Page 1


ISSUE 59, 4 - 10 SEPTEMBER 2009

You Are What You Treat

สุนัข หรือที่บ้านเรานิยมเรียกว่า น้องหมา นั้น จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆ ที่คนเราเลี้ยงดูเสมือนว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้าน เลยตระเตรียมปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้พวกเขาแบบไม่ต่างจากคน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก แว่น น้องหมาบางตัวมีแม้กระทั่งบ้านเป็นของตัวเอง ขาดอย่างเดียวคือ ไม่ได้ให้เงินติดกระเป๋าไว้เวลา ต้องพาออกนอกบ้าน โดยทั่วไปเวลาเราเห็นใครเลี้ยงน้องหมาเป็นอย่างดีไม่มีที่ติ ก็อดชื่นชมไม่ได้ เพราะมันแสดงให้เห็นถึงหัวใจของคนเลี้ยงที่ไม่ได้แบ่งแยกเลยว่านี่คน นี่สัตว์ ยิ่งเวลาน้องหมาไม่สบายยิ่งแล้วใหญ่ เจ้าของบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียว แต่น้องหมาก็มีชะตาชีวิตที่เลือกไม่ได้ว่าจะมีเจ้าของแบบไหน ขณะที่เจ้าของต่างหากที่เลือกได้ว่าจะมีน้องหมาแบบไหนดี น้องหมาเกิดมาเป็นของใครแล้วก็ต้องอยู่กับ คนนั้น หนีออกจากบ้านก็ไม่ได้ บางทีคนเอาไปทิ้งแล้วยังต้องกระเซอะกระเซิงหาทางกลับบ้าน เพราะเข้าใจว่าตัวเองหลงทาง ไม่ได้เข้าใจเลยว่าตัวเองถูกทิ้ง ใครเคยอ่านเรื่อง คนรักหมา ของ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช แล้วน่าจะนึกภาพออก ผูเ้ ขียนเองก็โตมากับครอบครัวคุณยายทีเ่ ลีย้ งแต่นอ้ งหมา จำความได้วา่ มีนอ้ งหมาประจำบ้านมาแล้วหลายรุน่ มีครบแล้วทุกสี ทัง้ ดำ ขาว เทา น้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข้ม (ย้ำว่าไม่ได้พูดถึงรถ) บางปีโชคดีหน่อย มีเป็ดเดินเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยหน้าตาเฉย หมาก็ทำตัวไม่ถูก จะวิ่งไล่เป็ดก็โดนที่บ้านดุ แต่ครั้นจะอยู่กับเป็ดก็ไม่รู้จะคุยอะไรกัน (ละมั้ง) น้องหมาบางตัวร่วมทุกข์รว่ มสุขกับทีบ่ า้ นมานาน พอเขาจากไปก็เล่นเอาสมาชิกในบ้านนัง่ ซึมกันเป็นวัน เอ้า... บอกตรงๆ ว่าเราเห็นเขาเป็นเหมือนคนในบ้านไปแล้วจริงๆ ผูเ้ ขียนเอง เวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็มักจะเรียกเขามานั่งใกล้ๆ แล้วก็เล่นด้วยสักพัก เพียงเท่านั้นเรื่องอึดอัดใดๆ ก็พลอยหายไปอย่างรวดเร็วเพียงชั่วลมหายใจเข้าออกของน้องหมา แถวบ้านมีหมาสองตัวทีม่ ชี ะตาชีวติ แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงในสายตาของผูเ้ ขียน ตัวหนึง่ เป็นน้องหมาทีอ่ าศัยอยูก่ บั เจ้าของร้านตัดผมหรูหราหน้าปากซอยบ้าน น้องหมาตัวนี้ สมมตินามตามท้องเรือ่ งว่าชือ่ สงบ เพราะดูบคุ ลิกเขาสงบ เงียบ นิง่ ง่วง บางทีกเ็ ข้าข่ายเงือ่ งหงอย น้องหมาอีกตัวอาศัยอยูก่ บั เจ้าของร้านขายโทรศัพท์มอื ถือในตลาดนัด น้อง หมาตัวนี้ ผู้เขียนขอเรียกว่า สำราญ ก็แล้วกัน เพราะเขามีบุคลิกร่าเริง ขี้เล่น ที่โดดเด่นมาก สงบ กับสำราญ มีเจ้าของที่รักเขามากทั้งคู่ แต่มีวิธีเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน และมันก็มี ผลกับนิสัยพวกเขาต่างกันไปด้วย สงบนั้นอยู่กับเจ้าของที่วันๆ แทบไม่เคยปล่อยให้เขาออกมาวิ่งเล่น ทุกครั้งที่ผู้เขียนไปร้านตัดผม สงบก็จะนั่งอยู่ในร้าน นั่งเงียบๆ มองเหม่อ ออกไปนอกกระจก ดูรถข้างนอกวิง่ ไปวิง่ มา และตลอดห้าหกปีทผ่ี เู้ ขียนเจอกับสงบ เขาก็ไม่เคยเปลีย่ นทีน่ ง่ั หรือทีน่ อน การแก้ปญ ั หาเพือ่ ไม่ให้สงบเหงาเกินไปทีเ่ จ้าของร้านทำก็คอื เอาน้องหมาอีกตัวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนสงบ ลงท้ายสงบกับเพื่อนหมาก็เลยต้องนอนมองรถวิ่งไปด้วยกันทั้งสองตัว โดยไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นอยู่ดี ขณะที่สำราญไม่มีปัญหาแบบนั้น เพราะเจ้าของเลี้ยงในระบบเปิด คือเปิดร้านให้สำราญวิ่งเข้านอกออกในได้ทั้งวัน บางวันสำราญก็วิ่งไปอยู่กับร้านข้างๆ บ้าง บางวันก็วิ่งคาบขวดพลาสติกเปล่าๆ มากัดเล่น เพื่อล่อให้คนไปเล่นด้วย พอใครเดินเข้าไปใกล้ สำราญก็จะคาบขวดเปล่าวิ่งหนี พอคนเลิกตาม เขาก็เลิกวิ่ง ดูเหมือนการละเล่นแบบนี้จะเป็นที่ชอบใจของสำราญมากเป็นพิเศษ จนเป็นทีร่ กู้ นั ว่าถ้าจะเล่นกับสำราญ ต้องให้เขาคาบขวดพลาสติก แต่กบั สงบนัน้ หลายคนทำได้แค่เดินไปลูบหัวเบาๆ ก่อนออกจากร้านตัดผม ลูกค้าออกจากร้านพร้อมผมทรงใหม่ แต่สงบนัน้ มีสภาพเหมือนเดิมไม่มผี ดิ -- ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าบุคลิกและอารมณ์ของน้องหมานัน้ เจ้าของก็มสี ว่ นกำหนดเหมือนกัน เพราะน้องหมาไม่ได้มีบุคลิกเฉพาะตัว เหมือนแมว หนูแกสบี้ กระต่าย ที่เลี้ยงอย่างไรก็ไม่ค่อยจะทำตามที่เราบอก คำว่า ‘เชื่อง’ อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนเราเลือกที่จะเลี้ยงน้องหมามากกว่าสัตว์ชนิดอืน่ คนเรามักจะพอใจกับสัตว์ทเ่ี ชือ่ ง สัง่ ให้ทำอะไรก็ทำ และเพราะความเชือ่ งนีเ่ องทีบ่ อ่ ยครัง้ เราก็ทำอะไรกับเขาโดยไม่คำนึงถึงความรูส้ กึ เขาเลย ว่ากันว่า หมาเป็นสิง่ มีชวี ติ ที่ซอ่ื สัตย์ กับเจ้าของมาก มันไม่เคยเลิกรักเจ้าของ และมักกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเวลาเจอเจ้าของทุกครัง้ ไม่วา่ เราจะเคยทำอะไรกับเขา ฝรัง่ จึงมีคำพูดหนึง่ ว่า Don’t Treat Anyone Like a Dog คืออย่าทำกับใครเหมือนเลี้ยงสุนัข ที่นึกจะทำกับเขาอย่างไรก็ได้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขารักเราไม่มีวันเปลี่ยน หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าเวลาที่ปล่อยปละละเลยน้องหมา จะทำให้หมาเศร้าเพราะการรอคอยแค่ไหน เราไม่เคยสนใจเลยว่าการที่เราปิดประตูใส่หน้าเขาแรงๆ เวลาเขา อยากเข้ามานอนในบ้าน จะทำให้เขารู้สึกอย่างไร เราไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่าการที่เราอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา เพราะเรากลัวเหงา มันจะทำให้เขาหงอยเพราะไม่เคยได้ ออกจากบ้านหรือเปล่า ไม่มีใครรู้หรอกว่าน้องหมาเป็นอย่างไรกันแน่ ตรงกันข้าม วิธีการเลี้ยงดูน้องหมาของเราต่างหากที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร?

ปีที่ 2 ฉบับที่ 59 วันที ่ 4 - 10 กันยายน 2552

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร adaybulletin08@gmail.com และ www.twitter.com/adaybulletin

06 Goodnews

04 The Database

06

08

16

30

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการ์ ตู น โดนใจหนุม่ สาวออฟฟิศ ฝีมอื ทรงศีล ทิวสมบุญ

22 Home Made

22 รูจ้ กั adB เพราะว่าเห็น แฟนถือเป็นประจำ จนอดที่ จะหยิบขึน้ มาเปิดดูดว้ ยความ อยากรู้ (อยากเห็น) ไม่ได้วา่ มีดอี ะไรหนักหนา (บวกกับ แอบคิดในใจว่า ถ้าแน่จริง ต้ อ งทำให้ ค นที ่ ไ ม่ ร ั ก การ อ่านอย่างผม ...อ่านจบได้ส)ิ หน้า 1, หน้า 2, หน้า 3, หน้า 4 (Database) อืมม์ เหรอ โห! ขนาดนีเ้ ลยเหรอ ไม่เคยรูม้ าก่อนเลยนะเนีย่ ... หึๆ Salary World ฮาดี (แอบสะอึกด้วย) ...Goodnews

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

08 Interview

พูดคุยแบบเจาะลึกกับ กรณ์ จาติกวณิช รมว. กระทรวงการคลัง ถึง ภาระงาน และทัศนคติ ในการทำงานท่ า ม กลางภาวะเศรษฐกิ จ ในปัจจุบนั

16 A Must

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

29 24 26 Health and All About The Words Heart Biz ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม-

บอกเล่าเรื่องราวความ อบอุ ่ น ของครอบครั ว รวมสาระความรู้ที่จะ ด้วยบ้านหลังเล็กของ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง สมั ช ชา วิ ร าพร บก. กายและใจ CASAVIVA

ดูรูปไป อมยิ้มไป... ที่ชอบที่สุดคือกรอบเล็กๆ ที่ชื่อว่า Biz Idea รู้สึกเหมือนง่ายๆ แต่เขาก็คิดได้ ทำได้ แล้วก็ ขายได้จริงๆ ไม่รวู้ า่ เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ เมือ่ แฟนมาสะกิด “อ้าว วันนี้ทำไม shopping เร็วจัง” แฟนมองอย่างงงๆ เหมือนจะเถียงในใจว่า “เร็วตรงไหนเนี่ย” แต่เมื่อเธอ มองมา เห็นผมกาง adB อยู่ในมือ ก็ทำหน้าเข้าใจ แม้ว่าในที่สุดผมจะไม่ได้อ่านหมดทุกคอลัมน์ แต่ ผมก็ยอมรับได้อย่างเต็มปากว่า นายแน่จริง! ขอบคุณครับ -ศุภเลิศ บัวมณี

ด้วยความคิดที่ไม่เคย หยุดนิง่ ทำให้ Brandscape ของ ดลชัย บุณยะรัตเวช กลายเป็ น บริ ษ ั ท รั บ สร้ า งแบรนด์ ท ี ่ ห ลาย องค์กรต้องการตัว

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

อยากจะอ่านมานานแล้ว adB เนี่ย แต่ก็ไม่มี โอกาสออกไปได้รับแจกกับเขา หากอยากจะอ่านจริงๆ ก็คงต้องสมัครเป็นสมาชิกแบบนี้แหละ (เลขที่สมาชิก 0078/2009) และการร่อนโปสการ์ดมาครัง้ นีก้ ห็ วังอย่าง ไม่อ้อมค้อมว่า จะได้ลงคอลัมน์ Letters กับเขาบ้าง เพราะว่าจะได้รับหนังสือเป็นการตอบแทนไง... อยู่ในนี้หิวตัวหนังสือชะมัดเลยครับ -เบิร์ด (เรือนจำกลางชลบุรี)

19 Shopping

เบรกอารมณ์หดหู่ที่มา พร้อมกับสายฝนด้วย ของใช้จุกจิกสีเหลือง สดใส มองทีไรก็สดชื่น หัวใจทุกที

30 The Guest

น่ารักสดใสไปกับ ขวั ญ ใจตั ว เล็ ก ๆ คน ใหม่ ข องใครหลายๆ คน ริชาร์ด เกียนี หรือ ไอ้ปด๊ื ทีเ่ ราคุน้ เคย

20 Calendar

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ ในช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จาก สำนักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิร ิ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย ์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-3263-0009, อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441, สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจน วัฒน์ 08-6993-7479, ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ชยุตม์ สาขา


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’Ë¡“ : www.maxim.com

10 อันดับผูหญิงเซ็กซี่ที่สุดประจำป 2009

1. โอลิเวียร ไวลด

2. เมแกน ฟอกซ

3. บาร ราฟาเอลี

4. มาลิน เอเคอรแมน

คุณคิดวาโทษประหารชีวิตเหมาะ สมกับสังคมปจจุบนั หรือไม 5. มีลา คูนิส

THE POLL

6. เอลิซา ดัซคู

7. อาเดรียนา ลิมา

∑’¡Ë “ : °√ÿ߇∑æ‚æ≈≈å

ผูชาย / ผูหญิงอาชีพไหนที่คนรุนใหมอยากไดเปนแฟนมากที่สุด นักธุรกิจ

39.9%

นักธุรกิจ

24%

ขาราชการ / ทหาร / ตำรวจ

ดารา / นักรอง / นักแสดง / นางแบบ

วิศวกร / สถาปนิก

แพทย / พยาบาล

13.1% 12.2%

ดารา / นักรอง / นายแบบ

10.5% แพทย

17.3% 12.5%

แอรโฮสเตส

7.8%

ขาราชการ

7.3%

°≈ÿà¡Õπÿ√—°…å¡À“ ¡ÿ∑√ À√◊Õ ‚Õ‡™’¬π §Õπ‡´Õ√å‡«π´’ ‡ªî¥‡º¬√“¬ß“π«à“ °≈ÿà¡ Õ“ “ ¡—§√ºŸâ∑”§«“¡ –Õ“¥™“¬À“¥ §«“¡¬“«√«¡ 53,106 °‘‚≈‡¡µ√∑—Ë«‚≈°  “¡“√∂‡°Á∫¢¬–πÈ”Àπ—°√«¡°—π∂÷ß 2.7 ≈â“π°‘‚≈°√—¡ ‰¥â¿“¬„π 1 «—π ∑—Èßπ’È ¢¬– ∑’ Ë æ ∫µ“¡™“¬Ωí ò ß π— È π ¡’ µ — È ß ·µà ° â π ∫ÿ À √’ Ë °√–¥“…ÀàÕÕ“À“√ ‰ª®π∂÷ß “¬‡∫Á¥µ° ª≈“ ·≈–∂ÿßæ≈“ µ‘° ´÷Ë߇ªìπÕ—πµ√“¬ µàÕπ°∑–‡≈·≈– —µ«åπÈ” ∑’Ë¡“ : www.oceanconservancy.org

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

8. รีฮานนา

9. จอรแดนา บรูวสเตอร

10. เจนนิเฟอร เลิฟ ฮิววิตต

ในป 2552 มีรายงานเด็กถูก กระทำความรุนแรง 71 ราย เพิ่มจากป 2551 ซึ่งมีเพียง 16 ราย และในจำนวนดังกลาว เป น การถู ก ล ว งละเมิ ด ทาง เพศมากที่สุด 37 ราย ถูกนำ ไปแสวงหาประโยชน 20 ราย และถูกทารุณกรรม 14 ราย ∑’¡Ë “ : ”π—°ß“πæ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡ ¡—πË §ß¢Õß¡πÿ…¬å®ß— À«—¥ (æ¡®.)

9.9%

2,700,000

SURVEY

นั ก เศรษฐศาสตร ร ะบุ ว า ชาวอินเดียกวา 400 ลานคน จากประชากรทั้งหมดจำนวน 700 ลานคน ลวนมีชวี ติ ความ เปนอยูอยางยากจนขนแคน ท า มกลางวิ ก ฤตขาดแคลน อาหารที่อินเดียกำลังประสบ อยูในขณะนี้ ∑’Ë¡“ : www.afp.com

1,712

ç‡À¡“– ¡§à– ‡æ√“– §π∑’ Ë º ‘ ¥ ®√‘ ß °Á µ â Õ ß‰¥â √ — ∫ °“√≈ß‚∑…é π√‘»√“ »√’ª“π 23 ªï, æπ—°ß“π∫√‘…—∑ ç‡À¡“– ¡ ‡æ√“– §¥’‚À¥√⓬∑“√ÿ≥‡°‘π°«à“ ∑’Ë®–√—∫º‘¥Õ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥âé Õπÿæß»å ∫ÿ≠√Õ¥ 31 ªï, ∏ÿ√°‘® à«πµ—« 牡à‡À¡“– ¡ ‡æ√“– «à“‰¡à ¡ — Ë π „®„π°√–∫«π°“√µ—¥ ‘π¢Õ߉∑¬ °≈—« «à“§π∑’Ë∂Ÿ°≈ß‚∑…Õ“®®– ‰¡à„™à§πº‘¥®√‘ßé »‘√¿√≥å ¿Ÿ¡‘ ÿ¢ —πµå 32 ªï, ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬°“√ µ≈“¥ 科 ¥ «à “ ®”§ÿ ° µ≈Õ¥ ™’«‘µ (‰¡à≈¥À¬àÕπ‚∑…) °Á πà“®–‡æ’¬ßæÕ·≈â«é ¡“≈‘π’ πÿ™ª√–¬Ÿ√ 30 ªï, Marketing

ªí®®ÿ∫—π§à“‡©≈’ˬ°“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ¢Õߧπ‰∑¬∑ÿ°«—¬Õ¬Ÿà∑’Ë 39 π“∑’µÕà §πµàÕ«—π ∑’Ë¡“ :  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

®“°°“√ ”√«®¡À“«‘∑¬“≈—¬ 15 ·Ààß „π°√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ „π√—»¡’ 500 ‡¡µ√ ¢Õß»Ÿπ¬å«®‘ ¬— ªí≠À“ ÿ√“ æ∫«à“¡’√“â π¢“¬‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ·Õ≈°ÕŒÕ≈å¡“°∂÷ß 1,712 √â“π ‚¥¬®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬æ∫¡“° ÿ¥∂÷ß 407 √â“𠵓¡¡“¥â«¬¡À“«‘∑¬“≈—¬ √“¡§”·Àß 164 √â“π ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å 129 √â“π ∑—ßÈ π’È °«à“√âÕ¬≈– 93 ‡ªìπ√â“π¢“¬‡À≈⓪íòπ ·≈–√âÕ¬≈– 87 ¢Õß√â“π‡À≈⓪íòπ‡À≈à“π—ÈπÕ¬Ÿà„π√—»¡’ 200 ‡¡µ√ ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑à“π—πÈ ∑’Ë¡“ : www.manager.co.th

ç∂â “ ‡ªì π °“√°√–∑” º‘ ¥ ∑’ Ë √ â “ ¬·√ß¡“° ·≈– ∑”„À⇰‘¥º≈‡ ’¬µàÕª√–‡∑» °Á ¡§«√§√—∫é ∫ÿ√«‘™™å ™π“∏‘ªíµ¬å 29 ªï, Freelance ç‡À¡“– ¡ ‡æ√“–®– ∑”„Àâ § π‰¡à ° ≈â “ ‡Õ“‡ªì 𠇬’ˬßÕ¬à“ßé π√‘π∑√å ·´àÕãÕß 29 ªï, Freelance


6

• หนูน้อยคนนี้คงกลัวตุ๊กตาสลักจากน้ำแข็งจะละลาย เลยเอาร่มคันใหญ่มากางกันแดดให้ ตุ๊กตาน้ำแข็งตัวนี้เป็นหนึ่ง ในหลายสิบตัวที่แกะสลักจากน้ำแข็งที่ได้จากน้ำในแม่น้ำเหลือง แม่น้ำแยงซี และแม่น้ำคงคา ซึ่งจะจัดวางแสดงเป็น ส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่จัดโดยกลุ่มกรีนพีซ ในกรุงปักกิ่ง โดยทางกลุ่มกรีนพีซได้เลือกที่จะใช้น้ำแข็งแกะสลักเพื่อเป็น สัญลักษณ์นับถอยหลัง 100 วัน ก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะมีการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (United Nations Climate Change Conference) ที่กรุงโคเปนเฮเกน

POLITICS

• อาบี้ สิงโตเพศเมีย กำลังดูแลลูกน้อยหนึ่งในสองตัววัย 10 สัปดาห์ของเธอ โดยลูกสิงโตสองตัวของเจ้าอาบี้เกิดในสวนสัตว์ในกรุง ลอนดอน แถมยังเป็นลูกสิงโตที่เกิดใหม่ในรอบเกิน 10 ปี ของสวนสัตว์แห่งนี้เลยก็ว่าได้ เพราะย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว สิงโตตัวล่าสุดที่เกิดในสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือตัวเจ้าอาบี้นั่นเอง

CULTURE

PEOPLE

ยูกโิ อะ ฮาโตยามะ กรมศิลปจดั ตัง้ สถาบันโขนสนองพระราชเสาวนีย ์ แฝดร่วมฝาแต่คนละราศี

นายกรัฐมนตรี

นาย เกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวการจัดตั้ง สถาบันโขนแห่งชาติวา่ กรมศิลปากรได้จดั ตัง้ สถาบันโขนเพือ่ สนองพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูลองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการแสดงโขน รวมทัง้ เป็นการพัฒนาการแสดงให้ มีความทันสมัย โดยกรมศิลปากรจะเร่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผู้ เชีย่ วชาญด้านโขนทัว่ ประเทศในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอด จนโครงสร้างของสถาบันโขนแห่งชาติ ซึง่ ตัง้ เป้าไว้วา่ จะมีผเู้ ข้าใช้บริการสถาบัน ดังกล่าวปีละประมาณ 50,000 คน โดยสถาบันโขนแห่งชาติจะตั้งอยู่ บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิม ภายในโรงละครแห่งชาติ สนามหลวง ถนน ราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ คาดว่าสามารถเปîดบริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการเปîดโรงละครแห่งชาติในเดือนธันวาคมนี้

คนใหม่ของญีป่ นุ่

ภายหลังการเลือกตั้งที่มีประชาชน แห่ แ หนกั น ออกมาใช้ ส ิ ท ธิ Ï ม ากเป็ น ประวัติการณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ ผ่านมา ในที่สุด ชาวอาทิตย์อุทัยก็ได้ ผู้นำคนใหม่ ‘ยูกิโอะ ฮาโตยามะ’ จาก พรรคฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคเดโมเครติก ปาร์ตี้ ออฟ เจแปน (ดีพีเจ) ที่สามารถ เอาชนะพรรคลิเบอรัล เดโมเครติก ปาร์ต้ี (แอลดีพี) ของนายกรัฐมนตรี ทาโร อาโซะ ได้แบบถล่มทลาย ด้วยจำนวน เสียงถึงสองในสาม นั่นคือ 308 ที่นั่ง จากสภาล่างทีม่ ี 480 ทีน่ ง่ั และหลังทราบ ผลการเลือกตัง้ ฮาโตยามะก็กล่าวว่า เขา จะปรับเปลีย่ นนโยบายการต่างประเทศ โดยผูกพันกับสหรัฐฯ ให้น้อยลง และ มุ่งขยายความสัมพันธ์กับเอเชียให้มาก ขึน้ นอกจากนี้ ยังให้คำมัน่ ต่อประชาชน ที่จะเน้นหนักการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเอื้อประโยชน์ถึงตัวผู้บริโภค, ตัดลด การตั้งงบประมาณที่สิ้นเปลืองไร้ประสิทธิภาพ ลดทอนอำนาจของพวกข้าราชการ และแก้ปญ ั หาสังคมทีก่ ำลังกลาย เป็นสังคมคนชราอย่างรวดเร็ว ทีจ่ ะต้อง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม อย่างมหาศาล

SOCIETY ออสโลสวนกระแส อนุญาตหญิงมุสลิมสวม ‘เบอร์กนิ ’ี เล่นน้ำ หลังจากทีท่ างการฝรัง่ เศส และอิตาลี ประกาศสัง่ ห้ามหญิงชาวมุสลิม สวมชุด ‘เบอร์กนิ ’ี ลงว่ายน้ำในสระน้ำสาธารณะเมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา ล่าสุด เจ้าหน้าทีก่ รุงออสโลของนอร์เวย์ได้สวนกระแส ประกาศอนุญาตเป็น การเฉพาะแก่หญิงชาวมุสลิมให้สามารถสวมเบอร์กินีลงสระสาธารณะได้ แล้ว โดย นาย แยน แซนเดอร์ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ซึง่ ดูแลด้านกีÃาในสปอร์ต คลับแห่งหนึ่งของกรุงออสโล กล่าวว่า “เราคิดว่าทุกคนที่อาศัยในเมืองนี้มี สิทธิทÏ จ่ี ะใช้บริการสระว่ายน้ำ และควรลองมองดูชดุ ว่ายน้ำของนักกีÃาอาชีพที่ สวมชุดคลุมทั้งตัว หากวัสดุนั้นสามารถใช้ได้ในน้ำ มันก็ไม่มีปัญหา” ทั้งนี้ กรุงปารีสประกาศไม่ตอ้ นรับ สาวมุสลิมทีใ่ ส่ชดุ ว่ายน้ำดังกล่าว โดยอ้างว่าอาจก่อปัญหาด้านสุขอนามัยของชุดทีด่ ไู ม่สะอาดสะอ้าน จากนัน้ เมืองวาราโล เซเซีย ของอิตาลี ก็ออกคำสั่งห้ามหญิงมุสลิมสวมชุดเบอร์กินีลงสระว่ายน้ำเช่นกัน พร้อม ปรับเงิน 500 ยูโร สำหรับผู้ที่ฝ่าฝóน

เมือ่ นึกถึงฝาแฝด ภาพจำทีม่ คี อื ทารกทีห่ น้าตา คล้ายกัน เกิดจากแม่คนเดียวกัน และเกิดในวัน เดียวกัน แต่ลูกแฝดที่เกิดจากคุณแม่ เฮย์เลย์ ฟîลลิปส์ วัย 24 ปี ชาวอังกฤษ กลับต่างออกไป โดยลูกแฝดทัง้ สองของเธอเกิดห่างกันถึง 51 ชัว่ โมง ซ้ำยังเกิดคนละราศีกันอีกต่างหาก! โดยเฮย์เลย์ เล่าว่า หลังจากปวดท้องคลอดเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เธอถูกพาตัวไปโรงพยาบาลซันเดอร์แลนด์ รอยัล แต่หมอคิดว่าเธอมีอาการติดเชือ้ จากน้ำ จึงให้กลับบ้าน แต่เมือ่ กลับถึงบ้านได้แค่สิบนาที เฮย์เลย์ก็คลอดไรอัน (ราศีสิงห์) ในห้องน้ำ โดย มี เคร็ก เซลบี สามีวัย 32 ปี คอยดูแลอยูข่ า้ งๆ จากนั้นเธอกับสามีจึงพาไรอันที่คลอดออกมา ด้วยน้ำหนักตัว 1,303 กรัม ไปโรงพยาบาลเพื่อ รอคลอดลูกแฝดอีกคนที่ยังอยู่ในครรภ์ ทว่าวัน เวลาผ่านไปถึงสองวัน (25 สิงหาคม) เฮย์เลย์จึงได้ คลอดลูอิสที่มีน้ำหนักตัว 2,210 กรัม และมีราศี เกิดอยู่ในรอบของราศีกันย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทั้ง มหัศจรรย์ และเป็นเรือ่ งทีด่ สี ำหรับครอบครัวของเธอ

TRAVEL

‘สามชุก’ ตลาดร้อยปเมืองสุพรรณฯ ซิวรางวัลจากยูเนสโก

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟîก ประจำปี 2552 จากสถานที่ต่างๆ ที่เข้าประกวดในโครงการดังกล่าวกว่า 48 แห่ง จาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟîก ซึ่งสถานที่ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ Sangiin Dalai Monastery เมืองโกบีไอมัคใต้ ประเทศ มองโกเลีย ส่วนชุมชน ‘สามชุก’ และตลาดเก่าร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ทีป่ ระเทศไทยส่งเข้าประกวดนัน้ ได้รบั รางวัลอนุรกั ษ์ดเี ด่นร่วมกับ Huai Hai Lu 796 เมืองเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน, YMCA Student Branch นครมุมไบ ประเทศอินเดีย และ Waterworks Building เมืองโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ยูเนสโกแจ้งอีกว่า คุณสมบัติของแต่ละสถานที่ที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และมีการ บูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน 10 ปีที่ผ่านมา และสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 1 ปี นับจากการประกาศผลรางวัลดังกล่าว
• ครบรอบ 40 ปี ในปีนี้แล้ว สำหรับภารกิจส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ เราจึงนำภาพถ่ายจากยานอวกาศที่บันทึกไว้เมื่อ 40 ปี ทีแ่ ล้ว มาให้คณ ุ ดู เพราะเป็นภาพทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครเห็น โดยยานอวกาศทีเ่ ห็นอยูน่ ค้ี อื ยานที่ นีล อาร์มสตรอง และ เอ็ดวิน อัลดริน นักบินอวกาศ เป็นผู้บังคับ โดยภาพนี้ถ่ายจากยานอีกลำ พื้นผิวที่เห็นกว้างใหญ่ตรงหน้าคือพื้นผิวของดวงจันทร์ และที่มอง เห็นเป็นเสี้ยวกลมโผล่ขึ้นมาลิบๆ ตรงหน้า คือดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่ชื่อว่า ‘โลก’

• หลังจากเหยียบกับระเบิดที่ชายแดนไทย-พม่าไปเมื่อเกือบ 10 ปีก่อน และมีผลทำให้พังโม่ตะลากลายเป็นช้างขาพิการมา ตลอด แต่ล่าสุดช้างวัย 48 ปี ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลช้างที่จังหวัดลำปาง ก็ได้รับมอบขาเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ กำลังปรับตัวให้เข้ากับขาเทียมอยู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้พังโม่ตะลาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

SPORT

สโลคัม ปราบพญาเสือ

ฮีธ สโลคัม โปรชาวอเมริกนั สยบพญาเสือ ไทเกอร์ วูดส์ อย่างราบคาบ ขึน้ ผงาดครองแชมป์กอล์ฟพีจเี อทัวร์ รายการเดอะ บาร์เคลย์ส ซึง่ ถือเป็นรายการแรกของศึก ‘เฟดเอ็กซ์ คัพ’ ทีค่ ดั เอานักกอล์ฟทีท่ ำคะแนนสะสมตลอดปีใน 125 อันดับแรก มาเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนาม ลิเบอร์ตี้ เนชันแนล กอล์ฟคลับ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา โดยแรกเริ่มแข่งขันในรายการนี้ สโลคัมมีคะแนนสะสมตลอดปีอยู่ใน อันดับรองสุดท้าย (124) แต่ในที่สุดก็กระโดดมาเป็นผู้ชนะในรายการดังกล่าว รับเงินรางวัลไป 1.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เขากล่าวว่า “เหลือเชื่อจริงๆ เป็นสัปดาห์ที่ไม่คาดฝันเลยก็ว่าได้ การพัตต์ในหลุมสุดท้ายวิเศษยิ่ง ผมจะจดจำมันไปตลอดทั้งชีวิต”

TRIVIA

กฎหมายสุดฮา

ใครว่ากฎหมายเป็นเรื่องซีเรียส น่าเบือ่ และไร้ซง่ึ อารมณ์ขนั แต่ที่เราเพิ่งค้นพบมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย เพราะมันเต็มไปด้วยความสนุก แถมกฎหมายบางข้อ ก็ยังทำให้เราขำจนเกือบหยุดไม่ได้อีกด้วย ที่เรากำลัง พูดถึงคือกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ถ้ายังนึกภาพไม่ ออกว่ากฎหมายจะทำให้คณ ุ ฮาได้อย่างไร ลองดูตวั อย่าง ต่อไปนี้ • ด้วยความทีส่ หรัฐอเมริกาเป็นประเทศทีป่ ระกอบไปด้วย มลรัฐต่างๆ กว่า 50 มลรัฐ มีกฎหมายแปลกๆ ที่บาง ครั้งอาจจะดูไร้สาระจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกฎหมาย นั่นเป็นเพราะกฎหมายที่ว่าบางข้อถูกบัญญัติขึ้นมา ตั้งแต่เมื่อหลายทศวรรษก่อน ซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายที่ มีประโยชน์ในยุคสมัยนัน้ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปผูค้ นก็หลงลืม ถึงทีม่ าทีไ่ ป แต่กฎหมายเหล่านีก้ ย็ งั คงมีผลบังคับใช้เรือ่ ย มาจนถึงปัจจุบัน • ในมลรัฐเวอร์จเิ นียนัน้ มีกฎหมายทีไ่ ด้รบั การบังคับใช้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2493 ข้อหนึง่ ทีร่ ะบุเอาไว้วา่ ในวันอาทิตย์นน้ั

LIFESTYLE

หนุ่มน้อย 12 ขวบ สร้างเว็บข่าวดีให้คนทัว่ โลกอ่าน

“ผมคิดว่าข่าวสาร ทุกวันนี้มักจะนำเสนอ ในเรื่องที่กดดัน และมี ความโหดร้ายมากเกิน ไป ซึง่ ผมเองแม้จะเป็น เพียงคนคนเดียวแต่กอ็ ยากทีจ่ ะสร้างความแตกต่างให้กับโลกบ้าง” – นี่คือปากคำอันเป็นแรง บันดาลใจให้ แม็กซ์ โจนส์ วัย 12 ปี จากรัฐ ฟลอริดา ทีม่ คี วามคิดดี ก่อตัง้ เว็บไซต์ขา่ วดีทช่ี อ่ื ว่า www.hnheadlines.com พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ตัว เองให้อยูใ่ นตำแหน่งผูป้ ระกาศข่าว ร่วมกับทีมงาน วัยรุน่ ที่กระจายตัวอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ทำหน้าที่ คอยเลือกสรรข่าวดีทเ่ี กิดขึน้ จากทุกมุมโลก รวม ทัง้ บทความดีๆ ทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจมา ใส่ไว้ในเว็บไซต์ พิสูจน์ความฮิตของเว็บไซต์ได้ ด้วยสถิตผิ เู้ ข้าชมทีม่ ากถึง 5,000 คนต่อวัน

ห้ามไม่ให้ทำการล่าสัตว์ทกุ ชนิด ยกเว้นแต่เพียงแรคคูน ซึง่ สามารถล่าได้จนถึงเวลา 02.00 น. • ส่วนมลรัฐเทนเนสซีเองก็มีกฎหมายปี พ.ศ. 2517 ข้อ หนึง่ ทีห่ า้ มไม่ให้ใครนำเข้า เป็นเจ้าของ หรือมีสว่ นใน การนำเข้าตัวสกังก์ที่ยังมีชีวิตเข้าไปในรัฐ • นอกจากนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ทำให้เราคิดว่า คนออก กฎหมายคงมีอารมณ์ขนั น่าดู อย่างเช่นห้ามปล่อยให้ลา นอนหลับในอ่างอาบน้ำ ผูใ้ ดล่ามจระเข้ไว้กบั ท่อดับเพลิง ถือว่ามีความผิด ห้ามปลุกหมีขน้ึ มาเพือ่ ถ่ายรูป ห้ามซด ซุปเสียงดังถึงหูคนอื่น ห้ามแทะเบอร์เกอร์ของคนอื่น การมีสัมพันธ์ทางเพศกับเม่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ม้ากินน้ำประปาจากก๊อกสาธารณะที่ถูก ไฟไหม้ ใครทำให้ลงิ สูบบุหรีถ่ อื ว่าผิดกฎหมาย การร้อง เพลงผิดคีย์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ห้ามผูกยีราฟไว้กับ เสาโทรศัพท์ หรือห้ามตกปลาขณะนั่งบนหลังอูฐ ฯลฯ • ยังมีอกี มากมายหลากหลาย จนมีคนบันทึกไว้เป็นเรือ่ ง เป็นราว ลองเข้าไปเช็กได้ที่ www.dumblaws.com

“ปั ญ หาบ้ า นเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถทำให้คลี่คลายได้ โดยต้องมี ความเข้ า ใจคำว่ า ประชาธิ ป ไตย อย่างแท้จริง บุคคลที่มีความขัดแย้ง กันทุกฝ่ายต้องตัดลดประโยชน์ส่วน ตน เสี ย สละ เห็ น แก่ ช าติ บ้ า นเมื อ ง ประชาธิ ป ไตยที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ งรู้ จั ก เสียสละ เคารพเสียงส่วนใหญ่ นี่คือ หลักการมีเหตุมีผล การอยู่ร่วมกัน ในบ้านเมือง ประชาธิปไตยต้องมีกฎ ระเบี ย บ การต่ อ สู้ การใช้ สิ ท ธิ ข อง ตนเองโดยไม่ เ กิ น ขอบเขต และไม่ กระทบกระเทื อ นหรื อ สร้ า งความ เดือดร้อนให้กับคนส่วนใหญ่” ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวภายหลังมอบรางวัล ในการแข่งขัน ‘เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทองของมีค่าและ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง’ ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2552

GREEN PLEASE รพ. ปทุมธานี หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนรักษ์โลก

นอกจากจะเป็นสถานที่รักษาอาการป่วยไข้แล้ว ล่าสุดโรงพยาบาล ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยรักษาธรรมชาติได้อีกด้วย โดยไม่ได้ใช้ยารักษา แต่ รักษาด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งความคิดดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นที่โรง พยาบาลปทุมธานี ทัง้ นี้ นายแพทย์ ทรงพล ชวาลตันพิพทั ธ์ ผูอ้ ำนวยการ โรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นโรงพยาบาล ขนาด 377 เตียง มีเครื่องปรับอากาศใช้หลายร้อยเครื่อง กระบวนการ คือจะนำความร้อนทีร่ ะบายออกมาจากเครือ่ งปรับอากาศขนาดใหญ่ภายในโรงพยาบาล และเตาเผาขยะ ติดเชื้อ ไปต้มน้ำร้อนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ซึ่งทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน พลังงานได้ 10-20% โดยปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอยู่ประมาณล้านกว่าบาท

Did You Know?

ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. ความมั่นคง

4 กันยายน 2461 - วันเกิด ไพบูลย์ บุตรขัน ราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งคนสำคัญของไทย เกิดทีอ่ ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพลง ที่เป็นผลงานอมตะ ได้แก่ โลกนี้คือละคร ชายสามโบสถ์ ตะรางดวงใจ ค่าน้ำนม ฝน เดือนหก ฯลฯ ในจำนวนนี้มีหลายเพลงได้ รับรางวัล และได้รับรางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 กันยายน 2540 - แม่ชีเทเรซาเสียชีวิต ด้วยอาการหัวใจวายทีน่ ครกัลกัตตา ประเทศ อินเดีย ท่านเป็นแม่ชีผู้อุทิศทั้งชีวิตในการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาสในอินเดีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 6 กันยายน 2479 - เสือแทสเมเนียตัวสุดท้าย ของโลกตายทีส่ วนสัตว์โฮบาร์ต เสือแทสเมเนีย หรือหมาป่าแทสเมเนียเป็นสัตว์นักล่าที่มีถุง ใต้ทอ้ งคล้ายจิงโจ้ เลีย้ งลูกด้วยนม และเป็น สัตว์เฉพาะถิน่ ในเกาะแทสเมเนีย ออสเตรเลีย 7 กันยายน 2541 - แลรี เพจ และ เซอร์ เกย์ บริน สองนักศึกษาปริญญาเอกแห่ง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐฯ ร่วมกัน ก่อตั้งบริษัท กูเกิล (Google Inc.) ในรัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึง่ กูเกิลได้กลาย เป็ น เว็ บ ไซต์ ส ำหรั บ ค้ น หาข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก 8 กันยายน 2482 – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่าด้วยรัฐนิยม เรื่องการเคารพธงชาติ เพลง ชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้ คนไทยยืดถือและเป็นหลักปฏิบตั มิ าจนปัจจุบนั 9 กันยายน 2519 - เหมาเจ๋อตุง ถึงแก่ อสัญกรรม ขณะอายุได้ 82 ปี เขาเป็น ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จนี และผูส้ ถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ ได้รบั การยกย่อง ให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญระดับโลกแห่ง ศตวรรษที่ 20 10 กันยายน 2340 - แมรี วอลสโตนคราฟต์ ชาวอังกฤษ นักเขียน นักปรัชญาสายเฟมินสิ ม์ และนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรกๆ ของ โลก เสียชีวิตขณะอายุเพียง 38 ปี

พระราชบัญญัตคิ วามมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 มีลกั ษณะเป็นกฎหมายเชิงรุก เน้นการป้องกันก่อนจะเกิด เหตุการณ์ทก่ี ระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ แตกต่างจากพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก ทีจ่ ะประกาศใช้กต็ อ่ เมือ่ มีสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือเหตุการณ์รา้ ยแรงเกิดขึน้ แล้วเท่านัน้ ที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายความมั่นคงมีลักษณะการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยกว่า อีกทั้งให้ภาพที่ดีกว่าในสายตา ประชาคมโลก เพราะกฎหมายลักษณะนี้ ประเทศมหาอำนาจหลายๆ ประเทศก็มบี งั คับใช้เช่นกัน (ข้อมูลจาก : Pitakthai.com)


08

สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ในหนังสือ ผู้ชาย... ผู้ ไม่แพ้** คุณ กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีคลังใน ปัจจุบัน และอดีตวาณิช ธนากรมือดีที่สุดคนหนึ่ง ของประเทศ บอกว่าเคล็ดลั บ ห รื อ ก ฎ ก า ร ล ง ทุ น ง่ายๆ ที่ใช้ได้ตลอดกาลใน การตัดสินใจว่าหุ้นตัวไหน น่าลงทุน มีเพียง 6 ข้อ เท่านั้น คือ • อยากทำกำไรจริงๆ ต้อง ซื้อตอนคนอื่นขาย อย่าไป ซื้ อ เพี ย งเพราะหุ้ น กำลั ง ขึน้ คุณกรณ์บอกว่า ‘เป็น การอ้างเหตุผลที่แย่ที่สุด แล้ว’ ทีส่ ำคัญ อย่าลืมขาย ตอนที่คนอื่นจะซื้อด้วย • ทุกวันเป็นวันใหม่ อย่าไป คิ ด เรื่ อ งต้ น ทุ น ของหุ้ น ที่ ซื้อมา ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล ที่ไร้ค่าที่สุด ให้ถามตัวเอง ว่า ถ้าวันนี้ไม่มีหุ้นตัวนี้อยู่ ในมือ คุณคิดจะซื้อไหม ถ้าคำตอบคือไม่ ก็น่าจะ หมายความว่าคุณควรจะ ขายมันออกไปซะ ถึงแม้จะ ทำให้คุณขาดทุนก็ตาม • เราซือ้ ส่วนหนึง่ ของกิจการ ไม่ใช่ซอื้ แผ่นกระดาษ ดังนัน้ คุณต้องเชื่อในตัวกิจการ


ในธุรกิจ ในผู้บริหาร หุ้นมี ขึ้นมีลง แต่ในระยะยาวคุณ ไม่พลาดแน่ ถ้าคุณตัดสินใจถูกตรงนี้ • อย่าไปกังวลกับความผันผวนในตลาด แต่อย่าลืม ว่าความผันผวนคือโอกาส ที่คุณอาจจะได้ซื้อของดีใน ราคาถู ก กว่ า ปกติ ห รื อ ขายในราคาสูงกว่าที่ควร • ต้องเผือ่ ไว้เสมอว่าคุณอาจ จะคิดผิด อย่าหวังซือ้ ถูกสุด หรือขายแพงสุด และข้อสุดท้าย... เราหยุดไว้ยั่วคุณเล่น แค่ 5 ข้อก่อน วัดใจกัน หน่อยว่าคุณอยากติดตาม เรื่องของเขาต่อหรือเปล่า เรามีโอกาสไปพบกับ กรณ์ จาติกวณิช ขุนคลังที่ ฮอตที่สุดเท่าที่ประเทศไทย เคยมีรัฐมนตรีคลังมาเลย ก็ว่าได้ ถ้าวัดจากเสียง ชืน่ ชมโดยเฉพาะจากสาวๆ ทีต่ ดิ ตามผลงานของเขาอยู ่ ใน Facebook เหรอ (Korn Chatikavanij)? ไม่ ต้องห่วง มีคนขอ Become Fan หรือขอเป็นแฟนๆ ติดตามอ่านเรื่องราวของเขา กันเป็นพันๆ คน (ปัจจุบัน 5,700 คนแล้ว) ใน twitter ( t w i t t e r . c o m / Ko r n Democrat) ก็ไม่ตา่ ง เพราะ มีคน follow เขามากพอๆ กับดาราเกาหลีดังๆ เลยที เดียว เมื่อไหร่ที่เขาไปออก รายการทีวี หรือได้ลง สั ม ภาษณ์ นิ ต ยสารอะไร แฟนๆ ก็จะเฮโลกันเข้าไป แซวหรื อ ไปชื่ น ชมจนแน่ น ขนัด ไม่เคยมียคุ สมัยใดอีก แล้วที่ประชาชนจะใกล้ชิด ติดตามคนที่เป็นรัฐมนตรี คลังได้ถึงขนาดรู้ว่า แต่ละ วันประชุมเรื่องอะไร ทาน ข้าวกับอะไร หรือเอ่อ... หลัง บ้านรัฐมนตรีคลังนำขนม อะไรไปให้ท่านและทีมงาน ได้ อิ่ ม หนำสำราญหลั ง การประชุ ม ที่ เ คร่ ง เครี ย ด ตัวอย่างล่าสุดที่ประชาชน ติ ด ต า ม อ่ า น ไ ด้ จ า ก Facebook ของเขาคือ ‘การประชุมวันนี้ (ซึ่งลาก มาจากเมื่อวาน) น่าจะจบ ลงได้ในเวลาไม่เกิน 10.00 น. ครับ - อย่างน้อยผมมีปาท่ อ งโก๋ จิ้ ม นมข้ น อยู่ เ ป็ น เพื่อนครับ’ Living High หรือ ชีวิตชั้นสูงสำหรับ กรณ์ จาติกวณิช ไม่ได้หมายถึง ส่วนสูงเกือบ 2 เมตร อัน โดดเด่นของเขาเท่านั้น แต่ มั น กิ น ความรวมไปถึ ง ฐานะ ชาติตระกูล ตำแหน่ง หน้าทีก่ ารงาน ทีค่ นคนหนึง่ จะสามารถก้ า วไปได้ ไ กล ที่สุดในช่วงชีวิตหนึ่ง ฐานะ และชาติ ต ระกู ล ที่ มี ม าแต่

กำเนิดอาจเป็นสิ่งที่เลือก ไม่ได้ แต่กา้ วทีเ่ ขาเลือกหลัง จากนั้น ไม่ว่าจะเรื่องการ เรียน หน้าทีก่ ารงานในเวลา ต่อๆ มาต่างหากทีเ่ รานำมา คิดรวมกับคำว่า ชีวติ ชัน้ สูง พูดสัน้ ๆ แบบได้ใจความ กรณ์ จั ด ว่ า เป็ น คนหนุ่ ม ที่ ประสบความสำเร็ จ สู ง ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ไม่ ว่ า จะวั ด ด้วยเกณฑ์ใด เป็นที่รู้กันว่าปี 2540 คือปีทกี่ รณ์อมิ่ ตัวกับหน้าที่ การงานในภาคเอกชน กับ ตำแหน่งสุดท้ายคือ ประธาน บริษทั หลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน ประเทศไทย เขาเลิก สนใจไยดีเงินเดือนเดือนละ 5 ล้าน และหันเหเส้นทาง มาสูแ่ วดวงการเมือง พร้อม ประกาศว่า ขอโอกาสทำงาน การเมืองแค่ 15 ปี ถ้าหาก ครบกำหนดและยังไม่ได้ทำ หน้าที่ที่เขาตั้งใจ เขาก็จะ เดินออกไปจากเส้นทางนี้ เอง หน้าที่ที่เขาตั้งใจก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ในรัฐบาลทีม่ นี ายกรัฐมนตรีชื่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เท่านั้น ผ่านมา 12 ปี หรือ เศษสองส่วนสามของระยะ เวลาที่กำหนด บนธนบัตร ที่ อ อกโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในปี 2552 ก็ ปรากฏลายเซ็น กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กรณ์บอกว่า เขาเป็น ผูช้ ายทีช่ อบวางแผน ดังนัน้ การทำงานในอดีตกว่า 20 ปี ในสายการเงินและการ ลงทุน จึงเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากสนามวั ด ทั ก ษะ การวางแผนกับตัวเลข หุ้น และเงินสด ที่ท้ายที่สุด เขา เดิ น ออกมาจากสนาม อย่างผู้ชนะ พร้อมด้วย รางวัลเป็นตัวเลขในบัญชี ธนาคารที่ พ อให้ เ ขาและ ครอบครัวอยู่สบายไปทั้ง ชีวิต สนามการเมืองระดับ ประเทศในฐานะขุ น คลั ง คื อ อี ก สนามที่ วั ด ทั ก ษะ การวางแผนและการใช้ กลยุทธ์อีกแบบ คราวนี้ รางวัลไม่ใช่ตัวเลขในบัญชี ธนาคารของตัวเอง แต่คือ ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศที่จะบอกได้ว่า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นหรือยัง ประเทศลืมตา อ้าปากได้หรือไม่ และนั่น เองที่จะทำให้เขาเดินออก จากสนามได้อย่างภาคภูมิ ใช้ส่วนสูงเกือบ 2 เมตร ให้ เต็มที่ ไร้อาการไหล่ตกที่ อาจทำให้ ส่ ว นสู ง หดหาย ไปหลายเซ็นต์ พูดถึงตรงนี ้ -- แน่นอน

ว่ า ไม่ บ่ อ ยนั ก ที่ เ รามอง เห็นความเชื่อมโยงในวิธี คิ ด ข อ ง ค น ค น ห นึ่ ง ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ อี ก เรื่ อ งได้ อย่ า งชั ด เจนและไร้ ร อย ต่อ แม้เรื่องที่ว่าจะเกิดขึ้น ต่างกรรม ต่างวาระ และ ต่างบริบท เรือ่ งทีว่ า่ คือ เคล็ดลับการลงทุนในหุ้น กับเคล็ดลับการลงทุนใน ตัวนักการเมือง คิดเล่นๆ ว่าถ้านัก- การเมือง หรือผู้ดำรง ตำแหน่งสำคัญๆ ในรัฐบาล เ ป รี ย บ เ ส มื อ น หุ้ น ที่ ประชาชนยอมเสี่ยงที่จะ ลงทุนด้วย ก็จำเป็นที่ ประชาชนจะนำเคล็ดลับ การลงทุน 6 ข้อ ของเขา มาใช้ในนาทีนี้เลย นักการเมื อ งคนไหนมี คุ ณ สมบัติตรงตามที่เขาชี้ ไว้ ก็ ไม่ต่างอะไรกับหุ้นงามๆ สั ก ตั ว ที่ ป ระชาชนน่ า จะ ถือไว้ยาวๆ... เคล็ ด ลั บ ข้ อ สุ ด ท้ า ย ที่เราอุบไว้อยู่ตรงนี้... • อย่าหลงรัก ผูกติดกับ หุ้นที่ซื้อมา ขายได้ก็ต้อง ขาย เพราะมันคือการ ลงทุน และการลงทุนที่ดี หมายถึ ง ความพร้ อ มที่ จะขายเมื่ อ มี โ อกาสที่ เหมาะสม ต อ น นี้ ก ร ณ์ คื อ รัฐมนตรีคลังที่ประชาชน พร้อมที่จะเสี่ยงด้วยมาก ที่สุดคนหนึ่ง ข่าวดีคือ ประชาชนเชื่อว่าประเทศ จะได้กำไรในระยะยาวถ้า มีเขาอยู่ ข่าวร้ายคือ... ประชาชนอาจจะยอมผิด กฎเคล็ ด ลั บ ข้ อ สุ ด ท้ า ย เพราะอาการหลงรักและ ผู ก ติ ด มั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ประชาชนยากจะห้ า มใจ จริงๆ หมายเหตุ สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2552


งานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ แน่นอนว่าเป็นงานที่หนักและเครียด แต่ สำหรับคุณแล้ว มันมีมุมไหนอีกที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกและยังมีพลังที่ จะทำอยู่ ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้พลังงานหรือความกระตือรือร้น สูงมาก และสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วย เพราะพอยิง่ ทำ ก็ยง่ิ เห็นในสิง่ ทีค่ วร ต้องทำมากขึ้นเรื่อยๆ บวกกับสัจธรรมทางการเมืองก็คือความไม่ แน่นอน หรือพูดง่ายๆ ว่าด้วยเงือ่ นไขเวลาทีเ่ รามี ก็เลยทำให้มแี รง บันดาลใจหรือความกระตือรือร้นทีจ่ ะรีบคิดรีบทำในทุกๆ เรือ่ งมาก กว่าปกติ เพราะไม่รวู้ า่ เรามีเวลาแค่ไหน ยกตัวอย่างเมือ่ หลายอาทิตย์ ที่แล้วผมพาครอบครัวไปทานเนื้อโกเบตรงถนนเพชรบุรีฯ เวลาไป ร้านนีผ้ มจะไม่ชอบนัง่ ทีโ่ ต๊ะ แต่จะนัง่ ทีเ่ คาน์เตอร์ แล้วตรงนัน้ มันก็จะ มีแผ่นกระดาษปูรองจานเป็นรูปคนงานต้อนวัวอยู่ ผมก็ขอยืมปากกา เขาขณะทีร่ ออาหารอยูม่ าเขียนบนกระดาษ เพราะรูว้ า่ กำลังอยูใ่ น ช่วงที่มันจะมีไอเดียบางอย่างอยู่ ผมก็นั่งเขียนเรื่องที่ผมอยากจะ ผลักดันขับเคลื่อนเอาไว้ แล้วพอกลับมาที่บ้านค่อยมาขยายความ เขียนลงอีเมลส่งให้ทีมงาน เพื่อเขาจะได้คิดเผื่อเตรียมไว้แล้วก็เริ่ม ทำงานกันเช้าวันนีเ้ ลย คือนอกเหนือจากทีต่ อ้ งคุยกับ a day BULLETIN วันนี้ ผมก็เปลีย่ นนัดทีม่ หี มดเลย เพราะว่าเราต้องลำดับความสำคัญ ของเนือ้ งานทีเ่ ราอยากจะทำใหม่ แล้วก็ตง้ั คำถามว่าหกเจ็ดเดือน ผ่านไปแล้ว แล้วหกเดือนข้างหน้านี้เราอยากที่จะกำหนดแนวทาง ว่าจะทำอะไร ไม่อย่างนัน้ แต่ละวันมันก็จะผ่านไป สมมติเราจะเอา ประเภทแบบนัง่ เซ็นเอกสารตามหน้าทีข่ องเรา มันก็ผา่ นไปได้เรือ่ ยๆ วันแล้ววันเล่าอยูแ่ ล้ว แต่ผมรูว้ า่ มีเรือ่ งใหญ่กว่านัน้ รอให้ทำอยู่ มีเรือ่ ง ทีจ่ ะต้องปฏิรปู ต้องแก้ไขมากมาย พูดตามตรงก็คอื นีอ่ าจเป็นโอกาส เดียวในชีวติ ทีเ่ ราจะได้ทำสิง่ เหล่านี้ เพราะฉะนัน้ ผมไม่ตอ้ งการให้ เมือ่ หมดวาระของเราแล้วเรามองย้อนกลับมาแล้วเสียดายเวลา นีค่ อื ในใจทีท่ ำให้ตน่ื เต้นกับงานทีท่ ำตลอดเวลาทุกๆ วัน ลงไปอีกระดับ หนึง่ ถามว่ายังสนุกกับงานเนือ่ งจากสาเหตุอะไร ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ คือเพือ่ นร่วมงาน ผมมีทมี งานทีต่ ง้ั ใจทำงาน เป็นคนสมัยใหม่ เป็น

หรือเราได้พดู คุยกันแบบซึง่ ๆ หน้า ได้มองตากัน พันธะทางใจทีม่ วี า่ เราต้องแก้ไขปัญหาให้เขาให้ได้มนั มีมากกว่า คือสมมติวา่ มันมีแค่ เป็นรายงานออกมาบอกว่าชาวสวนลำไยในจังหวัดลำพูนปัจจุบนั เดือดร้อน และราคาลำไยทีค่ าดไว้วา่ น่าจะเฉลีย่ อยูท่ ส่ี บิ บาทตอนนี้ เหลืออยูแ่ ค่เก้าบาท ทุกอย่างมันดูไม่มชี วี ติ มันเป็นรายงานแห้งๆ แต่ถา้ เราลงไปทีน่ น่ั แล้วเราได้เห็น หรือได้คยุ กับชาวบ้านหรือคนใน พืน้ ทีเ่ ป็นการส่วนตัว ได้ลงไปถึงสวนลำไยของเขา แล้วเรายืนยันกับ เขาว่าจะช่วยเท่าทีผ่ มช่วยได้ มันเหมือนเป็นระดับความสัมพันธ์หรือ ความผูกพันทีม่ มี ากกว่า ผมก็เลยเห็นความสำคัญของการทำตรงนี้ ผมเห็นสื่อบางสื่อวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมผมใช้เวลานอกกระทรวงฯ ผมก็อดขำไม่ได้ ผมคิดว่าเขาไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่า หนึง่ คุณไม่ลง พืน้ ที่ คุณไม่มที างรูห้ รอกว่าปัญหามันคืออะไร แล้วก็ สอง ยุคนี้ สมัยนี.้ .. ผมไม่ได้อยูใ่ นกระทรวงฯ ไม่ได้หมายความว่าผมทำงานใน กระทรวงฯ ไม่ได้ คือผมถามทีเถอะ ยุคนีส้ มัยนีเ้ ขาทำงานกันยังไง การสื่อสารนี่เราสื่อสารกันได้กี่รูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ที่นี่ แล้วจริงๆ แล้วผมก็อยูท่ ก่ี ระทรวงฯ อยูแ่ ล้วอย่างน้อยอาทิตย์ละสาม สีห่ น ซึง่ มันเหลือเฟือ นอกนัน้ ผมคิดว่าอีกสามวันลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ทำความ เข้าใจกับประชาชน มันจะมีความสำคัญต่องานทีเ่ ราทำมากกว่า หรือบางทีเราลงพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มนักธุรกิจเขาเดือดร้อนมา ขอความช่วยเหลือ เราก็ช่วยเขาได้ทันที ถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นเราไม่ อยูใ่ นฐานทีจ่ ะช่วยเขาได้ อย่างเช่นผมไปลำพูน ไปเชียงใหม่ ทีว่ า่ ลำไยมี ปัญหา และในส่วนทีค่ ลังเกีย่ วข้องก็คอื เรือ่ งของการปล่อยสินเชือ่ ให้ กับผูป้ ระกอบการ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้มกี ำลังซือ้ ลำไยเอาไว้ขายในช่วงที่ ราคาดีกว่า ถ้าเขาไม่มสี ายป่าน เขาก็จะถูกบังคับให้ขายสินค้าในตอน ทีร่ าคาต่ำเกินไป ผมก็เรียกธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องมาตรงนัน้ เลย มีประเด็น ปัญหาอะไรก็เคลียร์กนั ตรงนัน้ เลย เขาขอสิทธิพเิ ศษทีจ่ ะใช้ผลผลิต เป็นลำไยอบแห้งเป็นหลักประกันในการกูย้ มื ผมก็คยุ กับ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็น ของรัฐอยูแ่ ล้ว บอกว่าคุณช่วยเขาได้ไหม จะตีราคาให้เท่าไหร่ 50% ไหวไหม

คำว่าช่วยประชาชนหรือช่วยชาวบ้าน แต่การให้แยกว่าระหว่างสอง อันนีอ้ นั ไหนเป็นอันไหนก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่วา่ เราก็จะเห็นว่าราชการ เขาก็จะดูแลผลประโยชน์ของรัฐ ส่วนผลประโยชน์ของประชาชนก็คอื ส่วนของประชาชน ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั น่าจะหมายถึงประโยชน์ของประชาชน ซึง่ ก็ใช่ แต่วา่ ไม่ใช่ทง้ั หมด ส่วนการเมืองเองมันก็มเี งือ่ นไขของมัน เหมือนกัน เอาอย่างนี้แล้วกัน ทุกวันนี้ ทุกๆ ปีผมจะจัดโครงการ internship ให้กบั เด็กมหาวิทยาลัยทัง้ จากในและต่างประเทศปีละสอง รุน่ เพือ่ ให้มาทำงานทีพ่ รรคฯ วันก่อนเราก็สง่ เขาไปสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนในกรุงเทพฯ หลายจุด เขาก็กลับมารายงานว่า เขา เพิ่งเห็นว่าระดับการรับรู้ของประชาชนทั่วไปที่มีต่อรัฐบาลและ นโยบายของรัฐบาลนัน้ น้อยมาก แล้วสิง่ ทีป่ ระชาชนจะมีความคิดเห็น ก็คอื เรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ประชาชนมากๆ เลย ไม่อย่างนัน้ ก็จะไม่สนใจรับรู้ ไม่สนใจทีจ่ ะฟัง ผมก็หวั เราะว่านีเ่ หรอข้อเท็จจริงของการเมือง ซึง่ ก็ เป็นอย่างนั้นจริงๆ ด้วย ผมบอกกับน้องๆ ที่มาฝึกงานว่า เข้าใจ หรือยังว่าการเมืองมันยากแค่ไหน ชีวติ พวกเราก็มวั คิดอยูแ่ ค่วา่ เฮ้ย ทำไมรัฐบาลไม่คดิ เรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ ทำไมต้องมีประชานิยม มีอะไร ต่อมิอะไร ตรงนีค้ อื คนทีม่ รี ะดับการศึกษาเขาคิดกัน แต่ประชาชน ส่วนใหญ่เท่าที่เขาเห็นเท่าที่เขาสัมผัสได้ก็คือสิ่งที่มีผลกระทบกับ เขาโดยตรงเท่านัน้ ไม่อย่างนัน้ เราทำดียงั ไงเขาก็ไม่เห็น ไม่ใช่วา่ เขา ไม่ให้ความสำคัญ แต่เป็นเพราะเขาไม่เห็นเลยว่ามันมีผลต่อเขายังไง เพราะฉะนั้น มันถึงยาก การเมืองก็เลยต้องมีมิติมุมมองหนึ่ง ส่วน ภาคเอกชนหรือประชาชนก็มอี กี แบบหนึง่ พูดถึงเรือ่ งความเห็นจากประชาชน คุณกรณ์มองเรือ่ งโพลล์ทกุ วันนี้ อย่างไร ก็แล้วแต่วธิ กี ารทำโพลล์ ซึง่ ถ้าบางแห่งทำดีๆ ก็มคี า่ และมี ความหมาย แล้วโพลล์จะมีความหมายต่อเมื่ออะไร แล้วแต่วธิ กี ารตัง้ คำถาม แล้วก็ความเป็นมืออาชีพของการ จัดทำ แต่โพลล์กม็ คี วามสำคัญ คือกระแสกับการเมืองมันเป็นสิง่ ที่

เราต้องยอมรับว่าทุกๆ อย่างในชีวติ เรือ่ งจังหวะจะโคนก็ตอ้ งสำคัญ คือเราจะดันทุรงั ทำอะไรบางอย่างทีไ่ ม่ใช่เวลาของมัน ก็อาจจะทำให้ของดีกลายเป็นของเสียได้ เพราะฉะนัน้ ก็ต้องระมัดระวัง คนที่พูดคุยกันรู้เรื่องได้โดยเร็ว ตอนนี้ที่ผมบอกว่าสนุกขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าพวกเราต่างคนต่างรูง้ านกันมากขึน้ รูว้ า่ ใครเป็นใคร นอกจาก นัน้ ความสนิทสนมกับทางเพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นข้าราชการก็มมี ากขึน้ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันมีมากขึน้ ทำให้ทำงานกันอย่างสนุกสนานมาก ขึน้ เพราะเขารูแ้ ล้วว่ารัฐมนตรีคนนีเ้ ข้ามาทำงานสไตล์ไหน ซึ่งก็คือสไตล์ ไหนคะ ถ้าถามผม ผมเคยทำงานภาคเอกชนมายังไง โดยทัว่ ไปก็ยงั เป็นอย่างนัน้ ผมค่อนข้างเป็นคนทีฝ่ รัง่ เขาเรียก Result Oriented ก็คอื ทำงานเพือ่ หวังผลเป็นหลัก เรือ่ งของขัน้ ตอนการทำงานก็เป็นเรื่อง ทีท่ างข้าราชการเขาจะช่วยแนะนำ แต่ผมจะเริม่ ด้วยตัวผลทีต่ อ้ งการ ที่จะเห็น และผมอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากรัฐมนตรีคลังคน อื่นๆ โดยทั่วไปที่มองว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องมหภาค แต่ผมมองว่า เรือ่ งคลัง เรือ่ งเศรษฐกิจ เป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลต่อชีวติ ประจำวันของพีน่ อ้ ง ประชาชนโดยรวม เพราะฉะนั้น งานคลังเป็นงานที่ต้องใกล้ชิด ประชาชน ไม่ใช่งานทีน่ ง่ั อยูบ่ นหอคอย หรือนัง่ ดูเพียงแค่ตวั สถิตติ วั เลข ทีข่ า้ ราชการทำไว้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ปิดสมัยประชุมสภา แล้วก็เมือ่ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือทางกฎหมายเรามีครบถ้วนแล้ว ผมก็ใช้เวลาเกือบ ทุกอาทิตย์เดินทางสัญจรลงพื้นที่ในจังหวัดที่มีความหลากหลาย เพือ่ หนึง่ รับรูข้ อ้ มูลข้อเท็จจริงจากผูป้ ระกอบการ หรือประชาชนใน พืน้ ที่ สอง ช่วยให้เราสามารถทีจ่ ะสือ่ สารแนวคิดนโยบายความตัง้ ใจ ของเราให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละพื้นที่และผู้ประกอบการ ภาคเอกชนในพืน้ ทีน่ น้ั ด้วย เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ทำงานไปในทิศทางเดียว กันได้ เพราะฉะนัน้ ผมจึงต้องเดินทางไปทัว่ แล้วด้วยวิญญาณของ ส.ส. ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึง่ ตรงนีอ้ าจเป็นมิตหิ นึง่ ทีท่ ำให้ผมแตกต่าง จากรัฐมนตรีคลังหลายๆ ท่านในอดีตทีไ่ ม่มใี ครมาจากการเลือกตัง้ เลย ซึง่ ผมว่าตรงนีอ้ าจจะเป็นหนึง่ ในทีม่ าของความแตกต่าง ผมเป็น นายธนาคารมาเกือบยีส่ บิ ปี แล้วก็เป็น ส.ส. ฝ่ายค้านอีกสิบปีเต็ม ก่อนทีจ่ ะมาเป็นรัฐมนตรี เพราะฉะนัน้ ระดับความสำคัญทีใ่ ห้กบั ความคิดเห็นของประชาชนก็พดู แบบตามตรงเลยว่าโดยสัญชาตญาณ แล้วจะมีมากกว่า คล้ายกับว่าเมื่อเราลงพื้นที่แล้วรับฟังปัญหาเขา

แก้ปัญหาเร็วมาก แก้ปัญหาได้เลย มันต้องเร็ว เพราะว่าหลักชัยมันไม่รอใคร สิ่งเหล่านั้นสามารถวัดได้ชัดเจนว่าความต้องการตอบสนองได้ไหม แล้วก็จบ แต่ในส่วนอืน่ ๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวม เป็นเรือ่ งที่ ต้องใช้เวลามากกว่า เพราะสิง่ เหล่านีม้ นั วัดทีเดียวไม่ได้ วัดด้วยระยะเวลาหกเดือน ไม่ได้ หกเดือนคือเพิ่งออกนโยบาย แล้วการออกนโยบาย การออก กฎหมายมารองรับนโยบายนั้น ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้ทำเร็วมาก เราเข้ามาปุ๊บ ไม่นานเราออกกฎหมายกระตุ้นระยะสั้น มีเรื่องของ เช็คช่วยชาติ มีเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เราออกมาได้เมื่อสิ้น เดือนทีส่ ามของการเป็นรัฐบาล หลังจากนัน้ พอสิน้ เดือนทีห่ กของการ เป็นรัฐบาล เราออกกฎหมายพิเศษอีกสองฉบับ ใช้อำนาจกระทรวง การคลังเป็นผู้ยืมแปดแสนล้านเพื่อใช้ในการลงทุนไทยเข้มแข็ง กระตุน้ เศรษฐกิจ ทีนภ้ี ายในหกเดือนเรามีเครือ่ งไม้เครือ่ งมือครบถ้วน หลังจากนีก้ ค็ อื การนำนโยบายเหล่านีไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ ฉะนัน้ พอวัด ผลงานหกเดือน ผมบอกได้เลยว่าระดับความพอใจในการประเมิน ตนเองนัน้ มี แต่ถามว่างานมันจบหรือยัง ผมว่ามันอีกเยอะ แต่ถ้า ถามว่าระยะเวลาที่กำลังพอดีในการพิสูจน์ในการที่จะทำหลายๆ อย่างทีอ่ ยากจะทำคือนานแค่ไหน ผมตอบว่าอีกหนึง่ ปี จากคนทีเ่ คยทำงานในภาคเอกชน แล้วพอมาทำราชการ ซึง่ เป็นงาน ทีค่ นทัว่ ไปเข้าใจว่ามีขนั้ ตอนการทำงานทีช่ า้ อยากทราบว่าจริงๆ แล้ว ระบบการทำงานราชการช้าอย่างที่ใครๆ คิดหรือเปล่า ครับ มันเป็นอย่างนัน้ จริง แต่เราต้องเข้าใจว่าแนวความคิด ของทางราชการ การเมือง และเอกชน นัน้ ต่างกัน มันเป็นเรือ่ งของ การหาความสมดุลระหว่างทัง้ สามฝ่ายให้ได้ ในส่วนของราชการเอง การทีเ่ ขามีขน้ั ตอนการทำงานต่างๆ นัน้ มันก็มที ม่ี าทีไ่ ปของเขาอยู่ แต่ ขณะเดียวกันเขาก็มแี นวความคิดของเขา ซึง่ บางทีอาจจะไม่ได้เอา ความต้องการของประชาชนเป็นตัวตัง้ ซะทีเดียว เพราะมันมีความ แตกต่างระหว่างคำว่ารัฐ กับประชาชน เหมือนอย่างบางคนบอกว่า ช่วยชาติ กับช่วยประเทศ บางทีความหมายไม่ตรงกันซะทีเดียวกับ

ไปด้วยกันอยูแ่ ล้ว เราปฏิเสธเรือ่ งของกระแสไม่ได้ แต่บางทีกระแส กับข้อเท็จจริงก็อาจจะไม่ได้ตรงกันด้วยซ้ำก็เป็นไปได้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธโพลล์ ไม่เลยครับ (ตอบเร็ว) ปัญหาทางการเมืองก็คอื อย่าไปให้ น้ำหนักกับกระแสมากเกินไปเท่านัน้ เอง คือถ้าบริหารบ้านเมืองโดย อาศัยกระแสอย่างเดียว มันก็จะทำให้เราไม่กล้าทำอะไรหลายๆ อย่าง ทีค่ วรจะต้องทำ ถึงแม้วา่ ไม่ได้เป็นกระแสก็ตาม ย้อนกลับไปตอนต้นที่คุณเล่าว่าบางทีไอเดียมันโผล่มาตอนที่นั่งอยู่ ในร้านเนือ้ โกเบ แล้วคุณกรณ์มคี วามเห็นอย่างไรทีบ่ างทีเรามีไอเดีย แล้วเราต้องเปลีย่ นแผนทีเ่ ตรียมไว้ตงั้ แต่แรก คิดว่าการเปลีย่ นแผน ไปเรื่อยๆ มันมีข้อดีข้อด้อยยังไง แผนเปลีย่ นได้ แต่หลักการหรืออุดมการณ์ผมว่าเปลีย่ นไม่ได้ คือถ้าหลักการเปลีย่ นได้ ก็แสดงว่าไม่ใช่หลักการ (หัวเราะ) แต่วา่ แผนนัน้ เปลีย่ นได้อยูแ่ ล้ว และควรมีความยืดหยุน่ เสมอในการปรับ และเปลีย่ นแผนให้เข้าสถานการณ์ เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทุกๆ อย่างในชีวติ เรือ่ งจังหวะจะโคนก็ตอ้ งสำคัญ คือเราจะดันทุรงั ทำอะไร บางอย่างทีไ่ ม่ใช่เวลาของมัน ก็อาจจะทำให้ของดีกลายเป็นของเสีย ได้ เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งระมัดระวัง อย่างทีผ่ า่ นมาบางคนออกมาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีว่าเมื่อไหร่จะตัดสินใจฟันธงปฏิเสธโครงการ รถเมล์ 4,000 คัน ให้ชดั เจนไปเลย ผมอยูใ่ น ครม. ผมก็เห็นด้วยกับ แนวทางและวิธีของท่านนายกฯ ในการที่จะยืดเวลาพิจารณาการ ตัดสินใจ ซึง่ บางคนอาจจะบอกว่าเป็นการซือ้ เวลา สำหรับผมคือ... แล้วไงล่ะ? คือโดยสรุปประเด็นสำคัญก็คอื ท่านนายกฯ ไม่ได้รบั ข้อ เสนอก็เท่านัน้ เอง แต่มนั มีประโยชน์อะไรกับใคร ถ้าจะให้ทา่ นนายกฯ ออกมาทำตัวเป็นพระเอก แล้วก็ฟันฉับบอกว่าเสนออย่างนี้... เอา กลับไป รัฐบาลล้มเป็นล้ม นีม่ นั ไม่ใช่หนัง นีค่ อื การบริหารบ้านเมือง ภายใต้ขอ้ จำกัดทีเ่ รารูๆ้ กันอยูท่ ง้ั ทางสังคมทางการเมืองทีจ่ ะต้องมี การประนีประนอมเพือ่ ให้ไปกันได้ แต่ไม่ใช่ประนีประนอมเรือ่ งความ ถูกต้อง คือสุดท้ายแล้วถ้าข้อเสนอยังไม่มกี ารปรับเปลีย่ นให้ถกู ต้อง ในสายตาของนายกฯ ก็คงไม่ผ่านการพิจารณา แต่จะมีประโยชน์


อะไรทีจ่ ะต้องออกมาพูดเพือ่ ให้มคี วามสะใจแค่นน้ั น่ะ มันไม่ใช่วธิ กี าร ในทางทีถ่ กู เลย ตอนนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแล้ว เวลาประชุมสภาก็ต้องขึ้นมานั่งด้าน บนแล้วมองลงไปข้างล่างตรงที่ ส.ส. นั่งประชุมอยู่ อยากทราบว่า คุณรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ มองลงไป แทนทีจ่ ะมองขึน้ มาเหมือนหลายๆ ปีที่ เป็นฝ่ายค้าน เออ... นีเ่ ป็นคำถามทีด่ ี เพราะว่ามันคิดจริงๆ นะครับ (หัวเราะ) ง่ายๆ ก่อนอื่นเลย สิ่งที่แปลกไปก็คือ ผมได้มองหน้า ส.ส. ตรงๆ ขณะทีใ่ นอดีตเวลาเพือ่ น ส.ส. ลุกขึน้ อภิปราย เราก็ได้เห็นแต่ขา้ งหลัง ของเขาไม่วา่ จะนัง่ อยูต่ รงไหน ถ้าจะดูหน้า เราก็ดจู ากจอมอนิเตอร์ ด้านบนเท่านัน้ เรือ่ งต่อมาคือ มันทำให้ผมรูส้ กึ ว่า เวลาเขาพูด เขา พูดกับเราโดยตรง ซึง่ ความจริงตามกฎระเบียบของการประชุมแล้ว ส.ส. ห้ามอภิปรายถึง ส.ส. หรือรัฐมนตรีโดยตรง การอภิปรายทัง้ หมด ในสภาต้องอภิปรายผ่านประธานสภา แต่วา่ ในข้อเท็จจริงทุกวันนี้ เวลา ส.ส. พูด ถึงแม้ปากเขาจะบอกว่า ผมต้องฝากท่านประธาน ไปบอกท่านรัฐมนตรี แต่สายตาเขามองมาที่เรา เหมือนเขาพูดกับ เราโดยตรง ซึง่ มันก็เป็นความรูส้ กึ แปลกๆ เหมือนกัน แล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกคุณในแง่ไหน คือมีคนเคยบอกว่า เมื่อคน เราเปลี่ยนมุมมอง ความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนตาม เปลีย่ นแน่นอนครับ เรารูส้ กึ เราเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ พูดกัน ตามตรงนะว่า เราต้องมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของเรามากขึ้น เพราะเรากำลังเป็นตัวแทนของกระทรวงของเราที่จะต้องชี้แจง อธิบายปกป้องการทำงานของกระทรวงฯ ให้กบั เพือ่ น ส.ส. ฟัง มันทำให้เรารู้สึกว่านี่คือเรื่องของเราเหรอคะ ใช่เลยฮะ แล้วเวลาเราลุกขึน้ อภิปรายก็เป็นเราคนเดียวเลย ทีพ่ ดู กับสภาทัง้ สภา แล้วจัดการกับความรู้สึกตอนอภิปรายอย่างไร ให้รู้สึกว่าคุณกับ ฝ่ายค้านไม่ได้ทะเลาะกัน ไม่ได้เถียงกันอยู่ ผมจะถูกสอนมาว่า เวลาอภิปรายอย่าลืมว่า คือ... ต้องพูด ตามตรงเลยนะครับว่า อย่าไปสนใจฝ่ายค้าน เวลาคุณลุกขึน้ อภิปราย หรือลุกขึน้ ชีแ้ จง นัน่ แปลว่าคุณกำลังชีแ้ จงกับประชาชน เพราะอะไร ทีผ่ มพูดอย่างนี้ เพราะว่าหลายๆ กรณี โดยเฉพาะฝ่ายค้านชุดปัจจุบนั เขาถามปุบ๊ เขาลุกไปเลยจากห้องประชุม เขาไม่ได้อยูฟ่ งั ตอนผมตอบ หรือถ้าอยูก่ ค็ อื นัง่ คุยกับเพือ่ นทีอ่ ยูข่ า้ งๆ เขาไม่ได้ถามโดยมีเจตนา จากใจจริงทีอ่ ยากจะฟังคำตอบหรือคำชีแ้ จง จะเป็นการถามเพือ่ ป่วน หรือเพือ่ อะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนัน้ ป่วยการทีผ่ มจะไปแคร์เขา ในเมือ่ เขาไม่ได้ตง้ั ใจทีจ่ ะฟัง คนทีผ่ มควรจะชีแ้ จงมากกว่าคือพีน่ อ้ งประชาชน ที่ฟังอยู่ เพื่อให้เขาไม่สับสนประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามชักนำ ซึ่งไม่ได้หวังอะไรนอกจากที่จะลดระดับความน่าเชื่อถือของตัวผม หรือตัวรัฐบาล หรือตัวรัฐมนตรี ไม่มอี ะไรมากกว่านัน้ แล้วคิดว่าประชาชนฟังคุณอธิบายไหม ผมรูว้ า่ ฟังครับ แต่วา่ สัดส่วนของประชาชนทีด่ ทู วี หี รือฟัง อภิปรายผมไม่รวู้ า่ ถึง 5% หรือเปล่า บางทีกแ็ ล้วแต่ชว่ งว่าตอนนัน้ มี กระแสอะไรน่าสนใจหรือเปล่า มีการอภิปรายไม่ได้วางใจรัฐมนตรี หรือเปล่า แต่วา่ อย่างไรก็ตาม ทุกคำพูดชีแ้ จงของเราก็มคี วามหมาย ทัง้ นัน้ เพราะถูกจารึกไว้เป็นประวัตขิ องเราเองว่าเราเคยพูดเรือ่ งนี้ ในสภา เราก็ตอ้ งรับผิดชอบทุกคำพูดของเราในสภาด้วย แต่กต็ าม ทีเ่ รียนครับ คือเวลาฝ่ายค้านลุกขึน้ พูด เขาก็ไม่ได้พดู กับเรา เขาก็ พยายามพูดกับประชาชนทีฟ่ งั เขาอยู่ เพือ่ ให้ความเชือ่ ถือทีป่ ระชาชน มีตอ่ รัฐบาลลดน้อยลง ดังนัน้ ก็เช่นกัน เวลาทีผ่ มชีแ้ จง ผมก็ไม่ได้ ชีแ้ จงกับฝ่ายค้าน แต่ชแ้ี จงกับประชาชน ตอนที่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง คุณพ่อของคุณกรณ์ก็เพิ่งเสียไป ไม่นาน อยากทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือทำอะไรเป็นอย่างแรก พอรู้ว่าได้เป็นรัฐมนตรีคลัง (นิง่ คิด) ในห้องทำงานผมมีรปู คุณพ่ออยู่ ทีม่ นั ไม่ธรรมดา ก็เพราะคุณพ่อก็เป็นข้าราชการอยูใ่ นกระทรวงนี้ ผมเองเคยวิง่ เข้า วิง่ ออกตัง้ แต่สมัยกระทรวงฯ ยังอยูใ่ นวัง เพราะกรมสุดท้ายทีย่ า้ ย ออกจากวังคือ สศค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตอนนัน้ พ่อเป็นผู้ อำนวยการ สศค. ก็จำได้วา่ ไปเยีย่ มพ่อทีอ่ อฟฟิศบ่อยๆ จนกระทัง่ คุณพ่อไปอยูก่ รมศุลกากรทีค่ ลองเตย ดังนัน้ หลายๆ คนทีเ่ คยเป็น ลูกน้องคุณพ่อแล้วรูจ้ กั เราตัง้ แต่เด็กก็ยงั อยูท่ น่ี ด่ี ว้ ย ดังนัน้ ตอบได้ เลยในฐานะข้าราชการว่า ไม่มกี ระทรวงอืน่ กระทรวงไหนทีผ่ มคิดอยาก จะทำงาน นอกจากกระทรวงการคลัง และผมพูดได้อกี ระดับหนึง่ ก็คอื ถ้าชีวติ การเมืองของผมจบทีก่ ระทรวงการคลัง ผมก็โอเคเลย เพราะ มีอะไรอีกมากมายทีอ่ ยากจะทำระหว่างอยูใ่ นกระทรวงนี้ ตอนทีผ่ ม เป็นรัฐมนตรี หลายๆ คนก็บอกเสียดายทีพ่ อ่ ไม่ได้อยูเ่ ห็นผมเป็นรัฐมนตรี แต่โอเค... พ่ออยูท่ นั ผมเป็นรัฐมนตรีเงา แต่พอ่ ก็คงเห็นแววแล้วตัง้ แต่ ตอนนัน้ มันเป็นเพราะเงือ่ นไขเวลาเท่านัน้ เองว่าผมจะได้มาอยูท่ น่ี ่ี หรือไม่ และเมือ่ ไหร่ ความเชือ่ หนึง่ ของคนจีนอาจจะบอกด้วยซ้ำว่า บางทีพอ่ ผมอาจจะไปเพือ่ ผมจะได้ขน้ึ มาอยูต่ รงนีไ้ ด้ แต่ผมมีความ รูส้ กึ ว่าถ้าพ่อผมมองอยู่ พ่อผมก็คงจะรับรูว้ า่ เราทำอะไรอยู่ บางครัง้

จิตใจอ่อนไหวในเรือ่ งใดก็แล้วแต่ผมก็จะนึกถึงพ่อ แล้วก็พยายาม นึกว่าถ้าเป็นพ่อจะทำยังไง เพราะว่าผมก็รจู้ กั คุณพ่อดี ด้วยความที่ ท่านเป็นข้าราชการ ท่านก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ ไม่เหมือนเราทีเ่ ข้ามา ในฐานะนักการเมือง แต่โดยธรรมชาติผมจะมีระดับความเกรงใจใน ข้าราชการหรือข้าราชการกระทรวงการคลังสูงมากกว่านักการเมือง ทัว่ ไป เพราะว่าผมโตมาในฐานะลูกข้าราชการกระทรวงฯ จะบอกว่า ตัง้ แต่สมัยเข้ามาเป็น ส.ส. แล้ว ผมมักจะทำใจยากกับกิรยิ าของ เพือ่ น ส.ส. ด้วยกันทีจ่ ะกระโชกโฮกฮากข่มขูข่ า้ ราชการทีม่ าชีแ้ จงใน กรรมาธิการหรือในสภา ผมจะมีความรูส้ กึ ว่า เอ๊ะ... ทำไมต้องไปพูด กับเขาอย่างนัน้ ตอนนี้มีลายเซ็นตัวเองบนแบงก์หรือยัง (หัวเราะ) มีแล้วครับ รู้สึกอย่างไรคะ ก็ขำๆ ดีนะ ผมก็จดั ทำแบงก์นน้ั ขึน้ มาเป็นพรีเซ็นเทชันเพือ่ ให้ผใู้ หญ่ทน่ี บั ถือด้วย รูไ้ หมครับเรือ่ งทีป่ ระหลาดคือ ผมไม่รวู้ า่ กระบวนการการเซ็นชือ่ บนแบงก์มนั เป็นยังไง แต่วา่ พอเข้ามารับตำแหน่งปุบ๊ ถ้าผมจำไม่ผดิ ไม่วนั ทีส่ องก็วนั ทีส่ ามของการรับตำแหน่ง ทางแบงก์ชาติ เขาก็สง่ คนมาแล้ว เพือ่ ให้ผมเซ็นลายเซ็นมอบให้เป็นตัวอย่าง หลังจาก นัน้ ก็รอคิวทีจ่ ะผลิต แล้วหลังจากนัน้ อีกหลายเดือนถึงจะพิมพ์ออกมา มันก็เป็นเรื่องที่อลังการมากทีเดียวกับการที่มีชื่อบนธนบัตร (หัวเราะ) ใช่ๆ ผมไม่ปฏิเสธเลยว่าคนเรามันก็ยอ่ มจะมีอตั ตา แล้วก็มกี เิ ลสด้วย การทีเ่ ราได้มาอยูต่ รงนีม้ นั ก็ผสมผสานทัง้ ในเรือ่ ง ของอัตตา ทัง้ ในเรือ่ งของกิเลส เรือ่ งความอยากดัง อยากเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ มันล้วนแล้วแต่... คือถ้าตามหลักศาสนา เรือ่ งเหล่านีม้ นั ก็เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี า่ อะไร แต่วา่ มันก็เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จริงซึง่ ก็ไม่รจู้ ะปฏิเสธ ไปทำไม ดังนัน้ การมีชอ่ื ของตัวเองปรากฏอยูบ่ นธนบัตร แน่นอน มันก็เป็นหนึง่ ในทีม่ าของความภาคภูมใิ จ

คุณกรณ์คิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัวคุณทำงานอย่างสบายใจที่สุด ความบริสทุ ธิใ์ จทีม่ ตี อ่ ภารกิจ คือผมไม่รวู้ า่ ใครจะด่าว่าผม ยังไงก็แล้วแต่ ทีผ่ มมาทำตรงนีไ้ ม่ได้หวังอะไร นอกจากผลงานที่ อยากทำให้กบั ประเทศชาติ ให้กบั ประชาชน ไม่มอี ะไรอย่างอืน่ เลย แล้วมีเงื่อนไขอะไรในใจไหมว่าถ้าจะทำงานตรงนี้แล้ว ต้องมีปัจจัย ดังนีๆ้ มาประกอบรวมกัน แล้วมันจะทำให้คณ ุ ทำงานอย่างสบายใจ ก็หนึง่ เลย... มีนายกฯ เป็น อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ (นิง่ คิด) คือ อันดับแรกผมมีระดับความไว้วางใจในแง่ของความซื่อสัตย์ และไร้ เรือ่ งของผลประโยชน์ในตัวคุณอภิสทิ ธิอ์ ย่าง 100% การมีผบู้ งั คับบัญชาที่เรารู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการหาผลประโยชน์ มันสำคัญ กับผมมาก ตัวผมเองคิดว่าเรามีจติ ใจทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ล้ว คุณอภิสทิ ธิเ์ ขา มีจิตใจที่บริสุทธิ์มากกว่าเราอีก แล้วไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์คนเดียว รอง นายกฯ กอบศักดิ์ กับรองฯ สุเทพ หรือหลายคนทีเ่ ราทำงานร่วมกัน มาในฐานะเคยเป็น ส.ส. ฝ่ายค้าน บางทีมองหน้ากันก็รวู้ า่ เรือ่ งนีเ้ ขา จะคิดยังไง คือผมสามารถให้สมั ภาษณ์บางเรือ่ งได้โดยไม่ได้ปรึกษา ท่านเหล่านี้มาก่อน และผมก็มั่นใจเลยว่าที่ผมพูดมาต้องตรงกับที่ ท่านคิดแน่นอน นีค่ อื ทีม่ าของความสบายใจ กลับกัน ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเองไม่มน่ั ใจในตัวเรา ไม่มน่ั ใจในความคิดของเรา เราก็ตอ้ ง คอยพิสจู น์ตวั เองกับเขาอีก ซึง่ จะยิง่ แย่ใหญ่ แต่ผมกับท่านนายกฯ นี่ ผมรูว้ า่ มันไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องทำนอกเหนือจากตัวงาน อย่างสมมติ ว่าเป็นนายกฯ ทีผ่ มไม่รจู้ กั หรือเป็นนายกฯ ทีอ่ าจให้ความสำคัญ กับเรื่องบางอย่างที่มันนอกเหนือจากเรื่องงานที่ทำ มันก็อาจทำให้ ผมเสียเวลาไปคอยเอาใจเขา เขาจะไปไหน เฮ้ย... เราต้องไปด้วย ถ้าเราไม่ไปเดีย๋ วเขาจะว่าเราได้ ซึง่ โดยธรรมชาติคนทัว่ ไปจะต้องใช้ เวลาในการประจบนายไม่มากก็นอ้ ย แต่ระหว่างผมกับนายกฯ แทบ จะไม่มเี ลย ซึง่ มันก็เป็นเรือ่ งทีท่ ำให้สบายใจ แล้วผมก็รดู้ ว้ ยว่าเขา เป็นคนทีไ่ ม่เอาเรือ่ งนีม้ าคิด อย่างผมบางทีกม็ านัง่ คิดว่าทำไม ไม่วา่


มันหายไปเยอะมาก ภาคส่งออกหายไป 30% การลงทุนภาคเอกชน แทบจะเป็นศูนย์ เพราะฉะนัน้ เมือ่ กำลังซือ้ หายไปเยอะ รัฐบาลก็ ต้องใช้เงินเยอะ เมือ่ ใช้เงินเยอะ เราก็ตอ้ งกู้ นัน่ คือขัน้ ตอนปกติ ไม่ได้ดูไม่มีศักยภาพอย่างที่มีการโจมตีกัน ตรงกันข้าม รัฐบาลทีไ่ ม่มศี กั ยภาพคือรัฐบาลทีไ่ ม่สามารถ ทำตามหน้าทีต่ วั เองได้ เพราะไม่มเี ครดิตต่างหาก พูดง่ายๆ ว่าหาเงิน จากที่ไหนมาก็ไม่มีใครเขาให้ นั่นแหละคือรัฐบาลที่ไม่มีศักยภาพ แต่ที่เรามีโครงการไทยเข้มแข็งได้ กู้เงินได้ เพราะอะไร เพราะเรา มีเครดิต เพราะเรามีศกั ยภาพ ในมุมของคนทัว่ ไปอย่างเอกชน เรือ่ งของการกูเ้ งินมาลงทุนเป็นเรือ่ ง ปกติใช่ไหม มันก็เป็นอย่างนัน้ ทุกกรณีละครับ เอาอย่างนีด้ กี ว่า บริษทั ไหนที่เรามองว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงหรือเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ

รอเพียงแค่เม็ดเงินมาห้าหกปี หรือเป็นสิบปีก็มี คือที่ผ่านมาการ พิจารณาโครงการในรายละเอียดนั้นได้ผ่านขั้นตอนทุกขั้นตอนมา แล้ว เพราะฉะนัน้ ความเหมาะสมหรือความต้องการโครงการจึงไม่มี ใครปฏิเสธ เพียงแต่ปญ ั หาคือ การขาดเม็ดเงิน แล้วเม็ดเงินในตัว งบประมาณประจำปีมนั ก็ลดลงๆ ทุกๆ ปี แล้วถ้าโครงการเหล่านี้ ไม่มเี ม็ดเงินลงทุนไปสนับสนุน มันก็จะไม่เกิดสักที แล้วประชาชนก็ รอคอยมานาน จำได้ไหมประโยคของอดีตนายกฯ ทีเ่ คยพูดว่า ผม ต้องดูแลจังหวัดทีเ่ ลือกผมก่อน ผมก็เพิง่ รูเ้ ขาพูดทีไ่ หน เขาพูดทีโ่ รง พยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ ตอนนัน้ นครสวรรค์เลือกเขา แล้วเขา บอกว่าเงินมาแน่ เพราะว่าเขาต้องดูแลคนทีเ่ ลือกเขาก่อนอยูแ่ ล้ว เวลาผ่านไปเกือบห้าปีแล้วเงินยังไปไม่ถงึ เลย แล้วบอกได้เลยว่าหนึง่ ในโครงการไทยเข้มแข็งก็คอื โครงการทีอ่ ดีตนายกฯ ท่านนัน้ เคยพูด แต่สุดท้ายเราก็เอาเงินไปถึงจนได้ เพราะเราไม่ได้มองเลยว่าใคร

รัฐบาลที่ไม่มีศักยภาพคือรัฐบาลที่ไม่สามารถทำ ตามหน้าที่ตัวเองได้ เพราะไม่มีเครดิตต่างหาก พูดง่ายๆ ว่าหาเงินจากที่ไหนมาก็ไม่มีใครเขาให้ นั่นแหละคือรัฐบาล ที่ไม่มีศักยภาพ

จะเป็นข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมาเอาอกเอาใจเราอย่าง นอกหน้า คือมีความรู้สึกว่าคุณเอาเวลาไปทำงานของคุณดีกว่า ไม่อยากให้คุณมารับ-ส่งผมที่สนามบิน อะไรที่ไม่จำเป็นอย่าทำ แต่บางทีเรากลับมาถามตัวเราเองว่าบางทีการที่เขามาให้เราเห็น หน้าเป็นครั้งคราว มันมีผลต่อความคิดความรู้สึกที่มีต่อเขาไหม ตรงนี้ต้องยอมรับว่ามีเหมือนกัน คือเราก็ต้องรับรู้ความเป็นจริง แต่ ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องแยกแยะให้ได้ว่ามนุษย์มันก็ อย่างนี้ มาเรือ่ งการทำงานบ้าง โดยเฉพาะประเด็นเรือ่ งการกูเ้ งินของรัฐบาล ซึ่งมักจะมีการถามอยู่บ่อยๆ ว่ารัฐบาลนี้มากู้อย่างเดียว คำนี้มัน เหมือนเป็นลบนิดๆ ด้วยซ้ำ อยากให้อธิบายว่าการกู้เงินมันจำเป็น หรือไม่อย่างไร เอาอย่างนีด้ กี ว่า ถ้าไม่ใช้เงินก็ไม่ตอ้ งกู้ ถูกไหม เวลาทีต่ อ้ ง ใช้เงินก็เพราะรัฐบาลต้องเพิม่ บทบาทตัวเองในฐานะผูล้ งทุน ซึง่ ภาค เอกชนทำไม่ได้ สืบเนือ่ งมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบนั คือเอกชน หยุดลงทุน เอกชนหยุดบริโภค เศรษฐกิจชะงักงัน หน้าทีร่ ฐั บาลก็คอื ต้องมาทำหน้าทีแ่ ทนเอกชน ซึง่ ถ้าเป็นสภาวะเศรษฐกิจปกติ รัฐบาล มีบทบาทยิง่ น้อยเท่าไหร่ยง่ิ ดี แต่สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ประชาชน ภาคเอกชน เขาคาดหวังว่ารัฐบาลต้องมีบทบาทเพิม่ ขึน้ ครับ คำว่า มีบทบาทคืออะไร คือรัฐบาลต้องใช้เงิน ลงทุนทำโรงพยาบาล ทำ ถนนหนทาง ทำรถไฟรางคู่ ทำรถไฟฟ้า ทำทุกอย่างทีป่ ระชาชน ต้องการทีจ่ ะเห็น ซึง่ ทัง้ หมดต้องใช้เงิน เมือ่ รัฐบาลต้องใช้เงินก็มอี ยู่ สองทางก็คอื เก็บภาษี ซึง่ ก็เก็บอยูแ่ ล้ว ถามว่าจะเพิม่ การเก็บภาษี ก็ไม่ใช่จงั หวะทีเ่ หมาะสม เพราะประชาชนก็จะเดือดร้อนมากขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน ตอนนีร้ ฐั บาลมีเครดิตดีมากพอทีจ่ ะกูย้ มื ได้ เรา ก็กู้ยืมมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งก็คือการลงทุนในการ ก่อสร้างต่างๆ ทีว่ า่ แล้วในปัจจุบนั กำลังซือ้ ในส่วนของภาคเอกชน

เรา อย่าง ปตท. ปูนซีเมนต์ เอไอเอส สามบริษทั ชัน้ นำเหล่านีถ้ าม ว่ากูเ้ งินมาลงทุนหรือเปล่า กูค้ รับ เพราะบริษทั ทีไ่ ม่มเี ครดิตไม่มศี กั ยภาพ คือบริษทั ทีก่ เู้ งินมาลงทุนไม่ได้ เช่นเดียวกัน รัฐบาลทีไ่ ม่พฒ ั นา ประเทศ ทีไ่ ม่พฒ ั นาคือประเทศทีไ่ ม่มเี ครดิต ไม่มแี หล่งเงิน แต่เราไม่ใช่ ตอนนี้มีโครงการไหนคะที่คุณกรณ์อยากจะผลักดันให้ผ่านให้ ได้ ใน สมัยตัวเอง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องถือว่าเป็นวาระทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ ตัวทีจ่ ะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ณ ปัจจุบนั ก็คอื ปฏิบตั กิ ารไทย เข้มแข็ง ซึ่งขาแรกของมันสำเร็จแล้ว ขาแรกของมันก็คือการออก กฎหมายมารองรับแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ขาทีส่ องก็คอื เรือ่ งการ ระดมทุน ซึง่ เราก็พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่าเราทำได้ แล้วก็เป็นการระดมทุน จากพวกเราคนไทยด้วยกันเอง นัน่ คือการออกพันธบัตร ซึง่ พิสจู น์ ให้เห็นแล้วว่าเราออกต่อเนือ่ งได้อกี แล้วก็ไม่ตอ้ งกูย้ มื จากต่างประเทศเลย เพราะพันธบัตรคือการกูเ้ งินจากประชาชนในประเทศ ขาทีส่ ามซึง่ เป็น ขาทีส่ ำคัญและท้าทายทีส่ ดุ ก็คอื การใช้เงิน การใช้เงินในทีน่ ก้ี ค็ อื การลงทุนตามโครงการทีม่ กี ารนำเสนอ 76 จังหวัด นับหมืน่ โครงการ ตัง้ แต่โครงการเล็กๆ น้อยๆ เช่น ระบบน้ำชลประทานตามหมูบ่ า้ น ไปถึงโครงการระดับชาติ เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แล้วเราได้ตง้ั เป้าหมายชั้นแรกไว้ว่าในส่วนของโครงการเร่งด่วนคือต้องมีการ ประมูล ต้องเข้าสูข่ น้ั ตอนการประมูลให้ได้ภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งถือว่าทุกอย่างเร็วมาก ก็เพื่อมันจะได้มีเม็ดเงินเบิกจ่ายเข้าสู่ ระบบได้ภายในปีน้ี ซึง่ นีค่ อื เป้าหมาย อันนีค้ อื ความตัง้ ใจในส่วนของ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับ แล้วนอกจากนัน้ ก็ยงั จะมีการสร้าง โครงการที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ พืน้ ทีท่ เ่ี ขารอคอยมานาน เช่น งบประมาณสร้างอาคารใหม่ให้กบั โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ฯ ซึง่ เท่าทีผ่ มไปดูนะ สภาพโรงพยาบาล ปัจจุบันมีไว้รองรับ 500 เตียง แต่ทุกวันนี้มีคนไข้อยู่ 750 เตียง แล้วมากองอยูก่ นั ตามหน้าลิฟต์ ตามทางเดิน โอ้โฮ คนไข้นอนอยู่ เกลือ่ นกลาด ซึง่ หลายจังหวัดก็เป็นเช่นนัน้ เหมือนกัน หรืออย่างที่ ผมไปสุโขทัย ก็ไปดูโครงการบูรณะอุทยานเมืองเก่า ซึง่ ขาดการดูแล ไม่สมศักดิศ์ รีตอ่ การเป็นเมืองหลวงเก่าแห่งแรกของสยามแล้วก็เป็น แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสำคัญ หรือผมไปเชียงใหม่ เราก็เตรียมงบ ตั้งแต่บูรณะพระธาตุดอยสุเทพที่มีสิทธิ์ที่จะทรุดหล่นภูเขาลงมาได้ เพราะว่ามีปญ ั หาดินทรุด ไปจนถึงการสร้างศูนย์พยาบาลเชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นเมดิเคิล ฮับ ของภาคเหนือทัง้ ภาค คือแต่ละแห่งทีเ่ ราไปดู เราก็ดใี จทีม่ สี ว่ นทีจ่ ะสร้างผลงานเหล่าไว้ทว่ั ประเทศทุกจังหวัด นีเ่ ป็นการลงทุนครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจริงๆ ไม่มีรัฐบาลไหนที่มีแผนโครงการการลงทุนมากถึงขนาดนี้ในระยะ เวลาทีเ่ ร่งรัดเท่านี้ แล้วมันจะมีปญ ั หาอะไรเกิดขึน้ หรือเปล่ากับโครงการทีเ่ ร่งรัดขนาดนี้ อาจจะมีครับ แต่เราก็ตอ้ งระมัดระวังตรงนีใ้ ห้มากขึน้ ด้วย แต่ประเด็นคือ โครงการต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นโครงการทีห่ น่วยราชการ หรือภาคการเมืองในสมัยก่อนหน้านีเ้ ตรียมการมาแล้ว บางโครงการ

เลือกเรามาหรือไม่เลือก ขนาดผมไปเชียงใหม่ ก็มกี ลุม่ เสือ้ แดงมา ไล่สารพัด แต่เม็ดเงินงบประมาณทีเ่ ชียงใหม่จะได้จากโครงการไทย เข้มแข็งเบื้องต้นคือหมื่นแปดพันล้าน เป็นที่สองรองจากกรุงเทพฯ เท่านัน้ เอง ทัง้ ที่ ส.ส. ประชาธิปตั ย์ไม่มแี ม้แต่คนเดียว เพราะฉะนัน้ เราเองมีความภาคภูมิใจในตรงนี้ ที่สักครั้งหนึ่งอยากให้ประชาชน ชาวไทยได้เห็นว่ารัฐบาลทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ได้โดยไม่มี เงือ่ นไขในเรือ่ งของผลประโยชน์มาเกีย่ วข้อง คุณคิดว่าตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมีความเสี่ยงสูงไหม ก็มนั เป็นกระทรวงใหญ่นะครับ ผมก็ตอ้ งยอมรับความเป็น จริงว่าเป็นรัฐมนตรีทอ่ี ยูใ่ นสายตาประชาชนมากทีส่ ดุ คนหนึง่ แล้ว เข้ามาในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจย่ำแย่ทส่ี ดุ ในรอบกีส่ บิ ปีกไ็ ม่รู้ เพราะฉะนัน้ ความเสีย่ งต่อความพลาดพลัง้ มันมี โดยเฉพาะเงือ่ นไขทีจ่ ะนำมาซึง่ ความสำเร็จมันเป็นเงื่อนไขที่อยู่นอกอำนาจในการบริหารจัดการ ของเราเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้ ผมจะขยันเท่าไหร่กแ็ ล้วแต่ กำหนด นโยบายทีเ่ หมาะสมถูกต้องเท่าไหร่กแ็ ล้วแต่ ถ้าประเทศคูค่ า้ เราไม่ ร่วมมือ ประเทศไทยเราก็ฟน้ื ยาก หรืออาจจะไม่ฟน้ื เลยก็ได้ ดังนัน้ เงือ่ นไขอยูน่ อกคอนโทรลของผมตัง้ เยอะ แต่วา่ สุดท้ายแล้วการตัดสิน ว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่มันก็จะขึ้นอยู่กับตัวผลลัพธ์ที่เกิด ขึน้ ไม่ใช่ไปดูเงือ่ นไขโดยรวมว่ามันเป็นเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วกับตัวเราหรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงก็คือ เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ เราต้องยอมรับความเป็น จริงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดอยูแ่ ล้ว สมมติถา้ มีเงือ่ นไขทีท่ ำให้เราผิดพลาด แต่เป็นเงือ่ นไขภายนอก คุณ กรณ์จะจัดการกับมันอย่างไร ก็เท่าทีท่ ำได้กต็ อ้ งชีแ้ จง แต่วา่ เราอยูต่ รงนี้ สุดท้ายมันก็ตอ้ ง มีผู้รับผิดชอบ เราก็ต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อทุกกรณี แม้เอาเข้าจริงๆ อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของเราด้วยซ้ำ แต่เมื่อ สังคมต้องการที่จะมีผู้รับผิดชอบ ก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับ นั่นคือ ความจริง ที่เหลือนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ คุณกรณ์อยูก่ บั ปัญหาทุกวันได้อย่างไร เพราะดูภายนอกก็ดสู นุกสนาน ดูสบายๆ ทั้งๆ ที่งานและความรับผิดชอบต่างๆ ก็มากอยู่ ผมไม่เครียดกับงานนะ คือยอมรับว่าทำงานหนัก ทำงานเยอะ แต่ก็มีความรู้สึกเสมอว่าเก็บมาเครียดก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น เรา ต้องเปิดใจแล้วก็สนุกกับงานจริงๆ เพราะนีเ่ ป็นงานทีช่ อบและมีความ มั่นใจที่จะทำ ต้องบอกว่าผมมีความมั่นใจในตัวเองสูงว่ากำลังทำ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง แต่ผมก็พร้อมจะปรับปรุงตลอดเวลานะ อย่างเมือ่ เช้าก็นง่ั คิดแล้ว เฮ้ย เราต้องปรับเรือ่ งนีแ้ นวนี้ แต่เรือ่ งทีเ่ หนือ่ ยทีส่ ดุ ก็ คือเรือ่ งของการทำความเข้าใจกับสือ่ สือ่ ก็คอื สือ่ โดยธรรมชาติของ สือ่ ก็ตอ้ งวิพากษ์วจิ ารณ์ละครับ ตรงนีผ้ มก็เข้าใจ ดังนัน้ เท่าทีท่ ำได้ก็ พยายามทำความเข้าใจกับสือ่ ไปเรือ่ ยๆ เพราะบางทีเราก็หมกมุน่ กับ ภาระหน้าทีข่ องการเป็นรัฐมนตรีคลังซะจนอาจจะไม่ได้ให้เวลากับ สือ่ เท่าทีค่ วร หรือบางครัง้ ไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวเท่าทีค่ วรด้วยซ้ำ ยิ่งมีเวลาน้อย ผมเลยมักจะชอบให้มีภรรยาไปไหนมาไหนด้วยไง เพราะผมจะรูส้ กึ มีความมัน่ ใจ มีพลังจากการทีเ่ ขาได้อยูใ่ กล้ตวั ผม


คือภรรยาถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานทีส่ ำคัญ พูดง่ายๆ ว่า ผมอยากโชว์ออฟให้ภรรยาเห็นว่านีไ่ ง ผมทำได้ (หัวเราะ) ทุกวันนี้ ผมเลยให้ภรรยาไปกับผมด้วยเท่าทีเ่ ขาจะไปได้ แล้วเวลาเขาไป เขาก็ สนุก อยูก่ บั ทีมงานของผมได้ เป็นเพือ่ นกันได้ ตรงนีส้ ำคัญอย่างไรกับผูช้ ายคนหนึง่ คะ การทีอ่ ยากอยูใ่ กล้ภรรยานี่ คูเ่ ราอยูด่ ว้ ยกันมาสิบสองปีแล้ว แต่ทกุ วันนีม้ นั ก็มปี ญ ั หากัน บ้าง ผมว่ามันก็ยงั ต้องมีเวลาทีเ่ ราต้องจูนเข้าหากันอยู่ คนเราเวลา อยูด่ ว้ ยกัน มันไม่ได้อยูเ่ ฉยๆ อยูน่ ง่ิ ๆ นะครับ แต่มนั เป็นพลวัต ผม เชือ่ ว่าคนเราก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นไป ทีผ่ า่ นมาชีวติ เราก็เปลีย่ นไปตัง้ เยอะ ชีวติ ผมหกเดือนทีผ่ า่ นมาเปลีย่ นไปมากนะ คุณเชือ่ ไหม? ไม่รสู้ ิ คูอ่ น่ื เขาก็คงอยูก่ นั ไปอีกแบบหนึง่ มันก็แล้วแต่วา่ เราจะเลือกแบบไหนด้วย แต่ผมเลือกทีจ่ ะพยายามทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมกัน คือทัง้ งาน และครอบครัวด้วย บางคนก็แยกชีวติ ชัดเจนระหว่างชีวติ ครอบครัว กับชีวติ การงาน แต่ผมว่ามันไม่มสี ตู รหรอก ก็แล้วแต่คน เผลอๆ เวลาผ่านไปภรรยาผมอาจจะเริม่ เบือ่ กับตรงนีแ้ ล้ว หรือตัวเราก็อาจ จะเปลีย่ นไปคิดอีกแบบหนึง่ ก็ได้ ไม่รสู้ ิ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ผมจะมี ทางไปอยูเ่ สมอ อย่างเช่นสมมตินะ สมมติวนั ดีคนื ดียบุ สภา เปลีย่ น ตำแหน่ง ผมก็มชี วี ติ ของผมได้ ไม่ได้ผกู ติดอยูก่ บั ตรงนี้ แล้วนีก่ เ็ ป็น เรือ่ งทีค่ ยุ กับภรรยาอยูเ่ สมอเหมือนกันว่า โอ้โฮ ไอ้การเป็นรัฐมนตรีน่ี มันเป็นอย่างนีน้ เ่ี อง อย่างผมไปเชียงใหม่ มีตำรวจออกมาดูแลผม ไม่รกู้ ร่ี อ้ ยกีพ่ นั นาย ไปปัตตานีมที หารยืนคุมเส้นทางอยูท่ กุ 50 เมตร ตลอดเส้นทาง นัง่ เครือ่ งบินไปเสร็จแล้วก็นง่ั ฮ. จากสนามบินไปสถานี รถไฟ ไม่รอู้ ะไรต่ออะไรบ้าง โอเค เรือ่ งตรงนีม้ นั ก็ทำให้เรารูส้ กึ อยู่ สองอย่างคือ หนึง่ มันมีคนทีต่ อ้ งมาเสียสละเพือ่ ให้เราทำงานได้เป็น ร้อยเป็นพันคนในบางกรณี อย่างเช่นตัวอย่างทีผ่ มยกขึน้ มา เพราะ ฉะนัน้ เมือ่ เป็นอย่างนี้ มันเหมือนยิง่ เป็นเงือ่ นไขเพิม่ เติมว่า คุณต้อง ทำหน้าทีร่ ฐั มนตรีของคุณไปให้ได้ ไม่ใช่คณ ุ มาใช้การเสียสละเวลาหรือ ความปลอดภัยของคนอืน่ อีกทัง้ งบประมาณแผ่นดินไปไม่รเู้ ท่าไหร่ แล้วสุดท้ายก็สูญเปล่า คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้ ก็เลยยิ่งเป็นแรง กดดันว่าต้องทำงานให้สำเร็จ ประเด็นทีส่ องทีผ่ มรูส้ กึ กับเรือ่ งแบบนี้ คือ... (นิ่งคิด) เอาเป็นว่าผมเห็นกำลังทหารตำรวจที่มาดูแลผมครั้ง แรกๆ ผมตกใจเลยนะ มีความรูส้ กึ ว่านีเ่ พือ่ เราเหรอเนีย่ มันไม่นา่ จะ ต้องถึงขนาดนี้ แต่กน็ น่ั แหละ เราก็ตอ้ งบอกตัวเองว่า เฮ้ย คุณเป็น รัฐมนตรีคลังนะ ดังนั้น หน้าที่ของตำรวจทหารเขาก็เป็นอย่างนี้ เขาก็ทำหน้าทีข่ องเขา ไม่ได้มอี ะไรมากกว่านัน้ แต่เรือ่ งเหล่านี้ สุดท้าย แล้วเราก็ตอ้ งบอกตัวเองให้ได้วา่ ไม่วา่ ทีม่ าเราเป็นยังไง ไม่วา่ เราจะ สามารถควบคุมสติของตัวเราเองได้มากน้อยแค่ไหน ยึดเท้าไว้กับ ดินได้มากแค่ไหนก็ตาม เมื่อตำแหน่งหน้าที่นี้ได้ผ่านไปแล้ว เราก็ ต้องมีการปรับตัวแน่นอน พูดง่ายๆ คือมันมีผลต่อเราแน่นอน ดังนัน้ เราจะต้องปรับตัวกลับไปสูส่ ภาพเดิม แล้วยิง่ ต้องอยูใ่ นตำแหน่งนานๆ ผมคิดว่ายิง่ มีความจำเป็นทีจ่ ะต้องคอยเตือนตัวเองในประเด็นนี้ให้ มากๆ ผมไม่แปลกใจเลยว่าถ้าเป็นระดับนายกรัฐมนตรีอย่างอดีต นายกฯ บางท่านทีอ่ ำนาจตอนนัน้ ล้นพ้น แล้วก็อยูน่ านขนาดสี่ห้าปี มีแต่คนห้อมล้อมเชิดชูเทิดทูนกราบไหว้ทกุ อย่าง แถมมีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองด้วยฐานะความร่ำรวยส่วนตัวอีกต่างหาก ไม่สงสัยเลยว่า เขาจะหลงเตลิดเปิดเปิงไปขนาดไหน แล้วประเด็นอย่างนี้เคยคุยกับคุณอภิสิทธิ์ ไหม อภิสทิ ธิน์ ผ่ี มไม่เคยห่วง เพราะตัง้ แต่ผมรูจ้ กั เขามา เขาไม่ เคยเปลีย่ น แล้วเขาเป็นคนทีเ่ หมือนกับไม่มกี เิ ลส ซึง่ หาได้ยากมาก คือผมพูดได้วา่ คนเรามีกเิ ลสอยูท่ กุ คนนัน่ แหละ แต่อาจจะมีไม่กค่ี น ทีผ่ มกล้ายืนยันด้วยชีวติ ในเรือ่ งนีว้ า่ ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งนัน้ และอภิสทิ ธิ์ ก็เป็นคนอย่างนัน้ จริงๆ เวลาทีด่ เู ขาให้สมั ภาษณ์ในรายการ นายกฯ พบประชาชน เมือ่ หลายอาทิตย์กอ่ น เขาบอกว่าถ้าถึงวันทีเ่ ขาหลุด จากตำแหน่ง เขาก็ไม่ได้ยดึ ติด ซึง่ มีนอ้ ยคนทีพ่ ดู แล้วผมเชือ่ ว่าคิด อย่างนัน้ จริงๆ แต่ผมรูว้ า่ ส่วนตัวผมเองมันไม่ถงึ ขัน้ เขา แต่ชวี ติ ผม มาถึงตรงนีผ้ มทำอะไรด้วยตัวเองมาเยอะ ดังนัน้ ระดับความมัน่ ใจ มันก็มมี ากอยูแ่ ล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็นตัวค้ำจุน เพราะ ฉะนั้น พอไม่มีตำแหน่งก็ไม่มผี ลกระทบเท่าไหร่ แต่จะบอกว่าไม่มี ผลเลยมันก็ไม่ใช่ เมื่ อ กี้ ที่ พู ด ออกมาคำหนึ่ ง ว่ า เป็ น คนที่ บั ง เอิ ญ เป็ น คนที่ มั่ น ใจใน ตัวเองสูง อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณกรณ์มั่นใจในตัวเองสูง (นิง่ คิด) คือเวลาบอกว่ามัน่ ใจนี่ ต้องอธิบายก่อนว่าผมมี ความรูส้ กึ หวัน่ กลัวกับภาระหน้าทีต่ ลอดเวลา ซึง่ ความรูส้ กึ นัน้ ผมคิด ว่ามันเป็นประโยชน์ เพราะทำให้เราต้องระมัดระวัง แล้วทำให้เรา ขยันตลอดเวลา ยังไม่เคยมีชว่ งทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่า เฮ้ย เราแน่กว่าคน อืน่ ความมั่นใจในแง่นั้นไม่มี เพียงแต่ผมไม่กลัวเท่านั้นเอง สรุปคือ ที่มั่นใจนี่คือไม่กลัว แล้วทำไมถึงไม่กลัว เป็นเพราะเราเคยประสบความสำเร็จมาก่อน หรือคิดว่าที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ในมือเราหมด ไม่ฮะ ทีไ่ ม่กลัวอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีความพอใจในตัวเอง คือถ้าไม่สำเร็จก็แค่ไม่สำเร็จ ไม่ได้กลัวความล้มเหลว น่าจะเป็น

อย่างนัน้ มากกว่า เพราะถ้าไม่กลัวความล้มเหลว ก็ไม่มอี ะไรต้อง กลัว คือเราก็พร้อมทีจ่ ะทำตามทีเ่ ราคิดว่าเหมาะสมและถูกต้อง ถ้า พลาดก็พลาด อย่างทีผ่ มพูดไว้ตง้ั แต่ตน้ ว่าทีเ่ รามายืนอยูต่ รงนี้ เรา มีเจตนาและความตัง้ ใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ แต่คนเราในบางสถานการณ์มนั ก็ ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ แล้วในสถานการณ์นน้ั ๆ เราก็ ต้องพร้อมทีจ่ ะตัดสินใจผิดในบางกรณีดว้ ย ดังนัน้ ไม่มปี ระโยชน์ท่ี จะไปกลัวมัน คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานในการทำงานสูงไหม ผมว่าสูง อะไรคือเส้นที่จะต่ำกว่านี้ ไม่ได้ เรือ่ งของความสุจริต คือเรือ่ งนีไ้ ม่มปี ระนีประนอมเลย สมัย ทีท่ ำงานเอกชน เป็นทีร่ กู้ นั ว่าถ้าคุณทุจริต คุณกับผมก็อยูก่ นั ไม่ได้ ตอนนี้เวลาประชาชนทั่วไปนึกถึงคุณกรณ์ ในฐานะรัฐมนตรีคลัง เขาจะนึกถึงภาษีที่ดิน ภาษีมรดก นึกถึงไทยเข้มแข็ง เหมือนมัน เป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว จริงๆ คุณอยากให้มันเป็นอย่างนั้น หรือเปล่า เวลาผ่านไป มันก็จะมีเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ ปลีย่ นไปอีกละ ครับ อย่างเช่นเมือ่ กีถ้ ามผมว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จ ไทยเข้มแข็ง นีอ่ นั ดับแรก แต่มนั ก็มโี ครงการทีม่ คี วามสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ ในอนาคตอีกค่อนข้างมากทีอ่ ยากทำ เช่น เรือ่ งภาษีทรัพย์สนิ ทีด่ นิ ส่วนหนึง่ ก็เป็นเพราะว่าโครงสร้างภาษีของเรา ปัจจุบนั เราเก็บภาษี จากทรัพย์สมบัตไิ ด้เพียงแค่ประมาณ 10% ของรายได้ทง้ั หมด อีก 90% เก็บจากรายได้ ซึง่ มันไม่แฟร์ คือแปลว่าคุณยิง่ ขยัน คุณยิง่ ทำงาน คุณยิง่ เสียภาษีเยอะ แต่คณ ุ รวย คุณไม่ทำอะไรเลย คุณ เสียภาษีนอ้ ยมาก ผมคิดว่ามันไม่ดกี บั โครงสร้างสังคม นีก่ ค็ อื ความ พยายามทีจ่ ะปรับตรงนัน้ ไปเรือ่ ยๆ ค่อยๆ ปรับ อีกอย่างทีผ่ มอยาก จะทำแล้วจะเร่งทำภายในเร็วๆ นีเ้ ลยทีป่ รากฏเป็นข่าวก็คอื กองทุน การออมแห่งชาติ ซึง่ อันนีก้ เ็ พือ่ เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบทีไ่ ม่ ได้เป็นข้าราชการ หรือไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมอีกยี่สิบกว่า ล้านคน ซึง่ เป็นพวกรับจ้างหรือพวกผูใ้ ช้แรงงาน มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล พูดง่ายๆ ก็คอื รัฐบาลจะสมทบ การออมให้ แล้วก็ใช้กองทุนนีเ้ ป็นกองทุนบำนาญของตนเองหลังวัย เกษียณ ซึง่ อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ ณ ุ อภิสทิ ธิเ์ องพูดกับผมมาตัง้ แต่กป่ี แี ล้วก็ ไม่รู้ อยากทำกันมาก แล้วเราก็จะขับเคลือ่ นเรือ่ งนีก้ นั ต่อไป สมมติว่าทั้งหมดที่พูดมามันไม่สำเร็จ มันไม่สำเร็จเพราะอะไร เพราะคนอืน่ ปฏิเสธความคิดของ เราเหรอ? ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็ตอ้ งดูวา่ เขาปฏิเสธเพราะอะไร เพราะ เราอธิบายชี้แจงไม่เพียงพอ หรือว่าความคิดเห็นแตกต่างกัน ถ้า ความคิดเห็นแตกต่างกัน ผมก็ตอ้ งยอมรับ แต่อย่างน้อยเราก็ตอ้ ง พยายาม เราต้องผลักดันสุดความสามารถ แล้วถ้ามันยังเกิดขึ้นจริงไม่ได้ล่ะคะ

ก็แสดงว่าสังคมยังไม่พร้อมหรือไม่กเ็ ราคิดผิด แต่ผมเชือ่ เรือ่ ง พวกนีว้ า่ ผมไม่ได้คดิ ผิด ผมมัน่ ใจ แต่ตรงนีก้ ข็ น้ึ อยูก่ บั ว่าผมจับจังหวะ สังคมในการที่จะนำเสนอเรื่องนี้ได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมถูก ต้องหรือไม่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นศิลปะ แต่เรื่องบางเรื่องคิดมากเกินไป ก็ไม่ดี เมือ่ เราคิดว่าเป็นเรือ่ งทีด่ เี รือ่ งทีเ่ หมาะสม และเราอยูใ่ นสถานะ เหมาะสม โดยทีช่ วี ติ นีเ้ ราจะมีโอกาสอีกเมือ่ ไหร่กไ็ ม่รทู้ จ่ี ะทำในเรือ่ ง ทีเ่ ราคิดว่าเป็นประโยชน์ ดังนัน้ ถึงแม้จะมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่มคี น ยอมรับ เราก็ตอ้ งทำ ตอนทีผ่ มเสนอแนวคิดเรือ่ งภาษีทรัพย์สนิ ทีด่ นิ ขึน้ มาครัง้ แรก มีแต่คนด่าว่าบ้า ใครจะทำได้ ซึง่ สุดท้ายอาจจะไม่ สำเร็จก็ได้ แต่ถา้ ถามว่าผมเชือ่ ในหลักการนีไ้ หม ผมเชือ่ ว่าผมอยูใ่ น ฐานะทีจ่ ะผลักดันได้อยู่ ถ้าผมไม่ทำตอนนีแ้ ล้วผมจะทำตอนไหน เรือ่ งนีท้ า่ นชวนเริม่ มาตัง้ แต่ปี 41 แล้ว จากนัน้ เรือ่ งก็ตกหายไป พอ ประชาธิปตั ย์กลับมา เราก็มหี น้าทีต่ อ้ งสานต่องานของผูใ้ หญ่ทง้ั หลาย ทีท่ ำค้างไว้ ทุกวันนี้เวลาขับรถกลับบ้าน หรือไปทำงาน รัฐมนตรีคลังต้องใช้ รถกี่คันนำขบวน รถนำไม่มคี รับ แต่ผมให้เขาขับตามมาหนึง่ คัน แต่ผมไม่ได้ ขับเองนะ มีคนขับให้ เวลาจะไปไหนมาไหนมีปิดถนนไหม ไม่มี ผมถึงให้ตามไง อ๋อ เพราะถ้านำมันจะต้องปิดถนน ถ้านำผมว่าค่อนข้างรุกราน แต่ตามมันจะอีกแบบ สมมติ ถ้าเรามีปญ ั หาอะไรก็แล้วแต่ มันยังมีคนทีค่ อยตามมาและเก็บตก ช่วยได้ ดังนั้น ผมสั่งไว้เลยว่าผมให้ตาม แล้วรถที่ตามก็ไม่ใช่เป็น รถตำรวจด้วย เป็นรถธรรมดา แล้วมีคนนำมันไม่เท่กว่าหรือ ผมไม่ชอบ ผมไม่ชอบมากๆ ยกเว้นในกรณีทเ่ี ร่งด่วนจริงๆ แต่ผมจะไม่ยอมให้กน้ั ถนน บางทีเวลาไปต่างจังหวัดผมต้องคอย บอกตำรวจทีอ่ ยูก่ บั ผมว่า ให้ชว่ ยบอกตำรวจท่านอืน่ หน่อยว่าผมไม่ อยากให้มกี ารเปิดไซเรนไล่ชาวบ้าน คือด้วยความเป็น ส.ส. มาก่อน เราจะรูส้ กึ ว่าทำอย่างนัน้ มันไม่เหมาะ คือท่านชวนจะสอนพวกเรา เรือ่ งนีม้ าโดยตลอดว่าเราเป็นคนของประชาชนมาก่อน วันดีคนื ดีเรามี ตำแหน่ง แล้วเรามีรถนำไล่ประชาชน มันก็รสู้ กึ อย่างไรไม่รู้ คือพวก ผมหลายคนนะที่คิดแบบนี้ ไม่ใช่ผมคนเดียว คือเราทนไม่ได้ แล้ว บางทีพูดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ คือเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ก็มีความ รูส้ กึ ว่าถ้าเขากำลังปฏิบตั หิ น้าที่ เราต้องปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ บางที เราก็ต้อง เอาก็เอา... ขี้เกียจพูดละ ** ขอบคุณข้อมูลประกอบการเขียนบางส่วนจากหนังสือ ผูช้ าย... ผูไ้ ม่แพ้ สำนักพิมพ์ ลิปส์ พับลิชชิง่


สงถึงบานทุกสัปดาห!

หยิบไมเคยได แยงไมเคยทัน จะไมใชปญหาอีกตอไป a day BULLETIN ฟรีกอบปสุดฮอตของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ เปดรับสมัครสมาชิกรายป สงตรงถึงบานคุณทุกสัปดาหตามเสียงเรียกรองแลว ในราคาถูกเหลือเชือ่ เพียงแคปล ะ 800 บาท (52 ฉบับ)

สมัครดวนที่ โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4806 สมัครวันนี้ รับกระเปาผา a day BULLETIN (ขนาด 10 X 13.5 นิ้ว) จัดทำจำนวนจำกัด ฟรี 1 ใบ!


16

GADGET

HTC Hero

FESTIVAL

HTC เดินหน้าปล่อยของ กับ Smart Phone ในระบบปØิบตั กิ าร Android รุน่ ล่าสุด HTC Hero นับเป็น Android ตัวที ่ 3 ของโลก และตัวที ่ 2 ของไทย ต่อจาก HTC Magic ความพิเศษของ HTC Hero อยูท่ ฟ่ี งั ก์ชนั พิเศษรองรับ Adobe Flash ให้คณ ุ สามารถเห็น flash ของเว็บเพจได้อย่างเต็มรูปแบบ หน้าจอมีขนาด 3.2 นิ้ว ความละเอียด 320x480 พิกเซล เป็นหน้าจอสัมผัส มีปุ่มควบคุม trackball กล้อง 5 ล้านพิกเซล พร้อมออโต้โฟกัส และตัวรับ GPS การเชือ่ มต่อทัง้ Bluetooth 2.0+EDR/A2DP และ WiFi 802.11b/g มี G-sensor รองรับ micro SD / SDHC เข็มทิศดิจิตอล และช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. ที่สำคัญ ยังเหมือนเดิมกับโปรแกรม Google Service นอกจากนี้ยังช่วยเติมเต็มไลฟáสไตล์ในการทำงานและการสื่อสาร ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่ง e-mail, Facebook, twitter และ Flickr photo albums ซึ่งค่าตัวของ Smart Phone เยี่ยมๆ เครื่องนี้อยู่ที่ 22,900 บาท ขาดตัว

MOVIE

Ponyo on the Cliff by the Sea

ผลงานลำดับที่ 17 ของ สตูดิโอจิบลิ ที่เล่าเรื่องของ เด็กชายโชสุเกะที่บังเอิญไป ช่วยชีวิตเงือกน้อย ซึ่งเป็นถึง เทพธิดามหาสมุทร เหตุการณ์ วุ่นๆ เลยตามมา แน่นอนว่า ในเมือ่ เป็นการ์ตนู ของมิยาซากิ เรื่องที่บอกเล่าคงไม่ใช่เรื่อง ธรรมดาอย่างแน่นอน และเรือ่ ง นีก้ เ็ ช่นกัน มันเต็มไปด้วยจินตนาการเกี่ยวกับท้องทะเลใน แบบทีเ่ ด็กๆ อยากจะเห็น และ แฟนตาซี อ ย่ า งไร้ ข ี ด จำกั ด ส่วนที่โดดเด่นสำหรับเรื่องนี้ก็ คือการเล่าเรื่องแบบเรียบง่าย คล้ายนิทานก่อนนอน แต่เต็ม ไปด้ ว ยตั ว ละครที ่ ดู แ ล้ ว อด รู้สึกตามไปด้วยไม่ได้ ที่น่า เสียดายก็คือหนังเรื่องนี้นำมา ฉายช้าไปหน่อย เพราะจริงๆ แล้วมันเป็นหนังตั้งแต่ปีที่แล้ว จึ ง ทำให้ ห ลายคนได้ ร ั บ ชม จากทีอ่ น่ื ไปบ้างแล้ว แต่สำหรับ ใครที่ยังไม่เคยชม ช่วงเวลานี้ น่าจะเหมาะสำหรับการย้อน กลับไปในวัยเด็กอีกครั้ง ไม่ ต้องทำอะไรมาก แค่เปิดใจให้ กว้าง แล้วปล่อยให้จนิ ตนาการ นำทางไป พร้อมแล้วก็เจอกัน ทีโ่ รงหนังสยาม และพารากอน

MAGAZINE

a day 108

ต้องขอบอกเลยว่า คุณไม่ควรพลาดการอ่าน Õ–‡¥¬å เล่มล่าสุดด้วยประการทัง้ ปวง เพราะเพียงแค่ภาพปกพระพุทธเจ้า ก็ช่วยให้เก็ตไปถึงเนื้อหาข้างในเล่มแล้วว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร ซึ่งเรื่องพระ เรื่องศาสนา นั้นไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออย่างที่ คนทั่วไปคิด อ่านดูแล้วจะรู้ว่ากับบางคำถามที่ทั้งชีวิตของเราไม่เคยหาคำตอบได้ แต่ศาสนานั้นสามารถไขข้อข้องใจ เหล่านั้นได้อย่างหมดเปลือกจริงๆ อาทิ เราเกิดมาทำไม, ธรรมะสอนอะไรแก่เรา, ทำไมเราถึงคุ้นเคยกับพิธีกรรมทาง ศาสนามากกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า, อดีตชาติและชาติหน้ามีจริงไหม, สมาธิคอื อะไร, ทุกคำสอนในศาสนาสามารถ พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ ไปจนถึงคำถามน่าสะอึกที่ว่า ยังมีคำว่า ùนิพพานû อยู่ไหมในยุคที่คนเราห่างไกล กับศาสนา ผ่านบทสัมภาษณ์พระคุณเจ้า 9 รูป ที่เป็นผู้เจนจบในการอธิบายธรรม เช่น ท่าน ว. วชิรเมธี, พระพะยอม กัลยาโน, พระไพศาล วิสาโล, พระมิตซูโอะ คเวสโก เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวบรวมภิกษุต้นแบบ 9 รูป ที่คนทั่วไป (รวมทั้งทั่วโลก) ให้การเคารพนับถือศรัทธา มาให้คุณอ่านอย่างจุใจ ยอมรับว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสนิท ชิดเชือ้ กับพุทธศาสนาสักเท่าไหร่ อ่านแล้วแม้จะไม่เข้าใจในสิง่ ทีศ่ าสนาสอนอย่างถ่องแท้ แต่เชือ่ เถอะว่าไม่มากก็นอ้ ย คุณจะเข้าใจอะไรๆ ในโลกนี้ดีขึ้นเหมือนเรา

Bangkok’s 11th International Festival of Dance & Music

กลับมาอีกครั้งสำหรับ ‡∑»°“≈ »‘≈ª–°“√· ¥ß·≈–¥πµ√’π“π“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 11 งานเทศกาลที่ผ่านสายตา คนดูมาแล้วทั่วโลก ซึ่งระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 17 ตุลาคมนี้ คุณจะได้พบ กับการแสดงต่างๆ มากมายที่คุณไม่ ควรพลาด ไม่วา่ จะเป็นการเต้นระบำ ฟลามิงโกของสเปน การเต้นพื้นเมือง ของรัสเซีย คลาสสิคอลแดนซ์ของอินเดีย การเต้นบัลเลต์จากยูเครน ไปจนถึง โอเปราเรื่องเยี่ยมระดับตำนานอย่าง ‚√¡‘‚Õ ·Õπ¥å ®Ÿ‡≈’¬µ, ¡“¥“¡∫—µ‡µÕ√åø≈“¬ และอลังการไปกับ Tosca โอเปรา ชื่อดังที่คนทั่วโลกชื่นชอบ สถานที่จัด งานคือหอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ ั นธรรม แห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลการ แสดงต่างๆ และรอบการแสดงเพิม่ เติม รวมทั้งจองบัตรเข้าชมที่ Call Center 0-2262-3456 หรือ www. bangkokfestivals. com

MUSIC

Manic Street Preachers : Journal From Plague Lovers

“Journal From Plague Lovers ถือเป็นอัลบั้มแรกในรอบ 10 ปี หลังจาก ริชี เจมส์ เอ็ดเวิร์ดส สมาชิกคนสำคัญของวง หายตัวไปจนถูกประกาศให้ เป็นบุคคลสาบสูญ เพือ่ นๆ ทีเ่ หลืออยูใ่ นวงจึงทำอัลบัม้ นีเ้ พือ่ มอบให้รชิ โี ดยเฉพาะ ด้วยการหยิบเอาเนือ้ เพลงทีร่ ชิ เี ขียนค้างไว้กอ่ นจะหายตัวมาทำเป็น เพลง อัลบั้มนี้ของพวกเขาจึงสื่อให้เห็นถึงพลังอันล้นเหลือและมัวหม่นแบบอาร์ตๆ ในคราวเดียวกัน เข้ากันได้ดีกับเนื้อเพลงสุดแสนจะปรัชญาที่ริชี แต่งทิ้งเอาไว้ ราวกับจะเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านี่เป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดชุดหนึ่งนับจากยุคที่เพลงอัลเทอร์เนทีฟเฟóòองฟู” เลือกให้โดย : วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Happening

BOOK

Never Use White Type on a Black Background : And 50 Other Ridiculous Design Rules หนังสือเล่มที่ชื่อยาวเฟóôอยเล่มนี้รวบรวมเอากÆการออกแบบขั้นพื้น∞าน 50 ข้อ ที่นักออกแบบที่ดี และ ทีค่ นทัว่ ไปควรรู ้ เริม่ ข้อทีห่ นึง่ ของกÆการออกแบบด้วยชือ่ ของหนังสือเอง ไปจนถึงกÆทีว่ า่ การออกแบบไม่ใช่ ศิลปะ!?, อย่าถ่ายรูปคนตอนกินอาหาร (อันนีเ้ ห็นด้วยอย่างยิง่ ), นิทรรศการคือข้อความบางอย่าง, ฟังก์ชนั ย่อม สำคัญกว่ารูปแบบ, ฟอนต์ Helvetica ไม่มวี นั ตายในงานออกแบบ, และกÆทองสุดคลาสสิกของนักออกแบบ ทีว่ า่ ลูกค้าถูกเสมอ ฯลฯ ซึง่ อาร์ตเวิรก์ ของหนังสือเล่มนีก้ ถ็ อื ว่าเวิรก์ สุดๆ สำหรับการอ่านเพือ่ ความเพลิดเพลิน ภาพประกอบเรียบๆ แต่เท่ สีสันสะดุดตา คนที่ไม่ใช่ดีไซเนอร์ก็สามารถดูและเข้าใจได้ง่าย ส่วนคนที่เป็น ดีไซเนอร์ก็ควรมีไว้ในครอบครองอย่างยิ่ง เรียกว่าเป็นหนังสือที่จะเอาไว้อ่านเอาความรู้ก็ได้ หรือจะอ่าน เพื่อกอบโกยแรงบันดาลใจก็เด็ด หาหยิบได้ที่ร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ ทุกสาขา ในราคาเดียว 495 บาท


17

RESTAURANT

The Roof

ในวันสบายๆ ที่ว่างจากโปรเจ็กต์งานชิ้นใหญ่ ลองพาตัวเองทะยานขึ้นสู่ชั้น 25 ของโรงแรม Siam@Siam Design Hotel & Spa ไปเต็มอิ่มกับ ทัศนียภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็นกับ The Roof ห้องอาหารโอเพนแอร์ที่เปิดโล่งในระดับความสูงที่ขนานกับเส้นขอบฟ้า ให้คุณสามารถมอง เห็นวิวของเมืองหลวงได้แบบพาโนรามา ทั้งตึกสูงในย่านธุรกิจ และเกาะรัตนโกสินทร์ในย่านกรุงเก่า ความรู้สึกแรกเมื่อหย่อนตัวลงนั่ง ณ มุมใดมุมหนึ่ง ของร้านคืออารมณ์ชิลล์ที่ได้จากคอนเซ็ปต์งานตกแต่งแบบ Industrial-Art Design ที่สีสันแลดูสบายตา ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปกับข้าวของที่นำมาจัดวาง และสำหรับมื้อดินเนอร์นี้คุณจะได้ลิ้มลองอาหารในรูปแบบใหม่กับ Stone Grill Alfasco - การปรุงอาหารบน Volcano Stone หินที่คืนสภาพหลังการระเบิด ของภูเขาไฟลาวา ซึ่งสามารถเก็บความร้อนและปรุงอาหารได้นานถึง 20 นาที ด้วยอุณหภูมิพลังความร้อนในหินที่สูงกว่า 400 องศาเซลเซียส นอกจากนี ้ The Roof ยังเอาใจชายหนุม่ ผูม้ รี สนิยมในการดริงก์ดว้ ยพาร์ต the Roof Champagne & Wine Bar บาร์ทม่ี คี วามงดงามของท้องฟ้า และทิวทัศน์โดยรอบ ที่ ช่วยเพิ่มความอภิรมย์ของการดื่ม แชมเปญ ไวน์ และเครื่องดื่มอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับหนุ่มขี้หงุดหงิดเวลาเจอรถติด สามารถเปลี่ยนแผนการเดินทาง ได้ดว้ ยการนัง่ รถไฟฟ้า BTS ไปลงทีส่ ถานีสนามกีฬาแห่งชาติ โทร.จองโต๊ะได้ท ่ี โทร. 0-2217-3070, 08-7989-2525 เปิดบริการ 18.00- 23.00 น. (ปิดวันจันทร์)

SHOPPING PLACE

Neo

“บรรยากาศในซอยสุขุมวิท 33/1 ชวนให้คิดถึงโตเกียวเป็นอย่างยิ่งค่ะ สามารถแก้คิดถึงหรือซึมซับ บรรยากาศญีป่ นุ่ กันได้ดว้ ยร้านและซูเปอร์มาร์เก็ตละแวกนัน้ สำหรับเราตอนนีต้ ดิ ใจร้าน NEO คือร้านสไตล์ ร้อยเยนนัน่ เองค่ะ ร้านเขาปรับปรุงขยายกิจการ จากตอนแรกอยู่ต้นซอยตึกแถวห้องเดียว ขยับตัวเข้ามาอยู่ กลางๆ ซอยแล้ว และใหญ่บิ๊กเบิ้มขึ้น จัดของเป็นหมวดหมู่เพลิดเพลินเป็นที่สุดค่ะ ในร้านนี้มีของ 3 ราคา คือ 50, 60 และ 70 บาทค่ะ (จะมี 30 บาทด้วยค่ะ เขาจะติดราคาแยกไว้เป็นพิเศษ) ส่วนมุมที่เราปลื้มใจ โปรดปรานมากที่สุดในร้าน ยกให้มุมเครื่องครัว และบรรดาขวดโหล แก้ว ถ้วย ชาม น่ารักจนหยิบเพลิน นับว่าเป็นร้านร้อยเยนที่เลือกสรรของมาขายเอาใจกลุ่มสาวๆ โดนเฉพาะค่ะ” เลือกให้โดย : พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล บรรณาธิการ Knock Knock! Book

SPA

The Peninsula Spa

ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ The Peninsula Spa ของโรงแรมเพนนินซูลา สปาที่เรียบง่าย และหรูหราที่สุด แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทรีตเมนต์ให้คุณเลือกถึง 2 กลุ่มใหญ่ ตามแต่ความ ต้องการ ทั้ง Refreshing ทรีตเมนต์โปรแกรมสำหรับผิวกายที่ผสมผสานคุณค่าของน้ำมันสกัดจาก โรสแมรี ตะไคร้ และมินต์ปา่ ช่วยเรียกพลังของคุณให้กลับมาสดชืน่ แจ่มใสพร้อมรับงานหนักในวันต่อไป และโปรแกรม Relaxing ที่ได้จากน้ำมันสกัดจากดอกกระดังงา พิมเสน และกานพลู ช่วยปัดเป่าความ เมื่อยล้า เหนื่อยเพลีย และความเครียดจากการงาน ให้คุณได้ผ่อนคลายแบบสุดๆ ไปเลย นอกจากนี้ The Peninsula Spa ยังมีโปรแกรมสปาดีๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลและจองการใช้บริการได้ที่ 0-2861-2888 ต่อ 6020

COSMETIC

GIVE

La Roche-Posay Mela-D White

สิ่งหนึ่งที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถต้านทานหรือหยุดยั้งได้ก็คือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผล กระทบทีต่ ามมาสำหรับสาวๆ ทุกคนคือสภาพผิวหน้า ที่มีจุดด่างดำอันเกิดจากการสะสมของชั้นเซลล์ผิว และจากการเผชิญแสงแดดอย่างต่อเนื่องก็นับเป็น เหตุผลอีกข้อที่ทำให้สาวๆ สรรหาวิธีมาหยุดยั้ง เม็ดสีผิวที่เพิ่มขึ้นตามตัวเลข ทั้งนี้ตัวเลือกที่ตรงใจ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าครีมบำรุง ซึ่งเราขอนำเสนอ La Roche-Posay Mela-D White (ขนาด 30 มิลลิลติ ร ราคา 1,800 บาท) ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำในชั้น ผิว เพื่อผิวสว่างกระจ่างใส ควบคุมการกระจาย ของสีผิว และช่วยขจัดเซลล์ผิวชั้นบน รับประกัน การเห็นผลภายใน 4 สัปดาห์ เมื่อใช้เป็นประจำ ทุกวันนะจ๊ะสาวๆ (ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อ ศูนย์ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ ลา โรช–โพเซย์ โทร. 0-2685-1200)

บริจาคเงินเพื่อ สนับสนุนการศึกษา

หลายคนคงรูจ้ กั กับมูลนิธริ กั ษ์ไทยทีท่ ำงาน เพื่อสังคมในหลายหลากกิจกรรม ซึ่งคราวนี้ เราขอแนะนำการทำงานด้านการศึกษา โดย ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทยได้ให้ ความสนใจการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีชุมชนเป็นแหล่งความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรด้านอาชีพ หรือด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ การเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะชีวติ ให้กบั เยาวชน ผูใ้ ด สนใจเข้าร่วมกับมูลนิธฯิ สามารถติดต่อบริจาค เงินไปได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย เลขที่ 185 ซอย ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือโทร. 0-2265-6837-40 หรือ www.raksthai.org

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดย พนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวัน ศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • True Shop • True Coffee • Starbucks • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique • ไล-บรา-รี่ • A Big Seat • Stufe • au bon pain • Coffee Beans by Dao NEW • อัลล์ มาฮ์จิส NEW • Daddy Dough NEW • Chaho NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • The Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • California WOW Xperience • Karmakamet • Health Land Spa & Massage +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


19

SHOPPING!

อุปกรณ์ เครื่องครัว Headchef จาก Loft

USB Hub เลโก้ จาก Loft

กล่องทิชชู่ แบบอะคริลิกใส จาก Loft

ที่คั่นประตู รูปใบไม้ จาก Loft

ไฟฉาย อเนกประสงค์ จาก Loft

สมุดฉีก จาก Loft ไฟแช็ก รูปดินสอ จาก Loft

ซองหนังเก็บปากกา จาก Loft

BRIGHT ที่ทำความสะอาด รูปไก่ จาก Loft

ถ้าต้องทนอยู่กับอารมณ์หม่นหมองที่ทำคุณจม ลึกไปกับเรื่องเศร้าๆ เพราะฝนที่ขยันกระหน่ำลงมาทุก วี่วัน ลองหาอะไรที่จะช่วยให้หัวใจสดชื่นขึ้นมาหน่อย น่าจะดีกว่า แต่จะออกไปไหนได้ ในเมื่อแสงแดดแทบจะ ไม่มีให้เห็น จะดีกว่าไหมถ้ามีสีเหลืองสดใสอยู่ใกล้ตัว คอยเบรกอารมณ์หดหู่ไม่ให้ลามไปมากกว่านี้

กระเป๋าลดโลกร้อน แบบพับเก็บได้ จาก Loft

กระเป๋าเก็บ CD จาก Loft

กล้อง Holga แบบเปลี่ยนสีฟิลเตอร์ แฟลชได้ จาก Loft

ร่มเด็กลายผึ้ง จาก Loft ถังขยะ ทรงสี่เหลี่ยม ไซซ์เล็ก จาก Loft

ที่เก็บนามบัตร ลายทาง ขาว-เหลือง จาก Loft

WHERE Loft ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี


CALENDAR

20

4 - 10 SEPTEMBER 2009

FRI

MON

TUE

WED

THU

Salz Systema Shows in One ครั้งที่ 24

JENESYS

เทศกาลปลอยแสง 4

สิ่งทอแหงอนาคต

§Õπ‡ ‘√åµ ùSalz Systema Shows in One §√—Èß∑’Ë 24û µÕπ ùFresh Lookû π”¢∫«π»‘≈ªîπ Àπâ“„À¡à«¬— ‡ø√™ ·µàΩ¡ï Õ◊  ÿ¥‡°ã“ Õ¬à“ß«ß Klear, ∑’π“, «ß¡“¬¥å ·≈– Õ–µÕ¡ Mic idol ¡“¢÷Èπ ‚™«å§«“¡ ¥„À¡à „π«—π∑’Ë 13 °—𬓬π 2552 ‡«≈“ 17.00 π. ≥ √â“π∑Õ¬ å RCA µ‘¥µ“¡°µ‘°“°“√™‘ß ∫—µ√‰¥âµ—Èß·µà«—ππ’È ∑’˧≈◊Ëπ 103.5 ‡Õø‡ÕÁ¡ «—π ·Œªªïô  ‡µ™—π ∑ÿ°™à«ß¥’‡®

°“√ª√–°«¥Àπ—ß —È𠧫“¡¬“«‰¡à‡°‘π 3 π“∑’  ”À√—∫‡¥Á°¡—∏¬¡ ‰¡à®”°—¥ À—«¢âÕ ‡∑§π‘§ À√◊Õ√Ÿª·∫∫ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë¡’º≈ß“π‡¢â“√Õ∫  ÿ¥∑⓬·≈–√“ß«—≈™¡‡™¬ ®–‰¥â ∑‘ ∏‘‡Ï ¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·≈°‡ª≈’ Ë ¬ π‡¬“«™π √–À«à“ߪ√–‡∑»≠’ªË πÉÿ ·≈– °≈ÿࡇՇ™’¬µ–«—πÕÕ° „π »µ«√√…∑’Ë 21 (JENESYS) √“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥‡æ‘ Ë ¡ ‡µ‘ ¡ ∑’ Ë http://www.th.embjapan.go.jp/th/index.htm À¡¥‡¢µ°“√ à ß º≈ß“π «—π∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ »°π’È

ù‡∑»°“≈ª≈àÕ¬· ß 4û µÕπ Supermarket of Ideas ´Ÿ‡ªÕ√å¡“√凰Áµ∑’ËÕ—¥·πàπ ¥â«¬‰Õ‡¥’¬æ√âÕ¡„™â¢Õß ‡À≈à “ π— ° ªí ô 𠧫“¡§‘ ¥ ·≈–‡ªî¥µâÕπ√—∫π—°™âÕª ‰Õ‡¥’¬∑ÿ° “¢“Õ“™’æ„Àâ ‰¥â‡≈◊Õ° √√«—µ∂ÿ¥‘∫∑“ß §«“¡§‘ ¥ ®“°¡— π  ¡Õß §π‰∑¬°— π ·∫∫‰¡à ¡ ’ § à “ „™â®“à ¬ «—ππ’∂È ß÷ 27 °—𬓬π 2552 ≥ ÀâÕß·°≈≈Õ√’ TCDC ™—πÈ 6 ¥‘ ‡ÕÁ¡‚æ‡√’¬¡ (‡«âπ«—π®—π∑√å)

π‘ ∑ √√»°“√ — ≠ ®√ ´÷ Ë ß º ¡º “π«‘ ∑ ¬“»“ µ√å «‘∑¬“°“√ ·≈– »‘≈ª– ‘ßË ∑Õ ‡¢â“‰«â¥«â ¬°—π Õ¬à“ß≈ßµ—« «— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–™‘Èπß“πµà“ßÊ ¡’·√ß ∫—π¥“≈„®· π∫√√‡®‘¥ ·≈–°à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ ·π«§‘ ¥ ·ª≈°„À¡à„πÕ𓧵 «—ππ’È ∂÷ß 16 µÿ≈“§¡ 2552 ≥ ÀÕ»‘≈ªá ∫â“π®‘¡ ∑Õ¡ªá —π

5 6 SAT

SUN

The Music@TCDC

JF Theatre

JF Theatre ‡¥◊Õ𠰗𬓬ππ’È¡“æ√âÕ¡°—∫ ∏’¡ humanity «—ππ’Èπ” ‡ πÕ‡√◊ËÕß ùThe Scene at the Seaû °”°—∫‚¥¬ §‘µ“‚π ∑“‡§™‘ ‡√◊ËÕß√“«¢Õß™‘‡ß√ÿ ´÷ËßÀŸÀπ«°·≈–‡ªìπ„∫â ¡’ Õ“™’懰Á∫¢¬– ‡¢“√—°°“√ ‚µâ § ≈◊ Ë π ‡ªì π ™’ « ‘ µ ®‘ µ „® À≈—ß®“°æ¬“¬“¡Ωñ°Ωπ Õ¬à“ßÀπ—° ‡¢“°Á‡¢â“·¢àߢ—π °√–¥“π‚µâ§≈◊Ëπ§√—Èß·≈â« §√— È ß ‡≈à “ ®π‰¥â √ — ∫ √“ß«— ≈ «—ππ’È ‡«≈“ 18.30 π. ≥ ÀâÕß —¡¡π“ ‡®·ªπ ø“«π凥™—π

πÿ ° °— ∫ ¥πµ√’ · ®ä ´ „π·∫∫©∫—∫¢Õß«ß StoneHead «ß¥πµ√’∑’Ë ‡°‘ ¥ ®“°§«“¡À≈ß„À≈ „π¥πµ√’·®ä´¢Õß π§√‘π∑√å ∏’√–¿‘ππ— ∑å À√◊Õ °Õ≈åø ∑’‚∫π ∑ÿ°«—π‡ “√å µ≈Õ¥‡¥◊ Õ π°—𬓬ππ’È µ—ßÈ ·µà 17.30 π. ‡ªìπµâπ‰ª ≥ √â“π Kiosk TCDC ™—πÈ 6 ¥‘ ‡ÕÁ¡‚æ‡√’¬¡ (‡¢â“ ™¡ø√’)

MAO & DANG Songs Hit

§Õπ‡ ‘ √ å µ  ÿ ¥ ŒÕµ ®“°ß“π‡æ≈ß ÿ¥Œ‘µ¢Õß ù‡¡â“û  ÿ¥“ ™◊Ëπ∫“π ·≈– ù·¥ßû ©—π∑π“ °‘µ‘¬æ—π∏å ∑’ Ë § — ¥  √√‡æ≈ߌ‘ µ µ‘ ¥ ™“√åµ∑’ˌյ ÿ¥Ê ∑ÿ°¬ÿ§ ∑ÿ °  ¡— ¬ ¡“‡√’ ¬ ß√â Õ ¬ ∂à“¬∑Õ¥ºà“π‡ ’¬ß «¬Ê ¢Õß Õßπ—°√âÕߥŸ‚Õ «—ππ’È  Õß√Õ∫°“√· ¥ß 14.00 π. ·≈– 19.00 π. ≥ Õ“§“√ »“≈“‡©≈‘¡°√ÿß ®”Àπà“¬ ∫— µ √ºà “ π‰∑¬∑‘ ° ‡°Á µ ‡¡‡®Õ√å ∑ÿ° “¢“


21

01 มินิ ประเทศไทย ชวนแฟนพันธุ์แท้มินิ ฉลองวันเกิดครบ 50 ปี

ในโอกาสพิเศษที่มินิครบรอบ 50 ปีเต็มในปีนี้ มินิ ประเทศไทย เนรมิตไบเทค บางนา ให้เป็นโลกมินิสุดตระการตา กับปาร์ตี้สุดเก๋ MINI Festival 2009 the 50th Birthday ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยไฮไลต์ของงานเป็นการ ขับรถมินิรุ่นแรก ปี 1980 โดย มร. รอว์โน ออลโทเนน เทียบกับมินิรุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2009 โดย มร. มิคาเอล คอร์ดีส ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำเอกลักษณ์ของมินิตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

02 ได้แล้ว! ตัวแทนดีเจจากไทย ลุน้ ชิงแชมป์ดเี จสแครตช์ โลก ที่อังกฤษ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ คิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ เอ็มทีวี จัดโครงการ ‘Singha Light presents DMC Thailand World DJ Championship 2009’ กับการแข่งขัน ค้นหาดีเจสแครตช์แผ่นเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไป ชิงแชมป์ระดับโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งใน ที่สุดก็ได้ตัวแทนทั้ง 2 ประเภท โดยประเภททีม ได้แก่ ‘ทีม พารานอมอล’ และประเภทโซโลเดี่ยว ได้แก่ ‘ดีเจมาไอแอม - มาซาโอมิ ฟุกุโรโนะ’

04 ไนกีเ้ ผยโฉม ไนกี้ พลัส สปอร์ตแบนด์ใหม่

03 หวานฉ่ำรับหน้าฝนกับ ‘Happy Berry To You Festival’ จากดังกิ้น โดนัท

ดังกิ้น โดนัท ร้านกาแฟและโดนัทยอดนิยมจาก สหรัฐอเมริกา ขอแนะนำช่วงเวลาอร่อยใหม่กับ ‘Happy Berry To You Festival’ เทศกาลสุดหวานทีน่ ำหลากหลาย รสชาติของผลเบอรีมาสร้างสรรค์ให้ผู้ที่หลงใหล ‘เบอรี’ ได้เลือกลิม้ ลองกันแบบเต็มๆ กับโดนัท 6 รสชาติใหม่ที่ ห้ามพลาด ในราคาชิ้นละ 26 บาท ลิ้มลองความอร่อย เข้มข้นเต็มรสเบอรีทกุ คำได้ตง้ั แต่วนั นีถ้ งึ 15 พฤศจิกายน ที่ดังกิ้น โดนัท ทุกสาขา

ไนกี ้ อิงค์ เปิดตัว ไนกี ้ พลัส สปอร์ตแบนด์ รุ่นใหม่ ที่แสดงข้อมูลการวิ่งในแบบเรียลไทม์ ทัง้ ระยะทาง จังหวะก้าว ระยะเวลา และปริมาณ แคลอรีทเ่ี ผาผลาญไป เพียงแค่เหลือบมองทีข่ อ้ มือ พร้อมกันนี้ ไนกี้ยังได้ปรับโฉมประสบการณ์ ออนไลน์สำหรับนักวิ่งด้วยการรวมเว็บไซต์ nikeplus.com อันโด่งดัง ที่มีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน เข้ากับเว็บไซต์ nikerunning.com

06 กฟผ. นำความช่วยเหลือสู่ชาวกาญจนบุรี

05 งาน ‘ถนนสายศิลปาชีพ’ ประจำปี 2552

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดงาน ‘ถนนสายศิลปาชีพ ประจำปี 2552’ ซึ่ง จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จับมือกับสมาคม สตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจที่หาชม ยากของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั้ง 4 ภาค ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

ความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเสริมพลังผลิตระบบไฟฟ้าของประเทศให้ทันท่วงที จากเหตุสุดวิสัยการขาดเชื้อเพลิงพลังงาน ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง กฟผ. ได้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน โดย ในวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือประชาชนรวม 295 ราย เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท


22

THE LIGHT HOUSE AND FAMILY เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : ธวัชชัย เคหะไตรรัตน์

ถ้าบ้านสามารถทำหน้าทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวแต่ละ ช่วงชีวติ ของคนได้ เราเชือ่ ว่าบ้านของ สมัชชา วิราพร คงจะกำลังบอกว่าช่วงชีวติ ของเขาตอนนีเ้ ต็มไปด้วย ความสว่างสดใส เพราะนอกจากบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร CASAVIVA คนนี้ จะเพิ่งได้สมาชิกคน ใหม่ของบ้านเป็นลูกชายตัวน้อยแล้ว บ้านของเขา ยังเต็มไปด้วยแสงสว่างจริงๆ ที่สาดส่องมาจากทุก มุมของห้องอีกด้วย “พื้นฐานจะเป็นคนที่ชอบบ้านที่ดูสะอาดๆ อยู่ แล้ว เดิมบ้านนี้พื้นมันก็จะเป็นไม้สีขาว ถ้าเกิดเรา ไปดูห้องอื่น บางห้องก็จะเป็นกระเบื้อง บางห้องก็

จะครึม้ ๆ ทีช่ อบสีขาว เพราะชอบอะไรทีม่ นั ดูสว่างๆ ด้วยความที่ห้องมันเล็ก ก็เลยต้องทำให้มันดูสว่าง ไว้กอ่ น มันจะได้ดโู ปร่ง ดูมพี น้ื ที่ สามารถทำกิจกรรม หรือเล่นกับลูกได้” เมื่อมีสมาชิกใหม่ แน่นอนว่าความหมายของ บ้าน และรูปแบบการใช้ชีวิต ก็คงจะไม่เหมือนเดิม สำหรับสมัชชาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเช่นกัน “ชีวิตก่อนที่จะมีลูก เมื่อก่อนเวลาว่างมีเยอะ กลับบ้านมา อยากพักผ่อน เราก็นอน ฟังเพลง หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะสันทนาการตัวเองได้ แต่ ว่าพอกลับบ้านมาเจอลูกงอแง หรือต้องเปลีย่ นผ้าอ้อม


23

ต้องไปฉีดยา เวลาในชีวติ ส่วนตัวเกิน 70% ก็จะไป อยูท่ ล่ี กู แล้ว เอาเป็นว่าตัง้ แต่ภรรยาท้องจนลูกอายุ หนึง่ ขวบ ไม่ได้ดหู นังโรงเลย ชีวติ เปลีย่ นไปเยอะมาก ถ้าใครมีลูกจะเข้าใจ” ด้วยเหตุนี้บ้านจึงเปลี่ยนไป ไม่ใช่แต่เฉพาะ ความอบอุน่ ทีม่ เี พิม่ มากขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั หมายรวม ถึงรายละเอียดของทุกมุมห้องที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของบ้านอีกด้วย “เราต้องระวังมากขึ้น อย่างระเบียงที่เมื่อก่อน ไม่มีต้นไม้ ก็ต้องปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้เขา ตกลงไป พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต้องระวัง ไม่ให้เขา เอามือเข้าไปแหย่ได้ หรืออย่างพวกโมไบล์ที่แขวน ไว้ยาวๆ ก็ต้องเอาออกบ้าง ไม่ให้เขาดึง เพราะเขา จะมีความอยากรู้อยากเห็นของเขา” ขึ้นชื่อว่าเป็นบรรณาธิการบริหารจากนิตยสาร ตกแต่งบ้านชือ่ ดังจากอิตาลี ถ้าไม่ถามเขาเกีย่ วกับ เทรนด์การตกแต่งบ้านก็คงกระไรอยู่ และนี่คือคำตอบที่ได้ “เทรนด์ในปัจจุบันมันเป็นเรื่องของความชอบ ส่วนตัวกันเสียมาก จะไม่ใช่ปีนี้เรามามินิมอลกัน เถอะนะ มันจะเป็นความชอบของแต่ละคน ก่อน หน้านี้อาจจะมีการนำเสนอสไตล์การแต่งบ้านที่ หลากหลาย แล้วตอนนีค้ นก็เริม่ เข้าใจมากขึน้ และ อยากจะผสมความชอบของตัวเองลงไปด้วย ในขณะ ที่มีสไตล์จากที่เรียนรู้มาด้วย ก็จะมีการผสมกัน ระหว่างความงามของสไตล์ และความชอบส่วนตัว” สำหรับบ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกัน มันเป็นการ ผสมผสานระหว่างสไตล์จากหน้าหนังสือตกแต่ง บ้าน และความเป็นตัวเองของเจ้าของบ้านลงไป “บ้านนี้มีเสน่ห์ตรงพื้นที่ที่ค่อนข้างลงตัว และ สไตล์ที่มีคาแร็กเตอร์ชัดเจน มันไม่ใช่ห้องที่เป็น มาตรฐานปกติ เหมือนโชว์รมู ทีเ่ มือ่ นึกถึงห้องสวยๆ แล้วจะต้องเป็นแบบนี้ แต่มนั จะมีคาแร็กเตอร์อะไร บางอย่างที่เป็นตัวเราด้วย”

เพลงที่คุณเปิดฟังในวันที่ลูกชายงอแง - เพลงโมสาร์ตสำหรับเด็กช่วยได้ครับ นิ ต ยสารบ้ า นที่ คุ ณ คิ ด ว่ า เจ๋ ง ที่ สุ ด นอกจาก CASAVIVA - Vogue Living ภาพสวย Belle เนื้อหา ทันสมัย เมนูอาหารจานอร่อยจนแฟนชม - สเต๊กปลา แซนด์วิช Art Land ที่อยากไปเยือน - กรีซ เล็กๆ น่ารัก สวยแบบธรรมชาติ นิสัยแย่ๆ ที่อยากปรับปรุง - อยากไปออกกำลังกาย แต่ไม่ได้ไปซะที หนังสือที่อ่านค้างไว้ตอนนี้ - 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน สิ่งที่ลูกชายคุณกำลังให้ความสนใจเป็น พิเศษ - อะไรก็ตามทีห่ มุนได้ เช่น พัดลม เครือ่ ง ซักผ้า คอมเพรสเซอร์แอร์ เขาจะหยุดดู แล้วเรียกว่า ‘อั้ม’


24

HEALTH AND HEART

HEALTH

FOR BRIGHTER EYES ดวงตาจัดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง ของร่างกาย แม้จะมีขนาดเล็ก แต่กม็ คี วามละเอียดอ่อนและซับซ้อน ซึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้ตาเสื่อมเร็ว ขึ้นคือ อายุ สิ่งแวดล้อม อาหารการกิน และโรค บางชนิด เช่น เบาหวาน ซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพ ดวงตาทีด่ ไี ม่มอี ะไรยาก เพียงแต่ตอ้ งรูจ้ กั เลือกสรร อาหารการกินให้ดีขึ้นก็เท่านั้นเอง • วิตามินอี ช่วยป้องกันการสลายตัวของกรดไขมัน ที่อยู่รอบๆ เลนส์ตา คนที่มีระดับวิตามินอีในเลือด สูงอาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกได้ถึง 50% โดยควรรับประทานถั่วเมล็ดแห้ง และน้ำมัน จากพืชจำพวกถั่วเหลือง และเมล็ดดอกทานตะวัน • อาหารที่มีวิตามินซีสูง ช่วยลดความเสี่ยงการ เกิดต้อกระจกได้ โดยวิตามินซีจะช่วยขจัดโปรตีน ส่วนเกินจากเลนส์ของดวงตา เพราะหากมีการสะสม โปรตีนมากเกินไป อาจจะทำให้เกิดโรคต้อกระจก ดังนั้น ในแต่ละวันจึงควรรับประทานวิตามินซีให้ ได้ 300 มิลลิกรัมขึ้นไป ซึ่งสามารถหารับประทาน

จากอาหารประจำวันได้ไม่ยาก • เบตาแคโรทีน เป็นสารอาหารที่ร่างกายเปลี่ยน เป็นวิตามินเอ ซึง่ ช่วยในการมองเห็นในทีม่ ดื เบตาแคโรทีนยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ประโยชน์ ต่อสุขภาพตา ช่วยบำรุงรักษาดวงตา ป้องกันโรคตา หลายชนิด เช่น โรคต้อกระจก โรคตาบอดกลางคืน

MORNING DRINKS

เพือ่ ให้รา่ งกายมีพลัง ในการทำกิจกรรมต่างๆ เราเลยหาเครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ เหมาะกับเช้าวันใหม่มา แนะนำ น้ำมะนาว - บีบมะนาว 1-2 ลูก ผสมในน้ำอุ่น 1 แก้ว แล้วดืม่ นอกจาก จะถื อ เป็ น การล้ า งพิ ษ

และยังช่วยให้ผวิ เยือ่ เมือกในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย • ลูทนี และซีแซนทิน เป็นสารแคโรทีนอยด์ทม่ี สี เี หลือง พบมากในพืชผักที่มีสีเหลืองและสีเขียวเข้ม เช่น ผักบุ้ง ผักกาดเขียว ผักปวยเล้ง คะน้า ฯลฯ ลูทีน และซี แ ซนทิ น เป็ น สารธรรมชาติ ท ี ่ พ บมากในตา บริเวณจุดรับภาพและจอประสาทตา ทำหน้าทีช่ ว่ ย กรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดด และกรองแสงสี น้ำเงินที่เป็นตัวการสำคัญในการทำลายดวงตา ช่ ว ยปกป้ อ งเซลล์ ข องจอประสาทตาไม่ ใ ห้ ถู ก ทำลายโดยการลดอนุมูลอิสระที่จะทำลายดวงตา • ไบโอฟลาโวนอยด์ พบมากในบลูเบอรี องุ่นแดง ส้ม และแครนเบอรี ไบโอฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์เป็น สารต้านอนุมูลอิสระคือสารแอนโธไซยานิดิน ช่วย แล้ว กลิ่นหอมอ่อนๆ จากเปลือกมะนาวยังช่วย ให้ผ่อนคลาย อารมณ์ดีอีกด้วย น้ำขิง - สำหรับคนที่มีอาการเมาค้าง คลื่นไส้ ขอ แนะนำน้ำขิงร้อนๆ เพราะในขิงมีสารเคมีประเภท น้ำมันหอมระเหย สามารถแก้อาการเมาค้างได้ดี น้ำผักหรือน้ำผลไม้ - อุดมไปด้วยวิตามินและ แร่ธาตุ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำตาลจาก ธรรมชาติ ให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้หาย เหนือ่ ย และรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

ป้องกันอนุมูลอิสระที่ทำอันตรายต่อเลนส์ตา และ สร้างความแข็งแรงให้กับคอลลาเจนซึ่งเป็นสาร โครงสร้างบริเวณกระจกตา และเส้นเลือดฝอยในตา นอกจากจะช่วยป้องกันเลนส์ตาแล้ว ยังช่วยให้มอง เห็นในทีม่ ดื หรือมีแสงสลัวๆ ได้ชดั เจน โดยควรรับประทานบลูเบอรีสดวันละ 1/2-1 ถ้วยตวง • แร่ธาตุสังกะสี อาหารที่มีธาตุสังกะสีสูง เช่น เนื้อ สัตว์ อาหารทะเล ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ มีผลในการ ป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาได้เช่นกัน • นอกจากนี้ควรระวังอาหารรสเค็มจัดหรืออาหาร ทีม่ โี ซเดียมสูง โซเดียมเป็นส่วนประกอบของเกลือแกง เพราะนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงแล้ว ยังมี ส่วนทำให้เกิดโรคต้อกระจกได้

น้ำหวาน - คนที่นอนดึกส่วนใหญ่ยามเช้ามักจะ มีอาการปวดหัว เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ จึง ควรทานอาหารเช้าทีม่ แี ป้งและน้ำตาล ซึง่ น้ำหวาน เย็นๆ สักแก้วสามารถช่วยได้ นมถัว่ เหลือง - เป็นเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ห้โปรตีนทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมือนโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ ช่วยให้รา่ งกาย แข็งแรง และเซลล์สมองตื่นตัวดี กาแฟ - ช่วยกระตุน้ ความสดชืน่ และความกระปรี-้ กระเปร่าก่อนลงมือทำงาน


25

100

Grams การกินทูนาประมาณ 100 กรัม จะช่วยให้ร่างกาย ได้รับซีลีเนียมเพียงพอตลอดทั้งวัน ซึ่งซีลีเนียมจะ ช่วยลดอนุมูลอิสระที่จะทำลายเนื้อเยื่อที่แข็งแรง และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งการทำงานของเอนไซม์ ช นิ ด กลูตาไธโอนทีม่ ฤี ทธิต์ อ่ สูก้ บั อาการอักเสบ และผล วิจยั ยังพบว่า คนที่มีระดับซีลีเนียมในร่างกายต่ำจะ มีความเสี่ยงต่อเกิดโรครูมาตอยด์มากขึ้น

HEART

HAPPINESS @ TEN นี่คือ 10 วิธี สร้างความสุขในชีวิตแบบง่ายๆ ที่ทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัด ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซา การ ว่างงานกำลังพุง่ สูง และความสุขของคนเราอยูใ่ น ขีดขั้นที่ต่ำที่สุด 1. จงตระหนักว่าความสุขทีย่ ง่ั ยืนไม่ได้มาจากความ สำเร็จทางการเงิน แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ของทัง้ ชีวติ คนรอบข้าง และ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้ 2. ควบคุมการใช้เวลาให้ดี การมีระเบียบวินยั โดย การจัดสรรเวลาทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ จะช่วย ให้ชวี ติ ดีขน้ึ ได้ เพราะเมือ่ ทำเป้าหมายทุกอย่างเสร็จ ตามเวลา ความเครียดหรือคับข้องใจก็จะไม่เกิด 3. แสดงท่าทีว่ามีความสุขบ้าง ในบางครั้งคนเรา ก็จำเป็นต้องแสร้งว่ามีความสุขเพื่อปรับกรอบ ความคิดให้เป็นไปในทางบวก หากคุณพยายาม ยิ้มอยู่เสมอ ก็จะทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกดี และ ตัวคุณเองก็จะรู้สึกดีตามไปด้วย 4. หางานและกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความถนัดทำ เพราะคนที่มีความสุขมักเป็นคนที่สนุกกับงานที่ ท้าทาย แต่ไม่ถึงขั้นทำให้เครียด ดังนั้นควรหา กิจกรรมที่ชอบและเสริมทักษะทำเป็นประจำ 5. ออกกำลังกาย มีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า การออกกำลังกายแบบต่อเนื่องวันละ 25-30 นาที ไม่เพียงแต่ช่วยให้สุขภาพดีและกระปรี้กระเปร่า เท่านั้น แต่ยังเป็นยาลดความเครียดหรือซึมเศร้า อย่างอ่อนๆ ด้วย

6. พักผ่อนและนอนให้เพียงพอ การนอนหลับให้ เพียงพอ จะทำให้คณ ุ ตืน่ ขึน้ อย่างสดชืน่ แจ่มใส คน จำนวนมากมีปญ ั หาเรือ่ งการนอนน้อย ทำให้รา่ งกาย และสมองไม่กระปรี้กระเปร่า อ่อนเพลีย และมี อารมณ์ซึมเศร้า 7. ให้ความสัมพันธ์เป็นตัวเยียวยาเมือ่ มีปญ ั หา โดย การใกล้ชดิ สนิทสนมกับคน (หรือสัตว์) ทีค่ ณ ุ ผูกพัน เอาใจใส่ จะช่วยเป็นแรงเสริม และเป็นกำลังใจ ให้คุณยืนหยัดผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ 8. สนใจสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวคุณ โดยยื่นมือ ออกไปช่วยคนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ เช่น ออก ไปเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ หรือหาเวลา ไปเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและคนชรา การทำดีต่อ คนอื่นจะช่วยให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้น 9. รู้จักขอบคุณต่อสิ่งดีๆ ในชีวิต ลองหยุดคิดสัก นิดว่า วันนี้มีสิ่งดีๆ อะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณ บ้าง จะทำให้มีคุณกำลังใจเพิ่มขึ้น และอย่ามัว คิดถึงชีวิตในแง่ลบเพียงเพราะตั้งความหวังมาก เกินไป แต่จงทำให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพของคุณ จะทำได้ก็พอ 10. ฟูมฟักตัวตนด้านจิตวิญญาณ การศรัทธาใน สิ่งดีย่อมทำให้เกิดความหวังและกำลังใจในชีวิต เช่น คนทีศ่ รัทธาในศาสนาหรืออุดมการณ์ จะเป็น คนที่สามารถเผชิญกับวิกฤตได้ดีกว่าคนที่ขาด ศรัทธายึดเหนี่ยว

RELATIONSHIP SAFETY FIRST ON THE FIRST DATE ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการ ใช้ชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ของ คนหนุ่มสาว เราจึงมีข้อปฏิบัติเล็กๆ ในการ ป้องกันตัวเองจากอันตรายสำหรับหนุ่มสาวที่ มักใช้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่จีบกัน 1. ช่วงที่ยังออนไลน์จีบกัน ไม่ควรบอกข้อมูล ส่วนตัว เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ หรือเบอร์ โทรศัพท์ที่บ้าน 2. หากนัดพบกัน ควรนัดในสถานทีท่ ม่ี คี นพลุกพล่านในเวลากลางวัน และควรเป็นที่ที่คุณ คุน้ เคยในการเดินทาง เพือ่ ป้องกันตัวเองจากการ

ถูกล่อลวงไปทำมิดีมิร้าย 3. เมื่อเจอกันแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดถึง ข้อมูลภูมิหลังบางอย่างที่ไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้ โดยเฉพาะในเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน ครอบครัว การ ศึกษา ขอให้เตรียมตัวถอยดีกว่า 4. อีกข้อที่คุณควรชิ่งหนีให้ไวคือ เมื่อคนที่คุณ นัดเจอกันเริ่มเอ่ยปากขอยืมเงิน 5. เขาไม่เคยพูดถึงเพื่อนคนอื่น และไม่เคยพา ใครมาให้คณ ุ รูจ้ กั รวมทัง้ ในกรณีทเ่ี ขาเอาแต่พร่ำ พูดเรื่องของคนรอบข้างให้คุณฟัง แต่ก็ไม่เคยมี โอกาสได้เห็นใครที่เขาพูดถึงเลย


26

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

CREATIVE IDEAS NEVER DIE ดลชัย บุณยะรัตเวช

จากครีเอทีฟผูค้ ร่ำหวอดอยูใ่ นวงการโฆษณา ซึง่ นำแนวความคิดในการมองหาสิง่ ใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งความเชื่อที่ว่า ไอเดียใหม่ๆ ในโลกนี้ไม่มีวันหมด ก้าวมา สู่ตำแหน่งประธาน บริษัท แบรนด์สเคป จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการสร้ า งตั ว ตน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารองค์กร ให้แก่สินค้าและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มามากมาย

• วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์ เพราะมันสามารถแตกย่อยออกมาเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นข้อความในการ สื่อสารโฆษณา สีขององค์กร ระบบการทำงานในองค์กร กราฟิก โลโก้ของ แบรนด์ เพลงประจำองค์กร ทุกอย่างเริ่มจากจุดนี้ก่อน • กระบวนการและขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ไม่ได้ทำเสร็จในวันหรือสองวัน เราไม่ได้แค่ถามความต้องการแล้วเขียนคัมภีร์การสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าไปทำ แต่ต้องอาศัยเวลาและความไว้วางใจในการทำธุรกิจร่วมกัน นั่นหมายถึงว่า เราไม่ได้มักง่ายในการทำธุรกิจ • บริษัทที่จะสร้างแบรนด์ให้คนอื่นได้ ต้องมีความรู้ลึกรู้จริงในวิชาชีพการสร้าง แบรนด์ เพราะการสร้างแบรนด์ไม่ใช่การสร้างโฆษณา แต่มันมีความลึกซึ้ง กว่านั้นมาก • คนสร้างแบรนด์มีความละเอียดอ่อนต่อศิลปะ แฟชั่น วัฒนธรรม แล้วก็ต้อง อัพเดตตัวเราให้หมุนทันโลกอยู่ตลอดเวลา เพราะแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของการ บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน แฟชั่น เทคโนโลยี หรือความบันเทิงต่างๆ • ระหว่างแบรนด์ที่แข็งแรง กับสินค้าที่แข็งแรง เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้ ทั้งสองสิ่งต้องมาพร้อมกัน • แบรนด์คือ promises คุณสัญญากับผู้บริโภคว่าอะไร ก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น คือการ deliver ผ่านสินค้าที่ต้องมีคุณภาพครบถ้วนทุกประการตามที่แบรนด์ ของคุณประกาศตัวไว้ • ผมเป็นคนเปิดกว้างมากทั้งในเรื่องเทรนด์ต่างๆ ของโลก ของสังคม รวมทั้ง ความคิดของพนักงาน ผมคิดว่าเป็นวิธีการทำงานที่ฉลาดดี เพราะการได้รับ สิ่งดีๆ จากความเป็นไปต่างๆ ในสังคม สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ทำให้เรามีผลงานหรือไอเดียอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอที่ไม่ซ้ำรอยเดิม • ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองอิ่มตัวทางด้านความคิด เพราะถ้าเราอิ่ม เราก็จะหยุด ค้นหาสิง่ ต่างๆ แล้วเราก็จะย่ำอยูท่ เ่ี ดิม กระทัง่ ล้าหลังเข้าในสักวัน เพราะฉะนัน้ เราต้องไม่เป็นแก้วที่มีน้ำอยู่เต็ม แต่จงเป็นแก้วที่สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆ • วิธีอัพเดตความรู้ใหม่ๆ ของผมคือการอ่าน ซึ่งทำให้เราได้รู้เรื่องราวต่างๆ ได้ ครอบคลุมมาก ทั้งเทคโนโลยี แฟชั่น เศรษฐกิจ และทัศนคติดีๆ ที่สามารถนำ

มาปรับใช้ได้ทั้งเรื่องงาน และการใช้ชีวิต • การทำงานตรงนี้เป็นเหมือนโรงเรียนที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เสมอ ทำให้ ผมรู้ว่า ความรู้ไม่มีวันหมด • ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ทฤษฎีในการทำธุรกิจ แต่เป็นโลกของชีวิตที่มีผู้คนหลาก หลายประเภท เราต้องใช้การต่อรอง การประนีประนอม ทำให้เราต้องปรับตัว และงัดจิตวิทยามาใช้หลายขนาน • ผมไม่เชื่อว่าคนเราจะทำอะไรได้ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว เพราะธุรกิจที่ผมทำ สอนผมว่า เราต้องรอบรู้และลึกซึ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา • ระหว่างการจัดการกับคน กับการจัดการแบรนด์ ผมว่าการจัดการกับคนเป็น สิ่งที่ยากกว่า เพราะคนคือหัวสมองในการคิด ถ้าคิดได้ดี เดี๋ยวแบรนด์ของ ลูกค้าก็ดีเอง อย่าลืมว่าแบรนด์ถูกสร้างมาจากความคิดของคนเท่านั้น ไม่มี อะไรอย่างอื่นที่จะมาสร้างได้ • สิ่งสำคัญของคนที่ต้องจัดการอีกข้อคือ อีโก้ เพราะถ้าพนักงานมีอีโก้สูง หรือ ยึดติดอยู่กับความสำเร็จที่เคยทำได้ เขาก็จะไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆ อีก ซึ่งมีผล กระทบต่อการทำงาน • นักสร้างแบรนด์ที่ดีต้องทำได้ทุกบทบาท ซึ่งทุกวันนี้ผมก็พยายามเทรน ลูกน้องทุกคนให้ทำงานได้ทง้ั ด้านการตลาดกับด้านดีไซน์ งานไหนยาก ลูกค้าดี ลูกค้าหิน ลูกค้าง่าย ทุกคนต้องเจอเท่าๆ กัน ผมพยายามไม่ให้เขาเลือก เพื่อ เป็นการฝึกให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ง่าย สิ่งที่เราต้องเจอ เราเลือกไม่ได้ • จะมีบางเคสเท่านั้นที่ผมจะเจาะจงเลือกลูกน้อง ว่าลูกค้าแบบนี้ ลูกน้องคนนี้ ถนัด แล้วยกให้เขาทำ เพราะถ้าให้เขาทำตลอด ก็จะเป็นการไปสปอยล์เขา เปล่าๆ ว่าเขาสำคัญ • การพยายามคิดทุกอย่างให้นอกกรอบเข้าไว้ และความเชื่อที่ว่าไอเดียไม่มี วันตัน เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความท้าทาย ความสนุก และความกระตือรือร้น ในการทำงานของผม • ข้อคิดในการทำงานของผมคือ จงทำงานอย่างมีความสุข แล้วคุณจะรู้สึกว่า ทุกวันของคุณไม่มีงาน

ไอเดียการทำธุรกิจสมัยนี้ชักจะล้ำนำ หน้าไปทุกวัน คราวนี้ที่เรานำมาแนะนำคือ ไวน์ทเ่ี จาะกลุม่ ตลาดผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นเกย์ และ UO!Wines จากสเปน ก็คือไวน์ที่เราพูดถึง ความเก๋ของไวน์ยี่ห้อนี้คือ เขาไม่ได้บอกแค่ ว่าเขาเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกย์ จากนั้น ก็โหมประโคมโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายจำ ไว้แล้วไปเดินซื้อเอาเอง แต่เขาพยายาม เรียกลูกค้าด้วยรูปลักษณ์ แพ็กเกจ ข้อความ บนขวด และอะไรต่อมิอะไรที่เขารู้ดีว่ากลุ่ม เป้าหมายต้องตกหลุมรักแน่ๆ ยกตัวอย่างเช่น ไวน์ UO! Anima Blanca ทีเ่ ป็นไวน์เซอร์วญ ิ อง บลองก์ ผสมแวร์ดิโญ ก็มาในรูปลักษณ์สี เอิร์ธโทน และบรรยายเสียน่าหยิบมาดื่มว่า “wisps of flowers and fruit – the perfect accompaniment to a gathering of friends on a hot day, whether the heat comes from within or without.” ไม่แปลเป็นไทยก็ แล้วกันนะ หรือไวน์อีกตัวที่ทำจากองุ่นพันธุ์ โมนาสเทรล ทีเ่ ขาบอกว่า “young and mature, fruity, elegant, smooth… Mediterranean... When you try it, shut your eyes and imagine that you are licking rivulets of syrup from his body.” อื้มหืม บรรยายซะน่าดื่มอย่าง กะอะไรดี เราหยิบไอเดียนี้มาแนะนำ ไม่ใช่ เพราะอยากให้มีไวน์สำหรับเกย์บ้าง เพราะ ประเด็นหลักคือ เราสนใจที่เขาหาจุดขายให้ ไวน์ได้อีก ทั้งๆ ที่ไวน์ควรจะมีจุดขายหลักที่ รสชาติ แต่ใครจะรู้ว่านอกจากรสชาติแล้ว เขายังสามารถขายแพ็กเกจที่พูดจาภาษา เดียวกับกลุ่มเป้าหมายด้วย และเราว่าตรงนี้ ต่างหากที่สำคัญ เพราะสมัยนี้การหมักบ่ม ไวน์ อ าจให้ ร สชาติ ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ ห นี ห ่ า งกั น มาก โดยเฉพาะไวน์ใหม่ๆ แต่จุดขายที่แตกต่าง ต่างหากที่จะนำมาซึ่งยอดขายและกำไร

BIZ QUOTE

BIZ BOOK เดี๋ยวนี้สำนักพิมพ์ในเมืองไทยตาไวและมือไว กว่าเดิม เพราะแค่มีหนังสือเล่มไหนติดอันดับขายดี ทั่วโลกแล้ว เป็นต้องได้เห็นเวอร์ชันภาษาไทยในเวลา ห่างกันไม่นาน หนังสือเทรนด์จิ๋วฯ เล่มนี้ เราเคย แนะนำไปแล้วตอนที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมา ใหม่ๆ และกำลังเป็นหนังสือไต่อันดับขายดีอยู่ ตอนนี้ สำนักพิมพ์จีเอ็มบุ๊คส์คว้ามาแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้ ว ยฝี ม ื อ นั ก เขี ย นและนั ก แปลที ่ ว างใจได้ อ ย่ า ง ภาสกร ประมูลวงศ์ และบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร จีเอ็ม อย่าง โตมร ศุขปรีชา ที่นานๆ ทีจะลุกมาแปล ไมโครเทรนด์ หนั งสือทีพ่ ะยีห่ อ้ ว่าเป็นหนังสือธุรกิจแบบนี ้ แต่เอาเข้า – เทรนด์จิ๋วพลิกโลก จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องธุรกิจที่หนักหนา (Microtrends) สาหัสอะไรเลย หากแต่วา่ ด้วยเรือ่ งของเทรนด์ทด่ี เู หมือน ผูเ้ ขียน : Mark J. Penn with E. Kinney Zalesne เป็นเรื่องเล็กๆ แต่วันหนึ่งมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตถึง ผู้แปล : ภาสกร ประมูลวงศ์ ขัน้ พลิกโลกได้เลยทีเดียว ทำไมคุณถึงต้องเชือ่ เพราะ และ โตมร ศุขปรีชา เทรนด์ที่ผู้เขียนรวบรวมมาเพียบในหนังสือเล่มนี้ผ่าน สำนักพิมพ์ : จีเอ็มบุ๊คส์ การศึกษา เก็บสถิต ิ และวิเคราะห์ มาแล้วเป็นอย่างดี ราคา : 350 บาท

UO!Wines (For Gay)

เพราะเขาเติบโตมาในสายงานการทำโพลล์และการ ทำวิจัย และหนึ่งในคนที่เขาเคยทำงานด้วยก็คือ บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่วนทำไมคุณถึง ต้องอ่านน่ะเหรอ เพราะ 75 เทรนด์ ทีเ่ ขารวบรวมมานี ้ มันเกี่ยวข้องกับสังคมและชีวิตเราไม่ทางใดก็ทางหนึง่ น่ะสิ หรือจะเถียงว่าตอนนีค้ ณ ุ ไม่เคยเห็นสาวใหญ่กิน เด็ก พลพรรคหูเสื่อม (เพราะฟังแต่ mp3 และไอพ็อด) คนเป็นเกย์เมื่อสูงวัย (แล้วตามมาด้วยกลุ่มแม่บ้านที่ ตัง้ กลุม่ ปลอบใจกันเพราะสามีเป็นเกย์) เทรนด์ทำงาน อยู่กับบ้าน หาคู่ทางอินเทอร์เน็ต คู่รักทางไกล (รักกัน คบกัน แต่งงานกัน แต่อยู่กันคนละบ้าน) ฯลฯ อีก สารพัดทีเ่ ราอยากให้คณ ุ อ่าน เพราะไม่เพียงแต่จะทำ ให้คุณมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคตแล้ว สำนวนคนแปลยังทำให้คณ ุ อยากจะหัวเราะดังๆ ทัง้ ที่ เป็นหนังสือธุรกิจอีกต่างหาก

MY DEFINITION OF AN EXECUTIVE’S JOB IS BRIEF AND TO THE POINT. IT IS SIMPLY THIS : GETTING THINGS DONE THROUGH OTHER PEOPLE.

James Cash Penney J.C. Penney Stores Founder


THE WORDS

29

“It is easier to go down a hill than up, but the view is best from the top.”

เดินลงเขามันก็ย่อมจะง่ายกว่า เดินขึ้นอยู่แล้ว แต่ทิวทัศน์ที่วิเศษ ที่สุดต้องมองจากข้างบนนั่น

-Arnold Bennett

“Love all, trust a few, do wrong to none.” จงรักทุกผู้ทุกคน เชื่อคนเพียงบางคน และอย่าได้ทำผิดพลาดกับใครสักคน

-William Shakespeare

“You cannot make yourself feel something you do not feel, but you can make yourself do right in spite of your feelings.” ท่านไม่อาจบอกตัวเองให้รู้สึกในสิ่งที่ตัวเองไม่ ได้รู้สึกได้ แต่ท่านสามารถทำให้ตัวเองทำในสิ่งที่ถูก ที่ควรได้ ไม่ว่าความรู้สึกท่านจะเป็นเช่นใด -Pearl Buck

“Between the great things we cannot do and the small things we will not do, the danger is that we shall do nothing.”

ที่อยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนเราทำไม่ได้ กับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราไม่ได้ทำก็คือ... เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเอง ความอันตรายมันอยู่ตรงนั้นแหละ -Adolph Monod

“There are two freedoms - the false, where a man is free to do what he likes; the true, where he is free to do what he ought.” อิสรภาพมีอยู่ 2 อย่าง อย่างที่ผิดคือ อิสรภาพที่คนเราจะทำอะไรก็ ได้ที่อยากจะทำ อย่างที่ถูกคือ อิสรภาพที่จะทำในสิ่งที่สมควรจะทำ -Charles Kingsley

“Promises make debt, and debt makes promises.”

สัญญาทำให้เกิดหนี้ที่ต้องชำระ และหนี้ ที่ต้องชำระก็ทำให้เกิดสัญญา -สุภาษิตดัตช์

“Dreams are free therapy, but you can only get appointments at night.”

ความฝันคือการบำบัดโดยไม่มีค่า ใช้จ่าย แต่คุณจะนัดได้เฉพาะ ตอนกลางคืนเท่านั้น -Grey Livingston

“Some of the world’s greatest feats were accomplished by people not smart enough to know they were impossible.” บางครั้ง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดจาก คนที่ ไม่เฉลียวใจพอที่จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ ได้ -Doug Larson

“Forgiveness is the giving, and so the receiving, of life.” การให้อภัยคือการมอบให้ และเช่นเดียวกัน -- มันเป็นการ ได้รับในชีวิตเราด้วย

-George MacDonald

“Don’t laugh at the coffee. Some day you, too, may be old and weak.”

อย่าไปหัวเราะใส่กาแฟเชียว เพราะวันหนึ่งคุณเองก็จะเก่าและอ่อนจาง เหมือนกันนั่นแหละ -นิรนาม

Á“h¢°™¾¢†™°˜“±¤À‡‡±€½¢¶Å¬†‡¢³†¬†‰´¦³” €°™€±¢›‡ŒŸ°¡À˜¬°†€£¨œ¢°Å†½§©¬³”±¤´ ½¶Å¬šŽ³™°”³Ÿ±¢€³‡À˜€±¢–²|ª˜°†–´Å½šr˜ÁšÁ gÁ“h} “การคิดจะทำหนัง ‘ไมแมส’ ขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั้น มันก็เหมือนการชูปายที่ไมมีใครเลนดวยดีๆ นี่เอง ผมนะชื่นชมคุณกาลิเลโอเมื่อหลายรอยปกอนจริงๆ ที่แกสลัดความรูสึกผิดใดๆ แมวาแกจะไมมีพวกเลยก็ตาม”

‡³¢¯ ¯¤³€·¤ “สำหรับผม คำวา ‘เปนไปไมได’ บางทีมันก็หมายถึง พื้นที่ที่เรายังไปไมถึง แตก็ไมไดหมายความวา เราจะไมมีวันไปถึงไดเสียหนอย”

˜³—³¦°‘˜k—¢±—¢ “การที่หัวใจของใครคนหนึ่ง-หรือหลายคนถูกขับเคลื่อนดวยพละกำลังจากหัวใจของใครอีกคนหรือหลายคน-จนกระทั่งงานชิ้นนี้สำเร็จเสร็จสิ้นลงได เชนนี้ ดิฉันเรียกมันวา ‘มหัศจรรย’

¿©Ÿ’±½‰±¦k¦³¦°‘˜k€·¤ “การไดรับรู ‘เรื่องราวเบื้องหลัง’ ของอะไรก็ตาม หลายครั้งชวยทำใหเราไดชื่นชมกับผลสำเร็จของมัน อยางมีอรรถรสมากขึ้น”

Ÿ¸ ³‰±¡™·Œ©³˜©· ADB 4SEP09.indd 1

8/27/09 4:17:11 PM


30

เรื่อง : ชยุตม์ สาขา ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ละครเรือ่ ง ผูใ้ หญ่ลกี บั นางมา ลาจอไปแล้ว แต่ภาพประทับใจจากลีลากวนๆ และสำเนียง การพูดเหน่อแต่น่ารักของ ไอ้ปื๊ด ที่ทำให้ใครๆ หลงรักเมื่อแรกพบ ทำให้เราต้องชวนหนุ่มน้อยมา นั่งคุยในคอลัมน์ The Guest ให้แฟนๆ ละครหายคิดถึงระหว่างรอผลงานชิ้นใหม่ของน้องเขากัน เที่ยงครึ่งคือเวลานัดหมาย เราเดินทางไปพบ น้อง ริชาร์ด เกียนี ไอ้ปื๊ดที่เรารู้จัก หรือ พินอคฯ ที่เพื่อนๆ เรียก (มาจาก พินอคคิโอ ที่เป็นชื่อเล่น) ที่โรงเรียนนราธิปพิทยา เด็กชายตัวเล็ก ผมสีน้ำตาล ดวงตากลมโต พร้อมชุดนักเรียน เดินยิ้มร่ามาแต่ไกล พร้อม คำทักทายเรียกรอยยิ้มจากผู้คนรอบข้างได้ “ซะหวัดดี๋จ้า หมายเหนม อีส ริชาร์ด” (พูดด้วย สำเนียงเหน่อ) เด็กชายเล่าด้วยเสียงสนุกว่าเมื่อวานมีรายการรายการหนึ่งมาสัมภาษณ์เขาถึงโรงเรียน และช่วงนี้ดูเหมือนงานจะเดินทางมาทักทายเขาเป็นประจำ จนเขารู้ว่าหน้าที่ในตอนนั้นเขาควร ทำอะไร “ก็เขาถาม เราก็พูดตามความจริง ไม่ต้องตามบทก็ได้ แต่ถ้าเป็นละครต้องเป๊ะๆๆ” เด็กชายกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง แต่ถึง ’เป๊ะๆๆ’ แค่ไหนก็มีพลาดกันได้ อย่างในเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ริชาร์ดบอกว่า มีอยู่ฉากหนึ่งที่เล่นเอาเขาเหงื่อตก เพราะฉากนี้ฉากเดียวต้องถ่ายใหม่ถึงห้าสิบเทก! “เป็นฉาก เอาโทรศัพท์ไปให้คุณมา วิ่งไปวิ่งมา วิ่งไปวิ่งมา ฝนก็ตกอีก เหนื่อย นั่งพักกินแตงกวาดีกว่า (ทำท่ากัด) ต่อไปอีกห้าเทก โอเค เสร็จเรียบร้อย” เหตุผลที่เป็นแตงกวาก็เพราะว่ามันคือผักที่ ริชาร์ดชอบ ชอบชนิดที่ว่ากลายเป็นอาหารว่างของเขาไปเลย จนพี่ผู้ช่วยผู้กำกับในเรื่องผู้ใหญ่ลีฯ เรียกเขาว่า มนุษย์แตงกวา! นอกจากแตงกวาแล้ว ผักชนิดอื่นๆ ก็ไม่เว้น เขาบอกว่าเขาชอบกินผักโดยที่คุณแม่ไม่ได้ บังคับเหมือนคุณแม่ทั่วไปที่บังคับให้ลูกกินผัก และริชาร์ดก็ให้เหตุผล “คนอื่นบอกแล้วเราจะเชื่อ ทำไม เราต้องเข้าใจด้วยตัวเราเอง หนูชอบกินผักมากเลย มันเป็นอะไรที่ดีกับตัวเรา” (ใช้มือตบ หน้าอกเบาๆ) นั่งคุยกันสักพักก็ถามถึงน้องชายเขา (เบนเนดิกต์) แต่ริชาร์ดบอกว่าวันนี้น้องไม่ได้มา เพราะน้องไม่สบาย เราถามว่าเป็นหวัดเหรอ? เด็กชายทำมือเขียนขยุกขยิกลงบนโต๊ะ ดูเป็น ความลับที่ไม่อยากเปิดเผยปนอำกันเล่นตามประสาเด็กๆ (เขาเขียนเลขสองพันเก้าลงบนโต๊ะ) ฟ้าเริ่มเปิดหลังจากที่ฝนตกมาพักใหญ่ เราชวนเขาออกไปเล่นข้างนอกเพื่อเปลี่ยน บรรยากาศ น้องริชาร์ดรีบวิ่งไปที่สนามเด็กเล่น พร้อมโชว์ทักษะความซนปนความแข็งแรงของเขา เด็กชายโหนจากราวนั้นไปราวนี้ “พี่ดูนะ หนูจะไต่ไปถึงฝั่งโน้นให้ดู” เล่นเอาเราใจหายใจคว่ำไป ตามๆ กัน เพราะราวเหล็กนั้นทั้งสูงทั้งลื่นเพราะมีหยดน้ำฝนเกาะอยู่ แต่ด้วยความแข็งแรง

น้องริชาร์ดก็สามารถไต่ไปถึงอีกฝัง่ ของราวเหล็กได้อย่างปลอดภัย สร้างความโล่งใจให้ทง้ั สองฝ่าย ริชาร์ดแอบเผยเคล็ดลับสุขภาพแข็งแรงว่า มาจากการที่เขาชอบออกกำลังกาย -- วิ่ง ฟุตบอล คือตัวเลือกแรกๆ ที่ถ้าเขามีโอกาสจะทำทันที “วิ่งนี่นะครับ (เสียงจริงจัง) ทุกๆ วันเรา ก็ได้วิ่งถ้าเราเป็นเด็ก เพราะจะมีคนมาเล่นกับเรา คือวิ่งเราควรทำประจำทุกวัน ไม่ใช่เป็นเดือนๆ กว่าจะได้วิ่ง เราวิ่งได้ทุกวัน วิ่งได้ตลอดเวลา ส่วนฟุตบอล หนูจะเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน หนูชอบ เป็นกองหลัง ยังไม่เคยยิงเข้า หนูชอบแย่งบอลมากกว่า ครูบอกว่าหนูป้องกันเก่ง แต่ก็มีพลาดนะ หนูไปเตะขาเขา ไม่ได้เตะบอล ก็เลยฟาล์ว โดนไล่ออกเลย” ระหว่างอธิบายเด็กชายทำท่าเตะ สกัดบอลให้เราดูพร้อมหัวเราะ ทุกๆ วันที่มาโรงเรียน ริชาร์ดจะห่อข้าวมากินกับเพื่อน โดยข้าวเขาจะเป็นคนหุง ส่วน กับข้าวนั้นฝีมือแม่ เด็กชายบอกว่ากับข้าวฝีมือคุณแม่อร่อยที่สุด ที่ไหนๆ ก็สู้ไม่ได้ ถามเรื่องเงิน ค่าขนม เขาบอกว่า “ได้วันละยี่สิบบาท” ค่าขนมในแต่ละวันที่ได้จะหมดไปกับไอศกรีม ไม่ก็ น้ำมะนาวปั่นเมนูโปรด ผ่านงานโฆษณามาก็เยอะ เล่นละครมาก็มาก ล่าสุดหนุ่มน้อยแย้มมาว่ามีโอกาสได้เล่น ภาพยนตร์ โดยรับบทเป็นลูกคนจีน “เล่นเป็นลูกเขา ต้องพูดอั๊ว ลื้อ เพราะเป็นลูกคนจีน เราหน้า ฝรั่งให้ไปเล่นเป็นจีนได้ไง” เอาน่า ขนาดบทพูดเหน่อ หนูก็ตีบทแตกชนะใจแฟนละครมาแล้ว แค่พูดอั๊ว-ลื้อจะเป็นไรไป ระหว่างคุยกันไปถ่ายรูปไป เราว่าหนุ่มน้อยเจนเรื่องมุมกล้องมาก ย้ำว่ามาก! ไม่ว่าจะ มุมไหน ท่าไหน เหนื่อยหรือไม่ ไม่รู้ เมื่อนับสามปุ๊บ เขาจะฉีกยิ้มทันทีเหมือนรู้กันว่าทันทีที่ นับสาม เขาต้องส่งยิ้ม ยิ้มที่ตราตรึงใจใครหลายคนให้หลงรัก เอ็นดูเขา ก่อนกลับเรานึกสนุก เพราะเห็นริชาร์ดคุยว่าไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็มีแต่คนมาขอลายเซ็น ถ่ายรูป หอมแก้ม เราเลยอยากได้ลายเซ็นของเขามาอวดแฟน adB กระดาษและดินสอเตรียมพร้อม เด็กชายถามว่า “ให้หนูเซ็นให้ใคร ชื่อพี่เลยไหม” เราอมยิ้ม ไม่ตอบใดๆ ปล่อยให้เด็กชายบรรจงเขียนชื่อเขาด้วยความตั้งใจลงบนแผ่นกระดาษ

a day BULLETIN issue 59  

The Urban Current Magazine Free Copy