด นครสวรรค์

ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ญี่ปุ่นคนใหม่

เพื่อสร้างกระแสสำนึกให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจในคุณค่าของอาหาร ทีร่ บั ประทาน และเพือ่ ให้มจี ติ ใจคิดเผือ่ แผ่ไปถึงเพือ่ นมนุษย์ในหลายพืน้ ที่ ทั่วโลกที่ประสบกับภาวะอดอยาก ร้านอาหารญี่ปุ่น ‘วาฟุ’ ที่ให้บริการ Apago PDFยจึEnhancer อยู่ในประเทศออสเตรเลี งได้ออกกฎเหล็กต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ว่า ‘ทานไม่หมด ถูกปรับ และห้ามกลับมา’ โดยงานนี้เชฟ ยูกาโกะ อิชิกาวา เจ้าของร้านอาหารกล่าวว่า ร้านของเธอนั้นมีความใส่ใจในการ ให้บริการอาหารญีป่ นุ่ ในแบบทีบ่ ริสทุ ธิ์ ส่วนประกอบอาหารทุกชนิดไร้ซง่ึ สารเคมี และในเมนูยงั ระบุ อีกว่า ‘เมื่อคุณทานอาหารเสร็จ นั่นหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในจานจะต้องถูกทานจนหมด ยกเว้น มะนาวทีห่ น่ั เป็นแว่น ขิงดอง และวาซาบิ นอกจากนี้ ผักและสลัดทีอ่ ยูใ่ นจานก็ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ประดับ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่คุณสั่งมารับประทานด้วย’ สุดท้าย เชฟยูกาโกะบอกว่า สิ่งที่เธอ ต้องการบอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้คือ “เราไม่ได้ให้บริการอาหารที่บำรุงร่างกายและจิตใจเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงการลดความสูญเสียในการบริโภคอย่างสิน้ เปลือง และต้องการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสิง่ แวดล้อมและความยัง่ ยืนในอนาคตด้วย” - เราว่าไอเดียนีร้ า้ นอาหารบุฟเฟต์บา้ นเราน่าจะเอา ไปใช้บ้างนะ เห็นกินเหลือกันบานเบอะทุกร้านเลย!

INNOVATION ทีมวิจัยประสบผลสำเร็จ ประดิษฐ์เครื่องช่วยมองเห็นให้กับคนตาบอด คณะนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเบน กูเรียน ประเทศอิสราเอล ประสบ ความสำเร็จในการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยมองเห็นด้วยเรดาร์ โดยเครื่อง ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ 2 กล้อง และ เครื่องสแกนที่คอยจับที่มาของแสง โดยทำการส่งสัญญาณเตือนเมื่อมี สิ่งของอยู่ตรงหน้า และแม้ว่าสิ่งกีดขวางจะอยู่เหนือศีรษะ เซ็นเซอร์ดัง กล่าวก็สามารถตรวจจับได้ ซึ่งช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินหลบหลีก สิ่งต่างๆ ได้ โดย ศาสตราจารย์ ชโลมี อานัน หัวหน้าทีมนักวิจัยได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ ว่า “ระบบการเห็นด้วยเรดาร์นี้ไม่เหมือนกับอุปกรณ์แบบอื่น ไม่แต่เพียงใช้ง่าย แต่ยังทำให้ผู้ใช้ อุปกรณ์นี้สามารถใช้มือทั้งสองข้างของเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่อีกด้วย”

ยอดนักวิทยาศาสตร์จวิ๋ ของโลก

ENTERTAINMENT

ผู้กำกับหญิงไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัล ‘หนังยอดเยี่ยม’ อีกครั้ง

มีเรื่องมาให้คนไทยได้ภาคภูมิใจกันอีกครั้ง กับ อโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับหญิงจากประเทศไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยอโนชาได้นำภาพยนตร์เรื่อง เจ้านกกระจอก หรือ Mundane History ไปคว้ารางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทรานซิลเวเนีย ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นที่ประเทศโรมาเนีย โดยคณะกรรมการได้ แสดงความเห็นว่า เจ้านกกระจอก เป็นภาพยนตร์ที่มีโครงสร้างแตกต่างไปจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ มีการเลือกเฟ้นและสรรหาภาพ ได้อย่างน่าสนใจ สามารถแสดงถึงก้นบึง้ ของความเจ็บปวดของตัวละครทีพ่ กิ ารได้ดี และยังแอบแฝงการนำเสนอประเด็นทางการเมือง ของไทย รวมทัง้ ปรัชญาชีวิตไว้อย่างแนบเนียน ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อโนชายังสามารถนำภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคว้า รางวัลที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานานชาติร็อตเตอร์ดัม ครั้งที่ 39 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มาแล้วด้วย


Apago PDF Enhancer


• เห็นภาพคนกระโดดข้ามเด็กทารกแล้วอย่าเพิ่งตกใจไป เพราะนี่คือประเพณีของชาวสเปนที่เรียกว่า ‘El Salto del Colacho’ (the jump of the devil) จัดขึ้นบนท้องถนนในเมือง Castrillo de Murcia เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยจะให้คน แต่งตัวเป็นตัวความชั่วร้ายแล้วกระโดดข้ามเด็กเกิดใหม่ที่นอนเรียงกันอยู่บนที่นอน เป็นสัญลักษณ์ว่าความชั่วร้ายได้ข้ามผ่าน เด็กๆ ไปแล้ว ประเพณีการกระโดดข้ามเด็กนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอาทิตย์หลังวันที่ชาวสเปนเรียกว่า Corpus Christi AFP

• ที่โรงละครซิดนีย์ หรือ Sydney Opera House ออสเตรเลีย เจ้าของสุนัขพาสุนัขของตัวเองมาร่วมงาน Music For Dogs ที่จัด ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยศิลปินชื่อดังชาวนิวยอร์ก ลอร์รี แอนเดอร์สัน โดยงานที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ Vivid LIVE งานนี้มีเจ้าตูบที่เจ้าของพามาร่วมงานกว่า 1,000 ตัว ที่สำคัญ กิจกรรมนี้ฟรี สร้างความสนุกสนานผ่อนคลายกันทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของและสุนัข - AFP

SPORT ‘นาดาล’ คว้าชัยรักษาแชมป์คอร์ตดิน ส่วน ‘สเคียโวเน’ คว้าแชมป์ฝ่ายหญิงคนแรกของอิตาลี

ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม ‘เฟรนช์ โอเพน 2010’ ที่สนามคอร์ตดิน โรลังด์ การ์รอส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ราฟาเอล นาดาล เอาชนะ โรบิน โซเดอร์ลิง คู่ปรับเก่า ด้วยสกอร์ 3-0 เซต 6-4, 6-2, 6-4 และทำสถิติคว้า แชมป์เฟรนช์ โอเพน เป็นสมัยที่ 5 พร้อมคว้าตำแหน่งมือวางอันดับหนึง่ ของโลกได้อกี ครัง้ ส่วนแชมป์ประเภทหญิงเดีย่ ว ได้แก่ ฟรานเชสกา สเคียโวเน จากอิตาลี มือวางอันดับ 17 โดยเฉือนเอาชนะ ซาแมนธา สโตเซอร์ จากออสเตรเลีย มือวางอันดับ 7 ไปด้วยคะแนน 2-0 เซต 6-4, 7-6 (7/2) และเธอยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสจากอิตาลีคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาครองได้สำเร็จ

รวมสุดยอดคดีเด็ด

ข่าวการฟ้องร้องของ จินเจอร์ แม็กไกวร์ ที่ฟ้องร้ อ งสายการบิ น ซึ ่ ง ปล่ อ ยให้ เ ธอนอนหลั บ บน เครื่องบินโดยไม่ยอมปลุกเป็นเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง ทำให้นึกถึง The True Stella Awards ซึ่งจัดอันดับ คดีทช่ี นะมาได้อย่างไม่นา่ เป็นไปได้ เรามานับถอยหลัง จากอันดับสุดท้ายกันเลย • อันดับ 5 เทอเรนซ์ ดิกสัน เข้าไปขโมยทรัพย์สินใน บ้ า นหลั ง หนึ ่ ง แล้ ว ออกทางโรงเก็ บ รถที ่ ม ี ป ระตู อัตโนมัติ แต่กลไกเสียอยู่พอดี เธอเลยต้องติดอยู่ใน โรงจอดรถ 8 วัน พอออกมาได้ก็ฟ้องร้องค่าเสียหาย กับบริษทั ประกันของเจ้าของบ้าน ได้ไป 5 แสนเหรียญฯ • อันดับ 4 เจอรี วิลเลียม ปีนเข้าไปในเขตบ้านของ คนอืน่ แล้วเอาหนังสติก๊ ไปยิงหมาทีเ่ จ้าของบ้านล่าม โซ่อยู่ จนโดนเจ้าหมาตัวนัน้ กัดเข้า จึงฟ้องร้องเจ้าของ บ้าน ได้ไป 14,500 เหรียญฯ • อันดับ 3 แอมเบอร์ คาร์สัน ทะเลาะกับแฟนใน

AWARD

ผูก้ อ่ ตัง้ ศูนย์ชว่ ยชีวติ ช้าง

แอฟริกาซิวรางวัลใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ เอียน ดักลาส-แฮมิลตัน ชาวเคนยาวัย 67 ปี ที่ใน ที่สุดความตั้งใจและทุ่มเท เพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์ ช้างแอฟริกา ด้วยการก่อตั้ง ศูนย์ช่วยชีวิตช้างแอฟริกาขึ้นที่กรุงไนโรบีของเขา ก็ไม่สูญเปล่า ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ‘อินเดียแนโพลิส’ ด้านการอนุรักษ์สัตว์ ประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์เมืองอินเดียแนโพลิส รัฐอินเดียนา ของสหรัฐฯ โดยนอกจากจะได้รับ เหรียญลิลลีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลดังกล่าว แล้ว ยังได้เงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ด้วย นายดักลาส-แฮมิลตันมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเป็น ผู้บุกเบิกศึกษาลงลึกถึงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ของโขลงช้าง และยังเป็นผู้นำต่อต้านการรุกราน ช้างแอฟริกาจากกลุ่มนักล่าสัตว์และกลุ่มนายทุน ทั่วโลกมาตลอด

“คำว่าไม่มีมาตรฐาน

ร้านอาหาร เลยเอาเครือ่ งดืม่ สาดใส่หน้าแฟนแล้วเดิน หรือมาตรฐานเดียว หรือ ออกจากร้านมา แต่เกิดลืน่ ล้มน้ำทีเ่ ปียกอยูบ่ นพืน้ ก้นกบ สองมาตรฐาน เป็นความ แตก ฟ้องร้องเจ้าของร้านได้เงิน 1 แสนกว่าเหรียญฯ รู้สึกส่วนตัว... แต่สำหรับ • อันดับ 2 คารา วัลตัน หลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ำ Apago PDF Enhancer ผมและพนักงานสอบสวน ทางประตูของไนต์คลับแห่งหนึ่ง เพราะไม่อยากเสีย ของผมคือกองบัญชาการ ค่าเข้าห้องน้ำ เธอมุดเข้าทางหน้าต่าง หน้าคะมำ ฟันหน้าหักไปสองซี่ ฟ้องไนต์คลับได้เงินไป 12,000 ตำรวจนครบาล มี เหรียญฯ มาตรฐานเดียว เท่ากัน” • อันดับ 1 ต้องยกให้ นาง Merv Grazinsk เจ้าของ รถบ้านยี่ห้อ Winnebago ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็ พล.ต.ต. อำนวย เกิดหิวขึน้ มา เลยตัง้ ระบบรถให้เป็นแบบขับทีค่ วามเร็ว นิ่มมะโน คงที่ แล้วเดินไปทำแซนด์วิซ จนรถตกถนน เธอ รองผู้บัญชาการ ฟ้องร้องบริษัทรถ Winnebago ในข้อหาที่ไม่ระบุใน ตำรวจนครบาล คูม่ อื ว่าไม่ควรละจากทีน่ ง่ั คนขับ ชนะคดีได้ 1,750,000 หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 6 มิถุนายน เหรียญฯ แถมยังได้รถคันใหม่ชดเชยมาอีกคันด้วย 2553

GREEN PLEASE ‘ญี่ปุ่น’ เผยโฉมจักรยานไฟฟ้าแห่งอนาคต

ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นเลิศในการประดิษฐ์ข้าวของให้เหมาะ กับยุคสมัยแล้ว เห็นทีคงไม่มีประเทศไหนที่จะโดดเด่นไปกว่าญี่ปุ่น อีกแล้ว เพราะท่ามกลางการแข่งขันทางอุตสาหกรรมยานยนต์ พีย่ นุ่ ของเราก็ ย ั ง เจี ย ดเวลามาคิ ด ค้ น ยานพาหนะที ่ ช ่ ว ยลดการใช้ พลังงานด้วย ซึ่งเจ้า Eneloop Bike คือจักรยานที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัวขับเคลื่อน โดยสร้างพลังงานจากการปั่นของผู้ขับขี่เพื่อชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่สำรอง ช่วย ให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น Eneloop Bike ยังมีระบบออโต้โหมด (Auto Mode) ตรวจจับสภาพผิวถนนพร้อมปรับสภาพการขับขี่อัตโนมัติ ทำให้การขับขี่ขึ้นเขาหรือลงเนิน เป็นไปได้อย่างนุ่มนวล มั่นคง และราบรื่น อีกทั้งยังเป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อ โดยจะขับเคลื่อน ล้อหน้าด้วยพลังงานเครือ่ งยนต์ และขับเคลือ่ นล้อหลังด้วยแรงปัน่ จากผูข้ บั ขี่ ทำให้ผใู้ ช้งานสามารถ ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย และสามารถช่วยผ่อนแรงขับขี่ลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการใช้งานจักรยาน ทั่วไป

วันจันทร์แต่งตัวนานที่สุด

Did You Know?

11 มิถุนายน 2052 - สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ อภิเษกสมรส กับเจ้าหญิงแคทารีนแห่งอรากอน 12 มิถนุ ายน 2549 - พิธถี วายพระพรชัยมงคลของพระประมุ ข และราชวงศ์ ต่างประเทศ ณ บริเวณพระทีน่ ง่ั อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในงานฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 13 มิถนุ ายน 2526 - ยานไพโอเนียร์ 10 กลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรก ที่เดินทางออกนอกระบบสุริยะ 14 มิถุนายน 2530 - ลี คยุงยุน สร้ า งประวั ต ิ ศ าสตร์ เป็ น แชมป์ โลกรุ ่ น 105 ปอนด์ คนแรกของโลก เมื่อชิง แชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวต IBF ที่ว่างอยู่ โดยชนะน็อก มาซาฮารุ คาวาคามิ ในยก 2 ที่ประเทศเกาหลีใต้ 15 มิถุนายน 2386 - สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจั ก รบริ เ ตนใหญ่ และไอร์แลนด์ ลงนามในสนธิสัญญา ออริกอน ณ วอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อแบ่ง เขตแดนระหว่ า งแคนาดากั บ สหรั ฐ ฯ บนเส้นขนานที่ 49 16 มิถุนายน 2548 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 17 มิถุนายน 2515 - ตำรวจจับกุม ผู้ต้องหา 5 คน ในข้อหาลักทรัพย์ใน สำนักงานพรรคเดโมแครต ที่ตั้งอยู่ ในโรงแรมวอเตอร์เกต ซึ่งต่อมาเป็น เรื่องราวของคดีวอเตอร์เกตอันโด่งดัง ของสหรัฐอเมริกา

นักวิจัยชาวอังกฤษจาก Retail Chain Debenhams วิจัยออกมาแล้วว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้เวลาในการแต่งตัวไปทำงานใน วันจันทร์นานถึง 76 นาที โดยใช้เวลาหนึง่ ในสามไปกับการทำผม ใช้ 18 นาที ในการแต่งหน้า และใช้ 16 นาที ในการเลือกชุด ซึ่งเวลาทั้งหมดจะลดลงเหลือ 40 นาที ในวันอังคาร และลดลงเรื่อยๆ ในวันต่อมา จนเหลือ 19 นาที ในวันศุกร์ สำหรับผู้ชาย ก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาแต่งตัว 28 นาที ในวันจันทร์ และลดลงเรื่อยๆ จนเหลือ 11 นาที ในวันศุกร์


Apago PDF Enhancer


10

YES I CAN Apago PDF Enhancer


NNES! Apago PDF Enhancer

สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

หลังวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นวันประกาศผลให้ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ชายไทยวัย 39 ปี เป็นผู้ ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ (Palme d’Or) หรือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม จากภาพยนตร์เรือ่ ง ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ซึ่งเป็นรางวัลที่สูงที่สุด (Top Prize) สำหรับภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในสายประกวด หลักจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่ 63 ประเทศฝรั่งเศส ชื่อของเขาไม่เพียง เป็นชื่อที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจ แต่คนทั้งโลกก็ควานหาชื่อและความ เป็นมาของเขาให้ควั่กเช่นกัน, อภิชาติพงศ์ ชายในชุด (ทักซิโด) ขาวบนเวทีระดับ โลกเป็นใคร? (ขณะที่วันเดียวกันนั้นคนไทยหลายคนยังตั้งคำถามถึงชายใน ชุดดำทีเ่ ดินเพ่นพ่านกลางเวทีระดับเมืองอยู)่ คนไทยคนแรกทีค่ ว้ารางวัลสูงสุด ระดับโลกจากเทศกาลหนังเมืองคานส์คนนีค้ อื ใคร? และภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วกับชีวติ ชาวอีสานที่ชื่อลุงบุญมี ซึ่งเลือกกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนไข้ ไตวายระดับร้ายแรง ทีน่ อนรอวันตายทีบ่ า้ นเกิดในแผ่นดินอีสานนัน้ มีอะไรโดนใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลปาล์มทองคำในปีน?ี้ ถึงขนาดทีป่ ระธานคณะกรรมการอย่างผูก้ ำกับ ทิม เบอร์ตนั ชื่นชมว่าเป็นหนังที่มีส่วนผสมของความเพ้อฝัน ซึ่งไม่เคยเห็นที่ ไหน มาก่อน เป็นความฝันที่แปลกประหลาดแต่งดงาม (I liked it because it is a movie that you normally don’t see, not Western, with fantasy elements done in a way I have never seen before. It is a beautiful strange dream. It has a quiet reflective nature, full of surprises.) เสิรช์ เอนจิน ระดับโลกอย่างกูเกิล ทำงานหนักทันทีทผี่ ลรางวัลปาล์มทองคำ ที่คนทั้งโลกจับตามองเปิดเผยออกมา ถ้าคุณค้นหาจากคำว่า Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives ผลการค้นหาจะอยู่ที่ 469,000 Pages แล้วถ้าคุณค้นหาจากคำว่า Apichatpong Weerasethkul Cannes ล่ะ? คำนี้จะมีผลการค้นหามากขึ้นไปอีกหน่อย คือ 637,000 Pages แต่ถ้าคุณค้นหาเฉพาะคำว่า Apichatpong Weerasethkul ผลการค้นหา จะเท่ากับ 715,000 Pages และหากจะค้นหาให้ ได้ผลที่มากสุดๆ ไปเลย แนะนำให้คุณใช้คำค้นหาว่า Apichatpong Weerasethakul Palme d’Or เพราะจะได้ผลการค้นหามากถึง 2,440,000 Pages สองล้านกว่าหน้า! ถ้าคลิกข้อมูลอ่านกันเพียงวันละหน้า ต้องใช้เวลาประมาณ 6,685 ปี ถึงจะหาข้อมูลเสร็จ (ซึ่ง... ไม่แน่ว่าโลกอาจจะ แตกไปแล้ว) แต่ถา้ คุณจะค้นหาชือ่ เขาเป็นภาษาอังกฤษว่า Juey อาจไม่มขี อ้ มูล เพราะต่างชาติรู้จักเขาในนามว่า Joe ซึ่งง่ายต่อการเรียก ที่ผ่านมา เจ้ย อภิชาติพงศ์ คือผู้กำกับภาพยนตร์ที่เลือกยืนอยู่บนฝั่งของ หนังนอกกระแสมาตลอดชีวิต แม้จะเป็นฝั่งที่กระแสน้ำไม่ได้เชี่ยวกราก แต่ก็เป็น ฝั่งที่ผู้คนไม่นิยมลงไปลอยคอสักเท่าไหร่ ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เขาบอกว่า เปรียบเสมือนลูกที่ปั้นมากับมือของเขา จึงไม่ค่อยฮือฮาในหมู่คอหนังชาวไทย แต่มันกลับไปเติบโตและสร้างที่ทางในแวดวงหนังระดับโลกมากกว่า ว่ากัน เฉพาะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หนังของเขาก็คว้ารางวัลใหญ่ๆ มากอด อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลแรกในปี 2002 อย่าง Un Certain Regard หรือภาพยนตร์ที่ควรจับตามองอย่าง Blissfully Yours (สุดเสน่หา) รางวัล Jury Prize หรือรองชนะเลิศ จากภาพยนตร์เรื่อง Tropical Malady (สัตว์ ประหลาด) ในปี 2004 ไม่นับรางวัลจากเวทีนานาชาติอีกหลายเวทีที่ อภิ ชาติพงศ์ได้รับการยอมรับอย่างไม่ว่างเว้น แม้หลายคนจะบอกว่าหนังของอภิชาติพงศ์ ไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก คนดูชาวไทยมากเท่าที่ควร แต่ต่างชาติกลับอ้าแขนต้อนรับอย่างอบอุ่น มันก็เข้า ทำนองไทยชัง ฝรั่งรัก นั่นแหละ แต่อภิชาติพงศ์บอกเราว่า เขาไม่คิดว่าคนไทยดู หนังของเขาน้อยกว่าชาติใดๆ เพียงแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ และคนไม่เยอะ คนที่ชอบหนังของเขาก็เลยไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนั้น หลายคนอีกเช่นกันที่บอกว่า หนังของเขาดูยาก เข้าใจยาก และนั่นอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนดูหนังของเขาน้อยไปด้วย อภิชาติพงศ์ ตอบคำถามนี้ว่า... เดี๋ยวคุณจะได้อ่านในหน้าต่อไป สำหรับคนคนหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่แตกต่างจาก คนอื่น เพราะนอกจากจะต้องแผ้วถางทางเดินเองจนเหนื่อยแทบขาดใจแล้ว ยังต้องเดินด้วยความเข้มแข็งกว่าคนอืน่ อีกหลายเท่า เพราะสิง่ ทีจ่ ะทำให้ออ่ นแรง ลงไปง่ายๆ ไม่ใช่ทางเดินที่ยาวไกล ไม่ใช่ความโดดเดี่ยวหรืออะไรทั้งนั้น แต่คือ สายตาและคำวิพากษ์วจิ ารณ์จากคนที่ไม่เข้าใจ และไม่คดิ จะยอมเข้าใจ ซึง่ ถ้าใคร จิตใจไม่เข้มแข็งพอ ก็น่าจะหลุดลงข้างทางไปตั้งนานแล้ว อภิชาติพงศ์ตอบคำถามเราหลายเรื่อง ทั้งเรื่องรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิต เรื่องความเชื่อมั่นในการทำงาน เรื่องระบบการสนับสนุนภาพยนตร์ ไทยจาก ภาครัฐ ทั้งหมดนั้นแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละแง่มุม แต่ทั้งหมดนั้น ก็หลอมรวมออกมาเป็นคำคำเดียวสัน้ ๆ ว่า ‘จงทำในสิง่ ทีร่ กั ’ คำพูดทีค่ นประสบ ความสำเร็จแทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน เพราะเมื่อใครสักคนทำในสิ่งที่รัก เขาจะทำเรื่องนั้นๆ จนลุล่วงและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด วันนีห้ ลายคนอยากดูหนังเรือ่ ง ลุงบุญมีระลึกชาติ ขณะทีย่ งั มีหลายคนเข้าใจ ผิดว่ามันชื่อเรื่อง ลุงบุญมีกลับชาติมาเกิด (แม้แต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางคนยัง เรียกชื่อผิดมาแล้ว) ไม่ว่าลุงบุญมีจะระลึกชาติได้ หรือกลับชาติมาเกิดเลยนั้น สำหรับอภิชาติพงศ์แล้ว ทุกอย่างมันไม่สำคัญเท่ากับใบปาล์มทองคำที่เขาเด็ด มาได้จากต้นไม้แห่งภาพยนตร์ วันก่อนอภิชาติพงศ์อาจพูดกับตัวเองได้วา่ Yes I can! แต่วนั นีเ้ ขาสามารถ พูดได้ไกลถึงคำว่า Yes I Cannes! และทุกคนทีแ่ ม้จะระลึกชาติไม่ได้ ก็ควรระลึก ไว้เสมอว่า ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรารักที่จะทำ


Apago PDF Enhancer


ตอนที่คุณขึ้นไปพูดบนเวทีหลังได้รับรางวัลปาล์มทองคำว่า ชีวิตของคน local แต่ขณะเดียวกัน ก็อย่างที่คุณว่า คือน่า แต่ว่าไปในลักษณะที่ว่าแค่ไปก็ได้รับเกียรติแล้วสำหรับในการ ‘ขอบคุ ณ ดวงวิ ญ ญาณและภู ต ผี ทั้ ง หลายในประเทศไทย จะต้ อ งมี ค วามเป็ น สากลที่ ท ำให้ มั น สามารถเข้ า ถึ ง คน แข่งขันหนึ่ง แต่ว่าพอได้รางวัลขึ้นมามันก็แปลกใจน่ะ คือเรา พวกเขาทำให้ผมได้มายืนตรงจุดนี้’ หมายความว่าอะไร ต่างประเทศด้วย expect ว่าคนจะโห่มาก แต่ว่ามันพลิกเลยน่ะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไปเน้นตรงนั้น (หัวเราะ) แต่ ความสากลที่ว่ามันเป็นเรื่องความตายและความทรงจำ คิดว่าคนจะโห่เพราะอะไร ความจริงผมพูดเยอะกว่านั้นนะ คือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็น เรื่องของวิญญาณน่ะ เรารู้สึกว่ามันมีแรงลึกลับอยู่ในหนังเรื่องนี้ ซึ่งมันทำให้เรามาถึงจุดนี้ เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ ถ่ายทำยาวมาก แล้วก็ยากมาก แล้วทุกครั้งเวลารู้สึกเหนื่อย มันจะมีแรงบันดาลใจตลอดว่า เฮ้ย มึงต้องทำต่อไปนะ ทำต่อไปนะ เรารู้สึกว่ามันมีพลังที่มองไม่เห็น ความจริงคำขอบคุณนั้นมัน หมายความกลายๆ ถึงลุงบุญมีซึ่งเป็นคนมีชีวิตอยู่จริงและ เขาเสียไปนานแล้วด้วย ว่าเราขอบคุณทีเ่ ขาคอยช่วยเหลือเรานะ ผมว่ามันเป็นความรู้สึกด้านจิตใจมากกว่า

เส้นทางของหนังเรื่องนี้มันเริ่มดำเนินมาอย่างไร ตั้งแต่ปั้น เป็นบท จนถึงได้รับรางวัล

ตัง้ แต่เรือ่ ง แสงศตวรรษ จบ ผมก็เริม่ ทันทีเลย ความจริง ก่อนหน้านีร้ ะยะหนึง่ แล้วทีผ่ มทำงานศิลปะคูไ่ ปกับงานภาพยนตร์ คือมีทง้ั หนังสัน้ งานศิลปะ หนังยาว ทีนว้ี นั หนึง่ ก็คยุ กับโปรดิวเซอร์ ว่าอยากทำโครงการหนึง่ ทีร่ วมหมดเลยทุกอย่าง ก็เลยร่างโครงการนี้ ขึ้นมา แล้วก็ขอทุนจากเยอรมนี และอังกฤษ เป็นโครงการที่ชื่อ ดึกดำบรรพ์ หรือ Primitive ก็ใช้เวลาประมาณ 3−4 ปี ในการ สร้างมันขึน้ มา โครงการนีม้ นั เป็นงานศิลปะทีเ่ กีย่ วกับความทรงจำ ทางภาคอีสาน มีทั้งงาน installation หนังสั้น แล้วก็เป็นหนังสือ artist book มี 1,000 เล่ม แล้วก็หนังใหญ่ปิดท้าย คือตอนแรกที่ จะเริม่ ทำหนังเรือ่ งลุงบุญมีฯ เรารูส้ กึ ว่าเรายังไม่เคยทำหนังทีเ่ กีย่ ว กับอีสานจริงๆ ที่เราโตขึ้นมา (อภิชาติพงศ์เป็นคนขอนแก่น) แล้วประกอบกับว่าเคยได้หนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับคุณลุงบุญมี ระลึกชาติจากพระทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นทีข่ อนแก่น ก็เลยสนใจ คือได้มา ตั้งแต่ก่อนทำเรื่อง สัตว์ประหลาด แล้ว ก็มานั่งคิดว่า เฮ้ย จะทำยังไงดี แต่วา่ เหมือนกับเก็บไว้ในใจ เพราะเรารูส้ กึ ว่าโครงสร้าง

เกีย่ วกับความตาย ซึง่ ทุกคนมีจดุ นีอ้ ยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย แต่จริงๆ แล้ว หนังมันพูดถึงหลายอย่าง พูดถึงความล่มสลายของหลายๆ อย่าง ในภาคอีสานด้วย อย่างผมเป็นคนขอนแก่น กลับไปครั้งล่าสุด แค่ไม่ถึงครึ่งปี บ้านเมืองมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ ถ้า หนึ่งปียิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ แต่ถ้าเทียบกับปารีสหรือว่าลอนดอน บ้านเมืองของเขาจะไม่เปลี่ยนเลย ไปกี่ทีก็เหมือนเดิม แต่ที่ภาค อีสานเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะ แล้วเราสังเกตว่าทุกวันนี้มัน มีความรู้สึกของความเป็น monoculture ซึ่งไม่แน่ใจว่าภาษาไทย คืออะไร วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวหรือเปล่า ที่มันแพร่ไปทั่วประเทศ คือกลายเป็นว่าเราไปจังหวัดไหนแล้วมันไม่มีเอกลักษณ์น่ะ หลับตาตืน่ ขึน้ มาก็ไม่รวู้ า่ อยูท่ ไ่ี หน มันเป็นวัฒนธรรมตึกแถวหมดน่ะ ทุกเมืองเหมือนกันหมด ตรงนีแ้ หละคือสิง่ ทีน่ า่ เสียดาย เพราะฉะนัน้ หนังเรื่องนี้มันพูดถึงความทรงจำที่มันสลายไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของภาพยนตร์ที่เราเคยดูสมัยก่อน หรือว่าหนังสือการ์ตูนเล่มละ บาท ทีวเี มือ่ ก่อนทีถ่ า่ ยด้วยฟิลม์ 16 มม. ซึง่ แน่นอน ตรงนีม้ นั เลีย่ ง ไม่ได้ทจ่ี ะเกิดความ exotic ขึน้ มา เพราะว่านีค่ อื สิง่ ทีม่ นั สลายแล้ว แล้วยิง่ เฉพาะสลายในภาคอีสานด้วย มันยิง่ ดู exotic เข้าไปใหญ่ แต่นอกจากนั้น ผมรู้สึกว่าประเด็นที่คนต่างชาติหลายคนเขา สัมผัสแล้วเขาปีติกับหนังก็คือเรื่องของความสูญเสีย คือแน่นอน ว่าความรูส้ กึ สูญเสียทีม่ ใี นหนังเรือ่ งนีม้ นั เป็นความสูญเสียส่วนตัว ของเรา แต่มันสะท้อนถึงความสูญเสียของหลายคนที่ดูหนังเรื่อง นี้ด้วย เช่น เบเนซิโอ เดลโทโร คณะกรรมการคนหนึ่ง เขามาพูด กับเราหลังได้รางวัลว่า หนังเรือ่ งนีเ้ ขาจะไม่ลมื เลย แล้วตอนทีเ่ ขา มาพูดนี่เขาเมาๆ ด้วยนะ (หัวเราะ) เหตุผลคือเพราะว่าหมาเขา เพิ่งตายไป พอดูหนังเรื่องนี้แล้วเขาคิดถึงหมามาก หนังเรื่องนี้ มันมีประเด็นที่ลิงก์กับคนทั่วไปด้วย เพราะมีหลายคนที่ดูแล้ว

เพราะว่ามันเป็นประเพณีของคานส์ทว่ี า่ หนังส่วนใหญ่ท่ี ฉายมันมักจะเป็นหนังส่วนตัว เพราะฉะนัน้ การโห่กถ็ อื เป็นประเพณี เหมือนกัน จะโห่มากโห่น้อยถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมชอบที่ว่า หนังมันเหมือนคนน่ะ คือถ้าหากผมมีเพื่อนที่ไม่มีศัตรูเลย ผมจะ ไม่คบคนนัน้ นะ หรือคนที่ popular มากๆ หรือว่า clean เหลือเกิน เราไม่อยากคบด้วย เพราะเรารู้สึกว่า คนควรจะมีบุคลิก ควรจะ มี strong personality ภาพยนตร์กเ็ หมือนกัน เพราะฉะนัน้ การโห่ เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่แน่นอนว่ามันคงเจ็บปวดเหมือนกัน ถ้าโห่เยอะ (หัวเราะ) แต่ปรากฏว่าพลิกเลย อย่างรอบ press เราไม่กล้าถาม โปรดิวเซอร์นะ ก็แย็บๆ ถามว่า เป็นยังไงเหรอ ทำเป็นไม่แคร์ แต่เขาบอกว่าเขาเองก็ผิดคาด เพราะผลตอบรับมันดีมาก คือ ประมาณ 70% ที่ชอบ แล้วคนที่ชอบก็เป็นนักวิจารณ์ใหญ่ๆ ทัง้ นัน้ เลย เพราะก็อย่างทีเ่ ขาบอกว่าคานส์ปนี ห้ี นังค่อนข้างจะน่าเบือ่ ไม่ค่อยมีอะไร แต่พอหนังเราฉาย ทุกคนตื่น ทุกคนบอกว่าหนัง ทีร่ อมาแล้ว นีค่ อื มาจากนักวิจารณ์ทเ่ี ป็นพวกฮาร์ดคอร์นะ (หัวเราะ) แต่ที่แปลกคือนักข่าวจากนิตยสาร The Hollywood Reporter หรือแม้แต่ Variety ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเรากลับชอบ ให้ห้าดาว เราก็เลยรูส้ กึ ว่ามันผิดคาด เพราะว่าอย่างทีบ่ อกก็คอื เรายังตัดสิน ไม่ได้เลยไงว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไง เพราะว่าเราอยู่กับมันในเวลา สั้นมาก

ถ้าหนังเรือ่ งนีเ้ ป็นคน มันเป็นคนทีม่ จี ดุ จบอย่างไร จากตอนแรก ที่คิดว่าขึ้นเวทีต้องมีคนโห่มันแน่เลย

มันเซอร์ไพรส์ ก็เหมือนเราจับเขาแต่งตัวอย่างรวดเร็ว (หัวเราะ) แล้วก็ขน้ึ ไปบนเวที แต่วา่ อย่างทีผ่ มบอก มันเหมือนลูกเรา ทีเ่ ราส่งขึน้ ไปแล้วเราก็ภมู ใิ จ โดยเฉพาะหนังเรือ่ งนีม้ นั เหมือนหนัง เรื่องก่อนๆ คือทุนต่ำ แล้วเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายนานที่สุดด้วย

ต้องยอมรับว่าโลกมันมีความหลากหลาย แต่นั่นมันก็คือความงามไง แต่ว่าการมากำหนดให้อะไรๆ ต้องเป็นอย่าง Apago PDF Enhancer เดียวกัน มันก็เหมือนหมูบ่ า้ นทีพ ่ อมีอะไรแปลกๆ เข้ามา เราก็ ไปมองเขาในแง่ลบ หรือว่าไม่รบั เลย ประเทศเราพยายามสร้างลัทธิ ขึ้นมาว่าเราเป็นที่หนึ่ง ซึ่งความจริงเราคือโลกที่สาม มันน่าจะซับซ้อน แล้วพอมาทำหนังหรือโครงการเกี่ยวกับภาค อีสาน ก็เลยรู้สึกว่า เออ น่าจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นแรง บันดาลใจได้ คือเหมือนกับคุณลุงบุญมีที่แกเกิดในภาคอีสาน แล้วก็มาเกิดใหม่ในภาคอีสาน เป็นวัวเป็นควายอะไรไปตามเรือ่ ง คำถามคือว่า ทำไมแกไม่ไปเกิดที่อื่นบ้างนะ ทำไมต้องเกิดในที่ ทีอ่ บุ าทว์ขนาดนี้ คืออุบาทว์ในทีน่ เ้ี ราหมายความว่า มันทัง้ กันดาร ทั้งในด้านการกดขี่ทางการเมือง มีหลายอย่างไปหมดเลย ทั้ง ภูมิศาสตร์ ทั้งด้านการเมือง และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดหนัง เรื่องนี้ เพราะว่าผมสนใจเรื่องความทรงจำอยู่แล้ว หนังเรื่องที่ ผ่านมาถ้าไม่เป็นความทรงจำของตัวเอง ก็เป็นความทรงจำของ พ่อแม่ ของคนใกล้ตัว คือทำจากความทรงจำที่หนึ่ง (first hand) แต่พอได้มาทำเกีย่ วกับหมูบ่ า้ นนีห้ รือลุงบุญมี มันกลายเป็นความ ทรงจำที่สอง ที่สาม เป็น third hand, second hand ไป

คุณสนใจเรื่องความทรงจำเพราะอะไร

เพราะรู้สึกว่าภาพยนตร์คือส่วนหนึ่งของการบันทึกที่ หัวสมองเราไม่สามารถทำได้ บางทีผมเป็นคนความจำเสื่อมง่าย (หัวเราะ) แล้วรู้สึกว่าภาพยนตร์มันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย ให้เราสามารถบันทึกไว้ได้ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความจริงนะ มันแค่ เหมือนเป็นโลกคู่ขนานที่เราสร้างมันขึ้นมาคู่กับโลกที่เราอยู่ แล้วบางครัง้ มันก็มาประสานกันบ้าง บางครัง้ ก็สง่ อิทธิพลต่อกันบ้าง ซึ่งรู้สึกว่ามันกลายเป็นชีวิตเราไปแล้วอีกชีวิตหนึ่ง

เพราะฉะนั้น ทีมงานจะลำบากมาก เพราะมันไม่จบไม่สิ้น ร้องไห้ ซึง่ สำหรับเรามันก็เป็นสิง่ ทีว่ เิ ศษทีห่ นังมันมีชวี ติ ของตัวเอง คือทุกคนแม้ว่าจะมีบ้านอยู่กรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ค่อยได้กลับบ้าน ทีม่ นั เปิดกว้างมากในการไปเชือ่ มในหลายๆ มุมของคนอืน่ โดยที่ เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการตอบแทนอย่างหนึ่ง เราไม่ได้ตั้งใจ ว่ามันเหมือนเป็นรางวัลให้ทีมงานที่เขามาลำบากกับเรา

แล้วมีคำวิจารณ์หรือคำแนะนำของใครไหมที่รู้สึกว่าน่าสนใจ คือถ้าหนังเรือ่ งนีเ้ ป็นคน มันจะออกแนว underdog เลยไหม หรือเป็นมุมที่คุณไม่เคยมองมาก่อน มันเป็น underdog ของ... จะพูดยังไงดี จะว่าของคานส์ มีเยอะเลย โดยเฉพาะนักวิจารณ์ฝรั่งเศส ซึ่งทำให้เรา อยากจะบอกว่า โอ้ ฉันรักฝรั่งเศสมาก (หัวเราะ) เพราะว่ามันมี การตีความโดยที่เราไม่คิดมาก่อน ผมก็จำไม่ได้เรื่องรายละเอียด แต่ประเด็นคือการที่เขาเอาฉากหนึ่งไปลิงก์กับฉากหนึ่ง บางทีก็ พูดถึงความหมายของสี หรือความหมายของฉากฉากนี้ ซึ่ง บางทีเราไม่ได้ตง้ั ใจจะทำให้เขาตีความไปแบบนัน้ แต่มนั อาจเป็น สิ่งที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกแล้วเราไม่รู้ตัว แต่เขาสามารถดึง ออกมาวิเคราะห์ได้

แล้วรู้สึกอย่างไรที่ตัวคุณเองไม่ได้คิดแต่นักวิจารณ์คิด

มันก็มี underdog หลายเรือ่ งอยู่ แต่หนังของเรามันเป็น underdog ของตลาดภาพยนตร์เลยดีกว่า คือนักวิจารณ์ส่วนใหญ่จะลุ้นให้ หนังเรือ่ งนีไ้ ด้รางวัล แต่เขาคิดว่าคงไม่ได้ เพราะว่ามันเป็น underdog คือมันไม่มีดารา ไม่ใช่หนังฟอร์มใหญ่ ไม่ใช่หนังที่เกี่ยวกับสังคม ไม่เกีย่ วกับสงคราม มันเป็นหนังส่วนตัวมากๆ ซึง่ ปกติถา้ เป็นหนัง ประเด็นใหญ่ๆ จะได้รับความสนใจและได้รางวัลปาล์มทองคำ กันมาเยอะ แต่นักวิจารณ์ชอบหนังเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น ตอนที่ เราได้รางวัล นักวิจารณ์ทั้งหลายจะไม่ได้อยู่ในโรงหนังใหญ่ จะ ไปอยู่อีกโรงหนึ่งซึ่งก็ใหญ่มโหฬารเหมือนกัน แต่มีไว้สำหรับนัก วิจารณ์ แล้วเขาก็ถา่ ยทอดสด แล้วทีไ่ ด้ยนิ มาก็คอื พอหนังเรือ่ งนี้ ได้รบั รางวัล ทุกคนแบบว่าดีใจมาก โห่รอ้ ง แล้วก็ปรบมือนานมาก คือเราก็ประทับใจน่ะ รู้สึกว่ามันผิดกับตอนที่ได้รางวัลจากเรื่อง สัตว์ประหลาด ซึง่ ตอน สัตว์ประหลาด มันค่อนข้างจะ mix มาก แต่วา่ เรือ่ งนีม้ นั ดีถงึ 70% อย่างทีบ่ อก แต่ทเ่ี หลืออีก 30% ก็อย่างว่า คือดูแล้วไม่เข้าใจ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติ

เรารูส้ กึ ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ แล้วจะ ว่าไปหนังเรือ่ งนีม้ นั เกิดมาจากความรีบด้วย เพราะเราเพิง่ ถ่ายเสร็จ กลางเดือนมกราคม ซึ่งเทศกาลหนังเมืองคานส์ต้องส่งให้ทัน เดดไลน์เดือนมีนาคม−เมษายน ซึ่งมันเร็วมาก เพราะฉะนั้น ตอนทำงานกับคุณลี ซึ่งเป็นผู้ตัดต่อ ก็ค่อนข้างจะรีบจนเหมือน กับมันเป็นอะไรที่มาจากกึ๋น มาจาก gut คือเราไม่มีเวลาที่จะ วิเคราะห์มาก เพราะโดยปกติเวลาเราจะตัดต่อหนัง เราก็อยาก กลับไปที่คำถามอีกครั้งว่า จากการที่หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัล ถ้ า มองจากมุ ม ของกรรมการที่ ตั ด สิ น หนั ง เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ไ ด้ จะใช้เวลาให้มากๆ เช่น สมมติทำไปสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยกลับ ใหญ่อย่างปาล์มทองคำ มันเป็นการพิสูจน์ความเชื่ออะไร ปาล์มทองคำ คุณคิดว่าความแปลกหรือความ exotic มาดูคตั ทีห่ นึง่ ว่าความรูส้ กึ เปลีย่ นไปไหม แต่กบั หนังเรือ่ งนีเ้ ราไม่มี บางอย่างของคุณไหมในแง่ของการทำงานมาตลอดชีวิต หรือเปล่าที่ทำให้ได้รางวัล ประมาณว่ามันมีความแปลกจาก เวลามากนัก ทำเสร็จออกมาน่าจะได้ประมาณ 6−7 เวอร์ชนั แค่นน้ั ในระดับหนึง่ ก็ใช่นะ คือจะบอกว่าไม่สนใจรางวัลก็ไม่จริง ความเป็นท้องถิ่นในเรื่อง (local) คุณคิดว่าการที่ได้รางวัลปาล์มทองคำ มันตอบคำถามอะไร สนใจ แต่ไม่ได้คิดว่าจะเอารางวัล แต่พอมันได้รางวัลขึ้นมาแล้ว อืม... ตรงกันข้าม ผมว่ามันเป็นเรือ่ งประเด็นความสากล บ้างไหม หรือพิสูจน์ความเชื่ออะไรบ้างไหม เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงผลัก รู้สึกมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิต ของเรื่องมากกว่า อืม... ไม่หรอก พูดโดยความจริงเลย คือเราไม่ได้หวังว่า อีกสเต็ปหนึ่งของการทำงาน อย่างที่คุณบอกจริงๆ ว่าทั้งชีวิต ซึ่งความสากลที่ว่านี้มันคืออะไร เพราะว่าในเรื่องมันก็ดูไปแตะ จะได้รางวัลอะไรเลย เราแค่ไปคานส์ ความจริงก็ไปหลายครัง้ แล้ว มันเหมือนกับว่าได้รับการมองจากมุมกว้างขึ้น


แต่ที่ผ่านมาคุณก็ได้รับการมองมาโดยตลอดนะ

ใช่ แต่วา่ คือนักวิจารณ์เขาจะชอบถามตลอดว่า รูส้ กึ ยังไง ที่หนังคุณได้รับความสนใจแต่ในต่างประเทศ ซึ่งเราบอกว่า ไม่จริงๆ เพราะว่าเมืองไทยก็ได้รบั ความสนใจ เพียงแต่วา่ ประเทศ ไทยมันเล็ก (หัวเราะ) ก็แค่นั้นแหละ เพราะฉะนั้น เราก็มีแฟน มีกลุ่มของเราที่ sync กับหนังได้ แล้วพอเราไปอยู่เมืองนอก บางคนเขาก็ไม่รจู้ กั ชือ่ เราหรอก เฉพาะพวกทีฮ่ าร์ดคอร์ถงึ จะรูจ้ กั แล้วพอดีถ้าคุณเป็นนักวิจารณ์ คุณก็อาจจะรู้จักเราเท่านั้นเอง แต่ทนี พ้ี อได้ปาล์มทองคำมันช่วยให้มคี นมองมากขึน้ และทีส่ ำคัญ คือมันทำให้ขายหนังได้เยอะขึ้น มันเป็นผลดีสำหรับเซลส์ ซึ่งเรา ดีใจมาก เพราะเขาก็ลงทุนไปกับเรือ่ งนีด้ ว้ ย คือโดยปกติทกุ ครัง้ ทุกคนทีม่ าลงทุนกับหนังเรา เขาลงด้วยใจทัง้ นัน้ เลย เพราะทุกคน รู้ว่าไม่ได้ทุนคืนแน่นอน ส่วนใหญ่จะเป็นทุนให้เปล่าจากรัฐของ หลายๆ ประเทศ และทุนจากเศรษฐี ซึง่ บ้าเลือด ชอบภาพยนตร์ สนับสนุนศิลปะ แล้วเที่ยวนี้ก็เหมือนเดิม แต่พอได้ปาล์มทองคำ มันมีค่าสำหรับทีมงาน มันมีค่าสำหรับคนพวกนี้ด้วยไง เขาก็จะ รู้สึกว่า ฉันให้ใจเธอ แล้วคนอื่นก็เห็นค่าด้วย เราจึงดีใจกับเซลส์ มากทีห่ นังมันขายได้หลายประเทศ ตอนนีไ้ ด้ 20 กว่าประเทศแล้ว ซึ่งมันไม่เคยมีแบบนี้สำหรับหนังของเรา

อยากทราบตรงๆ ว่า แม้จะมีคอมเมนต์ว่าหนังของคุณดูแล้ว เข้าใจยาก ตัวคุณเองคิดว่าเอาเข้าจริงๆ แล้วคนเราดูหนัง แล้วต้องเข้าใจไหม หรือไม่ต้องเข้าใจก็ได้ ขอให้มันรู้สึกไปกับ หนัง เหมือนดูภาพเขียนสักภาพ ที่แค่ให้มัน touch หรือ impact เราในทางใดทางหนึ่งก็พอ

ทีพ่ อมีอะไรแปลกๆ เข้ามา เราก็ไปมองเขาในแง่ลบ หรือว่าไม่รบั เลย ประเทศเราพยายามสร้างลัทธิขน้ึ มาว่าเราเป็นทีห่ นึง่ ซึง่ ความจริง เราคือโลกทีส่ าม เราต้องยอมรับว่าเราเป็นอย่างนี้ เรามีปญ ั หาด้าน การเมือง เรามีปัญหาด้านคอร์รัปชัน ด้านความรุนแรง แต่เรา ไม่ยอมรับ ฉะนัน้ มันเลยลิงก์กนั ไปหมด คือเวลาจะทำภาพยนตร์ ก็ทำเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ ถ้าเป็นในแง่สื่อมวลชน สื่อบางสื่อ ก็รายงานหรือเสนอภาพบางอย่างไม่ได้ ซึง่ เราคิดว่ามันก็ถกู แล้วล่ะ ที่คุณเป็นโลกที่สามน่ะ

มันมีกรณีทวี่ า่ บางคนดูหนังไทยทีค่ นไทยทำแล้วไม่เข้าใจ แล้ว ก็ด่าว่ามันดูแย่ แต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูหนังต่างประเทศ หรือ นอกกระแสที่อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกัน กลับชื่นชมในความ แตกต่างหรือความแปลกของมัน ซึ่งเหมือนคนไทยเรามักจะ วิจารณ์คนไทยด้วยกันมากกว่าหรือเปล่า

ไม่ครับ หมายความว่าเราเกรงว่าอีสานจะเป็น monoculture คือคำนี้ไม่ใช่ในทางที่ดี ต้องบอกก่อนว่า culture ที่เป็นเรื่องของ แฟชั่น เรื่องของการรับสื่อ ผมไม่ต่อต้านอยู่แล้ว แต่หมายความ ว่าบางครั้งสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วมันดีอยู่แล้ว มันก็ควรจะมีด้วยไง ไม่ใช่วา่ ไปจำกัดมันเหมือนกับว่า สร้างเปลือกขึน้ มาว่านีค่ อื culture ไทย จะให้ใส่ชุดไทย หรือทำตัวให้มันเป็นไทย ซึ่งบางทีมัน ไม่เข้ากันเลย ความเป็นไทยจริงๆ ไม่จำเป็นต้องมานั่งฟ้อนหรือ รำไทย นัน่ มันเป็นการขายของ หากินซ้ำไปเรือ่ ยไง ในขณะทีเ่ วลา เราดูญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลี ความเป็นญี่ปุ่น เกาหลี มันแทรก เข้าไปในสายเลือด ในร่าง แม้แต่สินค้าใหม่ๆ หรือแฟชั่นใหม่ๆ มันก็ยังมีวิญญาณของมันน่ะ แต่ก็ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ มัน มีการเติบโตของวัฒนธรรม แต่บ้านเราพยายามให้หยุด แล้วไอ้ ศูนย์เฝ้าระวังนี่ก็คือตัวหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมมันหยุดอยู่ด้วย

ไม่ได้คิดมาก คิดตรงข้ามด้วยซ้ำ ว่าตอนนี้คนไทยเห่อ ไทยมาก จนกลายเป็นลัทธิชาตินิยม เหมือนกับว่าจะรักความ เป็นไทยมากจนเกิดเหตุ สำหรับผมนะ บางทีมันน่ารำคาญ ซึ่ง มันจะออกมาในแนวทางการพยายามจะโหยหาอดีต ซึง่ บางทีเรา ก็คิดว่า เฮ้ย มึงก้าวต่อไปได้แล้ว ไม่ต้องมา retro แล้ว เพราะ บางทีการ retro มันก็เหมือนการพยายามจะสร้างเอกลักษณ์ขน้ึ มา หรือ identity ขึ้นมา ซึ่งมันเป็น identity ของชาติที่แล้ว

มั นน่ า จะเป็ น เรื ่ อ งของความไม่ เคยชิ น มากกว่ า ไหม เพราะว่าถ้าทำหนังไทยจริงๆ จะรู้ว่ามันลำบากมาก แล้วมันจะ ได้แค่ไม่กี่แนวเท่านั้น มุกจะมีไม่กี่มุก ไม่หัวเราะ ก็เศร้า อาจจะ เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะชินว่าหนังไทยต้องเป็นแบบนี้ หรือว่าต้อง เป็นลักษณะอย่างนี้ หรือแม้แต่การชินมาจากสื่อโทรทัศน์ พอมี หนังทีเ่ ข้าใจยากก็ทำให้เกิดแรงต่อต้านขึน้ มา หรือพอมีอะไรทีม่ นั ค่อนข้างจะนามธรรมขึ้นมาหน่อย จะไม่ชิน

ย้อนกลับไปตอนแรกที่คุณพูดถึง monoculture ตามความ เข้าใจของเรา เหมือนกับว่าอีสานมันไม่มี monoculture ของเขา ซึง่ มองไปทางไหนแล้วมันสลายไปหมดเลย มันไม่มคี วาม เป็นเอกลักษณ์ ในขณะทีเ่ มือ่ กีพ้ ดู ว่า เกรงว่าจะทำให้มนั กลาย แต่คุณไม่ได้มองไปถึงการเห่อคนต่างชาติใช่ไหม เป็น monoculture คือสรุปแล้ว…

แล้วทุกวันนี้คุณคิดว่ามันมีความเป็นไทยที่อยู่ในสายเลือดแบบ ที่ความเป็นญี่ปุ่น เกาหลี มันอยู่ในสายเลือดคนญี่ปุ่นหรือ เกาหลีไหม

ผมว่ามีนะ แต่วา่ มันยังต้องการคนทีพ่ ฒ ั นา แล้วก็สง่ เสริม มากกว่านี้ จนมันกลายเป็นอุตสาหกรรมไปเลย คือเรามองว่า น่าจะเป็นทัง้ สองประเด็นนะครับ เพราะว่าหนังมันมีฟงั ก์ชนั ทุกอย่างมันคืออุตสาหกรรม แม้แต่หนังอาร์ตก็ตาม คือภาครัฐ หลายอย่าง เรารู้สึกว่า นี่แหละมันคือความงามของหนัง เราไป ดูหนังฮอลลีวูด มันมี logic คนละแบบ มี structure คนละแบบ แล้วคุณจะอธิบายว่า monoculture มันต่างจาก identity ต้องเห็นจุดนีก้ อ่ น เพราะว่าจริงๆ รัฐนีส่ ำคัญมากเลยนะในช่วงหลัง ถ้าพูดในมุมของการเข้าใจก่อน คนดูต้องเข้าใจไหม อย่างไร เพราะอาจจะมีคนอ้างได้ว่า ก็ต้องการให้มันเกิด หลังจากเคยเกิดเหตุการณ์เซ็นเซอร์หนังเรือ่ ง แสงศตวรรษ ทีไ่ ม่ได้

เงินมันยืมรัฐมาได้ แต่ระบบการทำภาพยนตร์มนั ไม่ได้มาแก้ปญ ั หาด้วยเงินไง คนให้เงินหรือผูบ้ ริหารมันมีตอ้ งมีวสิ ยั ทัศน์ดว้ ย แล้วทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำกันอยู่ เช่น การสลับเก้าอี้ รมต. ที่มาคุมกระทรวงต่างๆ มันเป็นแค่เกมเด็กเล่น Apago PDF Enhancer เท่านั้นเอง ซึ่งมันน่าหัวเราะ คือมันไม่จำเป็นนะ หมายความว่า ถ้าเราแยกหนังเป็นสื่อ สื่อหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อที่เหมือนหนังสือ คือต้องการความเข้าใจ ตรงนีม้ นั ก็อนั ตรายนิดหนึง่ เพราะว่าหนังมันมีพลังมากกว่านัน้ ไง เท่าที่ผมคิด อารมณ์มันเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ไปดูภาพเขียนที่เป็นนามธรรม ทำไมเรารู้สึกชอบภาพนี้ ทั้งที่เรา อธิบายไม่ได้ ทัง้ ทีม่ นั ก็เป็นแค่ฝแี ปรง มันคือสิง่ ทีส่ ะท้อนประสบการณ์ของแต่ละคน เพราะฉะนัน้ หนังก็สามารถทำจุดนีไ้ ด้เหมือน กัน มันมีศักยภาพที่ยังสามารถขุดคุ้ยขึ้นมาใช้ได้อีกมากมาย แต่ว่านั่นก็คือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งของหนัง ซึ่งมันก็เป็นคน กลุ่มหนึ่งที่ทำหนังประเภทนี้ แต่ว่าบ้านเรา วัฒนธรรมในการ เสพศิลปะร่วมสมัยมันยังไม่ค่อยมีทิศมีทางมาก เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ การเติบโตขึน้ มามันยังเหมือนก้าวกระโดดไปหน่อยหนึง่ ซึ่งบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้ามีพิพิธภัณฑ์ มีผลงานที่ดีให้เด็กได้ดู มี cinematheque หรืออะไรทำนองนี้ มันก็จะทำให้คนได้เปิดกว้าง มากขึ้น ซึ่งตอนนี้มันก็เพิ่งเริ่มมี ทีนี้ถ้าเขาเสพสื่อเหล่านี้มากพอ มันจะทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่างของหลายๆ อย่างใน สังคมได้ เหตุผลนี้มันลิงก์กันกับสิ่งที่เราประหวั่น ก็คือเรื่องของ monoculture วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการที่มีสิ่งที่เรียกว่า ศูนย์เฝ้าระวัง ทีก่ ำลังจะถูกตัง้ เป็นสำนักขึน้ มา ซึง่ ในอนาคตก็ตอ้ ง ดูนโยบายของเขานะ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำมาในอดีตเป็นสิ่งที่เรา ไม่สบายใจมากๆ ในแง่ทม่ี ากำหนดว่าความเป็นไทยต้องเป็นอย่างนี้ การแต่งตัวต้องเป็นอย่างนี้ การพูดภาษาต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็ มันทำให้เกิด monoculture ขึน้ มา การทีไ่ ม่ยอมรับความแตกต่าง ของความคิด ความแตกต่างทางรสนิยมทางเพศ หรือว่าชนกลุม่ น้อย หรือว่าการที่พยายามสร้างความเป็นไทยขึ้นมาเหมือนสมัย จอมพล ป. ตรงนีค้ อื สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าอันตรายมาก มันคือการสร้าง ลัทธิชาตินิยม ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนโง่ เด็กโง่ ซึ่งมันตรงข้ามกับความเป็นพุทธเลย คือต้องยอมรับว่า โลกมันมีความหลากหลาย แต่นน่ั มันก็คอื ความงามไง แต่วา่ การ มากำหนดให้อะไรๆ ต้องเป็นอย่างเดียวกัน มันก็เหมือนหมู่บ้าน

เอกลักษณ์ขึ้นมาไง ถึงได้พยายามทำให้ทุกอย่างมันเป็นหนึ่ง ฉายในเมืองไทยนีม่ นั เห็นบทบาทหมดเลยว่า ทีม่ นั ไม่เจริญเพราะ เดียวกัน ทีนี้มันมีความหมายทับซ้อนกันอย่างไรระหว่างสอง อะไร เพราะฉะนั้น ไอ้ความเป็นไทยคืออะไรครับ identity ของ คนไทยมันคือความเป็นลูกผสมต่างหาก เพราะชาติไทยคือชาติที่ คำนี้

เรารับอะไรทุกอย่างมาจากประเทศอื่นๆ มันเป็นการรวมกันของ หลายๆ วัฒนธรรม ทุกวันนีม้ นั ควรจะเป็นอะไรทีค่ ลีค่ ลายออกมา จากวัฒนธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน่ ต่างหาก เพราะแต่ละชาติก็จะ มีวัฒนธรรมของเขา ไม่ว่าจะเป็นเขมร ลาว จีน ซึ่งมันมาจาก แต่ละภาคของประเทศ เพราะสมัยก่อนสยามมันไม่ใช่แค่ตรง ภาคกลาง สยามมันเกิดมาจากหลายๆ ดินแดน เราว่าจุดนี้ ต่างหากทีม่ นั สามารถสร้างคาแร็กเตอร์ขน้ึ มาได้ เพราะอย่าลืมว่า มันไม่กส่ี บิ ปีเองนะทีเ่ ราพยายามรวมทุกภาคเข้ามา ทำให้ความ แตกต่างทั้งหลายที่มารวมกันกลายเป็น hybrid เป็นสัตว์ hybrid ซึ่งผมว่าลูกผสมมันดีนะ เพียงแต่ว่ามันเป็นลูกผสมที่ยังไม่ คลี่คลายไง ผมมองว่า การพยายามที่จะให้วัฒนธรรมเป็น กลับมาที่เรื่องหนังค่ะว่า คุณ mind ไหมว่าคนดูหนังคุณ วัฒนธรรมเดียวทีม่ าจากภาคกลาง เป็นเรือ่ งอันตรายทีส่ ดุ เพราะว่า ผม pro ลูกผสม pro ว่ามันควรจะผสมออกมาเป็นอะไรสักอย่าง แล้วจะต้องเข้าใจ ไม่ mind เลย เพราะอย่างที่ว่าคือมันเหมือนลูกของเรา แตกย่อยออกมา แต่ว่ามันยังไม่มี ทีเ่ ราปล่อยออกไปแล้วเขาก็มชี วี ติ ของเขา ทีค่ นจะรับยังไงก็สดุ แล้วแต่ ณ วันนี้ยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิด หรือเอกลักษณ์ไทย สิ ่ ง ที ่ ผ มอยากให้ เ กิ ด กั บ คนรุ ่ น ใหม่ เป็ น เรื ่ อ งของการ พัฒนาทางด้านความคิดมากกว่า ซึ่งถ้าเรามัวแต่มาเฝ้าระวัง หรือว่าไปพยายามทีจ่ ะสร้างกรอบขึน้ มา มันก็ไม่มที างทีจ่ ะพัฒนา identity ขึน้ มาได้ แต่มนั กลายเป็น identity ตัง้ แต่สมัยจอมพล ป. คือเรารูส้ กึ ว่าอยูด่ ๆี identity มันไม่ได้เกิดขึน้ มาเอง แล้วมันก็ไม่ได้ หยุดอยูก่ บั ทีด่ ว้ ย มันเกิดขึน้ จากความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ ความคิด สร้างสรรค์มนั ก็เกิดจากการทีค่ ณ ุ ยอมรับความแตกต่าง และการ เปิดให้มีการศึกษาแบบที่ไม่มีถูก ไม่มีผิด การศึกษาที่ให้คนคิด ได้เองว่าไม่ใช่ขาวกับดำ เพราะโลกนีม้ นั มีสเี ทาด้วย แล้วส่วนใหญ่ มันเป็นสีเทาทั้งนั้นเลย ซึ่งถ้าเราจะคิดแต่ขาวกับดำ แน่นอนว่า มันไม่ได้เกิด identity ขึ้นมา

แล้วถ้ายังมีคนถามอยู่ว่า แล้วดูอย่างไรถึงจะเข้าใจล่ะ

อืม... มันคงต้องมีคำถามนี้ไปเรื่อยๆ น่ะ ซึ่งผมรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่ healthy เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคมนะ เพราะว่ามัน ทำให้เกิดการพูดคุยกัน ถกเถียงกันในสังคม ไม่ว่าจะด่า หรือว่า จะอะไรก็ตาม แต่ในทางตรงกันข้าม มันก็ทำให้เห็นด้วยว่าสังคม ไทยมันไปทางไหน เพราะบางครัง้ ถ้าไปดูบางเว็บบอร์ด บางทีเขา ก็ค้านหนังเราหัวชนฝาเลยว่าไม่ดี หรือไม่ก็... เฮ้ย ไม่ได้ อย่าทำ หนังอีกเลย ซึง่ โอเค มันเป็นคอมเมนต์อนั หนึง่ แต่มนั เป็นคอมเมนต์ ที่ไม่ constructive เป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์อะไรขึ้นมา ซึง่ บางทีเราดูสง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ ในเว็บนีเ่ รารูเ้ ลยว่า สภาวะ วุฒทิ างปัญญา ของคนมันอยูใ่ นจุดไหน แล้วหนังแต่ละเรือ่ งของเรามันก็ชว่ ยกระตุน้ ให้เกิด dialogue เหล่านี้มากขึ้น

ที่เป็นไทยแท้ๆ เลยใช่ไหม

ใช่ เพราะเรามัวไปหาเอกลักษณ์มาจากอดีตของแต่ละ อย่าง ไปหาจากปาย ไปหาจากสามชุก หรืออะไรก็ตาม คือทุกคน พยายามจะหา identity ของตัวเอง แต่มันเป็นการเอาอดีตมา ขาย ซึ่งมันน่าเบื่อน่ะ เช่น ต้องไปนั่งกินกาแฟในร้านไม้ๆ เพราะ ว่าในเมืองมันหาไม่ได้ไง แต่ว่าจริงๆ แล้วมันน่าจะเป็นอย่างอื่น เราก็คิดไม่ออกเหมือนกัน แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีเส้นทางอื่นด้วยน่ะ

ถ้าอย่างนัน้ ในมุมมองของคุณ ความเป็นไทยมันก็ไม่ใช่อะไรทีเ่ รา เห็นปุ๊บแล้วเรารู้ว่าไทย เหมือนเห็นอะไรที่มาจากเกาหลีแล้ว คิดว่าอันนี้เกาหลีแน่ๆ ยังครับ แต่เราต้องระลึกเอาไว้เลยว่า เรายังเป็นโลกทีส่ าม คือเราน่ะชอบโกหกตัวเองว่าเราเจริญแล้ว แต่ความจริงมันไม่ใช่ไง


Apago PDF Enhancer


ทุกวันนีเ้ จ้าหน้าทีภ่ าครัฐไปดูงาน กลับมาก็นงั่ เขียนรายงาน หรือมีเลขาฯ เขียน รายงานว่า วัตถุประสงค์ของการดูงานครัง้ นีค้ อื ได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1 2 3 คือทำให้ ตอบโจทย์ไปอย่างนัน้ เป็นวิถขี องราชการ ซึง่ ทำไปเพือ่ ให้เกิด paper มันต้องช่วยกันมากกว่านี้ ต้องคิดมากกว่านี้ โดยเฉพาะด้าน ความสุขของการเป็นผู้กำกับหนังนอกกระแสคืออะไร การศึกษา ความอิสระครับ มีคนถามหลายคนว่า ถ้าผมทำหนัง โลกที่สามในความหมายของคุณคืออะไร เรื่องต่อไป แน่นอนว่ามันจะต้องมีคนมาสนใจเยอะ แล้วก็ต้อง เรารูส้ กึ ว่าโลกทีส่ ามจริงๆ มันน่าจะเป็นเรือ่ งของการศึกษา ร่วมทุนกับต่างชาติต่อไป ถ้าผมได้เงินเยอะกว่านี้ มีดาราเยอะ แล้วก็เรื่องของรายได้ แล้วก็ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน กว่านี้ ความอิสระมันจะหายไปไหม ซึ่งเรารู้สึกว่า แน่นอน ที่มนั ต้องน้อยกว่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของเสรีภาพของสื่อ มันต้องหาย แต่เราต้องพยายามคุมบาลานซ์ คือคนเรามันต้อง เสรีภาพของคนที่ควรจะสามารถอธิบายสิ่งที่ตนคิดออกมาได้ โตน่ะ ถึงความเป็นอิสระมันจะหายไป แต่เราก็ตอ้ งคิดว่าทำยังไง แต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ เพราะฉะนั้น มันเลยเกิดการสร้างภาพ เราถึงจะรักษาภาวะที่เราสามารถพูดสิ่งที่เราอยากพูดได้ โดยที่ ขึ้นมาในประเทศนี้ว่าบ้านเราสมบูรณ์ แล้วก็เจริญ แต่ความจริง เราต้องโตไปด้วย โดยทีเ่ ราต้องเรียนรูว้ า่ กองถ่ายทีใ่ หญ่กว่านี้มัน มันไม่ใช่ไง มันคือการสร้างภาพทั้งนั้นเลย ในขณะที่ถ้าเรามอง เป็นยังไง ต้องเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นระบบมากกว่านี้ แล้วอีกอย่างที่ จริงๆ มันน่ากลัวมาก ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เรือ่ งการ สำคัญมากเลยก็คอื ความเป็นอยูข่ องทีมงานต้องดีขน้ึ ด้วย เพราะ ใช้ชีวิตต่างๆ ว่าทีผ่ า่ นมามันสะเปะสะปะมากไง สมมติทผ่ี า่ นมาเรามี freedom คือมันไม่ใช่วธิ ที คี่ นในบ้านเมืองทีเ่ จริญแล้วเขาทำกันอย่างนัน้ เหรอ หรือความเป็นตัวเองของผูก้ ำกับ ทีแ่ ปลว่าฉันจะเอาอันนี้ ไม่เอา ใช่ๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าเราเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส ซึ่ง อันนี้ เปลี่ยนบทกะทันหันได้บ่อยๆ แต่พอมันมีการทำงานที่เป็น พอกลับมาแล้วมันชัดเลยว่าบ้านเราใช้รถกันเยอะมาก แล้วการ ระบบที่ดีขึ้นมา freedom มันอาจจะลดไป 30−40% แต่ว่าสิ่งที่ ขนส่งมวลชนมันล้มเหลวในระดับหนึ่ง รถเต็มเมือง ซึ่งเราก็อยู่ ได้มาก็คือความเป็นระบบของน้องๆ ที่เขาจะได้เรียนรู้ระบบที่ ในก้อนนั้นด้วย แต่เราก็ยังเลี่ยงไม่ได้เลย มันแน่นกว่านี้ โดยเฉพาะการร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งมันเป็น พูดเรือ่ งสำคัญอีกเรือ่ งหนึง่ คือ เรือ่ งทุนสนับสนุนสำหรับผูก้ ำกับ ระบบที่ดี อันนี้คือสิ่งที่เรายอมเสีย ขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ ไทยในการทำภาพยนตร์ คุณคิดว่ายังมีอุปสรรคสำคัญที่สุด ทำให้เราเติบโตได้ด้วยในอนาคต

ที่ต้องรีบแก้ไขเลยไหม คืออะไร

ความอิสระเป็นสิง่ ทีไ่ ด้มาแน่ๆ จากการเป็นผูก้ ำกับหนังนอกกระแส vision ของผู้บริหารหรือผู้ให้ทุนครับ (ตอบทันที) คือเงิน แต่ถ้ามองกลับกัน การที่คนอาจจะรู้จักหนังเราไม่มากพอ มันยืมรัฐมาได้ แต่ระบบการทำภาพยนตร์มันไม่ได้มาแก้ปัญหา หรือไม่ mass พอ มันถือว่าเป็นความทุกข์ไหม ด้วยเงินไง คนให้เงินหรือผู้บริหารมันมีต้องมีวิสัยทัศน์ด้วย แล้ว ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำกันอยู่ เช่น การสลับ เก้าอี้ รมต. ที่มาคุมกระทรวงต่างๆ มันเป็นแค่เกมเด็กเล่น เท่านั้นเอง ซึ่งมันน่าหัวเราะ น่าสมเพชด้วย ในแง่ที่บางคนไม่มี ความรู้ด้านวัฒนธรรมเลย ก็มานั่งเฉยๆ ซึ่งที่ผ่านมา รมต. วัฒนธรรม แต่ละคน มันก็จะมีที่น่าชื่นชม แต่ที่น่าสมเพชก็เยอะ เราก็เลยรูส้ กึ ว่าคุณรูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม ร่วมสมัย ซึง่ อันนีเ้ ป็นจุดสำคัญ มันเป็นโครงสร้างหลักเลยสำหรับ การสนับสนุนภาพยนตร์ ถ้าคุณรู้ด้านวัฒนธรรมโดยรวม หรือ ถ้าให้ดีขึ้นไปใหญ่ อย่างเกาหลี ก็คือคนเป็น รมต. เป็นคนทำ หนังเองด้วยซ้ำ คือคุณต้องเข้าใจด้วยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไง ไม่ใช่แค่ส่งคนออกไปดูงาน ไปเที่ยว ไปดูการให้ทุนของแต่ละ ประเทศ แล้วปรากฏว่าไม่ได้เอากลับมาประยุกต์ใช้เลย กลับไป เอาแต่ข้อแย่ๆ ของเขามาใช้ บางทีก็เหมือนไปดูงานมาเพื่อมา เป็นข้ออ้างว่า อืม้ ได้ไปดูงานแล้ว แต่ปรากฏว่าเอาอะไรมาก็ไม่รู้

ไม่นะ เพราะว่าบางทีถ้ามองย้อนกลับไปที่บอกว่าความ อิสระคือความสุข แต่จริงๆ แล้วระหว่างที่ถ่ายหนังเราก็เครียด มากเลย ไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณ เรื่องความเป็นอยู่ คือทุกครั้ง ที่ถ่ายหนัApago งก็จะคิดว่า เฮ้PDF ย กูนั่งทำอะไรอยู ่เนี่ย ทุกข์เหลือเกิน Enhancer อยากฆ่าตัวตาย หรือว่าอยากเดินหนีออกจากกองถ่าย (หัวเราะ) แต่ว่าพอทำหนังเสร็จแล้ว มองย้อนกลับไป ก็คิดได้ว่า เฮ้ย เรา มีอิสระนะ ถ้าเทียบกับการคุยกับผู้กำกับหลายๆ คน นี่มันคือ อิสระที่เราต้องยอมแลกกับความทุกข์จากความเครียดตรงนี้ ซึ่งมันคุ้มกว่า โดยเฉพาะการได้เดินทางไปต่างประเทศ เราได้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เจอคนที่น่าสนใจมากๆ

อะไรที่ทำให้คุณเชื่อว่านี่คือทางของตัวเองแล้ว

อืม... (นิ่งคิด) ทำอย่างอื่นไม่เป็น พูดไม่ถูกน่ะ (หัวเราะ) รูส้ กึ ว่าหนังมันเป็นสือ่ ทีเ่ ราสบายใจทีส่ ดุ ทีจ่ ะพูด เพราะว่าผมเป็น คนที่ไม่ชอบพรีเซนต์ หรือต้องมาอธิบายอะไรมาก เหมือนอย่าง การสัมภาษณ์ต่างๆ ดังนั้น สื่อภาพยนตร์มันเป็นการแสดงตัว ฟังดูแล้วคิดว่า วัฒนธรรมบ้านเราคือการนิยมไปดูงานนะ เราได้ตรงที่สุดเท่าที่ชีวิตที่ผ่านมานะ แต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตมัน ใช่ คือผมรูส้ กึ ว่ามันเป็นระบบทีไ่ ม่รจู้ ะแก้ยงั ไงเหมือนกันไง จะมีอะไรขึ้นมาอีก มันเป็นเหมือนที่พี่เริกฤทธิ์ที่เขาเป็นศิลปินอิสระคนหนึ่ง พูดว่า ถ้าเด็กสักคน หรือใครสักคนต้องการทีจ่ ะก้าวมาเป็นแบบคุณบ้าง ประเทศไทยมันเหมือนโรงเรียนใหญ่ที่มีครูใหญ่หลายๆ คน ซึ่ง เขาควรจะมองคุณเป็นแบบอย่างในด้านไหน ทีค่ ณ ุ อาจจะคิดว่า มันจริงเลย ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐไปดูงาน กลับมาก็นั่งเขียน เออ แบบนี้เลียนแบบไปเถอะ แบบนี้อย่านะ รายงาน หรือมีเลขาฯ เขียนรายงานว่า วัตถุประสงค์ของการดูงาน ก็คงเป็นเรื่องการทำสิ่งที่ตัวเองรัก ทำอย่างที่ตัวเองชอบ ครั้งนี้คือได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1 2 3 คือทำให้ตอบโจทย์ไป หมายความว่าไม่ว่าจะชอบแบบไหน แบบอาร์ตจ๋า หรือว่าแบบ อย่างนัน้ เป็นวิถขี องราชการ ซึง่ ทำไปเพือ่ ให้เกิด paper ซึง่ โอเคละ ฮอลลีวดู ก็ทำไป ศึกษาไปในจุดนัน้ ที่ผ่านมา สิ่งที่เราเน้นเสมอ เอามาใช้จริงก็มี ไม่ได้บอกว่าไม่มี แต่วา่ พอถึงเวลาทีม่ งี บประมาณ คือ คนเราต้องรู้หนทางด้วย ไม่ใช่รู้แต่จุดหมาย คือสมมติอยาก ของรัฐให้ไปทำก็มกั จะทำกันไม่ทนั น่ะ เพราะว่ามันขาดบุคลากรที่ เป็นผู้กำกับ ที่แน่นอนอาจจะต้องดื้อในระดับหนึ่ง ไม่ยอมใคร รูเ้ รือ่ งจริงๆ ไง แล้วคนทีเ่ รียนจบมาจริงๆ เขาก็ไม่อยากจะมาทำ ในระดับหนึง่ แต่คณ ุ ก็ตอ้ งรูด้ ว้ ยว่าจริงๆ แล้วสือ่ หรืองานทีต่ วั เอง กลายเป็นว่าไปดูงานเสร็จแล้วมันไม่ได้เกิด innovation ใน กำลังทำมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรอีก เราต้องมองภาพรวม ภาพรวมเลย ไม่ใช่จะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองคิด เช่น อย่างที่ผมทำอยู่ ผมก็ต้องพึ่ง ใช่ เพราะว่าคนที่ไปดูงานส่วนหนึ่งก็ไม่เข้าใจด้วยว่าไป ต่างประเทศ ดังนัน้ ถ้าคุณจะทำแบบผม ก็ตอ้ งฝึกภาษาอังกฤษ ดูงานอะไร คือถ้าพูดอีกอย่างว่าเป็นการไปเทีย่ วนีผ่ มก็ไม่มปี ญ ั หา คือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบ แต่สุดท้ายคุณก็ต้องมอง goal แต่เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ เพราะว่าการไปเที่ยวมันเป็นการเปิดโลก ไว้ว่ากูจะทำหนัง แล้วคราวนี้ factor รอบๆ มันมีอะไรบ้างที่ มันมีประโยชน์ทุกอย่าง ได้เที่ยว ได้เห็นโครงสร้างการทำงาน จำเป็นต้องทำ แม้จะไม่อยากทำ เช่น ไปฝึกภาษาอังกฤษดีไหม ของต่างประเทศ เห็นระบบขนส่ง หรือเห็นอะไรก็ตาม แต่ว่าคุณ ถ้าไว้ผมยาวก็ต้องไปตัดผมให้สั้นลง เพื่อที่จะไปพรีเซนต์ตัวเอง จะต้องมี vision ทีไ่ ม่ใช่แค่เทีย่ วอย่างเดียว แต่วา่ ต้องนำสิง่ ทีเ่ ห็น ไปขายหนังให้ได้ดขี น้ึ คือคุณต้องมอง goal ไว้ แต่ตอ้ งทำหลายๆ มาปรับด้วย เพราะนัน่ คือประโยชน์ของการท่องเทีย่ ว หรือว่าการ อย่างรอบๆ ตัวทีจ่ ำเป็นในการไปถึง goal นัน้ ด้วย คุณต้องเรียนรู้ ไปดูงานจริงๆ ถ้าคุณรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมจริงๆ รูเ้ รือ่ งภาพยนตร์จริงๆ ว่าในระบบการทำงานหนึ่งๆ มีอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้เรา คุณต้องแตกโจทย์ออกมาได้ว่า บ้านเรามันต้องมา adapt ยังไง ไปถึงจุดที่เราต้องการ ต้องทำยังไง แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่

หลังจากได้รางวัลปาล์มทองคำ อภิชาติพงศ์ ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ Dennis Lim จาก หนั ง สื อ พิ ม พ์ The New York Times เซ็ ก ชั น Arts Beat –The Culture at Large มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจและเราอยาก นำมาฝากดั ง นี้ Q : หนังเรื่อง ‘ลุงบุญมีฯ’ มีการเล่าเรื่องที่ ตรงไปตรงมามากกว่าหนังเรื่องที่ผ่านๆ มา ซึง่ ซับซ้อนกว่านี้ และมักจะทำให้นกั วิจารณ์สบั สน งุนงงเสมอ คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เข้าถึงง่าย ขึ้นไหม?

A : ผมจะให้ความสำคัญกับการเข้าถึงได้ง่ายที่ คุณว่า ในกรณีทผ่ี มทำหนังสำหรับเด็กหรือหนังสือ สำหรับเด็กเท่านัน้ นัน่ คือการคงไว้ซง่ึ ความไร้เดียงสา นั่นเอง แต่สำหรับผม สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในการ ทำหนังเรื่องนี้คือ จะทำหนังที่พูดเรื่องความตาย อย่างไร เพราะประเด็นเรื่องความตายเป็นเรื่อง สากลและมีคนทำไปเยอะแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็ ต้องทำให้มันเป็นนามธรรมพอที่จะเปิดช่องว่างให้ คนดูได้ใช้จินตนาการไปด้วยได้ ทีนี้เมื่อเราพูดถึง ความตายและพูดถึงจินตนาการเรื่องผีตอนที่เรา เป็นเด็ก มันก็เลยเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ด้วย ก็เหมือนประเด็นเรื่องวัยเด็กที่เป็นประเด็นหลักใน หนังสือเรื่อง ‘Remembrance of Things Past’ ของ Marcel Proust นั่นละครับ

Q : คุณคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สำรวจ ความเชื่ อ ของคุ ณในเรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณมาก แค่ไหน?

A : ผมไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด ผมคิดว่า มันเป็นไปได้เลยแหละ แต่ผมจะรู้ว่ามันมีหรือไม่ ก็ต่อเมื่อผมตายไปแล้ว (หัวเราะ) มันเป็นแนวคิด ที่มหัศจรรย์สำหรับผม ที่ว่าความตายไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเปลี่ยนสภาพมากกว่า นี่คือความคิดที่ สวยงามในแง่ ข องการกลั บ ชาติ ม าเกิ ด นะครั บ แต่ขณะเดียวกัน มันก็เป็นประเด็นที่เบนไปทาง ปรัชญาด้วย คือมันอาจจะทำให้คุณคิดถึงการ ดำรงอยู่ของตัวคุณเองที่นี่ ซึ่งก็เหมือนกับที่ ภาพยนตร์ทำหน้าที่เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่จะช่วย ดำรงรักษาชีวิตนั้นเอาไว้ หรือจับภาพบางอย่างไว้ ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

Q : หนังเรื่องลุงบุญมีฯ และโครงการ Primitive ของคุณชี้ให้เห็นว่า การทำงาน ของคุ ณ กำลั ง สื่ อให้ เ ห็ น แง่ คิ ด ทางการเมื อ ง อย่างเด่นชัด

A : ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ในประเทศไทย ปฏิเสธไมได้ เลยครับว่ามันเกิดปัญหาการเมืองขึ้น ผมยังคงทำ ภาพยนตร์ส่วนตัว ซึ่งสำหรับผมมันก็คือประเด็น ส่วนตัวไปด้วย และสถานการณ์ทางการเมืองมัน แทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของผมไปเองตาม ธรรมชาติ มันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ส่วนตัว ของผมเลย เพราะเมื่อมีระบบการเซ็นเซอร์ที่บอก ว่าห้ามใส่ประเด็นเรื่องการเมืองเข้าไปในหนัง มัน ก็ยิ่งผลักให้ผมทำอะไรสักอย่างที่จะได้สื่อความคิด ทางการเมืองของผมออกมา ตอนที่ผมและเพื่อนๆ ก่อตั้งกลุ่ม ‘Free Thai Cinema’ ขึ้นมาเคลื่อนไหวต่อต้านระบบการ เซ็นเซอร์ ผมต้องไปเรียนรู้ว่ารัฐเขาทำงานกันยังไง ได้รู้ถึงระบบอันน่ารังเกียจในนั้นว่ามันมีอะไรบ้าง แล้ ว เมื ่ อ คุ ณ มองไปที ่ ป ระชาชนในอำเภอนาบั ว (ทีเ่ ล่าในโครงการศิลปะ) คุณจะเห็นเลยว่าพวกเขา ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เทียบเท่ากับชนชั้นกลางในเมือง มั น มี ช ่ อ งว่ า งมหาศาลระหว่ า งคนจนกั บ คนรวย ผมดีใจทีป่ ระชาชนลุกขึน้ มาพูด ถึงแม้วา่ มันจะแลดู รุนแรงก้าวร้าว แต่มนั ถึงเวลาของการเปลีย่ นแปลง สักที


Apago PDF Enhancer


18

GADGET

FESTIVAL

Samsung Galaxy S

พุง่ ทะยานทะลุชน้ั บรรยากาศของโลกกันไปกับเจ้าพ่อโทรศัพท์มอื ถือแดนกิมจิ ด้วย Samsung Galaxy S ทีอ่ ดั เชือ้ เพลิงพลังแรงสูง มาให้อย่างไม่ยง้ั ด้วยขุมพลังประมวลผลระดับ 1 GHz ผนวกเข้ากับระบบแอนดรอยด์ 2.1 ได้เข้าขากันแบบสุดๆ พร้อมหน่วยความจำ ในตัวขนาด 16 GB (ถ้าแค่นย้ี งั ไม่สะใจพอ คุณสามารถใส่ MicroSD เพิม่ ได้อกี ถึง 32 GB อย่างสบายๆ) และกล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซลแบบออโต้โฟกัส ถ่ายวิดีโอคุณภาพสูง 720p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที จอภาพแบบ Super AMOLED ขนาด 4 นิ้ว (ที่ Samsung ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีคุณภาพระดับจอ LCD TV) ระบบนำทางผ่านดาวเทียม A-GPS navigation รองรับ ไฟล์มลั ติมเี ดียต่างๆ แบบครบครัน รวมไปถึงวิทยุ FM และเข็มทิศดิจติ อล นอกจากนี ้ ถ้าคุณสัง่ จองผ่าน AIS Shop ในราคาเริม่ ต้น ที ่ 21,400 บาท คุณยังมีสทิ ธิไ์ ด้ลนุ้ กรอบรูปดิจติ อลพร้อมโปรโมชันงามๆ เอาไว้อวดรูปสวยๆ ให้กบั เพือ่ นๆ สารพัดกลุม่ ของคุณได้ดว้ ย

MOVIE

Letters To Juliet

กับคำถามที่ว่า “จะเกิดอะไร ขึ้น เมื่อคุณมีโอกาสครั้งที่สองใน การตามหารักแท้” สำหรับโซเฟีย (อาแมนดา ไซเฟร็ด) คอลั ม นิ ส ต์ สาวที ่ ม ี โอกาสเดินทางไปอิตาลี พร้อมกับวิกเตอร์ (กาเอล การ์เซีย เบอร์นัล) แฟนหนุ่มของเธอ เพื่อ เติมเต็มความรักให้แก่กันอีกครั้ง โซเฟียก็บังเอิญพบจดหมายฉบับ หนึ่งที่มีอายุกว่า 50 ปี ที่เขียนขึ้น โดยแคลร์ (วาเนสซา เร็ดเกรฟ) ถึงชายหนุ่มที่เธอเคยตกหลุมรัก เมื ่ อ ครั ้ ง เยาว์ ว ั ย ในบ้ า นของ จูเลียต สถานที่ทอ่ งเทีย่ วสำคัญที่ โรมิโอและจูเลียตพบรักกัน และ เป็นที่ซึ่งผู้หญิงทั่วโลกต่างเขียน จดหมายจ่ า หน้ า ซองถึ ง จู เ ลี ย ต เพื่ออธิษฐานให้ช่วยตามหาความ รักที่หายไป จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้โซเฟียเขียนจดหมายตอบกลับ ไปหาแคลร์ เพื่อให้คำมั่นสัญญา กับเธอว่าจะช่วยตามหนุ่มอิตาเลียนคนนั้นของเธอให้เจอ ทำให้ แคลร์ตดั สินใจเดินทางมายังอิตาลี อี ก ครั ้ ง พร้ อ มกั บ หลานชาย ทั ้ ง สามจึงออกเดินทางไปทั่วแคว้น ทัสคานี ก่อนที่จะพบว่าการตาม หาความรักที่สูญหายไปนั้นไม่ใช่ เรื่องง่ายๆ พร้อมกับบททดสอบ เรื่องความรักที่โซเฟียเองก็ ต ้ อง เจอกับตัวเธอเองด้วยเช่นกัน

MAGAZINE

a day 117

HUA HIN Jazz Festival 2010

Apago PDF Enhancer

เข้าใกล้ฤดูกาลบอลโลกเข้าไปทุกที a day ฉบับที่ 117 เลยขอเรียกน้ำย่อยคอบอลกันแต่เนิ่นๆ แม้ว่าบอลไทยจะยังไม่ได้ ไปบอลโลกก็ตาม เพราะหากสังเกตให้ดีก็จะพบว่าแค่ระดับชาติในบ้านเราอย่างไทยลีกในตอนนี้ต่างก็มีนักเตะจากหลาย ประเทศทั่วโลกเดินทางมาค้าแข้งกันอย่างแน่นขนัด จนส่งผลให้บอลไทยในขณะนี้เกิดอาการบูมหรืออาจใช้คำว่า ‘เข้าเส้น’ เลยก็ว่าได้สำหรับแฟนบอลบางกลุ่มที่ตามไปเชียร์ไปลุ้นสโมสรในดวงใจทุกแมตช์ที่ลงฟาดแข้ง ในที่สุดแล้วจึงเป็นที่มาของ 3 นักเตะ 3 สัญชาติ จาก 3 สโมสร – ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ กองหลังจากทีมเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด ไมเคิล เบิร์น กองหน้านักเตะชาวเวลส์ ของทีมชลบุรี เอฟซี และนักเตะกองกลางจากแดนอาทิตย์อุทัย ฮิโรโนริ ซารูตะ สังกัดบางกอก กลาส ที่ได้โคจรมาเจอกันบนปกของนิตยสาร a day ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะยังมีผองเพื่อนนักเตะที่เป็นดาวเด่น ดาวยิง ดาวซัลโว และอีกหลายดาว มาให้สมั ภาษณ์ให้เหล่าแฟนพันธุแ์ ท้บอลไทยอ่านกันอย่างจุใจ ไม่วา่ จะเป็น กวิน ธรรมสัจจานนท์ อานนท์ สังสระน้อย ดัสกร ทองเหลา ธีรศิลป์ แดงดา ฯลฯ รวมไปถึงบรรดาโค้ช และเรื่องราวเจาะลึกเกี่ยวกับบอลไทยลีก อีกมากมาย แม้กระทั่งเรื่องแม่ค้าขายลูกชิ้นในสนาม!

MUSIC

Owl City : Ocean Eyes

“อัลบั้มที่อยากแนะนำก็คือ Owl City ชอบตรงที่เพลงของเขาจะใช้อิเล็กทรอนิกส์เยอะ เขาจะใช้ โปรแกรมหลายๆ อย่างแล้วทำออกมาได้ดีมากๆ ทั้งๆ ที่อายุแค่ 16 เอง เราเคยอ่านประวัติของเขา เหมือนเขาอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเหงาๆ เลยฝันถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านี้ เขาจึงเริ่มลงมือทำเพลงขึ้นมาใน ห้องนอน ประกอบกับมีความสามารถทางดนตรี เขาจึงทำเพลงเอง เล่นดนตรีเอง เนื้อเพลงก็จะง่ายๆ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเขา สำเนียงของเขาจะร้องสไตล์อเมริกันจ๋าเลย แต่ดนตรีถึงแม้ จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ แต่เขากลับทำให้ออกมาฟังง่ายๆ โดยมีซิงเกิลที่กำลังมาแรงคือ Vanilla Twilight เป็นอัลบั้มที่เราเอาติดรถไว้ตลอดเลย” เลือกให้โดย : ลาวัณย์ เดมอน ชุมสาย ณ อยุธยา Group Program Director และ DJ คลื่น Virgin Smooth FM 105

กลั บ มาอี ก ครั ้ ง ตาม คำเรียกร้องของคอเพลงแจ๊ซ ทั ่ ว ประเทศ กั บ เทศกาล ดนตรี ‘หัวหิน แจ๊ส เฟสติวัล 2010’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1820 มิถุนายน 2553 บริเวณ ชายหาดหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ ภายใต้คอนเซ็ ป ต์ ‘Jazz for the King’ เพื่อสดุดีในพระอัจฉริยภาพ ทางดนตรี ข องพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู ่ ห ั ว องค์ อัครศิลปินของโลก โดยในปีน้ี จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 และได้รับ การการันตีมาจากทางผูจ้ ดั งาน แล้วว่า ‘ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี’ เพราะปี น ี ้ เ ขาจั ด ให้ ค ุ ณ ได้ เพลิ ด เพลิ น กั บ บรรยากาศ ชิลล์ๆ ของสายลมและคลื่น สี ค รามเคล้ า คลอบทเพลง แจ๊ซนุ่มๆ จากสุดยอดศิลปิน แจ๊ ซ ระดั บ โลกและศิ ล ปิ น แจ๊ ซ แนวหน้ า ของเมื อ งไทย กว่า 30 ชีวิต ถึง 2 เวที ที่ บริ เ วณชายหาดโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รี ส อร์ ต หั ว หิ น แล้วเจอกันตั้งแต่ห้าโมงเย็น เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียด และตารางการแสดงได้ ท ี ่ www.huahinjazz2010.com

ACCESSORY

Burberry The Pastel Check

สำหรับใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากในการแต่งตัว และอยากจะมีเครื่องประดับสักชิ้นที่สามารถสวมใส่ไปไหนมาไหนได้ ทั้งในวันทำงาน วันสบายๆ วันที่ต้องไปพบลูกค้า หรือเรียกง่ายๆ เลยว่า ใส่ได้ทุกวัน โดยที่ของชิ้นนั้นต้องดูมีดีไซน์อยู่บ้าง ไม่ใช่ราบเรียบเงียบเหงาหรือฉูดฉาดบาดตาเกินงาม ต้องนี่เลย นาฬิกาข้อมือรุ่น The Pastel Check จาก Burberry ที่สวย หวานด้วยสายหนังของแท้ 3 สีพาสเทล - ชมพูอ่อน สีเบจ และสีน้ำตาลอ่อน รับกับหน้าปัดพิมพ์ลาย Burberry Check อันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้แต่ไหนแต่ไรมา ใส่แล้วถึงแม้จะไม่โดดเด่นแต่ก็ดูเป็นสง่า ไม่เปรี้ยวเก๋แต่เท่หรู


Apago PDF Enhancer


CALENDAR

20

11 - 17 JUNE 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

อิทธิพลแห่งศรัทธา

เรื่องของ ผู้หญิง(ฉัน)

กินรีสีรุ้ง

นิทานมหานคร

นิทรรศการงาน จิตรกรรมโดย อิทธิพล พัฒรชนม์ ที่นำเสนอ ความศรัทธาของผู้คนที่ มีต่อศาสนา ด้วยเทคนิค จิตรกรรมไทยแนว ประเพณีผ่านรูปทรงทาง สถาปัตยกรรมไทย เพื่อ บันทึกและถ่ายทอดอดีต ส่งต่อสู่อนาคต วันนี้ถึง 28 มิถุนายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี

นิ ท รรศการแสดง เดี่ยวครั้งแรกของศิลปิน หญิงรุ่นใหม่ บุษราพร ทองชัย โดยความเป็น ผู้หญิงกลายเป็นสิ่งสอด แทรกที ่ ช ่ ว ยสร้ า งความ ต่ า งและเพิ ่ ม การไหล เวียนของสิ่งอื่นให้เข้ามา ทั้งความละมุนละไมและ ความแข็งกร้าว การ จำยอมกั บ การขั ด ขื น ฯลฯ วันนีถ้ งึ 30 มิถนุ ายน 2553 ณ อาร์เดล เธิร์ด เพลส แกลเลอรี (เว้นวัน จันทร์)

ละครเวที ส ี จ ั ด จ้ า น พร้ อ มความบั น เทิ ง รส แซบด้วยเรื่องราวสุดฮา เคล้าความซาบซึ้งในรัก ของพ่อแม่ลูก ผสานไป กั บ งานโชว์ ส ุ ด อลั ง การ ฉาก เสื้อผ้าสุดหวือหวา และท่าเต้นสุดมหัศจรรย์ ของเหล่ า กิ น รี ท ี ่ ค ุ ณจะ ประทับใจ เปิดแสดง ณ เวทีเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ วันนี้ถึง 27 มิถุนายนนี้ ตรวจสอบ รอบการแสดงและจอง บัตรได้ที่ www.thaiticket major.com

นิ ท รรศการแสดง ผลงานจิตรกรรมสี อะครี ล ิ ก ที ่ พู ด ถึ ง การ เปรียบเปรยบุคลิกภาพ อันไร้เดียงสาของมนุษย์ ผ่ า นภาษาเฉพาะทาง จิตรกรรม เล่าเรื่องราว ความจริงของวิถีชีวิตที่ สมหวั ง และพลาดหวั ง ของผู ้ ค นที ่ เติ บ โตท่ า ม กลางระบอบทุ น นิ ย ม แบบก้าวกระโดด วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2553 ณ ARDEL Gallery of Modern Art (เว้นวันจันทร์)

JF Theatre

JF Theatre ประจำ เดือนมิถุนายนนี้ มากับ ธีม ‘animal’ วันนีน้ ำเสนอ เรื่อง The school in the woods (ป่าคือโรงเรียนของ ผม) เรื่องราวของชีวิตใน ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที ่ เ ล่ า ถึ ง โรงเรี ย นในป่ า และชีวิตครอบครัว คาวาอิ กับมาซาโอะที่ อยากจะทำสวนสั ต ว์ ใน สวนหลังบ้าน เข้าชมฟรี ทีห่ อ้ งสัมมนาใหม่ เจแปน ฟาวน์เดชัน เวลา 18.30 น.

Apago PDF Enhancer

12 13 SAT

SUN

เทศกาลเที่ยว เมืองไทย 2553

The Colors of Beijing

เตรี ย มตั ว เตรี ย มใจ ไปรู้จักกับการเที่ยวไทยที่ หลากหลาย ทั้งโซนวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 5 ภาค โซนชิมอาหารทั่ว ประเทศ ฯลฯ พร้อม กิจกรรมการแสดง เลือก ซื ้ อ สิ น ค้ า และแพ็ ก เกจ ทัวร์ราคาน่าทึ่ง มางาน เดียว ข้อมูลเทีย่ วเมืองไทย เพียบ วันนีถ้ งึ 13 มิถนุ ายน 2553 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดยศิ ล ปิ น และคณา- จารย์ ค ณะจิ ต รกรรมฯ ม.ศิลปากร, เพาะช่าง, ธุรกิจบัณฑิต โดยได้รับ แรงบันดาลใจจากสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ ม จากกรุงปักกิง่ ประเทศจีน วันนี้ถึง 25 มิถุนายน 2553 ณ หอศิลป์กรุงไทย (ธนาคารกรุงไทย สาขา เยาวราช)


21 จุกปิดขวดไวน์ จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

แก้ว Dog Peeing จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

SHOPPING!

แก้ว Poison จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

แก้วช็อต Red Cross จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถาม จากหน้าร้าน

ตัวหนีบปากซอง รูปตัวตลก จาก The Mall งามวงศ์วาน ราคา 165 บาท

FUNNY PEOPLE

แว่นตาแฟนซี รูปแก้วค็อกเทล จาก Be Trend @The Emporium ราคา 150 บาท

ช่วงเวลาที่ขมึงทึงทางสังคม และการเมือง อารมณ์ขันที่หาได้ยากเต็มทีในช่วงเวลานี้ ใช่ว่าการเคร่งเครียด ตื่นตัวกับข่าวสาร บ้านเมืองจะไม่ใช่เรื่องดี แต่การผ่อนปรนกับตัวเองบ้าง เหลียวรอบตัว หาเรื่องสนุก อารมณ์ขัน ขี้เล่น จากสิ่งใกล้ตัว เป็นการ เว้นวรรคทางอารมณ์ ขำขันเพื่อให้สมองเตรียมพร้อมกับบรรยากาศขมุกขมัวที่ยังต้องอยู่ไปอีกพักใหญ่ๆ

Apago PDF Enhancer

แก้วพิมพ์ลายหัวใจ จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

ช้อนตักไอศกรีม ด้ามจับสีส้ม จาก The Mall งามวงศ์วาน ราคา 230 บาท

จุกปิดขวด รูปมือ จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

แว่นตาแฟนซี รูปเค้ก Happy Birthday จาก Be Trend @The Emporium ราคา 150 บาท

ฝาปิดแก้ว รูปหมีโพลาร์ จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

จานเมลานีน รูปมิกกี้เมาส์ สีแดง จาก The Mall งามวงศ์วาน ราคา 70 บาท

โหลใส่ของเซรามิก รูปเค้กสตรอเบอรี จาก Be Trend @The Emporium ราคา 385 บาท

WHERE แก้วเซตแมงมุม เซตละ 3 ชิ้น จาก Propaganda @Siam Discovery ราคาสอบถามจากหน้าร้าน

Be Trend ที่ดิ เอ็มโพเรียม Propaganda ที่สยามดิสคัฟเวอรี The Mall งามวงศ์วาน


Apago PDF Enhancer


สถานีรถไฟฟ้า BTS / สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT / เซ็นทรัล / โรบินสัน / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง / โรงภาพยนตร์ลโิ ด้ / เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ / เคาน์เตอร์ Thai Air Asia / เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major / โรงภาพยนตร์สกาลา / โรงภาพยนตร์ House / ภัทราวดีเธียเตอร์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ศูนย์สิริกิติ์ / True Shop / True Coffee / Starbucks (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่) / Coffee World / 94 Coffee / ร้านกาแฟดอยตุง / บ้านไร่กาแฟ / iberry (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่) / Kanom / Mister Donut / VanillaGarden / กัลปพฤกษ์ / กับข้าวกับปลา / Yindee Cup / ร้านประตูสีฟ้า เอกมัย / Cafe Classique เอกมัย / ไล-บรา-ลี่ / A BIG Seat / au bon pain / Coffee Beans by Dao / Daddy Dough / Secret Recipe / คอฟฟี่ แกลลอรี่ / GREYHOUND Cafe / Nichy Cakes & Coffee / Coffee Berry / กาแฟวาวี (เอกมัย, เชียงใหม่) / ห้องอาหารสีฟ้า / Folies / Zabb อีลี่ / Miss Mamon / Karmakamet จตุจักร / อาคารอื้ อ จื อ เหลี ย ง / อาคาร Tipco / อาคาร SCB / อาคาร สิรินรัตน์ / อาคารเอ็มไพร์ม / อาคารมณียา / อาคารต้นสน / อาคารมาลีนนท์ / อาคาร Lake Rajada / อาคารอับดุลราฮิม / อาคารชาร์เตอร์ / มิลเลนเนียม ออโต้ พระราม 4 / มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว 112 / มิลเลนเนียม ออโต้ สยามพารากอน / มิลเลนเนียม ออโต้ เยาวราช / มินิเอกมัย / HONDA สุขุมวิท 66/1 / HONDA ศรีอยุธยา / HONDA พระราม 4 / INDEX Livingmall บางนา / INDEX Livingmall พหลโยธิน / INDEX Livingmall ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / INDEX Livingmall มาบุญครอง / INDEX Livingmall เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ / INDEX Livingmall เพชรเกษม / INDEX Livingmall บางใหญ่ / INDEX Livingmall เอกมัย / I House Condominium / The Lake Condo / British Council / สมาคมฝรั่งเศส / สถาบันเกอเธ่ / TCDC / Hof Art Gallery / คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ / Apex Skin Care / Q Cut / The Style by TOYOTA / ชลาชล / โรงพยาบาลวิภาวดี / California WOW Xperience / ศูนย์หนังสือ สวทช. / Health Land Spa &Massage / SCG Experience / AIS Fortune Town / PJ Dental Clinic

WHERE TO FIND

Apago PDF Enhancer

DO YOU

‘ม่ายมาววว’ – คือคำพูดที่ มักหลุดออกจากปากของคนเมา ตามมาด้วยอาการอิดออด สะบัด สะบิง้ ไม่อยากกลับบ้าน ไม่วา่ เพือ่ น ทีไ่ ปด้วยจะยือ้ ยุดฉุดกระชากอย่างไร ก็ไม่อาจทำให้ก้นของคนเมาเขยื้อน ออกจากวงสังสรรค์ได้เลย ซึ่งอาการ ทั้งหมดทั้งมวลคือพฤติกรรมที่น่าเบื่อ ของคนเมาที่สร้างความระอาใจให้กับ เพือ่ นทีไ่ ปด้วยไม่นอ้ ย และถ้าใครรูต้ วั ว่า เวลาที่ตัวเองเมาแล้วมักจะสำแดงกิริยา ที่บรรยายไปออกมา ก็ขอให้ปฏิวัติตัวเอง ด้วยการรู้จัก ‘ดื่มมาตรฐาน’ (Standard Drink) ได้แล้ว เพือ่ จะได้ไม่เป็นภาระของเพือ่ น ให้ต้องหิ้วปีกกลับบ้านอีก รวมทั้งยังช่วย ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุและความไม่ปลอดภัย ทัง้ ต่อตนเองและคนรอบข้างได้อกี ด้วย ‘ดืม่ มาตรฐาน’ (Standard Drink) คือเครือ่ งดืม่ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 10 กรัม หรือ 12.5 มิลลิลิตร ซึ่งสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง เป็นปกติ ตับจะใช้เวลาขับแอลกอฮอล์จำนวน 1 ดืม่ มาตรฐาน ได้หมดภายในเวลาเฉลีย่ ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่เพราะเครื่องดื่มแต่ละชนิดมีดีกรีของ แอลกอฮอล์ที่บรรจุอยู่ไม่เท่ากัน รวมทั้งมีการเสิร์ฟ ในหลายภาชนะ ทั้งแก้วและขวด จึงเป็นการยากที่ จะรู้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป หากไม่นำการวัด

“KNOW YOUR LIMIT”? 1

ดืชม.่มร่ามาตรฐาน งกายใช้เวลาขับออก

วิสกี้ 1 แก้ว ขนาด 30 มิลลิลิตร

ดีกรีของแอลกอฮอล์

40%

ไวน์ 1 แก้ว ขนาด 100 มิลลิลิตร

เบียร์ 1 แก้ว ขนาด 285 มิลลิลิตร

ดีกรีของแอลกอฮอล์

ดีกรีของแอลกอฮอล์

12%

5%

แบบดื่มมาตรฐานมาใช้ เพื่อ ช่วยให้ผู้บริโภครู้ว่าตนเองดื่ม แอลกอฮอล์ ไ ปแล้ ว มากน้ อ ย เพียงใด และควรหยุดดื่มก่อนที่ จะถึ ง ระดั บ แอลกอฮอล์ ท ี ่ เ ป็ น อันตรายต่อร่างกายและการดำเนิน ชีวิตประจำวัน และนี่คือตัวอย่าง ของปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ นับเป็น ‘1 ดื่มมาตรฐาน’ – สก็อตช์ วิสกี้ 1 แก้ว ขนาด 30 มิลลิลิตร ไวน์ 1 แก้ว ขนาด 100 มิลลิลิตร และเบียร์ 1 แก้ว ขนาด 285 มิลลิลิตร การกำหนด ‘1 ดื่มมาตรฐาน’ ไม่ใช่ เรื่องใหม่ เพราะรัฐบาลในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ก็ ไ ด้ ม ี ก ารกำหนดหน่ ว ยวั ด ของดื ่ ม มาตรฐานไว้ บ นบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ ช่ น กั น โดย ประเทศไทยนั บ เป็ น ประเทศแรกในภู ม ิ ภ าค เอเชี ย ที ่ ม ี ก ารนำหน่ ว ยวั ด ดื ่ ม มาตรฐานมา แสดงบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ สร้างมาตรฐานในพฤติกรรมการดื่มของผู้บริโภค ให้ ‘รู้ขีดจำกัดในตัวเอง’ เพื่อป้อ งกันการเกิด อันตรายและผลร้ายต่างๆ ที่จะตามมาจากการดื่ม แอลกอฮอล์นั่นเอง


24

A SIGN OF HAPPINESS เรื่อง : ทรรศน หาญเรื องเกี ยรติ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

Apago PDF Enhancer ทุกวันนี้ชีวิตของคนทำงานในเมืองหลวงส่วน ใหญ่คงต้องฝากตัวเอาไว้กับคอนโดฯ ต่างๆ หลาย รูปแบบที่สอดคล้องกับสไตล์ของแต่ละคนกันไป แต่สำหรับบางคน คอนโดฯ ของเขาคงไม่ได้เป็น เพียงแค่สถานที่เอาไว้สำหรับซุกกายเพื่อรอเช้าวัน ใหม่ในการใช้ชีวิตในเมืองหลวงแต่เพียงอย่างเดียว เพราะคำว่าทีพ่ กั พิง นอกจากจะหมายถึงพืน้ ทีท่ เ่ี ป็น ส่วนตัวที่สุด มันยังรวมไปถึงการเป็นเหมือนของรางวัลชิ้นใหญ่ที่มอบให้กับตัวเองหลังจากผ่านการ ทำงานอันเหน็ดเหนื่อยมานานแสนนานอีกด้วย อย่างเช่นคอนโดฯ ของ ‘เก่ง’ - กิตติ อุทิศ ชายหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของดิจิตอลแล็บย่านอโศก Pro Print ที่เขาบอกกับเราว่า เลือกคอนโดฯ หลังนี้ เป็นเพราะต้องการพืน้ ทีส่ ว่ นตัวเล็กๆ สามารถออกแบบ ตกแต่งได้เองตามใจชอบ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจ “ครั้งแรกที่เห็นห้องตัวอย่างก็ถูกใจ เลยไปเอา

เงินเก็บที่มีทั้งหมดมาซื้อเลย (หัวเราะ) จากนั้นก็ใช้ เวลาหนึ่งเดือนในการวิ่งหาของตกแต่ง เพราะเรา คิดว่าของตกแต่งที่เขาให้มายังไม่ค่อยตรงกับภาพ ในหัวของเราสักเท่าไหร่ เพราะเราอยากได้เฟอร์นเิ จอร์ ทีม่ นั เคลือ่ นทีไ่ ด้ เวลาเราเบือ่ ๆ เราจะได้ปรับเปลีย่ น เอาอะไรออก เอาของใหม่ๆ เข้ามาง่ายๆ ไม่ทำให้ เราจำเจ ก็พยายามดูหนังสือตกแต่งบ้านที่เขาทำ สไตล์วนิ เทจเอาไว้ แล้วก็นำบางส่วนของสไตล์นม้ี า ใช้ตกแต่งห้องของเราเอง แต่เราก็ไม่มีความรู้เรื่อง การตกแต่งมากนัก ส่วนใหญ่มันจึงเกิดจากการ ลองผิดลองถูกกันเสียมากกว่า” ถึ ง แม้ ช ี ว ิ ต คนเมื อ งส่ ว นใหญ่ จ ะอยู ่ ก ั น แบบ บ้านฉัน บ้านเธอ และเราไม่ยงุ่ เกีย่ วกัน แต่กบั สังคม ของคอนโดฯ ที่นี่กลับฉีกขนบเหล่านี้ออกไปอย่าง สิ้นเชิง นั่นก็เป็นเพราะเหตุเกิดจากความเหงาของ ตัวเขาเองล้วนๆ “เพราะว่าผมซื้อคอนโดฯ นี้ด้วยเงินสดเลย จึง


25

เข้ามาเป็นสมาชิก 5 คนแรก จาก 800 ห้องของ คอนโดฯ นี ้ พอย้ายเข้ามาอยูก่ เ็ ริม่ ละ เริม่ เหงาตาม ปกติของหนุม่ โสด (หัวเราะ) แล้วบังเอิญทีน่ ม่ี เี ว็บไซต์ ทีเ่ ขามีเว็บบอร์ดให้สมาชิกได้เข้ามาพูดคุย ติชมอะไร ก็ว่ากันไป เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักกัน มาก่อน ไปๆ มาๆ กลายเป็นกลุม่ คนประมาณยีส่ บิ กว่าคนที่มาเป็นเพื่อนกัน มาจอยกัน มาปาร์ตี้กัน แรกๆ ก็เป็นแบบมานั่งคุยกันว่าคุณตกแต่งห้องกัน ยังไง ใช้เฟอร์นิเจอร์ของที่ไหน ติดแอร์ยี่ห้ออะไร เหมือนเป็นการแลกเปลีย่ นไอเดียกัน หลังๆ ก็กลาย เป็นเพือ่ นสนิทกัน ก็เป็นปาร์ตแ้ี บบ Pot Party กันเลย ก็คือบางคนก็ยกเครื่องคาราโอเกะกันมา ใครมี กับข้าวก็หิ้วกันมาเป็นหม้อๆ เครื่องดื่มก็หยิบกัน มาคนละขวดสองขวด ต่างคนต่างหาของมาแชร์กนั ห้องนีเ้ คยจุคนได้ถงึ 15 คน มาแล้วด้วยนะ (หัวเราะ)” นอกจากมิตรภาพใหม่ๆ ที่ช่วยทลาย ‘ความ เหงา’ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ๆ ของชีวิตคนเมืองลงได้ อย่างราบคาบ คอนโดฯ แห่งนีก้ ย็ งั ส่งผ่านความสุข ที่สามารถสัมผัสถึงได้มาสู่ตัวเขาอีกด้วย “ที่ตรงนี้ให้ผมได้จริงๆ ก็คือการพักผ่อนที่เรา ไม่มีเวลาไปหาตามต่างจังหวัด เพราะเราไม่ค่อยมี เวลา ต้องทำงานทัง้ เจ็ดวัน ก็ตอ้ งหาโอกาสพักผ่อน ห้องตรงนี้จึงเป็นเหมือนที่ให้เราปลดปล่อยทุกๆ สิ่ง ได้จดั บ้านตามใจของเรา ได้ปลูกต้นไม้ ตกแต่งระเบียง จริงๆ ผมว่ามันไม่ตา่ งกับเราไปต่างจังหวัดนะ เพราะ เวลาเราไปต่างจังหวัดเราก็ไปนอนในห้องสีเ่ หลีย่ มๆ เหมือนกัน เราอยู่คอนโดฯ เราก็สามารถซึมซับ บรรยากาศที่คล้ายๆ กันได้” ถึงแม้ว่าจะเป็นการสนทนากันแบบสั้นๆ แต่ก็ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอารมณ์ดีของ เจ้าของห้อง ทำให้เราเชือ่ อย่างสนิทใจว่าห้องเล็กๆ บน คอนโดฯ ชั้น 26 แห่งนี้ ที่ทุกคนต่างพร้อมใจกัน เรียกว่า ‘คลับ 26’ จะอบอวลไปด้วยความอบอุ่น จนใครก็ตามทีไ่ ด้เข้ามาสัมผัส ต้องอยากกลับมาทีน่ ่ี อีกครัง้ อย่างแน่นอน

Apago PDF Enhancer

เครื่องดื่มยอดนิยม - ABSOLUT RASPBERRI หนังที่ปลาบปลื้มแบบสุดๆ - Avatar เฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดของห้อง - กระจกติดผนัง มันเป็นกระจกทีแ่ ปลกดี และใช้งานได้จริง กิจกรรมพาเพลินยามว่าง - ปลูกต้นกระบองเพชร อาหารที่ทำให้เพื่อนบ้านติดใจ - ซุปมันฝรั่ง และผัดมาม่าใส่หมูยอ ของสามัญประจำตู้เย็น - โซดา และโทนิก ช่วงเวลาที่คิดว่าชิลล์ที่สุดประจำวัน - ประมาณ 6 โมงเย็น เราจะเรียกว่าช่วง เบียร์ไทม์ (หัวเราะ) กีฬาที่คิดว่าใช่กับตัวเองที่สุด - วิ่ง กับว่ายน้ำ


26

HEALTH AND HEART

HEALTH

WHAT IS EXTRA VIRGIN?

LITE DAY WITH

“รอนมาก” – เชื่อวาคำพูดนี้คงกลายเปนคำพูดติดปากของใครหลายคนไปแลวในรอนนี้ แตในเมื่อ อากาศก็รอนระอุอยูแลว คงจะไมดีเอามากๆ หากสาวๆ จะมีอารมณรอนตาม ดังนั้น เพื่อเปนการ คลายรอน เราจึงมีเมนูของหวานที่เย็นชื่นใจ โดยดัดแปลงพลิกแพลงจากผลไมยอดฮิตประจำฤดูกาล อยาง ‘มะมวงสุก’ มาฝากกัน

MANGO YOGURT สวนผสม

วิธีทำ

เนื้อมะมวงสุก 100 กรัม โยเกิรตรสธรรมชาติ 150 กรัม น้ำเชื่อม 140 มิลลิลิตร

1. นำมะมวง โยเกิรต และน้ำเชื่อม มาปน เขาดวยกันจนละเอียด (30 วินาที โดยประมาณ) 2. เทใสในแกวที่มีน้ำแข็ง ตกแตงดวย ใบมิ้นตพรอมเสิรฟ

โดยใชน้ำเปลา 140 มิลลิลิตร + น้ำตาล 40 กรัม (ชนิดซอง 10 ซอง) น้ำแข็ง 1 แกว

ใบมิ้นต

“หวานเต็มรอย แตแคลอรีนอยเพียงครึ่ง”

(เอื้อเฟอสูตรอาหารโดย : อัจฉรา บุรารักษ เจาของรานอาหาร กับขาวกับปลา by iberry)

Apago PDF

Did You Know?

• มะมวงเปนผลไมทม่ี คี ณ ุ คา ทางโภชนาการ มีไฟเบอรชว ยในการยอย อาหารและเผาผลาญพลังงาน วิตามินเอ ซี และอี ชวยตานอนุมลู อิสระ สารฟลาโวนอยดชว ยกำจัดไขมันใน เสนเลือด สารไตรเทอปนตานการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากและ มะเร็งผิวหนัง และมีกรดอะมิโนทริปโตฟานชวยใหรางกายหลั่ง ฮอรโมนเซโรโทนิน ทำใหผอนคลายและหลับสบาย • เชือ้ แล็กโตบาซิลลัสในโยเกิรต ชวยลดการอักเสบของลำไสและไขขอ กระดูก และยังมีรายงานวา เชือ้ จุลนิ ทรียท ด่ี ใี นโยเกิรต ชวยยับยัง้ การ เจริญของเชือ้ เฮลิโคแบกเตอร เอชไพโลไร ตัวการทีท่ ำใหเกิดการ อักเสบในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ การรับประทาน โยเกิรต วันละ 2- 5 ถวย จะชวยลดระดับแบคทีเรียที่ ทำใหลมหายใจมีกลิน่ และลดความเสีย่ งใน การเกิดโรคเหงือกได

Lite Sugar Fact ไลท ชูการ คือน้ำตาลแคลอรีต่ำ ที่ใหรสชาติหวานของน้ำตาลธรรมชาติ สามารถใชประกอบอาหารไดทั้งคาวและหวาน รวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มรอน-เย็น ใชไลท ชูการ ปริมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาลทราย คุณจะไดรับความหวานที่เทากัน โดยไมตอ งกังวลเรือ่ งปริมาณแคลอรี

น้ำมันมะกอกชนิด Extra-virgin (ที่ใช้ใส่ใน สลัดจานอร่อย ไม่ใช่แบบที่นำไปผัดได้) ได้ชื่อว่า เป็นยาวิเศษของชาวเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่ สมัยโบราณ เพราะมีสรรพคุณมากมายหลายสิ่ง อาทิ ช่วยลดอาการอักเสบของกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ช่วยทำให้ระบบดูดซึมแร่ธาตุและ วิตามินทำงานดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการเก็บรักษา แร่ธาตุของกระดูก เพือ่ ป้องกันการสูญเสียแคลเซียม ในกระดูกของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยให้อาหารมี รสชาติอร่อย ช่วยให้เจริญอาหารได้อีกอย่างหนึ่ง ส่วนประโยชน์อื่นๆ ก็มีดังนี้ ช่วยการหมุนเวียนของโลหิต - น้ำมันมะกอก ช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง รวมทั้ง ภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด เช่น โรค หลอดเลือดหัวใจอุดตัน นอกจากนี ้ ยังช่วยป้องกัน Enhancer โรคความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย ไตวาย และเส้นเลือดในสมองแตก บำรุงระบบย่อยอาหาร - น้ำมันมะกอกช่วยให้ ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ดีขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นกระเพาะอาหาร ตับอ่อน ลำไส้ และถุงน้ำดี ทั ้ ง นี ้ ย ั ง ช่ ว ยป้ อ งกั นการก่ อ ตั ว ของนิ ่ ว อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบ่งชี้ว่า น้ำมันมะกอกช่วย บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบ แผลใน กระเพาะอาหาร และยังเป็นยาระบายอ่อนๆ ส่งผลดีต่อผิวหนัง - วิตมินอีและคอลลาเจนที่มี อยู่ในน้ำมันมะกอก จะช่วยให้ผิวหนังมีความ ยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลดีในการป้องกันโรค ผิวหนังและลดริ้วรอยเหี่ยวย่น

EAT FOR THE EYES รู้ไหมว่า หากคุณมีอาการเพียงแค่ คัน เคือง หรือมองเห็นภาพตรงหน้าพร่าเลือน ก็อาจเป็นสัญญาณของโรคตาได้แล้ว อาทิ ตาแห้ง ต้อกระจก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ ต้องตื่นตระหนกตกใจกันไป เพราะมีข้อมูลดีๆ ออกมายืนยันแล้วว่า ‘อาหาร’ เป็นแหล่งที่ ช่วยต่อต้านการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบสายตา ได้ดี วิตามินเอ - แหล่งอาหารที่ให้วิตามินเอสูง ได้แก่ ตับ ไข่แดง น้ำมันตับปลา นม ผักใบ เขียวเข้ม มะละกอ ฟักทอง มะม่วงสุก ฯลฯ ซึ่งวิตามินเอมีความสำคัญต่อสายตาในด้าน การมองเห็นในที่มืดหรือแสงสลัว ดังนั้น ใครที่ รู ้ ต ั ว ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการเพ่ ง มองสิ ่ ง ของ

เสริมประสิทธิภาพระบบต่อมไร้ท่อ - น้ำมัน มะกอกช่วยให้ระบบการเผาผลาญอาหารภายใน ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และน้ำมัน มะกอกยังได้กลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการ ป้ อ งกั น และควบคุ ม ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดของ ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน โดยจากการศึกษาล่าสุดพบว่า ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ที่มีสุขภาพดี จะลดลง 12% เมือ่ รับประทานอาหารทีม่ สี ว่ นผสม ของน้ำมันมะกอกเป็นประจำ เสริมความแข็งแรงของกระดูก - ด้วยโมเลกุล สายสั้นที่ดูดซึมเร็วของน้ำมันมะกอก จะช่วยให้ ร่างกายของคนเรามีประสิทธิภาพในการดูดซึม แร่ ธ าตุ แ ละแคลเซี ย มได้ ด ี ม ากขึ ้ นตามไปด้ ว ย จึ ง สามารถป้ อ งกั นการเกิ ด โรคกระดู ก พรุ น ใน ผู้สูงอายุได้ ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง - กรดไขมันดีที่อยู่ ในน้ำมันมะกอกจะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ ช่วย ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งที่อวัยวะบางส่วนได้ ได้แก่ เต้านม ต่อมลูกหมาก ลำไส้ใหญ่ และ ปีกมดลูก ป้องกันความชราภาพ - การที่เรารู้จักหาวิธีการ เพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ของเรา เพื่อป้องกันภาวะความเสื่อมถอยของ สุขภาพอันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นนั้น นับว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และจากการค้นคว้าวิจัยทำให้ ทราบว่าน้ำมันมะกอกมีคุณสมบัติในการต่อต้าน ภาวะความเสื่อมถอยของสมอง และยังช่วยยืด อายุของเราให้ยืนยาวขึ้นอีกด้วย ต่างๆ ในที่มืดบกพร่อง ก็ควรหาอาหารที่มี วิตามินเอมาบำรุงด่วน สังกะสี - ธาตุสังกะสีมีความสำคัญต่อการ เจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ และเป็นสาร สำคัญที่ส่งผลต่อการมองเห็นในที่มืด โดย อาหารที่ให้ธาตุสังกะสีในปริมาณสูงและมีการ ดูดซึมได้ดี คือ เนื้อสัตว์ อาหารทะเลจำพวก หอย ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ ธาตุสังกะสี เป็ น องค์ ป ระกอบของเอนไซม์ ซ ึ ่ ง มี บ ทบาท สำคัญในการเปลี่ยนวิตามินเอให้อยู่ในรูปที่ ร่างกายนำไปใช้ได้ และมีบทบาทในการขน ถ่ายวิตามินเอจากตับไปสู่กระแสเลือด วิตามินอี - ทำหน้าที่เป็นสารแอนตีออกซิแดนต์ วิตามินอีมีอยู่ในแหล่งอาหารทั่วไป เช่น น้ำมันพืช ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืชต่างๆ จมูกข้าวสาลี โดยวิตามินอีมี บทบาทสำคัญในการป้องกันโรคตาในทารก ที่คลอดก่อนกำหนด วิตามินซี - ผลไม้ที่มีวิตามินซีมากและให้ ประโยชน์ โดยตรงในการบำรุ ง สายตาก็ ค ื อ ผลไม้ตระกูลเบอรีทั้งหมด


27

8

Grams จากการศึกษาของนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจียระบุว่า การรับประทานขิงสดวันละ 8 กรัมขึ้นไป สามารถช่วย บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ เนือ่ งจากการออกกำลังกาย ได้ถึง 25% เพราะความร้อนในขิงจะตรงเข้าไปขยาย กล้ามเนื้อและทำให้การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น จึงทำให้ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดอาการเลือดคั่ง ปวด บวมได้

HEART

A DAILY HAPPINESS YOU CAN DO ‘ความสุข’ เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ถึงแม้ จะจับต้องไม่ได้ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิต ประจำวัน และแม้แต่ในวันทำงานที่มีภาระรออยู่ มากมาย คุณก็สามารถสร้างความสุขเล็กๆ ให้ เกิดขึ้นได้เช่นกัน เพื่อที่อย่างน้อยในทุกๆ วันคุณ ก็จะได้มีเรื่องยิ้มและหัวเราะ ที่ถือได้ว่าเป็นยา ขนานเอกที ่ ท ำให้ ค วามเครี ย ดหายไปได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว เอาล่ะ... มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่สามารถ ก่อให้เกิดความสุขได้ แม้ขณะกำลังเคร่งเครียด อยู่กับงาน 1. ไม่มีใครห้าม ว่าเวลาทำงาน คุณจะแอบ ฝันกลางวันไม่ได้ ดังนั้น ลองสร้างภาพฝันตาม แต่ใจจะจินตนาการดู โดยอาจคิดถึงเรื่องหวานๆ ที่นึกถึงทีไรก็เรียกรอยยิ้มได้ หรือจะจินตนาการ ว่าตัวเองกำลังทำงานอยู่บนตึกสูงระฟ้าที่มอง เห็นวิวกรุงเทพฯ ได้ทั้งเมือง ก็น่าจะช่วยให้การ ทำงานดูสนุกขึ้นไม่มากก็น้อย 2. หยุดเรื่องเครียดไว้ชั่วขณะ แล้วเดินไปสูด อากาศข้างนอกห้องทำงานบ้าง หรือทำทีแวะไป คุยกับเพื่อนๆ ที่แผนกอื่น ประมาณว่าขอความ คิดเห็นอะไรบางอย่าง เผื่อจะทำให้สมองโลด แล่นขึ้นบ้าง 3. มีเพื่อนสนิทสักคนในที่ทำงาน ไว้ปรึกษา หารือหรือแบ่งเบาสุขทุกข์บางอย่างที่คุณไม่อาจ พูดคุยกับใครได้ในระหว่างการทำงาน เพราะ เพื่อนร่วมงานบางคนที่มีอัธยาศัยใจคอดี เขาไม่ ได้เป็นผู้ฟังที่ดีเท่านั้นหรอก บางครั้งเขาก็ยังเป็น นักคิด นักแก้ปัญหา ที่ให้คำแนะนำดีๆ แก่คุณได้ ด้วย 4. หางานอดิเรกอย่างอื่นทำไปพร้อมๆ กับ งานประจำบ้าง การหยุดพักจากงานสักวันละ 10-20 นาที เพื่อทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามี ความสุขคงไม่เป็นการเสียเวลาสักเท่าไหร่ หรือ ถ้าที่ทำงานคุณมีงานล้นมือจนหาเวลาว่างไม่ได้

RELATIONSHIP LISTENING DOES MATTER เคล็ดลับในการเป็นคู่รักที่ดีข้อหนึ่ง คือ การทำตัวเป็นผู้ฟังที่ด ี คอยรับฟังปัญหาของ คนรักอย่างจริงใจ และยังต้องระวังตัวว่าอะไร ควร ไม่ควร ซึง่ ประเด็นทีค่ วร ‘งด’ พูดถึง ได้แก่ • อย่าพูดถึงแฟนเก่าหรืออดีตสามี เพราะ อาจก่อให้เกิดการคิดเปรียบเทียบขึ้นมาให้ น้อยใจได้ • อย่าพูดถึงชีวิตในวัยเด็กอันแสนลำเค็ญ ยากเข็ญของคุณ เพราะเราอยู่ในปัจจุบันซึ่ง ก็มีความสุขดี และควรมองไปข้างหน้าดีกว่า

ก็สละเวลาพักเที่ยงหาเวลาไปทำสิ่งที่ชอบ เช่น เข้าร้านหนังสือ เดินเล่นในสวน ชมของแปลกๆ ใหม่ๆ หรือจะเข้าร้านเสริมสวยไปทำเล็บสักหน่อย ก็ไม่ว่ากัน 5. เพื่อความสุขของคนอื่น คนบางคนก็ยอม ทำได้แม้กระทั่งให้ตัวเองเป็นตัวตลกเพียงเพื่อ เสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงาน การทำอะไรเปิ่นๆ ไม่ถูกที่ถูกทางบ้าง บางครั้งก็ช่วยสร้างสีสัน สนุกสนานให้ความสุขกับคนรอบข้าง แล้วคุณ เองก็จะพลอยมีความสุขไปด้วย 6. สร้างความตื่นเต้นในเป้าหมายใหม่ๆ อยู่ เสมอ การทำงานแบบซ้ำๆ เดิมๆ ทุกวัน เป็น ความจำเจที่อาจก่อให้เกิดความเบื ่อหน่ายขึ้นPDF มา Apago ได้ ฉะนั้น อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนแห่ง ความเบื่อนั้นนานนัก ควรหาสิ่งใหม่ๆ มาเติมแต่ง สีสันให้กับการทำงานของคุณอยู่เสมอ โดย พยายามมองหาข้อมูลใหม่ๆ มาใช้กับการทำงาน หรือตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าต้องทำให้ถึงจุดนั้น ให้ได้ โดยค่อยๆ เลื่อนไปทีละขั้นๆ แบบไม่ต้อง เครียด คุณจะรู้สึกตื่นเต้น ท้าทาย และทำงานได้ อย่างมีความสุข 7. เสร็จงานคือความสุข เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราทำงานอะไรบางอย่ า งที ่ แ สนยากเย็ น สำเร็จเสร็จสิ้นลง ฮอร์โมนแห่งความสุขก็จะหลั่ง ออกมาพร้อมกันด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ถ้าตระหนัก ได้ถึงข้อนี้ คุณก็รู้แล้วว่าความสุขกำลังรออยู่ข้าง หน้า - งานเสร็จเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อนั้น 8. ให้รางวัลตัวเอง เมื่อทำทุกอย่างจนบรรลุ เป้าหมายแล้ว คุณก็ไม่ต้องรอให้ถึงวันหยุดเพื่อ จะไปพักผ่อนอีกต่อไป เพราะเราสามารถเก็บเกีย่ ว ความสุขแม้เพียงเล็กๆน้อยๆ ได้เดี๋ยวนั้นเลย เช่น เมื่องานเสร็จคุณก็อาจจะไปนั่งร้านอาหาร สั่งเมนู อร่อยๆ มาให้ตัวเองได้ลิ้มลอง หรือแวะสปานวด ทั้งตัวให้หายเมื่อยหายเหนื่อยกันไปเลย

จะทำตัวเป็นคนน่าเบื่อที่จมอยู่แต่กับอดีต • ถ้าคบกันยังไม่ลึกซึ้งถึงขั้นใกล้จะแต่งงาน กัน จงอย่าพูดถึงเรื่อง ‘ลูก’ ให้อีกฝ่ายขนลุก เป็นอันขาด • อย่าแสดงทัศนคติในแง่ลบที่มีต่อผู้ชาย เพราะถ้ากำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ คุณก็ไม่ควร ออกเดตกับใครในตอนนี้ • อย่าร้องขอไปเจอครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ของเขา เมื่อเขาพร้อมให้เราไปเมื่อไหร่ เขา จะบอกเราเอง

Enhancer


ALL ABOUT BIZ

28

BIZ LIFE

DO THE BEST AND GET DAILY REWARDS จอมพจน์ เกษมรุ่งชัยกิจ

กรรมการผูจ้ ดั การ แห่ง บริษทั อาร์ซเี ค อะกริ มาร์เกตติง้ จำกัด ผูผ้ ลิต ข้าวกล้องงอกคุณภาพสูงอย่าง ‘ข้าวฮาง’ ทีม่ หี ลัก 3 ประการในการทำ ธุรกิจ คือ Responsibility, Cooperate และ Keep and Improve Quality

• ผมไม่ชอบการแข่งขันกันในด้านราคา เพราะมันทำให้เราปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพสินค้าได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุน ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อทั้ง ลูกค้า และตัวเราเอง ผมเชื่อว่าสินค้าควรจะแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพ มากกว่า เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า • ถ้าผมไม่รู้สึกว่าสินค้าของผมดีกับผู้บริโภคจริงๆ ผมจะไม่มีวันทำ เพราะการ ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าดีจริงๆ มันจะเป็นแรงผลักดัน ทำให้เราเกิดความมุ่งมั่นที่ จะทำงานต่อไปได้ • ความสุขและความสำเร็จของคนเราแบ่งได้เป็นความสุขภายนอก กับความ สุขภายใน ความสุขภายนอกอาจจะหมายถึงชื่อเสียงและทรัพย์สิน แต่ความ สุขภายในเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ได้รู้ว่าเราทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคม สำหรับผมแล้ว ผมให้ความสำคัญกับทั้งภายในและภายนอกเท่าๆ กัน • สำหรับวิถีทางที่ผมทำธุรกิจ อาจจะทำให้คู่แข่งหันมาสนใจ หรืออยากจะ หยิบยกบางส่วนไปปรับใช้ในแนวทางของเขา แต่ผมมองว่าเป็นเรื่องดี เพราะ ในที่สุดผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้บริโภค ทำให้เขามีทางเลือกมากขึ้น • ถ้าคูแ่ ข่งทำให้ผมต้องเหนือ่ ยมากขึน้ และผมต้องทำการบ้านมากขึน้ ผมมอง ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจ ถ้าไม่มีการแข่งขัน เราก็จะไม่มีวันเติบโต • หลายคนอาจมองว่าแบรนด์ที่เกิดใหม่มักจะเสียเปรียบ แต่ผมเลือกที่จะมอง ว่า ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเขาต้องการสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้เขามีทางเลือกมากขึ้น เพราะฉะนั้น แบรนด์ใหม่ๆ ก็จะมีข้อได้เปรียบในความสด ใหม่ และแตกต่าง กับแบรนด์ที่มีมาอยู่แล้ว • แบรนด์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก สินค้าหลายๆ อย่างเป็นสินค้าที่มีอยู่ ทั่วไป แต่พอมาสร้างแบรนด์ให้มันมีเรื่องราว ก็ทำให้สินค้านั้นสามารถเพิ่ม มูลค่าได้อีกมาก • แบรนด์ที่ดีต้องเริ่มจากตัวตนของแบรนด์ก่อน เราต้องมีความชัดเจนว่าเรา คือใคร เพราะตัวตนจะเป็นตัวกำหนดทุกขั้นตอนในการทำงาน ตั้งแต่ชื่อบริษัท สโลแกน หรือแพ็กเกจจิ้ง ถ้าตัวตนของแบรนด์ไม่ชัด ทุกอย่างที่ออกมาก็จะ สะเปะสะปะไร้ทิศทาง • ผมชอบทีจ่ ะไปเรียนรูก้ บั ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า เพราะประสบการณ์เหล่านี้ ถ้าได้รับการถ่ายทอดอย่างเต็มที่ ก็จะนำไปปรับใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพราะการทำธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันรุนแรง เราไม่มีเวลา

พอที่จะไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง • การเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเปิดใจ ถ้า ไม่เปิดใจก็จะเป็นเหมือนน้ำที่เต็มแก้ว แต่ให้มีน้ำดีขนาดไหนมาเติม ถ้ามันเต็ม อยู่แล้วก็คงใส่เข้าไปไม่ได้อีก การเปิดใจจะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจาก ประสบการณ์ของผู้ที่รู้จริง • สิง่ ทีผ่ มได้เรียนรูม้ ากทีส่ ดุ จากการทำธุรกิจคือ ธุรกิจควรมีหน้าทีใ่ นการทำสิง่ ดีๆ ให้กับสังคม และถ้าเราทำสิ่งนั้นได้ ธุรกิจก็จะเจริญเติบโตได้ด้วยตัวของมันเอง • ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคน ทุกส่วน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด สุดท้ายองค์กรก็ จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองในมุมกลับ ถ้าองค์กรมี ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ธุรกิจก็จะเติบโตได้อย่าง ต่อเนื่องเช่นกัน • หนึ่งบวกหนึ่งสามารถจะมีผลลัพธ์ได้มากกว่าสอง เพียงแต่ว่าต้องมาจาก พื้นฐานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน แล้วค่อยใช้เวลา ที่เหลือมาร่วมแรงร่ วมใจกัน องค์ กรก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข Apago PDF Enhancer • นอกจากจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง คือ ต้องรักษาและพัฒนาคุณภาพไปพร้อมๆ กันด้วย ต่อให้แบรนด์ดีอย่างไร แต่ ถ้าไม่มีการรักษามาตรฐานก็คงจะอยู่ไม่ได้ในระยะยาว • เวลาที่เราทำอะไรด้วยความจริงใจ เชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ ก็ถือว่าเป็น ความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลอะไรเพิ่มเติม เพราะถ้าเราทำสิ่ง ที่ดีที่สุด ก็เหมือนเราได้รับรางวัลในทุกๆ วันของการไปทำงานแล้ว • บางครั้งผู้บริหารก็ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพี่ชาย คือดูแลลูกน้องเหมือนคนใน ครอบครัว ดูแลห่วงใยเขาอย่างจริงใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่เป็นครู ที่คอยชี้แนะ และพาเขาไปในทางที่ถูก ให้เขาเดินไปสู่การทำหน้าที่ที่ดีที่สุด • การรับช่วงต่อจากกิจการที่มีอยู่ ข้อดีคือทำให้เรามีพื้นฐานในระดับหนึ่ง ซึ่ง จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น แต่ข้อจำกัดก็คือ ธุรกิจเดิมอาจจะกลาย เป็นกรอบที่จำกัดเราอยู่ ซึ่งเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอ และปรับตัวเองเข้ากับ กรอบที่มีอยู่นั้น เพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข • สิง่ ทีผ่ มถูกสัง่ สอนมาโดยตลอดก็คอื ต้องซือ่ สัตย์กบั ลูกค้า ไม่ได้หมายถึงความ ซื่อสัตย์เรื่องเงินทองอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ รับปากไว้กบั ลูกค้าอย่างไร ต้องทำให้ได้ตามนัน้ ซึง่ จะทำให้เราทำธุรกิจได้นาน

Babyplays

ไอเดียธุรกิจคราวนี้เป็นไอเดียเอาใจ คุณแม่ที่มีลูกวัยกำลังซน ซึ่งเชื่อเหลือเกิน ว่าหลายคนจะต้องเคยมีประสบการณ์ที่ ลูกกระจองอแงร้องขอให้ซื้อของเล่นให้ ซึ่ง จากเสี ย งร้ อ งอั นทรงพลั ง ของลู ก ๆ และ จากสายตาของคนรอบข้างแล้ว คุณแม่ อาจรู ้ ส ึ ก ว่ า ถู ก บั ง คั บ ให้ ต ้ อ งควั ก เงิ นซื ้ อ ของเล่นให้ลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่ สำคัญคือ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าของเล่น เหล่านี้ไม่ว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็คงไม่มีวันพอใจ คุณลูกเป็นแน่ ดังนัน้ บริการให้เช่าของเล่น จึงเกิดขึ้น ด้วยหวังว่าจะบรรเทาภาระค่า ใช้จ่ายค่าของเล่นของคุณแม่ แถมยังตอบ สนองความต้ อ งการของคุ ณ ลู ก ได้ อ ย่ า ง ไม่รู้เบื่อ โดยคุณแม่แค่ไปลงทะเบียนสมัคร สมาชิกเป็นรายเดือนไว้ แล้วเขาก็จะจัดส่ง ของเล่นตั้งแต่ 4 ชิ้น ไปจนถึง 10 ชิ้น ให้ ทางไปรษณีย์ในทุกๆ เดือน แล้วแต่ว่าจะ สมัครแพ็กเกจไหนไว้ ซึ่งของเล่นที่ว่านี้ก็มี ให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ของเด็กเล็กๆ ไปจนถึงเด็กโต จะเก็บไว้เล่นนานเท่าไหร่ ก็ไม่ว่า ตราบใดที่ยังไม่พังไปเสียก่อน และ ถ้ า เบื ่ อ แล้ ว ก็ ส ่ ง คื น แล้ ว บริ ษ ั ท เขาก็ จ ะ ทำความสะอาดอย่างดีเพื่อส่งไปให้เด็กคน อื ่ น ๆ ต่ อ ไป ที น ี ้ ก ็ ห มดปั ญ หากั บ กอง ของเล่นที่สุมไว้เต็มบ้าน ที่จะทิ้งก็เสียดาย แต่ เ ก็ บ ไว้ ก ็ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แถมยั ง ประหยั ด ค่ า ของเล่ น ไปอี ก หลายสตางค์ จะมี ข ้ อ เสี ย ก็ ต รงที ่ บ ริ ก ารนี ้ ย ั ง ไม่ ม ี ใ น เมืองไทยนี่แหละ ซึ่งถ้าใครจะนำไอเดียนี้ ไปใช้สร้างธุรกิจใหม่ๆ ก็คงเป็นเรื่องที่น่า ยินดีสำหรับคุณแม่เมืองไทย เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://mybabyplays.com/

BIZ QUOTE BIZ BOOK

Superclass

ผู้เขียน: David Rothkopf ผู้แปล : อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ สำนักพิมพ์ : Post Books ราคา : 395 บาท

ในโลกที่ทุนนิยมกำลังขับเคลื่อนทุกสิ่ง ย่อม จะเกิ ด ความเหลื ่ อ มล้ ำ ในสั ง คมขึ ้ น อย่ า งหลี ก เลี่ยงไม่ได้ แต่ที่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกก็คือ ความเหลื่อมล้ำที่ว่านี้มันมีช่องว่างที่กว้างใหญ่ ขนาดไหน แต่ Superclass จะทำให้เราเห็นช่อง ว่ า งนี ้ ช ั ด ขึ ้ น ด้ ว ยการเจาะลึ ก จนถึ ง แก่ น แห่ ง ศูนย์กลางอำนาจของทั่วทั้งโลกที่กระจุกตัวอยู่แค่ ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และกลุ่มที่ว่านี้ก็คือ กลุ่มที่ผู้เขียนเรียกว่า Global Elite ซึ่งหมายถึง กลุ ่ ม คนที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ คนส่ ว นใหญ่ ใ นระดั บ นานาชาติ นอกจากจะหมายถึ ง ผู ้ น ำประเทศ ใหญ่ๆ แล้ว ยังหมายถึงนักธุรกิจข้ามชาติหลาย ต่อหลายคน นักคิดนักเขียนที่แนวคิดของเขา

เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก หรือ แม้แต่กลุ่มคนดังจากวงการบันเทิงก็ถูกนับรวม อยู่ใน Superclass ด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่จะพาเราไป รู้จักโลกของพวกเขาให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ผู้เขียนยัง ตั้งคำถามด้วยว่า แล้วอะไรจะเป็นกลไกในการ ถ่วงดุลอำนาจของกลุ่มคนกลุ่มนี้ เพราะการที่จะ ให้ Superclass เห็นใจและเข้าใจคนส่วนใหญ่นั้น เป็นเรื่องยาก และถ้าจะมุ่งหวังให้เขาหันมาทำ ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเต็มที่คงจะเป็นเรื่อง ลำบาก คำถามก็ ค ื อ เราจะปรั บ ตั ว อย่ า งไรให้ สอดคล้องกับโลกที่ถูกกำหนดทิศทางโดยเหล่า Superclass เพี ย งไม่ ก ี ่ ค น ซึ ่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี ้ ม ี คำตอบ

REAL RICHES ARE THE RICHES POSSESSED INSIDE. B. C. Forbes, Scottish financial journalist and author who founded Forbes Magazine


Apago PDF Enhancer


30

THE WORDS

“One man’s strawberries are another man’s hives.”

ผลสตรอเบอรีของใครคนหนึ่ง คืออาการลมพิษของใคร อีกคนหนึ่ง -Donald G. Cooley

“For us, there is only the trying. The rest is not our business.”

สำหรับพวกเรา มีเพียงแค่ความ พยายามเท่านัน้ ทีเ่ หลือไม่ใช่ธรุ ะ อะไรของพวกเราเลย -T.S. Eliot

“I’m writing my life’s story. However, I’m writing in pen, so I can not erase my mistakes.” ข้าพเจ้ากำลังเขียนเรือ่ งราวของชีวติ ตัวเอง อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ใช้ปากกา ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจลบความผิดพลาดทัง้ หลายได้ -นิรนาม

“It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.” เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ว่า คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ จนบรรลุผลได้ หากไม่สนใจว่าใครจะได้ชื่อว่าเป็นคนทำ

-Harry S. Truman

“Procrastination is opportunity’s assassin.”

“Let go of what you think life should be so you can experience the life you have.” จงปลดปล่อยความคิดว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้พานพบประสบการณ์ของชีวิตที่คุณมี

การผัดวันประกันพรุ่ง คือผู้ลอบสังหารโอกาส -Victor Kiam

-Rhonda Britten

“The only difference between a Good Day and a Bad Day Is your attitude!” ความแตกต่างเพียงอย่างเดียว ระหว่างวันที่ดีกับวันที่แย่คือ ทัศนคติของตัวท่านเอง -Dennis Brown

“Those who do not create the future they want must endure the future they get.”

ผู้ที่ไม่สร้างสรรค์อนาคตที่ตัวเองต้องการ ก็จะต้องทนแบกรับอนาคตที่ตัวเองได้รับมา -Draper L. Kaufman Junior

Apago PDF Enhancer

ฉบับปฐมฤกษ! คอมมิคบุกกาซีน หัวใหมจากอะบุก

หลากหลายคอลัมน ที่ลวนนำเสนอ ในรูปแบบการตูน!

Interview, How-to, Fashion, Health&Beauty, Game, Horoscope, etc.

Ne w Arrival!

การตูนชอง กวา 100 แกก! ผลงาน 25 นักเขียนการตูน มุขดี ฝมือเด็ด!

ไตรรงค ประสิทธิผล, สหธัช ปตตะรงค, ตองการ, Roger, PhuPhu,พิรักษ, jirnarong, tukta&nitta, กระตายโง ฯลฯ ¦±†±¡¾¤i¦¦°˜˜´Æ–´Å¢i±˜Š´½¬Ä“™·jƒ–·€©±±¾¤¯¢i±˜ª˜°†©¶¬‰°Æ˜˜² –°Å¦š¢¯½–§ª¢¶¬©°Å†Š¶Æ¬¿“¡”¢†À˜¢±ƒ±¤“³½§¨‡±€ a book ¿–¢0-2726-9996”h¬49ª¢¶¬ abook9@gmail.com  ADB 11MAY2010 half page.indd 1

6/7/10 7:33:47 PM


03131

WHAT THE ‘REAL FASHION’ IS? เรื่ อ ง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : ฤธวั ฐ ร์ อิ ท ธิ ย ากร

หากนักเขียนหรือคอลัมนิสต์ คือคนที่คอยมองดูความเป็นไปของโลกและสังคม เพื่อ เป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาดบาดตาและถือเป็นการเพิ่มคาแร็กเตอร์ของผู้สวมใส่ให้ยิ่งสุดเหวี่ยง หยิบยกสิ่งที่น่าสนใจในขณะนั้นมาถ่ายทอดถึงทัศนคติ ความรู้สึก หรือเพื่อกระตุ้นสำนึกบาง มากขึ้น และผลตอบรับของการดีไซน์เสื้อผ้าคอลเล็กชันนั้นก็คือ ยอดขายที่พุ่งสูงปรี๊ด ซึ่งถ้ามอง อย่างในตัวคนเราผ่านทางตัวอักษร เราคิดว่านิยามนี้ก็คงจะสามารถใช้ได้กับกลุ่มคนที่มีอาชีพ กันในแง่ของการทำธุรกิจ ก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าของเธอได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม เป็น ‘นักออกแบบ’ (designer) เช่นกัน เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องมือในการสื่อสารจาก ‘ตัวอักษร’ มา แต่หากมองให้ลึกซึ้งถึงความเป็นไปในวงการแฟชั่นเมืองไทยแล้ว สิ่งที่เธอบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็น ‘เสื้อผ้า’ และแน่นอนว่า เราคงไม่อาจนิยามความไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ถ้าไม่ได้ไปพบและนั่ง ยิ่งกว่ายอดขายนั่นก็คือ พูดคุยกับ สขิลา วัฒนศรี ดีไซเนอร์เลือดใหม่แห่งแบรนด์ PLAYHOUND ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ “เราต้องการได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ถ้าเป็นได้ เพราะ ที่แตกสาขาออกมาจาก GREYHOUND แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยแท้ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก อย่างแบรนด์ดังๆ ของไทยที่โกอินเตอร์ได้เป็นเพราะเขามีฐานลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติของเขาเอง โดยสขิลาเล่าให้เราฟังว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ อยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับการ support จากหน่วยงานใดๆ เลย ซึ่งถ้าจะมองกันดีๆ เรากล้าพูดเลยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอก็ตรงดิ่งมาสมัครงานที่ GREYHOUND เป็นที่แรก และการเข้าไป ดีไซเนอร์หน้าใหม่ๆ ในเมืองไทยตอนนี้มีฝีมือดีเทียบเท่าเมืองนอกได้เลย แต่ที่วงการแฟชั่นบ้าน ทำงานในฐานะดีไซเนอร์น้องใหม่นี่เอง ที่ทำให้เธอต้องขยันทำงานเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อให้ได้มาซึ่ง เรายังไปไม่ถึงระดับโลกก็เพราะ หนึ่ง เราขาดการสนับสนุนอย่างที่บอกไป และสอง ต้องยอมรับ Apago PDF ไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้า ซึ่งวิธีค้นหาแรงบันดาลใจในการทำงานของเธอ ด้Enhancer วยว่าแฟชั่นไม่ใช่วัฒนธรรมของบ้านเรา คืออย่างเมืองนอกเขาก็ใส่เสื้อผ้าในแบบที่ลงในหนังสือ ก็คือ แฟชั่นกันอยู่แล้วเป็นปกติ แต่บ้านเรามันไม่ใช่ ตรงนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ “การเป็นดีไซเนอร์อย่าคิดว่าเราต้องตามแฟชั่นแต่เพียงอย่างเดียว เพราะบางอย่างมันมา คนไทยอีกสักระยะเหมือนกัน” แล้วก็ไปจริงๆ ถ้าเรามองหรือตามแต่แฟชั่นเมืองนอกว่าเขามีอะไร แล้วหยิบมาทำ มันก็ไม่ต่าง และแน่นอนว่า สาเหตุที่ทำให้คำว่า ‘แฟชั่น’ ยังดูห่างไกลจากคนไทยนัก ก็เพราะว่าคิด อะไรจากการก๊อบปี้ผลงานคนอื่น แต่เราต้องมองให้ลึกลงไปกว่านั้นว่าขณะนี้สังคมเป็นยังไง ว่าเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไป หรือบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ และบ้างก็มองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจ มีข่าวอะไร มีกระแสอะไรที่กำลังมาบ้าง แล้วก็หยิบจับไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่น่าสนใจนั่นแหละ ยากเสียเหลือเกิน ประเด็นดังกล่าว ดีไซเนอร์สาวได้หาเหตุผลที่น่าสนใจมาโต้แย้งได้อย่างน่าเก็บ มาสร้างเป็นคอลเล็กชัน” และเพื่อความกระจ่างชัดกว่านี้ เราจึงขอให้ดีไซเนอร์สาวช่วยพูดถึง ไปคิดเลยทีเดียวว่า แรงบั นดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ค อลเล็ ก ชั น Folk Punk ซึ ่ ง ถื อ เป็ นคอลเล็ ก ชั น ล่ า สุ ด ของ “แฟชั่นเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะมองจริงๆ สำหรับเราแล้ว เราว่าแฟชั่นมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ in PLAYHOUND ที่เธอเพิ่งออกแบบเสียเลย แล้วก็ out แต่บางเรื่องมันก็เป็นทางเลือกให้ชีวิตเราว่าจะเลือกใช้เลือกอยู่เลือกเป็นอย่างนั้นดีไหม “อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้กระแสโลกร้อนกำลังมาแรง เหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนมีส่วนช่วย หรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่สามารถคงอยู่ไปตลอดกับวิถีชีวิตของคนได้ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเทรนด์ที่ ในการลดโลกร้อนได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงผ้า การทำอะไรก็ได้ที่ง่ายๆ ประมาณว่าอะไรที่สูงไป คนรักษาสุขภาพกันด้วยการกินมังสวิรัติหรือชีวจิต นั่นก็เรียกว่าเป็นแฟชั่นนะ แต่เป็นแฟชั่นที่เข้า มากไป เรื่องเยอะไปก็ไม่ดี กลับคืนสู่สามัญนั่นแหละดีที่สุด เราเลยหยิบประเด็นนี้มาผสมเข้ากับ มาแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ อย่างกระแสรักษ์โลก ลดโลกร้อน เดี๋ยวนี้ก็ไม่ ความเป็นพื้นถิ่นที่เรียบง่าย ก็คือ folk อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องคงคอนเซ็ปต์ของความเป็น ได้มีแต่เรื่องประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ แต่ยังรวมไปถึงเรื่องการดีไซน์ต่างๆ ด้วยวัสดุเหลือใช้บ้าง PLAYHOUND ไว้ด้วย เพราะ PLAYHOUND กลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นและกลุ่มคนที่เป็น first jobber การรีไซเคิลข้าวของ เหล่านี้ก็เป็นแฟชั่นที่ช่วยโลกได้เหมือนกัน คือแฟชั่นมันไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้า ดังนั้น สิ่งที่บ่งบอกถึงความแปลกใหม่ และแหวกแนวนิดๆ หน่อยๆ ก็ยังคงต้องมีอยู่ ซึ่งก็คือ ว่าเราควรสวมใส่อะไรอย่างเดียว แต่มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไร ความ punk ที่เราเอามาเป็นส่วนผสม” และอะไรที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ซึ่งอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นว่าเป็นข้อดีของแฟชั่นก็คือ ในขณะนีห้ น้าทีห่ ลักของสขิลาคือการดูแลแบรนด์นอ้ งใหม่ลา่ สุดในกลุม่ ของ PLAYHOUND มันช่วยให้ชีวิตของเราสนุกขึ้น นี่คือความหมายของคำว่า ‘แฟชั่น’ ที่แท้จริงค่ะ” ที่มีชื่อว่า New Design PLAYHOUND by GREYHOUND ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ ต้องขอบคุณสขิลา, เพราะเมื่อจบการสนทนาครั้งนี้ลง เธอก็ทำให้เรา - คนที่ไม่ประสีดังกล่าว เธอมีผลงานที่โดดเด่นจากการออกแบบให้กับ hound & friends by GREYHOUND (ซึ่ง ประสาในเรื่องของแฟชั่น ได้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าแท้จริงแล้ว… ‘แฟชั่น’ คืออะไร ถือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ GREYHOUND เช่นกัน) โดยในครั้งนั้นเธอได้สร้างสรรค์เสื้อผ้าภายใต้ คุณล่ะ ได้คำตอบแล้วหรือยัง? คอนเซ็ปต์ Mickey Mouse โดยทำให้ตัวการ์ตูนที่มีคาแร็กเตอร์น่ารัก สนุกสนานอยู่แล้ว ออกมา


ISSUE 99 11 - 17 JUNE 2010

Apago PDF Enhancer


Apago PDF Enhancer

YOU ARE WHAT YOU

WEAR สัมภาษณ์ : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือสไตล์การฟังเพลงอีกต่อไป ทีจ่ ะสามารถบ่งบอก ถึงไลฟ์สไตล์ของวัยรุน่ ในปัจจุบนั ได้ เพราะเดีย๋ วนี ้ ‘การแต่งตัว’ ก็เข้ามามีสว่ น ช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพของเหล่านักศึกษาได้ไม่นอ้ ย เพราะชีวติ การเป็น นักศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่การไปนั่งฟังเล็กเชอร์จากอาจารย์ หรือ เพือ่ การไปพบปะเพือ่ นฝูงอีกต่อไป แต่ยงั หมายรวมถึงการมีสว่ นร่วมในการ ทำกิจกรรมมากมายเพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ และนัน่ เองทีเ่ ป็นสังคม ทีเ่ หล่านักศึกษาจะได้เรียนรูถ้ งึ การสร้างมิตรภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับ คนหมูม่ าก ซึง่ รูปลักษณ์ภายนอกทีด่ ดู ใี นทุกๆ อิรยิ าบถจากการสวมใส่เสือ้ ผ้า ที่สุภาพเรียบร้อยและบ่งบอกถึงรสนิยมอันดีนั้นถือเป็นใบเบิกทางชั้นเยี่ยม ความได้เปรียบในการรูจ้ กั สวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะกับวัย กาลเทศะ (และอาจจะ แอบแฝงไว้ด้วยรสนิยมตามเทรนด์สักนิด) ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเมื่อ นักศึกษาก้าวเข้าสูฤ่ ดูกาลฝึกงาน รวมไปถึงการสมัครงานหลังจบการศึกษา การแต่งตัวดีกม็ สี ว่ นสำคัญในการตัดสินบุคคลให้เข้าทำงานในองค์กรไม่ยงิ่ หย่อน ไปกว่าปัจจัยสำคัญอื่นๆ ดังนั้น หากนักศึกษาคนไหนจะมีกลยุทธ์ ‘แต่งตัว ให้ดดู ี 24 ชัว่ โมง’ ติดตัวตัง้ แต่ยงั เรียนไม่จบ ก็ถอื เป็นคุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ทีจ่ ะ ช่วยเสริมสร้างความมัน่ ใจให้แก่ตวั เองในการดำเนินชีวติ ประจำวัน อย่างนายแบบ นักศึกษา 3 คน จาก 3 สถาบัน พล เชยอรุณ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พุฒพ ิ ฒ ั น์ กุลปรีชาเศรษฐ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ชวิศ วัฒนาเกษมสัตย์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีน่ อกจาก จะขยันในเรือ่ งการเรียนแล้ว พวกเขาก็ยงั หมัน่ เพียรในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเดือนของคณะ ประกวดร้องเพลง เล่นละครเวที ถ่ายแบบ ฯลฯ ซึง่ พวกเขาทัง้ หมดต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘ส่วนสำคัญ’ ที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นและเป็นที่ยอมรับของ เพือ่ นๆ นิสิตนักศึกษาก็คือ -- การแต่งตัว


พล เชยอรุณ POL การศึกษา : คณะ Information Communication and Technology (International Program) มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานทีผ่ า่ นมา : ชนะเลิศการประกวด Nitipon Duo Star Contest ปี 2550, ภาพนิ่งโฆษณา Foremost, ภาพนิ่ง โฆษณา Dtac, งานถ่ายแบบ และ งานเดินแบบแฟชั่น

Twist Shirt Cotton 100% โปร่งสบาย เรียบก็ ได้ ยับก็เท่ สวมทับเสื้อยืด พร้อมยีนส์ ทรงกระบอกในวันสบายๆ

งสแล็กสีดำตัวเก่ง

เชิ้ตเก๋ๆ พร้อมลูกเล่นที่สาบถอดได้ลายเช็ก เข้ากับกางเก

Apago PDF Enhancer

เชิ้ ต ปกขาว บนพื้ น เทาพร้ อ ม สาบถอดได้ หล่อเนี้ยบ ถูกกาลเทศะในวัน พิเศษ

สาวในฝันที่คุณแอบปลื้ม ผูห้ ญิงทีร่ จู้ กั การแต่งตัวให้ถกู ตามกาลเทศะ รวมทัง้ กิรยิ า และวาจา ทีส่ ำคัญ ต้องเป็นคนรักครอบครัวด้วย สไตล์การแต่งตัวที่บ่งบอกถึงตัวคุณมากที่สุด เสือ้ เชิต้ หรือเสือ้ ยืดเก๋ๆ ทีเ่ ข้ากับกางเกงยีนส์สดี ำตัวเก่งของผม ใครคือไอดอลที่มีผลต่อชีวิตของคุณ ‘โดม’ - ปกรณ์ ลัม เพราะเขามีรปู ร่าง หน้าตา และสไตล์ การแต่งตัวทีด่ ดู มี าก อุปกรณ์ ไฮเทคที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในตอนนี้ iPad เพราะว่าใช้งานได้หลากหลาย ทัง้ entertainment และ business นอกจากนีห้ น้าจอใหญ่สะใจมากๆ เพลงที่ฟังบ่อยในเครื่องเล่นเพลงตัวโปรดของคุณ ตอนนีช้ อบเพลง Nothing on you ของ B.O.B. เพราะ ชอบการผสานเสียงร้องของเขาทัง้ สองคน แหล่งนัดพบสุดฮิพของคุณ คอนโดฯ ของผมเอง ก็จะชวนเพือ่ นๆ มาว่ายน้ำ ฟิตเนส ดูหนังฟังเพลงด้วยกัน กิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยมีส่วนร่วม กิจกรรมทางมหาวิทยาลัย และเรือ่ งการใช้ผา้ เช็ดหน้าแทน การใช้กระดาษ จะนำสิง่ ที่ได้เรียนมาไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้อย่างไรบ้าง อยากนำไปผนวกกับธุรกิจส่วนตัวในอนาคต ให้มสี ว่ นผสม ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ยงั คงความเป็นไทยไว้ คติประจำใจ พยายามทำให้ดีที่สุด ถึงแม้จะพลาดพลั้ง ก็ถือเป็น ประสบการณ์และสูต้ อ่ ไป การแต่งกายช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณได้อย่างไรบ้าง ถ้ารูจ้ กั การแต่งตัวทีเ่ หมาะสม ถูกตามกาลเทศะ ทัง้ ใน มหาวิทยาลัย และทีท่ ำงาน เราก็จะได้คะแนนไม่มากก็นอ้ ย คนทั่วไปมีมุมมองเกี่ยวกับการแต่งกายของคุณอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่จะมองว่าแต่งตัวถูกตามกาลเทศะ เวลาสบายๆ ก็จะใส่เสือ้ ยืด แต่ถา้ เวลาจริงจังก็จะใส่เสือ้ เชิต้ เนีย้ บๆ


พุฒิพัฒน์ กุลปรีชาเศรษฐ์

WARM การศึกษา : สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานทีผ่ า่ นมา : เข้ารอบ 22 คน สุดท้าย The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปีที่ 6, รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประกวดวงดนตรี KMUTT Music Festival 20th (band)

เชิ้ตขาวทอลายผ้า Cotton 100% ปักนกอินทรี กับกางเกงยีนส์ขาเดฟ สไตล์หนุ่มมาดเซอร์แต่รักเรียน

เชิต้ ขาว ปะต่อลายริว้ ด้านหน้า เพิม่ ลูกเล่นเท่งา่ ยๆ ใส่ชลิ ล์เอาต์แบบไม่ผดิ กติกา

Apago PDF Enhancer

เชิ้ ต ลายริ้ ว ปกขาว ตกแต่ ง สาบขาว เสริมบุคลิก หนุ่ม trendy

สาวในฝันที่คุณแอบปลื้ม ‘บี’ - น้ำทิพย์ จงรัชตวิบลู ย์ เพราะเขาเสียงดี สวย และหุน่ ดี สไตล์การแต่งตัวที่บ่งบอกถึงตัวคุณมากที่สุด รองเท้าทรงเรียวๆ ยาวๆ กางเกงขาเดฟ ใส่กบั เสือ้ ยืด ลายเท่ๆ หรือเสือ้ เชิต้ อาจจะทับด้วยแจ๊กเก็ตสักตัว ใครคือไอดอลที่มีผลต่อชีวิตของคุณ คุณพ่อ เพราะคุณพ่อสามารถไขข้อข้องใจและสอนวิธคี ดิ ใหม่ๆ ให้กบั ผมเสมอ อุปกรณ์ ไฮเทคที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในตอนนี้ BlackBerry เพราะสามารถคุยกับทุกคนได้โดยไม่ตอ้ งคุย โทรศัพท์ และทำให้รสู้ กึ ว่าชีวติ ของตัวเองอัพเดต และอินเทรนด์ ตลอดเวลา เพลงที่ฟังบ่อยในเครื่องเล่นเพลงตัวโปรดของคุณ Hero ของ Mariah Carey เพลง ขอบคุณน้ำตา ของ Soul Da และ เพลงรัก ของ บี้ เดอะสตาร์ แหล่งนัดพบสุดฮิพของคุณ ส่วนใหญ่จะชอบไปชิลล์เอาต์ตามพวกร้านไอศกรีมหรือ ไม่กร็ า้ นเบเกอรี พวก iberry, After You, Starbucks กิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยมีส่วนร่วม เลีย้ งอาหารกลางวันบ้านเด็กกำพร้าหลักสี่ กับปลูกป่า ชายเลนทีบ่ างขุนเทียน อยากทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับกระแสสังคมในช่วงนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีที่มีตามท้องตลาดได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพทีเ่ ทคโนโลยีตวั นัน้ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มา คติประจำใจ โอกาสมีให้สำหรับคนทีพ่ ร้อมเสมอ เพราะฉะนัน้ จงเตรียมตัว และมีสติอยูก่ บั สิง่ ทีท่ ำ การแต่งกายช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณได้อย่างไรบ้าง การแต่งตัวทีด่ ชี ว่ ยเสริมบุคลิกภาพและอิรยิ าบถให้นา่ มอง เสมอ คนทั่วไปมีมุมมองเกี่ยวกับการแต่งกายของคุณอย่างไรบ้าง ถ้าแต่งแล้วดี คนอืน่ ชอบก็จะมีคนถามว่าซือ้ ทีไ่ หน แล้ว ก็จะแต่งตัวตามเรา รูส้ กึ แอบดีใจ วิธีดูแลชุดตัวเก่งของคุณ จะเก็บเสือ้ ผ้าให้พอดีกบั ตู้ ไม่ให้แน่นเกินไป อีกทัง้ ไม่ให้ มีฝนุ่ และไม่ให้ตอู้ บั ชืน้ เกินไป


สาวในฝันที่คุณแอบปลื้ม คิม แตฮี นักแสดงชาวเกาหลี นางเอกละครเรือ่ ง Love story in Harvard สไตล์การแต่งตัวที่บ่งบอกถึงตัวคุณมากที่สุด แค่ใส่แล้วดูเป็นตัวของตัวเองทีส่ ดุ เท่านัน้ ก็พอ ใครคือไอดอลที่มีผลต่อชีวิตของคุณ คุณพ่อกับคุณแม่ เพราะท่านทัง้ สองเป็นคนเก่ง สามารถ แก้ปญ ั หาทุกอย่างได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูกๆ ในทุกเรือ่ ง อุปกรณ์ ไฮเทคที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในตอนนี้ iPod Touch เพราะมีเพลงให้ฟงั และมีเกมให้เล่น ทำให้ ไม่เคยเบือ่ เพลงที่ฟังบ่อยในเครื่องเพลงเล่นตัวโปรดของคุณ Without word ของ จาง กึนซุก ทีช่ อบเพราะได้ฟงั จากซีรสี เ์ รือ่ ง You’re beautiful แล้วชอบ เพลงที่ทำให้หายเครียดได้ในทันที Because I’m stupid ของ SS501 กิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยมีส่วนร่วม ไปร่วมกันปลูกป่าเพือ่ คืนผืนป่าให้กบั แผ่นดิน จะนำสิ่งที่ ได้เรียนมาไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้ อย่างไรบ้าง อยากช่วยธุรกิจของครอบครัวด้านการติดต่อลูกค้าที่ ทีม่ หี ลายกลุม่ และขยายไปถึงกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ อยากทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับกระแสสังคมในช่วงนี้ อยากให้นกั การเมืองทุกคนเลิกเห็นแต่ประโยชน์สว่ นตัว แต่ตอ้ งมองเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริง และ รู้สึกดีที่มีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นใน ปัจจุบนั การแต่งกายช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณได้อย่างไรบ้าง การแต่ ง ตั ว ถ้ า เลื อ กที ่ เหมาะสมจะช่ ว ยทำให้ ดู ม ี บุคลิกภาพทีด่ ี ไม่วา่ จะเป็นการเรียนหรือการไปทำงาน เป็น การสร้างความประทับใจให้กบั ผูพ้ บเห็น คนทั่วไปมีมุมมองเกี่ยวกับการแต่งกายของคุณอย่างไรบ้าง คนทีเ่ ห็นมักจะมองว่าแต่งตัวดูเรียบร้อย สุภาพ

Apago PDF Enhancer

เ ชิ้ ต เ ท า ตกแต่งสาบด้วยริ้ว เส้นเล็ก กับ gadget คู่กายหนุ่มฮอต

ชวิศ วัฒนาเกษมสัตย์

PING การศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ เอกความ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายแบบให้ กับ Flavor Teens Zheza.com อาร์เอส จำกัด (มหาชน), 1 ใน 13 เนสเล่ท์ เทอร์ทีน ไอดอล สังกัด อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวของตัวเองในวันเรียนด้วยเชิ้ต Cotton 100% ปักนกอินทรีที่ปก เท่เรียบๆ ไม่ซ้ำใคร

ady Tie คุมโทนสีเทา เสริมมาดเข้ม

เติมลุคนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยเชิ้ตปกขาวลายริ้ว พร้อม Re

a day BULLETIN issue 99  
a day BULLETIN issue 99  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement