Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

PLAYFUL, PASSIONATE MUSIC

ISSUE 466 I 13 FEBRUARY 2017


EDITOR’S NOTE Serendipity (Israel Trip #1) ส�ำหรับผู้เขียนแล้ว กำรเดินทำงที่ดีมักจะมำถึงในเวลำ ที่เรำไม่ได้คำดหวัง ค�ำถำมคือ ถ้ำไม่ได้คำดหวัง... แล้วเรำ จะเดินทำงไปเพื่ออะไร ค�ำตอบง่ำยๆ ก็คือ เพื่อไปพบกับ ควำมเป็นไปได้มำกมำยที่รออยู่ แต่สิ่งที่มำกไปกว่ำนั้นก็คือ ไม่วำ่ อะไรก็ตำมจะเกิดขึน้ ตรงหน้ำ เรำจะเปิดใจรับหรือสนุก ไปกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้แค่ไหน กำรเดินทำงครั้งล่ำสุดของผู้เขียนคือ กรุงเทลอำวีฟ ประเทศอิสรำเอล ซึง่ ต้องมำใช้ชวี ติ อยูร่ ำว 3 สัปดำห์ เนือ่ งจำก ต้องมำถ่ำยท�ำสำรคดีเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทสตำร์ทอัพ ซึ่ง หลำยๆ เรื่องรำวที่เกิดขึ้นตลอดเวลำที่อยู่ที่อิสรำเอลก็เป็น เรื่องที่ไม่ได้คำดหวังทั้งสิ้น แต่ในที่สุดสิ่งที่ไม่ได้คำดหวัง เหล่ำนั้นกลับเป็นบทเรียนส�ำคัญอย่ำงยิ่ง แล้วเผลอๆ จะมี ให้เรำได้เรียนรู้ตำมรำยทำงด้วยซ�้ำไป เหมือนที่บ่ำยวันหนึ่ง หลังจำกที่ทีมงำนของเรำเสร็จสิ้นกำรสัมภำษณ์นักธุรกิจ คนส�ำคัญคนหนึ่งในเทลอำวีฟ สิ่งที่ติดอยู่ในใจของผู้เขียน ตลอดเวลำกำรพูดคุย ก็คอื เรือ่ ง Serendipity ทีเ่ ขำย�ำ้ เสมอว่ำ ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เพรำะควำมบังเอิญ มันแค่เกิดเพรำะมีเหตุผล ที่จะต้องเกิด และมันอำจจะเป็นเรื่องที่ดีกับเรำก็ได้ใครจะรู้ แต่ สุ ด ท้ ำ ย ถึ ง มั น จะเป็ น เรื่ อ งที่ ท� ำ ให้ ผิ ด หวั ง เรำก็ แ ค่ ท�ำควำมรู้จักมันในฐำนะบทเรียน หลังจำกสัมภำษณ์เสร็จ เรำก็เลือกทีจ่ ะเดินกลับโรงแรม เพื่อจะได้ใช้เวลำส�ำรวจเส้นทำงและส�ำรวจเมืองไปด้วย พร้อมๆ กัน อะไรก็ไม่รทู้ ที่ ำ� ให้พวกเรำพำกันเดินไปตรงจัตรุ สั กลำงเมืองแห่งหนึง่ อำจจะเป็นเพรำะเห็นผู้คนมำนัง่ รวมกัน อำจจะเป็นเพรำะนกพิรำบกลุ่มหนึ่งที่บินขึ้นบินลงจนอยำก จะเดินไปเก็บภำพ หรืออำจจะเป็นเพรำะตรงนั้นดูเหมือนมี ตลำดเล็กๆ ให้สำ� รวจ เรำก็ไม่แน่ใจนัก แต่ระหว่ำงทีพ่ วกเรำ ก�ำลังเดินส�ำรวจและถ่ำยภำพกันอยู่ ก็มคี ณ ุ พีท่ ดี่ ทู ำ่ ทำงจะเป็น สิงห์มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเดินถือหมวกกันน็อกมำคุยกับเรำ เพรำะอยำกรูว้ ำ่ เรำท�ำอะไรกันอยู่ ไปๆ มำๆ ก็เลยคุยกันยำว แล้วรู้ว่ำคุณพี่คนนี้เปิดอู่รับชุบชีวิตรถเก่ำให้กลำยเป็นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถคลำสสิกที่หำดูได้ยำก ทั้งยำกที่จะได้มำ และยำกทีจ่ ะคืนชีวติ ใหม่ให้ ระหว่ำงทีค่ ยุ พีค่ นนีก้ เ็ ปิดรูปรถในอู่ ให้ดู ซึง่ พวกเรำก็สนุกกันมำกกับกำรดูรปู รถเก่ำทีเ่ ปลีย่ นโฉมให้ ใหม่จนแทบไม่นำ่ เชือ่ ว่ำมันเคยเป็นรถทีด่ เู หมือนตำยซำกมำก่อน แต่กน็ นั่ แหละ ควำมเป็นไปไม่ได้ดเู หมือนจะเป็นเรือ่ งสนุกของ คนอิสรำเอลไปแล้ว ยิง่ ดูเป็นไปไม่ได้ ก็ยงิ่ อยำกท�ำให้มนั เป็น ไปได้ เพรำะประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยข้อจ�ำกัดและผลักดันให้คน ดิน้ รนต่อสู้ สอนทุกคนให้คดิ แบบนัน้ มำตลอด ระหว่ำงทีเ่ รำ ก�ำลังสนุกกับกำรดูรปู รถอยูน่ นั้ จูๆ่ เรำก็ได้ยนิ เสียงคนทะเลำะกัน อย่ำงเอำเป็นเอำตำยอยูแ่ ถวนัน้ พอเดินไปดูกพ็ บคูก่ รณีทเี่ ป็น

ผูช้ ำยวัยกลำงคนอำยุไม่นำ่ เกิน 50 กับคุณปูค่ นหนึง่ ทีน่ งั่ อยูใ่ กล้ๆ (คือสำบำนได้ว่ำคุณปู่นั้นแค่แรงยกไม้เท้ำก็ยงั ไม่ม)ี คนอำยุ รำวๆ 50 ท่ำทำงจะโมโหจนถึงขีดสุด เดินมำยกนิว้ ชีห้ น้ำแล้ว ส่งเสียงด่ำทออย่ำงหนักหน่วง ส่วนคุณปูก่ พ็ ยำยำมยกไม้เท้ำ ดันไว้ ผูค้ นแถวนัน้ ก็ดไู ม่ได้ตนื่ เต้นอะไรมำก แค่ลอ้ มวงเข้ำมำฟัง และคอยเดินเข้ำไปปรำมเป็นครัง้ ครำวเพือ่ ไม่ให้ดเุ ดือดเกินไป ด่ำทอกันไปมำสักพัก พีอ่ ำยุ 50 ชักเดือด เดินเข้ำมำคล้ำยจะ ชกหน้ำคุณปูใ่ ห้ได้ จนผูค้ นต้องเดินมำห้ำมและแยกให้ออกไป ตอนนัน้ พีค่ นทีเ่ ป็นหนุม่ มอเตอร์ไซค์นกั ชุบชีวติ รถเก่ำแกก็เดิน ยิม้ ๆ มำอธิบำยให้เรำฟังต่ออีกว่ำ คูท่ ที่ ะเลำะกันนัน้ คนอำยุ 50 แกเป็นคนหูไม่ดี ส่วนคุณปูก่ แ็ ก่มำกแล้ว ตำไม่คอ่ ยดี พูดอะไรไป เสียงก็ไม่คอ่ ยมี แต่กย็ งั ชอบพูดหำเพือ่ นคุยไปเรือ่ ยๆ สองคนนี้ และคนอืน่ ๆ แถวนัน้ นัง่ อยูต่ รงจัตรุ สั กลำงเมืองนีท้ งั้ วัน นัง่ ไป นัง่ มำน่ำจะเบือ่ เลยพลอยเบือ่ หน้ำกันไปด้วย คุณปูแ่ กคงพูด อะไรสักอย่ำงออกมำตำมประสำคนทีพ่ ดู ไปเรือ่ ยเปือ่ ย แล้วก็เลย ไปเข้ำหูคนทีด่ นั หูไม่ดซี งึ่ นัง่ อยูใ่ กล้ๆ และคงอำรมณ์ไม่ดอี ยูแ่ ล้ว ก็เลยเกิดเป็นเรือ่ งเป็นรำวขึน้ มำ จนแทบจะเข้ำมำลงไม้ลงมือกัน พี่มอเตอร์ไซค์หันมำยิ้มกับเรำแล้วบอกว่ำ “ไม่มีอะไรหรอก ยังไงคนแถวนีก้ ด็ แู ลปูอ่ ยูแ่ ล้ว โวยวำยกันแล้วเดีย๋ วก็แยกย้ำย” ซึ่งในที่สุดก็เป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วไอ้ที่ว่ำแยกย้ำยกันนั้นก็ แยกไปนัง่ ห่ำงกันประมำณ 5 เมตร (ซึง่ เป็นไปได้วำ่ เดีย๋ วก็คง เบือ่ ขีห้ น้ำกันแล้วหันมำแยกเขีย้ วใส่กนั ได้อกี ) ชีวติ นีก่ ม็ อี ะไร เป็นไปได้เสมอ บำงทีกำรทะเลำะกันแบบเอำเป็นเอำตำย นีก่ ส็ ำมำรถเกิดขึน้ ได้เฉยๆ จำกคนหนึง่ ทีห่ ไู ม่ดี กับอีกคนทีพ่ ดู ไปเรือ่ ยเปือ่ ย แถมตำก็ไม่ดพี อทีจ่ ะเห็นว่ำอีกคนก�ำลังมีสหี น้ำ ยังไง อำรมณ์ไหน เรำข�ำกับสิง่ ทีร่ แู้ ล้วก็เดินคิดต่อไปเรือ่ ยๆ ว่ำ เรือ่ งรำวแบบนีค้ งมีตอ่ ไปไม่มที สี่ นิ้ สุด เพรำะขนำดคนทีห่ ตู ำ เป็นปกติดีทุกอย่ำง เวลำทะเลำะกันอย่ำงรุนแรงก็ไม่พ้น เหตุกำรณ์แบบนี้ คนหนึง่ ฟังไม่ได้ศพั ท์ เหมือนหูดบั กะทันหัน อีกคนก็ไม่ดูตำม้ำตำเรือและพูดไปเรื่อยเท่ำที่อยำกพูด เรำคงคว้ำบทเรียนนี้ไว้ไม่ได้ ถ้ำควำมอยำกรู้อยำกเห็น ไม่ พ ำเรำเดิ น ออกมำตำมท้ อ งถนน และเรำคงไม่ เ ข้ ำ ใจ เหตุกำรณ์นนี้ กั ถ้ำไม่ได้ทำ� ควำมรูจ้ กั กับพีม่ อเตอร์ไซค์ทมี่ ำคอย อธิบำยให้ แม้จะไม่มีเหตุผลนักที่เรื่องเหล่ำนี้เกิดขึ้น แต่ก็ นั่นแหละ... ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรอก เรำหวน นึกถึงค�ำพูดของนักธุรกิจทีเ่ รำไปสัมภำษณ์มำตอนเช้ำวันนัน้

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชำญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการทีป่ รึกษา วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการอ�านวยการ วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการบริหาร วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ รองบรรณาธิการ วสิตำ กิจปรีชำ บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�ำแหง กองบรรณาธิการ ทรรศน หำญเรืองเกียรติ ปริญญำ ก้อนรัมย์ มิ่งขวัญ รัตนคช ศรัญญำ โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รตั นะ ประสานงาน / นักเขียน ตนุภทั ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภำสกร ธวัชธำตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสจู น์อกั ษร หัสยำ ตัง้ พิทยำเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลำ� ดวน ธมนวรรณ กัวหำ ฝ่ายผลิต วิทยำ ภู่ทอง ทศพล บุญคง ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลคอนเทนต์ วิมลพร รัชตกนก บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ธนำคำร จันทิมำ ผู้จัดท�าคลังข้อมูล รุจิรำ จ�ำปำวัน ผู้ประสานงานโครงการ นิรชำ กิจรักษำ ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยำกุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกำญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วำณี กนกวิลำศ 09-5592-9419, มำสสุภำ เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนำภรณ์ ศรีจุฬำงกูล 08-1639-1929 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมำ กำญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยำน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการณัฐรดำ ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน พิชญำ เตระจิตร ปพิชญำ กันทำสุวรรณ์ วริยำ กระแจ่ม จักริน อินต๊ะวงค์

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร Twitter : @khaopan

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 467 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

shopping

สนุกกับทุกวันของการท�างาน ด้วยเสื้อผ้าและแอ็กเซสซอรีสีด�า

ALL ABOUT BIZ GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

เรียนรู้โลกของธุรกิจ Business Solution กับ เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด

THE GUEST

‘โอม’ - ภากร จุ่งรุ่งเรือง ผู้ก�ากับ ภาพยนตร์โฆษณา กับมุมมองและ เบื้องหลังการสร้างสรรค์

INTERVIEW

พูดคุยกับ 6 หนุม่ นักดนตรีคลาสสิกรุน่ ใหม่ ‘วงดนตรีคลาสสิกจีบคนกรุงเทพ’

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ

LIFE บุคคลสองกลุ่มที่ก้าวผ่าน ขีดจ�ากัดและพิชิตภารกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

LETTER ชอบ a day BULLETIN ทั้งแนวคิดและวิธีกำรน�ำเสนอเรื่องรำวของแต่ละคอลัมน์ เป็นนิตยสำรที่นอกจำกจะใจดีแจกฟรีแล้ว ยังใส่ใจผู้บริโภคในกำรคัดสรรเรื่องรำวที่จะมำน�ำเสนอ เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงคุ้มค่ำที่จะเลือกน�ำมำอ่ำนจริงๆ - Manthana Promboon ส่งควำมคิดเห็น ค�ำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 หรือทำงอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณำเขียนชือ่ -นำมสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ำกับจดหมำย เพือ่ ควำมสะดวกในกำรจัดส่งของรำงวัล ไปให้ และบรรณำธิกำรขออนุญำตตัดทอนจดหมำยตำมสมควร พิเศษ! จดหมำยที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จำกส�ำนักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้ำน


DATABASE

TREND

OSCARS 2017

YouTube

อีกแค่ไม่กี่วันงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 89 เวทีอันทรงเกียรติของโลกภาพยนตร์ จะเริ่มต้นขึ้น ในทุกปีก็มีผลงาน คุณภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้รับคัดเลือกมาเป็นผู้ท้าชิงในสาขาต่างๆ ซึ่งก่อนถึงวันประกาศผล เราอยากชวน คุณผู้อ่านมาอุ่นเครื่องความตื่นเต้นผ่านข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งนี้

32

ถ้ า หาก เดเมี ย น ชาเซลล์ ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ La La Land สามารถคว้า ชั ย ชนะในสาขาผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ ยอดเยีย่ มไปได้ เขาจะท�าลายสถิตผิ กู้ า� กับ ยอดเยีย่ มทีม่ อี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ด้วยอายุ 32 ปี

16

หาก เคซีย์ แอฟเฟล็ก คว้ารางวัล นักแสดงน�าชาย ยอดเยี่ยมไปได้ เขาและ เบน แอฟเฟล็ก จะเป็น พีน่ อ้ งออสการ์คทู่ ี่ 16 ใน ประวัติศาสตร์

1

7.47

รายชื่อภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์ (หน่วย : จ�านวนรางวัลที่เข้าชิง) La La Land / 14 / คอเมดี,้ ดราม่า, มิวสิคลั Arrival /8/ ดราม่า, ไซ-ไฟ Moonlight /8/ ดราม่า Hacksaw Ridge / 6 / ดราม่า, ประวัตศิ าสตร์, สงคราม Lion /6/ ดราม่า Manchester by the Sea / 6 / ดราม่า Fences /4/ ดราม่า Hell or High Water / 4 / แอ็กชัน, ฆาตกรรม, ดราม่า

5,948,422 views at 10 Feb 2017 ตอนนี้คงไม่มีใครในโลกจะมีความสุขเท่ากับ บารัก โอบามา ที่ได้หลบไปพักผ่อนแบบยาวๆ หลังจากยกภูเขาทีแ่ บกไว้แปดปีในฐานะ ปธน. สหรัฐฯ ออกจากอก

Twitter #ลุงวิศวะ

978K Tweets เรื่องใหญ่ประจ�าสัปดาห์ กับกรณีคุณลุงวัย 50 ปี ที่ใช้ปืนยิงป้องกันตัวจากการท�าร้าย ร่างกาย ทีท่ า� ให้วยั รุน่ ชายเสียชีวติ จนเกิดเป็น ประเด็นถกเถียงว่าการป้องกันตัวแบบไหน ที่เรียกว่าสมควรแก่เหตุ

SEE YOU IN COURT

ปีนี้ O.J. : Made in America ส า ร ค ดี เ กี่ ย ว กั บ ค ดี ฆาตกรรมก้องโลกของ โอ. เจ. ซิมป์สนั นักอเมริกนั ฟุตบอลชือ่ ดัง เป็นภาพยนตร์ ทีม่ คี วามยาวทีส่ ดุ ทีเ่ คยได้รบั การเสนอชือ่ เขาชิงรางวัล ออสการ์ ด้วยความยาวถึง 7 ชัว่ โมง 47 นาที

Ranking

หาก แบรี เจนกินส์ ผูเ้ ข้าชิง สาขาผู้ก�ากับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ ม จาก Moonlight ภาพยนตร์ดราม่าทีน่ า� เสนอ มุมมองชีวิตของ ไชรอน เกย์ผวิ สีทเี่ ติบโตในไมอามี สามารถ คว้ารางวัลได้ เขาจะกลายเป็นผูก้ า� กับ แอฟริ กั น -อเมริ กั น คนแรกทีไ่ ด้รบั รางวัล ในสาขาดังกล่าว

Richard VS. Barack

20

ดู เ ห มื อ น เ ป ็ น ธรรมเนียมของงาน ประกาศผลรางวัล ออสการ์ไปแล้วทีจ่ ะ ต้องมีชื่อของ เมอรีล สตรีป เข้าชิงรางวัล นักแสดงสักสาขาหนึง่ ปีนเี้ ธอได้เข้าชิงเป็น ครัง้ ที่ 20 จากบทบาทการแสดงเป็น Florence Foster Jenkins นักร้องสาวทีถ่ กู ขนานนามว่า เสี ย งแย่ ที่ สุ ด ตลอดกาล ในภาพยนตร์ ชีวประวัตแิ นวคอเมดีช้ อื่ เดียวกัน

90

โทมัส นิวแมน นักประพันธ์ชาว อเมริกัน ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง เป็นครัง้ ที่ 14 ในปีนี้ จากภาพยนตร์ เรื่อง Passengers และเป็นครั้งที่ 90 ของสมาชิ ก ครอบครั ว นิ ว แมน อย่างไรก็ตาม เขายังไม่เคยคว้า รางวัลออสการ์มาครอบครองได้ ที่มา : www.variety.com, www.hollywoodreporter.com

245K Tweets ตัดภาพมาทีโ่ ลกแห่งความจริง ณ สหรัฐอเมริกา ล่าสุด ปธน. ทรัมป์ ทวีตข้อความ ‘เจอกัน ในศาล’ หลั ง จากที่ ศ าลเพิ่ ง มี ค� า สั่ ง ระงั บ การแบนมุสลิม

Facebook Chulasssic Park

49,963 people talking about this ปิดท้ายด้วยประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลฯ ในประเทศ หลั ง เกิ ด ดราม่ า ชุ ด นั ก ศึ ก ษา เรื่ อ งเก่ า เล่ า ซ�้ า ระดั บ ที่ ค วามเก่ า แก่ ข อง ไดโนเสาร์ต้องเรียกพี่


ที่มา : Reuters

GOODNEWS

หลายคนคงจดจ�าเมืองเบอร์ลนิ ในฐานะของเมืองแห่งศิลปะ ทีส่ า� คัญของยุโรป โดยเฉพาะ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เบอร์ลนิ ทีจ่ ดั มาอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ น ของงานก็ คื อ หมี สี น�้ า ตาล ที่ตอนนี้เป็นภาพโปสเตอร์ ติดอยู่หลายแห่งทั่วเมือง - Reuters / Fabrizio Bensch

ANIMAL

ค้นพบตุ๊กแกพันธุ์ ใหม่

ลอกผิวทิ้งได้ทันทีเมื่อถูกโจมตี SPORT

MOMENT OF THE WEEK

โชว์พกั ครึง่ การแข่งขันซูเปอร์โบวล์ครัง้ ที่ 51 ปีนี้ ได้ ศิลปินสาวสุดติสต์อย่าง เลดี้ กาก้า มาวาดลวดลายโชว์ สุดอลังการ เปิดตัวด้วยการใช้โดรนกว่า 300 ตัว แปรขบวนเป็น รูปธงชาติสหรัฐฯ พร้อมร้องเพลง This Land is Your Land เพือ่ ส่งสารถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในเรือ่ งสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์ ตามมาด้วยเพลงฮิตอย่าง Poker Face, Born This Way, Telephone และ Million Reasons ทีข่ นมาสร้างความประทับใจ ให้ผชู้ มตลอดโชว์

ในโลกของเราล้ ว นมี สิ่ ง มี ชี วิ ต น่ า ทึ่ ง ที่รอการค้นพบเสมอ นักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิ ท ยาลั ย ลุ ด วิ ก แม็ ก ซิ มิ ล เลี ย นแห่ ง มิวนิก เยอรมนี ได้รายงานการค้นพบตุ๊กแก สายพันธุใ์ หม่ มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Geckolepis megalepis ในวารสารทางวิ ท ยาศาสตร์ PeerJ ตุ๊กแกชนิดนี้มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดใน สัตว์วงศ์จิ้งจก-ตุ๊กแก และหลุดลอกได้ง่าย เพียงแค่ถกู ศัตรูคาบหรือกัดเบาๆ บริเวณล�าตัว กลไกการป้องกันตัวที่ดีเยี่ยมนี้ถูกสร้างขึ้น เพือ่ ท�าให้รอดจากการโจมตี ตลอดการศึกษา ทีมนักวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้ส�าลีในการจับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังส่วนนอกหลุดออก ทีส่ า� คัญ ภายในเวลาไม่กสี่ ปั ดาห์ตกุ๊ แกพันธุน์ ี้ สามารถสร้างผิวหนังและเกล็ดขึน้ มาปกคลุม ตั ว ใหม่ ไ ด้ อี ก ครั้ ง โดยไม่ มี แ ม้ ก ระทั่ ง รอย แผลเป็น ทีม่ า : www.telegraph.co.uk

โปรตีนช่วยการสมานตัวของกระดูกในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Did You Know?

โรคเบาหวานก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยอืน่ ๆ โดยเฉพาะปัญหาการสมานตัวของกระดูกหลังจาก เกิดการแตกหรือหัก ล่าสุดทีมนักวิจยั คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสเเตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า Hedgehog หรือโปรตีนน�าสัญญาณ มีบทบาทส�าคัญในการสร้างเนือ้ เยือ่ ขึน้ ใหม่ และช่วย รักษาความแข็งแรงของเนื้อเยื่อกระดูกได้ ซึ่งทีมวิจัยได้นา� โปรตีนดังกล่าวมาสร้างเป็นเจลที่มี ความเข้มข้นสูง หลังจากทดสอบในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่า ที่มา : http://med.stanford.edu จะน�ามาทดลองใช้ทางการแพทย์ในอนาคตอันใกล้นี้

นักกีฬาสาว จากสิงคโปร์ คว้าแชมป์โลก ดิง่ พสุธาอุโมงค์ลม

จบลงไปแล้วส�าหรับวินด์เกมส์ การแข่งขัน ดิง่ พสุธาอุโมงค์ลมชิงแชมป์โลกประจ�าปี 2017 ทีจ่ ดั ขึน้ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึง่ ดึงดูด นักดิง่ พสุธากว่า 200 คนจากทัว่ โลก มาร่วมงาน ครั้งนี้มีการเพิ่มการแข่งขันประเภทใหม่ เช่น โซโลสปีด การดิ่งพสุธาท�าเวลาแบบเดี่ยว, โฟร์สปีด การดิง่ พสุธาท�าเวลาแบบทีม 4 คน และทูเวย์ ฟรีสไตล์ ทู มิวสิก ทีใ่ ห้นกั กีฬาท�าท่า ฟรีสไตล์ประกอบเพลงขณะต้านลมสองทิศทาง โดย Kyra Poh นักกีฬาสาวน้อยวัย 14 ปี จาก สิงคโปร์ เป็นผูค้ ว้าชัยชนะไปได้ถงึ 2 ประเภท คือ โซโลสปีด และฟรีสไตล์ ทางผูจ้ ดั ยังระบุวา่ การแข่งขันวินด์เกมส์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย ในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วมียอดผู้ชมสูงกว่า 215 ล้านคน ที่มา : Reuters


เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติของ แคนาดาก�าลังด�าเนินการย้าย ควายป่าไบสันที่ผ่านการดูแล จากเจ้ า หน้ า ที่ไ ปยัง อุท ยาน แห่งชาติ Banff ในรัฐแอลเบอร์ ต า ประเทศแคนาดา ซึง่ ในภาพก็คอื บรรดาฝูงควาย ก�าลังออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ใช้ขนส่งพวกมันมา - Dan Rafla / Parks Canada / Handout via Reuters

SOCIETY

ค้นพบแหล่งด�าน�า้ แห่งใหม่

SCIENCE

ของทะเลอันดามัน ‘ถ�้าไข่มุกด�า’ Quote OF THE WEEK

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ค้นพบ ‘ถ�า้ ไข่มกุ ด�า’ แหล่งท่องเที่ยวด�าน�้าแห่งใหม่ของทะเลอันดามัน โดยนั ก ประดาน�้ า จะต้ อ งด� า ลงไปในแนวดิ่ ง ลึ ก ประมาณ 12-15 เมตร จากนั้นด�าเข้าไปภายในถ�้า อีก 30 เมตร และลอยตัวขึ้นสู่ผิวน�้าภายในถ�้าอีก 10 เมตร นั ก ประดาน�้ า ที่ จ ะมาเยื อ นถ�้ า แห่ ง นี้ ต้องผ่านการเรียนด�าน�า้ ขัน้ สูง เพือ่ ให้สามารถอยูใ่ น ที่มืดและที่แคบได้อย่างปลอดภัย เพราะภายใน บริเวณถ�้าลึกใต้เกาะแหวนแห่งนี้มีความมืดมาก ต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างเพื่อชมความสวยงามของ หินงอกหินย้อยและฝูงสัตว์น�้า ซึ่งยังมีความบริสุทธิ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่มา : www.thairath.co.th

LIFESTYLE

“ในเมื่อพระส่วนใหญ่ ไม่ตื่นตัว ไม่รู้จัก เรียกร้อง ไม่รู้เหมือนกัน ว่าโยมจะเข้าไปยุ่งท�าไม พุทธศาสนาหรือ ประชาธิปไตย มันต้อง สร้างที่รากฐานมั้ง? ไม่ใช่สนใจแต่ ‘หัว’ ” พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักเขียน นักวิชาการ โพสต์เฟซบุก๊ กล่าวถึง การแต่งตัง้ สังฆราชในประเทศไทย ที่มา : www.facebook.com/pipob.udomittipong ที่มา : www.vulture.com

นักวิทย์ทดสอบการใช้

เจลคุมก�าเนิดแบบใหม่ในลิง ทีมวิจัยมูลนิธิ Parsemus Foundation สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการทดลองการใช้ เจลคุมก�าเนิดส�าหรับผู้ชายในชื่อ Vasalgel ซึ่งถูกทดลองและติดตามผลนานกว่า 2 ปี พบว่าหลังจากฉีดเจลคุมก�าเนิดเข้าในท่ออสุจิ ของลิงตัวผูแ้ ล้ว จะส่งผลให้เชือ้ อสุจถิ กู สกัดกัน้ ไม่ให้ออกมาผสมกับไข่ของลิงตัวเมีย ท�าให้ลงิ ทัง้ 16 ตัวทีถ่ กู ทดลองทัง้ หมดไม่มลี กู แม้จะมี การผสมพันธุ์ตามปกติ เจลชนิดนี้ถือเป็น การคุ ม ก� า เนิ ด แบบใหม่ ช นิ ด แรกส� า หรั บ เพศชายในรอบหลายทศวรรษที่ ผ ่ า นมา นอกเหนือจากการผ่าตัดท�าหมันและการใช้ ถุงยางอนามัย ทีม่ า : www.techtimes.com

ดิสนีย์เตรียมเปิดสวนสนุก

Star Wars Land ปี 2019 แฟน สตาร์วอร์ส เตรียมเฮ ล่าสุดดิสนียป์ ระกาศยืนยันว่า สวนสนุก Star Wars Land ทีไ่ ด้เริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ เมือ่ สองปีทแี่ ล้ว จะเสร็จสมบูรณ์และเริม่ เปิดให้บริการแก่สาธารณะในปี 2019 ในสองโลเกชัน คือ ดิสนียเ์ วิลด์ ฟลอริดา และดิสนียแ์ ลนด์ แคลิฟอร์เนีย แม้วา่ รายละเอียดของเครือ่ งเล่นภายในสวนสนุกจะยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั แต่ในเว็บไซต์ของ ดิสนียเ์ ปิดเผยว่า แฟนๆ จะได้พบกับเครือ่ งเล่น Millenium Falcon ทีจ่ ะพาคุณทะยานออกไปสูจ่ กั รวาลแห่ง Star Wars นอกจากนีป้ ี 2019 ยังเป็นปีทสี่ า� คัญส�าหรับแฟนหนังทุกท่าน เนือ่ งจากเป็นปีเดียวกับที่ Star Wars Episode IX ภาพยนตร์ ล�าดับสุดท้ายของไตรภาคจะออกฉาย ซึง่ ถือเป็นการอ�าลาและการเริม่ ต้นอันยิง่ ใหญ่ทแี่ ฟนๆ ทุกคนตัง้ ตารอ


INTERVIEW

เรื่อง : วรัญญู อินทรก�ำแหง, ศรัญญำ โรจน์พิทักษ์ชีพ, กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์, ปพิชญำ กันทำสุวรรณ์ ภาพ : ภำสกร ธวัชธำตรี สไตลิสต์ : Hotcake

Playful, Passionate Music


ท่ ำ มกลำงแนวเพลงตำมกระแสอั น หลำกหลำยในยุคสมัยใหม่ที่ได้รับควำมนิยม ดู เ หมื อ นว่ ำ ลมหำยใจของดนตรี ค ลำสสิ ก ก�ำลังแผ่วรวยริน หลำยคนอำจจะไม่ใส่ใจดนตรีคลำสสิก บ้ำงก็ว่ำเป็นโบร�่ำโบรำณ น่ำเบื่อ ชวนง่วง หรือเป็นแนวเพลงเข้ำถึงยำกที่ต้องปีนบันได ขึน้ ไปฟัง แต่มนั คงมีขอ้ ดีอะไรบำงอย่ำงทีท่ ำ� ให้ ดนตรี ใ นรู ป แบบนี้ อ ยู ่ ยั้ ง ยื น ยงมำได้ น ำน หลำยร้อยปี ทั้งยังแพร่หลำยไปทั่วโลกและ อยู่รอดมำจนถึงทุกวันนี้ กลุม่ นักดนตรีคลำสสิกรุน่ ใหม่มำรวมกัน เพื่ อ ต่ อ ลมหำยใจให้ กั บ สิ่ ง ที่ พ วกเขำรั ก พวกเขำคือ ‘วงดนตรีคลำสสิกจีบคนกรุงเทพ’ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อประมำณ 4 ปีที่แล้ว จำกกลุ่ม นักดนตรีคลำสสิกรุ่นใหม่ที่ล้วนเคยเดินทำง ไปศึกษำร�ำ่ เรียนดนตรี และผ่ำนประสบกำรณ์ แสดงดนตรีในระดับสำกลมำแล้ว เหล่ำสมำชิก ตั้ ง ภำรกิ จ อั น แน่ ว แน่ เ อำไว้ ร ่ ว มกั น ก็ คื อ กำรสร้ ำ งให้ เ กิ ด ผู ้ ฟ ั ง ดนตรี ค ลำสสิ ก กลุ่มใหม่ขึ้นมำในประเทศไทย สิง่ หนึง่ ทีก่ ลุม่ นักดนตรีจบี ท�ำในช่วงแรกๆ คื อ เดิ น สำยสร้ ำ งแฟลชม็ อ บตำมสถำนที่ ต่ำงๆ ที่คำดไม่ถึง เช่น บริเวณสี่แยกสำทร เยำวรำช ท่ำเรือโอเรียนเต็ล หัวล�ำโพง ฯลฯ ตำมควำมเชื่อที่ว่ำ เมื่อคนไม่มำฟังดนตรี คลำสสิก พวกเขำก็มีหน้ำที่ต้องพำดนตรี คลำสสิกไปพบผู้ฟังเสียเอง รวมถึงกำรเล่น คอนเสิ ร ์ ต ใหญ่ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ คอนเสิ ร ์ ต เพลงคลำสสิ ก โดยทั่ ว ไป เพรำะมี ก ำรใช้ เทคนิ ค ด้ ำ นภำพเข้ ำ ไปเสริ ม เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ควำมน่ำสนใจ แน่ละ่ ว่ำกำรน�ำดนตรีคลำสสิกมำน�ำเสนอ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมำก่อน ย่อมท�ำให้พวกเขำ ได้รับเสียงสะท้อนในแง่ลบจำกเหล่ำคอดนตรี คลำสสิกแบบซีเรียส บ้ำงว่ำเป็นกำรสปอยล์ คนดู หรือเป็นกำรลดทอนคุณค่ำของดนตรี สไตล์นลี้ ง แต่สงิ่ หนึง่ ทีป่ ฏิเสธไม่ได้คอื หนุม่ หล่อ นักดนตรีกลุม่ นีไ้ ด้ทำ� ให้คนดูจำ� นวนหนึง่ หันมำ สนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อดนตรีคลำสสิก กันมำกขึ้น แม้นั่นจะไม่ใช่กระแสยิ่งใหญ่ชนิด ถล่มทลำยก็ตำม แต่ยอดไลก์จ�ำนวนเกือบ 6 หมื่นในแฟนเพจของจีบ ซึ่งแม้จะไม่ได้เยอะ จนน่ำตกใจ แต่หำกมองว่ำนีค่ อื ดนตรีคลำสสิก ซึง่ ไม่เคยเป็นทีน่ ยิ มมำก่อน รวมถึงเสียงชืน่ ชม ของบรรดำผูค้ นที่ได้ลองได้ฟงั ดนตรีคลำสสิก ในแบบจีบ ก็ปฏิเสธไม่ได้วำ่ เป็นปรำกฏกำรณ์ อันน่ำสนใจ ล่ำสุดพวกเขำเพิ่งเสร็จสิ้นจำก ‘JEEB SEASONS’ คอนเสิ ร ์ ต ใหญ่ ค รั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง จัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย น่ำแปลกที่กำรพูดคุยกันในครั้งนี้กับหกหนุ่ม สมำชิกวงจีบ ท�ำให้เรำรูส้ กึ ว่ำดนตรีคลำสสิก ช่ำงดูน่ำสนุกและน่ำสนใจกว่ำที่เรำเคยคิด และเชื่อเอำไว้มำกจริงๆ และนั่นอำจจะเป็นเพรำะพวกเขำเหล่ำนี้ มิ ใ ช่ นั ก ดนตรี ค ลำสสิ ก ‘ตำมแบบฉบั บ ’ อย่ำงที่เคยมีมำ


Dr. Paye Srinarong t s i n li Vio

หำกจะบอกว่ำนักดนตรีหนุม่ หล่อผูจ้ บปริญญำเอกจำกมหำวิทยำลัย สโตนีบรู๊ก นิวยอร์ก คือนักไวโอลินที่คนทั้งประเทศรู้จักกันดีที่สุด ก็คงจะไม่แปลกนัก เพรำะตอนที่ ‘เป้’ - ทวีเวท ศรีณรงค์ ร่วมกับ น้องสำวอีก 2 คน ออกอัลบั้มแนว Classical Crossover ในนำม ‘วีทรีโอ’ นั้น ถือว่ำแหวกแนวเป็นอย่ำงมำกส�ำหรับวงกำรดนตรีไทย ในตอนนั้น “ผมเติบโตมากับครอบครัวนักดนตรี มีดนตรีคลาสสิกอยูร่ อบตัว ตั้งแต่จ�าความได้ สิ่งแวดล้อมนี้กลายเป็นธรรมชาติของพวกเรา โดยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกหรือเข้าถึงยาก แต่เป็นไลฟ์สไตล์ อย่างหนึ่งที่เราสามารถเลือกเสพได้ เหมือนกับดนตรีประเภทอื่นๆ ทีเ่ ราก็ชนื่ ชอบเช่นกัน อย่าง EDM (Electronic Dance Music), Hip Hop, Trance, Pop, Jazz” ทวีเวทเริ่มเล่นดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก จนถึงตอนนี้นับได้ 26 ปีแล้ว ซึง่ ก็เป็นเวลานานพอทีท่ �าให้เขาได้เห็นความเปลีย่ นแปลง และความเคลื่อนไหวหลายอย่างเกี่ยวกับวงการเพลงคลาสสิกใน เมืองไทย เราถามเขาถึงสาเหตุที่เพลงคลาสสิก มักจะถูกมองว่าเป็น แนวดนตรีที่เข้าถึงได้ยากและต้องปีนบันไดฟัง “มันเริม่ ต้นทีค่ า่ นิยมซึง่ ถูกสร้างเอาไว้มากกว่า จริงๆ แล้วตอนที่ ดนตรีคลาสสิกเข้ามาในเมืองไทยแรกๆ คนที่เอาดนตรีคลาสสิก มาท�าให้เป็นแมสคนแรกคือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน แล้วก็โด่งดัง ได้รับความนิยมอย่างมาก คนรุ่นพ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราฟังและ เต้นลีลาศกันด้วยเพลงของสุนทราภรณ์ แต่มันก็เกิดอะไรบางอย่าง ทีท่ า� ให้เสียงของดนตรีคลาสสิกเงียบหายไป ซึง่ เป็นเรือ่ งของค่านิยม และกาลเวลา” ทวีเวทมองว่าในยุคต่อมา ดนตรีคลาสสิกถูกผูกไปกับวัฒนธรรม ของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าสังคมชนชั้นสูง ท�าให้มันจับต้องได้ยาก ส�าหรับคนทั่วไป “รวมถึงอีโก้ของนักดนตรีคลาสสิกเองก็ดี ทีบ่ อกว่าดนตรีชนิดนี้ สูงส่ง ไม่ได้คา� นึงว่าจะต้องสื่อสารกับคนฟังอย่างไร แล้วคนฟังที่ยัง ไม่เข้าใจคุณอีกมากมายในประเทศนีเ้ ขาก็ไม่ได้อยากจะถูกตัดขาด ออกไป แต่ตวั พวกเราเองในวงการต่างหากทีไ่ ปสร้างค่านิยมแบบนี”้ ทวีเวทเล่าแบบติดตลกว่า วิชา Music Appreciation สมัยที่เขา เรียน ก็ถกู เรียกแบบล้อเลียนว่า ‘มิวสิกอัปรีย’์ ยิง่ ท�าให้คนคิดว่าต้อง ปีนบันไดสูงๆ ขึ้นไปฟัง เมื่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก�าแพงก็เริ่ม แน่นหนาขึ้น “แต่เราก็เชือ่ ว่าทัศนคติแบบนีเ้ ปลีย่ นกันได้ อย่างอาหารการกิน ของคนไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก็ต่างจากสมัยนี้ ซึ่งเรามองไปรอบตัว ก็จะเห็นร้านอาหารต่างประเทศหลายสัญชาติเต็มไปหมด แสดง ให้เห็นว่าคนไทยเปิดรับเรือ่ งพวกนีก้ นั มากขึน้ แนวดนตรีกเ็ หมือนกัน” เมือ่ รูด้ ถี งึ ปัญหาของวงการเพลงคลาสสิกในบ้านเรา ทวีเวทก็ได้ พบกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่าง ‘เมฆ’ - มิติ วิสุทธิ์อัมพร ในสมัย ที่ทั้งคู่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ก และเกิดไอเดียตั้งวงดนตรีคลาสสิก แนวใหม่โดยคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างค่านิยมอันดีให้คนไทยได้หันกลับ มาฟังเพลงคลาสสิกกันอีกครั้ง “สมาชิกที่เราชวนมาร่วมวงด้วย นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ ส�าคัญ 2 อย่าง คือ ฝีมือและมีเสน่ห์ในฐานะนักดนตรีแล้ว ยังต้อง

มี passion ทีอ่ ยากจะท�าสิง่ นีใ้ ห้กบั วงการดนตรีคลาสสิกเหมือนอย่าง ที่พวกเราท�าด้วย แม้จะมีนักดนตรีที่เรียกตัวเองว่าเป็น ‘นักดนตรี คลาสสิกแบบซีเรียส’ มองว่าสิ่งที่พวกเราท�าเป็นการลดคุณค่าของ ดนตรีคลาสสิกลงก็ตาม ดนตรีกเ็ หมือนกับอาหารทีเ่ รากินได้หลายๆ ประเภทนั่นล่ะครับ และเราอยากจะเป็นทางเลือกให้คนไทยได้เสพ อาหารอีกประเภทที่เรียกว่าดนตรีคลาสสิกในรูปแบบที่รับประทาน ง่าย น่าดู ตื่นตาตื่นใจ เหมือนเอาดนตรีคลาสสิกมาจับแต่งตัว เสียใหม่ โดยที่หัวใจนั้นก็ยังเป็นดนตรีคลาสสิกเหมือนอย่างเดิม ส่วนสาเหตุที่ใช้ชื่อ ‘จีบ’ ก็เพราะมันเป็นชื่อที่ง่ายๆ ตรงไปตรงมาดี คื อ พวกเราในวงมี ห น้ า ที่ จี บ ให้ ค นไทยหั น มาฟั ง เพลงคลาสสิ ก อย่างเวลาคนเราจีบกันเนี่ย เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจ๋า แต่ก็เป็น ตัวของตัวเองเสมอ เราจะตามใจเขาทุกอย่างก็ไม่ได้ แต่เราก็ต้อง รู้จักว่าเขาชอบอะไร จะได้คุยกันรู้เรื่องและคบกันต่อไปได้ “ท้ายที่สุด เขาอาจจะหันมาชอบเราหรือไม่ก็ได้ แต่มันจะเป็น ช่วงเวลาอันน่าจดจ�าของทั้งสองฝ่าย”

His Recommendation “Salut d’Amour ของ เอ็ดเวิร์ด เอลกำร์ หวำน ซึ้ง ผู้ประพันธ์แต่งให้กับคนรักก่อนที่ ทั้งสองจะตกลงใจแต่งงำนกัน”


His Recommendation “Mozart Symphony No.41 ตรำตรึง เข้ำถึงง่ำย รับรู้ ได้โดยไม่ต้อง ตั้งค�ำถำม เป็นโมสำร์ตเบอร์สุดท้ำย”

ส� ำ หรั บ หนุ ่ ม นั ก ไวโอลิ น ผู ้ ห ลงใหลในเสี ย งดนตรี ค ลำสสิ ก อย่ ำ ง ‘แดน’ - คณิ น อุ ด มมะนะ ดู เ หมื อ นว่ ำ เส้ น ทำงดนตรี ข องเขำ ได้ถูกก�ำหนดเอำไว้แล้วล่วงหน้ำ เพื่อให้เขำเป็นนักไวโอลินโดยเฉพำะ คณินเริม่ ซึมซับเสียงเพลงคลาสสิกทีล่ อยวนอยูใ่ นบ้าน อบอวล อยู่ในวิถีชีวิตของเขามาตั้งแต่เด็กๆ จนได้ลองเล่นเปียโน ก่อนที่จะ หันมาตกหลุมรักไวโอลิน และเดินทางสู่ถนนสายดนตรีคลาสสิก มาโดยตลอด เขาเคยได้รบั ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้เข้าเรียนปริญญาตรีที่ University for Music and Performing Arts กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึง่ ณ ทีแ่ ห่งนี้ เขาได้พบแรงบันดาลใจครั้งส�าคัญ

Kanin Udommana t s i n i l o Vi

“ตอนนั้นไปซัมเมอร์ที่เวียนนาเพื่อดูสถานที่เรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัย เพราะรูว้ า่ ทีน่ เี่ ป็นจุดศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกทีม่ ี มานานตัง้ แต่ 200 ปีทแี่ ล้ว หากจะมาเรียนดนตรีคลาสสิกและไวโอลิน ก็ต้องมาที่นี่ ระหว่างนั้นผมบังเอิญเห็นแผ่นหินสลักชื่ออุทิศให้กับ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งคนที่ได้สลักชื่อต่างก็ท�าประโยชน์ด้านดนตรี และล้วนเป็นนักดนตรีมีชื่อระดับโลกกันทั้งนั้น หนึ่งในนั้นก็คือ พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ ทรงเป็นนักดนตรีชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่มีพระนามอยู่ตรงนี้ ผมจึงตัดสินใจทันทีว่าจะต้องมาเรียนที่นี่ให้ได้” คณินเรียนจบปริญญาตรี เอก Solo Violin และตามด้วยปริญญาโท สาขา Chamber Music หรือการแสดงดนตรีแบบวงขนาดเล็กเป็นล�าดับ ต่อมา ก่อนที่จะกลับมาท�าวงจีบที่เมืองไทย และเป็นครูสอนดนตรี อยูท่ มี่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทัง้ เล่นดนตรีอยูใ่ นวง Bangkok Symphony Orchestra ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่เสน่ห์ของสถานที่เรียน หรือแรงบันดาลใจ เท่านั้น แต่มนต์เสน่ห์ของไวโอลินที่ผสานไปกับเสียงเพลงคลาสสิก ต่างหากที่ท�าให้เขาไม่อาจถอดตัวออกจากวงการนี้ได้เลย “ดนตรีคลาสสิกเป็นรากเหง้าของดนตรีทกุ ชนิด เกิดมานานกว่า 200 ปีมาแล้ว จากนั้นค่อยๆ พัฒนาไปในสไตล์อื่น ส่วนไวโอลินก็มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้เสียงออกมาใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ซึง่ เป็นเสน่หท์ มี่ ดั ใจผูฟ้ งั ได้ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว เครือ่ งดนตรีคลาสสิก ทุกชิน้ ล้วนมีเสน่หใ์ นแบบของตัวเอง อย่างเปียโนก็เล่นได้ทงั้ ท�านอง และแนวเสียงประสาน ไวโอลินให้เสียงสูง รองลงมาเป็นวิโอลา เชลโล เสียงต�่าสุดคือ ดับเบิลเบส เมื่อเสียงทั้งหมดเบลนด์รวมกัน ก็จะให้ส�าเนียงที่กลมกล่อม ขาดเสียงใดเสียงหนึ่งไปไม่ได้” แน่นอนว่า วงจีบก็เองเช่นกันทีต่ อ้ งมีเครือ่ งดนตรีหลากหลายชนิด เป็นองค์ประกอบ เพื่อที่จะสามารถส่งพลังและพาดนตรีคลาสสิก เข้าไปให้ถึงคนฟัง “ผมเล่นดนตรีกบั คุณเมฆมาตัง้ แต่สมัยเรียนแล้ว เขาเป็นหัวเรือ เรือ่ งวง และมีความคิดทีว่ า่ ท�าไมในเมืองไทยวงการดนตรีคลาสสิก จึงดูเชย ไม่คอ่ ยน่าสนใจ คนทีไ่ ปดูกม็ แี ต่ไฮโซ ฟังยาก ต้องปีนบันไดฟัง ซึง่ จริงแล้วๆ ยังมีคนไทยอีกมากทีต่ อ้ งการเสพดนตรีคลาสสิก อีกอย่าง เราอาจจะติดกับค�าร้อง เมือ่ ไม่มคี า� ร้องก็เลยไม่เข้าใจ แต่สา� หรับผม คิดว่าดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีทฟี่ งั แล้วตีความหมายด้วยตัวเองได้ ไม่มีกรอบ เปิดกว้าง มันเป็นแนวทางเพลงที่น่าสนใจ” เมือ่ วงจีบรวมตัวกันขึน้ เมือ่ 3 ปีทแี่ ล้ว พวกเขาจึงอยากพาดนตรี คลาสสิกให้เข้าถึงคนได้งา่ ย ฟังแล้วสนุก ทันสมัย เข้ากับคนยุคใหม่ ท�าให้คนอยากจะปรบมือหรือเต้นตามไปด้วยได้ พวกจึงเขามีหน้าที่ พาดนตรีคลาสสิกไปพบผู้คนเสียเลย เพื่อให้รู้ว่าดนตรีคลาสสิก อยู่รอบๆ ตัวนี่แหละ “เราถ่ายทอดดนตรีคลาสสิกแท้ๆ ในสไตล์จีบครั้งแรกเมื่อ 3 ปี ทีแ่ ล้วในธีม Carnival of Animal เพือ่ ให้ทกุ คนได้สนุกไปกับเสียงสัตว์ นานาชนิด และล่าสุดก็จดั แสดงคอนเสิรต์ ใหญ่อกี ครัง้ ทีเ่ พิง่ เสร็จสิน้ ไป กับธีมฤดูกาล ผสานเสียงธรรมชาติ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ อย่าง สายฝน ลมหนาว และอีกมากมาย โดยใช้ชอื่ ว่า ‘JEEB SEASONS’ ที่เราตั้งใจจะจีบให้ทุกคนหันมาหลงรักดนตรีคลาสสิก ซึ่งก็ได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดี”


Christopher Janwong t McKiggan s i n Pia

เป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าคนสมัยนี้อยากจะลองชิม อะไรใหม่ๆ ก็มีร้านอาหารที่เป็น casual dining ซึ่งก็ได้กินอาหารดีๆ เหมือนกัน แต่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายกว่า” เมื่อทีมจีบได้มารวมตัวกัน ท�าให้ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ ดูว่าอะไร “ผมเริม่ หัดเล่นเปียโนมาตัง้ แต่เด็กๆ เพราะคุณพ่อบังคับให้เล่น เวิร์กหรือไม่เวิร์กส�าหรับคนดู เช่น ตอนจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก พวกเขาก็ได้ลองท�าแฟลชม็อบเพื่อเป็นการโปรโมต โดยไปเล่น จนถึงอายุ 14 ปี ก็หยุดไปเพราะรู้สึกเกลียดมัน” คริสโตเฟอร์ย้อนเล่าถึงความคิดในวัยเด็กที่รู้สึกต่อต้านอย่าง ที่ธนาคาร สนามบิน สยามสแควร์ ตรงถนนที่คนก�าลังเดิน ฯลฯ การทีเ่ อาดนตรีคลาสสิกไปเล่นตามสถานทีต่ า่ งๆ แทนทีจ่ ะเป็น รุนแรง โดยเฉพาะช่วงที่เขาเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นที่อยากจะค้นหา คอนเสิร์ตฮอลล์ มันท�าให้พวกเขารู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากที่สนใจ และ ตัวเอง หาความแตกต่าง และขบถต่อคนรุ่นเก่า สามารถสนุกสนานไปกับเพลงคลาสสิกได้ นั่นแสดงให้เห็นว่า จนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง “หลังจากทีผ่ มเลิกเล่นเปียโนไป 2 ปี ผมรูส้ กึ ว่ามีอะไรทีข่ าดหายไป พวกเขาก�าลังเดินไปถูกทางแล้ว “อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ รามองเห็นว่าเป็นจุดยากส�าหรับคนเวลาไปดูคอนเสิรต์ จากชีวิตเรา เมื่อได้กลับมาเล่นเปียโนอีกครั้งจึงรู้สึกว่ามีความสุข จนกระทัง่ เมือ่ ผ่านจุดนัน้ ไป ผมก็ไม่เคยหยุดเล่นเปียโนอีกเลย เพราะ เพลงคลาสสิกทั่วไป คือจะเห็นได้ว่าคอนเสิร์ตหนึ่งมีทั้งเพลงของ เบโธเฟน โชแปง โมสาร์ต ฯลฯ แต่มันเชื่อมโยงกันอย่างไรเขาก็ เราค้นพบตัวเองแล้วว่ารักการเล่นเปียโนมากมายขนาดไหน” วัยหนุ่มของนักเปียโนหนุ่มดีกรีดอกเตอร์ แสดงให้เห็นตัวอย่าง ไม่เข้าใจ พวกเราก็เลยหาวิธีที่จะวางเป็นโครงเป็นธีมที่ท� าให้คน ของคนจ�านวนมากทีก่ า� ลังนึกขยาดการฟังดนตรีคลาสสิก ว่าเป็นเพราะ เข้ามาดู แล้วรูส้ กึ เข้าใจและเพลิดเพลินไปกับมันได้ เราใช้วชิ วลเทคนิค ความกลัวที่จะเข้ามาสัมผัส เนื่องด้วยความคิดว่าคอนเสิร์ตเพลง เข้ามาเสริมกับการแสดงดนตรี โดยสื่อผ่านสิ่งที่อยู่บนเวที ทั้ง คลาสสิกโดยทัว่ ไปนัน้ นักดนตรีต้องอยู่บนเวที ผูกโบไท นัง่ นิง่ เงียบ เครื่องแต่งกาย ฉาก การจัดเวที ก็จะเข้ากับธีมนั้น เพื่อช่วยให้คนดู คนฟังเข้ามาด้วยความรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ ว่าจะโดนดุหรือเปล่า สนุกไปกับเราและเข้าใจในดนตรีได้มากขึน้ ส่วนอย่างคอนเสิรต์ ใหญ่ หากปรบมือผิดจังหวะ เมื่อจะเข้าถึงได้ยากขนาดนั้น ก็ไม่สนใจฟัง ในรอบทีเ่ พิง่ จะผ่านมาก็เป็นเรือ่ งของฤดูกาล ซึง่ มีนกั ประพันธ์เพลง ไปเลย แต่คริสโตเฟอร์ชี้ให้เห็นว่าที่คอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกออกมา หลายๆ คนทีแ่ ต่งเพลงทีเ่ กีย่ วกับหรือมีแรงบันดาลใจมาจากฤดูกาล ในรูปแบบนั้น ก็เพื่อให้ผู้ฟังมีสมาธิและตั้งใจฟังดนตรี หากในขณะ ซึ่งเราก็ดึงจุดนี้มาเป็นธีมของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย “ผมว่าสิง่ ทีพ่ วกเราวงจีบก�าลังท�าอยูก่ ค็ ล้ายๆ กับการเอาอาหาร เดียวกัน ก็เป็นการตัดขาดคนดูจา� นวนไม่น้อยออกไปด้วยเช่นกัน “ผมคิดว่าคอนเสิรต์ เพลงคลาสสิกแบบนัน้ ก็คล้ายๆ กับร้านอาหาร ดีๆ ไปให้คนฟังได้ลองกิน แทนที่จะรอให้เขาเดินเข้ามาในร้าน ffiifine fi ffiine dining ซึ่งเสิร์ฟอาหารชั้นดีในบรรยากาศหรูที่ค่อนข้างจะ dining ซึ่งถ้าหากเขาได้กินแล้วอาจจะชอบมันก็ได้” นักเปียโนหนุ่มผู้จบปริญญำเอกมำจำกมหำวิทยำลัยไรซ์ เทกซัส คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน สำรภำพกับเรำว่ำ ก่อนทีจ่ ะยอมรับ เปียโนเข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ นัน้ เขำเคยถึงขัน้ เกลียดมันมำก่อน

His Recommendation “Four Seasons” ทั้งของ อันโตนีโอ วีวัลดี และของ Astor Piazzolla ซึ่งทั้งคู่เป็นนักดนตรีคนละยุคสมัยกัน แต่ก็แต่งเพลงจำกฤดูกำลเหมือนกัน”


His Recommendation “ท่อน Adagio จำก Symphony No.5 ของ กุสตำฟ มำห์เลอร์ เขำเขียนเพลง ท่อนนีใ้ ห้เป็นจดหมำยรัก ให้ควำมรูส้ กึ เหมือนเวลำเรำตกหลุมรักใครบำงคน”

บทสนทนำระหว่ำงเรำกับ ‘เมฆ’ - มิติ วิสุทธิ์อัมพร นักวิโอลำ มำกควำมสำมำรถผูน้ ี้ ท�ำให้เรำได้รวู้ ำ่ ภำยใต้บคุ ลิกนิง่ ๆ ทีด่ คู อ่ นข้ำง จะเขิ น อำยของเขำ จริ ง ๆ แล้ ว เต็ ม ไปด้ ว ยควำมคิ ด อั น น่ ำ สนใจ และโรแมนติกไม่แพ้บทเพลงคลำสสิกที่เขำโปรดปรำน มิตโิ ตมาในครอบครัวทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่ทา� งานศิลปะ ซึง่ เพลงคลาสสิก เป็นเพลงที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เขาเลือกเล่น ไวโอลิน แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเล่นวิโอลา ด้วยชื่นชอบ ในเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องดนตรีชนิดนี้ “บทบาทในวงของวิโอลาจะไม่โดดเด่นเท่าไวโอลิน ท�าให้คน

ไม่ค่อยนิยม เพราะส่วนมากคนมักจะอยากเป็นพระเอกกันหมด ซึ่งวิโอลาเป็นเหมือนเพื่อนพระเอก และคอยเชื่อมระหว่างเสียงสูง กับเสียงต�า่ เข้าด้วยกัน ส�าหรับผมเสน่หข์ องวิโอลาอยูต่ รงทีม่ นั ดูเหมือน จะไม่มีบทบาท แต่จริงๆ แล้วมี วิโอลาเป็นเหมือนคนที่ไม่อยาก ยืนอยู่ข้างหน้า เขาเรียกกันว่าเป็นซินเดอเรลลาของเครื่องสาย” เขาเล่าถึงประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดในฐานะนักวิโอลา 2 ครั้งใหญ่ “ครัง้ หนึง่ คือคอนเสิรต์ แบบ Chamber Music ซึง่ ผมเล่นกับเพือ่ นๆ สมัยก�าลังเรียนอยูท่ อี่ อสเตรีย แม้จะเป็นแค่คอนเสิรต์ เล็กๆ ทีม่ คี นดู เพียงประมาณ 20 คน แต่การแสดงในวันนัน้ มันมีการถ่ายเทพลังงาน ทีน่ กั ดนตรีคลิกกัน และใกล้ชดิ กับคนดูมากๆ จนเรารูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่ การแสดง แต่เหมือนเราก�าลังพูดคุยกันอยู่ ส่วนอีกครั้งคือเมื่อ คอนเสิร์ตจีบครั้งแรก” มิตเิ ล่าต่อว่าไอเดียของวงจีบเกิดขึน้ ตัง้ แต่ตอนตัดสินใจเรียนต่อ ด้านดนตรี ซึง่ ปริญญาไม่ได้การันตีถงึ ความมัน่ คงของอาชีพ หน้าที่ ของนักดนตรีนอกเหนือจากการเล่นดนตรี จึงเป็นการสร้างงาน ให้ตัวเองด้วย แต่ส�าหรับในประเทศไทย งานด้านดนตรีคลาสสิก ไม่แพร่หลายนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ฟังมีขนาดเล็กมาก สิ่งนี้เองเป็น จุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์จีบ เพื่อขยายฐานผู้ฟังและช่วยให้คนไทย เข้าถึงเพลงคลาสสิกมากขึ้น “ปัญหาของดนตรีคลาสสิกในไทยไม่ได้เป็นเพราะเพลงฟังยาก แต่เราไม่ฟงั เพลงคลาสสิกกันเพราะความกลัวมากกว่า หลายคนคิด ไปว่ามันยากทั้งที่ยังไม่เคยได้ฟังการแสดงดนตรีคลาสสิกจริงๆ ซึ่ง ให้ประสบการณ์ทตี่ า่ งกันมาก ผมเชือ่ ว่าการได้อยูใ่ นคอนเสิรต์ ทีม่ เี สียง ของเครือ่ งดนตรีรอบตัวเรา จะช่วยให้มคี นฟังเพลงคลาสสิกมากขึน้ อย่างแน่นอน อีกอย่าง แพ็กเกจจิง้ ของดนตรีคลาสสิกส่วนใหญ่ดนู า่ เบือ่ ไม่เชิญชวนให้เราเข้าไปฟัง ตั้งแต่โปสเตอร์ ชื่อคอนเสิร์ต จนถึง รายละเอียดต่างๆ ที่เป็นแค่ข้อมูลผ่านตาเราไป ผมเลยอยาก เปลีย่ นแปลงสิง่ เหล่านี้ โดยท�าโชว์ให้เข้าถึงง่ายขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ไปเปลี่ยนแก่นของมัน ไม่ใช่การครอสโอเวอร์ แต่เลือกเพลง คลาสสิกทีฟ่ งั ง่ายมาให้ลองฟังก่อน เป็นจุดเริม่ ต้นให้คนหันมาสนใจ” เขาให้ความเห็นว่า บรรยากาศที่ใกล้ชิดกันของนักดนตรีกับ ผู้ฟังนั้นเป็นเหมือนแก่นของดนตรี ซึ่งเรียกว่า Chamber Music “ค�าว่า Chamber แปลว่า ห้องเล็กๆ ซึ่งในสมัยก่อนผู้คนนิยม เล่นกันเองในครอบครัว ผลัดกันเล่น ผลัดกันฟัง เป็นความอบอุน่ ในสมัย ที่ยังไม่ต้องดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์มือถือ ผมว่าถ้าดนตรีคลาสสิก มันเคยง่ายขนาดนั้น ปัจจุบันมันก็ควรจะง่ายแบบนั้น ไม่ต้องมี พิ ธีรี ต องอะไร ในแง่ นี้ เ พลงคลาสสิ ก ในแบบของจี บ จึ ง เป็ น เพลงคลาสสิกจริงๆ ซึ่งเราเอาเงื่อนไขที่ท�าให้ห่างจากกันออกไป ท�าให้อบอุ่น ใกล้ชิดกันมากขึ้น” ด้วยความทีส่ มาชิกหลายคนในวงรูจ้ กั กันมาตัง้ แต่เด็ก ก่อนทีจ่ ะ แยกย้ายกันไปท�าตามความสนใจของตัวเอง การได้กลับมาเล่นดนตรี กับเพือ่ นๆ จึงเหมือนการได้กลับมาสูบ่ รรยากาศของ Chamber Music อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส�าหรับเขา ถือเป็นเรื่องน่ายินดีไม่แพ้การได้น�า เพลงคลาสสิกไปหากลุ่มคนดูใหม่ๆ ในประเทศไทย “สมัยก่อนเวลามีคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิก คนที่มาดูมักจะเป็น เพื่อนๆ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนปกติไม่มีใครซื้อตั๋วมาดูกัน แต่พอ ครั้งที่แล้วมีคนฟังกลุ่มใหม่ๆ ที่มาดูพวกเราแล้วชอบ สนุก และได้ ค้ น พบว่ า จริ ง ๆ เขาก็ ฟ ั ง เพลงคลาสสิ ก ได้ แม้ ว ่ า มั น จะไม่ ใ ช่ ความเปลีย่ นแปลงยิง่ ใหญ่อะไร แต่การได้รวู้ า่ มีคนดูบางคนตามไป ฟังคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกอีกเกือบทุกคอนเสิร์ตที่มีขึ้น โดยไม่ใช่ แค่ตามศิลปินอย่างเดียว ท�าให้เราดีใจที่ได้ช่วยเปิดประตูบานใหม่ ให้แก่ผู้ฟัง”

MITI WISUTHUMPORN t s i l o Vi


Panyaphat Wongwechwiwat t s i l l Ce ถึงแม้ ‘ฮัท’ - ปัญญพัทธ์ วงศ์เวชวิวัฒน์ จะเป็นสมำชิกที่อำยุน้อย และหน้ำใหม่ที่สุดของวงจีบ แต่ด้วยควำมสำมำรถอย่ำงเหลือล้น จึงท�ำให้เขำเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่ำจับตำมองในวงกำรดนตรีคลำสสิก อีกคนหนึ่งของประเทศไทย

ปัญญพัทธ์เดินบนเส้นทางสายนี้มาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนไทย คนแรกทีเ่ ข้าเรียนและส�าเร็จการศึกษาในระดับไฮสกูลจาก The Juilliard School ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทัง้ ยังเพิง่ ส�าเร็จการศึกษา เฉพาะทางด้านดนตรีจาก The Purcell School For Young Musicians ประเทศอังกฤษ สถาบันเก่าแก่ที่บ่มเพาะวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิก มาอย่างยาวนาน “ประสบการณ์ ท างดนตรี ค รั้ ง ส� า คั ญ ที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง ของผม คือการได้มีโอกาสได้ไปเล่นที่คาร์เนกีฮอลล์ร่วมกับวงของโรงเรียน ซึ่งส�าหรับคนเล่นดนตรีคลาสสิก การได้ไปเล่นที่คาร์เนกีฮอลล์นั้น ยิง่ ใหญ่มาก เพราะเป็นสถานทีจ่ ดั แสดงดนตรีทมี่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในโลก” หนุ่มน้อยคนนี้มีเชลโลเป็นเครื่องดนตรีคู่กายมานานกว่า 8 ปี จนเรียกได้ว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจนแยกไม่ออก “ตอนแรกผมไม่ได้เล่นเชลโล เดิมผมเรียนไวโอลินจากคุณพ่อ ต่อมามีครูเชลโลมาประจ�าในโรงเรียน ผมจึงเริม่ หัดเชลโลตัง้ แต่นนั้ มา ยิง่ ได้สมั ผัส ผมยิง่ รูส้ กึ ว่ามันมีเสน่ห์ ด้วยเสียงทีต่ า�่ กว่าเสียงไวโอลิน นั้น เมื่อออกมาจะเป็นเสียงที่รื่นหูมาก และทุกครั้งที่ผมนั่งเล่น ประคองเชลโลแนบเข้าหาร่างกาย ผมกับเชลโลได้กลายเป็นหนึ่ง เดียวกัน ผมรู้สึกอย่างนั้น จนถึงขั้นขาดเชลโลไม่ได้” ส�าหรับปัญญพัทธ์ ดนตรีคลาสสิกให้ความหมายลึกซึง้ ฟังแล้ว ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน บางเพลงฟังแล้วเข้าถึงจิตใจ เป็นอย่างมาก ท�าให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับเสียงดนตรี ปนเศร้าๆ อธิบายออกมาเป็นค�าพูดได้ยาก เมื่อการอธิบายเป็นค�าพูดท�าได้ยาก เขาจึงต้องใช้ดนตรีเพื่อ สื่อสารแทน และเมื่อทาง เมฆ มิติ ชวนให้มาเข้าร่วมวงจีบด้วยกัน “ผมเพิ่ง เรีย นจบและกลับ มาเมือ งไทยเมื่อ เดือ นกรกฎาคม ปี ที่ ผ ่ า นมานี้ เ อง ตอนนั้ น วงจี บ มี ง านแสดงดนตรี พ อดี พี่ เ มฆ จึงชวนให้ไปเล่นในต�าแหน่งเชลโล หลังจากนั้นสองสัปดาห์ถัดมา เขาก็ชวนผมเข้าร่วมวง ผมจึงกลายเป็นน้องใหม่คนเล็กสุดของวงจีบ ตอนนี้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาเล่นและเรียนดนตรีคลาสสิกกันมากขึ้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าผู้ปกครองเปิดกว้าง ติดตามลูกๆ มาดูคอนเสิร์ตด้วย เราก็จะยิ่งได้ผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆ มากขึน้ และยิง่ มัน่ ใจได้วา่ จะมีคนฟังเพลงคลาสสิกมากขึน้ ซึง่ จ�านวน ที่มากขึ้นนั้นอาจจะวัดได้ฐานจากแฟนคลับของวงจีบที่มีจ�านวน ไม่น้อยมาตั้งแต่ครั้งเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ต้องยอมรับเลยว่า ตอนนั้นวงจีบน�าเสนออกมาได้ดีจริงๆ ครับ “ในฐานะนักดนตรีคลาสสิกรุน่ ใหม่คนหนึง่ ผมคิดว่าคอนเซ็ปต์ ที่ ต ้ อ งการพยายามจี บ คนไทยให้ หั น มาฟั ง ดนตรี ค ลาสสิ ก กั น มากกว่านี้ เป็นสิ่งที่ดีมากส�าหรับนักดนตรีอย่างเรา จึงไม่ลังเล แม้แต่น้อยที่จะตอบตกลงเมื่อเขามาจีบให้ผมเข้าร่วมทีม”

His Recommendation “Mahler Symphony No.4 รัก เศร้ำ สับสน ผลักดัน เป็นเพลง ที่ฟังเวลำท้อแล้วท�ำให้ผมรู้สึกว่ำ มีก�ำลังใจจะเดินต่อไป”


19

NUTTAPHON LERSWANUSWONG t s i s s a B e l b u o D แม้ว่ำ ‘ยู’ - ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์ นักดับเบิลเบสประจ�ำวงจีบ จะเริ่มเล่นดนตรีคลำสสิกช้ำกว่ำคนอื่นอยู่หลำยปี แต่นั่นก็ ไม่เป็น อุปสรรคต่อควำมตั้งใจของเขำแต่อย่ำงใด

“ผมเริม่ หัดเล่นดนตรีจากเครือ่ งดนตรีในวงโยธวาทิตอย่างทูบา ทรอมโบน ต่อมาจึงหัดเล่นกีตาร์ และเบส จนกระทั่งช่วง ม.6 ตั้งใจ จะสอบชิงทุนเรียนต่อด้านดับเบิลเบสที่มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ จึงเริ่มฝึกดับเบิลเบสมาตั้งแต่ตอนนั้น” ณั ฐ พลเล่ า ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น การเล่ น ดนตรี ค ลาสสิ ก ของเขา ก่อนจะพูดถึงความท้าทายของการเล่นดับเบิลเบสอย่างติดตลกว่า “ดับเบิลเบสเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มเล่นได้ช้ากว่าเครื่องดนตรี ชนิดอื่นอยู่แล้ว เพราะเครื่องดนตรีชิ้นนี้มีขนาดใหญ่มากจึงต้องรอ ให้โตสักหน่อยก่อนจึงจะเล่นได้ ซึง่ อย่างต�า่ ทีส่ ดุ ก็คงต้องสักประมาณ ช่วง ม.ต้น ถ้าจะบอกว่าดับเบิลเบสเล่นยากกว่า ก็คงไม่แฟร์กับ เครื่องดนตรีชนิดอื่นสักเท่าไหร่ แต่โดยส่วนตัวผมว่ามันยากกว่า นะครับ (หัวเราะ) ตรงที่มันเหมือนเป็นฐานของวง ซึ่งคนอื่นต้อง พึ่งพาเราตลอด ท�าให้พลาดไม่ค่อยได้ เพราะการเล่นเบสผิดแค่ หนึ่งคอร์ดท�าให้คนเหวอกันทั้งงานได้เลย” ส�าหรับณัฐพล การเล่นดนตรีคลาสสิกไม่ตา่ งจากการเล่นดนตรี ชนิดอื่นๆ ที่ต้องอาศัยทั้งเวลาและความเอาใจใส่ และหากมอง ในแง่ของผู้ฟัง เขาก็ยังยืนยันว่าเพลงคลาสสิกไม่ได้ยากอย่างที่ หลายคนคิ ด เพราะดนตรี ค ลาสสิ ก ก็ เ ป็ น ดนตรี ช นิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามผู้คนและยุคสมัย “ถ้าจะให้คา� นิยามกับดนตรีคลาสสิกคงจะไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะ มันเปลี่ยนหน้าตาไปตลอดหลายร้อยปี อย่างในยุคของโมสาร์ต ดนตรีคลาสสิกเป็นเหมือนดนตรีพอ็ พของคนในยุคนัน้ และโมสาร์ตเอง

ก็คือพ็อพสตาร์ที่มีแฟนๆ ตามกรี๊ดไม่ต่างจากเดอะบีเทิลส์ ดนตรี คลาสสิกเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆ เพราะมันคือดนตรีชนิดหนึ่ง” ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ เ ขาจึ ง มี ค วามสนใจทางดนตรี ที่ ห ลากหลาย ซึ่งณัฐพลยืนยันว่าสิ่งนี้ช่วยเขาเป็นอย่างมากในฐานะนักดนตรี “ตอนนีผ้ มเล่นดนตรีแนวอืน่ ๆ ด้วย เพราะคิดว่าเราเป็นนักดนตรี คลาสสิก แต่ไม่ได้ปิดหูตัวเอง มันสนุกดีที่ได้ทดลองหลายๆ อย่าง เพราะผมคิดว่าเครือ่ งดนตรีชนิดหนึง่ ไม่ได้ตา่ งจากชนิดอืน่ เสียทีเดียว การได้เล่นดนตรีในสไตล์ทตี่ า่ งกัน ช่วยผมในหลายๆ เรือ่ ง อย่างเบสไฟฟ้า ก็ชว่ ยท�าให้เวลาเล่นดนตรีคลาสสิกแล้วเข้าใจบางจังหวะหรือบางโน้ต ได้มากขึ้น” เราคุยกันต่อถึงการได้มาร่วมงานกับวงจีบ ซึ่งณัฐพลบอกว่า เขาเองก็ประหลาดใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวง “ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่สิงคโปร์แล้วมีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ต กับพีเ่ มฆ เขาเลยชวนมาเล่นคอนเสิร์ตตอนกลับมาเมืองไทย พอได้ รูร้ ายละเอียดเพิม่ ขึน้ ก็เริม่ รูส้ กึ ว่านีไ่ ม่ใช่คอนเสิรต์ ธรรมดา ยิง่ พอมารู้ ว่ามีใครบ้าง ผมเองยังคิดเลยว่า รู้สึกเหมือนโดนชวนมาร่วมทีม The Avengers เลย ตอนนัน้ ก็สงสัยว่ามันจะเวิรก์ หรือเปล่า เนือ่ งจาก คนดูดนตรีคลาสสิกกลุม่ เดิมเริม่ ลดลง และคนรุน่ ผมหรือกลุม่ วัยรุน่ ก็คงไม่นา่ จะไปดูคอนเสิรต์ ดนตรีคลาสสิก แต่พวกพีๆ่ ทุกคนก็เห็นว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดนตรีหรือนักดนตรี มันอยู่ที่การสื่อสารมากกว่า เราจึงน�าเพลงคลาสสิกมาจับแต่งตัวใหม่ ให้คนดูรสู้ กึ ว่ามันฟังไม่ยาก ผลที่ออกมาคือบัตรคอนเสิร์ต sold out แล้วก็มีแต่คนดูหน้าใหม่ๆ “จนมาถึงคอนเสิรต์ ครัง้ ล่าสุดซึง่ เราทุกคนเตรียมตัวกับเพลงโซโล ของตัวเองกันมาในแบบทีไ่ ม่มใี ครยอมใครเลย คิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิรต์ อีกครัง้ ทีส่ นุกและท�าให้มผี ชู้ มเพลงคลาสสิกใหม่ๆ เกิดขึน้ มาไม่มาก ก็น้อย”

His Recommendation “Widmung ของ โรเบิร์ต ชูมันน์ ชูมันน์เป็นนักประพันธ์ที่ผมชอบ ที่สุดคนหนึ่งก็ว่ำได้ ก่อนหน้ำ ที่จะรู้จักเพลงนี้ ผมไม่เคยฟังเพลง ของเขำเลย มันเพรำะมำก แล้วก็เข้ำใจง่ำยมำกด้วย”


A MUST

MAGAZINE SCIENCE ILLUSTRATED

GADGET

Polaroid Pop Instant Digital Camera

“Don’t miss these things this week!”

นิตยสาร Science Illustrated ฉบับนี้จะพาเราไปรู้จัก ‘สมอง’ อวัยวะที่มีระบบการท�างาน ซับซ้อนที่สุดให้ดีขึ้น โดยสมองเป็นศูนย์กลางควบคุมและสั่งการระบบอวัยวะทั้งร่างกาย และท�าหน้าที่สร้างความคิด ความรู้สึก และความทรงจ�าของมนุษย์ เนื้อหาในฉบับจะพาเรา ไปเรียนรู้กระบวนการท�างานของสมอง และโรคที่มีผลต่อการจดจ�า รวมถึงบทความน�าเสนอ ข้อมูลการค้นพบว่า ความจ�าที่สูญหายของมนุษย์นั้นหายไปไหน และก้าวต่อไปของการกู้ ความทรงจ�ากลับคืนมา นอกจากนี้ยังมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่รอให้คุณหยิบมาเติม เซลล์สมองอีกมากมายภายในเล่ม

BOOK

สัมผัสเสน่หก์ ารถ่ายภาพแบบเก่าในรูปลักษณ์ ของเทคโนโลยีใหม่กบั Polaroid Pop Instant Digital Camera กล้องโพลารอยด์รนุ่ ล่าสุด มาพร้อมจอภาพ ให้ชมวินาทีลั่นชัตเตอร์ก่อนพรินต์ภาพออกมาได้ ทันที นอกจากนีต้ วั กล้องยังมีฟงั ก์ชนั แต่งภาพและ แชร์ภาพผ่านแอพพลิเคชันอย่างอินสตาแกรม ตอบโจทย์คนยุคใหม่ทมี่ ชี วี ติ เชือ่ มต่อกับโลกออนไลน์ อยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่ายังคงความรู้สึกเดิมๆ ที่สาวกกล้องโพลารอยด์หลงใหลเอาไว้เต็มเปี่ยม แต่เพิ่มเติมความง่ายในการใช้งานเข้าไปได้อย่าง กลมกลืน

A PERFECT DAY FOR KANGAROOS

“เมือ่ พูดถึง ฮารุกิ มูราคามิ นักอ่านทัว่ ไปจะคุน้ เคย กับวรรณกรรมที่เป็นนิยายและเรื่องสั้นขนาดยาว มากกว่า แต่ วันเหมาะเจาะส�าหรับจิงโจ้ เป็นหนังสือ รวมเรื่องสั้นที่สั้นมากๆ จ�านวน 18 เรื่องของเขา เราตัง้ ใจอ่านระหว่างนัง่ รถไฟจากกรุงเทพฯ เพือ่ กลับ บ้านทีจ่ งั หวัดแพร่ สุดท้ายเราอ่านรวดเดียวจบตัง้ แต่ ก่อนถึงจังหวัดนครสวรรค์ เรือ่ งราวต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นเล่ม ท�าให้เราขบคิดและนึกถึงตลอดเวลา เราว่าเป็นเรือ่ งสัน้ ทีใ่ ห้อะไรบางสิง่ บางอย่างตกค้างไว้ในใจของเราอย่าง ไม่นา่ เชือ่ ” (ส�านักพิมพ์กา� มะหยี่ / ราคา 190 บาท) เลื อ กให้ โ ดย : ‘ป่ า น’ - ฉั ต รรวี เสนธนิตศักดิ์ นักเขียน กองบรรณาธิการ นิตยสาร Giraffe

RESTAURANT


EXHIBITION

ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ : ในหลวง

นิทรรศการศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 300 คน มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกและความทรงจ� าที่มี ต่ อ พ่ อ หลวงผ่ า นผลงานศิ ล ปะหลากหลายเทคนิ ค ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก ฯลฯ ซึ่งแต่ละชิ้นได้ใส่ตัวตนและ ความรูส้ กึ เอาไว้อย่างเต็มเปีย่ ม นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ณ ลานพิพิธศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย สามารถไปรับ ชมได้ แ ล้ ว ตั้ง แต่ วัน นี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

Y D A RE ERVE S O T STARAT CKS BU

HEART for the Ocean

ร่วมตระหนักถึงปัญหาพลาสติกที่ส่งผลต่อท้องทะเล ในงาน HEART for the Ocean น�าปัญหา พลาสติกในท้องทะเลไทยมาสะท้อนในหลายแง่มุม แบ่งเป็น 3 ธีมหลักคือ ‘Learn it Yourself’ นิทรรศการบอกเล่าเรือ่ งราวของพลาสติกทีส่ ง่ ผลต่อตัวเรา ‘Do it Yourself’ เวิรก์ ช็อปสร้างสรรค์เสือ้ ยืด ธรรมดาๆ ให้เป็นถุงผ้า พร้อมแต่งแต้มสีสันกับศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง และปิดท้ายด้วย ‘Feel it Yourself’ แฟชั่นโชว์จากขยะพลาสติกในคอลเล็กชัน ‘Ocean Haute Couture’ โดยม๊าเดี่ยว ดีไซเนอร์รนุ่ ใหม่ของไทย ในวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ชัน้ 1 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/greenpeaceseath

COLLECTION Moreover Origami Collection

Origami Collection จากแบรนด์ Moreover เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ได้รับ แรงบัน ดาลใจจากศิล ปะพับ กระดาษโอริง ามิ โดยน� า แผ่ น เหล็ก มาพับ ขึ้น รู ป ให้ มี ความซับซ้อนและสวยงามแทนการใช้กระดาษ เกิดเป็นฟังก์ชนั ใหม่ๆ ตอบสนองการใช้งาน ของคนยุคปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร ทั้ง Early Bird, Paper Boat, Volcano Candle Holder และ Volcano Vase แวะไปสัมผัสสินค้าจริงที่จะมัดใจคุณ ได้ที่ Room Concept Store สยามดิสคัฟเวอรี, ร้าน Room Factory ดิ เอ็มควอร์เทียร์, ร้าน happening shop หอศิลป์กรุงเทพฯ และร้าน anyroom ในโครงการ The Jam Factory สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-4971-5924

COSMETIC Kay’s Boutique Breakfast Valentine’s Specials

ร่วมดื่มด�่าไปกับเดือนแห่งความรักด้วยเมนู Valentine’s Specials จาก Kay’s Boutique Breakfast คาเฟ่ อ าหารเช้ า สุ ด ชิ ค เอาใจคนรั ก ของหวาน โดยเฉพาะคนทีโ่ ปรดปรานช็อกโกแลต เราขอแนะน�า ให้ไปลองชิม Belgian Chocolate Lava Toast เฟรนช์โทสต์สอดไส้ชอ็ กโกแลตลาวาร้อนๆ เสิรฟ์ พร้อม ไอศกรีมวานิลลาเข้มข้น จากนั้นลองจิบเครือ่ งดืม่ หวานๆ อย่าง Sparkling Rose โซดากุหลาบผสม ฮันนีเลมอนทีจ่ ะช่วยให้คณ ุ เริม่ วันใหม่อย่างสดใส หรือ White Rose Latte ไวต์ช็อกโกแลตลาเต้ ก็หอมอร่อยไม่แพ้กัน พบกับเมนูสุดพิเศษที่ร้าน Kay’s ตลอดเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ นี้ รายละเอี ย ด เพิ่มเติมที่ www.facebook.com/kaysbangkok

M.A.C Shadescents

M.A.C เชิญชวนสาวๆ ร่วมเปิดมิติใหม่แห่งการผสมผสานความหอมเข้ากับสีสัน จัดจ้านของลิปสติก ผ่านผลิตภัณฑ์ M.A.C Shadescents น�้าหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดที่นา� สองโสตสัมผัสมาบรรจบกัน กลายเป็นคู่เคมีสุดบรรเจิด ด้วย 6 น�้าหอมกลิ่นใหม่ อันได้แรงบันดาลมาจากลิปสติก 6 เฉดสีไอคอนทีส่ าวๆ ไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง ตัง้ แต่สสี ม้ อมแดง Lady Danger สุดร้อนแรง สีมว่ งของ My Heroine ทีเ่ ย้ายวนให้ลมุ่ หลง ไปจนถึงสีนู้ด Crèeme d’Nude สุดเซ็กซี่ สาวๆ สามารถทดลองจับคู่เฉดสีและกลิ่นหอม สะท้อนความเป็นตัวคุณได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ M.A.C ทุกสาขา

พบกับ a day BULLETIN ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกรุงเทพฯ 1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC 40. RCA


SHOPPING

1

13 3

6

14

12

11

10

WORKING in black 8

5

เราอยากชวนคุณมาสนุกกับวันท�างาน ด้วยการเลือกเสื้อผ้าและแอ็กเซสซอรีสีด�า สุดคลาสสิก ซึ่งจะช่วยขับเน้นความเรียบหรู โดยอาศัยดีเทลการตัดเย็บและความหลากหลาย ของเนื้อผ้าแบบต่างๆ มาเป็นตัวเพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจ จากนั้นคอมพลีตลุกส์ด้วยลิปสติก เนื้อแมตสีโทนนู้ด เพิ่มความเก๋ ไก๋และเติมเต็มความมั่นใจให้กับคุณ 7 15

2

01 กระเป๋า จาก Rainbow 02 ลิปสติก จาก NYX 03 เสื้อ จาก Marimekko 04 รองเท้า จาก Nine West 05 กระเป๋า จาก Celine 06 กางเกง จาก Landmee 07 เสื้ อ จาก Landmee 08 กระโปรง จาก Landmee 09 แว่นตา จาก Coach 10 ปากกา จาก Vanderbilt New York 11 เสือ้ จาก Jaspal 12 เดรส จาก Jaspal 13-14 กระโปรง จาก Jaspal 15 น�้าหอม จาก YSL

WHERE 4

9

Rainbow www.facebook. com/rainbosince2012 Marimekko สยามดิสคัฟเวอรี, เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ และเซ็ น ทรั ล ชิดลม Nine West, Coach, Jaspal, NYX, YSL ห้างสรรพสินค้าชัน้ น�าทัว่ ไป Paul Smith สยามพารากอน, เซ็ น ทรั ล เอ็ ม บาสซี , เซ็ น ทรั ล ชิ ด ลม และดิ เอ็มควอร์เทียร์ Celine สยามพารากอน, เกษรพลาซ่า, ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอร์เทียร์ Landmee สยามสแควร์ วัน Vanderbilt New York บลู พ อร์ ต หั ว หิ น , เซ็ น ทรั ล เวสต์ เ กต, ดิ เอ็ ม โพเรี ย ม และเซ็นทรัล บางนา


CALENdar W

T

F

S

S

M

THE KING’S JAZZ’ SPELL

GYPSY CARNIVAL 2

BOO!

LUEM

คอนเสิร์ตการกุศล ‘The King’s Jazz Spell’ การขับร้อง เพลงแจ๊ซในพระราชนิพนธ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย ธี ร นั ย น์ ณ หนองคาย, รัดเกล้า อามระดิษ, อรรถวดี จิรมณีกุล ฯลฯ วันนี้ เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศู น ย ์ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง ประเทศไทย จ�าหน่ายบัตรที่ AD adB FEB 2017.pdf ไทยทิ กเก็ต17เมเจอร์

มิวสิกแอนด์ไลฟ์สไตล์ เฟสติวัล ‘Gypsy Carnival 2’ ที่ จ ะ พ า คุ ณ โ บ ย บิ น สู ่ ความอิสระตามจังหวะของ เ สี ย ง เ พ ล ง ท ่ า ม ก ล า ง บรรยากาศแห่ ง ขุ น เขา พ บ กั บ เ บิ ร ์ ด ก ะ ฮ า ร ์ ท , ทีโบน, Greasy Cafe ฯลฯ และกิ จ กรรมอี ก มากมาย วันนี้ เวลา 15.00 น. ณ ต้นผึง้ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ�าหน่าย 1บัตรที 2/9/17 PM ่ไทยทิกเก็6:24 ตเมเจอร์

นิทรรศการ ‘Boo!’ โดย พนิดา ศรีใจ น�าเสนอผลงาน ภ า พ ถ ่ า ย จ า ก มุ ม ม อ ง พยาบาลวิชาชีพวัย 26 ปี อาชี พ ที่ ต ้ อ งคอยรองรั บ แรงกระแทกจากความต้องการสารพัดของสังคมนี้ วันนี้ถึง 18 มีนาคม 2560 ณ CASE Space Revolution ซ.สุขุมวิท 49 (เว้นวันจันทร์)

นิ ท ร ร ศ ก า ร ‘ ลื ม ’ น� า เ ส น อ ผ ล ง า น ก า ร สร้างสรรค์อย่างอิสระของ กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา ทัศ น ศิล ป ศึก ษ า ค ณ ะ ศิลปกรรมศาสตร์ มศว ซึ่งมี ความแตกต่างกันทางด้าน เทคนิ ค ตามที่ แ ต่ ล ะบุ ค คล ถนัด วันนีถ้ งึ 1 มีนาคม 2560 ณ ห อ ศิ ล ป ์ จ า ม จุ รี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LOU ANDREASSALOME

ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ‘Lou Andreas-Salome’ ลู อันเดรอัส ซาโลเม ประกาศว่าจะไม่ขอ รั บ บทบาทแม่ แ ละภรรยา และอุ ทิ ศ ตั ว ให้ กั บ ศาสตร์ ประเทืองปัญญา กระทัง่ เธอ อายุ 72 ปี และได้พบ แอร์นท์ ไฟฟ์เฟอร์ ผูเ้ ข้ามาพัวพันในชีวติ และท�าให้ชีวิตของลูผลิบาน อีกครั้ง ชมฟรี วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ สถาบันเกอเธ่

T

FOXFIRE

ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘Foxfififi re’ ในย่านกรรมกรแห่งหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา ตามวัฒนธรรม ของที่ นี่ ผู ้ ช ายเป็ น ใหญ่ บรรดาเด็กวัยรุน่ ทีม่ หี วั คิดกบฏ จึ ง รวมตั ว กั น และตั้ ง กลุ ่ ม ฟอกซ์ไฟร์ พวกเธอฝั น ที่ จ ะ อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ทกี่ า� หนด กัน เอง หากแต่ ก็ต ้ อ งแลก มาด้วยราคาที่สูงลิ่ว วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคม ฝรั่งเศสกรุงเทพ

THAILAND COFFEE FEST 2017

งานเดียวทีใ่ ห้ครบทุกเรือ่ ง กาแฟ ‘Thailand Coffee Fest 2017’ พบปะเกษตรกรผูป้ ลูก กาแฟ พูดคุยกับเหล่าโรงคั่ว จั บ จ่ า ยอุ ป กรณ์ วั ต ถุ ดิ บ เมล็ดกาแฟคั่วใหม่ ไปจนถึง จิบกาแฟจากร้านกาแฟอินดี้ ชั้ น น� า ของเมื อ งไทย ฯลฯ วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

godaypoets

หาก อยูเพ�ยงลำพัง ในจักรวาล เราจะรูŒ ไดŒอย‹างไรว‹าเรากำลังเคลื่อนที่ หร�อหยุดอยู‹นิ�งๆ

สามารถต

คนทั้งโลก

ิดตอผาน

กันไดในร

ะยะ

6 คนจร�งไหม

เลข 1.618

เกี่ยวของกับความมหัศจรรย ในทุกแขนงศาสตรอยางไร

ทั้งที่ดูจะสนิทสนมกันมานาน แตทำไม การบังคับความคิด ใหเคลื่อนไปในทิศทางที่เราตองการ

กลับไม ใชเร�่องงายๆ

ู

�ยนร ร เ ร า ก ด ั ข�ดจำก ไหน รง

สิ�นสุดที่ต

จริงตนาการ รวมเรื่องกระตุกความคิดจากทฤษฎีวิทยาศาสตรอานสนุก โดย Mister Tompkin กลับมาอีกครั้งกับ ฉบับพิมพครั้งที่ 11 สั่งซื้อออนไลนในราคาลดพิเศษไดที่ godaypoets.com


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์

ในการพูดคุยกับ เรวดี วัฏฏานุรกั ษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด นอกจากจะเปิดโลกให้เรา รูจ้ กั รูปแบบธุรกิจทีเ่ รียกว่า ‘Business Solution’ ดีขนึ้ แล้ว ยังทําให้เราได้รบั แรงบันดาลใจใน การทํางานว่า ถ้าเรามองปัญหา เป็นความท้าทาย มันจะไม่เป็น อุปสรรคในการก้าวหน้า ไปพบสิง่ ใหม่ๆ ในชีวติ อีกต่อไป

There’s No Problem, Just Challenge!


ถ้าคุณมองสิ่งนั้นเป็นปัญหา แสดงว่าคุณคิดแล้ว ว่าจะแก้สิ่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าคุณมองว่ามันคือ ความท้าทาย หน้าทีข่ องคุณก็คอื Solution Provider สองอย่างนี้ต่างกันแค่นิดเดียว

Business Profile

• เราเป็น ‘Trade Exchange’ ท�าหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ เสริมให้ธรุ กิจ 2 ด้าน ด้านแรกคือช่วยเพิม่ ยอดขายให้ ธุรกิจทีม่ อี ยู่ ส่วนด้านทีส่ องคือการช่วยลดค่าใช้จา่ ยให้ กับธุรกิจโดยยังสามารถได้สนิ ค้าและบริการทีต่ อ้ งการ แต่ไม่ตอ้ งจ่ายด้วยเงินสด และตอบแทนด้วยสินค้าหรือ บริการของตัวเองให้กลุม่ ลูกค้าใหม่ • ถ้าค�านวณการขายและบริการในแต่ละธุรกิจเป็น 100% ยกตัวอย่างธุรกิจโรงแรม ถ้าคุณขายห้องพักเต็ม ได้ทกุ คืน นัน่ คือคุณท�ายอดได้ 100% แต่ในความจริง จะมีสกั กีธ่ รุ กิจทีส่ ามารถท�าได้แบบนัน้ ช่องว่างทีห่ ายไป 10-20% คือโอกาสทางธุรกิจทีห่ ายไป บริษทั บาร์เทอร์คาร์ด จะเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ข้ามาเสริมให้คณ ุ น�าช่องว่างตรงนัน้ มาแปรเปลีย่ นเป็นมูลค่าอีกรูปแบบหนึง่ • เราขายสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘Business Solution’ เป็น เครือ่ งมือทีเ่ ราไปช่วยธุรกิจอืน่ ๆ ให้ดา� เนินไปได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ การท�าธุรกิจประเภทนีไ้ ม่ใช่แค่เจอกัน 5 นาทีแล้วจะ ปิดการขายได้ แต่ตอ้ งท�างานร่วมกับลูกค้าตลอดเวลา มีแผนกเซลทีต่ อ้ งออกไปหาลูกค้าใหม่ ไปนัง่ วิเคราะห์ ร่วมกันว่าธุรกิจของเขาคืออะไร และเครือ่ งมือของเรา สามารถตอบโจทย์วธิ กี ารท�างานได้ในรูปแบบไหน • หัวใจหลักขององค์กรเราคือ ‘People+Process+ Performance’ ทัง้ สามอย่างรวมกัน คนท�างานเป็นต้นทุน ทีส่ า� คัญ แต่วา่ ระบบการท�างานก็สา� คัญไม่นอ้ ยไปกว่า กัน เพราะว่าในการท�างานจริงไม่สามารถยึดทุกอย่าง ไว้ทคี่ นได้ เราก็ตอ้ งมีระบบการท�างานทีด่ คี กู่ นั ไป • ทัศนคติของคนท�างานเป็นสิง่ ทีเ่ ราให้ความส�าคัญ เสมอ ก่ อ นสมั ค รงานเราจะถามเสมอว่ า คุ ณ ค่ า ในตัวคุณคืออะไร แล้วคุณจะแสดงคุณค่านัน้ ออกมา อย่างไร ทีน่ จี่ งึ ไม่ใช่ทสี่ �าหรับคนท�างานแบบรอค�าสัง่ ที่ นี่ ไ ม่ มี ใ ครเป็ น nobody ทุ ก คนเป็ น somebody ทุกโปรเจ็กต์ทเี่ กิดขึน้ ให้พนื้ ทีท่ �างานกับพนักงานอย่าง อิสระ แต่เขาก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบไปพร้อมกัน • ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนในธุรกิจของเรา ก็คือเรื่องเทคโนโลยี วันนี้เราน�าเทคโนโลยีมาพัฒนา ระบบการท�างาน มีเว็บไซต์ที่สามารถดูรายละเอียด การใช้งาน ท�าธุรกรรมออนไลน์ได้ รวมทัง้ แอพพลิเคชัน ในมือถือทีจ่ ะตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ ทิศทางหนึง่

คือเราพยายามท�าทุกอย่างให้ paperless มากที่สุด เพราะยุคนีท้ กุ คนต้องการท�าธุรกรรมจบในสมาร์ตโฟน และด้วยปลายนิว้ • สิง่ ส�าคัญทีท่ า� ให้ธรุ กิจหนึง่ ด�าเนินมาได้ถงึ 20 กว่าปี อย่างแรกคือระบบการท�างานต้องชัดเจน อย่างทีส่ อง คือศีลธรรมในการท�าธุรกิจ บาร์เทอร์คาร์ดไม่ได้คิด ค่าธรรมเนียมสูงกว่าบริษทั อืน่ ตลอด 20 ปีทผี่ า่ นมา เราปรับค่าธรรมเนียมแค่ 3 ครัง้ เท่านัน้ ซึง่ ถือว่าน้อยมาก การทีเ่ ราอยูไ่ ด้ลกู ค้าก็ตอ้ งอยูไ่ ด้ดว้ ยเหมือนกัน นัน่ คือ วิธคี ดิ ว่าเราก�าลังเดินไปด้วยกัน • วัฒนธรรมในองค์กรเราเป็นสิ่งที่ชัดเจนมาก สิ่งหนึ่งที่พูดกันตลอดก็คือ ‘รับมาแล้วต้องส่งต่อ’ สิ่งส�าคัญที่เราต้องท�าคือต้องรับฟังผู้อื่น อย่างเวลา ถกเถียงเรื่องงาน ที่นี่ไม่มีความคิดเรื่องระบบอาวุโส มาครอบ ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญ ั หาหรือมีคา� ถามเกิดขึน้ สิง่ แรก ทีห่ วั หน้าต้องพูดกับทีมงานคือ “แล้วคุณว่าอย่างไร?” การท�างานแบบนี้เราจะได้มุมมองที่หลากหลายและ ค�าตอบทีด่ ที สี่ ดุ ออกมา • เราเคยท�างานทัง้ ด้านเทรดดิง้ และฝัง่ เซลมาก่อน ซึ่งเป็นสองฝั่งที่ส�าคัญที่สุดในองค์กร และการที่เรา เข้าใจทั้งสองฝั่งท�าให้เข้าใจปัญหาของทีมงานได้จริง โดยไม่ได้องิ ทฤษฎีอย่างเดียว พนักงานจะไม่คดิ ว่าเรา อยูบ่ นหอคอยงาช้างและเอาแต่สงั่ งานเขาเท่านัน้ • เวลาทีม่ คี วามท้าทายใหม่ๆ เข้ามา เราจะบอก ทีมเสมอ ถ้าคุณมองสิ่งนั้นเป็นปัญหา แสดงว่าคุณ คิดแล้วว่าจะแก้สิ่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าคุณมองว่ามันคือ ความท้าทาย หน้าทีข่ องคุณก็คอื Solution Provider สองอย่างนีต้ า่ งกันแค่นดิ เดียว ทุกคนเป็นนักแก้ปญ ั หา เพียงแต่ขนาดของปัญหาทีแ่ ก้ไม่เท่ากันเท่านัน้ เอง • การเติมตัวเองเป็นสิ่งที่สา� คัญ เราจะวิเคราะห์ ตัวเองเสมอว่าตอนนีม้ สี งิ่ ใดยังเป็นจุดอ่อนทีย่ งั ขาดอยู่ และหาโอกาสไปเรียนรูเ้ พือ่ น�ามาแชร์กบั ในทีม เราไม่ สามารถหยุดพัฒนาตัวเองในโลกทีห่ มุนไปอย่างรวดเร็ว แบบนีไ้ ด้ B

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการโดยไม่ต้องใช้เงินสด เป็นเหมือนเครื่องมือที่นําเสนอทางเลือกในการสร้างสรรค์ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทุนได้เป็นจํานวนมาก บริษัทก่อตั้งขึ้นที่ประเทศ ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2534 ได้เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 และดําเนินธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ปัจจุบันบริษัทบาร์เทอร์คาร์ดในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 3,000 ธุรกิจ และมีพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 60 ธุรกิจในทุกๆ เดือน

START UP

FINNOMENA ปัจจุบันสังคมของเรากําลังเคลื่อนตัว สู่การเป็น Cashless Society ทําให้หนึ่ง ในเทรนด์ของธุรกิจสตาร์ทอัพทีเ่ กิดขึน้ และ เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆ ก็คือ ‘Fintech’ ที่นําเทคโนโลยีเข้ามาสร้างความสะดวก สบาย และเป็นเครือ่ งมือทางการเงินทีท่ าํ ให้ ชีวติ คุณง่ายขึน้ หนึง่ ในผูพ ้ ฒ ั นาทีน่ า่ สนใจ มากๆ ก็คอื FINNOMENA ทีเ่ ข้ามาเปลีย่ น โฉมการลงทุนทางการเงินให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น

PROBLEM

FINNOMENA เป็นสตาร์ทอัพทีเ่ กิดขึน้ เพื่อเป็นสื่อกลางให้บุคคลที่ไม่มีโอกาส เข้าถึงความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การจัดพอร์ต หรือแง่มมุ ต่างๆ ในการบริหาร ทางการเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทีม่ ปี ระโยชน์เหล่านัน้ ได้ เพราะทีผ่ า่ นมา เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ ข้อมูลอันมีคา่ เหล่านัน้ เป็น ต้นทุนราคาแพง ไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าถึง ได้ อีกทัง้ ยังส่งต่อกันในวงแคบๆ เท่านัน้

SOLUTION

FINNOMENA เกิดจากการรวมตัวของ กูรูด้านการเงินหลายๆ บุคคลที่ต้องการ ช่วยเหลือสังคมในทางหนึง่ โดยการสร้าง เครือ่ งมือเผยแพร่ความรูใ้ นเรือ่ งการลงทุน และการบริหารเงินให้กบั ทุกคน และผลิต คอนเทนต์ทมี่ คี ณ ุ ภาพ โดยแลกเปลีย่ นกับ ค่าสมาชิกในราคาที่สมเหตุสมผล ผ่าน แอพพลิเคชันทีใ่ ช้งานได้สะดวก สอดรับ กับไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบัน จึงท�าให้ ความต้องการอย่างการวางแผนการเงิน เพือ่ สร้างครอบครัวหรือการออกแบบชีวติ วัยเกษียณของผูค้ นเกิดได้งา่ ยขึน้


THE GUEST

ร่วมพูดคุยกับ ‘โอม’ - ภากร จุ่งรุ่งเรือง ผู้ก�ำกับภำพยนตร์โฆษณำ และผู้ร่วมก่อตั้ง ‘กระต่ำยตื่นตัว’ โปรดักชันเฮำส์ เน้นผลิตภำพยนตร์ออนไลน์ หรือ Internet Film ที่มีมุมมองและกำรท�ำงำนที่ไม่เคยรู้มำก่อน

เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

WHEN WE TALK ABOUT ADVERTISING

“ความร่วมมือ คือผลส�าเร็จของงานโฆษณา” ขัน้ ตอนการท�างานส่วนใหญ่คอื รับสตอรีบอร์ดมา แล้วคิดวิธเี ล่าโดย เก็บสารที่เป็นใจความหลักไว้ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ระดับโลกเขาจะ ก�าหนดสตอรีบอร์ดแล้วให้ทา� ตาม แค่เปลีย่ นนักแสดงเป็นคนภูมภิ าคนัน้ แบบนีเ้ ราก็ตอ้ งท�าตามเขา อาจเปลีย่ นได้นดิ หน่อย แต่กม็ งี านทีใ่ ห้อสิ ระ ในการสร้างสรรค์งาน พอตกลงกันได้ ก็เตรียมงานและถ่ายท�า ถ่ายเสร็จ ก็เข้าสู่ขั้นตอนตัดต่อ จริงๆ ในทางปฏิบัติกระบวนการท�างานมีหลาย ขั้ น ตอนและค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ นที่ ค นคนเดี ย วไม่ ส ามารถท�า งานได้ เวลาออกกองแต่ละครัง้ จึงมีทมี งานจ�านวนมาก เราชอบวิธกี ารคิดงาน ของแต่ละฝ่ายทีช่ ว่ ยกันสร้างสรรค์งานหนึง่ ชิน้ ความร่วมมือจากทีมงาน ทุกคน จึงท�าให้สา� เร็จเป็นภาพยนตร์โฆษณา “สมดุลระหว่างตัวตนและความต้องการของลูกค้า” สิง่ ทีก่ า� หนดความง่ายและความยากของงานโฆษณา คือการสมดุล ระหว่างความต้องการของเรา และความต้องการของลูกค้า เพราะลูกค้า จะมีความต้องการแบบเดิมๆ สื่อสารตรงๆ แต่เมื่อมีสื่อออนไลน์ ลูกค้าจะเข้าใจว่าแค่เอาโฆษณาในโทรทัศน์มาใช้ในออนไลน์ จริงๆ สามารถท�าได้ แต่จะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องออนไลน์ เราก็ต้องค้นคว้า มากขึ้น สื่อสารกับลูกค้ามากกว่าที่เคย เพื่อให้งานโฆษณาออกมา สมบูรณ์แบบที่สุด “หัวใจส�าคัญของโฆษณา” เราจะชอบติดตามกระแสตอบรับจากผู้บริโภคหลังจากภาพยนตร์ โฆษณาถูกปล่อยออกไป โดยเฉพาะตอนนีเ้ ราอยูใ่ นยุคทีต่ อ้ งเช็กกระแส บนสือ่ ออนไลน์ เพราะสุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์คอื หัวใจส�าคัญของโฆษณา เราจึงต้องท�าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ลกึ ซึง้ กว่าผูบ้ ริโภค แต่ตอ้ งยอมรับว่า สุดท้ายแล้วไม่วา่ ภาพยนตร์โฆษณาจะท�าออกมาดีแค่ไหน ถ้าผูบ้ ริโภค ไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ แน่นอนกระแสทีไ่ ด้อาจไม่เป็นไปตามทีเ่ รา คาดหวัง “ไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือทักษะจ�าเป็น” ในการท�างานด้านโฆษณา นอกจากการวางแผนทีด่ แี ล้ว สิง่ ทีส่ า� คัญ มากคือไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะเราไม่รู้หรอกว่า การออกกองหน้างานแต่ละครั้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราต้องคิดให้เร็ว มีครั้งหนึ่งก�าลังถ่ายงานอยู่ ท่อน�า้ เกิดแตกขึ้นมา เราและทีมงานก็ต้อง รีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพราะความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจส่งผล ต่องานได้ “แรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมคือ การอ่านและการท่องเที่ยว” เมือ่ ก่อนไม่คอ่ ยเชือ่ ว่าการออกไปเทีย่ วจะท�าให้ได้แรงบันดาลใจ แต่ชว่ ง ทีไ่ ด้ทา� งานปีแรกๆ เรานอนน้อยจนสุขภาพแย่ พอได้ออกไปเทีย่ ว เหมือน ไปเปิดโลก ท�าให้ไปเจอสิง่ ทีน่ อกเหนือความเคยชิน เกิดเป็นความคิดทีว่ า่ เราสามารถผลิตงานด้วยการน�าเสนอในรูปแบบอืน่ ๆ ได้ ส่วนอีกอย่างคือ การอ่านหนังสือ อ่านบทความ ท�าได้งา่ ยกว่าการท่องเทีย่ ว ความคิดที่ เกิดขึน้ ระหว่างการอ่านก็ทา� ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานมากทีเดียว “โฆษณา vs. โลกออนไลน์” เราเข้าวงการมาในจังหวะที่การสื่อสารออนไลน์ได้รับความนิยม อย่างมาก การท�าการตลาดออนไลน์จงึ แตกต่างจากสมัยก่อน ซึง่ เป็น เรื่องที่ทุกคนในวงการต้องปรับตัว เพราะว่าบนออนไลน์จะมีตัวกรอง เนือ้ หาโฆษณาทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย ดังนัน้ ภาพยนตร์โฆษณา ออนไลน์ ส ามารถโดนใจคนได้ ง ่ า ย ยกเว้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างอย่ า ง ทีอ่ าจจะต้องใช้การออกอากาศทางโทรทัศน์อยู่ “หน้าที่ของผู้ก�ากับโฆษณา” ถ้าถามว่าโฆษณาจ�าเป็นไหม เราว่าไม่จา� เป็น โฆษณาที่ดีมากๆ แต่ถา้ ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเขา เขาก็ไม่ดู เขาจะดูแต่ สิง่ ทีท่ า� ให้ชวี ติ ดีขนึ้ ไม่วา่ จะเป็นโฆษณาหรืออะไรก็ตาม เราว่าโฆษณา เป็นส่วนเสริมส�าหรับชีวิตมากกว่า จะดูหรือไม่ดูก็ได้ แต่หน้าที่ของเรา ในฐานะผู้ก�ากับภาพยนตร์โฆษณาคือต้องท�าอย่างไรให้เขาอยากดู ท�าให้เขาได้อะไรไปมากที่สุดจากสิ่งที่เราท�า “บางอย่างที่คิดว่าจริง อาจจะไม่จริง” หลังจากท�างานโฆษณา แน่นอนว่ามุมมองของเราก็เปลี่ยนไป (หัวเราะ) ทีแ่ น่ๆ คืออย่าไปเชือ่ ทุกอย่างทีเ่ ห็น บางครัง้ ก็ควรดูเอาความสุนทรีย์ก็พอ อย่างโฆษณาอาหารที่เห็นน่ากิน รู้ไหมว่าต้องผ่าน กระบวนการอะไรมาบ้าง บางอย่างทีเ่ ราคิดว่าจริง อาจจะไม่จริงก็ได้ “ท�างานตรงนี้เพราะความสุข” ความสุขของเราคือได้ทา� งานในสภาพแวดล้อมทีส่ บายใจ เราค่อนข้าง มีอิสระในการท�างานและการใช้ชีวิตประมาณหนึ่ง เราท�างานตรงนี้ เพราะมีความสุข เลีย้ งตัวเอง รับผิดชอบตัวเองได้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อม ที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี แค่นี้ก็ดีแล้วนะ


17 FEBRUARY 2017

Ride For Better Lives

01 FEATURE พิชิตภารกิจสุดท้าทาย ที่จุดหมายคือการมอบความช่วยเหลือเพื่อผู้อื่น 05 THE SPACE Pieces Cafe & Bed คาเฟ่ขนาดกะทัดรัดแสนน่ารักบนถนนทรงวาด 06 MAKE A DRINK ต้อนรับฤดูร้อนด้วยเครื่องดื่ม จากร้าน Summer Mood Ice Cream Cafe 07 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�า’ ที่เปลี่ยนความคิด


FEATURE

Ride for Better Lives การที่ใครสักคนลุกขึ้นมาเอาชนะขีดจ�ากัดหรือพิชิตภารกิจอะไรบางอย่างด้วยเหตุผลส่วนตัว เป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกประหลาดเท่าใดนัก แต่กลับกัน หากภารกิจนั้น เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น นั่นกลับท�าให้เราสนใจมากกว่า ว่าอะไรคือเหตุผลที่ท�าให้เขาพาตัวเองไปพบกับความยากล�าบากเพื่อคนอื่นได้ขนาดนั้น ในฟีเจอร์ฉบับนี้เราจึงพาคุณมาพบกับคนหนุ่มสาวที่ท้าทายตัวเอง ด้วยการเดินทางผ่านเส้นทางอันแสนหฤโหด ข้ามผ่านเหนือสุดจรดใต้สุดของประเทศอินเดีย และประเทศไทย พวกเขามีพาหนะที่ต่างกันคือตุ๊กตุ๊กและจักรยาน แต่ทั้งหมดกลับมีเส้นชัยเดียวกัน คือการมอบบางสิ่งบางอย่างที่แสนพิเศษให้กับผู้อื่น


TT Ladies เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : TT Ladies

‘บอม’ - ฑิชากร เปล่งพานิช, ‘อาย’ - กันต์กนิษฐ์ จินาภักดิ์ และ ‘เฮเลน’ - ศิลามณี สเต็ทเลอร์ สามสาวจากรายการ TT Ladies ได้เริ่มต้นภารกิจที่ท้าทายที่สุดในชีวิต กับการขับตุ๊กตุ๊กข้ามประเทศอินเดียจากใต้ ไปจรดเหนือ ผ่านเส้นทางแสนคดเคี้ยวใน 6 รัฐ รวมระยะทางกว่า 3,283 กิโลเมตร แต่เส้นชัยของภารกิจนี้ไม่ได้มีเพื่อพวกเธอทั้งสามคน แต่มีเพื่อส่งสารถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง และระดมทุนช่วยสนับสนุน มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลในการคืนความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย THE STARTING POINT :

ที่ผ่านมาบอมเคยช่วย พี่เรย์ แมคโดนัลด์ ท�ารายการท่องเทีย่ วมาก่อน จนเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว ได้ ไ ปเห็ น ยู ทู บ คลิ ป หนึ่ ง ชื่ อ Rickshaw Run เป็นการแข่งกันขับตุ๊กตุ๊กข้ามอินเดีย จัดโดย กลุ่ม The Adventurists ทีช่ อบจัดงานบ้าๆ อย่าง การขับรถจากยุโรปข้ามไปมองโกเลีย หรือไม่ก็ ขับมอเตอร์ไซค์คนั เล็กๆ ข้ามโมร็อกโก หนึง่ ในนัน้ คือ Rickshaw Run กฎของเขาไม่มีอะไรเลย แค่กลับมาถึงเส้นชัยโดยทีย่ งั มีชวี ติ อยู ่ และไอเดีย อีกอย่างของเขาก็คอื Fundraising คือในระหว่าง แข่งขัน แต่ละทีมก็จะระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ อะไรบางอย่างไปด้วย บางทีมระดมทุนช่วย เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสัตว์ เป็นเหมือนการเอา ตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ล�าบากเพื่อให้ เข้าใจเรือ่ งนัน้ ๆ จนตอนหลังเราได้มาท�างานกับ พี่ เ รย์ แ บบจริ ง จั ง ก็ ม องหน้ า กั น พี่ เ รย์ บ อก ลองไปงานนีแ้ ล้วท�ารายการดูไหม ก็ตดั สินใจท�า เลย แล้วก็ไปชวนเฮเลน ชวนอาย ซึ่งพอเรา รวมกลุ่มเป็นผู้หญิงหมด เลยคิดว่าอย่างงั้น เราระดมทุนช่วยผู้หญิงด้วยกันไหม RIDE FOR BETTER LIVES :

สิง่ หนึง่ ทีบ่ อมและทุกคนช็อกสุดๆ คือการได้ สัมผัสว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยก ทางเพศมากๆ ที่นี่ผู ้ ห ญิง จะไม่ ขับ รถตุ๊ ก ตุ๊ ก เพราะเขาคิดว่าเป็นอาชีพของผู้ชาย แต่ผู้หญิง กลับไปท�างานหนักๆ โหดๆ อย่างการแบกหิน การก่อสร้างถนนแทน ซึง่ จริงๆ แล้วภารกิจครัง้ นี้ นอกจากการระดมทุน เราคิดว่าเป็นการพิสูจน์ เรื่อง ‘Women Empowerment’ ด้วย ว่าผู้หญิง สามารถจะท�าอะไรได้เหมือนๆ กัน ทุกคนมี ความเท่าเทียม นี่เป็นการสื่อสารกลายๆ ว่า ‘You can do it too’ นะ 3,283 KM :

วันแรกที่เริ่มขับ บอมรู้สึกเลยว่า ท�าไมต้อง เอาตัวเองมาล�าบากด้วย (หัวเราะ) แต่เราเป็น คนริเริ่ม เป็นคนชวนทุกคนมา เพราะฉะนั้น เราพูดไม่ได้วา่ ไม่ไหวแล้ว ไม่อย่างนัน้ ทุกคนก็จะ

ท้อตามกันไปหมด คือระยะทาง 3,283 กิโลเมตร จริงๆ เยอะมากนะ ตอนแรกคิดว่าไม่เยอะหรอก แต่ มี อ ะไรมากมายที่ เ ราต้ อ งผ่ า นมาด้ ว ยกั น ถ้าให้แนะน�าคนทีอ่ ยากท้าทายตัวเองแบบนี ้ คือ ให้ เ ลื อ กเพื่ อ นร่ ว มที ม ที่ ดี ที่ สุ ด หาคนที่ ลุ ย ไปด้วยกันได้ ถ้าคนหนึ่งยอมแพ้ อีกคนต้องดึง ขึ้นมาให้ได้ BEYOND THE FINISHING LINE :

นอกจากเป้ า หมายในการเข้ า เส้ น ชั ย ระหว่างทางที่ขับไป สิ่งที่ซ่อนอยู่คือเรื่องการช่วยเหลือคนอื่น และมิตรภาพ การแข่งขันนี้มี คนเข้าร่วม 80 กว่าทีม บางทีมเน้นช่วยเหลือ เรื่องสิ่งแวดล้อม อย่างครั้งนี้เราไปแข่งก็เจอ นิโคลัส ฮอลต์ หล่อมากๆ (หัวเราะ) เขาก็ระดมเงิน ได้ตั้งสองล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือ ด้านสิ่งแวดล้อมกับ WWF สิง่ ทีเ่ ราทัง้ สามคนได้ทา� เป็นเหมือน bucket list ในชีวิตของหลายๆ คนด้วยซ�้า ในการจะขับ ตุก๊ ตุก๊ ข้ามอินเดีย ครัง้ แรกก็คดิ แหละว่าพวกเรา จะท�าได้เหรอวะ จะรอดเหรอวะ แต่พอลงมือท�า จริงๆ จนส�าเร็จ ตอนนี้คิดว่าฉันจะท�าอะไรก็ได้ แล้วแหละ


Pawin Suwannacheep เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : Life Cycle

จากความคิดอยากทะลุขีดจ�ากัดความสามารถของตัวเองในวันแรก ได้น�าพา ‘โป้ง’ - ปวิณ สุวรรณชีพ มือกลองจากวงโมเดิร์นด็อก มาสู่การเดินทางในภารกิจ ‘สุดแผ่นดิน’ เขาและกลุ่มเพื่อนได้รวมตัวกันเพื่อปั่นจักรยานในระยะทางกว่า 2,354 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ของประเทศไทย อันมีเส้นชัยเป็นรอยยิ้มของเด็กๆ นักเรียนชาวใต้หลายร้อยชีวิต


THE STARTING POINT :

ทุกอย่างเริ่มจาก passion ส่วนตัวล้วนๆ หลังจากทีเ่ ราปัน่ จักรยานได้ระยะทางได้ไกลขึน้ จากสีส่ บิ เป็นหกสิบ เป็นร้อย เป็นสองร้อยกิโลเมตร ท�าให้เริม่ อยากไปแข่งขัน เลยไปสมัครปัน่ จักรยาน ข้ า มประเทศรั ส เซี ย รายการหนึ่ ง กั บ รุ ่ น น้ อ ง ซึ่งต้องจ่ายค่าสมัครทีมละ 2 ล้านบาท ก็คิดวิธี หาเงินกัน แต่ปรากฏว่าไม่ทัน โปรเจ็กต์นั้นเลย พั บ ไป เพราะต้ อ งจองคิ ว ล่ ว งหน้ า กั น เป็ น ปี เลยคิดว่าไหนๆ ว่างแล้ว ก็จดั ทริปปัน่ เองคูข่ นาน ไปกับการแข่งทีร่ สั เซียเลยละกัน เริม่ วันเดียวกัน จบวันเดียวกัน ด้วยความที่เราไม่ได้ฟิตขนาด ปั่นระยะเก้าพันกิโลเมตรเท่าที่รัสเซีย จึงคิดว่า เอาสักเหนือลงใต้ ก็เปิดแผนที่ลากเส้นเองเลย ว่าอยากไปไหน ผ่านตรงไหนบ้าง วันไหนหนัก วันไหนเบา วันไหนพัก RIDE FOR BETTER LIVES :

วันก่อนจะเริ่มปั่นจริง เราลองโพสต์ภาพ เส้นทางลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวดู ปรากฏว่ามีคน แชร์กนั เป็นพันครัง้ ได้ ประหลาดใจเหมือนกันทีเ่ ห็น คนจ�านวนไม่นอ้ ยให้ความสนใจ เลยคิดว่า ถ้าเรา ชวนให้คนที่สนใจช่วยบริจาคเงิน แล้วน�าเงินไป ช่วยเหลือคนอื่นหรือไปท�าประโยชน์อะไรได้ก็ น่าจะดี คงดีกว่าทีเ่ ราหาเงินสองล้านได้แล้วเอาไป สนุกกันเองสองคนแน่ๆ ก็ตกลงกันว่าจะน�าเงิน ที่ได้ไปซื้อจักรยานให้น้องๆ ที่ภาคใต้ ตอนแรก จะชวนคนมาปัน่ ด้วย แต่คดิ ว่าคงไม่มใี ครสนใจ เลยปัน่ คนเดียว จนถึงวันสุดท้ายก็มคี นมาช่วยกัน ปัน่ เยอะเลย แวะเวียนกันมาช่วยลาก ช่วยบังลม ให้เราปั่นไปได้สบายๆ ตลอดทาง 2,354 KM :

ตอนปั ่ น ท้ อ ใจตลอดเลยครั บ (หั ว เราะ) เพราะสภาพแวดล้อมจริงแตกต่างจากตอนซ้อม เยอะมาก ช่วงทีเ่ ราปัน่ เมืองไทยเป็นหน้าฝนพอดี ตั้งแต่แม่สายจนถึงสตูลเลยโดนฝนแทบทุกวัน ซึง่ มันเพิม่ ความเครียดเข้าไปอีก ท�าให้ตอ้ งระวัง มากขึ้น ที่แย่สุดคือมีอุบัติเหตุในวันที่สองของ การปั่น เรารถล้มที่แพร่ ได้แผลตรงหัวเข่ามา แล้วพอต้องปัน่ ตากฝนตลอด แผลมันก็เลยแย่ลง แต่ตลอดการเดินทางต้องบอกเลยว่าแรงผลัก จากรอบตั ว ส� า คั ญ มาก ในหั ว มี ค วามคิ ด ว่ า อยากเลิกอยู่ตลอดเวลา แต่หลังๆ มีคนมาปั่น

ด้ว ยตลอด มีคนส่ งข้ อ ความมาหา บอกว่ า เดีย๋ วจะไปรอจุดนีจ้ ดุ นัน้ จนเราคิดว่ายังเลิกไม่ได้ ยังจ�าได้มวี นั หนึง่ ปัน่ อยูเ่ กือบๆ จะถึงเมืองชุมพร ช่วงนั้นแผลเริ่มอักเสบ ฝนก็ตกตั้งแต่เข้า รู้สึก ท้อมาก จนคิดเลยว่าหยุดดีกว่า แต่พอเลี้ยว เข้ า ไปที่ จุ ด พั ก เท่ า นั้ น แหละ ก็ เ ห็ น คนรออยู ่ ประมาน 200 กว่าคน เตรียมอาหาร เตรียม ความช่วยเหลือไว้แบบทีเ่ ราไม่คดิ มาก่อน ท�าให้ ความรู้สึกที่จะเลิกในตอนแรกหายไปหมดเลย BEYOND THE FINISHING LINE :

ตอนแรกที่ท�าเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะ แค่อยากจะท� าลายก� าแพงตัวเลขของตัวเอง เท่านั้น อยากรู้ว่าเราจะสามารถท�าได้ไหม แล้ว พอเริม่ คิดทีจ่ ะเอาประโยชน์ของการปัน่ จักรยาน ส่งต่อไปถึงคนอืน่ ก็ไม่คดิ อีกแหละว่าจะเกิดขึน้ ได้ จนกระทั่งวันที่เราน�าจักรยานไปให้เด็กๆ จึงได้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามาก เป็นการท�าอะไร ทีต่ วั เองมีความสุข แล้วคนอืน่ มีความสุขได้ดว้ ย เราดีใจทีไ่ ด้เอาจักรยานลงมาให้เด็กๆ ทีส่ ามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ ไ ปให้ สุ ด แผ่ น ดิ น จริ ง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้


THE SPACE

The Little Pieces of Love เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง, วริยา กระแจ่ม

ถ้าหากใครเคยผ่านมาแถวถนนทรงวาด ก็คงจะรู้ดีว่าย่านนี้เป็นเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยตึกแถวสีสวยรูปทรงสะดุดตา มีตรอกซอกซอยเล็กๆ ให้คนและแมวได้เดินลัดเลาะหากันอย่างสบายใจ คล้ายจะท้าทายการจราจรอันแสนวุ่นวาย เสน่ห์ของย่านเมืองเก่าแบบนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของ Pieces Cafe & Bed คาเฟ่ขนาดกะทัดรัด ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ‘เหมียว’ - ปิยาภา วิเชียรสาร กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้ผันตัวมาดูแลร้านสุดน่ารักประจ�าถนนทรงวาดแห่งนี้

This Space Is... “experimental”

ที่นี่เป็นคาเฟ่ผสมเกสต์เฮาส์ซึ่งมีตัวอาคาร เป็ น ห้ อ งแถวสามชั้ น เมื่ อ เข้ า มาภายในร้ า น จะพบกับเคาน์เตอร์กาแฟเล็กๆ ที่คอยต้อนรับ ผู้มาเยือน ด้านบนเป็นห้องพักชั้นละหนึ่งห้อง โดยมีระเบียงเล็กๆ ให้นงั่ เล่นรับสายลมและแสงแดด บนชั้นสาม ในบรรยากาศอบอุ่น เป็นส่วนตัว ซึ่งดูจะหาได้ไม่ง่ายนักในตัวเมืองกรุงเทพฯ ปิยาภาเริ่มเล่าถึงที่มาของชื่อร้าน Pieces ทีแ่ ปลว่า ‘ชิน้ ส่วน’ ซึง่ บังเอิญมาพ้องเสียงกับค�าว่า ‘พิเศษ’ ในภาษาไทยได้อย่างน่ารัก เธอเลือกชือ่ นี้ มาใช้ เ พราะเป็ น คนชอบหยิ บ จั บ สิ่ ง ของต่ า งๆ ทีด่ แู ตกต่างหรือไม่เข้ากัน ให้มาอยูร่ วมกันได้อย่าง ลงตัว จนกลายเป็นความพิเศษขึน้ “คอนเซ็ปต์ของทีน่ เี่ ริม่ จากเราซึง่ เป็นคนชอบ น�าสิ่งต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน อาจจะดู ไม่เข้ากันในตอนแรก แต่สดุ ท้ายพอมาอยูร่ วมกัน กลับเข้ากันได้ดี เราเลือกของแต่ละชิน้ มาตกแต่ง จากสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือเอาของที่พังมาท�าใหม่ เฟอร์นเิ จอร์บางชิน้ ก็ทา� ขึน้ มาเอง เราอาจจะไม่ได้ เรียนตกแต่งภายในมา แต่ใช้ความรูส้ กึ ในการตัดสิน อย่างเคาน์เตอร์บาร์นกี้ ม็ าจากเสาตอม่อ ตอนแรก อาจจะดูดบิ แต่พอมาอยูใ่ นร้านแล้วก็ดลู งตัว” เธอเล่าต่อถึงโทนสีทใี่ ช้ในการปรับปรุงห้องแถว เก่าหลังนี้ ให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ โดยเลือกใช้สี จากสิง่ ทีช่ อบรอบๆ ตัว อย่างสีเทา สีเขียว และน�า้ ตาล มีคอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการตกแต่งร้านกาแฟ แบบดิบๆ บริเวณชั้นล่าง สวนทางกับชั้นบนที่มี สีสันสดใสให้บรรยากาศอบอุ่นแก่ผู้เข้าพัก “มี แ ต่ ค นคิ ด ว่ า เราอาศั ย อยู ่ ที่ นี่ ม าก่ อ น แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ทุกอย่างมาจากการทีเ่ ราชอบ พืน้ ทีแ่ ถวนี้ ชอบบรรยากาศของเขตพระนคร ทีย่ งั มี ตึกเก่าๆ สวยๆ ให้ได้เห็นอยู่ เลยเริม่ มองหาสถานที่ เล็กๆ มาท�าทีพ่ กั อาศัย จนมาเจอทีน่ ี่ วันนัน้ เราได้ ขึน้ มาดูชนั้ บนแล้วชอบมาก ทีน่ ยี่ งั คงโครงสร้างเดิม ไว้อยู่ อย่างพืน้ กระเบือ้ งชัน้ สามอายุรอ้ ยกว่าปีแล้ว แต่ยงั สวยมาก อีกอย่างคนแถวนีก้ น็ า่ รัก ตอนแรก

อาม่าบ้านข้างๆ ก็งงว่ามาเปิดร้านที่นี่ท�าไม (หั ว เราะ) เพราะไม่ ไ ด้ ท� า เลดี ข นาดนั้ น เราก็เลยบอกเขาไปว่าเพราะชอบ “ทุกวันของทีน่ เี่ ป็นเรือ่ งสนุก มีเรือ่ งน่าตืน่ เต้น เกิดขึน้ อยูเ่ สมอ ถึงจะเหนือ่ ยนิดหน่อยเพราะ เราท�าเองคนเดียวทัง้ หมด แต่กด็ นี ะทีไ่ ด้ทดลอง อะไรใหม่ๆ กับชีวติ ตัวเอง” เธอกล่าวปิดท้ายก่อนที่การสัมภาษณ์ ของเราจะถูกแทนทีด่ ว้ ยบทสนทนาระหว่างเรา เธอ และคุณลุงลูกค้าผูน้ า่ รัก ทีเ่ ราขอยกให้เป็น ชิน้ ส่วนสุดพิเศษของเรือ่ งราวสนุกๆ ประจ�าวัน ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้

มุมโปรด... - หน้าร้าน เพราะเห็นทุกอย่างตั้งแต่แรกเริ่ม วันนี้พอมองกลับไปแล้วรู้สึกว่า นี่เป็นสิ่งที่ พิเศษส�าหรับเราจริงๆ เมนูเด็ดที่อยากแนะน�า... - Breast milk bread with ice cream ช่วงเวลาที่ชอบที่สุด... - ช่วงนิง่ ๆ ไม่ตอ้ งคิดอะไร เป็นเหมือนการหยุด ทุกอย่างแล้วนั่งลงพัก


MAKE A DRINK

Espresso Affogato เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช, พิชญา เตระจิตร ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

รสชาติเข้มข้นของกาแฟเอสเพรสโซร้อนๆ ตัดกับรสหวานจากไอศกรีมเนื้อแน่น ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว ในเมนู Espresso Affogato ของร้านไอศกรีมสุดฮิป Summer Mood Ice Cream Cafe รสชาติกลมกล่อมและความสร้างสรรค์ ช่วยสร้างบรรยากาศสดใสต้อนรับฤดูร้อนให้คุณตั้งแต่ค�าแรกที่ได้ลิ้มลอง

Espresso Affogato ราคา : 100 บาท

INGREDIENTS

THE INSPIRATION

TIPS

ไอศกรี ม โฮมเมด รสวานิลลา หรือรส อัลมอนด์พราลีน / เอสเพรสโซร้อน

เพราะชืน่ ชอบการทานไอศกรีมตัง้ แต่เด็ก และท�าเป็นงานอดิเรกมากว่าสิบปี จนเกิดความคิดอยาก แบ่งปันความสุขนีก้ บั คนทัว่ ไป ไอศกรีมซัมเมอร์มดู้ จึงถือก�าเนิดขึน้ ใน 18 รสชาติเข้มข้น โดยมีจดุ เด่น คือความสดใหม่ และปริมาณไอศกรีมต่อหนึง่ ลูกทีม่ ากกว่าไอศกรีมทัว่ ไป ทางร้านเลือกสรรวัตถุดบิ คุณภาพจากทัว่ โลก มีการน�าเข้าช็อกโกแลตจากเบลเยียม ใช้อจุ มิ ตั ฉะเกรดซูเปอร์พรีเมียมทีส่ ง่ ตรง มาจากเมืองอุจิ จังหวัดเกียวโต ชีสเค้กสดใหม่จากฝรัง่ เศส และฝักวานิลลาจากมาดากัสการ์

แนะน� า ให้ ท านคู ่ กั บ ไอศครี ม รส อัลมอนด์พราลีน เมือ่ ราดเอสเพรสโซ ร้อนลงไปจะท�าให้ทอฟฟี่ที่ผสมอยู่ใน สกูป๊ ละลายออกมาเป็นคาราเมล และมี กลิน่ หอมของอัลมอนด์อบจางๆ


THE WORD

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. เติมการกระท�าลงไปในชีวิต อย่ารอให้อะไรต่อมิอะไรเกิดขึ้นเอง แต่จงท�าให้เกิดขึ้น สร้างอนาคตของตัวคุณเอง สร้างความหวังของตัวคุณเอง

- Bradley Whitford -

adB467  
adB467  
Advertisement