Page 1


ISSUE 89, 2 - 8 APRIL 2010

Smoke Gets in Your Eyes เวลาควันไฟลอยคลุง้ เข้ามา คุณผูอ้ า่ นทำอย่างไรเป็นอันดับแรก? เรือ่ งแบบนีไ้ ม่ตอ้ งทำประชามติกพ็ อจะทราบว่า ก่อนอืน่ ใด เราต้องปิดตา ปิดจมูกก่อน เพือ่ ไม่ให้เคืองตาหรือสำลัก ควัน จะว่าไปนัน่ ก็คอื การทำไปโดยสัญชาตญาณการป้องกันตัวของคนเรานัน่ แหละ จากนัน้ ถ้าเห็นว่าควันนัน้ มากเกินจะทน เราก็อาจจะต้องหาทางไปสืบสาวดูวา่ ต้นเหตุทเ่ี กิดควันมันมาจากไหน เราจะระงับมันเองได้ไหม ถ้าทำได้กท็ ำ ถ้าทำไม่ได้กต็ อ้ งขอแรงคนอืน่ มาช่วยในกรณีทค่ี วันนัน้ ถึงขัน้ ทำให้เดือดร้อนรำคาญกันไปทัว่ แต่ปญ ั หาคือถ้ามันเดือดร้อนเราแค่คนเดียวล่ะ? เมือ่ หลายวันก่อน ผูเ้ ขียนไปร้านหนังสือเจ้าประจำ วันนัน้ มีรถเข็นขายไก่ยา่ งส้มตำมาจอดเยือ้ งๆ หน้าร้านหนังสือพอดี และคนขายไก่ยา่ งก็กำลังง่วนกับการย่างไก่และ ตำส้มตำกันเหงือ่ ไหลไคลย้อย จูๆ่ ขณะทีผ่ เู้ ขียนกำลังจะจ่ายเงินค่าหนังสือ ประตูหน้าร้านทีเ่ ป็นระบบเปิดอัตโนมัตกิ เ็ ปิดออกเพราะมีลกู ค้าเข้าร้านพอดี ควันไฟของร้านไก่ยา่ งนัน้ ก็เลยลอยเข้ามาในร้าน ปริมาณก็ไม่ได้มากขนาดเผาหญ้าตามทางหลวงประเทศ แถมยังหอมไก่ยา่ งอีกต่างหาก (ในความคิดของผูเ้ ขียน) ผลคือ พนักงานขายท่านหนึง่ กระเด้งลุก ออกมาจากเก้าอี้ แล้วทำหน้าเบ้ พร้อมกับไอออกมาเล็กน้อย และรีบเดินออกไปอีกมุมหนึง่ พร้อมกับบ่นว่าเหม็น ด้วยความเคารพ (เป็นประโยคทีเ่ ราได้ยนิ บ่อยเป็นพิเศษในช่วงนี)้ ผูเ้ ขียน ไม่คดิ ว่าพนักงานท่านนัน้ จะรังเกียจอะไรกับควันหรอก และเป็นไปได้วา่ เธออาจจะแพ้ควันจริงๆ ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้วา่ การแพ้ควันสำหรับบางท่านเป็นความทรมานอย่างมากเลยทีเดียว แต่สง่ิ หนึง่ ทีท่ ำให้ผเู้ ขียนรูส้ กึ แปลกใจก็คอื พนักงานท่านนัน้ ขอให้พนักงานอีกคน (ทีไ่ ม่ได้มปี ญ ั หากับควัน) ไปบอกให้รถขายไก่ยา่ งส้มตำเขยิบไปทีอ่ น่ื ซึง่ พนักงานอีกคนนัน้ ก็ หันมามองหน้าผูเ้ ขียนเล็กน้อย และพึมพำออกมาว่า ‘แล้วจะไปบอกเขายังไง เขาก็ขายของอยู่ เราก็ไปห้ามควันไม่ได้ดว้ ย’ และนัน่ แหละคือคำถามทีก่ ระทบความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียนทีส่ ดุ ทัง้ ทีไ่ ด้ยนิ ในเวลาเพียงแค่ไม่กว่ี นิ าที ถ้าตัดประเด็นเรือ่ งการแพ้ควันของน้องผูห้ ญิงคนนัน้ ออกไป ให้เหลือแค่วธิ แี ก้ปญ ั หา ผูเ้ ขียนเกรงว่าจะต้องบอกว่าเป็นวิธแี ก้ปญ ั หาทีเ่ ราหลายคน ค่อนข้างเป็นกันมาก นัน่ คือการเลือกทีจ่ ะแก้ปญ ั หาทีค่ นอืน่ ... มันก็ถกู อยูห่ รอกก็ในเมือ่ ต้นเหตุมนั มาจากรถเข็นขายไก่ยา่ ง น้องเขาอยูด่ ๆี ควันลอยเข้ามา เขาก็ตอ้ งขอให้รถไปขายทีอ่ น่ื แต่สิ่งที่เราอาจจะลืมมองไปก็คือ ความเดือดร้อนนั้นเกิดกับเราคนเดียวหรือเกิดกับคนจำนวนมาก และปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาจริงๆ หรือมันเป็นแค่สิ่งที่ต้องเป็น และเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดให้มนั เป็นปัญหา เช่น ย่างไก่มนั ก็ตอ้ งมีควัน แล้วมันก็ตอ้ งลอยไปสุดทีเ่ ราจะบังคับทิศทางได้ จริงอยูท่ ก่ี ารทีม่ นุษย์อยูร่ วมกันเป็นสังคม ทำให้เราทุกคนต้องเคารพสิทธิของคนอืน่ และถ้าเป็นไปได้ เราก็ไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้คนอืน่ แต่ความจริงก็คอื การอยูร่ ว่ มกัน ของคนเราก็หลีกเลีย่ งการกระทบกระทัง่ และการล้ำเส้นกันได้ยากเช่นกัน เพราะเหตุน้ี ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อน ทุกคนจึงต้องเรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวและหาศิลปะการ กระทบกระทัง่ ทีไ่ ม่ยากเกินจะรับมือกันด้วยตัวเอง และบ่อยครัง้ การแก้ปญ ั หาทีง่ า่ ยทีส่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ ก็คอื การแก้ปญ ั หาทีต่ วั เอง แต่ถงึ กระนัน้ ... ด้วยคำถามว่า ความเดือดร้อนนัน้ เกิด กับเราคนเดียวหรือกับคนจำนวนมาก? ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาปริมาณคนทีเ่ ดือดร้อนมาเป็นมาตรฐานชีว้ ดั ทุกครัง้ เพราะถ้ามันทำให้คณ ุ เดือดร้อนถึงชีวติ หรืออยูใ่ นระดับ คุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคล แค่คณ ุ คนเดียวก็พอแล้วทีจ่ ะตัดสินว่ามันเดือดร้อน แต่คำถามนัน้ เป็นเพียงคำถามทีผ่ เู้ ขียนคิดว่า ในหลายๆ ครัง้ เราก็ลมื ถามตัวเองไปทัง้ ๆ ทีม่ นั เป็นคำถามสำคัญคำถามหนึง่ เลยทีเดียว ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนเรามีสารพัดวิธที ธ่ี รรมชาติให้มาเพือ่ แก้ปญ ั หาเบือ้ งต้น หรือพูดง่ายๆ ว่า คนเรามีกล่องปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นติดตัวกันมาอยูแ่ ล้วตัง้ แต่เกิด นัน่ คืออวัยวะต่างๆ ในร่างกายทีป่ ระกอบรวมกันเพือ่ ให้เราดำรงชีวติ รอดได้ในแต่ละวัน เพราะนัน่ คือวัตถุประสงค์ทเ่ี ราเกิดมา ดังนัน้ เมือ่ ควันลอยเข้ามา เราจึงมีมอื เอาไว้ปดิ ตา ปิดจมูก มีขาเอาไว้เดินหนี มีสมองและจิตใจเอาไว้คดิ ในแง่บวก มีปากเอาไว้เจรจากับผูผ้ ลิตควันซึง่ ก็คอื รถเข็นขายไก่ยา่ งส้มตำเมือ่ ปัญหานัน้ เลวร้ายจนถึงทีส่ ดุ และทำให้หลายคนรวมทัง้ เราเดือดร้อนจนเกินจะ รับได้ เช่น ลูกค้าในร้านบ่นกันพึมหาความสงบสุขไม่ได้ หรือเราแพ้ควันจนหายใจไม่ออกตาเหลือกแล้วเหลือกอีก ฯลฯ เรามีกล่องปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นเพือ่ แก้ปญ ั หาในชีวติ กันแล้ว เราใช้กนั บ้างหรือเปล่า? การขอให้คนอืน่ แก้ปญ ั หาทีท่ ำให้เราเดือดร้อนนัน้ เป็นเรือ่ งทีท่ ำได้ แต่บางครัง้ คำขอร้องของเราก็อาจไปสร้างปัญหาใหม่ให้เขาได้เหมือนกัน ทุกอย่างจึงต้องมี การแก้ปญ ั หาอย่างประนีประนอม ...แต่สุดท้าย ถ้าควันมันคลุ้งนัก ก็เดินไปซื้อส้มตำไก่ย่างมากินมันซะเลย ไหนๆ ก็มายั่วน้ำลายถึงหน้าบ้านแล้ว เพราะบ่อยครั้งปัญหามันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเรา ไม่ตอ้ งการ แต่เมือ่ เราสร้างความต้องการขึน้ มา ปัญหานัน้ จะกลายเป็นความจำเป็นทีต่ อ้ งมีไปในทันที ควันไก่ยา่ งทำให้เราเหม็นเมือ่ เราไม่ได้อยากจะกินไก่ แต่เมือ่ เราอยากกินขึน้ มา ละก็ ให้คลุง้ แค่ไหน เราก็วา่ หอม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 89 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2553

แก้ไขข้อความผิดพลาด ในฉบับที่ 88 ในบทสัมภาษณ์ คุณ อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ เกี่ยวกับผลกำไรของบริษัท เดือนละ 100 กว่าล้าน และ ปีละ 1,200 ล้าน ที่ถูกต้อง คื อ รายได้ หรื อ บิ ล ลิ ง รวม ทั้งหมด ไม่ใช่กำไร

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter: @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10 06

27 16

ข อ ง ถู ก ไม่มีดี ของดีไม่มี ถู ก ขอบอกว่ า คำนี้ใช้กับ a day BULLETIN ไม่ ได้ เลยจริ ง ๆ เพราะ ของเขาดี แถมฟรี อีกด้วย!!!!!

24

04 THE DATABASE

06 GOODNEWS

25 HEALTH AND HEART

26 27 THE WORDS THE GUEST

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วามหมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

หลงรัก a day BULLETIN ตั้งแต่ครั้ง แรก และใช้ เ วลาเพี ย งเสี ้ ย ววิ น าที ใ นการ สมั ค รเป็ น แฟนคลั บ แบบเหนี ย วแน่ น หนึ บ แถมยั ง เรี ย กสมั ค รพรรคพวกให้ ม าเป็ น แฟนพันธุ์แท้อีกด้วย ขอบคุณกองบรรณาธิการ มากๆ ครั บ ที ่ ผ ลิ ต หนั ง สื อ ดี ๆ ๆ แบบฟรี ๆ ๆ ให้พวกผมและใครอีกหลายคนอ่านกันครับ - ตรีเทพ อี๊ธงชัย

10 INTERVIEW

‘ติ ๊ ก ’ - เจษฎาภรณ์ ผลดี จะมาเผย ธรรมชาติของเขาผ่าน เรื่องราวความผูกพันที่ เขามีต่อธรรมชาติ

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

20 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

24 HOME MADE

เปิดบ้านโมเดิร์นไชนีส ของ ฐานวัฒน์ สุวินัย พฤษเบ็ญจะ พร้อมวิธี การแต่ ง บ้ า นสวยใน งบที่มีจำกัด

อัยยวัฒน์ รักศรีอักษร กั ป ตั น ที ม ขี ่ ม ้ า โปโล แห่ ง ประเทศไทย จะ มาแนะนำกี ฬ าขี ่ ม ้ า โปโลให้เรารู้จักมากขึ้น

หาส่วนที่ไม่ชอบไม่เจอเลย อ่านทุกๆ หน้าเลย > < แต่ว่าตรง Calendar มันจะมี กิจกรรมของวันศุกร์ที่แจก a day BULLETIN พอดี แล้วก็จะมานั่งเสียดายทุกที เพราะว่า บางงานก็เริ่มไปซะแล้ว ไปไม่ได้ อยากให้ของ วั น ศุ ก ร์ น ่ า จะบอกก่ อ นในฉบั บ ก่ อ นหน้ า จังเลยค่ะ - Pailin Sopitkamol

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ปัณณพร พื้นนาค, โตมร นวลประเสริฐ, ฤธวัฐร์ อิทธิยากร


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

174 เมตร

182 เมตร

188 เมตร

192 เมตร

192 เมตร

197 เมตร

199 เมตร

199 เมตร

203 เมตร

228 เมตร

10 อันดับตึกสูงในกรุงเทพมหานคร

The Met The Pano Millennium Millennium Grand Millennium Millennium Empire Place Watermark Sathorn ถนนสาทร ถนนพระราม 3 Residence 2 Residence 3 Center Point Residence 4 Residence 1 ถนนสาทร Chaophraya House ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท ถนนราชดำริ ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท ถนนเจริญนคร ถนนสาทร

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพลล์

สิ่ ง ที่ ป ระชาชนอยากเห็ น การพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 2010 ระบบการรักษาความปลอดภัย ในสนามฟุตบอล - 16.6%

มาตรฐานการตัดสิน ของกรรมการและ ผู้กำกับเส้น - 9.7%

มารยาทการเชียร์ ของแฟนบอล - 24.0% ทักษะและความเป็นมืออาชีพ ของนักฟุตบอล - 40.4%

การประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดสด - 9.3%

85% ของผู้ชาย ทั่ ว โ ล ก ร ะ บุ ว่ า งานบ้านที่พวกเขา ช่ ว ย ภ ร ร ย า ข อ ง ตัวเองทำบ่อ ยครั้ ง ที่สุดคือการเทขยะ ทีม่ า : www.manager.co.th

คนอเมริกัน 130 ล้านคน ดื่มกาแฟเป็นประจำ ทุกวัน คิดเป็น 15,390 ล้านแก้วต่อปี กาแฟจึง เป็ น สิ นค้ า นำเข้ า อั นดั บ สองรองจากน้ ำ มั น และเป็นอันดับหนึง่ ของสินค้าอาหารนำเข้า ทีม่ า : www.greenworld.or.th

อั ต ราการหย่ า ร้ า งใน ประเทศชิ ลี นั บ ว่ า สู ง ติ ด อันดับโลก โดยในช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา อัตราการหย่าร้างในชิลีสูงขึ้น 517% ซึ่ง ถือเป็นอัตราการหย่าร้าง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง ที่ สุ ด ในโลก ตามมาด้ ว ยสเปนเป็ น อันดับที่สอง ซึ่งมีอัตรา การหย่าร้างเพิม่ ขึน้ 205% ทีม่ า : www.thaiembassychile.org

การรีไซเคิลขวดแก้วเพียง 1 ใบ ถือเป็นการทดแทนพลังงานโลกที่ เสียไปกับการเปิดโทรทัศน์นาน 20 นาที หรือปั่นเครื่องซักผ้าได้ 10 นาที หรือเปิดไฟ 100 วัตต์ ได้นาน 1 ชัว่ โมง หรือต้มน้ำร้อน ชงกาแฟได้ 5 แก้ว ทีม่ า : www.blackmores.com.au

ร้อยละ 57 ของผูส้ บู บุหรีท่ ว่ั โลก หรือประมาณ 600-700 ล้านคน เป็นผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย และอัตราการ สูบบุหรี่ในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน ปัจจุบนั ทีม่ า : www.ashthailand.or.th

SURVEY คุณคิดว่าการเจรจาระหว่างรัฐบาล กับแกนนำคนเสือ้ แดงทีเ่ กิดขึน้ มีขอ้ ดี อย่างไรบ้าง “คิดว่าฝ่ายรัฐบาล กั บ คนเสื ้ อ แดงจะได้ เข้าใจกันมากขึ้น” ประแจง อรชร 32 ปี, Delivery Staff “อาจจะยุติปัญหาที่ เกิดขึ้นได้” รภัทร ธนทรัพย์ชูศรี 27 ปี, นักเขียนอิสระ

“ถ้ า เสื ้ อ แดงชนะ อาจจะได้ความสงบสุข กลับคืนมา” ธัญทิวา หงส์นรา 26 ปี, AE “ประเทศไทยได้ ม ี การหาทางออกจากทั ้ ง สองฝ่าย” วรัญญู แสงสว่าง 23 ปี, Visual Design “เชื่อว่าจะสามารถ หาข้อยุติได้ แต่คงยาก เพราะมีผลประโยชน์ขัด กันอยู่” สุริยะ กุลธำรง 36 ปี, กิจการส่วนตัว “จะเป็นประชาธิปไตย ก็ ต ่ อ เมื ่ อ มี ก ารยุ บ สภา เลื อ กตั ้ ง ใหม่ แต่ ถ ้ า ไม่ ยุบสภา ประเทศจะไม่สงบ และคงมีสีอื่นโผล่มาอีก” วาทินี สวัสดี 52 ปี, รับจ้าง


6

• อยู่ๆ ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนทหารอเมริกันในค่ายที่ประเทศอัฟกานิสถานแบบไม่บอก ไม่กล่าว แม้จะตะลึงอยู่บ้าง แต่ทหารหาญเหล่านั้นก็ปลาบปลื้มใจกันถ้วนหน้า แม้จะไปเยือนเงียบๆ แต่ประธานาธิบดี โอบามาก็ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจกับทหารที่เสียสละมาประจำการที่อัฟกานิสถาน และ ยังกล่าวขอบคุณประชาชนชาวอัฟกานิสถานที่ให้ความร่วมมืออีกด้วย และรับปากด้วยว่าจะแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับ ตาลิบันให้ดีขึ้น − AFP

BUSINESS

• ใครว่าคนทำงานเกี่ยวกับตัวเลขจะไม่มีศิลปะในหัวใจ เพราะธนาคารดอยช์แบงก์สาขาใหญ่ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี คือตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่หาซื้อภาพศิลปะจากศิลปินดังๆ มาเก็บสะสมไว้ และ 90% ของภาพสวยๆ เหล่านั้นได้ถูกนำไป แขวนไว้บนผนังธนาคารดอยช์แบงก์ทั่วโลก นอกจากนั้น บางส่วนยังให้ทางพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรียืมไปจัดแสดงอีกด้วย ส่วนงาน ศิลปะที่เห็นในภาพนี้คืองานของศิลปินชาวเยอรมันที่ชื่อ เบิร์นด์ ซิมเมอร์ − AFP

PEOPLE

INNOVATION

‘เป๊ปซี’่ ประกาศ เด็กอัจฉริยะ 2 ขวบ เสิร์ชข้อมูลในกูเกิล ‘ปลอกคอไฮเทค’ ลดน้ำตาล-ไขมัน-โซเดียม

ท่ า มกลางปั ญ หาโรคอ้ ว นของ ประชากรโลกที่นับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวน มากขึน้ ‘เป๊ปซีโ่ ค’ บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ซอฟต์ดริงก์และขนมขบเคี้ยวยักษ์ใหญ่ สัญชาติสหรัฐฯ จึงได้ออกมาประกาศว่า มีแผนจะลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน และ สารโซเดียม ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ ตนลง เพือ่ แสดงถึงความห่วงใยของทาง บริษทั ทีม่ ตี อ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภคทัว่ โลก “ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่บริษัทต้องหัน มามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริม สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคซึ่งมีอยู่ทั่ว โลก และการดำเนินธุรกิจโดยหวังผลกำไร เพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่เราพึงกระทำ ในปัจจุบัน” อินทรา กฤษณามูรตี นูยี ประธานและซีอโี อ วัย 54 ปี ของเป๊ปซีโ่ ค แถลงที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่ง นอกจากการลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน และสารโซเดียม ในผลิตภัณฑ์แล้ว ทาง บริษัทยังมีแผนจะให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในประเทศกำลั ง พั ฒ นาใน การเข้ า ถึ ง แหล่ ง น้ ำ ที ่ ส ะอาดและ ปลอดภัยเช่นกัน

แทนที่จะทุบเมาส์เล่นและนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ตาแป๋วเหมือนเด็ก 2 ขวบทัว่ ไป บีทริกซ์ ทาวน์เซนด์ กลับใช้เมาส์เลือ่ นขึน้ -ลง เพือ่ เล่มเกมส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ราวกับวัยรุ่น รวมทั้งยังค้นหาข้อมูลในกูเกิลได้แบบสบายๆ ราวกับปอกกล้วยเข้าปาก ส่งผลให้บีทริกซ์กลายเป็นสมาชิกอายุน้อยที่สุดของ ‘เมนซา’ ซึง่ เป็นสมาคมของผูม้ ไี อคิวสูง ด้วยระดับไอคิว 136 และเป็นพลเมือง ระดับหัวกะทิที่มีจำนวนเพียง 1% ของประชากรทั้งหมดบนเกาะอังกฤษ แม้ว่าเธอจะมีไอคิวสูงเกินเด็กวัยเดียวกัน แต่สำหรับเรื่องอื่นๆ บีทริกซ์ก็ยังคง เป็นเด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่ง หนังสือโปรดของเธอคือ ‘เดอะ กรัฟฟาโล’ ส่วน ดาราโปรดคือ แองเจลินา โจลี และไม่มีอะไรอีกแล้วที่หนูน้อยจะโปรดปรานมากเท่ากับอ้อมกอดจากแม่

LIFESTYLE

แม่บา้ นมะกันฮิตทำมาหารายได้ผา่ นเว็บ

สำหรับน้องหมา

ราล์ฟ เด ลา เบกา ประธานฝ่ายธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทเอทีแอนด์ทีแห่ง สหรัฐฯ กล่าวในงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยี สือ่ สารไร้สายประจำปีซง่ึ จัดขึน้ ทีน่ ครลาสเวกัส เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่าทาง บริ ษ ั ท วางแผนจะจำหน่ า ยปลอกคอสุ น ั ข แบบไร้สายซึ่งจะมีหลายขนาดให้เลือกเพื่อ ให้เหมาะสมกับขนาดของสุนัข โดยจะมี ระบบสำหรั บ ส่ ง ข้ อ ความไปยั ง โทรศั พ ท์ เคลือ่ นทีห่ รืออีเมลให้กบั เจ้าของสุนขั ในทันทีที่ สามารถตรวจจับได้ว่าสุนัขของตนได้เคลื่อน ย้ายออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งจะเป็น ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการตามหา สุนัขที่พลัดหลง

สำหรับแม่บ้านสัญชาติไทยที่กำลังคร่ำเครียดคิดว่าจะหาทางทำมาหากิน ได้อย่างไรในขณะทีต่ อ้ งเลีย้ งดูลกู อยูก่ บั บ้าน ขอให้ดบู รรดาแม่บา้ นชาวอเมริกนั เป็นตัวอย่าง เพราะ ลารา ลูอิส เคยเป็นแม่ที่เครียดจัดกับการต้องหาเลี้ยงลูก ตามลำพังจากการทำอาชีพครู แต่ตอนนีล้ าราทำงานอยูท่ บ่ี า้ น โดยทีใ่ นปีหนึง่ ๆ เธอขายเครื่องประดับผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ถึง 60,000 ดอลลาร์ฯ โดย ตลาดออนไลน์ดังกล่าวมีชื่อว่า www.etsy.com ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตงานฝีมือตั้งร้านเสมือนของตัวเอง โดย ขณะนี้มีผู้ใช้กว่า 4.2 ล้านคน ทั้งนี้ www.etsy.com มีผู้ค้ากว่า 400,000 คน เกือบ 70% จบมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และทำยอดขายได้กว่า 180 ล้านดอลลาร์ฯ ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ แม่บ้านไฮเทคอีกหนึ่งคน จูลี บอยเลส วัย 46 ปี เธอลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกสามคนที่บ้าน และได้เริ่มขาย สมุดบันทึกปกหนังผ่านทางเว็บไซต์ดงั กล่าว ซึง่ ทำให้เธอมีรายได้สงู ถึงเดือนละ 1,500 ดอลลาร์ฯ เห็นอย่างนีแ้ ล้ว แม่บ้านไทยเราอย่ายอมแพ้ สู้ สู้!

ENTERTAINMENT หุ่นขี้ผึ้ง ‘โรเบิร์ต แพตทินสัน’ เจอสาวๆ รุมหลังตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์

กลายเป็นหุน่ ขีผ้ ง้ึ ทีฮ่ อตทีส่ ดุ ในเวลานีไ้ ปแล้ว สำหรับหุน่ ของ โรเบิรต์ แพตทินสัน พระเอกดังจากภาพยนตร์เรือ่ ง ทไวไลต์ ทีต่ อนนี้ โดนสาวๆ รุมล้อมหน้าล้อมหลัง เมื่อนำไปตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซของอังกฤษ ซึ่งนักแสดงหนุ่มเมืองผู้ดีวัย 23 ปี ได้รับเลือก ให้เป็นหุน่ ขีผ้ ง้ึ ตัวล่าสุดทีถ่ กู นำมาตัง้ โชว์ในพิพธิ ภัณฑ์ดงั กล่าว หลังประสบความสำเร็จจากการแสดงเป็นแวมไพร์หนุม่ ในเรือ่ ง ทไวไลต์ โดย เคที เซียร์ แฟนคลับสาววัย 23 ปี ได้พดู ถึงหุน่ ขีผ้ ง้ึ ตัวนีด้ ว้ ยว่า “หุน่ เจ๋งมาก มันเหมือนเขามากๆ โดยเฉพาะตรงผมเหมือนสุดๆ เลย มันมหัศจรรย์มากที่รู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดเขาจริงๆ ฉันมั่นใจว่าคนที่มาจะต้องชอบ เขาหล่อมากจริงๆนะ!” ตามรายงานระบุว่าหุ่นขี้ผึ้ง ตัวนีใ้ ช้เวลาในการปัน้ นาน 4 เดือน และมีมลู ค่า 150,000 ปอนด์ และหุน่ ขีผ้ ง้ึ ของ โรเบิรต์ แพตทินสัน ยังจะถูกนำไปตัง้ ไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์ มาดามทุสโซในนิวยอร์กอีกแห่งหนึ่งด้วย กลัวอย่างเดียวว่าไออุ่นจากสาวๆ ที่มารุมล้อมอาจทำให้หุ่นละลายน่ะสิ


• นักเรียนทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยโชวะ กำลังสาธิตวิธีการทำฟันกับหุ่นยนต์คนไข้ชื่อ ฮานาโกะ โชวะ ที่ผลิตโดยบริษัท ผลิตหุ่นยนต์ Tmsuk ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทดังกล่าวร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยโชวะ ทำการผลิตหุ่นยนต์คนไข้เพื่อเป็น ประโยชน์ในการศึกษาและทดลองรักษา โดยหุ่นยนต์ที่ทางบริษัทผลิตขึ้นมานี้จะเลียนแบบท่าทางและปฏิกิริยาของมนุษย์ได้ เช่น อาการไอ หรือการเคลื่อนไหวของลิ้นของคนไข้ กระทั่งความเจ็บปวดต่างๆ ด้วย − AFP

• อย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจ ว่าทำไมมีคนทำหวาดเสียวไปยืนนิ่งอยู่บนยอดตึกสูงแบบนั้น เพราะนี่คือหนึ่งในรูปปั้นไฟเบอร์กลาส รูปคนกว่า 31 ตัว ที่ศิลปินชาวอังกฤษ แอนโธนี กรอมเลย์ นำไปจัดวางไว้ตามทางเท้าและบนหลังคาตึกสูงรอบเมดิสันสแควร์ ในนิวยอร์ก รวมทั้งตึกสูงๆ อย่างตึกเอมไพร์ สเตท ด้วย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงโชว์ศิลปะที่ชื่อ Event Horizon ซึ่งจะ จัดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ ช่างเป็นความสวยงามที่ชวนให้หวาดเสียวในเวลาเดียวกันจริงๆ − AFP

SPORT ‘มาร์กเซย์’ ซิวแชมป์เฟรนช์ ลีกคัพ

ขอแสดงความยินดีกับพลพรรคนักเตะ ‘โอลิมปิก มาร์กเซย์’ ที่คว้าแชมป์เฟรนช์ ลีก คัพ 2009-2010 หลังโชว์ฟอร์มเยี่ยม ไล่ถล่ม ‘บอร์กโดซ์’ ไปถึง 3-1 ในนัดชิงชนะเลิศที่สนามสต๊าด เดอ ฟรองซ์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม โดยมาร์กเซย์ นำห่างถึง 3-0 พร้อมสิทธิเ์ ข้าร่วมการแข่งขันถ้วยใบเล็กของทวีปยุโรป ยูโรปา ลีก ในฤดูกาลหน้า โดยมาร์กเซย์ ได้โทรฟีเฟรนช์ ลีก คัพ ใบนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร และถือเป็นการได้แชมป์รายการสำคัญเป็นครั้งแรก นับแต่คว้าแชมป์ลีก เดอซ์ เมื่อปี 1995

เผยอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลก

ก า ร จ ั ด อ ั นด ั บ สนามบิ น ยอดเยี ่ ย ม โดยสกายแทร็กซ์ หรือ สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์พอร์ต อวอร์ดส์ ซึ ่ ง เป็ น พิ ธ ี ม อบรางวั ล ที ่ จ ั ด ขึ ้ น เป็ นครั ้ ง แรกที ่ ก รุ ง บรัสเซลส์ ของเบลเยียม มาดูกันว่าสนามบินไหนที่ควร จะแวะไปเยี่ยมเยียนบ้าง • สนามบินชางงี ของสิงคโปร์ คว้าอันดับ 1 สนามบิน ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก ในฐานะสนามบินแห่งปี 2010 ทั้งยังคว้าตำแหน่งสนามบินที่ดีที่สุดที่ดึงดูดด้านการ อำนวยความสะดวก-สันทนาการ และสนามบินทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งเอเชียอีกด้วย ส่วนสนามบินทีย่ อดเยีย่ มเป็นอันดับ 2 คือ สนามบินอินชอน ของเกาหลีใต้ อันดับคือ 3 สนามบินเช็กลัพก็อก ของฮ่องกง อันดับ 4 สนามบิน มิวนิก เยอรมนี อันดับ 5 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ส่วนสุวรรณภูมิของไทยอยู่ในอันดับที่ 10 • ถ้าพูดถึงสนามบินทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ของยุโรปต้องยกให้

PUBLIC HEALTH

คนกรุงเฮ! กทม. จัดมหกรรมสุขภาพ

กทม. ร่วมมือกับภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐและ เอกชน เตรียมจัดมหกรรม สร้างสุขภาพคนกรุงเทพฯ เนื ่ อ งในวั น อนามั ย โลก 7 เมษายน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ สาธิต การออกกำลังกายทีถ่ กู วิธี จำหน่ายอาหารเพื่อ สุขภาพและสมุนไพรไทย และแนะนำการปลูก ผักสวนครัว นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวน ประชาชนกว่า 5,000 คน เพื่อเต้นแอโรบิกร่วม กันบนถนนสีลม เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชน หั น มาใส่ ใจสุ ข ภาพด้ ว ยการออกกำลั ง กาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่ว มได้ ในวั น อาทิ ต ย์ ท ี ่ 4 เมษายน 2553 เวลา 09.00-20.00 น. ณ บริเวณถนนสีลม ที่สำคัญ ฟรีตลอดงาน!

สนามบินมิวนิก แห่งประเทศเยอรมนี ขณะที่สนามบิน ยอดเยี่ยมของแอฟริกาต้องยกให้สนามบินเคปทาวน์ ส่วนสนามบินแวนคูเวอร์ก็ไม่ยอมน้อยหน้า คว้ารางวัล สนามบินยอดเยีย่ มแห่งอเมริกาเหนือ โดยสนามบินลิมา จอร์เก้ ชาเวซ คว้ารางวัลสนามบินยอดเยี่ยมแห่ง อเมริกาใต้ และอีกซีกโลกหนึ่ง สนามบินอ๊อกแลนด์ คว้ า รางวั ล สนามบิ น ยอดเยี ่ ย มแห่ ง ออสเตรเลี ย / แปซิฟิก • สำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแบบประหยัด ต้องไปที่ สนามบินเบอร์ลิน-เชินเฟลด์ เพราะเขาคว้ารางวัล สนามบินยอดเยีย่ มสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำไปครอง • นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่น่าสนใจอื่นๆ อีก อย่าง สนามบินฮีตโธรว์ คว้ารางวัลขวัญใจนักช้อปฯ ด้วย รางวัลสนามบินยอดเยีย่ มด้านการช้อปปิง้ สนามบินซูรกิ คว้า 2 รางวัล คือสนามบินที่เทอร์มินอลสะอาดที่สุด และสายพานลำเลียงกระเป๋ายอดเยีย่ มทีส่ ดุ ส่วนสนามบิน อาบูดาบี ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คว้ารางวัลยอดเยีย่ ม ด้านการปรับปรุง

“แม้จะยังไม่ ได้ข้อยุติ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีที่สุด ที่คู่ขัดแย้งได้มี ก า ร พู ด คุ ย กั น เ พื่ อ เป็ น การหาทางออกให้ กั บ วิ ก ฤตของประเทศ และในฐานะคนไทยต้อง ขอขอบคุณทั้งสองฝ่าย ที่ หั น หน้ า มาเจรจากั น เ พื่ อ น ำ ไ ป สู่ ก า ร แ ก้ ปัญหา” นาย ชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการเจรจา ระหว่างรัฐบาลกับ แกนนำคนเสื้อแดง วันที่ 29 มีนาคม 2553

GREEN PLEASE อังกฤษทำเก๋ ใช้เรือจากขวดพลาสติก ลดโลกร้อน

ในเมื่อใช้แล้วทิ้งกันดีนัก หนุ่มชาวอังกฤษเลยเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วมา ทำเรือ และล่องข้ามมหาสมุทรแปซิฟกิ ประชดมันซะเลย โดย เดวิด เดอ รอตส์ไชด์ นักสิ่งแวดล้อมและทายาทนายธนาคาร วัย 31 ปี พร้อมกับลูกทีม ได้เปลี่ยน ขวดพลาสติกที่มีคนทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ราว 12,000 ขวด มาแปลงเป็นเรือ และล่องข้ามมหาสมุทรแปซิฟกิ จากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ไปยังนครซิดนีย์ ของออสเตรเลีย โดยเรือจากขวดพลาสติกลำดังกล่าวถูกตั้งชื่อว่า ‘พลาสติกิ คาตามารัน’ (Plastiki Catamaran) ซึ่งการล่องเรือในครั้งนี้มีระยะทางโดยรวมราว 11,000 ไมล์ทะเล และด้วยความเร็วเพียง 1.2 นอต ของเรือพลาสติก ทำให้เดวิดและลูกเรือจะต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 3 เดือน อย่างไรก็ตาม เรือพลาสติกและการเดินทางแบบเนิบช้าของเดวิดก็เป็นการย้ำเตือนให้ชาวโลกตระหนักถึงปัญหาการ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการหันมาใช้ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติมากขึ้นในขณะนี้

เกาะจมเพราะโลกร้อนเป็นแห่งแรก

Did You Know?

2 เมษายน 2518 - วันก่อตั้งมูลนิธิ สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมก์ ตาม พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินนี าถ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน 3 เมษายน 2491 - แฮร์รี เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ลงนามใน แผนมาร์แชลล์ ซึง่ เสนอโดย จอร์จ มาร์แชลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐฯ เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ 16 ประเทศ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 4 เมษายน 2546 - วันถึงแก่กรรมของ คำพูน บุญทวี นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2522 และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2544 เจ้าของผลงาน ลูกอีสาน และ นายฮ้อยทมิฬ 5 เมษายน 2498 - วันเกิดของ โทริยามะ อากิระ ผู้วาดการ์ตูน ดรากอนบอล ซึ่ง วาดออกมาสองภาครวม 42 เล่ม โดย ภาคแรกมี 16 เล่ม และภาค Z มี 26 เล่ม 6 เมษายน 2475 - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ทรงเปิ ด สะพานพุ ท ธ เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 150 ปี ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาแห่งที่ 2 ถัดจากสะพานพระราม 6 7 เมษายน 2491 - องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันอนามัยโลก มีการจัดงาน ใน 191 ประเทศสมาชิก เพื่อให้ทั่วโลก ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของสุ ข ภาพ อนามัย ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่องค์การ สหประชาชาติก่อตั้งองค์การอนามัยโลก 8 เมษายน 2548 - พิธีปลงพระศพ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาว อิตาเลียนคนแรกในรอบ 455 ปี และเป็น พระสั น ตะปาปาที ่ อ ายุ น ้ อ ยที ่ ส ุ ด แห่ ง ศตวรรษที่ 20

ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเคยกังวลว่าภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโลกก็เป็นได้ แต่แล้วภาพจากดาวเทียม เมือ่ เร็วๆ นีก้ แ็ สดงให้เห็นแล้วว่าเกาะนิวมัวร์ ซึง่ เป็นเกาะร้างเล็กๆ ในอ่าวเบงกอล กำลังตกเป็นเหยือ่ รายแรกๆ ของปัญหาโลกร้อน โดยเกาะดังกล่าวมีพื้นที่ยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 3.5 กิโลเมตร กำลังจมอยู่ใต้ผิวน้ำ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวว่าหมู่เกาะใกล้เคียงกันก็กำลังจะหายไปในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นเช่นกัน


10


สัมภาษณ์: วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ในโลกของวงการบันเทิง ‘ติ๊ก’ - เจษฎาภรณ์ ผลดี คือพระเอก หน้าตาดีจัด ไม่ใช่แค่จัดว่าดี เขาอาจจะสวมบทบาทตัวละครที่ทำให้ คุณเชื่อหมดใจว่าเขาคือตัวละครตัวนั้นจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว นั่นก็ยังไม่ใช่ตัวจริงของเขาทั้งหมด แต่เมื่อถึง ณ ขณะที่หันหลังให้กล้อง หันหน้าเข้าป่า วางทุก บทบาทที่ต้องเล่น แล้วสวมแค่ชุดลุยๆ พร้อมสะพายเป้อย่าง ทะมัดทะแมงเพียงหนึ่งใบ... ช่วงเวลานั้นต่างหากที่เขารู้สึกว่านั่นคือ ทั้งหมดที่เป็นตัวจริงของเขา ติ๊ก เจษฎาภรณ์ หายหน้าหายตาไปนาน แต่ข่าวคราวเกี่ยวกับ ตัวเขาไม่ได้หายเงียบไปด้วย ล่าสุดทีเ่ ป็นข่าวครึกโครมเมือ่ ปีทแี่ ล้วก็คอื เขาประกาศแต่งงานมีครอบครัวกับ ‘พีช’ - สิตมน แตงสุวรรณ นักธุรกิจสาวนอกวงการ แต่หลังจากนั้นแล้วไม่ว่าสื่อไหนก็ ไม่อาจ ทำให้เขาเปิดใจพูดคุยเรื่องส่วนตัวได้มากไปกว่าวันที่เขาแถลงข่าว เท่าที่เรารับรู้ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ เป็นคนรักป่าเขาลำเนาไพร รักธรรมชาติมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เราจะหาได้ในปัจจุบันนี้ ว่างเว้น จากหน้าที่การงานเมื่อไหร่ ป่าสักป่า ทะเลสักแห่ง ล้วนเป็นพื้นที่ที่ เขาเลือกจะไปเหยียบย่ำมากกว่าสถานที่เที่ยวกลางคืนในเมือง ถ้าเปรียบทั้งชีวิตเป็นผืนป่า ติ๊กก็ขีดเส้นกำหนดผืนป่าไว้เป็น สองประเภทชัดเจน สำหรับเขา ชีวติ ครอบครัวทีเ่ ขาสร้างขึน้ มา คืออาณาเขตป่าสงวน ทีเ่ ขาขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คนอืน่ รุกล้ำเข้าไปโดยไม่ได้รบั อนุญาต ส่ ว นพื้ น ที่ ก ารทำงานและการใช้ ชี วิ ต นั้ น ไม่ ต่ า งอะไรกั บ วนอุทยาน ที่นอกจากเขาจะไม่ปิดกั้นล้อมรั้วแล้ว ยังรับหน้าที่พาเรา เที่ยวชมอย่างเต็มที่อีกต่างหาก เผลอๆ เรายังอยากเรียกพื้นที่นั้น ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเสียด้วยซ้ำไป เพราะ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ น่าจะ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและน่าหวงแหนของวงการบันเทิง ไทยไปแล้ว

ทุกครั้งที่ ไปทำงานบันทึกเทปรายการท่องเที่ยว (รายการ เนวิเกเตอร์) หรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามป่าเขาลำเนาไพร ติ๊ก เจษฎาภรณ์ สารภาพว่าเขารู้สึกเหมือนตัวเองได้รับการ เยียวยาจากธรรมชาติ ‘เหมือนผมมีภมู คิ มุ้ กันทีท่ ำให้ตวั เองแข็งแรงขึน้ เพือ่ กลับมาใช้ชวี ติ ในเมืองได้เหมือนเดิม’ คงไม่ผดิ ความหมายอะไรนัก ถ้าหากเราจะกล่าวว่า สถานที่หรือธรรมชาติเหล่านั้นคือ The Great Escape ส่วนตัวที่เขาใช้เป็นที่เติมพลังมาตลอดชีวิต ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีใ่ ครจะได้ควิ สัมภาษณ์และถ่ายรูป ติก๊ เจษฎาภรณ์ ไม่ใช่เพราะต้องไปแย่งคิวกับหนังสือหรือสื่อใดๆ หากแต่ต้องแย่งคิว หนุ่มคนนี้จากธรรมชาติที่โอบล้อมตัวเขาอยู่นั่นแหละ เรามีเวลาเพียงสองชั่วโมงที่จะพูดคุยและถ่ายรูป ไม่นับเวลาอีก ครึ่ ง ชั่ ว โมงที่ ต้ อ งพุ่ ง ไปยั ง สถานที่ ถ่ า ยทำโฆษณากาแฟเบอร์ ดี้ แถวย่านสุขุมวิท แรกเริ่มเดิมที เราเองก็ลุ้นว่าจะได้เนื้อหามาฝาก คนอ่านเพียงพอหรือไม่ แต่ เ กื อ บสองชั่ ว โมงที่ ผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว แทบไม่ ทั น สั ง เกต นอกจากจะมีเรื่องนำมาฝากคุณมากกว่าที่คิดแล้ว ยังมีเรื่องราวดีๆ ฝังอยู่ในใจเนิ่นนานจนถึงวันนี้ โดยเฉพาะคำตอบที่ว่า เขาอยากเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งในป่า อย่าเสียเวลาเดาเลยว่าทำไม จิบกาแฟเย็นๆ แล้วใช้เวลาตะลุย อ่าน 6 หน้าเต็มๆ ต่อไปนี้ดีกว่า รั บ รองว่ า เข้ ม และนุ่ ม ไม่ แ พ้ ก าแฟที่ เ ขารั บ เป็ น พรี เ ซนเตอร์ คนใหม่เลยทีเดียว อ้อ หวังว่าคุณคงเข้าใจว่า เขาพาเราเดินเที่ยวได้เฉพาะพื้นที่ วนอุทยานอันกว้างใหญ่เท่านั้น


ระยะหลังๆ ดูเหมือนเรือ่ งธรรมชาติกบั คุณจะเป็นเรือ่ งทีแ่ ยกกันไม่ออก ไปแล้ว จริงๆ แล้วคุณมาเจอตัวเองว่าชอบธรรมชาติมากๆ ตอนไหน ผมชอบตั้งแต่เด็ก คือผมเป็นคนค่อนข้างซน แล้วบ้านผม จะเป็นทาวน์เฮาส์ พอช่วงวันหยุดผมจะชอบขี่จักรยานเล่น เข้าไป ในสวนมะพร้าว ไปแถวริมคลอง ผมชอบไปโหนต้นมะพร้าว ไปจับ กิ้งก่า ไปจับหอยทาก ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับ (หัวเราะ) แล้วก็ไป ตั้งแคมป์ ซึ่งจริงๆ มันก็คือกองขยะที่เขาทิ้งแล้วนั่นแหละ แต่ด้วย ความเป็นเด็ก เห็นวัสดุอะไรที่เขาทิ้งๆ ไว้ เราก็หอบเอามาสร้าง เป็นเพิง ให้กนั แดดกันฝนได้ แล้วเราก็จะเข้าไปซุกอยูใ่ นนัน้ จินตนาการ ว่าเป็นแคมป์ของเรา (หัวเราะ) คือผมจะเป็นอย่างนี้ตลอด แล้วที่ บ้านผม คุณพ่อผมเขาก็รับราชการในกรมชลประทานด้วย ดังนั้น ทุกๆ ปีเขาจะมีงานเลีย้ งรุน่ ซึง่ สายงานของเขาคือต้องออกต่างจังหวัด ซึง่ แน่นอนว่าต้องเกีย่ วกับเขือ่ น ฝาย ธรรมชาติตา่ งๆ เราก็ได้ไปด้วย แล้วก็เริ่มซึมซับกับการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแบบนั้น ก็เหมือน กับมันชอบเนอะ ถ้าเกิดคนไม่ชอบก็ต้องบอกว่าไม่ชอบ ไปแล้วก็ อยากจะกลับบ้าน แต่ผมไปแล้วไม่อยากจะกลับบ้าน ไปแล้วมันมี ความสุข นั่งรถไฟไป หรือไปรถจี๊ป หรือบางทีก็รถตู้ คือผมไปอยู่ ตรงนั้นแล้วมันสนุก ได้เล่นอย่างเต็มที่ประสาเด็กๆ ผมว่ามันเริ่ม จากตรงนี้แหละ พอโตขึน้ แล้วเข้ามาทำงานในวงการบันเทิง ซึง่ ก็คอื มายาทีเ่ ขาว่ากัน คุณรู้สึกอย่างไรระหว่างอยู่ในวงการมายา กับเวลาที่อยู่ในป่าซึ่ง เป็นธรรมชาติแท้ๆ คือเวลาอยูใ่ นป่ามันเป็นตัวตนของเราทีแ่ ท้จริง แต่วา่ เวลาที่ เรามาทำงานในวงการบันเทิง มันก็เป็นความบังเอิญทีไ่ ด้มโี อกาสมาทำ บังเอิญว่าหน้าตาดี (หัวเราะ) เอ่อ ความสามารถด้วยก็ได้ แล้วก็บงั เอิญว่าผลงาน เป็นที่ถูกใจของคนที่ดูเสียส่วนใหญ่ แล้วเขาก็ติดตามผลงานของ เรามาตลอด แต่จริงๆ แล้ว ผมก็แค่รสู้ กึ ว่าผมเป็นคนทำงานคนหนึง่ ก็เหมือนกับคนที่ทำงานออฟฟิศทั่วๆ ไป หรือคนที่มีอาชีพอื่นๆ อาชีพมันคือการหาเงินเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัว เพื่อปาก เพื่อท้อง เราก็คิดว่าอาชีพแสดงก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งเราก็ตั้งใจ ทำงานไป ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นใคร หรือจะต้องเป็นเบอร์ไหน

ถ้าเราเหนื่อยแค่นี้แล้วเรารู้สึกว่าท้อแล้ว พอแล้ว เราก็ ไปไม่ถึง แต่ถ้าเราบอกว่า อีกนิดเดียวก็ถงึ แล้ว ถึงแม้วา่ เราจะเหนือ่ ยขนาดไหน ถ้าใจมันไป ร่างกายมันก็ ไป อันดับไหน เราตั้งใจว่าเราทำงานเต็มที่เท่านั้นเอง รับผิดชอบงานที่ เราทำ พอเสร็จจากงานปุบ๊ ก็กลับบ้าน แล้วหลังจากนัน้ ก็เป็นตัวตน ของเราไป แต่โอเคว่างานแสดงมันก็ตอ้ งใส่ความเป็นตัวตนเราเข้าไป เหมือนกัน มันต้องมีประสบการณ์ในชีวิต เราถึงจะนึกออกว่าเรา จะเล่นเป็นตัวนั้นตัวนี้ได้ จะโกรธ ไม่ชอบ อารมณ์ดี ไม่สบายใจ มันต้องมีประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน มันก็เหมือนกับ ส่วนหนึ่งก็ต้องมีความเป็นตัวเราอยู่ด้วย เพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับ ให้มันเข้ากับบุคลิก เข้ากับบทของตัวละครนั้นๆ แต่เวลาอยู่ในป่าก็จะเป็นตัวเองเลย เป็นตัวเองครับ อยู่บ้านก็เป็นตัวเอง อยู่ที่ไหนก็เป็นตัวเอง (หัวเราะ) ถ้าเกิดไม่ได้ไปถ่ายทำรายการ ปกติแล้วคุณก็พักผ่อนด้วยการไป ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ครับ สำหรับผมแล้ว การได้ไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เหล่านีม้ นั ไม่ใช่ได้แค่ภาพสวยงาม แต่มนั ได้เรียนรูค้ นทีไ่ ปกับเราด้วย ได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ได้เรียนรูว้ ธิ ที จ่ี ะอยูย่ งั ไงให้ปลอดภัย ให้สนุกไปกับ สิ่งที่เราได้เจอกับมัน ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่นบางทีเราไม่เคย เจอกระแสน้ำแบบนี้ ถ้าลงไปปุ๊บน้ำก็พัดพาเราไป จากนั้นมาเรา ก็จะจำได้แล้วว่าน้ำอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบลง เพราะว่ามันเชี่ยวมาก มันก็จะเป็นประสบการณ์สอนเราไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เข้าป่ามามีประสบการณ์อะไรน่ากลัวไหม ไม่มีนะครับ ผมไม่ค่อยได้เจออะไรน่ากลัว บางคนบอกว่า สิ่งที่น่ากลัวคือสัตว์ป่า แต่สำหรับคนที่เที่ยวป่าแบบผม การได้เจอ สัตว์ป่าถือว่าโชคดีนะ เพราะมันไม่ได้เจอง่ายๆ โอเค เราอาจจะดู สารคดีต่างประเทศ แอฟริกา เคนยา แล้วรู้สึกว่าจะเห็นสัตว์ป่าได้ ง่ายๆ แต่เมืองไทยมันไม่ใช่จะได้เห็นได้ง่ายๆ นะ คือเราแค่เดินไป เขาตกใจเขาก็หนีแล้ว ยากมากที่จะได้เห็น นอกจากตั้งใจเฝ้าคอย ที่จะดูจริงๆ


แล้วได้เจอสัตว์ป่าชนิดไหนที่คิดว่าโชคดีที่สุดที่ได้เจอ ครั้งหนึ่งผมได้เข้าไปในพื้นที่ของห้วยขาแข้ง ผมกับเพื่อนๆ นัง่ กินข้าวอยูใ่ นโรงครัว ริมแม่นำ้ ห้วยทับเสลา ซึง่ กินข้าวอยูด่ ๆี มอง ไปก็เห็นกวางเดินข้ามลำน้ำ เราก็ประหลาดใจ แต่ก็รู้สึกดีมากเลย นะครับ หรือถ้าไปเขาใหญ่เราก็จะได้มีโอกาสเห็นกวาง เห็นช้าง แต่ได้เห็นเขาอยู่ในธรรมชาติจริงๆ หรือบางทีผมต้องไปเฝ้าโป่ง ถึง จะได้เห็นหมูปา่ ฝูงใหญ่ทม่ี มี ากกว่า 30 ตัว ได้เห็นวัวแดง ได้เห็นนก อีกหลากหลายชนิด ได้เห็นพังพอน เก้ง อย่างกระทิงผมก็เคยเห็น จริงไหมที่เขาว่ากันว่าป่าหรือธรรมชาติมันสามารถช่วยเยียวยา คนได้ จริงๆ ครับ ธรรมชาติมันทำให้เรามีภูมิต้านทาน มีความ แข็งแกร่งด้านจิตใจนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ธรรมชาติให้เป็น ประโยชน์กับตัวเราเองหรือเปล่า โดยผ่านประสบการณ์ต่างๆ ที่เรา ได้รบั เช่น ความลำบากทีเ่ ราเจอระหว่างทาง คือไม่ใช่วา่ เราต้องการ ความลำบากหรอกถึงได้เข้าไป แต่ว่าเวลาเราไปในพื้นที่ มันไม่มีสิ่ง อำนวยความสะดวกอะไรเลย มันอยูท่ ว่ี า่ เราจะต้องอยูย่ งั ไงให้อยูไ่ ด้ มันไม่ได้มไี ฟฟ้าเลิศหรู ไม่ได้มหี อ้ งน้ำดีๆ ใช้ เราก็ตอ้ งอยูก่ บั ตรงนัน้ ให้ได้ นั่นแหละ มันก็เป็นการต่อสู้กับตัวเองแล้ว เพราะเราต้องเดิน ทางไกล เราก็จะได้รู้ว่าใจเรามีขนาดไหนล่ะ ถ้าเราเหนื่อยแค่นี้แล้ว เรารู้สึกว่าท้อแล้ว พอแล้ว เราก็ไปไม่ถึง แต่ถ้าเราบอกว่าอีกนิด เดียวก็ถงึ แล้ว ถึงแม้วา่ เราจะเหนือ่ ยขนาดไหน ถ้าใจมันไป ร่างกาย มันก็ไป คือมันได้ฝกึ ความอดทน ฝึกความท้อแท้ตา่ งๆ แล้วพอเวลา เรากลับมาสู่เมือง เราเห็นอุปสรรคต่างๆ มันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับเรามาก มันจะเป็นความคิดที่ว่า ‘แค่นี้เองเหรอวะ กูเจอมา เยอะกว่านี้แล้ว’ เราเจอมาเยอะกว่านี้ เดินป่า ฝนตกตลอดทาง ทางก็ลื่น ทากก็เต็มไปหมด เสื้อผ้าก็เปียก เป้ก็หนัก กินข้าวก็กิน กลางป่า บางทีก็อดมื้อกินมื้อ ข้าวก็ไม่ได้อร่อยอะไร เป็นอาหาร สำเร็จรูป อาหารแห้งๆ หรือปลากระป๋อง ข้าวเหนียวหมูทอดที่ซื้อ มาจากตลาด ซึง่ หมูอาจจะแห้งแล้ว แข็งแล้ว ก็ตอ้ งกิน ถ้าเราไม่กนิ เราก็เดินทางต่อไปไม่ถึง เราก็อยู่ไม่ได้ มันได้เรียนรู้ว่า โอ้โฮ กว่า จะฝ่าดงหนามไปได้ เนื้อตัวก็ถลอกปอกเปิกไปหมด เป็นแผล ล้ม เหยียบหินลื่น ขาก็ปวดแล้วปวดอีก หลังก็ปวด แต่ถ้าเราไม่เดิน ด้วยเท้าทัง้ สองข้างของเรา เราก็จะไม่เห็นความสวยงามตามธรรมชาติ เหล่านั้น เพราะไม่มีรถที่ไหนพาเราเข้าไป เราจะไม่ถึงยอดเขาที่นั่น หากเราไม่เดินด้วยสองขาของเรา บางทีทเี่ หนือ่ ยแทบขาดใจ พอเห็นว่าข้างหน้ามันสวยแล้วหายเหนือ่ ยไหม โอ้โฮ อันนี้ผมเจอบ่อยเลยครับ เพราะมันคือจุดพิชิต คือ จุดหมายปลายทางของเรา พอไปถึง ความเหนือ่ ยยากลำบากทัง้ หลาย มันหายเป็นปลิดทิ้งเลย มันจะสบายใจ ได้เห็นวิวสวยๆ เห็นน้ำตก ที่ยิ่งใหญ่มากๆ ได้สัมผัสสายหมอกเย็นที่ลอยคลุมๆ หรือเห็น พระอาทิตย์กำลังเริ่มคล้อยตกลงมา เป็นอย่างนั้นทุกครั้งของการเดินทางหรือเปล่า ทุกครั้งครับ แล้วเราก็คิดว่า เฮ้อ พรุ่งนี้ก็ต้องเดินลงล่ะวะ (หัวเราะ) แต่ก็คุ้มครับ ชีวิตจะเอาอะไรมาก เราได้มาเห็นแบบนี้ แล้วถามว่ามีใครได้เห็นเหมือนเราไหม ก็มแี ค่ทมี งาน 8-9 คนของเรา แต่มนั ก็แล้วแต่คนชอบนะ คือพระอาทิตย์กไ็ ด้เห็นดวงเดียวกันแหละ แต่ว่าการได้เห็นกันคนละที่ คนละเวลา คนละช่วงโอกาส มันก็ไม่ เหมือนกัน คนละอารมณ์กัน อารมณ์แบบไหนที่คุณรู้สึกว่า ไม่ได้แล้ว ถึงเวลาต้องเข้าป่าแล้ว คืออย่างนี้ แค่เดินทางไปต่างจังหวัดสัก 4-5 วัน แล้วผม ต้องกลับเข้ามากรุงเทพฯ นะ แค่ขับรถเข้ามาถึงอยุธยา รังสิต ผม ก็อยากจะยูเทิรน์ แล้ว ผมหงุดหงิดมาก คือถ้าเกิดเราไม่ตอ้ งมาทำงาน ต่อ หรือไม่ต้องมีภารกิจ หรือต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราก็ คงยังไม่เข้ามาหรอก แต่เราต้องอย่าลืมว่าเราต้องมีสมั มาอาชีพ (หัวเราะ) ต้องทำมาหากิน เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี งินเข้าป่าต่อไป แต่มนั มีอารมณ์แบบ นั้นตลอด ผมหงุดหงิด หรือว่าอยู่ในกรุงเทพฯ นานๆ ให้ผมขับรถ บ่อยๆ ผมก็ไม่ไหวนะ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง รถ ติดขนาดนั้นน่ะ ผมขับรถออกต่างจังหวัด ผมผ่านไปสามจังหวัด แล้วนะ หรือสามชั่วโมงอาจจะเดินขึ้นเขาไปค่อนเขาแล้วก็ได้ อาจ จะได้นั่งแคมปิ้งสบายๆ อยู่กับธรรมชาติไปแล้ว นอกจากความวุ่นวาย และรถราที่ติดขัดในเมืองแล้ว ผู้คนในเมือง มีส่วนทำให้อยากเข้าป่าบ้างไหม ก็สงั คมทุกวันนีน้ ะครับ (นิง่ ) คือบางทีเรามักจะชอบพูดกันว่า อยากจะเห็นทุกคนรักกันสามัคคีกัน อยากเห็นสังคมไทยอยู่ดีมีสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน แต่แล้วเราก็ยังเห็นอยู่ ใช่ไหมครับว่าคนนัน้ ไปว่าคนนีเ้ สียๆ หายๆ ซึง่ บางทีแล้วผมก็อดคิด ไม่ได้ว่า เอ... เราบอกว่าจะรักกันไม่ใช่เหรอ ทำไมเราไม่มอบสิ่งดีๆ ให้เขาล่ะ ทำไมเราไม่ชมเขาแทนที่จะไปว่าเขาล่ะ หรือบางทีใน แวดวงการทำงาน เราก็มักจะเจอแต่ว่ามันจะต้องแก่งแย่งแข่งกัน ทุกวันนี้มีแต่เรื่องมาร์เก็ตแชร์ต่างๆ ที่ทุกคนจะต้องแย่งชิงเอาชัย จะต้องแบ่งเค้กเพือ่ ให้ได้ยอด เพือ่ ให้ได้กำไร เพือ่ ให้ได้เงินมาในองค์กร

ของตัวเองให้ได้มากที่สุด การกระทำบางอย่างมันเลยต้องทำร้าย คนอื่น ยิ่งการแข่งขันสูง ยิ่งต้องทำร้ายคนอื่น ไม่คู่ต่อสู้ ก็ต้องเป็น ใครคนใดคนหนึ่ง เพราะมันต้องมีเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน ซึ่ง มันก็คือการทำร้ายกัน ใครสักคนต้องโดนทำร้ายจากกระบวนการ เหล่านี้ แต่ทุกคนก็ยังบอกว่า รักกันนะ สามัคคีกันนะ ขนาดเรา คนไทยด้วยกันเองยังทำร้ายกันเอง แล้วเราจะทำยังไงล่ะ มันเหมือน กับพูดกันตลอดเวลา แต่พูดแล้วไม่ทำ แต่การอยู่รวมกันหลายๆ คนก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะรักกันง่ายๆ นะ ผมว่าไม่ตอ้ งรักกันหรอก ไม่ตอ้ งทำร้ายกันก็พอแล้ว ไม่ตอ้ ง มาบอกว่ารักกัน เพียงแต่ว่าควรจะคิดว่าตัวเราเองได้สร้างสรรค์ สังคมแล้วหรือยัง เราได้คิดดีทำดีกับคนอื่นแล้วหรือยัง หรือว่าเรา ไม่ต้องไปทำร้ายเขาก็โอเคแล้ว เขาอยู่ของเขา เราก็อยู่ของเรา ไม่ เดือดร้อนใคร ไม่เบียดเบียนกัน แต่ตอนนีเ้ ราก็ยงั ได้เห็นการเบียดเบียน กันอยู่ทุกวันนี่ เห็นกีฬาสีในเมืองอะไรแบบนี้ใช่ไหม คือเรือ่ งพวกนีผ้ มเป็นกลางนะครับ ทางใครทางมัน ผมไม่ยงุ่ อยูแ่ ล้ว เรือ่ งการเมืองไม่คดิ จะยุง่ อยูแ่ ล้ว กับงานวงการบันเทิงผมก็ ไม่ยุ่งกับใคร ผมก็ทำงานของผม แล้วก็อย่ามายุ่งกับผม (หัวเราะ) การเข้าป่าสำหรับคุณเป็นเรือ่ งใหญ่ไหม จะต้องมีอะไรในเป้ทหี่ า้ มขาดเลย ถ้าเข้าป่านะครับ มีของอยู่สองสิ่งที่ห้ามขาดเลย คือมีด กับไฟแช็ก อันนี้สำคัญมาก คือถ้าเข้าป่าแล้วไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่ใน วันต่อไป ไม่เป็นไร อาหารไม่มี อาจจะไม่เป็นไร อาจจะหาของป่า กินได้ แต่วา่ สิง่ ทีจ่ ะต้องเอามาใช้ในการดำรงชีพ ก็คอื มีด ต้องตัดไม้ มาประดิษฐ์เป็นโน่นเป็นนี่ ฟันกิง่ ไม้เพือ่ ทีจ่ ะสร้างโน่นสร้างนี่ บางที ต้องจุดไฟเพื่อหุงหาอาหาร คือสองอย่างนี้จากประสบการณ์แล้ว ห้ามขาดเลย แต่ผมก็พยายามจะไม่ให้ขาดอะไร เตรียมไปให้พร้อม เสบียงต่างๆ ก็อยู่ในแบ๊กแพ็กของเรา ชอบอาหารอะไรในป่ามากที่สุด ผมชอบผักกูดครับ อร่อย มันจะขึ้นอยู่ริมน้ำ กินแบบสดๆ ได้เลย คือสมมติเรามีน้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก ก็จิ้มกับน้ำพริก กินได้เลย สุโก้ยเลยครับ (หัวเราะ) ก็กินง่ายเหมือนกันนะ ครับ สบาย แล้วอย่างตามแหล่งน้ำ บางทีถ้าเราไปกับคน ทีเ่ ขาหาปลาเก่ง เราก็มปี ลากิน คือเราไม่ได้ฆา่ สุม่ สีส่ มุ่ ห้า แต่เป็นไป เพือ่ การดำรงชีพเท่านัน้ เอง อยูใ่ นป่ามันจะสอนให้เราอยูง่ า่ ยกินง่าย แล้วโดยปกติเป็นคนซับซ้อน ใช้อุปกรณ์สื่อสารอะไรเยอะแยะไหม ไม่ครับ ผมว่ายิ่งมีเยอะ มันยิ่งเกะกะน่ะครับ คือผมขอแค่ มีเครื่องมือในการบันทึกภาพก็พอแล้ว ผมจะแคร์เรื่องนี้มาก ขนาด ผมไปอยูใ่ นป่า แล้วไปเข้าห้องน้ำ ปลดทุกข์ ผมก็จะพกกล้องไปด้วย ในขณะที่เรานั่งปลดทุกข์ เราก็มีกล้องอยู่ข้างๆ เผื่อว่ามันจะมีอะไร ผ่านมา เพราะบางทีมีนกอะไรบินผ่านมา เราก็บันทึกภาพได้เลย ได้ข่าวว่าอยู่ป่าแล้วใครก็ติดต่อได้ลำบากมาก ลำบากมาก เพราะมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ นอกจาก เข้าเมือง บางทีเราก็เข้าแวบๆ ไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ก็อยู่กันแบบ เงียบๆ ดีครับ แต่ว่าพอกลับมาก็จะวุ่นวายมาก (หัวเราะ) คือต้องตัดการติดต่อไปโดยปริยาย ใช่ครับ ซึง่ ความจริงชีวติ ผมมันก็ไม่คอ่ ยมีอะไรต้องกังวลมาก เพราะงานเราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก่อนทีเ่ ราจะไป ทุกคนก็รแู้ ล้วว่า เราจะทำอะไร หรือบางทีอาจจะไม่รู้หรอกว่ากลับเมื่อไหร่ แต่ก็ ประมาณได้ คิดอย่างไรกับคนเมืองที่ต้องมีเทคโนโลยีสื่อสารติดตัวตลอดเวลา คือตอนนี้มันเลยกลายเป็นอย่างนี้ว่า คุณค่าของวัตถุมันมี ค่ามากกว่าคุณค่าของจิตใจ โอเค เรื่องของการพัฒนาบ้านเมือง เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเราไม่เคยมองในแง่ของการพัฒนาจิตใจเลย มีแต่ เรือ่ งของวัตถุวา่ เราจะสร้างอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยขนาด นั้นขนาดนี้ คือเราไม่ได้ห้ามหรอก มันดี แต่เฮ้ย คุณอย่าลืมสิว่า คุณค่าของคนมันอยูท่ จ่ี ติ ใจเหมือนกันนะ บ้านเมืองเราพัฒนาก็จริง แต่ผมว่าเรากำลังถอยหลังนะ เพราะเรามองไม่คอ่ ยเห็นกัน คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ขับรถใจร้อน ไม่รักษากฎหมาย อยากจะทำอะไร ก็ได้ตามอำเภอใจ ตำรวจเห็นก็โดนจับ ตำรวจไม่เห็นก็แล้วไป คือเรากลายเป็นคนมักง่ายแบบนี้ ขยะก็ทิ้ง คือความเป็นระเบียบ เรียบร้อยไม่มแี ล้ว ฟุตปาธก็แทบจะไม่มใี ห้เดินแล้วนะ คือการค้าขาย มันก็เป็นเรือ่ งของการเลีย้ งชีพ แต่เราน่าจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ แล้วก็เอาจริงเอาจัง อันนี้แค่ตัวอย่างง่ายๆ มันก็ไม่มี แล้ว วันหนึ่งผมอยากจะทำอะไรบนถนนก็ทำได้เลย มันมีกฎอะไร มาห้ามก็จริง แต่ทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นน่ะ ไม่รู้สิ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีผ่ มให้ความสำคัญมาก ผมอยากให้คนนึกถึงคุณค่า ของจิตใจมากกว่าวัตถุ อย่าทำร้ายซึง่ กันและกัน อย่าว่าใคร เพราะ เรายังไม่รู้เลยว่าตัวเราเองดีพอแล้วหรือยังที่จะไปว่าคนอื่นเขา ถ้า ตอบไม่ได้กอ็ ย่าไปว่าเขา เพราะมันก็เป็นเรือ่ งของเขา มันอาจจะถูก ในสายตาเขาก็ได้ แล้วมันเรือ่ งอะไรทีจ่ ะต้องมาผิดในสายตาของเรา

เราไปตัดสินแทนเขาไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ตัวเรา เราดูแลเรื่องของ ตัวเราเองดีกว่า กลับมาเรื่องเทคโนโลยี การที่คุณอยู่ในป่าซึ่งไม่ต้องใช้การสื่อสาร อะไรเลย ในขณะที่เปรียบเทียบกับคนเมืองที่มีเครื่องมือสื่อสารเต็ม ไปหมด เหมือนเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้ขาดไม่ได้แล้ว (รีบพูดขึ้นมาทันที) ผมว่าไม่จำเป็นนะ คนสมัยก่อนก็อยู่ ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมากมายขนาดนี้นี่ครับ มือถือเอง ก็แล้วแต่ เมื่อก่อนเราไม่มีก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนอะไร ตอนนี้ มันมีกท็ ำให้สะดวกรวดเร็วขึน้ เพียงแต่วา่ เราก็ตอ้ งใช้ให้มนั พอดีดว้ ย เพราะคุณก็พิสูจน์มาแล้วว่าอยู่ในป่าไม่จำเป็นต้องใช้ ไม่จำเป็น แต่ตอนนีผ้ มก็เห็นคนหยิบมือถือมาเล่นตลอดเวลา ต้องกดนั่นกดนี่ คือมันกลายเป็นว่าวันๆ หนึ่งเราเสียเวลาไปกับ พวกนี้หรือเปล่า ผมว่าจะมีกล้ามนิ้วกันหมดแล้วนะ (หัวเราะ) คือถ้าเป็นคุณจะไม่มีภาพแบบนั้นแน่ๆ ไม่มีครับ นอกจากใช้ไม่เป็นแล้วยังรู้สึกว่ามันเสียเวลา ถ้าจะคุยงานก็คุยแป๊บหนึ่งก็พอ แล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจไหมว่าทำไมต้องใช้กันขนาดนี้ด้วย พูดจริงๆ นะ ผมไม่เข้าใจ (ทำหน้าซือ่ ) หรือว่าเราโตเกินกว่า ที่จะเข้าใจแล้ว คือเขาแปลกหรือเราแปลก ผมเป็นชนกลุ่มน้อย คือผมไม่เข้าใจจริงๆ ว่ามันเป็นอะไรกันหมด มันเป็นสไตล์หรืออะไร (หัวเราะ) คือก็ไม่รู้สิ... โอเค จะใช้เทคโนโลยีพอหอมปากหอมคอ ก็ได้นะผมว่า แต่ผมมองดูแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่มอี ปุ กรณ์สอ่ื สารเหล่านัน้ ผมว่าคนคงจะต้องทรมานกันแน่ๆ เลย แต่สำหรับผมคงสบาย ถึงมีครอบครัวแล้วก็ไม่ติดเหรอ ที่จะต้องติดต่อสื่อสาร มันก็คุย แต่ก็ไม่ได้คุยมากมายขนาดนั้น (หัวเราะ) คนติด โทรศัพท์ที่ผมเห็นคือว่างก็ต้องนั่งเล่นเกม ตึ๊ดๆ ดูอินเทอร์เน็ต หรือ อะไร ซึ่งผมว่าจอเล็กขนาดนี้มันไม่ปวดลูกกะตาเหรอ ผมคิดว่ามัน เล็กเกินไปสำหรับที่มนุษย์จะรับได้น่ะ ปุ่มก็นิดเดียว นิ้วผมใหญ่ กดทีสองปุ่มอีก (หัวเราะ) แล้วปฏิสัมพันธ์ของคนก็น้อยลง แทนที่ นั่งใกล้ๆ กันจะได้คุยกัน กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่แล้ว ขอคุยเรื่องงานบ้าง หลังๆ ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยจะมีผลงานหนัง หรือละครเท่าไหร่ หายไปสามปี เพราะว่าที่รับเล่นเรื่องล่าสุดคือละครเรื่อง แก้วตาพี่ ตอนนัน้ ผมก็รบั ผิดชอบเรือ่ งงานรายการ เนวิเกเตอร์ แล้ว ก็เลยตัง้ ใจว่าพอหมดเรือ่ งนีป้ บุ๊ เราก็จะหยุดงานละคร แล้วทุม่ เทให้ กับรายการมากกว่านี้ เพราะตอนนัน้ รูส้ กึ ว่ายังไม่คอ่ ยพอใจกับรายการ ในเรือ่ งของข้อมูล เนือ้ หา สถานที่ ก็เลยไป concentrate กับตรงนัน้ เคยได้ยินว่าเวลาที่คุณรับงาน คุณก็จะรับทีละงาน แนวคิดตรงนี้ มาจากอะไร ผมทำหลายๆ อย่างไม่ได้ งง เราคิดว่าเราไม่เก่ง ด้วยพืน้ ฐาน ของเรา เราไม่ได้มาจากอาชีพการแสดงอย่างแน่นอน คือเราเรียน ทางด้านวิศวกรรมมา ซึ่งมันคนละเรื่อง แล้ววันหนึ่งต้องมาทำงาน แบบนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่เก่ง แล้วมันต้องใช้ความจำเยอะ ต้อง ใช้อารมณ์เยอะ ต่อสัปดาห์มนั ก็ใช้วนั ในการทำงานเยอะเหมือนกัน ซึ่งถ้าเกิดเรารับงานซ้อนกัน เราต้องไม่มีเวลาพักผ่อนแน่ๆ เลย เราต้องงง แล้วก็ต้องทำได้ไม่ดี ผมกลัวทำงานได้ไม่ดี ก็เลยทำที ละเรื่อง หนังก็หนังไปเลย ละครก็ละครไปเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งใน คาแร็กเตอร์ของหนังหรือละครแต่ละเรื่องมันก็ไม่เหมือนกัน เช่น เล่นเรื่องนี้เขาให้ไว้ผมยาว เราก็ต้องไว้ผมยาว แต่ละครอีกเรื่อง อยากให้ใสๆ ผมสั้นอีกแล้ว มันมีเงื่อนไขเยอะที่ทำให้เราต้องอยู่กับ เรื่องตรงนั้นนานๆ เช่น เรื่องไหนมียิงปืน เราก็ต้องซ้อมจนกว่าเรา จะรู้สึกว่าปืนเป็นส่วนหนึ่งของเรา ถ้าเรื่องไหนมีขี่ม้า เราก็ต้องขี่ม้า จนเราต้องเก่ง หรือเต้นรำเราก็ต้องเก่ง ผมคิดอย่างนั้นนะ มันเลย ทำไม่ได้ครับ ต้องทีละอย่างจริงๆ ถามเรือ่ งส่วนตัวนิดหนึง่ คือโดยดูจากธรรมชาติของคุณแล้ว ชอบ เข้าป่า เดินทาง ดูเหมือนคนที่ชอบอยู่อย่างอิสระ ทำไมถึงเชื่อใน เรื่องของการมีครอบครัว ก็ไม่รู้น่ะครับ (หัวเราะ) ก็ไม่มีอะไรครับ มันก็เป็นตัวของ เราเองนะ แค่ถึงเวลา คุณคิดว่าคนที่ชอบธรรมชาติจะทำให้คนคนนั้นมีบุคลิกอย่างไร ผมว่าเขาจะอ่อนโยนนะ เหมือนกรอบนอก นุม่ ใน (หัวเราะ) ดูแข็งแกร่งก็จริง แต่จิตใจเขาจะอ่อนโยน คือคนรักธรรมชาติมัน ต้องรวมหมดทุกอย่าง รักผืนป่า รักสัตว์ป่า รักบ้านตัวเอง รักสิ่ง แวดล้อม สัตว์เลีย้ งของตัวเอง คือมันจะเห็นได้เลย จะรูส้ กึ ถึงใจเขา ใจเรา นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิต และมีความรู้สึกเหมือนกับเรา เรารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกกับเราเหมือนอย่างนั้น เขาอยากได้อะไรเราก็ อยากได้อย่างนั้น มันเป็นหลักการง่ายๆ อย่างตอนนี้เรากำลังมี วิกฤตภัยแล้ง ซึ่งโอ้โฮ ในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา นี่คือภัยแล้งมาก ทีส่ ดุ ของประเทศไทย หรือของโลกนี้ พูดในแง่ของประเทศไทยก่อน แต่เรื่องมันง่ายมาก เรามัวแต่ไปแก้ปัญหาโน่นปัญหานี่ ต้องสร้าง โน่นสร้างนี่ แต่จริงๆ แล้วมันง่ายนิดเดียว คุณแค่ดูแลธรรมชาติ


ผืนป่าของเราให้อยู่ยั่งยืนต่อไป เท่านั้นทุกอย่างจบ คุณต้องกัน พืน้ ทีป่ า่ ให้เป็นป่าจริงๆ คือป่าตอนนีม้ แี ต่การบุกรุก แผ้วถาง ทำลาย เผา แล้วก็ไม่มีใครว่า เพราะว่าตอนนี้คือกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ เลยเพิกเฉย ปล่อยปละละเลย เพราะไม่ อยากจะไปมีเรือ่ งกับคนอืน่ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ คนเรามันก็มกั ง่าย เห็นแก่ตัว จะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว แล้วคุณคิดว่าในแง่ของคนแต่ละคนจะมีส่วนในการดูหรือช่วยเหลือ สิ่งแวดล้อมอย่างไร แต่ละคนเหรอครับ ง่ายนิดเดียว ขอเพียงแต่เราไม่ทำลาย จบ คือคุณไม่ตอ้ งมาดูแลสิง่ แวดล้อมหรอก คุณไม่ทำลายเท่านัน้ พอ คือไม่ต้องถือถุงผ้ามากก็ได้ ไม่ต้อง (หัวเราะ) ผมรู้สึกว่าเราต้องขอบคุณคนที่ปลูกป่า และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ไปช่วยกันปลูกป่า เพื่อให้เกิด ผืนป่ามากขึ้น แต่สุดท้ายแล้ว ผมว่าการดูแลป่าง่ายกว่าการปลูก

ป่าขึ้นมาใหม่ เพราะการดูแลป่าที่มีอยู่ให้คงไว้เหมือนเดิม มันจะ ขยายพื้นที่ของมันเองโดยธรรมชาติ แต่ก็ยังดีกว่าการไปปลูกป่า แต่ว่าไม่มีใครดูแล ผมยอมรับว่าการปลูกป่าเป็นสิ่งที่ดี แต่การไม่ ทำลายมันดีกว่า แต่วา่ มันยากครับ เมือ่ หักล้างกันแล้ว ซ้ายกับขวา ฝัง่ ขวาการทำลายอาจจะหนักกว่าหลายเท่า ปลูกอาจจะมีแค่ 0.001% แล้วกว่ามันจะโตอีก แล้วไม่ใช่โตอย่างเดียว มันจะรอดหรือเปล่า คือป่ามันไม่ใช่แค่มตี น้ ไม้ตน้ นัน้ ต้นนี้ แต่มนั คือวัฏจักรชีวติ ทีเ่ กือ้ หนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ต้นไม้ใหญ่หลายๆ ต้น บางทีก็เป็นที่อยูอ่ าศัย ของนกเงือก นกเงือกก็เป็นตัวกระจายเมล็ดพันธุ์พืช กินเมล็ดนั้น เมล็ดนีไ้ ปถ่ายทีโ่ คนต้นนีก้ เ็ กิดเป็นต้นใหม่ขน้ึ มา ต้นทีอ่ ยูข่ า้ งล่างก็เป็น อาหารของสัตว์ไป สัตว์ชนิดนี้กินพืช เพราะว่าพืชมันเยอะเกินไป สัตว์อีกชนิดหนึ่งมากินเจ้าตัวนี้ มันเป็นการควบคุมโดยธรรมชาติ อยู่แล้ว สัตว์มากินพืชอันนี้เพื่อแก้โรคชนิดนี้ของมัน สัตว์ต้องมา ดื่มน้ำที่บ่อนี้ แต่ว่าตอนนี้เราไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหมด สมดุล

ของธรรมชาติมันเสีย ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหมดนะ ยกเว้นมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ เลย (หัวเราะ) แล้วก็ไปยุ่ง กับเขา เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อทำลายอย่างเดียว แล้วจะฝากอะไรถึงมนุษย์เหล่านั้น ก็อย่าไปทำลาย คือเหมือนกับทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำริในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ถามว่าทุกวันนี้เรา พอเพียงหรือเปล่า คือมีที่ 5 ไร่ 10 ไร่ ไม่พอใจ ถางไปเรื่อย ปีหน้า จะเอาให้ถึง 20 ไร่ ถางขึ้นไปถึงบนยอดเขาอีก ได้เป็น 40 ไร่ ภูมิใจหรือเปล่า (หัวเราะ) สมมติเรามีที่ของเราแค่นี้ เราก็สามารถ ทำให้มันเกิดผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากที่สุด ยิ่งมีพื้นที่เยอะ ก็ยง่ิ จะต้องใช้เครือ่ งจักรหนักในการทำการเกษตร ก็ยง่ิ เป็นหนีเ้ ขาอีก บางทีผลผลิตออกมาราคาตก ตอนนี้ภูเขาต่างๆ สุดลูกหูลูกตา ปลูกพืชเชิงเดี่ยวหมด ที่เห็นชัดๆ ก็คือข้าวโพด หรืออ้อย สับปะรด มันสำปะหลัง คือบางทีพื้นที่ลุ่มก็เหมาะกับการเกษตร แต่พื้นที่ป่า พืน้ ทีเ่ ขามันก็เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ แล้วก็เป็นแหล่งอากาศ บริสทุ ธิข์ องเรา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งดูดซับน้ำ ป้องกัน น้ำท่วม คือมีประโยชน์ทุกอย่าง รักธรรมชาติขนาดนี้ เลยเข้าใจคนที่เขาสละชีวิตเพื่อปกป้องป่าไป เลยไหม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ใช่ไหม เข้าใจเลย เขาได้เงินเดือน ประมาณ 4 พัน 5 พัน แต่เขาเดินป่าจะเป็นจะตาย เพื่อพิทักษ์ป่า คิดดู 4-5 พัน ค่าน้ำมันเติมมอเตอร์ไซค์ยังไม่พอเลยด้วยซ้ำ เขา ทำงานหนักนะ แล้วก็ต้องเดินป่า เดือนหนึ่งต้องเดิน 15 วัน โอเค จับผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า ลักลอบหาของป่าได้ แต่ว่าถูกขู่ฆ่าก็มี บางทีจับไปส่งเจ้าหน้าที่ เส้นใหญ่หน่อยก็ถูกปล่อยออกมา เขา เหนื่อยแทบตายนะกว่าจะพิทักษ์ป่าได้ แล้วจำนวนคนที่ดูแลผืนป่า ก็นิดเดียว ผืนป่าเขาใหญ่ที่เป็นผืนป่ามรดกโลก พื้นที่เป็นล้านๆ ไร่ มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 200-300 คน เฉลี่ยต่อคนอาจจะดูแลเป็น ร้อยไร่หรือเปล่า คือมันดูแลไม่ทั่วถึงน่ะครับ แล้วสิ่งที่เรามักจะเจอ ก็คือ มันจะต้องเกิดการสูญเสียไปแล้ว เช่น ซากสัตว์ หรือต้นไม้ที่ ถูกตัดไปแล้ว ถึงจะจับคนทำผิดได้ ซึ่งไม่มีประโยชน์ เพราะนั่นมัน คือการสูญเสียไปแล้ว ถึงจับผู้กระทำผิดได้ก็ปรับนิดๆ หน่อยๆ ซึ่ง มันไม่มีราคาใดที่สามารถประเมินสิ่งที่เสียไปนั้นได้นะ คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกไหม หึ (ส่ายหน้าทันที) ทุกวันนี้ก็ไม่คิด ในบทบาทเป็น แต่ว่าในชีวิตไม่ได้เป็น แล้วคำจำกัดความที่บอกว่าไม่ได้เป็นพระเอกคือ ไม่รู้สิ การไม่ต้องเป็นพระเอกมันต้องเป็นไงบ้าง ผมนึก ไม่ออกจริงๆ เช่น อาจจะไม่ต้องดูดีตลอดเวลาหรือเปล่า สำหรับผม ผมก็คงจะดูดีเฉพาะเวลาทำงานเท่านั้น แต่ถ้า เรามองคนทั่วๆ ไป การที่เขาจะดูดีได้ ผมว่ามันเกิดจากความคิดที่ เราพูดออกไป และการแสดงความเป็นตัวของตัวเองที่ดี มีความ จริงใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ทุกอย่างมันเป็นเสน่ห์และมันทำให้ดูดี ผมว่า ไม่ว่าผู้ชายจะหล่อมากขนาดไหน แต่เวลาคุยด้วยแล้วพูด ไม่เพราะเลย คุยแล้วไม่ได้ไอเดียอะไร หรือว่ามองโลกในแง่ร้าย คอยว่าแต่คนนี้ เมาธ์แต่คนนัน้ มันก็ไม่หล่อน่ะ เทียบกับคนไม่หล่อ แต่มองโลกในแง่ดี เป็นเพื่อนที่ดีมากเลย คิดดี ทำดี ไว้ใจได้ ผมว่า แบบนีห้ ล่อโคตรเลย ซึง่ เราอยากเป็นคนแบบไหนล่ะครับ ก็ตอ้ งคิด เอาเอง เวลาเข้าป่า คุณก็กลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ไปไหนมาไหนก็ แทบไม่มีคนรู้จัก รู้สึกอย่างไรบ้าง โอ้โฮ รู้สึกโล่งเลยครับ คือมันเหมือนกับไม่มีใครรู้จัก เราก็ เป็นตัวเรา เขาก็เป็นตัวเขา ไม่มีใครมานั่งจับผิดกัน ไม่ต้องมา กระซิบกันแล้วบอกว่า เห็นติ๊กมันแคะขี้มูกไปสามที หรือว่ามันไม่ ได้อาบน้ำเลยว่ะ คือไม่ต้องมีใครมาคอยว่ากัน ไม่ต้องมีใครมา คอยจับตาดู กับทีมงานผมเองก็แล้วแต่ มันก็เหมือนกับเป็นเพื่อน กันหมดแล้ว แต่ก็ไม่มีใครมาทรีตคุณเป็นพิเศษใช่ไหม คือผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาทรีตผมดีอยู่แล้ว ผมต้องการ ความเป็นธรรมชาติที่สุด ไม่ต้องมาทรีตผมดีเลย เพียงแต่ว่าอย่า ทำร้ายผมก็พอ ผมชอบซะอีกนะถ้าไม่ต้องมาทรีตผมเป็นพิเศษ ผมสบายเลย ประสบการณ์เข้าป่า หรือได้อยูก่ บั ธรรมชาติของคุณสอนอะไรคุณบ้าง ที่คิดว่ามีค่าที่สุด (นิง่ คิดนานมาก) อืม... ผมมักจะบอกกับทุกคนเสมอนะครับ ว่า โอกาส เวลา สถานที่ และคนที่เราอยู่ด้วย ณ เวลานั้น เมื่อ ปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้มันมารวมตัวครบแล้ว ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลา ที่เปอร์เฟ็กต์ที่สุดในชีวิต เพราะมันคือสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ และตั้งใจจะ ทำก็ไม่ได้ และปัจจัยทั้งสี่ที่มารวมกันที่ว่านี้ ผมก็ได้รับบ่อยครั้ง


โดยที่มันมีคุณค่ากับเรามากๆ แล้วก็ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้เหมือน ที่เราสัมผัสมาเอง ผมถึงบอกทีมงานว่า ทุกอย่างมันอยู่กับตัวเราเอง พวกพี่จำกันไว้ น้องๆ จำกันไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้เวลาเราเล่าให้คนอื่น ฟัง เขาจะไม่เข้าใจเหมือนที่พวกเราเจอ เรื่องแบบนี้ทุกคนต้องเจอด้วย ตัวเอง ช่วงเวลาที่รู้สึกว่าต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้ถึงจะเปอร์เฟ็กต์ จำได้ไหมว่าเป็นตอนไหน เอ่อ... ยกตัวอย่างสักอันเนอะ ผมไปที่ทุ่งใหญ่นเรศวร ผมไป นอนอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าด้วย ซึ่งในคืนนั้นก็เหนื่อยล้ามากกับการเดินทาง แล้วผมก็ เห็นหิ่งห้อยเต็มไปหมดอยู่รอบๆ ตัว มีเป็นล้านๆ ตัว ลอยเป็นเลเยอร์ๆ เลยนะ ตั้งแต่ใกล้ กลาง ไกล ยันป่ารอบๆ โอ้โฮ รอบตัวไปหมด เยอะ มากๆ เหมือนกับเทศกาลไฟคริสต์มาส แต่มันมีเต็มป่าไปหมดเลย แล้วเราก็พยายามหยิบกล้องมาบันทึกภาพ แต่ว่ามันไม่เห็น แสงไม่พอ นั่นแหละครับ คือช่วงที่ผมบอกว่ามันเป็นโอกาส เวลา สถานที่ และ คนที่อยู่ด้วย เล่าให้ใครฟังก็ไม่เห็นภาพ แล้วเราก็ทำได้แค่เก็บไว้ใน ความทรงจำ ซึ่งต่อให้เราตั้งใจจะไปหาภาพอย่างนั้นอีกก็ไม่มีอีกแล้ว แล้วไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่ ตอนไหน นอกจากจะไปนั่งรอดูอยู่ทุกวัน หรือต่อให้อยู่ทุกวันก็ตาม มันก็ไม่แน่ว่าจะได้เห็น เพราะถ้าเกิดมันมี ความแปรปรวนของโลก ภาพแบบนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้ ใครจะไปรู้ว่าครั้งนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้เห็น อย่างนั้นก็ได้ ผมจำได้ว่าวันนั้นผมนั่งอยู่ท้ายรถกระบะ ผมดูภาพนั้น จนผมหลับคารถไปเลย มันเพลินจนหลับไปเลย เหมือนเด็กที่เล่นโน่น เล่นนี่แล้วเพลิน เวลาที่คุณเข้าป่าคุณเหมือนเด็กไหม ปกติไม่เข้าป่าก็เด็กนะ (หัวเราะ) เราต้องคิดว่าเราวัยรุ่นตลอด เวลาสิ แต่ยอมรับว่าเวลาเข้าป่าผมก็มีความเป็นเด็กสูงมากนะครับ อยากจะค้นหา ค้นคว้า อยากจะเห็นโน่นเห็นนี่ มันมีความกระตือรือร้น ขวนขวายที่จะอยากเจอ อยากเห็น จินตนาการว่ามันจะมีอะไรมากไป กว่านี้บ้าง พูดถึงเรือ่ งธรรมชาติมาเยอะแล้ว แล้วธรรมชาติของคุณทีต่ อนนีอ้ ายุ... อายุตอนนี้จริงๆ คือ ย่างเข้า 33 อายุ 33 คุณเป็นคนอย่างไร ผมยังคิดว่าผมอายุ 18 อยู่เลย (หัวเราะ) จริงๆ ผมคิดอย่างนี้ แล้วคนที่ทำงานกับผม ทีมงานทุกคนจะบอกว่า เฮ้ย เราต้องคิดว่าเรา 18 อยู่ตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นคงไม่มีแรงขึ้นเขา แล้วอายุ 33 ที่ผ่านเรื่องอะไรต่างๆ มาระดับหนึ่ง คิดว่าตัวเอง ณ วันนี้เป็นคนอย่างไร โอเค เรื่องประสบการณ์มันได้แน่ๆ อยู่แล้ว ความเป็นผู้ใหญ่ มันได้มาแน่ๆ อยู่แล้วครับ ความใจเย็น ก็โอเคใจเย็นขึ้น แต่กว่าเราจะ ตัดสินใจอะไร ดันช้าลง (หัวเราะ) เพราะคิดเยอะ รอบคอบขึ้น แล้วก็ มาคิดว่า เอ... มันดีหรือไม่ดีว้า เมื่อก่อนเราเคย โช้ะๆๆ กว่านี้นี่หว่า ทำไมตอนนี้มันช้า ดันคิดเยอะ รู้เยอะ ทำไมช้าลงเร็วอย่างนี้ล่ะ 33 เองนะ หรือว่ามันเกี่ยวกับการที่ได้อยู่กับ ธรรมชาติ คือถ้าเรียนจิตวิทยา จะต้องเจอเรือ่ งบันไดพืน้ ฐานความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ มันจะมีเรื่องของความต้องการทางกาย ความ ปลอดภัย ความต้องการความรัก ความต้องการลาภยศสรรเสริญ แต่ สุดท้ายคือความเป็นตัวตนของตัวเอง self-actualization ผมคิดว่า เออ ผมน่าจะอยู่บนนั้นแล้ว พอแล้ว คือเรามีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้ ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ ความเป็นตัวของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มันไม่เหนื่อย มันไม่ต้องพยายาม และไม่เดือดร้อนใคร ซึง่ กว่าจะไปถึงจุดนัน้ เราก็ตอ้ งตอบตัวเองให้ได้วา่ พอแล้ว ไม่เอาอะไรแล้ว ปัจจัยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่า พอแล้ว จุดที่บอกว่าพอ คือความพอใจของเราไงครับ เรารู้สึกว่าเท่านี้ เราพอแล้ว เราก็พอ มันอยู่ที่ความพอใจของเราเองทั้งนั้น คือคนเราก็ ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับ มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เท่านี้ แต่ว่าช่วงเวลา ที่มีชีวิตอยู่จะสร้างประโยชน์หรือจะสร้างความเดือดร้อนล่ะ จะตายไป โดยที่ทุกคนเขาด่าหรือเขาจะชม มันมีอยู่แค่นี้ล่ะครับ ไม่มีอะไรที่เอา ไปได้ ตอนอยู่เราก็ทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ คือก็ต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ได้เป็นคนดีนะ แต่จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดี ในสิ่งที่เราจะ สามารถทำได้ แล้วก็ยังอยากจะมีแรงเดินทางต่อไปด้วย ชีวิตของคุณคือการเดินทางจริงๆ นะ ครับ มีพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จัก เขาเป็นคนใต้ ชื่อบ่าวยาว ทำงาน อยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เขาแต่งเพลงเพลงหนึ่ง ผมชอบมาก ชื่อเพลง การเดินทางทำให้คนหายโง่ คือในเพลงจะบอก ว่า การเดินทางทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นความรู้รอบตัว เห็น ด้วยตา ได้ยินด้วยหู สัมผัสได้ด้วยกาย กระซิบได้ด้วยหัวใจ เดินไปบน ถนนหนทางคนเดิน ชีวิตคือการเดินทาง มีเรื่องราวมากมายที่เราจะไป เจอ นั่นแหละครับ มันก็คือความนัยแฝงว่าการเดินทางทำให้คนหายโง่ เพราะเราได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ได้ไปเจอสิง่ ใหม่ๆ รอบๆ ตัว นอกจาก

สิ่งที่อุดอู้ที่เราเห็นอยู่ในที่แคบๆ ในพื้นที่ของเมือง ผมเชื่อว่าชีวิตคือ การเดินทางจริงๆ แล้วจะหยุดเดินทางเมื่อไหร่ ตอนนี้เรายังมีแรง เราก็ยังสามารถเดินทางได้แบบผจญภัย เดินเท้า เดินป่าได้ แต่พอวันหนึ่งสังขารมันไม่ไหว เราก็อาจจะหยุด หรืออาจจะเบาๆ ลง แต่เราก็จะบอกกับตัวเองว่าเราไม่เสียดายช่วงเวลา ทีผ่ า่ นมา เพราะว่าเราได้สมั ผัสมันมาหมดแล้ว แต่ตอนนีผ้ มว่าผมเทีย่ ว คุ้มมากๆ ในอายุตอนนี้นะ ผ่านความลำบากลำบนมาเยอะพอสมควร เรื่องบางเรื่องก็พอมีประสบการณ์ที่จะบอกเล่าให้กับคนที่อยากจะ เรียนรู้เรื่องธรรมชาติได้ อาจจะหลอกเด็กๆ ได้บ้าง (หัวเราะ) ถ้ารูว้ า่ พรุง่ นีต้ อ้ งเข้าป่าแล้ว ความรูส้ กึ ทีจ่ ะต้องเตรียมให้พร้อมจะต้อง เป็นอย่างไร หัวใจ ต้องเตรียมหัวใจก่อน กำลังใจนี่สำคัญนะ ถ้าเกิดเรา รู้สึกว่า โห มันต้องเหนื่อยแน่ๆ ร้อนไหมน้า มันไกล คงเหนื่อยแน่ๆ เรา ต้องตัด ต้องคิดว่า ลุย! คำเดียว ไป! เจออะไรเจอ แต่ว่าทุกอย่างต้อง อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะ ไม่ใช่ว่าไปเสี่ยงกระโดดข้ามเหว ไม่ขนาดนั้นนะครับ จริงๆ แล้วคำว่า ‘ลุย’ มันช่วยให้เรามีพลังเยอะไหม มีครับ ลุย! ไป! อย่าไปกลัว มันเหมือนการปลุกระดมตัวเอง ถ้าเกิดว่าขาเราไม่ก้าว ใจเราไม่ไป ร่างกายก็ไม่เคลื่อนย้าย แต่ที่สำคัญ คือความสนุกของการเดินทางมันอยูต่ รงช่วงระหว่างทางมากกว่าจุดหมาย ปลายทาง ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนช่างสังเกต คือแค่เดินป่าศึกษาเรือ่ งแมลง เรื่องเดียวในระยะการเดินเท้าเพียง 100 เมตร ผมว่าตั้งแต่เช้ายันเย็น ก็เดินไม่ถึงหรอก 100 เมตร เพราะว่ามันจะมีอะไรให้ดูเยอะแยะบน พื้นดิน ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเรื่องต้นไม้คลุมดิน ถ้าเกิดเราเรียนรู้ เรื่องพวกนี้ก็จะสนุกไปอีกแบบ ไม่ต้องไปไหน มันอยู่ที่ว่าเราจะทำให้ การเดินทางของเรามีคณ ุ ค่ามากแค่ไหน ต้องช่างสังเกต อยากรูอ้ ยากเห็น ช่างจด ช่างจำ อย่างผมจะค่อยๆ รู้ไปทีละอย่าง ถ้าให้เปรียบเทียบตัวเองเป็นอะไรสักอย่างในป่า คุณคิดว่าจะเป็นอะไร เป็นก้อนหินดีกว่า เพราะว่าก้อนหินละเมอ (หัวเราะ) ล้อเล่น แต่อยากเป็นก้อนหินจริงๆ ครับ เพราะก้อนหินมันก็จะอยู่อย่างนั้น มัน มีความเป็นตัวตนของตัวเองไง นิง่ ๆ เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพแวดล้อม บ้างนิดหน่อย เจอดิน ฟ้า อากาศ น้ำกัดเซาะ แต่มันก็ยังคงจงรักภักดี ต่อที่นั้นๆ แล้วก็ไม่ได้ทรยศกระโดดหนีไปที่ไหนๆ แล้วดีไม่ดี บางทีถ้า เกิดว่าเป็นก้อนหินทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม มีความชุม่ ชืน้ เขาก็จะมีมอส มีเฟิร์นมาขึ้นบนตัวเขา ก็จะทำให้หินก้อนนั้นดูมีคุณค่ามากขึ้น แล้วถ้า ดูกันจริงๆ ผมว่า ก้อนหินมันมีเสน่ห์นะ เพราะแต่ละก้อนมีรูปทรง ที่ไม่เหมือนกัน หน้าตาไม่เหมือนกัน น้ำหนักไม่เท่ากัน เวลาที่หยุดงานแสดงไปเข้าป่าอย่างเดียว ไม่เสียดาย หรือรู้สึกว่าเสีย อะไรในชีวิตไปบ้างเหรอ เอ่อ เราเลือกแล้วน่ะครับ ถ้าอย่างนั้นถามอย่างนี้ดีกว่าว่า สิ่งที่เสียไป มันคุ้มไหมกับสิ่งที่ได้มา คือ... ผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว คนเรามักจะพลาดโอกาสใน ชีวิตอยู่บ่อยๆ เคยไหมครับที่คิดว่า ไม่น่าเลย เราน่าจะทำอย่างนั้น ทำ อย่างนี้ เราลืมทำนั่น เราลืมทำนี่ เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตผมบ่อย ผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากจะพูดกับตัวเองอีกแล้วว่า ไม่น่าเลย ตอน นั้นเราน่าจะได้ทำแบบนั้น ผมว่าถ้าเราอยากทำอะไรที่เราชอบ ถ้าไม่ เดือดร้อนใคร และสามารถสร้างสรรค์สังคมได้ เราจงทำเถอะ สมมติ ว่าผัดไปก่อนว่า พรุ่งนี้ก็ได้ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกัน แล้วเราจะพลาด โอกาสดีๆ กับชีวิตไป ผมเคยเจอแบบนี้มาแล้ว ผมเลยพยายามจะไม่ พลาดโอกาสดีๆ ในชีวิต หรือถ้าเกิดเราอยากจะบอกใครว่าอะไรก็ต้อง รีบบอก เพราะบางทีมันลืมไงครับ บอกเดี๋ยวนี้ โทร.หาเดี๋ยวนี้ก่อนเลย ดีกว่า เดี๋ยวลืม พอได้ทำแล้วก็สบายใจที่ได้ทำไปแล้ว จะได้ไม่มีคำว่า โอ้โฮ รู้อย่างนี้ไม่น่าเลยว่ะ เสียดาย กลับมาที่คำถามคือ สรุปว่าการที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในป่ามากๆ คุณมองว่าจริงๆ แล้วคุณเสียอะไรไปบ้าง ถ้าเราชั่งกันแบบนี้ มันไม่มีอะไรเป็นตัวชี้วัดเป็นมูลค่าได้ว่าสิ่ง ที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มามันบาลานซ์ไหม โอเค แน่นอน สิ่งที่เสียไปมันก็ ล้วนแต่สำคัญ แล้วเราก็เสียดาย แต่มันก็เหมือนกับได้อย่างเสียอย่าง คือไอ้ที่เสียไป ต้องตัดมันทิ้งไปเลย อย่าเอามากวนหัวใจ เราคิดถึงสิ่ง ที่เราได้มาดีกว่า อย่าไปคิดว่าเสีย พอคิดว่าเสียไปปุ๊บ มันก็จะเสียดาย มีความกังวลใจ มีปัญหากับจิตใจตัวเองอีก เสียกำลังใจอีก ซึ่งช่างมัน มันไม่ได้ทำให้เราเลือดตกยางออก หรือว่าเป็นแผลอะไร ก็ช่างมัน วัน ข้างหน้าก็ยังมี เราก็ยังจัดการกับมันได้ ถ้าเรายังมีโอกาส แต่สิ่งที่ได้ มามันคือสิ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับชีวิตผม แล้วมันก็เป็นช่วงเวลา เดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถทำได้

ทำไมถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์ของเบอร์ดี้ คื อ ผมว่ า ถ้ า เกิ ด เราจะรั บ เป็ น พรีเซนเตอร์สินค้าอะไรแล้ว เรากับสินค้า ต้องไปด้วยกันได้ หมายถึงว่าต้องดูวา่ เรา เหมาะสมกับสินค้านัน้ ๆ ของเขาหรือเปล่า เพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนัน่ แปลว่าเราคือตัวแทน เพราะฉะนัน้ มันก็ตอ้ ง มีความเป็นตัวตนของเราอยูพ่ อสมควร ถ้า เกิดไม่ใช่เลยทำแล้วมันคงแปลกๆ แล้วก็ ค่อนข้างทีจ่ ะหลอกเกินไปหน่อย แต่อย่าง กาแฟมันเป็นสิง่ ทีเ่ ราดืม่ อยูแ่ ล้ว อย่างผม ออกกองไปทำงาน ตอนเช้าเราต้องดืม่ เมือ่ ก่อนยังคิดเลยว่ากาแฟเขาน่าจะเอาเราไป เป็นพรีเซนเตอร์นะ (หัวเราะ) แล้ววันหนึง่ ก็ เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ครับ แล้วอีกอย่างเบอร์ด้ี เขามีเรื่องของธีมที่เกี่ยวกับการมอบสิ่งดีๆ ให้กบั สังคม คืนอะไรดีๆ ให้กบั สังคม ซึง่ ปกติเราก็เป็นคนทำงานให้กับสังคมอยู่ แล้ว มันก็ไปด้วยกันได้ ก็ดใี จทีไ่ ด้มโี อกาส ทำงานกับเบอร์ดค้ี รับ แล้วก่อนที่จะเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ ต้อง ตั ด สิ นใจอะไรเพิ่ ม เติ ม ไปจากความเป็ น กาแฟไหม สตอรีบอร์ดก็ต้องคุยกันแน่นอน อยูแ่ ล้ว แล้วพอดีเรือ่ งราวในการถ่ายทำ ก็ เป็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ราสบายๆ ไปเอาต์ดอร์ ไปทะเล ไปช่วยปลาโลมาทีเ่ กยตืน้ ซึง่ มัน ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราก็ชอบเหมือนกัน เพราะเป็น เรือ่ งของธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ซึง่ มันไปด้วยกัน ได้ แค่สโลแกนของเบอร์ดก้ี โ็ ดนใจแล้วครับ คือ หนึง่ ในใจคุณ ผมก็เหมือนกัน ผมก็ อยากให้ เจษฎาภรณ์ ผลดี เป็นหนึง่ ในใจ คุณเหมือนกัน (หัวเราะครืน) ปกติเป็นคนดื่มกาแฟรสชาติแบบไหน ผมดืม่ ได้ทกุ รสชาติ ผมดืม่ ได้หมด เพราะผมชอบดืม่ กาแฟ ตืน่ มาเช้าๆ ก็ตอ้ ง มีกาแฟแล้ว ยิง่ ได้ดม่ื ตอนเช้าๆ ในป่านะ หืมมม์ แล้วมันดีอย่างไรกับการที่ตื่นเช้าแล้วมี กาแฟ มันสดชื่น มันกระปรี้กระเปร่า ทำให้เราลุยงานได้ตอ่ ไป ถ้าต้องเดินป่าก็มี แรงน่ะ อารมณ์ที่ดีที่สุ ดตอนเช้าที่ คุณชอบเป็น อย่างไร คื อ จุ ด ที ่ ผ มอยู ่ ม ั ก จะเป็ นจุ ด ที ่ บรรยากาศดีๆ เป็นธรรมชาติ ได้ยนิ เสียง สัตว์ปา่ เสียงนกร้อง อยูก่ บั พืน้ ทีส่ เี ขียวๆ หรืออยูข่ า้ งๆ น้ำตก หรืออยูร่ มิ ทะเล อยู่ บนภูเขา คือมันจะเป็นจุดทีเ่ ราตืน่ มาแล้ว รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวทั้งอากาศก็เย็น วิวก็ดี เสียงธรรมชาติกเ็ พราะ แล้วทีมงาน ทีไ่ ปก็เป็นคนทีร่ ใู้ จกันทัง้ หมด มันได้อารมณ์ ของมิตรภาพ ทุกอย่างมันปนกันด้วยความ รูส้ กึ ดีๆ ได้นง่ั ดืม่ กาแฟตอนเช้าด้วยกัน มัน มีความละเมียดละไม เราทิง้ จังหวะเวลานัน้ ให้กบั ความนิง่ รอบๆ ข้าง ก่อนทีท่ กุ อย่าง จะต้องเร่งรีบหมดเลย ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วง เวลาทีม่ สี มาธิทส่ี ดุ ของผม


16

GADGET

Motorola Milestone

เปิดตัวได้สมกับการเป็นเจ้าของตำแหน่ง The Best Travel Gadgets แห่งปี 2009 โดย Time Magazine จริงๆ เพราะ Motorola Milestone มาพร้อมกับระบบปฏิบตั กิ าร Android 2.1 ทีร่ องรับภาษาไทยแบบเต็มสูบ เป็นเครือ่ งแรก มีจอสัมผัสขนาด 3.7 นิว้ ทีใ่ ช้เซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างของไฟหน้าจออัตโนมัติ พร้อมแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด QWERTY แบบสไลด์ด้านข้างสุดเท่ กล้องดิจิตอล 5 ล้านพิกเซล ออโต้โฟกัส พร้อมแฟลช ระบบนำทาง MOTONAV ที่แสดงสถานที่ให้เราเห็นแบบ 3 มิติ พร้อมเสียงแนะนำเส้นทางให้คุณขับเลี้ยว ลด ลัด เลาะ ออกปากซอยได้ไม่มีหลง ส่วนหมัดเด็ดที่สุดของที่สุดก็คือระบบ CrystalTalk ที่ช่วยตัดเสียง รบกวนระหว่างสนทนา ทำให้คุณสามารถคุยกับแฟนสาวว่านั่งง่อยๆ อยู่บ้านอย่างเดียวดายได้แม้จะอยู่ ในงานปาร์ตี้สุดเหวี่ยงก็ตาม (จริงๆ นะ) โทรศัพท์หัวใจแอนดรอย์เจ๋งๆ มาพร้อมโปรโมชันพิเศษสุดๆ จาก True Move ในราคา 18,000 บาท หรือสนใจแวะชมกันก่อนได้ที่ True Shop ทุกสาขา

MOVIE

MAGAZINE

Clash of the Titans

a day

หลังจากผ่านมากว่า 29 ปี Clash of the Titans ตำนานเทพ ปกรณัมก็ถูกเอามาปัดฝุ่นขึ้นจอ อีกครัง้ เมือ่ ชะตากรรมของมนุษย์ และเหล่าทวยเทพต้องตกอยู่ใน มือของเพอร์ซอี สุ (แซม เวิรธ์ ทิงตัน) ผู้ที่ต้องรับภารกิจเสี่ยงตายใน การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะเฮเดส (ราล์ฟ ไฟนส์) ก่อนที่เขาจะสามารถยึด อำนาจจากเทพซุส (เลียม นีสัน) และเปิ ด ประตู น รกขึ ้ น บนโลก เพอร์ซีอุสจึงต้องนำกองทัพของ นักรบผู้กล้าทั้งหลายเดินทางสู่ โลกต้องห้าม เพื่อเข้าต่อกรกับ เหล่าอสูรร้ายที่น่าสะพรึ ง กลั ว และหยุ ด ยั ้ ง สงครามระหว่ า ง ทวยเทพที่อาจทำลายล้ า งโลก รวมถึงการพิสูจน์ตัวเองต่อโชค ชะตาที่ถูกท้าทาย และหนทาง ชี ว ิ ต ที ่ เ ขาต้ อ งลิ ข ิ ต ขึ ้ น มาเอง Clash of the Titans เวอร์ชันนี้ คุณจะได้พบกับการตีความครั้ง ใหม่ทด่ี าร์ก หม่น โหดเหีย้ ม และ จริงจังมากขึ้น ถ้าใครคิดว่าด้วย เนื้อเรื่องของหนังจะหนักจนเกิน ไป เราคิดว่านั่นก็ไม่เป็นปัญหา เพราะแค่ ป ระกายความเป็ น ซูเปอร์สตาร์ของ แซม เวิรธ์ ทิงตัน ที่อวตารตัวเองมาเป็นเพอร์ซีอุส บุตรที่เป็นมนุษย์แห่งซุส ราชา แห่งทวยเทพ เท่านี้ก็ทรงพลานุภาพมากพอที่จะทำให้พวกเรา อยากดูหนังเรื่องนี้แล้ว ใช่ไหม?

a day ฉบับที่ 115 มาพร้อมกับธีมทีท่ รงพลังอย่าง ‘50 Women Who Will Make a Change’ แค่นก้ี ค็ งไม่ตอ้ งให้เราอธิบาย มากแล้วใช่ไหมว่าเมื่อพลิกหน้ากระดาษไปอ่านภายในเล่มคุณจะพบเจอกับอะไรบ้าง แต่ถึงอย่างไรก็ขออนุญาตยกตัวอย่าง เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยสักเล็กน้อย เช่น กวินธิดา คุณชล ผู้หญิงคนนี้เจ๋งตรงที่เธอเป็นนักปาร์ตี้ตัวแม่! ก็จะไม่ให้เป็นตัวแม่ ได้อย่างไร ในเมือ่ เธอเป็นนักจัดปาร์ตท้ี ม่ี แี นวคิดแหวก ล้ำ ไม่ซำ้ ใครจริงๆ ไม่วา่ จะเป็นปาร์ตแ้ี ว่น 3 มิติ หรือปาร์ตเ้ี ร็กเก้ตง้ั แต่ สมัยที่คนไทยยังไม่คุ้นหูกับแนวเพลงนี้เลยสักนิด หรือ ปนิดา ตุวานนท์ อดีตนักกฎหมายสาวที่ตัดสินใจหันหลังให้กับงาน ตุลาการ เพือ่ ก่อตัง้ ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพทีข่ ายเพียง ‘สลัดผัก’ หลากเมนูอยูท่ เ่ี ชียงใหม่ในขณะนี้ ปิดท้ายทีผ่ หู้ ญิงมหัศจรรย์ (ที่ ไม่ใช่นกั ร้องสาว ทาทา ยัง) ทีพ่ ว่ งตำแหน่งทัง้ นักคิด นักเขียน นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ และเจ้าของผลงานเขียนเชิงความคิด และเศรษฐศาสตร์กว่า 20 เล่ม สฤณี อาชวานันทกุล ที่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ลงจริงๆ ว่า จากความคิดเล็กๆ ของเธอที่แค่อยาก จะเขียนหนังสือ แต่บัดนี้ตัวหนังสือของเธอได้เขย่าโลกของใครหลายคนให้ก้าวทันการหมุนของโลกทุนนิยมได้อย่างแท้จริง

COSMETIC

Bobbi Brown: Treatment Lip Shine SPF 15

ไม่ ว ่ า จะเป็ น ฤดู ไหน แสง แดดก็ยงั เป็นศัตรูตวั ฉกาจทีท่ ำร้าย ทุ ก ส่ ว นของร่ า งกายไม่ เ ว้ น แม้แต่รมิ ฝีปาก เราจึงขอแนะนำ ลิปสติก Treatment Lip Shine SPF 15 ลิปสติกเนื้อบางเบาที่ ให้ประกายละมุน และปกป้อง ริมฝีปากจากรังสียวู ดี ว้ ย SPF 15 นอกจากนี้ยังมี Cocoa, Shea Butter, Apricot Kernel, Avocado Oils, Peptides, Vitamin C และ Paracress ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน การลบเลือนริว้ รอยของริมฝีปาก พร้อมมอบความชุ่มชื้นที่จะตรง เข้าบำรุงอย่างลึกล้ำซึ่งสามารถ สั ม ผั ส ได้ ใ นครั ้ ง แรกที ่ ท า Treatment Lip Shine SPF 15 มาพร้อมกับโทนสีที่สวยจับใจ ถึง 12 เฉดสี ที่จะมาเติมเต็ม ริมฝีปากของคุณให้สวยถึงขีดสุด หาซื้อได้แล้วที่เคาน์เตอร์ Bobbi Brown ทุกสาขา ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

MUSIC

BOYd-NOP

“อัลบั้มที่อยากจะแนะนำก็คือ อัลบั้ม BOYd-NOP เพราะมันมีความพิเศษหลายอย่าง อย่างพี่บอยกับพี่นภก็คบกันมาตั้ง 15-16 ปีแล้ว มันเป็น อัลบั้มที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะถ้าใครเป็นแฟนเพลงแนว motown คงจะชอบ นอกจากนี้ยังมีความพิเศษอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะมีการผสมแนว เพลงต่างๆ เช่น ลูกกรุง แจ๊ซ หรือการ featuring กับนักร้องคนอื่นอย่างโต๋ เบน หรือ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ซึ่งแนวเพลงจะไม่เหมือนเพลงรักทั่วไป มันเป็นบทเพลงง่ายๆ คล้ายกับเป็นคำสอนจากพี่ชาย ส่วนเพลงที่อยากแนะนำให้ฟังเป็นพิเศษคือ บทเพลงสําหรับเตือนสติ เป็นเพลงเกี่ยวคำสอน ทางศาสนาที่ถูกทำให้เข้าใจได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังได้ ‘พี่โอม’ - ชาตรี คงสุวรรณ มาโซโลกีตาร์ให้ด้วย” เลือกให้โดย: ธารณ ลิปตพัลลภ นักร้อง นักดนตรี และโปรดิวเซอร์อิสระ

SPA

Vie Slim Beauty Spa

ถ้าใครอยากทำกิจกรรมทีผ่ อ่ นคลายไปพร้อมๆ กับการทำให้รา่ งกายสวยใสไร้ไขมันในเวลาเดียวกัน เราขอแนะนำ Vie Slim Beauty Spa เพราะด้วยโปรแกรมบำบัดความเครียดที่ผสมผสานกรรมวิธีการนวดสุดพิเศษโดยใช้สมุนไพร อโรมา จะทำให้คุณผ่อนคลายจากความตึงเครียด และยังส่งผลให้ผิวมีสุขภาพดีมีชีวิตชีวา นอกเหนือจากนี้ ทาง สปายังมีทีม Beauty Consultant ที่มาช่วยดูแลคุณให้งามเริ่ดตั้งแต่หัวจรดเท้า ด้วยการวางแผนพร้อมให้คำแนะนำสิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ส่วนโปรแกรมเสริมความงามที่เราอยากแนะนำให้ลองกันคือ โปรแกรม Vie Slim Diamond Exclusive ที่ใช้ระบบอินฟาเรดช่วยกระตุ้นให้ระบบการเผาผลาญและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น พร้อมมาร์กสาหร่ายที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ ปรับสภาพผิวให้นุ่มเนียน เต่งตึง มีสุขภาพดีเปล่งปลั่งสดใส Vie Slim Beauty Spa อยู่ที่ชั้น 2 เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์ สนใจสอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ 0-2591-3688


17

RESTAURANT

Gyu Ma

ไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างเดียวกันไหม แต่สำหรับเรา มันน่าเจ็บใจทุกครั้งที่เข้าไปกินอาหารญี่ปุ่นหรือเนื้อย่างเกาหลีแบบบุฟเฟต์ที่ติดราคาไว้หน้า ร้านว่า 299++ 399++ หรือ 499++ เพราะเมื่อสั่งเช็กบิลทีไร เจ้า ++ ตัวแสบก็เสกราคาในบิลให้พุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัว!!! (หน็อยแน่) แต่ไม่เชื่อก็ต้อง เชื่อว่าของถูกและดีมีอยู่จริง เพราะที่ร้าน Gyu Ma (กิว-มะ) ที่ตั้งอยู่ปากซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 เขาตั้งราคาบุฟเฟต์ต่อหัวไว้ที่ 499 บาท ขาดตัวแบบไม่มีชาร์จ ส่วนใครที่รออ่านว่าบรรดาเมนูจะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาเลย เริ่มกันที่เมนูเนื้อ ก็มีทั้งเนื้อน่อง เนื้อลาย เนื้อสันแบบคุณภาพดี ที่สั่งตรงจากเมืองนอก แถมยังมีลิ้นวัวนุ่มๆ เป็นออฟชันเสริมอีกต่างหาก สำหรับใครที่ไม่พิสมัยเนื้อวัว ที่กิวมะก็ยังมีเนื้อหมูนุ่มแน่นหนึบให้เลือก ทานแบบหลายหลาก และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ ซี่โครงหมู ที่ทางร้านตั้งใจหมักจนนุ่ม เอามาย่างบนเตาถ่านให้เกรียมหน่อยๆ แล้วอ้ำเข้าปาก แหม... รสชาติหวานนุ่มเคี้ยวเพลินอย่าบอกใครจริงๆ เลยคุณ นอกจากนี้ยังมีเนื้อปลาแซลมอน กุ้งที่ไม่ได้มาแต่วิญญาณแต่จัดมาให้แบบเนื้อเน้นๆ ตัวใหญ่ๆ เห็ดออรินจิย่าง ข้าวกระเทียม และสลัดผักรสชาติเยี่ยม ทั้งหมดนี้จะสั่งเพิ่มหรือเติมกี่จานก็ได้ ทางร้านเสิร์ฟไม่อั้นภายในเวลา 2 ชั่วโมง และที่พิเศษอีกอย่างคือ เมื่อออกจากร้านนี้แล้วคุณสามารถเดินตีตั๋วเข้าโรงหนังได้แบบสบายแฮ เพราะด้วยระบบดูดควันแบบทรงพลังของทางร้าน จึงทำให้ไม่มีกลิ่นควันเกาะติดตามเสื้อผ้าของคุณแต่อย่างใด อยากอิ่มแบบคุ้มๆ โทร.ไปจองโต๊ะได้เลยที่ 0-2714-0518

CLOTHES

BLOG

BUTTON UP

คำถามนี้สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ - รู้สึกเบื่อกันบ้าง ไหมที่เมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าของตัวเองในทุกๆ เช้าแล้วก็ต้อง พบว่า เสื้อเชิ้ตใส่ทำงานของตัวเองมีแต่สีขาว ดำ และ ฟ้าเท่านั้น!!! สำหรับใครที่เบื่อกับความจำเจในการเลือก สีเสื้อเพื่อใส่ไปทำงาน ‘BUTTON UP’ ดูจะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้วันทำงานของคุณแตกต่างจากวันที่ผ่านมา เพราะ ‘BUTTON UP’ คือร้านเสื้อเชิ้ตน้องใหม่คุณภาพดี ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ ‘เจเนอเรชัน ออฟ รีไฟน์เมนต์’ ด้วยเนื้อผ้าและคัตติ้งที่เนี้ยบละเอียดลออ ออกแบบมา เพื ่ อ ให้ เ หมาะกั บ หุ ่ น ของชายชาวเอเชี ย โดยเฉพาะ มีหลากสไตล์ให้เลือกหยิบไปสวมใส่ เช่น สไตล์แคชชวล ที่ใส่ลูกเล่นสนุกๆ ทำให้เสื้อเชิ้ตธรรมดาดูพิเศษขึ้นมา หรือจะเป็นสไตล์สลิมฟิตที่เน้นรูปร่างของเหล่าบุรุษเมโทร เซ็กชวลให้ดูสง่าและแสนจะดึงดูดใจจากผู้ที่มองเห็น หรือถ้าใครที่ต้องการเสื้อเชิ้ตเรียบหรูเพื่อใส่บินไปประชุม งานระดับบิ๊กๆ ‘BUTTON UP’ ก็มีเสื้อเชิ้ตสไตล์คลาสสิก ที่จะช่วยให้คุณดูดีได้ในทุกๆ อิริยาบถ สนใจเสื้อเชิ้ตเท่ๆ ไว้ใส่ไปงานไม่ว่าจะงานคูลหรืองานเครียด ลองแวะเข้า ไปชมได้ที่ร้าน BUTTON UP ทองหล่อซอย 5 ตรงข้าม มาร์เก็ต เพลส หรือคลิกผ่านเว็บไซต์ www.thebuttonup. com ได้เลย

GIVE

ร่วมบริจาคกองทุนจ่าเพียรเพื่อตำรวจกล้า 3 จังหวัด ชายแดนใต้

จากเหตุการณ์การเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติที่ควรค่าแก่การยกย่องที่ผ่านมาของตำรวจกล้า นักรบแห่งเทือกเขาบูโด ‘จ่าเพียร’ พล.ต.อ. สมเพียร เอกสมญา ผกก. สภ. บันนังสตา ก็เชื่อว่ายังคงมี ตำรวจอย่างจ่าเพียรอีกจำนวนมากที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งในขณะนี้ได้มีการ เปิดบัญชี ‘กองทุนจ่าเพียร เพื่อตำรวจกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้’ ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีจิต ศรัทธาได้ร่วมบริจาคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ที่ต้องการบริจาคเงินสมทบ สามารถบริจาคได้ที่บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014–300–3838 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อากงสอนว่ า อาม่ า บอกไว้

“โลกนีไ้ ม่มอี ะไรทีเ่ ป็นของเรา วันนี้ แค่ฟนั น้ำนมหลุด วันข้างหน้าเมือ่ เราโต ขึ้น ยังมีอีกมากมายที่เราต้องสูญเสีย ไป เป็นธรรมดา อย่าไปเสียดาย และ ไม่ต้องเสียใจ” คำขึ้นต้นที่แสนดรามา บีบหัวใจประโยคนี้มาจากบล็อกของ สาวหมวยนาม RAYNUN ที่มีเรื่องราว มากมายเกิดขึ้นจากอาม่าและอากง ของเธอที ่ ถ ่ า ยทอดเรื ่ อ งราว แง่ ค ิ ด และการใช้ชีวิตให้กับเธอเมื่อครัง้ ยังเด็ก เธอจึงนำประสบการณ์เหล่านั้นมาร้อย เรียงเป็นข้อเขียนคมๆ ให้เราได้อ่านกัน แบบอินๆ อย่างเช่นเมื่อครั้งทีอ่ ากงพูด เอาไว้วา่ “เหรียญสิบตกเสียงดัง แบงก์ พันตกเสียงเงียบ” ซึ่งเป็นปริศนาธรรม อันล้ำลึกที่ท่านคงอยากจะบอกกับลูก หลานว่า ถ้าคิดจะทำธุรกิจใหญ่โตไม่ตอ้ ง คุยโวโอ้อวด ก็เหมือนกับแบงก์พันที่มี คุ ณค่ า แต่ ไม่ ส ่ งเสียงกระโตกกระตาก หรือกลเม็ดน่ารักๆ ของอาม่าทีใ่ ช้ของเล่น และสตางค์ในการล่อหลอกเด็กน้อย จอมซนให้อดทนเรียนการเขียนพูก่ นั จีน ส่วนกุศโลบายของอาม่าในครั้งนี้จะทำ เพื่ออะไร คงต้องตามไปอ่านกันเอง ที่ http://www.portfolios.net/profile/ RAYNUN


18

THE TRIP

อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

หากใครที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของสถานที่ที่เบียดเสียดไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย เพื่ อ ไปสั ม ผั ส กั บ กลิ่ น อายของธรรมชาติ แ บบเต็ ม ๆ ทั้ ง ภู เ ขา ทะเล ต้ น ไม้ รวมทั้ ง ความเงี ย บสงบ ‘อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด’ คือทีท่ เี่ ราอยากแนะนำ มหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ธรรมชาติ ส ร้ า งแรง ชีวิตเล็กๆ ในป่าใหญ่ บันดาลใจให้ออกเดินทาง ด้ ว ยสภาพพื ้ น ที ่ ป ่ า ที ่ ม ี ค วามหลากหลาย ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมชายฝั่งทะเลกว่า 61,300 ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นจาก การสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้ที่ได้ มาพบเห็น ยิ่งถ้าใครเคยจินตนาการภาพของถ้ำที่ เกิดจากหินงอกหินย้อยที่งดงาม มีเพดานถ้ำทะลุ เป็นปล่องใหญ่ ให้แสงของดวงอาทิตย์ส่องลงมา กระทบกับองค์พระที่นั่งคูหาหฤหาส เกิดเป็นภาพ ที ่ ไม่ ส ามารถหาชมได้ ง ่ า ยๆ เราขอบอกเลยว่ า สถานที่นั้นมีอยู่จริงที่ ‘ถ้ำพระยานคร’ ถ้ำขนาด ใหญ่ที่มีปล่อ งด้านบนและด้ า นล่ า งเต็ ม ไปด้วย ต้นไม้ที่ทอดลำต้นขึ้นสูงชันเรียงรายอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพลับพลาในแบบจัตุรมุข ทีอ่ ยูบ่ นเนินดินกลางถ้ำ โดยสร้างไว้เมือ่ ครัง้ ทีร่ ชั กาล ที่ 5 เสด็จประพาส ณ ถ้ำแห่งนีเ้ มือ่ 20 มิถนุ ายน 2433 นอกจากนี้ ภายในอุทยานยังมีถ้ำที่มหี นิ งอก หินย้อยที่สวยงามอยู่ไม่แพ้กัน เช่น ถ้ำแก้ว และ ถ้ำไทร หรือใครอยากจะชมวิว เอนกาย กางเต็นท์ พักแรมบนชายหาดทีแ่ สนจะเงียบสงบ แวดล้อมไป ด้วยหมูต่ น้ สนทีต่ ง้ั ตระหง่าน ก็มี ‘หาดดอนต้นสน’ ให้เลือกไปเดินเลียบชายหาด กินลมชมชิลล์กันได้ หรือเลือกจะไปกางเต็นท์ ก่อกองไฟ นอนนับดาว บนหาดทรายขาวละเอียด แล้วค่อยมุง่ หน้าไปเทีย่ ว ต่อกันที่ ‘เขาแดง’ จุดชมวิวทีส่ ามารถชมพระอาทิตย์ ขึ้นเหนือขอบทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ไทยก็ยังได้

ประกอบด้วยพืชลุ่มน้ำขัง และพืชป่าบก ทำให้มี ความแตกต่างของสัตว์ป่าในบริเวณอุทยานฯ โดย เฉพาะนกซึ่งมีมากถึง 316 ชนิด ประกอบด้วยนก ที่อาศัยประจำถิ่นและที่ย้ายถิ่นมาจากที่อื่นตาม ฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นสถานที่เพียงไม่กี่แห่งของ ประเทศไทยที่นกกระสาแดงทำรังวางไข่ รวมทั้งมี เป็ดแดงอาศัยอยู่ตลอดปี เช่นเดียวกับนกอัญชัน อกเทา นกอัญชันคิ้วขาว และนกอีโก้ง นอกจากนี้ ยังเป็นที่อยู่ของ ‘นักล่าแห่งเวหา’ แมลงปอ สัตว์ที่ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มีคุณประโยชน์สำหรับ การควบคุมทางชีวภาพ ถิ่นใดมีแมลงปออยู่ชุกชุม นั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะ อุดมสมบูรณ์ เพราะถ้าแมลงปอหายไป น้ำจะเริ่ม เน่าและสกปรก นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์จำพวกเลียงผา ลิงลม ลิงแสม ผีเสื้อหางติ่ง ธรรมดา จิ้งหรีด ตั๊กแตนหนวดสั้น การอนุรักษ์สิ่ง เหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปไม่ใช่เรื่องยากหากผูม้ าเยือน จากป่าคอนกรีตแสดงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ในฐานะผู้มาเยือน

เรื่องเล็กน้อยของเธอ เรื่องใหญ่ๆ ของ พวกเรา

ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ได้สร้างสรรค์สิ่งอัศจรรย์ไว้ มากมาย เพื่อให้สัตว์โลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ อย่างสมดุลและสวยงาม มนุษย์มีหน้าที่รักษา สืบทอดสิ่งเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน คงน่ า เศร้ า ใจหากสิ ่ ง ที ่ เ ราได้ เ ห็ น อยู ่ ท ุ ก วั น นี ้ ลูกหลานของเราจะไม่มีโอกาสได้เห็น การสัมผัส


ธรรมชาติ จ ากภาพบนแผ่ นกระดาษแบนๆ นั ้ น เทียบไม่ได้กับการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกที่มี คลื่นลมปะทะผิวกาย โลกที่ได้สัมผัสถึงความอ่อน นุม่ ของพืน้ ทราย โลกทีก่ ลิน่ อายธรรมชาติได้หอ่ หุม้ เราเอาไว้อย่างอ่อนโยนและแผ่วเบา สิง่ เหล่านีจ้ งึ เป็น ทีม่ าของคำว่า ‘การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์’ ความหมาย ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นไม่ได้เข้าใจยาก อย่างที่หลายๆ คนเข้าใจผิด เพียงแค่การเดินทาง อย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่กอ่ ให้เกิดการรบกวน หรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์แล้ว เหมือนดั่งคำที่พูดว่า “เก็บไว้เพียง ภาพถ่าย บันทึกไว้ในความทรงจำ”

นอกจากคุ ณจะไม่ ต ้ อ งพะวงเรื ่ อ งฟ้ า ฝนให้ ต ้ อ ง หมดบรรยากาศแล้ว คุณยังจะได้รับแสงแดด ไอ ทะเล และทัศนียภาพที่งดงามอย่างเต็มๆ อีกด้วย และขอกระซิบอีกนิดว่าคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การเข้าชมอุทยานฯ แม้แต่บาทเดียว และนอกจากจะ มีบริการจุดพักแรมแล้ว ยังมีเต็นท์ให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้ใช้บริการกันอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ทอ่ี ทุ ยานแห่งชาติ (ทางทะเล) กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0-2561-2919-20, 0-2561-4294 ต่อ 746-7 และ 0-2579-5734, 0-2579-7223

การเดินทาง

สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปท่องเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สามารถ เดินทางด้วยรถยนต์ได้ 2 ช่องทาง เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่ า นจั ง หวั ด เพชรบุ ร ี จนถึ ง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงบริเวณสี่แยกปราณบุรี ให้เลี้ยวซ้าย ตามถนนสายปากน้ำปราณบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วจึงเลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. อีก 31 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ เส้นทางทีส่ อง ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 286.5 ใกล้บา้ นสำโรง ก่อนถึงอำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคี ร ี ข ั นธ์ ประมาณ 6 กิ โลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร ก็จะถึง ทีท่ ำการอุทยานแห่งชาติ ถ้ า อยากไปแบบสบายๆ เพื ่ อ ชื ่ นชม บรรยากาศระหว่างการเดินทางอย่างเต็มที่ ก็มีรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดา ให้บริการที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปยัง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นจะมีรถโดยสารหรือรถยนต์รับจ้าง ให้ บ ริ ก ารจากปราณบุ ร ี - บางปู , บางปู แหลมศาลา, ปราณบุรี-ที่ทำการฯ, บางปูที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไว้คอยให้บริการ เช่นกัน

Did You Know?

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ค้นพบ เสือปลา เสือสายพันธุ์หนึ่งที่องค์กรสิ่ง แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประกาศว่า อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งได้ พบในเขตอุ ท ยานฯ มากถึ ง 22 ตั ว นอกจากนี้ ทุ่งสามร้อยยอดยังได้ชื่อว่า เป็นสวรรค์ของนักดู นกทั้ง ชาวไทยและ ชาวต่างชาติ สามารถทำรายได้เสริมด้าน การท่ อ งเที ่ ย วให้ ก ั บ ชาวบ้ า นที ่ ร ั บ จ้ า ง ถ่อเรือนำนักท่องเที่ยวชมบึงบัวและดูนก อพยพเป็นจำนวนมาก

เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีจุดกาง เต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะพักค้างแรมด้วย กันอยู่ 3 จุด • บริเวณหาดสามพระยา อยู่ติดกับชายทะเล • บริเวณหาดแหลมศาลา อยู่ติดกับชายทะเล • บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติทุ่งสามร้อยยอด ซึ่ง บริเวณนี้ไม่ติดชายทะเล สำหรับใครที่สนใจอยากไปท่องเที่ยวที่อุทยาน แห่งชาติเขาสามร้อยยอด ช่วงเดือนมีนาคมถึง เมษายน คื อ ช่ ว งเวลาที ่ เราขอแนะนำเป็ นที ่ ส ุ ด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-7223, 0-2561-2919-20 หรือติดต่อทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร. 0-3282-1568


CALENDAR

20

2 - 8 APRIL 2010

FRI

MON

TUE

WED

THU

งานกาชาด ประจำ ปี 2553

Colour of Life

Lamb of God Live in Bangkok 2010

ป่าช้าคนเป็น InLand Out-Cast

นิทรรศการศิลปะที่ งานกาชาดประจำปี นำเสนอผลงานจิตรกรรม กลับมาอีกครั้ง พบกับ สีอะคริลิกและสีชอล์กอัน กิจกรรมต่างๆ มากมาย แสนสดใสของ โอภาส อาทิ การออกร้านของ โชติพันธวานนท์ ศิลปิน หน่วยงานต่างๆ กว่า 200 หนุ ่ ม ผู ้ ม ี ช ี ว ิ ต ผู ก พั นกั บ หน่วยงาน กิจกรรม ท้องทะเลบ้านเกิด ณ เสี่ยงโชคชิงรางวัล การ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัน จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณฑ์ ใ น ก ่ อ ให ้ เ ก ิ ด พ ล ั ง แห ่ ง โครงการส่ ว นพระองค์ จินตนาการในการสร้าง สวนจิตรลดา นิทรรศการ สรรค์ผลงาน วันนี้ถึง 20 ของสภากาชาดไทย มิถุนายน 2553 ณ โรส ฯลฯ วันนี้ถึง 7 เมษายน การ์เดน สวนสามพราน 2553 บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้ า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก

สาวกหูเหล็กเตรียม โสตประสาทให้ดี เพื่อรอ พบกับ Lamb of God สุดยอดวง Groove Metal /Metalcore สัญชาติอเมริกนั ที ่ พ วกเขาเตรี ย มพร้ อ ม นำทุกสำเนียงเสียงร้อง และงานดนตรีมากระแทก โสตสัมผัสคุณ!! วันนี้ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหิศร จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทย ทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

นิทรรศการภาพถ่าย โดย Olivier Pin-Fat ที่ นำเสนอโลกภพภายในที่ เป็นดังซากปรักพัง คือ หนังนัวร์ทน่ี ำแสดงโดยฝูง ผีบางกอก คนบ้าหิวโหย ไร้บ้าน คนเหลือเดน คนไม่ แ น่ ใ จว่ า เขาเป็ น หญิงหรือชาย ตายไป แล้วหรือว่ายังเป็นอยู่ ที่ เจาะจงจำกัดความไม่ได้ และไร้รปู ทรงชัดเจน วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2553 ณ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี (ใกล้วัดแขก)

JF Theatre

มาดับร้อนด้วยเสียง หัวเราะ กับ JF Theatre ที่มากับธีม ‘comedy’ วันนี้เสนอเรื่อง ‘Many Happy Returns’ (หลวงพ่อ มาแล้ว) กับเรือ่ งราวของ คะซึโอะ ทาคายามะ ที่ เกิดศรัทธาในกลุม่ เผยแพร่ ศาสนากลุ ่ ม หนึ ่ ง ที ่ เจ้ า สำนั ก สามารถรั ก ษา หญิงชราให้กลับมาเดิน ได้ อ ย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ จนถึ ง ขั ้ น ขอร่ ว มกลุ ่ ม ชมฟรี วันนี ้ เวลา 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา เจแปน ฟาวน์เดชัน

3 4 SAT

SUN

SINGHA Frappe Music Fiesto 2010

มหัศจรรย์เพลง สุนทราภรณ์

เริงร่ากับแนวดนตรี เหนือกระแสใน ‘SINGHA Frappe Music Fiesto 2010’ ที ่ ร วมเอาความหลาก หลายทางดนตรี เ ข้ า ไว้ ด้วยกัน อย่าง Tokyo Ska Paradise Orchestra สกา ระดั บ เทพจากญี ่ ป ุ ่ น The Cat Empire วงฝีมอื ดี จากออสเตรเลีย ฯลฯ วันนี ้ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์สปา จำหน่ายบัตรผ่าน Total Reservation ทุกสาขา

‘คอนเสิรต์ มหัศจรรย์ เพลงสุนทราภรณ์ โดย คุณพระช่วย’ คอนเสิร์ต ที่จะทำให้คุณคิดถึงอดีต อันน่าจดจำอีกครัง้ พบกับ เหล่าศิลปินระดับหัวแถว ของวงการมาร่ ว มขั บ กล่อม ร่วมหวนรำลึก บทเพลงเก่าเก็บมีคุณค่า วันนี้วันสุดท้าย เวลา 14.00 น. ณ โรงละคร อักษรา เธียเตอร์ จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา

Open House Party Chapter one: Modern Dutch เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา พฤกษา ได้จัดงาน Open House Party เปิดตัวไลฟ์สไตล์ คอนโดมิเนียมสำหรับคนรุ่นใหม่ ‘Chapter one: Modern Dutch’ ที่คลับเฮาส์โครงการขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้ บรรยากาศและกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์ โมเดิรน์ ดัตช์ เหมาะสมลงตัวกับไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ ที่รักชีวิตอิสระ ทันสมัย มีสไตล์เป็นของตัวเอง ไม่เหมือนใคร โดยภายในวันงานได้มีลูกค้าให้ ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง สามารถกวาด ยอดขายจากการเปิดตัวอาคาร A และ B ได้สูง กว่า 1,500 ล้านบาท ภายในเวลาเพียงครึ่งวัน โดยมี คุณ ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ และ คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ และ คุณ อรนุช อิติโกศิน ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโด 2 มา ร่ ว มกิ จ กรรมและให้ ก ารต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า อย่ า ง เป็นกันเอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2789-9933 หรือ www.ps.co.th


§Ò¹ÊÑ»´Òˏ˹ѧÊ×ÍáË‹§ªÒµÔ»‚¹Õé àµÃÕÂÁ¾ºáÅÐ໚¹à¨ŒÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍãËÁ‹àÍÕèÂÁ! ã¹ÃÒ¤ÒÅ´¾ÔàÈÉàËÁ×͹à´ÔÁ! ä´Œ·ÕèºÙ· ⫹à¾Å¹¹ÒÃÕèÎÍÅŏ ³ Èٹ»ÃЪØÁáË‹§ªÒµÔÊÔÃÔ¡ÔµÔì

มัชฌิมนิเทศ : ǧȏ·¹§ ªÑ³ç¤Êԧˏ [180.-]

หนังสือสําหรับนิสิตนักศึกษาปหนึ่งถึงปสี่ และผูใหญที่รูสึกอยูเสมอวายังเรียนไมจบเสียที!

กรุณาอยารบกวน (Do Not Disturb)

ประสบการณฮาแบบสุดเสื่อมภาคสองของ ‘สิ่งมีชีวิตในโรงแรม’

: ÇÔªÑÂ

[185.-]

‘สัตวโลกผูนารัก’ (abc: Strips) : ÃÇÁ¹Ñ¡ÇÒ´ [175.-]

ฉบับปฐมฤกษของคอมมิคบุก กาซีนหัวใหมลา สุดจากอะบุก การตนู ฮาจิกกัดสรรพสัตว ขําสัตว (จริงๆ)

หนังสือใหม โปรโมชั่น Buffet 7 ปก เพียง

เด็กชายเลขที่ 34

: àÃ×èͧáÅÐÃÙ»â´Â ENZO á»Åâ´Â ͹ØÃѡɏ ¡Ô¨ä¾ºÙÅ·ÇÕ [320.-] ประสบการณหวาน ขม อมเศรา แหงวัยเยาว ของเด็กชายซุกซนชั้นประถมหนึ่ง ลูกออดโตชาตัวหนึ่ง และผูใหญหวังดีอีกจํานวนหนึ่ง หนังสือภาพยอดเยี่ยม และศิลปกรรมยอดเยี่ยมรางวัล The Golden Tripod Awards for Publications ของสํานักงาน Government Information Office (GIO) แหงชาติไตหวัน

‘ตํารา 102’ (abc) : ÃÇÁ¹Ñ¡à¢Õ¹ [170.-]

15 วิชาเฉพาะกิจใหมลาสุด ที่ไมอิงหลักสูตรกระทรวงศึกษาฯ จาก 15 นักเขียนอะบุก!

จากราคา 1,440 บาท แถมกระเปา Limited Edition

พระพุทธเจามีจริงไหม? : a day [160.-]

ธรรมะขั้นเริ่มตน เลาผานคําถามงายๆ ที่ใครก็สงสัย ตอบโดยพระนาเคารพ 9 รูป (จาก a day 108 ฉบับ ‘ธรรมะ’)

มูลคา 200 บาท

วันกอนครับ : thatday [170.-]

เรื่องเลาแหงความเขาใจผิด ที่อานแลวติดหนึบ รับประกัน กากทุกแกก! ตอใหแปกก็ยังกาก

บางกอกของฉัน : สํานักพิมพ์ polkadot [285.-]

55 ไกดคนดัง อาทิ พลอย จริยะเวช, คริส หอวัง, โทนี่ รากแกน, รถเมล คะนึงนิจ ฯลฯ ชวนเราซอกแซกและซึมซับไปกับสถานที่ในดวงใจทั่วกรุงเทพฯ

ADB 02 April 10 fullpage.indd 1

25/03/2010 12:25


24

LIFE IS LIKE A DECORATION เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร ถ้าลองแอบไปสำรวจความฝันของคนเมืองใน ยุคปัจจุบัน ร้อยทั้งร้อยย่อมอยากจะมีบ้านสวยๆ ของตัวเองสักหลังเพื่อเป็นรางวัลให้กับการทำงาน หนักมาครึ่งค่อนชีวิต แต่ความฝันของใครหลายๆ คนอาจจะถูกจำกัดด้วยคำว่า ‘งบประมาณไม่พอ’ แต่อย่าเพิง่ ปักใจเชือ่ ว่าทางเลือกของคนเรามีแค่นน้ั จริงๆ จนกว่าจะได้ลองฟังข้อคิดดีๆ ของ ฐานวัฒน์ สุวนิ ยั พฤษเบ็ญจะ เจ้าของสุขสปา และร้านอาหาร 11 แกลลอรี่ ทีเ่ ลือกจะทำความฝันให้เป็นจริงด้วย วิธีที่ง่ายกว่า และรวดเร็วกว่า “บ้านหลังนีผ้ มซือ้ ตึกแถวเก่าๆ ธรรมดามาตัง้ แต่ ห้าปีทแ่ี ล้ว ทีเ่ ลือกซือ้ ตึกแถวธรรมดาเพือ่ ปรับปรุงใหม่ แทนที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ อาณาเขตเป็น ของตัวเอง ก็เพราะคิดว่าเราจะรออีกนานแค่ไหนล่ะ เราเริม่ มีความสุขจากวันนีเ้ ลยดีไหม แทนทีจ่ ะมานัง่ รออีก 20 ปีขา้ งหน้า เพือ่ มีบา้ นหลังใหญ่ๆ ทีเดียว แต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดไหน เราก็สามารถ ทำให้ตัวเองมีความสุขได้ ถ้าเราคิดจะทำ ยิ่งใน สังคมเมืองปัจจุบันเรายิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนข้างๆ บ้านน้อยมาก ชีวติ ส่วนใหญ่เราก็อยูใ่ นบ้าน เพราะ ฉะนัน้ การทำทีอ่ ยูอ่ าศัยให้นา่ อยูเ่ ป็นเรือ่ งทีน่ า่ ลงทุน มากกว่า ไม่ว่าข้างนอกจะสกปรก หรือจะมีสภาพ แบบไหนก็ตาม แต่ในบ้านเราควรจะสะอาด ควรจะ อยู่แล้วสบายใจที่สุด ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ คนทีฝ่ นั อยากจะมีบา้ นได้เช่นกัน” ด้วยเหตุนี้ เราจึงสัมผัสถึงความโดดเด่นของ บ้านหลังนี้ได้อย่างชัดเจน กับสไตล์โมเดิร์นไชนีส ที่เจ้าของบ้านโปรดปราน ผสมผสานกับการจัดสรร พืน้ ทีก่ ารใช้สอยในบ้านได้อย่างเหมาะเจาะ จนเมือ่ ย่างเท้าเข้าไปในบ้านก็อาจจะลืมไปเลยว่านี่คือ ตึกแถวหนึง่ คูหา “ตึกแถวส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องพื้นที่น้อย เพราะฉะนัน้ การแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้สอยก็ไม่ควรจะกัน้ ห้อง เพราะมันจะทำให้ดเู ล็กลงไปใหญ่ วิธกี ารก็คอื เอาโต๊ะเอาตูม้ าขวางไว้เพือ่ ทีจ่ ะแบ่งโซนให้มสี ดั ส่วน ชัดเจนแค่นน้ั ก็พอแล้ว ซึง่ ไม่ตอ้ งลงทุนมาก ส่วนวิธี เลือกของแต่งบ้าน ก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่า ชอบอะไร ต้องชัดเจน สมมติวา่ ชอบอยู่ 10 อย่าง ต้องตัดให้มนั เหลือน้อยทีส่ ดุ และแคบทีส่ ดุ จากนัน้ ก็หาซื้อตามความต้องการจริงๆ มันก็จะง่ายกว่า การตัง้ โจทย์กว้างๆ” นอกจากการแต่งบ้านจะช่วยเพิม่ ความสบายใจ ในการอยู่อาศัยแล้ว ยังถือเป็นความท้าทายเล็กๆ น้อยๆ ให้เจ้าของบ้านได้ฝกึ ฝนความคิดสร้างสรรค์ ของตัวเองได้อกี ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองจีนที่อยากไป มากทีส่ ดุ − ลีเ่ จียง เพราะบ้านทุกหลังเป็นโครงสร้าง เดิมหมดเลย แต่นำความเป็นสมัยใหม่เข้าไป ผสมผสานอย่างลงตัว ถ้านึกถึงประเทศจีนจะนึกถึงใครเป็น คนแรก − เติ้ง เสี่ยวผิง หรือไม่ก็จักรพรรดิองค์ สุดท้าย ปูยี เพลงที่ แ สดงถึ ง ความเป็ นตั ว ตนมาก ทีส่ ดุ − Superman (It’s not easy) ของ Five for Fighting เพราะเป็นฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เมนูอาหารที่มีคนเรียกร้องให้ทำบ่อย ทีส่ ดุ − ปลาทอดขมิน้ อาหารทางใต้ หนังสือทีอ่ า่ นแล้ววางไม่ลง − แม่เบีย้ ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ สปาในฝันทีอ่ ยากให้มอี ยูจ่ ริง − สปาในซาฟารี มีสตั ว์ปา่ วิง่ เล่น มองไป ไกลสุดลูกหูลกู ตา “เวลาแต่งบ้านเราจะภูมิใจในบ้านที่เราตกแต่ง ขึน้ มาด้วยตัวเอง การแมตช์ของแต่ละชิน้ ทีอ่ าจจะ ไม่เข้ากันให้มาอยู่ด้วยกัน มันเป็นเรื่องของทักษะ เปรียบเหมือนวิธกี ารใช้ชวี ติ อย่างหนึง่ ทีเ่ ราย่อมจะมี สิง่ แปลกปลอมเข้ามาในชีวติ แล้วเราก็ตอ้ งหาวิธอี ยู่ กับมัน เหมือนกับว่าเราต้องคอนโทรลปัญหาทีอ่ ยูใ่ น ชีวติ เราให้ได้ จนในทีส่ ดุ มันก็จะกลายเป็นความสุข อย่างหนึง่ ในชีวติ ”


HEALTH AND HEART

25

HEALTH

HOW TO GET BETTER HEALTH สำหรับคนทำงานหลายคนทีใ่ นทุกๆ วัน ต้องเผชิญกับอาการง่วงงุนในยามเช้า หรือเหนือ่ ยอ่อน ในยามบ่าย รวมทัง้ นอนไม่หลับกระสับกระส่ายใน เวลากลางคืน แม้จะเป็นอาการเล็กน้อย แต่เราก็เข้าใจ ดีว่ามันคงสร้างความลำบากใจให้กับคุณไม่น้อย เราจึงมีวธิ แี ก้ไขอาการดังกล่าวมาฝาก ไปดูกนั เลย อาการที่ 1 ง่วงในตอนเช้า - ถ้าคุณชงกาแฟให้ ตัวเองอย่างน้อย 4 แก้ว ตัง้ แต่ยงั ไม่เทีย่ งดี แต่กไ็ ม่ ทำให้คณ ุ รูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่าสดใสขึน้ เลย แถมยังรูส้ กึ ว่าตัวเองมีแรงทำงานแต่กเ็ ป็นไปแบบเครียดๆ อย่าง บอกไม่ถูก รู้สึกไฮเปอร์จนออกจะเหนื่อย บางครั้ง พอไปเช็กความดันถึงได้รู้ตัวว่าสูงปรี๊ดเสียแล้ว ให้ ลดกาเฟอีน และเปลีย่ นเป็นการดืม่ น้ำเปล่าแทน แต่ อย่าหักดิบในทันทีทนั ใด ควรค่อยๆ ลดกาแฟทีละ น้อยด้วยการลดจำนวนแก้วที่ต้องดื่มลงสัปดาห์ละ 1 แก้ว จนร่างกายปรับตัวได้ เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการ ปวดหัวและประสาทแข็ง นอกจากนีแ้ ล้วคุณจะรูส้ กึ ว่านอนหลับได้สนิทดีขน้ึ ในตอนกลางคืน

เพราะหากคุณตอบว่าใช่ ก็ฟนั ธงได้เลยว่าคุณมีอาการ ติดแป้งแบบเข้าเส้น เพราะน้ำตาลจากแป้งในเลือด ที่พุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นๆ คุณจึงรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงใน การทำงาน แต่พอทุกอย่างย่อยสลายไป คุณก็จะ หมดแรงในยามบ่ายจนอยากจะนอนท่าเดียว วิธแี ก้ คือให้ลดแป้ง และกินโปรตีนให้มากขึ้น เพื่อทำให้ ระดับน้ำตาลในเลือดคงที ่ โดยในมือ้ เช้าควรเปลีย่ น มากินโยเกิรต์ ไข่ดาว และผลไม้ กลางวันกินสลัด อาการที่ 2 อยากหลับเวลาบ่าย - ให้สงั เกตตัวเอง หรือเกาเหลา มือ้ เย็นให้กนิ ปลากับผัดผัก ช่วงบ่ายๆ หน่อยว่าคุณเป็นคนหนึง่ ทีก่ นิ ขนมปังตอนเช้า กลางวัน ก็ให้กนิ ผลไม้เป็นของว่างแทนคุก้ กี้ พุ่งเข้าหาร้านฟาสต์ฟู้ด พอบ่ายก็ต้องมีคุ้กกี้ และ อาการที่ 3 นอนไม่หลับ – ทำงานมาเหนือ่ ยทัง้ วัน ตกเย็นมาก็ซัดข้าวเย็นแบบเต็มคราบหรือเปล่า แต่พอล้มตัวลงนอนบนเตียงกลับตาสว่าง ทัง้ นีอ้ าจมี

LOVE YOUR FEET TENDERLY เมือ่ ยไหมคะ เป็นคำถามของเราเสมอ เวลาเห็นเพือ่ นๆ สวยเริด่ กันด้วยการใส่รองเท้า ส้นสูงปรีด๊ เราจึงมีวธิ ที ะนุถนอมเท้ามาฝาก ดังนี้ • รองเท้าทีด่ คี วรสูงไม่เกิน 1 นิว้ และลักษณะ ส้นไม่ควรเป็นส้นเข็มหรือเล็กเกินไป เพราะจะ ทำให้การทรงตัวเสียสมดุลจนต้องเกร็งกล้ามเนือ้

ขาและเท้าเป็นเวลานานๆ • ควรเลือกรองเท้าที่ยาวกว่าเท้าประมาณ 1 เซนติเมตร และไม่บบี นิว้ เท้าเกินไป เพราะโดยปกติ ขณะเราเดิน เท้าจะเคลื่อนไปด้านหน้าประมาณ 7 มิลลิเมตร ดังนั้น คนที่ใส่รองเท้าพอดีเกินไป จึงเกิดปัญหากับเล็บและนิว้ เท้า • ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นสัมผัสนุ่มหรือรองเท้า ที่เสริมพื้นให้สูงเพื่อช่วยลดแรงกระแทก หรือจะ เสริมแผ่นรองส้นหรือใส่แผ่นกันส้นเท้าเพือ่ ลดการ เสียดสี ป้องกันผิวหนังด้านและการเกิดตาปลา ได้ดว้ ยก็จะดี

สาเหตุมาจากระบบภายในร่างกายที่ยังคงตั้งหน้า ตัง้ ตาทำงานอยู ่ โดยคุณอาจจะเพิง่ กินข้าวอิม่ ๆ แล้ว ล้มตัวลงนอน ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้นอนยาวสัก 15 ชัว่ โมง ก็ไม่มที างหลับ เพราะกระเพาะอาหารรวมไป ถึงตับยังคงเร่งทำงานเพือ่ ย่อยอาหารและเผาผลาญ ไขมันอยู ่ ดังนัน้ คุณจึงควรตัง้ นาฬิกาชีวติ ของตัวเอง ให้ด ี ไม่วา่ จะตืน่ นอน กิน หรือพักผ่อน ก็ควรทำให้ เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ ร่างกายจะได้คุ้นชิน เช่น ควรกินข้าวเย็นให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเข้านอน 4-5 ชั่วโมง เป็นการเผื่อเวลาให้อาหารย่อยจนหมด คุณจะได้นอนหลับสนิทขึน้

• ควรเลือกซือ้ รองเท้าช่วงบ่าย เพราะเป็นช่วงทีเ่ ท้า ขยายเต็มที ่ และควรลองสวมรองเท้าทัง้ สองข้าง • ควรเปลีย่ นความเชือ่ ทีว่ า่ รองเท้าคับจะยืดออกเมือ่ ใช้ไปสักพัก เพราะกว่ารองเท้าจะยืดออก เท้าของ คุณก็อาจบาดเจ็บก่อนได้ • คุณอาจผ่อนคลายเท้าโดยการแช่นำ้ อุน่ ร่วมกับ การบริหารกล้ามเนื้อขาและเท้าอย่างง่าย โดย กระดกปลายเท้าขึน้ ให้สดุ จนรูส้ กึ ตึงทีน่ อ่ ง ค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครัง้ จะช่วยลดอาการปวด เมื่อยเท้าได้


26

THE WORDS

“Throw your heart over the fence and the rest will follow.” โยนหัวใจของท่านข้ามรั้ว ไปให้ได้ แล้วอย่างอื่นที่เหลือ ก็จะตามไปเอง

-Norman Vincent Peale

“Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully.”

หน้าที่ช่วยให้เราทำในสิ่งต่างๆ ได้ลุล่วงไปด้วยดี แต่ความรัก ช่วยให้เราทำในสิ่งต่างๆ ได้อย่างสวยงาม

-Phillips Brooks

“If you accept the expectations of others, especially negative ones, then you never will change the outcome.”

“The average man does not want to be free. He simply wants to be safe.”

ถ้าคุณยอมรับการคาดหวังของคนอื่น โดยเฉพาะคนที่มีความคิดในแง่ลบ คุณก็จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของมันได้เลย

คนธรรมดาไม่ได้ต้องการเป็นอิสระหรอก เขาต้องการเพียงแค่อยู่อย่างปลอดภัย

-H. L. Mencken

-Michael Jordan

“We cannot change our memories, but we can change their meaning and the power they have over us.” เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจำของเราได้ แต่เราเปลี่ยนความหมายและพลังของมันที่มีเหนือเราได้

-David Seamans

“Creativity requires the courage to let go of certainties.”

ความคิดสร้างสรรค์เรียกร้อง ความกล้าที่จะโยนความ แน่นอนทิ้งไป

-Erich Fromm

“A right is not what someone gives you; it’s what no one can take from you.”

สิทธิ ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมอบให้ท่าน แต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครนำไปจากท่านได้ต่างหาก

-Ramsey Clark

“Life resembles a novel more often than novels resemble life.” ชีวิตเหมือนนิยาย มากกว่าที่ นิยายจะเหมือนกับชีวิต

-George Sand


THE GUEST

27 027

MY GOLDEN GOAL เรื่ อ ง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ กิ ต ติ บุ ต ร

ความรำคาญใจอย่างหนึ่งของเราบังเกิดขึ้นเมื่อลงมือนั่งค้นหาข้อมูลในกูเกิล แล้วก็ต้องพบว่า คำค้นของเราที่พิมพ์ไปไม่ว่าจะเป็น ‘โปโล’, ‘กีฬาโปโล’, ‘ขี่ม้าโปโล’ หรือคำที่ชัดเจนอย่าง ‘ประวัติกีฬา ขี่ม้าโปโล’ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ที่ได้จากการกด Enter ครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือ ‘โปโลน้ำ’, ‘กีฬาโปโลน้ำ’ และที่ทำเอาเรางงมากที่สุดก็คือ ‘จำหน่ายเสื้อโปโล’! เมื่อคำค้นและผลลัพธ์ที่เป็นภาษาไทยไม่อาจช่วยได้ เราจึงเปลี่ยนใจไปใช้คำค้นที่เป็นภาษา อังกฤษแทน และแล้วก็ได้คำอธิบายถึงกีฬาขี่ม้าโปโลจาก wikipedia เว็บที่จำกัดความตัวเองไว้ว่าเป็น the free encyclopedia ว่า “Polo is a team sport played on horseback in which the objective is to score goals against an opposing team. Players score by driving a small white plastic or wooden ball into the opposing team’s goal using a long-handled mallet.” หรือแปลเป็นไทยได้ว่า ‘โปโล’ คือกีฬาที่ เล่นเป็นทีม โดยที่ผู้เล่นอยู่บนหลังม้าซึ่งมีจุดประสงค์ในการทำประตูให้ได้มากกว่าอีกทีมที่ร่วมแข่งขันด้วย การทำประตูจะต้องอาศัยการส่งลูกบอลที่ทำด้วยพลาสติกหรือไม้ก็ดีให้เข้าประตูของอีกทีมโดยใช้ไม้ยาว เป็นอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม, โชคยังดีที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ ‘ต๊อบ’ - อัยยวัฒน์ รักศรีอักษร Assistant to Group Chairman และ CEO ของ King Power Complex อาณาจักร Duty Free ซึ่งเขาคือ 1 ใน 4 ทายาทของ วิชัย รักศรีอักษร ผู้บุกเบิกกิจการ Duty Free รายแรกในเมืองไทย และยังเป็นคนเดียวกับ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ อัยยวัฒน์เองก็ยังดำรงตำแหน่งกัปตัน ทีมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งเขาได้ไขข้อข้องใจให้เราเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าโปโลที่น้อยคนจะรู้จักว่า “ถ้าจะให้เข้าใจว่ากีฬาขีม่ า้ โปโลคืออะไร ก็ตอ้ งบอกว่าขอให้นกึ ว่าโปโลก็คอื กีฬาฟุตบอล เพียงแต่ แต่ละทีมจะมีผู้เล่นเพียง 4 คนเท่านั้น และแทนที่เราจะทำประตูด้วยการวิ่งและเตะลูกบอลให้เข้าประตู โปโลเราก็ใช้การขี่ม้าและใช้ไม้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการรับ-ส่งลูกบอล และทำประตูแทน” ต่อด้วยการอธิบายความเชือ่ มโยงกันระหว่าง King Power และสมาคมขีม่ า้ โปโลแห่งประเทศไทยว่า “King Power ก็คืองาน คือกิจการของครอบครัว ส่วนสมาคมโปโลเป็นงานอดิเรกที่เริ่มมาจาก ความชื่นชอบของคุณพ่อที่มีต่อกีฬานี้จนถึงขั้นเอาจริงเอาจังตั้งเป็นสมาคม ซึ่งพอเป็นสมาคมเราก็ต้องมี ผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ได้ King Power เป็นเมนหลัก และยังมีอีกหลายองค์กรครับที่เป็น ผู้สนับสนุนร่วม” ทัง้ นี ้ เขายังเล่าให้เราฟังถึงความเป็นมาของตัวเขาเอง ก่อนทีจ่ ะได้มาเป็นนักกีฬาขีม่ า้ โปโลด้วยว่า “คุณพ่อท่านชอบสัตว์ ชอบม้า ก็เลยอยากเล่นกีฬาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับม้า ซึ่งก็มีโปโลนี่แหละ ตอนนั้นผมก็ขี่ม้าเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่ใช่ม้าโปโล คุณพ่อท่านก็เล่นโปโลของท่านไป แต่พอเล่นไปนานๆ เล่นคนเดียว ท่านก็เลยเบื่อ อยากมีคนเล่นด้วย ก็ยอมรับว่าโดนบังคับ (หัวเราะ) แต่ผมไม่ได้คิดมากอะไร เพราะไปเล่นครั้งแรกก็ชอบกีฬานี้เลย เพราะหลายคนจะจินตนาการว่าเล่นโปโลมือหนึ่งถือไม้ ก็ต้องจับ บังเหียนมือเดียว มันก็ยิ่งยากสิ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะม้าที่ใช้มันถูกฝึกมาเพื่อกีฬาโปโลโดยเฉพาะ เราหักซ้ายมันก็ซ้าย หักขวาก็ขวา นอกจากจะชอบเพราะมันไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแล้ว ผมว่าโปโล ทำให้ผมได้สตินะ เพราะการอยู่บนหลังม้าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เวลาเล่นเราก็ต้อง ระวังตัว มีสติเสมอ ต้องรู้จักจังหวะที่จะบังคับม้า แล้วยังต้องคิดอีกด้วย ต้องอ่านเกมของฝั่งตรงข้ามว่า จะเล่นแบบไหน เราจะดักยังไง สรุปก็คือโปโลช่วยทำให้ผมสุขุมขึ้น” และเมื่อเข้ามาเป็นนักกีฬาขี่ม้าโปโลเต็มตัว รวมทั้งช่วยผู้เป็นพ่อดูแลสมาคมฯ อัยยวัฒน์จึงได้ มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกีฬานี้ที่ไม่อาจแพร่ขยายไปได้ในวงกว้างในสังคมไทยได้ ซึ่งนั่นก็คือ

“คนไทยไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ คือจริงๆ กีฬาโปโลมันมีมานานมากแล้ว แต่คนไทยเราก็ยัง ไม่กล้าที่จะลองเล่น ลองขี่ม้า คือกีฬาใหม่ๆ คนไทยก็จะคิดว่ามันยากแก่การเข้าใจ หรือว่ามันต้องมาเริ่ม เรียนใหม่ ศึกษาใหม่ คนก็เลยคิดว่าไม่เอา ฉันเล่นแบบเดิมๆ ดีกว่า ก็เลยทำให้คนไทยยังไม่เห็นว่ามัน เป็นกีฬาที่ทั่วโลกเขาเล่นกันหมดแล้ว ดูอย่างที่อังกฤษสิ สภาพอากาศเขาก็ไม่ได้ดีเหมือนบ้านเรา ทั้งหนาว ทั้งฝนตก เฉอะแฉะ แต่กีฬาโปโลก็ยังเป็นที่นิยมมาก ซึ่งพอมองกลับมาที่บ้านเราก็จะเห็นว่า บ้านเราฤดูก็ดีกว่า สามารถเล่นได้ทั้งปีเลย มีสนามพร้อม มีอุปกรณ์พร้อม และมีสมาคมที่คอยให้ความ สนับสนุน แต่ขาดคนเล่น ขาดนักกีฬา ตรงจุดนี้ทำให้ผมและเพื่อน (พลอย ปิ่นแสง) มานั่งปรึกษากันว่า เราจะทำยังไงดี เพื่อเป็นการผลักดันกีฬาขี่ม้าโปโลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนไทยมากขึ้น” ในที่สุด อัยยวัฒน์ก็ได้ไอเดียในการจัดการระเบิดศึกกีฬาขี่ม้าโปโลระดับมหาวิทยาลัยขึ้นเป็น ครั้งแรก ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘กีฬาขี่ม้าโปโลระดับอุดมศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1’ (International University Polo Championship 2010) ระหว่างวันที ่ 29 มีนาคม-3 เมษายน 2553 ณ สนามวีอาร์ สปอร์ต คลับ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ “ผมมองว่ากลุ่มนักศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของทางสมาคมฯ ถ้าหากการแข่งขันโปโล ระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักกีฬาขี่ม้าโปโลคนไทยหน้าใหม่ๆ มาร่วมแข่งขันกัน มากขึ้น ผมก็จะจัดทุกปี และหากว่ามีนักศึกษาที่เข้ามาแข่งขันมากขึ้น มันก็จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ นักกีฬาเหล่านัน้ สังกัดอยูม่ กี ารดำเนินการจัดตัง้ ทีมหรือชมรมขีม่ า้ โปโลของมหาวิทยาลัยขึน้ ซึง่ ในการแข่งขัน ครั้งแรกเป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่า ประเทศอื่นที่เข้าร่วมแข่งขันเขาสามารถส่งทีมนักกีฬาในนามของ มหาวิทยาลัยได้ เช่น อังกฤษก็มาจาก Regent College และ Royal Holloway University of London ในขณะที่ทีมจากประเทศไทยยังเป็นทีมที่ผสมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งต้องใช้ชื่อในการแข่งขันว่า Thai University” หากพูดถึงกีฬาขี่ม้าโปโล ภาพจำของใครหลายคนที่ติดตามาจากในหนังย้อนยุคของฮอลลีวูด คงจะหนี ไม่ พ ้ น ภาพของผู ้ ค นที ่ แห่ แหนกั น ไปชมไปเชี ย ร์ อ ยู ่ ร ิ ม ขอบสนามด้ ว ยการสวมหมวกขนนก รองเท้าส้นสูง และชุดกระโปรงกรุยกรายหรูหราอู้ฟู่ และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้คนไทยเราไม่มีใครอยาก จะทำความรู้จักกับกีฬาประเภทนี้ให้มากนัก ซึ่งอัยยวัฒน์ก็ได้ลบล้างทฤษฎีข้อนี้ว่า “งานนี้เราจัดแบบไม่ต้องสวยหรูครับ เพราะเป็นงานระดับอุดมศึกษา ทุกคนสามารถมาร่วมงาน ได้ด้วยชุดสบายๆ กางเกงขาสั้นยันรองเท้าแตะก็เข้าได้ ผมอยากให้มาดูกันว่ากีฬาขี่ม้าโปโลมันสนุก ตรงไหน เรามีกฎกติกาในการเล่นยังไง อยากให้ทุกคนมาสนุกกันครับ ผมอยากเห็นภาพที่สบายๆ และ เป็นกันเองของทุกคน ซึ่งในวันที่ 3 เมษายนนี้ จะเป็นรอบชิงชนะเลิศ ก็จะมีทีมเชียร์จากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันมาสร้างสีสันให้ด้วย มีการเล่นเกม มีซุ้มกิจกรรมต่างๆ คือผมพยายามทำให้ ภายในงานมันมีอะไรมากกว่าบรรยากาศการแข่งขันขี่ม้าโปโลแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมาด้วย เพื่อเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกีฬานี้ให้คนไทยสามารถเข้าถึงง่ายขึ้น” ในฐานะของนักกีฬาขี่ม้าโปโลคนหนึ่ง ย่อมหนีไม่พ้นที่อัยยวัฒน์จะมีความต้องการในชัยชนะ และถ้วยรางวัล อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ใช่ Golden Goal ในชีวิตของเขาแม้แต่น้อย “แน่นอนว่าในการแข่งกีฬา ใครๆ ก็ต้องอยากได้ถ้วยรางวัล อยากได้ชัยชนะ แต่สิ่งที่ผมต้องการ เหนือไปกว่านั้นก็คือ การทำให้กีฬาขี่ม้าโปโลซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อรัก เป็นกีฬาที่แพร่หลายในสังคมไทยให้ได้ นั่นคือเป้าหมายของผมในตอนนี้”


ถือแก้วของคุณให้มั่นก่อนที่จะโยกกันให้สุดมัน ดิ้นกันให้สุดเหวี่ยง และเพลิดเพลินกับงานศิลป์ระดับโลกไปพร้อมๆ กัน สำหรับเทศกาล ดนตรีและศิลปะที่เปิดให้ศิลปินรุ่นใหม่ทั้งไทยและเทศได้ปล่อยของกัน อย่างเต็มที่กับงาน Tiger Translate Music & Art Festival 2010 ตอน สวนเสือมาหาสนุก ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา บริเวณลานจอดรถ หลังเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งได้ระเบิด ความมันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติอต่อกัน โดยเมื่อปี 2008 ที่จัดขึ้นในสวนลุมไนต์บาซาร์ Tiger Translate ได้วงอินดี้พ็อพสายพันธุ์สวีเดน The Radio Dept. มาประชันกับวงดนตรี อินดี้ชื่อดังของเมืองไทยอย่าง ModernDog, Flure, Scrubb, อพาร์ตเมนต์คณ ุ ป้า, Slur และ The Richman Toy รวมทั้ง อาร์ ทิ ส ต์ ผู้ ส ร้ า งงานศิ ล ปะอี ก มากมาย ส่วนในปี 2009 ที่จัดขึ้น ในแดนเนรมิต (เก่า) ได้วงอิเล็กโทร พ็อพจากเกาะอังกฤษ New Young Pony Club มาสร้างความสนุก ร่วมกับวงดนตรีเลือดใหม่ของไทย อย่าง Tattoo Colour, มหาจำเริญ, Slot Machine, Kai-Jo Brothers, Paradox, Circle 22 feat. Pod, Flure, Scrubb และได้อาร์ทิสต์อย่าง B.O.R.E.D, DuckUnit, Joe Nattapol + Koi Chi SO::ON Dry Flower มาโชว์ ฝี มื อ ในการสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะให้ คนไทยได้ชื่นชม ขณะที่ในปี 2010 นี้ เทศกาลดนตรีและ ศิลปะสุดยิ่งใหญ่ Tiger Translate Music & Art Festival 2010 ใช้ชื่อธีมสุดมันว่า ‘สวนเสือมาหาสนุก’ ได้ระดมศิลปินและวงดนตรียอดฝีมอื มาสร้างความ สนุกไม่แพ้กัน โดยภายในงานได้นำเอางานศิลป์ที่ผสมผสานทั้งภาพ และเสียง ตั้งแต่ Street Art, Motion Graphic ยัน Brit Alternative, Electronic มาโชว์กันแบบสดๆ มันๆ ทั้งโซโล ดีด ขีด เขียน ประชันกัน

ต่ อ หน้ า แบบไม่ มี ยั้ ง จากการสำแดงฝี มื อ ของศิ ล ปิ น ทั้ ง ไทยและเทศ ที่พลาดไม่ ได้เลยคือกลุ่มศิลปินที่ถือเป็นหมัดเด็ดของงานในปีนี้ - ‘Placebo’ วงร็อกระดับโลกสัญชาติอังกฤษ เจ้าของรางวัล MTV Europe Music Award สาขาวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อกยอดเยี่ยม ประจำปี 2009 ซึ่งตลอดระยะเวลา 16 ปี ในวงการดนตรี สามหนุ่ม จากอังกฤษพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานที่สามารถเฉือนเอาชนะวงดนตรี ร่ ว ม รุ่ น อ ย่ า ง The Killers, Paramore และ Muse หลังจากที่ วางแผงอัลบั้มสตูดิโอมา 6 ชุด มีเพลงฮิตที่ถูก ใช้ในโฆษณาและประกอบหนังมากมาย Brian Molko นักร้องนำและมือกีตาร์, Stefan Olsdal เบส และ Steve Forrest กีตาร์ ก็ยัง คงเดินสายกระจายพลังงานอัลเทอร์เนทีฟ ร็อกอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย นอกจากนี้ยังมี การแสดงสดจากศิ ล ปิ น อิ น ดี้ ชั้ น แนวหน้ า ด้ ว ยการแจมข้ า มแนวเพลงที่ สุ ด ขั้ ว อย่าง Abuse the Youth ปะทะ ลุลา, ModernDog ปะทะ ริค วชิรปิลันธิ์, Flure ปะทะ มหาจำเริญ, Paradox ปะทะ ดีเจโต้ สุหฤท และการรวมตัวของ เหล่ า อาร์ ทิ ส ต์ ชื่ อ ดั ง ทั้ ง ไทยและเทศ อาร์ตอินเตอร์ ปะทะ อาร์ตเอชีย โดย Ian Mutch จาก Australia ปะทะ Spanky, Clean จาก Denmark ปะทะ MAMACUP ร่วมด้วย Rukkit, KOB B.O.R.E.D, DIEISE, HereOdd, ERROR และ JNSNP ถ้ า คุ ณ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ พ ลาด งานเจ๋งๆ อย่างนี้ ไป ไม่ต้อง เสียใจ! เรามีบรรยากาศความมัน ระดับห้าดาวมาฝาก และต้นปีหน้าอย่าลืมเคลียร์เวลา ของคุณให้ว่าง ก่อนที่จะมาเสียใจที่พลาดไปเหมือนในปีนี้ เอาล่ะ! คล้องป้าย All Area Pass ไว้ แล้วตะลุยสวนเสือไปพร้อมๆ กับเรา ได้เลย!

THE ARE


WHAT DID THEY SAY ABOUT ‘TIGER Flure TRANSLATE? ModernDog

“รู้สึกตื่นเต้นดีครับกับการได้มา ประชันกับวงมหาจำเริญ อย่างมหาจำเริญ เขาก็สไตล์หนักๆ เหมือนกัน ตอนแรกก็คิด ว่า เอ๊ะ มันจะไหวหรือเปล่า แต่พอมาร่วม กันร้องในเพลง ‘รักเธอประเทศไทย’ ผม รู้สึกว่ามันช่วยเสริมให้เพลงนี้มันพุ่งไปสู่ คนดู เป็นความตั้งใจของเราที่เลือกเพลงนี้ ด้วย ทำให้เพลงดูมีพลังมากขึ้น”

“รูปแบบงานถือว่าลงตัว เป็นการจัดงานทีส่ ร้างสรรค์มาก นอกเหนือ จากได้ฟังเพลงดีๆ แล้วยังได้เสพงานศิลปะด้วย ศิลปะกับดนตรีเป็นของ คู่กัน ให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน งานแต่ละงานก็ต้องใช้องค์ประกอบของ อีกอย่างเข้ามา อย่างดนตรีจะขาดศิลปะไม่ได้เลย อย่างในเรื่องของการ ออกแบบเวที การนำเสนอดนตรี ฯลฯ คือมันไม่ได้มีแค่เสียงเพลงอย่างเดียว ต้องใช้องค์ประกอบอื่นๆ ในการทำงานด้วย ควบคู่กัน ไม่ขาดออกจากกัน”

Abuse the Youth

E MUSIC REA

ปูพรมความมันกับวง ‘Abuse the Youth’ ด้วยแนวดนตรีทพ่ี ะยีห่ อ้ ว่าเข้าถึงคนทุกกลุม่ ไม่วา่ จะ เป็นร็อก อินดี้ หรือแม้กระทั่งเมทัล ด้วยความเป็นกรันจ์บวกร็อกผสานกลิ่นอายของความเป็นพ็อพ ไว้บางๆ กลั่นออกมาเป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษที่สวยงามและท่วงทำนองที่พร้อมจะให้คนดูโยกไปได้ ทุกตัวโน้ต ก่อนที่ ‘ลุลา’ เจ้าแม่เพลงบอสซาจะมาร่วมแจมในเพลง เวลาจะช่วยอะไร เสียงใสๆ ของ สาวลุลาบวกกับเสียงกีตาร์ที่แตกพร่า และเสียงกลองที่สาดใส่คนดูแบบไม่ยั้งของ Abuse the Youth ทำให้หลายๆ คนอดใจไม่ไหวจนต้องกระโดดกันตัวลอย สนุกกันต่อแบบลืมเหนื่อยกับ ‘มหาจำเริญ’ วงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไทยที่เป็นที่นิยม ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ จนมักจะเป็นภาพที่ชินตาว่าวันไหนที่วงมหาจำเริญเล่นนั้นจะมีชาว ต่างชาตินั่งอยู่เต็มร้าน! ก่อนที่หนุ่มๆ วง ‘Flure’ ขาประจำของงาน Tiger Translate ที่ผูกขาดการขึ้น โชว์มาตั้งแต่งานครั้งแรกที่สวนลุมไนต์บาร์ซาจะออกมาร่วมประชันเสียงร้องใส่กันแบบไม่ยั้งกับเพลง ปล่อยไปตามหัวใจ, ยื้อ, ฤดูที่ฉันเหงา และร่วมแจมกับมหาจำเริญในเพลง รักเธอประเทศไทย ใน เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดูมีพลังและปลุกให้คนดูฮึกเหิมได้อย่างเหลือเชื่อ เมื่อถูกขับร้องด้วยเสียง อันทรงพลังของ คิว วง Flure ไม่ทันจะได้พักหายใจ เสียงคีย์บอร์ดจากเวทีชั้น 2 ก็ดังขึ้น และ ‘ป๊อด’ - ธนชัย อุชชิน ก็นำ ทีม ‘ModernDog’ ออกมาบรรเลงเพลงให้คนดูได้กระโดดกันกับเพลง นิยาย ในเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ ที่ฟังดูแปลกใหม่ ก่อนที่ ‘ริค วชิรปิลันธิ์’ เจ้าของเสียงร้องโหยหวนที่เป็นเอกลักษณ์จะมาร่วมแจมใน เพลงที่มีเนื้อร้องซึ้งกินใจของ ModernDog อย่าง สิ่งที่ไม่เคยบอก และปิดท้ายการ battle ครั้งนี้ด้วย การหยิบเอาเพลง รักคือฝันไป ของสาว สาว สาว มาขับร้องในสไตล์ที่ต่างออกไปจากฉบับออริจินัล ในขณะที่ไฮไลต์ของงานกำลังจะเริ่มขึ้น เสียงคนดูตะโกนเรียก Placebo… Placebo… Placebo ดังกึกก้อง เพียงชั่วอึดใจ Brian Molko นักร้องนำแห่งวง ‘Placebo’ ก็เดินนำสมาชิกในวงออกมา ท่ามกลางเสียงเฮสนั่นของผู้ชม ตามด้วย Stefan Olsdal และ Steve Forrest ก่อนที่จะสาดเพลงใหม่ อย่าง For what it’s worth, Battle for the sun, Devil in the details, Ashtray Heart รวมทั้งเพลงเก่า อย่าง Special K, Every you every me, Song to say goodbye อย่างจุใจ งานนี้ต้องบอกว่า Placebo เล่นสดได้มนั สะใจจน (เบียร์) หยดสุดท้าย และไม่ทำให้แฟนเพลงชาวไทยทีแ่ ห่แหนไปดูตอ้ งผิดหวังจริงๆ! ยัง! ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ปิดท้ายความมันครั้งนี้ไปกับ ‘Paradox’ กับ ‘ดีเจโต้’ - สุหฤท สยามวาลา ผู้ชายที่ได้ฉายาว่าเป็น ‘พ่อมดอิเล็กทรอนิกส์’ ที่ออกมา battle กันเป็นชุดฟินาเล (สุดท้าย) เริ่มที่ Paradox ออกมาสร้างความสนุกให้กับคนดูกับเพลง ฤดูร้อน, มีแต่เธอ, นักมายากล แล้วก็ถึงคิวของดีเจสุหฤทขึ้นมาเปิดแผ่นต่อด้วยบีตที่ตื๊ดๆ เร้าใจ และเมื่อมองลงไปที่คนดูก็จะเห็นว่า พวกเขากำลังเต้นกันมันสุดเหวี่ยงไปตามจังหวะการเปิดแผ่นราวกับแดนซ์อยู่ในผับ!

“ถือเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มีโอกาสขึ้น เวที Tiger Translate ในฐานะศิลปิน เพราะสองครั้งที่ ผ่านมา พวกเรามางานในฐานะคนดู ครั้งนี้ได้มาเล่น คอนเสิร์ตก็รู้สึกดีใจมาก ยิ่งได้มา battle กับพี่ลุลา ด้วยก็ยิ่งตื่นเต้น เพราะเราเป็นวงร็อก ก็ไม่รู้ว่าเราจะ เบาไปหาเขาดีไหม หรือเขาจะปรับจากสไตล์บอสซา เบาๆ ให้แรงขึ้น เพื่อให้เท่าๆ กันกับเรา แต่สุดท้าย แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ตอนที่เล่นอยู่บนเวที คำถามที่มีในหัวว่าใครจะเบาใครจะหนักมันหมดไป ทันที กลายเป็นความลงตัว สนุก และมันมากครับ สำหรับงาน Tiger Translate ในปีน้ี พวกเราชอบมาก ชอบมากกว่างานสองครั้งที่ผ่านมาเสียอีก เพราะ เป็นการมาเจอกันระหว่าง ‘ดนตรี’ กับ ‘ศิลปะ’ ซึ่ง พวกเรามองว่าสองสิ่งนี้มันก็คือศิลปะเหมือนๆ กัน ยิ่งมาอยู่ด้วยกันก็ยิ่งช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินชม งานมากขึ้น คืองานศิลปะก็สวย ยิ่งมีเพลงฟังไปด้วย ก็ยิ่งสนุก หรือฟังเพลงไป เดินดูงานศิลปะในงานไป ก็มัน อีกอย่างงานที่ออกแนวสตรีทที่จับเอาดนตรีกับ ศิลปะมาเจอกันก็หาดูไม่ได้ง่ายๆ ในเมืองไทย”

ฐิตวินน์ คำเจริญ

(พิธีกรของงาน Tiger Translate)

“การจัดงานศิลปะใน เมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นแบบรวมๆ อย่างวาดภาพ เพนต์ ซึ่งจริงๆ แล้ว ดนตรีมันก็รวมอยู่ในศิลปะด้วย ผม ว่ามันดีนะ กับงาน Tiger Translate ที่ให้ดนตรีกับศิลปะมาเจอกัน คนที่มีฝีมือในการ ทำงานด้านศิลปะจะได้มีโอกาสแสดงผลงาน คนไทยก็ มีโอกาสได้ดูด้วย ซึ่งไม่ได้มีโอกาสหาดูได้ง่ายๆ อย่าง ศิลปินสตรีทเมืองนอก คนไทยก็มีโอกาสได้ดู แล้วก็มี วงดนตรีที่มีฝีมือเจ๋งๆ ให้ได้ดูด้วยอย่าง Abuse the Youth หรือวงเมืองนอกอย่าง Placebo ก็เป็นวงที่ผมรอ คอยจะดูในงานนี้ครับ”

สุหฤท สยามวาลา

“ผมไปร่วมงาน Tiger Translate ทุกครั้งนะ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานอะไรก็ไม่รู้ที่โคตรมันเลย มีงาน ศิลปะให้ดู มีเพลงให้ฟัง สองสิ่งนี้มันก็คือศิลปะที่ต้อง ควบคู่ไปด้วยกัน แต่หาดูไม่ได้บ่อยๆ ในเมืองไทย ก็มี แต่งานของไทเกอร์ ที่ทำให้เราไม่ต้องบินไปดูงานแบบนี้ ถึงเมืองนอก ผมว่ากับคอนเซ็ปต์ของเทศกาลที่เป็น ดนตรีกับศิลปะ มันช่วยยกระดับ การจัดงานต่างๆ ในบ้านเราให้มี คุณภาพเทียบเท่ากับเมืองนอกนะ แล้วก็คิดว่าควรจะมีบ่อยๆ ด้วย เพราะเท่าที่ดูจำนวนคนที่มาร่วม งานในวันนี้แล้ว กล้าพูดได้เลยว่า คนให้การตอบรับงานในลักษณะ แบบนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี”


THE ART AREA เปิดตาเปิดใจไปกับงานศิลปะของอาร์ทิสต์ชื่อดังทั้งไทยและเทศ ภายใต้โจทย์การ จัดงานครั้งนี้ที่จัดให้ อาร์ตอินเตอร์ มาปะทะกับ อาร์ตเอเชีย โดยผลงานของศิลปินต่างๆ ที่ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆ ถูกนำมาโชว์ไว้ใน ‘สวนเสือมาหาสนุก’ แห่งนี้แล้ว เริ่มกันที่ Art Wall กำแพงขนาดยักษ์ที่สูงเทียบเท่ากับตึก 3 ชั้น ตั้งตระหง่าน บริเวณปากทางเข้า ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับผลงานของกราฟฟิตขี องศิลปินชาวออสซี ‘เอียน มุตช์’ ที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการโชว์ผลงานจากเวทีไทเกอร์ ทรานสเลท โกลบอล โชว์เคส 2009 มาสดๆ ร้อนๆ และ ‘เฟรเดอริก แอล เฮสเซล ดาห์ล’ จากเดนมาร์ก ที่รู้จักกันในนาม ‘คลีน’ สตรีทอาร์ทสิ ต์มอื โปรผูเ้ ชีย่ วชาญในการผสมผสานงานกราฟฟิตเี ข้ากับศิลปะร่วมสมัย แถมคลีนยังเป็นเจ้าของงานศิลปะที่ประดับอยู่บนกำแพงเมืองโคเปนเฮเกนมาตลอดระยะ เวลา 15 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยสองศิลปินจากต่างชาติได้เดินทางมาร่วมประชันฝีมือการ สร้างสรรค์กำแพงศิลปะขนาดยักษ์ร่วมกับศิลปินสตรีทอาร์ตชั้นแนวหน้าชาวไทย ‘Spanky’ หนึ่งใน Illustrator ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เคยจัดแสดงงานในหลายประเทศ ทั่วโลก โดยมีเอกลักษณ์คือบอกเล่าเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาผ่านโทนสีที่จัดจ้าน

อยากไปหม่ำเบียร์จงั แต่ตอ้ งยืนขายเสือ้

ร้อนแรง และ ‘MAMACUP’ หนึ่งในนักออกแบบสายกราฟิกและภาพประกอบแนวสตรีทที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวกับแนวทางแห่งโลกอนาคตเชิง sci-fi ผ่านการใช้เส้นสายที่มีการเคลื่อนไหว ตลอดเวลา การใช้สีที่รุนแรง รวมทั้งความเยอะของเรื่องราวที่สอดแทรกอยู่ในผลงานในสไตล์ Maximalism ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของงานศิลปะในยุคนี้ เพลินตาและเพลินหูอย่างสบายอารมณ์กันต่อกับโซนเสือนั่งกิน งานศิลปะในรูปแบบ Avant Garde กับ Surrealism โดย ‘ไอส์’ - รตินนั ท์ ไทยเจริญ และ ‘อ๊อด’ - สุพชิ าน โรจน์วณิชย์ ซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงถึงความล้ำสมัยและเหนือจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงาน คาร์นิวัล การสังสรรค์ เทศกาล ความสนุกสนาน โดยผลงานจะแสดงถึงคุณลักษณะของ สองฝ่าย ชายและหญิง ที่ใช้ความสนุกเป็นตัวเชื่อมให้จินตนาการทั้งสองมีส่วนผสมที่ลงตัว ถึงกัน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนให้ได้ล่องลอยไปตามจินตนาการของผู้ที่ เข้ามาชม รวมทั้งการเปิดแผ่นของดีเจจากสุดแรงม้า เร็คคอร์ดส ถัดเข้ามาอีกนิดเป็นซุ้มเจ้าหนูสิงห์นักปั่น ของกลุ่ม JNSNP ที่เป็นการรวมตัวกันของ เพื่อนพ้องจากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์ วีเจ ช่างภาพอาชีพ ฯลฯ ทีห่ ลงใหลในการขีจ่ กั รยานแบบเข้าเส้น มาสร้างสรรค์งานศิลปะ Installation Art สูงถึง 7 เมตร ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากจักรยานที่เป็นการผสมผสานเรื่องราวของ Street Arts กับการดำเนิน ชีวิตแบบมีศิลป์ผ่านจักรยาน Fixed Gear และทีด่ จู ะได้รบั ความสนใจมากเป็นพิเศษคงหนีไม่พน้ กรงเสือกลางกรุง ซึง่ หุน่ เสือแต่ละตัว ที่อยู่ในกรงนั้นถูกเพนต์ด้วยลวดลายและสีสันที่แปลกตา โดยฝีมือของ Spanky, MAMACUP รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ฝีมือจัดจ้านทางด้านงานอาร์ตจาก ม.ศิลปากร, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ มศว ที่มารวมพลังกันแต่งแต้มจินตนาการลงบนตัวเสือจำลองด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์และสีสัน ที่หลากหลาย

แก๊ง JNSNP พักเหนือ่ ยจากการให้สมั ภาษณ์

ปัน่ จักรยานกลับบ้านดีกว่าเรา


WHAT DID THEY SAY ABOUT ‘TIGER TRANSLATE?’ ‘ไอส์’ - รตินนั ท์ ไทยเจริญ และ ‘อ๊อด’ - สุพชิ าน โรจน์วณิชย์ จากโซนเสือนั่งกิน

“เป็นปีแรกที่ได้มางานนี้ ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจ ส่วนตัวรู้สึกชอบ มากที่ไทเกอร์จัดงานนี้ขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้มี พื้นที่ในการโชว์ผลงาน อีกอย่างคืองานเทศกาลดนตรีและศิลปะแบบนี้ ยังเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคน ช่วยเติมเต็มความบันเทิงให้คน เราได้ จากที่เคยฟังแต่เพลงหรือดูแต่คอนเสิร์ต ก็ยังมีงานศิลปะมาเพิ่มให้ คนได้ดู หรือคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเดินชมงานแบบนี้ ก็จะได้มีโอกาสมา ทำความรู้จักกับรูปแบบงานแบบนี้ให้มากขึ้นด้วย”

คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง จากโซนเจ้าหนูสงิ ห์นกั ปัน่

“ปีนี้เป็นปีแรกที่พวกเราได้มีโอกาสมาแสดงผลงานในงาน Tiger Translate ซึ่งหลายคนมองว่าจักรยานกับศิลปะมันเป็นคนละเรื่องกัน แต่จริงๆ แล้วการที่เราจะทำจักรยานขึ้นมาสักคันมันไม่ใช่ว่าเราไปหาเหล็กหาลวดมาก็ได้ จักรยานมาขี่แล้ว เพราะเมื่อมองให้ลึกลงไปการที่พวกเราหลงใหลในจักรยาน ก็เป็นเพราะว่าในจักรยานมันมีงานดีไซน์ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโซ่ อาน ล้อ มันต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบทั้งนั้น คนที่เขาผลิตจักรยานหลายๆ ประเทศ ก็ไม่ได้ผลิตเพื่อให้คนขี่อย่างเดียว แต่จักรยานที่แพงๆ มันต้องมีดีเทล มีลวดลาย ซึ่งเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และน่าสะสม ส่วนงานที่รวมเอาดนตรีและศิลปะเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้ ผมเห็น ด้วยนะ เพราะน้อยมากที่บ้านเราจะมีงานแบบนี้ ซึ่งถ้าจะจัดจริงๆ มันก็ไม่ได้มี ผลกระทบอะไรเลย คนก็มาสนุกกันทั้งนั้น นอกจากนี้ งานแบบนี้ยังเป็น community ให้คนที่มีความรักความชอบในสิ่งเดียวกันมารวมตัวกันอีกด้วย”

Spanky จากโซน Art Wall

“ผมว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องของการมองโลกในแง่ดี และศิลปะ ช่วยเชื่อมความคิดของคนเราให้เป็นหนึ่งเดียวได้ โดยจะเห็นได้จาก Art Wall ที่ถึง แม้ว่าชื่อของมันจะแปลว่ากำแพง แต่กำแพงแห่งศิลปะไม่ได้มีไว้แบ่งแยกคน แต่ มันเป็นตัวนำพาให้คนมาเจอกัน อย่างผมเป็นคนไทยก็ได้มาร่วมกับเอียน ซึ่งเขา อยู่คนละทวีปกับเราเลย แต่นี่แหละคืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า ‘ศิลปะ’ และเมื่อ มองในเรื่องของการจัดงานที่มีรูปแบบอย่างนี้ ผมไม่ปฏิเสธเลยว่าอยากให้มีอีก เยอะๆ ครับ จะได้มาเจอกัน จอยกัน สนุกกัน”

• Tiger Translate เป็นเวทีดนตรีและศิลปะสำหรับศิลปินและนักดนตรีได้แสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ของตน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไฟด้านศิลปะและ ดนตรีได้นำผลงานไปสู่สายตาชาวโลกและได้ร่วมงานกับศิลปินยอดฝีมือจากต่างประเทศ

DID YOU KNOW?

ลุลากับมาดสาวร็อกแบบเต็มขัน้

• Tiger Translate นำความยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปสู่ระดับโลก จนถึงวันนี้ ศิลปินชาวไทย 5 ราย จากเวที Tiger Translate ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและดนตรีได้ชื่นชมผ่านงานไทเกอร์ ทรานสเลท โกลบอล โชว์เคส ซึ่งจัดขึ้นที่ดับลิน (ไอร์แลนด์) เซี่ยงไฮ้ (จีน) ลอนดอน (อังกฤษ) เบอร์ลิน (เยอรมนี) นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) และโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) • Tiger Translate นำความยอดเยี่ยมระดับโลกมาสู่ประเทศไทย แฟนเพลงประเทศไทยได้มีโอกาสสนุกสนานไปกับการแสดงสดของ The Radio Dept. (วงอินดี้พ็อพจากสวีเดน) New Young Pony Club (วงอิเล็กโทรพ็อพจากอังกฤษที่เข้ารอบสุดท้ายในงานประกวดดนตรีเมอร์คิวรี ไพรซ์ 2007 งานแจกรางวัลของวงการเพลงอังกฤษที่ให้ความสำคัญกับความสามารถและความแปลกใหม่ในผลงานของศิลปิน) และ Placebo (ผู้ชนะรางวัลเอ็มทีวี ยุโรป มิวสิก อวอร์ด ประจำปี 2009 สาขาอัลเทอร์เนทีฟ ร็อก)

กลุม่ JNSNP กับการโพสท่าถ่ายรูปแบบมึนๆ

MAMACUP กำลังอธิบายผลงานอย่างเอาจริงเอาจัง


ISSUE 89 2 - 8 APRIL 2010

E A R P A A S L S L A

a day BULLETIN issue 89  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you