__MAIN_TEXT__

Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

THE FUTURE OF YOUR MONEY ISSUE 420 I 8 - 14 AUGUST 2016


ปีที่ 9 ฉบับที่ 420 วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559

EDITOR’S NOTE We Need To Get a Fix

ผู ้ ค นล้ ว นห่ า งหายไปจากชี วิ ต กั น และกั น ได้ เ สมอทั้ ง โดยตั้ ง ใจและ ไม่ตั้งใจ จะว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่ก�าหนดไว้แล้ว หรือจะเรียกว่ามันคือ ความเป็นไปของชีวิตที่ไม่มีใครก�าหนดได้ ก็สุดแล้วแต่จะเชื่อ แต่เมื่อชีวิต ต้ อ งด� า เนิ น ต่ อ ไป คนหนึ่ ง ห่ า งหาย วั น เวลาก็ พ าผู ้ ค นอี ก มากมาย มาแทนที่ ไม่มีกฎของชีวิตข้อไหนก�าหนดให้เราต้องตามหาทุกคนที่หายไป เพราะทุกวันนี้ผู้คนในชีวิตก็มากพออยู่แล้ว จึงไม่แปลกที่เราย่อมเลือก รักษาความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีอยู่ในวันนี้ มากกว่าจะหันกลับไปมองว่า มีใครบ้างที่ตกหล่นไปจากขบวนรถไฟสายที่ชื่อว่าชีวิต เผลอๆ เราอาจจะ คิดเอาเองด้วยว่า ก็ในเมื่อการหายไปของพวกเขาไม่ได้มีผลกระทบกับ ชีวิตเรา เราจะไปสนใจการมีอยู่ของเขาไปเพื่ออะไร โดยปกติแล้ว ผู้เขียนกับเพื่อนๆ สมัยมัธยมปลายจะมีโอกาสเจอกันน้อยมาก เพราะ ความยุ่งวุ่นวายจากหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว กระทั่งเพื่อนคนหนึ่งส่งข่าวมาบอกว่า อาจารย์ประจ�าชั้นสมัย ม.ปลาย ของเราคนหนึ่งเดินทางมาหาที่บ้านโดยไม่ได้นัดล่วงหน้า เพียงแค่แกอ่านหนังสือเล่มหนึง่ แล้วนึกถึง ก็นงั่ รถข้ามอ�าเภอมาหาเลย อาศัยความทรงจ�ารางๆ ว่าบ้านลูกศิษย์น่าจะอยู่ตรงไหน แล้วก็มาถามหาเอาข้างหน้า พอเจอหน้ากันต่างคนก็ต่าง ดีใจ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันอยู่นาน แล้วอาจารย์ก็ขอตัวนั่งรถกลับบ้าน ทั้งหมดนี้จะไม่มี อะไรน่าแปลกใจเลยถ้าอาจารย์จะไม่ได้อายุ 78 ปี และไม่เคยแวะเวียนมาหาเลยเกือบ 20 กว่าปีหลังพวกเราเรียนจบ! แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น เมื่อเพื่อนส่งรูปของอาจารย์มาให้ดู พวกเรา ก็เกิดอยากจะเจอบ้าง แต่ปัญหาคือ ไม่รู้จะติดต่ออาจารย์ยังไง เพราะแกไม่มีทั้งโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ อยู่ตัวคนเดียว แถมยังไม่ค่อยอยู่บ้าน ซึ่งถ้าจะไปหาก็ต้องลุ้นเอาเองว่า จะเจอหรือเปล่า นี่ยังไม่นับว่าไม่เคยมีใครไปบ้านอาจารย์มาก่อนอีกต่างหาก แม้อาจารย์ จะบอกทางไปบ้านไว้ ก็บอกแบบปากเปล่า จึงไม่รู้จะดีใจหรือเครียดดีที่มีข้อมูลอยู่แค่นั้น แต่ พ วกเราก็ ตั ด สิ น ใจแล้ ว ว่ า จะยกโขยงกั น ไปตามหา โดยนั ด แนะกั น ล่ ว งหน้ า ราวๆ สองสัปดาห์

พอถึงวันที่จะออกเดินทาง ก็ไม่รู้จริงๆ ว่าเกิดแต่กรรมหรือความซวย เพราะจู่ๆ เพื่อนคนหนึ่งก็ท้องเสีย ขอออกมาช้า ส่วนผู้เขียนนี่หนักกว่า เพราะแบตเตอรี่ร ถมาหมดเอาซะดื้ อ ๆ สตาร์ ท ไม่ ติ ด มารู ้ จ ากเพื่ อ นๆ ทีหลังว่านาทีนนั้ ทุกคนท�าใจแล้วว่าผูเ้ ขียนคงยกเลิกแผน ซึง่ จริงๆ ก็แอบคิด แต่ไม่ได้ท�า เพราะคิดแล้วว่าถ้าเลื่อนอีก ก็จะเลื่อนไปตลอด เลยตัดสินใจ ออกไปตามช่างและให้ยกแบตฯ มาเปลี่ยนใหม่ ก่อนจะบึ่งรถมารวมตัว กับเพื่อนๆ ถึงอยุธยาเพื่อเริ่มต้นภารกิจตามหาอาจารย์ ตัดภาพกลับไปที่ ช่วงบ่ายแก่ๆ ซึ่งพวกเราขับรถไปตรงจุดที่เชื่อว่าน่าจะเป็นบ้านอาจารย์ ด้วยใจระทึก เมือ่ ไม่เจอ ก็ไปเดินตามหาในละแวกนัน้ ต่อ หาไปหามา ทุกคนก็ ตะโกนโวยวายพร้อมกันโดยพลันเมื่อมองเห็นชายร่างผอมบางนั่งก้มๆ เงยๆ กลางแดดอยู่ริมถนนเพื่อให้ข้าวนก อาจารย์เงยหน้ามามองแบบงงๆ ที่จู่ๆ ก็มีกลุ่มคน วิ่งกรูกันเข้าไปไหว้ ก่อนจะแนะน�าตัว และเชิญอาจารย์ไปนั่งทานอาหารและพูดคุยกันให้สม กับที่ไม่เจอกันกว่า 20 ปี... คิดย้อนกลับไป หากมีคนเอ่ยปากยกเลิกแผนเพราะมีความไม่ พร้อมในแทบจะทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่มีคนท้องเสียไปจนถึงแบตเตอรี่รถหมด ก็เชื่อว่าเพื่อนคง เข้าใจในเหตุสุดวิสัย และอาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าพวกเราจะไปหา แปลว่าเราไม่ได้นัดให้แก รอเก้ อ แน่ ๆ เพี ย งแต่ ถ ้ า ยกเลิ ก แผนจริ ง ๆ วั น นั้ น ส� า หรั บ เราและอาจารย์ ก็ ค งเป็ น แค่ วั น ธรรมดาวันหนึ่งที่จะผ่านไปเหมือนทุกวัน ไม่ได้จบด้วยการเห็นอาจารย์ยิ้มไม่หุบและไม่ลืม เอามือเขกหัวทุกคนพร้อมอวยพรให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในตอนที่เราแยกย้ายกันกลับ อย่าหวังเลยกับความสมบูรณ์แบบในชีวิตคน ไม่พร่องตรงนี้ก็เสียหายตรงนั้น ชีวิตที่ น่าพอใจจึงอาจจะเป็นแค่การมีใครสักคนใส่ใจที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกันและกัน มาช่วยกันท�าให้วันธรรมดาของใครสักคนมีความหมายและไม่อาจลืม วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan

CONTENTS GOODNEWS adB TALK

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

ล้อมวงคุยเรื่องโรคทางใจ ที่หลายคน รู้จักแต่อาจจะไม่เข้าใจ

INTERVIEW HEALTH AND HEART

มาคุยเรื่อง Fintech ไปกับ กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ผู้ที่สนุกกับท�างาน ใหม่ๆ อยู่เสมอ

รวมสาระความรู้ที่จะท�าให้คุณแข็งแรง ทั้งกายและใจ

A MUST ALL ABOUT BIZ

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรรมาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือน

THE SPACE

ชวนคุณมาเยีย่ มชม About Work โคเวิรก์ กิง้ สเปซและพืน้ ที่ อเนกประสงค์แห่งใหม่ใจกลางสุขมุ วิท

ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์ Senior Department Manager-Operation จะมาชวนคุณอร่อยไปกับหมูแผ่น Bee Cheng Hiang

THE GUEST

เมื่อนักเขียนลุกขึ้นมาท�า เดี่ยวไมโครโฟน กตัญญู สว่างศรี จึงต้องมาแถลงไขให้เราได้เข้าใจกันถึง ‘ความฝันบ้าๆ’ ของเขา

LETTER ได้อ่าน a day BULLETIN ฉบับที่ 414 คอลัมน์ The Guest ที่คุยกับ นัท สุมนเตมีย์ ช่างภาพใต้นา�้ ซึ่งอ่านแล้วประทับใจมากๆ ที่เขามีความพยายามในการถ่ายภาพใต้น�้า และตามหาสิ่งใหม่ๆ ในการถ่ายภาพมาให้เราดู ซึ่งเราชอบภาพแบบนี้อยู่แล้ว เป็นก�าลังใจให้ทีมงาน a day BULLETIN นะคะ - มัชฌิมา ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา ห้วหน้ากองบรรณาธิการ วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวลิ าศ มิง่ ขวัญ รัตนคช บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ทัตชญา มิ่งขวัญ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทรผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ชัญญานิษฐ์ ชัยณรงค์สงิ ห์


DATABASE

DRIVING TO THE FUTURE 500,000

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นไป บริษัท Tesla จะสำมำรถขำย รถยนต์ไฟฟ้ำได้ถึงปีละ 500,000 คัน ซึ่ง หำกเป็นจริง จะท�ำให้หุ้น Tesla มี P/E (ระยะเวลำในกำรคืนทุนของกำรลงทุนใน หุน้ ตัวหนึง่ ๆ) สูงขึน้ ประมำณ 63 เท่ำ แพง กว่ำบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่ำง Benz, BMW, Volkswagen และ GM กว่ำ 10 เท่ำ

RANKING 10 อันดับประเทศที่ใช้งาน รถยนต์ ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 2015 (หน่วย : คัน) 1. สหรัฐอเมริกา 291,332 2. ญี่ปุ่น

108,248

3. จีน

83,198

4. เนเธอร์แลนด์

45,020

5. ฝรั่งเศส

43,605

6. นอร์เวย์

43,442

7. เยอรมนี

25,205

8. อังกฤษ

24,500

9. แคนาดา

10,658

10. สวีเดน

8,076

4

รถยนต์ ไฟฟ้ากลายมาเป็นความหวังใหม่ทางด้านการเดินทาง ซึง่ ทัว่ โลกก�าลังตืน่ ตัวกันอย่างมาก ถึงขนาดว่า ในเวลานี้ ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีสถานีชาร์จไฟฟ้า มากกว่าปั๊มน�้ามันไปแล้ว รวมบริษัทผู้น�าด้านเทคโนโลยี รถยนต์ ไฟฟ้าอย่าง Tesla ทีม่ อี ายุเพียง 12 ปี ก็มรี าคาหุน้ ขึ้นไม่หยุด และคาดว่าจะแซงบริษัทรถยนต์ยักษ์ ใหญ่ ในเร็ววัน น่าสนใจว่าอนาคตรถยนต์ ไฟฟ้าจะเข้ามา เปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร

ปัจจุบัน เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ำ แบบบุ ค คลสำมำรถวิ่ ง ได้ ร ะยะ ทำงประมำณ 100-200 กิโลเมตร ต่อกำรประจุไฟฟ้ำ 1 ครั้ง โดยมี ค่ ำ ใช้ จ ่ ำ ยอยู ่ ที่ 0.5-1.0 บำท ต่อกิโลเมตร ในขณะที่รถยนต์ ทั่ ว ไปมี ต ้ น ทุ น กำรใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง อยู่ที่ 2-3 บำทต่อกิโลเมตร

100-200

5 อันดับรุ่นรถยนต์ ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในปี ค.ศ. 2014 (หน่วย : คัน)

ปั จ จุ บั น รถยนต์ ไฟฟ้ า สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. รถยนต์ ไฟฟ้ า ไฮบริ ด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) 2. รถยนต์ ไฟฟ้าปลัก๊ อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) 3. รถยนต์ ไฟฟ้ า แบบ แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) และ 4. รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แบบ เชื้ อ เพลิ ง (Fuel Cell Electric Vehicle : FCEV)

1

2

3

Nissan Leaf 61,027

Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid EV 31,689

Tesla Model S 31,655

4

Chevrolet Volt 21,293

ทีม่ า : www.cleantechnica.com

5

Toyota Prius Plug-in 19,018

ทีม่ า : www.cleantechnica.com

2.6

กระทรวงพลังงำนเผยข้อมูล ว่ำ หำกชำร์จไฟฟ้ำรถยนต์ ในช่วงกลำงคืน รำคำจะอยู่ ที่ 2.60 บำทต่อหน่วย ซึง่ ถูก กว่ำในช่วงกลำงวัน ที่ค่ำบริกำรอยูท่ ี่ 6 บำทต่อหน่วย เนือ่ งจำกกำรเกิดกำรพีกไฟ ในช่วงเวลำทีม่ คี นใช้ไฟเยอะ

ข้อมูลจำกองค์กำรพลังงำนนำนำชำติ (International Energy Agency : IEA) ระบุว่ำ ในปี ค.ศ. 2020 ทั่วโลกจะมีรถยนต์ ไฟฟ้ำประมำณ 20 ล้ำนคัน โดยประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น จะเป็นประเทศที่มีกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำสูงที่สุด ในโลก ที่มา : www.tcijthai.com, www.cleantechnica.com, www. posttoday.com, www.bangkokbiznews.com, www.prachachat. net, www.feelthecar.com, www.voathai.com

40,000 2,000,000 ปัจจุบนั ญีป่ น่ ุ มีสถานีชาร์จไฟฟ้ากว่า 40,000 สถานี เยอะกว่ า ปั ๊ ม น�้ า มั น แบบ ปกติที่มีอยู่แค่ 34,000 สถานีเสียอีก

ส�ำนักข่ำวบลูมเบิรก์ วิเครำะห์วำ่ กำรที่ จ�ำนวนรถยนต์ไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้นเร็ว เท่ำไหร่ วิกฤตน�้ำมันในอนำคตก็จะ เกิดขึ้นเร็วเท่ำนั้น โดยในปี ค.ศ. 2028 ควำมต้องกำรน�ำ้ มันโลกจะลดลงจำก เดิมถึง 2 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน


DID YOU KNOW? ทีมนักวิจัยอเมริกันพบ สารนิโคตินในบุหรี่ที่ว่าที่คุณแม่ ได้รับขณะตั้งครรภ์ ท�าให้ลูกสมาธิสั้น

ศาสตราจารย์ Marina Picciotto แห่งภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา หัวหน้าทีมวิจยั กล่าวว่า สารนิโคตินส่งผลกระทบต่อระยะส�าคัญของการพัฒนาด้านสมอง ในตัวอ่อนทารก ซึง่ ช่วยอธิบายได้ดวี า่ ท�าไมการสูบบุหรีข่ ณะตัง้ ครรภ์จงึ ส่งผลให้เด็กทีค่ ลอดออกมามีความบกพร่องทางพฤติกรรมหลายๆ อย่าง รวมทัง้ โรคสมาธิสนั้ หรือ ADHD ที่มา : www.voathai.com

SOCIETY หญิงสาวผุดไอเดีย สร้างตู้บริจาค อาหารให้ผู้ยากไร้

ENTERTAINMENT

“ลูกชายของฉันโดนกลั่นแกล้งตั้งแต่ เรียนเกรดหนึง่ จนถึงเกรดห้า เขากลับบ้านมา อย่ า งอารมณ์ เ สี ย ทุ ก วั น แต่ เ ขาใช้ เ วลา อยู ่ ใ นห้ อ งฟั ง เพลงของคุ ณ แล้ ว ก็ ยิ้ ม ได้ ” นีค่ อื ข้อความทีค่ ณ ุ แม่คนหนึง่ เขียนแล้วชูให้ นักร้องสาว เกว็น สเตฟานี เห็นกลางคอนเสิรต์ ของเธอที่เวสต์ปาล์มบีช ฟลอริดา เมื่อ เกว็นเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้า รีบเชื้อเชิญ หนุ่มน้อยขึ้นมาบนเวทีและสวมกอด เขาด้วยความรักจนหนุ่มน้อยถึงกับ ปล่อยโฮออกมา หลังจากคอนเสิร์ต จบ เธอก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรม ถึ ง ความในใจ พร้ อ มติ ด แฮชแท็ ก #zerotoleranceforbullies เพื่อตอกย�า้ ถึงการไม่กลั่นแกล้งกัน

เกว็น สเตฟานี ปลอบใจหนุ่มน้อย เหยื่อกลั่นแกล้งกลางคอนเสิร์ต EDUCATION

Chachiyo’s Formula สมการฟิสิกส์ชื่อคนไทย ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ภูมใิ จอย่างมากทีน่ กั ฟิสกิ ส์ชาวไทย ดอกเตอร์ ทีปานิส ชาชิโย จากวิทยาลัย เพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน สถาบันส�านักเรียนท่าโพธิ์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลายเป็น คนไทยคนแรกทีไ่ ด้รบั การน�าชือ่ มาตัง้ เป็นสมการฟิสกิ ส์ ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า Chachiyo’s Formula โดยผลงาน วิจยั ของดอกเตอร์ทปี านิสชือ่ ว่า A Simpler Ingredient for a Complex Calculation และได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับโลกอย่าง Physics Today ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความส�าเร็จได้อย่างดี ที่มา : www.vcharkarn.com

ทีมงานบริษัท Quietlife สตาร์ทอัพจากรุงเยรูซาเลม ก�าลัง สาธิตอุปกรณ์ทใี่ ช้ชอื่ ว่า ‘Silent Partner’ โดยอุปกรณ์นสี้ ามารถ แปะไว้ที่จมูกเพื่อใช้ลดเสียงกรนได้ ซึ่งเราคิดว่าว่าธุรกิจนี้ คงจะรุ่งแน่นอน - Reuters / Ronen Zvulun

LIFESTYLE บริษัทจิวเวลรีเปลี่ยน รูปวาดของเด็กน้อยให้เป็น เครื่องประดับสุดสวย จินตนาการของเด็กเป็นสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ หลายคนอาจละเลยไม่เห็นความส�าคัญ แต่ ส� า หรั บ บริ ษั ท เครื่ อ งประดั บ Tasarim Takarim จากตุรกี กลับคิดต่าง ออกไป เพราะนอกจากพวกเขาจะ ใส่ใจจินตนาการของเด็กๆ แล้ว ยัง เปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็น เครือ่ งประดับสุดสวยอีกด้วย “มันเป็น เหมือนช่วงเวลาเดียวของใครสักคน ทีจ่ ะท�าให้ความเป็นเด็กคงอยูต่ ลอดไป” Yasemin Erdin Tavukcu ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท กล่าวถึงไปเดียในการก่อตั้ง บริษัทนี้ของเขา “เวลาที่เด็กๆ เห็น เครื่ อ งประดั บ ที่ พ วกเขาออกแบบ พวกเขาแสดงความภาคภู มิ ใ จและ ความสุขออกมาอย่างเต็มที”่ Yasemin ยังเล่าอีกว่า เครื่องประดับทุกชิ้นนั้น สร้างด้วยความประณีตและเทคนิค ที่แทบจะไม่เหมือนกันอีกด้วย

ทีม่ า : www.hufffiinfi gtonpost.com

เราเคยเห็นไอเดียในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้หรือคนไร้บ้านมามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากไอเดียของ คนตัวเล็กๆ ในสังคม เหมือนกันกับ ครัง้ นีท้ ไี่ อเดียของหญิงสาววัย 41 ปี เจสสิกา แม็กคลาร์ด ได้ขยายตัว ออกไปช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ค นยากไร้ จ�านวนมาก โดยเธอเป็นคนริเริม่ ก่อตัง้ The Little Free Pantry ไอเดียเล็กๆ ในการน�าตู้มาตั้งไว้ที่หน้าบ้านของ ตั ว เอง เพื่ อ เปิ ด ให้ ผู ้ ค นที่ ผ ่ า นไป ผ่านมาน�าอาหารแห้งหรือข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ มาวางไว้เพื่อบริจาค ให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งไอเดียดังกล่าว ได้ ข ยายตั ว ไปในรอบๆ ชุ ม ชน ฟาแย็ตวิลล์ รัฐอาร์คันซอ ของเธอ อย่างรวดเร็ว เจสสิกากล่าวว่า “ฉัน รูส้ กึ ดีได้ทเี่ ป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้าง พื้นที่ให้เกิดการช่วยเหลือกันและ แก้ปัญหาสังคมไปในตัว” ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

GOOD NEWS ที่มา : http://edition.cnn.com

ข้อความขอบคุณทีเ่ ขียนลงบนกระจกหลังของรถยนต์ทปี่ กคลุม ไปด้วยฝุ่นจากไฟป่า คือสิ่งที่ชาวเมือง Big Sur ท�าได้เพื่อให้ ก�าลังใจนักผจญเพลิงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ดับไฟป่าครัง้ ใหญ่ทคี่ าร์เมล ไฮแลนด์ส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - Reuters / Michael Fiala


QUOTE OF THE WEEK “การประชามติทมี่ เี ป้าหมายและเหตุผลทีห่ ลากหลายแตกต่างกันออกไปเช่นนี้ อาจเกิดปัญหาใหม่ตามมา จนกลายเป็นความขัดแย้ง ใหม่ และน�าการเมืองไทยเข้าสูค่ วามเสีย่ งได้ในทีส่ ดุ ฉะนัน้ การเมืองไทยหลังวันประชามติอาจมีความส�าคัญมากกว่าวันประชามติ” สุริยะใส กตะศิลา ผู้อ�านวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่มา : www.posttoday.com

ใครที่ชอบตัวการ์ตูนหน้าตลกที่ชื่อว่า Kobitos เห็นทีต้องซื้อ ตัว๋ เครือ่ งบินไปกินซาลาเปาไส้ไหลทีร่ า้ น Dim Sum Icon ฮ่องกง ซึง่ ไม่ใช่ซาลาเปาไส้ไหลธรรมดา แต่มลี กู เล่นฮาๆ อย่างทีเ่ ห็น Reuters / Bobby Yip

นอกจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะต้องออกปฏิบัติภารกิจเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากตึกถล่ม เหล่าสุนัขกู้ภัยก็ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มที่เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเช่นกัน ซึ่งในภาพนี้เจ้าหน้าที่ก� าลังอุ้มสุนัขดมกลิ่นออกจากซากตึกถล่มที่ชานเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย - Reuters / Shailesh Andrade

SPORT โปรเมสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง คว้าแชมป์สวิงเมเจอร์คนแรก ‘โปรเม’ - เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟสาวชาวไทย สร้างประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ให้กบั วงการกอล์ฟไทย อีกครั้ง หลังเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์ รายการริโกห์ วีเมนส์ บริติช โอเพน มาได้ส�าเร็จ กลายเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์สวิงเมเจอร์ได้ โดยในการแข่งขันรายการดังกล่าว โปรเมโชว์ฟอร์มได้สมราคาต�าแหน่งมือ 6 ของโลก โดยจบวันสุดท้ายด้วยสกอร์สวยหรู 16 อันเดอร์พาร์ 272 ชนะ โม มาร์ติน คู่แข่งจากสหรัฐอเมริกา ที่ท�าได้ 13 อันเดอร์พาร์ 275 ขาดลอย พร้อมรับเงินรางวัล มหาศาลกว่า 16 ล้านบาท ที่มา : www.siamsport.co.th

TRIVIA

การแต่งงาน สารพัดรูปแบบที่บางทีก็ล�้า จนเราไม่อาจเข้าใจ

ว่ากันว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจ ส่วนการแต่งงานเป็นเรือ่ งของเหตุผล แต่เรา ชักไม่แน่ใจเมือ่ ค้นเจอเรือ่ งราวของการแต่งงาน สุดล�า้ ทีบ่ างคูเ่ ราว่ามันมากกว่าหัวใจล้วนๆ และเหนือกว่าเหตุผลเข้าไปอีก • ถึงลาสเวกัสจะเป็นสถานทีย่ อดนิยม ในการแต่งงานแบบปัจจุบันทันด่วน เพี้ยน หลุดโลก บางทีกไ็ ร้เหตุผลทัง้ คนแต่งและคน แต่งให้ แต่ Aaron Chervenak หนุม่ วัย 34 ปี จากลอสแองเจลิส ได้สร้างต�านานบทใหม่ ให้กบั สถานทีร่ บั จัดงานแต่งในลาสเวกัสปีนี้ ด้วยการแต่งงานกับสมาร์ตโฟน ซึง่ ไม่ได้เป็น ชือ่ เล่นของสาวคนไหน แต่เป็นไอโฟนสีด�า ไม่ ร ะบุ เ ลขรุ ่ น ที่ ม าเข้ า พิ ธีใ นเคส (AKA ชุดเจ้าสาว) สีขาวมุก! พ่อหนุม่ แอรอนออกมา ให้เหตุผลภายหลังว่า ทีท่ า� ไปเพราะต้องการ ให้สงั คมตืน่ ตัวเรือ่ งการใช้สมาร์ตโฟนเกินพอดี • Nene Anegasaki เป็นสาวสวยเซ็กซี่ นิสยั ดี ไม่เรือ่ งมาก ไม่ชวนทะเลาะ ท�าให้ ชายหนุม่ ชาวโตเกียววัย 27 ปี คนหนึง่ ตัดสินใจ ขอเธอแต่งงาน ความยากมันอยูท่ วี่ า่ Nene

เป็นตัวละครในวิดโี อเกม Nintendo DS ชือ่ Love Plus น่ะสิ แต่กระนั้นเจ้าบ่าวผู้ใช้ นามแฝงว่า Sal 9000 ก็ยังจัดพิธีแต่งงาน กับเธอจนได้ โดยมีสักขีพยานจ�านวนมาก เข้าร่วมพิธีผ่าน web live และกลายเป็น คูแ่ ต่งงาน Human-to-Avatar คูแ่ รกของโลก • ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร แต่ถา้ เหงา จนตกลงใจแต่งงานกับพิซซ่า เราก็ว่ามัน ออกจะเกินไปนิด แม้อาหารแคลอรีสงู นีจ้ ะ เป็นมิตรคูบ่ า้ นยามอยูค่ นเดียวทีแ่ สนดีกต็ าม อย่างไรก็ดี หนุ่มรัสเซียผู้ไม่เปิดเผยนาม ก็ได้ตกลงปลงใจกับ ‘เจ้าสาว’ ถาดกลาง หน้าเห็ดและชีส ทีเ่ มือง Tomsk ในรัสเซีย ซึ่ ง เจ้ า บ่ า วได้ อ อกตั ว ต่ อ หน้ า พยานว่ า การแต่งงานครัง้ นีอ้ าจจะไม่ได้อยูบ่ นความสัมพันธ์ทลี่ กึ ซึง้ เท่าไหร่ แต่เขาก็พยายามแล้ว ทีจ่ ะท�าให้มนั ถูกต้องตามธรรมเนียม

ANIMAL

แมวน้อยรอดตายหวุดหวิด หลังเจ้าของเผลอปั่นไปกับเครื่องซักผ้า

ค�าว่า ‘แมวเก้าชีวิต’ คงไม่ใช่คา� ที่กล่าวขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล ยิ่งได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าบ๊อบบี้ แมวเบงกอลพันธุ์ผสม อายุ 9 เดือน ก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าเจ้าเหมียวเหล่านี้มีเก้าชีวิตจริงๆ เหตุการณ์มีอยู่ว่า เจ้าบ๊อบบี้ได้แอบเข้าไปนอนในเครื่องซักผ้า และด้วยความไม่รู้ ลิซ่า เจ้าของของมัน จึงกดปุ่มเดินเครื่อง เมื่อได้ยินเสียงร้องของเจ้าเหมียวเธอจึงรีบหยุดเครื่องซักผ้า และช่วยมัน ออกมา แล้วพาไปพบสัตวแพทย์ ซึ่งคุณหมอถึงกับบอกว่า ท�างานมา 15 ปี เพิ่งเคยเจอเคสแบบนี้เป็นครั้งแรก ปัจจุบัน เจ้าบ๊อบบี้ ยังอยู่สุขสบายดีกับเจ้าของที่เมืองนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ และคงไม่กล้าเข้าใกล้เครื่องซักผ้าอีกต่อไป B

อินเดียเริ่มโครงการท�าความสะอาดแม่น�้าคงคาครั้งใหญ่ อินเดียได้เริม่ ต้นความพยายามครัง้ ใหญ่ ในการท�าความสะอาดแม่นา�้ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องชาว อินเดียอย่างแม่นา�้ คงคา ทีเ่ ป็นเหมือนแม่นา�้ สายหลักหล่อเลีย้ งชีวติ ชาวอินเดียกว่า 400 ล้าน คน โดยทีผ่ า่ นมาแม่นา�้ สายนีเ้ จอกับการปล่อย มลพิษทัง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม จากภาคการเกษตร และบ้านเรือนริมฝัง่ แม่นา�้ รวมถึง พิธกี รรมทางศาสนาทีท่ งิ้ ศพคนตายลงแม่น�้า โดยรัฐบาลอินเดียได้ประกาศโครงการ ‘นะมามิ คงคา’ ฟื้นฟูแม่น�้าคงคาความยาว 2,500 กิโลเมตร ด้วยเม็ดเงินมากกว่า 3,000 ล้าน ดอลลาร์ฯ น่าจับตามองว่าความพยายาม ครัง้ นีข้ องรัฐบาลอินเดียจะส�าเร็จหรือไม่ แต่วา่ หากทุกอย่างดีขึ้นจริง นี่คงเป็นการฟื้นฟู ธรรมชาติครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ครัง้ หนึง่ ในโลก ทีม่ า : www.voathai.com

ที่มา : www.bbc.com


INTERVIEW สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, ปริญญา ก้อนรัมย์ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร


กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีคลังท่านนี้ น่าจะเป็นหนึง่ ในนักการเมืองไม่กคี่ นทีย่ งั คงสร้าง ความเคลื่อนไหว มีส่วนร่วมกับสังคม กระทั่ง ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่างๆ อยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องธุรกิจการเงิน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะความสนใจส่วนตัวของเขาเอง เนือ่ งจาก เป็นแวดวงการท�างานทีเ่ ขามีความเชีย่ วชาญและ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง ก่อนที่จะกระโดด เข้ามาท�างานการเมือง ซึง่ เราเชือ่ ว่าผูอ้ า่ นของเรา น่าจะรู้จักเขาในมุมนี้อยู่แล้ว แต่อีกปัจจัยหนึ่ง ที่ท�าให้เขายังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแวดวงธุรกิจ การเงินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง คงหนีไม่พน้ คุณสมบัติ ส�าคัญอย่างหนึ่งของเขา นั่นคือเป็นนักปรับตัว ทีเ่ ท่าทันแทบจะทุกๆ การเปลีย่ นแปลงในโลกธุรกิจ ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใด ห้วงยามที่เว้นว่างจากการเมือง เขาไม่เคย อยู่นิ่ง แต่ไปค้นคว้าหาความรู้เรื่องข้าว ซึ่งเป็น พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพราะเป็นเรื่องที่ ชวนหาค�าตอบเป็นอย่างยิ่งว่า ท�าไมคนท�านา จึงไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เสียที เขากระโดด ลงไปปลูกข้าว เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จ�าหน่ายข้าว ภายใต้แบรนด์ ‘อิม่ ’ เพือ่ หาทางออกและช่วยเหลือ ชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อความสนใจของคนท�า ธุรกิจรุน่ ใหม่หนั ไปสูเ่ ส้นทางการเป็นผูป้ ระกอบการ ธุรกิจ และสตาร์ทอัพ เขาก็ ไปคลุกคลีและสนุก กับการติดตามความเปลี่ยนแปลงของแวดวง ธุรกิจรุ่นใหม่ จนเขียนหนังสือ Dare to Do ออกมาและกลายเป็ น หนั ง สื อ ขายดี ใ นรอบปี ที่ผ่านมา ไม่นับว่าเราจะพบเห็นเขาอยู่บ่อยครั้ง ในงานที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ หรืองานเสวนา เกีย่ วกับธุรกิจหรือเศรษฐกิจต่างๆ ไม่วา่ จะไปเป็น ผู้สังเกตการณ์หรือเป็นผู้ ได้รับเชิญไปบรรยาย บนเวทีต่างๆ เพราะความคิดเห็นและมุมมอง ของเขายังคงน่าสนใจและทันโลกเสมอ และวันนี้ เมือ่ ค�าว่า Fintech เข้ามาสูค่ วามรับรู้ ของประชาชนอย่างเราๆ คนที่เราอยากเชิญ มาพูดคุยให้ความกระจ่าง จึงหนีไม่พ้นชื่อของ กรณ์ จาติกวณิช อีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องพอเหมาะ พอดีอย่างยิง่ ทีเ่ ขาเพิง่ ได้รบั เลือกให้เป็นประธาน ของชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย เพราะสมาชิก ในกลุม่ เห็นพ้องต้องกันว่า นาทีนี้ไม่มใี ครเหมาะสม เท่าเขาอีกแล้วในฐานะคนที่มีประสบการณ์ด้าน การเงิน การคลัง ครบถ้วน รอบด้านทั้งจาก ภาครัฐและภาคเอกชน เรานัดสนทนากับเขาหลังจากที่เขาเพิ่งลง จากเวทีเสวนาในงาน Techsauce Summit งานรวมตัวของคนท�าธุรกิจ Tech Startups รวมทัง้ Fintech ต่างๆ และก่อนทีจ่ ะให้สมั ภาษณ์ กับเรา ก็มีคิวต้องพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง ท่ า นหนึ่ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ บรรยากาศการแข่งขันของธุรกิจในประเทศไทย เราเชื่อว่าแต่ละวันของเขาไม่เคยยุ่งน้อยไปกว่านี้ คิวการพบปะ ให้สัมภาษณ์ และบรรยาย ไม่เคย ห่างหายไปจากตารางการท�างาน เขายังสนุกกับวิถีทางของโลกธุรกิจ ขณะ เดียวกันก็มองเห็นถึงโอกาสทีค่ นท�างานการเมือง จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแก้ ไขปัญหาในอนาคต ด้วยเหตุนี้ เมือ่ อนาคตด้านการเงินในประเทศเรา จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ เขาจึงต้อง พูด... สไตลิสต์ : Hotcake


“ผมจะบอกว่าหลายๆ กรณีของ Fintech ที่เขาคิดว่าเขามี ไอเดียที่จะตอบโจทย์ปัญหาอะไร บางอย่างในสังคม เขาต้องอย่าคิดว่าปัญหามันจะอยู่กับที่ สมมติเขาคิดว่าเขาเพิ่งเจอ ช่องโหว่อะไรบางอย่างในตลาด และคิดว่าตัวเองจะท�าประโยชน์ ให้กบั ช่องโหว่นนั้ ได้ แต่พอเขา เข้าไปปุ๊บ มันอาจจะไม่มีปัญหาแล้ว” เป็นเรือ่ งบังเอิญพอดีทเี่ ราขอสัมภาษณ์คณ ุ กรณ์ในประเด็น Fintech แล้วคุณเองเพิง่ ได้รบั เลือกให้เป็นประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย (Thai Fintech Club) เร็วๆ นี้ เลยอยากคุยในประเด็นนี้ก่อนว่า เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร Fintech ก็คือสตาร์ทอัพประเภทหนึ่งที่ให้บริการทางการเงิน การลงทุน เนือ่ งจากโดยธรรมชาติผมมีความสนใจ มีความรูท้ างด้าน การเงินอยูแ่ ล้ว เลยสนใจสตาร์ทอัพกลุม่ นีเ้ ป็นพิเศษ แล้วจริงๆ ส่วนตัว มองว่ามันเป็นพื้นที่ที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ถ้ามองในภาพใหญ่เราจะเห็นว่า ตลาดการเงินการลงทุนของประเทศเราแม้จะค่อนข้างใหญ่ แต่ว่า การเข้าถึงมันค่อนข้างจ�ากัด ต้นทุนก็สงู ทุกคนจะบ่นว่าค่าธรรมเนียม ของธนาคารแพง ท�าไมดอกเงินกูก้ บั ดอกเงินฝากถึงมีฐานกว้างกว่า ทีอ่ นื่ ท�าไมเข้าธนาคารแล้วต้องถูกบังคับซือ้ ประกัน หรือแค่จะกูเ้ งิน ก็ถูกบังคับให้ซื้อประกันด้วย มันมีประเด็นในเเง่ของผู้บริโภคที่เป็น ปัญหาเยอะมาก อันนี้ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านที่แม้แต่จะเดินเข้าไป ในธนาคารยังไม่กล้าเลย เพราะรู้สึกว่าธนาคารเป็นสถานที่ที่มีไว้ ให้บริการคนรวยเท่านัน้ ตลาดทุนนีย่ งิ่ ไม่ตอ้ งพูดถึง ถือเป็นข้อจ�ากัด อย่างมาก แล้วก็เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึง่ ทีท่ า� ให้เกิดความเหลือ่ มล�า้ เวลาเราพูดถึงความเหลือ่ มล�า้ มันจ�ากัดความได้สองสามเรือ่ งหลักๆ แล้วเรามักจะพูดเรือ่ งโอกาสทางการศึกษา แต่ทสี่ า� คัญทีส่ ดุ อีกเรือ่ งหนึง่ ก็คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ท�าให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบในสังคมเราขึ้นมาอย่างชัดเจน แต่พอเริ่มมี Fintech มี เทคโนโลยีเกิดขึน้ ทุกอย่างมันก็เปลีย่ นไป เริม่ จากมีอนิ เทอร์เน็ตก่อน คนก็มีการเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ต้นทุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ก็ลดลง ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีค่ นใช้โทรศัพท์มอื ถือมาก ทีส่ ดุ ในโลก เพราะฉะนัน้ คนไทยแทบทุกคนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้เท่ากัน นี่เป็นจุดเริ่มต้น และจากอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเข้าไปสู่ธุรกิจ Fintech ทีเ่ ป็นการอาศัยเทคโนโลยีมาช่วย แต่วา่ Fintech เป็นการไป เอาข้อมูลมาแปรเป็นเงิน ซึ่งแต่ก่อนข้อมูลนั้นมีเยอะอยู่แล้ว แต่ว่า ไม่มสี ถาบันการเงินทีม่ คี วามสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงไม่สามารถ น�าข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางการเงินได้ อย่าง อาลีบาบา (Alibaba) เขามีฐานข้อมูลเยอะ สามารถรูว้ า่ บริษทั แต่ละบริษทั คนแต่ละคนในวันหนึ่ง อาทิตย์หนึ่ง หรือเดือนหนึ่ง จับจ่ายใช้สอย อะไรบ้างผ่านตลาดของเขา ซึง่ ข้อมูลเช่นนี้ ก่อนหน้าทีจ่ ะมีเทคโนโลยี เข้ามา ไม่เคยมีใครสามารถรวบรวมได้ อย่างเก่งเราไปร้านขาย ของช�าไปซื้อไข่ซื้อผัก ร้านขายของช�าก็จะรู้แค่นั้น แต่ที่อาลีบาบา เขามีขอ้ มูลเกือบครบถ้วนและมากพอทีจ่ ะประเมินสถานะทางการเงิน ของคุณได้ สิง่ ทีต่ ามมาคือเขาเลยสามารถทีจ่ ะให้บริการทางการเงิน สามารถประเมินว่าเครดิตของเราดีมากน้อยแค่ไหน เเละเสนอข้อเสนอ ทางการเงินให้ได้เลย คุณสนใจกูเ้ งินจากอาลีเพย์ (Alipay) ไหม ซึง่ เป็น บริษทั หนึง่ ในกลุม่ ของเขา เเละเขาก็มนั่ ใจในข้อมูลหรือเครดิตทีค่ ณ ุ มี ได้มากกว่าธนาคารอีก เพราะเขาเห็นประวัติการค้าขายของลูกค้า มาประมาณหนึ่ง นั่นคือความหมายของผมที่ว่าน�า Fintech มาใช้ ประโยชน์ทางการเงินกับข้อมูลทีม่ ใี นระบบอยูแ่ ล้ว อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันเยอะก็จริง แต่ว่ามันไม่มีการจัดระเบียบ ข้อมูล Fintech จึงเข้ามาจัดระเบียบข้อมูลเพือ่ สามารถทีจ่ ะน�าไปใช้ได้ ในทางพาณิชย์ จัดระเบียบข้อมูลแปลว่าอะไร อย่างเช่นบริษทั ทีผ่ ม ไปลงทุนด้วยบริษทั หนึง่ ชือ่ Refififi nn เขาให้บริการทางด้านรีไฟแนนซ์บา้ น ปัจจุบันถามว่าข้อเสนอของสถาบันการเงินที่มีให้กับลูกหนี้อย่าง การรีไฟแนนซ์มเี ยอะไหม มีเยอะ คุณสามารถค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตได้ มันมีทงั้ หมดกว่า 80 ข้อเสนอจากทุกสถาบันการเงินในประเทศไทย ถ้าคุณตัง้ ใจจริงก็หาได้ แต่หามาแล้วคุณก็ไม่รวู้ า่ จะท�าอย่างไรกับมัน

ถามว่ า มี ค นไทยกี่ ค นที่ มี ค วามรู ้ เ พี ย งพอที่ จ ะมาค� า นวณหรื อ ประเมินว่าอันไหนดีกว่า อันไหนได้ประโยชน์มากกว่า แต่บริษัทนี้ เขาสร้างโปรแกรมขึน้ มาเพือ่ เก็บข้อมูลเหล่านี้ แล้วมาจับคูก่ บั ข้อมูล ของเรา เรากู้อยู่กี่งวด ดอกเบี้ยเท่าไหร่ และเอาสองอันนี้มาผูกกัน และชี้ว่าข้อเสนอของธนาคารไหนเหมาะสมที่สุดส�าหรับเรา นั่นคือ การจัดเก็บข้อมูลและกลายมาเป็นการให้บริการทางการเงิน นีค่ อื Fintech และผมมองว่ามันจะลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน เพิ่มการเข้าถึง และท�าให้การแข่งขันการลงทุนโดยรวมโปร่งใส มีความเป็นธรรม มากขึ้น โดยเฉพาะกับประชาชนและลูกค้ารายย่อย ก�าลังจะถามว่าภาพรวมของอุตสาหกรรม Fintech ในประเทศไทย ที่ก�าลังเกิดขึ้นมา มันมีลักษณะพิเศษอะไรไหม ลักษณะพิเศษไม่มหี รอกครับ ผมว่าโอกาสในแต่ละประเทศต่างกัน ความท้าทายต่างกัน แต่ทุกๆ ที่ Fintech ก็เกิดขึ้นเหมือนๆ กัน ประเทศที่อยู่ในระบบทุนนิยมหมดแล้วก็เหมือนกันแหละครับ ไม่มี ความแตกต่าง ความแตกต่างมันอยู่ที่ระดับการพัฒนาเท่านั้นเอง ประเทศไทยเองก็ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสถาบันการเงิน และตลาดทุนที่สูงมากประเทศหนึ่ง บทบาทของคุณในฐานะประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย ต้องท�า อะไรบ้าง จุดเริ่มต้นต้องให้เครดิตการปฏิวัติ (หัวเราะ) พอมีการปฏิวัติ ผมก็มเี วลา และคิดว่าเดีย๋ วจะพยายามใช้เวลาให้มปี ระโยชน์มากทีส่ ดุ ใช้เวลาไปเรียนรู้สิ่งที่สนใจ ท�าในสิ่งที่อยากท�า เพราะในช่วงที่ การเมืองเป็นปกติผมไม่มเี วลา หนึง่ ในเรือ่ งทีม่ โี อกาสได้ทา� ก็คอื ได้เขียน หนังสือชื่อ Dare to Do ซึ่งเป็นการท�าให้ผมได้กลับไปทบทวน อัพเดตข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับ entrepreneurship ว่าคนรุ่นปัจจุบัน เขาท�าอะไรกันอยู่บ้าง มีแนวโน้มจะไปทางไหน ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะ ได้เรียนรูใ้ นแง่มมุ หน้าทีท่ างการเมืองว่าในอนาคตมีอะไรทีเ่ ราจะช่วย ส่งเสริมเขาได้บ้าง จากการท�าหนังสือเล่มนี้ท�าให้ผมค้นพบว่าโลก สตาร์ทอัพมันได้เริม่ แล้ว มันมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายตัวได้อกี มากและ มีโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วย ผมก็เริม่ สนใจไปร่วม งานสตาร์ทอัพต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้ทา� ความเข้าใจกับความคิดความฝัน ของนักธุรกิจประเภทนีว้ า่ เขาท�าอะไรกันอยู่ สุดท้ายก็นา� มาสูก่ ารค้นพบ เรือ่ งของ Fintech เมือ่ เราเห็นโอกาส ในฐานะทีผ่ มเองก็เป็นนักลงทุน อยู่แล้ว ก็เลยน�าไปสู่การร่วมลงทุน ร่วมลงทุนเฉยๆ ก็รู้สึกไม่พอ เพราะเรามีความรูส้ กึ ว่า ไหนๆ เราใส่เงินไปแล้วก็อยากช่วยเขาไปให้ ถึงที่สุด ซึ่งเราก็ได้รับรู้ว่าบริษัทจ�าพวกนี้เขามีศักยภาพ แต่ว่ายัง ขาดพีเ่ ลีย้ ง ขาดการสนับสนุนในระดับทีค่ วรจะเป็น ก็แนะน�าว่าเขา ควรรวมตัวกันเป็นชมรม อย่างน้อยเราได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ มีการช่วยเหลือกัน และที่ส�าคัญ เราจะได้ท�าความเข้าใจกับทาง สาธารณะ กับทางราชการ เช่น ทางภาครัฐและฝ่ายก�ากับดูแล เพือ่ ทีจ่ ะ ได้โตไปด้วยกัน เลยเป็นทีม่ าของตัวชมรม ทีนพี้ อเสนอไอเดียขึน้ มา จุดประกายทีเดียวก็ตดิ เลย ก็ได้ อาจารย์การดี เลียวไพโรจน์ มาเป็น ก�าลังส�าคัญ คือต้องย้อนกลับไปว่า ผมคุยเรือ่ งนีก้ บั อาจารย์การดี เป็นคนแรก คุยกันทีล่ อนดอน ตอนนัน้ ไปเจออาจารย์การดีซงึ่ ไปงาน สตาร์ทอัพทีล่ อนดอนพอดี ก็นงั่ คุยกัน เสนอไอเดียว่าควรจะมีชมรม อาจารย์กบ็ อกว่า งัน้ เริม่ เดือนหน้าเลยไหม ผมก็โอเค ซึง่ ก็หมายถึง เดือนนี้ พอโยนไอเดียในกลุม่ ผูท้ า� ธุรกิจพวกนี้ เขาก็ขานรับทันที แล้ว ทุกคนก็ชว่ ยกันท�างาน ผมก็ประสานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง กลต. ชักชวนผูห้ ลักผูใ้ หญ่ให้เข้ามาร่วม ซึง่ ทุกหน่วยงานตอนนี้ ก็เห็นความส�าคัญ เห็นความเป็นไปได้ของ Fintech ก็อยากทีจ่ ะเข้า มาร่วม มาช่วยส่งเสริม สุดท้ายทุกหน่วยงานก็ขอเข้ามาเป็นสมาชิก ชมรมด้วย ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ คืออย่างในอดีตผมเคยท�า


14

ธุรกิจหลักทรัพย์ เรามีสมาคมหลักทรัพย์ เรามีสมาคมเงินทุน วันนี้ ก็ยงั มีสมาคมธนาคาร เป็น Industry Group ทีภ่ าคเอกชนรวมตัวกัน บางครัง้ เพือ่ ต่อรองกับรัฐ หรือในบางกรณีคอื การกีดกันไม่ให้มใี คร มาแข่งกับเราได้ แต่วา่ ทัศนคติของทุกคนในวงการสตาร์ทอัพวันนี้ มันต่างกัน รวมถึงฝ่ายก�ากับดูแลด้วย การที่เขาคิดว่าแทนที่คุณ จะตัง้ ธุรกิจของตัวเอง แล้วถ้ามีอะไรค่อยนัดมาคุยกัน มันเสียเวลา เรามาร่วมกันสร้างพืน้ ทีน่ ขี้ นึ้ มาเลยดีกว่า มันเป็นทัศนคติทถี่ กู ต้อง ทันสมัย แล้วก็เป็นสัญญาณทีด่ ี ซึง่ ทางฝ่ายก�ากับดูแล ทางภาครัฐ ของเราไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียว แต่มีความพร้อมที่จะผลักดัน ให้มันเกิดขึ้นได้ ผลดีทเี่ ราควรจะรอคอยเมือ่ Fintech เกิดขึน้ ในประเทศไทยเลยคืออะไร

ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ที่ทุกวันนี้เสียเปรียบอยู่ แล้วก็การเข้าถึงบริการ ทุกคนจะเข้าถึง ได้เท่าๆ กัน มีคนตัง้ ข้อสังเกตว่า ธรรมชาติของกลุม่ สตาร์ทอัพอย่าง Fintech ควรทีจ่ ะ disrupt ธนาคาร แต่ทนี ใี้ นประเทศไทย กลายเป็นว่าธนาคาร ก็จะท�า Fintech ของตัวเองด้วย ตรงนีค้ ณ ุ มองว่าอย่างไร มีขอ้ ดี ข้อเสียอะไรหรือไม่ ไม่มปี ญ ั หาครับ แต่การทีธ่ นาคารจะท�าได้ เขาต้องกล้าปล่อย ให้ Fintech ในเครือของเขาพัฒนาไปจนเข้ามาทดแทนงานใน บางแผนกของเขาในปัจจุบนั ให้ได้ สมมติวา่ ยังมีความเกรงใจกันอยู่ สุดท้ายมันจะไปไม่สุด และจะสู้ Fintech ที่พัฒนานอกระบบ

ธนาคารไม่ได้ เพราะว่าเขาไม่ต้องเกรงใจใคร แต่แน่นอนที่สุด ความได้เปรียบของธนาคารคือทุน หรือความเป็นแบรนด์เนมทีท่ า� ให้ คนเชือ่ มัน่ มากขึน้ ในชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยเองก็มธี นาคาร เป็นสมาชิกด้วย เพราะจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ด้วยกัน ผมยังไม่ได้มองถึงขัน้ ทีว่ า่ Fintech จะเข้ามาแทนธนาคาร เพียงแต่วา่ มันอาจจะเข้ามาปรับวิธกี ารแข่งขันในแต่ละธนาคาร การเข้าถึงข้อมูล ให้มนั ชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็วขึน้ รวมทัง้ จะบังคับผู้ให้บริการ ต้องปรับตัว เอาง่ายๆ จากทีเ่ คยคิดราคาแพงๆ เพราะคิดว่าลูกค้า ไม่สามารถเข้าถึงบริการทีอ่ นื่ ได้ดว้ ยเหตุผลใดก็แล้วแต่ แต่ตอนนี้ กลายเป็นว่าลูกค้าสามารถคลิกแค่คลิกเดียวก็ยา้ ยจากธนาคาร ก. ไปธนาคาร ข. ได้เลย การแข่งขันก็จะเข้มข้นมากขึ้น แต่บทบาท

Yes! We’re Back


“ผมก�าลังพูดถึงว่าต่อไปมันจะมีการ disrupt พวก disruptor อีกทีด้วยซ�้า เพราะความเปลี่ยนแปลง มันเกิดขึ้นเร็วมาก ดังนั้น ผมจึงสนใจ Fintech ในแง่ของความยั่งยืนว่า มีแนวโน้มหรือโอกาสมาก แค่ ไหนที่ยังมีคนต้องการใช้บริการนั้นๆ อยู่ แล้วจะเก็บเงินได้ ไหม เพราะบางอย่างมันเป็นไอเดียที่ดีมาก แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าจะคิดเงินจากใคร” หน้าทีข่ องธนาคารก็ยงั เหมือนเดิม เพราะยังไงคนก็ยงั ฝากเงินกับ ธนาคาร ยังไม่มใี ครคิดว่าจะฝากกับทีอ่ นื่ แต่พดู ไปแล้ว จริงๆ มันก็มี อย่างในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เขาก็มี Fintech bank ทีไ่ ม่มสี าขา แบบธนาคารทัว่ ไป แล้วก็ก�ากับกับดูแลโดยธนาคารแห่งชาติของ อังกฤษ เป็นอินเทอร์เน็ตแบงก์ลว้ นๆ เลย แต่ของเมืองไทยนีย่ งั คง ห่างไกล และถึงมีกต็ อ้ งมีเงือ่ นไขเรือ่ งทุน เรือ่ งอะไรต่างๆ ตามทีธ่ นาคาร แห่งประเทศไทยอนุญาต ความหมายก็คอื เขาก็เป็นธนาคารนัน่ แหละ แต่เป็นธนาคารทีไ่ ม่มสี าขา ซึง่ มันเกิดแน่ ค�าถามคือ เมือ่ ถึงเวลานัน้ แล้วธนาคารจะท�าอย่างไร เมือ่ คนเลิกใช้บริการทีส่ าขา เขาก็ตอ้ ง หันไปพัฒนาบริการทางอินเทอร์เน็ตแทน รวมถึงการปิดสาขาด้วย อาทิตย์ทแี่ ล้วทางผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยเพิง่ เล่าให้ฟงั ว่า ปีนเี้ ป็นปีแรกทีม่ คี �าขอปิดสาขามากกว่าค�าขอเปิดสาขา แต่ผมว่า ในชัน้ นีม้ นั ยังไม่ใช่เพราะ Fintech แต่เป็นเพราะความอิม่ ตัว สาขา มันเยอะเหลือเกิน ในขณะเดียวกันการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิง้ ก็แพร่หลายมากขึ้น และแน่นอน คนไม่ชอบเข้าธนาคารแล้ว อย่างที่บ้านผม ขับรถออกไปก็ต้องหาที่จอด ต้องไปหยิบบัตรคิว แล้วก็ถกู บังคับซือ้ ประกันอีกต่างหาก ส�าหรับคนไทยทุกคนนีเ่ ป็น เรือ่ งน่าเบือ่ อันดับสองรองจากการถูกแท็กซีป่ ฏิเสธเลยมัง้ (หัวเราะ) แล้วค่าบริการในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันก็ถูกกว่า เพราะฉะนัน้ ผมก็นกึ ภาพว่าถ้าผมเป็นธนาคารเล็กๆ ผมก็จะเน้น กลยุทธ์ทางอินเทอร์เน็ต ท�าให้ค่าธรรมเนียมทุกอย่างมันลดลง

เพราะเขาไม่ต้องมาลงทุนสร้างสาขา ไม่ต้องลงทุนเรื่องบุคลากร เอาเงินที่ประหยัดได้จากการใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆ มาลงทุนทาง อินเทอร์เน็ตจะดีกว่า ผูป้ ระกอบการทีเ่ ห็นโอกาสของ Fintech เขาควรใช้โอกาสนีท้ า� อะไร ได้บ้าง มันท�าได้ทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วกับการเงิน ผมขอใช้ค�าว่า monetizing data นีค่ อื ความหมายทีแ่ ท้จริงส�าหรับผมว่า Fintech คืออะไร เพือ่ ท�าความเข้าใจ อย่างพร้อมเพย์ นี่คือระบบเพย์เมนต์ ผมมองว่า มันมีการ digitize เงินจากธนบัตรให้เป็นดิจติ อล แต่ Fintech มันไป อีกระดับหนึง่ มัน monetizing data ความหมายก็คอื อย่างทีผ่ มอธิบาย ไปเมื่อสักครู่ มันคือการเอาข้อมูลมาสร้างมูลค่า เรื่องอาลีบาบา นี่ชัดเจน หรืออย่างบริษัทอย่างวีเพย์ (wePAY) ที่สามารถปล่อย สินเชื่อออนไลน์ ใช้เวลาแค่วินาทีเดียวในการพิจารณาอนุมัติ สูงสุดคนละหนึง่ ล้านบาท ถามว่าเขาท�าได้อย่างไร ก็เพราะเขามีขอ้ มูล เกีย่ วกับคุณ เขารูห้ มดว่าคุณท�าอะไรผ่านระบบของเขา เขารูจ้ กั คุณ มากกว่าธนาคารอีก ธนาคารในระบบปัจจุบันไม่มีทางรู้จักคุณ มากกว่าแอพฯ วีแชต (WeChat) อย่างน้อยก็ทเี่ มืองจีน ค�าถามคือ ข้อมูลแบบไหนที่มันถูกเอามาจัดระเบียบ แล้วก็เอามาใช้ท� า ธุรกรรมทางการเงิน มันก็คือข้อมูลของคุณนั่นแหละ ต่อเนือ่ งจากเมือ่ กีท้ บี่ อกว่า ระบบการกูย้ มื เงินหรือว่าการขยายกิจการ อาจจะมีธรุ กิจอืน่ ทีช่ ว่ ยเขาได้ ค�าถามคือ แปลว่าไม่ตอ้ งพึง่ ธนาคารแล้ว?

ผมว่าคนที่พึ่งธนาคารอยู่แล้วก็อาจจะต้องพึ่งธนาคารต่อไป เพียงแต่วธิ กี ารใช้งานธนาคารจะเปลีย่ นไป ยกตัวอย่างทีง่ า่ ยทีส่ ดุ แทนทีเ่ ราจะไปสาขาของธนาคารไหน ก็ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตแบงกิง้ หรืออย่างตัวอย่างทีผ่ มยกไปเมือ่ ครู่ การรีไฟแนนซ์บา้ น คุณก็ยงั กู้ กับธนาคารอยูด่ ี เพียงแต่วา่ ตอนนีค้ ณ ุ อาจจะเลือกได้ในการจะเปลีย่ น ไปธนาคารอืน่ เพือ่ ทีจ่ ะได้เงือ่ นไขทีด่ กี ว่า ยังไงระบบธนาคารยังอยู่ ครับ อยู่แน่นอน และธนาคารอาจจะคิดค่าธรรมเนียมมากขึ้นใน บางประเภทบริการก็ได้ อย่างเช่น เรือ่ งการฝากเงิน อย่างทีอ่ งั กฤษ จะเห็นได้ชัดถึงพัฒนาการของเขาว่าเขาจะเก็บค่าธรรมเนียม เกือบหมดละ แม้แต่การฝากเงินกับเขาก็เก็บค่าธรรมเนียม โดยมี เงือ่ นไขการเก็บค่าธรรมเนียมขัน้ ต�่าแล้วแต่กรณี ถ้าคุณเลือกทีจ่ ะ ไม่ใช้ระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตปุบ๊ เขาคิดค่าธรรมเนียมเพิม่ ทันที แปลว่าธนาคารเขาก็ตอ้ งปรับตัวไป แต่ไม่ใช่การสูญพันธุแ์ น่นอน ในขณะที่ประเทศเรายังเป็น cash-based society คือเน้นการใช้ เงินสดเป็นหลัก การเข้ามาของ Fintech จะมีอปุ สรรคใดๆ หรือไม่ จริงๆ หลายๆ ประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นครับ อย่าง อังกฤษนีต่ อ่ ให้พฒ ั นาไปขนาดทีว่ า่ เป็นศูนย์กลาง Fintech ของโลก แล้วก็ยังมีตู้เอทีเอ็ม แม้สาขาแบงก์อาจจะไม่มีเพิ่มกว่านี้นะ แต่ ตูเ้ อทีเอ็มเกลือ่ นเลย เพราะคนก็ยงั นิยมใช้เงินสดอยู่ แล้วทีน่ า่ สนใจ ล่าสุดก็คอื ทีย่ โุ รปมีการยกเลิกธนบัตรมูลค่า 500 ยูโรไป ซึง่ มูลค่า ประมาณ 20,000 บาท ที่เขายกเลิกเพราะเขาเชื่อว่าถ้าไม่ได้ทา�

วารสารประจำสำนักพิมพอะบุกกำลังกลับมาอีกครั้ง! พร อ มการ re-design หน า ตาและเนื้ อ หาใหม ห มดจด เพื่อความสนุกและเราใจแกผูอานอะบุกมากยิ่งขึ้น

จัดสงใหถึงบานเฉพาะสมาชิก #abooker เทานั้น สนใจสมัครสมาชิก #abooker เพื่อรับสิทธิพิเศษ อีกมากมายไดที่ godaypoets.com


ธุรกิจใต้ดนิ อะไร คนก็ไม่มคี วามจ�าเป็นต้องใช้แบงก์ใหญ่ขนาดนี้ ก็เลย มีการพูดถึงว่าจะมีการยกเลิกแบงก์แบบอืน่ ๆ ด้วยไหม แต่วา่ คนไม่ยอม อย่างเยอรมนี คิดดูวา่ เขาเป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจทีพ่ ฒ ั นาแล้วระดับ ต้นๆ ในโลก คนของเขาก็ใช้เงินสดมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลย แต่เขาก็ตอบรับในเรื่อง Fintech ผมก�าลังจะบอกว่า ส่วนหนึ่งของ Fintech คือ e-payment system ซึ่งระบบการจ่ายเงินแบบนี้ก็ยังเป็น ส่วนส�าคัญของธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซที่ก�าลังเกิดขึ้นมากในขณะนี้ แต่ไม่ได้ความว่าระบบเงินสดจะหมดไป ว่ากันว่า Fintech จะส่งผลกระทบกับคนในแวดวงการเงินเป็นอย่างมาก คิดว่าจะเกิดภาวะคนธนาคารจะไม่มีงานท�าไหม จริงๆ ผมว่าเป็นการสร้างงานด้วยซ�้า คือในทุกกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลง มันอาจจะมีบางคนต้องปรับตัวหรือปรับตัวไม่ทนั แต่ถา้ เรา ดูระบบโดยรวม ผมว่า Fintech ช่วยสร้างงานนะ อันดับแรก คือการสร้างงานในอุตสาหกรรมของ Fintech เองโดยตรง อย่างทีล่ อนดอนนี่ มีคนห้าแสนกว่าคนทีท่ �างานในอุตสาหกรรมนี้ สอง เนือ่ งจากมันเอือ้ ผูป้ ระกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินได้งา่ ยขึน้ มีระบบจ่ายเงิน ระบบ invoice ระบบภาษีทอี่ อนไลน์หมด ท�าให้ลดต้นทุนการท�าธุรกิจลง เขาก็สามารถ ขยายกิจการได้ มีกา� ไรมากขึน้ ก็จา้ งงานได้เพิม่ พูดง่ายๆ ว่าถ้าระบบ Fintech ประสบความส�าเร็จจริงในการลดต้นทุนธุรกรรมการเงินให้กบั ประชาชนและบริษทั ต่างๆ มันก็ตอ้ งมีผลต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ หมายถึงการสร้างงานแน่นอน เพราะฉะนัน้ ทัง้ โดยตรงและทางอ้อม ผมก็เชื่อว่าบวกลบคูณหารแล้วจ�านวนการว่าจ้างงานจะสูงขึ้นนะ แต่คนในแวดวงการเงินการธนาคารอาจจะยังกังวลอยู่ คุณมีคา� แนะน�า ในการปรับตัวให้กับพวกเขาไหม เอาอย่างนีด้ กี ว่า ผมว่าคนส่วนใหญ่ทอี่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม Fintech ก็เป็นคนทีอ่ อกมาจากสถาบันการเงินทัง้ นัน้ แหละ ผมว่าเขาแค่เปลีย่ น วิธกี ารท�างาน แต่ทกั ษะยังเหมือนเดิม เพราะเราก็ยงั ต้องพึง่ พาอาศัย คนที่คิดเป็น วิเคราะห์ข้อมูลได้ เพียงแต่ระบบและวิธีการมันต่างกัน เท่านั้นเอง หัวใจในการท�า Fintech ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้คืออะไร ส�าหรับประเทศไทย ณ วันนีน้ า่ จะเป็นเรือ่ งของฝ่ายก�ากับดูแล ว่าจะ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แค่ไหน ผมว่าประเด็นนีเ้ ป็นประเด็นหลัก และส�าคัญทีส่ ดุ ภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินในตอนนี้ โดยเฉพาะในระยะครึง่ ปีหลัง ในบ้านเรามีอะไรที่ต้องเป็นห่วงไหม ไม่มีนะ ผมว่าทุกอย่างก�าลังไปได้ดีในความรู้สึกของผม เพราะ ว่าธนาคารของเราก็มั่นคงดี รายรับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจาก มาตรการการลดค่าธรรมเนียม การโอนเงิน เพราะทางแบงก์ชาติเขา ได้ไปเจรจาเพื่อให้ลดค่าธรรมเนียมลง แล้วต่อไปเมื่อเรามีพร้อมเพย์ ก็จะยิง่ ท�าให้แบงก์ขาดรายได้จากส่วนนีไ้ ป เพราะไม่จา� เป็นต้องให้ธนาคาร เป็นตัวกลางแล้ว ประชาชนสามารถโอนเงินระหว่างกันโดยตรงได้เลย ค่าใช้จา่ ยตรงนีก้ ล็ ดลง แต่รายได้ของแบงก์ในส่วนนีก้ ล็ ดลงด้วย แต่เขาก็ ไม่มปี ญ ั หาหรอกครับ เพราะระยะหลังๆ ธนาคารเขาก็หนั ไปหารายได้ จากพวกการขายประกันบ้าง ขายบริการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งก็จะคิด ค่าธรรมเนียมอีก และถือว่าเป็นรายได้หลักของแบงก์แทนที่จะเป็น ดอกเบี้ยเงินกู้อย่างที่เคยเป็นมา แต่โดยรวมสถานะทางการเงินของ ธนาคารในบ้านเราแข็งแกร่งมาก เลยไม่มคี วามกังวลอะไร ตลาดทุน ก็ไปได้ดี แม้จะมีผลกระทบจากตลาดโลกบ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เมือ่ 5-6 ปีทแี่ ล้ว เราก็ได้พสิ จู น์ให้เห็นว่า โลกการเงินเขาวิกฤตถึงขัน้ เกือบล่มสลาย แต่บ้านเราก็อยู่ได้ เพราะเราปรับตัวได้ตั้งแต่สมัย วิกฤตต้มย�ากุ้ง ซึ่งเป็นการปรับตัวทั้งในส่วนของทัศนคติของฝ่าย ก�ากับดูแล และทัศนคติรวมทัง้ พฤติกรรมของภาคเอกชน เพราะฉะนัน้ วันที่เราเจอว่าธนาคารในยุโรป ในสหรัฐอเมริกา ใกล้จะสูญพันธุ์ แต่เรา มัน่ ใจได้ในวินาทีแรกเลยว่าเราจะไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง แม้สดุ ท้าย เศรษฐกิจจะได้รบั ผลกระทบบ้างจากธุรกิจส่งออก เพราะประเทศคูค่ า้ เราขาดก�าลังซื้อ แต่สถาบันการเงินเราไม่มีปัญหาอะไร จากการที่คุณมักจะลงพื้นที่เจอชาวบ้านอยู่บ่อยๆ ถ้าอยู่ๆ มีชาวบ้าน มาถามว่า Fintech คืออะไร คุณจะตอบว่า? ต้องบอกว่าเรือ่ งนีย้ งั ไม่เคยตอบเหมือนกัน เพราะยังไม่เคยมีชาวบ้าน มาถามผมนะ (หัวเราะ) แต่สดุ ท้ายแล้วเอาเป็นว่า ณ ปัจจุบนั ถ้าหาก ประชาชนอยากจะกู้เงินจากธนาคาร มีประกันรถยนต์ มีประกันชีวิต หรือถ้าเขาต้องการโอนเงินให้ลกู หรือรับเงินโอนจากลูกหลาน สุดท้าย เขาจะรูว้ า่ Fintech จะเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องกับชีวติ เขาทุกคน ไม่ชา้ ก็เร็ว แล้วมันก็จะท�าให้ชวี ติ ดีขนึ้ ง่ายขึน้ หรือแม้กระทัง่ การเข้าถึงนโยบาย ของรัฐต่างๆ อย่างกองทุนการออมแห่งชาติ มันก็มีแนวโน้มจะดีขึ้น เพราะระบบตอนนีม้ นั สุดแสนจะดึกด�าบรรพ์ จริงๆ ผมก�าลังจะให้ทมี งาน


“ผมไม่ ได้กังวลกับฟองสบู่ของสตาร์ทอัพหรอก แต่ ไอ้ทัศนคติที่บอกว่าอย่าไปกังวลกับ business model หรือการหารายได้ แค่ท�าให้คนใช้บริการเยอะๆ ก่อนก็พอ อันนี้ผมว่ามันใช้ ได้ในระดับหนึ่ง แต่ สุดท้ายธุรกิจทุกประเภทมันต้องพิสูจน์กันด้วยความสามารถในการสร้างรายได้” ที่อยู่ในชมรมฟินเทคคิดวิธีให้กับรัฐแบบง่ายๆ เลย คือเป็นวิธีที่ ประชาชนจะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน วิธกี ารโอนเงิน เข้าบัญชีของตัวเองได้โดยสะดวก เพราะปัจจุบนั ต้องไปทีส่ าขาธนาคาร เพื่อที่จะฝากเงินเข้าบัญชีเดือนละ 100 บาท แค่คิดก็เหนื่อยใจ จิตตกแล้ว แต่วา่ ในอนาคต ด้วยมือถือทีท่ กุ คนมี และการเข้ามาของ พร้อมเพย์ มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น เป็นผู้สูงอายุ รัฐบาลก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชี ไม่ตอ้ งเดินทางไปสาขาธนาคาร พูดถึงเรือ่ งนี้ หลายคนก็เป็นห่วงเรือ่ งระบบความปลอดภัยในพร้อมเพย์ คิดว่าบ้านเราพร้อมส�าหรับการรับมือกับเรื่องนี้หรือยัง ถามว่าระบบความปลอดภัยพร้อมไหม ผมว่าพร้อมนะ แต่อาจจะ ต้องชีแ้ จงท�าความเข้าใจกันสักพัก อย่างไรก็ตาม เมือ่ คนใช้ไปสักพัก เขาก็จะคลายความกังวลไปเอง ก็เหมือนสมัยก่อนทีเ่ ราจะมีตเู้ อทีเอ็ม ใหม่ๆ ผมจ�าได้วา่ คนก็กงั วลมากนะว่า เอาบัตรยัดเข้าไปในเครือ่ ง แล้วกดรหัสมันจะปลอดภัยไหม เดี๋ยวใครหยิบบัตรไปจะท�ายังไง ค�าตอบคือคุณก็เก็บบัตรไว้ดีๆ สิ แล้วก็อย่าไปบอกรหัสกับใคร มันเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณสามารถป้องกันตัวได้ ตอนนี้ที่เขากังวล กันมากๆ น่าจะเป็นเรือ่ งของข้อมูลส่วนตัวว่าจะมีใครมาล้วงข้อมูล และน�าไปใช้ในทางทีไ่ ม่ชอบหรือเปล่า ซึง่ ในเรือ่ งนัน้ ถ้าเขากังวลมาก จริงๆ ก็ไปเปิดบัญชีตา่ งหาก เพือ่ ทีจ่ ะได้จา� กัดความเสีย่ งไว้กบั บัญชีนนั้ ท�าเป็นบัญชีเฉพาะรายรับอย่างเดียว ไม่ต้องท�าธุรกรรมมากก็ได้ ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายแบบนั้นมันจะมีมากน้อยแค่ไหน ใครทีม่ บี ญ ั ชีธนาคารอยูใ่ นปัจจุบนั ผมว่าเสีย่ งไม่มากก็นอ้ ยอยูแ่ ล้ว ผมนึกถึงหนังอยู่เรื่องหนึ่ง ชื่อ Now You See Me ที่เป็นเรื่องของ นักมายากลทีห่ าวิธดี ดู เงินจากบัญชีหนึง่ เอาไปเข้าบัญชีของคนอืน่ ๆ พูดง่ายๆ ว่าถ้ามันท�าได้จริงๆ นะ ความเสีย่ งแบบนีม้ นั ก็มอี ยูแ่ ล้ว ทุกวันนี้มันก็มีอยู่แล้วด้วยซ�้า ประเด็นคือ ถ้าเรากังวลมากถึง ขนาดนั้น เราก็ต้องเอาเงินซุกไว้ใต้เตียง ซึ่งบางคนก็ท�าอย่างนั้น จริงๆ นะ ทุกวันนีย้ งั มีคนเก็บเงินสดไว้ในโอ่ง ในปีบ๊ ด้วยเหตุผลว่า ไม่ไว้ใจแบงก์ อย่างล่าสุดคุณหมอวรงค์ (นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม) ทีเ่ ป็น ส.ส. ของพรรคเรา ก็เล่าให้ฟงั ว่า อาม่าเขาเสีย แล้วสิง่ ทีล่ กู หลาน ไปพบก็คอื เงินของอาม่าทีซ่ กุ ไว้ในห้องเป็นแสนๆ บาท เพราะไม่ไว้ใจ แบงก์ นี่คือวิธีคิดของคนรุ่นเก่าเลยจริงๆ เพราะเขายังยึดติด อยูก่ บั ความคิดแบบเดิม เขาไม่อยากเสี่ยง แต่ผมก�าลังจะพูดว่า ความเสี่ยงน่ะยังไงมันก็มีอยู่แล้ว ถ้าคุณมีบัญชีอยู่กับธนาคาร คุณก็เสี่ยงประมาณเดียวกันหมด ซึ่งถ้ามองไปที่ความสะดวก และประโยชน์ทไี่ ด้ ผมว่ามันก็เป็นความเสีย่ งทีร่ บั ได้ ถ้าคุณรับไม่ได้ ก็ต้องไปถอนเงินแล้วมาเก็บไว้ที่บ้าน แล้วก็อาจจะเสี่ยงถูกปล้น ก็ต้องคิดว่าแบบไหนเสี่ยงกว่ากัน บริษทั Fintech ทีเ่ ข้ามาแก้ปญ ั หาให้สงั คมแบบไหนทีค่ ณ ุ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผมคิดว่าเราต้องดูกอ่ นว่ามีประโยชน์จริงไหม แล้วยัง่ ยืนแค่ไหน ผมจะบอกว่าหลายๆ กรณีของ Fintech ทีเ่ ขาคิดว่าเขามีไอเดียทีจ่ ะ ตอบโจทย์ปญ ั หาอะไรบางอย่างในสังคม เขาต้องอย่าคิดว่าปัญหา มันจะอยู่กบั ที่ สมมติเขาคิดว่าเขาเพิง่ เจอช่องโหว่อะไรบางอย่าง ในตลาด และคิดว่าตัวเองจะท�าประโยชน์ให้กบั ช่องโหว่นนั้ ได้ แต่พอ เขาเข้าไปปุบ๊ มันอาจจะไม่มปี ญ ั หาแล้ว ช่องโหว่มนั อาจจะหายไป เฉยๆ เพราะทุกอย่างมันมีพลวัต มีความเคลือ่ นไหวของมันอยูเ่ สมอ เขาจึงต้องกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์ของเขาอีกทีวา่ จะท�าอย่างไรต่อ ถ้าหากปัญหานั้นไม่มีแล้ว หรือจะตอบโจทย์ปัญหาอื่นๆ อย่างไร ผมถึงได้บอกว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แป๊บเดียวก็จะ มีคนมา disrupt บรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลาย เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้น ตลอดเวลา เราก็เคยเห็นมาแล้ว ถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบสมัยก่อน ทีค่ นไทยใช้ Hi5 อยูด่ ๆี มีเฟซบุก๊ เข้ามา Hi5 ก็จบเลย ใครจะไปคิด แล้ววันนี้กระทั่งเฟซบุ๊กวัยรุ่นก็แทบจะไม่ใช้กันแล้ว เขาหนีไปใช้ Snapchat กันหมด เหลือแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละที่จะใช้ แล้วถ้า เฟซบุก๊ ไม่ปรับตัว ผมว่าอีกไม่นานก็จะมีคนมา disrupt อีก ผมก�าลัง พูดถึงว่าต่อไปมันจะมีการ disrupt พวก disruptor อีกทีด้วยซ�า้ เพราะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมาก ดังนั้น ผมจึงสนใจ

Fintech ในแง่ของความยัง่ ยืนว่า มีแนวโน้มหรือโอกาสมากแค่ไหน ทีย่ งั มีคนต้องการใช้บริการนัน้ ๆ อยู่ แล้วจะเก็บเงินได้ไหม เพราะ บางอย่างมันเป็นไอเดียที่ดีมาก แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าจะ คิดเงินจากใคร จนถึงทุกวันนีผ้ มก็ยงั นึกไม่ออกว่าอินสตาแกรมที่ เฟซบุก๊ ซือ้ ไป เขาท�ารายได้จากตรงไหน ก็ยงั ไม่เห็นโมเดลนะครับ แต่ก็มีกลุ่มคนที่เชื่อว่ายังไม่ต้องมีโมเดลก็ได้ แต่ท�าแพลตฟอร์ม ให้คนเข้ามาใช้บริการเยอะๆ ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยหาวิธีหาเงินเอง ใช่ แต่บางทีก็มีคนมาถามผมนะว่าพวกสตาร์ทอัพทุกวันนี้มี ฟองสบูห่ รือยัง ผมว่ามันก็อาจจะมีไปแล้วหลายรอบด้วยนะ ซึง่ มัน ก็เป็นเรือ่ งปกติ ผมไม่ได้กงั วลกับฟองสบูข่ องสตาร์ทอัพหรอก แต่ ไอ้ทัศนคติที่บอกว่าอย่าไปกังวลกับ business model หรือการหา รายได้ แค่ทา� ให้คนใช้บริการเยอะๆ ก่อนก็พอ อันนีผ้ มว่ามันใช้ได้ ในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายธุรกิจทุกประเภทมันต้องพิสูจน์กันด้วย ความสามารถในการสร้างรายได้ ต่อให้มคี นเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม เยอะ แต่วันดีคืนดี พอคุณเริ่มเก็บเงิน แล้วคนที่ใช้บริการอยู่เขา หนีไปหมด แล้วแพลตฟอร์มทีค่ ณ ุ คิดว่ามีคา่ มันจะกลายเป็นสิง่ ที่ ไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น ในประเด็นของสตาร์ทอัพหรือธุรกิจอะไร ก็แล้วแต่ มันต้องตัง้ ค�าถามก่อนว่า ใครจะเป็นคนมาซือ้ หรือใช้บริการ นีค่ อื เรือ่ งของกลุม่ เป้าหมาย ประเด็นต่อมาคือต้องถามว่า แล้วคุณ จะเก็บเงินเขายังไง ตรงนี้ส�าคัญ อย่างกรณีของ Refiffiinn ที่ผมไป ลงทุนไว้ เราจะมีโมเดลว่า คนสามารถเข้าไปใช้บริการหาข้อมูล รีไฟแนนซ์ได้ฟรีๆ เราจะค�านวณและติดต่อกับธนาคารให้เลย ถามว่า แล้วเงินมาจากไหน ก็มา จากแบงก์ทใี่ ห้รไี ฟแนนซ์ นัน่ แหละ ผมมองแล้วว่า โมเดลนี้มันไปได้ เพราะ ว่าแบงก์ที่ได้รับโอนหนี้ ได้ ป ระโยชน์ อ ยู ่ แ ล้ ว และทุ ก วั น นี้ เ ขาก็ จ ้ า ง ฝ่ายการตลาดในการหา ลูกค้าอยูแ่ ล้วด้วย ซึง่ เขา ก็ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียม ให้ มั น ก็ เ ป็ น รู ป แบบ การท�าธุรกิจที่มีเหตุผล ที่ ผ ่ า นมาเราก็ จ ะเห็ น ธุ ร กิ จ แบบ Ensogo ทีม่ าแรงมากแล้วก็ไปเร็ว มาก วันนี้ก็ปิดกิจการ ไปแล้ว ส่วนคนก่อตัง้ ก็ไป ท�าอย่างอื่น เลยอยาก ทราบว่า ค�าว่าปรับตัว ให้เร็ว มันต้องท�าอะไร บ้าง คุณพอจะพูดให้เป็น รูปธรรมได้ไหม ผมว่าทุกวันนีเ้ ราคิด อะไรได้ เราต้องรีบท�า ดูอย่างคนท�า Ensogo ที่ ตอนนีเ้ ขาไปท�าอย่างอืน่ แล้ว เราจะเห็นว่า เมือ่ เกม มันเปลี่ยน คนที่เล่นอยู่ ในเกมจะรูก้ อ่ น แล้วจะรู้ ด้วยว่ามันเปลีย่ นไปยังไง แล้วเขาก็ปรับตัวไปท�า อย่างอื่น เป็นเพราะคนทีเ่ ล่นเกมนัน้ รู้ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไร เนื่องจากก�าหนดเกมเอง ด้วยหรือเปล่า ไม่ เ ชิ ง นะ ผมว่ า

คนที่ท�า Ensogo เขาไม่สามารถก�าหนดได้หรอกว่าคนจะเลิกใช้ คูปองเมือ่ ไหร่ เพียงแต่เขาอยูใ่ นเกม เขาเข้ามาท�าก่อน เขาเลยเห็นว่า ทิศทางมันจะเป็นยังไง คุณเห็นก่อน ไม่ได้หมายความคุณเป็น คนก�าหนดกติกา เพียงแต่คณ ุ อยูต่ รงนัน้ กับมัน และสัมผัสกับมัน ทุกวัน คุณถึงได้รู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก�าลังเปลี่ยนไปยังไง แล้ว จะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ท�าให้ธุรกิจของคุณอยูไ่ ม่ได้เลย หรือว่า เพียงแค่ต้องปรับตัวให้ทนั สถานการณ์ แล้วถ้าปรับจะปรับยังไง นี่ก็คือถ้าเรามองในแง่ของ Fintech เราจะเห็นว่าแบงก์ที่ตื่นตัว ก็อาจจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ เพราะเขาอยู่ใกล้ลูกค้า เขาย่อมรูว้ า่ ลูกค้าต้องการอะไร แต่แปลว่าเขาต้องเคลือ่ นไหวทันนะ ซึง่ นีเ่ ป็นประเด็นทีท่ า้ ทายองค์กรใหญ่ๆ มากตรงทีว่ า่ เขาจะไหวทัน หรือเปล่า ถ้าทัน เขาก็อาจจะช่วงชิงความได้เปรียบในตลาดใหม่ ได้ แต่เราก็จะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆ ที่ปรับตัวไม่ทันเยอะนะครับ ที่บางทีถึงขั้นล้มหายตายจากไปก็มี เช่น โกดัก ที่ทุกคนมักจะ ยกตัวอย่างเสมอ เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดิจติ อลมาก่อนด้วย แต่เขาไม่เชือ่ และไม่ปรับตัว ผมจ�าได้เลยว่า วันที่ บิล เกตส์ ของไมโครซอฟท์ ออกมาบอกว่าเขาไม่เชือ่ ในอนาคต ของอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นไม่นานเขาบอก ผมเปลี่ยนใจแล้ว แปลว่าเขายังปรับตัวทัน หรือแม้แต่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ทีเ่ คยปฏิเสธ ที่จะลงทุนในบริษัทไอที เขาก็ยังเปลี่ยนความคิด แล้วก็ปรับตัวทัน B เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องปรับตัว

available now! $ 1.99


“Don’t miss these things this week!”

A MUST MAGAZINE

GADGET Ekster Parliament เทคโนโลยีกเ็ หมือนดาบสองคม​ ความสะดวกสบายจึงมาพร้อมกับ การโจรกรรมข้อ มูลที่ง่ายดายขึ้น​ ซึ่ ง ไม่ แ น่ ว ่ า เราอาจจะถู ก ดู ด เอา ข้อมูลจากบัตรเครดิตไปโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ​ที่มันก็ยังอยู่ในกระเป๋าเราก็ได้​ กระเป๋าสตางค์ใบนีจ้ งึ ออกแบบให้มี ช่องเก็บบัตรต่างๆ​จ�านวน​12​ช่อง​ โดยมี​5​ช่องทีม่ รี ะบบป้องกันการอ่าน ข้อมูลด้วย​RFID​และ​NFC​ตัวกระเป๋า ยังมีฟงั ก์ชนั ในการติดตามต�าแหน่ง ทีอ่ ยูข่ องมันได้จากสมาร์ตโฟน​และ จะส่งเสียงออกมาเมื่อเราใช้ค�าสั่ง ให้ทา� การค้นหา​หรือในทางกลับกัน คุณจะใช้มนั ตามหาโทรศัพท์ของคุณ ก็ได้​ ซึ่งแบตเตอรี่ที่อยู่ในกระเป๋า สามารถใช้งานได้นานถึง​ 6​ เดือน ต่อการชาร์จหนึ่งรอบ​ ตัวกระเป๋า ยังเพิ่มความพรีเมียมด้วยหนังแท้​ โดยมีให้เลือก​3​สี​ ได้แก่​ น�้าตาล​ ด�า​และน�า้ เงินปนเทา​ดูรายละเอียด และสั่งซื้อได้ที่​http://eksterwallets .com

Happening : Lives in Movies เ​ชือ่ ว่าคอหนังอินดีต้ วั จริงต้องมีความทรงจ�าสักเสีย้ วหนึง่ เกีย่ วกับโรงภาพยนตร์​House​RCA​เป็นแน่​ ล่าสุดโรงภาพยนตร์แห่งนี้ก็ยืนหยัดฉายภาพยนตร์ฟอร์มเล็กมาครบ​12​ปีแล้ว​Happening​ฉบับล่าสุด Lives​in​Movies​จึงพาเราไปร�าลึกความทรงจ�าและกล่าวค�า​‘แฮปปีเ้ บิรธ์ เดย์’​ในสไตล์ของพวกเขา​ด้วย การชวนนักเขียน​ผู้ก�ากับ​นักแสดง​ไปจนถึงนักดนตรีกว่า​50​คนมาเล่าเรื่องตัวละครที่เขาฝังใจ​จาก ภาพยนตร์ทเี่ คยฉายที​่ House​RCA​ผสมผสานกับการให้นกั วาดภาพประกอบมาตีความตัวละครเหล่านัน้ ออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วย​นอกจากนีท้ มี ​Happening​ก็ยงั ชวนคนอ่านมาเขียนเรือ่ งประทับใจเกีย่ วกับ ตัวละครลงในเว็บไซต์​Storylog​และแชร์ลงเฟซบุ๊ก​เพื่อลุ้นรับรางวัลดีวีดีภาพยนตร์หายากอีกด้วย

DVD Quadrophenia ​“เป็นหนังที่ผมชอบมากๆ​ เรื่องหนึ่ง​ ซึ่งคนที่ท�าคือ สมาชิกวง​The​Who​เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับกลุม่ คนทีช่ นื่ ชอบ มอเตอร์ไซค์​ ซึ่งเขาเรียกกันว่าชาวมอสกับร็อกเกอร์​โดย กลุม่ มอสจะเป็นคนทีช่ อบขีร่ ถอย่างเวสป้า​หรือแลมเบตต้า​ ส่วนกลุ่มร็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่ชอบขี่รถอย่างไทรอัมพ์​ ที่เป็นบิ๊กไบค์หน่อย​ซึ่งหนังจะเล่าชีวิตของคนสองกลุ่มนี้ ทีไ่ ม่ถกู กัน​และเรือ่ งราวของหนังจะอยูใ่ นช่วงปี​1960-1970 ส่วนตัวผมเป็นคนชอบรถพวกนีอ้ ยูแ่ ล้ว​ พอได้ไปดูกย็ งิ่ ชอบ ตรงที่ได้เห็นรถสวยๆ​ เท่ๆ​ เห็นการแต่งรถของคนยุคนั้น​ อีกทั้งการแต่งตัวคนยุคนั้นก็เท่มากๆ​ ผมว่าคนที่เล่นรถ น่าจะสนใจหนังเรื่องนี​้ ให้ฟีลดิบมากครับ” เลือกให้โดย :​‘เบ็น’​ -​วราวุฒิ​บราวน์ นายแบบ

EVENT Big Bad Wolf เมื่อหมาป่าตัวร้ายกลายมาเป็นมิตรแท้ของนักอ่า น​ มหกรรมหนังสือ ครั้งยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้น​ โดยงานนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี​2552​ที่ประเทศมาเลเซีย​ และในปีนี้งาน Big Bad Wolf ก็จะมาจัดขึ้น ที่ประเทศไทย​ภายในงานมีหนังสือทุกประเภทที่นา� มาลดราคาถึง​60-80%​ซึ่งเป้าหมายของ​Big​Bad​ Wolf​ก็คอื การน�าหนังสือออกมาสูม่ อื ผูอ้ า่ นในราคาต�า่ ทีส่ ดุ ในโลก​แต่จะจริงหรือไม่นนั้ คงต้องไปพิสจู น์ กันเองที่ฮอลล์​9​อาคารอิมแพ็กฟอรัม​เมืองทองธานี​งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที​่ 12-21​สิงหาคม​2559​โดย วันจันทร์-พฤหัสบดีจะเปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา​10.00-22.00​น.​ และเปิดบริการแบบต่อเนือ่ งตัง้ แต่เวลา 10.00​น.​ในวันศุกร์จนถึง​22.00​น.​ของวันอาทิตย์​เข้าไปดูรายละเอียดได้ท​ี่ www.bigbadwolfbooks.com

BOOK หมา เป้าหมาย และ เด็กชายของผม มีคนบอกว่ารักแรกก็เหมือน เวลาที่เราเห็นลูกหมา​ที่ไม่ว่าจะ ท�าอะไรก็น่ารักไปเสียทุกอย่าง เ ล ย เ ป ็ น เ ห ตุ ผ ล ที่ เ ข า เ รี ย ก ความรักแบบนี้ว่า​puppy​ love ซึ่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ อ าจจะไม่ ไ ด้ เกี่ยวกับรักแรกเท่าไหร่นัก​แต่ รับรองว่าคุณต้องตกหลุมรัก​หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม หนังสือแปลชุดแรกของส�านักพิมพ์ อะบุ๊ก​เขียนโดย​ ดับเบิ้ลยู  บรูซ  คาเมรอน​แปลโดย​โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล กับเรื่องราวการผจญภั ย ของหมาที่ พ ยายาม ตามหาเป้ า หมายในชี วิ ต จาก การกลั บ มาเกิ ด ใหม่ ช าติ แ ล้ ว ชาติเล่า​ใครทีไ่ ม่กล้าอ่านเรือ่ งราว ของสัตว์เพราะกลัวว่าจะต้องจบ ด้วยการจากลาของเจ้าตูบและ เสียน�า้ ตาในทีส่ ดุ ​ทางส�านักพิมพ์ บอกว่าเรื่องนี้จะไม่จบแบบนั้น​ แม้ ช ่ ว งกลางของเรื่ อ งเจ้ า หมา ตัวละครเอกจะตายถึง​3-4​ครั้ง แต่นนั่ ก็เป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ ไม่ใช่หรือ​(ราคา​350​บาท)


21

RESTAURANT Blue Spice ใครทีก่ า� ลังมองหาร้านอาหารส�าหรับมือ้ พิเศษทีไ่ ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า​เราขอแนะน�า ให้ไปเยือน​Blue Spice เพราะทีน่ นี่ อกจากจะมีบรรยากาศสบายๆ​ให้คณ ุ สามารถชมวิวสวย ใจกลางกรุงแล้ว​ก็ยังมีหลากหลายเมนูตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ​เริ่มต้นเอาใจ คออาหารญี่ปุ่นด้วยซูชิหลากหลายรูปแบบ​และแซลมอนซาชิมิชิ้นโต​หรือหากใครชื่นชอบ อาหารรสแซ่บก็ขอแนะน�าชาบูต้มย�าสีสันจัดจ้าน​หรือแม้แต่เมนูอาหารไทยอย่างน�้าพริก​ และผักทอด​ก็สามารถเข้ากันได้ดอี ย่างไม่นา่ เชือ่ ​ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานอย่างไอศกรีมกะทิ และขนมไทยก็ปดิ มือ้ อาหารได้อย่างสมบูรณ์​ร้านตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ ​5​โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์​ เทอร์มินัล​21​สอบถามข้อมูลหรือส�ารองโต๊ะที่โทร.​0-2108-0947-8​ต่อ​104

PROMOTION Audio Book อย่าหาว่าเชยเลยนะ​แต่เราอยากบอกว่าโหลด Audio Book กันเถอะ​แม้ปกติเราจะนิยมการอ่านหนังสือเล่มเพราะหลงใหล กลิน่ กระดาษจนถอนตัวไม่ขนึ้ ​แต่เมือ่ ​ Amazon.com​ ใจดี​ท�าโปรโมชันให้โหลดออดิโอบุก๊ ฟรีสองเล่ม​ เราก็ตกหลุมพรางไปเต็มเปา การันตีดว้ ยสถิตฟิ งั ออดิโอบุก๊ เล่มแรก​Me before you​ความยาว​22​ชัว่ โมง​ได้จบในสามวัน​ข้อดีของ​Audio​Book​คือสามารถปรับสปีด ของเสียงบรรยายได้ตามต้องการ​รีววิ มากมายจากนักอ่านก็ท�าให้เราตัดสินใจเลือกหนังสือได้ไม่ยาก​ได้ทบทวนทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษทีน่ านๆ​ใช้ท​ี พูดเลยว่าดีสดุ ๆ​แถมโปรโมชันช่วงนีล้ ดกระหน�า่ ​ดังนัน้ ​อย่ารอช้า​ดาวน์โหลดได้แล้วที​่ Amazon.com

MUSIC Bangkok Voice "เพลงลูกทุ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงเสน่ห์ของประเทศไทยได้ดีและง่ายที่สุด​ พอรู้ว่า​ ตี๋ The​ Voice​ท�าอัลบั้มนี้ออกมาโดยน�าดนตรีแจ๊ซมาท�าให้เพลงลูกทุ่งมีความร่วมสมัย มากขึ้นก็ยิ่งชอบ​และพอได้ฟังก็เชียร์สุดใจเลย​​อย่างเพลง​คนสวยใจด�า​ที่ถูกน�ามา แต่งตัวใหม่จนเท่ขึ้น​หรือเพลง ชวนน้องแต่งงาน ที่เราเกลียดมาก​(หัวเราะ)​เพราะ เหมือนโดนแซวผ่านเพลงทีส่ วยงาม​และดนตรีทจี่ ดี๊ เข้าไปถึงข้างในใจ​ซึง่ นีเ่ ป็นเสน่ห์ ของเพลงลูกทุ่งที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกตามไปด้วย"​ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่เฟซบุ๊ก​GroovinHouseRecords​หรือโทร.​06-1424-1446 เลือกให้โดย :​ไดอาน่า​จงจินตนาการ​พิธีกร​นักแสดง​

ACCESSORY RADO : Centrix Open Heart Centrix Open Heart คือคอลเล็กชันใหม่ของ​ RADO​ แบรนด์นาฬิการุ่นเก๋าจากสวิตเซอร์แลนด์​ โดยการออกแบบตัวเรือนครั้งนี้ได้หยิบเอาเสน่ห์ ของหน้าปัดเปลือกหอยมุกมาผสานเข้ากับการเปิด ให้เห็นกลไกของนาฬิกาด้วยทรงที่เรียกว่า​ Open​ Heart​หรือรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวคว�่า​และประดับ ด้วยเพชร​12​เม็ด​แทนต�าแหน่งตัวเลขบอกเวลา​ ตัวสายใช้วัสดุ​High-Tech​Ceramic​ที่มีน�้าหนักเบา​ แต่ ท นทาน​ และมี ค วามแวววาวเหมื อ นใหม่ ตลอดเวลา​ และยั ง สามารถปรั บ อุ ณ หภู มิ ใ ห้ ใกล้เคียงกับข้อมือของผู้ใส่ด้วย​ RADO​ :​ Centrix​ Open​Heart​ราคาเริ่มต้นที​่ 71,300​บาท​มีให้เลือก ถึง​ 3​ แบบ​ ทั้งรุ่นสายสเตนเลสสตีลเคลือบ​ PVD​ สีโรสโกลด์​สีขาวหรือสีน�้าตาล​และสายหนัง

GIVE Baan Gerda บ้านแกร์ดา้ เป็นชุมชนเล็กๆ​อยู่ ในจังหวัดลพบุรี​ เป็นสถานที่ดูแล เด็กก�าพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี​ ซึ่งเด็ก เหล่านี้ต้องสูญเสียพ่อแม่ไปเพราะ โรคร้ายและยังต้องเผชิญชะตากรรม ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลตั ว เองต่ อ ไป​ ทาง บ้านแกร์ด้า​ ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิสิทธิเด็ก​ จึงจัดให้มีโครงการ ดูแลเด็กๆ​เหล่านีโ้ ดยพ่อแม่อปุ ถัมภ์ ที่เป็นผู้ติดเชื้อเหมือนกัน​ และจะ คอยดูแลเรื่องการรับยาต้าน​ ฟื้นฟู สุขภาพร่างกายและจิตใจ​ รวมถึง ไปเรียนหนังสือตามปกติ​คุณสามารถ สนับสนุนการท�างานของบ้านแกร์ดา้ ได้หลายทาง​ เข้าไปดูรายละเอียด B ได้ท​ี่ www.baangerda.org


THE SPACE เรื่อง : วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์, ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ALL ABOUT WORK ใครที่โหยหาบรรยากาศใหม่ๆ และชอบมองหาพื้นที่ท�างานสวยๆ ให้กับตัวเอง เราอยากแนะน�า ให้ไปเยือน About Work โคเวิรก์ กิง้ สเปซและพืน้ ทีอ่ เนกประสงค์แห่งใหม่ใจกลางสุขมุ วิท ที่ ‘กนิษฐ์’ - สาวิตรี อัครมาส เจ้าของห้องเสื้อกนิษฐ์ ได้น�าพื้นที่บ้านเช่าเก่าในย่านนานา ของตัวเอง มารีโนเวตโดยคงโครงสร้างเดิม แต่แต่งเติมอารมณ์รู้สึกใหม่ๆ เข้าไป “พืน้ ทีต่ รงนีจ้ ริงๆ เป็นพืน้ ทีร่ า้ งซึง่ มีสระว่ายน�า้ อยู่ เราก็มองว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นพื้นที่น่ารักๆ ได้ไหม เพราะเราคิดว่าสระว่ายน�า้ สามารถท�าอะไร ได้ เ ยอะเลย แต่ ก็ คิ ด อี ก ว่ า สิ่ ง ที่ ท� า ต้ อ งเอื้ อ กั บ ธุรกิจห้องเสื้อของเราด้วย คือนอกจากท�าให้เป็น โคเวิร์กกิ้งสเปซ ก็คิดเผื่อให้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง หรือเป็นสตูดิโอถ่ายรูปไปด้วยเลย” จากจุดนั้น สาวิตรีจึงออกแบบสระว่ายน�้าที่มี อยู่แล้วให้รองรับกับการท�างานของช่างภาพด้วย โดยใช้ประโยชน์จากความลึกของสระวายน�้าทีม่ อี ยู่ เดิม 3 เมตร ก่อนจะสร้างหลังคาครอบพื้นที่อีกที ซึ่ ง สี ข าวบวกกั บ ความแปลกตาของพื้ น ที่ ส ร้ า ง ความประทับใจให้เราอย่างมาก “ด้วยความทีท่ กุ อย่างมันเริม่ ต้นมาจากสิง่ แวดล้อม เดิม ที่นี่เลยเป็นการใช้ทุกอย่างที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งปรับ ไปตามสิ่งที่ควรเป็น” สาวิตรีเสริม ความน่ารักอย่างหนึง่ ทีเ่ ราชืน่ ชอบมากๆ คือการที่ ชื่อห้องแต่ละห้องถูกตั้งขึ้นแบบง่ายๆ เช่น ห้องลึก, ห้องริม, ห้องโล่ง, ห้องเรา ฯลฯ ซึ่งมาจากลักษณะ ฟังก์ชันการใช้งานและที่ตั้งของแต่ละห้องนั่นเอง “เราไม่ได้ให้ค�าจ�ากัดความที่นี่ว่าเป็นสไตล์ Maximum หรือมินิมอลเลย เพราะเราเป็นคนชอบ มิก ซ์ แ อนด์ แ มตช์ ที่นี่ก็เ หมือ นกัน ตอนแรกเรา อยากจะออกแบบให้เป็นแบบมินิมอล เรียบๆ มี โครงกระจก แต่พอถึงเวลาจริงๆ เราก็เติมนู่นเติมนี่ เข้าไป คือจะไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันการใช้งาน เราค่อยๆ เติมในสิ่งที่เราชอบไปทีละนิด” สุดท้าย เราเอ่ยถามถึงจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่แห่งนี้กับที่อื่นๆ “เรามองว่าตรงนีเ้ ป็นพืน้ ที่ work space คือทุกอย่าง สามารถเคลื่อนย้ายได้ จะมีความอเนกประสงค์

คือคุณจะประชุมก็ได้ จะถ่ายรูปก็ได้ คือเราเป็นคนที่ ชืน่ ชอบสิง่ ของทีม่ ฟี ังก์ชนั นะ แต่กต็ ้องยืดหยุ่นด้วย เราไม่ยึดติดเลย ถ้าคุณอยากได้ห้องเรียน เราจัด ห้องเรียนให้ ถ้าอยากได้โรงหนัง เราจัดโรงหนังให้ อยากได้หอ้ งนัง่ เล่น เราก็ใส่บนี แบ็กให้บรรยากาศดู โคซี่ เรามองว่าตรงนีม้ นั เป็นแรงบันดาลใจ ซึง่ เราท�า ทุกอย่างจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยูแ่ ล้ว ไม่ได้วางแผนว่ามัน B จะต้องเป็นอะไร ท�าตามทีม่ นั ควรจะเป็น”

INSPIRED BY SPACE

เสียงธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้คืออะไร - ช่วงบ่ายจะได้ยนิ เสียงลม เราไม่ทา� ฝ้าเพดาน ถ้าฝนตก ก็จะได้ยนิ เสียงฝนเต็มๆ มุมที่ชอบที่สุดของที่นี่ - เราชอบพืน้ ทีข่ า้ งล่างตรงห้องลึก เมือ่ เข้าไป จะดูเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง อีเวนต์ที่ประทับใจของที่นี่ - บางทีทนี่ มี่ คี นมาสอนวาดรูป จัดสัมมนา สตาร์ทอัพ หรือบางคนเบื่อบรรยากาศ ออฟฟิศแล้วมาประชุมที่นี่ก็มี


WHAT

WHO

ล้อมวงสนทนาถึงความซับซ้อนทางจิตใจท่ามกลางงานศิลป์ ชิ้นสวย ณ Cafe de Marsi

จิตแพทย์ อดีตผู้ป่วย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางอารมณ์ ที่จะบอกเล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชอย่างรอบด้าน

BTALK

เรื่องราวของโรคทางจิตเวช ความป่วยไข้ที่พบได้มากมาย ในสังคมไทยแต่อาจไม่ค่อยมีใครรู้จัก

สัมภาษณ์ : วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์, ปริญญา ก้อนรัมย์

WHERE

MONTHLY COLUMN

PSYCHO’S PATH

ถ่ายภาพ : จักรรินทร์ ดอนเหลือม


‘โรคทางจิต’ เป็นเรื่องที่คนส่วนมากรู้จัก แต่ไม่เข้าใจ ภาพของผู้ป่วยโรคจิตเวชในความคิดค�านึงส่วนมาก มักเป็นคนที่อยู่ในโลกส่วนตัว ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมปกติได้ แต่เรา ไม่ได้ตระหนักว่า ในสังคมทีด่ ปู กตินแี่ หละ กลับเป็นแหล่งรวมผูป้ ว่ ยทางจิตไว้มากกว่าโรงพยาบาล เสียอีก และความน่ากลัวคือผูป้ ว่ ยหลายคนไม่รดู้ ว้ ยซ�า้ ว่าตัวเองป่วย หรือเมือ่ รูต้ วั และพยายาม ขอค�าแนะน�าและความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัว กลับได้รับค�าแนะน�าจากความไม่เข้าใจ เช่น ไม่ต้องไปหาหมอหรอก ไปวัดปฏิบัติธรรมสิ ฝึกสมาธิสิ ซึ่งค�าแนะน�าที่มาไม่ถูกเวลาและ ไม่ถูกกับอาการของโรคเหล่านี้ อาจท�าให้ผู้ป่วยมีอาการเลวร้ายลงได้มากกว่าตัวโรคเสียอีก ดังนั้น เราจึงเชิญอดีตคนไข้ จิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอารมณ์ มาล้อมวงสนทนา เพื่อส�ารวจว่าเส้นทางของผู้ป่วยโรคจิตเวชทั้งก่อนเป็น ขณะเป็น และหลังจากหายแล้ว เป็นอย่างไร รวมทั้งสังคมไทยสามารถมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง ที่จะท�าให้เส้นทางของผู้ป่วย เหล่านี้มุ่งหน้าไปสู่ทางออกที่ดีที่สุด adB

: ขอเริม่ ต้นทีน่ กั เขียนทัง้ สองก่อนว่ำอะไรคือจุดเริม่ ต้นของหนังสือสองเล่มนี้

แครธริน : สมัยเด็กๆ เราเป็นคนทีม่ โี ลกส่วนตัวสูง ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือ วิทยาศาสตร์ ก็จะชอบทดลอง ชอบอยูใ่ นห้องเงียบๆ เราก็เลยเป็นคนทีม่ องโลกแบ่งเป็นขาวกับด�า ผิดกับถูก ไม่มสี เี ทา ถ้าเรามัน่ ใจว่านีค่ อื สิง่ ทีถ่ กู เราก็จะเชือ่ มัน่ อย่างนัน้ ประกอบกับเรียนหนังสือ ทีต่ า่ งประเทศตลอด พอย้ายกลับมาอยูป่ ระเทศไทย ต้องกลับมาอยูก่ บั ครอบครัวใหญ่ ก็เริม่ ทะเลาะ กับน้องบ่อย ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่บา้ ง เพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง ก็เลยเห็น ความแตกต่างของชีวติ ระหว่างตอนทีอ่ ยูค่ นเดียวกับตอนอยูก่ บั ทีบ่ า้ น นัน่ กลายเป็นจุดแรกสุด ทีพ่ ยายามหาทางท�าความเข้าใจคนรอบตัว เพราะยังไงก็ตามเราต้องอยูร่ ว่ มกันให้ได้อย่างมี ความสุข ก็เลยต้องพยายามท�าความเข้าใจว่าทุกคนต่างมีโลกส่วนตัว ก็เลยเริ่มศึกษานิสัย คนแต่ละประเภท พอเริม่ รูท้ ฤษฎีมากขึน้ ก็เลยไปเรียนต่อด้าน Cognitive and Decision Sciences ทีอ่ งั กฤษ ได้เรียนกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมองและจิตวิทยา ซึง่ ก็ได้เรียนทฤษฎีแล้วก็คดิ ว่าต้องได้ ภาคปฏิบตั ดิ ว้ ย ก็เลยใช้สงิ่ ทีเ่ รียนมาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจ�าวัน ซึง่ ผลทีไ่ ด้คอื ความสัมพันธ์ กับคนรอบข้างดีขึ้นมาก ครอบครัวกลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในโลกส�าหรับเรา และทุกคน ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศได้ ความอบอุ่นเกิดขึ้นจากความเข้าใจในอุปนิสัย ของแต่ละคน พอลองท�าแล้วเรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ รียนมาและน�ามาใช้มนั เปลีย่ นชีวติ เราได้ ก็เลยอยาก จะแบ่งปันให้กบั คนอืน่ เลยกลายเป็นหนังสือ Genius ทางอารมณ์ ขึน้ มา ไขศรี : จุดเริม่ ต้นของหนังสือ เรือ่ งเล่าจากยอดภูเขาน�า้ แข็ง มาจากบันทึกทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการท�าจิตบ�าบัด หมอรูว้ า่ เราเป็นคนชอบเขียน แทนทีจ่ ะมีแค่การพูดคุย คุณหมอ ก็เลยให้เขียนเป็นบันทึกมาให้อา่ น พออ่านแล้วหมอก็ยุ บอกว่ามันน่าสนใจนะ เพราะในเมืองไทย ยังไม่มผี ปู้ ว่ ยออกมาเขียนเรือ่ งทางจิตเวช เรือ่ งโรคทีต่ วั เองเป็น ถ้ารวมเล่มออกมาแล้วก็นา่ จะ มีประโยชน์กบั คนอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะมีประสบการณ์เหมือนเรา ข้อมูลทางวิชาการมีคณ ุ หมอช่วยดู ให้ แต่เขาไม่มาแตะเรือ่ งการเขียนของเราเลย ตอนแรกก็วา่ จะเสนอส�านักพิมพ์ แต่พบี่ รรณาธิการ อิสระคนหนึ่งซึ่งช่วยดูเขาบอกว่าหนังสือแนวนี้น่าจะขายยาก เราก็จิตตกนิดหนึ่ง เพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นหนังสือ ขายดี แค่อยากให้ได้เผยแพร่ แล้วพอดีนายอินทร์อะวอร์ด เปิดรับต้นฉบับประกวด ก็เลยส่งไป

: คุณแครธรินบอกว่ำ สิ่งที่ท�ำให้ตัดสินใจไป เรียนต่อด้ำนจิตวิทยำคือกำรเข้ำกับคนอืน่ ๆ ในครอบครัว ไม่ ได้ ทะเลำะกันบ่อย ซึง่ ในทัศนคติของคนส่วนมำกอำจ มองว่ ำ มั น เป็ น เรื่ อ งธรรมดำที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ กำรแก้ ไขหรือเปล่ำ

แครธริน : แม้คนเราจะมองสิง่ เดียวกันแต่เราอาจจะเห็นกันคนละ อย่าง เช่น มองโต๊ะไม้ตวั หนึง่ เราอาจจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ใช้สอย แต่อกี คนมองว่ามันเป็นจุดด่างพร้อยในการตกแต่งห้องเพราะสีไม่เข้ากับ ของชิน้ อืน่ ๆ ถ้าเราไม่เข้าใจและไม่สอื่ สารกัน อาจจะน�ามาซึง่ ความเข้าใจผิด และความขัดแย้ง การทีเ่ ราได้เรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ราเป็นและสิง่ ทีค่ นอืน่ เป็นจึงช่วย ในเรือ่ งการใช้ชวี ติ ได้มาก เพราะเราจะยอมรับในความแตกต่างได้

adB

ไขศรี วิสุทธิพิเนตร นักเขียนมากประสบการณ์เจ้าของรางวัล นายอิ น ทร์ อ ะวอร์ ด ผู ้ น� า บั น ทึ ก และ ประสบการณ์การป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 7 ปี ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ เรื่องเล่า จากยอดภูเขาน�้าแข็ง

adB : ส�ำหรับคุณไขศรี ตอนนัน ้ รูต้ วั ได้อย่ำงไรว่ำต้องไปพบ จิตแพทย์แล้ว

ไขศรี : เรารูว้ า่ อารมณ์ ความดีใจ เสียใจ มันเป็นเรือ่ งปกติของมนุษย์ แต่ตอนนัน้ เราเศร้า หดหู่ แล้วเราถอนตัวจากความรูส้ กึ นัน้ ไม่ได้เป็นเดือนๆ เป็นหนักทีส่ ดุ อยูส่ ามถึงสีเ่ ดือน จมอยูก่ บั ความเศร้าความหดหู่ ตืน่ ขึน้ มา มองเพดานแล้วไม่รวู้ า่ ตัวเองจะท�าอะไรต่อไป พอหลับตาแล้วก็จะคิดแต่วา่ ขออย่าให้ตนื่ ขึน้ มาอีก เป็นอย่างนีท้ กุ วัน ตลอดเวลาทุกครัง้ ทีล่ มื ตาตืน่ ก็จะนึกถึงแต่ความตาย คิดว่าเราไม่มคี ณ ุ ค่าทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่ แล้วก็มอี าการ ทางร่างกายประกอบคือนอนไม่หลับ น�้าหนักลด 14 กิโลในสองเดือน โทรม ไม่อาบน�า้ เหมือนคนซังกะตาย ดีวา่ มีเพือ่ นทีค่ อยติดตามอาการ โทร.มาถามตลอด เพราะเขา รูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเรา เขาก็บอกว่าอาการไม่ดนี ะ ตอนนัน้ ไม่มใี ครรูจ้ กั โรคซึมเศร้า เขาก็ไม่รหู้ รอกว่าเรา เป็นโรคนี้ แต่คดิ ว่าอาการไม่ดี ลองไปพบจิตแพทย์อาจจะช่วยได้ เพือ่ นก็พาเราซึง่ ตอนนัน้ อยูใ่ นอารมณ์ ใครพาไปไหนก็ไป ทัง้ ทีไ่ ม่ได้คดิ ว่าหมอจะช่วยได้ดว้ ย (ทุกคนหัวเราะ) adB

: แล้วเมือ่ ไหร่ทตี่ ดั สินใจด้วยตัวเองว่ำฉันจะเข้ำสูก่ ระบวนกำรรักษำอย่ำงจริงจังแล้ว

ไขศรี : เข้ารับการบ�าบัดรอบแรกประมาณปีครึง่ แล้วก็หยุด เพราะคุณหมอลดยาเรือ่ ยๆ จนไม่ตอ้ ง กินแล้ว แล้วเราก็เข้าใจผิดว่าการหยุดยาคือหายแล้ว แต่มนั ไม่หายนะ เราก็ยงั จม วนเวียนอยูก่ บั อารมณ์ เศร้าบ้างคึกบ้าง โดยถอนตัวเองออกมาไม่ได้ วนเวียนอยูอ่ กี สามปีกว่าโดยไม่ไปพบหมอ แม้จะรูต้ วั ตลอด เวลาว่าเราไม่ปกติ เพราะเราไม่เหมือนตอนก่อนจะป่วย เราเปลีย่ นไปมาก จนวันหนึง่ ได้คยุ กับเพือ่ น ทีต่ ดั สินใจว่าจะกินยาต้านซึมเศร้าตลอดชีวติ ทัง้ ทีเ่ ขาจะหยุดยาก็ได้ แต่เขาไม่มนั่ ใจพอ คุยกันแล้ว เขาบอกว่านีเ่ หมือนยังไม่หายนะ ไปหาหมอดีไหม เราก็ตอบเขาไปว่า นัดมาสิ แล้วก็เบีย้ ว เบีย้ วนัด หลายรอบ อาจเพราะฝังใจกับการรักษารอบแรกทีร่ สู้ กึ ว่ามันจะหายได้จริงเหรอ แต่สดุ ท้ายก็ตดั สินใจไป หาหมอเพราะรู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่ต่อไปยังไง พยายามจะตายก็ไม่ตายเสียที เราจะปล่อยให้ตัวเอง เป็นแบบนีต้ อ่ ไปไม่ได้


25

แครธริน ทรงพัฒนะโยธิน นั ก เขี ย นหนั ง สื อ ส� า หรั บ เด็ ก ซึ่ ง ผั น ตั ว มาเขียน Non-Fiction เล่มแรก Genius ทางอารมณ์ จากประสบการณ์ ส ่ ว นตั ว ที่ได้ศึกษาด้าน Cognitive and Decision Science มาจากประเทศอังกฤษ

adB

: มีโรคจิตเวชอะไรบ้ำงทีค่ นเป็นเยอะ แต่อำจไม่รตู้ วั ว่ำเป็น

นายแพทย์พลภัทร์ : ตอบยากเหมือนกันนะ เพราะว่าโรคทางจิตเวชนีม่ นั เป็นกลุม่ อาการ เช่น การคิดอยากตายไม่มาแค่อย่างเดียวแน่ๆ ต้องมีอาการอืน่ ๆ มาก่อน นอนไม่หลับแค่หนึง่ ครัง้ ก็ไม่ได้หมายความว่าป่วยแล้ว เพราะ ‘กาย จิต สังคม’ (The Biopsychosocial Model) เป็นสิง่ ที่ เชือ่ มโยงกัน แม้ในตอนหลังๆ จะเริม่ มีแนวคิดว่าโรคทางจิตเวชเป็นความเจ็บป่วยทางสมอง แต่ถา้ พิจารณาด้วยโมเดลนี้ กาย จิต สังคม ก็ยงั มีสว่ นท�าให้เกิดโรคทางจิตเวชได้ ผมคิดว่า คนไทยมีพนื้ ฐานความรูเ้ กีย่ วกับโรคทางจิตเวชน้อย และใส่ใจกับสุขภาพไม่มาก ถ้าเป็นฝรัง่ เมื่อมีภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไป การกินนอนเปลี่ยนไป ผมเชื่อว่าเขาจะเริ่มใส่ใจตัวเอง เพราะฉะนั้น ตอนนี้สิ่งที่ส�าคัญคือต้องท�าให้คนไทยใส่ใจ และรู้จักโรคพวกนี้ให้มากที่สุด ให้ตระหนักรูก้ อ่ นว่ามันมีโรคพวกนีอ้ ยู่ ไขศรี : ขอเสริมนิดหนึง่ เมือ่ กีค้ ณ ุ หมอพูดถึงความทีไ่ ม่รวู้ า่ เป็นโรคหรือเปล่า แต่ตอนนีม้ นั มีกระแสอีกด้านหนึง่ ด้วยนะว่าพอรูส้ กึ ซึมเศร้าหดหูก่ ค็ ดิ ว่า เอาแล้ว ฉันเป็นโรคซึมเศร้าแน่เลย มันก็เลยยิ่งชี้บอกว่า คนไม่เข้าใจว่าเส้นแบ่งระหว่างความเศร้ากับโรคซึมเศร้าคืออะไร

: ถึงจะสังเกตอำกำรตัวเองได้ แล้วเรำจะรู้ ได้ ไหมว่ำสิง่ ทีเ่ รำเป็น เป็นควำมเจ็บป่วยหรือเปล่ำ

adB adB

: สิง่ ทีเ่ ลวร้ำยทีส่ ดุ ส�ำหรับคนทีเ่ ป็นโรคซึมเศร้ำคืออะไร

adB

: ถ้ำมีเพือ่ นทีเ่ ป็นแบบนี้ เรำจะรู้ ได้อย่ำงไรว่ำต้องพำเขำไปหำหมอแล้วนะ

นายแพทย์พลภัทร์ : แย่ทสี่ ดุ คงเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ทเี่ ลวร้ายยิง่ กว่าคือพยายามฆ่าตัวตายแล้ว ไม่ตาย แต่เกิดความพิการทุพพลภาพตามมา ไขศรี : ของเรานีค่ อื พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายจนหมดความมัน่ ใจ ว่าท�าไมฉันท�าอะไรไม่สา� เร็จ เลยสักอย่าง (หัวเราะน้อยๆ) หมดความมัน่ ใจกระทัง่ ว่าอยากตายยังท�าไม่ได้เลยว่ะ นายแพทย์พลภัทร์ : ด้วยอาการทีค่ ณ ุ ไขศรีพดู มาทัง้ หมดเลยครับ น�า้ หนักลด การกินการนอน ทีเ่ พีย้ นไปจากปกติ ตืน่ มาไม่สดชืน่ จมกับความคิดเรือ่ งเศร้าๆ ทีจ่ ริงอาการ แบบนี้ถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆ และรู้จักตัวเอง สังเกตได้ว่าพฤติกรรมเปลี่ยน ผมว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ทหี่ าทางช่วยตัวเองได้นะ ทีจ่ ริงกรมสุขภาพจิตจะมี rating scale แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (ดาวน์โหลดได้ที่ http://dmh.go.th/ test/download) อาจจะลองไปโหลดมาลองท�าดู จัดการกับความเครียด ตรงนั้นตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจจะช่วยได้มาก แต่ถ้าจมดิ่งไปถึงขั้นหลุดจาก อารมณ์ไม่ได้ อาการแย่ลงเรือ่ ยๆ นัน่ ก็ตอ้ งไปพบจิตแพทย์

นายแพทย์พลภัทร์ : คนป่วยนอกจากตัวเองทุกข์แล้ว คนรอบข้างส่วนใหญ่กจ็ ะเดือดร้อน ไปด้วย ผูป้ ว่ ยมักจะใช้ชวี ติ ประจ�าวันไม่ได้ ท�างานไม่ได้ คนป่วยจ�านวนหนึง่ มักจะรูส้ กึ ว่าตัวเอง ปกติ แต่คนรอบข้างต่างหากทีจ่ ะรูส้ กึ ไม่โอเคกับเขา ซึง่ ความเจ็บป่วยทางจิตจะท�าให้บคุ ลิกภาพ เปลี่ยนไป นิสัยเปลี่ยนไป มีกลุ่มอาการครบตามเกณฑ์ของโรคจิตเวช ความสามารถ ในการท�างานเสียไป ท�างานทีเ่ คยท�าไม่ได้ ความสัมพันธ์กบั ผูค้ นรอบข้างแย่ลง มีความรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน กลุม่ อาการเหล่านีจ้ ะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาเริม่ มีความเจ็บป่วยทางจิตเกิดขึน้

adB

: พอพูดถึงควำมไม่เข้ำใจโรคดีพอ เรำก็จะได้ยินอยู่เสมอว่ำพอใครไปหำ

จิตแพทย์กจ็ ะมีใครอีกคนพูดว่ำ ไปวัดสิ ไม่ตอ้ งไปหำ หมอหรอก ไปหำหมอหมอก็ให้กนิ ยำ คุณไขศรีเจอแบบ นี้ ไหม

ไขศรี : เจอค่ะ เหมือนทีพ่ ดู มาเลย ไปวัดสิ ไปปฏิบตั ธิ รรมสิ ไปคุยกับพระ เราจะได้ปลง อยากบอกเขาว่า เราลองมาแล้ว (ทุกคนหัวเราะ) เราเคยไปปฏิบตั ธิ รรมในช่วงทีพ่ กี ทีส่ ดุ ของโรค แล้วอาการมันไปพีกในนั้น เหมือนเรายิ่งควบคุมความรู้สึก ตัวเองไม่ได้ ยิง่ อยูค่ นเดียวยิง่ หดหู่ โดดเดีย่ ว ยิง่ รูส้ กึ แย่ แต่ใน นายแพทย์พลภัทร์ ทางกลับกัน หลังจากการท�าจิตบ�าบัดรอบทีส่ อง อารมณ์เรา โล่เสถียรกิจ นิง่ แล้ว เสถียรแล้ว ก็เลยไปคุยกับหมอว่าอยากไปปฏิบตั ธิ รรม คุณหมอทีด่ แู ลเราก็สนับสนุน คุณกิก๊ (มยุรญ ิ ผ่องผุดพันธ์) นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จเป็นคนจัดการจองและจัดการทุกอย่างให้ที่วิเวกอาศรม เจ้าพระยา ผูม้ ปี ระสบการณ์ในฐานะจิตแพทย์ มากว่า 15 ปี ปรากฏว่าไปครัง้ ทีส่ องมันดีมาก ยิง่ เราไปเจอทีท่ ดี่ ี ก็เลยท�าให้ ได้หลักในการคิดมา ท�าให้เรารูเ้ ท่าทันอารมณ์ตวั เองมากขึน้ นายแพทย์พลภัทร์ : อันนีข้ อเสริมนิดหนึง่ ว่า คนมักจะ ชอบไปวัดเวลาอาการเยอะแล้ว ตอนเป็นน้อยๆ อาจจะรูส้ กึ ว่า ไม่จา� เป็นมัง้ แต่พอเป็นเยอะๆ แล้วหาทางออกไม่ได้ ดันจะ ไปวัด (หัวเราะรอบวง) พอไปนั่งสมาธิมันก็ยิ่งจมไปในอารมณ์ แล้วมันก็จะไประเบิดตอนที่ อยู่คนเดียว ซึ่งมีคนจ�านวนมากอาการไปพีกในช่วงนั้นจนถึงขั้นต้องแอดมิตเข้าโรงพยาบาล แต่กลับกัน อย่างที่คุณหญิงเล่าเมื่อสักครู่ พออาการเบาลง การปฏิบัติธรรมช่วยได้มาก เพราะฉะนัน้ ท�าไมไม่ปรับมุมมองใหม่วา่ ตอนทีย่ งั ไม่ปว่ ยหรือป่วยน้อยๆ ให้ไปเข้าวัด ฟังธรรมะ ผมว่าน่าจะช่วยได้ดกี ว่า


adB

: กำรรักษำทีม่ ำกกว่ำกำรใช้ยำและกระบวนกำรจิตบ�ำบัดมีอะไรอีกบ้ำง

นายแพทย์พลภัทร์ : โรคทางจิตเวชต้องรักษาให้ครบกระบวนการ Biopsychosocial Model การรักษาด้วยยาก็คอื การรักษาทางกายภาพ ช่วยปรับสารเคมีในสมอง การท�าจิตสังคมบ�าบัด ก็จะประกอบด้วยการรักษาทางจิตใจ การปรับสภาพแวดล้อม สังคมและครอบครัว ซึ่งมี หลายวิธีการและส�านัก เช่น การจัดการกับความขัดแย้งในใจที่จะท�าให้ใช้ชีวิตในปัจจุบัน ได้ดีขึ้น มีการปรับความคิดและพฤติกรรม การประคับประคองทางจิตใจ แล้วหลังๆ จะเน้น ไปที่การฝึกสติ ซึ่งค่ายตะวันตกก็เอาแนวคิดไปจากพุทธนี่แหละ และพบว่ามันช่วยได้มาก อย่างไม่น่าเชื่อ แค่เรารู้ว่าก�าลังมีอะไรเกิดขึ้นในใจ ก็ช่วยได้มากกว่า 50% แล้ว

adB : บำงทีเรำก็ ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงเรื่องรำวที่จะมำกระทบอำรมณ์เรำได้ แล้วเรำจะมีวิธีกำรรักษำอำรมณ์ ให้อยู่ ในระดับปกติตลอดเวลำได้อย่ำงไร

แครธริน : การจะบอกว่าอารมณ์ระดับไหนเรียกว่าปกติเป็นเรือ่ งยาก เพราะมันไม่มอี ะไร มาวัดเหมือนอุณหภูมิร่างกาย เครื่องมือที่ใช้วัดอารมณ์ได้ดีที่สุดในโลกตอนนี้คือเครื่องสแกน สมอง ซึ่งราคาแพงและหายาก แต่มันก็ยังไม่สามารถวัดผลได้ละเอียดอยู่ดี ดังนั้น วิธีที่ง่าย และได้ผลดีทสี่ ดุ คือการฝึกสังเกตพืน้ อารมณ์ของตัวเอง ถ้าพบว่ามันผิดจากทีเ่ คยเป็นมาสิบปี ก็ต้องถือว่าผิดปกติแล้วล่ะ นายแพทย์พลภัทร์ : ผมอยากให้คณ ุ ไขศรีลองตอบข้อนีน้ ะ ว่าสังเกตอารมณ์ตวั เองได้อย่างไร ไขศรี : เหมือนทีค่ ณ ุ แครธรินพูดเลยค่ะ คือมาจากตัวเอง เราเคยเป็นคนทีอ่ ารมณ์สดุ โต่ง มาก คือคึกก็คกึ สุดๆ เศร้าก็เศร้าสุดๆ ไม่มตี รงกลาง พอเราผ่านช่วงทีป่ ว่ ยเป็นโรคซึมเศร้ามา เจ็ดปี ก็เลยมีประสบการณ์สองด้าน ท�าให้วดั ได้วา่ นีค่ อื เกินปกติแล้ว สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราเรียนรูจ้ าก การเป็นโรคนีแ้ ล้วหาย คือเราสามารถจับสัญญาณจากอารมณ์ของตัวเองได้กอ่ นทีม่ นั จะเกิด ทั้งทางอารมณ์และร่างกาย เช่น นอนไม่หลับสองสามวันแล้วไม่เพลียด้วยก็รู้แล้วว่าอาการ เริ่มมา เราก็ต้องพยายามปรับให้มันกลับมาสู่ภาวะปกติ แล้วเราจะบล็อกตรงนั้นได้ ซึ่งไม่รู้ เหมือนกันว่าท�าได้อย่างไร แต่มนั ดีตอ่ ชีวติ มาก ประสบการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญกับอารมณ์ตา่ งๆ มัน สอนเรา อย่างตอนนีห้ ายแล้ว รูเ้ ลยว่าช่วงปีใหม่กบั ช่วงวันเกิดมันมาแน่ พอเริม่ ธันวาคมก็จะเริม่ หดหู่ เพือ่ นๆ ก็จะรูก้ นั ว่าช่วงปีใหม่อย่าไปยุง่ กับมันนะ (หัวเราะ) ปล่อยไปแล้วสักพักก็จะดีขนึ้ นายแพทย์พลภัทร์ : เริ่มจากการฝึกสังเกตตัวเอง เริ่มจากรู้จักปกติก่อน แล้วถึงจะรู้ว่า อะไรคือไม่ปกติ แม้คุณไขศรีจะไม่ได้ใช้ค�านี้ แต่สิ่งที่ท�าก็คือการมีสติ สังเกตอารมณ์ตัวเอง ก็ช่วยได้มาก

ไขศรี : สิง่ ทีส่ า� คัญมากคือการรับผูป้ ว่ ยเหล่านีก้ ลับเข้าสูส่ งั คม เพราะเราก็ยงั ต้องท�างาน เพราะงานคือสิง่ ทีบ่ อกได้วา่ ชีวติ เรายังมีคณ ุ ค่า เป็นสิง่ ส�าคัญทีจ่ ะช่วยท�าให้เราไม่กลับไปสูค่ วามคิด ว่า เราไม่มคี ณ ุ ค่า ไม่ควรมีชวี ติ อยู่ อย่างเราเคยไปสัมภาษณ์งานทีห่ นึง่ ก็ให้หนังสือเขาไปด้วยนะ เพราะเราก็ไม่ได้ปดิ ว่าเราเคยเป็นโรคซึมเศร้า ไม่อายด้วย เพราะคิดว่าการทีเ่ รากล้าทีจ่ ะออกมาพูด ท�าให้คนน่าจะยอมรับได้มากขึน้ ว่าคนป่วยทีห่ ายแล้วก็ยงั กลับมาท�างานได้ แต่ปรากฏว่าหลังจาก อ่านแล้วเขาคงเกิดความกังวล ก็เลยโทร.มาถามว่า ที่บอกว่าหายนี่มีใบรับรองแพทย์ไหม เราก็ตอบว่าไม่มี แต่หมอยืนยันว่าหาย แล้วเราไม่ตอ้ งกินยามาสามปี แล้วก็ไม่เคยเกิดอาการ ป่วยอีกแล้วด้วย แต่เขาก็ยังไม่มั่นใจ โทร.ไปถามเพื่อนที่เราใส่ชื่อเป็นบุคคลอ้างอิง ซึ่งเราก็ รูส้ กึ แย่นดิ หนึง่ นะ เหมือนมันเป็นตราบาป แต่พอคิดในอีกมุมกลับกัน อย่างน้อยถ้าเราผ่าน ความรูส้ กึ หรืออารมณ์ลบๆ ตรงนีไ้ ปได้ มันก็อาจจะหมายความว่าเราผ่านมันมาได้แล้วจริงๆ

: ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคจิตเภท ผู้ป่วยจิตเวช หรือกระบวนกำรรักษำ มีอะไรบ้ำงที่เป็นควำมเข้ำใจผิดและควรจะมำท�ำควำมเข้ำใจกันใหม่

adB

นายแพทย์พลภัทร์ : ประเด็นแรกที่น่าสนใจคือ การไม่ประทับตราบาปให้ผู้ป่วย เพราะเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่มีความเจ็บป่วยในร่างกาย เช่น ถ้าเขาพูดว่า ฉันเป็นมะเร็ง เราต้องรู้ว่าเขาไม่ใช่มะเร็ง เพียงแต่มีมะเร็งในร่างกาย ถ้าบอกว่า ฉันเป็นโรคซึมเศร้า เราก็ควรเข้าใจว่า เขาเป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีภาวะความเศร้าอยู่ในตัว ซึ่งกินยาดูแลตัวเองก็ หายได้ เราควรปรับทัศนคติที่มีต่อความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตให้ถูกต้อง แต่ในเคสของคุณไขศรี ก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่า HR ก็มีหน้าที่ของเขา ต่างคนต่างท�า หน้าที่ เขามีสิทธิ์ที่จะถาม และเป็นหน้าที่ของเราที่จะตอบและท�าให้เขาเห็นว่าเราสามารถ ท�าได้ ไม่ควรมานั่งท้อแท้แต่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของเรา ซึ่งคนไข้บางส่วนที่ยังไม่แข็งแรง พอ อาจจะมองว่าเขาก�าลังดูถูกเหยียดหยามเราหรือเปล่า ซึ่งที่จริงถ้าข้ามผ่านความรู้สึก ตรงนี้ไปได้มันจะท�าให้เขาแข็งแรงขึ้น ไขศรี : ถ้ามองอีกมุม เราว่าคนที่เคยป่วยอาจรู้จักจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนปกติ ที่ไม่เคยป่วยด้วยซ�า้ (หัวเราะ) เราไปเป็นอาสาสมัครให้สมาคมสายใยครอบครัว แล้วมันจะมี ค�าพูดหนึ่งซึ่งพูดกันบ่อยๆ คือการป่วยเป็นโรคจิตเภทเป็นแค่ความโชคร้าย ไม่ใช่บาป เพราะฉะนั้น อย่ายอมรับเวลามีคนพูดว่ามันเป็นเพราะกรรมเก่าหรืออะไรอื่นๆ และมันก็เป็น โรคทั่วไป เหมือนหวัด เหมือนเบาหวานอย่างที่คุณหมอพูด ซึ่งหายได้ แครธริน : ผูป้ ว่ ยหลายคนทีเ่ คยพูดคุยด้วย พบว่าการไปหาหมอเหมือนเป็นการเปิดประตู บานใหญ่ทที่ า� ให้เขารูจ้ กั อาการของโรค ค�าศัพท์การแพทย์ทใี่ ช้ในการเรียกอาการต่างๆ เข้าใจ adB : แล้วถ้ำเรำเจอคนทีม ่ อี ำกำรแต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ป่วย เรำจะช่วยเขำได้อย่ำงไร การท�างานของสมองตัวเอง พอกลับมาเขียนบันทึก ค้นคว้า อ่านเพิม่ เติมแล้ว สังเกตตัวเอง แครธริน : อย่างแรกเลย ถ้าเราเจอคนทีเ่ รามองว่าแปลก แต่สงิ่ ทีเ่ ขาเป็นไม่ได้ท�าร้ายตัวเอง มากขึน้ จากเมือ่ ก่อนทีเ่ คยกระวนกระวายหลุดไปกับอารมณ์ เขาก็พยายามนิง่ และศึกษาตัวเอง หรือท�าให้ใครเดือดร้อน เราก็นา่ จะต้องปรับสายตาทีเ่ รามองเขาก่อน เพราะความชอบและบุคลิก มากขึน้ นัน่ คือสิง่ ทีท่ า� ให้เขาหลุดออกมาแล้วก็ดขี นึ้ ได้มากจริงๆ ดังนัน้ เวลาเราสงสัยว่าตัวเอง ของแต่ละคนก็มาจากสภาพแวดล้อมและประสบการณ์สว่ นตัว อย่างเราชอบฟังเพลงทีท่ า� นอง อาจเป็นโรคทางจิตเวชแล้วไปหาหมอ อย่าคิดแค่วา่ หมอจะต้องช่วยรักษาเรา แล้วเราก็จะหาย คล้ายๆ เพลงสวด เพราะมีจงั หวะทีท่ า� ให้เรามีสมาธิ คนอืน่ ๆ ทีช่ อบเพลงพ็อพก็จะมองว่าเรา เพราะโรคทางจิตเวชมันก็เหมือนโรคชนิดอืน่ ๆ ทีเ่ ราต้องช่วยหมอเพือ่ ให้หมอช่วยเรา นีค่ อื ทัศนคติ แปลก ดังนัน้ ถ้าเราเจอคนทีม่ บี คุ ลิกภาพแบบทีเ่ ราไม่เข้าใจ มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดปกติ คือสิง่ ทีต่ อ้ งน�าติดไปกับตัวเวลาไปหาหมอด้วย เพราะโรคทางจิตเวชไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมเท่ากับ เสมอไป เราก็ตอ้ งเข้าใจตรงนัน้ ด้วย แต่ถา้ มองเห็นว่าเขาเริม่ ไปถึงขัน้ ท�าร้ายตัวเองและคนอืน่ โรคทางร่างกาย หมอจะใช้คา� บอกเล่าจากเราและคนรอบตัวเพือ่ ประเมิน อย่างทีค่ ณ ุ หมอว่า ไม่เคารพสังคม ไม่เคารพกฎหมาย นัน่ อาจจะแปลว่า อาการ ดังนัน้ ถ้าเราไม่สามารถสังเกตตัวเองได้ ไม่อยากเล่า หรือเล่าแล้ว เขาเป็นโรค ASPD (Antisocial Personality Disorder) ซึง่ เพิง่ ถูกบัญญัตใิ ห้ ไม่ตรงกับอาการที่เป็นอยู่ ก็จะท�าให้หมอจ่ายยาที่อาจจะไม่ได้ผลกับ กลายเป็นความเจ็บป่วยทางจิตเมือ่ ปี 2013 นีเ้ องก็ได้ สิง่ ทีเ่ ราจะช่วยเขาได้ อาการในขณะนัน้ พานท�าให้คนป่วยหมดความเชือ่ ถือในการรักษาไปอีก ก็คือ ต้องเข้าใจอาการของโรคเหล่านี้ก่อน เมื่อเข้าใจแล้วก็จะสังเกตได้ ขอขอบคุ ณ สถานที ่ : ดังนั้น ผู้ป่วยต้องรู้ว่าเราฝากความหวังไว้ที่หมอได้ครึ่งหนึ่ง แต่ที่เหลือคือ แล้วก็พยายามชักจูงให้เขาไปรับการรักษาได้ ขอขอบคุณสถานที่ เราต้องช่วยให้หมอช่วยเราได้อย่างถูกต้องตรงตามอาการ และช่วยดูแล adB : ในฐำนะอดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ คิดว่ำสังคมจะมีส่วน Cafe de Marsi ชัน้ 2 หอศิลปตัวเองด้วย ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้อย่ำงไรบ้ำง B วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2258-9461, 08-1846-5895


HEALTH TIPS

5 HEALTHY EATING HABITS FROM AROUND THE WORLD

การกินเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพมากที่สุด เพราะร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปหล่อเลี้ยงทุกๆ วัน ซึ่งหลายคนอาจก�าลัง มองหาเทคนิคหรือวิธีการกินที่ถูกต้องและดีต่อสุขภาพอยู่ ครั้งนี้เราจึงอยากน�าเทคนิคการกินดีๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกัน

?

• ใส่ใจในการกินผัก จุดเริม่ ต้นง่ำยๆ ในกำรดูแล

สุขภำพตัวเองด้วยกำรกิน โดยคุณอำจเริ่มต้น แบบชิลๆ ก่อนด้วยผักหลำกสีปรุงสุก ซึ่งง่ำยต่อ กำรกิน จำกนั้นค่อยๆ ปรับมำเป็นผักสดจำกเมนู สลัดที่ให้คุณค่ำทำงสำรอำหำรแบบเต็มๆ ก็ได้ • กินพืชทีใ่ ห้โปรตีนเยอะ ถัว่ ชนิดต่ำงๆ เป็นอำหำร ที่มีโปรตีน ซึ่งเป็นสำรอำหำรที่มีควำมจ�ำเป็น ต่อกำรด�ำรงชีวิตมำกที่สุดอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งประเทศอย่ำงอินเดียหรือแอฟริกำก็นิยมใช้ถั่ว ต่ำงๆ มำปรุงอำหำรเป็นจ�ำนวนมำก • เพิ่มเมนูสมุนไพร อำหำรไทยคงเป็นตัวอย่ำง ทีด่ ที สี่ ดุ เพรำะหลำกหลำยเมนูของเรำก็ใช้สมุนไพร เป็นส่วนประกอบอยู่ตลอดเวลำ เช่น ข่ำ ตะไคร้ ทีช่ ว่ ยขับลมและระบบไหลเวียนของเลือดได้อย่ำงดี • กินเนือ้ สัตว์ทมี่ ปี ระโยชน์อย่างปลา กำรกิน เนื้อปลำแทนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นช่วยลดควำมเสี่ยง ในกำรก่อโรคต่ำงๆ ได้มำก เพรำะเนือ้ ปลำเป็นสิง่ ที่ ย่อยง่ำย และยังมีสำรอำหำรที่มีประโยชน์อย่ำง โอเมกำ-3 และไขมันดีอกี ด้วย • รับความหวานจากธรรมชาติ หลำยคน อำจเสพติดของหวำนจนถอนตัวไม่ขนึ้ เรำแนะน�ำ ว่ำลองปรับพฤติกรรมมำรับน�ำ้ ตำลจำกธรรมชำติ เช่น จำกผลไม้อย่ำงองุน่ หรือเบอรีตำ่ งๆ ทีส่ ำมำรถ เติมเต็มควำมอยำกได้เหมือนกัน และยังมีวติ ำมิน ต่ำงๆ อีกด้วย

HEALTH QUESTION Q : ชาร์โคลในอาหารมีโทษหรือไม่ A : ส�ำหรับใครที่สงสัยว่ำผงถ่ำนด�ำๆ

หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่ อ ชำร์ โ คล มี อั น ตรำย หรือไม่ มีบำงคนตั้งข้อสังเกตว่ำหำกรับ ชำร์โคลเข้ำสู่ร่ำงกำยมำกๆ อำจจะท�ำให้ เป็นมะเร็งหรือเปล่ำ โดยผลวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ให้กำรยืนยันแล้วว่ำ ไม่ เพรำะผงถ่ำน ที่ เ ผำจนด� ำ สนิ ท จะกลำยเป็ น คำร์ บ อน ซึง่ สำรดังกล่ำวไม่มโี ทษใดๆ กับร่ำงกำย จะ แตกต่ำงจำกเนื้อสัตว์ที่ถูกปิ้งย่ำงจนไหม้ เกรียม เพรำะเนือ้ สัตว์เป็นโปรตีน สิง่ ทีเ่ ผำไหม้ ออกมำจะเป็นสำรไนโตรซำมีน ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ต้น ในกำรก่อมะเร็งนัน่ เอง โดยในทำงกำรแพทย์ เชือ่ ว่ำชำร์โคลถูกน�ำมำใช้เพือ่ ดูดซับสำรพิษ ทีเ่ รำรับประทำนเข้ำไป หรือจำกกำรรับประทำน ยำทีเ่ กินขนำด เพรำะฉะนัน้ ชำร์โคลทีน่ ำ� มำ ผสมในอำหำรเพือ่ ให้มสี ดี ำ� เช่น ขนมเปียกปูน แฮมเบอร์เกอร์ และแซนด์วิช รับรองว่ำ ปลอดภัยแน่นอน ที่มา : www.manager.co.th

ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

6,000,000

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเฉลี่ย 6 ล้านคน

HEALTH NEWS

งานวิจัยพบ เด็กเล็กที่เข้านอนหลังสามทุ่มเสี่ยงต่อโรคอ้วนเมื่อโตขึ้น

ทีมนักวิจยั จำกมหำวิทยำลัยโอไฮโอสเตตเผยผลกำรศึกษำใหม่วำ่ กำรให้เด็กเล็กเข้ำนอนหลังสำมทุม่ จะเพิม่ โอกำสเสีย่ งให้เด็กเป็นโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ ถึงสองเท่ำเมือ่ โตขึน้ โดยนักวิจยั ใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเด็ก 977 คน ซึง่ เกิดในปี ค.ศ. 1991 ใน 10 รัฐทัว่ สหรัฐฯ และแบ่งเด็กๆ ออกเป็นสำมกลุม่ กลุม่ แรกเข้ำนอนก่อนสองทุม่ กลุม่ ทีส่ องเข้ำนอนระหว่ำงสองทุม่ และสำมทุม่ ส่วนกลุม่ สุดท้ำยเข้ำนอนหลังสำมทุม่ ไปแล้ว ทีมนักวิจยั พบว่ำ ส�ำหรับเด็กทีเ่ ข้ำนอนเร็ว มีเพียง 1 ใน 10 ของเด็กเหล่ำนีท้ กี่ ลำยเป็นเด็กอ้วน เมือ่ เทียบกับ 16% ของกลุม่ เด็กทีเ่ ข้ำนอนระหว่ำงสองถึงสำมทุม่ และเด็กทีเ่ ข้ำนอนดึกกลำยเป็นเด็กน�ำ้ หนักตัวเกินถึง 23% ที่มา : www.voathai.com


HEART TIPS

WHAT IS HAPPINESS, ANYWAY?

ความสุขคืออะไร เป็นค�าถามที่มีค�าตอบไม่ตายตัว บางคนต้องการมากเพื่อให้ตัวเองมีความสุข บางคนต้องการน้อย แค่ความสุขเล็กๆ ก็เพียงพอแล้ว ในขณะที่บางคนไม่ต้องการอะไรเลย แต่กลับมีความสุขเอ่อล้นกว่าใครๆ เลยกลับมาที่ค�าถามข้างต้นว่า แท้จริงแล้วความสุขคืออะไรกันแน่

• Happiness is Not : Feeling Good All the Time

เวลำทีเ่ รำถำมใครว่ำ คุณค่ำของชีวติ พวกเขำคืออะไร ค�ำตอบ ทีไ่ ด้มกั ไม่เกีย่ วกับอำรมณ์ แต่จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ มีควำมหมำย อย่ำงกำรงำนอำชีพและควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ นั่นเป็นเพรำะ ‘ควำมสุข’ ไม่ใช่กำรรูส้ กึ ดีตลอดเวลำ ยิง่ คุณพยำยำมจะมีควำมสุข มำกเท่ำไหร่ ควำมสำมำรถในกำรพบควำมสุขจะน้อยลงไปด้วย

• Happiness is Not : Being Rich

แน่นอนว่ำในขณะที่ใช้ชีวิตบนควำมขัดสน มันยำกที่จะมี ควำมสุขได้ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะเป็นไปไม่ได้เลย ในทำงกลับกัน มีหลำยคนที่รวยล้นฟ้ำแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยว มันขึ้นอยู่กับว่ำเรำ มองโลกแบบไหนมำกกว่ำ

• Happiness is Not : a Final Destination

หลำยคนท�ำงำนเพื่อควำมสุขในวันข้ำงหน้ำ จนเมื่อวันหนึ่ง มันมำถึง สิง่ เหล่ำนัน้ จะใช่ควำมสุขจริงๆ หรือเปล่ำ บำงเหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรใช้ชีวิตก็ท�ำให้เรำมีควำมสุขได้เหมือนกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งงำน กำรเลื่อนต�ำแหน่ง หรือวันที่ลูกไป โรงเรียนวันแรก ควำมสุขจึงไม่ได้อยู่ที่ปลำยทำงในชีวิตเสมอไป

• So What IS Happiness

ในกำรวิจัยได้ให้ควำมเห็นว่ำ ควำมสุขคือกำรรวมกันของ ควำมพึงพอใจในชีวิตของคุณ กับควำมรู้สึกดีในแต่ละวัน ในขณะที่ชีวิตและอำรมณ์ของคนเรำเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควำมสุขพื้นฐำนของเรำมักจะเหมือนเดิม เมื่อคุณสำมำรถ ควบคุมควำมรูส้ กึ และฝึกฝนมันอยูเ่ สมอ คุณก็จะสำมำรถสร้ำงนิสยั ในระยะยำวส�ำหรับชีวิตที่น่ำพึ่งพอใจ และสมปรำรถนำได้ ที่มา : www.happify.com

THE STORY OF LIFE หนึ่งในค่ายหนังยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์อย่าง Marvel Studios ออกมาคอนเฟิร์มอย่างแน่ชัดแล้วว่า บรี ลาร์สัน คนนี้จะมาเป็น กัปตันมาร์เวล ซูเปอร์ฮีโร่สาวคนใหม่ล่าสุด หลังจากที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์จากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Room มาหมาดๆ • บรี ลำร์สนั เกิดทีเ่ มืองแซครำเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย เธอย้ำยไปอยู่เมืองลอสแองเจลิสพร้อมแม่และ น้องสำว เนือ่ งจำกพ่อและแม่ของเธอแยกทำงกัน เธอสนใจและชอบกำรแสดงมำตัง้ แต่เด็ก และได้ เข้ำเรียนกำรแสดงที่ American Conservatory Theater ในเมืองซำนฟรำนซิสโก • บรีเ ริ่ม ต้ น กำรแสดงจำกละครซิ ต คอมเรื่ อ ง Raising Dad ในปี 2003 และหันมำสนใจกำรเป็น นักร้องและนักแต่งเพลง จนได้ปล่อยซิงเกิ้ล Go Goodbye เป็นเพลงแรกในเว็บไซต์สว่ นตัวของเธอ • บรีได้ทำ� งำนคูก่ บั เบเวอร์ลยี ์ มิตเชลล์ ในดิสนีย์ แชนแนล และยังเป็นส่วนหนึง่ ของภำพยนตร์เรือ่ ง Sleepover แถมยังมีบทบำทเล็กๆ ในภำพยนตร์ เรื่อง 13 Going on 30 อีกด้วย • ในปี 2005 บรีได้ปล่อยอัลบั้ม Finally Out of P.E. ซึง่ ขำยได้เพียง 3,500 ก๊อบปีเ้ ท่ำนัน้ ในปีตอ่ มำ ก็มีผลงำนภำพยนตร์เรื่อง Hoot แสดงร่วมกับ โลแกน เลอร์แมน และ โคดี ลินลีย์ โดยเธอได้

Brie Larson Nationality : American Born : 1 October 1989 Age : 27

ร่ ว มร้ อ งเพลงประกอบภำพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ด ้ ว ย และเสี ย งของเธอยั ง ได้ ไ ปอยู ่ ใ นหนั ง เพนกวิน วัยรุ่นอย่ำงเรื่อง Farce of the Penguins • เมือ่ ปี 2013 บรีได้เล่นหนังอินดีเ้ รือ่ ง Short Term 12 กำรแสดงของเธอในครั้งนั้นเข้ำตำ เลนนี อับรำฮัมสัน ผู้ก�ำกับภำพยนตร์เรื่อง Room • เมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ บรีได้รับรำงวัลออสกำร์ สำขำนั ก แสดงน� ำ หญิ ง ยอดเยี่ ย มจำก Room ที่ได้แสดงคู่กับ จำคอบ เทรมเบลย์ เด็กชำย มำกควำมสำมำรถ และยังคว้ำรำงวัล ‘ขวัญใจ ผู้ชม’ จำกเทศกำลภำพยนตร์โทรอนโตอีกด้วย • มีกำรยืนยันแล้วว่ำ บรี ลำร์สัน จะเข้ำรับบท ซู เ ปอร์ ฮี โ ร่ ส ำวคนใหม่ อ ย่ ำ งกั ป ตั น มำร์ เ วล ของค่ำย Marvel Studios นั่นเอง และในปีหน้ำ เธอจะมีผลงำนทั้งเรื่อง Kong : Skull Island และ The Glass Castle ออกมำให้แฟนๆ ได้ชมกัน

B


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล, จิรายุส วีระสิทธิ์ ภาพ : ภาสกร ธวัชชาตรี

BIZ LIFE

ปิยาภรณ์ แต้ ไพสิฐพงษ์ Senior Department Manager-Operation ของ Bee Cheng Hiang ผู้ผันตัวเองจากการเป็นดีไซเนอร์มาเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัว เธอน�าเอาความรู้เรื่องการออกแบบมาประยุกต์ใช้กับการท�าธุรกิจ บนพื้นฐานของความเอาใจใส่และความจริงใจที่เธอมีต่อลูกค้าเสมอมา • เราด�ารงต�าแหน่ง Senior Operation Manager ของ แบรนด์ Bee Cheng Hiang มาได้ประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ง านที่ เ คยท� า เป็ น คนละเรื่ อ งกั น เลย เราเป็นดีไซเนอร์มาก่อนเพราะเรียนจบด้าน Industrial Design มา ก็เลยท�างานสายนั้นมาประมาณ 10 ปี • สมัยทีเ่ รียนออกแบบเราก็ไม่เคยรูห้ รอกว่าพอมาท�างาน จริงๆ จะค้นพบว่าวิชาออกแบบไม่ได้สอนให้เราสนใจ แต่เรือ่ งสวยๆ งามๆ มันมีมากกว่านัน้ กว่าไอเดียจะออก จากหัวมาอยู่บนกระดาษแล้วออกมาเป็นสินค้า มันต้องมี กระบวนความคิด มีการรวบรวม มีการแก้ปัญหาต่างๆ ซึง่ จริงๆ แล้วมันคือการประยุกต์ใช้กับทุกเรื่อง มันคือ โครงสร้างของความคิด • ถ้าจะออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่ง เราต้องรู้ว่ามัน จะท�าอะไรได้บ้าง ท�าเพื่อใคร ต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้าง หน้าตาต้องเป็นแบบไหน มันควรจะออกมาใหญ่ เล็ก หนัก หรือเบา กระบวนการคิดที่ใช้ในการออกแบบ เหมือนกับการท�าธุรกิจเลย เราต้องรูว้ า่ สินค้าเราคืออะไร ใช้อย่างไร และมีไว้เพื่อใคร • หลังจากท�างานมา 2 ปี เราปรับตัวเองค่อนข้างเยอะ เราต้องยืดหยุ่นมากขึ้น สมัยตอนที่ท�างานออกแบบเรา ก็อยูก่ บั งานของตัวเองเสียส่วนใหญ่ มีบา้ งทีต่ อ้ งออกมา เจอลูกค้า พอรับงานจากลูกค้าก็กลับมาใช้เวลาท�างาน กับตัวเอง ท�าเสร็จก็ไปน�าเสนอ แล้วก็จบ แต่การท�าธุรกิจ มันคือการท�างานที่เราจะต้องมีการคุยโต้ตอบ ต่อรอง เจรจากั น ตลอดเวลา เพราะฉะนั้ น ก็ เ ลยต้ อ งเพิ่ ม ในเรือ่ งของใจเขาใจเรา คิดถึงว่าถ้าฉันเป็นเขา ถ้าเขา เป็นฉัน จะมาคิดแต่วา่ ‘ฉันอยากได้อย่างนี’้ ‘ฉันจะเอา อย่างนี’้ ‘มันต้องอย่างนีส้ ’ิ ไม่ได้แล้ว เราก็ตอ้ งปรับตัวเอง อยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ก็ยังต้องพยายามพัฒนาทักษะ ส่วนนี้เรื่อยๆ • รูปแบบในการท�างานของร้านเราจะใช้ระบบ two way กับลูกน้อง เปิดใจคุยกันทุกอย่าง เราบอกเลยว่าอะไร ที่เรารับผิดชอบเองได้ เราจะท�า ตรงไหนที่เราติดขัด ทุกคนต้องเป็นทั้งคนน�าและคนตามได้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้เป้าหมายเดียวกัน มีการเปิดใจคุยกัน และ ไม่โทษกัน งานก็จะเดินไปได้อย่างราบรื่น • ส� า หรั บ เราแล้ ว ความผิ ด มั น ท� า ให้ เ ราฉลาดขึ้ น ผิดเสียบ้างก็จะได้รู้ และจะได้ไม่ทา� อีก • ความผิดพลาดในการท�างานที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน ของชีวิตคือ การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและ การท�างาน เราต้องหาวิธกี ารท�างานทีเ่ หมาะกับรูปแบบ การใช้เวลาส่วนตัวกับตัวเอง กับครอบครัว เพราะบางที ก็เผลอใกล้ชิดกับงานเกินครอบครัวไปหน่อย ก็ต้องรู้ตัว และพยายามปรับให้ลงตัวที่สุด

SINCERE AND HOSNEST

• ข้อดีของการเป็น working woman คือการสร้างมูลค่า ให้ ตั ว เองซึ่ ง เป็ น มู ล ค่ า ที่ เ ราส่ ง ผ่ า นต่ อ ไปให้ ลู ก ได้ บางครอบครั ว อาจจะอยู ่ ใ นจุ ด ที่ ไ ม่ ต ้ อ งท�า งานเลย แต่เราว่าท� าเถอะ อาจจะไม่ต้องท� าหามรุ่งหามค�่ า แต่คุณจะต้องท�าอะไรบ้างให้ชีวิตของคุณได้อัพเดต อยู่เสมอ จะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองในโลกที่จักรวาล หมุนรอบตัวเราคนเดียว มาเจอคนอื่นเสียบ้าง มาเห็น ว่าคนอื่นเขาท�าอะไร คิดอะไรกันอยู่ • เคล็ดลับในการท�างานทีเ่ ราท�าอยู่เสมอคือ ความใส่ใจ เราต้องรู้ว่าเราขายอะไร ต้องมีการชิม มีการทดสอบ ตลอด บางคนท�าร้านอาหารแต่ไม่ได้เข้ามาชิม ลูกจ้าง ก็ผัดไปเรื่อยๆ สูตรก็เพี้ยนไปเรื่อยๆ ร้อยวันพันปีจากที่ เคยเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นอย่างอื่นไป • การขายของไม่ใช่การเอาเงินลูกค้าใส่ลนิ้ ชัก ยืน่ ของให้ แล้วก็จบกัน เราต้องบอกลูกค้าด้วยว่าเก็บยังไง อุน่ ยังไง เก็บได้นานแค่ไหน วิธีเก็บที่ดีที่สุด วิธีอุ่นที่ดีที่สุด ลูกค้า จะได้พอใจกับสินค้าทีด่ ที สี่ ดุ เสมอ ทีส่ า� คัญคือต้องจริงใจ กับลูกค้า ไม่ใช่เขาจ่ายเงินให้เราแล้วก็แยกย้ายกันไป • ธุรกิจการขายอาหารที่ขึ้นอยู่กับความชอบของคนจะ มองว่ายากก็ไม่เชิง เพราะถ้าลองมองกันจริงๆ มันก็เป็น ปัญหาทีต่ อ้ งเจออยูแ่ ล้ว มันเป็นเรือ่ งทีบ่ งั คับใจกันไม่ได้ สิ่งส�าคัญก็คือ คุณจะท�าอย่างไรให้คนที่เขาชอบของ ของคุณมีความสุขต่อไปเรือ่ ยๆ การจะรักษาความสัมพันธ์ กับเขาอย่างไรต่างหากที่เป็นเรื่องยาก • จากการท�าธุรกิจมาจนทุกวันนี ้ เราคิดว่าสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ คือการรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงอยูไ่ ปได้เรือ่ ยๆ และ ยังคงเป็นที่ถูกใจของลูกค้า ถ้าเราพลาดรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ ไปเพียงนิดเดียวก็สามารถส่งผลเสียได้เลย ฉะนั้น จึงต้องใส่ใจมากๆ ต้องมีความคงเส้นคงวา ในการท�างานให้มากที่สุด • ตอนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคยมีครูถามว่า คุณมองอนาคตของตัวเองอย่างไร ตอนนั้นเราตอบว่า สอบติด มีงานท�า ดูแลครอบครัวได้ ไม่สร้างปัญหา อาจารย์ก็ถามกลับว่า แล้วคุณไม่คิดถึงสังคมเหรอ เราก็คิดแบบคนอายุ 18 ปี ไม่สร้างภาระก็ถือว่าดีแล้ว ถ้าทุกคนคิดอย่างนีก้ จ็ ะไม่มใี ครสร้างภาระให้ใคร แต่พอ เริ่มโตขึ้น เราเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นจนรู้สึกว่าเมื่อเรา ดูแลตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้ หน้าที่การงานไปได้ด ี ชีวิตโดยรวมไม่มีปัญหา มาถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มคิดถึง คนอื่นแล้ว

BIZ SOURCE

www.starterist.com จากที่เมื่อก่อนการจะเริ่มต้นท�าธุรกิจแต่ละครั้ง เราต้องคิดแล้ว คิดอีก ค้นคว้าหาข้อมูล ท�าการส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย และศึกษา สถิติต่างๆ อย่างละเอียด จนมั่นใจแล้วว่าธุรกิจนี้จะประสบ ความส�าเร็จอย่างแน่ชัด แต่พอโลกก้าวเข้ามาในยุคที่อินเทอร์เน็ต กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของเราไปโดยปริยาย ข้อมูล ที่เคยอยู่ไกลก็ใกล้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆ ท�าให้การริเริ่มท�าอะไรสักอย่าง กลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด คื อ การท� า ธุ ร กิ จ ทุ ก วั น นี้ มี แ หล่ ง ความรู ้ อ ยู ่ ม ากมายทั่ ว โลก ในอินเทอร์เน็ต อย่างเว็บไซต์ www.starterist.com ที่รวบรวมข้อมูล

ที่จ�าเป็นส�าหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นท�าธุรกิจ ตั้งแต่การสร้างธุรกิจ ที่มีเป้าหมาย ค�าแนะน�าส�าหรับคนที่จะขยายธุรกิจ วิธีการจัดการ กับบัญชีของบริษัทขนาดเล็ก เคล็ดลับการพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง ไอเดียใหม่ๆ ความส�าคัญของโลโก้ เทคนิคการจัดการกับอีเมล ของตัวเอง และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายที่รับรองว่าจะเป็นประโยชน์ B กับมือใหม่หัดท�าธุรกิจแน่นอน


Victorinox Swiss Army บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ผู้นา� เข้าและจ�าหน่ายนาฬิกาแบรนด์ Victorinox Swiss Army เปิ ด ตัว คอลเล็ก ชัน ใหม่ ล ่ า สุด I.N.O.X. Professional Diver นาฬิกาที่สามารถ ตอบโจทย์คนรักการด�าน�า้ ได้เป็นอย่างดีดว้ ยฟังก์ชนั ที่หลากหลาย และเปิดตัวมีดพับ Victorinox Swiss Army (Pocket Knife) อย่างเป็นทางการ โดยมีเหล่าดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังร่วมงาน มากมาย อาทิ ภูริ หิรญ ั พฤกษ์, เป้ อารักษ์, เบเบ้ ธันย์ชนก, กาละแมร์ พัชรศรี และ มิค ณัฎฐกรณ์ ที่ชั้น M ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

CP พร้อมส่งอาหารพร้อมทาน เพือ่ สนับสนุน Olympics Campaign

‘มาร์กี้’ และผองเพื่อนร่วมเฮ ในงานปฐมนิเทศ มหาลัยเที่ยงคืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์น�าโดย สุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร ส�าเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) พร้อมขนส่ง อาหารพร้อมรับประทาน 11 เมนู เพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬา โอลิมปิกไทย โดยกระบวนการขนส่งอาหารมีการควบคุม อุณหภูมิอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ที่โรงงาน ของซีพีเอฟไปจนถึงไทยเฮ้าส์ ประเทศบราซิล เพื่อให้มั่นใจ ได้วา่ ทัพนักกีฬาโอลิมปิกไทยจะได้รบั ประทานอาหารรสชาติ ไทยที่สะอาด ปลอดภัย และคุณภาพดีตลอดการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้นักกีฬาคลายความคิดถึงบ้านได้อีกทางหนึ่ง ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีพีเอฟ อ.บางน�า้ เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

มหาลัยเที่ยงคืน ภาพยนตร์โดยบริษัท M๓๙ ได้เปิดรอบ ปฐมทัศน์ไปแล้ว ณ ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนเี พล็กซ์ น�าทีมโดย ‘มาร์ก’ี้ - ราศรี บาเล็นซิเอก้า, ‘โทนี’่ - อิรา รากแก่น, ‘เบลเยีย่ ม’ - ภาวินี บูรณาชีวาวิไล และเพือ่ นๆ รวมถึง ผู้ก�ากับทั้งสามคน และผู้บริหารงานสร้างที่ได้ออกมาเล่าถึง ทิศทางและภาพรวมของตลาดต่างประเทศ เกีย่ วกับภาพยนตร์ เรือ่ งต่างๆ ของ M๓๙ และมีการน�าเอาแอนิเมชันสุดระทึกฝีมอื คนไทยอย่าง ‘เรื่องสยอง 2 นาที’ ผลิตโดยทีม Alternate Studio และ RiFF Animation Studio ทีก่ ารันตีรางวัล CG จาก ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘รุ่นพี่’ มาเป็นของขวัญให้แฟนๆ ได้ชมกันด้วย ‘มหาลัยเทีย่ งคืน’ เข้าฉายแล้ววันนีท้ กุ โรงภาพยนตร์ ทัว่ ประเทศ

เดนทีน เคี้ยว คลีน คูล Eat & Greet Party บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ผูน้ า� ด้านขนมและของว่าง จัดกิจกรรมท้าดวลสุดครีเอต เดนทีน เคี้ยว คลีน คูล Eat & Greet Party ให้ร่วมสนุกท้าพิสูจน์ ความคลีนในช่องปากผ่านเกมและกิจกรรมสุดมันต่างๆ พร้อม กระทบไหล่ ส องแบรนด์ แ อมบาสเดอร์ ข วั ญ ใจคนรุ ่ น ใหม่ ‘ต่อ’ - ธนภพ ลีรัตนขจร และ ‘เก้า’ - สุภัสสรา ธนชาต แบบ เอ็กซ์คลูซฟี ติดตามชมภาพบรรยากาศและร่วมสนุกกับกิจกรรม อื่นๆ ของเดนทีนได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ DentyneThailand

คริสปี้ ครีม ฉลองวันเกิด ครบ 79 ปี กับโดนัท อะราวด์ เดอะ เวิลด์ ร่วมสัมผัสกับรสชาติระดับโลกของโดนัท อะราวด์ เดอะ เวิลด์ ได้แล้วตัง้ แต่วนั นี้ ในราคาเพียงชิน้ ละ 35 บาท พิเศษ เมือ่ ซือ้ 1 กล่อง รับสิทธิซ์ อื้ เครือ่ งดืม่ บลูเบอร์รี โยเกิรต์ เฟรปเป้, บลูเบอร์รี ฟอเรสต์ เฟรปเป้ หรือบลูเบอร์รี เลมอนเนด ในราคา เพียง 59 บาท (จากราคาปกติ 95 บาท) พร้อมสะสมสติก๊ เกอร์แลกของรางวัลมากมาย ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 สิงหาคม 2559 ทุกสาขาใกล้บา้ นคุณ ติดตามความเคลือ่ นไหว B ของคริสปี้ ครีม ได้ที่ www.facebook.com/krispykremethailandfanpage


THE WORDS THOSE WHO STAND AT THE THRESHOLD

OF LIFE ALWAYS WAITING FOR

THE RIGHT TIME TO

FAITH IS AN OASIS IN THE HEART

ARE LIKE THE MAN WHO STANDS AT THE BANK OF A RIVER WAITING FOR THE WATER TO PASS SO HE CAN CROSS ON DRY LAND. คนที่ยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วยังรอคอยให้ถึงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง ก็เหมือนคนที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น�้าแล้วรอคอยให้แม่น�้าผ่านไปก่อนถึงจะเดินข้ามผืนดินที่แห้งแล้วนั่นแหละ

WHICH WILL NEVER BE REACHED BY THE CARAVAN OF

• JOSEPH B. WIRTHLIN THE ACTIVIST IS NOT THE MAN WHO SAYS THE RIVER IS DIRTY.

ศรัทธาคือแหล่งพักพิงของจิตใจ ที่ขบวนของความคิดไม่อาจเดินทางไปถึงได้

นักต่อสู้รณรงค์ ไม่ใช่คนที่จะบอกว่าแม่น�้าสกปรก แต่คือคนที่จะท�าความสะอาดแม่น�้านั้นต่างหาก

• KHALIL GIBRAN

• ROSS PEROT

YOU’RE GOING TO GO THROUGH TOUGH TIMES - THAT’S LIFE. BUT I SAY,

‘NOTHING HAPPENS TO YOU, IT HAPPENS FOR YOU.’

SEE THE POSITIVE IN NEGATIVE EVENTS. คุณจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบาก นั่นแหละคือชีวิต แต่ขอบอกอย่างนี้ว่า ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณ แต่มันเกิดขึ้นเพื่อคุณต่างหาก จงมองหาแง่บวกในเหตุการณ์ที่เป็นลบเข้าไว้

• JOEL OSTEEN Read Everyday

Read All

godaypoets

30%

SAVE UP TO

ay d go

Reading Now...

ซื้อเป็นเซ็ตคุ้มกว่า! Read and Learn

Read

Read (Golden & Labrador)

เดือนนี้เรามีหนังสือใหม่ มาจัดเซ็ตให้ผู้อ่านคุ้มกว่าเดิม ลดสูงสุดถึง 30% วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


32

ดาราดังยกทัพร่วมยินดี ‘วัตสันฉลอง ครบรอบ 20 ปี’ เดินหน้าสร้างสรรค์สังคม มอบความสุขแก่ผู้บริโภค อัดแคมเปญแจกทอง วันละแสน พร้อมสินค้าราคาสุดพิเศษ วัตสัน ผู้น�ำร้ำนค้ำปลีกด้ำนสุขภำพและควำมงำมอันดับหนึ่งในประเทศไทย น�ำโดย มร. ร็อด เรำท์ลยี ์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ นำงสำวนวลพรรณ ชัยนำม ผูอ้ ำ� นวยกำร ฝ่ำยกำรตลำด วัตสัน ประเทศไทย จัดงำน ‘วัตสันฉลองครบรอบ 20 ปี’ อย่ำงยิง่ ใหญ่ โดยมีพันธมิตรทำงธุรกิจร่วมแสดงควำมยินดีอย่ำงคับคั่ง พร้อมด้วยดำรำดังจำก ทัว่ ฟ้ำเมืองไทย อำทิ เจนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ, วุน้ เส้น วิรฒ ิ พิ ำ, พลอย เฌอมำลย์, จุย๋ วรัทยำ, มิน พีชญำ, ไอซ์ ปรีชญำ, แพนเค้ก เขมนิจ, ยิปโซ รมิตำ, นุน่ วรนุช, พรีม รณิดำ, เมย์ พิชญ์นำฏ และ พีช พชร ภำยในงำนยังมีกจิ กรรมจ�ำหน่ำยและ ประมูลตุก๊ ตำสุดน่ำรักจำก มำร์กี้ รำศรี และ ติก๊ เจษฎำภรณ์ น�ำรำยได้ทงั้ หมดมอบ เพือ่ กำรกุศล พร้อมมินคิ อนเสิรต์ จำกโจ-ก้อง โดยในปีนี้ วัตสันยังได้จดั พิธมี อบเงิน บริจำคแก่สมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินดั ดำมำตุ (บ้ำนพักฉุกเฉิน) จ�ำนวน 1 ล้ำนบำท และ ศิรริ ำชมูลนิธิ จ�ำนวน 1 ล้ำนบำท รวมทัง้ สิน้ 2 ล้ำนบำท ด้วยเจตนำรมณ์อนั มุง่ มัน่ ที่จะร่วมสร้ำงสรรค์สังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น มร. ร็อด เรำท์ลยี ์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร วัตสัน ประเทศไทย กล่ำวว่ำ “ตลอด 20 ปี ทีว่ ตั สันอยู่ เคียงข้ำงคนไทย เรำไม่เพียงแต่คำ� นึงถึงสิง่ ทีล่ กู ค้ำจะได้รบั ในฐำนะผูบ้ ริโภค แต่เรำยัง ค�ำนึงถึงบทบำทของวัตสันในกำรร่วมพัฒนำและส่งเสริมสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง เริม่ จำกกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของบุคลำกรภำยในองค์กร” ทั้ ง นี้ วั ต สั น ยั ง เปิ ด โอกำสให้ ลู ก ค้ ำ ทุ ก ท่ ำ นร่ ว มเฉลิ ม ฉลองในครั้ ง นี้ ด ้ ว ย กำรเปิดตัวแคมเปญ ‘วัตสันฉลองครบรอบ 20 ปี แจกทุกวัน ทองค�ำ มูลค่ ำ 100,000 บำท’ เพียงซื้อสินค้ำครบ 300 บำทต่อหนึ่งใบเสร็จ จ�ำนวน 28 รำงวัล รวมมูลค่ำ 2,800,000 บำท จับรำงวัลทุกวัน ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ วันที่ 17 สิงหำคม 2559

B


THE GUEST เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

WHAT A CRAZY DREAM!

ภาพชินตาทีเ่ รามีตอ่ กตัญญู สว่างศรี คือภาพของชายหนุม่ สวมเสือ้ ลายขวาง ทีม่ าพร้อมรองเท้าผ้าใบสีขาวเสมอๆ รวมทัง้ การเห็นเขาในบทบาทของนักเขียนหนุม่ ทีอ่ อกผลงานพ็อกเก็ตบุก๊ ทัง้ ในรูปแบบ วรรณกรรมและสารคดีอย่างต่อเนือ่ ง หรือแม้แต่บางครัง้ เราก็เห็นเขาท�าหน้าทีพ ่ ธิ กี รตามอีเวนต์ตา่ งๆ ทีม่ ลี ลี าความกวนเป็นเอกลักษณ์ จนเราแอบขนานนามเขาไว้ในใจว่าเป็นมนุษย์รอ้ ยมือ ทีท่ า� สิง่ ต่างๆ มากมายจนเรานิยามบทบาทเขาได้ไม่หมด ซึง่ ล่าสุดเขาลุกมาท�าสิง่ ทีน่ า่ ตืน่ เต้น และเรียกมันว่า ‘ความฝันบ้าๆ’ อย่างเดีย่ วไมโครโฟน ในชือ่ A - Katanyu Stand Up Comedy ทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ เร็วๆ นีอ้ กี ด้วย

เมือ่ ก่อนเราเคยอยากเป็น... นักเขียน อยากเป็นนักเล่าเรื่องอะไรแบบนั้น แล้วก็ ชัดเจนว่าจะเป็นแค่แนวเดียว เราอยากเปลี่ยนโลก ก็เป็นวัยรุ่น angry young man อยากเขียนหนังสือที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะเขียนขึ้นมาได้สักเล่มหนึ่ง อยากเท่ แต่เดีย๋ วนีไ้ ม่ใช่อย่างนัน้ แล้ว เราไม่ได้มานัง่ นิยามตัวเองว่าเราต้องเป็นอะไรเพียงแค่ อย่างเดียว อยากท�าอะไรก็ทา� ไปเรือ่ ย ไม่ร้สู กึ ว่าอยากเป็นอะไร หรือเป็นใคร เราแค่ ท�าอะไรที่ท�าได้ในข้อจ�ากัดที่เรามี จุดทีท่ า� ให้เราคลีค่ ลายความคิดมาเป็นแบบนีก้ ค็ อื ... ช่วงทีเ่ รารูส้ กึ อยากรับผิดชอบ คนอื่นมากขึ้น มันอาจจะเป็นอายุของคนมั้ง ปีนี้เรา 30 เต็ม เป็นโหมดของคนที่ ถึงจุดที่มีเรื่องต้องรับผิดชอบ เราอยู่กับแม่ 2 คน เริ่มอยากจะดูแลเขา ให้เขามีชีวิต ที่ดี เหมือนเราต้องแบ่งน�้าหนักความส�าคัญในชีวิตให้กับคนอื่นบ้าง ซึ่งพอมันแบ่ง น�า้ หนักความส�าคัญให้กบั คนอืน่ แล้วมันก็เลยเริม่ จัดการไปทีละอย่าง เรารูส้ กึ ว่าเรา ยอมที่จะไม่ไปตามความต้องการของตัวเองอย่างเดียว จริงๆ เราสัมภาษณ์คนอืน่ มาเยอะ และมีกอ้ นความคิดหนึง่ ทีเ่ ราชอบ คือ... ‘พี่ด้วง’ - ดวงฤทธิ์ บุนนาค พูดว่า เวลาที่จะสร้างสรรค์อะไร มันมักจะเกิดขึ้นจาก การที่เรามองความเป็นไปได้ในบริบทของเรา ซึ่งเราชอบมาก มึงท�าอะไรได้บ้างใน วงล้ อ มชีวิต ของมึง เราจะท�า เดี่ย วไมโครโฟนได้ ห รือ เปล่ า วะ เราเคยจัด งาน เวิร์กช็อปพูดแล้วมีคนมา รายการวิทยุมีคนฟัง เราเคยเป็นพิธีกร คนก็ชอบเพราะ เราตลก ก็พอเป็นได้ ก็ลองเขียนความเป็นไปได้ออกมา 1 2 3 4 เราไม่ค่อยมีความคิดดั้งเดิมที่เป็นของตัวเอง อย่างความคิดที่... จะท�า เดี่ยวไมโครโฟนก็มาจากตอนไปเจอ พี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ที่งานมติชน ซึ่งเขาบอก ว่าวิธีที่จะสร้างงานให้เกิดขึ้นคือเริ่มตอนไม่พร้อม เพราะเวลาเราคิดจะท� าอะไร สักอย่างต้องรอให้แน่ใจใช่ไหม นั่งประชุมกัน แต่จริงๆ เราจะรู้ว่าพร้อมไม่พร้อม หรือท�าได้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อลงมือท�า ซึ่งไม่พร้อมที่ว่าก็ต้องพร้อมประมาณหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแว้นคนหนึ่งอยากจะจับไมค์ทา� เดี่ยวไมโครโฟนก็ไม่ใช่ เราคิดว่าความไม่พร้อมมันมีประโยชน์ในการ... เริ่มท�าอะไรที่เราคิดว่ามันเสี่ยง เพราะถ้าเราระวังทุกอย่างก็คงจะไม่กล้าเสี่ยงท�าอะไรเลย เรารู้สึกว่ามันก็ต้องเสี่ยง บ้าง ความไม่กลัวอะไรแบบนีด้ อี ย่างหนึง่ ส�าหรับคนห้าว ซึง่ ต้องรับผิดชอบตัวเองนะ

HIS WAY • กตัญญู สว่างศรี เริม่ เข้าแวดวงสือ่ ด้วยการเป็น a team Junior ซึ่ง หลายคนอาจไม่ เ คยรู ้ ว ่ า เขาเคย ได้รับรางวัลแฟนพันธ์ุแท้ a day ใน ปี พ.ศ. 2549 มาด้วย ก่อนจะเริม่ ต้น ชีวิตคนท�านิตยสารที่ happening ซึ่ ง ช่ ว งเวลานั้ น เขามี ผ ลงาน พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกอย่าง อยู่กับกู๋ • กตัญญูยงั คงเดินทางวนเวียนอยูใ่ น เส้นทางสือ่ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การไป ชิมลางเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ อย่าง คนค้นฅน รับผลิตคอนเทนต์ และเป็นนักเขียนให้นิตยสาร GM อยู่ช่วงหนึ่ง รวมถึงรับเป็นพิธีกร เรียกเสียงฮาตามอีเวนต์ตา่ งๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันเขาเป็น Editor in chief ให้กับดิจิตอลเอเจนซี Moon Shot • ติดตามความเคลื่อนไหวเดี่ยวไมโครโฟนครัง้ แรกของกตัญญูได้ทาง เพจ ‘A - Katanyu’ หรือทางเฟซบุก๊ ส่วนตัวของเขา ‘Katanyu Swangsri’

แล้วถ้างานมันออกมาเหี้ย คนห้าวก็ต้องยอมรับ เหี้ยก็คือเหี้ย เราชอบเวลาทีต่ วั เองอยู.่ .. บนเวที เวลาทีเ่ ราเป็นพิธกี ร หรือเราได้กวนประสาทคน เรารับเป็นพิธกี รอีเวนต์ตา่ งๆ ด้วยความสนุก แต่เวลาเป็นพิธกี ร เรือ่ งทีพ่ ดู มันก�าหนด ไปตามคนอื่นไม่ใช่เรา เราแค่เป็นผู้ด�าเนินรายการ แต่ว่าเวลาที่เราจัดเดี่ยวไมโครโฟน เราก�าหนดเนือ้ หาทีจ่ ะเล่นได้เอง มันมีเรือ่ งแสบๆ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันเวิรก์ เราขอเถียงคนทีม่ องว่าเราเป็นจับฉ่าย ว่า... กูไม่จบั ฉ่ายเว้ย กูวา่ กูแม่งเจ๋ง กูเป็น คนบ้าพลังมากกว่าจะเป็นคนจับฉ่าย คือหมายถึงว่าเราท�าอะไรออกไปเราเคารพ ตัวเองพอ ว่าสิง่ ทีเ่ ราท�าไม่ได้หว่ ยแตก เราไม่ยอมรับถ้ามีคนอายุ 40 มาบอกว่าท�าไม ถึงท�าอะไรจับฉ่าย เฮ้ย กูท�างานประจ�าอยู่เว้ย กูไม่จับฉ่าย แต่กูท�าได้หลายอย่าง แค่นนั้ เอง หรือถ้าผูใ้ หญ่มาบอกว่าเราจับฉ่าย เราก็เป็นจับฉ่ายทีอ่ ร่อยแหละ คือใส่ผกั มัว่ ๆ มาก็พอกินได้ตอนเมา เราคิดว่าทุกยุคคนเราต้องบาลานซ์... passion กับการท�ามาหากิน เพียงแต่ว่ามัน แล้วแต่ข้อจ�ากัดของแต่ละคน คือถ้ามึงจนมากและมึงล�าบากมาก แต่มึงจะเป็น นักเขียนวรรณกรรมก็แล้วแต่ตัดสินใจ แต่ถ้าเป็นเราก็คงอยากท�าชีวิตให้ดีขึ้นก่อน การบาลานซ์ชีวิตมันง่ายมาก แค่มึงท�าชีวิตให้ดีขึ้น มึงซื้อกาแฟที่มึงอยากกินได้ หรือเปล่า มึงยืมตังค์เพื่อนทุกสิ้นเดือนหรือเปล่า หรือว่ามึงให้คนเขายืมเงินได้ หรือเปล่า คือมันง่ายมากๆ ดัชนีในการวัดความสนุกในการท�าสิง่ ต่างๆ ของเรามันง่ายมาก คือ... เราวัดว่า สิ่งที่ก�าลังจะท�าจะสนุกรึเปล่า หรือรู้สึกว่าต้องเจ๋ง ถ้าท�าแล้วแบบง่อยๆ เงียบจน แอร์ดงั ก็คงไม่ทา� แต่อย่างเดีย่ วไมโครโฟนทีก่ า� ลังจะมี เราสามารถอยูด่ กึ ๆ ตี 3 ตี 4 เพือ่ แก้บท ก็ไม่มนั่ ใจนะว่าจะดีไม่ดี แต่กร็ สู้ กึ ว่าตอนท�ามันมีความหวังอะไรบางอย่าง ตอนท�าเราสนุก และรูส้ กึ ว่าการอยูก่ บั ชีวติ มันคือการอยูก่ บั การทีเ่ ราท�าสิง่ นัน้ ๆ แล้ว โอเคไง เราคิดว่าช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ คือ... ช่วงเวลาที่ความฝันบ้าๆ ถูกให้ความส�าคัญจาก คนอืน่ อย่างการทีม่ นี อ้ งมาช่วยถ่ายวิดโี อให้ฟรีๆ มีนอ้ งครีเอทีฟทีท่ า� บทหามรุง่ หามค�า่ หรือว่าร้าน Zombie Book ที่ให้พื้นที่เราใช้ฟรีๆ มันเจ๋งมากเลยเวลาท�าเรื่องอะไร ที่มันบ้าๆ ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่มีคนที่รักมึงสนับสนุน มันดีมากเว้ย B

Profile for a day BULLETIN

adB420  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

adB420  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand