Page 1


ISSUE 71, 27 NOVEMBER - 3 DECEMBER 2009

It’s not how the world see you.

ข่าวสั้นๆ ชิ้นหนึ่งที่ผู้เขียนอ่านเจอในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นข่าวเกี่ยวกับเต่ายักษ์พันธุ์อัลดาบราในสวนสัตว์ ชีวิตของเต่าในสวนสัตว์อาจ ไม่มีอะไรหวือหวาน่าสนใจ แต่ชีวิตของแมร์รี เต่าในสวนสัตว์ที่เมืองคลีฟแลนด์ นอกจากจะหวือหวาน่าสนใจกว่าที่คิดแล้ว ต่อไปนี้ชีวิตของแมร์รีอาจจะไม่เหมือนเดิมอีก ต่อไป (อย่างน้อยก็ในสายตาคนอื่น) เพราะคนดูแลสวนสัตว์เพิ่งจะค้นพบว่า แมร์รี เต่าเพศเมียวัย 50 ปี ที่เขาเลี้ยงดูและเห็นหน้าอยู่ทุกวันนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพศผู้!!! เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ให้เหตุผลว่า โดยธรรมชาติของเต่ายักษ์พันธุ์นี้ เราจะมองไม่เห็นอวัยวะเพศของมันด้วยตาเปล่า แต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงทำให้ยากต่อ การแยกแยะว่าเป็นเพศไหนกันแน่ นัน่ เองจึงเป็นสาเหตุของการเข้าใจเพศของเต่าผิดมาตลอด 50 ปี ถามว่า แล้วเจ้าหน้าทีไ่ ปทำอีทา่ ไหนถึงได้รวู้ า่ แมร์รไี ม่ใช่เต่าตัวเมีย ก็ทราบ ได้จากการตรวจร่างกายนั่นแหละ เพียงแต่ครั้งนี้มีคนตาดีสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเอง การค้นพบว่าเต่าตัวเมียกลายเป็นเต่า ตัวผู้ จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยกับแมร์รี เพราะถ้าแมร์รีพูดได้ มันคงคิดในใจว่า จะตื่นเต้นกันทำม้ายยยย เต่าตัวเมียก็กินอาหารเหมือนเต่าตัวผู้นั่นแหละ แค่เลี้ยงดูฉันเหมือนเดิมก็แล้วกัน แต่แม้ว่าจะยังคงเลี้ยงดูให้อาหารมันเหมือนเดิม แต่เจ้าหน้าที่ต่างหากที่คิดไม่เหมือนเดิม และตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเต่าจากแมร์รี เป็น เทอร์รี ซะเลย เพือ่ ให้เข้ากับเพศทีแ่ ท้จริงและดัง้ เดิมของมัน (และเพือ่ ความสบายใจของคนเรียก) ชะตาชีวติ ของแมร์รี เต่ายักษ์ สอนให้รวู้ า่ ชือ่ ไม่ได้ทำให้เต่าเปลีย่ นเพศได้ มันมีเพศและตัวตนจริงของมันอยู่แล้ว ไม่ว่าใครจะเรียกมันอย่างไร แต่คนที่ต้องเรียกมันต่อไปนี้ต่างหากที่เดือดร้อนกับชื่อ ถือสากับตัวตนของมันซะมากมาย เนื้อข่าวมี อยู่เท่านี้ เสียดายที่เขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์คนดูแลสัตว์ให้ละเอียดว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้เต่าใหม่ในเต่าเก่า ได้เทอร์รี มาแทนแมร์รี และจะดูแลเทอร์รีต่างจากแมร์รีหรือเปล่า? เรื่องของแมร์รี พาดหัวข่าวว่า It’s a Boy: Zoo Tortoise Reveals Mistaken Identity ในประโยคนี้ คำว่า Mistaken Identity ตัวตนที่ถูกเข้าใจผิด คือคำที่สะดุดตา ผู้เขียนมากที่สุด เชื่อไหมว่า... ถ้าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคน เรื่องราวจะซับซ้อนกว่านี้มาก เช่น เมื่อหลายปีก่อน ผู้เขียนอ่านข่าวเจอว่า มีคนคนหนึ่งมีสองเพศติดตัวมา ตัง้ แต่เกิด คือมีทง้ั อวัยวะเพศหญิงและชายอยูใ่ นร่างเดียวกัน ผูเ้ ขียนจำไม่ได้แน่นอนนักว่าตอนเด็กๆ ในครอบครัวของคนคนนัน้ เลีย้ งดูเขามาในฐานะเพศอะไร แต่พอโตขึน้ อวัยวะเพศหนึง่ ก็ชดั เจนขึน้ ขณะทีอ่ กี อวัยวะเพศหนึง่ เริม่ หยุดการเจริญเติบโต ก็เลยทำให้สดุ ท้ายคนคนนัน้ ต้องขอเลือกชีวติ ตัวเองในอนาคตว่าตัวเองจะเป็นอะไร จำไม่ได้ว่า เขาเลือกเพศอะไร (ก็น่าจะเป็นเพศที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นแหละ) แต่ที่แน่ๆ คนรอบข้างเขาทั้งหมดนั่นแหละต้องปรับตัวเสียใหม่ เพราะเขาไม่ใช่เพศเดิมที่ทุกคนเคยรู้จัก และปฏิสัมพันธ์ด้วย การที่คนคนหนึ่งปักธงเลือกพื้นที่ยืนในเพศใดเพศหนึ่ง ไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่คนรอบข้างต้องหาวิธีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนั้นเสียใหม่ เช่น แทนที่จะ ชวนไปเลือกมาสคารา ก็ต้องหาเรื่องคุยเกี่ยวกับการออกป่าไปล่าเป็ดแทน อะไรทำนองนั้น และถ้าไม่ได้มองเฉพาะเรื่องเพศกำเนิด คำว่าตัวตนที่ถูกเข้าใจผิด ก็สามารถ ไปอยู่ในบริบทที่หลากหลายกว่านั้นได้อีกมาก เพราะคำว่า ‘ตัวตน’ เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าใจผิด และยากต่อการทำความเข้าใจให้ถูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมอัน สลับซับซ้อนของคนเรานี่แหละที่มักจะนำคำว่า ตัวตน มาใช้ปะปนกับคำว่า บทบาทและหน้าที่ จนสับสนไปหมด ทั้งที่ตัวตนไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวกับบทบาท และบ่อยครัง้ นอกจากจะไม่จำเป็นต้องเป็นแล้ว ยังไม่เคยเป็นเลยด้วยซ้ำ -- ยังไม่เคยมีการวิจยั ออกมาเป็นเรือ่ งเป็นราวว่าคนเรามีตวั ตน หรือสภาพแท้จริง ของตัวเองกีเ่ วอร์ชนั แต่ที่แน่ๆ คนเรามีได้หลายบทบาท โลกมองเราได้หลายบทบาท เชื่อว่าเราเป็นอะไรต่อมิอะไรได้หลายบทบาท ตราบเท่าที่เราแสดงได้สมบทบาทที่ควรจะเป็น แต่สุดท้าย แล้วเราไม่ควรลืมตัวตนทีแ่ ท้จริงของตัวเอง อะไรคือไม่ลมื ตัวตนของตัวเอง? คำตอบก็คอื คุณต้องสบายใจทีจ่ ะเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับตัวเองในแบบทีค่ ณ ุ เป็น พักสายตา ของโลกที่มองคุณเอาไว้ก่อน และหัดมองตัวเองด้วยสายตาส่วนตัวและใช้ชีวิตที่เหมาะกับตัวเองบ้าง เป็นไปได้ว่าในสายตาของคนดูแลสัตว์ในสวนสัตว์คลีฟแลนด์อาจ รู้สึกผิดที่พวกเขาทำตัวตนของแมร์รีหล่นหายไปกว่า 50 ปี แต่สำหรับแมร์รี (ที่ปัจจุบันชื่อเทอร์รี) มันยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติ หาได้สะดุ้งสะเทือนกับสายตาใครๆ ที่มอง มันทัง้ นัน้ การกินอยูห่ ลับนอนของแมร์รกี บั เทอร์รไี ม่มอี ะไรต่างกัน มันคือวิถเี ดียวกันของเต่าตัวเดียวกัน แต่คนละชือ่ -- เต่าและสัตว์โลกทัว่ ไปอาจจะโชคดีกว่าคนเราตรงทีม่ นั มี ตัวตนที่เหมาะสมกับบทบาทเสมอ ขณะที่คนเราต้องหาทางทำให้ตัวตนและบทบาทสมดุลกันและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สัตว์โลกทั่วไปไม่ต้องตื่นมาส่องกระจกทุกเช้า ไม่เคยเห็นว่าตัวมันเองหน้าตาเป็นอย่างไร คนเราต่างหากที่ต้องใช้กระจก ที่ส่องแทบตายก็เห็นได้แค่หน้าตา แต่น้อยครั้งจะมองเห็นตัวตน และบ่อยครั้งที่ทำมันหล่นหาย ไปกับการใช้ชีวิตทุกวันๆ นั่นแหละ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร adaybulletin08@gmail.com และ www.twitter.com/adaybulletin

10 42

16

04 THE DATABASE

06

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

26 30 HOME MADE HEALTH ฟั ง ‘ฟลุ ค ’ - ชลั ค ร AND ชี ว เกษมสุ ข เล่ า ถึ ง HEART

26 สวัสดีค่ะ ทีมงาน a day BULLETIN ตื ่ น เต้ น ที ่ ได้ เ ขี ย นจดหมาย ถึงพวกพี่ นี่เป็น จดหมายฉบับแรก ที่เขียนถึง แต่เรื่อง ผลงาน ติดตาม

06 GOODNEWS

ความอลหม่านอันแสน หวานในการออกแบบ ตกแต่ ง เรื อ นหอเพื ่ อ เป็นของขวัญให้ภรรยา

รวมสาระความรูท้ จ่ี ะ ทำให้คณ ุ แข็งแรงทัง้ กายและใจ

a day BULLETIN มานานแล้วค่ะ ปกติได้รับ หนังสือจากคนใกล้ตัวที่เขาเดินทางโดยรถไฟ ใต้ดิน เป็นคนบนดินที่อยากอ่านทุกฉบับ แต่ แย่งหนังสือกับคนอื่นเขาไม่ทันสักที ก็ของเขาดี จริงๆ นี่ค่ะ ที่ได้อ่านฉบับล่าสุด (แต่ดูเหมือนจะ ตกรุ่นไปแล้ว) ก็คือฉบับปก The Innocent อ่านไปร้องเพลงคลอไป (มีบางเพลงก็ฮึมฮัมไป

10 INTERVIEW

ถ้าหากเปรียบคนเป็น รถ ‘เป้ ’ - อารั ก ษ์ อมรศุ ภ ศิ ร ิ ก็ ค งเป็ น รถที ่ เ ครื ่ อ งแรงและ สมรรถนะเจ๋ ง ที ่ ส ุ ด ใน ชั่วโมงนี้

16 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 71 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2552

สำหรับผูอ้ า่ น a day BULLETIN 20 ท่านแรก ที่ส่งอีเมล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร. ติ ด ต่ อ กลั บ มาที ่ adaybulletin08 @gmail.com จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต Chill Band on the Beach ที่จัดโดยคลื่น Chill FM 89 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ที ่ ห าด Springfield@Sea หั ว หิ น จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 16.00 น. รางวัล ท่ า นละ 2 ใบ (หมดเขตการส่ ง อี เมล ภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคมนี้)

20 SHOPPING

ใช่ว่านาฬิกาจะตรงแค่ เรื่องบอกเวลา เพราะ เดี๋ยวนี้นาฬิกาดีไซน์เก๋ สามารถฟั น ธงไปถึ ง รสนิยมของคนใส่ได้เลย

23 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ทีไ่ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์น้ี จะได้ไม่พลาดเรือ่ งราว สนุกๆ

36 40 42 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST BIZ ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- พบกับ ทศเทพ วงศ์พิทยา ธนาดำรงศักดิ์ จะ มาบอกถึงเคล็ดลับการ บริ ห ารธุ ร กิ จ ในฐานะ ผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ ในเมืองไทย

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

เพราะจำเนื้อไม่ได้แล้ว) คอลัมน์ที่ชอบเป็น พิเศษคือ The Words อ่านแล้วบางประโยค เก็บเอามาเป็นประโยชน์ได้ และบางทีก็ได้ ข้อคิดและกำลังใจเหมือนกันค่ะ หนาวแล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ -สิตานัน รูปสูง

หนองเตย ผู้ชายที่จะ มาสร้างรอยยิ้มให้กับ ทุ ก คน กั บ การเป็ น โต ้ โผ ให ญ ่ จ ั ด ง า น Street Show

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่าย โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441, สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน กฤติกา สุวรรณเจริญ, วิชชุดา เอมอิ่ม


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : www.forbes.com

10 อันดับประเทศที่เก็บภาษีจากประชาชนมากที่สุดในโลก

ฝรัง่ เศส

เนเธอร์แลนด์

เบลเยียม

สวีเดน

THE POLL

จีน

คุณคิดว่าโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ส่งผลอย่างไรต่อ สังคมบ้าง ออสเตรีย

อิตาลี

ทีม่ า : สวนดุสิตโพลล์

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศ และภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่ประเทศเพื่อนบ้านได้รับ ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือโดยมี ความรูค้ วามเข้าใจพอๆ กับรัฐบาล 19.90%

นับวันจะบ่อยขึน้ ประชาชนควรมี ความรูเ้ พือ่ ใช้เป็นแนวทางป้องกัน สำหรับเกิดกรณีฉกุ เฉิน 18.86%

เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นครัง้ คราว เท่านัน้ แต่ขอให้มรี ะบบเตือนภัยทีด่ กี พ ็ อ 26.87%

เป็นเรือ่ งของรัฐ ทีต่ อ้ งช่วยเหลือและ เตรียมพร้อมรับมือ ให้กบั ประชาชน 16.54%

นับวันจะบ่อยขึน้ ประชาชนต้อง ติดตามข่าวสารให้มากขึน้ 17.83%

อาร์เจนตินา

ฟินแลนด์

ฮังการี

สหพั น ธ์ เ บาหวานนานาชาติ คาดการณ์ตัวเลขในปี พ.ศ. 2553 จะมีผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ทั่วโลกจำนวน 220 ล้านคน แต่ขณะนี้พบว่ามีมากถึง 285 ล้านคน ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ถึง 65 ล้านคน สำหรับในประเทศ ไทย มีประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นเบาหวานประมาณร้อยละ 7 ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ หรือมากกว่า 3 ล้านคน และ ในจำนวนนี้ อยู่ใน กทม. กว่า 500,000 คน ที่มา : www.idf.org

ทางการจี น มี น โยบายที่ จะสร้ า งทางรถไฟใหม่ ทั่วประเทศ รวมระยะทาง ทัง้ หมด 20,000 กิโลเมตร ค า ด ว่ า จ ะ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภายในปี พ.ศ. 2555 ที่มา : www.manager.co.th

บริษัทยายักษ์ใหญ่ แกล็กโซสมิธไคลน์ หรือ จีเอสเค ของอังกฤษ ได้บริจาควัคซีนต้านเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 50 ล้านโดส ให้แก่ องค์การอนามัยโลก เพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศ กำลังพัฒนาต่อไป ที่มา : www.who.int

SURVEY

ชาวอเมริ ก ั น ใช้ เวลาใน การดู โทรทั ศ น์ เฉลี ่ ย วั น ละ 4 ชั่วโมง 49 นาที ในช่วงปี พ.ศ. 25512552 ซึ่งถือเป็นสถิติ ตัวเลขที่สูงสุด เพิ่มขึ้น 4 นาที จากสถิติของปีที่ แล้ว และถือว่าสูงขึน้ 20% จากเมื่อ 10 ปีก่อน ที่มา : www.afp.com

มีประชากรทั่วโลกจำนวน 1,000 ล้านคน ที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารเรื้อรัง อยู่ในขณะนี้ ที่มา : www.fao.org

“ทำให้คนไทยได้รู้ว่า มีคนที่รักชาติ และยังมี คนที่ร้องเพลงชาติไทยได้ อย่างเต็มภาคภูมิอยู่” สุรศาสตร์ อารีอาร์ 24 ปี, ช่างภาพ “เป็นโอกาสที่ทำให้ คนไทยได้ ร ้ อ งเพลงชาติ ร่วมกัน ถึงแม้วา่ จะไม่เคย เจอหน้ากันมาก่อน” สุนีย์ ชินเชิดพงศ์ 38 ปี, ฝ่ายขาย “ทำให้คนไทยนึกถึง ความเป็ น ชาติ ม ากขึ ้ น จากที่อาจจะเคยหลงลืม ไปบ้าง” ศรีสุภา กันตอนันตพร 27 ปี, พนักงานทั่วไป “ทำให้คนไทยได้ร้อง เพลงชาติอีกครั้ง และได้ ทบทวนความหมายดี ๆ ของเพลงที ่ ท ำให้ เราได้ เป็นปึกแผ่นอย่างทุกวันนี”้ ภคินี วณิชวิทย์ 32 ปี, พนักงานทั่วไป “ทำให้คนไทยได้ร้อง เพลงเพื ่ อ ความสามั ค คี กันภายในชาติ และสร้าง จิตสำนึกที่ดี” ประโยชน์ เสลานนท์ 35 ปี, IT Support “ช่ ว ยปลุ ก หั ว ใจคน ไทยให้ ห ั น มารั ก ชาติ อ ี ก ครัง้ ในขณะทีบ่ างคนอาจ จะหลงลืมไปชั่วขณะ” รณกฤต พันธุ์ประภาร์ 33 ปี, PR & Marketing Manager


6

• พยาบาลในโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส กำลังสาธิตให้ดูวิธีการใช้ที่เปิดประตูแบบใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Ulna ซึ่งเป็นที่จับประตูที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสรีระของแขน และเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มือสัมผัสโดยตรงกับ ที่จับประตูซึ่งเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ปัจจุบันที่จับประตูชนิดนี้กำลังฮิตมาก โดยขายไปแล้วเกือบ 5,000 ชิ้น ภายใน 3 เดือน (ราคาชิ้นละ 88 ยูโร) ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเป็นโรงพยาบาลและร้านอาหารที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็น พิเศษ หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส H1N1 ขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้

HERO

นัฝ่าดงฉลาม กบินนำเครื ออสซ ี อ่ งบิน ลงจอดอย่างปลอดภัย

หวังว่ายังคงจำกันได้กับ ‘ปาฏิหาริย์ ในแม่น้ำฮัดสัน’ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ นักบินอเมริกันนำเครื่องบินลงจอดบนผืน แม่น้ำในอ่าวนิวยอร์ก โดยผู้โดยสารและ ลูกเรือกว่า 100 ชีวิต รอดชีวิตทั้งหมด เพราะในปีนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ใกล้เคียง กันนี้ขึ้น เมื่อ กัปตัน โดมินิก เจมส์ นักบินสุดเท่ชาวออสเตรเลียน ได้ตดั สินใจ พาเครื่องบินการพยาบาลของเพลแอร์ ที่มีผู้โดยสาร ได้แก่ ผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่ง ฟื้นตัวจากการผ่าตัด สามีของเธอ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 2 คน และนักบินที่ สอง ร่อนลงผืนน้ำนอกเกาะนอร์ฟอล์ก ทางเหนือของนครซิดนีย์ เมื่อกลางดึกวัน พุธที่ 18 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจาก ระดับเชื้อเพลิงของเครื่องบินกำลังลดลง ถึงระดับอันตรายที่ทำให้เครื่องบินตกได้ หลังจากเครื่องร่อนลงกลางน้ำ ผู้ที่อยู่บน เครื่องบินทั้งหมดได้ไต่ปีกเครื่องบินออก มาโดยสวมเสื้อชูชีพ ทั้งนี้ ดาร์เรน เบตีส ชาวนอร์ฟอล์ก ซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมง ที่ใช้ในการกู้ชีพครั้งนี้ ให้ความเห็นว่า “เมื่อเห็นพวกเขาอยู่ในทะเล หัวใจผม หล่นลงไปที่ตาตุ่ม เพราะตรงนั้นมันเป็น บริเวณที่มีฉลามอยู่ชุกชุมที่สุดของเกาะ อัศจรรย์จริงๆ ที่พวกเขารอด”

• เจ้าหน้าที่ตำรวจและสุนัขตรวจกับระเบิดในอัฟกานิสถาน กำลังยืนพักเหนื่อยระหว่างภารกิจการกวาดล้างกับระเบิดที่ฝังอยู่รอบ นอกหมู่บ้านในเมือง Tangi Saidan โดย 30 ปีที่ผ่านมา หลังเกิดสงครามระหว่างประเทศ อัฟกานิสถานก็ยังคงดำเนินภารกิจ กวาดล้างกับระเบิดที่ฝังอยู่ตามพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาอย่างไม่รู้จักจบสิ้น อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่และสุนัขเหล่านี้ก็คือผู้เสียสละที่ทำ หน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิม และถ้าไม่มีพวกเขา ความเสียหายก็คงเกิดขึ้นมากมายกว่านี้

EDUCATION

PEOPLE

ไทย-บรูไน จับมือสร้างการศึกษาชาติ

รักมัน่ คง 80 ปี

การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน เครื่องมือสำคัญประการ หนึ่งก็คือ ‘การศึกษา’ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธาน สภารัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างความ ร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับ นาย เปฮิน อับดุล ราห์มาน ทาอิบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศบรูไน โดยกรอบความร่วมมือของทั้งสองประเทศเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง หลักสูตร การอบรม การวิจัย การพัฒนาครู ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศ โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการของไทยกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ที่ประเทศบรูไนมีนโยบายเรียนฟรีเช่นเดียว กับประเทศไทย ซึ่งยูเนสโกก็ให้การยกย่องว่านโยบายเรียนฟรีของไทยถือเป็นต้นแบบในการจัดการ ศึกษาสำหรับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน”

HUMAN RIGHT สองเจ้าชายแห่งเกาะอังกฤษใจบุญ ทรงบริจาคเงินตัง้ มูลนิธกิ ารกุศล เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์องั กฤษ ทรงประทานเงินมรดกที่พระมารดาทรงทิ้งไว้ให้ ก่อตั้งมูลนิธิการกุศล เพื่อเด็กด้อยโอกาส และทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยได้ทรงบริจาคเงินเป็น ตัวเลข 6 หลัก ในการก่อตั้ง ซึ่งเจ้าชายทั้งสองพระองค์ทรงยืนกรานว่า มูลนิธิดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองพระองค์ไปตลอด พระชนม์ชีพ และในการประทานเงินมรดกเพื่อการกุศลครั้งนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระบิดา แล้ว โดยจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารมูลนิธิ และคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์สิน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ฟิโอนา แชกเคิลตัน ทนายความของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ อย่างไรก็ตาม มูลนิธิดังกล่าว (ยังไม่มีชื่ออย่าง เป็นทางการ) จะเน้นการช่วยเหลือในขอบเขต 3 หลักใหญ่ คือ เด็ก การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และกิจการทหารผ่านศึก รวมถึงสวัสดิการของนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ

ของตากับยายวัย 85

หลังจากพบกันครั้งแรกในปี 1929 จิม แฮดวิน และมัวรา ชาวอังกฤษ ก็แทบไม่เคยพรากจากกันไกล ทั้งสองรู้จักกันตอน 5 ขวบ และเป็นเพื่อนเล่นกัน มาจนอายุได้ 14 ปี จิมจึงเริม่ รวบรวมความกล้าเพือ่ จีบมัวรา โดยคุณตาย้อนอดีตถึงความรู้สึกในตอน นัน้ ว่า “ผมจำได้วา่ ท้องไส้ปน่ั ป่วน สมัยนัน้ ต่างจาก ตอนนีม้ าก ไม่มกี ารล่วงเกินให้เสียหาย แค่ได้อยูใ่ กล้ๆ กันผมก็มคี วามสุขมากแล้ว” เมือ่ เกิดสงคราม จิมถูกส่ง ไปยุโรป แต่แม้ตอ้ งห่างกัน มัวราก็ยงั คงอยูใ่ กล้ๆ เขา ตลอดเวลา เพราะก่อนจากมัวราได้ให้รปู ตัวเองแก่จมิ เพือ่ พกในกระเป๋าเสือ้ ไว้ปอ้ งกันกระสุนจากนาซี และ เมื่อสงครามสิ้นสุดในปี 1948 ทั้งคู่ก็แต่งงานกัน และรักกันยืนยาวมาจนทุกวันนี้ที่ทั้งสองคนมีอายุ ได้ 85 ปี ทั้งนี้ จิมมีกฎเหล็กสองข้อสำหรับผู้ชายที่ เพิ่งแต่งงานในการทำให้ชีวิตสมรสยืนยาวและมี ความสุขว่า “ผมถูก อบรมมาให้ เ ป็ น คนหาเลี้ยง ครอบครัว และจำ ไว้ ว ่ า เมื ่ อ คุ ณ ได้ เงินมา คุณต้อง ให้ภรรยา”

ENTERTAINMENT

‘หลุยส์’ ชืน่ มืน่ แต่ง ‘จอยซ์’

ชื่นมื่นไปอีกคู่ สำหรับดาราหนุ่ม ‘หลุยส์’ - อัมรินทร์ สิมะโรจน์ ที่สละโสดกับสาวนอกวงการ ‘จอยซ์’ - สกุลรัตน์ อัศวนิเวศน์ ทายาทนักธุรกิจค้าสเตนเลส หลังคบหาดูใจกันมากว่า 8 ปี โดยทัง้ คูไ่ ด้จดั พิธหี มัน้ ยกน้ำชาตามประเพณีจนี ไปตัง้ แต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเลอบัว สีลม และช่วงค่ำของวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก็ได้จัดพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นที่ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล มี นาย พจน์ สารสิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีแขกเหรื่อผู้ใหญ่และเพื่อนๆ จากทั้งในและ นอกวงการมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งทั้งคู่เผยถึงเรื่องทายาทว่า อีกสองปีจึงจะมี ส่วนเรื่องงาน ฝ่ายชายยังคงรับงานแสดงควบคู่งาน ประจำ แต่สำหรับเรื่องการเมืองแล้ว ขอปรึกษาภรรยาอีกครั้งว่าจะให้ลงสนามหรือไม่ เท่านี้ก็พอรู้แล้วใช่ไหมว่า ใครกลัวเมีย


8

• อาร์จู เด็กชายชาวอินเดียวัย 4 ขวบ ยื่นหน้าออกมายิ้มจากบ้านของตัวเองที่สร้างอยู่ริมคลองในเมืองธากา ประเทศ บังกลาเทศ อาร์จูอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับพ่อแม่และพี่น้องจำนวน 5 คน โดยพ่อของเขามีรายได้จากการลากรถสามล้อวันละ 1.70 เซ็นต์ หรือประมาณ 30 กว่าบาท และต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้เดือนละประมาณ 10 เหรียญฯ หรือ 300 บาท นี่คือภาพ ชีวิตของคนยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ที่สำคัญ... พวกเขายังยิ้มได้

• Friar Cesare Bonizzi นักบวชวัย 63 ปี ชาวอิตาเลียน นิกายฟรานซิสกัน ที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของคุณพ่อเฮฟวีเมทัล ซึ่งชอบ ร้องเพลงในแนวเฮฟวีเมทัลทีม่ เี นือ้ หาในเชิงทีเ่ กีย่ วกับด้านมืด เช่น เซ็กซ์ ยาเสพติด ฯลฯ เป็นชีวติ จิตใจ และตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา เขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเฮฟวีเมทัลด้วย แต่ต่อไปนี้คุณพ่อขอเปลี่ยนแนวทางการร้องให้สงบนิ่งกว่าเดิม เป็นเพลงแนวโมเดิร์น คลาสสิก ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งไปห้องอัดเพื่อบันทึกเสียงเพลงในแนวเฮฟวีเมทัลเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

SPORT ‘โบลต์’ ซิวนักกรีฑายอดเยีย่ มสมัยทีส่ อง

ยูเซน โบลต์ ยอดลมกรดเจ้าของสถิติโลกวิ่ง 100 และ 200 เมตร คว้ารางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมแห่งปีสมัยที่สอง จากการโหวต ของนักกรีฑากว่า 1,800 รายทั่วโลก รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ และบรรดาผู้สื่อข่าว ซึ่งโบลต์ได้สร้างผลงานกระหึ่มด้วยการพังสถิติการวิ่ง 100 และ 200 เมตร ชาย ด้วยเวลา 9.58 วินาที และ 19.19 วินาที ตามลำดับ ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยลมกรดหนุ่มชาวจาเมกาออกมาให้สัมภาษณ์หลังคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่สองติดต่อ กันว่า “นี่คือปีที่มหัศจรรย์ของผม ซึ่งเกิดจากการทำงานหนักของผมมาตลอด ซึ่งผมก็ภูมิใจในตนเองมากด้วยเช่นกัน”

เผยคำยอดฮิตในรอบทศวรรษ

ในสิบปีทผ่ี า่ นมา มนุษย์สว่ นใหญ่ทว่ั โลกกำลังหมกมุน่ อยู่กับเรื่องอะไร เห็นจะวัดได้จากคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นที่มาของการศึกษาล่าสุดของ โกลบอล แลงเกวจ มอนิเตอร์ ทีร่ วบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ภาษาอังกฤษ ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ผลการจัด อันดับคำยอดฮิตที่ใช้บ่อยที่สุด มาดูดีกว่าว่าคำไหนเข้า รอบกันบ้าง • อันดับหนึง่ ต้องยกให้คำว่า Global Warming หรือ ภาวะ โลกร้อน ทีเ่ ริม่ ใช้กนั อย่างแพร่หลายในปี 2000 สอดคล้อง กับวลีสุดฮิตอันดับแรกอย่าง Climate Change หรือการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกังวล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี • ตามมาติดๆ ด้วยอันดับทีส่ อง คือคำว่า 9/11 ทีห่ มายถึง เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ที่ ช็อกคนทัง้ โลก และคำว่า Ground Zero ทีห่ มายถึงบริเวณ ซากอาคารของตึกเวิลด์เทรดทั้งสอง ที่ถูกวินาศกรรมใน เหตุการณ์ 9/11 ก็ยงั กลายเป็นวลียอดฮิตในอันดับ 3 อีกด้วย • ส่วนอันดับสาม ต้องบอกว่ามาแรงเป็นอย่างมาก เพราะ เป็นคำว่า Obama ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในปี 2008 แต่ก็ยังติดอันดับคำฮิตได้ ส่วนสโลแกนเด็ดของ

ANIMAL สวนสัตว์สหรัฐฯ ตั้งชื่อแพนด้าน้อย

‘ทายาทแห่งสายเมฆ’ และแล้ ว ลู ก น้ อ ย แพนด้าวัย 15 สัปดาห์ แห่ ง สวนสั ต ว์ ซ านดิ เอโกก็ได้ชื่อ ‘หยุนจื่อ’ จากผลการโหวตของ แฟนๆ แพนด้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยหยุนจื่อ แปลว่า ลูกชายแห่งสายเมฆ เนื่องจากแม่ของ มันมีชื่อว่า ‘ไป่หยุน’ ที่แปลว่า เมฆขาว ทั้งนี้ ชือ่ หยุนจือ่ ได้รบั การโหวตร้อยละ 28 จากจำนวน การโหวตทั้งหมด 17,526 ครั้ง โดยแพนด้าน้อย ตัวนี้ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ท่ า มกลางความตื ่ น เต้ น และปลาบปลื ้ ม ของ ชาวอเมริกัน ทั้งนี้ สหรัฐฯ และรัฐบาลจีน กำลั ง ร่ ว มมื อ กั น วิ จ ั ย ค้ น คว้ า เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม จำนวนประชากรของแพนด้าที่กำลังเสี่ยงต่อ การสูญพันธุ์

บารัก โอบามา อย่าง Yes, we can! ก็อยู่ในอันดับที่ 15 ของวลียอดฮิตด้วย • ในขณะทีอ่ นั ดับสีค่ อื คำว่า Bailout หรือการเข้าอุม้ สถาบัน การเงิน ตามมาด้วยอันดับห้าคือ Evacuee หรือผู้ที่ถูก อพยพไปยังทีป่ ลอดภัยกว่า และคำว่า Refugee ทีห่ มายถึง ผูล้ ภ้ี ยั ซึง่ ถูกใช้มากในเหตุการณ์ภยั พิบตั จิ ากพายุเฮอริเคน แคทรีนาในเมืองนิวออร์ลีนส์ของสหรัฐฯ เมื่อปี 2005 • นอกจากนี้ยังมีคำสุดฮิตในแวดวงออนไลน์จูงมือกันเข้า มาติดอันดับด้วย อย่างเช่น Google ในอันดับ 7 คำว่า Twitter ในอับดับ 17 คำว่า Blog ในอันดับ 19 และ Texting หรือการส่งข้อความในมือถือ อยูใ่ นอันดับที่ 20 ด้วย • สำหรับในแวดวงฮอลลีวูดก็ไม่ยอมแพ้ ขอส่งคำฮิต อย่าง Slumdog จากหนัง Slumdog Millionaire มาอยู่ใน อันดับ 21 ซึ่งคำนี้ยังกลายเป็นคำที่ใช้เรียกแทนเด็กๆ ใน สลัมของนครมุมไบอีกด้วย และยังมีคำว่า Brokeback จากหนัง Brokeback Mountain อยู่ในอันดับที่ 23 ด้วย และติดตามการจัดอันดับครั้งนี้แบบเต็มๆ ได้ใน http:// www.languagemonitor.com/top_word_lists/top-words-ofthe-decade-2000-2009

“ในใจผมคิ ด ว่ า น่ า จะ เริ่ ม จากการขอโทษก็ ดี ไม่ใช่เหรอ จะหนีไปไหนมัน ก็มแี ต่ความทุกข์ตามเราไป ผมว่าเริ่มจากหนึ่งดีกว่า เริม่ จากขอโทษ แล้วชีวติ จะ เป็ น อย่ า งไรค่ อ ยว่ า กั น มันอาจจะไม่เป็นแบบเดิม แต่ชวี ติ ก็ยงั ดำเนินต่อไป”

สราวุฒิ มาตรทอง ให้สัมภาษณ์ในกรณี นาธาน โอมาน ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

GREEN PLEASE อดีตเซ็กซี่สตาร์ฝรั่งเศสเสนออียูตั้ง ‘วันกินผัก’ แก้ปัญหาโลกร้อน

แม้จะยังไม่เป็นจริงกับไอเดียของอดีตเซ็กซีส่ ตาร์ชาวฝรัง่ เศส บริจติ ต์ บาร์โดต์ ที่เขียนจดหมายถึงคณะกรรมาธิการยุโรป เรียกร้องให้ชาวยุโรปแสดงพลังหยุด ปัญหาโลกร้อนด้วยการหันมากินผักแทน พร้อมรณรงค์ตั้ง ‘วันกินผัก’ ของชาว ยุโรป แต่ก็นับเป็นความคิดที่เจิดและแจ่มในการช่วยโลกไม่น้อย โดยเนื้อหาใน จดหมายกล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของฟาร์มปศุสัตว์ไม่ได้เพิ่มการปล่อยคาร์บอนสู่ ชัน้ บรรยากาศเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้เกิดมลพิษในดินและน้ำด้วย” ซึง่ บาร์โดต์อา้ งข้อมูลจากการศึกษา ของธนาคารโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “หาก ประเทศที่พัฒนาแล้วลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงได้ ภาวะการขาดแคลนและอดอยากอาหารที่คร่าชีวิตเด็ก เกือบ 6 ล้านคน ในแต่ละปีก็จะลดน้อยลงด้วย หน้าที่ร่วมกันนี้จะต้องปฏิบัติด้วยกันหมดทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการกินมังสวิรัติด้วยการก่อตั้งวันกินผัก (Vegetarian Day) ของชาวยุโรป”

ดื่มเหล้าฤดูหนาวเสี่ยงตาย

Did You Know?

27 พฤศจิกายน 2438 - อัลเฟรด แบร์นฮาร์ด โนเบล นักประดิษฐ์และคิดค้นระเบิด ไดนาไมต์ ได้เขียนพินัยกรรมหลังจากที่เขา ตายว่า จะมีการให้รางวัลกับบุคคลทีม่ ผี ลงาน วิจัยโดดเด่น เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ มนุษยชาติ ซึ่งก็คือรางวัลโนเบล 28 พฤศจิกายน 2533 - ลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ ครองตำแหน่งยาว นานถึง 31 ปี หลังจากที่เขาโอนตำแหน่งนี้ ให้แก่ผนู้ ำรุน่ สอง นาย โก๊ะ จ๊ก ตง ทำให้เขา ได้ ร ั บ ยกย่ อ งจากนานาประเทศในฐานะ นักการเมืองผู้ประสบผลสำเร็จในการสร้าง สิ ง คโปร์ ใ ห้ เป็ น ประเทศที ่ ม ี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 29 พฤศจิกายน 2485 - วันเกิด หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ ‘ท่านมุ้ย’ ผู้กำกับ ภาพยนตร์ ผู้เขียนบท และผู้อำนวยการ ผลิตภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ ท่านกำกับคือ มันมากับความมืด 30 พฤศจิกายน 2378 - วันเกิด แซมมวล แลงฮอร์น คลีเมนซ์ นักเขียนชาวอเมริกัน เจ้าของนามปากกา มาร์ก ทเวน ผลงานที่ มีชอ่ื เสียงคือ การผจญภัยของ ทอม ซอว์เยอร์ และ การผจญภัยของ ฮักเคิล เบอร์รี ฟินน์ 1 ธันวาคม 2495 - วันผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิงครั้งแรกในโลกที่ประเทศ เดนมาร์ก โดย จอร์จ จอร์เจนเซ็น ชายหนุม่ ชาวอเมริกนั ซึง่ ภายหลังเป็นทีร่ จู้ กั กันดีใน ชื่อ คริสทีน จอร์เจนเซ็น 2 ธันวาคม 2518 - วันชาติลาว โดยพรรค ประชาชนปฏิวตั ลิ าว นำโดย ไกสอน พมวิหาน เคลื่อนไหวล้มล้างรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาสำเร็จ แล้วสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และเริ่มปกครองในระบอบ สังคมนิยม 3 ธันวาคม 2510 - ดอกเตอร์ คริสเตียน บาร์นาร์ด ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของ มนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก โดยผ่าตัด เปลี่ยนหัวใจให้กับคนไข้วัย 53 ปี ซึ่งหัวใจที่ ได้นั้นมาจากหญิงสาววัย 25 ปี ที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ลืมความเชื่อที่บอกว่าการดื่มเหล้าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายไปเสีย เพราะกระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนว่าเป็น ความเชือ่ ที่ผิด เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัว ทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนว่าร่างกาย อบอุน่ ขึน้ แต่จริงๆ กลับเป็นช่องทางให้ความร้อนในร่างกายถูกระบายออกได้งา่ ยขึน้ ยิง่ ดืม่ เหล้ามากขึ้นเท่าใด ความร้อนก็จะถูก ระบายออกจากร่างกายมากขึ้นไปด้วย ทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ และอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้


10

LIFE


สัมภาษณ์ : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม

E BEGINS

DRIVING ON THE FAST LANE

ไม่ขอเปรียบเทียบชีวติ ของคนให้เป็นฤดู ทีม่ รี อ้ น ฝน หนาว เพราะเมือ่ มาคิดๆ ดูแล้ว ‘รถยนต์’ ก็ดจู ะเป็นตัวแทนของชีวติ ได้ดีไม่แพ้กนั ใครทีเ่ ป็นมือใหม่หดั ขับ ก็จำเป็นต้องเตาะแตะคืบคลาน อยูบ่ นถนนเลนซ้ายเพือ่ ฝึกปรือความเก่งกล้า ส่วนคนทีแ่ ม่นยำและเจนจัดในสนามแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะบิดพวงมาลัยตบเกียร์ขา้ มไปอยูเ่ ลนขวาสุดของถนนได้อย่างสบายๆ แต่ทงั้ นีย้ อ่ มขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของรถยนต์คนั นัน้ ๆ ด้วยว่าจะมีออปชันอะไรเสริมส่งให้เครือ่ งยนต์แรงและเร่งทะยานไปสูจ่ ดุ หมายได้ด ี และ ‘เป้’ - อารักษ์ อมรศุภศิริ ก็เป็นหนึง่ ในบรรดารถเครือ่ งแรงทีว่ งิ่ อยูบ่ น เลนขวาสุดในขณะนี ้ ด้วยสมรรถนะยอดเยีย่ มจากการเป็นมือกีตาร์วงสะเลอ รูปลักษณ์ภายนอกทีห่ ล่อเซอร์จนสาวๆ ต้องเหลียวมอง ไม่เพียงเท่านัน้ เพราะรถยนต์คนั นีย้ งั มีออปชันเสริม ทางการแสดงด้วยการเป็นพระเอกทัง้ ในจอเงินและจอแก้ว พ่วงด้วยตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์ของสินค้าอีกหลายรายการ จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่า เมือ่ เหตุผลและองค์ประกอบทัง้ หมดมาหลอมรวม เข้าด้วยกัน จะส่งผลให้เขากลายเป็นหนุม่ งานชุกทีม่ าแรงแซงทางโค้งทีส่ ดุ แห่งปี จนถึงขัน้ ทีพ ่ อ่ ของเขาเองต้องโทรศัพท์ถามตารางคิวลูกจากเลขาฯ เพือ่ ทีจ่ ะพาเขาไปทำฟันในวันว่าง!!!


ปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีทองของคุณได้เลยนะ เพราะนอกจากเล่นดนตรีแล้ว ก็ยังเป็นพระเอกละคร พระเอกหนัง แล้วก็ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาตั้งหลายชิ้น เรียกว่าปีทองก็คงไม่ถูกซะทีเดียวนะครับ เพราะไม่ใช่ว่าผมคนเดียวแล้วจะทำอะไรได้ทั้งหมด แต่มันเป็นเพราะโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาต่างหาก แล้วผมก็ประเมินตัวเองแล้วด้วยว่าผมทำได้ ถึงได้ รับงาน ถ้าอะไรที่ผมประเมินดูแล้วว่าคงทำไม่ได้ ผมก็จะไม่รับครับ จริงๆ ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีของใครอีก หลายคนด้วยนะ ไม่ใช่ปีของผมคนเดียว แต่ถ้าถามผมว่า จะมีโอกาส มีงานดีๆ แบบที่ในปีนี้ผมได้ รับอีกไหม ผมว่าคงไม่มีอีกแล้วล่ะ โอกาสบางอย่างมันมาแค่ครั้งเดียว ถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็จะหลุด มือเราไปตลอดชีวิต ผมคิดอย่างนี้นะ อย่างหนังเรื่อง ‘เฉือน’ ที่ผมรับเล่นก็เพราะชอบที่บท และคิด ว่าคงไม่มีใครจะยื่นบทการแสดงแบบนี้มาให้อีกแล้ว ถ้าผมไม่รับไว้ โอกาสนั้นก็จะต้องตกไปอยู่ในมือ ของคนอื่นแทน แล้วงานอะไรหรืองานแบบไหนที่คุณจะปฏิเสธ มันคงไม่ใช่โดยเนื้องานหรือประเภทของงานซะทั้งหมด เพราะ ณ ตอนนี้สิ่งที่ผมนำมาเป็นปัจจัย ในการตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่ก็คือเรื่องเวลาครับ เพราะถึงแม้จะมีงานเข้ามามากแค่ไหน แต่โดย เนื้อแท้ของผมก็ยังคงเป็นนักดนตรีอยู่ เพราะฉะนั้น ผมก็จะนึกถึงงานเพลงเป็นอันดับแรก ถ้างานที่ รับมันเบียดเบียนเวลาของวง หรือทำให้การทำงานเพลงล่าช้าลงไป ผมก็คงต้องปฏิเสธ จากเดิมที่เป็นนักดนตรีเพียงอย่างเดียว พอมีบทบาทการเป็น ‘พระเอก’ เข้ามา มันเปลี่ยนโลก หรือชีวิตส่วนตัวของคุณไปมากน้อยแค่ไหน ก็เปลีย่ นไปครับ เยอะด้วย อย่างแรกทีเ่ ห็นได้ชดั เลยก็คอื เราเป็นข่าวเยอะขึน้ มีงานมีเงินเยอะขึน้ (หัวเราะ) ส่วนเรื่องการปฏิบัติตัว ผมก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิมแหละ คือเป็นคนง่ายๆ สบายๆ มีใครมา ขอลายเซ็น ขอถ่ายรูป ผมก็โอเค ไม่ได้มีอาการเหวี่ยงใส่ คือเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้น ไม่มี ความจำเป็นที่ผมจะต้องเปลี่ยนตัวเองนี่ แล้วการมองโลกหรือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นล่ะ คุณมีความคิดเห็นเปลี่ยนไปบ้างไหม ตอนทีเ่ ป็นนักดนตรีอย่างเดียว ผมมีความเป็นอิสระมาก คือต้องเข้าใจว่าในบ้านเรานักดนตรีไม่ได้ มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนมากนักเมื่อเทียบกับดารา นักแสดง แต่พอผมได้เข้ามาเห็นโลก ของการแสดงแล้ว มันเปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างของผมไปเหมือนกัน อย่างละคร ผมก็ได้รู้ได้เห็น อุตสาหกรรมการทำละคร ซึ่งเป็นโลกที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไป แต่พอเข้าไปเห็นกระบวนการผลิต ละครแล้ว คนไม่ดูละครอย่างผมก็ถึงกับอึ้งไปเลย จริงๆ นะ เพราะต้องยอมรับเลยว่าคนเหล่านั้นเขา มีความตั้งใจมากในการทำละครเพื่อตอบสนองความชอบของคน คือเขาคำนึงถึงความชอบของคนดู โดยไม่ได้นึกถึงเงิน หรือคิดว่าจะต้องทำเพื่อกล่อง คือพวกเขาอยู่ได้เพราะความชอบของคนดูจริงๆ อย่างงานเพลงเรายังทำเพือ่ ความเท่ หรือเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ แต่งานละครนีต่ ้อง

จะรับงานแสดงไปอีกกี่ปี หรืออยากจะลองเล่นบทนู้นบทนี้ พูดถึงเรื่องพัก ปีนี้คุณได้พักเหนื่อยจากงานต่างๆ หรือยัง นี่แหละ ตอนนี้พักอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะว่างเลยนะ แต่เป็นช่วงที่งานมันซาลงแล้วมากกว่า เลย มีเวลาเล่น มีเวลาเอ้อระเหยบ้างนิดหน่อย แล้วก็ซอ้ มดนตรีกบั เพือ่ นๆ ในวง เพราะเดีย๋ วจะมีคอนเสิรต์ ฉลอง 10 ปี สมอลล์ รูม ที่จะจัดขึ้นวันที่ 24-25 ธันวาคม เป็นมหกรรมคอนเสิร์ต 2 วัน 2 คืน ที่สยามสแควร์ครับ บอกได้ไหมว่าอะไรคือความสุขที่คุณได้จากชีวิตนักดนตรี การได้ทำในสิ่งที่รัก ไม่มีใครมาบังคับหรือฝืนใจ อีกอย่างคือการได้ขึ้นไปเล่นกีตาร์อยู่บนเวทีให้ คนดูนี่แหละ ผมถือว่าการเล่นคอนเสิร์ตเป็นช่วงเวลาที่ผมจะได้สื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจของผมออกไปให้ คนดูรับรู้ ซึ่งมันน่าอัศจรรย์ตรงที่เราไม่ต้องทำความเข้าใจกันด้วยคำพูดเลย เพียงแต่ใช้เพลงและลีลา การเล่นดนตรีที่มันออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆ ดังนั้น การมองลงมาแล้วเห็นคนเขาสนุกกัน มันไปกับเพลงที่ผมเล่น ถือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสำหรับผม นอกจากปีนี้คุณจะงานเยอะแล้ว ข่าวยังแยะอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นข่าวเลิกกัน หรือข่าวมือที่สาม ถามจริงๆ เลยว่ารู้สึกเบื่อหรืออึดอัดบ้างไหมที่ต้องคอยตอบคำถามนักข่าว ไม่เบื่อนะ คือผมเป็นคนยังไงก็ได้ ถามมาก็ตอบไป อีกอย่างการมาถามผมก็เท่ากับทุกคนจะได้ รับรูค้ วามจริงไปเลยว่ามันเป็นอย่างไร ไม่ตอ้ งเอาไปเดาอะไรให้มนั มัว่ ไปกว่าเดิม เอาเป็นว่าผมยินดีนะ เวลาทีน่ กั ข่าวมาถาม จะเบือ่ ก็ตรงไอ้พวกชอบยุง่ เรือ่ งชาวบ้านนีแ่ หละ คือมือทีส่ ามน่ะมีจริง แต่เลิกกัน นี่ไม่จริง แล้วเวลาที่มีข่าวอย่างนี้ คุณมีวิธีรับมือกับมันอย่างไร อย่าโวยวาย เราต้องเข้มแข็งในความรักของเราก่อน เพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ผม เชื่ออย่างนั้น เวลาที่มีข่าวออกมา ผมกับก้อยก็แค่คุยกัน แชร์ความรู้สึกกันว่าต่างคนรู้สึกกับเรื่องที่ เกิดอย่างไร แต่อย่าหวั่นไหวไปตามข่าว ขอแค่คุยกันแล้วเคลียร์ก็จบ ไม่ต้องรื้อฟื้นมาพูดถึงอีก กับข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีส่วนช่วยทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่นะครับ กล้าพูดว่าไม่ เพราะผมเป็นคนเอาแต่ใจ ใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผล บางครั้งก็สงสารก้อยเขาเหมือนกันที่ต้องมารับตรงนี้ แต่ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาเข้าใจในความ ต้องการของผม เพราะฉะนัน้ เวลาทีผ่ มอยากทำอะไร หรือไปไหน อย่างไปกินข้าว ผมจะเป็นคนเลือก เขาก็จะ ‘ตามใจๆ’ เออ! แต่เรื่องข่าวมันทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งว่า คนเราน่ะ ขนาดไม่มีไฟ เขาก็ทำให้มี ควันได้ ความจริงมันต้องก่อไฟก่อนใช่ไหมถึงจะเกิดควัน พอจะจำกัดความสัมพันธ์ของคุณกับก้อยให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าช่วงนี้เป็นอย่างไร ก็ดีครับ มีความสุขกันดี แต่ทั้งนี้ผมก็คิดอยู่ลึกๆ ในใจ คือเหมือนเรารู้ดีว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน

ผมรูว้ า่ ตัวเองต้องการอะไร แล้วก็จะทำทุกอย่างเพือ่ ให้ได้อย่างทีต่ วั เองต้องการ ผมคิดว่ามันคือแง่ดขี องการใช้ชวี ติ เหมือนว่า เรามีจดุ หมาย แล้วก็ตอ้ งการทีจ่ ะเดินไปให้มนั ถึง แล้วก็มปี จั จัยอีกอย่างทีผ่ มใช้ขบั เคลือ่ นตัวเอง นัน่ คือ ‘แรงกดดันจากภายนอก’ ยอมรับว่าเขาทำเพื่อเอาใจคนดูจริงๆ แล้วละครยังถือเป็นความบันเทิงที่ mass กว่างานเพลงด้วย เพราะเมื่อละครออกฉาย มันสามารถเข้าถึงคนดูได้ทุกเพศทุกวัยโดยที่คนดูไม่ต้องปีนกระไดดู ถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยว่า ‘สปิริตของนักแสดง’ ในความคิดของคุณต้องเป็นอย่างไร ผมว่ามันคือ ‘ความอดทน’ อย่างเดียวเลย อย่างบางคนจะคิดว่าสปิริตคือการเล่นบู๊ เสี่ยงตาย ด้วยตัวเอง แต่ผมไม่คิดอย่างนั้น ไอ้การที่จะเล่นบู๊ได้ ยอมเจ็บได้ นั่นคือความกล้า แต่ถ้าคุณไม่มี ความอดทนต่อระยะเวลาการทำงานอันยาวนาน อดทนต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เป็นใจเป็นพืน้ ฐาน คุณก็ เล่นบู๊หรือเล่นละครฉากยากๆ ไม่ได้หรอก อีกอย่างคนทั่วไปจะชอบมองว่าอาชีพนักแสดงเป็นอะไรที่ สบาย ทำงานไม่นานก็ได้เงินเยอะแยะ มันก็ใช่ ถ้าคุณมองจากภายนอก แต่จริงๆ แล้วนักแสดงต้อง แลกมาด้วยอะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาที่แทบจะไม่มีให้ครอบครัวหรือคนใกล้ชิด หรือบาง ครั้งนักแสดงเหนื่อยแทบตาย แต่พวกเขาก็ไม่สามารถไปแสดงออกต่อหน้ากล้องได้ แล้วงานเพลงของสะเลอ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้เริ่มทำชุดที่ 3 แล้วครับ เราอยากทำให้ชุดนี้ออกมาใหม่ทั้งในด้านของเนื้อหา และดนตรี รวมทั้งยังอยากให้ออกมา mass กว่าสองชุดที่แล้วด้วย เพราะเพื่อนๆ วงอื่นอย่าง Tattoo Colour หรือว่า The Richman Toy งานเพลงของพวกเขากลายเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างไปแล้ว พวกเรา สะเลอก็อยากที่จะเป็นแบบนั้นบ้าง แสดงว่านักร้อง นักดนตรี ในค่ายเดียวกันก็ต้องแข่งกันเองด้วยเหรอ ไม่ใช่ครับ เราแข่งกับตัวเองต่างหาก แต่เราอาศัยเพื่อนๆ ร่วมค่ายที่เขาประสบความสำเร็จเป็น แรงผลักดัน เป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องคิดหาไอเดีย หาลูกเล่นใหม่ๆ ในการทำอัลบั้ม ผมคิดว่าคนอื่น เขาก็ทำกันอย่างนี้นะ เราจะไปมองหาแรงกระตุ้นจากที่อื่นที่ไกลตัวทำไม ในเมื่อเรามีตัวอย่างให้เห็น ชัดเจนอยู่แล้ว ฟังดูเป็นความคิดที่ดีนะ กับการมองหาแรงกระตุ้นในการทำงาน ใช่ครับ และมันใช้ได้หมดด้วย ไม่ใช่แค่เรือ่ งการทำงานอย่างเดียว ผมว่าถ้าคนเราไม่มองหาสิง่ เร้า เราก็จะใช้ชีวิตไปแบบซ้ำซากจำเจ คือการไม่มองหาแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิต มันก็สามารถใช้ชีวิตได้ นะครับ แต่มันจะไม่สนุก ขาดสีสัน และขาดความตั้งใจ อย่างผมเองเป็นคนที่ชอบเรื่องดนตรีอยู่แล้ว ยิ่งพอมองเห็นว่าคนโน้นคนนี้เขาทำงานเพลงออกมาได้ดี เราก็ยิ่งอยากทำในสิ่งที่เรารักให้ออกมาได้ดี บ้างไง ถามจริงๆ เลยว่าคุณชอบช่วงเวลานีข้ องชีวติ ไหม ช่วงทีม่ ที งั้ งาน มีทงั้ เงิน และมีโอกาสเข้ามามากมาย ชอบ แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอยู่ตลอดไปหรอกนะ คือมีงานเข้ามาผมก็ทำ เพราะผมคิดว่ามันเป็น งาน แต่ถ้าในวันหนึ่งที่งานแสดงหายไป ไม่มีใครมาจ้างให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ผมก็มีงานนักดนตรีที่เป็น หัวใจหลักของผมอยู่ คืองานดนตรีมันเป็นอะไรที่ผมสามารถควบคุมได้ว่าจะให้อัลบั้มออกช่วงไหน หรือช่วงไหนที่ผมอยากจะพัก แต่งานแสดงหรืองานอื่นๆ ผมไม่มีอำนาจไปควบคุม ทุกอย่างขึ้นอยู่ กับคนอื่นตัดสินใจว่าจะให้ผมทำหรือไม่ เพราะฉะนั้น ผมเลยไม่เคยวางแผนใดๆ ให้ตัวเองเลยว่าผม

ในอนาคตอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงอะไรก็ได้ ก็อย่างทีเ่ ขาพูดกันว่า ‘ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน’ ผมไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างผมกับก้อย มันอาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ก็เป็นได้ แต่ ณ ตอนนี้บอกได้แค่สั้นๆ ว่าก็ดีครับ (หัวเราะ) อะไรในตัวของพวกคุณสองคนที่ตรงกันมากที่สุด หนัง เพลง ที่เที่ยว ไลฟ์สไตล์ แทบทุกอย่างของเราสองคนเลยครับ นี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เมื่อ เวลาใครคนใดคนหนึ่งมีปัญหาแล้วเราสามารถระบายให้กันและกันได้ คุยได้ ปรึกษาได้ อีกอย่างคง เป็นเพราะก้อยเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าผมในเรื่องของวิธีคิด วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ด้วย เขาเป็น ผู้ฟังที่ดีครับ แล้วมีอะไรในตัวก้อยไหมที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ ประมาณว่าความต่างระหว่างหญิง-ชาย มีครับ อารมณ์ของผู้หญิงช่วงก่อนประจำเดือนจะมาน่ะครับ มันขึ้นๆ ลงๆ เหมือนคลื่น เดี๋ยวดี เดี๋ยววีน ผมเป็นผู้ชาย บางทีก็ไม่รู้วิธีเข้าหาไง เอาใจไม่ถูก แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับ เข้าใจดีว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาปกติในไม่ช้า (หัวเราะ) ใครๆ ก็มองว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีความ Self จริงๆ คุณเป็นอย่างนั้นไหม เป็นครับ กล้าพูดว่าทุกวันนี้ความคิดเป็นปัจเจกมากขึ้น เอาแต่ใจตัวเองบ้าง คือผมรู้ว่าตัวเอง ต้องการอะไร แล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ผมคิดว่ามันคือแง่ดีของการใช้ชีวิต เหมือนว่าเรามีจุดหมาย แล้วก็ต้องการที่จะเดินไปให้มันถึง แล้วก็มีปัจจัยอีกอย่างที่ผมใช้ขับเคลื่อน ตัวเอง นั่นคือ ‘แรงกดดันจากภายนอก’ เวลาที่คนอื่นเขาปรามาสเรา เช่น ‘เดี๋ยวก็เลิกกัน’ - กูจะรัก กันนานๆ ให้มึงดู - ไอ้เป้พูดไม่ชัด’ - กูตัดลิ้นแม่งเลย (หัวเราะ) หรือคนที่เคยว่าผมว่า ‘มันร้องเพลง ไม่ได้หรอก’ - อีกไม่นานคุณจะได้ยนิ เพลงจากปากผม แต่เรือ่ งไม่หล่อทีค่ นเขาว่านีไ่ ม่รจู้ ะแก้ยงั ไงจริงๆ ว่ะ (หัวเราะ) นอกจากการซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเอง มีเรื่องอะไรบ้างที่คุณเชื่อว่าจะต้องซื่อสัตย์ต่อแฟนๆ หรือเด็กที่ยึดถือคุณเป็นไอดอล ต้องบอกตรงๆ ว่าภาพลักษณ์ทค่ี นเขาชอบเรา ก็เพราะเขาเห็นเราจากแมกกาซีน โทรทัศน์ เหมือน กับที่สาวๆ เดี๋ยวนี้เขากรี๊ด โรเบิร์ต แพตทินสัน ก็เพราะภาพของเขาที่เป็นแวมไพร์ คือส่วนมากจะมี คนชอบผมเพราะอย่างนั้น แต่นิสัยใจคอ ความคิดภายใน คนเขาจะไม่ค่อยรู้หรอก และถ้าผมเป็นคน ตอแหลจริงๆ ตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่ผมก็อาจจะโกหก สร้างภาพกับคุณอยู่ก็ได้ แต่พอดีผมเป็นคน ตรงๆ ไง เวลาใครมาถามว่าผมเป็นคนอย่างไร ผมถึงมักจะบอกพวกเขาไปว่า บางอย่างผมก็ไม่ได้ดนี ะ ผมสูบบุหรี่ แต่ผมไม่กินเหล้า ผมก็ยอมรับ ผมไม่โกหก แต่เรื่องงานผมตั้งใจนะครับ ผมเป็นคนที่ทำ ทุกวันให้ดีที่สุด คนดูก็จะเอาไปพิจารณาได้เองแหละว่าอะไรที่เขาควรทำหรือไม่ควรทำ ที่ว่า ‘อีกไม่นานคุณจะได้ยินเพลงจากปากผม’ หมายถึงคุณจะร่วมร้องเพลงในอัลบั้มชุดใหม่ของ สะเลอด้วย หรืออะไร อ๋อ! ไม่ใช่ครับ แต่ผมกำลังจะมีอลั บัม้ เดีย่ วของตัวเองเร็วๆ นีค้ รับ แน่นอนว่าผมแต่งเพลงเองด้วย


เนื้อหาที่แต่งก็มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆ ตัวเรา คือตัวผมเองดูจะโชคดีตรงที่มีอิสระ อยาก ทำอะไรก็ได้ทำ แต่กับชีวิตของเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง มันดูเหมือนจะเป็นแพตเทิร์นที่ต้องทำงาน เมื่อเรียนจบ เลยพอจะสัมผัสความรู้สึกได้บ้าง ก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงอารมณ์ประมาณนี้ครับ (ว่าแล้วเขาก็วิ่งไปหยิบกีตาร์มาดีด พร้อมร้องเพลงให้เราฟังสดๆ) ‘เรียนจบชั้นประถม มัธยม และมหา’ลัย เพื่อนที่เคยเรียนกันมา เล่นกันมา และวิ่งไล่ แต่ตอนนี้หากจะเจอกัน ต้องนัดกันหลบเมียกันไป อดีตที่ผ่านมามันคงไม่มีแล้วใช่ไหม ตอนนี้ ญาติๆ ฉันเริ่มแต่งงานและมีลูก ฉันมีหลานตัวเล็กน่ารักคอยวิ่งเล่นไว้ให้เอ็นดู แต่ตั่วโกว โซ้ยเจ็ก อาเฮีย และอาเจ้ อยากเห็นหลานอีกคน แล้วถามว่าฉันจะแต่งเมื่อไหร่ คุณแม่ที่เคยพาฉันไป โรงเรียน และกระโดดขึ้นรถสองแถว แต่ตอนนี้ท่านเป็นความดัน หากกินของมันก็คงไม่แคล้ว คุณพ่อที่เคยแข็งแรง แข่งบาสเกตบอล จับฉันลอยสูง แต่ตอนนี้เราตัวเท่ากัน แต่ไม่เห็นฉันจะอุ้ม ท่านเลย ตอนนี้ฉันรู้สึกแก่จัง ไม่รู้จะต้องทำตัวยังไง ความฝันที่เคยมีมันก็เริ่มจะจางหายไป ทำงานเพื่อตัวเองเลี้ยงครอบครัว มีภาระต้องใช้ อดีตที่ผ่านมามันคงไม่มีอีกแล้วใช่ไหม แต่ก่อน ไปที่ไหน เจอผู้ใหญ่ฉันยกมือไหว้ แต่ตอนนี้เจอคนมากมายจนฉันจะกลายเป็นศาลพระภูมิ เวลา มองชุดคอซองหรือกระโปรงพองของนักเรียน ม.ปลาย จะมองเห็นคุกตะรางมาเตือนฉันพลาง บอกอายุให้ สมัยก่อนนอนวันละสองชั่วโมง ตื่นมาทำงานก็ยังไหว แต่ตอนนี้หากทำอย่างนั้นวัน ต่อมาเหมือนจะเป็นไข้ ร่างกายของคนมันคงเสื่อมลงตามอายุขัย แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกแก่จังไม่รู้จะ ทำตัวยังไง ความฝันทีเ่ คยมีมนั ก็เริม่ จะจางหายไป ทำงานเพือ่ ตัวเองเลีย้ งครอบครัว มีภาระต้องใช้ อดีตที่ผ่านมามันคงไม่มีอีกแล้วใช่ไหม เวลาที่ผ่านมามันคงไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วใช่ไหม’ เท่าทีฟ่ งั เนือ้ เพลงดู มันมีอารมณ์ของความเสียดายเวลาอยูน่ ะ ในชีวติ จริงคุณเคยคิดอย่างนัน้ ไหม ก็มบี า้ งครับ ผมว่าฟีลนีม้ นั จะโผล่มาตอนทีเ่ ราเริม่ โตเป็นผูใ้ หญ่ แต่กน็ ะ อะไรๆ มันก็ผา่ นไปแล้ว ก็คงต้องปล่อยมันไป คือผมคิดแทนเพื่อนนะว่า ถ้าเป็นฝรั่งเขาคงออกไปเที่ยวรอบโลกกันไปแล้ว ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยทำตัวตามระบบกันอยู่ แต่ถ้าถามถึงตัวผม ผมคิดว่าตอนนี้ ผมใช้ชวี ติ คุม้ ในระดับหนึง่ แล้วนะ เพราะผมไม่ตอ้ งทำตามระบบอย่างทีเ่ พือ่ นๆ เจอ ผมได้ทำงาน อย่างที่ตัวเองชอบ แล้วก็ได้เจอคนมากมาย ความมีอิสระของคุณ คิดว่ามีพื้นฐานมาจากไหน จากครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรืออะไร ครอบครัวครับ พ่อแม่ผมน่ารักมาก ทุกวันนีเ้ ราไปทานข้าวด้วยกันบ้าง นอกนัน้ พวกเขาไม่เคย ต้องการการ support อะไรจากผมเลย คือบ้านผมก็ไม่ได้รวยหรอกนะ แต่พ่อกับแม่ผมสามารถ อยู่ได้ ตั้งแต่ผมทำงานมาพ่อกับแม่ก็ไม่เคยมาบอกว่าต้องเอาเงิน หรือต้องซื้อของให้ แต่มันก็ต้องมีกฎประจำครอบครัวบ้างแหละ จริงไหม ก็มีครับ พ่อผมจะบอกเลยว่า ห้ามสัก ห้ามเจาะ ห้ามปั่นจักรยานออกถนนใหญ่ แต่ผมก็ เข้าใจนะว่ามันคือความเป็นห่วงเป็นใยทีพ่ อ่ แม่มใี ห้ลกู ผมเลยไม่ดอ้ื อะไร คือบ้านผมจะแฟร์ๆ กัน มากกว่า ผมคิดยังไงก็บอกพ่อแม่ หรือพ่อเขาคิดว่าผมควรจะทำยังไงเขาก็บอก เราคุยกันตลอด เวลาครับ กำลังอยากถามพอดีเลยว่า คุณหลงใหลอะไรในการปั่นจักรยาน ปัน่ จักรยานเป็นกิจกรรมทีท่ ำให้เราได้ออกกำลังกาย ผมว่าเป็นการออกกำลังกายทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ด้วย เพราะเราสามารถทำไปพร้อมๆ กับการเดินทาง คือเมื่อก่อนที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุจักรยานคว่ำ ผมจะไปไหนผมก็ปั่นจักรยานไป คือมันเป็นทั้งยานพาหนะ และเครื่องมือออกกำลังกาย แต่ถ้า คุณออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นอย่างเล่นฟิตเนส คุณต้องเสียเวลาไป เสียเงินสมัครอีก หรือนัด เพือ่ นเตะบอล ก็ตอ้ งรอเวลาทีเ่ พือ่ นว่างตรงกัน แต่จกั รยานคุณสามารถปัน่ ได้ทกุ วัน ถึงวันนีพ้ ่อผม จะห้ามปั่นออกถนนใหญ่ ผมก็ปั่นเล่นอยู่ในหมู่บ้านเอา เลิกไม่ได้ (หัวเราะ) เหมือนจะเป็นคนชอบความเร็ว ถ้าอย่างนั้นคุณเป็นคนขับรถเร็วไหม ขับรถในกรุงเทพฯ มันเร็วไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะรถติด (หัวเราะ) ผมเป็นคนขับรถไม่เร็วครับ ชอบขับไปเรื่อยๆ มากกว่า แต่ก็มีบ้างถ้าถนนโล่งผมก็จะขับเร็ว คิดว่ารถยนต์แบบไหนที่เหมาะกับการขับรถในกรุงเทพฯ รถแบบ City Car เพราะมันกะทัดรัดดี เข้าออกง่าย จอดสะดวก ปลอดภัยด้วยเวลาขับอยู่ บนท้องถนน เพราะถ้าเป็นรถใหญ่ เวลาเปลี่ยนเลนหรืออะไรมันมักจะเกิดการเฉี่ยวการชนได้ไง แต่ถ้าเป็นรถเล็กก็หมดห่วง พอจะยกตัวอย่าง City Car ที่คุณชื่นชอบหน่อยได้ไหม เพิ่งได้ลองขับมาสด้า2 ใหม่ มาครับ เครื่องแรง ช่วงล่างดี แล้วโดยรูปลักษณ์ของมาสด้า2 ใหม่ ที่ออกแนวสปอร์ตๆ ผมว่ามันสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้เลยแหละ ดูเป็นรถที่ เท่ดี ภายในกว้าง นั่งสบาย เวลาจะขับไปไหนก็ง่าย จอดก็สะดวกรวดเร็ว คิดดูสิถ้าเป็นรถใหญ่ กว่าจะหักพวงมาลัย กว่าจะถอยเข้าซองได้ เสียเวลามากๆ เลย แต่มาสด้า2 ใหม่ นี่จะทำอะไร ผมว่าก็ง่าย เหมาะกับคนเมืองอย่างเราๆ มากครับ ที่สำคัญ เห็นมาสด้า2 ใหม่ คันเล็กๆ อย่างนี้ เถอะ แต่อัตราเร่งแรงกว่าที่คิด พูดถึงเรื่องเมืองๆ แล้วก็ทำให้นึกถึงรถติด คุณสามารถหาข้อดีของการติดอยู่ในรถขณะรถติด ได้ไหม รถเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราสามารถแหกปากร้องเพลงได้ ไม่ต้องกลัวใครหนวกหู ผมคิดว่า อย่างนั้นนะ สมมติถ้าต้องซื้อรถสักคัน อะไรคือคุณสมบัติที่ดีของรถที่คุณจะตัดสินใจซื้อ จริงๆ มันก็ต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะครับ อย่างผมสิ่งแรกที่จะดูคือ ประโยชน์การใช้สอย ว่ารถคันนั้นสามารถใช้งานได้ทุกวัน ทั้งเรื่องงาน เรื่องเที่ยว ต้องขับไปได้หมดโดยที่เราไม่ต้องไป ดูแลมันมากได้หรือเปล่า สอง ภายนอกต้องดูดี เพราะรถยนต์สามารถบอกได้ถึงรสนิยมของคุณ ผมชอบรถที่ออกแนวสปอร์ต มันบ่งบอกถึงความเร็ว แรง ขับแล้วสนุก มีอิสระ สาม เรื่อง เครื่องยนต์ก็ต้องพอมีความรู้ไว้หน่อย แบบว่าช่วงล่างแรงดีไหม สุดท้ายเลยคือ ราคา ราคาต้อง สมเหตุสมผล ไม่สูงมากจนผมสู้ไม่ไหว ถ้าผมจะซื้อรถสักคันตอนนี้ มาสด้า2 ใหม่ ที่ได้ลองขับ มาถือเป็นรถที่ตอบสนองความต้องการของผมได้ทุกข้อเลย จริงๆ นะ ไม่ได้อวยเพราะผมไปเป็น พรีเซ็นเตอร์ให้เขาหรอก แต่ลองแล้วมันดี ก็บอกตรงๆ ว่าดี รู้สึกยังไงที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของมาสด้าในประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานกับมาสด้า เพราะปกติก็ชอบรถมาสด้าอยู่แล้ว รู้สึกว่า เป็นรถที่เท่ และสมรรถนะเยี่ยม ยิ่งพอรู้ว่าผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้มาสด้า ก็รู้สึกตื่นเต้น ไม่รู้มาก่อนว่าพรีเซ็นเตอร์รถยนต์ต้องทำอะไรบ้าง แต่ก็คิดว่าเป็นงานที่ท้าทายและ แปลกใหม่ดีครับ


14

เล่าเรื่องสนุกๆ ในวันถ่ายโฆษณาให้ฟังหน่อย ตื่นเต้นตอนที่พี่สตั๊นท์เขาพาผม Drift นี่แหละ เพิ่งรู้ว่าขาสั่นจริงๆ เป็นยังไง และทีมงานทุกคน น่ารักมาก Feedback หลังจากที่โฆษณาออกอากาศแล้วเป็นยังไงบ้าง ไม่ใช่เด็กๆ (หัวเราะ) เพื่อนก็มาทักกันเยอะเหมือนกันว่าโฆษณาสนุก น่าขับเนอะ เพื่อนหลายคน ก็ไปลองตามโชว์รมู มาบ้างแล้วด้วย แล้วก็ได้ยนิ มาว่ายอดจองเยอะมาก ดีใจกับมาสด้าด้วยครับ (หัวเราะ) ได้ข่าวว่าทางมาสด้ามอบรถให้คุณไปใช้ด้วย เป็นรถรุ่นไหน ได้รุ่น Maxx Sports สีเขียวครับ เวิร์กมาก ตอนนี้ขับไปไหนก็มีแต่คนตะโกนเรียก เป้ เป้! ถ้าจะให้คุณเชิญชวนคนอื่นมาลองขับ หรือใช้รถมาสด้า2 ใหม่ คุณจะพูดหรือเชิญชวนว่ายังไง ก็... ต้องไปลองครับ เพราะเป็นรถยนต์ทเ่ี หมาะกับคนทีเ่ พิง่ เริม่ ทำงาน รูปลักษณ์รถก็ดเู ท่ กะทัดรัด ประหยัดน้ำมัน เลี้ยวเข้าซอยง่าย หาที่จอดก็ง่าย ขับไปทำงาน ไปเที่ยวต่างจังหวัด ได้หมดเลย มาสด้า2 ใหม่ ถือเป็นตัวเลือกที่เปอร์เฟ็กต์สำหรับคนที่อยากจะซื้อรถใหม่ในตอนนี้ คุยถึงเรื่องงานบ้างดีกว่า ว่าอะไรคือมาตรฐานในการทำงานของ เป้ อารักษ์ ผมเป็นคนไม่เรื่องมากว่าทีมงานจะต้องมาเตรียมนู่นนี่ให้ผม อืม... มาตรฐานเหรอ คงไม่มีมั้งครับ ผมแค่เป็นคนที่ตั้งใจทำงานไม่ว่าจะงานอะไร คือผมมีคติประจำตัวว่า ‘ทำวันนี้ให้ดีที่สุด’ ไม่รู้ว่าใช้ยึด เป็นมาตรฐานได้หรือเปล่านะครับ (หัวเราะ) แต่คิดว่านั่นคือมาตรฐานของตัวผมแล้วแหละ เพราะเมื่อ เราตั้งใจทำงาน ผลงานมันก็ออกมาดี คนที่จ้างเราเขาก็ไม่ผิดหวัง ไม่มาด่าเรา ความตั้งใจมันดีต่อ ทุกฝ่าย เรื่องเรียนล่ะ ตอนนี้คุณเรียนจบแล้วหรือยัง จบแล้วครับ จบบริหารธุรกิจ จากมหิดล แต่ผมไม่ได้ไปรับปริญญากับเพื่อนนะ คือผมว่ามันเป็น พิธีรีตองมากเกินไปที่คนเป็นพันๆ จะต้องตัดชุด แต่งหน้า ทำผม เพื่อไปรับปริญญา แต่ไม่ใช่ว่าผม แอนตี้ใบปริญญานะ คือใบปริญญาน่ะมีค่า เพราะมันเป็นสิ่งที่เรา fight เพื่อให้ได้มา แต่เรื่องพิธีนี่สิ ผมว่ามันไม่จำเป็น ผมเลยให้เขาส่งใบประกาศนียบัตรมาให้ที่บ้านแทน นอกจากเรื่องเรียนแล้ว ยังมีเรื่องอื่นๆ ในชีวิตที่เคยต้อง fight บ้างไหม ต่อยกับเพื่อนนี่เรียกว่า fight ได้ไหม (หัวเราะ) เอาจริงๆ เลยก็คือตอนทำอัลบั้มแรกกับอัลบั้ม ที่สองมั้งครับ นั่นคือ fight สุดๆ แล้วในชีวิตผม เพราะเราอยากให้งานมันเสร็จ ออกมาเป็นซีดี ออก ไปเปิดให้คนฟังในวิทยุ คือเราใจร้อนกันไง แต่พอมามองตอนนี้ก็รู้แหละว่าตอนที่อัลบั้มมันยังออก ไม่ได้เพราะเรายังตัง้ ใจไม่พอ มันทำให้ผมรูว้ า่ ไม่วา่ จะทำอะไร เมือ่ ไหร่ทเ่ี ราใส่ความตัง้ ใจลงไปมากพอ ผลลัพธ์มันก็จะน่าพอใจเอง fight นี่อาจจะหมายถึงความตั้งใจแหละผมว่า พอจะมองเห็นไหมว่า นักดนตรีรนุ่ ใหม่หรือนักดนตรีรนุ่ เดียวกับคุณมีความพิเศษแตกต่างจากนักดนตรี รุ่นเก่าอย่างไร จริงๆ นักดนตรีรนุ่ เราก็เอาแบบมาจากนักดนตรีรนุ่ เก่านัน่ แหละ อย่างตัวผมเองชอบ จิมมี เฮนดริกซ์ คือเราก็ได้พวกเขาแหละทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ แต่สง่ิ หนึง่ ทีผ่ มว่านักดนตรีรนุ่ ใหม่ทำได้ดไี ม่เท่าคนรุน่ ก่อน ก็คือเรื่องการร้อง การร้องเพลงให้ดี คือถ้าคุณจะร้องแบบดีกว่า คุณก็ต้องไปทางนั้นให้สุดๆ ไปเลย แต่ถามว่าทุกวันนีเ้ รามีนกั ร้องรุน่ ใหม่ทร่ี อ้ งแบบดีวา่ บ้าพลังได้เยอะไหมล่ะ ตัวผมเองก็ยอมรับว่าตัวเอง ร้องเพลงได้ไม่ดีหรอก แต่จะพยายามและตั้งใจทำให้ดีที่สุด คำถามสุดท้าย เรื่องความรักล่ะ คบกับก้อยแล้วรู้สึกว่าโตขึ้นไหม (คิดนาน) จะบอกยังไงดีละ่ คือผมเป็นคนพูดอะไรซึง้ ๆ ไม่เป็น เอาเป็นว่าเดีย๋ วร้องเพลงให้ฟงั ดีไหม พอดีแต่งเพลงทีเ่ กีย่ วกับคำถามนีไ้ ว้พอดีนะ่ (และแล้วเขาก็ลกุ ขึน้ ไปหยิบกีตาร์ แล้วกลับมานัง่ ร้องเพลง ให้เราฟังอีกครั้งเป็นการส่งท้าย) ‘สมัยก่อนฉันแอบชอบใคร ฉันเขียนลงไปบนฝาผนัง พอถึงวันวาเลนไทน์ก็ซื้อดอกไม้ให้กัน แต่พอ เบื่อหน้ากัน บอกเลิกกันมันช่างง่ายดาย แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันต้องจริงจังขึ้นทุกที’ มันจริงจังนะครับ แต่ผมไม่รนู้ ะว่า ‘จริงจัง’ ในความหมายของคนอืน่ หมายถึงอะไร หรือต้องแสดงออก ต่อกันยังไง แต่ ณ ตอนนี้ของผมมันจริงจังนะ เห็นไหมว่ามันอธิบายเป็นคำพูดให้คนอื่นเข้าใจยาก แต่ผมกับก้อยเรารู้กันไง ส่วนโตขึ้นรึเปล่านี่ตอบไม่ได้จริงว่ะ (หัวเราะ)

ON THE ROAD! • เพลงที่เปิดฟังบ่อยที่สุดเวลาขับรถของผมคือ Nirvana จริงๆ ก็ฟังหลายแนวนะ แต่ตอนนี้ นึกออกแค่นี้ • เวลารถติด ผมไม่คอ่ ยหงุดหงิดนะ จะฟังเพลงไปเรือ่ ยๆ หรือไม่กค็ ยุ โทรศัพท์ มันเป็นกิจกรรม แก้เบื่อที่สามัญสุดๆ แล้ว • พฤติกรรมบนท้องถนนของคนเราที่ผมรับไม่ได้คือ แท็กซี่ กับรถเมล์เขียว ไม่รู้ทำไมขับรถ ดุกันจัง • ผมเลือกซื้อรถที่เราสามารถใช้งานได้ทุกวัน ดีกว่ารถแต่งราคาแพงๆ ที่ไปจอดที่ไหนแล้ว เราต้องมากังวลกับมันว่ารถจะโดนกรีดไหม • ถ้ามีเวลาว่าง ผมอยากจะขับรถไปภูเก็ตคนเดียว ไปเล่นเซิร์ฟ • ถ้าผมซื้อรถใหม่ สติ๊กเกอร์ที่อยากเอามาติดรถคือคำว่า ‘น้ำพัก น้ำแรง’ • ถนนอักษะก็สวยดีนะ เหมาะที่จะพาแฟนไปขับรถเล่นช่วงปีใหม่ • รถในฝันของผมต้องนี่เลย สีขาว เบาะแดง แจ่มสุดๆ • รถ กับผูช้ าย เหมือนกันตรงทีส่ มรรถนะของรถ เปรียบได้กบั ความสามารถในด้านต่างๆ ของ ผู้ชาย


16

GADGET

FESTIVAL

LG Crystal GD900

ได้ชอ่ื ว่าเป็นแบรนด์โทรศัพท์มอื ถือทีม่ ไี อเดียในการดีไซน์เป็นเลิศสำหรับ LG ทีต่ อนนีป้ ล่อยหมัดเด็ดออกมาอีกลูก ด้วย LG Crystal GD900 - สมาร์ตโฟนทรงสไลด์พร้อมแผงปุ่มกดสัมผัสแบบโปร่งใส เมนูรูปแบบ S-Class UI ที่แสดงผลภาพแบบ 3 มิติ พร้อมระบบ สัมผัสแบบหลายจุด (Multi-Touch) สามารถปรับการแสดงผลเป็นแนวนอนอัตโนมัติ ถ่ายภาพให้สีสันสดใสสมจริงด้วยกล้องถ่ายรูป ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล และมีเลนส์กล้องหน้าสำหรับ Video Call ที่บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น เพลง วิทยุ เครื่องเล่นวิดีโอ เมนูตกแต่งภาพ สนับสนุนการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi, Bluetooth, 3G-HSDPA, EDGE รองรับการ์ดหน่วย ความจำภายนอก Micro SD นอกจากนี้ยังสามารถอ่านไฟล์ Excel, Powerpoint, Word, Text และ PDF และสามารถใช้เอกสารที่มี อยู่ส่งทางข้อความ, อีเมล และบลูทูธ เป็นโทรศัพท์ Multi-Fuctions ขนาดนี้ แลกกับราคา 18,900 บาท ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อ

BOOK

คำสาปร้านเบเกอรี / เกร็ดความคิด บนก้าววิ่ง

สำนักพิมพ์น้องใหม่หัวใจ มูราคามิ อย่างสำนักพิมพ์ กำมะหยี่ เอาใจแฟนๆ มูราคามิ ด้วยการออกหนังสือแปลสอง เล่มรวด ‘คำสาปร้านเบเกอรี’ เป็นรวมเรื่องสั้นที่เขาว่าเป็น โครงการ ‘รวมเรือ่ งสัน้ แปลจาก งานเขียนของ ฮารูกิ มูราคามิ ชุดแฟนมูราคามิรวมหัว’ เล่ม ทีว่ า่ นี้ มีนกั อ่าน นักแปล ทีเ่ ป็น มิตรรักแฟนหนังสือมูราคามิ มาบรรจงแปลอย่างสุ ด ฝี ม ื อ ไม่วา่ จะเป็น วชิรา (‘คำสาปร้าน เบเกอรี’) อนุสรณ์ ติปยานนท์ (‘ตำนานนกไขลาน’) (คนนีไ้ ม่มี ไม่ได้ เพราะได้ฉายาว่าเป็นมูราคามิเมืองไทยไปแล้ว) จินนี่ สาระโกเศศ (‘ฝาแฝดและทวีปทีจ่ ม ดิง่ ’) อีกเล่มเป็นความเรียงเชิง บันทึกถึงความคิดความอ่าน ของมูราคามิที่มีต่อกีฬาที่เขา หลงรักอย่างการวิง่ เล่มนีแ้ ฝง ปรัชญาคมๆ ไว้ตลอดเรือ่ ง เรา ใช้เวลาละเลียดอ่านทัง้ สองเล่ม แล้ว แนะนำให้คณ ุ ลองละเลียด อ่านเช่นกัน ถ้าให้แนะนำ เรา อยากให้คณ ุ หยิบเรือ่ งสัน้ ของเขา มาอ่านในวันพักผ่อน ส่วนความเรียงนัน้ เราว่าเหมาะกับตอนนัง่ ดืม่ กาแฟตอนเช้าๆ ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ ครุน่ คิดตามไปด้วย เชือ่ สิ ว่ามันทำให้กาแฟอร่อยขึ้นอีกโข

British Film Festival 2009

MAGAZINE

Interview Magazine (40th anniversary)

“Interview เล่มใหม่ ครบรอบ 40 ปี หน้าปก คริสเต็น สจ็วต เล่มนี้สวยจนอดใจไม่หยิบไม่ไหว หยิบมาแล้วก็เปิดดูภาพ สวยๆ ในเล่มจนเต็มอิม่ ก่อน แล้วค่อยๆ ไล่อา่ นบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของคนทีน่ า่ สนใจทัง้ หลาย ซึง่ ความสนุกทีไ่ ม่เหมือน ใครคือให้คนดังสัมภาษณ์คนดังกันเอง ในเล่มนี้มีตั้งแต่ คริสเต็น สจ็วต ที่สัมภาษณ์โดย เดนนิส ฮอปเปอร์ เราว่าคริสเต็น ตอบคำถามเชิงระบายความรู้สึกของนักแสดงที่ถูกจับตาได้อย่างน่าเห็นใจชะมัด (อ่านเสร็จแล้วอยากจะไปดู New Moon ให้รู้แล้วรู้รอด) นอกจากนั้นก็มีบทสัมภาษณ์ วิโนนา ไรเดอร์ (สาวน้อยคนนี้หายหน้าหายตาไปนาน ล่าสุดกลับมาพร้อม ความคิดความอ่านที่ตกผลึกตามวัย ที่สำคัญ เธอกำลังหลงใหลในการเขียนและทำหนังอิสระซะด้วย) อ้อ มีเรื่องของนักมวย จอมกัดหู ไมค์ ไทสัน ด้วย ใครหาซื้อเล่มนี้ที่ไหนไม่ได้ โทร.ไปจองได้ที่ร้านบุ๊กกาซีน สยาม โทร. 08-3490-5478” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN

CONCERT

ใจสีขาว... กับดาวในสวนศิลป์

เงียบหายไปนาน ในทีส่ ดุ นักร้องสาวมาดห้าวเสียงทรงพลังอย่าง สุกญ ั ญา มิเกล ก็กลับมากับบทบาท การเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดคอนเสิรต์ การกุศลทีห่ ารายได้เพือ่ วัดพระบาทน้ำพุ และเพือ่ หลวงตามหาบัว ภายใต้ชื่อ ‘ใจสีขาว... กับดาวในสวนศิลป์’ จัดขึ้น ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมฟัง ดนตรีจากศิลปินคุณภาพอย่าง เป้ ไฮร็อก, บี๋ คณาคำ, อ๊อด คีรีบูน, นิล ไอยรา และศิลปินรับเชิญ อีกมากมายบนเวที ที่ไม่เพียงจะมอบความบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม แต่จะร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม อีกด้วย รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยจะนำไปมอบให้ผตู้ ดิ เชือ้ HIV ณ มูลนิธธิ รรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ นอกจากนีย้ งั สามารถบริจาคหนังสือเพือ่ นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนทีห่ า่ งไกลในโครงการของ หลวงตามหาบัวต่อไป บัตรราคา 300 บาท ทุกที่นั่ง (หางบัตร 1 ใบ สามารถแลกไอศกรีมได้ 1 ถ้วย) จัดแสดงในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงเวลา 24.00 น.

กลับมาอีกครัง้ กับเทศกาล ที่คนรักหนังไม่ควรพลาด ปีนี้ บริตชิ เคานซิล ร่วมกับสถานทูต อังกฤษ TK park และเอสเอฟ เวิลด์ ซีเนมา คัดสรรภาพยนตร์ คุณภาพจากสหราชอาณาจักร ที ่ น ั ก วิ จ ารณ์ แ ละสมาพั น ธ์ ภาพยนตร์ ท ั ่ ว โลกรั บ รองมา แล้วว่า ‘เยี่ยม’ มาจัดฉายให้ ได้ชมอย่างเต็มอิ่ม ระหว่างวัน ที่ 3-11 ธันวาคม 2552 ที่ เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนมา เซ็นทรัลเวิลด์ อาทิเช่น The Age of Stupid - ภาพยนตร์กง่ึ สารคดีกง่ึ แอนิเมชัน กับคำถามสำคัญที่ ว่า เหตุใดเราจึงไม่รว่ มมือกัน หยุดภาวะโลกร้อนในเมื่อเรา ยังมีโอกาส It’s a Free World - ภาพยนตร์เกี่ยวกับปัญหา ด้านเชื้อชาติและผูอ้ พยพ โดย Ken Loach ซึง่ ยังกำกับ Looking for Eric ภาพยนตร์เด่นประจำ เทศกาลในปีน้ี นำเสนอเรือ่ งราว ของสาวกผีแดง โดยมี เอริก คันโตนา อดีตดาวยิงแมนยูฯ ชือ่ ดังร่วมแสดงด้วย Is Anybody There? นำแสดงโดย Michael Caine ในบทนักแสดงมายากล วั ย เกษี ย ณที ่ ต ้ อ งเผชิ ญ ชี ว ิ ต ร่วมกับเด็กชายคนหนึง่ ในบ้านพักคนชรา ฯลฯ ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม และรอบฉาย ได้ท่ี www.britishcouncil. or.th

COSMETIC

CLARINS

เครือ่ งสำอางแบรนด์ดงั อย่าง CLARINS จัดโปรโมชันพิเศษ ลดราคาเครือ่ งสำอางรับสิน้ ปีทง้ั ที อย่างนีจ้ ะไม่ให้เรียกว่าเป็น A Must ที่ ต้องบอกต่อกับคุณผู้อ่านยังไงไหว โดยระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552-5 มกราคม 2553 นี้ เชิญพบกับโปรโมชัน Spark a Wish ทีจ่ ะทำให้คณ ุ สวยสมใจอย่างทีป่ รารถนาด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ CLARINS หัน่ ราคาเสียเหีย้ นเกินครึง่ ไม่วา่ จะเป็น Moisture Boosters ชุดเติมความชุ่มชื้นให้ผิว (2,300 บาท จากราคา 5,600 บาท) Live Prevention ชุดต่อต้านริ้วรอยแรกแห่งวัย (2,700 บาท จากราคา 4,800 บาท) Extra-Firming Enhancers ชุดลดเลือนริ้วรอย (3,550 บาท จากราคา 7,500 บาท) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายอีกมากมายทีร่ ว่ มรายการ พบกับโปรโมชันสุดพิเศษของ CLARINS ได้ทเ่ี ซ็นทรัลชิดลม, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, ห้างสรรพสินค้า ZEN, เดอะมอลล์บางกะปิ, ดิ เอ็มโพเรียม และสยามพารากอน


17

RESTAURANT

โสดสโม

แม้จะเปิดร้านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ด้วยความดังที่ทำเอานักท่องราตรีพูดถึงกัน ปากต่อปาก เราจึงอดไม่ได้ที่จะคว้า ‘โสดสโม’ มาแนะนำให้คนที่ยังไม่เคยรู้จักได้รู้จักกัน เริ่มที่ การตกแต่งของร้านมาในแบบเรโทร มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก๋ๆ แปลกตา และมีมุมโซฟาเพื่อความ เป็นส่วนตัว ทำให้มน่ั ใจได้วา่ ลูกค้าทีไ่ ปนัง่ ณ โสดสโม จะไม่ตอ้ งเคอะเขินใครแต่อย่างใด ตรงกัน ข้าม กลับจะได้ความเป็นกันเองเหมือนนั่งสังสรรค์อยู่กับบ้านก็ไม่ปาน ส่วนแนวเพลงก็ไม่ต้อง พูดถึง เพราะมีหลากหลายแนวเอาใจกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งเพลงไทย เพลงสากล และมี ดนตรีมาเล่นให้คึกคักกันทุกค่ำคืน ทางด้านเมนู ขอแนะนำให้ลองขนมปังหน้าหมูเป็นจานเรียก น้ำย่อย ต่อด้วยส้มตำอินเตอร์ และหมึกแย่งหยิบ ที่คนกินอร่อยจนต้องแย่งกันหยิบเข้าปาก เป็นพัลวันสมชื่อ ร้านตั้งอยู่ในซอยเอกมัย 3 กระซิบอีกนิดว่า ไปก่อน 4 ทุ่ม จะได้รับโปรโมชัน ล่อใจให้ไปบ่อยๆ ด้วยนะ

HOTEL

Asara Villa & Suite Hua Hin

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาส หรือปีใหม่ รวมถึง 5 ธันวาคม วันพ่อ และใครที่กำลังมองหาของขวัญให้คุณพ่อสุดที่รักของคุณอยู่ เห็นทีคราวนี้จะใช้เวลาไปเดินเลือก ซื้อตามห้างสักสองสามชั่วโมงไม่ได้แล้ว แต่ขอให้ทุ่มเวลาไปเลยสักคืนหรือสองคืน กับ We Love Daddy แพ็กเกจสุดคุ้มของ โรงแรมอัสสรา วิลลา แอนด์ สวีต หัวหิน ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจคนรักพ่อโดยเฉพาะ เริ่มต้นเพียง 12,000 บาท (สำหรับ 2 ท่าน) ในห้องสวีตสุดหรู หรือจะเลือกพักที่ Pool Villa ก็ได้ในราคา 15,000 บาท สำหรับ 2 ท่าน รับรองว่าคุณพ่อของคุณจะผ่อนคลายไปกับโปรแกรมสปาที่ทางโรงแรม จัดให้ อิ่มตาไปกับบรรยากาศความงดงามแบบคลาสสิกของชายหาดหัวหิน ผสมผสานเข้ากับการ ตกแต่งในสไตล์เอเชียน-คอนเทมโพรารี แถมยังอิ่มท้องไปกับบาร์บีคิว ซีฟู้ด จากฝีมือเชฟชาวฝรั่งเศสที่ ก้ามปู เรสเตอรองต์ อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2661-6825, 0-3254-7555 หรือ www. asaravillaandsuite.com

GIVE

โครงการโรงพยาบาลมีสุข

‘โครงการโรงพยาบาลมีสขุ ’ ของมูลนิธกิ ระจกเงา ขอชวนคนใจดีมาร่วมปันความสุขให้เด็กป่วย ในโรงพยาบาล ด้วย ‘ของขวัญสร้างสุข’ คนละ 1 ชิ้น ที่คุณสามารถให้ได้ เช่น ของเล่นสำหรับ เด็ก อุปกรณ์เครื่องเขียน นมกล่องทุกชนิด ตุ๊กตา หรือของที่คุณอยากมอบความสุข เพื่อเด็กป่วย ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาล รามาธิบดี และโรงพยาบาลชลประทาน หรือร่วมสมทบทุนกิจกรรมครั้งนี้ผ่านบัญชี โครงการ โรงพยาบาลมีสุข โดยมูลนิธิกระจกเงา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเซ็นจูรี เดอะ มูฟวี พลาซา เลขที่บัญชี 208-202928-4 ประเภทออมทรัพย์ ร่วมระดมของขวัญส่งความสุขให้เด็กป่วยก่อน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 นี้


แบ่งปันรอยยิ้มกับคนรอบข้าง

แม้วา่ สตรีทโชว์จะเป็นการแสดงทีด่ ไู ม่ยากและเข้าถึงง่ายสุดๆ แต่กม็ กี ติกา และมารยาทขนาดสั้ น มาฝากให้ คุ ณ เตรี ย มพร้ อ มกั น สั ก นิ ด เพื่ อ ให้ ถึ ง อรรถรสของความสนุก งานนี้อย่ามาคนเดียว แต่ควรชวนมากันเยอะๆ เพราะทุกคนสามารถหัวเราะและมีความสุขได้เท่าเทียมกัน ใครอยากยก กันมาทั้งครอบครัว หรือชวนเพื่อนทั้งก๊วนทั้งแก๊งมาแฮงก์เอาต์ที่นี่แทนการ พบกันที่เบียร์การ์เดน ก็ฟังดูน่าสนใจ ทุกคนในเมืองยิ้มแย้มแจ่มใส เด็กๆ มากับคุณยายคุณย่า พ่อจูงแม่มา แฟนชวนกันมากะหนุงกะหนิงก็ ได้ เพื่อให้เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สมกับการเป็น ‘ปรากฏการณ์ รอยยิ้มและความสุขที่มากกว่าเดิม’

กติกามารยาทเล็กๆ น้อยๆ

• เพราะจุดการแสดงอยูใ่ นพืน้ ราบ ถ้ า ตำแหน่ ง การมุ ง ชมของคุณ อยูแ่ ถวหน้า ช่วยนัง่ ลงกับพืน้ จะ ดีกว่า จะได้ไม่บังคนด้านหลัง อย่างนี้คุณก็จะสามารถแบ่งปัน การแสดงสนุกๆ ร่วมกับทุกคน ที่มาชมได้ • แต่ถา้ ถนัดยืนดูมากกว่า ก็ขยับ ไปยืนมุงที่ด้านหลังดีกว่า

• ได้โปรดเอื้อเฟื้อให้เด็ก สตรี และคนชรา เพราะงานสตรีทโชว์ จะมีผู้ชมหลากหลาย และนับเป็น ‘มหกรรมความสนุก’ สำหรับ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

• ขอแนะนำว่าคุณควรเดินทาง มาด้ ว ยรถไฟฟ้ า หรื อ รถใต้ ดิ น จะสะดวกกว่า เนือ่ งจากทีจ่ อดรถ มีจำกัด

• ถ้าใครกลัวเมือ่ ย พกเสือ่ ... พก เก้าอี้สนามมาได้ ก็จะยิ่งสะดวก • การแสดงจัดขึ้นในเขตสวนสาธารณะ ดังนัน้ กรุณางดแอลกอฮอล์ หรืองดสูบบุหรี่ เด็ดขาด

• การหย่อนเงินใส่หมวกให้กับ นักแสดง ถือเป็นมารยาทสากล ซึ่งนับเป็นการแสดงความชื่นชม และให้กำลังใจนักแสดง สำหรับ คนที่สะดวกใจจะให้เป็นเหรียญ ก็ ได้ ภายในงานจะมีจุดรับแลก เ ห รี ย ญ ค อ ย อ ำ น ว ย ค ว า ม สะดวกอยู่

• อย่าลืมช่วยกันรักษาความ สะอาด เมื่อลุกจากบริเวณที่นั่ง มุงชมการแสดงกันแล้ว กวาด สายตาดู แล้วช่วยกันหยิบขยะ ไ ป ทิ้ ง กั น ค น ล ะ ไ ม้ ค น ล ะ มื อ เพราะสวนที่เราอยากให้สะอาด อยู่เสมอแห่งนี้เป็นของทุกคน

• อย่าส่งเสียงดังเกินไป แม้การ แสดงจะไม่ ได้เล่นในบรรยากาศ เงียบสนิทเหมือนอยู่ในโรงละคร แต่นักแสดงก็ต้องใช้สมาธิในการ แสดงไม่น้อย เช่นเดียวกับที่ผู้ชม ท่ า นอื่ น ก็ ต้ อ งการใช้ ส มาธิ ใ น การชมด้วยเหมือนกัน • ดังนั้น โปรดระวังเสียงเรียกเข้า จากมือถือ และเสียงคุยโทรศัพท์ ของคุณไม่ให้รบกวนการชม • หากจะคุยกับคนข้างๆ ก็อย่า ลื ม ใช้ เ สี ย งดั ง ระดั บ แค่ ไ ด้ ยิ น กั น สองคนก็น่าจะเพียงพอแล้ว • พกกล้องมาถ่ายรูปได้ แต่กรุณา อย่าใช้แฟลช เพราะจะเป็นการ ทำลายสมาธิ ข องนั ก แสดงโดย ไม่ได้ตั้งใจ


20

SHOPPING!

O.D.M. รุ่น DD 109 ราคา 4,950.-

GRAHAM รุ่น Grand Silverstone Luffield Limited Edition ราคา 509,500.มี จ ำหน่ า ยในประเทศไทย เพียง 50 เรือน

EMPORIO ARMANI รุ่น The Luxury Pair Set ราคา 11,400.มีจำนวนจำกัดเพียง 30 ชุด

BLACK ON BLACK

FORTIS รุ่น B-42 Flieger Black Balck 656.18.81 ราคา 155,000.-

TOMMY HILFIGER รุ่น The Hybrid Revolution ราคา 11,500.-

TAG HEUER รุ่น Monaco Gulf Vintage Limited Edition ราคา 225,000.จำนวนจำกัด 5,000 เรือนทั่วโลก มีจำหน่าย ในประเทศไทยเพียง 30 เรือน

TECHNOMARINE รุ่น 609016 / 609017 ราคา 139,900.-

สุดยอดนาฬิกาทุกคอลเล็กชัน ดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สำหรับคนรักนาฬิกาและเหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปและสนุกกับการมิกซ์แอนด์ แมตช์ตามสไตล์การแต่งตัวอย่างจุใจ เพราะเดี๋ยวนี้นาฬิกาไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลา เท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่งแอ็กเซสเซอรีชิ้นสำคัญที่บ่งบอกความอินเทรนด์ของคุณ ได้เป็นอย่างดี เทรนด์นาฬิกาสไตล์ Black on Black นำเสนอความเรียบเท่และ หรูหราของสีดำตั้งแต่หน้าปัดจรดสาย ที่ออกแบบเพื่อตอบรับเทรนด์การแต่งตัว สไตล์เบสิกชิกได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะหยิบมาใส่เมื่อไหร่ ก็ทันสมัยได้ทุกโอกาส

WHERE งาน ‘The Mall Bangkok World Watch ครั้งที่ 9’ ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2552

KENNETH COLE NEW YORK รุ่น Sport Chic ราคา 9,600.-

The DKNY Luxury 20th Anniversary Watch


22

แด๊ดดี้ โด ฉลองครบรอบ 3 ปี เปิดสาขาที่ 16 ที่ซีคอนสแควร์

Daddy Dough ร้านโดนัทเนือ้ นุม่ ยอดฮิต จัดงาน Grand Opening สาขาที ่ 16 ขึน้ ทีซ่ คี อนสแควร์ ชัน้ G โซนหน้าโรบินสัน เพือ่ ฉลองในโอกาสทีแ่ ด๊ดดี ้ โด ดำเนิน กิจการครบรอบ 3 ปี งานนีผ้ บู้ ริหารใจดีแห่ง บริษทั แด๊ดดี ้ โด (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สมชาย ทวีผลเจริญ, คุณ มาริษา ทวีผลเจริญ และ คุณ ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ ทุม่ ทุนสร้าง มอบความสุขแก่ผบู้ ริโภคด้วยการแจกโดนัทขนาดกล่อง 6 ชิน้ จำนวน 333 กล่อง พร้อมจับแจก New iPOD NANO อีก 4 เครือ่ ง โดย 2 นักแสดงชือ่ ดังจาก ละครเรือ่ ง เสน่หาเงินตรา ทางช่อง 3 ได้แก่ ปอ ทฤษฎี และ น้องเจิน วรัญญา ทำเอาบริเวณจัดงานคับแคบไปถนัดตา ด้วยผู้คนที่ต่อแถวยาวเหยียดตั้งแต่เวลา 10.30-15.30 น. แถมปิดท้ายความสุขของงานด้วยการประมูลของผู้ใจบุญขึ้นมา แต่งหน้าโดนัทคูก่ บั ปอ ทฤษฎี เพือ่ หารายได้มอบแก่มลู นิธเิ ด็กอ่อนในสลัม

Singha Life เปิดตัวคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด

ลมหนาวกำลังจะมาเยือน แบรนด์แฟชัน่ Singha Life ต้อนรับ ลมหนาวด้วยคอลเล็กชันใหม่ลา่ สุด ‘Singha Life Autumn / Winter Collection 2009 / 2010’ ซึง่ เป็นคอลเล็กชันใหม่ทเ่ี อาใจคนอินเทรนด์ และสาวกแบรนด์สงิ ห์ ทัง้ เสือ้ ผ้า และแอ็กเซสเซอรี เข็มขัด, กระเป๋า, รองเท้า ฯลฯ ทีม่ ดี ไี ซน์สดุ เนีย้ บ เก็บรายละเอียดสะท้อน ภาพแบรนด์สิงห์ และบ่งบอกคาแร็กเตอร์ของผู้สวมใส่ได้อย่างดี แถมยังได้หนุม่ สุดเซอร์ ‘เรย์ แม็คโดนัลด์’ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ประจำแบรนด์ให้อกี ด้วย แวะไปได้ทร่ี า้ น Singha Life ชัน้ 3 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ติดประตูทางออก BTS หรือติดตาม รายละเอียดได้ท ่ี www.singhalife.com

AIIZ บุกดอย มอบความอุ่นใจช่วยน้อง คลายหนาว

M&M Christmas Collection

มาถึงแล้ว ช็อกโกแลตแท้เอ็ม แอนด์ เอ็ม สนุกทุกที่ ทีม่ เี อ็ม แอนด์ เอ็ม ทีย่ กขบวนความสนุกมากับสินค้า X’MAS คอลเล็กชันใหม่จากอเมริกาและออสเตรเลีย ให้ เตรียมเลือกซือ้ เป็นของขวัญสำหรับเพือ่ นๆ และคนพิเศษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่น ้ี ไม่วา่ จะเป็นหนังสือ M&M’S สุด น่ารัก หรือเอ็ม แอนด์ เอ็ม นัตแครกเกอร์ อีกทัง้ ดีสเปนเซอร์ลายการ์ตนู 6 แบบน่าสะสม และพลาดไม่ได้กบั เอ็ม แอนด์ เอ็ม รสส้ม และเอ็ม แอนด์ เอ็ม อัลมอนด์ แสนอร่อย รสชาติพิเศษที่มีขายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น ด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด พลาดแล้วต้องรอถึงปีหน้า

แบรนด์เสือ้ ผ้า AIIZ ชวนคนไทยใจดีบริจาคผ้าห่ม กับกิจกรรม AIIZ อุน่ ไอรัก ช่วยผูป้ ระสบภัยหนาว ร่วมกับมูลนิธกิ ระจกเงา เพือ่ ช่วยเหลือพีน่ อ้ งบนภูเขา ทางภาคเหนือที่ประสบกับสภาพอากาศอันหนาวเย็น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ที ่ AIIZ Shop ทุกสาขา โดยลูกค้าทีช่ อ้ ป สินค้าครบ 1,800 บาท จะได้รบั ผ้าห่ม 1 ผืน เพือ่ บริจาคโครงการ AIIZ อุน่ ไอรัก ร่วมกับมูลนิธกิ ระจกเงา อีกทัง้ ยังตัง้ ตูบ้ ริจาคเงินตามจิตศรัทธา ตลอดช่วงฤดูหนาว นีท้ ่ี AIIZ Shop ทุกสาขา อีกด้วย

เปิดตัว Mazda 2 ใหม่ โดนใจเต็มๆ

จอห์น เรย์ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อม ด้วย นางสาว สุรที พิ ย์ ละอองทอง ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษทั มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวรถยนต์นง่ั สปอร์ต มาสด้า 2 ใหม่ แฮ็ชแบ็ก 5 ประตู สปอร์ตน้องใหม่สายพันธุม์ าสด้า ทีท่ กุ คน ตั้งตารอคอยอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน ประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน โดยคว้า ดาราขวัญใจวัยโจ๋ ‘เป้’ - อารักษ์ อมรศุภศิร ิ เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก ลูกค้าเฮลัน่ เปิดราคา เริม่ ต้นเพียง 535,000 บาท โดยมีผสู้ อ่ื ข่าว อาวุโส ดร. ปราจิน เอีย่ มลำเนาว์, คุณ ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์, คุณ จรวย ขันมณี และ คุณ จาตุรนต์ โกมลมิศร์ ร่วมในพิธี เปิดท่ามกลางสื่อมวลชนจากทั่วอาเซียน เดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคัก

ช้าง บุกหาดกะรน ภูเก็ต จัดงาน ‘Chang Regatta Moonlight Night’

ช้างจัดงาน ‘Chang Regatta Moonlight Night’ รับกิจกรรมการแข่งขัน Phuket King’s Cup Regatta ที่ ชายหาดกะรน ภูเก็ต การแข่งขันจะจัดขึน้ ระหว่างวันที ่ 28 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2552 การแข่งขันกีฬาเรือใบ ในครัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ ที ่ 23 ถือเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยมีเรือใบเข้าแข่งขันกว่า 100 ลำ จากเอเชีย แปซิฟกิ และยุโรป ซึง่ บริษทั ไทยเบฟฯ ได้ให้ความสนับสนุนการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีท ่ี 8 นอกจากนีย้ งั มีการจัดงาน ‘Chang Regatta Moonlight’ ขึน้ เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองคืนวันพระจันทร์เต็มดวง รูปแบบ ของงานจะเป็นแบบ ‘ปิดหาด เปิดแผ่น’ หรือ Dancing in the Moonlight with DJs Spin on the Beach ทัง้ นี ้ ผูส้ นใจทีจ่ ะเข้าร่วมงาน ซือ้ บัตรได้ในราคา 300 บาท โดยรายได้สว่ นหนึง่ ไทยเบฟมอบให้กบั สาธารณกุศล ของท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ตด้วย


23

FRI

MON

TUE

WED

THU

งานสัปดาห์สะพาน ข้ามแม่น้ำแคว

2009 Sony World Photography Awards Global Tour

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26

ปันดาวคืนดิน

ชมการแสดงแสงเสียงที่จำลองเหตุการณ์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ สองที ่ ก องทั พ ญี ่ ป ุ ่ น ได้ เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร มาสร้างทางรถไฟ และ ชมการประกวดนางงาม สันติภาพ การจัดการ แสดงทางวั ฒ นธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจาก ศิลปินค่ายต่างๆ วันนี้ถึง 8 ธันวาคม 2552 ณ บ ร ิ เว ณ ส ะ พ า นข ้ า ม แม่น้ำแคว จังหวัด กาญจนบุรี

มหกรรมยานยนต์ สำหรับคนรักรถกลับมา นิทรรศการทีน่ ำเสนอ เยือนกันอีกครา พบกับ ผลงานที ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล นวัตกรรมยานยนต์ และ ชนะเลิศและผลงานของ เทคโนโลยี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ผู้เข้ารอบสุดท้ายในการ มากมาย วันนี้ถึง 13 ประกวดผลงานภาพถ่าย ธันวาคม 2552 ณ Sony World Photography ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 Awards 2009 มาให้ชาว เมืองทองธานี รายไทยได้สมั ผัส กับภาพถ่าย ล ะ เ อ ี ย ด เพ ิ ่ ม เต ิ ม ท ี ่ ที่นำเสนอมุมมองอันน่า www.motorexpo.co.th อั ศ จรรย์ จ ากทั ศ นะของ ศิลปินระดับโลก วันนี้ถึง 12 ธันวาคม 2552 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี (เว้น วันจันทร์)

คอนเสิร์ตการกุศล จากคาราบาว เพื่อส่ง มอบน้ำใจไมตรี ตลอด จนความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับสังคมไทย โดยใช้ เสี ย งดนตรี เ ป็ น สื ่ อ ใน การรับและส่งต่อความ ช่วยเหลือ และน้ำใจ ไมตรี วันนี้ถึง 6 ธันวาคม 2552 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม ใหญ่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จำหน่ายบัตรผ่าน ไท ย ท ิ ก เ ก ็ ต เม เจ อ ร ์ ทุกสาขา

CALENDAR

JF Theatre

ปิดท้ายธีม ‘memory’ ของเดือนพฤศจิกายนนี้ กับ ‘Ashita’ (ลาก่อน สำหรับวันพรุ่งนี้) ว่าด้วย เรื ่ อ งราวสามเดื อ นหลั ง จากที่เรือโดยสารขนาด เล็กโยบุโกะ-มารุ พาเก้า ชีวิตจมสู่ก้นทะเล คน ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตต่าง ก็ ไ ด้ ร ั บ ข่ า วสารลึ ก ลั บ นั ด ให้ ไ ปพบกั น ที ่ ห าด โยบุโกะในเวลาเที่ยงคืน กั บ เหตุ ก ารณ์ ช ุ ล มุ น อั น เนื่องจากความสัมพันธ์ ของตัวละครต่างๆ ชมฟรี วันนี ้ เวลา 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา เจแปน ฟาวน์เดชัน

27 NOVEMBER - 3 DECEMBER 2009

28 29 SAT

SUN

ARTE’ Concert

15 Ways to Create Your Future Living

Let’s Jazz Up in ARTE’ Concert ไปกับ ศิลปินมากมาย... ครั้งนี้ พบกั บ ปาร์ ต ี ้ ค อนเสิ ร ์ ต สุ ด คลาสสิ ก จากศิ ล ปิ น สาวเสียงสวย นำโดย ปนัดดา เรืองวุฒิ, แนน วาทิยา, ลูกปัด ชลนรรจ์, ลูกหว้า ดูบาดู, นารา และ แคล แคลโลรีน วันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ARENA 10 ทองหล่อ ซอย 10 จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทย ทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

นิ ท รรศการสุ ด ล้ ำ และเวิ ร ์ ก ช็ อ ปสุ ด ฮิ ป สำหรับบ้านคุณ กับ เวิร์กช็อป ‘แต่งแต้มสีสัน รับวันเทศกาล’ (13 ธ.ค. 52) และ ‘15 วิธี สร้างสรรค์... ลงมือทำ ด้วยตนเอง’ (17 ม.ค. 53) วันนี้ถึง 31 มกราคม 2553 ณ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.scg experience.co.th


24

THE TRIP เรื่อง : pladao

ลืมเรื่องร้อนๆ ทำตัวว่างๆ

แล้วพกสตางค์ไปเที่ยวสตูล...

แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของสตูลที่เราเคยได้ยินกันมาบ้าง อย่างเช่น เกาะตะรุเตา เกาะ อาดัง-ราวี เกาะหินงาม เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งพอเอ่ยชื่อขึ้นมา หลายคนคงร้องอ๋อแล้วอ๋อเล่าอยู่ ในใจ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวสูง มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ และถ้าเพียงคุณได้รู้ว่ายังมีที่ไหนอีกบ้างที่น่าไป คุณก็จะหายสงสัยเหมือนเราว่า ทำไมใครๆ ก็อยากไปเที่ยวสตูลกัน และถ้าหนาวนี้ใครยังรู้สึกว่าอากาศก็ร้อน แล้วยังมีแต่เรื่องร้อนๆ มากมายเหลือเกิน แนะนำให้ลืมๆ และทิ้งๆ ขว้างๆ ทำเป็นไม่สนใจมันบ้าง การไปสตูล ต้องการแค่สองปัจจัยคือ ทำตัวและหัวใจให้ว่างๆ แล้วหาสตางค์ไปเที่ยวชิลล์ๆ ที่สตูลกัน ดีกว่า

I love you… ตะรุเตา จะว่าไป เกาะตะรุเตา เป็นเกาะแรกๆ ที่เรา นึ ก ถึ ง เมื ่ อ มี ใ ครสั ก คนเอ่ ย ปากชวนไปสตูล คงเพราะ ได้ ย ิ น ชื ่ อ เกาะนี ้ ก ่ อ นเกาะ เสม็ดเสียอีก ถ้าใครเกิดทัน และเคยได้ดูหนังเรื่อง ขัง 8 เวอร์ชันแรกที่ปิยะมาศเล่น ก็ น่าจะรู้ (เราเกิดไม่ทัน แต่ โชคดี ท ี ่ ท ี ่ บ ้ า นมี ว ิ ด ี โ อดู ) เพราะเป็นเรื่องของนักโทษที่ ถู ก ขั ง บนเกาะตะรุ เ ตานี ่ แหละ ส่วนเรื่องจริง ความ เป็นมาของเกาะนี้ก็คือ เมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ์ได้ บุ ก เบิ ก บริ เวณอ่ า วตะโละ- อุดัง และอ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา ให้เป็นทัณฑสถาน และเป็ นนิ ค มฝึ ก อาชี พ ของ นักโทษการเมือง ซึ่งเมื่อ ปลายปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมืองจากคดีกบฏบวรเดช (พ.ศ. 2476) และกบฏนายสิบ (พ.ศ. 2478) มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา ต่อมากรม ป่าไม้ได้ถอนสภาพการเป็นเขตหวงห้ามเพือ่ การราชทัณฑ์บนเกาะออก แล้วจึง ประกาศให้เกาะเหล่านีเ้ ป็นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมือ่ วันที ่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 8 ของประเทศ และจากความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล จึงได้รับการ ยกย่องให้เป็น ASEAN Heritage Parks and Reserves หรืออุทยานมรดกของ อาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2525 ส่วนเหตุผลที่ทำให้เราหลงรักตะรุเตา คงเป็นเพราะความสวยงาม ของทะเล หาดทรายขาวนุ่มเท้า ความสดชื่นของพืชพรรณ ที่เรียกได้ว่ายังมี ธรรมชาติอยูค่ รบสมบูรณ์บนเกาะนี ้ ตอนเช้ามีเสียงนกเงือกและนกกาฮังมา ร้องปลุก และอาหารทะเลสดๆ บนเกาะที่หาชิมลิ้มรสได้ไม่ยาก แค่นี้ก็ทำให้ หลงรักได้แล้ว...

หลีเป๊ะ หินงาม ทะเลบัน ฯลฯ คิดว่าถ้าให้ร่ายรายชื่อเกาะหรือสถานที่ท่องเที่ยวในสตูลและนำ รายละเอียดข้อมูลมาใส่ไว้อย่างเดียว คุณก็คงไม่ได้อา่ นอย่างอืน่ พอดี เพราะ ยังมีอีกมากมายรายเรียง และแต่ละที่ก็ล้วนเลื่องลือขึ้นชื่อในความสวยงาม น่าไปเยือนทั้งนั้น นอกจากมีหมู่เกาะตะรุเตาเป็นพระเอกแล้ว สตูลยังมี นางเอก นางรอง และตัวประกอบดีเด่นที่ไม่จำเป็นแย่งซีนกันเองอีกด้วย เพราะแต่ละสถานที่มีความสวยงามโดดเด่นอยู่ในตัวเอง อย่างเกาะที่นัก ท่องเที่ยวนิยมไปกันมากอีกแห่งคือ เกาะหลีเป๊ะ อยู่ทางใต้ของเกาะอาดัง ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่มีชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ปลายสมัย รัชกาลที่ 5 ยามน้ำลง ลานกว้างของปะการังหลากสีใต้ผิวน้ำที่ใสคล้าย กระจกทางด้านหน้าเกาะ จะพ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์ได้เต็มๆ นักดำน้ำและ คนที่ชอบแหวกว่ายไปดูปะการังน่าจะชอบ เกาะหินงาม อยูเ่ ลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุดตาผูม้ าเยือนด้วยหาดหิน ซึง่ เต็มไปด้วยหินก้อน กลมรีขนาดต่างๆ กันวางเรียงรายละลานตา หินแต่ละก้อนดูลน่ื เป็นเงาวาววับ เกลี้ยงเกลา ยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพื้นเข้มสลับริ้วลายเส้นสีอ่อนของ หินงามจับตา ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยและถามกันเลยว่าชื่อเกาะนี้ท่านได้แต่ใด มา... ช่วงเวลาเที่ยวเกาะหินงามได้ดีที่สุดคือตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ที่นี่เป็นพื้นที่น่าสนใจ เพราะตั้งอยู่ติด ชายแดนประเทศมาเลเซีย สภาพหน้าตาเป็นพื้นที่ป่าดงดิบทอดยาวจาก เทือกเขาสันกาลาคีรไี ปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย มีปา่ ไม้มคี า่ และสัตว์ปา่ นานาชนิด มีถำ้ และน้ำตกสวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และมี บ้านพักมาตรฐานที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 150 คน พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับใครที่อยากเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ เปรยๆ และพาดพิงถึงเกาะอาดังแล้ว จะไม่พูดถึงเกาะอาดังเอา เสียเลยก็กระไรอยู่ เกาะอาดัง อยู่ที่ชายหาดบริเวณแหลมสน บรรยากาศ และพืน้ ทีเ่ กาะสวยงามและเหมาะสำหรับการพักแรม ใครมัน่ ใจว่ารักธรรมชาติ ชอบทะเล และไม่ยึดติดความสะดวกสบาย น่าจะหาเวลามาลองใช้ชีวิตบน เกาะนี้ เพลิดเพลินกับความงามและทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดน้ำ แซม ด้วยเกาะแก่งต่างๆ มีทางเดินเท้าที่นำทางไปสู่น้ำตกอันเป็นแหล่งน้ำจืดที่ ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเลได้ใช้ดำรงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานาน ใครที่อยู่แต่ ในเมืองมานานจะได้มาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ แบบชาวเกาะได้จากทีน่ ่ี เป็นการเปลีย่ น บรรยากาศบ้าง


อีกหนึง่ จังหวัดทางภาคใต้ของเราทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสวยสดงดงาม น่าสนใจ น่าไปเยือนหลายแห่ง เรียกได้วา่ ถ้า ใครเห็นภาพท้องทะเลตามเกาะต่างๆ ของจังหวัดสตูลนี้แล้วบอกไม่อยากไปละก็ เชื่อได้เลยว่าเขาอาจโกหก พายเรือลอดถ้ำ ย่ำน้ำลุยโคลน ที่ถ้ำเจ็ดคต ใครเคยไปทะเลมาหลายครั้งแล้วในรอบปีนี้ แล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ด้วยการทำกิจกรรมอืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม เช่นเบื่อแล้วกับการดำน้ำ หาปลา จับปูลม ชมจันทร์ หรือฝันกลางวันยามอาบแดด ก็ลองเปลี่ยนมาพายเรือลอดถ้ำที่ ถ้ำเจ็ดคตนี้ดูบ้าง ถ้ำเจ็ดคต อยู่หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ทางด้านทิศเหนือของ น้ำตกวังสายทอง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ กว้าง 70-80 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร บางช่วงสูง 100-200 เมตร และมีลำคลองไหลผ่านด้านในถ้ำ ชื่อคลองมะนัง ต้นน้ำ เกิดจากถ้ำโตน อยู่ทางเหนือของถ้ำป่าพน ซึ่งคลองมะนังจะไหลออกทางปากถ้ำไป จ๊ะเอ๋กับคลองละงู ซึ่งมีต้นน้ำเกิดจากภูเขาในจังหวัดตรัง ภายในถ้ำยังมีหินงอก หินย้อยสวยงาม และการที่มีคลองใหญ่ทะลุภูเขาในถ้ำ ทำให้เหมาะแก่การล่องเรือ เที่ยวถ้ำเป็นอย่างมาก ภายในถ้ำแบ่งเป็น 7 ช่วง มีบรรยากาศแตกต่างกัน ดังนั้น รับรองได้ว่า คุณจะไม่เบือ่ หรือกลัวจะติดอยูใ่ นถ้ำและเจอแต่ววิ เดิมๆ ลำคลองจะไหลไปตามความ คดเคี้ยวของตัวถ้ำ สายน้ำจึงมีความตื้นลึกไม่เท่ากัน ช่วงหน้าแล้ง น้ำลึกแค่ท่วม ข้อเท้าเท่านั้น ใครสูงเกิน 50 เมตร เดินลุยได้สบายๆ ไม่ต้องกลัวจม ในขณะที่บาง ตอนอาจลึกเกิน 5 เมตร ช่วงนั้นก็เป็นโอกาสดีที่จะพายเรือ ฝึกบริหารกล้ามเนื้อ หัวไหล่ให้แข็งแรงกันไป ช่วงหน้าฝนน้ำหลาก จะเดินทางเข้าไปได้ค่อนข้างยาก แต่ ถ้าใครชอบผจญภัยลุยๆ ไม่กลัวเละ ก็ต้องเดินลัดเลาะไปตามริมผนังถ้ำ เดินลุยน้ำ ที่บางตอนเป็นหาดทรายผสมกรวดบ้าง บางตอนก็มีพื้นที่เป็นโคลนเลน น่าจะย่ำได้ สนุกแต่ต้องระมัดระวังในการเดินสักนิด และควรมีไฟฉายติดตัวไปด้วย บรรยากาศในถ้ำเงียบสงัด แต่ไม่แนะนำให้พกไอพอดติดตัวไปฟังเพลง ลอง ฟังเสียงน้ำไหลสลับกับเสียงลุยน้ำและเสียงพูดคุยจากผู้ร่วมทาง จะได้บรรยากาศ สนุกสนานกว่า ไฮไลต์ของการแสดงภายในถ้ำเห็นจะเป็นดวงตาวาววับของกลุม่ ค้างคาว ที่เกาะตัวอยู่บนเพดานถ้ำ ที่ดูราวกับดาวเคราะห์ที่จับตัวเป็นกลุ่มก้อน และระหว่าง ทางก็พบหินงอกหินย้อยอยูท่ ว่ั ไป เป็นรูปร่างต่างๆ ตามแต่ตาและใจใครจะจินตนาการ เมื่อเดินทางถึงคดสุดท้ายหรือคดที่เจ็ด จะมีลำแสงส่องลอดมาจากปากถ้ำเหมือน แสงแห่งชัยชนะมอบรางวัลแด่ผู้กล้าหาญที่สามารถฝ่าด่านทั้งเจ็ดออกมาได้ รวม ระยะเวลาที่ผจญภัยอยู่ในถ้ำแล้วใช้เวลาไม่นานนัก แต่เราว่าใครที่เข้าไปต้องพบ ความตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นกับบรรยากาศเหมือนได้ผจญภัยเล็กๆ ที่มีทั้งย่ำโคลน ลุยน้ำ ป่ายปีน และหลบหลีกฝูงค้างคาว ออกมาพบกับแสงสว่างราวกับฉากจบ ของภาพยนตร์เรื่อง นาร์เนีย ที่ในที่สุดก็หลุดออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้กระนั้น

SATUN MAP

Tricks for Trip

- ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าเที่ยวชมถ้ำคือ ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. - จุดชมวิวทีด่ ที ส่ี ดุ คือบริเวณปากถ้ำทัง้ สองด้าน - เส้นทางการเดินทางจากจังหวัดสตูล ใช้ ทางหลวงหมายเลข 406 และ 416 มุ่งหน้า สูอ่ ำเภอละงู แล้วแยกขวาไปน้ำตกวังสายทอง และถ้ำภูผาเพชร ก่อนถึงถ้ำภูผาเพชร มี ทางแยกซ้ายไปถ้ำเจ็ดคต รวมระยะทางราว 70 กิโลเมตร สตูลยังมีเกาะแก่งและแหล่งท่องเที่ยว อีกมากมายนัก หากคุณอยากเปลีย่ นบรรยากาศ ด้วยกิจกรรมใหม่ๆ ก็หยิบสตางค์อย่างมีสติไป เที่ยวสตูลกัน...

คูหาทั้ง 7 ในถ้ำเจ็ดคต เดินซือ้ ของในห้างไม่ให้เกินงบควรมีเป้าหมายฉันใด เดินเทีย่ วถ้ำ ให้สนุกและปลอดภัยก็ควรรูพ้ กิ ดั ต่างๆ ไว้กอ่ นด้วยก็จะดีฉนั นัน้ ดังนัน้ ไปดูกันว่าแต่ละคูหาภายในถ้ำเจ็ดคตนั้น มีอะไรรอคอยเราอยู่บ้าง ที่มาของถ้ำเจ็ดคตมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากถ้ำอื่นๆ คือ มีลำคลองลอดถ้ำไหลลดคดเคี้ยวไปตามลักษณะธรรมชาติของตัวถ้ำ ที่มีถึง 7 คูหา จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้ ที่มีผู้ตั้งชื่อใหม่ว่า ‘ถ้ำสัตคูหา’ พร้อมตั้งชื่อของแต่ละคูหา ดังนี้ คูหาที่ 1 เรียกว่า ‘สาวยิ้ม’ ผนังถ้ำมีสีเขียวมรกต มีหินงอกหินย้อย อยู่หน้าถ้ำ คูหาที่ 2 เรียกว่า ‘นางคอย’ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงาม และ ฝูงค้างคาวจำนวนมาก คูหาที่ 3 เรียกว่า ‘เพชรร่วง’ ส่วนบนของผนังถ้ำมีชอ่ งให้แสงอาทิตย์ ส่องลอดลงมาได้ เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับผนังถ้ำจึงเกิดประกาย แวววาวเหมือนเพชร คูหาที่ 4 เรียกว่า ‘เจดีย์สามยอด’ พื้นทางเดินเป็นหิน ลักษณะ คล้ายดอกกุหลาบ คูหาที่ 5 เรียกว่า ‘น้ำทิพย์’ ตามผนังถ้ำเป็นหินย้อยสีขาวและ น้ำตาล เป็นหลืบซ้อนกันมองดูคล้ายผ้าม่าน คูหาที่ 6 เรียกว่า ‘ฉัตรทอง’ มีหินงอกหินย้อยซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้น เสมือนฉัตร คูหาที่ 7 เรียกว่า ‘ส่องนภา’ ภายในมีหินงอกหินย้อย มองดีๆ แล้ว คล้ายดอกบัวคว่ำ สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ 0-7521-5867, 0-7521-1085 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง


26

I’M COMING BACK HOME เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

Another summer day Is come and gone away In Paris and Rome But I wanna go home แม้วา่ ไลฟ์สไตล์ของ ‘ฟลุค’ - ชลัคร ชีวเกษมสุข Marketing Director แห่ง Kaiserin (ผู้นำเข้า นาฬิกา Armand Nicolet และ TechnoMarine) ชายหนุ่มเจ้าของบ้านที่เราไปพูดคุยด้วยในฉบับนี้ จะไม่ได้เร่งรีบและวุ่นวายกับการเดินทางจากปารีส ไปสู่โรมเหมือนในเนื้อเพลง แต่เมื่อได้ฟังความรัก ความผูกพันทีเ่ ขามีตอ่ บ้านของเขาแล้ว ก็อดไม่ได้ที่ จะหยิบยก Home เพลงอันสุดแสนจะโรแมนติก ของ ไมเคิล บูเบล มาเปิดฟังในทันทีทันใด เพราะ สำหรับชีวิตคนเมืองที่อยู่ท่ามกลางการงานและ กิจกรรมมากมายให้ต้องทำ การจะคิดถึงบ้านเป็น อันดับแรกหลังเสร็จสิ้นเวลาการทำงานในแต่ละวัน คงหาได้ยากเต็มที “จริงๆ แล้วผมเป็นคนที่เรียบง่ายมาก เวลา

ทำงานเสร็จก็กลับบ้าน ไม่คอ่ ยอยากไปไหน เพราะ ในการทำงานผมต้ อ งเดิ นทางไปพบลู ก ค้ า ตาม ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ เยอะอยู่แล้ว ไลฟ์สไตล์ก็เลยค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับคนอื่น ทีพ่ อเลิกงานก็มกั จะไปเดินห้าง ไปกินข้าว แล้วค่อย กลับบ้าน” และ ‘บ้าน’ ที่เขาพูดถึงก็คือเรือนหอหลังใหม่ ที่เพิ่งสร้างเสร็จอยู่ภายในพื้นที่บ้านเดิมของเจ้าตัว เพือ่ เป็นของขวัญให้แก่ ‘น้ำผึง้ ’ - จารุวรรณ ชีวเกษมสุข (โชติเทวัญ) ภรรยาของเขา ซึ่งเขาเอ่ยถึงความ สนุ ก สนานและชุ ล มุ น ในการช่ ว ยกั น ออกแบบ ตกแต่งบ้านหลังใหม่ว่า “ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากครับ ทำให้รู้เลยว่าในการใช้ชีวิตคู่ เราต้องรู้จักที่จะหา จุดร่วมในการตัดสินใจ เพราะอย่างเรื่องบ้าน ตอน แรกน้ำผึ้งเขาอยากได้บ้านแนวหวานๆ ห้องกินข้าว ขอเป็นสีชมพู บันไดก็ขอเป็นสีชมพู แต่ผมเป็นคน เรียบๆ ชอบอะไรทีด่ สู บายตา ก็ตอ้ งค่อยๆ ปรับกันไป


28

จนได้บ้านที่เป็นอย่างที่เห็น คือเป็นแบบโมเดิร์น แล้วก็เน้นสีขาว ส่วนรายละเอียดของห้องต่างๆ ในบ้านก็แชร์ความชอบกันครับ น้ำผึ้งเขาจะชอบ อะไรที่เป็นลวดลาย ลายดอกไม้ ส่วนผมชอบอะไร ที่เป็นลายกราฟิก ก็เอาความชอบของทั้งผมและ เขามาผสมผสานกัน” อย่างที่รู้กันว่าชลัครเป็นลูกชายคนเดียวของ พ่อแม่ ดังนั้น การจะแยกครอบครัวออกไปเป็น ครอบครัวเดี่ยวเมื่อแต่งงานแล้ว จึงไม่ใช่ความคิด ทีอ่ ยูใ่ นหัวของเขา โดยเขาพูดถึงข้อดีของการมีบา้ น อยู่ภายในอาณาบริเวณเดียวกับบ้านของพ่อแม่ว่า “ข้อดีของการได้อยู่กับพ่อแม่ คือผมยังคงได้ ทำหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ไปพร้อมๆ กับการมี ครอบครัวของตัวเอง อีกอย่างคุณพ่อของผมก็เพิ่ง จะหายดีจากอาการขาหักเนื่องจากอุบัติเหตุ จาก เหตุการณ์นั้นทำให้ผมคิดว่า ถึงอย่างไรผมก็ต้อง อยู่ดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ ท่านสองคนแก่แล้ว และ ผมก็ ไม่ ม ี พ ี ่ น ้ อ งที ่ ไหนที ่ จ ะมาช่ ว ยดู แ ลท่ า นได้ นอกจากตัวผมเอง” จากสีหน้าและน้ำเสียงที่เรา สัมผัสได้ขณะที่เขาพูดถึงพ่อกับแม่ เห็นได้ชัดว่า ‘การดูแลพ่อกับแม่’ ถือเป็นอีกหนึ่งความสุขของ เขาในยามที่ได้อยู่กับบ้าน นอกจากนี้ ชลัครยังพูด ถึงกิจกรรมที่ทำให้เขามีความสุขเมื่อได้อยู่กับบ้าน อีกว่า “ผมชอบว่ายน้ำ เล่นกับเจ้า ‘เก๋า’ และ ‘ทีนา’ สุนัขที่เลี้ยงไว้ นานๆ ครั้งก็อาจจะมีเพื่อนๆ มา ปาร์ตด้ี ว้ ย อีกอย่างทีผ่ มชอบทำมากทีส่ ดุ ก็คอื การ ทำอาหารครับ ผมชอบที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากับ ครอบครัว ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และภรรยา ซึ่งการ ได้รับประทานอาหารด้วยกันถือเป็นกิจกรรมที่ช่วย ได้มากครับ สรุปแล้วถ้าให้ผมให้คะแนนตัวเอง ระหว่างการทำงาน กับการอยู่บ้าน ผมเทคะแนน ให้กับการอยู่บ้านไปเลย 60%”

เมนูอาหารมัดใจภรรยา - ซุปมะเขือเทศ ซุปแครอต และสเต๊กหมู ซีรีส์เรื่องโปรดของคุณตอนนี้ - เมือ่ ก่อนผมดู Lost แต่ตอนนีผ้ มดู Gossip Girl กับภรรยาครับ ดิ น แดนในฝั น สำหรั บ ฮั นนี มู น รอบที่ สอง - South Africa กี ฬ าทางน้ ำ ที่ ไ ม่ เ คยพลาดเวลาไป ทะเล - เคเบิลสกี เสื้อสีโปรดที่มีเยอะเต็มตู้ - ฟ้า กับน้ำเงิน ไวน์ ร สชาติ เ ยี่ ย มที่ คุ ณ มี ไว้ ในครอบครอง - Penfolds Bin 389 ปี 1998 ปาร์ตี้ง่ายๆ สไตล์ชลัคร - บาร์บีคิว เมนูแปลกที่เคยลิ้มลอง - เนื้อกระต่าย กับตับอูฐ


30

HEALTH AND HEART

HEALTH แล้ว หรือวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เร็วตั้งแต่อายุ 13-14 ปี ควรมีการตรวจภายใน และตรวจ เซลล์เยื่อบุปากมดลูก ที่เรียกว่า ‘แพบสเมียร์’ ปีละ 1 ครั้ง จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยมะเร็ง ปากมดลูกในระยะต้นๆ เพื่อนำไปสู่การรักษา ให้หายขาดได้ 6. มดลูก - การอัลตราซาวนด์มดลูกเพือ่ ตรวจ ดูความผิดปกติเป็นสิ่งสำคัญมากในกรณีที่ อาจเป็นซีสต์หรือเนื้องอก และผู้หญิงในวัย 25 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ก็ ควรเข้ารับการตรวจภายในจากแพทย์เช่นกัน เผื่อว่าจะเกิดความผิดปกติขึ้น นอกจากนี้ การ ตรวจมดลูกยังจำเป็นในสาวๆ ที่ประจำเดือน มาไม่สม่ำเสมออีกด้วย 7. ผิวหนัง - หากไฝมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการ เปลี่ยนแปลง หรือมีผื่นเล็กๆ เป็นขุย ซึ่งมักพบ บริเวณใบหน้า แขน หลังมือ โดยเฉพาะบริเวณ ที่โดนแสงแดดมากๆ ควรไปให้แพทย์ผิวหนัง ตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็ง ผิวหนัง 8. กระดูก - ผู้หญิงช่วงวัยทองควรไปตรวจ ความแน่นของกระดูก ถ้ามีบุคคลในครอบครัว เป็นโรคกระดูกพรุน หรือผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น น้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน โรคปวดตามข้อ เห็นทีคงต้องพยักหน้าเห็นด้วยกับคำที่ว่า จึงมีความจำเป็นมากในการตรวจเช็กสภาพของ ปวดหลัง กระดูกหัก จะได้ทำการรักษาความ ‘เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก’ กับเขาเสียที ดวงตา หรือตรวจวัดสายตา โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรค แข็งแรงของกระดูกไม่ให้เสื่อมเร็ว เพราะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อ เบาหวาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิต 9. ลำไส้ - ผู้หญิงเราเมื่ออายุย่างเข้าสู่เลข 5 การเกิดโรคภัยมากขึ้นตามลำดับ และเพื่อเป็นการ เพราะสามารถส่ ง ผลต่ อ ระบบการมองเห็ นของ ควรเข้ารับการตรวจลำไส้ใหญ่เป็นประจำทุกปี เพราะลำไส้ใหญ่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค ‘กันไว้ดีกว่าแก้’ เราจึงมี 10 โปรแกรมการตรวจ ดวงตาได้ สุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงที่อายุ 25 อัพ มาแนะนำ 3. ฟัน - ผู้หญิงทุกวัยควรตรวจฟันอย่างน้อยที่สุด มะเร็งได้ และหากใครที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆ เพื่อความมั่นใจเต็มร้อยของคุณว่าปลอดโรคอย่าง ปีละ 1 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง เพื่อตรวจดูว่ามี หรือเป็นโรคริดสีดวงทวาร ก็อนุโลมให้รีบไป แท้จริง จะได้ใช้ชีวิตลั้นลาได้อย่างเต็มที่ อ้อ! หินปูนเกาะหรือมีฟนั ผุหรือไม่ เพือ่ จะได้ทำการรักษา ตรวจหาเชื้อมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอายุ 50 ก็ได้ อย่าลืมพาคนในครอบครัวอันเป็นที่รักของคุณไป แต่เนิ่นๆ ไม่รอจนกระทั่งเป็นเหงือกอักเสบ หรือฟัน 10. เลือด - เมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจ ตรวจร่างกายด้วยก็ดี ผุมากจนส่งผลกระทบไปถึงรากฟันจนต้องถอนฟัน เลือดทุก 2 ปี ซึ่งผลการตรวจเลือดจะบอกได้ ว่ามีการติดเชื้อ เป็นภูมิแพ้ หรือเป็นโลหิตจาง 1. เต้านม - การอัลตราซาวนด์ควรเริ่มทำเมื่ออายุ ทิ้ง และปลูกถ่ายรากฟันให้เปลืองเงินในที่สุด 40 ปี เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม 4. หัวใจและเลือดลม - ผู้ที่ออกกำลังกายเป็น หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเช็กค่า และผลทีอ่ าจเกิดจากวัยทองได้ โดยควรตรวจอย่าง ประจำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการวิ่ง เดิน หรือว่าย คอเลสเตอรอล และน้ำตาลในเลือด เพื่อดูว่ามี น้อยที่สุดทุกๆ 2 ปี สำหรับสาวๆ ในวัยอื่นก็ น้ำ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจน้อยที่สุด ความเสี ่ ย งต่ อ การเป็ น โรคเบาหวานหรื อ ไม่ สามารถเข้ารับการตรวจเต้านมแบบอัลตราซาวนด์ ส่วนผูท้ ข่ี เ้ี กียจออกกำลังกาย และรับประทานอาหาร ส่วนใครที่กำลังวางแผนจะแต่งงาน การตรวจ ได้เช่นกัน หรือจะใช้วิธีตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเอง ที่อุดมไปด้วยไขมันเลวจากเนื้อสัตว์ เนย หรือขนม เลือดของตัวเองและคู่สมรส ก็เป็นสิ่งสำคัญ ขณะอาบน้ำเพื่อหาความผิดปกติของก้อนเนื้อก็จะ ขบเคี้ยวต่างๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจความดัน อย่างยิ่งในการหาพาหะของโรคธาลัสซีเมีย ดีมาก โลหิต เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวม และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาโรคติดต่อ 2. ตา - ต้อหินมักเกิดกับผู้หญิงวัย 40 ปีขึ้นไป ไปถึงโรคอัมพาต หรือจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง ทางเพศสัมพันธ์ ส่วนสาววัย 30 ปีขึ้นไป ก็มักจะเริ่มมีปัญหากับ ด้วยการเริ่มออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมไปเลย ดวงตา เช่น ตาพร่ามัว สายตาสัน้ หรือสายตายาว 5. ปากมดลูก - ผู้หญิงวัย 25 ปีขึ้นไป ที่แต่งงาน

IT’S TIME TO CHECK-UP FOR WOMAN!

2

NON-ALLERGIC YOU CAN TRUST!

การวิจัยของมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ ที่ตีพิมพ์ใน ยูโรเปียน เจอร์นัล ออฟ นิวทริชัน ระบุว่า คนที่กินไข่วันละ 2 ฟอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ติดต่อกัน จะช่วยลด คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลงได้ นอกจากนี้ ในงานวิจัยยังพบว่า การกินไข่เป็นอาหาร มื้อเช้าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ เนื่องจากทำให้อิ่มท้องได้นานขึ้นกว่าปกติ ถ้าคุณกำลังปวดหัวกับการลองผิดลอง ถูกจากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ล้างหน้า แชมพู สบู่ ครีมอาบน้ำ ครีมบำรุงผิวหน้า-ผิวกาย เพราะว่า ใช้แล้วแพ้ เกิดผดผื่นคันเป็นประจำ ก็อย่าเพิ่ง ท้อใจว่าไม่มีวิธีป้องกัน เพราะการดูแลผิวแพ้ง่าย และบอบบางที่ดีและได้ผลที่สุด คือการหลีกเลี่ยง การใช้เครื่องสำอางหรือสารเคมีให้น้อยที่สุด เช่น • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ครีมบำรุง หรือเครื่องสำอางที่ระบุว่า ‘เหมาะสำหรับผิวแพ้ ง่าย’, ‘ไม่มีน้ำหอม’ และ ‘ปราศจากสารกันบูด’

• เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติให้ มากที่สุด ไปจนถึงทำจากธรรมชาติ 100% หรือ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยไปเลยก็ได้ • ในการอาบน้ำ ถ้าสกปรกไม่มาก ให้ลดการอาบ น้ำด้วยสบู่เหลือเพียงวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็น หรือค่ำ ส่วนตอนเช้าใช้นำ้ เปล่าเพียงอย่างเดียวก็ได้ และไม่ควรขัดผิวด้วยฟองน้ำหรือใยบวบ เพราะ จะทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองมากยิ่งขึ้น • น้ำทีใ่ ช้ในการทำความสะอาดร่างกายไม่ควรร้อนจัด เพราะจะทำให้ผิวยิ่งแห้งหรือลอกเป็นขุย ควรใช้

WRINKLES REDUCED ‘ริว้ รอย’ - เป็นสิง่ ทีห่ ลายคนไม่ปรารถนา ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เราจึงมีเคล็ดลับ ง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณขจัดการฝากฝังของ ริ้วรอยไว้บนใบหน้าให้ออกไป ดังนี้ ปกป้องผิวจากแสงแดด : ได้มกี ารพิสจู น์ และยื น ยั น กั น หลายต่ อ หลายครั ้ ง ใน รายงานทางการแพทย์ว่า รังสียูวีเอ ยูวีบี และรังสีอินฟราเรด เป็นตัวการสำคัญที่ ทำให้เกิดริ้วรอยแห่งวัย ดังนั้น การหลีก เลี ่ ย งการถู ก แสงแดดด้ ว ยการทาครี ม กันแดดทุกวัน จึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะป้องกันอาการไหม้เกรียม แดดและริ้วรอยแล้ว ยังสามารถป้องกัน การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังในอนาคตด้วย หยุดสูบบุหรี่ : การสูบบุหรีท่ ำให้ออกซิเจน ไม่สามารถหล่อเลี้ยงผิวพรรณได้เต็มที่ ทำให้เซลล์ผิวหนังไม่สดใส และส่งผลให้ เกิดเซลล์ใหม่ล่าช้า นอกจากนี้ สารเคมี ต่างๆ ในบุหรี่ยังเร่งให้เกิดริ้วรอยบน ใบหน้าเร็วขึ้น และเกิดรอยย่นเล็กๆ ที่ บริเวณริมฝีปาก การทำความสะอาด : ในทุกๆ วันควร ล้ า งหน้ า ให้ ส ะอาดหมดจดปราศจาก คราบเครื ่ อ งสำอางและสิ ่ ง สกปรกหรื อ เซลล์ ผ ิ ว ที ่ ต ายแล้ ว ด้ ว ยครี ม เช็ ด คราบ เครื่องสำอาง แล้วล้างทำความสะอาด อีกครั้งด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้า บำรุงให้ล้ำลึก : เพื่อชดเชยความชุ่มชื้น คืนให้แก่ผิวหน้า หลังจากล้างหน้าแล้ว ควรใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ำรุ ง ผิ ว หน้ า ที ่ ม ี คุณสมบัติช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ชั้น เซลล์ผิว หรือเซรัมที่มีความเข้มข้นของ วิตามิน และอุดมไปด้วยอาหารผิวทีจ่ ำเป็น กระตุน้ การหมุนเวียนของโลหิต : ด้วย การขัด นวด และปรับสภาพผิว เพื่อให้ เซลล์ผิวกลับคืนสู่ความสดใส มีชีวิตชีวา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของ ระบบโลหิตให้แข็งแรง ส่งผลให้ผิวหน้า ดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล อาหารบำรุงผิว : เลือกรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักผลไม้ เป็นประจำ เพื่อให้อาหารแก่ผิวพรรณ แต่งหน้าอย่างชาญฉลาด : เลือก เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัด ธรรมชาติ วิตามิน และสารกรองแสง เพราะนอกจากจะได้เรื่องความสวยงาม แล้ว ยังมีคุณค่าต่อผิวอีกด้วย

น้ำอุณหภูมปิ กติ เพือ่ ให้ผวิ ไม่ตอ้ งทำงานหนักจาก การปรับอุณหภูมิของน้ำที่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป • สำหรับคนที่มีผิวแห้งมาก อาจใช้ครีมบำรุงชนิด ที่ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวได้นาน หรือ เนื้อครีมที่มีความเข้มข้นของวิตามินอี • งดใช้สเปรย์ มูส เจล หรือแว็กซ์ เพื่อตกแต่ง ทรงผม เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองทีห่ นัง ศีรษะและผิวหน้าได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง การใช้น้ำหอมเพื่อป้องกันการระคายเคืองของ ผิวหนังด้วย


HEART

MAKE IT SLOW! แม้ ว ่ า เราจะได้ ย ิ น ได้ ฟ ั ง เรื ่ อ งราวการ ดำเนินชีวิตในแบบ Slow Life มาแล้วมากมาย แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงสงสัยว่า การใช้ชีวิต ในแบบเนิบช้า ทว่าเปี่ยมสุขนั้น มีหลักการ อย่างไรบ้าง เอาล่ะ สำหรับใครที่จดๆ จ้องๆ อยากจะลองใช้ชีวิตสบายๆ สไตล์แช่มช้ามานาน เรามีวิธีมาให้คุณลองเริ่มปฏิบัติกันดู Slow Pace - เริ่มด้วยการรณรงค์ให้ผู้คนหันมา ให้ความสำคัญกับการเดินเท้าไปยังสถานที่ต่างๆ แทนการใช้รถยนต์ เพราะนอกจากจะได้ยืดเส้น ยืนสายออกกำลังกายไปในตัวแล้ว ยังได้ชื่นชม กับสภาพความเป็นอยู่ของเมืองยามที่เดินผ่าน ช่วยลดมลภาวะ ลดโลกร้อน แถมยังช่วยลดการ เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วย ยิงปืนนัดเดียว ได้นกกลับมาเกินสองตัวเห็นๆ Slow Wear - ใครที่เคยวิ่งตามแฟชั่นจนเหนื่อย หรือรู้ตัวว่าซื้อเสื้อผ้าเยอะแต่ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่ ลองหันมาหาเสื้อผ้าอาภรณ์ในแบบพื้นเมืองที่ ผลิตจากวัตถุดบิ หรือผ้าท้องถิน่ ใส่ดไี หม ถือเป็น การอนุ ร ั ก ษ์ ว ั ฒ นธรรมเครื ่ อ งแต่ ง กายไปในตั ว หรือถ้ายังทำไม่ได้ขนาดนัน้ ก็ให้หาสไตล์การแต่งตัว ในแบบที่เป็นคุณออกมาให้ได้ก่อน จากนั้นก็ไป หาเสื้อผ้าในแบบนั้นมาใส่ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยน เสื้อผ้าตามเทรนด์บ่อยๆ ยังไงล่ะ Slow Food - ใครที่เป็นมนุษย์ ‘อาหารตามสั่ง’ หรือ ‘มนุษย์ฟาสต์ฟู้ด’ ลองเปลี่ยนบรรยากาศ ด้วยการตื่นให้เช้าขึ้น ออกไปเดินจ่ายตลาด แล้ว ลงมือทำอาหารเช้ากินด้วยตัวเอง หรืออาจจะหิ้ว ปิ ่ น โตฝี ม ื อ ตั ว เองไปกิ น มื ้ อ กลางวั นที ่ อ อฟฟิ ศ ด้วยเลย ก็ช่วยประหยัดเงินดีนะ นอกจากนี้ ควรเลือกทานอาหาร ผักผลไม้ ที่ปลอดสารเคมี

ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาง่าย เพื่อความสมดุล ทั้งทางกายและทางจิตใจ Slow House - ประหยัดพลังงานภายในบ้าน เปิดประตู หน้าต่าง เพือ่ รับสายลมแสงแดดให้มาก ขึ้นเพื่อความสดชื่น หรือใครที่คิดกำลังจะปลูก บ้านใหม่ ก็ควรปลูกบ้านตามประเพณีและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามรูปแบบ เช่น ชาวญี่ปุ่นจะใช้ไม้ ไม้ไผ่ กระดาษ มาเป็นวัสดุสำคัญในการสร้าง และตกแต่งบ้าน สำหรับคนไทย เทรนด์การสร้าง บ้านให้สอดคล้องกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ที่กำลังมาแรงคือ บ้านดิน Slow Industry - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นสบู่ แชมพู หรือข้าวของเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวันที่ผลิตจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีที่ ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือจากองค์กรสีเขียวที่ตั้งใจ จะคืนสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษรีไซเคิล ถุงผ้า ถุงพลาสติกที่ย่อยสลาย ได้เองตามธรรมชาติ เป็นต้น Slow Education - การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิต ต้องเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน ไม่ใช่การท่องจำ และการเรียนรู้ที่ดีในชีวิตจะต้องควบคู่ไปกับกีฬา และงานอดิ เรกที ่ ส ามารถสร้ า งความสุ ข และ ความแข็งแรงทั้งกายและใจได้ด้วย Slow Aging - วิธีการดำรงชีวิตให้มีอายุยืนยาว คือการใส่ใจเติมสิ่งดีๆ ให้กับร่างกายและจิตใจ เรี ย นรู ้ ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของคนที ่ ม ี ส ุ ข ภาพกายและใจที ่ เข้มแข็ง เพื่อนำมาปรับใช้ นอกจากนี้ยังต้องเป็น คนที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี เพราะถือเป็นยาช่วยชะลอความแก่ และทำให้มี อายุที่ยืนยาว

RELATIONSHIP DON’T DO THESE THING, IF YOU WANT THE JOB ลองมาดูกันว่าที่คุณไปสัมภาษณ์ งานแล้วแห้วมาตลอดน่ะ เพราะคุณทำเรื่อง น่ารำคาญต่อไปนี้บ้างหรือเปล่า เอานิว้ พันผมเล่น - พฤติกรรมนีอ้ าจเป็นความ เคยชินที่ไม่รู้ตัว แต่ก็ทำให้คุณดูเป็นเด็ก การ รวบผมเรียบร้อยจะช่วยเสริมลุกส์ให้คุณดู มั่นใจ และเป็น Working Woman เซื่องซึม เฉื่อย และช้า - ท่าทางที่ตื่นตัว และคล่องแคล่วว่องไว สื่อถึงพลังงานและ ความมั่นใจ ในขณะที่ท่าทางที่ดูขี้เกียจและ เซือ่ งซึม สือ่ ถึงความน่าเบือ่ หรือความไม่มน่ั ใจ ไม่สบตา - ถ้าคุณไม่กล้าสบตาใครสักคนก็ ดูเหมือนว่าคุณซ่อนอะไรอยู่ ถ้าการจ้องตา คนอื่นทำให้คุณกลัว ลองมองที่จมูกของเขา แทน มันจะดูอ่อนโยนกว่า และทำให้การพูด คุยเป็นกันเอง

เขย่าขาหรือเคาะนิ้ว - การกระทำนี้บ่งบอก ว่าคุณกำลังประสาทเสียหรือควบคุมตัวเอง ไม่ได้ ทางแก้คือ ลองฝึกตัวเองเพื่อรักษา ความนิ่งเอาไว้ด้วยการหายใจลึกๆ และมีสติ ให้มากๆ จะช่วยให้การตอบคำถามผ่านพ้น ไปได้ด้วยดี ถอนหายใจ และเท้าคาง - ดูเหมือนจะเป็น สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ มันเกิดขึ้น ถ้าคุณยังอยากให้คนสัมภาษณ์ จ้างงานคุณ รวมถึงอยากให้เขามองคุณว่า น่าจะเป็นพนักงานที่นอบน้อมคนหนึ่งด้วย ดึงเสื้อหรือกระโปรง - มันสื่อถึงความรู้สึก ไม่สบายและไม่มั่นคง ยิม้ มากเกินไป - สรุปได้สั้นๆ คำเดียวว่า มันดูเฟกมาก


ALL ABOUT BIZ

36

BIZ LIFE

CONFIDENCE CONTROLLED พิทยา ธนาดำรงศักดิ์

Managing Director รุ่นใหม่แห่ง DFM ผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ในเมืองไทยด้วย การนำเข้ารถยนต์คุณภาพจากประเทศจีน และกำลังจะสร้างความสั่นสะเทือน วงการรถยนต์ในอนาคตด้วยการเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทย

• เวลาทำธุรกิจผมจะมองไปข้างหน้าเสมอ เพราะเรารู้ดีว่าเราต้องการอยู่กับ แบรนด์นไ้ี ปอีกนาน ทุกอย่างทีเ่ ราทำในวันนี้ มันจะสะท้อนไปถึงอนาคตข้างหน้า เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ จะทำอะไรเราต้องคิดเสมอว่ามันจะส่งผลอย่างไรในอนาคต • นโยบายการตลาดของผมเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยมากทีจ่ ะคิด แต่ยากมากทีจ่ ะทำ คือ เราจะคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นผูใ้ ช้ เราจะต้องการอะไร แล้วก็ทำตามความต้องการ นัน้ ให้ได้ ซึง่ ผมมองว่าเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายมาก • ผมมองว่าการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเมื่อ ความเห็นของทุกคนได้รับการรับฟัง เวลาที่ประสบความสำเร็จ เขาก็จะรู้สึกว่า ความสำเร็จนัน้ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่ แต่เป็นของทุกคนด้วย • ด้วยความทีเ่ ราเป็นองค์กรใหม่ การทำให้ทกุ คนรูส้ กึ ว่ามีสว่ นร่วมกับทุกความ สำเร็จ จะทำให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทำให้เดินไปสู่เป้าหมายได้ รวดเร็วยิง่ ขึน้ • การสร้างแบรนด์ใหม่ สิง่ ทีส่ ำคัญคือเราต้องหาแก่นแท้ของธุรกิจทีเ่ ราทำอยูใ่ ห้ เจอ คือเราต้องรูจ้ กั สินค้าเราเป็นอย่างดี รูว้ า่ ลูกค้าเราเป็นใคร และเราควรจะมุง่ ไปยังทิศทางไหน ผมคิดว่าถ้าผู้บริหารคนไหนยังไม่ชัดเจนกับแก่นแท้เหล่านี้ สินค้านัน้ ๆ ก็คงจะขายได้ยาก และนโยบายต่างๆ ก็จะไม่ชดั เจนไปด้วย • เนือ่ งจากเราเป็นธุรกิจของครอบครัว ไม่ใช่บริษทั ทีม่ เี งินทุนมหาศาล แต่คแู่ ข่ง เราคือคนที่มีเงินเป็นพันล้าน เราจะไปสู้กับเขาได้ ก็ต้องหากลยุทธ์ที่เจาะกลุ่ม ลูกค้าให้ได้ตรงทีส่ ดุ เพราะเราไม่มเี งินไปหว่านทุกช่องทางเหมือนคูแ่ ข่งได้ • ผมถูกสอนมาให้คดิ การใหญ่ แต่ในความเป็นจริง ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทำให้เรา ไม่สามารถจะทำธุรกิจในสเกลทีใ่ หญ่ขนาดนัน้ ได้ ดังนัน้ ผมจึงต้องปรับสเกลของ ธุรกิจให้เล็กลง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าผมจะต้องเลิกคิดการใหญ่ ผมแค่กำลัง ทำวันนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ให้บริษทั ไปถึงเป้าหมายทีค่ ดิ ไว้เท่านัน้ เอง • ความทีเ่ ราเป็นเด็ก ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่ง แต่มนั แปลว่าเรามีประสบการณ์นอ้ ย ซึง่ ทำให้เรามองปัญหาได้ไม่รอบด้าน ดังนัน้ ผมจึงมักจะรับฟังความคิดเห็นจาก หลายๆ คนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ให้ได้มากทีส่ ดุ • การรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ เป็นเรือ่ งสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ตอ้ ง มีจุดยืนของตัวเองด้วย เพราะถ้าเราได้แต่ฟัง แล้วไม่กล้าตัดสินใจเอง เราก็จะ เป็นเด็กไปตลอด • ถ้าจะจำกัดความบุคลิกของตัวเอง ผมจะไม่ใช้คำว่า elegant ทีแ่ ปลว่าความ หยิ่ง แต่ผมจะใช้คำว่า confidence controlled ที่แปลว่าความมั่นใจอย่างมีการ ควบคุม เพราะความมัน่ ใจของผมเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

แล้วกลัน่ กรองออกมา ไม่ได้ยดึ ติดอยูแ่ ค่เหตุผลของตัวเองโดยทีไ่ ม่ฟงั ใคร • เมือ่ เรานำความคิดเห็นทีร่ อบด้านมากลัน่ กรอง ไอเดียทีห่ ลุดออกมาจากปากผม ก็จะเป็นไอเดียที่ผ่านความคิดมาหลายความคิด เพราะฉะนั้น ถึงแม้เราจะเด็ก แต่สง่ิ ทีเ่ ราพูดออกมามันจะทำให้คนทีอ่ ยูข่ า้ งล่างคล้อยตามไปด้วยได้ และยิง่ จะ ทำให้เขาศรัทธาเรามากขึน้ • ผมเป็นคนทีม่ ไี อเดียเยอะ แต่บางครัง้ ถ้าไม่คดิ ให้ดกี อ่ น แนวทางบริษทั ก็จะเขว แล้วถ้าเราเขว ทุกคนก็จะเขวหมด ดังนั้น เราต้องประมวลความคิดในหัวของ ตัวเองให้ดี ค่อยๆ ทำทีละอย่าง ถ้าทำพร้อมกันหมด บางทีเราบริหารไม่ดี มันก็ อาจจะเละไปหมดเลย • เวลาที่คุยกับผู้ใหญ่ ผมจะคุยในกรอบของความเคารพ ถึงแม้บางคนจะเป็น ลูกน้องผม แต่ผมก็ตอ้ งให้เกียรติ ซึง่ จะช่วยให้เขากล้าพูด กล้าสอนเรา เวลาทีเ่ รา ผิดพลัง้ เราก็ควรจะกล้ายอมรับผิด เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ชใ้ี ห้เราเห็นถึงข้อผิดพลาดนัน้ แล้วคราวหน้าเราจะได้ไม่ผดิ อีก • ไม่ว่าเราจะติดต่อสื่อสารกับใคร ในฐานะผู้บริหาร เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเรา ไม่ได้พดู แทนตัวเอง แต่เรากำลังพูดแทนพนักงานทุกคนของบริษทั ถ้าคิดแบบนี้ ก็จะทำให้เราระวังคำพูดและการกระทำของเรามากขึ้น เพราะมันอาจจะส่ง ผลกระทบมากกว่าทีเ่ ราคิด • ผมชอบให้พนักงานทะเลาะกันบนโต๊ะประชุม คิดอะไรก็พดู ออกมาตรงๆ แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้จบไป แทนที่จบการประชุมแล้วจะมานั่งเสียใจทีหลัง ว่าทำไมไม่มใี ครเข้าใจเรา ซึง่ จะเป็นการบัน่ ทอนการทำงานในระยะยาวด้วย • ตอนเด็กๆ คุณพ่อผมเคยถือเช็คมาใบหนึง่ ส่วนอีกมือหนึง่ ถือมีดมาด้วย แล้ว สอนผมว่า ‘จำไว้นะ ว่าอย่าให้กระดาษใบนี้เด้งเด็ดขาด เอามีดปาดคอตัวเอง ดีกว่าปล่อยให้มันเด้ง’ เพราะว่านักธุรกิจมีแค่ชื่อเสียงกับเครดิตเท่านั้นที่สำคัญ ส่วนเงินเป็นแค่โบนัส • คติที่ผมยึดถือไว้ตั้งแต่เด็กก็คือพยายามหวังให้สูง แล้วพยายามไปให้ถึง ทุกคนควรจะตั้งความหวังให้สูงไว้ เพราะโลกสมัยนี้ทุกอย่างมันไร้ขีดจำกัด ชีวติ เราเกิดมาครัง้ เดียว เราจะไปมัวจำกัดตัวเองอยูก่ บั ความคาดหวังเล็กๆ ทำไม • เวลาที่เจอปัญหาใหญ่ๆ ถึงแม้ในใจเราจะตื่นตระหนกแค่ไหน แต่เราไม่ควร แสดงออกมาให้ใครเห็น เพราะถ้าลูกน้องเห็นว่าขนาดหัวหน้ายังเป็นแบบนี้ ทุกคนก็จะขวัญเสียไปด้วย เพราะฉะนั้น ผมจะใจดีส้เู สือ ทำให้ทุกคนเข้าใจว่า เรากำลังมีปญ ั หา แล้วทำตัวให้นง่ิ เพือ่ ให้เขารูว้ า่ เราควบคุมสถานการณ์ได้

PINK TAXI

เชื่อเถอะว่าช่องว่างทางธุรกิจยังคงมีให้ คุณเสมอ แม้แต่ในธุรกิจทีด่ เู หมือนจะอยูต่ วั ลงตัว และกลายเป็นแพตเทิรน์ เดียวกันไปทัว่ โลก อย่าง ‘แท็กซี’่ ทีม่ โี ชเฟอร์เป็นเพศชาย ก็ยังสามารถพัฒนาก้าวกระโดดกันได้ และ เพื ่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ ห ญิ ง ในเมื อ ง ปวยบลา ประเทศเม็กซิโก จึงได้มี ‘แท็กซี่ สีชมพู’ สำหรับลูกค้าทีเ่ ป็นผูห้ ญิงเท่านัน้ เกิด ขึน้ และแน่นอนว่าแท็กซีส่ ชี มพูนม้ี คี นขับเป็น ผู้หญิงคอยบริการรับ-ส่งเพื่อนเพศเดียวกัน แต่ความพิเศษก็ไม่ได้จำกัดอยูแ่ ต่เพียงเท่านี้ เพราะบริการแท็กซี่สีหวานนี้ยังมาพร้อม อุปกรณ์ติดตาม GPS และปุ่มกดเตือนภัย ฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์สุดพิเศษที่หาไม่ได้ จากรถแท็กซี่ธรรมดา ก็คืออุปกรณ์เสริม ความงาม เผื่อว่าคุณผู้หญิงที่โดยสารจะ ต้องการเสริมเติมแต่งตัวเองระหว่างการนั่ง รถไปยังจุดหมายปลายทาง แนวคิดสำหรับ บริการนีเ้ กิดขึน้ จากข้อเท็จจริงทีว่ า่ บรรดาคน ขับรถแท็กซีเ่ พศชายมักจะทำกิรยิ าเจ้าชู้ หรือ พูดจากระเซ้าเย้าแหย่ ไปจนถึงแสดงความ หยาบคายออกมาในบางครั้งกับผู้โดยสารที่ เป็นผู้หญิง ส่งผลให้เกิดความอึดอัด กังวล และรู ้ ส ึ ก ไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ สวั ส ดิ ภ าพการ เดินทาง ดังนัน้ แท็กซีส่ ชี มพูสำหรับผูห้ ญิงที่ มีนโยบาย ‘ไม่จอดรับลูกค้าที่เป็นเพศชาย ไม่ว่ากรณีใดๆ’ คงจะเป็นช่องทางในการ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริง เพราะ นอกจากผูโ้ ดยสารสาวๆ จะไม่ตอ้ งเคอะเขิน กับคำพูดหยอกล้อหรือล่วงเกินเวลาหยิบ เครือ่ งสำอางมาเติมแล้ว การมีโชเฟอร์แท็กซี่ เพศหญิงก็ยงั นับเป็นการเปิดกว้างทางอาชีพ ให้ผู้หญิงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มากขึน้ ด้วย

BIZ QUOTE BIZ BOOK

จุดหมายที่ปลายเท้า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ สุข 13) ผู้เขียน : หนุม่ เมืองจันท์

เคลือ่ นผ่านกาลเวลามาถึง 13 ตอน แล้ว สำหรับ หนังสือยอดนิยมในซีรีส์ ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ของ หนุ่มเมืองจันท์ ยิง่ มากตอน ก็ยง่ิ ลุม่ ลึก ยิง่ มีอะไรให้คน้ หา ไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะหน้าปกและชื่อเรื่องที่ผู้เขียน ต้องหาเรือ่ งมาอธิบายได้ทกุ ครัง้ ว่าทำไมต้องใช้ปกแบบ นี้ ปกนี้เป็นรูปรองเท้า แถมเขียนคำเตือนใต้ภาพว่า ทุกครัง้ ทีม่ องปลายเท้า โปรดระวังศีรษะ เป็นคำเตือนที่ อ่านผ่านๆ ก็เหมือนไม่มอี ะไร แต่มนั ต้องมีสนิ า่ คนเขียน เขาเขียนคำนำไว้ว่า ‘ปลายเท้าเป็นรอยต่อระหว่าง ปัจจุบนั กับอนาคต สังเกตไหมครับว่าทุกครัง้ ทีเ่ ราจะก้าว เดิน เราจะลงน้ำหนักทีป่ ลายเท้า หรือแม้แต่ตอนทีห่ ยุด นิ่ง ถ้าเราต้องการที่มองไกลไปอนาคต การเขย่งยืนก็ ต้องพึง่ พาปลายเท้า ยิง่ คิด ผมยิง่ ชอบปลายเท้า แล้ว ประโยคนีก้ แ็ วบเข้ามา จุดหมายทีป่ ลายเท้า’ หนังสือ

ของหนุม่ เมืองจันท์ไม่ใช่หนังสือบริหารธุรกิจ จึงไม่ตอ้ ง กลัวว่าจะมีกราฟแท่งให้เห็น แต่เป็นหนังสือสรุปแง่มมุ ทีไ่ ด้จากการบริหารธุรกิจ ทีเ่ ขาช่างหยิบมุมทีน่ า่ สนใจ ของผูบ้ ริหารบ้าง การทำธุรกิจต่างๆ บ้าง หรือกระทัง่ เรือ่ งรอบตัวทีส่ ามารถนำมาโยงเป็นเรือ่ งธุรกิจบ้าง แล้ว ก็นำมาเล่าและกลั่นกรองมาเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจและ อ่านง่าย ปนด้วยอารมณ์ขนั พูดง่ายๆ ว่าเรือ่ งเดียวกัน ถ้าหากนำมาเขียนด้วยท่าทีแบบนักธุรกิจ วิเคราะห์ ตัวเลขออกมาจริงจัง ก็คงดูดีไปอีกแบบ แต่... หลับ สู้อ่านแล้วไม่หลับ วางไม่ลง แต่ทำให้เราอยากไป ค้นคว้าหาอ่านในเรือ่ งธุรกิจนัน้ ๆ มากขึน้ ดีกว่า หนังสือ ของเขาอ่านแล้วไม่ขำก๊าก แต่อาจทำให้คุณหัวเราะ ฮิๆๆ ออกมาได้ ถามว่าทำไมถึง ฮิ เอ๊า... ก็ดเู สียก่อน ว่าคนเขียนมาจากจังหวัดไหน

MY SON IS NOW AN ‘ENTREPRENEUR’. THAT’S WHAT YOU’RE CALLED WHEN YOU DON’T HAVE A JOB.

Ted Turner CNN Founder


40

THE WORDS

“Time is the most valuable thing a man can spend.” เวลาคือของมีค่าที่คนเรา สามารถใช้จ่ายได้

-Theophrastus

“Sunshine all the time makes a desert.” หากแดดจ้าสาดส่องตลอดเวลา ก็จะก่อเกิดทะเลทรายผืนหนึ่ง เท่านั้นเอง -สุภาษิตอาหรับ

“Such is the state of life, that none are happy but by the anticipation of change: the change itself is nothing; when we have made it, the next wish is to change again.” นี่แหละคือชีวิต ไม่มีอะไรเลยที่เป็นความสุข มีก็แค่การคาดหวังให้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโดย ตัวของมันเองจึงไม่มีอะไรสลักสำคัญเลย พอเราเปลี่ยนแปลงมันสำเร็จ ความหวังต่อไปก็คือ อยากให้มันเปลี่ยนอีก

-Samuel Johnson

“Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passion, they cannot alter the state of facts and evidence.” ความจริงเป็นสิ่งดื้อรั้น เพราะไม่ว่าจะด้วยความปรารถนาของเรา การปฏิเสธของเรา หรือกระทั่งการปล่อยให้ความรู้สึกชักจูงไปอย่างไร มันก็ ไม่อาจแปรเปลี่ยนความจริงและหลักฐานที่มีอยู่ได้เลย -John Adams

“He who lives without discipline dies without honor.” คนใดที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากหลักการ คนผู้นั้นก็จะตายไปอย่างไร้เกียรติ -Icelandic Proverb

“There is no dependence that can be sure but a dependence upon one’s self.” ไม่มีการพึ่งพาใดที่สร้างความมั่นใจได้เท่าการ พึ่งพาตัวเอง -John Gay

ไม่ใช่การทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ หากแต่เป็นการชอบในสิง่ ทีเ่ ราต้องทำต่างหาก ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข -Johann Wolfgang von Goethe

 Where Books Meet Music! ติดตามอานรายละเอียดการไปเยือนของศิลปน นักเขียน และวันเสวนาไดที่

www.abookonline.com เร็วๆ นี้

ADB 30oct09.indd 1

อย่าโศกเศร้าคร่ำครวญ อย่าไปเติมความขุ่นเคืองใจ... แค่จงเข้าใจเท่านั้น -Baruch Spinoza

“It is not doing the thing we like to do, but liking the thing we have to do, that makes life blessed.”

a book Fair on Tour ชลบุรี ขอนแกมน เชียงให

“Do not weep; do not wax indignant. Understand.”

“The more things a man is ashamed of, the more respectable he is.” ยิ่งคนคนหนึ่งมีสิ่งที่ละอายแก่ใจ มากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งเป็นคน ที่น่าเคารพมากเท่านั้น

-George Bernard Shaw

“When all is said and done, the weather and love are the two elements about which one can never be sure.” พิจารณาจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว กล่าวได้ว่า อากาศและความรัก คือสองสิ่งที่ไม่มีใครแน่ใจได้เลย

-Alice Hoffman

เตรียมพบกับงานหนังสือลดราคากระหน่ำ! ในงานมีดนตรีอะคูสติกใหฟงเพลินๆ แถมวงสนทนาเขมขนเรื่องความคิดสรางสรรค และแรงบันดาลใจ º£§‡³€±¡˜ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี  £§‡³€±¡˜ ลานกลางศูนยอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน º—°˜¦±ƒ  ลานหนาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม º—°˜¦±ƒ  Think Park สี่แยกรินคำ ถนนนิมมานเหมินทร เชียงใหม

จำวั นและเวลาใหแมน! (หวังวาจะ) หนาวกันปละครั้งเทานั้น ถาพลาดแลวจะตองรอไปอีกนาน

10/29/09 11:26:56 AM


42

THE SMILE MAKER เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ถ้าหากมีการวิจัยเพื่อชี้วัดปริมาณรอยยิ้มมวลรวมของคนกรุงเทพฯ เราเชื่อแน่ว่าสถิติ รอยยิ้มสูงสุดคงอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเป็นแน่ สาเหตุก็คงเป็นเพราะเป็นช่วง เวลาที่คนกรุงเทพฯ มีโอกาสได้พบกับสารพัดรูปแบบการแสดงในงาน International Street Show ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก แถมยังให้ดูกันฟรีๆ อีกต่างหาก หลายคนอาจจะกลั้นยิ้มไว้ไม่อยู่ ถ้าเราจะบอกว่า Street Show กำลังจะกลับมาอีกครั้ง แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น จับมือเราไว้ให้แน่น เพราะเรากำลังจะจูงมือคุณ และพาไปรู้จักกับผู้ชายที่ อยูเ่ บือ้ งหลังรอยยิม้ อย่าง ทศเทพ วงศ์หนองเตย แห่งซิกซ์เนเจอร์ ออร์กาไนเซอร์ผเู้ ป็นโต้โผใหญ่ ในการจัดงาน ซึ่งรับรองได้ว่ารอยยิ้มของคุณจะกว้างขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ทศเทพเริ่มเล่าให้เราฟังถึงที่มาของ Street Show ครั้งแรกว่า “ก่อนหน้านี้เวลาที่เราเดิน ไปไหน เราก็จะเห็นคนเล่นกีตาร์ เล่นดนตรี ริมถนน หรือเวลาที่ไปดูหนังขายยา ก็จะมีคนเล่นกลงู แล้วคนดูก็จะมามุงล้อมรอบ พอเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศ ก็จะเห็นการแสดงที่เล่นตาม ริมถนน ก็รู้สึกว่าการแสดงแบบนี้มันดีจังเลย คนที่ไปดูก็จะมีหน้าที่เปื้อนยิ้มกันทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ ก็คิดว่าเมืองไทยน่าจะมีเทศกาลแบบนี้ เป็นเทศกาลที่ไม่แบ่งแยก คนดู คนทุกคนสามารถดูเรื่องราวเดียวกันได้ จริงๆ ผมอยากทำมาตั้งนานแล้ว แต่เพิ่งมีโอกาส ได้ทำเมื่อปีที่แล้ว” สำหรับหนังเรื่องหนึ่ง การจะมีภาคต่อได้นั้นย่อมหมายความว่าหนังภาคแรกประสบ ความสำเร็จพอสมควร เช่นเดียวกับสตรีทโชว์ครั้งแรกที่ผลตอบรับเกินคาด จนต้องมีครั้งที่สอง เกิดขึ้น “ปีแรกคนดูเกินเป้าเลยครับ คือแรกๆ ผมมีคิดว่าคนดูน่าจะอยู่สักประมาณ 7-8 หมื่นคน รวม 3 วัน ก็น่าจะพอแล้ว เพราะไม่แน่ใจว่าการแสดงแบบนี้คนบ้านเราจะรู้สึกสนุกไปกับมัน หรือเปล่า แต่ปรากฏว่ามันได้ผลเกินคาด เพราะยอดคนดูปีที่แล้ว 2 แสนกว่าคน ก็เลยรู้สึกว่าถ้า เป็นอย่างนี้ ก็น่าจะทำต่อ แล้วก็เชื่อด้วยว่าคนจะมาดูเยอะขึ้น” ไม่ใช่แค่คนดูจำนวนมากเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายหลักของคนจัดงาน แต่ทศเทพยังหวังว่า สตรีทโชว์จะเป็นปรากฏการณ์รอยยิ้มและความสุขของคนกรุงเทพฯ อีกด้วย ส่วนจะเป็นเพราะ อะไรนั้น ต้องลองไปฟังกัน “ผมคิดว่าเมืองไทยยังไม่เคยมีแบบนี้เลย นี่คือครั้งแรก ผมรู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลที่เรียก รอยยิม้ คนได้ แล้วคนก็จะมีความสุขกับการทีอ่ อกจากบ้านแล้วก็มาดูตง้ั แต่บา่ ยสาม จนถึงสามทุม่ แล้วก็กลับบ้านไป สาเหตุที่เราเลือกสวนลุมฯ ก็คือว่า มันมีที่ให้คนได้เดินเล่นกันไปด้วย มีสี เขียวๆ ของต้นไม้ เป็นการดึงคนให้กลับไปที่ธรรมชาติได้ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนเมืองห่างหาย ไปนาน เพราะส่วนใหญ่เราทำงานเสร็จก็กลับบ้าน หรือว่าเสาร์-อาทิตย์ก็จะออกจากบ้านไปดูหนัง อยู่ในห้าง แค่นั้นเอง” นอกจากรูปแบบการแสดงสารพัดที่คนไทยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้ว ทศเทพยังเล่าให้เราฟัง ถึงเสน่ห์ของงานนี้ในมุมมองของคนจัดงานด้วยว่า

“ผมรู้สึกว่านักแสดงแต่ละคน เวลาที่เขาจะแสดงแต่ละรอบ เขาจะแสดงไม่ซ้ำกัน ถึง แม้ว่าจะเป็นการแสดงชุดเดิม เนื่องจากเขาไม่ได้เล่นบนเวที แต่เล่นบนฟุตปาธ บนถนน แล้วคน ที่มามุงดูแต่ละรอบก็เปลี่ยนไป ทีนี้ ที่สำคัญ มันคือการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างนักแสดง กับคนดู ซึ่งจะใกล้ชิดกันมาก นักแสดงก็ต้องเช็กมวลอารมณ์ของคนดู ณ เวลานั้นตลอดเวลา ทำให้อารมณ์ในการแสดงแต่ละรอบแตกต่างกัน แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การแสดงบาง อย่างมันเป็นการแสดงที่คนไม่คิดว่าจะเอามาเป็นการแสดงได้ ยกตัวอย่างเช่น ส่วนใหญ่เราจะ คุ้นเคยกับการดูมายากลบนเวที แต่ในงานนี้จะมีมายากลที่เล่นใกล้ๆ มันก็จะรู้สึกสนุกมากขึ้น ไปด้วย” แต่ก่อนที่จะไปพบกับการแสดงเรียกรอยยิ้มในงานนี้ เราลองมาเตรียมตัวเป็นคนดูที่ดีด้วย คำแนะนำจากคนจัดงานกันก่อนดีกว่า “งานจะสนุกได้คนดูต้องมีมารยาทที่ดีกับนักแสดงด้วย ผมว่าเราต้องให้เกียรตินักแสดง อย่างเช่นพอจบการแสดง เขาก็จะมีการเปิดหมวก ถ้าคนดูให้เงินเล็กๆ น้อยๆ กับนักแสดง มันก็ เหมือนเป็นการชื่นชมเขา ซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของการดูสตรีทโชว์ที่ดี” ถ้าความสำเร็จของนักแสดงสตรีทโชว์คือได้รับเงินจากคนดูจนเต็มหมวก แล้วความสำเร็จ ของคนจัดงานสตรีทโชว์คืออะไร “ความสำเร็จของคนจัดงานมันอยู่ที่คนดูสนุก ทีมงานผมจะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะตอนที่ เราเตรียมงานกัน เรากำหนดไว้เลยว่าทีมงานทุกคนที่จะมาทำงานนี้ จะต้องมีทัศนคติที่มองว่า ทีมงานจะเป็นผู้ช่วยของคนดูที่จะทำให้คนดูได้ดูงานอย่างสนุกสนานมากขึ้น เพราะหน้าที่ของเรา คือการจัดการ ดูแลนักแสดง ดูแลคนดู ดูแลบรรยากาศของการแสดงให้ราบรืน่ ให้ทกุ คนสามารถ สนุกสนานได้อย่างทั่วถึง แล้วเราคิดว่าจะใช้ทัศนคติแบบนี้ทุกครั้งในการจัดงาน” ในฐานะออร์กาไนเซอร์ผู้โชกโชนในการจัดอีเวนต์หลากหลายประเภทมากว่า 10 ปี เราตั้งคำถามว่า งานประเภทไหนที่คนจัดงานอย่างทศเทพโปรดปรานที่สุด และนี่คือคำตอบ “ส่วนใหญ่เวลาที่ผมจะรับงาน ผมจะเอาตามความชอบก่อน ผมชอบงานที่เป็นการแสดง พวก Showbiz เพราะผมรู้สึกว่ามันมีเนื้อหาที่ขายได้ด้วยตัวของมันเอง ผมจะให้ความสำคัญกับ เนื้อหาเป็นอันดับแรก ที่ผมชอบงานที่เป็นการแสดง เพราะผมชอบบรรยากาศและความรู้สึกของ คนที่ยืนอยู่หน้างาน เหมือนตอนเด็กๆ ที่วันหนึ่งเราจะไปดูคอนเสิร์ต แล้วรู้สึกตื่นเต้นจนต้องตื่น มาตั้งแต่เช้าทั้งที่คอนเสิร์ตมันมีตอนเย็น มันเป็นความรู้สึกที่ฝังใจ แล้วผมก็รู้สึกว่างานที่เป็นการ แสดงเป็นเรื่องที่ท้าทายของคนทำงานด้วย เพราะว่ามันไม่มีเทคนิค พอเริ่มเปิดม่านขึ้นมา ทุกคน ก็ต้องแสดงจริง จะผิดจะพลาดอะไรก็ต้องแก้ไขกันตรงนั้นเลย อีกอย่างคือผมรู้สึกสนุกกับมัน เพราะมันเป็นงานที่เราสามารถเห็นผลได้เดี๋ยวนั้นเลย ไม่ต้องรอฟีดแบ็กเหมือนรายการทีวี ยกตัวอย่างงานสตรีทโชว์ แค่พอคนดูดูแล้วมีสีหน้าแบบเปื้อนยิ้ม อันนี้มันก็ทำให้รู้สึกภูมิใจขึ้นมา ได้ทันที”


a day BULLETIN issue 71  

The Urban Current Magazine Free Copy