Page 1

ISSUE 70 20 - 26 NOVEMBER 2009

I STARTED A JOKE


ISSUE 70, 20 - 26 NOVEMBER 2009

When You Run Away, You May Go Too Far ดูเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วจริงๆ สำหรับกรณีนักร้องหนุ่มที่อ้างว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งเนปาล-ไทย เพราะมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งได้ไม่เว้นแต่ละวัน บางสำนักข่าวถึงกับ ลงทุนทำสรุปเหตุการณ์ยอ้ นหลังให้เห็นทีม่ าทีไ่ ป เส้นทางการเดินทางของข่าวฉาวตัง้ แต่เริม่ แรกจนถึงปัจจุบนั ขณะ (ข่าวประชุมผูน้ ำเอเปกยังสรุปไม่ละเอียดขนาดนี)้ จากการ อ่านข่าวและติดตามเรือ่ งนีม้ าพอประมาณ (เพราะหนีไม่พน้ ... เนือ่ งจากข่าวขึน้ หน้าหนึง่ เด่นเป็นสง่าขนาดนัน้ ) ผูเ้ ขียนก็เริม่ รูส้ กึ ถึงอารมณ์อะไรบางอย่าง ทัง้ ฝัง่ คนเป็นข่าว คนขุดคุ้ย หรือกระทั่งผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่นักร้องหนุ่มไปสร้างหนี้สินไว้รอบตัว อารมณ์ที่ว่าถูกสกัดออกมาเป็น 2 อารมณ์หลักๆ คือ หนึ่ง อารมณ์ของคนหนี กับอารมณ์ของคนตาม -- ยิ่งตามก็ยิ่งหนี ยิ่งหนีก็ยิ่งโดนตาม ตอบไม่ได้ว่าใครจะเหนื่อยกว่าใคร แต่ที่แน่ๆ ต่างคนต่างก็เหนื่อยกันไปคนละแบบ มันเป็นความเหนื่อย ที่ไม่รู้ว่าจะมีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ เพราะคนหนีก็ไม่หยุดหนี คนตามก็ไม่มีเหตุผลที่จะหยุดตาม แน่นอนว่าจากหลักฐานชิ้นเด็ดที่มีคนไปขุดคุ้ยพบว่านักร้องหนุ่มเป็นคนไทยทั้งแท่ง ไม่ได้มีเชื้อชาติเนปาลอย่างที่กล่าวอ้างไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิง ก็น่าจะ เพียงพอแล้วทีจ่ ะช็อกความรูส้ กึ ของคนทัง้ ประเทศ (ยังไม่ตอ้ งนับคดีอกี มากมายทีม่ ผี เู้ สียหายอยูร่ อบตัว) เพราะนอกจากจะหมายถึงการโกหกทีม่ าและพืน้ เพของตัวเองแล้ว ยังหมายถึงการนำเรื่องนั้นมาเป็นจุดขายของตัวเองมาตลอดหลายปีที่อยู่ในวงการบันเทิงอีกต่างหาก พูดง่ายๆ คือ ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริง นักร้องหนุ่มคนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับ เรือ่ งไม่จริงมาตลอด ไม่ตา่ งอะไรกับคนทีส่ ร้างภาพลวงตาขึน้ มาเอง แล้วก็เชือ่ ในสิง่ ทีต่ วั เองสร้างขึน้ ว่าเป็นเรือ่ งจริง ก่อนทีจ่ ะเปิดโอกาสให้คนอืน่ เข้ามาในโลกเสมือนจริงนัน้ แล้วทำให้คนอื่นเชื่อไปด้วยว่ามันคือโลกที่แท้จริงของเขา ซึ่งก่อนจะไปถึงขั้นพิสูจน์ว่าเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีกี่เรื่องที่จริง และมีกี่เรื่องที่ลวง ประเด็นสำคัญที่เราไม่ควร มองข้ามคือ เมือ่ ชีวติ เดินมาถึงตาจน ก็ดเู หมือนคนเราจะสามารถทำร้ายคนได้ไม่เลือกหน้า โดยเฉพาะคนทีไ่ ว้ใจและเชือ่ ใจเรามากทีส่ ดุ คำพูดสวยๆ ทีเ่ ราชอบใช้กนั อย่าง เพื่อนไม่ทำร้ายเพื่อน คนรักกันไม่ทำร้ายกันนั้น แทบจะใช้ไม่ได้เลยกับมนุษย์เราที่มีจิตใจยากแท้หยั่งถึง เพราะแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าอะไรควรไม่ควร แต่ขณะเดียวกันก็สามารถ ลืมความควรและไม่ควรนั้นได้ง่ายๆ ถ้าอยากจะทำเสียอย่าง เหมือนที่มีใครบางคนบอกว่า คนเรามีเหตุผลก็จริง แต่ก็สร้างเหตุผลมาหักล้างเหตุผลที่สร้างไว้ได้เช่นกัน และเหตุผลนัน้ จะถูกจะผิดก็ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ตัวมันเอง หากแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างและประดิษฐ์เหตุผลนั้นให้ถูกหรือผิดต่างหาก ผูเ้ ขียนไม่อาจจะทราบได้วา่ ตกลงเรือ่ งทีห่ ลายคนเรียกว่า ‘ลวงโลก’ ของนักร้องผูน้ จ้ี ะถึงกาลสิน้ สุดเมือ่ ไหร่ แต่กเ็ ชือ่ ในสัจธรรมอย่างหนึง่ ว่า โลกนีอ้ าจจะมีเรือ่ งราว ร้อยพันที่ไม่จริงอย่างที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่คิด แต่โลกนี้ก็ไม่มีที่กว้างมากพอให้คนเราหนีความจริงได้ ตรงกันข้าม... โลกใบนี้มีที่ว่างมากพอเสมอสำหรับคนกล้าเผชิญ ความจริง อย่างน้อยก็เป็นที่กว้างให้เดินไปข้างหน้า ไม่ใช่ถอยไปข้างหลัง และต่อให้เรียกการสร้างเรื่องลวงให้เป็นเรื่องจริงนั้นว่าพรสวรรค์ หรืออะไรก็ตามแต่ สิ่งที่ปฏิเสธ ไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือ พรสวรรค์นั้นไม่ได้ให้อะไรเลย นอกจากนรกในหัวใจ เพราะสุดท้ายเมื่อมีคนขุดคุ้ยความจริงเจอ ทีนี้ก็ไม่เป็นอันทำอะไร ถ้ายังพอแก้ตัวได้ ก็แก้ตัวต่อไป ถ้าเหนื่อยแล้ว ก็หนีทุกอย่าง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแต่ทำให้จิตใจเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็น รุ่มร้อนโดยไม่ใช่เรื่อง ผู้เขียนเห็นแต่ละเรื่องที่หลายๆ คนขุดคุ้ยเกี่ยวกับนักร้องหนุ่มคนนี้แล้วอดเหนื่อยแทนไม่ได้ ถ้าหากเขาต้องออกมาอธิบายทุกเรื่องนั้นจริงๆ แค่เรื่องพื้นเพที่สร้าง ขึ้นมาจนเป็นเหมือนมหากาพย์นั่นก็คงคุยกันสามวันไม่จบ เรื่องหนี้สินก็มีคดีมากมายให้ต้องสะสางไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ถ้ามองในมุมของนักร้องหนุ่ม ด้วยวัย ด้วยประสบการณ์ผ่านโลกมาเพียง 33 ปีนี้ เป็นได้มากว่าเขาอาจจะกลัวที่ต้องเผชิญความจริง หากว่าความจริงนั้นจะนำมาซึ่งความสิ้นสุดของชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความนิยมต่างๆ ที่เคยได้รับมาตลอดสิบกว่าปีในวงการบันเทิง แต่ถ้ามองในมุมของสัจธรรมแล้วละก็ หากมนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยประมาณ 60 ปี เป็นอย่างต่ำ คำถาม สำคัญที่หลายๆ คนคงอยากให้เขาถามตัวเองก็คือ จะเดินหน้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความจริงอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว (อย่างน้อยก็ให้ถึงครึ่งของภาพที่ตัวเองสร้างมาว่า เป็นคนสู้ชีวิตก็ยังดี) หรือจะวิ่งหนีไปตลอดชีวิต ถ้าเขาเลือกที่จะวิ่งมาราธอนไปได้ถึง 60 ปี เขาก็จะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยในชีวิตนอกจากความเหนื่อยล้า การวิ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพกายและหัวใจก็จริง แต่การวิ่งชนิดเดียวที่ทำร้ายสุขภาพกายและใจให้เสียหายร้ายแรงที่สุดคือ การวิ่งหนีความจริง พูดอีกอย่างว่า การวิ่งหนีความจริง ไม่เคยทำให้ใครแข็งแรง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร adaybulletin08@gmail.com และ www.twitter.com/adaybulletin

10 06

04 THE DATABASE

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว และสำรวจความเห็ น ของผู ้ ค นกั บ เรื ่ อ งใน กระแส

44

06 GOODNEWS ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

10 INTERVIEW

เปิ ด อกคุ ย กั บ ตลก ขั้นเทพ ‘โน้ส’ − อุดม แต้ พ านิ ช กั บ เรื ่ อ งที ่ ไม่มีใครเคยรู้อย่างเช่น ‘การเป็นตลกก็มีราคา ที่ต้องจ่าย?’

30 34 38 ALL ABOUT HOME MADE HEALTH BIZ เปิ ด บ้ า นสุ ด เก๋ ข อง AND วิสยั ทัศน์จาก ณัฐประภา แฮร์ ส ไตลิ ส ต์ ค นดั ง HEART

18 34 ดิฉันเป็นแฟน ประจำของ a day BULLETIN มาสักพักใหญ่แล้วค่ะ ชอบ อ่าน Editor’s Note ทุกฉบับ เลย ให้แง่คิดในเรื่องต่างๆ ได้ ดี ทำให้เราต้องกลับมาย้อนดู ตัวเองเหมือนกันว่าฉันกำลัง ทำอะไรอยู่ และฉันทำอะไร ลงไป โดยเฉพาะ Issue 64 ตรงกับความรู้สึกของดิฉัน ตอนนีเ้ ลย ทีไ่ ม่คอ่ ยชอบทีบ่ างทีเพือ่ นร่วมงานบางคนชอบ

หยกพุ ท ธรั ก ษา แห่ ง วาย ไอ เอ็ม เอ็กซิบชิ น่ั ส์ ที่จะมาเปิดโลกการทำ ธุรกิจงานแสดงสินค้า

บัณฑิต ศักดิ์สุพรรณ กับสไตล์การแต่งบ้าน ที่บ่งบอกถึงความเป็น ตัวเองอย่างที่สุด

เมาธ์คนอื่น ทั้งๆ ที่บางทีก็ไม่ได้รู้จักคนคนนั้นดีพอ แต่ เมาธ์เพราะอิจฉา หรือเมาธ์เพราะไม่ถูกชะตา กับเรื่องแค่ นี้เองทำให้คนคนหนึ่งต้องเสียหายและไม่มีโอกาสแก้ตัว แต่เมื่อมาสังเกตรอบตัวเราจริงๆ ก็มีคนขี้เมาธ์มากมาย จนนึกได้ถงึ คำสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่ คยเรียนสมัยเด็กทีว่ า่ ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน ห้ามสุริยแสงจันทร์ ส่องไซร้ ห้ามอายุให้หัน คืนเล่า ห้ามดั่งนี้ไว้ได้ จึ่งห้ามนินทา เมือ่ นึกถึงคำสอนของท่านแล้ว จึงได้รสู้ กึ ว่า ไม่ว่า

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 70 วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2552

22 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

27 SHOPPING

ใครบอกว่ า ฤดู ห นาว จะต้องไร้สีสันเสมอไป มาปฏิ ว ั ต ิ ฤ ดู ห นาวที ่ เคยหมองหม่ น ด้ ว ย แฟชั ่ น รั บ ลมหนาว แบบ ‘Cold Colour’

43 44 THE WORDS THE GUEST ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วามหมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

อย่างไรเราก็หา้ มไม่ให้คนนินทาได้อยูด่ ี เพราะฉะนัน้ เราอยู่ อย่างมีความสุขดีกว่าไหม ดีกว่าต้องคอยหลีกเลีย่ งคนขีเ้ มาธ์ ทั้งหลาย (เพราะมีอยู่เยอะเหลือเกิน) คบเท่าที่คบได้ เรื่อง ที่คบไม่ได้ก็ต้องระวัง เพราะไม่มีใครที่ดี 100% และเลว 100% หรอก เพียงแต่เราต้องเลือกในสิ่งที่ดีของเขา และ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มาแปดเปื้อนตัวเรา เท่านี้เราก็จะมี ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ขอบคุณที่เขียนสิ่งดี ๆ ให้อ่านทุกวันศุกร์นะคะ จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไป -เหม

ค้นหาความหมายของ ภาพแต่ละภาพที่ต้อง ‘อดทน’ และ ‘รอ’ กว่ า ที ่ จ ะได้ ม า กั บ หม่อมหลวง มิ่งมงคล โสณกุล

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่าย โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441, สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน กฤติกา สุวรรณเจริญ, วิชชุดา เอมอิ่ม


04

THE DATABASE

THE RANKING

ที่มา : www.cnbc.com

10 อันดับประเทศและสถาบันการเงินที่มีปริมาณทองคำสำรองมากที่สุดในโลก

สหรัฐอเมริกา 8,946.9 ตัน หรือ 298.36 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

เยอรมนี 3,744.1 ตัน

หรือ 125.01 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (IMF) 3,539 ตัน หรือ 118 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

อิตาลี 2,697 ตัน

หรือ 89.92 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

THE POLL

ฝรั่งเศส 2,689.6 ตัน

หรือ 89.68 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

จีน 1,159.4 ตัน

หรือ 38.65 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

หรือ 38.15 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง ไทย-กัมพูชา ทำให้คุณรู้สึกรัก ชาติมากขึ้นหรือไม่ ญี่ปุ่น 841.7 ตัน

หรือ 28.07 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

เนเธอร์แลนด์ 673.8 ตัน หรือ 22.47 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

รัสเซีย 625.2 ตัน

หรือ 20.85 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ

ทีม่ า : กรุงเทพโพลล์

สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด วัง และ 1. พระบรมมหาราชดา ม วัดพระศรีรัตนศาส) รา (วัดพระแกว้

สวิตเซอร์แลนด์ 1,144.1 ตัน

3. แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำ และปทุมวัน

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

5. ถนนข้าวสาร

จักร

4. ตลาดนัดสวนจตุ

ปัจจุบันประเทศไทย มี ก ารเลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ ท ด ล อ ง ใ น สถาบันต่างๆ กว่า 60 แห่ง และมีการใช้ สั ต ว์ ท ด ล อ ง ปี ล ะ ประมาณ 4 แสนตัว ทีม่ า : สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

2 ใน 3 ของกลุม่ ตัวอย่างชาวอังกฤษทีม่ อี ายุ ระหว่าง 18-25 ปี บอกว่า ถ้ามีเวลาจะเข้า อินเทอร์เน็ตเพื่ออัพเดตสถานะเฟซบุ๊ก เล่น ทวิตเตอร์ หรืออัพโหลดรูป มากกว่าอยูก่ บั คนรัก นอกจากนี้ 89% ของชาวอังกฤษยังใช้อนิ เทอร์เน็ต ระหว่างการพักผ่อนตากอากาศอีกด้วย ทีม่ า : www.dailymail.co.uk

“ถึงไม่มีสถานการณ์ อะไรก็รักชาติอยู่แล้วครับ เพราะถ้ า เราไม่ ร ั ก แล้ ว ใครจะรัก” ชูภูมิ สุนทรนฤรังสี 22 ปี, พนักงานทั่วไป “แน่นอน เพราะชาติ ของเราให้ใครมาย่ำยีไม่ได้ แต่ อ ยากให้ ม ี ก ารคุ ย กั น เพื ่ อ ให้ เ รื ่ อ งจบ ดี ก ว่ า ปล่อยไว้จนบานปลาย” วรินทร วรรณวงศ์ 21 ปี, พนักงานฝึกหัด “มากขึ ้ น เพราะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมัน ไม่สมควรที่จะเกิด เราไม่ ควรจะมาทะเลาะกั น เพราะคนคนเดียว” สราวุธ จันทร์ตู่ 21 ปี, พนักงานฝึกหัด “มากขึ ้ น เพราะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็น ปัญหาใหญ่ของประเทศที่ ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนั้น” ธีรนิชญ์ ประดา 23 ปี, ครีเอทีฟ

ขณะนี้มีถุงยางอนามัย ลอกเลี ย นแบรนด์ ดั ง อย่าง Durex ออก จำหน่ายทั่วประเทศจีน 2.16 ล้านชิ้น ทีม่ า : www.manager.co.th

SURVEY

ปัจจุบนั มีคนไทยทัว่ ประเทศทีต่ ดิ บุหรี่ 14 ล้านคน ทีม่ า : www.thaihealth.or.th

คือจำนวนจุดอันตรายทัว่ กรุงเทพมหานครทีอ่ าจเป็นแหล่ง ซ่องสุมของอาชญากรรม ไม่วา่ จะเป็นการข่มขืน จีป้ ล้น ทั้งนี้ จุดอันตรายส่วนใหญ่ ได้แก่ สวนสาธารณะ สะพานลอย ป้ายรถเมล์ และตึกร้าง ทีม่ า : www.bangkok.go.th

“เหตุ ก ารณ์ น ี ้ ท ำให้ ทุกคนกลับมาสมัครสมาน สามัคคีกันอีกครั้ง” ณัฐพงษ์ ออนา 22 ปี , เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย สร้างสรรค์ “ยามบ้านเมืองไม่สงบ คนไทยทุกคนก็หันมารัก ชาติ ปกป้ อ งอธิ ป ไตย ของชาติร่วมกันอีกครั้ง” นุชนาถ เสาวรา 38 ปี, เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ ภายใน


6

• คนแคระจำนวนมากมารวมตัวกันในโชว์ที่ชื่อว่า ‘Kingdom of the Dwarves’ ซึ่งจัดขึ้นที่ Kunming World Butterflies Garden มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โชว์คนแคระซึ่งถือเป็นส่วนการแสดงพิเศษของสวนแห่งนี้ เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปีที่แล้ว โดยรวมคนแคระที่ร่วมแสดงทั่วประเทศจีนมากกว่า 100 คน เพื่อสร้างเป็นชุมชนคนแคระขนาดย่อมๆ หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนแคระที่จะทำงานที่นี่ได้คือ ต้องมีความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร และด้วยปัญหาการเลือก ปฏิบัติและปัญหาการไม่มีงานทำในบ้านเกิดของตัวเอง ทำให้คนแคระเหล่านี้ต้องพากันมาหางานทำที่นี่ โดยต้อง ทำการแสดงโชว์ทั้งหมดวันละ 2 รอบต่อวัน

AWARD

ผิวสีมาแรง!

‘มิเชล โอบามา’ คว้ารางวัลผูห้ ญิงแห่งปี

ดู เหมื อ นว่ า ปี น ี ้ จ ะเป็ น ปี ท อง ของ มิเชล โอบามา สุภาพสตรี หมายเลขหนึง่ ของสหรัฐฯ อย่างแท้ จริง เพราะล่าสุดเธอได้รับเกียรติ ยกย่องให้รบั รางวัล ‘ผูห้ ญิงแห่งปี’ จาก นิตยสาร แกลมเมอร์ ซึง่ จัดต่อเนือ่ ง มา 20 ปีแล้ว โดยจะมอบรางวัล เพือ่ ยกย่องผูห้ ญิงทีท่ ำคุณประโยชน์ สำคัญๆ ให้วงการบันเทิง ธุรกิจ กีฬา แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และ การเมือง โดยมิเชลได้รบั รางวัลพิเศษ จากการพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความ มุ ่ ง มั ่ น ในการช่ ว ยเหลื อ เด็ ก สาว รุ ่ น ใหม่ เ พิ ่ ม พู น ความรู ้ แ ละเปิ ด โลกทัศน์ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร นอกจากมิเชลแล้ว รางวัลยังถูกมอบ ให้กบั ริฮานนา นักร้องสาว, สเตลลา แมคคาร์ตนีย์, เซเรนา วิลเลียมส์, ลอรา หลิง และ อึนนา ลี สอง ผู้สอ่ื ข่าวสาวชาวอเมริกนั , มายา แองเชอลู นักเขียนและนักเคลือ่ นไหว เพื่อสิทธิพลเมือง, เจน แอรอนสัน กุ ม ารแพทย์ ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง มูลนิธิ ‘Worldwide Orphans Foundation’ และ เอมี โพห์เลอร์ นั ก แสดงวั ย รุ ่ น อีกด้วย

•ไม่ต้องเดาว่าสัตว์ที่เห็นอยู่นี้คืออะไร เพราะนี่คือลิง Emperor Tamarin พันธุ์หายากพันธุ์หนึ่งที่พบได้ใน Manu Biosphere Reserve หรือศูนย์อนุรักษ์ทางชีววิทยาแห่งเมืองมานู ในประเทศเปรู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของผืนป่าอะเมซอน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ Madre de Dios พื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีววิทยาสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับป่าสงวนแห่งอื่นๆ ในโลก เพราะมี พื้นที่กว้างใหญ่ถึงกว่า 1.8 ล้านเฮกตาร์ และเป็นที่อยู่ของนกกว่า 600 สปีชีส์ และลิงอีกกว่า 11 สปีชีส์ มีต้นไม้นานาพันธุ์มากกว่า 200 ชนิด

SOCIETY

PEOPLE

ชาวสีมว่ งในละตินมีเฮ หลังรัฐบาลโอเคให้แต่งงานได้

สหรัฐฯ เปิดโอกาส

หลังจากคู่เกย์ในอาร์เจนตินาได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเอง และคู่รัก เพื่อให้สามารถเข้าพิธีวิวาห์เหมือนคู่รักคนอื่นๆ มาตั้งแต่เดือนเมษายน ในที่สุด นาย อาเลจันโดร เฟรย์เร วัย 39 ปี กับ นาย โจเซ มาเรีย มีเบลโล วัย 41 ปี ก็ได้รับการยินยอมจากผู้พิพากษากรุงบัวโนสไอเรส ซึ่งมีคำสั่งออกมาว่า สามารถให้คู่รักที่เป็นชาวรักร่วมเพศเข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายได้ ซึ่งพวกเขาทั้งคู่นับเป็นคู่เกย์คู่แรกในแถบละตินอเมริกาที่ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นนี้ ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกเริ่มมีการเปิดกว้างเรื่องเพศที่สามมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศ อุรุกวัยเป็นประเทศแรกในแถบภูมิภาคนี้ที่ยอมรับกลุ่มสหภาพรักร่วมเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปลายปี 2550 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญโคลัมเบียก็มีคำสั่งยอมรับการเรียกร้องสิทธิของคู่รักร่วมเพศเช่นกัน

ECONOMIC

รมต. ‘เอเปก’ ประกาศจะจัดตัง้ เขตการค้าเสรีรว่ มกัน

พร้อมหนุนการพัฒนาแบบยัง่ ยืน

หลัง จากเสร็จ สิ้นการประชุม ระดับรัฐ มนตรีเ อเปกที่ประเทศสิ งคโปร์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้ากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย−แปซิฟิก (เอเปก) จากเขตเศรษฐกิจ 21 แห่ง มีแถลงการณ์ร่วมกัน ว่า เอเปกจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ศึกษาการตั้งเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ ซึ่ง เป็นเป้าหมายในระยะยาวของกลุม่ เอเปก โดยเขตการค้าเสรีแห่งเอเชีย-แปซิฟกิ (Free Trade Area of the Asia-Pacific) ที่ได้รับการเสนอมานี้ จะครอบคลุม สมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ ขยายจากชิลีไปถึงจีนโดยผ่านสหรัฐฯ บรรดารัฐมนตรีจากนานาชาติยังให้คำมั่นว่าจะเปิดการค้าสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยต่อสู้กับปัญหา การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน “เราจะพยายามทีจ่ ะทำให้เศรษฐกิจเติบโตสอดคล้อง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะเดินหน้าเพื่อทำให้มีการแพร่กระจายเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ง่ายขึ้น” แถลงการณ์ร่วมระบุ และเสริมว่าจะทำงานหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการฟื้นฟูสภาพป่าด้วย

ให้หนุม่ อินเดียรุน่ ใหม่รว่ มงาน

หลังจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเพื่อ การพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสหรัฐฯ (USAID) ว่างเว้นมานาน ในทีส่ ดุ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ ผูน้ ำ ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ก็ได้มกี ารเสนอ ชือ่ นายแพทย์ ราจีฟ ชาห์ วัย 36 ปี ให้เข้ามารับ ตำแหน่ง เนือ่ งจากเป็นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทางด้าน การทำงานเพื่อการกุศลและสังคมสงเคราะห์ ซึง่ แม้พื้นฐานครอบครัวดั้งเดิมของนายราจีฟนั้นจะ เป็นคนอินเดียทีอ่ พยพเข้ามาอยูใ่ นสหรัฐฯ แต่ใน ปัจจุบันราจีฟก็สามารถทำงานจนประสบความ สำเร็จ เขาเคยทำงานในตำแหน่งสำคัญให้มูลนิธิ ของ บิลล์ เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟต์ และปัจจุบนั ก็ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ซึง่ ตามแถลงการณ์ ที่ทำเนียบขาวตัดสินใจเสนอชื่อนายแพทย์ราจีฟ เพราะเชือ่ มัน่ ว่าเขาจะนำเสนอไอเดียใหม่ๆ เพือ่ ชีน้ ำ ให้ยูเสดเดินหน้าไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีวสิ ยั ทัศน์ ก้าวไกล ประกอบกับการ มีภมู หิ ลังที่น่าประทับใจ จึงทำให้มน่ั ใจว่าเขา เป็นทางเลือกที่ดีแน่นอน ในการพัฒนา ยูเสดต่อไป

ENTERTAINMENT

ราชาหนังเกรดต่ำ ‘โรเจอร์ คอร์แมน’ รับรางวัลออสการ์เกียรติยศ

ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ แปลกใจสำหรับคอหนังพอสมควร เมือ่ สถาบันวิทยาศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์ เจ้าของรางวัลทางภาพยนตร์ทร่ี จู้ กั กันดีในชือ่ ออสการ์ ได้ประกาศว่า โรเจอร์ คอร์แมน เป็นอีกผู้หนึ่งที่จะได้รับมอบรางวัลเกียรติยศในการแจกรางวัลครั้งที่ 82 นี้ จากความสำเร็จตลอดอาชีพ การเป็นนักทำหนัง ที่น่าแปลกใจก็เป็นเพราะว่านักทำหนังชาวอเมริกันวัย 83 ปี ผู้นี้ มีผลงานภาพยนตร์กว่า 350 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เน้นหนักไป ทางเรื่องเพศ และความรุนแรง คอร์แมนเปิดใจก่อนหน้านี้ว่า รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยกับการถูกยกย่องครั้งนี้ ถึงจะพอได้ยินข่าวมาบ้าง แต่ก็คิดว่า ตัวเองน่าจะถูกตัดชื่อออกในที่สุด พร้อมเปิดใจอีกว่า “จริงๆ ผมได้รางวัลมาจากเทศกาลเยอะมากเลยนะ ต้องทำหิ้งเอาไว้เก็บรางวัลกันเลย ส่วนใหญ่เป็นเทศกาลเล็กๆ ทีค่ ณ ุ คงไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ด้วยซ้ำ” ส่วนรางวัลออสการ์ทไ่ี ด้รบั ในครัง้ นี้ คอร์แมนบอกว่า “คงจะเอาไว้แถวหน้าๆ ของชัน้ เลย” นอกจากคอร์แมนแล้ว นักแสดงหญิงระดับตำนานอย่าง ลอเรน เบคอลล์ และช่างภาพยอดฝีมือ กอร์ดอน วิลลิส ก็จะได้รับเกียรติเดียวกันนี้ด้วย


8

• ภาพการแข่งขันโปกเกอร์ในรายการ the World Series of Poker Tournament ระหว่างนักโปกเกอร์หนุ่มวัย 21 โจ คาดา (ซ้ายมือ) กับ ดาร์วิน มูน จากแมรีแลนด์ ณ โรงแรมริโอ ในลาสเวกัส เนวาดา ผลการแข่งขันคือ หนุ่มน้อยคาดาเป็นผู้ชนะ และคว้าเงินรางวัลมหาศาลไปถึง 8.5 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 92,565,000,000 บาท นับเป็นเงินรางวัลที่น่าเย้ายวนใจ สำหรับนักโปกเกอร์เป็นอย่างยิ่ง

SPORT

• หนูน้อยชาวอัฟกันกำลังแตะขาปลอมของผู้เป็นแม่ขณะอยู่ที่ the ICRC Ali Abad Orthopaedic Centre หรือศูนย์ดูแลรักษา ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกในกรุงคาบูล ศูนย์แห่งนี้มีความพิเศษคือ คนทำงานส่วนใหญ่เป็นคนทุพพลภาพ โดยวัตถุประสงค์ของ การก่อตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อให้การศึกษาและบำบัดเหยื่อผู้พิการจากกับระเบิดและมีสภาพร่างกายผิดส่วนจากสาเหตุต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยและเข้ากับสังคมได้ นอกจากนั้น ทางศูนย์ยังมีการปล่อยสินเชื่อจำนวน 600 เหรียญฯ ปลอดดอกเบี้ยนาน 18 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีเงินทุนทำมาหากินได้อีกด้วย

เผยโฉม เหรียญรางวัล ‘เวียงจันทน์เกมส์’

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 และก่อนที่มหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวจะเริ่มขึ้น ทางการลาวก็ได้นำเอาเหรียญ รางวัลมาให้ประชาชนได้ยลกันก่อน โดยเหรียญรางวัลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร ด้านหน้ามีโลโก้เป็นพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญของลาว ด้านบนปรากฏคำว่า ‘50th Anniversary’ ขณะที่ด้านล่างของเหรียญจะมีคำว่า ‘25th SEA Games, Laos’ ส่วนด้านหลังของเหรียญรางวัลจะมีช้างพลาย ‘จำปา’ และ ช้างพัง ‘จำปี’ สัตว์นำโชค (Mascot) ประทับอยู่

ควันหลง APEC Singapore 2009

ในการประชุ ม ผู ้ น ำเขต เศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 17 และ การประชุมสุดยอด ASEAN-US ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่เพิ่งผ่าน พ้นไป นอกจากจะได้เห็นบรรดา ผู้นำชาติต่างๆ จากทั่วโลกมาถกกันเรื่องปัญหาหนักๆ แล้ว ก็ยังมีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอีกด้วย • สำหรับการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี บารัก โอบามา ชาวสิงคโปร์กใ็ ห้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น ไม่เชื่อต้องลองไปที่ร้านอาหาร O’Leary’s ที่อยู่ในศูนย์การประชุมเอเปก เพราะมีเมนูเอาใจแฟน โอบามา ทั้ง Obama Burger รวมทั้ง Obama Chicken Rice ที่มีเครื่องเคียงเป็นเห็ด กุ้งเผา และซอสถั่วเหลือง • ส่วนผับไอริชแห่งหนึง่ ในสิงคโปร์กถ็ งึ ขนาดลงทุนเปลีย่ น ชื่อร้านเป็น O’Bama’s แถมยังมีคำขวัญประจำร้าน ด้วยว่า ‘Change you and drink to’ • สำหรับเครื่องแต่งกายที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้นำ ที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพในปีนี้ ผู้นำชายทั้ง 19 คน ได้สวมใส่เสื้อเชิ้ตผ้าลินินคอจีน

ANIMAL

พบแล้ว! สุนขั ดมกลิน่

ทีห่ ายตัวไร้รอ่ งรอยในอัฟกานิสถาน 14 เดือน เป็นเหตุการณ์ที่สร้าง ความยินดีให้กับทหาร ที ่ ไปปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ น อัฟกานิสถานได้ไม่นอ้ ย เมื่อนายทหารสหรัฐฯ นายหนึ่งพบตัวเจ้าซาบี สุนัขดมกลิ่นที่หายไป นานถึง 14 เดือน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ ฐานทัพในจังหวัดอูรุซกัน ก่อนหน้านีซ้ าบีซึ่งทำ หน้าที่ค้นหาระเบิดตามท้องถนน ได้พลัดหลง กับกองทัพในระหว่างการยิงต่อสูท้ างตอนใต้ของ อัฟกานิสถาน ซึง่ ทำให้มที หารได้รบั บาดเจ็บ 9 นาย รวมถึงผูค้ มุ ของซาบีด้วย แต่ไม่น่าเชื่อว่า เจ้าซาบีกลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ครูฝกึ ของ ซาบีกล่าวว่า “ฉันเขีย่ ลูกเทนนิสไปให้มนั ด้วยเท้า และมันก็รับในทันที มันเป็นเกมทีเ่ ราเคยเล่นกัน เป็นประจำในระหว่างการฝึก ช่างอัศจรรย์อย่าง น่าเหลือเชื่อที่ได้มันกลับมา”

ซึ่งเป็นแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมจีน มาเลย์ และอินเดีย ในประเทศสิงคโปร์ ส่วนผู้นำหญิง 2 คน คือประธานาธิบดี กลอเรีย อาร์โรโย ของ ฟิลิปปินส์ และประธานาธิบดี มิเชล บาเชเล็ต ของชิลี สวมเสื้อคอวีผ้าไหมสีแดงที่มีการตัดเย็บและประดับ ตกแต่งอย่างประณีต เพือ่ ถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ร่วมกัน • การประชุมเอเปกในปี 2011 ที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ถือโอกาสประกาศจะให้มลรัฐฮาวายเป็นเจ้าภาพ นัน้ เหล่าผูน้ ำคงจะกระอักกระอ่วนไม่นอ้ ย เพราะโอบามา ประกาศแบบเย้าแหย่วา่ จะบังคับให้ผนู้ ำจากทุกชาติใส่ เสื้อสีฉูดฉาด และกระโปรงฮูลาฮูล่าสไตล์ฮาวาย แถม ยังพูดเสริมอีกว่า ‘ผมตั้งตารอที่จะเห็นพวกคุณทุกคน ใส่เสื้อลายดอกและกระโปรงฟางที่บ้านเกิดของผม’ • แต่ไม่ต้องตกใจไป เพราะก่อนจะถึงเวลานั้น เราจะ ได้พบกับการประชุมเอเปกในปี 2010 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เมืองโยโกฮามา โดยประเทศญีป่ นุ่ รับหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพ ก็ ได้ แต่ ห วั ง ว่ า เหล่ า ผู ้ น ำคงจะไม่ ถู ก บั ง คั บ ให้ ใส่ ช ุ ด คอสเพลย์เป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นหรอกนะ

“เข้ า ใจว่ า ทุ ก คนต้ อ ง โกรธ ผมเองก็ ไม่พอใจที่ เขาทำอย่างนี ้ แต่ผมคิดว่า ความโกรธมันไม่ชนะ ใ น น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร ต่างประเทศ ต้องใช้ความ สุ ขุ ม รอบคอบ รู้ เ ขารู้ เ รา วางแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ กลยุทธ์ทมี่ นั จะชนะ”

ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย แสดงความคิดเห็นต่อ สถานการณ์ไทย−กัมพูชา ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

GREEN PLEASE กทม. จับมือรัฐ-เอกชน รณรงค์ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง กทม. จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมรณรงค์แจกเอกสาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนงดทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง บริเวณริม คลองหลอด หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ตามโครงการ ‘ทิ้งลงถัง ไม่ปรับ ไม่จับ’ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลำคลองช่วยกันดูแลรักษา ความสะอาดลำคลอง ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย โดย กทม. ได้เริ่มมาตรการเข้มงวดห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา สำหรับเดือน พฤศจิกายน การทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองจะเป็นการตักเตือน ส่วนเดือนธันวาคมจะเริ่มการจับปรับผู้ ฝ่าฝืนในอัตราเริ่มต้นที่ 1,000 บาท จากนั้น 3 เดือน หากยังมีประชาชนฝ่าฝืนทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง จะเพิ่มโทษปรับแก่ผู้ฝ่าฝืน ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับ 10,000 บาท ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535

เที่ยวหน้าหนาวระวังไรอ่อน ต้นเหตุไข้รากสาดใหญ่

Did You Know?

20 พฤศจิกายน 2340 − พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล ที่ 1 ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ลงสมุดไทยถึง 102 เล่ม จึง จบบริบรู ณ์ ถ้าหากพิมพ์เป็นหนังสือขนาด แปดหน้ายกในปัจจุบนั จะหนาถึง 2,976 หน้า 21 พฤศจิกายน 2326 - โจเซฟ และ ฌาก มงต์กอลฟิเออร์ ชาวฝรั่งเศส ได้ สร้างบอลลูนลมร้อนสำเร็จ และได้บรรทุก คนขึน้ ไปในอากาศเป็นครัง้ แรก ทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยบินได้สูง 3,000 ฟุต ระยะทาง 16 กิโลเมตร เป็นเวลา 23 นาที 22 พฤศจิกายน 2486 − สาธารณรัฐ เลบานอนได้ ร ั บ เอกราชจากประเทศ ฝรั่งเศส 23 พฤศจิกายน 2440 − พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ถึงแก่ พิราลัย พระนามเดิมคือ เจ้าอินทนนท์ (ทีม่ าของชือ่ ดอยอินทนนท์) ทรงเป็นพระชนก ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 24 พฤศจิกายน 2402 − ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ตีพิมพ์ หนังสือ On the Origin of Species อธิบายถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาธรรมชาติ จากหมู่เกาะกาลาปากอส โดยดาร์วินเชื่อ ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีวิตรอดผ่าน ทางการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 25 พฤศจิกายน 2411 - ราชาภิเษก พระองค์เจ้ายอดยิ่งบวรยศ เป็นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าองค์ สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรง เป็ น พระราชโอรสพระองค์ ใ หญ่ ใ น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 พฤศจิกายน 2441 − วันเกิด คาร์ล ซีเกลอร์ นักเคมีชาวเยอรมัน ผู้ได้รับ รางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี 2506 จาก การค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาทาง เคมี

กระทรวงสาธารณสุขออกโรงเตือนประชาชนทีจ่ ะท่องเทีย่ วสถานทีธ่ รรมชาติหรือตัง้ เต็นท์พกั แรมในป่าช่วงฤดูหนาวนี้ ให้ระวังไรอ่อน หรือไรแดง สาเหตุของโรคไข้รากสาดใหญ่ ซึ่งหากถูกกัด ประมาณ 10-12 วัน จะมีไข้สูง ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน หนาวสั่น ปวดเมือ่ ย ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ตับและม้ามโต และอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ วิธปี อ้ งกันคือ ควรทำบริเวณทีพ่ กั ให้โล่งเตียน หลีกเลีย่ งการ นัง่ และนอนบนพืน้ ดินทีต่ ดิ ป่าละเมาะ แต่งกายมิดชิด และเมือ่ กลับจากการท่องเทีย่ วให้รบี อาบน้ำและซักเสือ้ ผ้าให้สะอาดทันที


14


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เจหวาน ถ่ายภาพ : นิติพัฒน์ สุขสวย ตามธรรมเนียมและมารยาทแล้ว เราไม่ควรถามถึงอายุใคร แต่ในกรณีน ี้ อุดม แต้พานิช เอ่ยปากบอกกับเราเองว่า เขาอายุขนึ้ เลข 4 แล้ว จะเรียกว่าหลักสี-่ แจ้งวัฒนะ อะไรก็ตามสะดวก อุดมแค่อยากจะบอกว่า เขาเป็นผูช้ ายอายุประมาณ 40 แล้ว แต่ด้วยวัยที่มากขึ้น ไม่ได้ทำให้เขาหัวเราะกับชีวิตได้น้อยลง รวมทั้งไม่ได้ทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้น้อยลงด้วย ตรงกันข้าม ยิ่งนานวัน เขายิง่ มีความสุขกับชีวติ ได้มากขึน้ และทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้มากขึน้ ตามไปด้วย เพราะเจ้าตัวบอกว่า อายุมาก ทำให้เขาปล่อยและปลงได้ มากขึน้ เมือ่ เขาไม่เอาเรือ่ งเอาราวกับอะไรต่อมิอะไรรอบตัว คนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไปด้วย ‘เดีย๋ วนีเ้ ราบอกตัวเองได้วา่ เราประสบความสำเร็จในชีวติ แล้ว’ อุดมบอกเราตอนหนึง่ ระหว่างการสัมภาษณ์ดว้ ยว่า นิยามความสำเร็จของ เขาวัดจากการทำให้คนรอบข้างมีความสุข... เรียกได้วา่ นีค่ อื ดัชนีชวี้ ดั ความสุขทีแ่ ม้แต่องค์การสหประชาชาติกย็ งั ไม่ได้รบั รองอย่างเป็นทางการ แต่อดุ ม... รับรองได้ดว้ ยตนเอง ทุกวันนีอ้ ดุ มยังทำหน้าทีผ่ ลิตมุกได้อย่างสม่ำเสมอ แม้การทำมุกตลกจะอ้างอิงเป็นกิจการไม่ได้ แต่สงิ่ ทีอ่ ดุ มทำก็ไม่ได้หา่ งไกลจากความหมาย นัน้ แต่อย่างใด ทีส่ ำคัญ ทุกปีๆ แฟนๆ ต่างก็ตงั้ ตาตัง้ ตารอคอยทีจ่ ะได้ยนิ ได้ฟงั ได้หวั เราะไปกับสารพัดมุกทีอ่ ดุ มผลิต สะสม และปล่อยออกมาให้ ทุกคนหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็ง น้ำตาเล็ดน้ำตาไหล กระทัง่ เอามือทุบคนข้างๆ ทีม่ านัง่ ดูการแสดงด้วยกัน เพราะหัวเราะจนรูส้ กึ เหมือนจะขาดใจ กิจการส่วนตัวของเขาทีเ่ รียกว่า เดีย่ วไมโครโฟน เดินทางมาถึงครัง้ ที ่ 8 และกำลังจะเปิดทำการแสดงในอีกไม่นานนี ้ และแน่นอนว่าตลอดเวลา ที่เขาห่างหายไปจากเวที เขาไม่ได้ไปนั่งเฉยๆ อยู่กับบ้าน หากแต่เขาใช้เวลาในการผลิตและสะสมมุกมานานจนแน่ใจแล้วว่ามันถึงเวลาเอาไป ปล่อยขายเสียที หนึง่ ปีทผี่ า่ นมา อุดมเดินทางไปเปิดทำการแสดงเดีย่ วไมโครโฟนทีต่ า่ งประเทศ ทัง้ แอลเอ นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก โตเกียว ถ้าอุดมเป็น นักการเมือง เราคงใช้คำว่า เขาเดินทางไปพบปะประชาชน ถ้าอุดมเป็นพ่อค้า เราคงบอกว่า เขาเดินทางไปเปิดสาขาในต่างแดน แต่เพราะอุดมบอก เราว่า เขากรอกแบบฟอร์มเอกสารราชการทุกชนิดรวมทัง้ พาสปอร์ต วีซา่ ว่า ‘Employee’ หรือแปลว่า ลูกจ้าง เราเลยต้องบอกว่า เขาไปรับจ้าง สร้างเสียงหัวเราะให้กบั คนไทยตามไทยทาวน์ในต่างประเทศ ถ้าประเทศเราจะมอบรางวัลอะไรสักอย่างให้กบั อุดม เราขอเสนอชือ่ ของเขาให้ได้รบั รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่น เพราะการทำให้คนหัวเราะได้นั้นถือเป็นเรื่องน่ายกย่องไม่แพ้สาขาอาชีพใด เพื่อป้องกันเสียงครหา เราขออ้างอิงบทความต่างประเทศทีพ ่ ดู ถึงประโยชน์ที่ได้จากการหัวเราะเสียเลย นีค่ อื บทความทีช่ อื่ Laugh Yourself Healthy with Laughter Therapy โดย Louie Jerome จากเว็บไซต์ healthmad.com กล่าวโดยรวมแล้ว เขาว่าไว้วา่ การหัวเราะจะช่วยให้ลดระดับความเครียดและ ลดระดับฮอร์โมนใดๆ ก็ตามทีจ่ ะหลัง่ ออกมากระตุน้ ให้เราเกิดอารมณ์ปะทุเดือดและโกรธเกรีย้ วได้ (ข้อนีเ้ ราเห็นด้วย เพราะยังไม่เคยมีปรากฏว่า ใครในโลกนี้จะหัวเราะไปพร้อมๆ กับโกรธได้ และยังไม่เคยเห็นคนหัวเราะไป โต้เถียงกันหน้าดำหน้าแดงไป... ถ้าทำได้ ใครสักคนก็ควรจะมอบโล่ ให้รแู้ ล้วรูร้ อดไปเลย) นอกจากนั้น ในบทความยังบอกด้วยว่า การหัวเราะส่งผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ และมีผลให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่จะช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ที่สำคัญ การหัวเราะจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ชนิดหนึ่งที่ชื่อ B-cells ซึ่งมีผลช่วยในการต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บ สร้าง ภูมคิ มุ้ กันการติดเชือ้ ต่างๆ ทัง้ เชือ้ ไวรัสและการก่อตัวของเนือ้ งอกต่างๆ รวมทัง้ ช่วยในการลดความดันโลหิต และทำให้ระบบการไหลเวียนของ เลือดเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างออกซิเจนในเลือดมากขึ้น เป็นผลให้ร่างกายแข็งแรงและระบบซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตวั เลขมาฝากให้ทงึ่ กันเล่นๆ ว่า เขาวิจยั กันออกมาแล้วว่าการหัวเราะร้อยครัง้ มีคา่ เท่ากับการวิง่ บนสายพาน นาน 10 นาที และขีจ่ กั รยานนาน 15 นาที ทีส่ ำคัญ การหัวเราะยังช่วยกระตุน้ การทำงานของสมอง ซึง่ มีผลการทดสอบออกมาแล้วว่า คนทีห่ วั เราะบ่อยๆ นัน้ จะมีความจำดีกว่าคนที่ ไม่คอ่ ยหัวเราะ แต่เอ่อ... อุดมสารภาพกับเราว่า เขาเป็นคนขีล้ มื ซึง่ ค้านกับผลการทดสอบแบบคนละเรือ่ ง เราสันนิษฐานว่า อาจเป็นได้วา่ บางที เขาอาจมัวแต่ทำให้คนอืน่ หัวเราะ จนตัวเองอาจจะลืมหัวเราะเสียเอง ‘คนเป็นตลกแบบเรามันก็มรี าคาทีต่ อ้ งจ่ายนะ’ อุดมบอกกับเราแบบนัน้ และบางครัง้ ราคานัน้ ก็อาจจะสูงจนทำให้หวั เราะไม่คอ่ ยออก แต่ราคา จะเป็นเท่าไหร่ เราคาดว่าคุณคงอ่านได้จากบทสัมภาษณ์ในหน้าต่อๆ ไปนี้ของตลกตัวพ่อ เดี่ยวมือวางอันดับหนึ่ง ที่เป็นผู้สร้างอาร์ตตัวแม่ ขึน้ มาจนเป็นคำพูดแพร่หลายกันไปถ้วนหน้า


16

ช่วงที่ผ่านมาหายไปไหนมาบ้าง

ทีผ่ า่ นมาไปทัวร์ทซ่ี านฟรานฯ แอลเอ นิวยอร์ก ญีป่ นุ่ แล้วก็กลับมาเมืองไทย เตรียมเปิดเดีย่ ว 8 คือ ก่อนหน้านี้ที่ต่างประเทศเขาติดต่อมาหลายปีแล้ว แต่เราไม่มั่นใจเอง ว่าผู้ชมจะใช่ไหม กลุ่มเป้าหมาย เป็นใคร เล่นที่ไหน สถานที่เล่นเป็นยังไง ไหนจะเรื่องเดินทางอีก เพราะอเมริกานี่แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว ไม่อยากไป แล้วเขาก็ติดต่อมาทุกปี เราก็ผลัดมาเรื่อย คิดว่าไม่ไปดีกว่า ทำบทแล้วก็รอเล่นทีเดียว เดือนกุมภาพันธ์เลยดีกว่า แต่จดุ เปลีย่ นมันมาอยูท่ เ่ี ราได้ดหู นังเรือ่ ง Up ในเรือ่ งลุงทีเ่ ป็นตัวการ์ตนู ซึง่ จมูก เหมือนเราเนีย่ เขาอยากเอาบ้านไปตัง้ ไว้ตรงน้ำตก มันเป็นการผจญภัยของลุงคนนัน้ แต่ระหว่างการเดินทาง ของลุงคนนั้นมันทำให้เราได้คิดว่า เออ ระหว่างทางของคนเรามันก็สำคัญนะ เพราะหลังจากที่ลุงเอา บ้านไปวางที่น้ำตกแล้ว ลุงก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะมีอะไรให้ทำอีกเลย แต่พอเอาอัลบั้มรูปเก่าๆ และสิง่ ทีเ่ กิด ขึน้ ทีผ่ า่ นมามาดู ลุงก็คดิ ว่า เออ เขาลืมช่วงเวลานัน้ ไปเลย คือมันเหมือนกับบางทีสง่ิ สำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ จุดมุ่งหมาย แต่มันอยู่ที่ระหว่างทางต่างหาก คือเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินหรอก แต่การดูหนังวันนัน้ มันทำให้เราคิดได้ มันมาถูกจังหวะในตอนนัน้ พอดี หนังมันเหมือนบอกเราว่า เรือ่ งราว ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ และทุกอย่างล้วนเป็นการผจญภัย ก็เลยคิดว่า เอ๊... เราจะมารอเล่นเดี่ยวไป ทีเดียว มันไม่เห็นจะสนุกอะไรเลย ก็นี่ไง เราก็น่าจะทำๆ ไปเรื่อยๆ สนุกไปกับมัน เรียนรู้ไปกับมัน แม้วา่ เราอาจจะไปเจอปัญหาบ้าง มันก็นา่ จะสนุกทีไ่ ด้แก้มนั ได้เจอกับคนดูทอ่ี าจจะไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายของ เราบ้าง หรืออาจจะเจอคนดูที่ไม่เข้าใจมุกของเรา มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าไป หลังจากดูหนังจบ เราโทร.บอกตอบรับการแสดงทันที

ไปเล่นที่ต่างประเทศครั้งนี้คาดหวังอะไรบ้าง

มันเป็นฮอลล์แบบ 3 ชั้น เหมือนโรงโอเปราน่ะ เป็นโรงที่พวก Coldplay, Lenny Kravitz, Santana, John Mayer, Ricky Martin, Sting, พิธีประกาศรางวัล MTV Award ปี 1999 จำได้ว่า พี่ปั่น ไพบูลเกียรติ ที่ไป ทัวร์กับผมด้วย เดินมากอดแล้วบอกว่า ‘โน้สเอ้ย มึงมีบุญฉิบหายเลยที่ได้มายืนที่นี่ ขอบคุณที่พามานะ เนี่ย’ ทั้งที่ไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆ มันทำให้ใจเราตุ๊มๆ ต่อมๆ นะ เพราะเราไม่รู้ไงว่าผลมันจะเป็นอย่างไร เพราะเวลาไปจัดงานพวกนีท้ เ่ี มืองนอกนี่ ข้อจำกัดมันเยอะมาก เช่น เราไปอยูใ่ นช่วงวันหยุดเขาหรือเปล่า หรือไปจัดในวันที่เขาหยุดกันไม่ได้หรือเปล่า เพราะคนไทย 90% ทำงานร้านอาหาร บวกเรียนเข้าไปอีก แล้วใครจะหยุดมาดูได้ ค่าดูก็ไม่ได้ถูก แถมไกลอีกหรือเปล่า องค์ประกอบเหล่านี้มันพาให้ทุกอย่าง ไม่แน่นอนไปหมดเลยว่าจะมีคนดูไหม

ไปเห็นคนไทยในหลายๆ เมืองมาเยอะ คิดว่าจุดร่วมของคนไทยที่คิดว่าไปเมืองไหนก็เหมือนกันหมด หรือเป็นไทยมากๆ คืออะไร

คนไทยไปอยู่ที่ไหนมันก็ประดักประเดิด ไม่ค่อยเข้ากับใครเขานะ อย่างร้านอาหารในไทยทาวน์ที่ แอลเอ ก็คงมีแต่พวกเราๆ นี่แหละที่จะทำร้านแบบนี้ได้ คือร้านแบบก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ซึ่งก็ไม่ได้มีที่ห้อย ขาอะไร ก็นั่งเก้าอี้แล้วห้อยขามานี่แหละ แล้วคนไทยจะชอบแต่งร้านแล้วกลัวไม่รู้ว่าเป็นไทย คือจะต้อง มีลายกนก รูปที่ติดก็ต้องมีรูปตลาดน้ำ วัดพระแก้ว นางกวัก ปลาตะเพียน รูปดารา ศรราม แอน ทองประสม คือเราเป็นอย่างเนีย้ นีแ่ หละโคตรเวรี ไทย เลย แต่เราไม่รเู้ รียกว่าอะไร แต่เราชอบทีพ่ วกเรา อยู่ที่ไหนก็เหมือนเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นน่ะ (หัวเราะ) คือเรารับอะไรมาก็ตาม เราก็จะอยู่ของเรา แบบนัน้ คือให้เอาคนไทยไปอยูท่ ไ่ี หนก็ได้ในโลกนะ ให้เราเปลีย่ นทรงผม เปลีย่ นหน้าตา ต่อให้ได้กรีนการ์ด เป็นคนที่นั่นด้วย เราก็เอาความเป็นไทย สัญชาตญาณแบบไทยออกไปไม่ได้ ต่อให้ไปอยู่อลาสกาด้วย เดี๋ยวเราก็เอาวัดพระแก้วไปติดร้านอยู่ดี คือเราต้องหาทางทำของเราเองน่ะ เพราะเราเป็นของเราแบบนี้ ต่อให้พดู ภาษาอังกฤษก็โคตรจะเป็นธรรมชาติของไทยเราเลย อย่างเราไปเจอคนหนึง่ อยูเ่ มืองนอก ชือ่ ออดี้ อยู่เมืองไทยชื่อไอ้หำ บ้านอยู่อุบลฯ แล้วไปอยู่เมืองนอกมาเป็นสิบปี แต่เวลาพูดจะพูดแบบ ยู กอนนา เทิร์น เลฟต์ ซี้ ฟอลโลว มี ซี้ นั่นละ คือสิ่งที่เราชอบและขำสำหรับเราเวลาไปที่ไหนก็ตามที่มีคนไทย

คาดหวังว่าจะเรียกสัญชาตญาณการผจญภัยของตัวเองกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง คือพออายุเยอะๆ การทำอะไรมันก็จะ Play Safe ไว้ก่อน อุปมาเหมือนตอนวัยรุ่นกล้าปีนต้นไม้สูงๆ กล้าโดด เคยโดดจาก กิ่งต้นไม้สูงๆ อย่างต้นก้ามปู โอ้โฮ... สูงเป็นสิบเมตร ขึ้นไปอยู่ตรงปลายแล้วโยกๆ แล้วกระโดดลง หนองน้ำที่จังหวัดสุรินทร์ แม่น้ำหน้าวัดชุมพล แต่ทุกวันนี้เราไม่อยากทำอะไรเสี่ยงๆ เอาแค่ต้นมะม่วง หรือกำแพงก็ไม่กล้าปีนขึ้นแล้ว มีที่ไหนสนุกๆ ไหมที่อยากเล่า แล้วไปเล่นที่ไหนก่อน พอตัดสินใจว่าจะไป เราเล่นที่ญี่ปุ่นเกินไปชั่วโมงครึ่ง แล้วเมืองนอกนี่ ถ้าเราเล่นเกินเวลา เขาจะปรับกันเป็นนาทีเลยนะ ไปซานฟรานฯ ก่อน ไปเล่น 2 รอบ ฟีดแบ็กดีเลย แต่เราก็ทำการบ้านนะ เวลาเราจะไปเล่น เราก็ แล้วเราก็โดนปรับ แต่เรารู้แล้วล่ะว่าเวลามันไม่พอแน่ๆ คือยังไม่อยากลง ก็ส่งสัญญาณไปทางเวที ขอ ต้องไปก่อนสักสีห่ า้ วัน ประการแรกก็จะได้หายเจ็ตแล็กก่อน อีกอย่างคือต้องไปสำรวจก่อนว่าเขาใช้ชวี ติ เช่าต่ออีกหนึ่งชั่วโมง พอต่อครบชั่วโมงแล้วเราเล่นเลยไปอีกสามสิบนาที ค่อยไปเสียค่าปรับเอา คือมัน ยังไง เหมือนเราไปหา insight joke ไปดูสิว่าเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่ วิธีคือไปกับเขาเลย ไปอยู่บ้านเขา เหมือนเราไม่รักษาเวลานะ แต่จริงๆ มันแค่อยากให้เขาดูกันเต็มที่หน่อย คือญี่ปุ่นเป็นเมืองที่เสี่ยงที่สุด ไปเตะบอล ไปไหนไปด้วย เขากินอะไร ร้านไหนฮิต เราต้องรู้หมด แล้วสักพักเรื่องมันจะมาเอง ก็ถือว่า เรื่องการรวมคนไทย เพราะนอกจากงานไทยฟู้ดแล้ว การที่จะรวมคนไทยแบบเยอะๆ แล้วเสียตังค์มา เราทำวิจัยของเราไปในช่วงสั้นๆ ระหว่างนั้นก็ทำบทไปด้วย พอเล่นจริง เราก็พูดเรื่องพวกนั้น มันก็โดน มันยากมาก บางคนนัง่ รถไฟหกชัว่ โมงมาจากเมืองต่างๆ ของญีป่ นุ่ เขามาจากฮิโรชิมา โอซากา เกียวโต ไปเมืองไหนที่ผลตอบรับดีเกินคาด มาจากเมืองไกลหลายๆ เมือง ก็แหม จะให้เล่นให้ดูแค่ชั่วโมงครึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เต็มที่ นิวยอร์ก คนเยอะมาก ไม่คิดว่าคนไทยจะมาดูเยอะขนาดนั้น ประมาณ 1,700 คน ได้มั้ง ก็มาจาก มีที่ไหนที่ประทับใจ แล้วต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหนักๆ ต่างเมือง จากชิคาโก บอสตัน วอชิงตัน คือไม่คดิ ว่าจะรวมคนไทยได้เยอะขนาดนัน้ แล้วผมว่ามันประสบ (นิ่งคิด) ที่โตเกียวนี่แหละ ในช่วงหนึ่งของการเล่น เราต้องร้องกลอน แต่ระหว่างร้องไปรู้ว่าเวลามัน ความสำเร็จมากนะ การได้ยืนอยู่ใน Manhattan Centre คือเวทีมันสุดยอดมาก ตายตาหลับแล้ว เพราะ ไม่พอ เพราะดูนาฬิกาที่เราซื้อมาติดเองอยู่ข้างเวที เราก็รู้ว่าเฉพาะกลอนนี้ที่เราจะร้องก็ประมาณห้าสิบ


นาทีแล้ว ซึ่งเราจำมาอย่างดีเลยนะ แต่ขณะเล่าไปรู้ว่าเวลามันไม่พอ ก็ต้องตัดต่อมันบนเวทีตอนนั้น คือระหว่างเล่าไปเราก็ต้องตัดกลอนออกไปด้วย ตัดให้เหลือสามสิบนาที ยี่สิบห้านาที ให้ได้ ร้องไปก็ คิดไปด้วย ตัดท่อนนี้ไปเข้าท่อนนู้น ทีนี้มันกลับกัน คือการร้องกลอนมันต้องลงได้เป๊ะ พอตัดไปปุ๊บ แล้วเราลืม เหมือนอารมณ์ขึ้นรถเมล์สายนี้แล้วต้องมาต่อป้ายนั้นป้ายนี้เท่านั้น พอมันไม่ไปขึ้นตรงนั้น ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเลย กลายเป็น dead air คนดูก็... เอ่อ มึงจะทำอะไรหรอ เราก็บอกเขา ผมลืมครับ (ยิ้ม) บอกตรงๆ ไปเลย แต่รวมๆ แล้วเราว่ามวลในการเล่นวันนั้นสนุกมาก

กลับมาที่ชีวิตช่วงนี้ของอุดมบ้าง เป็นอย่างไรบ้างโดยรวม

เดี๋ยวนี้ความจำเราแย่มาก เป็นตั้งแต่ตอนขึ้น 40 มานี่แหละ มันลืมบ่อยจนกังวลว่า เฮ้ย ต่อไปเรา จะทำงานได้ไหมวะ อย่างมีคนถามว่าเมื่อวานไปไหนมา ก็จำไม่ได้นะ หัวมันจะว่างๆ เลยนะ แล้วต้อง ไปถามคนอื่นว่า เฮ้ย เมื่อวานไปทำไรมา ผู้ช่วยก็จะบอกว่า พี่ไปวิ่งไง คือเรื่องพวกนี้ไม่ได้แกล้งอยาก จะเป็นเลยนะเนี่ย ไม่ได้ชอบเลย แต่ก่อนอาจจะเป็นแค่เรื่องลืมเบอร์โทร.คนนั้นคนนี้ ตอนนี้ขี้ลืมมากๆ แล้วก็มีโรคประจำตัวคือปวดหลัง ปวดจริงๆ จังๆ เลย แล้วปวดหลังนี่ไปทำอะไรก็ไม่ได้ เล่นกีฬาก็ไม่ได้ นอนก็ไม่ค่อยหลับ เวลานั่งก็ต้องมีอะไรมาหนุนหลัง

เหมือนผู้มีอิทธิพลนะคะ ต้องมีอะไรมาหนุนหลังตลอด (หัวเราะ) เออ ใช่ ฟังดูดีนะ ต้องมีแบ็กตลอด

แล้วชอบอะไรในชีวิตตอนนี้บ้าง

ชอบความไม่ถือสา คือแต่ก่อนมันจะถือสาเยอะ ต้องนั่นต้องนี่ ไอ้นั่นไม่ได้ ไอ้นี่ไม่ได้ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ไม่มีนะ แต่ว่ามันน้อยลง มันจะกลายเป็นอะไรก็ได้เยอะหน่อย แต่ก่อนมันเป็นแบบว่าอะไรก็ไม่ได้ ซึ่ง เราคิดว่าควรจะอะไรก็ได้มาตั้งนานแล้วนะ ไม่งั้นชีวิตก็สบายแล้ว คือที่ผ่านมาก็อยากเป็นนะ แบบ มิสเตอร์โอเคน่ะ คืออะไรก็ได้ แล้วถ้าเป็นแบบนั้นมาสักสิบปีที่แล้ว ชีวิตมันจะเบากว่านี้ เพราะว่าหลาย ครั้งที่เราไปถือไปแบกอะไรที่มันจริงๆ แล้วมันก็ไม่เห็นจะมีความหมายอะไรเลย เราคิดไปเอง ตอนนี้ กลายเป็นแบบว่า ถึงแม้มนั จะไม่ได้อย่างทีค่ ดิ ไว้ แต่เอาวะ... มันก็ประมาณนีแ้ หละ ได้แค่นก้ี โ็ อเค เรือ่ งนี้ มันมองได้สองเหลี่ยมนะ คือ หนึ่ง อาจจะมองว่า เฮ้ย มันไม่มีมาตรฐาน ไม่มีจุดยืนนี่หว่า แต่ว่าเรา กลับมองในแง่ความจริงของชีวิตน่ะ คิดแบบนี้มันเบากว่าเยอะนะ อย่างวันนี้ให้ลูกน้องช่วยกันหาของ มาถ่ายเป็นพร็อพ เพราะเรามีงานเลยไม่ได้ไปหาเอง แต่พอหามามันก็ไม่ได้อย่างที่เราบอกไป ไอ้โน่นก็ ไม่ได้ ไอ้นก่ี ไ็ ม่ได้ ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนเราก็จะหงุดหงิด ต้องบ่นละว่า อุตส่าห์บอกตัง้ นานแล้ว แต่ทกุ วันนีเ้ หรอ เออ เอาอะไรที่มึงหามาได้มาละกัน แล้วเอามาดัดแปลงเอา ซึ่งมันอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะ คือมัน เหมือนเรายืดหยุ่นมากขึ้น เราว่านี่ละคือสิ่งที่ดีที่ผมได้จากการที่เราอายุ 40

พอจะนึกออกไหมเวลาที่คนพูดว่า ชีวิตคนเริ่มต้นตอนอายุ 40 มันคืออะไร

นี่แหละ เรื่องจริงเลย เพราะทัศนคติเรามันเปลี่ยนไปเลยจริงๆ เราว่าพออายุ 40 มันทำให้เราช้าลง เราว่าความช้ามันมีประโยชน์มากนะ เพราะพอช้าแล้ว มันทำให้เราชัด มันเหมือนกับว่าตอนที่เรายัง หนุ่มๆ นี่ถ้าเป็นความเร็ว บางคนก็ประมาณมอเตอร์ไซค์ รถสปอร์ต ความเร็วแบบนั้นมันไม่เห็นวิวนะ แต่พออายุ 40 นี่ ด้วยสังขาร ด้วยฮอร์โมนอะไรก็ตามในร่างกายทุกอย่าง มันถูกบังคับให้ช้าไปเอง แล้ว พอช้าลง เราก็จะเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเยอะขึ้น มันคือข้อดีนะ แล้วยิ่งถ้าใครช้าได้ถึงขนาดที่แบบว่า ช้ามาก ไม่ได้หมายถึงการเคลือ่ นไหวของร่างกายนะ แต่หมายถึงความช้าข้างใน ซึง่ มันทำให้เกิดปัญญา บางอย่าง เพราะสิ่งที่ผ่านมาในช่วง 40 ปี มันก็เหมือนมาบ่มเรานะ สอนตัวเอง เราถึงคิดว่าที่คนบอก ว่าชีวิตเริ่มต้นตอน 40 นี่ก็จริงนะ เราชอบตัวเองตอนนี้ จริงๆ ถ้าเป็นไปได้ เราอยากให้ตัวเองเป็นคน แบบนี้เมื่อตอน 25 ด้วยซ้ำไป เพราะเราจะสบายตัวขึ้นเยอะเลย

พอย้อนกลับไป เอาเข้าจริงๆ ตอนเราเด็กๆ แล้วอยากจะทำตัวช้าๆ มันก็ไม่ได้นะ

ใช่... ไม่ได้เลย มันเหมือนเร่งสุกเกินไป คือเราว่าพระอาทิตย์มันก็ต้องมีเวลาขึ้นของมัน มะม่วงก็ ต้องมีเวลาสุกของมัน แล้วถ้าเราไปเร่งสุก มันก็กินไม่อร่อย เพราะมันเหมือนธรรมชาติสร้างมาแบบนี้ ให้ทุกอย่างมีเวลาของมันเอง ก็ประโยคชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ 40 นี่ แต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลย คิดว่าเป็นเรื่อง ของคนแก่พูดปลอบใจตัวเอง แต่พอถึงวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ

คือคนแก่พูดปลอบใจตัวเองจริงๆ เฮ้ย ไม่ใช่ (หัวเราะ)

แล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมที่คิดว่า คุณเปลี่ยนไปมากขึ้น

มีคนพูดหลายคนเลย แต่ที่เราจำได้แม่นๆ เลยคือสิ่งที่ พี่ชนินทร์ นินจา พูดกับผมในงานสีสัน อะวอร์ดส์ ว่า ‘โน้ส ในชีวิตกูเจอคนที่ประสบความสำเร็จมาเยอะนะ แต่กูอยากจะบอกว่า มึงเป็นคนที่ ประสบความสำเร็จที่ดูมีความสุขน่ะ กูเจอคนที่ประสบความสำเร็จและรวยกว่ามึงมหาศาล แต่สิ่งที่เขา ไม่มีคือ เขาดูไม่มีความสุข ทำไมกูอยู่ใกล้ๆ มึง แล้วกูรู้สึกว่ามึงดูสดชื่นน่ะ กูรู้สึกได้’ เขาพูดแล้วเขาก็ มาตบหลังเราแล้วก็เดินไป ก่อนทีเ่ ราจะขึน้ เวทีพธิ กี ร แล้วเราก็จำได้วา่ เราไม่ได้ทำท่าทางร่าเริงเลยนะ ก็นง่ั อ่านสคริปต์เฉยๆ แล้วพอเขาเดินไป เราก็มานั่งคิดนะว่า กูเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆ หรือเปล่าวะเนี่ย แล้วจริงๆ ก็มคี นพูดหลายคนนะว่าเราดูมคี วามสุข ซึง่ มันก็อาจจะเป็นจากท่าทีทเ่ี ราว่า คือเรายืดหยุน่ มาก ขึน้ คือก็ไม่รวู้ า่ เป็นอย่างทีใ่ ครๆ พูดแค่ไหน แต่คดิ ดูแล้วช่วงนีก้ ไ็ ม่ได้มเี รือ่ งอะไรให้เราทุกข์ใจนะ น้อยมาก

แล้วคุณไม่คิดแบบนั้นหรือว่า ตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่มีความสุข

มันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะ คือถ้าคำนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ 35 นะ เราจะบอกว่ามันไม่ใช่เลย แต่ ตอนนีร้ สู้ กึ ว่าพูดคำนีไ้ ด้แล้ว คืออันนีเ้ ราต้องพูดก่อนว่าเราคุยกันสองเรือ่ งนะ คือ หนึง่ ประสบความสำเร็จ สอง มีความสุข แล้วต้องมาดูวา่ ประสบความสำเร็จคืออะไร? เราจำได้วา่ มันมีใครบางคนพูดไว้วา่ ความ สำเร็จของคนเราจะมากน้อยแค่ไหน ต้องวัดจากความสุขของคนรอบข้าง ตอนนีค้ นรอบตัวเรามีความสุข แล้ว แม่ก็มีความสุข น้องก็มีความสุข ไล่ไปจากใกล้ตัวเราที่สุด แผ่ออกไปไกลๆ กว่านี้ ทุกคนก็มีความ สุขหมดเลย แล้วตัวเราเองก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไร ถึงได้บอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว

ตอนนี้คุณมีนิยามความสุขว่า คนรอบข้างต้องมีความสุข แล้วเมื่อก่อนนิยามว่าอะไร

ส่วนมากเราจะเอาตัวเองตั้งเป็นหลัก ว่าเราต้องได้สิ่งนั้น มีสิ่งนี้ เราถึงจะมีความสุข มีความสำเร็จ แต่ตอนนี้เหรอ เหมือนเราไม่ต้องได้ก็ได้นะ หรือได้แค่นี้ก็อาจจะสำเร็จแล้วก็ได้ บางคนอาจจะรู้สึกว่ามี รถรุ่นนี้แล้วมีความสุข มีความสำเร็จ เหมือนเราปรารถนาที่จะไปที่จุด A นี้ ถึงจะมีความสุข มีความ สำเร็จ ทุกวันนี้เราไม่ต้องไปถึงจุด A ก็ได้ อยู่แถวๆ C ก็โอเคนะ ถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

จริงๆ การทำเดี่ยวไมโครโฟน คุณเลือกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ามันจะเป็นอาชีพที่คุณจะมุ่งไป

โห มันน่าจะแถวๆ เดี่ยว 2 นะ ตอนทำเดี่ยว 1 มันยังไม่รู้หรอก มันเหมือนเดินไปแล้วไม่รู้ว่าใช่ทาง หรือเปล่า เพราะมันยังไม่เคยมีรอยให้เดินมาก่อน เหมือนเวลาเราไปเดินป่า เวลาเราจะตัดสินใจเลี้ยว ไปทางไหนสักทาง แต่มันไม่เคยมีรอยเท้า เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทางหรือเปล่า แล้วจะไปเจออะไร เจอบ่อ จระเข้ หรือเจอกับระเบิด เจองูจงอาง แต่ระหว่างเดินไปมันก็รู้สึกว่ามันเป็นทางที่ไปได้ มันเห็นลำธาร อยู่ไกลๆ เลยคิดว่าเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ เราเดินไปได้นะ เดินไปด้วยความเชื่อว่ามันมีทางนี้


ใครเขาได้วะ กูเองทำเดี่ยวฯ แต่ละครั้งก็แทบเอาตัวไม่รอด ไม่มีเดี่ยวฯ ครั้งไหนที่ทำแล้วเรารู้สึกชิลล์ แหงๆ เลยละ เพราะระหว่างเดินไปมันก็เต็มไปด้วยปัญหานะ เจออุปสรรคนั่นนี่ ขอนไม้ใหญ่ๆ หรือสบายจังเลย ไม่มีหรอก กดดัน เครียด ทุกครั้งมากน้อยต่างกัน เพียงแต่ระยะหลังๆ เราปล่อยวาง รังแตนก็มี แต่มันก็เหมือนมีความเชื่อลึกๆ เราก็ต้องเดินไปให้ถึงจุดที่เราเชื่อ แล้วโชคดีที่เราแทงหวยถูก ได้มากขึ้นเท่านั้นเอง

ซึ่งตอนนั้นมันเป็นอาชีพที่ใหม่มาก มันไม่เคยมีมาก่อน แล้วตอนนั้นคุณหวั่นไหวอะไรไหม คือด้วยความที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากอาชีพนี้ อาชีพนี้

คุณคิดว่าพรสวรรค์อะไรที่คุณมีและเหมาะกับ แปลว่ายังสอนไม่ได้

การเล่าเรื่อง เราคิดว่าเราได้รับพรเรื่องการเล่าเรื่องนะ เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเราถนัด ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก แต่ถ้าต้องร้องเพลงให้เพราะ ให้ดี เรารู้สึกว่าเราใช้ความพยายามมาก มันฝืน คือสิ่งอื่นๆ มันทำพอได้ แต่จะให้ดีไม่ได้ มันมีหลายอย่างนะที่เรารู้ว่าทำได้พอใช้ ทำได้ดี ปานกลาง แต่เดี่ยวไมโครโฟนเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีถึงดีมาก

มันสอนได้ (ตอบเร็ว) ที่เมืองนอกมีโรงเรียนสอนนักคอเมดี้ แต่เราคิดว่าเราไม่ควรสอน เราว่าสิ่งที่ น่ากลัวคือการตั้งตัวเป็นอาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่ง เพราะมึงจะเป็นอาจารย์เขาได้ไงในเมื่อตัวมึงเองก็รู้ อยู่แก่ใจว่าแต่ละครั้งสาหัสขนาดไหน เหมือนคนที่จะมาประกาศธรรมะ แต่เราก็รู้อยู่ว่าตัวเราเองยังต้อง บำบัดกิเลสไปทีละวันๆ เลย เราก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันถาโถมมาทุกวันขนาดไหน

แล้วไม่อยากสอนเรื่องที่ตัวเองทำผิดพลาดด้วยเหรอ แต่คนทีเ่ ล่าเรือ่ งสนุกมันก็มหี ลายคน แต่คณ ุ ทำอีทา่ ไหนถึงคิดว่าการเล่าเรือ่ งนีม่ นั หาเงินได้ เป็นอาชีพ ก็อย่างที่บอก เราไม่อยากตั้งตัวเป็นอาจารย์ เพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันเหมือนไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่ง ได้ด้วย เท่ากับสอง มันเหมือนเป็นศาสตร์ที่ abstract มากๆ จับต้องไม่ได้ เช่น เราจะรู้ได้ยังไงว่าบรรยากาศใน

ตอนที่มันเริ่มเก็บตังค์เขาได้นี่แหละ บัตร 250 บาท จำได้ ตอนเดี่ยวครั้งแรกเลย แล้วบัตรนั่งพื้น ห้องนั้นเป็นยังไง ไปแอบดูหลังม่านก็ไม่รู้ รู้ว่าคนเต็มห้อง แต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไง ไม่มีใคร 100 บาท วันนัน้ แหละทีเ่ ราเริม่ รูส้ กึ ว่ามันก็นา่ จะทำเป็นอาชีพได้นะ เพราะเสร็จแล้วหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว บอกเราด้วย จะไปถาม ‘เฮ้ย เป็นยังไง คนดูเป็นมิตรไหม’ มันก็บอกไม่ได้ เขาจะขำเราไหม ไม่มีใคร เรายังได้เงินตั้ง 38,000 เลยนะ บอกได้เลย ถามว่าเราจะรู้เมื่อไหร่ ก็เมื่อเดินไปอยู่บนเวทีครั้งแรกนั่นแหละ วินาทีนั้นเราจะรู้เองว่าคนดู ทักษะการเล่าเรือ่ งให้ตลก หรือมองเรือ่ งธรรมดาเรือ่ งเดียวกันให้ตลก ส่วนหนึง่ มันก็ตอ้ งมาจากมุมมอง เขาเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตร หรือมันจะยากไหมที่จะทำให้เขาขำ ตัวเราจะเหมือนปรอทที่จะวัดอุณหภูมิ ส่วนตัวของคุณเอง แล้วชีวติ คุณ คุณมองเป็นเรือ่ งขำๆ จริงๆ หรือว่ามองให้ขำเพือ่ ทีจ่ ะนำมาเล่า ในห้องนั้นได้เพียงอย่างเดียว ไม่มีใครมาบอกเราได้ การมองอะไรให้ขำมันเหมือนเป็นธรรมชาติของเราไปแล้ว อย่างถ้าเป็นช่างภาพ เขาก็จะรูเ้ องว่ามุมนี้ ดูเหมือนมันเป็นศาสตร์ที่เล่นกับความไม่แน่นอนจริงๆ มันน่าถ่ายรูป แสงแบบนี้น่าถ่ายรูป คุณเป็นนักเขียน คุณก็อาจจะคิดเหมือนกันว่า โห ประโยคนี้เด็ดว่ะ ใช่... ไม่แน่นอนสุดๆ ขนาดเราเคยเชื่อว่าเปิดการแสดงวันธรรมดาจะเล่นยากกว่าวันเสาร์ เพราะคืน ซึง่ มันอาจจะไม่ได้มาจากปากของนักเขียนซีไรต์เลย แต่อาจจะมาจากป้าขายข้าวแกงก็ได้ แต่คณ ุ จะรูส้ กึ วันเสาร์เป็นวันทีท่ กุ คนมาผ่อนคลาย และมาสนุกทีส่ ดุ แต่ถา้ คืนวันเสาร์นน้ั เกิดฝนตก อุณหภูมิเปลี่ยนไป ได้เองว่า ประโยคมันเด็ด เอาไปเป็นสโลแกนได้เลย เรื่องแบบนี้มันคล้ายๆ กัน เพราะเราก็จะรู้ขึ้นมาเอง คนเข้ามาที่ห้องช้า หรือมาแล้วหงุดหงิด การที่จะทำให้เขาขำมันก็ยากเข้าไปอีก แล้วตรงนี้มันไม่มี เหมือนกัน ไม่วา่ จะนัง่ อยูท่ ไ่ี หน นัง่ ล้อมวงกินข้าวกับเพือ่ น หรือขับรถกลับบ้าน ใครพูดอะไรมาประโยคหนึง่ โรงเรียนสอนนะ คือทุกรอบที่เล่นมันเหมือนมีโจทย์ใหม่ทุกรอบ บางรอบตั้งใจเขียนบทมาเลยว่าจะเป็น โห... มันจะวื้ดขึ้นมาเลย แบบนี้ จะแซวแบบนี้ แต่มีคนที่เราต้องพูดถึงมาดูด้วย ก็จะทำให้เราพูดเรื่องนี้ไม่ได้ แล้วบางทีถ้าเรารู้ การทีน่ ำเรือ่ งขำมาพูดบนเวที มันเป็นการมองย้อนกลับไปแล้วขำ แต่จริงๆ มันไม่ได้ขำ ณ ตอนนั้น นาทีสุดท้าย เราก็ต้องตัดต่อมันบนเวทีนั้นเลย

หรือเปล่า

คือมันเป็นสองเรื่องที่ต้องแยกกัน คือเรื่องส่วนใหญ่ที่เล่าน่ะ ตอนเจอมันไม่ได้ขำหรอก แต่พอมัน ผ่านไป แล้วเรามองมันด้วยสายตาอีกแบบนัน่ แหละ มันถึงได้ขำ แต่บอกก่อนว่าเวลาเจอเรือ่ งอะไรขึน้ มา เราจะมีวิธีทำคือ เราจะต้องเชื่อในเรื่องนี้ แล้วก็เล่าออกไป โดยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะทำให้มันขำ แต่เล่าไป ด้วยความเชื่อจริงๆ ว่ามันน่าสนใจ เหมือนถ้าเป็นภาพเขียน ก็จะเป็นภาพเขียนที่วาดลงไปโดยไม่ได้คิด ว่ามันจะต้องได้รับรางวัลอะไร คือทำไปด้วยความเชื่อจริงๆ แล้วเราก็ถ่ายทอดออกไป เราต้องรูส้ กึ ว่า เออ เรือ่ งนีม้ นั ตลกว่ะ ทำไมมันมีคนแบบนัน้ ด้วยในโลก แล้วเราก็เล่าออกไปด้วยความปรารถนา ที่จะเล่า จริงๆ แล้วหลังจากนั้นถ้าจะมีเสียงหัวเราะเกิดขึ้น เราก็จะถือว่าโชคดี คือพูดลงลึกไปอีกก็คือ ถ้าเราทำ

คุณคิดว่าแล้วอะไรคือความคุ้มค่าที่เราได้จากการแสดงบนความไม่แน่นอนตลอดเวลาแบบนี้ รางวัล ของการเล่นกับความไม่แน่นอนคืออะไร

รางวัลของมัน อารมณ์จะคล้ายๆ กับนักปีนเขา คือดูเปล่าประโยชน์เหลือเกิน ทุกวันนีเ้ ราก็ไม่เข้าใจ ว่านักปีนเขานี่มึงจะปีนไปทำไม ใครจะไปเห็นกับมึงสักกี่คน ก็คงมีเพื่อนมึงคนหนึ่งละที่ปีนขึ้นไปด้วย เพื่อรอถ่ายรูปบนนั้น เพราะมันก็มีกันอยู่แค่นั้น แล้วยังไง พอปีนแล้วก็ปีนอีก เสร็จลูกนี้ก็ย้ายไปลูกอื่น หรืออย่างนักโต้คลืน่ ก็เหมือนกัน อุตส่าห์ขา้ มประเทศจากออสเตรเลียมาโต้คลืน่ ทีเ่ มืองไทย คลืน่ ใหญ่ทไ่ี หน มีก็ต้องคอยเช็กแล้วก็ไปโต้ ถามหน่อยว่าใครมาเห็นตอนมันลอดคลื่น มีมึงกับเพื่อนเท่านั้นละ พอลอด วื้บไปแล้ว ถ้าเกิดชั่วแวบเดียวนั้น เพื่อนมึงหันไปกินข้าวแวบเดียว หันกลับมาก็ไม่มีใครเห็นนาทีนั้นแล้ว

ทีผ่ า่ นมาก็อยากเป็นนะ แบบมิสเตอร์โอเคน่ะ คืออะไรก็ได้ แล้วถ้าเป็นแบบนัน้ มาสักสิบปีทแี่ ล้ว ชีวติ มันจะเบา กว่านี้ เพราะว่าหลายครัง้ ทีเ่ ราไปถือไปแบกอะไรทีม่ นั จริงๆ แล้วมันก็ไม่เห็นจะมีความหมายอะไรเลย เราคิดไปเอง อะไรด้วยความปรารถนาและความเชื่อจริงๆ มันจะมีพลังของมันนะ

อยากรู้ว่าเวลาทําท่าทางล้อคนนั้นคนนี้ต้องซ้อมหน้ากระจกไหม

ไม่เคยมีเลย คุณสรยุทธเคยถามว่า คุณทำไมไม่ไปซ้อมท่าทางหน้ากระจก ไอ้การแสดงอย่างนี้มัน ไม่เหมือนเดินแบบหรือการเต้นแบบน้องๆ เอเอฟซ้อมท่าทางหน้ากระจกว่ามือไม้ควรจะอยู่ที่ไหน สูงต่ำ อะไรเท่าไหน สิ่งนี้มันอยู่ข้างใน ต้องรู้สึกกับมันจริงๆ เดี๋ยวท่าทางจะมาเอง อุปมาเหมือนเวลาบ้าน ไฟไหม้ แล้วเราวิง่ หนีออกจากบ้าน เราต้องเตรียมท่าทางก่อนไหม เราจะวิง่ ไปยังไง เราจะกระโดดท่าไหน ม้วนหน้าสองรอบกระโดดพุ่งข้ามรั้วออกไป เราไม่ได้เตรียม มันออกมาเอง เราจำไม่ได้ด้วยเราใช้ท่าไหน เหมือนกัน เวลาเดี่ยว เราแค่รู้สึกเหมือนไฟไหม้บ้าน เดี๋ยวท่ามันจะออกมาเอง

เวลาทำเดี่ยวไมโครโฟนแต่ละครั้งเครียดไหม

เครียด เครียดมาก ไม่ชอบช่วงเตรียมตัวเลย สิ่งที่ชอบที่สุดนะ คือนาทีที่เราได้ยืนอยู่บนเวที คือ การทีเ่ ราพูดไปแล้วได้เสียงหัวเราะกลับมา การได้ทรมานเขา ให้เขาขำตัวโยก ปวดท้องปวดแก้ม ปาด น้ำตา สิง่ นีแ้ หละทีท่ ำให้ไม่อยากลงจากเวที ไอ้ชว่ งก่อนหน้านัน้ เราเรียกว่าช่วงหลอนก่อนขึน้ เวที ซึง่ ไม่ ชอบเลย เพราะเราจะมัวแต่คิดว่าเรื่องที่เราเล่าจะขำหรือเปล่า แล้วมันตัดออกจากหัวไม่ได้ด้วย มัน ไม่มีทางไม่ตื่นเต้นเลย โอเค... มันอาจจะทุเลาได้บ้าง แต่ไม่หายหรอก คือก่อนจะขึ้นเวทีนี่มันเหมือนเรา จะลืมทุกอย่างซะให้ได้ ต่อให้เอาสคริปต์มาดูแล้วก็ตาม มันก็เหมือนจะเข้าห้องสอบน่ะ ต่อให้เอา หนังสือมาอ่านหน้าห้องสอบอีกรอบมันก็ไม่ช่วยให้จำได้หรอก ทำได้แค่กวาดสายตาอ่านผ่านๆ ไป ช่วงรอขึ้นเวทีมันไม่รจู้ ะทำอะไรได้ ได้แต่นง่ั เฉยๆ อยูก่ บั ความทรมานนัน้ ขอยืนยันว่าคอเมเดีย้ นทัว่ โลก เป็นหมดนะครับ ในระดับเวิลด์คลาสอย่าง เจอร์รี แซนฟิลด์ หรือ โรบิน วิลเลียมส์ ก็ตามให้ลองไปหา หนังเรือ่ ง Comedian ที่ เจอร์รี แซนฟิลด์ เล่นดูเลย เป็นสารคดีที่จริงสุดๆ หนังมันไปถ่ายตอนเขาจะขึ้น เวที จะเห็นเลยว่าตอนอยู่หลังเวทีเขาจะลนมาก เดินเหมือนหนูเลย

แล้วคุณเป็นคล้ายๆ อย่างนั้นไหม

เป็นเหมือนกัน (นิง่ คิด) อย่างตอนทีไ่ ปเล่นทีน่ วิ ยอร์ก ที่ พีป่ น่ั ไพบูลเกียรติ ไปร้องเพลงด้วย แล้วพีป่ น่ั เขาต้องขึ้นเวทีก่อน เขาก็นั่งอยู่หลังเวทีอยู่คนเดียว เดี๋ยวก็ลุกไป หายไปเข้าห้องน้ำ แล้วก็กลับมา เราก็ เดินเข้าไปถาม ‘พีเ่ ป็นอะไร’ แกก็บอก ‘กูตน่ื เต้นว่ะ กูฉม่ี า 20 รอบแล้ว’ เราก็เลยนัง่ คุยกับแกเรือ่ งนี้ ‘ชีวติ อย่างพวกเราไม่มใี ครรูน้ ะ เขาคิดว่าพวกเรามัน่ ใจตัวเองสุดๆ จริงๆ ชีวติ พวกเราก็เหมือนกับเขา ก่อนขึน้ เวทีจะเป็นจะตาย’ ขนาดเราเองก็เถอะ ตอนนั้นเราควรจะไปแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีได้แล้ว แต่เราก็ลงมา เดินเล่นกับเขา เพราะไม่อยากนั่งรออยู่ในห้องแต่งตัว มันทรมาน ถ้าคนทำอาชีพนี้จะเข้าใจกันดี ขนาด พีป่ น่ั เป็นนักร้อง มีเพลงทีจ่ ะร้อง รูแ้ ล้วว่าออกไปจะร้องอะไร มีดนตรีแบ็กอัพสนับสนุน แต่คอเมเดีย้ นไม่มี อะไรรับประกันได้เลยว่าว่าดอกแรกทีอ่ อกไปคนดูจะขำหรือเปล่า นัน่ ล่ะครับความทรมานของอาชีพนี้ครับ

ถ้ามีคนให้คุณเปิดคลาสสอนวิชา stand up comedy คุณคิดว่าคุณจะสอนได้ไหม

(นิง่ คิด) เราเคยคิดจะเขียนหนังสือเล่มหนึง่ เล่าวิธกี ารปัญหาทีเ่ ราเจอเกีย่ วกับการทำเดีย่ วไมโครโฟน เราคิดว่าเราผิดพลาดมามากพอที่จะแชร์ประสบการณ์ได้ เผื่อใครจะมาเรียนรู้ แต่คิดอีกที กูจะไปสอน

มีมึงรู้อยู่คนเดียว เรื่องแบบนี้มันเรื่องเดียวกันเลย เราเองก็เคยคิดเหมือนๆ กันว่า เตรียมเดี่ยวฯ เหนื่อย จะตาย พอขึ้นไปยืนพูด ไปเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ขำหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วถ้าไม่ขำมามึงโดนโห่จำไปจนตาย อีก พอทำไปทำมาการขึน้ เดีย่ วไมโครโฟนสำหรับเรา มันเหมือนเป็นความท้าทายเสีย่ งตายเลย มันเหมือน กันเลยกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม คือมันเสี่ยงตายน่ะ เล่นเสร็จคนขำกันเราก็กลับมาดีใจอยู่คนเดียวที่บ้าน มุก ไหนแป้กก็ตายอยู่คนเดียว กลับมาหน้าเป็นตูดนอนไม่หลับ แถมยังกลับมาคิดด้วยว่าทำไมกูไม่เล่า จังหวะนั้น ทำไมมาเล่าจังหวะนี้ หรือเล่าจังหวะนี้คนขำเพราะอะไร คิดอยู่นั่นแหละว่าทำไมๆๆ แล้วไม่รู้ จะถามใครด้วย คือเราว่าอารมณ์มันเหมือนนักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ที่เหินขึ้นเนินแล้วม้วนตีลังกาลงมาแล้ว เสียหลัก แล้วเราก็ต้องหาทางแก้ใหม่ เล่นไปเล่นมามันเหมือนเป็นยาเสพติด แล้วพอเราทำท่านั้นได้ หรือเหินลงมาได้ดี มันก็มีความสุข นั่นแหละมันคือตรงนี้ แต่คนที่กลัวตกลงมาเจ็บ เขาก็จะไม่กล้าเสี่ยง มาเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะมันเจ็บแน่ๆ แต่สำหรับเรามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะ เหมือนเราเกิดมาเพื่อทำอย่างนี้

คือเดี่ยวฯ มันไม่เหมือนกีฬาที่พอเล่นพลาดก็กลับมาดูเทปได้ว่าเราพลาดไป shot ไหน แต่กับเดี่ยวฯ นี่รู้สึกว่าจะหาความผิดพลาดลำบากมากนะ

ลำบากๆ บางทีเราก็อาจจะรู้อยู่เหมือนกัน แต่พอมาดูเทปบันทึกที่ตัวเองเล่นแล้ว จะคิดว่าเรื่องนี้ เราไม่น่าจะเล่าแบบนั้นเลย เรื่องนี้เราน่าจะเล่าแบบนี้ แต่แล้วจะแก้ยังไงวะ เพราะพอถึงรอบใหม่คนดู เป็นคนใหม่ ไม่ใช่คนเดิม ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลย แก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว เราก็ต้องไป เผชิญกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดตรงนั้นแต่ละช่วงนาทีไป stand up comedy มันเป็นศาสตร์ลึกลับเหมือน กันนะ

ถามเรือ่ งอืน่ บ้าง คุณคิดว่าถ้ามีใครสักคนมาตกหลุมรักคุณ ด้วยความเชือ่ ว่าอยูก่ บั คุณคงสนุกดีเนอะ คงขำทั้งวัน คุณคิดว่ามันเป็นความเข้าใจผิดไหม

แน่นอนเลย (ตอบเร็ว) ช่วงชีวิตที่ผ่านมาหลายคนก็จะแบบนั้น (ยิ้ม) แล้วหลายคนก็จะเลิกรากันไป เพราะเหตุผลแบบนี้ กับเรือ่ งนีเ้ ราขอเปรียบอย่างนีด้ กี ว่าว่า มันก็เหมือนคนคบกับ พาเมลา แอนเดอร์สนั นัน่ แหละ เวลาทีผ่ ชู้ ายมันจะไปคุยกับพาเมลา มันก็คงไม่ได้คดิ ว่าพาเมลาจะนับถือศาสนาอะไร นัง่ สมาธิ ก่อนนอนหรือเปล่า ทานเนื้อสัตว์หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ มันไม่มีใครสนใจหรอก คือทุกคนแม่ง... อยากรีบ จบๆ จะได้ไปนอนกับพาเมลา เวลาตื่นเช้ามามันก็คงคิดแต่เรื่องนี้อีกวนเวียนอยู่อย่างนั้น อยากชวน พาเมลาไปว่ายน้ำ ชวนพาเมลาไปปาร์ตี้ กลับมาแล้วก็นอนกับพาเมลา ก็จบตรงนั้น มันไม่ได้อยากฟัง พาเมลาคุยเรื่องการเมือง แทบไม่มีใครอยากฟังความคิดจากเขา เรื่องนี้มันก็เหมือนกันกับเรา เช่น คน มาชอบเราก็จะคิดว่า ไอ้ โน้ส อุดม มันตลกเหลือเกิน ไปอยู่กับมันคงตลกทั้งวัน นึกออกไหม มันก็เป็น เรื่องน่าเศร้าเหมือนกันที่ใครจะมาคบกับคนคนหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูตลกฟรี เฮ้อ... มันมีอะไรเจ็บปวดกว่า นั้นไหมเนี่ย แล้วพอถ้าถึงช่วงที่มันไม่ตลกบ้างก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โต กลายเป็นเรื่องผิดปกติ ‘เป็น อะไรหรือเปล่า’ เอ่อ... คือปกติไง ‘ไม่จริงหรอกๆ มีอะไรก็พูดมา โกรธกันหรือเปล่า มีอะไรไม่พอใจก็ บอกสิ’ อ้าว... กูจะพูดอะไร ก็ไม่ได้เป็นอะไร นึกออกไหม คือมันเป็นเรื่องน่าเศร้าของคนที่ทำอาชีพนี้


เฮ้อ... (ถอนหายใจ) จริงๆ เขาก็ไม่ผิดหรอกที่เขาคิดแบบนั้น

แบบ… เข้าใจไหม มันไม่มีความสบายอะไรเลยในตอนนั้น อุตส่าห์บอกว่ามันเยอะไปนะครับ สองคนก็ พอนะครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆ ‘ไม่เป็นไร ตอบแทนทีถ่ า่ ยรูปครบทุกคน’ แหม คือไม่ตอ้ งตอบแทน (หัวเราะตัวโยน) เราคิดว่ามันเป็นราคาที่คนทำอาชีพนี้ต้องจ่าย เยอะก็ได้ครับ ‘เอาน่า นวดๆ’ แล้วระหว่างนั้นก็คุยเรื่องดาราคนนั้นคบคนนี้ เลิกกับคนนั้น เราเล่าอะไร แต่กับคนที่เข้าใจคุณจริงๆ เขาจะรู้ใช่ไหมว่ามันก็มีบางช่วงที่คุณเงียบ อยากอยู่เฉยๆ บ้าง ไปก็ขำ เขาก็พยายามจะมาดูกน้ เราให้ได้ เราก็บอกว่า เอ่อ อย่าดูเลยครับ ผมอาย จะมาดูกน้ ผมกันทำไม ใช่ๆ คือการทีอ่ ยูเ่ ฉยๆ ก็ไม่ได้แปลว่าไอ้นม่ี นั เป็นอะไรนี่ คือถ้ามันปล่อยมุกมาก็ถอื ว่าเป็นอภินนั ทนาการ ครับเนีย่ สักพักเหมือนเขารูต้ วั ‘เออ ไปก็ได้ๆ’ แต่กอ่ นไปแกหันไปกระซิบกับเพือ่ นทีน่ วดอยู่ ‘เออ มึงกลับด้าน ไปละกัน ถ้าอยูก่ นั เป็นปกติ ก็เหมือนคบกับคนปกติคนหนึง่ ทีห่ น้าตาธรรมดา ไม่ได้หล่ออะไร ถ้าทัศนคติ มาแล้วเรียกกูด้วยนะ’ เฮ้อ ชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆ มันเป็นราคาที่เราต้องจ่าย แต่เมื่อก่อนเราจะงงไง คนที่เข้ามาคบเป็นแบบนี้ก็น่าจะอยู่กันยืด คือทำใจได้ไหมล่ะ ถ้ามาคบผู้ชายหน้าตาธรรมดาๆ คนหนึ่ง ถ้าแบบนี้เป็นราคาที่ต้องจ่าย แล้วแบบไหนที่คิดว่าจ่ายไม่ได้แล้ว แพงไปแล้ว ที่ถ้ามันปล่อยมุกออกมาก็ถือเป็นของสมนาคุณอย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่ปล่อยก็เป็นเรื่องปกติไป ตราบใดที่เขาไม่ก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายเรารับได้หมด เพราะตอนนี้เราเหมือนไปนั่งในใจเขาแล้ว ถามจริงๆ ว่าแบบนี้คุณเคยไปสถานที่ไหน หรือไปใช้บริการอะไรก็ตามแล้วเขาคาดหวังว่าคุณจะขำ คืออุดมมันก็เหมือนของเล่นน่ะ เขาแค่อยากเล่นด้วยแค่นั้นเอง หรืออาจจะแซวได้บ้าง แต่ว่าด้วยลึกๆ แต่คุณไม่ได้ขำด้วยไหม แล้วมันทำให้คุณรู้สึกแย่ไหม แล้วคือเขาอยากเล่นด้วย แต่บางคนเล่นไม่เป็น ก็เข้าใจนะ เออนะ... เรามีเรือ่ งเกีย่ วกับอย่างนีเ้ ยอะเลย ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ทีโ่ รงพยาบาล มีอยูว่ นั หนึง่ เกิดอาการ แต่ก็ไม่เคยได้ยินข่าวนะว่าคุณหมดความอดทน อารมณ์เสียขนาดไปต่อยใคร อาหารเป็นพิษ แล้วไปโรงพยาบาลแห่งหนึง่ แถวลาดพร้าว ใครเคยอาหารเป็นพิษจะรูว้ า่ เป็นยังไง อารมณ์ ไม่มีๆ แต่ถามว่าความรู้สึกในขณะนั้นที่อยากทำมันมีไหม มี้... (ทำเสียงสูง) แบบ หืมม์... อยากจะ มันเหมือนมีคนเอาไส้เรามาบิด ซึ่งมันจะเจ็บปวด ทรมานเจียนตาย น้องที่ออฟฟิศต้องหามเราไปโรง- ตบมันสักที โดยเฉพาะคนเมาๆ ด้วยนะ พยาบาล ตอนนั้นหน้าตาเราบิดเบี้ยวเหยเก หัวยุ่ง สภาพแย่มาก แต่นาทีนั้นเราไม่ได้ใส่ใจแล้ว คนเรา เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นด้วยเหรอ มันจะไปโรงพยาบาลน่ะ มันไม่ได้ต้องมาอาบน้ำแต่งตัวใส่น้ำหอมเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลหรอกใช่ไหม? ที่นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ เลย จำได้ว่าเรากำลังขี่จักรยานจะกลับบ้าน ก็บังเอิญขี่ผ่านกลุ่มคน แล้วเหตุการณ์วันนั้นมันก็เริ่มตั้งแต่คนมารับเราเลย มันเข็นรถมาปุ๊บ ‘เฮ้ย พี่ โน้ส อุดม โอ้โฮ... เป็น เมาที่สงสัยเพิ่งเดินออกมาจากผับ เขาก็แซวเรา ‘เฮ้ย ไอ้โน้สๆๆ’ เราก็ ‘ครับ หวัดดีครับ’ ‘ไปต่อไหนๆ อะไรมาเนี่ย’ แล้วน้ำเสียงร่าเริงมาก คือ โอ้โฮ... มันนี่ไม่รู้อะไรเล้ยว่าเราเจ็บเจียนตาย แล้วพูดต่ออีกนะ โน้ส’ ‘ไม่ครับ กลับบ้านแล้วครับ’ แล้วเราก็ปั่นผ่านมาไม่ได้คิดอะไร สักพักเราก็ได้ยินเสียงคนวิ่งตาม ‘ท่าทางจะอาการหนัก ไม่ปล่อยมุกซะหน่อยเหรอ’ ยังไม่พอๆ เอาอีก ‘ไม่ต้องกลัวๆ ซิ่งเลยๆ ยกล้อๆ’ มาอย่างเร็ว วิ่งตึกๆๆๆ มาเลย ‘เฮ้ย ไอ้โน้ส’ เราก็จอดจักรยานเลย แล้วไอ้นั่นวิ่งมายืนหอบตัวแดง แล้วก็เข็นรถเรายกล้อไปด้วย โอ๊ย... กูจะบ้า แล้วเข็นไปที่เคาน์เตอร์ บอกให้ไปทำบัตรก่อน เราก็ กลิน่ เหล้าหึง่ ทัง้ ตัว ‘ทำไมทำอย่างนีว้ ะ เรียกแล้วไม่หยุด’ ‘หยุดแล้วเนีย่ ครับ มีอะไรครับ’ มันก็ยนื หอบอยู่ ‘น้อง... เดี๋ยวค่อยมาทำได้ไหมเนี่ย’ เราก็เลยรีบบอกว่า ‘ไม่พดู แล้วใช่ไหมครับ ผมไปแล้วนะครับ’ ‘อย่าเพิง่ สิวะ อุตส่าห์วง่ิ ตามมาขอลายเซ็น’ ตอนนั้นอารมณ์ของคุณคือ ‘แล้วมีอะไรให้ชว่ ยครับเนีย่ ’ เราเริม่ รูแ้ ล้วไอ้นม่ี นั เริม่ ไม่ไหวละ มันเริม่ ควบคุมตัวองไม่ได้’ อยูด่ ๆี เขาก็บอก มันบอกไม่ถูก คือช่วยพากูไปหาหมอสักทีเถอะ ไปหาหมอเร็วๆ ได้ไหม แล้วตรงเคาน์เตอร์ก็ ‘เฮ้ย ‘มีปากการึเปล่า’ ไอ้เราก็ ‘เอ่อ ดึกขนาดนี้ไม่พกปากกาแล้วครับ’ ‘รออยู่นี่นะ รอเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปหา พีโ่ น้สตัวจริงจมูกโตนะเนีย่ ดำเนอะ มาถ่ายรูปๆ พีถ่ า่ ยรูปก่อน แป๊บเดียวเอง’ คือเราเข้าใจว่าน่าจะเป็น ปากกาให้ เออ.. แล้วกระดาษน่ะมีไหม’ เราก็บอก ‘ไม่มจี ริงๆ แต่เฮ้ยน้อง ร้านไอติมพีอ่ ยูต่ รงนีเ้ อง ดึกแล้ว เพราะว่าเราไม่ได้มาเข้าโรงพยาบาลนี้บ่อยน่ะ ถ้าเข้าบ่อยๆ มีคนเห็นบ่อยๆ เขาก็คงชิน เพราะถ้าออก เดีย๋ วพรุง่ นีค้ อ่ ยไปเอาลายเซ็นทีร่ า้ นก็ได้ นีม่ นั ตีหนึง่ แล้ว น้องจะมาขอลานเซ็นอะไรกันตอนนี’้ มันก็ไม่เลิก มานอกบ้านปุ๊บคนเขาก็พร้อมจะมาเล่นกับเราตลอด แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทำหน้าเป็นตูดใส่เขา ‘ขอหน่อยดิ อุตส่าห์วิ่งมา’ สักพักเพื่อนมันเดินตามมาห่างออกไปอีก 20 เมตร เราเห็นท่าไม่ดี ‘เฮ้ย แต่ถา้ เราไม่พร้อมจะเล่นกับใคร เราก็อยูบ่ า้ น เพราะชีวติ เราเป็นอย่างนีม้ าตลอด เออ... ขอต่อเรือ่ งทีโ่ รง- น้องใจเย็นๆ นะ เดี๋ยวพี่ไปนอนละนะ พรุ่งนี้ค่อยไปเจอกันที่ร้านไอติม พี่เซ็นให้จริงๆ’ แต่ไม่ได้ผล ‘เฮ้ย พยาบาลนะ วันนั้นมันเป็นเรื่องเป็นราวไปกันใหญ่มาก ก็พวกพยายาบาลนี่แหละที่พอเห็นเราเจ็บปวด พูดไม่รเู้ รือ่ งเหรอวะ’ เริม่ แล้ว ‘พูดไม่รเู้ รือ่ งใช่ไหมเนีย่ ทำไม ลายเซ็นแค่นใ้ี ห้ไม่ได้เหรอ’ เราก็ไม่รจู้ ะพูดอะไร แล้วเขาจะขำกันนะ เวลาเราโดนฉีดยาเราก็จะร้องลัน่ ห้อง แต่พยาบาลขำ ขำกันทัง้ ห้อง คือแปลกมากเว้ย ‘ได้ๆ ได้ครับ แต่มนั ไม่มปี ากกาไง’ ‘ก็บอกให้รอเดีย๋ วไง’ แล้วมันก็ตะโกนไปหาเพือ่ นมัน ‘พวกมึงมีปากกา ยิ่งเห็นเราเจ็บปวดยิ่งขำ เพราะมันคงเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็น ทำไมเขาขำก็ไม่รู้ ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจ ม้ายยยย’ เพื่อนก็ตอบมา ‘ไอ้ห่า... ใครจะมีปากกาตอนนี้ มึงก็ขอพี่เขาสิ’ ‘กูขอแล้ว แต่มันไม่มีโว้ย’ หรอกนะ เช่น เปิดก้นมาฉีดยาปุ๊บพยาบาลก็ขำแล้ว คือไม่ขำดังๆ แต่จะขำในคอเสียงดังอุ๊กๆๆๆ แล้ว เอ่อ คิดในใจน้องไปทะเลาะกันให้เสร็จก่อนดีไหม พี่ไปละ แล้วเราก็ปั่นจักยานไปเลย ปรากฏว่ามันคว้า เอามือปิดปาก คือเรือ่ งพวกนีเ้ ราลองมาคิดดู เออ ถ้าเราเป็นพยาบาลแล้วพีห่ ม่ำมาโรงพยาบาล แล้วเรา เสื้อเลยทีนี้ ‘เดี๋ยวสิ พูดไม่รู้เรื่องหรือไง’ เราก็เริ่มยัวะแล้ว คิดในใจว่า มึงนั่นแหละพูดไม่รู้เรื่อง กูน่ะพูดรู้ เปิดเจอก้นพี่หม่ำ เออ ก็ขำเหมือนกันนะ เราว่าชีวิตพี่หม่ำเป็นอย่างนี้นี่เองมั้ง แล้วอีกครั้งหนึ่งเราไป เรื่อง แล้วสักพัก ‘อะไร ถือว่าเป็นดาราเหรอ’ อ้าว มาออกทางนี้แล้ว เราก็คิดว่า กูเอาไงละทีนี้ แล้ว ตรวจกระเพาะปัสสาวะ เพราะปัสสาวะมากะปริบกะปรอย หมอบอกต้องทำการขยายท่อปัสสาวะ เรา ไหนเพื่อนจะตามมาอีก ตอนนั้นแบบอยากตบมันมากกก (ลากเสียง) ข้อ ก. อยากจะตบมันด้วยตัวเอง ก็ไปใส่ชดุ เขียวเตรียมขึน้ ขาหยัง่ คือเราก็ใจเต้น ใจไม่ดอี ยูแ่ ล้ว เพราะในชีวติ ไม่เคยขึน้ ขาหยัง่ เลย ใจมันแห้งเหีย่ ว ข้อ ข. อยากจะให้ เต๋า สมชาย ขับฮาร์เลย์ ผ่านมาทางนี้ แล้วจะวานเต๋าสักทีเลย แต่สุดท้ายก็มีน้อง เหมือนโดนข่มขืนน่ะ แล้ววันนั้นมีพยาบาลห้าคนในห้อง เราก็ถามว่า ทำไมต้องมาเยอะขนาดนี้ นี่มัน คนหนึง่ ทีร่ จู้ กั กัน ชือื่ แป้ม ผ่านมา มันก็ตะโกนเรียก ‘พีโ่ น้ส ทำอะไร’ เราก็ตะโกนตอบไป ‘แป้ม ช่วยกูดว้ ย’ ผ่าตัดใหญ่หรือไงครับ หมอก็บอก ‘เออ มันเยอะจริงๆ’ ก็ไล่พยาบาลออกไป พยาบาลก็ไม่ออก แย่งกัน แล้วไอ้แป้มตอนนั้นมันคงเจ็บไส้ติ่งอยู่ ก็เดินกุมท้องมาช้าๆ แล้วแฟนมันก็เดินมาด้วยพอดี แฟนบอก พูดใหญ่เลย ‘หนูจะอยู่ๆ พี่ให้หนูอยู่เถอะ หนูจะช่วยทำนั่นทำนี่ให้’ เราก็บอกว่าไม่ต้องอยูก่ นั เยอะหรอก แทนเราให้ว่า ‘เฮ้ย... น้อง พี่เขาจะกลับบ้าน ให้เขากลับเหอะ อย่าไปยุ่งกับเขาเลย” พอไอ้พวกนั้นเห็น ผมอาย สุดท้ายหมอต้องโวยให้พยาบาลออกไป จากห้าเหลือสอง เหลือพยาบาลหญิงหนึง่ ชายหนึง่ จังหวะ มีพวกมา ก็เอาแล้ว ‘อ๋อ ใช่ ใช่ซี้ เออ แม่ง ไรวะ แค่ให้เซ็นแค่นี้’ ออกแนวน้อยใจไป เมาโวยวาย คือ นั้นหมอก็ทำการตรวจสวนท่อปัสสาวะ ซึ่งตอนนั้นเจ็บมากๆๆ แล้วเราก็กรีดร้องออกมาเลย คือมันต้อง ของพวกนี้ ถ้าเป็นแต่ก่อนเราคงกลับมาบ้านแล้วโมโห แต่ตอนนี้กลับมาบ้านก็ปลงๆ นะ เออ มันเป็น ใช้คำว่ากรีดร้องน่ะ นึกออกไหม แล้วระหว่างที่กรีดร้องโหยหวนอยู่นั่น ตาเราก็มองไปเรือ่ ย พอมองไปที่ อย่างนี้แหละ ชีวิต เราก็ต้องปล่อยมันไปอย่างนี้ ก็ต้องเข้าใจ ประตูเห็นพวกพยาบาลทีอ่ อกไปสามคนนัน่ ยืนอยูก่ นั ครบเลย แอบมองตรงช่องกระจกตรงประตู อมยิ้ม คำถามสุดท้าย คิดว่าความตลกจำเป็นต่อโลกขนาดไหน ขำกันใหญ่ จนหมอต้องเอากระดาษเอสี่ไปปิด มีอีกเรื่องนะ คราวนี้เรื่องนวด เรือ่ งนีเ้ หตุเกิดทีแ่ อลเอ เราว่ามันเป็นผงชูรสของโลก มันทำให้ทุกอย่างกินง่ายขึ้น มันผสมได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าไปคิด ตอนไปทัวร์ เราเดินผ่านร้านนวด แล้วได้ยนิ หมอนวดเขาคุยกัน ‘โอ๊ย ดารา ดารามา มาถ่ายรูปหน่อย’ แล้ว ว่ามันสำคัญแค่ไหน แค่คดิ ว่าเราไม่มมี นั เนีย่ ทุกบ้าน ทุกสถานที่ ก็คงเหมือนสถานทีร่ าชการอะ ไม่มตี กุ๊ ตา ก็ออกมากันทัง้ ร้านนวดเลย แต่เราไม่ได้จะไปนวดไง เราเดินผ่าน แล้วหมอนวดทีน่ ง่ั ว่างๆ ก็วง่ิ มาถ่ายรูป วางบนโต๊ะ ไม่มีนาฬิกาลายการ์ตูน ทุกอย่างเป็นเหลี่ยมๆ แข็งๆ ไม่มีริบบิ้นมาผูกผม ไม่มีกิ๊บสวยๆ มา ถ่ายเสร็จ ‘โอ๊ย มาเลยๆ ชอบๆๆ มา... นวดฟรี’ เอ่อ ไม่นวดครับ เดี๋ยวจะไปธุระ ‘มาๆๆ เถอะ พวกเรา ติดผม แม้แต่การเล่น Hi5 มีแต่คำทักทายกันแบบว่า กินข้าวหรือยัง กินแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง จะไม่มี ช่วยกัน’ (หัวเราะ) ใช้คำว่าช่วยกันน่ะ คิดดู ‘มานวดเลย ของเรามีรายการแบบโฟร์แฮนด์’ คือหมายความ ‘คริ คริ’ ‘หุหุ’ หรือเขย่าจอ หรือคำพวก ‘ไม่ไหวจะเคลียร์’ ‘ไหวไหมเนี่ย’ สิ่งพวกเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ ว่านวดสองคน “แต่วันนี้จัดพิเศษ เอาไปซิกซ์เลย’ คือมาประมาณสาม แล้วยืนดูอยู่หน้าประตูอีก รวม เป็นอารมณ์ขันทั้งนั้น ถ้าไม่มีนี่โลกแห้งแล้งน่าดู วันนั้นแหละวันมหาวินาศ แล้ว 5 คน แล้วมันเป็นห้องแคบๆ ที่ต้องปิดม่าน ‘มาเลย นวดออยล์ๆ ถอดๆ อยากเห็นก้นๆ’ คือ

แต่เขาก็ผิดที่เขาคิดแบบนั้น

พบกับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน 8 ได้ในวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ (8 รอบ) ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ เปิดขายบัตรวันที่ 8 ธันวาคม นี้ ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ราคาบัตร 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500


18

GADGET

Sony Ericsson Naite

SERIES

คงยังไม่เอาต์ไปใช่ไหม หากเราจะหยิบโทรศัพท์มือถือรุ่นมีแป้นกดมาแนะนำ เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สมาร์ตโฟน แต่ Sony Ericsson Naite กลับมีดีโดนใจเราตรงที่เป็นโทรศัพท์มือถืออนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อน เพราะโทรศัพท์รุ่นนี้ผลิตจากวัสดุ รีไซเคิล และลดการใช้กระดาษด้วยการบรรจุคู่มือการใช้แบบดิจิตอลใส่ไว้ในตัวเครื่อง Sony Ericsson Naite ไม่ได้ถูกออกแบบมา เพื่อห่วงใยโลกเพียงอย่างเดียว ทางด้านผู้ใช้งาน Naite ก็ใส่ใจไม่แพ้กัน โดยใส่ฟังก์ชันมาให้อย่างสมบูรณ์ รองรับเครือข่าย 3G สำหรับอินเทอร์เน็ต รับ-ส่งข้อมูล สนทนาแบบเห็นหน้า สนุกกับเกม เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นเพลง วิทยุ FM และกล้อง 2 ล้าน พิกเซล ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ พร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆ ผ่านบล็อกส่วนตัวหรือเว็บออนไลน์ก็ได้ทั้งนั้น และ นอกจากจะช่วย Save the World แล้ว ราคาของ Sony Ericsson Naite ยังช่วย Save Your Budget ได้ดว้ ยทีร่ าคา 5,990 บาท เท่านัน้

MOVIE

MAGAZINE

The September Issue

HAMBURGER The Actors 50 พระเอกในรอบ 50 ปี

รอกั น มานานที เ ดี ย ว สำหรั บ หนั ง สารคดี ท ี ่ ใ ครๆ เรียกว่าเป็นชีวิตของนางมาร ตัวแม่ หรือ แอนนา วินทัวร์ บก. นิตยสาร โว้ก ฉบับอเมริกา ที่เป็นบุคคลต้นเรื่องของหนัง ฮอลลีวูดเรื่องดัง The Devil Wears Prada ยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็น สารคดีด้วยแล้ว ยิ่งทำให้น่าดู ยิ่งขึ้น เพราะจะได้เห็นชีวิต จริง การทำงานจริง และ สถานที่จริง ของ บก. ที่ได้ชื่อ ว่ า เป็ น ผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ลและ สามารถชี ้ เป็ น ชี ้ ต ายให้ ก ั บ ดีไซเนอร์และธุรกิจแฟชั่นได้ เลย สารคดีเรือ่ งนีไ้ ม่ยาวจนถึง กับน่าเบื่อ แต่ก็สั้นและจบเร็ว มากในความรู้สึกของคนดูที่ อยากดูฉากมันๆ ระหว่างแอนนา กับเกรซ ทีเ่ ป็นครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ คู่บุญและคู่กัดกันมา ตลอด 20 ปี ในการทำงานที่ โว้ก หลายคนคิดว่าสารคดี เรื ่ อ งนี ้ เหมาะกั บ คนทำงาน แมกกาซีนเท่านัน้ แต่เราคิดว่า วงการไหนก็ดูได้ (แต่อาจจะ ไม่ อ ิ น เท่ า คนแมกกาซี น และ แฟชัน่ ) เพราะ The September Issue บอกสัจธรรมเราได้อย่าง หนึ่งว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งเก่ง ยิ่งมีคนวิพากษ์วิจารณ์จริงๆ ด้วย

นับเป็นนิตยสารเล่มพิเศษทีเ่ รียกได้วา่ ทัง้ ใหญ่ อลังการ และหล่อทีส่ ดุ แห่งปีเลยก็วา่ ได้ กับโปรเจ็กต์ The Actors ของนิตยสาร HAMBURGER ทีเ่ ก่งกาจและกล้ามากในการรวบรวมพระเอกทัว่ ฟ้าเมืองไทยตัง้ แต่รนุ่ ใหญ่ถงึ รุน่ เล็กมาไว้ได้ถงึ 50 คน ในเล่มเดียว ไล่มาตัง้ แต่พระเอกตัวพ่ออย่าง สมบัติ เมทะนี, สรพงษ์ ชาตรี, นิรตุ ติ์ ศิรจิ รรยา, ทูน หิรญ ั ทรัพย์ มาถึงเจเนอเรชันเก๋าๆ อย่าง พีท ทองเจือ, อ๊อฟ พงษ์พัฒน์, ตู่ นพพล, หนุ่ย อำพล, นก ฉัตรชัย, เต๋า สมชาย (คนนี้เก๋าจริงนะจะบอกให้) จนมาถึงรุ่น หน้าหยกอย่าง หนุม่ ศรราม, เคน ธีรเดช, อัม้ อธิชาติ, ป๋อ ณัฐวุฒิ และรุน่ ใหม่ใสกิก๊ อย่าง มาริโอ, เป้ อารักษ์, เวียร์ ศุกลวัฒน์, ปอ ทฤษฎี และผู้ชายหน้าหล่ออีกหลายคนที่จะทำให้คุณหายคิดถึงด้วยภาพถ่ายขนาดบิ๊กเบ้งพร้อมบทสัมภาษณ์ แถมด้วย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในชีวติ ของพระเอกแต่ละนายพอให้หอมปากหอมคอ ทัว่ ทัง้ เล่มแทรกแซมไว้ดว้ ยประโยคเด็ดวลีทอง (ทีบ่ างอัน ถึงขั้นย้วยหยดย้อย) ของพระเอกในหนังเด่นละครดัง เช่น แผลเก่า บ้านทรายทอง กุมภาพันธ์ แต่ถึงอย่างไร เราว่าคงไม่มี ประโยคไหนจะสั้น เท่ และซึ้งเท่ากับ “แม่ฮะ พุติดยา” จากปากของ พี่หนุ่ย อำพล ในหนังเรื่อง น้ำพุ อีกแล้ว

MUSIC

The Pursuit : Jamie Cullum

หาก Norah Jones คือเจ้าแม่เพลงแจ๊ซเสียงละมุน Jamie Cullum ก็คงได้ตำแหน่งดาวเด่นเพลงแจ๊ซฝ่ายชาย ไปครองอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะจากนักศึกษาทีจ่ บมาทางสายภาษาและภาพยนตร์ แต่รกั ในเสียงดนตรีจน ก้าวสู่เส้นทางนักดนตรี มีงานอัลบั้มแรกตั้งแต่ปี 1999 แต่มาประสบความสำเร็จในวงกว้างกับงานอัลบั้ม Twentysomething ในปี 2003 ด้วยลีลาการแสดงบนเวทีที่เหมือนจับเอาหนุ่มอัลเทอร์เนทีฟขึ้นไปร้องเพลงแจ๊ซ และ The Pursuit ก็คืออัลบั้มชุดที่ 5 ของเขาที่ยังคงดนตรีและน้ำเสียงนุ่มละมุนไว้ได้อย่างงดงาม และสำหรับ The Pursuit ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เขาทำงานกับโปรดิวเซอร์สายพ็อพร็อกอย่าง Greg Wells (Katy Perry, OneRepublic, Deftones) โดยมีเพลง I’m All Over It เป็นซิงเกิลแรก ใครที่เพิ่งอ่านจบและอยากทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้น เราขอแนะนำให้ซื้ออัลบั้ม ของเขามาเปิดฟังในวันที่เพิ่งเสร็จจากงานหนัก ประชุมเครียด หรือเพิ่งทะเลาะกับแฟนมา รับรองว่าความละมุนละไมในงานดนตรี ของเขาจะช่วยให้คุณมีช่วงเวลาที่ดื่มด่ำและเป็นสุขอย่างน่าพึงพอใจ

Lie to Me*

จะโกหกใครก็โกหกได้ แต่ สำหรับ ดร. แคล ไลต์แมน แล้ว ขอให้คุณคิดดูให้ดี เพราะด้วย ความสามารถในการอ่านภาษา กายและปฏิกริ ยิ าของกล้ามเนือ้ บนใบหน้า เพียงแค่การเลิกคิว้ เบะปาก ยักไหล่ ขณะกำลัง สนทนากับเขา ก็สามารถชี้ชัด ฟันธงได้หมดว่าคุณกำลังโกหก กลัว หรือมีอะไรปิดบังซ่อนอยู่ นี่คือความสนุกและน่าติดตาม ของซีรีส์ Lie to Me* ที่ได้แรง บันดาลใจมาจากชีวิตจริงของ นักวิทยาศาสตร์ดา้ นพฤติกรรม คนหนึ่งของอเมริกา โดย ดร. ไลต์แมน ในเรือ่ งรับบทโดย Tim Roth ทีเ่ ปิดบริษทั The Lightman Group เพือ่ ช่วยเหลือหน่วยงาน ต่างๆ ของรัฐอย่าง FBI ในการ สืบสวนและค้นหาข้อเท็จจริง โดยมีเพือ่ นร่วมทีมอีก 3 คน ที่ ความสามารถในการอ่านและ วิเคราะห์คนนั้นเฉียบขาดไม่ แพ้กนั แถมการวิเคราะห์คดีตา่ งๆ ของ ดร. ไลต์แมน ยังสามารถ พิ สู จ น์ ค วามจริ ง ได้ ด ้ ว ยการ นำสีหน้าของคนดังอย่าง บิล คลินตัน ตอนโกหกในคดี โมนิกา ลูวินสกี้ มาเปรียบเทียบ พร้อมด้วยอากัปกิริยาสีหน้า ของคนดังอีกมากมาย Lie to Me* Season 2 ฉายอยูท่ างช่อง True Series ส่วนใครที่อยากดู ตั้งแต่ Season แรก ขอแนะนำ ให้ซื้อดีวีดีมาดูได้เลย

BOOK

ไม่นานเกินรอ

สำนักพิมพ์ ฟรีฟอร์ม ยังคงออกหนังสือของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็ 3 เรื่อง 3 รส เป็นซีรีส์ผลงานชุด ‘เหยี่ยวฮิปปี้’ นำ บทความที่ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนไว้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว มาจัดหมวดหมู่ไว้ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ แสงแดดเป็นไข้, ไฉไลเป็นบ้า และ ไม่นานเกินรอ เราเลือกหยิบเล่มสีเหลือง คือ ไม่นานเกินรอ มาแนะนำให้อ่านก่อน เพราะนี่คือหนังสือว่าด้วยเรื่องชีวิตของการเป็นนักเขียนสมัยก่อนที่ทั้งต้องดิ้นรน ก่อร่างสร้างตัว สร้างพื้นที่ให้ตัวเองยืน และยืนยันกับคนอื่นด้วยว่าจะยืนตรงนี้เท่านั้น งานเขียนของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ นั้นต้องบอกว่าเข้มข้น เข้าไส้ และลากไส้สังคมที่เราไม่เคยแม้แต่จะเหลียวมองหรือทำเป็นมองไม่เห็นได้เกินกว่าคำไหนจะบรรยายได้จริงๆ เราซึ่งเป็นคนอ่าน จะมีอะไรดีไปกว่าการได้ อ่านเรื่องราวที่นักเขียนคนหนึ่งยินดีจะพาตัวเองเข้าไปคลุกกับเรื่องจริงๆ แล้วคั้นมันออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราได้อ่าน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และ หยาดเหงื่อของเขา โดยที่เราไม่ต้องเสียเหงื่อสักหยด อย่ารอจนเกินนานในการหยิบ ‘ไม่นานเกินรอ’ มาอ่าน ขอย้ำๆ


RESTAURANT

BUG & BEE

ใกล้จะถึงเทศกาลแห่งความสุขในช่วงสิ้นปีกันแล้ว บั๊ก แอนด์ บี ร้านอาหารแนวฟิวชัน เลยขอต้อนรับคุณๆ ด้วยเมนูอาหารสุดพิเศษ Creative Fusion Party ที่พร้อมเสิร์ฟคุณทั้งสมูตตี้ ค็อกเทล ปาร์ตี้สแน็ก และเมนูพิเศษประจำเทศกาล สำหรับเมนูค็อกเทลโดดเด่นด้วยการนำ เตกีลา จิน และลิเคียวร์ มาเพิ่มรสชาติให้กับสมูตตี้ผลไม้ อาทิ แมงโกมาร์เวล – ที่นำเนื้อ มะม่วงสุกรสหวานปั่นรวมกับน้ำเสาวรส บวกกับความซาบซ่าของเตกีลา ปาป้ามังก้า - ที่ให้ รสชาติลงตัวด้วยส่วนผสมของเนื้อมะละกอสุก มะม่วง ออเรนจ์ลิเคียวร์ และเตกีลา เบอรี ทรอปิคานา - รสชาติสดชื่นของลิ้นจี่ แครนเบอรี สับปะรด และเตกีลา รวมถึง บลูเบอรียาคูลท์ ที่รสเข้มข้นของจินผสมผสานกันได้ดีกับรสละมุนของบลูเบอรี และยาคูลท์ และที่ขาดไม่ได้คือ บั๊ก แอนด์ บี ปาร์ตี้สแน็ก หลากหลายเมนูอร่อยที่พร้อมจะสร้างสีสันให้เทศกาลนี้ เริ่มด้วยเมนู ยำ-พล่า-สลัด รสจัดจ้านแบบไทยๆ กลิน่ อายฟิวชัน ทัง้ พล่ากุง้ ลูกตาลสด ยำพาเนียร์ชสี ผลไม้รวม ยำแซลมอนสมุนไพรไทย และยำพาสต้าฟูซิลีซีฟู้ด คุณสามารถอิ่มอร่อยกับเมนูทั้งหมดนี้ได้ทั้ง ที่ร้านบั๊ก แอนด์ บี สาขาสีลม ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และสาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) เปิดให้บริการอยู่ที่ชั้น 3 ใกล้ทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอส สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 0-2233-8118 หรือ http://bugandbee.hi5.com, www.facebook.com/bugandbee และ www.bugandbee.com

COSMETIC

BOBBI BROWN : Chrome Collection

“เคยมีน้องๆ เพื่อนๆ หลายคนถามว่า ถ้าไม่อยากแต่งหน้าตามเทรนด์ที่กำลังอินอยู่ ณ ขณะนี้ จะมี วิธแี ต่งหน้าอย่างไรให้ดไู ม่เชย และเราก็แนะนำไปเสมอว่า การแต่งหน้าสไตล์ Chrome หรือแบบทีม่ ปี ระกาย ชิมเมอร์อยู่บ้างเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะ Chrome เป็นอะไรที่สามารถแต่งได้ทั้งดวงตา แก้ม และปาก ให้ดูสง่าได้ในวันที่มีประชุม นำเสนองานกับลูกค้า แม้แต่จะไปปาร์ตี้ก็สามารถแต่งออกมาให้ดูเปรี้ยวซ่าได้ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สี หรือในวันสบายๆ การปัดบลัชออนให้มีประกายชิมเมอร์บางเบาแต่งแต้มอยู่ บนแก้ม ก็ช่วยขับให้ผิวเปล่งประกายสดใสในวันสบายๆ ได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่ง BOBBI BROWN ก็เพิ่ง จะออก Chrome Collection ในรูปแบบของ Palette มีทั้งอายแชโดว์ 10 เฉดสี และลิปสติกอีก 4 เฉดสี ด้วยกันค่ะ” เลือกให้โดย : สุพิชา สอนดำริห์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร CLEO

GIVE

ทำบุญร่วมสร้างปฏิทิน

เคยเห็นเขาเชิญร่วมทำบุญเพือ่ สร้างโรงเรียน สร้างศาลา สร้างห้องน้ำ มาก็มาก เพิง่ จะเคยเห็น การขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินแขวนก็คราวนี้เอง โดยกิจกรรมบุญนี้เป็นของ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะจัดพิมพ์ปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 จำนวน 3,000 ชุด ผู้ที่สนใจติดต่อ ‘ครูน้อย’ (ธรรมะบริกร วัดสุนันทวนาราม) โทร. 08-9900-9124


22

CALENDAR 20 - 26 NOVEMBER 2009

MON

TUE

WED

THU

Ode to Joy : Beethoven Symphony No.9

Bangkok Furniture Show 2009

Beauty in Bloom

Here / Not Here

หนึ ่ ง ในการแสดง จากโครงการสั ป ดาห์ มหาอุปรากรโลก ครัง้ ที ่ 2 (The 2nd World Opera Week) กับบางกอก โอเปราฉลองซิ ม โฟนี สุดท้ายของคีตกวี ปรมาจารย์ Ode to Joy เบโธเฟนซิมโฟนี หมายเลข 9 วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ หอประชุม ใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จำหน่ า ยบั ต รผ่ า นไทย ทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

โครงการเชิดชูเกียรติ ผลงานนิสิตเก่าใน ง า น แ ส ด ง ส ิ นค ้ า โอกาสครบรอบ 76 ปี เกี ่ ย วกั บ เฟอร์ น ิ เ จอร์ ค ณะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม มากมาย อาทิ เฟอร์นิ- ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เจอร์ไม้, เฟอร์นิเจอร์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญ หนัง, เฟอร์นิเจอร์ Built- ชมนิทรรศการศิลปกรรม In รวมไปถึงวัสดุตกแต่ง ภาพเขียนสีน้ำ ‘Beauty พื้น ผนัง เพดาน, in Bloom’ โดย พันธุศ์ กั ดิ์ เครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายใน จักกะพาก (สถาปัตย์ บ้าน ฯลฯ วันนี้ถึง 29 จุฬาฯ รุ่น 2511) วันนี้ถึง พฤศจิกายน 2552 ณ 29 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร สิริกิติ์

มาร่ ว มศึ ก ษาผ่ า น แน ว ค ิ ด ข อ ง ส ถ า น ะ ‘missing’ or ‘gone’ โดย Shunsuke Francois NANJO นิทรรศการที่นำ เสนอผลงานผ่าน ภาพถ่าย ภาพวาด และ video installation วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2552 ณ 100 ต้นสน แกลลอรี

FRI

SAT

SUN

21 22

Luxury Through Purity

Education UK Talks 2009

Ben 10 Live!

นิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด Luxury Through Purity ผ่าน มุ ม มองความคิ ด ของ ช่ า งภาพรุ ่ น ใหม่ ช ั ้ น แนวหน้า อาทิ ธาดา วารีช, ธนัตถ์ สิงหสุวิช, เกียรติชัย เกียรติศิริขจร ฯลฯ วันนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2552 บริเวณ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน

ร่วมฟังการบรรยาย ข้ อ มู ล การศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทใน สหราชอาณาจักร และ เคล็ดลับการสอบ IELTS วันนี ้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Sukhumvit 6 โรงแรม แลนด์มาร์ก สำรองที่นั่ง ได้ที่ 0−2657−5678 ต่อ 5629

การแสดงชุด Ben 10 Live! ตอน Power of the Omnitrix รวมเอา เรื่องราวสุดยอดจากทั้ง Ben 10 และ Ben 10 Alien Force ซึ่งนำมา ร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราว อั นน่ า ประทั บ ใจตลอด การแสดง วันนีว้ นั สุดท้าย ส า ม ร อ บ ก า ร แ ส ด ง 11.00 น., 15.00 น. และ 18.30 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จำหน่าย บั ต รผ่ า นไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุกสาขา


24

เรื่อง : สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม

ขึ้นชื่อว่า ‘ภาพถ่าย’ แล้ว หลายคนคงมีความเข้าใจไม่ต่างกันว่า คนที่สามารถกดชัตเตอร์บันทึก สิ่งที่เห็นไว้ได้อย่างสวยงามสมบูรณ์ครบองค์ประกอบศิลป์จะต้องได้ชื่อว่าเป็น ‘ช่างภาพ’ เท่านั้น แต่ก็นับ ว่ายังเป็นโชคดีของเรา ที่นอกเหนือจากกล้องดิจิตอลสำหรับระดับมือโปรใช้แล้ว ยังมีกล้องอะนาล็อก ขนาดเล็กกะทัดรัดเป็นตัวช่วยให้คนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพได้รัวชัตเตอร์เล่นได้ไม่ยั้ง โดยไม่ต้องคำนึง ถึงกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีอันว่าด้วยวิชาการถ่ายภาพแต่อย่างใด ซึ่งกล้องฟิล์มไร้กรอบดังกล่าวมีชื่อเรียก อย่างเป็นทางการว่า ‘โลโม่’ (LOMO - Leningrad Optical Machinery Organization)

DON’T TH BE FAST INK,

ด้ว ของภาพถ่า ยแนวคิด ‘ถ่ายเลย ไม ยที่แสง สี เง ่ต ความเบลอ า คมจัดชัด ้องคิด’ (Don’t Think, เจ B จ เพราะสามา ึงกลายมาเป็นจุดเด่น น บางครั้งแสงสีที่ได้ก e Fast) ของกล้องโลโม ็อาจมีสัดส่ว รถสื่อถึงควา ของกล้องโล ่ ผลลัพธ์ น โม ความมีอิสร ม ะในการถ่าย อาร์ต ความดิบ ควา ่ในที่สุด ทำให้โดนใ ที่ผิดเพี้ยน แม้กระทั่ง ม จ ภาพของแต ่ละคนได้อย แปลก ความมีเอกลักษ นักเล่นกล้องหลายคน ่างชัดเจน ณ์ และแสด งให้เห็นถึง

SY มของชาวโลโม่จึง S A B M E y ี่ปี สังค (Lomograph RAPHY ยะเวลาไม่ก

LOMOึงไมG่น่าแปลกใจเลยว่า กเหตุใจดนภมาีกยาใรนกร่อะตั้ง

โม่’ ‘สถานทูตโล ว เบอร์ลิน มิลาน ีย จ ก เช่น โตเก raphy.com ที่มีศูนย์ โล ว ่ ั โล ว ่ ั ท ท ป ไ ง ่ ง ห า ้ แ ว ww.lomog ะขยายวงก ากกว่า 50 าวความ ได้เติบโตแล ึ้นตามเมืองสำคัญๆ ม ต์อย่างเป็นทางการ w หน้าที่กระจายข่าวคร Society ำ ซ ข Embassy) ร์ก ไทย และมีเว็บไ ประเทศออสเตรีย ท เทศ เพอ่ื ใหช้ าว LOMO อ า ะ ปารีส นิวย ลางอยู่ ณ กรุงเวียนน ไซตโ์ ลโมข่ องแตล่ ะปร ็ บ ก ร เว า ั ง ก ย า ดๆี ไป บัญช ์ เช่น ละกจิ กรรม เคลอ่ื นไหวแ ั้นๆ ได้อัพเดตออนไลน CHINA น ในประเทศ

MEXICO

ENGLAND

JAPAN ISRAEL RUSSIA PORTUGAL

ญี่ปุ่น - www.lomography.jp อังกฤษ - www.lomographynewcastle.co.uk ออสเตรเลีย - www.lomography.com.au จีน - www.lomography.cn โปรตุเกส - www.lomografiaportugal.com เม็กซิโก - www.lomographymexico.com นอร์เวย์ - www.lomo.no รัสเซีย - www.lomography.ru อิสราเอล - www.lomography.co.il ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมี Lomographic Ambassador เป็นผูด้ แู ลจัดการเนือ้ หาภายใน เว็บไซต์ รวมไปถึงทำหน้าที่ประสานงาน ในการจัดกิจกรรม หรือ exhibition ต่างๆ ด้วย


25

ำลัง ระเทศไทยก ่าง ป ง า ท ้ ี น ะ โม่อย ละขณ ltiply.com (แ ี 2552 นี้) ก็ได้คนรักโล เธอก็คือ u .m d n a il a ้นของ นสิ้นป bassyth ต์ lomoem o.th จะแล้วเสร็จภายใ Manager ทั้งที่จุดเริ่มต “โลโมไ่ มม่ กี ฎ ซ ไ บ ็ เว ง ้ ั ท ม ราะ ทย รว eneral raphy.c ่ในประเทศไ ยคาดว่า www.lomog Ambassador และ G มุ รกั ในทนั ใด นน่ั เปน็ เพ ต่นั่นคือความสนุก โม โล ต ู ท น สำหรับสถา ์อย่างเป็นทางการ โด นฐานะ Lomographic ่ ซง่ึ กท็ ำใหเ้ ธอตกหล ออกมาเป็นอย่างไร แ อกลกั ษณ์ ความ ใ เี ่อตั้งเว็บไซต รัพย์ มาเป็นผู้ดูแลทั้ง ความรจู้ กั กบั กลอ้ งโลโม ็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะ นน่ั หมายถงึ ความม ันคืองานศิลปะที่ ก ร า ก น ิ เน ำ ก ีท ำ ด กนั ราะทุกรูปม ีแดง กุลทว กมาคุณเอง ที างเหมอื น ระทง่ั ไดม้ าท อื งไทย ‘แดง’ - มณ ง่ึ ทถ่ี า่ ยรปู ไมเ่ ปน็ จนก ้ ในบางครั้งภาพที่ออ กนั รปู ทอ่ี อกมากไ็ มม่ ผิด สวยหรือไม่สวย เพ บั กลมุ่ คนรกั โลโมใ่ นเม วดวง ว ด ร ูก แ น ็ไ ผหู้ ญงิ คนห คุณจะถ่ายอย่างไรก โลโมถ่ า่ ยภาพภาพเดยี าพไม่เป็น โลโม่ไม่มีถ นนแ่ี หละคะ่ และสำห ิร์นด็อก แล้วก็คนใน 9 ข้อ ่ อ ง เด ภ น ้ ั้ง ั ้ อ ก ย โม ท น า ล า ่ ะ ม ฎ ้ ก ถ ฉ ด ช ก ็ น เพราะ งคนมายนื ใ อายใครเลยด้วยว่าคุณ ะเปน็ คนทถ่ี า่ ยรปู ไมเ่ ป ้าง เท่าที่รู้ก็มี คุณป๊อ ึงข้อสุดท้ายที่ว่า ‘ลืม ริง” อ ส น ้ ค ห ใ ่ อ ่านไปถ นดังบ ็ไม่ต้อง ่างแท้จ ไทยกจ็ เพราะต ร และคุณก คนรกั โลโมใ่ นประเทศ เป็นวัยรุ่น แล้วก็จะมีค ้อ ด้วยกัน แต่ถ้าคุณอ ถ่ายภาพแหกกรอบอย ค ใ น อ ื ม ห เ ่ ก ไม โม่อยู่ 10 ข ะนั่นคือการ โดยสว่ นมา ่วนใหญ่ก็จะ ุ สรา้ งขน้ึ าชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส ริงๆ เรามีกฎทองของโล ้คุณต้องกังวลเลย แล คณ จ ีสม รให ในตอนนี้ก็ม ย เราอยากจะบอกว่า โม่ไม่มีมาตรฐานอะไ ้า โล ศิลปะ สุดท เข้าใจว่าการเล่นกล้อง ะ จ ็ ก ซะ’ คุณ

BA

AM C I H P A R MOG

LO

SSADOR

10 กฎทอง ถ่ายภาพแหกกรอบ ในแบบโลโม่ 1. พกกล้องโลโม่ของคุณไปทุกที่ 2. ใช้มนั ตอนไหนก็ได้ทงั้ นัน้ (ทัง้ กลางวัน และกลางคืน) 3. อย่าคิดว่าโลโม่เป็นแค่อปุ กรณ์ แต่จงคิดว่ามันเป็นส่วนหนึง่ ของ ชีวติ คุณ 4. ถ่ายจากระดับเอว ุ ต้องการจะใช้ 5. เข้าใกล้วตั ถุทคี่ ณ โลโม่ถา่ ยให้มากทีส่ ดุ 6. ไม่ตอ้ งคิดคำนึงถึงกฎอะไรทัง้ นัน้ 7. กดชัตเตอร์ให้เร็ว 8. อย่าคาดหวังก่อนถ่ายว่าจะได้ อะไรในฟิลม์ 9. และคุณก็ไม่จำเป็นต้องรูห้ ลัง จากถ่ายเสร็จเช่นกัน 10. ลืมกฎข้างต้นให้หมด แล้วสนุก ไปกับการถ่ายภาพซะ


27

คาร์ดิแกนแขนสั้น จาก AKNY Anne Klein New York

แจ๊กเก็ตหนังสีน้ำตาลอ่อน ตัดต่อเฟอร์ที่ส่วนคอปก จาก Massimo Dutti

โค้ตสีทอง พร้อมเข็มขัด จาก Joan & David

SHOPPING!

หมวกไหมพรมสีขาว ตกแต่ง คริสตัล จาก Aldo

โค้ตสักหลาดสีม่วง จาก EQ:IQ

COLD COLOUR สำหรับชาวบางกอก สัญญาณทีบ่ ง่ ว่าอากาศ มีทา่ ทีจะเย็นลงอีกประการหนึง่ คือ ลานเบียร์ แม้วา่ จะรู้กันอยู่ว่าไอ้ที่เย็นลง มันจะเย็นลงแค่พอให้ รู้สึกบ้าง แต่ชาวเมืองก็อย่าได้ท้อกับชะตาของ ชาวเขตร้อนชื้น ใช้ช่วงหนาวสั้นๆ ของเราให้ทรง ประสิทธิภาพที่สุด สีกลุ่มลูกอมขนมหวาน ถ้าไม่ ถือสา เอามาใส่ช่วงหน้าหนาว ทำทีว่าฉันนั้นเป็น สาววัยใส ให้คนรอบข้างเห็นแล้วสนุกสบายตา เตรี ย มไว้ ก่ อ นเข้ า ฤดู ก าลปาร์ ตี้ ถี่ ยิ บ ในอี ก ไม่ กี่ อาทิตย์ข้างหน้า ถือซะว่า เป็น Pre-หรรษา หมวกไหมพรม สีน้ำเงิน จาก Aldo

กางเกงผ้ากำมะหยี่สีแดง จาก Nine West

เสือยืดแขนยาว สีน้ำเงิน จาก EQ:IQ

กระเป๋าผ้าร่ม จาก DKNY Jeans

ผ้าพันคอไหมพรม สีเทา จาก Aldo

5.

รองเท้าบูตข้อเท้า หนังกลับ สีชมพู จาก Aldo

กระเป๋าหนัง สีชมพู จาก Nine West

เดรสไหมพรมแขนสั้น สีน้ำเงิน ตัดต่อผ้าไหมส่วนกระโปรงสีฟ้า จาก Nine West เสื้อคลุมผ้าสักหลาด สีเหลือง จาก Nine West

WHERE Aldo ที่ชั้น M สยามพารากอน EQ:IQ ที่ชั้น 1 สยามพารากอน AKNY Anne Klein New York ที่ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ Enzo Angiolini ที่ชั้น M สยามพารากอน Joan & David ที่ชั้น M สยามพารากอน DKNY Jeans ที่ชั้น M สยามพารากอน Nine West ที่ชั้น 1 สยามพารากอน Steve Madden ทีช่ นั้ M สยามพารากอน Massimo Dutti ที่ชั้น G เซ็นทรัลเวิลด์

รองเท้าส้นสูงตัดต่อหนัง หลากสี จาก Enzo Angiolini

รองเท้าบูต สีม่วง จาก Steve Madden


28

THE TRIP เรื่อง : pladao

พาหัวใจไปกระบี่

แล้วกระบี่จะอยู่ที่ใจ

...อย่าเพิ่งหาว่าเราเพ้อเจ้อเข้าขั้นจนถึงกับพร่ำรำพันอะไรออกมาเสียขนาดนั้น เพราะ เท่าที่รู้และเท่าที่เคยเห็น และได้ยินผู้คนกล่าวขานถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ก็ยังไม่ เคยได้ยินใครที่บอกว่า ไม่ชอบ ไม่สวย ไม่อยากไป ไม่เห็นมีอะไร สักคนเลย แถมบางคนยังบอก อีกว่า สระมรกตอันเป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ ขี่ นึ้ ชือ่ ของกระบีน่ นั้ เขียวสดสวยงามราวกับมรกตจริงๆ แถมยังบอกอีกว่าสวยกว่าอ่าวอะไรสักอย่างที่อยู่ต่างประเทศใกล้ๆ บ้านเรา ที่ต้องนั่งเรือ ล่องไป มีภูเขาเป็นร้อยเป็นพันลูก นั่นเสียอีก... แต่เอาล่ะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยไป อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆ อย่าเพิ่งตัดสินโดยยังไม่ได้เห็น กับตาตัวเอง เพราะบางทีความสวยงามก็อยู่ที่หัวใจใช่สายตา... และเราว่าสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ตามในโลกนี้ ถ้าเพียงแต่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ และยังไม่บอบช้ำ บาดเจ็บจากน้ำมือมนุษย์มากนัก ก็ล้วนมีความสวยงามอยู่ในตัว โดยมีเสน่ห์เฉพาะของแต่ละที่ แต่ละแห่งในตัวเอง... ดังนัน้ คราวนีเ้ ราจะพาคุณมุง่ สูเ่ ส้นทางสายใต้เพือ่ ไปค้นหาแหล่งท่องเทีย่ ว สดใหม่ และใกล้ชิดธรรมชาติที่จังหวัดกระบี่กัน

KRABI MAP

พายเรือแคนู ดูภาพเขียนสี ที่เขากาโรส บางทีชวี ติ ทีว่ นุ่ วายและการทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาในเมืองใหญ่ อาจทำให้คณ ุ ถวิลหาการผจญภัยแบบของจริง กลางแจ้งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ถ้าเช่นนั้น เราจึงหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนิดๆ เพื่อชาร์จแบตชีวิตให้สดชื่น ให้คณ ุ ท้าทายความตืน่ เต้นทีร่ ออยู่ เขากาโรส ซึง่ เป็นกลุม่ ภูเขาหินปูนเรียงราย อยูใ่ นพืน้ ทีห่ มูท่ ่ี 5 บ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยที่มีกิจกรรมหลายอย่างให้คุณ เลือกทำหรือเลือกไม่ทำก็ได้ตามใจชอบ แต่เรามีกิจกรรมที่อยากให้คุณเลือกทำที่เขากาโรส ดังนี้


29

• ถ่ายภาพเทือกเขาและบรรยากาศรายรอบขณะนัง่ เรือชมธรรมชาติของสายน้ำในท้องทะเล หรือลากูนบริเวณเทือกเขากาโรส และคุณจะได้ชมภาพเขียนสีโบราณอายุ 3,000-5,000 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งในท้องทะเลอันดามันนั้นพบได้ที่นี่ที่เดียว ลักษณะของภาพเขียน สีโบราณบนผนังถ้ำนัน้ จะเขียนด้วยสีแดง มีรปู คล้ายคนและสัตว์ และมีรปู เรขาคณิตลักษณะ เป็นวงกลมทึบๆ สมมติฐานว่านอกจากจะใช้สีแดงเขียนแล้ว ยังเป็นการเขียนขึ้นใน คราวเดียวกันทั้งหมดอีกด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การ มาชม และถ่ายภาพเก็บไว้ให้ลูกหลานดูสืบต่อไป • ทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ ในระหว่างล่องเรือเพือ่ เดินทางไปไขปริศนาเทือกเขากาโรส นั้น เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลากูนและแนวคลองที่เชื่อมทะเลอันดามัน ระหว่างที่เรือ แล่นผ่านป่าโกงกาง คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่แสนจะเป็นมิตร ได้เห็นการ ทำประมงแบบครอบครัวด้วยเรือเล็ก ภาพธรรมชาติในลากูนดูสดชืน่ จนอยากให้คณ ุ ทำตัว กลมกลืนไปกับสิ่งเหล่านั้น ด้วยการอย่าเอะอะโวยวาย ซึ่งถือเป็นการทำลายบรรยากาศ ธรรมชาติที่สวยงามแสนสงบ แต่ก็ใช่ว่าจะห้ามถึงขั้นส่งเสียงใดๆ ไม่ได้นะ แต่การแสดง ความสุขด้วยการตะโกนก้องอยู่ในใจและยิ้มละไมบนใบหน้า บางครั้งก็สามารถสื่อสาร ได้ดีกว่าคำพูดใดๆ แล้ว และในระหว่างที่คุณเพลิดเพลินอยู่นั้น พลันเทือกเขากาโรสก็ ปรากฏอยู่ตรงหน้า • พายเรือคายัก ถ้ามั่นใจในฝีมือและคิดว่ามีพละกำลังแข็งแรงพอ คุณอาจลองพายเรือ แคนูหรือคายักล่องในลากูนนี้ด้วยตนเองก็ได้ ความรู้สึกคงเหมือนได้ทำในสิ่งที่ต่างออก ไปจากชีวิตประจำวันแน่ๆ คือรู้สึกถึงการผจญภัยเล็กๆ ปล่อยให้สองมือทำหน้าที่พาย และสองตาก็มองบรรยากาศสองฝั่งที่มีจุดน่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น บ่อแดง ซึ่งเป็น บ่อน้ำจืดสำหรับให้คนผ่านทางแวะมาพักดืม่ น้ำได้ และอีกจุดทีจ่ อดเรือพักได้คอื เขาหินใบ บริเวณอ่าวหินใบ ซึ่งเป็นจุดเดียวที่มีชายหาดให้ลงมาเหยียบย่ำได้ด้วย ที่นี่เป็นจุดที่ ชาวประมงมักมาจอดเรือนัดพบปะแวะพักพูดคุยกันอีกด้วย อ้อ... เรารู้มาว่าชื่อ กาโรส ความหมายคือ ‘ไม่สวย’ แต่ก็นั่นแหละ บางทีแค่ชื่อ ก็ไม่อาจบอกความเป็นตัวตนของใครได้ทง้ั หมดหรอก ดังนัน้ เทือกเขากาโรสในสายตาคุณ จะสวยแค่ไหน หรือไม่ อย่างไร ต้องพาหัวใจไปพิสูจน์แล้วล่ะ เอาเป็นว่าถ้ามากระบีแ่ ล้วใครอยากมาเทีย่ วทีเ่ ขากาโรสซึง่ จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีบ่ ริหารจัดการโดยเครือข่ายท่องเทีย่ วชุมชน และเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ และแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ ติดต่อเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลไว้กอ่ นได้ทเ่ี ครือข่ายท่องเทีย่ วชุมชนอ่าวลึก โทร. 0-7563-4072 หรือคุณนันธพงษ์ โทร. 08-6691-5151 หรือเว็บไซต์ www.aoluktoday.com

น้ำทะเลสีเขียวใสแจ๋ว ปลาสีสวยๆ รอคอยให้คนว่ายไปทักทาย ทิวเขาสูงตระหง่านดูน่าตื่นใจ ตื่นตา แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นานาที่กระบี่นั้นช่างน่าหลงใหล และพาหัวใจไปแอบอิง... ปีนภู ดูหมอก ที่เขาหงอนนาค อีกหนึง่ แห่งของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในกระบีท่ อ่ี ยากให้คณ ุ ได้ไปผจญภัยพิสจู น์ความมีกระบีก่ นั ในหัวใจคราวนีค้ อื เขาหงอนนาค เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เชิงอนุรักษ์ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.4 (ทับแขก) ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ และท้าทายสมรรถภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างยิง่ นัน่ คือการเดินป่าขึน้ ยอดเขาหงอนนาค จุดเด่นอยูท่ ข่ี น้ึ ไปแล้วจะทำให้คณ ุ หายเหนือ่ ยหายเมือ่ ย ได้เป็นปลิดทิ้งโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มชูกำลังใดๆ เพราะบนยอดเขาแห่งนี้มีความสวยงามและเงียบสงบ สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเลอันดามันบน ยอดเขาได้แบบไม่ได้ยนิ แม้เสียงน้ำกระเพือ่ ม และเพียงแค่นกึ ภาพตาม เราก็พอจะสัมผัสได้ถงึ ความสวยงามและบรรยากาศสุดยอดโรแมนติกทีค่ รัง้ หนึง่ ถึง ไม่มีใครชวน ก็ควรชวนใครไปให้ได้กันสักครั้งแล้ว จุดชมวิวบริเวณยอดเขาหงอนนาคนีส้ ามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล รวมถึงเกาะแก่งต่างๆ ของทะเลฝัง่ อันดามันทีจ่ ะทำให้เราได้มมุ พิเศษ แตกต่างไปอีกแบบ แต่ทางทีด่ กี อ่ นขึน้ ควรติดต่อเจ้าหน้าทีใ่ ห้พาขึน้ ไป เส้นทางขึน้ ไปชมบนยอดเขาระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ตัวเลขดูเหมือนไม่มาก นักใช่ไหม แต่ขอบอกว่าระดับความเหนื่อยแฮกและความยากในการป่ายปีนขึ้นภูสูงนั้นระดับน้องๆ ภูกระดึงเลยเชียว ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าไปแล้วจะไม่ ตกหล่นเพราะตามใครไม่ทนั อยูก่ ลางทาง หรือยอมแพ้หนีกลับลงมาก่อนโดยไม่ทนั ได้เห็นวิวบนเขาหงอนนาคละก็ ก่อนไปควรต้องฟิตให้มน่ั ใจในสมรรถภาพ ความแข็งแรงกันหน่อย ระหว่างเส้นทางในการเดินขึน้ เขาหงอนนาคมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทท่ี างอุทยานฯ จัดทำขึน้ ไว้ดว้ ย โดยจุดชมวิวจุดแรกบนทางขึน้ เขาหงอนนาค อยู่ที่ระยะ 400 เมตร มีลานให้หยุดพักได้สักครู่ ก่อนจะต้องก้าวขาต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตร (ระหว่างนี้ถึงไม่มีจุดก็น่าจะหยุดพักได้บ้างนะ) ก็จะถึงจุดชมวิว ในมุมสูง มองลงมาเห็นอ่าวท่าเลนที่ให้มุมมองที่ต่างออกไปจากที่ไปพายเรือคายัก ตลอดทางจะเห็นความงามของพืชพรรณต้นไม้ใหญ่น้อยน่าดูชม ไม่ว่า จะเป็นพะยอม ขนุนนก และพันธุ์ไม้ใหญ่อื่นๆ ขนาดหลายคนโอบมากมาย จากนั้นผ่านไปอีกราวเกือบกิโลฯ มีน้ำตกเล็กๆ ให้แวะพัก ซึ่งแม้เป็นน้ำตก สายเล็กๆ ที่มีน้ำไหลมาแค่ชั่วซึมบ่อทราย แต่ก็ยังดีที่ทำให้ยามเดินมาเหนื่อยๆ หอบๆ กำลังได้ที่ ได้แวะเอาน้ำมาลูบหน้าตาให้เย็นสดชื่นขึ้นบ้าง และไฮไลต์ของที่นี่เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดบนยอดเขาแล้วก็คือ บริเวณที่เรียกว่าหงอนนาค หรือหางนาค ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ยื่นออกไปในอากาศ หรือทีเ่ รียกว่าผานัน่ เอง จุดทีส่ ามารถนัง่ มองพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าตกปุง๊ ลงไปในทะเลอันดามันอย่างสวยงาม แต่เงียบกริบชนิดทีน่ กั กระโดดน้ำลีลาท่าไหน ก็คงไม่สามารถทำได้สวยงามและลงสู่ผืนน้ำได้เงียบกริบโดยไม่ทำให้ผืนน้ำต้องกระจายได้เท่า แต่ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะไปยืนตรงจุดนี้ก็คือ คุณไม่ควร เป็นโรคกลัวความสูง ไม่เป็นโรคกลัวความโล่งโปร่งกว้างที่รายรอบไปด้วยม่านอากาศ ไม่ได้อกหักหรือพกความเศร้าติดตัวมา และต้องแน่ใจว่าขาไม่สั่น ด้วยล่ะ เพราะจุดที่ว่านี้ดูแล้วมันช่างหมิ่นเหม่และน่าหวาดเสียวอยู่พอดูทีเดียว นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้มาชมภาพซึ่งงดงามในระดับนี้ได้ ก็ต้อง ยอมแลกด้วยหยาดเหงื่อและมีความกล้าหาญอยู่พอตัว ไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจจะไม่ได้ชมวิวในจุดที่สวยงามสุดๆ นี้ได้เลย และ ณ จุดนี้ คุณจะได้ตื่นมา สัมผัสหมอกยามเช้าที่ลอยเรี่ยผืนฟ้าอย่างสวยงามน่าประทับใจ และประทับภาพถ่ายเก็บไว้อย่างยิ่ง ใครเริ่มสนใจอยากไปยืนชมความงามให้ใจสั่นแต่ขาไม่สั่นบนเขาหงอนนาคแห่งนี้แล้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติหาด นพรัตน์ธารา−หมูเ่ กาะพีพี โทร. 0-7563-7200, 0-7566-1145, 0-7563-7436 หรือ อบต.หนองทะเล 0-7564-4280 ไว้กอ่ นล่วงหน้า จากนัน้ ก็ควรออกกำลังกาย ฟิตตัวเองก่อนออกเดินทาง พาหัวใจไปเทีย่ วกระบีแ่ ล้ว สิง่ เดียวทีเ่ ราอยากให้คณ ุ นำกลับมาด้วยก็คอื ภาพความทรงจำดีๆ ทีจ่ ะช่วยเติมพลังให้คณ ุ พร้อมจะทำงานและเดินทาง ไกลไปบนถนนชีวิตอีกครั้ง อ้อ... แล้วอย่าลืมเอาหัวใจกลับมาด้วยล่ะ เพราะกระบี่ทำให้ใครหลายคนหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นมาเยอะแล้ว

ททท. ขอแนะนำ ‘เขาหงอนนาค’ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ เหมาะทีจ่ ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พร้อมทัง้ ชมวิวและทัศนียภาพในบริบททีส่ งู เด่น ยามพระอาทิตย์ขน้ึ และตก โดยในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2552 นี้ ที่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ Unseen Nong Thale Festival 2009 พร้อมทั้งกิจกรรม ต่างๆ มากมายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตเขาหงอนนาค การแข่งจักรยานเสือภูเขา ฟุตบอลชายหาด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หนองทะเล โทร. 0-7564-4280 หรือ ททท. จังหวัดกระบี่ โทร. 0-7562-2163

จังหวัดกระบี่ และสตูล อยูใ่ นแถบทะเล อันดามัน ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมสำหรับการท่องเทีย่ ว คือ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม−กรกฎาคม ซึง่ ถือเป็นช่วง ไฮซีซนั และปลอดจากฤดูมรสุม หากมีขอ้ สงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย


ALL ABOUT BIZ

30

BIZ LIFE

PREPARE FOR THE WORST

ณัฐประภา หยกพุทธรักษา

กรรมการผู้จัดการ ของ บริษัท วาย ไอ เอ็ม เอ็กซิบิชั่นส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ จัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก จนส่ งผลให้ ก ลายเป็ น บริ ษ ัท ชั ้ นนำที ่ เติ บ โตอย่ างรวดเร็ ว ในภู ม ิภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้

• คนทำงานด้านการตลาดต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คือสนุกที่จะคิดโจทย์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ ในขณะเดียวกันก็ต้องทำ สิ่งที่คิดฝันไว้ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วย ไม่ใช่มีแต่จินตนาการแต่ลงมือทำไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นถึงแม้จะสร้างสรรค์แค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ • การอดทนรอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ เพราะทุกอย่างที่ลงทุน ลงแรงไปไม่มีอะไรที่จะเห็นผลได้ในทันที ในระหว่างนั้นถ้าเกิดความท้อถอย เสียก่อน ผลสำเร็จก็คงจะไม่เกิดขึ้น ต้องนึกถึงเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้า แล้ว อดทนรอเวลาที่จะเดินไปให้ถึง • เมื่อทำธุรกิจร่วมกับใครก็ตาม เราจะไม่ได้มองเขาเป็นเพียงพาร์ตเนอร์ทาง ธุรกิจเท่านั้น แต่จะมองเขาเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเรามอบความจริงใจ และทางเลือกที่ดีที่สุดให้เขา แล้วถ้าเขารับรู้ถึงความจริงใจที่เรามอบให้ เราก็ จะทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ และราบรื่นที่สุด • การทำธุรกิจเราต้องรู้จักคำว่า ‘พอเพียง’ คือต้องประเมินว่าขอบเขตของเรา อยู่ที่ไหน ไม่ใช่ว่าตอบรับทุกงานที่เข้ามาเพราะความโลภ แต่ไม่ได้คำนึงว่าเรา จะทำทุกอย่างพร้อมกันได้ดีหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน • เมื่อเรารู้จักพอเพียง ก็จะทำให้เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น ผลงานแต่ละอย่างที่เราทำก็จะออกมาดีที่สุด เพราะเราทำด้วยความใส่ใจ อย่างแท้จริง • จำเป็นมากที่บางครั้งเราต้องมีเวลานิ่งคิดกับตัวเอง ว่าจริงๆ แล้วเราต้องการ อะไร แล้วสิ่งที่ต้องการนั้นคุ้มค่าหรือไม่กับสิ่งที่ต้องสูญเสียไป เพราะไม่อย่าง นั้นเราก็คงเหมือนคนหลงทางที่เดินไปเรื่อยๆ โดยไม่เคยหันมองรอบกายเลยว่า อะไรที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆ • บางคนตั้งเป้าไว้ว่าจะทำงานให้เต็มที่ แล้วช่วงบั้นปลายชีวิตจะได้ใช้ชีวิตให้ เต็มที่ แต่ส่วนตัวกลับคิดว่าทำไมต้องรอไปจนถึงตอนนั้นด้วย ในเมื่อเราเลือกที่ จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนนี้ได้ เพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร คุณอาจจะต้องใช้เงินที่สะสมมาทั้งชีวิตเพื่อรักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยตอนแก่ก็ได้ • ด้วยเนื้องานที่ไม่มีสูตรตายตัว เรามักจะสอนทีมงานให้เขาเห็นถึงสิ่งที่ต้อง ระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะมีผลอย่างไร ถ้าไม่เกิดขึ้น จะดีอย่างไร เขามีเครื่องมืออะไรอยู่ในมือบ้าง แล้วเมื่อถึงเวลาควรจะใช้มัน อย่างไร ส่วนวิธีการต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสอนกันได้

• บางครั้งการบอกสิ่งที่เขาควรระวังล่วงหน้าก็เป็นเหมือนการกดดัน และอาจ จะทำให้เขาเกิดความกังวล แต่เราเชื่อว่าความกังวลนั้นจะทำให้เขากลับไป เตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรค แล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเขาก็จะรับมือได้ดีกว่า คนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากำลังจะต้องเจอกับอะไร • เวลาทำงานจะไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อว่าเงิน และ โอกาส จะตามมาเองหลังจากที่เราพยายามทำงานออกมาให้ดีที่สุด • ความผิดพลาดในการทำงานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป เพราะมันจะทำให้เรา มีมาตรฐานในการทำงานเพิ่มขึ้น และทำให้เราได้วิธีป้องกันความผิดพลาดใน อนาคตเพิ่มขึ้นด้วย • การทำงานกั บ ที ม งานที ่ ม ี ค วามหลากหลาย ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมองแยกเป็ น รายบุคคลว่าแต่ละคนมีศักยภาพทางด้านไหน แล้วดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ ให้มากที่สุด นอกจากจะได้ผลงานที่ดีแล้ว ยังทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกัน และกันในทีมอีกด้วย • อย่าไปคิดว่าออฟฟิศควรจะมีแค่โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์สำนักงาน ก็พอแล้ว เพราะต้องอย่าลืมว่าเรากำลังทำงานกับคนซึ่งมีชีวิต เราต้องสร้างบรรยากาศ ในที่ทำงานให้เขาสบายใจ และมีความสุขที่ได้นั่งทำงานด้วย ซึ่งเป็นการลงทุน ที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับจากทีมงาน • เวลาที่มีความขัดแย้งในทีมเกิดขึ้น เราจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยว่าต่างฝ่าย ต่างต้องการอะไร เพราะเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง นอกจากเราจะได้รู้ถึงต้นตอของปัญหาแล้ว ยังจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความ เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วย • ผู้บริหารต้องรู้จักที่จะเงียบ แล้วเป็นฝ่ายรับฟังเวลาที่อยู่ในห้องประชุมบ้าง เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่รอบด้านที่สุด เพราะถ้าเราพูดอยู่คนเดียว ทีมงาน ก็อาจจะเกรงใจและไม่กล้าเสนอความคิดเห็น • เราไม่เคยมองใครว่าเป็นคู่แข่ง แต่จะมองว่าเป็นเพื่อนกันหมด เพราะตลาด ยังกว้างใหญ่ เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ทั้งหมด ในขณะเดียวกันคนอื่นก็ทำ ไม่ได้เช่นกัน สร้างพันธมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรู • เวลาที่ทีมงานคนใดคนหนึ่งเกิดความผิดพลาด เรามักจะนำข้อผิดพลาดนั้น มาแชร์ให้คนอื่นๆ ได้รู้ด้วย โดยจะบอกเขาว่าไม่ใช่การประจาน แต่เป็นการ ป้องกันไม่ให้คนอื่นเกิดข้อผิดพลาดแบบเดียวกันอีกในอนาคต

Endomondo

เป็นไอเดียที่เหมาะสำหรับคนที่เบื่อการ ออกกำลังกายคนเดียวเป็นอย่างยิ่ง เพราะ Endomondo จะเพิ ่ ม ความท้ า ทาย และ ความสนุกให้กับการออกกำลังกายของคุณ ด้วยการตามติดกิจกรรมเรียกเหงื่อของผอง เพือ่ นผ่านโลกออนไลน์ วิธกี ารก็แค่เพียง ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาไว้บนมือถือ เมื่อ คุ ณ ออกกำลั ง กายโดยการวิ ่ ง ปี น เขา ขี ่ จ ั ก รยาน หรื อ พายเรื อ คายั ก โดยเปิ ด โปรแกรมนี้ทิ้งไว้ โปรแกรมก็จะบันทึกเวลา ที่ใช้ในการออกกำลังกาย ความเร็วเฉลี่ย ระยะทาง หรือแม้กระทัง่ แคลอรีทถ่ี กู เบิรน์ ทิ้ง ไป เมื่อคุณเสร็จสิ้นการออกกำลังกาย ก็ เพียงแค่กดหยุดโปรแกรม ทีนี้โปรแกรมก็จะ อัพโหลดสถิติของคุณขึ้นไปบนเว็บไซต์ผ่าน GPS บนมือถือ หรือถ้าไม่มี GPS ก็สามารถ เข้ า เว็ บ ไซต์ ไปอั พ เดตด้ ว ยตั ว เองได้ ด ้ ว ย ความสนุกอยู่ตรงที่คุณจะสามารถติดตาม สถิ ต ิ ก ารออกกำลั ง กายของเพื ่ อ นๆ ทั ้ ง หลาย ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องตามมาด้วย การท้าประลอง และการทำลายสถิติ ลอง คิดดูว่าจะสนุกแค่ไหนถ้าได้วิ่งแข่งกับเพื่อน ทีอ่ ยูก่ นั คนละมุมโลก นอกจากนี้ Endomondo ยังมีโปรแกรมพิเศษสำหรับบริษัทที่ต้องการ ให้ พ นั ก งานของตั ว เองได้ แข่ ง ขั นกั น ออก กำลังกาย ซึ่งโปรแกรมที่ว่าจะเก็บข้อมูล และสถิติการออกกำลังกายของแต่ละคน โดยแบ่ ง ตามแผนก ซึ ่ ง ทำให้ พ นั ก งาน ออฟฟิศสามารถแข่งขัน และท้าทายเพื่อน ร่วมงานได้ ถ้าเห็นพนักงานบริษัทไหนหุ่น เฟิร์มกันยกบริษัท ก็ขอให้ฟันธงได้ทันทีว่า บริ ษ ั ท นั ้ นซื ้ อ โปรแกรมจาก Endomondo แน่นอน เรามองว่านอกจากจะเป็นไอเดียที่ แหวกแนวแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้คนเราหันมา ใส่ใจกับการออกกำลังกายอย่างแยบยลอีก ต่างหาก สสส. จะเอาบ้างก็คงไม่มใี ครว่ากัน

BIZ QUOTE BIZ BOOK

ธุรกิจบรรจุสุข (แรงบันดาลใจ ไซส์ใหญ่ของคน SMEs

ผู้เขียน : วิภานี กาญจนาภิญโญกุล และ ทีมจุดประกาย Life นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ราคา : 245 บาท สำนักพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ BIZbook

สมัยนี้ไม่มีใครคิดอีกแล้วว่าธุรกิจกับความสุขไป ด้วยกันไม่ได้ แถมจะถูกมองว่าเชยด้วยซ้ำไป หากใคร จะมองว่าคนทำธุรกิจหรือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจ แล้วจะต้องไม่มีหัวใจ วันๆ เอาแต่คิดเรื่องตัวเลข ผล กำไร ขาดทุน และไม่มีความสุข อย่างน้อยถ้าคุณได้ อ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ หัวใจ SMEs ในหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณน่าจะเชื่อแน่ๆ ว่าความสุขกับธุรกิจไปด้วยกันได้จริงๆ หากคุณเน้น การทำธุรกิจแบบมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้มองกำไร ขาดทุนเป็นหลัก หนังสือเล่มนีแ้ บ่งเป็นสองส่วน คือว่า ด้วย know-how การบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กที่ แปลกใหม่ อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ อีกส่วนว่า ด้วยเรื่องการทำงานและการดำเนินชีวิตของนักธุรกิจ หัวคิดสร้างสรรค์ทั้งหลาย ในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธี

ทำโรงแรมเล็กแต่เก๋ ทีใ่ ช้เงิน 3 ล้านบาท ในการลงทุน (แถมดัดแปลงจากอาคารพานิชย์ 2 ห้อง ติดกันด้วย อีกต่างหาก) แขกไปใครมาก็ติดใจและยกนิ้วให้ใน ความฮิปของโรงแรมแห่งนีก้ นั เป็นแถว หรือกระทัง่ เรือ่ ง ขาโจ๋ทค่ี ลัง่ ไคล้รองเท้าผ้าใบ (Sneaker) สามารถมีธรุ กิจ ร้านรองเท้าผ้าใบกลางสยามสแควร์ดว้ ยวัยเพียง 25 ปี เท่านัน้ เราแนะนำให้อา่ นเรือ่ งนี้ เพราะมันเป็นตัวอย่าง ทีด่ ขี องการนำสิง่ ทีต่ วั เองรักมาทำมาหาเลีย้ งตัวเองได้ดี ไม่แพ้ใคร ในเล่มนี้ยังรวบรวมคนอีกมากมายหลาก หลายสาขาอาชีพ แม้แต่นักเขียนดังอย่าง ปราบดา หยุ่น ยังได้รับเชิญให้มาอยู่ในเล่มนี้ เพื่อบอกเล่า ประสบการณ์การทำธุรกิจและการใช้ชีวิตกับสำนักพิมพ์เล็กๆ ของตัวเองด้วย อ่านทั้งเล่มแล้ว เลือด ผูป้ ระกอบการพลุง่ พล่านแน่ๆ เรายืนยัน

DEFINE YOUR BUSINESS GOALS CLEARLY SO THAT OTHERS CAN SEE THEM AS YOU DO. George F. Burns


แบบการแสดง ป ู ร ด ั พ ร า ส ครั้งที่ 2 Acrobat

Juggling

Balance

Magic

Balloon

Music

กายกรรมทีน่ บั เป็นประเภทของการแสดงทีเ่ น้นการต่อตัวของนักแสดงอย่าง น้อยสองคน จนเกิดเป็นความงดงามบนการทรงตัวทีแ่ สดงเป็นรูปทรง ซึง่ มี ความเข้มแข็ง และอ่อนช้อย ความยืดหยุน่ ของร่างกายผสานเข้ากับยิมนาสติก ลีลา ผูช้ มจะรูส้ กึ ถึงการชมประติมากรรมมนุษย์อนั น่าทึง่ ทีห่ าชมได้ยากยิง่

การทรงตัวและการเลีย้ งวัตถุดว้ ยอวัยวะต่างๆ ทีไ่ ม่จำกัดน้ำหนัก รูปทรง หรือ ประเภท หากนักแสดงรูจ้ กั เล่นกับจำนวนและขนาดของอุปกรณ์ดว้ ยแล้ว ก็จะยิง่ เรียกความสนใจจากผูช้ มได้มาก ความสมดุลจึงนับเป็นปัจจัยหลักของ การแสดงประเภทนี้

ความคิดสร้างสรรค์ทเ่ี ริม่ จากการใช้เพียงมือสองข้าง บิดหรือจับไขว้ ทำให้ ลูกโป่งธรรมดากลายเป็นตัวการ์ตนู ทีน่ า่ รัก คอยสร้างสีสนั และดึงดูดความสนใจจากผูท้ พ่ี บเห็น ไม่วา่ จะเป็นเด็ก หรือผูใ้ หญ่ทม่ี หี วั ใจอ่อนโยนและจินตนาการไม่สน้ิ สุด

Clown

นับเป็นการแสดงประเภททีข่ าดไม่ได้สำหรับเทศกาลสตรีทโชว์ เพราะนักแสดง ตลกพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอดความสุขจากพวกเขาสูผ่ ชู้ ม ผ่านเรือ่ งเล่าและทักษะ อันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จังหวะในการถ่ายทอด ‘แก๊ก’ หรือ ‘มุกตลก’ สารพัด ทัง้ แบบบ้องตืน้ หรือแบบแสบสันต์แยบคายเกินจะคาดเดา แต่เชือ่ เถอะ ชมเมือ่ ไหร่เป็นสนุก... รับรอง!

Comedy

การแสดงทีม่ งุ่ เน้นการเรียกรอยยิม้ และเสียงหัวเราะจากผูช้ มเป็นหลัก มีหลาย ประเภทโดยไม่จำกัดรูปแบบ โดยอาจจะยึดติดหรือไม่ยดึ ติดในกรอบของภาษา เลยก็ได้ ซึง่ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียกรอยยิม้ และสร้าง ปรากฏการณ์ความสุขให้กบั เทศกาลสตรีทโชว์

Dance

จังหวะและการเคลือ่ นไหวของมนุษย์ยงั คงไว้ซง่ึ ความสนุกสนาน ปัจจุบนั มีการ ประยุกต์ทา่ เต้นต่างๆ เข้ากับการแสดงยิมนาสติกและกายกรรมทีเ่ ปีย่ มไปด้วย ทัง้ พลังและความอ่อนช้อย การแสดงในรูปแบบของแดนซ์จงึ ไม่จำกัดอยูเ่ พียง แค่ความสวยงามเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงความตืน่ เต้น รอยยิม้ และ เสียงหัวเราะอีกด้วย

Diabolo

จัดเป็นจักกลิง้ อีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีการเลีย้ งวัตถุให้ลอยอยูบ่ นอากาศ โดยจะ ใช้ลกู ข่างทีม่ ลี กั ษณะเหมือนนาฬิกาทรายมาชักให้หมุนหรือลอยคว้างอยูบ่ น เชือก Diabolo ทีม่ กี ารนำยิมนาสติกลีลามาประกอบนี ้ เรียกได้วา่ เป็นทัง้ ความ งดงามและน่าทึง่ ! ในเวลาเดียวกัน

Happening

การแสดงทีม่ รี ปู แบบไม่ตายตัว โดยมากมักเล่นกับ ‘ธีม’ หรือ ‘คอนเซ็ปต์’ ด้วยการอาศัยไหวพริบและความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดงเป็นหลัก ผูช้ มยังสามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างเต็มที ่ ทัง้ นี ้ ความน่าสนใจทีเ่ กิดขึน้ แบบ คาดเดาไม่ได้นเ้ี องจะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ซึง่ จะทำให้การ แสดงไม่ซำ้ กันเลยในแต่ละรอบ

เมื่ อ ปร าก ฏ กา รอยยมิ้ และความสขุ ทีม่ รณ์ สำหรับคนไทยทั้งประเท ากกวา่ เดมิ มีโชว์หลากหลายรูปแบ ศกลับมาอีกครั้ง กรงุ เทพฯ ยิง่ ใหญอ่ ลังกา บจากทั่วโลกมาให้ดูถงึ ที่ การเพิ่มจำนวนโชว์นาน รไม่แพม้ หกรรมเมือ่ ปีแรก ด้วย มากกว่า 40 คณะ นอ าชาติ ทั้งจากยุโรปและเอเชีย อีกกว่า 10 คณะ เร กจากนี้ยังมีคณะโชว์ของคนไทย ให้ชมฟรีตลอดงาน ียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ ไม มาทำความรู้จักประเภ ่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น... ทข ความสนุกสนานของ องการแสดง เพื่อเข้าถึง In Show in Bangkokternational Street ให้สมบูรณ์แบบ ยิ่งขึ้นกันดีกว่า

สามารถจัดแบ่งตามอุปกรณ์ทใ่ี ช้ได้หลายประเภท เป็นการแสดงความสัมพันธ์ ทีค่ ล่องแคล่วจากมือทัง้ สองข้างของนักแสดง ด้วยการโยนสลับกับรับวัตถุ จำนวนมาก เพือ่ เลีย้ งอุปกรณ์เหล่านัน้ ให้ลอยอยูบ่ นอากาศ บ่อยครัง้ ทีม่ ี การนำผูช้ มมาเป็นส่วนหนึง่ ของการแสดง หรือใช้อปุ กรณ์จดุ ไฟหรือของมีคม เพือ่ เพิม่ ความสนุกสนานและตืน่ เต้น

มายากลคือศาสตร์แห่งกลลวงซึง่ ได้รบั การพัฒนาส่งต่อการแสดงมานานนับ พันปี โดยนักมายากลผูเ้ ปีย่ มเสน่ห ์ กับอุปกรณ์และเคล็ดลับทีม่ อิ าจเปิดเผย ของพวกเขา... สำหรับผูช้ มมีหน้าทีเ่ พียงเปิดใจให้กบั ความฉงนแล้วปลดปล่อย รอยยิม้ และความสุขไปให้ถงึ ขีดสุด

จังหวะและเสียงดนตรีเกิดขึน้ ได้ทกุ หนแห่ง จากอุปกรณ์เหลือใช้ทไ่ี ม่จำกัด ประเภท ไม่วา่ จะเป็นทัง้ ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อไห... ไปจนถึงเครือ่ งครัวต่างๆ ทีถ่ กู นำมาแทนเครือ่ งดนตรีราคาแพงได้อย่างไม่นอ้ ยหน้า พิสจู น์ได้จาก บทเพลงอันไพเราะซึ่งสร้างสรรค์มาจากบรรดาอุปกรณ์ของใช้ใกล้ตัวเรา ได้อย่างมหัศจรรย์

Pantomime

ละครใบ้หรือการแสดงทีส่ อ่ื สารผ่านการเคลือ่ นไหวของร่างกาย มักมีเรือ่ งราว ชวนหัว เข้าใจง่าย เพราะเป็นการสือ่ สารความสนุกแบบไร้พรมแดนของภาษา กาย และแน่นอนว่านับเป็นการบริหารจินตนาการทั้งจากผู้แสดงและผู้ชม

Puppet

หุน่ สายทีเ่ คลือ่ นไหวได้ราวกับมีชวี ติ ด้วยเพียงทักษะจากสิบนิว้ ของผูเ้ ชิด หรือ ความน่าเอ็นดูของหุน่ ช่างพูดทีเ่ รียกว่าเป็น ‘vertriloquist’ จากนักเชิดหุน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผนวกพรสวรรค์ในการส่งเสียงผ่านลำคอ โดยไม่ขยับปาก ทำให้เจ้าหุน่ ขยับปาก และส่งเสียงพูดคุยหรือบอกเล่าเรือ่ งราวของพวกเขาอย่างน่ารักและมีชวี ติ ชีวา

Stilt

การแสดงขายาวทีด่ งึ ดูดความสนใจและเรียกรอยยิม้ ให้กบั ผูช้ มได้ทนั ทีตง้ั แต่ แรกเห็น การแสดงชุดนีจ้ ะพบมากในขบวนพาเหรดตามเทศกาลการแสดง ต่างๆ อีกทัง้ ยังสามารถนำไปผสานเข้ากับการแสดงแขนงอืน่ ๆ ทัง้ จักกลิง้ หรือ แดนซ์ได้อกี ด้วย

Traze

กายกรรมผาดโผนทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั มานานแล้ว บนความสูงทีช่ วนให้หวาดเสียว ด้วยการเคลือ่ นทีแ่ บบโหนตัวด้วยเชือกเพียงไม่กเ่ี ส้น ความแม่นยำกับลีลาอัน งดงามยามทีน่ กั แสดงลอยตัวอยูก่ ลางอากาศ คือมนต์เสน่หท์ ไ่ี ม่เคยจางหาย แม้จะผ่านกาลเวลา ซึง่ นับว่าหาชมได้ยากยิง่ จากเทศกาลสตรีทโชว์ทว่ั ไป

Unicycle

การทรงตัวอยูบ่ นจักรยานเพียงล้อเดียวทีป่ จั จุบนั จัดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภท หนึง่ ไปเรียบร้อยแล้ว เนือ่ งจากนักแสดงผูช้ ำนาญสามารถโชว์ลลี าหรือเทคนิค การแสดงต่างๆ ได้หลากหลาย และยังนับเป็นพาหนะของตัวตลกทีส่ ามารถ แสดงร่วมกับการแสดงแขนงอืน่ ๆ ได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียว ข้อมูลอ้างอิงจาก วิสทุ ธิ์ กุศลมโนมัย นักแสดงละครใบ้

To Be Continued ฉบับหน้ามีกฎ กติกา มารยาท สำหรับชมงานให้สนุกมาแนะนำ... ห้ามพลาด! รู้จักผู้จัด

บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ ‘ซิกซ์เนเจอร์’ บริษทั ในเครือ จัดงานมหกรรมการแสดงนานาชาติครัง้ นีข้ น้ึ ด้วยมัน่ ใจฝีมอื ทีบ่ ริษทั ให้บริการด้านธุรกิจการแสดง (Showbiz) และการจัดการด้านกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมพิเศษ (Event Management) บนมาตรฐานคุณภาพและประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา การันตีดว้ ยผลงานก่อนหน้านี ้ ไม่วา่ จะเป็น คอนเสิรต์ เพลงแบบประภาส, เทศกาลละครใบ้ในกรุงเทพฯ ครัง้ ที่ 1-10 และ International Street Show in Bangkok 2008 โดยยัง เป็นส่วนหนึง่ ความสำเร็จของงาน มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ในฐานะออแกไนเซอร์ผจู้ ดั งาน รวมทัง้ อีกหลายงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงตลอดทัง้ ปีหน้า


34

A MIRROR OF MYSELF เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ถ้ า เปรี ย บแวดวงช่ า งทำผมเป็ น เสมื อ นเวที ละคร คงไม่แปลกถ้าเราจะพบว่าสปอตไลต์บน เวทีกำลังสาดแสงจ้าไปที่ บัณฑิต ศักดิ์สุพรรณ แฮร์สไตลิสต์ เจ้าของร้าน La Bella Luxury เพราะ ด้วยฝีมือที่โดดเด่น บวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่ ไร้ขดี จำกัด ทำให้เขากลายเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความ เปอร์เฟ็กต์ของบรรดาเซเล็บมากมาย ทันทีที่เราก้าวเท้าเข้าสู่บ้าน ‘ฟุ้งเฟื่องฟู’ ก็ สัมผัสได้ทันทีว่าคำเล่าลือที่ว่าไม่ได้เกินเลยแม้แต่ น้อย เพราะทุกรายละเอียดของแต่ละมุมในบ้าน

ล้วนได้รับการออกแบบจากเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งบัณฑิตเล่าถึงความภูมิใจที่มีต่อบ้านหลังนี้ว่า “บ้ า นหลั ง นี ้ โ ครงสร้ า งภายนอกเป็ น ของ หมูบ่ า้ น แต่ฟงั ก์ชนั ภายในผมดัดแปลงเองหมดเลย ซึง่ เป็นสิง่ ทีภ่ มู ใิ จมาก เพราะเรามีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอน ในการออกแบบ และตกแต่ง อย่างผนังห้องผมก็ ฉาบปูนเอง เลือกสีที่จะนำมาผสมเอง ข้อดีของ การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนคือ เราจะได้แน่ใจว่าผล ที่ออกมาจะตรงกับใจเรามากที่สุด” ไม่ใช่แค่ผนัง พื้น หรือเพดานเท่านั้น ที่ได้รับ


สนันสนุนโดย

HAMBURGER ฉบับพิเศษ THE ACTORS 50 พระเอกในรอบ 50 ปีของวงการบันเทิง

วางแผงแล้ววันนี้


36

การเลือกสรรมาเป็นอย่างดี แต่ยงั หมายรวมถึงของ ตกแต่งบ้านทุกชิน้ ด้วย แต่ถา้ มองไปรอบบ้านหลังนี้ แล้วคิดว่าต้องมีแต่ของราคาแพงเป็นแน่ คงต้อง เปลีย่ นความคิดเสียใหม่ เพราะเจ้าของบ้านกระซิบ กับเราว่า “ผมไม่ได้เน้นของแพงเลย อย่างไปเดินตลาดมืด หรือคลองถม ถ้าเห็นอะไรทีช่ อบก็จะซือ้ มา แม้ราคา มันจะไม่ถงึ 100 บาท แต่เราต้องเลือกซือ้ มาตกแต่ง เพิม่ เองด้วย อย่างการพ่นสี หรือกรุกระจกเอง ซึ่ง แขกไปใครมาก็จะถามว่าเราซือ้ มาจากไหน มันเป็น ความภูมใิ จลึกๆ ทีจ่ ะได้บอกว่า ‘ชิน้ นีเ้ ราทำเอง’ ” เช่นเดียวกับการตกแต่งบ้าน เพราะเมื่ออยู่ที่ ร้าน La Bella แฮร์สไตลิสต์คนนี้ก็ใส่ใจกับทุก รายละเอียดของลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเช่นกัน “งานทำผมเป็ น งานที ่ ท ้ า ทายความสวย ความหล่อ โจทย์ของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้า ที่มาใช้บริการสวย หล่อ กลับบ้านแล้วดูดีที่สุด เวลาทำงาน อันดับแรกผมจะดูบคุ ลิกของลูกค้าก่อน ว่าคนนี้ทำงานอะไร แต่งตัวยังไง สีผิวเป็นยังไง แล้วก็ต้องทำให้เขาเดินถนนแล้วมีคนทักว่าสวย หรือหล่อ อันนี้คือแนวทางการทำงานของผม” ถ้ากระจกในร้านสะท้อนถึงรอยยิ้มของลูกค้า ที่เดินออกจากร้านด้วยความมั่นใจ แล้วกระจกที่ บ้านของบัณฑิตจะสะท้อนถึงอะไร “บ้านหลังนี้สะท้อนความเป็นตัวตนของผม 100% เพราะทุกอย่างเราเป็นคนเลือกสรรเองทัง้ หมด ในวันว่างผมจะชอบใช้เวลาอยูก่ บั ตัวเอง เลีย้ งหมา ปลูกต้นไม้ เพราะเวลาทีไ่ ด้อยูก่ บั ตัวเองจะทำให้ใจ เราสงบ มีสติพร้อมที่จะเริ่มต้นงานในวันต่อๆ ไป ได้พจิ ารณาในสิง่ ทีเ่ ราทำอยูว่ า่ ดีหรือยัง และควรจะ ทำอะไรต่อไป ซึง่ การได้อยูใ่ นบ้านทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ ที่ เราชอบ จะช่วยทำให้เราใช้เวลาอยู่ตัวเองได้อย่าง เต็มที่ เพราะไม่ต้องไปมองหาความสุขใจที่ไหน ไกลๆ แต่หาได้จากบ้านของเราเอง”

ที่มาของชื่อบ้าน ‘ฟุ้งเฟื่องฟู’ − ชอบ ฟ.ฟัน เพราะเขียนออกมาแล้วสวย และความหมายของชื่อก็ดูมีจินตนาการ ถ้าเลือกได้อยากทำผมให้... − แอนนา วินทัวร์ นิตยสารที่ไม่เคยพลาด − Hair UK ปาร์ตี้สุดเก๋ที่อยากให้มี − ปาร์ตี้บนรันเวย์สนามบิน เพราะเพื่อน เยอะ สถานที่เปิดร้านทำผมในฝัน − ปารีส เพราะชอบหอไอเฟล และเขาเป็น ผู้นำแฟชั่น หนังเรื่องโปรด − You Don’t Mess with the Zohan และ September Issue ของแต่งบ้านที่ภูมิใจนำเสนอ − โครงเหล็กรูปหน้าของผูห้ ญิง ที่ได้จากญี่ปุ่น เพราะสื่อถึง ความเป็ นช่ า งทำผมของเรา ได้ดีมาก เพลงที่เปิดคลอระหว่างทำผม − ABBA


38

HEALTH AND HEART

HEALTH

SAY GOODBYE TO ‘PMS’ (PREMENSTRUAL SYNDROME)

เชื ่ อ ว่ า ผู ้ ห ญิ ง จำนวนไม่ น ้ อ ยที ่ ก ่ อ น ประจำเดือนจะมาก็มกั มีอาการคลืน่ ไส้ ปวดหัว ร้อนวูบวาบ สิวขึ้น ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไร้เรี่ยวแรง ตัวบวม หน้าท้องยื่น หน้าบวม ท้องอืด เบื่ออาหาร ไม่ก็กินแหลก นอกจากนั้น ยั ง มี อ าการทางจิ ต ใจอย่ า งนอนไม่ ห ลั บ หงุดหงิด หดหู ่ ร้องไห้งา่ ย และวิตกกังวล ซึง่ อาการดังกล่าวมีชอ่ื เรียกว่า ‘PMS’ (Premenstrual Syndrome) หรืออาการก่อนมีประจำเดือน เนื่องจากระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เอสโตรเจน และโพรเจสเตอโรน ไม่คงที ่ เราจึง มีคำแนะนำเพือ่ ให้รบั มือกับอาการต่างๆ ของ PMS ได้ดีขึ้น เริ่มจาก... • เลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมให้ครบ 5 หมู่ โดยแต่ละครั้งควรรับประทานทีละน้อยๆ แต่ทานบ่อยๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เช่น เค็ม หวาน มัน และงดการดื่มชา กาแฟ และ

5

HOW TO KEEP YOUR MED!

ใบเขียว และเครือ่ งในสัตว์ เพราะระดับ แคลเซียมทีต่ ํ่า จะทําให้ฮอร์โมนไม่สมดุล • บริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันต่ำให้มากขึน้ เพราะ เกลื อ และไขมั น ที ่ สู ง จะไปเพิ ่ ม ระดั บ ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทำให้เกิดอาการหดหู่ ซึมเศร้า นอกจากนี้ควรหาเวลางีบเมื่อรู้สึก เหนือ่ ย ทำสมาธิหรือเล่นโยคะ บริโภคแร่ธาตุ ที่จำเป็นอย่างสังกะสีให้มากขึ้น เนื่องจาก สังกะสีจะช่วยลดอาการเศร้าหดหู่ได้ • สำหรับคนทีม่ อี าการท้องอืด ตัวบวม ควร ลดการบริโภคเกลือลง และออกกำลังกาย ให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 20 นาที เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และขับ น้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย นอกจากนี้ ควรกินผักผลไม้ให้มากเพื่อให้ร่างกายได้ รับน้ำ และทำการขับของเสียออกมาทาง ปัสสาวะให้มากที่สุด • การทีผ่ วิ มีปญ ั หา ร่างกายเจ็บปวด เมือ่ ย ล้า หรือเป็นตะคริว เกิดจากการผันแปรของ ฮอร์โมนเพศ ดังนั้นควรงดอาหารหวานจัด แอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารกระตุ้นทุกชนิด ควรเดินออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที รวมทั้งบริโภควิตามินเอ เพื่อช่วย รักษาสภาพผิว • ส่วนสาเหตุของอาการหิวบ่อย เกิดจาก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สารเซโรโทนินในสมองที่ลดลงอย่างรวดเร็ว • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะขณะ ในช่วงก่อนมีรอบเดือน ทำให้รา่ งกายต้องการ ออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารความสุขออก คาร์โบไฮเดรตมากกว่าปกติ ทางแก้ที่ดีควร มาตามธรรมชาติ ซึง่ ช่วยลดความตึงเครียดก่อน กินขนมปังโฮลวีตแทนขนมปังสีขาว กิน มีประจำเดือนได้อย่างดี ข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาว และกินซีเรียล • รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมเพือ่ บรรเทา แทนมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟราย อาการ กรณีนส้ี ตู นิ รีแพทย์อาจจะให้ทานยาปรับ • PMS นัน้ สามารถทวีระดับความรุนแรงจน ฮอร์โมนให้เป็นปกติ นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มี พัฒนากลายเป็น PMDD (Premenstrual อาการไม่ ม ากนั ก ก็ อ าจเลื อ กรั บ ประทาน Dysphonic Disorder) หรือเรียกว่ากลุม่ อาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทน้ำมันจากดอก ก่อนมีประจำเดือนชนิดรุนแรง บางรายจะมี อีฟนิงพริมโรส วิตามินบี หรือวิตามินซี ร่วม อาการทางประสาทร่วม หรือมีพฤติกรรมที่ ด้วยก็ได้ เปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ก้าวร้าวรุนแรง • กินอาหารทีม่ ไี ฟเบอร์สงู เพือ่ รักษาระดับนํา้ ตาล แบบทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน จนถึงขัน้ ฆ่าตัวตาย ในเลือดให้คงที ่ ป้องกันอาการหิวโหยโซ้ยแหลก ซึ ่ ง อาการเหล่ า นี ้ ส ามารถป้ อ งกั น และ เช่น ผลไม้ ผัก ขนมปังโฮลวีต ซีเรียล ถั่ว บรรเทาได้ด้วยการดูแลตัวเองให้ครบทุก ข้าวกล้อง และเมล็ดทานตะวัน ด้านตามวิธีที่แนะนำไปข้างต้น • กินอาหารแคลเซียมสูง ซึ่งหาได้จากนม ผัก

ต้นหอมอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าอย่างแคลเซียม ฟอสฟอรัส เบตาแคโรทีน และ ฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีสรรพคุณสามารถป้องกันมะเร็งได้ นอกจากนี้ ในตำราจีนยังระบุว่า โคนต้นหอมมีฤทธิ์ในการรักษาโรคหวัด ฆ่าเชื้อโรค ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ และ แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ควรรับประทานไม่ต่ำกว่า 5 ต้น ในแต่ละครั้ง ยาสามั ญ ประจำบ้ า นเป็ น สิ ่ ง จำเป็ น สำหรับครอบครัวและที่ทำงาน ซึ่งหากเก็บยาไว้ อย่างผิดวิธีแล้ว ยาดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสื่อม คุณภาพ และอาจเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นแก่ผู้ที่ รับประทานได้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการ เก็บรักษายาให้ถูกต้อง คือ ความชื้น - ตัวยาหลายชนิดเมื่อเจอความชื้นจะ เกิดการสลายตัว และยาเม็ดส่วนใหญ่เมื่อโดน ความชื้นก็จะมีผลต่อเปลือกเคลือบ ทำให้บวม หรือเกาะเป็นก้อน ซึ่งจะส่งผลให้ฤทธิ์การรักษา

ของยาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จึงไม่ควรเก็บยา ในบริเวณที่มีความชื้นสูง และหากขวดยามีสาร ดูดความชื้น ให้เก็บสารดูดความชื้นไว้ในขวดจน ใช้ยาหมด รวมถึงปิดฝาขวดยาให้สนิทเพือ่ ป้องกัน ความชื้น อุณหภูมิ - อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปจะมีผลต่อ คุณภาพของยาได้ ยาส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้ เก็บไว้ในอุณหภูมหิ อ้ ง ซึง่ หมายถึงอุณหภูมปิ ระมาณ 18-25 องศาเซลเซียส และห้ามให้ถูกแสงแดด โดยตรง หรือหากมีการระบุให้เก็บยาในตู้เย็น ก็

AROMA THERAPY YOU MAY NEED ‘การบำบัดด้วยกลิ่น’ - เป็นการ รวมศาสตร์และศิลป์ของกลิ่นน้ำมันหอม ระเหย และการนวดเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็น อี ก ทางเลือกของคนที่ต้องการการผ่อน คลายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมี ด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ 1. การนวด น้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด ช่วยบำบัดรักษาโรคได้ โดยตัวยาจะซึม ผ่านผิวหนังจากการนวด ทำให้กล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย ส่วนกลิ่นหอมจากน้ำมันจะ ช่ ว ยให้ ป ระสาทสั ม ผั ส รั บ กลิ ่ น ปรั บ อารมณ์ให้รู้สึกสบายขึ้นไปพร้อมๆ กัน 2. การอาบ เพียงหยดน้ำมันหอมระเหย ประมาณ 6-8 หยด ลงในอ่างน้ำ แล้วลง แช่ทั้งตัวสักประมาณ 20 นาที ไอระเหย จากอ่ า งน้ ำ อุ ่ น และการซึ ม ทางผิ ว หนั ง ด้วยการแช่ จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้น 3. การประคบ ใช้ผ้าขนหนูสะอาดๆ ชุบ น้ำที่ผสมน้ำมันหอมระเหยแล้วประคบ ตามบริเวณร่างกายทีต่ อ้ งการ (ห้ามประคบ บริเวณดวงตา) จะช่วยให้รสู้ กึ ดีขน้ึ 4. การสูดดม ทำได้ 2 วิธี คือ ใส่น้ำมัน หอมระเหย 2-3 หยด ในชามน้ำอุ่น แล้ว ก้มลงสูดดมสัก 2-3 นาที หรือหยดน้ำมัน หอมระเหย 1-2 หยด ในผ้าเช็ดหน้าแล้ว สูดดม 5. การสูดไอน้ำ น้ำมันหอมระเหยบาง ชนิดมีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคได้ เมื่อสูดดม ไอน้ำจากน้ำมันหอมระเหยเข้าไป ก็จะช่วย กำจัดเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ โดยหยดน้ำมันหอมระเหย 2-4 หยด ลง ในชามใหญ่ทผ่ี สมน้ำร้อนไว้แล้ว ก้มหน้าลง ไปอังไอน้ำให้หา่ งจากชามประมาณ 1 ฟุต สูดไอน้ำร้อนผสมน้ำมันหอมระเหยเป็น ระยะๆ วิธีนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรือ่ ง ผิวบาง และผูท้ เ่ี ป็นหอบหืด 6. การเผา สามารถทำได้โดยหยดน้ำมัน หอมระเหย 3-4 หยด ผสมน้ำที่เตรียมใส่ ในจานสำหรับเผา (Aroma Jar) ความ ร้อนจากเทียนจะทำให้ส่งกลิ่นหอม ช่วย ปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลาย 7. การผสมกับเครือ่ งหอม และน้ำหอม ส่วนมากมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความ สะอาด สดชื่น 8. การผสมกับเครือ่ งสำอาง ครีม หรือ โลชั่น สารสกัดบางชนิดในน้ำมันหอม ระเหยสามารถช่ ว ยทำความสะอาด ผิวหนัง และสร้างความสมดุลให้ผิวได้ดี

ให้เก็บในช่องเย็นธรรมดา ไม่ควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง แสงสว่าง - ยาแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทนต่อแสง ได้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเก็บยาให้ โดนแสงแดด และไม่ควรแกะยาออกจากภาชนะ บรรจุโดยที่ยังไม่ต้องการใช้ เพราะเมื่อแกะยา แล้ว ยาจะโดนแสงทำให้เสื่อมสภาพได้ อากาศ - ในอากาศมีก๊าซต่างๆ ซึ่งสามารถเร่ง ให้ยาเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้น จึงควรเก็บยา ในภาชนะที่ปิดสนิท


39

HEART

HAPPY SINGLE

ใครว่าสาวโสดจะต้องมีชีวิตที่เหี่ยวเฉา คอยแต่จะเฝ้ารอให้หนุ่มๆ มาขอเดต ลืมไปเลย กับความเชื่อเก่าๆ เพราะสาวโสดสมัยนี้สามารถ มีความสุข แถมยังหากิจกรรมสนุกๆ ที่ทำให้ เพลิดเพลินและสร้างสรรค์ได้เยอะแยะ ไม่เชื่อก็ ลองอ่านไอเดียดีๆ ข้างล่างนี้ที่จะทำให้ชีวิตคุณ สุขจนลืมอาการอยากมีคู่ไปเลย หากิจกรรมที่ชอบทำตามลำพัง - การได้อยู่ กับตัวเองจะทำให้คุณรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง ของตัวเอง ลองใช้เวลาว่างที่เงียบสงบขบคิดเรื่อง ยุ่งเหยิงในชีวิตเพื่อแก้ปัญหา หรือหากิจกรรมที่ ทำได้ไม่ง่ายนักเมื่ออยู่กับคนอื่น เช่น เดินทอด น่องท่ามกลางแสงแดดอบอุ่นยามเช้า หรือเปิด เพลงให้ดังลั่นบ้านแล้วร้องตามให้สะใจ หรืออ่าน หนังสือเล่มโปรด หรือบำรุงบำเรอตัวเองด้วยการ ทำสปาที่บ้านแบบง่ายๆ แค่นี้ก็สุขเกินใครแล้ว ทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับคนอื่น - นอกจาก จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้แล้ว สาวโสดยังจะต้อง รู้จักแบ่งปันช่วงเวลาที่มีความสุขให้คนรอบข้าง ด้วย เพราะยังมีกิจกรรมมากมายที่แสนสนุกและ มีชีวิตชีวาเมื่อได้ทำร่วมกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นนัด กิน มื้อเย็นกับก๊วนเพื่อนเก่า ไปช้อปปิ้งกับพี่สาว หรือน้องสาว ไปเล่นกีฬาเรียกเหงื่อ ไปเข้าคอร์ส เรียนทำอาหารหรือวาดรูป หรือเดินทางท่องเที่ยว กับเพื่อนใหม่ และลองคิดดูว่าน่าสนุกแค่ไหน หากได้แย่งกันกินส้มตำรสแซบกับเพื่อนเหมือน สมัยเรียนมหาวิทยาลัย อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว - เพราะครอบครัว และเพือ่ นๆ คือแหล่งพลังแห่งความรักทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ดุ ของคุณ การเป็นสาวโสดไม่ได้หมายถึงการ ละทิ้งผู้คนไว้เบื้องหลังแล้วไปมีชีวิตลำพัง และ แน่ น อนว่ า พวกเขาก็ ต ้ อ งการความรั ก จากคุ ณ

เช่นกัน ดังนั้น จึงควรหาเวลาว่างเพื่อทำกิจกรรม ดีๆ กับคนในครอบครัวบ้าง อย่างเช่นทำอาหาร มื้อพิเศษกินกัน หรือไปร้องคาราโอเกะ ไปดู คอนเสิร์ตก็ได้ทั้งนั้น ดูแลสุขภาพและความงาม - สุขภาพกายและ จิตใจทีด่ ที ำให้ชวี ติ มีคณ ุ ภาพ เพราะฉะนัน้ สาวโสด ทีร่ กั ษาสุขภาพและความงาม (ตามแบบของตัวเอง) ก็จะเป็นผูห้ ญิงทีม่ ชี วี ติ ชีวา น่าคบหาสมาคม และ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข และไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ยากอีกด้วย ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด - การเป็นสาวโสดที่มีความ สุขขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไร ดังนั้น หาก คุณใช้ชวี ติ ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว และเรือ่ งการงานได้ดใี น ทุกๆ วัน รวมถึงการคิดดี ทำดี มองโลกในแง่ ดีแล้ว เชื่อเถอะว่าชีวิตนี้คุณคงไม่แย่ขนาดมีแต่ เรื่องร้ายๆ มาเยือนเสมอไปหรอก ตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วพิชิตให้ได้ - แม้จะ เป็นสาวโสดแต่ก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิต การใช้ ชีวิตอย่างเงียบเหงาริบหรี่ มีแต่จะทำลายและ บั่นทอนกำลังใจ รวมไปถึงศักยภาพในการใช้ชีวิต ของตัวเอง ทางที่ดีควรมองหาสิ่งที่คุณอยากทำ อยากเป็น รวมถึงหาวิธีที่เป็นไปได้ แล้วดำเนิน ชีวิตไปตามลำดับจนบรรลุผล ใส่ใจในการดำเนินชีวิตของตัวเอง - การ เอาใจใส่สำรวจตรวจตราไตร่ตรองชีวิตที่เป็นอยู่ เสมอๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้สาวโสด จัดทิศทางชีวิตตนเองให้พบความสุข และช่วย จัดการปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ

RELATIONSHIP DEALING WITH DIVORCE เมือ่ ชีวติ คูเ่ ดินทางมาถึงทางตัน นีค่ อื กระบวนการในการ ‘หย่า’ ที่มีประสิทธิภาพ และไม่สร้างปัญหาให้เกิดตามมา จดรายละเอียดทุกอย่าง - จดโน้ตทุกครั้งที่ ไปพบทนายความ บันทึกคำถามและคำ ปรึกษาทุกอย่างที่ทนายแจ้งไว้ให้ละเอียด และควรจัดลำดับความคิดและค่าใช้จ่ายให้ เป็นระเบียบก่อนเดินเข้าไปปรึกษาทนายเพื่อ ความประหยัด แจ้งความเมื่อถูกทำร้าย - ถ้าถูกทำร้าย ร่างกาย ต้องแจ้งความเพือ่ ลงบันทึกประจำวัน ทันที อย่าปล่อยไว้ นอกจากลงบันทึกแล้ว ควรถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย อย่าดึงลูกเข้ามากี่ยวข้อง - คุณไม่ควรใช้ ลูกเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าจะหย่า

หรือไม่ และไม่ควรให้เด็กมารับรู้เวลาที่คุณ และคนรักทะเลาะเบาะแว้งกัน การนำเด็กเข้า มาเกี ่ ย วข้ อ งจะทำให้ เ ด็ ก เป็ น ทุ ก ข์ แ ละ เจ็บปวดกับความแตกแยกนั้นมากขึ้นทั้งๆ ที่ เขาไม่ได้เป็นคนก่อเลยแม้แต่น้อย อย่าทำร้ายตัวเอง - การหาทางออกด้วย การกินเหล้า กินยา หรืออดอาหาร ไม่ได้ ทำให้ชีวิตดีขึ้น และเป็นการทำร้ายตัวเองให้ ย่ำแย่ลงไปอีก ทางที่ดีคุณควรเปลี่ยนความ คิดเสียใหม่ โดยคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะต้องดีกว่าเดิม รวมทั้ง ควรเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้แก่ ลูกที่จะต้องมารับรู้และได้รับผลกระทบไป ด้วย


THE WORDS

43

“Hot heads and cold hearts never solved anything.”

อารมณ์ร้อนและหัวใจที่เย็นชา ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลย

-Billy Graham

“Freedom means choosing your burden.” อิสรภาพหมายถึงการเลือก ภาระของตัวเองได้

-Hephzibah Menuhin

“We all have our ‘good old days’ tucked away inside our hearts, and we return to them in daydreams like cats to favorite armchairs.” เราทุกคนล้วนแต่มี ‘วันก่อนคืนเก่า’ เก็บซ่อนไว้ในหัวใจ แล้วเราก็จะกลับไปที่นั่นในยามที่ฝันกลางวัน เหมือนแมวที่กลับไปซุกตัวอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรด -Brian Carter

“Don’t be afraid to feel as angry or as loving as you can, because when you feel nothing, it’s just death.”

อย่ากลัวที่จะรู้สึกโกรธเท่าๆ กับรู้สึกรักให้มากเท่าที่คุณจะทำได้ เพราะหากคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเสียเลย มันก็คือความตายดีๆ นี่เอง -Lena Horne

“Freedom is the oxygen of the soul.” อิสรภาพคือออกซิเจนของจิตวิญญาณ -Moshe Dayan

“There are two kinds of weakness, that which breaks and that which bends.” ความอ่อนแอมีอยู่สองประเภท คืออ่อนแอแบบแตกหัก และแบบโอนอ่อน

-James Russell Lowell

“Life is like a ten -speed bicycle. Most of us have gears that we never use.” ชีวิตคือจักรยานที่มีประมาณ 10 เกียร์ และคนส่วนใหญ่จะมีแต่เกียร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ -Charles Schulz

“Some people are making such thorough plans for rainy days that they aren’t enjoying today’s sunshine.” คนบางคนเอาแต่วางแผนสำหรับวันที่ฝนตก จนไม่อาจหาความสุขจากวันนีท้ แี่ ดดออกได้เลย -William Feather

“The trouble with the rat race is even if you win you are still a rat.”

ปัญหาของหนูทวี่ งิ่ แข่งขันกันก็คอื ต่อให้ คุณวิง่ ชนะ คุณก็ยงั ได้ชอื่ ว่าเป็นหนูอยูด่ ี

-Lily Tomlin

“The optimist thinks this is the best of all possible worlds. The pessimist fears it is true.”

คนมองโลกในแง่ดีจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกนี้ แต่คนมองโลกในแง่ร้ายจะกลัวว่ามันจะเป็นจริงตามนั้น

-Robert Oppenheimer

a book Fair on Tour

 Where Books Meet Music! ติดตามอานรายละเอียดการไปเยือนของศิลปน นักเขียน และวันเสวนาไดที่

www.abookonline.com เร็วๆ นี้

ADB 30oct09.indd 1

ชลบุรี ขอนแกมน เชียงให

เตรียมพบกับงานหนังสือลดราคากระหน่ำ! ในงานมีดนตรีอะคูสติกใหฟงเพลินๆ แถมวงสนทนาเขมขนเรื่องความคิดสรางสรรค และแรงบันดาลใจ º£§‡³€±¡˜ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี  £§‡³€±¡˜ ลานกลางศูนยอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน º—°˜¦±ƒ  ลานหนาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม º—°˜¦±ƒ  Think Park สี่แยกรินคำ ถนนนิมมานเหมินทร เชียงใหม

จำวั นและเวลาใหแมน! (หวังวาจะ) หนาวกันปละครั้งเทานั้น ถาพลาดแลวจะตองรอไปอีกนาน

10/29/09 11:26:56 AM


44

THE REWARD OF WAITING เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลากับการอารัมภบทเยิน่ เย้อ เราจึงขออนุญาตแนะนำตัว The Guest เจ้าของ ผลงานภาพถ่าย Photocubism ที่กำลังจัดแสดงนิทรรศการอยู่ ณ ละลานตา แกลลอรี อยู่ขณะนี้ ดังนี้... นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ชื่อของ หม่อมหลวง มิ่งมงคล โสณกุล หรือ ‘เต่านา’ ก็เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะผูม้ สี ว่ นร่วมในการก่อกำเนิดภาพยนตร์อสิ ระในประเทศไทย นอกจากนี้ เธอยังเป็นผูอ้ ำนวยการสร้าง และที่ปรึกษาให้กับผู้กำกับและทีมงานสร้างภาพยนตร์ในเมืองไทยหลายราย อาทิ ดอกฟ้าในมือมาร (กำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล) คืนไร้เงา (กำกับโดย พิมพกา โตวิระ) มหา’ลัย เหมืองแร่ (กำกับ โดย จิระ มะลิกุล) คำพิพากษาของมหาสมุทร (กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง) และ แฝด (กำกับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล และ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ) ซึ่งปัจจุบันฝีมือการโปรดิวซ์งานรวมถึงการกำกับภาพยนตร์ อิสระของเธอก็โด่งดังไกลไปในวงการภาพยนตร์ทั่วโลก แต่ใครจะรู้บ้างว่าก่อนหน้าที่เต่านาจะลับฝีมือจน ก้าวมาสู่จุดนี้ได้ แท้จริงแล้วเธอไม่ได้ศึกษาทางด้านภาพยนตร์โดยตรง แต่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะภาพถ่าย จาก San Francisco Art Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่าน ประสบการณ์การทำงานใน Museum of Modern Art (MoMA) กรุงนิวยอร์ก และการสร้างภาพยนตร์ อิสระจากลอสแองเจลิส ก่อนทีจ่ ะเดินทางกลับประเทศไทย - นีค่ อื ทีม่ าทีห่ ลายคนมักตัง้ ข้อสงสัยกับเธอว่า เป็นโปรดิวเซอร์หนังอยู่ดีๆ แล้วมาถ่ายรูปจนสามารถจัดเป็นนิทรรศการได้อย่างไร “เราคิดว่าการถ่ายภาพมันยังมีความเป็นตัวตนของเราอยู่สูง ไม่ว่าเราอยากจะนำเสนอแบบไหน ก็สามารถทำได้ ส่วนเรื่องความเข้าใจของคนดูก็ขึ้นอยู่กับการมองและการตีความของแต่ละคน ซึ่งตรงนี้ มันก็เปิดกว้างอีก คนจะมองภาพถ่ายของเราว่าเป็นอย่างไรก็ได้ ไม่มีผิดหรือถูก แล้วอีกอย่าง งาน ภาพถ่ายเวลานำมาจัดแสดง คนมาดูเขาก็เข้ามาดูเลยไม่ตอ้ งซือ้ ตัว๋ ก็ได้ เหมือนเป็นการแบ่งปันความสุขกัน แต่หนังต้องจ่ายค่าตั๋วเท่านั้นถึงจะได้ดู นี่คือความแตกต่างระหว่างงานถ่ายภาพกับการทำหนัง เพราะ การทำหนังเรายังต้องแคร์คนอื่น แคร์นายทุน เพราะเขาให้เงินเรามาทำ เขาก็ย่อมหวังหรือสั่งได้ว่าจะให้ ใส่อะไรเข้าไปในเนื้องาน การทำหนังแต่ละเรื่องในฐานะโปรดิวเซอร์ เราต้องเป็นคนกลางที่เจรจาระหว่าง ไอเดียของผู้กำกับกับคนที่เป็นนายทุน นอกจากนี้ ระหว่างกระบวนการทำเราก็ยังต้องจัดการ ต้องเจรจา ต้องประนีประนอม ต้องประสานงานต่างๆ นานากับคนอีกหลายฝ่ายมาก ซึ่งมันโคตรจะปวดหัวเลย (หัวเราะ) หลังจากทำหนังมาสิบกว่าปีก็อยากจะพักบ้าง เราก็เลยคิดว่าจะต้องสานต่อไอเดียที่เราตั้งใจจะ ถ่ายภาพมาตั้งแต่ตอนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ให้สำเร็จให้ได้ ก็เลยลงมือออกเดินทางเพื่อถ่ายภาพ ใช้เวลา รวบรวมภาพทั้งหมด 3 ปี กว่าจะออกมาเป็นนิทรรศการ Photocubism ได้” ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของปฏิบัติการล่าฝัน ไทย พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปน อินโดนีเซีย ตุรกี เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ คือหมุด หมายรายทางที่หม่อมหลวงมิ่งมงคลเดินย่ำแบกกล้องและอุปกรณ์ไปบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น รอบๆ ตัว เพื่อให้ได้ภาพถ่ายอย่างที่ใจของเธอต้องการ ซึ่งก็ไม่ใช่อะไรที่ได้มาง่ายดายนัก เพราะใน ระหว่างกระบวนการบันทึกภาพถ่ายของเธอ ทำให้ได้เรียนรู้ว่า กับบางสิ่งกว่าจะได้มา ก็ต้องอาศัย ‘การรอคอย’ “ภาพภาพหนึ่งกว่าจะถ่ายได้อย่างที่เราจินตนาการไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ต้องอาศัยความ อดทนมาก ยกตัวอย่างภาพถ่ายที่ชื่อ Melbourne ซึ่งเป็นภาพแม่น้ำที่สะท้อนมุมต่างๆ ของเมืองออกมา ในช่วงเวลาที่ต่างกันออกไป ก่อนจะถ่ายเราจำได้ว่าเราเดินสำรวจพื้นที่ละแวกนั้นอยู่หลายวัน เพื่อที่จะรู้ ว่าพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดไหน แล้วเวลาเท่านี้แดดมันจะมาตรงไหน พื้นน้ำที่จะสะท้อนภาพของเมืองมัน

เป็นยังไง บางวันไปรอถ่ายอยู่ดีๆ ฝนก็ตกกระหน่ำลงมา คือเราไม่สามารถคาดเดาธรรมชาติได้เลย แต่นั่น ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคอะไรหรอก เราว่าความรู้สึกมันดีกว่าตอนที่ต้องดีลกับคนเยอะๆ ตอนทำหนังเป็น ไหนๆ ซึ่งการรอคอยตรงนี้กับภาพที่ออกมาเราว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก มันพิสูจน์แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราอยาก จะทำตั้งแต่ 15 ปีก่อน มาจนถึงวันนี้เราก็ทำได้อย่างที่เราเชื่อจริงๆ” ในที่สุด หยดน้ำ ทะเล หาดทราย ใบไม้ร่วง หรือแม้แต่ห้องน้ำ ที่เจ้าของภาพให้ความสนใจ ก็ถูก นำมาเสนอผ่านเทคนิค ‘คอลลาจ’ ซึ่งต้องนำภาพถ่ายขนาดเล็กๆ จำนวนหลายรูป (โดยคัดเลือกมาจาก ภาพถ่ายนับร้อยที่ถ่ายเก็บไว้) มาเรียงต่อกันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ขนาดยักษ์ โดยที่ยังคงความสวยงามและ สมดุลในองค์ประกอบ นอกจากนี้ เจ้าตัวยังจงใจที่จะทำให้แต่ละภาพนั้นไร้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อที่คนดูจะสามารถค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยตัวเอง อันเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของศิลปะแนว Cubism ที่นิยมนำรูปทรงต่างๆ มาประกอบขึ้นใหม่ แล้วเล่าเรื่องราวที่แปลกออกไป อาจเกี่ยวข้องหรือไม่ เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ “จะเห็นว่าภาพถ่ายของเราไม่มีคนเลย นั่นเป็นเพราะเราชอบถ่ายภาพของธรรมชาติ ข้าวของ หรือบรรยากาศในชีวิตประจำวัน อย่างตอนไปถ่ายภาพที่แอฟริกาใต้ที่เป็นป่า นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ เขาก็ แห่กันไปรุมล้อมถ่ายรูปลูกเสือกันใหญ่เลย มีเราคนเดียวที่ไปยืนบ้าหามุมถ่ายรูปต้นไม้โบราณที่มันยืนต้น ตายมา 200 ปี คือตรงนีเ้ ราคิดว่าคนเรามีสายตามองในสิง่ ทีเ่ รียกว่าความสวยงามต่างกันออกไป อย่างเราก็ เลือกที่จะมองธรรมชาติ บรรยากาศ ว่ามันคือความสวยงาม ขณะที่บางคนเขาก็สนุกที่จะมองว่าสิ่งมีชีวิต คือความสวยงาม แต่ถงึ ยังไงนีก่ ค็ อื ความเสรีในสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘ศิลปะ’ มันทำให้รวู้ า่ ศิลปะอยูร่ อบตัวเราจริงๆ” Photocubism ถือเป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายครั้งแรกในชีวิตของหม่อมหลวงมิ่งมงคล ซึ่งเธอ ก็ได้พูดถึงความรู้สึกว่า “ก็ดีใจ แล้วก็มีความสุข เหมือนเราค้นพบแล้วว่าหลังจากที่ทำงานหนังที่ต้องดีลกับความ ต้องการของคนมากมายหลายฝ่าย เราจะทำอะไรให้ตัวเองต่อไป เพราะการที่เราได้ออกไปถ่ายภาพทำให้ เราได้อยู่คนเดียว แล้วก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด อีกอย่างการได้ออกไปมองเห็นโลก เห็น สังคมอื่นๆ ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะต้องปรับตัว และเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า ‘ชีวิต’ มากขึ้น ว่าการดำเนิน ชีวิตของคนเราไม่ต้องมีอะไรมากเลย ขอแค่ได้ทำในสิ่งที่รักสักสิ่งเดียวเราก็จะอยู่ได้ ซึ่งมาคิดๆ ดูแล้ว ถ้าเราลงมือถ่ายภาพตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว ทุกอย่างมันอาจจะไม่ออกมาเป็นเหมือนอย่างในตอนนี้ เพราะ ตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราอยากทำ แต่พอเวลามันล่วงเลยมา 15 ปี ตัวเราก็สั่งสมอะไรมากขึ้น จากที่แค่ อยากทำงานของตัวเอง ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ทั้งทำงานให้ตัวเอง และได้ให้อะไรกลับคืนสู่สังคมด้วย เพราะรายได้ส่วนหนึ่งของการขายภาพ เราตั้งใจที่จะสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเพื่อนหญิงเพื่อช่วยเหลือสตรี ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตด้วย” กับ 15 ปี ที่รอคอย จนได้มาซึ่งผลงานภาพถ่ายที่สามารถนำมาจัดเป็นนิทรรศการได้ รวมทั้ง รายได้ที่ตั้งใจจะมอบคืนสู่สังคม อย่างนี้จะไม่ให้เรียกชีวิตในช่วงนี้ของหม่อมหลวงมิ่งมงคลว่า ‘คุ้มค่าการ รอคอย’ แล้วจะให้เรียกว่าอะไร *หมายเหตุ นิทรรศการ ‘Photocubism’ โดย หม่อมหลวง มิ่งมงคล โสณกุล จัดแสดงที่ละลานตา ไฟน์ อาร์ต แกลลอรี สุขุมวิท 31 แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 17 มกราคม 2553 สอบถาม โทร. 0-2204-5083 หรือ www.lalanta.com


a day BULLETIN issue 70  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement