Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

LOVE ACTUALLY ISSUE 466 I 13 FEBRUARY 2017


EDITOR’S NOTE Annie’s Song

ในบรรดาเพลงของ จอห์น เดนเวอร์ ทัง้ หมด เพลงทีผ่ ม ชอบมากทีส่ ดุ คือ Annie’s Song ชือ่ เพลงมาจากชือ่ ภรรยาคนแรกของเขา มีตา� นานเล่าลือ กันมาว่าจอห์นแต่งเพลงนี้เสร็จภายในเวลาเพียง 10 นาที ระหว่างที่ก�าลังนั่งกระเช้าสกี ไต่ระดับความสูงขึ้นไปบน เทือกเขาหิมะในเมืองแอสเพน โคโลราโด ก่อนหน้านัน้ เขาและภรรยาเพิง่ ทะเลาะกันมาอย่างรุนแรง เขาจึงหนีมาเที่ยวทริปนี้คนเดียวเพื่อพักใจ เมื่อได้มาพบเจอ กับภูมทิ ศั น์อนั งดงามเบือ้ งหน้า ท�าให้คดิ ถึงเธอขึน้ มาจับหัวใจ อารมณ์และความรูส้ กึ ท่วมท้นจนพร่างพรูออกมา เป็นเนือ้ เพลง ที่พร�่าพรรณนาถึงเธอเปรียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่รอบตัว เขารีบสกีลงมาจากยอดเขาแล้วกลับบ้านมาจดบันทึกมัน เอาไว้ พอได้เรียบเรียงท�านองใส่เข้าไปเรียบร้อย ณ โมเมนต์นนั้ ก็กลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตยาวนานในยุคทศวรรษ 70 ในยูทบู มีคลิปการแสดงสดเพลงนีอ้ ยูค่ ลิปหนึง่ เป็นโชว์ใน รายการโทรทัศน์เก่าๆ ตัง้ แต่สมัยเมือ่ สีส่ บิ ห้าสิบปีกอ่ น ภาพ และเสียงไม่คอ่ ยคมชัดนักหรอก แต่อารมณ์และความรูส้ กึ ที่ จอห์นถ่ายทอดออกมาในน�า้ เสียงและแววตานัน้ ชัดเจน เขาได้ พูดเกริน่ สัน้ ๆ ก่อนจะเข้าเพลง ว่าสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของการได้ทา� งาน เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง คือการได้แชร์ความรูส้ กึ ทีด่ ที สี่ ดุ ต่อ ผูห้ ญิงทีเ่ ขารักมากทีส่ ดุ ไปให้ผฟู้ งั เพลงได้รว่ มรูส้ กึ ไปด้วยกัน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นศิลปินโด่งดังระดับต�านานอย่างเขา ผมเป็นเพียงคนท�านิตยสารคนหนึ่ง แต่ก็เห็นด้วยกับเขา อย่างยิ่ง จากการท�างานในแวดวงนี้มาเนิ่นนาน ผมพบว่า การได้ ท� า งานสร้ า งสรรค์ ทั้ ง หลายนั้ น มี ข ้ อ ดี อ ยู ่ ต รงนี้ เ อง คือการที่เราจะได้ถือโอกาสในระหว่างการเขียนงานออกมา แต่ละชิ้น ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกที่สุดภายในใจ ตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย ความรัก ความรูส้ กึ อารมณ์ จินตนาการ ประสบการณ์ เรือ่ งราวต่างๆ มันคือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีก่ า� ลังไหลเวียนอยูภ่ ายในใจ ณ วินาทีนั้น โมเมนต์นั้น เราน�าออกมาสถิตไว้ภายนอก ในรูปแบบของตัวอักษร ตัวโน้ต ภาพวาด ภาพถ่าย ฯลฯ ช่วงปลายปีทแี่ ล้ว ผมเริม่ ต้นเขียนนิยายเรือ่ งแรกในชีวติ มันเป็นงานทีย่ ากเย็นและท้าทายอย่างมาก เพราะทีผ่ ่านมา ผมเขียนแต่งานแบบบทความมาตลอด ซึง่ บทความมีลกั ษณะ เป็นการบอกเล่าแบบตรงไปตรงมามากกว่า พอได้เริ่มหัด เขียนนิยาย ผมก็เลยยิง่ รูส้ กึ ลึกซึง้ กับเพลง Annie’s Song และ ค�ากล่าวของ จอห์น เดนเวอร์ ผมพบว่ามีบ่อยครั้งในการเขียน ที่เราไม่ได้บอกอะไร ออกไปแบบตรงไปตรงมา ว่ า ก�า ลั ง หมายถึ ง ใคร พู ด ถึ ง เหตุการณ์ไหน หรืออารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงนั้นคืออะไร

กันแน่ แต่เราจะใช้เวลาในการตกตะกอน รวบรวมพลังที่ ล่องลอยอยู่เบื้องบน แล้วกระโจนด� าดิ่งลึกลงไปภายใน ควานหา บางสิง่ บางอย่าง ใต้นนั้ ขึน้ มา แล้ ว ใช้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นการท�า งานแบบ เฉพาะตัว ท�าให้มนั มีลกั ษณะเป็นกรณีทวั่ ไป เป็นเรือ่ งราวที่ ทุกคนมีประสบการณ์ร่วม มีความรู้สึกร่วม ผู้อ่านทุกคน สามารถเข้าถึงและเข้าใจมันได้ตรงกัน ไม่ใช่กรณีเฉพาะ ในชีวติ ของผูเ้ ขียนเพียงคนเดียว วิธีการก็คือเราจะซุกซ่อนสิ่งส�าคัญที่สุดนั้นไว้ในรหัสลับ แอบวางไว้ในบางวรรค บางตอน บางตัวละคร การปรากฏอยู่ ของมันนั้นมีเพียงเบาบางและรางเลือน จนคนทั่วไปแทบ มองไม่ออก แต่มันมักจะกลายเป็นวรรคตอนที่ส�าคัญที่สุด เร้าอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนที่ได้มาอ่านมากที่สุด และจุ ด ที่ ผ มชอบมากที่ สุ ด ในการท� า งานเขี ย นนิ ย าย อยูต่ รงไหนรูไ้ หม? มันอยู่ตรงที่จะมีผู้อ่านเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เราตั้งใจ ให้เขาสามารถถอดรหัสนีไ้ ด้ ว่าเราก�าลังบอกรักเขา ราวกั บ ว่ า จุ ด มุ ่ ง หมายทั้ ง หมดทั้ ง ปวง ในชี วิ ต นี้ ใน การท�างานนี้ แท้จริงแล้วคือความโหยหาที่จะไปให้ถึงใคร คนหนึง่ เพียงคนเดียว คนทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ ในชีวติ ของเรา แน่นอนว่าคนอื่นๆ อีกมากมายที่ได้มาอ่านเจอ ก็จะได้ สัมผัสถึงความรูส้ กึ เหล่านัน้ ไปด้วย เพราะเราต่างก็มคี วามรัก อยู่ภายในใจเหมือนกัน เราร่วมแชร์ความรู้สึกแบบเดียวกัน จึงเข้าใจได้ตรงกัน แล้วเขาจะส่งต่อข้อเขียนนั้นออกไปยัง ใครสักคน คนทีเ่ ขาโหยหา คนทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ ของเขา การเขียนและการท�างานสร้างสรรค์ เป็นประสบการณ์ ส่ ว นตั ว ของผู ้ ท� า งาน มั น น� า พาให้ เ ราออกเดิ น ทางผ่ า น ห้ ว งอารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ที่ ท ่ ว มท้ น จนพร่ า งพรู อ อกมา การท�างานแต่ละชิน้ คือการเดินทางแต่ละครัง้ ลองนึกภาพการเดินทางไปบนเส้นทางเดิมๆ ซ�้ าแล้ว ซ�้าเล่า เพื่อไปให้ถึงใครคนหนึ่งซึ่งพิเศษที่สุดในชีวิตของเรา ดังนัน้ จึงอย่าแปลกใจเมือ่ คุณได้พบเจอคนท�างานเขียนหรือ งานสร้ า งสรรค์ ใ ดๆ แล้ ว เขาจะเปี ่ ย มล้ นไปด้ ว ยอารมณ์ ความรูส้ กึ และความรัก งานอื่นๆ อาจจะท�าแล้วเกิดความรู้สึกโกรธ เกลียด ผมเชื่อว่างานสร้างสรรค์ที่แท้จริงแล้ว ยิ่งท�าแล้วคุณจะยิ่งมี ความรักมากขึน้

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการทีป่ รึกษา วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการอ�านวยการ วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการบริหาร วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ รองบรรณาธิการ วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิ่งขวัญ รัตนคช ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ พัทธมน วงษ์รตั นะ ประสานงาน / นักเขียน ตนุภทั ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลคอนเทนต์ วิมลพร รัชตกนก บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ธนาคาร จันทิมา ผู้จัดท�าคลังข้อมูล รุจิรา จ�าปาวัน ผู้ประสานงานโครงการ นิรชา กิจรักษา ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน พิชญา เตระจิตร ปพิชญา กันทาสุวรรณ์ วริยา กระแจ่ม จักริน อินต๊ะวงค์

วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร FB : theaestheticsoflflfl oneliness

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 466 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

SHOPPING

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วย เสื้อผ้าสีร้อนแรงสุดคลาสสิก ตลอดกาล

ALL ABOUT BIZ GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

Glazziq อีคอมเมิร์ซที่ต่อยอดจาก ประสบการณ์ของ ‘ดา’ - ปริณดา ประจักษ์ธรรม

THE GUEST

ศิลปินสาวนักออกแบบ ‘จีป๊ ’ - ภาสินี คงเดชะกุล ผูม้ ลี ายเซ็นในผลงาน ของตัวเองอย่างชัดเจน

INTERVIEW

บทเรียนแห่งรักของคูแ่ ต่งงานหมาดๆ ‘อัน๋ ’ - ภูวนาท คุนผลิน และ ‘จ๋า’ - อลิสา พันธุศกั ดิ์

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ

LIFE โรดทริปบนมอเตอร์ ไซค์ Royal Enfield ของคู่รักบนเส้นทาง โอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงตระหง่าน

LETTER บทสัมภาษณ์ คุณมานิต อุดมคุณธรรม ใน adB ฉบับที่ 463 เป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีมากครับ ผมได้เรียนรู้ว่าการพยายามท�า บางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองนั้น ย่อมมีความหมายและมีค่ากับตัวเรามากกว่าที่เราจะนึกหรือคาดถึง - ปกรณ์ อาณาอนันต์ ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

TREND

MARRIAGE : THE LIFELONG JOURNEY เมื่อความรักของคนสองคนเดินทางมาถึงจุดที่ทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตคู่และแต่งงานกัน ชีวิตครอบครัวจึงได้เริ่มต้นขึ้น แน่นอนว่าย่อมมีทั้งความสุขและอุปสรรคปะปนกันไป วันวาเลนไทน์ปีนี้ เราจึงอยากให้คุณได้รู้ถึงข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการแต่งงาน และการจดทะเบียนสมรสของประชากรไทยในปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงภาพรวมของสถาบันครอบครัวไทยในปัจจุบัน

3,486 วั น วาเลนไทน์ ป ี 2559 มี คู ่ รั ก ไป จดทะเบียนสมรสทีส่ า� นักงานเขตของ กรุงเทพมหานครทั้ง 38 เขต จ�านวน 3,486 คู่ ซึ่งมากกว่าปี 2558 ถึง 578 คู ่ โดยเขตที่ มี ผู ้ ม า จดทะเบียนสมรสมากทีส่ ดุ คือ ส�านักงานเขตบางรัก ด้วยจ�านวน 1,054 คู่

MAR RIED -

307,746

ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เผยว่า ในปี 2559 มี ป ระชาชน ชาวไทยจดทะเบียนสมรส ทั้งหมด 307,746 คู่

47.08

ศูนย์สา� รวจความคิดเห็น ‘นิดา้ โพล’ เผย ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.08 ระบุ ว่า อยากทีจ่ ะแต่งงาน โดยให้เหตุผลหลัก คือ ธรรมชาติสร้างมาให้มีคู่ ต้องการมี ทายาทสืบสกุล และต้องการมีคนมาดูแล

YouTube Pirates of the Caribbean : Dead Men Tell No Tales 1,960,738 views on 6 Feb 2017 เตรียมพบกับการผจญภัยบทใหม่ในโลกโจรสลัด ของ Pirates of the Caribbean กับการต่อกร ครั้งส�าคัญระหว่างกัปตัน Jack Sparrow และกัปตัน Salazar ทีก่ ลับมาจากความตาย

Mariah Carey - I Don’t ft. YG

5,434,866 views on 6 Feb 2017 เพลงใหม่ลา่ สุดของ มารายห์ แครี ซึง่ เนือ้ หา ของเพลงได้รบั แรงบันดาลใจมาจากชีวติ จริง ของเธอ ในเอ็ ม วี เ ธอยั ง น� า ชุ ด แต่ ง งาน ราคาแพงมาเผาให้ดดู ว้ ย

Twitter #SuperBowl

Ranking 5 อันดับจังหวัดทีม่ กี ารจดทะเบียนสมรสสูงสุด ในปี 2559 1. กรุงเทพมหานคร 48,519 คู่ 2. จังหวัดชลบุร ี 15,949 คู่ 3. จังหวัดนครราชสีมา 11,028 คู่ 4. จังหวัดสมุทรปราการ 8,796 คู่ 5. จังหวัดเชียงใหม่ 8,292 คู่

1.59

อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยลดลง อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ผู้หญิงไทยหนึ่งคน จะมี บุ ต รโดยเฉลี่ ย ประมาณ 1.59 คน เนื่ อ งจากในสมั ย นี้ ผู ้ ห ญิ ง มี แ นวโน้ ม อยู่เป็นโสดมากขึ้น หรือเมื่อแต่งงานแล้ว แต่ไม่อยากมีลูก หรือมีลูกเพียงคนเดียว

17 ผู ้ จ ดทะเบี ย นสมรสต้ อ งมี อ ายุ ไม่ตา�่ กว่า 17 ปีบริบรู ณ์ และต้องน�า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ ความยินยอมด้วย ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง

ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th, www.bangkok.go.th, http://nidapoll.nida.ac.th, www.chawbanlaw.com, www.popterms.mahidol.ac.th

3.61M Tweets เลดี้ กาก้า เปิดตัวการแสดงพักครึ่งด้วย การโรยตั ว ลงมาจากหลั ง คาอั ฒ จั น ทร์ ถื อ เป็ น ไฮไลต์ ข องการแข่ ง ขั น ชิ ง แชมป์ อเมริกันฟุตบอลอาชีพประจ�าปีนี้

Facebook New England Patriots

1M People talking about this นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ คว้าแชมป์สมัยที่ 5 ได้สา� เร็จ ในศึกชิงแชมป์อเมริกนั ฟุตบอลอาชีพ ครั้ ง ที่ 51 จากการไล่ ต ามแอตแลนตา ฟอลคอนส์ ตีเสมอ และคว้าชัยชนะได้ในทีส่ ดุ


GOODNEWS

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน กุ ม ภาพั น ธ์ คนที่ มี ใ จรั ก ในการแสดงเป็ น ตั ว ตลก ทั่วประเทศอังกฤษ จะมา รวมตัวกันในชุดเต็มยศ เพือ่ เป็ น การร� า ลึ ก ถึ ง Joseph Grimaldi นักแสดงตัวตลก ทีม่ ชี อื่ เสียงของอังกฤษ โดย ชาวตัวตลกจะไปชุมนุมกัน ที่ โ บสถ์ อ อลเซนต์ ส ย่ า น Haggerston กรุงลอนดอน - Reuters / Toby Melville

ANIMAL

เชียงใหม่ ไนต์ซาฟารี

เปิดตัวลูกม้าลายเกิดใหม่ ในเดือนแห่งความรักนี้ เชียงใหม่ไนต์ซาฟารีเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสัมผัสความน่ารักของสมาชิกใหม่ ลูกม้าลายเพศเมีย 2 ตัว ในขณะนี้ลูกม้าลายทั้งสองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติ จากแม่อยู่ในโซนซาวันนาซาฟารี ปัจจุบันเชียงใหม่ไนต์ซาฟารีมีม้าลายอาศัยอยู่ทั้งหมด 20 ตัว ในจ�านวนดังกล่าว เป็นเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 12 ตัว และไม่ทราบเพศ 2 ตัว นอกจากนี้ ทางสวนสัตว์ยังได้จัดให้มีการประกวดตั้งชื่อ สมาชิกใหม่ทั้งสองตัว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่มา : www.manager.co.th

MOMENT OF THE WEEK ผูเ้ ข้าร่วมการประท้วงนับพันจากชุมชนชาวเยเมน ทีอ่ าศัยอยูใ่ นนิวยอร์กก�าลังท�าพิธลี ะหมาด ในระหว่าง ท�าการประท้วงต่อกรณีทปี่ ระธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกค�าสัง่ พิเศษห้ามชาวมุสลิมจาก 7 ประเทศ เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา หนึง่ ในนัน้ มีเยเมน รวมอยูด่ ว้ ย การน้อมตัวลงสวดมนต์ภาวนา แสดงให้เห็นถึงศรัทธา และความอ่อนน้อม ในจิตวิญญาณของพวกเขา ที่มา : Reuters

การแคมปิ้งช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้น

Did You Know?

ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์ เปิดเผยว่า การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ช่ ว ยท� า ให้ เ รานอนหลับ ได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้น เขาได้ ส ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทดลองไป แคมปิง้ โดยไม่มเี ครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอยูก่ บั แสงธรรมชาติเท่านัน้ หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ พบว่า เมลาโทนินของผูท้ า� การทดลองเพิม่ สูงขึน้ ระดับความดันเลือดและความเครียดลดต�า่ ลง และพบว่า คนรุ่นใหม่ส่วนมากมักจะเข้านอนล่าช้าไปราวๆ 2 ชั่วโมงของนาฬิการ่างกาย อันเป็นต้นเหตุของ อาการง่วงนอน ปัญหาด้านอารมณ์ และน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทีม่ า : www.time.com

SCIENCE

นาซาเผยผลวิจัย

จากการศึกษา

นักบินอวกาศฝาแฝด

ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์คน้ พบว่า การอยู่ ในสภาวะไร้น�้าหนักเป็นเวลานานอย่างน้อย 6 เดือน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อร่างกายของ คนเราได้ แต่ทผี่ ่านมาผลการศึกษาก็ยังมีอยู่ น้อยมาก ล่าสุดนาซาได้เปิดเผยการค้นพบใหม่ จากกรณีศกึ ษาฝาแฝดนักบินอวกาศ สกอตต์ และ มาร์ก เคลลี ซึ่งทั้งคู่เป็นแฝดที่มีดีเอ็นเอ เหมือ นกัน ทีม วิจัย ได้ เ ปรีย บเทีย บผลทาง ร่างกายของมาร์กที่ท�างานอยู่ภาคพื้นดิน กับ ผลของสกอตต์ซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ (ISS) นานเกือบปี (340 วัน) แม้ว่า งานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่นาซาก็พบ ความเปลี่ยนแปลงอันน่าสนใจ ซึ่งสามารถ เป็นข้อมูลต่อการเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์ ในอนาคต ที่มา : UK Business Insider


ใครที่ มี อ าการปวดเมื่ อ ย โดยเฉพาะคนที่ มี อ าการ ออฟฟิศซินโดรม ต้องมาลอง บ� า บั ด ด้ ว ยศาสตร์ ใ หม่ ข อง ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Otonamaki ที่ แปลว่ า การห่ อ ผู ้ ใ หญ่ โดย การน�าผ้าขาวบางมาห่อคนที่ จัดท่าต่างๆ เพื่อการบ�าบัด อาการปวดเมื่อยแข็งตึงของ ร่างกาย ซึ่งกิจกรรมในภาพนี้ จัดขึ้นที่เมืองอะซะกะ จังหวัด ไซตามะ ใกล้กับกรุงโตเกียว - Reuters / Toru Hanai

SOCIETY

ทารกเกิดใหม่ในจีนเพิ่มขึ้น

สูงสุดในรอบ 16 ปี

PEOPLE

Quote OF THE WEEK

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา ประเทศจีนได้ ประกาศนโยบายควบคุมอัตราการเกิด ด้วยการก�าหนด ให้แต่ละครอบครัวมีลกู ได้เพียง 1 คนเท่านัน้ เมือ่ เวลา ผ่านไป นโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้ปัจจุบันจีน ได้สูญเสียก�าลังแรงงานหรือประชากรวัยท�างานไป กว่า 5 ล้านคนในทุกๆ ปี ล่าสุดรัฐบาลจีนจึงได้ผอ่ นปรน นโยบายดังกล่าว โดยให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้ 2 คน ท�าให้มเี ด็กเกิดใหม่ในปี ค.ศ. 2015 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 18.46 ล้านคน โดยปีทแี่ ล้วมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 45 นั่นแสดงว่า ปัจจุบัน ในครอบครัวส่วนใหญ่จะมีน้องใหม่เป็นสมาชิก ในครอบครัวเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์กันว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า จีนจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 17-20 ล้านคน ในทุกๆ ปี ทางการจีนคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2050 จีนจะมีประชากรวัยท�างานเพิ่มขึ้นถึง 30 ล้านคน มาช่วยขับเคลื่อนประเทศ ที่มา : www.bbc.com ทีม่ า : www.huffififi ngtonpost.com

“ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า สือ่ มีการตรวจสอบจากสังคม สูงมาก โลกโซเชียลมีเดีย ท�าให้สื่อต้องระมัดระวัง ในการท�าหน้าที่อย่างมาก เพราะมีคนจับผิด จ้องที่จะ เล่นงานคุณตลอดเวลา ผมว่า กลไกการตรวจสอบจาก สังคมจะเป็นเครื่องมือที่ดี ที่สุดในการก�ากับสื่อ” เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและ โทรทัศน์ไทย และ ประธาน คณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูป ที่มา : The Momentum

ART

ผู้รอดชีวิตจากบอสตันมาราธอน

แต่งงานกับนักดับเพลิงผู้ช่วยชีวิต ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2013 ได้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมช็อกโลกในการแข่งขัน บอสตั น มาราธอน ซึ่ ง ท� า ให้ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และ บาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ Roseann Sdoia นักวิ่งสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส จนสูญเสียขาข้างขวาไป แต่กย็ งั โชคดีทไี่ ด้นกั ดับเพลิง Mike Materia ช่วยชีวติ เธอเอาไว้ และไม่เพียงแค่นนั้ ไมค์ยังคอยดูแลเธอตลอดระหว่างการรักษาตัว ที่โรงพยาบาล ความซาบซึ้งใจนี้ท�าไปสู่เดตแรก ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน กระทั่ง 4 ปีต่อมา ไมค์ ก็ไ ด้ ข อเธอแต่ ง งาน ทั้ง คู ่ ยัง ช่ ว ยกัน เขีย น หนังสือชื่อ Perfect Strangers ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ เพือ่ เก็บรักษาความทรงจ�าอันมีคา่ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาของพวกเขาอีกด้วย ที่มา : www.countryliving.com

พิพิธภัณฑ์ MoMA จัดแสดงงาน

ศิลปะมุสลิม 7 ประเทศ จากการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกนโยบายสั่งห้ามชาวมุสลิมทั้ง 7 ประเทศ ไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อดังในนิวยอร์กอย่างมิวเซียม ออฟ โมเดิร์น อาร์ต (MoMA) จึงร่วมคัดค้านมาตรการนี้โดยปรับ การจัดแสดงผลงานในพื้นที่ชั้น 5 ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งโดยปกติเป็นพื้นที่แสดงศิลปะตะวันตกยุคใหม่ ให้กลายเป็น งานศิลปะ 7 ชิ้น จาก 7 ชาติมุสลิมที่ถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศ ประกอบด้วย อิหร่าน อิรัก ลิเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย และเยเมน นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์มุสลิมถึง 4 เรื่องในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อตอกย�า้ ถึงความส�าคัญของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน


INTERVIEW เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, วรัญญู อินทรก�ำแหง ภาพ : ภำสกร ธวัชธำตรี สไตลิสต์ : Hotcake


Love Actually

ทุกครั้งที่วันวำเลนไทน์ ใกล้จะเวียนมำถึง เรำจะเริ่มมองหำเรื่องรำวของ ควำมรักที่น่ำสนใจมำน�ำเสนอ ค�ำว่ำน่ำสนใจนั้น คงไม่ได้หมำยถึงควำมรัก ที่มีแต่ด้ำนสวยงำม เต็มไปด้วยควำมสุข จบด้วยค�ำว่ำแฮปปี้เอนดิ้งแต่เพียง เท่ำนั้น แต่น่ำจะน�ำเสนอเหลี่ยมมุมด้ำนอื่นๆ ที่จะท�ำให้เรำได้เรียนรู้ควำมรัก ไปพร้อมๆ กันด้วย ว่ำแต่ควำมรักของแขกรับเชิญบนปกของ a day BULLETIN เล่มนี้มีอะไรหรือ ‘อั๋น’ หรือ ดอกเตอร์ภูวนาท คุนผลิน ศิลปิน นักร้อง และนักจัดรำยกำร วิทยุคลื่น FM 106.5 Green Wave กับ ‘จ๋า’ - อลิสา พันธุศักดิ์ ผู้บริหำร สำวสวยแห่งบริษัท ทิฟฟำนี่ โชว์ พัทยำ จ�ำกัด และ Woodland Resort and Hotel ได้ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และวันที่เรำได้คิวสัมภำษณ์นั้น งำนแต่งงำนที่สวยงำมรำวภำพฝันก็เพิ่งผ่ำนไปไม่นำน แม้กำรแต่งงำนจะเป็นเรือ่ งของคนสองคน แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วำ่ เรำได้ยนิ เสียง จำกคนในสั ง คมทั้ ง ตั้ ง ค� ำ ถำมและวิ พ ำกษ์ วิ จ ำรณ์ ค วำมรั ก ของคนทั้ ง คู ่ รำวกั บ ว่ ำ รู ้ จั ก กั น มำนำนแสนนำน โดยเฉพำะประเด็ น ที่ แ รงที่ สุ ด ก็ คื อ กำรตั้งข้อสงสัยถึงควำมไม่เป็นผู้ชำยของฝ่ำยชำย (ซึ่งหำกอ่ำนบทสัมภำษณ์ ฉบับนี้จบ เรำเชื่อว่ำคุณจะต้องตั้งค�ำถำมใหม่อีกครั้งว่ำ ตกลงควำมเป็น ผู้ชำยนั้นตัดสินที่อะไรกันแน่) แต่สิ่งที่น่ำสนใจกว่ำนั้นก็คือ กำรที่ทั้งคู่รับมือกับเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ ด้วยทัศนคติที่ดีและหัวใจที่เข้มแข็ง เพรำะมันตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรักที่ผ่ำน กำรบ่มเพำะและผูกพันกันมำอย่ำงเหนียวแน่นเกินกว่ำจะโอนเอนอ่อนไหว ไปกับควำมคิดของคนอื่น หำกจะบอกว่ำ ควำมรัก ควำมสัมพันธ์ คือกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บทเรี ย นนั้ น ก็ ค งไม่ มี วั น หมด และบทเรี ย นที่ พ วกเขำน� ำ มำบอกเล่ ำ ให้ พวกเรำฟังก็เป็นแค่บทเรียนบำงส่วนตลอดระยะเวลำ 9 ปี ที่พวกเขำเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และส่วนหนึ่งที่ว่ำก็คือ - กำรรู้จักตัวเองว่ำเรำเป็นใคร ต้องกำรอะไร เป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่ สังคมอยำกเห็นว่ำเรำเป็นอะไร - ไม่มีรูปแบบที่ตำยตัวของควำมสัมพันธ์ มันจะเป็นอย่ำงไรขึ้นอยู่กับ คนสองคนว่ำสบำยใจจะให้เป็นอย่ำงไร - ควำมรักจะเป็นเรื่องง่ำยหรือยำก อยู่ที่วิธีคิดของเรำเองว่ำจะท�ำให้ เรื่องที่ควรจะง่ำย เป็นเรื่องที่ยำกหรือซับซ้อนเกินกว่ำเหตุหรือเปล่ำ - ควำมรักมีเส้นทำงหลักๆ อยู่สองเส้นทำง คือหนึ่ง เส้นทำงที่เรำเชื่อว่ำ ไม่มีอะไรเป็นไปได้ กับเส้นทำงที่เรำเชื่อว่ำไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ - นอกจำกควำมรักแล้ว กำรสื่อสำรระหว่ำงกันเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด - ควำมรักไม่ได้ชนะทุกอย่ำง ถ้ำไม่ได้อยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นจริง และตัวตนที่แท้จริง ตลอดเวลำของกำรสัมภำษณ์ ทั้งคู่มีกำรเติมควำมหวำนให้กันและกัน จนบำงทีคนดูอย่ำงเรำก็มอี ำกำรอิจฉำตำร้อนกันบ้ำง แต่สดุ ท้ำย ไม่วำ่ จะเป็น อย่ำงไร เรำก็คงต้องยอมรับควำมจริงว่ำ ด้วยทัศ นคติที่มีต ่อควำมรัก ควำมสัมพันธ์ ไปจนกระทั่งกำรใช้ชีวิตในทุกๆ วัน มันก็ถูกต้องแล้วที่พวกเขำ ทั้งคู่จะมีวันนี้...


พวกคุณเพิง่ แต่งงานกันมาได้ ไม่นาน ภาพของงานวันนัน้ ออกมา ตรงกับที่เคยฝันเอาไว้ ไหม ภูวนาท : ตอนเด็กๆ ผมคิดไว้เพ้อเจ้อกว่านั้นอีก ว่าถ้าเป็น วันแต่งงาน เราจะจัดให้สดุ ๆ ไปเลย แต่เมือ่ มาถึงวัยนีแ้ ล้ว ผมถือว่า งานแต่งงานของเราสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ไม่ใช่โดยตัวงาน แต่โดยผูค้ น ที่มาร่วมภายในงานของเราต่างหาก เพราะผมมองไปแล้วล้วนเจอ แต่คนที่มีความส�าคัญในชีวิตของเราทั้งสองคน อลิสา : เพราะเราอายุมากแล้วไง เลยรู้จักคนเยอะ เราท�างาน กันมาจะ 20 ปีแล้ว คิดดูว่าถ้าเราแต่งงานกันตอนอายุยังน้อย แขกที่มางานก็คงมีแต่เพื่อนของพ่อแม่ที่เราไม่ค่อยรู้จักสนิทสนม แต่พอเราแต่งตอนเป็นผูใ้ หญ่ เราจึงมีเพือ่ นทุกกลุม่ ตัง้ แต่สมัยเรียน เพื่อนที่ท�างานด้วยกันมาตั้งแต่สมัยไหนๆ ความสมบูรณ์แบบของ งานแต่งงานของเราคือผู้คนเหล่านี้ เขาได้มาร่วมแสดงความยินดี กับอีกโหมดหนึง่ ของชีวติ เรา ทีผ่ า่ นมาจ๋าไม่คอ่ ยพูดถึงเรือ่ งความรัก หรือเรื่องส่วนตัวเลย จนวันนั้นพอบอกเพื่อนๆ ว่าจะแต่งงาน เขาก็ โอ้โฮ ดีใจไปกับเราด้วย ทีผ่ า่ นมาจ๋าเคยคิดถึงภาพงานแต่งงานว่าจะเป็นเพียงงานเรียบๆ จัดกันแค่เล็กๆ เพราะจ๋าเป็นคนไม่ชอบจัดงานใหญ่ จ๋ารู้สึกเขินๆ เราคิดว่ามันเป็นเรือ่ งของคนสองคน เหมือนผูห้ ญิงคนหนึง่ จะมีสามี

แล้วต้องมาประกาศบอกคนอื่นด้วยเหรอ (หัวเราะ) คิดแบบนี้เลย จะต้องเอิกเกริกอะไรกันขนาดนัน้ จ๋าเชือ่ ว่าผูช้ ายกับผูห้ ญิงเท่าเทียม กันนะ และความรักเป็นเรือ่ งของคนสองคน จ๋าเป็นคนรักษาความเป็น ส่วนตัวมากๆ ไม่ชอบออกสู่สายตาของสาธารณะ ไม่คิดอยากจะ แต่งงานกับคนดัง คนมีชอื่ เสียงทีม่ คี นอืน่ รูจ้ กั เยอะๆ เมือ่ ก่อนจ๋าชอบ ผู้ชายฉลาดๆ ภูวนาท : อ้าว แล้วอั๋นโง่เหรอ อลิสา : ไม่ๆ (หัวเราะ) หมายถึงว่าจ๋าชอบผูช้ ายทีค่ ดิ อะไรน�าหน้า คนอื่น ท�าอะไรก็มุ่งไปข้างหน้า รู้ว่าจะต้องท�าอะไรแล้วส�าเร็จก่อน คนอืน่ จ๋ารูส้ กึ ว่าสามารถพึง่ พาผูช้ ายแบบนีไ้ ด้ แต่ไม่ใช่วา่ เราไปเอารัดเอาเปรียบจากเขานะ ผูช้ ายทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ พูดอะไรแล้วเรารูส้ กึ ว่าใช่เลย ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นที่เรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จ๋าก็ไม่เคยสนใจ ผูช้ ายเด็กกว่าหรือผูช้ ายอายุเท่ากันเลย จ๋ามองเพือ่ นผูช้ ายร่วมชัน้ เรียน ว่าเป็นเด็กกว่า รู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ ไม่เท่ พอโตมาความคิด แบบนี้ก็ไม่ได้เบาบางลงเลย จนกระทั่งมาพบกับอั๋น มันเป็นเหมือน กับการจับพลัดจับผลูยงั ไงก็ไม่รู้ จ๋าเห็นอัน๋ ครัง้ แรกก็คดิ ว่าเป็นไปไม่ได้ เขาอายุน้อยกว่า จนกระทั่งเริ่มคบกัน จ๋าพูดกับตัวเองตลอดว่า เป็นไปไม่ได้หรอก แต่ความสัมพันธ์ของเราก็ด�าเนินมาแบบไม่ได้ เร่งรัด อั๋นเข้ามาแบบธรรมดาๆ เราคบกันโดยไม่มีข้อตกลงอะไร

แล้วในมุมของอั๋นล่ะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยมุมมองอย่างไร ภูวนาท : ผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะ และตอนทีเ่ ราเริม่ คุยกัน ผมก็รสู้ กึ ว่าผูห้ ญิงคนนีน้ า่ สนใจ แต่กย็ งั ไม่ได้เร่งรัดจีบ ก็ไม่ได้แสดงตัว เป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเขา เพราะตัวผมเองก็ไม่ชอบผูห้ ญิงประเภท มาคอยตามจิก เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเจอผู้หญิงประเภทนี้มา เหมือนกัน แล้วมันน่าปวดหัวมากๆ จนมาเจอจ๋า ก็รู้สึกว่าผู้หญิง คนนี้มีความพร้อมในทุกด้านที่ชีวิตนี้ผมมองหา เราก็เลยคบกัน แบบดูๆ กันไป ช่วงแรกที่คบกันผมมีค�าพูดที่พูดกับจ๋าบ่อยมากว่า ‘เราไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะ’ เราคุยๆ กันไปเรื่อยๆ เรียนรู้กันและกัน ว่าเป็นคนแบบนี้ ชอบหรือไม่ชอบอะไร ก็บอกเขาเลยตั้งแต่แรกๆ จะได้รู้กันไปเลยว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้ไหม อย่างจ๋านี่เขาชอบ ผู้ชายที่เป็นนักกีฬาเอาต์ดอร์ ผมก็บอกเลยว่าผมไม่ใช่นะ ไม่ใช่เลย ผมเกลียดอากาศร้อน อลิสา : เพราะจ๋ามีไลฟ์สไตล์ชอบออกก�าลังกาย เมือ่ ก่อนก็เลย ชอบผู้ชายออกก�าลังกาย ภูวนาท : แต่ผมชอบด�าน�้านะ และจ๋าก็ชอบด�าน�้าด้วย พอคุย กันเรื่องด�าน�้า ผมก็คุยได้สบายเลย แต่ถ้าจ๋ามาบอกว่า อั๋นๆ เราไป กางเต็นท์กันเถอะ เดี๋ยวฉันจะตอกสมอบกให้เธอเอง อะไรแบบนี้ มันไม่ได้นะ ผมไม่ชอบ (หัวเราะ)


“ทุกอย่างไม่ได้สวยงามตลอด เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายาม จะใช้สตู รส�าเร็จ ต้องเป็นแบบนัน้ หรือแบบนี้ มันก็จะผิดปกติแล้ว เมื่ อ คนสองคนมาอยู ่ ด ้ ว ยกั น ใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น สู ต รต่ า งๆ มันจะค่อยๆ ทลายลงไปเอง มันคือการท�าลายก�าแพงของ กันและกันจนเหลือแค่ความเรียบง่าย”

ในตอนนัน้ มีจดุ ไหนในความสัมพันธ์ ทีด่ วู า่ จะไปด้วยกันได้ยากไหม อลิสา : เมื่อก่อนจ๋าเป็นเปอร์เฟกชันนิสต์ ที่ผู้ชายต้องแข็งแรง ออกก�าลังกาย ฉลาด สมองดี อะไรแบบนี้ หุน่ ก็ตอ้ งดีนะ เพราะเวลา เดินไปไหนมาไหนด้วยกันฉันจะได้ไม่อายคน เมื่อก่อนจ๋าคิดแบบนี้ เลยนะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ท�าไมถึงกลายเป็นคนที่ยอม อย่างเวลาจ๋าจะ ไปออกก�าลังกาย แต่อั๋นบอกว่า งั้นผมไปห้องสมุดนะ จ๋าก็บอก งั้นฉันไปห้องสมุดด้วยก็ได้ คือจ๋าแค่รู้สึกว่าตัวเองไปห้องสมุดก็ได้ แต่ลืมไปเลยที่จะถามตัวเองว่าฉันชอบหรือเปล่า อาจเป็นเพราะจ๋า อยากให้เขาเดินน�าหน้าเรา จ๋าตกหลุมรักผูช้ ายคนนีต้ รงทีเ่ ขามีความทะเยอทะยาน มีเป้าหมายข้างหน้าไกลๆ ที่สุดแล้วมองเห็นเลยว่า เขาจะประสบความส�าเร็จอย่างไร อยูด่ ว้ ยแล้วรูส้ กึ อบอุน่ ใจ เราน่าจะ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น โดยที่คุณไม่ต้องไปออกก�าลังกายเหงื่อออก หรือต้องมาตอกสมอบกให้ฉัน คุณไม่ ได้คาดหวังความมาโช (macho) จากผู้ชายแบบเมื่อ สมัยก่อนแล้ว? อลิสา : ไม่ได้คาดหวังแบบนั้นแล้ว และแถมอั๋นก็ยังอายุน้อย กว่าจ๋าด้วยนะ เมื่อก่อนที่เคยคาดหวังผู้ชายต้องแบบนั้น คือจ๋ามา คิดๆ ดูแล้วมันน่าจะเป็นเพราะเมือ่ ก่อนตอนเด็กๆ เวลาเรามองผูช้ าย เรามองด้วยสายตาและความคาดหวังของคนอื่น คืออย่างที่จ๋าเคย

บอกว่ า ต้ อ งมี แ ฟนหล่ อ ต้ อ งเดิ น ด้ ว ยแล้ ว ดู ดี ใ นสายตาคนอื่ น ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความคาดหวังของตัวเราเองจริงๆ ก็ได้ พอจ๋ามา รักอั๋น คนอื่นก็เซอร์ไพรส์กัน ท�าไมชอบอั๋น ทั้งๆ ที่เขาอายุน้อยกว่า เป็นคนในวงการ ไม่ได้หล่อล�่า แต่จ๋าศึกษาเขามาเป็นอย่างดีแล้ว และจ๋าคิดว่านี่แหละคือความคาดหวังของตัวเราเองจริงๆ ภูวนาท : แต่ผมจัดการทุกอย่างให้คณ ุ ได้นะ คุณจะไปกางเต็นท์ ใช่ไหม งั้นผมจะหาคนอื่นไปตอกสมอบกให้คุณเอง (หัวเราะ) อย่างวันก่อนรถยางแตก ผมบอกว่า พวกเรานัง่ รออยูใ่ นรถ เปิดแอร์ ไว้ รอแป๊บเดียวเดี๋ยวโทร.เรียกช่างมาเปลี่ยนยางให้นะ อลิสา : ถ้าเป็นผู้ชายแบบมาโชหน่อย ก็ต้องเปิดประตูรถลงไป เปลีย่ นยางให้แล้วใช่ไหม จ๋าว่าคนเราพอมีอายุมากขึน้ ตอนนีก้ ไ็ ม่ได้ อยากไปเอาต์ดอร์แบบนั้นแล้ว ตอนสมัยวัยรุ่น จ๋ามีแฟนคนหนึ่ง เรียนเก่งมากๆ จ๋าชวนเขาไปเดินช้อปปิ้ง เขาก็อุตส่าห์ตามมานะ หอบหิ้วหนังสือเรียนมาด้วย เอามานั่งอ่านระหว่างรอจ๋าช้อปปิ้ง แต่เขาไม่ได้มาช้อปปิง้ ด้วย ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ เรา ทุกวันนีอ้ นั๋ ไปเดินช้อปปิง้ ด้วย ช่วยดูชว่ ยเลือกได้ดว้ ย บอกได้วา่ อันไหนสวยหรือไม่สวยอย่างไร อั๋นเข้าใจว่าวันนี้จ๋าใส่เสื้อสวย อย่างไร ตอนแรกทีเ่ ราเริม่ คบกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน จ๋าก็เลยต้อง ระวังตัวตลอดเวลา เพราะตอนนัน้ คิดว่าเขาเป็นเกย์ แล้วก็มคี นมาพูด กับจ๋าเยอะว่าภูวนาทเป็นแฟนคนนัน้ คนนี้ ซึง่ เป็นผู้ชายหมดเลยนะ แล้วคุณได้ถามเขาไหมว่าเป็นหรือไม่เป็น อลิสา : ถาม ภูวนาท : แล้วผมก็รู้ด้วยว่าทันทีเมื่อเราเริ่มคบกัน เขาจะต้อง ได้ยินใครต่อใครพูดถึงเรื่องนี้ เพราะผมเจอกับเรื่องท� านองนี้มา ตลอด ผมบอกเขาว่า ถ้างัน้ ก็ดกู นั ไปนานๆ เลยก็ได้ ตราบเท่าทีค่ ณ ุ สบายใจ ผมคิดว่าเขาคงโดนคนถามมาเยอะ จึงไม่เร่งรัดอะไร คุณอยากถาม อยากเค้น อยากสืบ ก็เต็มที่เลยนะ เพราะผมใช้ชีวิต อยู่กลางสปอตไลต์ตลอดเวลาอยู่แล้ว อย่างเวลาที่มีคนบอกว่าผม เป็นแฟนคนนัน้ หรือคนนี้ ผมพามาหมดเลยนะ ให้มาเจอจ๋า แต่ไม่ใช่ พามาเพื่อให้เขาบอกว่า นี่เราไม่ได้เป็นแฟนกับเขานะ แต่แค่พามา เจอกัน กินข้าวกัน เป็นเพื่อนกันไป คนเราเวลาเจอกันมันก็จะรู้ว่า นีค่ อื เพือ่ นหรือไม่ใช่เพือ่ น แล้วคนทีโ่ ดนหาว่าเป็นแฟนก็คอื เพือ่ นสนิท ของผมทั้งนั้น ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับจ๋าหมด แล้วยังไง เราเป็นแฟนหมู่กันเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ (หัวเราะ) คือผมคิดว่าโลก ยุคนีม้ นั เป็นยุคของความเบลอ ผูช้ ายบางคนใส่เสือ้ รัดรูปกว่าผมอีก จนพวกผมยังคุยกันว่าคนนัน้ คนนีต้ อ้ งเป็นเกย์แน่ๆ แต่ปรากฏว่าเขา ไม่ได้เป็น เราจะหาบทสรุปอะไรให้กับคนคนหนึ่งแทบจะไม่ได้แล้ว มีผชู้ ายคนหนึง่ เข้ายิมหนักมาก นมใหญ่มาก คุณดูเขาแล้วก็ไม่มที าง รูห้ รอกว่าเป็นหรือไม่เป็น ทุกอย่างมันเบลอ อย่างวันก่อนมีชา่ งกล้อง ของเราคนหนึ่งท�าของตกแล้วก็ร้อง ว้าย! การที่จ๋าท�าธุรกิจทิฟฟานี่ โชว์ ท�าให้เข้าใจถึงความแตกต่าง หลากหลายในเพศสภาพหรือมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไร อลิสา : นักแสดงของจ๋าเนี่ยะ แม้เราจะเรียกเขาว่า ‘กะเทย’ ก็จริงนะ แต่ความจริงแล้วเราเป็นพี่น้องกัน และเขาเป็นคนเก่งด้วย เหมือนกับออฟฟิศทั่วไปที่มีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ แต่ท�าไมสังคม ไปกดเขา คือพอใช้ค�าว่ากะเทย มันก็เลยฟังดูกด จ๋าว่าคนในสังคม ต้องเปลีย่ นความคิด แม้ตอนนีจ้ ะยังบัญญัตคิ า� ไหนทีฟ่ งั ดูปกติไม่ได้ อย่าง ‘สาวประเภทสอง’ ก็ยังไม่ปกติอยู่ดี คือหาค� าไหนที่ฟังดู เท่าเทียมกันยังไม่ได้ แต่เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเรา ทิฟฟานี่


“ผมรูว้ า่ ทันทีเมือ่ เราเริม่ คบกัน เขาจะต้องได้ยนิ ใครต่อใครพูดถึง เรือ่ งนี้ เพราะผมเจอกับเรือ่ งท�านองนีม้ าตลอด ผมบอกเขาว่า ถ้างั้นก็ดูกันไปนานๆ เลยก็ ได้ ตราบเท่าที่คุณสบายใจ” เป็นเหมือนครอบครัว จ๋าไม่ชอบคนทีด่ ถู กู คนอืน่ ไม่ชอบคนทีม่ ชี นชัน้ วรรณะ คือจ๋าโดนเรื่องนี้มาเยอะ จากประสบการณ์ตรงมีคนที่เขา ไม่เข้าใจว่าเราท�าอะไร อย่างตอนทีเ่ ข้ามาท�างานใหม่ๆ ก็มกั จะโดน ถามว่า ‘เธอไปท�าอะไรกับกะเทย?’ หรือ ‘จะประกวดกะเทยท�าไม เธอจะไปส่งเสริมพวกนี้ท�าไม’ คือราวกับว่าส�าหรับเขา คนกลุ่มนี้ดู ชั้นต�่าจังเลย อะไรแบบนี้ มันเลยเป็นแรงขับให้เราท�างานในเรื่อง สิทธิทางเพศด้วย ท�าให้เราเห็นว่าถ้าจะเปลี่ยนความคิดคนมันต้อง ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป โดยส่วนตัว จ๋าชอบคนทีไ่ ม่ดถู กู คน เขาแค่มสี ถานะทีต่ า่ งจากเรา อาจจะจนหรือรวยกว่า เกิดมาต่าง แต่เราต้องเข้าใจความหลากหลาย ของคน แล้วยิง่ จ๋าไปท�างานการเมือง เราก็ยงิ่ เก็ตเข้าไปใหญ่วา่ ท�าไม คนจนจึงอยากได้สวัสดิการมาก แล้วท�าไมเขาจึงต้องพูดจาแรงๆ กับเรา เหมือนกับว่าเราต้องไปรับใช้เขา หรือท�าไมเขาต้องมีทศั นคติ แบบนี้ ก็กลายเป็นว่าเราได้รบั ฟังคนอืน่ มาเยอะจนเข้าใจว่ามันไม่มอี ะไร ที่ส�าคัญมากไปกว่าการให้เกียรติคนอื่นก่อน แล้วพอมาเจออั๋นนะ สิง่ ทีจ่ ๋าประทับใจทีส่ ดุ อย่างหนึง่ เกีย่ วกับเขา คือเขาเข้ากับทุกคนได้ ขนาด รปภ. เขายังยกมือไหว้เลย ภูวนาท : ผมว่าคนทุกคนถ้าท�าอาชีพสุจริต ล้วนเป็นคนมีเกียรติ ด้วยกันทั้งหมดเลย และเมื่อให้เกียรติเขา เราจะได้รับความเคารพ กลับมาอย่างมหาศาล ซึ่งมันไม่ได้มาจากสถานะทางสังคมหรือ ต�าแหน่งอะไร พื้นฐานทางบ้านที่แตกต่างกันของพวกคุณ ส่งผลต่อนิสัยใจคอ ที่เกี่ยวพันถึงความรักอย่างไรบ้าง อลิสา : จ๋าชอบท�างาน และชอบคนขยันเห็นค่าของเงิน คิดดูนะ ว่าชีวติ จ๋าอยูใ่ นแวดวงสังคมคนรวยมาตลอด คนรวยรอบตัวเต็มไปหมด แต่จ๋าไม่ได้มอง จ๋าชอบคนขยันท�างาน ไม่ต้องเอาเงินมาให้ฉันเลย ก็ได้ ฉันอยากเห็นคุณท�างานมากกว่า นี่อาจจะเป็นเพราะจ๋าเอา ครอบครัวของตัวเองเป็นแบบอย่างด้วย เท่าทีจ่ า๋ รูม้ า พ่อเป็นคนขยัน มาก ตอนหนุม่ ๆ ทีพ่ อ่ มาจีบแม่ แม่จา๋ บ้านรวย เป็นครอบครัวคนมีสตางค์ พ่อท�างานหนักเก็บเงินได้สามหมื่นแล้วเอาไปฝากในบัญชีของแม่ เพื่อเอาไว้เป็นเงินแต่งงาน จ๋าถามแม่ว่าท�าไมเลือกพ่อ พ่อมีเงินแค่ สามหมื่นเอง แม่บอกพ่อขยัน สามหมื่นคือเงินทั้งหมดที่พ่อหาได้ แล้วเอามาฝากให้แม่ คนแบบนี้หายากมากนะ และพ่อจ๋านี่เข้าหา ยากมากเลยนะ คือหมายความว่าเขาเป็นคนมีกรอบพอสมควร แล้ว เราท�างานกับเขาเหมือนเขาเป็นเจ้านาย คือถ้าอั๋นไม่ไปคุยกับพ่อ จ๋าก็ไม่ยอมแต่งด้วยนะ เพราะจ๋าไม่รวู้ า่ จะไปเริม่ พูดกับพ่อด้วยวิธไี หน ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีกรอบ คิดว่าหลายๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ท�าไมทางอั๋นจึงคิดว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมด ภูวนาท : คือในขณะที่เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ ผมก็รู้สึกว่า มันไม่มีปัญหาอะไรเลย ผมก็บอกเขานะว่า จ๋า... จ๋าสร้างเงื่อนไข ขึน้ มาเองหรือเปล่า อย่างเขาบอกว่ามีปญ ั หากับพ่อ ซึง่ ผมงงมากว่า ท�าไมคุยกับพ่อเองไม่ได้เนี่ย ผมก็ไปหาพ่อเขาเลย ผมเข้าไปคุย อย่างปกติ ซึง่ ท่านก็รบั ฟังอย่างดี ผมยังบอกพ่อเลยว่า ลูกๆ บ้านคุณ แข็งเกินไปหรือเปล่า ผมว่าพ่ออาจจะอยากได้ความหวานจากคน ในครอบครัวบ้าง เพียงแต่เขาอาจจะเขินๆ เท่านั้นเอง อลิสา : บ้านอั๋นสวีตกันมาก อย่างตอนตรุษจีนที่จ๋าไปร่วมงาน น�้าตาร่วงแหมะๆ เลย พอคุณแม่พูดเราก็นา�้ ตาร่วง พี่น้องเขาพูดจา ดีกับเราหมด ภูวนาท : คือบ้านผมเป็นประเภทที่เปิดใจคุยกัน อยากสอน ก็สอน แล้วเขาจะใช้เทศกาลอย่างตรุษจีน พออวยพรเสร็จ ถ้ามีอะไร ในใจเขาก็จะพูด บ้านเราเป็นบ้านที่สื่อสารกันมาก

อลิสา : บ้านจ๋าไม่ได้สอื่ สารแบบนีเ้ ลย บอกนโยบายอย่างเดียว (หัวเราะ) ภูวนาท : แล้วตอนที่ผมคุยกับเขา ผมจะบอกอย่างนี้ จ๋า ถ้าอีกหน่อยเรามีลกู จ๋าอยากให้ลกู จ๋าเป็นอย่างจ๋าไหม หรืออยากให้ ลูกจ๋าเป็นอย่างผม จ๋าอยากให้ลูกจ๋าไม่กล้าคุยอะไรกับพ่อแม่ หรืออยากให้เขาคุยกับเราได้ทกุ เรือ่ ง เราอยากได้ยงั ไง เราก็ตอ้ งเป็น อย่างนัน้ นะ แม่อนั๋ ถ้าดูภายนอกจะเหมือนเป็นคนดุมาก แต่อนั๋ รู้สกึ ว่าเขาเป็นคนรับฟังที่สุด ถ้าเขาโมโห อั๋นยังเอาอยู่ ในขณะที่คนอื่น ไม่กล้ากับแม่เลยนะ แต่อนั๋ ก็กล้า แล้วก็เชือ่ ว่าลูกๆ ทุกคนก็กล้าหมด เพราะว่าเขาไม่เคยโมโหอย่างไม่มีเหตุผล หรือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่า เขาโมโหอย่างไม่มีเหตุผลแล้ว เราก็บอกกับเขาได้เลย นี่แม่ก�าลัง โมโหแบบไม่มีเหตุผลอยู่นะ เขาก็ไปต่อไม่ถูกเลย (หัวเราะ) หรือถ้า เขาพูดอะไรไม่เป็นเหตุเป็นผล เราก็บอกเลยว่า นี่แม่สอนให้เรา มีเหตุผลนะ แล้วแม่พูดแบบนี้มันใช่หรือเปล่า ซึ่งไม่ได้เป็นการสอน กลับนะ เราแค่ถามว่า ตกลงแม่จะเอายังไงกันแน่ เราสื่อสารกัน อย่างสุภาพ ไม่มคี า� หยาบเลย อย่างเวลาจัดรายการ คลับฟรายเดย์ ผมก็จะบอกว่า หัวใจของทุกความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่ความรักนะ แต่คือการสื่อสาร แล้วเราต้องสื่อสารกันขนาดนั้น ท�าไมคุณสองคนถึงได้ทะเลาะ กันบ่อยในช่วงที่คบหากันเป็นแฟน ภูวนาท : ก็เพราะเขาไม่ยอมสื่อสาร อลิสา : จ๋าเป็นคนมีปัญหา ก็แค่คิดว่าเดี๋ยวเราคงเลิกกัน แล้วก็คงลืมกันไปได้เอง ภู ว นาท : นี่ ไ ง เขาอยู ่ บ นพื้ น ฐานนี้ ไ ง แล้ ว คนที่ อ ยู ่ กั บ ความสัมพันธ์ด้วยมายด์เซตแบบนี้ ก็มักจะไปไม่รอด เข้าใจไหม อลิสา : ทุกช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่เราก็เลยมักจะทะเลาะกัน ภูวนาท : เพราะว่าเราเซตไว้วา่ ทุกๆ คริสต์มาสเราจะมารีววิ กัน ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราอยู่ตรงไหนกันแล้ว ในช่วงหลังๆ นี้ ผมชัดเจนว่า เราอยู่ในวัยที่ทั้งกายและใจพร้อมที่จะลงหลักปักฐาน มากเลย เราพร้อมที่จะดูแลตัวเองและคนอื่น อลิสา : คืออย่างทีบ่ อกไว้วา่ เราคิดว่าความรักเป็นเรือ่ งของคน แค่สองคน แต่คนอื่นก็ชอบเข้ามากดดันมากว่าเราต้องมีแฟน เราก็ เลยไม่อยากพูดว่าเรามีแฟน ไม่พูดว่าฉันคบกับคนนี้อยู่ แล้วก็ยังมี เรื่องแต่งงานอีก ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้เชื่อในตัวเขาและตัวเราเอง ขนาดนั้น ภูวนาท : ถ้าถามผมนะ ที่ว่าคนอื่นกดดัน ก็กดดันกันไปเอง ซึ่งวันนั้นกับวันนี้ก็ไม่เห็นต่างกันเลย ผมก็พยายามอธิบายเขา จ๋า ชีวิตเรา เราไม่จา� เป็นต้องฟังทุกคน แต่เราต้องรู้ว่าเราควรจะฟัง ใครบางคนก็พอ เพราะอั๋นท�างานในวงการบันเทิง อั๋นก็เลยชินกับ เรื่องแบบนี้ ว่าเราจะไปแคร์ทุกคนบนโลกนี้มันก็ไม่ได้ คุ ณ สองคนรู ้ จั ก กั น มา 9 ปี โดยเริ่ ม พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ จากเพื่อนมาเป็นแฟน ระหว่าง 7 ปี ที่เป็นแฟนกัน แล้วรักๆ เลิกๆ ในช่วงนั้นมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตกันบ้างไหม อลิสา : ไม่มีเลยค่ะ แค่มีคนมาจีบ เคยไปกินข้าว นัดเดตบ้าง นะ บางคนก็โปรไฟล์ดีมากเลย แต่ก็ไม่ชอบ คุยกันไม่รู้เรื่อง ภูวนาท : ของผมไม่มีเลย แล้วผมก็ไม่ชอบผู้หญิงที่จีบผู้ชาย โดยส่วนตัวนะ เวลามีคนมาบอกว่าตัวเองพร้อมมากๆ แล้วขนลุกนะ อลิสา : จริงๆ จ๋าว่าอัน๋ เขาเป็นคนระวังตัว เป็นคนมีสติ เราก็งง ว่าเธออยู่ได้ยังไงโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีแฟน เท่าทีฟ ่ งั ดูเหมือนว่าอัน๋ จะไม่พาตัวเองไปอยู่ในเกมทีต่ วั เองไม่โอเค ภูวนาท : ก็เพราะเห็นมาเยอะ ด้วยอาชีพ ด้วยโอกาส เราฟัง


มาเยอะ ซึ่งก็คงเป็นข้อดีที่เราอยู่กับพี่อ้อย พี่ฉอด และพี่แอม งานที่เราท�าเป็นรายการเกี่ยวกับความรัก แล้วทุกวันก็มีทั้งอีเมล ไลน์ ข้อความ จากคนที่เราไม่รู้จัก ส่งเข้ามาคุยเรื่องความรัก เยอะมาก แล้วทุกครั้งที่เขาส่งปัญหาเข้ามา เราก็ต้องคิดว่าจะตอบ อะไร เหมือนว่าเราได้ท�าข้อสอบเยอะมาก พอมันเกิดขึ้นกับเรา เราก็จ�าได้ว่าวันนั้นเราเคยแนะน�าคนอื่นเอาไว้ว่าอย่างไร พวกคุณคิดว่าความรักชนะทุกอย่างได้ ไหม ภูวนาท : ไม่แค่นั้นหรอก มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ด้วย สมมติว่าคนนี้เป็นคนเลว คุณเชื่อว่าความรักชนะทุกอย่าง เดีย๋ วฉันจะดึงเขาก็กลับมาเป็นคนดี หรือคนนีต้ ดิ การพนัน คนนีเ้ จ้าชู้ แล้วคุณคิดว่าความรักจะชนะไหม อย่าคิดว่าตัวเองเป็นวีรสตรี ผมไม่คิดว่าความรักชนะทุกอย่างขนาดนั้นนะ แต่ผมคิดว่าถ้าเรา จับมือกันแน่นพอ หรือรักกันมากพอ อะไรก็ไม่เป็นปัญหา แต่มันมี อยู่ช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าในมุมของเขา อะไรก็เป็นปัญหาไปหมด ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ท�าให้ผมยอมแพ้ เพราะเขาไม่ได้จับมือเราแน่น เราท�าอยู่ข้างเดียวไม่ไหวแล้ว ถ้าอะไรก็เป็นปัญหาหมดก็หยุดเถอะ ผมจ�าได้ว่าวันนั้นผมพูดกับจ๋าว่า ‘ส�าหรับอั๋น อั๋นไม่เห็นปัญหาเลย แต่จ๋าเห็นทุกอย่างเป็นปัญหาหมด’ แต่ ในที่สุดพวกคุณก็กลับมาคบกัน แล้วก็แต่งงานกัน อลิสา : คือสมัยก่อนจ๋าไม่ได้มองเรือ่ งการแต่งงานเป็นความส�าคัญ

เรามองว่าการแต่งงานเป็นเรือ่ งทีใ่ หญ่มากเลยในการทีเ่ ราอยูก่ บั ใคร อีกคนไปตลอดชีวิต เฮ้ย มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่า ลงทุนแล้วเงิน มันจะหายไหม อย่างสมมติวา่ จะลงทุนแล้วอันนีก้ �าไรชัวร์ๆ เราก็ท�า ไปแล้ว แต่การแต่งงานมันไม่ใช่ จะได้แร่หรือเพชรเราก็ไม่มีทาง ทีจ่ ะรู้ แล้วจะแต่งงานกันไปท�าไม อยู่คนเดียวก็ดอี ยู่แล้ว แล้วก็กลัว ว่ า ถ้ า แต่ ง งานเราก็ จ ะโฟกั ส กั บ งานไม่ ไ ด้ เ ต็ ม ร้ อ ยเหมื อ นเดิ ม เป็นแฟนกันไปเรื่อยๆ ก็โอเคนะ ภูวนาท : ถ้าเขาชัดเจนอย่างนี้ผมก็เลิกไปแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงปีหลังๆ ทุกครัง้ เขาก็จะบอกให้รอก่อน ขอเวลาอีกปี จนในทีส่ ดุ ครั้งสุดท้ายที่เลิกกันก็เพราะในเมื่อเขาคิดว่าการแต่งงานไม่จ�าเป็น เราก็เลิกๆ ไปเถอะ มันแสดงว่าเราคือมนุษย์คนละประเภทกัน คือผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรในชีวิต พูดตรงๆ ว่าตอนนั้นผมก็งงว่า จ๋าจะเอายังไงกันแน่วะ เรานิ่งและชัดมาก แต่เขาก็จะงงๆ รัก อยากเจอ แต่ไม่แต่งละ เดี๋ยวมาอีกวันหนึ่ง แต่งก็ได้ โอ๊ย เราจะบ้า คุณจะเอายังไง ผมจะบอกอย่างนี้ตลอดว่า จะเป็นอะไรก็ได้ จะท�า อะไรก็ท�า แต่ขอให้ชัดเจนกับผม อย่ายื้อไปยื้อมา ถ้าใช่ก็ใช่ จะเอา อย่างไรก็เอา ถ้าใช่ก็ไปต่อ ถ้าไม่ใช่ก็เลิก แล้วผมไม่ได้พูดแค่ ครั้งเดียว ผมว่าผมพูดเป็นร้อยครั้ง ก็เลยคิดว่าเขาคงรักผมแหละ แต่คงรักไม่มากพอ อีกอย่างผมก็เริ่มคิดว่าเราไม่แฟร์กับตัวเอง เราพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่โดนเขาเขี่ยไปเขี่ยมา ครั้งนี้ผมก็เลยเลิก

และผมเอาจริง ตอนนั้นทุกอย่างกลับคืนมาได้อย่างไร อลิสา : จ๋าเปลี่ยนมายด์เซตของตัวเอง โอเค ฉันรัก ฉันอยาก แต่งงาน ฉันจะแต่งงาน พอเราเชื่อและต้องการอย่างนั้นแล้วจริงๆ ก็เลยแต่ง ไม่อย่างนัน้ ก็ไม่แต่งเสียที คือหลังจากทีเ่ ราเลิกกันไปนาน ครั้งนี้ จนมีเวลาที่จะมานั่งคิดทบทวน เฮ้ย ฉันไม่มีเขา ชีวิตมันก็ แปลกๆ นะ เราเลิกกันเกินครึ่งปีโดยที่คุยกันน้อยมาก เพราะอั๋น เขาหายไปเลย มันก็เลยท� าให้เราเริ่มเข้าใจตัวเอง ตอนแรกๆ คิดว่าก็เลิกกันไป ก็ท�างานไป ไม่เห็นจะมีอะไร เดีย๋ วเราก็เจอคนอืน่ แต่ทั้งๆ ที่เราเจอคนเยอะมาก แต่เรากลับไม่ได้คิดถึงหรือสนใจใคร อีกเลย เราคิดถึงแต่เขา ภูวนาท : สิ่งเดียวที่ท�าให้ผมอยู่กับเขาได้มาตลอด และท�าให้ กลับมาคบกัน ก็คือเราคิดว่าเรารักกัน หมายถึงในความงงไปงงมา ของจ๋าเขาแบบนี้ สิ่งที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวที่เราเห็นคือ เราเห็น ว่าเขาก็รักเราเหมือนกัน หลายคนน่ า จะได้ เ ห็ น พาร์ ต ที่ คุ ณ มี ค วามสุ ข ร่ ว มกั น แล้ ว แต่ส่วนที่เป็นการร่วมทุกข์พวกคุณผ่านด้วยกันมาหรือยัง ภูวนาท : เอาจริงๆ เราก็ยังไม่เคยผ่านทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน เลย แต่ถ้าเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจ๋าก็คือการสูญเสียคุณพ่อ สิ่งที่ผมท�าก็คือ ผมเพิ่งเดินทางไปถึงปารีสเพื่อที่จะไปเที่ยวกับ


“เราได้รับฟังคนอื่นมาเยอะจนเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่ส�าคัญ มากไปกว่าการให้เกียรติคนอื่นก่อน แล้วพอมาเจออั๋นนะ สิ่งที่จ๋าประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเขา คือเขาเข้ากับ ทุกคนได้ ขนาด รปภ. เขายังยกมือไหว้เลย”

ครอบครัว เมื่อไปถึงที่นั่นวันแรก ผมเข้านอน แล้วตื่นขึ้นมาก็ทราบ ว่าคุณพ่อของจ๋าเสีย ผมรีบบินกลับมาทันที และช่วงนัน้ ผมก็ลางาน พอดี จึงได้ใช้เวลาอยูก่ บั เขา อยูข่ า้ งๆ เขาในช่วงเวลานัน้ แต่กไ็ ม่ได้ ปลอบใจอะไรมากมายนะ อลิสา : ตอนนัน้ เราเริม่ วางแผนกันแล้วว่าจะแต่งงานกัน จ๋าเอง ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องกลับคืนมา และไม่ได้ขอร้องให้เขา กลับมาด้วยซ�้า แต่ก็ไม่รู้นะ ว่าถ้าเขาไม่กลับมาจริงๆ แล้วเราจะ รู้สึกอย่างไร จะนึกโกรธหรือน้อยใจว่าท�าไมไม่กลับ อะไรแบบนี้ หรือเปล่า ภูวนาท : บางอย่างมันไม่จ�าเป็นต้องขอร้องกันนะ สมมติว่า... ผมไม่ได้พดู เรือ่ งกรณีนอี้ ยู่ แต่มนั มีบางเรือ่ งทีค่ วรจะต้องรูห้ รือคิดได้ เอง ถ้าคิดไม่ได้ ผมก็จะบอกเขา เพราะถ้าเขาคิดไม่ได้แล้วผม ไม่บอก ผมก็จะเก็บง�าแล้วก็โกรธ คนเรามีโมเมนต์ที่คิดไม่ถึงเยอะ แล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาคิดไม่ถึง หรือผมกลัวว่าเขาจะคิดไม่ถึง ผมก็จะ บอกเขาเลย เช่น วันตรุษจีนนี้จ๋าต้องไปกับที่บ้านผมนะ เขาก็มา เพื่อผม ถึงแม้ว่าวันนั้นเขาจะมีงาน ก็ไปที่บ้านแม่กับผมก่อน แล้วค่อยไปงานต่อ ซึ่งถ้าเขาสัญญาอะไรให้ผมไปไหนด้วยกับเขา ผมก็ต้องไปนะ เพราะเขาท�าเพื่อผม อะไรอย่างนี้ บางคนบอกว่าเราควรจะรักกับคนทีเ่ หมือนเราสิ บางคนก็บอกว่า ผู้หญิงควรจะอยู่กับผู้ชายที่แข้มแข็งจะได้ดูแลเราได้ มีความเชื่อ

ในเรื่องของความรักอะไรท�านองนี้ที่พวกคุณคิดว่ามันใช้ ไม่ ได้ กับคู่ของตัวเอง ภูวนาท : ส�าหรับผม คิดว่าความรักไม่มีสูตรส�าเร็จเลย คิดแค่ ว่ารักกันต้องใช้เวลา คือผมรูส้ กึ ว่า ณ วันนีเ้ ราไม่ได้มคี วามพยายาม อะไรที่ผิดปกติ ทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติ ทุกอย่างไม่ได้ สวยงามตลอด เมื่ อ ไหร่ ก็ ต ามที่ เ ราพยายามจะใช้ สู ต รส�า เร็ จ ต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้ มันก็จะผิดปกติแล้ว เมื่อคนสองคน มาอยูด่ ว้ ยกัน ใช้ชวี ติ ร่วมกัน สูตรต่างๆ มันจะค่อยๆ ทลายลงไปเอง มันคือการท�าลายก�าแพงของกันและกันจนเหลือแค่ความเรียบง่าย ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลามากเลย ผมว่าข้อดีของจ๋าอย่างหนึ่งก็คือ ในวันที่เขาบอกว่าเขาพร้อม คือเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆ และผมก็ คิ ด ว่ า เขาพร้ อ มแล้ ว จริ ง ๆ หลั ง จากนั้ น มาทุ ก อย่ า งก็ ง ่ า ยหมด จากแต่เดิมที่เขาเคยบอกแต่ว่าไม่ได้ ตอนนี้ก็มีที่บอกว่าได้ การที่พวกคุณกลับมาลงตัวคบหากันได้ คิดว่าบทเรียนส�าคัญ ของคุณทั้งคู่คืออะไร อลิสา : เราต้องรู้ใจตัวเอง ว่าเราจะคบกับคนนี้ได้หรือเปล่า แล้วคนนี้เขาจะอยู่กับเราได้ไหม อย่างจ๋าเองก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานมากเลย เพราะเราก็เคยคิดว่าจะมีแฟนแบบนั้นแบบนี้ แต่ท้ายทีส่ ดุ ก็ไม่ใช่อย่างทีเ่ คยคิด อีกอย่าง เวลามีแฟนเราต้องคอย ดูว่าเราเป็นตัวเราเองจริงๆ ไหม หรือว่าเราหลอกตัวเอง บางทีเราก็ บอกตัวเองว่าเราท�าเพือ่ เขาได้นะ แต่ลกึ ๆ แล้วเราสบายใจหรือเปล่า สุดท้ายจ๋าเชื่อในเรื่องสมองสั่งให้เชื่อ เวลาที่เราเชื่อในเขา เราท�าได้ ทุกอย่างเลย เมื่อเราเชื่อในคนคนนี้ เราก็แต่งงานได้แล้ว เพราะเรา เชื่อว่าอยู่กับเขาแล้วเราจะต้องมีความสุข ต่อจากนี้ไปทุกอย่าง มันก็เป็นไปได้หมดแล้ว ภูวนาท : ผมเห็นคนเยอะมากทีพ่ ยายามเปลีย่ นตัวเองไปเรือ่ ยๆ ตามแฟน มีแฟนคนนี้ อยู่ดีๆ ก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ พอมีแฟนอีกคน ก็ไปชอบซูเปอร์คาร์ อีกสักพักก็ไปชอบเดินป่า ตกลงเขาเป็นยังไง เนี่ย วันนี้ชอบอาหารแบบนี้ อีกวันก็เปลี่ยนไปกินหรู ผมว่าคนเรา ตามใจแฟนได้ แต่เราต้องรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน แต่ถ้าถามถึง บทเรียนทีผ่ า่ นมา ผมสรุปได้เลยว่าอย่ารีบนะ หลายๆ เรือ่ ง ความเร็ว อาจจะเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพได้ในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่กับเรื่อง ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ไม่จ�าเป็นต้องรีบเลย ในวันนี้ที่แต่งงานกันแล้ว คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไร อลิสา : หมายถึงการมีเป้าหมายเดียวกัน ถ้าสมมติจา๋ มีเป้าหมาย เรื่องอะไร จ๋าก็ขอให้อั๋นเชื่อในเป้าหมายนั้นของเราด้วย และถ้าอั๋น มีเป้าหมายเรือ่ งอะไร จ๋าก็จะเชือ่ เราเชือ่ ในกันและกัน และสนับสนุน ซึ่งกันและกัน นี่เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต อย่างตอนนี้เมื่อเรา แต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีลูก ซึ่งการมีครอบครัว มีลูก มันเหมือน กับการสร้างสังคมขึ้นมา ถ้าเรามีลูก ก็ต้องสอนให้เขาอยู่ในสังคม ได้ ให้เขาเป็นคนดี เป็นคนมีคุณภาพ ก็อาจจะเป็นเป้าหมาย อย่างหนึ่งของชีวิตหลังจากนี้นอกจากการท�างาน แล้วจ๋าคิดว่า ครอบครัวของเราทัง้ สองคนน่าจะมีเป้าหมายเหมือนกัน เป้าหมายใหม่ ในตอนนีก้ ค็ ือการมีลูก ภูวนาท : ผมคิดว่า นอกจากเราอยูด่ ว้ ยกันสองคนแล้วมีความสุข ครอบครัวของเราทั้งคู่ก็ต้องมีความสุขด้วย ผมว่าเราไม่ใช่แค่ ดูแลกันและกันสองคนนี้เท่านั้น แต่เรายังสามารถขยายพลังบวก ไปสู่เรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย ทั้งการท�างาน ดูแลครอบครัว และการท�า เพื่อสังคม


A MUST

MAGAZINE Elle February Issue

GADGET

Huawei Mate 9 Porsche Design

“Don’t miss these things this week!”

เปิดตัวเรียกเสียงฮือฮามาตั้งแต่ต้นปี และทวี ความร้อนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ส�าหรับสมาร์ตโฟนตัวใหม่ จาก หัวเหว่ย ยังคงความยอดเยีย่ มของกล้องหลังคู่ ทีพ่ ฒ ั นาร่วมกับ Leica ให้ภาพสวยจนหลายๆ คน ยอมเปลีย่ นเครือ่ งกันมาแล้ว โดย Huawei Mate 9 ก็ยังมีให้เลือกอีกสองรุ่นย่อย คือ Huawei Mate 9 Pro และ Huawei Mate 9 Porsche Design ซึ่ง ตัวหลังนั้นออกแบบโดยเน้นความเรียบหรูด้วย ตัวเครื่องสีด�าเงา พร้อมโลโก้ Porsche Design บนตัวเครื่อง คุณสมบัติของเครื่องเทียบเท่ารุ่น Pro ซึ่งมีหน้าจอสัมผัสขนาด 5.5 นิ้ว ระบบสแกน ลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่อง แรม 6 GB พื้นที่เก็บ ข้อมูล 256 GB วางจ�าหน่ายในราคา 49,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.huawei.com

นิตยสาร ELLE ฉบับประจ�าเดือนแห่งความรัก จะบอกคุณในทุกรายละเอียดที่จะท�าให้ ความรักร้อนแรง ทั้งภาพแฟชั่นสวยๆ พร้อมบทสัมภาษณ์ของดาราสาวบนหน้าปก มิเชล วิลเลียมส์ เธอมาบอกเราถึงบทบาทใหม่ ความส�าเร็จ และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอ คุณผู้หญิงรักสวยรักงามน่าจะสนุกกับผลิตภัณฑ์บิวตี้ระดับท็อปใน Elle International Beauty Awards 2017 ซึ่งคราวนี้แนะน�าที่สุดของบิวตี้ไอเทมแนะน�าโดยบรรณาธิการความงามของ ELLE ทั่วโลก ในส่วนของไลฟ์สไตล์ที่ท�าให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างแสนรื่นรมย์ พบกับ Good Food & Good Vibes วิธีการสร้างสรรค์มื้อพิเศษแห่งความสุขที่ท�าได้ง่ายๆ แถมยังดูสวยงาม ใช้เวลาน้อย แต่ช่างดีต่อใจ

PROMOTION

EXHIBITION

Valentine’s Dinner

ในช่วงวันวาเลนไทน์อบอวลไปด้วยกลิ่นอาย แห่งความรักของวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท ชวนคุณ ออกเดตอันแสนหวาน ควงคนรู้ใจมาดินเนอร์ เติมความหวาน ณ ห้องอาหาร The District Grill Room & Bar บรรยากาศโรแมนติกใต้แสงเทียน และดนตรีสด กับมือ้ ค�า่ 4 คอร์สเมนูพเิ ศษ ในราคา 3,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวมเครือ่ งดืม่ เพิม่ แพ็กเกจ เครื่องดื่มฟรีโฟลว์ ราคา 1,000 หรือ 1,500 บาท ต่อท่าน ขึ้นอยู่กับรายการเครื่องดื่มที่คุณเลือก) คู ่ รั ก ทุ ก คู ่ จ ะได้ รั บ Valrhona ช็ อ กโกแลตและ ดอกกุหลาบสีแดงแทนค�าบอกรักส�าหรับคุณผูห้ ญิง หลังดินเนอร์เสร็จสามารถขึ้นไปชมวิวสวยงาม ยามค�่าคืนของกรุงเทพฯ ได้ที่ Octave Rooftop Lounge and Bar บนชั้น 49 ส�ารองโต๊ะโทร. 0-2797-0000 ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/ MarriottSukhumvit


PRODUCT HERBPINESS Nostalgia Collection

กลิ่ น หอมท� า ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามสุ ข และผ่ อ นคลาย Herbpiness แบรนด์เครื่องหอมโดยคนรุ่นใหม่จึงยืนหยัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หอมๆ ในแพ็กเกจน่ารักๆ มาให้ พวกเราได้เลือกใช้อยู่เสมอ อย่าง Nostalgia Collection คอลเล็กชันยาดมทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากความรูส้ กึ ถวิ ล หาอดี ต จนเกิ ด เป็ น ยาดมกลิ่ น Modern Siam กลิ่นหอมจากพืชผักสมุนไพรในเมื่อครั้งสยามเรืองรอง และกลิ่นส้มแมนดารินจะปลุกความสดชื่นที่ฝังลึกอยู่ ภายในตัวเราทุกคน โดยสมุนไพรทั้ง 2 ขวดผ่านการปรุง ด้วยต�ารับโบราณกว่า 12 เดือน จนได้กลิ่นผสมผสาน ระหว่างสมุนไพรหลายหลากชนิดอย่างลงตัว ข้อมูล เพิ่มเติม www.facebook.com/herbpiness

COSMETIC

Y D A RE ERVE S O T STARAT CKS BU

YSL TOP SECRETS CC CREMES

ฤดูรอ้ นนี้ YSL ชวนสาวๆ มาเผยผิวเรียบเนียนกระจ่างใจ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ ชิ้นใหม่ Top Secrets CC Cremes ความลับผิวสวยในแบบฉบับของสาว YSL ที่ให้การบ�ารุง ปรับสีผวิ ให้เรียบเนียนสม�า่ เสมอ ทัง้ ยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด โดยซีซคี รีมนีม้ าใน 3 สี เพือ่ ตอบโจทย์สา� หรับทุกโทนผิว ทัง้ สี Rose ส�าหรับช่วย ปรับผิวขาวซีดให้ดสู ดใส อมชมพู, Lavender ส�าหรับสาวผิวขาวเหลือง เพือ่ เผยผิว เปล่งประกายกระจ่างใส และ Apricot ช่วยให้ผิวสองสีดูเนียนเรียบ สม�า่ เสมอ และสุขภาพดี พบกับ Top Secrets CC Cremes ได้แล้ววันนีท้ เี่ คาน์เตอร์เครือ่ งส�าอาง ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า

MOVIE Tomorrow I Will Date with Yesterday’s You

“นับตั้งแต่ Your Name นี่คือหนังญี่ปุ่นที่คนไทยพูดถึงมากที่สุด มาพร้อมกับพล็อต สุดจะแหวกแนวไม่แพ้กัน ด้วยเรื่ิองราวของนักศึกษาหนุ่มที่เจอรักแรกพบกับสาวหน้าใส บนรถไฟฟ้า หลังจากทีพ่ วกเขาเริม่ รูจ้ กั กันก็พบว่า เธอมาจากโลกคูข่ นานทีเ่ วลานัน้ เดินสวนทางกัน เพราะอนาคตของเขาคืออดีตของเธอ จากปมทีแ่ สนเกินจริงนี้ ก่อนดูผมก็ยงั แอบคิดว่ามันจะ เวิรก์ เหรอ ปรากฏว่าหลังดูจบลูกเล่นเรือ่ งเวลาในหนังท�าให้เราอินไปกับตัวละคร และบทสรุป ของเรือ่ งราวได้ไม่ยาก ทีส่ า� คัญคือสองนักแสดงน�า (โซตะ ฟุคชิ ิ และ นานะ โคมัตซึ) ช่างมีเสน่ห์ และมีเคมีเข้ากันได้ดีเหลือเกิน แถมหนังยังเลือกถ่ายท�าในโลเกชันสวยงาม ใครก�าลังมองหาหนังรักดีๆ รับวาเลนไทน์ เรือ่ งนีค้ อื ตัวเลือกทีไ่ ม่ควรพลาดครับ” เลือกให้โดย : ‘GossipGun’ - กรัณย์ จิตธารารักษ์ พิธีกรและดีเจ

In Nowhere Land

ดิดีเอร์ เมย์ฮิว วัย 49 ลูกครึ่งอังกฤษและฝรั่งเศส ผู้เคยเป็นทั้งนักจิตวิทยาและมานุษยวิทยา เพิ่งลงมือ จับกล้องถ่ายรูปเพียงไม่กี่ปี แต่ก็สามารถถ่ายภาพ สารคดีขาว-ด�าสะท้อนสังคมชุดแรก ‘ไร้บ้าน ไร้ตัวตน’ ได้อย่างถึงอารมณ์ ทั้งงดงาม หม่นเศร้า มีทั้งรอยยิ้ม คลุกเคล้าคราบน�้าตา นี่คือภาพถ่ายวิถีชีวิตเด็กเร่ร่อน จากครอบครัวคนชายขอบของสังคมเนปาล ผู้อาศัย อยูบ่ ริเวณทีร่ าบเทไรซึง่ อยูร่ ะหว่างชายแดนอินเดียและ ตี น เขาหิ ม าลั ย ของเนปาล ถิ่ น ที่ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ดงไข้ มาลาเรีย ภาพถ่ายชุดนีส้ ร้างสรรค์เพือ่ ให้ผชู้ มเห็นคุณค่า ความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ ผูถ้ กู โลกลืมไว้ขา้ งหลัง จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม-29 เมษายน 2560 ณ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี ข้อมูลเพิ่มเติม www. kathmanduphotobkk.com

accessory Vogue - Light and Shine

เอาใจสาวๆ ผูช้ นื่ ชอบการน�าแฟชัน่ ด้วยแว่นตาและแว่นกันแดดคอลเล็กชัน ใหม่สุดเก๋จาก Vogue Eyewear มาพร้อมด้วยกรอบโลหะสไตล์มินิมอล และ ดีไซน์ร่วมสมัย ท�าให้แว่นกันแดดรุ่นนี้ดูแตกต่างด้วยลุกส์คลาสสิกสุดฮอต เลนส์แว่นใช้สีโทนพาสเทลเคลือบและสีฝุ่นโทนอ่อน เพิ่มความสวยงามให้กับ วัสดุโลหะผิวด้านที่มาพร้อมเลนส์กระจกสีตัดกัน ทั้งยังมีน�้าหนักเบาและมี ความยืดหยุน่ เหมาะส�าหรับหญิงสาวทันสมัยและมีความคล่องตัวสูง เป็นเจ้าของ ได้ในราคา 3,500-3,950 บาท ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

พบกับ a day BULLETIN ได้แล้ววันนี้ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขาทั่วกรุงเทพฯ 1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC


SHOPPING

9 11 5

7

10

13

14

3

Spread the Love!

17

1

2

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วยเสื้อผ้าสีร้อนแรงสุดคลาสสิกตลอดกาล สีแดงท�าให้สาวๆ ดูโดดเด่นด้วยลุกส์ที่สดใส แต่แฝงด้วยความเซ็กซี่น่าค้นหา เคล็ดลับของ การแต่งตัวด้วยสีแดงให้ปังคือ ไม่ควรใส่สีแดงทั้งหมด แต่แนะน�าให้มิกซ์แอนด์แมตช์ กับเครื่องประดับสีอื่น เช่น สีขาว ที่ท�าให้สาวๆ เจิดจรัสด้วยลุกส์หรูหรามีสไตล์ รับรองว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้จะต้องโรแมนติกกว่าที่เคยแน่นอน

8

4

6

12

01-02 เดรส จาก Mango 03 เสื้อ จาก Topshop 04 กระโปรง จาก Topshop 05-08 เดรส จาก Zara 09 เคสไอโฟน จาก H&M 10 นาฬิกาข้อมือ จาก H&M 11 สร้อย จาก H&M 12 กระเป๋า จาก Coach 13 ต่างหู จาก Guess 14 รองเท้า จาก Mango 15 รองเท้า จาก Zara 16 ลิปสติก จาก M.A.C 17 กระเป๋า จาก Zara 18 แหวน จาก Swarovski

WHERE

15 18 16

Zara, H&M, Mango, Topshop, M.A.C, Guess, Coach และ Swarovski ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป


CALENdar M

T

W

F

T

S GOO GOO DOLLS LIVE IN BANGKOK

คอนเสิ ร ์ ต ครั้ ง แรกใน ประเทศไทยของวง Goo Goo Dolls วงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกจากนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ‘Goo Goo Dolls Live in Bangkok’ วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้ น 5 เซ็ น ทรั ล พลาซ่า ลาดพร้าว จ�าหน่าย บัตรทีไ่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์

COCONUT HERO

ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘Coconut Hero’ ไมค์ ไทสัน เด็กหนุม่ วัย 16 ปี เกิดเบือ่ หน่ายชีวติ และพยายามปลิดชีวติ ตัวเอง ถึงสองครัง้ เมือ่ แพทย์วนิ จิ ฉัย ว่าเขาเป็นโรคเนื้องอกใน สมอง แน่นอนว่าเด็กหนุ่ม คนนี้ ย ่ อ มไม่ ต ้ อ งการรั บ การผ่าตัดสมองเพือ่ ต่อชีวติ แต่ อ ย่ า งใด ชมฟรี วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ สถาบัน เกอเธ่

อารมณ์ของสือ่ ผสม

นิทรรศการ ‘อารมณ์ ของสื่ อ ผสม’ โดย วิ รุ ฒ ปัญจบุศย์ ถ่ายทอดชีวิต ผู้คนในชีวิตประจ�าวันผ่าน ผลงานศิลปะทีใ่ ช้เทคนิคสือ่ ผสมที่ มี สี สั น บนพื้ น ผิ ว ที่ แปลกตา วั น นี้ ถึ ง 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ล็อบบี้ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

WAKE UP EXPERIENCES 2

นิทรรศการ ‘New Heart New World : Wake Up Experiences 2’ รวบรวมเอา ตะกอนความคิดจากหัวใจ ที่ เ กิ ด การตื่ น รู ้ ข องศิ ล ปิ น อาทิ ไมเคิล ศิรชัช (นักแสดง), ขวัญชาย ด�ารงค์ขวัญ (แอดมิน เพจมนุษย์กรุงเทพฯ) ฯลฯ วันนีถ้ งึ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ)

CHINESE PUZZLE

ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘Chinese Puzzle’ ซาเวียร์ วัย 40 ปี ใช้ ชี วิ ต ท่ า มกลางแสงสี ที่ เย้ า ยวนของไชนาทาวน์ การแยกทาง ครอบครัวเดิม ครอบครัวเกย์ คนต่างด้าว ชีวติ ของซาเวียร์เต็มไปด้วย ปัญหาทีเ่ วียนหัว แต่นนั่ ก็ถอื เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีส�าหรับ งานเขียนของเขา วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคมฝรัง่ เศส กรุงเทพ

S

SANSIRI MARKET FEST

ช้อปเพลิน เดินชิล กับ เทศกาลที่ คุ ณ เฝ้ า คอย ‘Sansiri Market Fest’ พบกับ ร้ า นค้ า และร้ า นอาหาร สุดฮิปมากกว่า 180 ร้าน ตลอดสองข้ า งทางตั้ ง แต่ สะพานแสนส�าราญเป็นต้นไป พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ต จาก Atom และ Scrubb วันนีถ้ งึ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ T77 ซ.สุขมุ วิท 77

ถาปั ด ฯ ร้ อ งบรรเลง เพลงของพ่อ

คอนเสิรต์ ‘ถาปัดฯ ร้อง บรรเลง เพลงของพ่อ’ การขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในในหลวงรัชกาล ที่ 9 โดยนิสติ เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย วั น นี้ เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ ั นธรรมแห่งประเทศไทย จ� า หน่ า ยบั ต รที่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์

ad goday adB466.pdf 1 7/2/2560 14:03:59

5

1

ice day 95.-) n a e v Ha ok (3 o b e t er & No Plann

godaypoets Kiss Pos & Goo d tca rd B bye oo k (2

00.-

2

a day Fo undatio n Tote Ba g (150.-)

irt

h T-S

ay a d 0.-) (25

CT6[$S;IT²OS;6S<>GV7BS53%TD6W=ER+U_6YO;`E$%O*=CWORcE<T*ž

)

3 4

Seize the day Lecture Book (100.-)

ùĀēÖÚĆĔüùăèÓśāæćÐÙăĔèďãśæĄēHPEBZQPFUTDPN ùŚÖďöČíĒÐãĄďðŚðĄÓŚā×ĀãùŚÖb


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ประสบการณ์เป็นสิง่ ทีจ่ ะบอกได้วา่ ในอนาคตเราควรท�าสิง่ ใด เช่นเดียวกับ ธุรกิจของ ‘ดา’ - ปริณดา ประจักษ์ธรรม ซีอโี อและ Co-Founder บริษทั Glazziq เธอได้นา� ประสบการณ์จากการท�างาน ทีผ่ า่ นมา ผนวกกับพืน้ ฐานทางธุรกิจ ของครอบครัวซึง่ ท�าร้านแว่นตา ‘หอแว่น’ มาคิดต่อยอดให้กลายเป็น ธุรกิจใหม่ทตี่ อบรับและไปได้ดกี บั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในโลกสมัยใหม่

Experience Tells

Business Profile


“ทักษะในการแก้ปัญหาคือสิ่งส�าคัญมาก เพราะจะมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ปัญหาที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนที่จะแก้ปัญหา ได้ดีต้องมองปัญหาให้ออกแล้วแยกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้ พอแยกส่วน ออกมาได้แล้วก็ต้องจัดล�าดับความส�าคัญให้ ได้” • เราเรียนรูท้ กุ อย่างจากประสบการณ์ เราเคยท�างานกับโบอิง้ โดยดูแลด้านการบริหารจัดการอะไหล่เครื่องบิน และเคยท�างาน บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมองว่าจะอยู่อุตสาหกรรมไหนก็ไม่ส� าคัญ แต่ต้องน�าทักษะต่างๆ ที่มีมาใช้ในการท�างาน เช่น เราเคยท�า เรือ่ งซัพพลายเชนมาก่อน ก็ตอ้ งน�าประสบการณ์ตรงนีม้ าท�าธุรกิจ ดูเรื่องของพฤติกรรมลูกค้า เพื่อมาบริหารจัดการต้นทุน • ธุรกิจเดิมของที่บ้านคือการท�าแว่น ซึ่งเราไม่เคยท�างานกับ ทีบ่ า้ นมาก่อนเลย แต่กร็ เู้ กีย่ วกับธุรกิจนีพ้ อสมควร จุดเปลีย่ นผ่าน จากลูกจ้างมาเป็นผูป้ ระกอบการ ส�าหรับเราคือการได้เห็นคุณพ่อ คุณแม่ท�าธุรกิจตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ก็คิดมาตลอดว่าอย่างไรเสีย วันหนึ่งเราก็จะต้องลาออกมาท�าธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่า เมือ่ ไหร่ พอมีโอกาสได้เจอกับหุน้ ส่วนทีเ่ ขาท�าสตาร์ทอัพ เราก็เลย เกิดไอเดียว่าน่าจะเอาสิ่งที่เราสั่งสมไว้มาลองท�าสิ่งใหม่ๆ • Glazziq ไม่ใช่แบรนด์แว่นตา แต่เราอยากมอบประสบการณ์ การซื้อแว่นตาที่ดีขึ้นให้กับคนที่ใส่แว่น เพราะเรารู้สึกว่าเวลาไป ร้านแว่นมักจะมีคนมาเดินตาม คอยกดดัน ไม่เหมือนกับไปเดิน ช้อปปิง้ ทัว่ ไป ซึง่ ไม่ควรจะเป็นแบบนัน้ อีกอย่างเวลาเราอยากได้ แว่นดีๆ แต่พอดูราคาก็ดันแพง บวกเลนส์เข้าไปก็แพงขึ้นไปอีก ท�าไมฉันไม่สามารถใช้แว่นที่ถูกใจและอยู่ในราคาที่จับต้องได้ นี่คือจุดเริ่มต้น แล้วที่บ้านท�าธุรกิจแว่นตาอยู่แล้ว ก็คือร้าน หอแว่น ดังนั้น เราจึงเติบโตมากับอุตสาหกรรมนี้ ก็เลยมาท�า ธุรกิจนี้ดีกว่า • เราเปิดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในหน้าเว็บได้ปีกว่าแล้ว จากที่เคยคิดไว้อย่างหนึ่ง พอมาท�าจริงก็มีหลายอย่างที่ต้อง เปลี่ยน เพราะประสบการณ์จะเป็นตัวบอก กลุ่มลูกค้าของเรา ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนรุ ่ น ใหม่ ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ คื อ เขาศึ ก ษา มาแล้ ว ว่ า อยากได้ อ ะไร พอมาถึ ง โชว์ รู ม เขาก็ จ ะเลื อ กลอง ในแบบที่เขาคิดมาแล้ว เสร็จแล้วจึงค่อยสั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งการมี ข้อมูลอยู่ในระบบจะท�าให้สามารถสั่งซื้อซ�้าได้ง่าย ถ้าเทียบกับ ร้านแว่นทัว่ ไปทีอ่ ตั ราซือ้ ซ�้าต่อปีคอื ประมาณร้อยละ 5 แต่เราเพิง่ เปิดมาเพียงแค่หนึ่งปี อัตราการซื้อซ�้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งมากกว่าร้านทั่วไปประมาณ 3 เท่า นั่นเป็นเพราะราคาที่ตั้งไว้ เอื้อให้ลูกค้าซื้อซ�้าได้ง่ายกว่า • เวลาลูกค้าอยากได้แว่นตารุ่นหนึ่ง แต่ร้านนี้ไม่มี ก็ต้อง เดินไปอีกร้าน เพราะถ้าเป็นแบรนด์เนมมูลค่าต่อชิ้นมันเยอะ ท�าให้แต่ละร้านจะเอาของมาวางได้จ�ากัด ซึ่งแว่นของเราใช้ ซั พ พลายเออร์ ที่ ท� า ให้ แ บรนด์ ใ หญ่ ๆ อยู ่ แ ล้ ว นอกจากนี้ แบบแว่นตาก็มีความหลากหลาย ทั้งยังคุณภาพดีมาก และเรา ก็มีโชว์รูมเพื่อให้คนได้มาสัมผัสประสบการณ์ • ที่โชว์รูมของ Glazzig คุณจะลองแว่นนานแค่ไหนก็ได้ จะใส่ถ่ายเซลฟีเล่นก็ได้ ไม่มีใครว่า พอคุณเลือกได้แล้วก็สั่งแว่น ทางออนไลน์ ซึง่ เมือ่ เข้าระบบออนไลน์คณ ุ ก็มชี อื่ อยูใ่ นระบบแล้ว สามารถไปวั ด สายตากั บ พาร์ ต เนอร์ ข องเราคื อ ร้ า นหอแว่ น ที่สาขาไหนก็ได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่โรงงานเลนส์ ซึ่งเขา ก็จะประกอบแว่นตากับเลนส์แล้วส่งของไปที่บ้านของคุณเลย • นอกจากคนกรุงเทพฯ จะได้ลองแว่นที่โชว์รูมของเราแล้ว เราก็คิดว่าจะท�ายังไงให้คนต่างจังหวัดได้ลองแว่นของเราบ้าง จึงจัดบริการส่งไปรษณีย์ให้ลองถึงบ้าน คือลูกค้าสามารถมาดู

แบบแว่นในเว็บไซต์และเลือกแบบทีช่ อบเพือ่ ให้เราส่งแว่นไปลอง ที่บ้าน เสร็จแล้วก็ไปคืนได้ที่ 7- Eleven ทุกสาขาเลย ค่าใช้จ่าย ตรงนี้เราดูแลให้ ถือเป็นการบริการให้กับลูกค้า • ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าหลักตอนนี้จะยังมีแค่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ชอบซื้อของออนไลน์ แต่ในอนาคตพฤติกรรมของผู้บริโภค จะเปลี่ยน แล้วเราก็ไม่ได้ท�าแค่ออนไลน์ แต่ท�าทั้งออนไลน์และ ออฟไลน์ เราไม่ได้คดิ ว่าธุรกิจออนไลน์จะมาแทนทีธ่ รุ กิจออฟไลน์ แต่ตอ้ งการให้ธรุ กิจทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์มาประสานเชือ่ มต่อ กันให้แนบสนิท เพราะฉะนั้น อะไรที่ดีทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ เราท�าหมด • ไม่ว่าจะในตอนนี้หรืออนาคต เมื่อออกมาท�าธุรกิจของ ตัวเอง อย่างไรเสียก็จะต้องพบกับเส้นทางทีย่ ากล�าบาก เพราะฉะนัน้ เมือ่ มีทมี ทีด่ พี ร้อมแล้ว เราท�าตอนนีเ้ ลยดีกว่า พอมาท�าเองก็ชอบ มาก เพราะเมื่อลงมือท�าแล้วเราเห็นผลเลย หลายๆ อย่างเวลา ท�างานในองค์กรใหญ่เราจะไม่เห็นผล แต่การท�าธุรกิจเองเวลา มีปัญหาแล้วแก้ได้เราจะรู้สึกภูมิใจ และได้เรียนรู้เยอะมาก • สิ่งที่ส�าคัญมากในการเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็คือ การรู้จัก ยื ด หยุ ่ น ไม่ ยึ ด ติ ด อย่ า งในที ม เราเองก็ คิ ด กั น มาเยอะมาก แต่ พ อปล่ อ ยให้ สิ่ ง ที่ ท�า ออกมาสู ่ ภ ายนอก ตลาดจะเป็ น คน พูดเอง แต่เราจะไปถามตลาดเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ เราต้อง มองให้ อ อก และถ้ า ในตลาดมี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งรี บ ตอบรั บ ให้ เ ร็ ว พฤติ ก รรมของตลาดตอนนี้ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ตลอดเวลา ถ้าปรับตัวตามไม่ทันก็จบ • ในการท�าธุรกิจ ทักษะในการแก้ปัญหาคือสิ่งส�าคัญมาก เพราะจะมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ปัญหาที่ไม่เคย เกิดขึน้ มาก่อน คนทีจ่ ะแก้ปญ ั หาได้ดตี อ้ งมองปัญหาให้ออกแล้ว แยกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้ พอแยกส่วนออกมาได้แล้วก็ต้องจัดล�าดับ ความส�าคัญให้ได้อกี ว่าจะต้องแก้ปญ ั หาไหนก่อน เพราะไม่อย่างนัน้ ปัญหาก็จะดูเยอะไปหมด • เวลาท�าธุรกิจกับหุ้นส่วน ไม่จ�าเป็นต้องคิดเหมือนกัน แต่ตอ้ งเข้าใจตรรกะของกันและกัน การทีห่ นุ้ ส่วนแบ่งงานกันแล้ว บอกว่า เดีย๋ วฉันดูแลการตลาด เธอดูแลการเงิน เธอดูแลการผลิต นะ บอกเลยว่าไม่มีทางท�าได้ การท�าธุรกิจเองคือคุณต้องท�า ทุกอย่าง คุณอาจจะมีขอบเขตที่ต้องดูแล แต่ถ้ามันมีงานโผล่มา ที่ไม่พอดีกับขอบเขตหน้าที่ของใครเลย แล้วจะท�ายังไง ก็ต้องมี คนท�า ต้องไม่เกี่ยงกัน • ด้ ว ยระบบหลั ง บ้ า นที่ ท� า งานโดยตรงกั บ โรงงานเลนส์ เราจึงสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้ แต่ตอนนี้ที่เรา ยังอยูแ่ ค่เฉพาะเมืองไทย เพราะต้องการดูวา่ โมเดลธุรกิจโอเคไหม จะต้องปรับอะไรอีก ไม่อยากขยายธุรกิจไปด้วย ปรับปรุงธุรกิจ ไปด้วย เราจะท�าให้รูปแบบของธุรกิจนิ่งก่อน แล้วค่อยขยายต่อ ไปยังต่างประเทศ • คนไทยสามารถท�าธุรกิจทีม่ นี วัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ โดยทีไ่ ม่จา� เป็นต้องไปท�าธุรกิจแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กบั แบรนด์ต่างๆ) อย่างเดียว ซึ่งเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ B

Glazziq.com หวังที่จะแก้ปัญหาในกระบวนการซื้อแว่นแบบเก่า ท้าทายวิธีการซื้อขายแว่นแบบเดิมๆ และให้ประสบการณ์เลือก ซื้อแว่นและเลนส์แบบใหม่ที่ดีขึ้น โดย Glazziq ได้ร่วมมือกับร้านค้าปลีกแว่นตา ได้แก่ ร้านหอแว่น และร้าน Better Vision สร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ ทีม่ คี ณ ุ ภาพในการเลือกสินค้า และจัดส่งถึงมือคุณโดยตรง พร้อมทัง้ มีบริการวัดสายตาฟรี และบริการ หลังการขาย ไม่เพียงเท่านั้น ลูกค้ายังสามารถใช้บริการ ‘Home Try-On’ โดยจะส่งกรอบแว่นตาไปให้เลือกถึงที่บ้านได้อีกด้วย


BULLETIN BOARD รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เสด็ จ พระราชด� า เนิ น แทนพระองค์ ไ ป พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2559 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระราชทานเลี้ยง อาหารค�่ า ณ พระที่ นั่ ง บรมราชสถิ ต ยมโหฬาร ในวั น อั ง คารที่ 31 มกราคม 2560 ในปี นี้ มี ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวัล จ�านวน 2 ราย จากผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอ ชื่อทั้งสิ้น 59 ราย จาก 24 ประเทศ สาขาการแพทย์ ได้แก่ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี

เซ็นทรัล บางนาโฉมใหม่ พร้อม จบ ครบ ในที่เดียว

ยิปซัม ตราช้าง ต้อนรับวาเลนไทน์ เปิดตัวแผ่นฝ้า ‘เปเปอร์ทัช’ นายวันวิสข์ โอภาสวัฒนา ผูจ้ ดั การอาวุโสผลิตภัณฑ์ ฝ้าเพดาน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ�ากัด หรือ ‘ยิปซัม ตราช้าง’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้า พิมพ์ลาย ทีบาร์ ‘เปเปอร์ทัช ตราช้าง’ ลายลีลาวดี และ พลอยชมพู ผลิตด้วยเทคโนโลยี ชีต-ร็อกแบรนด์ ท�าให้ มีนา�้ หนักเบา ติดตัง้ ง่าย เพือ่ การตกแต่งบ้านให้สวยงาม ทันสมัย เพิ่มความอบอุ่นภายในบ้านมากยิ่งขึ้น วาง จ�าหน่ายแล้วทีร่ า้ นยิปซัมเอ็กซ์เพรส ผูแ้ ทนจ�าหน่ายเอสซีจี และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นน�าทั่วประเทศ รายละเอียด เพิ่มเติม www.facebook.com/GypsumTraChangTH

เซ็นทรัล บางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ที่มาพร้อมกับความพิถีพิถัน และการคัดสรรมา อย่างดีที่สุด ‘The Finest Shopping Center in Eastern Bangkok’ การปรับโฉมครัง้ นี้ ลูกค้าจะได้พบกับความแปลกใหม่ทนี่ า่ ตืน่ ตา ตืน่ ใจบนพืน้ ทีใ่ ช้สอย 25,560 ตร.ม. ครบครันไปด้วยแบรนด์ใหม่ ทีเ่ พิม่ เข้ามากว่า 61 แบรนด์ และโซนศูนย์อาหารระดับพรีเมียม ที่รวบรวมร้านดัง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยร้านอาหาร ชั้นน�ามากกว่า 100 ร้าน เรียกได้ว่ามาช้อปฯ ที่ห้างเซ็นทรัล บางนา พร้อม จบ ครบ ในที่เดียว

ซัสโก้ ร่วมกับ ททท. ล�าปาง จัดคาราวานเยือน ‘ล�าปาง’ พลัส ‘ล�าพูน’ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ และ นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหาร บริษทั ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ นายอนันต์ สีแดง ผู้อ�านวยการ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ส�านักงานล�าปาง จัดกิจกรรมท่องเทีย่ วทางรถยนต์ คาราวานเมืองต้องห้าม...พลาด ‘ล�าปาง’ พลัส ‘ล�าพูน’ มีผู้ร่วม เดินทางจ�านวนกว่า 70 คัน เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ ภายในประเทศ โดยใช้พนื้ ทีส่ ถานีบริการน�า้ มัน ซัสโก้ สาขาอยุธยา กม. 63 เป็นจุดสตาร์ทการเดินทาง

จุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการ ‘สถาปัตยกรรม 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ‘สถาปัตยกรรม 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ อย่างยิง่ ใหญ่ ครัง้ แรกกับการชุบชีวติ อาคารเก่าให้กลับมา โลดแล่นอีกครัง้ ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมบอกเล่าเรือ่ งราวสถาปัตยกรรมจุฬาฯ ตลอด 1 ศตวรรษทีผ่ า่ นมา ผ่านเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสีย ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั บริเวณลานทางเชือ่ มรถไฟฟ้าบีทเี อส


cookbook ใหม่เอี่ยมจากเอฟเวอรีเดย์รับวาเลน์ไทน์นี้ ที่ godaypoets.com และร้านหนังสือชั้นนำา


THE GUEST เรื่อง : วรัญญู อินทรก�ำแหง ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ศิลปินสาวนักออกแบบ ‘จี๊ป’ - ภาสินี คงเดชะกุล ผู้มี ลายเซ็นในผลงานของตัวเอง อย่างชัดเจน ทั้งยังมีผลงาน ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ มากมาย และเป็นผู่ก่อตั้งโรงเรียนสอน และสตูดิโอศิลปะ The Factory Studio & Art House ซึง่ ในวันนีเ้ รามาพูดคุย กับศิลปินสาวมาดเท่คนนี้ ถึงเรื่องการออกแบบในเชิง พาณิชย์ศิลป์ที่เธอถนัด

Style Does Matter

“คิดว่าตัวเองต้องมาทางนี้ เพราะถ้าท�าอย่างอื่นก็คงไปไม่รอด” เราชอบวาดรูปตั้งแต่เด็ก เรียนอย่างอื่นไม่ได้เรื่องเลย คิดว่าตัวเองต้องมาทางนี้ละ เพราะถ้าไปท�าอย่างอืน่ คงไปไม่รอด เลยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสอบให้ตดิ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ได้ ซึ่งก็ส�าเร็จ เราเรียนจบจากคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มันเกี่ยวข้องกับ การออกแบบเชิงพานิชย์ เช่น โลโก้ กราฟิกดีไซน์ โฆษณา สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ฯลฯ และเนือ่ งจาก เราเป็นคนชอบแต่งตัว ก่อนจะเรียนจบก็เลยลองไปฝึกงานเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ ทั้งๆ ที่ ไม่ได้เรียนด้านแฟชัน่ นัน่ ถือเป็นการท�างานจริงๆ ครัง้ แรก และหลังจากนัน้ ก็ท�างานประจ�า ให้กบั แบรนด์แฟชัน่ แห่งหนึง่ กับสตูดโิ ออีกแห่ง ก่อนจะร่วมกับหุน้ ส่วนเปิดสตูดโิ อของเราเอง ขึน้ มา “เราเป็นเด็กที่โตมาในห้างสรรพสินค้า และนั่นอาจท�าให้เราซึมซับเรื่องดี ไซน์มาโดย ไม่รู้ตัว” พื้นฐานของที่บ้านเราเป็นลูกคนจีนที่ท�าการค้า บ้านเรามีร้านรองเท้าบัลเลต์ชื่อ ‘Ballet Shoes’ ซึง่ เป็นธุรกิจตัง้ แต่สมัยรุน่ คุณย่าแล้ว ทัง้ ร้านของคุณแม่ คุณลุง และคุณย่า ต่างก็ตั้งอยู่ในห้าง เวลาคนที่บ้านไปดูแลกิจการ เราก็ได้มีโอกาสติดตามไปด้วย เราจึง เป็นเด็กทีเ่ ติบโตโดยวิง่ เล่นดูนนั่ ดูนอี่ ยูภ่ ายในห้างสรรพสินค้า และนัน่ อาจท�าให้เราซึมซับ เรื่องดีไซน์มาโดยไม่รู้ตัว “เมื่อเจองานที่ ไม่ถนัด ท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ให้กับเรา” เราชอบท�างานหลายอย่าง เพราะรูส้ กึ ว่ามันไม่นา่ เบือ่ ดี บางทีเราไปเจองานทีไ่ ม่ถนัด แต่ท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ให้กับเรา อย่างงานที่สตูดิโอของเราก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานส่วนตัวของเราเอง กับงานทีท่ �าในส่วนของโปรดักชัน ซึง่ ก็แล้วแต่ว่าลูกค้า จะให้เราช่วยเหลือด้านไหน เช่น ดูแลตกแต่งร้าน ผลิตงานประติมากรรมขึน้ มา หรือตกแต่ง โรงแรม แฟนเราจะเป็นคนดูแลเป็นหลัก แต่เราก็ยงั ไปซัพพอร์ตบางอย่าง ถ้าถามว่างานไหน สนุกกว่ากัน มันก็แล้วแต่งาน “ศิลปะมันก็แล้วแต่คนจะมอง” ในขณะที่คนหนึ่งมองว่าสวย อีกคนอาจจะคิดว่าไม่สวยก็ได้ ศิลปะมันแล้วแต่คน จะมอง มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไร แนวไหน สไตล์ไหน แต่เราไม่มีสิทธิที่จะไปก�าหนด คนอื่นว่าสิ่งที่เขาชอบไม่สวยนะ ถ้าถามว่าศิลปะที่ดีเป็นอย่างไร เราเองก็ตอบไม่ได้ เหมือนกัน เพราะอย่างที่บอกว่าศิลปะเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะมองจริงๆ “แม้เราวาดออกมาแล้วคิดว่าสวย แต่หากขายไม่ ได้ มันก็ยังไม่ใช่” เราเรีย นมาทางด้า นการออกแบบนิเ ทศศิ ลป์ ซึ่ง เป็ น การออกแบบเชิ งพาณิ ช ย์ เราไม่ได้ทา� งานศิลปะขนาดนัน้ ถ้าเป็นงานพาณิชย์ศลิ ป์ มันก็มเี รือ่ งของการตลาดเข้ามา เกีย่ วข้อง นีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องศึกษาอีกเยอะเหมือนกัน ซึง่ เราคิดว่าสิง่ นีไ้ ม่ได้เป็นสิง่ จ�าเป็น ส�าหรับศิลปินเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกอาชีพต้องมี ศิลปินเองก็ควรจะต้องรู้ว่าเรา จะขายงานของตัวเองได้อย่างไร เราจะอาร์ตอย่างเดียวไม่ได้ “เราโชคดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่มักยอมที่จะให้เราใส่ความเป็นตัวเองลงไปในงานได้” เรามานั่งคิดดูก็เห็นว่าเราไม่มีคาแร็กเตอร์ที่ชัดเจน ที่คนเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเป็นผลงาน ของเรา แต่เวลาคนอื่นเห็นท�าไมเขาถึงรู้ว่านี่เป็นงานของเรา เราเองก็ไม่รู้หรอก แต่คนอื่น ที่เขาชอบงานของเราบอกว่ามันเป็นที่ลายเส้นกับสี และการเลือกใช้เนื้อเรื่องซึ่งจะดู สนุกสนาน สีเยอะ ลายเยอะ เราท�างานมินิมอลไม่ค่อยเป็น ดังนั้น เวลาใครติดต่อมาให้ ท�าอะไร เราจึงมักจะถามก่อนเสมอว่า “ขอโทษนะคะ เคยเห็นงานของเราใช่ไหม?” โชคดีทลี่ กู ค้าส่วนใหญ่มกั ยอมทีจ่ ะให้เราใส่ความเป็นตัวเองลงไปในงานได้ แต่สดั ส่วนว่า จะเป็นเรากี่เปอร์เซ็นต์ และเป็นของแบรนด์เขาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะพูดคุยกัน “ลูกค้าอาจให้โจทย์ที่กว้างมาก ถ้าเขาไม่ ได้บอกชัดเจน เราก็ต้องรู้เอง” อย่างให้ออกแบบโปสเตอร์สกั อันหนึง่ ส�าหรับนิทรรศการดนตรี แล้วถามว่าเป็นดนตรี แนวไหน? ทั้งสีที่ใช้และแบบอักษร แล้วกลุ่มคนดูเป็นแบบไหน สถานที่จัดล่ะ ฯลฯ ลูกค้า อาจให้โจทย์เรามากว้างมาก แต่ถา้ เขาไม่ได้บอกชัดเจน เราก็ตอ้ งรูเ้ องว่าจะต้องเลือกอะไร จึงจะเหมาะกับงานทีเ่ ราได้รบั มา อย่างงานล่าสุดทีเ่ ราเพิง่ ท�าเสร็จคืองาน ‘แสนสิริ มาร์เก็ต เฟส’ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งงานนี้เราเคยไปมาตั้งแต่ปีแรกๆ ที่จัดเลย สิ่งที่เราเห็นและหยิบจับมา คือบรรยากาศของงานอบอุ่นน่ารัก มีความเป็นครอบครัว เราก็เลยออกแบบคียว์ ชิ วลของงานออกมาตามบรรยากาศของงานทีเ่ รารูส้ กึ เพราะอย่างแรก มันเป็นงานขายของ ดังนั้น ผู้หญิงก็น่าจะชอบมากกว่า แต่เขาก็อาจจะชวนแฟนไป ก็เลยเลือกองค์ประกอบที่มีความเป็นผู้หญิงมาใส่ไว้ในงานที่เราออกแบบเยอะหน่อย “คนซื้องานเราไม่ใช่เพราะสวยหรอก แต่เป็นเพราะมีสไตล์” สไตล์งานทีเ่ ราท�าสมัยก่อนก็เป็นอีกอย่างหนึง่ มันค่อยๆ พัฒนาขึน้ มาเรือ่ ยๆ พร้อมๆ กับ ประสบการณ์ในการท�างานของตัวเราเอง อย่างหนึ่งที่คิดก็คือ คนซื้องานเราไม่ใช่เพราะ สวยหรอก แต่อาจเพราะมีสไตล์ต่างหาก เพราะคนที่วาดสวยกว่าเรามีอยู่อีกเยอะมาก ไม่รู้สิ สไตล์มันอาจจะส�าคัญมากกว่าความสวยนะ อย่างมีงานของฝรั่งที่มันดูเป็นก้อนๆ อะไรก็ไม่รู้ แต่มันดูเท่ ทั้งๆ ที่เขาก็ไม่ได้วาดออกมาสมจริงหรือมีมิติอะไรมากมาย เราว่าความสวยมันก็อยู่ในสไตล์ของแต่ละคน มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจัดวางมันอย่างไร


13 FEBRUARY 2017

Love On Wheels ‘Leh Ladakh’

01 FEATURE เรื่องราวความรักกับระยะทางผ่านวิวสวยๆ ของเลห์ ลาดักห์ 05 THE SPACE เยี่ยมชม Good Space สถานที่ท�างานของคนรุ่นใหม่ที่ยังคงความขลังได้อย่างน่าสนใจ 06 MAKE A DISH อิ่มกันได้ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายด้วย Spicy Honey Chicken on Toast 07 SUPERMARKET เรื่องราวที่น่ารู้ของซูชิค�าโต 08 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�า’ ที่เปลี่ยนความคิด


FEATURE

Love on Wheels ‘Leh Ladakh’ เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : พจชพล วัฒนกุล

เส้นทางถนนโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงตระหง่าน ธารน�้าเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาหิมาลัย ทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดสายตา กระโจมน้อยใหญ่ตามไหล่ทาง ธงมนตราหลากสีที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง เหล่านี้คือวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความสวยงามที่ไร้ข้อกังขา ได้เก็บเกี่ยวเอาไว้เป็นความทรงจ�าของ ตินกานต์ เชาวน์ดี และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพโดยฝีมือของคนรักผู้เป็นช่างภาพ พจชพล วัฒนกุล ทั้งคู่เดินทางโรดทริป ด้วยมอเตอร์ ไซค์ Royal Enfield ไปบนเส้นทางสุดอลังการ Manali Leh Highway อันเป็นถนนสายที่สูงที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 10 วัน

THE STARTING POINT :

ก่อนหน้านีเ้ ราสองคนเคยไปโรดทริปทีป่ ระเทศ ออสเตรเลียกันมาก่อน โดยเช่ารถบ้านขับเที่ยว จากซิดนีย์ไปเมลเบิร์น และสิ้นสุดที่เกรตโอเชียน ใช้เวลากว่า 10 วัน พวกเราทัง้ กิน นอน และท�าอาหาร กันบนนั้น ครั้งนั้นนับเป็นทริปใหญ่ครั้งแรกที่เปิด มุมมอง ท�าให้รู้ว่าเราชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ ซึง่ พิสจู น์ดว้ ยระยะเวลาตลอด 7 ปีของการเดินทาง ท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ เราคงคอนเซ็ปต์ เที่ย วโดยมอเตอร์ ไ ซค์ เ ป็ น หลัก เพราะรู้สึกว่า มอเตอร์ไซค์ท�าให้ได้เห็นภาพข้างทางกว้างขึ้น อีกทั้งการเช่ามอเตอร์ไซค์นั้นง่ายและมีราคาถูก จนวันหนึ่งได้ดูคลิปชาวต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์ ไปบนเส้นทางสุดอลังการนี้ พวกเราจึงตัดสินใจว่า อยากจะไปสัมผัสเส้นทางนี้ให้ได้สักครั้ง แม้ว่า ในใจลึกๆ แล้วมีความหวาดหวั่นอยู่ไม่น้อย

MANALI :

มะนาลีเป็นเมืองทีส่ งบเงียบ เหมือนรังนกทีอ่ ยู่ในหุบเขา ตัง้ อยู่บนความสูง 2,050 เมตร จากระดับน�้าทะเล มีป่าสนขนาดใหญ่โอบล้อมธารน�้ากว้างที่ไหลเซาะโขดหินน้อยใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ขับขี่ด้วย Royal Enffiifield มอเตอร์ไซค์สัญชาติอังกฤษ แต่ผลิตและได้รับ ความนิยมในอินเดีย ทั้งยังเป็นเมืองตั้งต้นส�าหรับการรับมอเตอร์ไซค์ที่เช่าไว้ พวกเราพัก อยู่ที่นี่หนึ่งวัน เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนที่จะออกเดินทาง วันทีเ่ ริม่ ต้นออกเดินทาง พวกเราเก็บสัมภาระไว้ในกระเป๋าสะพายหลังสองใบ หนักใบละ 20 กิโลกรัม พ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้ทั้งสองข้าง ขี่ออกไปได้ประมาณ 20 กิโลเมตร ก็ต้อง วกกลับ เพราะน�า้ หนักทีแ่ บกไปนัน้ เกินกว่าทีม่ อเตอร์ไซค์จะบาลานซ์ได้ นับว่าเสีย่ งอันตราย ระหว่างขับขี่มาก พวกเราจึงต้องส่งสัมภาระทั้งหมดล่วงหน้าไปกับรถที่จะขึ้นไปเมืองเลห์ ส่วนที่เหลือคือ กล้อง น�้าดื่ม ของมีค่าและสิ่งของจ�าเป็น ติดไว้กับตัว


SARCHU :

พวกเรานั่ ง มอเตอร์ ไ ซค์ ลั ด เลาะริ ม ผาไปบน เส้นทางอันแสนขรุขระ ระหว่างทางพบภูเขาหิมะกับ ธารน�า้ แข็งเก่าแก่ และหากสังเกตดีๆ ข้างทางจะพบกับ แผ่นป้ายเตือนให้ใช้ความระมัดระวัง ด้วยประโยค ที่แฝงไปด้วยปรัชญาต่างๆ เช่น This is a highway not a die way ซึ่งมันได้ผล ท�าให้เราขี่ช้าลง จนกระทัง่ ไปถึงซาร์ช ู ซึง่ เป็นจุดพักขนาดใหญ่บน ความสูงจากระดับน�้าทะเล 4,253 เมตร ถือว่าเป็น จุ ด พักนอนที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ ทั้งยังเป็นที่ที่คน ส่วนใหญ่มกั จะเกิดอาการแพ้ทสี่ งู ซึง่ พวกเราเองก็เช่นกัน คนหนึ่งหายใจไม่ค่อยพอ ใจหวิว เหมือนจะเป็นลม ส่วนอีกคนก็รู้สึกเหนื่อยง่าย ท้องไส้ปั่นป่วน พวกเรา แก้ไขอาการด้วยการดื่มน�า้ และดื่มวิตามินละลายน�า้ เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับร่างกาย พร้อมใช้ออกซิเจน กระป๋องเพื่อช่วยบรรเทาให้ดีขึ้น ก่อนจะออกเดินทาง กันต่อในวันรุ่งขึ้น

LEH-HIGHWAY :

หลังจากคืนที่สองที่ซาร์ชู และคืนที่สามที่แปง ก่อนจะ เข้าเมืองเลห์ พวกเรายังคงไต่ระดับความสูงขึ้นไปอย่าง ต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เลี้ยวออกจากเหลี่ยมเขาด้านหนึ่ง ก็จะ พบกับภาพของทิวทัศน์อนั แสนอลังการ แต่ทสี่ ะดุดตาทีส่ ดุ เห็ น จะเป็ น ทุ ่ ง ดอกมั ส ตาร์ ด สี เ หลื อ งอร่ า มบานสะพรั่ ง สุดสายตา และทุ่งหญ้าสีเขียวกว้าง ชาวบ้านพา Yak หรือ จามรี ม้า และแพะ ออกมาเล็มหญ้าอ่อนๆ และเมื่อ สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบด้านเปลี่ยนไปตาม เส้นทาง ความสวยงามของภูเขาก็เปลี่ยนไปตามความสูง ไม่วา่ จะเป็นภูเขาสีดา� ภูเขาสีนา�้ ตาล ภูเขาทีม่ ยี อดเป็นหิมะ หรือภูเขาสีม่วง (ซึ่งเป็นสีที่เกิดจากแร่) ล�าธารขนาดใหญ่ ใกล้แค่อยู่ด้านข้างของเส้นทางที่เลาะหน้าผา

How to Rent Motocycle :

ส่วนใหญ่มกั จะเป็น Royal Enfififi eld อย่างเช่น รุน่ Bullet 500 CC. ราคาวันละประมาณ 1,7001,800 รูปี (ประมาณ 885-940 บาท) จองโดยการจ่ายเงินล่วงหน้า 40% พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต ไปทางอีเมล และเมื่อไปถึงวันรับรถให้ยื่นพาสปอร์ตตัวจริง พร้อมใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ของไทย จ่ายค่ามัดจ�ารถพร้อมประกันรถราคา 14,000 รูปี (ประมาณ 7,300 บาท) หากไม่มีอะไรเสียหาย ก็จะได้เงินส่วนนีต้ อนคืนรถ และจะต้องมารับรถล่วงหน้า 1 วัน เพือ่ ท�าความเข้าใจกับระบบขับขี ่ และตรวจสอบความพร้อมของมอเตอร์ไซค์ ก่อนออกเดินทางจะมีอปุ กรณ์ซ่อมเบือ้ งต้นติดไว้ให้ พร้อมหมวกกันน็อกคนละใบ เติมน�้ามันให้เต็มถัง 1 ครั้งก่อนเดินทาง พร้อมติดน�้ามันส�ารอง ไปด้วย 2 แกลลอน และเติมเต็มถังอีกครัง้ ทีเ่ มืองทันดี เพราะจะไม่มปี ม๊ั อีกแล้ว ช่วงเวลาทีเ่ หมาะ จะเดินทางท่องเที่ยว คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนเท่านั้น เพราะเป็นฤดูร้อน ซึ่งจะ ปลอดภัยที่สุดส�าหรับการขับขี ่ สามารถเช็กราคาและจองรถได้ที่ www.bikerentalsmanali.com


LEH :

พวกเราใช้เวลาจากมะนาลีสู่เลห์ 4 วัน ซึ่งถือว่าเยอะมาก เพราะตามปกติแล้วนักเดินทางส่วนใหญ่ใช้เวลากับเส้นทางนี้ เพียงแค่ 2 วันเท่านั้น แต่พวกเราแวะพักกันบ่อย เพื่อให้ดื่มด�า่ กับวิวอลังการระหว่างทางได้อย่างเต็มที่ มากกว่าเร่งรีบที่จะไป ให้ถึงเป้าหมาย เพราะระหว่างทางคือจุดหมายปลายทางของ พวกเราอยู่แล้ว เท่ากับว่าเวลาที่ใช้ไปนั้น ถือว่าคุ้มค่ามาก เมื่อถึงเมืองเลห์ สิ่งแรกที่ท�าคือนอนบนเตียง แล้วก็ไปเดิน เที่ยวเล่นในเมืองอยู่ 3 วัน วิวทิวทัศน์ในเมืองนี้เต็มไปด้วยสีสัน จากบ้านเรือน แผ่นป้ายหลากสี ธงมนตราพลิว้ ไสว ในขณะทีผ่ คู้ น ในเมืองมีความหลากหลายทัง้ เชือ้ ชาติและเผ่าพันธุ ์ ไม่วา่ จะเป็น อินเดีย จีน ปากีสถาน แต่สว่ นใหญ่ทเี่ ห็นมักจะเป็นชาวทิเบตซึง่ นับถือองค์ดาไลลามะ อาหารการกินพื้นถิ่นที่ชอบคือชีสจามรี กลิ่นแรง แต่หนุบหนึบ อร่อยจนกินได้ทุกวัน


PANGONG-KHARDUNG-LA :

หลังจากปลดเปลือ้ งความเหนือ่ ยล้า และปรับ ระดับความดันในร่างกายกันแล้ว พวกเรายังคง อยูบ่ นมอเตอร์ไซค์คนั เดิม เพือ่ ออกเดินทางกันต่อ ไปยังทะเลสาบปันกอง ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา สีน�้าตาล ห่างจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 125 กิโลเมตร โดยต้องผ่านจุดสูงสุดของเส้นทางที่ เรียกว่า Chang La Pass บนความสูงประมาณ 5,360 เมตรจากระดับน�้าทะเล ถือว่าเป็นเส้นทาง หรือถนนที่สูงเป็นอันดับสามของโลก เป็นจุดที่ มองเห็นความสวยงามของวิวเบือ้ งหน้าอันยากจะ อธิบาย พวกเรานอนค้างทีน่ หี่ นึง่ คืน ก่อนจะกลับมานอน ที่เมืองเลห์อีกหนึ่งคืน และวันรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อ ไปยังคาร์ดงุ -ลา ซึง่ เป็นจุดสูงสุดของถนนทีร่ ถยนต์ สามารถขับมาได้ บนความสูง 5,606 เมตรจาก ระดับน�้าทะเล พวกเราค้างที่นี่กัน 1 คืน เพื่อตื่น มาชมความงดงามของธรรมชาติเบื้องล่างที่เต็ม ไปด้วยทุง่ หญ้า ภูเขาโอบล้อม พร้อมหิมะเม็ดเล็ก โปรยลงมาบางๆ ท�าให้พวกเรารู้สึกว่า นี่อาจเป็น ครั้งเดียวในชีวิตที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของโลก ใบนี้ได้เต็มสองตา

LOVE IS ON THE WAY :

ระหว่างการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ รอยยิ้มมักจะเปื้อนอยู่บนใบหน้าของเราทั้งคู่เสมอ ส่วนหนึง่ อาจเพราะวิวทิวทัศน์ลอ้ มรอบกาย และอีกส่วน คือเพราะเราทั้งสองคนต่างช่วยกันประคับประคอง กันและกันให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆ ไปได้ ที่ว่าแย่นั้นหมายถึงทั้งความน่ากลัวของเส้นทาง เลาะริมเหวและหน้าผาในบางช่วง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แม้กระทัง่ ความอ่อนล้าจากการนัง่ อยูบ่ นเบาะมอเตอร์ไซค์ เป็นระยะเวลานาน ท�าให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดได้งา่ ยกว่า ปกติ โดยเฉพาะเมือ่ พวกเราต่างมีหน้าทีเ่ ป็นของตัวเอง คนซ้อนต้องแบกสัมภาระ เช่น น�า้ สองลิตรสองขวดซึง่ เป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้บนเส้นทางนี้ และอุปกรณ์กล้องพร้อม สิ่งของจ�าเป็น เมื่อขึ้นที่สูงเรื่อยๆ เกิดอาการไม่สบาย จนอยากโยนทุกสิง่ ทุกอย่างทิง้ ไป แต่กท็ า� ไม่ได้ เพราะว่า คิดดูแล้วหน้าทีข่ องคนขีท่ ตี่ อ้ งทัง้ น�าทาง และขีม่ อเตอร์ไซค์ แบกรับชีวติ ของเราเอาไว้นนั้ หนักกว่ามาก ดังนัน้ สิง่ ทีท่ า� ให้ได้ในสถานการณ์อมึ ครึมแบบนีค้ อื เงียบ แล้วปล่อยให้ความสวยงามของสองข้างทาง กลืนอารมณ์ไม่ดนี จี้ นหมดไป ในความเงียบนัน้ พวกเรา ก็ยงั เห็นอีกมุมหนึง่ ของกันและกัน คนหนึง่ อดทนและมีสติ ต่อเงือ่ นไขของชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปได้อย่างดีเยีย่ ม ในขณะที่ อีกคนเป็นผูน้ า� ได้อย่างดีเยีย่ ม สร้างความอุน่ ใจและมอบ ความปลอดภัยให้ตลอดเส้นทาง ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา ถือเป็นสิง่ ส�าคัญมากในการใช้ชวี ติ คูแ่ ละการเดินทาง


THE SPACE

Friendly and Healthy Work Space เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

จากตึกแถว 4 ชั้น 3 คูหา ด้านล่างเคยเป็นร้านโชห่วยมายาวนาน ได้รับการแปลงโฉมให้กลายเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตร สบายกายและใจด้วยการใช้โทนสีสว่าง ผสมผสานทั้งงานไม้ ปูน และเหล็ก ดูสมัยใหม่ ในขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายความเก่าแก่ไว้ ไม่ให้จางหายไปตามกาลเวลา ความลงตัวของ Good Space แห่งนี้ เกิดจากไอเดียการรีโนเวตของ พุธโธ สุขศรีวัน ผู้เป็นเจ้าของ

This Space Is... “พื้นที่ส�าหรับเวิร์กช็อป ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศดีๆ เหมือนได้มาบ้านเพื่อน”

“เดิมพื้นที่ด้านล่างเป็นร้านขายของ มาเลิก กิจการในยุคคุณพ่อคุณแม่ เราเองจึงมีความคิดทีจ่ ะ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตึกแถวเก่า แต่กต็ อ้ งท�าธุรกิจ ได้ดว้ ย ตอนผมเรียนอยูท่ อี่ งั กฤษ ในมหาวิทยาลัย มี workshop space ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอ�านวย ความสะดวกมากมาย เรารู้สึกว่าน่าสนใจ จึงน�า ไอเดียตั้งต้นนี้มาท�าเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซในสไตล์ ที่เป็นตัวเอง เน้นพื้นที่โปร่ง โล่งสบาย ไม่ต้อง เนี้ยบมาก แต่ดูสะอาดสะอ้านและมีชีวิตชีวา” ที่นี่แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นออกแบบมา เพื่ อ ให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ตกต่ า งกั น ออกไป เริ่มต้นที่ชั้นล่าง คือโซนร้าน SEVEN ซึ่งมี กฤติยา ศรียะพันธุ์ เป็นเจ้าของ โดยดึงสไตล์ Surf Culture มาตกแต่งพื้นที่ด้านหน้าได้อย่างเข้ากัน และกลมกลืนไปกับโซนส�าหรับเวิร์กช็อปบริเวณ ด้านใน “ด้ า นนอกร้ า นมี โ ซนเคาน์ เ ตอร์ บ าร์ ใ ห้ นั่ ง คุ ย กั บ บาริ ส ตาอย่ า งเป็ น กั น เอง และเมื่ อ เดินผ่านบานเฟีย้ มไม้เข้ามาภายในร้าน ก็จะพบกับ เปลญวนบริเวณตรงกลาง พื้นปูนขัดมัน ตกแต่ง ด้วยใบจากแห้งและไม้ไผ่ ส่วนด้านข้างมีต้นไม้ ขนาดย่อม บ่อปลาทองเล็กๆ พร้อมชุดเก้าอี้ไม้ เตี้ยๆ ไว้นั่งชมวิวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเพลินๆ” และเพือ่ ให้สอดคล้องไปกับพืน้ ทีช่ นั้ ล่าง Good Space จึงคุมโทนขาวครีม เน้นความอบอุ่นด้วย งานไม้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น โต๊ ะ ส� า หรั บ ท� า เวิ ร ์ ก ช็ อ ป ดนตรีแจ๊ซ ชัน้ วางแผ่นเสียงและดีวดี ี รวมถึงระแนง ไม้บนฝ้า นอกจากนี้ เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้ามา ได้อย่างเต็มที่ บริเวณด้านข้างฝัง่ วิวรถไฟฟ้าจึงติด กระจกบานใหญ่แทนผนังทึบ ท�าให้ทนี่ โี่ ปร่งสบายตา เมือ่ เดินขึน้ บันไดสูช่ นั้ สอง บรรยากาศโดยรวม ดูจริงจังขึน้ มาเล็กน้อย ด้วยการติดพาร์ตชิ นั เหล็ก สีดา� กัน้ ทางเดิน รวมทัง้ แบ่งเป็นห้องด้วยโครงเหล็ก สีดา� ฉาบด้วยปูนเปลือยดูเคร่งขรึม เพราะชัน้ นีเ้ ปิด บริการเป็นห้องประชุมแบบส่วนตัว รวมทัง้ โชว์รมู ส�าหรับผู้ท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ

ส่วนชั้นสาม เปิดเป็นห้องสตูดิโอขนาด ใหญ่ ไร้ผนังกั้น พื้นปูนขาวด้าน และยังคง ความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ส�าหรับ ท�ากิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจ�านวนมาก เช่น คลาสโยคะ โดยมีห้องน�้าและห้องอาบน�้า อยู่ในตัว “ในบางส่วนของพืน้ ที่ เรายังคงความเก่า ที่ ส วยงามไว้ เช่ น พื้ น หิ น อ่ อ น แต่ ร ะบบ โครงสร้าง รวมถึงระบบน�้าและไฟฟ้านั้น ต้อง ท�าใหม่หมด เพราะของเดิมมีอายุการใช้งาน มานาน เราจึงเบลนด์ความเก่าใหม่ไว้ ก็เพื่อ ให้ทกุ ๆ พืน้ ทีน่ นั้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

สิ่งแรกที่ท�ำเมื่อมำถึง - เดินไปดูตน้ ไม้ ดูรถไฟฟ้าวิง่ ไปมา และดูปลา ในบ่อเล็กๆ ข้างร้าน เพื่อท�าสมาธิ 5-10 นาที พื้นที่โปรดปรำน - เคาน์เตอร์บาร์บริเวณหน้าร้าน พร้อมคุยกับ บาริสตา อำหำรเรียกพลังกำย - Energy Ball ขนมก้อนกลมที่อุดมไปด้วย โภชนาการและพลังงานที่เพียงพอ กินก่อน ออกก�าลังกายได้ดี


MAKE A DISH

Spicy Honey Chicken on Toast เรื่อง : พัทธมน วงษ์รัตนะ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ด้วยความสนุกที่จะทดลองเมนูใหม่ๆ ‘ออย’ - ลลิสรา บุตรวงษ์ และทีมเชฟประจ�าร้าน One Ounce for Onion จึงได้สร้างสรรค์ Spicy Honey Chicken on Toast เมนูบรันช์รสชาติแปลกใหม่ ที่ผสมผสานวัตถุดิบสไตล์ตะวันตก คลุกเคล้าเครื่องเทศอินเดีย และราดซอสแบบไทยอีสาน เกิดเป็นจานเด็ดที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์

Spicy Honey Chicken on Toast ราคา : 160 บาท

INGREDIENTS

THE INSPIRATION

TIPS

ไก่หมักน�า้ ผึง้ / น�า้ จิม้ แจ่ว / ขนมปังซาวโดว์ / กรีนมาโย / หัวหอมผัด / สับปะรดย่าง / เครื่องเทศอินเดีย

ในครัวของเรามีเครือ่ งเทศหลายชนิดมาก ทัง้ เครือ่ งเทศไทย อินเดีย และซอส สไตล์ตะวันตกรสชาติตา่ งๆ ท�าให้เราอยากทดลองน�าเครือ่ งเทศเหล่านีม้ าผสมกัน ให้เกิดเป็นอาหารรสชาติแปลกใหม่ หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครัง้ จึงมาลงตัว ที่เมนูนี้ เป็นไก่ที่เอาไปหมักเครื่องเทศอินเดีย ราดด้วยน�้าจิ้มแจ่วแบบอีสานแท้ๆ เสิรฟ ์ พร้อมขนมปังซาวโดว์และซอสกรีนมาโย ถูกปากทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ

ย่างสับปะรดให้สกุ ก�าลังดี จะท�าให้ เนื้อสับปะรดอร่อยหวานฉ�่ายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่ช่วย ลดกลิน่ คาวของเนือ้ ไก่ ทัง้ ยังท�าให้มี รสชาติกลมกล่อมลงตัว


SUPERMARKET

Good Food Good Heart ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เกต ภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่นมีระดับ หรือร้านค้าแผงลอยในประเทศไทย เรามั่นใจว่าสามารถหา ‘ซูชิ’ ที่มีส่วนประกอบหลักเป็น ข้าวนุ่มๆ ผสมกับน�้าส้มสายชูหอมๆ และมีตัวชูโรงเป็นเนื้อสัตว์ทะเลสดๆ เหล่านี้เจอแน่ๆ เมื่อซูชิอยู่ใกล้ขนาดนี้ ก็ต้องมาท�าความรู้จักกันสักหน่อยแล้ว

Inari Sushi

Tobiko Sushi

Sush i Salmon

ดีกับข้าวปั้น �้าจืดที่เข้ากัน างๆ สขี าว น า ล ป อ ้ ื เน ซูชิแซลมอน สี ม้ แทรกดว้ ยไขมนั รวิ้ บ หนบั ส ุ คา่ แถมยงั ณ นมุ่ ๆ เนอื้ หนบุ รตนี และกรดอะมโิ นทมี่ คี ยโป ยงั อดุ มไปดว้ ย ้ว ด ก ี ย่อยง่ายอ hi การทอด aki Sus y องไข่เกิดจาก ิ้นแน่นๆ งข Tamago อ งท ื อ ล ห เ ี ซูชิไข่หวาน ส ค่อยๆ ม้วนรวมกันเป็นช หวาน ือเหล้า งๆ แล้ว ไข่ทีละชั้นบา ีกับรสหวานจากมิรินหร ด ้ ช่างเข้ากันได ิน ญี่ปุ่นเหลือเก ้าเรียกว่า Sush i ่ค่อยคุ้น แต่ถ ไข่สีส้ม ม งไ Tobiko ค o ik b o ถ้าเรียกว่า T งร้องอ๋อ แต่ขอบอกว่า ดแทน ้อ ต ง อ ร ช้เพื่อท บ ั ร ง ้ ุ ซูชิไข่ก งปลาบิน ที่ใ อ ข ่ ไข อ ื ค ง ิ ร ี่จ เม็ดเล็กนี้ ท ะราคาสูงต่างหาก กแล า ย า ห ่ ี ท ง ้ ุ ก ่ ไข า้ ยถงุ ใบ sh i อดรปู ทรงคล ่อนไว้ ู ้ ท ห ้ า Inari Su ต ้ เ ช ่ ี ใ ท ก ซ ล ซชู หิ นา้ ตาแป ี่ปุ่น ปลาดิบ และผักต่างๆ าสนา ศ ญ ใน ว ิ า ้ ร ข า ย ิ น ว ้ อ ้ ด า อ ่ เจ องเทพ เล็กๆ ห ข ่ ื อ ช ั บ ก ว เต ี ย บ อ า้ หทู้ อด อื่ เด ดา้ นใน เปน็ ช เชอื่ กนั วา่ เทพองคน์ ชี้ นื่ ช ปี่ นุ่ ชนิ โต ชาวญ i ิกา nia Mak ิยมไปในประแถบอเมร น Califor ม า ว ี ย ค ่ ิแผ ิ อเน ร-์ เริ่มแรกที่ซูช เคยกบั เนอื้ สตั วด์ บิ ๆ แคลฟ ้ ุ ้ น งั ไมค่ ส้ซูชิให้เป็นไส ชาวตะวนั ตกย ิดขึ้นจากการดัดแปลงไ น โดยบรรจุ �าเน มากิ จึงถือก าโด แตงกวา และไขเ่ ขา้ ไปแท ะทาน ค ว ะโ งอ รรับปร ่ า ย อ ผกั ยที่ง่ายต่อกา า ่ ร ห า ส น โค i ในรูปแบบ ki Sush และ ayo Ma M ที่พันรอบชิ้น �า ย a า ่ ร n ห u า T งส อ ะน ข ว ั แน งต ด้วยความล กับทูน่าชิ้นเล็ก สุดอร่อย ตัวนี้ า ด ิ ม ่ ู น ค สัก ี่จับ มายองเนสท ระวังไขมันจากมายองเนส ี ด อ พ ่ แต น ิ ว่าก ่ะ ท�าอ้วนเลยล Sush i ุ คา่ สงู d Salad ขา้ ว ให้ไขมนั ตา�่ คณ e e w a e S น บ ๆ ุ บ ล�้าขึ้น ร ก สาหรา่ ยทะเล ยทะเลโดนความร้อนสีจะค าจจะ อ า ่ ร า ่ สาห นิดว ปกติแล้วเมื่อ มีสีเขียวสด ให้ฉุกคิดสัก ย า ่ ร ไป ห า น ิ ส เก บ ก ถ้าพ ณมา หารในปริมา เจือสีผสมอา

Seaweed Salad Sushi

Tuna Mayo Maki Sushi

Salmon Sushi

California Maki

Tamagoyaki Sushi


THE WORD

It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it. การพูดถึงสันติภาพเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราต้องเชื่อในสิ่งนั้นด้วย และการเชื่อเพียงอย่างเดียวก็ ไม่พอ คนเราต้องลงมือท�าให้เกิดขึ้นด้วย

- Eleanor Roosevelt -

adB466  
adB466  
Advertisement