Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

B

L

A

W

A

C

N

H

I ISSUE 469 I 24 FEBRUARY 2017

K

D

T

E


EDITOR’S NOTE Never Fear to Fail Again and Again ถ้าจะมีประเทศไหนทีส่ อนให้ผเู้ ขียนเรียนรูถ้ งึ การเริม่ ต้นใหม่ ได้ชดั เจนและแจ่มแจ้งทีส่ ดุ ณ ตอนนีเ้ ห็นจะไม่มปี ระเทศไหน เกิ น ประเทศอิ ส ราเอล ซึ่ ง ก็ อ ย่ า งที่ บ อกไว้ ต อนที่ แ ล้ ว ว่ า ผู้เขียนต้องเดินทางมาถ่ายท�าสารคดีเกี่ยวกับธุรกิจเกิดใหม่ หรือสตาร์ทอัพอยู่ที่นี่เกือบ 3 สัปดาห์ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ ประเทศอิสราเอลแทบไม่อยู่ในหมุดหมายของการเดินทาง พูดง่ายๆ ว่าชีวิตนี้ไม่จ�าเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้ เพราะยังมีอีก หลายประเทศที่ น ่ า เดิ น ทางไปเยื อ น แต่ พ อถึ ง วั น นี้ ก็ นึ ก ไม่ออกเหมือนกันว่า ถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วยังจะมีที่ไหนอีกที่เรา จะได้เรียนรู้จิตวิญญาณของนักสู้ได้ถึงขนาดนี้ อิสราเอลเป็นประเทศที่มีอายุได้เพียง 69 ปี มีประชากร เพียง 8 ล้านคน ถ้าเทียบกับประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน นับร้อยนับพันปีแล้ว ก็กล่าวได้วา่ อิสราเอลเป็นประเทศทีย่ งั ใหม่มากในประวัติศาสตร์โลก แต่ประเทศนี้กลับมีบทเรียน ไว้ ส อนประเทศอื่ น ได้ ม ากมายไม่ รู ้ จ บ โดยเฉพาะเรื่ อ ง จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ หรือ entrepreneurial spirit ตลอดเวลาที่ได้พูดคุย คลุกคลีอยู่กับนักธุรกิจในแวดวง สตาร์ทอัพ ไม่วา่ จะเป็นนักธุรกิจระดับสูง นักลงทุน หรือนักธุรกิจ ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งบริษัท สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งและเป็นสิ่งที่ทุกคนพูด เหมือนกันโดยไม่ได้นดั หมายก็คอื พวกเขาไม่กลัวความล้มเหลว ที่ส�าคัญไปกว่านั้น ทุกคนมองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวติ เป็นบทเรียนทีต่ อ้ งเรียนรู้ กล่าวได้วา่ ความล้มเหลว เป็ น เรื่ อ งปกติของชีวิต ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายแต่อย่างใด หลายคนเชือ่ ว่าทีอ่ สิ ราเอลเป็นประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น startup nation เป็นเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีก้าวล�้าน�าสมัย เลยสามารถต่อยอดท�าธุรกิจได้มากมายไปทัว่ โลก แต่อาจจะ ลืมมองไปว่า เทคโนโลยีที่น่าทึ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มคี นทีพ่ ร้อมจะทดลองในสิง่ ใหม่ๆ และพร้อมจะล้มเหลว ผิดพลาดไปกับการทดลองเหล่านั้น เพราะไม่มีใครหรอก ทีเ่ ริม่ ต้นท�าในสิง่ ใหม่แล้วจะประสบความส�าเร็จตัง้ แต่ครัง้ แรก การลองผิดจึงเป็นเรื่องส�าคัญไม่แพ้การลองถูก เหตุผลที่ท�าให้คนอิสราเอลไม่กลัวความล้มเหลวนั้น ผูเ้ ชีย่ วชาญหลายคนให้ความเห็นไว้ตรงกันว่า เพราะประเทศนีม้ ี จุดเริม่ ต้นจากการไม่มอี ะไรเลย ทรัพยากรธรรมชาติกม็ ไี ม่มากนัก เป็นประเทศที่แห้งแล้ง และยังต้องคอยระแวดระวังภัยจาก สงครามและการสูร้ บทีม่ อี ยูร่ ายรอบประเทศ บวกกับเป็นประเทศ ที่มีแต่ผู้อพยพจากชาติต่างๆ มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่หลัง สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ผูอ้ พยพทีท่ งิ้ บ้านทิง้ เรือนมาสร้างชีวติ ใหม่ในประเทศใหม่ ชนิดทีว่ า่ มาแต่ตวั กับหัวจิตหัวใจทีเ่ ข้มแข็ง และต้องดิน้ รนเอาตัวรอด จึงไม่ตอ้ งกลัวอะไรอีกแล้ว การต่อสู้ แบบไม่มอี ะไรจะเสียจึงเริม่ ขึน้ และเพราะการไม่มอี ะไรจะเสีย

นีเ่ อง จึงท�าให้เกิดการได้มาซึง่ สิง่ ใหม่ๆ ก็ในเมือ่ เริม่ จากศูนย์ แล้วละก็ พ้นไปจากนัน้ ถือว่าเป็นก�าไรทัง้ สิน้ ว่าอย่างนัน้ เถอะ การเริม่ ต้นจากจุดทีเ่ ราไม่เหลืออะไรเลยนัน้ จะมองว่าเป็น ข้อจ�ากัดก็ได้ หรือจะมองว่าเป็นโจทย์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก็ได้ แล้วแต่วา่ เราจะเลือกมองในมุมไหน แต่ผเู้ ขียนขอเลือกมอง อย่างหลัง เพราะด้วยวิธคี ดิ แบบหลังเท่านัน้ ทีเ่ ราจะก้าวต่อไป ได้ การมองการขาดแคลนหรือการไม่มอี ะไรเลยเป็นข้อจ�ากัด จะไม่กอ่ ให้เกิดอะไรนอกจากการสร้างกับดักให้ตวั เองติดอยูก่ บั ที่ และรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ร�่าไป แต่การเลือก ทีจ่ ะมองข้อจ�ากัดเป็นความคิดสร้างสรรค์นนั้ จะปลดปล่อยให้ เรามีอสิ รภาพในการทีจ่ ะเลือกท�าในสิง่ ทีเ่ ราอยากท�า อยากเห็น ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหน ก็ทา� ให้มันเป็นแบบนั้น ผู้บริหารและนักธุรกิจมากมายที่เราได้เจอระหว่างการถ่ายท�าสารคดีนนั้ เป็นบุคคลทีไ่ ด้ชอื่ ว่าประสบความส�าเร็จแล้ว ทัง้ สิน้ แน่นอนว่าถ้ามองเพียงแค่นนั้ พวกเขาก็แทบไม่มอี ะไร ต่างจากนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอีกมากมายหลายคน ทัว่ โลก แต่สงิ่ ทีท่ า� ให้พวกเขาแตกต่างจากนักธุรกิจอีกจ�านวนมาก ก็คอื พวกเขาไม่ได้ยดึ ติดกับความส�าเร็จ และไม่กลัวทีจ่ ะต้อง เริม่ ต้นใหม่เลยแม้แต่นอ้ ย เพราะการล้มเหลวคือบทเรียนชัน้ ดี ทีจ่ ะน�าพาไปสูค่ วามส�าเร็จทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า ยิง่ เมือ่ คนในสังคม เดียวกันคิดและมองเหมือนกันว่า ความล้มเหลวเป็นเรือ่ งปกติ ของการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ก็ไม่มใี ครทีจ่ ะหันมาเยาะเย้ยหรือ ดูถูกดูแคลนกัน เพราะเขารู้ว่าทุกคนก็ล้วนแต่ต้องต่อสู้กัน มาอย่างหนักทัง้ นัน้ ถ้าเลือกได้กไ็ ม่มใี ครอยากล้มในสิง่ ทีก่ �าลัง สร้างหรอก แต่หากเลือกไม่ได้ ก็ไม่มอี ะไรดีกว่าการรับมือกับ ความล้มเหลวให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ อิสราเอลเป็นประเทศทีก่ อ่ นหน้านีเ้ รารับรูแ้ ค่วา่ เป็นประเทศ ที่เต็มไปด้วยการสู้รบและสงคราม พาลท�าให้มองประเทศนี้ น่ากลัวไปอีก ซึง่ จะว่าไปก็ไม่ได้ผดิ อะไรหรอกทีเ่ ราจะเข้าใจเขา แบบนี้ (จากสือ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั รูม้ า) แต่กอ็ าจไม่ถกู ไปเสียทัง้ หมด เพราะอันทีจ่ ริงแล้วพวกเขาอาจจะสูร้ บอยูก่ บั ความผิดพลาด ในทุกๆ ครั้งที่เริ่มต้นท�าสิ่งใหม่ๆ ก็ได้ หรือไม่อย่างนั้นก็ ก� า ลั ง สู ้ อ ยู ่ กั บ ความหวั่ น ไหว ความไม่ มั่ น ใจตามประสา มนุษย์ปุถุชน แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็รู้ว่าตัวเองก�าลังสู้ไป เพือ่ อะไร และท�าอะไรอยู่ เรามาเยือนประเทศนีแ้ บบคนไม่รอู้ ะไรเลย มาด้วยความกลัว แต่นา่ แปลกทีเ่ ราจะกลับไปด้วยความไม่กลัวอะไรอีกแล้ว

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการทีป่ รึกษา วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการอ�านวยการ วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการบริหาร วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ รองบรรณาธิการ วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิ่งขวัญ รัตนคช ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รตั นะ ประสานงาน / นักเขียน ตนุภทั ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลคอนเทนต์ วิมลพร รัชตกนก บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ธนาคาร จันทิมา ผู้จัดท�าคลังข้อมูล รุจิรา จ�าปาวัน ผู้ประสานงานโครงการ นิรชา กิจรักษา ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน พิชญา เตระจิตร ปพิชญา กันทาสุวรรณ์ วริยา กระแจ่ม จักริน อินต๊ะวงค์

วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการอ�านวยการ Twitter : @khaopan

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 469 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

SHOPPING

อัพเดตเทรนด์ต้อนรับฤดูร้อน ด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ที่ตกแต่งด้วยโบและริบบิ้น

ALL ABOUT BIZ GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

จากงานอดิเรกที่รักสู่การต่อยอด เป็นธุรกิจของ Benjamin Cherix และ Sebastien Abad สองผู้ร่วมก่อตั้ง Lazgam

THE GUEST

ความมุ่งมั่นของ ‘บาส’ - พิทยา อิ่มลมัย ที่พิสูจน์ฝีมือด้วยการคว้า แชมป์ Red Bull Thre3Style Thailand

INTERVIEW

ส�ารวจตัวตนและความคิดของ ‘ฮิวโก้’ - จุลจักร จักรพงษ์

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ

LIFE เรื่องราวของ 2 เชฟ ผู้สร้างสรรค์ อาหารมื้อพิเศษในสไตล์ Chef’s Table

LETTER ขอบคุณนิตยสาร a day BULLETIN นะคะ ส�าหรับบทสัมภาษณ์เรื่องความรักของ ‘คุณอั๋น’ - ภูวนาท คุณผลิน และภรรยา คุณอลิสา พันธุศักดิ์ หลังจากอ่านจบเข้าใจเลยค่ะว่าการมีทัศนคติที่ดีเป็นพลังส�าคัญส�าหรับความรักอย่างแท้จริง - เกศินี สกาวศิลา ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

TREND

WHY SHOULD WE ALL BE CONSIDERED ‘EQUAL’?

Twitter

ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ส�าหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะประสบความส�าเร็จมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการที่สามารถลดความยากจนลงได้ แต่ความเหลื่อมล�้าภายในประเทศ ก�าลังส่งผลให้ประชากรไทยจ�านวนมากตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการด�าเนินชีวิตในอนาคต

100vs.87 7,000,000 ในชัว่ โมงท�างานทีเ่ ท่ากัน โดยเฉลีย่ ผูช้ าย จะได้รบั ค่าตอบแทน 100 บาท ส่วนผูห้ ญิง จะได้รบั ค่าตอบแทนเพียง 87 บาท

มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จาก 5 คนในปี 2551 เป็น 28 คนในปี 2558 แต่คนไทย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคน ยังคงมี ชีวติ อยูใ่ ต้เส้นความจน

587K Tweets

เกิ ด เป็ น กระแสไวรั ล เมื่ อ ประธานาธิ บ ดี โดนั ล ด์ ทรั ม ป์ จั บ มื อ กั บ ชิ น โซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นานถึง 19 วินาที โดยสี ห น้ า ของนายกอาเบะแสดงถึ ง ความอึดอัดอย่างเห็นได้ชัด

#Nokia3310 33.7K Tweets

‘โนเกีย 3310’ มือถือในต�านานก�าลังจะกลับ มาเปิดตัวอีกครัง้ ด้วยหน้าจอสี กล้องถ่ายรูป และวิ ท ยุ FM พร้ อ มแบตเตอรี่ สุ ด อึ ด สามารถเปิดเครื่องในโหมดสแตนด์บายได้ นานถึง 235 ชั่วโมง

Facebook

3/4

Venezuela

1M people talking about this

อัตอออออออออออออออออ ราของประชากรในประเทศไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ และจ�านวน ออออออออออออออออ 3 ออ 4 โฉนดที่ ดิ น 61% ของประเทศอยู ่ ใ นมื อ ของประชากรเพียง 10% เท่านั้น

Ranking 5 อันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุด 1. รัสเซีย 2. อินเดีย 3. ไทย 4. อินโดนีเซีย 5. บราซิล

1%

ในช่วงเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมา คนรวย 1% ครอบครอง ความมั่ ง คั่ ง ใน ปริ ม าณที่ ม าก กว่าประชากรไทยทีเ่ หลือทัง้ หมดรวมกัน นอกจากนี้ รายได้เพียงปีเดียวของคนทีร่ วย ทีส่ ดุ ในประเทศไทย สามารถลดความยากจนของคนทัง้ ประเทศได้เป็น เวลาถึง 1 ปี

#TrumpsHandShake

คนรวย 1% ครอบครองความมั่งคั่งในประเทศ 74.5% คนรวย 1% ครอบครองความมั่งคั่งในประเทศ 58.4% คนรวย 1% ครอบครองความมั่งคั่งในประเทศ 58.0% คนรวย 1% ครอบครองความมั่งคั่งในประเทศ 49.3% คนรวย 1% ครอบครองความมั่งคั่งในประเทศ 47.9%

19

โอกาสของลูกคนทีม่ รี ายได้ น้อยจะได้เข้าเรียนในระดับ มหาวิทยาลัยจะแตกต่างจากคนอืน่ ๆ ถึง 19 เท่า นอกจากนีช้ อ่ งว่างของอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาระหว่างคนจน และคนรวยมีการปรับเพิม่ มากขึน้

ทีม่ า : www.oxfam.org, www.forbes.com, www.creditsuisse.com, data.worldbank.org, themomentum.co

เวเนซุเอลาปิดสถานีโทรทัศน์ CNN ภาค ภาษาสเปน หลังจากรายงานข่าวนักการทูต เวเนซุ เ อลาลั ก ลอบขายหนั ง สื อ เดิ น ทาง ให้กลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง

YouTube Cold - Maroon 5 ft. Future

2,574,886 views on 17 FEB 2017

Maroon 5 และแร็ ป เปอร์ ห นุ ่ ม Future เซอร์ ไพรส์แฟนๆ ด้วยแนวเพลงแปลกใหม่ ใช้เครือ่ งดนตรีนอ้ ยชิน้ แต่ยงั คงความเท่ดว้ ย เสียงสูงทรงเสน่ห์


GOODNEWS

ถ้าไม่บอก หลายคนอาจจะ เดาไม่ถูกว่าสิ่งที่อยู่ในมือ ของผู้ชายคนนี้คืออะไร เรา ขอเฉลยให้ก่อนว่าชายคนนี้ ชื่อว่า Stephane Piat ซีอีโอ ของบริษัท Carmat บริษัท สัญชาติฝรั่งเศส และสิ่งที่ เขาก� า ลั ง ถื อ อยู ่ ก็ คื อ หั ว ใจ เที ย ม ที่ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท ของเขา ซึ่ ง น� า มาเปิ ด ตั ว ในงานเมื่อวันที่วาเลนไทน์ ที่ผ่านมา ที่กรุงปารีส - Reuters / Christian Hartmann

TECHNOLOGY

นักวิทยาศาสตร์คิดค้น

โดรนช่วยผสมเกสร ผึ้งตัวน้อยที่เราทุกคนรู้จักกันดีนั้น นอกจากจะเป็นผู้ผลิตน�้าผึ้งชั้นดีแล้ว ยังท�าหน้าที่เป็นตัวช่วยในการถ่าย ละอองเรณูของพืชนานาชนิด เนื่องจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้ลดจ�านวนลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักวิจัยชาวญี่ปุ่น จึงได้คิดค้นโดรนช่วยถ่ายละอองเรณูที่จะมาช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยโดรนชนิดนี้จะถูกควบคุมจากระยะไกล ในการเข้าไปจุมพิตกับเกสรดอกไม้ ท�าหน้าที่รับและส่งละอองเรณูแก่เกสรผ่านเจล ซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์ของ AIST ได้พฒ ั นาขึน้ โดยบังเอิญเมือ่ 8 ปีกอ่ น คาดกันว่าเมือ่ เทคโนโลยีของ GPS ผสานกับ AI เราจะสามารถน�าโดรนนี้ มาใช้งานในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ เพื่อช่วยผสมเกสรแทนเหล่าผึ้งได้ในอนาคต ที่มา : www.qz.com

PUBLIC HEALTH MOMENT OF THE WEEK

หนึง่ ในการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก FIS Alpine Ski World Championships ครัง้ ที่ 44 ได้จบการแข่งขันไปแล้ว โดยปีนกี้ ารแข่งขันสกีชงิ แชมป์ระดับโลกแบบ อัลไพน์ ได้เวียนมาจัดทีเ่ ซนต์ มอริตซ์ ประเทศสวิตเซอร์เเลนด์อกี ครัง้ ซึง่ ก็มนี กั กีฬาจ�านวนมากตบเท้าเข้าร่วม และด้วยความสวยงามของเทือกเขา บวกกับสีขาว โพลนของหิมะทีท่ อดตัวอยูใ่ นทุกพืน้ ที่ ท�าให้ภาพทีอ่ อกมาในทุกมุมสวยงาม น่าประทับใจเหลือเกิน

พฤติกรรมสุนัขสะท้อนบุคลิกภาพเจ้าของได้

Did You Know?

งานวิจยั ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ PLOS ONE ระบุวา่ สุนขั เปรียบเสมือนกระจกเงา ทีส่ ามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผูเ้ ลีย้ งออกมาได้ โดยทีมนักวิจยั ประเทศออสเตรียได้ศกึ ษาสุนขั กว่า 100 ตัว พร้อมเจ้าของ พบว่าสุนขั สามารถสะท้อนอารมณ์ความคิดเชิงลบ รวมถึงความรู้สกึ ผ่อนคลายและเป็นมิตรของเจ้าของได้ แถมบางครั้งยังช่วยให้เจ้าของรับมือกับความเครียดใน ที่มา : http://journals.plos.org ชีวิตได้ดีขึ้นอีกด้วย

เลเซอร์ช่วยศัลยแพทย์

วินิจฉัยและรักษา

โรคมะเร็งในสมอง

ศัลยแพทย์ทกุ คนต่างเข้าใจเป็นอย่างดีวา่ การผ่าตัดสมองและระบบประสาทเป็นเรือ่ งที่ ละเอียดอ่อน ทีมวิจัยทางการแพทย์จึงได้ ทดลองวิ ธีก ารรั ก ษาด้ ว ยเลเซอร์ ที่ เ รี ย กว่ า SRS microscopy กับผูป้ ว่ ยจ�านวนกว่า 360 คน ในโรงเรียนการแพทย์มหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งพบว่าล�าแสง ของเลเซอร์สามารถช่วยให้ศลั ยแพทย์สามารถ วิเคราะห์โรคมะเร็งสมองได้เร็วขึ้น และช่วย ตัดสินใจได้ว่าจะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจาก สมองของผูป้ ว่ ยมากน้อยเพียงใด เพราะเลเซอร์ ช่วยให้แพทย์เห็นขอบของเนื้องอกได้ชัดเจน ในเบื้องต้นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดประสบผล ส�าเร็จเป็นอย่างดี ส่วนในระยะยาวนั้นต้อง ติดตามผลการรักษาต่อไป ที่มา : www.bbc.com


แค่เห็นเจ้าอัลปากาสองตัวนี้ ก็ทา� เราใจละลายเพราะความน่ารักของมัน แถมยังได้รู้ว่า ทั้งคู่มีชื่อเก๋ๆ อีกด้วย โดย ตัวซ้ายเป็นตัวผู้ชื่อว่าโรมิโอ ส่วนตัวขวาเป็นตัวเมียชื่อว่า จูเลียต โดยทางสวนสัตว์ Roev Ruchey ในเมือง Krasnoyarsk ประเทศรัสเซีย ได้จับทั้งคู่มา แต่งตัวให้เข้ากับวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์นั่นเอง - Reuters / Christian Hartmann

SOCIETY

ART

ที่มา : www.fastcodesign.com

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ สนามไชย ขนส่งมวลชนบนพื้นที่ที่สะท้อนความเป็นไทย Quote OF THE WEEK

การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) เผยความคืบหน้าของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สนามไชย ซึง่ จะเป็นประตูบานใหม่สเู่ กาะรัตนโกสินทร์ โดยถื อ เป็ น สถานี เ ดี ย วที่ มี ตั ว สถานี อ ยู ่ ใ จกลาง พื้นที่ชั้นในเขตเมืองเก่าซึ่งอยู่ในเขตระหว่างแม่น�้า เจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิม โดยภายในได้รับ การออกแบบตามสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ซึ่ ง ให้ ค วามรู ้ สึ ก เหมื อ นท้ อ งพระโรง ในพระบรมมหาราชวัง และเป็นจุดเชื่อมต่อกับ มิวเซียมสยาม ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก�าลังด�าเนินโครงการผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์ก แห่ ง ใหม่ ข องประเทศไทย ในฐานะศู น ย์ ก ลาง การท่องเทีย่ วเชิงแหล่งเรียนรูแ้ ละวัฒนธรรมอีกด้วย ที่มา : www.prachachat.net

“ฉันไม่สามารถ รับรางวัลนี้ได้ อัลบั้ม Lemonade เป็นอัลบั้ม ที่ควรค่าแก่การเป็น อนุสรณ์มากกว่า บียอนเซ่ได้คิดและ สร้างสรรค์มาอย่างดี เป็นบทเพลงที่ไพเราะ และค�้าจุนจิตวิญญาณ ของเรา” Adele กล่าวขณะขึ้นรับรางวัลอัลบั้มแห่งปี ในงานประกาศผลรางวัล แกรมมี ครั้งที่ผ่านมา

ANIMAL

โต๊ะอาหารบนเครื่องบิน

พื้นที่ใหม่ของศิลปะสาธารณะ เราทุกคนรู้กันดีว่าการเดินทางอันยาวนานด้วย เครือ่ งบินนัน้ เป็นเรือ่ งทรมานแค่ไหน สายการบินเดลตา จึงปิ๊งไอเดียใหม่ ด้วยการร่วมมือกับ Wieden+Kennedy บริษทั ดีไซน์จากนิวยอร์ก สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางผ่านงานศิลปะบนโต๊ะอาหารแบบพับบนเครือ่ งบิน ในครั้งนี้มีศิลปินผู้มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมกว่า 12 ชีวิต ทั้ง Noma Bar, Stevie Gee, Paola Gracey, Alex Yanes ฯลฯ โดยศิลปินแต่ละคนจะตีความเสน่ห์ของเมืองต่างๆ ออกมาเป็ น ผลงานศิ ล ปะตามแบบฉบั บ ของตัวเอง แล้วน�ามาเป็นลวดลายบนโต๊ะอาหารทีค่ ณ ุ สามารถเลือก ได้ตามสมัครใจ ว่าเที่ยวบินนี้จะชมภาพขอบฟ้าของ มหานครนิวยอร์กสไตล์สตรีทอาร์ต ดื่มด�่าบรรยากาศ กรุงลอนดอนผ่านสีสันสดใส หรือชมภาพดวงไฟนีออน สว่างกลางโตเกียวก็ได้ตามใจปรารถนา

สุนัขพันธุ์เยอรมันเชเพิร์ด

คว้ารางวัลยอดเยีย่ มจากงานประกวดสุนขั ของอเมริกา เจ้า Rumor สุนขั เพศเมีย สายพันธุเ์ ยอรมันเชเพิรด์ จากเมืองเอ็ดเกอร์ตนั รัฐวิสคอนซิน ชนะการประกวดรางวัล Best in Show ซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในงานการแสดงและประกวดสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่าง Westminster Kennel Club ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 141 ในมหานครนิวยอร์ก จากสุนัขที่เข้าแข่งขันกว่า 2,700 ตัว โดยวัดจากความสามารถพิเศษ สุขภาพ และลักษณะที่สมบูรณ์ทางกายภาพของสุนัข และถือเป็นครั้งแรก ในรอบ 20 ปีที่สุนัขสายพันธุ์นี้สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ ที่มา : www.nytimes.com


INTERVIEW เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์, ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, มิ่งขวัญ รัตนคช ภาพ : มณีนุช บุญเรือง สไตลิสต์ : Hotcake

B L A A N W H I


C T

K D E

ในวัย 35 ปี ชีวิตของ ‘ฮิวโก้’ - จุลจักร จักรพงษ์ ก�าลังเคลื่อนที่เข้าหาความมืด ฟังดู ตรงกันข้ามกับคนอื่นทั่วๆ ไปในวัยเดียวกันที่ มักมุ่งหาแสงสว่างที่เชื่อว่าเป็นจุดที่อบอุ่นและ น่าพิสมัยมากกว่า ในวันนัน้ เขานั่งลงและบอกกับ เราว่าเขาสนใจสิ่งนี้เป็นอย่างมาก มากเสียจน กลัน่ ออกมาเป็นอัลบัม้ ล่าสุดของเขาอย่าง ด�ำสนิท ริ้วรอยที่ปรากฏบนใบหน้า และวิธีคิดของ ชายหนุ่มที่เอ่ยออกมาตลอดการให้สัมภาษณ์ บ่งบอกกับเราได้เป็นอย่างดีวา่ ทีเ่ ขาผ่านหลักไมล์ ในชีวิตมาเป็นระยะทางยาวไกล ผ่านความผิดพลาดมาหลายครัง้ ทั้งการเป็นเด็กวัยรุ่นที่แสน แหลมคมและอันตรายต่อผู้คนรอบข้าง หรือ ช่ ว งเวลาของการเชื่ อ มั่ น ในอุ ด มการณ์ ที่ เ ขา พร้อมจะลุกขึ้นมาตัดสินผู้อื่นทุกเวลา จนมาถึง บทบาทของการเป็นพ่อที่ค่อยๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาให้เกิดขึ้นอย่างช้าๆ กระบวนการทั้งหลายเหล่านั้นท�าให้ความหมายของความดี แ ละความชั่ ว ส� า หรั บ เขา ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกอย่างหดเล็กลงเข้าสู่ การส�ารวจในตัวตนมากขึน้ เช่นเดียวกับความคิด ของเขาที่ มี ต่อ ‘สีด�า’ และ ‘สีขาว’ ที่ไม่ได้เป็น สัญลักษณ์ของความน่ากลัว และความสวยงาม อย่างที่เราเคยคิด ในช่วงเวลาสิบโมงเช้าทีบ่ รรยากาศแสนร้อน อบอ้าว แต่เรากลับไม่ได้รู้สึกว่าอุณหภูมิที่มี ร้อนไปกว่าความรูส้ กึ อัดแน่นทีเ่ ร่าร้อนอยูภ่ ายใน จากการได้แลกเปลีย่ นบทสนทนากับผูช้ ายคนนี้


ส�ำหรับหนุ่มใหญ่วัย 35 มีเรื่องอะไรในชีวิตที่คุณรู้สึกเป็นห่วง มำกที่สุด ก็มหี ลายเรือ่ งผสมๆ กัน เรือ่ งครอบครัวคงเป็นเรือ่ งใหญ่ทสี่ ดุ มั้ง แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเส้นทางชีวิตด้านอื่นๆ ไม่ก้าวหน้าไป ด้วยกัน อย่างเช่นเรือ่ งการงาน ชีวติ เราก็คงไม่สมบูรณ์ไปได้หรอก คงมีผลกระทบต่อครอบครัวด้วยเช่นกัน ฉะนั้น เรื่องทั้งหลาย ในชีวิตเราคงแยกออกเป็นเรื่องๆ ไม่ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่ ทีส่ ดุ เพราะถามว่าเป็นห่วงเรือ่ งสังคมส่วนรวมไหม ห่วงเรือ่ งอนาคต ของลูกตัวเองไหม ก็เป็นห่วงหมดเลย แต่ในเมื่อเราไม่มีบทบาท อะไรในการหล่อหลอมสังคมให้เป็นอย่างที่เราคิดได้ เราก็ต้องมี ความหวังอยู่ในใจ และเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างคงต้อง ดีขึ้นในไม่ช้า ในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผมรู้สึกว่ามีเรื่องหนึ่ง ที่ส�าคัญอย่างมากเลย คือการที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกเลี้ยงดูไม่ดี เราจะกลายเป็นภัยของสังคม ผู้ชายที่ไม่มีมนุษยธรรม ไม่เคารพ เพศตรงข้าม ไม่เคารพเพศแม่ ถูกตามใจมากเกินไป ไม่ได้ถูก ชี้แนะ หรือบางทีไม่ได้ถูกกักกันเป็นสิ่งที่อันตราย ดังนั้น สิ่งที่ผม เป็นห่วงที่สุดวันนี้ก็คือ การท�าให้ลูกชายทั้ง 2 คนไม่ต้องเติบโต ไปเป็นภัยของสังคม เพศชำยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรำยขนำดนั้นเลยเหรอ แน่นอน ไม่มอี ะไรในโลกนีท้ จี่ ะอันตรายไปกว่าผูช้ ายทีไ่ ม่มอี ะไร จะเสีย ผู้ชายที่มีแต่ความบ้าคลั่ง ไร้มนุษยธรรม ไร้หลักการ ไม่มีสิ่งไหนจะเป็นภัยต่อมนุษย์เท่ากับนี้แล้ว แม้แต่เสือ กระทิง แรด ก็สู้ไม่ได้ โดยเฉพาะในวัย 17-30 ปี คือช่วงเวลาที่โหดร้าย ที่สุดส�าหรับผู้ชาย เป็นช่วงวัยที่เราสามารถท�าอะไรก็ได้ เผาป่า ระเบิดภูเขา ฆ่าคนได้นับล้าน คุณมีช่วงเวลำที่อันตรำยแบบนั้นด้วยเหรอ ก็ตอ้ งมี แต่โชคดีทผี่ มมีแม่ซงึ่ เป็นคนทีส่ ง่ อิทธิพลสูงสุดในชีวติ แล้วในวัยเด็กของผมเต็มไปด้วยผูห้ ญิงทีท่ รงพลัง น่าเคารพนับถือ ผมเติบโตมาในโลกทีม่ ผี หู้ ญิงเยอะกว่า ดังนัน้ ผมอาจจะบางเบาลง ไม่ได้โหดเหีย้ มเท่ากับคนทีถ่ กู เลีย้ งดูมาแบบทิง้ ๆ ขว้างๆ ผมฝึกหัด ที่จะน�าความโหดร้ายและอารมณ์ร้อนๆ ที่อยากจะแสดงออก เข้าไปใส่ไว้ในดนตรี ไปแสดงออกในผลงานเพลง ถือว่าเป็น การท� า งาน เป็ น แหล่ ง ระบายพลั ง บางอย่ า ง ความตื่ น เต้ น ความกระตือรือร้น ความดี ความเลว และทุกอย่างทีผ่ สมๆ กันอยู่ ออกไปสูภ่ ายนอก ผมก็มศี ตั รูให้ตอ่ ต้าน มีเป้าหมาย และเป้าต่างๆ ที่ผมอยากจะไปเล่นงานมัน แต่ผมท�าได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง อย่างว่าแหละ การถูกเลีย้ งด้วยผูห้ ญิงเป็นหลัก ผมจึงไม่สามารถ ใช้ชีวิตกับผู้หญิงแบบทิ้งๆ ขว้างๆ อย่างที่เห็นกันทั่วไปในสังคม ทุกวันนีไ้ ด้ ทัง้ ๆ ทีช่ วี ติ ในสังคมวงการบันเทิงมันเอือ้ อ�านวยโอกาส ที่คุณจะท�าอะไรตามอ�าเภอใจตัวเอง โดยเฉพาะในเมืองไทยเรา เรื่ อ งพวกนั้ น ยั ง ถื อ ว่ า มี อ ยู ่ ต ลอด แต่ ผ มรู ้ สึ ก ว่ า เราท�า ไม่ ไ ด้ เพราะเรามีอะไรจะสูญเสีย ผู้หญิงมีควำมส�ำคัญต่อชีวิตของผู้ชำยอย่ำงไร คือสิ่งส�าคัญที่สุดเลยครับ เพราะว่าถ้าไม่มีผู้หญิง ผมคิดว่า มาตรฐานในชีวติ ของตัวเราเองจะลดต�า่ ลงมาก มาตรฐานทีม่ ใี ห้กบั ตัวเอง ความพอใจในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ชายด้วยกัน มาพิพากษาว่า ‘เฮ้ย เล็ก มึงเป็นคนไม่ดี’ ผมโคตรไม่แคร์เลยว่ะ (หัวเราะ) มึงไม่มีความหมายเลยนะ แต่ลองให้แม่ หรือแฟน หรือ น้องสาว พี่สาว มาบอกว่าผิดหวังในตัวผม อันนี้สิเราจะรูส้ กึ ลึก ไปถึงข้างใน อันนี้แค่ความรู้สึกของตัวผมนะ ผมไม่รู้ว่าคนอื่น เป็นเหมือนกันหรือเปล่า ผมจะเอามาตรฐานว่าเราควรท�าตัวยังไง พฤติกรรมของเราดีหรือไม่ดี โดยวัดจากสายตาของเพศตรงข้าม ถ้าไม่มตี รงนัน้ ตัวเราก็ไม่มมี าตรฐาน ท�าอะไรก็ได้ตามใจชอบ คิดว่า ไม่มีอะไรผิด เพราะตามธรรมชาติของผู้ชายเราๆ นี่มันต้อง แข่งกันโหด แข่งกันเจ๋ง แข่งกันเหี้ยม แข่งกันท�าเป็นไม่สน แสดง ความเลือดเย็น ความนิ่ง ความโหด ต้องเป็นนักเลงสิเว้ย นี่เป็น สิ่งที่ได้รับการเชิดชูในสังคมผู้ชาย ความไม่กลัว ความแข็ง ความดื้อ นี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายด้วยกันจะชื่นชม เฮ้ยเพื่อน มึงแม่งแน่ ว่ะ แต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ได้เคารพเรื่องพวกนี้


“ความมืดไม่ได้นา่ กลัวหรอก เรามาจากความมืดแล้วเราจะกลับสูค่ วามมืด ส�าหรับผม ความมืดเป็นสิ่งที่มีเมตตา เป็นสิ่งที่นุ่มนวล แสงสีขาวโหดๆ ต่างหากที่น่ากลัว ทุกคนดูโทรมภายใต้แสงสว่าง” แต่มันก็มีนะ มีผู้หญิงที่หลงใหลในผู้ชำยอ�ำมหิต ก็มี แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเราเป็นเองมากกว่า เราจะ ไม่ทักท้วงกันเลย ถ้าคุณก�าลังท�าตัวล้มเหลว คุณก�าลังเล่นยา คุณก�าลังกินเหล้าจนอ้วก คุณก�าลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่ หมวกกันน็อก ไม่มีผู้ชายคนไหนเข้ามาห้ามคุณหรอก สมมติ ถ้าคุณเมาแล้วขับ ไม่มีเพื่อนผู้ชายคนไหนบอกคุณว่า ‘มึงแน่ใจ เหรอ จะดีเหรอ’ แต่ลองเป็นผูห้ ญิงสิ เขาจะช่วยเข้ามาห้ามปราม เราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมา ถึงเขาไม่พูด เราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่พอใจ หรือไม่เห็นด้วย ‘กำรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์’ ควำมหมำยของค�ำนี้คืออะไรกันแน่ ทีผ่ า่ นมาผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คม จากความผิดหวังว่าสังคมเราควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คาดหวังว่าผู้น�าประเทศจะต้องเป็นอย่างนี้ จนถึงจุดที่เห็นว่า บางที เ ราไปคาดหวั ง อะไรจากคนอื่ น มากไป ในอี ก ทางหนึ่ ง เราสามารถเริม่ ต้นจากตัวเองหรือเปล่า สิง่ ทีถ่ กู ต้องคือท�าอย่างไร ให้เราเป็นคนที่ใช้ได้ ท�าอย่างไรให้ชีวิตของคนรอบข้างเราดีขึ้น มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องเป็นภาระใคร พอท�าได้แล้วจากนั้นค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไปจากตัวเอง ไม่ใช่เริ่มจากการไปเรียกร้อง ภายนอก แล้ ว ค่ อ ยๆ กลั บ เข้ า มาโดยไม่ ไ ด้ ม องตั ว เองก่ อ น นัง่ วิจารณ์ผนู้ า� ประเทศ พรรคการเมือง หรือขัว้ อ�านาจต่างๆ โดยที่ ตัวเรายังเหลวแหลกอยู่ แบบนี้มันก็ไม่ใช่ ช่ ว งที่ คุ ณ สนใจเรื่ อ งภำยนอกมำกกว่ ำ ภำยในของตั ว เอง นี่อำยุประมำณเท่ำไหร่ ก็วัยรุ่น อายุ 17 ยัน 26-27 ช่วงนั้นแหละ ที่รู้สึกว่ามันเป็น หน้าทีข่ องเราเหลือเกินทีจ่ ะต้องชีใ้ ห้เห็นว่าสังคมบกพร่องตรงไหน เราอาจจะหลงตัวเองเกินไป ว่าเราคิด ว่าเราเห็น เราถูกต้องอยู่ คนเดียว แต่ในที่สุดเราก็พบว่าเราก�าลังพูดเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว นี่นา เขาแค่ไม่พูดกันเท่านั้นเอง แล้วมันเริ่มคลี่คลำยอย่ำงไร มันไม่ได้คลี่คลายไปเองหรอกนะ เราต้องผิดหวัง ต้องท�าสิ่ง ผิดพลาด อย่างผมมีกรณีช่วงเหตุการณ์รัฐบาลประกาศสงคราม ยาเสพติด ช่วงจัดระเบียบสังคม ซึง่ เป็นช่วงทีร่ ฐั บาลบังคับบิดเบือน สือ่ ผมก็ไปเข้าร่วมแสดงตัวต่อต้านกับคนอืน่ ๆ โดยทีล่ มื คิดไปว่า คนอืน่ เขาก็ต่อต้านด้วยเหตุผลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เหตุผลเดียวกับตัวเรา เขาต่อต้านด้วยประเด็นของการอนุรกั ษ์นยิ ม ซึง่ ถ้าใช้ภาษาการเมือง แบบเมืองนอกก็คือพวกขวาจัด แล้วเราเองไม่เคยมองตัวเองว่า เป็นคนขวาจัดเลยนะ เป็นซ้ายด้วยซ�า้ จึงได้รวู้ า่ การทีอ่ อกไปต่อต้าน อะไรก็ตาม บางทีอาจจะหลงเข้าไปอยู่ในเกมที่ใหญ่กว่าซึ่งไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเราเลย และพวกเราอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือก็เป็น ไปได้ ผมรูส้ กึ แบบนัน้ อีกครัง้ ตอนทีผ่ มไปประท้วงรัฐบาลไทยรักไทย แล้วทุกคนตะโกน ‘ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป’ แล้วไปๆ มาๆ อ้าว! เดี๋ยวก่อน นี่เราท�าเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอ ผมรู้สึก ตรงนัน้ ขึน้ มาเลย แล้วก็ผดิ หวัง รูส้ กึ ผิด รูส้ กึ โง่ ทัง้ ทีเ่ มือ่ ก่อนคิดว่า ตัวเองเป็นคนฉลาด แล้วยิ่งพอหลังจากเราออกจากพันธมิตรฯ แล้วเห็นเขาไปยึดสนามบิน ก็ยิ่งรู้สึกว่าพลาดมาก ผิดหวังมาก ไม่ใช่เพราะว่าคนที่เราต่อต้านเขาดีกว่า แต่กลายเป็นว่าเราก็ ไม่ได้ดไี ปกว่าเขา แล้วอีกอย่างทีผ่ มได้เรียนรู้ คือการท�าอะไรแตก มันไม่ได้การันตีวา่ จะน�ามาประกอบใหม่แล้วจะกลับไปดีเหมือนเดิม

เพราะว่าสิง่ นีข้ นึ้ อยูก่ บั คนอืน่ อีกเยอะแยะ และบางทีเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ มันเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากประเด็นที่เราคิด และสิ่งที่ตามมา ก็อาจจะโหดกว่าเดิมก็เป็นไปได้ และทีส่ า� คัญก็คอื ความแตกแยก การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือสังคมไหน ก็ตามที่มีสองฝั่ง โดยที่ต่างมองอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นมนุษย์ แบบนี้ ก็ถือว่าแพ้แล้ว ทุกคนแพ้ เพราะว่าเหตุผลไม่มี สาระไม่มีแล้ว ทีนี้ทุกเรื่องก็จะกลายเป็นเหมือนแมนยู-ลิเวอร์พูล คือเราแยกกัน โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลย แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นตรงนั้น ไร้สาระ จำกวันนัน้ ควำมหมำยของควำมดีควำมชัว่ ในทัศนคติของคุณ เปลี่ยนไปแค่ ไหน ก็รู้สึกว่าตัวเราหดลงมา กลับมาอยู่ที่ตัวเองและคนรอบข้าง แล้วผมก็ได้เรียนรูว้ า่ ทุกคนคิดว่าตัวเองถูก แทบไม่มใี ครเลยทีร่ ตู้ วั ว่าก�าลังท�าความผิดอยู่ ทุกคนสามารถท�าอะไรก็ได้ แล้วหลังจาก ท�าลงไปแล้วก็หาเหตุผลว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ท�าไมฉันจึงท�า เช่นนี้ ท�าไมฉันต้องฆ่าเขา ก็เพราะว่าฉันเป็นคนด้อยโอกาส ฉันติดยา แม่ไม่รัก โดยไม่รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองท�า พอควำมคำดหวังต่อโลกรอบตัวหดเล็กลง ตัวตนข้ำงใน ของเรำจะเป็นอย่ำงไร ก็แค่รู้ว่าเราไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าใคร และผมก็พยายาม มองคนเป็นแต่ละบุคคล แทนทีจ่ ะมองเป็นเหมารวมกลุ่ม ไม่มอง อะไรกว้างๆ ซึ่งมันก็ท�าให้ผมเปลี่ยนความคิดเรื่องเจตนากับผล เจตนาในการกระท�าไม่คอ่ ยส�าคัญส�าหรับผมอีกแล้ว เพราะทุกคน ล้วนคิดว่าตัวเองเจตนาดี แม้วา่ เจตนาคุณอาจจะดี แต่ผลกระทบ ของสิ่งที่คุณพูดออกไปท�าให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าคุณดูถูกเขา ทั้งที่ทุกอย่างที่คุณพูดอาจจะถูกต้องก็ได้ แต่ผลของการพูด ออกมาคืออะไร บางทีความจริงบางอย่างไม่จ�าเป็นต้องพูด เพราะว่าเจตนาของคุณคืออยากจะส่องแสงสว่างในที่มืดให้ ทุกคนเห็น นั่นก็เป็นความคิดที่ดี แต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร เหมือนอุดมกำรณ์กับควำมเป็นจริงนั้นบำงครั้งก็ ไปด้วยกัน ไม่ ได้ มันแทบจะไปด้วยกันไม่ได้เลยล่ะ ถ้าเรายอมรับว่าทุกคนล้วน มีเหตุผล หรืออย่างน้อยๆ ก็คดิ ว่าตัวเองมีเหตุผลในสิง่ ทีต่ วั เองท�า แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ คือไปบอกว่า เราส่องดูในกะโหลกนายแล้ว นายเป็น คนเลว เลวตั้งแต่ความคิดเลย ซึ่งมันน่ากลัวตรงที่ประวัติศาสตร์ ก็สอนเรามาตลอดอยู่แล้วว่าคนที่คิดว่าตัวเองเจตนาดี สามารถ ท�าอะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนมหาศาลได้ ความเชื่อมั่น ในตัวเองบางครั้งก็แคบไป สังคมนั้นกว้างใหญ่ และซับซ้อนเกิน กว่าที่เราคนเดียวจะมาแบ่งทุกอย่างออกเป็นแค่สองฝั่ง สองสี ขาว-ด�า แล้วทุกคนก็ห่วงแต่เจตนาตัวเอง ทุกคนจะเอากฎหมาย มาอ้าง ทั้งๆ ที่ไม่มีใครท�าตามกฎหมายแม้แต่คนเดียว บ้านเรา เสี ย เปรีย บตรงที่ไ ม่ มีวัฒ นธรรมหลัก การตรงนี้ เราหยิบ ของ เมืองนอกมาใช้ แล้วไม่ได้อยู่ในดีเอ็นเอของเรา ไม่ได้เป็นสิ่งที่ งอกมาโดยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เอามาปลูก บางอย่างที่เอามา ปลูกที่นี่มันก็ไม่ขึ้น เรำขำดอะไร ท�ำไมถึงท�ำให้วฒ ั นธรรมกำรเคำรพผูอ้ นื่ งอกงำม ขึ้นมำไม่ ได้ ผมว่ากฎหมายที่นี่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์พอ บางทีมันเป็นเรื่อง วัฒนธรรมเลย ค�าว่า ‘Justice’ ในภาษาอังกฤษ กับค� าว่า


“สังคมไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถไปหล่อหลอมมันได้ สังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ มันเป็นผลมากกว่าเหตุ แต่ที่เราหลงคิดกันไป ว่าเราสามารถไปแก้ ไขได้ ไปบิดตรงนี้ ตรงนัน้ หรือเปลีย่ นแปลงตามอ�าเภอใจได้ เพราะนัน่ เป็นผลทีต่ ามมาทีหลัง เราเอามาวิเคราะห์ ได้ วิพากษ์วิจารณ์ ได้ แต่จริงๆ แล้วเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้” ‘ยุติธรรม’ แปลออกมาได้ แต่ความหมายกลับไม่เหมือนกัน ใน ต่างประเทศถ้าศาลตัดสินว่าคุณท�าผิด คุณต้องโดนลงโทษ แต่สา� หรับ กฎแห่งกรรมของบ้านเรา วัฒนธรรมพุทธเราแตกต่างกันนิดหนึ่ง ตรงที่ยุติธรรมคือหยุด แล้วก็คืนสู่ธรรมะ หรือกลับสู่ธรรมชาติ ไม่ได้แปลว่าการตัดสินเด็ดขาดแบบนั้น อีกอย่างคือบ้านเรามัน เสียหน้ากันไม่เป็น แพ้กนั ไม่เป็น เราต้องหัดแพ้ให้เป็น คนอังกฤษ เขาได้เปรียบตรงนี้ ตรงทีเ่ ขาสบายใจกับการพ่ายแพ้ การพ่ายแพ้ คือเรื่องปกติ การลดลงของอ� านาจเป็นเรื่องที่เห็นกันมาเป็น ร้อยปีแล้ว ค�าว่าประเทศหรือชาติค่อยๆ ส�าคัญน้อยลง บางที ชาตินยิ มหรือความหลงใหลในการแสวงหาอ�านาจเป็นด้านมืดของ จิตใจมนุษย์ เรายังหลงใหลในชาตินยิ ม ยังโบกธงแล้วก็มาร้องเพลง กันว่าเราเป็นคนไทย เราเจ๋ง แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว เราเป็นประเทศ ที่ไม่มีประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ เราก็ไม่มีอนาคต ประวัติศาสตร์ที่สอนๆ กันแทบจะเป็นนิยายแล้ว แล้วเรื่องจริง น่าสนใจกว่าเรื่องสร้าง นี่เป็นประเด็นที่ผมว่าอาจจะคลี่คลายได้ และอินเทอร์เน็ตก็อาจจะช่วยได้ ตรงที่ทุกคนก็มีแหล่งข้อมูล ทั้งหมดของโลกอยู่ในมือ ก็ต้องรับผิดชอบกันเอง คุณเคยพูดว่ำกำรปฏิวตั ทิ แี่ ท้จริง ต้องให้คนรุน่ เก่ำตำยไปหมด เสียก่อน คุณคิดว่ำจะได้เห็นกำรปฏิวัติในควำมหมำยของคุณ ในช่วงชีวิตตัวเองไหม ก็เห็นๆ กันแล้ว ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่า ไม่มีอะไรเหมือนเดิม ผมมองรุ่นน้องหลายคนที่ผมเจอ เขาก็ ไม่พูดถึงเรื่องที่ผมเคยคุยไว้ตอนอายุเท่านั้น เขาไม่ได้สนเรื่อง ที่เราเคยคิดว่ามันส�าคัญ แต่เขากลับให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เรา ไม่เคยคิดว่ามันส�าคัญเลย โดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดีย และอีกหลายๆ อย่าง เด็กรุ่นใหม่ๆ จะไม่ค่อยถ่อมเนื้อถ่อมตัว เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งจะเรียกว่าเป็นอิสระชนิดหนึ่งก็ได้ คุณมีมุมมองต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร สังคมไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถไปหล่อหลอมมันได้ สังคม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มันเป็นผลมากกว่าเหตุ แต่ทเี่ ราหลงคิดกันไปว่าเราสามารถไปแก้ไขได้ ไปบิดตรงนีต้ รงนัน้ หรือเปลี่ยนแปลงตามอ�าเภอใจได้ เพราะนั่นเป็นผลที่ตามมา ทีหลัง เราเอามาวิเคราะห์ได้ วิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่จริงๆ แล้วเรา ไปเปลี่ยนมันไม่ได้ สิ่งเดียวที่จะท�าให้เปลี่ยนคือคนทีละรุ่นค่อยๆ หายไป ทุกสามสิบปีก็จะมีคนรุ่นหนึ่งที่หายไป อย่างปีที่แล้ว ก็เป็นตัวอย่างทีด่ ี นักดนตรี นักแสดง ท�าไมอยูๆ่ ก็ตายพร้อมๆ กัน ก็เพราะเขาอายุพอๆ กัน คือช่วงอายุระหว่าง 50 ถึง 80 ปี และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้น ในฐำนะพ่ อ คน ส� ำ คั ญ แค่ ไหนในกำรจะส่ ง ต่ อ ควำมคิ ด หรือแง่มุมในชีวิตให้กับลูก ทุกอย่างที่เราท�า ทุกค�าพูดที่เราพูด จะกลายเป็นไดอะล็อก ทีอ่ ยูใ่ นหัวเขาตลอดไปในอนาคต จะกลายเป็นมาตรฐานของชีวติ เขา เพราะเขาจะเอาผูห้ ญิงทุกคนมาเทียบกับแม่ เอาผูช้ ายทุกคน มาเทียบกับพ่อ ผมไม่รวู้ า่ มันจะส�าคัญต่อคนอืน่ หรือเปล่า แต่เป็น เรื่องส�าคัญมากส�าหรับผม แล้วบทบำทควำมเป็นพ่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณบ้ำงไหม ก็ท้าทายมาก แต่ผมไม่ได้คิดว่าประสบการณ์ตรงนี้ของผม จะแปลกประหลาดไปจากคนอืน่ ความเปลีย่ นแปลงหลังจากมีลูก

ก็เกิดขึน้ เรือ่ ยๆ แต่กไ็ ม่ได้เปลีย่ น ปัง! ทีเดียว ไม่ใช่วา่ ครัง้ แรกทีผ่ ม อุ้มลูกในมือแล้วโลกเปลี่ยนไป บางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ หรือผมอาจจะเยือกเย็นมากก็ไม่รู้ แต่สา� หรับผมมันค่อยเป็นค่อยไป มากกว่า จนกระทั่งวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ นี่เรากลายเป็น คนละคนแล้ว กว่าเราจะรู้สึกตัว ก็เกิดขึ้นไปแล้ว คุ ณ เคยให้ สั ม ภำษณ์ ไว้ ค รั้ ง หนึ่ ง ว่ ำ คุ ณ มั ก ใช้ อ ำรมณ์ เ ป็ น ตัวตัดสินทุกๆ เรื่องในชีวิต ยกเว้นควำมรัก เพรำะอะไร เพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตาม เราจะมีข้อตกลงกันว่าจะท�าอย่างนี้ และ เราจะไม่ทา� อย่างนี้ ดังนัน้ การไม่ใช้อารมณ์และการรักษาข้อตกลง จึงถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอ ไม่มีชีวิตใครพังพินาศด้วยการรักษา ข้อตกลงหรอก ผมก็แค่ยึดตรงนั้นเป็นหลักของการรักษาความสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์หรือการไว้วางใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่า อะไรทั้งหมด คนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเรา ทั้งเรื่องส่วนตัว ไปจนถึงเรื่องเงินทอง คนที่นอนอยู่ข้างๆ เรา คนคนนี้หรือที่เรา จะหักหลัง การหักหลังเมีย หักหลังคนใกล้ชิด หักหลังเพื่อนรัก หรือแม้แต่พาร์ตเนอร์ร่วมธุรกิจ คือการกระท� าที่โคตรโง่เลย จะบ้าเหรอคุณ คนยิ่งใกล้ตัวก็ยิ่งต้องรักษาค�าสัญญา ตัวผมเองเคยผิดพลาดไง เราเคยโกหก เคยหลอก แล้วผลที่ ได้รับก็ไม่ดี ถ้ามองในแง่ของผลประโยชน์แทนเรื่องคุณธรรม การรักษาค�าสัญญาระหว่างมนุษย์คอื การเอาตัวรอด มันคือการสร้าง ความน่าเชื่อถือในวันข้างหน้า ไม่ใช่แค่เรื่องของความดี แต่คือ ความฉลาด การไม่ซอื่ สัตย์คอื โง่ ไม่ใช่เลว ทุกคนมีความคิดเลวๆ อยู่ในหัวตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ชาย ไม่เป็นไรไม่ผิด แต่ความโง่ แบบไม่จ�าเป็นผมให้อภัยตัวเองไม่ได้ และให้อภัยคนอื่นไม่ได้ เพราะมนุษย์ควรจะฉลาดกว่านี้ ถ้าคุณไม่ต้องการเพื่อนร่วมโลก ที่ไว้ใจก็ไม่เป็นไร ท�าไปสิ อยากจะท�าอะไรก็ท�าไป มาตรฐาน ต�า่ สุดของการแต่งงานคือมึงต้องไม่ไปเอาคนอืน่ หลักๆ แล้วมีแค่นี้ นอกจากนัน้ คุณจะกลับบ้านกีโ่ มง ต้องพูดจาอย่างไร ต้องร่วมเพศ บ่อยแค่ไหน ใครต้องท�ากับข้าว มันไม่ได้ระบุไว้เลย แต่หลักๆ คือ ห้ามมีคนอื่น ถ้าอยากมีคนอื่นก็ไม่ต้องไปแต่งงาน ไม่เห็นจ�าเป็น เลย สมัยนี้ก็มีตั้งเยอะแยะคนที่ไม่แต่งงานกัน บำงคนใช้อำรมณ์ทำงเพศเป็นแรงผลักดันในกำรสร้ำงงำนศิลปะ ส�ำหรับคุณคืออะไร ก็คงไม่ได้แตกต่างหรอก เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละ มันก็คือ ความสะใจ เราท�าเพลงให้คนอืน่ ฟังก็เป็นเรือ่ งอารมณ์รว่ ม เราไม่ได้ ท�าแล้วเอามานั่งฟังคนเดียว เก็บไว้คนเดียว แต่ทา� เพื่อให้คนอื่น มีอารมณ์รว่ มกับมัน เป็นแค่อกี ขัน้ หนึง่ เท่านัน้ การท�าเพลงออกมา ให้คนฟัง การไปขึน้ เวทีกเ็ ป็นพลังอะไรบางอย่าง จะเรียกว่าอ�านาจ ก็ได้ เป็นวิธีการแสวงหาอ�านาจ หาความส�าคัญ ความสนใจ เรื่องพวกนี้ส�าคัญกว่าขั้นตอนร่วมเพศ ซึ่งไม่ได้นานนัก เพราะ ในการร่วมเพศเราคงใช้เวลาสัก 5-20 นาที แล้วแต่สขุ ภาพ แล้วแต่ ความฟิต แต่เรื่องเพศและการสร้างงาน จริงๆ มาจากเหตุผล เดียวกัน คือความต้องการความรักของมนุษย์ มนุษย์ทุกคน ต้องการให้คนรัก ให้คนชอบ ให้คนแสดงให้เขาเห็นว่ากูชอบมึงนะ คุณแคร์ควำมคิดเห็นของคนทีฟ ่ งั เพลงของคุณมำกน้อยแค่ ไหน ก็แคร์นะ แต่วันนี้ชีวิตมาถึงจุดที่ผมรู้ว่าผมก�าลังท�าอะไรอยู่ รูว้ า่ ผมเป็นคนท�าเพลงแบบฮิวโก้ได้ดที สี่ ดุ แล้ว ไม่มใี ครรูด้ กี ว่าผม


15

ว่าควรจะปล่อยอัลบั้มแบบไหน ควรจะร้องเพลงแบบไหน ดนตรี ควรจะเป็นอย่างไร และผมเชื่อว่าแฟนเพลงหรือคนที่ฟังเพลงผม ก็ไว้ใจผมในเรือ่ งพวกนี้ เรือ่ งอืน่ ๆ ผมไม่รู้ เรือ่ งการเมือง เรือ่ งสังคม ที่พูดไป เป็นแค่ความคิดเห็นล้วนๆ ผมไม่ได้รู้ดีกว่าใครหรอก แต่ เ รื่ อ งดนตรีข องผม ไม่ ใ ช่ ด นตรีข องคนอื่น นะ ผมถึง จุด ที่ ค่อนข้างมั่นใจว่าผมรู้เรื่องว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ ‘ด�ำสนิท’ ซึ่งเป็นชื่ออัลบั้มล่ำสุดของคุณ คุณอยำกจะสื่อสำร อะไรผ่ำนค�ำนี้ ผมชอบค� า ว่ า ‘สนิท ’ ผมว่ า เป็ น ค� า ที่ดี ถ้ า เราจะอยู ่ ใ น ความมืดกับใคร เราต้องสนิทกับเขาประมาณหนึง่ เช่น ห้องนอน และก็โยงไปถึงเรือ่ งบนเตียงด้วย แต่กเ็ ป็นเรือ่ งความไว้วางใจด้วย เช่นกัน หรืออย่างตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ ในนั้นก็มืด เห็นไหม ความมืดไม่ได้นา่ กลัวหรอก เรามาจากความมืดแล้วเราจะกลับสู่ ความมืด ส�าหรับผม ความมืดเป็นสิ่งที่มีเมตตา เป็นสิ่งที่นุ่มนวล แสงสีขาวโหดๆ ต่างหากทีน่ า่ กลัว ทุกคนดูทรุดโทรมภายใต้แสงสว่าง เรามองเห็นสิวทุกเม็ด เห็นริ้วรอยทุกอย่างโหดเหี้ยมไป มันเป็น

ความจริง แต่ก็เหมือนกับที่ผมพูดไว้ ถึงจะเป็นความจริงก็ตาม แต่การไปทัก ไปชี้ บางทีกไ็ ม่เป็นประโยชน์อะไร แสงสีขาวเป็นสิง่ ที่ โหดร้ายมาก ผมเป็นคนทีช่ อบกินข้าวต้มกุย๊ หรืออาหารจีน แต่เวลา ไปเจอร้านอาหารจีนที่เปิดไฟสว่างมากๆ ผมไม่กล้าเข้าไปนั่ง ทั้งๆ ที่ผมอยากกินทุกเมนูของร้านนั้น ผมยอมกินอาหารเฉยๆ ในที่มืดๆ ดีกว่า ท�ำไมถึงสนใจควำมมืดมน ควำมหมำยของควำมมืดในวัยนี้ ของคุณคืออะไร เริ่มมาจากอัลบั้มที่แล้ว ‘Deep in the Long Grass’ นี่เป็น ประโยคทีเ่ ต็มไปด้วยความหมาย เต็มไปด้วยความรูส้ กึ ปลอดภัย การปลีกวิเวก พอมาเป็นอัลบัม้ เพลงไทย ค�าว่า ‘ด�ำสนิท’ ผมชอบ สีดา� อยูแ่ ล้ว ถ้าเอาแบบง่ายๆ คือสีด�าเป็นสีทสี่ วยทีส่ ดุ ส�าหรับผม และทีส่ า� คัญคือมันท�าให้สอี นื่ ๆ สวยด้วย นอกจากนีผ้ มยังหลงใหล ในวัฒนธรรมไทยโบราณบางอย่าง โดยเฉพาะงานลายรดน�้ า ซึ่งเป็นการใช้สีทองมาตัดกับด�า ทั้งๆ ที่จริงแล้วทองเป็นสีที่ผม เฉยๆ มาก แต่พอมันมาผสมกับสีด�าปุ๊บกลับดูมีราคาขึ้นมาทันที

โดยเฉพาะเวลาเราเห็นรูปปัน้ หรือพระพุทธรูปอยูใ่ นทีม่ ดื ทีท่ มี่ แี สง น้อย สีทองมันจะสวยมาก ดูสุขุม ลึกลับ แต่พอเราจับไฟนีออน เข้าไป สีทองจะดูปลอม ไม่เป็นทองแท้ น่ำแปลก ทั้งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่ำสีด�ำเป็นสีที่สื่อถึง ด้ำนลบ จริงๆ ควรรู้สกึ อย่างนัน้ ถูกแล้ว ผมเองก็อยากสือ่ ความหมาย ในมุมนัน้ ด้วย แต่อกี เรือ่ งทีผ่ มอยากสือ่ คือเรือ่ งของสีผวิ ซึง่ ผมต่อต้าน สังคม ‘ไวต์เทนนิง’ มา 15 ปีแล้ว ผมรูส้ กึ ทุเรศมาก แต่ผมแค่ไม่อยาก พูดบ่อยเพราะเคยพูดไปเยอะแล้ว ผมรู้สึกว่าค่านิยมผิดๆ งงๆ ในการเปลี่ยนธรรมชาติของตัวเองเพื่อที่จะให้เหมือนคนชาติอื่น และจะเปลีย่ นตัวเองจากสิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากพ่อแม่ ผมรู้สกึ ว่ามันมี ความเกลียดตัวเองอยู่ในนั้น ซึ่งผมไม่แนะน�า การเกลียดตัวเอง เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะ ผมไม่ได้บอกให้รักตัวเองหรือเชิดชูว่าตัวเอง เจ๋ง แต่อย่าไปเกลียดตัวเองถึงระดับเซลล์ ไม่มอี ะไรดีอยูใ่ นนัน้ หรอก ซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นภัยสังคมที่เร่งด่วนของเราในเวลานี้ แต่เชื่อเถอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไร


เพลงในอัลบั้มนี้เรำรู้สึกว่ำเป็นเหมือนกำรเล่ำผ่ำนมุมมอง ของปัจเจกบุคคล อย่ำงเพลง อย่ำมำให้เห็น คุณใช้วิธีคิด ในกำรท�ำแต่ละเพลงอย่ำงไร เพราะผมเองตอนนีไ้ ม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งภายนอกเท่าไหร่ แค่ดแู ล ลูกสองคน เมีย งาน ครอบครัวแม่ยาย หรือแม่ผม แค่นกี้ เ็ อาเวลา ไปทั้งวันแล้ว และหน้าที่ผมคือการเป็นพ่อ เป็นผัว เป็นเพื่อน ก็เยอะแล้ว (หัวเราะ) แล้วต้องมาเป็นนักร้องด้วย ผมเลยต้อง ท�าเรื่องพวกนี้ให้ได้ก่อน และถ้าท�าแล้วดีถึงค่อยมานั่งวิพากษ์ วิจารณ์คนอื่น ถ้ามีเวลา (หัวเราะ) ตอนที่คุณเริ่มท�ำอัลบั้มแรกกับวงสิบล้อ ตอนนั้นแตกต่ำงกับ ตอนนี้แค่ ไหน ผมคิดว่าเราจะสัง่ สอนเมืองไทยว่าเพลงร็อกแอนด์โรลคืออะไร เราจะสัง่ สอนว่ามึงควรจะเลิกสนใจเกาหลี หรือเลิกท�าเพลงพ็อพ หน่อมแน้มที่ผู้ชายมาร้องแผ่วๆ เบาๆ ว่าตัวเองเป็นเหยื่อของ โชคชะตา แล้วก็ออกมาทุบท�าลายก�าแพง เราคิดว่าสิง่ ทีท่ า� แม่งน่าจะ เป็นสิ่งที่คนไทยรอคอยมาตลอด เพียงแต่ไม่มีใครท�าออกมา ซึ่งสุดท้ายก็ไม่จริง (หัวเราะ) คนฟังต่อต้านเราทันที แค่ชื่อวงก็ ไม่เอาแล้ว แต่ตอนนัน้ เราไฟแรงมาก ไม่สน ยิง่ ต่อต้านยิง่ ดี ยิง่ ท�าให้ เราลุย พอมองย้อนหลังกลับไปผมก็เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ

“คุณชวนผม มาให้สัมภาษณ์ โดยผมไม่จ�าเป็น ต้องมาบอก เรื่องอะไรเหล่านี้เลย ทุกคนสามารถ ด�าเนินชีวิตไปได้ ด้วยดี โดยไม่ต้อง มีค�าแนะน�าจาก ฮิวโก้ ผมเชื่อ”

ทุกวันนี้กับงำนศิลปะ คุณมีอีโก้กับเรื่องนี้มำกน้อยแค่ ไหน ผมไม่คิดว่าเป็นอีโก้ แต่ไม่มีใครมีสิทธิ์มาบังคับหรือบอกผม ว่าควรจะร้องเพลงแบบไหน เพราะผมเชื่อว่าผมรู้ดีกว่าใครว่า ตัวเองควรจะท�าอะไรตรงนี้ ผมไม่ได้ไปบอกว่าคนอื่นควรจะท�า อะไร ถ้ามีน้องๆ มาชวนผมไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานเพลง ของพวกเขา ผมก็ จ ะพู ด แบบเดี ย วกั น ว่ า คุ ณ มาชวนผมนะ คุณเรียกให้ผมเข้ามาอยูใ่ นห้องอัดกับคุณ ถ้าอย่างนัน้ คุณต้องฟัง ผม ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้ว เพราะคุณตัดสินใจแล้วว่า ผมน่าเชื่อถือ แต่คนที่คิดว่าฮิวโก้แม่งมั่ว คุยไม่รู้เรื่อง ก็เป็นไปได้ เป็นสิทธิแ์ ละเป็นความคิดเห็นทีไ่ ม่ผดิ ไม่ชอบฮิวโก้ ไม่ชอบเพลง ของฮิวโก้ก็ได้ ผมเองยังมีอะไรที่ไม่ชอบตั้งเยอะแยะ และไม่ชอบ แบบไร้เหตุผลด้วย นักร้องคนนี้ผมไม่ชอบขี้หน้า ต่อให้เพลงดี แค่ไหนผมก็ไม่ชอบ ไม่ฟัง ทุกครั้งที่งำนเพลงออกมำ หรือกำรออกมำสัมภำษณ์กับสื่อ คุณคิดว่ำมันเป็นภำระรับผิดชอบของตัวเองหรือเปล่ำ ในกำรพูด หรือสื่อสำรอะไรออกไป ไม่ครับ เพราะว่าผมแค่ตอบค�าถาม ภาระของผมคือต้อง ไม่โกหก ในยุคอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ ความลับกับค�าโกหกอยูไ่ ม่รอด แล้ว ทุกอย่างจะถูกฟ้องออกมาหมด เพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่พูด คุณต้องท�าใจไว้เลยว่าวันหนึ่งอาจจะย้อนกลับมา การที่ผมจะ ไม่พอใจ อาย เครียด เขิน หรืออะไรก็ตาม นั่นเป็นเรื่องของผม เป็นภาระของผมที่ผมต้องแบกเอง แต่ว่าคนอ่านคนฟังก็ต้อง รับผิดชอบเองด้วย ผมอาจจะผิดทุกประการก็ได้ แต่ใครบังคับ ใครเอาปืนจ่อหัวให้คุณเชื่อผมล่ะ อาจมีบางคนในประเทศนี้ ที่เอาปืนจ่อหัวให้คุณเชื่อเขาก็ได้ แต่ไม่ใช่ผม (หัวเราะ) ผมไม่ได้ โทร.นัดว่า ‘เฮ้ย! วันนี้เรามีอะไรจะบอกสังคมนะ นัดเจอกันที่ ปิ่นเกล้า มาฟังผมพูดหน่อย’ ผมไม่ใช่แบบนั้นนะ อาจจะเคยท�า แบบนั้นตอนผมขึ้นเวที หรือไปเสวนา หรืออะไร แต่ผมเลิกเรื่อง พวกนั้นแล้ว คุณชวนผมมาให้สัมภาษณ์โดยผมไม่จ�าเป็นต้อง มาบอกเรื่องอะไรเหล่านี้เลย ทุกคนสามารถด�าเนินชีวิตไปได้ ด้วยดี โดยไม่ต้องมีคา� แนะน�าจากฮิวโก้ ผมเชื่อ เรำจินตนำกำรว่ำถ้ำเรำยืนในจุดที่คุณยืนอยู่ ชีวิตคงคงหยุด ท้ำทำยแล้ว ส่วนตัวคุณยังออกตำมหำควำมหมำยให้กับชีวิต ตัวเองอยู่หรือเปล่ำ ผมมีชีวิตที่ค่อนข้างปลอดภัย และไม่ค่อยขาดแคลน ดังนั้น คงเป็นการน่าเกลียดถ้าผมจะมาพูดเรื่องความทุกข์ในประเทศนี้ ถ้าเป็นเรือ่ งเจ็บป่วย ความเครียด ความเป็นห่วง เรือ่ งแบบนีต้ อ้ งมี อยู่แล้ว รวยแค่ไหนก็มีความโศกเศร้าอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่อง ความทุกข์จริงๆ ก็มี แต่กค็ งเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่ เล่าหรือน่าสนใจอะไร พอเรามีลูกเรื่องนี้ก็ถูกตัดออกไปได้ประมาณหนึ่ง ชีวิตผมตอนนี้ มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องท�าในแต่ละวันเกิดขึน้ ถ้าผู้ชายไม่มสี งิ่ ทีต่ ้องท�าหรือ หน้าที่ต่อคนรอบข้างที่เขาแคร์ ก็จะกลายเป็นเส้นทางที่น�าไปสู่ ความรุนแรง การท�าร้ายตัวเอง และท�าร้ายคนอืน่ ทันที ส�าหรับผม โจทย์ทถี่ กู บังคับขึน้ มาก็คอื เป็นพ่อทีด่ ี สมองก็คดิ แต่วา่ จะเป็นพ่อ ทีด่ ไี ด้ยงั ไง ต่อมาก็คอื เป็นผัวทีด่ ี เป็นนักร้องทีด่ ี เป็นหัวหน้าวงทีด่ ี เป็นศิลปินในสังกัดทีด่ ี สุดท้ายเป็นประชากรหนึง่ คนทีด่ ี เป็นคนไทย คนหนึ่งที่พยายามจะไม่ท�าให้เมืองไทยถอยหลัง แต่กว่าจะท�า ไล่มาทีละอย่างในลิสต์นี้แค่สองสามข้อแรกก็ยากมากแล้ว แสดงว่ำชีวิตของคุณก็ ไม่ ได้สมดุลได้ตลอดเวลำ จัดกำรกับ ควำมเป๋ของตัวเองยังไง ใครที่มีชีวิตที่สมดุลตลอดเวลา ผมว่าคนนั้นบ้าไปแล้ว แต่ก็จะมีบำงคนที่วิ่งหำควำมสมดุลให้ชีวิตตัวเอง ใช่ แต่เขาไปถึงไหมล่ะ ถ้าคุณยกตัวอย่างขึ้นมาสักคนหนึ่ง ผมจะชีใ้ ห้คณ ุ ดูเลยว่าเขามีความป่วยบางอย่างทีค่ ณ ุ มองไม่เห็น เขาอาจจะนอนไม่หลับ เขาอาจจะเคยท�าอะไรมาและอาจจะไม่มวี นั ถึงจุดตรงนั้น คนเราชอบเอาตัวเองมาเป็นมาตรฐานแล้วคิดว่า ทุกคนคิดเหมือนเรา เขาอาจจะคิดอีกแบบก็ได้ เราอาจจะเจอกับ คนที่นั่งปลงกับชีวิตอยู่เงียบๆ ในบ้าน แล้วก็มีความสุขยิ้มแย้ม กินผักต้มทั้งวัน อันนั้นก็อาจจะเป็นความสุขของชีวิตเขาก็ได้ แล้วคุณมองบั้นปลำยในชีวิตตัวเองไว้แบบไหน จะเป็นคุณลุง ที่นั่งกินผักต้มแบบนั้นหรือเปล่ำ ก็ ค งจะแบบนั้ น อาจจะกิ น แค่ ป ลาย่ า งกั บ ผั ก นึ่ ง เท่ า นั้ น มีน�้าพริกแมงดาสักถ้วยประมาณนี้ ผมว่าน่าจะดี (หัวเราะ)


คุณยอมล้มเหลวกี่ครั้ง? เพื่อทำ�ต�มฝันให้สำ�เร็จ

เตรียมพบกับผลงานแห่งความมุ่งมั่นจากนักเขียนหน้าใหม่ ไมค์-มาโนช กับเรื่องราวชีวิตในโรงเรียนธุรกิจระดับโลกและประสบการณ์ ความล้มเหลวซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าก่อนจะได้งานในฝันที่อเมริกา

KELLOGG

SCHOOL OF MANAGEMENT


A MUST

MAGAZINE Esquire

GADGET

เอสไควร์ ฉบับนีพ้ าเราไปรูจ้ กั ตัวตนของนักแสดงหนุม่ มาดดิบอย่าง ทอม ฮาร์ดี้ ทีจ่ ะมาบอกเล่า ความเติบโตในชีวติ ทัง้ ผลงานการแสดงและลูกน้อยคนใหม่ ทีท่ �าให้มมุ มองของเขาเปลีย่ นไป เปิดถัดไปในฟีเจอร์ประจ�าฉบับ พบบทสัมภาษณ์ชายไทย 6 คนจาก 6 วงการ ที่มาเปิดเผย ถึงแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในชีวิตที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ ก่อนจบฉบับเราอยากให้คุณ เปิดไปอ่านคอลัมน์ What I’ve Learned ที่ครั้งนี้ได้ สรกล อดุลยานนท์ หรือที่เรารู้จักกันดีใน ชื่อ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ มาบอกเล่าประสบการณ์จากวิชาชีวิตที่เขาไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อน

BeatsX

“Don’t miss these things this week!”

BeatsX หูฟังไร้สายแบบ in-ear ที่มาพร้อมกับ ชิป W1 ของ Apple โดดเด่นด้วยระบบ Fast Fuel ชาร์จแบตเตอรี่เพียง 5 นาที ก็สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องนานถึง 2 ชั่วโมง โดยอายุการใช้งาน แบตเตอรีส่ งู สุดอยูท่ ี่ 8 ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั รองรับ การท� า งานเชื่ อ มต่ อ ร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ทั้ ง iPhone, iPad, Apple Watch และ Mac ส�าหรับคนที่ ก�าลังมองหาหูฟังคู่ใหม่ BeatsX เป็นตัวเลือกที่ ตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณภาพเสียงที่ชัดเจนในทุก รายละเอียดและการใช้งานที่ลงตัวกับทุกจังหวะ ของชีวติ มีให้เลือก 4 สี คือ สีเทา สีขาว สีฟ้า และ สีดา� วางจ�าหน่ายในราคา 5,900 บาท รายละเอียด เพิ่มเติม www.apple.com

BOOK

ปลาที่ว่าย ในสนามฟุตบอล

“เป็นหนังสือทีอ่ า่ นง่าย ให้อารมณ์เหมือน An Introduction to Metaphysics ตอนเด็กๆ เราเคยอ่านแต่การ์ตนู โตมาหน่อยก็อา่ นพวกนิยาย ถ้าเป็นหนังสือความเรียง ทีม่ ตี วั หนังสือเยอะๆ เรารูส้ กึ ว่าไกลตัวมาก ยิง่ เป็นเรือ่ ง วิทยาศาสตร์หรือปรัชญาคือไม่เคยจับเลย ตอนเรียน ชั้นมัธยมเราลองหยิบเล่มนี้มาอ่านเพราะชื่อแปลกดี ปรากฏว่าน่าสนใจมาก เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ และปรัชญา แต่คนเขียนสามารถเล่าให้มาสัมพันธ์กับ คนธรรมดาๆ ได้ แม้ไม่ใช่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ก็สนุกกับการอ่านได้ ถือว่าเปิดหูเปิดตาสุดๆ เลย หลังจากนัน้ เราอ่านทุกเล่มของ คุณวินทร์ เลียววาริณ ถึงขนาดว่าเคยสมัครไปเป็นพนักงาน ขายหนังสือที่บูธคุณวินทร์ที่งานสัปดาห์หนังสือเลยทีเดียว (หัวเราะ)” เลือกให้โดย : กวิน ศิริ ศิลปินอิสระ ผู้ให้ก�าเนิด ‘นวล’ ตัวการ์ตูนสุนัขสุดยียวน

CONCERT


COSMETIC Guerlain Spring 2017 Collection

Guerlain แบรนด์ เ ครื่ อ งส� า อางยอดนิ ย มจาก ประเทศฝรั่งเศส ที่โดดเด่นด้วยเทคนิคของการใช้แสง และเงาในกลุ่มผลิตภัณฑ์เมกอัพ กลับมาพร้อมกับ คอลเล็กชันล่าสุดประจ�าฤดูใบไม้ผลิ 2017 อันประกอบ ไปด้ ว ยบลั ช ออนสี ช มพู ธ รรมชาติ ส� า หรั บ เติ ม แต่ ง พวงแก้ม พร้อมด้วยแป้งไฮไลต์ในรูปแบบเม็ดไข่มุกที่ ผสมผสานประกายมุกไว้ในแต่ละเม็ดสีได้อย่างลงตัว เพือ่ ผิวฉ�า่ วาว มีมติ อิ ย่างเป็นธรรมชาติ และทีข่ าดไม่ได้ กับลิปสติกรุ่น KissKiss ในเฉดสีชมพูประกายมุกแบบ ลิมิเต็ดเอดิชันส�าหรับช่วงนี้เท่านั้น ที่รับประกันเลยว่า จะช่วยเติมความสดใส ให้สาวๆ เผยผิวสวย ท้าลมร้อน กันได้อย่างสนุก พบกับคอลเล็กชันล่าสุดได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Guerlain ทุกสาขา

APPLICATION

Y D A RE ERVE S O T STARAT CKS BU

DOONEE

แอพพลิเคชันผูใ้ ห้บริการ Premium Content ทีใ่ ห้คณ ุ เต็มอิม่ กับภาพยนตร์ ซีรสี ์ สารคดี เกมโชว์ และการ์ตูนยอดนิยมแบบถูกลิขสิทธิ์กว่า 10,000 ชั่วโมง พร้อมคุณภาพเสียงและภาพคมชัดระดับ HD โดยเป็นการรับชมในรูปแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) เลือกชมตามความต้องการ แบบไม่จ�ากัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แทบเล็ต รวมไปถึงสมาร์ตทีวี เรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงเกินขีดจ� ากัดที่สามารถ พกติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ที่ Google Play Store และ App Store รายละเอียดเพิ่มเติม www.doonee.co

พบกับ a day BULLETIN ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

EXHIBITION HERE COMES THE SUN

นิทรรศการที่บอกเล่าผลงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ ‘ละมุนละไม’ สตูดิโองานฝีมือที่ โดดเด่นในเรื่องงานเซรามิกแฮนด์เมด โดยภายในงานได้สะท้อนเรื่องราวประสบการณ์ การเดินทางและการท�าผลงานเซรามิกร่วมกับสตูดิโอท้องถิ่น แบบ Artist Residency ณ เมืองอาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ออกมาเป็นผลงานคอลเล็กชันล่าสุดอย่าง Here Comes The Sun ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจากดินแดนอาทิตย์อทุ ยั โดยผสมผสานเทคนิคแบบดัง้ เดิม ของญีป่ นุ่ ให้มคี วามร่วมสมัยออกมาได้อย่างน่าสนใจ จัดแสดงตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 19 มีนาคม 2560 เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ที่ Cho Why Gallery ซอยนานา (ป้อมปราบศัตรูพา่ ย)

MOVIE Medium Rare Presents : Unknown Mortal Orchestra

กลับมาอีกครัง้ กับคอนเสิรต์ จาก Unknown Mortal Orchestra วงไซเคเดลิกร็อกสัญชาติอเมริกันนิวซีแลนด์ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ Live RCA โดยครั้งนี้พวกเขามาพร้อมกับ ผลงานอัลบั้มล่าสุดในชื่อ Multi-love ที่ Pitchfork นิตยสารดนตรีอนิ ดีช้ อื่ ดัง ยกให้เป็นผลงานทีด่ ที สี่ ดุ ทีผ่ า่ นมาของวง งานนีไ้ ม่วา่ คุณจะเป็นแฟนผลงาน ชุดเก่า หรือชอบซาวนด์เท่ๆ จากอัลบั้มล่าสุด เราก็ ไ ม่ อ ยากให้ พ ลาดด้ ว ยประการทั้ ง ปวง ซือ้ บัตรได้ที่ Ticketmelon.com บัตรราคา 750 บาท บัตรหน้างาน 850 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/MediumRareLive

Moonlight

ภาพยนตร์ทสี่ ะท้อนชีวติ ของชาว LGBT ผิวด�าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในรอบหลายปี (ดัดแปลง จากบทละครเรือ่ ง In Moonlight Black Boys Look Blue ของ ทาเรลล์ อัลวิน แมคเครนีย)์ เล่าเรือ่ งราวชีวติ ของชีรอน เด็กหนุม่ ผิวด�าทีต่ อ้ งเติบโตมากับสภาพสังคมทีต่ กต�า่ ถึงขีดสุด เขาต้องเผชิญหน้ากับช่วงชีวิตที่ต้องถูกรังแก ข้องเกี่ยวกับอันธพาลและยาเสพติด โดยขณะทีต่ อ้ งเผชิญปัญหาเหล่านัน้ ในส่วนลึกของจิตใจชีรอนก็สบั สนกับความรูส้ กึ ลึกๆ ทีท่ า้ ทายศีลธรรมในจิตใจว่าตัวเองก�าลังรักผูช้ ายอยูห่ รือไม่ ซึง่ ภาพยนตร์จะพาเราไปส�ารวจ ชีวติ ของเขาทีค่ อ่ ยๆ เติบโตขึน้ ทีละน้อยทัง้ ตัวตนและความคิด เรียกว่าเป็นหนึง่ ในตัวเต็ง ในเวทีออสการ์ ที่น่าจะคว้ารางวัลใดสักรางวัลหนึ่งมาได้อย่างแน่นอน

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC 40. RCA


SHOPPING 13 15 10

2 14

TIE IT UP

16

18

ต้องบอกเลยว่า เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยดีเทลเล็กๆ อย่างโบหรือริบบิ้นนั้น เป็นเทรนด์ที่อินสุดๆ ส�าหรับฤดูร้อนนี้ เพราะนอกจากจะท�าให้ลุกส์เรียบๆ ของคุณดูมีอะไรขึ้นแล้ว ยังช่วยเติมความหวานอมเปรี้ยวให้สาวๆ ได้ส�าหรับทุกโอกาสเลยด้วย

12

17

11

6 7

4

1 8 9

5

01 กางเกง จาก Zara 02 เสื้อ จาก Zara 03 เข็ ม ขั ด จาก Zara 04 กระเป๋า จาก Zara 05-07 เสื้ อ จาก Zara 08 รองเท้ า จาก H&M 09 เดรส จาก H&M 10 เสื้อ จาก H&M 11 น�้าหอม จาก Dior 12-16 เสือ้ จาก Pomelo 17 ผ้าพันคอ จาก Topshop 18 เดรส จาก Topshop

3

WHERE Zara, H&M, Topshop และ Dior ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั้นน�าทั่วไป Pomelo www. pomelo.com


CALENdar W

T

F

S

S

M

EDEN

A DESIGN FILM FESTIVAL BANGKOK 2017

ตึกคุณหญิงหรี่

A NATURAL TREASURE LANNA... THE CHARM OF THE NORTH

ภาพยนตร์เรื่อง ‘Eden’ เรื่องราวของพอล ที่ได้ก้าว เข้าไปอยู่ในโลกยามค�่าคืน ของปารีสเป็นครั้งแรก ด้วย ความหลงใหลในดนตรี เขาได้ ตัง้ วงดีเจดูโอชือ่ Cheers กับ เพือ่ นรักของเขา พวกเขามีชวี ติ ทีส่ บั สน เริงร่า อันตราย และ ไม่จรี งั ยัง่ ยืน วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (บัตรราคา 120 บาท)

เทศกาลภาพยนตร์เฉพาะ ด้านการออกแบบ ‘A Design Film Festival Bangkok 2017’ พาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลัง การท�างานของนักออกแบบ และตามติดกระแสทีน่ า่ สนใจ วั น นี้ ถึ ง 26 กุ ม ภาพั น ธ์ และ 4-5 มี น าคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ ส กาลา จ�าหน่ายบัตรที่ Zipeventapp.com

ละครเวที เ รื่ อ ง ‘ตึ ก คุณหญิงหรี’่ หลังจากจูบแรก ข้างอัฒจันทร์ของสมยศและ วิภา 20 ปีผา่ นไป พวกเขาได้ กลับมารวมตัวอีกครัง้ ในงาน เลี้ ย งรุ ่ น และอ� า ลาตึ ก คุ ณ หญิ ง หรี่ สถานที่ ใ น ความทรงจ�าของใครหลายคน วันนีถ้ งึ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Democrazy Theatre Studio รอบแสดงและจ�าหน่ายบัตรที่ 08-1441-5718

นิทรรศการ ‘เสน่หธ์ รรมชาติ เสน่หบ์ ปุ ผา เสน่หาบุษบา’ โดย เจ สุรเสน ถ่ายทอดความงาม ของธรรมชาติ โดยน�าวัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมมาประยุกต์ เข้ากับวิถชี วี ติ ธรรมชาติในยุค ปัจจุบนั วันนีถ้ งึ 16 มีนาคม 2560 ณ หอศิ ล ป์ จ ามจุ รี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GUNS N’ ROSES LIVE IN BANGKOK

T

AREA 51

สิน้ สุดการรอคอย ส�าหรับ สาวก Gun N’ Roses วงร็อก อเมริกันระดับต�านาน กับ คอนเสิ ร ์ ต ใหญ่ ค รั้ ง แรกใน เมืองไทย ‘Gun N’ Roses Live in Bangkok’ วันนี้ เวลา 20.00 น. ณ เ อ ส ซี จี ส เ ต เ ดี ย ม เมืองทองธานี จ�าหน่ายบัตรที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ช ว น คุ ณ ม า ร ะ เ บิ ด ความมันไปกับ ‘Area 51’ การแสดงสดของสุ ด ยอด 5 ศิลปิน 5 สไตล์ 5 วันไม่ซา�้ กัน พบกับ Big Ass, Getsunova, เจ เจตริน, Jetset’er และ Room39 วันนีถ้ งึ 5 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมลอยฟ้า ชัน้ 10 ฟอร์จนู ทาวน์ รัชดา จ�าหน่ายบัตรที่ Ticketmelon. com

PHOTO•SYNTHESIS

นิ ท ร ร ศ ก า ร ก ลุ ่ ม ของกลุ ่ ม ศิ ล ปิ น รุ ่ น ใหม่ ‘Photo•Synthesis’ ทีต่ อ้ งการ ทดลองหาความเป็นไปได้อนื่ ในการสร้างงานศิลปะภาพถ่าย ร่วมกัน ทัง้ การปะติด ตัดต่อ และประติมากรรมทีส่ ร้างจาก รูปถ่าย วันนีถ้ งึ 3 เมษายน 2560 ณ Tentacles ซ.ทวีวฒ ั นา (เว้นวันจันทร์และอังคาร)

NEW RELEASE!

godaypoets

โสด เหงา เข้าครัว เพราะเชื่อว่าการกินของอร่อยและดี คือการบอกรักตัวเองรูปแบบหนึ่ง คู่มือท�าอาหารเล่มล่าสุดจากซีรีส์ Easy Cooking จึงรวบรวมหลากหลายเมนูปรุงง่าย ใช้วัตถุดิบไม่มาก เหมาะส�าหรับอิ่มคนเดียว ครบครันทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น บวกข้าวกล่องพกไปนอกบ้าน มื้อดึกนอกรอบ ไปถึงมื้อจนกรอบสิ้นเดือน แถมยังมีไอเดียส�าหรับ มื้อฉลองการสิ้นสุดความโสดไว้รอท่าด้วยนะ!

Easy Cooking: Lonely Kitchen โดย สาวิตตรี สระทองเทียน สั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษได้ที่ godaypoets.com


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช ภาพ : วริยา กระแจ่ม

การสร้างสรรค์สงิ่ แปลกใหม่ ให้กบั อุตสาหกรรมความบันเทิง จากงานอดิเรกทีร่ กั สูก่ ารต่อยอด เป็นธุรกิจ Benjamin Cherix และ Sebastien Abad สองผู้ร่วมก่อตั้งและนักบริหาร หนุม่ ไฟแรงชาวสวิส แห่ง Lazgam สนามเลเซอร์เกมชื่อดัง ที่สร้างสรรค์บรรยากาศของ มิตรภาพผ่านประสบการณ์ ความตื่นเต้นและท้าทาย ในการต่อสู้แข่งขัน

Brace Yourself !

Business Profile


“เราท�าธุรกิจจากสิ่งที่ชอบ เพราะอยากแบ่งปัน ความสนุก ความสุข และความตื่นเต้นในการเล่นเกม ไม่ได้ท�าเพราะเห็นคนอื่นท�าได้ดีแล้วท�าตาม” • Benjamin : เราสองคนมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ มีเลเซอร์เกมมานานแล้ว เป็นเกมทีผ่ มชอบเล่นมากสมัย อยูท่ นี่ นั่ แต่ทเี่ มืองไทยยังไม่มี ตอนแรกเราสองคนคิดจะเปิด Luxury Bar แต่หลังจากทีค่ ดิ แผนธุรกิจ พยายามหาโลเกชัน และศึกษาตลาด ก็พบว่าในกรุงเทพฯ มีบาร์อยูเ่ ป็นพันแห่ง แล้ว การเปิดตลาดทางนี้จึงถือว่ายากมากส�าหรับชาว ต่างชาติอย่างเรา เพราะเรามีงบประมาณจ�ากัด และไม่มี เส้นสายอะไรเลย จึงคิดว่าเปิดตลาดการเล่นรูปแบบใหม่ อย่างเลเซอร์เกมดีกว่า • Sebastien : ในการหาโลเกชันส�าหรับท�าสนาม เลเซอร์เกมนัน้ ค่อนข้างมีขอ้ จ�ากัดทางกายภาพหลายอย่าง เช่น พื้นที่ต้องมีระดับเพดานสูง กว้างขวาง และตั้งอยู่ ใจกลางเมือง ใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ จึงมาลงตัว ทีโ่ รงแรม Holiday Inn ซึง่ นอกจากความสมบูรณ์แบบด้าน โลเกชันแล้ว ยังถือเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจกับเราได้อกี ด้วย เพราะโรงแรมมักจะมีกลุม่ ลูกค้าทีม่ าจัดสัมมนาหรือประชุม ซึ่งท�าให้เราสามารถสร้างแพ็กเกจและโปรโมชัน เพื่อ ส่งเสริมการขายคูไ่ ปกับทางโรงแรมได้เลย • Benjamin : เรื่องของพาร์ต เนอร์ท างธุรกิจใน อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นเรื่องส�าคัญ เราก�าลังจะเปิด Lazgam ทีเ่ ซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา และที่ blu-O สาขา เมเจอร์รชั โยธิน ซึง่ การขยายสาขาครัง้ นี้ พาร์ตเนอร์ของเรา คือเครือเซ็นทรัลและเครือเมเจอร์ ต้องการสร้างความหลากหลายของการให้บริการความบันเทิงครบวงจรเต็ม รูปแบบ และสร้างฐานลูกค้าทีห่ ลากหลายขึน้ ทัง้ คาราโอเกะ โบว์ลงิ เลเซอร์เกม รวมถึงภาพยนตร์ เป็นการแชร์ลกู ค้า ร่วมกันระหว่างพาร์ตเนอร์ • Benjamin : เราพยายามสร้างรูปแบบใหม่ของ การบริการ ผ่านการสังเกตเพือ่ ปรับปรุง สร้างสรรค์ และ คิดนอกกรอบ อย่าเชือ่ ในสิง่ ทีค่ ณ ุ อ่าน อย่าเชือ่ ในสิง่ ทีค่ ณ ุ ได้ยนิ คุณต้องคิด ต้องสงสัยตลอดว่าวิธที า� งานแบบนีม้ นั ถูกไหม เอาใจใส่ในการบริการอยูเ่ สมอว่าควรจะแสดงออก กับลูกค้าอย่างไร ควรจะพูดจาแบบไหน ไม่วา่ จะในด้าน ธุรกิจหรือการใช้ชีวิต ผมรู้สึกว่าความกดดันจากความอาวุโสในเมืองไทยมันอาจจะสูงไปในบางครัง้ ท�าให้เด็กๆ ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ผมเห็นด้วยว่าวัฒนธรรมประเพณีเป็น เรือ่ งทีด่ งี าม ทุกวันนีโ้ ลกหมุนไปเร็วมากด้วยวิทยาการและ การคิดค้นใหม่ๆ ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกถ้าเด็กรุน่ ใหม่จะ มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างออกไป การเห็นต่างไม่ได้แปลว่า เราไม่เคารพนับถือหรือไม่ให้เกียรติ มันเป็นคนละเรือ่ งกัน • Benjamin : ทุกอย่างล้วนมีสองด้าน ดังนั้น ทุก ความผิดพลาดในชีวิตล้วนมีข้อดีซ่อนอยู่เสมอ ผมเคย หาเงินได้มากจากการเล่นโป๊กเกอร์ และก็ใช้มนั ไปมากมาย กับการท่องเทีย่ วเช่นกัน ซึง่ ก็ถอื เป็นเรือ่ งดีทผี่ มได้โอกาสใน การสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิต ได้พบเจอผู้คน ได้ พ บเห็ น สิ่ ง ต่ า งๆ ซึ่ ง ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม มุมมองเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ และตัวตนของผมในเวลาต่อมา

คนที่ผมเคยช่วยเหลือ ทุกวันนี้ก็เป็นเสมือนครอบครัวที่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน • Sebastien : ผมรู้สกึ ว่าสังคมเรามีปัญหา เพราะ บางครั้งเราห้ามอะไรบางอย่างกับเด็กวัยรุ่น แต่เราไม่ อธิบายเหตุผลว่าท�าไมจึงต้องห้ามท�าสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ท�าไมต้อง มีกฎเกณฑ์ เช่น ท�าไมต้องห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ก็เพราะว่าเราต้องให้เกียรติสุขภาพร่างกายของคนอื่นใน สังคมและคนทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเรา กับลูกทีมของผมก็เช่นกัน ทุกครัง้ ทีม่ ขี อ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ เราต้องอธิบายว่าท�าไมต้อง เป็นแบบนี้ ท�าไมกระบวนการท�างานต้องมีขนั้ ตอน เมือ่ ลูกทีมเข้าใจเหตุผลแล้ว เขาจะท�ามันได้ดกี ว่าเดิมแน่นอน • Benjamin : ผมเป็นชาวต่างชาติ เพราะฉะนัน้ มุมมอง ต่อสิง่ ต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมย่อมมีทมี่ าทีไ่ ปแตกต่างกับ ลูกทีมชาวไทย ผมเลือกทีจ่ ะดึงข้อดีของตัวผมและลูกทีม มาใช้รว่ มกันในการบริหารงาน ซึง่ ตัวผมเองเป็นผูม้ าอาศัย อยู่เมืองไทย ดังนั้น ผมก็ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมและ รูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนไทยอยู่ไม่น้อย ผมรู้สกึ ว่าการท�างานกับคนไทย สิง่ ทีส่ า� คัญคือการให้ใจ ความเอาใจใส่ ลูกทีม รวมถึงความมีเมตตา ตลาดแรงงานของไทยกว้าง กว่าทีส่ วิตเซอร์แลนด์มาก ทีบ่ า้ นผมต�าแหน่งงานมีนอ้ ยมาก ลูกจ้างต้องต่อสู้กันอย่างหนักเพื่อต� าแหน่งงานเล็กๆ สักต�าแหน่งหนึ่ง ในขณะที่เมืองไทยลูกจ้างมีทางเลือก มากมาย คนไทยชอบเป็น ‘jumper’ คือกระโดดจากต�าแหน่ง นั้นไปต�าแหน่งนี้ เปลี่ยนบริษัทไปมาในระยะเวลาสั้นๆ ซึง่ ก็ถอื เป็นข้อดีในการเอาตัวรอด ดังนัน้ ในฐานะนายจ้าง เราต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้ ท�าอย่างไรให้ เขาท�างานกับเราไปนานๆ • Benjamin : ในการเลือกลูกทีม ผมไม่ได้ดทู ตี่ า� แหน่ง การศึกษา แต่ดทู ที่ ศั นคติ ความรักในงานบริการ ว่าเขาจะ สามารถท�างานร่วมกับเราได้ไหม ท�างานร่วมกับทีมได้ไหม ผมให้โอกาสคนเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้เรียนสูง ทุกคน สามารถประสบความส�าเร็จได้ เราท�าได้แล้วท�าไมเขาจะ ท�าไม่ได้ ทุกอย่างมันขึน้ อยูก่ บั ระเบียบวินยั ความรักในการท�างาน ผมเชือ่ ว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองได้ • Sebastien : เราพยายามให้ลกู ทีมของเรามีความรู้ ทุกด้าน เพราะแต่ละต�าแหน่งในร้านนัน้ สร้างความเครียด และความเหนือ่ ยไม่เหมือนกัน เราจึงพยายามสับเปลีย่ น หมุนเวียนให้ลกู ทีมทุกคนได้ทา� ทุกต�าแหน่ง เพือ่ ความแฟร์ และความยุตธิ รรมในการท�างาน • Benjamin : ความแตกต่างระหว่างเราและคูแ่ ข่งคือ เราท�าด้วยใจ เพราะเราท�าธุรกิจจากสิง่ ทีช่ อบ เรารักและ เข้าใจเกมนี้เป็นอย่างดี เราอยากแบ่งปันความสนุก ความตืน่ เต้น บรรยากาศของมิตรภาพและความสุข ไม่ได้ ท�าเพราะเห็นคนอืน่ ท�าได้ดแี ล้วท�าตาม เราเคยเป็นผูเ้ ล่นมา หลายปี เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ลูกค้าเฝ้ารออะไร เราเลยจะรูไ้ ด้โดยธรรมชาติวา่ ควรเสริม ควรปรับปรุงอะไร ไปในทิศทางไหน B

‘เลซเกม’ คือแบรนด์สถานที่แข่งขันยิงปืนเลเซอร์แห่งแรกในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ เลเซอร์เกมที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด น�าเข้าจาก Lasermaxx ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์เลเซอร์เกมพรีเมียมระดับโลกจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 22 มีแผนเปิดให้บริการสาขาที่สอง ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา ในเดือนมีนาคม 2560 และที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ในเดือนเมษายน 2560 ตามล�าดับ นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังมีแผนการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์เลซเกม (Lazgam) ไปยังเมืองใหญ่และจังหวัดส�าคัญๆ ของประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lazgam.com

START UP

Fred & Francis การตั ด ชุ ด สู ท เป็ น เรื่ อ งยุ ่ ง ยากและ เสียเวลา จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนให้ เสือ้ สูทมีหลากหลายไซซ์ให้เลือกสรร ทัง้ ไซซ์ S, M, L และ XL เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แต่ เ สื้ อ สู ท ไซซ์ ม าตรฐานทั่ ว ไปกลั บ ไม่ มี คุณภาพ ใส่ออกมาแล้วไม่ดูดีและไม่พอดี กับรูปร่าง ในปัจจุบันทุกคนใช้ชีวิตเร่งรีบ จึงไม่มีเวลาเดินทางไปร้านเพื่อวัดตัวและ ตัดชุดสูท จุดนี้เองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของธุรกิจ Fred & Francis ที่การบริการ และคุณภาพของชุดสูทต้องเป็นอันดับหนึง่

PROBLEM

คุณมาโนช พฤฒิสถาพร เล็งเห็นปัญหา ว่าคุณผูช้ ายต้องการเสือ้ สูททีม่ คี วามพอดีกบั รูปร่าง สวมใส่แล้วออกมาดูดี แต่หลายท่าน ไม่มเี วลาและไม่อยากเสียเวลาเดินทางไปร้าน ตัดเสื้อ แม้ว่าในประเทศไทยมีร้านตัดสูท จ� า นวนมาก แต่ ทุ ก ร้ า นเลื อ กท� า ธุ ร กิ จ เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ขาย และไม่นา� เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาธุรกิจ ตรงนีจ้ งึ กลายเป็นโอกาสของ Fred & Francis

SOLUTION

Fred & Francis ไม่มีหน้าร้าน มีเพียง เว็บไซต์ และ Personal Stylist ซึง่ เป็นบุคคลที่ ติดต่อกับผูใ้ ช้โดยตรง ทัง้ นัดหมายเพือ่ บริการ ถึงที่ อีกทัง้ มีการพูดคุยน�าเสนอการออกแบบ เสือ้ สูท วัดตัว ลองชุด และส่งมอบสินค้าให้ ทุกท่าน ดังนัน้ Fred & Francis จึงให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกและอบรม Personal Stylist มาก เพือ่ จะได้คนมีประสบการณ์ดา้ น แฟชัน่ และบุคลิกภาพ รักการบริการ สนุกกับ การแนะน�าเสือ้ ผ้าให้ผอู้ นื่ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีด่ แี ละชุดสูททีม่ คี ณ ุ ภาพ


BULLETIN BOARD ‘New Heart New World : Wake Up Experiences 2’ นิทรรศการศิลปะจากการตืน่ รู้ โครงการ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง ร่วมกับนิตยสาร happening เปิดตัวนิทรรศการศิลปะจากการตื่นรู้ ‘New Heart New World : Wake Up Experiences 2’ ซึ่งรวบรวม ตะกอนความคิด ความรู้สึกจากหัวใจที่เกิดการตื่นรู้ ของศิลปินนักสร้างสรรค์จ�านวนมากท�าเป็นชิ้นงาน ศิลปะ จัดแสดงตัง้ แต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้ ง แต่ เ วลา 9.00-18.00 น. ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) รายละเอียด เพิ่มเติม www.facebook.com/newheartnewworld

Art Ground #2 จากศิลปะสู่การรังสรรค์สังคมร่วมกัน

‘HABIKO Kinetic Sculpture’ ศิลปะนวัตกรรมชิ้นเอก ระดับเอเชีย แสนสิริ หนึ่งในแบรนด์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชัน้ น�าของเมืองไทย จับมือ วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ อินโนเวทีฟอาร์ทสิ ต์มอื ฉมังของเมืองไทย สร้างสรรค์ ศิลปะนวัตกรรมชิน้ เอกระดับเอเชีย ‘ฮาบิโกะ’ ซึง่ ใช้ ‘KUKA’ แขนกลอัจฉริยะหรือที่เราคุ้นเคยในนาม J.A.R.V.I.S แขนกลผูช้ ว่ ย Iron Man มารังสรรค์ผลงาน ศิลปะจนเกิดรูปทรง 3 มิติสุดล�้า โดยสิ่งประดิษฐ์ สุดอัศจรรย์นตี้ งั้ อยูท่ ี่ ‘ฮาบิโตะ’ ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ระดับ นานาชาติแห่งใหม่ ซอยอ่อนนุช 1/1 และจะเปลีย่ นแปลง รูปร่างโชว์ความล�า้ สมัยตามโอกาสพิเศษตลอดทัง้ ปี

‘Art Ground #2’ งานคอมมูนติ อี้ าร์ตทีเ่ กิดจากเจตนารมณ์ทอี่ ยากให้ทกุ คนได้ มีโอกาสเข้าใกล้งานศิลปะให้มากขึน้ เพือ่ เป็นการรวมตัวกันแลกเปลีย่ นไอเดีย ต่อยอด ไปสูก่ ารช่วยพัฒนาสังคม และจับมือร่วมกันยกระดับศิลปะไทยให้กา้ วไปข้างหน้า พร้อมรวบรวมผลงานกว่า 14 ศิลปินชือ่ ดังระดับประเทศมาร่วมโชว์ฝไี ม้ลายมือใน งานครัง้ นี้ รวมทัง้ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ศลิ ปินรุน่ ใหม่ได้แสดงจิตวิญญาณถ่ายทอดผลงาน อย่างไร้ขอ้ จ�ากัด ในบรรยากาศงานศิลป์ ดนตรี และการสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคมนี้ เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณ โครงการ The Jam Factory คลองสาน

‘วิ่งมาราธอนลากูน่า ภูเก็ต’ พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลก การแข่งขัน ‘วิง่ มาราธอน ลากูนา่ ภูเก็ต’ เตรียมต้อนรับ นักวิง่ กว่า 7,000 คนจากทัว่ โลกเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถนุ ายน 2560 ณ ลากูนา่ ภูเก็ต พร้อมตอกย�า้ ภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับ เวิลด์คลาส นับเป็นการแข่งขันมาราธอนนานาชาติชนั้ น�าใน เอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยแต่ละปีได้รับ ความสนใจจากนักวิง่ กว่า 40 ประเทศ ขึน้ แท่นเป็นรายการ ระดับภูมภิ าคทีน่ กั วิง่ มาราธอนจะพลาดไม่ได้ รายละเอียด การแข่งขันที่ www.phuketmarathon.com และ www.facebook. com/phuketmarathon หรือโทร. 0-2236-2931-2

แรบบิท จับมือแดรีค่ วีน เพิม่ ความสะดวกในการใช้จา่ ย เอาใจคนรักไอศกรีม นางสาวไอรินทร์ อริยพงศ์สถิต ผู้อา� นวยการฝ่ายการตลาด และ นางสาวพรรณอัมพา วงศ์ศรีชัย ผู้อา� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด ร่วมกับ นายนครินทร์ ธรรมหทัย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป และ นางภัทรพร สุวรรณนามัย ผูอ้ า� นวยการฝ่ายการตลาด บริษทั ไมเนอร์ ดีควิ จ�ากัด เปิดให้บริการ การช�าระเงินผ่านแรบบิท ที่ร้านแดรี่ควีนกว่า 90 สาขาทั่วกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ติดตามโปรโมชันสุดพิเศษจากแรบบิท และแดรี่ควีน ได้เร็วๆ นี้


WHERE TO FIND TODAY EXPRESS PRESENTS

• The Promenade • The Scene ทาวน์อินทาวน์ • SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง • Vanilla Moon ถนนจันทน์ • Siam Square 1 • I’m Park สามย่าน • Plearnary Mall วัชรพล • The JAS วังหิน • ท่ามหาราช • อาคารซันทาวเวอร์ • อาคารอับดุลราฮิมเพลส • อาคารสินธรทาวเวอร์ • โรงพยาบาลพญาไท 2 • EmQuartier • อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ • Yodpiman River Walk • U-Place พระราม 9

Modernform : CDC Index Living Mall : เอกมัย SB Design Square • CDC • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5

สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกวันจันทร์และศุกร์ เริ่มแจก เวลา 17.00 น. • สยาม • ชิดลม • เพลินจิต • อโศก • พร้อมพงษ์ • อ่อนนุช • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ • อารีย์ • หมอชิต • ศาลาแดง • ช่องนนทรี • สะพานตากสิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทุกวันจันทร์และศุกร์ เริ่มแจก เวลา 17.00 น. • สวนจตุจักร • ลาดพร้าว • ศูนย์วัฒนธรรม • พระราม 9 • สุขุมวิท • สีลม การบินไทย : สุวรรณภูมิ • ห้องรับรองพิเศษ Air Asia : ดอนเมือง ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ สิริกิติ์ TCDC CDC (Crystal Design Center) SCG Experience Hof Art Flow House Bangkok : สุขุมวิท 26 The Lake Condo

BMW Millennium Auto • พระราม 4 • สยามพารากอน ชั้น 2 • ลาดพร้าว 112 MINI GARAGE By Millennium Auto Ekamai Executive Supercars : เอกมัย

HONDA • สุขุมวิท 66/1 Starbucks [40 สาขา] • เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 • เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 1 • สยามพารากอน ชั้น 3 • สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน A • Big C เอกมัย • เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ • เอ็มโพเรียม มอลล์ ชั้น 5 • จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส • ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซ.11 และ 13)

TODAY EXPRESS PRESENTS

THE FUTURE OF YOUR MONEY ISSUE 420 I 8 - 14 AUGUST 2016

• มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ซ.4 • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G • ออล ซีซัน เพลส • อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น G • หลังสวน • สีลมคอมเพล็กซ์ • ไทมส์ สแควร์ ซ.สุขุมวิท 12 • ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า ชั้น 1 • จามจุรีสแควร์ • The 19th. ชิดลม • อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ • IDEO พญาไท • โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชั้น 1 • โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชั้น 10 • โรงพยาบาลสมิติเวช ซอย สุขุมวิท 49 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 • โรงพยาบาลรามาธิบดี • โรงพยาบาลพระราม 9 • The Crystal • CDC • RCA • นวมินทร์ซิตี้อเวนิว • นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ • The Nine Center • Terminal 21 • The Walk เกษตรนวมินทร์

True Coffee • เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 • เมืองไทยภัทร • ทรู ทาวเวอร์ รัชดา • อาคารฟอร์จูน ชั้น 3 • True Life ทองหล่อ • จามจุรีสแควร์ • สยามสแควร์ ซ.3 • สยามพารากอน ชั้น 3 • ถนนข้าวสาร • The Horizon สุขุมวิท 63 True Shop • IT Mall ฟอร์จูน รัชดา • ลาดพร้าว • CP Tower • United Center • อาคารอื้อจือเหลียง Coffee World • ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 2 • เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3 • สยามพารากอน ชั้น G • สยามพารากอน ชั้น 3 • เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 • Terminal 21 iberry • เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น 1 • เอสพลานาด ชั้น M • ปิยรมย์ เพลส • พารากอน ชั้น G • ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส กับข้าว กับปลา • ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส Zaab Eli : ทองหล่อ 10

WHAT’S NEXT ISSUE 424 I 5 - 11 SEPTEMBER 2016

ห้องอาหารสีฟ้า Kanom Secret Recipe 94 Coffee Casa Lapin • สุขุมวิท 49 • ซ.อารีย์ ไล-บรา-รี่ : พระรามเก้า 41 ukucafe : ลาดพร้าว 94 Coffee Gallery : CDC Lord of Cup : รามคำาแหง 112 Roast Coffee & Eatery : ทองหล่อ 13 One Ounce for Onion : เอกมัย 12 INK & LION cafe : เอกมัย 2 Caffe What if : สุขุมวิท 31 Counting Sheep Corner : สุขุมวิท 61 Gastro 1/6 : สุขุมวิท 22 Casa Lapin X26 : สุขมุ วิท 26 Cafe Little Spoon : อโศก ซ.3 Folies : สาทรซิตี้ Brooklyn Baker : ซ.โปโล 3 Flow : พหลโยธิน ซ.9 Treat cafe & Hang Out : เสนานิคม 1 Lubid coffee House : วิภาวดีรังสิต 42 KBank Siam Pic-Ganesha : ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

เชียงใหม่…Night Bazaar ท่าแพ • Ducky Dolly • Mo Hotel • ร้านกาแฟวาวี ถนนคนเดิน วันอาทิตย์ เชียงใหม่…Central Airport Plaza • ร้านกาแฟ Starbucks • ร้านหนังสือ B2S เชียงใหม่…นิมมานเหมินท์ศิริมังคลาจารย์ • โรงแรม Casa 2511 • Kantary Hills Chiang Mai Hotel • โรงแรม Yesterday • บ้านเส-ลา • โรงแรม Halo Nimman • โรงแรม Art tel • ร้านรออยู่ตรงนี้ • ร้าน Cafe Kantary • ร้านกาแฟวาวี ซอย 4 โครงการประเสริฐแลนด์ • ร้านเสื้อผ้าอมรา • ร้านเล่า • ร้านหอมปากหอมคอ • ร้านชั้นหนึ่ง • ร้านกาแฟ Ristr8to • ร้าน Mont Blanc • ร้านกาแฟ Starbucks • ร้านกาแฟวาวี ซอย 9 • 9 Tea Street • ร้าน Salad Concept • ร้าน Minimal • ร้าน Cafe de Nimman • ร้าน See Scape • ร้าน iberry • ร้าน Happy Hut

TODAY EXPRESS PRESENTS

DIVERSITY EQUALITY INCLUSION ISSUE 425 I 12 - 18 SEPTEMBER 2016

เขาใหญ่-ปากช่อง • KIRI MAYA • MUTHI MAYA • Palio • Toscana Valley Country Club • HOTEL des ARTISTS • หอมหมื่นลี้ เชียงใหม่…เส้นริมแม่น�้าปิง • เอกาสปา • สำานักงานโรงแรม B2 • Love at First Bite • Im Eco • dusit D2 • โรงแรมอนันตรา

หัวหิน • วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา • The Sea-cret Hua Hin • Hua Hin Mantra Resort • Let’s Sea • Dune hua-hin • Starbucks • True Coffee • บ้านใกล้วัง • บ้านถั่วเย็น • ชุบชีวา • เพลินวาน • วิกหัวหิน • Eighteen Below • กาแฟดริปหัวหิน • ร้านวิ ไลวรรณ

adaybulletin

adaybulletinlife


THE GUEST เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์, จักริน อินต๊ะวงค์, ปพิชญา กันทาสุวรรณ์ ภาพ : Red Bull Thailand

ย้อนกลับไปสักประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว การที่คนคนหนึ่ง ลุกขึ้นมาคิดอยากเป็น ‘คลับดีเจ’ ดูเป็นฝันที่รางเลือน และ ถูกต่อต้านจากผู้ใหญ่รอบกายที่มองว่าเป็นอาชีพสีเทาทันที แต่ ‘บาส’ - พิทยา อิ่มลมัย หรือที่รู้จักกันในวงการจากชื่อ ‘DJ Bomber Selecta’ กลับไม่ทิ้งความมุ่งมั่นนั้น สั่งสมประสบการณ์และค้นหาจังหวะดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ ของตัวเอง รวมทั้งพิสูจน์ฝีมือด้วยการคว้าแชมป์ Red Bull Thre3Style Thailand ได้ถึง 2 สมัยซ้อน (ปี 2015-2016) และไปโลดแล่นในเวทีโลกมาแล้ว

Finding Your GroOve

“ความฝันสีเทา” จริงๆ ‘คลับดีเจ’ สามารถเป็นอาชีพ เป็นฝันของคนได้ ใน ต่างประเทศเป็นอาชีพที่คุณสร้างรายได้มหาศาล แต่เมืองไทย ต้องยอมรับว่าเรามีวฒ ั นธรรมแบบอนุรกั ษ์นยิ ม คนมักคิดว่าอาชีพ พวกนีม้ กั เกีย่ วโยงกับสีเทาๆ ก็อย่างว่าอาจจะมีผใู้ หญ่ทเี่ ขาไม่เข้าใจ จริงๆ เพราะของเหล่านัน้ ก็มหี มดในคลับ กินเหล้า เมายา แต่ทกุ สิง่ อยูท่ ตี่ วั บุคคล อยูท่ เี่ ราเลือก ทุกวงการจะมีคนดีและคนไม่ดปี ะปน กันไป แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเหมารวมคนแบบนั้นอย่างเดียวมาเป็น มาตรฐาน เพราะก็มคี นทีเ่ ขาประทับใจในเสียงเพลง เขาตัง้ ใจจะไป เสพดนตรีจริงๆ อันดับแรกคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันมีจริง “ตัวตนที่ต้องค้นหา” อาชีพคลับดีเจมีเสน่ห์อยู่ที่ดนตรีและตัวตน คุณต้องศึกษา แนวเพลงทีค่ ณ ุ ชอบจริงๆ ไม่ใช่แค่เปลือก แต่ลงไปให้ลกึ ถึงจะเห็น เสน่ห์ แล้วคุณจะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญของเพลงแนวนัน้ แต่ในอีกมุมหนึง่ ถ้าคุณเดินไปในแนวเดียว ก็จะเป็นการตีกรอบตัวเอง ซึง่ ก็ไม่ผดิ นะ และคนที่เล่นหลายแนวก็ไม่ผิดด้วย ผมเป็นพวก ‘Open Format’ ในเซตลิส ต์ ข องผม 2 ชั่ว โมง ผมเล่ น เพลงเกือ บทุก แนวเลย เล่นตั้งแต่เพลงร็อกยุค 70s จนถึงเพลงยุคใหม่ๆ นึกภาพถ้าเรา ไปเปิดเพลงในปาร์ตที้ ฝี่ รัง่ มีอายุหน่อย เราจะเปิดยังไง หยิบงานของ จัสติน บีเบอร์ ไปเปิดก็ไม่ได้ (หัวเราะ) ก็ต้องรู้เขารู้เรา “สิ่งส�าคัญคือต้องรู้ว่าตัวเองท�าอะไร เพื่ออะไร” ต้องนึกก่อนว่าเราอยากเป็นดีเจเพือ่ อะไร อย่างผมความหมาย คือมอบความสุขให้คนฟัง เพราะฉะนัน้ เราต้องเปิดเพลงให้คนฟัง คุณไม่ได้เปิดเพลงให้ตวั เองฟังคนเดียว คุณอาจจะเคยเห็นดีเจบางคน ทีท่ า� แบบนัน้ เขาก็ไม่ผดิ เขาอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินแล้วทุกคน ต้องฟังเขา แต่ส�าหรับผมกล้าเถียงว่าคิดแบบนัน้ ผิด หน้าทีข่ องเรา คือสร้างเสียงดนตรีให้คนฟัง ถ้าไม่มีคนฟังคุณจะอยู่ยังไง “การขโมยอย่างมีศิลปะ” เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรม งานของผมไม่ใช่งานออริจนิ อล แต่เป็นงานทีต่ อ่ ยอดจากงานศิลปะของคนอืน่ วัฒนธรรมคลับดีเจ ก็เกิดมาจากทีอ่ นื่ ไม่ใช่บา้ นเรา ก็ตอ้ งศึกษาจากเขา เวลาศึกษาก็ตอ้ ง ศึกษาจนรูท้ มี่ าทีไ่ ปอย่างละเอียด การ Mixing ใครเป็นคนท�าคนแรก ผมเป็นคนทีค่ ดิ แบบนัน้ ต้องรูใ้ ห้ได้วา่ ‘ใครเป็นคนท�าวะ’ “นักขายความสุข” การท�าอาชีพนี้เราต้องเป็นคนที่มีความสุขก่อน เพราะเราเป็น คนขายความสุข บางคนบอกว่าฉันไม่ชอบเพลงแนวนี้ ฉันไม่ชอบ เพลงนี้ แต่กระแสจะบีบให้คุณเล่น อย่างตอนที่เคพ็อพดังมากๆ ผมก็ต้องเล่นเพลง Nobody, Gangnam Style คุณต้องมองว่า ‘You Happy, I Happy’ ท�างานพวกนี้เราต้องสนุกทั้งคู่ ถ้าคุณสนุกอยู่ คนเดียว เฮ้ย เราเป็นคนแบบไหน (หัวเราะ) นึกออกไหม เราเป็น คนขายความสุข เราเรียกร้องให้คนเข้าใจเรามันยาก ปรับตัวเอง ให้เข้าใจเขาง่ายกว่าเยอะ “ชั่วโมงเวทมนตร์” การได้สื่อสารกับคนผ่านเครื่องมือสี่เหลี่ยมเล็กๆ ตรงหน้า มันมหัศจรรย์มากนะ บางครั้งงานที่เราเล่นมีคนดูไม่กี่สิบคน ร้อยคน พันคน ไปจนถึงหมื่นคน คุณเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ ดีเจบางคนที่เก่งมากๆ สามารถดึงดูดให้คนท�าตามได้ทุกอย่าง ชูไม้ชูมือ สั่งให้นั่ง ให้ยืน แต่ท้ายสุดก็คือต้องให้ความสุขกับ คนฟังได้ อย่างล่าสุดที่ผมไปแข่งที่ชิลี ผมท�าเต็มที่สุดก็แค่คนเต้น แต่คนที่ไ ด้ แชมป์ รู ้ ไ หมว่ าเขาท�ายังไง เขาท�า ให้ ค นดู กระโดด (หัวเราะ) บ้ามาก เชื่อไหมว่าไม่มีแชมป์คนไหนเคยท�าได้ “ใส่ความเป็นเด็กไว้ในชีวิต” เราต้องใส่ความไร้สาระ ต้องให้ชวี ติ มีความเป็นเด็กบ้าง ผูใ้ หญ่ บางคนผมว่าบางครั้งก็คิดเยอะไป โดยเฉพาะงานเพลง การท�า เพลงเป็นอาชีพทีอ่ สิ ระสุดๆ ไม่มกี ารตีกรอบ ในด้านหนึง่ ผมท�างาน เป็นวิศวกร ถ้าด้านนั้นน่ะซีเรียส เพราะถ้าเขาบอกว่าเราต้อง ใส่สารเคมีลงไป 0.5 มิลลิกรัม แต่ถ้าคุณไปใส่ 0.6 ก็ระเบิดได้ คุณจะบิดพลิ้วไม่ได้ แต่งานเพลงนั้นไม่ เราไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับใคร ถ้าเกิดเหตุผิดพลาดระหว่างที่ผมเล่นในคลับก็ไม่มีคนบาดเจ็บ เสียชีวิตนะ เลยสบายกว่า “ทุกสิ่งมีความงามซ่อนอยู่” ทุ ก อย่ า งมี แ ง่ ง ามของตั ว เอง อยู ่ ที่ เ ราเลื อ ก ดนตรี ก็ เ ป็ น สิง่ มหัศจรรย์ของโลกไม่ตา่ งจากยารักษาโรค คุณอยูไ่ ด้ไหมถ้าไม่มี เสียงเพลง ถึงวันเกิดก็มีเพลง Happy Birthday กระทั่งวันตาย ก็มีคนมาเล่นดนตรีให้เรา ดนตรีเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของ ทุกคน


24 FEBRUARY 2017

DELICACY & INTIMACY

01 FEATURE เรื่องราวของ 2 เชฟ ผู้สร้างสรรค์อาหารมื้อพิเศษในสไตล์ Chef’s Table 05 THE SPACE Spacebar พื้นที่ส�าหรับนักสร้างสรรค์งานออกแบบทุกสาขาอาชีพ 06 MAKE A DRINK เครื่องดื่มแก้วพิเศษจากดอกไม้หลากหลายชนิดโดย Little Tree Garden 07 SUPERMARKET สังสรรค์วันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวด้วย ‘บาร์บีคิว’ 08 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�า’ ที่เปลี่ยนความคิด


FEATURE

Delicacy & Intimacy หากจะมองว่าอาหารคือภาษาที่เชฟเลือกสื่อสารไปยังผู้รับประทาน อาหารแต่ละจานก็น่าจะเป็นถ้อยค�าต่างๆ ที่รวมกันเป็นใจความของแต่ละมื้อ จะดีแค่ไหนหากการสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารทางเดียวอีกต่อไป แต่กลับเป็นบทสนทนาตอบรับที่ก้าวผ่านข้อจ�ากัดและรูปแบบของร้านอาหารแบบเดิมๆ เพื่อให้ ได้อาหารที่ท�าขึ้นอย่างดีที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีสุด


CHEF'S TABLE BY CHEF ART เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร, มิ่งขวัญ รัตนคช ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ด้วยความรักและประสบการณ์ในการท�าอาหาร ท�าให้ ‘เชฟอาร์ต’ - ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ ตัดสินใจเปิดครัวที่บ้านให้เป็นพื้นที่ส�าหรับ Chef’s Table ในชื่อ ‘Chef’s Table by Chef Art’ เพื่อสร้างสรรค์หลากหลายเมนูคุณภาพ ซึ่งค�านึงถึงความชอบและความต้องการ ของลูกค้าเป็นส�าคัญ เกิดเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษส�าหรับคุณเท่านั้น ในบรรยากาศที่ชวนผ่อนคลายและเป็นกันเอง

The Starting Point :

เรารู้ตัวว่าเป็นคนชอบท�าอาหาร จึงเลือก เรียนทางด้านอาหารโดยตรง เรียกว่าอยู่ใน เส้นทางสายนี้มาโดยตลอด พอเรีย นจบก็ ตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศด้าน Hotel & Restaurant Management และเริ่มต้นท�างาน ที่ นั่ น เลย ซึ่ ง ท� า ให้ ไ ด้ ท� า งานกั บ คนเก่ ง ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการท�างานแบบ มื อ อาชี พ แม้ ว ่ า การท� า อาหารเป็ น งานที่ ค่อนข้างหนักและเหนื่อย แต่สนุกมาก เพราะ การท� า อาหารประสบการณ์ เ ป็ น สิ่ ง ส� า คั ญ ต้องได้เห็นวัตถุดิบที่หลากหลาย ต้องได้ชิม รสชาติ อ าหารที่ มี วิ ธีก ารปรุ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น เพือ่ ให้เราสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ขึน้ ได้ Making Chef's Table :

หลังจากเรียนจบ เราตัดสินใจกลับมา เปิดร้านอาหารที่เมืองไทย ซึ่งท�ามานานกว่า 10 ปี และพอรู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวกับร้านอาหาร จึงหยุดท�า แล้วไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์ ใหม่ๆ ประกอบกับช่วงนัน้ ตัง้ ใจจะปรับปรุงบ้าน พอดี เลยเกิดไอเดียท�าเป็น Chef’s Table ขึ้น เปลี่ยนพื้นที่ชั้นล่างของบ้านให้เป็นครัวเปิด และห้องเตรียมวัตถุดบิ แน่นอนว่าการเปลีย่ น มาท�าอะไรแบบนีน้ นั้ ต่างจากการท�าร้านอาหาร เพราะนี่คือบ้าน คนที่เข้ามาใช้บริการต่อวัน ก็ จ� า กั ด ตอนแรกตั้ ง ใจท� า เป็ น งานอดิ เ รก แต่พอมีกลุ่มลูกค้าที่ถามหาตลอด เพราะเขา อยากลองรับประทานอาหารแบบนี้ จึงคิดว่า จะต้องท�าให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น Unlimited Recipes, Endless Possibilities :

เราให้ความส�าคัญกับวัตถุดิบที่จะน�ามา ใช้ปรุงอาหาร ทุกอย่างต้องสดใหม่ เพราะ ทุกเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นเกิดจากการพูดคุยกับ ลูกค้าว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร คอนเซ็ปต์ ส� า คั ญ ของที่ นี่ จึ ง ไม่ ไ ด้ สั่ ง วั ต ถุ ดิ บ มาก่ อ น เหมือนร้านอาหารทั่วไป แต่เราให้ลูกค้าเลือก

เมนูทเี่ ตรียมไว้ ซึง่ จะหมุนเวียนและปรับเปลีย่ น ไปตามฤดู ก าล แล้ ว เราจึ ง ค่ อ ยเลื อ กสรร วัตถุดิบมาท�าเป็นอาหารจานพิเศษให้ลูกค้า คนนั้นๆ เป็นการปรุงอาหารเพื่อคนคนหนึ่ง โดยเฉพาะ Mutual Dining :

การได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความสนใจ ในเรื่องอาหารของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญมากๆ เพราะเราจะน�ามาวางแผนเพื่อจัดเตรียมเป็น เซตอาหาร ระหว่างปรุงอาหารก็จะพูดคุย กับลูกค้าไปด้วย เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเรากับลูกค้าในบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง การตั ด สิ น ใจมาท� า เชฟเทเบิ ล ท� า ให้ มี เ รื่ อ ง ประทับใจอยู่บ่อยครั้ง เคยมีลูกค้าพาคุณแม่ วัย 97 ปี มากินอาหารทีน่ ี่ ซึง่ คุณยายเลือกกิน แบบ full course หลั ง กิ น เสร็ จ คุ ณ ยาย บอกว่ า อร่ อ ยมาก ชอบมาก ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ ม ได้ อ อกแบบเมนู แ ละปรุ ง อาหารให้ ลู ก ค้ า จึงท�าให้ผมมีความสุขที่สุดแล้ว


BANGKOK BOLD COOKING STUDIO เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ร้านอาหารสไตล์ Chef’s Table แห่งนี้เกิดขึ้นจากความส�าเร็จของ Bangkok Bold Cooking Studio สตูดิโอสอนท�าอาหาร ที่ ‘เชฟแอน’ - ศุภณัฐ คณารักษ์ และหุ้นส่วน ร่วมกันน�าประสบการณ์การท�างานในครัวกว่า 20 ปี มาถ่ายทอดเป็นอาหารไทยรสเลิศ ที่เกิดจากความรัก และใส่ใจในทุกรายละเอียด ที่นี่คุณจะได้พบกับหลากหลายเมนูต�ารับไทยแท้ที่เชฟบรรจงปรุงขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในแบบที่คุณเท่านั้นจะได้ลิ้มลอง


The Starting Point :

จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ เ คยเรี ย นท� า อาหารไทย เราเรียนจบการโรงแรมสาขาอาหารตะวันตก แต่ ว ่ า ชอบท� า หลั ง จากนั้ น ได้ มี โ อกาสไป เรี ย นต่ อ และท� า งานที่ ซิ ด นี ย ์ อ ยู ่ ห ลายปี วันหนึง่ เราบังเอิญไปกินอาหารทีร่ า้ นอาหารไทย ร้านหนึ่ง อร่อยมาก แต่พอไปดูในครัวแล้ว มีแต่ฝรั่งหมดเลย เก่งจริงๆ เรายังจ�ารสชาติ ติดลิน้ มาจนถึงทุกวันนี ้ นัน่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีเ่ ริม่ คิดว่า เราเป็นคนไทยน่าจะท�าได้เหมือนกัน เลยค่อยๆ ท�า ค่อยๆ เก็บประสบการณ์ด้าน อาหารไทยตั้ ง แต่ นั้ น มา จนกลั บ มาเป็ น เชฟห้องอาหารโรงแรมที่เมืองไทยอยู่หลายปี จึงตัดสินใจลาออกมาท�าโรงเรียน Making Chef's Table :

ตอนแรกที่เปิดโรงเรียน เรายังไม่ได้คิดถึง เรื่องเชฟเทเบิลเลย อยากจะสอนมากกว่า แต่หลายคนก็ถามว่า ไม่เรียนได้ไหม เขาอยาก มากิ น เฉยๆ บางที ต อนสอนก็ เ ห็ น ว่ า ไปๆ มาๆ ไม่ มี ใ ครอยากท� า อยากกิ น กั น หมด จึงเกิดความคิดที่จะท�าเชฟเทเบิลให้ลูกค้า ที่มากันเป็นกลุ่ม 8 คนขึ้นไป พอมาท�าแล้ว ก็มีข้อดีอยู่ เราได้ของสด ใหม่ เพราะซื้อของ วันต่อวัน ไม่ต้องมานั่งเก็บ นั่งคิดเหมือน ตอนท�าโรงแรมที่ต้องเน้นการควบคุมต้นทุน ให้ได้มากที่สุด ฤดูกาลเปลี่ยน ก็เลือกเปลี่ยน วัตถุดิบตามได้ มีอะไรใหม่ๆ มาก็เปลี่ยน ตามไป Unlimited Recipes, Endless Possibilities :

ทีน่ เี่ ราให้ลกู ค้ากินเป็นส�ารับ คือเป็นสไตล์ ครอบครั ว กิ น อาหารด้ ว ยกั น แบ่ ง ปั น กั น เราจะอธิบายว่า น�้าพริกตัวนี้กินกับตัวนี้ หรือ ย�าตัวนี้เข้ากับอาหารจานไหน อาหารไทย ไม่ใช่เสิรฟ์ มาจานเดียวแล้วจบ ถ้าเป็นสมัยก่อน จะกิ น แกงเขี ย วหวานก็ ต ้ อ งมี ป ลาเค็ ม หรื อ เนื้ อ เค็ ม แนมมาด้ ว ย มี เ มนู ที่ ต ้ อ งกิ น คู ่ กั น

เชฟเทเบิลเลยได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องท�าเมนู เป็นร้อยเมนูรอไว้ เธออยากกิน เธอมาหาฉัน มาคุยกัน เดี๋ยวฉันจะเลือกสิ่งที่ดีให้ ต่างกับ ร้านอาหารในโรงแรมที่ค่อนข้างตามใจแขก จนบางครั้งเราปรับอาหารจนสูญเสียรสชาติ ดั้งเดิมไป Mutual Dining :

เราเป็นคนชอบครีเอต ชอบท�าอาหารต่อยอด จากเมนูเดิมๆ อย่างแกงลาว ที่ปกติใส่ปลาร้า กับใบย่านาง ก็จะเอามาใส่กะทิให้รสเบาลง หน้าตาสีสันสวยขึ้น เพื่อคนที่กินไม่เป็นจะได้ กล้ากินมากขึน้ หรือแกงไตปลาก็จบั มาใส่กะทิ ใส่มันกุ้งเข้าไป มันก็นวลสวยกว่าเดิม แล้วก็ กินง่ายขึ้นด้วย อะไรที่คนไม่ชอบ เราอยากจะ ท�าให้เขาได้ลองกิน ซึ่งที่ผ่านมาหลายเมนู ท� า ออกมาแล้ ว ลู ก ค้ า ชอบ กิ น เกลี้ ย งเลย เราดีใจ เพราะส่วนใหญ่คนที่มาเชฟเทเบิล จะเป็นคนกินยาก แต่พอเขามากินปุ๊บก็พา พ่อแม่มา พาครอบครัวมา มาแล้วก็บอกต่อกัน เราเลยสนุก ได้เจอคนใหม่ๆ บางคนที่สนใจ อาหารเขาก็กนิ ไป ถามไปด้วย เราก็ได้อธิบาย อาหารให้เขาฟัง


THE SPACE

Little Community for Greater Creativity เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : วริยา กระแจ่ม, มณีนุช บุญเรือง

จากแนวคิดในการสร้างพื้นที่ออนไลน์ขึ้นเป็นช่องทางให้ศิลปินหน้าใหม่ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน มาสู่พื้นที่อันอบอุ่นของร้าน Spacebar อาร์ตสเปซแห่งใหม่ที่ ‘วิว’ - วิมลพร รัชตกนก ร่วมกับ ‘ภูภู่’ - วิศรุต วิสิทธิ์ และ ‘ตูน’ - ทรงกลด แสงวรทิพย์ ช่วยกันเนรมิตคอมมูนิตี้เล็กๆ แห่งนี้ให้เป็นสวรรค์ของคนรักงานศิลปะ

This Space Is... “Thai Artist Online Space”

“ก่อนหน้านีเ้ ราเป็นฟรีแลนซ์ รับท�าเว็บไซต์ จนได้ ม าท� า เว็ บ สายดี ไ ซน์ เลยอยากท� า เว็ บ พอร์ตโฟลิโอให้ศลิ ปินในราคาทีไ่ ม่แพงมาก ส�าหรับ ศิลปินเจ้าเล็กๆ ทีอ่ ยากมีเว็บเป็นของตัวเอง แต่พอ ท�าเว็บให้ศลิ ปินก็ได้รว้ ู า่ งานของแต่ละคนมีรายละเอียด ของตัวตนทีแ่ ตกต่างกันมาก เราเลยคิดจะเปลีย่ น ตัวเองเป็นแพลตฟอร์ม เหมือนฟรีบล็อกที่เน้นให้ ศิลปินมาใช้สร้างพอร์ตผลงาน แต่แบบนีก้ ม็ เี ยอะแล้ว ในตลาด เลยคิดว่าท�าให้ครบวงจรเลยดีกว่า ท�าทีข่ าย งานศิลปะออนไลน์ดว้ ย แต่การสต็อกของมันก็จา� เป็น ต้องอาศัยหน้าร้าน ซึง่ เรามองว่าช่วยในเรือ่ งความน่าเชือ่ ถือ” วิมลพรเริม่ เล่าถึงทีม่ าของร้าน เมื่ อ ไอเดี ย ร้ า นขายงานศิ ล ปะไม่ ไ ด้ อ ยู ่ บ น อินเทอร์เน็ตอีกต่อไป พวกเขาจึงเริม่ มองหาท�าเล ส�าหรับการเริม่ ต้นธุรกิจ โดยยึดแนวคิดของ Lean Startup หรือการท�าสตาร์ทอัพแบบค่อยเป็นค่อยไป และเน้นไปทีเ่ ป้าหมายหลักทีละอย่าง พืน้ ทีข่ องร้าน จึงต้องสามารถอยูอ่ าศัยได้ดว้ ย ที่นี่เป็นห้องแถวขนาดหนึ่งคูหา มีดีเทลการตกแต่งแบบเรียบง่ายในสไตล์กงึ่ ลอฟต์ แต่ปรับให้ อบอุน่ ขึน้ ด้วยการใช้ไม้โทนร้อนตัดกับสีดา� วิมลพร เล่าว่า “ตอนหาพืน้ ทีเ่ ราก็มกี รอบอยูส่ ามอย่างคือ หนึง่ ต้องใกล้ MRT หรือ BTS สอง ต้องอยูเ่ องได้ และสาม มีโครงสร้างในแบบทีเ่ ราชอบ เมือ่ ก่อนทีน่ ี่ เป็นโรงเรียนสอนศิลปะ โครงสร้างของกระจกใหญ่ ด้านหน้าสร้างขึ้นเพื่อให้คนนอกมองเห็นผลงาน ซึง่ ตรงกับทีเ่ รามองหาพอดี “ด้วยคอนเซ็ปต์ Thai Artist Online Space เราอยากสนับสนุนให้คนโนเนมกล้าทีจ่ ะท�าผลงาน ของตัวเองแล้วขายได้ เลยพยายามลีดการโฆษณา ผ่านตัวศิลปิน เช่น ในการโปรโมตผลงานคูไ่ ปกับตัว ศิลปิน น�าเสนอตัวตนของเขาขึน้ มาให้คนอืน่ ได้เห็น ล่าสุด มีนอ้ งศิลปินคนหนึง่ ทีไ่ ม่เคยขายของ ไม่เคย วาดรูป เพิง่ มาวาดรูปขายเป็นโปสต์การ์ดครัง้ แรกทีน่ ี่ เราเองก็แฮปปี้ ตอนนีเ้ ริม่ จากซีนก่อน คือเชิญชวนให้ คนมาท�าซีนกันทีน่ ี่ ถ้าในอนาคตมันเวิรก์ ก็อยากเป็น

พืน้ ทีท่ เี่ อือ้ กับศิลปิน มีเว็บ มีรา้ นขายของ ต่อไป อาจจะมีเวิรก์ ช็อป หรือนิทรรศการด้านบนก็ได้ “เว็ บ มั น เร็ ว ไม่ มี ต ้ น ทุ น เวลาเกิ ด ข้ อ ผิดพลาดก็แค่แก้ history ในขณะที่หน้าร้าน เราต้องลงทุนมากกว่า มีการจัดการกับคน ซึง่ ต่างกันคนละเรือ่ งเลย แต่กม็ ขี อ้ ดีเพราะมัน จับต้องได้ และน่าเชือ่ ถือกว่า อีกอย่างคือพอ มีหน้าร้านเราได้มาเจอกันจริงๆ มาคุยกันว่าเรา ได้อะไรจากตรงนัน้ ในพืน้ ทีอ่ อนไลน์ไม่มใี คร อยากโพสต์เรือ่ งแย่ของตัวเอง แต่พอมาเจอตัว เราได้แลกเปลีย่ นทัง้ เรือ่ งดีและปัญหา ซึง่ เราชอบ ความเรียลของมัน”

ท�ำไมถึงเป็น Spacebar… - เราท�างานด้านดิจิตอล พอนึกถึงอะไรที่เป็น ดิจติ อลและอยูใ่ กล้ตวั เลยนึกถึงปุม่ spacebar เมนูโปรดของร้ำน… - Masala Milk Tea ปกติเราไม่กินชา แต่ชานี้ จะมีกลิ่นของมาซาลา เป็นกลิ่นเครื่องเทศซึ่ง คนอื่นไม่ค่อยใส่ อีกอย่างคือชาไม่หวานมาก ซีนเล่มโปรดในร้ำน… - ซีนของพีโ่ น้ต Dudesweet นัง่ อ่านแล้วร้องไห้ พี่เขาเขียนถึงพ่อเขาซึ่งไม่เคยเจอกันเลย แล้ว วั น หนึ่ ง เขาเลยลองเอาชื่ อ พ่ อ มาเสิ ร ์ ช ดู ใ น เฟซบุ๊ก แล้วก็เจอจริงๆ


MAKE A DRINK

Mixed Flower Soda เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ความงดงามและคุณประโยชน์ของดอกไม้ ท�าให้ ‘วิทย์’ - ศิริวิทย์ ริ้วบ�ารุง นักจัดสวนและเจ้าของ Little Tree Garden ร้านอาหารและ คาเฟ่ในบรรยากาศสวนสไตล์อังกฤษที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้อันร่มรื่นริมแม่น�้าท่าจีน สร้างสรรค์เครื่องดื่มแก้วพิเศษอย่าง Mixed Flower Soda จากดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

Mixed Flower Soda ราคา : 120 บาท

INGREDIENTS

THE INSPIRATION

TIPS

น�า้ อัญชัน / น�า้ เชือ่ มกลิน่ กุหลาบ / น�้าเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์ / น�า้ มะนาว / โซดา / ดอกกุหลาบ / ดอกอัญชัน / ดอกพวงชมพู / น�า้ แข็ง

เรามีพนื้ ทีส่ า� หรับปลูกดอกไม้โดยเฉพาะ ในช่วงแรกเราน�ามาประดับตกแต่งร้าน ใส่แจกัน วางบนโต๊ะอาหาร แต่เรารู้สึกว่าดอกไม้มีเสน่ห์และคุณค่ามากกว่าแค่การได้มองเห็น ความงามเพียงอย่างเดียว จึงได้น�าดอกไม้มาท�าอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ดอกไม้ทกุ ชนิดทีใ่ ช้ประกอบอาหารและเครือ่ งดืม่ นัน้ เป็นดอกไม้ทเี่ ราปลูกเองด้วยวิธกี าร ธรรมชาติ เพราะเราใส่ใจในเรือ่ งความปลอดภัยและคุณประโยชน์ทดี่ ตี อ่ สุขภาพ

แบ่ ง ดอกไม้ เ ป็ น สองส่ ว น ส่วนแรกน�ามาแช่เป็นก้อนน�า้ แข็ง อีกส่วนน�าไปผสมกับน�า้ อัญชัน และโซดา เพิ่มกลิ่นหอมสดชื่น ด้วยน�า้ เชือ่ มทีท่ า� จากดอกไม้


SUPERMARKET

Barbecue Time

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ก�าลังจะมาถึง หลายคนคิดไม่ออกว่าจะท�าอาหารอะไรดี เราจึงขอแนะน�า ‘บาร์บีคิว’ ที่สามารถสรรหาวัตถุดิบได้ตามซูเปอร์มาร์เกตทั่วไป มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน จากเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ แถมยังอร่อยครบทุกรสชาติ เหมาะแก่การสังสรรค์กับครอบครัว

pork Tomato

ไป ด ้ ว ย ส� า คั ญ ที่ อุ ด ม บีหนึ่ง น ี ต ร โป ง ่ ล เนื้ อ ห มู แห ่าจะเป็นวิตามินเอ วิตามิน ิด ไม่ว ิษจาก าม ต วิ ินหลายชน อไนอาซิน ซึ่งช่วยท� าลายพ รื ห าม ส ี วิตามินบ งสมอง ร้อมทั้งช่วยบ�ารุ แอลกอฮอล์ พ อนไซม์ e ว้ สบั ปะรดยงั มเี ตี น Pineappl แล ุ ่ ม ้ น ห ู ใ ม ห ั ก ม ก โป ร นอกจากใชห้ อ า ห า ร จ� า พ ว ประเภท ร า ส ย อ ่ ย ย ว ่ บ ร อ มี เ ล น ช งหลังจากรับประทานอาหาร ท้ อ ลดอาการแน่น เนื้อสัตว์ ต่าง pper ออกผลสีแตก Sweet Pe อพริกหยวก ีสารแคปเซอิซิน รื ห าน ว ห ก ริ พ งส้ม ม สีเขียว สีเหลือ กันไป ทั้งสีแดง าผลาญของร่างกาย เผ ช่วยกระตุ้นการ ion อเลสเตอรอล White On ระดบั ไขมนั และค ร เกิ ด โร ค ด ล ย ่ ว ่ ช ญ ให ั ว หอมห ี่ ย งข อ งก า ถึ ง ล ด อั ต ร า เส ใน เลื อ ด ร ว ม ีบตัน ใจต หลอดเลือดหัว ี ย ว กั บ Powder Paprika พื ช ต ร ะกู ล เด าย ก า จ า ม า � ท า ้ ยร่างก Wakame ผ ง ป า ป ริ ก ินบีหก มีส่วนช่ว ันโลหิต าม ต วิ ย ว ้ ด ไป ม ็ พริกหวาน เต ระเพาะอาหาร ลดความด ก สร้างน�้าย่อยใน ง ร็ ะเ ม น ั งก และป้อ ราะมี ิให้กับอาหาร เพ เทศ Tomato าต ช รส ม ่ ิ เพ ย มะเขือเทศช่ว ายตา การรับประทานมะเขือ บา� รุงส ากและ อ กรด ะมโิ น ช่วย นการเกิดมะเร็งต่อมลูกหม งใ ย ่ ี เส ยังลดอัตรา หัวใจ โรคหลอดเลือด Sauce ั ทขี่ าด e u ตั ถดุ บิ สา� คญ Barbec หี ลายสตู ร แตว่ ิบอื่นที่ช่วยเพิ่ม ม ิ ว ี ค ์ บ าร บ ส ซอ ีวัตถุด ยแดง ขือเทศ และยังม ไม่ได้คือซอสมะเ บ์ คี วิ อร่อยยงิ่ ขึน้ ทงั้ นา�้ ตาลทรา าร บ อร์ รสชาตใิ หซ้ อส ์ด และซอสวูสเต พริกป่น มัสตาร

Pork

Paprika Powder

Barbecue Sauce

Pineapple

Sweet Pepper

White Onion


THE WORD

Great changes may not happen right away, but with effort even the difficult may become easy. การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ด้วยความพยายามที่ท�าให้แม้แต่เรื่องที่ยาก ก็อาจกลายเป็นเรื่องง่ายได้

- Bill Blackman -

Profile for aday BULLETIN

adB469  

adB469  

Advertisement