Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

ISSUE 432 I 17 OCTOBER 2016


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต น�้ำตำนองท่วมหัวใจไทยทั้งชำติ เหมือนสำยฟ้ำเหวี่ยงฟำดใจขำดวิ่น สั่นสะเทือนทั่วแดนทั้งแผ่นดิน นี่ใช่ไหมควำมสูญสิ้นถึงวิญญำณ วันแห่งควำมวิปโยคโศกสลด พระเจ้ำอยู่หัว สวรรคต... สู่สวรรค์ วันแห่งควำมมืดดับ ชั่วกัปกัลป์ ลำลับแล้ว... มิ่งขวัญของประชำ

ภำพประกอบ : ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ขอเทวำมำรับกลับสถำนทิพย์วิมำนช่วยปกปักอำรักขำ ใจทั้งดวง ร่วงหล่นปนน�้ำตำ กรำบฝ่ำพระบำทลำ... ด้วยอำลัย ข้ำพระพุทธเจ้ำ วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณำธิกำรบริหำร ในนำมกองบรรณำธิกำรนิตยสำร อะเดย์ บุลเลติน

CONTENTs SHOPPING

ชวนคุณมาดูเสื้อผ้าแนว athleisure สุดฮิปประจ�าฤดูใบไม้ร่วง 2016 ที่จะท�าให้ ลุกส์วันหยุดของคุณมีสไตล์ ไม่แพ้ใคร

THE GUEST

พุดคุยกับแบบชิดขอบเวทีกับ ‘แนน’ - สาธิดา พรหมพิรยิ ะ นางเอก จาก ‘นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล’

ALL ABOUT BIZ GOODNEWS ปีที่ 9 ฉบับที่ 432 วันที่ 17 ตุลาคม 2559

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

A MUST

สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าติดตามสิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเลือกสรรมาไว้เพื่อคุณ ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม รองบรรณาธิการ วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ วรัญญู อินทรก�าแหง ห้วหน้ากองบรรณาธิการ วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล มิ่งขวัญ รัตนคช กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ประสานงาน / นักเขียน ตนุภทั ร โลหะพงศธร บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ชยุตม์ คชโกศัย อรณัญช์ สุขเกษม พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุ่งรัตนสิทธิกุล 08-4491-9241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อี เ มล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็ บ ไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ชัญญานิษฐ์ ชัยณรงค์สิงห์

ล้วงลึกโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับ อัจฉรา เจริญศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ทีม จ�ากัด

SOCIAL IMPACT

ส�ารวจความเคลื่อนไหวต่างๆ รอบตัว ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวก ให้กับสังคม

LIFE รับรูเ้ รือ่ งราวชีวติ ของ ศิลปินทีม่ าพักใน Artist Residency ในเมืองไทย

LETTER

ติดตาม a day BULLETIN มาตลอดครับ ตัง้ แต่สมัยเรียนปี 1 จนตอนนีท้ า� งานเข้าสูป่ ที สี่ องแล้ว แม้ปจั จุบนั นีจ้ ะมีฟรีกอ๊ บปีเ้ พิม่ มากขึน้ แต่ a day BULLETIN ยังคงเป็นฟรีก๊อบปี้อันดับหนึ่งส�าหรับผมอยู่ดี เพราะเนื้อหาที่โดดเด่น และแตกต่างจากที่อื่น โดยเฉพาะตอนนี้รวม a day BULLETIN และ LIFE เข้าด้วยกัน และออกสัปดาห์ละ 2 ฉบับ เรียกว่าได้ใจผูอ้ า่ นอย่างผมเต็มๆ ขอบคุณทีมงานทุกท่านมากๆ ครับ - ธีร์ ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลจริงและทีอ่ ยูม่ ากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล ไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน


DATABASE

TREND

E-WASTE : GLOBAL RESPONSIBILITY

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste : E-Waste) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ท�าให้จ�านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น น�ามาสู่ปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องของเราทุกคน เพื่อจ�ากัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

40,000,000

ทุกปีมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นกว่า 40 ล้านตันทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ปริมาณ ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นอีก 33% ในช่วงปี 2013-2017

มี ข ยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย ง 12.5% เท่ า นั้ น ที่ ถู ก น� า มา รีไซเคิลอย่างเหมาะสม

12.5%

152,000,000 ในแต่ละวันมีโทรศัพท์มอื ถือกว่า 350,000 เครือ่ ง ทั่วโลก ถูกทิ้งหรือเลิกใช้ (ข้อมูลปี ค.ศ. 2010) นั่นหมายความว่า ใน 1 ปี จะมีโทรศัพท์ที่ ถูกทิ้งถึง 152,000,000 เครื่อง

Twitter #Debate

14M tweets ดีเบตครัง้ ที่2ของศึกเลือกตัง้ ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ครัง้ นีเ้ ปิดด้วยการไม่จบั มือกันก่อน เริม่ จากนัน้ ทัง้ สองฝ่ายต่างก็งดั จุดอ่อน ของฝ่ายตรงข้ามมาฟาดฟันกันอย่าง ดุเดือด จนแทบลืมเล่านโยบายตัวเองไปเลย

Facebook #Haiti

1M people talking about this พายุเฮอริเคนแมทธิวพัดถล่มสร้างความเสียหายในเฮติอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา ปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตยังพุ่ง สูงต่อเนือ่ งถึง 900 ราย ในขณะทีป่ ระชากร กว่า 6 หมื่นคนยังไร้ที่อยู่อาศัย

#Robert De Niro

60,000,000

Ranking ประเทศที่ผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้านตัน) 1. สหรัฐอเมริกา 2. จีน 3. ญี่ปุ่น 4. เยอรมนี

7.07 6.03 2.20 1.77

5. อินเดีย 1.64 6. สหราชอาณาจักร 1.51 7. ฝรั่งเศส 1.42 ที่มา : www.breaking-news.ca

จากข้อมูลของ EPA หรือส�านักงาน ปกป้องสิง่ แวดล้อมสหรัฐฯ ระบุวา่ ในการรีไซเคิลโทรศัพท์มอื ถือ จะได้ แร่ธาตุโลหะทีม่ ปี ระโยชน์หลายชนิด เช่น ทองค�า เงิน ทองแดง แพลเลเดียม ฯลฯ ซึง่ ในแต่ละปีแร่ธาตุในโทรศัพท์ ที่ถูกทิ้งในอเมริกามีมูลค่า สู ง ถึ ง 60,000,000 ดอลลาร์ฯ

3,657 ในการรี ไ ซเคิ ล คอมพิ ว เตอร์ แล็ปทอป 1 ล้านเครือ่ ง เราสามารถ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ เพียงพอต่อการใช้งานถึง 3,657 ครัวเรือน เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

ที่มา : www.thaipublica.org, www. hsm.chula.ac.th, www.nature.com, www.bbc.com, www.earth911. com, www.dosomething.org, www.electronicstakeback.com

450K people talking about this กลายเป็นไวรัลไปทัง้ โลกออนไลน์ เมือ่ Fox News เผยแพร่วิดีโอสั้นของนักแสดง ออสการ์ โรเบิรต์ เดอ นีโร ทีก่ ล่าวโจมตี ทรัมป์อย่างดุเดือดจนเป็นกระแสไปทัว่ โลก

YouTube Bruno Mars

16,297,704 views at 10 Oct 2016 บรูโน มาร์ส เปิดตัวอัลบัม้ ใหม่ ‘24K Magic’ พร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงแรกในชื่อ เดี ย วกั น ในแนวดนตรี ฟ ั ง ก์ ก ลิ่ น อาย ยุค 90s โดย MV นี้มียอดเข้าชมกว่า 16 ล้านวิวภายใน 3 วัน


GOODNEWS

สุ ภ วั ฒ น์ เสมอภาค (ทางขวา) ตั ว แทนจาก ประเทศไทย ก� า ลั ง ร่ ว ม การแข่งขัน Brain-Computer Interface Race (BCI) หรือ การควบคุ ม คอมพิ ว เตอร์ โดยใช้คลืน่ สมองของมนุษย์ ทีง่ าน Cybathlon Championships ที่ เ มื อ ง Kloten ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Reuters / Arnd Wiegmann

HUMAN RIGHTs

Ben & Jerry’s แสดงจุดยืน สนับสนุน ‘Black Lives Matter’ สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาการใช้อ�านาจโดยมิชอบของต�ารวจต่อพลเมืองผิวสี ในสหรัฐอเมริกาทีท่ วีความรุนแรงขึน้ ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ไอศกรีม Ben & Jerry’s ได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุน ‘Black Lives Matter’ กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ อันเท่าเทียมให้แก่ประชากรผิวสีในสหรัฐฯ ผ่านทวิตเตอร์ด้วยการโพสต์ภาพแบนเนอร์ พร้อมข้อความ ‘การอยู่ภายใต้ความเงียบในช่วงเวลาของความอยุติธรรมนั้นไม่ใช่ ทางเลือก’ โดยในเว็บไซต์ของบริษทั มีคา� แถลงการณ์ฉบับเต็ม ซึง่ มีใจความส่วนหนึง่ ว่า บริษัทเห็นถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนต่ออเมริกันชนผิวขาวและผิวสี

MOMENT OF THE WEEK ผู้ชมราว 2 หมื่นคนร่วมชมการแข่งขัน Human Tower ที่ประเทศสเปน ‘Concurs de Castells’ หรือการแข่งขัน หอคอยมนุษย์ จัดขึ้นทุกเดือนตุลาคม ณ เมือง Tarragona แคว้น Catalonia ทางตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศสเปน เป็นเทศกาลเก่าแก่มาตัง้ แต่ยคุ ศตวรรษที่ 18 ส�าหรับในปีนี้ มีผเู้ ข้าแข่งขันมากถึง 32 ทีม และได้รบั ความสนใจจาก ผู้ชมมากถึงราว 2 หมื่นคน การต่อหอคอยมนุษย์ เช่นนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ ผู้คนจ�านวนมาก ทีม่ า : Reuters

คนมีสิวจะแก่ช้ากว่าผู้ ไม่มีปัญหาผิวหน้า

Did You Know?

เป็นงานวิจัยที่น่าจะสร้างความยินดีให้กับหลายคนที่ก�าลังมีปัญหาสุขภาพผิวในขณะนี้ เพราะคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้เผยว่า คนทีม่ ปี ญ ั หาสิวบนใบหน้าในช่วงวัยรุน่ จะแก่ช้ากว่าคนที่ไม่เป็นสิว โดยนักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย พบว่าคนเป็นสิว จะมี ‘เทโลเมียร์’ ซึ่งท�าหน้าที่ป้องกันยีนที่อยู่ข้างในไม่ให้เสียหาย และยืนยันแล้วว่าใน กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิวบนใบหน้าจะมีเทโลเมียร์สั้น ส่งผลให้เซลล์เสื่อมสลาย จนท�าให้ผิวหน้า ที่มา : บีบีซีไทย ของผู้ที่ไม่มีปัญหาผิวหน้าเลยดูแก่กว่าวัยนั่นเอง

ที่มา : www.fiffiirstwefeast.com

EDUCATION

ครูไทยเจ๋ง

แปลงเพลง PPAP ประกอบการสอน

เรี ย กว่ า เป็ น บทเพลงสุ ด ฮิ ต ที่ ค รอบครองทุ ก บทสนทนาในสังคมเวลานี้จริง ส�าหรับเพลง PPAP นอกจากนี้ยังเข้ามามีอิทธิพลกับวงการต่างๆ ทั่วโลก ไม่พน้ แม้วงการการศึกษาในประเทศไทย โดย จีรภัทร์ สุกางโฮง หรือทีใ่ นโลกโซเชียลมีเดียรูจ้ กั กันดีในชือ่ ‘ครู นกเล็ก’ ได้นา� เพลง PPAP มาสร้างเป็นสือ่ การสอนทีส่ นุก และสร้างสรรค์ ก่อนจะโพสต์คลิปดังกล่าวลงบนยูทบู จนมี ผู ้ เ ข้ า มารั บ ชมและเอ่ ย ปากสนั บ สนุ น ไอเดี ย สร้างสรรค์กันเป็นจ�านวนมาก (ตามไปดูได้ที่ https:// youtu.be/totfsK0eD9g) ซึ่งก่อนหน้านี้แทบทุกครั้งที่มี กระเเสในโลกโซเชียลมีเดีย คุณครูสาวคนนี้ก็มักน�า มาท�าเป็นสื่อการสอนเป็นประจ�า ทั้งเพลง ผมรัก เมืองไทย, T26 ฯลฯ ครูนกเล็กเผยความในใจผ่าน การสัมภาษณ์วา่ “เราต้องท�าสิง่ ทีเ่ ขาอยากจะดู ไม่ใช่ สิ่งที่เราอยากจะท�า” ที่มา : www.posttoday.com


ระหว่างที่รอการช่วยเหลือ จากทางการ ผู้ประสบภัยจาก พายุเฮอริเคนแมทธิว ในประเทศ เฮติ ต่างพากันมาชาร์จแบตกับ แผงโซลาร์เซลล์ ซึง่ แสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ในยามคับขันได้ดีทีเดียว - Reuters / Carlos Garcia Rawlins

AWARD

Juan Manuel Santos คว้ารางวัลโนเบล สันติภาพ Quote OF THE WEEK

ทยอยประกาศผลมาเรื่อยๆ ส�าหรับรางวัลโนเบล ปีนี้ ซึ่งหนึ่งในสาขาที่ถูกจับตามองที่สุดคงหนีไม่พ้น โนเบล สาขาสันติภาพ โดยล่าสุดก็ได้ข้อสรุปของผู้ที่ ได้รับรางวัลในปีนี้เเล้ว ซึ่งตกเป็นของ ฮวน มานูเอล ซานโตส ประธานาธิบดีประเทศโคลอมเบีย ทีไ่ ด้สร้าง ผลงานด้วยความพยายามยุติสงครามกลางเมืองกับ กบฏฟาร์ก ที่ด�าเนินต่อเนื่องมายาวนานกว่า 42 ปี ในประเทศโคลอมเบีย โดย ฮวน มานูเอล ซานโตส ได้บรรลุขอ้ ตกลงสันติภาพครัง้ ประวัตศิ าสตร์ กับผูน้ �า กบฏฟาร์กไปเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา จากผลงาน และความพยายามท� า ให้ เ ขาชนะผู ้ เ ข้ า ชิ ง อี ก กว่ า 376 รายชื่ อ แถมล่ า สุ ด เขายั ง บริ จ าคเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากโนเบลมูลค่า 32 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากสงคราม ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

“การเคลื่อนไหว ทางสังคมคือ กระบวนการของ การรับรู้คุณค่า ในตัวเอง ท�าให้สิ่งที่ ไม่สามารถเป็นจริง เป็นจริงขึ้นมาได้ สร้างปาฏิหาริย์ ให้เกิดขึ้น” โจชัว หว่อง

เลขาธิการพรรค Demosisto ให้สัมภาษณ์ในรายการ รอบโลก by กรุณา บัวค�าศรี ที่มา : www.pptvthailand.com

WORLD HERITAGE

SOCIETY

Airbnb เปิดให้ผู้ประสบภัย

เฮอริเคนแมทธิวเข้าพักฟรี Airbnb ออกโปรแกรมรับ มือ ภัย พิบัติ (Disaster Response Program) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก พายุเฮอริเคนแมทธิว หลังจากพายุใหญ่พดั ถล่มพืน้ ทีท่ าง ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมือ่ วันศุกร์ทผี่ า่ นมา โปรแกรมรับมือภัยพิบัตินี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง เจ้าของบ้านกับผู้ประสบภัยที่ก�าลังมองหาที่พักฉุกเฉิน โดยสมาชิก Airbnb ผู้อาศัยอยู่บริเวณเขตปลอดภัย ในรัฐฟลอริดา เซาท์แคโรไลนา และจอร์เจีย สามารถ ขึ้ น ทะเบีย นที่ อ ยู ่ อ าศัย หรื อ ห้ อ งว่ า งของตน เพื่อ ให้ ผูป้ ระสบภัยเข้าพักโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ในขณะเดียวกัน ผูท้ กี่ า� ลังต้องการความช่วยเหลือก็สามารถค้นหาทีพ่ กั ฟรี ได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน Airbnb ณ ตอนนี้ โปรแกรมดังกล่าวเปิดใช้ในพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 รัฐ และมีทพี่ กั กว่า 3,000 จุดบริการแก่ผปู้ ระสบภัยโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ที่มา : www.hufffiingtonpost.com

หลังจากผ่านทศวรรษแห่งสงคราม พระราชวังในกรุงคาบูลก็ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู

พระราชวัง Darul Aman ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างในกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน ก�าลังจะได้รับการบูรณะ จากทางราชการ หลังจากช่วงเวลากว่าทศวรรษแห่งสงครามกลางเมือง โครงการนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ ของรัฐบาล เนื่องจากอัฟกานิสถานยังคงเผชิญกับปัญหาการจลาจลจากกลุ่มตาลีบัน ท�าให้กรุงคาบูลตกเป็นเป้า การโจมตีแบบพลีชีพ ซ�้ายังมีปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรังอันเป็นผลจากสงคราม แม้ในปัจจุบนั ภารกิจดังกล่าวอยูใ่ นช่วง เริม่ ต้นจัดเตรียมสถานที่ แต่หากประสบความส�าเร็จจะถือเป็นสัญลักษณ์ทแี่ สดงออกถึงพลังของคนรุน่ ใหม่ในประเทศ เพราะโครงการมีทมี งานเป็นบัณฑิตจบใหม่กว่าร้อยคน ซึง่ ในกลุม่ นีเ้ ป็นผูห้ ญิงถึง 20% โดยทางรัฐบาลอัฟกานิสถาน หวังว่าพระราชวังทีซ่ อ่ มแซมแล้วเสร็จจะสามารถเป็นทัง้ ส่วนราชการและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วด้วย ที่มา : www.reuters.com


FEATURE ภาพ : Reuters


Love at Sundown The birds come to their nest. At peace, they bill and coo. The wide world sinks to rest, And so do I and so do you. ท�านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง : ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา


ดวงใจกับความรัก มาตรแม้นสูญดวงตะวันไป ประดาแสงในฟ้าทราม ผู้คนสัตว์ ไม้จะตายตาม ตะวันสูญไปเป็นยาม ล้วนมีแต่ความมืดมน

ท�านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


รักคืนเรือน เดือนมืดมัวจางห่างไป จวบวันเพ็ญ ดวงจันทร์เวียนเป็นเดือนใหม่ เปรียบรักเราอับเฉาไป กลับรักใหม่คืนคง

ท�านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


Blue Day Blue day There’s no sunshine. Why must you go away, Leaving me here alone? My own. How I miss you With loving heart so true! That’s why I feel so blue.

ท�านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


ยามเย็น แดดรอนรอน เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จ�าต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา

ท�านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนือ้ ร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


ในดวงใจนิรันดร์ เมื่อยามอาทิตย์ลอยคล้อยต�่า ย�่ายามท้องฟ้าเลือน ยังหวังเชยชิดกันฉันเพื่อน ติดเตือนตรึงใจ สุดประพันธ์บรรเลงให้ครบครัน วันอาจจะผ่านเวียนผันไป รักนั้นจะเนาแน่นแฟ้นใน ดวงใจนิรันดร์ ท�านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื้อร้อง : ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร


Still on my mind When night’s curtain starts to fall And light fades away, My thoughts fly back to that day, You were so near. This song will never, never end. And time we cannot suspend. You’ll be ever and ever, Still on my mind. ท�านอง, เนือ้ ร้อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ นิตยสาร อะเดย์ บุลเลติน


SHOPPING

16

06 01

12

15

14

COMFORT IS THE KEY

08

09

04

07

สภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ คงท�าให้หลายคนมองหาเครื่องแต่งกายที่ให้ความคล่องตัวพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ เราเลยอยากชวนคุณมาดูเสื้อผ้าแนว athleisure สุดฮิปประจ�าฤดูใบไม้ร่วง 2016 ที่จะท�าให้ลุกส์วันหยุดของคุณทั้งสบายและมีสไตล์ ไม่แพ้ใคร 02

10

18 03

11 17 05

13

01 แจ็ ก เก็ ต จาก Adidas Originals 02 กางเกง จาก Adidas Originals 03 แจ็กเก็ต จาก Adidas Originals 04 รองเท้ า จาก Adidas Originals 05 แจ็กเก็ต จาก Topshop 06 สปอร์ ต บรา จาก Zara 07 หมวก จาก Zara 08 กระเป๋า จาก Zara 09 เสื้อ จาก Alexander Wang 10 เสือ้ จาก Nike 11 เลกกิง้ จาก Nike 12 สปอร์ตบรา จาก Puma 13 รองเท้ า จาก Puma 14 แว่ น ตา จาก Gentle Monster 15 สปอร์ตบรา จาก Ivy Park 16 เสือ้ ฮูด้ ดี้ จาก Ivy Park 17 สปอร์ตบรา จาก Ivy Park 18 หมวก จาก Ivy Park

WHERE Zara, Topshop, Nike, Puma, Adidas Originals และ Gentle Monster ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั้ น น� า ทั่ ว ไป Ivy Park ร้ า น Topshop สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็ น ทรั ล ลาดพร้ า ว Alexander Wang ศูนย์การค้ า เอราวั ณ แบงค็ อ ก และ ดิ เอ็มควอเทียร์


CALENdar M

T

W

T

F

S SOIL AND WATER : SIMILARITY AND DIFFERENCE

นิทรรศการ ‘ดินกับน�้า ความเหมื อ นที่ แ ตกต่ า ง’ โดย ผศ. บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส และ ผศ. สราวุฒิ วงษ์เนตร การสร้างสรรค์ ผลงานทีม่ คี วามแตกต่างกัน ทัง้ เทคนิค ตลอดจนวัสดุทใี่ ช้ วั น นี้ ถึ ง 3 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MORRISSEY LIVE IN BANGKOK 2016

การแสดงสดของ Morrissey ที่จะเปลี่ยนเวที คอนเสิ ร ์ ต ให้ ก ลายเป็ น โรงละครแห่งท่วงท�านอง ใน ‘Morrissey live in Bangkok 2016’ วันนี้ เวลา 21.00 น. ณ มูนสตาร์ สตูดโิ อ ซอย ลาดพร้าว 80 จ�าหน่ายบัตรที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ad goday adB432 Rev1.pdf 1 10/10/2559 17:28:40

MERCURIC TIDINGS, BELOVED RENEGADE, PROMETHEAN FIRE

การแสดงเต้นร่วมสมัย ชุ ด ที่ 2 ‘Mercuric Tidings, Beloved Renegade, Promethean Fire’ โดย พอล เทย์เลอร์ นักออกแบบ ท่ า เ ต้ น ร่ ว ม ส มั ย ช า ว อเมริกนั วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ALLERGIC REALITIES

นิทรรศการศิลปะ ‘Allergic Realities’ โดย โฆษิต จันทรทิพย์ จากการตั้งค�าถามถึง ความจริงและความเชื่อที่ อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายข่าว วันนี้ถึง 29 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย ก รุ ง เ ท พ วิ ท ย า เ ข ต กล้วยน�า้ ไท (เว้นวันอาทิตย์ และจันทร์)

รื้อ [being Paulina Salas and the practice]

ละครเวทีเรือ่ ง ‘รือ้ [being Paulina Salas and the practice]’ สองนักแสดง หนึง่ ผูก้ า� กับ และ อีกหนึง่ dramaturg ทีก่ า� ลังท�า กระบวนการบางอย่างให้ เป็นหรืออาจไม่เป็นละคร วันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 ณ Crescent Moon Space จ�าหน่ายบัตร ที่โทร. 08-1929-4246

THAILAND MUSIC LEAGUE

4 ค่ายเพลงไทย แท็กทีม จัดการแข่งขันดนตรีเชิงกีฬา ‘ไทยแลนด์มวิ สิกลีก 2016’ พบกับศิลปินจากค่าย What The Duck, Spicy Disc, BECTero Music และ LOVEiS วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ก อารี น า เมื อ งทองธานี จ�าหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ต เมเจอร์

S FROM THE KITE TO ARTWORK นิทรรศการ ‘จากว่าว สูศ่ ลิ ป์’ โดย สิทธิโชค วิเชียร จากของเล่นทีม่ อบความสุข ในวัยเยาว์ สูผ่ ลงานศิลปะที่ เสนอมุมมองต่อสังคม สภาพ แวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรม พื้นถิ่นภาคใต้ วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2559 ณ People’s Gallery หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร (เว้นวัน จันทร์)


A MUST “Don’t miss these things this week!”

Magazine Science Illustrated

นิตยสาร Science Illustrated ฉบับล่าสุด มาพร้อมกับสกูป๊ ใหญ่ ‘The Moment of Death’ ทีจ่ ะพาคุณไปหาค�าตอบว่า ในวินาทีเฉียดตาย ท�าไมเราจึงเห็นตัวเองเดินเข้าสูอ่ โุ มงค์มดื หรือว่า รู้สึกเหมือนล่องลอยออกจากร่าง นอกจากนี้ ยังมีบทความเจือไปด้วยสาระอย่าง Holiday Survival ที่รวบรวมสารพัดวิธีเอาตัวรอดเมื่อ เผชิญหน้ากับอุบัติเหตุแบบต่างๆ ให้คุณไป ปรับใช้ในชีวิต และในคอลัมน์ Bull’s-Eye ก็ยัง พาคุณไปดูสิ่งน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกผ่าน ภาพถ่ายสวยๆ ปิดท้ายแบบล�้าๆ ด้วยการไป รู้จักเทคโนโลยี Virtual Reality ที่จะเข้ามามี อิทธิพลต่อชีวิตคุณในอนาคตอันใกล้

GADGeT Varia Vision

อุปกรณ์ชุดนี้สามารถแสดงข้อมูลการปั่น จักรยานให้อยูใ่ นแนวสายตาของคุณ โดยยึดติด กับแว่นตากันแดดแสดงข้อมูลเมื่อน�ามาจับคู่ กับอุปกรณ์ทใี่ ช้งานร่วมกัน นับเป็นอุปกรณ์ที่ ออกแบบมาเพือ่ ความปลอดภัยของนักปัน่ เป็น ส� า คั ญ เพราะสามารถดู ส ถิ ติ ก ารปั ่ น แบบ เรียลไทม์ไปพร้อมๆ กับทีย่ งั คงวิสยั ทัศน์มองไป ข้างหน้าได้โดยไม่ตอ้ งละสายตาจากถนน และ Varia Vision ยังมีระบบแจ้งเตือนถึงยานพาหนะ ที่ ก� า ลั ง เข้ า มาใกล้ จ ากด้ า นหลั ง ได้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ด้วยน�้าหนักที่เบา สวมใส่สบาย แบตเตอรีใ่ ช้งานติดต่อกันได้นานถึง 8 ชัว่ โมง จึงเป็นสุดยอด gadget ส�าหรับนักปั่นจักรยาน โดยเฉพาะ

BOOK

พาราณสี มนุษย์ สตรีท

หนังสือเล่มใหม่ลา่ สุดจากส�านักพิมพ์แฮพเพนนิง่ ทีเ่ ล่าเรือ่ งการเดินทางของหนุม่ เนิรด์ ทีห่ ลงใหลการถ่าย ภาพสตรีทแบบถอนตัวไม่ขนึ้ อย่าง ‘ซัน’ - อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล เจ้าของร้านขายฟิลม์ Husband and Wife ที่ บรรดาช่างภาพต่างรูจ้ กั กันดี และเขายังเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ เพจ ‘สยามมนุษย์สตรีท Siam Street Nerds’ อีกด้วย ซึ่งครั้งนี้เขาหอบกล้องคู่ใจบินไปเก็บภาพยังเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยภายในเล่มคุณจะได้เห็น มุมมองของเขาทีม่ ตี อ่ เมืองนีผ้ า่ นภาพถ่ายสวยๆ พร้อมตัวหนังสือสนุกๆ ทีเ่ ล่าเรือ่ งราวน่าตืน่ เต้นมากมาย การได้รจู้ กั กับเพือ่ นใหม่ๆ และหลากหลายสถานทีท่ คี่ ณ ุ อาจไม่เคยเห็นมาก่อน (ราคา 340 บาท)

EVENt


Place Yunomori Onsen & Spa @Pattaya

‘ออนเซ็น’ คือศาสตร์แห่งวารีบ�าบัดที่ เก่ า แก่ แ ละมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ นาน นับพันปี ได้ชื่อว่าเป็นศาสตร์ที่ช่วยฟื้นฟู ปรั บ สมดุ ล ร่ า งกาย กระตุ ้ น ความสดชื่ น ช่ ว ยบ� า บั ด ความเมื่ อ ยล้ า หลั ง ประสบ ความส�าเร็จจากสาขาในกรุงเทพฯ ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา ก็ได้ฤกษ์เปิดสาขาใหม่ ที่พัทยา นับเป็นสถานสุขภาพแห่งแรกและ แห่ ง เดี ย วในพั ท ยาซึ่ ง น� า เอาศาสตร์ แ ห่ ง การบ�าบัด ฟื้นฟูสมดุลร่างกายด้วยการแช่ บ่อน�า้ แร่รอ้ นแบบดัง้ เดิมของญีป่ น่ ุ และการนวด แผนไทยโบราณรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน ท่ามกลาง การออกแบบดีไซน์การตกแต่งแบบไทยโมเดิรน์ รายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 038-197-038 หรือ www.yunomorionsen.com

MOVIE Deepwater Horizon

“ผมประทับใจเรื่องของทีมนักแสดง รวมถึงฉากและเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ที่วางจังหวะเอาไว้ได้พอดี ท�าให้หนังสนุก ตืน่ เต้น และนักแสดงก็มสี ว่ นช่วยให้เราอินไปกับหนัง โดยเฉพาะฉากทีแ่ สดงความรูส้ กึ คิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัวในช่วงทีต่ วั เองก�าลังเจอกับเหตุการณ์หน้าสิว่ หน้าขวาน พอมาถึงจุดไคลแม็กซ์ ของเรื่องเราเลยรู้สึกว่าหนังบีบคั้นหัวใจมากๆ ซึ่งอาจจะมีคนบอกว่าช่วงต้นเรื่องค่อนข้างเนิบ เพราะ ต้องมีการปูเรือ่ งราวของตัวละคร แต่นนั่ กลับท�าให้เราพบว่ายิง่ ต้องเก็บรายละเอียดไว้มากๆ เพราะมัน จะช่วยส่งพลังให้คณ ุ รูส้ กึ ซาบซึง้ และเข้าใจความเจ็บปวดของตัวละครในตอนท้ายได้อย่าง ดีมากๆ ครับ” เลือกให้โดย : ‘ต๊อบ’ - ชัยวัฒน์ ทองแสง นักแสดง

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2016 นี้ รองเท้า โปร-เคดส์ กลับมาพร้อมคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด ด้วยสีเด่น ประจ�าซีซนั อย่างสีแดงมารูน สีเทาเข้ม และสีเทาอ่อน โดยมีไฮไลต์อยู่ที่วัสดุชนิดใหม่อย่างหนังนิ่มและ หนั ง กลั บ คุ ณ ภาพพรี เ มี ย ม ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ความทนทานและยังคงคุณสมบัติการถ่ายเทอากาศได้ เป็นอย่างดี ท�าให้รองเท้ารุ่นใหม่นี้มีนา�้ หนักเพียง 350 กรั ม นอกจากนี้ พื้ น รองเท้ า ยั ง ออกแบบ โดยใช้สีขาวออฟไวต์ที่แฝงไว้ด้วยความเรียบหรู ไปลองได้ทรี่ า้ นไอคอน ชัน้ 2 สยามสแควร์วนั และ ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

PRODUCT PRO-Keds Fall 2016

CAT EXPO 3D

กลับมาอีกครัง้ ส�าหรับงานใหญ่ประจ�าปีของคลืน่ Cat Radio ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ 3D ร่วมด้วยกองทัพ ศิลปินกว่าร้อยวงที่พร้อมใจกันพุ่งมาโชว์สดให้แฟนๆ ได้ชมกันถึงใจกลางกรุงเทพฯ ในงานคุณจะได้พบกับ บรรยากาศแคตๆ ที่คุ้นเคย เริ่มตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ ตลอด 2 วัน 5 เวที ตลาดดนตรีให้คุณได้ช้อปปิ้ง ผลงานล่าสุดจากศิลปินทีช่ นื่ ชอบ บุฟเฟต์ซนี โดย 100 ศิลปินดัง นอกจากนี้ยังมีของเล่น 3 มิติอีกมากมาย ทั้งพื้นพุ่ง ก�าแพงพุ่ง ไปจนถึงเวทีพุ่ง ให้ทุกคนได้ ดูดนตรีผ่านแว่น 3 มิติอีกด้วย งาน Cat Expo 3D จะมีขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายนนี้ ที่ลุมพินีสแควร์ บัตรราคา 1,500 บาท (เข้างานได้สองวัน) ซื้อบัตร ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมและไลน์อัพได้ที่ www.thisiscat.com

CONCERT Thailand Music League 2016

ถ้าคุณเป็นแฟนเพลงของค่าย What The Duck, Spicy Disc, BEC-Tero Music และ LOVEiS คอนเสิร์ต ไทยแลนด์มิวสิกลีก 2016 คืองานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ ที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาด เพราะนี่เป็นการจับศิลปินของแต่ละค่ายมาดวลเพลง กันแบบดุเดือด เช่น สิงโต น�าโชค, ชาติ สุชาติ, Scrubb หรือ ตู่ ภพธร ฯลฯ โดยงานนี้ จะไม่มไี ลน์อพั ให้คณ ุ ได้รลู้ ว่ งหน้า แต่ทรี่ แู้ น่ๆ ก็คอื ความสนุกครัง้ นีจ้ ดั เต็มแน่นอน งานจะมีขนึ้ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี บัตรราคา 900 / 1,200 / 1,400 และ 2,000 บาท รายละเอียด www.thaiticketmajor.com


ALL ABOUT BIZ

เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ต�ำรำในกำรท�ำธุรกิจของแต่ละคน ต่ำงเขียนขึน้ มำด้วยควำมเชือ่ ที่ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับที่ อัจฉรา เจริญศักดิ์วัฒนา ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษทั สุพรีม ทีม จ�ำกัด เจ้ำของ โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในย่ำน สำทร นักธุรกิจสำวผูม้ คี วำมเชือ่ มัน่ ต่อกำรท�ำธุรกิจในสไตล์ของตัวเอง ว่ำควำมส�ำเร็จไม่ได้วดั จำกยอดขำย และก�ำไรที่ได้จำกลูกค้ำเท่ำนัน้ แต่ เธอตัง้ มัน่ ในกำรสร้ำงธุรกิจทีเ่ ติบโต ไปพร้อมกับลูกบ้ำนอย่ำงมัน่ คง

Future Business Profile

Together

“ควำมส�ำเร็จ ส�ำหรับใครหลำยคน อำจวัดได้ง่ำยๆ จำกสิ่งที่เรียกว่ำ ยอดขำยหรือก�ำไร แต่ส�ำหรับเรำ ควำมส�ำเร็จอำจ เป็นควำมสุขเล็กๆ จำกกำรท�ำงำน และสนุกไปกับมัน”

บริษทั สุพรีม ทีม จ�ำกัด เริม่ ต้นแตกไลน์จำกธุรกิจน�ำเข้ำอะไหล่รถยนต์ และเข้ำสูว่ งกำรอสังหำริมทรัพย์ครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2536 ก่อนจะโลดแล่นในวงกำรพัฒนำทีด่ นิ มำกว่ำ 20 ปี ซึง่ มีจดุ มุง่ หมำยในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้ำ โดยมีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ใหญ่ๆ มำแล้วหลำยสิบแห่ง โดยเฉพำะในพืน้ ทีย่ ำ่ นสำทรอย่ำงย่ำนนำงลิน้ จี่ และเย็นอำกำศ ล่ำสุดบริษทั สุพรีม ทีม จ�ำกัด ก�ำลังจะมีโครงกำร ‘Supreme Legend’ บนพืน้ ทีก่ ว่ำ 4 ไร่ จ�ำนวน 7 ชัน้ ทั้งหมด 71 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรกว่ำ 1,100 ล้ำนบำท ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supremethailand.com


• หน้าที่ของเราเริ่มตั้งแต่การมองหาพื้นที่ที่เหมาะสมใน การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และออกแบบว่าจะพัฒนาพื้นที่ ตรงนั้นให้เป็นอะไร เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึง การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งในรายละเอียด ก็ต้องดูว่าต้องใส่อะไรลงไปในพื้นที่บ้าง ท�าทุกอย่างไปจนถึง เรื่องมาร์เก็ตติ้ง • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือการปั้นทุกอย่างขึ้นมาตั้งแต่ยัง ไม่มอี ะไรเลย ซึง่ ความท้าทายก็คอื ธุรกิจนีเ้ ป็นธุรกิจทีล่ งทุนด้วย เม็ดเงินจ�านวนมาก และทุกวันนีก้ ม็ คี แู่ ข่งเพิม่ ขึน้ เยอะ ผูเ้ ล่นใหม่ กระโดดลงมาพร้ อ มกั น จ� า นวนมาก แถมผู ้ เ ล่ น เก่ า เองก็ยัง แข็งแกร่ง ท�าให้เราหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้ • หลายคนมักพูดว่าหัวใจของการท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือโลเกชัน ซึ่งอันที่จริงก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะที่อยู่อาศัยเป็น สิ่งที่ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อชีวิต ถ้าเราออกแบบและค�านึง ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกจากการเดินทาง การใช้ชีวิต ก็จะ ท�าให้คณ ุ ภาพชีวติ ของเขาดีขนึ้ แต่นนั่ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของวิธคี ดิ เพราะส�าหรับบริษทั เรานอกจากโลเกชันเป็นจุดตัง้ ต้น เรายังมอง สิง่ ทีเ่ ข้ามาเสริมอย่างเรือ่ งคุณภาพของสินค้าและการบริการด้วย • คนมักถามเสมอว่าท�าไมอสังหาริมทรัพย์ที่เราท�าถึงเลือก ออกแบบห้องให้มขี นาดใหญ่ อย่างในโครงการ ‘Supreme Legend’ ในพื้นที่ 4 ไร่ครึ่ง เราออกแบบไว้แค่ 71 ห้องเท่านั้นเอง ซึ่งตาม กฎหมายจริงๆ เราท�าได้มากกว่านั้น แต่เป็นเพราะว่าเราคิดถึง ลูกค้า ความสะดวกสบายคือสิ่งที่เราใส่ใจ ซึ่งแนวคิดประจ�า บริษัท ที่ส ะท้ อ นจุด นั้ น ของเราคื อ ค� า ว่ า ‘Future Together’ เราไม่ได้ท�าธุรกิจโดยคิดแค่ว่าออกแบบที่อยู่สวยๆ ให้ลูกค้าใช้ แค่วันนี้ แต่เราอยากจะโตไปพร้อมๆ กันกับพวกเขา • ทุกวันนีเ้ รามองว่าคู่แข่งเป็นสิง่ สร้างแรงกระตุ้นทีท่ �าให้เรา อยู่เฉยไม่ได้ เป็นทั้งข้อดีและเป็นแรงผลักดันที่ท�าให้เห็นว่า ทุกอย่างไม่ได้หยุดนิ่ง ถ้าจะอยู่ในตลาดนี้ต่อไปก็ต้องพัฒนา ศักยภาพสินค้า พัฒนาศักยภาพทีมงานทุกอย่างให้รอบด้าน • ส่วนตัวคิดว่านักธุรกิจทีด่ ตี อ้ งมีความรับผิดชอบและซือ่ สัตย์ ต่ อ ลู ก ค้ า โดยเฉพาะในธุ ร กิ จ นี้ เพราะว่ า โลกนี้ ไ ม่ มี อ ะไร สมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง บางครั้งเราต้องท�าให้ลูกค้าเข้าใจ ข้อเท็จจริงบางอย่างที่อาจไม่ได้ดั่งใจเขา เพราะการขายของ ต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง เราเสกทุกอย่างขึ้นมาไม่ได้ • เราไม่คอ่ ยมองตัวเองเป็นเจ้านาย แต่จะมองเพือ่ นร่วมงาน ทุกคนเป็น ‘Teammates’ มากกว่า เพราะคิดว่าทุกคนมีศกั ยภาพ และความสามารถของตัวเอง อย่างเราก็ไม่ได้มีความสามารถ ไปทุกอย่าง หน้าทีข่ องเจ้านายคือท�าอย่างไรให้เขาดึงความสามารถ ของตัวเองออกมา วิธกี ารท�างานของทีน่ เี่ ลยเป็นการ ‘Brainstorm’ แชร์ไอเดียทุกๆ อย่างกัน • ในการบริหาร สิง่ จ�าเป็นคือต้องมีเป้าหมายให้กบั พนักงาน เพราะต้องยอมรับว่ามนุษย์มคี วามหลากหลาย กรอบและระเบียบ ขององค์กรเป็นสิ่งที่สามารถท�าให้เราเดินไปข้างหน้าในทิศทาง เดีย วกัน ได้ แต่ ใ นมุ ม หนึ่ ง บริ ษั ท ของเราก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ้ า มสร้ า ง ความแตกต่าง สามารถแชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์กันได้ ซึ่งเราว่า วิธีการนี้ท�าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท • ทุกวันนีเ้ รามีวธิ คี ดิ หรือมุมมองเกีย่ วกับการท�างานเปลีย่ นไป เยอะ ตอนทีเ่ ริม่ ท�างานใหม่ๆ ไม่ได้มเี ป้าหมายมากนัก เรียนจบมา ก็ทา� งาน ไปเทีย่ วกับเพือ่ น ใช้ชวี ติ แบบไม่คดิ อะไร แต่วา่ ตอนนีเ้ รามี เป้าหมายในชีวติ ชัดเจน อยากท�าให้บริษทั เติบโตและยัง่ ยืน อยากให้ คนในบริษทั มีความสุขกับการท�างาน เป้าหมายเป็นสิง่ ส�าคัญกับ ชีวติ การท�างาน สิง่ นีเ้ ราว่าเป็นเหมือนแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจ • เราอาจเป็นคนมองโลกในแง่ดี และคิดว่าอุปสรรคเป็น เรือ่ งปกติของการท�างาน การรู้จักปัญหากับไม่รู้จักปัญหานั้น แตกต่างกัน ถ้าเราไม่รวู้ า่ จุดทีเ่ ป็นปัญหาคืออะไร สิง่ นัน้ ต่างหาก ที่ท�าให้การท�างานยากกว่า แต่ถ้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องระวัง ก็ จะเป็นเหมือนจุดเตือนสติให้ใส่ใจกับงานมากขึ้น • ความเครียดเป็นเรือ่ งปกติของคนท�างานทุกคน เราเองเคย เครียดมากๆ จนถึงจุดหนึ่งก็กลับมาคิดได้ว่า ความเครียดไม่ได้ ช่วยให้งานดีขึ้น เราควรดึงตัวเองออกมา เดี๋ยวนี้เราก็ใช้วิธีการ นัง่ สมาธิเข้ามาช่วย ซึง่ มองว่าไม่ได้เป็นเรือ่ งของธรรมะขนาดนัน้ แต่เป็นการจัดระเบียบความคิดและสมองของตัวเองมากกว่า • ความส�าเร็จส�าหรับใครหลายคนอาจวัดได้ง่ายๆ จากสิ่งที่ เรียกว่ายอดขายหรือก�าไร แต่สา� หรับเราความส�าเร็จอาจเป็นความสุข เล็กๆ จากการท�างานและสนุกไปกับมัน ทุกวันนีเ้ หมือนเรามองเห็น B สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จากรอบด้านมากขึ้น

START UP

AIRPORTELs อี ก หนึ่ ง สตำร์ ท อั พ สั ญ ชำติ ไ ทย ที่ น ่ ำ จั บ ตำมอง โดย AIRPORTELs ได้ น� ำ เสนอไอเดี ย ในท� ำ ธุ ร กิ จ แบบใหม่ ด้วยกำรจัดส่งและรับกระเป๋ำเดินทำงจำก สนำมบินไปยังโรงแรม หรือจำกโรงแรม มำสนำมบิ น แก้ ไ ขปั ญ หำส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้ อ งกำรควำมสะดวก ไม่ต้องกำรเดินทำงไปพร้อมกับสัมภำระ หรือไม่อยำกเสียเวลำในกำรท่องเที่ยว ไปโดยไร้ประโยชน์

PROBLEM หลายคนคงตกใจหากได้รู้ว่า ผู้ก่อตั้ง AIRPORTELs อย่าง อภิโชค ประเสริฐรุง่ เรือง เป็นเพียงเด็กวัยรุน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ เขาเผย ความมุง่ มัน่ ทีอ่ ยากจะมีธรุ กิจสตาร์ทอัพของ ตัวเองก่อนจบปริญญาตรีให้ได้ ประกอบกับ การทีเ่ ขาเห็นช่องว่างทางธุรกิจในการรับ-ส่ง กระเป๋าเดินทางนักท่องเทีย่ วจากสนามบิน ซึง่ เกิดขึน้ มาเพือ่ รองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่อยากเสียเวลาในการท่องเทีย่ ว ด้ ว ยการรอเวลาเช็ ก อิ น เข้ า โรงแรมตอน 14.00 น. ซึง่ เป็นธรรมเนียมของโรงแรมทัว่ ไป

Solution ต้องบอกว่าบริการของ AIRPORTELs นัน้ เจาะได้ตรงจุดกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เพราะการเปิดจุดให้บริการที่ สนามบินแบบเรียลไทม์ แถมยังสามารถจอง การบริการทางออนไลน์ สร้างแรงจูงใจชัน้ ดีใน การใช้บริการเป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังสร้างความมัน่ ใจด้วยการมีประกันรับส่งกระเป๋าอีกด้วย ส�าหรับอัตราค่าบริการขัน้ ต�า่ นัน้ อยูท่ ี่ 100 บาท ต่อใบ เรียกว่าสมเหตุสมผลกับความสะดวก ทีไ่ ด้รบั ใครอยากรูร้ ายละเอียดการใช้บริการ เพิม่ เติมเข้าไปดูได้ที่ www.airportels.asia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


SOCIAL IMPACT

SOCIAL CAMPAIGN

The Change Maker Kenton Lee

• Because International เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 2009 เพือ่ แก้ปญ ั หา การจัดหารองเท้าให้เด็ก ที่ขาดแคลนรองเท้า โดย เป็นการให้ฟรี • พวกเขาพบว่ า มี ค นจ� า นวนเกิ น กว่ า 2 พันล้านคนที่มีปัญหา โรคติ ด ต่ อ ที่ เ กิ ด จาก เชื้อโรคในดิน และคนที่ เสี่ ย งติ ด โรคเหล่ า นั้ น ก็ คื อ คนไม่ ใ ส่ ร องเท้ า นอกจากนัน้ ก็พบว่ามีเด็ก กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ที่ไม่มีรองเท้าใส่ และอีก เป็นจ�านวนนับไม่ถ้วนที่ ใส่รองเท้าที่ไม่พอดีกับ เท้า ซึง่ ท�าให้เด็กๆ เดินทาง ไปโรงเรี ย นหรื อ ช่ ว ย พ่ อ แม่ ท� า งานได้ อ ย่ า ง ยากล�าบาก • รองเท้าของ พวกเขาปรับขนาดได้ถึง 5 ไซซ์ และใช้ได้นานถึง 5 ปี

#reaclownsareaboutlove

Because International

FOR CREATING A SHOE THAT KIDS WON’T OUTGROW Kenton Lee เชือ่ ว่า การหารองเท้าให้เด็กๆ ทขี่ าดแคลน ใช่จะจบปัญหาเสียทีเดียว เพราะเด็กโตขึน้ ทุกวัน และบางครอบครัว ไม่สามารถซือ้ หารองเท้ามาเปลีย่ นได้บอ่ ยๆ ดังนัน้ เขากับเพือ่ นๆ ที ่ Because International จึงคิดถึงเรือ่ งการท�ารองเท้า ที่สามารถปรับเปลี่ยน ยืดขยายไปตามขนาดเท้าของเด็กๆ ได้ โปรเจ็กต์รองเท้านี้มีชื่อว่า The Shoe That Grows Q : อยากทราบว่าความคิดที่จะท�า The Shoe That Grows เริ่มต้นมาจากตรงไหน A : หลั ง จากเรี ย นจบ ผมใช้ ชี วิ ต และท� า งานอยู ่ ใ น สถานรับเลีย้ งเด็กในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา แล้วมีอยู่ วันหนึ่ง ขณะที่ผมพาเด็กๆ ออกไปเดินเล่นข้างนอก ผมมองไปทีเ่ ท้าของเด็กผูห้ ญิงตัวเล็กๆ คนหนึง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ผม แล้วก็ตกตะลึงทีเ่ ห็นว่าท�าไมรองเท้าทีเ่ ธอใส่ถงึ ได้เล็กมาก มันเล็กจนเธอต้องตัดตรงหัวรองเท้าให้เปิดออกเพือ่ ให้นวิ้ โผล่ลอดออกมาได้ ผมมองไปรอบๆ แล้วก็สังเกตเห็นว่า เด็กคนอื่นก็ใส่รองเท้าที่ไม่พอดีเท้าเช่นกัน เย็นวันนั้น ผมก็เลยไปถามผู้อา� นวยการของสถานรับเลี้ยงเด็กนั้นว่า ท�าไมเด็กๆ ถึงใส่รองเท้าไม่พอดีกบั เท้า เขาบอกว่า เด็กๆ เหล่านัน้ ได้รบั บริจาครองเท้าครัง้ ล่าสุดเมือ่ ปีทแี่ ล้ว แล้วก็ ไม่ได้อกี เลย ทางศูนย์กไ็ ม่มเี งินมากพอทีจ่ ะซือ้ รองเท้าใหม่ แล้วเด็กๆ ก็ต้องโตขึ้น ท�าให้ไม่สามารถเปลี่ยนรองเท้าได้ บ่อยๆ ผมก็เลยคิดขึน้ ในหัวตอนนัน้ ว่า ‘เอ๊ะ ถ้าแบบนัน้ มัน จะไม่ดกี ว่าเหรอถ้าเราจะมีรองเท้าทีส่ ามารถปรับขนาดและ ยืดขยายได้’ แค่นั้นเอง แล้วความคิดนั้นก็เริ่มต้นขึ้น

Q : ในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ อะไรคื อ สิ่ ง ที่ คุ ณ ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกและอยากแนะน�าให้คนอื่นท�าเช่นกัน A : ท�างานให้หนักและท�าดีกบั คนอืน่ ครับ นัน่ คือสองเรือ่ ง ที่ผมมักจะบอกคนอื่นเสมอ และมันก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อ เอามากๆ Q : คุณมีกลยุทธ์ ในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ ของคุณอย่างไร ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อย A : หนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมใช้คือ ผมจะบอกทุกคน ทุกเวลา และทุกๆ ที่ เกี่ยวกับรองเท้าของพวกเรา ผมท�าแบบนี้ ตลอดทัง้ ปี พูดกับคนกลุม่ เล็กๆ พูดกับคนเป็นการส่วนตัว พูดกับทุกคนทีผ่ มคิดว่าเขาอาจจะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ ด้วยซ�า้ แต่พวกเขากลับมีแวดวงและคอนเน็กชันทีพ่ วกเขา รูจ้ กั ซึง่ เป็นกลุม่ ทีเ่ จ๋งมากส�าหรับเรา การพูดกับทุกคนและ ไม่ตดั สินว่าพวกเขาจะคุม้ ค่ากับเวลาทีเ่ ราเสียไปหรือเปล่า มันพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีสา� หรับพวกเราครับ อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://ideamensch .com/kenton-lee

ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์ ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับ ผู้คนทั่วสหรัฐอเมริกา หลังจาก ที่มีคนสวมชุดและแต่งกายเป็น ตัวตลก และออกอาละวาดท�าร้าย ผู ้ ค นในหลายเมื อ ง ทั้ ง เซาท์ แคโรไลนา แอละแบมา จอร์เจีย และเคนทั ก กี จนท� า ให้ ผู ้ ค น หวาดผวา และ ‘ตัวตลก’ กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งความกลัว แต่ว่า ล่ า สุ ด ชายหนุ ่ ม ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก Ron Anglin ได้ออกมาแสดงเจตจ�านง โพสต์ ภ าพถ่ า ยตนเองแต่ ง กาย เ ป ็ น ตั ว ต ล ก ผ ่ า น แ ฮ ช แ ท็ ก #realclownsareaboutlove และแชร์ รูปภาพพร้อมเล่าเรือ่ งราวทีย่ นื ยัน ว่าตัวตลกดีๆ ยังมีอยู่ในสังคม ซึ่งเป็นรูปภาพเขาในชุดตัวตลก ก� า ลั ง สร้ า งเสี ย งหั ว เราะและ ความสุขให้กบั เด็กๆ จนเมือ่ ภาพ เผยแพร่ออกไปก็มผี คู้ นจ�านวนมาก เห็นด้วย และเริ่มเกิดเป็นกระแส โพสต์ ภ าพความประทั บ ใจ เกี่ ย วกั บ ตั ว ตลกตามมาอี ก เต็ ม โซเชี ย ลมี เ ดี ย ลองกดเข้ า ไปดู เรือ่ งราวสุดประทับใจของแต่ละคน ผ่าน #realclownsareaboutlove กันได้

Do Something Bibliobicicleta งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติเริ่มขึ้นแล้ว บรรดาหนอนหนังสือคงก�าลังส�ารวจรายการหนังสือน่าซื้อกันอย่างขะมักเขม้น เตรียมจ่ายเงิน แล้วก็ขนหนังสือทั้งหมดกลับไปกองไว้ที่บ้าน จากนั้นก็แทบไม่ได้เปิดอ่านอีกเลย ซึ่งแทบจะเป็นปัญหา ที่เหมือนๆ กันไปหมดแล้ว แต่ปัญหาของคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือนั้น อาจเทียบไม่ได้เลยกับปัญหาของคนที่ไม่มีหนังสือ จะอ่าน ซึ่งเราอาจไม่รู้ว่ามีคนอีกเป็นจ�านวนมากที่ไม่มีเงินและไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ ไม่เฉพาะแค่บ้านเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลายๆ พื้นที่ทั่วโลกอีกด้วย ว่าแล้วก็เลยเกิดอาสาสมัครพาหนังสือเดินทางไปหาผู้คนด้วยวิธีที่พวกเขาสามารถ ท�าได้ด้วยตัวเอง เช่น Bibliobicicleta ที่เกิดขึ้นจากความคิดของ Alicia Tapia ซึ่งเป็นบรรณารักษ์สาวของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการน�าหนังสือดีและฟรีไปให้เด็กๆ และคนที่อยากอ่านหนังสือตามแหล่งชุมชนทั่วไป ตอนแรกเธอใช้วิธีปั่นจักรยานลากตู้หนังสือไป แต่เพราะซานฟรานฯ เป็นเมืองที่มีเนินเยอะ เลยท�าให้ไม่ค่อยสะดวกใน การเดินทาง ตอนหลังเธอจึงเปิดระดมทุนใน Kickstarter เพื่อหาซื้อจักรยานไฟฟ้ามาช่วยผ่อนแรง และโปรเจ็กต์ของเธอ ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนตามเป้าหมายด้วย ใครสนใจอยากท�าอะไรคล้ายๆ กันนี้ ลองเข้าไปดูในบทความ 7 Fabulous B and Inspiring Mobile Libraries ใน www.shareable.net จากนั้นก็แค่ลงมือท�าในสิ่งที่คุณอยากท�ากันเลย


BULLETIN BOARD ชวนร่วมทริปสุดฟิน กับโออิชิ ทริปสุดโอ โกเจแปน โออิชิ ทริปสุดโอ โกเจแปน ตอน ฟินหิมะกระจายกับ 12 เจ้าชาย ในฝัน แจกความฟินท่ามกลางหิมะไกลถึงฮอกไกโด 80 รางวัล รวม 160 ทีน่ งั่ สนุกมันกับเทศกาล Sapporo Snow Festival 2017 และ กิจกรรมเอาใจวัยรุน่ Snowmobile และสกี พร้อมปาร์ตสี้ ดุ เอ็กซ์คลูซฟี ใกล้ชดิ 12 เจ้าชาย รีบดืม่ โออิชิ แล้วกด *494* หรือ *787* ตามด้วย รหัส และเครือ่ งหมาย # แล้วกดโทร.ออก หรือทางโออิชโิ มบายแอพ ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เริม่ ส่งรหัสได้ตงั้ แต่วนั นี้ ถึง 15 ธันวาคม 2559 ข้อมูลเพิม่ เติมที่ www.oishidrink.com และ Facebook.com/OishiDrinkStation

ปอร์เช่เผยโฉม ‘พานาเมร่า’ วุฒกิ ร อินทรภูวศักดิ์ ประธานบริหาร ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษทั เอเอเอส ออโต้ เซอร์วสิ จ�ากัด ผูน้ า� เข้าและตัวแทนจ�าหน่าย รถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย จัดงาน The New Panamera Sneak Preview เผยโฉมปอร์เช่ พานาเมร่า รุน่ ใหม่ ล่าสุดทีแ่ รกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ให้เหล่าสาวกซูเปอร์คาร์ได้มี โอกาสสัมผัส ‘Panamera Turbo’ ก่อนใคร เมือ่ ค�า่ วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม สยามพารากอน

การประกวดออกแบบคาแร็กเตอร์แรบบิท Rabbit Character Design Contest 2016 ภายใต้แนวคิดดิจิตอล ไลฟ์สไตล์ ซึ่งจัด ขึ้นโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด ผู้ให้บริการ แรบบิท บัตรสมาร์ตการ์ด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-18 กันยายน ที่ผ่านมา มีผลงานที่ส่ง เข้าประกวดมากกว่า 500 ผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คือ น.ส. ช่อเสลา ปรียานุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดพรีเซล : The Bangkok Thonglor โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok Thonglor คุณภาพระดับสูง สมบูรณ์ครบพร้อมในทุกด้าน ตัง้ อยูบ่ นถนนทองหล่อ ซอย 1 ใกล้จดุ ขึน้ ลงรถไฟฟ้า สถานีทองหล่อ อาคาร 31 ชัน้ จ�านวน 148 ยูนติ ออกแบบด้ ว ยนวั ต กรรม Corridor Air Flow และโดดเด่นด้วยสิง่ อ�านวยความสะดวกทีค่ า� นึงถึง ผู้อยู่อาศัยอย่างสูงสุด ทั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ เพิม่ ความสะดวกสบาย เปิดขายครัง้ แรก ในงาน พรีเซล วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มนิ อล 21 ห้อง ห้องแกรนด์บอลรูม เวลา 9.00-15.00 น. พร้อมข้อเสนอพิเศษ เฉพาะในวันงาน รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 1198

ผู้ชนะโครงการ Rabbit : Character Design Contest 2016

วาโก้ มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษทั ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) และ อินทิรา นาคสกุล ผูจ้ ดั การส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อโครงการ ‘วาโก้โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม’ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้มลู นิธสิ ถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิ นพ. วีรวุฒิ อิม่ ส�าราญ ผูอ้ า� นวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ นพ. อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผูอ้ า� นวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผูร้ บั มอบ


THE GUEST เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชราตรี

“ร้องเถิดร้องเพลง ถ้าอยากจะร้องจงร้องไป” ประโยคขึ้นต้นเพลง รู้สึกสบายดี ของวงเฉลียงนี้ คงเป็นท่อนที่บอกถึงความเป็นมาอย่างรวบรัด ได้ดีที่สุดของ ‘แนน’ - สาธิดา พรหมพิริยะ ผู้รับบทเป็นพระจันทร์ นางเอกของ ‘นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล’ คนนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเธอ ได้ฟันฝ่าและพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าคนเรามี ความหวัง ความส�าเร็จก็ต้องมาถึงได้ในสักวัน

Moon Represents My Heart

โอกาสสุดท้ายแล้ว เพราะเราต้องย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่สวิตเซอร์แลนด์ และพอถึงวันที่ได้รู้ว่า เราไม่ผ่านก็ร้องไห้อย่างหนัก จนกระทั่งทีมงานของโต๊ะกลมโทร.มา และบอกว่าอยากเชิญเราไป ออดิชันบทของแม่โชติ ในละครเวที โหมโรง เดอะมิวสิคัล “แม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องลองดู” ตอนที่ทางทีมงานเรียกให้เราไปออดิชันบทของแม่โชติ เป็นตอนที่เรารู้สึกอีกครั้งว่าต้องอยู่ต่อ ทั้งๆ ที่ข้าวของต่างๆ นั้นส่งไปสวิตเซอร์แลนด์หมดแล้ว เราบอกกับสามีและลูกว่าขออยู่ต่อก่อนนะ เพราะนี่เป็นสิ่งที่เราฝันไว้ และเราพยายามเพื่อสิ่งนี้มาตลอด ถึงตอนนั้นจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเรา หรือเปล่า แต่เราเชื่อว่าความฝันบางเรื่องก็มีความส�าเร็จ บางเรื่องก็อาจจะไปไม่ถึง แต่เราต้องลองดู “สิ่งใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีความหวัง” หลังจากที่ละครเวที โหมโรง เดอะมิวสิคัล จบ เราก็กลับไปใช้ชีวิตแม่บ้านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ท�างานบ้าน ดูแลลูก ซึง่ ตอนนัน้ ก็เป็นช่วงทีจ่ ติ ตกอยูบ่ า้ ง แต่เราก็คดิ ว่าบางทีความฝันของเราก็ตอ้ งวางลง เพราะชีวิตก็มีเรื่องดีนั่นคือครอบครัว ก็เป็นแง่มุมที่เราต้องบาลานซ์ชีวิต แต่ความหวังของเราก็เกิดขึ้น “เคยเชื่อเหมือนกับคนอื่นว่าถ้าเรียนเก่ง ก็จะได้งานที่มีรายได้ดีเลี้ยงครอบครัวได้” อีกครั้งเมื่อทางทีมโต๊ะกลมติดต่อเราให้มาลองทดสอบบทพระจันทร์ใน นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล แนนเคยมีชีวิตเหมือนกับคนเมืองตรรกะใน นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล เพราะเคยเชื่อว่าถ้าเรา “มองโลกในแง่บวก เพื่อให้ตัวเองเข้มแข็ง” เรียนเก่งก็จะได้ทา� งานที่มีรายได้ดีเลี้ยงครอบครัวได้ จึงทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างหนัก และเกาะกลุ่ม ตอนแรกเราไม่เชื่อในตัวพระจันทร์ว่าผู้หญิงคนนี้จะมองโลกในแง่ดีอะไรได้ขนาดนั้น แม้อยู่ใน กับเพื่อนที่เรียนเก่งๆ ซึ่งเขาก็เลือกเรียนกฎหมายกัน เราก็เลยไปเรียนกับเขาด้วย จนกระทั่งช่วงที่เรียน สถานการณ์ที่แย่ยังคิดถึงแต่เรื่องดีๆ ได้เสมอ จนกระทั่งเราได้ศึกษาและท�าการตีความตัวละครตัวนี้ อยู่ปี 3 ได้ไปเรียนการร้องโอเปราเพื่อลบจุดอ่อนของตัวเอง เพราะเคยได้รับการสบประมาทว่า จึงพบว่าพระจันทร์เป็นคนที่โลกสวยจริงๆ ที่เธอเป็นแบบนี้เพราะเธอสูญเสียพ่อ แต่สิ่งที่พ่อได้สอนไว้ น�้าเสียงไม่หนักแน่น ว่าความไม่ได้ จึงค้นพบตัวเองว่าอยากร้องเพลงมากกว่าเป็นนักกฎหมาย ท�าให้ตัวเธอเลือกที่จะมองโลกในแง่บวก เพื่อให้ตัวเองด�าเนินชีวิตอย่างมีความหวัง “สิ่งที่เรากลัวมาตลอดอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆ ก็ ได้” “เคยเชื่อว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงคนได้ จนกระทั่งอกหัก” ตอนเด็กๆ เราเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าร้องเพลง จนมาถึงวันที่เรากล้าทดลองท�าสิ่งนั้นและก้าวข้าม ตอนเด็กๆ เราเป็นคนโลกสวย เชื่อว่าไม่มีใครเป็นคนไม่ดีหรือจะมาเอาเปรียบหรือท�าร้ายเรา ความกลัวมาได้ เราจะพบว่า สิ่งที่กลัวมาตลอดอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบ จึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็น แต่พอเราโตขึ้น ได้เจออะไรมากขึ้น ความโลกสวยของเราก็ลดลง กลายเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความคิดดีๆ นักกฎหมาย และหันมาเอาดีทางด้านการร้องเพลง ซึ่งทุกคนที่รู้ก็กลัวหมดทั้งตัวเราเองและครอบครัว ของตัวเองไป อย่างตอนเด็กๆ เรามีความรัก เราก็เชื่อว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงคนได้ จนกระทั่งเรา แต่เราก็หาทางพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มจนได้ใบการันตีมาจากสถาบันสอนร้องเพลง อกหัก และรูว้ า่ คนเราไม่สามารถเปลีย่ นได้หรอก จากนัน้ ชีวติ เราก็จะมีแต่คา� ว่าไม่ ไม่ และไม่ ตลอดเวลา ที่ลอนดอน และสอนร้องเพลงตลอด 7 วันต่อสัปดาห์มาตั้งแต่อายุ 20 ปี “การรับบทเป็นพระจันทร์ท�าให้หัวใจของเรากลับเป็นเด็กขึ้นอีกครั้ง” “ถ้าต้องจับปลาสองมือคงท�างานออกมาได้ ไม่ดีแน่ๆ” พระจันทร์จะเป็นคนที่มีมุมโลกสวย เวลาเจอใครที่มีมุมมองในแง่ลบเธอจะอยากช่วยคนคนนั้น เราเคยคิดว่าท�าทัง้ สองอาชีพควบคูก่ นั ไปเลยดีไหม เมือ่ ทบทวนว่าถ้าต้องจับปลาสองมือคงท�างาน ให้ดีขึ้น เพราะเธอไม่ละทิ้งความหวังที่เธอเชื่อว่ายังมีด้านดีๆ หลงเหลืออยู่ในตัวของคนคนนั้น ออกมาได้ไม่ดีแน่ๆ และเราจะมีความสุขเสมอเวลาที่อยู่กับเด็กๆ ถ้าอย่างนั้นเราขอทุ่มเทในเรื่องของ เราจึงรู้สึกว่าการรับบทเป็นพระจันทร์ทา� ให้หัวใจของเรากลับเป็นเด็กขึ้นอีกครั้ง การสอนร้องเพลงอย่างเดียวเลยดีกว่า เราต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ อาชีพนีส้ ามารถด�ารงชีพได้ และเราก็มโี อกาส ได้ไปท�าเพลงกับ พี่บอย โกสิยพงษ์ และร้องเพลงประกอบละคร จึงท�าให้เรามีงานอื่นๆ เข้ามาบ้าง “ความฝันบางเรื่องอาจประสบความส�าเร็จหรืออาจไปไม่ถึงก็ ได้” เคยพยายามพาตัวเองเข้าไปขอออดิชันละครเวทีเรื่องต่างๆ มาตลอด แต่ก็ไม่ผ่านการคัดเลือก นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล ท�าการแสดงถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน สักที จนปีที่แล้วเราถึงกับเอาชีวิตไปผูกไว้กับละครเวทีเรื่องหนึ่งอย่างเต็มตัว เพราะเราคิดว่านี่คงเป็น จองบัตรได้ทาง www.thaiticketmajor.com


17 OCTOBER 2016

LIVING FOR ART

01 FEATURE รับรู้เรื่องราวชีวิตของศิลปินที่มาพักใน Artist Residency ในเมืองไทย 05 THE SPACE Well Hotel Bangkok โรงแรมแนวใหม่ที่จับคอนเซ็ปต์รักสุขภาพผสมผสานการเดินทางมาไว้ด้วยกัน 06 MAKE A DRINK Passion Fruit Breezer ม็อกเทลสีสันสดใสที่จะสร้างความรื่นรมย์ให้ชั่วโมงพิเศษของคุณ


FEATURE

Living for Art เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ในอดีต หากใครสักคนจะทำางานศิลปะขึ้นมาสักชิ้น ก็ต้องสร้างผลงานขึ้นในพื้นที่บ้านของตัวเอง หรือถ้ามีเงินทุนมากหน่อยก็อาจจะสร้างสตูดิโอส่วนตัวขึ้นมา ส่วนคนที่มีต้นทุนในการทำางาน ไม่มากก็อาจจะถอดใจ กลายเป็นข้อจำากัดที่ทำาให้ศิลปะในบ้านเราขับเคลื่อนได้ช้า แต่ปัจจุบันมีพื้นที่ทางศิลปะหลายแห่งที่เปิดบ้านต้อนรับศิลปินให้สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์ ผลงานได้อย่างอิสระ ขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง เราจึงพาคุณไปทำาความรู้จักกับ 2 สถานที่ที่สนับสนุนคนทำางานศิลปะ โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นศิลปินรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่

THAILLYWOOD

JITTANIT BHANICHVIT | RESIDENCY MANAGER

ขณะเดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าสู่เมืองชลบุรีเพื่อมาเยี่ยมเยือน Thaillywood Artist Residency เราก็สงสัยมาตลอดทางว่า เพราะอะไรทีมงานจึงเลือกพื้นที่ห่างไกลเมือง มาสร้างเป็นสถานทีส่ าำ หรับสนับสนุนให้ศลิ ปินมาผลิตผลงานศิลปะ จนกระทัง่ ได้มาสัมผัส กับบรรยากาศอันแสนผ่อนคลาย รวมถึงได้พูดคุยกับ จิตตณิช พานิชวิทย์ หนึง่ ในทีมงานหลักของทีน่ ่ี ความสงสัยทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดในหัวก็ถกู ไขออกมาจนกระจ่างทันที

THE STARTING POINT : เราก่อตัง้ Thaillywood Artist Residency ขึน้ มา อย่างเป็นทางการเมือ่ ปี ค.ศ. 2011 โดย Marie และ Hugues Taittinger ชาวฝรั่งเศส ซึ่งทั้งคู่ชอบสะสม ผลงานศิลปะอยู่แล้ว และมีความคิดว่า แทนที่จะ เอาเงินไปซือ้ งานศิลปะมาเก็บไว้อย่างเดียว ก็เอาเงิน ในส่วนนี้มาใช้สนับสนุนศิลปินที่น่าจับตามองให้ สามารถผลิตผลงานศิลปะดีกว่า จึงท�า Thaillywood ขึ้นมา และที่เลือกพื้นที่ตรงจังหวัดชลบุรีน ี้ เพราะ อยากให้ศลิ ปินท�างานได้โดยไม่มปี จั จัยอืน่ ๆ เข้ามา รบกวนสมาธิ โดยเราจะคัดเลือกศิลปินไทยและ ต่างชาติทนี่ า่ สนใจ พิจารณาจากพอร์ตฯ ทีน่ า� เสนอ กับทางเราโดยตรง โดยเราวางคร่าวๆ เอาไว้ว่าจะ เปิดพื้นที่ให้ศิลปินแต่ละคนท�างานเป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยประมาณ SPACE CONDITION : สนับสนุนศิลปินแต่ละคนในเรื่องของการใช้ พื้นที่ทั้งในส่วนของสตูดิโอ และที่พักอาศัย พื้นที่ โดยรวมประมาณ 1 ไร่ แบ่งออกเป็นสตูดโิ อส�าหรับ ท�างานศิลปะ บ้านพักศิลปิน และเกสต์เฮาส์สา� หรับ รับรองศิลปินหรือแขกที่มาเยี่ยมเยือน ดูแลจัดการต้นทุนในการท�างานให้กับศิลปิน รวมถึงจัดการเรือ่ งเอกสารต่างๆ ให้ และติดต่อกับ แกลเลอรีต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ที่เป็น


ARTIST IN RESIDENCE : KWANCHAI LICHAIKUL

เป็นเวลากว่าหนึง่ ปีท่ี ‘หยี’ - ขวัญชัย ลิไชยกุล เก็บกระเป๋าเดินทางมาทำางานศิลปะอยูท่ ่ี Thaillywood Artist Residency แห่งนี้ ซึ่งเขาได้ผลิตงานรูปวาดลายเส้นขาวดำาขนาดใหญ่ขึ้นมาหลายชิ้น ทั้งที่ได้ถูกนำาไปจัดแสดงแล้ว และบางส่วนที่อยู่ใน ระหว่างเตรียมการ การได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ นอกจากจะได้สร้างผลงานที่ตัวเองตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ และต่อเนื่องแล้ว การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างเขา ทีมงาน และศิลปินคนอื่นๆ ก็เป็นสิ่งมีค่าที่ได้เก็บเกี่ยวกลับไปด้วยเช่นกัน THE STARTING POINT : การเข้ามาเป็นศิลปินในพ�านักของที่น ี่ เขาจะ ให้พนื้ ทีเ่ ราอาศัยและท�างานศิลปะเป็นเวลาประมาณ 3 เดื อ น แต่ โ ปรเจ็ ก ต์ ข องผมนั้ น มี ข นาดใหญ่ หลายชิ้น และแต่ละชิ้นใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่ง แม้จะขยายระยะเวลาเป็น 5 เดือน ก็ยงั ไม่นา่ จะทัน ผมจึงขอกับทาง Thaillywood ว่าขอเป็น 1 ปีเลย ได้ไหม ซึ่งเขาก็ตกลง แต่ไปๆ มาๆ ตอนนี้ผมก็อยู่ มาเกินปีหนึ่งแล้ว (หัวเราะ) ศิลปินทุกคนที่มา ใช้พื้นที่ท�างานศิลปะที่นี่ก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะบริจาคผลงานส่วนหนึ่งให้กับทาง Thaillywood ซึง่ ส�าหรับผมก็จะเป็นงานรูปวาดหนึง่ ชิน้ ซึง่ มีขนาด ค่อนข้างใหญ่ ช่วงเดือนที่แล้วผมเพิ่งเอางานที่ ท�าเสร็จไปแสดงทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในนิทรรศการฉายาลักษณ์สยาม

พาร์ตเนอร์กัน เพื่อให้ช่วยสนับสนุนผลงานของ ศิลปิน รวมถึงหาช่องทางติดต่อให้ศิลปินได้น�า ผลงานไปจัดแสดงยังต่างประเทศ หรือไปเป็น artist in residence ที่ต่างประเทศด้วย ส่วนที่เหลือก็อยู่แบบเพื่อนกัน บางวันก็ไป ช่วยศิลปินยกของหรือจัดของบ้าง บางคืนดึกๆ ก็เสิร์ฟน�้าเต้าหู้ร้อนๆ ให้ หรือวันไหนว่างก็นั่งเล่น ดนตรีริมสระว่ายน�้าด้วยกัน HERE IS WHere WE CREATE : นอกเหนื อ จากการเป็ น พื้ น ที่ ส� า หรั บ สร้ า ง งานศิลปะแล้ว เราคิดว่าทีน่ เี่ ป็นการสร้างทัศนคติ แบบใหม่ขนึ้ มาส�าหรับคนทัว่ ไป ให้รสู้ กึ ว่างานศิลปะ ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัว แต่สามารถจับต้องได้ เพราะที่นี่ก็จะมีเด็กๆ แวะเข้ามาเที่ยวอยู่เสมอ และพวกเขาก็เริ่มซึมซับศิลปะเข้าไปในตัวด้วย อย่ า งล่ า สุ ด เราท� า เวิ ร ์ ก ช็ อ ปปั ้ น งานเซรามิ ก ปรากฏว่าเด็กๆ สามารถปั้นงานเซรามิกออกมา ได้สวยงามน่าทึ่งมาก

MADE IN SPACE : ผมมีนาฬิกาไว้คอยจับเวลาต่อวัน ซึ่งผมต้อง ท�างานให้ได้วนั ละ 8 ชัว่ โมง โดยจะนับเฉพาะเวลา ทีเ่ ราท�างานศิลปะ ซึง่ บางวันเราอาจจะท�าได้ไม่ถงึ 8 ชัว่ โมง แต่พอเราท�าเป็นนิสยั ก็จะรูว้ า่ งานคืบหน้า ไปขนาดไหน ผมตัง้ ใจเอาไว้วา่ จะผลิตงานออกมา ทั้งหมด 4 ชิ้นใหญ่ และอีกประมาณ 6 ชิ้นย่อย แต่ละชิน้ ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่แพ้กนั งานครัง้ นี้ ของผมจะเป็นภาพวาดลายเส้นด้วยหมึกด�า ผมจึง พูดถึงเรื่องของรูปทรงและเส้น ดังนั้น ผมจึงใช้ สัญลักษณ์บางอย่างทีค่ นส่วนรวมเห็นแล้วตีความได้ อย่างเช่น เหยีย่ วกับเป็ด ซึง่ ในงานของผมก็สามารถ พูดถึงเรื่องของชนชั้นได้เหมือนกัน LIVING FOR ART : เมื่อมาอยู่ที่นี่เราได้ฝึกวินัยในการอยู่ร่วมกับ คนอื่น เพราะเราต้องแบ่งพื้นที่เพื่อใช้งานร่วมกับ ศิ ล ปิ น ท่ า นอื่ น ๆ ด้ ว ย ซึ่ ง ถ้ า วางตั ว ไม่ ดี ห รื อ จัดระเบียบพืน้ ทีไ่ ม่ด ี โอกาสทีจ่ ะเกิดความขัดแย้ง กันขึ้นมาก็มีความเป็นไปได้ โดยผมได้ท�างาน ร่วมกับศิลปินในพ�านักของทีน่ คี่ นอืน่ ๆ อย่าง อุเทน มหามิตร และ Helene Le Chatelier ซึ่งเหมือน ท�าให้เราได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง ได้เจอ เพือ่ น ได้คยุ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ซึง่ เราก็ได้เห็นความคิดอีกแบบ นอกจากนีก้ ารอยู่ ที่นี่ยังท�าให้ผมได้เรียนรู้กระบวนการท�างานของ ศิลปินท่านอื่นๆ ว่าเขาท�างานกันอย่างไร ถือเป็น ประสบการณ์ที่ดีมาก


HUBBA-TO

SIKHARIN LANGKULSEN | PROJECT MANAGER

วันนี้เราจะพาคุณเดินขึ้นไปที่ชั้น 3 ของคอมมูนิตี้มอลล์ในย่านอ่อนนุช เพื่อพบกับพื้นที่ของ การสร้างสรรค์งานศิลปะในชื่อ HUBBA-TO โดยได้ ศิขรินทร์ ลางคุลเสน Project Manager ผู้คลุกคลีอยู่กับที่นี่ตั้งแต่เริ่มตั้งไข่ มาเป็นคนเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับการเปิดรับ artist residency เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่สำาหรับผลิตผลงานศิลปะ THE STARTING POINT : HUBBA-TO คื อ การจั บ มื อ กั น ระหว่ า ง โครงการแสนสิร ิ และโคเวิรก์ กิง้ สเปซชือ่ ดังอย่าง HUBBA คอนเซ็ปต์หลักคือ เพือ่ รองรับไลฟ์สไตล์ ของคนรุน่ ใหม่ทสี่ นใจเรือ่ งงานสร้างสรรค์ โดยที่ ทุกคนสามารถท�าสิง่ ต่างๆ ทีต่ วั เองสนใจได้โดย ไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู มาก อย่างการหาเตาเผา งานเซรามิก หรือการท�าห้องมืดส�าหรับล้างฟิลม์ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้เอาเวลาตรงนัน้ ไปลองผิดลองถูก กับการท�างาน และเราอยากสนับสนุนศิลปิน ที่อยากได้พื้นที่ในการท�างานศิลปะ โดยเรา จะเลื อ กจากคนที่ รั ก และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ใน การท�างาน ซึ่งเขาจะต้องเป็นคนที่พร้อมจะ ส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นๆ ด้วย SPACE CONDITION : เปิดพื้นที่ให้ศิลปิน แต่ละคนไว้ป ระมาณ คราวละ 4 เดือน สนับสนุนให้สร้างผลงานส�าเร็จ ตามที่ศิลปินได้วางแผนไว้ กฎข้อเดียวคือ ภายใน 1 สัปดาห์ จะต้องมี 4 วันที่ศิลปินจะต้องท�าหน้าที่ตามที่ร้องขอ เช่น คอยดูแลห้องที่ใช้ท�างาน ให้ค�าแนะน�ากับทาง ทีมงานว่ายังมีอะไรขาดตกบกพร่อง เปิดคลาส สอนให้กับคนที่สนใจ หรือคอยให้คา� แนะน�ากับ

คนที่เข้ามาท�างานภายในพื้นที่ นอกจากนีก้ อ็ ยูก่ นั แบบเพือ่ น ว่างๆ ทีมงาน ก็จะท�าอาหารมาให้ทุกคนได้ลองชิม ถ้าตัว ศิลปินอยู่ก็จะมาเป็นลูกมือให้กับพ่อครัว HERE IS WHere WE CREATE : ศิลปินได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการท�างาน เป็นการสร้างชุมชนส�าหรับผูท้ รี่ กั งานสร้างสรรค์ และศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ทีมงาน หรือ สมาชิกทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่


ARTIST IN RESIDENCE : POLLASATE LOHACHALATANAKUL

จุดเปลี่ยนที่ทำาให้ ‘ง้วน’ - พลเสฎฐ์ โลหะชาละธนกุล อดีตวิศวกรหนุ่มอนาคตไกล หันมาศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังในเรือ่ งของการทำางานเซรามิกนัน้ มาจากแก้วกาแฟแฮนด์เมด ทีเ่ ขาเคยได้ดมื่ ตอนอยูท่ ปี่ ระเทศญีป่ นุ่ หลายคนอาจไม่เชือ่ แต่วนั นีช้ ายหนุม่ กำาลังเดินอยูบ่ น เส้นทางของการทำางานเซรามิกอย่างมุง่ มัน่ โดยได้รบั การสนับสนุนจาก HUBBA-TO ให้ได้มพ ี นื้ ทีส่ าำ หรับผลิตผลงาน เพือ่ เตรียมส่งไปประกวดยังประเทศเกาหลีใต้ในเดือนนีด้ ว้ ย THE STARTING POINT : ตอนที่ผมได้ดื่มกาแฟที่อยู่ในแก้วเซรามิก ซึง่ เป็นงานแฮนด์เมด ผมรูส้ กึ ว่ากาแฟแก้วนีห้ รือ แม้แต่อาหารจานนี้อร่อยมาก ซึ่งความรู้สึกนี้ ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่เป็น คนอื่นๆ หลายคน ก็สนับสนุนความคิดนี้ ผมจึงศึกษาเรื่องนี ้ และ พบว่าคนญี่ปุ่นเขาเชื่ออย่างหนึ่งว่า ความงาม ของศิลปะคือเรื่องของการใช้งาน ดังนั้น จึงไม่ แปลกใจว่าท�าไมจึงมีคนยอมจ่ายเงิน 3,000 บาท เพื่อซื้อแก้วน�้าใบเดียว ผมจึงตัดสินใจไปเรียน เรื่องการท�าเซรามิกที่บ้านดอยดินแดง จังหวัด เชียงราย และเมื่อเห็นทาง HUBBA-TO เปิดรับ สมัคร artist residency จึงท�าพอร์ตฯ ส่งมา และ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ MADE IN SPACE : ที่นี่มีอุปกรณ์ให้ผมใช้งานค่อนข้างครบ ทั้ง เครื่องปั้น และเตาเผาเซรามิก ส่วนดินส�าหรับ ปัน้ ผลงานนัน้ ผมจะเอามาเอง เพราะแม้ทางสเปซ จะมีดินให้ใช้ แต่ก็เป็นดินคนละแบบกับที่เรา อยากใช้ ส่วนตัวเคลือบงานเซรามิกเขาก็มีให้ แต่บางครั้งผมก็จะไปหาตัวเคลือบแบบอื่นมา ทดลองใช้ด้วย โดยงานที่ผมตั้งใจจะท�านั้นเป็น ไหเซรามิก ที่น�ารูปทรงของศิลปะบ้านเชียงเมื่อ

สมัยหลายพันปีที่แล้วมาใช้ คือผมเชื่อว่าหาก งานเซรามิกของบ้านเราซึง่ เก่าแก่ทสี่ ดุ ในสมัยนัน้ เป็นภาชนะทีใ่ ช้งานได้เป็นอย่างดีแล้ว ถ้าเอามา ใช้งานในปัจจุบันก็น่าจะยังเป็นภาชนะที่ดีได้ เหมือนกัน ผมจึงเอาวิธีการท�าเครื่องปั้นดินเผา ของเขามาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยยิง่ ขึน้ โดย ใช้ความรูเ้ รือ่ งการเคลือบพืน้ ผิวของสมัยนีม้ าใช้ แต่รูปทรงหรือการใช้งานก็ยังคงไว้ตามแบบ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเหมือนเดิม ซึ่งเป็น คอนเซ็ปต์ทผี่ มตัง้ ไว้ คือการใช้งานโดยไร้กาลเวลา LIVING FOR ART : เงื่อนไขในการเข้าร่วม artist residency ของ ที่นี่มีอย่างเดียวคือ เราต้องท�าเวิร์กช็อปให้กับ คนทีส่ นใจอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ นอกจากนัน้ ก็คอย ให้คา� แนะน�ากับคนทีเ่ ข้ามาใช้งานในห้องเซรามิก ซึง่ ข้อดีทผี่ มได้พบคือ เราได้เจอกับคนทีม่ คี วามสนใจคล้ายกัน แต่มีมุมมองที่ต่างกัน ซึ่งเป็น เรื่องดีที่เราได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และผมได้ เอาตรงนี้มาใช้ในการพัฒนาผลงาน นอกจากนี้ ผมยังมีความตั้งใจที่จะเปิดสตูดิโอผลิตผลงาน ของตัวเองในอนาคต การได้เข้ามาท�างานทีน่ จี่ งึ เป็นการเรียนรูห้ าประสบการณ์ไปด้วยในตัว


THE SPACE

Healthy Travel เรื่อง : วรัญญู อินทรก�ำแหง ภาพ : ภำสกร ธวัชรำตรี

เมื่อกระแสรักสุขภาพกลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงไม่ต้องนึกแปลกใจที่จะมีโรงแรมแนวใหม่ ที่จับคอนเซ็ปต์รักสุขภาพผสมผสานการเดินทางมาไว้ด้วยกัน ศุภอาภา อิทธิ ไกวัล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ของ Well Hotel Bangkok อาสาพาเราเยี่ยมชมโรมแรมภายใต้แนวคิดใหม่ดังกล่าว

This Space Is... “ที่พักส�าหรับนักเดินทาง ผู้รักสุขภาพ”

“โรงแรม เวลล์ กรุงเทพ เน้นให้บริกำรลูกค้ำ ที่ใส่ใจในเรื่องไลฟ์สไตล์ตำมวิถีชีวิตของคนเมือง ซึ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ชีวิตในหลำยด้ำน ไม่วำ่ จะเป็นควำมสะดวกสบำย ดีไซน์ นอกจำกนี้ ยังใส่ใจในเรื่องกำรดูแลรักษำสุขภำพอีกด้วย” ศุภอำภำเล่ำอย่ำงร่ำเริงแจ่มใสถึงโรงแรมทีเ่ ธอ ได้มีส่วนร่วมในกำรก่อร่ำงมำตั้งแต่เริ่มโครงกำร ถ้ำจะให้พดู ถึงเรือ่ งควำมสะดวกสบำยและดีไซน์นนั้ เรำพอจะเข้ำใจ เพรำะห้องพัก 5 ประเภท ที่เพิ่ง เดินชมมำจ�ำนวน 235 ห้อง ล้วนพรัง่ พร้อมไปด้วย เครื่องใช้อ�ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรตกแต่งภำยในที่เจือกลิ่นอำยสไตล์ Art Deco สวยงำม ภำยในห้องพักเน้นสีเทำ ด�ำ ขำว เป็นหลัก และเติมควำมอบอุน่ และโอ่อำ่ ด้วยสีทอง ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลำงอย่ำงล็อบบี้ น่ำจะเป็น ที่ถูกใจคนที่ชอบดีไซน์เก๋ๆ แต่ ส� ำ หรั บ คอนเซ็ ป ต์ ใ นเรื่ อ งสุ ข ภำพนั้ น ทำงโรงแรมแสดงออกผ่ำนองค์ประกอบใดบ้ำงนัน้ ยังเป็นค�ำถำม ศุภอำภำอธิบำยว่ำ “อย่ำงเรือ่ งอำหำรกำรกิน ร้ำนอำหำรทัง้ 2 แห่ง ของเรำ คือ Twist Bistro ที่เสิร์ฟเมนูอำหำรอร่อย โดยทั่วไป ทั้งอำหำรไทยและอำหำรตะวันตกแล้ว ยังมีห้องอำหำร Eat Well Cafe ที่สร้ำงสรรค์เมนู เพื่อสุขภำพขึ้นมำอย่ำงหลำกหลำย เช่น เมนูใน หมวด Food Therapy ซึ่งช่วยเพิ่มเติมสำรอำหำร จ�ำเป็นให้กับร่ำงกำยในภำวะต่ำงๆ เช่น หำกคุณ เป็นคนที่ต้องใช้สำยตำจ้องคอมพิวเตอร์นำนๆ ก็จะมีอำหำรเซต Computer Vision Syndrome ทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตำมินเอ, ซี, อี และซิงก์ ฯลฯ ให้สงั่ “นอกจำกนี้ยังมีเซตเมนูส�ำหรับอำกำรอื่นๆ อีก เช่น อำกำรเจ็บคอเป็นหวัด, ปวดหัวไมเกรน,

ออฟฟิศซินโดรม ฯลฯ” นอกจำกด้ำนอำหำรกำรกินแล้ว เวลล์ โฮเต็ล กรุงเทพ ยังส่งเสริมนักเดินทำงผูเ้ ข้ำพัก ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำย โดยจัดให้มอี ปุ กรณ์อย่ำงดรัมเบลและจักรยำน ส�ำหรับปัน่ ออกก�ำลังกำยเอำไว้ให้ภำยในห้องพัก “กำรผ่อนคลำยร่ำงกำยและจิตใจ ถือเป็น แนวคิดในกำรใช้ชีวิตอย่ำงสมดุล และแม้ว่ำ จะอยูใ่ นระหว่ำงกำรเดินทำง แต่เรำก็ยงั สำมำรถ หำเวลำออกก� ำ ลั ง กำยและรั ก ษำสุ ข ภำพ ไปพร้อมๆ กันได้”

Infused Water

- มี น�้ ำ แช่ ผั ก ผลไม้ เ พื่ อ สุ ข ภำพให้ บ ริ ก ำร ทั้งที่ล็อบบี้และห้องอำหำรในตอนเช้ำ เพลงที่เปิดในห้องอาหาร

- แนวบอสซำโนวำ หรือ Paris Cafe ฟังได้ชลิ ๆ ทรีตเมนต์นวดเฉพาะจุดของ Well Spa

- ใช้เวลำเพียง 30 นำที เหมำะส�ำหรับคน ไม่ค่อยมีเวลำ


MAKE A DRINK

Passion Fruit Breezer เรื่อง : กมลวรรณ ส่งสมบูรณ์ ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ส�าหรับ Bunker แล้ว ความใส่ใจดูจะเป็นส่วนผสมหลักทีเ่ ข้มข้นทีส่ ดุ ในเครือ่ งดืม่ ทุกตัว เพราะ Andreas Enzo Pergher ตัง้ ใจสร้าง บรรยากาศสบายๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าและบาร์เทนเดอร์สามารถสือ่ สารแลกเปลีย่ นเรือ่ งราวกันได้ น�ามาสูป่ ระสบการณ์การดืม่ ทีร่ นื่ รมย์ และทางเลือกทีห่ ลากหลาย ซึง่ รวมไปถึง Passion Fruit Breezer ม็อกเทลสีสนั สดใสแก้วนีด้ ว้ ย

Pas s i o n Fruit Breezer ราคา : 200 บาท

INGREDIENTS

OWNER'S INSPIRATION

TIPS

น�า้ เสาวรส / น�า้ ส้ม / น�า้ สับปะรด / คาราเมล / น�า้ มะนาว

Passion Fruit Breezer มาจากความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่น ดื่มง่าย เหมาะกับสุภาพสตรี จึงเลือกใช้นา�้ ผลไม้รสเปรีย้ วอย่างน�า้ เสาวรส น�า้ ส้ม และน�า้ สับปะรด มาผสมกัน แล้วเติมด้วยคาราเมลเพื่อตัดรสชาติให้ ได้รสเปรี้ยวอมหวาน จากนั้นตกแต่งด้วยผลเสาวรสกับ ใบมินต์ที่ให้สีสันสดใส เพิ่มบรรยากาศสดชื่นให้กับเครื่องดื่มที่เหมาะส�าหรับยามอากาศร้อนแก้วนี้

เลือกใช้นา�้ แข็งบดเพือ่ ลดระดับ รสชาติ อั น เข้ ม ข้ น ของน�้ า ผลไม้ ให้ลงตัวขึน้ เมือ่ น�า้ แข็งละลาย ท�าให้ สามารถจิบได้เพลินๆ

adB432  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you