Page 1

ISSUE 75 25 - 31 DECEMBER 2009

MAN OF THE YEAR


ISSUE 75, 25 - 31 DECEMBER 2009

The End of The World VS The End of The Year ช่วงนี้กระแสโลกแตกในปี 2012 ถาโถมมาในหลายรูปแบบเหลือเกิน ทั้งหนังสือที่ออกวางจำหน่ายอย่างเป็นล่ำเป็นสัน มีให้เลือกอ่านจนล้นแผงตาม รสนิยมแต่ละคน ทั้งแบบวิเคราะห์ด้วยข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ที่อ่านแล้วนึกว่าโลกแตกปี 2012 จะช้าไปหรือเปล่า มันควรจะแตกพรุ่งนี้เลยไหม ถ้าน่ากลัว ขนาดนั้นแล้วละก็? หรือแบบที่ไปรวบรวมข่าวทั่วโลกที่ว่าด้วยกระแสโลกแตกมาพิมพ์ใหม่ง่ายๆ หน้าตาเฉย อ่านแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความรู้สึกว่า คน แบบนี้ก็มีในโลก ถามว่าผู้เขียนกลัวโลกจะแตกไหม? ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าจะกลัวดีไหม คิดแค่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด กลัวไปก็เท่านั้น ถึงวันที่โลกจะแตกขึ้นมา ก็ไม่มใี ครหนีไปไหนได้อยูด่ ี จะหนีออกนอกโลกก็ไม่รจู้ ะไปด้วยยานพาหนะอะไร? จะอยูด่ ว้ ยความกลัวไปตลอดช่วงเวลาทีเ่ หลืออีก 3 ปีขา้ งหน้า ก็เกรงว่าจะไม่ตอ้ ง ทำมาหารับประทานกันพอดี สุดท้ายก็เลยใช้ชีวิตไปตามปกติ มีบางวันที่งานยุ่งมากๆ หัวถึงหมอนก็หลับแล้ว แทบไม่มีเวลาเตรียมตัวรับมือโลกแตกเลยก็ว่าได้ บางวันรับมือกับท่อประปาแตกในห้องน้ำยังอาจจะดูยากกว่าอีก วันสิ้นโลกอาจดูเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับหลายๆ คน แต่หลายๆ ครั้ง... วันสิ้นโลกก็ไม่ได้มีรูปแบบที่น่ากลัวเพียงแบบใดแบบหนึ่ง อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้จาก เพลง The End of the World ของ The Carpenters ที่ผู้เขียนเปิดฟังอยู่บ่อยๆ และเนื้อเพลงมีอยู่ว่า “Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don’t they know it’s the end of the world ’Cause you don’t love me anymore? Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don’t they know it’s the end of the world It ended when I lost your love” ใครจะเถียงได้ลงว่าการที่ใครบางคนสิ้นรักและสิ้นเยื่อขาดใยกับเรา จะไม่ใช่วันสิ้นโลกอีกแบบ? อะไรจะทรมานไปกว่าวันที่รู้สึกเหมือนหัวใจคล้ายจะหยุด เต้นไปแล้ว แต่ยังต้องเห็นโลกใบนี้หมุนอยู่ทุกวันๆ คล้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้น คล้ายไม่มีอะไรรอบตัวรับรู้เลยว่า ชีวิตคนคนหนึ่งจะแหลกยับไปถึงไหนๆ แล้ว ถ้าให้ เลือก... บางคนบอกว่า ให้โลกแตกไปต่อหน้ายังดีกว่าเจอกับความรู้สึกแบบนี้ ไม่ว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงหรือไม่ กระทั่งว่าวันสิ้นรักที่จะทำให้เรารู้สึกเหมือนโลกจะถล่มจะมาถึงหรือเปล่าก็ตาม แต่ข่าวดีในเรื่องร้ายๆ ที่ว่านี้ก็คือ เราไม่มี ทางรู้ว่าวันแห่งความสิ้นสุดนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ วันไหนกันแน่ เมื่อไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ เราจึงมีโอกาสที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด เท่าๆ กับปล่อยวันนี้ให้ผ่านไป อย่างไร้สาระที่สุด เหมือนสัจธรรมคำสอนที่ว่า วันนี้ต่างหากที่อยู่ในมือเรา ไม่ใช่พรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง หรือเมื่อวานนี้ที่ผ่านไปแล้ว ไม่ว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อไหร่ ที่แน่เสียยิ่งกว่าแน่ก็คือ เราต้องเจอวันสิ้นปีก่อน และวันสิ้นปีนี่เองที่จะคอยเตือนเราว่า เราทำวันแต่ละวันที่ผ่านไปในปี นั้นดีที่สุดหรือยัง 1 ปี เปิดโอกาสให้เรามีวันดีๆ ตั้ง 365 วัน เรามีวันที่ดีและทำให้มันดีด้วยมือของเราเองได้กี่วัน? ขณะที่วันสิ้นโลกมีครั้งเดียวแล้วเลิก (ไม่นับที่ ทำนายผิดพลาดและสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกต่างหาก) แต่อย่าลืมว่าวันสิ้นปีมีทุกปี และสำหรับปีนี้มันก็กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน ผู้เขียนว่า วันสิ้นปีที่เรา พบว่าเราใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ จนพ้นปีโดยไม่มีอะไรไว้ให้จดจำเลยนั้น อย่างไรก็ยังน่ากลัวกว่าวันสิ้นโลกที่ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่า? วันสิน้ โลกทีห่ ลายคนจินตนาการไว้อาจเต็มไปด้วยบรรยากาศทึมๆ น่ากลัวๆ อย่างน้อยหลายคนก็เชือ่ ว่าวันนัน้ ฟ้าจะมืด ฝุน่ ควันจะคลุง้ โลกจะเป็นสีเทาๆ นกกาจะบินกันว่อนเหมือนมีอาเพศอะไรสักอย่าง แต่วันสิ้นปีไม่มีอะไรน่ากลัว มีแต่ความรื่นเริง รอบตัวเต็มไปด้วยแสงไฟประดับประดาสว่างไสวไปทั่ว ไปทางไหนก็ได้ยินแต่เพลง Happy New Year จน แทบจะร้องตามได้ ความน่ากลัวของวันสิ้นปีมันอยู่ลึกๆ ข้างในที่เราตอบตัวเองไม่ได้ต่างหากว่า ปีนี้... เราผ่านมันไปได้อย่างคุ้มค่าแล้วหรือยัง? วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร adaybulletin08@gmail.com และ www.twitter.com/adaybulletin

14

04 THE DATABASE

06 GOODNEWS

27 SHOPPING

30 34 HOME MADE HEALTH เปิดบ้านคุณแม่ยังสาว AND อย่าง ‘นุ้ก’ − สุทธิดา HEART

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

40 30 42 กำลังอกหัก (ถูกคนรักมา ตีจาก เป็นอุบตั เิ หตุแห่งรัก) ทัง้ เจ็บ และเศร้า เรียกว่าคุมสติไม่ได้เลย ก็เลยหยิบ adB ฉบับที่ 72 มาอ่าน พอเปิ ด อ่ า นหน้ า แรกก็ โดนเลย (Editor’s Note) โดนแทบ ทุกประโยค เรียกว่าได้สติกลับมาส่วนหนึ่งเลยล่ะ จริงๆ เนอะ ชีวิตคนเราอาจจะไม่ได้จบแบบ มีความสุข แต่อยู่ที่ว่าตัวเราจะชนะความเปลี่ยน แปลงที่เข้ามาในชีวิตได้มากน้อยขนาดไหน

06

มอบรางวั ล ให้ ก ั บ ตั ว เองต้อนรับปีใหม่ด้วย บรรดา Gadget ที่ควร มีไว้ในครอบครอง

สรุ ป ข่ า วที ่ เ ป็ น ที ่ ส ุ ด รอบโลก มาดูกันว่าสื่อ ทั ่ ว โลกเขาจั ด อั นดั บ ที่สุดอะไรกันบ้าง

เกษมสันต์ ณ อยุธยา พร้ อ มข้ อ คิ ด ดี ๆ จาก ประสบการณ์ ช ี ว ิ ต ที ่ ผ่านมาของเธอเอง

ขอบคุณมากนะคะ ถึงจะเป็นแค่คอลัมน์เล็กๆ แต่ก็ให้กำลังใจได้มากเลย ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ −อัฌชา มีชัย ขอบคุณมากค่ะสำหรับบัตร Chill Band on the Beach สนุกมาก พอรู้ว่าได้บัตรก็ดีใจและตกใจเล็กน้อย เพราะยังไม่เคยไปหัวหิน แต่จำได้วา่ adB เล่มก่อนๆ เคย ลงเกีย่ วกับหัวหิน รีบกลับมาค้นดู ดีใจจัง เจอด้วยละ มี ข้อมูลเพียบพอทีจ่ ะวางโปรแกรมและเดินทางได้ เราออก เดินทางโดยรถตูก้ รุงเทพฯ-หัวหิน ทีอ่ นุสาวรียฯ์ ถึงทีห่ มาย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 75 วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2552 1. ร่วมสนุกกับ ชีวาส พรีเมีย่ ม สก็อตช์วสิ กี้ 2009 Edition ด้วย การตอบคำถามเรา มาสัน้ ๆ ว่า การใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามหมาย และมีคุณค่าในแบบผู้ชาย Chivalry ของคุณคืออะไร ตอบเท่ถกู ใจ รับชีวาส ในขวดเท่ๆ น่าสะสมไปทันที 1 ขวด ส่ง คำตอบมาที่ adaybulletin08@gmail. com ของรางวัลมีจำนวนจำกัด 2. ร่วมสนุกชิงกระเป๋า เดินทางจาก I-Net เพี ย งตอบคำถาม ว ่ า อ ิ น เท อ ร ์ เน ็ ต ความเร็ ว สู ง ช่ ว ยทำให้ ช ี ว ิ ต ของคุ ณ ง่ายขึ้นได้อย่างไร ส่งคำตอบมาที่ adaybulletin08@gmail.com ตอบถูกใจ เรา รับไปเลยกระเป๋าเดินทางสวยเก๋ จาก I-Net จำนวนจำกัด แค่ 10 ใบ เท่านั้น

10 14 24 26 ALL ABOUT INTERVIEW A MUST CALENDAR BIZ พูดคุยกับ ‘ป๋าต๊อบ’ − สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน บุ ก ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเกษตรอบแห้ง กับ ‘สุทธิศักดิ์ พิ พ ั ฒ นติ กานั น ท์ ’ พร้ อ มแนว คิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ แบบ ‘ช้าๆ แต่มั่นคง’

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

ปฏิญญา ควรตระกูล Man of the Year ที่ไม่ ได้วัดจากการจัด อันดับทีไ่ หน แต่วดั จาก ความคิ ด และตั ว ตน ของเขาอย่างแท้จริง

มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

38 40 42 THE WORDS THE GUEST THE ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- พูดคุยกับ กิตติรัตน์ ณ SPECIAL หมายและคุณค่าเสมอ ระนอง ผู้อยู่เบื้องหลัง GUEST ค้นหาได้ในหน้านี้

ทีแ่ รกคือเพลินวาน เพลิดเพลินจริงๆ พอแดดร่มลมตก ก็เดินทางต่อไป Springfield@Sea โดยรถประจำทาง มองไปมองมาเพือ่ นร่วมจุดหมายเดียวกันเกือบทั้งคันรถ ประทับใจการอำนวยความสะดวกของผู้จัดงานจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ เพราะได้มากกว่าการไปเทีย่ ว พักผ่อน ได้ฉกุ คิดว่าการทำอะไรใหม่ๆ ทีเ่ ราไม่เคยทำนัน้ เราไม่ต้องกลัว มีสติ ไม่มีอะไรยากหรือแก้ไขไม่ได้ เป็น ประสบการณ์ที่ดีมากๆ ค่ะ ขอบคุณคำโตๆ อีกครั้งค่ะ -klongsub leethonglur

ในการสานฝั น ให้ ก ั บ เด็ ก ๆ ที ่ ร ั ก ฟุ ต บอล ด้ ว ยโครงการดีๆ จาก ไทยเบฟฯ

10 คำถาม กับหนึ่งปี ที ่ ผ ่ า นมาของว่ า ที ่ ดอกเตอร์สดุ หล่อ ‘ต้าร์’ − นาวิน เยาวพลกุล

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่าย โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441, สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน กฤติกา สุวรรณเจริญ, วิชชุดา เอมอิ่ม


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

10 อันดับสิ่งที่ประชาชนไทยอยากให้หรืออยากได้เป็นของขวัญมากที่สุด

เครือ่ งดืม่ เพือ่ เค้ก ขนมปัง คุกกี้ สุขภาพ ขนมไทย 28.47% 17.87%

ต้นไม้มงคล ดอกไม้ 12.06%

หนังสือ 10.95%

THE POLL

สินค้าโอทอป 7.26%

ของขวัญ Handmade 6.80%

ข อ ง ข วั ญ ที่ อ ย า ก ม อ บ ใ ห้ คนสำคัญในวันปีใหม่

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร 5.76%

ทีม่ า : สวนดุสิตโพลล์

จากราคาทองคำที่สูงขึ้น ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการหรือการ ดำเนินการอย่างไร เข้มงวดกวดขันในการดูแล ความปลอดภั ย ของร้ า น ทองต่างๆ ให้มากขึ้น

37.51%

สั ่ ง การไปยั ง สมาคม ร้านทองในการควบคุม ดูแลราคาทองคำให้เป็น ไปตามกลไกท้องตลาด

30.05%

มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบทองปลอมที่มี ในท้องตลาด และ ดำเนิ นการกั บ ผู ้ ท ี ่ ฉวยโอกาสในช่วงนี้

23.57%

ให้ ค ำแนะนำ กับประชาชนที่ สนใจสะสม ทองคำ เพราะ เห็นว่าเป็นการ ออมอีกรูปแบบ หนึ่ง

8.87%

ผัก และผลไม้สด 4.49%

เครือ่ งดืม่ กระ- สินค้าจากองค์ป๋อง ชา กาแฟ กรเพือ่ สังคม 3.23% 3.11%

43,000,000

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ของสหประชาชาติ เผยแพร่ รายงานชื่อ ‘วิกฤตงานทั่วโลกและต่อ จากนั้น’ (The Global Jobs Crisis and Beyond) ระบุว่า วิกฤต เศรษฐกิจโลกทำให้มีคนราว 20 ล้าน คนทั่วโลก ถูกปลดออกจากงานเมื่อ ปีที่แล้ว และหากรัฐบาลประเทศต่างๆ รีบหยุดแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว เกินไป ก็อาจทำให้มีคนตกงานรวม ถึง 43 ล้านคน ในปีหน้านี้ ทีม่ า : www.ilo.org

“เชิ ง เที ย นครั บ ชีวิตในปีหน้าจะได้มีแต่ ความสว่างสดใส” พีรดนย์ ขันทอง 27 ปี, ผู้ช่วยดีเจ “ต้นไม้ครับ เพราะ โลกร้ อ น ต้ อ งช่ ว ยกั น ปลูกต้นไม้เยอะๆ” กุลพล แสงเพ็ญ 30 ปี, ดีไซเนอร์ “ผ้าพันคอค่ะ จะ ได้อบอุ่น” จิ ต ราพร จิ ต ต์ สุ ข สำราญ 22 ปี, ประชาสัมพันธ์ “ความรักครับ เพราะอยากให้คนไทย ทุกคนรักกันมากๆ” ชูชาติ ทรงแสงธรรม 36 ปี, Activity on Ground

ปั จ จุ บั น มี จ ำนวนผู้ โ ด ย ส า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า BTS เฉลี่ย 4.6 แสน คนต่อวัน ที่มา : www.manager.co.th

ชาวอิตาลีดม่ื กาแฟเอสเปรสโซเฉลีย่ 500 แก้วต่อคนต่อปี ที่มา : www.coffee.com สินค้าในอีเบย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก ผู้ซื้อชาวไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คือสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เสริม ซึ่งมีปริมาณการซื้อเพิ่มมากขึ้นในอัตรา ที่สูงถึง 148% ที่มา : www.ebay.com

SURVEY

ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 26 หรือ Motor Expo 2009 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2−13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ก เมืองทองธานี มียอดจองรถยนต์ในงานถึง 25,220 คัน นับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มจัดงานมา ขณะที่ ยอดผู้ชมงานตลอด 12 วัน ก็ล้นหลามถึง 1.59 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 11.5% ที่มา : www.thaiautoshop.com

“หนั ง สื อ ครั บ จะ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น” ทนงศักดิ์ หยงเมธีวรากุล 30 ปี, Sound Engineer “อะไรก็ได้ที่มีลาย เสือ จะได้ต้อนรับปีเสือ ที่กำลังจะมาถึง” กฤษณา แสนอุบล 26 ปี, พนักงาน IT


6

• ครบรอบอีก 1 ปี สำหรับเหตุการณ์สึนามิที่คร่าชีวิตคนไปจำนวนมาก แต่สองภาพนี้ที่ถ่ายจากสถานที่เดียวกันในเมืองบันดา อาเจะห์ ในประเทศอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนฝันร้ายของชาวเมือง หลังจาก 5 ปี ที่เหตุการณ์คลื่นสึนามิพัดถล่มชายฝั่งผ่านไป ได้มีองค์กรต่างๆ ยื่นมือช่วยเหลือประเทศอินโดนีเซียมากมาย มีการสร้างบ้านใหม่ไปแล้ว 140,000 หลัง สร้างโรงเรียนไปกว่า 1,700 แห่ง สร้างอาคารที่ทำการของรัฐบาลไปกว่า 996 แห่ง สนามบินและท่าเรือกว่า 36 แห่ง สร้างถนนความยาวรวมกว่า 3,700 กิโลเมตร

มาดูกันดีกว่าว่ากับเรื่องราวข่าวรอบตัวทั้งไทยและเทศที่เกิดขึ้นในปี 2009 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างๆ จะให้ความสนใจหยิบข่าว ใดมาใส่อยู่ในลิสต์บ้าง ซึ่งเราก็ ได้รวบรวมสรุปข่าวดี รวมทั้งข่าวสนุกๆ จากสำนักข่าวดังทั้งหลายมาย่อไว้ในหน้ากระดาษนี้ เพื่อเป็นเรื่องราวอ่านเพลินส่งท้ายปีให้คุณผู้อ่านที่รักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บัดนี้

POLITICS & ECONOMIC

ENTERTAINMENT ทีม่ า : Forbes Magazine 10 อันดับคนดังที่ทำรายได้มากที่สุด ในปี 2009 2. จอร์จ ลูคัส 1. โอปราห์ วินฟรีย์

(275 ล้านเหรียญฯ) ว่ากัน ว่า เจ้าแม่ทอล์กโชว์คนนี้ มีทรัพย์สินต่างๆ อยู่ใน ธนาคารกว่า 3,000 ล้าน เหรียญฯ เลยทีเดียว

ทีม่ า : Forbes Magazine

10 อันดับผู้ทรงอิทธิพล ทางด้านการเมืองและ เศรษฐกิจของโลกแห่งปี 2009

8. ไมเคิล ที. ดุก ซีอโี อแห่งวอลมาร์ต

9. กษัตริยอ์ บั ดุลเลาะห์ บิน อับดุล อาซิส

1. บารัก โอบามา

ประธานาธิบดีผวิ สีคนแรก แห่งสหรัฐอเมริกา

กษัตริยแ์ ห่งซาอุดอี าระเบีย

3. สตีเฟน สปีลเบิร์ก

(150 ล้านเหรียญฯ) กับ ตำแหน่งพ่อมดแห่งฮอลลีวูด นอกจากจะเสกหนัง เจ๋งๆ ให้ออกมาได้แล้ว ยั ง มี ค วามสามารถเสก รายได้ ได้ อ ย่ า งเป็ นกอบ เป็นกำอีกด้วย

5. ไทเกอร์ วูดส์ (110 2. หู จิน่ เทา

ประธานาธิบดี ของประเทศจีน ผู ้ น ำจี น เข้ า สู ่ การเป็ น มหา อำนาจทาง เศรษฐกิ จของ โลก

7. รูเพิร์ต เมอร์ดอกช์ ประธานมีเดียกรุป๊ นิวส์ คอร์ป

3. วลาดิมีร์ ปูติน นายกรัฐมนตรีรสั เซีย

4. เบน เบอร์นันกี

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ

5. เซอร์เก บริน และ แลร์รี เพจ

ผูก้ อ่ ตัง้ เสิรช์ เอนจิน้ ชือ่ ก้อง อย่างกูเกิล

6. คาร์ลอส สลิม ซีอโี อแห่งเทลเมกซ์ ประเทศเม็กซิโก

10. บิล เกตส์

ผูก้ อ่ ตัง้ อาณาจักรไมโครซอฟต์ และมูลนิธบิ ลิ และ เมลินดา เกตส์

(170 ล้านเหรียญฯ) เป็นถึงเจ้าพ่อ Star Wars แค่คา่ ลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ ที่ได้อยู่ ทุกปี ก็ทำเอารวย ไม่รเู้ รือ่ งแล้ว

ล้านเหรียญฯ) นักกอล์ฟ เบอร์ ห นึ ่ ง ที ่ ไม่ เคยหลุ ด อันดับคนรวย ซึ่งแว่วข่าว ว่า นอกจากจะรวยตังค์ แล้ว นักหวดคนนี้ยังรวย กิ๊กอีกด้วยนะ (อุ๊บส์)

6. เจอร์รี บรั๊ ก ไฮเมอร์

(100 ล้านเหรียญฯ) สุ ด ยอดโปรดิ ว เซอร์ ร ายการที ว ี และซี ร ี ส ์ ส ุ ด มั น อย่าง CSI, The Amazing Race แ ถ ม ย ั ง เป ็ น ผู ้ สร้างหนังโจรสลัด Pirates of the Caribbean จะไม่ ให้รวยยังไงไหว

4. มาดอนนา

(110 ล้านเหรียญฯ) นอกจากรายได้ ประจำที ่ ม าจาก อัลบั้มรวมฮิตต่างๆ แล้ว ปีนี้เจ้าแม่ เพลงพ็ อ พสุ ด ซ่ า ก็ ยังมีรายได้จากการ ทั ว ร์ ค อนเสิ ร ์ ต อี ก มหาศาล

7. บียอนเซ โนวล์ส (87

ล้านเหรียญฯ) ปีนเ้ี ธอมีรายได้ หลั ก จากการทั ว ร์ ค อนเสิ ร ์ ต และส่ ว นแบ่ ง จากอั ล บั ้ ม I am... Sasha Fierce 8. เจอร์รี ไซน์เฟลล์ (85 ล้านเหรียญฯ) แม้ซรี สี ์ Seinfeld ทีเ่ ขาเป็นโปรดิวเซอร์จะโด่งดัง มาแล้วเมื่อ 15 ปีก่อน แต่ค่าลิขสิทธิ์ที่ได้ก็ยัง คงทำให้เขารวยล้นฟ้าอยู่ดี 9. ดร. ฟิลล์ แม็กกรอว์ (80 ล้านเหรียญฯ) ต้องขอบคุณโอปราห์ที่ปลุกปั้นนักจิตวิทยาคน นี้จนโด่งดังจากช่วงที่ให้ผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์ เข้ามาปรึกษาปัญหาครอบครัว 10. ไซมอน คาเวลล์ (80 ล้านเหรียญฯ) กรรมการปากร้ายจากรายการ American Idol


8

• ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้ว สถานที่แต่ละแห่งก็มีงานเฉลิมฉลองที่สวยงามกันไปคนละแบบ และภาพที่เห็นนี่ก็คือ ‘Beirut Celebrates’ หรืองานฉลองเทศกาลคริสต์มาส ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

ทีม่ า : www.yahoo.com TECHNOLOGY 10 อันดับคำที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Yahoo.com

• คนงานกำลังรวบรวมจัดแต่ง ‘ลูกบอลแห่งคำอธิษฐาน’ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะแบบจัดวาง ซึ่งจัดแสดงในแม่น้ำสิงคโปร์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เขียนคำอธิษฐานของตัวเองในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงไว้บนลูกบอล และจะเปิดให้ เขียนตลอดเดือนธันวาคมนี้ด้วย จากนั้นจะนำลูกบอลนั้นมาลอยไว้ในแม่น้ำเพื่อเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยอีกกิจกรรมหนึ่ง

ANIMAL 10 อันดับเรื่องสัตว์แห่งปี 1. สุนัขของบ้านโอบามา เป็นข่าว

1. Michael Jackson ถือเป็นข่าวช็อกโลกที่ผู้คนให้ความสนใจ

ดังมาตัง้ แต่เดือนตุลาคม ซึง่ เป็นช่วงที่ ครอบครัวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา ย้ายเข้าไปอยูใ่ นทำเนียบขาว หมาดๆ ว่าสุนขั พันธุใ์ ดจะส้มหล่นกลาย เป็นสัตว์เลีย้ งแสนรัก ซึง่ สุดท้ายตำแหน่ง นัน้ ก็ตกเป็นของเจ้า ‘โบ’ สุนขั เพศผูพ้ นั ธุ์ Portuguese Water นัน่ เอง

เป็นพิเศษ เพราะนาทีที่แพทย์ของ UCLA Medical Center แถลงว่า ราชาเพลงพ็อพเสียชีวติ แล้ว คำว่า ‘breaking news Michael Jackson’ หรือ ‘is Michael Jackson Dead’ และ ‘r.i.p. Michael Jackson’ ก็เป็น คำที่ผู้คนต่างพากันค้นหามากที่สุดไปในทันที

3. ‘หมูจิ๋ว’ สัตว์เลี้ยงใหม่ ไฮโซ

2. The Twilight Saga ทุกคำที่เกี่ยวข้อง

ขณะนีว้ ยั รุน่ แดนผูด้ เี ขากำลังเห่อเลีย้ งหมู กัน ซึง่ หมูทว่ี า่ ไม่ใช่หมูตวั ใหญ่ กินจุอย่าง ทีเ่ ห็นกันในฟาร์ม แต่เป็นหมูจว๋ิ ขนาดเท่า ฝ่ามือที่มีน้ำหนักตัวไม่กี่ร้อยกรัมเท่านั้น และ เดลีเมล ก็เพิง่ รายงานมาสดๆ ร้อนๆ ว่า บัดนีห้ มูจว๋ิ ได้กลายเป็นอีกหนึง่ คอลเล็กชันฮิตของคูร่ กั เบ็ก-พอช ไปเป็นที่ เรียบร้อยโรงเรียนไฮโซ

กับ Twilight ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ดีวีดี และ ซาวนด์แทร็ก รวมถึงการปรากฏตัวของเหล่า นักแสดงนำ และอาการเป็นลมของเหล่าสาวก หนังแวมไพร์เรือ่ งนี้ ล้วนมีคนให้ความสนใจค้นหา มากจนติดอันดับ 2

3. WWE หรือ World Wrestling Entertainment

การต่อสู้บนสังเวียนมวยปล้ำ ที่แม้ผู้คนจะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเพียง แค่การแสดง แต่กย็ งั ชืน่ ชมในบทบาทเหล่านัน้ จนต้องค้นหา ทั้งคลิปวิดีโอ และประวัติของนักมวยปล้ำชื่อดัง

5. Britney Spears แม้จะหลุดโลกไปหลายปี จนผู้คน

4. Megan Fox ดาราสาว

ที ่ ถ ื อ ว่ า มาแรง ที ่ ส ุ ด สำหรั บ ปี 2009 เพราะ โด่งดังจากหนัง ฟอร์มยักษ์อย่าง Transformers แ ถ ม ย ั ง ถู ก เปรียบเทียบกับ รุน่ พีอ่ ย่าง แองเจลินา โจลี จึง ส่งให้เธอกลาย เป็ นที ่ ส นใจไป เพียงชั่วเวลาไม่ นานนัก

ต่างจดจำเธอได้แต่ในแง่ข่าวฉาว แต่ปีนี้นักร้องสาวที่เคยได้ ชือ่ ว่าเจ้าหญิงแห่งเพลงพ็อพ ก็กลับมาทวงบัลลังก์คนื อีกครัง้ กับอัลบัม้ ใหม่ Circus พร้อมทัวร์คอนเสิรต์ ทัว่ โลกทีห่ ลายคน ให้ความสนใจ 6. Naruto การ์ตนู นินจาสัญชาติญป่ี นุ่ บุกตลาดโลกจนฮิต กันยกใหญ่ในอเมริกา เพราะเนื้อหาที่โดนใจ เต็มไปด้วย ดรามา แอ็กชัน ลึกลับ และอันตราย ซึ่งคำค้นหาส่วนใหญ่ ก็ไม่พ้นเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ นารุโตะ แทบทั้งสิ้น 7. American Idol เป็นโชว์เรียลิตี้ยอดฮิตแห่งปีสำหรับ ชาวอเมริกัน ซึ่งในที่สุดก็ได้ผู้ชนะอย่าง Kris Allen และรอง ชนะเลิศอย่าง Adam Lambert ซึง่ ส่งให้ทง้ั คูก่ ลายเป็นบุคคล ให้ความสนใจเพียงชั่วข้ามคืนไปโดยปริยาย 8. Kim Kardashian ไฮโซสาวเพือ่ นซีข้ อง ปารีส ฮิลตัน ทีส่ ร้างความหวือหวาจนหนุม่ ๆ ต่างพากันน้ำลายหยด ด้วย แฟชัน่ เซตสุดเซ็กซี่ รวมถึงข่าวฉาวทีไ่ ม่เว้นแต่ละวัน จนกลาย เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแซงหน้าเพื่อนซี้ไปอย่างราบคาบ 9. NASCAR รายการแข่งขันรถทีด่ เุ ดือดทีต่ ำแหน่งนักแข่ง ดาวเด่นของปีนี้ตกเป็นของ Jimmie Johnson วัย 34 ปี ที่มาพร้อมกับความ หล่อ และความสามารถที่เต็มเปี่ยม นอกจากนี้ยังมี Klye Busch นักแข่งรุ่น น้องที่กำลังเบียดขึ้นมาได้รับความนิยมอีกด้วย

10. RuneScape วิดโี อเกมสุดฮิตทีเ่ ล่นได้ทง้ั ใน Wii, PlayStation 3 หรือ Xbox 360 ซึง่ สามารถเล่นแบบออนไลน์ได้ดว้ ย และตัง้ แต่ปี 2001 ก็มคี อเกมหลาย ล้านสมัครเป็นสมาชิกจนกินเนสส์บกุ๊ มอบตำแหน่งเกมแนว MMORPG ทีฮ่ ติ ทีส่ ดุ ในโลกให้เลยทีเดียว

ทีม่ า : www.time.com

2. โอบามาพิฆาต แมลงวัน เหตุเกิด

เมือ่ สำนักข่าว CNBC เข้าไปสัมภาษณ์โอบามาถึ ง ทำเนี ย บขาว เกี ่ ย วกั บ ประเด็ น เศรษฐกิจ ระหว่างที่ ก า ร ส นท น า ก ำ ล ั ง ดำเนินไป เจ้าแมลงวัน ก็ชา่ งไม่รอู้ ะไรบ้างเลย บิ น ล่ อ หน้ า ล่ อ ตา ประธานาธิบดี จนใน ที่สุดท่านผู้นำก็ตบะ แตก ตบป้าบ! เข้าให้ เล่นเอาแมลงวันถึงกับ ปีกหลุดลงไปกองกับ พื้นในยกที่หนึ่งเลยที เดียว

4. น้องหมา เจสซิกา้ ซิมป์สนั โดนฉก เรียกว่าโดนฉกของแท้ เมือ่ เจ้า ‘เดซี’

น้องหมาสุดเลิฟของดารา-นักร้องสาว เจสซิกา้ ซิมป์สนั โดนเจ้าหมาป่าไคโยตีโ้ ฉบ มาฉกตัวไปต่อหน้าต่อตาทีบ่ า้ นของเธอเอง ซึง่ ตามข่าวเองก็ไม่รวู้ า่ ตอนนีน้ อ้ งเดซีนน้ั ปลอดภัยดีหรือโดนชำแหละไปแล้วกันแน่

5. แมวติดหวัด ตะลึงไปตามๆ กันเมือ่

สัตวแพทย์ในรัฐไอโอวาของสหรัฐฯ ตรวจพบ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ในแมวเป็นครัง้ แรก ซึง่ แมวตัวดังกล่าวเป็นเพศผู้ มีอายุ 13 ปี ได้รบั เชือ้ ไวรัสเอช 1 เอ็น 1 จากเจ้าของทีเ่ คยติดเชือ้ ไวรัส มาก่อน อย่างไรก็ตาม ทุกวันนีเ้ จ้าแมวตัวนัน้ ก็ได้ รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว

7. ลิงดุ! วันหนึง่ คุณยาย

วัย 70 ปี ในเมือง กด 911 หาตำรวจเพือ่ ขอความช่วยเหลือทีล่ งิ ชิมแปนซีวยั 14 ปี ที ่ เ ธอเลี ้ ย งไว้ เ หมื อ นลู ก ลงมือทำร้ายร่างกายเพื่อน ของเธอถึงขัน้ สาหัส โชคร้าย ที่เมื่อตำรวจเดินทางไปถึง เจ้าลิงก็ยังไม่เลิกอาละวาด สุดท้ายเลยได้กนิ ลูกปืนเป็น อาหารมือ้ สุดท้าย

6. วิวัฒนาการใหม่ แกะตัวเล็กลง

ไม่ รู ้ จ ะขอบคุ ณ ภาวะโลกร้อนหรือ จะต่อว่าดี เพราะ บรรดาแกะป่าบน เกาะสกอตแลนด์ ได้ปรับตัวให้เข้า กับสภาวะโลกร้อน ด้วยการมีรปู ร่างทีเ่ ล็กลง เรือ่ ยๆ แถมขนก็สน้ั ลง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ทีผ่ า่ นมา ซึง่ นักวิทยาศาสตร์ระบุวา่ ยังคงต้อง ทำการศึกษากันต่อไป แต่ถา้ คิดในแง่ดกี ค็ อื ดีแค่ไหนแล้วทีพ่ วกมันไม่สญ ู พันธุ์

8. แดนกระทิงแบนแข่งกระทิง ถือเป็นข่าวดีทส่ี เปน ต้น-

ตำรับการแข่งมาธาดอร์ หรือนักสูว้ วั กระทิง มีการถกเถียงกันว่าจะ ล้มเลิกการละเล่นแบบนีด้ หี รือไม่ เพราะทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์นกั สู้ วัวกระทิงโดนกระทิงเอาเขาขวิดตายกลางสนามไปแล้วหลายราย นัน่ เอง 9. โบลิเวียต้านการแสดงละครสัตว์ อย่างทีร่ กู้ นั ว่าสัตว์ก็ มีหวั ใจ โบลิเวียจึงป็นชาติแรกในโลกทีอ่ อกมาต่อต้านการใช้สตั ว์ เพือ่ แสดงละคร หรือโชว์ในทุกๆ รูปแบบ 10. หนูลอยได้ และแล้วคาถา Wingardium Leviosa ทีใ่ ช้เสก ของให้ลอยได้ของพ่อมดน้อย แฮร์รี พอตเตอร์ ก็ใช้ได้จริง เมือ่ นัก วิทยาศาสตร์การบินอวกาศประจำองค์การนาซาสามารถคิดค้นวิธี ทีท่ ำให้หนูลอ่ งลอยอยูใ่ นสภาพไร้นำ้ หนักได้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใช้ศกึ ษาถึง ระบบต่างๆ ในร่างกายของคนเราต่อไป


ALL ABOUT BIZ

10

BIZ LIFE

FAULTS = COST AND INVESMENT! สุทธิศักดิ์ พิพัฒนติกานันท์

Marketing Manager แห่ง Greenday Family Co., Ltd. บริษัทผลิตภัณฑ์ การเกษตรอบแห้ง ไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบ บร็อกโคลี กล้วย ขนุน ฯลฯ กับหลัก การบริหารธุรกิจภายใต้ความคิดหลักที่เชื่อมั่นว่า ‘ช้าๆ แต่ว่ามั่นคง’ จนทำให้ ผลิตภัณฑ์ของเขากลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่โดนใจผู้บริโภคในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อยู่ในขณะนี้

• การทำธุรกิจอาหารทำให้เราต้องเป็นองค์กรที่ learning by doing โดยเรา พยายามที ่ จ ะกิ น โปรดั ก ต์ ข องตั ว เองให้ ม ากที ่ ส ุ ด เพื ่ อ พั ฒ นารสชาติ ห รื อ กระบวนการผลิตต่างๆ และเมื่อมั่นใจว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ได้มามันตกผลึก ดีแล้ว เราจึงค่อยปล่อยโปรดักต์ออกไปสู่ตลาด • การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ถ้าเรารู้จัก มองหา demand ในตลาดนั้นให้เจอ แล้ว deliver ให้ได้ เพราะถ้าไม่มี demand ก็เป็นเรื่องยากที่จะดึงให้กลุ่มเป้าหมายมาสนใจสินค้าของเรา • พนักงานทุกคนล้วนมีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง แต่เราต้องหาจุดแข็งของเขา ให้เจอ แล้วพยายามใช้เขาให้เป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด • องค์กรก็เปรียบเสมือนร่างกาย ทุกคนในองค์กรก็เหมือนเป็นอวัยวะ ไม่มี ใครเก่งกว่าใคร แต่สำคัญตรงที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว • ผมบริหารคนมากกว่าบริหารงาน เพราะเชื่อว่าการสร้างคนคือสิ่งที่ยาก ที่สุด แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุ่มเทกับการเทรนคนให้ดีมีคุณภาพได้แล้ว เวลาที่ เขาทำงานให้กับเราก็แน่นอนว่าผลลัพธ์ของงานจะต้องออกมาดี • การให้ความสำคัญกับคนเก่งหรือคนดี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลานั้น ถ้างานที่ต้องใช้ความรวดเร็ว ต้องการคนที่มีไหวพริบ คนเก่งก็จะมีส่วนสำคัญ มาก ส่วนในระยะยาว ถ้าเราต้องการคนที่อยู่กับองค์กรไปนานๆ และไว้ใจได้ คนดีก็จะช่วยเราได้ แต่จะหวังให้เก่งด้วย และดีด้วย คงเป็นไปได้ยาก • ในห้องประชุม มุมมองของทุกคนมีประโยชน์ทั้งนั้น สิ่งที่ยากที่สุดคือการ ตัดสินใจ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าวันนี้คนไหนควรจะมีเสียงมากที่สุด และตอบโจทย์ในสถานการณ์นั้นได้ดีที่สุด • สำหรับหุ้นส่วน เราทำงานกันด้วยความเป็นเพื่อน ทุกคนต่างเชื่อใจกันว่า แต่ละคนก็ล้วนหวังดีต่อบริษัทเท่าๆ กัน ที่สำคัญ ต้องมองหาจุดมุ่งหมาย ร่วมกันให้ได้ว่าเราอยากจะพาองค์กรไปในทิศทางไหน การทำงานก็จะราบรื่น และลดความขัดแย้งลงได้ • เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนานๆ เราจะไม่สามารถถอยออก มาหนึ่งก้าวแล้วมองธุรกิจในภาพใหญ่ได้เลย แต่ทีมงานใหม่ๆ ที่เข้ามาร่วม

งานกับเรา เขาจะมองเห็นภาพนั้นได้ชัดเจน เพราะเขาถอดความเป็นองค์กร ออกไปได้ ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเขาด้วย • ผมอยากจะส่งเสริมให้ทมี งานแต่ละคนลองเปลีย่ นแผนกไปทำงานอย่างอืน่ ด้วย การบริหารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ถ้าแต่ละคนเข้าใจองค์กรมากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน ซึ่งจะทำให้เข้าใจภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจน • ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ กระบวนการจะเป็นอย่างไร จะเข้า งานกี่โมงไม่เป็นไร แต่ผลลัพธ์ต้องได้ตามที่ต้องการ ถ้าเมื่อไหร่ที่ผลลัพธ์ไม่เป็น ไปตามที่กำหนด ผมถึงจะเข้าไปแก้ที่กระบวนการ • ผมเชื่อในการทำงานสิบเอ็ดเดือน หยุดหนึ่งเดือน เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คน ทำงานไม่มีความสุข ชีวิตเขายังไปไม่รอด แล้วเขาจะทำงานให้เราได้อย่างไร • ความสำเร็จของธุรกิจ ต้องมาคู่กับความสุขของทีมงานด้วย • มืออาชีพไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จด้านตัวเลขขององค์กร แค่รู้ว่าอะไรคือ งาน รู้วิธีการทำงาน รู้ที่จะพัก รู้ที่จะพอ ก็เป็นมืออาชีพได้แล้ว • ผมไม่ใช่ผู้บริหารที่พนักงานทำผิดพลาดแล้วจะไล่ออกทันที ผมเชื่อว่าทุกคน ต้องการโอกาสที่จะแก้ไข แต่โอกาสแก้ไขก็มีอยู่อย่างจำกัด เพราะองค์กรไม่ สามารถรอใครคนใดคนหนึ่งได้ • ความผิดพลาดมองได้สองแบบ จะมองเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้ หรือจะมอง เป็นการลงทุนก็ได้ ถ้าผิดพลาดวันนี้แล้วทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่จะไม่ผิดต่อไป ในอนาคต นั่นคือการลงทุน แต่ถ้าผิดแล้วพรุ่งนี้ก็ผิดอีก นั่นคือค่าใช้จ่ายที่ เสียไป • การทำธุรกิจก็เหมือนการปลูกต้นไม้ คือเราต้องรอเวลาปล่อยให้มันเติบโต อย่างช้าๆ แต่มั่นคง เพราะถ้าเรารีบมากเกินไป ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไป ก็อาจจะทำ ให้มันตายได้ง่ายๆ เหมือนกัน • เราก็มคี ณ ุ ธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึง่ กล้าพูดได้เลยว่าเงินไม่ใช่จดุ ประสงค์หลัก แต่การได้ผลิตสินค้าดีๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดีมีประโยชน์ และธุรกิจของ เรายังถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้เลี้ยงชีพอีกด้วย นั่นคือ คุณธรรมของเรา

ราคา : 200 บาท สำนักพิมพ์ : โอเพ่นบุ๊คส์

ทุกวันนี้ แทบไม่มีธุรกิจไหนในโลกที่ อยากอยู่ได้นานโดยไม่ต้องปรับตัว หรือหา จุดขายกันใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยว กับเรื่องการแปล ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเขา สามารถปรับตัวและหาช่องทางการตลาด ใหม่ ๆ ได้ ด ้ ว ย ตั ว อย่ า งที ่ เห็ น ได้ ช ั ด คื อ บริษัทอย่าง Today Translations บริษัทใน ลอนดอนที ่ น อกจากจะทำธุ ร กิ จ รั บ แปล เอกสารแบบมืออาชีพแล้ว ล่าสุดเขาเพิ่ม บริการรับแปลชื่อลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ อยากจะตั้งชื่อลูกเป็นภาษาต่างประเทศที่ ไม่ซ้ำใครในราคา 1,000 ปอนด์ เท่านั้น (สำหรับคนลอนดอนนัน่ อาจเป็นราคาไม่แพง แต่ถ้าคูณด้วย 55 เข้าไป อาจฟังแล้วชวน เหงื่อตกได้) หลักการง่ายๆ ในการแปลชื่อ ก็คอื คุณอยากให้ลกู ของคุณมีชอ่ื ทีม่ คี วามหมายว่าอะไร ก็ไปบอกเขา แล้วเขาจะเอา ความหมายของชือ่ ในกว่า 100 ภาษาทัว่ โลก มาให้เลือก ทางบริษทั นีบ้ อกว่า กลุม่ เป้าหมาย หลักของพวกเขาคือใครรู้ไหม? คือบรรดา คนดังที่ชอบตั้งชื่อลูกให้ดูแปลกใหม่ไม่ซ้ำ ใคร (เหมือนที่เบ็กแฮมตั้งชื่อลูกว่า บรู๊กลิน นั่นแหละ) ประโยชน์ของการไปใช้บริการ กับบริษัทนี้อีกอย่างก็คือ เพื่อป้องกันไม่ให้ ชื่อของลูกสุดที่รักของคุณไปตรงกับคำแปล อันประหลาดและเด๋อด๋ามากในภาษาอื่นๆ เพราะถ้า ทอม ครูซ กับ เคที โฮล์มส์ รู้สัก นิดว่า ชื่อ ‘ซูริ’ ของลูกสาวคนเดียวของ พวกเขานั้นแปลว่า ล้วงกระเป๋า ในภาษา ญีป่ นุ่ และแปลว่า บูด ในภาษาฝรัง่ เศสละก็ พวกเขาอาจไม่ตั้งชื่อนั้นก็เป็นไปได้ อย่าลืม ว่าโลกนี้เกี่ยวข้องกันหมด ใครจะไปรู้ว่าวัน หนึ่งลูกของคุณอาจไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ อื่นก็ได้ ไม่ว่าธุรกิจตั้งชื่อลูกนี้จะไปได้ดีหรือ ไม่ เราก็ว่าไอเดียนี่ยังน่าปรบมือให้อยู่ดี www.todaytranslations.com

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่ และการปรับตัวของไทย

Today Translations

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สู่สาธารณะ ซึ่งให้น้ำหนักไปในเรื่องของการสำรวจทิศทาง กระแส แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก ถ้า ใครเคยอ่าน Microtrends ของ มาร์ก เจ เพนน์ อันโด่งดัง ที่ให้ความสำคัญกับเทรนด์เล็กเทรนด์น้อยที่อาจส่งผล กระทบกับสังคมในวงกว้าง ใน แมกโครเทรนด์ เล่มนีก้ ว็ า่ ด้วยเรือ่ งทีต่ รงข้ามกันอย่างสิน้ เชิง เพราะแต่ละเรือ่ งทีห่ ยิบยก มาพูดถึงล้วนแต่เป็นเรือ่ งสำคัญและใหญ่โตสำหรับมนุษย์ เราในอนาคตทั้งสิ้น และที่สำคัญ มีแนวโน้มว่าเราจะหนี เรื่องใหญ่เหล่านั้นไม่พ้นเสียด้วย ทั้งเรื่องสภาวะอากาศ ที่ยังถกเถียงกันไม่เลิกว่าโลกควรจะร้อนกันไม่เกินกี่องศา เรื่องวิกฤตพลังงงาน เรื่องวิกฤตอาหาร ไหนจะเรื่องความ ยากจนอีก ฟังแล้วอาจแลดูหดหู่เล็กน้อย แต่อย่างไรเสีย เราก็ควรหาทางเผชิญหน้ากับภาวะเหล่านั้นด้วยความรู้

และสติปัญญาที่มนุษย์อุตส่าห์สั่งสมมา ไม่ใช่แตกตื่นว่า โลกจะแตกแล้วไม่ตอ้ งทำอะไรก็ได้ สิง่ ทีท่ ำให้หนังสือเล่มนี้ น่าสนใจ ไม่เพียงแค่จะได้รู้ว่าอะไรคือเทรนด์สำคัญทั้ง 26 เทรนด์ ในอนาคตที่จะส่งผลต่อโลกเท่านั้น แต่ข้อเขียนที่ เข้มข้นเหล่านี้มาจากนักคิดนักเขียนที่เอาจริงเอาจังกับ เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่าง สฤณี อาชวานันทกุล อ. ปกป้อง จันวิทย์ ทีส่ ำคัญและน่าอ่านเอา มากๆ คือบทสัมภาษณ์ของ โฆษิต ปัน้ เปีย่ มรัษฎ์ ประธาน กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รอง ประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย และ รศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ บอกให้อยากอ่านมากขึน้ ไปอีกว่า คนพาไปคุยคือ อ. ปกป้อง จันวิทย์ และ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บก. โอเพ่นบุค๊ ส์ ใครทีส่ นใจเศรษฐกิจและกระแสความเปลี่ยน แปลงของโลก ถ้าพลาดหยิบเล่มนี้ ก็ไม่รจ้ ู ะแนะนำเล่มไหนแล้ว

IT IS ONLY AS WE DEVELOP OTHERS THAT WE PERMANENTLY SUCCEED. Harvey S. Firestone established the Firestone Tire and Rubber Company


arrived in Chiang Mai!

สิ้นสุดเสียงเรียกร้อง a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยม อันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ นาทีนี้ บุกจังหวัดเชียงใหม่-เมืองหลวงของ ภาคเหนื อ แล้ ว ! ตั้ ง แต่ สั ป ดาห์ นี้ เป็นต้นไป ชาวเชียงใหม่สามารถ แย่งกันหยิบ a day BULLETIN ไปอ่ า นฟรี ไ ด้ จ ากร้ า นกาแฟวาวี , ร้าน Starbucks และ ร้าน iberry สาขาถนนนิมมานเหมินทร์

อย่าพลาด! อย่าช้า! อย่าลืม!

www.daypoets.com


14


เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เปล่า... เราไม่ได้จดั อันดับ Man of the Year จากการสำรวจ ความเห็นอะไรทัง้ นัน้ แต่การยกตำแหน่งนีใ้ ห้เขา - ปฏิญญา ควรตระกูล หรือทีร่ จู้ กั กันดีและแพร่หลายกว่าในชือ่ ‘ป๋าต๊อบ’ ก็ดว้ ยเหตุผลหลัก คือ เขาไม่ใช่ผชู้ าย ทีม่ คี วามเป็นผูช้ ายสูงมาก ทัง้ ในสายตาผูช้ าย และ ในสายตาผูห้ ญิง ทีเ่ ราแอบไปสำรวจความเห็นแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย พูดกันตรงๆ คำว่ามีความเป็นผูช้ ายสูงมาก ยังฟังไม่ได้อารมณ์เท่ากับ คำว่า ‘แมนโคตร’ ที่ใครๆ ว่ากันด้วยซ้ำ แต่เอาละ ยอมรับว่าเหตุผลข้อนีอ้ าจฟังดูไม่มเี หตุผลเท่าไหร่ เหตุผลสำคัญมันเกิดขึน้ หลังจากการคุยกับเขาเกือบ 1 ชัว่ โมงกว่า นั่นต่างหาก และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรายกตำแหน่งนี้ให้เขาโดย มีความลังเลน้อยมาก จนเกือบจะไม่ลงั เลเลย เมือ่ ถึงเวลากล่าวลา หลังจบการสัมภาษณ์ เหตุผลทีว่ า่ ก็คอื เขาคนนีเ้ ลือกทีจ่ ะให้ความใส่ใจผูห้ ญิงทีต่ วั เองรัก ซึง่ โดยส่วนตัวแล้วเขาถือว่านีเ่ ป็นคุณสมบัตสิ ำคัญทีค่ นที ่ ‘มีความ เป็นผูช้ าย’ ทุกคนควรจะมีตดิ เป็นนิสยั ไม่นบั คุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีแ่ ต่ละ คนมีแตกต่างกันไป จะอย่างไรก็ตามแต่ สำหรับเราแล้ว -- ถ้าผูช้ ายแท้ๆ หรือใครก็ ได้ ที่มีความเป็นผู้ชายสักคนเอาใจใส่และใส่ใจผู้หญิงที่เขาเลือกมาเคียง ข้างเป็นคูช่ วี ติ ได้มากพอ เราก็ ไม่ลงั เลทีจ่ ะมอบตำแหน่ง Man of the Year ให้ เพียงแต่... Year หรือปีที่ว่า คงไม่ใช่ปีของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ปขี องสาขาอาชีพใดอาชีพหนึง่ ไม่ใช่ปขี ององค์กรใดองค์กรหนึง่ หากแต่เป็นปีของคนคนหนึง่ ทีค่ ณ ุ รักก็เพียงพอแล้ว และสำหรับ ‘ต๊อบ’ - ปฏิญญา ควรตระกูล ก็คงไม่มปี ใี ดอีกแล้วที่ เขาอยากจะเป็น man ของปีให้ นอกจาก ‘ปีใหม่’ ผูห้ ญิงทีเ่ ขาประกาศ แต่งงานและเลือกมาเป็นคูช่ วี ติ ซึง่ นาทีน ี้ ความหวานของ ‘ขนม’ ใดๆ ในร้าน ‘Kanom’ ก็ ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคำพูดที่เราได้ยินจากปาก ของเขา แล้วขอโทษ... มันเป็นคำพูดระหว่างทีเ่ ขาบ่นว่าปวดฟันอีก ต่างหาก ไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้เห็นเป็นพยานเลยจริงๆ แต่ระหว่างที่ป๋าต๊อบ ปวดฟันนัน้ เราเห็นเขาหันไปพูดกับผูช้ ว่ ย ให้โทร.หาปีใหม่ให้หน่อย หลังจากนั้นก็บอกกับผู้ช่วยด้วยเสียงดังฟังชัดว่า ‘พรุ่งนี้นัดหมอ บอกว่าให้ถอนฟันกรามข้างซ้ายไปเลย บอกว่าไม่ทำฟันแล้ว ขีเ้ กียจ ขอถอนมันให้หมดปากเลยวันเดียว’

‘ปากจะไม่ระบมแย่เหรอคะ’ ผูช้ ว่ ยถาม ‘ให้มนั รู้ไปสิ บ้ากันไปข้าง ถอนไปเลย’ ป๋าต๊อบยักไหล่ แต่พอผูช้ ว่ ยต่อสายถึงหญิงสาวของเขาได้เท่านัน้ เอง... ‘ใหม่จา๋ (ลากเสียง) ปวดฟันมากเลย ไม่หาหมอแล้ว ไม่เอา ถ้าตัวเองไม่มากับเขา ก็ ไม่หา มาหาหน่อยนะๆ ตอนนีส้ มั ภาษณ์อยู่ งอนด้วย อะไร สาวๆ อะไร เดีย๋ วพีจ่ ะไปบอก (เอ่ยชือ่ นางแบบออกมา ประมาณ 3 คน) ไม่หวงเลยเหรอเนีย่ ไม่หวงเลยใช่ไหม’ (สักพักก็ หัวเราะอารมณ์ด)ี และไม่กนี่ าทีกอ่ นจะวาง ‘(ชือ่ นางแบบ) ก็สวยดีเหมือนกันเนอะ แต่สวยสูต้ วั เองไม่ได้หรอก ไม่มใี ครสวยสูใ้ หม่ได้ทงั้ นัน้ ’ จบการรายงานข่าวบันเทิงแต่เพียงเท่านี.้ .. สำหรับป๋าต๊อบ... นีเ่ ป็นอีกปีทมี่ จี ดุ เปลีย่ นสำคัญเกิดขึน้ ในชีวติ โสด หลังจากโลดแล่นอยูบ่ นถนนความเป็นเพลย์บอยมาตลอด 45 ปี และแม้จะประกาศแต่งงานเป็นเรือ่ งเป็นราวแล้ว แต่ความกรุม้ กริม่ และ เสน่ห์แบบที่เพลย์บอยควรจะมีก็ยังไม่ได้ถูกสลัดหายไปไหน เพราะ ระหว่างทีเ่ ขากำลังคุยกับเราอย่างออกรสอยูใ่ นร้าน ‘Kanom’ ร้านที่ เป็นกิจการของเขาอยูน่ นั้ ไม่วา่ ลูกค้าคนไหน (โดยเฉพาะสาวๆ) ทีเ่ ข้า มาในร้าน เขาจะยิม้ ให้ และถามไถ่ตลอดเวลาว่ารับอะไรดี ‘ขนมปัง ข้างบนนัน่ อร่อยมากนะครับ’ เรียกว่าถามไถ่ แนะนำ จนหญิงสาว บางคนออกอาการเขินๆ กันเลยทีเดียว สำหรับเราทุกคน... นีเ่ ป็นช่วงสิน้ ปีทเี่ ราสมควรมาสำรวจตรวจสอบ ชีวติ ความคิดความอ่านกันบ้าง เพือ่ ให้เราใช้ชวี ติ ได้อย่าง ‘สมควร’ ในปีตอ่ ไป และอย่างน้อยสิง่ ทีเ่ ราควรสำรวจอย่างยิง่ เรือ่ งหนึง่ ก็คอื มัน ‘สมควร’ แค่ไหน อย่างไร ทีเ่ ราจะไปตัดสินการกระทำของ คนหนึง่ คนใดในโลกด้วยมาตรฐานของตัวเราเอง โดยเฉพาะในเรือ่ ง ของการใช้ชวี ติ ส่วนตัวของใครสักคน ถ้าจะมีคำถามใดเกิดขึ้นหลังจากการอ่านบทสัมภาษณ์ในหน้า ต่อไปนี ้ เราก็อยากยืมคำตอบของป๋าต๊อบมาตอบคำถามนัน้ ว่า ‘คน เราอย่าไปถามคำถามโดยทีม่ นั ไม่มคี ำตอบเลย ถามทำไม ยิง่ ถามก็ยงิ่ มีคำถามมากขึ้น แล้วถามไปแล้ว คำตอบที่ได้มาก็ ไม่ใช่ว่าจะเป็น คำตอบทีค่ วรจะเป็น แล้วใครจะไปรูค้ ำตอบทีแ่ ท้จริงว่ามันเป็นอย่างไร จะถามทำไม’


คนไหนก็ตามในโลกนี้ ไม่วา่ เขาจะยากจนแค่ไหน ร่ำรวยแค่ไหน หรือเป็นใครมา จากไหน มันจะมีเวลาอยูเ่ วลาหนึง่ ในชีวติ ทีเ่ ขาเป็นคุณหนูของบ้าน เขาเป็นราชาของคนใน บ้าน ทีท่ กุ คนจะมาดูแลกังวลว่า อุย๊ ตาย เดินดีๆ ระวังหกล้มนะลูก มันมีชว่ งเวลาแบบนี้ ทุกคน ทุกคนผ่าน stage หนึง่ ทีเ่ ราเป็นใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ กันมาแล้วทัง้ นัน้ ดังนัน้ เราไม่มี สิทธิไ์ ปดูถกู ใครเลย

เพราะความมัน่ คงคืออะไรล่ะ? สมมติวา่ ผูช้ ายคนหนึง่ เป็นนัก ดนตรีแล้วมีแฟนเป็นผูห้ ญิงธรรมดาคนหนึง่ คบกันมา 7 ปี ถามว่าทำไม ไม่แต่งงานกัน เขาบอกว่า ผมรอให้ผมมั่นคงก่อน โอ๊ย รอจนน้องเขา ตายเลยหรือเปล่า ถึงจะมัน่ คงน่ะ เรามองว่า การทีเ่ ราตัดสินใจที่จะรัก ใครสักคน หรืออยู่กับใครสักคน แต่งงานกับใครสักคน ถือว่าเราให้ ความมั่นใจ (เน้นเสียง) กับเขา ว่าเราจะดูแลและรักเขาตลอดไป หลัง จากนัน้ เมือ่ เราอยูด่ ว้ ยกันสองคนแล้วถึงจะมีความมัน่ คงในชีวติ ตามมา

คุณทำให้คุณปีใหม่มั่นใจด้วยวิธีไหน

มันเป็นความรูส้ กึ ทีร่ สู้ กึ ได้ในใจ มันสัมผัสได้ มองเห็นได้ และ สามารถทำให้เขาเป็นแบบนีไ้ ด้ คืออย่างเมือ่ กีโ้ ทร.ไป เขาลุกพรวดเลย นึกว่าเราอยู่กับผู้หญิง คือหึงมาก รักมาก หวงมาก

คือคุณภูมิใจในตัวเองหรือว่าอย่างไร

ใช่ คือเรารู้สึกว่าเขารักเรา ลุ่มหลงเราไง เขาถึงได้หวง

ซึ่งมันก็ดีนะ เขาเคยบอกไหมว่าทำไมถึงหวง

เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่าตั้งแต่มีแฟนเป็นผู้ชายมา 2 คน เขาก็ไม่เคยหวงใครแบบนีม้ าก่อนในชีวติ ไม่เคยหลงใครแบบนีม้ าก่อน ในชีวิต

7 เดือน ที่คบกันมา คิดว่าส่วนที่ดีที่สุดใน 7 เดือน นี้คืออะไร

คือความรูส้ กึ อบอุน่ ว่า ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ จะล้มลุกคลุกคลาน ยังไง ก็ยังมีคนคอยจับมือ คอยจูง คอยพยุงเราไว้ หรือฉุดกระชาก ลากถูเราไปได้

เขาเตือนคุณได้ไหม แม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่า คุณ respect คุณปีใหม่ไหม

แน่นอน เพราะถ้าเราไม่ respect ใคร ก็คงอยูก่ นั ไม่ได้นะครับ แล้วที่เรา respect เขา มันก็ไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่มันอยู่ที่เขาเป็นคนคน หนึ่งเท่านั้นพอ และคนคนหนึ่งต่อให้เขาเป็นขอทานข้างถนน เราก็ยัง เคารพความคิดเขาเลยครับ เพราะคำพูดของเราคำหนึ่งเวลาพูดออก ไป เรายังอยากให้มีคน respect แล้วทำไมเราไม่ respect เขาล่ะ

คิดว่าคุณมีความสุขกับตัวเองมากๆ ในเรื่องไหน

อะไรกับคนอื่นมากมาย

ภาคภูมิใจที่จะเดินกับเรา ก็ไปเดินกับคนอื่นเถอะไป ช่างมัน คุณก็ไป

ช่วงเวลาทีท่ ำให้แฟนไม่สบายใจ ทำให้พอ่ แม่ทกุ ข์ใจ หรือพูด ง่ายๆ ว่าถ้าเราเป็นต้นเหตุทำให้คนที่เรารักไม่สบายใจ เวลานั้นแหละ คือเวลาทีท่ ำให้เราทุกข์ ตอนนัน้ เงินทองทีม่ กี ช็ ว่ ยอะไรไม่ได้ แล้วเวลาที่ ทำให้เราทุกข์อกี อย่างคือ วันไหนก็ตามทีจ่ ะต้องมีอะไรสักอย่างมากระชาก หัวเราให้เห็นว่า มีเงินแค่ไหนก็ไม่สามารถซือ้ ความตายได้ ไม่สามารถ ช่วยชีวิตคนที่เรารักได้ นั่นแหละจะเป็นความทุกข์อย่างสาหัสของเรา เราผ่านช่วงนั้นมาบ้างแล้ว ถึงตอนนั้นนะ ไม่ว่าคุณจะมีเงินแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ

ไม่เห็นจำเป็นต้องไปก้มหัวให้ใครเลย ในเมื่อไม่ใช่พ่อแม่เรา สถาบัน ครอบครัวของเราสำคัญมาก เราไม่เคยก้มหัวให้ใคร ไม่เคยแบมือขอใคร ชีวิตนี้ต่อให้ตายก็ไม่ขอ

แต่ถงึ แม้วา่ คุณจะมีมากขนาดไหนก็ตาม มันมีวนั ทีค่ ณ ุ ไม่มคี วามสุขไหม เดินกับคนอื่น ฉันก็ไปหาคนใหม่ ต้องมีสิครับ ไม่อยู่อย่าง suffer น้อยใจก็เงียบๆ ติ๋มๆ ไป แบบนี้ไม่มี? มันคือช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกว่า คนแบบคุณนี่ไม่มีความสุขเลย โฮ้ย เกิดมาชาติหนึ่งแล้วมารู้สึกแบบนั้นก็ไม่รู้จะอยู่ทำไม

นับถือใจอันประเสริฐของพ่อ นับถือในใจอันกว้างใหญ่ไพศาล ของแก ทีเ่ ป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรให้กบั ลูกน้องเกือบพันคน เป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทร ที่อบอุ่นเหลือเกินกับลูกน้อง เวลาแกเดินผ่านลูกน้อง แม้กระทั่งเป็น คิดว่าความทุกข์ของคนมีเงินมากๆ คืออะไร แม่บ้าน แววตาของแกจะอ่อนโยน เห็นเขาไอก็ถาม เป็นหวัดเหรอ คือการอยากมีอีกไง คือการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสักที เทียบกับประธานบริษัทที่ไม่เคยมองแม้แต่หัวของลูกน้อง ไม่รู้จักว่า แล้วคุณเป็นอย่างนั้นไหม ลูกน้องชื่ออะไร ไม่สนว่าเขาเป็นใคร คุณจะเอาประธานแบบไหนล่ะ (พยักหน้า) จริงๆ ก็ยังอยากมีอีก มันมีทุกข์อยู่สองแบบคือ แต่ประธานของปัญญากรุ๊ปเป็นแบบนี้ มีแล้วอยากมีอีก กับมีแล้วกลัวหายไป นับถือการสร้างเนื้อสร้างตัวของพ่อไหม แต่ทุกวันนี้ก็สามารถเนรมิตได้แทบทุกอย่างแล้วนะ มาก วิสยั ทัศน์ในการทำงานทีเ่ ขามองธุรกิจต่างๆ มันสุดยอด เฮ้ย ไม่ได้ จะเนรมิตได้ยงั ไง เราไม่ใช่แม่มดพ่อมดนะ จริงๆ นะ มาก นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพ่อ ทุกอย่างที่เราเป็นในปัจจุบันนี้ ที่เขาว่าความสุขมันอยู่ในใจนั่นแหละเรื่องจริงเลย มาหาคำตอบตรง ได้มาจากพ่อแม่หมด บุพการีสำคัญที่สุดในโลก นี้ให้ได้ก่อนเถอะว่า ความสุขที่มันอยู่ในใจคืออะไร ส่วนเราก็จะมีวิธี คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังไหมว่าสร้างตัวมาอย่างไร การในการดำเนินชีวิตของเราต่อไป โอ้โฮ เล่าอยูน่ น่ั แหละ (หัวเราะ) ผ่านถนนเดิมก็พดู เหมือนเดิม ถามจริงๆ ว่าในช่วงหนึง่ เมือ่ หลายสิบปีทแี่ ล้ว บุคลิกแบบทีค่ ณ ุ เป็น ป๋าเคยเดินขายบุหรี่ตรงนี้ พอผ่านถนนนั้นอีกที เราเลยรีบพูดก่อนเลย มันยังไม่ได้รับการยอมรับมากในสังคม คุณผ่านช่วงกดดันนั้นมา ป๋าเคยเดินขายบุหรี่ (หัวเราะ) แต่เรายอมรับว่าเขาเก่งมากๆ แล้วขอบอก บ้างไหม เลยว่าในเจเนอเรชันของเรา Third Generation นี่ อย่าได้คิดจะเทียบ ไม่เคย เพราะเราเป็นเด็กที่โตเมืองนอกเลย เราอยู่เมืองนอก พ่อแม่เลย เราทำธุรกิจบนเงินของพ่อแม่ทั้งนั้น เราทำในสิ่งที่เขาทำ ตั้งแต่ 10 ขวบ และไม่กลับเมืองไทยเลยจนอายุ 27 ไม่เคยใช้ชีวิตใน มาแล้ว เราอยากเริ่มธุรกิจ เรายังไปขอเงินเขามาลงทุนได้ แต่เขาสิจะ เมืองไทยเลย กลับมาถึงเมืองไทยเราก็ไม่แคร์อกี ไม่เคยเจอความกดดัน ไปขอใครล่ะ เขาต้องเริ่มจากไม่มีอะไรเลย เริ่มจากการขายปลาทูนึ่ง ของสังคม เพราะไม่มใี ครเคย pressure อะไรเราได้ สังคมไม่ใช่พอ่ แม่เรา จนกระทั่งได้มาเป็นประธานบริษัท จะไม่ให้ภาคภูมิใจยังไงไหวล่ะ เรายอมให้คนสองคนกดดันเราได้ก็คือ พ่อแม่ นอกนั้นไม่ใช่ นอกนั้น เรานี่สร้างจากศูนย์ เราสร้างจากบารมีของเขานะ อย่าลืมนะว่าบุญ เราไม่สนเลย เราถือว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด เรามีหลักการใช้ชีวิตอย่าง บารมีของพ่อแม่ การเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรนี่สำคัญนะ หนึ่งว่า คนเราเกิดมาทั้งทีต้อง love all, trust no one, do no wrong พูดถึงเรื่องธุรกิจนิดหนึ่ง คนที่มองคุณ เขาอาจจะคิดว่าคุณก็ รักทุกคน อย่าเชื่อใครสักคน แล้วก็อย่าทำอะไรผิด นี่คือหลักการ คาบช้อนเงินช้อนทอง ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ถามจริงๆ ว่า

ในเรือ่ งทีเ่ ราเป็นคนมีจติ ใจทีส่ งบ ไม่ได้เป็นคนขีห้ งุดหงิดใจร้อน บอกได้เลยว่าเราเป็นคนที่สงบในใจ พอใจกับชีวิต แล้วก็พอเพียง คน เราถ้ามันมีความรูส้ กึ ว่ามันยังไม่พอดี ไม่พอใจ อย่างทีเ่ พลงของพลพล บอกไว้ว่า ถึงหนาวกาย แต่ไม่หนาวใจ นั่นแหละ เรารู้สึกว่าทุกวันนี้ เราพอใจก็โอเค ถึงบางครั้งจะหนาวกาย แต่หัวใจเรายังอุ่น คุ ณ คิ ด ว่ า ตั ว เองโชคดี ไ หมที่ มี ค วามรั ก กั บ ผู้ ห ญิ ง สั ก คนแล้ ว

คำว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี แต่คุณก็มีเยอะแล้วนี่

ไม่เกี่ยวนี่ คำว่าพอใจทำไมต้องมีแต่ล่ะ พอใจก็คือพอใจ ถ้า คุณมีคำว่าแต่ มันก็จบแล้ว แปลว่าคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณเป็น เช่น ฉันมีความสุขจังเลยในชีวิต ฉันพอใจจังเลย แต่... เป็นเพราะว่าอย่าง นั้นอย่างนี้ no no that’s not suppose that way พอใจคือพอใจ มี ความสุขคือมีความสุข ไม่คิดอะไรมากมาย คนเราอย่าไปถามคำถาม โดยที่มันไม่มีคำตอบเลย ถามทำไม ยิ่งถามก็ยิ่งมีคำถามมากขึ้น แล้วถามไปแล้ว คำตอบที่ได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคำตอบที่ควรจะเป็น แล้วใครจะไปรู้คำตอบที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไร จะถามทำไม

เห็นคุณพูดถึงพ่อแม่บ่อยๆ คุณนับถืออะไรในตัวผู้ชายคนนี้ ที่เขา เป็นพ่อเรา

สามารถเปิดเผย แสดงตัวได้

แล้วคุณทำอะไรไหม

ก็ทำร้าน ‘Kanom’ ไง เราทำงานจนทุกวันนี้ เรามีเงินให้พอ่ แม่ แล้วนะ แต่ลูกคนที่เขาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดจริงๆ ทีเ่ ขาคิดว่า ชีวติ นีเ้ ขามีพร้อมทุกอย่างอยูแ่ ล้ว ไม่จำเป็นต้องทำมาหากิน เกาะพ่อ เกาะแม่กิน มันก็มีเยอะแยะไป แต่เราบอกได้ว่าเราหากินด้วยลำแข้ง ตัวเอง พ่อแม่เรามีเงิน ไม่ได้แปลว่าเรามีนะ พ่อแม่มีสตางค์มัน หมายความแค่ว่าเรามี security มีเบาะอันใหญ่ๆ ไว้รองรับเผื่อเราล้ม หรือเวลาเราอยากจะทำธุรกิจอะไร เงินตรงนั้นมันก็ทำให้เรามั่นใจที่ จะลงทุนทำอะไรต่อไป

เฮ้ย มันเกี่ยวกับโชคเหรอ? เกี่ยวกับตัวคนคนนั้นมากกว่ามั้ง คือคนนั้นรักใครเขาจะแสดงออกหรือเปล่าล่ะว่าเขารัก มันไม่เกี่ยวกับ โชคหรอก ทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณ destiny พรหมลิขิต ชะตาลิขิต มันอยู่ในมือคุณทั้งนั้น โอเค ใครจะบอกว่าชะตาชีวิตมันมีคนกำหนด ให้อยู่แล้วก็จริง แต่จะให้ชะตาชีวิตเป็นอย่างนั้นได้ มันไม่ใช่ว่าคุณจะ มานั่งงอมืองอเท้า โอ๊ย เดี๋ยววันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จ เดี๋ยววันหนึ่งต้องรวย ไม่ใช่อย่างนั้น คุณ-จะ-ต้อง-ทำ-ทุก-วิ-ถี-ทาง ใน ฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้น หรือ destination นั้น ตอนทีท่ ำร้าน ‘Kanom’ อะไรคือแต้มต่อของคุณบ้าง เงินหรือเปล่า อ้าว แล้วสมมติว่ามีใครสักคนมาบอกว่า ชีวิตเขาอยากมีความสุข ด้วยตัวของคุณเอง ไม่ใช่พรหมลิขิตมันจะมากำหนดให้มาทางนี้ ไป แต้มต่อในด้านบารมีพ่อแม่ครับ เพราะคุณปัญญาเป็นคนที่ คุณคิดว่าเขาจะเริ่มจากการทำอะไร ทางนี้ คุณต้องเดินก้าวไปเอง โชคชะตามันอยู่ในมือของคุณเอง คนรู้จักเยอะ ทำธุรกิจเรื่องหมู่บ้านมานาน เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ รู้จักทำใจให้สงบ แล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามี ไม่ว่าสิ่งที่เรามีจะ แต่นเี่ รากำลังพูดถึงความกล้าทีจ่ ะแสดงออกว่าฉันคบคนนี้ ฉันเลือกที่ กับลูกค้าในการทำงาน ทัง้ ด้านคุณภาพของสินค้าทีข่ าย หรือทุกๆ อย่าง เป็นอะไรก็ตาม มันก็ยังดีกว่าเราขาขาดแขนขาดไหมล่ะ มันดีกว่า จะอยู่กับคนนี้ มันไม่ได้เกี่ยวกับโชคก็จริง แต่มันเกี่ยวกับความกล้า แฟนคลับของหมู่บ้านปัญญาก็เยอะมาก เมื่อลูกคุณปัญญาเปิดร้าน ไหมล่ะที่เรามีครบ 32 ประการ พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหม? คือคนไหน ข้างในด้วยหรือเปล่า คุณคิดว่าเรือ่ งพวกนีค้ ณ ุ กล้ากว่าคนอืน่ หรือเปล่า ทุกคนก็จะบอกว่า เฮ้ย ไปซือ้ ของร้านอากูส๋ ิ (อากูค๋ อื ชือ่ เล่นๆ ทีค่ นที่ ก็ตามในโลกนี้ ไม่ว่าเขาจะยากจนแค่ไหน ร่ำรวยแค่ไหน หรือเป็นใคร เราคิดว่าความกล้ามันควรจะเป็นผู้หญิงที่กล้ามากกว่าเรา นับถือคุณปัญญามักจะเรียก) เพราะเขารักอากู๋ เขาอาจจะมาซือ้ ของ มาจากไหน มันจะมีเวลาอยู่เวลาหนึ่งในชีวิตที่เขาเป็นคุณหนูของบ้าน กล้านะ มันไม่เกี่ยวกับโชคอยู่ดี มันอยู่ที่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขากล้าหรือ ร้านไอ้ตอ๊ บเพือ่ เอาไปแจกคนอืน่ กิน แต่คนกินแล้วอร่อย ก็ถามกันแล้ว เขาเป็นราชาของคนในบ้าน ทีท่ กุ คนจะมาดูแลกังวลว่า อุย๊ ตาย เดินดีๆ เปล่าที่จะแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าเขาคบกับเรา เราน่ะไม่สนอยู่แล้ว ว่าซื้อจากไหน อ๋อ... จากร้าน ‘Kanom’ พอมาเจอเรา เจอลูกน้องเรา ระวังหกล้มนะลูก มันมีช่วงเวลาแบบนี้ทุกคน ทุกคนผ่าน stage หนึ่ง เขาแสดงออกก็ดี เขาไม่แสดงออกก็ไม่เป็นไรนี่ ก็ประทับใจว่าน่ารัก พูดจาดี ไปบอกเพื่อนต่อ ทีนี้ก็ปากต่อปาก ที่เราเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตกันมาแล้วทั้งนั้น ดังนั้น เราไม่มีสิทธิ์ไปดูถูก ถ้าเขาไม่แสดงออก แล้วคุณเคยน้อยเนื้อต่ำใจไหม ดังนั้น ส่วนหนึ่งมันมาจากบารมีของพ่อแม่ ตอนหลังมันอาจจะมา ใครเลย เราต้องคิดว่าทุกคนคือหนึ่งในตองอูทั้งนั้น แล้วนั่นแหละคือ จะไปน้อยเนื้อต่ำใจอะไร เราก็คบได้ แต่เราไม่คบเป็นแฟน จากบารมีของเราเองด้วย ดังนั้น ถึงพูดได้ว่าบารมีของพ่อแม่ต่างหาก ความสุขแล้ว จะเอาอะไรมากมาย อย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบ เพราะเราไม่ชอบเดินไปไหนกับใครแล้วเขาไม่ภาคภูมิใจ ในเมื่อเขาไม่ ที่เป็นแต้มต่อ ไม่ใช่ตัวเงิน


มาคงไม่เสียชาติเกิดแล้วละ เพราะว่าได้ทำทุกอย่างทีอ่ ยากทำ ฟุม่ เฟือย ใช้เงินอย่างกับเบี้ย ทำทุกอย่างที่อยากทำ

เมื่อกี้พูดถึงเพลง ช่วยขยายความคำว่า my way นิดหนึ่งที่ว่า นี่คือวิถีชีวิตคุณ

My way คือวิธีที่เราทำสำเร็จในวิธีของเรา แล้วก็สามารถยืน ได้อย่างภาคภูมดิ ว้ ยวิธขี องเราเอง คือมีอยูว่ นั หนึง่ เรารูส้ กึ ว่า เออ จาก คนที่ไม่มีกิจการอะไรของตัวเองเลย เรามีร้านตั้ง 8-9 สาขา แล้ว ว้าว รายได้ต่อปีก็เป็น 100 ล้าน… เราถือว่ามันน่าภูมิใจนะ

ตอนนี้สิ่งที่คุณอยากทำที่สุดคืออะไร

ตอนนีเ้ หรอ อยากทำให้ชวี ติ แต่งงานมีความสุข อยากให้จาก วันนีจ้ นถึงวันแต่งงานมันหมดปัญหาไปเสียที ทีพ่ ดู นีห่ มายความว่าปัญหา จุกจิกที่คู่แต่งงานทุกคู่ต้องมีน่ะ เช่น จัดที่ไหน สินสอดเป็นยังไง คือ ปัญหาเหมือนคู่ชายหญิงปกติ ซึ่งมันมีทุกคน เราอยากให้ปัญหามัน จบไปเร็วๆ ฉันจะแต่งแล้ว แล้วจะได้มีชีวิตของฉันสองคน คนอื่นอย่า มายุ่งกับฉันได้ไหม (ลากเสียง) โอ๊ย... (ลากเสียง)

แล้วกับคนที่แต่งไปครั้งที่แล้วล่ะ

ครัง้ นัน้ ไม่ได้แต่ง นีถ่ อื เป็นงานแต่งงานครัง้ แรกในชีวติ คราวที่ แล้วพูดได้แค่ว่าไม่ได้แต่ง หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าแต่ง แต่เราไม่ได้แต่ง แต่ครั้งนี้พูดได้เลยว่าคือการแต่งงานที่มีขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องตาม ประเพณี

ต้องมีจดทะเบียนไหม

ไม่จำเป็น กระดาษแผ่นเดียวมันไม่ได้ช่วยให้อยู่กันได้หรืออยู่ กันไม่ได้ กระดาษแผ่นเดียวไม่ได้ช่วยให้คู่แต่งงานรักกันหรือไม่รักกัน

คือไม่ทำให้ complete ไปเลยเหรอ? เดี๋ยวนี้ก็มีจดทะเบียนที่ต่าง ประเทศได้แล้ว

อะไรคือคำว่า complete กระบวนการต่างๆ เหล่านั้นคือสิ่งที่ ใครกำหนดไว้ก็ไม่รู้ แล้วถามจริงๆ ว่าใครจะมามีสิทธิ์กำหนดว่าอะไร ผิดหรือถูกเหรอ? มันอยู่ที่ความพอใจของเราทั้งนั้น

ตอนนี้คุณกำลังทำในสิ่งที่...

พอใจสำหรับเราทั้งสองคน

ใช่ แล้วก็ให้เกียรติพ่อแม่เขาด้วย นั่นคือพอแล้ว

แล้วถูกต้องสำหรับตัวเองแล้ว ถือว่าวันนี้ใช้ชีวิตคุ้มหรือยัง

คุ้มมากครับ อย่างที่บอกว่าตายไปก็ไม่เสียหลายแล้ว ทำมา หมดแล้ว แล้วขอบอกว่าตายไปวันนีเ้ ราก็ไม่มศี ตั รูเลยสักคน มีแต่มติ ร อย่างน้อยๆ คุณกับเราทีม่ านัง่ คุยกันนี ่ เจอกันคราวหน้าคุณก็ตอ้ งอยาก ทักเรา เพราะเราเป็นมิตรด้วย เทียบกับคุณเดินไปเจอคนที่ลักษณะ ท่าทาง (กอดอก เชิด) คุณชอบแบบไหน

คือจะบอกว่าคุณเฟรนด์ลี

เป็นคนหน้าตากวนส้นตี... แต่ว่าเป็นคนเฟรนด์ลี

ชีวิตก่อนหน้า 45 ปี คุ้มอย่างไร

เละ มัน ไม่มใี ครสนุกเท่าเราอีกแล้วคร้าบ (ลากเสียง) ทีแ่ บบ... อยู่บ้านแล้วมีนางแบบระดับซูเปอร์โมเดลมาเดินฟึ้บฟั้บๆ ผ่านไปผ่าน มาในบ้าน แล้วสวยๆ ทัง้ นัน้ นีค่ อื บ้านแห่งเดียวในประเทศไทยทีผ่ ชู้ าย ทุกคนสรรหาและอยากทำแบบนั้น แล้วซูเปอร์โมเดลของไทยทั้งนั้น ทุกคนเป็นเพื่อนเราหมด เขามาเที่ยวบ้าน คือต้องมาเห็นเลยว่าตอน กลางคืนเวลานอนนะ เขามานอนเรียงกันเป็นแถบเลย พิม ซอนยา ลูกเกด ซินดี้ มากันหมด เพื่อนๆ น้องๆ กันทั้งนั้น

แล้วถามตรงๆ ว่าตอนลงทุนทำร้าน ‘Kanom’ ร้านแรกที่ ไม่ใช่ แค่แป้งก็คนละยี่ห้อแล้ว ทุกอย่างเราต้องหาเองใหม่หมด สยามสแควร์ ลงทุนไปเท่าไหร่ ตอนทำธุรกิจร้าน ‘Kanom’ ซึ่งถ้าเทียบสเกลกับธุรกิจของ 10 ล้าน แล้ว 4 เดือน คืนทุนเลย นั่นแหละที่เรียกว่าบารมี หมู่บ้านปัญญาที่เป็นของคุณพ่อของคุณ มันแทบจะเทียบกันไม่ได้ พ่อแม่ รวมทั้งการที่เราขายของดีๆ ของที่อร่อยด้วยนะ อย่าลืมนะว่า คุณคิดอะไร ตอนที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเอง ฮาเร็ม? คนที่ทานอาหารสมัยนี้ทุกคนเขาไม่ใช่โง่ๆ นะ เขารู้จักว่าอะไรดีไม่ดี ไม่ใช่แค่อร่อยไม่อร่อย ถ้าคนเราแยกไม่ออกว่า อะไรอร่อยหรือไม่อร่อย อะไรคือดีหรือไม่ดี ถ้าแยกไม่ถูก ร้านขนมปังที่เคยฮิตเจ้าหนึ่งก็ยังคง อยู่มั้ง ทั้งๆ ที่ทำขนมกินไม่ได้เลย ต้นทุน 2 บาท ขายตั้ง 40 บาท ใครเขาจะไปซื้อกินลง แล้วไม่เห็นมันจะอร่อย เอาง่ายๆ อย่างที่เรา ขายปาท่องโก๋ทร่ี า้ นนี ่ เราลงทุนไปเยอะมาก ซือ้ แป้งมาทำสารพัดแป้ง ซื้อโนวฮาวมา ทั้งหมดนี่เราคิดเอง

ก็คิดว่าการเป็นลูกคนมีสตางค์ที่รู้จักทำมาหากิน ก็ยังดีกว่า งอมืองอเท้า ไม่ทำมาหากินอะไรเลย ถึงทำมาหากินไปแล้วจะล้มลุก คลุกคลานไปบ้าง ก็ยงั ดีกว่าไม่รจู้ กั คิด คือหลายๆ คนทีเ่ ป็นเพือ่ นๆ เรา ก็ไม่อยากจะเรียกว่างอมืองอเท้านะ มันก็ไม่ถกู แต่เขาแทบจะไม่มคี วาม จำเป็นต้องทำอะไรมากกว่า เขารวยมหาศาลอยู่แล้ว เขาก็ไม่คิดว่ามี ความจำเป็น แต่สำหรับเรา เราไม่ได้รวยนี่ ดังนั้น เราก็ยังมีความ จำเป็นต้องทำ

หนึ่ง เราต้องมาดูก่อนว่าที่เขาทำขายตามตลาดตอนเช้ามัน อร่อยตรงไหน แล้วมันไม่อร่อยตรงไหน แน่ๆ ที่ไม่อร่อยคือแป้งที่อม น้ำมัน แล้วแป้งของเขามันฟ่ามๆ ยังไงไม่รู้ มันประหลาดๆ แล้วข้าง ในมันจะกลวงๆ มีแต่อนุมูลอิสระทั้งนั้น เราก็เลยลองทำของเราเอง คิดวิธที ำอยูส่ องเดือนมัง้ เราทำเองหมดเลย กว่าจะเจอว่าใช้แป้งแบบนี้ รวมกับอันนี้อร่อย แต่แป้งแบบนี้รวมกับแป้งอีกแบบไม่อร่อย เอาแป้ง มาผสมกัน เอานั่นออก เอานี่เพิ่มอยู่อย่างนั้น กว่าจะได้ คือเราทำ เองหมด ผสมด้วยตัวเองหมด ดังนั้น ปาท่องโก๋ของเราจะใช้เวลา ทอดที่ค่อนข้างนาน แป้งก็ไม่เหมือนที่อื่น แล้วไม่อมน้ำมัน วางแล้ว ด้านบนแห้งๆ ไม่มีน้ำมันเกาะ

ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคุณ แค่เขาทำมา เขาก็ต้องใช้ของ เขาสิ เขาเหนื่อยแทบตายกว่าเขาจะทำของเขามา เรามีสิทธิ์อะไรที่จะ ไปบอกว่ามันเป็นเงินของเราล่ะ ไม่ถูกต้อง เราไม่ได้คิดว่าเรารวยไง เราถึงต้องทำงาน

ชีวิตเราถึงจะมีความหมาย

Whatever แล้วแต่จะเรียก

เอาละ ขอคำพูดเดียวเลย จบแล้ว อยากทราบว่าชีวิตที่มีความหมายของคุณคืออะไร

ชีวิตที่มีความรักครับ (ตอบทันที) ชีวิตที่มีความหมายของ เราคือ ตราบใดที่พ่อแม่ยังอยู่ ชีวิตนั้นก็มีความหมายแล้ว แต่ถ้าวัน หนึ่งไม่มีพวกเขาอยู่ เราคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้

แต่มันก็ต้องมีวันนั้น สไตล์การทำงานของคุณเป็นอย่างไร เช่นก่อนทีค่ ณ ุ จะทำปาท่องโก๋ ทำไมถึงคิดว่าไม่ได้รวย อย่าไปคิดถึงวันนัน้ เลย คิดแล้วเราทุรนทุราย เพราะเรายังไม่รู้ ในแบบคุณออกมาขาย เพื่อไม่ให้มันเหมือนปาท่องโก๋ทั่วไปตาม เลยว่ า เราจะอยู ่ยังไง จะอยู่ยังไงโดยไม่ได้ยินเสียงเขาเรียกว่า ต๊อบๆๆ เงินพ่อ ไม่ใช่เงินเรานี ่ ทึกทักเป็นเงินเราได้ไง เขายังไม่ได้ให้เราเลย ท้องตลาดตอนเช้า ทุกวัน อยู่ไม่ได้จริงๆ (ส่ายหน้า) ปัจจุบันที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่นั่นแหละ หมายความว่าอย่างไร เขาไม่ได้โอนมาให้เห็นๆ

แล้วตอนทำร้าน ‘Kanom’ ล่ะ

เราไปซื้อสูตร ซื้อโนวฮาวมาจากมาเก๊า แต่ซื้อมาแล้วต้องมา ปรับเองหมดเลย เพราะว่าแป้งเราไม่เหมือนเขา นมก็ไม่เหมือน ไข่ยัง ไม่เหมือนเลย คือสรุปแล้วกว่าจะออกมาขายได้ก็ลองทำกันอยู่เกือบ 8 เดือน คืออัตราส่วนในการผสมน่ะใช่ตามทีเ่ ราซือ้ สูตรมา แต่วตั ถุดบิ

มองกลับไปแล้วภูมิใจในสิ่งที่ทำไหม

ภูมิใจมากๆ เราถึงมีเพลงประจำตัวของเราที่ชื่อ My Way ไง อัดเสียงตัวเองลงแผ่นซีดไี ว้เลยเพลงนี ้ เพราะเราถือว่าเป็นเพลงเราเลย I did it my way (ร้องบางท่อนของเพลง) คิดดูว่าจากเด็กที่ไม่เป็นโล้ เป็นพายคนหนึ่ง อยู่ดีๆ มายืนหยัดได้ด้วยเงินของตัวเอง มีกิจการที่ ปีหนึ่งทำรายได้เป็น 100 ล้าน จากทั้งหมด 9 สาขา

ถ้าพูดว่าจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย แล้ววันไหนที่คุณคิด ว่าอยากจะลุกมาเป็นโล้เป็นพาย

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เอง ตอนอายุประมาณ 30 ยอมรับว่า ก่อนหน้านั้นก็เป็นลูกคนรวยทั่วไป ก็สนุกสิคุณ เป็นลูกคนมีสตางค์ก็ มีความสุขไปวันๆ หนึ่ง เรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มเลยแหละ (ยิ้ม) ชีวิตนี้เกิด

อยากจะให้พดู แทนคนทีม่ คี วามรัก แล้วกำลังต้องปิดบังอยู่ ไม่วา่ จะเป็นเพศไหนก็ตามที่มีความรักแล้วอึดอัด ไม่กล้าพูด

ถ้าอึดอัด ก็แปลว่าเรากำลังทำอะไรผิดอยู่ แล้วก็ถามใจตัว เองว่าต้องทำอย่างไรให้ตวั เราสบายใจ ด้วยการแก้ไขปัญหานัน้ ไปเลย หรือทำอะไรก็ตามให้ตัวเราหายอึดอัดในใจแล้วพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราขาด ไอ้นั่นก็ยังไม่ดี ไอ้นี่ก็ยังไม่ดี อย่าไปคิดแบบ นั้น เราอย่าไปคิดว่าเราขาดอะไร เราคิดว่าเรามีพร้อมแค่ไหนไม่ดกี ว่า เหรอ เหมือนเรือ่ งน้ำครึง่ แก้ว กับน้ำมีครึง่ แก้วนัน่ แหละ มันจะเหลือแค่ ไหนก็แล้วแต่เราจะคิด เราต้องคิดให้เป็นบวกเข้าไว้ positive thinking ครับ แล้วอีกอย่างในชีวิตคนเรา แค่มีคนที่เรารักมันก็น่าจะพอเพียง แล้วนี่ มีความสุขเถอะ อย่าไปอึดอัดเลย ถ้าเรา positive thinking ก็ไม่มีปัญหา แค่รู้ว่าสิ่งที่เราทำ ไม่ได้ไปทำบนกองทุกข์ของใคร เราก็ ควรจะมีความสุขลึกๆ ในใจของตัวเองได้แล้ว


22

เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม

ห้ได้มาซึ่ง ใ อ ่ ื พ เ ง ล า ์และดัดแป ที่เราคุ้นหน้าคุ้นต ฐ ษ ิ ด ะ ร ป าคิดค้น ๆ อีกหลายชนิด สิ่งของใกล้ตัวมา ร เ น ค ่ ี ท ง ่ ึ า ื่น หน เทิงอย่าง หรือเครื่องดนตรีอ งก็หยิบฉวยคว้าเอ น ั บ ม า ว ่า งค กรณ์สร้า ีตาร์ กลอง เปียโน ่านั้น ผู้ที่คิดค้นต ป ุ อ น ็ ป เ ง ึ เหล ค่ก ี’ จ ื่องดนตร ารเล่นดนตรีจะมีแ ื่องดนตรีแหวกแนว ้ำ ร ค เ ‘ ง ่ ิ น ซ ์ก ร รค์ไม่หยุด คยคิดว่าอุปกรณ ที่น่าสังเกตว่า เค รณ์ใดๆ เลยด้วย ร ส ง า ้ ร ส ก มคิด ช่อุป ึ่งเป็น ดิมที่เ โลกที่ควา รเสมอๆ จากแต่เ นรูปแบบใหม่ๆ ซ สุดขั้วโดยการไม่ใ น ใ ม่ไม่ซ้ำใค ณ์การเล่นดนตรีใ ็ ‘ฉีกกรอบ’ อย่าง ห ใ ด ส ม Music Performance ทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า Stomp มีตน้ กำเนิด า คว สู่อุปกร รือในบางกรณีก า ม ำ น ็ ก เมื อ ่ ปี ค.ศ. 1991 ทีเ่ มืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ จากหัวคิดอัน กันดี ค์แทบทั้งสิ้น ห สร้างสรรค์ของ Luke Cresswell และ Steve McNicholas สอง สร้างสรร

Stomp

t ถผสมผสานวัฒนธรมรมไ่ ด้ a C m u ta / Dr ระเทศที่สามาร การแสดงสมยั ให ท่ี

Nanถ้าหากจะพตูดรถแี ึงบปบโบราณ

ศ เขา้ กบั ต’้ ประเท ลว้ ี ใ ล ห า ก ‘เ กให้ งมาแ เครอ่ื งดน น่ื ใจทส่ี ดุ คงตอ้ งย โลก ตระเวนแสด ไตห้ วนั ่ น ล เ ะ ล ร ทว่ั กา นุ่ าต โดง่ ดงั ไป ะนา่ ตน่ื ต รมนี ญป่ี ร แปลกแล งทเ่ี รยี กวา่ Nanta กิ า องั กฤษ เยอ ไทย ทส่ี ดุ ยอดกา ร ศ มกี ารแสด ทง้ั บรอดเวย์ อเม รเลยี และประเท ๆ กันเมื่อปีที่แล้ว ี เต ม ท ส า กี าร เว อ ต หลาย รแ์ ลนด์ อ ้คนไทยได้สนุกไป Performance คอื ม ช้ อ ธ เ เน ์ ร ยไมใ่ สงิ คโป ลีบินมาโชว์ให ะเภท Music น็ เสยี งโด anta ห ร เป า ป ิ ด ก ง ก เ ้ เ ด ง ห ส ด ใ แ ส ำ N ร แ ตี ทบุ ท ta เปน็ กา ารแสดง โดย Nan ดนตรจี ากการเคาะ หรอื กตี าร์ แตก่ ปุ กรณท์ เ่ี หลา่ อ สรา้ งเสยี ง รที ว่ั ไปอยา่ งกลอง ครวั ซง่ึ แนน่ อนวา่ ดนตรีได้ย่อม ง ต ะ เครอ่ื งดน มี ฉี ากหลงั เปน็ หอ้ ให้เกิดเป็นจังหว แ้ ตเ่ ขยี ง ผสม ง ล า ้ ห แ ร า ื อ ส ์ ของเก ะนำมาสรรค หมอ้ มดี หร ม เปน็ เหตผุ ลวา่ งึ จ นักแสดง ย ถงั กะละมงั บบของละคร จ ดท้ กุ เพศทกุ วยั ้ ว ไ แ ถ น ู ป น้ั มี ตอ้ งเปน็ บั การแสดงในร รแสดงทเ่ี ขา้ ถงึ ค Nanta น หลี ่ า ก า ว ้ า ก ้ น เข ็ น ต น ง เป า ้ า ผส จงึ กลาย ะตามทร่ี ะบไุ วข้ บโบราณของเกา ิลปะ ta n a N ล บ ม ศ ทำไ ทว่ั โลก แ เล่นเครื่องดนตรีแ ระเภทตีถือเป็น รจี าก ป ไ ั ง ด ่ ง ด โ ตรีป การ ดนต และ เครื่องดน ที่มาจาก ี การแสดง ส่วนหนึ่ง จากว่ากลองหรือ ของเกาหลี และ หเ้ กดิ เสยี งดว้ ยวธิ ใ ิ ม า ำ ง ม เด ท สดงขอ ก็เนื่อง ามประเพณดี ง้ั ศยั การ ต ta กอ็ า ือเป็นอีกหนึ่งการแ ow จะ ง n ด a ส N แ ร า ก Cat Sh Cat ก็ถ ทง้ั หมดใน เครอ่ื งครวั ั่นเอง ซึ่ง Drum ลกั โดย Drum รฝึกฝนในทักษะ ห์ า เดียวกันน ก้ ลองเปน็ อปุ กรณ ญิงล้วนที่ได้รับก มยั โบราณของคน ่ี ช ห ้ ู ี ่ ใ น ผ ี ใ ี ท ร ง ล ต อ ส ตผุ ลท เกาห ้วยนักดน เนอ่ื งจากการตกี ล ในการตี ดว้ ยเห สดง ด ป ไ บ อ นๆ การแ ประก งมาอยา่ งดี งผชู้ ายลว้ จ อยา่ งไรกต็ าม หมดเปน็ อ อ ข ล ั ง ี ก ล ต ำ ร ก า ใ ะ ั ก ตกี ลองทง้ อาศยั พล นั และเรา้ เกาหลนี น้ั ความเขม้ แขง็ ดดุ หวกแนวโดยใหค้ น าหลอี ยใู่ นขณะน้ี ร เก แ้ วา่ ตอ้ งกา t ในปจั จบุ นั ทไ่ี ด ง่ ดงั ไปทว่ั ประเทศ ด a โ Drum C มารถสรา้ งชอ่ื เสยี ง า ็ ส ก ผหู้ ญงิ

เพือ่ นซีน้ กั แสดงประจำวง Street Band ในขณะนัน้ เพือ่ ขึน้ โชว์ครัง้ แรกที่ London’s Bloomsbury Theatre โดย Stomp เป็นการแสดง ดนตรีทไ่ี ม่ตา่ งไปจาก Nanta ของเกาหลีใต้ทใ่ี ช้อปุ กรณ์ ทำครัวมาสร้างจังหวะ เพียงแต่เปลีย่ นจากเครือ่ งครัว มาเป็นไม้กวาด ถังขยะ ไม้มอ็ บ ถังน้ำมัน และ อุปกรณ์อน่ื ๆ ทีค่ นเราสามารถหยิบฉวยมาจาก โรงรถหรือโรงเก็บของได้ ทุกวันนี้ Stomp กลาย เป็นหนึ่งในโชว์สุดฮิตประจำเวทีบรอดเวย์ ของสหรัฐฯ ทีข่ น้ึ ชือ่ ในเรือ่ งของความสนุกสนาน ตลก และเร้าใจ นอกจากนีย้ งั ยืนยันความโด่งดังของ Stomp ได้จากการ บินไปแสดงมาแล้วในเมืองใหญ่ของ หลายประเทศ ไม่วา่ จะเป็นฮ่องกง บาร์เซโลนา ดับลิน ซิดนีย์ เมลเบิรน์ เอเธนส์ ฯลฯ และบรรดานักแสดง Stomp ทีม่ สี มาชิกมาจากทัว่ โลกทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็น 30 คน ในปัจจุบนั ก็ยงั คงทำการแสดงอยู ่ อ ย่ า ง สม่ ำ เสมอในอั ง กฤษ และอเมริกา

The Voca People

และนีค่ อื ความหัศจรรย์ของมนุษย์ทส่ี ามารถสรรค์สร้างเสียงร้องทัง้ ในโทนต่ำ กลาง สูง ผสานเข้า กับเสียงของเครือ่ งดนตรีทเ่ี กิดจากการเปล่งเสียงในลำคอของคนเราเช่นกัน โดยไม่มคี วามจำเป็นต้องอาศัย เครือ่ งดนตรีชน้ิ ใดมาเป็นตัวช่วย ซึง่ โชว์ในลักษณะนีเ้ ป็นการผสมผสานระหว่างการร้องแบบไร้เครือ่ งดนตรีท่ี เรียกว่า Acapella เข้ากับ Beat Box หรือการใช้ปากทำจังหวะต่างๆ อย่างทีเ่ ราเห็นกันจนชินบนเวทีนกั ร้อง ฮิปฮอป แต่ความพิเศษทีเ่ หนือกว่าของวง The Voca People ก็คอื พวกเขาไม่ได้เจ๋งแต่การใช้ปาก สร้างสรรค์เสียงในจังหวะธรรมดาๆ ได้เท่านัน้ แต่ยงั ใช้ปากเลียนเสียงของ เครือ่ งดนตรีได้อกี หลายชนิด ไม่วา่ จะเป็นกลอง ทรัมเป็ต กีตาร์ ฯลฯ และเมือ่ อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนก็ คงจะเกิดความอยากรูก้ นั แล้วว่า The Voca People เป็นใครและมาจากไหน ซึง่ ก็ขอเฉลย ณ ตรงนี้ เลยว่า The Voca People คือกลุม่ เพือ่ นทีม่ าจาก ประเทศอิสราเอล 8 คน (ชาย 5 หญิง 3) ทุกคนมี ความสามารถในการร้องและสร้างสรรค์เสียงดนตรี


23

IN FRAME NO GAIN Glass Harp ได้ในแบบทีต่ า่ งกันออกไป แต่เมือ่ มารวมตัวกันบนเวทีการแสดง แล้ว เสียงของพวกเขากลับกลมกลืนและไพเราะจนสร้างความ ประหลาดใจและความชืน่ ชมให้แก่คนดูได้ทว่ั โลก พิสจู น์ฝมี อื ของ พวกเขาได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ยทู บู จากนัน้ พิมพ์คำค้นว่า ‘The Voca People’ ลงไป จากนัน้ ก็รบั ชมรับฟังการประสานเสียงของ พวกเขาได้ทนั ที หรือจะเข้าไปเยีย่ มเยียนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของพวกเขาก็ได้ท่ี www.voca-people.com

แม้วา่ Glass Harp หรือทีค่ นไทยรูจ้ กั กันดีในชือ่ ของ ‘เครือ่ งดนตรีพณ ิ แก้ว’ ทีเ่ กิดจากการนำแก้วบรัน่ ดีมาจัดเรียง ตามความถนัดของผูเ้ ล่น และทำให้เกิดเสียงได้ดว้ ยการใช้นว้ิ หัวแม่มอื จุม่ น้ำมาสัมผัสกับปากแก้ว จะมีตน้ กำเนิดทีแ่ ท้จริงอยู่ ในทวีปยุโรปก็ตาม แต่จากการสืบค้นข้อมูลระบุวา่ ในโลกนีม้ ี ผูเ้ ล่นดนตรีประเภทนีน้ อ้ ยมาก ไม่เกิน 20 หรือ 30 คน และใน ทวีปเอเชียก็ยังไม่มีนักดนตรีพิณแก้วคนใดปรากฏอยู่เลย ยกเว้นประเทศไทย ซึง่ ก็คอื วีระพงษ์ ทวีศกั ดิ์ ทีร่ เิ ริม่ เล่นพิณ แก้วด้วยตัวเองหลังจากได้แรงบันดาลใจจากการชมสารคดี ต่างประเทศทางโทรทัศน์ ซึง่ มีนกั ดนตรีชาวอเมริกนั ชือ่ เจมี เทอร์เนอร์ มาเล่นพิณแก้วให้ฟงั สัน้ ๆ เท่านัน้ และเนือ่ งด้วย พิณแก้วเป็นหนึง่ ในเครือ่ งดนตรีทม่ี ตี ำราบอกวิธกี ารเล่นอย่าง ถูกต้องอยูน่ อ้ ยมาก การฝึกฝนของวีระพงษ์จงึ ต้องอาศัยวิธี การลองถูกลองผิดด้วยตัวเองอยูเ่ ป็นปี และหมดแก้วบรัน่ ดีท่ี ใช้ในการเล่นพิณแก้วไปนับพันใบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั นี้ พิณแก้วของวีระพงษ์เป็นทีโ่ ด่งดังไปทัว่ ทัง้ ในและนอกประเทศ โดยในประเทศไทย นอกจากวีระพงษ์จะรับเล่นพิณแก้วตามงาน ต่างๆ แล้ว เขายังเป็นอาจารย์ในเรือนจำเพือ่ สอนการเล่นพิณ แก้วให้แก่ผตู้ อ้ งขังอย่างสม่ำเสมอ และเป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จมาก เมือ่ เขาสามารถสอนลูกศิษย์ในเรือนจำจังหวัดนครปฐมจนเก่ง และเกิดเป็นวง ‘ปฐมพิณแก้ว’ ได้สำเร็จ และสำหรับชาว ต่างชาติก็จะได้มีโอกาสชมฝีมือการเล่นพิณแก้วของวีระพงษ์ อยูท่ กุ ปีจากการเดินทางไปเล่นตามอาร์ตแกลลอรีตา่ งๆ เป็น เวลา 1 เดือนเต็ม และยังได้มโี อกาสไปโชว์ศกั ยภาพของการ เป็นนักเล่นพิณแก้วคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่วิทยาลัยดนตรีใน นิวซีแลนด์มาแล้วด้วย แสดงให้เห็นแล้วว่า แก้วเพียงหนึง่ ใบนัน้ ไม่ได้เป็นแค่ภาชนะ แต่ยงั มีสาระทีด่ ซี อ่ นอยู่ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง ของแรงบันดาลใจ ความเพียรพยายาม ความสำเร็จ และ แน่นอนทีส่ ดุ ก็คอื ‘ความไพเราะ’


24

GADGET

HP Mini 110

มาถึงแล้วกับ Netbook ลายสวยที่สาวๆ เห็นแล้วจะต้องร้องว้าว! กับ HP Mini ด้วยการ ฝังลวดลายลงไปในตัวเครื่อง จนเรียกได้ว่าเป็นลวดลาย 3 มิติ เครื่องแรกของโลก เมื่อผู้ใช้ เปิดใช้งานตัวเครื่อง HP Mini 110 จะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานก่อนจะเข้าสู่ Windows ทำให้ สะดวกในการที่เข้าใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง และท่องอินเทอร์เน็ตแบบ ไม่ต้องรอเข้าระบบ Windows ให้เสียเวลา HP Mini 110 ถือได้ว่าเป็น Netbook ที่พกไปใช้ งานข้างนอกได้อย่างสบายๆ ด้วยน้ำหนักที่เบาและรูปลักษณ์ที่ดูไม่เทอะทะ มีให้เลือกทั้ง สีชมพูสุดเก๋ (Pink Chic) สีดำ (Black Swirl) และสีขาว (White Swirl) แถมยังบางไม่ถึง 1 นิ้ว สนนราคาประมาณ 12,200 บาท

MOVIE

Sherlock Holmes

คริสต์มาสนี ้ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ได้ฤกษ์ฉาย Sherlock Holmes ภาพยนตร์ทก่ี ำกับโดย กาย ริชชี และได้ดาราระดับแถว หน้าของฮอลลีวูดอย่าง โรเบิร์ต ดาวนี จูเนียร์ มาแสดงเป็น เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตัวละครชื่อ ก้องโลกจากนวนิยายสืบสวนชื่อ ดังของ อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์ ที่มีคนนิยมอ่านทั่วโลก ประกบ คูก่ บั จูด๊ ลอว์ ทีร่ บั บทดอกเตอร์ วัตสัน ผูช้ ว่ ยคนสำคัญของโฮล์มส์ ร่วมด้วย ราเชล แมกอาดัม ใน บทคูร่ กั ของโฮล์มส์ และจอมหลอก ลวงของเรื่อง ‘ลอร์ด แบล็กวูด’ นักอุตสาหกรรมผู้ซึ่งหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่กับศาสตร์แห่งความมืด และอ้ า งว่ า ตั ว เองมี พ ลั ง เหนื อ ธรรมชาติ ซึง่ เป็นเหตุเชื่อมโยงไป สู่ฆาตกรรมต่อเนือ่ ง และนำมาซึง่ การสืบสวนสอบสวนไขคดีค้นหา ความจริงของคู่หูโฮล์มส์ และ วัตสัน และอย่างที่รู้กันว่านี่เป็น สไตล์การกำกับของริชชี ดังนั้น จงอย่าหวังว่าคุณจะได้ชมฉากบู๊ ดุเดือดเลือดพล่านแบบในหนัง ของ เควนติน ทารันติโน แต่คุณ จะได้เห็นฉากแอ็กชันต่อสู้ด้วย มือเปล่าที่ใช้เทคนิคสโลว์โมชัน เข้าร่วมแทน เราว่าไอเดียแบบนีก้ ็ น่าสนใจชวนให้เสียเงินไปดูไม่นอ้ ย

MAGAZINE

VOLUME

“โวลุ่ม เล่มใหม่ล่าสุด ฉบับ Fatherhood ที่ว่าด้วยเรื่องพ่อๆ ลูกๆ ทุ่มเทพลังในการจับเอาพ่อหนุ่ย-ลูกกาย มาขึ้นปก หล่อๆ แบบไม่มใี ครยอมใคร ดูเฉพาะแฟชัน่ เราก็วา่ คุม้ แล้ว เพราะอย่างทีใ่ ครๆ ก็รวู้ า่ นานทีปหี นพ่อลูกคูน่ เ้ี ขาถึงจะมาประชัน ความหล่อกันสักที แถมบทสัมภาษณ์ที่ บก. เอกชยา สุขศิริ บรรจงเขียนออกมาก็ได้อารมณ์และไหลลื่นเหมือนอ่านเรื่องสั้น ดีๆ สักเรื่อง ไม่นับว่าอ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความเป็นลูกผู้ชายที่ไม่เคยจางหายของพี่หนุ่ยเลยจริงๆ นอกจากนั้น สกู๊ปในเล่มที่ นำเอาพ่อลูกหน้าตาดีมาพูดคุยก็คุ้มค่าน่าอ่านอีก โดยเฉพาะคู่ของ อี้ แทนคุณ กับลูกชาย - เด็กชาย ฌาน จิตต์อิสระ ที่อี้พูดไว้ว่า ‘ความเป็นพ่อกับความเป็นลูกมีสถานภาพที่งดงามคนละแบบ เป็นลูกเรารู้สึกว่ามีที่พึ่ง... พึ่งพ่อ แต่พอเราต้อง เป็นที่พึ่งของคนอื่น ที่พึ่งของลูก เราต้องพลิกจิตมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เหนื่อยก็ต้องไม่แสดงออกให้ลูกและคนในครอบครัว เห็น ต้องอดทนมาก คิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรให้หายเหนื่อยเร็วที่สุด’ รีบไปซื้อเลย ราคา 100 บาทถ้วน” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN

FESTIVAL

SPY Wine Garden

มีข่าวดีสำหรับคอไวน์มา ฝาก เมื่อสยาม ไวเนอรี่ นำ ทีมโดย SPY นำเสนอ สปาย ไวน์ การ์เดน ร่วมงาน HANDS Bangkok Countdown 2010 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ หน้าห้างสรรพสินค้าเซน ตัง้ แต่ วันนี้จนถึง 31 ธันวาคมนี้ ภายใต้บรรยากาศที่โรแมนติก และอบอวลไปด้ ว ยความ งดงามของไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์ ที ่ เนรมิ ต มาไว้ ใ จกลางเมื อ ง ให้คนกรุงได้สัมผัส ดื่มด่ำ และพั ก ผ่ อ นกั น อย่ า งเต็ ม ที ่ นอกจากนี้ ยั งมีก ิจกรรมและ เกมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ไว้เพื่อ มอบความสนุ ก ให้ ก ั บ ผู ้ ท ี ่ ไป ร่วมงานได้เก็บความสุขกลับ บ้านกันไปอย่างเต็มอิ่ม เอ้า! ใครที่เบื่อลานเบียร์เต็มแก่ จะ ลองชวนเพื่อนๆ มูฟไปที่ไวน์ การ์เดน ของสปายดูบ้าง ก็ สนุกไปอีกแบบนะ

MUSIC

Grammatics : Grammatics

วงอินดี้พ็อพสุดซ่าที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกจากเกาะอังกฤษที่คุณควรหามาฟัง เพราะเท่าที่ฟังดูก็รู้ได้ทันทีว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วงดนตรียุค 90 มาเต็มๆ ไล่มาตั้งแต่ Suede, Blur, Pulp, Nirvana, David Bowie และรุ่นพี่อีกหลายวงผสมผสานกัน ทำให้งานดนตรีในอัลบั้มชุดนี้ ของพวกเขามีมวลของความเป็นร็อกเล็กๆ บวกกับกลิ่นอายความเซอร์จากยุค 90 บางช่วงของดนตรีจึงพาเพลินแบบสุดๆ แต่บางจังหวะก็ กระชากอารมณ์ด้วยท่วงทำนองดุดันเกรี้ยวกราด ขออวยแบบซึ่งๆ หน้าสักหน่อยว่า แม้เนื้อหาบางเพลงจะฟังยากไปสักหน่อย แต่เสียงร้องของ นักร้องนำต่างหากที่มีเสน่ห์และเอาเราอยู่หมัดให้นั่งฟังอัลบั้มนี้จนจบได้

BOOK

จักรวาลในสวนดอกไม้ เราคิดว่า ฮิมิโตะ ณ เกียวโต (คำ ผกา หรือ ลักขณา ปัณวิชัย) เป็นผู้หญิงแห่งปีที่กล้าใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่า ‘จริงใจกับความต้องการ’ ของ ตัวเองได้สุดๆ ไปเลย ถ้าไม่เชื่อ คุณสามารถหาอ่านผลงานเขียนที่ผ่านมาของเธอได้ ไม่ว่าจะเป็น เมนูปรารถนา, ฉัน บ้า กาม, ยุให้รำ ตำให้รั่ว ฯลฯ ซึง่ งานเขียนของเธอทีผ่ า่ นมาล้วนแล้วแต่เปิดเผยมุมชีวติ ส่วนตัวของเธอ โดยเฉพาะในเรือ่ งของความสัมพันธ์ชาย-หญิง หรือบางเรือ่ งก็เข้าข่าย หญิงร้ายกับชายชูเ้ ลยทีเดียว จนมาถึงงานเขียนเล่มล่าสุด ‘จักรวาลในสวนดอกไม้’ ทีเ่ ธอประกาศกร้าวว่าจะบรรจงเขียนงานเกีย่ วกับต้นไม้ใบหญ้า ออกมาให้แฟนๆ ได้อ่านกัน กระนั้น ‘ดอกไม้’ ทุกดอกของเธอก็ยังคงเชื่อมโยงผูกพันถึงชีวิตรัก เซ็กซ์ และเรื่องราวความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อน และเปราะบางระหว่างเพศชายกับหญิงไว้แทบทุกกลีบของหน้ากระดาษ หากใครที่เคยติดอกติดใจรสชาติตัวหนังสืออร่อยๆ ของเธอกับ เมนูปรารถนา ที่เชื่อมโยงร้อยเรียงเรื่องของอาหารเข้ากับเซ็กซ์ได้อย่างวิจิตรแล้วละก็ ขอเชิญให้คุณได้ดื่มด่ำกับความล้ำลึกแบบนั้นอีกครั้งกับ จักรวาลในสวนดอกไม้ ที่คราวนี้เพียงแต่เปลี่ยนจากอาหารมาเป็นดอกไม้แทน


25

PRODUCT

มะขามจี๊ดจ๊าด

จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ทีไร รัฐบาลก็จะต้องออกมารณรงค์โครงการ ‘ง่วงไม่ขับ’ กับพี่น้องคนไทย โดยเฉพาะคนที่เตรียมตัวจะเดินทาง กลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันเป็นประจำ โดยมีกิจกรรมคลายความง่วงให้แก่ผู้ที่ขับรถรากันมากมายหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นด่านนวดไทยผ่อนคลาย ซุ้มกาแฟแก้ง่วง โต๊ะแจกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (เอ่อ... รู้สึกว่าอันนี้จะใช้ไม่ค่อยได้ผลในการแก้ง่วงสักเท่าไหร่นะครับพี่ตำรวจ) ฯลฯ และมาในปีนี้เราชาว adB ก็ขอร่วมด้วยช่วยรณรงค์กับวิธีสลัดความง่วง ด้วย ‘มะขามจี๊ดจ๊าด’ ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปปรุงรส ตราจี๊ดจ๊าด ถ้าต้องการแก้ง่วงในระดับน้อย ขอให้หยิบ ‘มะขามอบบ๊วย’ มากิน ซึ่งอันนี้ยังเหมาะกับคนทำงานที่มักหนังท้องตึงหนังตาหย่อนในยามบ่ายอีกด้วย หรือถ้ายังไม่หายง่วงขอให้เดิน หน้าสู่ Level 2 กับ ‘มะขาม 4 รส พริกเกลือ’ และระดับสุดท้ายสำหรับคนขี้เซากับ ‘มะขามแซ่บพริกสด’ ที่กินแล้วยังไม่ตื่นก็ให้มันรู้กันไป พบทางเลือกใหม่ของการสลัดความ ‘ง่วงจัง’ แบบเร่งด่วนของมะขามจี๊ดจ๊าดได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มินิมาร์ต และร้านค้าทั่วไป

DRINKS

True Coffee

ปาร์ตี้หนักหน่วงของเมื่อคืนก่อนยังทำให้คุณหัวหมุนในวันทำงานอยู่ หรือเปล่า ถ้าใช่ เราลองมาเติมความสดชื่นให้กับร่างกายด้วยเครื่องดื่มจาก ทรูคอฟฟี่ กันดูดีไหม เพราะเขาเพิ่งส่ง 2 เมนูใหม่ มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล สุขสันต์รับวันปีใหม่กับ Red Berries Twist Cream ความอร่อยลงตัวที่ผสม ผสานระหว่างครีมและเบอรีหลากชนิด พร้อมเติมความเปรีย้ วด้วยเสาวรสเข้มข้น ให้ความหวานซ่อนเปรี้ยวแสนสดชื่น และ Green Mint Peach Twist Cream เครื่องดื่มเย็นๆ ด้วยส่วนผสมระหว่างมิ้นต์และพีชที่ให้ทั้งความหอมและความ สดชื่นมีชีวิตชีวา ในราคาเพียงแก้วละ 105 บาท และ 125 บาท เท่านั้น ร่วมลิ้มชิมรสชาติแห่งความสดชื่นกับ 2 เมนูใหม่ ได้แล้วที่ร้านทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2553

COSMETIC

Jo Malone : Signature Gift Collections

ช่วงนี้ไม่ว่าข้าวของชิ้นไหนที่หยิบมาแนะนำต่างก็ต้องมีเรื่องของการส่งมอบความสุขสันต์เป็นหลัก ใหญ่ และ โจ มาโลน แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศอังกฤษก็เช่นกัน ที่ส่งผลิตภัณฑ์สำหรับการ อาบน้ำ การบำรุงผิว และการสร้างสรรค์บรรยากาศแบบเฉพาะตัวภายในบ้าน มาในชุดของขวัญใน กล่องสีครีมอันเป็นเอกลักษณ์ของโจ มาโลน เพื่อเตรียมส่งมอบความสุขให้ทุกคน ซึ่งของขวัญจาก โจ มาโลน ที่เราดี๊ด๊าใจจดใจจ่อจะส่งให้กับคนพิเศษ ได้แก่ Cologne Collection (ราคา 4,300 บาท) โคโลญจน์เซตทั้ง 6 กลิ่น ที่สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือเลือกผสมผสานกลิ่นหอมที่เป็น Unique scent ตามอารมณ์ของคุณ ประกอบไปด้วยโคโลญจน์กลิ่น Sweet Lime & Cedar, Grapefruit, Lime Basil & Mandarin, Nectarine Blossom & Honey, Pomegranate Noir และ White Jasmine & Mint

GIVE

มูลนิธิกระจกเงา

นีค่ อื ข่าวฝากจากมูลนิธกิ ระจกเงา ซึง่ ทางเราเห็นว่าอาจจะมีผอู้ า่ นทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือ ได้ โดยในเนื้อข่าวของทางมูลนิธิฯ ระบุว่า “ช่วงฤดูหนาวและสิ้นปีเช่นนี้ ทางมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ได้รับการบริจาคเสื้อผ้าและข้าวของจำนวนหนึ่งจากประชาชนทั่วไป และ ได้ส่งมอบต่อไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ แต่ ขณะนี้ทางองค์กรได้รับการติดต่อจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมพุทธนิมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านพนมดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะเชื่อม โยงเสื้อผ้าบริจาคจำนวนมากกว่า 2 หมื่นชิ้น ไปยังพื้นที่ แต่ติดขัดเรื่องระบบการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ที่ต้องการส่งต่อไปยังจังหวัดเชียงราย หากท่านใดมี ศักยภาพในการขนส่ง หรือมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้กรุณาติดต่อคุณทักษ์ เพื่อบริจาคสมทบทุนขนส่งได้ที่ 0-2941-4194 ต่อ 16

TRIP

“Melt with pleasure this Xmas with Haagen-Dazs Ice Cream Cake”

เสถียรธรรมสถาน

วางแผนกั น หรื อ ยั ง ว่ า วั น ว่ า งในช่ ว ง เทศกาลปีใหม่นี้ คนเมืองอย่างเราๆ จะเก็บ เสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปนอนตีพุงที่ไหนกันดี แต่ก็อย่างว่า หน้าเทศกาลไปไหนรถก็เยอะ คนก็แยะ พานจะทำให้คณ ุ หงุดหงิดจิตได้งา่ ยๆ และเพื่อเป็นการส่งความสุขล่วงหน้าให้กับ คนอ่าน เราจึงมีไอเดียดีๆ ในการนำเสนอทริป ปฏิบัติธรรมรับวันปีใหม่มาให้ชาวเมืองที่ชีวิต ยุ่งเหยิงทั้งหลายได้นิ่งคิด สงบจิตสงบใจ เพื่อชีวิตในปีหน้าที่ผ่องใสและมีความสุขง่าย กว่าเดิม ซึ่ง ณ โอกาสนี้ เสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมในวันที่ 30 ธันวาคม 2552-3 มกราคม 2553 โดยมี กิจกรรมปฏิบัติธรรม รวมทั้งการทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ใครที่สนใจ อยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสงบ และ จิตใจที่ผ่องใส ติดต่อได้ที่ 0-81818-9737 หรือ เดินทางไปได้ที่เสถียรธรรมสถาน 24/5 ซอย วัชรพล ถนนรามอินทรา บางเขน กรุงเทพฯ 10230 และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ www.sdsweb.org

ใครๆ ก็อยากให้ ความสุขละลายช้าๆ ความสุขก็เหมือนไอศกรีม ที่คุณอยากดื่มด่ำกับความหอมหวาน ชื่นใจไปนานๆ จนบางครั้งก็อยากให้เวลา เช่นนั้นหยุดอยู่กับที่ตลอดไป ช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง อย่างเทศกาลคริสต์มาสนี้ Haagen-Dazs มอบความดื่มด่ำพิเศษ เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้อยู่ กับคุณได้นานๆ ด้วยไอศกรีมและเค้กไอศกรีม รสชาติเยี่ยมละลายช้าตามแบบฉบับของ Haagen-Dazs เพือ่ ให้คณ ุ ส่งมอบความสุข ให้กับคนพิเศษของคุณได้ไม่จำกัด


CALENDAR

26

25 - 31 DECEMBER 2009

MON

TUE

WED

THU

Golden Tiger / Hidden Monkey

ห้วงเวลาที่หายไป

The Journey of Kumjing

HANDS Bangkok Countdown 2010

นิทรรศการ ‘เสือ ทอง / ซ่อนลิง’ ที่จะมา ไขความลับของเรื่องราว โหราศาสตร์ ไ ทยอั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดำเนิ น ชี ว ิ ต ประจำวั น ของเรา พร้อมดึงศิลปินร่วมสมัย ชื่อดังอีกหลายท่าน อาทิ กมล เผ่าสวัสดิ์ วิศุทธิ์ พรนิมิตร ฯลฯ มาร่วม แสดงผลงานศิลปะ หลากแขนง วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 ที่หอ ศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

นิ ท รรศการศิ ล ปะ โดย เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ในรูปแบบของ งานจิตรกรรม ด้วยมุมมอง อันแตกต่าง ที่ต้องการ ถ่ายทอดเพื่อเติมเต็มห้วง เวลาที่ขาดหายไป กับ บทบั น ทึ ก ห้ ว งเวลาอั น งดงามของนาฏศิ ล ป์ บาหลี ที่ถ่ายทอดการ ร่ า ยรำอั น มี ข ึ ้ น เพื ่ อ เซ่ น บวงสรวงบู ช าเทพเจ้ า ตรีมูรติ วันนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาร์เดล แกลเลอรี ถนน บรมราชชนนี (เว้นวัน จันทร์)

การแสดงผลงาน ศิลปะจัดวาง ‘ตุก๊ ตาคำจิง่ ’ จำนวน 100 กว่าตัว เพือ่ สื ่ อ ถึ ง แรงงานต่ า งด้ า ว จากพม่า อาข่า ไทยใหญ่ ที ่ เดิ นทางจากบ้ า นเกิ ด เข้ามาใช้ชีวิตในประเทศ ไทย และต่างประเทศ คำจิ ่ ง เป็ น การกระตุ ้ น เตือนให้คิดถึงความเป็น มนุษย์ของผู้อพยพข้าม แดน วันนี้ถึง 24 มกราคม 2553 ณ ชั้น 7 หอศิ ล ปและวั ฒ นธรรม แห่ ง กรุ ง เทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

ร่ ว มส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้อนรับปีใหม่ กับกิจกรรม ดีๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘คล้องมือ คล้องใจ ผูกพัน เราไว้ด้วยกัน’ ทั้งการนับ ถอยหลั ง เข้ า สู ่ ป ี ใ หม่ คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อ ดัง พลุสวยงามกว่า 300 นัด ฯลฯ วันนี้ ณ ลาน หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ ติดตามกิจกรรมส่งท้าย ปีทั่วไทยได้ที่ www. tourismthailand.org

FRI

SAT

SUN

26 27

JF Theatre

Bangkok Winter Music Festival 2009

OTOP City 2009

JF Theatre นำเสนอ ‘Osaka Story’ (เรื่องของ โอซาก้า) ภาพยนตร์ปิด ท้ายสำหรับ JF Theatre ในปีน ้ี ว่าด้วยเรือ่ งราวของ วาคานะ เด็กสาววัย 14 ที่นอกจากจะต้องเผชิญ กับการทีพ่ อ่ แม่ทะเลาะกัน มิได้หยุดแล้วนั้น เธอยัง ต้องพานพบกับเหตุการณ์ ต่างๆ มากมายที่จะนำ เธอก้ า วไปสู ่ ช ี ว ิ ต ใหม่ วันนี้ เวลา 18.30 น. ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชัน

ยิ่งใหญ่กับเทศกาล ดนตรีรับลมหนาวกลาง กรุงเทพฯ ทีพ่ ร้อมต้อนรับ คุณมาสัมผัสไออุ่นและ รอยยิม้ เต็มอิม่ กับบทเพลง หลากสไตล์ตลอด 9 ชัว่ โมงเต็ม กับ 9 สุดยอด ศิลปินคุณภาพของเมือง ไทย - Groove Riders, ModernDog, Palmy, Flure, ETC, Friday, Lipta, Zeal และ Paradox วันนี้ ณ สนามราชมั ง คลากี ฬ า สถาน จำหน่ายบัตรผ่าน ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุก สาขา

ขอเชิญร่วมอุดหนุน สิ น ค้ า จากภู ม ิ ป ั ญ ญา ของคนไทย กับงาน แสดงสุดยอดสินค้าจาก ชุ ม ชนในโครงการหนึ ่ ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ ใหญ่ที่สุดในรอบปี ด้วย ร้ า นค้ า คุ ณ ภาพกว่ า 3,200 ร้าน โดยผู้ ประกอบการกว่า 4,000 ราย วันนี้วันสุดท้าย ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

ชิล เอฟเอ็ม 89 ชวนผู้ฟังบุกหัวหิน จัดคอนเสิร์ต ชิล แบนด์ ออน เดอะ บีช

ตอกย้ำความชิลกันไปแล้วสำหรับคลืน่ วิทยุชลิ ๆ 89 เอฟเอ็ม ทีพ่ าผูฟ้ งั ไปชมคอนเสิรต์ ชิลๆ กับวงดนตรีชลิ ๆ ที่หาดหัวหิน โดยมีก๊วนดีเจไปเรียกเสียงกรี๊ดตลอดงาน เริ่มบรรยากาศด้วยการเสิร์ฟอาหารขึ้นชื่อมาให้แฟนๆ ได้รองท้องกันก่อน จากนั้นก็เปิดงานด้วยวงดนตรีของ 5 ดีเจ ชิล เอฟเอ็ม อย่างดีเจว่าน, ดีเจเบล, ดีเจโตน, ดีเจนู๋ และดีเจเป้ ที่มอบความสุขให้กับผู้ชมทั่วทั้งงาน จากนั้นจึงต่อด้วยวงดนตรี ทั้ง The Beginner, Skykick Ranger, Jetset’er, Mild, Scrubb, Paradox และ Lipta ที่มาเพิ่มดีกรีความสนุกให้แฟนๆ ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ ชิลๆ สบายๆ ไปด้วยกัน ก่อนจะปิดงานด้วย 4 หนุ่ม Tattoo Colour พร้อมด้วยศิลปินทั้งหมด เรียกได้ว่างานนี้ เป็นงานส่งท้ายปีเก่าสุดชิลที่ต้องบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ชิล ชิล ไม่มีลืม

แถลงข่าวเปิดงาน ไทยแลนด์เกมโชว์ 2010

ไอเน็ท ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

นาย อรรถวิชญ์ เอกธนิตพงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไอเน็ท คอนเน็ค จำกัด ผูน้ ำเข้าและจัดจำหน่าย โทรศัพท์มือถือ ‘ไอเน็ท’ และ นาย สิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC มอบป้ายโฆษณาเตือนภัย สื่อสิ่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ และผ้ายันต์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ แก่ พ.ต.อ. พินิต มณีรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจ ทางหลวง เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในโครงการ ‘เตือนภัย 87 โค้งอันตรายทัว่ ไทย’ โดยมี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มาร่วมรณรงค์ด้วย ณ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง

คุณ กฤษดา รวยเจริญทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ร่วมกับ คุณ พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการ ผู้จัดการ โชว์ไร้ขีด จำกัด และ คุณ สันติ โหลทอง บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร คอมพ์เกมเมอร์ รวมทั้งน้องหม่อง และน้องเคอิโงะ ร่วมแถลงข่าว เปิดงานไทยแลนด์เกมโชว์ 2010 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8−10 มกราคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ ในปีน ้ี ทางโก๋แก่ได้เป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรม Cosplay Contest เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยได้แสดงออกทางความคิดอย่าง เต็มที ่ และโก๋แก่ได้เพิม่ รางวัลพิเศษสุดสำหรับน้องๆ ทีแ่ ต่ง Cosplay คาแร็กเตอร์ โก๋แก่ได้โดนใจกรรมการอีกด้วย

ปรากฏการณ์ฝนกระหน่ำฮ่องกง กับ 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ ‘ฮิตซ์ พาสปอร์ต ตอน อิท เรน อิน ฮ่องกง’

95.5 เวอร์จน้ิ ฮิตซ์ นำโดย ‘ดีเจปอนด์’ ณัฐา ศรีสารคาม ทีจ่ บั มือกับ ผู้ใหญ่ใจดี เบบี้มายด์โลชั่น, ออยล์ สูตรสมูทแอนด์นูริชชิ่ง และ AIS ที่พา ผูโ้ ชคดีบนิ ลัดฟ้าร่วมกิจกรรม ‘ฮิตซ์ พาสปอร์ต ตอน อิท เรน อิน ฮ่องกง’ โดยดีเจปอนด์ได้นำทัวร์ฮ่องกง และพาลูกทีมช้อปปิ้งในย่านดังของเกาะ ฮ่องกง ก่อนจะส่งท้ายด้วยสุดยอดประสบการณ์ฝนตก กับคอนเสิร์ตของ หนุ่มเรน ‘Live Concert R A I N Legend of Rainism Live in Hong Kong’ ที่งานนีห้ นุม่ เรนขนเพลงและท่าเต้นกระชากใจสาวมาเพียบ ติดตามกิจกรรม สุดมัน และเพลงฮิตต่อเนื่องได้ที่ www.virginhitz.com ที่นี่ที่เดียว

‘ปันไออุ่น’ โครงการดีๆ ใน เทศกาลดนตรี แ ห่ ง สายลม หนาว

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมหกรรม คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่เทศกาลดนตรี แห่งสายลมหนาว ‘Bangkok Winter Music Festival 2009’ ที่จะเกิดขึ้น ในวันที ่ 26 ธันวาคมนี ้ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก สร้างสรรค์ โดย บรัท นิว อินเตอร์ คลาสสิก เอ็กซิบิชัน จำกัด โดยมีศิลปินไป ร่วมสนุกส่งท้ายปลายปี 9 ศิลปิน ได้แก่ ปาล์มมี, โมเดิรน์ ด็อก, กรู๊ฟไร เดอร์, อีทีซี, ฟรายเดย์, ฟลัวร์, ซีล, ลิปตา และพาราด็อกซ์ โดยความ พิเศษของงานนี้คือ คุณจะได้สมั ผัส บรรยากาศการแสดงคอนเสิ ร ์ ต ท่ามกลางหิมะโปรยปรายในสายลม ห น า ว ค ร ั ้ ง แ ร ก ใ น เ ม ื อ ง ไ ท ย นอกจากนี้ ศิลปินสาวหนึ่งเดียวของ งาน ‘ปาล์มมี’ ยังเชิญชวนเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน ให้ช่วยกันนำเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม หรือผ้าพันคอ มาร่วม บริ จ าคใส่ ใ นกล่ อ งของขวั ญ ยักษ์ ด้วยมือคุณเอง เพือ่ แบ่งปันไออุน่ ให้ แก่นอ้ งๆ และผูข้ าดแคลน


SHOPPING!

27

Cyber-shot WX1 ความละเอียด 10.1 ล้านพิกเซล กับหน้าจอกว้าง 2.7 นิว้ พร้อม โหมด Handheld Twilight ไว้ถา่ ยภาพในทีท่ มี่ แี สงน้อย โดยไม่ใช้ขาตัง้ กล้อง 11,900 บาท

Capture the Memory

S-Frame D72 *Swarovski Limited Edition หน้าจอ Clear Photo LCD กว้าง 7 นิว้ พร้อมหน่วยความจำ 1 GB ทีจ่ ดั เก็บภาพสูงสุดถึง 2,000 ภาพ 5,990 บาท

หนึง่ ปีทผี่ า่ นไป กับเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ คงน่าเสียดายถ้าไม่มสี งิ่ ใดมาช่วยบันทึกความทรงจำ เหล่านัน้ ไหนๆ ก็จะปีใหม่แล้ว ยังไม่สายถ้าจะเริม่ ต้นบันทึกวันเวลาดีๆ ทีก่ ำลังจะได้พบเจอ แล้วใส่ลงในกล่องใบใหญ่ อย่าง Notebook ดีๆ สักเครือ่ ง เพือ่ เก็บเอาไว้ทบทวน เผือ่ ว่าสิน้ ปีอกี ครัง้ จะได้ไม่ตอ้ งมานัง่ เสียดายช่วงเวลา ทีข่ าดหายไป

Alpha A330 ความละเอียด 10.2 ล้านพิกเซล พร้อมหน้าจอกว้าง 2.7 นิว้ 24,990 บาท (พร้อมเลนส์ A330L)

Cyber-shot TX1 ความละเอียด 10.1 ล้านพิกเซล ทีม่ าพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสกว้าง 3 นิว้ พร้อมโหมด Sweep Panorama ถ่ายภาพต่อเนือ่ งในคลิกเดียว 13,990 บาท

Party-shot IPT-DS1 ทำหน้าทีห่ มุนหาใบหน้าคน จัดองค์ประกอบภาพ และ ถ่ายภาพให้อตั โนมัติ 4,990 บาท Vaio W Series *Limited Edition Intel Atom N280 (1.66 GHz) พร้อม 2 GB RAM DDR2 และ Windows 7 Starter 32-bit 19,990 บาท

WHERE สินค้าทุกชิน้ มีจำหน่ายที ่ Sony shop และห้างสรรพสินค้า ชัน้ นำทัว่ ไป


28

SHOPPING!

LG / 47LH50 LCD 3 มิติ ขนาด 47” ตัวแรกจาก LG

SONY 3D TV KDL-46F0 สุดยอดเทคโนโลยี LCD 3 มิติ จาก SONY เครื่องแรก

REWARD FOR LIFE สิ้นปีแล้ว มาลองมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตัวเอง ดูบ้างเถอะ หลังจากทำงานเหนื่อยมากมาทั้งปี หรือจะมอง หาของขวัญชิ้นโตสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ ใครที่ ยังไม่มีไอเดียของขวัญโดนๆ ลองมาเลือกช้อป Gadget เท่ๆ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าดีๆ ไปทีง่ านนีเ้ ลย BANGKOK ELECTRONICA 2010 รับรองจะถูกใจทั้งตัวเองและคนรับแน่นอน

WHERE

ACER # ASPIRE 5738DG884G50Mn/2010 3D VIEWING เพิ่ม ความสมจริง เข้าถึง อารมณ์แห่งความ บันเทิง

เอ็ม ซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ และบางแค ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2553

Sony Digital Book Reader / PRS 600

OLED DIGITAL TV LG ขนาด 15” เทคโนโลยี รูปแบบใหม่แห่ง อนาคต

SAMSUNG # ROBOT หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ล้ำอนาคต

LG CHOCOLATE BL40 ที่สุดของการ ออกแบบ เรียบหรูด้วย ดีไซน์ที่โดดเด่น FUJI FINEPIX REAL 3D นวัตกรรมใหม่ กล้องดิจิตอล 3D ตัวแรกของโลก


30

THE PERFECT DIFFERENCE! เรื่อง : กฤติ ก า สุ ว รรณเจริ ญ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

เรายังจำได้ดถี งึ ภาพสาวน้อยผมบ๊อบทีม่ ลี กั ยิม้ เล็กๆ ตรงมุมปาก และนัยน์ตาซุกซนของเธอ ‘นุก้ ’ − สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เมือ่ กว่า 10 ปี ที่แล้ว มาวันนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังคง ความสดใสไว้ได้เหมือนเดิม แม้จะห่างหายจาก วงการบันเทิงไปนานหลายปี กลับมาคราวนีเ้ ธอมีทง้ั งานภาพยนตร์ พิธกี ร และงานเพลง ให้ได้ตดิ ตามกัน แต่แม้วา่ จะต้องทำงานเพิม่ ขึน้ ครอบครัวเกษมสันต์ ก็ยงั คงเกษมสันต์สมชือ่ อยูใ่ นบ้านหลังใหญ่หลังนี้ “นุก้ เป็นคนเชือ่ เรือ่ งฮวงจุย้ มาก พอย้ายเข้าบ้าน นีม้ า คุณพ่อก็จะมีไอเดียแต่งบ้านทีจ่ ะเป็นในสไตล์ของ คุณพ่อ ในขณะเดียวกันเราก็จะรูส้ กึ ว่าไม่ใช่ ทำให้ ทะเลาะกัน พอดีชว่ งนัน้ มีคนทักว่านุก้ เซอร์ นุก้ ก็ตอบ ไปโดยไม่ได้คดิ อะไรว่า เราไม่ศรัทธาของภายนอกอยู่ แล้ว มันไม่เท่ากับเรือ่ งของจิตใจ เพราะจริงๆ แล้ว บ้านมันก็คอื คำคำหนึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่านัน้ แต่วา่ จิตใจของคนภายในบ้านสำคัญกว่า แล้วเราจะไป ทำร้ายจิตใจพ่อแม่เราทำไม คือบางทีแม้วา่ ใจเราอยาก ให้มนั สวยทีส่ ดุ ทุกคนจะได้แฮปปี ้ แต่กล็ มื มองไปว่า จริงๆ ในวัยคุณพ่อก็จะมีแบบของเขา แล้วก็รสู้ กึ ว่า

ไม่มเี หตุผลทีเ่ ราจะต้องทำให้คนในบ้านเสียใจ จะเป็น ยังไงก็ได้ แล้วเราก็ไม่รคู้ ณ ุ พ่อคุณแม่จะอยูก่ บั เราได้ อีกนานแค่ไหน หลังจากวันนัน้ พ่ออยากทำอะไรก็ให้ ทำเลย ไม่มขี ดั ใจ ไม่ซเี รียส เรือ่ งฮวงจุย้ เป็นเรือ่ งรอง ความสบายใจเป็นหลัก แต่ขา้ งบนโซนชัน้ 3 จะเป็น ตัวตนของเรามากทีส่ ดุ ” ดังนัน้ เราจึงได้เห็นเฟอร์นเิ จอร์คลาสสิก พร้อม ด้วยของตกแต่งบ้านที่แสดงถึงความเป็นครอบครัว ทหารอย่างปืนกระบอกยาว รูปปัน้ ม้าทีก่ ำลังวิง่ อย่าง ทรงพลัง และโคมระย้าสุดหรู วางอยูค่ กู่ บั โซฟานุม่ สบายแบบโมเดิรน์ และโต๊ะทำการบ้านตัวน้อยของ เด็กๆ ได้อย่างลงตัว “ถ้าเรามองที่ความสบายใจของคนในบ้านเป็น หลัก ของแต่งบ้านก็ไม่จำเป็นทีจ่ ะต้องเป็นแนวเดียว กันหมดก็ได้ แต่เราสามารถผสมผสานความชอบของ แต่ละคน แล้วจัดวางในตำแหน่งทีเ่ หมาะสม นุก้ คิด ว่ามันก็จะออกมาดูดไี ด้” คุยกันถึงเรือ่ งการ balance สไตล์ในการตกแต่ง บ้านกันแล้ว เราก็วกหัวข้อสนทนามาสูก่ าร balance ชีวติ การทำงาน กับการดูแลลูกชายทีน่ า่ รักอีกสองคน


31

คือ น้องปีโป้ และน้องปาแปง นุก้ บอกว่าเธอโชคดี มากๆ ทีม่ คี ณ ุ พ่อคุณแม่คอยช่วยเหลืออยูเ่ บือ้ งหลัง “นุก้ โชคดีทย่ี งั มีคณ ุ พ่อคุณแม่ นุก้ ไม่เคยท้อแท้ ถ้าไม่มีพ่อแม่ ป่านนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไง” ศิลปินสาว กล่าวด้วยน้ำเสียงตืน้ ตัน ก่อนจะเล่าถึงวิธกี ารสอน ลูกในแบบของเธอให้ฟงั “ก่อนทีเ่ ราจะไปสอนลูก เราต้องบอกตัวเราเอง ก่อน ความเข้มแข็งมันก็ตอ้ งมี อย่างล่าสุดนุก้ สอน ให้ลกู คนโตรูจ้ กั โลโก้ของรถยีห่ อ้ ต่างๆ นุก้ ก็จะบอก ตัวเองว่า อย่าไปหงุดหงิดถ้าเขาจำไม่ได้ ให้เวลา สามเดือนเขาจะเก่งเรือ่ งนี ้ รอบแรกทีส่ อนเราไม่กดดัน เขา พอรอบทีส่ องเราจิม้ ทีร่ ปู ภาพแล้วอ่านให้เขาฟัง พอรอบทีส่ าม ไม่นา่ เชือ่ ว่าเขาจำได้หมดเลย” นุก้ พูดพลางเปิดคลิปวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ขณะกำลังสอนลูก ให้ดอู ย่างภูมใิ จ แต่กใ็ ช่วา่ จะไม่เคยผ่านความท้อแท้ มาก่อน เธอเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ยังทำให้น้ำตา คลอได้ทกุ ทีทพ่ี ดู ถึง “มีครั้งหนึ่งที่เราเหนื่อยและท้อกับหลายเรื่อง แล้ววันนัน้ ไม่รทู้ ำไมลูกชายคนโตดือ้ มาก ซึง่ ปกติแล้ว เขาจะเป็นเด็กดีทส่ี ดุ ในโลก แล้วนุก้ ไม่เคยตีลกู เลย แต่วนั นัน้ เราเครียดมาก ก็เลยตีเขา พอเห็นเขาเจ็บ มาก เราก็เลยร้องไห้ไปด้วย แล้วถามเขาว่า ทำไม ดือ้ อย่างนี ้ แม่เหนือ่ ยรูไ้ หม เท่านัน้ แหละ จากทีด่ อ้ื อยู่เป็นชั่วโมง เขาก็เข้ามากอดเราแล้วบอกว่า หม่าม้า ปีโป้ขอโทษ มีบางวันทีเ่ ราบ่นปวดหัว เขาก็ จะไปเอาวิตามินกับน้ำมาให้ทาน พูดเรือ่ งเขาแล้ว เราจะน้ำตาคลอได้ตลอดเวลา” นุก้ ยังบอกอีกด้วยว่า แม้เวลาทีม่ ใี ห้ลกู ในแต่ละ วันอาจจะไม่เต็ม 100% เพราะมีหน้าทีม่ ากมายที่ ต้องรับผิดชอบนอกบ้าน แต่วา่ ต่อให้เป็น 5 นาที ที่ มีเวลาให้ลกู ก็ตอ้ งเป็น 5 นาที ทีด่ ที ส่ี ดุ และมี คุณค่าทีส่ ดุ “เลีย้ งลูก สอนเด็ก ไม่ยากค่ะ แต่สอน คนให้เป็นพ่อแม่ทด่ี ใี ห้ได้ นัน่ คือสิง่ ทีย่ ากกว่า” เธอ กล่าวตบท้าย

เมนูที่ลูกๆ เรียกร้องให้ทำบ่อยที่สุด − เนือ้ ปลาบดคลุกกับผักสามสีปน้ั เป็นก้อน แล้วทอด ซิงเกิลมัมคนดังที่ประทับใจ − ‘พี่หมู’ ภรผกา เสียงสมบูรณ์ หนังสือที่เพิ่งอ่านจบ - กฎแห่งกระจก ของ โยชิโนริ โนงุจิ เครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ในบ้าน - น้ำอัดลมชนิดใดก็ได้ เพราะติดมาก ของแต่งบ้านที่มีเยอะที่สุด - เชิงเทียน เพราะชอบซื้อสะสมไว้ ถ้าหายตัวไปได้ 1 วัน จะไปที่... - อยากไปทะเล แล้ววันนั้นทั้งวันจะไม่ทำ อะไรเลยนอกจากใช้เวลาอยู่กับลูกๆ การ์ตูนที่ดูกับลูกๆ บ่อยที่สุด - Ben 10 คำพูดติดปาก - บ้าทีส่ ดุ เลย เพราะติดมาจากลูกๆ แต่ลกู จะชอบพูดเหมือนในการ์ตูน


32

THE TRIP เรื่อง : pladao จังหวัดเชียงใหม่ :

Chiang Mai Countdown 2009 To 2010

ร่วมนับเวลาส่งท้ายปี

เพื่อมิตรภาพที่ดีแก่กัน

บรรยากาศปลายปี 2009 ที่กำลังจะคืบคลานผ่านไป อาจทำให้ หลายคนรู้สึกอยากสัมผัสวินาทีที่จะก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความสนุกสนาน และเบิกบานใจมากกว่าอาลัยอาวรณ์ ดังนั้น แสงไฟสวยงามยามราตรี เสียงดนตรี และปาร์ตี้สนุกสนานของงานเคานต์ดาวน์ที่จัดขึ้นในสถานที่ ต่างๆ ทั่วเมืองไทยเหล่านี้ อาจเป็นคำตอบที่คุณควรเลือกเพื่อไปร่วมใช้ เวลาร่ำลาปีเก่า พร้อมเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่ เพราะใครๆ ก็บอกว่า ถ้าเริม่ ต้นดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ เราจึงอยากชวนคุณมาฉลองนับถอยหลังสูก่ าร เริ่มต้นปี 2010 ในสถานที่เหล่านี้ ที่น่าจะทำให้คุณได้เริ่มสิ่งดีๆ ตั้งแต่ วินาทีแรกแห่งปีใหม่กัน

Countdown 2010 ทั่วเมืองไทย อยากไปไหน คุณเลือกได้ ตามจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาคที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อันเป็นพิกัดแห่งการนับ ถอยหลังสูป่ ใี หม่ กำลังรอคอยให้คณ ุ ไปร่วมสนุกสนานอย่างเต็มที ่ และถ้าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดไป ไหน ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ยังคงเป็นไฮไลต์ที่เตรียม ความสนุกสนานแห่งบรรยากาศเคานต์ดาวน์กลาง เมืองไว้ต้อนรับทุกคนเสมอ และปีนี้เซ็นทรัลเวิลด์ก็ ไม่ทำให้ผดิ หวัง ด้วยการเตรียมงาน HANDS by Heart Values ไว้ต้อนรับนักเคานต์ดาวน์ทั้งชาวไทย และต่างชาติที่จะมารวมตัวรวมใจกันในคอนเซ็ปต์ เก๋ไก๋และความหมายดี คือ คล้องมือ คล้องใจ ผูกพัน เราไว้ด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่าความรักไร้รูปแบบ ความผูกพันโยงใยผูค้ น และมิตรภาพไร้พรมแดน งาน HANDS Bangkok Countdown 2010 จัดขึน้ ตัง้ แต่ วันที ่ 18−31 ธันวาคม 2552 ลานหน้าเซ็นทรัล เวิลด์ บนถนนราชดำริ มีอะไรบ้าง... ไปดูกัน - Happy Town - เมืองแห่งความสุข กลางพืน้ ทีล่ าน สแควร์ A ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบ ไปด้วยกิจกรรมแห่งความสุข เช่น Starlight Garden ถูกเนรมิตด้วย LED ขนาดใหญ่ จำลองพืน้ ทีซ่ ึ่งถูก ออกแบบด้วยหลอดไฟสีตา่ งๆ พร้อมลวดลายกราฟิก ที่นำมาใช้ครั้งแรกในเมืองไทย - The HANDS Tower - นาฬิกานับเวลาถอยหลังขนาด ใหญ่ทจ่ี ะมาตัง้ นับเวลาถอยหลังสูป่ ใี หม่ แลนด์มาร์ก รูปแบบใหม่ จอ LED Screen แนวตั้งขนาดใหญ่ ตระการตาด้วยความสูงกว่า 18 เมตร ที่สูงที่สุดใน กรุงเทพฯ สร้างสีสันแห่งการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ และความตืน่ ตาตืน่ ใจภายในงานนีโ้ ดยเฉพาะ กิจกรรมต่างๆ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริม่ มีตง้ั แต่

18 ธันวาคม เป็นต้นมา ส่วนไฮไลต์กจิ กรรมนับถอย หลังสูป่ ใี หม่ วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 น่าตืน่ ตายิง่ นัก - HANDS Stage - เวทีการแสดงใน HANDS Bangkok Countdown 2010 ด้วยแคตวอล์กที่มีความยาวกว่า 4 เมตร จากเวทีใหญ่ ที่จะทำให้ศิลปินได้เดินลงมา ใกล้ชิด พร้อมสัมผัสผู้ชมด้านล่างได้ชิดใกล้ยิ่งขึ้น - Concert by artists - ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินคน โปรดของคุณ อย่าง กอล์ฟ−ไมค์, ลิปตา, แสตมป์, ไอซ์ ศรัณยู, ปาล์มมี, สครับบ์, โจอี้ บอย, แทตทู คัลเลอร์ และศิลปินอีกคับคั่ง - Firework - พลุสวยงามขนาดเล็กใหญ่กว่า 300 นัด ที่คุณจะได้ชมในค่ำคืนนี้เท่านั้น - Pre-Paid Postcard (ไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง) - ทีไ่ ด้รบั การตอบรับอย่างล้นหลามมาแล้วในปี 2009 ปีน ้ี บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด ร่วมกับซีเอ็มอีเว้นท์ ซีเอ็มโอกรุ๊ป จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้งเพื่อให้พวก เราได้ส่งความสุขให้แก่กันและกันได้อย่างเต็มที่กว่า ที่เคย โดย Pre-Paid Postcard ออกแบบโดยศิลปิน ชื่อดัง แบ่งเป็น 2 คอลเล็กชัน คือ คอลเล็กชันที่ 1 มีศิลปิน 4 ท่าน ที่มาออกแบบให้ คือ หม่อมหลวง จิราธร จิรประวัติ, ‘แป้ง’ - ภัทรีดา ประสานทอง, ‘ปิ๊บ’ - รวิชญ์ เทิดวงส์ และ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ส่วนคอลเล็กชันที ่ 2 ถ่ายทอดผลงานอันทรงคุณค่า ของศิลปินชือ่ ดัง อาจารย์ ช่วง มูลพินจิ , ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ ประหยัด พงษ์ดำ, อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อาจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย Pre-Paid Postcard มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ใครที่ ร่วมส่งความสุขนอกจากจะได้รับความสุขแล้ว ก็ยัง ได้บุญด้วย

จังหวัดชลบุรี :

Amazing Pattaya Amazing Countdown 2010


33

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนครพนม : Nakhom Phanom : New Year Festival 2010

จังหวัดภูเก็ต :

Colorful Countdown 2010

กรุงเทพมหานคร :

HANDS Bangkok Countdown 2010

ส่วนชาวกรุงคนไหนที่อยากออกไปส่งท้ายปีตามจังหวัด ต่างๆ ก็ควรรีบวางแผนเสียแต่เนิ่นๆ เพราะเดีย๋ วนีก้ จิ กรรม เคานต์ดาวน์ตา่ งก็กระจายไปสร้างความสุขให้คนต่างจังหวัด ได้ครึกครื้นชื่นใจไม่แพ้คนกรุงเทพฯ เริม่ ที ่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ให้หมู่เฮาเลือกไปแอ่วกันถึง 3 ที ่ คือ สีแ่ ยกรินคำ ข่วงประตูท่าแพ และเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ภายใต้ชอ่ื งานเดียวกันว่า Chiang Mai Countdown 2009 To 2010 ในค่ำคืนของวันที ่ 31 ธันวาคม 2552 ให้คณ ุ ได้ สัมผัสบรรยากาศอบอุน่ ในคืนสุดท้ายของปีไปกับคนที่คุณรัก และรักคุณ พร้อมมวลหมู่มิตรสหายและเพื่อนร่วมโลกที่จะ ก้าวสู่ปีใหม่ไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้าใครที่เบื่อเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่อยาก เดินทางเบียดเสียดฝูงชนไปไหนไกล ขอแนะนำให้ขับรถไป จังหวัดชลบุรี บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เพือ่ ร่วมงาน Amazing Pattaya Amazing Countdown 2010 ทีจ่ ะเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ 25 ธันวาคม 2552-31 ธันวาคม 2552 ภายในงานจะมีการออกร้านจากร้านค้าชั้นนำ มีการ เล่นเกมรับของรางวัล การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การ ประกวดร้อง เต้น และโชว์ลลี าการเปิดแผ่นของดีเจชือ่ ดัง ทัว่ ฟ้าเมืองไทย พร้อมคอนเสิรต์ จากศิลปินชั้นนำ และชมการ จุดพลุสุดอลังการ ใกล้ๆ กันที่บางแสน จัด บางแสน Countdown 2010 ขนศิลปินล้นเวทีมอบความสุข บริเวณ แหลมแท่น ใครชอบความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจและสีสัน ยามราตรีที่ไม่ธรรมดา ไม่ควรพลาด และใครที่เตรียมตัวจะไปล่องใต้กัน ขอบอกว่างานนี้คุ้ม สุดคุ้ม เพราะในปีนี้ จังหวัดสงขลา เขามีงานเคานต์ดาวน์ ให้คุณเลือกไปอย่างจุใจถึง 4 ที่ 4 งาน ด้วยกัน ได้แก่ - งาน Night Paradise Hatyai Countdown to 2010 จัดที่บริเวณบึงศรีภูวนารถ ข้างห้างสรรพสินค้าไดอานา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที ่ 30 ธันวาคม 2552 -3 มกราคม 2553 ก่อนเคานต์ดาวน์และหลังเคานต์ดาวน์ ก็ยังอยู่ร่วมกิจกรรมสนุกสนานในงานได้อยู่ - งาน เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 จัดที่

บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2552-1 มกราคม 2553 - งาน เสน่ห์วิถีไทยริมสายน้ำแห่งศรัทธา จัดทีบ่ ริเวณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552-1 มกราคม 2553 เพลิดเพลินไปกับวิถี ชีวิตริมคลอง และบรรยากาศตลาดน้ำที่เต็มไปด้วยอาหาร อร่อยๆ น่ารับประทานมากมาย อิ่มเพลินๆ เดินเล่นๆ รอ เวลาเคานต์ดาวน์อย่างมีความสุข - งาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2553 สถานที่ จัดคือ บริเวณบ้านไทยจังโหลน หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที ่ 30 ธันวาคม 2552-1 มกราคม 2553 ซึง่ คุณก็จะได้พบในอีกบรรยากาศทีต่ า่ งออกไป ไหนๆ ก็ไปถึงสงขลากันแล้ว ก็เพิ่มคุณค่าด้วยการไป เทีย่ วชม ‘เทศกาลโคมไฟสีสนั เมืองใต้’ จัดขึน้ ทีส่ วนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ มีโคมไฟหลายรูปแบบหลากสีสัน เติมความประทับใจกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว ยังไม่หมดกับความสนุกในการฉลองเทศกาลปีใหม่ใน ภาคใต้ เพราะจังหวัดที่ถือเป็นสีสันอีกหนึ่งแห่งคือ จังหวัด ภูเก็ต ที่จะจัดงาน Colorful Countdown 2010 สีสัน ความสุขปีใหม่ภเู ก็ต 2553 บริเวณวงเวียนสุรนิ ทร์ (หอนาฬิกา) และ Thaibev จัดกิจกรรมร่วมฉลองขึน้ ทีห่ น้าซอยบางลา หาด ป่าตอง ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบรรยากาศจะ เต็มไปด้วยความสนุกสนานของร้านรวงริมสองข้างทางของ หาดป่าตอง เสียงดนตรี การละเล่น และอาหารมากมายที่พรั่ง พร้อมให้คุณเลือก และน่าจะเป็นอีกแห่งที่คุณจะประทับใจ กับการเคานต์ดาวน์ได้ไม่ยาก บอกเล่าความสนุกกับกิจกรรมเคานต์ดาวน์เพื่อส่งท้าย ปีเก่าให้พี่น้องชาวไทยมาแทบทุกภาคแล้ว มาถึงบรรทัดนี้ก็ คงต้องขอเอาใจพี่น้องชาวอีสานกันบ้างเด้อ โดย จังหวัด นครพนม จะจัดงานขึ้นที่ริมแม่น้ำโขง (ลานกันเกรา) หน้า ตลาดสินค้าอินโดจีน ในชือ่ งาน Nakhom Phanom : New Year Festival 2010 นอกจากคุณจะได้นบั เวลารอวินาทีเคานต์ ดาวน์แล้ว ยังจะได้พบกับเทศกาลอาหารอร่อย สินค้า OTOP ของจังหวัดนครพนม ดนตรีอะคูสติก ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม รายละเอียดเพิม่ เติมที ่ ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0-4251-3490−2 หรือ www.tatsanuk.com ปิดท้ายความสุขสนุกสนานกันที่ จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะมีงาน ณ บริเวณเวทีกลาง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด อุบลราชธานี ภายใต้ชอ่ื งาน รับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม และเคานต์ดาวน์ 2010 วันจัดงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2552 −31 มกราคม 2553 ใครที่อยากตื่นมารับตะวันใหม่ก่อนใครในเช้าแรกแห่งปี ใหม่ น่าจะไปสัมผัสบรรยากาศเคานต์ดาวน์ของที่นี่ ในงาน ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดนางงามอุบลราชธานี ชมแฟชั่นโชว์ และการจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่ มีพิธีต่อแสง ตะวันที่ลานผาแต้ม ณ ลานผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่ ว มพิ ธ ี ก รรมทางศาสนาซึ ่ ง ผสมผสานระหว่ า งศาสนา พราหมณ์และศาสนาพุทธ ณ สวนสาธารณะดอนหินตั้ง อำเภอโขงเจียม ชื่นชมโคมไฟรูปนักษัตร พร้อมร่วมงานไหล โคมล่องโขง ปล่อยไหลลงแม่น้ำเพื่อฝากความทรงจำดีๆ ไว้ ในแม่น้ำโขง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในปีใหม่...


34

HEALTH AND HEART

HEALTH

DAILY HEALTHY TIPS เป็นที่รู้กันว่าวันหนึ่งๆ นั้น เราจำเป็นต้อง กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ อย่างไรก็ตาม ยังคงมี คำแนะนำจากผู้รู้มากมายที่บอกให้กินนั่น แต่ห้าม กินนี่ จนเราไม่รู้จะเชื่อใครดี เราจึงมีทางออกของ ปัญหานั้นมานำเสนอ ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ ของการ กินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพมาฝากกัน 1. อาหารเช้าอย่าให้ขาด − มื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญ ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจและพลังงานในร่างกายของ คุณไปตลอดทั้งวัน การกินอาหารเช้ามีส่วนช่วยลด ระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดอัตราเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจ ช่วยให้การเผาผลาญพลังงานดี ขึ้น และมีผลทำให้กินอาหารในมื้ออื่นๆ น้อยลง สาวๆ ที่กินมื้อเช้าทุกวันจึงหายห่วงเรื่องอ้วนได้เลย 2. เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร − แน่นอนว่า คนส่วนมากนั้นเคยชินกับการใช้น้ำมันถั่วเหลืองใน การปรุงอาหาร แต่ถ้าคุณยอมจ่ายแพงขึ้นสักนิด เพื่อใช้น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันดอกทานตะวัน ในการปรุงอาหารแทนน้ำมันแบบเดิมที่คุณเคยใช้

7

สิ ่ ง ที ่ ไ ด้ ก ลั บ มาอาจมี ค ุ ณ ค่ า กว่ า เงิ น ที ่ เ สี ย ไป หลายเท่า เพราะนอกจากน้ำมันมะกอก น้ำมัน ดอกทานตะวัน และน้ำมันรำข้าว จะไม่มีไขมันที่ เป็นโทษต่อร่างกายแล้ว ยังมีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ และดีต่อการบำรุงสมองและหัวใจอีกด้วย 3. ดื่มน้ำมากๆ − ควรดื่มน้ำวันละ 1−2 ลิตร เป็นอย่างน้อย เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย ทั้ง เซลล์ผิวพรรณและเซลล์สมอง ฟื้นฟูระบบขับถ่าย รักษาระดับความเข้มข้นของเลือด ซึ่งจะทำให้คุณ สดชื่นตลอดทั้งวัน 4. เสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูก − แหล่ง แคลเซียมที่ดี ได้แก่ นม ปลาตัวเล็กที่สามารถกิน ได้ทั้งก้าง เต้าหู้ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผักใบ เขียว เพราะแคลเซียมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเสริม สร้ า งความแข็ ง แรงให้ ก ั บ กล้ า มเนื ้ อ และกระดู ก ทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 5. บอกลาของกินจุบจิบ − ถ้าอยากสุขภาพแข็งแรง

และมีหุ่นดี ก็ต้องจำใจตัดของโปรดประเภท ขนมเค้ก โดนัท คุกกี้ ออกจากชีวิตบ้าง แล้ว หันมากินผลไม้เป็นของว่างแทน เพราะวิตามิน และกากใยในผลไม้นั้นมีประโยชน์กว่าไขมัน และน้ำตาลจากขนมหวานเป็นไหนๆ 6. กินธัญพืชให้เป็นนิสัย − ข้าวกล้อง เมล็ด ทานตะวัน ข้าวฟ่าง และลูกเดือย มีสรรพคุณ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ถึง 1 ใน 3 เพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยลดระดับ คอเลสเตอรอล และควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ สมดุล 7. จิบชายามบ่าย − ชาดำ ชาเขียว ชาแดง หรือชาขาว ก็ลว้ นแล้วแต่มคี ณ ุ สมบัตใิ นการช่วย ร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ การ ดื่มชาวันละ 1−3 แก้ว ยังช่วยลดอัตราเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ถึง 30% 8. กินผักทุกสีที่ธรรมชาติม ี − พยายามรับประทานผักผลไม้ต่างๆ ให้หลากสี เป็นต้นว่า สีแดงจากมะเขือเทศ สีม่วงจากองุ่น สีเขียว จากบร็อกโคลี และสีส้มจากแครอต เพราะพืช สี ต ่ า งกั น ก็ ย ่ อ มให้ ส ารอาหารต่ า งชนิ ด กั น แถมยังเป็นการเพิม่ สีสนั ในการกินให้กบั คุณด้วย 9. สร้างนิสัยให้รักปลา − การกินปลาอย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะทำให้คุณได้ทั้ง ความฉลาดและแข็งแรง เพราะปลามีกรดไขมัน โอเมกา−3 และโปรตีนที่ช่วยควบคุมการเต้น ของหัวใจให้เป็นปกติ บำรุงเซลล์สมองให้มี ความจำดี ทั้งยังมีไขมันน้อย ย่อยง่าย เหมาะ สำหรับคนที่ต้องการหุ่นเพรียวลมเป็นที่สุด 10. กินถั่วให้เป็นนิสัย − ทำให้ถั่วเป็นส่วน หนึ่งของอาหารที่คุณต้องกินทุกวัน ไม่ว่าจะ เป็นของหวานของคาว หรือของว่างก็ได้ โดย ควรรับประทานถั่วชนิดต่างๆ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 กำมือ เพราะทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ สำคัญๆ ต่างพากันไปชุมนุมอยู่ในถั่ว ซึ่งเราจะ ยอมให้คุณพลาดของดีๆ ไปได้ยังไง

วิธีการป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ง่ายที่สุดคือ การจำกัดอาหารประเภทไขมัน โดยในหนึ่งวันนั้น ไม่ควรใช้น้ำมันประกอบอาหาร รวมทั้งไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเกิน 7 ช้อนชา และควรเลือกใช้ไขมันจากพืช ซึ่งได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว เป็นต้น

LIVE SMART

คนเรามักมีความเชื่อว่า ยิ่งอายุมากขึ้น เท่าไหร่ การทำงานของสมองก็ยิ่งเสื่อมถอยลง มากเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว แค่คนเรารู้จักวิธีการใช้ ชีวติ ให้สมดุล ก็สามารถช่วยเสริมสร้างการทำงาน ของสมองให้แข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ได้ 1. ให้สมองทำงาน เมือ่ ใดทีค่ ณ ุ สวมรองเท้าผ้าใบ ไปวิง่ หรือเพียงแค่ได้ออกกำลังเรียกเหงือ่ นัน่ เท่ากับ ว่าคุณสามารถกระตุ้นอาการเต้นของหัวใจได้ ซึ่ง จะส่ ง ผลดี ต ่ อ เซลล์ ส มองที ่ จ ะทำงานดี ข ึ ้ น เนื่องจากมีเลือดสูบฉีดไปหล่อเลี้ยง 2. ให้อาหารสมอง การกินอาหารที่มีสารต้าน อนุมูลอิสระจะช่วยให้เซลล์สมองปลอดโปร่งจาก

สารก่อมะเร็ง ซึ่งสามารถหาได้จากผักและผลไม้ ที่มีสีสัน เช่นเดียวกับถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืช และ เครื่องเทศ 3. เร่งความเร็ว โดยธรรมชาติสมองจะเริม่ ทำงาน ช้าลงเมื่ออายุเริ่มขึ้นเลข 3 แต่คนเราไม่ว่าจะอายุ เท่ า ใดก็ ส ามารถฝึ ก สมองให้ ท ำงานเร็ ว ขึ ้ น ได้ เพราะสมองของคุ ณ คื อ กลไกแห่ ง การเรี ย นรู ้ เนือ่ งจากข้อมูลส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั มักผ่านทางคำพูด ดังนั้น โปรแกรมการฝึกสมองจึงควรเกี่ยวข้องกับ ภาษาและการฟังเพื่อให้เกิดการจำที่แม่นยำและ โต้ตอบเร็วขึ้น 4. สงบนิ่ง ความเครียดในระดับสูงมีผลร้ายต่อ

GET FULL, NO FAT

ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า หลังจาก อ่านวิธีกินให้ ‘อิ่ม’ แต่ไม่ ‘อ้วน’ ของเรา จบลงแล้ว ต่อไปนี้ไม่ว่าจะไปงานเลี้ยง ไหนๆ ก็รับรองได้ว่าคุณจะสามารถกินได้ เต็มที่อย่างมีความสุข • ข้อแรก กินโปรตีนเยอะได้แต่ไขมันต้องน้อย เพราะโปรตีนจะทำให้รู้สึกอิ่มนาน อย่าง เนื้อไก่ก็ต้องเอาหนังออก ส่วนอาหารพวก แป้งและไขมันให้กินได้แต่ต้องน้อยถึงน้อย ที่สุด • กินผักผลไม้ให้หลากหลาย โดยควรทาน ให้ได้ปริมาณไม่ต่ำกว่า 500 กรัม หรือ เท่ากับ 5 ขีด ในแต่ละวัน • เคล็ดลับข้อถัดมา คือไม่ว่าจะหิวโซจน อยาก ‘ยัดโฮก’ แค่ไหน ก็ขอให้ตักอาหารที ละน้อย อย่าตักจนล้นจาน แต่ให้ใช้วิธีดื่ม น้ำก่อนกินสักแก้วสองแก้วจะช่วยได้ • ควรพักยกระหว่างรับประทาน อย่าได้ใช้ เวลากินติดกันนานรวดเดียว แต่ให้ลองหัน ไปคุยกับเพือ่ นๆ บ้างเพือ่ ผ่อนปริมาณอาหาร ลง และเมื่อรู้สึกอิ่มแล้วให้รีบลุกจากโต๊ะ แล้วชวนกันไปคุยที่อื่น ถ้าหิวแล้วค่อยกลับ มาเริ่มกินใหม่ • ถ้าเป็นงานเลีย้ งแบบทีใ่ ห้ผรู้ ว่ มงานเอาอาหาร ไปด้วย ควรนำอาหารที่มีไขมันต่ำติดตัวไป เช่น คุ้กกี้ธัญพืช • เพลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง แม้การ เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงจะ เป็นเรื่องยาก แต่ให้ท่องไว้ว่าไวน์หรือเบียร์ หนึ่งแก้วใหญ่ให้พลังงานสูงถึง 200 แคลอรี ดังนั้น ยิ่งดื่มมาก ก็ยิ่งเพิ่มแคลอรีใส่ตัว มากขึ้น • ข้อสุดท้าย แต่ถือเป็นข้อสำคัญที่สุด คือ กินแล้วต้องออกกำลังกาย เรือ่ งนีส้ ำคัญมาก ขาดไม่ได้ โดยอาจหารูปแบบการออกกำลัง แบบง่ายๆ ในบ้าน เช่น การทำงานบ้าน ซักผ้า ถูบ้าน หรือเต้นแอโรบิก เป็นต้น

เซลล์สมอง โดยความเครียดจะรบกวนกระบวนการรับรู้และการจดจำ ดังนั้น คุณจึงควรละ ความเครียดทั้งหมดไปฝึกนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ แทน นอกจากนี้ ควรหาเวลาพักสมอง ซึ่ง สามารถทำได้ด้วยการนอนพักระหว่างวัน ทั้งนี้ มีผลวิจัยออกมาแล้วว่าการงีบหลับนั้นส่งผลดีต่อ ความคิดสร้างสรรค์ที่จะโลดแล่นปรู๊ดปร๊าดได้เป็น อย่างดี 6. หัวเราะบ้าง การมีอารมณ์ขันจะช่วยกระตุ้น ส่วนต่างๆ ของสมองให้สามารถใช้โดปามีน ซึ่ง เป็นสารนำส่งความรูส้ กึ ดีๆ ให้เกิดขึน้ ภายในจิตใจ ของคุณ


35

HEART

JUST THE WAY YOU ARE ไม่ใช่เรือ่ งแปลกอะไรเลยทีค่ นเราจะมีชว่ ง หนึ่งในชีวิตที่มีความต้องการอยากจะเป็นเหมือน คนอื่นๆ เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง หรือแม้ กระทั่งคนใกล้ชิดที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ หากความต้องการนั้นมีมากขึ้นจนทำให้คุณไม่มี ความสุขในชีวิต เราว่าทางที่ดีคุณควรหันกลับมา มองตัวเองให้ด ี แล้วเป็นอย่างทีต่ วั เองเป็นจะดีกว่า 1. อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผูอ้ นื่ ทำใจยอมรับ ตัวตนของคุณที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีผิว รูปร่าง ฯลฯ โดยต้องคิดว่าทุกคนเกิดมาย่อม แตกต่างกัน ดังนั้น จงรักตนเอง และภูมิใจในสิ่ง ที่เราเป็นจะดีที่สุด 2. จงเปรียบกับคนทีด่ อ้ ยกว่า สำหรับคนทีก่ ำลัง ท้อแท้ คิดว่าตัวเองแย่ที่สุดแล้ว ให้หันมามองผู้ที่ ลำบากกว่า หรือจะลองไปสมัครเป็นอาสาสมัคร เยี่ยมผู้ยากไร้ขาดโอกาสดูบ้างก็ได้ เพราะการทำ เช่นนี้นอกจากจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองต่อสู้กับ ความยากลำบากแล้ว การได้เป็นผู้ให้ยังจะช่วย เพิ่มความภาคภูมิใจในชีวิตให้คุณด้วย 3. คุณไม่ได้อยูค่ นเดียวในโลก เพราะทีจ่ ริงแล้ว หากมองไปรอบตัวก็จะเห็นว่าหลายคนยินดีที่จะ ช่วยเหลือคุณเสมอ ไม่วา่ จะเป็นพ่อแม่ พีน่ อ้ ง หรือ เพื่อนฝูง เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้เอ่ยปากขอร้อง เท่านั้นเอง 4. พูดคุยกับเพื่อน เมื่อไหร่ที่มีปัญหาหนักใจ อย่าลังเลที่จะปรึกษาเพื่อนสนิท หรือว่าหากเกิด ขัดใจกันขึ้นมา ก็อย่าลังเลที่จะเปิดอกพูดคุยกัน 5. ปรึกษานักบำบัด หากพบว่าตัวคุณเองได้ พยายามอย่ า งยิ ่ ง ยวดในการคิ ด หาวิ ธ ี แ ก้ ไ ข ปัญหาแล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จสักที ผู้ช่วยที่ดีในเรื่องนี้ คงหนีไม่พ้นนักบำบัดหรือจิตแพทย์ ไม่ต้องกลัว หรืออายว่าคนอืน่ จะหาว่าคุณบ้า เพราะหากปล่อย ให้ปัญหาคาราคาซังจนทำให้คุณกังวลใจอยู่อย่าง

นัน้ เชือ่ ว่าอีกไม่นานคุณต้องได้บา้ จริงๆ แน่นอน 6. ให้รางวัลตนเอง หลังจากทีผ่ า่ นงานยากๆ หรือ อุปสรรคหนักๆ มาแล้ว ก็ควรตบรางวัลให้ตวั เองบ้าง เช่น ไปท่องเทีย่ วพักผ่อน หรือนัดสังสรรค์กบั เพือ่ น 7. เก็บความภูมใิ จลงในบันทึก การบันทึกเรือ่ งราวดีๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ หรือสิง่ ใดก็ตามทีค่ ณ ุ ทำสำเร็จ เมื่อไหร่ก็ตามที่หยิบมาอ่าน คุณก็จะ ได้ชื่นใจ และภูมิใจในความสามารถของตัวเอง ในทีส่ ดุ แล้วคุณก็จะพบว่า ตัวคุณเองไม่ได้ดอ้ ยค่า ไปกว่าคนอื่นเลย 8. เสริมจุดเด่นลดจุดด้อย อย่าลังเลที่จะเรียน หรือทำกิจกรรมทีช่ อบหรือใฝ่ฝนั เช่น เรียนทำเค้ก หรือวาดรูป เพราะไม่แน่ว่าคุณอาจจะมีพรสวรรค์ บางอย่ า งซ่ อ นอยู ่ แ บบไม่ รู ้ ต ั ว มาก่ อ นก็ ไ ด้ นอกจากจะทำให้จิตใจแจ่มใส ยังอาจจะได้รู้จัก เพือ่ นใหม่ หรือเจอคนหลากหลายมากขึ้นอีกด้วย 9. อย่าโทษตัวเองไปเสียทุกเรื่อง ทางที่ดีคุณ ควรเอาเวลาที่จะก่นด่าตัวเอง ไปคิดหาทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วยังจะเกิดประโยชน์กว่า 10. เผชิญหน้ากับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เพราะ นัน่ เป็นเรือ่ งธรรมดาทีท่ กุ คนต้องพบเจอ แต่สำหรับ คนทีข่ าดความมัน่ ใจจะเกิดอาการสะเทือนใจมาก กว่าคนอื่น เพื่อจะลบความรู้สึกนี้ ก่อนอื่นต้อง พิจารณาวัตถุประสงค์ของการว่ากล่าว เช่น ติเพือ่ ก่อ หรืออคติ หากเข้าข่ายประเด็นหลัง ก็อย่าเก็บ มาใส่ใจ เพราะจะยิ่งบั่นทอนความมั่นใจ แต่หาก เป็นเหตุผลแรก ให้ยิ้มสู้ รับฟัง และกล่าว ขอบคุณ เพื่อนำคำตินั้นมาปรับปรุงพัฒนาตัวเอง 11. ดูแลสุขภาพตนเอง พยายามออกกำลังกาย สม่ำเสมอ กินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ เพราะนอกจากจะ ทำให้บุคลิกภาพดูดีขึ้นแล้ว ยังทำให้จิตใจแจ่มใส ไม่หมกมุ่นอยู่กับข้อด้อยของตัวเองมากเกินไปอีก ด้วย

RELATIONSHIP GET HEALTHY BEFORE YOU TIE THE KNOT สิ ่ ง ที ่ ค ุ ณ และคู ่ ร ั ก ไม่ ค วรมองข้ า ม ก่อนใช้ชวี ติ คูฉ่ นั สามี−ภรรยา นัน่ คือการตรวจ สุขภาพก่อนแต่งงาน ซึง่ ถ้าคุณยังนึกถึงความ สำคัญข้อนีไ้ ม่ออก เรามีเหตุผลมาแจกแจงให้ อ่านกัน ดังนี้... • การตรวจสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วย เสริมความสมบูรณ์ในชีวติ รัก และมีทายาทที่ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะปัจจุบันคู่รัก มักแต่งงานตอนอายุมาก ขณะทีค่ วามเหมาะ สมคือควรแต่งงานและมีบุตรตอนไม่เกินอายุ 35-40 ปี รวมทั้งการใช้ชีวิตที่เครียด อาหาร การกินไม่ถูกหลักโภชนาการ ที่ก่อให้เกิดโรค ร้ายโดยไม่รู้ตัว • ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างก็มีพื้นฐานทาง ร่างกายที่ไม่เหมือนกัน อาทิ เลือดต่างกรุ๊ป หรือคนละเชือ้ ชาติ ซึง่ อาจนำความผิดปกติให้ เกิดขึ้นกับลูกได้ โดยเฉพาะการแต่งงานกับ

ชาวต่างชาติ มักพบปัญหากรุป๊ เลือด เนือ่ งจาก ชาวไทยส่วนใหญ่จะมีเลือดกรุ๊ปหลักเป็น A, B หรือ O ส่วนกรุป๊ ย่อย (Rhesus) กว่าร้อยละ 90 ชาวไทยจะเป็น + ขณะที่ชาวต่างชาติมัก จะเป็น − จึงทำให้การตัง้ ครรภ์เสีย่ งต่อการคลอด ก่อนกำหนด ทารกไม่แข็งแรง หรือแท้งบุตร • อีกปัญหาทีต่ อ้ งพึงระวัง คือ โรคธาลัสซีเมีย หรือภาวะเลือดจางจากการถ่ายทอดพันธุกรรม (ยีน) โดยลูกมีสทิ ธิปว่ ยด้วยโรคดังกล่าวได้ หาก พ่อและแม่เป็นพาหะ (ธาลัสซีเมียแฝง) รวม ทั้งการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะ ลูกทีเ่ กิด มาจะมีอาการซีด เหลือง กรณีทอ่ี าการรุนแรง จะมีใบหน้าผิดปกติ ตับโต ม้ามโต พัฒนาการ ทางร่างกายและสมองผิดปกติ รู้ทันความเสี่ยงกันแล้ว อย่าละเลย การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน มิฉะนัน้ ชีวติ คู่ ที่หวานหยดก็อาจเปลี่ยนเป็นขมขื่นได้


38

THE WORDS

“When ambition ends, happiness begins.”

“There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing.”

-Thomas Merton

-Brian Tracy

เมื่อความทะยานอยากสิ้นสุด ความสุขก็เริ่มต้น

เราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำทุกสิ่ง ทุกอย่างหรอก แต่เรามีเวลาเพียง พอเสมอที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุด

“It is more important to know where you are going than to get there quickly. Do not mistake activity for achievement.”

สิ่งที่สำคัญกว่าที่คุณจำเป็นต้องรู้ก็คือว่า คุณจะมุ่งหน้าไปทางไหน มากกว่าที่จะไปที่นั่นให้เร็วเข้าไว้ จงอย่าเข้าใจผิดระหว่างการได้ทำ กับการทำได้ -Mabel Newcomber

“The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour, whatever he does, whoever he is.” อนาคตก็คือสิ่งที่ทุกคนจะเดินทางไปถึงด้วยอัตราความเร็วชั่วโมงละ 60 นาที ไม่ว่าเขาคนนั้นจะทำอะไร และไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร -C. S. Lewis

“Sport and life is about losing. It’s about understanding how to lose.”

“When we lose the right to be different, we lose the privilege to be free.”

เมื่อใดที่เราสูญเสียสิทธิที่จะแตกต่าง เราก็สูญเสียอภิสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระไปด้วย

กีฬากับชีวิตเป็นเรื่องของความ พ่ายแพ้ มันคือการทำความ เข้าใจว่าเราจะแพ้อย่างไร

-Charles Evans Hughes

-Lynn Davies

“There are two “Good kinds of failures: judgment comes from experience, and those who thought often experience and never did, and comes from bad those who did and judgment.” never thought.”

4

วิจารณญาณที่ดีมาจากประสบการณ์ และบ่อยครั้งไปที่ประสบการณ์ก็มาจาก วิจารณญาณที่แย่ -Rita Mae Brown

COMBO! NEW COVERS 255.-

ดาวหางเหนือทางรถไฟ ทรงกลด บางยี่ขัน

ความทรงจำจาง ๆ เหนือ ทางรถไฟสายทรานสไซบีเรีย จากปกกิ่งผานมองโกเลีย สูมอสโคว สวนหนึ่งของทางรถไฟ ที่ยาวที่สุด คลาสสิกที่สุด และโรแมนติกที่สุดในโลก!

“No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.” ไม่มใี ครทีค่ ณ ุ ควรเรียกว่าเพือ่ น หากคนคนนัน้ เรียกร้องให้คณ ุ เงียบ และไม่ยนิ ยอมให้คณ ุ มีสทิ ธิท์ จี่ ะเติบโต

-Alice Walker

“The reason most goals are not achieved is that we spend our time doing second things first.”

มีคนทีล่ ม้ เหลวอยูส่ องจำพวกคือ พวกทีค่ ดิ แต่ ไม่เคยทำ กับพวกทีท่ ำแต่ ไม่เคยคิด -Laurence J. Peter

เหตุผลที่จุดมุ่งหมายของคนเราไม่อาจบรรลุได้ ก็เพราะว่าเรามัวแต่ใช้เวลา ไปกับการทำสิ่งที่สำคัญเป็นที่สองก่อน

-Robert J. McKain

เมื่อสี่จตุรเทพเจาสั ้ งเวียน

มาประชันฝีมือ รับปีเสือดุ! 185.-

คำวิเศษ: Say the Magic Words ภูมิชาย บุญสินสุข

บิ๊กบุญนำเสนอคำดีๆ ที่คุณควร รูจักเอาไว มาใหทองจำขึ้นใจ เพ�อใชเปน ‘Magic Word’ ในเวลา เขาตาจนหรือเม�อสับสนกับชีวิต เจาของเดียวกับ ศัพทหมู และ เจ็บนิดเดียว เดี๋ยวก็เชา

210.หัดเยอรมัน ใบพัด

บทสรุปไตรภาคการเดินทางของ เด็กติ๋ม ผูมีอารมณขำเปนอาวุธ คราวนี้ยกพลขึ้นบก บุกยิง ชุดความคิด ตะลุยอดีตประเทศนาซี ผลงานใหมลาสุดของผูเขียน เสียดาย...คนอินเดียไมไดอาน, ฟนแลนดไมมีแขน และ เจาชัยนอย

245.วาดเลน ปาน นิตตา

แบบฝกหัดวาดเขียนลายเสน ยุกยิกที่รวบรวมแรงบันดาลใจ จากสิ่งรอบตัวของ ปาน นิตตา เจาของการตูนนารักจากซีรีส กุกกิ๊ก ไกด ที่จะชวนใหอยาก จับดินสอมาลากเสน

สนับสนุนความมันโดย

Follow a book on Twitter! twitter.com/abookpublishing

ขึึ้นสังเวียนแลววันนี้ที่รานซีเอ็ดบุคทุกสาขา และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรง ในราคาลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.com Bulletin_DEC09.indd 1

17/12/2552 11:47:42


• ฉากสุดโรแมนติกทีต่ ง้ั อยูบ่ นความทุกข์ของ นักแสดง ที่ต้องหน้าชื่น ขาระบม เพราะ พื้นหญ้าที่ทั้งสองเหยียบอยู่นั้นเต็มไปด้วย มดและแมลงที่วิ่งหนีน้ำ พวกมันทั้งไต่ ทั้ง กัดจนขานักแสดงทัง้ คูร่ ะบมไปหมด แต่โป๊บ และก้อย ก็ไม่มวี แ่ี ววของความทุกข์ทรมาน ให้เห็นเลยจนกระทั่งสั่งคัต นอกจากนั้น ฉากนีย้ งั มีความยากตรงการ improvisation ที่ผู้กำกับปล่อยให้นักแสดงทั้งคู่สร้างสรรค์ รายละเอียดการแสดงกันเอง เพื่อความ เป็นธรรมชาติ

• น้ำตาของแสงจันทร์ในเรือ่ งนีม้ สี าเหตุมาจากทัง้ ความขมขืน่ เมือ่ หวนคิดถึงชีวติ วัยเด็ก ความอิม่ เอิบใจจาก ความรัก และความปวดร้าวกับโชคชะตาทีเ่ ล่นตลก ซึง่ ทัง้ หมดนี้ สิง่ ทีผ่ กู้ ำกับย้ำเด็ดขาดเลยก็คอื ไม่ตอ้ งการ ให้นักแสดงมาเค้นอารมณ์ หรือร้องไห้ฟูมฟายให้ดู แต่ต้องการให้แต่ละคนเก็บความรู้สึกจนถึงที่สุด จน เมื่อเก็บต่อไปไม่ไหวถึงยอมให้เห็นน้ำตา ดังนั้น น้ำตาแต่ละหยดของนักแสดงจะบ่งบอกว่าตัวละครใน เรื่องเหลืออดเหลือกลั้นแล้วจริงๆ และกว่าจะได้มาซึ่งน้ำตาแต่ละหยด ผู้กำกับจะคอยทบทวนที่มาที่ไป ของเรื่อง และความรู้สึกของตัวละครในฉากนั้นๆ ให้กับนักแสดงเพื่อช่วยในการสร้างอารมณ์ก่อนเสมอ

• ฉากนี้ถ่ายทำกันที่จังหวัดจันทบุรี แต่ภาพมุมนี้ไม่ใช่มุมที่ปรากฏอยู่ในหนัง เนื่องจากหนังเล่าเรื่องใน ยุค 2516 ทีมงานจึงต้องควบคุมทุกองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในหนัง ตั้งแต่เสื้อผ้านักแสดงประกอบฉาก อาคารบ้านเรือน รวมถึงยานพาหนะที่จะปรากฏในฉากด้วย

BEHIND THE SCENCE

• ในบทภาพยนตร์ ฉากนี้ ถูกเขียนไว้วา่ ‘เห็นพระอาทิตย์ รั ้ ง ตั ว อยู ่ ท ี ่ ป ลายขอบฟ้ า ’ ซึ ่ ง พระอาทิ ต ย์ ในเรื ่ อ งคื อ สัญลักษณ์ของรวี พระเอก ของเรื่อง จึงจำเป็นมากที่จะ ต้องเห็นพระอาทิตย์ แต่วัน ถ่ายทำจริงฟ้าไม่เปิดอย่างที่ หวังไว้ และเป็นวันสุดท้าย ของการถ่ายทำ จึงจำเป็นต้อง ถ่ายทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เห็นพระอาทิตย์ ตกดิน แต่เมื่อผู้กำกับสั่ง เลิกกองถ่าย จู่ๆ ฟ้าก็กลับ เปิด เห็นพระอาทิตย์รง้ั ตัวอยู่ ทีป่ ลายขอบฟ้าพอดี นักแสดง และทีมงานจึงต้องกลับมา ถ่ายทำกันใหม่อีกครั้ง และ ในที ่ ส ุ ด ก็ ไ ด้ ภ าพตามที ่ ต้องการอย่างเหลือเชื่อ

ในหนังหนึง่ เรือ่ ง สำหรับคนดูแล้ว ฉากหน้าทีเ่ ราเห็น อาจจะเต็มไปด้วยความสวยงามของสถานทีใ่ นแต่ละฉาก หรืออารมณ์จากนักแสดงที่พาให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับ บทบาทของพวกเขา แต่สำหรับทีมงานแล้ว ฉากหลังกลับ เต็มไปด้วยเรือ่ งราวทีเ่ ราไม่เคยรูม้ าก่อน และต่อไปนีค้ อื ภาพแห่งความประทับใจ และเบือ้ งหลังการทำงานของทีมงาน ในหนังรักสุดซึง้ ส่งท้ายปีอย่าง OCTOBER SONATA ที่ เราเรียบเรียงมาจากปากคำของผูก้ ำกับ สมเกียรติ วิทรุ านิช

• อีกหนึง่ ตัวละครทีม่ คี วามสำคัญไม่แพ้ใครก็คอื บังกะโล แสนมุก โฮเต็ล เพราะถือเป็นสถานที่ นัดพบของคนสองคนที่ต่างยึดมั่นในคำสัญญา ทุ ก องค์ ป ระกอบของสถานที ่ แ ห่ ง นี ้ จ ึ ง ต้ อ ง สมบูรณ์แบบที่สุด ทีมงาน Production Design จึงต้องใช้สถานทีถ่ า่ ยทำถึง 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด รวมถึงบังกะโลริมทะเลที่ทีมงานต้องสร้างฉาก ขึ้นมาใหม่ทั้งหลังที่คุ้งวิมาน ด้วยทุนสร้างที่สูง ถึง 1 ล้านบาท

• ด้วยความที่บทของแสงจันทร์อยู่ในสภาวะรีบร้อน ต้องการรู้ความจริงว่ารวีหายไปไหน ผู้กำกับจึงคิด ว่าด้วยสภาวะเช่นนี้ ตัวละครไม่ควรจะห่วงเรื่องรองเท้า ผลจึงออกมาอย่างที่เราเห็น แต่ที่เราไม่เห็นคือ เบื้องหลังที่ก้อยต้องวิ่งเท้าเปล่าบนพื้นซีเมนต์ที่ร้อนระอุ แถมบางช่วงพื้นยังเต็มไปด้วยกรวดหินอีก ต่างหาก แม้ก่อนถ่ายทำผู้กำกับจะถามแล้วว่าจะให้ใช้สแตนด์อินในช่วงที่กล้องโคลสอัพไปที่เท้าอย่าง เดียวหรือเปล่า แต่ก้อยกลับตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดว่า ‘ไม่ค่ะ ก้อยขอแสดงเอง’ ซึ่งแม้จะผ่านไป หลายเทก แต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงบ่นของก้อยแม้แต่น้อย

• ความยากของฉากนีอ้ ยูต่ รงทีอ่ ารมณ์ทท่ี บั ซ้อน กันของสองนักแสดงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดทัง้ ซีน รวมถึง เป็นซีนที่ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ก้อยและบอยต้องเล่น ยาวไปตั้งแต่ต้นจนจบในทุกเทก จึงต้องใช้เวลา ถ่ายทำตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืน จนได้มาซึ่ง อารมณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

• ในฐานะที่เป็นตัวละครสำคัญของเรื่อง แสงและสีของบังกะโลจึงถูกจัดให้มีความแตกต่างกันไป ตามอารมณ์ของเรื่องด้วย อย่างตอนเริ่มเรื่อง แสงพระจันทร์จะสะท้อนลงในน้ำ ให้ความรู้สึกของ ค่ำคืนที่แสนโรแมนติก ส่วนอีกฉากที่เป็นฉากกลางคืนเช่นกัน กลับไม่จัดแสงให้กระทบลงน้ำเลย จึงให้บรรยากาศทีอ่ มึ ครึม เพราะเป็นฉากทีก่ ำลังจะสร้างอารมณ์ของความโหดร้ายทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ นอกจากแสงและสีแล้ว เกลียวคลืน่ ในทะเลยังสามารถบ่งบอกอารมณ์ของเรือ่ งได้ดไี ม่แพ้กนั ดังนัน้ ทีมงานจึงต้องเช็กเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง เพื่อจัดตารางการถ่ายทำด้วย


40

MAN OF THE MATCH เรื่อง : ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

“วันแรกผมยังจำได้ ทันทีทผ่ี มเปิดประตูรถทีพ่ าน้องๆ มาทีส่ นาม เด็กทัง้ สิบกว่าคนวิง่ ลงไป แทนที่จะวิ่งไปเตะฟุตบอล แต่พวกเขากลับลงไปนอนกลิ้ง ลงไปสัมผัสกับสนามหญ้าจริงที่ พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน” กิตติรัตน์ ณ ระนอง กล่าวถึงความประทับใจแรกที่นึกขึ้นได้ เมื่อได้เข้ามารับตำแหน่ง ทีป่ รึกษาโครงการ Thaibev Football Academy ของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่เขากำลังช่วยสานฝันให้กับบรรดาเด็กๆ ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล “ผมสนใจฟุตบอลเป็นทุนเดิม จึงใช้ลานจอดรถของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นพื้นปูนทั่วไป นี่แหละ มาทำเป็นพื้นที่เล็กๆ ให้น้องๆ เขาได้มาเล่นฟุตบอลกัน จนกระทั่งวันหนึ่งน้องเขาก็มา กระตุกแขนผมเบาๆ แล้วบอกว่า ‘ลุงโต้ง ผมอยากเล่นฟุตบอลบนสนามหญ้าจริงเหมือนใน โทรทัศน์ ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นสนามฟุตบอลจริงๆ เลยครับ’ ซึ่งผมก็เข้าใจความรู้สึกของ น้องๆ เขา เพราะตามสวนสาธารณะต่างๆ ก็ไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอลกัน เขาคงกลัวลูกฟุตบอล จะลอยไปโดนคนที่มาออกกำลังกาย หรือมาพักผ่อนอยู่ในบริเวณนั้น” เพราะความรักในกีฬาฟุตบอล และความต้องการที่จะเห็นเยาวชนมีใจรักในกีฬา ฟุตบอลได้เล่นกีฬาทีพ่ วกเขารักอย่างสนุกสนาน อีกทัง้ ต้องการเชือ่ มรอยต่อระหว่างความแตกต่าง ของฐานะในสังคมของเด็กๆ ให้แนบสนิทกันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในช่วงแรกจะพบกับอุปสรรคต่างๆ ในการสานฝันให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ แต่ก็ยังมีคนที่เล็งเห็นความสำคัญเข้ามาช่วยเหลือโครงการนี้ “เมื่อทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทราบถึงโครงการนี้ ทางบริษัทฯ ก็เข้า มาช่วยเหลือโครงการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอล ค่าใช้จ่ายในการหาสนามฝึกซ้อม หรือถ้าเป็นวันสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ เขาก็จะเข้ามาช่วยจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีการรดน้ำ ครูฝึก ขอพรคุณพ่อคุณแม่ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากๆ เด็กควรได้รับการสอนทั้งกีฬา ทั้งเรื่องมารยาท รักคุณพ่อ รักคุณแม่ เชื่อฟังคุณครู แม้ว่าเด็กทุกคนจะมีฐานะไม่เท่ากัน แต่คุณ จะเห็นได้ว่าพวกน้องๆ เขามีความตั้งใจที่จะเป็นเยาวชนที่ดี เป็นนักฟุตบอลที่ดีที่มีคุณค่า และ เมื่อมีโอกาส ทางบริษัทฯ ก็พาโค้ชกับนักฟุตบอลของทีมเอฟเวอร์ตันมาเยี่ยมน้องๆ ซึ่งโครงการ นี้ก็ผลิตนักฟุตบอลที่ดีออกมาหลายคน เช่น ธีระสิน แดงดา ที่เป็นศูนย์หน้าของทีมชาติไทยใน ปัจจุบัน ตอนนี้เขาก็ก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวด้วยวัยเพียง 19 ปี” ครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้เคยรับตำแหน่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นอาจารย์สอนด้านบริหารธุรกิจ เอ็มบีเอ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทและองค์กร ชั้นนำของประเทศไทยอีกหลายแห่ง ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อ สอนนักกีฬาได้อย่างกลมกลืนไหลลื่นไม่ผิดกับการผ่านบอลสวยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ ทำงานเป็นทีม

“ผมพานักกีฬาไปดูวงซิมโฟนีออร์เคสตรา เมื่อพวกเขาดูจบเขาก็เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลัง บอกเขา แม้ว่าฟุตบอลจะมีผู้เล่นในแต่ละหน้าที่ ดูเหมือนว่าทักษะหลักๆ จะไม่แตกต่างกันมาก แต่ผู้เล่นแต่ละตำแหน่งก็มีทักษะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เขาต้องเล่นประกอบกันให้ได้ กีฬาที่เล่น เป็นทีม บางทีเราเล่นเก่งมาก แต่เพื่อนร่วมทีมเล่นไม่ค่อยดี เราก็แพ้ได้ ถ้าเพื่อนร่วมทีมเล่นดี เราเล่นไม่ค่อยดี เราก็ทำทีมแพ้ได้เช่นกัน เมื่อมีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้น ก็กลายเป็นเรื่องของการที่ ต้องทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน นั่นจึงเป็นความหมายของคำว่า ทีมเวิร์ก” หลายๆ คนมักจะคิดว่า คนที่จะเล่นกีฬาได้จะต้องประกอบไปด้วยการมีรูปร่างที่ดี หรือการมีพรสวรรค์เท่านั้น ถึงจะสามารถมาเล่นกีฬา หรือเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้ แต่ความเป็น จริงแล้วปัจจัยอื่นๆ ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน “ทางศูนย์กีฬาของเราไม่ได้คัดเลือกว่าคนนี้ความสูงผ่าน คนนี้ลีลาการเล่นดี โอเค เข้ามา ได้ แม้ว่าคุณหุ่นไม่ให้แต่ใจรัก ผมก็เปิดรับนะ เข้ามาเล่นกันเลย ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็น นักกีฬาอาชีพ แต่เขาก็มีความรักในกีฬานี้ ต่อไปในอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นคนที่ซื้อตั๋วดู กีฬา หรือเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาเป็นคนสนับสนุนทีมสักทีมหนึ่ง กีฬาสามารถที่จะรับใช้คนทุกคนได้ เมื่อคนเหล่านั้นถูกกีฬารับใช้ไปแล้ว เขาจะกลับมาส่งเสริมกีฬา ถ้ามัวแต่คิดว่าเล่นเป็นหรือเปล่า ทำไมเล่นได้เท่านี้ ชีวิตนี้อย่าฝันเลยว่าจะได้เป็นนักกีฬามืออาชีพ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะมีแต่ คนเล่นกีฬา แต่จะไม่มีคนดูกีฬา สุดท้าย กีฬานั้นก็จะหยุดพัฒนาและก็หายไป” ปฏิเสธไมได้ว่า ปัจจุบันนี้ กีฬาฟุตบอลที่เป็นลีกในประเทศได้รับความสนใจและการ ต้อนรับจากแฟนๆ ชาวไทยที่เคยสนใจแต่บอลนอกมานานหลายปี คำถามคือเกิดอะไรขึ้นถึง ทำให้คำพูดที่ว่า ‘บอลนอกแค่สะใจ บอลไทยอยู่ในสายเลือด’ ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูไว้ใช้ ปลอบใจนักฟุตบอลไทย “กีฬาฟุตบอลที่กลับมาอยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนอีกครั้งในคราวนี้ เพราะว่ามีคน รุ่นใหม่เข้ามาจัดการตรงนี้กันมากขึ้น พวกเขาเรียนมาทางด้านบริหารจัดการ เข้าใจเรื่องของการ ตลาด พวกเขาเข้ามาปรับปรุงหลายๆ อย่างให้ดีขึ้น มีของที่ระลึก มีอัฒจันทร์นั่งที่ดีขึ้น ผมคิดว่า คนในวงการฟุตบอลกำลังช่วยกันทำหลายๆ เรื่องให้ดีขึ้นกันอยู่ ถึงแม้ว่าโดยรวมจะยังมีสิ่งที่ไม่ สวยงามอยู่บ้าง เช่น การพนัน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้มันยังทำให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้ แต่อยู่ที่เราจะเตรียมคนของเราไม่ให้ไปข้องเกี่ยวหรือต้องมาเดือดร้อนกับมันได้อย่างไร” กิตติรัตน์กล่าวทิ้งท้ายกับเรา ก่อนขอตัวไปเข้าประชุม ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโครงการดีๆ ของ ไทยเบฟฯ ที่เขามุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย ย่อมอยู่ในวาระการประชุมที่ว่าด้วยแน่นอน


42

QUESTIONS WITH THE SPECIAL GUEST เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ผมจะนอนอยู่บ้านทั้งวันเพราะอยากจะพักผ่อนก็ได้นะ แต่เมื่อก่อน ไม่คิดอย่างนี้ มีแต่ทำงาน

06

คุณเป็นอาจารย์แบบไหน มีวิธีการสอนอย่างไร

ทุกคนก็คงจะรู้ๆ กันอยู่แล้ว คนที่โน่นเขาเป็นคนที่กล้า แสดงออก แล้วก็ไม่กลัวทีจ่ ะผิด แต่คนไทยจะเข้าใจว่ามันมีบรรทัดฐานอย่างหนึง่ ว่า ถ้าถูกต้องถูก ถ้าผิดต้องผิด ก็เลยไม่กล้าออกมาพูด พอออกมาพูดเสร็จปุบ๊ โดนผูใ้ หญ่ดุ เสียหน้าอีก เราก็ตอ้ งรักษาหน้า ตัวเองใช่ไหม หดอยูใ่ นกระดองเต่า นีค่ อื สิง่ ทีค่ นไทยเราเป็น แต่ที่โน่น เขาออกไปยืนตรงนัน้ ก็เพือ่ ยืนยันในสิง่ ทีเ่ ขาคิด แล้วเขาเชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาคิด อย่างน้อยก็ตอ้ งมีคนทีเ่ ข้าใจเหมือนเขาบ้าง เพราะทุกอย่างในโลกนี้มัน ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดจริงๆ ไม่มีขาวหรือดำ ผมก็พยายามให้นกั เรียนรู้ ว่านีค่ อื สิง่ ทีเ่ ขาทำได้ ทีเ่ รายืนสอนอยู่ที่นเ่ี พราะเราจะได้โต้ตอบกับเขา ไม่ใช่เพื่อมาสอน ถ้าเพื่อมาสอน เราก็อัดวิดีโอเป็นสถาบันกวดวิชา ไปแล้ว จะสอนทำไมหลายๆ รอบซ้ำๆ ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าวิธีนั้นไม่ดี เขาก็สอนในวิธขี องเขา แต่วธิ ที ด่ี กี ว่าก็คอื การทำให้นกั เรียนสามารถคิด ได้และโต้ตอบ นักเรียนไทยนี่รับปุ๊บจดลงในหนังสือ แต่วิธีการเรียน ไม่ใช่อย่างนั้น อันนี้ผมคิดเองนะ คือมอง ฟัง จด แล้วก็พยายาม ทำความเข้าใจในสิง่ ทีอ่ าจารย์สอน พอเข้าใจปุบ๊ มันต้องประมวลผล เพือ่ ครีเอตคำถาม คือผมมองว่า ถ้าเราเข้าใจจริงๆ ในสิ่งที่เรียน เราจะ ต้องตั้งคำถามได้ มันคือสิ่งทีส่ ะท้อนออกมาจากบทเรียนไงครับ เวลา ที่เรียนถ้าเขาถึงจุดที่ตั้งคำถามได้ นั่นคือเขา complete ในสิ่งที่เรียน แต่เด็กไทยไม่ได้เรียนมาแบบนี้ แต่ผมจะบอกว่านี่คือวิธีเรียนที่ผม เคยทำมาแล้ว แล้วมันทำได้ดี

07

คุณมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักอย่างไร

08

คุณไม่เชื่อในเรื่องของการแต่งงาน

09

ถ้าคุณรักใครสักคนจนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน คุณจะทำอย่างไร

10

คุณคิดอย่างไรกับความสำเร็จทีต่ วั เองพยายาม จนได้มา

ปีนี้คิดว่าแค่งานแค่อะไรมันก็ยุ่งพอแล้ว แล้วผมก็ไม่เหงา ด้วย ผมมีเพื่อน แล้วก็แฮปปี้กับทุกสิ่งในตอนนี้ เรื่องความรักมันจะ มาก็มาเอง แพลนไม่ได้ ซึง่ นีเ่ ป็นอย่างหนึง่ ทีผ่ มยังคงไม่เข้าใจ ความ รักเวลามันจะเข้ามา เราไม่รู้ตัวก่อน เราแพลนไม่ได้ แต่พอคนเรารัก กันถึงจุดจุดหนึง่ ทีอ่ ยากจะใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกันแล้ว ทำไมจะต้องแพลน เรื่องแต่งงานด้วย อาจจะเป็นจุดนี้ด้วยมั้งครับที่ทำให้ผมคิดว่าตัวเอง ยังไม่พร้อมที่จะคิดเรื่องความรัก

ONE YEAR PAST

ยังมีใครไม่รู้จัก ‘นาวิน ต้าร์’ หรือ นาวิน เนาวพลกุล อีกไหม? แน่นอนว่าภาพของผู้ชายคนนี้ที่ทุกคนจำได้ติดตาก็คือการเป็นนักร้อง แต่หลัง จากห่างหายจากวงการบันเทิงเพื่อไปร่ำเรียนปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกายาวนานถึง 7 ปี และเมื่อต้นปี 2552 ที่ผ่านมา เขาก็ กลับมาให้เราได้เห็นหน้าค่าตากันอีกครั้งโดยพ่วงตำแหน่ง ‘ว่าที่ดอกเตอร์ นาวิน ต้าร์’ กลับมาด้วย อย่างไรก็ตาม นาวิน ต้าร์ ก็ยังเป็นคนของ ประชาชนที่ยังคงมีเรื่องราวมากมายให้คนอยากติดตามรับรู้ โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่เขามักตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งตามประสาคนที่มีปัจจัย พร้อมสรรพ ทั้งหน้าตา ฐานะ และความรู้ ซึ่ง 10 คำถาม ต่อไปนี้ จะทำให้คุณรู้ว่าชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมาของเขาเป็นอย่างไร และกว่าที่จะได้มาซึ่ง ‘สิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้’ เขาต้องแลกหรือเผชิญรวมทั้งได้เรียนรู้อะไรบ้าง

01

ชีวิตในปีนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ถือว่าเป็นปีที่ผมมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นปีที่ดีสำหรับผม และ ผมก็มีความสุขมากกว่าปีกอ่ นๆ เพราะผมเพิง่ กลับมาจากอเมริกาเมือ่ ต้นปี 52 แต่เชือ่ ไหมว่า ก่อนทีจ่ ะกลับ ความคิด ทัศนคติตา่ งๆ การมอง โลกมองคนของผม มันไม่เป็นแบบนี้ แต่พอกลับมา ความคิดเหล่านัน้ ก็ เปลีย่ นไปหมด รู้สึกว่าโตขึ้น เข้าใจแบบแผนของชีวิตมากขึ้น เรียกได้ ว่าเป็นปีของการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในชีวติ มาสรุป

อยูท่ โ่ี น่นถ้ามีปญ ั หาหรือเครียด ผมไม่ทำอะไรเลย นอกจากอยูก่ บั ตัวเอง คือตัวเราเองต้องเป็นคนทีร่ ดู้ ที ส่ี ดุ สิวา่ ขณะนีเ้ กิดอะไรขึน้ ในเมือ่ เราเป็น คนใช้ชวี ติ ของเราเอง เวลามีปญ ั หา ใครจะมารูด้ ี และแก้ปญ ั หาได้ดีที่สุด เท่าตัวเราเองล่ะ

04

กลับมาเมืองไทยคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

กลับมาเมืองไทย สิง่ แรกทีผ่ มทำเลยคือไปเป็นอาจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะคิดว่า เมื่อก่อนคุณเป็นอย่างไร งานสอนคือสิง่ ทีเ่ ราคลุกคลีมามากทีส่ ดุ ซึง่ พอผมกลับมาเมืองไทยแรกๆ ต้องเล่าก่อนว่า ช่วงทีผ่ มไปเรียน ผมไปนานถึง 7 ปี เรียกว่า ก็ยอมรับว่าช็อก เป็นช่วงชีวติ ทีช่ อ็ กมาก เพราะคนไทยเราอะลุม้ อล่วย อยูท่ น่ี น่ั จนไม่เป็นคนไทย เพราะคนทีโ่ น่นเขาก็จะมีมาตรฐานระดับหนึง่ ไปหมด ทัง้ เรือ่ งเวลา เรือ่ งการทำงาน ทำให้ผมต้องปรับตัว เพราะคิดเลย ในการใช้ชวี ติ ซึง่ ผมก็เป็นแบบนัน้ ประกอบกับตอนทีผ่ มเรียนปริญญา ว่าถ้าผมไม่ปรับตัวเอง ยังมองทุกอย่างขวางหูขวางตาไปหมดแบบนี้ เอกเศรษฐศาสตร์ท่ี University of California ผมทำงานเป็นผูช้ ว่ ยสอนด้วย คนทีเ่ ครียดตายก็คอื ผมเอง แล้วไหนจะต้องทำปริญญานิพนธ์อีก เลยเป็นช่วงชีวิตที่เครียดมาก คุณคิดว่าจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องของการ สุขภาพก็ไม่ดี ผมเข้ารับการผ่าตัดไส้ตง่ิ ถึงสองครัง้ นะครับ หมอยังบอก ปรับตัวเมื่อกลับมาอยู่เมืองไทย เลยว่าเป็นเคสทีห่ ายากมาก เพราะไส้ตง่ิ เมื่อมันตัดออกไปแล้วก็ยากที่ ผมให้ตัวเองสูงประมาณ 8−10 คะแนน ตอนที่เรียนอยู่อเมริกา จะมีอีก แต่ของผมยังกลับมาเป็นอีกไง ผมเป็นที่หนึ่งมาตลอดนะ เกรดได้ A ตลอดทุกตัว แล้วเป็นที่หนึ่งนี่ ‘มาตรฐานระดับหนึง่ ’ ของคนอเมริกนั ทีค่ ณ ุ พูดถึง ไม่ใช่แค่ในคลาส แต่เป็นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น เวลาที่ หมายความว่าอย่างไร ผมจะทำอะไร ไอ้ความเป็นที่หนึ่งมันก็จะคอยบังคับเราให้ต้องทำให้ดี เรือ่ งเวลาครับ คนอเมริกนั เป็นคนตรงต่อเวลามาก แล้วก็คาดหวัง ทีส่ ดุ แต่ทกุ วันนีผ้ มรูแ้ ล้วว่าคนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ น่ะไม่มหี รอก มันมีแต่เก่งกว่า ให้คนอืน่ เป็นอย่างนัน้ ด้วย ซึง่ ตอนอยูท่ อ่ี เมริกาผมก็เป็นคนแบบนัน้ เลย ซึ่งขณะที่เรียนอยู่ ผมอาจจะเป็นแค่คนที่เก่งกว่าคนอื่น ซึ่งมันไม่ได้ แล้วคนอเมริกนั จะอาศัยการพึง่ พาคนอืน่ น้อยมาก ทุกอย่างต้องทำด้วย หมายความว่าผมต้องเป็นคนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ตลอดไป ผมยอมรับว่าพอปรับ ตัวเองเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผมก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งใครเหมือนกัน ความคิดตรงนีไ้ ด้แล้ว ทุกวันนีผ้ มสามารถใช้ชวี ติ ได้สบายขึน้ ถ้าวันนี้

02

05

03

ผมเชื่อในชีวิตคู่ แต่คุณคิดว่าการแต่งงานคืออะไร มันคือ กฎของสังคมที่ตั้งมาให้ คือการที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกัน ร่วมสร้าง อะไรสักอย่างให้เป็นของสองคนนี้ แล้วถ้าหย่ากันเมื่อไหร่ สิ่งนี้มัน ต้องแตกเป็นครึ่ง นี่คือความหมายในทางนิติกรรม แต่ถ้าในกฎของ สังคม การแต่งงานก็คอื การห้ามให้คนสองมาอยูด่ ว้ ยกันก่อนที่จะมี อะไรดีๆ ร่วมกัน หรือพูดให้ตรงกับความเป็นสังคมไทยก็คอื ห้ามมีเซ็กซ์ ก่อนแต่ง ห้ามอยูด่ ว้ ยกันก่อน แต่ตอนนีท้ กุ คนไม่เหมือนแต่กอ่ นแล้ว เดีย๋ วนีท้ กุ คนพรีววิ กันหมดแล้ว แล้วถ้าพูดถึงคุณค่าของการแต่งงาน ล่ะว่ามันคืออะไร มันเป็นการที่ทำให้ทุกคนยอมรับเหรอว่าสองคนนี้ จะมาอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องโดยที่ทุกคนรับรู้ ซึ่งผมไม่สนใจ จริงๆ แล้วความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนแค่นั้นจริงๆ ในวันข้างหน้าถ้าผมรักใครสักคน ผมก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้ ผมอยู่กับใคร แล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าผมเป็นยังไง แค่นั้นพอแล้ว เพราะถ้าการแต่งงานคือการที่คนสองคนตกลงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แล้วพอหย่ากันก็แบ่งทรัพย์สนิ ออกเป็นสอง แล้วเราจะไปผูกมัดตัวเอง อย่างนั้นทำไม อาจจะดูว่าแรง แต่นี่ก็เป็นมุมมองหนึ่ง ผมไม่ได้บอก ว่าต้องคิดตามผมนะ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะเป็นยังไง คนเรา มันเปลีย่ นความคิดกันได้ ไม่แน่วา่ ในอนาคตผมอาจจะเห็นความสำคัญ ของการแต่งงานขึ้นมาก็ได้ โอกาสไม่ได้เข้ามาง่ายๆ ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าโอกาส อะไรจะเข้ามา ในชีวิตหนึ่งเมื่อโอกาสมันมาแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด เพราะทีผ่ า่ นมาผมไม่เคยทำอะไรเพือ่ สร้างโอกาส แต่ผมจะพยายาม ที่จะทำให้ดีที่สุดทุกโอกาสที่เข้ามา เพราะว่าการพยายามเพื่อที่จะ ให้โอกาสเข้ามา มันเป็นความพยายามที่มีเปอร์เซ็นต์สำเร็จน้อย สมมติวา่ คนคนนีอ้ ยากเป็นดารา เขาจะต้องพยายามทำตัวให้สวยทีส่ ดุ แต่ผมจะไม่พยายามทำตัวให้ดดู ที ส่ี ดุ เพือ่ จะเป็นดารา เพราะถึงทีส่ ดุ แล้วทุกอย่างทีเ่ ข้ามา อยูๆ่ มันก็เข้ามาเอง เราคาดหวังผลหรือภาพ ชีวติ ในอนาคตที่จะปรากฏไม่ได้ มันเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เราทำก่อน หน้านั้นมันดีที่สุด ผมเชื่อว่าอะไรที่เข้ามาหาเรานั่นคือผลสะท้อนใน สิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้ทั้งนั้น *หมายเหตุ บทสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ นาวิน ต้าร์ จะมีการเปิด เผยเรื่องความรักกับแฟนสาวคนปัจจุบัน


a day BULLETIN issue 75  

The Urban Current Magazine Free Copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you