Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

WHAT ONE MAN CAN DO

ISSUE 445 I 2 DECEMBER 2016


EDITOR’S NOTE What if…

น่าจะมีคนไม่ต�่ากว่าสิบคนที่เฝ้าบอกผู้เขียนให้เปลี่ยน โทรศัพท์มอื ถือใหม่ เพราะทนไม่ไหวทีเ่ ห็นกระจกหน้าจอแตกร้าว ได้รนุ แรงมาก ราวกับว่าอีกนิดกระจกก็นา่ จะหลุดแตกออกมา เป็นเสี่ยงๆ หรืออาจถึงขั้นบาดหน้าระหว่างคุยโทรศัพท์ได้ แต่ผู้เขียนก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยน เพราะรู้สึกว่ามันก็ยังใช้งาน ได้ดตี ามปกติ ตัวเครือ่ งก็ไม่ได้รวนถึงขัน้ มีปญ ั หาในการติดต่อ สือ่ สารกับใคร แต่ถา้ ย้อนเหตุการณ์นไี้ ปเมือ่ 5-6 ปีกอ่ น เชือ่ ได้เลย ว่าคงรีบเปลี่ยนในทันใด เพราะมองทีไรก็รกหูรกตาไปหมด คิดแค่เพียงว่าร่องรอยความแตกร้าวไม่เคยเป็นส่วนหนึง่ ของ ความสวยงามไปได้ ประกอบกับคิดเอาเองด้วยว่า ถ้าใครเห็น เราใช้โทรศัพท์แตกๆ ร้าวๆ คงไม่เหมาะด้วยประการทัง้ ปวง ค�าถามคือ แล้วท�าไมอยูๆ่ ตอนนีถ้ งึ ทนมาได้ตงั้ นาน เหตุผล ง่ายๆ ก็คอื เพราะตอนนีไ้ ม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะคิดอย่างไร กับ ตัวเอง คิดแค่เพียงว่าเรารู ้ สึกอย่ า งไรกับสิ่ง ที่เป็ น อยู ่ มากกว่า ถ้าเราไม่ได้รสู้ กึ ว่ามีปญ ั หา มันก็ไม่ใช่ปญ ั หาของเรา ตรงกันข้าม ถ้าคนอื่นเห็นแล้วร�าคาญสายตา รู้สึกว่ามัน จ�าเป็นต้องเปลี่ยน ก็ถือว่าเป็นปัญหาของคนอื่นไป เพราะ ตัวเองยอมรับสภาพของโทรศัพท์ได้เท่านัน้ เป็นพอ นึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ตลก เพราะบางทีชีวิตเราก็วนเวียน อยูก่ บั เรือ่ งประเภททีว่ า่ ตัวเองไม่ได้คดิ ว่าเป็นปัญหา แต่ลกุ ขึน้ มาแก้ปัญหาเพราะคนอื่นมองว่าเป็นปัญหา แล้วในที่สุด ระหว่างทางที่เราแก้ปัญหาอยู่นั้น เราก็เลยมีปัญหาเสียเอง ซึง่ พอถึงตอนนัน้ คนอืน่ ทีว่ า่ ก็ไม่ได้มาช่วยแก้ปญ ั หาเสียด้วย เพราะเขาคิดว่า มันไม่ใช่ปญ ั หาของเขาไปแล้ว แล้วกี่ครั้งแล้วที่เราต้องมาหมกมุ่นแก้ปัญหาในสิ่งที่ยัง ไม่จา� เป็นต้องแก้ เพียงเพราะเราคิดไปเองว่ามันจ�าเป็น? บอกตามตรงว่า มันก็ไม่งา่ ยหรอกทีจ่ ะยืนหยัดในสิง่ ทีเ่ ราคิด ในวันที่หลายๆ คนมาสนใจในสิ่งที่เราท�าหรือเป็นอยู่ ไม่ว่า ความสนใจนัน้ จะเกิดจากความหวังดีหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่เพือ่ ความสงบสุขของชีวติ และจะได้แบ่งเวลาไปท�าอย่างอืน่ ทีน่ อกเหนือจากความคาดหวังของคนอืน่ บางทีเราก็จา� เป็นต้อง ยืนหยัดในสิง่ ทีเ่ ราคิดว่ามันเหมาะสมกับเรา ณ เวลานี้ เพราะ หลายๆ ครัง้ การท�าตามความคาดหวังของคนอืน่ ก็ถอื เป็นปัญหา ของชีวติ อย่างหนึง่ เพราะท�าเท่าไหร่กไ็ ม่ตรงตามความคาดหวัง เสียที เหมือนมาตรฐานความคาดหวังของคนอืน่ มันเลือ่ นไปได้ เรือ่ ยๆ เป็น moving target ทีเ่ ราไม่สามารถยิงได้ตรงเป้าสักที ผูเ้ ขียนเชือ่ อยูอ่ ย่างหนึง่ ว่า ทุกวันนีเ้ ราถูกกระตุน้ ให้ตอ้ ง ลุกมาท�าในสิง่ ทีย่ งั ไม่ใช่ปญ ั หาส�าคัญมากเกินไปอยูส่ กั หน่อย เอาแค่เฉพาะในฝั่งของการค้าขาย หลายคนก็เชื่อว่าตัวเอง ก�าลังคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของ คนอื่นได้ ซึ่งเอาจริงๆ ผู้เขียนก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าในชีวิตคนเรา

ย่อมต้องเจอปัญหาเหล่านัน้ ไม่มากก็นอ้ ย สินค้าประเภททีเ่ ป็น เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ จึงเข้ามาในตลาดได้เพราะเหตุนี้ ประเด็นของเรื่องคือ ไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหาอย่างที่เขาบอก แต่เป็นเพราะเราถูกกระตุน้ มากเกินไปว่ามันเป็นปัญหา ทัง้ ที่ มันอาจยังไม่ได้เป็น และอาจยังไม่ถงึ เวลาแก้ เรามีเครือ่ งมือสารพัดอย่างทีเ่ อาไว้ชว่ ยแก้ปญ ั หา แต่เรา มักไม่คอ่ ยได้ถามตัวเองให้ถอ่ งแท้วา่ มันเป็นปัญหาหนักหนา แน่ๆ หรือเปล่า และมากไปกว่านัน้ มันจ�าเป็นต้องแก้ปญ ั หา ในตอนนีเ้ ลยหรือ ซึง่ ถ้าหากต้องแก้ปญ ั หานัน้ จริงๆ เราจะแก้ ตามวิธที เี่ ขาบอกทุกอย่างหรือเรามีวธิ แี ก้ทเี่ หมาะสมกับตัวเอง บอกตามตรงว่า เวลาเห็นป้ายโฆษณาทีบ่ อกว่า เราควรจะท�า อะไร เกลื่อนไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ผู้เขียนก็มักอดคิดไม่ได้ว่า แล้วเรารู้ตัวเองก่อนที่ใครจะบอกหรือเปล่าว่าเราควรจะท�า อะไร ป้ายโฆษณาโปรแกรมตรวจสุขภาพของบางโรงพยาบาล บอกเราว่า อาการปวดหัวทีเ่ ราเป็นอยูอ่ าจน�าพาไปสูก่ ารเป็น โรคร้าย ถามว่ามันเป็นไปได้ไหม ก็เป็นไปได้ แต่สงิ่ ทีเ่ ขาไม่ได้บอก และเราก็ไม่ทนั ได้คดิ (เพราะมัวแต่กลัว) ก็คอื เปอร์เซ็นต์ของ โอกาสทีเ่ ราจะเป็นโรคอย่างทีเ่ ขาบอก ดังนัน้ มันจะคุม้ หรือเปล่า ทีเ่ ราจะวิง่ หน้าเริดไปตรวจหาโรคทีอ่ าจจะไม่มี แทนทีจ่ ะกลับไป พักผ่อนมากๆ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้ดีก่อน ค� า ถามคื อ แล้ ว ถ้ า เกิ ด มั น มี ป ั ญ หาขึ้ น มาจริ ง ๆ ล่ ะ (what if condition) เราก็ต้องแก้อยู่ดี ก็สู้แก้ไปตอนนี้ไม่ดีกว่า หรือ ค�าตอบคือ ขึ้นอยู่กับว่าดีกว่าอะไร ดีกว่าการท�าเรื่อง ตรงหน้าหรือเปล่า หรือว่าดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย? เพราะถ้าเรา มีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอยู่ เราก็จ�าเป็นต้องท�าเรื่องนั้นก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปถึงคนอื่น เป็นไปได้ไหมว่า เรากลัวภาพของ what if มากกว่าตัวปัญหา เพราะจริงๆ เราต่างก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจว่า ทุกปัญหามันก็มวี ธิ แี ก้ของมัน นัน่ แหละ แต่ภาพจินตนาการต่างหากทีท่ า� ให้เรากลัวจนดูเหมือน จะท�าอะไรไม่ถูก แล้วค�าว่า ดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย ผู้เขียนก็ ยังไม่เชื่อเสียทีเดียว เพราะหลายๆ ครั้งการไม่ท�าอะไรเลย อาจดีกว่าท�าในสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�า และยังไม่ใช่จงั หวะของมันก็ได้ อ่านมาถึงตรงนี้ อย่าถามว่าจะเอาโทรศัพท์มือถือไป เปลีย่ นจอได้เมือ่ ไหร่ คงตอบไม่ได้จริงๆ เพราะตอนนีเ้ ริม่ มองเห็น ความสวยงามของรอยแตกร้าวที่เคยคิดว่าน่าร�าคาญได้แล้ว อีกอย่างเราก็เป็นคนเดียวทีร่ วู้ า่ มันเกิดจากอะไร การมีรอยนัน้ ไว้เพือ่ ย�า้ เตือนตัวเอง ไม่ถอื ว่าเป็นปัญหาหรอก

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม รองบรรณาธิการ วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิ ก ารบทความ วรั ญ ญู อิ น ทรก� า แหง กองบรรณาธิ ก าร ทรรศน หาญเรื อ งเกี ย รติ ปริญญา ก้อนรัมย์ มิง่ ขวัญ รัตนคช ศรัญญา โรจน์พทิ กั ษ์ชพี กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ประสานงาน / นักเขียน ตนุ ภั ท ร โลหะพงศธร บรรณาธิ ก ารภาพ นิ ติ พั ฒ น์ สุ ข สวย ช่ า งภาพ กฤตธกร สุ ท ธิ กิ ต ติ บุ ต ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณี ย ์ ศิ ริ จ รรยากุ ล ผู ้ จั ด การฝ่ า ยโฆษณา ศุ ภ ลั ก ษณ์ เลิ ศ กาญจนวั ฒ น์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุ ก ารฝ่ า ยโฆษณา อั จ จิ ม า กาญจนสมทรั พ ย์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การ ณั ฐ ธยาน์ อึ้ ง ตระกู ล นิ ธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ชัญญานิษฐ์ ชัยณรงค์สิงห์

วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan

CONTENTs

ปีที่ 9 ฉบับที่ 445 วันที่ 2 ธันวาคม 2559

SHOPPING

ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลของความสุข ด้วยเฟอร์นเิ จอร์และเครือ่ งใช้ในบ้าน

SOCIAL IMPACT GOODNEWS

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

INTERVIEW

ส�ารวจความเคลื่อนไหวต่างๆ รอบตัว ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ในทางบวกให้กับสังคม

ALL ABOUT BIZ

เปิดโลกการท�าธุรกิจกับ ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ตูน บอดี้สแลม กับการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ ของชีวิต

THE GUEST

‘เพลงของพ่อ’ มิวสิกวิดโี อบทเพลง พระราชนิพนธ์ โดย ชัชวาล วิศวบ�ารุงชัย และ อภิชา สุขแสงเพ็ชร

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรร มาไว้เพื่อคุณ

LIFE ‘โลซานน์’ เมืองแห่งความทรงจ�า กับราชสกุลมหิดล

LETTER

a day BULLETIN เป็นนิตยสารแจกฟรีที่อัดแน่นไปด้วยสาระที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่วนตัวชอบคอลัมน์ Interview เป็นพิเศษ เพราะชอบเรื่องราวที่เป็นมุมมองของบุคคลต่างๆ ในแง่มุมที่เราเองก็หาอ่านจากที่อื่นๆ ไม่ได้ ขอบคุณ a day BULLETIN ส�าหรับการเปิด มุมมองของเราให้กว้างกว่าที่เคยมอง - Karnthicha Sand ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

TREND

THE SCIENCE OF LYING คุณเคยพูดโกหกไหม? ใช่ คุณยอมรับ เพราะเป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยโกหก แต่ท�าไมเราถึงพูดโกหก? ค�าตอบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือ การพูดโกหกนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พยายามเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือสังคมหนึ่งๆ เพื่อความอยู่รอด ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้จะช่วยตอบค�าถาม และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการพูดโกหกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

10-200 คนเราถูกโกหก 10-200 ครั้งต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นการโกหกจากเจตนาดี หรือในกรณีทไี่ ม่รจู้ กั กันมาก่อนจะโกหก 3 ครัง้ ใน 10 นาทีแรกทีพ่ บกัน ส�าหรับ ผู้ชายโกหกเรื่องตัวเองมากกว่าโกหก เรื่องคนอื่น ส่วนผู้หญิงจะโกหกเพื่อ ถนอมความรูส้ กึ

40% vs. 25% ผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมิชแิ กน พบว่า คนโกหกใช้ภาษามือประกอบการพูดมากถึง 40% แตกต่างจากคนทีพ่ ดู ความจริงซึง่ ใช้ ภาษามือเพียง 25% เท่านัน้

3

แบบจ�าลองการท�าความผิดตามหลัก เหตุและผล (The Simple Model of Rational Crime) ระบุวา่ คนเราจะตัดสินใจโกหก หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการโกหก ความน่าจะเป็นของการถูกจับได้ และ บทลงโทษในกรณีทถี่ กู จับได้วา่ โกหก

Twitter #ถ้าโรงเรียนเวทมนตร์อยู่ไทย 16.2 Tweets

จากภาพยนตร์ สัตว์มหัศจรรย์และถิน่ ทีอ่ ยู่ สูก่ ระแสทีส่ ร้างความสนุกสนานและจุดประกาย จินตนาการให้กบั เหล่ามักเกิลในประเทศไทย

Facebook Tokyo, Japan

1M people talking about this

หิมะแรกของจังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี นี้ เ ร็ ว กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว 49 วั น และเร็ ว กว่ า ค่าเฉลี่ยทุกปี 40 วัน เป็นหิมะแรกของเดือน พฤศจิกายนในรอบ 54 ปี

Ellen DeGeneres

950K people talking about this

Ranking 5 หัวข้อที่คนส่วนใหญ่นิยมโกหกมากที่สุด 1. อายุ (age) 2. ความมั่งคั่งในชีวิต (wealth) 3. อาชีพการงาน (occupation) 4. ภูมิล�าเนา (hometown) 5. ความสัมพันธ์ (relationships)

3

เชือ่ หรือไม่วา่ การพูดโกหก ท�าให้สมองท�างานหนักขึน้ มากกว่าการพูดความจริง โดยสามารถแบ่งการท�างาน ของสมองขณะพูดโกหกได้ เป็น 3 ส่วน สมองส่วนหน้าท�าหน้าทีป่ ดิ บัง ความจริง ระบบลิมบิกท�าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ ระดับความกังวลใจจากการถูกจับผิด และ สมองส่วนข้างจะท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ความจ�าและการแสดงออกทางกาย

100%

ปัจจุบนั ยังไม่มเี ทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ใดทีส่ ามารถตรวจจับ การโกหกได้ผลถูกต้อง 100% การจับ โกหกจึงต้องอาศัยหลายๆ วิธรี ่วมกัน เช่ น การพิ จ ารณาปฏิ กิ ริ ย าทาง กายภาพผ่านเครือ่ งจับเท็จ (polygraph) การใช้ภาษากาย การแสดงออกทาง สีหน้า จังหวะการพูด และน�า้ เสียงทีใ่ ช้

ที่มา : www.scienceofpeople.com,

www.sciencedaily.com, www.telegraph. co.uk, www.ted.com, www.nytimes.com

เอลเลน ดี เ จเนอเรส พร้ อ มทั พ คนดั ง รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากโอบามา แต่กอ่ น ทีพ ่ ธิ จี ะเริม่ ทุกคนร่วมกันท�า Mannequin Challenge หรือการโพสท่าแข็งเป็นหุ่น ที่ท�าเนียบขาว นับเป็นการสร้างสถิติที่มี คนดังรวมตัวกันมากทีส่ ดุ ด้วย

YouTube OK Go

1,296,683 views at 25 Nov 2016

The One Moment เอ็มวีใหม่ของวงดนตรี OK Go ใช้ฟตุ เทจทีถ่ า่ ยท�าจริงๆ และมีความยาวเพียงแค่ 4.2 วินาที มาท�าเป็นมิวสิกวิดโี อ ความยาว 4.12 นาที ได้อย่างน่าทึง่


GOODNEWS

นอกจากจะประจ�าการอยู่ หน้ า ร้ า นแมคโดนั ล ด์ แ ล้ ว ตัวตลกโรนัลด์ แมคโดนัลด์ ก็ยังมาร่วมขบวนพาเหรด Macy’s Thanksgiving Day ในย่านแมนฮัตตัน มหานคร นิวยอร์กอีกด้วย แต่คราวนี้ มาในรูปแบบบอลลูนยักษ์ ก็เลยต้องนอนมาแบบนี้ - Reuters / Andrew Kelly

POLITICS

ที่มา : www.matichon.co.th

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าตามมติของคณะกรรมการค่าจ้าง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�า่ ตามมติของคณะกรรมการค่าจ้าง ประจ�าปี 2560 รวม 69 จังหวัด ถือเป็นการปรับค่าจ้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้อัตราการปรับขึ้นจะไม่มากนัก เพราะต้องค�านึงถึงผู้ประกอบการด้วย โดยกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครปฐม ได้ปรับเพิ่มสูงสุด 10 บาท รวมเป็น 310 บาท

PEOPLE

100 สุภาพสตรี แห่งปี 2016 MOMENT OF THE WEEK ยังคงมีควันหลงประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ออกมาอยู่เนืองๆ โดยล่าสุดในเมือง Danilovgrad ประเทศ โมนาโก ก็ได้มกี ารขึน้ ป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ เป็นรูปคูข่ อง ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ อย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ กับ วลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย พร้อมกับมีคา� โปรย เป็นภาษาอังกฤษว่า ‘Let’s Make the World Great Again - Together’ สื่อถึงความหวังให้รัสเซียกับสหรัฐฯ กลับมามีความสัมพันธ์อันดีกันอีกครั้ง ทีม่ า : Reuters

นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุพฤติกรรมของมนุษย์ ได้ผา่ นโมเลกุลจากมือถือ

Did You Know?

นักวิจยั มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเผยการผลการวิจยั ครัง้ ใหญ่ หลังจากค้นพบว่าโมเลกุลขนาดเล็ก ที่เกาะอยู่บนโทรศัพท์มือถือ สามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์และรูปแบบการใช้ชีวิตของเจ้าของโทรศัพท์ได้ โดยการน�าโทรศัพท์มอื ถือของผูเ้ ข้าร่วมทดสอบ 39 คน มาตรวจสอบผ่านวิธีการ Mass Spectrometry หรือ การวิเคราะห์มวลของโมเลกุลด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า และน�ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทางเคมี การตรวจสอบดังกล่าวสามารถบ่งบอกรายละเอียดการใช้ชวี ติ ของเรา ไม่แน่ในอนาคตผลการวิจยั ชิน้ นี้ อาจเข้ามาเป็นเครื่องมือสอบสวนชิ้นส�าคัญของเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ได้ ที่มา : www.voathai.com

พบกับเรื่องราวของผู้หญิง 100 คน ผู้สร้าง แรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ในโปรเจ็กต์ 100 Women จากบีบีซีเวิลด์ ซึ่งจะน�าเสนอความไม่ธรรมดาของผู้หญิงที่มีชีวิตน่าสนใจจากทั่ว ทุกมุมโลก โดยเวลานี้ทางบีบีซีประเทศไทยได้ น�าเสนอเรื่องราวของ วินนี ฮาร์โลว์ นางแบบสาว ที่เป็นโรคด่างขาว แม้ว่าเธอจะเกิดมาพร้อมกับ ความมั่นใจ และครอบครัวก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอ แตกต่างจากคนอื่น แต่เมื่อต้องเข้าโรงเรียน เธอก็ พบว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่น เธอถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนจนท�าให้คิดว่าตัวเองไม่ปกติ อย่างไร ก็ตาม เมือ่ เติบโตขึน้ เธอก็บอกกับตัวเองว่า “ไม่ควร ใส่ใจว่าคนอืน่ จะมองเธออย่างไร เพราะรูปลักษณ์ ภายนอกไม่ใช่สงิ่ ทีบ่ ง่ บอกความเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริง” ซึ่ ง การออกมายื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยความมั่ น ใจ ของเธอ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนไปทั่วโลก ที่มา : www.bbc.com/thai


Elisheva Kamaisky ค่อยๆ บรรจง ถื อ เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาอายุ ก ว่ า 3,800 ปี เพือ่ ให้นกั ข่าวได้ถา่ ยภาพ ซึ่ ง เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาที่ มี หุ ่ น คน ตัวเล็กๆ นี้ ค้นพบที่ตอนกลาง ของประเทศอิสราเอล และเก็บ รั ก ษาไว้ ที่ ส� า นั ก โบราณคดี ในเมืองเยรูซาเลม - Reuters / Ammar Awad

public health

WHO ยกเลิกเตือนภัยฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขส�าหรับไวรัสซิกา

INNOVATION

Quote OF THE WEEK

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกเลิกเตือนภัย ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีไวรัสซิกาแพร่ระบาด หลัง จากการประกาศเตือ นภัย ดัง กล่ า วมีผ ลอย่ า ง ต่อเนื่องตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ WHO ย�า้ อย่าง ชัดเจนว่าไวรัสซิกายังคงมีอยู่ รวมถึงผูต้ ดิ เชือ้ บางราย ไม่แสดงอาการป่วยใดๆ ท�าให้การป้องกันการแพร่ระบาดมีความยากมากขึ้น ทั้งยังพบทารกแรกเกิด มีอาการผิดปกติด้านต่างๆ ในอีก 30 กว่าประเทศ ทั่วโลก แต่การด�าเนินงานขั้นต่อไปของ WHO จะ มุง่ เน้นนโยบายระยะยาวด้านการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสซิกา แม้จะพ้นจากการเป็น ภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วก็ตาม ที่มา : www.theguardian.com

ENVIRONMENT

“อย่ากลัวการเปลีย่ นแปลง เลย เส้นทางใหม่อาจ สวยงามกว่าที่เดิมๆ ก็เป็นได้ อย่าเสียใจกับ การเปลีย่ นแปลง แต่ขอให้ มีความมุง่ มัน่ กับก้าวย่าง ใหม่ๆ บาดแผลทุกแผล ย่อมสร้างความแข็งแกร่ง ให้แก่จิตใจเรามากขึ้น” จตุรงค์ สุขเอียด ผู้ประกาศข่าว กล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัว ในวันที่สื่อก�าลังเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ ที่มา : www.facebook.com/ joyjaturong

WalkCar พาหนะส่วนบุคคล

ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในโลก การเดินระยะไกลในเมืองจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เมือ่ บริษทั Cocoa Motors จากประเทศญีป่ นุ่ เปิดตัว WalkCar พาหนะส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ ซึง่ ถูกออกแบบ มาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมือง โดยเฉพาะ ด้วยขนาดกะทัดรัด น�า้ หนักเบา สามารถ พกพาใส่กระเป๋าได้ราวกับแล็ปท็อป โดย WalkCar จะมีลอ้ ขนาดเล็ก เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานเหยียบ และลืน่ ไหล ไปตามถนน ฟังก์ชันการใช้งานคล้ายโฮเวอร์บอร์ด แต่ปรับให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ�าวัน และ สามารถลื่นไหลไปตามถนนลาดชันและขรุขระใน โตเกียวได้ ใช้พลังงานแบตเตอรี่ สนนราคาอยู่ที่ 1,280 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 45,000 บาท โดยเปิดให้ พรีออเดอร์แล้วทางเว็บไซต์ www.cocoamotors.com ที่มา : www.reuters.com

นโยบายเก็บค่าถุงพลาสติก สามารถลดปริมาณขยะได้จริง สมาคมอนุรกั ษ์ทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยถึงปริมาณขยะถุงพลาสติกทีพ่ บตามแนวชายหาด ปัจจุบนั มีจา� นวน ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้บริโภคเสียเงินค่าถุงพลาสติกใบละ 5 เพนนี (ประมาณ 2 บาท) โดยทางสมาคมได้สง่ อาสาสมัครไปท�าความสะอาดพร้อมรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับขยะตามแนวชายหาด พบว่ามีถงุ พลาสติก ไม่ถึง 7 ใบต่อแนวชายหาดที่ท�าความสะอาดแล้วทุกๆ 100 เมตร หรือลดลงประมาณ 40% จากที่เคยพบเฉลี่ย 11 ใบ เมื่อปีก่อน นับเป็นปริมาณขยะถุงพลาสติกที่พบตามชายหาดในปริมาณน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ที่มา : www.independent.co.uk


INTERVIEW เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์, เอกพล บรรลือ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี สไตลิสต์ : Hotcake


เรามี โ อกาสได้ นั่ ง คุ ย กั บ ‘ตู น ’ - อาทิ ว ราห์ คงมาลั ย ในบรรยากาศทีแ่ ปลกออกไปสักหน่อย ซึง่ ครัง้ นีบ้ ทสนทนาทัง้ หมด ล้วนเป็นอีกมิติของชีวิตเขาซึ่งไม่มีเรื่องของดนตรีมาเกี่ยวข้อง สิง่ ทีเ่ ราคุยกันเป็นเรือ่ งของ ‘การวิง่ ’ การวิง่ ทีเ่ ขาไม่ได้วงิ่ เพือ่ ตัวเอง หรือว่าวิ่งเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะใคร แต่เป็นการวิ่ง เป็นเวลา 10 วัน บนระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ไปยั ง อ� า เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในโครงการ ‘ก้าวคนละก้าว’ เพือ่ ระดมทุนน�าเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาล แวบแรกที่ เ ราได้ ยิ น รายละเอี ย ด ความคิ ด แรกที่ ผุ ด ขึ้ น มา ในใจเลยคือ ‘จะไหวเหรอ?’ ขยายความโหดของการวิ่งครั้งนี้ ให้เห็นชัดขึ้น ระยะทางมาตรฐานของการวิ่งมาราธอนทั่วโลกคือ 42.195 กิโลเมตร ซึง่ หากจะไปให้ถงึ เป้าหมาย ตูน บอดีส้ แลม ต้อง วิ่งเฉลี่ยเป็นระยะทางเกือบเทียบเท่าการวิ่งมาราธอนต่อเนื่องกัน เป็นเวลา 10 วัน เชือ่ ว่านีเ่ ป็นการวิง่ ทีย่ าวไกลและยากทีส่ ดุ ในชีวติ ของเขา ซึง่ เขาก็บอกกับเราตรงๆ ว่า การวิง่ ครัง้ นีม้ นั ฟังดูเกินจริง ไปหน่อย แต่ที่ต้องท�าแบบนั้น เพราะเขาเองอยากจะสื่อสารถึง ‘ปัญหา’ ทีม่ นั ต้องการการแก้ ไขทีเ่ กินจริงอยูใ่ นขณะนี้ “สิง่ ทีเ่ ราก�าลังท�าอยู่ หรือสิง่ ทีเ่ ราต้องการแก้ ไขปัญหามันเป็น สิ่งที่ดูเกินจริง การที่เราจะวิ่ง 400 กิโลเมตร ตรงนี้ผมว่ามัน สอดคล้องกัน คือมันก็ดูเกินจริงมากเลยกับปัญหาที่เราต้องการ เข้าไปเยียวยา” เมื่อมาย้อนฟังเทปและเรียบเรียงบทสัมภาษณ์จนถึงบรรทัด สุดท้าย เรานึกถึงภาพของ ทอม แฮงก์ส ในภาพยนตร์ Forrest Gump ทีก่ า� ลังวิง่ ข้ามทะเลทรายในสหรัฐอเมริกา ซึง่ ในภาพยนตร์ การวิง่ ของฟอร์เรสต์ ได้เปลีย่ นชีวติ ของใครหลายๆ คนไป เราคิดว่า การวิง่ ครัง้ นีข้ องตูนก็คงเหมือนกัน วันทีผ่ ชู้ ายคนนีเ้ ริม่ ‘ก้าว’ คงจะ มีแรงกระเพือ่ มทีจ่ ะท�าให้อะไรบ้างอย่างเกิดขึน้

WHAT ONE MAN CAN DO


“เราจะใช้การวิ่งนี้ สื่อสารปัญหาที่มีอยู่ให้กับคนได้รับรู้ในวงกว้างที่สุด สาระไม่ได้อยู่ที่ การวิ่ง 400 กิโลเมตร ไม่ต้องไปถึงเร็วที่สุด ไม่ต้องแข่งกัน แต่สาระคือเราใช้การวิ่งเป็น เครือ่ งมือในการบอกกล่าว ส่งสารออกไปว่าตรงนีต้ อ้ งการความช่วยเหลือและขาดแคลน” อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโปรเจ็กต์ ‘ก้าวคนละก้าว’ ที่มา เป็นอย่างไร จริงๆ มันเริม่ ต้นจากการทีผ่ อู้ า� นวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ คุณหมอเชิดชาย ชยวัฑโฒ ท่านแค่อยาก จะชวนเราไปเป็นหนึ่งในสีสันของงานวิ่งที่ก�าลังจะจัดในอ�าเภอ จุดประสงค์ที่แกเล่าให้ฟังก็คือ เพื่อต้องการให้คนบางสะพาน ได้มาวิง่ ออกก�าลังกายกันบ้าง ส่วนจุดประสงค์ทสี่ อง คือถ้ามีเงิน เหลือจากการจัดงาน ก็จะเอามาซื้อเครื่องมือแพทย์ไปไว้ใน โรงพยาบาลทีก่ า� ลังขาดแคลน ซึง่ คุณหมอเขามาคุยกับเราในช่วง ต้นปี เราก็โอเค ฟังแล้วอยากช่วย เป็นคนชอบวิ่งอยู่แล้ว และมัน ก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรง ซึ่งจริงๆ อาจไม่มีใครรู้เราใช้ชีวิตอยู่ที่ บางสะพานมาประมาณ 2 ปี ไปปลูกบ้านที่นั่น พอตอนช่วงพัก คอนเสิรต์ ก็จะไปนอน ไปใช้ชวี ติ อยูท่ นี่ นั่ ไปอ่านหนังสือ แต่งเพลง ก็คิดว่าถ้าเราได้ท�าอะไรสักอย่างให้คนในพื้นที่ได้ก็คงดี สุดท้าย ก็ได้ลงไปคุยกับคุณหมอ ได้ไปดูที่โรงพยาบาล ได้เห็นสภาพ ของความขาดแคลน ได้เห็นคนไข้ที่ต้องนอนอยู่ข้างทางเดินใน โรงพยาบาล เพราะว่าห้องไม่พอ หรือแม้กระทัง่ บางเรือ่ งทีค่ ณ ุ หมอ เล่าให้ฟัง ของใช้ทเี่ ก่าช�ารุด ใช้ไม่ได้ หรือแม้กระทัง่ ไม่มเี ครือ่ งมือ ใช้รักษา ทั้งที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานด้วยซ�า้ เราได้ยินแบบนั้นแล้ว รู้สึกว่ามันขาดเยอะ แล้วจะพอเหรอกับการวิ่งเพื่อการกุศลแค่ ครัง้ เดียว ซึง่ เราก็มเี พือ่ นทีจ่ ดั อีเวนต์วงิ่ ก็รว้ ู า่ การจัดงานต้องใช้เงินเยอะ บางงานใช้เงินเป็นล้าน เอารายได้จากการสมัครหรือสปอนเซอร์ มาหักลบ ก็เหลือก�าไรอยูน่ ดิ เดียว หรือบางทีตอ้ งควักเนือ้ ไปท�าบุญ ด้วยซ�า้ ก็คดิ ว่าบางทีถา้ ท�าอย่างนัน้ อาจจะไม่ได้ตามจุดประสงค์ ของคุณหมอ ก็เลยเป็นทีม่ าในการขออนุญาตคุณหมอว่า เดีย๋ วผม ขอท�าให้ละกัน คุณหมอก็งงๆ นะตอนแรกว่าจะท�าอะไร ก็กลับมา นอนคิดทีบ่ า้ นว่าจะจัดงานวิง่ ให้คณ ุ หมอแล้วกัน จะเป็นแม่งานให้ เราเองก็มเี พือ่ นๆ ทีเ่ ป็นออร์แกไนเซอร์ มีสปอนเซอร์จากแบรนด์นนั้ แบรนด์นี้ คิดเร็วๆ บรรทัดสุดท้ายก็คงเป็นตัวเลขทีเ่ ยอะกว่าทีค่ ณ ุ หมอ ท�าเอง แต่พอมาเขียนดูอกี ทีบนกระดาษจริงๆ โห ต้นทุนเยอะกว่า ที่คิด และรายได้ก็ต้องลุ้น ไม่ได้มีความง่ายขนาดนั้น สุดท้ายก็ ล้มความคิดเดิมทั้งหมด ยาก ไม่เอา แต่อยากจะท�า จะช่วย ต้นทุนไม่เอา ไม่ตอ้ งมีแล้ว คิดว่าต้นทุนมีเราคนเดียวพอ ไม่ตอ้ งมี ค่าเสื้อ ค่าเหรียญ ค่าอาหาร ค่าเต็นท์ ค่าจัดการ ไม่ต้องแล้ว ต้นทุนคือเราคนเดียว วิ่งคนเดียวจากกรุงเทพฯ ไปบางสะพาน เรีย่ ไรเงินจากหลายๆ คน เอาเงินทีไ่ ด้วงิ่ ลงไปให้เขาทีบ่ างสะพาน การวิ่งครั้งนี้มันมีความหมายอะไร มากกว่าเป็นอีเวนต์หนึ่ง ในการระดมทุนหรือเปล่า เราจะใช้การวิง่ นีส้ อื่ สารปัญหาทีม่ อี ยู่ให้คนได้รบั รู้ในวงกว้าง ที่สุด สาระไม่ได้อยู่ที่การวิ่ง 400 กิโลเมตร ไม่ต้องไปถึงเร็วที่สุด ไม่ต้องแข่งกัน แต่สาระคือ เราใช้การวิ่งเป็นเครื่องมือในการบอกกล่าว ส่งสารออกไปว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือและ ขาดแคลน อยากให้คนแบบเราๆ ทีไ่ ม่ได้มเี งินเยอะๆ ทีจ่ ะบริจาค ได้เป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นได้รับรู้กันเยอะๆ ก่อนอื่นต้อง รับรูก้ อ่ นว่ามีปญ ั หา เพราะเราคนไทยจะชินตากับโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดและอ�าเภอ ที่เวลาคนไปใช้บริการ ต้องต่อคิวกันเยอะๆ ตั้งแต่ตีสี่ตีห้า คนเฒ่าคนแก่ เด็กน้อย ไปรอ ตั้งแต่ 11 โมง จนบ่ายโมง ถึงเย็น อยู่โรงพยาบาลกันทั้งวัน คื อ เราจะชิ น ตากั น และมั ก จะคิ ด ว่ า คนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เรื่องพวกนี้คงช่วยกันเต็มที่อยู่แล้ว คนที่บริจาคก็คงเข้าไปอุดรูรั่ว

ตรงนี้ได้อยู่แล้ว มันถึงไม่มีเสียงที่พูดปัญหาเหล่านี้ออกมาบอก ให้เราช่วยกัน ทุกคนก็ต่างคิดว่ามีคนดูแลอยู่ตรงนั้นพอแล้ว สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิม จะพู ด ได้ ไ หมว่ า การวิ่ ง ครั้ ง นี้ มั น เป็ น มากกว่ า การช่ ว ยแค่ โรงพยาบาลเดียว ใช่ๆ จริงๆ แล้วผมอยากจะต่อยอดว่าความจริงไม่ใช่มีแค่ ที่บางสะพานเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ คุณหมอบอกว่าโรงพยาบาล ระดับนี้เขามีชื่อเรียกเป็นภาษาราชการว่าระดับ M2 (หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง) อยู่อีก 80 กว่าโรงพยาบาล ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ ง จริงๆ ก็มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาตลอดเวลานะ แต่เหมือนถมทรายในมหาสมุทร คนป่วยก็มที กุ วัน เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ ทีม่ กี เ็ ก่าลงไปทุกวัน หรือว่าเทคโนโลยีกเ็ ปลีย่ นไปทุกวัน ต้องการ อะไรใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน แล้วท�าไมต้องวิ่ง ในขณะที่คุณเองอยู่ ในจุดที่เลือกได้และมี ทางอืน่ อยูอ่ กี ตัง้ เยอะ จัดคอนเสิรต์ เล่นดนตรี ท�าอะไรที่ ไม่ตอ้ ง เปลืองแรงขนาดนี้ จุดประสงค์แรกของคุณหมอคือ ต้องการให้ทกุ คนเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย ซึง่ เราก็วงิ่ อยูแ่ ล้ว ผมชอบอย่างหนึง่ มากเลย ทุกวันนี้ผมซ้อมวิ่งในหมู่บ้าน ภาพที่ผมเห็นก็คือ เวลาที่ ผมออกไปวิ่งก็มีพี่ๆ จากบ้านหลังเล็กๆ ออกมาวิ่งตาม ทั้งที่เขา ไม่เคยวิง่ มาก่อน ก็มาให้กา� ลังใจผม ผมชอบความรูส้ กึ นี้ เราไม่ได้ วิง่ เก่งกาจอะไร แต่กเ็ ป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้คนลุกออกมาจาก บ้าน ออกมาจากโซฟาหน้าทีวีได้ ออกมาวิ่งกับเรารอบสองรอบ บางคนก็วิ่งกับเราเป็นสิบรอบ เพราะเวลาผมซ้อมวิ่ง ผมซ้อม ประมาณ 20 กว่ารอบ รอบหนึ่งประมาณ 1 กิโลเมตร ผมรู้สึกว่า มันเพิ่มมิติของผมด้วย จากแค่ร้องเพลง แค่จัดคอนเสิร์ต ผมเอง ท�ามาหมดแล้ว และตรงนัน้ มันก็ไม่บนั ดาลใจให้คนมาออกก�าลังกาย อย่างที่คุณหมอต้องการ ซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบกีฬามากอยู่แล้ว ความสนใจของผมนะ ถ้าให้แบ่งออกมาเป็น 100% ดนตรีกบั กีฬา มาอย่างละ 50% เลยนะ เพราะตอนเด็กๆ ผมก็เป็นนักกีฬาฟุตบอล ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นนักกีฬาปิงปองที่จังหวัด สุพรรณบุรี คือเราเล่นกีฬามาตลอดชีวิตอยู่แล้ว เป็นอีกมุมหนึ่ง ทีช่ อบ และสามารถสือ่ สารผ่านตัวเองได้ ถ้าเราท�าแล้วมันบันดาลใจ ให้คนได้จริงๆ เราก็อยากจะท�า ถามหน่อยว่าท�าไมถึงต้องเป็น 400 กิโลเมตร จริงๆ วิ่งแค่ 100 หรือ 200 กิโลเมตร มันก็ดึงความสนใจคนได้แล้ว ไม่ๆ (ส่ายหัว) เนื่องจากเราต้องการสื่อสารในปัญหาความขาดแคลนตรงนี้ ให้คนหันมาเห็นเยอะๆ ซึ่งปัญหานี้มันไม่ได้ โครมครามหรือเสียงดังมากจนเรียกคนให้มาช่วยได้ในทีเดียว ปัญหานี้เป็นเหมือนปัญหารายวัน ยิบย่อย ที่ไม่มีใครเอามากอง รวมกันให้คนได้เห็นในคราวเดียว แต่ในขณะเดียวกันมันเป็น ปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ในระหว่างที่เราคุยกันก็มีเด็กๆ ที่ต้องแชร์ เครือ่ งอบตัว ทีโ่ รงพยาบาลบางสะพานมีเครือ่ งทีว่ า่ อยูเ่ ครือ่ งเดียว แต่ มี เ ด็ ก ตั ว เหลื อ งต้ อ งการใช้ เ ครื่ อ งอบ 3-4 คนตลอดเวลา หรือเครื่องฟอกไตที่ไม่พร้อม ในขณะที่เราคุยกันก็มีคนรอคิวอยู่ ผมต้องการให้คนได้รู้เยอะๆ บางทีเราเห็นคนที่บริจาคเยอะๆ เราอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง อยากเข้าไปมีชื่อในป้ายผู้บริจาคบ้าง แต่เราไม่มีเยอะแบบเขา บริจาคไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านแบบเขา แต่เรามีจา� นวนคนนีน่ า งานนีเ้ ราอยากให้เป็นเรือ่ งของจ�านวนคน


คนยิ่งรู้เยอะยิ่งบริจาคกันคนละเล็กละน้อย สมมติเราบริจาคกัน คนละ 10 บาท เดี๋ยวต่อไปผมจะมี SMS ให้บริจาคกันได้ทีละ 5 บาท 10 บาท สมมติถ้ามีคนรู้ล้านคน บริจาคกันมาคนละ 5 บาท ก็ 5 ล้านแล้ว คนละ 10 บาท ก็ 10 ล้านแล้ว เพือ่ การสือ่ สาร มันเลยต้องการการวิง่ ทีด่ เู กินจริงนิดหนึง่ ถ้าเราจัดงานวิง่ การกุศล ในสวนลุมพินี 4 รอบ เรียกคนมาได้รอบละ 300 คน วิ่งแจกเสื้อ แจกเหรียญ เราดูเขาท�ามาหมดแล้ว ซึ่งก็ดูเป็นปัญหารายวัน ที่โอเค เธอมีปัญหาที่นั่น ฉันมาช่วยแล้ว คนรู้ก็ประมาณหนึ่ง ออกมาช่วยแล้วไง สุดท้ายก็ลืม ไม่ได้ถูกบอกต่อ คือคุณเชือ่ ในการส่งข้อความออกไปในวงกว้าง เพือ่ หวังแก้ปญ ั หา ในเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าปัญหารายวันอย่างนั้นใช่ ไหม ผมไม่รวู้ า่ ศัพท์วชิ าการเรียกว่าอะไร แต่รวู้ า่ เราอยากใช้โอกาสนี้ กระจายปัญหาออกไปให้กว้างที่สุด ผมว่านี่มันเป็นปัญหาของ พวกเราทุกคนนะ ญาติเราบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้อง

ไปรอคิวโรงพยาบาลรัฐ อาจต้องการเครือ่ งมือบางอันเพือ่ ช่วยชีวติ เขา บางคนอาจจะคิดว่า จริงเหรอที่เงิน 10 บาท จะช่วยคนได้ แต่ผมบอกเลยว่ามันมีคุณค่า มีความหมายมาก แต่ถึงที่สุดแล้วเราก็สามารถไม่สามารถวิ่งได้ตลอดทุกวัน หรือวิ่ง 400 กิโลเมตร ได้ทุกเดือน ในอนาคตก็ยังมีปัญหา เกิดขึ้นอยู่ คุณมองตรงนี้อย่างไร ใช่ๆ ผมไม่ใช่ผวู้ เิ ศษอยูแ่ ล้ว ซึง่ ตลอดมาก็มคี นในสังคมออกมา ท�าบางสิง่ เพือ่ ช่วยเหลือผูค้ นอยูต่ ลอดเวลา แต่ถา้ เราไปคิดแบบนัน้ เราก็จะไม่ได้ทา� อะไรเลย คิดว่าเดีย๋ วก็มปี ญ ั หา เราจะท�าไปท�าไม เดี๋ยวก็คงมีคนมาท�าเอง หรือเดี๋ยวอีกปีหนึ่งคนก็ลืมไปแล้วมั้ง ถ้าเราคิดแต่เรื่องปัญหา เราจะไม่ได้เริ่มท�าอะไร เป้าหมายในฝัน ของผมคือ ท�าให้โครงการนี้ไปช่วยบอกต่อ ไปช่วยกระตุ้นเตือน ให้กับคนในพื้นที่อีกหลายๆ จังหวัด หลายๆ อ�าเภอ ให้เขาหัน กลับไปมองโรงพยาบาลหลังบ้านเขาว่ามีปัญหานี้อยู่หรือเปล่า

และถ้าเขาเป็นคนที่มีพลังประมาณหนึ่งและริเริ่มจะท� าอะไร สักอย่างเพื่อโรงพยาบาลหลังบ้านเขา อันนี้มันคือปลายทาง ในฝันที่อยากให้เกิดขึ้นมาก ที่สิ่งที่เราท�าสามารถจะต่อยอด ออกไปในอีกหลายๆ ที่ที่มีปัญหาแบบนี้ได้ หรือว่าผมก็จะท�า โครงการตรงนี้ทุกๆ ปี ผมตั้งเป้าไว้อย่างนั้น มันคงเป็นหลักไมล์ ในชีวติ ของเรา สิง่ ทีเ่ ราจะท�าเพือ่ คนอืน่ บ้างเล็กๆ น้อยๆ เท่าทีเ่ รา จะท�าได้ ในฐานะที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้ เพราะว่าที่ผ่านมา ทุกคนสนับสนุนให้เรามาถึงจุดนี้ได้ ถ้ า ย้ อ นกลั บ มาส� า รวจตั ว เอง คิ ด ว่ า การวิ่ ง ครั้ ง นี้ มั น เป็ น การตั้งค�าถามหรือหาค�าตอบอะไรในชีวิตด้วยหรือเปล่า ไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเลย ผมแค่ทา� มัน มันเป็นโปรเจ็กต์ที่ผุด ขึ้นมา แล้วเราก็ท�าอย่างรวดเร็วมาก หลังจากท�าการบ้าน คิดถึง วิธกี ารนูน้ นีก้ ไ็ ม่เวิรก์ จนมาเจอวิธนี ี้ คิดว่าจะเวิรก์ ไหมวะ ท�าตรงนี้ เพื่อสื่อสารตรงนี้ เฮ้ย มันพอไหวนะ เอาเลย ไม่ต้องไปคิดว่ามา


จากตรรกะหรือมีอะไรรองรับสมเหตุสมผลไหม ท�าก่อน พี่ครับ ช่วยผมหน่อยตรงนี้ ผมเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังมาประมาณ รอบทีร่ อ้ ยแล้ว เพราะว่าผมต้องขอความช่วยเหลือจากคนจ�านวนหนึง่ ในการท�าเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง ใช้ทุนจ�านวนหนึ่งในการท�าเรื่องนี้ ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือ แล้วก็ต้องไปเล่าเรื่องนี้กับทุกคน โดนค�าถามแบบนี้บ้าง แตกต่างไปบ้าง เจอค�าถามในเชิงที่ท�าให้ กลับมาฉุกคิด ให้กลับมาท�าการบ้านก็เยอะ ผมอยู่กับสิ่งนี้มา ประมาณเดือนหนึ่ง ก็พูดเรื่องนี้ทุกวัน ซึ่งมันสนุกมากเลยนะ ไม่รสู้ ิ บางทีผมท�างานนีห้ นักกว่าการออกไปโปรโมตอัลบัม้ ตัวเอง อีก ผมรู้สึกเหนื่อยกาย แต่ไม่ได้เหนื่อยใจ เหนื่อยกายมันมีบ้าง ที่เราต้องตื่นเช้าตั้งแต่แปดโมงไปติดต่อกับราชการในเวลาที่เรา ไม่คุ้นเคย (หัวเราะ) เราคุ้นกับเวลาหลังเที่ยง เดือนทีผ่ า่ นมามันสนุกมาก แล้วได้คดิ ว่าปลายทางเราท�าเพือ่ เด็กคนหนึง่ ทีแ่ ชร์เครือ่ งอบตัวกับอีกคนอยู่ พ่อแม่เขาทีเ่ ห็นลูกป่วยอยู่ แต่รกั ษาไม่ได้ คนแก่ทรี่ อเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ เฮ้ย มันมีกา� ลัง ตอนแรก ไม่ได้คิดใหญ่ด้วยซ�า้ เพราะเป็นคนขี้อาย เป็นคนกลัว กลัวคน บอกว่าเราท�าดีเพื่อโปรโมตตัวเอง เอาหน้า กลัวที่จะโดนคนว่า โดนคนวิจารณ์และมองแบบนี้ อยากท�าเล็กๆ วิง่ 400 กิโลเมตรนีแ่ หละ ท�าเล็กๆ เซตคนขึน้ มากลุม่ หนึง่ รับบริจาคทางช่องทางตัวเอง ท�าเล็กๆ ได้เท่าไหร่กโ็ อเค แฮปปี้ ไม่ตอ้ งป่าวประกาศมากมาย บริษทั ทีเ่ รา รู้จักที่เขาพอจะสนับสนุนได้ ก็ไปขอเงินเขามา มีผู้ใหญ่ใจดีอะไร แบบนี้ ก็เดินใต้ดนิ ไปเล็กๆ ไม่ตอ้ งออกสือ่ ไม่ตอ้ งสัมภาษณ์อะไร กลัว... กลัวจริงๆ ที่จะโดนแบบนี้ เพราะเราอยากท�าเรื่องนี้ด้วย ความสบายใจทีส่ ดุ เราไม่ได้อยากมาอยูท่ า่ มกลางผูค้ น ให้คนตัดสิน ว่าเราท�าเพื่ออะไรหรือมีผลประโยชน์ไหม หรือมาตั้งค�าถาม เรากลัวมากเลยนะ เพราะถ้าท�าแล้วเครียดเราจะไม่ท�า ในชีวติ ประจ�าวันทีท่ า� เพลงหรือท�างานก็มคี วามเครียด มีความกดดันอยูแ่ ล้ว แล้วถ้าท�าตรงนี้แล้วเครียดอีกก็จะไม่ท�า มันเป็นโจทย์แบบนี้ แล้วท�าไมถึงต้องข้ามความกลัวนั้นมาให้ ได้ นีแ่ หละ เพราะคุยกับผูใ้ หญ่คนหนึง่ ทีส่ นิท บอกให้เขาช่วยหน่อย เพราะเตะบอลกับพีเ่ ขาตลอด บอกว่าผมจะท�าอย่างนัน้ อย่างนีค้ รับ จะยังไงดี พี่จะช่วยบอกต่อได้ไหม ช่วยกระซิบบอกต่อได้ไหม ในฐานะที่พี่เขามีนิตยสารในมือ พี่เขาก็ถามว่า อ้าว แล้วท�าไม ไม่ทา� ให้มนั จริงจังไปเลยวะ เฮ้ย ท�าดีไม่ตอ้ งเขินดิ ตามสไตล์พเี่ ขา ท�าดีไม่ต้องอาย ท�าไปเลย พี่เขาก็บอกว่า ถ้าเราท�าตรงนี้ เราท�า เต็มที่ เต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วคนรูเ้ ยอะๆ มาช่วยกันเยอะๆ ได้เงิน ไปช่วยตรงนี้เยอะๆ มันก็ดีไม่ใช่เหรอ เราอุตส่าห์ลงแรงขนาดนี้ มันต้องได้ผลที่คุ้มค่าเหนื่อยสิวะ มันมีอยู่แล้วคนที่จะมองเรา แบบนั้น ไม่ต้องไปกลัว ท�าไปเลย ถ้ามันจะได้ผลประโยชน์เยอะ ทีส่ ดุ กับปลายทางทีเ่ ราต้องการให้เป็น ผมก็คดิ ว่า เออ จริงว่ะ ใช่ เราอุตส่าห์ตงั้ ใจขนาดนีแ้ ล้ว อะ กลัน้ ใจ เอาก็เอา ท�าให้มนั เป็น เรือ่ งใหญ่ไปเลยก็ได้ เพราะอยากให้คนรูเ้ ยอะๆ เพือ่ ให้มาช่วยกันเยอะๆ สิ่งที่ยากที่สุดในภารกิจครั้งนี้คืออะไร ไม่ยาก มันไม่ยากเลย ยากสุดอาจจะเป็นเรื่องของการวิ่ง ที่จะต้องจบให้ได้ ถ้าพูดถึงเรื่องวิ่ง มันก็อยู่ที่การฟิตซ้อมแล้วว่า เราจะออกแบบยังไงให้มันจบ 400 กิโล ใน 10 วันได้ ซึ่งตรงนี้ ก็มคี นมาซัพพอร์ต มีคนมาช่วยดูแลเยอะ คุณหมอตรวจร่างกาย ให้ความเห็น ออกแบบการซ้อม นักกายภาพมาช่วย นักกีฬาที่มี ประสบการณ์ในการวิ่งระยะนี้ก็จะมาช่วยเราออกแบบการซ้อม ช่วยซัพพอร์ตเราในการวิง่ จริงๆ มีคณ ุ หมอทีม่ ปี ระสบการณ์จริงๆ วิ่งตามเราทุกก้าว สมมติเราวิ่งแล้วล้มฟุบไป เหมือนนักบอล พรีเมียร์ลกี ทีฟ่ ติ ๆ อยูบ่ างทีกล็ ม้ กลางสนามได้ เราก็มคี ณ ุ หมอทีว่ งิ่ ติดกับเราเลย เพือ่ ทีเ่ วลาล้มไปก็ปม๊ั ขึน้ มาได้เลย เพราะหนึง่ วินาที ก็ส�าคัญ เรามีคนช่วยอยู่ตรงนี้เสมอ ซึ่งมันอาจท�าให้เรื่องที่ยาก ยากน้อยลง หรือปัญหาที่จะเกิดก็มีคนมาช่วยรองรับ มันก็เลย ดูเหมือนไม่ได้ยากมาก เพราะพอเราอธิบายแบบนี้กับเขา เขาก็ เห็นด้วย และพร้อมมาช่วย ทุกโรงพยาบาลเลยนะครับ ต้องขอบคุณ ผ่านทางนีไ้ ว้เลย ขอบคุณมาก คุณหมอทุกคนทีม่ าช่วยให้ความเห็น เขาก็ช่วยฟรีๆ เลย แสดงว่าคุณก็รู้ว่าทุกกิโลเมตรที่ก�าลังจะวิ่งมีความเสี่ยง มันก็มีปัจจัยเสี่ยงแหละ มันก็บ้าพอสมควร แต่เราก็เห็น


“ผมไม่ใช่ผู้วิเศษอยู่แล้ว ซึ่งตลอดมาก็มีคนในสังคมออกมาท�าบางสิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คน อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไปคิดแบบนั้น เราก็จะไม่ได้ท�าอะไรเลย คิดว่าเดี๋ยวก็มีปัญหา เราจะท�าไปท�าไม เดี๋ยวก็คงมีคนมาท�าเอง หรือเดี๋ยวอีกปีหนึ่งคนก็ลืมไปแล้วมั้ง ถ้าเราคิด แต่เรือ่ งปัญหา เราจะไม่ได้เริม่ ท�าอะไร” บางคนวิง่ มาจากปัตตานี น้องๆ ตัวเล็กๆ บางทีกว็ งิ่ มาจากบุรรี มั ย์ เขายังไม่เป็นไรเลย แล้วเรามีคนช่วยเยอะขนาดนี้ ไม่เป็นไรหรอก เราไม่ได้วิ่งเร็วๆ นี่ เราก็วิ่งต๊อกแต๊กๆ เหนื่อยก็เดิน แล้วยังมีทีม ให้ น�้ า ให้ ท ่ า อี ก ก็ อ ยู ่ ที่ เ ราแล้ ว ว่ า เตรี ย มตั ว พร้ อ มขนาดไหน กล้ามเนื้อเราไหวไหม ใจเราไหวไหม ซึ่งใจผมบอกว่าโอเค ใจที่ ไหวคือแบบไหน ไหวอะ เออ เราคิดถึงปลายทาง ไม่ต้องคิดถึงกายภาพ คิดถึงปลายทางว่าเราท�าอะไรอยู่ ท�าเพื่ออะไรวะ สิ่งที่ยากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องการวิ่ง ระหว่างทางมันมีทุกคนมาช่วย ซึ่งเป็น เรื่องที่สวยงามที่สุดที่ผมเจอเลย มีคนใจดีในเมืองไทยเพียบเลย จริงๆ นะ คนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเยอะเลย ตามท้องถนน ทีผ่ มเดินตอนนีม้ แี ต่คนทักเรือ่ งนี้ แล้วบางคนก็ควักเงินมาให้ผมเลย ขอช่วยด้วย สู้ๆ นะครับ ขนาดยังไม่ได้วิ่งเลย ดีเลย ดีมากเลย ได้เห็นน�้าใจคนระหว่างทาง นั ก วิ่ ง ทุ ก คนจะพู ด ว่ า ถึ ง จุ ด หนึ่ ง ในการวิ่ ง จะทรมานมาก โดยเฉพาะการวิง่ ระยะไกล แล้วนีค่ ณ ุ ต้องเจอช่วงเวลาแบบนัน้ ซ�้าๆ กันตลอด 10 วัน คือเราออกแบบการวิ่ง 10 วัน 400 กิโลเมตร เท่ากับ 1 วัน วิ่ง 40 กิโลเมตร เราแบ่งการวิ่งเป็น 4 เซต 4 ช่วงการวิ่ง ก็จะวิ่ง ประมาณช่วงละ 10 กิโลเมตร และพักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง แล้วก็เตรียมตัววิ่งในเซตต่อไป เซตแรกเราออกตี 4 ครึ่งถึง 6 โมง เช้า วิ่งๆ เดินๆ ชั่วโมงครึ่ง ไม่ต้องรีบ พอพักปุ๊บ เซตที่ 2 เราจะ เริ่ม 6 โมงครึ่งถึง 8 โมงเช้า หลังจากนั้นเราก็จะพักยาวหน่อย แล้วเริ่มเซตที่ 3 ประมาณบ่าย 3 โมง คือเราไม่ได้วิ่งตลอด 40 กิโลเมตรติดกัน วิง่ แบบนัน้ มันไม่มที างจบอยูแ่ ล้ว เราออกแบบ ให้มนั ไม่ทรมานมาก คือออกแบบให้เป็นไปได้จริงๆ แล้วเราไม่ได้ ออกแบบคนเดียว ก็จะมีนกั วิง่ มาช่วยออกแบบ คุณหมอ นักกายภาพ ที่ช่วยดูว่าวิ่งเท่านี้ร่างกายจะไม่หนักเกินไป จริงๆ สาระมันไม่ได้อยู่ที่การวิ่งเท่าไหร่ สาระมันอยู่ที่เรื่อง ที่เราต้องการจะสื่อสารมากกว่า แล้วในระหว่างช่วงที่วิ่ง เราก็จะ ชวนพี่ ๆ นั ก ร้ อ งดาราที่เ รารู ้ จัก ที่ เ ขาวิ่ง อยู ่ แ ล้ ว มาวิ่ ง ด้ ว ยกั น ในแต่ละช่วง เพื่อที่เราจะใช้ช่องทางของเขาในการกระจาย เรื่องราวที่อยากจะบอก บางคนมีคนติดตามในโซเชียลมีเดีย เป็นล้านๆ คน ก็ให้เขาช่วยกระจายข่าว บอกต่อ และช่วยกัน เหมือนขายตรง เขาก็จะกระจายในช่องทางของเขา มาช่วย บอกต่อ ช่วยกันวิ่งให้การวิ่งครั้งนี้มันดูมีสีสัน มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรทัดสุดท้ายของเราจะได้ความช่วยเหลือที่เยอะจริงๆ บรรทัดสุดท้ายตั้งเป้าไว้ ไหมว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ เยอะทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ เพราะเครือ่ งมือแพทย์มนั ไม่ใช่ 10 บาท 20 บาท ไม่ใช่หมืน่ สองหมืน่ บางเครือ่ งเริม่ ต้นทีห่ ลักล้าน อย่างเครือ่ ง ทีเ่ ราไปตรวจความดันก็หลายแสนแล้ว สมมติเราหาเงินให้เขาได้ 10 ล้าน เอาไปซือ้ เครือ่ งมือแพทย์ได้ 5 เครื่อง ก็ดูไม่เปลีย่ นแปลง เท่าไหร่เลยนะ คือครัง้ นีผ้ มอยากได้เยอะทีส่ ดุ เพือ่ ให้เขาไปต่อยอด อะไรก็ได้ คุณหมอเอาเงินไปเลย แล้วคุณหมอลองจัดการดูครับ มีเงินเหลือมาซือ้ เตียงเพิม่ ให้สวัสดิการพยาบาลทีเ่ ขาป่วย เพราะ โรงพยาบาลไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพพออย่าง โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ พยาบาลก็ตดิ เชือ้ โรคจากคนป่วยด้วย สวัสดิการก็ไม่ได้ดี แต่ก็เสียสละ จะได้มีเงินไปจัดการตรงนั้นได้ ด้วย ห้องผ่าตัดทีป่ ดิ อยูก่ เ็ ปิดได้ดว้ ย ใช้เงินอีก 3-4 ล้าน ลงไปตรงนัน้ อยากได้เยอะๆ เยอะทีส่ ดุ เพือ่ อะไร เพือ่ ให้คณ ุ หมอได้ใช้เงินตรงนี้

เยอะที่สุดด้วย และเพื่อบอกต่อว่าคนไทยเรา พอเวลาจะช่วยกัน จริงๆ ก็ใจดีนะ ใจดีจริงๆ ไม่ใช่ทา� ขนาดนีแ้ ล้วได้นดิ หน่อย เพือ่ แสดง อะไรบางอย่างในเชิงสัญลักษณ์อย่างเดียว เราอยากท�าให้มนั เกิด เป็นรูปธรรมด้วย ที่คุณบอกว่าเหมือนเอาทรายไปถมทะเล แล้วคิดว่าการน�า ทรายไปถมทะเลท�าอย่างไรถึงจะเต็ม ต้องอาศัยอะไร ก็คาดหวังให้คนทีม่ แี รงอย่างเราได้ไปถมกันเรือ่ ยๆ แล้วคนป่วย ก็มีเรื่อยๆ มันก็ไม่จบสิ้นหรอก โลกแตกมันก็ยังมีคนป่วยทุกวัน เราเป็นคนหนึ่งในคนที่จะเอาอะไรไปถมได้ก็ช่วยกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ มีคนที่มีแรงแบบเราเขาก็ไปถมได้ มันก็ต้องช่วยกัน ไม่ใช่เราท�า คนเดียว ก่อนผมท�าก็มคี นไปช่วยตัง้ เยอะกว่านีอ้ กี เราไม่ได้ชว่ ยอะไร เยอะเลย ยังไม่ได้เริ่มช่วยเลยด้วยซ�า้ เพิ่งเริ่มต้นเอง มีคนบริจาค 10 ล้าน 20 ล้านอยู่ แต่ไม่ได้มาพูดแบบเราก็มีเยอะแยะ เราก็ทา� ในสิ่งที่ตัวเองท�าได้ สื่อก็ท�าในสิ่งที่ตัวเองท�าได้ อันนี้เป็นเรื่องดี ที่สุดเลยนะ เพราะเราไม่ได้มีเยอะพอที่จะบริจาคเยอะเหมือน คนที่มีเยอะนี่ เราท�าเต็มที่ในแบบที่เราท�าได้ ผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ ดีแล้ว ท�าในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อบอกต่อให้ทุกคน มาช่ ว ยกั น พอปั ญ หานี้ ไ ปถึ ง คนที่ ร ะดั บ กลางๆ อย่ า งเรา เขาบริจาคได้ 100 โดยไม่เดือดร้อน เขาก็ช่วย 100 ได้ เขาก็ทา� เต็มที่ของเขาแล้ว คือมันเป็นเรื่องนี้มากกว่า ก็ช่วยกันถม นึกภาพวันวิ่งจริงๆ เป็นอย่างไร วันวิง่ จริงก็ไม่รจู้ ะเกิดอะไรขึน้ เพราะไม่เคยวิง่ แบบนีเ้ หมือนกัน แล้วก็ไม่เคยมีใครทีว่ งิ่ แบบนีเ้ ท่าไหร่ แต่กค็ งไม่ได้มคี นต้อนรับหรือวิง่ ร่วมขบวนด้วยเยอะๆ สิ่งที่ผมกลัวคืออะไรรู้ไหม กลัวว่าจะไป เดือดร้อนการจราจร คือไม่อยากให้มนั เกิดภาพตรงนี้ ทีผ่ มบอกทุกคน ว่าจะวิ่งคนเดียว เพราะว่าผมไม่อยากให้มันไปเดือดร้อนคนอื่น ที่อาศัยถนนในการสัญจร บางคนก็รีบ บางคนก็ป่วย บางคนก็ ต้องการเดินทางอย่างสะดวกสบาย นั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมกังวล อยากจะแค่วงิ่ เพือ่ สือ่ สารช่องทางตรงนีใ้ ห้มนั มีประสิทธิภาพทีส่ ดุ โดยที่ก็ไม่เดือดร้อนคนอื่น ไม่อยากเลย เป็นเหตุผลที่ผมจะวิ่ง ตี 4 ครึง่ วิง่ ให้เสร็จภายใน 8 โมง หรือให้เสร็จก่อนเวลาทีค่ นจะสัญจร มากๆ แต่ชว่ งบ่ายๆ เย็นๆ มันอาจจะมีบา้ ง แต่ผมก็จะพยายามวิง่ อยูใ่ นไหล่ทางให้เยอะทีส่ ดุ พยายามบอกทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เลยนะครับ พี่ๆ ทีมงานทุกคน หรือพี่ๆ ต�ารวจจราจรทุกคน ว่า ผมไม่ได้อยากปิดถนนหรืออะไรเลย อยากจะแค่ให้ผมได้วิ่งบน ไหล่ทางได้กพ็ อแล้ว ให้รถได้วงิ่ ตามเลนของเขา อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ ม กังวลว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้กบั คนใช้รถ เพราะว่า ไม่ได้มีคนเห็นดี เห็นด้วยกับเรา 100% หรอก ผมเชื่ออย่างนั้น และผมจะพยายามบอกเลย ไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนตรงนี้ พอพูดเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีคนรับรู้ ก็เหมือนเป็นค�าสัญญา เหมือนกันหรือเปล่า ต่างจากการวิ่งทั่วไปที่เหนื่อยหรือไม่ ไหว ก็เลิกได้ แต่อันนี้เหมือนคุณจะเลิกไม่ ได้แล้ว ไม่ไหวคืออะไร คือถ้าเหตุการณ์ไม่ได้ถงึ กับขาหักจนวิง่ ไม่ได้แล้ว หรือเอ็นฉีก ข้อเท้าพลิกจนต้องพักไป 2 เดือน แบบนัน้ ก็คงวิง่ ไม่ได้ แต่ถา้ แค่ขาแพลงหรือพักแค่นดิ เดียวก็หาย ผมก็วงิ่ ต่อนะ เหนื่อย นอนพักคืนเดียวก็หาย แต่ในเชิงกายภาพต่างหากทีเ่ ราต้องไปถาม ร่างกายหน่อยว่า ข้อเท้ามึงไหวไหมวะ เข่ามึงโอเคนะ ตรงนีม้ ากกว่า ทีต่ อ้ งเช็ก แต่ผมว่าใจไม่ยอมอยูแ่ ล้ว ถ้าถามใจมันก็ตอ้ งถึง แต่มนั ก็ตอ้ งถามข้อเท้า ถามหัวเข่า ถามขา ต่างๆ ด้วย ถามคุณหมอด้วย คือถ้าถามผมตอนนีผ้ มก็บอกว่าผมก็สดุ ก็ไม่ยอม แต่ไปช้าๆ ไม่ใช่


“เหนือ่ ยนอนพักคืนเดียวก็หาย แต่พวกกายภาพต่างหากทีก่ ต็ อ้ งไปถามมันหน่อยว่า ข้อเท้ามึง ไหวไหมวะ เข่ามึงโอเคนะ ตรงนีม้ ากกว่าทีต่ อ้ งเช็ก แต่ผมว่าใจไม่ยอมอยูแ่ ล้ว ถ้าถามใจมันก็ตอ้ งถึง แต่มันก็ต้องถามข้อเท้า ถามหัวเข่า ถามขา ต่างๆ ด้วย ถามคุณหมอด้วย คือถ้าถามผมตอนนี้ ผมก็บอกว่าผมก็สุด ก็ ไม่ยอม แต่ไปช้าๆ ไม่ใช่ ยูเซน โบลต์ นะ ไม่ต้องท�าลายสถิติโลก” ยูเซน โบลต์ นะ ไม่ต้องท�าลายสถิติโลก คนเห็นผมวิ่งบางทีก็อาจจะทักว่า เฮ้ย พี่ตูนมึงเดินนี่หว่า ผมก็ไม่เขินนะ ผมก็ยงั ไป โครงการนีม้ นั ถึงชือ่ ว่า ‘ก้าวคนละก้าว’ ไง โครงการนี้มันไม่ได้ชื่อว่าปรู๊ดปร๊าด หรือจี๊ดจ๊าด มันชื่อว่าก้าว ก้าวก็หมายถึงก้าวเดิน ก้าวต่อไป ไม่ต้องรีบก้าว ก้าวสั้นๆ บ้าง ถ้ามีแรงน้อย ก้าวยาวๆ ได้ ก้าวเร็วๆ ได้ ถ้ามีแรงเยอะ หยุดก้าวได้ ถ้าเหนื่อย พรุ่งนี้มาก้าวใหม่ ก้าวสั้นๆ ก้าวยาวๆ แต่ไม่หยุดก้าว 400 กิโลเมตร ถ้าเราไปเรื่อยๆ มันก็ถึงนะ แต่ถ้าไม่เริ่มก้าวเลย อยูก่ บั บ้านกิโลเมตรแรกก็คงไม่มี แล้วสิง่ ทีเ่ ราก�าลังท�าอยู่ หรือสิง่ ที่เราต้องการแก้ไขปัญหามันเป็นสิ่งที่ดูเกินจริง การที่เราจะวิ่ง 400 กิโลเมตร ตรงนี้ผมว่ามันสอดคล้องกัน คือมันก็ดูเกินจริง มากเลยกับปัญหาทีเ่ ราต้องการเข้าไปเยียวยา ดูเป็นปัญหาทีต่ อ้ ง ใช้ความตั้งใจ เหมือนเป้าหมายแห่งความส�าเร็จมันอยู่ไกลๆ มันเทียบเคียงได้กับ 400 กิโลเมตรมาก เราต้องการก้าวเล็กๆ จากทุกคนนี่แหละมาช่วยกัน คนละ 5 บาท 10 บาท ก้าวเล็กๆ นี่แหละ มากองรวมกัน ต่อกัน ก้าวต่อก้าว ทางไกลๆ มันก็ดู เป็นไปได้นี่หว่า ถ้าเราช่วยกันก้าวนะ อย่าปล่อยให้ใครก้าว คนเดียว มันไม่มีทางถึง โครงการนี้มันถึงชื่อก้าว จากนี้ ไปถ้าใครสักคนเห็นคุณก�าลังวิง่ อยูบ่ นท้องถนน เราจะมี ส่วนร่วมอะไรได้บ้าง ก็อย่าด่าเท่านั้นเองครับ ไม่ต้องท�าอะไร (หัวเราะ) นอกนั้น ท�าได้หมดเลย ให้ก�าลังใจ หรือสู้ๆ เมื่อเช้าก็ยังมีคนในหมู่บ้าน เอาเงินมาให้อยูเ่ ลย ผมยังโพสต์อนิ สตาแกรมไปเมือ่ กี้ หรือคุณป้า ข้างหลังบ้านก็เอาเงินใส่ซองมาให้ผม แล้วเขียนว่าร่วมบริจาคด้วย เป็นก�าลังใจให้ สู้ๆ นะ หรืออีกครั้งที่ผมชอบมาก เมื่อเช้า ก่อนออกจากหมู่บ้านจะไปท�างาน มีคุณป้าคนหนึ่งเห็นผมวิ่ง เหงือ่ ซ่กเลย ก็ตะโกนมาว่า ขอให้มพี ลังเยอะๆ นะ โอ้ แค่นผี้ มก็... ดีอะ (ยิม้ กว้าง) เราอยากจะท�ามันทุกปี แล้วให้โครงการนีอ้ ยูท่ งั้ ปี คือมีชอ่ งทางทีค่ นจะเติมก�าลังใจเข้ามาได้ตลอด มี SMS มีชอ่ งทาง บริจาคตรงไปทีโ่ รงพยาบาลตลอดเวลา ผมจะพยายามกระตุน้ เตือน ตลอดเวลาในเรื่องนี้ ต่อไปอาจจะมีเว็บไซต์ หรืออะไรที่ทุกคน จะอัพเดตเรื่องนี้ จะได้รู้ว่าตอนนี้เงินของทุกคนไปซื้อนั่นแล้ว นะครับ พยายามท�าให้มนั เกิดภาพเหล่านีต้ ลอดทัง้ ปี เหมือนเป็น อีกงานของที่เราท�า อยากให้มันเป็นอย่างนั้น ก็พยายามอยู่ ตอนนี้มีช่องทางอะไรในการร่วมสนับสนุนบ้าง ตอนนี้อย่างที่บอกเพิ่งเริ่มก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ ของผมเอง ก็จะมีชอ่ งทางของวงบอดีส้ แลม ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์ หรือเฟซบุก๊ บอกต่อให้เพื่อนๆ ช่วยกันแชร์ไป มีอินสตาแกรมของผมเอง ของวงเอง ซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไร ก็ต้องการการกระจายต่อไป ถ้าคนรู้เยอะๆ ก็จะช่วยกันบอกต่อก็จะดี เพิ่งเริ่มต้นน่ะครับ ถ้าให้พูดหนึ่งค�ากับตูนที่วิ่งเข้าเส้นชัยในวันนั้นจะพูดอะไร โอ๊ย น่าจะร้องไห้นะ แล้วก็อยากจะมีเงินเยอะๆ บอกคุณหมอ ว่าหมอเอาไปเลย ผมท�าให้แล้วครับ เอาไปเลย และได้ข่าวว่า วันนั้นก็จะมีคนจากบางสะพาน มีผู้ว่าฯ ประจวบฯ มาร่วมวิ่ง ต้อนรับเข้าเส้นชัยด้วยกัน คงเหมือน ฟอร์เรสต์ กัมพ์ มีเด็กน้อย มีผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ คนในต�าบล ในอ�าเภอมาวิง่ ด้วย ก็คงเป็นอีกวันหนึง่ ในชีวิตที่น่าจะมีความสุข อยากให้เราไปถึงวันนั้นได้ อืม แล้วจะ ท�ามันทุกปี มีความสุขมากเลยตอนนี้ บรรทัดสุดท้ายคือตอนนี้ มีความสุขมากเลยนะ


SEIZE THE MOMENT themomentum.co


A MUST

Magazine art4d no. 242

GADGeT

Garmin fēnix 3 Rose Gold Premium Edition

“Don’t miss these things this week!”

นาฬิกาสุดหรูที่บวกฟังก์ชันของนาฬิกา มัลติสปอร์ตได้อย่างลงตัว โดยตัวเครื่องของ Garmin Fenix 3 Rose Gold Premium Edition ผลิตจากวัสดุพรีเมียมและเพิ่มความหรูหรา ด้วยรอบหน้าปัดนาฬิกาเคลือบสีโรสโกลด์ สายนาฬิกาท�าจากหนังสีดา� พิมพ์ลายหนังจระเข้ และยังมีสายซิลิโคนสีด�าให้เลือกเปลี่ยนได้ ตามชอบ ซึ่งนอกจากฟังก์ชันการใช้งานเพื่อ ออกก�าลังกายทีม่ มี าให้อย่างครบครัน ตัวเครือ่ ง ยังรองรับเมนูภาษาไทย และมีการแจ้งเตือน ข้อความ และสายเรียกเข้าจากสมาร์ตโฟนเป็น ภาษาไทยอีกด้วย ในช่วงเดือนธันวาคมส�าหรับ คนที่ก�าลังมองหาของขวัญให้คุณพ่อ Garmin ลดราคาพิเศษจากปกติ 35,500 บาท เหลือเพียง 22,500 บาท เฉพาะที่ Garmin Showroom & Service Center ชัน้ 22 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ โทร. 0-2266-9944

BOOK

นิตยสาร art4d ฉบับพิเศษ ร่วมน้อม แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย การรวบรวมผลงานภาพถ่ายและผลงาน ศิลปะที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นโดย เหล่าศิลปิน สถาปนิก และนักออกแบบ ชั้นน�าของประเทศ อาทิ ติ้ว วศินบุรี, รักกิจ ควรหาเวช, โอ ธีรวัฒน์, Wrongdesign และศิลปินอีกจ�านวนมากเกือบสามสิบ ชีวิต เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความทรงจ�า และความรูส้ กึ ถึงช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า ความอาลัย และความคิดถึงที่หยั่งลึกลง ในหัวใจของทุกๆ คนตลอดระยะเวลากว่า หนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สิ้นแสงฉาน

“เป็นหนังสือเก่าที่พิมพ์มาแล้วหลายรอบมาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับเมียนมา เพราะถึงแม้จะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั แต่เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกีย่ วกับเมียนมาเท่าไหร่ ในหนังสือจะเล่าเรือ่ งราว เกี่ ย วกั บ เจ้าของชนกลุ่มน้อยไทใหญ่ ซึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงออสเตรีย ก็พูดถึงชีวิตของสามีที่ถูก รัฐบาลเผด็จการทหารของพม่าจับตัวไป ซึ่งปกติเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ อย่างนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอัตชีวประวัติที่เขียนโดยผู้หญิง ซึ่งมีผู้หญิงเป็นตัวเอกก็จะมีความดรามาติก สูง และอีกจุดที่ชื่นชมคือคนแปล (มนันยา) ที่แปลไว้ดีมาก อ่านไหลลื่นแล้วก็ไม่สะดุด เพราะด้วย ความที่เราท�างานเกี่ยวกับหนังสือแปล เวลาอ่านงานอะไรพวกนี้ก็จะจับผิดโดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว แต่นี่ไม่รู้สึกสะดุดเลย” (ส�านักพิมพ์มติชน / 240 บาท) เลือกให้โดย : อรรถ บุนนาค นักเขียน นักแปล และผู้ก่อตั้งส�านักพิมพ์ JLIT

EXHIBITION


PLACE

เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

PROMOTION

สัมผัสบรรยากาศเมืองจ�าลองในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 ผ่านวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ เก่าแก่ที่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ดื่มด�่าภาพประเพณี ความสวยงามอันทรงคุณค่าในอดีต นับตั้งแต่ ก้าวแรก ที่ผ่านประตูเมืองเข้ามายังพื้นที่กว่า 60 ไร่ เยี่ยมชมย่านการค้าในสมัย ร.ศ. 124 รวมถึ ง ความงดงามของสถาปั ต ยกรรม เรือนไทย 4 ประเภทที่ตั้งตระหง่าน รวมทั้ง การด�าเนินชีวติ แต่ละวันด้วยวิถชี วี ติ ทีเ่ สมือนจริง ของคนในอดีต นับตั้งแต่ชนชั้นกรรมมาชีพ ชาวนา เรียนรูภ้ มู ปิ ญ ั ญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ไปจนถึ ง ชนชั้ น ปกครองกั บ ผลงานศิ ล ปหัตถกรรมที่วิจิตรบรรจง อาทิ งานใบตอง งานดอกไม้ งานเครือ่ งแขวน งานแกะสลักผลไม้ เมืองมัลลิกาตัง้ อยูต่ รงทางเข้าประสาทเมืองสิงห์ ติดปัม๊ บางจาก ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ห่างจากตัวเมือง 32 กิโลเมตร เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.

Y D A RE ERVE S O T STARAT CKS BU

Coffee World Christmas Menu

ใครที่ชอบช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจ แนะน�าว่าให้พุ่งไปที่เคาน์เตอร์ร้าน Coffee World เพราะช่วงนี้ เขามีโปรโมชันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยเมนูเครื่องดื่มจากช็อกโกแลต ได้แก่ Christmas Chocolate Frappe ช็อกโกแลตปัน่ รสชาติเข้มข้นถึงใจ เพิม่ ความอร่อยด้วยสตรอเบอรีพเู รและช็อกโกแลตชิป ท็อปด้วย วิปครีม ราดด้วยซอสสตรอเบอรีพูเร เข้ากันได้อย่างลงตัว ส่วนอีกเมนูส�าหรับคนที่รักพี่เสียดายน้อง ไม่อยากเลือกระหว่างกาแฟกับช็อกโกแลต ก็ต้องสั่ง Christmas Mocha Frappe กาแฟเอสเพรสโซปั่น ผสมช็อกโกแลตรสชาติกลมกล่อม เพิ่มรสสัมผัสด้วยช็อกโกแลตชิป ท็อปด้วยวิปครีมและราดด้วยซอส สตรอเบอรีพูเร ทั้งสองเมนูราคา 149 บาทเท่านั้น ถ้าซื้อเครื่องดื่มคู่กับเค้กชนิดใดก็ได้ ลดทันที 30% ที่ร้าน Coffee World ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2560

IKEA Vinter Collection 2016

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าในบรรยากาศหน้าหนาว ด้วย คอลเล็กชัน วินเทอร์ 2016 จาก อิเกีย ซึ่งมาพร้อมไอเดีย การแต่งบ้านที่จะช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งความสุขให้ทุกคนได้มี ช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน โดยในคอลเล็กชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก วิถชี วี ติ ของชาวสวีเดน ในช่วงศตวรรษที่ 19 ทีผ่ สานความเรียบง่าย เข้ากับวัสดุจากธรรมชาติแท้ๆ ช่วยสื่อถึงความรู้สึกอบอุ่น เช่น เชือกถัก ผ้าวูล ผ้าลินิน ผ้าขนสัตว์ แผ่นหนัง ไม้ธรรมชาติ และ โลหะ โทนสีธรรมชาติ รวมทั้งสีทองและสีแดงประจ� าเทศกาล คริสต์มาส เข้าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความรืน่ รมย์ได้ตงั้ แต่วนั นี้ เป็นต้นไป ที่สโตร์อิเกีย เมกาบางนา หรือที่ www.ikea.co.th

COLLECTION The Game | Viet Nam by LE Brothers

เวี ย ดนาม หนึ่ ง ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นอาเซี ย นที่ มี ประวัตศิ าสตร์นา่ สนใจ แต่ถา้ คุณอยากรูจ้ กั เวียดนามให้มากขึน้ ลองแวะมาชม เดอะ เกม | เวียดนาม โดย ลี บราเธอร์ส นิทรรศการสือ่ ผสมทีป่ ระกอบไปด้วยวิดโี ออาร์ต 24 ช่อง ซึง่ เต็ม ไปด้วยเรือ่ งราวทีห่ ลากหลาย เช่น อาวุธปืนจากทัง้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต เครื่องเขิน แผนที่ หนังสือ ทั้งหมดนี้ น�าเสนอผ่านมุมมองของศิลปินฝาแฝดจากเมืองเว้ เล หง็อก ตาน และ เล ดึก ฮาย ทีจ่ ะท�าให้คณ ุ ได้เข้าถึงอัตลักษณ์ของเวียดนาม ทีผ่ ่านการแบ่งแยกจากสงคราม จนมาถึงยุคแห่งการปรองดอง และความเป็นปึกแผ่น นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-20.00 น. โดยไม่เสีย ค่าเข้าชม ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2

PRODUCT Starbucks Drinkware

สตาร์บัคส์ เตรียมพร้อมส�าหรับฤดูกาลแห่งการแบ่งปันและ การให้ด้วย ดริงก์แวร์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายที่เป็น สัญลักษณ์ของฤดูหนาว เน้นความทันสมัยและโดดเด่น อย่างลายสก็อต ลายเส้น ลายเกล็ดหิมะ ที่มาพร้อมกับรูปสัตว์แสนน่ารัก โดยใช้โทน สีแดง ฟ้าอ่อน เทาอ่อน และขาวซึ่งเป็นสีประจ�าฤดูกาล พร้อม สี เ หลื อ งเมทั ล ลิ ก สื่ อ ความหมายถึ ง มิ ต รภาพที่ ดี เ หมาะส� า หรั บ การเริ่มต้นปีใหม่ เริ่มวางจ�าหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มกราคม 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา

a day BULLETIN ที่สตาร์บัคส์ 40 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ 1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 2 2. เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ 1 3. สยามพารากอน ชัน้ 1 4. สยามพารากอน ชัน้ 3 5. สยามเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 3 โซน A 7. Big C เอกมัย 8. เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 9. เอ็มโพเรียม ชัน้ 5 10. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 11. ทองหล่อ (ระหว่างทองหล่อ ซอย 11 และ 13) 12. มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ (ทองหล่อ ซอย 4) 13. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 14. ออล ซีซนั เพลส 15. อาคารอือ้ จือเหลียง 16. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 17. สีลมคอมเพล็กซ์ 18. ไทมส์ สแควร์ ซอยสุขมุ วิท 12 19. ไทยพาณิชย์ปาร์กพลาซ่า 20. จามจุรสี แควร์ 21. อาคารเดอะสิบเก้า ชิดลม 22. อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 23. IDEO พญาไท 24. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ชัน้ 1 25. โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ สกายล็อบบี้ ชัน้ 10 26. โรงพยาบาลสมิตเิ วช ซอยสุขมุ วิท 49 27. โรงพยาบาลกรุงเทพ 28. โรงพยาบาลรามาธิบดี 29. โรงพยาบาลพระราม 9 30. The Crystal 31. The Scene ทาวน์อนิ ทาวน์ 32. SOHO Thailand ถนนบำารุงเมือง 33. นวมินทร์ซติ อ้ี เวนิว 34. นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์ 35. The Nine Center 36. The Promenade 37. Terminal 21 38. หลังสวน 39. CDC 40. RCA


06

SHOPPING 13

03

12

KEEP IT WARM AND COZY

15 04

เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า เราอยากชวนคุณมาร่วมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้ดูอบอุ่น เพื่อต้อนรับลมหนาวระลอกแรกพัดที่เริ่มพัดมาอย่างแผ่วเบา ดีเทลเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการอยู่อาศัยในบ้านให้แสนสุขสบายและดีต่อใจในแบบที่คุณคาดไม่ถึง 05

08

07 01เก้าอี้ จาก Habitat 02 กล่อง จาก Habitat 03 โคมไฟ จาก Habitat 04 โซฟา จาก Trend Design 05-06 นาฬิกา จาก Trend Design 07 กระจก จาก Chanintr Living 08 ตู้ลิ้นชัก จาก Chanintr Living 09 เก้าอี้ จาก Jonathan Adler 10 เที ย น จาก Jonathan Adler 11 กบเหลาดินสอ จาก Jonathan Adler 12 แจกัน จาก Index 13 โคมไฟ จาก Index 14 รูปปัน้ ตัวอักษร จาก Index 15 ที่กั้นหนังสือ จาก Index

10 09

02

WHERE 14 01

11

Habitat สยามดิสคัฟเวอรี, คริสตัล ดี ไซน์ เซ็นเตอร์ และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ Trend Design สยามพารากอน, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเดอะวอล์ ค เกษตรนวมิ น ทร์ และสาขาบางนา Chanintr Living สยามพารากอน Jonathan Adler เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม และสยามดิสคัฟเวอรี Index อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์


CALENdar W

T

F

S

S

M

MISS SAIGON

BRANDNEW 2016 ART PROJECT

UNDER THE SAME SKY

คี ต รั ต นบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลาง ใจราษฎร์นิรันดร์

บั น ทึ ก การแสดงสด ฉลองครบรอบ 25 ปี ของ สุ ด ยอดละครเพลงระดั บ ต�านาน ‘มิสไซง่อน ‘ตรึงใจ กับเรื่องราวความรักอมตะ การพลัดพราก และการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่แม่มี ให้กับลูก พร้อมกับทเพลง ไพเราะ วันนีถ้ ึง 7 ธันวาคม 2559 รอบฉาย 20.00 น. ณ Paragon Cineplex สยามพารากอน

นิ ท รรศการภายใต้ ‘โครงการศิลปะกรรมแบรนด์นิว 2016’ น�าเสนอผลงานชุด Dirty Snow Poesy โดย แพร พูพ่ ทิ ยาสถาพร และผลงาน ชุด My Hands Remember How Your Body Felt โดย ภาคินี ศรีเจริญสุข วันนีถ้ งึ 14 มกราคม 2560 ณ หอศิลป มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ วิทยาเขตกล้วยน�า้ ไท

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสื่อผสม ‘Under the Same Sky’ โดย ชัย ศิริ และ ธาดา เฮงทรัพย์กลู ศิลปิน ชั้ น น� า ของไทยที่ ส ร้ า ง ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ วันนีถ้ งึ 15 ธันวาคม 2559 ณ โนวา คอนเทมโพรารี แกลเลอรี ซ.มหาดเล็กหลวง 3 (เว้นวันจันทร์)

ครั้ ง แรกของการจั ด แสดงเครื่ อ งดนตรี ส ่ ว นพระองค์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ที่ สุ ด พร้อมเรื่องราวเบื้องหลังที่ น่าสนใจเกี่ยวกับบทเพลง พระราชนิพนธ์ ในงาน ‘คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิต กลางใจราษฎร์ นิ รั น ดร์ ’ วันนีถ้ ึง 11 ธันวาคม 2559 ณ ดิ เอ็มควอเทียร์

STEVE MCCURRY : A LIFETIME OF WORK

นิทรรศการ ‘Steve McCurry : A Lifetime of Work’ รวบรวมผลงานภาพถ่ายของ สตีฟ แม็กเคอร์รี ช่างภาพข่าว ระดับโลก เจ้าของผลงาน Afghan Girl ภาพถ่ายสาวน้อย อัฟกันดวงตาสีเขียว วันนี้ ถึ ง ปลายเดื อ นมี น าคม 2560 ณ House of Lucie (เว้นวันอาทิตย์และจันทร์)

THE PHILOSOPHY OF INSTRUCTIONS

นิทรรศการ ‘ปรัชญา ประ-ติ-บัต’ิ โดย แอร์วนิ วูรม์ น�าเสนอปรัชญาอันลึกซึ้ง ด้ ว ยวิ ถี แ บบสั น ทนาการ หากก็ ส ร้ า งกระบวนการ สะท้อนกลับให้ได้วเิ คราะห์ ตนได้อย่างเคร่งเครียด วันนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (เว้ น วั น จันทร์)

T

RAW

นิ ท รรศการภาพถ่ า ย ‘รอ’ น�าเสนอ 3 รูปแบบของ ชีวติ ทีไ่ ม่คงทน ไม่จรี งั ยังยืน ถ่ายทอดความงามที่เงียบสงัดจากสิง่ ทีเ่ หลือทิง้ ไว้จาก ความตาย โดย Christian Hogue, Yossawat Kasemthirakun และ Zuzanna Kowalska วันนี้ถึง 3 มกราคม 2560 ณ คาฬวิท สตูดโิ อ แอนด์ แกลเลอรี ซ.ร่วมฤดี 2 (เว้น วันอาทิตย์และจันทร์)

“ช่วงเวลาที่งดงาม แม้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ อาจคงอยู่ตลอดไป”

日本ビンテージ村

เรื่องราวสมัยหิ้วจักรยานขึ้นรถไฟญี่ปุ่นครั้งแรกๆ ของ ทรงกลด บางยี่ขัน เพื่อออกเดินทางไปครึ่งประเทศ ตระเวนหาหมู่บ้านเก่าอันอุ่นอวลไปด้วยเรื่องราว ของคนยุคสร้างโตเกียวทาวเวอร์ JAPAN VINTAGE VILLAGE ทรงกลด บางยี่ขัน


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์

ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงผู้มีวิธีคิดและบริหารงาน ที่น่าสนใจ โดยเขาบอกกับเราว่าธุรกิจให้เช่า เครื่องใช้สํานักงานของเขา หัวใจที่สําคัญที่สุด คือเรือ่ ง ‘บริการ’ ซึง่ เขายึดจุดแข็งนีแ้ ละนํามาใช้ โดยตลอด ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็พร้อม ปรับเปลี่ยนและมองหาช่องทางการพัฒนา รูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

Business Profile

Service with Passion

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือ ดิทโต้ กรุ๊ป ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดย เป็ น บริ ษั ท มื อ อาชี พ ในด้ า นการจั ด การงาน เอกสารแบบครบวงจร ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ ทางเลื อ กใหม่ ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก ให้ ป ระโยชน์ แ ละตอบสนองความต้ อ งการ ของลูกค้าและตลาด โดยตลอดมาได้มีการ-


ผมบอกเลยว่า passion จะยังไม่สมบูรณ์หรอก จนกว่าเราจะได้ลงมือทํา • จุดแข็งที่สุดของบริษัทเราคือ ‘บริการ’ (Service) เพราะในธุรกิจให้เช่าเครื่องใช้ส�านักงาน ผู้ใช้บริการ เขาไม่ได้สนใจเรื่องแบรนด์เท่าไหร่ เนื่องจากฟังก์ชัน การใช้งานของสินค้าเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เขาแคร์ว่าใครสามารถให้บริการเขาได้ดีที่สุด เร็วที่สุด ก็จะเลือกบริการของเจ้านัน้ อย่างบริษทั ใหญ่ๆ บางแห่ง เขาระบุกบั เราเลยว่าต้องมีพนักงานประจ�าอยูก่ บั เขากีค่ น แล้วภายในหนึ่งชั่วโมงต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้ได้ • ธุรกิจให้เช่าเครือ่ งใช้สา� นักงาน ‘บริการ’ เป็นสินค้า เป็นหัวใจ และเป็นทุกอย่าง ถ้าบริษัทเราถอดค�าว่า Service ออกก็จะไม่เหลืออะไรเลย แต่เดิมเราอาจมองว่า การแข่งขันคือการลดต้นทุน หรือการหาสินค้าในราคา ถูกที่สุดมอบให้กับลูกค้า แต่ถ้ามาถึงจุดนี้บอกเลยว่า สินค้าที่ส�าคัญที่สุดของเราคือบุคลากรและการบริการ จุดนี้ต่างหากที่ท�าให้บริษัทเราไม่เหมือนคนอื่น • ผมเชื่อว่าในทุกๆ การเปลี่ยนแปลงจะมีช่องว่าง ให้เราสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เสมอ บริษทั ของเราก็ผา่ นจุดนัน้ มาเหมือนกัน ยกตัวอย่างในสมัยก่อนกล้องก็เป็นกล้องฟิลม์ แบบแอนะล็อก จนถึงวันหนึง่ ก็เปลีย่ นมาเป็นกล้องดิจติ อล อุปกรณ์เครือ่ งใช้สา� นักงานก็เหมือนกัน ทุกวันนีเ้ รามาถึง จุดเปลีย่ นทีก่ า้ วมาใช้อปุ กรณ์ทเี่ ป็นดิจติ อลมากขึน้ และ เน้นอุปกรณ์แบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถถ่ายเอกสาร พรินต์งาน และสแกน เราก็ต้องให้ช่างมาเรียนรู้ใหม่ และก็เปลี่ยนความเข้าใจของลูกค้าว่าการใช้อุปกรณ์ ดิจิตอลสามารถลดค่าใช้จ่ายให้เขาได้ • ผมจะมีความเชื่ออยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะมีสิ่งใหม่ มาแทนสิง่ เก่า จนกระทัง่ ถึงวันนัน้ จริงๆ เราจะไม่เปลีย่ น ก็ไม่ได้ สิง่ ส�าคัญคือเราต้องเข้าใจว่าจะเปลีย่ นตอนไหน คุณจะเปลี่ยนตอนที่ทุกคนเขาเปลี่ยนไปแล้ว หรือจะ เปลี่ยนก่อน ซึ่งเราเปลี่ยนก่อน เรายอมจ่ายแพงขึ้น เพือ่ ซือ้ เครือ่ งทีม่ เี ทคโนโลยีทนั สมัยเข้ามา เราต้องมองเห็น ความเปลี่ยนแปลงให้ออกและกล้าที่จะเปลี่ยน • ในการมองหาโอกาสและพาธุรกิจกระโดดขึน้ มาอีก ระดับ ถ้าเราไม่มคี วามเชือ่ ในสินค้าของตัวเอง เชือ่ เถอะ สุดท้ายก็จะขายไม่ได้ เราต้องมีความเชือ่ ก่อน อย่างตอนนี้ ผมเชือ่ ว่าโอกาสทีโ่ ลกเราจะใช้กระดาษน้อยลงจะต้องมา แต่สงิ่ ทีเ่ กิดคือข้อมูลไม่ได้หายไป แต่เปลีย่ นรูปแบบไปเป็น ไฟล์ดจิ ติ อล ไปอยูใ่ นแทบเล็ต ในสมาร์ตโฟน หรือเว็บไซต์ ฝากไฟล์ตา่ งๆ ก็เป็นโจทย์ทเี่ ราจะท�าอย่างไรให้ขอ้ มูลทีอ่ ยู่ บนกระดาษเปลีย่ นมาอยูใ่ นรูปแบบดังกล่าวในอนาคตได้

ปรับตัวท้าทายความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทนี้ ได้กลายเป็นผู้นําในการนําเสนอระบบ ถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันสมรรถนะสูงที่รวมการทํางานของ เครื่องถ่ายเอกสาร พรินเตอร์ แฟกซ์ และสแกนเนอร์ ไว้ใน เครื่องเดียว ลดพื้นที่และขั้นตอนในการทํางาน ทําให้บริษัท มีการขยายตัวในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง

• ทุกวันนีเ้ ราแยกไม่ออกแล้วระหว่างชีวติ การท�างาน กับชีวติ ประจ�าวัน ซึง่ ในช่องว่างของไลฟ์สไตล์ทเี่ ปลีย่ น ไปตลอดเวลา เราจะหาทางออกอะไรไปให้กับเขา ให้ ก ารท� า งานในออฟฟิ ศ สอดคล้ อ งกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ เขาด้ ว ย อย่ า งทุ ก วั น นี้ ร ะบบช่ า งในบริ ษั ท ของผม ผมออกแบบวิธกี ารท�างานให้สะดวกขึน้ สร้างโปรแกรม ที่เมื่อพอช่างซ่อมเสร็จแล้ว ก็สามารถถ่ายรูปมายืนยัน เพื่อเป็นการปิดงานได้เดี๋ยวนั้นเลย • ผมเป็นเจ้านายทีใ่ จดีนะ และจะยืนอยูห่ ลังลูกน้อง เสมอ สมมติผมมีงานให้เขาท�า ผมจะไม่ปล่อยให้เขา ท�าคนเดียว แต่จะอยูด่ ขู า้ งหลังว่าเขาท�าอะไรบ้าง จนถึงจุด ทีค่ ดิ ว่าเราต้องแนะน�าเขาแล้ว ถึงจะเดินเข้าไป เบือ้ งต้น ผมจะให้เวทีเขาเล่น นักแสดงทุกคนต้องมีเวทีให้แสดง ให้เขาเล่นเต็มได้ที่ แล้วถ้าเกิดเล่นพลาดหรือมีปัญหา จนมีคนต�าหนิ ในฐานะทีเ่ ราเป็นหัวหน้าเราต้องรับแทน เพราะว่าตอนนั้นเราเป็นคนปล่อยให้เขาท�า • ผมเชือ่ ว่าเจ้านายทีด่ ตี อ้ งให้โอกาสคน แต่ทสี่ า� คัญ คือต้องไม่ทับถม คนเราผิดพลาดกันได้ แต่คงไม่มีใคร อยากพลาด แล้วในจุดที่เขาพลาดเราต้องไม่ทิ้งเขา ต้ อ งอยู ่ เ คี ย งข้ า งเขา และในแง่ ข องการจะคุ ม ที ม เราต้ อ งมองเรื่ อ งอื่ น ด้ ว ยไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ฉพาะเรื่ อ งงาน เราต้องมองว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไร ครอบครัวเขาเป็น อย่างไร ปัญหาจริงๆ ของเขาอาจไม่ใช่เรื่องงานก็ได้ ถ้าคิดว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องใส่ใจ ครึ่งชีวิตเขา อยู่กับเรา บ้านเขา 50% ที่ทา� งาน 50% เราต้องมอง ให้เห็นเป็นแว่นตาอันเดียวกับเขาว่าเขาเห็นอะไรอยู่ • ผมมีเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาว ทุกวันทีผ่ ม ตืน่ ขึน้ มาเป้าหมายยังคงอยู่ การท�าบริษทั มันเป็นเหมือน การปลูกต้นไม้ใหญ่ เพราะถ้าผมปลูกจนต้นไม้โตถึงทีส่ ดุ ต้นไม้ต้นนีก้ จ็ ะออกดอกผลและตกลงมาให้คนใต้ร่มไม้ นัน่ หมายถึงพนักงานทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะเรา ซึง่ ก่อน จะไปถึงจุดนัน้ ก็จะมีสงิ่ ต่างๆ ให้เราต้องท�า บางคนอาจ บอกว่ า สนุ ก กั บ งาน แต่ ส� า หรั บ ผมคื อ การสนุ ก กั บ เป้าหมายมากกว่า • ผมว่าทุกคนมี passion เป็นของตัวเอง แต่ว่า ใครล่ะที่กล้าที่จะท�ามัน ทุกคนมีจุดที่ตัวเองเคยชินอยู่ เคยชินที่จะกินอยู่แบบนี้ เคยชินกับการท�างานที่เดิม ผมบอกเลยว่า passion จะยังไม่สมบูรณ์หรอก จนกว่า B เราจะได้ลงมือท�า

START UP

Practo เทคโนโลยี ล ้ ว นแต่ ส ามารถสร้ า ง ประโยชน์ ได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น Practo ที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบ การจัดการเกีย่ วกับการแพทย์ทอี่ งิ ความสะดวกของคนไข้ ก็เป็นหนึง่ ในสตาร์ทอัพ ทีป่ ระสบความสําเร็จอย่างสูง เพราะช่วย ทําให้ชีวิตของผู้คนสะดวกขึ้นนั่นเอง

PROBLEM

เชื่ อ แน่ ว ่ า หนึ่ ง ในเรื่ อ งที่ จ� า เป็ น ในชี วิ ต ประจ�าวันของคนเราก็คอื การจัดการเรือ่ งสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพประจ�าปี ตรวจฟัน ทุก 6 เดือน พาลูกไปฉีดวัคซีน หรือแม้แต่เจ็บป่วย ฉุกเฉิน Practo คือระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกคิดค้น ขึ้ น เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในระบบนี้ ทั้ ง คนไข้ แ ละ บุคลากรทางการแพทย์ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Shashank ND ชายหนุ่มศิษย์เก่า National Institutes of Technology จากรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย ได้น�าปัญหานี้มาเป็นไอเดีย ในการก่อตั้งธุรกิจ โดยมีความตั้งใจว่าจะ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกิดระบบการเข้าถึงการแพทย์ที่เป็นมิตรกับคนไข้มากขึ้น ซึ่งคีย์เวิร์ดของเขาคือ ‘Patient First’

SOLUTION

Shashank ND มองถึงช่องว่างในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ ซึง่ เขาได้ทา� ระบบนัดหมายระหว่างคนไข้กบั หมอได้โดยตรง โดยคนไข้สามารถค้นหาฐานข้อมูลของหมอได้ ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน แล้วก็ลง ตารางนัดหมายได้ทนั ที ส่วนทางด้านคุณหมอเอง ธุรกิจนี้ก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออ�านวย ความสะดวกให้กบั คุณหมอ ทัง้ เรือ่ งของตาราง นัดหมาย ข้อมูลการรักษาของคนไข้ ปัจจุบัน Practo ให้บริการในประเทศอินเดีย บราซิล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยแบ่ง ประเภทบริ ก ารทางการแพทย์ เ อาไว้ อ ย่ า ง หลากหลายให้คนไข้ได้เลือกในสิ่งที่ตรงกับ ความต้องการมากทีส่ ดุ ตัง้ แต่แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ แพทย์ทางเลือก


SOCIAL IMPACT

SOCIAL CAMPAIGN

The Change Maker Nadya Okamoto

Women : New Portraits • ย้อนไปในวัยเด็ก Nadya Okamoto ผ่านชีวติ ทีย่ ากล�าบาก เกินกว่าใครหลายคนจะนึกถึง เพราะเพียงอายุได้ 15 ปี แม่ ของเธอก็ถูกไล่ออกจากงาน จนท� า ให้ ค รอบครั ว ของเธอ กลายเป็นคนไร้บา้ นอย่างเต็มตัว ซึ่งสุดท้ายเธอต้องเติบโตโดย การอาศั ย อยู ่ ที่ บ ้ า นพั ก พิ ง ส�าหรับผู้หญิง ซึ่งตลอดเวลา ที่ อ ยู ่ ที่ นั่ น เธอต้ อ งเผชิ ญ กั บ การกดขี่ และท�าร้ายร่างกาย อยู่เสมอ • ช่วงเวลาไฮสกูลที่ต้อง อาศัยอยู่ในบ้านพักพิง เธอ มักได้รับฟังเรื่องราวที่น่าเศร้า และรับรู้เกี่ยวกับปัญหาของ ผู ้ ห ญิ ง ไร้ บ ้ า นมาโดยตลอด ซึ่ ง วั น หนึ่ ง เธอได้ ส นทนากั บ ผู้หญิงไร้บ้านคนหนึ่งระหว่าง การนั่งรถไปโรงเรียน จุดนั้น ท� า ให้ เ ธอได้ แ รงบั น ดาลใจ ในการที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน และก่อตัง้ Camions of Care องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก� า ไร ที่ ผ ลิ ต ผ้ า อนามั ย เพื่ อ แจก ให้กับผู้ขาดแคลน

Camions of Care Camions of Care องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่ก่อตั้งโดยผู้หญิงตัวเล็กๆ เพื่อหวังจะช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน โดยมีแนวทางการท�างานด้วยการใส่ใจในแง่มุมปัญหาเล็กๆ อย่างเรื่อง ‘ประจ�าเดือน’ ของผู้หญิง โดยองค์กรของเธอ จะท�าหน้าทีใ่ ห้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นนี้ รวมทัง้ ผลิตและแจกผ้าอนามัยให้ผยู้ ากไร้แบบฟรีๆ ถึงวันนีม้ อี งค์กร ที่เป็นพันธมิตรร่วมถึง 40 แห่ง และขยายขอบเขตการช่วยเหลือไปใน 13 ประเทศทั่วโลก Q : การที่ผู้หญิงรู้สึกอับอายกับการเป็นประจ�าเดือน ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของใช้จา� เป็นอย่างผ้าอนามัย หรือเปล่า A : สิ่งที่ท�าให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงไม่เข้าถึงความจ�าเป็นที่แท้จริงของของใช้อย่างผ้าอนามัย นั่นเพราะว่า พวกเขาขาดการพูดคุยแบบเปิดอกเกี่ยวกับประเด็นนี้ เป็นความจริงทีผ่ หู้ ญิงจ�านวนมากรูส้ กึ ไม่สบายใจเมือ่ ต้อง พูดถึง ซึ่งส่งผลให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไรจ�านวนมาก ละเลยและไม่ได้ให้ความสนใจช่วยเหลือแก้ปญ ั หาดังกล่าว ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นของใช้ทขี่ าดแคลนอย่างมาก จุดนัน้ เองทีเ่ ป็น กุญแจส�าคัญที่ท�าให้ฉันเริ่มต้นท�าองค์กรนี้ขึ้นมา Q : ด้วยการที่คุณเคยมีประสบการณ์อาศัยอยู่กับ คนไร้บ้านมาก่อน นั่นช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ ของผู้หญิงไร้บ้านว่าพวกเขาต้องการอะไรใช่หรือไม่ A : ฉันคิดว่าเมื่อผู้คนรู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน ก็มกั จะคิดกันไปเองโดยอัตโนมัติ ว่าฉันคงได้แรงบันดาลใจ ในการเริ่มต้นท�าสิ่งนี้ เพราะว่าฉันมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้หญิงด้วยกัน แต่จริงๆ ฉันคิดว่าตรงกันข้ามด้วยซ�้า จากสิ่งแวดล้อมที่ฉันอยู่ (ช่วงเวลาเรียนไฮสกูลที่เธอ

อาศัยอยูใ่ นบ้านพักพิงผูห้ ญิง) ท�าให้ฉนั สัมผัสกับผูห้ ญิง จ�านวนมากก็จริง แต่ฉนั คิดว่าภาพรวมทัง้ หมดทีผ่ ลักดัน ให้ ฉั น ท� า สิ่ ง นี้ แท้ จ ริ ง แล้ ว มั น คื อ การที่ ฉั น เองยั ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพวกเธอได้จริงๆ มากกว่า Q : คุณคิดถึงอนาคตของ Camions of Care ไว้ว่า อย่างไรบ้าง A : พวกเราต้องการที่จะเติบโตแบบนี้ไปเรื่อยๆ พวกเรา ก�าลังจะออกนโยบายช่วยเหลือใหม่ในอีก 2 เดือน ข้างหน้า รวมทั้งสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ครอบคลุม ที่จะท�าให้เกิดร่างพระราชบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ ปั ญ หาตรงนี้ ใ นขั้ น ต่ อ ไป ซึ่ ง เราจะปรั บ โฉมองค์ ก ร และเปลี่ยนชื่อใหม่ ทั้งหมดจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2017 ที่ก�าลังจะถึงนี้ อ่านบทสัมภาษณ์ของเธอเต็มๆ ได้ที่ http://hufffiingtonpost. com/entry/nadya-okamoto-menstrual-products-homelesswomen_us_5833392ce4b058ce7aac45f5?section=us_ good-news

ทุกครั้งที่ตากล้องหญิงอย่าง แอนนี ลีเบอวิตซ์ มีโปรเจ็กต์อะไร ออกมา มักจะท�าให้เรารูส้ กึ ตืน่ เต้น เสมอ แต่กบั งานชุด Women : New Portraits ของเธอ ยิง่ ท�าให้เรารูส้ กึ ประทับใจเป็นพิเศษ เพราะว่าแอนนี เริ่ม ต้ น โปรเจ็ก ต์ นี้ม าตั้ง แต่ ช ่ ว ง ปลายยุค 90s ร่วมกับคูห่ ขู องเธอ Susan Sontag โดยคอนเซ็ ป ต์ ของงานคือการบันทึกภาพผูห้ ญิง ซึ่ ง ก้ า วขึ้ น มาเป็ น ผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ล ในวงการต่างๆ ทั้งด้านการเมือง ธุรกิจ กีฬา ศิลปะ ซึง่ ภาพของบุคคล ที่เธอเคยบันทึกไว้มีทั้ง ฮิลลารี คลิ น ตั น , มาลาลา ยู ซ าฟไซ, อะเดล, เคตลีน เจนเนอร์ และ ผูห้ ญิงทีม่ ชี อื่ เสียงและสร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั โลกอีกมากมาย ทีม่ า : www.huffififi ngtonpost. com

Do Something Thai Blind Orchestra : A Vision for the Future เป้าหมาย 214,000 บาท ยอดบริจาคขณะนี้ 0 บาท เหลืออีก 50 วัน มาช่วยกันเติมเต็มความฝันของน้องๆ นักดนตรีผ้พู กิ ารทางสายตาจากวง Thai Blind Orchestra (TBO) ซึง่ ต้องการท�าตาม ความฝันที่สูงที่สุดของนักดนตรี ก็คือการมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง โดยคุณสามารถร่วมระดมทุนในโครงการ ‘Thai Blind Orchestra : A Vision for the Future’ ซึง่ จะระดมทุนเพือ่ จัดคอนเสิรต์ ใหญ่ให้กบั เด็กๆ เป็นครัง้ แรกในชีวติ โดย อลงกต ชูแก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่เขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง Thai Blind Orchestra เล่าว่า จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ไม่ได้เป็น แค่การจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาเท่านั้น แต่หากสิ่งที่เขาและเด็กๆ ก�าลังจะท�าเกิดขึ้นได้จริงๆ จะเป็นเหมือนการยืนยันคุณค่า และสร้างจุดยืนให้เด็กๆ ผู้พิการ ว่าสามารถใช้ชีวิตและท�าตามความฝันได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป ติดตามรายละเอียดของ โครงการได้ที่ www.asiola.co.th B


BULLETIN BOARD มหกรรมศิลปะ ‘ด้วยรักและภักดี ยิ่งชีวี ตราบนิรันดร์’ ซีคอนสแควร์ และซีคอน บางแค ร่วมกับ 100 ศิลปิน เพือ่ ร�าลึกถึง พระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ จัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรมทีเ่ ป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มากกว่า 200 ผลงาน จากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชัน้ น�าทัว่ ประเทศ พร้อมทัง้ จัดนิทรรศการ ‘เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับ ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธันวาคม 2559 บริเวณ ลานน�า้ พุ ชัน้ 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชัน้ 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

Under Armour เปิดตัว กิจกรรม UA Run Crew Clinics

ยูนิโคล่เปิดตัว คอลเล็กชัน คารีน รอย์ทเฟลด์ ยูนิโคล่เปิดตัวคอลเล็กชันล่าสุด ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2016 ‘คารีน รอย์ทเฟลด์’ ที่น�าเสนอผ่าน ปรัชญา LifeWear โดยน�าความสวยสง่า อย่ า งมี ส ไตล์ ม าสู ่ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ชื่ น ชอบ การใช้ชวี ติ แบบกระฉับกระเฉง ซึง่ เป็น ความร่วมมือระหว่างยูนโิ คล่ กับ คารีน รอย์ทเฟลด์ บรรณาธิการแฟชั่นและ ผูน้ า� ด้านแฟชัน่ โดยจะเริม่ วางจ�าหน่าย ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เฉพาะยู นิ โ คล่ ส าขาเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ และยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ เท่านั้น

เมือ่ เร็วๆ นี้ ปริศนา ศิรสิ มถะ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป แบรนด์อนั เดอร์ อาร์เมอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ไซมอน อกอสตัน นักกีฬาไตรกีฬาโอลิมปิก และ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิ่ง ฟ้าใส พึ่งอุดม ฟิตเนสกูรู และผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นโภชนาการ ร่ ว มเปิ ด กิจกรรม UA Run Crew Clinics ชุมชนนักวิ่ง แห่ ง ใหม่ พั ฒ นาศั ก ยภาพกี ฬ าวิ่ ง แก่ บุ ค คล ที่ส นใจการวิ่ง ทุ ก ระดั บ โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

มอบของขวัญสุดพิเศษกับบูท๊ ส์ บูท๊ ส์ ประเทศไทย ผูน้ า� ธุรกิจด้านเวชภัณฑ์สขุ ภาพ และความงามระดับโลก ชวนทุกคนร่วมมอบของขวัญ สุดพิเศษในช่วงปีใหม่ สร้างความรู้สึกดีๆ ร่วมกันใน การเป็นผูร้ บั และผูใ้ ห้ เพียงแวะมาทีบ่ ทู๊ ส์คณ ุ ก็สามารถ เลื อ กของขวั ญ สุ ด เปอร์ เ ฟ็ ก ต์ ส� า หรั บ คนที่ คุ ณ รั ก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โปรดอย่าง โซพ แอนด์ กลอรี่ และอีกหลากหลายแบรนด์ฮิตที่ร้านบู๊ทส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มกราคม 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

นิ้วกลมฝ่าด่าน ทอล์กโชว์แรกส�าเร็จ ผ่านไปแล้วกับทอล์กโชว์แรกในชีวติ ส�าหรับ ‘10 ปี นิว้ กลม ทอล์กโชว์ไม่มขี า’ จัดโดยโรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ และ บริษทั โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ�ากัด งานนี้ นิว้ กลม นักเขียนหนุ่มอารมณ์ดี ท�าทอล์กโชว์แรก ออกมาได้อย่างสวยงาม สร้างความหรรษา และประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก โดยวัดได้จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและ เสียงปรบมือที่ดังกึกก้องไปทั่วโรงละคร เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2559 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน


THE GUEST เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช, กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

จากความตั้งใจที่จะเรียบเรียงผลงานเพลง พระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช น�ามาสู่มิวสิกวิดีโอบทเพลง พระราชนิพนธ์ความยาว 15 นาที ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยพลังจิตอาสาจากนักดนตรีกว่าพันชีวติ วันนีพ ้ วกเราได้มาพูดคุยกับ ‘ชัช’ - ชัชวาล วิศวบ�ารุงชัย ที่หลายคนรู้จักเขาในฐานะ มือคีย์บอร์ดวง 7th Scene และ ‘ต๋อง’ อภิชา สุขแสงเพ็ชร Music Director แห่ง รายการ The Voice Thailand ซึ่งจะมา บอกเล่าเรือ่ งราว แรงบันดาลใจ และมุมมอง ในฐานะบุคคลดนตรีผู้อยู่เบื้องหลัง โปรเจ็กต์ ‘we : พอ เพลงของพ่อ’ ผลงาน แห่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

FOR OUR FATHER

“ห้วงนาทีที่นิ่งงัน” ชัชวาล : โปรเจ็กต์เพลงพระราชนิพนธ์ทเี่ ราท�าขึน้ มานัน้ เดิมมี ทีม่ าจากรายการ จัง-หวะ-จะ-เดิน เมือ่ 4 ปีกอ่ น จนถึงในปีนที้ ตี่ งั้ ใจ ว่าจะท�าอีกครั้ง แต่ด้วยจังหวะเวลาและอะไรหลายๆ อย่างท�าให้ ไม่ได้ท�าสักที จนช่วงที่พระองค์ท่านประชวรหนัก เราคิดว่าต้อง รีบแล้ว ท�าเท่าทีท่ า� ได้ แต่กไ็ ม่ทนั พระองค์ทา่ นเสด็จสวรรคตก่อน นาทีนนั้ เรานิง่ งัน ท�าอะไรไม่ถกู เหมือนสมองมันดับไปเลยชัว่ ขณะ “บทเพลงสู่ฟากฟ้า” อภิชา : โปรเจ็กต์นเี้ ราตัง้ ใจท�าเพือ่ ให้พระองค์ทา่ นได้รบั รู้ ดังนัน้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์นขี้ นึ้ เราก็เหมือนขาดจุดหมาย แต่ถา้ ปาฏิหาริย์ มีจริง พระองค์นา่ จะทรงได้ยนิ บทเพลงของพวกเราจากบนฟ้า เราคิดว่า ถ้าไม่ท�าตอนนี้ ก็อาจจะไม่มีอีกแล้ว และเราคิดว่านี่คงเป็นสิ่งที่ พระองค์ทา่ นอยากเห็นและพยายามท�าเพือ่ คนไทยมาโดยตลอด คือ ไม่ตอ้ งรักพระองค์ทา่ น แต่ให้พวกเราชาวไทยรักกัน ไม่ตอ้ งเสียใจกับ การจากไป แต่ให้ใช้โอกาสนีร้ กั กัน สามัคคีกนั ร่วมกันท�าสิง่ ดีๆ “แผ่กิ่งก้านไพศาล” ชัชวาล : เพราะพระบารมีของพระองค์ทา่ น จึงท�าให้ทกุ คนมา ร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะเราสร้างโปรเจ็กต์นขี้ นึ้ มาด้วยความตัง้ ใจ โดยไม่ได้หวังผลก�าไรใดๆ เสมือนการรวมใจของคนทีอ่ ยากท�าความดี ถวายแด่พระองค์ทา่ น ทุกคนทีม่ าร่วมจึงสบายใจทีจ่ ะมา ซึง่ นัน่ ก็เป็น ความโชคดีของพวกเราด้วย ทีเ่ จอแต่คนดีๆ ซึง่ ค่อยๆ แผ่ขยายเป็น กิง่ ก้านออกไป โปรเจ็กต์นขี้ าดใครไปไม่ได้แม้แต่คนเดียว ล�าพังแค่เรา คงท�าไม่ได้ขนาดนี้ “ท�านองของพ่อ เนื้อเพลงของลูก” อภิชา : ทุกบทเพลงพระราชนิพนธ์นนั้ ไพเราะหมด จริงๆ เราก็ อยากน�าเสนอเพลงอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะไม่คอ่ ยมีคนรูจ้ กั แต่ในสถานการณ์ แบบนี้ ด้วยจุดมุง่ หมายของเราแล้ว ถ้าเป็นเพลงทีค่ นคุน้ เคย สามารถ เข้าถึงได้นา่ จะดีกว่า แต่ถา้ ถามว่าผมประทับใจบทเพลงไหนมากทีส่ ดุ ค�าตอบก็คอื เพลงทีใ่ นหลวงประพันธ์ท�านอง และสมเด็จพระเทพฯ ทรงเขียนค�าร้อง ชือ่ เพลง รัก เพราะพูดกันภาษาชาวบ้านคือพ่อเขียน ท�านอง ลูกแต่งค�าร้องนัน่ แหละ มันไม่ใช่อะไรทีจ่ ะเกิดขึน้ ง่ายๆ นะ “เจตนาที่ชัดเจนผ่านบทเพลง” อภิชา : ทุกบทเพลงก็บอกเจตนาอยูแ่ ล้ว ทัง้ เนือ้ ร้องท่วงท�านอง ก็ฟอ้ งอยู่ เราก็นา� ตรงนัน้ มาถ่ายทอดให้นกั ร้องนักดนตรี ว่าจะต้อง สือ่ สารความรูส้ กึ ออกไปอย่างไร เช่น เพลง แผ่นดินของเรา ก็บอก อยูแ่ ล้วว่าคือการรักแผ่นดิน ปลูกฝังความรักกัน หรือเพลง ใกล้รงุ่ ทีท่ า่ นประพันธ์ไว้เพือ่ ความสนุกสนาน รืน่ เริง เราก็ท�าออกมาให้สนุก คนฟังแล้วมีความสุขตาม มีนกั ดนตรีมาเข้าร่วมนับพันคน จากกลุม่ เล็กๆ คนนัน้ คนนีค้ อ่ ยๆ เข้ามา จนใหญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ทุกคนมาด้วยใจจริงๆ ซึง่ การทีต่ อ้ งร่วมงานกับคนจ�านวนมหาศาลแบบนี้ ตอนแรกกังวล มาก เพราะเราไม่เคยแบกรับอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่ขนาดนี้ “ครั้งหนึ่งในช่วงชีวิต” ชัชวาล : ตั้งแต่ทา� โปรเจ็กต์นี้มา ทุกเช้าที่ตื่นนอน ได้พบเจอ ทุกคนทีม่ าด้วยจุดประสงค์เดียวกัน อดหลับอดนอนด้วยกัน ตัง้ แต่ คนทีท่ า� หน้าทีเ่ ล็กๆ จนถึงนักดนตรี สถานทีท่ ใี่ ห้ถา่ ยท�า ใช้อดั เสียง อาหารทีเ่ รากิน มีพๆี่ น้องๆ มาช่วยท�าให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย นับเป็น ความทรงจ�าที่เติมมาเรื่อยๆ อธิบายเป็นค�าพูดไม่ได้เลย ถือเป็น ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คงไม่มีโอกาสได้ท�าอะไรแบบนี้อีก มีเงินพันล้าน ก็อาจจะท�าให้คนมารวมใจกันสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ไม่ได้ “ชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ที่ต่อรวมกัน” ชัชวาล : เราให้อสิ ระในการมีสว่ นร่วมในงานนีก้ บั ทุกคน เพือ่ นๆ แต่ละคนทีม่ าช่วยก็มวี ธิ ที า� งานของเขา มีมมุ มอง มีเทคนิคการเล่าเรือ่ ง เฉพาะตัว นักดนตรีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่มาร่วมกับเรา บางคนไม่รู้จักกันด้วยซ�้า แต่เขามาด้วยจุดประสงค์เดียวกัน ไม่มี การแบ่งแยก ดังนั้น ทุกคนที่มาไม่ใช่มาเพราะท�าตามค�าสั่งหรือ ความคิดเห็นของใคร แต่ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วม ได้ทา� สิง่ ทีอ่ ยากท�า “ความสุขเมื่อสายฝนโปรยปราย” อภิชา : ท่านไม่ได้ไปไหน ท่านอยูก่ บั เราตลอด ท่านคือต้นแบบของ คนดี เพราะคนดีไม่มวี นั ตาย อยูท่ เี่ ราจะระลึกถึงพระองค์หรือเปล่า เราจึงอยากให้ 15 นาที ของ 4 บทเพลงนีอ้ ยูก่ บั ทุกคนตลอดไป นึกถึง รอยยิม้ ของพระองค์ในเพลง ใกล้รงุ่ ระลึกถึงคุณของแผ่นดินในเพลง แผ่นดินของเรา ระลึกถึงความร่วมมือร่วมใจในเพลง ความฝันอันสูงสุด ระลึกถึงความสุขเมือ่ สายฝนโปรยปรายในเพลง สายฝน


2 DECEMBER 2016

The Memories of Lausanne

01 FEATURE ‘โลซานน์’ เมืองแห่งความทรงจ�ากับราชสกุลมหิดล 05 THE SPACE Supreme Legend โครงการคอนโดมิเนียมที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูและผ่อนคลายเสมือนอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ 07 SUPERMARKET ท�าความรู้จัก ‘ไข่’ หนึ่งในวัตถุดิบพื้นฐานยอดนิยมของเมนูต่างๆ 08 MAKE A DISH เมนูอร่อยจากกาแล็กซีที่สาวกเบอร์เกอร์ ไม่ควรพลาด จากร้าน Alien Cafe 09 MAKE A DRINK สัมผัสกาแฟรสชาติเข้มข้นที่ร้าน Cafe-In Burger & Coffee 10 THE WORD พลิกมุมคิด ปรับมุมมอง กับ ‘หนึ่งถ้อยค�า’ ที่เปลี่ยนความคิด


FEATURE

The Memories of Lausanne เรื่อง : มิ่งขวัญ รัตนคช, ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : สิรภพ มหรรฆสุวรรณ, รัชนันท์ ตระการวนิช

คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ หากคนไทยจะรู้สึกคุ้นเคยกับ ‘เมืองโลซานน์’ ซึ่งได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่นเพราะเมืองเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบบนเนินเขาซึ่งโอบล้อมทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2494

Lausanne and Royal Family เมืองโลซานน์มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 4 สมัยทีช่ าวโรมันอพยพมาตัง้ หลักแหล่งบนเนินเขาสูงแห่งนี้ โดยพื้นที่ชุมชน ดัง้ เดิมปัจจุบนั คือเขตอูชชี (Ouchy) ผูค้ นในเมือง ใช้ภาษาฝรัง่ เศสเป็นหลัก เนือ่ งจากอีกด้านหนึง่ ของทะเลสาบเจนีวาที่ราบเรียบและเงียบสงบ คือเมืองเอเวียง ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของประเทศ ฝรั่งเศส โลซานน์เป็นเมืองหลวงของรัฐโว (Vaud) ตัง้ อยู่ ห่างจากเมืองเจนีวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร แต่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว จ�านวนไม่น้อยเลือกสัญจรไปมาระหว่างเมือง เจนีวา เวอเวย์ มงเทรอ และเอเวียง (ประเทศ ฝรัง่ เศส) ทีต่ งั้ อยูค่ นละฟากฝัง่ ทะเลสาบ ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นทะเลสาบน�้าจืดทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยการล่องเรือชมบรรยากาศแสน ดีต่อใจแบบที่รถไฟก็ให้ไม่ได้ ภาพถ่ายสีซดี จางด้วยกาลเวลาจากดินแดน แสนไกล ซึง่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวตัง้ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงพระเยาว์ ค่อยๆ เจริญพระชันษา จึงนับเป็นภาพคุ้นตา ส�าหรับชาวไทย โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ราชวงศ์ จั ก รี แ ห่ ง ประเทศไทยมานานร่วมศตวรรษ ตั้งแต่ครั้งที่ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รัชกาลที ่ 5 เสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450


An Ordinary Life

แม้เวลาจะผ่านมาเนิน่ นานกว่า 90 ปี นับจาก ที่มิสเตอร์และมิสซิสมหิดล หรือเจ้าฟ้ามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อมสังวาลย์ พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี เสด็จ ท่องยุโรปในปี พ.ศ. 2463 และแวะพักที่เมือง โลซานน์ ณ โรงแรมโบริวาจ (Beau Rivage) ซึง่ ความสวยงามคลาสสิกยังคงปรากฏให้เราเห็น ตรงหน้า สมเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของเมืองตั้งแต่ วันนั้นจวบจนวันนี้ วิวทิวทัศน์จากโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เจนีวา หรือทีช่ าวสวิสเรียกกันว่าทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) นัน้ นับว่าคุม้ ค่าทีเ่ ราดัน้ ด้นมาเพือ่ ได้ชม ถัดจากฝูงหงส์ที่ลอยตัวอย่างสบายอกสบายใจ บนท้องน�า้ ใสสะอาด ซึง่ สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ คื อ เทื อ กเขาแอลป์ ซึ่ ง ถู ก ปกคลุ ม ไปด้ ว ยหิ ม ะ ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตา ทะเลสาบแห่งนี้เองที่สมาชิกราชสกุลมหิดล ทัง้ 4 พระองค์ ได้เสด็จมาพักผ่อนตลอดระยะเวลา 18 ปีทปี่ ระทับอยูท่ โี่ ลซานน์ โดยกิจกรรมทีช่ าวสวิส นิยมในช่วงฤดูรอ้ นคือการเล่นเรือใบและกรรเชียง เรือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ในหลวงทรงหัดเล่นตั้งแต่ครั้งยัง ทรงพระเยาว์ ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล พระบรมเชษฐาธิราช แม้พระองค์ จะเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว ก็ยังโปรดการเล่นเรือใบอยู่เสมอ เดิ น เลี ย บทะเลสาบไปไม่ ไ กลจากโรงแรม โบริวาจ พอให้ร่างกายอบอุ่นจากการออกก�าลัง เล็กๆ นี้ ก็จะพบกับ Parc Olympique ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของส�านักงานใหญ่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committe) หรือ IOC และ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก ซึ่งโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วย ธงสัญลักษณ์หว่ งทัง้ ห้า และประติมากรรมคบเพลิง ทรงพลัง ซึ่งมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ไกล ลิบตา ท�าให้โลซานน์มีอีกชื่อเล่นว่า เมืองหลวง แห่งโอลิมปิก (Olympic Capital)

สมาชิกราชสกุลมหิดล

ในหลวงทรงกรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบเจนีวา

ประชาชนชาวสวิสรอรับเสด็จฯ ในหลวง


สองยุวกษัตริย์กับพระอาจารย์และพระสหาย

Into Western Orientated World ลัดเลาะทิวต้นไม้ถัดจาก Parc Olympique ไปตามทางเลียบทะเลสาบอีกชั่วอึดใจ ศาลาไทย เฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ก็ปรากฏ อยู่เบื้องหน้า ซึ่งศาลาทรงไทยหลังนี้สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี และเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ศาลาหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทยออกแบบ โดย อาจารย์อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมไทย เป็นศาลาทรงจัตุรมุข สร้างด้วยไม้สกั และไม้เนือ้ แข็งทัง้ หลังโดยช่างฝีมอื 16 คน ตั้ ง อยู ่ ใ นสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยแท้ ซึ่ ง ตั้ ง โดดเด่ น อยู ่ ท ่ า มกลางหิ ม ะสี ข าวโพลน ที่โปรยปรายในฤดูหนาว โลซานน์เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคกลาง ภายในตัวเมืองเชื่อมต่อถึงกันด้วยตรอกซอกซอย เล็กๆ ทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี คดเคีย้ วไปตามเนินเขาและพืน้ ทีส่ งู ๆ ต�า่ ๆ อันเป็น ทีต่ งั้ ของเมือง ดูสวยงามและเต็มไปด้วยมนต์ขลัง ของความรุง่ เรืองในยุคโบราณ เราเดินผ่านบันไดไม้ หลายแห่งซึง่ สร้างหลังคาคลุมไว้ เพือ่ ให้สามารถ เดินเชื่อมต่อถึงกันได้

จากนั้นเราค่อยๆ ก้าวเข้าสู่มหาวิหารแห่ง โลซานน์ (La Cathedrale de Lausanne) หรือวิหาร น็อทร์ดาม (Notre-Dame) ซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ ทีส่ ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยรูดอล์ฟแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10 ภายในโบสถ์ จะมีหน้าต่างกระจกสีมากถึง 105 บาน มีหน้าต่าง กุหลาบ แท่นบูชา และเสาวิหารอันโอ่อ่าให้ได้ชม ความอลังการที่ยังหลงเหลืออยู่


งานสังสรรค์ที่จัดขึ้นภายในวิลลาวัฒนา

Memories Last Forever

สองพระองค์กับของเล่น Science Kit

ชาวสวิสแถบโลซานน์นนั้ มีไลฟ์สไตล์ทเี่ งียบสงบ ตามทีส่ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา ทรงนิพนธ์บอกเล่าไว้ไม่มผี ดิ แม้จะเป็นวันอาทิตย์ แต่บรรยากาศโดยรอบนิง่ สงัด แว่วเสียงธารน�า้ ไหล และสายลมหนาวที่พัดมาแผ่วเบา เราเดินผ่าน ถนนทิสโซต์ (Tissot) ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของแฟลตเลขที ่ 16 สถานที่ประทับในช่ ว งแรกของสมาชิก ราชสกุล มหิ ด ล ก่ อ นจะย้ า ยไปประทั บ ที่ วิ ล ลาวั ฒ นา (Villa Vadhana) เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์ ทั้ ง สี่ พ ระองค์ ท รงมี ช ่ ว งชี วิ ต แสนสุ ข อย่ า ง เรียบง่าย ทรงเดินออกก�าลังพระวรกายบนถนน เส้ น นี้ เ ป็ น ประจ� า มองผ่ า นแมกไม้ แ ละตั ว ตึ ก เห็นสนามหญ้าที่ด้านหลัง ซึ่งเป็นสถานที่ทรงหัด จั ก รยานของพระเจ้ า อยู ่ หั ว แห่ ง แผ่ น ดิ น ไทย ทั้งสองพระองค์ เราเดินห่างออกจากตัวแฟลต ไปจนสุ ด ถนนก็ ไ ด้ พ บกั บ ที่ ท� า การไปรษณี ย ์ ที่ พ ระองค์ ย ่ า งพระบาทไปส่ ง ไปรษณี ย บั ต ร ซึ่งเขียนด้วยลายพระหัตถ์โย้เย้ในวัยพระเยาว์ ถวายแด่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึง่ ประทับ อยู่ ณ วังสระปทุม ด้วยความรักและคิดถึง เมือ่ ย้ายมาประทับทีว่ ลิ ลาวัฒนา สถานทีแ่ ห่ง ความทรงจ�านับสิบปีทโี่ ลซานน์ ซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกล บนถนนเลียบทะเลสาบเจนีวาเส้นเดิม ถัดจาก Parc Olympique และศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ในเขตปุยยี (Pully) ทัง้ สงบและร่มรืน่ ด้วยสวนผลไม้ ซึ่ ง ปลู ก ไว้ ร ายรอบตั ว พระต� า หนั ก จุ ด เริ่ ม ต้ น ความสนพระราชหฤหั ย เกี่ ย วกั บ งานช่ า งไม้ สู ่ พระปรีชาสามารถในการต่อเรือ รวมถึงการดนตรี ก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่ ทรงฝึกฝนการดนตรีตามแบบ คลาสสิก เมื่อทรงว่างจากการศึกษาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดานักเรียนไทยในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ร่วมสโมสรสังสรรค์พร้อมทั้งทรง เล่นดนตรีด้วย จึงนับว่าพระต�าหนักวิลลาวัฒนา เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของเหล่าชาวไทยไกลบ้าน ในยุคสมัยนั้น การได้มาเมืองโลซานน์ พบเห็นสถานที่ซึ่ง ล้วนมีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชสกุลมหิดล และราชวงศ์จักรี ซึ่งแม้จะผ่านมา เนิ่นนาน แต่ในความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้มาสัมผัส ก็รู้สึกราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้น ท�าให้ ซาบซึ้งถึงทัศนคติในการด�าเนินชีวิตที่เรียบง่าย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ พ ระองค์ เ จริ ญ พระชนม์ ชี พ มา รวมถึ ง แนวทางในการอภิ บ าลพระธิ ด าและ พระโอรสของสมเด็จพระบรมราชชนนี ซึ่งปลูกฝัง ความวิริยอุตสาหะ มัธ ยัสถ์ และความผูกพัน กั บ ธรรมชาติ อั น เป็ น พื้ น ฐานแห่ ง ชี วิ ต ให้ กั บ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักพระองค์นี้


THE SPACE

Living in Urban Garden เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยความร่มรื่นของเงาไม้ คือแนวความคิดหลักของ อุดมศักดิ์ โกมลวิลาศ และ จริยาวดี เลขะวัฒนะ สองสถาปนิกจากบริษัท สถาปนิก คิดดี ผู้ออกแบบ Supreme Legend โครงการคอนโดมิเนียมที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูทันสมัยครบทุกความต้องการ ที่ผสานความรู้สึกผ่อนคลายเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ

This Space Is... “พื้นที่อยู่อาศัยใต้ร่มเงาไม้”


SUPERMARKET

Common Simple and Delicious

เราสามารถพบ ‘ไข่’ หนึ่งในวัตถุดิบยอดนิยมสุดเบสิก ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเมนูต่างๆ ทั่วโลกได้ตั้งแต่ที่ร้านโชห่วย ไปจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตสุดหรู ฉบับนี้เราขอพาคุณไปท�าความรู้จักกับที่มาที่ไป รวมถึงความลับที่ถูกซุกซ่อนไว้ของ ‘ไข่’ กัน

quail egg

chicken egg

sea urchin Roe

shrimp egg

caviar

ostrich egg

crab spawn

Chicken Egg ไข่ไก่ วัตถุดิบยอดฮิต ส� า หรั บ หลากหลายเมนู ง่ า ยๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ไข่ ต ้ ม ไข่ลวก ไข่ดาว ไจ่เจียว ไข่ตนุ๋ ในไข่ไก่มีสารอาหารที่ช่วย ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ ร่ า งกายและเสริ ม สร้ า ง ระบบภูมคิ มุ้ กัน ทัง้ อัลบูมนิ โคลีน และโฟเลต

Shrimp Egg ไ ข ่ กุ ้ ง สี สั น ส ด ใ ส เคี้ ย วกรุ บ ที่ ป รากฏบน อาหารญี่ปุ่น แท้จริงแล้ว คือการน�าไข่ปลาของปลาไข่ มาหมั ก และปรุ ง รสจนได้ เป็นไข่ที่มีลักษณะโปร่งใส สี ส ้ ม สด ส่ ว นไข่ กุ ้ ง สี ด� า มาจากการย้อมไข่ปลาด้วย หมึกของปลาหมึกนั่นเอง

Caviar คาเวี ย ร์ คื อ ไข่ ป ลา สเตอร์ เ จี ย น ซึ่ ง จั ด เป็ น ปลาสองน�้า เนื่องจากทุก ฤดูวางไข่ ปลาสเตอร์เจียน จะว่ายทวนน�้าขึ้นไปวางไข่ ในแม่ น�้ า คาเวี ย ร์ ถื อ เป็ น อาหารชั้ น เลิ ศ ซึ่ ง มี ร าคา สูงถึงกิโลกรัมละหนึ่งแสน บาท

Quail Egg ไข่นกกระทา ฟองเล็ก กะทัดรัด มีจดุ เด่นทีจ่ ดุ แต้ม ประปรายที่ เ ปลื อ กไข่ ใน ประเทศไทยนิ ย มใส่ ใ น กระเพาะปลา หรื อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส� า ห รั บ ท� า ของว่างอย่างไข่ครก หรือ ขนมโตเกี ย ว ก็ อ ร่ อ ย กลมกล่อม

Crab spawn ไข่ ปู จั ด เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ตามฤดูกาล เนือ่ งจากต้อง รอให้ถงึ ช่วงฤดูปไู ข่ในแต่ละ ปี จะท� า เมนู ง ่ า ยๆ อย่ า ง ไข่เจียวไข่ปู ไข่ปผู ดั ผงกะหรี่ หรื อ เมนู ซั บ ซ้ อ นอย่ า ง น�้ า พริ ก ไข่ ปู ก็ ร สชาติ หวานมันเข้าที

Sea Urchin roe ไข่ ห อยเม่ น หรื อ อู นิ คื อ รั ง ไข่ ข องหอยเม่ น ใน ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอิตาเลียนนิยมน�ามา ท� า ซอสพาสต้ า ส่ ว น ชาวญี่ปุ่นนิยมน�ามาท�าซูชิ ซาชิมิ หรือทานกับข้าวสวย

Ostrich Egg ไข่ น กกระจอกเทศ หนักถึง 2 กิโลกรัม และมี ขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ถึง 24 เท่า สามารถน�ามาท�าไข่คน ไข่เจียว ไข่ตุ๋น ต้มสุก หรือ ประกอบอาหารชนิดต่างๆ ได้แบบไข่สัตว์ปีกชนิดอื่น ทั่วไป


MAKE A DISH

Men In Black เรื่อง : ตนุภัทร โลหะพงศธร ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ความรู้สึกแรกเมื่อเข้ามาใน Alien Cafe เหมือนได้นั่งอยู่บนยานอวกาศที่พร้อมเสิร์ฟอาหารจานอร่อย โดยเฉพาะเมนู Men In Black หรือชีสเบอร์เกอร์หมูแป้งชาร์โคล ซิกเนเจอร์ของร้านที่เสิร์ฟบนฐานจานบิน เป็นกิมมิกที่ ปฐมพงศ์ โลหะวิจารณ์ เจ้าของร้าน ตั้งใจน�าเสนอ ซึ่งด้วยรสชาติที่ลงตัวในทุกๆ ค�า เป็นความอร่อยจากกาแล็กซี สาวกเบอร์เกอร์ ไม่ควรพลาด

MEN IN BLACK

ราคา : 159 บาท

INGREDIENTS

OWNER'S INSPIRATION

TIPS

เนือ้ หมู / ขนมปังชาร์โคล / หัวหอมผัด / แตงกวาดอง / ชีสมอสซาเรลลา / ผักสด / ชีสเชดดาร์

เมนูนมี้ คี วามโดดเด่นทีส่ ดี า� ของขนมปังชาร์โคลโฮมเมด ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจ มาจากภาพยนตร์ เ อเลี ย นชื่ อ ดั ง อย่ า ง Men in Black รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ แต่ละชั้นของเบอร์เกอร์เสมือนชั้นวงโคจรของดาวเคราะห์ในกาแล็กซี ซึ่งได้รับ การเลือกสรรเป็นพิเศษเพือ่ ให้เกิดรสชาติกลมกล่อมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

เมือ่ เนือ้ หมูเริม่ สุกทัง้ สองด้าน ใส่ หัวหอมผัดและชีสมอสซาเรลลา พร้อม ทัง้ ปิดเตาอบ เพือ่ ให้กลิน่ และส่วนผสม ต่างๆ เข้ากันกับความเข้มข้นของเนือ้


MAKE A DRINK

Affogato Café-In เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

จากประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปดืม่ กาแฟตามร้านต่างๆ ทัง้ ใน และนอกประเทศ ก็ทา� ให้ ‘ด๊อง’ - สุรสิทธิ์ ทัง่ สกุลทอง ท�าร้านของตัวเองขึน้ มาในชือ่ Cafe-in Burger & Coffee กลางซอยเอกมัย 6 ซึง่ นอกจากจะมีแฮมเบอร์เกอร์ทเี่ ป็นเมนูให้อมิ่ ท้องกันแล้ว เขาก็ยงั คิด Affogato Cafe-In ขึน้ มา เพือ่ ให้คอกาแฟได้ลองสัมผัสกับรสชาติทเี่ ข้มข้น แต่มคี วามหวานละมุนทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ดว้ ย

AFFOGATO CAFe-IN

ราคา : 140 บาท

INGREDIENTS

OWNER'S INSPIRATION

TIPS

กาแฟเอสเพรสโซ / ไอศกรีมชาร์โคล / วิปครีม

กาแฟอัฟโฟกาโตเป็นเครือ่ งดืม่ อีกหนึง่ เมนูที่ได้รบั ความนิยมอย่างมากในประเทศ อิตาลี ซงึ่ เขาจะใช้ไอศกรีมวานิลลามาช่วยลดความขม และท�าให้ดมื่ ได้งา่ ยขึน้ ผมจึงคิดว่า ถ้าเราจะหาเอกลักษณ์ให้กบั เครือ่ งดืม่ ตัวนีท้ เี่ ข้ากับร้าน Cafe-In ก็นา่ จะปรับตรงทีเ่ ป็น ส่วนของไอศกรีม จึงลองใช้ไอศกรีมชาร์โคล เพือ่ ให้สอดคล้องกับเมนูอาหาร และเป็น ซิกเนเจอร์ของร้าน ซึง่ ก็พบว่าไอศกรีมชาร์โคลก็เข้ากันกับกาแฟเอสเพรสโซได้ดเี หมือนกัน

ปกติ ก าแฟอั ฟ โฟกาโตจะไม่ ใ ส่ วิ ป ครี ม แต่ผมคิดว่ากาแฟแก้วนีม้ รี สหวานจากไอศกรีม ชาร์โคล มีรสขมจากกาแฟเอสเพรสโซแล้ว น่าจะ เติมความมันลงไป และวิปครีมยังช่วยเพิ่ม ความเนียนนุ่มของรสสัมผัสได้ด้วย


THE WORD

Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you. อยากรู้ ไหมว่าคุณเป็นใคร? อย่าถาม แต่จงลงมือท�า เพราะการกระท�าจะวาดภาพและก�าหนดนิยามให้ตัวคุณเอง

- Thomas Jefferson -

adB445  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you