Page 1

ISSUE 86 12 - 18 MARCH 2010


ISSUE 86, 12 - 18 MARCH 2010

The Loser VS The Winner หลังจากผ่านวันตัดสินคดียึดทรัพย์ หรือที่หลายคนเรียกว่า วันพิพากษา มาได้สักพัก ผู้เขียนก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมา จำได้วา่ ผูเ้ ขียนมีเพือ่ นตอนเด็กๆ อยูค่ นหนึง่ ชือ่ ไอ้สมพร ไอ้สมพรเป็นเด็กผูช้ ายตัวใหญ่และทรงพลังทีส่ ดุ ในกลุม่ ซึง่ เวลาเข้ากลุม่ มาทีไร เป็นอันว่าวงแตกทุกที เพราะเวลาที่ ต้องเล่นอะไรที่มีการแข่งขันกัน เพื่อนคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายในโลกที่จะยอมแพ้เลยก็ว่าได้ เพราะมันจะต้องหาทุกวิถีทางที่จะแก้กติกา เล่นใหม่ หรือทำอย่างไรก็ได้ที่ตัวเองจะ เป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอ เช่น เล่นหมากฮอสกันอยู่ดีๆ พอจะแพ้ พี่แกก็ขอล้มกระดาน ขอเดินใหม่ หรือเวลาเล่นเตะบอลกับเพื่อนคนอื่น ก็จะมีอาการแปลกๆ เช่น พออีกฝ่าย ยิงประตูตวั เองได้กจ็ ะโวยวายหาว่าฝัง่ ตรงข้ามตัง้ ประตูแคบไป ขอให้ตง้ั ประตูใหม่ ขอให้เตะใหม่ ฯลฯ พอใครไม่ยอมก็พร้อมจะใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ เพือ่ ให้ทกุ คนทำตามทีต่ วั เอง ต้องการ ใครเคยดูการ์ตูนเรื่อง โดราเอมอน คงพอนึกออกว่านี่คือนิสัยของไจแอนท์ชัดๆ สุดท้ายชะตากรรมของเพื่อนคนนั้นก็คือ ถ้ามีเพื่อนที่คบหาอยู่ด้วย เพื่อนก็จะเป็นพวกที่ กลัวโดนรังแกมากกว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยเพราะนับถือและรักน้ำจิตน้ำใจกันจริงๆ นอกนั้นก็คือเพื่อนที่ไม่อยากจะสุงสิงด้วย เพราะรู้สึกถึงรังสีความน่าเบื่อที่แผ่ปกคลุมไว้ นั่นแหละ เพราะจะมีอะไรน่าเบื่อไปกว่าการเล่นกับคนที่อยากเอาชนะทุกครั้ง และแพ้ไม่เป็นทุกทีอีกล่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เวลาผ่านไปจนถึงวันนี้ แม้ผู้เขียนจะไม่ได้เจอไอ้สมพรอีกแล้ว แต่คนแบบไอ้เพื่อนคนนี้ กลับมีให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองจนหายคิดถึงไอ้พรไปเลย คนแบบเพื่อนของผู้เขียนที่ว่าก็คือ คนที่กลัวความพ่ายแพ้ และแพ้ไม่เป็น... หลายคนเชื่อว่า ชีวิตคือการแข่งขัน แต่มีน้อยคนที่จะยอมรับได้ว่า ทุกการแข่งขัน เราไม่จำเป็นต้อง เป็นผู้ชนะ แต่การแข่งขันที่ขาวสะอาด เคารพกฎ กติกา และคำตัดสินของกรรมการต่างหากที่เราควรให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ไม่มีใครหรอกที่ไม่กลัวความพ่ายแพ้ หากเรา ยังคงให้ค่าความพ่ายแพ้เท่ากับความล้มเหลว เสียหน้า เสียเชิง หรือใดๆ ก็ตาม แต่เรื่องมันคงต่างไปจากนี้มาก ถ้าเราให้ค่าความพ่ายแพ้เท่ากับประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ เรื่องหนึ่งในชีวิต แค่แผลแผลหนึ่งที่รักษาอย่างถูกวิธีก็หายได้ และไม่ถึงตาย ในโลกเราทุกวันนี้ ทุกการแข่งขันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทุกสนามแข่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีคนแพ้-ชนะ สลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งนั้น วันละไม่รู้ กี่ครั้งต่อกี่ครั้งด้วยซ้ำ เพียงแต่ยังไม่มีคนสนใจจะวัดออกมาเป็นตัวเลขหรือสถิติกันจริงๆ จังๆ เท่านั้นเองว่า ทุกๆ 1 ชั่วโมง 5 นาที หรือแค่ 3 นาที มีคนแพ้−ชนะ บนโลกนี้กี่คน ถ้ามี เราคงเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดากว่านี้เยอะ ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ต้องพ่ายแพ้ ขณะเดียวกัน เราก็จะได้เห็นๆ กันไปเลยว่า โลกนี้มีคนชนะมากมายกว่า ที่เราคิด เราไม่ได้ยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวในโลกหรอก อย่าหยิ่งผยองจนเกินไป เป็นเรื่องธรรมดาที่คนแพ้จะเสียใจ และผู้ชนะจะปลาบปลื้มยินดี เรื่องที่ไม่ธรรมดาก็คือ การมีคนแพ้ที่เข้าใจความพ่ายแพ้และยืดอกรับความพ่ายแพ้ได้อย่างสงบนิ่ง นอกจากนั้นก็คือ การมีผู้ชนะที่ไม่หลงระเริงกับชัยชนะ ไม่เยาะเย้ยผู้ที่พ่ายแพ้ และพร้อมที่จะเป็นผู้แพ้อย่างสง่างามเมื่อถึงเวลา ซึ่งนอกจากสิ่งเหล่านี้จะไม่ธรรมดาแล้ว ยังเป็นเรือ่ งทีส่ วยงามอีกด้วย เพราะสุดท้ายแล้ว ไม่วา่ จะชนะหรือแพ้ ล้วนไม่ใช่เรือ่ งทีย่ ง่ั ยืนทัง้ สิน้ วันนีแ้ พ้ พรุง่ นีก้ ย็ งั มีโอกาสชนะ วันนีช้ นะ ไม่ได้หมายความว่าพรุง่ นีจ้ ะแพ้ไม่ได้ ที่ยืนของเราต่างหากที่สำคัญกว่าเรื่องไม่ยั่งยืนเหล่านี้ ทีย่ นื ทีว่ า่ คือ เราจะยืนอยูต่ รงจุดไหนหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งการพ่ายแพ้มาหมาดๆ หรือเพิง่ ฉลองชัยชนะมาอย่างเต็มคราบ จะยืนอยูต่ รงจุดของผูแ้ พ้ทพ่ี ร้อมจะเรียนรู้ และปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเอง หรือจะเป็นผู้แพ้ที่ยืนอยู่บนฝั่งของความเคียดแค้น อิจฉาริษยาผู้ชนะไปหมดทุกคน จะยืนอยู่บนจุดของผู้ชนะที่ไม่ประมาทและพร้อมรักษา ความเป็นที่หนึ่งของตัวเองไว้ด้วยวิถีทางที่เหมาะสมและถูกต้อง หรือจะเลือกยืนอยู่ในจุดของผู้ชนะที่ทำทุกวิถีทางที่จะเป็นผู้ชนะ โดยไม่คำนึงเลยว่าชัยชนะที่ได้มาขาวสะอาด หรือไม่ แพ้เถอะ ถ้ามันทำให้คุณเรียนรู้และเติบโตขึ้น อย่างน้อยวันหนึ่งคุณก็อาจเป็นผู้ชนะได้ แต่อย่าชนะเลย ถ้ามันเป็นชัยชนะที่ทำให้คุณหยุดอยู่กับที่และแพ้ไม่เป็น −ผู้แพ้ที่กล้าแพ้นั่นละคือผู้ชนะ แต่ผู้ชนะที่ไม่กล้าแพ้นั่นต่างหากที่เป็นผู้แพ้ตลอดกาล−

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter: @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

08

08 GOODNEWS

24 HEALTH AND HEART

26 28 30 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- ทำความรู้จักกับหนุ่ม

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

30 16 20 ติดตามมาได้สัก ระยะหนึ่งแล้ว พอได้อ่าน ฉบับที่เป็นเรื่องเฮติ เลย ตั ด สิ น ใจเขี ย นเมลมาให้ กำลั ง ใจค่ ะ a day BULLETIN มี ค อลั ม น์ ท ี ่ น่าสนใจและหลากหลาย จริงๆ แต่กไ็ ม่ทง้ิ เรือ่ งสังคม ปัจจุบัน

06 THE DATABASE

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

ฐานวั ฒ น์ สุ ว ิ น ั ย พฤษเบ็ ญ จะ กั บ การ บริหารธุรกิจที่หาไม่ได้ จากที่ไหน

บางทีทำงานเพลินๆ จนไม่มีเวลาอัพเดต อะไรเท่าไหร่ พอมาได้อ่า นคอลัม น์ต่า งๆ เหมือน ทำให้ดิฉันได้มองแง่มุมหลากหลายมากขึ้น อย่าง คอลัมน์ Interview ทำให้ดิฉันมีมุมมองต่อแขกที่มา ให้สัมภาษณ์ ทำให้ได้รู้จักอีกด้านหนึ่งของเขาด้วย เช่น คุณเนวิน เมื่อก่อนยอมรับว่าไม่ค่อยได้รู้จักใน ด้านอืน่ ๆ แต่พอได้อา่ นกลับรูส้ กึ ดีมากๆ ค่ะ ได้ขอ้ คิดที่ ดี เ ลย ส่ ว น Biz Life เป็ น อี ก อั นที ่ ไม่ ค ่ อ ยพลาด เพราะมีข้อคิดดีๆ ที่ใช้ทำงานได้จริงเยอะแยะเลยค่ะ

10 INTERVIEW

คุ ย กั บ วรกร จาติ ก วณิช ถึงทัศนคติของ ผู้หญิงยุคใหม่ที่ทั้งเก่ง เข้มแข็ง และอ่อนหวาน ในคราวเดียวกัน

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

)335%  -!2#(

ปีที่ 2 ฉบับที่ 86 วันที่ 12 - 18 มีนาคม 2553

เนื่องจากมีความผิดพลาด ในการลงตำแหน่ ง ของผู ้ บ ริ ห าร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใน a day BULLETIN ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2553 ซึ่ง ทาง a day BULLETIN ขออภัยใน ความผิ ด พลาด และขอแก้ ไ ข ข้อมูลดังนี้ คุณ ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ดำรงตำแหน่ ง เป็ น Assist to President / CEO, Deputy Group Chief Commercial Officer, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองหัวหน้ากลุ่มคณะ ผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

18 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

20 HOME MADE

เปิดบ้านสีสันจัดจ้าน ร า ว ก ั บ เค ร ื ่ อ ง เท ศ หลากรสของ ‘แม็ค’ ปราโมทย์ มิตรชู

สุ ด ฮอต กั นต์ กั นตถาวร ที ่ จ ะมาพู ด คุ ย ถึ ง ตั ว ตนพร้ อ มกั บ เคลียร์ข่าวลือที่ว่าไม่ แมนแบบม้วนเดียวจบ

บางครั้งอ่านแล้วรู้สึกว่า เอ๊ะ นี่ไงวิธีแก้ปัญหาของเรา คอลัมน์อื่นๆ ก็ดีนะคะ ไม่ว่าจะบันเทิงหรือ Shopping ทำให้มีอะไรอ่านเพลินๆ เวลาอยู่บนรถไฟฟ้า แต่ บางทีก็ไปไม่ทัน หมดซะละ อยากให้พิมพ์เพิ่มอีก ก็เกรงใจ เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ รอไปหยิบ เล่มใหม่สัปดาห์นี้นะคะ สู้ๆ นะคะ -อนิสรา

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ สิรนิ พร จึงพิทกั ษ์อดุ ม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายโฆษณา สุพชั รา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ 08-3016-5400 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ปัณณพร พื้นนาค, โตมร นวลประเสริฐ, ฤธวัฐร์ อิทธิยากร


6

• โฉมหน้าของ แคธรีน บิเกโลว์ ผู้กำกับหญิงที่ได้รางวัลออสการ์ สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker ที่สำคัญ เธอคือผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของการแจกรางวัลออสการ์ตลอด 82 ปีที่ผ่านมา สำหรับแคธรีนนั้นเป็นอดีตภรรยาของ เจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับภาพยนต์เรื่อง Avatar ที่ได้เข้าชิงออสการ์ในสาขา เดียวกันในปีนี้ด้วย - AFP

PEOPLE

• ทางการซิดนีย์ได้เปิดเผยพระเกศาที่ถูกตัดเก็บไว้ของจักพรรดิ นโปเลียน โบนาปาร์ต ที่มีผู้ตัดเก็บไว้ตอนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ และเพิ่งมีการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ที่ Sydney’s Town Hall หลังจากทางการได้มีการทำความสะอาดห้องใต้ดินของอาคารที่เก่าแก่ กว่า 130 ปี แห่งนี้ - AFP

SOCIETY

‘ทารกใจสู’้ King of Pop ช่วยปฏิบตั ภิ ารกิจในเฮติ อายุครรภ์ 25 สัปดาห์ แต่สามารถมีชวี ติ รอด!

ทารกนักสู้ หรือทีส่ อ่ื ต่าง เรียกเขาว่า ‘เด็กชายหัวแม่โป้ง’ รายนี้ลืมตาออกมาดูโลกเมื่อแม่ มีอายุครรภ์ได้เพียง 25 สัปดาห์ เท่านั้น โดยน้ำหนักแรกคลอด ของเขาอยู่ที่ 9 ออนซ์ หรือ 275 กรัม มีลำตัวยาวเพียง 21 เซนติเมตร แพทย์ ผู ้ ท ำคลอดชาวเยอรมัน ระบุว่า เขาน่าจะเป็นเด็กทารก ที่ตัวเล็กที่สุดคนแรกที่สามารถ รอดชีวิตได้ สำหรับหนูน้อย จอมอึ ด คนนี ้ ค ลอดโดยการ ผ่าตัด และได้รับการดูแลโดย ทีมแพทย์ของ University of Medicine แห่ง Goettingen ประเทศ เยอรมนี ด้าน ดอกเตอร์ Stephan Seeliger กุมารแพทย์ชื่อดังและ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคลอดก่อน กำหนดชาวเยอรมัน ให้ความเห็น ว่า “เด็กชายคนนีเ้ ป็นนักสูต้ วั จริง เพราะในวันที่เขาคลอดออกมา เขายั ง อยู ่ ในภาวะเสี ่ ย งอย่ า ง มาก เนือ่ งจากอวัยวะต่างๆ ของ ร่ า งกายไม่ ส ามารถทำงานได้ แต่วันนี้เขามีน้ำหนักเท่ากับเด็ก ทารกปกติ และมีสขุ ภาพดีทเี ดียว”

เหล่ า ทหารอเมริ ก ั นที ่ ก ำลั ง ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ช่ ว ยเหลื อ ในเมื อ ง ปอร์โตแปรงซ์ ประเทศเฮติ ได้ใช้เพลงของราชาเพลงพ็อพผูล้ ว่ งลับ ไมเคิล แจ็กสัน ในการสยบความวุ่นวายของผู้คนระหว่างแจกจ่าย สิ่งของและมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยชาวเฮติ โดยแนว ความคิดครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างภารกิจการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทา ทุกข์จากเหตุแผ่นดินไหวทีผ่ า่ นมา เมือ่ ประชาชนพากันเบียดเสียดแย่งกันรับของแจก นายทหารคนหนึ่งจึง ใช้ iPod เล่นเพลงของ ไมเคิล แจ็กสัน ผ่านระบบเครื่องเสียง ซึ่งช่วยลดบรรยากาศที่ตงึ เครียดลงอย่าง ได้ผล จึงได้ทดลองใช้วธิ นี ใ้ี นวันต่อมา และก็ได้ผลตอบรับทีด่ เี ช่นเดียวกัน นอกจากจะทำให้ชาวเฮติที่มารอ รับความช่วยเหลืออยู่ในความสงบแล้ว บทเพลงของ ไมเคิล แจ็กสัน ยังทำให้พวกเขาพยายามเต้น เลียนแบบราชาเพลงพ็อพอีกด้วย ซึ่งแนวคิดที่ดีนี้ ทางกองทัพวางแผนไว้ว่าอาจมีการนำไปใช้ในภารกิจ ในประเทศอิรัก และอัฟกานิสถาน สำหรับภารกิจในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อไป

ECONOMIC

จีนช่วยเกษตรกร ทุม่ ลงทุน 8 แสนล้านหยวน

ด้วยเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถือเป็นรายได้หลักของ ประเทศ นายกรัฐมนตรี เวิน เจียเป่า จึงได้แถลงนโยบายต่อทีป่ ระชุม รัฐสภา ว่าในปีนี้รัฐบาลจะทุ่มลงทุนภาคเกษตรมากถึง 8.183 แสนล้านหยวน เพื่อเร่งสร้างสาธารณูปโภคเกษตรกรรมในชนบท พัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี และสนับสนุน การเกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ นายกฯ ยังให้คำมั่นว่าจะเพิ่มรายได้ให้แก่ ชาวชนบทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จีนยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวชนบทอย่าง ต่อเนือ่ ง ด้วยการจัดทำโครงการน้ำดืม่ ปลอดภัยทีเ่ ป็นประโยชน์กบั เกษตรกรชาวนามากกว่า 60 ล้านคน โครงการสร้างถนนทีร่ วมความยาว 3,800 ล้านกิโลเมตร และเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าใหม่ๆ ทีม่ คี วามยาว รวมถึง 266,000 กิโลเมตร อีกด้วย

LIFESTYLE

การเมืองกับความรัก

เรือ่ งเดียวกัน เคยมีคำกล่าว ว่า คนเราจะคบกัน ได้นานต้องไม่คุย กันเรื่องการเมือง หรือศาสนา เพราะถ้าเกิด ความเห็นไม่ตรงกัน ขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องขัดแย้งจะยาว แต่คำ กล่าวนั้นก็อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป เมื่อ ตรีดาว อภัยวงศ์ พิธีกรและอาจารย์สาว จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้มาพบรัก กับ พงษ์ สุขมุ ลูกชายของนักการเมืองค่าย ประชาธิปัตย์ ซึ่งเรื่องที่ทำให้ทั้งคู่ต่างมา คลิกกันได้ก็คือการพูดคุยเรื่องการเมือง อย่างถูกคอในงานปาร์ตี้เมื่อ 4 ปีก่อน และ ล่าสุด เรื่องการเมืองก็นำพาให้ทง้ั คูจ่ งู มือกัน เข้าพิธวี วิ าห์ไปเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา ดังนั้น ท่ามกลางเหตุการณ์บ้านเมืองที่ ร้อนระอุ และอาจมีแนวโน้มของการชุมนุม ทางการเมือง การได้อ่านเรื่องราวน่ารักๆ ของคนคู่นี้ก็คงพอจะช่วยให้ยิ้มออกบ้าง ไม่มากก็น้อย

ENTERTAINMENT ‘แคธรีน บิเกโลว์’ ประกาศศักดาเป็น ผกก. หญิงยอดเยีย่ มคนแรกที่ ได้รบั รางวัลออสการ์

ถือเป็นการประกาศศักดาของสตรีตอ้ นรับวันสตรีสากลจริงๆ เมือ่ งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครัง้ ที่ 82 ณ โกดักเธียเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ที่ผ่านมา ‘แคธรีน บิเกโลว์’ ผู้กำกับหญิงจากภาพยนตร์ The Hurt Locker สามารถคว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็น ผูก้ ำกับหญิงคนแรกในรอบ 82 ปี ทีไ่ ด้รางวัลนี้ นับตัง้ แต่มกี ารแจกรางวัลออสการ์มา แถมยังกระชากรางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย่ มจาก Avatar ตัวเก็ง ไปครองอีกด้วย โดยในปีน้ี ภาพยนตร์ Avatar และ The Hurt Locker ได้เข้าชิงรางวัลมากทีส่ ดุ ถึง 9 สาขา ส่วนนักแสดงนำชายยอดเยีย่ ม ได้แก่ เจฟฟ์ บริดเจส จากเรื่อง Crazy Heart และรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ซานดรา บูลล็อก จากเรื่อง The Blind Side


7

• อาสาสมัครจาก People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) หรือองค์กรประชาชนผู้รักสัตว์ ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เดินขบวนมาในชุดที่ใช้ผักกาดจริงๆ ทั้งตัว เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาทานผักและงดทานเนื้อสัตว์ - AFP

• ดอกบัตเตอร์คพั สีเหลืองบานท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนทีต่ กลงมาอย่างหนักในสวนสาธารณะแห่งหนึง่ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศเยอรมนี เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกดี และเก็บไปคิดได้ว่า ในท่ามกลางความหนาวเย็น ยังมีความสวยงามเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ให้เราได้ชื่นใจเช่นกัน − AFP

SPORT

‘รูนยี ’์ -‘ตอร์เรส’ ตบเท้าซิวรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม

ขอแสดงความยินดีกับ ‘เจ้าหมูพลิ้ว’ เวย์น รูนีย์ ดาวยิงจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งคว้ารางวัล นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษมาหมาดๆ จากการโหวตของแฟนบอล หลังทำผลงานได้ อย่างยอดเยี่ยมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ เฟอร์นานโด ตอร์เรส ศูนย์หน้าจากสโมสรลิเวอร์พูล ได้รับ การคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ ลิเวอร์พูล เอ็กโค ให้เป็นบุคคลทางกีฬาดีเด่นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

เก็บตกออสการ์ ครัง้ ที่ 82

นอกจากเราจะได้ร่วมแสดง ความยิ น ดี ก ั บ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร างวั ล ออสการ์ในปีนแ้ี ล้ว ยังมีเรือ่ งราว เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในการ ประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ ครั้งนี้ที่เรารวบรวมเอาไว้ด้วย • Up ถือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่องที่สองที่ได้เข้าชิงรางวัลใน สาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม ส่วนเรือ่ งแรกคือ Beauty and the Beast ในปี 1991 แต่ในที่สุด Up ก็คว้าได้ เพียงรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมเท่านั้น • ครั้งนี้คือครั้งที่ 16 ที่ เมอรีล สตรีพ ได้เข้าชิง รางวัลออสการ์จากหนังเรื่อง Julie & Julia ถือเป็น นักแสดงทีไ่ ด้เข้าชิงรางวัลมากครัง้ ทีส่ ดุ ทิง้ ห่างคูแ่ ข่ง อย่าง แคธารีน เฮพเบิร์น และ แจ็ก นิโคลสัน ที่ เคยเข้าชิงคนละ 12 ครั้งเท่ากัน นอกจากนี้ เมอรีล สตรีพ ยังเป็นนักแสดง 1 ใน 2 คน ที่เพิ่งได้เข้า

ANIMAL

‘กาหลง’ สุนัขพิทักษ์ ความสะอาด

ใครทีช่ อบ ทิ้งขยะลง แหล่งน้ำตาม สถานที ่ ท ่ อ งเทีย่ วต่างๆ คง ต้องดู ‘กาหลง’ เป็นตั ว อย่ า ง เพราะกาหลงคื อ สุ น ั ข พิ ท ั ก ษ์ ค วามสะอาด ตั ว จริ ง ที ่ อ าศั ย อยู ่ บ ริ เ วณน้ ำ ไหลวั ง เณร แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา โดยเมื่อมีเศษขยะที่เกิดจาก นักท่องเที่ยวทิ้งลงไปในแม่น้ำ เจ้ากาหลงก็จะ ลงน้ำไปเก็บขยะเหล่านั้นขึ้นมาทิ้งบนฝั่งทุก ครั้งไป นอกจากสุนัขจะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับ มนุษย์แล้ว งานนี้กาหลงยังได้แสดงให้เห็นว่า สุนัขนั้นเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับธรรมชาติอีกด้วย

ชิงรางวัลในปีที่แล้วด้วย ส่วนอีกคนคือ เพเนโลเป ครูซ • ในรายชื่อของผู้เข้าชิงรางวัลในปีนี้ มีนักแสดง 12 คน ที่ได้เข้าชิงเป็นครั้งแรก และมีอีก 5 คน ที่ เคยได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมมาแล้ว ทั้ง จอร์จ คลูนีย์, มอร์แกน ฟรีแมน, เพเนโลเป ครูซ, เฮเลน เมอร์เรน และ เมอรีล สตรีพ แต่ 5 คน นี้ไม่มีใคร ได้รับรางวัลในปีนี้เลยแม้แต่คนเดียว • ในที่สุด แซนดรา บูลล็อก ก็กลายเป็นเจ้าของ รางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้ในที่สุด จากการเข้าชิงเป็นครั้งแรก ทั้งที่ก่อน หน้านีเ้ พียงหนึง่ วัน เธอเพิง่ ได้รบั รางวัลราซซี อวอร์ด หรื อ รางวั ล ด้ า นภาพยนตร์ ย อดแย่ ท ี ่ จ ั ด ขึ ้ น เพื ่ อ ล้อเลียนออสการ์ ในสาขานักแสดงหญิงยอดแย่ ซึ่งถือเป็นนักแสดงคนแรกที่ได้รางวัลยอดแย่ และ ยอดเยี่ยมในปีเดียวกัน

“ขณะที่ เ รากำลั ง เฉลิ ม ฉลอง การครบรอบ 1 ศตวรรษ วั น สตรี ส ากล เราไม่ ค วรใช้ โอกาสอันยิ่งใหญ่นี้เพียงเพื่อ มองย้ อ นกลั บ ไปว่ า เราได้ มี พั ฒ นาการมามากเพี ย งใด เท่ า นั้ น แต่ เ ราควรมองถึ ง แนวทางที่ จ ะนำเราไปสู่ ก้ า ว ต่อไปของความเสมอภาคทาง เพศในอนาคตด้วย อีกทัง้ สตรี ทุ ก คนต้ อ งรู้ จั ก ดู แ ล เคารพ และเชื่ อ มั่ น ในตนเอง และใช้ โอกาสต่ า งๆ เพื่ อ ทำให้ ชี วิ ต ของสตรีดขี นึ้ ” ดอกเตอร์ พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยานายกรัฐมนตรี กล่าวในงานฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2553

GREEN PLEASE บริษัทออสเตรเลียรักธรรมชาติ ผลิตกางเกงชั้นในจากใยกล้วย

บริษทั ผลิตชุดชัน้ ในของออสเตรเลียทีม่ ชี อ่ื ว่า ‘ออสซีบมั ’ ได้เปิดตัว กางเกงชั้นในชายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตขึ้นจากใยกล้วย โดยกางเกงชั้นในรุ่นนี้ใช้เส้นใยจากกล้วยเป็นส่วนประกอบในการ ผลิตถึง 27% ทั้งนี้ ลอยด์ โจนส์ ผู้บริหารของออสซีบัม เปิดเผยว่า กางเกงชั้นในดังกล่าวผลิตขึ้นมาจากเส้นใยบริเวณกาบกล้วย ซึ่ง นอกจากจะมีจุดเด่นคือน้ำหนักเบาแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการซึมซับได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่สามารถใช้ใยกล้วยในการผลิตมากกว่า 27% ได้ เพราะจะส่งผลให้เกิดรูพรุนกับกางเกง ชั้นใน และโจนส์ยังย้ำปิดท้ายด้วยเรื่องตลกๆ อีกว่า ผู้ใส่กางเกงชั้นในรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมี ลิงมารุมล้อม เพราะกางเกงชั้นในที่บริษัทผลิตขึ้นจะไม่มีกลิ่นเหมือนกล้วยแต่อย่างใด

สธ. ประกาศเขตห้ามสูบเด็ดขาด

Did You Know?

12 มีนาคม 2546 - องค์การอนามัยโลก ออกประกาศเตือนภัยโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้มี ไข้สูง ไอแห้ง หอบ หรือหายใจลำบาก 13 มีนาคม 2542 - เป็นปีแรกทีม่ วี นั ช้างไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมา ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยถือเอาวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย 14 มีนาคม 2337 - อีไล วิตนีย์ นักประดิษฐ์ ชาวอเมริกัน ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายออกจากเส้นใย (cotton gin) ซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2336 สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกฝ้าย สามารถทำงานได้เร็วกว่าการใช้มอื ถึง 50 เท่า และยังเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติ อุตสาหกรรมอีกด้วย 15 มีนาคม 2458 - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ออก กฎหมายให้เลิกเล่นการพนัน โดยถือว่าการ เล่นการพนันเป็นของต้องห้าม และเป็นการ กระทำที่ผิดกฎหมาย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 16 มีนาคม 2423 - เป็นครั้งแรกของ ประเทศไทยที่มีหนังสืองานศพ ซี่งเกิดจาก งานพระเมรุ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สุ น ั นทากุมารีรตั น์ หรือพระนางเรือล่ม อัครมเหสี องค์แรกในรัชกาลที่ 5 ในงานนี้มีการแจก หนังสือ ‘สวดมนต์’ จำนวน 10,000 เล่ม 17 มีนาคม 2317 - นายขนมต้มชกมวย คาดเชือกกับนักชกพม่า คนเดียวชนะถึงสิบคน ต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าอังวะ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จากนัน้ จึงถือเอาวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมวยไทย 18 มีนาคม 2508 - อเล็กซี ลีโอนอฟ นักบินอวกาศรัสเซีย ซึง่ เป็นอดีตทหารอากาศ โซเวียต เป็นบุคคลแรกของโลกที่กล้าเสี่ยง ออกนอกยานอวกาศเพื่อออกเดินในอวกาศ

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่แต่เป็นข่าวร้ายสำหรับสิงห์อมควัน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเพิ่มสถานที่ห้ามสูบ บุหรีเ่ ด็ดขาด คือ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาทุกระดับทีต่ ำ่ กว่าอุดมศึกษา สถานทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกัน สถานีขนส่งสาธารณะ ยานพาหนะสาธารณะ และศาสนสถาน สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายใน 4 เดือน


10

สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ : ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ แต่งหน้า : Bank Natdanai


ในความเข้มแข็ง มีความอ่อนโยน ในความอ่อนโยน ก็ซอ่ นความ เข้มแข็งไว้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดี นั่นละคือเครื่องมือป้องกันตัว และใช้ชีวิตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ไม่รู้ใครเป็นคนพูดคำนี้ไว้ แต่ตอนที่ เราได้พบปะพูดคุยกับ ‘คุณเจ’ - วรกร จาติกวณิช นั่นเอง ที่เป็น เหมือนการยืนยันและพิสูจน์คำพูดนั้นได้ชัดเจนที่สุด เดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล และเราก็ อยากคุยกับสุภาพสตรีสักคนที่มีแนวคิดของสตรีที่เป็นสากลแต่ก็ ไม่ละเลยความเป็นไทย มองไปมองมา คิดแล้วคิดอีก เราก็ ไม่เห็นว่า ใครจะเหมาะไปกว่าสุภาพสตรีทเี่ ป็นภริยารัฐมนตรีคลังของประเทศไทย เพราะนอกจากเธอจะเป็ น สตรี ผู้ เ ป็ น ที่ รั ก และชื่ น ชมของท่ า น รัฐมนตรีคลังที่เป็นจุดสนใจของคนทั้งประเทศ (โดยเฉพาะสาวๆ) อันเป็นเหตุผลหนึ่งแล้ว ที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ยังต้องเผชิญหน้ากับ ความกดดันมากมายในฐานะที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า ‘หลังบ้าน’ รัฐมนตรี เรื่องที่เห็นชัดที่สุดคือ ก่อนหน้านี้เธอถูกกล่าวหาจาก ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจในหน้าที่ การงานโดยไม่เหมาะสม ด้วยการไปขออัพเกรดที่นั่งบนเครื่องบิน ของสายการบินแห่งชาติเพือ่ จะได้เป็นผูโ้ ดยสารชัน้ หนึง่ ผลของการ ถูกกล่าวหานี้ ไม่ ได้เงียบหายไปกับสายลม เพราะ คุณเจ วรกร ไม่เงียบด้วย เธอลุกขึ้นมาฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิของเธอโดยทันที ไม่ใช่ เพราะอยากประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าใครเป็นใคร แต่เป็นเพราะ ‘โดยปกติกเ็ บือ่ หน่ายกับการเมืองน้ำเน่าอยูแ่ ล้ว การทีจ่ ะปล่อย ให้ มั น เน่ า หนั ก ขึ้ น ด้ ว ยการปล่ อ ยให้ เ กิ ด การใส่ ร้ า ยป้ า ยสี กั น หน้าด้านๆ ทัง้ ทีต่ วั เองก็อยูใ่ นวิสยั ทีพ ่ อจะทำอะไรได้ ก็รสู้ กึ ว่าจะเป็นการ งอมืองอเท้า อ่อนแอเกินไป’ และจากข้อสังเกตของเราเอง เราเชื่อว่า หลายคนรู้จักเธอผ่าน คำบอกเล่ า และการแสดงความชื่ น ชมของคุ ณ กรณ์ ม ากกว่ า จากการให้สัมภาษณ์ลงสื่อต่างๆ ด้วยตัวของเธอเอง เราจึงเชื่อว่า หลายคนคงอยากรู้ ว่ า ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น ภริ ย าของรั ฐ มนตรี ค ลั ง ที่ ความสามารถล้นเหลือคนนี้เป็นคนแบบไหน ถึงสามารถยืนหยัด เคียงข้างผู้ชายของเธอได้อย่างมั่นคงมาจนถึงวันนี้ ผูช้ ายหลายคนเลือกให้ภรรยาเป็น Wind Beneath My Wings หรือลมใต้ปีก ผู้ชายหลายคนเลือกให้ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง ‘ถ้าถามว่าเป็นช้างเท้าไหน เจว่าเจเป็นช้างเท้าซ้าย’ เธอตอบทันที พร้อมเสียงหัวเราะ และเมือ่ เราถามเหตุผลเธอก็ตอบอย่างชัดเจนว่า ‘เพราะจะได้เดินไปด้วยกันไง’ ผูช้ ายหลายคนเลือกให้ภรรยาเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ แต่เขาเหล่านัน้ อาจไม่เคยหยุดถามว่า หญิงสาวของเขาต้องการเป็นอะไร? บางคน แม้จะถาม ก็ ไม่เคยหยุดฟังคำตอบอย่างจริงจัง คุณเจบอกว่า ระหว่างเธอกับคุณกรณ์ เป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างฝ่ายต่างเคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน บนความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ที่ต่างคนมีจนล้นเหลือ จนบางครั้งแลดูเหมือนต่างคนไม่ยอมกัน แต่ นั่นเป็นเพียงการปะทะกันทางความคิด ที่เธอยอมรับว่ามันอาจเป็น ข้อดีที่ทำให้เธอกับคุณกรณ์เดินจับมือมาด้วยกันมาจนถึงวันนี้ เพราะยิ่งปะทะ ก็ยิ่งเข้าใจ และเคารพในจุดยืนของกันและกันมากขึ้น เรานัดคุยกับ คุณเจ วรกร ในหลากหลายประเด็น ทั้งการเมือง สังคม นิยาย และชีวิต ในยามบ่ายแก่ๆ ของวันอาทิตย์ที่ประเทศของ เราเลือกให้เป็นวันที่ครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้า แต่ครอบครัว ของรัฐมนตรีคลังที่หัวหน้าครอบครัวจัดเป็นผู้ทำงานหนักที่สุด คนหนึ่ง ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำ บ่ายวันนั้นอุณหภูมินอกบ้านร้อนเกือบ 39 องศา อุณหภูมิ ของเหตุบ้านการเมืองของประเทศเราก็กำลังจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ เพราะข่าวใหญ่เรื่องการชุมนุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน ข้างหน้า ‘มีคนบางกลุ่มที่ ไม่ชอบเรามากๆ ยิ่งใกล้ชุมนุม เจก็ต้องฉีก จดหมาย ไปรษณียบัตร ที่เขียนมาขู่คนในบ้านแทบทุกวัน’ คุณเจ ส่ายหน้าด้วยอารมณ์เหนื่อยหน่าย แต่ภายในบ้าน เป็นอุณหภูมทิ เี่ ย็นกำลังดี และยิง่ น่านัง่ คุยต่อด้วย ต่อไปอีกนานๆ ทันทีทหี่ วั หน้าครอบครัวเดินเข้าบ้านมาหลังกลับจาก การไปรับลูกชายอีกคนในตอนเย็น เราเริ่มต้นด้วยการคุยกับสุภาพสตรี แต่มีโบนัสได้คุยกับ สุภาพบุรษุ อีกคนให้คนอ่านด้วย ‘จงยืนอยูด่ ว้ ยกัน แต่อย่าใกล้กนั นัก ...เพราะว่าเสาของวิหารนัน้ ก็ ยืนอยูห่ า่ งกัน และต้นโพธิ์ ต้นไทร ก็ ไม่อาจเติบโตใต้รม่ เงาของกันได้’ ข้อความของ คาลิล ยิบราน จากเรือ่ ง ปรัชญาชีวติ (The Prophet) ถอดความโดย ศ. ดร. ระวี ภาวิไล ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราเห็นเธอ และเขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องรอบๆ ตัวอยู่ตรงหน้า ไม่แน่วา่ เพราะการอยูด่ ว้ ยกัน แต่ไม่ใกล้กนั นัก ของทัง้ เธอและเขา หรือเปล่า ที่ทำให้บรรยากาศของครอบครัวนี้พอเหมาะพอดี และ สัมผัสได้ถึงความเอื้ออาทรแต่ก็เคารพซึ่งกันและกัน บทสนทนาทัง้ หมดนี้ ไม่นา่ เชือ่ ว่ามันเกิดขึน้ ในวันทีร่ อ้ นทีส่ ดุ วันหนึง่


เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณกรณ์ซึ่งมักจะบอกว่าเวลาจะไปไหนมาไหน ไฮไลต์ของชีวิตเราไปเขียน จบอักษรฯ แล้วไปต่อด้านไหนอีกหรือเปล่า กำลังเสริมเยอะมาก แต่ตวั เองไม่ได้เรียกร้อง มีคนเตรียมให้ คุณเจ รับมือไหวไหม ก่อนหน้านี้เจลงเรียนปริญญาเอกปรัชญาค่ะ เรียนจนจบ ในฐานะภรรยา เป็นแบบนั้นไหม ไม่ต้องไปสนใจมันมาก แต่เจเห็นแล้วเจจะขำมากกว่า บางที คอร์สเวิร์กแต่ยังเหลือวิทยานิพนธ์ ต้องอ่านหนังสือเยอะมากตอนทำ เจไม่เคยมีใครเลย เจมีคนขับรถคนหนึง่ บางทีเวลารถติด เจยัง เคยกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลย (หัวเราะ) อย่างมีอยู่วันหนึ่ง เจจะ ไปงานวันเกิดเพือ่ น แล้วรถติดมาก เจก็ลงจากรถ กระโดดเรียกมอเตอร์ไซค์ หน้าชิดลมมาลงสุขมุ วิท คือเจคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรให้มนั เอิกเกริก ก็ ไม่เห็นมีอะไรทีจ่ ะไม่ปลอดภัย ขบวนนำก็ไม่ตอ้ งมีคะ่ แล้วก็ไม่เคยมีดว้ ย ทุกวันนีท้ ข่ี จู่ บั ลูกเมียรัฐมนตรีกย็ งั ไม่เคยมีขบวนอะไรนำนะ เจก็ยงั หนีไป เที่ยวข้าวสารอยู่ แต่ว่าบางทีเลขาฯ คุณกรณ์ก็บอกว่า อาทิตย์หน้า พี่ช่วยอยู่บ้านหน่อย อย่าออกไปเที่ยวไหน เพราะว่ามันมีข่าวมาว่าจะ อันตราย เรื่องนี้ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง

จริงๆ แล้วมองเรื่องการข่มขู่ทางการเมืองอย่างไรบ้าง

คิดว่าเดีย๋ วนีม้ นั เหลวไหวค่ะ แต่อย่างว่า โลกมันเปลีย่ นแปลงไป โลกก็มีอะไรประหลาดๆ เกิดขึ้นได้เรื่อยๆ ค่ะ จะไปเรียกร้องว่าไอ้นน่ั ต้องเป็นอย่างนัน้ ไอ้นต่ี อ้ งเป็นอย่างนี้ ทำไมเล่นอย่างนี้ คงไม่ได้ คือ คนเราบางทีมนั ไปกำหนดให้เขาอยูใ่ นลูใ่ นกรอบไม่ได้คะ่ ธรรมชาติของ คนมันต้องมุดๆ หาทางออกหานู่นหานี่ทำอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเจก็ว่ามันไม่ดี และไม่มใี ครชอบนะคะ ก็ไม่ทราบว่าทำไปอย่างนีจ้ ะได้อะไร ไม่ทราบว่า เขาอยากได้อะไร ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน

สมมติว่าถ้าคุณกรณ์ไม่ได้เป็นนักการเมือง จริงๆ แล้วคุณเจเป็น คนติดตามข่าวสารการเมืองไหม

(ตอบทันที) ไม่เลยค่ะ ไม่ติดตามเลย ไม่สนใจด้วย เจจะชอบ อ่านหนังสือ อยูบ่ า้ น ชอบไปซือ้ ต้นไม้ คือเรือ่ งการเมืองนีค่ ณ ุ กรณ์เขา คุยกับเจหลายครั้งนะคะ กว่าที่จะมาลงเล่นการเมือง เหมือนกับถาม ความเห็นเราว่าคิดยังไง แล้วเจก็บอกตรงๆ ว่า งานทีค่ ณ ุ กรณ์ทำอยูเ่ ดิม รายได้ก็เยอะอยู่แล้ว เราก็อยู่แบบสบาย เจก็ไม่ทราบว่าทำไม หนึ่ง มาลงการเมืองเงินก็ไม่ได้เท่าเดิม แล้วที่สำคัญ มันยากลำบากมาก คือไม่ใช่ว่าทะเลาะกับฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น เพราะโดยปกติแล้วบางที อยู่ในพรรคก็จะมีเรื่องมีราวกัน คือมันจะปวดหัวหนักกว่าการทำงาน ธรรมดา คนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศบางทีก็ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน แต่ เมื่อเทียบกันแล้วระดับมันต่างจากการเล่นการเมืองเยอะมาก แต่เจก็ เข้าใจว่าผูช้ ายมีอาชีพในฝันอยูไ่ ม่กอ่ี ย่าง นักการเมืองก็เป็นอีกอาชีพหนึง่ ที่เหมือนกับเป็นความใฝ่ฝันของผู้ชายที่จะ achieve ดังนั้น ถ้าเกิดเขา

จะมีคนมาเขียนในเว็บบอร์ดต่างๆ ต่อว่าทำไมชอบใช้ของแพง แล้วก็ จะมีคนเข้ามาเถียงแทน ซึ่งก็จะมีคนสงสัยว่าเป็นหน้าม้าเราหรือเปล่า ถึงได้เข้ามาช่วยเขียนแก้ตัว ประมาณว่า แพงแต่เขาไม่ได้โกงมานี่ ประมาณนี้ ก็จะทะเลาะกันอุตลุด แต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่ง มีบางทีที่เจจะ รู้สึกนะ เพราะว่าจะมีคนเข้ามาเตือนเจว่า อย่าทำอย่างนั้น อย่าทำ อย่างนี้ เพราะอะไร เพราะว่าคนหมั่นไส้ เจก็เชื่อที่เขาพูดนะ แต่ว่าคน ไม่ดีคือคนที่หมั่นไส้คนอื่นไม่ใช่เหรอ แต่เวลาเขาทำไม่ดี ทำไมถึงไม่มี ใครไปเตือนเขาได้ เหมือนกับว่าคนไม่ดีครองเมือง เวลาจะเตือนก็ไป เตือนคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดให้ระวังตัว เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนไม่ดี จะหมัน่ ไส้ แล้วถ้าสังคมอยูอ่ ย่างนี้ เจก็มคี วามรูส้ กึ ว่า ต่อไปนีค้ ำสัง่ สอน หรือข้อควรระวังของคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดจะต้องมีเป็นตั้งเลย ส่วน คนที่ทำผิดไม่เห็นมีใครไปบอกเลยว่า อย่าหมั่นไส้เขา อย่าไปนินทา เขา คือคนไม่ดีก็ยังไม่ดีได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน แต่คนดีต้องระวัง กลาย เป็นอย่างนั้นไป ขำดี ระวังก็ได้ ไม่เป็นไร แต่ก็แอบคิดว่า เราอยู่ใน โลกอะไรวะนี่ ไม่เข้าใจ ก็ถ้าเขาหมั่นไส้หนู ทำไมพี่ไม่ไปเตือนเขาล่ะ ว่าอย่าหมั่นไส้ คือใครมาเตือนเจให้ระวังจะเดือดร้อนคุณกรณ์ เจก็ ระวังให้นะคะ ทุกวันนี้ที่ปลงก็คือซวยเองที่อยู่ๆ นกกระสามันคาบมา ตกอยู่บนโลกนี้ ทำไมมันเพี้ยนๆ แบบนี้ ต้องระมัดระวังปากเหยี่ยว ปากกาอยู่ตลอดเวลา

ทราบมาว่าคุณเจจบทางด้านอักษรศาสตร์ และชอบอ่านหนังสือ อยากทราบว่าพล็อตเรื่องของนิยายแบบไหนที่คุณติดตามอ่าน อย่างเหนียวแน่น และเพราะอะไรถึงชอบ

ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ ชอบอ่านนิยายที่จบแบบ happy ending ค่ะ เพราะชีวิตคนเรามันลำบากยากเข็ญอยู่แล้ว จะไปอ่านอะไรที่ทำให้ เศร้าหมองหนักเข้าไปอีก ก็ไม่อยากทำร้ายตัวเองขนาดนั้น เมื่อก่อน อ่านหนังสือได้ทกุ ประเภท แต่วรรณคดีทต่ี อ้ งอ่านสมัยเรียน พอเรียนจบ แล้วก็ไม่อ่านค่ะ เพราะตอนที่เรียนเรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องอ่าน และตีความ เพื่อนำไปเขียนวิจารณ์ตอนสอบ พอสอบเสร็จแล้วก็เก็บ เข้าตูห้ มด เจชอบอ่านนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ทง้ั ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ถ้าเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับสงครามก็จะส่งให้คณ ุ กรณ์อา่ นต่อ แล้วก็ ชอบอ่านหนังสือจีนกำลังภายในของกิมย้ง โก้วเล้ง และหวงอี้ เวลานี้

วิทยานิพนธ์เพื่อที่จะไปเสนออาจารย์ว่าเราจะทำเรื่องอะไร ต้องเล่า ให้เขาฟังหมดว่าอ่านมาแล้วคิดยังไง เปิดประเด็นอะไร มีข้อโต้แย้ง ข้อสรุปยังไง ทีนี้เราไม่มีเวลาไปอ่าน เพราะฉะนั้น ก็จะไม่มีรายงาน ความก้าวหน้า เกรงใจอาจารย์ ก็เลยขอลาไปก่อนช่วงนี้

คุณชอบปรัชญาเพราะนิสัยเป็นคนชอบคิด หรือเป็นคนยังไง

เป็นคนมีเหตุผล

ตอนแรกที่จะเข้าไปเรียนเจดูไว้สองอย่างคือ อภิปรัชญา ซึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับนอกโลกไปเลย กับปรัชญาการเมือง คุณกรณ์อยาก จะให้เรียนปรัชญาการเมือง แต่เจรูส้ กึ ว่าบ้านเราจะหมกมุน่ มากเกินไป (หัวเราะ) เจก็เลยเลือกไปอีกทาง ซึ่งจริงๆ แล้วอีกทางยากกว่าเยอะ เลย เพราะว่าอภิปรัชญาท้ายที่สุดแล้วคุณไม่มีทางเขียนด้วยเหตุผล ด้วย logic แล้วจะนำไปสู่ข้อสรุปได้ รู้สึกอัดอั้นตันใจที่จะหาเรื่องมา เขียนแล้วนำมา proof เป็นตัวหนังสือ แม้กระทั่งเรื่องศาสนาพุทธ เรือ่ งนิพพาน เรือ่ งอะไรต่ออะไรทีเ่ ราถามๆ ไปเรือ่ ยๆ มันจะไม่มคี ำตอบ เรื่องนิพพานใช้ตรรกะอธิบายไม่ได้ ไปถึงแล้วก็มาเล่าให้ใครฟังไม่ได้ ต้องปฏิบตั เิ องถึงจะบรรลุ เป็นประสบการณ์สว่ นตัวของแต่ละคน แล้วเรา จะเขียนอะไรดี ทำอะไรได้บา้ ง (หัวเราะ) ก็เลยพักไว้กอ่ น แต่เจก็สนใจ ปรัชญาการเมืองเหมือนกัน ในทางทฤษฎีี คนทีเ่ รียนปรัชญาการเมือง จะทราบดีวา่ ระบอบใดๆ มันไม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ ลวเสมอไป แม้กระทัง่ basic ของวิชารัฐศาสตร์จะแบ่งข้างไว้เลยว่าจะมีเผด็จการ ประชาธิปไตย อนาธิปไตย จะมีขา้ งดีกบั ข้างเลวแบ่งชัดเจน เช่นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของเรา absolute monarchy ก็จะมีข้างเลวเป็นทรราชไปเลย ประชาธิปไตยฝั่งเลวก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นเผด็จการเสียงส่วนใหญ่ คือ จริงๆ แล้วระบอบการปกครองใดๆ ก็ตามมันอยู่ที่คนและผู้ปกครอง มันไม่เกีย่ วกับตัวระบอบ ระบอบมันไม่ได้มคี วามเลวโดยตัวของมันเอง คือล่าสุดเจก็จะขำเรือ่ งคุณกรณ์ในเฟซบุก๊ ช่วงนี้ (คุณกรณ์ไปเขียนแสดง ความเห็นกรณียึดทรัพย์ที่ผ่านมา) แล้วสิ่งที่เขาเขียนมันมีคนตีความ ว่ามันรุนแรงไปถึงล้มล้างระบอบประชาธิปไตย โอเค คุณกรณ์ไม่ได้ชอบ เผด็จการเจรู้ แล้วเป็นคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยอย่างมากด้วย แต่ ว่าประเด็นคือ ถ้าคนอื่นที่คิดว่าตัวเองเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทีแ่ ท้จริงนี่ มันต้องคิดได้ดว้ ยว่า แม้แต่คนมาด่าคุณว่าคุณเป็นเผด็จการ

เจไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอะไรดีกว่าผูห้ ญิงคนอืน่ ๆ จึงทำให้คณ ุ กรณ์มาชอบ คิดว่าเป็นโชคชะตาหรือความบังเอิญมากกว่า ที่ทำให้มีจังหวะเวลาในชีวิตให้ได้มาเจอกันและรู้จักกัน เพราะฉะนั้น ไม่เคยได้คำนึงถึงเรื่องมัดใจอะไรนี่เลยค่ะ ไม่อยากทำที่ที่เขาทำอยู่ แล้วอยากจะ move มาตรงนี้ เราว่าไม่มี ประโยชน์ทจ่ี ะไปขัดเขา หรือทัดทานอะไรก็คงไม่มปี ระโยชน์ ใจเขาอยาก จะไปแล้ว

ซึ่งต้องมีผลกระทบกับครอบครัวตามมา

เมื่อก่อนเจไม่ทราบนะคะว่ามันจะมีขนาดนี้ แต่ก็มีคนเตือน ตลอดว่าญาติจะโผล่มาจากทุกทาง ความเลวที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำก็ จะรู้ (หัวเราะ) แล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในตู้เสื้อผ้าแล้วว่าฉันมีกระเป๋า ใบละเท่าไหร่ เสื้อตัวละเท่าไหร่ ซึ่งเกิดมาก็มีกระเป๋าอยู่ใบเดียวที่ล้าน เศษๆ ทีค่ ณ ุ กรณ์ซอ้ื ให้แล้วก็ Declare ทรัพย์สนิ ไปแล้วว่าใบนี้ มีอยูใ่ บเดียว แล้วก็ซื้อมาตั้งนานแล้ว เก่ามากแล้ว ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาขายเท่าไหร่ หนังสือพิมพ์กเ็ อาไปลง เลยกลายเป็นว่าทำไมคุณนายถือกระเป๋าแพง ขนาดนี้ จริงๆ ไม่ได้ซอ้ื เองด้วยซ้ำ คุณกรณ์ซอ้ื ให้นานแล้วค่ะ คือข่าวนี้ ก็มาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ทีนี้เจก็ไม่เข้าใจว่าเขาเขียนเพราะ หมั่นไส้เรา หรือว่าเขาเขียนเพราะว่าเขามีค่านิยมที่เขานิยมเศรษฐีที่ ถือกระเป๋าแพงๆ เขาก็มาเขียนให้คนรู้ว่าคนนี้มีสตางค์ เจก็ไม่ทราบ เจตนาเขา แต่ก็จะมีคนที่อ่านแล้วหมั่นไส้ว่าเป็นภรรยานักการเมือง ไม่น่าจะทำตัวฟู่ฟ่า จริงๆ แล้วเวลาที่เราทำตัวไม่ฟู่ฟ่า คนจะไม่รู้เลย ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร (หัวเราะ) เดินแต่งตัวเน่าๆ ลากแตะ ใส่แว่น เหมือนอีเพิ้งไปตลาด ไป อตก. ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ แต่วันไหนที่ไปงาน แล้วแต่งตัว แต่งหน้า ใส่เพชร ก็จะกลายเป็น คุณวรกรมีเพชรกี่กะรัต คือจะรูห้ มด แต่วนั ทีฉ่ นั ไปยืนซือ้ ต้นไม้จะไม่มใี ครรูใ้ ครเห็น ซึง่ ส่วนมาก ชีวิตประมาณ 95% จะเป็นแบบนั้น

ชอบอ่านแต่เรื่องที่อ่านแล้วสนุก มีความสุขค่ะ เพราะเวลาที่เจอ่าน หนังสือ จะรูส้ กึ เหมือนตัวเองจมลงไปอยูใ่ นโลกนัน้ ด้วย จะมีผลต่อความ รู้สึกในตอนนั้นมากๆ พอเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ ก็เลยหาแต่เรือ่ งที่ มันอ่านจบแล้วมีความสุข เก็บไปคิดแล้วนอนหลับฝันดี นักเขียนทีช่ อบ มากคือ ว. วินิจฉัยกุล หรือแก้วเก้าค่ะ คิดว่าอ่านทุกเรื่องที่รวมเล่ม ออกมาตีพมิ พ์แล้วนะคะ อ่านแล้วรูส้ กึ ว่าคุณหญิงมีอารมณ์ขนั ทีน่ า่ รัก แฝงอยู่มาก นวนิยายของกิ่งฉัตรก็อ่านแล้วสนุกดีค่ะ ชอบตรงที่ผรู้ า้ ย มันถูกจับได้เร็วดี สถานการณ์กเ็ ลยคลีค่ ลายได้เร็ว ทำให้คนอ่านไม่ตอ้ ง ทรมานมาก เรื่องสุดท้ายที่เพิ่งอ่านจบคือเรื่อง น้ำเซาะทราย ของ กฤษณา อโศกสิน นางเอกในเรื่องชื่อพุดกรอง เป็นแม่ม่ายเศรษฐินี สาวสวย ไปหลงรักผูช้ ายทีม่ คี รอบครัวแล้ว เจรูส้ กึ ว่าตัวเองมีนสิ ยั อะไร หลายอย่างที่คล้ายๆ ผู้หญิงคนนี้ แต่คุณกรณ์บอกว่า สามีเธอยัง ไม่ตายนะ (หัวเราะ)

คุณยังฟ้องหมิ่นประมาทเขาไม่ได้เลย เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดนี่ กับการชอบเผด็จการ เพราะว่าถ้าความคิดคุณไม่ได้ไปล้มล้างระบอบ ประชาธิปไตย คุณไม่ได้ทำอะไรผิด เพียงแต่คณ ุ ชอบระบอบนี้ มันเป็น เรื่องส่วนตัว แล้วประชาธิปไตยต้องยอมรับความเห็นของคนอื่น คุณ ไปโหวตเอาเสียงส่วนใหญ่แล้วคุณชนะเขา เท่านั้นเอง แต่ไปบอกเขา ได้หรือว่า ห้ามชอบอันนัน้ ห้ามชอบอันนี้ คุณต้องชอบประชาธิปไตย เท่านั้น ถ้าไปบอกอย่างนั้นคุณก็ไม่ต่างจากเผด็จการ

ตรงไหน ถ้าไม่เหมือน ไม่เหมือนตรงไหน

อยากทราบประเด็นเรื่องที่คุณกรณ์ไปเขียนแสดงความเห็นกรณี ยึดทรัพย์ลงในเฟซบุ๊กของตัวเอง

สมมติเวลามีประเด็นเรื่องการเมือง เคยมีไม่เห็นด้วยแล้วเถียงกัน กับคุณกรณ์บ้างไหม

เถียงตลอดค่ะ ไม่เคยลงรอย เราแลกหมัดกันบ่อยมากเรื่อง การเมืองนี่ คือคุณกรณ์เป็นคนที่นิ่งๆ มาก ทำอะไรตรงไปตรงมา ทุก อย่างจะถูกต้อง เขาจะระมัดระวังมาก เจจะเป็นไม่ชอบคนไม่ลยุ ไม่ชอบ การไม่ทำอะไรให้เด็ดขาด บางทีก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบๆ คือที่เรา คุณเจคิดว่า ชีวิตตัวเองเหมือนนิยายหรือไม่ ถ้าเหมือน เหมือน เถียงกันเพราะมีจุดยืนที่มั่นคงกันทั้งคู่

เจว่า ไม่วา่ จะเป็นนิยายประเภทไหนก็ลว้ นแต่เป็นเรือ่ งทีส่ ะท้อน ถึงชีวติ มนุษย์ในแง่มมุ ต่างด้วยกันทัง้ สิน้ สิง่ ทีจ่ ะทำให้คนอ่านมีความรู้ เพิม่ เติมนอกจากการรับรูถ้ งึ แง่มมุ ต่างๆ ของชีวติ มนุษย์แล้วก็คอื ข้อมูล ต่างๆ ที่นักประพันธ์เขาใส่มาประกอบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออก ไปในแต่ละเรือ่ งก็คอื การเขียนนิยายเป็นการนำเอาวัตถุดบิ จากเรือ่ งต่างๆ ในชีวิตจริงของมนุษย์มาแต่ง มีเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้น จึงมี บ่อยครั้งที่คนเราอ่านนิยายแล้วจะรู้สึกว่าตรงนั้นเหมือนชีวิตเรา ตรงนี้ พอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บรู้สึกมันไม่แฟร์ไหม เหมือนชีวิตเรา แต่ก็คงไม่ใช่ว่าจะเหมือนไปหมดทั้งเรื่องนั้นทีเดียวเลย ไม่ค่ะ จะขำมากกว่า คุณป้า คุณอา โทร.มาว่า ‘หนูอย่าทำ ในส่วนตัวเจไม่คิดว่าชีวิตตัวเองเหมือนนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป อย่างนี้สิ คุณกรณ์เขาจะเสีย’ เอ่อ... เจก็คิดว่า ถ้าอย่างนั้นคือหนู ทั้งหมด เรารู้จักตัวเองว่ามีความคิดที่สลับซับซ้อนในสิ่งที่คิด สิ่งที่ทำ จะต้องอยู่บ้าน ไม่ออกไปไหนเลย แล้วก็ห้ามไปไหนเด็ดขาด แต่ มากกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆ และ คุณกรณ์บอกว่า ช่างมันเถอะ ทำอะไรก็ทำไป ธรรมชาติของเราก็ มากกว่าภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาในสายตาของคนอื่น แล้วพล็อต เป็นอย่างนี้ มันช่วยไม่ได้ที่ใครเขาจะมาจับเอาจุดใดจุดหนึ่งของเรา ของเรื่องราวในชีวิตก็มีอยู่มากมายหลากหลาย เกินกว่าที่จะรวบรวม ไปเขียน ไปลงข่าว เพราะว่าเรามีคนจับตาดูอยู่ แล้วอีกอย่างเขาไม่ได้มา เป็นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เพียงเรือ่ งเดียวได้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็คงต้องเรียก ทำสารคดีชีวิตเราที่จะต้องมารู้ทุกซอกทุกมุม เขาก็จะจับจุดที่มันเป็น ว่าเป็นมหากาพย์มากกว่า

เจเคยบอกเขาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ลงมาเล่นการเมืองว่า เขา ควรจะต้องมีวิธีการพูดหรือเขียนที่ทำให้มันเข้าใจง่ายๆ เพราะไม่ใช่ว่า คนทัง้ หมดจะเข้าใจในสิง่ ทีเ่ ขาพูดหรือเขียน ถ้าเขาทำให้มนั สลับซับซ้อน เข้าใจยาก มาถึงตอนนี้เขาคงเริ่มเข้าใจสิ่งที่เจได้เคยพูดเอาไว้มากขึ้น แล้ว คือคุณกรณ์เขาจะมีสำนวนเขียนซับซ้อน อ่านแล้วจะต้องมาวิเคราะห์ นะว่าทีเ่ ขาเขียนจริงๆ แล้วหมายความว่าอะไร สรุปว่ายังไง ทีนค้ี นเรา เนี่ยโดยปกติเวลาอ่านหนังสือมันไม่ได้เกรดเอ บี เหมือนกันหมด จะมี คนที่สอบออกมาแล้วได้ซี ดี อี เอฟ ที่จะอ่านบทความนั้นแล้วคิดว่า ‘อุย๊ ไอ้นเ่ี ป็นเผด็จการ’ พูดง่ายๆ คนออกข้อสอบก็ตรวจผิด อ่านไม่รเู้ รือ่ ง วิชาอ่านเอาเรื่องตก (หัวเราะ) ดีแล้วที่ไม่ไปขับเครื่องบินต่อด้วย ไม่อย่างนั้นคงเละ

ตัวคุณเจมองประเด็นนี้แล้วให้สรุปออกมาเป็นภาษาชาวบ้านได้ไหม ว่าประเด็นเฟซบุ๊กที่คุณกรณ์เขียนคือ...

อย่างแรกเลย คุณกรณ์เขาขมขืน่ มากกับการทีเ่ ขาไม่สามารถที่


ถ้าตั้งแง่ไม่ชอบกัน ทำอะไรเขาก็ด่าได้ทั้งนั้น

รายละเอียดของเรื่องการอัพเกรดนี่คืออะไร

เขาบอกว่า ‘รัฐมนตรีใช้อำนาจอัพเกรด...’ ฟังแล้วน่าเกลียด มาก คือซื้อตั๋วชั้นประหยัดแล้วไปนั่งชั้นหนึ่ง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เจไม่รู้ จะเถียงกับใคร เพราะว่าเรือ่ งของเรือ่ งเจไม่เคยซือ้ ตัว๋ ชัน้ ประหยัด แทบ จะไม่เคยซือ้ ถ้าเจไม่ซอ้ื เฟิรส์ ต์คลาส ก็ซอ้ื บิสสิเนส ทีนเ้ี ฟิรส์ ต์ทน่ี ง่ั มัน น้อย และถ้าคุณทราบ คือในแวดวงข้าราชการ ผูใ้ หญ่ เวลาเข้าไปจอง เขามีหนังสือขออัพเกรดเลย เพราะฉะนั้น การบินไทยจะบล็อกที่นั่ง เฟิร์สต์หมด จองตั๋วเข้าไปกี่ทีไม่เคยจองได้ จองไม่ได้ปุ๊บ มันออกตั๋ว ไม่ได้ ถ้าจะออกตัว๋ ได้คอื ต้องไปออกตัว๋ บิสสิเนสคลาสมา พอเดินทาง เราก็จะถามว่า เฟิรส์ ต์เต็มเหรอ เขาบอกว่า ‘ไม่เต็ม จองแล้วไม่มา ขอไว้ แล้วก็ไม่มา’ บางทีขอไว้ไม่รจู้ ะเดินทางวันไหน จองไว้ 3 วันก่อน มันเป็น อย่างนัน้ ค่ะ พวกผูใ้ หญ่บางคนเอาหมด พวกนีไ้ ม่ใช่วา่ ขอเฉยๆ นะคะ ทำจดหมายมาขออัพเกรดด้วย ซือ้ ตัว๋ ขัน้ ต่ำกว่าแล้วขออัพเกรดเป็นเฟิรส์ ต์ มีหลักฐานมาเลย แล้วเราซื้อตั๋วแบบจ่ายเงิน เราก็จองไม่ได้ แล้วพอ ขึน้ ไปถึงคนทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การไฟลต์วนั นัน้ ก็ซดี เพราะว่ารัฐมนตรี คือคุณกรณ์ ไปทำงานด้วย ไม่ได้ไปส่วนตัว ไม่เคยไปส่วนตัวเลย ไปประชุม G20 ไปกับนายกฯ ไปงานตลอด ทีเ่ ขายกมาว่าแล้วทำไมรัฐมนตรีไปทำงาน ต้องนั่งเฟิร์สต์คลาส โทษนะคะ ถ้าข้างหน้าเป็นประธานาธิบดีหรือ นายกฯ หรือใคร จะไม่วา่ เลย แต่ขา้ งหน้าทีน่ ง่ั อยูช่ น้ั หนึง่ คือผูใ้ หญ่จาก หน่วยงานต่างๆ ซึ่งสำหรับเรา เราว่ามันไม่แฟร์ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ทีอ่ ยูๆ่ รัฐมนตรีไปทำงานต่างประเทศในฐานะตัวแทนของประเทศแล้ว นั่งบิสสิเนส แล้วคนอีกพวกไปดูงานอะไรไม่รู้นั่งเฟิร์สต์ไป คือเราขอ กระทรวงฯ จองไป เป็นชื่อเจกับคุณกรณ์ เจมีสิทธิ์ไป และกระทรวงฯ ต้องจ่ายเงินให้เจเดินทางไปกับคุณกรณ์ในฐานะผูต้ ดิ ตาม คุณกรณ์กบั เจต้องนัง่ ชัน้ หนึง่ เป็นระเบียบของกระทรวงมาเลย เราซือ้ ตัว๋ โดยไม่ตอ้ ง อัพเกรดนะคะ แต่มันจองไม่ได้ จองไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าคนอื่น ขออัพเกรดเอาไว้ มันก็เป็นเสียอย่างนี้ แล้วเรื่องของเรื่อง เจไม่เคยทำ อะไรอย่างนั้นเลย ไปไหนมาไหนก็ไม่เคยไปขออัพเกรด ประเด็นแบบนี้ เจต้องลุกมาพูด มันหยุมหยิม แล้วมันโง่เกินไปที่คุณกรณ์จะต้องมา ซีเรียส นึกออกไหมว่าคนทำงานเขากำลังเดินไปข้างหน้าแล้วจู่ๆ มี อะไรมางับข้อเท้าแล้วน่ารำคาญมาก มันน่ารำคาญ เดินไปต้องคอย สะบัดเท้า เจอยู่ข้างๆ เจก็เอาไม้ฟาดหัวมันไป เขียนไปอย่างนั้นแหละ (หัวเราะ)

กรณีอย่างนีถ้ า้ เราไม่ได้ทำอะไรผิด คุณเจพร้อมจะลุกขึน้ มาเหมือนกัน

เจพร้อมทุกเรื่องเลย แต่ว่าบางทีเจเกรงใจคุณกรณ์ เพราะว่า บางทีอะไรที่ปล่อยๆ ได้ก็ปล่อยๆ ไป เดี๋ยวมันก็หายไป แต่บางทีคน เราไม่สั่งสอนมันก็ไม่รู้สึกตัว

ไม่กลัวถูกมองว่าไปรังแกคนอื่นหรือเพราะสามีอยู่ในตำแหน่ง

เขามาหาเรื่องเจก่อน เจเป็นประชาชน เขาเป็น ส.ส. นะคะ แล้วทุกวันนีเ้ จเป็นภรรยารัฐมนตรี เจไม่กล้าทำอะไรทีม่ คี นด่าเสียไปถึง สามีหรอกค่ะ ทุกวันนี้เจตัวลีบ เมื่อก่อนนี้เข้าแถวใครมาแซงนี่ด่านะ แต่เดี๋ยวนี้ใครจะแซง ‘ไปเลยค่ะ ไปก่อนเลยค่ะ’ คือเจไม่อยากจะมี เรื่องกับใคร คือเปลี่ยนไปเยอะมาก คุณกรณ์ก็รู้ว่าเราไม่อยากให้ใคร เดือดร้อน เมื่อก่อนให้ใครมาแซงคิวไม่ได้ จะพูดว่า ‘คุณคะ เข้าแถว หน่อย คนอื่นเขาเข้าแถวกันอยู่’ ไม่ยอมคน มีเรื่องก็มีเรื่อง แต่ตอนนี้ จะไปบังคับอะไรได้ในช่วงที่เป็นฝ่ายค้าน เพราะคนไม่ทำตามหน้าที่ คือนิสัยไม่ยอมคน ซึ่งตอนนั้นใครๆ ก็ทราบว่าองค์กรอิสระถูกแทรกแซงหมด ไม่มีใคร บอกได้วา่ ไม่ยอมคนชัว่ ถ้าคนดีๆ อยากทำอะไรฉันยอมหมด ปล่อยแล้วค่ะ ไม่อยากจะมีเรือ่ งโดยไม่จำเป็น รถก็เหมือนกัน เมือ่ ก่อน เจขับรถจะมาแซงมาปาดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ ‘ไปๆๆ อยากไปก็ไป’ มี เอาผิดอดีตนายกฯ ได้ พอมันเป็นอย่างนั้น เหมือนกับว่าเขาทำให้คน ยอมนะคะ ยังไงก็ได้ ไม่มีทางเลือก มันถึงต้องเกิดการปฏิวัติขึ้นมา เพราะเขาโกงจนต้องกู้ แล้วอย่างเวลามีประเด็นใดๆ พาดพิง หรือสร้างความเสียหายกับคุณ หลายเรื่องนะที่เจยอม แต่เรื่องอัพเกรดตั๋วนี่มันเกินไป ไม่ได้จริงๆ สู้จนต้องอยู่นอกประเทศแบบนี้ไง แล้วในเมื่อเขาปิดทางที่จะเอาผิด เช่น กรณีเรื่องการอัพเกรดที่นั่งบนเครื่องบิน คุณเลือกที่จะต่อสู้ สำหรับคุณเจแล้ว การมองคนดีๆ คนหนึง่ มองได้จากอะไร ระหว่าง เขาหมดทุกทางอย่างนีแ้ ล้ว มันเหมือนกับว่าการรัฐประหารคือสิง่ สุดท้าย อย่างชัดเจน อะไรทำให้คณ ุ คิดว่าคุณจำเป็นต้องลุกขึน้ มาปกป้อง การกระทำ หรือคำพูดของเขา อันนีเ้ จต้องขอบอกเลยว่าเรือ่ งความดีความเลวเนีย่ แต่ละคน ที่คนจะทำได้เพื่อรักษาความยุติธรรมความถูกต้องเอาไว้ มันไม่ใช่ว่า ตัวเองด้วย เพราะในสายตาคนทัว่ ไปก็อาจจะคิดว่าตำแหน่งหน้าที่ ก็ ม ม ี าตรฐานของตั วเอง อย่างเจเองศีลห้าเจรับแค่ส่ี ข้อสุดท้ายเจไม่รบั คุณกรณ์สนับสนุนรัฐประหาร เขาแค่ตั้งคำถามว่า ถ้าไม่มี มันจะมี ของคุณกรณ์ก็น่าจะ protect ได้มากอยู่แล้ว เพราะบางที เ จชอบไปดริ งก์กบั เพือ่ น เจจะคิดอะไรของเจอย่างนี้ แต่เจ วันนี้ไหม เขาแค่อยากให้องค์กรอิสระได้ทำหน้าที่ ได้ตรวจสอบอย่าง เจไม่ได้คดิ ว่าเป็นการปกป้องตัวเอง แต่ในขณะนัน้ ต้องยอมรับ ถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง อยากให้ระบอบประชาธิปไตยดำเนินไป ว่าไม่พอใจมาก เพราะโดยปกติก็เบื่อหน่ายกับการเมืองน้ำเน่าอยู่แล้ว ไม่ยงุ่ กับคนอืน่ ใครจะทำอะไรก็ทำไป แต่วา่ อย่ามาก่อความเดือดร้อน ได้โดยที่ไม่มีใครมาสกัดกั้นเอาไว้ เจอ่านเจเข้าใจอย่างนั้น แค่เจไม่ได้ การที่จะปล่อยให้มันเน่าหนักขึ้นด้วยการปล่อยให้เกิดการใส่ร้าย ลำบากให้คนอื่น คุณทำอะไรก็เรื่องของคุณ ขนาดสมัยนี้เขามองว่า อ่านก่อน เพียงแต่เจรูว้ า่ วันนัน้ คุณกรณ์เขาจะเขียนอะไรสักอย่าง รูส้ กึ ป้ายสีกนั หน้าด้านๆ ทัง้ ทีต่ วั เองก็อยูใ่ นวิสยั ทีพ่ อจะทำอะไรได้ ก็จะรูส้ กึ เด็กผู้หญิงพูดมึงกูไม่ดี นุ่งกระโปรงสั้นไปไม่ดี เจว่ามันเป็นเรื่องที่เรา ว่าวันนั้นมันจะตีสาม ตีสี่ คือดึกมากแล้ว พระจันทร์เต็มดวงด้วย ว่าเป็นการงอมืองอเท้า อ่อนแอเกินไป จึงคิดว่าเรื่องนี้จะรับเอาไว้เอง เคยชิน เป็นประเพณีมากกว่า เจจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาตัดสินคนว่าดี คุณกรณ์เลยคลุม้ คลัง่ ละมัง้ (หัวเราะ) วันนัน้ เขาอัดอัน้ ตันใจมาก นับจาก สำหรับความคิดเห็นที่ว่าตำแหน่งหน้าที่ของคุณกรณ์น่าจะ protect หรือไม่ดี ตราบใดทีเ่ ขาไม่ได้มาทำร้ายร่างกาย หรือทำอะไรทีม่ นั ชัดเจน วันที่ตัดสินเย็นวันศุกร์แล้ว เขาก็แบบอึกอักๆ อยู่หนึ่งวันเต็มๆ พอวัน อะไรต่างๆ ให้ได้นั้น ห่างไกลจากความเป็นจริงมาก เพราะตั้งแต่ใช้ ว่ากำลังละเมิดเราอยู่ เจมีเส้นของเจทีเ่ จจะเดินและจะทำ ใครจะมีเส้นทาง จันทร์ วันมาฆบูชา พระจันทร์เต็มดวงก็เริม่ จะของขึน้ หนักหรือไงไม่ทราบ ชีวติ เป็นภริยานักการเมืองนี่ มีความรูส้ กึ ด้วยซ้ำไปว่าเป็นพลเมืองชัน้ สอง ของใครที่ทำได้เจก็จะไม่ไปยุ่งด้วย ตราบใดที่เส้นมันไม่มาเกยกัน ไม่หลับไม่นอน ตีสาม ตีสี่ ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะนอน เขาก็บอกว่า จะทำอะไรก็ต้องตัวลีบ ระวังตัวไปหมด กลัวจะเสียหายไปถึงสามี ไม่มีใครจะมาบอกเจได้ว่าอะไรดีชั่ว สิ่งนี้ทำให้เจรูส้ กึ ดีกบั ตัวเองด้วยที่ ‘เดี๋ยวๆๆ ขอเขียนก่อน’ เราก็ถามว่าเขียนอะไร เขาบอกว่า ‘เขียน จะทำให้เสียคะแนนนิยม ในทางกลับกัน เราก็เคยถามตัวเองว่า เรา เจไม่ได้กลัวตกนรก เจไม่ได้กลัวไม่ได้ขน้ึ สวรรค์ ถ้าเจจะดีเพราะว่าเจ บันทึก’ ไม่รู้นะอีกวันหนึ่งเขาก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กไม่ปรึกษาใคร ไม่รู้ สูญเสียสิทธิเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวของเราตรงนัน้ ไป ก็เพือ่ protect สำนึกของเจเองว่านี่คือสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรจะทำ ไม่ใช่ต้องให้ใครมาบอก เขียนอะไรด้วย ก็ดี ลงหน้าหนึ่งเลย แล้วเขาก็ไม่เคยคิด เพราะว่า เขาหรือเปล่า ก็บอกได้ว่ามีส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อเร็วๆ นี้เห็นคน ถ้าเป็นเรื่องของค่านิยมประเพณี ขนบอะไรต่างๆ จะไม่เอามาใช้ ก่อนหน้านีก้ เ็ คยเขียนอะไรต่อมิอะไร แต่อนั นีก้ ลายเป็นเหมือนคนกำลัง คอมเมนต์ในข่าวหนึ่งว่า ‘ให้คุณกรณ์ระวังจะเสียเพราะภรรยา’ แล้ว เป็นบรรทัดฐานตัดสิน เพราะว่าอะไร ของพวกนีม้ นั เปลีย่ นตลอดทุกยุค ทุกสมัย เวลาเปลีย่ นทีกจ็ ะ สนใจเรื่องนี้อยู่ เลยเอิกเกริกมาก กลายเป็นอย่างนั้นไป เขาก็ถาม ก็มีคนถามว่า ‘ยังไง’ เขาก็ตอบว่า ‘เพราะภรรยาชอบใช้ของแพง ถือ เหมือนตัดพ้อว่า ‘ถ้าไม่มีรัฐประหาร เราจะเอาผิดทักษิณได้บ้างไหม’ กระเป๋าใบละสองล้าน ใส่เสือ้ ตัวละสามแสน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะเศรษฐกิจ มีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ขรม ถ้าย้อนกลับไปอย่างสมัยเจเด็ก คุณย่าก็ เหมือนกับรำพึงขึน้ มา แต่คนก็จะไปตีความว่า ท้าทาย ถ้าไม่มกี เ็ อาผิด ตกต่ำ’ เจเห็นแล้วก็อึ้ง แต่ก็เข้าใจว่าคนเรามีสิทธิคิดเช่นนั้นได้ จะชอบให้ใส่กระโปรงยาว แต่เราเริ่มอยากจะใส่กระโปรงสั้น มาถึง ั นาการมาเรือ่ ยๆ บางคน ไม่ได้หรอก ตีความไปคนละแนว ประเด็นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้าวของราคาแพงเหล่านั้นเขาได้มา ตอนนีย้ คุ สมัยมันเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ภาษาก็มวี วิ ฒ นิสัยของคุณเจเป็นยังไง ถ้าให้พูดจริงๆ เป็นคนอย่างไร จากการอ่านหนังสือพิมพ์บางฉบับ แล้วจะเป็นเรือ่ งจริงหรือไม่กไ็ ม่สนใจ บอกว่าเราต้องเขียนถูกต้องตามไวยากรณ์หมดทุกอย่าง แต่เดีย๋ วนีเ้ ด็ก เจชอบทำอะไรเร็วๆ บางทีทเ่ี จเห็นอะไรไม่ถกู ต้องเจก็จะโวยวาย ขอด่าก่อนล่ะ แต่เวลาเราให้สมั ภาษณ์เองหรือมีเรือ่ งอะไรดีๆ เกีย่ วกับเรา ก็แชตกัน เขาก็ย่อมมีภาษาเพี้ยนๆ ของเด็ก ซึ่งเจว่าคนมันคนละรุ่น มากเลย เจรู้ว่ามันไม่ดี อย่างเช่นพวกคนที่ถูกหมายจับอะไรต่ออะไร ก็จะกลายเป็นว่าสร้างภาพ จากอะไรต่ออะไรทีเ่ จอมาแบบนี้ ก็เลยบอก กันน่ะ จะให้เด็กมานัง่ เขียนภาษาสวยงาม เพือ่ นก็เลิกคบพอดี (หัวเราะ) อยู่แล้วออกมาเต้นผางๆ โวยวาย ปล่อยอยู่ได้ไง ไม่เข้าใจ ตัวเองว่า จะทำอะไรก็ทำไปเถอะ ระวังตัวยังไงก็ไม่ไหวหรอก คนเรา เท่าที่มองดูคุณค่อนข้างเป็นคน flexible นะ


เจว่ามันเป็นเรือ่ งธรรมดามากเลย เพราะโลกมันเปลีย่ นตลอด อย่างที่ ตอนนายกฯ บอกว่าลอยกระทงครอบครัวละหนึ่งกระทงจะได้ไม่มีมลพิษ ก็จะมีคนเขียนด่า ‘เฮ้ย นีม่ นั เป็นประเพณีไทย คุณทำอย่างนี้ได้ยงั ไง’ อ้าว แล้ว ประเพณีของคุณจะไม่อิงกับสภาพแวดล้อมเลยเหรอ เมื่อก่อนคนมีจิ๊บจ๊อย นิดหน่อย ลอยกระทงยังจุม๋ จิม๋ ๆ ไม่เป็นไร ทีนค้ี นเป็นกีต่ นั แล้วก็ไม่รใู้ นกรุงเทพฯ แล้วถ้าเกิดว่าคนยังทำแบบนั้นอยู่ ยังจะประเพณีอยู่ก็ไม่ไหวนะ

ถ้าเราไม่ใช้ประเพณีวัฒนธรรมไป judge คนว่าเขาดีชั่ว แล้ว judge เขาจากอะไร

คือของพวกนี้ เจก็รู้สึกว่า ในที่สุดมันก็เท่าเทียมกันนะ คือคุณอาจ จะยังไม่เคยเจอผู้หญิงที่ปากจัดมากๆ ด่าผู้ชายแล้วผู้ชายหน้าชาหรือเปล่า (หัวเราะ) ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้หญิงบางคนยังปรับตัวไม่ได้กับยุคสมัย เดี๋ยวถ้าผู้ชายไปทำอะไรไม่ดีกับผู้หญิง ก็มีผู้หญิงเอาไปเมาธ์นะ เสียกว่าอีก แล้วมันเสียได้ทั้งสองฝั่ง ผู้ชายจะ harass ผู้หญิง ผู้หญิงจะ harass ผู้ชาย กลับไปก็ได้ ได้ทง้ั สองฝัง่ เพียงแต่ผหู้ ญิงไม่ทำ ผูห้ ญิงอาจจะเป็นผูด้ ี มารยาท ดีกว่า หรืออะไรก็แล้วแต่ มันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาไม่มีสิทธิที่จะทำ เราไม่ทำเอง ต่างหาก แต่เรื่องอะไรล่ะ เขาทำอะไรเรามา เราก็ทำกลับไปสิ

เดือนนี้มีวันสตรีสากล เลยอยากถามประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงบ้าง อยาก ทราบว่าสิ่งที่พอใจที่สุดในการเกิดมาเป็นผู้หญิงในยุคนี้คืออะไร

ถ้าจะรณรงค์ต้องบอกเจก่อนว่า จะรณรงค์อะไร เพราะเจไม่เคยมี ความคิดที่จะรณรงค์อะไรเลย เคยมีนะคะ ส.ส. ผู้หญิงที่พรรคคุณกรณ์ เขา ก็จะมาบอกว่า ขอตำแหน่งอย่างโน้นอย่างนี้ให้ผู้หญิงบ้าง หรือขอโควตา เจก็จะคิดว่า ถ้าคุณจะต้องมาขอเขา มันจะยังไงล่ะ มันตลกน่ะ ทำไมไม่ทำเอง แล้วก็รวมตัวกัน หรือหาอะไรก็ได้ที่ทำเป็นผลงานออกมาเลย ไม่ใช่มาขอให้ เขาอนุญาตมา

เจคิดว่า ถ้าคนเราอยู่กันได้อย่างสงบ ไม่มาทำร้ายกัน ไม่เห็นต้องมี อะไรทีจ่ ะไปว่าเขาเลย เรือ่ งดีชว่ั มันก็บอกลำบาก ของพวกนีม้ นั เหมือนไม่แน่ใจ ว่าเป็นอะไรทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิดหรือเปล่า หรือว่ามันได้มาจากการสัง่ สอน เลีย้ งดู แต่บางทีเจแค่รู้สึกว่าเจไม่อยากให้ใครมาทำอะไรกับเรา เจก็จะไม่ไปทำอะไร อย่างนั้นกับคนอื่น มีเยอะเลย เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงคลอดลูกลำบาก คลอดลูก แล้วตายก็มี อีกอย่างคือผูช้ ายมีภรรยาหลายคน เพราะว่ายังไม่มกี ารคุมกำเนิด ผู้หญิงมีลูกไม่ไหว ก็เลยต้องยอมให้ผู้ชายไปมีภรรยาอีกหลายคน เดี๋ยวนี้ คลอดลูกก็ไม่เจ็บ คุมกำเนิดได้ เพราะฉะนัน้ ผูช้ ายก็จะต้องอยูก่ บั ภรรยาคนเดียว แล้วก็เหมือนมีกฎหมายที่คอยบังคับให้อยู่ด้วยกันด้วย ซึ่งอันนี้จริงๆ แล้วเจ จะขำ เพราะว่าจริงๆ แล้วจะเป็นสิง่ ทีผ่ ชู้ ายอึดอัด ส่วนผูห้ ญิงไม่คอ่ ยอึดอัดนะคะ กับการที่ต้องอยู่กับผู้ชายคนเดียวไปตลอดชีวิต แต่ผู้ชายจะอึดอัด เพราะเจรู้ ว่าธรรมชาติมันต่างกัน แล้วกฎหมายเรื่องพันธะของการแต่งงาน เจคิดว่า ผู้ชายเสียเปรียบ อันนี้หมายถึงทั่วโลก เจมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นข้อเสียเปรียบ ของผู้ชาย ที่ผู้หญิงได้เปรียบ เจไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่า เพราะพอผูห้ ญิงได้รบั สิทธิตรงนีม้ นั ก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้ง ตบตี หย่าร้าง เพราะถ้าแฟนไปมีกิ๊ก ไปมีผู้หญิงคนอื่น นอกใจ ก็จะทนไม่ได้ขึ้นมา

สรุปแล้วถ้าจะรณรงค์กต็ อ้ งรณรงค์แบบรวมๆ ไม่ตอ้ งมาระบุวา่ เป็นเพศอะไร

ซึ่งมันก็แสดงถึงความด้อยกว่าอยู่ดี

ใช่ ก็ยื่นรายชื่อไปสิ ว่าฉันจะมีผู้หญิงในตำแหน่งแบบนี้ ถ้าไม่ให้ เดีย๋ วมีเรือ่ ง โวย สู้ ไม่ตอ้ งไปขอเขา ไม่ตอ้ งไปเรียกร้องอะไรจากเขา ทำเหมือน เป็นการตกลงกันแบบตรงๆ ไปเลย แต่จริงๆ เจว่าไม่เห็นน่าจะแบ่งแยกเพศเลย

ดูๆ ไปแล้วเหมือนกับว่า ถ้าจะต้องขอร้อง หรือเรียกร้อง คุณจะไม่ชอบ เลยใช่ไหม เพราะเห็นว่าทุกคนเท่ากันหมด ใช่ แล้วเวลาเขาไปเรียนเฟมินสิ ต์กนั เจก็ไม่เคยไปเรียนเลยนะ เพราะ เจไม่เข้าใจน่ะ เจไม่เคยมองว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชาย

คุณเป็นช้างเท้าไหน

(ตอบทันที) เป็นช้าง... เท้าซ้าย (หัวเราะ) ก็ต้องเดินไปด้วยกัน แต่ยัง ดีนะ ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะตอบว่าเป็นควาญ

แล้วเห็นด้วยกับกฎหมายแบบนี้ไหม ที่ดูแลสิทธิของผู้หญิงในเรื่องพวกนี้

คำถามสุดท้าย เรือ่ งการมัดใจ ทีจ่ ะมีคำถามอย่างนีเ้ สมอตามหนังสือสตรี ทั้งหลายว่าทำอย่างไรถึงจะมัดใจสามีได้

ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสิทธิสตรี คุณเห็นด้วยกับผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิสตรี หรือเฟมินิสต์ไหม

จังหวะนั้น คุณกรณ์กลับมาบ้านพอดี เราเลย ชวนคุณกรณ์นั่งคุย ในประเด็นนี้อีกคน

คือจริงๆ เจไม่ชอบการผูกมัด เจว่าอย่างการแต่งงานก็ไม่รวู้ า่ เอารากฐาน มาจากอะไรว่าคนรักกันแล้วจะต้องรักกันไปจนตาย เจคิดว่ามันไม่ใช่ แล้วเกิด คนหนึ่งเลิกรัก แล้วอีกคนยังรักอยู่ก็ซวยสิ เพราะต้องแขวนกันอยู่อย่างนี้ก็คง ไม่ดี (หัวเราะ) เจว่าคนเราอยากอยู่เมื่อไหร่ก็อยู่ อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปดีกว่า ไม่ต้องมายุ่งยาก ไม่รู้จะไปจดทะเบียนสมรสกันไปทำไม แต่ตอนนั้นเจจด ทะเบียนสมรสเพราะว่า หนึ่ง เราไม่ได้มีงานแต่งงาน สอง ก็คือคุณกรณ์เขา อยากให้ลกู ได้ใช้นามสกุลเขา เพราะไม่ทราบว่าจะมีวธิ อี น่ื ยังไง คือถ้าตอนนัน้ ไม่จดทะเบียนเลยมันก็ยิ่งดูแย่ เพราะเราก็มีปัญหาอยู่ว่าคนเขาจะพูดไปว่า ทีบ่ า้ นเขาไม่ยอมรับ อะไรต่ออะไร ตอนนัน้ ก็เลยตัดสินใจว่าจดทะเบียนดีกว่า อย่างน้อยก็มภี าพทีด่ กี ว่า เรือ่ งทะเบียนสมรสนีม่ คี นเขียนในเฟซบุก๊ น่ารักมากเลย บอกว่า จริงๆ แล้วทะเบียนสมรสน่าจะต้องต่ออายุเหมือนกับใบขับขี่ (หัวเราะ) เพราะไม่มีใครอยู่กับใครได้ตลอดชีพอย่างนั้นในความเป็นจริง เจเห็นคนเป็นเฟมินิสต์แล้วเจจะขำทุกที เพราะจะมีคนที่บอกว่าเรา จะต้องไปเรียกร้องอันโน้นอันนี้ แต่เจคิดว่านีแ่ หละคือความอ่อนแอ การเรียกร้อง คือความอ่อนแอ คือเราจะไปเรียกร้องอะไร เพราะเราเป็นคนกุมชะตากรรม ของพวกผู้ชายมาตั้งแต่เกิด เขาจะเกิดมาได้ก็เพราะเรา แล้วเราเลี้ยงให้เขา ห่วยแตก มาดูถูกเหยียดหยามเราได้ยังไง แล้วยังจะต้องไปเรียกร้องอะไรกับ พวกผูช้ ายอีก เพราะเขาก็กนิ นมเรามา คลอดออกมาจากตัวเรา ก็เลีย้ งยังไงล่ะ ให้เขาเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่แรกแล้ว คือมันไม่ใช่ เจว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธเี ลีย้ งดู พวกผูช้ ายขึน้ มาใหม่ สอนลูกดีๆ มันก็คงไม่มอี ย่างนีห้ รอก เจไม่เห็นด้วยเลยกับ การเรียกร้อง เจว่าการเรียกร้องอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าการเรียกร้องมันเป็นการ แสดงถึงความด้อยกว่า ซึง่ ส่วนตัวเจ ตัง้ แต่เจเกิดมา เจไม่เคยคิดว่าเจด้อยกว่า ผูช้ าย เพราะฉะนัน้ ก็เลยไม่เคยมีปญ ั หาว่าจะต้องมาเรียกร้องสิทธิอะไร เวลาทีม่ ี การเอารัดเอาเปรียบ ทุบตีกนั เจคิดว่ามันเป็นสภาวะทางร่างกายของคนที่เราสู้ ไม่ได้มากกว่า แต่สิทธิ ณ ปัจจุบันนี้มันก็คุ้มครองค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ยก ตัวอย่างเล่นๆ เรื่องห้องน้ำ เราก็จะหัวเราะกัน เพราะว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหน ก็ตาม ห้องน้ำผูห้ ญิงจะแน่น ส่วนห้องน้ำผูช้ ายก็จะโล่งกว่า เพราะผูช้ ายเขาจะ เข้าเร็วๆ เดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว ก็คุยกันว่า เดี๋ยวนี้มีผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำผู้ชายนะ เพราะห้องน้ำผูห้ ญิงแน่น ผูช้ ายก็ไม่เห็นว่าอะไรเลย แต่ผชู้ ายเดินเข้าไปในห้องน้ำ ผูห้ ญิงไม่ได้นะ มีเรือ่ ง (หัวเราะ) มันมีหลายอย่างมากเลยที่เราไม่เคยรู้ตัวว่าเรา ได้เปรียบเขา (หัวเราะ) แล้วทีนี้ตอ้ งบอกเจแล้วล่ะค่ะว่า แล้วทุกวันนีเ้ รามีอะไร ที่เราต้องการเรียกร้องจากผู้ชายอยู่บ้าง ซึ่งเจไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง เพราะ ทุกวันนีก้ เ็ ห็นหลายประเทศทีผ่ หู้ ญิงเป็นนายกฯ หรือเป็นผู้นำได้

แล้วมองประเด็นที่เป็น issue ใหญ่สำหรับผู้หญิงคือการรณรงค์เรื่อง ความรุนแรงอย่างไร

อันนี้คือข้อเสียเปรียบอย่างเดียวที่เจมองว่าเราเสียเปรียบกว่าผู้ชาย คือเราอ่อนแอกว่าเขาทางร่างกาย แต่ว่าอันนี้ถ้าจะมองไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น เฉพาะระหว่างเพศ ผูห้ ญิงกับผูช้ าย ต่อให้เป็นเพศเดียวกัน ผูช้ ายทีแ่ ข็งแรงกว่า ตัวใหญ่กว่า ก็รังแกผู้ชายที่ตัวเล็กกว่า อ่อนแอกว่าเหมือนกัน จริงๆ แล้ว เรื่องเพศไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับเจเลย ถ้ารณรงค์อย่างนี้ก็รณรงค์ไปให้หมด สิว่า อย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่า ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าผู้ชายกับผู้หญิง คือก็แค่ บอกว่าอย่ารังแกคนทีอ่ อ่ นแอกว่า ไม่เห็นต้องบอกเลยว่าผูช้ ายอย่ารังแกผูห้ ญิง

แต่บางทีการรังแกก็ไม่ได้หมายความถึงเรื่องร่างกายอย่างเดียว อาจจะ เป็นคำพูดหรือการกระทำต่างๆ ด้วย

ใจนี่คงมัดกันไม่ได้หรอกค่ะ ไม่มีใครมัดใครได้หรอก เจกับคุณกรณ์ บังเอิญได้มาเจอกัน แล้วก็ชอบกันได้ใช้ชีวิต สร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยกัน มันก็ก่อให้เกิดเป็นความผูกพันมากมายมหาศาล อีกหลายคู่หลายครอบครัว ก็คงเป็นไปในลักษณะนีเ้ ช่นเดียวกัน เจไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอะไรดีกว่าผูห้ ญิงคน อืน่ ๆ จึงทำให้คุณกรณ์มาชอบ คิดว่าเป็นโชคชะตาหรือความบังเอิญมากกว่า ที่ทำให้มีจังหวะเวลาในชีวิตให้ได้มาเจอกันและรู้จักกัน เพราะฉะนั้น ไม่เคย ได้คำนึงถึงเรือ่ งมัดใจอะไรนีเ่ ลยค่ะ ไปยึดเหนีย่ วอะไรไว้มากๆ ชีวติ จะเป็นทุกข์ ไปเปล่าๆ ถ้าเขาอยากอยู่กับเรา เขาก็อยู่ ถ้าเขาไม่อยาก เราจะไปทำอะไรได้ ล่ะคะ

ถ้าเกิดไปถามว่า ผู้หญิงทำอย่างไรให้ผู้ชาย respect ถ้าไป ถามผู้หญิงก็จะได้คำตอบแบบหนึ่ง แต่ถ้ามาถามผู้ชายก็อาจจะ ได้คำตอบที่ดีกว่าไหม

คุณกรณ์ : เขามีความเด็ดขาดในความคิดมากกว่า เขาคงเส้นคงวา มากในหลักความคิด ในหลักการ ผมใช้คำว่าหลักการ ไม่ใช่ อุดมการณ์ เพราะเขาไม่ใช่คนเพ้อฝัน แต่หลักการก็คืออะไรผิด อะไรถูก อะไรยอมได้ อะไรยอมไม่ได้ เขาชัดเจนและนิ่งมาก คือ ผมรูเ้ ลยว่าในตัวภรรยาผม ผมพึง่ ได้วา่ จะไม่ถกู กระแสพาไป เพราะ เขานิ่ง และมั่นคง เขาจะเป็นผู้นำทางความคิด ไม่ใช่ผู้ตาม เวลา ฟังคนอื่นพูดหรืออ่านหนังสืออะไรก็ตาม ผมมีแนวโน้มที่จะคล้อย ตามมากกว่าคุณเจ คุณเจเขาฟัง แล้วเอามาใช้ในการประมวลเหตุ และผลในตัวของเขาเอง แต่เขาจะไม่เคยถูกกระแสพาไป

โดยทั่วไปคุณกรณ์คิดว่าผู้ชายจะ respect ผู้หญิงแบบไหน

คุณกรณ์ : อันนั้นผมไม่รู้เลย อันนั้นแล้วแต่คน มันจะศัพท์ที่ผู้ชาย บอกว่า คนนีค้ บไว้เป็นเพือ่ นเทีย่ ว แต่กจ็ ะไม่คอ่ ยมีคนมาขอแต่งงาน เพราะฉะนั้น มันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายยังมี ideal หรือมีภรรยาใน อุดมคติอยู่บ้าง แต่ไม่รู้สิ สำหรับผมนะ ผู้หญิง... พูดไปก็ (นิ่ง) ยก ตัวอย่าง ผมคิดอยู่เสมอว่าผู้หญิงหน้าอกใหญ่นี่ เอ่อ... เสียเปรียบ เพราะว่าเขาจะมีธรรมชาติที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้ชายประเภทที่ ไม่เป็นบวกกับชีวติ เขา คือผมพูดอย่างนีก้ ค็ ดิ เอาเองนะ คือคุณอาจ จะป๊อบปูลาร์ ไปทีไ่ หนคนก็ให้ความสนใจ มันก็แล้วแต่วา่ คุณแสวงหา อะไรอยู่ คุณต้องการอะไร อีกอย่างหลายคนมักจะพูดกันว่าผู้ชาย กลัวผูห้ ญิงฉลาดใช่ไหม แต่สำหรับผม ตรงกันข้ามเลย สิง่ ทีด่ งึ ดูดผม ได้มากที่สุดก็คือความฉลาดของผู้หญิง คือมีความคิดของตัวเอง แล้วก็ไม่เคยคบผูห้ ญิงไม่ฉลาดเป็นแฟน

แล้วไม่กลัวว่าถ้าเขาฉลาดเขาก็มาอ่านเราได้เหรอ

คุณกรณ์ : ยิ่งดีครับ ผมเอง นับวันถ้าถามว่าอะไรที่น่าดึงดูดก็คือ ความคิด ผมมีความรูส้ กึ ว่า เหนืออืน่ ใดเลยผมพึง่ พาเจในฐานะผูท้ ่ี จะคอย guide ผมได้ ให้คำแนะนำผมได้ เป็นเพื่อนคู่คิดมากกว่า


16

GADGET

HOMADE iStereo iPod Speaker

ลำโพงสำหรับ iPod ที่มีดีไซน์แนวๆ ด้วยการเอาตัวต่อเลโก้ที่เรารู้จักกันดี มาออกแบบ เป็นชุดลำโพงสำหรับวาง iPod ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Loud and Clear Active Bass System ทีใ่ ห้พลังเสียงได้สมจริง กังวาน ชัดเจน เบสหนัก มีปมุ่ ควบคุมเสียงทีซ่ อ่ นตัวเนียนๆ อยูด่ า้ นบน และถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบา สามารถใช้พลังงานได้ทั้งถ่านอัลคาไลน์ และปลั๊กไฟ ดังนั้น จะแพ็กใส่กระเป๋าไปฟังตอนปิกนิก หรือจะเอาไว้ตกแต่งบ้านเท่ๆ ก็ตามแต่อัธยาศัย นอกจาก จะซัพพอร์ตบรรดา iPod ทุกเจเนอเรชันที่มีแล้ว ก็ยังสามารถใช้เป็นแท่นชาร์จ iPod ได้อีกด้วย แถมยังรองรับเครื่องเล่นเพลง MP3, MiniDisc และ CD players โดยต่อผ่านแจ็ก 3.5 มม. HOMADE iStereo iPod Speaker มาพร้อมกับราคาเบาๆ เพียงแค่ 2,950 บาท คำเตือน โปรดวางให้พ้นจากมือเด็ก มิเช่นนั้นอาจถูกเจ้าตัวแสบจับแยกชิ้นส่วนได้นะ

DVD

MAGAZINE

500 Days of Summer

‘KNOCK KNOCK!’

ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะ มุ่งตรงลงสู่แผ่นก่อนการได้ ฉายจริงในโรงในบ้านเรา แต่ คุณค่าของมันก็ไม่ได้ลดน้อย ลงไปเลยกับหนังที่เคยได้เข้า ชิ ง รางวั ล บทภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม และทีเ่ ราตัดสินใจ หยิ บ หนั ง เรื ่ อ งนี ้ ม าแนะนำ ก็เพราะนานๆ ครัง้ จะมีหนังรัก ดี ๆ ที ่ เต็ ม ไปด้ ว ยความคิ ด สร้างสรรค์ และมีกิมมิกเจ๋งๆ อยู่ในเรื่อง โดย 500 Days of Summer เล่าเรื่องของผู้หญิง ที่ไม่เชื่อในรักแท้ กับผู้ชายที่ ไม่ ม ี ค วามโรแมนติ ก แม้ แต่ น้อย!!! แต่เมื่อฝ่ายชายเริ่ม หลงรักฝ่ายหญิง เขาจึงเล่า เรื ่ อ งราวบั นทึ ก ชี ว ิ ต ในช่ ว ง เวลา 500 วันของเขากับเธอ ซึ่งขอบอกว่าหนังได้นำเสนอ เรื่องราวของ 500 วันแห่งรัก ไว้ได้อย่างแพรวพราว และ จีด๊ สุดๆ 500 Days of Summer นำแสดงโดย Zooey Deschanel จากเรื ่ อ ง Yes Man และ Joseph Gordon-Levitt จาก G.I. Joe ที่ถึงแม้ความดังจะ เที ย บไม่ ได้ ก ั บ นั ก แสดงนำ หนังรักเรื่องอื่นๆ แต่ในเรื่อง เคมี ข องความลงตั ว และ เข้ากันทางการแสดง บอกได้ คำเดียวว่า เริ่ด!

กระชากอารมณ์กลับมาสู่โมเมนต์กุ๊กกิ๊กสักหน่อย กับนิตยสารใสๆ ‘KNOCK KNOCK!’ ที่ได้ กาย นวพล มา ยืนถ่ายแบบเท่ๆ คู่กับสาวน้อยหน้าใสบนปกฉบับเดือนกุมภาพันธ์ โดยเนื้อหาที่ Must Read ในเล่มอยู่ในหน้า 49 ที่นำเสนอเรื่องของความรักถึง 5 แบบ 5 สไตล์ ด้วยกัน ทั้งแอบรัก รักข้ามรุ่น รักคนมีเจ้าของ รักต้องห้าม และรัก ทางไกล ส่วนจะตีแผ่ยกตัวอย่างความรักในแบบต่างๆ ให้ลึกขนาดไหนก็ต้องไปลองซื้อหามาอ่านกันดู แถมด้วย Menu Love Love สูตรอาหารกิ๊บเก๋เอาไว้ลองทำเพื่อพิชิตใจคนข้างกาย หลังจากอ่านนิตยสารแนวแฟชั่นร้อนแรง กันไปแล้ว หรือจะเป็นนิตยสารมาดแมนสุดเข้ม เราว่า ‘KNOCK KNOCK!’ เป็นนิตยสารอีกเล่มที่ช่วยเบรกอารมณ์ อันตึงเครียดได้เป็นอย่างดี และไม่แน่ว่าเมื่ออ่านจบแล้ว คุณอาจอยากลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวในแบบแบ๊วๆ เพื่อลดวัยให้ตัวเองได้กลับไปรู้สึกสดใสซาบซ่าอีกครั้งก็เป็นได้

CONCERT

Chill Music on the Beach 2

ร้อนนี้ถ้าใครยังไม่รู้จะไปไหน เราขอ แนะนำให้ไปคลายร้อนกันในงาน Chill Music on the Beach 2 เทศกาลดนตรี สุดชิลที่ได้รับฟีดแบ็กอย่างถล่มทลายใน ปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ เดิม ด้วยการเล่นคอนเสิร์ตแบบสบายๆ บนหาดทรายสวยๆ ริมทะเล จากเหล่า ศิลปินที่มีอารมณ์ชิลหลากสไตล์ที่จะไป ร่วมสนุกกัน อาทิ ETC., ตู ่ ภพธร, แสตมป์, Nologo, Hydra, Slot Machine, คิว วง Flure ฯลฯ พร้อมด้วย Chill Band ของ 5 ดีเจ ชิล เอฟเอ็ม ทัง้ โตน โซฟา, ว่าน ธนกฤต, เบล สุพล, เป้ ทวีฤทธิ์ และ นู๋ มนต์ทิพย์ ที่จะมาร่วมกันสร้างบรรยากาศเย็นสบาย ดับอากาศร้อนๆ ให้กับคุณในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ณ Springfield @ Sea ริมทะเลหัวหิน ตัง้ แต่ 16.00 น. เป็นต้นไป ติ ด ตามลุ ้ น รั บ บั ต รเข้ า ร่ ว มงานได้ ท ี ่ Chill FM 89 หรือทาง Facebook - ‘Chill Station’ ได้ทุกช่วงดีเจ ส่วนถ้าเราได้รับ บัตรเข้างานมาแจกแฟนๆ adB เมื่อไหร่ จะรีบส่งข่าวป่าวประกาศทันที

MUSIC

Stereophonics

“Keep Calm And Carry On สตูดิโออัลบั้มชุดที่ 7 ของ 4 หนุ่ม วงร็อกจากเวลส์ Stereophonics ที่ครั้งนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่าง Jim Abbiss ผู้ที่เคยปลุกปั้น Arctic Monkeys ให้โด่งดังมาแล้วมาร่วมงานในอัลบั้มชุดนี้ เราจึงได้ฟังเพลงเปิดอัลบั้มเท่ๆ อย่าง She’s Alright ที่เป็นส่วนผสม ระหว่างซาวนด์แบบบริตพ็อพ กับดนตรีโจ๊ะๆ แบบร็อก แอนด์ โรล ในยุค 70 หรือจะเป็นเพลงโปรโมตอย่าง Innocent ที่ทำดนตรีได้ติดหูคนฟังเพลง ขาร็อกเสียเหลือเกิน ซึ่งภาพรวมทั้งหมดของอัลบั้มนี้ Stereophonics ทำดนตรีได้หนักแน่นขึ้นกว่าเดิม แทร็กขโมยซีนที่สุดต้องยกให้ Show Me How ที่ทำออกมาในสไตล์เพลงร็อกเมนสตรีมของฝั่งอเมริกา แต่แอบเปรี้ยวด้วยการแซมเสียงเกากีตาร์สไตล์เพลงอังกฤษเอาไว้อย่างกลมกลืน ลองเข้าไปฟังเพลง sample กันก่อนได้ที่ www.stereophonics.com” เลือกให้โดย : มนตรี บุญสัตย์ นักเขียนอิสระ

ACCESSORY

SEIKO Criteria SNDZ03 (Special Edition)

ใครว่า ไซโก เป็นแบรนด์นาฬิกาที่เหมาะสมกับผู้ชายเท่านั้น เพราะ Criteria SNDZ03 คือนาฬิการุ่นพิเศษ ที่ไซโกให้ความใส่ใจในการผลิตเพื่อลูกค้าที่เป็นคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ และเพื่อให้รับกับฤดูใบไม้ผลิ Criteria SNDZ03 จึงเฉิดฉายมาด้วยหน้าปัดสีเขียวตองอ่อนที่สะท้อนความงดงามของธรรมชาติ เรียบหรูด้วยตัวเลข โรมันสุดคลาสสิก ทำงานด้วยระบบฟังก์ชันโครโนกราฟ สามารถจับเวลา 1/20 วินาที ได้นาน 12 ชั่วโมง แสดงเวลาด้วยเข็มชั่วโมง / นาที ที่เคลือบลูมิไบรต์ให้แสงสว่างแม้อยู่ในที่มืด เพิ่มความมีระดับด้วยดีไซน์ของ ตัวเรือนและสายที่ทำจากสเตนเลสสตีล บรรจุในกล่องพิเศษเฉพาะรุ่น จำหน่ายในราคาเรือนละ 11,610 บาท ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 40 เรือน ในประเทศไทย และเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะห้างสรรพสินค้าโรบินสันเท่านั้น ได้ยินอย่างนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ทำไมกันเล่าคุณ!


17

RESORT

The Greeney Resort

The Greeney Resort คือที่ที่จะทำให้คุณได้สูดบรรยากาศที่สดชื่นกันอย่างเต็มๆ ของอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากจะได้พบกับที่พักอันแสนสะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างครบครันด้วยห้องสวีตสุดหรูอย่าง Green Valley Suite หรือจะเป็น Sunshine Suite ห้องพัก ที่ออกแบบให้คุณได้รับแสงอุ่นๆ จากดวงอาทิตย์ และระเบียงกว้างให้คุณได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ จนชุ่มปอด นอกจากนี้ยังเติมเต็มความสนุกสนานกันแบบครอบครัวด้วยการผจญภัยใน Aqua Zone ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกับสระว่ายน้ำพร้อมเครื่องเล่นมากมาย หรือผ่อนคลายละลาย ความเครียดกับสปาที่ทางรีสอร์ตจัดไว้ให้ The Greeney Resort ตั้งอยู่บนถนนธนะรัตน์ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เวลาเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 2 ชั่วโมง เพียงเท่านี้คุณก็จะได้พบกับความหมายของคำว่า ‘ธรรมชาติ’ อย่างแท้จริง สนใจติดต่อ www.greeneryresort.com

COSMETIC

Burt’s Bees Beeswax Lip Balm (100% natural)

“เบิร์ตส์ บีส์ บีแว็กซ์ ลิป บาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของ เบิรต์ ส์ บีส์ ด้วยส่วนผสมสำคัญทีม่ าจากธรรมชาติ 100% อันได้แก่ ขี้ผึ้งธรรมชาติ ลาโนลิน น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันดอกทานตะวัน จึง ทำให้กักเก็บความชุ่มชื้นได้นานกว่าเมื่อใช้ทาลงบนริมฝีปากที่แห้งแตก เพื่อเติมความชุ่มชื้นพร้อมบำรุงรักษาริมฝีปากให้มีสุขภาพดีตลอดไป มี 2 รูปแบบ ให้เลือกตามความชอบ ทั้งแบบดั้งเดิมที่เป็นตลับ หรือจะ เป็นแบบแท่งที่ผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิล เนื่องด้วยเบิร์ตส์ บีส์ เป็น บริษัทที่ดำเนินนโยบายในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทุก ชนิดของเบิร์ตส์ บีส์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เร็วๆ นี้จะมีขายในประเทศไทยแล้ว ติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.facebook.com/BurtsBeesTH” เลือกให้โดย : จตุภูมิ สุทธสาร General Manager บริษัท Proximity ในเครือ BBDO

CLOTHES

NIKE

เปิดตัวไนกีส้ ปอร์ตแวร์ คอลเล็กชันฤดูใบไม้ผลิ 2010 แล้ว นำโดย แจ๊กเก็ต N98 และรองเท้า AIR MAX BW รุน่ ล่าสุด โดยทีแ่ ทร็กแจ๊กเก็ต N98 เป็นผลิตภัณฑ์ทเ่ี คยออกสูต่ ลาดมาแล้วเมือ่ ปี 1998 และมีนกั กีฬา ดังอย่างนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลสวมใส่ลงสนาม ส่วนดีไซน์ใหม่ใน ปี 2010 ของแทร็กแจ๊กเก็ตรุ่นนี้มีจุดเด่นที่การปรับให้มีความทันสมัย ยิ่งขึ้นในส่วนของปกและข้อมือแขนเสื้อที่เป็นโครงถักลายเส้น ตะเข็บ แบบมัด และกระเป๋าติดซิปเย็บสองระดับ ส่วนรองเท้า AIR MAX BW ที่ได้รับการเปิดตัวสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1991 และได้กลายเป็น ไอเท็มชิ้นเด่นที่ครองกระแสความนิยมในหมู่นักวิ่งและสาวกรองเท้า ผ้าใบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยรองเท้ากีฬาสุดเท่เจเนอเรชันสองที่เพิ่ง คลอดออกมานี้ ก็ยังคงเอกลักษณ์ในนวัตกรรมการผลิตของไนกี้ไว้ อย่างเหนียวแน่น ทั้งดีไซน์ที่ดูล้ำสมัย บวกกับเทคโนโลยีในการผลิตที่ ทำให้รองเท้ามีน้ำหนักเบา และที่ไม่มีวันตกยุคสำหรับรองเท้าแบรนด์ ไนกี้ก็คือ ใส่เที่ยวก็เท่ ใส่เล่นกีฬาก็เจ๋ง

GIVE

ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

ข้อมูลจากศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ระบุวา่ ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยทีร่ อรับการบริจาคอวัยวะ ในประเทศไทยมีมากถึง 8,303 ราย แบ่งออกเป็นไต 2,258 ราย หัวใจ 23 ราย ตับ 173 ราย และ ดวงตา 5,834 ราย เราจึงไม่ขอพูดพร่ำทำเพลง แต่จะขอเชิญชวนให้ผู้ที่อยากแบ่งปันความรัก และความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ ให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666 หรือ www.organdonate.in.th และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4039-40 หรือ www.eyebankthai.com หรือขอรับแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่ร้านทรูช็อป และทรูคอฟฟี สาขาที่ร่วมรายการ โดยเข้าไปดูรายชื่อสาขาได้ใน www.helpink.net


20

IMAGINATION IS THE ANSWER เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

คุณคิดว่า ‘จินตนาการ’ ของคนเราสามารถ สร้างสรรค์อะไรได้บ้าง สำหรับบางคนอาจมองว่า จินตนาการก็เป็นเพียงภาพทีผ่ ดุ ขึน้ มาในหัวบางขณะ และน้อยครั้งที่จินตนาการเหล่านั้นจะกลายมาเป็น ความจริง แต่หากคุณได้ทำความรู้จักกับเจ้าของ บ้านในเล่มนีแ้ ล้ว ความคิดนัน้ ของคุณอาจเปลีย่ นไป - เหตุผลน่ะเหรอ? ก็เพราะบ้าน ร้านอาหารอิตาเลียน และงานอดิเรกของเขา ที่กลายมาเป็นความจริง ในวันนี้ มีที่มาจากคำเพียงคำเดียว - ‘จินตนาการ’ บ้านของ ‘แม็ค’ - ปราโมทย์ มิตรชู ทีป่ รากฏ ต่อสายตาเรา คือคอนโดฯ ที่ได้รับการออกแบบ ตกแต่งใหม่ทั้งหมด จนออกมาเป็นที่อยู่อาศัยที่ให้ อารมณ์อบอุ่น และทำให้เกิดความรู้สึกสบาย ราวกับได้อยู่กับ ‘บ้าน’ จนลืมไปเสียสนิทว่ากำลัง ยืนอยูบ่ นชัน้ ที ่ 7 ของคอนโดฯ ใจกลางเมืองแห่งหนึ่ง โดยเจ้าของบ้านได้อธิบายถึงบ้านของเขาว่า

“บ้านของผมสร้างขึ้นจากจินตนาการ มันเกิด จากการค่อยๆ คิด ค่อยๆ เติมแต่งไปตามความต้องการ ว่าอยากจะใส่อะไรเข้าไป อย่างครัวก็จะออกสไตล์ยโุ รป หน่อย มีบาร์กินข้าวเล็กๆ แต่พอมองมาตรงห้อง รับแขกก็จะเป็นสไตล์ไทยๆ มีการเอาอิฐมาทำเป็น กำแพง เอาไม้หมอนรถไฟมาใส่ ซึง่ บางครัง้ เราไปเทีย่ ว เมืองนอกแล้วเห็นว่ามันสวย ก็จนิ ตนาการว่าถ้าโต๊ะ ตัวนีไ้ ปวางอยูใ่ นบ้านเราแล้วจะเป็นยังไง พอกลับมา ก็ไปสัง่ ทำ ผมไม่ได้มคี วามรูท้ างด้านอินทีเรียร์อะไรเลย อาศัยว่ามีจนิ ตนาการทีอ่ ยากจะมีบา้ นแบบนี ้ แล้วก็ให้ น้องทีร่ จู้ กั กันทีเ่ ป็นสถาปนิกมาช่วยออกแบบให้” ต่อมาในเรือ่ งของอาชีพ ปัจจุบนั ปราโมทย์เป็น เจ้าของร้านอาหารอิตาเลียน Big Mama ย่านถนน อโศก ที่มีคิวจองจากลูกค้าแน่นเอี้ยดในทุกๆ วัน ซึง่ ถ้าบอกคุณ คุณจะเชือ่ ไหมว่า ฝีมอื การทำอาหาร อิตาเลียนเลิศรสของเขานัน้ ก็มาจากจินตนาการเช่นกัน


21

“พื้นฐานการทำอาหารของผมเริม่ จากการเป็น ลูกมือช่วยพีส่ าวทำขนมไทยขาย แล้วก็พฒ ั นามาเป็น อาหารไทย ซึง่ วิธที ำมันละเอียดอ่อน หลายขัน้ หลาย ตอน เหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐานทีด่ ที พ่ี อมาทำอาหารอิตาเลียน ที่ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงเพียงไม่กี่อย่างมันก็ง่าย อีกวิธที ผ่ี มนำมาประยุกต์กค็ อื ผมมักจะนำส่วนผสมที่ เป็นของไทยเราซึง่ อาหารฝรัง่ ไม่เคยใช้มาใส่ เช่น นำ แป้งข้าวเหนียวมาใช้ เพราะอาหารหรือขนมทีอ่ อกมา จะมีรสนุ่มน่ากินกว่าของเดิม เพราะฉะนั้น ถ้าถาม ว่าอาหารอิตาเลียนของผมมีเอกลักษณ์อย่างไร ก็คือ มีความเป็นไทย มีการจินตนาการออกมาเรียบร้อย แล้วว่าถ้าคนไทยกินอาหารอิตาเลียน รสชาติอาหาร จานนั้นน่าจะออกมาเป็นแบบไหน ซึ่งเท่าที่ทำมา ลูกค้าและเพื่อนๆ ต่างก็บอกว่าอร่อยครับ” ปิดท้ายด้วยเรือ่ งของงานอดิเรก ทีเ่ จ้าของบ้าน อบอุ่นหลังนี้บอกกับเราว่า ฝีมือการวาดรูปของเขา นั้นมาจากจินตนาการล้วนๆ “รูปที่เห็นติดอยู่ทั่วบ้านเป็นฝีมือของผมเอง ซึง่ ถ้าให้คนทีเ่ ป็นศิลปินมาดูกจ็ ะพบข้อเสียมากมาย (หัวเราะ) เพราะผมไม่ได้เรียนวาดรูปมา ใช้เทคนิค ตัวเองล้วนๆ เล่นสีจัดๆ เข้าไป โดยภาพทั้งหมดที่ วาดได้ก็คือเราใช้จินตนาการ หลับตานึกว่าภาพที่ เราอยากให้มนั สำเร็จออกมาจะมีหน้าตายังไง จากนัน้ ก็วาดออกมา และผมเป็นคนทีต่ อ้ งวาดรวดเดียวเสร็จ ถ้าวาดครึ่งเดียวแล้วทิ้งไว้มาวาดพรุ่งนี้ต่อจะทำ ไม่ได้แล้ว เพราะอารมณ์ความรูส้ กึ เราไม่เหมือนเดิม เคยวาดรูปตัง้ แต่ 9 โมงเช้า ยัน 4-5 ทุม่ ก็เคยมาแล้ว สิ่งนั้นแสดงว่าเรามีความสุขนะครับ ถ้าเราชอบ เรารักอะไร เราก็สามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆ” นอกจากบ้านและชีวิตของปราโมทย์จะทำให้ เรานึกถึง Imagine เพลงจากปลายปากกาของ จอห์น เลนนอน แล้ว เรื่องราวของเขายังสามารถยืนยัน คำพูดอมตะของไอน์สไตน์ทว่ี า่ ‘จินตนาการสำคัญ กว่าความรู้’ ได้อีกด้วย

เมนูอาหารทำง่ายและเร็ว - แกงเหลืองครับ ผมเป็นคนใต้เลยชอบกิน แกงเหลือง ภาพวาดชิ้นแรกที่มีคนมาขอซื้อ - รูปแมวกับคนครับ เมืองท่องเที่ยวสุดเจ๋ง - อิตาลี เป็นเมืองที่หอมไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งกินอาหารและกลิ่นของธรรมชาติ อาหารที่มีวิธีการทำสุดหินสำหรับคุณ - เค้กทุกชนิด เพราะเป็นเรื่องของปริมาณ แป้งและอุณหภูมิซึ่งควบคุมได้ยาก เอกลักษณ์ในการจัดบ้านของคุณ - ต้องมีแจกันดอกไม้วางอยู่ทั่วบ้าน ซี รี ส์ ก ระตุ้ น แรงบั นดาลใจในการทำ อาหาร - Bambino! เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่เล่าถึงการทำ อาหารอิตาเลียน ปาร์ตสี้ ดุ เหวีย่ งทีบ่ า้ นนี้ - แค่ปาร์ตร้ี อ้ งคาราโอเกะก็สดุ ยอดแล้วครับ ความตั้งใจล่าสุดที่อยากจะทำ - ผมไปเรียนนวดอยู่ครับ ในอนาคตอยาก เปิดร้านนวดแผนไทย


24

HEALTH AND HEART

HEALTH

DIGESTIVE DISORDERS

ระบบทางเดินอาหารหรือที่เรียกอีกอย่างว่า ระบบย่อยอาหาร ถือเป็นระบบสำคัญในร่างกายที่ ทำหน้าทีใ่ นการย่อยและดูดซึมอาหาร จนถึงขับถ่าย กากอาหารออกจากร่างกาย โดยการทำงานของ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนทำงาน ประสานสอดคล้องกัน ตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน เกี่ยวข้อง อยู่ด้วย แต่เมื่อใดก็ตามที่ระบบการทำงานของ อวัยวะเหล่านี้แปรปรวน ก็อาจทำให้เกิดอาการ เจ็บปวดทรมานบริเวณช่องท้องในลักษณะต่างๆ ได้ ดังนี้ 1. เจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก - สาเหตุอาจเกิด จากคอหอย หลอดลม หรือต่อมทอนซิลซึ่งอยู่ใกล้ หลอดอาหารมีอาการอักเสบ แต่ถ้าอาการดังกล่าว เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้รู้สึกเบื่ออาหารและซูบ ผอม ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะอาการดังกล่าว อาจเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งก็ได้ 2. ปวดเสียดแน่นบริเวณยอดอก - หากอาการ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ ้ น ภายหลั ง จากที ่ ไ ด้ ร ั บ ประทาน อาหาร แสดงว่าผู้ป่วยอาจมีแผลหรือการอักเสบ

3

AGE DOES MATTER

ของหลอดอาหารส่วนล่าง หรือส่วนที่เป็นรอยต่อ ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร เพราะ อาหารไปกระตุ้นให้กรดในกระเพาะหลั่งออกมา ซึ่งกรดอาจจะหลั่งเลยขึ้นมาถึงบริเวณที่เป็นแผล หรืออักเสบนั้นพอดี 3. ปวดท้องบริเวณยอดอกหรือชายโครงขวา โดยระดั บ ของความปวดนั ้ น มี ค วามรุ น แรงขึ ้ น ภายใน 5-15 นาที แล้วก็ทุเลาลง ผู้ป่วยมีเหงื่อออก มาก ทุรนทุราย ซีด และมักมีการอาเจียนร่วมด้วย อาการอย่างนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน เพราะ อาจเป็นอาการของนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบ และถ้ า หากอาการปวดดั ง กล่ า วเป็ น ต่ อ เนื ่ อ ง ยาวนานเกินกว่า 15 นาที ก็แสดงว่าอวัยวะส่วนที่ มีปัญหาอาจเป็นท่อไตหรือกรวยไตก็เป็นได้ 4. ปวดมวนท้องต่อเนื่องยาวนาน - บริเวณที่ ปวดมั ก จะเป็ น ช่ ว งกลางไปจนถึ ง ช่ ว งล่ า งของ ช่องท้อง หากอาการดังกล่าวรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ ผู้ป่วยช็อกหมดสติ ก็อาจเป็นไปได้ว่าเยื่อบุภายใน ช่องท้องอักเสบ ซึ่งควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ โดยด่วน 5. อาเจียน - การอาเจียนอาจมีเหตุได้มากมายหลาย

ประการ แม้แต่สาเหตุทางสมองหรือจิตใจ เช่น ความเครียด กดดัน ตื่นเต้น ดีใจ หรือเสียใจ มากเกินไป ส่วนสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบ ทางเดินอาหาร อาจเป็นผลมาจากการอุดตัน ภายในลำไส้เล็กหรือกระเพาะอาหารอักเสบ หากมีการอาเจียนเป็นเลือดก็อาจบ่งชี้ได้อย่าง ชั ด เจนว่ า ในกระเพาะอาหารของคุ ณต้ อ งมี บาดแผลแน่ๆ 6. ท้องร่วงท้องเสียเฉียบพลัน - อาการท้องร่วง หรือท้องเสียเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติ เนื่องจากแพ้อาหารหรือรับประทานอาหารที่มี เชือ้ โรคปนเปือ้ นเข้าไป แต่อาจเป็นไปได้วา่ อาการ ดังกล่าวเกิดจากการอักเสบของกระเพาะและ ลำไส้อย่างกะทันหัน 7. ท้องเดินเรือ้ รัง - สาเหตุสว่ นใหญ่ของอาการ ท้องเดินเรื้อรังมักเป็นผลมาจากลำไส้มีปัญหา เช่น ลำไส้ดูดซึมไม่ดี ลำไส้ใหญ่อักเสบหรือ มีแผล 8. ท้องผูก - ปัญหานีม้ สี าเหตุหลากหลาย เช่น ดื่มน้ำน้อยเกินไป ลำไส้ใหญ่ไม่บีบตัว มีการ อุดตันในลำไส้ใหญ่ หรือตอนปลายของลำไส้ใหญ่ มีลักษณะหย่อนผิดปกติ ทำให้กากอาหาร หมักหมมอยู่ตรงบริเวณนี้และก่อให้เกิดปัญหา ท้องผูกอยูเ่ ป็นประจำ ซึง่ อาการดังกล่าวประมาณ ร้อยละ 10-15 มักจะนำไปสู่อาการป่วยด้วย โรคริดสีดวงทวาร 9. เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลด อาการดังกล่าวเหล่านี้ หากเป็นอยู่เรื่อยๆ และ เป็นเรือ้ รัง ก็ควรจะไปตรวจเช็กร่างกายให้ละเอียด เพราะนั ่ น อาจเป็ น สาเหตุ ข องโรคมะเร็ ง ใน กระเพาะอาหารก็เป็นได้ 10. อาหารไม่ย่อย - อาการอย่างนี้มักจะเกิด จากการรับประทานอาหารเร็วเกินไป เคี้ยว อาหารไม่ละเอียด รับประทานอาหารที่มีไขมัน มากหรือกินอาหารผิดเวลา ก็อาจทำให้อาหาร ไม่ย่อยได้ ส่วนใหญ่อาการเช่นนี้จะเกิดกับโรค กระเพาะอาหารโดยตรง แต่นอกเหนือไปจากนี้ ก็อาจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะอื่น เช่น โรคถุงน้ำดีอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ เบาหวาน ไปจนถึ ง โรคของระบบประสาทก็ ท ำให้ เ กิ ด อาการนี้ได้เช่นกัน

น้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง จึงเหมาะสำหรับผูห้ ญิงวัยทอง เพราะช่วยทดแทนฮอร์โมนที่ เสื่อมถอย รวมทั้งช่วยลดอาการร้อนวูบวาบได้ดี และที่สำคัญที่สุดคือ จากการศึกษาพบว่า การดื่มน้ำ มะพร้าวอ่อนมีส่วนช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ โดยปริมาณที่ควรดื่มคือ สัปดาห์ละ 3 ผลขึ้นไป ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ ทำให้คนเราละเลยในเรื่องของอาหารการกินหรือ แม้กระทั่งการพักผ่อน ส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรม ก่อนวัย จึงจำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งหันมาดูแลสุขภาพ ให้มากขึ้นด้วยการออกกำลังกาย และเคล็ดลับ อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยชะลอวัยได้ก็คือ การเลือก ทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นๆ ดังนี้ อายุ 20 ปีขนึ้ ไป ร่างกายยังมีระบบการเผาผลาญ พลังงานทีด่ ี จึงสามารถเผาผลาญพลังงานส่วน เกินออกไปได้เร็ว แต่กต็ อ้ งคำนึงถึงปริมาณแคลอรี ของอาหารทีท่ านด้วย อาหารทีเ่ หมาะกับวัยนีค้ วร เป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย และไม่จำเป็น ต้องพึง่ พาอาหารเสริม เพียงแค่ควบคุมน้ำหนักตัว

ให้สัมพันธ์กับส่วนสูงก็พอ อายุ 30 ปีขนึ้ ไป เป็นช่วงทีเ่ ริม่ มีการเปลีย่ นแปลง ฮอร์โมน และระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะ ลดลงด้วย จึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการลด อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต แล้วหันมาเน้นการ ทานผัก ผลไม้สด เนื้อปลา รวมทั้งวิตามินรวม เพื่อเสริมสร้างคอลลาเจนไว้ เพราะเมื่ออายุขึ้น เลข 3 ไปแล้ว คอลลาเจนใต้ผิวหนังจะลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดริ้วรอยนั่นเอง อายุ 40 ปีขนึ้ ไป เป็นช่วงวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ของฮอร์โมน สังเกตได้จากการมีสมาธินอ้ ยลง หงุดหงิด และแปรปรวนง่าย จึงควรหันมาทานอาหารที่มี ไฟเบอร์และโปรตีนให้มากขึ้นประมาณร้อยละ

FOOD FOR GOUT คุณรู้ไหมว่าโรคเกาต์ - โรคที่ทำให้ เกิดอาการปวดตามข้อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิด จากการรวมตัวกันของกรดยูริกภายในข้อ ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากปัญหาในเรื่อง อาหารการกิน ซึ่งวิธีการป้องกันและ บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคเกาต์ที่ดี ที่สุด คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร ที่มีพิวรีนสูง เพราะว่าจะไปเพิ่มกรดยูริก ทำให้เกิดการอักเสบของข้อขึ้นอีก โดยผู้ที่ เป็นเกาต์ควรรับประทานอาหาร ดังนี้ 1. อาหารจำพวกข้าว แป้ง เพื่อให้ร่างกาย ได้รับพลังงานเพียงพอในการทำกิจกรรม ต่างๆ โดยไม่ต้องเผาผลาญโปรตีนที่มีอยู่ ในกล้ามเนื้อ เพราะว่าการเผาผลาญ โปรตีนในลักษณะนี้ จะทำให้มีการสลาย กรดยูริกออกมามากขึ้น 2. คนเป็นโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานอาหาร จำพวกเนือ้ สัตว์มากเกินไป เพราะว่าเนือ้ สัตว์ เป็นแหล่งของโปรตีน ทำให้เกิดกรดยูรกิ ได้มาก เช่นเดียวกันกับการทานอาหาร ไม่เพียงพอ แล้วร่างกายต้องใช้โปรตีนที่ สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ ก็ทำให้อาการปวด ตามข้อกำเริบได้ 3. การดืม่ น้ำมากๆ จะช่วยป้องกันการสะสม ของกรดยูรกิ และทำให้เกิดการขับกรดยูรกิ ทางปัสสาวะมากขึน้ และยังสามารถป้องกัน โรคนิ่วในไตได้อีกด้วย 4. นอกจากนี ้ การรับประทานผักและผลไม้ ชนิดต่างๆ ให้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะ ช่วยในการขับถ่ายของเสียรวมทั้งกรดยูริก ออกจากร่างกาย แต่ทั้งนี้ก็ควรระวัง เพราะผักประเภทหัว เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว หรือผักกาดหอม นัน้ เป็นแหล่ง ของพิวรีน อาจทำให้โรคเกาต์กำเริบได้ 5. อาหารทีม่ พี วิ รีนสูงและควรหลีกเลีย่ งโดย สิ้นเชิง ได้แก่ เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ปลาดุก ปลาซาร์ดนี ปลาไส้ตนั กุง้ ไข่ปลา น้ำต้มกระดูก น้ำสกัดเนื้อ ซุปก้อน กะปิ ชะอม กระถิน สะเดา และเห็ด

30-40 ต่อมื้อ เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่สึกหรอ ทานผักผลไม้สดทุกวัน และควรทานอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตเพียงครึง่ หนึง่ จากทีเ่ คยทาน รวมทัง้ ควรกินถัว่ เมล็ดแห้งเป็นประจำ เพราะจะช่วยทำให้ หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง อายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่ความแข็งแรงของ หัวใจลดลง มีการฝืดติดขัดทีข่ อ้ ต่อกระดูกมากขึน้ จึงควรเลือกทานอาหารที่มีเส้นใยและวิตามินสูง นอกจากนี ้ ช่วงวัยนีม้ กั จะมีปญ ั หากับระบบขับถ่าย ซึ่งจะทำให้มีสารพิษสะสมในร่างกาย จึงควรดื่ม น้ำมากๆ นอกจากนี้ นมถั่วเหลืองยังเป็นอีกหนึ่ง ตัวช่วยที่จะทำให้ย่อยอาหารง่าย และช่วยลด ภาวะกระดูกพรุนได้ดี


25

HEART

EVERLASTING LOVE

เหล่านี้คือวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยบริหารความรัก ของคุณให้หวานฉ่ำยาวนานตลอดไป และถ้าใคร อ่านแล้วเอาไปลองทำดู ได้ผลอย่างไรก็อย่าลืม รายงานความคืบหน้าให้เราร่วมยินดีด้วยละ 1. หมัน่ เติมความรักอยูเ่ สมอ อย่าลืมเลือกเวลา เหมาะๆ เพื่อใช้ในการพูดคุยกัน หมั่นแลกเปลี่ยน ความคิดกันบ่อยๆ แต่ตอ้ งอย่าลืมว่าเรือ่ งทีพ่ ดู คุย กันต้องสร้างสรรค์ จรรโลงใจ และไม่ใช่เรื่องที่ ถกเถียงกันจนอ่อนใจ 2. กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงต่อกัน ไม่ ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน สนุกสนานร่าเริง เจ็บช้ำ น้ำใจ เพ้อฝัน หรือโกรธกัน ก็ควรที่จะพูดความ รู ้ ส ึ ก ของตั ว เองออกมาให้ อ ี ก ฝ่ า ยได้ ร ั บ รู ้ แ ละ ทำความเข้าใจ รวมทั้งตัวคุณเองก็ต้องเป็นฝ่ายที่ พร้อมจะรับฟังด้วย เมื่ออีกฝ่ายต้องการระบาย ความรู้สึกออกมา เพราะการรับฟังกันและกันคือ วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้น 3. ให้เวลานอกกันบ้างเมือ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เริม่ อึดอัด เบื่อหน่าย หรือเกิดการขัดแย้งที่ชักจะ บานปลาย ควรให้เวลาของความเป็นส่วนตัวเพื่อ พักสมองบ้าง หรือเพื่อคิดทบทวนไตร่ตรองถึง ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วค่อยกลับมานั่งคุยกันใหม่ ดี กว่าจะหมดเวลาไปกับการทุ่มเถียงโดยที่ไม่ได้ข้อ สรุปอะไรกลับมาเลย 4. การเอ่ยชมคนรักบ่อยๆ ไม่เพียงแต่จะทำให้ เขารู้สึกดีใจเท่านั้น แต่ยังมีผลในแง่ความรู้สึก ของคนที่ชมด้วย เพราะก่อนจะชม เราจะต้องคิด ว่าเขามีอะไรดีที่จะให้ชมได้บ้าง ทำให้เราคิดถึง ข้อดีของเขาได้บ่อยๆ เช่นกัน วิธีนี้ยังช่วยในเรื่อง

ของทัศนคติที่จะทำให้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี แล้วอย่างนี้จะมีใครไม่รักคุณอีกละ 5. สำหรับคู่รักที่ทะเลาะกันบ่อยๆ ต้องหัด ใจเย็นมากขึ้น เพราะการผลีผลามทำอะไรหรือ โวยวายตีโพยตีพาย มีแต่จะทำให้ปัญหาหนักข้อ ขึ้น และยังเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่น่ารักต่อคนรัก ของคุณอีกด้วย แล้วอีกไม่นานเขาก็จะเบื่อหน่าย จนไม่อยากจะเจรจากับคุณอีกต่อไป ดังนั้น ความใจเย็นจึงเป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกว่าคุณเป็น คนมีสติ และมีเหตุผลคนหนึ่ง 6. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อย่าโทษอีกฝ่ายให้ต้อง รับผิดแต่เพียงผู้เดียว แต่ควรร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา เพราะความรักเป็น เรื่องของคนสองคน เมื่อเกิดปัญหาก็ควรช่วยกัน ประคับประคอง ส่วนถ้าคนรักของใครที่จ้องจะ ป้ายความผิดให้อีกฝ่ายเวลาเกิดปัญหาอยู่เสมอๆ งานนีก้ ไ็ ม่ควรอยูใ่ กล้เขาอีกต่อไป เพราะนัน่ ถือเป็น สัญญาณที่ชัดเจนของคนที่เรียกว่า ‘เห็นแก่ตัว’ 7. หลายเรือ่ งทีบ่ างครัง้ คุณไม่พอใจและอยาก ให้เขาเปลีย่ นแปลงบางอย่างให้ถกู ใจ ให้ขอร้อง เขาดีๆ ด้วยเหตุและผล อธิบายถึงความคิดเห็น ของคุณด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล อย่าสั่งเด็ดขาด เพราะหนึง่ ในปัญหาทีค่ าราคาซังและน่ารำคาญใจ ที่สุดสำหรับคนรักก็คือ การออกคำสั่งให้เป็น อย่างนู้นเป็นอย่างนี้กันอยู่ร่ำไป ทางที่ดีที่สุดคือ ต้องรักในแบบที่เขาเป็น และเขาก็ต้องรักในแบบ ที่คุณเป็น เพราะนั่นหมายถึงความสามารถใน การยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายได้นั่นเอง

RELATIONSHIP WHAT THE COMPANY WANTS (PART III) 7. เลิกซุบซิบ - เป็นเรื่องปกติที่ในการ ทำงานจะต้องมีวงเมาธ์ แต่เมื่อถึงเวลาที่ คุณจะต้องจริงจังกับงาน ก็ขอให้ทำเต็มที่ อย่าทำทีเล่นทีจริงเหมือนอย่างกิจกรรม การเมาธ์ นอกจากนี้ จำไว้เสมอว่า อย่าพูดจาให้ร้ายใครในที่ทำงาน 8. รักษาระยะห่าง - เพื่อนร่วมงานทุก คนไม่จำเป็นต้องเป็นคู่หูของคุณ ดังนั้น คนไหนที่ดูแล้วมีลักษณะไม่น่าเข้าใกล้ หรือเป็นคนที่คุณรู้ว่าเขาเข้าหาคุณก็เพื่อ ผลประโยชน์ ก็ไม่ควรที่จะสนิทสนมด้วย เป็นดีที่สุด

9. เลือกคำพูดและน้ำเสียง - อย่า เอะอะโวยวายกับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ของเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะการใช้ ถ้อยคำหยาบคายและการตะโกนกรีดร้อง แทนที่จะขึ้นเสียงสูง พูดจาสั้นห้วน เหน็บแนม ประชดประชัน ก็ให้ลองแสดง ความเห็นใจและถามไถ่ว่า “คุณมีเรื่อง อะไรในใจหรื อ เหตุ ผ ลอะไรหรื อ เปล่ า ” จะดีกว่า


ALL ABOUT BIZ

26

BIZ LIFE

ASSESSMENT IS NEEDED

ฐานวัฒน์ สุวินัย พฤษเบ็ญจะ

กรรมการผู้ จั ด การแห่ ง บริ ษั ท ‘ของผม’ จำกั ด ผู้ คิ ด ต่ า งด้ ว ยการ สร้างสรรค์ ‘สุขสปา’ และร้านอาหาร ‘11 แกลลอรี’ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในด้านความแตกต่างแบบมีสไตล์ ที่หาไม่ได้จากที่ไหน

• ธุรกิจของผมต้องคุยกับคนที่หลากหลาย ตั้งแต่แม่ค้า ไปจนถึงผู้บริหาร ทำให้ผมรู้ว่าการคุยกับคน 100 คน ก็ต้องใช้ 100 วิธี ในการคุย คือต้องหาวิธี ที่จะคุยกับคนแต่ละคนในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ คือต้องรู้ว่าเรา อยากจะได้อะไรจากเขา แล้วก็คุยกับเขาให้ได้คำตอบที่เราอยากจะได้ • คำว่า ‘ลูกน้อง’ เป็นคำสองคำ คือคำว่าลูก กับคำว่าน้อง เพราะฉะนั้น เรา ต้องดูแลเขาให้เหมือนลูก หรือไม่ก็น้อง คือให้ความจริงใจกับเขา เขาก็จะรับรู้ ได้ว่าสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราทำกับเขา เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาเอง แล้วก็เป็นความ จำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติตาม • หลักการทำงานของผมก็คือ ผมจะตีความทุกอย่างในการทำงานให้เป็น ตัวเลข หรือมากกว่า และน้อยกว่า ทั้งในเรื่องต้นทุน กำไร อารมณ์ ความรู้สึก ของพนักงาน รวมถึงการบริการด้วย พอทุกอย่างถูกประเมินออกมาเป็นตัวเลข มันก็จะเป็นเรื่องของเหตุ และผล ไม่ใช่เรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ • ผมจะมีระบบ ‘นางงามมิตรภาพ’ คือในแต่ละสัปดาห์เราจะให้ทุกคนเลือก ว่ารักใครมากที่สุด ซึ่งทำให้เราได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในร้าน คนที่ไม่เคย ได้รับการเลือกเลยก็คือคนที่มีปัญหาในการทำงาน เราก็สามารถดึงคนคนนั้น ออกมาคุยเพื่อปรับทัศนคติให้เขาทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้น • ผมยังมีระบบชีว้ ดั ความสุขมวลรวมของคนในร้านด้วย หลักคือ คนเราจะทำงาน ได้นานต้องมีอยู่ 3 ข้อ คือ รายได้ ความภาคภูมใิ จในงาน และความรูส้ กึ ก้าวหน้า กับงาน เพราะฉะนั้น ถ้าแบบประเมินออกมาว่าใครมีด้านไหนน้อยกว่าที่ควร เราก็สามารถเรียกเขามาคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาได้อย่างตรงจุด • การวัดผลออกมาเป็นตัวเลขทีช่ ดั เจนเป็นเรือ่ งทีจ่ ำเป็นมาก เพราะมันจะทำให้ เราแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ไม่ใช่มองแค่ภาพรวมใหญ่ๆ ทำให้เรารู้บุคลิกของ พนักงานแต่ละคน และความรู้สึกของเขาตอนนั้นได้อีกด้วย • ทุกคนในองค์กรก็เหมือนกับกลไกตัวหนึง่ ของเครือ่ งจักรเครือ่ งใหญ่ เพราะฉะนัน้ ถ้าคนใดคนหนึ่งทำผิดพลาด ทุกอย่างมันก็จะผิดพลาดตามไปด้วย ผมจึงให้ ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรมาก เพราะต้องการให้ทุกคน ทำงานร่วมกันได้ และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน • งานบริการเป็นเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ เป็นเรื่องของความพอใจ คน 100 คน ก็มีความพอใจ 100 แบบ ในฐานะผู้ให้บริการ จึงต้องมีมาตรฐานการ บริการที่ชัดเจน และสม่ำเสมอ เพื่อที่เวลามีปัญหาจะได้ทำให้ลูกค้าเข้าใจได้

ว่า ทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุและผลจริงๆ • พนักงานของผมต้องทำงานบริการ ต้องรองรับอารมณ์ของลูกค้ามาทั้งวัน เพราะฉะนั้น ผมจะไม่เพิ่มความกดดันให้เขาโดยไม่จำเป็น แต่ต้องช่วยเขา ทำให้เขายิ้มแย้มแจ่มใส สร้างแรงกระตุ้นให้กับเขา เพื่อทำให้เขาทำงานอย่าง มีความสุขที่สุด • ผู้บริหารที่ดีควรจะต้องมีความใจกว้าง และให้โอกาสคนที่ทำผิดพลาด การ ไล่คนออกเป็นเรื่องง่ายมาก แต่นั่นเท่ากับว่าเราต้องรับคนใหม่อีกคนหนึ่งเพื่อ จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ผมคิดว่าการให้โอกาสเขาแก้ตัว และปรับปรุงตัวเอง น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า • ผมเชือ่ ว่าคนทุกคนล้วนมีขอ้ ดีในตัวเอง เป็นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะหาข้อดีของเขา ให้เจอ แล้วประเมินว่าข้อดีของเขาเหมาะกับงานของเราหรือเปล่า ถ้าเจอแล้ว ก็ต้องส่งเสริมข้อดีของเขาให้เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ข้อด้อยของเขาดูเล็กลง • เวลาที่เราผิดพลาดหรือล้มเหลว มันจะมาพร้อมกับความเสียหาย และความ เสียดาย ที่เราต้องทำคือลืมความเสียดายไปเสีย เพราะเป็นเรื่องที่เราแก้ไข ไม่ได้แล้ว แต่ให้จดจำความเสียหายไว้เป็นบทเรียน • ก่อนจะนอนทุกคืน ผมจะต้องวางแผนว่าพรุง่ นีจ้ ะมีอะไรทีต่ น่ื เต้นรอเราอยูบ่ า้ ง มองหาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ เพื่อหาแรงกระตุ้นให้ตัวเอง แทนที่จะตื่นขึ้นมา แล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไร • ความแตกต่างเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้ง อาจจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาความคิดตรงนั้นมาทำ อะไรที่สร้างสรรค์ได้บ้าง • ผมได้เรียนรู้ว่าคนที่เป็นผู้บริหารต้องทำงานเป็นรูทีน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะเราต้องทำงานกับคนเป็นร้อยคน พนักงานแต่ละคนก็จะมีเวลาของเขา จะให้คน 100 คน มารอเราคนเดียวไม่ได้ เราควรจะมีชีวิตเพื่อคน 100 คน อย่าให้คน 100 คน มามีชีวิตเพื่อเรา • ผมเชื่อว่าคนเราควรจะมีความสำเร็จหลายๆ อย่างใน 1 ชีวิต ไม่ใช่แค่อย่าง เดียว คือเราควรจะมีความสำเร็จในทุกๆ วัน กับเรือ่ งเล็กๆ น้อยก็ไม่ควรมองข้าม เพราะความสำเร็จเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่จะชุบชีวิต และเติมพลังใจให้เราทำงาน ต่อไปได้

Czech Toy Traveling

ทำเอาเราเผลออมยิม้ ไปนานเลยทีเดียว สำหรับไอเดียธุรกิจน่ารักๆ นี้ เพราะเขาได้ ชื่อว่าเป็นบริษัททัวร์เจ้าแรกในโลกที่ทำทัวร์ สำหรับตุ๊กตา ไอเดียนี้เกิดขึ้นด้วยความเชื่อ ที ่ ว ่ า ของเล่ นตั ว โปรดในวั ย เด็ ก มั นก็ ม ี หัวจิตหัวใจนะเออ เพราะฉะนัน้ จะเป็นอะไร ไปถ้าเราจะให้รางวัลกับพวกมันด้วยการส่ง ไปทัวร์ยุโรป เป็นการตอบแทนที่ทำหน้าที่ เพื่อนคลายเหงาให้เรามาหลายปี ไม่ว่าจะ เป็นตุก๊ ตาหมี หรือหุน่ ยนต์ตวั โปรดทีน่ ำ้ หนัก ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ก็สามารถส่งไปทัวร์นี้ได้ วิธีการง่ายๆ แค่จับน้องตุ๊กตาใส่ลงไปใน กล่องพัสดุ ส่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปทีบ่ ริษทั ทัวร์ แห่งนี้ จากนั้นเขาก็จะพาตุ๊กตาของคุณไป เทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ ในกรุงปราก สาธารณรัฐ เช็ก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันว่า ตุ๊กตาของคุณได้ไปเยี่ยมเยียน สถานที่สำคัญต่างๆ มาแล้วจริงๆ ส่วนถ้า ใครเป็นห่วง และเกรงว่าจะคิดถึงเจ้าตุก๊ ตา ตัวโปรด ก็หมดห่วงได้เลย เพราะเขาจะมี อีเมลที่เป็นเหมือนไดอารีบันทึกกิจกรรม ต่างๆ ที่ตุ๊กตาของคุณได้ทำส่งให้ทุกวัน แถมยังจะสร้าง profile ใน Facebook หรือ Twitter สำหรับเจ้าตุก๊ ตาของคุณด้วย ซึง่ ถ้า เข้าไปในเว็บไซต์ www.sendyourdarling.com/ toytraveling ก็จะพบว่ามีแพ็กเกจให้เลือก มากมาย ทั้งทำอัลบั้มภาพความประทับใจ เลือกรูปถ่ายว่าอยากจะได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อทัวร์จบ เขาก็จะส่งเจ้าตุ๊กตาตัวโปรด ของคุณคืนกลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อม รูปภาพประทับใจที่จะเก็บไว้ดูเล่น หรือเอา ไปอวดเพื่อนๆ ก็ไม่ว่ากัน ธุรกิจนี้นอกจาก จะทำให้เราอมยิ้มแล้ว ไอเดียนี้ยังสอนเรา ว่า อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะ มันอาจจะทำเงินให้เราได้เช่นกัน

BIZ QUOTE BIZ BOOK

เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย (Our Iceberg Is Melting)

ผู้เขียน : John Kotter, Holger Rathgeber ผู้แปล : ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคา : 280 บาท

ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงก็คือ มันมักจะมา ในเวลาที่เรายังไม่ได้ตั้งตัว ยากเกินจะคาดเดา และ มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การเตรียมตัวเองให้ พร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงเป็นการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หนังสือเล่มนี้ จะสอนให้คุณเตรียมตัวเองให้พร้อม ด้วยบทเรียนที่ มีชื่อว่า ‘ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความ อยูร่ อดและความสำเร็จในชีวติ และการงาน’ ซึง่ ผูเ้ ขียน ใช้ ว ิ ธ ี ก ารเล่ า เรื ่ อ งของนกเพนกวิ นจั ก รพรรดิ แห่ ง แอนตาร์กติกาที่มีความสุขกับภูเขาน้ำแข็งมานานปี แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อวันหนึ่งเกิด วิกฤตการณ์ครั้งสำคัญ บ้านอันแสนสุขของพวกมัน เริ่มละลาย ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในชี ว ิ ต เพนกวิ น แต่ ล ะตั ว ก็ ม ี ว ิ ธ ี ร ั บ มื อ ที ่ ต ่ า งกั น

จำลองภาพผู้คนในสังคมที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งบทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิต และการทำงานได้ เป็นอย่างดี ส่วนทีด่ ที ส่ี ดุ ของหนังสือเล่มนีค้ อื มันไม่ได้ มีแต่ภาษาเทคนิคที่ต้องใช้เวลาอ่านกลับไปกลับมา หลายๆ รอบถึงจะเข้าใจ แต่มันเป็นหนังสือที่อ่านง่าย และทำให้เพลิดเพลิน พร้อมกับให้ความรู้ และแรง บันดาลใจไปในเวลาเดียวกัน ยิ่งอยู่ในมือผู้แปลอย่าง ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ที่เคยแปลหนังสือธุรกิจมา แล้วนับไม่ถ้วน ยิ่งรับประกันได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะ อ่านสนุกจนวางไม่ลง

“REAL SUCCESS IS FINDING YOUR LIFEWORK IN THE WORK THAT YOU LOVE.” David McCullough, Twice Winner of the Pulitzer Prize


28

THE WORDS

“Spiteful words can hurt your feelings but silence breaks your heart.”

ถ้อยคำที่รุนแรงอาจทำร้าย ความรู้สึก แต่ความเงียบงัน ทำให้หัวใจแตกสลาย

-นิรนาม

“Your future depends on many things, but mostly on you.” อนาคตของท่านขึ้นอยู่กับ หลายต่อหลายสิ่ง แต่ส่วน ใหญ่แล้วก็คือตัวท่านเอง

-Frank Tyger

“You can tell more about a person by what he says about others than you can by what others say about him.”

“Never miss an opportunity to make others happy, even if you have to leave them alone in order to do it.” อย่าพลาดโอกาสในการทำให้คนอื่นมีความสุข ต่อให้ต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว เพื่อจะมีความสุขก็ตาม

-นิรนาม

ท่านสามารถรู้จักคนคนนั้นได้มากขึ้น โดยดูจากการที่ เขาพูดถึงคนอื่น ไม่ใช่จากที่คนอื่นพูดถึงเขา

-Leo Aikman

“To silence another, first be silent yourself.”

“The essential question is not, “How busy are you?” but “What are you busy at?” คำถามที่จำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่การถามว่า คุณยุ่งอย่างไร แต่คือ คุณยุ่งอยู่กับอะไรหรือ?

ถ้าจะทำให้คนอื่นเงียบ ท่านต้องเงียบเสียก่อน

-สุภาษิตละติน

-Oprah Winfrey

“You’ve got to do your own growing, no matter how tall your grandfather was.” ท่านต้องเติบโตด้วยตัวท่านเอง ไม่ว่าบรรพบุรุษของท่าน จะสูงเท่าใดก็ตาม

-สุภาษิตไอริช

“Give thanks for what you are now, and keep fighting for what you want to be tomorrow.”

จงรู้จักขอบคุณกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้ และจงสู้ต่อไปกับสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นในวันพรุ่งนี้

-Fernanda Miramontes-Landeros

Quick Preview! National Book Fair

26 ÁÕ¹Ò¤Á–6 àÁÉÒ¹ 2553 งานสัปดาหหนังสือแหงชาติปนี้ เตรียมพบและเปนเจาของหนังสือใหมเอี่ยม! ในราคาลดพิเศษเหมือนเดิม! ไดที่บูทอะบุก G07 โซนเพลนนารี่ฮอลล ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

8 àÅ‹Á ãËÁ‹àÍÕèÂÁ For more information, stay tuned!

ADB 12march2010 half page.indd 1

3/8/10 5:11:25 PM


a day BULLETIN issue 86  
a day BULLETIN issue 86  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement