Page 1

ISSUE 48 19 - 25 JUNE 2009


ISSUE 48, 19 - 25 JUNE 2009

The Ant World แถวบ้านผูเ้ ขียนมีบงึ น้ำเล็กๆ อยูป่ ระมาณสองสามแห่งพอให้คนมานัง่ พักผ่อนหย่อนใจ แต่นอ้ ยครัง้ มากทีผ่ เู้ ขียนจะเฉียดใกล้ไปบึงทีว่ า่ นัน่ ไม่ใช่เพราะกลัวสัตว์ประหลาด จะผุดขึน้ มาหรอก แต่เพราะไม่มเี รือ่ งอะไรต้องไปแถวนัน้ แต่ให้บงั เอิญว่าเมือ่ ไม่กส่ี ปั ดาห์ทผ่ี า่ นมา ผูเ้ ขียนไปทานข้าวแถวหน้าหมูบ่ า้ น แล้วต้องเดินผ่านบึงน้ำทีว่ า่ นี่ ประกอบกับ เห็นว่ามีรถขายไอติมกะทิจอดอยู่ ก็เลยซือ้ ไอติมกะทิแล้วนัง่ กินทีร่ มิ บึงน้ำนัน่ เสียเลย ผลปรากฏว่า อารมณ์ทน่ี ง่ั พักผ่อนริมน้ำ และกินไอติมกะทิถว้ ยละ 10 บาท มันให้อารมณ์ ผ่องแผ้วอย่างบอกไม่ถูก รู้แต่ว่ามันไม่ใช่อารมณ์เดียวกับกินไอติมแพงๆ ในห้างแน่ๆ นอกจากบึงน้ำแล้ว ตรงพื้นดินข้างหน้าผู้เขียนยังประกอบไปด้วยรังมดแดง ซึ่งมีมดแดงออกหากินอย่างขะมักเขม้น ตัวหนึ่งแบกอะไรไม่รู้ดูไม่ถนัด แต่ตัวอื่นๆ ก็ออก วิ่งทำหน้าที่ของตัวเองให้พล่านไปหมด ไม่มีมดตัวไหนหยุดนิ่ง หรือมองคนที่กำลังกินไอติมอยู่เลย ความที่ผู้เขียนไม่ใช่นักมดวิทยา เป็นได้อย่างดีก็แค่สังเกตพฤติกรรมมด เพื่อความเพลิดเพลิน แต่พอเห็นมดเดินไม่หยุดแบบนั้น ก็เลยอดคิดไม่ได้ว่า เออนะ ตั้งแต่เกิดมาแล้วดูมดเป็น ก็ยังไม่เคยเห็นมดตัวไหนหยุดเดินเลย ยกเว้นว่ามันจะโดนบี้ พอพูดเรือ่ งมดแล้วก็อดนึกถึงพีค่ นหนึง่ ไม่ได้ ขอเล่าก่อนว่า พีค่ นนีข้ ายหนังสืออยูแ่ ถวบ้านผูเ้ ขียนนีเ่ อง มีอยูว่ นั หนึง่ ระหว่างทีน่ ง่ั ว่างๆ ทีร่ า้ น อยูๆ่ แกก็สะกิดลูกชายวัยสามขวบ ให้มาดูมด แล้วก็เรียกผู้เขียนที่กำลังยืนดูหนังสือให้ไปดูมดด้วย พี่แกยืนดูอยู่สักพักก็เห็นมดตัวหนึ่งวิ่งแบกอะไรไม่รู้ดูเลิ่กลั่ก แต่พอก้มลงไปดูใกล้ๆ ก็พบว่ามันกำลังแบกมด อีกตัวอยู่ ด้วยความงงว่ามดจะมาแบกมดทำไม แกก็เลยเอื้อมมือไปหยิบมดที่อยู่บนหลังมดอีกตัวขึ้น มดตัวที่กำลังแบกเพื่อนมดอยู่เลยวิ่งงงๆ วนไปวนมา ‘เฮ้ย หรือมันจะ พาไอ้ตวั นีไ้ ปโรงพยาบาล’ พีค่ นนีอ้ ทุ านเหมือนนึกขึน้ ได้เพราะเห็นว่ามดตัวทีแ่ กหยิบมามันนอนนิง่ ไม่ไหวติงแล้ว (ดีนะไม่พดู ด้วยว่าไปโรงพยาบาลบางมด) แล้วแกก็วางมดลง ขอโทษขอโพยมดเป็นการใหญ่ แล้วก็บอกให้ลูกวัยสามขวบมาเชียร์ให้มดพามดไปโรงพยาบาล (มด) เฮ้อ... เคยอ่านพบว่ามดเป็นสัตว์สังคม และทำงานหนักทั้งวัน (เหมือนคนมากๆ) คนเลยมักจะเปรียบเทียบคนขยันว่า ขยันเหมือนมดงาน ซึ่งฟังแล้วก็น่าชื่นชมดี แต่ฟัง แล้วมันให้อารมณ์เหมือนทำงานแบบไม่มีวันหยุดพักอย่างไรไม่รู้ แต่เชื่อไหม คนบางคนที่ผู้เขียนรู้จักก็ชอบทำงานแบบแทบไม่มีเวลาพัก แถมบางคนบอกว่าพักแล้วรู้สึกผิด อีกต่างหาก เพราะการทำงานหนัก ดูยงุ่ เหยิงตลอดเวลา ให้ความรูส้ กึ เหมือนเรามีคณ ุ ค่า เผลอๆ บอกว่าดูเท่อกี และผูเ้ ขียนก็เชือ่ ว่ามนุษย์งานจำนวนมากก็คดิ กันแบบนีแ้ หละ แต่คิดถูกหรือเปล่าก็อีกเรื่อง ถ้าเราให้คณ ุ ค่าการทำงานหนักว่าเป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้อง เราก็จะเห็นการหยุดพักว่าเป็นเรือ่ งของคนไม่มอี ะไรทำ และถ้าผูเ้ ขียนอ่านใจมดออก ผูเ้ ขียนคงโดนมดตัวทีอ่ ยูร่ มิ น้ำ ประณามอยูใ่ นใจไปเรียบร้อยแล้วว่า มานัง่ กินไอติมอะไรตรงนี้ ทำไมแกไม่ขยับตัวทำงานเหมือนฉันเนีย่ … ซึง่ ถ้าคนเราคิดคล้ายๆ แบบนีก้ นั หมด โลกเราคงไม่มใี ครหยุดพักกันเลย ผูบ้ ริหารบริษทั ข้ามชาติแห่งหนึง่ บอกผูเ้ ขียนว่า เขาเชือ่ ว่า การทำงานหนักเป็นเรือ่ งดี แต่การทำงานและการใช้ชวี ติ ให้สมดุลเป็นเรือ่ งดีทส่ี ดุ และถ้าชีวติ เราสมดุลแล้ว เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราทำงานหนักเกินไป ที่สำคัญ เขาบอกว่าการได้หยุดพักผ่อนจากหน้าที่การงานบ้าง คือการเติมพลังที่ดีที่สุดที่คนเราจะมอบให้กับตัวเองได้ คนทำงานบาง คนบอกว่าไม่มเี วลากระทัง่ จะลาหยุด แต่ไม่ปฏิเสธว่ามีวนั หยุดสุดสัปดาห์ให้อยูน่ ง่ิ ๆ เหมือนกัน แต่กท็ นอยูน่ ง่ิ ไม่ไหว ต้องหาเรือ่ งไปนัน่ มานี่ เพราะรูส้ กึ ว่าได้ใช้เวลาคุม้ ค่าหน่อย น่าเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าคนเราคิดว่า การอยู่นิ่งมีความหมายเท่ากับใช้เวลาไม่คุ้มค่า ทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนบางคนที่ทำงานหนักแบบโงหัวไม่ขึ้น เขาอยากจะซื้อ เวลาอยู่นิ่งๆ เหมือนกัน แต่มันไม่มีขาย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว ผู้เขียนก็เชื่อว่า คนเราไม่ใช่มด ดังนั้น ช่วงไหนอยากให้จังหวะชีวิตช้าลงบ้าง หรืออยากจะหยุดอยู่นิ่งๆ บ้าง ก็ควรจะทำเถอะ เพราะการหยุดนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่ขยัน ไม่ได้แปลว่าใช้เวลาไม่คุ้ม แต่บางทีมันก็แค่การหยุดกินไอติม เพื่อเติมพลังและความสมดุลให้กับตัวเองบ้าง... ถ้าไม่อยากเป็นมดงาน ที่ถูกแบกไปโรงพยาบาลอีกตัว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 48 วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2552

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

04 The Database

08

14

30

06 20 หยิบ a day BULLETIN มาจาก เคาน์เตอร์เช็กอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ นั ่ ง อ่ า นระหว่ า งรอ ขึ ้ น เครื ่ อ งและบน เครื ่ อ งระหว่ า งไป เที่ยวจังหวัดกระบี่ เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา แล้วก็หยิบไปนอนอ่านริมชายหาดด้วย อ่านทุกหน้า ทุกคอลัมน์ เพราะน่าสนใจค่ะ อ่านหมดแล้วก็ส่ง ต่อให้พนักงานของโรงแรมที่เราเข้าพักไว้อ่านยาม

08 Interview

20 Home Made

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ย การ์ ตู น โดนใจหนุม่ สาวออฟฟิศ ฝีมอื ทรงศีล ทิวสมบุญ

ต๋ อ ง ศิ ษ ย์ ฉ ่ อ ย หรื อ รัชพล ภู่โอบอ้อม เปิด ใจกับเราเป็นที่แรกกับ จั ง หวะชี ว ิ ต ที ่ ล งตั ว พร้ อ มกั บ ตำแหน่ ง แชมป์ ส นุ ก เกอร์ แ ห่ ง เอเชี ย ที ่ เ พิ ่ ง คว้ า มา หมาดๆ

16 Shopping

06 Goodnews

14 A Must

18 Calendar

22 28 Health and The Words Heart ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม-

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

ว่างจากแขกอีกต่อหนึ่งด้วย เห็นไหมคะ นิตยสาร แจกฟรีฉบับนี้มีประโยชน์ต่อเนื่องหลายคนเชียว ค่ะ คุม้ ค่าเวลาและต้นทุนกระดาษทีล่ งแรงไปนะคะ และที่ผู้อ่านทุกคนชอบก็เพราะมีข่าวสารพัดด้าน ให้ทราบ นอกจากนั้นก็ให้ความบันเทิง และอ่าน สนุกเหมือนที่ใครๆ เขียนมาเล่าให้ฟังนั่นละค่ะ อยากกระซิบนิดว่า a day BULLETIN เด่นตรงปก นี่ละค่ะ เพราะทำให้ได้ลุ้นว่าแต่ละฉบับใครจะได้ ลงหน้าปก -นงค์นุช ผดุงม่วงทอง 1. ผมอยู่ปักษ์ใต้

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

ใครว่าผู้หญิงช่างแต่ง ตัว เพราะผู้ชายแมนๆ ก็ ม ี เ สื ้ อ ผ้ า เนี ้ ย บๆ ให้ เลือกใส่ไม่ต่างกัน

ใคร ทำอะไร ทีไ่ หน เช็กดู ได้ สุดสัปดาห์นจ้ี ะได้ไม่ พลาดเรื่องราวสนุกๆ

มาดูกนั ว่า สาวนักเทีย่ ว ขาลุยอย่าง ‘แอนจ๋า’ ฐิ ต ิ ย า พจนาพิ ท ั ก ษ์ จะคิ ด ถึ ง บ้ า นของเธอ มากแค่ไหน หลังจาก ห่างบ้านไปนานเกือบ 2 เดือน

รวมสาระความรู้ ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

2. อยากอ่าน adB มาก ก็เลยวานพีช่ ายทีอ่ ยู่ กทม. ช่วยหาให้หน่อย 3. แกบอกว่าอยู่ไหนหว่า หาไม่เจอ 4. ผมชอบหน้าปกทุกเล่ม และ Copy เท่ๆ บนปกด้วย 5. ข่าวดี เขาเปิดรับสมัครสมาชิก adB แล้ว ผม เลยรีบสมัครทันที 6. วันนี้ได้รับ adB ฉบับแรกในชีวิต หน้าปก ออง ซาน ซูจี 7. ขอบคุณทีมงาน adB ทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง หนังสือดีๆ แบบนี้ -วัฒนพงศ์ ไพบูลย์พิทยา

25 30 All About Biz The Guest นอกจาก Wave FM 88 จะมีความโดเด่นตรงที่ เป็ น คลื ่ น วิ ท ยุ ภ าษา อังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้ ว วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข อง กรรมการผูจ้ ดั การอย่าง ม.ร.ว. รุจยาภา อาภากร ก็ยงั แปลกใหม่นา่ สนใจ ไม่ใช่นอ้ ย

พบกับแม่สื่อมืออาชีพ ในยุคไฮเทค ‘นิกกี้’ อัศวทร คันศร ทีเ่ ริม่ ต้น จากการจับคู่ให้เพื่อน รั ก จนกลายมาเป็ น เจ้าของธุรกิจจัดหาคู่ที่ คนโสดต่ า งให้ ค วาม สนใจ

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ ในช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จาก สำนักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-1734-6363 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร.0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 802, 804, 807, 808, 812 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ชยุตม์ สาขา


THE TRANSPORTATION REVOLUTION N เสนทางความสุขทั่วกรุง เรียกไดวาเปนการปฏิวัติวงการขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ เลยก็วาได เมื่อลอของ รถสีขาวนวล นานั่ง ที่เรียกวา ‘เมโทรบัส’ เริ่มแตะทองถนนในกรุงเทพฯ นอกจาก ดีไซนทแี่ ปลกตาแลว มาตรฐานการบริการของเจารถคันทีว่ า ยังทำใหคนกรุงสามารถ ใชบริการรถเมลไดอยางมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะผูใหบริการเขาใหความสำคัญกับ คุณภาพของรถ และมาตรฐานของคนขับหรือที่เรียกวา “กัปตันเมโทรบัส”อยางเต็มที่ ปจจุบัน ‘เมโทรบัส’ ใหบริการดวยเสนทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกรุงเทพฯ ถึง 7 เสนทาง โดยแบงเปน ประเภทรถนั่ง + ยืน ราคา 20 บาทตลอดสาย รถประเภท นั่ง ราคา 30 บาทตลอดสายและประเภทรถนั่งเมโทรเอ็กเพรส ราคา 40 บาทตลอด สาย โดย 7 เสนทางที่วานั่นก็คือ INSIDE

ROUTE

• ปอ.พ. 4 ตลิ่งชัน – เคหะชุมชนรมเกลา

¢π àß “¬„µâ › ∂.∫√¡√“™™ππ’ › ∂.®√—≠ π‘∑«ß»å › ∂.√“™«‘∂’ › Õπÿ “«√’¬å™—¬œ › ∂.¥‘π·¥ß › ∂.æ√–√“¡ 9 › ∂.√“¡§”·Àß › ∂. ÿ¢“¿‘∫“≈ 3 › ∂.√ࡇ°≈â“ › ‡§À–™ÿ¡™π√ࡇ°≈â“ (∫√‘°“√摇»… ‡¡‚∑√‡ÕÁ°‡æ√ )

• ปอ.พ. 10 บางกะป – ประตูน้ำ

∫“ß°–ªî › ∂.√“¡§”·Àß › ∂.‡æ™√∫ÿ√’ › ª√–µŸπÈ” › ∂.√“™¥”√‘ › ‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å › ∂.‡æ≈‘𮑵 / BTS › ∂.«‘∑¬ÿ

และเสนทางประตูน้ำ – หมูบานเศรษฐกิจ

ROUTE MAP • ปอ.พ. 4

• ปอ.พ. 10

• ปอ.พ. 17

• ปอ.พ. 24

• ปอ.พ. 25

• ปอ.พ. 34

• ปอ.พ. 35

ª√–µŸπÈ” › ∂.√“™¥”√‘ › ‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å › ∂.‡æ≈‘𮑵 / BTS › ∂.«‘∑¬ÿ › ∂.‡æ™√∫ÿ√’ › ∂.æ‘…≥ÿ‚≈° › ∂.π§√ «√√§å › ∂.√“™¥”‡π‘π°≈“ß › ∂. ¡‡¥Á®æ√–ªîπò ‡°≈â“ › ∂.®√—≠ π‘∑«ß»å ›  ’·Ë ¬°∑à“æ√– › ∂.‡æ™√‡°…¡ › À¡Ÿà∫â“π‡»√…∞°‘®

• ปอ.พ. 17 สวนสยาม – สีลม

«π ¬“¡ › ∂.√“¡Õ‘π∑√“ › ∂.π«¡‘π∑√å › ∫“ß°–ªî › ∂.√“¡§”·Àß › ∂. ÿ¢ÿ¡«‘∑ 71 › ∂.æ√–√“¡ 4 › ∂. ’≈¡ › BTS  –æ“𵓰 ‘π (∫√‘°“√摇»…‡¡‚∑√‡ÕÁ°‡æ√ )

• ปอ.พ. 24 บางขุนนนท – บางกะป

∫“ߢÿπππ∑å › ∂.∫“ß°Õ°πâÕ¬ › µ≈‘Ëß™—π › ∂.®√—≠ π‘∑«ß»å › ∂.æ√“ππ° › ∂.Õ‘ √¿“æ › ∂.ª√–™“∏‘ª° › «ß‡«’¬π„À≠à › ∂.≈“¥À≠â“ › ∂.‡®√‘≠π§√ › BTS  –æ“𵓰 ‘π › ∂. “∑√ › ∂.æ√–√“¡ 4 › ∂.√—™¥“¿‘‡…° › ∂. ÿ¢ÿ¡«‘∑ › ‡Õ°¡—¬ › ∂.‡æ™√∫ÿ√’ › ·¬°§≈Õßµ—π › ∂.√“¡§”·Àß › ∫“ß°–ªî (∫√‘°“√摇»…‡¡‚∑√‡ÕÁ°‡æ√ )

• ปอ.พ. 25 ทาราชวรดิฐ – สวนสยาม

∑à“√“™«√¥‘∞ › ∂.¡À“√“™ › ∂.Àπâ“æ√–≈“π › ∂.√“™¥”‡π‘π„π › –æ“πºà“πøÑ“≈’≈“» › ∂.√“™¥”‡π‘ππÕ° › ∂.ÕŸà∑Õß„π › ∂.√“™«‘∂’ › Õπÿ “«√’¬å™—¬œ › ∂.¥‘π·¥ß › ∂.æ√–√“¡ 9 › ∂.√“¡§”·Àß › ∫“ß°–ªî › ∂.π«¡‘π∑√å › ∂.√“¡Õ‘π∑√“ ›  «π ¬“¡

• ปอ.พ. 34 วงกลมหมอชิตใหม – บางกะป

À¡Õ™‘µ„À¡à › °”·æ߇æ™√ 2 › ∂.«‘¿“«¥’√—ß ‘µ › ∂.æÀ≈‚¬∏‘π › Õπÿ “«√’¬™å ¬— œ › ∂.¥‘π·¥ß › ∂.æ√–√“¡ 9 › ∂.√“¡§”·Àß › ∫“ß°–ªî

• ปอ.พ. 35 ปากเกร็ด – พัฒนาการ “¡“√∂¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë www.premiermetrobus.co.th À√◊Õ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√‡¡‚∑√·§√å 0 2301 1818

ª“°‡°√Á¥ › ∂.µ‘«“ππ∑å › ∂.ß“¡«ß»å«“π › ∂.«‘¿“«¥’√—ß ‘µ › ∂.¥‘π·¥ß › ∂.√“™ª√“√¿ › ∂.‡æ™√∫ÿ√’ › ·¬°§≈Õßµ—π › ∂.æ—≤π“°“√


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’¡Ë “ : ´’∫Õ’ “√åÕ:’ ”π—°ß“π∑’ªË √÷°…“¥â“πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

10 อันดับเมืองที่มีคาเชาอาคารสำนักงานแพงที่สุดในโลก (ดอลลารฯ ตอตารางฟุตตอป)

โตเกียว (สวนใน)

183.62

มอสโก 170.24

ลอนดอน

(ยานเวสตเอนด)

172.62

ฮองกง 150.42

โตเกียว

(สวนรอบนอก)

149.58

THE POLL

มุมไบ 131.04

ดูไบ 122.52

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ µ‘ ‚æ≈≈å

ความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการเชารถเมล NGV 4,000 คัน ปรับปรุงการใหบริการ ของ ขสมก. และรถรวมฯ ใหดีขึ้นกอน

24.53%

ศึกษารายละเอียด เพื่อความโปรงใส และ ลดคาใชจา ยใหมากกวานี้

36.03%

เรงการกอสราง รถไฟฟาใหเร็วขึ้น

9.94%

เรงขจัดปญหา การทุจริตที่ทำให ขสมก. ขาดทุน

ยุติโครงการ และให ขสมก. เสนอแนวทางอื่น

7.45%

เดินหนาตอไป โดยเปดประกวดราคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

14.91%

7.14%

ปารีส 114.89

คุณคิดอยางไรกับโรคระบาดที่ เกิดขึ้นใหมในปจจุบัน

ลอนดอน (เขตเมือง)

103.50

ดับลิน 93.56

ในแตละปมีผูถูกคุมขังเพิ่ม ขึน้ กวา 9.8 ลานคนทัว่ โลก ส ง ผ ล ท ำ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม กั ง ว ล เ กี่ ย ว กั บ ภ า ว ะ เรือนจำแออัด อาชญากรรม และคาใชจายของรัฐในการ ดู แ ลนั ก โทษที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตามไปดวย ∑’Ë¡“ : »Ÿπ¬å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“¥â“π‡√◊Õπ®” √–À«à“ߪ√–‡∑»

„πªï 2008 ‡æ’¬ßªï‡¥’¬« À√—∞Õ‡¡√‘°“ √“¬ß“π«à“ ¡’ µ— «åª°ï ‚¥¬‡©æ“–π° ∫‘π™π°—∫‡§√◊ËÕß∫‘π¢≥–∫‘ π Õ¬Ÿ à ∫ π πà“πøÑ“∂÷ß 7,600 §√—Èß À√◊Õ‡°◊Õ∫ 80,000 §√—ßÈ „π√Õ∫ 10 ªï∑ºË’ “à π¡“ ∑’¡Ë “ : www.usaaircraft.com

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

科¥«à“¬—߇ªìπ‡√◊ÕË ß‰°≈ µ—« ‡ÀÁπ§πÕ◊ËπÀ«“¥√–·«ß °—π ·µà à«πµ—«°Á¬—ß¡Õß«à“ ¡—π¬—߉¡à∂÷ߢ—Èπ«‘°ƒµé ®√‘≠≠“ ®—π∑–æ√ 25 ªï, Quality Assurance ç∑“ß∑’¥Ë ‰’ ¡à§«√®–ª√–¡“∑ ‡æ√“–‡√◊ËÕßæ«°π’È„°≈â µ—«°«à“∑’˧‘¥ µâÕßÀ¡—Ëπ¥Ÿ·≈ √à“ß°“¬µ—«‡Õß„Àâ¥’é ¢π‘…∞“ ¡’æ÷Ëß 28, °√“øî°¥’‰´‡πÕ√å ç®– worry ∑”‰¡°—∫ ‚√§√–∫“¥„À¡àÊ ‡√“µâÕß æ√âÕ¡√—∫¡◊ե⫬ µ‘ ·≈– À¡—πË ¥Ÿ·≈√à“ß°“¬„Àâ·¢Áß·√ß µ≈Õ¥ ·§àπ°È’ ªÁ ≈Õ¥¿—¬·≈â«é ª°ª∞¡ ÀπŸ¢“« 25 ªï, π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ 燪ìπ‡√◊ÕË ß∑’πË “à ‡ªìπÀà«ß √—∞∫“≈§«√¡’¡“µ√°“√„π °“√√— ∫ ¡◊ Õ ∑’ Ë ¥ ’ ‡æ◊ Ë Õ ∑”„Àâ ª√–™“™π¡—Ëπ„®é ¬ß¬»  ÿ«ß»å®—π∑√å 25, Production Control

7,000,000

ประเทศไทยมีประชากรราว 7 ลานคน ทัว่ ประเทศ ติดเชือ้ พยาธิใบไมตบั โดยเฉพาะ ภาคอีสาน ซึง่ ทีผ่ า นมาพบวา ชายในอีสาน ป ว ยด ว ยโรคมะเร็ ง ตั บ เนื่ อ งจากติ ด เชื้ อ พยาธิใบไมตับในอัตราเฉลี่ย 80 คน และ ผูหญิงพบ 40 คนตอประชากร 1 แสนคน ที่สำคัญ ในแตละปยังพบผูปวยรายใหม เพิ่มขึ้นปละ 15,000 คน โดยรอยละ 95 ของผูปวยโรคนี้มักเสียชีวิต

SURVEY

µ—ßÈ ·µàªï æ.». 2546 ¡’∑À“√À≠‘ßÕ‡¡√‘°π— ∑—ßÈ À¡¥®”π«π 206,000 §π ∂Ÿ° à߉ªµ–«—πÕÕ°°≈“ß ‚¥¬ 30% ¢Õß∑À“√ ‡À≈à“π’∂È °Ÿ ¢à¡¢◊π¢≥–ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’Ë ·≈–Õ’° 70% ‡ªî¥‡º¬«à“ ∂Ÿ°√ÿ¡‚∑√¡®“°∑À“√„π°Õß∑—懥’¬«°—π ‰¡à„™à®“°»—µ√Ÿ ∑’¡Ë “ : www.findingdulcinea.com

çµâÕß√Ÿâ®—°¥Ÿ·≈µ—«‡Õß „Àâ ¥ ’ ·≈–À¡— Ë π µ√«®‡™Á ° ÿ¢¿“懪ìπª√–®” ªÑÕß°—π ‰«â¥’°«à“·°â·πàπÕπé  ‘∑∏√—∞ ‰∑√«‘®‘µ√ 23 ªï , æπ— ° ß“π∫√‘ … — ∑ ‡Õ°™π

∏ÿ√°‘®¢“¬Õ“À“√·∫∫À“∫‡√à·ºß≈Õ¬„π‡¢µ°√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ „π«—πÀπ÷ßË Ê “¡“√∂ √â“߇¡Á¥‡ß‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π‰¥â ¡“°∂÷ß 150 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ¡’¡≈Ÿ §à“¡À“»“≈∂÷ß 54,750 ≈â“π∫“∑µàÕªï ∑’¡Ë “ : 𑵬 “√ ·¡√’ ·§≈√å ©∫—∫‡¥◊Õπ¡‘∂πÿ “¬π 2552

ç‰¡à‰¥âπ“à µ√–Àπ°Õ–‰√ ¡“°¡“¬ ‡æ√“–∂÷߉¡à¡’‚√§ √–∫“¥ °Á¡’‚√§Õ◊ËπÊ ∑’Ëπà“ °≈—«Õ¬Ÿà·≈â« ∑’Ë ”§—≠ µâÕß ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æµ—«‡Õß„À⥒é Õπÿ®√‘π∑√å ®’®Õ¡ 24 ªï, ‡≈¢“πÿ°“√

∑’¡Ë “ : www.thaihealth.or.th
• อากาศร้อนๆ แบบนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นน้ำในคลองอีกแล้ว ว่าแล้วหนูน้อยและเจ้าควายที่เลี้ยงไว้เลยพากันไป แช่น้ำเล่นในแม่น้ำทาวี ในเมืองชัมมู และท่าทางน้ำในคลองจะเย็นสบายจริงๆ ไม่เชื่อดูหน้าตาร่าเริงของเจ้าควายตัวนี้ ก็ได้

ECONOMICS

โอบามา คุมเข้มสหรัฐฯ ป้องกันการจ่ายโบนัส ‘เว่อร์’ ให้ผบู้ ริหาร

เพือ่ ความเสมอภาคกันของแรงงาน ในภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย คณะรัฐบาล ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ของสหรัฐฯ จึงเตรียมการที่จะออกกฎหมายและ ระเบียบปฏิบตั กิ ำหนดเพดานค่าตอบแทน ของผูบ้ ริหารบริษทั ต่างๆ โดยประกาศตัง้ ตำแหน่ง Special Master ซึ่งจะเป็นผู้มี อำนาจดูแลเรือ่ งแผนการด้านค่าตอบแทน และมีอำนาจปฏิเสธโครงสร้างเงินเดือน ทีบ่ ริษทั เสนอมาได้ หากเห็นว่าสูงเกินไป หรือไม่เหมาะสม ซึง่ บริษทั เหล่านัน้ ได้แก่ เอไอจี, ซิตี้กรุ๊ป, ธนาคารแห่งอเมริกา, ไครสเลอร์, และเจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) เป็นต้น ทัง้ นี้ การทีร่ ฐั บาลสหรัฐฯ มีความพยายามที่จะกำหนดขอบเขต ของผลประโยชน์ที่บริษัทเหล่านี้ให้แก่ผู้ บริหาร สืบเนื่องมาจากเมื่อต้นปีที่ผ่าน มาทีบ่ ริษทั ใหญ่ตา่ งๆ ทีร่ บั เงินช่วยเหลือ จากรัฐจำนวนมหาศาล แต่ยังคงจ่าย โบนัสให้กับพนักงานระดับสูงเป็นเงิน ก้อนโต ในเวลาที่กำลัง เกิ ด วิ ก ฤตการเงิ น ครั้งร้ายแรงที่สุดใน รอบหลายสิบปี

• หนุ่มน้อยฟาฮัด วัย 16 ปี ชาวปาเลสไตน์ คนนี้ ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการขายขนมปัง และในภาพเป็นภาพที่เขาพยายามส่ง ขนมปังผ่านรูเล็กๆ ไปให้เพื่อนที่อยู่อีกฟากของกำแพงกั้นแดนใน al-Ram ซึ่งถือเป็นบริเวณพิพาทระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ที่อยู่เขตเวสต์แบงก์ ชายแดนของกรุงเยรูซาเล็ม เรียกว่าคนจะช่วยเหลือกัน ไม่มีอะไรมากั้นได้จริงๆ

HUMAN RIGHT

‘ยูเออี’ ยกมาตรฐานการจัดการทีอ่ ยูใ่ ห้คนงานต่างชาติ หลังจากถูกองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในนครนิวยอร์กของ สหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงาน ต่างชาติ ล่าสุด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ก็ได้ร่างระเบียบยก มาตรฐานสภาพความเป็นอยู่ของคนงานขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้ ห้องพักของคนงานควรมีพน้ื ทีอ่ ย่างน้อย 3 ตารางเมตรต่อคน และ ห้ามไม่ให้คนงานอยู่รวมกันมากกว่า 10 คนในห้องเดียว แถมยัง มีระเบียบกำหนดระบบจัดการขยะ เครือ่ งปรับอากาศ คุณภาพของ อากาศภายในห้อง ลิฟต์ ทางออกฉุกเฉิน พื้นที่สีเขียว ร้านค้า ห้องน้ำ ห้องดูโทรทัศน์ และห้องพยาบาลด้วย นอกจากนี้ คนงาน สามารถแจ้งหรือร้องเรียนต่อรัฐผ่านทางเว็บไซต์ได้เมือ่ นายจ้างจ่าย ค่าจ้างล่าช้า ทัง้ นี้ ประชากรส่วนใหญ่จากทัง้ หมด 4.5 ล้านคนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นชาวต่างชาติ และจำนวนมากเป็นคนงานชาวเอเชียทีถ่ กู จ้างมาพัฒนาเมืองต่างๆ ของประเทศให้ทนั สมัย

TECHNOLOGY

ยนตกรรมอนาคต ‘รถไร้คน

ข่าวดีสำหรับคนที่ไม่ชอบขับรถ หรือเบื่อการจราจรติดขัด เพราะ อีกไม่นานการเดินทางจะง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยไซแค็บ รถแห่งอนาคตที่ ไม่ต้องอาศัยคนขับ แต่ใช้เทคโนโลยีจีพีเอสแบบเดียวกับที่ใช้กับจรวด นำวิถี เพื่อบังคับรถให้ไปยังเส้นทางที่ต้องการ โดยรถสัญชาติฝรั่งเศส คันนีม้ รี ปู ร่างหน้าตาคล้ายรถกอล์ฟ ใช้เลเซอร์เพือ่ หลบหลีกสิง่ กีดขวาง และกล้องเลนส์คู่เพื่อจับภาพเครื่องหมายจราจรต่างๆ บนท้องถนน ซึ่งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้โดยสารที่ใช้บริการอาคาร 5 ของ สนามบินฮีตโธรว์ในอังกฤษ จะได้ประเดิมนั่งไซแค็บกันเป็นที่แรกของโลก เพียงผู้โดยสารขึ้นรถ เสียบบัตร สมาร์ตการ์ด และเลือกเส้นทางจากจอทัชสกรีน ไซแค็บก็จะออกตัวและพาไปยังที่จอดรถในสนามบิน ซึ่ง ในอนาคตจะมีการพัฒนาไซแค็บให้วิ่งบนท้องถนนได้จริงต่อไป

PEOPLE

‘โทมัส บีตตี’ ผูช้ ายท้อง คลอดลูกคนทีส่ องแล้ว

โทมัส บีตตี หนุ่มใหญ่วัย 35 ปี ผู้เกิดเป็น หญิง แต่ได้เข้ารับการแปลงเพศเป็นผูช้ ายได้ตาม กฎหมาย ให้กำเนิดบุตรคนที่สองแล้ว ซึ่งเป็น เพศชาย ที่เมืองเบนด์ รัฐออริกอน หลังจากเคย สร้ า งประวั ต ิ ศ าสตร์ เ มื ่ อ ปี ท ี ่ แ ล้ ว ด้ ว ยการให้ กำเนิดบุตรสาว จนเป็นข่าวพาดหัวทั่วโลก และ ได้สมญานามว่า ‘ผูช้ ายท้อง’ ส่วนสาเหตุทท่ี ำให้ บีตตีทแ่ี ปลงเพศเป็นผูช้ ายแล้ว แต่ยงั สามารถตัง้ ท้องได้ เป็นเพราะเขาได้ตดั สินใจเก็บอวัยวะเพศหญิง และรังไข่ไว้ในระหว่างทำการผ่าตัดแปลงเพศ เขาเคยกล่าวถึงการตั้งท้องของเขา ในรายการทอล์กโชว์ของ โอปราห์ วินฟรีย์ ว่า เขาไม่คิดว่า การตั้งท้องนั้นเป็น ความปรารถนาแบบ ผู ้ ช ายหรื อ ผู ้ ห ญิ ง แต่เป็นความ ต้องการของ มนุษย์ เขาเป็น บุคคลคนหนึง่ และ มีสิทธิจะมีบุตรที่ เ ข า เ ป ็ น ผู ้ ใ ห ้ กำเนิดด้วยตัวเอง

TRAVEL ‘แวนคูเวอร์’ ซิวแชมป์เมืองน่าอยู่ที่สุดประจำปี 2008

สำนักวิจัยอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต หรืออีไอยู เปิดเผยรายงานการสำรวจเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2008 โดย เมืองแวนคูเวอร์ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของแคนาดา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก อีไอยูระบุว่า การสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยการศึกษาตัวแปรสำคัญ 5 ประการในเมืองใหญ่ทั่วโลก คือ ตัวแปรทางด้านสุขภาพอนามัยของ ประชาชน ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม การศึกษา รวมทัง้ โครงสร้างด้านสาธารณูปโภค ผลสำรวจครัง้ นีย้ งั พบว่า เมืองในอเมริกาเหนือและยุโรปส่วนใหญ่ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นเมืองทีน่ า่ อยูม่ ากกว่าบรรดาเมือง ในเอเชีย และแอฟริกา ขณะที่กรุงเทพมหานครถูกจัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับที่ 100 ของโลก
• ถึงจะเพิ่งตกงาน แต่สาวคนนี้ก็ไม่เครียด เพราะในภาพที่เห็นอยู่นี้ เธอกำลังเข้ารับบริการฉีดโบท็อกซ์ฟรีสำหรับผู้ว่างงาน จาก Reveal Spa ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสปาแห่งนี้จัดบริการพิเศษสำหรับผู้ที่เพิ่งตกงาน 50 คน แรกที่สมัครเข้ามา โดยเชื่อว่าหน้าตาที่อ่อนเยาว์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนทำให้คนได้งานทำ คนว่างงานทั้งหลายที่ ส่วนใหญ่อายุมากแล้ว จึงแห่มาที่สปาแห่งนี้อย่างเนืองแน่น

SPORT

• ส่วนภาพนี้เป็นมิตรภาพต่างสายพันธุ์ระหว่างเจ้าอูฐสายพันธุ์เอเชียวัย 3 เดือน ที่กำลังโน้มคอลงมาหยอกล้อเล่นกับหมูพันธุ์ แคระจากเวียดนาม โดยทั้งคู่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์ Royev Ruchey ในเมือง Krasnoyarsk ประเทศรัสเซีย

ไทยคว้าแชมป์ฟุตซอลอาเซียนสมัยที่ 7

ได้แชมป์ไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน ครัง้ ที่ 7 ทีย่ มิ เนเซียมฟูโ่ ถ ในกรุงโฮจิมนิ ห์ ประเทศ เวียดนาม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการชิงแชมป์ระหว่างทีมชาติไทย และเจ้าภาพเวียดนาม ซึ่งไทยแชมป์เก่า 6 สมัยโชว์ฟอร์มได้อย่าง สวยงามด้วยการขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีแรกของเกม และยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถนำห่างได้ถึง 4-0 ก่อนที่เจ้าภาพจะ ตีไข่แตกตามมาเป็น 1-4 แต่ก็ไม่ทัน เพราะหมดเวลาการแข่งขัน ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 7 ได้สำเร็จ นอกจากนี้ เกียรติยศ แฉล้มเขตร์ ยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วย

TRIVIA

รวมสัตว์โคลนนิง

นับตัง้ แต่ปี 1996 ทีแ่ กะ ‘ดอลลี’ สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมตัวแรกถือกำเนิดด้วย วิธีการโคลนนิง หลายๆ ประเทศก็สวมบทพระเจ้า เพื ่ อ แสดงศั ก ยภาพทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยการโคลนนิงสัตว์สายพันธุ์ ใหม่ๆ ถึงตอนนี้ก็ผ่านมา 13 ปีแล้ว เรามาดูกันดีกว่า ว่าพัฒนาการการโคลนนิงเขาไปถึงไหนกันแล้ว • ล่าสุดทีเ่ ราได้ยนิ มาก็คอื ทีอ่ นิ เดียเขาเพิง่ ประสบความ สำเร็จในการโคลนนิงควายที่ชื่อ ‘การิมา’ ไปหมาดๆ แต่เจ้าการิมาก็หาใช่ควายตัวแรกที่ถูกโคลนนิง เพราะ ก่ อ นหน้ า นี ้ ส ถาบั น วิ จ ั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างด้ า นนมแห่ ง อินเดีย หรือ NDRI เขาเคยโคลนนิงควายได้สำเร็จใน ช่วงต้นปีทผ่ี า่ นมา แต่นา่ เสียดายทีค่ วายโคลนนิงตัวแรก ของโลกนั้นมีอายุเพียงแค่ 1 สัปดาห์เท่านั้น ก็หวังกัน ว่าเจ้า ‘การิมา’ จะมีชีวิตยืนยาวกว่าตัวแรก • แต่ถ้านั่นยังธรรมดาไป คงต้องลองไปดูที่เกาหลีใต้

ANIMAL

เทรนเนอร์คนดังแห่งฮอลลีวดู

ชวนชาวมะกันรีดไขมันให้สตั ว์เลีย้ ง กันนาร์ ปีเต สัน เทรนเนอร์คนดัง ของฮอลลีวูดที่เคย ช่ ว ยให้ รู ป ทรงอง เอวของ เจนนิเฟอร์ โลเปซ และ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน ฟิตแอนด์เฟิรม์ มาแล้ว ได้ออก มาชักชวนเจ้าของและสัตว์เลีย้ งร่วมกันรีดไขมัน ด้วยวิดโี อสาธิตการออกกำลังกายพร้อมน้องแมว น้องหมา แถมยังใจดีเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทาง เว็บไซต์ Petfit.com สาเหตุทท่ี ำให้ปเี ตอร์สันหัน มาทำวิดีโอดังกล่าวเนื่องมาจากขณะนี้สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงแข่ง กันลงพุง โดยสุนัข 44% และแมว 57% เป็น โรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน รวมถึงขณะนีแ้ มวเป็น โรคเบาหวานมากขึน้ ส่วนสุนขั ก็มปี ญ ั หาปวด ตามข้อและกล้ามเนื้อ

เพราะนักวิทยาศาสตร์ของทีน่ น่ั เขาสร้างความตืน่ ตะลึง ไปทั่วโลกด้วยการโคลนนิงแมวได้ถึง 3 ตัว แถมแมว สามตัวที่ว่ายังสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดอีกต่างหาก ที่เป็นเช่นนั้นเพราะแมวเหล่านี้ถูกดัดแปลงพันธุกรรม ในส่วนของยีนทีผ่ ลิตโปรตีนเรืองแสงสีแดงนัน่ เอง ทีเ่ ขา ต้องทำให้มันเรืองแสงคงไม่ใช่เพราะต้องการใช้แมว แทนไฟฉาย แต่จะเป็นการพัฒนาวิธีการรักษาโรคทาง พันธุกรรมทั้งในแมว และมนุษย์ • ไม่ใช่แค่นั้น เพราะนักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้อีกชุดก็ ยังประสบความสำเร็จจากการโคลนนิงสุนัขเรืองแสง ด้วย ซึง่ เป็นการพยายามครัง้ ล่าสุดหลังจากทีน่ กั วิทยาศาสตร์อเมริกัน ญี่ปุ่น รวมถึงยุโรป ก็เคยสร้างผลงาน โคลนนิงสิ่งมีชีวิตเรืองแสงกันไปแล้ว อย่างหนูและหมู การโคลนนิงครัง้ นีท้ ำให้ได้สนุ ขั เพศเมียพันธุบ์ เี กิล 4 ตัว ซึ่งลูกหมาเรืองแสงได้เหล่านี้มีชื่อเรียกว่า ‘Ruppy’ ซึ่ง มาจากคำว่า ruby และ puppy

“เวลาเราโตขึ้น เรา ล้ ม เราเจ็ บ กว่ า ตอน เด็ก ตอนเด็กๆ ล้ม เรา ไม่ ค่ อ ยเจ็ บ หรอก ใน เ รื่ อ ง ข อ ง อ า ร ม ณ์ ก็ เหมือนกัน เราเข้าใจมัน และเราต้ อ งอยู่ กั บ มั น ให้ ได้ เราไม่ควรจะเก็บ มั น ไว้ หั ว เราะให้ มั น ดั ง ก้ อ งไปเลย เวลาทุ ก ข์ มันจะได้มีแรงสู้กับมัน” ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ ให้สัมภาษณ์ในคอลัมน์ Be My Guest ใน หนังสือพิมพ์ กรุงเทพ ธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2552

GREEN PLEASE ควีนอังกฤษ ทรงริเริม่ ปลูกพืชผักสวนครัว เน้นวิถธี รรมชาติ

สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงมีพระราชดำริให้ ปลูกพืชผักสวนครัวในพระราชวังบักกิง้ แฮม ซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ กษตรของพระราชวัง ได้แบ่งแปลงผักขนาด 4x10 เมตร สำหรับปลูกมะเขือเทศ ถัว่ รันเนอร์ หัวหอม ต้นหอม และแครอต โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อเป็นการรักษาพืชพันธุ์ที่เสี่ยงต่อ การสูญพันธุ์ และผลผลิตบางส่วนได้ส่งไปใช้ในห้องเครื่องของพระราชวังแล้ว ด้วย โดย แคลร์ มิดเกลย์ รองผู้จัดการโครงการสวนผัก กล่าวว่า “การปลูกผักสวนครัวในพระราชวัง ไม่เพียงแต่เพื่อรักษาพันธุ์พืชเก่าแก่ แต่ยังเป็นการรักษามรดกของชาติ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อนด้วย” ทัง้ นี้ สมเด็จพระราชินนี าถ เอลิซาเบธที่ 2 ไม่ใช่ บุคคลสำคัญเพียงคนเดียวทีม่ แี ปลงพืชผัก เพราะในเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา มิเชล โอบามา สตรีหมายเลข หนึ่งของสหรัฐฯ ก็เริ่มทำแปลงสวนผักที่ทำเนียบขาวไปแล้ว

Did You Know?

รู้จักกับเอดส์ลูกผสม

19 มิถุนายน 2488 - วันเกิด ออง ซาน ซู จี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ผูน้ ำการเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยด้วยสันติวธิ ใี นพม่า และเจ้าของรางวัล โนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี 2534 20 มิถนุ ายน 2520 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มแปลนวนิยายเรื่อง นายอินทร์ ผูป้ ดิ ทองหลังพระ หรือ A Man Called Intrepid ของ วิลเลียม สตีเวนสัน จำนวน 600 หน้า ก่อนจะสำเร็จในวันที่ 23 มีนาคม 2523 21 มิถนุ ายน 2483 - วันเกิด ฌอง ปอล ซาร์ตร์ นักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส เขาเชือ่ ว่ามนุษย์เกิด มาพร้อมกับเสรีภาพในการเลือกทีจ่ ะเป็นหรือ ทำอะไรก็ได้ ในขณะเดียวกัน เสรีภาพก็ย่อม ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบในผลจาก สิ่งที่เขาเลือกด้วย 22 มิถุนายน 2507 - วันเกิด แดน บราวน์ นักเขียนชาวอเมริกนั เจ้าของผลงาน รหัสลับ ดาวินชี นวนิยายขายดีทส่ี ง่ แรงสะเทือนไปถึง คริสตจักร นวนิยายของเขาได้ถกู นำไปสร้าง เป็นภาพยนตร์เมื่อปี 2549 และมีภาคสอง ตามมาในปี 2552 23 มิถนุ ายน 2403 - สหรัฐอเมริกาสถาปนา หน่วยสืบราชการลับขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนที่ จะพัฒนาและมีชอ่ื เสียงเป็นทีร่ จู้ กั กันดีทว่ั โลก ในนาม หน่วยซีไอเอ 24 มิถนุ ายน 2475 - คณะราษฎรได้ทำการ ปฏิ ว ั ต ิ เ พื ่ อ เปลี ่ ย นแปลงการปกครองของ ประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งยั่งยืนมา 150 ปี ไปเป็นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 25 มิถุนายน 2493 - หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับปฐมฤกษ์ ออกวางแผง เป็นหนังสือพิมพ์ รายวัน เสนอข่าวทั่วไป มี 8 หน้า ราคา 50 สตางค์ โดยมี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น ผูอ้ ำนวยการและนักเขียนประจำคอลัมน์ ‘หน้า 5 ซอยสวนพลู’ โดยมีคำขวัญประจำหนังสือพิมพ์ ว่า ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม

ถือเป็นข่าวครึกโครมที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลตรวจพบว่าหญิงไทยติดเชื้อเอดส์ลูกผสมสาย พันธุใ์ หม่ทไ่ี ม่เคยมีในเมืองไทย เพราะปกติแล้วเชือ้ เอชไอวีทร่ี ะบาดในไทยมีเพียง 2 สายพันธุ์ คือ เอ-อี (A/E) และบี (B) แต่เชือ้ ทีค่ น้ พบ ใหม่เป็นสายพันธุ์เอจี-ดี (AG/D) และเออี-จี (AE/G) ซึ่งกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า เชื้อดังกล่าวไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ เพราะปัจจุบันมีเชื้อเอดส์มากกว่า 30 ชนิดในโลก และการป้องกันรักษาก็ไม่ได้แตกต่างจากเชื้อเอดส์ที่พบตามปกติ


0

INTERV IEW


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ถ่ายภาพ : AFP, Reuter 20 กว่าปีที่แล้ว ชื่อของ วัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย แจ้งเกิดในกีฬาทีเ่ รียกว่า สนุกเกอร์ ไม่นา่ เชือ่ ว่ากีฬาทีม่ เี พียงโต๊ะสีเ่ หลีย่ ม ปูผา้ สักหลาดสีเขียวสดใส พร้อมลูกสนุกเกอร์หลากสี ขาว แดง เหลือง เขียว น้ำตาล น้ำเงิน ชมพู ดำ จะเป็นกีฬาที่ดูสนุกและลุ้นระทึกทุกนาที ไปได้ แต่ด้วยลีลาการสาวคิว แทงลูกลงหลุมอย่างรวดเร็ว แม่นยำ จน ได้ฉายาในประเทศบ้านเกิดว่า ‘ไทยทอร์นาโด’ ...ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่า ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สร้างกระแสความคลั่งไคล้ในกีฬาสนุกเกอร์ไปทั่วประเทศได้ จริงๆ เรียกว่าเราคลัง่ เทนนิสเพราะภราดรอย่างไร คนไทย โดยเฉพาะ ผู้ชายไทย ก็เคยคลั่งสนุกเกอร์เพราะ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย อย่างนั้น เมือ่ ไหร่ท ี่ ต๋อง ศิษย์ฉอ่ ย สาวไม้ควิ บนโต๊ะสักหลาด ลีลาท่าทาง การ เล็งเหลีย่ ม มุม มันทำให้คนไทยอดใจเชียร์ไม่ไหว และเมือ่ เขาคว้ารางวัล กลับมาได้ เขาก็แทบจะเหมือนเทพเจ้าของวงการกีฬาสนุกเกอร์ไทย เวลานักสนุกเกอร์แทงลูกลงหลุม คนดูเฮ... เวลาเขาแทงพลาด คนดู เซ็ง ถ้าพลาดหลายๆ ครั้ง พานจะไม่อยากดู เพราะความสนุกของคน ดูคือการดูลูกลงหลุมเท่านั้น และเท่านั้น แต่การคิด การวางแผน ความรู้สึกกดดัน บนโต๊ะสีเขียวนั้น คือสิ่ง ที่นักกีฬาต้องรับไปแต่เพียงผู้เดียว ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ทำให้สนุกเกอร์เป็นอาชีพที่ทำมาหาเลี้ยงตัวเองได้ เขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปบุกเบิกการแข่งสนุกเกอร์ระดับโลก เกือบ 25 ปีที่ผ่านมา ต๋องไปฝังตัวอยู่ที่อังกฤษเสมือนบ้านเกิดเมืองนอนบ้าน ทีส่ อง และมีชอื่ ทีร่ จู้ กั กันในระดับโลกว่า เจมส์ วัฒนา (James Wattana) ช่วงขาขึ้น เส้นทางชีวิตของนักสนุกเกอร์ชื่อ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นั้น เรียกว่า กินเรียบทุกโต๊ะ ทุกหลุม บางคนบอกว่าหลับตาแทงยังลง เขา เอาชนะนักสนุกเกอร์ระดับโลกมาได้หมดแล้ว ทั้ง สตีฟ เดวิส จิมมี ไวต์ จอห์น แพร์ร็อตต์ รอนนี โอ ซุลลิแวน ช่วงทีก่ ราฟชีวติ ในการเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพพีกสุดๆ ต๋อง ศิษย์- ฉ่อย ทะลุเข้าไปติดมืออันดับ 3 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดตลอดชีวิต การเล่นสนุกเกอร์มา 25 ปี เรื่องเงินรางวัลไม่ต้องพูดถึง -- เขาบอกว่า ไหลมาเทมาจนแตะระดับร้อยล้านกันมาแล้ว แต่บทชีวิตมันจะเข้าสู่ขาลง ต่อให้ลืมตาสองข้าง เล็งแล้วเล็งอีก ก็ ยังแทงพลาด และช่วงชีวิตขาลงของเขาก็ลงชนิดที่ว่าไหลรูดลงมากอง เล่นกี่เกมๆ ก็แพ้ จนสมัยหนึ่งมีคนพูดกันว่า ไม่อยากจะเชียร์ต๋องแล้ว เพราะเชียร์แล้วแพ้ทุกที

ไม่เพียงเท่านั้น ชีวิตส่วนตัวรวมทั้งเงินทองเป็นร้อยล้านของเขาก็ ระส่ำย่ำแย่ไปด้วย เพราะมันหายไปกับการทำธุรกิจแล้วล้มเหลวครัง้ แล้ว ครั้งเล่า กราฟชีวติ ทีเ่ คยอยูส่ งู สุด ปักหัว ดิง่ วูบลงมาแบบไม่ปรานีปราศรัย ชื่อของ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย หายไปจากสารบบการเป็นนักกีฬาที่คนไทย เชียร์อย่างคลั่งไคล้ ตำแหน่งนักสนุกเกอร์มือวางอันดับโลกไม่ต้องพูด ถึง เพราะมันหลุดไปไกลเกินจะกู่กลับ หลายคนลืมเขาไปแล้ว ไม่แน่วา่ เขาเองก็อยากจะลืมทุกอย่าง กระทัง่ เรื่องราวของตัวเอง หลายปีผ่านไป ต๋องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น รัชพล ภู่โอบอ้อม และยังเล่นสนุกเกอร์อาชีพไปเงียบๆ ว่ากันว่า เวลาพายุจะเกิด ทุกอย่างรอบตัวจะเงียบ ไร้สุ้มเสียง แล้วมันก็... ซัดตูมเข้ามาทีเดียว เหมือนกัน... วันที่บรรยากาศในบ้านเราเงียบเชียบ พายุลูกหนึ่งก็ ซัดตูมเข้ามา... ไทยทอร์นาโดลูกเดิมทีค่ นไทยเคยรูจ้ กั เมือ่ หลายสิบปีกอ่ น กลับมากวาดรางวัลทั้งแชมป์ประเทศไทย ปี 2551 และล่าสุดเมื่อเดือน พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา เขาก็ ได้แชมป์สนุกเกอร์เอเชียทีจ่ นี มาครองอีกครัง้ ที่สำคัญ เขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ชูถ้วยแชมป์รายการนี้มา 3 สมัย และนี่เองคือจุดเปลี่ยนของนักสนุกเกอร์ไทยที่เกือบจะถูกลืม จากวันนี ้ เส้นทางชีวติ เขากำลังจะไม่เหมือนเดิม ปีหน้าเขาจะขอกลับ มาเทิร์นโปรบนเส้นทางนักสนุกเกอร์ระดับโลก และตั้งเป้าว่าจะกลับไป ยืนในระดับ 1 ใน 72 ของโลกให้ได้อีกครั้ง โดยจะขอฮึดสู้ครั้งนี้เป็นครั้ง สุดท้าย... ไทยทอร์นาโดลูกนี้เริ่มเคลื่อนที่แล้ว... ไม่มีสำนักพยากรณ์อากาศ ใดๆ บอกได้ว่าความเร็วลมแค่ไหน และจะมีความรุนแรงถึงระดับใด แต่พายุก็คือพายุ... เมื่อเคลื่อนที่... ก็มีแต่หยุดยาก


คุณอาจจะรวยเป็นพันล้านวันนี ้ แต่พรุง่ นีค้ ณ ุ อาจจะตายก็ ได้ คุณอาจจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนัน้ เลยก็ ได้ ผมถาม คุณจริงๆ เถอะ คนรวยเป็นพันล้านนีเ่ ขาจะเคยเห็นเงินสดๆ เป็นพันล้านไหม มันก็เห็นแต่ตวั เลขในสมุดบัญชีทงั้ นัน้

เล่าให้ฟังถึงแชมป์ล่าสุดที่ได้ที่จีนก่อนได้ ไหม ครับ เมื่อเดือนพฤษภาคม ผมได้แชมป์ที่จีนเป็นครั้งที่ 3 ใน ระดับแชมป์เอเชียในชีวติ ทีผ่ มแข่งมา ซึง่ ผมไม่ได้แข่งชิงแชมป์เอเชีย มา 25 ปีแล้วนะ ต้องเล่าว่าคนที่จะไปแข่งแชมป์เอเชียนี่ไม่ใช่ว่าจะ หยิบใครไปก็ได้ แต่ต้องผ่านการเป็นแชมป์สนุกเกอร์ของประเทศ มาก่อน ซึ่งผมก็ได้แชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว พอได้แล้วก็จะได้ สิทธิ์ไปแข่งของเอเชียในรายการอื่นๆ ต่อไป ซึ่งแชมป์ประเทศไทย ที่ได้มาเมื่อปีที่แล้ว ผมก็เพิ่งได้ครั้งแรกในรอบ 27 ปี ทั้งชีวิตแข่งชิง แชมป์ประเทศไทย 2 ครั้งเอง ครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว หลัง จากนั้นเมื่อผมเทิร์นโปร ผมก็ไปอยู่อังกฤษเลย แล้วก็ไปแข่งต่าง ประเทศมาตลอดชีวิต ไม่เคยกลับมาแข่งแถบนี้อีกเลย พอร่วงมา จากอันดับโลกแล้วผมก็เงียบไปพักหนึง่ แล้วก็กลับมาได้แชมป์ประเทศ ไทย พอได้ก็ต้องกลับไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพเพื่อไล่อันดับกลับขึ้น มาอีก คือเท่ากับว่าแชมป์ประเทศไทยเมือ่ ปีทแี่ ล้ว คือจุดเริม่ ให้กลับมาแข่ง สนุกเกอร์จริงจังอีกครั้ง เพราะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กลับมา ใช่ครับ พอได้แชมป์ประเทศไทย ก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งแชมป์ เอเชียทีจ่ นี อย่างทีบ่ อก แล้วผมก็เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้แชมป์รายการ นี้มา 3 ครั้งแล้ว ชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ต้องลงแข่งตลอดอีกแล้ว? ใช่ครับ ปลายปีนี้ก็ต้องกลับไปอยู่อังกฤษอีก ต้องกลับไปเล่น รายการอาชีพอีก เพราะได้แชมป์เอเชียคราวนีม้ านีแ่ หละ จริงๆ ผม ไม่ได้นึกอยากกลับไปที่อังกฤษแล้วนะ เพราะอยู่นั่นมา 25-26 ปี แล้วก็ค่อนข้างเบื่อกับการเดินทาง ผมใช้ชีวิตที่นั่นมามากกว่าครึ่ง ชีวิต แม่ก็อายุมากแล้ว เลยอยากกลับมาอยู่ที่นี่มากกว่า ผมก็ 40 แล้วด้วย อีกอย่าง อยู่ไปนานๆ ก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเรา ผมไม่ได้คดิ จะกลับไปแล้ว ผมนีไ่ ปอังกฤษยุคบุกเบิกเลยก็วา่ ได้ ตอน แรกไปอยูก่ บั แฟมิลี แต่หลังๆ พอเริม่ มีเงิน ก็ซอ้ื บ้านอยูค่ นเดียว ผม มีบา้ นทีแ่ บรดฟอร์ด อยูบ่ นเขาเลย วิวสวยมาก ตอนแรกไม่อยากอยู่ คนเดียว เพราะการมีบ้านที่อังกฤษมันค่อนข้างวุ่นวาย มันต้องมี เรือ่ งภาษีอะไรไม่รมู้ ากมาย แต่พท่ี ร่ี จู้ กั กันก็บอกให้ซอ้ื ไปเลย อย่าง น้อยมันก็เป็นการลงทุน ดีกว่าฝากแบงก์ แล้วพอผมตั้งใจจะกลับ มาอยู่เมืองไทยถาวรแล้ว ผมก็ขายบ้านขายรถที่อังกฤษไปเมื่อปีที่ แล้ว ผมบริจาคเสื้อโค้ตหมดเลยเกือบร้อยตัว เพราะกะว่าไม่กลับ ไปแน่ๆ เพราะฝรั่งที่ผมอยู่ด้วยตอนหลังๆ ผมไม่ค่อยถูกกับเขาเท่า ไหร่ แต่นก่ี ลายเป็นว่าต้องกลับไปอีกแล้ว ยิง่ เกลียดก็ยง่ิ เจอ ก็แปลกดี

ตอนนีผ้ มเหลือเสือ้ กันหนาวอยูต่ วั เดียวเองมัง้ (หัวเราะ) นีต่ อ้ งไปหา ซื้อใหม่อีก ผมยังงงชีวิตผมเลย ผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยจะ ตาย แต่ก็ต้องกลับไปอยู่อังกฤษอีกแล้ว รอบนี้ที่จะไปตอนปลายปี ไปอยู่กับนักสนุกเกอร์ไทยอีก 4 คน คราวนี้ต้องไปเช่าบ้านอยู่ (หัวเราะ) จริงๆ แล้วคิดว่าจะวางมือไปหรือยัง เพราะเห็นคุณหายไปนานมาก จริงๆ ความฝันของผมคือได้เล่นให้ประเทศไทย ได้เล่นซีเกมส์ อย่างปีนก้ี ก็ ำลังจะมีเอเชียนอินดอร์เกมส์ทเ่ี วียดนาม หรือเวิลด์เกมส์ ทีฮ่ อ่ งกง แล้วก็เอเชียนเกมส์ทจ่ี นี ปีหน้า เท่ากับว่า 4 รายการใหญ่ๆ นีผ้ มไม่ได้เล่นเลย เพราะเมือ่ เราได้แชมป์เอเชียแล้ว เราก็ตอ้ งกลับไป แข่งอาชีพอีก ต้องไปอังกฤษอีกตามระบบของการแข่งขัน ต้องกลับ ไปบรรยากาศเก่าๆ อีกแล้ว จริงๆ ยุโรปนี่ผมเห็นมาหมดแล้วไง ผมก็เลยอยากมาดูแถวเอเชียว่าเพือ่ นๆ หรือคนรุน่ ใหม่เขาเล่นไปถึง ไหนแล้ว คนไทยหลายคนคงอยากจะทราบว่า ตอนอยู่ที่อังกฤษคุณทำอะไร เล่นสนุกเกอร์อยู่หรือเปล่า เล่นตลอดครับ เพราะเราเป็นมืออาชีพแล้ว ก็ต้องซ้อมตลอด ซ้อมวันละ 7-8 ชั่วโมง เมื่อก่อนไปอยู่ใหม่ๆ ต้องซ้อมวันละ 10-12 ชั่วโมง เพราะเรายังใหม่อยู่ ไฟหรือความขยันมันก็ยังมีมาก ความ หิวกระหายในการแข่งขันมันก็มากกว่า เดี๋ยวนี้ก็ซ้อมน้อยลงเป็น ธรรมดา เพราะอายุมากขึ้น มันเหนื่อยแล้ว คนเราซ้อมหนักเกินไป ตึงเกินไป มันก็ไม่ดี หย่อนมากไปก็ไม่ดี ก็ต้องพักบ้าง อีกอย่าง เกมสนุกเกอร์มันเป็นเกมที่เครียดด้วย พูดง่ายๆ ว่าตอนอยู่อังกฤษ ผมก็เล่นสนุกเกอร์เป็นอาชีพเลย รายได้กม็ าจากสปอนเซอร์และเงิน จากการแข่งขัน แล้ ว ที่ ห ลายคนไม่ ค่ อ ยได้ ยิ น ข่ า วคราวคุ ณ เลยเป็ น เพราะอะไร เพราะคุณไม่ให้ข่าวเหรอ จริงๆ ผมไม่คอ่ ยอยากโฆษณาตัวเองเท่าไหร่ กลับมาคราวนีผ้ ม ก็ปฏิเสธออกรายการไปหลายรายการ คือผมไม่คอ่ ยจะถูกโฉลกกับ กล้องเท่าไหร่ ไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์ ไม่ค่อยชอบอยู่ต่อหน้าคน เยอะๆ ไม่ได้หมายความว่าผมจะปกปิดอะไรหรอกนะ แต่อาชีพอย่าง ผม ตอนที่ผมตก เราก็ดูว่า... เอ๊ะ มันไม่มีข่าวเราเลยเหมือนกันนะ พอตอนเริ่มกลับมา หลายรายการติดต่อมา ผมก็ไม่รู้จะไปพูดอะไร เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าผมหยิ่งนะ แต่ผมชอบอยู่เงียบๆ เพราะการอยู่ at the top บางทีมนั ก็คอ่ นข้างสันโดษ ต้องใช้เวลาอยูก่ บั ตัวเองเยอะ แล้วนีผ่ มก็เพิง่ บวชกลับมา บวชได้ 2 เดือน สึกมาก็ไปลงแข่งแชมป์

เอเชียนี่แหละ แล้ว at the top ที่คุณว่า มันคืออะไร ยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงเหมือน ที่เขาว่าไหม ก็ also very hard at the top and also even harder at the bottom ยิ่งสูงยิ่งหนาว แต่ยิ่งอยู่ต่ำสุดก็ยิ่งหนาวกว่า แต่เราจะทำ อย่างไรที่พอขึ้นไปสูงแล้วเราจะรักษาระดับให้มันอยู่ได้นาน แล้วทำอย่างไร มันต้องมีวินัยครับ แล้ววินัยมันก็ต้องมาจากตัวเอง ถ้าไม่มา จากตัวเอง แล้วจะให้ใครมาสอน มาจ้ำจี้จ้ำไชเราได้ สิ่งพวกนี้พ่อ แม่ก็ไม่ได้มาบอกผม แต่ผมทำด้วยตัวเองตลอด เพราะมันเหมือน เป็นงาน บวกกับความรักด้วย มันเลยรักทีจ่ ะเล่นทุกวันๆ เล่นจนติด เหมือนเราทานข้าวนั่นแหละ ต้องกินทุกวัน แต่ตอนที่ผมเล่นสนุก เกอร์ใหม่ๆ ผมเล่นเพราะนอกจากชอบแล้ว มันก็ยังพอหารายได้ เลีย้ งตัวเองได้ดว้ ย ผมเองตอนเข้ามาเล่นแรกๆ ยังไม่รเู้ ลยว่าตัวเอง จะไปได้ไกลขนาดไหน แต่มนั มาไกลเกินกว่าทีผ่ มคาดไว้มาก แล้วทุก อย่างมันเกิดขึน้ รวดเร็วมาก ไอ้เรือ่ งทีผ่ มจะไปอยูอ่ งั กฤษน่ะเหรอ ไม่ เคยฝันเลย ไม่เคยคิดฝันว่าจะไปเล่นกับพวก สตีฟ เดวิส ไปปะทะ กันในแมตช์จริงๆ นีย่ ง่ิ ไม่คดิ เลย แค่เขามาโชว์ทเ่ี มืองไทยนีก่ ป็ ระทับใจแล้ว แต่นี่เราต้องไปแข่งกับเขาในระดับมืออาชีพ ต้องไปอยู่ต่างประเทศ ผมว่ามันก็เหมือนอีกซีกโลกสำหรับผมน่ะ ตอนที่เอาชนะสตีฟได้ คุณอายุเท่าไหร่นะคะ ตอนนั้นที่เล่นกับเขาครั้งแรก ผมอายุ 12 ก็เอาชนะเขาได้แล้ว จำได้ว่าตอนนั้นเขาเป็นแชมป์โลกแล้ว และเขามาโชว์ที่เชียงใหม่ แต่ผมก็ชนะเขาในเกมสัน้ ๆ นะ ไม่ได้เยอะอะไร แต่ผใู้ หญ่อาจจะเห็น ว่าผมมีแววมั้ง คือถึงจะเป็นเกมเล่นกันสั้นๆ แต่เอาชนะแชมป์ได้ เขาคงคิดว่าน่าสนับสนุน ตอนนั้นที่เอาชนะแชมป์ ได้ ทั้งที่เราก็ยังไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ อายุก็ ยังน้อย แล้วไม่ได้เป็นแชมป์อะไรมาก่อน คิดว่าปัจจัยที่ทำให้ชนะกัน ได้มันอยู่ที่ไหน กีฬาพวกนีม้ นั ไม่เกีย่ วกับอายุวา่ มากกว่าน้อยกว่า ผมว่ามันเป็น กีฬาทีแ่ ข่งกันตรงจิตใจและตรงนี้ (ชีไ้ ปทีส่ มอง) ถ้าคุณมี strong mind ก็ได้เปรียบ คนทีช่ นะสนุกเกอร์สว่ นมากเป็นคนทีจ่ ติ ใจแข็งแกร่งที่สุด กรณีทฝ่ี มี อื มันอาจจะต่างกันไม่มากนะ เพราะสนุกเกอร์มนั เป็นเกม ของจิตใจนะครับ ร่างกายมันไม่ได้ออ่ นเพลียอะไรด้วย แต่เล่นเสร็จ อาจจะเหนือ่ ยเพราะมันต้องคิดมาก มันเครียด กีฬาอย่างกอล์ฟมัน ยังก้ำๆ กึง่ ๆ ว่าเป็นร่างกายกับจิตใจ แต่สนุกเกอร์นม่ี นั ต้องจิตใจล้วนๆ


แล้วเป็นเกมทีเ่ หนือ่ ยและละเหีย่ ใจมาก แม้กระทัง่ คนดูกเ็ หนือ่ ยไปด้วย ผมเคยเป็นคนนัง่ ดูเหมือนกัน มันเหนือ่ ยนะ เวลาแข่งนีค่ นดูตอ้ งเงียบ ออกอาการอะไรไม่ได้ ตะโกนไม่ได้ ผมว่าคนดูก็เครียดเหมือนกัน มันอึดอัดกันไปหมด เกมแบบนี้ถ้าคนไม่ชอบดูจริงๆ ก็เหนื่อย กีฬาชนิดนี้มันสอนอะไรคุณ จริงๆ ผมเล่นกีฬาหลายประเภท ตีแบดฯ ก็เล่น กีฬามันสอน ให้ผมมีวนิ ยั สอนให้ผมรูแ้ พ้ รูช้ นะ และรูจ้ กั อภัยอะไรหลายๆ อย่าง แต่กว่าจะรู้เรื่องแบบนี้ผมเองก็ต้องบวชเรียนมาหลายครั้งเหมือน กัน ผมคิดว่าคนสมัยนีบ้ างคนเล่นกีฬาไม่รจู้ กั แพ้ รูจ้ กั ชนะ ก็มี ทัง้ ที่ กีฬาคือเกมที่สอนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย ไม่มีใครชนะตลอด ไป แล้วก็ไม่มใี ครแพ้ตลอดไป แล้วมันก็สอนผมว่าการเล่นสนุกเกอร์ ไม่ใช่ทส่ี ดุ ของชีวติ ผม ไม่ใช่วา่ พอไม่ได้เล่นสนุกเกอร์แล้วชีวติ ผมจะ สิ้นสุด จะหมดอาลัยตายอยาก มันก็ยังมีหน้าที่การงานอย่างอื่นที่ รอเราอยู่เหมือนกัน ผมคิดว่าวันใดวันหนึ่งที่เราตกลงมา มันก็เป็น เรือ่ งธรรมดา ไม่มใี ครอยูค่ ำ้ ฟ้าตลอดไปหรอก มันก็ตอ้ งมีคลืน่ ลูกใหม่ ไล่คลืน่ ลูกเก่า ไม่อย่างนัน้ โลกเราจะเจริญเหรอ ถูกไหมครับ คนเรา ต้องมองให้ได้ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งมีเด็กใหม่ๆ ที่ขึ้นมาแทนผม หรือเก่งกว่าผม ผมยินดีมากเลย นั่นแสดงว่าเกมในบ้านเราพัฒนา แต่ถา้ ไม่มใี ครขึน้ มาแทนผมสิ เออ... ก็เหมือนเกมมันอยูก่ บั ทีส่ ิ ผม คิดอย่างนั้นนะ ผมยินดีเลย ใครก็แล้วแต่ขึ้นมาเถอะ อย่าว่าแต่มี ผมเลย มีแบบภราดร แบบ ธงชัย ใจดี หรือมี แทมมารีน ธนสุกาญจน์ มีมากกว่านั้นก็ยิ่งดี เพราะเราก็ต้องเชียร์คนไทยด้วยกัน แล้วช่วงทีม่ คี นมองว่าชีวติ คุณมันดร็อปลงไป ตอนนัน้ จิตใจคุณเป็น อย่างไร จริงๆ คนเรามันก็มีปัญหาส่วนตัวกันนะครับ ผมเองก็มีปัญหา ทั้งเรื่องการลงทุน เรื่องธุรกิจ ผิดหวังเรื่องเพื่อน อะไรหลายๆ อย่าง มันก็ค่อนข้างบั่นทอนจิตใจเรา มันมีเรื่องเยอะมาก แต่มันเป็นเรื่อง ส่วนตัวไง เราจะมานัง่ เล่าให้ใครฟังมันก็ไม่ดี แล้วเราก็พดู ไม่ได้หรอก แต่ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ในชีวติ แล้วผมว่ามันก็ทำให้ชวี ติ ‘มันส์’ ดี แต่มันมีส่วนให้คุณดร็อป มีส่วนครับ เพราะผมเป็นคนอ่อนไหวไง แล้วสนุกเกอร์เป็นเกม ที่ละเอียดอ่อน ถ้ามีอะไรมากระทบปุ๊บ วันนั้นแทงไม่ได้เลย ก็ดูขัดแย้งนะ เพราะเป็นคนเซนสิทีฟ แต่ต้องเล่นกับเกมที่ใช้ความ แข็งแกร่งของจิตใจสูงมาก ใช่ ทุกวันนี้ผมแทงสนุกฯ แบบแทบจะไม่ได้เอาใจตัวเองเลยนะ

ใจตัวเองตลอด ต้องสู้กับตัวเองเยอะนะ ลึกๆ แล้วรับความจริงได้ ไหมตอนที่ชีวิตเราตกลงไป โอ๊ย... สบายมากครับ ตอนดร็อปนีแ่ หละเป็นตอนทีเ่ ราเห็นภาพ อะไรชัดเจนหลายๆ อย่างเลย หนึง่ เพือ่ นฝูง เราก็เห็นเลยว่า อ๋อ... มาคบกับเราเพราะเรามีชื่อเสียงนี่เอง คือภาพมันก็ชัดเจนดี แล้ว ผมว่าก็ดี ช่วงทีด่ ร็อปนีแ่ หละเป็นช่วงทีผ่ มค่อนข้างพักผ่อนได้ดี เพราะ ไม่คอ่ ยมีคนมาสนใจอะไรมาก จะซ้อมกีฬาก็สบายๆ เมือ่ ก่อนผมซ้อม แบบทุกวันนี้ได้ที่ไหน มีคนเข้ามานั่งดูเต็มไปหมด สมาธิมันก็เสีย แต่ตอนนี้สบายเลยครับ ชิลล์ๆ ไม่ต้องมีใครมาสนใจใคร เพราะ ผมเป็นคนไม่ชอบการแบ่งชนชัน้ วรรณะ ไม่ชอบสนใจเรือ่ งชือ่ เสียง ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขามี ผมไม่ชอบคนที่หวังในลาภยศเงิน ทองมากๆ หรือคนทีห่ ลงตัวเองนีผ่ มเกลียดทีส่ ดุ เลย โดยเฉพาะพวก ที่คิดว่ากูแน่ กูแจ๋ว คือชีวิตคนในความรู้สึกคุณ ขึ้นไปสูงได้ มันก็ลงได้ ครับ ลงได้ครับ ทุกอย่างมันมีขึ้นก็ต้องมีลง มีดำก็ต้องมีขาว พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเรื่องนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น มีทุกข์ก็ต้องมีสุข มี ร้อนก็ต้องมีเย็น แน่นอนที่สุด ไม่มีใครทุกข์ตลอดไป และไม่มีใคร สุขตลอดไป พยายามมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็นำไปใช้ ในการดำรงชีวิตด้วยก็ดี นักสนุกเกอร์รุ่นใหม่ๆ ก็เหมือนกัน ใคร ก็ตามที่เล่นได้ไม่ดี แล้วท้อ ผมอยากให้เขามองเป็นเรื่องธรรมดา ของชีวิต ถ้าท้อมากๆ คิดว่าสู้ไม่ได้แน่ๆ แล้ว ก็หาอย่างอื่นทำสิ ชีวติ มันมีอะไรอีกหลายอย่างทีร่ ออยู่ เพียงแต่เราไม่กล้าสูก้ บั ความ จริง เพราะบางคนเคยอยู่ในจุดที่สูงมาก่อน อย่างคุณเคยคิดจะหาอาชีพอื่นทำหรือเปล่า ก็ทำอย่างอื่นมาตลอดน่ะแหละ แล้วก็โดนเขาโกงมาตลอดไง (หัวเราะ) โดนโกงมาหลายสิบล้านนะ แต่ผมไม่อยากจะบอก คือมันเฮิร์ตกว่าเล่นสนุกฯ แล้วฝีมือตกอีกนะ เพราะเราหามาด้วยหยาดเหงือ่ ของเราไง มันเฮิรต์ แน่นอน แล้ว มันก็คอ่ นข้างบัน่ ทอนหัวใจเราพอสมควร โธ่... ทีผ่ า่ นมาผมทำอย่าง อืน่ มาตลอด รายการทีวกี เ็ คย ก่อสร้าง บ้านจัดสรร ร้านอาหาร เธค ทำทัวร์ยังเคยเลย ผมทำแม่งหมด... ทำกับเพื่อนตลอด แต่ผมแค่ บินเงียบๆ เท่านั้นเอง แต่คนในวงการจะรู้กัน แต่ทำได้ไม่ดี เพราะ เราไม่ได้มาคลุกคลีไง ปล่อยให้คนอื่นดู คือธุรกิจมันต้องให้คนที่ ไว้ใจกันช่วยทำ แล้วทำธุรกิจนี่แหละ ผมถึงเสียเพื่อนไปเยอะไง ความที่เราไว้ใจเขา เราให้ใจเขา แล้วเขาก็มองเราเป็นหมูเลย ผม ผมเอาใจคนดูมากกว่า คือแทงแบบนิง่ ๆ สุขมุ มันก็เลยทำให้เกมทีอ่ อก เสียเพือ่ นไปเยอะเพราะธุรกิจ เมือ่ ก่อนผมมีเพือ่ นเยอะมาก เพราะ ไปดูไม่เหมือนเดิม เพราะเกมของผมปกติส่วนมากจะเป็นเกมจู่โจม คิดว่ามันจริงใจกับเรา แต่มันไม่ใช่ มันต้องดูนานๆ เพื่อนนี่ต้องดู สู้เลย ชอบวัดดวง ผมชอบชีวิตแบบที่มันต้องเสี่ยงตลอดเวลา ชอบ นานๆ เลย บางคน 20 ปีดีแตกก็ยังมีเลย คือเพื่อนที่ดี มันไม่ใช่ว่า อะไรที่มันตื่นเต้น ชอบความท้าทาย ไม่ได้ชอบอะไรที่มันเรียบง่าย จะต้องดีเสมอไปจริงๆ เมื่อก่อนหลุมกลางนี่ร้อยทั้งร้อยลงหมด ปลงเลยไหมคะ คนเอาไปพูดเองมากกว่า จริงๆ ผมก็อยากจะเก่งทุกลูกนัน่ แหละ ปลงเยอะครับ แล้วความที่ผมไปบวชมาด้วย ผมเลยเห็นภาพ แบบนั้นเรียกอัจฉริยะแล้ว แต่คุณอย่าลืมนะว่าคนบ้าเท่านั้นแหละ เรือ่ งพวกนีช้ ดั เลย การบวชมันคือการเรียกสติและกำลังใจเรากลับมา ทีจ่ ะเป็นอัจฉริยะ คนธรรมดาไม่มหี รอกอัจฉริยะน่ะ เชือ่ ผม มันต้อง และธรรมะก็สอนผมว่า ทุกอย่างมันไม่แน่นอน ทุกอย่างเป็นสิ่งไม่ กึ่งๆ กันระหว่างบ้ากับอัจฉริยะ มันเหลื่อมๆ กันอยู่ อาจจะกิ๊กหนึ่ง เที่ยงนั่นแหละ อย่าไปหวังอะไรกับมันมาก พยายามทำความดีให้ มั้ง เหมือนคนดีบางครั้งก็ต้องมาคู่กับความโง่ เช่น เหมือนเราเป็น มากทีส่ ดุ คุณอาจจะรวยเป็นพันล้านวันนี้ แต่พรุง่ นีค้ ณ ุ อาจจะตาย คนจิตใจดี ให้คนอื่นยืมเงินไปสิบล้าน แต่ไม่ได้คืนเลย ก็ถือว่าโง่ไป ก็ได้ คุณอาจจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนัน้ เลยก็ได้ ผมถามคุณจริงๆ เถอะ (หัวเราะ) แต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าคนอื่นจะทำกับเรา คนรวยเป็นพันล้านนีเ่ ขาจะเคยเห็นเงินสดๆ เป็นพันล้านไหม มันก็ แล้วผ่านช่วงที่ชีวิตดร็อปลงมาได้เพราะอะไร เห็นแต่ตัวเลขในสมุดบัญชีทั้งนั้น ผมเองนี่แหละมีเงินเป็นร้อยล้าน ผมมองทุกอย่างเป็นเรือ่ งธรรมดาไง คนอืน่ อาจจะคิดว่า พอผม ผมยังไม่เคยเห็นเงินสดจริงๆ เลย ในชีวติ ผมพกเงินสดเต็มที่ก็ไม่ ดร็อปไปนี่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่ๆ คือคนไทยนี่นิสัยอยากรู้อยาก เกินหมื่นบาท ที่เหลือมันก็เห็นเป็นตัวเลขในบุ๊กแบงก์ทั้งนั้นแหละ เห็นนะ อย่างภราดรแต่งงาน ก็ต้องไปอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีลูก เห็นแล้วมันก็สบายใจว่า อ้อ... กูยังมีเงินอยู่ว่ะ แค่นั้นเองแหละ เมื่อไหร่จะเลิก เมื่อไหร่จะเตียงหัก คือผมว่าสื่อก็มีส่วนนะ เคยเห็น เอ้า... ไม่เชือ่ คุณลองไปคิดดูวา่ สิง่ เหล่านัน้ จริงๆ แล้วมันก็แค่มคี วาม หนังสือพิมพ์ลงสิ่งที่ดีๆ เกี่ยวกับตัวนักกีฬาไหมละ มีก็น้อยครั้ง มี สุขทางใจ แต่ถามจริงๆ คุณค่าของความสุขจริงๆ มันอยู่ตรงไหน แต่จะลงโจมตีมากกว่า แล้วคุณคิดว่าอยู่ตรงไหน คือคิดว่าสื่อมีส่วนทำให้นักกีฬาขึ้นหรือลงเหมือนกัน มันอยูใ่ นการทำความดี การเสียสละเพือ่ คนอืน่ ผมถูกสอนมา ถูกต้องครับ ผมพูดตรงๆ นะว่า คนไทยส่วนมากความรูย้ งั น้อย ให้รกั คนอืน่ มากกว่ารักตัวเอง เราช่วยเหลือใครได้กช็ ว่ ยไป เมือ่ ก่อน ในเรื่องการอ่าน รวมทั้งการตีความข่าวสารที่อ่านด้วย คือผมว่าคน ผมจะชอบเลีย้ งเด็กกำพร้า ชอบทำบุญ ชอบปล่อยสัตว์ เพราะบ้าน อ่านยังเป็นรองสื่อน่ะครับ คนไทยเรายังด้อยพัฒนาเรื่องความรู้อยู่ ผมจะธรรมะธัมโม เราทำบุญกันตลอด เพราะเชื่อว่าบุญมันมีวัน ผมไม่ได้ว่าคนไทยด้วยกันนะ แต่มันเป็นความจริง บ้านเรายังขาด หมด แต่บาปไม่มีวันหมด เพราะเราทำบาปกันทุกวัน แต่ไม่รู้ว่า ความรู้อยู่ ผมเองก็ยังขาดเลย ผมเรียนจบแค่ ม.3 เอง บางทีใคร ทำอะไรไปบ้าง พูดอะไรมา ผมก็ไม่รู้หรอก (หัวเราะ) ตกลงว่าระหว่างอยู่กับคน และสนุกเกอร์ อะไรสบายใจกว่ากัน ชีวิตที่อังกฤษ อยู่คนเดียวเหรอคะ อยู่กับคนที่จริงใจก็ดีกว่านะ แต่ไม่ใช่ว่าผมเจอประสบการณ์ ส่วนมากจะอยูค่ นเดียว หรือไม่กอ็ ยูก่ บั เพือ่ น แล้วผมก็คดิ คนเดียว ไม่ดเี กีย่ วกับคนแล้วจะมองคนไม่ดไี ปหมด แต่ยอมรับว่ามันก็มเี ขวๆ ใช้ชีวิตคนเดียว ซักผ้า รีดผ้า จัดโต๊ะ ล้างรถ นอนก็นอนคนเดียว เหมือนกันในการเลือกคบคน แต่ไม่ใช่ว่าเราเขวแล้วเราจะปิดกั้น เพราะผมไม่มีครอบครัว ยังไม่ได้แต่งงาน ตัวเอง เราก็ตอ้ งศึกษาคนกันต่อไป แต่การอยูก่ บั สนุกเกอร์มนั ก็ดไี ง นึกภาพตามแล้ว แสดงว่าตอนทีช่ วี ติ คุณดรอปไปก็แย่เหมือนกันนะ เพราะมันไม่ได้มาเถียงเรานี่ (หัวเราะ) การเล่นสนุกเกอร์มันก็เลย อะไรก็ตามที่เรา work hard กับมัน เช่น เกมกีฬา แล้วมันเกิด เป็นเวลาพักผ่อนของผม โอ๊ย เดีย๋ วนีผ้ มตัดเพือ่ นไปหลายกลุม่ เลย แพ้ขึ้นมา มันก็ยิ่งท้อนะ ยิ่งแข่งรายการใหญ่ๆ แล้วแพ้ก็ยิ่งท้อ เพราะมันใส่หน้ากากหากันเยอะนะ ผมค่อนข้างสมเพชกับคนพวก เพราะเราซ้อมมาหนักมาก ก็เหมือนเวลาคุณทำงานหนัก แต่เจ้านาย นีน้ ะ ทีเ่ กิดมาแล้วต้องใส่หน้ากากใส่กนั ผมจะงง เพราะผมเป็นคน ไม่เห็นใจ กลับด่าว่า ตำหนิตลอด บางครัง้ มันก็ตอ้ งมีทอ้ แต่ผมท้อ จริงใจกับคนไง แล้วผมก็ถอยได้ไง ไม่เป็นไร เราถอยกลับไปตัง้ หลัก ผมต้องให้กำลัง- ผู้ใหญ่มกั จะบอกว่า โตขึน้ เราจะมีเพือ่ นน้อยลง แต่จะมีเพือ่ นทีจ่ ริงใจ


ไม่กี่คน และถึงแม้วันใดวันหนึ่งผมจะไม่มีเพื่อนเลยสักคน ผมก็อยู่ได้ แต่อยูไ่ ด้เพราะอะไรเหรอ อืมม์... ไม่รสู้ ิ ผมว่าคนเราต้องอยูเ่ พือ่ ทำ ความดี ผมว่าทุกอย่างทุกคนต้องมีเหตุผลให้อยู่บนโลกนี้ คนที่อยู่ นานก็เพราะกรรมดียงั รักษาเราอยู่ แต่คนทีช่ วี ติ สัน้ เพราะเคยฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตมาก่อน นี่ผมดูทางธรรมนะ ผมว่าชีวิตคนเรามันก็สั้นนะ เงินทำอะไรไม่ได้หรอก ทุกวันนี้คนเราไม่ได้อยู่กันได้ด้วยเงิน แต่อยู่ กันได้เพราะจิตใจ โอเค... ไม่มีเงินเลยก็ไม่ดี แต่มีเงินมากไปก็ไม่ดี อีก คลุ้มคลั่ง เครียดอีก ใครจะมาเอาเงินกูไปวะ ที่คุณกลับมาได้คราวนี้ เห็นชัดๆ เลยคือแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้ว และแชมป์เอเชียที่จีน คุณคิดว่าคุณกลับมาได้เพราะอะไร กลับมาได้เพราะอะไรเหรอ... อันนี้เป็นคำตอบที่ผมก็ไม่รู้ บอก ตรงๆ ว่าตอนก่อนจะไปแข่งที่จีน ผมเพิ่งได้ไม้คิวอันใหม่มา ซึ่งก็ยัง ไม่คุ้น แล้วผมไม่ได้ไปซ้อมเลย เพราะผมบวชอยู่สองเดือนครึ่ง สึกออกมาสองสามอาทิตย์กไ็ ม่ได้ซอ้ มมาก แล้วผมก็ไปจีนเลย เท่ากับ ซ้อมแค่อาทิตย์เดียว ซึง่ ตามตำราแล้วซ้อมแค่อาทิตย์เดียวหรือหยุด ไปสามเดือนแบบผมนี่นะ คุณไม่มีสิทธิ์รอดอยู่แล้ว แมตช์แรกไป ถึงผมแพ้จีน 4-0 เลย แต่ไปจบที่ได้แชมป์นี่ผมก็ยังงงๆ อยู่เลย เพื่อนๆ ทุกคนถามว่า มึงทำได้ไงวะ ผมก็ยังงง เพราะเขารู้กันหมด ว่าผมไม่ได้ซอ้ ม แข่งแบบนีต้ อ้ งใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อยก็เป็นเดือน นะกว่าจะรื้อฟื้น แต่ผมก็ไปแข่งตามสภาพ หรืออาจจะเพราะว่าไม่กดดัน ผมว่าน่าจะเป็นแบบนัน้ เพราะผมแทงแบบสบายใจ จะแพ้หรือ ชนะก็ไม่เป็นไร เพราะผมไม่ได้วาดความหวังว่าจะต้องกลับไปแข่ง ทีอ่ งั กฤษแล้วด้วย ผมไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งพิสจู น์ตวั เองแล้ว เด็กรุน่ ใหม่ๆ ต่างหากที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง ที่ผมแข่งในแชมป์เอเชีย เพราะคนอื่น

ตกรอบไปแล้วแต่ผมยังอยู่ เลยคิดว่าต้องแข่งเพือ่ ประเทศชาติเท่านั้น เอง หรือทุกวันนี้ผมก็ว่าผมแทงตามสภาพ ก็ยังซ้อม ยังมีวินัยกับ ตัวเองในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้มากเท่าเดิม ซ้อมเสร็จ บางทีก็ไปวิ่ง ไปตีแบดฯ ไม่ได้ทุ่มกับสนุกเกอร์อย่างเดียว ถ้าเล่นสนุกฯ อย่าง เดียวคงจำเจ กลับมาคราวนี้ ไม่ค่อยเห็นออกสื่อเลยนะคะ เพือ่ นก็ดา่ ทุกคน ถามว่าทำไมไม่โฆษณาตัวเองอีกครัง้ เราเงียบ ไปนานแล้ว เพราะไม่วา่ จะกีร่ ายการติดต่อมา ผมก็ไม่ไป ทัง้ ทีก่ ร็ จู้ กั กันทัง้ นัน้ ใครๆ ก็บอกว่าทำไมไม่คว้าโอกาส ทำไมไม่ออกสือ่ จะได้ กลับมาดัง แล้วทำไม เพราะนีแ่ หละคือสิง่ ทีผ่ มต้องการจริงๆ มันคือความเงียบไง ผม เห็นดาราบางคนต้องออกสื่อโปรโมตตลอด แต่ผมไม่คิดว่าผมเป็น ดาราไง บางคนก็ออกสือ่ เยอะไป ไม่รนู้ ะ เมืองไทยก็อยูด่ ว้ ยดารานะ ผมก็เข้าใจ (หัวเราะ) คือคนอื่นเขาคิดว่าผมหยิ่งกัน แต่จริงๆ แล้ว ผมแค่อยากอยู่เงียบๆ นักสนุกเกอร์ที่สามารถยืนระยะยาวๆ ได้ ขึ้นอยู่กับอะไร ผมว่าต้องมีความหิวกระหายในชัยชนะ มีความอดทน และความ ตั้งใจจริงที่จะเอาดี ไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไร ขอให้ใจรักจริงๆ เถอะ แล้วมันจะดีเอง บางคนเล่นกีฬาเพราะพ่อแม่ดันเข้ามา แต่ผมนี่ พ่อแม่ไม่ได้ดันเข้ามาเลย มีแต่พ่อแม่จะดันออกไปด้วย (หัวเราะ) เออ ใช่ จะดันออกไปตลอด แต่กฬี ากับเด็กสมัยนี้ บาง คนมันเล่นตามแฟชั่นไง พอภราดรมาทีก็เฮกันที ต๋องมาทีก็เฮไปที ผมว่าถ้าเราเล่นกีฬาไม่ใช่ตามแฟชั่น แต่เล่นเพราะใจรักจริงๆ มัน ก็เอาดีได้ แล้วถ้าจะยืนระยะได้ มันต้องอดทนมากๆ อย่าลืมว่าคน

ที่จะอยู่ top หรือ over the top ต้องสันโดษมากๆ คือ lonely เลย ล่ะ แล้วถามหน่อยว่าอยู่กันได้ไหม? เด็กรุ่นหลังๆ ไปอยู่เมืองนอก เล่นกีฬากันได้ไหม ส่วนหนึ่งก็เพราะโฮมซิกกันเหลือเกิน คือคนที่จะประสบความสำเร็จในสายตาคุณต้อง deal กับความ lonely ให้ ได้เหรอ ใช่ ผมเห็นทุกคนแหละทีป่ ระสบความสำเร็จ มีแต่อยูค่ นเดียวตลอด ซ้อมก็ซ้อมคนเดียว กินข้าวคนเดียว นอนคนเดียว วันๆ แทบไม่ได้ คุยกับใคร แล้วมันจะไม่บ้าเอาเหรอ ก็มันต้องเป็นอย่างนั้น ผมเห็นชีวิตหลายคนมันก็เป็นแบบนั้น พวกแชมป์สนุกเกอร์ทผ่ี มรูจ้ กั เขาไม่ใช่คนมีเพือ่ นนะ เจอกันมีทกั ทาย คุยกันบ้าง แต่คุยกันไม่นานมาก คือมันเหมือนกลัวจะรู้เขารู้เรา ผมยอมรับเลยว่า ถ้าจะอยู่ให้ได้นานๆ ต้องสันโดษจริงๆ แต่มันก็ แลกมากับความสำเร็จไง ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ไม่มีใครได้ทุก อย่าง นักสนุกเกอร์ทกุ วันนีท้ ไ่ี ม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไร เพราะ เขาไม่รักความสันโดษ รักที่จะสนุกกันอยู่ ไปไหนก็ไปกันเป็นกลุ่ม แต่ผมอยู่คนเดียวได้ เดี๋ยวนี้เด็กที่เก่งๆ กันขึ้นมาอยู่คนเดียวได้ ไหมล่ะ ลองให้ไปอยูอ่ งั กฤษสักปีสิ เมือ่ ก่อนผมอยูป่ ลี ะ 10 เดือนนะ สมัยก่อนไม่มอี นิ เทอร์เน็ต ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ มีแต่จดหมาย ตอนนี้ก็ถือว่าต้องกลับมาแข่งสนุกเกอร์อีกครั้ง ตกลงคิดว่าชะตา ชีวิตของคุณกำหนดมาอย่างไรเนี่ย ก็นไ่ี ง เมือ่ วานยังคุยกับพีส่ าว กับแม่ อยูเ่ ลยว่า ทำไมชีวติ ผมต้อง กลับไปอังกฤษอีกแล้ว จริงๆ ชีวติ ผมถ้ากำหนดได้ ผมสามารถแทง แพ้ในแชมป์เอเชียได้นะ แต่ไม่รเู้ หมือนกันว่ามีอะไรทีท่ ำให้ผมต้องชนะ คือถ้ากำหนดได้ จะแทงแพ้เลย วันทีผ่ มเข้าชิง ผมยังถามตัวเองเลยว่า ตกลงมึงจะไปอังกฤษอีก เหรอ ไอ้ตอ๋ ง ผมต้องนัง่ คิดคนเดียวว่าตกลงจะเอายังไงกันดี อีกใจก็ อยากจะสูเ้ พือ่ ประเทศชาติ ถ้าคนไทยได้ มันก็เป็นหน้าเป็นตา ผมก็ ต้องคิดเรือ่ งพวกนีน้ ะ แต่คนอืน่ ไม่รหู้ รอกว่าผมคิดอะไร คนคิดว่าผม ใฝ่ฝนั อยากกลับไปอังกฤษ แต่เปล่าเลย แต่ถามว่าอยากได้แชมป์เพือ่ คนไทยไหม อยากได้ครับ เหมือนวันนัน้ มันมีสองคนในตัวผมตีกนั อยู่ คือเท่ากับว่าวินาทีที่คุณชนะ ชีวิตคุณเปลี่ยนอีกแล้ว ใช่ รูเ้ ลย กูตอ้ งกลับไปอีกแล้ว ไปอยู่ my second home อีกแล้ว ก็เลยคิดว่า เอาละ ถ้าวิถีชีวิตผมโดนกำหนดมาอย่างนี้ ผมก็จะสู้ แต่ผมเคยไปดูหมอมานะ เขาบอกว่า ชีวติ ผมจะต้องกลับไปอยูอ่ งั กฤษ จนอายุ 51 ผมยังถามอีกนะว่า แล้วผมจะได้จบั เงินเป็นร้อยล้านอีก ไหม เขาบอกว่า ได้ตอนอายุ 45 เขาพูดด้วยว่าผมจะกลับมาพีกอีกครัง้ ผมยังคิดเลยว่าจะไหวเหรอ เพราะนักสนุกเกอร์อายุ 45 นีม่ นั ไม่ไหว นะ มันไม่มใี นประวัตศิ าสตร์เลยนะทีอ่ ายุมากขนาดนัน้ แล้วจะกลับ มาอีก แต่เขาก็ดูคนอื่นแม่นมาเยอะแล้ว ผมก็อยากให้เขาแม่นนะ ค่ะ อันนั้นรู้ (หัวเราะ) ผมยังบอกเขาเลยว่า ถ้าผมกลับมารวยร้อยล้านได้อกี จะกลับมาให้หมอดูคนนี้สักสองล้าน เชื่อคำว่าคนล้มอย่าข้ามไหม เชือ่ ครับ แล้วผมคนหนึง่ ละทีจ่ ะไม่ทำแน่ๆ ถ้าผมเห็นคนไหนล้ม ผมจะไม่ข้าม คนเราล้มมันก็ต้องลุกได้ แต่ก็ต้องสู้ด้วยตัวเอง การ สู้ด้วยตัวเองมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามันเหลือบ่า กว่าแรง เราอาจจะขอความช่วยเหลือคนอื่นได้ แต่สุดท้าย เราก็ ต้องสู้ด้วยตัวเอง ที่สำคัญที่สุดคือ เวลาผมล้ม ผมถือว่าผมล้มใน หน้าทีก่ ารงาน ไม่ได้ลม้ ในเรือ่ งของชีวติ แล้วเรือ่ งอืน่ ๆ เช่นครอบครัว หรือสุขภาพผมก็ยงั ดีอยู่ ผมล้มแค่เรือ่ งเดียวคือหน้าทีก่ ารงาน แล้ว นั่นมันก็เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้น มันสร้างเรามาได้ มันก็ทำให้เราลงได้ เพราะฉะนัน้ อย่าไปยึดติดอะไรมากนัก มองให้มนั ธรรมดา นีแ่ หละ ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เอง ทุกอย่างมันไม่เที่ยง เมื่อก่อนเคยแทงกี่ลูก ก็ลง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ลง อ้าว ก็อายุมึงมากแล้วนี่ ก็เป็นธรรมดา จะ ไปออกคิวเหมือนเดิมได้ไง ถ้าทำได้ แล้วเด็กรุน่ ใหม่มนั จะไปรุง่ ได้ไง ถ้ามึงยังอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ จริงๆ นักสนุกเกอร์อายุมากมันมีข้อดีไหม เช่น สุขุม มันอยูท่ ค่ี นไง บางคนอายุมากก็พดู มาก (หัวเราะ) ขีบ้ น่ แต่ผม ไม่ขบ้ี น่ ไง ผมแทงลูกไม่ลง ผมก็ยอมรับ อ๋อ ไม่เป็นไร ไม่ใช่ไปนัง่ บ่น นั่งแช่งคู่ต่อสู้ มันมีคนแบบนี้นะ ผมยังเคยเป็นเลย ขอให้มันแทง ไม่ลงๆ พอคิดแบบนั้นแล้วมันเครียดนะ แต่มันเป็นความคิดของ เด็กๆ ไง ทุกวันนี้ผมเปลี่ยนความคิดได้เพราะธรรมะ ไม่อย่างนั้นอาจหลงไปได้ เพราะเท่าที่ดูคุณก็เจอมรสุมเยอะนะ ยิ่งเจอมรสุมเยอะผมยิ่งชอบ ยิ่งใครโจมตี ก็แสดงว่าเขาสนใจ เราอยู่ แต่ถ้าวันใดเขาไม่ลงข่าวให้เราสิ อันนั้นน่ากลัวกว่า เพราะ นั่นแหละคือวันที่เราถูกลืม แต่ผมก็มองแค่ว่า สุดท้ายมันก็เป็น ข่าว จะดีจะร้ายยังไงมันก็เป็นข่าว เท็จหรือจริงก็ไม่รู้ ไม่รู้สึกแย่เหรอที่สื่อลงข่าวว่าเรามือตก ไม่รู้สึก เพราะผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แล้วผมก็รู้ดีว่าผมแพ้ ได้ยังไง เพราะบางทีเด็กรุ่นใหม่เขาก็เล่นดีจริงๆ แล้วอีกอย่างเวลา


คนอ่านข่าว เขาก็ดูสกอร์จากข่าว เขาไม่ได้ไปดูนี่ว่าผมแข่งยังไง ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองหรอกครับ เชื่อผมเถอะ ทำไมถึงพูดว่า ชอบให้มีมรสุมเยอะๆ ผมเป็นคนแปลกคนนะ ยิ่งเวลามีโดนอะไรเยอะๆ ผมก็จะให้ กำลังใจตัวเอง ถ้าท้อก็จะยิ่งบอกตัวเองว่า นี่เหรอ มึงมีแค่นี้เหรอ วะต๋อง ทำได้แค่นี้เองหรอ ยิ่งมีอะไรที่จะมาทำลายผม ผมยิ่งสู้ แต่ สู้ในด้านจิตวิทยามากกว่า ไม่ได้ไปตีโพยตีพาย ผมเจอเรื่องหนักๆ ผมก็ไม่ท้อ คือผมเป็นคนที่ดูสารคดีบ่อย เวลาดูสารคดีประเทศ เอธิโอเปีย เซาท์แอฟริกา ที่ค่อนข้างไม่มีจะกิน แล้วผมจะกลับมา ดูตัวเอง ดูเราสิ ครบ 32 ประการ แทงสนุกฯ อย่างเดียวก็ได้เงิน แต่ประเทศนั้นแค่น้ำสะอาดเปล่าๆ ยังไม่มีจะกิน กินไก่ปีละตัว ปี-ละ-ตัว นะ (เน้นเสียง) เรามีขนาดนี้แล้วเราจะเอาอะไรอีกวะ นักกีฬาหรือคนที่อยู่ในช่วง top ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใน โลก คุณคิดว่าช่วงที่น่ากลัวที่สุดคืออะไร คือการหลงตัวเอง ผมไม่อยากให้เขาหลงตัวเองหรือหลงชือ่ เสียง ของตัวเองให้มากนัก คนเรามักจะอยากดังเหมือนดารา แต่ผมเคย ดังมาแล้วพบว่ามันไม่มีความสงบเลย ชื่อเสียงมันก็มาประเดี๋ยว ประด๋าว เหมือนสมบัตผิ ลัดกันชม เวลาดังมาก็เหมือนคนของประชาชน ผมเองเคยทานข้าวกับนายกฯ มาแล้ว 6 ท่าน แค่นี้ก็ถือว่ามีบุญ พอแล้ว แต่พดู ตรงๆ ว่าเขาก็สนใจเรียกหาตอนเราได้แชมป์นน่ั แหละ ตอนเรามือเปล่าเขาก็ไม่เรียกหรอก ผมเจอมาหมดแล้วล่ะครับเรือ่ ง พวกนี้ ชีวิตมันจะมันก็ตอนนี้แหละ จะให้ผมเจอคนดีๆ เจอเรื่องดีๆ หมด มันก็ค่อนข้างผิดปกตินะ หรือเจอคนที่รักเราหมด ผิดปกติ แน่นอน เจอคนที่เกลียดเราหมด ยิ่งผิดปกติ ทุกวันนี้เวลาเจอเกมเครียดๆ หรือกดดัน คุณทำอย่างไร ตัง้ สติ ผมคิดว่าหลังจากบวชมา ผมประคองตัวเองได้ดขี น้ึ เพราะ มองเห็นแล้วว่ายิง่ เราตืน่ เต้น มันก็เครียด คุมเกมไม่ได้ แต่คนทีเ่ ก่งๆ เขาจะคอนโทรลได้แม้แต่จังหวะการเต้นของหัวใจตัวเอง ทุกวันนี้ พอแทงลูกไม่ลงเหรอ ผมยิม้ ให้กบั ลูกทีผ่ มแทงไม่ลงด้วย แล้วก็ดใี จ ชื่นชมคู่ต่อสู้เป็นด้วย เล่นแบบนี้เราแฮปปี้กว่า แล้วเราไม่เครียด ซึ่งการยิ้มได้มันช่วยได้เยอะนะ เพราะการเครียดทำให้เราแทงไม่ดี อารมณ์เสียเมือ่ ไหร่กบ็ รรลัยเมือ่ นัน้ เมือ่ ก่อนผมหงุดหงิดง่ายไง ตอน หลังก็เปลี่ยนสไตล์ตัวเองหลายอย่าง แทงไม่ลงก็บอกว่าไม่เป็นไร

หลังๆ เพื่อนผมที่ดูผมแข่งที่จีน ยังถามว่าทำไมผมไม่แทงเหมือน เมือ่ ก่อน กลัวเหรอ เพราะบางลูกผมก็เหมือนไม่สู้ แต่ผมบอกเลยว่า ไม่ได้กลัว แต่อยากจะเปลี่ยนสไตล์การเล่น ผมเลือกที่จะเล่นแบบ นีบ้ า้ ง แล้วต้องยอมรับว่าเราแทงได้ไม่เหมือนก่อน ดังนัน้ หัดปฏิเสธ ช็อตบ้าง เปลี่ยนความคิดบ้าง ผมว่าการคิดนี่ก็สำคัญนะ สมองเรา มันก็เหมือนการตัง้ โปรแกรม ถ้าลงไปแข่งแล้วคิดว่าแพ้ มันก็แพ้แน่นอน มันเกีย่ วนะ เพราะนีเ่ ป็นเรือ่ งจิตวิทยาอย่างหนึง่ ถ้าอยากชนะก็ตอ้ ง ไม่กลัวแพ้ บางครั้งเราต้องบอกตัวเองว่า นี่คือแมตช์ทส่ี ำคัญทีส่ ดุ แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งเล่นเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ไม่มีผลกับเรา ก่อนจะลงแข่ง ต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ อยูค่ นเดียวเงียบๆ ครึง่ ชัว่ โมงก่อนแข่ง เพือ่ ให้สมาธินง่ิ ไม่วอกแวก พระท่านสอนว่า พูดมากเกินไปเหมือนมนต์มนั จะออก มันจะไม่ขลัง สมาธิเราจะล่องลอย เลอะเลือน ผมก็เคยเป็น พูดกับเพื่อนมากไป หน่อย แล้วกว่าจะรวบรวมสมาธิได้ก็โดนนำไป 3 เฟรม แต่ถ้าอยู่ นิ่งๆ แล้วมันจะไม่ประมาท หรือไม่ก็ท่องพุทโธๆ นิ่งๆ ไว้ คือต้อง อยูค่ นเดียวให้ได้นะ่ ผมนีน่ อนในโลงศพยังเคยมาแล้ว ผมไปเพราะ ต้องการไปฝึกจิต ตอนนัน้ ผมไปบวชพราหมณ์แล้วลงไปนอนในโลง 3 วัน อยูค่ นเดียว บนเขาเลย ปิดวาจา 3 วัน ห้ามพูดกับใคร เพือ่ นิง่ และดูจิตว่าเราเป็นไง เพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องมานอนแบบนี้ ดูให้ปลง แล้วก็ดูจิตว่าเรานอนได้ไหม กลัวไหม นิ่งไหม คืนหนึ่ง ผ่านไปได้ไหม แล้วผมก็ผ่านได้ คิดดูว่าถ้าจิตใจคนเรามันไม่กลัว อะไรได้เลยนี่ มันสุดๆ แล้ว พูดได้เลยไหมว่า จิตใจเข้มแข็งขึ้นเยอะ ผมอยากใช้คำว่า จิตใจนิง่ ขึน้ เยอะมากกว่า ยอมรับอะไรได้เยอะ ขึ้น คนเราต้องผ่านความกลัวให้ได้ เพราะคนเรามันมีเรื่องกลัวไม่ เหมือนกัน คนเราต้องกลัวอะไรสักอย่างทุกคนแหละ แต่เราก็ต้อง เอาชนะให้ได้ เวลาแทงลูกไม่ลงต้องตัดใจเลยไหม ตัดสิ ลืมไปเลย อย่ากลับไปคิด ส่วนมากทีเ่ ราคิด เพราะเราทำใจ ไม่ได้ที่บางทีเสียลูกง่ายๆ ไป แล้วส่วนมากจะเป็นลูกสำคัญด้วย (หัวเราะ) แต่คุณต้องทำใจให้ได้ ถ้าคุณผ่านแค่ตรงนี้ไม่ได้ แล้วคุณ คิดว่าคุณจะไปผ่านอะไรได้ บางคนโดนคนด่า โดนสบประมาท แล้วไป โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แต่ผมกลับมองว่าเราต้องเรียกคนพวกนีว้ า่ เป็น

อาจารย์เลย เราต้องผ่านเขาให้ได้ เพราะถ้าเราผ่านไม่ได้ เราไม่มี สิทธิ์ประสบความสำเร็จหรอก คนที่ประสบความสำเร็จได้ต้องผ่าน เรื่องหนักๆ ครับ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ มันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้น ถ้า วันนี้เล่นเกมนี้ไม่ดี ก็ยังมีอีกหลายเกมให้เล่น ถึงเราจะแพ้เกมนี้ก็ ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบสิน้ สลาย ผมสงสารนะพวกทีส่ อบ ไม่ตดิ แล้วฆ่าตัวตาย ผมเคยไปโรงพยาบาลศรีธญ ั ญาเพือ่ ไปบริจาค ของ แล้วไปเห็นคนทีเ่ ขาเสียสติ ผมเห็นแล้วก็อยากรูน้ ะว่าอะไรกระทบ กระเทือนจิตใจจนกระทั่งเป็นแบบนั้นได้ เห็นแล้วมันก็คิดได้นะว่า คนเรานี่นะมันไม่รู้ตัวหรอกว่าเราโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาเป็นคน คนดีๆ บางทีก็ควรไปดูคนที่เสียสตินะ ใช่ ดูแล้วจะได้คิดว่า วันใดวันหนึ่งเอ็งอย่าเป็นแบบนั้น คนเรา หวังอะไรหวังได้ แต่อย่าหวังหมด ต้องเผื่อความผิดหวังไว้ด้วย ทุก อย่างไม่แน่นอน อย่าไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ มันไม่ได้ เป็นอย่างที่เราวาดภาพไว้ทั้งหมดหรอก คนเรามันชอบวาดภาพให้ ตัวเองเยอะ high expectation มันก็ไม่ดีนะ แต่กว่าจะรู้เดียงสา มัน ก็ตอ้ งผ่านความผิดหวัง ผมเองก็ผา่ นความผิดหวังมาเยอะ จนผมชิน แล้วถามจริงๆ เถอะ ตอนเห็นตัวเลขในบัญชีลดฮวบลงไป คุณอยู่ ได้อย่างไร คือไอ้ตอนที่เงินมันลดฮวบไป เพราะผมประมาทในการใช้ชีวิต มากกว่า คิดว่าเงินจะอยู่แบบนั้นตลอดไป คิดดูมีสปอนเซอร์ปีหนึ่ง 10 กว่าล้านมา 15 ปี ผมก็คิดว่าทำไมเงินมันไหลมาเทมาแบบนี้ เพราะตอนนั้นผมไม่รู้จักเก็บ ใครขอก็ให้ เก็บไม่เก่ง แล้วตอนเงิน หายไปนี่มันไปที 70-80 ล้านนะ ช่วงนั้นเบื่อหน่ายกับโลกมาก มอง อะไรก็ไม่สวย กินอะไรก็ไม่อร่อยไปประมาณ 6 เดือน กว่าจะกลับ มาตัง้ สติได้ ก็ตอ้ งมีครอบครัวไว้ยดึ เหนีย่ ว คือแม่ พีน่ อ้ ง เลยมาคิด ว่าเงินนี่ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ โอกาสก็ ยังเป็นของเรา เกิดมาชีวิตหนึ่งเดี๋ยวก็ตาย เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับ เมื่อเรามีประสบการณ์ตรงนี้แล้ว ก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ แต่ไม่รู้ละ ผมคิดว่าถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่ ผมก็จะสู้ทุกเฮือก ทุกหยด ชีวิต ต้องสูค้ รับ สำหรับผมก่อนตายต้องมีชกั น่ะ จะไม่นอนตายไปเงียบๆ แน่ นีแ่ หละครับชีวติ ก่อนตายต้องมีชกั มันจะได้เกิดมาสมศักดิศ์ รีหน่อย



now up to now up to

60% 60% FACTORY OUTLET FACTORY OUTLET

                                                                           

           

BTS - Ari Station BTS - Ari Station

3rd. floor La Villa 3rd. floor La Villa


14

MAGAZINE

Volume

GADGET

iPhone 3Gs

และแล้วไฮไลต์ของ Apple ที่ใครหลายๆ คนรอคอยก็ได้เปิดตัวออกมาแล้วในงาน WWDC 09 นั่นคือ iPhone 3Gs ที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นใน iPhone OS 3.0 โดย s ก็คือ Speed ที่เพิ่มขึ้น เพราะใช้ซีพียูที่เร็วขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า ความเร็ว 3G ในการรับส่งข้อมูลก็เพิ่มจาก 3.6 Mbps เป็น 7.2 Mbps รองรับคำสั่งเสียง และชุด Nike + Kit เพิ่มกล้องเป็น 3 ล้านพิกเซล พร้อมออโต้โฟกัส จิ้มเพื่อโฟกัสได้ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ ขนาด VGA แต่งภาพ แต่งวิดีโอได้ รองรับได้ถึง 30 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ใช้งานโทรศัพท์ได้ 5 ชั่วโมง เปิดสแตนด์บาย 300 ชั่วโมง ใช้อินเทอร์เน็ต 5 ชั่วโมง Wi-Fi 9 ชั่วโมง ฟังเพลงได้ 30 ชั่วโมง ดูวิดีโอได้ 10 ชั่วโมง ส่วนราคาของเจ้า iPhone 3Gs ที่เปิดตัวมาคือ ขนาด 16 GB สีดำ, สีขาว ราคา 199 เหรียญสหรัฐฯ และขนาด 32 GB สีดำ, สีขาว ราคา 299 เหรียญสหรัฐฯ หรือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 6,900 บาท กับ 10,400 บาท ตามลำดับ

BOOK

The Picture of Dorian Gray (ภาพวาด โดเรียน เกรย์)

“นิยายเรื่องนี้จะทำให้คุณอ่าน เพลินจนลืมความหนาไปเลย - ผลงาน นวนิยายเรื่องแรกและเรื่องเดียวใน ชีวิตของ ออสการ์ ไวลด์ นักเขียนชื่อ ดังระดับโลกที่ถนัดในการเขียนบท ละครแนวเสียดสีสังคม และพล็อต เรื่องในเล่มนี้ก็แหวกแนวจนคุณอาจ คิดไม่ถึงว่านี่คือนิยายที่เขียนไว้เมื่อ ร้อยกว่าปี! เพราะมันเป็นเรื่องของ ‘ภาพวาดที ่ แ ก่ ช ราแทนตั ว เจ้ า ของ ภาพ’ ทีม่ นี ยั เสียดสีสงั คมตามแนวถนัด จนเจ้าตัวต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะ นิยายเรื่องนี้มาแล้ว เพราะคนยุคนั้น มองว่าไร้ศีลธรรมและนำเสนอเรื่อง รักร่วมเพศอย่างโจ่งแจ้ง แต่เราอ่าน แล้วกลับมองว่า นีค่ อื เรือ่ งราวของความ รัก จิตวิญญาณ กระทั่งแนวคิดทาง ศีลธรรม ที่จะเกิดกับเพศไหนก็ได้ ว่า กันว่า ออสการ์ ไวลด์ คือนักเขียนที่ เป็นเจ้าของคำคมที่คนนำไปอ้างอิง มากที่สุดคนหนึ่งในโลก และคำคม เกือบทัง้ หมดของเขาก็หาได้ในหนังสือ เล่มนีน้ แ่ี หละ เช่น ‘คนทีม่ คี วามศรัทธา ในความรัก จะรูจ้ กั ด้านความรักทีจ่ ดื ชืด ส่วนคนที่ไม่มีศรัทธาอย่างนั้น จึงจะรู้ ว่าความรักนั้นโศกสลดเยี่ยงอย่างไร บ้าง’ ” เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการ บริหาร a day BULLETIN

PICTURE BOOK

Sketchbooks: The Hidden Art of Designers, Illustrators & Creatives

“995 บาทเองครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผมได้มาจากเอเชียบุ๊กส์ สิ่งที่อยู่ข้างในก็ตรงเป๊ะกับ คำโปรยปกเลยครับ คือเขาเอางานสเก็ตช์ของศิลปิน ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ รุ่นใหม่หลายๆ คนมาอวด ให้ดูกันจะจะตั้ง 40 กว่าคน ชื่อคุ้นๆ ก็อย่าง Lauren Simkin Berke นักวาดภาพประกอบที่มีผลงานตี พิมพ์ประจำใน นิวยอร์กไทมส์ Mark Todd มืออิลลัสเตรทชื่อดังของโรลลิงสโตน Henrik Delehag เจ้าของโปรเจ็กต์ This Diary Will Change Your Life นอกจากเห็นฝีไม้ลายมือแล้ว ผมว่าสเก็ตช์บุ๊กมัน เหมือนภาพร่างความคิดที่สดและดิบของคนคนนั้น ช่วงนี้ผมพลิกดูหนังสือเล่มนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันให้ แรงบันดาลใจมากเลย ดูแล้วอยากออกไปซื้อสมุดแล้วลุกขึ้นมาสเก็ตช์กับเขาบ้าง” เลือกให้โดย : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร a day BULLETIN

ถ้าไม่เรียกว่างานช้างก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดี สำหรับ โวลุ่ม แมกกาซีน เวอร์ชันมีให้เลือก 12 ปกของเดือนนี้ ที่รวมเอาผู้จัดละครค่ายใหญ่ทั่ว ฟ้าเมืองไทยขึ้นปกประกบกับดาราขายดีของ ค่าย ซึง่ โวลุม่ ก็ดงึ ตัวกันมาได้ครบทัง้ ดาราและ ผูจ้ ดั แทบทุกค่าย ได้ยนิ คุณเอกชยา บรรณาธิการบริหาร เปรยๆ ว่าเริม่ ทำโปรเจ็กต์นก้ี นั ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั่นแปลว่าปกนี้ทีมงานเขา ทำงานกันเกือบ 3 เดือน ซึ่งผลออกมากลาย เป็นคนอ่านนัน่ แหละคุม้ ทีส่ ดุ และเลือกยากทีส่ ดุ แต่เราเลือกมาเก็บไว้ 2 ปก คือ ปกค่ายเป่าจินจง นำทีมโดย อาตู่ นพพล และปรียานุช กับอีกปก หนึ่งคือ ค่ายเอ็กแซ็กท์ ที่นำทีมโดย บอย ถกลเกียรติ นอกจากปกจะอลังการแล้ว เนือ้ หาข้างใน ยังครบเครือ่ งอีกต่างหาก ทัง้ บทสัมภาษณ์เข้มข้น จาก บอย ถกลเกียรติ และ ยุวดี ไทยหิรัญ จาก ค่ายยูม่า (ขอบอกว่าสวยจนจำแทบไม่ได้) อ้อ ส่วนคนชอบอ่านเรื่องประวัติดาราเก่าๆ ก็ห้าม พลาดสกู๊ปเด็ดของ ประเสริฐ เจิมจุติธรรม ที่ เขียนเรื่องนักแสดงยุคเก่าและประวัติศาสตร์ สมัยนั้นแบบรู้ลึกรู้จริงสุดๆ

EXHIBITION

Exposure to Light

ไม่เพียงแต่น่าดู แต่ Exposure to Light หรือในชื่อไทยที่ว่า ‘สู่แสงสว่าง’ ยังเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่น่าอัศจรรย์ใจมาก ที่สุด เพราะผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดในนิทรรศการครั้งนี้บันทึกโดยช่างภาพตาบอดชาวอิสราเอล 8 คน (โปรดฟังอีกครั้งว่า พวกเขาตาบอด!!!) ความน่าสนใจข้อถัดมาคือ ภาพถ่ายจากฝีมอื ช่างภาพตาบอดเหล่านีเ้ คยได้รบั การถ่ายทำเป็นข่าวสารคดี ทีอ่ อกเผยแพร่ไปทัว่ โลกโดยสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเมือ่ ปลายปี 2551 ทีผ่ า่ นมา และข้อสุดท้าย คือมุมมองความแปลกใหม่ของภาพถ่าย ทีช่ า่ งภาพทัง้ แปดได้บนั ทึกภาพชีวติ ประจำวันของพวกเขานับตัง้ แต่ภาพคนยืนรอรถโดยสารประจำทาง ไปจนถึงมุมแสงประหลาด ล้ำยามพระอาทิตย์ตกดิน เชือ่ ว่าคำอธิบายเพียงเท่านีค้ งน้อยไปทีจ่ ะทำให้คณ ุ กระจ่างได้วา่ คนตาบอดเขาถ่ายภาพกันได้อย่างไร เอาเป็นว่าไปดูให้เห็นกับตาตัวเองทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 มิถนุ ายนนี ้ เลยดีกว่า

DRINKS

FIJI Water

เครื่องดื่มที่มาแรงในขณะนี้ และกลายเป็นพร็อพประจำตัวของเหล่าดาราฮอลลีวูด แม้แต่ครอบครัวโอบามาเองก็ไม่เว้น ต้องยกให้ Fiji Water น้ำแร่ธรรมชาติที่ได้จากแหล่งน้ำในชั้นหินลึกบนหมู่เกาะฟิจิที่อุดมไปด้วยเกลือแร่ซิลิกาที่มากกว่าน้ำแร่ยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผิวหนัง ผม และเล็บ มีสขุ ภาพดี เปล่งปลัง่ สดใส จนสปาหลายแห่งในอเมริกาติดใจสัง่ น้ำดืม่ ยีห่ อ้ นีม้ าบริการอบไอน้ำทีห่ น้า และแช่มอื แช่เท้าให้ลกู ค้ากันยกใหญ่ แว่วมาว่า Fiji Water มีวางขายแล้วในบ้านเรา และยังมีบริการส่งตรงถึงที่บ้านด้วย เพียงโทร.ไปที่ 0-2669-3531


15

RESORT

The Paradise Boutique Beach Resort & Spa

“ปกติเวลาเราเดินทางก็ไม่ค่อยได้ไปพักที่หรูหราอะไรนัก แต่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสไปที่ เดอะพาราไดซ์ เกาะยาว ตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อย จังหวัด พังงา เป็นรีสอร์ตที่สวยงามน่ารัก และเป็นส่วนตัว สามารถนั่งเรือไปได้ทั้งจากภูเก็ตและกระบี่ ที่นี่เขามีบริการสปีดโบ๊ตไปรับด้วย แต่เรานั่งเรือแบบ ชาวบ้านไปชั่วโมงกว่าๆ จากภูเก็ต ขึ้นที่เกาะยาวใหญ่ แล้วเหมาเรือต่อไปส่งที่เกาะยาวน้อย แม้จะต้องเดินทางหลายต่อ แต่เมื่อไปถึง ได้เห็นที่พักกับ ทิวทัศน์ ก็ลืมความเหนื่อยไปได้เลย เพราะทะเลคงไม่เหงาด้วยมีภูเขาน้อยใหญ่ของอ่าวพังงากระจายตัวงดงามเป็นเพื่อนกัน และถึงแม้จะมีกิจกรรมให้ ทำครบครัน ทั้งสปา พายเรือ ดำน้ำ ตกปลา แต่แค่ได้นอนเล่นริมหาด หรือที่ระเบียงห้องนิ่งๆ ฟังเสียงคลื่น ก็มีความสุขแล้ว ห้องพักที่นี่ก็มีหลากหลาย แบบ ตอบสนองทั้งมาเป็นกลุ่ม หรือมาเป็นคู่ ความประทับใจอีกอย่างคือ การบริการ ที่แม้ว่าพนักงานจะไม่ค่อยคุ้นกับการมีลูกค้าคนไทย จนเผลอคุย กับเราเป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆ แต่ก็ให้การดูแลเป็นอย่างดี จนเราตั้งใจไว้ว่าต้องหาโอกาสกลับไปอีกแน่นอน” เข้าไปดูรายละเอียดห้องพัก และราคา ได้ที่ www.theparadise.biz เลือกให้โดย : ฐิติยา พจนาพิทักษ์ นักเขียน นักท่องเที่ยว ออร์กาไนเซอร์อิสระ และอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์

CLOTHES

COFFEE PLACE

Mulberry

“แฟนพันธุแ์ ท้แบรนด์ Mulberry คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั กระเป๋าหนังสุด ฮิตอย่างรุน่ Bayswater กระเป๋าทรงเหลีย่ มคลาสสิกทีท่ ำจากหนัง สัมผัส นุม่ เนือ้ ดีทนทาน จุดเด่นของ Bayswater อยูท่ ล่ี ายปักเย็บเดินเส้นทีล่ ะเอียด ประณีตไปทุกส่วนของกระเป๋า สีทฮ่ี ติ ทีส่ ดุ คงเป็นสีชอ็ กโกแลตใบใหญ่ แต่สำหรับคอลเล็กชันล่าสุด Bayswater มีสีเงิน และสีขาว เพิ่มมา พร้อมปั๊มลายหนังจระเข้บนตัวกระเป๋าเสริมลุกส์เก๋บวกเท่ให้ผู้หญิง ยุคใหม่อย่างเราด้วยค่ะ เสน่ห์อีกอย่างของ Bayswater ที่เราชอบมาก คือความง่ายในการสไตลิง เพราะสามารถแมตช์ได้กบั การแต่งตัวของ ผู้หญิงหลากสไตล์” แวะไปดูคอลเล็กชันอื่นๆ ของ Mulberry ได้ที่ ชั้น M สยามพารากอน หรือ 0-2610-9449 เลือกให้โดย : สิริมน ณ นคร บรรณาธิการนิตยสาร แมรี แคลร์

Yindee Cup

“ยินดีคพั สวัสดีคะ่ ” ประโยคนีจ้ ะได้ยนิ ทุกครัง้ พร้อมกับรอยยิม้ ของบาริสตาคนสวยทีพ่ ร้อมปรุงเครือ่ งดืม่ ทุกๆ แก้วด้วยความตัง้ ใจ ร้านกาแฟอายุปกี ว่า ร้านนี้ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารมโนรมย์ ถนนพระราม 4 ที่นี่คุณจะได้ลิ้มรส กาแฟอาราบิกาแท้ 100% ที่คั่วเข้มระดับปานกลางเพื่อความหอมกรุ่นของ กาแฟ หากไม่เชื่อลองสั่งลาเต้ร้อนกับเค้กสักชิ้นอย่างบลูเบอรีชีสพาย หรือ บราวนีแม็กคาเดเมีย มาทานดูสิ รับรองต้องติดใจจนสมัครมาเป็นขาประจำ ของ ยินดีคัพ นอกจากกาแฟกับเบเกอรีอร่อยๆ แล้ว บรรยากาศอุ่นๆ ในร้าน ที่ตกแต่งแบบ Chinese Oriental ยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายเอามากๆ และถ้า ใครถูกใจเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นไชนีสซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนชิ้นไหน ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ ตั่ง หรือเก้าอี้ ฯลฯ ก็ซื้อแล้วยกกลับบ้านไปได้เลย ยินดี คัพเปิดวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 07.30–18.30 น. โทร. 08-3005-6557 หรือเข้าไปดู เรือ่ งราวดีๆ เกี่ยวกับกาแฟได้ที่ http://yindeecup.blogspot.com

COSMETIC

LA ROCHE–POSAY

สิว และผิวหน้ามัน คือปัญหาโลกแตกของสาวๆ ทั่วโลกที่ รักษายังไงก็ไม่สูญพันธุ์ไปเสียที แต่ไม่ต้องห่วง เพราะเพื่อความ สวย ผู้หญิงเราสู้ไม่ถอย ล่าสุด LA ROCHE–POSAY เวชสำอาง จากฝรั่งเศส ส่งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมัน และผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิว ง่ายมาถึงเมืองไทยแล้ว ได้แก่ EFFACLAR K – ครีมเนื้อฟลูอิด บางเบาทีช่ ว่ ยลดการอุดตันของรูขนุ ขนบนใบหน้าได้ถงึ 86% ภายใน 14 วัน ให้ผิวหน้าเรียบเนียน ไร้สิว (760 บาท) และ EFFACLAR A.I. – ครีมแต้มสิวทีช่ ว่ ยแก้ปญ ั หาสิวได้ตรงจุด ช่วยลดการสะสม ของเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดสิว ได้อย่างอ่อนโยน (700 บาท) อยากสวยได้แบบไม่แพง ติดต่อศูนย์ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ LA ROCHE–POSAY โทร. 0-2685-1200

GIVE

บริจาคเงินสร้างห้องเย็นเก็บ ฟิล์ม หอภาพยนตร์แห่งชาติ

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา หอภาพยนตร์แห่ง ชาติได้ทำหน้าที่อนุรักษ์มรดกภาพยนตร์ไทยเพื่อให้คน รุน่ ลูกรุน่ หลานได้เข้ามาศึกษาหาความรู ้ ทว่า ปัญหาทีท่ าง หอภาพยนตร์ฯ กำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือ ห้องเก็บ ฟิล์มเต็ม และยังมีฟิล์มเนกาทีฟหนังไทยรอเข้าเก็บอีก ประมาณ 1,000 เรื่อง ด้วยเหตุนี้ทางหอภาพยนตร์ฯ จึง ขอเชิญชวนทุกคนให้รว่ มกันบริจาคเงินให้ครบ 10 ล้านบาท เพือ่ สร้างห้องเย็นเก็บฟิลม์ หนังไทยต่อไป ใครสนใจร่วม บริจาคได้ที่ 0-2800-2716

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดย พนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวัน ศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • True Shop • True Coffee • Starbucks • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique • ไล-บรา-รี่ • A Big Seat • Stufe • au bon pain • Coffee Beans by Dao NEW • อัลฮ์ จารีล NEW • Daddy Dough NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • The Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet • Health Land Spa & Massage +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


16

ว่ากันว่า บุรุษแต่งมากไปก็จะดู งามเกินหญิง อาจเป็นที่ติติงครหา แท้ที่จริง ตั้งแต่ยุคโบราณกาล ชาย นั้ น แต่ ง กายไม่ ด้ อ ยไปกว่ า หญิ ง บรรดากษั ต ริ ย์ แ ละชนชั้ น สู ง ล้ ว น ตกแต่งร่างกายด้วยเครือ่ งประดับไล่ไป ตัง้ แต่หวั จรดเท้า ก่อนการมาของลัทธิ ที่เน้นความเรียบง่าย คำว่าน้อยไม่มี ความหมาย มาจนยุคทีน่ อ้ ยดีกว่ามาก สำหรับชาย จะให้ลงตัวไม่สบั สน แต่ง ได้แต่งไป แต่อย่าให้เกินนางข้างตัว

เนกไทสีครีม จาก Selective

Cufflink หนังถักสีแดง จาก Selective

Cufflink ลูกโลก จาก Selective

นาฬิกาหน้าปัดสีเหลื่อม สายหนัง จาก Technomarine

หมวกสีดำ จาก Volcom

กล้องส่องทางไกล จาก ME Modern Exotic

พวงกุญแจ จาก Bally

เสื้อคอโปโล คอปกลายตาราง จาก Daks

เชิ้ตแขนสั้นสีครีม จาก West India

ปากกาบุหนัง พร้อมสายคล้องคอหนัง จาก Selective คัตชูหนังฉลุลาย ตัดต่อหนังสีอ่อน จาก Bally

ซองหนังใส่ซิการ์ จาก Selective

คัตชูหนังสีขาว จาก Bally

WHERE เนกไทลายตารางสีม่วง จาก Selective

กางเกงสแล็ก สีน้ำตาล จาก Daks

Bally ที่ชั้น 1 เกษรพลาซ่า Technomarine ที่ชั้น M สยามพารากอน Selective ที่ชั้น M สยามพารากอน ME Modern Exotic ที่ชั้น 4 สยามพารากอน Daks ที่ชั้น 2 สยามพารากอน West India ที่ชั้น 2 สยามพารากอน Volcom ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์


CALENDAR

18

19 - 25 JUNE 2009

FRI

MON

อัศจรรย์หมื่นไมล์ใต้ สมุทร

ดําดิ่งสู่โลกสีคราม กั บ การเดิ น ทางสำรวจ เพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ธ รรม- ชาติทางทะเล โดย โลรองต์ บาเลสตา ช่างภาพชือ่ ดัง ระดับโลก และ ปิแอร์ เดก็อง นักชีววิทยาทาง ทะเล ที่จะพาคุณไปดื่ม ด่ำกับความงดงามของ โลกใต้ท้องทะเลที่หาชม ได้ ย ากจากท้ อ งทะเลสี ครามทั่วทุกมุมโลก วันนี้ ถึง 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณ เซน เอาต์ดอร์ อารีนา และบริเวณรอบ ลานน้ำพุเซ็นทรัลเวิลด์

TUE

WED

ปูเสื่อ กางจอ ดูหนัง กลางลาน

ร่ ว มรำลึ ก วั น ภาพ- ยนตร์ไทยไปกับอุทยาน การเรียนรู้ และพบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิ ชมนิ ท รรศการหนั ง ไทย จากยุ ค เก่ า ถึ ง ยุ ค ใหม่ ย้อนบรรยากาศโรงหนัง เก่า ข้าวโพดคั่ว น้ำตาล ปั้น และเสื่อกก ดูหนัง กลางแปลง หนังเด่นมา แรงในแต่ละยุค ฯลฯ วัน นี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

THU

The Geography of Oneself

อี ก หนึ ่ ง กิ จ กรรมใน เทศกาลวัฒนธรรม ฝรัง่ เศส 2009 กับนิทรรศ- การภาพถ่ายครั้งแรกใน เมืองไทยของ นาตาลี ดาร์แบลเลย์ ศิลปินชาว ฝรัง่ เศส โดยนำเสนอภาพ ถ่ายพอร์เทรตของตัวเอง ซึ่งถ่ายจากภาพสะท้อน หรือเงา ราวกับได้พบ เพือ่ นคนใหม่ระหว่างการ เดินทางท่องโลก วันนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2552 ณ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี ตรงข้ามวัดแขก สีลม (เว้นวันจันทร์)

T h a i l a n d International Dog Show 2009

กิจกรรมสำหรับคน รั ก สุ น ั ข มาเยื อ นกั น อี ก ครัง้ พบกับกิจกรรมมาก มาย อาทิ การประกวด สุ น ั ข ชิ ง แชมป์ ป ระเทศ ไทย การแข่งขันสุนขั ว่องไว การประกวดชุ ด แฟนซี สุนขั คลินกิ ตรวจสุขภาพ สุนัข ฯลฯ วันนี้ถึง 28 มิถนุ ายน 2552 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและ ก า ร ป ร ะ ช ุ ม อ ิ ม แ พ ็ ก เมืองทองธานี

เทศกาลหนังสือของ นักอ่าน

เทศกาลหนังสือของ นักอ่าน ทีไ่ ม่ใช่เพียงพืน้ ที่ ของการซือ้ ขาย แต่ยงั เป็น การสร้ า งระบบตลาด หนังสือขึ้นมาเองของคน ธรรมดาที ่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ของ ธุรกิจหนังสือ ร่วมแลก แจก ซื้อ ขาย หนังสือ มือสองจากเจ้าของหนังสือ เอง และพบกิจกรรมเสวนา ดีๆ ดนตรี ละคร งาน อาสาสมัคร และเวิรก์ ช็อป เพื ่ อ การเติ บ โตทางใจ (ปัญจลีลา) วันนี้ถึง 21 มิถุนายน 2552 ณ สวนเงินมีมา สำนักงาน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ

20 21 SAT

SUN

12 ปี เสก โลโซ ‘ใจสั่งมา’

ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิต พระลอ

ครั้งเดียวที่คุณจะได้ ร้อง... ได้สนุกไปกับทุก เพลงฮิตของเขา พร้อม เหล่าเพื่อน-พ้อง-น้อง-พี่ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้เสก ตลอดเวลา 12 ปี พวก เขาจะมาร่วมสร้างประวัต-ิ ศาสตร์... ขึน้ แสดงร่วมกับ เสก โลโซ ในคอนเสิรต์ ครัง้ นี ้ วันนี ้ เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ก อารีนา เมือง ทองธานี

ปรั บ กลยุ ท ธ์ ส อน ภาษาไทยผ่านละครเพลง ร่วมสมัย ศิลปะการแสดง ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย ร่วมสมัย ผสมผสานวิธี การจัดวาง และการออกแบบการแสดง ด้วยเทคโนโลยี ก ารแสดงสมั ย ใหม่ กำกับการแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน วันนี้ถึง 28 มิถุนายน 2552 ณ โ ร ง ล ะ ค ร ก ล า ง ส ว น ภัทราวดีเธียเตอร์ สำรอง ทีน่ ง่ั ได้ทภ่ี ทั ราวดีเธียเตอร์ และโทเทิลเรเซอร์เวชัน ทุกสาขา

01 นกแอร์ จับมือ เอไอเอส บินเริ่มต้นเพียง 1,299 บาท

นกแอร์รว่ มต่อยอดแคมเปญ ‘ไปไหนไปด้วย เอไอเอสช่วยออกให้’ กับเอไอเอส พลัส โดยล่าสุดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเอไอเอส จองเที่ยวบินในประเทศได้ล่วงหน้าในราคา เริ่มต้นที่ 1,299 บาท (ราคาสุทธิ) ในเส้นทางเชียงใหม่, อุดรธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่, นครศรีธรรมราช และตรัง โดยลูกค้าเอไอเอสสามารถรับสิทธิ์ได้ 2 ที่นั่งง่ายๆ เพียงกด *545*62# แล้วโทร.ออก ระบบจะส่ง Reference Code มาให้ จากนั้นโทร.สำรองที่นั่ง พร้อมแจ้ง Reference Code ได้ที่นกแอร์คอลเซ็นเตอร์ 1318 สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 1175

02 ลา โรช-โพเซย์ เปิดตัว น้ำแร่รุ่น LIMITED EDITION

เพื ่ อ ฉลองให้ แ ก่ ก าร บำบั ด ผิ ว ด้ ว ยน้ ำ แร่ ค รบ 400,000 ครั้ง ลา โรช-โพเซย์ จึ ง ขอแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำแร่ ‘ลา โรช-โพเซย์ เทอร์มอล สปริง วอเตอร์’ รุน่ LIMITED EDITION ที่ได้รับ การออกแบบโดยศิ ล ปิ น ญีป่ นุ่ ORA-ITO ซึง่ น้ำแร่ธรรมชาตินี้อุดมด้วยแร่ซีลีเนียม ทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นการต่อต้าน อนุ มู ล อิ ส ระตามธรรมชาติ ชะลอความร่วงโรยของผิว ให้ ความรูส้ กึ สบายผิว พบกับ ความพิเศษแบบธรรมชาติ ครั้งนี้ได้ในขนาด 150 มล. ราคา 500 บาท และขนาด 300 มล. ราคา 730 บาท หรือโทร. 0-2685-1200

03 สมาร์ทเพิร์ส ร่วมกับ ททท. จัด ‘เติมบุญสุขใจ เที่ยวไทยครึกครื้น’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย กานต์กิตติ ทราเวล ร่วมกับ ไทยสมาร์ทคาร์ด เดินหน้า โครงการ ‘เติมบุญสุขใจ เที่ยวไทยครึกครื้น’ ด้วยบัตร เงินสดสมาร์ทเพิร์ส จัดทัวร์ 9 วัด ครั้งแรกของเมืองไทย ทีส่ ามารถทำบุญผ่านบัตรสมาร์ทเพิรส์ ได้ โดยเปิดนำร่อง ทีจ่ .พระนครศรีอยุธยาเป็นทีแ่ รก โดยทีว่ ดั ทัง้ 9 วัด จะมี การติดตั้งเครื่องรับบัตรสมาร์ทเพิร์สเพื่ออำนวยความ สะดวกสบายให้แก่ประชาชนในการทำบุญมากยิ่งขึ้น

04 ทรูคอฟฟี่ คลายร้อนคนกรุงด้วยกิจกรรม Lived Performance ร้อง เล่น เต้น สด

สร้างบรรยากาศแบบผ่อนคลายสุดๆ ไปทัง้ วันสำหรับ กิจกรรม Lived Performance ของกลุ่มนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Phoenix-29 ที่มาร้อง เล่น เต้น โชว์ พร้อมเสิรฟ์ เครือ่ งดืม่ สุดพิเศษให้กบั ลูกค้าทรูคอฟฟี ่ สยามสแควร์ รวมทั้งเมนูใหม่อย่าง Mango Twist Tea ที่สร้างความสดชื่นในช่วงซัมเมอร์ได้เป็นอย่างดี นอก จากนี้ ทรูคอฟฟี่ยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่มี บัตรสมาชิก สามารถซื้อเครื่องดื่มได้ในราคา 50% ตลอดเดือนมิถนุ ายนนี ้ หรือสัมผัสความสดชืน่ ได้ท ่ี www. truecoffee.com

05 ฟิ ต แ อ น ด์ เ ฟิ ร์ ม แบบสุ ข ภาพดี กั บ Power Plate

เปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการแล้ ว สำหรั บ เครื ่ อ งพาวเวอร์ เ พลต (Power Plate) นวัตกรรม ใหม่ แ ห่ ง การออกกำลั ง กายสำหรับผู้รักสุขภาพ ซึ ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ช้ ใ น ศูนย์สุขภาพ สปา และ โรงพยาบาล โดยนำ เทคโนโลยีแบบไวเบรชัน (การสั ่ น สะเทื อ นกล้ า ม เนือ้ ) มาสร้างมิตใิ หม่แห่ง การออกกำลังกายให้กับ ผู ้ ท ี ่ ร ั ก การดู แ ลสุ ข ภาพ ทุกเพศทุกวัย ใครสนใจ สามารถแวะไปพบกั บ นวั ต กรรมล่ า สุ ด นี ้ ไ ด้ ท ี ่ Power Plate Studio ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือโทร. 0-2646-1960


20

HOME MADE

HI I’M HOME! เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลุยเดี่ยวเที่ยวคนเดียว เป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดยเดินทางผ่าน 5 ประเทศ (บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี เปรู และโบลิเวีย) ใน ทวีปอเมริกาใต้ ล่าสุด ‘แอนจ๋า’ หรือ ฐิติยา พจนาพิทกั ษ์ เจ้าของผลงานพ็อกเก็ตบุก๊ ทีบ่ อกเล่า เรื่องราวการออกไปผจญภัยในต่างแดนอย่าง ‘See You Again’ (ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ a book) และ ‘พระ sun ของฉัน พระจันทร์ของเธอ’ (ตีพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สายธาร) ก็กลับมานั่งอยู่ในบ้านสีชมพู ขนาดกะทัดรัดอีกครั้งเพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวที่เธอ ได้ออกไปเก็บเกี่ยวมา

เริ่มจากความประทับใจในทริปอเมริกาใต้เป็น อย่างแรก “ทริปอเมริกาใต้ที่เราเพิ่งไปมา เราชอบเมือง รีโอเดจาเนโรของบราซิล ในความสวยงามของเมือง ที่มีทั้งภูเขา และทะเล ผู้คนที่ดูแข็งแรงเต็มเปี่ยมไป ด้วยพลังในการใช้ชวี ติ เราชืน่ ชมเมืองบัวโนสไอเรส ของอาร์เจนตินา ทีง่ ดงามด้วยสถาปัตยกรรมทีห่ าดู ไม่ได้ทไ่ี หนในโลกอีกแล้ว ทึง่ กับเมืองซันติอาโกของ ชิล ี ในความเป็นเมืองแห่งศิลปะทุกรูปแบบทีอ่ ยูใ่ กล้ ชิดกับประชาชน แม้กระทัง่ ในสถานีรถไฟใต้ดนิ ตืน่ เต้นกับความงดงามของธรรมชาติ และสีสนั จัดจ้าน


21

ในโบลิเวีย และปิดท้ายด้วยความประทับใจต่อ อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวอินคาในเปรู” สอง เธอพูดถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจาก การไปเที่ยวในครั้งนี้ “หลายคนอาจจะยังไม่รวู้ า่ การเดินทางไปเทีย่ ว อเมริกาใต้นั้นไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งเหตุผล ที่เราเลือกไปเที่ยวที่นั่น การเดินทางครั้งนี้ทำให้ เราได้เห็นโลกที่ไกลขึ้น ทำให้เราได้รับความอบอุ่น ประทับใจมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา และที่รู้สึก ประหลาดใจที่สุดคงจะเป็นการได้พบเจอกับเพื่อน นักท่องเทีย่ วทีแ่ สดงความ ‘รัก’ ต่อประเทศไทยอย่าง ออกนอกหน้า ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับประเทศ บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองจริงๆ” ความรูส้ กึ ของคนชอบเทีย่ ว หลังจากห่าง ‘บ้าน’ ไปนาน “หลังจากกลับมาจากอเมริกาใต้ เราก็กบดาน เขียนหนังสือเพื่อบอกเล่าการเดินทางเล่มใหม่อยู่ที่ นี่ ซึ่งในห้องเล็กๆ ที่เราเรียกว่า ‘บ้าน’ นอกจาก เป็นที่พักแล้ว ยังเป็นที่ทำงาน ที่สร้างความฝัน ที่ หาความรู้ ที่หลบภัย และที่เตรียมพลังให้พร้อมไป สู้กับสิ่งที่จะออกไปพบเจอ เวลาที่ออกไปเดินทาง นานๆ เราก็คิดถึงมันนะ ยังเคยโทรศัพท์เข้ามาที่ บ้านทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่มีใครรับหรอก เพราะเราอยู่คน เดียว แต่แค่อยากโทร.มาทักทายทีท่ ใ่ี ห้ชวี ติ ของเรา ได้พักอาศัยอย่างมีความสุขก็เท่านั้นเอง” และสุดท้าย ‘บ้าน’ ในความหมายของแอนจ๋า “เราคิดว่าบ้าน ไม่วา่ จะรูปแบบไหน ทัง้ บ้านหลัง คอนโดฯ หรือห้องเช่า คือทีท่ ม่ี คี วามหมาย มีคณ ุ ค่า เพราะมันบรรจุเอาความทรงจำ ความหวัง ตัวตน และอะไรอีกมากมายในชีวิตของคนทุกคนเอาไว้ บ้านของเราจึงเป็นทีท่ เ่ี ราอยูแ่ ล้วสบายใจ ผ่อนคลาย คิดจะทำอะไรตามใจอยากก็ได้หมด อยากจะไม่สวย แต่งตัวเป็นยายเพิง้ ก็ไม่ตอ้ งอายใคร ขณะเดียวกัน มันก็เป็นสถานที่เพียงที่เดียวที่รอคอยการกลับมา ของเราเสมอไม่ว่าเราจะทุกข์ หรือสุข”

หนังสือที่อ่านก่อนนอน - The Worst-Case Scenario Survival Handbook หรือชือ่ ภาษาไทยว่า รอดตายฉบับนักเดินทาง ดีวีดีเรื่องล่าสุดที่เพิ่งดูจบไป - Wimbledon ดูตอนอยูท่ เ่ี ปรู พากย์เป็นภาษา สเปน ฟังไม่รู้เรื่อง แต่ตอนซึ้งก็ตื้นตันจน น้ำตาไหล นิตยสารที่คุณคิดว่าเนื้อหาดีสุดๆ - ต่วย’ตูน เนือ้ หากว้างขวาง ได้ความรูม้ าก มาย ครอบคลุมรอบด้าน ดินแดนในฝันทีค่ าดว่าจะเป็นทริปต่อไป - อยากไปประเทศลิเบีย อยากเห็นทะเล เมดิเตอร์เรเนียน และสิ่งก่อสร้างแบบกรีก โบราณที่เขาว่ายังสมบูรณ์อยู่มาก ดีไซเนอร์ที่คุณชอบ - Eiji Nonaka (เอย์จิ โนนากะ) คนเขียน การ์ตูนเรื่อง คุโรมาตี้ คิดว่าคนเขียนต้อง เป็นนักคิด นักปรัชญา อาร์ทิสต์ และคน ติงต๊อง ในคนคนเดียว ถ้ามีโอกาส คุณอยากควงใครในโลกนี้ ออกไปเที่ยวด้วยกัน - อยากไปเทีย่ วกับ ‘แอนจ๋า’ คนทีเ่ ชีย่ วชาญ ภาษาอังกฤษมากกว่านี้ คงทำให้เราได้ เรียนรู้อะไรๆ ได้เยอะกว่าที่ผ่านมา

เปดบาน เปดหอง เปดหัวใจของเหลากราฟกดีไซเนอร, สไตลิสต, ศิลปนอิสระ, อาจารย, จิตรกร, Event Marketing, ดีไซเนอร และ ครีเอทีฟ ทั้ง 20+1 คน ที่ทั้งโดดเดนและรวมสมัย จะมาบอกเลาพูดคุยเรือ่ งชีวติ ความคิด ความรัก และเสียงหัวเราะ ผานเรื่องเลา แหงพื้นที่สวนตัวที่พวกเขาเรียกวา ‘บาน’

พบกับ สุรตั น จริยวัฒนวิจติ ร–ชางภาพแฟชัน่ แสงเงาจัดจาน / นุต์ิ นิม่ สมบุญ– กราฟกดีไซเนอรดา นการออกแบบสิ่งพิมพ / มะลิ จาตุรจินดา–เจาของสตูดิโอ be our friend / ทวีศกั ดิ์ ศรีทองดี–ศิลปนอิสระ / นอยแกน กำปน ทอง– เจา ของรานกาแฟชือ่ COFFEE BEAR / ภัทรศรัณย ศรีเลือ่ นสรอย–ดีไซเนอร เสื้อผา / หมอมหลวงรจนาธร ณ สงขลา–นักออกแบบเครื่องประดับ / วินยั สัตตะรุจาวงษ–ผูก ำกับภาพเคลือ่ นไหว / ภัทรสิริ อภิชติ –บรรณาธิการ หนังสือเลม สำนักพิมพบา นและสวน / กานต บุณฑริก–โปรดักตดไี ซน ฯลฯ

“อานดูแลวจะรูวาจริงๆ แลว การยิ้มและหัวเราะใหกับชีวิต ทำไดไมยากเลย”

พิมพครัง้ ที่ 3 วางแผงแลววันนี้ที่รานซีเอ็ดบุคทุกสาขาและรานหนังสือทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคา ลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.com ad ADB 13 May 09.indd 1

5/11/09 2:28:34 PM


22

HEALTH AND HEART

HEALTH

ALL ABOUT PAPAYA

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า มะละกอคือผลไม้ ยอดนิยมตลอดกาลของสาวๆ เพราะกินเป็นของว่าง ในคราบของผลไม้กไ็ ด้ (ซึง่ สาวๆ ส่วนใหญ่สารภาพ ว่า ช่วงเวลาที่รับประทานมะละกอสุกบ่อยๆ ก็เมื่อ ตอนทีร่ ะบบขับถ่ายทำงานย่ำแย่นน่ั แหละ) และกิน ดิบได้ในรูปแบบอาหารไร้ไขมันรสแซบอย่างส้มตำ เห็นความสารพัดประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้แล้ว เราเลยมีประโยชน์อน่ื ๆ ในแง่สขุ ภาพและโภชนาการ ของมะละกอมาเพิ่ม ดังนี้ • มะละกอมีไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอล และเกลือ โซเดียมต่ำ จึงเป็นแหล่งทีด่ ขี องเส้นใยอาหาร เหมาะ กับสาวๆ ที่ควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างยิ่ง • สีแดงอมส้มทีพ่ บในเนือ้ มะละกอสุก แสดงว่ามะละกอ สุกมีสารไลโคปีนอยู่มาก ซึ่งเป็นสารช่วยลดความ เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย • มะละกอสุกอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แคโรทีน วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ โฟเลต กรดแพนโทเทนิก โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งจะช่วย บำรุ ง สุ ข ภาพของระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด

ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ • มะละกอช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว และ โรคหั ว ใจที ่ ม ี ส าเหตุ ม าจากโรคเบาหวานได้ ด ี เนื่องจากมีวิตามินซี อี และเอ ที่ช่วยในการทำงาน ของเอนไซม์พาราออกโซเนส ซึง่ เป็นสารต่อต้านการ เกิดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด และอนุมลู อิสระตาม ธรรมชาติในร่างกาย • โฟเลต เบตาแคโรทีน วิตามินซี และอี ในมะละกอ ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดย เส้นใยอาหารจากมะละกอจะวิ่งไปจับกับสารพิษ ตัวการก่อมะเร็งในลำไส้ใหญ่ให้ขับถ่ายออกมาใน ที่สุด • มะละกอมีเอนไซม์ปาเปน และไคโมปาเปน ช่วย ย่อยโปรตีน เอนไซม์เหล่านี้สามารถช่วยลดอาการ อักเสบและกระตุ้นการสมานแผลไฟไหม้น้ำร้อน ลวกได้ งานวิจัยจากประเทศมาเลเซียพบว่า สาร สกั ด จากเปลื อ กมะละกอดิ บ เร่ ง อั ต ราของการ สมานแผลในหนูทดลองได้เร็วกว่าการใช้ยาทาถึง 1 สัปดาห์

MIRACLE OF WATER

60%

มาดูกันดีกว่าว่า นอกจาก ‘น้ำ’ จะช่วยแก้ กระหาย และทำให้รา่ งกายสดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า แล้ว ยังมีความมหัศจรรย์อะไรซ่อนไว้อีกบ้าง ช่วยให้เกิดพลังวังชา เมือ่ ไหร่กต็ ามทีค่ ณ ุ เหน็ด- เหนือ่ ย อ่อนล้า น้ำเย็นเพียงแก้วเดียวก็สามารถ ปลุกความสดชืน่ ให้กลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ สดใส เพราะน้ำเข้าไป หล่อเลี้ยงเซลล์ผิว ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึง และทำให้เลือดไหวเวียนดีขึ้น ป้องกันอาการท้องผูก นอกจากการรับประทาน ผักผลไม้เป็นประจำทุกวันแล้ว การดื่มน้ำมากๆ

ก็จะช่วยให้อจุ จาระอ่อนตัว และขับออกจากร่างกาย ได้ง่ายอีกแรงหนึ่ง ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการ เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพราะน้ำจะช่วยขับสาร พิษ ช่วยล้างพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย กระตุน้ ความจำ เพราะสมองของคนเราก็เหมือน ฟองน้ำ หากขาดน้ำ เซลล์สมองก็จะแห้งเหี่ยว การดื่มน้ำมากๆ จะช่วยให้เซลล์สมองทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรเทาอาการหวัด เมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ ุ เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ การจิบน้ำอุ่นบ่อยๆ จะช่วยขับไวรัส และ เชื้อโรคต่างๆ ออกจากร่างกายทางปัสสาวะ และ

เหงือ่ จึงช่วยลดอุณหภูมจิ ากไข้ ทำให้คณ ุ หายจาก หวัดได้เร็วขึ้น ป้องกันสายตาจากแสง เนือ่ งจากดวงตาของคน เรามีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย โดยทำหน้าที่ เคลือบลูกตาไม่ให้แห้ง อักเสบ จนเกิดอาการคัน หรือระคายเคือง ผูท้ ท่ี ำงานอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานานๆ หรือทำงานท่ามกลางแสงแดดจ้า ตลอดเวลา จึงจำเป็นที่จะต้องจิบน้ำบ่อยๆ เพื่อ ให้น้ำไปเคลือบลูกตาให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

การรับประทานอาหารที่มีตะไคร้เป็นส่วนประกอบอย่างเป็นประจำ จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่ ได้ถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยรับประทานตะไคร้เลย

HEART

THE SIMPLE LIVING

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกเครียด กับเรือ่ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งงาน ครอบครัว และ สิง่ รอบข้าง รวมถึงรูส้ กึ ว่าชีวติ เต็มไปด้วยความเร่งรีบ วุน่ วาย และยากลำบาก เรามีวธิ ที ช่ี ว่ ยให้คณ ุ ใช้ชวี ติ ได้ง่าย สบาย และมีความสุขมากขึ้นมาฝาก 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะความเครียดคือ ปฏิกิริยาที่โต้ตอบจากภายในร่างกายของเราเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น การออกกำลังกายจะ ช่วยให้ร่างกายของเราปลดปล่อยความเครียดออก มา และยังช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย 2. ผ่อนคลายกายใจ หากคุณผ่อนคลายร่างกาย ภายนอกของคุณก่อน ก็จะช่วยให้จิตใจหรือความ รูส้ กึ ภายในของคุณผ่อนคลายได้เร็วมากขึน้ ลองหา เวลาแช่ตัวในอ่างอาบน้ำที่ผสมน้ำมันหอมระเหย หรือเข้าสปาเพือ่ นวดตัว รวมไปถึงการฝึกโยคะทีช่ ว่ ย ให้คุณผ่อนคลายทั้งร่างกายและเสริมสร้างสมาธิ 3. นอนให้ด ี ร่างกายจะต้านทานความเครียดได้ น้อยลง หากไม่ได้รับการนอนที่ดีอย่างเพียงพอ ดัง นั้น การเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาจะช่วยให้ ร่างกายคุณปรับนาฬิกาชีวิตได้ถูกต้อง และจะช่วย

ให้คุณนอนได้ง่าย และสดชื่น อารมณ์ดีขึ้นอย่างไม่ น่าเชื่อ 4. หัวเราะบ้าง การหัวเราะเป็นวิธปี ลดปล่อยความ เครียดตามธรรมชาติทด่ี อี กี วิธหี นึง่ ดังนัน้ ลองนึกถึง เรื่องดีๆ และตลกที่ทำให้คุณหัวเราะได้ หรืออาจจะ ไปดูหนังหรือละครเบาสมองที่ทำให้คุณยิ้มได้ก็ได้ 5. หาเวลาทำกิจกรรมสนุกๆ โดยทำกิจกรรมทีค่ ณ ุ ชื่นชอบ หรืออยากจะลองทำดู เช่น วาดรูป ปลูก ต้นไม้ ร้องคาราโอเกะ เป็นต้น จะช่วยให้คุณสนุก รื่นเริง และผ่อนคลายได้โดยไม่รู้ตัว 6. พัฒนาอาหารการกิน อาหารบางอย่างอาจเป็น ตัวเพิม่ ความเครียด จึงควรลดเครือ่ งดืม่ พวกกาเฟอีน และแอลกอฮอล์ ซึง่ เป็นตัวการทำให้ร่างกายตอบ สนองต่อสิ่งรอบข้างมากเกินไป การทานอาหารที่ดี ต่อสุขภาพ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช จะช่วยให้ ร่างกายทำงานได้สมดุลมากขึ้น ลดความตึงเครียด จากการทำงานภายในของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลต่อ จิตใจด้วย 7. พูดคุยกับคนอื่น ไม่ว่าอย่างไร ครอบครัว และ เพือ่ น ก็คอื ทีท่ ค่ี ณ ุ จะสามารถเข้าไปปลดปล่อยปัญหา

และร้องไห้ได้อย่างไม่ต้องอายใคร ซึ่งนอกจากจะ ได้ผ่อนคลายบางเรื่องในชีวิตแล้ว คุณยังจะได้รับ กำลังใจ และข้อคิดดีๆ กลับมาเป็นของแถมแน่นอน 8. เปลีย่ นความคิด คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนทีม่ อง โลกในแง่ดสี ดุ ๆ ก็ได้ แต่ให้มองโลกอย่างคนทีเ่ ข้าใจ โลกว่า ทุกสิ่งล้วนมีสองด้าน (ดีหรือร้าย ขาวหรือ ดำ) อยูท่ ว่ี า่ คุณจะเลือกหยิบด้านไหนมาใช้ นอกจาก นี้ควรปรับเปลี่ยนมุมมองให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ปล่อยวางในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และบอกตัวเองว่า “ช่างมันเถอะ” เสียบ้าง 9. จัดการเวลา เพราะการทำอะไรทีเ่ ร่งรัดมากเกิน ไปจะทำให้คุณเครียด พยายามตัดกิจกรรมที่ไม่มี ประโยชน์ออกไป เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่ ต้องทำ แล้วทำทีละอย่าง และอย่าลืมปฏิเสธคน อืน่ บ้าง หากไม่สามารถทำให้เขาได้ หรือรูส้ กึ ลำบาก ใจที่จะทำจริงๆ 10. เลิกเป็นนักสมบูรณ์แบบ ขอให้คุณทำในสิ่ง ทีค่ ณ ุ ทำให้ดที ส่ี ดุ และจงจำไว้วา่ ผลจะเป็นอย่างไร มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้


23

FOOD THERAPY

• เบตาแคโรทีน วิตามินซี และอี ในมะละกอ ก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบเช่นกัน ดังนั้น ผู้ป่วย โรคหอบหืด โรคข้อเสื่อม และข้ออักเสบรูมาตอยด์ จะได้ประโยชน์จากการกินมะละกอเพือ่ ลดอาการของโรคดังกล่าว นอกจากนี ้ ปัจจุบนั มีการใช้เอนไซม์จากมะละกอผลิตเป็นยาเม็ด เพื่อลดอาการบวม การอักเสบจากบาดแผล หรือการผ่าตัดแล้ว • ร่างกายของคนเราสามารถเปลีย่ นเบตาแคโร- ทีนที่ได้รับจากมะละกอสุก ให้เป็นวิตามินเอ และซี เก็บไว้ได้ เนื่องจากร่างกายต้องการ วิตามินทั้งสองเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น การกินมะละกอเป็นประจำจะช่วยลด อัตราความถี่ของการเกิดไข้หวัดและการติด เชื้อในช่องหูได้ • งานวิจัยตีพิมพ์ในต่างประเทศกล่าวว่า การ กินผลไม้ โดยเฉพาะมะละกอสุก 3 ครั้งต่อวัน ช่ ว ยลดความเสี ่ ย งของอาการภาวะจอ ประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุได้ • น้ำมะละกอสุกปัน่ หรือคัน้ สด ช่วยลดกรดใน กระเพาะอาหาร ช่วยให้การทำงานของลำไส้- ใหญ่สะดวกขึ้น ทำความสะอาดไต และยัง เป็นยาระบายอ่อนๆ อย่างดีอีกด้วย ส่วนชา อบมะละกอดิบจะช่วยล้างคราบไขมันที่ผนัง ลำไส้ที่เกาะตัวขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร และวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยัง มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดด้วย • สำหรับผู้ที่มีผิวแห้ง หรือมีปัญหาเรื่องสิวบน ใบหน้า สามารถทำมาสก์มะละกอสุกใช้เอง เพื่อผิวหน้าที่อ่อนนุ่ม โดยใช้มะละกอสุกปอก เปลือกหัน่ เป็นชิน้ ๆ สักสองสามชิน้ บดจนละเอียด แล้วนำมาทาให้ทั่วใบหน้า ยกเว้นรอบดวงตา ทิ้งไว้สัก 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ สะอาด ทำสัปดาห์ละครั้ง ผิวที่แห้งจะเริ่ม ชุ่มชื่น นุ่มนวล กระชับขึ้น เป็นสูตรโบราณ จากประเทศอินเดียที่ใช้ลดเลือนริ้วรอยได้ดี

ก่อนที่จะควักเงินใน กระเป๋ า ซื ้ อ วิ ต ามิ น สั ง - เคราะห์แบบเม็ดมาบำรุง ร่างกาย เราขอให้คุณ ลองใช้วิธีที่ทั้งถูกและมี อันตรายน้อยกว่า ด้วย การรับประทานอาหารเหล่านี้แทน สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง – การกิน กระเทียมสดเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 กลีบ จะช่วยกำจัดไวรัส และแบคทีเรียใน อากาศ รวมทัง้ แบคทีเรียในกระเพาะอาหาร และทางเดินปัสสาวะ ป้องกันโรคกระดูกพรุน - วิตามินซี และอี ช่ ว ยในการผลิ ต ฮอร์ โ มนเอสโตรเจนในผู ้ หญิงวัยทองได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายปรับ ตัวกับสภาพอากาศได้ ในขณะเดียวกันยัง ป้องกันการสูญเสียแคลเซียม และแมกนีเซียม และป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วย อาหารที่มี สารดังกล่าว ได้แก่ สาลี่ องุ่น แอปเปิ้ล บร็อกโคลี และอัลมอนด์ เส้นเลือดดำแข็งแรง - ฟลาโวนอยด์จากพืช ผักช่วยให้เส้นเลือดดำแข็งแรง เลือดไหลเวียน ง่ายขึ้น และช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ อาหารที่มีสารฟลาโวนอยด์ เช่น องุ่น เชอรี หัวหอมแดง และมะกอก สมองกระปรี้กระเปร่า - โคลีนจะช่วยให้ ความจำและสมาธิดี ช่วยให้จิตใจมีความ สมดุล ในขณะเดียวกันยังช่วยในการกำจัด สารพิษ และไขมันออกจากตับ ซึ่งโคลีนนั้น มีมากในข้าวสาลี ถั่วเหลือง กล้วย ถั่วเขียว มันฝรั่ง นมสด เนื้อ และเครื่องในสัตว์ สายตาดี – ลูทีน และไลโคปีน จากผลไม้ที่ มีสแี ดงอย่างมะเขือเทศ และสตรอเบอรี ช่วย ปกป้องสายตาจากแสงจ้าของแดด และจอ คอมพิวเตอร์ รวมถึงช่วยยับยัง้ โรคต้อกระจก นอกจากนี้ การกินผลไม้ที่มีไลโคปีนสูงยัง ช่ ว ยป้ อ งกั น ความเสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ อีกด้วย

RELATIONSHIP EVERYONE GONNA LOVE! (PART I) วิธกี ารกระชับความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพ ต่อเพื่อนร่วมงานนั้นไม่มีอะไรยาก เพียงแค่ จำชื่อเขาให้ได้ - ถ้ายังจำชื่อใครต่อใครไม่ได้ หรือจำผิดจำถูก แสดงว่าคุณไม่ใคร่สนใจไยดี หรือให้ความสำคัญในตัวคนอืน่ นัก ดังนัน้ เพียง แค่เรียกชื่อของเพื่อนร่วมงานให้ถูก นั่นก็หมาย ถึงความใส่ใจที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนกับเขา จริงๆ แล้ว รูจ้ กั ทักทาย - การทักทายใครต่อใครก่อน เป็น ความน่ารักอย่างหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความมี น้ำใจ และทำให้ผถู้ กู ทักทายรูส้ กึ ดีวา่ ได้รบั ความ ใส่ใจ มีคนให้ความสำคัญ วางตัวสบายๆ - เพือ่ ผูอ้ น่ื จะได้ไม่รสู้ กึ เครียดเมือ่ อยูใ่ กล้ๆ คุณ โปรดเป็นกันเอง อย่าถือเนือ้ ถือตัว อย่าเจ้ายศเจ้าอย่าง เพราะมันจะน่ารำคาญ น่าเกลียดน่ากลัว มากกว่าน่าเข้าใกล้ มีนิสัยง่ายๆ - คนง่ายๆ มักยอมรับ และเข้าใจ อะไรๆ ได้ด ี มีความยืดหยุน่ สูง นิสยั ง่ายๆ ไปไหน ไปกัน นีแ่ หละทีจ่ ะทำให้คณ ุ มีเพือ่ นฝูงห้อมล้อม

ไม่เชื่อก็ลองมองคนที่เขามากเรื่องเคืองเก่งดูสิ ว่าเพื่อนเขาน่ะมีกี่คนกันเชียว ไม่อวดตัว - อย่าแสดงว่าคุณรู้อะไรๆ ไปหมด เสียทุกเรื่อง ไม่มีใครอยากจะคบกับคนที่ฉลาด ไปเสียทุกเรื่อง หรือในบางเรื่องที่คุณไม่รู้จริง แล้วพูดไป นั่นก็เท่ากับเป็นการแสดงความโง่ ประจานตัวเองเปล่าๆ ดังนั้น โปรดวางตัวตาม ธรรมชาติ (คือมีทง้ั เรือ่ งทีร่ แู้ ละไม่ร)ู้ ถ่อมตน และ สุภาพตามกาลเทศะจะดีกว่า มีน้ำใจ – การช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จะทำให้กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันมีความสุข เพราะ ฉะนั้น เมื่อมีใครร้องขอให้คุณช่วยเหลือ หาก ไม่เป็นเรื่องใหญ่เกินความสามารถ ก็ขอให้ยิ้ม รับ และปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความจริงใจ นอกจาก นี้ การแสดงน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ อย่างการช่วย ถือของ หรือเปิด–ปิดประตูให้เพือ่ นร่วมงาน ก็ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม


รฟม. เปดซองสัญญา 2 โครงการรถไฟฟาสายสีมว ง °“√√∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (√ø¡.) ‡ªî¥´ÕߢâÕ‡ πÕ¥â“π°“√‡ß‘π¢Õßß“π°àÕ √â“ß ß“π‚¬∏“  —≠≠“∑’Ë 2 ·≈â« ∫¡®. ´‘‚π-‰∑¬ ‡ÕÁπ®’‡π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å §Õπ µ√—§™—Ëπ ‡ πÕ√“§“µË” ÿ¥ µ“¡∑’§Ë ≥–°√√¡°“√ª√–°«¥√“§“ß“π‚¬∏“‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“ “¬ ’¡«à ß ™à«ß∫“ß„À≠à-∫“ß´◊ÕË ¢Õß √ø¡. ‰¥â∑”°“√‡ªî¥´ÕߢâÕ‡ πÕ¥â“π°“√‡ß‘π¢Õßß“π°àÕ √â“ß‚¬∏“  —≠≠“∑’Ë 2 ‚¥¬¡’º√⟠∫— ‡À¡“°àÕ √â“߬◊πË ¢âÕ‡ πÕ ®”π«π 3 √“¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ 1. CKTC Joint Venture ª√–°Õ∫¥â«¬ (1) ∫¡®. ™.°“√™à“ß (2) ∫√‘…—∑ ‚µ§‘« §Õπ µ√—§™—Ëπ ®”°—¥ 2. ITON Joint Venture ª√–°Õ∫¥â«¬ (1) ∫¡®. Õ‘µ“‡≈’¬π‰∑¬ ¥’‡«≈ÁÕª‡¡πµå (2) ∫√‘…∑— ‚Õ∫“¬“™‘ §Õ√åªÕ√å‡√™—πË (3) ∫√‘…∑— π«√—µπå æ—≤π“°“√ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈– 3. ∫¡®. ´‘‚π-‰∑¬ ‡ÕÁπ®’‡π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å §Õπ µ√—§™—Ëπ π—Èπª√“°Ø«à“ ∫√‘…—∑ ´‘‚π-‰∑¬œ ‡ªìπºŸâ‡ πÕ√“§“¡“µË” ÿ¥ §◊Õ 1,5320 ≈â“π∫“∑ ¢—ÈπµÕπµàÕ‰ª §≥–°√√¡°“√ª√–°«¥√“§“œ ®–‰¥âµ√«® Õ∫µ—«‡≈¢¢ÕߺŸâ√—∫‡À¡“∑’ˉ¥â‡ πÕ ¡“«à“∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à ®“°π—Èπ®–√“¬ß“π‰ª¬—ߧ≥–°√√¡°“√ √ø¡. „À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫ °àÕππ” àß„Àâ Õߧå°√§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ߪ√–‡∑»·Ààß≠’˪ÿÉπ (‰®°â“) ´÷Ë߇ªìπºŸâ„Àâ‡ß‘π°Ÿâ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡ÀÁπ™Õ∫µàÕ‰ª  ”À√—∫ —≠≠“∑’Ë 2 ‡ªìπ‚§√ß √â“߬°√–¥—∫ à«πµ–«—πµ° √–¬–∑“ߪ√–¡“≥ 11 °‘‚≈‡¡µ√ ¡’ ∂“π’ √∂‰øøÑ“ ®”π«π 8  ∂“π’ ‡√‘Ë¡®“° ∂“π’ –æ“πæ√–π—Ë߇°≈â“∂÷ß ∂“π’§≈Õß∫“߉ºà ·≈–ß“π°àÕ √â“ß  –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“¥â“π∑‘»„µâ¢Õß –æ“πæ√–π—Ë߇°≈â“


ALL ABOUT BIZ

25

BIZ LIFE

BLUE OCEAN RADIO ม.ร.ว. รุจยาภา อาภากร

กรรมการผู้จัดการ ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของคลื่นวิทยุสำหรับคนเมืองอย่าง Wave FM 88 ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับ แวดวงสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์

• ผมรู้สึกสนุกกับการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น มันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก และที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุด คือการได้ร่วมงาน กับคนเก่งๆ ซึง่ เวลาทำงานกับเขาก็จะทำให้เรารูส้ กึ กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู ้ และ ทำงานอย่างมีชีวิตชีวาไปด้วย • ผมคิดว่าเรื่องสำคัญสำหรับการทำงานด้านสื่อก็คือ ทุกคนในทีมต้องมองไป ในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องยาก เนื่องจากแต่ละ คนก็มาจากร้อยพ่อพันแม่ และมีพน้ื ฐานต่างกัน จึงเป็นหน้าทีข่ องผูน้ ำทีจ่ ะต้อง ดึงทุกคนให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้ • หลายๆ บริษทั มักจะมีการสือ่ สารทางการตลาดสำหรับคนภายนอก เพือ่ ให้เกิด การรับรู้ที่ดีเกี่ยวกับบริษัท แต่ผมมองว่าเราควรจะมีการสื่อสารภายในองค์กร ที่ดีด้วย เพื่อที่จะเชื่อมโยงทุกคนให้เห็นภาพรวมของบริษัทในทิศทางเดียวกัน เพราะเรากำลังผลิตงานไปสู่สาธารณะ ดังนั้น พื้นฐานภายในองค์กรก็ควรต้อง แข็งแรงก่อน • สิง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้เลยสำหรับการทำธุรกิจด้านสือ่ คือต้องมีอดุ มการณ์ในความ เป็นสื่อ และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราสื่อสารออกไป จะตามกระแสการตลาด อย่างเดียวไม่ได้ ต้องอย่าลืมว่าเราคือสื่อสารมวลชน ที่มีหน้าที่เลือกสิ่งที่คิดว่า ดีที่สุดมาคัดสรรเพื่อที่จะสื่อสารออกไป • เวลาที่ผมมีไอเดียจะทำงานชิ้นใหม่ๆ ผมจะไม่ใช้วิธีการสั่งการด้วยการยื่น กระดาษหนึ่งแผ่น แล้วบอกให้ไปทำตามนี้ แต่ผมจะเรียกลูกน้องเข้ามาคุยกัน เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังจะทำ และเห็นความสำคัญว่าทำไมถึงจะต้อง ทำ เมื่อเขาเห็นภาพสิ่งที่จะทำเหมือนกับเราแล้ว การทำงานก็จะง่ายขึ้น • ถ้าเราบอกให้ลกู น้องทำตามทีส่ ง่ั อย่างเดียว ต่อไปเขาก็จะรอให้เราสัง่ ทุกอย่าง แล้วเราก็จะไม่ได้อะไรใหม่ๆ เลย • ผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์มันมีวันหมด เพราะเมื่อแก่ตัวไปตามกาลเวลา เราก็จะคิดได้น้อยลง หรือความคิดบางส่วนของเราอาจจะล้าสมัยไปตามเวลา ดังนั้น การเปิดใจรับต่อมุมมองของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องจำเป็น เพื่อจะได้ปรับ

ตัวเราเองให้คิดตามมุมมองของเขาได้ • ผมมองว่าการตลาดก็เปรียบเสมือนกับน้ำบ่อใหญ่ทท่ี กุ คนแย่งกันตัก ถ้าเราเป็น ผูม้ าใหม่ เราก็อาจจะเห็นว่าคนทีเ่ ขามาก่อนเขามีพน้ื ฐานทีด่ กี ว่า หรือมีอปุ กรณ์ ตักน้ำทีใ่ หญ่กว่า แต่เราทีม่ าใหม่อาจจะมีแค่ชอ้ นเล็กๆ เอาไว้ตกั ทีละนิด คงไม่มี วันตามเขาทันแน่ เพราะฉะนั้นคงจะดีกว่าถ้าเรารู้จักที่จะมองหาบ่อน้ำใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป • ธุรกิจด้านสือ่ ทางวิทยุมกั จะมองว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีคนฟังมากทีส่ ดุ แต่ผม กลับมองว่าเราควรจะโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านั้น เพราะอย่าลืมว่าการตลาดสำหรับสินค้าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว การที่เรา customize ทุกอย่างเพือ่ คนเฉพาะกลุม่ ก็จะทำให้เรามีภาพชัดเจนในการหาลูกค้า มาลงโฆษณามากขึ้น • คุณสมบัตสิ ำคัญของผูบ้ ริหารคือ ต้องมี vision ทีเ่ ห็นได้ไกลกว่าคนอืน่ แต่กอ็ ย่า ไกลเกินไปนัก เพราะบางทีถา้ เราคิดเร็วเกินไป เราก็จะล้ำสมัยจนตลาดตามไม่ทนั ผมเลือกที่จะก้าวไปหนึ่งก้าว แล้วผมก็จะรอดูว่าคนอื่นๆ เขาตามมาไหม ถ้า เขาใกล้เข้ามาถึงเราแล้ว ผมถึงจะเดินไปอีกก้าว • การทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับสื่อทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การเติมสิ่งใหม่ๆ ให้กับทีมเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อที่จะให้เขามีไอเดียใหม่ๆ ผม มักจะสร้างแรงกระตุ้นผ่านการประชุม และการพูดคุยร่วมกัน และผมมักจะหา บุคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการมาบรรยายอยู่เสมอ เพื่อทำให้เขาไม่หยุด อยู่กับที่ • การเป็นคนที่ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วก็มีข้อดีในบางครั้ง แต่จากการ ทำงานมาหลายปี ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า ปัญหาบางอย่างเราควรจะให้เวลากับ มันสักพัก แล้วไม่นานปัญหานั้นก็จะสะสาง และตกตะกอนด้วยตัวของมันเอง ถึงเวลานั้นเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆ แล้วเราควรจะแก้ไขที่จุดไหน

New York Yankees Grass

ใครมีทีมกีฬาสุดโปรดในดวงใจ คง เข้าใจดี ถ ึ ง ความรู ้ ส ึ ก ที ่ ต ้ อ งไปกว้ า นหา ซื้อของที่ระลึกมาเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ เพื่อแสดงถึง ความเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ เช่น ท่านนายกฯ อภิสทิ ธิม์ เี สื้อฟุตบอลทีมนิวคาสเซิล คุณ ทักษิณอาจจะมีเสื้อของแมนซิตี้ อะไร ทำนองนั้น แต่ใครเป็นแฟนทีมเบสบอล นิวยอร์กแยงกี้ส์อาจจะลุกขึ้นมาโชว์ได้ว่า ของที่ระลึกของทีมเราน่ะเจ๋งที่สุดในโลก เพราะมันเป็นหญ้าจากสนามแข่งเลยที เดียว งานนี้เราว่าเขาทำเพราะธรรมเนียม ทีท่ ำตามกันมานานของแฟนๆ หลายคน ที่มักจะเก็บหญ้าในสนามไปเป็นที่ระลึก ว่าได้มาเหยียบที่สนามจริงแล้วอะไรแบบ นัน้ ทางฝ่ายการตลาดของแยงกีส้ เตเดียม เลยจัดทำเมล็ดพันธุ์ต้นหญ้าที่ได้มาจาก ฟาร์มที่ชื่อ DeLea Sod Farm ใน นิวเจอร์ซยี ์ ซึง่ เป็นฟาร์มเดียวกับทีป่ ลูกหญ้า ส่งให้ทส่ี นามจริงมายาวนานนับสิบๆ ปี ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ ปลูกง่าย และตาย ยาก อืมม์... ช่างเป็นคุณสมบัติที่เหมาะ สมกับสนามแข่งกีฬาเสียจริง เพือ่ ให้แฟนๆ ซื้อไปปลูกในสนามหญ้าหน้าบ้าน เพือ่ จะ ได้ให้ความรู้สึกว่าเดินเหยียบหญ้าอยู่ใน สนามแข่งอะไรทำนองนั้น สินค้าชิ้นนี้เขา ขายผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต และที ่ ส นามแข่ ง หรือใครจะไปซือ้ ทีฟ่ าร์มก็ได้ โดยตัง้ ราคา เริม่ ต้นถุงละ 14.99 เหรียญฯ เราว่านี่เป็น อีกหนึ่งไอเดียของการขายของที่ระลึกที่ น่าสนใจ และถ้าสนามฟุตบอลของทีมที่ อยูใ่ นไทยแลนด์ลีกทีมใดสนใจไอเดียนี้ ก็ น่าจะรีบทำขายเหมือนกันนะ เราว่าแฟนๆ รอซื้อเพียบ ใครสนใจลองแวะไปดูได้ที่ www.stadiumassociates.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK

The Creative Economy : How People Make Money from Ideas

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร ผู้เขียน : จอห์น ฮาวกินส์ ผู้แปล : คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ราคา : 245 บาท

หนังสือแปลเล่มนีผ้ ลิตโดย TCDC ซึง่ เราว่าเป็นการจับคู่ที่เหมาะสมมาก เพราะเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ ส่งผลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ คงไม่เหมาะ กับหน่วยงานใดเท่า TCDC อีกแล้ว แต่แทนที่ จะทำหนังสือเกี่ยวกับการดีไซน์ที่เราหาอ่าน จากที่ไหนก็ได้ (แถมยังเหมาะกับ TCDC ใน ความคิดคนทั่วไปอีกต่างหาก) แต่ TCDC เลือก ทำหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เข้มข้น มากเล่มหนึง่ เลยทีเดียว โดยหนังสือเล่มนีจ้ ะบอก กล่าวถึงทีม่ าทีไ่ ป และความสำคัญของความคิด สร้างสรรค์กับเศรษฐกิจของประเทศ อ้าว ทำ เป็นเล่นไป อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะรู้ว่า ประเทศที่มั่งคั่งทั้งหลายสมัยนี้ หรือสมัยไหน ก็ตาม เขาร่ำรวยมาจากเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ทง้ั นัน้ บางประเทศมีรายได้

จากธุรกิจที่มาจากความคิดสร้างสรรค์จนเกือบ จะเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น รายได้ ห ลั ก ทางหนึ ่ ง ของ ประเทศเลยก็วา่ ได้ (ลองคิดถึง Ikea ที่โด่งดัง จากสวีเดนดูก็ได้ อย่าปฏิเสธว่าคุณไม่ใช่อกี คน ทีห่ ลงเสน่ห ์ Ikea และเผลอๆ อาจเคยบินไป ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไป Ikea โดยเฉพาะ) และที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือ ตอนนี้เรื่อง Creative Economy กำลังมาแรง ใครไม่อยากตกเทรนด์ และอยากทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ถึงแก่น ต้องอ่านหนังสือเล่มนีอ้ ย่างน้อย 1 จบ ใครอ่าน ครบ 3 จบ ไม่ได้แปลว่าจะคบไม่ได้ แต่แปลว่า คุณกำลังอินจัดกับเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ เชียวละ หนังสือเล่มนีห้ าซือ้ ค่อนข้างยาก แต่เรา เช็กดูแล้วพบว่าที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดคือที่ SE-ED ทุกสาขา

AN EXECUTIVE IS A PERSON WHO ALWAYS DECIDES; SOMETIMES HE DECIDES CORRECTLY, BUT HE ALWAYS DECIDES. John H. Patterson founder of the National Cash Register Company


สงถึงบานทุกสัปดาห!

หยิบไมเคยได แยงไมเคยทัน จะไมใชปญหาอีกตอไป a day BULLETIN ฟรีกอบปสุดฮอตของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ เปดรับสมัครสมาชิกรายป สงตรงถึงบานคุณทุกสัปดาหตามเสียงเรียกรองแลว ในราคาถูกเหลือเชือ่ เพียงแคปล ะ 800 บาท (52 ฉบับ)

สมัครดวนที่ โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4806 สมัครวันนี้ รับกระเปาผา a day BULLETIN (ขนาด 10 X 13.5 นิ้ว) จัดทำจำนวนจำกัด ฟรี 1 ใบ!


28

THE WORDS

“It is not every question that deserves an answer.”

“If you limit your choices only to what seems possible or reasonable, you disconnect yourself from what you truly want, and all that is left is a compromise.” ถ้าหากคุณจำกัดทางเลือกของตัวเองให้เหลือแค่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปได้กับสิ่งที่ดูสมเหตุสมผล ก็เท่ากับคุณได้

“Life is a foreign language; all men mispronounce it.”

ชีวิตคือภาษาต่างประเทศ คนเราทุกคนล้วนออกเสียงกัน ผิดๆ ทั้งนั้นแหละ

ไม่ใช่ว่าทุกคำถามหรอก นะที่ควรค่าแก่การตอบ -Publilius Syrus

ตัดขาดตัวเองออกจากสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง และสิ่งที่จะเหลือในท้ายที่สุดก็คือการประนีประนอม

-Christopher Morley

-Robert Fritz

“When love is lost, do not bow your head in sadness; instead keep your head up high and gaze into heaven for that is where your broken heart has been sent to heal.”

เมื่อรักจากไป จงอย่าก้มหน้าจมดิ่งในความเศร้าโศก แต่จงเชิดศีรษะให้สูงเข้าไว้ และมองขึ้นไปสวรรค์ เพราะนั่นเป็นที่ที่ท่านสามารถส่งหัวใจที่แตกสลายไปเยียวยาได้ -นิรนาม

“Never do today what you can put off till tomorrow. Delay may give clearer light as to what is best to be done.” อย่าทำอะไรก็ตามในวันนี้ ถ้าหากคุณสามารถผัดเป็นวันพรุ่งนี้ได้ เพราะการเลื่อนเวลาออกไปอาจทำให้มองเห็นชัดเจน ขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทำ

-Aaron Burr

ถ้า A คือความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น A จะเท่ากับ x บวก y บวก z x คือการทำงาน y คือการเล่น ส่วน z คือการปิดปาก ให้สนิทเข้าไว้

“The cure for anything is salt water - sweat, tears, or the sea”

ไม่มีอะไรเปลี่ยนความคิดเห็นของมิตร สหายได้แน่นอนเท่ากับความสำเร็จอีก แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จของคุณ หรือของเพื่อนก็ตาม

สิ่งที่จะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างได้ล้วน แต่เป็นน้ำที่มีรสเค็ม ไม่ว่าจะเป็น หยาดเงื่อ น้ำตา หรือแม้แต่ท้องทะเล

-Franklin P. Jones

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.” จงเป็นอย่างที่คุณเป็น และพูดอย่างที่คุณรู้สึก เพราะคนที่สนใจก็ ไม่ ได้เกี่ยวอะไรด้วย ส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็ ไม่ ได้สนใจ

-Albert Einstein

-Dr. Seuss

-Isak Dinesen

“If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.”

“Nothing changes your opinion of a friend so surely as success - yours or his.”

“By gaming we lose both our time and treasure - two things most precious to the life of man.”

เวลาเล่นพนันขันต่อ เราจะสูญเสียอยู่สองสิ่ง นั่นคือ เวลา และทรัพย์สิน ซึ่งนั่นคือสองสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคน

-Owen Felltham

MUST READ!

พิมพมาแลว

3

ครัง้

Breaker!!

ADB 19JUNE09.indd 1

พิมพมาแลว

4

ครัง้

6/15/09 5:19:23 PM


30

THE GUEST

DESTINY CAN BE MATCHED? เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

ถ้าคำว่า ‘แม่สื่อ’ ลอยเข้ามาในความคิดของคุณ แล้วทำให้สมองของคุณประมวลผลออกมา เป็นภาพของหญิงชราชาวจีนที่มีหน้าที่คอยสอดส่องว่าบ้านไหนยังมีคนโสด เพื่อที่จะได้เริ่มงานของ เธอในการแนะนำคนที่เหมาะสมให้ เราคงต้องขอให้คุณลบภาพหญิงคนนั้นทิ้งไปซะ เพราะนอกจาก ‘นิกกี้’ - อัศวทร คันศร แม่สื่อมืออาชีพ ที่มาเป็น The Guest ของเราคราว นี้จะแตกต่างจากภาพอย่างที่ว่าอย่างสิ้นเชิงแล้ว เธอยังได้รับการรับรองจาก Matchmaking Institute (South East Asia) จากประเทศสิงคโปร์ อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีแม่สื่อในภาพเดิมๆ คนไหนเคย ได้รับมาก่อนเป็นแน่ ย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว นิกกี้เริ่มฉายแววการทำหน้าที่แม่สื่อโดยเริ่มจากการพยายามจับ คู่ให้เพื่อนสาวคนหนึ่ง แต่แล้วด้วยความพยายามที่จะทำให้เดตครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น กลับทำให้ เพื่อนของเธอและคู่เดตรู้สึกอึดอัด แผนการครั้งนั้นจึงจบลงด้วยความล้มเหลว แต่นิกกี้ก็ไม่ท้อถอย เธอเริ่มมองหาเพื่อนที่โสดอีกครั้ง และคราวนี้เธอก็ไม่ปล่อยให้พลาดเป็นครั้งที่สอง “ที่ประสบความสำเร็จได้เพราะคราวนี้เราไม่ได้ไปด้วย ไม่ได้ไปคอยจ้องมองเขา แล้วเราก็ รู้สึกว่าเลือกจับคู่ให้เขาดีแล้ว ที่มันได้ผลเพราะหลังจากนั้นนิกกี้ก็คอยให้คำปรึกษากับเพื่อนตลอด เราจึงรู้ดีว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไร และควรจะบอกให้เขาปรับตัวกันยังไง ตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าวิธีนี้ มันเวิร์ก ที่แนะนำให้คนสองคนรู้จักกัน แล้วก็ติดตามผล เสร็จแล้วก็เลยตั้งบริษัท MeetNLunch ขึ้นมา ตั้งได้สักพักหนึ่งก็เลยไปเรียนต่อทางด้านนี้โดยตรง” จากนั้นมา MeetNLunch จึงกลายเป็นที่พึ่งพาของคนที่อยากจะสละโสดไปโดยปริยาย นิกกี้ เล่าให้เราฟังว่า ลูกค้าที่เข้ามาในช่วงแรกมักจะเป็นคนที่กล้า และมีแนวคิดค่อนข้างทันสมัย เพราะ เคยเห็นบริการแบบนี้จากต่างประเทศ แต่หลังจากที่บริการนี้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่กว้างขึ้น ลูกค้าที่ เข้ามาก็เปลี่ยนไป “เรามีลูกค้าหลายสาขาอาชีพ หลายระดับ และคนที่เข้ามาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้น ส่วน ใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาหาเรามักจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือ ค่อนข้างจะจริงจังกับการหาคู่ ไม่ได้เข้า มาเล่นๆ เพราะว่าพวกที่เล่นๆ เขาจะไปใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า เพราะไม่มีใครคอยเช็ก ซึ่งมันง่าย มากสำหรับการหลอกลวง หรือการที่จะลองใช้เล่นๆ ดู แต่สำหรับบริการของเรา เขาจะต้องคิดแล้ว คิดอีกกว่าจะเดินเข้ามา เพราะว่ารู้แล้วว่าจะต้องมีคนเข้ามาคุยกับเขาจริงๆ ต้องผ่านหลายด่าน แล้ว ก็ต้องเสียเงินด้วย ถ้าเผื่อว่าไม่จริงจังกับการหาคู่ เขาก็จะไม่เข้ามาใช้บริการ” ถ้าเดินเข้าไปใน MeetNLunch คุณจะเห็นการทำงานที่แตกต่างจากแม่สื่อยุคก่อนอย่าง แน่นอน เพราะก่อนที่จะเป็นลูกค้าของนิกกี้ได้ คุณต้องผ่านทั้งการสัมภาษณ์ การกรอกประวัติ ซึ่งนั่น ยังไม่รวมถึงคุณสมบัติที่คุณจะต้องมี ทั้งการศึกษาที่ต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีงานการที่ มั่นคง สถานภาพโสด ถ้าเคยแต่งงานก็ต้องหย่าเรียบร้อยแล้ว และนอกเหนือไปกว่านั้นคือ ห้ามเป็น สิว หรือน้ำหนักเกิน “ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็น first impression ในการออกเดต บุคลิก หรือว่ารูปร่าง

หน้าตา มันสำคัญมากในการที่เจอใครครั้งแรก เพราะเราไม่เคยเจอคนคนนี้มาก่อน ฉะนั้น ถ้ามีสิว เยอะ แล้วสามารถที่จะรักษาได้ เราก็จะแนะนำให้เขาไปรักษาก่อนที่จะเริ่มเจอคน หรืออาจจะเป็น เรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐานไปเยอะ ส่วนมากเราก็จะแนะนำให้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ลองลดน้ำหนักดู ออกกำลังกายมากขึ้น ไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะเสียเงินฟรี คือเราทำงานตรงนี้มานาน เรารู้สถิติว่าถ้า ในกรณีแบบนี้ โอกาสที่สำเร็จจะมีกี่เปอร์เซ็นต์” จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกลูกค้าเข้ามาสัมภาษณ์ตัวต่อตัว เพื่อที่จะทำความรู้จักตัวตนของ แต่ละคนให้มากขึ้น และเก็บไว้เป็นข้อมูลในการแมตช์คนที่เหมาะสมให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเกิดก็ต่อเมื่อ ลูกค้าตกลงที่จะออกเดตกับคนที่แมตช์ให้เท่านั้น สำหรับคนที่ห่วงว่า matchmaker จะทำให้ความโรแมนติก และความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต หมดไป แม่สื่อของเราให้คำตอบว่า “นิกกี้เชื่อในพรหมลิขิตนะคะ ก็พรหมลิขิตที่ได้มาเจอกันใน MeetNLunch ไง เพราะเท่าที่เจอ มา มีหลายคู่มากที่นิกกี้คิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ อย่างวันก่อนมีอยู่คู่หนึ่ง คือเราทราบว่าเขาเรียนที่ เดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน คณะเดียวกัน แล้วเราก็แมตช์ให้เขาเจอกัน แต่ที่เราไม่ทราบนี่คือเขา เกิดวันเดียวกัน ปีเดียวกัน นิกกี้คิดว่ามันเป็นพรหมลิขิต เพราะว่าจริงๆ แล้วเขามีโอกาสเจอกันมาก ขนาดไหน แต่กลับไม่มีโอกาสได้เจอกัน จนกระทั่งเข้ามาหาเรา” ด้วยการที่ได้เจอเรื่องราวที่น่าประทับใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้เอง จึงทำให้วันนี้นิกกี้หลงรัก อาชีพนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น จนถึงขนาดที่เธอเอ่ยปากบอกกับเราว่า อาชีพที่เธอทำอยู่นี้มีสีสันเสียจน อาชีพอื่นๆ ที่เธอเคยทำมาพลอยแห้งแล้งไปหมด ส่วนเธอจะคิดว่าอาชีพนี้สำคัญต่อสังคมในปัจจุบัน แค่ไหน ต้องฟังจากปากเธอเอง “ก่อนที่นิกกี้จะเข้ามาทำงานนี้ นิกกี้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีตัวเชื่อมโยงผู้คน ที่ทำให้เขารู้สึก ว่ามันปลอดภัยที่จะมีคนช่วยสกรีนให้เขา เพราะถ้าเจอกันเองบางครั้งอาจจะเสี่ยงเกินไป พอมีตรงนี้ เป็นทางเลือกแล้ว นิกกี้ว่าคนก็จะมีหนทางที่จะทำให้เจอคนอื่นได้มากขึ้น อีกอย่างหนึ่งคือ ช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ดี มีหลายธุรกิจมากเลยที่คนใช้บริการน้อยลง แต่ธุรกิจนี้คนใช้บริการมากขึ้น เพราะนิกกี้ มีความรู้สึกว่า คนต้องการที่พึ่งทางจิตใจมากขึ้น แล้วก็มีคนที่ตกงานหลายคนที่คิดว่า โอเค ถึงฉัน ตกงาน แต่ฉันก็อยากมีคู่” สำหรับคนที่กำลังมองหาความรักมานาน จนเกิดอาการท้อ บางคนถึงขั้นพานคิดไปว่าความ รักอาจจะไม่มีจริง เราคงต้องขอให้คุณหยุดความคิดนั้นไว้สักครู่ แล้วมาฟังคำแนะนำจากแม่สื่อ มืออาชีพอย่างนิกกี้ดูเสียหน่อย บางทีสถานการณ์อาจจะดีขึ้น “นิกกีแ้ นะนำว่า ควรจะต้องเปิดใจให้กว้าง แล้วก็เปิดรับคนเข้ามาในชีวติ เพราะถ้าเกิดว่าเราคิด ในแง่ลบตั้งแต่แรกแล้ว โอกาสที่ความรักจะเกิดขึ้นก็จะมีน้อย และที่สำคัญ ต้องรู้สึกมีความสุขกับตัว เองด้วย เพราะการทีเ่ รามีความสุขกับตัวเราเอง จะทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห ์ แล้วก็จะมีคนมารักเราเอง”

KNOCK KNOCK! The cutest teenager’s magazine! ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน พบกับ ‘น็อกน็อก!’ นิตยสารแฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ขวัญใจวัยรุ่น ที่กำลัง ‘น่ารัก!’ ที่สุดในเวลานี้ ที่แผงหนังสือวัยรุ่นทั่วประเทศ


AD

a day BULLETIN issue 48  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN issue 48  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement