Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

99 GOLDEN WISDOMS ISSUE 403 I 11 - 17 APRIL 2016


ปีที่ 8 ฉบับที่ 403 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2559

EDITOR’S NOTE The Golden Wisdom

กลางดึกคืนหนึ่งเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา อยู่ๆ ผู้เขียนก็อยากรู้ขึ้นมาว่า บรรดาผูส้ งู อายุหลายๆ คนทีเ่ ราเห็นว่าเขายังใช้ชวี ติ กันอย่างสดใสและมีพลังนัน้ เขามีเคล็ดลับในการใช้ชวี ติ อย่างไร เพือ่ เป็นแนวทางให้พวกเราได้เตรียมตัวหรือ ทบทวนการใช้ชวี ติ ทีผ่ า่ นมา เพราะวันหนึง่ พวกเราก็ตอ้ งแก่ อย่าว่าแต่อายุ 60 ปี ขึน้ ไป อย่างทีท่ างการเขาบัญญัตไิ ว้ให้เป็นผูส้ งู อายุเลย แค่เทียบวันนีก้ บั หลายปี ที่ผ่านมา เราก็แก่ขึ้นมาเยอะแล้ว โดยเฉพาะทางกายภาพ ซึ่งเป็นหลักฐาน ทีป่ ฏิเสธไม่ได้ ต่อให้หลายๆ คนจะมีหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริง แต่อวัยวะภายใน เซลล์แต่ละเซลล์ทหี่ มุนเวียนผลัดเปลีย่ น เกิดและตายในร่างกายเรา ย่อมตอกย�้า ได้เป็นอย่างดีวา่ ความเสือ่ มไป... เป็นเรือ่ งธรรมชาติ สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ผูเ้ ขียนมีเพือ่ นสนิทคนหนึง่ ประกาศกร้าวว่า อยากตาย ตอนอายุ 30 เพราะทนเห็นตัวเองแก่ไปกว่านั้นไม่ได้ (เวลาผ่านไปจนถึงวันนี้ เพือ่ นก็ยงั อยูด่ ี และด้วยความเป็นเพือ่ น ก็ไม่อาจไปถามไถ่ได้วา่ แล้วตกลงเมือ่ ไหร่แกจะตาย) แต่พดู ก็พดู เถอะว่า สมัยพวกเรายังเรียนอยูซ่ งึ่ เพิง่ จะอายุ 18-19 ปี เราจินตนาการไม่ออกจริงๆ ว่าคนวัย 30 นี่ ไม่เรียกแก่แล้วจะเรียกอะไร แต่พอเราผ่านช่วงวัยนัน้ มาจริงๆ ก็พบว่า เอาเข้าจริง เราก็ยงั ไม่รสู้ กึ ว่าแก่ เพราะพลังความคิดและพลังกายยังมีอยูเ่ หลือเฟือ นอกจากนัน้ ความแก่ในแต่ละช่วงวัยก็มคี ณ ุ ค่า ที่รอให้เราเรียนรู้เสมอ พูดง่ายๆ ว่าความแก่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่เป็นเรื่องที่ต้องรับรู้และ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน หลายๆ คนที่ผู้เขียนเคยสนทนาด้วย ยังบอกด้วยซ�้าไปว่าชอบตัวเองตอน อายุมากแล้ว เพราะรูส้ กึ ว่าตัวเองนิง่ ขึน้ และรับมือกับความทุกข์ได้ดขี นึ้ ตัวอย่างง่ายๆ คือ ถ้าเป็น สมัยเด็กๆ จะฟูมฟายไปกับทุกเรื่อง อกหักทีเจ็บนานเป็นเดือน พออายุมากขึ้น บางคนบอกว่า เสียน�้าตาแค่ 5 นาทีจบ ไม่ใช่ไม่เจ็บปวด แต่ไม่จ่อมจม เพราะรู้ว่าเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้ก็จะผ่านไป ต่างกับสมัยยังเด็กทีเ่ รามักจะรูส้ กึ ว่าความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ ดูเหมือนจะยาวนานไปตลอดกาล มีหนังสือเล่มหนึง่ ชือ่ The Five Secrets You Must Discover Before You Die หรือเล่มแปลเป็น ภาษาไทยใช้ชอื่ ว่า ความลับ 5 ข้อทีค่ ณ ุ ต้องค้นให้พบก่อนตาย (เขียนโดย ดร.จอห์น ไอโซ และแปล โดย อรวรรณ อบรมย์ ของส�านักพิมพ์ OMG Books) หนังสือเล่มนีเ้ รียบเรียงจากสารคดีทอี่ อกอากาศ ทางช่อง PBS ในสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการเสาะหาความลับของชีวิต จากการสัมภาษณ์ผู้สูงวัย

ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60-105 ปี จ�านวน 235 คน จากผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ กว่า 15,000 คน เขาบอกว่าความลับ 5 ข้อนั้น มีดังนี้ 1. ซื่อสัตย์กับตนเอง 2. อย่าปล่อยให้ เสียดาย 3. ใช้ชวี ติ ด้วยความรัก 4. อยูก่ บั ปัจจุบนั 5. ให้มากกว่ารับ ซึง่ คงต้องขอให้ คุณผูอ้ า่ นไปตามอ่านรายละเอียดกันอีกทีในหนังสือดีๆ เล่มนี้ แต่เรือ่ งของเรือ่ ง คือ พวกเรารูส้ กึ ตรงกันไหมว่า ความลับทัง้ 5 ข้อทีว่ า่ ล้วนเป็นเรือ่ งทีเ่ ราเคยรูก้ นั มา ทั้งนั้น (เข้าท�านองรู้หมดแต่อดไม่ได้) เพียงแต่มักจะมองข้ามอยู่บ่อยๆ ด้วย เหตุผลว่ายังไม่ถงึ เวลาทีเ่ ราต้องเห็นความส�าคัญ เพราะเชือ่ ว่าเวลาของเรายังมี อีกมาก โดยลืมคิดไปว่า ทุกวันที่เราเติบโต ล้วนเป็นเวลาที่นับถอยหลังสู่ ความแก่ชรา นอกจากนั้น ช่วงหนึ่งของหนังสือ ผู้แต่งยังขอให้ผู้สูงอายุเขียน ข้อความแบ่งปันความลับของชีวติ ให้กบั เด็กรุน่ หลัง และนีค่ อื ความลับบางส่วน - ลบค�าว่า ‘เบือ่ ’ ออกจากประมวลค�าศัพท์ของคุณ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ไี่ หน จงใช้ชว่ งเวลานัน้ ให้เป็นประโยชน์ทสี่ ดุ เพราะคุณจะไม่ได้มนั กลับคืน - แม็กซ์ ไวแมน วัย 65 ปี - ใช้ ชีวิต ทุก วัน ตามที่มัน เป็ น ไม่ ต ้ อ งห่ ว งว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น วั น พรุ ่ ง นี้ จ ะดู แ ลตั ว มั น เอง อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด รูจ้ กั ยอมรับและรอให้วนั พรุง่ นีม้ าถึง - เอสเธอร์ วัย 89 ปี - อย่าไปให้ความส�าคัญกับเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง - จอห์น สมิธ วัย 82 ปี เมื่อเราเติบโตขึ้น การมองย้อนไปในวันเก่าเป็นเรื่องจ�าเป็น ไม่ใช่เพียงเพื่อนั่งคุยถึงความหลัง แต่เพื่อที่เราจะได้ส�ารวจชีวิตที่ผ่านมาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ยังติดค้างและยังไม่เคยท�า เหมือนที่ใคร สักคนบอกว่า สิ่งที่เจ็บปวดกว่าความเสียใจในสิ่งที่เคยท�าก็คือ ความเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้ท�า ถึงเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปท�าในสิ่งที่เราเคยเสียดาย แต่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราสามารถเริ่มต้นท�าในสิ่งที่วันข้างหน้าเราจะไม่เสียดาย... ได้เสมอ เพือ่ ทีว่ นั ข้างหน้า เราจะเป็นคนแก่ทยี่ นิ ดีกบั วันทีผ่ า่ นมา และไม่ยนิ ร้ายกับวันทีก่ า� ลังจะผ่านไป และเหลืออยู่ วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan

CONTENTS GOODNEWS THE SPACE

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

ลิ้มรสชาติของร้านอาหารญี่ปุ่นหน้าตา น่ารักในซอยอารีย์ 5 อย่าง Hanazen

FEATURE HEALTH AND HEART

เรียนรู้ 99 บทเรียนชีวิต จากผู้มาก ประสบการณ์ทั้ง 9 ท่าน ที่จะท�าให้คุณ สร้างบทเรียนชีวิตที่ 100 ของตัวเองได้เต็มภาคภูมิ

A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรรมาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือน

รวมสาระความรู้ที่จะท�าให้คุณแข็งแรง ทั้งกายและใจ

ALL ABOUT BIZ

บทเรียนธุรกิจที่ไม่อยู่เพียงในต�ารา ของ ชมพูนุท อิ่มอุดม Project Director และผูร้ ว่ มก่อตัง้ A’ La Campagne พัทยา

SHOPPING THE GUEST

ต้อนรับทริปเที่ยวทะเลท้าทายอุณหภูมิ ร้อน และเทศกาลสงกรานต์ ด้วยชุดลายดอกตัวเก่ง

การส่งต่อความฝันของ กฤษณ์ คุนผลิน ที่จะคัดเลือกคนไทย ไปเรียนหลักสูตรนักบินอวกาศที่นาซา เป็นครั้งแรก

LETTER หลังจากอ่าน Editor’s Note ใน a day BULLETIN ฉบับที่ 399 จบ เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับค�าว่า ‘Have a conversation not chat’ และรู้สึกเหมือนกันว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เราก็จะมี chat application ให้เลือกใช้มากมาย แต่เรากลับรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสได้นั่งพูดคุยสนทนากับคนรอบข้างกันอย่างออกรสน้อยลงไปด้วย และสิ่งที่อยากขอเสนอคือ อยากให้คอลัมน์ Database ท�าเรื่องเกี่ยวกับสังคมคนชราบ้างค่ะ หรือท�าเป็นอินโฟกราฟิกก็ดีค่ะ ขอบคุณทีมงานทุกคนมากค่ะ - Jaruwan Tanrattanawong ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา เอกพล บรรลือ ห้วหน้ากองบรรณาธิการ วรรณวนัช ท้วมสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวิลาศ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี จิตต์โสมนัส กองแสง ทัตชญา มิ่งขวัญ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทร ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, มนัสนันท์ รุง่ รัตนสิทธิกลุ 08-4491-9241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070, ดวงใจ ดวงจังหวัด 08-6802-9996 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com นักศึกษาฝึกงาน จรัตพร โมรา วัลญา นิม่ นวลศรี ศิรกิ าญจน์ ศรีเจริญ ณัฐณิชา หงษ์อา�่


DATABASE

WELCOME TO ‘AGING SOCIETY’ ผู ้ ห ญิ ง วั ย ชราเป็ น เพศ ที่ต้องได้รับการดูแลเป็น พิเศษ (caregiving) มากกว่า ผู้ชาย โดยคิดเป็นผู้หญิง 60% ผูช้ าย 40% และกว่า 33% ของผู้ชราใช้เวลา ได้รับการดูแลประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

30

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเคลื่อนผ่านเข้าสู่การเป็น ‘สังคมสูงอายุ’ (aging society) อย่างเต็มตัว นั่น หมายความว่า มีโจทย์ ใหญ่มากมายทีส่ งั คมและตัวเรา ควรจะท�าความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับประชากร กลุ ่ ม ใหม่ ที่ จ ะกลายมาเป็ น ส่ ว นส� า คั ญ ในประเทศ ซึ่ ง หากคุ ณ อยากรู ้ จั ก สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ ม ากขึ้ น ข้อมูลที่เรารวบรวมมาครั้งนี้คงจะท�าให้คุณเข้าใจ สิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

RANKING

17.9%

2. ไทย

15.8%

3. เวียดนาม

10.3%

4. มาเลเซีย

9.2%

5. เมียนมา

8.9%

6. อินโดนีเซีย

8.2%

7. บรูไน

7.6%

8. ฟิลิปปินส์

7.3%

9. กัมพูชา

6.8%

10. ลาว

6%

ทีม่ า : www.aseanthai.net

50+

ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุเกินกว่า 65 ปี มี แนวโน้มทีจ่ ะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ สูงถึง 10% ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูส้ งู อายุ ที่อายุ 85 ปีขึ้นไป มีโอกาสป่วย เป็นโรคอัลไซเมอร์ถึง 50%

5 อันดับปัญหาในการใช้ชีวิตของคนชราที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือมากที่สุด

10 อันดับประเทศที่มีประชากร ผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียน (ส�ารวจในปี ค.ศ. 2015) 1. สิงคโปร์

10% 1

10

อาบน�้า 72%

3

แต่งตัว 52%

4

การเดินทาง 25%

ทีม่ า : www.avamere.com

จากการส� า รวจของ นิตยสาร International Living ในปี ค.ศ. 2015 ไทยเป็นประเทศอันดับที่ 10 ที่ได้รบั เลือกว่าน่าอยู่ ส� า หรั บ คนวั ย เกษี ย ณ มากทีส่ ดุ โดยอันดับหนึง่ ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์ ที่ อ ยู ่ ใ นอั น ดั บ ดั ง กล่ า ว มา 4 ปีซ้อน

จากการส�ารวจของ Intage ผูใ้ ห้บริการ ด้านวิจัยการตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภค พบว่าค่านิยมหลักใน การเล่นโซเชียลมีเดียของคนวัย 50+ ที่นิยมที่สุดในช่วงเช้า คือการส่ง ภาพดอกไม้ตามสีประจ�าวัน หรือ การส่งภาพพระพุทธรูป เพื่อเป็น การทักทายเพื่อนและครอบครัว

2

เข้าห้องน�้า 36%

5

การกินอาหาร 22%

38% 140,000

ข้อมูลจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก จ�านวน 7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 7.5 ล้านคน หรือ 11.7% ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 14.5 ล้านคน หรือ 20% ในปี พ.ศ. 2568 ทีม่ า : www.hfocus.org, www.ddproperty.com, www.thairath.co.th,

www.brandbuffet.in.th, www.tdri.or.th, www.prachachat.net, www.thebegroup.org, www.avamere.com

จากรายงานของคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ของไทย พบว่ า มี จ� า นวน ผู ้ สู ง อายุ ไ ทยราว 38% ที่ ไม่สามารถเข้าถึงการรั ก ษาพยาบาลและการดู แ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ เนือ่ งจากความยากล�าบาก ในการเดินทาง การไม่มเี วลา และไม่มีผู้ดูแล

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผสู้ งู อายุทเี่ ป็นผูป้ ระกันตน เพื่ อ รั บ สิ ท ธิ บ� า เหน็ จ และบ� า นาญ ชราภาพ ประมาณ 1.4 แสนคน ท�าให้รฐั ต้องจ่ายเงินบ�าเหน็จชราภาพ รวมกว่า 9.5 พันล้านบาท และเงินบ�านาญ ชราภาพอีกกว่า 290 ล้านบาท โดย คาดการณ์วา่ ในอีก 10 ปี จะมีผสู้ งู อายุ ได้รบั สิทธิเ์ พิม่ ถึง 1 ล้านคน


DID YOU KNOW?

เดินทางด้วยขนส่งมวลชนเพิ่มความฟิต และท�าให้ผอมกว่าขับรถ

ที่มา : www.fastcoexist.com แม้จะรู้ดอี ยู่แล้วว่ำ กำรเดินหรือปั่นจักรยำนไปท�ำงำนย่อมจะท�ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงกว่ำ และช่วยให้รปู ร่ำงดีกว่ำเมือ่ เทียบกับกำรขับรถไปท�ำงำน แต่ล่ำสุดนักวิจยั อย่ำง เอลเลน ฟลินต์ และ สตีเฟน คัมมินส์ ยังเปิดเผยผลวิจัยใหม่ที่พบว่ำ คนที่ใช้รถโดยสำรประจ�ำทำงไปท�ำงำนเป็นประจ�ำจะมีดัชนีมวลกำย หรือน�้ำหนักตัวหำรส่วนสูง (BMI) น้อยกว่ำคนที่ขับรถไปท�ำงำน เป็นประจ�ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญด้วย ซึ่งผลวิจัยนี้ได้ท�ำกำรส�ำรวจผู้ชำยจ�ำนวน 73,000 คน และผู้หญิง 84,000 คน อำยุตั้งแต่ 40-69 ปี ในประเทศอังกฤษ

INNOVATION

ย้อนกลับไปเมื่อ 6 ปีก่อน ที่ Craig Hanaumi ต�ำรวจหนุ่มเมืองเบลลำวู รัฐวอชิงตัน ได้รับ โทรศัพท์แจ้งว่ำมีกลุ่มวัยรุ่นบุกรุกพื้นที่เพื่อเล่น สเกตบอร์ด ในวันนั้นแทนที่ต�ำรวจหนุ่มจะไล่ กลุม่ วัยรุน่ ออกจำกพืน้ ที่ เขำกลับขอเข้ำร่วมกลุม่ เล่นสเกตบอร์ดด้วย ทั้งยังเข้ำร่วมสม�่ำเสมอทุก สัปดำห์ จนท�ำให้เครกกลำยเป็นขวัญใจกลุ่ม วัยรุ่น ซึ่งนอกจำกเหตุผลควำมชอบส่วนตัวแล้ว เขำยังเชือ่ ว่ำสเกตบอร์ดนัน้ เหมำะทีจ่ ะเป็นกิจกรรม กระชับควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกลุม่ วัยรุน่ และ ต�ำรวจ ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเกิด ปั ญ หำอำชญำกรรมจำกกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ได้ และ นอกจำกสเกตบอร์ดแล้ว เครกยังเข้ำร่วมกิจกรรม กั บ กลุ ่ ม คนในเมื อ งอี ก มำกมำย ทั้ ง ฟุ ต บอล วงดนตรี และอื่ น ๆ เชื่ อ ว่ ำ ถ้ ำ มี เ วที ป ระกวด นำยต�ำรวจนักกิจกรรม เจ้ำของรำงวัลคงไม่พ้น ต�ำรวจหนุ่มจำกวอชิงตันคนนี้แน่นอน

คุณต�ารวจสุดเจ๋ง ใช้สเกตบอร์ด เชื่อมความสัมพันธ์และสร้าง ความไว้ใจระหว่างชุมชนและต�ารวจ BUSINESS

AWARD

ตัวแทนประเทศไทย คว้า 8 รางวัลงานฝีมอื คนพิการ นานาชาติจากฝรั่งเศส ถือเป็นอีกหนึง่ ควำมภูมใิ จทีเ่ หล่ำตัวแทน ประเทศไทยได้ไปแสดงศักยภำพของผูพ้ กิ ำร ไทยจนคว้ำรำงวัลในกำรแข่งขันงำนฝีมือ ระดั บ นำนำชำติ ค รั้ ง ที่ 9 ที่ เ มื อ งบอร์ โ ด ประเทศฝรั่งเศส โดยตัวแทนประเทศไทย สำมำรถคว้ ำ รำงวั ล มำได้ ถึ ง 8 รำงวั ล ประกอบด้วย 1 เหรียญทองในสำขำประดิษฐ์ สิง่ ของจำกวัสดุเหลือใช้ จำกผลงำนประดิษฐ์ ทีว่ ำงขวดไวน์รูปรถสำมล้อจำกจุกไวน์ ของ วิริยวัฒน์ ตุมรัมย์ ผูพ้ กิ ำรทำงกำรเคลือ่ นไหว, 3 เหรียญเงิน ในสำขำเครือ่ งปัน้ ดินเผำ สำขำ ออกแบบสถำปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ และสำขำออกแบบโปสเตอร์ และอีก 4 เหรียญทองแดง ในสำขำถักไหมพรม สำขำประดิษฐ์ สิง่ ของจำกวัสดุเหลือใช้ สำขำวำดภำพ และ สำขำประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพืน้ ฐำน ซึง่ นอกจำกจะน�ำมำซึง่ ควำมภำคภูมใิ จแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและสร้ำง กำรยอมรับผู้พิกำรในสังคมอีกด้วย

ชาวฟรีแลนซ์มีเฮ! สหภาพพันธมิตรฟรีแลนซ์ ในนิวยอร์ก เปิดตัวเว็บไซต์ช่วยทวงหนี้สุดน่ารัก ส�ำหรับมนุษย์ทำ� งำนอิสระหรือฟรีแลนซ์ ส่วนทีย่ ำกทีส่ ดุ ในกระบวนกำรท�ำงำนเห็นจะหนีไม่พน้ เรือ่ งเงินๆ ทองๆ เพรำะนอกจำกควำมไม่สม�ำ่ เสมอของรำยได้แล้ว ยังต้องเจอกับปัญหำกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำหรือบ้ำงก็เบีย้ วหนีไปเลย ซึง่ นักเศรษฐศำสตร์ได้ประมำณหนีค้ ้ำงจ่ำยว่ำมีมลู ค่ำสูงถึง 4,700 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นทีม่ ำให้กลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในนิวยอร์กรวมตัวกันในนำม Freelancers Union จัดท�ำเว็บไซต์ที่ชื่อว่ำ The World’s Longest Invoice ให้เหล่ำฟรีแลนซ์ในทุกวงกำรมำร่วมกรอกตัวเลขหนีค้ ้ำงจ่ำย นอกจำกจะช่วยแก้ปญ ั หำทำงกำรเงินอย่ำงกำรให้ ควำมช่วยเหลือจัดท�ำใบเรียกเก็บเงิน ใบเสนอรำคำ ใบสัญญำกำรจ้ำงงำน และอื่นๆ กลุ่มสหภำพพันธมิตร ฟรีแลนซ์ยังมุ่งหวังผลักดันให้เกิดระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยเพื่อชำวฟรีแลนซ์ต่อไป ซึ่งยอดรวมจ�ำนวนหนี้ ของเหล่ำฟรีแลนซ์ล่ำสุดมีมูลค่ำถึง 16 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หลังจำกเปิดตัวเว็บไซต์ไปได้เพียงสัปดำห์เดียว

ที่มา : www.fastcoexist.com

ที่มา : www.prachachat.net

เรำรู้อยู่แล้วว่ำ หุ่นยนต์ AI นั้น ฉลำดเที ย บเท่ ำ มนุ ษ ย์ แ ค่ ไ หน และ บำงครัง้ อำจจะมำกกว่ำด้วยซ�ำ้ ซึง่ หนึง่ ในสิ่ ง ที่ เ รำไม่ คิ ด ว่ ำ มั น จะท� ำ ได้ คื อ กำรเขียนหนังสือ แต่ก็เป็นไปแล้ว เมื่อ หุน่ ยนต์ AI ของ อำจำรย์ฮโิ ตชิ มัตสึบำระ และทีมของเขำที่ Future University Hakodate ในประเทศญี่ปุ่น ได้เขียน นวนิยำยเรื่อง A Computer Writes A Novel โดยทำงทีมงำนวำงโครงเรื่อง พร้อมกับป้อนค�ำศัพท์ที่สำมำรถใช้ได้ ไว้ให้ก่อน และปล่อยให้ AI เขียนเรื่อง ขึ้นมำด้วยตัวเอง หลังจำกนั้นจึงส่ง นวนิ ย ำยเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วเข้ ำ ประกวด ชิงรำงวัลนิยำยระดับชำติอย่ำง Nikkei Hoshi Shinichi Literary Award จนได้ รับเลือกให้ผำ่ นเข้ำรอบแรกไปได้ ถึงจะ ไม่ได้รำงวัลใหญ่กลับมำ แต่เหตุกำรณ์นี้ ก็เป็นเครือ่ งพิสจู น์วำ่ เทคโนโลยีในวันนี้ ได้กำ้ วผ่ำนขีดจ�ำกัดหลำยๆ อย่ำงทีเ่ รำ เคยคิดไปแล้ว ที่มา : www.digitaltrends.com

PEOPLE

ที่มา : www.today.com

หุ่นยนต์จาก ประเทศญี่ปุ่น ส่งนิยายเข้าประกวด จนเข้ารอบ!

GOOD NEWS

ถึงแม้จะต้องพลัดพรำกจำกถิ่นฐำนบ้ำนเกิด แต่เด็กๆ เหล่ำนี้ ก็ยังร่ำเริงได้จำกกำรละเล่นง่ำยๆ ระหว่ำงพักที่ค่ำยผู้ลี้ภัย ชำยแดนกรีก-มำเซโดเนียน ประเทศกรีซ - Reuters / Marko Djurica

ที่มา : www.fastcocreate.com

หำกลองเปิดใจ อำคำรบ้ำนเรือนก็เป็นงำนศิลปะได้ เหมือน อย่ำงตึกในเมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ที่มีทั้งหน้ำต่ำง แอร์ และรำกไม้ทเี่ กำะตัวกันไปอย่ำงสวยงำม - Reuters / Gleb Garanich


QUOTE OF THE WEEK “เราด่ามัน ยังไงแม่งก็มากันอยู่ดี แทนที่จะด่ามันไปเรื่อยๆ ท�าไมเราไม่ย้อนกลับมาดูความผิดตัวเองว่า เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนหรือเปล่า ไอ้ที่เราให้มันเข้ามาเที่ยว เราเตรียมพร้อมรับมือกับมันดีพอรึยัง” เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 27 มีนำคม 2559 ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

แค่บริกำรทำงกำรเงินนัน้ คงจะธรรมดำไปส�ำหรับ Bank of Communications ทำงธนำคำรจึงจัดหำหุน่ ยนต์ มำช่วยดูแลลูกค้ำในเมืองหำนตัน มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน จนสำมำรถเรียกเสียงหัวเรำะจำกคุณลุง ท่ำนนี้ได้ - Reuters / China Daily

ลูกสิงโตเอเชียทีเ่ พิง่ เกิดเมือ่ วันที่ 25 มกรำคมทีผ่ ำ่ นมำ ออกมำปรำกฏตัวกับ Lorena แม่ของมัน ทีส่ วน Planckendael เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม - Reuters / Yves Herman

SPORT

‘เมสซีเจ’ คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยม

เรียกว่ำสุดยอดทั้งในและนอกสนำม ส�ำหรับ ‘เมสซีเจ’ - ชนำธิป สรงกระสินธ์ หลังจำกพำทีมไทยผ่ำนเข้ำรอบ 12 ทีมสุดท้ำย ฟุตบอลโลกมำหมำดๆ ล่ำสุดเขำผงำดคว้ำรำงวัลนักกีฬำสมัครเล่นยอดเยีย่ มชำย ในงำนประกำศเกียรติคณ ุ วงกำรกีฬำไทย ‘วันนักกีฬำ ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2558’ โดยงำนดังกล่ำวจัดขึ้นเมื่อช่วงปลำยเดือนที่ผ่ำนมำ ที่โรงแรมอโนมำ แกรนด์ กรุงเทพฯ และมีนักกีฬำ ของไทยตบเท้ำเข้ำร่วมมำกมำย โดยรำงวัลอื่นๆ ที่น่ำสนใจ ได้แก่ รำงวัลนักกีฬำสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงที่เป็น ‘น้องเมย์’ - รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันสำวของไทยได้รำงวัลไปครอง นอกจำกนีย้ งั มี ‘มำดำมแป้ง’ - นวลพรรณ ล�ำ่ ซ�ำ่ ทีเ่ ป็นตัวแทนทีมฟุตบอลหญิง ทีมชำติไทย ขึ้นรับรำงวัลทีมกีฬำหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วย ที่มา : www.thairath.co.th

adB

ส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง บำงคน กำรปล่ อ ยหน้ ำ ให้เปลือยเปล่ำไร้เครือ่ งส�ำอำงแต่งแต้มก็อำจจะ ไม่ตำ่ งอะไรกับกำรลืมใส่เสือ้ ผ้ำปกคลุมร่ำงกำย ยิ่งเป็นคนดังยิ่งต้องระวังเรื่องควำมสวยงำม เป็นพิเศษ แต่ชว่ งสัปดำห์ทผี่ ำ่ นมำกลับมีคนดัง หลำกหลำยคนพร้อมใจกันเปลือยหน้ำสดลง โซเชียลมีเดีย จนอำจน�ำไปสู่เทรนด์ใหม่ที่น่ำ จับตำมอง มีใครกันบ้ำงไปดูกัน • เริม่ ต้นทีน่ กั แสดงสำวดำวค้ำงฟ้ำวัย 43 ปี อย่ำง คำเมรอน ดิแอซ ที่เปลือยหน้ำเซลฟีกับ หนังสือเล่มใหม่ของเธอ The Longevity Book พร้อมแคปชันทีเ่ ผยว่ำ ‘ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรมีอำยุมกั จะ ถูกมองเป็นเรื่องแย่ นั่นเป็นเหตุผลว่ำท�ำไม ฉันถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมำเพื่อท�ำให้ทุกคน เข้ำใจว่ำอำยุคืออะไรกันแน่ แล้วเรำจะได้มี จุดมุ่งหมำยในกำรใช้ชีวิตที่ดี และยำวนำน’ • ทำงด้ำน คอร์ตนีย์ สต็อดเดน วัย 21 ปี ทีโ่ ด่งดังมำจำกรำยกำรเรียลิตโี้ ชว์ ก็เปลือยหน้ำ โพสต์รูปเซลฟีผ่ำนอินสตำแกรมของตัวเธอเอง พร้ อ มข้ อ ควำมว่ ำ ‘อิ น สตำแกรมไดอะรี #ไร้เมกอัพ #ไร้ฟิลเตอร์ รู้สกึ ดีทสี่ ดุ อย่ำงแท้จริง กับหน้ำเปลือย’

TRIVIA

มหกรรมเปลือยหน้าของดาราดัง

• ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำยังมีศิลปินสำว อี ก หลำยคนที่ พ ร้ อ มใจกั น เปลื อ ยหน้ ำ เซลฟี ลงโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้นัดหมำย ทั้ง เลดี้ กำก้ำ ที่ลงรูปเปลือยหน้ำในวันเกิดปีที่ 30 ของ ตัวเธอเอง พร้อมข้อควำมขอบคุณค�ำอวยพร ทัง้ หลำยทีม่ อบให้เธอ เช่นเดียวกับ ไมลีย์ ไซรัส ที่ เ ซลฟี ห น้ ำ เปลื อ ยบนเตี ย งนอน พร้ อ มกั บ ข้อควำมว่ำ ‘สิวใต้ตำ อะไรกันวะ’ รวมถึง ฮิลำรี ดัฟฟ์ ที่เปลือยหน้ำสดแบบเอียงข้ำง พร้อม ข้อควำมบ่นถึงผมของตัวเองทีย่ ำวอย่ำงรวดเร็ว พร้อมแฮชแท็ก ไร้เครื่องส�ำอำงทั้งวันแต่รู้สึกดี และขอบคุณฟิลเตอร์ • ทีเ่ ด็ดไปกว่ำทุกคนก็คอื ภำพหน้ำสดของ นั ก แสดงสำวรุ ่ น ใหญ่ อ ย่ ำ ง ชำรอน สโตน เนื่องในวันที่เธออำยุครบรอบ 58 ปีในช่วง กลำงเดือนทีผ่ ำ่ นมำ แต่ยงั สำมำรถเปลือยหน้ำ ลงอินสตำแกรมของตัวเธอเองได้อย่ำงมั่นใจ พร้ อ มขอบคุ ณ ค� ำ อวยพรของทุ ก คนด้ ว ย ซึง่ หลำยคนก็เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นว่ำเธอยัง สวยแค่ไหน หรือแทบไม่อยำกเชือ่ ว่ำเธอจะอำยุ เกือบเลข 6 แล้ว

นักวิทย์ค้นพบแหล่ง พลังงานไฟฟ้าใหม่ ในมะเขือเทศเน่า

หำกพูดถึงประโยชน์ของมะเขือเทศ หลำยคนคงคิดถึงสำรไลโคปีนทีม่ สี รรพคุณ ช่วยบ�ำรุงผิว ท�ำให้มะเขือเทศเป็นของโปรด ในดวงใจของสำวๆ แต่ถ้ำเป็นมะเขือเทศ เน่ำล่ะ เรำจะสำมำรถหำประโยชน์อะไร จำกมั น ได้ บ ้ ำ ง ซึ่ ง นั ก วิ จั ย จำกโรงเรี ย น เทคโนโลยี แ ละเหมื อ งแร่ เ ซำท์ ด ำโคตำ, มหำวิทยำลัยพรินซ์ตัน และมหำวิทยำลัย ฟลอริดำกัลฟ์โคสต์ ได้ตอบค�ำถำมนัน้ ด้วย กำรค้นพบวิธีเปลี่ยนมะเขือเทศเน่ำๆ ให้ กลำยเป็นแหล่งให้ก�ำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำ “เรำพบว่ำมีมะเขือเทศจ�ำนวนมำกทีโ่ ดนทิง้ จำกกำรเพำะปลูก ซึ่งทั้งหมดนั้นสำมำรถ เปลี่ยนเป็นแหล่งพลังงำนได้โดยกำรใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภำพเข้ ำ มำช่ ว ย” Namita Shrestha หนึง่ ในนักศึกษำทีพ่ ฒ ั นำโครงกำร กล่ำว โดยเธอยังอธิบำยว่ำ แบคทีเรียที่อยู่ ในเซลล์ ข องมะเขื อ เทศจะท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ำ ออกซิเดชันและปล่อยอิเล็กตรอน กลำยเป็น แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำในที่สุดนั่นเอง ที่มา : www.treehugger.com

ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

LIFESTYLE โครงการ ‘หนังสือหนึ่งตั้ง’ ในนิวยอร์ก หวังเชื่อมคนแปลกหน้าให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

“ใครก็ตำมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรนี้ จะสำมำรถเชื่อมต่อกับผมได้อย่ำงประหลำด” Shaheryar Malik เล่ำให้ฟังถึงสิ่งที่ได้รับหลังจำกที่เขำ ตัดสินใจน�ำหนังสือกองสูงไปตั้งไว้ตำมสถำนที่ส�ำคัญๆ กลำงมหำนครนิวยอร์ก ไม่ว่ำจะเป็นสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินไทม์สแควร์ ในเซ็นทรัลพำร์ก หรือใจกลำงสะพำนบรู๊กลิน ซึ่งในหนังสือแต่ละเล่มจะมีที่คั่นหนังสือที่มีอีเมลของเขำอยู่ข้ำงใน และหลังจำกที่น�ำหนังสือไปตั้งไว้แล้ว เขำก็ไม่เคย กลับไปดูมันอีกเลย “ถ้ำผมมัวแต่ยืนรอว่ำจะมีใครมำหยิบหนังสือไหม หรือกลับไปดูมันอยู่เรื่อยๆ มันก็จะคล้ำยๆ กับกำรใช้ชีวิตแบบดิจิตอล เพรำะทุกวันนี้เรำสำมำรถกลับไปดูสิ่งที่เคยโพสต์ไว้เมื่อไหร่ก็ได้” Shaheryar Malik ได้รับอีเมลจำกคนแปลกหน้ำกว่ำ 70 คน จำก 30 ประเทศทั่วโลก B ทั้งยังบอกว่ำ สิ่งที่เขำรักที่สุดในโครงกำรนี้คือ มันอำจจะไม่มีวันจบก็ได้


สไตลิสต์ : Hotcake

FEATURE


99 GOLDEN WISDOMS สัมภาษณ์ : กองบรรณาธิการ ถ่ายภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

จริงอยู่ที่ชีวิตเป็นเรื่องของใครของมัน และไม่มีใครสามารถ สอนและสั่งให้เราใช้ชีวิตในแบบคนอื่นได้ นอกเสียจากว่าเราจะ ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง แล้วก็จริงอีกนัน่ แหละ ทีค่ นบางคน แม้จะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากครัง้ กว่าเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ รูด้ กี ว่าเราไปเสียทุกเรือ่ ง เพราะบางเรือ่ งเราอาจเจอะเจอมามากกว่า แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม เราก็ยงั เชือ่ ว่าการน�าประสบการณ์ชวี ติ ที่แต่ละคนเคยผ่านพ้นด้วยตัวเองมาเล่าสู่กันฟังก็ยังเป็นไอเดีย ทีน่ า่ สนใจอยูด่ ี โดยเฉพาะจากคนทีเ่ ดินทางผ่านกาลเวลามาเนิน่ นาน จนได้ชื่อว่าเป็นผู้อาวุโส ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าเขาคนนั้น ได้ผ่านเรื่องราวมาแล้วหลากหลาย ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ทั้งสิ่งที่เคยได้รับและสูญเสีย ซึ่งคุณไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ ได้ เพราะสุดท้ายสิง่ ทีพ ่ วกเขาตัง้ ใจถ่ายทอดก็อาจจะไม่ใช่คา� สอนสัง่ แต่เป็นการแบ่งปันแนวความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วให้ คุณได้เปิดใจรับฟังมากกว่า ถึงแม้บางเรือ่ งทีเ่ ราคิดว่าในชีวติ นีจ้ ะไม่มวี นั ประสบกับตัวเอง ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในแบบที่ ไม่คาดคิดมาก่อน หรือเรื่องบางเรื่องที่คิดว่ารู้ดีแล้ว พอลองนึกดีๆ เราอาจจะรู้ น้อยกว่าที่ตัวเองคิดก็ ได้ ดังนั้น อย่าเพิ่งตัดสินอะไรจนกว่าคุณ จะได้อ่านจนถึงประโยคสุดท้ายของ 99 บทเรียนชีวิตจากผู้มาก ประสบการณ์ทงั้ 9 ท่าน อย่าง นายแพทย์เฉก ธนะสิร,ิ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, รศ. ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล, อุดม ทรงแสง, สุชาดี มณีวงศ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ชมั ย ภร แสงกระจ่าง, คุณหญิงจ�านงศรี หาญเจนลักษณ์ และ นิรุตติ์ ศิริจรรยา บทเรียนทัง้ 99 ข้อ อาจไม่ใช่คา� ตอบทัง้ หมดในชีวติ เพราะอย่างที่ บอกไว้ตอนต้น เราต่างมีชวี ติ เป็นของตัวเอง หวังเพียงแต่วา่ หลัง ไล่อา่ นตัวอักษรสุดท้ายจนจบ สิง่ ทีค่ ณ ุ ได้รบั จะมากพอทีจ่ ะเปลีย่ น ความคิด การมองโลก และปล่อยให้บทเรียนข้อที่ 100 เกิดจาก ประสบการณ์ในชีวิตของคุณเอง


DR. CHEK THANASIRI นายแพทย์ เฉก ธนะสิริ (อายุ 91 ปี) เจ้าของผลงานหนังสือ อายุ 120 ปี ท�าไมจะท�าให้ ไม่ได้ 1. ผมเริม่ หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังตัง้ แต่อายุ 35 ปี ผมเป็น นักกีฬา ไม่เคยป่วย ไม่เคยเจ็บ ตอนท�างานคนอื่นเขาลาป่วยกัน ผมไม่เคยลา ผมวิ่ง ว่ายน�้า ขึ้นเขาลงห้วยมาหมด พอเป็นอย่างนั้น ผมก็มาตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าอยากมีอายุยืนยาวถึง 120 ปี 2. ที่ผมตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอายุถึง 120 ปี ก็เพราะ หนึ่ง ผมเป็นหมอ เลยอยากทดลองกับตัวเอง และสอง เป็นการท�าให้ ตัวเองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่นอนป่วย ถ้าเป็นคนอื่นที่มีอายุขนาดนี้ เขาป่วยตายกันไปเเล้ว แต่ผมยังเเข็งแรง ขับรถทางไกลไปหัวหิน ไปไหนมาไหนได้สบายๆ 3. ผมกินแบบช้าง ม้า วัว ควาย ไม่ได้กินแบบเสือ สิงโต หมา แมว เนื้อสัตว์ผมจะกินให้น้อยที่สุด กินเเต่ผัก กินผลไม้ ก็ท�าให้ แข็งแรงน่ะสิ ตลอดชีวติ ผมให้เลือดไปทัง้ หมด 114 ครัง้ ได้เลือดรวม 60 ลิตร ผมให้เลือดจนถึงอายุ 70 กว่าปีเพราะแข็งแรง คนปกติแค่อายุ 60 เขาก็หยุดให้เเล้ว เพราะกรุ๊ปเลือดผมเป็นเอบี หายาก มีน้อย

4. สุขภาพที่ดีมาจากการออกก�าลังกายสม�่าเสมอ น�้าหนัก ส่วนสูงต้องเป๊ะ คนอ้วนๆ ตายเร็วทัง้ นัน้ แหละ สังเกตดีๆ คนอายุยนื รูปร่างจะสูงเพรียว แต่ถ้าอ้วน ความดัน เบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคอะไรร้อยแปด สุดท้ายก็ตายเร็ว 5. ถ้าอยากดูแลสุขภาพตัวเอง เริ่มต้นง่ายๆ แค่ดูน�้าหนักกับ ส่วนสูง ผูช้ ายสูงกีเ่ ซนติเมตรให้เอา 100 ลบ แก้ผา้ ชัง่ น�า้ หนักเลยนะ สมมติสงู 170 หัวเด็ดตีนขาดอย่าเกิน 70 กิโลกรัม ถ้าจะให้ดยี งิ่ ไปอีก เอา 105 ลบ ส่วนผู้หญิงให้เอา 110 ลบ หุ่นนางงามอย่าง อาภัสรา หงสกุล สูง 170 น�้าหนัก 50 กิโลกรัม เห็นไหมเขาถึงได้เป็น มิสยูนิเวิร์ส 6. การวิง่ เป็นการออกก�าลังกายทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งมีสระว่ายน�้า ไม่ตอ้ งมีอปุ กรณ์อะไร นอกจากไปซือ้ รองเท้ามาคูห่ นึง่ คนวัยท�างาน ควรหาเวลาออกก�าลังกายอย่างน้อยๆ 3-4 วันใน 1 สัปดาห์ ก็ไปวิง่ สิ ให้ได้สกั วันละ 5 กิโลเมตร วิง่ แล้วหัวใจก็แข็งแรง กล้ามเนือ้ เเข็งแรง เหงื่อออก น�า้ หนักตัวก็จะลดลง 7. คนเราก็มีอยู่สองอย่าง มีคิดผิดกับคิดถูก ที่บอกว่ายิ่งแก่ ยิ่งหมดไฟในการมีชีวิต ก็คนแบบนั้นมันคิดไม่เป็นไง หรือไม่ได้คิด เอาแต่เทีย่ วเตร่ กินเหล้าเมายา สูบบุหรี่ เทีย่ วหามรุง่ หามค�า่ แต่ผมไม่ ทุกวันนี้สนุกจะตาย ทดลองใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ 8. ค�าว่า ‘ความสุข’ กับ ‘อายุยืน’ นั้นมาคู่กัน สุขอื่นใดยิ่งกว่า ความสงบไม่มี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ เพราะฉะนั้น เราก็ทา� จิตใจ ให้สบาย สงบ ไม่เครียด ไม่จุ้นจ้าน ไม่หาเรื่อง ไม่โกรธ จิตใจมันก็ สบาย แล้วสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศล คนชั่ว คนใจบาปหยาบช้า ไม่มที างมีความสุขและอายุยนื ยาวได้เลย คุณต้องท�าจิตใจให้สบาย สร้างแต่บุญกุศล และท�าแต่ความดี 9. ผมแทบไม่มีเรื่องที่เสียดายในชีวิต เพราะผมวางแผนไว้หมด ทุกอย่าง ผมเริ่มต้นดูแลสุขภาพมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆ วางแผน ทุกอย่างตั้งแต่การออกก�าลังกาย การกินอาหาร และพักผ่อน นอนหลับ เรือ่ งทีเ่ สียดายเกือบจะไม่มี เพราะชีวติ มันคือการวางแผน ผมวางแผนไว้ตั้งแต่หนุ่มๆ และมันเป็นไปตามแผนหมดทุกอย่าง หนังสืองานศพก็มี ความหมายของการมีหนังสืองานศพของตัวเอง คือการเตรียมตัวเตรียมใจ พูดง่ายๆ ว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้แล้ว คนเขียนค�าไว้อาลัยให้เสร็จสรรพเรียบร้อยหมด 10. สิ่งที่มีคุณค่าส�าหรับคนวัยผมก็คือการเห็นความก้าวหน้า ของลูกหลานและเหลน ลูกทุกคนมีครอบครัวที่ดี เหมือนกับเรา ปลูกต้นไม้ เห็นต้นไม้ออกดอกผล ไม่มีด้วงไม่มีแมลงมาเกาะ มันก็คือความสุข 11. ชีวิตคนเราไม่ต้องมีต้นแบบ ตัวเราเป็นต้นแบบของตัวเอง ได้ อย่างผมไง ผมดูแลสุขภาพ วางแผนชีวิตตัวเองมาตลอดตั้งแต่ ยังหนุ่มๆ ไม่จ�าเป็นต้องหาต้นแบบจากที่ไหน

ATCHARAPAN PAIBULSUWAN

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (อายุ 64 ปี) นักแสดง, ครูสอนโยคะ และผู้พิพากษาสมทบ ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี

12. คนเราไม่ควรจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่ท�าอะไรเลย อย่างชีวิตป้าบางทีเหมือนจะไม่มีอะไร ก็ยังมีอะไรให้ท�า ให้ตื่นเต้น อยู่ทุกวัน แต่ไม่ต้องไปมองหาความตื่นเต้นหรอก เพราะมันจะ กลายเป็นการเสแสร้ง แค่เอาใจใส่ไปกับทุกสิ่งที่เราท�า อย่าคิดว่า มันเป็นแค่หน้าที่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป 13. พอมาถึงวัยนี้แล้ว มันท�าให้ป้ารู้ว่าเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งส�าคัญ ในชีวติ แต่สงิ่ ส�าคัญคือทุกกิจกรรมในชีวติ และผลประโยชน์ทคี่ นอืน่ ได้รับจากการกระท�าของเราต่างหาก 14. ถ้าเรารู้ตัวดีว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ และสิ่งที่ท�าเป็นเรื่องที่ดี ก็ไม่ตอ้ งไปแคร์วา่ คนอืน่ จะคิดอย่างไรหรอก ไม่ตอ้ งห่วงหน้าตาเลย เพราะเราไม่ได้ท�าเพื่อหน้าตา เราท�าเพราะเป็นงาน เป็นหน้าที่ เป็นสิ่งที่ควรท�า คุณค่ามันเกิดจากหลายๆ อย่างรวมกัน ทั้งผลงาน การมีเงินไว้เลี้ยงชีพ ไปจนถึงประโยชน์ที่เกิดกับตัวเองและผู้อื่น 15. เราทุ ก คนมี บ ทบาท มี ห น้ า ที่ ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น อย่าไปคิดว่า ‘มันไม่ใช่เรื่องของฉัน’ บางเรื่องในสังคมเกิดมาจาก


SHAIWATNA KUPRATAKUL รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล (อายุ 76 ปี) นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนเจ้าของ นามปากกา ‘ชัยคุปต์’ ที่มีผลงานเขียนทาง ด้านวิทยาศาสตร์ มากมาย เช่น รวมเรื่องสั้น วิทยาศาสตร์ อุโมงค์ทะลุมิติ ฯลฯ

ช่องว่างเล็กๆ ที่เราอาจจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง 16. บางคนเจอปัญหาเลวร้ายในชีวิต อยากฆ่าตัวตาย ไม่ต้อง ฆ่าตัวตายตอนนี้หรอกเชื่อสิ เดี๋ยวสักวันก็ต้องตายเหมือนกันหมด ท�าวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่า จะได้ไม่ต้องเสียดายอะไร 17. มันเป็นเรื่องส� าคัญมากที่คนเราจะต้องใส่ใจกันทุกวัน อย่ารอไปเสียใจในวันทีเ่ ขาจากไปแล้ว บางทีเราช่วยคนไม่ได้ทงั้ หมด หรอก แต่คนเราต่างก็ต้องการมีใครรับฟัง มีใครท�าให้เขารู้สึก ไว้วางใจและอบอุ่นใจ 18. ป้าไม่อยูก่ บั ความฝัน ป้าอยูก่ บั ความจริง เพราะไม่รวู้ า่ ความฝัน จะเกิดขึ้นจริงไหม แต่ความจริงมันเกิดขึ้นแน่ๆ มันมาอยู่ตรงหน้า แล้ว ถ้ามัวแต่อยูก่ บั ความฝันและความคิดทีว่ า่ ‘ฉันน่าจะท�าอย่างโน้น ฉันน่าจะท�าอย่างนี้’ ก็ไม่ได้เต็มที่กับสิ่งที่กา� ลังท�าอยู่สักที 19. เวลามีอะไรเข้ามา ป้าจะพิจารณา ถ้าเหมาะสมที่จะท�า ก็ท�าเลย วิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ท�าให้ป้าไม่เสียดาย อย่างตอนนี้ ถ้าถามว่าอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยไหนหรือเปล่า ค�าตอบก็คอื ไม่ เพราะในทุกๆ ช่วงชีวิตเหล่านั้น ป้าได้เต็มที่กับมันแล้ว 20. ชีวิตป้าไม่มีคา� ว่า ‘เดี๋ยว’ มีแต่ ‘เดี๋ยวนี้’ ‘ทันที’ เพราะเมื่อ เวลามันผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถเรียกเวลานั้นกลับมาได้ ฉะนั้น เวลาจะท�าอะไรต้องท�าทันที 21. เราต้องรู้จักรักตัวเอง เห็นคุณค่าตัวเอง มีศักดิ์ศรี แล้วก็รัก พ่อแม่ เรามักจะคิดว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นหมูในอวย จะพูดให้เขา ชอกช�้ายังไงก็ได้ เขารักเรา เขาทนเราได้ ในขณะที่คนอื่นที่เดินผ่าน เข้ า มาในชี วิ ต เราเดี๋ ย วเดี ย ว กลั บ พุ ่ ง ทั้ ง ตั ว ไปหาเขา กลั ว เขา อยากเอาใจเขา ก็ลองคิดดูว่าที่เราท�าแบบนั้น เราให้เกียรติตัวเอง พอหรือยัง 22. ส�าหรับเด็กๆ รุ่นใหม่ อย่าไปเซ็ง อย่าไปเบื่อ ช่วงชีวิต ตอนนี้เป็นเวลาส�าหรับการเรียนและการงาน เต็มที่กับมัน ถ้าผ่าน ช่วงของการเรียนไปแล้ว มันผ่านแล้วผ่านเลยนะ ช่วงเวลาที่ลุ้นว่า จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ในตอนท�างานแรกๆ ก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะ มันจะมันเฉพาะช่วงเวลานัน้ เข้มข้นเฉพาะช่วงเวลานัน้ และถ้าผ่าน ไปแล้วก็ผ่านไปเลย

23. ผมอยากขอบคุ ณ ความยากจนตอนเป็ น เด็ ก การซือ้ หนังสือเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก ผมต้องเก็บเงินประมาณ หนึง่ เดือนถึงจะซือ้ หนังสือได้หนึง่ เล่ม ดังนัน้ ด้วยความทีเ่ รา ไม่มเี งินจะซือ้ หนังสือแต่อยากอ่านหนังสือ จะให้ทา� ยังไงล่ะ ก็อ่านแหลก ผมได้เงินไปโรงเรียนวันละสลึงเอง ผมก็จะกิน ไม่เกิน 15 สตางค์ ที่เหลือก็หยอดกระปุก เดือนหนึ่งก็ได้ สองบาท ก็พอซื้อหนังสือได้ 24. การอ่านหนังสือท�าให้ผมไปเจอข้อความที่เป็น ประโยชน์กับผมมากๆ ก็คือพุทธวจนะ ‘อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน’ มันโดนใจผมมากจนต้องจด ไว้เลย อีกข้อความคือ ‘การเป็นหนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่ง’ และ สองประโยคนีก้ เ็ ป็นหลักของผมมาตัง้ แต่เด็ก ทุกอย่างทีผ่ ม อยากได้ผมต้องหามา แล้วหาโดยไม่ต้องเบียดเบียนใคร 25. ทุกวันนีผ้ มซือ้ ของไม่วา่ จะซือ้ ของบาทสองบาท เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นล้าน ซื้อบ้าน ผมก็จะซื้อเงินสดหมดเลย ทุกวันนี้ผมก็ยังยึดนิสัยตรงนี้อยู่ แล้วผมก็ไม่เคยเป็นหนี้ แม้แต่บาทเดียว มีคนสงสัยว่าท�าได้ยังไง ก็มีวินัยในการใช้ เงิน วางแผนในการใช้เงิน แต่ผมก็ไม่ได้แนะน�าให้ทุกคน ท�าตามผมนะครับ ผมไม่มีทั้งบัตรเครดิต ไม่มีทั้งเอทีเอ็ม มันเป็นการทดลองของผมว่าเราจะท�าได้ไหม จะอยู่ได้ไหม 26. ต้องระวังสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุแห่งทุกข์สามข้อ โลภ โกรธ หลง บางทีเราไม่รตู้ วั คิดว่าเรือ่ งธรรมดา ใครๆ ก็อยากมีเงินเยอะ ผมจึงมีอกี ข้อคิดคอยเตือนใจว่า ระวังของขวัญจากชาวกรีก Beware of Greek bearing gifts. มันคืออะไร ก็คือของขวัญ รางวัลอะไรที่มีคนเสนอมาแล้วดีเกินไป อย่ารับเด็ดขาด ที่มาของค�านี้ก็คือ วรรณกรรมระดับโลก อีเลียด หรือ สงครามกรุงทรอย 27. เราต้องสังเกตตัวเอง ถ้าไม่สบายบ่อยโดยไม่มสี าเหตุ หงุดหงิดบ่อย เราตั้งใจท�างานแต่ท�าไมไม่มีคนชอบเราเลย เอาล่ะ ถึงเวลาต้องทบทวนตัวเองแล้ว สาเหตุมนั จะมาจาก สองอย่าง หนึ่ง จากตัวเราเอง หรือสอง จากคนอื่น แต่ สาเหตุที่คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นก็คือสาเหตุจากตัวเอง แต่ถ้าทบทวนตัวเองก็จะเห็น 28. ชีวติ ไม่ตอ้ งไปเคร่งครัดมากมายนักหรอก ยังมีสสี นั

ในชีวิตได้ ยังดูหนัง ฟังเพลง สนุกกับชีวิตได้ แต่บางเรื่อง ผมก็จะไม่ท�า เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ ไปในที่ที่ไม่ควรไป เที่ยวกลางคืนไม่เอา 29. ส�าหรับความรัก เรือ่ งใหญ่ทสี่ ดุ ก็คอื ต้องจริงใจต่อกัน ต้องมีความปรารถนาทีอ่ ยากให้อกี ฝ่ายมีความสุข ไม่อยากให้ อีกคนเป็นทุกข์ พูดง่ายๆ ก็คอื ต้องคิดถึงอกเขาอกเรา คิดถึง จิตใจของเขา จะคิด จะท�า จะพูดอะไร ให้คา� นึงถึงความรูส้ กึ ของอีกคนหนึ่งเสมอ เราไม่ชอบแบบไหน เราก็อย่าไปท�า 30. ผมเชื่อว่า คนจ�านวนมากกลัวตาย กลัวตกนรก กลัวคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ตัวเองเคยท�าไม่ดี และนั่นคือ ช่วงที่ทรมานมาก ผมว่าการเตรียมตัวตายยิ่งเร็วยิ่งดี โดย ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตอย่างไร เรามีสิ่งดีๆ ให้นึกถึงไหม ถามว่ากลัวตายไหม ไม่กลัวนะ มันยิ่งท�าให้ผมมีสติใน การใช้ชีวิตมากขึ้น เวลาจะคิดจะพูดก็ต้องไตร่ตรอง ค�าพูด เมื่อพูดไปแล้วต้องรักษา 31. สิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวก็คือ กลัวอยู่ในภาวะที่ ช่วยตัวเองไม่ได้ และเป็นภาระให้กับคนอื่น ทุกวันนี้ก็ยัง กลัวอยู่ ผมก็เลยเข้าใจในบริบทของต่างประเทศที่มีการการุณยฆาต ที่ให้หมอช่วยคนป่วยที่หมดสภาพและอยาก ตาย ถ้าถามผม ในวันที่ผมหมดสภาพแล้ว ไม่มีประโยชน์ แล้ว ผมก็อยากจะไปโดยที่ไม่ทรมาน 32. ในยุคของผม เรามีสถาบันสังคมที่ส�าคัญมากๆ 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันผูใ้ หญ่ หมายถึงผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในสังคม ในครอบครัว, สถาบันสงฆ์, สถาบันครู และสถาบันเพื่อน ศักดิส์ ทิ ธิม์ าก แต่กอ่ นผูใ้ หญ่กเ็ ป็นทีน่ า่ เคารพจริงๆ เราไหว้ ได้อย่างสนิทใจ อย่างสถาบันครูกส็ า� คัญ ผมยังจ�าครูในสมัย เด็กๆ ได้ดี อย่างพระสงฆ์เราก็นบั ถือได้จริงๆ คนไทยสมัยก่อน เวลาต่อยกัน ถ้าพระผ่านมายังหยุดไหว้แล้วค่อยต่อยกันต่อ สถาบันเพือ่ นคือ เมือ่ ก่อนเพือ่ นจะไม่หากินกับเพือ่ นนะครับ เพื่อนที่คิดไม่ดีกับเพื่อนจะไม่มี แต่เดี๋ยวนี้... 33. เงินส�าคัญ แต่ไม่สา� คัญทีส่ ดุ เราต้องมีเงินเพือ่ ดูแล ตัวเอง ดูแลคนทีเ่ รารับผิดชอบได้ และถ้าเราขยันเราก็รวยได้ แต่อย่าไปบ้าเงิน วิธไี หนได้เงินเอาหมด อย่าไปท�า แล้วจะเสียใจ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นสัจจะวาจาที่จริงเสมอ


34. ทุกวันนีค้ วามสุขของพ่อคือการเป็นนักดนตรี อายุขนาดนี้ ก็ยังฝึกดนตรีอยู่ เครื่องดนตรีก็มีเต็มบ้าน พอว่างๆ ก็มานั่งเล่น เปียโน เป่าแซกโซโฟน หรือเขียนเพลง ขายได้ไม่ได้ไม่สน เพราะ ความสุ ข คื อ การได้ นั่ ง เขี ย นเพลง แล้ ว เขี ย นเสร็ จ ก็ ไ ม่ ข าย ใครอยากได้ก็เอาไปร้องเลย จะให้เงินหรือไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไร 35. ชีวติ คนเราไม่ตอ้ งไปมองคนอืน่ มองแค่ตวั เราเองนีแ่ หละ คนอืน่ จะร�า่ รวยล้นฟ้ายังไงก็ชา่ งเขา เรามุง่ ไปแค่สงิ่ ทีเ่ ราต้องการ ท�าให้ได้ ท�าให้สา� เร็จ ไม่ตอ้ งไปเปรียบเทียบกับใคร ชอบอะไรก็ทา� ไป อย่างที่ตัวเองชอบ แต่ต้องท�าให้ส�าเร็จนะ ถ้าไม่ส�าเร็จก็ลอง เปลี่ยนไปท�าอย่างอื่นดู 36. สมัยก่อนคนจีนเขามาจากแผ่นดินใหญ่เขาไม่มอี ะไรเลย บางคนก็มาขายไม้ขดี ขายยาดม ขายลูกอม แต่เขาก็ยงั ตัง้ ตัวเป็น เถ้าแก่ขนึ้ มาได้ เพราะเขาท�าจริง รักในงานทีท่ า� และท�าในงานทีร่ กั ถ้าเราไม่รกั เราก็จะไม่อยากท�า ต่อให้จะส�าเร็จหรือไม่สา� เร็จ ถ้าได้ทา� ในสิง่ ทีร่ กั ก็จะไม่เสียดายทีล่ งแรงไป เพราะถือว่าได้ทา� เต็มทีแ่ ล้ว 37. ทุกวันนีไ้ ม่เคยเสียดายอะไรเลย ตอนนีถ้ อื ว่าได้กา� ไรชีวติ มา 20 ปีแล้ว ชีวติ พ่อไม่เคยมีความเศร้า ไม่เคยร้องไห้ แต่เสียใจ อยูอ่ ย่างเดียวตอนทีพ่ อ่ แม่ตาย แต่เราไม่มอี ะไรจะให้แก แกเลีย้ ง เรามา ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลย เพราะออกจากบ้านมาท�างาน ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 15 เข้ากรุงเทพฯ โดยไม่รู้จักใครเลย 38. พ่อไม่เคยท�าตามอย่างใคร เห็นคนนี้เขาเก่งทางนี้ เราก็ ไม่ต้องไปแข่งกับเขา แต่ให้ไปหาทางอื่นเอา แล้วจะเจอทางที่ เป็นของตัวเอง ส่วนคนไหนเก่งก็อย่าถือว่าตัวเองเก่ง จงนึกเสมอ ว่าเรายังไม่เก่ง ถ้าถือว่าเก่ง เราก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ 39. คนทีเ่ รียนมาเยอะๆ หลายคน พอมาปฏิบตั จิ ริงก็ใช้ไม่ได้ เพราะไม่ เ คยลงมือ ท�า เหมือ นเวลาเป่ า แซกโซโฟน ถ้ า เน้ น

แต่จะเป่าให้ตรงโน้ตอย่างเดียว ส�าเนียงก็จะใช้ไม่ได้ ทางทีถ่ กู คืออ่านโน้ตแล้วต้องจ�าด้วย จากนั้นค่อยหาทางเป่าให้มัน เป็นทางของเรา แล้วเสียงทีอ่ อกมาจะไม่เหมือนใคร เหมือน การใช้ชีวิตนั่นแหละ เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ให้มัน เป็นตัวเรา อย่าไปเชื่อหรือฟังเสียงคนอื่นมาก 40. โซเชียลมีเดียก็เหมือนกัน อย่าไปฟังมันมาก เพราะ แป๊บเดียวมันก็ทา� ให้เราพังได้ ถ้าเราไปฟังเสียงคนไม่รจู้ กั เยอะๆ ประสาทเราก็จะเสีย พอประสาทเสียก็ท�าอะไรไม่ถูก และ จะไม่กล้าท�าอะไรเลย 41. คนเรามีได้ก็ต้องมีเสีย จะมาได้อย่างเดียวได้ยังไง เหมือนเวลาซื้อรถดีๆ มาขับ พอขับไปชนตู้มเดียว รถแพง แค่ไหนก็หมดค่า บางคนตายไปก็มี เพราะฉะนั้น ใช้ชีวิต ให้ถูกต้อง เสียแล้วเสียไป คิดดีๆ ว่าสิ่งที่เสียไป เราเคยได้ มาเยอะกว่านี้อีก 42. พ่อไม่เคยถือว่าความรักเป็นเรื่องอมตะ เพราะ ความรักเป็นสิ่งเลื่อนลอย รักได้ก็จากได้ ไม่เคยร้องไห้กับ การที่เมียจากไป อยากไปก็ไป ฉันไม่ว่า ไม่รักก็ไม่ต้องรัก มันเป็นเรื่องขี้หมา บางคนเลิกกับเมียร้องไห้จะเป็นจะตาย จะบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะ เพราะคนไม่รกั ท�ายังไงเขาก็ไม่รกั 43. ที่อารมณ์ดีได้ตลอดเวลาเพราะเป็นคนไม่คิดมาก เรื่องเครียดๆ ก็ข�าได้ ลูกเมียจะเครียด เราก็ข�าว่าจะเครียด กันท�าไมวะ ถ้าลูกทะเลาะกันก็จะเดินออกจากบ้านเลย ไม่อยู่ฟัง เพราะถ้าเราฟังแต่เรื่องดีๆ ชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆ แต่ถ้าฟังเรื่องร้ายๆ ชีวิตมันก็ร้าย พอมีคนมาพูดเรื่องร้ายๆ ให้ฟังก็จะแกล้งท�าหูทวนลม ใครพูดตลกๆ ถึงจะคุยด้วย ยกเว้นคนเมา เพราะคุยกับมันไม่รู้เรื่อง 44. พ่อไม่เคยกลัวแก่ เพราะคนเราถึงเวลาก็ต้องแก่ เขาให้พ่อไปดึงหน้าก็ไม่เอา ไม่ต้องไปดึง คนเราความแก่ ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรอก มันอยู่ที่ใจกับปาก ถ้าปากไม่ดี ใครก็ไม่มอง ส่วนใจก็ต้องท�าตัวให้ไม่แก่ ทุกวันนี้ก็ไม่เคย คิดว่าตัวเองแก่ ถ้าคิดว่าแก่กค็ งต้องอยูบ่ า้ น ไม่ตอ้ งท�าอะไร แล้ว แบบนั้นไม่ใช่พ่อ

UDOM SONGSAENG

อุดม ทรงแสง หรือ อุดม ชวนชื่น (อายุ 80 ปี) นักแสดง, นักดนตรี

SUCHADEE MANEEWONG สุชาดี มณีวงศ์ (อายุ 71 ปี) ผู้ก่อตั้งรายการสารคดีโทรทัศน์ กระจกหกด้าน, กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทริลเลีย่ นส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ�ากัด 45. ที่บอกว่าเรายังมีไฟในการท�างานอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าเรา ท�าตัวให้ไม่แก่ เราอยากมีชวี ติ อยูอ่ ย่างแข็งแรง ตายไม่กลัว แต่กลัวป่วย เพราะฉะนั้น ก็จะดูแลตัวเองทุกอย่าง ก�าหนดอาหาร กินวิตามิน พักผ่อนมากๆ ตรวจร่างกายเสมอ และที่ส�าคัญคือ ‘ไม่โกรธ’ เลย 46. เมื่อก่อนเป็นคนที่ใจร้อนมาก ทุ่มเป็นทุ่ม เขวี้ยงเป็นเขวี้ยง ต่อยเป็นต่อย เพราะเราท�างานสื่อ มีลูกน้องผู้ชายเยอะ ถ้าเรา ไม่เด็ดขาด ลูกน้องก็จะไม่เกรงใจ แต่เดีย๋ วนีก้ ป็ รับตัว สืบเนือ่ งมาจาก การรักตัวเอง กังวลเรื่องสุขภาพตัวเอง เริ่มละวาง ธรรมะก็มีส่วน ตั้งแต่อายุสามสิบกว่าๆ ก็นั่งสมาธิภาวนา รักษาศีล และท�าทาน 47. เราเพิง่ จะฝึกตัวเองให้ไม่โกรธเลยได้สกั สองปี ไม่มคี วามโกรธ เลย สมัยก่อนเดือดมาก ทะเลาะกับต� ารวจ ทะเลาะกับทหาร บอกเลยไม่กลัวหรอก แต่เจอครูบาอาจารย์ดี ท่านก็สอนว่าอย่าถือ อัตตา อย่ายึดมั่นถือมั่น ก็เริ่มลดทุกอย่างลง ข้อดีของการไม่โกรธ คือท�าให้เราสบายใจ และไม่เป็นมะเร็ง (หัวเราะ) 48. สิ่งที่น่าห่วงส�าหรับเด็กยุคนี้คือสังคมหมุนไปเร็วเหลือเกิน บางครั้งเขาก็รับเทคโนโลยีใหม่ๆ กระแสวัฒนธรรมใหม่ๆ โดย ไม่กลัน่ ไม่กรอง เขาเสพทุกอย่างด้วยความรวดเร็วและไม่มภี มู ติ า้ นทาน เพราะฉะนัน้ น้อยรายทีเ่ อาตัวรอด และควบคุมตัวเองได้ เพราะเวลา ที่อยู่ในสังคม ถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ เราจะไปใหญ่โตในโลกนี้ ได้อย่างไร 49. การเสพสิง่ ใหม่ๆ ไม่ใช่เรือ่ งผิด เสพไปเถอะ ถ้ามีภมู ติ า้ นทาน เมือ่ ตัวเองมีภมู ติ ้านทานก็จะรู้ว่าอันนีถ้ กู อันนีไ้ ม่ถกู ทุกวันนีเ้ ราเอง ก็ยังให้วัคซีนตัวเองตลอดเวลา ในทางโลกเราก็ต้องฉีดวัคซีนหวัด อย่างตอนที่ระบาด เราเองก็แค่แสบๆ คันๆ คอ แล้ววัคซีนของใจ เราเองล่ะ ทาน ศีล ภาวนา เราต้องมีให้กับตัวเอง 50. การจะสอนคนมีสองแบบ หนึ่ง สอนปาวๆ เข้าหูซ้ายทะลุ หูขวา สอง เราท�าให้เขาดู แบบนี้มันซาบซึ้งกว่ากัน สมัยเราสูบบุหรี่ ลูกหัดสูบตาม เราก็ไม่ต้องไปว่าเขา แต่พอเราเลิก เขาก็เลิกไปเอง 51. ทุกวันนีส้ นุกกับชีวติ จะตาย คติพจน์เรามีมาตัง้ แต่เด็กๆ แล้วว่า ต้อง ‘รักตัวเองให้เป็น’ ถ้าเธอไม่รกั ตัวเองเธอจะรักใครไม่ได้ในโลกนี้ คนที่เอาแต่ดูแลแต่คนอื่นแต่ไม่ดูแลตัวเองเลย นั่นไม่ถูกต้อง 52. เรือ่ งของความรักก็เช่นกัน ความรักคือการท�าให้คนทีเ่ รารัก มีความสุขอย่างถูกท�านองคลองธรรม สมมติ สมัยเด็กๆ ถ้าลูกจะขอ ซือ้ รถ เราบอกเลยไม่ให้ เพราะว่าไม่ถกู ท�านองคลองธรรม เดีย๋ วเธอ ก็ไปเสยยายแก่ตาย อย่าใจอ่อน เราบอกเลยว่า ขอโทษนะ บางที เธออาจฟังแล้วไม่ถูกหู แต่เป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องสอน 53. ข้อดีของอายุที่มากขึ้นคือ ท�าให้เราฉลาด ตอนนี้ให้กลับไป เป็นสาวเอ๊าะๆ ผิวเต่งตึง ไม่เอา ขออยู่อย่างนี้ เพราะฉลาด เรามอง โลกอย่างคนฉลาด ไม่ได้มองอย่างคนโง่ ไม่กลัวไอ้โน่นกลัวไอ้นี่ รักไอ้โน่นโกรธไอ้นี่ แต่ตอนนีอ้ ารมณ์เรามันราบเรียบ รูว้ า่ สิง่ รอบตัวเรา มันไม่ใช่ของจริง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 54. วิชาชีวติ เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สิง่ นีไ้ ม่มใี ครสอน อย่างเราผ่านชีวติ มาหมดแล้ว แก่ตวั ไปก็มสี ตางค์ดแู ลตัวเอง มีบา้ น อยู่ ไม่มีหนี้สิน เราต้องเรียนรู้และพอใจกับตัวเอง อย่าไปมองคนที่ เขาดีกว่าเรา อย่าไปมองเสี่ยแสนล้าน เสี่ยสองแสนล้าน 55. เราไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเลยนะ แต่เราจะบอกว่า ตัวเองเป็นคน ‘เลวน้อย’ คนอื่นเขาเลวกันสุดกู่ แต่เราเลวนิดเดียว ถามว่าเป็นมนุษย์มนั ไม่เลวได้ไหม ไม่ได้หรอก อย่างไรมนุษย์กต็ ้อง มีความเลวอยู่บ้าง


56. ข้อดีของคนแก่ คือ เราได้ผา่ นกาลเวลามามาก กาลเวลา เหล่านัน้ ก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรูข้ อ้ ดีขอ้ เสียข้อบกพร่อง ของเรา นี่คือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ยิ่งกว่าคนหนุ่มคนสาว เพราะคนหนุ่มคนสาวเขายังวัยไม่ถึง เขาก็ยังเห็นไม่พอ ยังฟัง มาไม่พอ แต่ขณะเดียวกันเวลาคุยกับคนหนุ่มคนสาว เราก็ได้ ประโยชน์จากคนหนุ่มคนสาว 57. วิธีที่จะท�าให้ตัวเองไม่เก่าก็คือ หนึ่ง อ่านหนังสือใหม่ๆ อยู่เรื่อย และสอง พบคนใหม่ๆ อยู่เรื่อย ผมชอบแสวงหาเพื่อน ตลอดเวลา การได้พบคนหนุ่มมันท�าให้ผมได้รู้อะไรใหม่ๆ เยอะ 58. คนแก่ นั บ ว่ า เป็ น ปั ญ ญาของสั ง คม เป็ น ชราธรรม เป็นสิง่ ทีค่ นหนุม่ คนสาวไม่มี ในขณะเดียวกัน คนแก่กต็ อ้ งไม่คดิ ว่า ตัวเองวิเศษวิโสกว่าคนหนุม่ สาว ต้องพึง่ พาซึง่ กันและกัน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน ผู้หญิงเคารพผู้ชาย ผู้ชาย เคารพผู้หญิง มนุษย์เคารพสัตว์ เคารพป่าไม้ เคารพต้นไม้ 59. การย้อนไปเสียดายเรือ่ งในอดีตไม่มปี ระโยชน์อะไรหรอก แต่ถ้าให้คิดดูก็จะมีว่า ตอนหนุ่มๆ ผมก็ใจร้อนมากเกินไป เอาแต่ใจตัวมากเกินไป บางทีลกู น้องเขาก็เดือดร้อน แต่เราไม่รตู้ วั ผมค่อนข้างเผด็จการ ถ้าแก้ได้ก็อยากจะลดทอนความใจร้อน ให้ใจเย็นลง 60. ใจเย็น เป็ น ของดี ศาสนาพุท ธยกย่ อ งความใจเย็น นิพพานแปลว่าเย็น ยิ่งหนุ่มยิ่งสาวยิ่งต้องใจเย็นให้มาก มนุษย์ เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ต้องฝึกให้เป็นคนประเสริฐ เป็นเลิศ เมืองไทย ขาดตรงนี้ กลายเป็นฝึกให้เป็นคนกึ่งดิบกึ่งดี ฝึกคนให้หาเงิน หาอ�านาจ ไม่ฝึกให้คนเป็นเลิศ 61. Slow is beautiful. ความช้าเป็นของดี ของงาม จิว๋ แต่แจ๋ว ของเล็กๆ นี่แหละงาม คนไทยเราสมัยก่อนเขาก็มุ่งไปที่ความเล็กความน้อย สังคมเดี๋ยวนี้เน้นให้คนท�าอะไรเร็วๆ แต่การท�า อะไรเร็วๆ มันจะท�าลายตัวคุณเองนะ ท�าลายร่างกาย ท�าลายจิตใจ ท�าลายสมอง แล้วเราก็ไปฝังหัวหมดทุกอย่าง ต้องมีรถไฟที่เร็ว เรือบินทีเ่ ร็ว หารูไ้ ม่วา่ เครือ่ งยนต์กลไกทีเ่ ร็วมันให้โทษ เทคโนโลยี กระแสหลักให้โทษมากกว่าให้คุณ 62. สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับชีวิตเรา เรามักจะมองข้าม เพราะเรา ไปเชือ่ ฝรัง่ I think therefore I am. คิดเยอะแปลว่าฉลาด แต่คดิ เก่ง เท่าไหร่กไ็ ม่สามารถเป็นคนดีได้นะ มันคนละเรือ่ งกัน พระพุทธเจ้า ท่านตรัสรู้เพราะอานาปานสติ ท่านเดินตามลมหายใจ ถ้าคุณ อยากใช้ชีวิตให้ช้า คุณก็เดินลมหายใจให้ช้าลง คุณสังเกตสิว่า ถ้าคุณหายใจเร็ว คุณก�าลังผิดปกติ เวลาคุณเครียดจัดก็จะ หายใจผิดปกติ 63. ถามว่ากลัวตายไหม เวลาตอบคุณจะตีฝีปากยังไงก็ได้ ว่าไม่กลัวตาย แต่มนุษย์มีความกลัวตลอดเวลา คุณต้องฝึกให้ ไม่กลัวตาย แล้วมนุษย์เราก็ไม่ได้กลัวตายอย่างเดียว เรากลัวจะ ตกงาน กลัวคนไม่นบั ถือ ความกลัวเป็นพืน้ ฐานของมนุษย์เลยนะ ลึกๆ แล้วเรามีเซ็กซ์ก็เพราะความกลัว เพราะเราคิดว่าอีกฝ่าย จะให้ความอบอุ่นกับเราได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเขา 64. การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เหมือนคุณว่ายน�้าไม่เป็น แล้วคุณเกาะหยวกกล้วย เกาะทางมะพร้าว แต่พระพุทธเจ้าท่าน สอนว่า คุณต้องว่ายน�า้ ให้เป็น ท่านสอนให้คณ ุ เอาชนะความกลัว ให้ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อคุณหมดความกลัว คุณก็จะไม่มีความเกลียด แล้วถ้าคุณให้อภัยได้ ก็เพราะคุณไม่มีอะไรจะต้องกลัว 65. คนถือพุทธต้องภาวนาทุกวัน เรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา เรามีความตายเป็นธรรมดา เราต้อง พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดา เราต้องเผชิญสิ่งที่ไม่รักเป็น ธรรมดา เรามีกรรมของเราเอง เราท�าอะไรไว้กรรมนัน้ ก็มาสนองเรา 66. ชีวิตคู่อย่าไปเชื่อฝรั่งมาก ที่บอกว่าคนสองคนเป็น คนคนเดียวกัน ไม่จริง คนสองคนเป็นคนละคนกัน ผู้ชายต้อง รู้จักเคารพผู้หญิง ผู้หญิงต้องรู้จักเคารพผู้ชาย อยู่ด้วยกัน กระทบกระทั่งกัน ต้องให้อภัย ทะเลาะกัน รุ่งเช้าต้องดีกัน อย่าปล่อยเอาไว้นาน มันไม่ดี ใครท�าผิดก็ขอโทษ เหมือนพระ ที่ต้องปลงอาบัติ ถึงจะอยู่กันยืด

SULAK SIVARAKSA

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (อายุ 83 ปี) นักคิดนักเขียนฝีปากกล้าคนส�าคัญของไทย เจ้าของนามปากกา ‘ส.ศิวรักษ์’ ที่ทุกคนรู้จักกันดี


16

67. ทุกวันนี้มีสองอย่างหลักๆ ที่ทา� อยู่ คือเขียนหนังสือ กับสอนหนังสือ เขียนหนังสือก็เพื่อท�าความเข้าใจชีวิตของ ตัวเอง สอนหนังสือก็คอื สอนเพือ่ ให้คนอืน่ เข้าใจชีวติ การท�า ความเข้าใจชีวติ จะท�าให้เรารูจ้ กั มนุษย์คนอืน่ และตัวเราชัดเจน มากขึน้ เพราะว่าเราอยูค่ นเดียวไม่ได้ เราจะด�าเนินชีวติ อย่าง สงบสุขได้ก็ต่อเมื่อรับรู้ว่าคนรอบๆ เรามีอยู่จริง 68. การเขียนเป็นสิง่ ทีม่ อบความสุขให้เรา เวลาทีเ่ ขียนหนังสือ เหมือนกับว่าเราได้ทา� ให้สงิ่ ทีม่ อี ยูข่ า้ งในตัวเราได้มที ที่ างอย่าง ชัดเจน การทีเ่ ราสามารถระบายอารมณ์ หรือท�าให้ตวั เองรูส้ กึ อิ่มสมบูรณ์ภายใน เป็นความสุขอย่างยิ่ง มันเป็นการท� า ความเข้าใจขั้นตอนการมีชีวิตอย่างหนึ่ง 69. คนมักจะบอกว่าในหนังสือของเราไม่มีตัวร้าย เพราะ เราคิดว่าจริงๆ แล้วไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้ายในสังคมหรอก ทุกคนอยากเป็นคนดี แต่วิถีชีวิตกดดันให้ต้องท�าอะไรที่ไม่ดี ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่ได้อยากไม่ดี เวลาเขียนเราจึงแสดงให้เขาได้ดวู า่ ความไม่อยากหรือความอยากของตัวละครเหล่านั้นคืออะไร พอคนอ่านเข้าใจ มันก็คือการที่มนุษย์เข้าใจมนุษย์ด้วยกัน สิ่งนี้จะท�าให้คนเราเห็นใจคนอื่นมากขึ้น 70. ช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดของเราคือช่วงที่รับราชการ และถูก กล่าวหาว่าประพฤติปฏิบัติมิชอบต่อหน้าที่ จนกระทั่งเขาให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ช่วงนั้นเป็นความมืดด�าของชีวิต มืดด�าเสียขนาดทีถ่ า้ รับมันไม่ทนั ทุกวันนีอ้ าจจะกลายเป็นคน ซึมเศร้าไปเลยก็ได้ เราอยูใ่ นคดีความหรือหลุมด�ามายาวนาน 23 ปี แต่ที่เราผลักตัวเองออกมาจากหลุมด�าได้ก็เพราะว่าเรา ไม่มที างเลือกอืน่ เหลือ คือถ้าเราอยูแ่ ต่ในหลุมด�าเท่ากับว่าเรา ไม่ได้ทา� อะไรเลย จึงไม่มที างเลือก ต้องโผล่ออกมาจากหลุมให้ได้ 71. อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่มองเห็นประโยชน์จาก สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย เราไม่ใช่คนประเภทปิดตา ที่คิดว่าฉัน ตกหลุมแล้วจะก้มหน้าอยู่อย่างนี้ เราไม่ก้มหน้า เราเงยหน้า พอเงยหน้าก็จะเห็นคนที่เขายื่นมือมาหา พอเราจับมือเขา ขึ้นไปจากหลุมสุดท้ายก็จะเจอทางเดินในชีวิต 72. ความทุกข์เป็นสิ่งที่เมื่อมันเข้ามาแล้ว เราต้องหา ประโยชน์จากมัน ถ้าความทุกข์เข้ามาแล้วเราจะบอกว่า ไม่เอา ไล่มนั ก็ไม่ไป มันจะอยูต่ รงนัน้ แหละ รูปร่างเป็นอย่างไร ก็คิดไม่ออก เราต้องนั่งคิดเลยว่าแล้วจะใช้ประโยชน์อะไร ต้องยืนสู้กับมันให้ได้ เรียนรู้สิว่ามันคืออะไร 73. ถ้าไม่อยากย้อนมาเสียดายเวลาในชีวิต สิ่งที่ชัดเจน ทีส่ ดุ คือเมือ่ คุณเลือกอะไรไปแล้ว ให้คณ ุ ก้าวต่อไปจากจุดนัน้ อย่าถอยหลัง ยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณก้าว เข้ามามันเป็นไฟ และแน่นอน ชีวิตมันย้อนหลังไม่ได้ คราวนี้ คุณก็ต้องเลือกว่าจะก้าวไปทางซ้ายหรือทางขวาถึงจะดีที่สุด 74. การมีอายุมากขึ้นจะท�าให้คุณเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต คุณจะมีโอกาสให้คนอืน่ มากขึน้ ถึงคุณไม่มที รัพย์สมบัตจิ ะให้ เขา แต่คณ ุ ให้ประสบการณ์เขาก็ได้ หรือการกระท�าบางอย่าง ที่ตอนเด็กไม่เข้าใจ เราก็เข้าใจมากขึ้น พอแก่เรารู้เลยนะว่า เราหรือเขามีความอยาก ความแก่มนั สอนให้เราอ่านชีวติ เป็น อ่านพฤติกรรมมนุษย์เป็น 75. อีกอย่างทีค่ วามแก่มอบให้ คือท�าให้เรากกกอดสิง่ ต่างๆ ไว้กับตัวเองน้อยลง เมื่อก่อนสิ่งที่ปล่อยวางไม่ได้เลยก็คือ การให้หนังสือคนอื่น (หัวเราะ) เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่มีค่า มากที่สุดส�าหรับเรา เดี๋ยวนี้ก็โอเค ไม่เป็นไร มีใครมาขอ เจ้าชายน้อย ก็เอาไป เราเก็บเวอร์ชันเก่าๆ ไว้พอ หรือใครยืม หนังสือไปไม่คืนก็ไม่เป็นไร เริ่มรู้ตัวว่าไม่มีที่วาง (หัวเราะ) 76. สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ส� า หรั บ คนแก่ ก็ คื อ การรั บ มื อ กั บ ความตายนี่แหละ ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อน มันเข้ามาเป็นวิถีชีวิต อยู่แล้ว ได้เห็นอยู่แล้ว เราก็แทบจะไม่ต้องรับมือเลย เหมือน อย่างตอนเด็กๆ เราดูเขาเผาศพบนกองฟืน ได้เห็นและรู้จัก ความตาย แต่ ส มั ย ใหม่ ค วามตายถู ก ซ่ อ นอยู ่ ใ นโลงศพ อันงดงาม อยูใ่ นเมรุ ท�าให้เราไม่ได้เรียนรู้ ไม่ใกล้ชดิ ไม่ตระหนัก ในความตาย การรับมือจึงท�าได้ยากกว่า น่าเสียดาย 77. นอกจากเรือ่ งความตาย คนแก่กค็ วรเรียนรูเ้ รือ่ งคนแก่ ด้วย อันนี้ส�าคัญมาก เพราะว่าถ้าเราแก่ผิดทางนี่ยุ่งเลย แก่แล้วโมโห แก่แล้วเครียด มีปญ ั หากับลูกหลาน มันเป็นภาระ หมด เราควรเรียนรู้ว่าแก่แล้วท�าอย่างไรให้ชีวิตมีความหมาย ท�าให้ชีวิตเราสบาย ไม่เป็นภาระกับคนอื่น แก่แล้วสบายๆ ดีที่สุด เพราะว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดี เราก็ต้องท�าชีวิตให้ดี

KHUNYING CHAMNONGSRI HANCHANLASH คุณหญิงจ�านงศรี หาญเจนลักษณ์ (อายุ 76 ปี) ประธานกรรมการโรงพยาบาลจั ก ษุ รั ต นิ น นั ก เขี ย น เจ้าของผลงาน เข็นครกตัวเบา ฯลฯ, ที่ปรึกษาส�านักงาน สุขภาพแห่งชาติ, ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ดูแลเพื่อผู้ป่วย ระยะท้าย (Hospice) ในประเทศไทย 78. ใครว่าความแก่ไม่ดี ป้าสนุกขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ 53-54 ยิ่ง 70 กว่านี่ดีมากๆ เลย คนแก่รู้ว่าชีวิตเหลือน้อย ก็ยิ่งรู้ค่าของ แต่ละวันที่เหลือ 79. ‘ตัวฉันวันนี’้ ‘ตัวฉันเมื่อปีก่อน’ เป็นคนละคนกันนะ เพราะ ทุกครั้งที่เราคิดอะไร ท�าอะไรลงไป เราก็จะเป็นสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ลดละอะไร ก็เป็นอย่างนั้นน้อยลง แล้วจะยึด ‘ตัวฉัน’ คนไหน ใครจะนินทาก็นินทาไป นินทาฉันคนไหนล่ะ ‘ฉันพรุ่งนี้’ ก็มองฉัน วันนี้เป็นคนในอดีตไปแล้ว (หัวเราะ)

CHAMAIPORN SAENGKRACHANG ชมัยภร แสงกระจ่าง (อายุ 65 ปี) นักเขียน, ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557


80. ป้าเคยทุกข์มาเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุ 40-50 สมองกับใจเหมือนเครื่องซักผ้าที่ข้างในสกปรกมากๆ กลัว โกรธ อยาก ไม่อยาก สารพัน เหมือนผ้าสกปรกที่หมุนวน อัตตาตอนนั้น มันข้นคลัก่ เคราะห์ดที ชี่ ว่ งหนึง่ พอจะมีสติถอยออกมามอง เห็นได้เลย ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไป คงไม่ฆ่าตัวตายก็เป็นบ้า 81. ส�าหรับป้า ยามนี้ชีวิตมีสมดุลที่การยอมรับ ไม่ใช่การฝืน ป้าเป็นศิษย์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ว่าด้วยเรื่องวิถีสู่ความตาย อันสงบ เรือ่ งความตาย ถ้าไม่มอี ะไรตายก็ไม่มอี ะไรเกิด พืช ผัก สัตว์ ต้องตายเพื่อให้สิ่งมีชีวิตได้กินเพื่ออยู่ 82. ป้าไม่อยากเป็นไอดอลของใคร เพราะตัวเราเองจะเปลีย่ นไป เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ป้าไม่ ‘ชัวร์’ อะไรสักอย่าง เพราะว่ามันไม่มีอะไร ที่ ‘ชัวร์’ ได้ ใครอย่ามาถามอะไรกับป้าว่า ‘แน่ใจไหม’ เพราะป้าไม่แน่ใจ อะไรสักอย่าง นอกจากเรื่องความ ‘ไม่แน่’ 83. ‘ฉันอาบน�า้ ร้อนมาก่อน’ ป้าไม่กล้าพูดหรอก แหม เตาต้มน�า้ ร้อน สมัยป้ากับสมัยนีเ้ ทคโนโลยีมนั ห่างกันไกล หนุม่ ๆ สาวๆ เข้าอาบน�า้ ร้อน แบบเปิดปุบ๊ ติดปับ๊ เราต้องนับถือเขา นีเ่ ป็นโลกของคนยุคใหม่ 84. ความแก่ให้ ‘อิสรภาพ’ ทางใจกับเรา เมือ่ ก่อนจะออกไปไหน ต้องผัดหน้าทาปาก อยากให้คนเห็นว่าสวย ตอนนีม้ นั เหีย่ วหมดแล้ว แค่ดแู ลพอไม่ให้ดทู เุ รศนัยน์ตาก็พอ 85.เวลาบอกคนอื่นว่า 76 แล้วนะ เขาก็ยกโทษให้ ขึ้นรถไฟฟ้า หรือใต้ดนิ ใครลุกให้เราก็รสู้ กึ แสนดี เขาไม่ลกุ ให้กแ็ สนดีอกี ฝึกการทรงตัวไง เรายึดติดน้อยลงเพราะไม่รู้ว่าจะยึดไปท�าไม (หัวเราะ) ไม่ใช่เพราะว่าเฉลียวฉลาดอะไรหรอก มันเหลือเวลาน้อย 86. ทีป่ ้ามีความสุขได้อย่างทุกวันนีเ้ พราะได้อยู่กบั สามีทแี่ สนดี อยู่กับงานด้านคุณภาพความแก่ และคุณภาพความตาย เป็นงาน ที่ใครๆ ชื่นชมว่าเป็นงานของการให้ แต่การให้กับการรับเป็น เนื้อเดียวกัน แยกกันไม่ออกหรอก ป้าได้รับความสุขมากมายจาก การท�างานนี้ ท�าไปเรื่อยๆ ท�าไม่ไหวเมื่อใดก็หยุด 87. การเตรียมรับมือกับความตาย คือไม่คาดหวัง แค่เตรียมพร้อมว่า ถ้าจะตายพรุ่งนี้ วันนี้ต้องท�าอะไรบ้าง ซึ่งก็ท�าได้ไม่หมดหรอก ถึงมันก็ค้างๆ อยู่บ้างก็ช่างมัน ฝึกตัวเองให้พร้อมที่จะอยู่กับความไม่รู้ คนเรามักจะชินกับการควบคุมโน่นนี่ให้เป็นอย่างที่ต้องการ พอควบคุมไม่ได้ก็เครียด แต่ความตายมันควบคุมไม่ได้นะ 88. ฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่า ให้เป็น ‘เพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง’ อยู่ กับเพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ คนนัน้ ให้ได้ อย่างไม่เบือ่ ไม่เหงา เวลาเขาผิดพลาด ทุกข์ร้อน คุณก็แนะน�าเขาว่าท�าอย่างไรจะดีที่สุด คุณจะไม่ท�าร้าย เขา เพราะเขาเป็นเพื่อนที่อยู่กับคุณตลอดเวลา

NIRUT SIRIJANYA นิรุตติ์ ศิริจรรยา (อายุ 68 ปี) นักแสดงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์มากว่า 50 ปี

89. ตราบใดทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ย่อมมีเรือ่ งตืน่ เต้นเข้ามาอยูเ่ สมอ ซึง่ เราสามารถเก็บเกีย่ วมันได้ในทุกวัน สมมติวา่ คุณมีสตั ว์เลีย้ ง อยู่ตัวหนึ่ง เห็นมันวิ่งกระโดดโลดเต้นหรือท�าท่าทางแปลกๆ คุณก็ตนื่ เต้นแล้ว หรือวันหนึง่ ลูกหลานคุณวิง่ เข้ามาหอมแก้ม สักที คุณก็ตนื่ เต้นได้เหมือนกัน ฉะนัน้ ค�าพูดทีว่ า่ อายุมากขึน้ แล้วความตื่นเต้นจะลดถอยลง มันไม่จริงเลย 90. ประสบการณ์คือข้อดีที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น เพราะมันไม่มีอยู่ในต�ารา ไม่มีอยู่ในหนังสือ ประสบการณ์ ที่แท้จริงเริ่มขึ้นเมื่อเราลงมือท�าอะไรสักอย่าง ครูสามารถ สอนให้เราอ่านออกเขียนได้ แต่เมื่อพูดถึงเรื่องประสบการณ์ ไม่มีครูคนไหนสามารถสอนได้หรอก 91. ทีม่ นุษย์เราวุน่ วายแบบทุกวันนีเ้ ป็นเพราะ ‘ความอยาก’ ทั้งนั้น เพราะมนุษย์ไม่ค่อยมองตัวเอง เวลาบอกว่าอยากท�า อย่างโน้นอยากท�าอย่างนี้ ถามว่าคุณประเมินตัวเองก่อนหรือยัง ถ้าอยากเป็นอย่างนี้ คุณมีความสามารถพอแล้วหรือเปล่า เพราะแค่ความอยากมันยังไม่พอ ในความอยากมันต้องมี ความสุข ความรัก และความพอใจ ทั้งที่เราจะให้กับเขาและ เราจะได้จากเขาด้วย 92. อย่าเสียดายอะไรในโลกนีห้ รือในชีวติ คุณเลย เรือ่ งเดียว ทีค่ วรเสียดายคือ ความรักทีค่ ณ ุ มีตอ่ พ่อแม่เท่านัน้ ผูช้ ายบางคน อยูก่ บั พ่อแม่นอ้ ยกว่าผูห้ ญิง แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รกั พวกท่าน แค่การแสดงความรักของผู้ชายมันยากกว่าเท่านั้นเอง 93. เรื่องความรักแบบหนุ่มสาวมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งมี ในสมัยนี้ มันมีมาตัง้ แต่โบราณแล้ว ฝรัง่ เขามีคา� พูดอยูค่ า� หนึง่ ว่า puppy love ไม่วา่ ใครทีเ่ ห็นลูกหมาก็ใจสลายเพราะความน่ารัก ของมันทัง้ นัน้ แต่พอมันโตขึน้ สกปรกขึน้ ซนขึน้ เราก็ไม่มองว่า มันน่ารักเหมือนแต่กอ่ น เลยเอาไปปล่อยบ้าง ทิง้ บ้าง ลูกหมา ก็เหมือนจิตใจของมนุษย์ เราต้องคิดให้ดีๆ ก่อนตัดสินใจจะ เลี้ยงดูมัน ความรักก็เหมือนกัน 94. หนุ่มสาวหลายคู่แสดงความรักในวันวาเลนไทน์โดย การซื้อกุหลาบราคาแพงไปตามธรรมเนียมที่ฝรั่งเขาท�ากัน ถามว่าทุกวันจะรักกันไม่ได้เหรอ ลองสังเกตรุน่ ใหญ่ทแี่ ต่งงาน กันมาเป็นสิบๆ ปีดู ขนาดแค่ดอกไม้หน้าบ้านเขายังไม่เคย ไปเด็ดมาให้กนั เลย มันเป็นความเคยชินไปแล้ว เพราะผมรักคุณ ให้คุณไปหมดทุกอย่างแล้ว มันจะส�าคัญอะไรนักเชียวกับแค่ ดอกไม้ดอกเดียว ตอนนีค้ ณ ุ คือตัวผม และผมก็คอื ตัวคุณไปแล้ว 95. ถ้าให้บอกว่าใครถูกใครผิด ท�าไมลูกไม่ดแู ลพ่อแม่ ผมว่า มันไม่คอ่ ยยุตธิ รรม ตอนเรายังเด็ก เราก็นงั่ รอแม่กลับจากท�างาน ทุกคืน มาตอนนีถ้ งึ เวลาทีเ่ ขาแก่ตวั ลง เราก็กลับมีหน้าทีก่ ารงาน ทีต่ ้องรับผิดชอบ อาจจะไม่มเี วลามาดูแลพ่อแม่เท่าทีค่ วร แต่ การตั้งใจท�างานเก็บเงินเพื่อส่งเสียครอบครัวก็เป็นการแสดง ความรักอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอ 96. เราต้องเข้าใจมนุษย์ว่า เด็กเหมือนคนแก่ คนแก่ก็ เหมือนเด็ก พออายุมากขึ้นก็อยากให้คนเอาใจ ต้องการให้มี คนคอยอยูด่ ว้ ย ก็เหมือนกับเด็กนัน่ แหละทีถ่ า้ ปล่อยไว้คนเดียว จะร้องไห้บา้ นแตก แต่ผใู้ หญ่เขาไม่รอ้ ง เขาเงียบ แต่บา้ นก็แตก ได้เหมือนกัน 97. สิ่งหนึ่งที่สา� คัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือ การมีงานท�า ถ้าไม่มงี านท�า ทุกอย่างในชีวติ จะหยุด เพราะการท�างานท�าให้ เรารู้สึกมีค่า รู้สึกเป็นที่ต้องการ รู้สึกว่ามีหน้าที่ และยังมี ความส�าคัญกับคนบางกลุ่มอยู่ 98. ถ้าความรู้สึกที่เรามีต่องานที่ท�าอยู่ ไม่เหมือนกับ ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงทีเ่ รารัก แปลว่ามันมีอะไรไม่ถกู ต้องแล้ว 99. เด็กสมัยนี้โตมากับเทคโนโลยี ประสบการณ์ชีวิต ไม่คอ่ ยมี บางทีคยุ กับผมก็ไม่รเู้ รือ่ งแล้ว เขาไม่ได้อะไรจากผม และผมก็ไม่ได้อะไรจากเขา การสอนที่จะช่วยพัฒนาตรงนี้ได้ คือ การอบรมบ่มนิสัยจากครอบครัวและโรงเรียน แต่ตอนนี้ กลายเป็นว่า เด็กไม่เคยโดนท�าโทษ ครูกต็ ไี ม่ได้แล้ว โดนไล่ออก ถ้าเป็นสมัยผมไปโรงเรียนสาย จะโดนสั่งให้วิ่งรอบสนาม อายเพื่อนทั้งโรงเรียน แต่เทคโนโลยีไม่สอนให้เราอายเวลา ท�าความผิด เพราะเรื่องน่าอายมีเกลื่อนไปหมด เด็กเลยมอง เรื่องน่าอายเป็นเรื่องปกติ ขนาดเรื่องน่าอายกว่านี้ก็ยังเคยมี B คนท�ามาแล้ว


“Don’t miss these things this week!”

A MUST MAGAZINE

CONCERT Destroyer Live in Bangkok เป็นปีทองของนักฟังเพลงจริงๆ เพราะเหล่าศิลปินระดับโลกยกทัพ กันมาเปิดคอนเสิรต์ ให้แฟนๆ ชาวไทย ได้ชมกันไม่เว้นแต่ละเดือน เรียกว่า ถ้าตามเก็บหมดทุกคอนเสิรต์ คงต้อง มีกระเป๋าฉีกกันบ้างแน่ๆ แต่ถงึ กระนัน้ คอเพลงอินดีส้ ากลจงก�าเงินในมือไว้ ให้ มั่ น เพราะว่ า Destroyer วง แคนาเดียนร็อกจากแวนคูเวอร์ ก�าลัง เตรี ย มบิ น มามอบความมั น ให้ แฟนๆ ชาวไทยแบบเต็มๆ ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ที่ Live RCA Bangkok ซึ่ ง แน่ น อนว่ า รอฟั ง เพลงฮิ ต อย่ า ง Kaputt, Chinatown, Times Square และ Bangkok กันได้เลย นอกจากนี้ ในคอนเสิรต์ ยังได้แขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง Yarinda & Friends และ Gorn clw มาร่วมอีกด้วย ใครไม่อยากพลาด พบกับพวกเขา สามารถซือ้ บัตรได้เเล้ว ที่ www.ticketmelon.com บัตรราคา 1,000 บาท

Around หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบนิตยสารไลฟ์สไตล์ภาพสวยๆ อย่าง Kinfolk หรือ Cereal อยู่แล้ว เรา ขอแนะน�าให้รจู้ กั กับ Around นิตยสารไลฟ์สไตล์และการค้นหาแรงบันดาลใจรายเดือนจากประเทศเกาหลี นอกจากจุดเด่นที่ภาพประกอบสวยๆ แล้ว แม้ว่าจะไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยสักนิด คุณก็สามารถเข้าใจ และติดตามเรือ่ งราวทีน่ า� เสนอได้ไม่ยาก ซึง่ ในฉบับล่าสุดมาพร้อมกับเรือ่ งราวการรีไซเคิลสิง่ ทีถ่ กู มองว่า หมดค่าให้กลับมามีชวี ติ ชีวา ทัง้ แนวคิดของชิน้ ใหญ่ๆ อย่างเรือ่ งการแปรเปลีย่ นพืน้ ทีห่ นึง่ ๆ ไปจนถึงของ ชิ้นเล็กๆ ตามหา Around ได้ที่ร้านหนังสือและร้านไลฟ์สไตล์ชั้นน�าของเกาหลี หรือที่ http://a-round.kr

DOCUMENTARY All Things Must Pass “ผมก็เป็นคนหนึ่งที่โตมากับร้าน Tower Records และ เสียเงินซื้อซีดีเพลงกับร้านนี้ไปเยอะมาก (หัวเราะ) ผมชอบ แง่มมุ ทีห่ นังสารคดีเรือ่ งนีน้ า� เสนอ ทีน่ อกจากความเข้าใจเดิม ถึงเหตุผลของการปิดตัวร้าน Tower Records เรายังได้รู้ อี ก เรื่ อ งส� า คั ญ ที่ ไ ม่ เ คยรู ้ ม าก่ อ น ซึ่ ง เป็ น ความรู ้ ใ หม่ ส�าหรับผมเหมือนกัน และครั้งหนึ่งร้าน Tower Records ถือเป็นศูนย์กลางของโลกแห่งเสียงเพลงในบ้านเรา และ สร้างคนทีท่ �างานในวงการเพลงออกมาด้วย เราคิดว่าคนที่ ได้ ดู ห นั ง สารคดี เ รื่ อ งนี้ อ าจจะได้ แ รงบั น ดาลใจอะไร บางอย่างกลับไปคิดต่อได้อย่างแน่นอน” เลือกให้โดย : ‘ต๊ะ’ - จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร The Hollywood Reporter Thailand

GADGET Olympus Pen-F เรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว ส�าหรับกล้องมิเรอร์เลสตัวใหม่จาก โอลิมปัส ทีไ่ ม่ได้หล่อแค่เพียงหน้าตา แต่ยกเครือ่ งประสิทธิภาพมาใหม่หมดจนต้องทึง่ ด้วยเซ็นเซอร์ที่ให้ความละเอียดของภาพสูงถึง 20 ล้านพิกเซล พร้อมกับระบบกันสั่น 5 แกน ส�าหรับการถ่ายภาพในทีท่ มี่ แี สงน้อยด้วยความเร็วชัตเตอร์ต�่าและคมชัด ส่วน ตัวเครือ่ งนัน้ ก็ออกแบบมาในสไตล์ของกล้อง Rangefififi nder ทีท่ า� ให้เรานึกถึงความรูส้ กึ ของการจับกล้องฟิล์มอีกครั้ง พร้อมปุ่มควบคุมโหมดสีต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้าตัวกล้อง ท�าให้การปรับโปรไฟล์สีและขาวด�าเป็นไปอย่างง่ายดาย เป็นเจ้าของกล้อง Olympus Pen-F สุดเก๋าได้แล้ววันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม www.olympusimaging-th.com

BOOK My Best friend is Me การได้ ติ ด ตามสเตตั ส บน เฟซบุ๊กของ ‘โรส’ - พวงสร้อย อักษรสว่าง มาบ้าง ท�าให้เราพอเห็น ภาพช่วงชีวิตหนึ่งของเธอรางๆ ช่วงชีวิตที่ต้องอยู่ไกลห่างบ้าน ช่วงเวลาระยะหนึ่งที่ความเหงา ความเศร้า และความสุข ต่าง หลอมรวมกัน เป็ น ความทรงจ�า ขนาดเท่ากับพ็อกเก็ตบุก๊ หนึง่ เล่ม ชีวติ นักเรียนทุนในประเทศทีไ่ ม่พดู ภาษาอังกฤษของเธอไม่ได้สวยหรู อย่างทีห่ ลายคนคิด หนังสือเล่มนี้ จึงมาพร้อมกับประสบการณ์และ เรื่องเล่าต่างๆ ตั้งแต่การเปลี่ยน วิ ถี ชี วิ ต การเปลี่ ย นวิ ธีก ารคิ ด ไปจนถึงบทเรียนที่เท่ที่สุดที่เธอ ได้เรียนรูจ้ ากการเดินทางในครัง้ นีว้ า่ เพื่อนสนิทคนเดียวในช่วงเวลา เหล่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ใ ครอื่ น แต่ เ ป็ น ตัวเธอเอง (ส�านักพิมพ์แซลมอน, ราคา 250 บาท)


19

RESTAURANT The Roof Gastro Siam@Siam Design Hotel ข่าวดีส�าหรับคนที่ชอบทานเนื้อเป็นชีวิตจิตใจ เพราะตอนนี้ทาง โรงแรม Siam@Siam ได้นา� เนือ้ วัวชัน้ เยีย่ มมาเสิรฟ์ ให้คณ ุ ถึงที่ อย่างเนือ้ วัวอากิตะสายพันธุข์ นด�าทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงเท่าเทียมกับ เนื้อโกเบ หรือเนื้อมัตสึซากะ ความพิเศษก็คือเกษตรกรจะเลี้ยงวัวอากิตะด้วยร�าข้าวและน�า้ แร่ ธรรมชาติของจังหวัดอากิตะที่ขึ้นชื่อ โดยจะน�ามารังสรรค์เมนูพิเศษในช่วงเดือนเมษายนและ พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังมีโปรโมชันเด็ดร่วมลุน้ รางวัลตัว๋ เครือ่ งบินไปญีป่ นุ่ พร้อมบัตร JR Pass สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2217-3000 หรืออีเมล fbrsvn@siamatsiam.com

ACCESSORY Marimekko Black & White Summer ซัมเมอร์มาแล้ว! สาวๆ ทัง้ หลายคงก�าลังสนุกสนานกับการเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับโทนสีสนั สดใสเหมาะกับฤดูกาลร้อนๆ แบบนีอ้ ยูแ่ น่ๆ และเพือ่ การมิกซ์แอนด์แมตช์ทคี่ มุ้ ค่าคุม้ ราคากว่าใคร เราขอแนะน�า ให้สาวๆ มองหาแอ็กเซสซอรีสดี า� มาเพิม่ ความเท่ให้กบั การแต่งตัวในซีซนั นีด้ ว้ ย อาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์ ใบใหม่สกั ใบ ซึง่ หากเป็นแฟนแบรนด์ประจ�าตัวของเหล่าแม่บา้ นสุดน่ารักอย่าง Marimekko แล้วต้องไม่พลาด กระเป๋าสตางค์หนังปัม๊ ลายดอก Unikko รุน่ Petra ทีภ่ ายในประกอบด้วยช่องเสียบบัตรจ�านวนมาก จับจอง เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ร้าน Marimekko สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี และดิ เอ็มโพเรียม

EXHIBITION Brush-sri ชวนคุณเดินหลบอากาศร้อนๆ ไปทอดน่องชมนิทรรศการแสนมีสีสันอย่าง บรัชศรี (Brush-Sri) ซึ่งสร้างสรรค์โดย 4 ศิลปินรุ่นใหม่ ที่น�าค�าว่า ‘บัดสี’ ซึ่งเป็นค�ากริยาแสดง ความเหนียมอาย มาตีความเป็นงานศิลปะ ซึ่งสร้างจากแรงบันดาลใจและการนึกถึง ‘แปรง’ กับ ‘สี’ ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทขี่ าดไม่ได้ในการท�างานศิลปะ ศิลปินทัง้ สีจ่ งึ เลือกให้สงิ่ นี้ มาเป็นตัวแทนแล้วน�าเสนอบนแนวคิดและพื้นฐานความถนัด ท�าให้ผลงานแต่ละชิ้น ทีอ่ อกมานัน้ น่าสนใจยิง่ ขึน้ ไปอีก ชมผลงานของพวกเขาแบบเต็มๆ ได้ที่ People’s Gallery ห้อง P1-P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5-29 พฤษภาคม 2559

GIVE บริจาคเงินซื้อวีลแชร์ ให้คนพิการ

SHOP BEAMS at Siam Paragon “BEAMS เป็นแบรนด์เสือ้ ผ้าจากประเทศญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้ความส�าคัญในเรือ่ งของความปัจเจก สนับสนุน ให้คนเราแต่งตัวในแบบของตัวเอง ลองสังเกตเวลาที่คุณไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสิ ไม่มีใครแต่งตัวตาม ใครเลย ทุกคนมีสไตล์ของตัวเอง ทุกคนเป็นตัวของตัวเองทั้งหมด ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเรือ่ งต่างๆ และการที่ BEAMS มาเปิดร้านทีก่ รุงเทพฯ ซึง่ ทีน่ กี่ เ็ ป็น สาขาที่สองแล้ว ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะมันสามารถเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้ คนไทยในเรื่องของปัจเจกบุคคลได้” เลือกให้โดย : Lauren Yates นางแบบ และคอลัมนิสต์ประจ�านิตยสาร Vogue Australia

ส�าหรับคนพิการบางคน รถวีลแชร์ เปรี ย บเป็ น เหมื อ นขาที่ ช ่ ว ยเหลื อ ให้เขาสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังมี ผู ้ พิ ก ารอี ก เป็ น จ� า นวนมากที่ ยั ง ไม่ มี อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วไว้ ใ ช้ ง าน ในชี วิ ต ประจ� า วั น เราจึ ง อยาก ชวนคุณมาร่วมบริจาคเงินในโครงการ ‘ปันฝัน’ ซึง่ เป็นโครงการระดมเงินทุน แบบ Crowdfunding เพื่อน�าเงินที่ได้ ไปเปลี่ยนเป็นรถวีลแชร์และบริจาค ให้ แ ก่ ผู ้ พิ ก ารที่ ย ากไร้ โดยคุ ณ สามารถบริ จ าคเงิ น ได้ อ ย่ า งง่ า ยๆ ผ่าน 3 ช่องทางทั้งบัตรเครดิต บัญชี ธนาคาร และกระเป๋าเงินสด (mPAY) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการบริจาคได้ทเี่ ว็บไซต์ www.punfun.org

B


SHOPPING

09

17

19

03

10

07 05

04

14 06

12

01

18 20 02

13

21 15 08 11

16

15

HERE COMES THE SUN 01 เสือ้ แขนสัน้ จาก Playhound 02 เสือ้ แขนกุด จาก Mango 03 ชุดว่ายน�า้ จาก Playhound 04 เสือ้ แขนสัน้ จาก Playhound 05 ชุดว่ายน�า้ จาก Playhound 06 ผ้าคาดผม จาก Kloset 07 ต่างหู จาก Kloset 08 กางเกงขาสัน้ จาก H&M 09 ชุดกระโปรง จาก H&M 10 ชุดว่ายน�า้ จาก H&M 11 รองเท้า จาก H&M 12 เสือ้ เปิดไหล่ จาก Zara 13 เสือ้ เปิดไหล่ จาก H&M 14 เสือ้ เปิดไหล่ จาก Zara 15 แว่นตากันแดด จาก Zara 16 หมวกปีกกว้าง จาก Mango 17 ชุดว่ายน�า้ จาก Topshop 18 ชุดว่ายน�า้ จาก Mango 19 แว่นตากันแดด จาก Topshop 20 บรอนเซอร์ จาก The Balm 21 ลิปสติก จาก M.A.C

WHERE

สิง่ ทีม่ าพร้อมกับเดือนเมษายนและเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆ ปี คือเสือ้ ลายดอกสีจดั จ้านและทริปเทีย่ วทะเลท้าทายอุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ ถึงเวลาแล้วทีค่ ณ ุ จะหยิบเสือ้ ลายดอกตัวเก่า หรือชุดกระโปรงพลิว้ ๆ สีสนั สดใส ออกมาใส่ตอ้ นรับแสงแดดเดือนเมษายน และสนุกบรรยากาศในช่วงซัมเมอร์อย่างเต็มที่

Zara, H&M, Topshop, Mango, The Balm, M.A.C และ Playhound ห้างสรรพสินค้าทั่วไป Kloset สยามเซ็นเตอร์, สยามพารากอน, เซ็นทรัล ชิดลม และ เซ็นทรัล ลาดพร้าว


THE SPACE เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

HOMEMADE KITCHEN “ผมอยู่ประเทศไทยมานานร่วม 10 กว่าปีแล้ว ตอนนั้นมาที่นี่เพราะเบื่อประเทศญี่ปุ่น (หัวเราะ)” เคียวจิ โนซากิ เริ่มบทสนทนากับเราโดยอธิบายถึงเหตุผลที่เขาพูดภาษาไทย ได้ชัดแจ๋ว ก่อนจะพูดคุยเกี่ยวกับที่มาของร้านอาหารญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักในซอยอารีย์ 5 อย่าง Hanazen ที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘อร่อยมาก’ “ผมว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองน่ารัก น่าอยู่ คนไทย ก็คยุ กันง่าย ตอนแรกมาก็ทา� งานให้บริษทั ใหญ่ๆ แต่ ตัง้ ใจไว้วา่ อยากอยูเ่ มืองไทยต่อไปเรือ่ ยๆ ก็เลยเริม่ คิดถึง อนาคต มองภาพรวมมากขึน้ จึงตัดสินใจว่าน่าจะท�า ธุรกิจเองดีกว่า และทีเ่ ลือกเปิดร้านอาหารเพราะส่วนตัว ผมมีประสบการณ์เกีย่ วกับการท�าอาหารอยูแ่ ล้ว ก็คดิ ว่า ทางนี้น่าจะดีที่สุด เลยเกิดเป็นร้าน Hanazen ขึ้น” โจทย์ของเขาคือ สถานที่ต้องเป็นบ้านเท่านั้น เพราะอยากได้บรรยากาศทีอ่ บอุน่ เป็นกันเอง “พอดีตอนนัน้ ผมพักอยูแ่ ถวสะพานควาย เลยลอง มาดูสถานทีแ่ ถวนี้ แต่กอ่ นทีน่ เี่ คยเป็นโรงพยาบาลสัตว์ ตัวเจ้าของเขาก็เป็นสัตวแพทย์ พอเห็นทีน่ กี่ ร็ เู้ ลยว่า แบบนีแ้ หละทีต่ อ้ งการ ผมอยากให้รา้ นอาหารอยูใ่ น บ้าน พูดง่ายๆ ก็คือ เราอยากสร้างร้านในแบบที่ ตัวเองอยากเข้าไปนั่งทาน แค่นั้นเอง” เราถามเขาต่ อ ถึ ง สไตล์ ก ารตกแต่ ง ภายใน เคียวจิถงึ กับต้องหันไปถามภรรยาทีก่ �าลังง่วนอยูก่ บั การเตรียมเปิดร้านในเย็นวันนี้ “Hanazen แบ่งเป็น 3 ห้อง เข้าประตูหน้ามา จะเจอห้องแรก มีเคาน์เตอร์ มีโต๊ะใหญ่ๆ ตัวหนึ่ง พร้อมที่นั่งริมหน้าต่าง ถัดเข้าไปห้องที่สองจะมี ความเป็นส่วนตัวขึน้ มาหน่อย และห้องทีส่ ามจะอยู่ ด้านหลัง เป็นบรรยากาศสลัวๆ ส่วนเรือ่ งการตกแต่ง ภายในเป็นไอเดียของภรรยาผม ไม่รจู้ ะเรียกว่าสไตล์ อะไรเหมือนกัน (ยิม้ ) บางคนก็บอกว่าเป็นสไตล์ญปี่ นุ่ ซึง่ ลูกค้าผูใ้ หญ่สว่ นมากจะชอบการตกแต่งของร้านเรา ครั้งหนึ่งเคยมีคนเขียนจดหมายมาชม มาขอบคุณ ที่เราเปิดร้านนี้ขึ้นมาด้วย” ก่อนจะจบบทสนทนาเพื่อลองชิมอาหารฝีมือ เคียวจิในวันนัน้ เราถามเขาว่า ความสุขของการเป็น เจ้าของร้านอาหารคืออะไร เขาพยายามคิดหาค�าพูด

ทีต่ รงใจทีส่ ดุ อยูพ่ กั ใหญ่ ก่อนตอบว่า “เมื่อ ก่ อ นผมอยากเป็ น ศิล ปิ น วาดภาพ ถ้ า เปรียบเทียบระหว่างศิลปินกับพ่อครัว พ่อครัวสามารถ สือ่ สารกับคนได้กว้างกว่า ถ้าท�าอาหารอร่อย ทุกคน ก็จะรับรูไ้ ด้ถงึ รสชาตินนั้ ๆ แต่กบั ศิลปะ บางคนเข้าใจ บางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ ความสุขของการเปิด ร้านอาหารก็เป็นแบบนี้ และค�าชมทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การที่ B ลูกค้ากลับมาทานอาหารร้านเราเรื่อยๆ”

INSPIRED BY SPACE

ความหมายของชือ่ Hanazen - Hana แปลว่า ดอกไม้ ส่วน Zen แปลว่า ดีงาม เมนูอาหารทีต่ อ้ งสัง่ ให้ได้ - คนไทยส่วนมากชอบ Salmon Sashimi with 5 Kinds ช่วงไหนทีบ่ รรยากาศคึกคักมากทีส่ ดุ - น่าจะช่วงค�า่ ๆ เพราะดึกๆ ลูกค้าไม่คอ่ ยมา เท่าไหร่ (หัวเราะ)


HEALTH TIPS

HOW YOU CAN STAY HEALTHY IF YOU SIT AT A COMPUTER ALL DAY

?

หลายคนต้องท�างานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ซึ่งพฤติกรรมที่ว่านั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย และในระหว่างที่คุณก�าลังนั่งอ่านบทความชิ้นนี้ เราอยากให้ลองเช็กดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายคุณไปแล้วบ้าง ถ้าคุณยังไม่รู้วิธีแก้ ไข เรามีวิธีการท�างานอยู่กับคอมพิวเตอร์ให้สุขภาพดีมาฝากกัน

HEALTH QUESTION Q : จริงหรือไม่ สัญญาณจาก อาการปวดท้อง อาจบ่งบอกว่า เราเป็นโรคหัวใจได้ A : จริง โดยเฉพาะอาการปวดท้องบริเวณ

แถวลิ้นปี่นั้น อาจเกิดมาจากสาเหตุของ กล้ามเนือ้ หัวใจทีข่ าดเลือด และส่งผลให้เรา มีอาการปวดเหมือนโดนกดทับ ซึง่ บ่งชีไ้ ด้วา่ ผูท้ มี่ อี าการดังกล่าวก�าลังป่วยเป็นโรคหัวใจ อย่างรุนแรง นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยเป็นโรค หลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องอย่างหนัก มีโอกาสที่จะปวดท้องแถวรอบสะดืออย่าง รุนแรง ลามไปถึงอาการปวดหลังแถวบัน้ เอว รวมทั้งมีอาการปวดท้องน้อยแถวเชิงกราน อีกด้วย ซึง่ ถ้ามีอาการปวดรุนแรง อาจท�าให้ ผูป้ ว่ ยมีอาการมือเท้าเย็นได้ นัน่ ท�าให้เห็นว่า การเพิกเฉยต่ออาการปวดท้อง อาจไม่ใช่แค่ เรื่ อ งเล็ ก ๆ แต่ เ ป็ น การเพิ่ ม อั ต ราเสี่ ย ง ในการเสียชีวติ จากโรคต่างๆ ได้มากขึน้ ที่มา : www.phyathai.com

• ปรับต�าแหน่งหน้าจอให้พอดีกับระดับ • ลุกขึ้นยืนและขยับร่างกายบ่อยๆ • ล้างมือบ่อยๆ สายตา ไม่ใช่เพียงการมองหน้าจอเท่านั้น แต่ในทุก สเตเซีย เพียร์ซ ไลฟ์โค้ชชื่อดัง ได้เสนอ นั่ น เป็ น จุ ด เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะท� า ให้ คุ ณ การท�างานเราไม่ควรท�าสิง่ เดิมซ�า้ ๆ เกิน 2 ชัว่ โมง สามารถจดจ้ อ งหน้ า จอเพื่ อ ท� า งานได้ ต ลอด ติดต่อกัน ทางที่ดีในทุกๆ 2 ชั่วโมงควรขยับ ทั้ง วัน โดยไม่ต้องก้มหน้าหรือเงยหน้าเกินไป ร่างกายเพือ่ เปลี่ยนอิริยาบถในท่าอื่นๆ บ้าง • เรียนรู้การนั่งอย่างถูกวิธี ซึง่ จะส่งผลต่อการปวดหลังและคอได้ • ตั้งค่าหน้าจอเพื่อจัดแสงให้เหมาะสม เก้าอี้ที่เรานั่งควรสามารถปรับระดับตาม แสงจากจอคอมพิวเตอร์เป็นสิง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบ สรีระของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้เราควรจัดระดับ ต่อดวงตาของเราโดยตรง ในทางที่ดีคุณควร การวางต�าแหน่งมือทีแ่ ป้นพิมพ์ โดยดูให้ขอ้ ศอก ตั้งค่าไม่ให้หน้าจอมีแสงกะพริบ หรือมีความ- ตัง้ ฉากกับล�าตัวประมาณ 90-120 องศา และไม่ เข้มของแสงมากหรือน้อยเกินไป จับเมาส์ให้ข้อมือบิดออกจากล�าตัวเกินไป

5

บทความชิน้ หนึง่ ไว้วา่ จริงๆ แล้วบนโต๊ะท�างาน และคอมพิวเตอร์ของเรามีเชื้อโรคและแบคทีเรีย มากกว่าห้องน�้าถึง 100 เท่า นั่นหมายความว่า คุ ณ สามารถรั บ เชื้ อ โรคจ� า นวนมากได้ ง ่ า ยๆ ทางทีด่ คี ณ ุ ควรซือ้ เจลล้างมือสักกระปุกมาติดไว้ ที่โต๊ะท�างานไว้ด้วย ที่มา : www.bustle.com

5 เท่า คือปริมาณวิตามินซีที่มีในฝรั่งซึ่งมากกว่าในผลส้ม ซึ่งฝรั่งจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาก โดยฝรั่งหนัก 165 กรัม จะให้วิตามินสูงถึง 377 มิลลิกรัม

HEALTH NEWS งานวิจัยชี้ชัด เสียงเคี้ยวอาหารท�าให้กินมากขึ้น

ใครจะไปคาดคิดว่า การฟังเสียงเคี้ยวอาหารของตัวเอง จะเป็นสิ่งที่ก�าหนดปริมาณอาหารที่เรากินได้ แต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง และมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตต ยืนยันว่า เสียงเคี้ยวที่เรา ได้ยินระหว่างมื้ออาหารที่พวกเขาเรียกว่า ‘crunch effect’ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกินอาหาร โดยพวกเขาให้ อาสาสมัครทดลองสวมหูฟัง เพื่อฟังเสียงเคี้ยวอาหารที่ดังมาก กับเสียงที่เบา โดยพบว่าผู้ที่ฟังเสียงดังมากๆ จะ มีแนวโน้มที่จะกินอาหารมากกว่าผู้ที่ฟังเสียงค่อนข้างเบา นอกจากนี้ หากเราดูโทรทัศน์ โดยมีเสียงโทรทัศน์ดงั ออกมากลบเสียงการดืม่ และการเคีย้ วอาหาร ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื จะท�าให้เราทานมากขึน้ โดยไม่รตู้ วั อีกด้วย ที่มา : www.voathai.com


HEART TIPS

5 CELEBS SPEAK OUT ABOUT THEIR HATERS หลายคนคงเคยปลอบใจตัวเองว่า ‘เมื่อมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด’ แต่แทนที่จะนึกเสียใจกับค�าพูดว่าร้ายเหล่านั้น เราลองท�าตามค�าแนะน�า ที่น่าสนใจของเซเลบริตี้สาวที่ผ่านความเกลียดชังมาทุกรูปแบบทั้ง 5 คนนี้ และก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายไปพร้อมๆ กัน

• Taylor Swift

“คนมักจะพยายามหาเรือ่ งราวในตัวคนอืน่ และ บิดเบือนให้มนั เป็นความผิด ความแปลกประหลาด หรือความน่าร�าคาญ คุณต้องท�าชีวิตของคุณให้ สนุกเข้าไว้ ท�าชีวิตคุณให้ดีกว่าพวกเขา”

• Angelina Jolie

“เราสามารถเลือกได้วา่ เราจะรับเรือ่ งราวต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไร เราสามารถรู้สึกย�่าแย่ไปกับ ความเกลียดชังและความหมองหม่น หรือเราอาจจะใช้ โอกาสนัน้ ในการเรียนรูบ้ างสิง่ เกีย่ วกับตัวของเราเอง”

• Anne Hathaway

“ถ้าคุณไม่รกั ตัวเองขณะทีม่ คี นอืน่ พูดเรือ่ งแย่ๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ บางส่ ว นในตั ว คุ ณ จะเชื่ อ พวกเขา ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้มาอยู่ในจุดที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความรัก มันอาจจะไม่ใช่ทุกนาทีในทุกๆ วัน แต่ก็ มากกว่าทีเ่ คยเป็น ฉันมีความรักความเมตตาเพียงพอ ส�าหรับคนอื่นๆ ที่สา� คัญ ฉันมีให้ตัวเองเสมอ”

• Kim Kardashian

“คุณแค่ต้องมองโลกในแง่ดีและอย่าไปสนใจ คนเหล่านั้น ที่ส�าคัญคือ อย่าเปลี่ยนตัวเอง จงมี ความสุขเพื่อคนอื่น และมีความสุขเพื่อตัวเอง”

• Madonna

“หัวเราะใส่ใครก็ตามทีเ่ กลียดคุณ คนทีใ่ ช้เวลา และพลั ง งานไปกั บ การใส่ ร ้ า ยคุ ณ ด้ ว ยอคติ แ ละ ความกลัวของพวกเขา อย่าเก็บเอาค�าพูดและสายตา แย่ๆ ที่เขามองมาท�าให้คุณเสียเวลาอันมีค่าในชีวิต ไปเลย เอาเวลาเหล่านั้นไปท�าในสิ่งที่ดีดีกว่า” ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

THE STORY OF LIFE ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของหลายๆ คน อาจใช้ไปกับการขลุกตัวในร้าน Tower Records และเมื่อเร็วๆ นี้ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง All Things Must Pass ก็เพิ่งเข้าฉายในบ้านเรา เป็นเรื่องราวตั้งแต่การเริ่มต้นและการจบลงของร้านแห่งนี้ โดยมี รัสเซล โซโลมอน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆ วินาที ภายในนั้น • รัสเซล โซโลมอน เกิดและโตทีแ่ ซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ในระหว่าง ช่วงเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา พ่อของเขาเป็นเจ้าของ ร้านขายยาชื่อ Tower Cut Rate Drug Store ที่อยู่บริเวณชั้นล่างของ Tower Theater ในเมืองเดียวกัน โดยไม่ได้มขี ายแค่ยาเท่านัน้ ยังมีขนม นิตยสาร และแผ่นเสียงขายด้วยในภายหลัง • ในปี 1960 รัสเซลตัดสินใจเปิด Tower Records สาขาแรกบนถนน Watt Avenue ในแซคราเมนโต โดยมีความรัก ความชอบในเสียงดนตรี เป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ นจนเกิดเป็น Tower Records ขึน้ ซึง่ เขาตัดสินใจ ใช้ชื่อเดียวกับร้านขายยาของพ่อ เพราะที่นั่นคือที่แรกที่เขาเริ่มขาย แผ่นเสียงอย่างจริงจัง • รัสเซลใช้สีเหลืองและสีแดงบนโลโก้ของ Tower Records ซึ่งมาจาก สัญลักษณ์ของ Shell Oil และเพื่อนของเขาเป็นคนออกแบบตัวอักษร มนๆ ที่สุดท้ายก็กลายเป็นที่จดจ�าของแฟนๆ ทั่วโลก • หลังจากที่ร้านแรกประสบความส�าเร็จอย่างมาก 7 ปีให้หลัง เขาก็ ตัดสินใจเปิดสาขาในซานฟรานซิสโก ซึ่งแน่นอนว่าเสียงตอบรับก็ดี อย่างที่คาดไว้ เขาจึงเริ่มทยอยขยายสาขาไปทั่วโลก ทั้งในสหราชอาณาจักร, แคนาดา, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, เกาหลีใต้,

ulsosmeolln R So Nationality : American Born : 1925 Age : 91

มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, เม็กซิโก, โคลอมเบีย, เอกวาดอร์, อาร์เจนตินา รวมถึงในประเทศไทยด้วย • Tower Records ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ทา� งานในฝันของหลายๆ คน เนื่ อ งจากไม่ มี พิ ธีรี ต องมากมาย ซึ่ ง วิ ธีคิ ด แบบนี้ ก็ ม าจากรั ส เซล ผู้ชื่นชอบการสังสรรค์และเป็นคนสนุกสนาน ใครก็ตามที่ใส่เนกไท มางานเลีย้ งของเขา เขาจะขโมยมันมา และน�าไปแขวนไว้หน้าห้องท�างาน ของตัวเอง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีไม่น้อยเลย • ในปี 2004 Tower Records ถูกศาลพิพากษาล้มละลายเป็นครัง้ แรก โดยมีภาระหนี้สินอยู่ถึง 80-100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวเร็วเกินไป และในปี 2006 รัสเซลก็จา� ต้องปิดกิจการในที่สุด แต่กลิน่ อายและความทรงจ�าทีเ่ กิดขึน้ ในร้านแห่งนีไ้ ม่เคยจางหายไปด้วย เขายังเป็นทีร่ กั ของอดีตพนักงานทัง้ หลาย และก็ได้ใช้ชว่ งชีวติ หลังจาก ที่ Tower Records ปิดตัวลงไปกับการเดินตามอีกความฝันหนึง่ นัน่ ก็คอื การเป็นช่างภาพ ซึ่งเขาบอกว่า ถ้าไม่ได้มาท�าธุรกิจขายแผ่นเสียง เสียก่อน ตอนนี้ก็คงได้เป็นช่างภาพแฟชั่นไปแล้ว • ปัจจุบัน Tower Records ในประเทศญี่ปุ่นแยกตัวออกมาบริหารด้วย ตัวเองแล้ว และก็เป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยังมีร้านนี้อยู่ B

YOU SHOULD TRY มังงะศาสตร์ วิชาการญี่ปุ่น เราทุกคนล้วนโตมากับการ์ตูนในดวงใจ ซึ่งศาสตร์ของการ์ตูนญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าหลงใหลและต่อให้คุยกันสามวันเจ็ดวันก็คงไม่จบ และส�าหรับใครทีช่ นื่ ชอบศิลปะแขนงนีค้ งพลาดไม่ได้กบั เวิร์กช็อปงาน ‘มังงะศาสตร์ วิชาการญีป่ ่นุ ’ บรรยายโดย คุณอรรถ บุนนาค วิทยากร สาขาญี่ปุ่นศึกษา ที่จะมาเปิดประเด็นและพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเลยไปจนถึงการสอนวาดภาพเพื่อท�าให้การวาดมังงะ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เวิร์กช็อปจะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-8696-3774 หรือที่เฟซบุ๊ก : จอยรัก คลับ


ALL ABOUT BIZ เรื่อง : เอกพล บรรลือ

BIZ LIFE

ชมพูนุท อิ่มอุดม Project Director และผู้ร่วมก่อตั้ง A’ La Campagne พัทยา ร้านอาหารที่จะมอบประสบการณ์พิเศษมากกว่าแค่รสชาติของอาหาร ด้วยความใส่ใจ และลงลึกในทุกรายละเอียด จึงท�าให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว • เรำไม่เคยท�ำร้ำนอำหำรมำก่อน จึงคิดว่ำถ้ำมีนกั ลงทุน ที่มีเงินมำกกว่ำเรำ เขำก็คงซื้อที่ดินได้ดีกว่ำ มีทีมงำน ทีม่ ปี ระสบกำรณ์มำกกว่ำ ถ้ำเรำท�ำอะไรทีค่ นอืน่ สำมำรถ ท�ำได้ อีกหน่อยจะอยู่อย่ำงไร จึงคิดว่ำควรท�ำในสไตล์ ตัวเองดีกว่ำ อย่ำงน้อยเขำก็เลียนแบบไม่ได้ ร้ำนนี้ จึงออกมำเป็นแบบที่เรำชอบ และเป็นตัวเรำมำกที่สุด • ทุ ก องค์ ป ระกอบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในร้ ำ นแห่ ง นี้ เ กิ ด จำก ควำมใส่ใจในทุกรำยละเอียด ตั้งแต่เรื่องกำรก่อสร้ำง กำรตกแต่ง รสชำติอำหำร วัตถุดิบ และกำรบริกำร • โดยทัว่ ไปเจ้ำของกิจกำรอำจจะไม่ได้ลงมำท�ำทุกอย่ำง ด้วยตัวเอง แต่ในแง่ของเรำ รูส้ กึ ว่ำอยำกให้เป็นคำแร็กเตอร์ ตำมทีต่ ้องกำร ซึง่ จะอธิบำยให้คนร้อยคนเห็นเป็นภำพ เดียวกันหมดไม่ได้ ถ้ำเรำไม่ลงมือท�ำให้ดดู ว้ ยตัวเองก่อน • กำรลงมือท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่ำงอำจจะเหนือ่ ย แต่มนั ง่ำย และจบ เพรำะพอลงมือท�ำด้วยตัวเอง ตัดสินใจเอง ก็ไม่ต้องมีขั้นตอน ที่ส�ำคัญคือเรำมีหุ้นส่วนแค่ 2 คน ทุกเรื่องสำมำรถคุยกันแค่ 2 นำที แล้วตัดสินใจได้เลย • เรำไม่สำมำรถท�ำให้คนชอบได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ และเขำ ก็จะไม่ได้เกลียดเรำร้อยเปอร์เซ็นต์ดว้ ย ซึง่ กำรท�ำให้ถกู ใจ ทุ ก คนเป็ น เรื่ อ งยำก เพรำะเรำก� ำ ลั ง ท� ำ งำนอยู ่ บ น ควำมรู้สึกของคน • รสชำติอำหำรเป็นเรือ่ งของรสนิยมทีแ่ ต่ละคนมีกำรรับรู้ ทีไ่ ม่เหมือนกัน จะปรับเปลีย่ นให้ถกู ใจทุกคนคงเป็นไปได้ ยำก แต่เรำต้องพยำยำมตัง้ มำตรฐำนเอำไว้ และอย่ำงน้อย ถ้ำเขำมำที่ร้ำนของเรำเขำต้องมีควำมสุขกลับไป • ร้ำนของเรำก็เหมือนกับหมู่บ้ำนแห่งหนึ่ง เรำในฐำนะ หัวหน้ำหมู่บ้ำน ถ้ำอยำกให้คนในหมู่บ้ำนหรือพนักงำน เป็นยังไง เรำก็ตอ้ งเป็นให้ได้กอ่ น ทีใ่ ส่ใจในทุกรำยละเอียด ก็เพรำะอยำกจะบอกทุกคนว่ำหมู่บ้ำนเรำเป็นแบบนี้ นี่คือวัฒนธรรมของหมู่บ้ำนเรำ พูดในแง่ธุรกิจก็เหมือน เป็นกำรสร้ำงแบรนด์ให้มีควำมชัดเจน • เรำพยำยำมบอกพนักงำนทุกคนเสมอว่ำ ทีน่ เี่ รำอยูก่ นั แบบครอบครัว อยำกให้ทกุ คนมีอนำคตไปด้วยกัน ตอนแรก หมู่บ้ำนเรำอำจจะเริม่ ต้นด้วยคน 20 คน ถ้ำอีกหน่อย หมูบ่ ำ้ นเติบโตขึน้ มีคนเข้ำมำเพิม่ ถึง 100 คน ก็อยำกให้ 20 คนนีเ้ ติบโต และมีอนำคตทีแ่ ข็งแรงไปพร้อมกับเรำด้วย • สิง่ ทีป่ ลูกฝังทีมงำนอยูเ่ สมอคือ โอกำสก็เหมือนอำกำศ คุ ณ มองไม่ เ ห็ น หรอก แต่ เ ชื่ อ เถอะว่ ำ มั น มี อ ยู ่ จ ริ ง คุณต้องพยำยำมหำมันให้เจอ แล้วดึงโอกำสนั้นมำไว้ที่ ตั ว คุ ณ ให้ ไ ด้ เพรำะจะรอให้ ค นส่ ง โอกำสให้ คุ ณ ตลอดเวลำไม่ได้ ถ้ำคุณมีศักยภำพ และดึงออกมำใช้ อย่ำงเต็มที่ ก็จะท�ำให้คุณแตกต่ำงจำกคนอื่น • เวลำพูดคุยกับพนักงำนเรำชอบที่จะพูดกันแบบตรงๆ เพรำะขนำดเรำก็ยงั ไม่ร้ตู วั เองเลยว่ำท�ำอะไรดี หรือไม่ดี

EVERY DETAILS MATTER

จนกว่ ำ จะมีค นมำบอก ซึ่ง ถ้ ำ ไม่ มีใ ครมำบอกเรำก็ อำจจะท�ำสิ่งที่ผิดพลำดซ�้ำๆ แต่ถ้ำคุยกันตรงๆ เรำเชื่อ ว่ำทุกคนจะไปสู่เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้เร็วกว่ำ • คนที่ท�ำงำนบริกำรมักจะคิดว่ำอำชีพของเขำไม่มี ควำมยั่งยืน เป็นงำนชั่วครำว และพร้อมจะเปลี่ยนงำน ไปเรื่อยๆ แต่เรำจะพยำยำมบอกเขำเสมอว่ำงำนที่เขำ ท�ำอยู่มันมีโอกำสในกำรพัฒนำตัวเอง มีเส้นทำงใน สำยงำนที่ชัดเจน เพื่อให้เขำรู้สึกว่ำงำนที่เขำท�ำอยู่มี คุณค่ำ และเขำสำมำรถจะฝำกชีวิตไว้กับงำนได้ • งำนร้ำนอำหำรเป็นงำนที่มีรำยละเอียดมำกมำย เมื่อต้องท�ำงำนที่มีรำยละเอียดมำกๆ เรำจะมีสมุดโน้ต แยกเป็นเล่มๆ เช่น สมุดซัพพลำยเออร์ สมุดของร้ำนชำ หรือ สมุดของสือ่ มวลชน ซึง่ กำรจดทุกรำยละเอียดไว้ สุดท้ำย สิง่ นัน้ จะกลำยเป็นมรดก สมมติวำ่ วันหนึง่ เรำไม่สำมำรถ มำท�ำงำนได้ คนที่เหลืออยู่จะได้ท�ำงำนต่อได้ทันที • กำรท�ำงำนทีส่ ำมำรถส่งต่อให้คนอืน่ ท�ำแทนได้เร็วทีส่ ดุ คือกำรท�ำงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพสูงสุด ไม่อย่ำงนัน้ งำนก็จะ กองอยูท่ ใี่ ครคนใดคนหนึง่ แล้วคนนัน้ ก็จะเหนือ่ ย พอมี กำรจัดสรรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบก็จะท�ำให้กำรสัง่ งำนเป็น เรือ่ งง่ำย และยังลดข้อผิดพลำดทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ย • อำหำรทุกจำนทีเ่ สิรฟ์ ในร้ำนเรำจะท�ำเป็นตำรำงค่ำใช้จำ่ ย ของแต่ละจำนเอำไว้ เช่น อำหำรหนึง่ จำนต้องใช้สว่ นผสม อะไรบ้ำง ใช้อย่ำงละกี่กรัม แล้วหยอดตัวเลขค่ำใช้จ่ำย อย่ำงละเอียดเอำไว้เพือ่ จะได้รวู้ ำ่ ต้นทุนต่อจำนเป็นเท่ำไหร่ พอรู้ต้นทุนก็จะง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรเรื่องค่ำใช้จ่ำย • กำรวิเครำะห์ทุกองค์ประกอบให้ออกมำเป็นตัวเลข ที่ชัดเจนจะท�ำให้เรำมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนตำมไปด้วย อย่ำงพอถึงสิ้นเดือนเรำก็จะรู้แล้วว่ำก�ำไรแท้จริงที่ได้คือ เท่ำไหร่ ร้ำนจะอยู่รอดไหม ถ้ำอยู่ไม่ได้แล้วต้องท�ำอะไร ต่อ พนักงำนควรจะขำยอำหำรจำนไหนเพิม่ เติมเท่ำไหร่ เพื่อให้ร้ำนได้ก�ำไรเพิ่ม ซึ่งถ้ำพูดลอยๆ โดยไม่มีข้อมูล อ้ำงอิงเขำก็จะไม่เห็นภำพ • ทุกองค์ประกอบเรำสำมำรถตีกลับมำเป็นตัวเลขได้ ทั้งหมด ทั้งค่ำน�้ำ ค่ำไฟ ค่ำแรง หรือวัตถุดิบ ทุกอย่ำง ต้องค�ำนวณออกมำเป็นต้นทุนต่อจำน เดือนหนึง่ เรำต้อง ขำยเมนูนี้กี่จำนถึงจะคุ้มทุน ซึ่งเรำอยำกจะแนะน�ำให้ เจ้ำของร้ำนอำหำรทุกคนท�ำแบบนี ้ เพรำะถ้ำไม่ทำ� สุดท้ำย เงินก็จะไม่เหลือ เพรำะหมดไปกับค่ำใช้จำ่ ยทีม่ องไม่เห็น เต็มไปหมด • ต่อให้เรำท�ำงำนที่ชอบ แต่สิ่งที่หนึ่งค้นพบคือ เรำต้อง อยู ่ ใ ห้ ร อดด้ ว ย ไม่ อ ย่ ำ งนั้น จะเป็ น กำรท�ำ งำนด้ ว ย ควำมเครียด ในทีส่ ดุ ควำมชอบจะกลำยเป็นควำมไม่สนุก แล้วเรำอำจจะเกลียดสิ่งนั้นไปเลยก็ได้

BIZ SOURCE

www.convinceandconvert.com/blog ‘Content is king’ คงเป็นค�ำกล่ำวที่ใช้ได้จริงที่สุดในยุคนี้ ยุคที่ ผู้บริโภคมีข้อมูลในมือมำกมำยเต็มไปหมด ยุคที่โฆษณำขำยของ แบบทือ่ ๆ หมดมนต์ขลังน้อยลงไปทุกที และยุคทีค่ วำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นทีต่ อ้ งกำรมำกขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยเหตุนเี้ รำจึงมักจะเห็นค�ำว่ำ ‘content marketing’ อยูบ่ อ่ ยๆ เพรำะหลำกหลำยองค์กรปรับกลยุทธ์กำรตลำด โดยมุง่ เน้นเนือ้ หำทีส่ ร้ำงสรรค์มำกยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกับบล็อกนีท้ เี่ ล็งเห็น ทิศทำงกำรปรับตัวของเหล่ำนักกำรตลำด และพยำยำมถ่ำยทอด กลเม็ดเคล็ดลับในกำรสร้ำงคอนเทนต์ที่ดีที่จะเข้ำถึงใจผู้บริโภค ในกลุ่มต่ำงๆ ให้ได้มำกทีส่ ดุ โดยเนือ้ หำในบล็อกก็มที งั้ ตัวอย่ำงของ

แบรนด์ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงเนื้อหำมำแล้ว กลยุทธ์ ส�ำหรับกำรท�ำ content marketing ในสือ่ โซเชียลฯ กำรแชร์ประสบกำรณ์ และมุมมองที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ต่ำงๆ รวมถึงเคล็ดลับกำรสร้ำง ควำมผูกพันกับกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน ซึ่งถ้ำคุณก�ำลังมึนงง กับทิศทำงที่จะน�ำไปสู่กำรท�ำกำรตลำดด้วยเนื้อหำที่สร้ำงสรรค์ เรำเชื่อว่ำคุณจะค้นพบเส้นทำงที่ถูกต้องในแบบของคุณเองได้จำก B บล็อกนี้แน่นอน


ยามาฮ่า สานต่อกิจกรรม Yamaha Moto Challenge 2016 ปีที่ 2 บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด ผนึกก�าลังร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทย จั ด กิ จ กรรม มอเตอร์สปอร์ตส�าหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา รายการ Yamaha Moto Challenge 2016 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง ในการจัดปีแรกทีผ่ า่ นมา โดยในปีนไี้ ด้รบั ความสนใจจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจ�านวนมากสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึง่ ในปีนจี้ ะมี 29 สถาบันเท่านัน้ ทีไ่ ด้โอกาสลงท�าการแข่งขันเพือ่ ทดสอบวัดผลปฏิบตั กิ ารจริงบนสนามแข่ง ระดับโลก ติดตามกิจกรรมมันๆ ของน้องนักศึกษาทั้ง 29 สถาบันนี้ได้ที่ www.yamaha-motor.co.th หรือ www.facebook.com/yamahasociety

เชลล์ จับมือ สคอ. เปิดตัวแคมเปญ ‘เดินทางปลอดภัย’ รับวันสงกรานต์

นักวิจารณ์เทใจยกนิ้วให้ Hardcore Henry : เฮนรี โคตรฮาร์ดคอร์

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ร่วมมือกับส�านักงาน เครือข่ายลดอุบตั เิ หตุ (สคอ.) เปิดตัวแคมเปญ เดินทางปลอดภัย เชลล์ให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยบริการตรวจเช็กรถยนต์ฟรี ก่ อ นเดิ น ทาง ตั้ ง จุ ด บริ ก ารพิ เ ศษบนเส้ น ทางหลั ก ๆ เตรี ย ม ความพร้อมภายในสถานีบริการน�้ามันเชลล์ทวั่ ประเทศ และมอบ ข้ อ เสนอสุ ด พิ เ ศษส� า หรั บ ลู ก ค้ า เชลล์ ทั้ ง น�้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และน�้ามันเครื่องในช่วงสงกรานต์ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ ครอบคลุ ม ระยะเวลา 10 วั น วงเงิ น สู ง สุ ด 100,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้

เปิดตัว ‘ทรูมูฟ เอช 4G Plus’ เร็ว แรง ครบทุกคลื่น ใช้ ได้ทุกเครื่อง ทรูมูฟ เอช ประกาศความเป็นผู้นา� 4G ที่ดีที่สุด ทั้งด้าน เครือข่าย บริการที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ และ ข้อเสนอที่ดีที่สุด พร้อมเปิดให้บริการ 4G ดีที่สุดแก่คนไทยกับ ‘ทรูมูฟ เอช 4G Plus’ ด้วยเครือข่ายสัญญาณครอบคลุม ทั่วประเทศ มีครบทุกคลื่นความถี่ 900/850/1800/2100 MHz แบนด์วิธกว้างที่สุด ใช้งานได้จริง เน็ตเร็วแรงไม่มีสะดุดให้ คนไทยสนุกกับการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ทกุ ที่ มากกว่าค�าว่า ขีดสุด คุม้ ค่ากว่าด้วยแพ็กเกจโปรโมชันหลากหลายทีต่ อบโจทย์ การใช้งานของทุกคน ดูรายละเอียดแพ็กเกจที่ตรงกับความB ต้องการของคุณได้ที่ http://truemoveh.truecorp.co.th

เหล่านักวิจารณ์ในงานเทศกาลภาพยนตร์ South By Southwest Film Festival (SXSW) ต่างชืน่ ชม Hardcore Henry : เฮนรี โคตรฮาร์ดคอร์ ถึงความเป็นสุดยอดภาพยนตร์แอ็กชัน ประสบการณ์ใหม่ ทีแ่ ตกต่างกว่าทุกภาพยนตร์แอ็กชันทีเ่ คย มี ม า รวมทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การการั น ตี ว ่ า เป็ น ผลงานที่ ส ร้ า ง แรงกระเพือ่ มให้เกิดสไตล์การสร้างสรรค์ใหม่ให้กบั ภาพยนตร์ แอ็กชันแบบเดิมอย่างแท้จริง เตรียมปลุกความระห�า่ ในตัวคุณ กับความมันครั้งใหม่บนโลกภาพยนตร์ได้ 21 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์เท่านัน้

Wacoal Smile Point สะสมคะแนน แลกส่วนลด! His & Her Plus Point ร่วมกับผลิตภัณฑ์วาโก้ จัดโปรโมชัน Wacoal Smile Point มอบสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้าสมาชิก เมื่อซื้อ ผลิตภัณฑ์วาโก้ ลดทันที 20% เพียงน�าคะแนนสะสมในบัตร 300 คะแนน มาแลกรับส่วนลด ณ Wacoal Shop และ CW-X Shop ทุกสาขา สนใจสมัครสมาชิกฟรีไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ที่ www.hisherpoint.com หรือ www.facebook.com/hisherpoint


‘เดวิด ฟอสเตอร์’ แท็กทีม 5 ศิลปินดังระดับโลก โชว์ยิ่งใหญ่สะกดทุกอารมณ์ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จ�ากัด จัดคอนเสิร์ตที่รวมเพลง ของศิลปินสุดยอดนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มอื ทองอย่าง เดวิด ฟอสเตอร์ ทีแ่ ท็กทีม 5 ศิลปินคุณภาพชื่อดังระดับโลกจัดโชว์ยิ่งใหญ่สะกดทุกอารมณ์ใน Independent Communication Network Presents HITMAN DAVID FOSTER & FRIENDS Asia Tour 2016 และยังมีคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอย่าง Singha Corporation presents an Evening with Olivia Newton John ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคมนี้รอคุณอยู่ ติดตาม ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพิม่ เติมได้ทคี่ ลืน่ LOVE 104.5 หรือทาง www.independent.in.th

2PM ทรงพลัง ทั้งเต้นและเอนเตอร์เทน จัดหนักปิดท้ายทัวร์คอนเสิร์ต

11-12-13 รักกันจะตาย น�าทีมเปิดรอบกาล่า ครึกครื้น หลอน รัก ฮา ซึ้ง รับสงกรานต์ เวียร์ ศุกลวัฒน์ น�าทีมนักแสดง ยิปโซ, บุ๊คโกะ, เจสซี่ และทีมนักแสดง ในงานรอบกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ ‘11-12-13 รักกันจะตาย’ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซินเิ พล็กซ์ ให้แขกผู้มีเกียรติ พันธมิตร และสื่อมวลชน ได้ชมกันอีกรอบ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดระทึกแบบครบรส ทั้งรัก สยองขวัญ หลอน ระทึก ข�า ฮา และซึ้ง กับจุดเริ่มต้น 1 อุบตั เิ หตุตามมาด้วย 3 เหตุการณ์ ใน 3 วันสงกรานต์ ติดตาม ความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ที่ www.m39studios.com

ผ่านพ้นไปหมาดๆ กับงาน 2PM Concert House Party in Bangkok ทีไ่ ม่ทา� ให้แฟนๆ ผิดหวัง โดยงานนีผ้ ้จู ดั อีเวนต์แถวหน้า ของเมืองไทย บริษทั โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด น�าทีม บริหารและสร้างสรรค์งานโดยซีอีโอหนุ่มไฟแรงมากฝีมืออย่าง ‘กึง้ ’ - เฉลิมชัย มหากิจศิริ มาจับมืออีกครัง้ กับ JYP Entertainment ต้นสังกัดประเทศเกาหลีใต้ พร้อมพันธมิตรผนึกก�าลังเนรมิต คอนเสิร์ตปิดท้ายตารางทัวร์เป็นการสั่งลา ณ ประเทศไทย บ้านหลังที่สองของ 2PM เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่อิมแพ็ก อารีนา เมืองทองธานี ชนิดทุ่มทุนสร้าง โปรดักชันฉากแสงสีเสียง สเปเชียลเอฟเฟ็กต์อลังการสมราคา

Jungle Splash ‘เปียกป่าแตก’ ชวนคุณไปเล่นสงกรานต์นกี้ บั KRACK2TV Party Presents Jungle Splash ให้ชวนคุณมามันแบบ ‘เปียกป่าแตก’ กับ ดีเจแถวหน้าสุดตืด๊ อย่าง Make You Freak, ZaraGift x Master Mind และ Yukio ร่วมสาดน�า้ กับเหล่าคนป่าสุดหล่อ สุดเซ็กซี่ พร้อมไฮไลต์ความสนุกสุดเหวีย่ งกับคอนเสิรต์ จัดหนักจัดเต็ม จาก โจอี้บอย, สิงห์เหนือเสือใต้, สครับบ์, มัสคีเทียร์, บุดด้า เบลส, ดาจิม และกิจกรรมความสนุกเต็มพิกัดอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/wersfthailand

กอล์ฟ อนุวัฒน์ น�าทีมนักแสดงเปิดตัว ‘อ้อมกอดเขมราฐ’ ‘กอล์ฟ’ - อนุวฒ ั น์ ชูเชิดรัตนา น�าทีมเปิดตัวภาพยนตร์ ‘อ้อมกอดเขมราฐ’ โดยมี หมอเพื่อน กอบกุลยา, ฟลุค ธีรภัทร, ปาล์มมี่ นันทริยา และน้อง พุดทะสอน นักแสดงสาวสวยจากประเทศลาว มาร่วมพูดคุย แนะน�าตัว และถามถึงบทบาททีไ่ ด้รบั กันทีละคน พร้อมเล่าถึงความสนุก ความประทับใจ ในการท�างานไปจนถึงความยากง่ายของบทบาททีไ่ ด้รบั ในภาพยนตร์เรือ่ งนี้ เข้าฉายวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ B


THE WORDS

ITHAT HAVE LEARNED NOW WHILE THOSE WHO SPEAK

ABOUT ONE’S MISERIES USUALLY HURT, THOSE WHO KEEP SILENCE

BECAUSE EVEN

THE SMALLEST OF WORDS CAN BE

ผมได้เรียนรู้ในตอนนี้เองว่า คนที่พูดถึงความระก�าล�าบากของตัวเองว่าเจ็บปวดแล้ว คนที่เก็บง�าไว้ในความเงียบย่อมเจ็บปวดกว่า

THE ONES TO HURT YOU, OR เพราะแม้แต่ถอ้ ยค�าทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ก็อาจเป็นถ้อยค�าทีท่ า� ร้าย หรือไม่ก็อาจช่วยชีวิตคุณได้เช่นกัน

• C.S. LEWIS THE MORE YOU KNOW WHO YOU ARE, AND WHAT YOU WANT, ยิ่งคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณเป็นใคร ต้องการอะไร คุณก็จะยิ่งปล่อยให้สิ่งต่างๆ ท�าร้ายคุณได้น้อยลงเท่านั้น

• NATSUKI TAKAYA

• STEPHANIE PERKINS

SOMETIMES PEOPLE LET THE SAME PROBLEM MAKE THEM MISERABLE FOR YEARS WHEN THEY COULD JUST SAY, SO WHAT. THAT’S ONE OF MY FAVORITE THINGS TO SAY. SO WHAT. บางครั้งคนเราก็มักปล่อยให้ปัญหาเดิมๆ ท�าให้พวกเขาทุกข์ทรมานนานเป็นปี ทั้งที่เขาสามารถพูดได้ว่า แล้วยังไง ค�านี้แหละที่เป็นค�าที่ผมชอบพูดบ่อยๆ แล้วยังไง

• ANDY WARHOL godaypoets

ALL NEWCOMERS are available here!

หนังสือใหม่ล่าสุดทุกเล่ม จาก a book, polkadot และ everyday พร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณผู้อ่านแล้ววันนี้ ในราคาลดพิเศษ 10 - 15% ฟรีค่าจัดส่ง เฉพาะที่ godaypoets.com

FREE SHIPPING


THE GUEST เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์, วัลญา นิ่มนวลศรี ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

A SPACE ODYSSEY

เรื่องของความฝันในวัยเด็ก จะเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อชีวิตเราก็คงไม่ผิด เพราะ กฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย ก็ท�าให้เราเชื่อว่า ความฝันในวัยเด็กช่างเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลกับชีวติ ของคนเราเหลือเกิน เพราะเขาเองก็มคี วามฝันในวัยเด็กอย่างการเป็น ‘นักบินอวกาศ’ อยูใ่ นตัวเสมอ เพียงแต่วา่ วันนีเ้ ขาได้ทา� สิง่ ทีใ่ หญ่กว่านัน้ นัน่ ก็คอื การส่งต่อความฝันที่ว่าให้กับคนอื่นผ่าน ‘โครงการค้นพบนักบินอวกาศไทย’ (Discovery of Thailand) ที่เขาริเริ่มขึ้น เพื่อที่จะคัดเลือกคนไทยไปเรียนหลักสูตรนักบินอวกาศที่นาซาเป็นครั้งแรก

จุดเริม่ ต้นของ ‘โครงการค้นพบนักบินอวกาศไทย’ นัน้ เกิดตัง้ แต่ตอนที.่ .. ผมเริม่ ท�ำงำนกับศูนย์อวกำศนำนำชำติสหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ. 2012 ตอนนั้นผมเริ่มต้นที่จะน�ำ นิทรรศกำรอวกำศ ‘นำซำ เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์’ เข้ำมำในประเทศไทย เสร็จแล้ว ผมก็คยุ กับทำงนำซำต่อว่ำ ถ้ำเรำอยำกจะส่งคนไทยไปเรียนเกีย่ วกับหลักสูตรนักบินอวกำศ จะท�ำอย่ำงไรได้บำ้ ง เขำก็บอกว่ำ ถ้ำอยำกจะให้คนไทยมำ ตัวคุณเองก็ตอ้ งมำเรียนรูก้ อ่ น เพื่อที่จะได้รู้ว่ำหลักสูตรนี้คืออะไร ท�ำงำนอย่ำงไร แล้วองค์กรของเขำมีไปเพื่ออะไร พร้อมกับเอำโครงกำรมำเสนอด้วย หลังจากผมได้ไปอบรมหลักสูตรนักบินอวกาศที่นาซาจนจบ ผมก็ได้เสนอทุน ที่ชื่อว่า... ทุนก�ำลังสำม (POW3Scholarship) ซึ่งก็คือกำรทดสอบ ก�ำลังกำย ก�ำลังใจ และก�ำลังควำมคิด มำจำกกำรถอดดีเอ็นเอของนักบินอวกำศออกมำ คือต้องมีก�ำลัง ที่จะฝึกฝนตัวเองให้แข็งเเรง ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงและท�ำงำนในสภำพไร้น�้ำหนักได้ สิ่งที่ ‘ทุนก�าลังสาม’ ทดสอบ ไม่ใช่เรื่องของก�าลังกายอย่างเดียว เพราะ... ถ้ำมี ก�ำลังกำยแต่ไม่มกี ำ� ลังควำมคิด ไม่สำมำรถท�ำงำนกับคนอืน่ ได้เลย ก็เป็นนักบินอวกำศ ไม่ได้ บำงคนเรียนเก่งมำก แต่ไม่เอำเพื่อน ท�ำงำนเป็นทีมไม่ได้ เพรำะเวลำเป็น นักบินอวกำศเรำต้องท�ำงำนประสำนกัน ทั้งเพื่อนที่ขับยำน คนที่อยู่บนภำคพื้นโลก หลักสูตรการทดสอบใน ‘ทุนก�าลังสาม’ เป็นสิง่ ทีจ่ ะ... ช่วยเตรียมควำมพร้อมให้คนที่ เข้ำร่วมกำรทดสอบ มีควำมพร้อมที่จะไปอบรมกำรเป็นนักบินอวกำศจริงๆ เพรำะ หลักสูตรทัง้ หมดสร้ำงขึน้ มำเพือ่ ให้เอำควำมรู้เรือ่ ง STEM ซึง่ เป็นเรือ่ งของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ มำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงทันที สมมุติว่ำเรำจะยิง ยำนอวกำศขึน้ ไป สิง่ แรกทีต่ ้องหำคือวิถโี ค้ง เพือ่ ทีจ่ ะให้ยำนจอดพอดีกบั สถำนีอวกำศ ซึง่ กำรค�ำนวณตัวเลขเรำต้องดูเเรงลม เพือ่ ให้ได้วถิ โี ค้งทีเ่ หมำะสม ไม่ใช่มคี วำมรูอ้ ยูแ่ ค่ ในกระดำษเท่ำนั้น แต่ต้องเอำออกมำใช้ได้ทันที มีคนถามผมว่า การส่งเด็กไทยไปเรียนการเป็นนักบินอวกาศแล้วจะได้อะไร ส�าหรับผมแล้วมันคือ... กำรได้ไปหำแรงบันดำลใจใหม่ๆ โดยเฉพำะเรื่องของ STEM ว่ำมันสำมำรถเอำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงไรบ้ำง ทัง้ ในอำชีพและอนำคต คนทีไ่ ด้ไปเขำก็จะ สำมำรถเอำควำมคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหำของสังคมได้ ผมเชือ่ ว่าเด็กไทยมีความสามารถ เพียงแต่วา่ ... โอกำสยังมีไม่มำกพอ ถ้ำมีโอกำส เขำพร้อมทีจ่ ะออกมำแสดงบทบำทของตัวเองแน่นอน เรำต้องเปิดเวที เปิดโอกำสให้เขำ เชื่อมั่นในคนของเรำ พอเชื่อมั่นแล้วเรำก็ต้องผลักดันเขำให้ถึงที่สุด สร้ำงโอกำสต่ำงๆ มำรองรับเขำ ซึ่งคนเหล่ำนี้แหละครับที่จะกลับมำช่วยสังคมเรำต่อไป

HIS WAY • กฤษณ์ คุนผลิน จบกำรศึกษำ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ ำ ต รี จ ำ ก ค ณ ะ นิตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และปริญญำโทด้ำนระบบกำรเมือง แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป รี ย บ เ ที ย บ มหำวิทยำลัยอเมริกัน (AU) กฤษณ์ เริม่ ต้นชีวติ กำรท�ำงำนด้วยกำรเป็น นักข่ำวรัฐบำลกลำงสหรัฐฯ จำกนัน้ กลับมำยังประเทศไทยและท�ำงำนเป็น นักข่ำวระหว่ำงประเทศทีส่ ำ� นักข่ำว ไทย อสมท ปัจจุบนั เขำด�ำรงต�ำแหน่ง ผู ้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ ประจ� ำ ฝ่ ำ ยกำรตลำด บริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน) • ด้ ว ยควำมหลงใหลในวิ ท ยำศำสตร์ ท�ำให้เขำเดินหน้ำน�ำยำนอวกำศของนำซำเข้ำมำจัดแสดงใน ประเทศไทยเป็นครัง้ แรกของเอเชียตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไปเมื่ อ วั น ที่ 1 ธันวำคม 2557-1 กุมภำพันธ์ 2558 • ล่ำสุดเขำได้จัดโครงกำรที่ชื่อว่ำ ‘โครงกำรค้นพบนักบินอวกำศไทย’ (Discovery of Thailand) เพื่อให้ เด็ ก ไทยได้ มี โ อกำสไปเรี ย นรู ้ กำรเป็นนักบินอวกำศกับโครงกำร Space Camp ที่นำซำ ผู้ที่สนใจ ส่ ง ข้ อ มู ล ประวั ติ ส ่ ว นตั ว ได้ ที่ Spacecampworld@hotmail.com

ในฐานะทีผ่ มเป็นคนทีไ่ ด้ไปฝึกอบรมหลักสูตรนักบินอวกาศทีน่ าซามาแล้ว สิง่ ที่ ผมประทับใจก็คอื ... โอกำสทีเ่ ขำมอบให้เรำ อย่ำงทีเ่ รำรูก้ นั ว่ำอำชีพนักบินอวกำศของ นำซำจะต้องมีสญ ั ชำติอเมริกนั เท่ำนัน้ แต่เขำกลับไม่ปดิ กัน้ โอกำสทีจ่ ะไปฝึก พอเรำมีโครงกำร อะไรไปเสนอ เขำก็รับฟัง ส่วนอย่ำงที่สองที่ประทับใจคือเรื่องเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ ขององค์กร โดยเฉพำะวิสยั ทัศน์เรือ่ ง Mars Generation ค�ำถำมคือ ท�ำไมต้องเป็นเจเนอเรชัน ดำวอังคำร ผมก็พยำยำมหำค�ำตอบจนได้ว่ำ เป้ำหมำยขององค์กรอวกำศของสหรัฐฯ คือเขำต้องกำรไปสร้ำงอำณำนิคมบนดำวอังคำรให้ได้ เพรำะว่ำมันเกี่ยวพันกับควำมเป็นอยู่ของมวลมนุษยชำติในอนำคต ส�าหรับคนอืน่ ผมไม่รู้ แต่วทิ ยาศาสตร์สา� หรับผมแล้วมันคือ... กำรค้นพบควำมจริง ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในธรรมชำติ และเรำสำมำรถอธิบำยมันได้ เพรำะทุกอย่ำงในโลกนีล้ ว้ นเป็นฟิสกิ ส์ เดินได้ก็เป็นฟิสิกส์ ไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้ำก็เป็นฟิสิกส์ ฯลฯ แต่เรำจะใช้ประโยชน์จำกมัน ได้อย่ำงไร กำรค้นพบควำมจริงที่มีอยู่แล้วในธรรมชำติ และเรำสำมำรถอธิบำยมันได้ ท�ำเรื่องที่คนคิดว่ำเหนือธรรมชำติกลำยมำเป็นเรื่องธรรมด๊ำธรรมดำ นั่นคือเสน่ห์ของ โลกวิทยำศำสตร์ วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรือ่ งไกลตัว จริงๆ แล้วเราใช้มนั มาตัง้ แต่แรกเกิด ยกตัวอย่างเช่น... ผ้ำอ้อมส�ำเร็จรูป สิง่ นีเ้ กิดมำจำกกำรทีน่ กั บินอวกำศเขำเข้ำห้องน�ำ้ ไม่ได้เพรำะชุดไม่เอือ้ ต่อกำรถอด กำรสือ่ สำรก็เช่นเดียวกัน เรำจะดูขำ่ ว CNN หรือเช็กมือถือไม่ได้เลยถ้ำหำก ไม่มีระบบดำวเทียม วิทยำศำสตร์เป็นเหมือนเส้นขนตำบังภูเขำเลยครับ (หัวเรำะ) แรงขับเคลือ่ นทีท่ า� ให้ผมลุกขึน้ มาท�าโครงการนี้ เรียกว่าเป็น... ควำมชอบแล้วกัน ครับ เพรำะคนเรำชอบก็ทำ� ถ้ำไม่ชอบก็ไม่ทำ� ชอบอะไรก็ทำ� อย่ำงนัน้ บังเอิญทีผ่ มโชคดี ที่ผู้ใหญ่ให้กำรสนับสนุน ตอนเด็กๆ ผมชอบจรวดมำก แต่ปำเล่นบ่อยๆ ก็โดนตี แต่ผม ก็ยังชอบอยู่ ผมท�ำอะไรไม่ได้ในเมื่อมันชอบ ทุกอย่ำงก็เหนี่ยวน�ำผมไปทำงนั้น ผมมองตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า ว่าอยากที่จะ... พัฒนำทุนนี้ต่อ เพรำะผมอยำก ให้ทุนนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เยำวชนเข้ำมำหำโอกำสในชีวิตกันเยอะๆ ให้เขำไปฝึก ก�ำลังกำย ก�ำลังใจ และก�ำลังควำมคิดมำให้พร้อม ซึ่งในอนำคตเรำอำจจะขยับจำก ปีละ 15 คน เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 30 คน เพื่อให้คนไปเรียนโดยที่มีทุนสนับสนุนแบบ ไม่ผูกพันเพิ่มมำกขึ้น รวบรวมองค์กรต่ำงๆ ท�ำเรื่อง STEM ให้เป็นกระแสของสังคม ให้สังคมไทยเป็นสังคมของกำรเรียนรู้ เหมือนญี่ปุ่นที่ใครๆ ก็ถือสูจิบัตรเข้ำพิพิธภัณฑ์ ถ้ำประเทศไทยเรำเป็นแบบนั้นมันก็จะสนุกขึ้น เกิดสิ่งดีๆ ท�ำให้มีคนใช้วิทยำศำสตร์ B เข้ำมำช่วยแก้ปัญหำสังคมมำกขึ้น


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.