Page 1

TODAY EXPRESS PRESENTS

THE VALUE OF EMPTINESS ISSUE 371 I 31 AUG - 6 SEP 2015


ปีที่ 8 ฉบับที่ 371 วันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558

EDITOR’S NOTE When You Make a Promise

ไม่แน่ใจว่า ส�าหรับบางคนแล้ว ค�าสัญญาเป็นเรื่องที่ยังมีความหมายอยู่ มากแค่ไหน ในที่นี้ขอจ�ากัดวงลงมาเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตก็แล้วกัน เพราะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ต้องมี การเขียนสัญญากันอยู่แล้ว ณ ที่นี้ เรามาคุยกันแค่เรื่องสัญญาแบบปากเปล่า สัญญาทีไ่ ม่ได้เขียนไว้ และสัญญาทีม่ แี ค่เรากับเขาหรือเธอเท่านัน้ ทีร่ ู้ โลกไม่ได้รดู้ ว้ ย สมัยเด็กๆ ผู้เขียนติดใจหนังสือนิยายอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่อง ค�ำมั่นสัญญำ ประพันธ์โดยคุณทมยันตี ใครเคยอ่านเรื่องนี้แล้วคงอดไม่ได้ที่จะเอาใจช่วย ตัวละครอย่างสารินกับชลันดา แม้ว่าในเรื่องทั้งคู่ไม่สามารถรักและสร้าง ครอบครัวร่วมกันได้ แต่ในใจของกันและกันไม่เคยเลยทีจ่ ะไม่รกั กัน และค�าพูด ทีเ่ หมือนเป็นวรรคทองของเรือ่ งนีก้ เ็ ป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก “พีร่ นิ ไม่มคี า� สาบาน พี่รินมีแต่ค�ามั่นสัญญา” ในมุมของชายชาติทหารอย่างสาริน ค�าสัญญาที่ให้ จากหัวใจแก่ผู้หญิงที่เขารัก เป็นสิ่งที่ทา� ลายมิได้ พูดค�าไหนต้องเป็นค�านั้น และต้องท�าทุกวิถีทาง เพือ่ ให้คา� สัญญาเป็นจริงให้ได้ จะว่าการอ่านหนังสือเล่มนีส้ มัยเด็กๆ มีผลกับความคิดและความเชือ่ ของตัวเองก็ไม่ผิดนัก แต่เพราะไม่ใช่ความเชื่อที่ไม่ดีก็เลยเชื่อต่อไป เชื่อว่าการรักษาสัญญา เป็นเรื่องที่ควรท�า และไม่ใช่แค่ท�าไปส่งๆ แต่ต้องท�าเพราะเราเห็นว่ามันส�าคัญ และท�าเพราะเรา เห็นว่าคนที่เราให้สัญญา เป็นคนส�าคัญ ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะให้สัญญาไปเรื่อย มีคา� พูดหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนชอบมาก และมักจะนึกถึงเสมอเมือ่ ต้องให้สญ ั ญากับใครไว้ “Keep every promise you make and only make promises you can keep.” รักษาทุกๆ ค�าสัญญาที่คุณให้ไว้ และจงสัญญาในสิ่งที่คุณจะสามารถรักษามันไว้ได้เท่านั้น - Anthony Hitt จะว่าไปแล้วบทเรียน เรือ่ งค�าสัญญาเป็นสิง่ ทีน่ า่ เรียนรูแ้ ละมันก็สอนให้ทกุ คนเข้าใจความเป็นจริงของชีวติ ได้แทบทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสัญญา ฝ่ายผิดสัญญา หรือฝ่ายที่รอให้อีกคนท�าตามสัญญา คนทีเ่ ป็นฝ่ายให้คา� สัญญาจ�าเป็นมากทีจ่ ะต้องเข้าใจว่า เรามีพนั ธะทีต่ อ้ งท�าตามสัญญานัน้ ถามว่า แล้วถ้าสุดท้ายอะไรๆ มันก็ไม่เป็นไปตามทีส่ ญ ั ญาจะถือว่าผิดสัญญาไหม ส�าหรับผูเ้ ขียนแล้วถือว่าไม่ผดิ เพราะได้พยายามท�าตามสัญญาแล้ว แต่กต็ อ้ งเข้าใจว่า ชีวติ คนเรามีเงือ่ นไขรอบตัวมากมายทีอ่ าจจะ มาเปลีย่ นแปลงสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจไว้ หรือสกัดกัน้ ไม่ให้มนั เกิดขึน้ แต่นนั่ คือสิง่ ทีค่ วบคุมไม่ได้ สิง่ ทีค่ วบคุมได้ คือการกระท�าของเราเท่านัน้ เอง ถ้าเราตัง้ ใจท�าแล้วท�าไม่ได้ แปลว่ามันอาจท�าไม่ได้แค่ในครัง้ นีท้ ปี่ จั จัย

อืน่ ๆ ไม่พร้อมเท่านัน้ เอง เมือ่ ทุกอย่างพร้อมกว่านี้ สัญญานัน้ ก็มโี อกาสเป็นไปได้ การท�าตามสัญญาให้ได้ มันบอกถึงวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของคนคนนั้นว่า เป็นคนแบบไหน ใส่ใจกับความรูส้ กึ คนมากแค่ไหน อย่าสับสนว่าการท�าตามสัญญา เป็นเรือ่ งเคร่งเครียด จริงจัง เพียงแต่ตอ้ งผลักดันตัวเองให้ทา� ตามทีเ่ ราบอกคนอืน่ ไว้กเ็ ท่านัน้ เพราะถ้าบอกแล้วไม่ทา� นัน่ ก็คอื เป็นคนพูดจาชุย่ ๆ พูดไปเรือ่ ย ส�าหรับคนทีร่ อให้คนอืน่ ท�าตามสัญญา อย่าคิดว่าสัญญาเป็นกฎหมายทีห่ า้ ม ละเมิด แต่ควรจะดูว่าอีกฝ่ายมีความพยายามในการรักษาสัญญามากแค่ไหน ถ้าเขาพยายามแล้วแต่ไม่ส�าเร็จ ก็ต้องให้โอกาสเขาได้พยายามแก้ตวั อีกครัง้ และบางครัง้ ก็ตอ้ งท�าใจยอมรับความจริงให้ได้วา่ คนบางประเภทก็ไม่ได้เกิดมา เพื่อท�าตามสัญญา แต่แค่เกิดมาเพื่อให้ความหวัง พูดเอาใจคนอื่นไปวันๆ ทุกวันนีเ้ ห็นคนสัญญากันเป็นเรือ่ งธรรมดา เพราะพูดก่อนคิดให้ดวี า่ ท�าได้จริง หรือเปล่า เลยลงเอยทีก่ ารผิดสัญญาจนกลายเป็นเรือ่ งธรรมดาไปด้วย และเป็นไปได้ไหมว่า บางครัง้ แม้แต่ สัญญากับตัวเองก็ยงั ไม่คดิ จะท�าให้มนั เป็นจริง เพราะคิดว่าเป็นเรือ่ งเล็กน้อย เรารูอ้ ยูค่ นเดียว ทัง้ ๆ ทีน่ นั่ แหละ คือจุดเริม่ ต้นทีท่ า� ให้เรากล้าผิดสัญญากับคนอืน่ ได้ตงั้ แต่เรือ่ งเล็กน้อย ไปจนถึงเรือ่ งทีใ่ หญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ ว่ากันว่า เรามักจะลืมว่าเราเคยสัญญาอะไรกับใครไว้ แต่คนทีฟ่ งั เราเอ่ยปากสัญญาจะจ�าได้เสมอ เราอาจไม่คิดว่าค�าสัญญาจะไปท�าร้ายใครได้มากมาย แต่ความจริงแล้วมันสามารถท�าให้อีกฝ่าย รูส้ กึ หมดศรัทธา หมดความเชือ่ ถือ และเห็นเราเป็นแค่คนทีพ่ ดู ไม่จริงอีกคนหนึง่ ในโลกทีเ่ ต็มไปด้วย คนพูดไม่จริงเกลือ่ นกลาด สัญญาไม่ใช่แค่คา� พูดลอยตามลมแต่คา� สัญญามันสามารถเข้าไปฝังในใจ ของคนฟัง ก่อตัวเป็นความหวัง เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทา� ลายค�าสัญญา เราจึงไม่ได้แค่ทา� ลายความหวัง ของคนอื่น แต่กา� ลังท�าลายตัวเองด้วยในฐานะของคนที่ควรจะเป็น แต่ไม่ได้เป็น การผิดสัญญาไม่ได้ท�าให้ฟ้าผ่า ไม่ได้ท�าให้โลกแตก แต่แค่เป็นคนที่ไม่น่าคบ เพราะพอจะ มองเห็นว่า อนาคตเราต้องผิดหวังในกันและกันซ�้าแล้วซ�้าเล่า แบบนั้นสู้ไม่ต้องเอ่ยปากสัญญา แต่ไม่เคยท�าให้ผิดหวังเสียยังดีกว่า วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan

CONTENTS GOODNEWS THE SPACE

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

INTERVIEW

ส�ารวจความว่างในแบบของ ธเนศ วรำกุลนุเครำะห์ กับมุมมองของเขา ในผลงานเพลงใหม่ลา่ สุด หลังจากห่างหายไปกว่า 23 ปี

สัมผัสความผูกพันที่มากกว่า สถานที่ทา� งานของ บริษัท ไฟนัลคัท จ�ำกัด

ALL ABOUT BIZ

วิธีการบริหารเวลาเพื่อคุณภาพของ ชีวิตในแบบ อำวีกำญจน์ พันธุ์เสงี่ยม ผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั โปรดักทีฟ พลัส จ�ากัด

A MUST HEALTH AND HEART

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรรมาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือน

SHOPPING

ลองหยิบเสือ้ ผ้าโทนสีเหลืองมามิกซ์ แอนด์แมตช์กบั เสือ้ ผ้าสีเอิรธ์ โทน ทีจ่ ะ ช่วยให้การแต่งตัวของสาวๆ สนุกขึน้

รวมสาระความรู้ที่จะท�าให้คุณแข็งแรง ทั้งกายและใจ

THE GUEST

เผยประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง จานอาหารของ เชฟโฮนัย อำร์มำส เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว ชาวสเปน

LETTER เราติดตามอ่าน a day BULLETIN มานาน โดยสมัครสมาชิกในนามของลูกชาย สมัครมาตัง้ แต่เขาเป็นเด็กชายจนตอนนีโ้ ตจนใช้คา� น�าหน้าว่านายแล้ว และก�าลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนแี้ ล้ว เราเคยเขียนจดหมายมาหา a day BULLETIN บ้างเป็นครัง้ คราว แต่กห็ า่ งหายไปนานมาก ล่าสุดทีเ่ ขียนมาเพราะอยากบอกว่าชอบการจัดรูปเล่มใหม่ของ a day BULLETIN มาก เพราะดูสบายตา อ่านง่าย ไม่แน่นเหมือนเมือ่ ก่อน เหมาะกับสมาชิกทีอ่ ายุมากขึน้ ไปตามการเติบโตของ a day BULLETIN มาก จนอดใจไม่ได้ตอ้ งเขียนมาชืน่ ชม - พรสิริ เสียงเฉื่อย ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา เอกพล บรรลือ นักเขียนรับเชิญ วรวิสทุ ธิ์ ภิญโญยาง กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ไอรดา รืน่ ภิรมย์ใจ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวลิ าศ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง มณีนชุ บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี จิตต์โสมนัส กองแสง พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลา� ดวน ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา นุจนารถ สินธนาภัทร ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, วราพร วิทยารุง่ เรืองศรี 08-9169-9509, พงศ์ธดิ า อังศุวฒ ั นากุล 09-4415-6241 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอีย่ มมงคลศิลป์ 08-5056-0083 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา ธาระพุฒ โทร. 0-2716-6900 ต่อ 412


DATABASE

THE AGE OF

STREAMING SERVICES 164,000,000,000

กว่า 164,000,000,000 เพลง คือจ�านวน เพลงที่มีการฟังแบบสตรีมมิงในปี 2014 ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าการดาวน์โหลดเพลง แบบถูกกฎหมายรวมกันตลอดทั้งปี

RANKING 5 อันดับเว็บไซต์มิวสิกสตรีมมิงที่แพร่หลาย มากที่สุด (ส�ารวจในเดือน กันยายน ปี 2014) 1. 2. 3. 4. 5. ที่มา : www.billboard.com/biz

40%

ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมการเสพความบันเทิงแบบดั้งเดิม ที่ต้องรอติดตามรายการต่างๆ ตามหน้าจอโทรทัศน์ หรือวิทยุก�าลังเริ่มเสื่อมความนิยม เพราะพฤติกรรม ของผู้คนได้ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึ ง ท� า ให้ เ กิ ด เทรนด์ ก ารเสพสื่ อ บั น เทิ ง รู ป แบบใหม่ อย่างเว็บไซต์มิวสิกและวิดีโอสตรีมมิง (การฟังเพลง หรือดูหนังผ่านเว็บไซต์ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก) ที่ก�าลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกในขณะนี้

2.45

4 อันดับช่องทางการรับชมวิดีโอสตรีมมิงที่ ได้รับ ความนิยมมากที่สุด (ส�ารวจในช่วงเดือนสิงหาคม 2014)

75% รายงานประจ� า ปี ของ Ericsson ConsumerLab TV & Media Report 2 0 1 4 ร ะ บุ ว ่ า ปั จ จุ บั น บริ ก าร วิ ดี โ อ ส ต รี ม มิ ง ก�าลังได้รับความนิยมเกือบเทียบเท่า การรับชมโทรทัศน์ แบบปกติ โดยจาก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ออนไลน์ 23,000 คน ใน 23 ประเทศ พบว่า กว่า 75% ใช้ บ ริ ก ารวิ ดี โ อสตรีมมิงหลายครัง้ ต่อสัปดาห์

ผลส� า รวจพบว่ า กว่ า 40% ของครอบครั ว ชาวอเมริ กั น จ ะ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก บ ริ ก า ร วิ ดี โ อสตรี ม มิ ง แทนที่ ก ารเสพ ความบันเทิงจากโทรทัศน์แบบเดิม

2.45 ชั่วโมง คือระยะเวลาเฉลี่ย ที่ ส มาชิ ก ใช้ ง านเว็ บ ไซต์ วิ ดี โ อสตรี ม มิ ง ใน 1 วั น ในขณะที่ พฤติ ก รรมของผู ้ ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร ทีวีเคเบิลแบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ย แค่ 1.57 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น

1

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

2

สมาร์ตโฟน

3

ไอแพดหรือแทบเล็ต

4

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ที่มา : http://trends.e-strategyblog.com

56% ที่มา : www.ericsson.com, www.dailynews.co.th, http://blog. whatrunswhere.com, www.nielsen.com, www.prachachat.net, www.marketingoops.com

รายงานประจ� า ปี ข อง Ericsson ConsumerLab TV & Media Report 2014 เผยว่า กว่า 56% ของผู ้ ที่ จ ่ า ยเงิ น เพื่ อ ใช้ บริ ก ารวิ ดี โ อสตรี ม มิ ง ให้เหตุผลในการเลือกใช้ บริการว่า เพราะสามารถ เลือกรับชมความบันเทิง ได้ ต ามความสะดวก ของตัวเอง

1,000

กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 35,535,633,778 บาท คือ มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ วิ ดี โ อสตรี ม มิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่วโลกในปี 2014 ที่ผ่านมา


DID YOU KNOW?

ที่มา : www.Forber.com

เฟซบุ๊กเผย หมดยุคหัวเราะด้วย ‘LOL’ คนส่วนใหญ่หันมาใช้ ‘HAHA’

เฟซบุ๊กเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อความของผู้ใช้งานทีโ่ พสต์สเตตัสและคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่นบั รวมข้อความแชตใน Facebook Messenger พบว่าผู้ใช้งานกว่า 51.4% แสดงอาการหัวเราะด้วยค�าว่า ‘haha’ รองลงมาคือการใช้ emoji สื่อถึงอารมณ์ขา� ขัน 33.7% ตามด้วย ‘hehe’ 13.1% ในขณะที่มีผู้ใช้ ‘LOL’ แสดงอาการหัวเราะเหลืออยู่เพียง 1.9% เท่านั้น ผลการวิเคราะห์ยังเผยด้วยว่า ผู้หญิงใช้ emoji แทนการหัวเราะมากกว่าผู้ชาย และผู้ชายใช้ ‘haha’ มากกว่าผู้หญิง

เมือ่ ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เด็กๆ ในหมูบ่ า้ น Vuckovici ประเทศโครเอเชีย จะแต่งตัวในชุดนักรบโบราณและถือหอก มาร่วมการแข่งขัน Children’s Alka ทีเ่ ป็นประเพณีสบื ทอด มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 โดยเป็นการฉลองชัยชนะที่มีต่อ จักรวรรดิออตโตมัน - Reuters / Antonio Bronic

BUSINESS

GOOD NEWS

ชาวเมืองลอสแองเจลิสต่างพากันชื่นชมผลงานศิลปะ ชิ้นล่าสุดในสวนสาธารณะแม็กอาร์เธอร์ ซึ่งผลงานนี้เป็น ส่วนหนึง่ ของโครงการ ‘ภาพแห่งความหวัง’ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน โดยความพิ เ ศษ ของมันคือ ผลงานทัง้ หมดเป็นลูกบอลทีส่ ามารถพองได้เอง และวาดรูปตกแต่งด้วยมือ - Reuters / Phil McCarten

Uniqlo กับนโยบาย ที่ให้พนักงานท�างาน 4 วันต่อสัปดาห์ Fast Retailing หรือกลุม่ บริษทั เสือ้ ผ้า ล�าลองของญีป่ นุ่ ทีห่ นึง่ ในนัน้ มีแบรนด์ เสือ้ ผ้าชือ่ ดังอย่าง Uniqlo จะเริม่ นโยบาย ใหม่ทอี่ นุญาตให้พนักงานในร้าน Uniqlo เลือ กใช้ แ ผนงานการท� า งาน 4 วัน ต่ อ สั ป ดาห์ โดยพนั ก งานจะได้ รั บ ค่าตอบแทนในอัตราเท่าเดิม เพียงแต่ เพิม่ จ�านวนชัว่ โมงต่อวันเป็น 10 ชัว่ โมง และจะต้องท�างานในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึง่ พนักงานยัง สามารถเลือกขอกลับไปใช้แผนการ ท�างาน 8 ชัว่ โมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ได้ดงั เดิมในทุกๆ 6 เดือน ซึง่ Fast Retailing หวังว่านโยบายนี้จะช่วยแก้ไขอัตรา การลาออกของพนักงาน สร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานพาร์ตไทม์มาเป็นพนักงาน เต็มเวลามากขึ้น และลดจ�านวนการท�างานล่วงเวลาให้นอ้ ยลง โดยนโยบายนี้ จะใช้กบั พนักงานเต็มเวลาของ Uniqlo ที่มีจ�านวนกว่าหมื่นคนในสาขาต่างๆ ทั่วโลก และจะมีผลในเดือนตุลาคมนี้ ทีม่ า : www.japantimes.co.jp

ที่มา : http://edition.cnn.com

HUMAN RIGHTS

จากการจัดล�าดับของ World Economic Forum เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ในหัวข้อความเสมอภาคทางเพศ ประเทศซาอุดอี าระเบียถูกจัดให้อยูใ่ นล�าดับที่ 130 จากทัง้ หมด 142 ประเทศ เห็นได้ชดั จากการถูก ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ ทัง้ ถูกห้ามไม่ให้ ขับรถหรือออกจากบ้านก่อนได้รับอนุญาตจาก ฝ่ า ยชายที่ ถื อ เป็ น ผู ้ ป กครอง ล่ า สุ ด ผู ้ ห ญิ ง ชาวซาอุดีอาระเบียก�าลังจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงทางการเมืองและสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในเดือน ธันวาคมนี้ ซึง่ ถือเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของ ซาอุดอี าระเบียทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวเรือ่ งสิทธิสตรีใน ระดับประเทศ จากทีก่ อ่ นหน้านีเ้ ริม่ มีการอนุญาต ให้ผหู้ ญิงท�างานส�าคัญในองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างเรือ่ งบัญชีงบประมาณ และการดูแล โครงการพัฒนาชุมชน และแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่กเ็ ป็นก้าวส�าคัญทีส่ ร้างความเสมอภาคทางเพศ ในซาอุดีอาระเบียในอนาคต

ผู้หญิงซาอุดีอาระเบียก�าลังจะได้รับสิทธิ์ การลงคะแนนเสียงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ INNOVATION

แฟชั่นสุดเก๋ ส�าหรับผู้ใช้รถเข็นโดยเฉพาะ หลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เป็นต้นเหตุให้ขาของ เฮดี แม็กเคนซีย์ วัย 21 ปี ไม่สามารถใช้การได้ เธอพบว่าการใส่เสื้อผ้าเป็นปัญหาฝันร้ายและน่าหงุดหงิดส�าหรับผู้ใช้รถเข็น เพราะเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้การได้ดบี นรถเข็นมักจะไม่คอ่ ยสวย เธอเผยว่า “ปัญหาเรือ่ งสุขภาพบางอย่าง และความรูส้ กึ ไม่สบายตัว คือผลกระทบจากการต้องนัง่ ตลอดเวลา ฉันอยากใส่เสือ้ ผ้าสวยๆ เหมือนทีเ่ คยใส่ตอนทีย่ งั เดินได้ ฉันอยากได้กางเกงยีนส์ที่ใช้งานได้ดีบนรถเข็นสักตัว” เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยธุรกิจ เธอจึงร่วมงานกับ คริสติน อเล็กซานดรา ทิดเวล ดีไซเนอร์ชาวอเมริกัน ก่อตั้งบริษัทชื่อ Alter UR Ego แบรนด์กางเกงยีนส์ ที่ใช้ผ้าที่มีความยืดหยุ่น พร้อมดีไซน์กระเป๋าให้อยู่บริเวณหน้าขาเพื่อสะดวกต่อการหยิบใส่ของเวลานั่ง พร้อมขอบเอวด้านหลังที่สูงกว่าปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นบั้นท้าย ที่มา : http://magazine.good.is

POLITICS นักศึกษาแพทย์คว้ารางวัล ชนะเลิ ศ โครงการ ‘Redesigning Thailand’ พลิก โฉมประเทศไทยด้วยไอเดีย มู ล นิ ธิส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา ประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ จัดโครงการ ประกวดแผนนโยบายสาธารณะของประเทศ ‘Redesigning Thailand’ หรือโครงการพลิกโฉม ประเทศไทยด้วยไอเดีย ปีที่ 2 ทีช่ วนนิสติ นักศึกษา มาเสนอความคิดในการพัฒนา ประเทศผ่านบทบาทสมมติภายใต้โจทย์ทวี่ า่ ‘ถ้าคุณคือรัฐมนตรีวา่ กระทรวง... คุณจะเปลีย่ น โฉมหน้าประเทศไทยด้วยโครงการ...’ และทีม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกระทรวง สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเ่ สนอนโยบายการบูรณาการด้าน การแพทย์ มุ่งพัฒนา primary care หรือ สถานพยาบาลที่ต้องปรับให้ประชาชน เข้าถึงได้ง่าย เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ทีม่ า : www.mcot.net


QUOTE OF THE WEEK “หากระบบคนดีไม่มีระบบตรวจสอบ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ก็ ไม่มีความหมายใดๆ ซึ่งวิธีคิดแบบคนดีนั้นแคบเกินไป ไม่โยงกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม” ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 สิงหาคม 2558 หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

เมือ่ เห็นภาพนีก้ ท็ า� ให้เราคิดถึงเจ้าหุน่ ยนต์วอลล์-อีทคี่ อยเก็บขยะในโลกอนาคตทีไ่ ม่มมี นุษย์อาศัยอยู่ ซึง่ ในภาพนีก้ ม็ สี ว่ นคล้ายกันบ้าง เพราะว่าบนดาวอังคารก็ไม่มมี นุษย์อาศัยอยูเ่ ช่นกัน ต่างกันทีเ่ จ้าหุน่ ตัวนีค้ อื รถโรเวอร์ ‘คิวริออสซิต’ี ทีอ่ ยูร่ ะหว่างปฏิบตั ภิ ารกิจส�ารวจ ดาวอังคารเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา - Reuters / NASA / JPL-Caltech / MSSS / Handout

บาดแผลทางกายอาจจะรักษาหายได้ แต่บาดแผลทางใจก็ตอ้ งมีการเยียวยาด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดโครงการดีๆ ทีม่ กี ารฝึก สัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยบ�าบัดจิตใจให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่และทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจต่อต้านการก่อการร้าย ซึง่ พักฟืน้ อยูท่ โี่ รงพยาบาลในเมืองเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน - Reuters / Valentyn Ogirenko

ที่มา : www.thairath.co.th

SPORT

‘เฟดเอ็กซ์’ คว�่า ‘โนเล’ ซิวแชมป์ซินซินเนติ มาสเตอร์ สมัยที่ 7 โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิสมากประสบการณ์จากสวิตเซอร์แลนด์ โคจรมาพบกับ โนวัก ยอโควิช มือหนึง่ ของโลก อีกครัง้ ในเอทีพที วั ร์ มาสเตอร์ซรี สี ์ รายการเวสเทิรน์ แอนด์ เซาเทิรน์ โอเพน ทีเ่ มืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เริม่ ในเซตแรก ทัง้ คูร่ กั ษาเกมเสิรฟ์ ของตัวเองได้อย่างเหนียวแน่น เสมอกันไป 6-6 เกม จนต้องตัดสินกันในช่วงไทเบรก และเป็นเฟดเอ็กซ์เอาชนะไปได้กอ่ น 7-6 ไทเบรก 7-1 มาถึงในเซตทีส่ อง เฟเดอเรอร์ ยังคงรักษารูปเกมของตัวเองไว้ได้ ขึ้นน�าอย่างรวดเร็ว 3-0 ก่อนเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 6-3 เกม ผงาดคว้าแชมป์ซินซินเนติ มาสเตอร์ เป็นสมัยที่ 7 แซง แอนดี้ เมอร์เรย์ ขึ้นเป็นนักเทนนิสมือวางอันดับ 2 ของโลกอีกครั้ง

adB

TRIVIA

แขนใหม่... ชีวิตใหม่ เทคโนโลยี 3D Printed หรือการพิมพ์แบบ 3 มิติ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยัง ช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ และยังสร้าง ชีวิตใหม่ให้กับใครบางคนด้วย โดยเฉพาะ ผู้พิการที่ได้รับอวัยวะชิ้นใหม่จากเทคโนโลยี ชนิดนี้ • เริ่มต้นด้วยสาวน้อยวัย 8 ขวบ อย่าง อิ ซ าเบลลา จากอั ง กฤษ ที่ เ พิ่ ง ได้ รั บ แขน ข้ า งใหม่ สี ม ่ ว ง แ ล ะ สี ช ม พู ส ด ใ ส จ า ก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งแขนข้างนี้ออกแบบโดย สตีเฟน เดวีส์ จาก e-NABLE องค์กรไม่แสวงหาผลก� าไร ที่มอบแขนเทียม 3 มิติให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก มาแล้วกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งหนูน้อยอิซาเบลลาเผยความรู้สึกว่า “มันมหัศจรรย์ มาก และหนูรักสีของมัน’ แวะไปดูอาการดีใจของหนูน้อยได้ที่ https://youtu. be/I3cf49c_WjE • ทางด้านนักเรียนมัธ ยมอย่าง ซิดนีย์ เคนเดลล์ วัย 14 ปี จากสหรัฐอเมริกา

ทีส่ ญ ู เสียแขนข้างขวาไปจากอุบตั เิ หตุทางเรือ เมื่อ 8 ปีก่อน ก็เพิ่งได้รับแขนข้างใหม่เช่นกัน โดยแขนชิ้ น นี้ เ ป็ น แขนกลจากเครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิติ ที่ออกแบบโดยโรงพยาบาล Shriners ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย แพทย์ ว อชิ ง ตั น ซึ่ ง เธอ เผยความรู้สึกหลังจากได้รับแขนข้างใหม่ว่า “ด้วยแขนชิ้นใหม่นี้ท�าให้ฉันได้รับโอกาสที่จะ ท� า หลายๆ อย่ า ง และทดลองท� า ในสิ่ ง ที่ ไม่เคยท�ามาก่อน” • ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยเรื่ อ งราวของสาวน้ อ ย วัย 5 ขวบ อย่าง ไฮลีย์ ดอว์สัน ที่ป่วยเป็นโรคโปแลนด์ซินโดรม ซึ่งเป็น อาการผิดปกติของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าอก ท�าให้มือไม่สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ แต่ล่าสุดหนูน้อยได้รับมือข้างใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนวาดา พร้อมโชว์ความสามารถด้วยการขว้างลูกเปิดสนาม ในการแข่งขันเบสบอลเมเจอร์ลีกอีกด้วย แวะชมความน่ารักของเธอได้ที่ https://youtu.be/txQ96bP6KEw

อินเดียสร้างท่าอากาศยาน พลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา อินเดียได้เดินหน้า โครงการพลังงานสีเขียวสุดเจ๋ง ทีท่ า� ให้ทวั่ โลก หันมาจับจ้องเป็นตาเดียวกัน กับการเตรียม เปิดท่าอากาศยาน Cochin International ทีใ่ ช้ พลังงานแสงอาทิตย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แห่งแรกของโลก โดยตั้งอยู่ที่เขตเมืองโคชิ ในรั ฐ เกรละ ซึ่ ง บริ ษั ท Bosch ผู ้ ติ ด ตั้ ง ระบบผลิตไฟฟ้าของท่าอากาศยาน เผย รายละเอียดของการก่อสร้างว่า ท่าอากาศยาน แห่งนีใ้ ช้ระบบไฟฟ้าขนาด 12 เมกะวัตต์ และ ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 46,000 แผ่น เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดทัง้ วัน V.J. Kurian กรรมการผู ้ จั ด การของท่ า อากาศยาน ยังกล่าวเสริมอีกว่า ด้วยเทคโนโลยีดงั กล่าว จะท� า ให้ ท ่ า อากาศยานแห่ ง นี้ ส ามารถ ผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ ม ากถึ ง 52,000 กิ โ ลวั ต ต์ ขณะทีท่ า่ อากาศยานใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 49,000 กิโลวัตต์เท่านัน้ ที่มา : www.inhabitat.com

เอลเลน เพจ ถามวุฒิสมาชิกรัฐเทกซัสเรื่อง LGBT เพื่อไขข้อสงสัยและสร้างความเข้าใจมากขึ้น ในงาน Iowa State Fair ที่ผ่านมา เท็ด ครูซ วุฒิสมาชิกของรัฐเทกซัส คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยพูดไว้ว่า เขาเชื่อในการแต่งงานระหว่าง ผู้ชายกับผู้หญิง ซึ่งภายในงานนั้น เอลเลน เพจ นักแสดงผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Juno ปรากฏตัวขึ้น พร้อมถามท่านวุฒิสมาชิกเรื่องการข่มเหง LGBT ในที่ท�างาน ร่วมไปถึงสิทธิของพวกเขา ค�าถามของนักแสดงสาวยังครอบคลุมไปถึง ‘ท�าไมเกย์หรือคนข้ามเพศถึงถูกยิงเพราะพวกเขาเป็นอย่างนั้น’ ‘ที่คุณ เลือกปฏิบัติกับคน LGBT จะเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกอย่างหนึ่งได้หรือไม่’ เป็นต้น การโต้เถียงระหว่างทั้งคู่ด�าเนินไปประมาณ 5 นาที และแม้ว่าค�าตอบของเขา จะไม่ได้ไขข้อสงสัยของเธอ แต่การที่นักแสดงฮอลลีวูดคนนี้กล้าตั้งค�าถามดังกล่าวกับนักการเมืองระดับสูงน่าจะช่วยให้ผู้คนตื่นตัวและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติ กับคน LGBT มากขึ้น B

ที่มา : http://abcnews.go.com

ENTERTAINMENT


INTERVIEW เรื่อง : ประพัฒน์ สกุณา, วสิตา กิจปรีชา ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

สไตลิสต์ : Hotcake

THE VALUE OF


เมื่อ 23 ปีก่อน อัลบั้ม ร็อกกระทบไม้ ผลงาน อัลบั้มอันดับที่ 4 ของ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ได้สร้างปรากฏการณ์อลั บัม้ ทีม่ เี พลงฮิตมากทีส่ ดุ ในยุ ค นั้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพลง ร็ อ กกระทบไม้ , อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ, ซ�้าเติม, รักน้องคนเดียว เป็นความส�าเร็จครั้งส�าคัญที่เป็นผลต่อเนื่อง มาจากอัลบัม้ ก่อนๆ อย่าง แดนศิวไิ ลซ์, คนเขียนเพลง บรรเลงชีวิต, กดปุ่ม หลายคนคิดว่าความส�าเร็จ ของเขาจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ และจะต้องมีอัลบั้ม ใหม่ๆ ออกมาในไม่ชา้ แน่นอน ซึง่ ใครทีเ่ ป็นคอเพลง ในยุคนัน้ ก็คงทราบดีวา่ หลังจากอัลบัม้ ร็อกกระทบไม้ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ก็ ไม่ได้มีผลงานเพลง ออกมาอีกเลย แต่เขากลับเลือกต่อยอดความส�าเร็จ ครัง้ นัน้ ด้วยการผันตัวเองไปท�างานเบือ้ งหลังและ ก่อตัง้ ค่ายเพลงทีช่ อื่ มิวสิคบัก๊ ส์ ค่ายเพลงทีส่ ร้าง ศิลปินชื่อดังมากมาย อย่าง ละอ่อน, ลาบานูน, ฟรายเดย์, บิ๊กแอส, บอดี้สแลม ฯลฯ ความส�าเร็จของมิวสิคบั๊กส์ที่เขาสร้างขึ้น กั บ มื อ อาจท� า ให้ ห ลายคนคิ ด ว่ า ธเนศ วรากุ ล นุ เ คราะห์ คงจะวางมื อ จากการออก อัลบัม้ ใหม่ และกลายเป็นคนเบือ้ งหลังอย่างเต็มตัว จนเมื่อธุรกิจเพลงซบเซาในช่วงหนึ่ง มิวสิคบั๊กส์ เริ่มถอนสมอออกไปจากวงการเพลง ชื่อของเขา ก็กลายเป็นแค่ความทรงจ�าดีๆ ที่คงเหลือไว้แต่ เพลงฮิตที่คนรุ่นก่อนจดจ�าได้ 23 ปีผา่ นไป เขากลับมาอีกครัง้ พร้อมปล่อย เพลง ว่าง เพลงใหม่ทสี่ ดุ ตัง้ แต่อลั บัม้ ร็อกกระทบไม้ น� า มาซึ่ ง ความดี ใ จปนสงสั ย ของใครหลายคน ที่ตั้งค�าถามว่า 23 ปีที่ผ่านมานั้น เขาหายไปท�า อะไร อะไรคือสิ่งใหม่ที่น่าสนใจจนท�าให้เขาละทิ้ง วงการเพลงไปยาวนานขนาดนั้ น ที่ ม าของ อัลบัม้ ใหม่หลังจากทีห่ า่ งหายการท�าเพลงมาเป็น สิบๆ ปี ค�าถามเหล่านี้อยู่ในบทสัมภาษณ์เข้มข้น ที่เราจะพาคนอ่านทุกท่านเข้าไปรับรู้ถึงช่วงเวลา ชีวติ ทีห่ า่ งหายจากวงการเพลงของชายผูถ้ กู เรียก ว่าครูของศิลปินดังในปัจจุบัน รวมถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของอั ล บั้ ม ล่ า สุ ด และ คอนเสิรต์ ทีก่ า� ลังจะมีขนึ้ ในเร็วๆ นี้ คอนเสิรต์ ทีเ่ ขา บอกว่าไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตคิดถึงเพลงเก่า แต่เป็น คอนเสิร์ตที่จะพาผู้ฟังก้าวไปสัมผัสกับผลงาน ในอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขาไปพร้อมๆ กับได้รับรู้ เรื่องราวที่เขาได้เติมเต็มในช่องว่างระหว่างทาง ที่ห่างหายไปตลอด 23 ปี

F EMPTINESS


23 ปี หลังจากอัลบัม้ ร็อกกระทบไม้ ซึง่ ถือว่าเป็นขาขึน้ ของชีวติ ศิลปินมากๆ ท�าไมคุณถึงเลือกที่จะไม่ท�าอัลบั้มต่อแล้วไปท�าค่ายเพลง (มิวสิคบั๊กส์) อย่างเดียว คือความรูส้ กึ เราตอนนัน้ มันเริม่ วนแล้วไง มันเป็นความรูส้ กึ แบบเดียว กับตอนทีเ่ ราหยุดจัดรายการวิทยุ ซึง่ เราเปิดเพลง Top40 เราก็จะรูแ้ ล้ว ว่าเริม่ ต้นแบบนี้ จะไปต่อแบบนี้ แล้วเราก็รสู้ กึ ว่าอิม่ แล้ว อยากค้นหา อะไรบางอย่าง ตอนมาท�าอัลบั้ม กดปุ่ม ร็อกกระทบไม้ ก็มาเพื่อที่จะ ค้นหาอะไรบางอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อนจากอัลบั้มที่ผ่านๆ มา ดังนั้น เวลาที่เราท�างาน เราจะเริ่มต้นด้วยการอยู่กับตัวเองก่อน การท�าเพลง ต้องคิดถึงตัวเองก่อน ตรึก ตรอง พิจารณา หาแง่มุมที่เราสนใจ แล้วอยูก่ บั มัน เห็นการเปลีย่ นแปลง พัฒนาการของมัน เขย่าๆ ความคิด ของเราให้มันข้นคลั่ก เสร็จแล้วก็นึกถึงคนรอบข้างที่จะฟังเพลงเรา ซึง่ ตรงนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ น่าค้นหา และถือเป็นความท้าทาย ก็เป็นไป ตามธรรมชาติ สิง่ ไหนทีย่ งั ไม่ร้ตู ้องลองท�าถึงจะรู้ พอท�าไปๆ ถึงจุดหนึง่ ตอนอั ล บั้ ม ร็ อ กกระทบไม้ ก็ รู ้ สึ ก ว่ า คงพอแล้ ว ส� า หรั บ งานนี้ หลังจากนั้นก็ทา� งานอย่างอื่น ก็ยังช่วยที่แกรมมี่ทา� งานอยู่ คือยังไม่ได้ หยุดโดยทันทีนะ เพราะยังไม่รู้ว่าจะท�าอะไร ก็คิดว่าจะกลับไปท�างาน เองแบบเล็กๆ เหมือนตอนท�าเพลงสมัยแรกๆ อย่าง แดนศิวิไลซ์ หรือ คนเขียนเพลงบรรเลงชีวิต ทีนี้พอจะเริ่มท�าก็มีคนคุ้นเคยกัน รู้จักกัน น้องๆ หรือใครต่อใครก็มาบอกให้เราท�าค่ายเพลงเอง คือตอนแรก ก็ตั้งใจว่าจะท�าเองแล้วไปให้แกรมมี่ช่วยจัดการให้ แต่คนอื่นก็บอกว่า พี่ท�าเองเลยสิ ยุคนั้นอินดี้เฟื่องฟู พี่เปิดเลย ใครๆ เขาก็เปิดกัน เยอะแยะเลย พี่มีศักยภาพเปิดได้สบาย เดี๋ยวพวกผมมาช่วยกัน นั่นก็เป็นที่มา ก็เริ่มท�ามิวสิคบั๊กส์ตั้งแต่ตอนนั้น เราท�างานกับ มิวสิคบั๊กส์สิบกว่าปี หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ถอยออกมา จนบัดนี้ก็ไม่ได้ ท�างานเพลงของตัวเองเลย ก็เลยเพิ่งมาเริ่มตอนนี้ แล้วถ้าไม่ได้ท�างานเกี่ยวกับเพลง ช่วงที่คุณหายไป 23 ปี มีงานอื่นๆ อะไรอีกบ้าง 10 ปีแรก ของ 23 ปีที่หายไป ก็คือดูแลมิวสิคบั๊กส์ให้อยู่ได้ เพือ่ ให้มนั ท�าประโยชน์ให้กบั ทุกคนได้ ต่อมาอีก 10 ปีทเี่ หลือ พอมีลกู เราก็ตั้งใจเลี้ยงลูก ตอนนี้ลูกอายุประมาณ 13-14 ปี ก็รวมกันพอดี 23 ปีอย่างที่ว่า เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยเหรอ เลี้ยงลูกเป็นงานหลัก ส่วนงานอื่นจะท�าอะไรก็จะเอาลูกเป็นหลัก ไว้ก่อน อย่างเช่น หยิบกีตาร์ขนึ้ มาก็นกึ ถึงลูก ว่าเราจะเขียนเพลงอะไร ให้ลูกดีไหมหนอ จดบันทึกก็เขียนถึงลูก ที่เขียนเป็นบทหนังก็มี เป็นละครเพลงก็มี เพราะว่าเรามีเวลาไง แต่ทงั้ หมดทีเ่ ป็นไปก็เกีย่ วข้อง กับลูก เราอยากท�าหนัง ท�าเพลง ทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อลูก ที่ท�าทั้งหมดนี้ได้วางแผนเอาไว้ก่อนหรือเปล่าว่ามีลูกแล้วจะท�าแบบนี้ ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราแค่ตั้งใจว่าถ้ามีลูกจะเลี้ยงเอง อย่างเต็มที่ จะทุ่มเทเวลาให้เขา 24 ชั่วโมง ทุกวัน จนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง จุดไหนก็ไม่รู้นะ ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เขาอายุ 13-14 พอดี นี่คือ ความตั้งใจ เพราะฉะนั้น เรื่องอื่นๆ ที่เราจะท�าระหว่างทาง เราก็จะท�า เพื่อลูกทุกเรื่อง เท่าทีฟ่ งั รูส้ กึ ว่าคุณให้ความส�าคัญกับการดูแลลูกมาก อยากรูว้ า่ การมีลกู ให้บทเรียนใหม่ๆ อะไรในชีวิตคุณบ้าง บทเรียนมันมีหลายระดับ หลายแง่มมุ อยูท่ วี่ า่ จะเอามุมไหน ถ้ามุม ทัว่ ๆ ไปแบบตอบกันได้เร็วๆ แล้วคนทัว่ ไปจะรู้สกึ ก็คอื ความภาคภูมใิ จ แล้วก็ความรู้สกึ ว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เรา เกิดมาชาติหนึง่ มีคนที่ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเรา เบื้องต้นเป็นอย่างนั้น เรามองว่าการมีลูกนั้น เป็นสิ่งวิเศษ คนคนหนึ่งเกิดจากตัวเรา ก็มองว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก แต่พอวันเวลาผ่านไปก็มองแง่มุมอื่นได้อีกมากมายมหาศาลเลย สรุปง่ายๆ ก็คือ เออ เราสามารถสร้างคนขึ้นมาหนึ่งคนให้เกิดขึน้ มา ในโลกนี้ ลองนึกภาพตามสิ ทุกอย่างเขาออกมาจากเรานะ แล้วเราก็ยงั ค่อยๆ ปัน้ ค่อยๆ ตบ ค่อยๆ แต่ง มันเป็นงานทีย่ งิ่ ใหญ่มาก และนีค่ อื สาเหตุที่เราทุ่มสุดตัวทั้งชีวิตจิตใจ ทั้งชีวิตไม่มีวันหยุดให้กับลูก ลูกมาก่อน นีค่ อื ความตัง้ ใจ ยิง่ ใหญ่ไหมไม่รู้ แต่มนั ยิง่ ใหญ่ในความรูส้ กึ เรานะ ถ้าคุณยอมทุ่มเทถึงขนาดนี้ แสดงว่าต้องมีแรงจูงใจมากๆ เพราะ การเลี้ยงลูกคงไม่เหมือนการปั้นศิลปินให้ดัง มันน่าจะมากกว่านั้นไหม การปั้นศิลปินก็ยิ่งใหญ่นะ แต่ศิลปินเขาก็มีต้นทุนของเขามาแล้ว คือจริงๆ เราก็ไม่ค่อยใช้ค�าว่าปั้นนะ แต่สมมติว่าเรียกว่าปั้นก็ได้ ความยิ่งใหญ่ของการปั้นศิลปินมันอยู่ที่ว่าเราเห็นว่าเขามีศักยภาพ อย่างไร เขาขาดอะไร เขามีอะไรเกิน เราจะเติมหรือจะตัดอะไรออก แล้วเราก็ผลักดันเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีชีวติ ของเขา มีแนวทาง ของเขา เพราะเขาไม่ใช่เด็ก แล้วเขาก็ยังมีพ่อแม่ มีแฟน มีเพื่อน มีวง ของเขา ก็จะเห็นว่าเราก็ทา� ได้ประมาณหนึ่ง ซึ่งเราก็เต็มที่ พอส�าเร็จ ขึน้ มาเราก็ภาคภูมใิ จ แต่กบั ลูกมันกลับกันนะ ลูกคือเด็กเล็ก ยังไม่รเู้ รือ่ ง เหมือนผ้าขาวทีพ่ บั ไว้อย่างทีเ่ ขาว่ากัน เติมสีอะไรก็เป็นสีนนั้ นอกจากนัน้ ใครล่ะที่เป็นพ่อเป็นแม่ เราไงที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาแบบเต็มร้อย


“คนเราเผลอ อยู่เป็นประจ�า เป็นนิสัย เป็นเรื่องปกติ เรามีความเผลอ หล่อเลี้ยงให้ชีวิต ด�าเนินไป เมื่อไหร่ ที่เรารู้ว่าเรา เผลอไป นั่นแหละ เราจะเริ่มพบกับ สิ่งดีงาม และความส�าเร็จ ก็จะรอเราอยู่ แต่ส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยรู้ตัว ว่าเราเผลออยู่ เราก็เลยจะหลงไป”

ความทุม่ เทของเราก็เต็มที่ เพราะนีค่ อื ลูกเรา ไม่มใี ครใหญ่กว่าเราแล้วทีจ่ ะสัง่ สอนเด็ก คนนี้ ถูกไหม อย่างศิลปินเขามีชวี ติ เป็นของ ตัวเอง แต่เด็กเขายังไม่มี ชีวิตเขาขึ้นอยู่ กั บ เรา เกิ ด มาลื ม ตาก็ เ ห็ น หน้ า เรา นอนตืน่ มาก็เห็นเรา เราเท่านัน้ ยิง่ ใหญ่ไหม ยิ่ ง ใหญ่ สิ แล้ ว เราก็ ใ หญ่ ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ความรับผิดชอบก็มากขึ้นเรื่อยๆ สารพัด สุดท้ายเอาเข้าจริงๆ แม้ว่าเขาจะเกิดมา จากเรา เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเรา สุดท้าย ก็เหมือนศิลปินทีเ่ ราปัน้ นัน่ แหละ ก็เหมือน ลูกคนอืน่ เหมือนกัน ลองไปถามคนมีลกู สิ ว่าเราจะได้ทงั้ หมดทีท่ า� ไปหรือไม่ สุดท้าย ชีวิตเขานั่นแหละ เขาจะมีแนวทางของ เขาเอง ที่ลึกลงไปมันยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่ อีก ฟังอย่างนีอ้ าจจะค้าน พ่อแม่ยงิ่ ใหญ่ ที่สุด ส�าคัญที่สุด ใช่ ถูกต้อง แต่ว่าลึก ลงไปกว่านัน้ แม้กระทัง่ คนทีพ่ ดู เองก็ไม่ทนั สังเกตว่าตัวเองส�าคัญที่สุด นี่แหละ เราก็เห็นจากลูก ง่ายๆ เลย ลูกรักพ่อแม่ ไหม รัก คุยกันใกล้ชิดอบอุ่น ยังไงก็รัก เขาพูดได้ทันทีว่ารักพ่อไหม รักแม่ไหม จะให้ทา� อะไรให้พอ่ แม่กไ็ ด้หมด แต่เอาเข้า จริงๆ ไม่ใช่อื่นไกล สมมติว่าเราบอกว่า ลูกนอนได้แล้ว เดีย๋ วเราไปนอนพร้อมกัน พรุง่ นีพ้ อ่ ต้องตืน่ เช้า แต่ถา้ ลูกลองติดเกม ขึ้นมา ยังไงเขาก็ยังไม่นอน คือคุณก�าลังจะบอกว่า ถึงลูกจะรักพ่อแม่ แค่ไหน เขาก็ต้องตัดสินใจท�าอะไรเองอยูด่ ี ในที่สุดแล้วคนทุกคนก็ต้องรักตัวเองก่อน ถูกต้อง มันเป็นสัจธรรม ไม่มีใคร รักใครเท่ากับรักตัวเอง คือเราไม่ปฏิเสธ ว่าทุกคนรักพ่อแม่ แต่ถ้ามองลึกลงไปอีก เราก็จะรู้ บางคนบอกว่าสามารถยอมตาย แทนพ่อแม่ได้ แต่กระนั้นก็ไม่ได้แปลว่า รักตัวเองน้อยกว่าพ่อแม่ แต่นนั่ คือความเสียสละที่ตั้งใจจะยอมตายแทนพ่อแม่ ถ้ามองลงไปอีกชัน้ ก็อาจจะเป็นเพราะเขา รักตัวเองก็ได้ เราก็ไม่ได้จะมาขวางโลกนะ แต่ถ้ามองไปในระดับจิตมันลึกซึ้งมาก และนี่คือประสบการณ์ที่เราเห็นจาก การมีลูก ซึ่งสนุก ที่เห็นแบบนี้เป็นเพราะคุณได้ศึกษาธรรมะด้วยรึเปล่า ก็ทั้งหมดแหละ ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวที่จะสอนเราหรือ บ่มเพาะตัวเรา มันประกอบกันหมด ในจังหวะ ในความลงตัวเหมาะสม ขององค์ประกอบทัง้ หลาย ก็ทา� ให้เราเห็นสิง่ เหล่านี้ รูส้ กึ ได้ถงึ สิง่ เหล่านี้ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งดี สมมติเราสนใจธรรมะ แต่ถา้ ไม่มลี กู เราก็อาจจะไม่ได้เห็น มุมนี้ หรือถ้ามีลูกแล้วเราไม่ได้สนใจธรรมะ เราก็อาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ มันก็เสริมกัน คุณได้ศึกษาธรรมะจริงจังในช่วงไหนของชีวิต ก็ตอนมีลูกนี่แหละ เนื่องจากเราส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ แล้วพอมาเส้นทางอินเตอร์ ความเป็นไทยมันก็น้อย กลุ่มพ่อแม่คนไทย ก็คยุ กัน แล้วไปหาคอร์สโน่นคอร์สนี่ พาลูกไปเรียนกัน ก็เรียนหลายอย่าง รวมทั้งการพาลูกไปปฏิบัติธรรม เราก็ต้องไปส่ง ไปดู ไปสังเกต ถ้าไม่เพราะลูก เราจะได้มาสนใจทางนี้เหรอ ก็ไม่ได้มีทุกข์อะไร สรุปว่าที่เรามาสนใจเรื่องธรรมะก็เพราะลูก ต้องขอบคุณลูกอย่างมาก พอได้ศึกษาธรรมะแล้ว มันได้เติมเต็มอะไรให้กับคนบันเทิงอย่างคุณบ้าง หรือว่าท�าให้เห็นด้านไหนของชีวิตบ้าง ก็ได้เห็นในด้านที่ไม่เคยเห็นนั่นแหละ ก่อนหน้านี้พอมีลูกก็คิดว่า เป็นลูกเรานี่สบายแน่นอน เดี๋ยวจะเลี้ยงดูอย่างดี รับรองอยู่ในโอวาท คือไม่ใช่วา่ เขาไม่อยูใ่ นโอวาทนะ เขาก็โอเคแหละ ก็ปกติ แต่เรานีแ่ หละ ทีไ่ ปคาดหวังมากเกินไปตัง้ แต่ตน้ ก็คดิ ดูเราใช้เวลา 24 ชัว่ โมง ไปกับเขา ถามว่าดีไหม ดี อีกมุมหนึ่งถ้ามองว่าเราไม่ได้มาเข้าใจศึกษาธรรมะ เป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะสร้างปัญหาให้เขา เราอยากจะสร้างเขา ให้เป็นคนดี เป็นคนทีเ่ ราปรารถนา แต่เขาปรารถนารึเปล่า เขาปรารถนา หรือไม่ที่จะเป็นคนแบบนั้น นี่ถ้าไม่ได้สนใจธรรมะ บางทีมันก็ไม่ได้ เข้าใจง่ายๆ นะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ยิน มาเยอะ ทุกคนก็พูดกันเยอะ แต่เอาเข้าจริงทั้งคนที่ได้ยิน ทั้งคนที่พูด ก็ไม่ได้แปลว่าจะท�าได้ทุกคน เราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่ แล้ว มันไม่ได้แปลว่าเราจะท�าได้ทกุ อย่าง แต่เมือ่ สนใจธรรมะ เริม่ เข้าใจ

ธรรมะได้บ้าง ก็ธรรมะนีแ่ หละทีท่ า� ให้เราเข้าใจทัง้ หมด ก็เริม่ จากเข้าใจ ก่อน เพราะฉะนั้น มันก็เลยสบายเลยทีนี้ ลูกจะเป็นยังไงก็ได้ ไม่เป็นไร คือเราไม่ได้ปล่อยลูกนะ ดูแลเหมือนเดิม เต็มที่เหมือนเดิม ให้เวลาลูก 24 ชั่วโมงเหมือนเดิมทุกวัน 24 ชัว่ โมงของคุณทีอ่ ทุ ศิ ให้ลกู ถ้าเปรียบเทียบกับตอนเขาเด็กๆ กับตอนนี้ ต่างกันอย่างไรบ้าง ที่บอกว่าตาราง 24 ชั่วโมง ก็เพื่อให้เห็นภาพ ในความหมายคือ เราจะไม่ให้มีงานอะไรมาก่อนลูก เมื่อไหร่มีงานลูก เราจะไปเพื่อลูก พร้อม 24 ชัว่ โมง งานอืน่ เป็นเรือ่ งรอง แต่วนั นีง้ านเพลงเป็นเรือ่ งหลักแล้ว เพราะลูกโตแล้ว คุณได้คิดไว้ไหมว่า เมื่อลูกโตแล้วจะกลับมาท�าเพลง ไม่ได้คิด ไม่ได้วางแผนนะ ถ้าพูดเรื่องวางแผน ก็เคยพูดเล่นๆ เมือ่ นานมาแล้ว 3-4 ปีแรกที่หายไป มีคนถามเยอะๆ เราก็บอกว่ารอ แก่ๆ ก่อนแล้วกัน น้องๆ ก็บน่ ว่านีพ่ ยี่ งั ไม่แก่อกี เหรอ ตอนนัน้ เราก็ 40 แล้วนะ เราก็บอกว่ายัง เอาสัก 60 กว่าๆ ก็แล้วกัน แล้วค่อยเจอกัน ก็พดู เล่นๆ นะ แต่เราก็คดิ เล่นๆ นะว่า เออ ก็ดเี หมือนกัน มานัง่ เล่นกีตาร์ เบาๆ เปียโนเบาๆ ก็คิดไปเล่นๆ ถ้าถามว่าเคยคิดไหมก็คิดแค่นี้แหละ แล้วที่ได้กลับมาท�าเพลงอีกครั้ง มีแรงขับอะไรที่ท�าให้คุณกลับมา ก็มีหลายๆ แรงนะ อันดับแรกก็คงเป็นเหตุที่มาจากลูกนี่แหละ อย่างที่บอก เราเขียนโน่นเขียนนี่หลายรูปแบบ เสร็จแล้วมันก็มีโอกาส ที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ เพื่อคนใกล้ตัวเรา พอเกิดประโยชน์ตรงนั้น หลายๆ คนก็บอกว่า พี่ ขนาดท�ากันเล่นๆ ยังเกิดประโยชน์มากเลย แล้วถ้าพี่กลับไปท�าจริงจังเหมือนเมื่อก่อนล่ะ มันจะเกิดประโยชน์มาก เลยนะ มันจะน่าสนใจมากเลยนะ ท�าไมพี่ไม่กลับไป เราก็บอกว่า ไม่เอาแล้ว เหนือ่ ย แก่แล้ว พูดกันมาแบบนี้ 4-5 ปี จนกระทัง่ มาหลังๆ เข้า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือที่เคารพก็มาพูดด้วย พูดถึงขนาดว่า จะอยู่ อย่างนี้ ไปแค่นี้ รอวันตาย ตายไปกับสิง่ ทีเ่ คยท�ามาแค่นนั้ เหรอ ถ้าไม่ทา� ให้มนั เกิดประโยชน์จริงจังมากกว่านีก้ เ็ สียชาติเกิดเปล่าๆ คือใช้คา� อย่างนี้ เลย เราก็ เออ ใช่เว้ย ท่าทางจะเสียชาติเกิด ก็เอาวะ ก็เริม่ มาท�านีแ่ หละ ไม่ถึงปีเลย แล้ว 23 ปีที่ผ่านมา เราก็ไม่ได้ไปซุ่มซ้อมอะไรเลย มัวแต่ เลี้ยงลูก คือแทบจะไม่ได้จับกีตาร์เลย มีแค่เล่นกับลูก แต่สิ่งที่มากกว่า ทีเ่ ล่ามาทัง้ หมดก็คอื การพิจารณา พินจิ พิเคราะห์ชวี ติ ทีเ่ ราบันทึกไว้บา้ ง ไม่บันทึกบ้าง แต่ที่แน่ๆ มันก็บันทึกไว้ในจิตใจ ข้างในนี้มันก็คงอยู่ แน่นอน เพราะฉะนัน้ ตรงนีเ้ อาเข้าจริงๆ การตัดสินใจว่าจะกลับมาท�าเพลง ก็คือไม่ถึงปี กระนั้นก็ไม่ได้มองว่ามันจะมาตอนนี้ สักเมื่อ 7-8 เดือน ที่แล้ว ก็เริ่มท�า ก็กะจะท�าปีหน้า มีออกเพลง มีอัลบั้ม คอนเสิร์ต ปลายปีหน้าด้วยซ�้าไป มันก็มีเหตุว่า เอาแล้ว ตอนนี้เลย มันลงตัว หลายเรื่อง ก็เลยเอาละ ปีนี้ก็ปีนี้ ตัดสินใจเมื่อไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา นี้เอง เหมือนว่า 23 ปีนี้ ก็มาถึงช่วงน�้าใสพอดี ความคิดต่างๆ ก็ตกตะกอน หมดแล้ว เปรียบเทียบอย่างนั้นก็ได้ มันก็ลงตัวทุกอย่าง เมื่อทุกอย่างพร้อม ทุกอย่างลงตัว ก็ลงไปเลย เป็นอย่างนั้น คือคนคิดว่าช่วงนี้อุตสาหกรรมเพลงดูซบเซา คุณคิดอย่างนั้นไหม แล้วที่ผ่านมาคุณได้ติดตามวงการเพลงบ้างไหม ไม่ได้ตามเลย จะบอกว่าไม่ร้กู ไ็ ม่เชิง เอาเป็นว่ารู้แบบชาวบ้านก็ได้ คืออาจจะรู้มากกว่าชาวบ้านทั่วไปนิดหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ อย่างตอนตัดสินใจท�าก็แค่ตามดูตวั เอง เราพร้อมแค่ไหน เรือ่ งราวทีเ่ รา จะเล่าจะคุยอะไร เราพร้อมไหม ก็กลับมาใช้วิธีเดิม ดูตัวเอง แล้วก็ดู คนใกล้ๆ ว่าพร้อมไหม ยังสนใจสิง่ ทีเ่ ราจะพูดอยูไ่ หม มองไปไกลๆ ด้วย ก็น่าสนใจ น่าจะลงตัว ก็เอาตัวเข้าไปลงเลย เรือ่ งอืน่ ๆ ก็เป็นเรือ่ งรองๆ ก็คือใช้วิธีคิดเดิม แบบที่คุณเคยออกอัลบั้ม เหมือนเดิม แล้วมีอะไรไม่เหมือนเดิมบ้าง ก็มีวัยนี่แหละที่ไม่เหมือนเดิม (หัวเราะ) แต่ข้างในยังเหมือนเดิม ยังรู้สึกเลยนะว่านี่เรายังเหมือนเดิมเลยนี่หว่า ตื่นเต้นเหมือนเดิมไหม ตื่นเต้นเหมือนเดิมไหม น่าจะเป็นวิธีคิดมากกว่าที่เหมือนเดิม ตื่นเต้นก็อาจจะไม่เหมือนตอนนั้นซะทีเดียว เพราะว่าเราก็ผ่านอะไร มาพอสมควร น่าจะเป็นวิธีการท�างานมากกว่าที่มันเหมือนเดิม แต่ก็ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละ เพราะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมไปตลอด เพลงของคุณมักจะเล่าเรื่องชีวติ คน พูดถึงคน ท�าไมคุณถึงเลือกเล่าเรือ่ ง แบบนีแ้ ทนทีจ่ ะเล่าเรือ่ งความรัก แล้วเพลงทีจ่ ะออกใหม่จะเล่าเรือ่ งแบบนัน้ อีกไหม ก็เป็นแบบนัน้ แหละ แต่กไ็ ม่ได้แปลว่าจะไม่มเี รือ่ งความรัก เราเล่า เรือ่ งชีวติ แล้วชีวติ ก็มคี วามรักด้วย เพียงแต่วา่ ชีวติ ช่วงนัน้ ๆ มันมีความรัก มากน้อยแค่ไหน แล้วรักแง่มมุ ไหน ความรักมีแง่มมุ หลากหลายมากมาย เพลงรัก ความรัก ตามทีเ่ ข้าใจทัว่ ไปก็นา่ จะหมายถึงหนุม่ สาว รักกัน ชอบกัน หลงกัน ทะเลาะกัน อกหักกัน แต่จริงๆ แล้วความรัก มันก็หลากหลาย ถามว่ารักกันแบบที่ว่าชอบกัน หลงกัน ทะเลาะกัน


แค้นกัน ไม่พอใจกัน มีไหม ก็มี ชุดใหม่นี่ก็มี แล้วมีลงลึกไปอีกด้วย แต่นจี่ ะพูดเรือ่ งผิวๆ เผินๆ ทัว่ ไป ฉันรักเธอ เธอรักฉัน ฉันเสียสละให้เธอ ไปกับเขา แบบนีก้ ม็ ี แต่วา่ มันจะลงลึกลงไป ลึกแค่ไหนเดีย๋ วลองฟังกันดู อย่างเพลง ว่าง ทีเ่ พิง่ ปล่อยออกมา ก็ดจู ะไม่ได้พดู ถึงเรือ่ งความรักสักเท่าไหร่ คือเราไม่ได้จงใจว่าให้เป็นเรื่องไหน อย่างไหน อย่างไร มันเป็น อย่างนั้นของมันเอง คืองานหลังๆ ที่ออกมาด้วยความจงใจแบบนั้น มันแทบจะไม่มแี ล้ว มันเป็นการก่อตัวของมันเอง จากประสบการณ์เรา จากเหตุการณ์ในอดีต บวกกับข้อมูลที่เรามีอยู่เดิม แล้วมันก็ผุดขึ้นมา ประเด็นอยูท่ วี่ า่ เราจะคว้าทันหรือเปล่า คว้าสิง่ ทีผ่ ดุ ขึน้ มากลางอากาศ ทันไหม ถ้าไม่ทนั มันก็จะหายไป มันมาของมันเอง แล้วมันก็ไปของมันเอง ถ้าคว้าทันปั๊บ เราก็เห็นมัน ยังไม่ใช้นะ ดูก่อน สังเกตก่อนว่ามันคือ อะไร เมื่อกี้มันยังไม่มีเลยนะ อยู่ๆ มันก็มา มาจากไหนก็ไม่รู้ เรียกว่า มากลางอากาศ ที่ใช้ค�าว่าคว้า จริงๆ ก็ไม่ได้คว้าหรอก แต่เป็น การสังเกต ดู อยู่กับเขา แล้วเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ เกิดขึ้นมา ดูไป เห็นไป พิจารณาตามไป มันก็จะเห็นชัดขึ้นๆๆ สุดท้าย ก็ได้ข้อสรุปของมันเอง แล้วมันก็ไป แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอยู่ข้างใน เราแล้ว มวลของอัลบั้มนี้จะเป็นช่วงชีวิตของคุณในตอนไหน ตอนที่เลี้ยงลูก หรือว่าทัง้ หมดของชีวิต หรือเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหน เพราะว่าได้ฟังเพลง ในอัลบั้มใหม่ของคุณแล้ว มันแตกต่างจากผลงานเก่าๆ ค่อนข้างมาก เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็ยังติดหู ฟังง่าย ลึกซึ้งอยู่ ก็เลยสงสัยว่า คอนเซ็ปต์ทั้งหมดคืออะไร ไม่ได้คดิ นะ ค�าตอบเหมือนจะพูดเล่นข�าๆ แต่มนั ก็เป็นอย่างทีเ่ ล่ามา ทั้งหมดนี่แหละ ซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ เมื่อก่อนจะเป็น การคิดเยอะ เป็นการออกแบบ วางโครงสร้าง ถามว่าวันนี้สิ่งเหล่านั้น มีไหม มี แต่นอ้ ย และเป็นการเสริมทีหลัง แต่แก่นของมันก็คอื อย่างทีเ่ ล่า เมื่อสักครู่ คาดหวังไหม คาดหวังว่าจะไม่คาดหวัง (หัวเราะ) หรือว่าคาดหวังว่าจะให้เกิดประโยชน์กับคนฟังเพลง ถ้าแบบนั้นก็คาดหวัง เพราะอย่างน้อยเราก็อยากให้เพลงเรา เกิดประโยชน์กับคนฟัง อย่างน้อยก็ลูกชายเรา เห็นไหม สุดท้ายเราก็ ยังคิดถึงลูก นี่เพิ่งคิดได้นะ ลืมไปแล้ว มีช่วงไหนในชีวิตที่คุณมีอัตตาสูงๆ ไหม แบบคิดว่าตัวเองเจ๋งมาก สุดยอดมาก แล้วมันลดลงมาได้อย่างไร ก็ชว่ งทีด่ งั มากๆ ทีเ่ ห็นกันนีแ่ หละ วัยก็สว่ นหนึง่ การมีลกู ก็สว่ นหนึง่ ลูกสอนเยอะ การสนใจใฝ่ในธรรมก็สอนเยอะ ท�าให้เรารู้ว่าที่ผ่านมา มันไม่ใช่ เราเข้าใจผิดจริงๆ พอเข้าใจผิดก็หลงผิด ก็ทา� ผิดๆ ไปได้ สิง่ ที่ ตามมาก็เป็นความผิดพลาดทีย่ อ้ นกลับมา เป็นวงจร ก็จะเข้าใจผิดไปอีก ว่า อ๋อ เพราะอันนัน้ ไง ไอ้ทกี่ คู ดิ น่ะถูกแล้ว มันก็จะเป็นแบบนี้ วนกันไป วนกันมา ถ้าเข้าใจผิดมันก็ผดิ หมดแหละ ถ้าเข้าใจไปเองว่าถูกมันก็ผดิ อยูด่ ี แต่เมือ่ มาถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ข้าใจถูก ทีเ่ หลือก็ถกู ก็ทา� ถูก คิดถูก พูดถูก ทุกอย่างจะถูกไปหมด สิง่ ทีย่ อ้ นกลับมามันก็ถกู หมด ชีวติ เจริญก้าวหน้า ประสบความส�าเร็จ มีความสุข แม้กระทัง่ ร�า่ รวยด้วย แล้วการมีลูกได้ให้จุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิตของคุณไหม การมีลูกก็คือจุดเปลี่ยน แต่การไม่มีลูกเราก็สามารถหาจุดเปลี่ยน ทีส่ า� คัญของชีวติ ได้เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าลูกเท่านัน้ ทีจ่ ะท�าให้เราพบจุด เปลี่ยนในชีวิตหรือความจริงบางอย่าง ไม่ใช่ จริงๆ แล้วคนที่ค้นพบคือ ตัวเรานัน่ แหละ ลูกเป็นเพียงอุปกรณ์เสริม สิง่ ต่างๆ ก็เป็นอุปกรณ์เสริม เราเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนค้นพบ ท�าไมศิลปินบางคนถึงไม่ประสบความส�าเร็จในตอนบั้นปลาย บางคน พออายุมากแล้วก็ไม่มีผลงาน หรือมีฐานะความเป็นอยู่ล�าบาก ก็ต้องมองว่าความส�าเร็จอยู่ตรงไหน แล้วนิยามความส�าเร็จว่า อย่างไร จริงๆ ค�าว่าล้มเหลว เราอาจจะมองของเราเอง เรามองเห็น เขาอย่างนัน้ เราก็อาจจะคิดว่าเขาล้มเหลว การทีเ่ ขาไม่ได้ออกอัลบัม้ อีก ในตอนอายุมาก หรือว่าไม่คอ่ ยมีเงิน หรือว่าอยูบ่ า้ นหลังเล็กๆ เขาอาจจะ ไม่ได้คิดว่าเขาล้มเหลวก็ได้ สมมติว่าอีกแง่คือเขาไม่ได้ล้มเหลว เขาเลือกแล้วที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ แต่ถ้าเขาล้มเหลวจริงๆ ถามว่าเป็น เพราะอะไร เพราะเขานั่นแหละ ใครจะส�าเร็จใครจะล้มเหลวก็เพราะ เขาเองนัน่ แหละ ไม่ใช่ใครหรอก แต่วา่ ด้วยความเข้าใจผิด เพราะส่วนใหญ่ เราก็จะเข้าใจว่าเราล้มเหลวเพราะสิง่ นัน้ สิง่ นีส้ งิ่ โน้น แล้วมองตัวเราเอง สุดท้ายเลย แต่ถ้าในมุมที่ประสบความส�าเร็จ เราจะมองตัวเราก่อน เพราะฉะนั้น ก็ต้องถามตัวเอง อย่างคนที่อยู่ในสถานะที่คนอื่นบอกว่า ล้มเหลว สังคมบอกว่าล้มเหลว อันดับแรก ลองถามตัวเองว่าเราล้มเหลว จริงหรือเปล่า ถ้าเราบอกตัวเองว่า เฮ้ย เรามีความสุขจริงๆ คนอืน่ ไม่เข้าใจ เราเอง ใครจะมองว่าเราล้มเหลวยังไงเราก็ไม่เป็นไร ก็ใช้ชวี ติ อย่างเดิม แบบนีด้ แี ล้ว น่าชืน่ ชมน่ายกย่อง ต้องเคารพเขาอย่างมาก แต่ถา้ คนไหน ที่สังคมมองว่าล้มเหลว เพื่อนฝูงมองว่าล้มเหลว แล้วตัวเองก็รู้สึก แบบนัน้ จริงๆ ด้วย เพราะเป็นไปได้วา่ ถ้ามองใหม่ จริงๆ แล้วมันอาจจะ ไม่มีใครล้มเหลวหรอก ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้ว

“เราก็ ไม่รู้ว่า จะตายเมื่อไหร่ แต่เมื่อโอกาส มันมาแล้ว เราคว้าไว้แล้ว เห็นประโยชน์ มันแล้ว เราก็ต้อง ท�าเต็มที่เลย อยู่กับมัน สังเกตมัน เรียนรู้มัน สิ่งไหนสมควร ท�า ท�าเลย ไม่ต้องรีรอ”

มองชีวิตใหม่อีกมุมหนึ่ง ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ในสถานภาพอะไร สามารถประสบ ความส�าเร็จ สามารถเจริญก้าวหน้าได้หมด ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า คุ ณ จะนิ ย ามความส�า เร็ จ ความเจริญก้าวหน้าอยู่ตรงไหนก็เลือกเอา ถ้าเลือกถูกก็จะถูกตลอดเลย แต่ถ้าผิดก็ผดิ ไปตลอดเลย ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหน มีชอื่ เสียงโด่งดังมากเท่าไหร่ คุณก็ยงั ล้มเหลว อยู่วันยังค�่า อย่างน้อยก็ในความรู้สึกคุณ ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็จะผิดไปหมด ทราบว่ า คุ ณ ก� า ลั ง จะมี ค อนเสิ ร ์ ต ด้ ว ย ส�าหรับอัลบั้มนี้ ก็เป็นไปตามกระบวนการ เป็นคอนเสิรต์ เล็กๆ ก่อน เรียกว่าคอนเสิร์ตอุ่นเครื่องก็ได้ เพราะเราก็ร้างลาเวทีไปนาน 23 ปีทผี่ ่านมา ไม่ได้ไปซุ่มฝึกฝีมือที่ไหน ต้องมาเริ่มใหม่ เหมือนนักร้องหน้าใหม่ ต้องถือโอกาส ฝากเนือ้ ฝากตัวไว้ในอ้อมใจของพ่อแม่พนี่ อ้ ง ด้วย คือเป็นธเนศคนเก่า แต่เป็นนักร้องหน้าใหม่ ก็หน้าใหม่จริงๆ นะ เพราะเด็กเดี๋ยวนี้ ไม่รจู้ กั เรา คนทีร่ จู้ กั กันก็ลมื ไปแล้ว ยังมีชวี ติ อยู่อีกเหรอ แล้วเคยคิดถึงธีมคอนเสิรต์ เอาไว้หรือยัง จะเป็น แบบไหน นัง่ เล่นแบบสบายๆ หรือแบบจัดเต็ม มันก็เป็นคอนเสิร์ตที่เต็มรูปแบบ ไม่ใช่ นัง่ เล่นสบายๆ เราเคยเล่นยังไงก็เล่นอย่างนัน้ แล้วก็มีแบบที่ไม่เคยเล่นอีกหลายอย่าง มีน้องๆ มาร่วมสนุกด้วยมากมาย เรียกว่า แทบจะปรับสคริปต์กันทุกวัน เพราะพอ หลายๆ คนรูข้ า่ วก็อยากมาเล่นด้วย ใครขอมา เราก็ให้หมด คนที่มาก็เป็นคนที่เราใกล้ชิด ชื่นชม บางคนไม่ได้ใกล้ชิด ไม่ได้รู้จักกัน มาก่ อ น แต่ ใ ห้ ค วามเคารพในผลงาน ในการใช้ชีวิต เราก็โทร.ไปเองเลย ต้อง ขอบคุณน้องๆ ทีใ่ ห้การต้อนรับ แล้วมาท�างาน ร่วมกัน ธรรมดาแล้วการท�าคอนเสิร์ตก็จะ จัดขึน้ หลังจากมีเพลงทีเ่ ราปล่อยไปเปิดตาม วิทยุจนคนฟังคุ้นหู ร้องได้ 4-5 เพลงบ้าง 10 เพลงบ้าง แล้วไปร่วมร้องกันในคอนเสิรต์ แต่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่คนฟัง จะได้ยนิ เพลงใหม่ทเี่ ปิดตามวิทยุแค่ 3 เพลง อีก 20 กว่าเพลง จะไปได้ยินครั้งแรกในคอนเสิร์ต น่าสนใจไหม เต็มรูปแบบเลยนะ เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ อย่างที่บอก มันเป็นคอนเสิร์ตลักษณะอุ่นเครื่อง เปิดตัว แล้วมีอารมณ์แบบหวนร�าลึกความหลังไหม จะเป็นการหวนร�าลึกแบบไม่ร�าลึกนะ คือถ้าหวนร�าลึกอย่างเดียว ก็อาจจะเข้าใจไปอีกอย่างว่าเราจะมาร่วมร้องเพลงเก่าๆ กัน มานึกถึง วันวานยังหวานอยู่ในอดีต นึกถึงดนตรีแบบโน้นเมือ่ 30 ปีทแี่ ล้ว นึกถึง ซาวนด์แบบนัน้ อาจจะมีแขกรับเชิญทีเ่ คยร่วมงานกับเราวันนัน้ ถ้านึก แบบนี้ คาดหวังแบบนี้ บอกได้เลยว่าผิดหวังแน่นอน ไม่มี แต่ไม่มไี ม่ได้ แปลว่าไม่มี ไม่ใช่ประเด็นหลัก ไม่ใช่การหวนร�าลึกนึกถึงอดีต มาฟัง เพลงเก่าๆ กัน วันนี้เรากลับมาเรามาท�าอัลบั้มใหม่ เพลงใหม่ๆ เป็นส่วนมาก มีเพลงเก่าบ้างตามความเหมาะสมทีเ่ พลงเก่านัน้ ๆ มีเรือ่ งราว ที่สอดรับกับคอนเซ็ปต์ใหม่นี้ เมื่อมันสอดรับกันเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไป แต่งเพลงใหม่ทา� ไม ซึง่ เราก็เอามาตีความใหม่ ท�าดนตรีใหม่ บันทึกเสียง ใหม่ อย่างเช่น เพลง ดีใจ เราก็ไม่รจู้ ะเขียนใหม่ทา� ไม แต่วา่ เราก็คดิ นะ ว่าตอนนั้นเราดีใจเรื่องอะไร สมมติว่าเป็นเรื่องหนุ่มสาว วันนี้จะเป็น เรือ่ งอะไรให้เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักอันนี้ ซึง่ เพลง ดีใจ เวอร์ชนั นี้ เราจะร้อง กับ ป๊อด โมเดิรน์ ด็อก มันก็มกี ารตีความใหม่ เพราะฉะนัน้ ก็จะเป็น ลักษณะนี้ ถ้าเป็นเพลงเก่าก็จะไม่ใช่ซาวนด์แบบเก่า ไม่ใช่ดนตรีแบบเก่า เป็นแบบใหม่ล้วนๆ แต่กลิ่นมันจะมีหรือไม่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติ ที่สอดรับกับคอนเซ็ปต์ วันนี้ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้มเหมือนเดิม งานชุดนีจ้ ะมีคอนเซ็ปต์และความพร้อมค่อนข้างมากกว่าทุกอัลบัม้ ทีม่ ี มาในชีวติ เลย เพราะฉะนัน้ เพลงเก่าทีเ่ อามาก็เพือ่ ให้สอดรับกับคอนเซ็ปต์ ทัง้ หมด ไม่ใช่แค่มาฟังเพลงเก่าๆ กัน เพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะผิดหวัง เลยบอกกันให้ทราบก่อน แต่ถ้าสนใจจะมาฟังงานใหม่ของเรา เหมือน กับว่าเป็นงานอัลบั้มชุดที่ 5 สมมติว่า ร็อกกระทบไม้ ปี 2535 เอาเวลา ออกไป แล้วมาต่อกันเลยปี 2558 วันนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น ซาวนด์ เป็นยังไง เทคโนโลยีเป็นยังไง แนวความคิดมุมมองเป็นอย่างไรก็เป็น


อย่างนั้น ไม่ได้ย้อนไปถึงอดีตแต่อย่างไร เพียงแต่ว่าอดีตมันเป็น บางส่วนที่เสริม เพราะอดีตมันอยู่กับเรานั่นแหละ ดูคุณมีพลังที่จะท�าโน่นท�านี่มากมาย เอาพลังมาจากไหน จากความว่าง ถ้าพูดง่ายๆ เวลาเราไม่ว่าง วุ่นๆๆ ท�างานตัง้ แต่เช้า จรดเย็น ตื่นตี 5 ท�างาน กว่าจะนอน หัวถึงหมอนก็ตี 1 ตี 2 ตี 3 ตี 4 บางทีกไ็ ม่ได้นอน หมดพลังไหม แล้วถ้าไม่ท�างาน 4-5 วัน ไปต่างจังหวัด ไปชมนกไม้ คุยกับคนไปเรื่อยเปื่อย กลับมามีพลังไหม ที่ถามว่า เอาพลังมาจากไหน ก็นี่แหละ จริงๆ คุณก็ไม่ได้ว่างนี่นา เพราะว่าต้องเลี้ยงลูก ท�าโน่นท�านี่ อ้าว ว่างจริงๆ มันคือว่างทีไ่ หน ว่างทีน่ ี่ (ชีไ้ ปทีห่ น้าอก) เห็นด้วยไหม เพราะเราก็คงได้ยินกันมาตั้งนานแล้ว ค�าว่า ว่างที่ใจ แล้วต้องท�าอย่างไร เพื่อให้ว่างที่ใจ ในสถานการณ์ที่คุณไม่ว่าง ในขณะที่ข้างนอกมันวุ่นวาย จะท�ายังไงให้ใจมันว่าง ก็อย่าไปวุ่น กับมันสิ ลองไม่ไปวุ่นกับความวุ่นดูสิ สมมติว่ามีอะไรวุ่นอยู่ ส่วนใหญ่ เราก็จะไปวุ่นกับมันเพื่อให้มันว่าง มันจะได้จบไป เรื่องนี้จะได้เสร็จ

จะได้ไม่ต้องวุ่น จะได้ว่าง แต่เรามักจะลืมไปว่า ทันทีที่เราเข้าไปวุ่นนั้น เราไปเพิ่มความวุ่นอีกหนึ่งหน่วยทันที ส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าง ปัญหานั้น ก็ไม่ถูกแก้ ก็จะวุ่นต่อไปๆ เป็นวงจรไปเรื่อยๆ โอเค วงจรนี้คลี่คลาย แต่ขณะเดียวกันเราก็สร้างวงจรใหม่โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เมื่อไหร่ที่เกิด ความวุ่น เราอย่าไปวุ่นกับมัน ลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่าเราอยากไป วุน่ กับมันรึเปล่า ถ้ามีความอยากไปวุน่ กับมันให้อยูน่ งิ่ ๆ ก่อน ให้ความอยาก ไปวุ่นกับมันหายไปก่อน มันมาเอง เดี๋ยวมันก็ไปเอง เมื่อความอยาก ไปวุ่น มันหายไป ตรงนั้นสมมติว่าเรียกว่าว่างก็ได้ พอเราไม่วุ่นก็ว่าง แล้วสิง่ ดีงามจะเกิดขึน้ ปัญญาจะเกิดขึน้ ทางออกจะเกิดขึน้ เราจะเห็น ภาพชัดเจนมากขึ้น ทราบว่าคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้น ใช้ชื่อว่า ‘เผลอ the concert’ ท�าไมถึงใช้ ชื่อนี้ เพราะว่าคนเราเผลออยู่เป็นประจ�า เป็นนิสัย เป็นเรื่องปกติ เรามีความเผลอหล่อเลีย้ งให้ชวี ติ ด�าเนินไป เมือ่ ไหร่ทเี่ รารูว้ า่ เราเผลอไป นั่นแหละ เราจะเริ่มพบกับสิ่งดีงาม และความส�าเร็จก็จะรอเราอยู่

แต่สว่ นใหญ่จะไม่คอ่ ยรูต้ วั ว่าเราเผลออยู่ เราก็เลยจะหลงไป ยกตัวอย่าง คนทีต่ ดิ ยา ท�าคนท้อง เผลอไปฆ่าคนตาย สุดท้ายพอเหตุการณ์ผา่ นไป แล้วก็มักจะบอกว่าตอนนั้นเผลอตัวไป ถ้าเป็นเด็กๆ สาวๆ ก็อาจจะ บอกว่าเผลอใจไปกับเขาเสียแล้ว รู้ตวั อีกทีกท็ ้องแล้ว หรือบางคนเผลอ ดูดยาไปหน่อยเดียว รู้ตัวอีกทีติดยาแล้ว เพราะไม่รู้ว่าเผลอไง ก็เลย มองว่าความเผลอมันอยูก่ บั ชีวติ เราตลอดเวลา แต่เราไม่คดิ ว่ามันส�าคัญ จริงๆ มันเป็นเรื่องส�าคัญมาก ถ้าย้อนกลับไปที่เราพูดเรื่องล้มเหลว หรือประสบความส�าเร็จ ก็เป็นเพราะเราเผลอไปทัง้ นัน้ เผลอแป๊บเดียว อ้าว ใกล้ตายแล้ว ต้องออกมาท�าอัลบัม้ อีกสักชุดหนึง่ ไม่งนั้ เดีย๋ วจะตาย ไปฟรีๆ นี่ก็เผลอเหมือนกัน ก็เลยมองประเด็นเผลอว่ามันน่าสนใจมาก แล้วก็มีเพลง เผลอ ด้วย ให้แสตมป์ร้องกับอิมเมจ ต้องลองไปฟังดู เราก็ท�าด้วยความตั้งใจ อาจจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนตาย ก็เป็นไปได้ เราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ แต่เมื่อโอกาสมันมาแล้ว เราคว้าไว้แล้ว เห็นประโยชน์มันแล้ว เราก็ต้องท�าเต็มที่เลย อยู่กับมัน สังเกตมัน เรียนรู้มัน สิ่งไหนสมควรท�า ท�าเลย ไม่ต้องรีรอ B

ติดตามผลงานใหม่ของ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เพลง ว่าง ได้ที่คลื่นวิทยุทั่วประเทศ และดาวน์โหลดได้ที่ *4922111 และเพลง ดีใจ ผลงานในชุด แดนศิวิไลซ์ ที่น�ามาตีความในเวอร์ชันใหม่ featuring ‘ป๊อด’ - ธนชัย อุชชิน และพบกับ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ : เผลอ the concert พร้อมแขกรับเชิญ ป๊อด ธนชัย, แสตมป์ อภิวัชร์, ตู่ ภพธร, ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า, บอย Lomosonic, อิมเมจ สุธิตา, ลาบานูน, บิ๊กแอส และ ตูน บอดี้สแลม ในวันที่ 23-24 ตุลาคมนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จ�าหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ บัตรราคา 1,000 / 1,500 / 2,000 3,000 / 3,500 และ VIP 5,000 บาท ติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ได้ที่ www.facebook.com/pages/Thaneth-Warakulnukroh/1631488680430040


“Don’t miss these things this week!”

A MUST MAGAZINE

GADGET OPPO Mirror 5

ความสวยงามและประสิทธิภาพ คื อ สองสิ่ ง แรกที่ ท� า ให้ เ ราตั ด สิ น ใจ เลือกซื้อสมาร์ตโฟนมาใช้สักเครื่อง และส�าหรับ OPPO Mirror 5 เครื่องนี้ ก็มีค รบในสิ่ง ที่เ รากล่ า วมาข้ า งต้ น ทั้ ง วั ส ดุ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก แวววาว แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปราะบางอย่ า งที่ คิ ด ตัวเครือ่ งมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 5 นิว้ ที่ถือได้ก�าลังพอดีมือ กล้องถ่ายรูป ดิจติ อล 8 ล้านพิกเซล และกล้องหน้า ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล เพื่อ ความสมบูรณ์แบบในการเซลฟี ส่วน ฟั ง ก์ ชั น ที่ เ ราปลื้ ม มากก็ คื อ Smart Remote Control ที่รองรับการใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ทีใ่ ช้ สัญญาณอินฟราเรดในการควบคุม เช่น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ หรือ ชุดเครือ่ งเสียง ท�างานอย่างลืน่ ไหลด้วย ซีพียูระดับ Quad-core 1.2 GHz และ แรม 2 GB รองรับการใช้งานเครือข่าย 4G เปิดตัวด้วยราคา 7,990 บาท ลองสัมผัสได้แล้วที่ OPPO Brand Shop

Esquire

ไฮไลต์ของ เอสไควร์ ฉบับนี้อยู่ที่บทสัมภาษณ์ของ เจค จิลเลนฮาล นักแสดงมากความสามารถ ทีผ่ นั ตัวจากพระเอกหนังสายอินดีเ้ ข้าสูส่ ายหนังระดับโลก จนเมือ่ ถึงจุดทีเ่ ขาได้ทบทวนตัวเองและสรุปว่า มันเป็นเส้นทางที่ผิด หลังจากนั้นเขาจึงรับเล่นหนังที่ท้าทายมากขึ้น และผลงานล่าสุดกับภาพยนตร์ เรือ่ ง Southpaw ทีพ่ สิ จู น์ความสามารถของเขาอีกครัง้ จบแล้วอย่าลืมพลิกไปอ่านสกูป๊ A Man and The Sea ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งราวความผูกพันของสุภาพบุรษุ ทัง้ 4 กับท้องทะเลอันกว้างใหญ่ทใี่ ห้ทงั้ ข้อคิด ประสบการณ์ และบทเรียนทีล่ กู ผู้ชายควรอ่าน พร้อมอัพเดตเทรนด์แฟชัน่ เสือ้ ผ้าหน้าผม ตามติดเพลงและภาพยนตร์ เรื่องล่าสุด ร้านอาหารชื่อดัง และเรื่องราวในสังคมที่คุณไม่ควรพลาดตลอดเดือนนี้

MOVIE Attack on Titan Part I

ภาพยนตร์ Live Action สุดยิ่งใหญ่ที่ดัดแปลงมาจาก มังงะยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่อง Attack on Titan ผลงานของ ฮาจิเมะ อิซายามะ โดยเรื่องราวในภาพยนตร์จะบอกเล่า ถึงโลกมนุษย์ในยุคอนาคต ทีผ่ คู้ นต่างต้องหลบซ่อนอยูห่ ลัง ก�าแพงขนาดยักษ์ เพือ่ ป้องกันตัวเองจากสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่า ‘ไททัน’ ยักษ์ทอี่ อกล่ามนุษย์เป็นอาหาร ซึง่ เรือ่ งราวจะด�าเนิน ผ่านตัวเอก 3 คน เอเรน เยเกอร์ พระเอกของเรื่อง, มิคาสะ พีส่ าวบุญธรรมของเขา และอาร์มนิ เพือ่ นในวัยเด็ก ซึง่ ทัง้ สาม ผ่านพบเหตุการณ์ที่ไททันบุกเข้ามาเข่นฆ่าผู้คนในเมือง ที่อาศัยอยู่ และแม่ของเอเรนถูกไททันกินไปต่อหน้าต่อตา ซึง่ ความสูญเสียในวันนัน้ ผลักดันให้พวกเขาเข้าร่วมกองทัพ เพื่อต่อสู้กับไททัน และต้นก�าเนิดอันแสนลึกลับของไททัน ก็เริ่มถูกเปิดเผยขึ้น เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

MUSIC Chris Brown : X

“คริส บราวน์ เป็นคนที่ทา� เพลง R&B สมัยใหม่ที่เจ๋งมาก แต่เขาถูกคนฟังเพลงเมินใส่เพราะ เหตุการณ์ที่เขาไปทะเลาะตบตีกับรีฮานนา คู่รักที่เรียกว่าเป็นขวัญใจอเมริกันชน ด้านงานเพลง เขาเป็นคนท�าเพลงทีเ่ ก่งมาก แต่ถา้ เปิดใจฟังคุณจะได้เจอกับเพลงดีๆ มากมาย เขาเคยได้รบั รางวัล แกรมมี อวอร์ด มาการันตีฝมี อื แล้วด้วย และเพลงในอัลบัม้ นีเ้ ขาก็เหมือนจะถ่ายทอดความรูส้ กึ ผิด ในสิง่ ทีท่ า� ลงไป ถ้าใครทีอ่ ยากฟังเพลง R&B เพราะๆ ผมแนะน�าว่าให้ลองฟังอัลบัม้ นี้ ของเขากันครับ” แทร็กแนะน�า : Loyal (Featuring Lil Wayne and Tyga) เลือกให้โดย : ‘บี’ - พีระพัฒน์ เถรว่อง นักร้องเจ้าของอัลบั้ม B3

BOOK ลาวและนาย

บันทึกการเดินทางที่เล่าเรื่อง ชายไทย 2 คน ขีม่ อเตอร์ไซค์จา่ ยตลาด ออกเดินทางไปเทีย่ วตัง้ แต่เชียงใหม่ ถึ ง ลาวเหนื อ พร้ อ มกั บ สั ม ภาระ ที่รุงรังเต็มรถ ผลงานของ ‘โบ๊ต’ อนุสรณ์ สนะพันธุ จากส�านักพิมพ์ อะบุก๊ ตัวหนังสือของเขาเล่าเรือ่ งราว ระหว่ า งสองข้ า งทาง ยามที่ เ ขา และเพื่ อ นต้ อ งขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ บ น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต และพืน้ ดิน ที่ อ าจจะไม่ ส ามารถเรี ย กว่ า ถนน ได้เลยด้วยซ�า้ ตกดึกก็กางเต็นท์นอน กั บ ชาวบ้ า นในวั ด หรื อ โรงเรี ย น เขาและเพื่ อ นเดิ น ทางไปแบบ ไม่เร่งรีบ อยากพักตรงไหนก็หยุด อ ย า ก ถ ่ า ย รู ป ต ร ง ไ ห น ก็ จ อ ด นั่นท�าให้บางครั้งเขาพบกับสถานที่ ที่ไม่มีแนะน�าในไกด์บุ๊กเล่มไหนๆ เป็นบันทึกการเดินทางที่อ่านแล้ว อยากแพ็กกระเป๋าและออกเดินทาง แบบไม่มีแบบแผนดูบ้าง


17

RESTAURANT Le Boeuf - The Steak & Fries Bistro

ถ้าคุณเชือ่ ในเรือ่ งการตัง้ ใจท�าอะไรแค่อย่างเดียวแต่ทา� ออกมาให้ดที สี่ ดุ ขอแนะน�าให้คณ ุ ลองแวะไปที่ Le Boeuf ร้านอาหารที่มีเมนูหลักเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือสเต๊กเนื้อพร้อมซอส สูตรต้นต�ารับจากเจนีวา ที่เจ้าของร้านชาวสวิสได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้านสเต๊กที่อยู่ ละแวกบ้านในสมัยเด็กๆ โดยเลือกใช้เนือ้ Black Angus น�าเข้าจากออสเตรเลียกับซอสสูตรลับ ทีใ่ ช้สว่ นผสมถึง 13 ชนิด เสิรฟ์ พร้อมสลัดผักสดและเฟรนช์ฟรายทอดใหม่ ส่วนใครทีไ่ ม่ทานเนือ้ ทางร้านก็มสี เต๊กเนือ้ แกะจากนิวซีแลนด์ และปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ให้เลือก แวะไปลองได้ที่ Le Boeuf ในโรงแรม Mayfair Marriott ซอยหลังสวน ส�ารองโต๊ะโทร. 0-2672-1230

EXHIBITION Tetsuya Noda : DIARY II

นิทรรศการศิลปะของ เท็ตซึยะ โนดะ ศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะชาวญีป่ นุ่ ทีน่ า� เสนอความคิด ทีต่ กตะกอนของเขาผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ทผี่ สมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก โดยสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นภาพของวัตถุ สิ่งของ ผู้คน ต้นไม้ และสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน เพื่อสื่อความหมายในความทรงจ�าของตัวศิลปินออกมา และถ่ายทอดลงบนผลงานภาพพิมพ์อันละเอียดอ่อน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นของเขาท�าให้เราเห็นถึง ความผูกพันระหว่างศิลปิน ผู้คน และสิง่ แวดล้อม ทีห่ ลอมรวมกันได้อย่างลงตัว นิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี

TRIP

Uzbekistan “อุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่เคยคิดว่าจะไปเลย แต่ไปแล้วติดใจมาก ถ้าได้กลับไปอีกเราจะไปที่เมืองบูคารา บรรยากาศที่นั่นท�าให้นึกถึงหนังเรื่อง Star Wars ที่เป็นฝุ่นๆ ทรายๆ เป็นบ้านโบราณ แล้วก็เมืองซามาร์คานด์ ที่มีโดม กลีบมะเฟือง แต่ถา้ มีเวลาไม่เยอะแนะน�าให้ไปทีบ่ คู ารา ทีน่ นั่ มีทพี่ กั ราคาไม่แพง มาก เราแนะน�าให้พักในเมืองเก่า เพราะว่าแค่เดินออกมาหันไปทางไหนก็สวย ถ่ายรูปได้ทุกมุม ส่วนการเดิน ทางภายในประเทศควรจ้ า งบริษัททัว ร์ ดูแ ล เพราะว่าคนที่นี่ไม่พูดภาษาอังกฤษ และก่อนไปเราแนะน� า ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ก่อน แล้วจะสนุกมาก” เลือกให้โดย : อัยย วีรานุกลู นักร้อง พิธกี รรายการ ดนตรีกวีศลิ ป์

ACCESSORY RougeRouge : iPhone Case

หากก�าลังมองหาเครือ่ งประดับจุกจิกทีต่ อบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ความชืน่ ชอบในแฟชัน่ และศิลปะอย่างลงตัว คงไม่มชี นิ้ ไหนจะเหมาะสมเท่าเคสโทรศัพท์ iPhone 6 และ 6 Plus คอลเล็กชันใหม่ของ รูจ รูจ ที่จะท�าให้ สมาร์ตโฟนเครือ่ งโปรดของคุณเป็นแอ็กเซสซอรีชนิ้ เก๋ หยิบขึน้ มาครัง้ ใดก็เรียกความสนใจได้ตลอด ด้วยสีสนั และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของรูจ รูจ และยังเป็น แกลเลอรีเคลือ่ นทีท่ บี่ ง่ บอกรสนิยมการเสพงานศิลปะ ของเจ้าของ เพราะเป็นผลงานการออกแบบที่ลงตัว อันได้รบั แรงบันดาลใจจากงานศิลปะของ ปีต โมนดรียาน ผสมผสานงานเซอร์เรียลลิสม์ รีบจับจองเป็นเจ้าของ ก่อนใครที่ RougeRouge Store ที่ร้าน The Wonder Room สยามเซ็ น เตอร์ , Shoes and Bag Salon สยามพารากอน และที่ ดิ เอ็ ม ควอเที ย ร์ หรื อ ที่ www.rougerougebag.com

GIVE บริจาคเลือด ที่สภากาชาดไทย

หลั ง จากเกิ ด เหตุ ร ะเบิ ด ที่ บ ริ เ วณ สี่แยกราชประสงค์จนเกิดความสูญเสีย มากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ ผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งแม้จะมีเลือดพร้อม ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ บ าดเจ็ บ และมี เ ลื อ ดส� า รอง เพียงพอ แต่ใครที่อยากจะบริจาคเลือด ก็ยังสามารถท�าได้ โดยในวันจันทร์-พุธศุกร์ เปิดท�าการเวลา 08.00-16.30 น. วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น. และยังสามารถ บริจาคเลือดกับหน่วยงานรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 0-2252-1637 หรือ 0-2263-9600 ต่อ 1770, 1771 และที่เว็บไซต์ www. B redcross.or.th/calendar-blood


SHOPPING 05

06 03

10

09 13

08 04 19 01

02 07

15

18

16

14

11 12

17

THEY CALL ME

MELLOW YELLOW

01-02 เสื้อแขนยาว จาก Uniqlo 03 ผ้าพันคอ จาก Uniqlo 04 ชุดกระโปรง จาก Zara 05-07 เสื้อไม่มีแขน จาก Zara 08 กางเกงขายาว จาก Zara 09 เสื้อเชิ้ตแขนสั้น จาก Zara 10 เสื้อแขนสั้น จาก Zara 11 กระเป๋า จาก Zara 12 น�้าหอม กลิ่น Mimosa & Cardamom จาก Jo Malone 13 แว่นตากันแดด จาก Zara 14 อายไลเนอร์ สี Charcoal จาก Clinique 15 มาสคารา รุ่น High Impact จาก Clinique 16 ลิปสติก สี Fab Pop จาก Clinique 17 รองเท้าผ้าใบ รุ่น 574 Picnic จาก New Balance 18 กระเป๋า รุ่น Le Pliage Heritage Mini จาก Longchamp 19 กระโปรง จาก Topshop

WHERE

ใครๆ ก็บอกว่าสีเหลืองเป็นสีของความสดใสและเบิกบานใจ แต่หลายคนจะติดปัญหาว่าเสื้อผ้าหรือข้าวของสีเหลืองที่มีตามท้องตลาดนั้นมีโทนสีที่เจิดจ้าเกินไป จนท�าให้ความมั่นใจของสาวๆ ลดลงไปบ้าง เราเลยแนะน�าให้ลองหยิบเสื้อผ้าโทนสีเหลืองมามิกซ์แอนด์แมตช์กับเสื้อผ้าสีเอิร์ธโทนเป็นสาวหวาน หรือเป็นสาวเท่เมื่อใส่กับโทนสีเข้มๆ อย่างสีกรมท่า หรือสีเทา เท่านี้การแต่งตัวของสาวๆ ก็สนุกขึ้น เหมือนนักแสดงสาวคนสวย เอ็มมา สโตน ที่ไม่ว่าจะออกงานหรือเข้าฉากในภาพยนตร์ ลุกส์สีเหลืองสดใสที่ขับผิวของเธอ ต่างท�าให้ใครต่อใครเห็นแล้วก็พลอยสดใสไปด้วย Longchamp ที่ Longchamp Boutique Store สาขาสยามพารากอน, คิงพาวเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ, เซ็นทรัล ลาดพร้าว และเซ็นทรัล ชิดลม Topshop, Zara, New Balance, Clinique, Jo Malone และ Uniqlo ทีห่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ น�าทัว่ ไป


THE TRIP

COLORS OF HOKKAIDO

เมือ่ ลมหนาวพัดมาเยือน เกาะทางตอนเหนือทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 2 ของญีป่ นุ่ ก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะทีข่ าวโพลน ในทุกพื้นที่ แต่พลันเมื่อลมร้อนพัดผ่านมาอีกครั้ง จากความหนาวเย็นก็แปรเปลี่ยนเป็นความอบอุ่น จากทีม่ องไปทางไหนก็เห็นแต่หมิ ะขาวสะอาดตา ก็จะเริม่ มองเห็นสีสนั ของดอกไม้นานาชนิด และต้นไม้ใหญ่นอ้ ย ที่เริ่มผลิดอกออกใบอีกครั้ง นั่นคือเวลาที่เรามีโอกาสได้มาเยือนฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่สสี นั ทางธรรมชาติเท่านัน้ ทีเ่ ราได้สมั ผัสด้วยสายตา แต่ในทริปท่องเทีย่ วสุดพิเศษทีเ่ ดอะมอลล์ ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์ ร่วมกับบริษทั ไทยประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน), บริษทั ไทยน�า้ ทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ�ากัด,

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ�ากัด, The Hokkaido Fair Committee และ สมาคมชาวฮอกไกโด น�าโดยผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้สื่อข่าว เรายังได้สัมผัสสีสัน ของฮอกไกโดผ่านรสชาติอาหารทีอ่ ร่อยลิน้ ซึง่ คุณเองก็สามารถสัมผัสกับสีสนั แบบนี้ได้ดว้ ยตัวเองโดยไม่ตอ้ ง บินไกลไปถึงฮอกไกโด ในงาน The Mall Japan Discovery : Colors of Hokkaido ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-22 กันยายนนี้ ณ อีเวนต์ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ แต่กอ่ นจะถึงเวลานัน้ เราอยากชวนคุณมาสัมผัสกับสีสนั ของฮอกไกโดผ่าน 5 เมนูเด็ดทีเ่ ราคัดสรรมาฝากก่อนใคร


3. PASTRY SNAFFLE’S : ORGANIC CHEESECAKE

1. HOKKAIDO SEAFOOD : TREASURES FROM THE SEA

หากใครมาเยือนฮอกไกโดแล้วไม่ได้ลิ้มลองเมนูอาหารทะเลสดใหม่ ทีส่ ง่ ตรงจากทะเลของฮอกไกโด เราคิดว่าทริปนัน้ คงเป็นทริปทีส่ ญ ู เปล่า เพราะเกาะแห่งนีอ้ ยูใ่ กล้กบั ทะเลทางเหนือ ซึง่ เป็นแหล่งประมงส�าคัญ ท�าให้ ฮอกไกโดกลายเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความสดมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งเมนูที่คุณควรจะได้ลิ้มลองสักครั้งในชีวิตก็มีทั้ง ปูทาราบะขนาดพอๆ กับหัวคน ปูขนทีม่ าพร้อมกับเนือ้ หวานๆ ปลาหมึก กุ้ง หอยกาบ หอยเชลล์ และที่ขาดไม่ได้คือไข่หอยเม่น ซึ่งเมนูทั้งหมดนี้ จะรวมอยู่ในงานนี้ โดยจ�าลองบรรยากาศของตลาดเช้าฮาโกดาเตะ และ ตลาดปลานิโจ ซัปโปโร มาให้คุณได้ช้อปปิ้งอาหารทะเลกันแบบเพลินๆ

2. SHIRAOI BEEF : THE BEST HOKKAIDO BEEF

เมือ่ นึกถึงเนือ้ ทีด่ ที สี่ ดุ ในญีป่ นุ่ หลายคนอาจนึกถึงเนือ้ วากิว หรือเนื้อโกเบที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มละมุนที่โด่งดังไปทั่วโลก แต่ น้อยคนจะรูว้ า่ ทีฮ่ อกไกโดก็มเี นือ้ วัวคุณภาพดีไม่แพ้ทอี่ นื่ เช่นกัน นั่นก็คือเนื้อชิราโออิ ที่คัดสรรคุณภาพจนได้เนื้อเกรด A5 ซึ่ง เป็นเกรดทีด่ ที สี่ ดุ ของเนือ้ วัว ซึง่ วัวขนด�าพันธุน์ มี้ เี ลีย้ งกันเฉพาะ ในเมืองชิราโออิ แถบตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเท่านั้น โดยเลีย้ งด้วยกากเบียร์ผสมหญ้าและข้าวโพดในสภาพแวดล้อม ที่ มี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห้ มี ค วามอบอุ ่ น อยู ่ ต ลอดเวลา ท�าให้เนื้อที่ได้มีไขมันแทรกอยู่ในทุกอณู เพียงแค่เคี้ยวค�าแรก ก็ จ ะรู ้ สึ ก เหมื อ นเนื้ อ ค่ อ ยๆ ละลายหายไป และทิ้ ง ไว้ เ พี ย ง ความอร่อยที่หยุดไว้ ไม่อยู่ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ของฮอกไกโด ที่ ยั ง ไม่ มี ใ ครค้ น พบ แต่ คุ ณ สามารถพบกั บ ขุ ม ทรั พ ย์ ความอร่ อ ยนี้ ไ ด้ ใ น 3 วั น แรกของการจั ด งาน คื อ ในวั น ที ่ 11-13 กันยายนเท่านั้น

ถัดจากอาหารคาว ทีนี้ก็มาถึงคิว ของของหวานกันบ้าง ซึง่ ชีสเค้กจากร้าน Snaffle’s ถือเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่ เรานึกถึง เพราะเมนูทมี่ ชี อื่ เล่นว่า Cheese Omelette ชนิ้ นี ้ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดของฝากยอดนิยมจาก ฮอกไกโด นอกจากนี้ ป ระสบการณ์ การท�าขนมที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี 1998 ยังท�าให้รา้ นนี้ได้ชอื่ ว่าเป็นผูผ้ ลิตชีสเค้ก ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดเป็นอันดับ 1 ของญีป่ นุ่ ไปโดยปริยาย เพราะนอกจาก จะมุง่ เน้นเรือ่ งความอร่อยแล้ว ยงั คัดสรร ส่วนผสมคุณภาพชัน้ เลิศมาผสมผสาน จนกลายเป็ น ความลงตั ว อี ก ด้ ว ย ทัง้ นมวัวฮอกไกโดทีเ่ ลีย้ งด้วยกากเบียร์ และธัญพืชชั้นดี ท�าให้นมที่ได้มีความหอมมันเป็นพิเศษ ไข่ออร์แกนิกที่ ได้ จากไก่ ที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยธั ญ พื ช เช่ น กั น รวมถึงครีมชีสฮาโกดาเตะ และครีมชีส จากฝรั่งเศสที่น�ามาผสมจนกลมกลืน กันอย่างลงตัว เมือ่ เพิม่ เทคนิคและทักษะ ความช�านาญจากเชฟมืออาชีพทีล่ งมือ ท�าเค้กทุกชิ้นด้วยความใส่ใจ ก็ยิ่งท�าให้ ชีสเค้กชิน้ นีอ้ ร่อยจนลืมไม่ลง นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายของขนมหวาน อื่นๆ ของร้านนี้ให้ลิ้มลองภายในงาน อีกด้วย อาทิ โรลเค้ก คุกกี้ และเยลลี่ ทีค่ ดั สรรมาเป็นพิเศษเพือ่ คอขนมหวาน ชาวไทย


5. ETC. 4. PATISSERIE MORIMOTO : THE LEGEND OF PASTRIES

ส่วนอีกร้านขนมหวานที่พลาดไม่ ได้เด็ดขาดก็คือร้านเบเกอรีชื่อดัง ที่มีอายุกว่า 65 ปี และมี 26 สาขาทั่วเกาะฮอกไกโด โดยเฉพาะเมนูไฮไลต์ อย่าง Haskapp Jewelry อัญมณีแห่งความอร่อยที่มาในรูปแบบคุกกี้ ประกบแยมฮัสคัป และครีมทีท่ า� มาจากนมวัวฮอกไกโด เคลือบด้วยช็อกโกแลต ด้ า นนอก ให้ ค วามหวานมั น ตั ด กั บ รสเปรี้ ย วจนกลายเป็ น ความลงตั ว ซึ่งฮัสคัปคือผลไม้ตระกูลเบอรีที่มีสารโพลีฟีนอลตามธรรมชาติ ช่วยใน การต่อต้านอนุมูลอิสระ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และลดคอเลสเตอรอล มีให้ชิมเฉพาะที่ฮอกไกโดเท่านั้น ส่วนอีกเมนูที่พลาดไม่ ได้เช่นกันก็คือ Yukimushi Souffle หรือ Snow Souffle ขนมซูเฟลสองชิน้ ประกบกันสอดไส้ ตรงกลางด้วยครีมซูเฟลรสนมหวานให้ความรู้สึกนุ่มฟูราวกับหิมะของ ฮอกไกโด ซึ่งแน่นอนว่าจะมีวางจ�าหน่ายให้คุณได้ลิ้มลองภายในงานด้วย

ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เพราะภายในงานยังรวบรวมอาหาร ขนมหวาน เบเกอรี และสินค้าอีกหลากหลายมาไว้ในงานเดียว ทั้งเครื่องดื่มไวน์ผลไม้ หลากรส ไวน์กลิ่นลาเวนเดอร์ วิสกี้ และเบียร์ซัปโปโร หรือของหวานอย่าง ไอศกรีมฮอกไกโด ชีสเค้ก ช็อกโกแลต ขนมเซมเบ้ คาราเมลป๊อปคอร์น เมลอนเนือ้ ส้ม โมจิหลากรส และข้าวโพดเพียวไวต์ สว่ นใครชอบดอกลาเวนเดอร์ คงไม่อยากพลาดผลิตภัณฑ์ทที่ า� มาจากดอกลาเวนเดอร์นานาชนิด อย่างน�า้ หอม สบู่ ดอกลาเวนเดอร์แห้ง หรือแม้แต่พุดดิ้ง นม และช็อกโกแลต นอกจากนี้ ยังมีราเมง ทาโกะยากิ เกี๊ยวซ่า และข้าวหน้าเนื้อจากต้นต�ารับญี่ปุ่น รวมถึง เครือ่ งส�าอาง ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและความงามอีกกว่าร้อยรายการด้วย พบกับงาน The Mall Japan Discovery : Colors of Hokkaido ระหว่างวันที่ 12-22 กันยายนนี้ ที่อีเวนต์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ


THE SPACE เรื่อง : ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

LET’S THRIVE TOGETHER

พืน้ ทีใ่ นคอลัมน์นมี้ กั เปิดโอกาสให้เราไปพบเจอกับผูค้ นหลากหลายสาขาอาชีพ ซึง่ ทุกครัง้ ทีเ่ รา ไปเยือนพืน้ ทีท่ า� งานของพวกเขาก็มกั จะสร้างความประทับใจกลับมาให้เราได้เสมอ เช่นเดียวกับ ครัง้ นีท้ เี่ ราได้แวะมาเยีย่ มหนึง่ ในโปรดักชันเฮาส์ชนั้ น�าของเมืองไทย อย่าง บริษทั ไฟนัลคัท จ�ำกัด ซึง่ ตลอดเวลาทีเ่ ราได้พดู คุยกับ ปิลนั ธน์ สภำนนท์ ทีป่ รึกษาของบริษทั ก็ทา� ให้เราสัมผัสได้ถงึ ความผูกพันที่ท�าให้เห็นว่าที่นี่เป็นมากกว่าสถานที่ท�างานเท่านั้น

“จากเดิมบริษัท ไฟนัลคัท จ�ากัด ก่อตั้งโดย พี่ดาว (นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา) เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ตอนแรกบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยต้นสน ชิดลม แล้วพอสัญญาขอเช่าพืน้ ทีต่ รงนัน้ หมดลง พี่ดาวก็เลยตัดสินใจย้ายมาตั้งบริษัทที่นี่” จากค� า บอกเล่ า ของปิ ลั น ธน์ ช่ ว งเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัท ไฟนัลคัท จ�ากัด ได้ผา่ นการเปลีย่ นแปลงมามากมายหลายอย่าง แต่สงิ่ หนึง่ ทีท่ กุ คนในบริษทั แห่งนีพ้ ยายามรักษา ไว้ให้เหมือนเดิม ก็คือการท�าให้ที่นี่เป็นเหมือน สถาบั น ที่ ส ร้ า งคนคุ ณ ภาพให้ กั บ วงการ ภาพยนตร์โฆษณา “พอเราย้ายมาที่นี่ พี่ดาวก็พยายามสร้าง ทุกอย่างให้เหมือนเดิม ทั้งลักษณะการตกแต่ง หรือแนวคิด ตลอดมาพี่ดาวอยากให้ที่นี่เป็น เหมือนโรงเรียน เป็นสถาบันที่สร้างคนขึ้นมา แต่ น ่ า เสี ย ดายในวั น ที่ ที่ นี่ ส ร้ า งเสร็ จ พี่ ด าว ไม่มีโอกาสได้อยู่ดู เพราะท่านเสียชีวิตจาก อาการป่วย ท�าให้ทกุ ปีพวกเราและคนในวงการ โปรดักชันเฮาส์ทวั่ ทัง้ ประเทศจะมาจัดงานร�าลึก ให้พี่ดาวเสมอ ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานก็จะพูด เป็นเสียงเดียวกันว่า บริษัท ไฟนัลคัท จ�ากัด

เป็นสถาบันที่สร้างคนมานับไม่ถ้วน” ด้วยความที่เนื้องานของการท�าภาพยนตร์ โฆษณา ต้องแบกรับความเครียดจากหลากหลาย ช่องทาง ออฟฟิศแห่งนีจ้ งึ ออกแบบขึน้ มาเพือ่ ให้ ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด “คนที่อยู่ในสายงานนี้มักจะเครียดกันมาก อยูแ่ ล้ว การจะขายงานเอเจนซีแต่ละทีกย็ ากมาก แล้วกว่าที่เจ้าของสินค้าจะโอเคอีก มันเป็น ขัน้ ตอนทีเ่ ครียดในทุกๆ ส่วน ผมเลยคิดว่าพีด่ าว จึ ง พยายามออกแบบที่ นี่ ใ ห้ ส ะดวกสบาย มีเพดานสูง ไม่ต้องมานั่งอึดอัด พอเราพรีเซนต์ งานกับลูกค้าเสร็จแล้ว ก็เปิดประตูออกไปนั่ง ริ ม ระเบี ย ง ให้ อ ารมณ์ เ หมื อ นการพั ก เบรก เวลาอยู่ในห้องเรียน “อีกสิ่งหนึ่งที่พี่ดาวบอกกับพวกเราเสมอ คือการที่ทุกคนต้ องมีความสุข ในการท�างาน มีรายได้ที่เหมาะสม กลับบ้านไปต้องสามารถ ดูแลครอบครัวตัวเองได้ แม้ว่างานจะหนักหนา แค่ไหนก็ตาม แต่ท�างานต้องมาท�าด้วยความสุข ด้ ว ย พวกเราทุ ก คนจึ ง อยากท� า ให้ ที่ นี่ เ ป็ น B อย่างนั้น”

INSPIRED BY SPACE ห้องที่คุณใช้เวลาด้วยเยอะที่สุดใน ออฟฟิศ - ผมชอบห้องตัดต่อห้องที่ 1 เพราะผม ท�างานห้องนี้บ่อยที่สุด ผมไม่ชอบห้อง เล็กๆ เพราะมันให้ความรู้สึกอึดอัด วิธเี ติมไอเดียและไฟในการท�างาน - อยู่ที่ทัศนคติ เราต้องไม่ท้อ แล้วก็ต้อง ทันโลกอยู่เรื่อยๆ อย่าถือว่าตัวเองเก่ง ให้คิดว่าเราห่วยอยู่เสมอ เปรี ย บคาแร็ ก เตอร์ ข องบริ ษั ท คุณเหมือนกับ... - ที่ ที่ ม าท� า งานด้ ว ยแล้ ว มี ค วามสุ ข ผมอยากให้คนที่มาท�างานมีความรู้สึก เดียวกับอยู่ที่บ้าน


26

ALL ABOUT BIZ เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล, ปริญญา ก้อนรัมย์ ภาพ : จักรรินทร์ ดอนเหลือม

BIZ LIFE

อาวีกาญจน์ พันธุ์เสงี่ยม เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีวิธีบริหารเวลาในชีวิตที่แตกต่างกัน บางวิธีที่ไม่ได้ผลอาจท�าให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นไปอีก ในขณะที่วิธีที่ได้ผลอาจเป็นแรงผลักดันให้เราอยาก ถ่ายทอดเคล็ดลับเหล่านั้นให้คนอื่นๆ เฉกเช่นเดียวกับ อาวีกาญจน์ พันธุ์เสงี่ยม Managing Partner and Certified Senior Trainer และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โปรดักทีฟ พลัส จ�ากัด บริษัทจัดอบรมมืออาชีพเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานและการจัดการชีวิตส่วนตัว ที่เชื่อว่า แม้เราจะไม่สามารถควบคุมเวลาได้ แต่เราสามารถบริหารมันได้อย่างแน่นอน • ตอนแรกเราไม่ได้ทา� งานในสายเทรนนิง แต่ทา� เกีย่ วกับ container shipping ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เราท�า ตรงนั้นอยู่กว่า 10 ปี จนวันหนึ่งเริ่มมีลูกน้อง เริ่มมีทีม ก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆ แล้ว ความสนุกของการท�างานนั้น อยูท่ ี่ ‘คน’ จากตรงนัน้ ก็เริม่ เกิดไอเดียว่า อยากจะท�าอะไร สักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน • พอพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับคนที่พบมากในทุกองค์กร ก็ต้องนึกถึง หนึ่ง การสื่อสาร สอง การกระตุ้นให้คน อยากท�า อะไรสั ก อย่ า ง และสาม การบริ ห ารเวลา เพราะคนยุคนี้ยุ่งมาก ซึ่งตอนที่คุยกับหุ้นส่วนเราพบว่า เราทัง้ คูใ่ ช้หลักการในการบริหารเวลาเดียวกันโดยบังเอิญ คือ Getting Things Done หรือ GTD จึงเกิดความคิดว่า ถ้าวิธีนี้ได้ผลกับเราสองคนที่ยุ่งมากๆ ก็น่าจะได้ผล กับคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน คิดได้อย่างนั้นเลยติดต่อไปที่ สหรัฐอเมริกาเพื่อขอลิขสิทธิ์หลักสูตรดังกล่าว • สิ่งที่ยากที่สุดของการท�าบริษัทนี้ขึ้นมาคือ จะท�ายังไง ให้คนรู้จักสิ่งที่เราก�าลังน�าเสนอ เพราะถึงแม้เราจะใช้ หลักการนี้อยู่แล้ว แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากในประเทศไทย ความยากคือ การเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนฟัง และเพราะ เราไม่ เ คยอยู ่ ใ นธุ ร กิ จ แบบนี้ ม าก่ อ น ครั้ ง แรกที่ ท� า โบรชัวร์ ฝ่ายบุคคลถึงกับตีกลับมาว่า เขียนอะไรมา อ่านไม่เข้าใจเลย • การเป็นเจ้าของธุรกิจยากกว่าการท�างานให้คนอื่น นอกจากเรือ่ งความท้าทายในเชิงธุรกิจแล้ว ยังรวมไปถึง การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ต้องขึ้นอยู่กับเรา ต้องท�าเอง ทั้งหมด แต่ข้อดีก็คือ เรามีอิสระในการคิดอะไรใหม่ๆ ไม่ ต ้ อ งอยู ่ ใ นกฎระเบีย บของคนอื่น และหลายครั้ง ต้องตั้งกฎขึ้นมาเองด้วยซ�า้ • หลักสูตร GTD ที่ท�าอยู่เคยสอนเรามาแล้ว อย่างเวลา เราท� า งาน งานจะเข้ า มาหลายทางมาก ทั้ ง อี เ มล ข้อความ โทรศัพท์ เคยไหมทีไ่ ม่รวู้ า่ จะเริม่ ท�าอะไรก่อนดี พอตัดสินใจได้แล้วว่าจะท�างานชิ้นนี้ก่อนเพราะก�าหนด ส่งเร็วกว่าชิ้นอื่น เราก็ปิดทุกอย่างและจดจ่อกับงาน ชิ้นนั้นให้มากที่สุด แต่ขณะที่ก�าลังท�างานอย่างตั้งใจ หัวของเราก็ยังคงคิดนู่นคิดนี่ เดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อของ ตอนเย็นต้องโทร.หาคนนี้ กลายเป็นว่าแทนที่จะท�างาน ชิ้นนั้นเพียง 30 นาที กลับกินเวลาเลยไปถึง 45 นาที เป็นต้น • วิธีหลักๆ ของการบริหารชีวิตทั้งในด้านการท�างาน และส่วนตัวส�าหรับเราคือ ต้องเก็บรวบรวมทุกสิง่ ในชีวติ เราก่อน เพราะทุกวันนี้ทุกอย่างอยู่กระจัดกระจาย บางทีก็อยู่ในรถ บางทีก็อยู่ในหัว หรืออาจจะลืมทิ้งไว้ ที่ไหนบ้างก็ตามแต่ แล้วจึงมาตัดสินใจว่า แต่ละอย่าง

GETTING THINGS DONE

ในชีวิตคืออะไร เป็นการจัดหมวดหมู่ ต่อมาต้องดูว่า อะไรที่เราสามารถท�าได้หรือต้องท�าจริงๆ ณ ตอนนั้น ก็ให้ท�าไปเลย • เวลาเรามี to-do list ในหัว ให้จดออกมาให้เรียบร้อย เพราะถ้าคิดแต่ว่าจะจ�าเอา ในที่สุดก็จะลืม ดังนั้น เมื่ อ มี อ ะไรให้ จ ดไว้ เ ลย แล้ ว เอาสมองที่ จ ะต้ อ งจ� า เรื่อ งเหล่ า นี้ไ ปคิด วิเ คราะห์ เ รื่อ งอื่น ๆ ในชีวิต ดีก ว่ า จะได้จดจ่อกับงานตรงหน้าได้เต็มที่ด้วย • ในการท�างานเป็นทีม เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้ า เราไม่ ถู ก ใจอะไรเขา ก็ ต ้ อ งคิ ด ไว้ เ หมื อ นกั น ว่ า ต้องมีอะไรทีเ่ ขาไม่ถกู ใจเราเช่นกัน เพราะไม่มใี ครถูกใจ ใครไปเสียหมดทุกอย่าง บางทีเราต้องเอากลับมาคิดว่า ท�าไมเขาถึงท�าแบบนั้น อาจจะเพราะบุคลิกเขาเป็น อย่างนั้น เพราะเขาเคยท�างานอย่างนั้น พอเข้าใจ เขาแล้ว เราก็จะไม่โกรธ • เราท�างานบริษัทต่างชาติมาโดยตลอด ซึ่งขั้นตอน ก็ไม่ซับซ้อนเท่าบริษัทไทย พอมาท�าบริษัทของตัวเอง พบว่า งานเอกสารเยอะกว่าบริษทั ข้ามชาติมาก ต้องให้ คนนี้เซ็น คนนั้นเซ็น กว่าเอกสารจะเสร็จสมบูรณ์ได้ ต้องใช้เวลา หรือเวลาคุยกันในบริษัทต่างชาติ เข้าไป คุยกันไม่กี่ค�าก็เข้าใจแล้ว ในขณะที่องค์กรไทยอาจจะ ต้องมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้อง มีขั้นตอน วัฒนธรรมองค์กร ที่แตกต่ า งกัน เป็ นความท้ า ทายอย่ างหนึ่ง ที่เ ราต้ อง เข้าใจให้ได้ • สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากการท�างานในด้านเทรนนิงคือ เวลาองค์กรมีการจัดอบรม ถ้าหัวหน้าบังคับให้ลูกน้อง มานัง่ เรียน ประสิทธิภาพในการเรียนจะน้อยมาก เพราะ ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจเรื่องนั้นๆ บางคนเข้ามานั่งเฉยๆ นั่งเล่นโทรศัพท์ แต่ถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้เขาได้เลือก ใครที่ อ ยากมาก็ ม าลงชื่ อ บรรยากาศในการอบรม จะแตกต่ า งกั น คนละขั้ ว เลย ทุ ก คนจะตื่ น เต้ น และ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่ากันเยอะ • ในการท�างาน คุณไม่สามารถท�าให้ทุกคนชอบได้ แต่ถ้าคุณมั่นใจว่า คุณได้ท�าส่วนของคุณอย่างดีที่สุด โดยไม่ ไ ด้ ท�า ให้ ใ ครเดือ ดร้ อ นแล้ ว ได้ ท�า เต็ม ที่แ ล้ ว คุณก็ต้องเข้าใจ ต้องยอมปล่อยไปบ้าง • ‘ท�าให้ดีที่สุด’ คือแนวคิดที่เรายึดถือในการท�างาน เราเชื่ อ ว่ า ไม่ มี อ ะไรเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ถ ้ า เราท� า ดี ที่ สุ ด มั น ไม่ ส� า คั ญ ว่ า ใครจะเห็ น หรื อ ไม่ เพราะสุ ด ท้ า ย ผลที่ อ อกมาจะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การท� า งานที่ ผ ่ า นมา ทั้งหมดเอง

BIZ SOURCE

www.violetanedkova.com ใครว่า ‘การตลาด’ เป็นเรือ่ งยาก คุณจะลืมความคิดนีไ้ ปเลยหลังจาก ได้อ่านบล็อกของ Violeta Nedkova ผู้เป็นทั้งนักเขียน ผู้ประกอบการ และนักการตลาด ทีบ่ อกไว้อย่างชัดเจนในส่วนของ About Me ในหน้าบล็อก ของเธอว่า เนือ้ หาบนบล็อกนีจ้ ะประกอบไปด้วย 2 สิง่ คือ หนึง่ เรือ่ งทีส่ า� คัญ ส�าหรับตัวเธอเป็นที่สุด และสอง เรื่องที่เธอหวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย เรื่องราวที่เธอเขียนนอกจากจะเป็นประโยชน์แล้ว ยังมีวิธีการน�าเสนอที่น่าสนใจ ทั้งอินโฟกราฟิก รูปภาพจากภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งรูปภาพจากทวิตเตอร์ ด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่าย แถมยังอ่านแล้วสนุก เนื้อหาบนบล็อกของเธอครบคลุมตั้งแต่เรื่องการใช้

โซเชียลมีเดีย สตาร์ทอัพ และเคล็ดลับในการท�าการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘stock photo ที่ดีที่สุดส�าหรับใช้บนบล็อกและงานออกแบบ’ ‘3 สเต็ปเพื่องานเขียนที่มีคุณภาพ’ รวมไปถึง how to ต่างๆ ทั้งในเรื่อง การท�างานและการจัดการกับชีวติ ด้านอืน่ ๆ ทีน่ า่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการท�างานและสนุกกับการท�างานมากขึ้น โดยสามารถติดตาม ความคิดดีๆ ของเธอได้ท ี่ www.violetanedkova.com แล้วคุณอาจจะพบว่า B การท�าธุรกิจนั้นสนุกกว่าที่เคยคิด


HEALTH TIPS

HOW TO GET UP EARLY

?

แสงอาทิตย์ในยามเช้าเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดของแต่ละวัน แต่เราต่างรู้ดีว่า ‘การตื่นเช้า’ เป็นอะไรที่ยากพอๆ กับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆ โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข จึงมีน้อยคนนักที่จะมีโอกาสตื่นมาเจอแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า ซึ่งค�าแนะน�าทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้จะช่วยให้คนตื่นสายหันมาตื่นเช้าได้ไม่ยากเลย

• หาเหตุผลดีๆ สักข้อสองข้อ

คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าท�าไมถึงอยากตื่นเช้า และการตืน่ เช้ามีข้อดีอย่างไร คนส่วนใหญ่อยากตืน่ เช้า เพือ่ ทีจ่ ะได้ทา� ธุระได้มากขึน้ เมือ่ รู้เหตุผลแล้ว ก็จงจ�าไว้ ให้ขึ้นใจและใช้เหตุผลนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้คุณมีวินัย ในการตื่นเช้าอย่างสม�่าเสมอ

• ค่อยๆ ปรับตารางเวลาการตื่นนอน

การเปลีย่ นเวลานอนและเวลาตืน่ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ยิง่ ถ้า รีบเปลีย่ นอย่างทันทีจะท�าให้รา่ งกายเหนือ่ ยมากกว่าทีค่ วร ดังนัน้ คุณควรค่อยๆ ปรับเวลาตืน่ นอนให้เร็วขึน้ จาก 10 นาที เป็น 20 นาที วิธนี จี้ ะช่วยให้รา่ งกายค่อยๆ ปรับตัวให้ชนิ กับเวลาดังกล่าว และสามารถลดอาการอ่อนเพลียได้

HEALTH QUESTION

• หามุมสงบให้สมองได้คิด

Q : เราควรเล่นโยคะระหว่าง มีประจ�าเดือนหรือไม่

การตืน่ เช้านอกจากจะท�าให้คณ ุ มีเวลาเหลือเฟือใน การท�างานต่างๆ แล้ว ยังเป็นเวลาทีด่ ใี นการหยุดพักสมอง และจิตใจให้ได้ทบทวนและตระเตรียมชีวิตของตัวเอง ก่อนจะไปเผชิญกับเรือ่ งราววุน่ วายทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างวัน จงหาพื้นที่สงบของคุณไม่ว่าจะเป็นบนเก้าอี้ตัวโปรด โต๊ะกาแฟริมหน้าต่าง หรือโซฟาข้างเตียงก็ได้

A : ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะหลายท่าน

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการท�าท่าโยคะ บางท่า เช่น ท่ายืนด้วยไหล่ จะเป็น อุปสรรคต่อการไหลออกของประจ�าเดือน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหน ออกมาแนะน� า ให้ พั ก การเล่ น โยคะ ระหว่ า งมีป ระจ� า เดื อ น วิ ธี ที่ดีที่สุด คือ การเล่นเฉพาะท่าที่ท�าให้คุณสบายตัว ในเวลาดังกล่าว บางท่าอาจจะช่วยลด อาการปวดเกร็ ง หรื อ บรรเทาอาการ หงุ ด หงิ ด ในช่ ว งวั น นั้ น ของเดื อ นได้ อีกด้วย ทีม่ า : www.health.com

• นอนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกสักหน่อย

ตรรกะง่ายๆ ของการตืน่ เช้าคือ ถ้าคุณอยากตืน่ เช้า ขึ้น คุณก็ต้องนอนเร็วขึ้น แต่อย่างที่รู้กันดีว่า การปรับ เวลานอนนัน้ ยากพอๆ กับปรับเวลาตืน่ คุณจึงต้องค่อยๆ ปรับเวลาของทัง้ สองกิจวัตรนีท้ ลี ะนิดๆ ถ้าอยากตืน่ นอน เร็ ว ขึ้ น ครึ่ ง ชั่ ว โมง ก็ แ ค่ พ ยายามนอนให้ เ ร็ ว ขึ้ น อี ก ครึ่งชั่วโมง แต่ต้องค�านวณด้วยว่าระยะเวลาการนอน เพียงพอหรือไม่

ที่มา : www.howtogetrichslowly.com

288

288 แคลอรี คือพลังงานเฉลีย่ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ หากคุณทานอาหาร หน้าทีวี เพราะการดูทวี จี ะท�าให้คณ ุ เพลิดเพลินกับการทานอาหาร และจะทานได้มากกว่าการทานแบบปกติ

HEALTH NEWS ตัวเลขชี้พฤติกรรมผิดๆ ของผู้ใช้คอนแทคเลนส์

Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC ท�าการส�ารวจชาวอเมริกันผู้ใส่คอนแทคเลนส์ 1,000 คน พบว่า 99% ของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในดวงตา โดย 85% ใส่คอนแทคเลนส์ขณะอาบน�้า, 61% ใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน�า้ , 35% ท�าความสะอาดคอนแทคเลนส์ดว้ ยน�า้ ประปา, 50% ใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับ และ 55% ไม่ได้เปลี่ยนน�้ายาล้างคอนแทคเลนส์ในภาชนะใส่ทุกวัน จากผลส�ารวจพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ที่จะเกิดการติดเชื้อในดวงตามากขึ้น ทั้งนี้ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่า พวกเขาเคยประสบปัญหาตาแดงและตาเจ็บ จนต้องไปพบแพทย์ในที่สุด ที่มา : www.foxnews.com


HEART TIPS

HOW TO FIND YOUR PASSION หากถามว่าสิ่งใดที่เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เราเผชิญหน้า และก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ในชีวิตไปได้ ค�าตอบหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของ passion หรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าในชีวิต ซึ่งเป็นทั้งเชื้อไฟและพลังให้กับตัวเรา ซึ่งหากใครยังหลงทาง และมองหา passion ของตัวเองยังไม่เจอ เรามีวิธีดีๆ ที่อาจจะช่วยให้คุณค้นพบตัวเองมากขึ้นมาฝากกัน

• ใช้ความสงสัยช่วยน�าทาง

ความสงสัยเป็นหนึ่งในเครื่องมือชั้นดีที่ช่วยให้ คุ ณ รู ้ จั ก ตั ว เองได้ ม ากขึ้ น ลองตั้ ง ค� า ถามกั บ ความสงสั ย ใหญ่ ๆ ในชี วิ ต ของคุ ณ ดู บางครั้ ง การลองค้ น หาค� า ตอบอาจบอกได้ ว ่ า passion ในชีวิตของคุณแท้จริงคืออะไร

• อย่าใช้เงินเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ ท�าทุกอย่าง การยึดติดและมองตัวเงินเป็นเป้าหมายในชีวติ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไร แต่การเริ่มต้นท�าสิ่งต่างๆ ด้วยความคิดเช่นนัน้ บางครัง้ จะบดบังความต้องการ ในหัวใจของคุณจริงๆ ลองมองสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้อง มี เ งิ น มาเกี่ ย วข้ อ งดู บ ้ า ง อาจจะช่ ว ยให้ คุ ณ พบ สิ่งที่อยากท�ามากขึ้น

• โฟกัสที่ความสนุก

ดูจะเป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่สามารถช่วยตัวคุณได้ เพราะว่ า ความสนุ ก เป็ น สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ได้ ว ่ า คุ ณ สามารถท�าและอยู่กับสิ่งนั้นไปได้นานๆ

• มั่นใจในความคิดของตัวเอง

หลายครั้ ง ที่ คุ ณ อาจเจอกั บ เสี ย งวิ จ ารณ์ ในทางลบจากผู้คนรอบข้าง ซึ่งถ้าหากคุณยึดมั่น ในสิ่งที่ตัวเองคิด และก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ ก็ เ ป็ น ค� า ตอบที่ บ อกว่ า สิ่ ง ที่ คุ ณ ท� า ดู จ ะเป็ น passion ที่แท้จริงในตัวคุณ

• อย่ากลัวทีจ่ ะลองท�าสิง่ ทีไ่ ม่เคยท�ามาก่อน ความท้าทายใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สร้าง passion ให้ คุ ณ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี การทดลองท� า สิ่ ง ที่ คุ ณ ไม่เคยคาดคิดมาก่อน อาจช่วยให้คุณค้นพบตัวตน หรือสิ่งที่คุณอยากท�าจริงๆ ในชีวิตก็ได้

การตัง้ ต้นค้นหา passion ในตัวเองจากความสนุก

ที่มา : www.forbes.com

THE STORY OF LIFE เป็นอีกหนึ่งการสูญเสียครั้งส�าคัญของวงการดนตรีโลก กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของโปรดิวเซอร์มือฉมัง บ็อบ จอห์นสตัน ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงของศิลปินระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บ็อบ ดีแลน, จอห์นนี แคช, เลโอนาร์ด โคเฮน ฯลฯ ซึ่งเรื่องราวที่ก�าลังอยู่เบื้องหน้าคุณขณะนี้ เป็นสิ่งที่เราตั้งใจรวบรวมขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคลากรอันทรงคุณค่าแห่งโลกดนตรีคนนี้ • บ็อบ จอห์นสตัน เกิดที่รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เขาเติบโตมา ในครอบครัวของนักดนตรีตวั จริง โดยแม่ของเขาเป็นนักแต่งเพลง ทีม่ ชี อื่ เสียง ซึง่ เคยร่วมงานและเขียนเพลงให้กบั นักร้องดังๆ อย่าง จีน ออทรี, รอย โรเจอร์ และ เอ็ดดี้ อามอนด์ ส่วนพ่อของเขา มีอาชีพเป็นนักบ�าบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง • เมือ่ เติบโตขึน้ บ็อบได้ใช้ชวี ติ ช่วงหนึง่ รับราชการในกองทัพเรือสหรัฐฯ ก่อนจะเดินทางกลับมายังเท็กซัส และเริม่ ต้นเส้นทางบนถนนดนตรี ของตัวเอง โดยเขาและแม่ได้รว่ มกันเขียนเพลงให้กบั แม็ก เคอร์ตสิ และเขายังท�าหน้าที่บันทึกเสียงให้ศิลปินร็อกชื่อดังหลายคน โดยใช้ชื่อในวงการว่า ดอน จอห์นสตัน • ปี 1964 ชีวิตการท�างานของเขาเริ่มรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ โดยเขา ได้ย้ายไปยังนิวยอร์ก และร่วมงานกับค่ายเพลงอินดี้มาแรงอย่าง Kapp Records นอกจากนั้นยังท�างานเป็นฟรีแลนซ์ให้กับค่าย Dot Records และยั ง ไปเซ็ น สั ญ ญาเป็ น นั ก แต่ ง เพลงให้ กั บ บริษัทจัดจ�าหน่ายเพลงอย่าง Hill and Range อีกด้วย • ด้านชีวิตส่วนตัว เขาแต่งงานกับนักแต่งเพลงสาวมากความสามารถ Joy Byers และมีผลงานระดับมาสเตอร์พีซร่วมกัน

n o t s n h o J Bob Nationality : American Born : 14 May 1932 Died : 14 August 2015 Age : 83

หลายชิ้น อย่างการแต่งเพลงกว่า 16 เพลง เพื่อใช้ประกอบ ภาพยนตร์ของ เอลวิส เพรสลีย์ ในช่วงปี 1964-1968 • เส้นทางการเป็นคนเบือ้ งหลังของบ็อบพุง่ สูจ่ ดุ สูงสุด เมือ่ เขาได้ยา้ ย มาท�างานกับค่าย Columbia Records และได้เริม่ โปรดิวซ์อลั บัม้ เพลง ทีท่ รงอิทธิพลของโลกออกมามากมาย โดยเขาปลุกปัน้ ศิลปินอย่าง แพตตี้ เพจ จนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ อีกทั้งเขายังส่งให้อัลบั้ม Blonde on Blonde ของ บ็อบ ดีแลน เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก • ในช่วงเวลาต่อมา บ็อบรู้สึกไม่พอใจกับเงินที่เขาได้รับในฐานะ โปรดิวเซอร์ที่ค่าย Columbia Records ท�าให้เขาผันตัวเองออกมา เป็นโปรดิวเซอร์อิสระ และย้ายไปท�างานในหลายเมืองใหญ่ สร้างชื่อให้กับศิลปินใหม่ และได้ร่วมงานกับศิลปินใหญ่ๆ อย่าง พอล ไซมอน, จอร์จ แฮริสัน และ ริงโก้ สตาร์ จากวง The Beatles • บ็อบ จอห์นสตัน ยังคงสนุกกับชีวิต และท�างานอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงท้ายของชีวิต โดยในปี 2013 เขาได้โปรดิวซ์อัลบั้มเพลง สุดท้ายในชีวิตให้กับ Eron Falbo ศิลปินชาวบราซิล ก่อนที่ในอีก 2 ปีถัดมา เขาจะล้มป่วยและเข้ารับการรักษาที่บ้านดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย และจบชีวิตลงอย่างสงบในเวลาต่อมา B

YOU SHOULD TRY PORTFOLIO REVIEW

ส�าหรับช่างภาพตัวจริงที่หลงใหลการบันทึกความทรงจ�าผ่านเลนส์กล้อง คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ผู้เชี่ยวชาญมาวิจารณ์และติชมผลงานตัวเอง โดยตรง ซึง่ เวิรก์ ช็อป Portfolio Review ได้เปิดให้ผทู้ มี่ คี วามสนใจส่งผลงานภาพถ่ายของตนเองเข้ามา เพือ่ คว้าโอกาสเข้าร่วมเวิรก์ ช็อปทีจ่ ะให้คณ ุ ได้นา� เสนอ ผลงานภาพถ่ายกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ได้แก่ ฮุสเซน ฟาร์มานี, มิชิโกะ คาซาฮารา, เอสเธอร์ รืลฟส์, ฟรังซัว ชีวาล และ อรรฆย์ ฟองสมุทร โดยเวิร์กช็อป จะมีขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/PhotoBangkok?fref=ts


ชิน ชินวุฒ น�าทีมคนดัง โชว์เซิร์ฟ สุดมันใน ‘ช้าง เซิร์ฟ บาร์’ ‘ช้าง’ จับมือโฟลว์เฮาส์ แบงค็อก เปิดตัว Chang Surf Bar ในคอนเซ็ปต์ California Beach แหล่งแฮงก์เอาต์ใหม่สดุ ชิค โดยมี ชิน ชินวุฒ น�าทีมเหล่า คนดัง เช่น กฤต เจนพานิชการ, สัจจากาจ จิตรพึงธรรม และ อัปสรสิริ อินทรคูสนิ มาโชว์เซิรฟ์ สุดมันในงาน นอกจากนีย้ งั ร่วมกันปรุงอาหาร เมนูพเิ ศษร่วมกับ เชฟธรรมศักดิ์ ชูทอง ทีร่ งั สรรค์เมนูพเิ ศษ และชิลไปกับ คอนเสิรต์ จากวงรูม 39 และ ดีเจแนนซ่า ณ โฟลว์เฮาส์ แบงค็อก ติดตาม กิจกรรมทีน่ า่ สนใจครัง้ ต่อไปได้ที่ www.facebook.com/ChangWorld

‘รักษ์ป่าน่าน’ โครงการคืนป่า ให้น่าน ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กองทัพบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นผูส้ นับสนุนหลัก น�าโดย บัณฑูร ล�า่ ซ�า เดินหน้าจัดกิจกรรม การประชุมวิชาการรักษ์ปา่ น่าน ซึง่ จัดเป็น ปีที่ 2 เพือ่ ให้เห็นกรรมวิธกี ารคืนผืนป่า เพือ่ แสดงให้เห็นว่า คนอยูก่ บั ป่าได้อย่างยัง่ ยืน

Best Foreign Retail Bank in Thailand ยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ได้รบั เชิญในฐานะตัวแทนของธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Best Foreign Retail Bank in Thailand ในงานประกาศรางวัลธนาคารบุคคลธนกิจ ยอดเยี่ยมประจ�าปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย Asian Banker ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

แอร์เอเชีย ฉลองผู้โดยสาร ครบ 300 ล้านคน กลุ่มแอร์เอเชีย สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 7 ปีซอ้ น (2552-2558) พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับจ�านวนผูโ้ ดยสาร ที่ร่วมเดินทางกับสายการบินมาแล้วครบ 300 ล้านคน จัดพิธี เฉลิมฉลองโอกาสครั้งพิเศษ โดย Jodie Lazuardi ผู้กา� กับศิลป์ อายุ 30 ปี จากจาการ์ตา คือผู้โชคดีจากการส�ารองที่นั่งของ แอร์เอเชียในฐานะผู้โดยสารคนที่ 300 ล้าน โดยเดินทางจาก กรุงกัวลาลัมเปอร์มายังกรุงจาการ์ตา ซึง่ จะได้รบั ประสบการณ์ สุด พิเ ศษ เป็ น รางวัล คะแนนสะสม 3 ล้ า น BIG Points จากโปรแกรมสะสมคะแนน AirAsia BIG เพื่อแลกสิทธิ์บินฟรี กับแอร์เอเชีย สู่เส้นทางหลากหลาย


33

B E H I N D CHAPTER 3:

WE ARE THE DOWN

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เดอะดาวน์ คงเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน หากขาดส่วนผสมส�าคัญอย่างนักแสดงน�า ทั้ง 5 คน จาก 4 ครอบครัว ที่ผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ได้ยิ้ม หัวเราะ และน�้าตาซึมไปกับชีวิตที่ไม่ธรรมดา และไม่แน่ว่าคุณอาจจะตกหลุมรักความไร้เดียงสาของพวกเขาด้วย

แต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้น เราอยากพาคุณไปท�าความรู้จักกับคนพิเศษทั้ง 5 คน กันก่อน โดยเริ่มจากพี่คนโตอย่าง ‘เบียร์’ - ศิรินลักษณ์ ฉลาด สาววัย 26 ปี ที่มี ความสดใสเป็นแรงดึงดูดให้ใครๆ หลงเสน่ห์ แถมเธอยังรักสวยรักงาม คุยรู้เรื่อง กว่าน้องๆ และปัจจุบันเธอยังท�างานอยู่ที่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาหลังสวน อีกด้วย เมื่อเราขอให้ ‘โหน่ง’ - วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ เจ้าของไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้ เล่าถึงความประทับใจที่เขามีต่อเบียร์ ค�าตอบที่ได้ก็คือ “ผมคิดว่าเบียร์เป็นเหมือนพี่ใหญ่ประจ�ากลุ่ม เขามีความเป็นพี่สูง อาจเป็นเพราะ ชีวติ จริงเขาเป็นพีส่ าวคนโตของทีบ่ า้ น และการเลีย้ งดูของพ่อแม่ทเี่ ลีย้ งให้เขาช่วยท�างาน บ้านมาตั้งแต่เด็กๆ ท�าให้เบียร์มีความรับผิดชอบสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน งานบ้าน หรือการท�างานที่สตาร์บัคส์ มุมน่ารักของเบียร์คือเขาเป็นคนรักสวยรักงาม ก่อนที่จะไปท�างานเขาต้องแต่งหน้าทุกครั้ง รู้สึกว่าเขาจะเป็นแฟนคลับของรายการ โมเมพาเพลิน ด้วย (หัวเราะ) “จ�าได้ว่าครั้งแรกที่ผมไปบ้านของเบียร์ ผมรู้สึกว่าบ้านเขาเล็กและแออัดมาก แต่ผมกลับรู้สึกว่าเขามีความสุขแม้จะอยู่ในบ้านเล็กๆ ที่แออัดหลังนั้น อยู่ในครอบครัว ที่คุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คุณแม่เป็นแม่บ้าน แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ ในโชคชะตา ผมว่านีค่ อื คนทีโ่ คตรจะปล่อยวาง และมองโลกในแง่ดมี ากๆ เป็นตัวอย่าง ที่ดีให้กับคนจ�านวนมากที่คอยแต่บ่นท้อในโชคชะตา เพราะเบียร์สามารถยิ้มได้เสมอ และความสุขของเขาก็เรียบง่ายมากๆ” ติดตามชีวิตของเหล่าเดอะดาวน์คนอื่นๆ ได้ในฉบับหน้า

To be continued…


สก๊อตสมาร์ทซ แจกฟรี! บัตรคอนเสิร์ต แสตมป์ฟ้าผ่า ใครที่ อ ยากชมคอนเสิ ร ์ ต แสตมป์ ฟ ้ า ผ่ า สก๊อตสมาร์ทซใจดี แจกบัตรคอนเสิร์ตให้ไปนัง่ ดู กันฟรีๆ จ�านวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ให้ คุ ณ ไปสนุ ก ติ ด ขอบเวที กั น เลย ติ ด ตาม รายละเอียดการร่วมสนุกได้ที่ www.facebook .com/ScotchEssenceofChickenTH

3 แบรนด์ดังจัดงาน Fashion Field Trip ครั้งที่ 5

Thailand Innovation and Design Expo 2015

พลพัฒน์ อัศวะประภา แห่งแบรนด์ ASAVA, ภูภวิศ กฤตพลนารา แห่งแบรนด์ ISSUE และ ธีรร์ ฐั ว่องวัฒนะสิน แห่งแบรนด์ Vickteerut 3 ดีไซเนอร์ไทย ชือ่ ดัง ได้รว่ มกันเนรมิตงานแฟชัน่ โชว์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ในงาน Fashion Field Trip ครั้งที่ 5 ในแบบของ นิ ท รรศการศิ ล ปะ และเปิ ด ให้ อั พ เดตเทรนด์ Autumn/Winter 2015 ได้ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายนนี้ B ที่ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ น�าโดย ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในต�าแหน่งทีป่ รึกษา การพาณิชย์ (กลาง) ร่วมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบ ในวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ห้องเพลนนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รายละเอียดเพิ่มเติม www.thailandinnodesign.com

Lady Season

ยินดีตอนรับสูเดือนสุภาพสตรียิ้มหวาน ดวยโปรโมชั่นสําหรับสาวรักการอาน ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เฉพาะสั่งซื้อออนไลนที่ godaypoets.com เทานั้น FOR ALL

S A L E U P % T O 35 o f f


THE WORDS

WITHOUT DEPTH IN ANYTHING,

COMMITMENT, YOU CANNOT HAVE

COMPARISON

IS THE THIEF OF JOY. การเปรียบเทียบ คือโจรขโมยความสุข

WHETHER IT’S A RELATIONSHIP, A BUSINESS OR

A HOBBY. หากไร้ซึ่งความทุ่มเทอย่างสุดหัวใจ คุณก็ ไม่สามารถลงลึกในสิ่งใดได้ทั้งนั้น ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ ธุรกิจ หรือแม้แต่งานอดิเรก

• NEIL STRAUSS

IT’S EASY TO FIND REASONS FOR DIVISION BETWEEN PEOPLE. FINDING COMMON GROUND IS HARDER, BUT A STEP TOWARDS HAPPINESS.

•THEODORE ROOSEVELT

เป็นเรื่องง่ายที่จะหาเหตุผลในการแบ่งแยกระหว่างผู้คน การค้นหาเรื่องพื้นฐานที่มีร่วมกันเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า แต่นั่นแหละคือก้าวที่น�าไปสู่ความสุข

• นิรนาม

IF YOU WANT YOUR CHILDREN TO TURN OUT WELL, SPEND TWICE AS MUCH TIME WITH THEM, AND HALF AS MUCH MONEY. หากคุณต้องการให้ลูกๆ ของคุณเป็นเด็กดี จงใช้เวลาอยู่กับเขามากเป็นสองเท่า และให้เงินกับพวกเขาน้อยลงแค่ครึ่งเดียว

• ABIGAIL VAN BUREN godaypoets

THE NEW C H A PT E R BEGINS only at


THE GUEST เรื่อง : ประพัฒน์ สกุณา ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

REACH FOR THE STARS

การได้ลมิ้ ลองอาหารจากเชฟมิชลินสตาร์เป็นหนึง่ ในประสบการณ์สดุ พิเศษอย่างหนึง่ แต่ความพิเศษนีก้ ็ไม่ได้เกิดขึน้ เพราะมีดาวบนหน้าอกเสือ้ เท่านัน้ รสชาติอาหารและการน�าเสนอ ทีแ่ ปลกใหม่คอื เครือ่ งการันตีวา่ เชฟคนนีค้ อื ตัวจริงหรือเปล่า เรามีโอกาสได้สมั ภาษณ์ เชฟโฮนัย อาร์มาส เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว ชาวสเปน ทีเ่ ดินทางมาเมืองไทยเพือ่ ปรุงเมนู ดินเนอร์สดุ พิเศษให้กบั โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Journey of the Giant’ เรือ่ งราวของการเป็นเชฟ และดาวมิชลินแต่ละดวงของเขา รวมถึงประสบการณ์ในชีวติ เป็นเรือ่ งน่าสนใจมาก เพราะบางเรือ่ งคนเป็นเชฟเท่านัน้ ถึงจะรู้ ผมเรียนรู้เรื่องการท�าอาหารจากแม่... เพราะแม่จะท�าอาหารให้พวกเรากินทุกวัน และ แม่ผมก็พยายามเลือกวัตถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ มาปรุงอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ให้เรา นัน่ คือประสบการณ์ แรกเกี่ยวกับอาหารที่ผมรู้จัก ตอนอายุ 16 ปี ผมเริ่มสนใจการท�าอาหาร และแม่ก็เป็นครู คนแรกของผม ผมเริม่ อาชีพเชฟทีส่ เปน... โดยท�างานเป็นเชฟในเมืองใหญ่ๆ อย่างมาดริด บาร์เซโลนา ได้ทา� งานกับเชฟมิชลินสตาร์ 3 ดาว แต่ผมคิดว่าชีวติ ผมคงไม่ได้จบทีส่ เปน ผมอยากเรียนรู้ เรือ่ งของวัตถุดบิ ต่างๆ อย่างจริงจังมากขึน้ อยากรูจ้ กั และค้นพบวัตถุดบิ ใหม่ๆ ในการท�าอาหาร นัน่ จึงเป็นสาเหตุทที่ า� ให้ผมไปอยูอ่ นิ เดีย อินโดนีเซีย บาหลี และมาอยูท่ ฮี่ อ่ งกง คนเป็นเชฟต้องออกเดินทางค้นหา... ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนโคลัมบัสที่เดินทาง ออกไปหาโลกใหม่ ซึ่งระหว่างทางก็ได้พบเจออะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ผมเกิดที่สเปน เริ่มท�าอาหารครั้งแรกก็ที่นั่น แต่ผมก็ออกเดินทางอยู่เสมอ การได้ไปเป็นเชฟหลายที่ ให้ประสบการณ์หลายอย่างที่ส�าคัญในการเป็นเชฟ แม้ว่าบางครั้งจะล�าบากบ้าง มีเรื่อง ให้ปรับตัวเยอะ แต่ผมก็คดิ ว่าแค่ได้เรียนรูว้ ตั ถุดบิ ใหม่ๆ ในการท�าอาหาร แค่นกี้ ค็ มุ้ ค่าแล้ว วัตถุดิบในการท�าอาหารให้อร่อยไม่จ�าเป็นต้องแพง... มันอยู่ที่ว่าเชฟจะสามารถดึง ส่วนทีน่ า่ สนใจของวัตถุดบิ เหล่านัน้ ออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ในเอเชียมีวตั ถุดบิ มากมาย ให้เลือกใช้ ตอนนีผ้ มอยูฮ่ อ่ งกง วัตถุดบิ บางอย่างอาจจะหายากสักหน่อย เช่น ผักออร์แกนิก แต่ ก็ มี ข องเฉพาะถิ่ น ที่ ส ามารถน� า มาท� า อาหารได้ ดี เช่ น พวกอาหารทะเลต่ า งๆ ซึ่งผมก็เอามาปรับใช้กับอาหารในแต่ละจาน ถ้าให้จดั อันดับความยาก... ผมว่าการเป็นเชฟทีอ่ นิ เดียยาก แต่ทา้ ทาย ผมท�างานทีน่ นั่ 2 ปี ได้พบเจอกับผู้คนที่มีสไตล์การท�างานแบบที่ผมไม่เคยเจอ ข้อจ�ากัดบางอย่างในครัว เรื่องของวัตถุดิบบางชนิด ข้อจ�ากัดด้านศาสนา เรื่องเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะใช้เวลาที่นั่นนานเกินไป ผมจึงออกเดินทางเพื่อหาจุดหมายใหม่ ตอนไปอยู่ฮ่องกง ปัญหาแรกที่ผมเจอคือ... เรื่องภาษา เพราะเพื่อนร่วมงานในครัว บางคนพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดนี กั บางครัง้ ก็สอื่ สารกันด้วยภาษาจีน ศัพท์เทคนิคในการเรียก วัตถุดิบบางอย่างก็ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าคุณผ่านไปได้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ เอเชียเป็นดินแดนแห่งวัตถุดิบ... ทั้งอาหารทะเล ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ หลายครั้ง ผมสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในแถบนี้ โดยน�ามาตีความใหม่และน�าเสนอ

HIS WAY • โฮนัย อาร์มาส (Jonay Armas) เป็นชาวสเปน อายุ 31 ปี เป็น เชฟมิ ช ลิ น 2 ดาวประจ� า ร้ า น The Principal เกาะฮ่องกง ในอดีต เคยท�างานในร้านอาหารระดับ มิชลินสตาร์อย่าง La Terraza del Casino มาดริด และ Can Fabes บาร์เซโลนา • ก่ อ นจะออกเดิ น ทางเพื่ อ หา ประสบการณ์ทั่วโลก โดยเฉพาะ เอเชี ย ที่ เ ขาเดิ น ทางและหา ประสบการณ์โดยการไปเป็นเชฟ ที่อินเดีย อินโดนีเซีย บาหลี และ ฮ่ อ งกง จนสามารถคว้ า ดาว มิชลินมาได้ถงึ 2 ดวง และได้รบั การยกย่ อ งว่ า เป็ น เชฟคลื่ น ลูกใหม่ของวงการอาหารโลก

ในรูปแบบที่ผสมผสานความเป็นเอเชียกับเทคนิคแบบยุโรป ซึ่งผมว่าเข้ากันได้ดี ตอนได้ดาวมิชลินดวงแรก... รู้สึกดีใจ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษ แต่หลังจากนั้นผมรู้สึกได้ ถึงความคาดหวังทีม่ ากขึน้ ทัง้ จากตัวเองและคนอืน่ แต่ความคาดหวังมันก็เป็นแรงผลักดัน ให้เราเรียนรู้ตลอดเวลา กระตุ้นให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และพยายามหา แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการท�างาน รางวัลส�าหรับคนเป็นเชฟ... ก็คอื การได้เห็นลูกค้ามีความสุข บางครัง้ เขามีความคิดเห็น มีขอ้ เสนอแนะต่ออาหารของเรา บางครัง้ ก็เกิดการพูดคุยทีท่ า� ให้เกิดไอเดียใหม่ๆ สิง่ เหล่านี้ เป็นเหมือนผลตอบแทนทางใจที่คนเป็นเชฟได้กลับมา การเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง... มันท�าให้คุณต้องท�างานหนักกว่าคนอื่น ต้องท้าทายตัวเอง อยู่ตลอด ส�าหรับผมพอได้ดาวมิชลินดวงที่ 2 ผมก็ต้องพาตัวเองก้าวข้ามจากสิ่งที่เคยท�า มาในอดี ต ต้ อ งค้ น หาสิ่ ง ใหม่ ๆ ต้ อ งพยายามท� า ให้ ดี ขึ้ น ต้ อ งออกเดิ น ทางเพื่ อ หา ประสบการณ์ หัวใจส�าคัญคือต้องไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะประสบความส�าเร็จแค่ไหนก็ตาม วิธีการหาแรงบันดาลใจของเชฟ... คือการไปเดินตลาด ไปเยี่ยมชมตามฟาร์มต่างๆ ไปลองชิมอาหารตามเมืองเล็กๆ เพื่อจะหาวัตถุดิบใหม่ๆ จะเรียกว่าเป็นการผจญภัยก็ได้ แต่เป็นการผจญภัยเพื่อหารสชาติ ผิวสัมผัส สีสัน หน้าตา เพื่อน�าไปใช้กับอาหารจานใหม่ การได้พบเจอสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคนเป็นเชฟอย่างมาก วัตถุดบิ ทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีผ่ มพบเจอในเมืองไทย... คือดอกไม้ คนไทยกินดอกไม้หลายชนิด บางพันธุ์มีสีสันสวยงามและรสชาติดีด้วย อย่างดอกอัญชัน ซึ่งเอามาท�าเครื่องดื่มอร่อย และยังสามารถน�ามาเป็นเครื่องเคียงได้ด้วย และไม่ใช่แค่เครื่องเคียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังสามารถน�ามากินได้จริงๆ บ้านผมที่ฮ่องกงไม่มีครัว... ผมไม่ท�าอาหารที่บ้าน เพราะว่าผมใช้เวลาเกือบ 15 ชั่วโมง อยูก่ บั อาหาร และมันมากเกินพอแล้ว ดังนัน้ ถ้าหิว ผมก็จะเลือกไปกินอาหารตามข้างทาง มากกว่า ทีฮ่ อ่ งกงมีอาหารข้างทางทีอ่ ร่อยๆ หลายร้าน ซึง่ มันก็ชว่ ยท�าให้ผมได้ประสบการณ์ ใหม่ๆ ในเรื่องอาหารด้วย อาหารทีด่ ไี ม่จา� เป็นต้องแพง... มันอยูท่ วี่ า่ ปรุงด้วยวัตถุดบิ ทีด่ ี ใส่ใจในการท�ามากน้อยแค่ไหน จริงๆ อาหารอร่อยบางครัง้ มันอยูใ่ นบ้านของเราเอง จะเป็นรสมือของคุณแม่ คุณย่า คุณยาย ของเราก็ได้ เพราะผมเชือ่ ว่าอาหารทีต่ งั้ ใจท�าจากครอบครัวเป็นอาหารทีพ่ เิ ศษเสมอ B

adB371  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you