adB367

Page 1


ปีที่ 8 ฉบับที่ 367 วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2558

EDITOR’S NOTE Money or Happiness?

อยู่ดีๆ ในกลุ่มเพื่อนๆ ของผู้เขียนก็แชร์ประเด็นเรื่อง ‘เงินกับความสุข’ กันมากมายจนผิดสังเกต พอไล่อา่ นทีม่ าของประเด็นนีก้ พ็ บว่ามาจากแนวคิดของ ผูม้ ชี อื่ เสียงท่านหนึง่ ในสังคมทีม่ คี วามเชือ่ ว่า ‘เราอยูใ่ นสังคมทีใ่ ห้คา่ กับความสุข น้อยกว่าเงินทอง’ จากประเด็นนี้เองก็ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างคึกคัก เลยเถิดไปถึงขัน้ ทีบ่ างคนระบายอารมณ์กนั อย่างเกรีย้ วกราดว่า อย่ามาบอกว่าเงิน ไม่สา� คัญ เพราะทุกวันนีฉ้ นั ยังต้องท�างานหาเงินเลีย้ งชีวติ เลือดตาแทบกระเด็น เชื่อว่าเหตุผลที่ท�าให้ประเด็นนี้กระทบใจหลายๆ คนเพราะมันไปสะกิดเรื่องที่ ทุกคนแสวงหาด้วยกันทั้งสิ้น นั่นคือเรื่อง ‘เงินกับความสุข’ และจะว่าไปเรือ่ งนี้ ก็เป็นเรือ่ งทีถ่ กเถียงกันมาแต่ไหนแต่ไรด้วยซ�า้ เหตุผลเพราะว่าบ่อยครัง้ เงินกับ ความสุขก็ไม่ได้มาพร้อมกัน แต่ตอ้ งได้อย่างเสียอย่างอยูเ่ สมอ เช่น ถ้าต้องท�า สิง่ ทีม่ คี วามสุข ก็ตอ้ งได้เงินน้อย ซึง่ หลายคนก็เลือกทีจ่ ะไม่ทา� เพราะการใช้ชวี ติ ในโลกทุนนิยมทุกวันนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่าย ถ้าได้เงินน้อยเกินไปก็ไม่คมุ้ กับการต้องทุม่ เทเวลาให้ แต่บางคน ก็บอกว่า ฉันทนได้ถา้ ได้ทา� ในสิง่ ทีม่ คี วามสุขและได้เงินน้อย เพราะฉันสามารถเอาความสุขเป็นพลัง ขับเคลื่อนให้ฉันก้าวกระโดดไปท�าสิ่งอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ แต่ถ้าฉันเลือกเงินทองแล้ว ความสุขต้องแห้งเหือดไป ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขจากที่ไหนได้อีก บางคนก็เลือกทีจ่ ะนิยามว่า เงินคือเรือ่ งเดียวกับความสุขด้วยซ�า้ ไป ตราบใดทีฉ่ นั มีเงิน ฉันก็จะมี ความสุข ตรงกันข้าม ถ้าเงินในบัญชีไม่เหลือ หรือลดน้อยถอยลงจนน่าใจหาย ความสุขก็จะลดระดับ ตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อใช้เกณฑ์แบบโลกทุนนิยมแล้วละก็ หากจะมีคนให้ความส�าคัญกับ เรือ่ งเงินทองก่อนเรือ่ งอืน่ ก็คงพูดได้ยากว่าเป็นเรือ่ งผิด แต่จะให้สรุปว่านัน่ คือสิง่ ทีถ่ กู ผูเ้ ขียนก็เชือ่ ว่า หลายคนก็ยังลังเล แต่โชคดีว่าโลกเรายังมีความหลากหลายหลงเหลืออยู่ เพราะต้องยอมรับว่ายัง มีคนอีกจ�านวนมากทีเ่ ชือ่ มัน่ มาตลอดว่าความสุขส�าคัญกว่า และบ่อยครัง้ มันก็ไม่จา� เป็นต้องใช้เงิน มากมาย หรือกระทั่งว่าไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยซ�้า แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้รังเกียจเงิน มีก็ดี แต่ไม่มี ก็ไม่เป็นไร เพราะเชือ่ ว่าชีวติ ยังมีทางเลือกอีกมากมายทีไ่ ม่จา� เป็นต้องผูกติดกับเงินทองมากจนเกิน พอดี คนกลุ่มนี้กล้าที่จะบอกว่า ความมั่นคงส�าหรับพวกเขาคือการใช้ชีวิตโดยไม่สูญเสียคุณค่า ของชีวติ ด้านอืน่ ไป ซึง่ เอาเข้าจริงผูเ้ ขียนเองก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเอนไปทางความเชือ่ แนวนี้ เพราะส่วนตัว ก็เชือ่ ว่า คนเราจ�าเป็นต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมูฉ่ นั ใด การใช้ชวี ติ ให้อยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงในระยะยาว

ก็ต้องเกลี่ยคุณค่าให้กับส่วนประกอบอื่นๆ ในชีวิตด้วยฉันนั้น เพราะชีวิต ต้องการคุณค่าที่หลากหลาย และคุณค่าจากด้านอื่นๆ ก็สามารถท�าให้ชีวิต เติบโตได้เช่นกัน เช่น คุณค่าจากความยากจน หรือจากการสุขบ้างทุกข์บา้ ง เป็นต้น การเลือกแบบใดแบบหนึง่ เสียอีกทีจ่ ะท�าให้ชวี ติ เราขาดคุณค่าที่จ�าเป็น และท�าให้ชีวิตแคระแกร็นไม่สมส่วนไม่ต่างจากคนขาดสารอาหารนั่นแหละ ระหว่างเงินกับความสุข ตกลงอะไรส�าคัญกับชีวิตกันแน่? บอกตรงๆ ว่า นั่นไม่ใช่ค�าถามที่ดีเลย เพราะมันไม่เปิดโอกาสให้เราคิดถึงทางเลือกแบบอื่น ไม่กอ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ชวี ติ เพราะมัวแต่ตอ้ งมานัง่ หาเหตุผล สนั บ สนุ น ความเชื่ อ แบบใดแบบหนึ่ ง ที่ ไ ม่ มี ค� า ตอบที่ ถู ก ที่ สุ ด อยู ่ ดี ดั ง นั้ น วิธที นี่ า่ จะดีกว่าก็คอื ลองทบทวนดีไหมว่าเราก�าลังให้คณ ุ ค่ากับเรือ่ งอะไรในชีวติ ถ้าเราให้คุณค่ากับเรื่องเงินจนกลายเป็นคนทีห่ าเงินจนหน้ามืดตามัว ถึงจุดหนึง่ เราก็ตอ้ งฉุกคิดและตัง้ ค�าถามใหม่กบั ตัวเอง ทีไ่ ม่ใช่ค�าถามแคบๆ แบบเดิม แต่อาจจะต้องเริม่ จาก จุดทีว่ า่ เราจะต้องหาเงินให้ได้มากแค่ไหนถึงจะพอ แล้วยังมีทางเลือกอืน่ ไหมทีช่ วี ติ เราจะมีความสุขได้ โดยไม่จา� เป็นต้องใช้เงินมาก หรือกระทัง่ ว่า เราจ�าเป็นต้องใช้เงินมากมายจริงๆ หรือเราแค่ตนื่ ตระหนก ไปตามความเชื่อของคนอื่น เช่น เพื่อนของผู้เขียนที่อยู่ๆ ก็แตกตื่นมองหา passive income เพราะ เชื่อว่าชีวติ อาจจะล�าบาก ถ้าไม่มเี งินเก็บถึง 10 ล้านก่อนเกษียณ (ตามที่ธนาคารอะไรสักแห่งค�านวณ มาให้) ด้วยความเคารพ ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง passive income เลยจริงๆ แต่ก่อนที่เราจะวิง่ หน้าตาตืน่ ไปหา passive income เพือ่ อนาคต เราถามตัวเองก่อนไหมว่าสิง่ ทีเ่ ราให้คณ ุ ค่าอยูท่ กุ วันนี้ มันท�าให้เรากลายเป็นคนแบบไหน แล้วเรารู้สึกอย่างไรกับตัวเอง? เพราะคุณค่าของสิ่งที่คุณก�าลัง ท�าอยูต่ า่ งหาก ทีจ่ ะตัดสินว่าคืนนี้ก่อนนอนคุณจะหลับตาลงหรือไม่ แล้วอยากตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้น หรือเปล่า? ยิ่งไปกว่านั้น การตอบค�าถามว่า ชีวิตนี้เราต้องมีอะไรบ้าง ก็ยังไม่สา� คัญเท่ากับตอบ ให้ได้ว่า เราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการหมกมุ่นตามหาแค่เงิน กับความสุขซ�า้ ๆ ซากๆ อยู่อย่างนั้น วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan

CONTENTS GOODNEWS THE SPACE

ติดตามข่าวสารดีๆ รอบโลก ประจ�าสัปดาห์ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

INTERVIEW

พูดคุยกันแบบแมนๆ กับ ‘เวียร์’ ศุกลวัฒน์ คณารศ ที่จะท�าให้คุณรู้จัก นิยามของค�าว่าพระเอกตัวจริงมากขึ้น

รับชมเอกลักษณ์อันอ่อนช้อยของพื้นที่ สีขาวสะอาดตาของสตูดิโอ รสนิยม แบรนด์ไทยสุดโด่งดัง

THE WORDS

ทุกถ้อยค�ามีความหมายและคุณค่า เสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

A MUST STARTUP

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรรมาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือน

SHOPPING

เลือกช้อปเสื้อลุกส์เท่ๆ ปนขี้เล่น ในแบบ เอดดี้ เรดเมย์น ที่จะท�าให้ ชีวิตของหนุ่มๆ สนุกขึ้นไปอีกแบบ

HEALTH AND HEART

รวมสาระความรู้ที่จะท�าให้คุณแข็งแรง ทั้งกายและใจ

สตาร์ทไอเดียของคุณให้สดใหม่ ด้วยหลากหลายความรู้ในแวดวงธุรกิจ ที่จะท�าให้คุณตั้งต้นธุรกิจ ได้อย่างมั่นคง

THE GUEST

เผยความคิดของ ดอกเตอร์ แคลร์ แมคนัลตี้ Director of Science ประจ�าบริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร

LETTER ตอนได้สัมผัส adB ครั้งแรก ยอมรับว่าสะดุดที่ภาพปกนิตยสาร คือสวยทุกเล่มเลยครับ แถมคอนเทนต์ข้างในก็ดีมากๆ เหมือนเป็นการอัพเดตข่าวสารในรูปแบบหนังสือเล่มบางที่ถือไม่หนักมือ ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คงเป็นเหมือนขนมญี่ปุ่น ที่หน้าตาสวยแถมยังรสชาติดี ที่ชอบที่สุดคือบทบรรณาธิการของเล่ม เพราะเป็นแฟนหนังสือของ คุณวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม อยู่แล้ว ขอบคุณทีมงาน ทุกคนของ adB ที่ยังท�านิตยสารดีๆ ให้พวกเราอ่านแบบฟรีๆ ทุกครั้งที่เจอตามร้านกาแฟก็ยังคงเลือกหยิบอ่านเป็นเล่มแรกเสมอ อ่านแล้วเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งเลยครับ - ปานชีวา สธูป ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริง และที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้จะได้รับหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถึงบ้าน ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา เอกพล บรรลือ นักเขียนรับเชิญ วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง กองบรรณาธิการ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ปริญญา ก้อนรัมย์ พิมพ์อร นทกุล นภษร ศรีวิลาศ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยี่ดวง มณีนุช บุญเรือง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี จิตต์โสมนัส กองแสง พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลา� ดวน สราญรัตน์ ไว้เกียรติ ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09-2964-1635, วราพร วิทยารุ่งเรืองศรี 08-9169-9509, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 09-4415-6241 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 09-5592-9419, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08-5056-0083 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, สุธาวัลย์ สุวรรณสิงห์ 08-1304-7070 เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com, www.godaypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา ธาระพุฒ โทร. 0-2716-6900 ต่อ 412 นักศึกษาฝึกงาน ณัฐรดา โพธิราช พงศธร ทองยี่สุ่น


DATABASE

FASTEN YOUR SEATBELT!

94.56%

สนามบินอิตามิของประเทศญีป่ นุ่ เป็นสนามบินทีม่ สี ถิตเิ ครือ่ งบินลงจอด ตรงเวลามากที่สุดในโลกในปี 2014 ที่ผ่านมา โดยคิดเป็น 94.56% ของเครื่องบินทั้งหมด

ด้วยความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง ท�าให้เครือ่ งบินเป็นพาหนะที่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในปัจจุบนั สนามบินจ�านวนมากจึงเกิดขึน้ เพือ่ รองรับความต้องการของ ผู้ โดยสารในการเดินทางทั่วโลก ครั้งนี้เราจึงอยากชวนคุณ รัดเข็มขัดทีน่ งั่ ของคุณให้แน่น และสนุกไปกับข้อมูลต่างๆ ของ สนามบินทัว่ โลก ก่อนการเดินทางครัง้ ต่อไปจะมาถึง

1. สนามบินชางฮี, สิงคโปร์ 2. สนามบินอินชอน, เกาหลีใต้ 3. สนามบินเฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ 4. สนามบินมิวนิก, เยอรมนี 5. สนามบินแวนคูเวอร์, แคนาดา 6. สนามบินกัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 7. สนามบินฮ่องกง, ฮ่องกง 8. สนามบินฮาเนดะ, ญี่ปุ่น 9. สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ 10. สนามบินซูริก, สวิตเซอร์แลนด์

32,000

ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์ คือความจุไฟฟ้าของเพาเวอร์แบงก์ ที่อนุญาตให้พกพา ขึ้นเครื่องบินได้

120

109

78

77

สนามบิน สนามบิน สนามบิน สนามบิน ดัลลัส- ฮาร์ตสฟิลด์- ฟีนิกซ์สกาย จอร์บชุ ฮูสตัน ฟอร์ตเวิร์ธ แจ็กสัน ฮาร์เบอร์ แอตแลนตา

70 สนามบิน เดนเวอร์

ที่มา : http://blog.tsa.gov 2,212 ชิน้ คือจ�านวน อาวุ ธ ที่ ต รวจพบ จากกระเป๋าเดินทาง ที่ ส นามบิ น ทั่ ว โลก ในปี 2014 จาก ก า ร ส� า ร ว จ ข อ ง TSA ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนถึง 22%

ที่มา : www.sleepinginairports.net

41.45

48%

5 อันดับสนามบินทีม่ กี ารตรวจพบอาวุธมากทีส่ ดุ ใน โลกประจ�าปี 2014 จากการส�ารวจของ TSA (Transportation Security Administration) (หน่วย : ชิน้ )

RANKING

10 อันดับสนามบินที่เป็นมิตร ต่อการนอนหลับของ นักท่องเที่ยวที่สุดในโลก

ผลส�ารวจระบุว่า สาเหตุของ การโหลดกระเป๋าในสนามบิน ล่าช้าอันดับ 1 ได้แก่ ความผิ ด พลาดในการขนย้ า ย คิดเป็น 48% อันดับ 2 ได้แก่ การโหลดกระเป๋ า ไม่ ส� า เร็จ คิดเป็น 17%

41.45 เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที คือความเร็วสัญญาณ Wi-Fi ของสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ซึ่งท�าสถิติเป็นสนามบินที่มี Wi-Fi เร็วทีส่ ดุ ในโลก

ที่มา : http://blog.tsa.gov, http://service.suvarnabhumiairport. com, www.eturbonews.com, www.scmp.com, www.manager. co.th

2,212

SPEED SPEED LIMIT LIMIT

40

ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง คืออัตราความเร็วรถยนต์ ที่ก�าหนดในเขตสนามบิน นานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยผูท้ ี่ ฝ่าฝืนจะถูกยึดรถเป็นเวลา B 7 วัน


DID YOU KNOW?

ผลส�ำรวจเผย คนรุ่นใหม่คิดว่ำกำรท�ำงำนแบบ ‘Nine-to-Five’ เป็นแนวคิดที่ล้ำสมัย

ผลส�ารวจล่าสุดจาก CareerBuilder เว็บไซต์จดั หางานระดับโลก เผยว่ากว่า 63% ของคนท�างานรุน่ ใหม่ทที่ า� งานในแวดวงไอที การเงิน ฝ่ายขาย และอุตสาหกรรมต่างๆ คิดว่าแนวคิด การท�างานแบบ Nine-to-Five หรือการท�างานวันละ 8 ชัว่ โมงเป็นเรือ่ งล้าสมัย เนือ่ งจากคนท�างานส่วนใหญ่ตอ้ งการเวลาท�างานทีย่ ดื หยุน่ มากขึน้ ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีตา่ งๆ ก็ทา� ให้พวกเขา สามารถท�างานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาโดยไม่ตอ้ งเข้าออฟฟิศ ผลส�ารวจยังเผยด้วยว่า กว่า 59% ของกลุม่ ตัวอย่างมักจะเช็กและตอบอีเมลเรือ่ งงานนอกเหนือเวลางาน

ซีซาร์ หมีขั้วโลกวัย 32 ปี ในสวนสัตว์เบลเกรด ประเทศ เซอร์ เบีย ชื่นชอบการกินแตงโมหวานๆ เป็ น พิเศษ โดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวด้วยอุณหภูมิที่ สูงถึง 40 องศาเซลเซียส - Reuters / Marko Djurica

INNOVATION

GOOD NEWS

ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งก�าลังเหินเวหาในงาน Red Bull Flugtag Russia ประจ�าปี 2015 ที่จัดขึ้นที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นการแข่งขันออกแบบเครือ่ งร่อนโดย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ โดยตัดสินกันทีร่ ะยะทาง ทีเ่ ครือ่ งร่อนสามารถบินได้ - Reuters / Sergei Karpukhin

ENTERTAINMENT

คริสเตน เบลล์ ส่งข้อความหาแฟนหนัง Frozen ที่ป่วยเป็นโรคร้ายด้วยเสียงเจ้าหญิงอันนา

การใช้ศลิ ปะการพับกระดาษ แบบญีป่ นุ่ ประดิษฐ์เป็น กระถางทีโ่ ตตามต้นไม้ ใครจะคาดคิดว่าศิลปะการพับกระดาษ โอริกามิ (Origami) แบบญีป่ นุ่ จะกลายมาเป็น แนวคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ช่ ว ยโลกได้ ข นาดนี้ โดยบริ ษั ท ออกแบบชื่ อ ดั ง ของลอนดอน อย่าง Studio Ayaskan ได้น�าเอาเทคนิคและ เเนวคิ ด ของการพั บ กระดาษแบบโอริ ก ามิ มาใช้ออกแบบกระถางต้นไม้สุดเจ๋งที่ชื่อว่า GROWTH ที่ ส ามารถเติ บ โตไปตามขนาด ของต้นไม้ ท�าให้เราไม่ต้องเปลี่ยนกระถาง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ขยะเหลื อ ใช้ อี ก ต่ อ ไป โดย ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ เ ขี ย นอธิ บ ายไว้ ใ น เว็ บ ไซต์ ว ่ า “วงจรชี วิ ต ของต้ น ไม้ ก็ คื อ การเติ บ โตจากเมล็ ด มาสู ่ ต ้ น โตเต็ ม วั ย กลายมาเป็นดอกไม้ทเี่ บ่งบาน เป็นใบทีผ่ ลิกาง และเป็นรากที่แผ่ขยายต่อไป ขั้นตอนเหล่านั้น คือเป้าหมายที่ GROWTH จะเก็บเอาไว้ใน กระถางต้นไม้ใบนี”้ อย่างไรก็ตาม สิง่ ประดิษฐ์ ชิ้ น นี้ ยั ง ไม่ ว างจ� า หน่ า ยอย่ า งเป็ น ทางการ ในเวลานี้ แต่ด้านผู้ออกแบบกล่าวว่าภายใน อีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้า เราจะได้เห็นกระถางต้นไม้ รักษ์โลกอย่าง GROWTH ในหลากหลายสีสัน อย่างแน่นอน

หลังจากได้รู้ข่าวของ เอเวอรี ฮัฟฟ์แมน แฟนภาพยนตร์ Frozen วัย 6 ขวบ ที่เพิ่งตรวจ พบเนื้องอกในสมอง คริสเตน เบลล์ นักแสดง ชาวอเมริกนั เจ้าของเสียงพากย์เจ้าหญิงอันนา จึงส่งข้อความเสียงถึงหนูนอ้ ยในฐานะเจ้าหญิง อันนาเพื่อบอกว่า “เรารู้เรื่องความกล้าหาญ ของเธอที่ ต ้ อ งต่ อ สู ้ กั บ โรคร้ า ยทั้ ง หมดแล้ ว ราชินีเอลซ่า พี่สาวของเรา จึงตัดสินใจแต่งตั้ง ให้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งเอเรนเดลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป” ซึง่ พ่อของเธอเล่าให้ฟงั ภายหลังว่า เขาติดต่อ คริสเตน เบลล์ ผ่านเพือ่ นคนหนึง่ และการได้รับข้อความในครั้งนี้จะกลายเป็น หนึง่ ในความทรงจ�าทีด่ ที สี่ ดุ ในชีวติ ของเอเวอรี อย่างแน่นอน

SOCIETY

คนไร้บ้านในมอสโกร่วมดูหนังฟรี! Friends on the Streets คือมูลนิธหิ นึง่ ในเมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย ทีเ่ ป็นเจ้าของไอเดียฉายหนังให้บรรดา คนไร้บ้านในเมือง “เป้าหมายที่แท้จริงของเราคือ การเปลี่ยนทัศนคติที่ผู้คนมักจะมีต่อคนไร้บ้าน เนื่องจาก พวกเขามักถูกท�าร้ายและดูหมิ่นจากคนทั่วไป นั่นท�าให้ชีวิตที่ยากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีก” Natalia Markova อาสาสมัครของมูลนิธดิ งั กล่าวเล่าให้ผสู้ อื่ ข่าวฟัง การฉายหนังจะจัดขึน้ เดือนละสองครัง้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แถมยังมีชาร้อนๆ และขนมคอยเสิรฟ์ ระหว่างหนังฉายอีกด้วย ซึง่ นอกจากกิจกรรมนีแ้ ล้ว Friends on the Streets ยังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและความสวยความงามส�าหรับคนไร้บ้านโดยเฉพาะ โดยหวังว่ากิจกรรมเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นไม่มากก็นอ้ ย

BUSINESS Amy’s Kitchen เปิ ด ตั ว ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ มังสวิรตั ิ แบบไดร์ฟทรูแห่งแรกของโลก Amy’s Kitchen บริษัทอาหารออร์แกนิก แช่แข็งสัญชาติอเมริกัน เปิดให้บริการร้าน Amy’s Drive Thru ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ มังสวิรตั ิ แบบไดร์ฟทรูที่ซานฟรานซิสโก เป็นเจ้าแรก ของโลก ซึง่ เป็นความตัง้ ใจของ Amy’s Kitchen ที่ ต ้ อ งการน� า วิ ถี ดั้ ง เดิ ม ของฟาสต์ ฟู ้ ด แบบ อเมริกันที่ปรุงอาหารจากหัวใจ โดยน�าเสนอ เมนูที่หลากหลายเช่นเดียวกับร้านฟาสต์ฟู้ด ทั่วไป เพียงแต่ทุกเมนู ทั้งเบอร์เกอร์ เบอร์ริโต สลัด พิซซ่า และอืน่ ๆ ล้วนเป็นอาหารมังสวิรตั ิ ที่ ท� า จากวั ต ถุ ดิ บ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ไม่ มี ก ารตกแต่งพันธุกรรมหรือ non-GMO ราคาอาหาร โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-8 ดอลลาร์ฯ หรือราว 65-250 บาท นอกจากนี้ตัวร้านยังออกแบบมาเพื่อ รักษ์โลกด้วย ทั้งการลดพลังงานไฟฟ้าด้วย การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา และลด การใช้น�้าด้วยการกักเก็บน�้าฝนไว้ใช้


QUOTE OF THE WEEK “ประเทศไม่ใช่ที่ฝึกงานของพวกคุณ ไม่ใช่ที่ฝึกงานของคนที่ไม่รู้เรื่อง เกษียณแล้วก็ควรกลับไปอยู่บ้าน ถ้าอยากเล่นการเมืองก็ ไปลงเลือกตั้ง ให้ประชาชนเขาเลือก” วัฒนา เมืองสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 24 กรกฎาคม 2558 หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

โยอาคิม โรดริเกซ นักปั่นจากสเปน ปั่นจักรยานผ่านแฟนคลับที่แต่งตัวเป็นนางฟ้าคอยเชียร์อยู่ข้างทางในระหว่างการแข่งขัน ตูร์เดอฟรองซ์ในประเทศฝรั่งเศส - Reuters / Jean-Paul Pelissier

พระเอกตลอดกาลอย่าง ทอม ครูซ โบกมือให้เหล่าแฟนคลับในงาน เปิดตัว ‘Mission Impossible - Rogue Nation’ ภาพยนตร์ขวัญใจ คนทั่วโลก ที่ได้เดินทางมาสู่ภาคที่ 5 แล้ว - Reuters / Nacho Doce

SPORT

เวตเทลคืนฟอร์มเก่ง ซิวแชมป์ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ นับว่าเรียกฟอร์มตัวเองกลับคืนมาได้อย่างร้อนแรง ส�าหรับ เซบาสเตียน เวตเทล ยอดนักขับจากค่ายเฟอร์รารี หลังเพิ่งคว้าถ้วยรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลก 2015 สนามที่ 10 รายการฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ที่สนามฮังการอริง เซอร์กิต ประเทศฮังการี มาหมาดๆ โดยอดีตแชมป์โลก 4 สมัย เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการขึ้นน�าตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ท ก่อนที่ จะรักษาความเร็วและต�าแหน่งผู้น�าม้วนเดียวจบ คว้าอันดับหนึ่งมาครองได้ส�าเร็จ โดยสนามถัดไปจะจัดขึ้นที่สนาม สปา ฟรองโคชอมป์ส ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 23 สิงหาคมที่จะถึงนี้

adB

TRIVIA

ประชุมสภาซานตาคลอสโลก แม้ จ ะเหลื อ เวลาถึ ง 5 เดือนก่อนจะถึงคริสต์มาส แต่เหล่าซานต้าจากทัว่ โลก ต่ า งก็ ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจ เพราะพวกเขามารวมตัวกัน ใ น เ มื อ ง โ ค เ ป น เ ฮ เ ก น ประเทศเดนมาร์ก เพือ่ ร่วม ประชุมสภาซานตาคลอส โลกซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี • ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 58 แล้วส�าหรับการประชุมสภาซานตาคลอส หรือ World Santa Clause Congress 2015 ซึง่ จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1957 โดยผูท้ า� หน้าที่ เป็นซานต้าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และคนที่รกั การแต่งตัวเป็นซานต้า จาก 15 ประเทศทั่วโลก กว่ า 120 คน จะมารวมตัว กัน เพื่อ แลกเปลี่ ย น ความคิดเห็นในการท�าให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น • ซานต้าดักลาส ตัวแทนจากซานต้าวอชิงตัน หนึง่ ในผูร้ ว่ มประชุมในครัง้ นี้

เปิดเผยว่า หัวข้อทีเ่ ขาเตรียมน�ามาเสนอต่อทีป่ ระชุมในปีนกี้ ค็ อื การแก้ปญ ั หา รอบพุ ง เกิ น มาตรฐานของเหล่ า ซานต้ า เพราะเขาคิ ด ว่ า ปล่ อ งไฟทุ ก วั น นี้ มีขนาดเล็กลงทุกที คงไม่ดีแน่ถ้าจะแบกพุงโตๆ ไปแจกของขวัญ ซึ่งเขา เสนอทางออกกับปัญหานี้ว่า ซานต้าควรจะลดปริมาณการบริ โ ภคคุ ก กี้ ล ง จาก 15-20 ชิ้นต่อวัน อาจจะเหลือเพียง 12 ชิ้น ซึ่งน่าจะแก้ปัญหายุ่งเหยิงนี้ได้ • ส่วนซานต้า Paradis Yamamoto ตัวแทนซานต้าจากโตเกียว ก็เตรียมเสนอ หัวข้อการประชุมอันเคร่งเครียดอย่าง ‘ปีนี้จะให้ของขวัญอะไรกับเด็กๆ ดี?’ ไม่ แ น่ ว ่ า หัว ข้ อ การประชุมนี้อ าจเป็ นจุดเปลี่ย นครั้งส�าคัญที่จะปฏิวัติการให้ ของขวัญเด็กๆ ในคริสต์มาสปีนี้ก็ได้ • นอกจากจะมาถกเถี ย งเพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ป ั ญ หาแล้ ว การประชุ ม สภา ซานตาคลอสปีนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะของเหล่าซานต้า ซึ่ ง จ� า เป็ น ต่ อ การประกอบอาชี พ นี้ อี ก ด้ ว ย เช่ น การฝึ ก สอนเล่ า นิ ท าน และการท�าเค้ก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังท� าให้เรารู้ด้วยว่า การเป็นซานต้า อาจไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

LIFESTYLE

คุณแม่สุดเจ๋ง! เป็นกระบอกเสียง ‘เด็กผู้หญิงก็รักซูเปอร์ฮีโร่’ รีเบกกา มิลลาร์ คุณแม่ชาวออสเตรเลียวัย 32 ปี เคยผ่านประสบการณ์ตามหาของขวัญที่เป็นตุ๊กตาฮีโร่สาวแทบพลิกแผ่นดินมาแล้ว เพราะในตลาดของเล่นแนวซูเปอร์ฮีโร่มักจะผลิตแต่ตุ๊กตาตัวละครน�าชายเท่านั้น เธอจึงค้นพบไอเดียการเปลี่ยนตุ๊กบาร์บี้ที่มีตามท้องตลาดให้เป็น ตุ๊กตาฮีโร่สาวอย่าง Black Widow ตัวละครใน The Avengers ภาพยนตร์ฮีโร่สุดโปรดของอะบิเกล ลูกสาววัย 3 ขวบ ด้วยวิธีการระบายสีหน้าตา และตัวของบาร์บใี้ ห้อยูใ่ นชุดประจ�าตัวฮีโร่สาว ซึง่ นอกจาก Black Widow แล้ว รีเบกกายังระบายสีเพือ่ สร้างสรรค์ตกุ๊ ตาฮีโร่สาวจากอีกหลายๆ เรือ่ ง เป็นจ�านวนกว่า 30 ตัว โดยความตัง้ ใจนีน้ อกจากจะท�าให้รเี บกกาได้ใช้เวลาว่างร่วมกันท�าตุก๊ ตากับลูกสาวแล้ว เธอยังแบ่งปันวิธกี ารไว้ในเฟซบุก๊ B ‘Geek Girl Dolls’ ด้วย เพราะหวังจะเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กผูห้ ญิงว่าพวกเธอก็มหี วั ใจชืน่ ชอบซูเปอร์ฮโี ร่เหมือนกัน

บริษทั เทคโนโลยีจากฮอลเเลนด์ วางแผนสร้างถนนด้วยพลาสติกเหลือใช้ พลาสติกเป็นวัสดุที่ผู้คนใช้ในการอ�านวย ความสะดวกมาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึง่ พลาสติก ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่ท�าลายสภาพแวดล้อม มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับอายุการใช้งานทีน่ อ้ ยนิด แต่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย ด้ ว ยเหตุ นี้ บ ริ ษั ท เทคโนโลยี ชื่ อ ดั ง จาก เนเธอร์แลนด์อย่าง KWS จึงเกิดไอเดียใน การน� า พลาสติ ก เหลื อ ใช้ ม าสร้ า งเป็ น ถนน โดยวางแผนที่จะใช้พลาสติกเหลือใช้เป็นวัสดุ หลัก 100% ในการสร้างถนน ซึ่งถนนที่ออกมา จะคงทนและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ถนนทั่ ว ไป โดยถนนที่ ว ่ า นี้ จ ะทนทานกั บ อุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 80 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังคาดการณ์ ว่ า เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วอาจจะพั ฒ นาไป พร้อมกับเทคโนโลยีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อีกด้วย


INTERVIEW

สไตลิสต์ : Aek TTF ขอบคุณเสื้อผ้าจาก : Nomad

เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม วสิตา กิจปรีชา ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี


LOVE OF MY LIFE

แน่ น อนว่ า ค� า จ� า กั ด ความผู ้ ช ายชื่ อ ‘เวี ย ร์ ’ ศุกลวัฒน์ คณารศ ส�าหรับแฟนๆ ละคร คงไม่พ้นค�าว่า ‘พระเอก’ ซึ่ ง ค� า ว่ า พระเอกส� า หรั บ คนอื่ น ก็ มี เ ฉดและ รายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน แต่ส�าหรับเจ้าตัวแล้ว เขาเชื่อ อย่างที่บอกกับเราว่า “ผมพยายามให้คนรู้สึกว่า พระเอก ที่คนมองว่าเป็นเทวดานั้น ต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆ ต้องมี ความสามารถจริงๆ ต้องไม่ใช่พระเอกที่แค่ได้ชื่อว่าเป็น พระเอก แต่ตอ้ งเป็นทุกอย่าง ท�าได้ทกุ อย่าง ทัง้ บู๊ ทัง้ ดราม่า ทุกอารมณ์ ต้องเข้าใจทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของเรา” ด้ ว ยความหมายที่ เ ขาว่ า มานั้ น เราว่ า ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว ค�าว่า พระเอก ก็คือคนที่ท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ถ้าหน้าทีน่ นั้ จะท�าให้ตวั เองหมดหล่อไปบ้างก็ตอ้ งท�า ซึง่ เวียร์ ก็ยืนยันว่า เขาเป็นพระเอกที่หมดหล่อบ่อยมาก จนบางที ก็เหมือนคนงานมากกว่าพระเอก เพราะละครที่เขารับเล่น แต่ละเรื่องก็มีแต่บทบู๊ ลุยน�้าลุยโคลน เอาเป็นว่าละครทาง ช่ อ ง 7 สี เรื่ อ งล่ า สุ ด ที่ เ พิ่ ง จบไปอย่ า ง เพื่ อ นแพง คื อ ข้อพิสูจน์ที่ดี เพราะมีทั้งฉากที่เขาต้องถอดเสื้อ ขี่ควาย ลุยโคลน จับปลา ฯลฯ a day BULLETIN เลือกสัมภาษณ์เวียร์ ในตอนนี้ ทั้งที่เขาอยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก เพราะเรารู้สึกว่า ตอนนี้เวียร์อยู่ในจุดที่ mature หรือเติบโตขึ้นมาก ทั้งด้าน ฝีมอื การแสดง และความคิดความอ่าน เหตุผลเพราะว่าเขา ใช้ชวี ติ ครบเครือ่ งในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นการท�าธุรกิจ ทีม่ ี ทั้งธุรกิจร้านอาหาร และร้านขายมอเตอร์ ไซค์ หรือจะเป็น ด้านของการใช้ชวี ติ แบบ biker ขาลุย ทีข่ มี่ อเตอร์ ไซค์ตะลอนๆ กับกลุม่ เพือ่ นฝูงทัง้ ในและต่างประเทศ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราชืน่ ชมใน ตัวเขาคือ เขาชัดเจนในสิง่ ทีเ่ ลือกท�าจริงๆ และในทางตรงกันข้าม เขาจะไม่เลือกท�าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเอง จึงไม่ต้องแปลกใจ ที่เขามักจะย�้าในบทสัมภาษณ์แทบทุกเล่มก่อนหน้านี้ว่า ถ้ามีสาวไหนที่เขาคบด้วยมาบอกให้เขาเลือกระหว่างแฟน กับมอเตอร์ ไซค์ ก็เห็นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ ท�านองว่า ถ้ารัก กันจริงก็ตอ้ งไม่กดดันให้เลือกระหว่างสิง่ ทีร่ กั เพราะถ้าต้อง เลือกจริงๆ เขาก็คงต้องเลือกมอเตอร์ ไซค์ ชัดเจนไหมล่ะ? ขีม่ อเตอร์ ไซค์ เดินขึน้ ภูเขา เข้าป่า ฯลฯ ล้วนเป็นกิจกรรม โปรดของเขาทั้งสิ้น และเจ้าตัวก็ยอมรับว่าแต่ละอย่างที่ท�า ล้วนน�ามาซึ่งความยากล�าบากทั้งนั้น โดยเฉพาะการเดิน ขึ้นภูเขาที่เหนื่อยแสนเหนื่อย แถมยังได้เห็นความสวยงาม ที่ จุ ด สู ง ที่ สุ ด เพี ย งไม่ น านก็ ต ้ อ งกลั บ แต่ เ ขาก็ ยื น ยั น ว่ า นัน่ แหละคือช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ เพราะมันจะอยูใ่ นความทรงจ�า ไปอีกนาน ค�าตอบหลายๆ เรื่องในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้อาจไม่ได้ ท�าให้คุณรู้สึกว่า เป็นพระเอกพูดอะไรก็ ได้ ท�าอะไรก็ดี แต่มนั อาจท�าให้คณ ุ มองเห็นคุณสมบัตดิ า้ นอืน่ ๆ ของผูช้ าย คนนีท้ วี่ นั หนึง่ จะได้เป็นพระเอกหรือไม่ ก็ ไม่สา� คัญเท่ากับว่า คุณจะยังรักในสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือเปล่า?


ในแต่ละวันคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง ส่ ว นใหญ่ ก็ เ ป็ น งานละครครั บ สั ป ดาห์ ห นึ่ ง ก็ ท� า งาน 7 วั น งานละครก็จะประมาณ 6 วัน ทีเ่ หลืออีก 1 วัน อาจจะเป็นงานอีเวนต์ หรือไม่ก็พักผ่อน แต่ทุกวันเสาร์จะไม่มีถ่ายละคร เพราะเป็นเงื่อนไข ที่ผมตกลงไว้ตั้งแต่แรก เพราะตั้งใจจะเอาไว้พักผ่อน หรือสามารถ รับงานอีเวนต์ เพราะส่วนใหญ่วันเสาร์จะมีงานอีเวนต์อยู่แล้ว ฟังๆ ดูแล้วเหมือนเวลาของคุณจะแน่นไปหมด เพราะไหนจะท�าร้านมอเตอร์ไซค์ ร้านอาหาร ธุรกิจรอบตัว ไหนจะต้องแบ่งเวลาพักผ่อนอีก แต่ขณะเดียวกัน เราก็เห็นคุณไปท�ากิจกรรมต่างๆ อย่างขี่มอเตอร์ไซค์ เดินป่าด้วย ท�ากิจกรรมเหล่านี้มานานแค่ไหน แล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร ถ้าเอาจริงๆ คือเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียน ตอนอยู่ มหาวิทยาลัย ก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอด เมื่อก่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ แต่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คันเล็กกว่า คันละไม่กี่ตังค์ เดินป่าเดินเขาก็ ภูกระดึง ภูหลวง เขาค้อ พวกแก๊งๆ ผมก็จะไปกันอยูแ่ ล้ว แต่เป็นเพราะ การเข้าวงการมากกว่าที่ท�าให้เราต้องหยุดกิจกรรมพวกนั้นไป ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นคือชีวิตจริงเลยใช่ไหม ใช่ครับ แค่เราหยุดกิจกรรมพวกนีไ้ ปเพือ่ ทีจ่ ะทุม่ เทให้กบั การแสดง ในช่วงต้น เพราะเราไม่ได้มีความสามารถในเรื่องนี้ ก็ต้องมาทุ่มเทกับ การอ่านบท ดูหนังเยอะๆ คุยกับผู้ใหญ่ เรียนรู้สังคมของโลกมายา ที่อยู่ยาก ต้องพยายามปรับตัวเข้าหามันและให้มันปรับตัวเข้าหาเรา แต่เราก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ พยายามท�ายังไงก็ได้ให้อยู่กับมันได้ ไม่เบื่อ ไม่เหนื่อย สนุกกับมัน แล้วพอสักพักที่เริ่มอยู่ตัว เริ่มโตขึ้น ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง ก็เริ่มมีเวลา เพราะเราสามารถขอพัก ขอล็อกไว้ 10 วัน เพื่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต่างประเทศ ขอล็อก 3 วัน เพือ่ จะไปทริปขีม่ อเตอร์ไซค์ในเมืองไทย ขอ 3 วัน เพือ่ จะไปเดินป่าเดินเขา หรือขอ 3 วัน เพือ่ ไปพักผ่อนต่างประเทศ ทีท่ �าได้เพราะเราก็มชี ว่ งเวลา ที่ท�างานมามากพอสมควร เขาก็คงมองว่าปล่อยให้เวียร์มันพักบ้าง เดี๋ยวมันเบื่อ เดี๋ยวมันงอน เดี๋ยวมันน้อยใจ แล้วอาการน้อยใจของคุณคือแบบไหน เอาจริงๆ ก็ไม่มีหรอกครับ (หัวเราะ) แต่เขาอาจจะเห็นว่าเวลา ท�างานเวียร์มนั ก็ทา� เต็มที่ ถ้ามันจะพักก็ให้มนั พักเถอะ เพราะมันก็บอก ล่วงหน้า เพราะส่วนใหญ่ผมจะบอกก่อน 3 เดือนเลย เพือ่ ให้พๆี่ ทีมงาน เขาสามารถวางแผนได้ว่าเขาจะหยุด หรือเขาจะถ่ายคนอื่นไปก่อน เมื่อครู่คุณบอกว่าวงการบันเทิงคือโลกมายา การได้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็น ชีวิตจริง แล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์คุณเป็นคนอย่างไร ลองยกตัวอย่าง สักทริปก็ได้ว่ามันสนุกอย่างไร ก็จะมี 2 ทริป ทริปแรกคือทริปที่ผมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกใน การขี่มอเตอร์ไซค์ออกนอกประเทศ เป็นทริปไปจีน ก็จะเป็นทริปใหญ่ ขี่ระยะทางไกล ประมาณ 12 วัน ไป-กลับ คือรู้เลยว่าเราชอบการขี่ แบบนี้มากกว่าจะขี่ด้วยความเร็ว คือชอบขี่แบบท่องเที่ยว ขี่ไปเรื่อยๆ แวะพั ก ตามหั ว เมื อ งต่ า งๆ ซึ่ ง เราไปกั บ กลุ ่ ม เพื่ อ นที่ ช อบสองล้ อ เหมือนกัน ข้อดีคือ หนึ่ง คุยกันรู้เรื่อง สอง ส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็น ผู้ใหญ่ที่มีธุรกิจของตัวเอง ค่อนข้างมีฐานะ ก็จะคุยกันในแบบโตๆ แล้ว เพราะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งราคาเป็นล้าน เด็กๆ วัยรุ่นนักศึกษา ยังไม่สามารถซื้อได้ เราก็ไปกับกลุ่มคนโตๆ หน่อยก็ดี ได้เปิดโลก มันสนุกกว่าการนั่งเครื่องบินแค่ 2 ชั่วโมง แล้วถึงจุดหมาย แต่เรา ใช้เวลาขี่ 5 วัน ก็ได้อะไรมากกว่า โหดไหม โหดสิ แต่โชคดีทไี่ ม่มอี บุ ตั เิ หตุอะไร เป็นทริปทีป่ ระสบความส�าเร็จ ทุกคนปลอดภัย กลับบ้าน เจอหน้าลูกเมีย ครบ 32 ประการ การรวมกลุม่ แบบนีเ้ ป็นเพราะความชอบมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว หรือเป็น เพราะคุณชอบคบคนที่อายุเยอะกว่า มีประสบการณ์มากกว่าอยู่แล้ว ไม่นะ เป็นเพราะสิง่ ทีเ่ รารักพาไปเจอคนประเภทเดียวกันมากกว่า อย่างน้อย 60% ก็น่าจะใกล้เคียงกัน เราก็ได้ไปเจอคนกลุ่มนั้น ซึ่งคลิกกันพอดี คือจริงๆ ไม่ได้จะขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปหาคอนเน็กชัน แต่บังเอิญไปขี่แล้วเจอคอนเน็กชันที่ประทับใจกลับมา ไม่ใช่ว่าขี่แล้ว สนุกอย่างเดียว แต่มันไปเจอมิตรภาพที่มันดีกว่า จริงๆ การขีม่ อเตอร์ไซค์แบบข้ามประเทศนีใ่ ครๆ ก็ทา� ได้ใช่ไหม คนทีไ่ ด้อา่ น แล้วอยากไปบ้าง เขาควรจะท�าอย่างไร ใครๆ ก็ทา� ได้ครับ ขอแค่คุณต้องจัดคิวให้ได้ แล้วส่วนใหญ่คนที่ ท�างานประจ�าก็มักจะท�าไม่ได้ เพราะไปทีสิบกว่าวัน ใครจะให้คุณ ลางานตั้งเยอะใช่ไหม อย่างมากปีหนึ่งก็ไปได้ทริปเดียว ของผมปีหนึ่ง ไปสองทริ ป คนที่ ไ ปส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ที่ มี ธุร กิ จ ส่ ว นตั ว เป็นธุรกิจครอบครัว ให้ภรรยาดูแล สามีไปขี่มอเตอร์ไซค์ หรือให้ ลูกน้องดูแล คือจริงๆ ถ้ามีเวลาสัก 10 วัน ใครจะไปก็ได้ เพราะเขามี บริษทั จัดการให้ เขาจะจัดเส้นทางให้ จองโรงแรม ขอวีซา่ เรามีหน้าที่ คือเตรียมสภาพร่างกายกับมอเตอร์ไซค์ตัวเองให้พร้อมแค่นั้นเอง แล้วสิ่งที่ได้พบเจอระหว่างทางมันเปลี่ยนคุณไปอย่างไร เปลี่ยนเยอะครับ คือผมขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองไทย ในกรุงเทพฯ

“สมมติว่า ผมชอบคุณ ผมก็ชอบ มอเตอร์ ไซค์ ของผมด้วย แต่ อย่าให้ผมต้อง เลือก คือถ้าจะ ไปกับผม ผมให้ไป แต่ถา้ มาห้ามผม ก็อาจจะได้ ในบางครั้ง แต่ถ้าคุณ ไม่เข้าใจผม คุณก็อยู่กับผม ไม่ ได้หรอก มันผิดตั้งแต่ มาบอกให้เลือก แล้ว ขนาดแม่ ยังไม่ห้ามเลย”

มา 3-4 ปีแล้ว ไม่เคยออกต่างประเทศ เลย พอได้ อ อกแล้ ว ก็ อ อกตลอดเลย จะมี ป ระโยคที่ เ ราใช้ กั น ในกลุ ่ ม ก็ คื อ เจอกันเมื่อฝันเราตรงกัน เพราะว่ามัน ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะได้ไปออกทริป คิดดูวา่ คน 25 คน จะต้องมีคิวตรงกัน 15 วัน ซึ่งเป็น เรื่องยาก บางทีไปกัน 30 คน ซึ่งผม ไปตอนแรกมันไม่เหมือนที่คิด แต่มัน เจ๋งกว่านั้น มันเหมือนภาพวาดเลยนะ บางประเทศที่ ไ ปเส้ น ทางไม่ เ หมื อ น ในประเทศไทย มันตืน่ ตาตืน่ ใจ มีอารมณ์ เกิดขึ้นหลายๆ อย่างที่บรรยายไม่ถูก ต้ อ งไปน่ ะ พู ด ไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า ประทั บ ใจ ขนาดไหน มีบางคนบอกว่า โอ๊ย มันจะ มีอะไร แค่ขี่รถไปต่างประเทศ ก็แค่ขี่ นานกว่ า ปกติ นิ ด หนึ่ ง แต่ พ อกลั บ มา ก็ ถ ามอยู ่ เ รื่ อ ยๆ ว่ า เมื่ อ ไหร่ จ ะจั ด อี ก ก็เห็นติดใจทุกคนนี่ ขนาดเป็นคนที่เคย ไปมาทุกที่แล้วนะ ก็ คื อ เป็ น วิ ว ที่ ค นนั่ ง เครื่ อ งบิ น ไม่ น ่ า จะ เคยเห็น ไม่เห็นอยู่แล้ว แล้วไม่ได้เจอแค่วิว แต่ได้เจอคน เจอชาวบ้าน ไปแจกของ ช่ ว งเวลานั้ น คุ ณ รู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เองเป็ น ใคร เป็นพระเอก หรือเป็นเวียร์แบบนี้ ก็รู้สึกเป็นตัวเองนะ เพราะว่าทุกคน เขาไม่ เ คยมองว่ า ผมเป็ น พระเอกเลย ก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานสนุกๆ มีแซว กันบ้าง เวลาไปลาวเขาก็จะชอบแซว เพราะคนลาวเขาดูละครไทย บอกว่า เวลาแวะเข้าห้องน�้ามึงห้ามถอดหมวก ไอ้โม่งนะ เดีย๋ วคนรูแ้ ล้วรุม จะไม่ได้ไปไหน กันพอดี ผมก็บอกว่า นี่พูดจริงหรือเปล่า เนีย่ ไม่มใี ครรูห้ รอก อยูใ่ นซอกป่าขนาดนี้ ขอถอดหน่อยเถอะ ผมหายใจไม่ออก พอถอดออก สักพักมีเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ ผ่านมาก็เริ่มมามองๆ มาชี้ แล้วสักพักก็ มากันทั้งหมู่บ้านก็เลยไม่ได้ไปไหนจริงๆ เพราะต้ อ งถ่ า ยรู ป กั น เป็ น ชั่ ว โมง พี่ ๆ เขาเลยบอกว่า ทีหลังห้ามถอดไอ้โม่ง หรือหมวกที่อยู่ข้างใน ก็แซวกันทั้งทริป ก่อนหน้านี้มีค�าสัมภาษณ์ที่ฮือฮามากเลย ว่า ‘ระหว่างผูห้ ญิงกับมอเตอร์ไซค์ ผมเลือก มอเตอร์ไซค์แน่ๆ’ คือตอนนีค้ ณ ุ ก็ยงั ยืนยัน อย่างนั้นใช่ไหม คืออย่างนี้... ถ้าผู้หญิงมาถามเรา แบบนี้ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งคบกั น แล้ ว ตั้ ง แต่ แ รก คืออย่ามาให้ผมเลือก ผมไม่เลือกอยูแ่ ล้ว อย่ า งมอเตอร์ ไ ซค์ ก็ ต ้ อ งขี่ อ ยู ่ แ ล้ ว สมมติว่าผมชอบคุณ ผมก็ชอบมอเตอร์ไซค์ของผมด้วย แต่อย่าให้ผม ต้องเลือก คือถ้าจะไปกับผม ผมให้ไป แต่ถ้ามาห้ามผมก็อาจจะได้ ในบางครั้ง แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจผม คุณก็อยู่กับผมไม่ได้หรอก มันผิด ตั้งแต่มาบอกให้เลือกแล้ว ขนาดแม่ยังไม่ห้ามเลย (หัวเราะ) เหมื อ นว่ า คุ ณ จะมี ธุร กิ จ เยอะมาก อยากรู ้ ว ่ า ท� า ไมถึ ง ต้ อ งท� า ธุ ร กิ จ มากขนาดนั้น มีคนชอบถามนะ คือมันก็ไม่ใช่การท�าธุรกิจแบบผมท�าเองเต็มร้อย คนเดียว มันเป็นการหยอดๆ ร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนโน้นคนนี้ ตอนแรก ที่เริ่มคิดจะท�าเพราะว่าอยากรู้เรื่องธุรกิจบ้าง เห็นเขาชอบท�ากัน บ้านผมเป็นครอบครัวข้าราชการ ที่บ้านแทบไม่เคยท�าธุรกิจ เคยแค่ เปิดร้านมินิมาร์ต แล้วไปรอดไหม รอดครับ เพราะว่าพ่อผมเก่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์ พ่อเซ้ง พ่อขาย ได้ก�าไร แล้วในกลุ่มเพื่อนเราก็ไปเรียนต่อโทกัน ไปเรียนบริหารธุรกิจ เขาบอกว่า มึงไม่ต้องไปเรียนหรอก แต่เอาตังค์มาลงทุนด้วยกัน แล้ ว มาเรีย นรู ้ กันว่ า เราจะไปรอดไหม อย่ า งผมมีเ งินเยอะหน่ อ ย ก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเอง ธุรกิจแรกที่ผมไปลองก็คือธุรกิจ ร้านอาหาร ชื่อร้าน Cool House เป็นร้านอาหารที่ไม่มีผู้หญิงใส่ เสื้อกล้าม โชว์นม ซึ่งเราไม่ชอบแบบนั้น อยากให้ครอบครัวมากิน อาหารกันมากกว่า มันก็ยากหน่อย มีของสดแต่ลกู ค้าไม่สงั่ เหลือก็เน่า


เอ้า ก็ต้องเปลี่ยนแนวเว้ย ปีที่ 3 รับทัวร์จีนอย่างเดียวดีกว่า ไหนๆ หุ ้ น ส่ ว นใหญ่ ข องผมเขาก็ มี คุ ณ พ่ อ สามี ที่ ท�า ธุ ร กิ จ ทั ว ร์ ม าทั้ ง ชี วิ ต เขาก็บอกว่าท�าสิ ท�าเลย ก็ท�าร้านให้รองรับทัวร์ได้ ท�าห้องใหญ่ๆ ท�าส้วมเยอะๆ พอปรับไปก็รอด ก็เลยไปบอกเพือ่ นว่า เฮ้ย เราพร้อมแล้ว เราเริ่มรู้เรื่องธุรกิจแล้ว ก็เปิดร้านชื่อ School Cafe โดยเปิดบริษัท ชื่อ School Group ที่แปลว่าโรงเรียนนี่แหละ มีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนสนิท 4 คนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล 1 ก็มาท�าธุรกิจกันอย่างที่ผม บอกไปนี่แหละ ที่เพื่อนบอกว่าผมไม่ต้องไปเสียตังค์เรียน แต่ว่ามา ลงตังค์กัน แล้วไม่กลัวเจ๊งเหรอ ไม่หรอก นี่ก็ยังได้ตังค์อยู่เลย ท�าไมถึงไม่กลัวเจ๊ง คือหุน้ ส่วนคนแรกเป็นวิศวกรการบิน แต่ดนั ลาออกมาท�าร้านกาแฟ กับผม เขามีความฝันอยากเป็นบาริสตาระดับโลก อีกคนเรียนเภสัช จุฬาฯ เป็นรีเทลยาอยู่ดีๆ ไม่ชอบ ออกมาดูแลร้านกาแฟร้านนี้แหละ อีกคนช่วยเก็บเงิน ช่วยคิดแผนการตลาด เรียนวิศวะฯ ที่ ม.ขอนแก่น แล้วก็ผม ก็ท�าธุรกิจกัน นี่เป็นจุดเริ่มต้น แล้วก็เปิดร้านไก่ทอดเดชา คือเรามีคนที่ท�าเป็น มีสูตรที่ดีอยู่แล้ว แค่ขอหุ้นแล้วช่วยโปรโมต เพราะเรายังมีชื่อเสียงอยู่ ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็เป็นร้านที่เรารัก แค่ได้ท�า สิ่งที่รัก ไม่ได้ก�าไรมากก็ไม่เป็นไร แค่ไม่ให้มันขาดทุนก็พอแล้ว หลังจากที่ได้ท�าธุรกิจมา คุณคิดว่าความสนุกของโลกธุรกิจอยู่ตรงไหน จริงๆ ผมว่ามันอยู่ที่ปัญหา ผมว่าสนุก ความสนุกแรกคือสนุก ที่จะท�าก่อน แต่ว่าธุรกิจที่ท�าต้องมีแนวโน้มว่าจะไปได้นะ ไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆ ธุรกิจนี้ไม่น่าไปได้แล้วดันมาเปิด ไม่ใช่แล้ว คืออย่างน้อย ก็ต้องมีคนกิน มีคนบริโภค เป็นธุรกิจที่สามารถไปได้จริงๆ ต้องมี การตรวจสอบตลาดก่อน ไม่ใช่วา่ อยูๆ่ อยากท�าก็ทา� แต่ตอ้ งดูตลาดด้วย เพราะเรายังไม่เก่ง หมายความว่าคุณสนุกกับปัญหาเหรอ ก็ เ ครี ย ดด้ ว ย แต่ พ อมั น ผ่ า นไปได้ มั น ก็ เ ก่ ง ขึ้ น นิ ด หนึ่ ง น่ ะ แล้วการเรียนวิศวะฯ มาก็สอนให้แก้ปัญหาด้วย แล้วก็สอนให้ล�าดับ ความส�าคัญของปัญหา เวลา 10 ปีในวงการบันเทิง มีชว่ งไหนทีร่ สู้ กึ ว่าแสบทีส่ ดุ ไหม แล้วอยากเตือน ตัวเองในตอนนั้น หรือเตือนคนอื่นว่าอย่างไร จริงๆ ชีวิตผมในวงการบันเทิงก็เป็นกราฟที่สวยงามดีนะ มันมีขึ้น มีลงอยูเ่ รือ่ ยๆ คือยากมากทีจ่ ะมีใครมีกราฟแบบนี้ เข้าวงการบันเทิงมา เพราะจับพลัดจับผลู มาด้วยดวงล้วนๆ ช่วงแรกก็เป็นช่วงทีไ่ ม่คอ่ ยเวิรก์ เท่ า ไหร่ แต่ ก็ มี ค นชื่ น ชอบ ก็ เ หมื อ นส�า นวนว่ า ขี้ ใ หม่ ห มาหอม ของใหม่ ไ ง ผมเป็ น ขี้นี่แ หละ เป็ น ดาราหน้ า ใหม่ ทุก คนให้ อ ภัย เล่นไม่ดชี า่ งมัน พอสักพักเราก็เหนือ่ ย ไม่ชอบ กลับไปเรียนวิศวะดีกว่า แต่ด้วยสิ่งต่างๆ นานาที่มันเข้ามา ด้วยชื่อเสียง ที่เหมือนจะดึงเราไป ในจุ ด ที่ ลื ม ตั ว แล้ ว มั น ก็ จ ะมี ช ่ ว งที่ เ ผลอ ซึ่ ง ผมก็ คิ ด ว่ า มี ทุ ก คน แบบว่า เฮ้ย อย่ามายุ่งกับกูนะ กูทา� งานรับผิดชอบได้ อารมณ์เหมือน กูเก่ง แต่กูไม่เก่งหรอก แล้วรู้ตัวเพราะอะไร ครอบครัวไง คนที่เตือนเราได้ก็จะมีเฉพาะครอบครัว เพราะเขารู้ ว่าเราเป็นยังไงมาก่อน แล้วก็มีเพื่อนเก่าที่จะเป็นคนดึงเรากลับมา ซึ่งผมก็จะเจอเพื่อนเก่าตลอด สักอาทิตย์ก็จะเจอกันแล้ว อีกอย่างคือ ด้วยความที่เราถูกปลูกฝังให้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง พูดง่ายๆ ก็คือไม่ค่อยเอาใจคนอื่น เข้าวงการแรกๆ ก็เป็นอย่างนี้ พอเวลา ผ่านไปก็ยังเป็นอย่างนี้ มันเหมือนว่าเราไม่เปลี่ยน พอเราไม่เปลี่ยน คนก็ชอบ เพราะบางคนเข้ามาอีกแบบ แต่พอเวลาผ่านไปเป็นอีกแบบ ก็จะเห็นได้เยอะ บางคนโดนบ่นว่าเปลี่ยนไป ดังแล้วหยิ่ง แต่ผมนี่ มาแบบนี้ตั้งแต่แรก ค�าว่า ‘พระเอก’ ส�าหรับคุณ คืออะไร ผมก็ ไ ม่ ไ ด้ ม องหรอกว่ า เราจะต้ อ งเลิ ศ หรู อ ลั ง การ ชี วิ ต เราก็ ท�าตามหน้าที่ให้เต็มที่ อยากให้เห็นในกอง ผมไม่เหมือนพระเอกเลย เหมือนคนงานมากกว่า จริงๆ นะ คือท� างานเต็มที่มาก สกปรก เลอะเทอะ เละเทะ เอาตรงๆ พระเอกนางเอกหรือนักแสดงทีม่ ชี อื่ เสียง บางคนก็เหมือนเทวดามาเกิด เพราะคนหล่อมีเป็นล้าน คนเก่งมีเป็น สิบล้าน แต่พระเอกอย่างในสังกัดช่อง 7 มีแค่หลักสิบคน ท�าไมมัน น้อยจัง แล้วอีกล้านคนล่ะ เออนั่นสิ เพื่อนเราก็หล่อนะ เก่งด้วย ท�าไมเขาถึงไม่ชวนมันมาบ้างล่ะ ก็มีคนบอกว่า พวกมึงเป็นเทวดาไง ถึงได้เป็นพระเอกนางเอกได้ นี่คือความคิดแรกนะ แสดงว่าเรามีบุญ โชคดี โอเค ผมมองว่า ถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเราเป็นเทวดา แต่เราก็ ไม่ได้มองตัวเองถึงขั้นนั้นหรอก ผมได้สนุกกับงานที่ท�า ไม่ได้ท�างาน แค่พอให้ผ่านๆ บางทีคนดูเขาไม่รู้หรอกว่าเราเล่นจริงหรือเล่นไม่จริง แต่เราก็อยากท�าให้มันออกมาดีทุกๆ เรื่อง ให้คนดูเห็นความแตกต่าง ในแต่ละเรื่อง ให้เห็นว่าเล่นดีขึ้นเพราะตั้งใจ ผมพยายามให้คนรู้สึกว่า พระเอกที่ ค นมองว่ า เป็ น เทวดานั้ น เป็ น คนที่ ต ้ อ งเก่ ง จริ ง ๆ ต้ อ งมี


ความสามารถจริงๆ ต้องไม่ใช่พระเอกทีแ่ ค่ได้ชอื่ ว่าพระเอก แต่ตอ้ งเป็น ทุกอย่าง ท�าได้ทุกอย่าง ทั้งบู๊ ดราม่า ทุกอารมณ์ ต้องเข้าใจทุกอย่าง ที่เป็นหน้าที่ของเรา แต่ ไ ม่ ไ ด้ ค วามหมายว่ า เป็ น พระเอกต้ อ งเท่ ต ลอด หรื อ มี สิ ท ธิ พิ เ ศษ เหนือกว่าคนอื่นตลอดใช่ไหม ไม่ใช่ครับ คือผมมองว่าการแสดงมันเป็นอาชีพ แล้วผมก็เต็มที่ มากนะ เช่นเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเละมาก เพราะต้องแสดงบท ที่ต้องโดนทุบ โดนตี เลือดออก ผมเต็มที่มาก แล้วผมก็ชอบนะ ชอบเหนื่อย ชอบท�างานเต็มที่ แล้วออกมาดี ซึ่งท�าแบบธรรมดา ก็ไม่ชอบไง เป็นแบบนี้ตั้งแต่ท�างานแรกๆ เลยเหรอ ไม่หรอก ตอนแรกยังไม่เก่งไง ถึงแม้ตั้งใจแล้วว่าอยากจะท�าให้ได้ แต่แรกๆ มันยังท�าไม่ได้ ตอนนั้นจ�าบทได้ก็ดีแล้ว ตอนนี้ก็เพิ่มทักษะ อย่ า งอื่ น มากขึ้ น เพราะก็ ตั้ ง ใจให้ มั น ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า

มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เคยคิดถึงอายุงานของตัวเองในวงการบันเทิงไหม โอย... เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มีคนชอบถาม ทั้งรุ่นน้อง รุ่นพี่ มีคน ชอบพูดเสมอเลยตอนอยู่ในวงการแรกๆ เขาบอกว่าถ้าอยู่ได้ 3 ปี นี่ถือว่าเต็มที่แล้วนะ ถ้าอยู่ได้ถึง 5 ปี ก็ถือว่าสุดยอด แต่ถ้าอยู่ถึง 7 ปี จากนั้นกราฟจะลงเลย ผมก็ถ ามว่ า อ้ า วพี่ แล้ ว ผมจะท� า อะไรต่อล่ะทีนี้ ก็คิดอยู่ประมาณสองสามเดือนกับค�าพูดนี้ คือจ�าอยู่ ในหัวน่ะ จนผมก็เลิกคิดมานานแล้วนะ ช่างแม่ง ไม่เกี่ยวหรอก ก็ แ ค่ ท� า งานอย่ า งเต็ ม ที่ ไ ปเรื่ อ ยๆ ผมเคยคุ ย กั บ ผู ้ ใ หญ่ ท ่ า นหนึ่ ง เขาบอกว่ า ถ้ า เวี ย ร์ ยั ง เป็ น พระเอกที่ ดี เป็ น นั ก แสดงที่ มี วิ นั ย พัฒนาฝีมือตัวเอง มีคนชื่นชอบ มีคนรัก แล้วโฆษณาเข้ามาที่ช่อง เวีย ร์ ก็จ ะเป็ นพระเอกของพี่ตลอดไป แต่ ถ ้ า วันหนึ่ง เวีย ร์ ไ ม่ ตั้ง ใจ ทุกคนมองเห็นว่าเวียร์ไม่ตั้งใจ เวียร์เล่นละครไม่ดีขึ้น เวียร์ไม่มี ความรับผิดชอบ ส�ามะเลเทเมา มีข่าวเสียๆ หายๆ ไม่มีแฟนคลับ

ไม่มีคนชอบแล้ว พี่ก็ยังมีละครให้เวียร์ แต่เล่นเป็นพ่อ ฟังแล้วรู้สึกว่า เออ เขาพูดตรงเว้ย หลังๆ มาก็เลิกคิดเลย ตั้งใจท�างานของตัวเองไป อาจจะด้วยเพราะว่าเราตัง้ ใจท�างานตามทีเ่ ขาพูด ท�าเต็มทีใ่ นส่วนของ เรา แล้วอย่างที่บอก ด้วยความเป็นตัวของตัวเองมันก็อยู่ได้เรื่อยๆ อยู่แล้ว ไม่ต้องไปปรับโน่นปรับนี่ให้ใคร ส่วนข้อสุดท้าย ก็อาจจะ เป็นดวงด้วยที่ได้เจอคนดี ได้เจอค่ายดี ได้เจอผู้ใหญ่ดีๆ ป้อนละคร เรื่องให้สม�่าเสมอ มันก็ผสมผสานกันจนท�าให้เราอยู่ได้ถึง 10 ปี ทุกวันนี้ก็ยังตั้งใจอยู่ ตั้งใจอ่านบทตลอดไม่ใช่ว่าเล่นมานานแล้ว จะสบายๆ เหมือนจะท�างานหนักกว่าเดิมด้วยซ�า้ เพราะเด็กๆ รุ่นใหม่ๆ เขาก็มองเราอยู่ไง เหมือนเราตอนเด็กๆ เราก็ดูรนุ่ พี่ ปัจจุบนั เด็กก็ชอบ มาถาม มาแอบดู เห็นเราอ่านบท เด็กมันก็อา่ นมัง่ เคยคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วหรือเปล่า อีกเยอะครับ ต้องท�าอีกเยอะครับ นี่ผมว่าตัวเองมาได้แค่ครึ่งทาง เองนะ ผมเคยให้สัมภาษณ์หนังสือเล่มหนึ่ง บอกว่า 30 ก�าลังหล่อ


“ผมพยายาม ให้คนรู้สึกว่า พระเอกที่คนมอง ว่าเป็นเทวดานั้น ต้องเป็นคนที่เก่ง จริงๆ ต้องมี ความสามารถ จริงๆ ต้องไม่ใช่ พระเอกที่แค่ ได้ชื่อว่าพระเอก แต่ต้องเป็น ทุกอย่าง ท�าได้ ทุกอย่าง ทั้งบู๊ ดราม่า ทุกอารมณ์ ต้องเข้าใจ ทุกอย่างที่เป็น หน้าที่ของเรา”

แต่ 40 จะอร่อยที่สุด ถ้ายังอยู่ได้นะ อายุ 40 อย่างพี่ก้อง พี่ป๋อ พี่ติ๊ก ต้องท�า ให้ได้นะ ยิ่งอยู่นานก็ถือว่ายิ่งแจ๋วจริง ก็ต้องอยู่นานแบบเป็นพระเอกนะ หรือว่าเป็นตัวอื่นที่เจ๋งจริง คิดภาพตัวเองไหมว่านอกจากนักแสดงแล้ว มีอาชีพอะไรที่ใกล้เคียงตัวคุณมากที่สุด จริ ง ๆ ธุ ร กิ จ ก็ ช อบนะ มี ค นบอก เหมื อ นกั น ว่ า เราก็ เ ก่ ง ใช้ ไ ด้ อ ยู ่ ก็รอด มาได้ อ ยู ่ แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว ผมชอบ งานเบื้องหลังเหมือนกัน ชอบไปดูเขา ก�ากับ ชอบไปดูเขา switching ไม่รู้ว่า ถ้าไม่ได้ท�างานเบื้องหน้าแล้วจะไปท�า อะไรนอกจากที่ ท� า อยู ่ เพราะเราก็ ไ ด้ เรียนรู้เยอะกว่าคนอื่น ได้ใกล้ชิด ได้อยู่ ในวงการ เป็ น ไปได้ ก็ อ าจจะเป็ น ผู้ก�ากับ น่าจะเป็นแนวนั้นได้ เพราะว่า ละเอียดมาก บริษัทเจ๊งแน่นอน เพราะ ถ่ายหลายรอบ (หัวเราะ) อ่ า นบทสั ม ภาษณ์ ข องคุ ณ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ คุณบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้รูปลักษณ์ หน้าตาของตัวเองในการเข้าหาผู้หญิง เพราะอะไร คือเพื่อนมันชอบบ่นว่า มึงก็หล่อนะ กูเห็นมึงเป็นคนดีเหลือเกิน มึงควรจะ เจ้าชู้สักหน่อย เราก็บอกว่า กูก็เจ้าชู้ อยู่นะ แต่ไม่เยอะ เพราะว่าเป็นคนที่... ไม่รู้จะบอกว่ายังไง ดูเป็นคนดีมากเลย คือกลัวคนจะเกลียดน่ะ คือผมเป็นคน ไม่เจ้าชู้ เป็นคนที่ชอบใครก็ชอบคนนั้น คนเดียว แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบมองผู้หญิง สวย ชอบสิ ชอบมองด้วย บางทีกไ็ ปตาม อินสตาแกรมเขา เป็นเรื่องปกติ ซึ่งผมก็ ไม่ได้ปดิ บัง ใครๆ ก็เห็น ก็ชอบไง เขาสวย แต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขา แล้วสมมติว่าเดินเข้าไปในร้านที่มีผู้หญิง เยอะๆ คุณท�าตัวอย่างไร รู้แหละว่าผู้หญิงมอง ก็ไม่อะไร แล้วคิดยังไง ต้องเก๊กไหม แล้วแต่อารมณ์ บางทีก็ยิ้ม สวัสดี คร้าบ บางทีก็เฉยๆ ไม่สนใจ ซึ่งเป็นเรื่อง ปกติ เราอยู่ในวงการนี้ก็มีคนมองตลอด แต่บางทีเราก็ไม่รวู้ า่ เขามองแบบแฟนคลับ หรือยังไง เพราะผู้หญิงบางคนเราก็ไม่รู้ แล้วเราก็ไม่เข้าหาผู้หญิงเท่าไหร่ ผู ้ ห ญิ ง ยุ ค นี้ ก็ จ ะกล้ า ๆ หน่ อ ย เข้ า หาผู ้ ช ายก่ อ น ในมุ ม ของผู ้ ช าย คุณมองว่าคุณค่าของผู้หญิงอยู่ตรงไหน เช่น ต้องเรียบร้อย หรือเป็น แบบไหน ไม่หรอกครับ ขอแค่มคี วามคิด เป็นคนดี ไม่จา� เป็นว่าภาพภายนอก จะเป็นยังไงหรอก คือผมมีเพื่อนเยอะนะ แล้วเพื่อนผมกล้าๆ ก็เยอะ แต่ว่าสุดท้ายมันก็คือคนดีแหละ ส่วนใหญ่คนที่ให้สัมภาษณ์ก็จะบอกว่าชอบคนดี ขอให้เข้ากันได้ จริงๆ มันมีมากกว่านั้นไหม คือถ้าเราคุยเรื่องความรักมันก็จะมีมากกว่านั้น แต่ตรงๆ เลยนะ ความรั ก มั น ไม่ มี จ ริ ง อยู ่ แ ล้ ว การที่ ผู ้ ห ญิ ง ผู ้ ช ายคบกั น ก็ เ พื่ อ มี เพศสัมพันธ์อยู่แล้ว ร้อยทั้งร้อย เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์ อยู่แล้ว มันไม่มีทางเปลี่ยนได้ สังคมแค่เปลี่ยนเอาค�าว่าความรัก มาท�าให้มันดูสวยงาม นี่คือตอบค�าถามแล้วเหรอ ยังๆ เล่าให้ฟังเฉยๆ มันก็เลยน�าไปสู่ขั้นต่อมาก็คือ ทุกคนก็ชอบ ผู้หญิงที่หน้าตาดีอยู่แล้ว แต่ที่เหลือก็คือมันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า ลองอยู่ด้วยกัน 3 วันสิ ถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็โอเค อย่ า งบางคู ่ อ ยู ่ กั น มา 20 กว่ า ปี แ ล้ ว เลิ ก คุ ณ มองว่ า มั น เป็ น เรื่ อ ง น่าเศร้าใจไหม เอาอย่างนี้ดีกว่า คนเราแต่งงานกันยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่กันได้ ตลอดหรือเปล่า จริงๆ มันก็มีระยะเวลาของมัน มีบ้างที่เป็นคู่แท้ แก่ ม าก็ ยั ง จั บ มื อ กั น อั น นั้ น ผมมองว่ า เป็ น การดู แ ลกั น มากกว่ า ความรั ก ก็ มี อ ยู ่ ใ นช่ ว งเวลาหนึ่ ง ของชี วิ ต แล้ ว คนเรามั น ก็ จ ะมี

ความเมตตา ความจริงใจ มีความปรารถนาดีต่อกันเป็นพื้นฐาน ของชีวิตอยู่แล้ว เช่น เราเห็นเพื่อนเราแก่ๆ ไม่มีใครดูแลเราก็ต้องช่วย ใช่ไหม รู้มาว่าชอบเดินป่า อยากรู้ว่าเวลาไปเดินป่ารู้สึกอย่างไร ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง จนได้ไปครั้งแรกก็ไปเดินขึ้น ภูกระดึง ถึงได้รู้ว่าท�าไมคนเขาถึงได้ไปปีนเขา เดินป่า ซึ่งเงื่อนไขมันก็ ง่ายๆ เลย คืออะไรที่ได้มายากๆ มักจะสวยงามเสมอ แล้วถึงความสวยงามนัน้ จะอยูก่ บั เราไม่นาน แต่จะอยูใ่ นใจตลอดไป อย่างภูกระดึง นี่ ขอโทษเถอะ ขึ้น ไปยากฉิบ หาย แต่ พ อขึ้น ไปถึง ก็ส วยฉิบ หาย แถมวัน รุ่ ง ขึ้น ก็โ ดนไล่ลงแล้ว แต่ภาพที่เราเห็นมันอยู่ในหัวตลอดเลย แล้วเราก็ชอบวิวนี้มากๆ เป็นวิวที่ไปยาก เห็นแป๊บเดียว แต่สวยฉิบหาย แล้วก็อยู่ในใจตลอดไป คือ 4 คีย์เวิร์ดนี้ไปไหนก็ได้เลยใช่ไหม ไปได้เลย ใช่ๆ เอาแบบไปยาก เห็นแป๊บเดียว แต่สวยฉิบหาย แล้วก็อยู่ในใจตลอดไป แต่เราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยไง ซึ่งมันมีคุณค่า ส�าหรับเรานะ อีกอย่างที่ได้จากการเดินป่าคือ ได้ความสงบ และ มิตรภาพระหว่างคนที่เดินป่าด้วยกัน แต่มันเหนื่อยนะ แล้วจะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนได้เหรอ ก็เหนื่อยนี่แหละ การพักส�าหรับผม แค่ไม่ได้ท�างานประจ�าก็คือ พักแล้ว การนั่งคุยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพักแล้ว เพราะผมไม่ได้ไป ถ่ายละคร ละครคืองานประจ�า งานอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อน ของผม เราเคยสัมภาษณ์ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ เขาบอกว่าการเข้าป่าของเขา คือการท�าให้รจู้ กั ตัวเองมากขึน้ แล้วคนทีเ่ ข้าป่าทุกคนพูดอย่างนีห้ มดเลย มันแปลว่าอะไรส�าหรับคุณ ผมไม่รู้นะ อย่างผมก็ไม่ได้เข้าป่าคนเดียว อย่างพี่ติ๊กผมเคย ได้ยินว่าเวลามาถ่ายงาน เขาก็จะหายเข้าไปคนเดียว อีกชั่วโมง ค่อยกลับมาแต่งหน้า เขาน่าจะมีวิถีของเขาจริงๆ แต่ของผมมัน ไม่ ไ ด้ ถึ ง ขั้ น นั้ น ผมแค่ พั ก ผ่ อ น ถามว่ า รู ้ จั ก ตั ว เองมากขึ้ น ไหม ก็อาจจะรู้จักตัวเองด้วยหลายๆ อย่าง คือการรู้จักตัวเองมันอาจจะ เกิดในสถานการณ์ที่เราไม่คาดฝัน เช่น เพื่อนรถล้ม เราเมามาก ไฟไหม้ตึก หรืออะไรก็ตามแล้วเราก็จะแสดงนิสัยจริงๆ ของเราออกมา เฮ้ย กูเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่หว่า หรือเฮ้ย เพื่อนคนนี้มันรักกู ในสายตาของคนอืน่ เวียร์จะดูแมนๆ เท่ๆ คิดว่าอ�านาจทีแ่ ท้จริงของผูช้ าย อยู่ที่ตรงไหน คือผมไม่รู้นะ แต่ผมมองว่าถ้าผมมีทุกอย่าง สามารถมีอาณาจักร เป็นของตัวเอง ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอ�านาจนะ เพียงแต่รู้สึกว่าเรา คอนโทรลได้ เราสามารถที่จะท�าอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะ อ�านาจที่แท้จริงก็คือสามารถคอนโทรลสิ่งที่อยู่ในชีวิตได้แบบนั้นเหรอ ใช่ แต่สุดท้ายจะท�าแบบนั้นได้เพราะอะไร แล้วเงินคือค�าตอบ หรื อ เปล่ า ว่ า เราใช้ มั น ควบคุ ม ทุ ก อย่ า งได้ เพราะบางคนมี เ งิ น แต่ ก็ ค อนโทรลชี วิ ต ตั ว เองไม่ ไ ด้ เพราะว่ า มี เ งิ น อย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ ต้องมีสมองด้วย แต่ผู้ชายบางคนบอกว่าไม่ต้องคอนโทรลก็ได้ แค่รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ได้ก็พอ นัน่ ก็เป็นการคอนโทรลอย่างหนึง่ ซึง่ จริงๆ เราก็นา่ จะคอนโทรลได้ ตั้งแต่แรก ตอบแล้วใช่ไหมว่า อ�านาจคือทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของตัวเรา มันจะดีเหรอ (หัวเราะ) คือไม่รู้ไง เพราะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเอง มีอา� นาจอะไร มีอ�านาจกับใคร ยังไงล่ะ อ�านาจแบบทุกคนเกรงขาม เหรอ หรือว่าทุกคนมองเราเป็นผู้น�าเหรอ หรือว่าทุกคนต้องเกรงใจ แฟนไม่กล้าหือ คือมันพูดยากเนอะ เวลาเราพูดถึงอ�านาจมันดูเป็น มุมที่ไม่ค่อยดี อะไรคืออ�านาจของผู้ชาย ผมก็ไม่เคยใช้ความรุนแรง กับผู้หญิงนะ ผมไม่เคยใช้เงินฟาดเพื่อให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมไม่ใช่ คนสปอร์ ต เป็ น คนค่ อ นข้ า งอ่ อ นไหวมากเรื่ อ งเงิ น ด้ ว ยซ�้ า เพราะครอบครัว ผมเคยมีป ั ญหา สมัย พ่ อ เคยท�า ธุร กิจ กับ เพื่อ นๆ แล้วมีโกงกัน แม้แต่เพื่อนสนิทผมยังไม่กล้าให้ยืมเงิน เพราะว่ากลัว เสียเพื่อน อย่างในมุมที่ผมมองการคอนโทรลมันอาจจะไม่ใช่อ�านาจ ของเรา แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถท�าได้โดยสบายใจ ผมบอกแล้วว่า ผู ้ ช ายทุ ก คนต้ อ งมี อ าณาจั ก รไง อาณาจั ก รคื อ อะไร คื อ เราต้ อ ง พร้อมทุกอย่าง เพราะเราคือผู้ชาย มีคนเคยบอกว่า ถามจริงๆ เหอะ ถ้าเมียมึงรวยกว่ามึง แต่มึงรักกันมากนะ แบบนี้มึงโอเครึเปล่า อ้าว แล้วจริงๆ โอเครึเปล่า ไม่โอเค มีคนเคยถามผม ท�าไมดาราไทยต้องมีแฟนเป็นไฮโซ ต้องมีแฟนเป็นคนที่รวยกว่า ท�าไมไม่มีแฟนเป็นคนธรรมดา ผมก็ตอบ ไม่ได้เหมือนกันเพราะผมไม่ใช่ผู้หญิง แต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะมีแฟน ผมต้องมีทุกอย่างที่มากกว่าเขา เป็นความคิดที่ผู้ชายเหมือนจะไม่คิด แต่ต้องคิดเว้ย เพราะว่านั่นคือประเพณี นั่นคือสังคมไทย B


“Don’t miss these things this week!”

A MUST MAGAZINE

GADGET Lenovo YOGA Tablet 2 Pro

Lenovo YOGA Tablet 2 Pro มากับ ขนาดตัวทีบ่ กิ๊ เบิม้ ด้วยหน้าจอ 13.3 นิว้ บนความละเอี ย ด Quad HD 2K นั่ น หมายความว่ า แทบเล็ ต เครื่ อ งนี้ ท�าขึ้นมาเพื่อใช้งานด้านความบันเทิง เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีฐานตั้งในตัว ทีส่ ามารถพลิกแพลงจัดวางได้ในรูปแบบ ต่ า งๆ เหมื อ นกั บ นั ก โยคะมื อ อาชี พ รองรับซิมการ์ดในระบบ 3G และ 4G LTE ล�าโพงให้เสียงที่กระหึ่มจาก JBL และกล้องถ่ายความละเอียด 8 ล้าน พิกเซล แต่หมัดเด็ดที่ท�าให้เอาชนะ คู่แข่งได้ไม่ใช่แค่เพียงหน้าจอที่ใหญ่ อลังการเท่านัน้ เพราะแทบเล็ตเครือ่ งนี้ ยั ง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งฉายโปรเจ็ ก เตอร์ ขนาดเล็ก ไว้ ใ นตัว สามารถยิง ภาพ ออกไปบนผนังได้ถึง 50 นิ้ว ซึ่งเทียบ กับราคาเปิดตัวที่ 22,490 บาท ถือว่า คุม้ ค่าจริงๆ สนใจดูรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่ www.lenovothailand.com

a day 179

ความพิเศษของ อะเดย์ ฉบับนีไ้ ม่ได้พาเราไปรูจ้ กั กับคนทีม่ ชี อื่ เสียงในวงการ แต่เป็นใครหลายคน ทีเ่ กิดมาพิเศษและแตกต่างจากคนอืน่ เขาเหล่านัน้ ก็คอื เด็กๆ ทีเ่ กิดมาพร้อมกับอาการดาวน์ซนิ โดรม พ่วงด้วยอุปสรรคในชีวติ บางอย่างทีเ่ ป็นไอเดียให้ โหน่ง วงศ์ทนง, อีฟ จริยา, เป้ง ทรงพล และ โอ๋ พิสทุ ธิ์ ร่วมกันท�าภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อ ‘THE DOWN’ ซึ่งจะลงฉายในโรงภาพยนตร์ราวเดือนตุลาคม แต่ก่อนจะไปดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆ เราอยากชวนคุณไปซึมซับเบื้องหลังความคิดของหนังเรื่องนี้ พร้ อ มกั น ใน main course ประจ� า ฉบั บ นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทสั ม ภาษณ์ ล งลึ ก ชี วิ ต ผู ้ ก� า กั บ อย่าง ‘เจ้ย’ - อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กับเรื่องราวในแง่มุมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการท� าหนัง แต่เป็นประสบการณ์ ความทรงจ�า ความกลัว และความดี ที่เขาค้นพบในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

COSMETIC Aroma Actives : Omega Rich Face Oil

บางครัง้ ความเหนือ่ ยล้าก็ท�าตัวเหมือนผูม้ าเยือนทีไ่ ม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า หนึง่ ในวิธรี บั มือกับแขกทีไ่ ม่ได้รบั เชิญเหล่านี้ ก็คือ การใช้กลิ่นหอมๆ ที่จะช่วยปรับระบบการท�างานของ อวัยวะในร่างกายให้สมดุล ซึง่ Aroma Actives แบรนด์สกินแคร์ สัญชาติองั กฤษจะคอยท�าหน้าทีน่ นั้ ให้คณ ุ ด้วยผลิตภัณฑ์จาก พืชพรรณธรรมชาติอย่างโอเมก้า ริช เฟซออยล์ เซรัมสุดพิเศษ ทีจ่ ะช่วยบ�ารุงผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพ มาพร้อมกับเนือ้ สัมผัส เหลวใสและบางเบา ซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกลิ่นอ่อนๆ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ใช้ได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน จ�าหน่ายในราคา 890 บาท ทีร่ า้ นบูท๊ ส์ทกุ สาขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aromaactives.com

RESTAURANT Daiki

หนึ่งในเหตุผลที่ท�าให้ใครหลายคนอยากไปเยือนญี่ปุ่นสักครั้งในชีวิตคือ การได้ลองลิ้มชิมรสอาหารญี่ปุ่น แบบต้นต�ารับที่ขึ้นชื่อเรื่องความสดใหม่ของวัตถุดิบ และรสชาติที่อร่อยจนลืมไม่ลง แต่วันนี้ไม่ต้องแพ็กกระเป๋า บินไกลไปถึงแดนอาทิตย์อุทัย คุณก็สามารถลิ้มลองรสชาติต้นต�ารับได้ที่ ไดกิ ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ทีเ่ สิรฟ์ ความอร่อยตัง้ แต่เช้าถึงดึก โดยเฉพาะเมนูเด็ดอย่างปลากะพงแดงญีป่ นุ่ ราดซอสส้มยูสุ เสิรฟ์ คูต่ น้ หอมญีป่ นุ่ สไลซ์ที่ให้รสชาติไม่ซา�้ ใคร หรือ Daiki 7 Sea Wonder ที่ขนเมนูข้าวปั้นหน้าปลาดิบหลากฤดูกาลจากน่านน�า้ ทะเลทัง้ 4 ภาคของญีป่ นุ่ ในเรือล�าใหญ่ทคี่ ณ ุ จะต้องร้องว้าวเมือ่ ได้เห็น ร้านเปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 10.00-14.00 น. และ 17.00-01.00 น. ที่ 9:53 อาร์ตมอลล์ ซอยทองหล่อ 9

BOOK SUM

“ตอนเห็นเขาแชร์กนั ในเฟซบุก๊ เราก็ ยังไม่สนใจนะ แต่พอรู้ว่าเป็นหนังสือ เกี่ยวกับเรื่องเล่าหลังความตายก็ให้รสู้ กึ บรรเจิดใจขึ้นมา ก็คงเหมือนคนอื่นๆ ทีร่ กั ตัวกลัวตาย เราชินกับการต่อสูฟ้ นั ฝ่า เพือ่ จะมีอยู่ จ�าได้วา่ ตอนป้าตาย ตืน่ เช้ามา โลกทัง้ ใบไม่มปี า้ แล้ว เป็นอะไรทีน่ า่ กลัว มาก ความรู้สึกโหวงๆ นั่นกลายเป็น สิ่งแรกๆ ที่เรารู้เกี่ยวกับความตาย จาก มีเป็นไม่มี แล้วก็กลายเป็นไม่เคยมีอยู่ เลย และสิ่งที่คอยปลอบใจเวลานึกถึง ความตายคื อ เขาอาจจะยั ง มี อ ยู ่ ใ น รูปแบบวิญญาณหรือแบบไหนสักแบบ แล้วมันก็ต้องต่างไปจากชีวิตแบบที่เรา รู ้ จั ก บนโลกนี้ ด ้ ว ย ทั้ ง เวลา พื้ น ที่ ภูมศิ าสตร์ กฎศีลธรรมจรรยา ตรรกะ แล้ววันหนึ่งก็มีอีตาคนนี้มาเล่าให้ฟัง เราก็กระทืบเท้ารออ่านสิคะ” (ส�านักพิมพ์ Chaichai Books ราคา 220 บาท) แนะน� ำ โดย : วี ร พร นิ ติ ป ระภา นั ก เขี ย น เจ้าของผลงาน ไส้เดือน ตาบอดในเขาวงกต


17

RESORT Sheraton Hua Hin Pranburi Villas

หากคุณก�าลังมองหาสถานทีพ่ กั ผ่อนเพือ่ ชาร์จพลังเติมความมีชวี ติ ชีวา และหลีกหนีจากความวุน่ วาย ของเมืองใหญ่ มาพักฟังเสียงของตัวเองในบรรยากาศอันเป็นส่วนตัว คงไม่มที ไี่ หนจะเหมาะสมไปกว่า ปราณบุรี และเพือ่ ให้คณ ุ ได้สมั ผัสประสบการณ์การพักผ่อนอย่างแท้จริง ที่ เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า รีสอร์ตหรูสดุ โรแมนติกริมทะเลปราณบุรี โดดเด่นด้วยการบริการทีเ่ น้นความเป็นส่วนตัวของแขกผูม้ าพัก ด้วยวิลล่าหรู 53 หลัง ท่ามกลางสวนอันร่มรืน่ ทุกหลังมีสระว่ายน�า้ ส่วนตัว ศาลาคลายร้อนริมสระน�า้ พร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส�ารองห้องพักได้ที่ www.sheratonhuahinpranburi.com/th หรือโทร. 032-909-900

MUSIC Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly

“คนทีอ่ ยากฟังเพลงฮิปฮอปทีล่ กึ ซึง้ ผมคิดว่าอัลบัม้ นีน้ า่ สนใจ เพราะ เคนดริก ลามาร์ เป็นคนท�าเพลงรุ่นใหม่ที่มีความชัดเจนในผลงานอย่างมาก ก่อนหน้านี้ เพลงของเขาอาจเรียกได้ว่าไม่ตลาดเลย แต่คนฟังกลับชอบ และเพิ่มจ�านวน มากขึน้ ทุกวัน จนตอนนีจ้ ะถูกยกให้เป็นดนตรีกระแสหลักไปแล้ว (หัวเราะ) ทัง้ ๆ ที่ เพลงของเขาก็ไม่ได้ออกมาเป็นแนวเต้นร�าเหมือนเพลงฮิปฮอปดังๆ ทั่วไป อาจเป็นเพราะเขาใส่ความรูส้ กึ ของเพลงแจ๊ซลงไปด้วย เนือ้ เพลงทีแ่ ต่งออกมาก็มี ความลึก แปลกทีเ่ พลงของเขาขึน้ มาอยูใ่ นกระแสหลักได้ ซึง่ ก็มาจาก ความเก่งของศิลปินที่ท�าให้คนฟังยอมรับผลงานของเขาได้” เลือกให้โดย : ขันเงิน เนือ้ นวล นักร้อง และสมาชิกวง BangBangBang

COLLECTION ค�าว่าให้...ไม่สิ้นสุด

คอลเล็ ก ชั น ของที่ ร ะลึ ก สุ ด พิ เ ศษจาก มูลนิธิรามาธิบดีที่ให้ความเก๋และได้บุญไป พร้อมๆ กัน มีให้เลือกทั้งกระเป๋าสะพาย, เสื้อยืดคอกลม, หมวกแก๊ปกันแดด รวมถึง ร่ ม สารพั ด สี สั น ที่ ดึ ง ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง มากมาย มาร่วมกันสร้างสรรค์ ทัง้ ‘ครูโต’ - หม่อมหลวง จิราธร จิรประวัต,ิ ‘ครูปาน’ - สมนึก คลังนอก, ภัทรีดา และ นวลตอง ประสานทอง ฯลฯ ซึ่ง รายได้ทงั้ หมดจะน�าไปสมทบทุนสร้างสถาบัน การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงน�าไปช่วยผูป้ ว่ ยยากไร้อกี ด้วย ร่วมช้อป เพือ่ ให้แบบไม่สนิ้ สุด และส่งต่อความรักให้กบั คนพิเศษได้ทางร้านขายสินค้าที่ระลึกมูลนิธิ รามาธิ บ ดี โทร. 0-2201-2222 เว็ บ ไซต์ www.ramafoundation.or.th และ www. facebook.com/RamaGiveShop

GIVE บริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือน้องๆ

หลายพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลจากสังคมเมือง ยังมีเด็กด้อยโอกาสและเป็นเด็กก�าพร้า มากมาย ซึง่ แหล่งพักพิงก็คงไม่สามารถ เลี้ ย งดู ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เช่ น เดี ย วกั น กับบ้านพักเด็กพระเมตตาคุณก�าพร้า จังหวัดเชียงราย ทีอ่ ปุ การะเด็กก�าพร้า และเด็กด้อยโอกาส ซึง่ มีเด็กกว่า 45 คน ที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นตั้ ง แต่ ระดับชัน้ อนุบาล 1-ม.3 จึงขอรับบริจาค ทัง้ เครือ่ งอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ สนใจบริจาคได้ที่ บ้านเลขที่ 227 หมู่ที่ 7 ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่คุณจินดา โทร. 09-7927B 3571


SHOPPING 06

02 13

07

01

05

04 08

10

03

09

11

12 14 15

THE MOST HAPPIEST MAN ALIVE 01 เสื้อเชิ้ตทรงออกซ์ฟอร์ดแขนยาว จาก Dockers 02 เสื้อเชิ้ตเดนิมแขนยาว จาก Dockers 03 เสื้อเชิ้ตแขนยาว จาก Dockers 04-05 กางเกงขายาว จาก Dockers 06 เสื้อสเวตเตอร์ จาก Zara 07 เสื้อเชิ้ตแขนสั้น จาก Zara 08 เสื้อยืดคอปก จาก Zara 09 กระเป๋า จาก Jack Spade 10-11 รองเท้า จาก New Balance 12 รองเท้า จาก Zara 13 แว่นกันแดด จาก Native Sons 14 แว่นสายตา จาก Moscot 15 หมวก จาก Zara

WHERE

ถ้าพูดถึงนักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของรางวัลออสการ์ สาขาดาราน�าชายยอดเยี่ยม ปีล่าสุด อย่าง เอดดี้ เรดเมย์น แล้ว เรามักจะเห็นเขาในลุกส์เรียบหรูดูโก้เสมอ ขนาดที่นิตยสารชายหลายส�านักในต่างประเทศยกให้เขาเป็นดาราชายที่แต่งตัวในชุดสูทยอดเยี่ยม แต่ในวันสบายๆ หนุ่มเอดดี้มักจะมาในลุกส์เท่ๆ ปนขี้เล่น ด้วยการหยิบเสื้อและกางเกงสีสันสดใสมามิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์คัลเลอร์บล็อกที่จะท�าให้ชีวิตของหนุ่มๆ สนุกขึ้นไปอีกแบบ แต่ถ้ายังไม่กล้าจะลองใส่สีที่ตัดกันเลยในทีเดียว อาจจะเริ่มจากสีอ่อนอย่างสีเทาตัดกับสีเข้มๆ อย่างสีกรมท่าหรือด�าก็เข้าที

Jack Spade เซ็ น ทรั ล ชิ ด ลม, เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ Native Sons Niche Nation ซอยทองหล่อ และเซ็นทรัลเอ็มบาสซี Zara, Dockers, New Balance และ Moscot มีจ�าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไปHEALTH HEALTH TIPS

5 THINGS THAT

CAN RUIN YOUR SMILE

?

ความประทับใจแรกที่เรามีต่อคนแปลกหน้าคือ รอยยิ้ม ที่แสดงออกถึงความจริงใจและอุปนิสัยของคนคนนั้นได้เป็นอย่างดี และคงจะดีไม่น้อย ถ้าเรารู้จักดูแลสุขภาพฟันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสร้างความประทับใจแรกที่จะน�ามาซึ่งเพื่อนใหม่และมิตรภาพดีๆ และนี่คือ 5 พฤติกรรมที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพฟันที่ดีกว่า

• เครื่องดื่มเกลือแร่

เมื่ อ คนยุ ค ใหม่ หั น มำออกก� ำ ลั ง กำยกั น มำกขึ้ น เครื่องดื่มเกลือแร่ก็กลำยเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภำพ แต่รู้หรือไม่ว่ำ เครื่องดื่มชนิดนี้ประกอบด้วยน�้ำตำล ปริม ำณมำกที่อ ำจจะท�ำ ให้ ฟ ั น ผุ อีก ทั้ง ยัง มีค ่ ำ pH ที่เป็นกรดในระดับที่สำมำรถท�ำให้ฟันผุกร่อนได้

• น�้าดื่มบรรจุขวด

โดยปกติ น�้ ำ ประปำประกอบไปด้ ว ยฟลู อ อไรด์ ในปริมำณทีเ่ หมำะสม ขณะทีน่ ำ�้ ดืม่ บรรจุขวดส่วนใหญ่ มี ป ริ ม ำณฟลู อ อไรด์ น ้ อ ยกว่ ำ ที่ ร ่ ำ งกำยต้ อ งกำร ซึ่ ง ฟลู อ อไรด์ มี คุ ณ สมบั ติ ช ่ ว ยให้ โ ครงสร้ ำ งของฟั น แข็งแรงและสำมำรถต่อต้ำนกำรผุกร่อนได้เป็นอย่ำงดี

HEALTH QUESTION

• ไวน์

Q : การใส่รองเท้าส้นสูง ท� า ลายสุ ข ภาพเท้ า จริ ง หรือไม่

ไวน์ทกุ ชนิดสำมำรถท�ำให้เกิดครำบบนฟันได้ แต่เรำ ไม่จำ� เป็นต้องเลิกดืม่ ไวน์เพือ่ ป้องกันปัญหำนี้ เรำสำมำรถ จิบไวน์ทีละน้อยๆ และดื่มน�้ำตำมทันทีที่ดื่มเสร็จ

• อาการคอแห้ง

A : จริงที่สุด และไม่เพียงท�ำให้นิ้วเท้ำ

หรือส้นเท้ำของเรำเจ็บเท่ำนัน้ แต่ยงั ส่งผล ให้เกิดกำรบำดเจ็บของกล้ำมเนือ้ ทีเ่ หนือ่ ย ล้ำและอำจเกิดอุบตั เิ หตุจำกกล้ำมเนือ้ ตึง อีกด้วย แม้งำนวิจยั ของ American Podiatric Medical Association จะชีว้ ำ่ รองเท้ำส้นสูง ไม่ใช่สำเหตุต้นๆ ที่ท�ำให้ผู้หญิงมีอำกำร เจ็บปวดเท้ำ แต่เกิดจำกเท้ำทีอ่ ยูใ่ นลักษณะ ไม่เป็นธรรมชำติ เช่น กำรยืนเขย่งเท้ำ ติดต่อกันนำนๆ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีก่ ่อให้ เกิดอำกำรเจ็บปวดเหล่ำนั้น เนื่องจำก กระดูกสันหลังและสะโพกอยูใ่ นต�ำแหน่ง ผิดปกติ อีกทั้งยังเกิดกำรกดที่บริเวณ หัวเข่ำมำกกว่ำปกติด้วย ทีม่ า : www.thespinehealthinstitute.com

น�ำ้ ลำยเป็นตัวช่วยลดแบคทีเรียและรักษำระดับกรด ในช่องปำก ซึ่งสำมำรถช่วยป้องกันกำรผุกร่อนของฟัน รวมไปถึงปัญหำสุขภำพช่องปำกอืน่ ๆ วิธกี ำรคงระดับน�ำ้ ในช่องปำกที่ง่ำยที่สุดคือ กำรดื่มน�้ำบ่อยๆ และเคี้ยว หมำกฝรั่งไร้น�้ำตำล เป็นต้น

• การแปรงฟันผิดเวลา

30

แม้เรำจะได้รับกำรสอนให้แปรงฟันทุกครั้งหลังมื้อ อำหำร แต่นนั่ ไม่ใช่วธิ กี ำรปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเสมอไป หำกเรำ เพิง่ ทำนอำหำรหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี ำ่ ควำมเป็นกรดสูงอย่ำง กำแฟ พืชตระกูลส้ม หรือน�้ำอัดลม เพรำะอำจจะท�ำให้ ฟันผุกร่อนได้ง่ำยยิ่งขึ้น สิ่งที่ควรท�ำคือ ล้ำงปำกด้วย น�้ำเปล่ำ และรอประมำณ 1 ชั่วโมงก่อนจะแปรงฟัน ทีม่ า : www.health.com

30 กรัม คือปริมาณอย่างน้อยของน�้าตาลที่อยู่ในพิซซ่าหน้าชีส 1 ถาด ซึ่งมีค่าเท่ากับน�้าตาล 6 ก้อน

HEALTH NEWS งานวิจัยใหม่ชี้ว่า หาดทรายสกปรกกว่าที่เราคิด

นอกจำกสัตว์ดุร้ำยในทะเลอย่ำงปลำฉลำมหรือแมงกะพรุนที่นักท่องเที่ยวเป็นกังวลแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึงด้วยคือ ควำมสะอำดของชำยหำด ซึ่งมีงำนวิจัยชิ้นใหม่พบว่ำ เรำมีโอกำสพบเชื้อแบคทีเรียจำกอุจจำระบนชำยหำดมำกกว่ำ ในน�้ำทะเล “ส�ำหรับผู้ที่ไปชำยหำดต้องพึงระวังว่ำ หำดทรำยอำจมีเชื้อแบคทีเรียเจือปนอยู่ได้” โดยดอกเตอร์ Tao Yan หัวหน้ำงำนวิจัยได้อธิบำยกำรทดลองว่ำ เมื่อน�ำตัวอย่ำงทั้งน�้ำและเม็ดทรำยจำกชำยหำด 3 แห่งในฮำวำย จำกนั้นจึงน�ำ เชื้อแบคทีเรียผสมลงไปพบว่ำ เชื้อแบคทีเรียบนหำดทรำยสลำยตัวได้ช้ำกว่ำในน�้ำทะเลมำก เหล่ำนักวิจัยจึงออกมำเตือน ทุกคนให้ระวังเรื่องสุขอนำมัยของตัวเองให้มำกขึ้น เพรำะพวกเขำรู้ดีว่ำช่วงเวลำแห่งกำรพักผ่อนของคนส่วนใหญ่ มักอยู่บนหำดทรำยขำวสวย หำกแท้จริงแล้วกลับสกปรกกว่ำที่เรำคิด ที่มา : http://news.health.com


HEART HEART TIPS

HOW TO

THINK DIFFERENTLY บางครั้งการท�างานอาจท�าให้เราต้องแข่งขันกับคนอีกมากมาย ดังนั้น การสร้างความแตกต่างจึงกลายเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยท�าให้ผลงาน ของเราโดดเด่นและน่าจับตามองมากขึ้น แต่ความแตกต่างที่ว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างง่ายดาย หากเกิดอาการตีบตันทางความคิด วันนี้เราจึงน�าเอาเทคนิคดีๆ เพื่อช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้แตกต่างจากผู้อื่นมาฝากกัน

• จงเพิกเฉยกับขีดจ�ากัดของตนเอง

กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงควรเริม่ ต้นจำกกำรเปลีย่ น ทัศนคติของตัวเอง หำกคุณมองว่ำทุกสิ่งสำมำรถ เป็นไปได้ ไม่เพียงจะช่วยท�ำลำยขีดจ�ำกัดทีค่ ณ ุ มีอยู่ แต่ยังเป็นเหมือนพลังที่ช่วยให้คุณสำมำรถสร้ำง ควำมแตกต่ำงจำกผู้อื่นได้มำกขึ้น

• ฝึกให้ตัวเองเป็นคนขี้สงสัย

หนึง่ ในวิธกี ำรง่ำยๆ ทีจ่ ะช่วยฝึกควำมคิดของคุณ ให้ซบั ซ้อนและแตกต่ำงจำกผูอ้ นื่ มำกขึน้ คือ กำรตัง้ ข้อสงสัยกับสิง่ ต่ำงๆ ให้มำกเข้ำไว้ เป็นกำรฝึกให้คณ ุ สร้ำงมุมมองของตัวเองในมุมที่แตกต่ำงจำกคนอื่น

• ใส่ใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่มักถูกมองข้าม

สิง่ เล็กๆ น้อยๆ ในชีวติ อำจมีแง่มมุ พิเศษทีส่ ร้ำง ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดให้คณ ุ ได้ ลองมองสิง่ ต่ำงๆ รอบกำยในมุมทีแ่ ตกต่ำงออกไป จะท�ำให้คณ ุ ได้รบั

แรงบันดำลใจในกำรท�ำสิ่งต่ำงๆ ให้ไม่เหมือนเดิม

• เปิดรับสิ่งต่างๆ ให้มากขึ้น

หำกคุณอยำกสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ ให้แตกต่ำง จำกผู้อื่น นั่นแสดงว่ำคุณต้องมีต้นทุนทำงควำมคิด ที่มำกกว่ำผู้อื่น กำรหมั่นแสวงหำข้อมูลดีๆ จะเป็น สิ่งที่เพิ่มพูนไอเดียของคุณให้มำกขึ้นกว่ำเดิม

• อย่ากลัวทีจ่ ะสร้างสิง่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน

หลำยคนกลั ว กำรเริ่ ม ต้ น ลงมื อ ท� ำ สิ่ ง ต่ ำ งๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้น ท�ำให้ควำมคิดต่ำงๆ ที่จะเป็นสิ่งที่ ยอดเยีย่ มถูกเก็บวนเวียนอยูแ่ ต่ในหัวของเรำเท่ำนัน้ ลองลืมควำมกลัวต่ำงๆ และลงมือท�ำสิ่งที่ตัวเอง คิดให้เป็นจริง คุณจะรู้ได้ว่ำกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่ำงไม่ใช่เรื่องน่ำกลัวอย่ำงที่คิด ที่มา : www.entrepreneur.com

THE STORY OF LIFE หลายคนคงรู้จักผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวสัญชาติอเมริกันอย่าง Burt’s Bees เป็นอย่างดี แต่อาจยังไม่รู้ว่าหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคือชายไว้เครายาวเฟิ้ม ที่ชื่อว่า เบิร์ต ชาวิตซ์ อดีตคนเลี้ยงผึ้งจากรัฐเมน และในวาระที่เขาจากโลกไปอย่างสงบในวัย 80 ปี เราจึงอยากพาคุณไปรู้จักชีวิตของชายผู้เปลี่ยนของเหลือใช้อย่างขี้ผึ้งให้กลายเป็นธุรกิจพันล้านคนนี้กัน • เบิรต์ ชำวิตซ์ เกิดและเติบโตทีน่ วิ ยอร์ก สหรัฐอเมริกำ หลังเรียน จบมัธยม เขำใช้ชีวิตอยู่ในกองทัพช่วงเวลำหนึ่ง ก่อนจะออกมำ ตำมหำสิง่ ทีอ่ ยำกท�ำทีแ่ มนฮัตตัน ซึง่ เขำหลงใหลในอำชีพช่ำงภำพ และได้ ชื่ อ ว่ ำ เป็ น ช่ ำ งภำพสตรี ท โฟโต้ มื อ ดี ค นหนึ่ ง ในยุ ค นั้ น จนได้รว่ มงำนกับนิตยสำรชือ่ ดังอย่ำง Time และ LIFE • ในปี ค.ศ. 1970 เบิรต์ เริม่ รูส้ กึ อิม่ ตัวในอำชีพ และถำมตัวเองว่ำ จะแก่ตวั ไปเรือ่ ยๆ ในอพำร์ตเมนต์ทแี่ คบเหมือนเรือบดเล็กๆ แห่งนี้ หรือไม่ เขำจึงตัดสินใจเก็บข้ำวของและเดินทำงไปยังรัฐเมน ก่อนเริ่มวิถีชีวิตแบบฮิปปี้ด้วยกำรปล่อยหนวดเครำให้ยำวเฟิ้ม และใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียงด้วยกำรเลี้ยงผึ้ง • เบิรต์ ตระเวนขำยน�ำ้ ผึง้ ไปตำมถนนด้วยรถกระบะ จนเขำได้พบ กับ โรซำนน์ ควิมบี หญิงหม้ำยที่ขออำศัยรถเขำเข้ำไปในเมือง เพื่อส่งจดหมำย ต่อมำโรซำนน์สนใจน�ำขี้ผึ้งเหลือใช้ที่เบิร์ต เก็บสะสมไว้นำนหลำยปีมำท�ำเทียนไข ทัง้ คูจ่ งึ ช่วยกันท�ำเทียนไข จนส�ำเร็จ และสร้ำงรำยได้ให้พวกเขำกว่ำ 20,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ • โรซำนน์และเบิรต์ ได้ศกึ ษำข้อมูลมำกขึน้ พวกเขำพบว่ำขีผ้ งึ้ นัน้

z t i v a h S Burt Nationality : American Born : 15 May 1935 Died : 5 July 2015 Age : 80

สำมำรถน�ำมำท�ำผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวได้มำกมำย จึงเป็นจุดเริม่ ต้น ของผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว Burt’s Bee ซึง่ ใช้ใบหน้ำของเบิรต์ เป็นโลโก้ • ปี ค.ศ. 1993 จำกธุรกิจทีเ่ ริม่ ต้นท�ำบนเตำแก๊สภำยในบ้ำน Burt’s Bee ได้ขยำยใหญ่เป็นธุรกิจมูลค่ำมหำศำล แต่ขณะนัน้ เบิรต์ กลับ มีปญ ั หำกับโรซำนน์ เธอจึงพยำยำมไล่เขำออกจำกบริษทั โดยขูจ่ ะ ฟ้องเขำในข้อหำกระท�ำอนำจำรพนักงำนในบริษทั ท�ำให้เบิรต์ ต้อง ย้ำยกลับไปยังรัฐเมน จำกนัน้ โรซำนน์ได้ยำ้ ยบริษทั ไปตัง้ ทีร่ ฐั นอร์ทแคโรไลนำ และสำมำรถท�ำยอดขำยได้กว่ำ 8 ล้ำนเหรียญฯ ต่อปี • ถึงแม้เบิรต์ จะต้องขำยหุน้ ของตัวเองจนหมด แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทำ� ให้ เขำรู้สึกเสียใจ เพรำะเขำได้กลับมำใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำยอีกครั้ง ในฐำนะคนเลี้ ย งผึ้ ง และอยู ่ ใ นบ้ำ นหลั ง เล็ ก กั บ สุนั ข ของเขำ ซึ่งเบิร์ตยังคงได้รับควำมเคำรพในฐำนะผู้ก่อตั้งบริษัท และได้รับ กำรว่ำจ้ำงไปโชว์ตัวตำมประเทศต่ำงๆ อยู่บ่อยครั้ง • ในวันที่ 5 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ เบิร์ต ชำวิตซ์ เสียชีวิตอย่ำงสงบ ด้วยอำกำรระบบทำงเดินหำยใจล้มเหลว ปิดบันทึกหน้ำสุดท้ำยของ ชำยผูเ้ ป็นต้นแบบกำรใช้ชวี ติ อย่ำงเรียบง่ำยผูน้ อี้ ย่ำงสมบูรณ์ B

YOU SHOULD TRY CHANGEMAKER FUTURE CAREERS

เวิรก์ ช็อปดีๆ ทีจ่ ะชวนน้องๆ ชัน้ มัธยมปลำยมำค้นหำแรงบันดำลใจให้ตวั เอง ผ่ำนประสบกำรณ์ของพีๆ่ นักธุรกิจเพือ่ สังคมมืออำชีพ ผูเ้ ปลีย่ นควำมฝันให้เป็น ควำมจริงมำแล้ว โดยในเวิรก์ ช็อปครัง้ นีม้ กี จิ กรรมหลำกหลำยให้นอ้ งๆ ได้เลือกท�ำ ทัง้ เวิรก์ ช็อปกำรค้นหำพลังบวกจำก Mind Dojo ทีจ่ ะท�ำให้เรำเข้ำใจตัวเองผ่ำน กำรท�ำแบบทดสอบ MBTI เพือ่ ช่วยให้เรำเข้ำใจบุคลิกของตัวเองได้ดขี นึ้ และเวิรก์ ช็อปแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์กบั เหล่ำผูก้ อ่ ตัง้ องค์กรกิจกำรเพือ่ สังคม ทัง้ Afterwords, Local Alike, Sidekick และ COO Socialgiver ผูท้ สี่ นใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/5p89hq งำนจัดขึน้ ในวันที่ 8 สิงหำคมนี้ ไม่เสียค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทัง้ สิน้


THE SPACE เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล ภาพ : มณีนุช บุญเรือง

ART FROM THE SOUL

การน�าความเป็นบ้านมาผนวกกับที่ท�างานดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆ คน แต่นั่นไม่ใช่ส�าหรับ ‘อ๊อฟ’ - พงศ์ศักดิ์ กอบรัตนสุข หนึ่งในเจ้าของ ‘รสนิยม’ แบรนด์ ไทยที่โด่งดัง ไปถึงต่างประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ดีไซเนอร์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเรื่องแฟชั่นและ การแต่งตัว โดยมีเอกลักษณ์เป็นความอ่อนช้อยของลูกไม้ และความสะอาดตาของสีขาวที่เกิดขึ้น ในสตูดิโอแห่งนี้ ซึ่งเขาบอกเราผ่านบทสนทนาในสายวันนั้นว่า เขาเคยอาศัยอยู่กับความคึกคัก แถวย่านบางล�าพูมาก่อน ก่อนที่จะย้ายสตูดิโอและบ้านมาสู่ความเงียบสงบของย่านเทเวศร์

“ผมกับภรรยาเติบโตจากแถวโบ๊เบ๊ จึงรูส้ กึ ชอบ และคุน้ เคยกับบริเวณนีเ้ ป็นพิเศษ เลยคิดว่าถ้าจะมี บ้านก็ตอ้ งอยูแ่ ถวนีแ้ หละ ก่อนหน้านีเ้ ราเช่าบ้านอยู่ แถวบางล�า พู เพราะอยากอยู ่ ใ กล้ ถ นนข้ า วสาร พออยูไ่ ปอยูม่ านึกอยากจะมีบา้ นเดีย่ ว ก็เลยบังเอิญ ได้มาเจอบ้านหลังนี้” เพราะโจทย์ทพี่ งศ์ศกั ดิต์ งั้ ไว้ตอนจะย้ายบ้านคือ ต้ อ งเป็ น บ้ า นเดี่ ย วเท่ า นั้ น เขาจึ ง ไม่ มี ตั ว เลื อ ก มากนัก เพราะบ้านเดี่ยวในแถบนี้แทบจะไม่มีเลย ด้วยข้อจ�ากัดเหล่านั้นจึงท�าให้เขาและภรรยาได้มา เจอกับความสงบของที่แห่งนี้ “เราชอบที่สงบๆ อยู่แล้ว เพราะโดยส่วนตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร (ยิ้ม) จะมีบ้างเวลาต้องการ แรงบั น ดาลใจใหม่ ๆ หรื อ อยากไปเปิ ด หู เ ปิ ด ตา ก็จะออกไปข้างนอก ซึ่งจากตรงนี้ไปถนนข้าวสาร ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นัก” ซึ่งเขายังบอกอีกว่า การใช้งานภายในสตูดิโอ แห่งนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความต้องการของ ผู ้ ใ ช้ จ ริ ง เพื่ อ อั พ เดตสถานที่ ใ ห้ ต อบรั บ กั บ งาน ที่ ก� า ลั ง รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลงานที่ มี คุณภาพที่สุด “พอใช้งานไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆ แล้วเราต้องการอะไร แบบที่เป็นอยู่ใช้งานได้ดีไหม ต้องมีอะไรเพิม่ เติมหรือเปล่า ซึง่ คนทีจ่ ะตอบค�าถามนี้


ได้ดที สี่ ดุ ก็คอื คนทีใ่ ช้พนื้ ทีน่ ใี้ นการท�างานจริง ว่าเขา ใช้พื้นที่ตรงไหน ใช้มากแค่ไหน ใช้ทา� อะไร แล้วจึง ค่อยๆ ปรับไปทีละนิด เพราะเราเองก็อยากให้คน ที่อยู่แฮปปี้ด้วย” เมือ่ เราลองเดินไปรอบๆ ทัง้ ชัน้ หนึง่ และชัน้ สอง ก็พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสไตล์การตกแต่ง อย่างเห็นได้ชัด จึงอดถามพงศ์ศักดิ์ถึงที่มาและ สไตล์ที่แท้จริงของ ‘รสนิยม’ ไม่ได้ “จะเรียกว่าสไตล์อะไรดีล่ะ (หัวเราะ) เอาจริงๆ ผมก็ไม่รเู้ หมือนกันนะ รูแ้ ค่วา่ ข้างล่างจะออกโมเดิรน์ ในขณะทีข่ า้ งบนจะแอนทีคหน่อยๆ ด้วยความทีเ่ รา ชอบทั้งสองอย่าง ก็เลยพยายามน�าสองสไตล์นี้ มาใช้ในบ้านหลังนี้ โดยแบ่งแยกให้เห็นชัดเจน ซึง่ มันก็ขนึ้ อยูก่ บั การท�างานด้วย อย่างสไตล์โมเดิรน์ จะเหมาะกับการใช้เป็นที่ท�างาน เพราะท�าให้เรา รู้สึกอยากท�างานมากขึ้น ในขณะที่สไตล์แอนทีค แบบด้านบนก็ไม่ได้เหมาะกับการท�างาน เหมาะ ส�าหรับอยู่อาศัยมากกว่า” ทีส่ า� คัญไปกว่านัน้ จุดเด่นของสตูดโิ อแห่งนีค้ อื กระจกบานใหญ่ที่แสงแดดจากข้างนอกสามารถ ส่องเข้ามาท�าให้ห้องสีขาวดูน่าอยู่และน่าท�างาน ยิ่งขึ้นไปอีก “เราชอบความสว่างมาตั้งแต่เปิดร้านที่จตุจักร ครัง้ แรก บรรยากาศทีไ่ ด้รบั แสงธรรมชาติไม่เหมือน กับเปิดไฟให้สว่าง เราเลยติดกระจกเยอะ ซึ่งร้อน มากๆ (อมยิ้ม) แต่เราคิดว่าถ้าร้อนก็แค่เปิดแอร์ ให้แรงขึ้น เพราะมันคุ้มกับค่าไฟที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ที่จะท�าให้เรา ท�างานได้อย่างราบรื่น” เมื่อถามถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ‘รสนิยม’ พงศ์ศกั ดิห์ วั เราะก่อนจะตอบเราอย่างมีความสุขว่า “สิ่งที่ ‘รสนิยม’ มีเหมือนกันทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านทีจ่ ตุจกั ร สตูดโิ อทีบ่ างล�าพู หรือทีน่ ี่ คือความรก กับผ้าลูกไม้ (หัวเราะ) ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะมี ผ้าลูกไม้กระจัดกระจายอยู่ทุกที่ เพราะพยายาม เก็ บ เท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ห มดสั ก ที ดั ง นั้ น คนจึ ง จดจ�า ภาพของ ‘รสนิยม’ ในแบบนี้ และเขาจะเห็นเป็น ภาพเดิมไปตลอด” ก่อนขอตัวกลับในวันนั้น เราถามเขาคร่าวๆ ถึงแรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของผลงานดีๆ ที่เราได้เห็นจาก ‘รสนิยม’ ในทุกวันนี้ ซึ่งเขาบอก ว่ า ส่ ว นใหญ่ แ รงบั น ดาลใจที่ ไ ด้ รั บ มั ก จะเป็ น นามธรรมที่ ต ้ อ งน� า มาคิ ด ต่ อ ก่ อ นจะออกมา เป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่เราได้เห็น “เรามักจับเอาประเด็นหรือปัญหาสังคมต่างๆ มาตีความ หาจุดเชื่อมโยง และแทนค่าไปเรื่อยๆ จนมันกลายมาเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจจะถูกหรือผิด ก็ได้ เพราะต่างคนต่างความคิด จึงตีความเรื่อง เดีย วกันออกมาไม่ เ หมือ นเรา สิ่งที่เ ราท� า ไม่ ใ ช่ การบอกว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดถูก แต่คอื การสะท้อนมุมมอง ของเราออกมาให้คนอืน่ เห็นผ่านแฟชัน่ เท่านัน้ เอง”

B

INSPIRED BY SPACE ทีท่ ำ� งำนในอุดมคติของคุณ - ผมชอบให้ บ ้ า นกั บ ที่ ท� า งาน เป็นที่เดียวกัน เพราะมองว่างาน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สิ่งที่ชอบที่สุดใน ‘รสนิยม’ - โซฟาข้างบน เพราะว่าเพิง่ ซือ้ มา ใหม่ (หัวเราะ) ผมและภรรยาชอบ ดูหนังด้วยกันทั้งคู่ ตอนนี้ ทุ ก คนใน ‘รสนิ ย ม’ ก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่ - ตอนนี้ก�าลังเตรียมคอลเล็กชัน SS16 แต่จะเป็นยังไงยังบอกไม่ได้ แหล่งรวมแรงบันดำลใจสุดพิเศษ - แถวๆ นี้แหละ ถนนข้าวสาร ท่าพระอาทิตย์ ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง


THE WORDS

RICHES DO NOT DELIGHT US LOVE IS LIKE

ANY TIME. ความรัก ก็เหมือนเชื้อไวรัส มันสามารถเกิดขึ้นกับใคร และเวลาใดก็ ได้

• MAYA ANGELOU

OUT BOLDLY TO MAKE

CHANGES,

IS TO TRY. SO MUCH WITH THEIR

POSSESSION, AS TORMENT US WITH THEIR HAPPEN TO ANYBODY AT A VIRUS. IT CAN

ANYTIME WE STEP

LOSS.

WE TAKE A CHANCE THAT

WE MIGHT FAIL. BUT THE ONLY WAY TO GET BETTER เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราก้าวออกมาอย่างกล้าหาญเพื่อ สร้างความเปลี่ยนแปลง ย่อมมีโอกาส ทีเ่ ราอาจล้มเหลว แต่หนทางเดียวที่จะท�าให้ เราดีขึ้นได้ ก็ด้วยการพยายามนั่นเอง

• JOYCE MEYER

ความร�่ารวยไม่ได้ท�าให้เรามีความสุขล้นเหลือเพราะได้ครอบครองสิ่งต่างๆ มากเท่ากับการที่มันทรมานเราตอนที่สูญเสียสิ่งที่มี

• DICK GREGORY

YOUTH AND TRUTH E BL A ! IL A OW AV N • REFLECTION

เรือ ่ งราววัยเด็กทีห ่ ล่อหลอม ให้เป็นตัวเองในวันนี้ พบกับ เต๋อ ฉันทวิชช์, ลุลา, หมอโอ๊ค, เต๋อ นวพล, แพรว คณิตกุล, โต้ง บรรจง, รุจ ศุภรุจ และ ริชชี่ อรเณศ

• INTERVIEW

เนือ ้ หาสาระทีไ่ ด้จากดนตรี ชีวต ิ และมิตรสหาย ของปู-พงษ์สท ิ ธิ์ คำาภีร์ ตลอด 28 ปีบนเส้นทาง เพลงเพื่อชีวิต

• FASHION

นิว ชัยพล กับแฟชั่นเซ็ต ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจาก ศิลปะบนผืนผ้าใบ

• SIDEWAYS • COVER FAHION

อั พ เ ด ท แ ฟ ชั่ น เ ท ร น ด์ ยี น ส์​์แ บบโททั ล ลุ ค โดย มาริโอ้ เมาเร่อ และหลิน มชณต

พ า เ ที่ ย ว ช ม ง า น ศิ ล ป ะ ใ น นิ ว ยอร์ ก เมื อ งใหญ่ ที่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจในการสร้ า ง งานศิลปะไปทั่วโลก w w w. t w i t t e r. c o m / h a m b u r g e r _ m a g www.facebook.com/hamburgermag instagram.com/hamburgermagazine www.godaypoets.com


STARTUP OF THE MONTH

THE TOOL

STARTUP TALK

STARTUP BLUE APRON ธุรกิจอาหารเดลิเวอรีแนวใหม่ ให้ทั้งควำมสนุก และควำมสะดวก

ท�าความรู้จักกับ SLACK แอพฯ ที่จะท�ำให้กำรสื่อสำรในทีมง่ำยขึ้น

ณัฐเศรษฐ์ ศิรินันท์ธนานนท์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ BentoWeb

MONTHLY COLUMN

“ANY TIME IS A GOOD TIME TO START A COMPANY.” RON CONWAY. STARTUP INVESTOR


STARTUP TALK

BENTOWEB

ประเดิมบทสัมภำษณ์ในเซ็กชันใหม่ของ a day BULLETIN ด้วยกำรสัมภำษณ์ คุณณัฐเศรษฐ์ ศิรินันท์ธนานนท์ ผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท Semantic Touch ที่เริ่มต้นธุรกิจ BentoWeb เมื่อปี ค.ศ. 2011 จำกควำมต้องกำรที่จะท�ำอีคอมเมิร์ซให้ง่ำยส�ำหรับทุกคน ช่วยแนะน�าหน่อยว่า BentoWeb คืออะไร BentoWeb คือระบบร้านค้าออนไลน์ส�าเร็จรูปครับ ความตัง้ ใจของพวกเราคืออยากจะช่วย ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเริ่มต้นท�าการค้าออนไลน์หรือขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วไปยัง โลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยความสบายใจ แรงบันดาลใจในการท�า BentoWeb เกิดจากอะไร เราเริม่ ต้น BentoWeb เมือ่ ประมาณ 4 ปีทแี่ ล้ว ด้วยความเชือ่ อยู่ 2 ประการ คือ อีคอมเมิรซ์ จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจของผู้ประกอบการ SME อย่างแน่นอน และผู้ประกอบการทุกคนจะมีความสามารถเข้าถึงลูกค้าและท�าการตลาด ได้ดว้ ยตัวเองผ่านโซเชียลเน็ตเวิรก์ และเครือ่ งไม้เครือ่ งมือต่างๆ ด้วยความเชือ่ แบบนัน้ พวกเราจึง คิดทีจ่ ะสร้าง E-Commerce Platform ทีม่ คี วามง่าย และมีความสามารถมากพอทีจ่ ะช่วยสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการ SME มีร้านค้าของตัวเอง มีความสามารถจัดการค�าสั่งซื้อ ท�าการตลาด และบริหารร้านได้ดว้ ยตัวเองภายใต้ระบบเพียงระบบเดียว ท�างานเพียงแค่ครัง้ เดียว แต่สามารถ ตอบรับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้บริโภคได้ทุกรูปแบบ ภารกิจและเป้าหมายของ BentoWeb คืออะไร ภารกิจหลักของเราคือการท�าให้อคี อมเมิรซ์ เป็นสิง่ ทีง่ า่ ยขึน้ ส�าหรับผูป้ ระกอบการ และสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการ SME ประสบความส�าเร็จในการท�าการค้าออนไลน์ เพราะยิ่งพวกเราใช้เวลา อยูก่ บั อีคอมเมิรซ์ มากขึน้ เท่าไหร่ เราก็จะยิง่ เรียนรูว้ า่ แพลตฟอร์มหรือระบบร้านค้าออนไลน์ที่ BentoWeb ให้บริการอยูเ่ ป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง่ เท่านัน้ จริงอยูท่ รี่ ะบบร้านค้าเป็นส่วนทีผ่ ปู้ ระกอบการ ทุกคนจ�าเป็นต้องมี แต่สองสิ่งที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME ประสบความส�าเร็จได้ก็คือ การตลาด และการจัดการนอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ แล้วการสร้างความเข้าใจในเรื่องปัจจัยความส�าเร็จ ของอีคอมเมิรซ์ และขยายรูปแบบการให้บริการเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถท�าการค้าออนไลน์ ได้งา่ ยขึน้ ก็เป็นสิง่ ที่ BentoWeb ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ เพราะพวกเราจะไล่ดใู นทุกๆ ขัน้ ตอน ของการค้าออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การเสนอขายของผู้ประกอบการไปจนถึงการส่งมอบสินค้า ว่ามีอะไรที่พวกเราจะสามารถท�าให้ง่ายขึ้นได้อีกบ้าง แล้วเอาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาระบบ หรือการให้บริการต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การท�าอีคอมเมิรซ์ ทุกอย่างจะเริม่ ต้นที่รูปภาพของสินค้า ใช่ไหมครับ การถ่ายภาพสินค้าให้สวยคมเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากที่ผู้ประกอบการทุกคน ต้องเจอ ดังนัน้ เพือ่ ท�าให้การท�างานง่ายขึน้ BentoWeb จึงอาสาถ่ายรูปสินค้าให้กบั ทุกร้านฟรี โดยเราเตรียมช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายให้ มีสตูดิโอเฉพาะส�าหรับการถ่ายภาพสินค้า อุปสรรคและความท้าทายที่ BentoWeb ก�าลังเผชิญอยู่มีอะไรบ้าง เมือ่ ก่อนความท้าทายของเราก็คงจะเป็นการจัดการเซิรฟ์ เวอร์ เพือ่ ให้ระบบของเราสามารถรองรับ ผู้ใช้งานจ�านวนมากได้ แต่หลังจากที่ BentoWeb ย้ายมาใช้ระบบ Cloud ของ Microsoft Azure ทีผ่ า่ นการปรับแต่งมาระดับหนึง่ แล้ว พวกเราเองก็มนั่ ใจขึน้ อีกเยอะว่าจะไม่ทา� ให้ผปู้ ระกอบการผิดหวัง แน่นอน และความท้าทายของพวกเราในตอนนีค้ อื การขยายการให้บริการ เพราะพวกเราเชือ่ มาตลอด ว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือระบบร้านค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะท�าให้เป้าหมาย ในการท�าอีคอมเมิรซ์ ให้งา่ ยขึน้ ของเราเป็นรูปธรรมขึน้ มาจริงๆ ได้ พวกเรามองไปถึงการให้บริการในรูปแบบ total solution ทีม่ ที งั้ การรับช�าระเงิน บริการจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งให้กบั ผูป้ ระกอบการ SME วิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นอย่างไร ในตอนแรกเราเริ่มต้นโดยการติดต่อผู้ประกอบการโดยตรงทีละรายผ่านเพจเฟซบุ๊กของ พวกเขา ต่อมาเพื่อให้การบริการดียิ่งขึ้น BentoWeb จึงมีบริการคอลเซ็นเตอร์และไลฟ์แชต ที่คอยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ SME และพวกเรามักจะไม่พลาดเมื่อมีโอกาสได้ไปพบกับผู้ประกอบการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น การออกบูธหรือตามงานแสดงสินค้าต่างๆ และเรารูส้ กึ โชคดีมากๆ ทีห่ น่วยงานต่างๆ ชวนพวกเรา ไปแชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการบริหารระบบอีคอมเมิร์ซอยู่บ่อยครั้ง คุณคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ลูกค้าต้องมาใช้บริการของ BentoWeb เพราะผูป้ ระกอบการต้องการเครือ่ งมือทีง่ า่ ยและตอบโจทย์ในการประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ์ เนือ่ งจากผู้ประกอบการใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นสือ่ กลางในการโต้ตอบกับลูกค้าในการขายออนไลน์ เครือ่ งมือทีพ่ วกเขาใช้จงึ มีความส�าคัญมาก การไล่ตามเทคโนโลยีให้ทนั เพือ่ สร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SME เพราะมันใช้เวลาและมี ต้นทุนทีค่ อ่ นข้างสูง BentoWeb จึงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไปได้อย่างง่ายๆ คุณคิดว่าอะไรคือข้อได้เปรียบส�าคัญทีค่ แู่ ข่งให้ ไม่ ได้ การให้บริการครับ เพราะเราต้องการท�าให้อคี อมเมิรซ์ เป็นเรือ่ งง่ายส�าหรับผูป้ ระกอบการ SME ส�าหรับ BentoWeb การให้บริการถือเป็นเรื่องที่สา� คัญมากๆ อีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องใหม่สา� หรับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้น ถ้าเราสามารถคลายความกังวลหรือข้อสงสัย ของพวกเขาได้ดมี ากเท่าไหร่ ผูป้ ระกอบการก็จะรูส้ กึ ดีกบั การท�าอีคอมเมิรซ์ มากขึน้ เท่านัน้ จากประสบการณ์ทที่ า� ธุรกิจมา คุณคิดว่าอะไรคืออุปสรรคหรือปัญหาทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ผมคิดว่าอุปสรรคที่ส�าคัญที่สุดก็คือตัวของเราเองนี่แหละครับ (หัวเราะ) เพราะไม่ใช่แค่ การท�าธุรกิจเท่านัน้ ทุกอย่างในโลกล้วนเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งตลาดหรือ เรือ่ งเทคโนโลยีกล็ ว้ นเปลีย่ นแปลงได้อยูเ่ สมอ ดังนัน้ ทัศนคติทดี่ กี บั สติทมี่ นั่ คงจึงเป็นสิง่ ส�าคัญ มากๆ ที่เราจะใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ก้าวต่อไปของ BentoWeb อยากจะท�าอะไรต่อ เราจะพาผู้ประกอบการ SME ไทยไปลุยตลาด AEC ด้วยอีคอมเมิร์ซ มีอะไรอยากฝากถึงคนท�าสตาร์ทอัพหรือคนที่คิดก�าลังจะท�า เริ่มท�าก่อนได้เปรียบครับ

STARTUP OF THE MONTH

BLUE APRON

ท่ามกลางยุคสมัยที่มีแต่ความเร่งรีบ และคนในสังคมเสาะแสวงหาความสะดวกสบาย อาหารแบบเดลิเวอรีกลายมาเป็นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ ก ารท� า อาหารกิ น เองก็ ยั ง คงความนิ ย มอยู ่ ไ ม่ น ้ อ ยด้ ว ยกระแสรั ก สุ ข ภาพ มีการควบคุมอาหารการกิน ควบคุมปริมาณแคลอรี กินเพื่อความสวยความงาม เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม อีกทั้งสูตรอาหารและวิธีการปรุงก็หาได้ ไม่ยากในอินเทอร์เน็ต และมีสอนกันอย่างแพร่หลายในยูทูบ สิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างคือการแสวงหาวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ในการท�าอาหาร ยิ่งเป็นเมนูที่สร้างสรรค์มากเท่าไหร่ ส่วนผสมที่ใช้ก็ยิ่งหายาก เท่านั้น แต่อุปสรรคเหล่านี้ก็หมดไปภายในพริบตา เมื่อมีบริการอย่าง ‘Blue Apron’ ที่ได้รับความนิยมสุดๆ ในสหรัฐอเมริกา Blue Apron เป็นธุรกิจทีช่ ว่ ยให้การท�าอาหารกินเองเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนุกจากสารพัด เมนู ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรรจากเชฟมื อ ดี ส ่ ง เป็ น ชุ ด อาหารพร้ อ มท� า (meal kit) เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกไปท�ากินเองที่บ้าน ในทุกๆ สัปดาห์ Blue Apron จะน�าเสนอเมนูอาหารในรูปแบบวัตถุดิบพร้อมปรุง (แบบที่เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรา) โดยให้ลูกค้าเลือกประเภทของอาหารตาม ความชื่นชอบของตัวเอง (ระบุไว้ตอนสมัครบริการ) วัตถุดบิ และส่วนผสมของแต่ละเมนูลว้ นเป็นของสดใหม่มคี ณ ุ ภาพสูง เกรดเดียว กับที่ใช้ท�าอาหารในภัตตาคารชั้นน�า ซึ่ง Blue Apron มีการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ ในการบริหารจัดการและหาวัตถุดบิ ชัน้ เลิศจากซัพพลายเออร์หลากหลายทัว่ สหรัฐฯ ในราคาถูก ค่าบริการมีให้เลือก 2 แพ็กเกจ คือ แบบรับประทานกันสองคน (2-Person Plan) รับประทานกัน 3 มื้อต่อสัปดาห์ ตกอยู่ทสี่ ปั ดาห์ละ 59.94 ดอลลาร์ฯ หรือหารเฉลีย่ ต่อคนต่อมือ้ เพียง 9.99 ดอลลาร์ฯ แบบรับประทานทั้งครอบครัว 4 คน (Family Plan) เลือกได้ว่าจะรับประทาน 2 หรือ 4 มื้อต่อสัปดาห์ ถ้า 2 มื้อ ก็จ่ายทั้งหมด 70 ดอลลาร์ฯ แต่ถ้าเป็น 4 มื้อ ต่อสัปดาห์ ก็จ่ายทั้งหมด 139.84 ดอลลาร์ฯ (ตกคนละ 8.74 ดอลลาร์ฯ) เมื่อเลือกเมนูและแพ็กเกจที่ต้องการได้แล้ว ลูกค้าจะต้องเลือกสถานที่และ วันเวลาที่สะดวกในการรับสินค้า โดยสินค้าที่ส่งมาจะจัดอยู่ในกล่องที่มีบรรจุภัณฑ์


27

THE TOOL

SLACK APPLICATION

รักษาความเย็นเพื่อช่วยในการเก็บรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการส่ง ด้วยเมนูแปลกใหม่ที่เชฟคิดค้นและเลือกมาน�าเสนอ พร้อมสูตรและวิธีการปรุง อย่างละเอียดให้ลูกค้าศึกษาและท�าตามได้ไม่ยากนัก ลูกค้าของ Blue Apron จึงได้เรียนรู้วิธีการท�าอาหารที่ไม่เหมือนเดิม และยังได้ ทานอาหารเมนูใหม่ๆ รสชาติอร่อยๆ ในแบบที่ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะท�าได้แบบนี้ (อารมณ์เหมือนสั่งจาก Blue Apron ทีไรภูมิใจทุกที) ปัจจุบนั Blue Apron เป็นผูใ้ ห้บริการรายใหญ่ทสี่ ดุ ในสหรัฐฯ มียอดการสัง่ ซือ้ จาก ลูกค้าสูงถึง 3 ล้านมื้อต่อเดือน มากกว่ายอดสั่งในปี 2014 ถึง 3 เท่า ล่าสุด Blue Apron สามารถระดมทุนสนับสนุนจาก Venture Capital ได้กว่า 135 ล้านดอลลาร์ฯ ท�าให้มูลค่ากิจการในตอนนี้สูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจประเภทนี้จะอยู่ที่ 3,000-5,000 ล้านดอลลาร์ฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง HelloFresh จากเยอรมนี ที่ครองส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกอันดับ 1 จากการให้บริการใน 7 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, ออสเตรเลีย, เยอรมนี และเบลเยียม) และ Plated จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริการที่เริ่มต้นมาพร้อมๆ กับ Blue Apron ในปี 2012 และเป็นคู่แข่งหลักในธุรกิจ

ช่องทางการสือ่ สารหลักภายในองค์กรของไทย โดยเฉพาะองค์กรขนาดไม่ใหญ่ มาก ก็คงหนีไม่พ้นอีเมล และ LINE เพราะใช้กันมานานจนผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ ก็สามารถเข้าร่วมการสือ่ สารได้ทนั ที แต่วธิ กี ารติดต่อทัง้ สองอย่างก็มจี ดุ บอดใหญ่ ที่หลายคนเจอกันจนเอือมระอา อย่างอีเมลก็มปี ญ ั หาเมลงานเข้ามาเยอะ แถมยังเจอการตอบเมลแบบตีปงิ ปอง กันไปมาจนต้องเสียเวลาค้นหาเนือ้ หาทีต่ อ้ งการ และเสียเวลาท�าความเข้าใจข้อมูล ที่กระจัดกระจายในเมลหลายฉบับ ส่วน LINE ถึงจะมีข้อดีตรงสื่อสารได้รวดเร็ว แถมส่งหากลุ่มคนได้มากใน แชตกลุ่ม แต่ก็มีปัญหาใหญ่คือระบบไม่ได้เก็บข้อความไว้ให้ จึงไม่สามารถค้นหา ข้อความหรือรูปที่เคยคุยกันได้แม้เวลาจะผ่านมาแค่เดือนเดียว เมือ่ เครือ่ งมือเดิมทีเ่ ราใช้กนั อยูม่ ปี ญ ั หา เราจึงอยากแนะน�าเครือ่ งมือใหม่ทใี่ ช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในทีม และแก้ไขปัญหาข้างต้น โดย เครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า ‘Slack’ Slack เป็นเครื่องมือน้องใหม่ที่เน้นเรื่องการสื่อสารภายในทีมโดยเฉพาะ ด้วยการออกแบบที่แยกการสื่อสารออกเป็น 3 กลุ่มคือ • Channels เป็นการสือ่ สารตามหัวข้อ เช่น #Web เอาไว้คยุ ทุกเรือ่ งเกีย่ วกับเว็บ, #Marketing ก็เอาไว้คยุ เรือ่ งเกีย่ วกับการตลาด เป็นต้น ซึง่ การสือ่ สารใน Channels นี้ สมาชิกทุกคนที่อยู่ใน Slack สามารถเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ • Direct Messages คือการแชตแบบ 1-1 ที่คุ้นเคยกันดี • Private Groups เหมือนการแชตแบบกลุ่มที่เราใช้กันอยู่ แต่การใช้งาน แตกต่างจาก Channels ตรงที่ Private Groups จะอ่านได้เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม เท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนใน Slack เหมือนกับ Channels แน่นอนว่า Slack นัน้ ไม่ได้มดี แี ค่การจัดรูปแบบการสือ่ สารให้งา่ ย แต่การคุยกัน ภายในเครื่องมือนี้ยังสามารถแนบไฟล์ติดไประหว่างแชตได้เลย จะเป็นรูปภาพ PDF หรือไฟล์เอกสารต่างๆ ก็แชร์กันได้ทั้งนั้น แถมยังสามารถเปิดหน้า All Files เพื่อเรียกดูไฟล์ทั้งหมดที่แชร์กันได้จากที่เดียว และถ้าหากไฟล์ที่แชร์นั้นอยู่ในบริการอื่นๆ เช่น Dropbox หรือ Google Drive ก็จะสามารถซิงก์และแชร์เข้ามาใน Slack ได้ทันที นอกจากนี้ Slack ยังสามารถ ค้นหาข้อความหรือไฟล์แนบในระหว่างการแชตกันได้อกี ด้วย เวลาคุยกันไปเยอะๆ ก็สามารถตามหาเนื้อหาที่ต้องการได้ง่ายๆ แต่ฟังก์ชันค้นหาของ Slack จะมีปัญหากับภาษาไทยอยู่บ้าง คือไม่สามารถ หาข้อความที่ติดกันได้ เช่น ‘สุดสัปดาห์นั้น’ ถ้าหาว่า ‘สัปดาห์’ จะไม่เจอ ต้องหา ทั้งประโยคเลย ส่วนถ้าหาข้อความภาษาอังกฤษ ท�าได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร ส�าหรับหน่วยงานไหนที่ใช้เครื่องมือสนับสนุนการท�างานอื่นๆ อยู่แล้ว เช่น Asana, Trello (เครื่องมือบริหารจัดการงานต่างๆ), Zendesk (ระบบ customer support) ฯลฯ ก็สามารถผูกการท�างานเข้ากับ Slack เพื่อให้รายงานผลสื่อสารแบบ รวมศูนย์จาก Slack ได้เลย Slack เปิดให้ทดลองใช้ฟรี สามารถใช้ได้ทั้งจากเว็บ Slack.com หรือจะเป็น แอพพลิเคชันบน iOS หรือ Android โดยมีขอ้ จ�ากัดว่าสามารถค้นข้อความย้อนกลับ ได้แค่ 10,000 ข้อความ เก็บไฟล์แนบต่างๆ ได้ 5 GB และเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆ ได้แค่ 5 ตัว แต่ไม่จ�ากัดระยะเวลาในการทดลองและจ�านวนคนที่อยู่ในทีม ถ้าทดลองใช้แล้วชอบใจเขาก็มีแพ็กเกจให้เริ่มสมัครตั้งแต่ราวๆ 7 ดอลลาร์ฯ ต่อคนต่อเดือน ซึ่งจะไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องการค้นข้อมูลและการผูกกับบริการอื่นๆ


STARTUP MODEL

SUBSCRIPTION MODEL

โมเดลธุ ร กิ จ แบบ subscription คื อ ธุ ร กิ จ ที่ มี การจ่ายค่าสมาชิกหรือค่าใช้บริการอย่างต่อเนือ่ งเป็น ประจ�า ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น จ่ายเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ซึง่ โมเดลธุรกิจแบบนีเ้ ราคุ้นเคยกันดี อยู ่ แ ล้ ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสมั ค รสมาชิ ก นิ ต ยสาร การจ่ายค่าสมาชิกเคเบิลทีวี เป็นต้น โมเดลธุรกิจแบบ subscription ก�าลังเป็นรูปแบบ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจด้านเทคโนโลยี เพราะเป็นการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับ ธุรกิจ โดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ต้องพะวงกับการซื้อขาย เป็นรายชิ้นแบบการซื้อขายสินค้าและบริการปกติ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการจ่ายเงินรายเดือน ของบริการฟังเพลงอย่าง Apple Music บริการอ่าน นิตยสารบนแอพฯ แบบบุฟเฟต์ของ Ookbee หรือ การใช้งาน Microsoft Offfiifice ที่ต้องจ่ายรายเดือน ที่เรียกว่า Offiffiice 365 เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยทีจ่ ะท�าให้ลกู ค้าหรือสมาชิกยอมจ่ายเงิน ก็คือ ความคุ้มค่า คุณค่าที่ได้รับกลับมาต้องมากกว่า มู ล ค่ า เป็ น ตั ว เงิ น ที่ ลู ก ค้ า จ่ า ยออกไป ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ อ าจจะเป็ น จากตั ว สิ น ค้ า และบริ ก ารเอง เป็นการประหยัดเวลาและอ�านวยความสะดวก ความสะดวกสบายในการจ่ า ยค่ า ใช้ บ ริ ก าร ทั้งช่องทางการจ่ายเงิน และวิธีการจ่ายที่จะต้องง่าย และสะดวก ไม่ ท�า ให้ ลู ก ค้ า รู ้ สึก ว่ า เป็ น ภาระ ซึ่ง ช่องทางที่นิยมคือการตัดจากบัตรเครดิตทุกๆ เดือน ลูกค้าพิจารณาแล้วว่าทางเลือกใกล้เคียงอืน่ ๆ ทีร่ าคา ถูกกว่า คุ้มค่ากว่า ดีกว่า มีน้อย

BOOK FOR STARTUP

THE ART OF THE STARTUP 2.0

ค�าถามแรกๆ ที่คนรุ่นใหม่หรือคนที่มีฝันอยากท�าธุรกิจของตัวเองมักจะสงสัยคือ ถ้ามีไอเดีย มีความตั้งใจที่จะเริ่มท�าธุรกิจอะไรสักอย่าง ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี แน่นอนว่าค�าถามส�าหรับการเริ่มต้นเป็นค�าถามที่ส�าคัญในการเรียนรู้เพื่อนับ 1 2 3 ค�าพูดทีว่ า่ ‘เริม่ ต้นดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ ’ จึงไม่ใช่คา� พูดทีเ่ กินจริงเลย ดังนัน้ การศึกษาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการท�าธุรกิจเป็นสิ่งที่ควรท�าเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าแนะน�าจากผู้มี ประสบการณ์ที่เคยทั้งประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวบาดเจ็บจนแผลเต็มตัว หนังสือที่ชื่อว่า The Art of the Startup 2.0 เป็นหนังสือที่เหมาะสมที่สุดเล่มหนึ่งส�าหรับ การเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ค�าแนะน�า เกร็ดความรู้ที่ส�าคัญและจ�าเป็นจาก ประสบการณ์ตรงของ Guy Kawasaki ที่เป็นทั้งเจ้าของกิจการและนักลงทุนซึ่งเขียนย่อยให้อ่าน เข้าใจง่าย มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสเต็ปที่จะเจอในการท�าธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากคอนเซ็ปต์ของ สตาร์ทอัพ การสร้างโปรดักต์จากไอเดียทีม่ อี ยู่ เคล็ดลับในการหาผูร้ ว่ มก่อตัง้ ธุรกิจทีใ่ ช้การน�าเสนอ ไอเดียเพือ่ ขอเงินทุนมาใช้ในกิจการ การสร้างทีม การใช้สอื่ โซเชียลมีเดียในการท�าการตลาดและ ประชาสัมพันธ์บริษทั และตัวโปรดักต์ รวมทัง้ ศิลปะในการหาพาร์ตเนอร์มาร่วมกันสร้างและพัฒนา ธุรกิจ เป็นต้น แต่ละบทเขียนแบบสั้นๆ อ่านง่าย เป็น How-to ที่น�าไปใช้ได้จริง บอกได้ค�าเดียวว่าเจ้าของ กิจการทุกคนต้องมีเล่มนี้ B


BULLETIN BOARD ‘ละติจูดที่ 6’ เปิดตัวรอบ ปฐมทัศน์ยิ่งใหญ่ บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จ�ำกัด จัดงำนเปิดตัวภำพยนตร์รอบปฐมทัศน์ ‘ละติจดู ที่ 6’ อย่ำงยิง่ ใหญ่ น�ำโดยผู้บริหำรค่ำยฯ ผู้กำ� กับและนักแสดง จำกภำพยนตร์ร่วมให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มำ ร่วมงำนอย่ำงคับคั่ง ณ ลำนอิฟินิซิตี้ ฮอลล์ พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ภำพยนตร์ไทยเรื่องละติจูดที่ 6 เข้ำฉำย แล้ววันนี้ในโรงภำพยนตร์

Fisherman’s Friend เปิดตัวน้องใหม่ รสฮันนี่เลมอน หอมน�้ำผึ้ง เปรี้ยวเลมอน ‘อูต่ ะเภำ’ ต้อนรับเทีย่ วบินแรก แอร์เอเชีย (AK) บินตรง กัวลำลัมเปอร์-อู่ตะเภำ สนำมบินนำนำชำติอ่ตู ะเภำ ระยอง พัทยำ เเสดงควำมพร้อมก้ำวสู่กำรเป็น สนำมบินพำณิชย์เต็มตัว โดย พล.ร.ต. วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้อ�ำนวยกำร กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ กล่ำวว่ำ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ ได้ต้อนรับเที่ยวบินเเบบประจ�ำปฐมฤกษ์ของสำยกำรบินเเอร์เอเชีย (มำเลเซีย) AK 840 กัวลำลัมเปอร์-อู่ตะเภำ ทีใ่ ห้บริกำรด้วยเครือ่ งบินแอร์บสั เอ 320 จ�ำนวน 180 ที่นั่ง โดยเที่ยวบินแรกมียอดผู้โดยสำรสูงถึง 85% สะท้อนสัญญำนว่ำ สนำมบินพร้อมเเล้วในกำรเป็นสนำมบินพำณิชย์อย่ำงเต็มรูปแบบ

Fisherman’s Friend ชวนลองรสชำติน้องใหม่ รสฮันนี่เลมอน ด้วยควำมหอมของน�้ำผึ้งสไตล์ยุโรป รวมกั บ ควำมเปรี้ ย วของเลมอน ผสมผสำนกั น อย่ำงลงตัว ท�ำให้ได้รสชำติที่เข้ม ชุ่มคอ ช่วยคืน พลังเสียงให้คุณ หำซื้อได้แล้วตำมซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซื้อ และร้ำนขำยยำทั่วประเทศ

Gin & Milk มอบ ส่วนลดสูงสุดถึง 50% GIN AND MILK (จินแอนด์มิลค์) เมนส์แวร์ มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรกทีส่ ยำมเซ็นเตอร์ รวบรวม ทั้งเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย รองเท้ำสุดคลำสสิก กระเป๋ำหนังดีไซน์ไม่เหมือนใคร มอบโปรโมชัน ฮอตสุดคุ้มให้ขำช้อปทั้งหลำยได้ช้อปอย่ำงจุใจ กับแบรนด์ชนั้ น�ำทีจ่ ะยกขบวนมำลดมำกถึง 50% ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 สิงหำคม ที่ Gin & Milk ชัน้ 3 สยำมเซ็นเตอร์ รำยละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก และอินสตำแกรม @ginandmilkstore


โอลิมปัสเปิด Olympus Gallery และ Showroom แห่งใหม่ ที่เมกำบำงนำ บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีควำมยินดีทจี่ ะประกำศเปิดตัวโอลิมปัสแกลเลอรี และโชว์รมู ใหม่ เพือ่ เติมเต็มควำมสุขและจินตนำกำรกับกำรถ่ำยภำพมำกยิง่ ขึน้ โดย Olympus Gallery ตั้งอยู่ในร้ำนซูม คำเมร่ำ ที่เมกำบำงนำ ชั้น 2 เป็นแกลเลอรีภำพถ่ำยร้ำนแรก ในกรุงเทพฯ ของโอลิมปัสประเทศไทย โดยจะมีกำรจัดแสดงภำพถ่ำยที่สวยงำมจำกกล้อง และอุปกรณ์ของโอลิมปัส ซึ่งภำพถ่ำยที่แกลเลอรีแห่งนี้จะมีก ำรเปลี่ยนภำพถ่ำยอย่ำง สม�่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงควำมหลำกหลำยของกำรถ่ำยภำพ และมีกำรเปิดโชว์รูมใหม่ พร้อมกับกำรเปิดโอลิมปัสแกลเลอรี ซึ่งจัดโชว์สินค้ำอย่ำงครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ เลือกสรรสินค้ำได้อย่ำงมีควำมสุขและสนุกกับสินค้ำที่หลำกหลำยของโอลิมปัส

เรด บูล ทรี สไตล์ เวิลด์ ดีเจ แชมเปี้ยนชิพ 2015

คำร์มำร์ทชวน ‘แชะ&แชร์’ ลุน้ ลัดฟ้ำไปมำเก๊ำ

สะเทือนวงกำรดนตรีอีกครั้งกับกำรเฟ้นหำสุดยอด ดีเจ กับงำน ‘เรด บูล ทรี สไตล์ เวิลด์ ดีเจ แชมเปีย้ นชิพ 2015’ ซึง่ ผลสรุปประเทศไทยได้ตดั สินให้ ดีเจ บอมเบอร์ ซีเล็คต้ำ (DJ Bomber Selecta) เป็นตัวแทนไปแข่งขันใน เวทีระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ Route 66 RCA บรรยำกำศในงำนอบอวลไปด้วยเหล่ำสุดยอดดีเจทีต่ ่ำง มำร่วมแข่งขัน และเหล่ำคนรักเสียงเพลงให้ก�ำลังใจ อย่ำงท่วมท้น รวมถึงเหล่ำศิลปินดังมำร่วมบรรยำกำศ สนุกสนำนอย่ำงคับคั่ง อำทิ ตุล อพำร์ตเมนต์คุณป้ำ, ดำ เอ็นโดรฟิน, โจอี้ บอย, อุ๋ย-เอ็ม บุดดำเบลส และ ‘ดีเจเดย์’ - ดำวิเด โดริโก อัพเดตควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.redbull.com/thre3stylethailand

ขอชวนสำวๆ มำถ่ำยรูปเซลฟี โชว์ผิวขำวใสกับสแตนดี้ของดำรำ หนุม่ สุดฮอต บอย ปกรณ์ หรือครีมกันแดดละอองน�ำ้ พร้อมแท็กกลับมำ ที่ @karmartsclub และ #karmarts #cathydollmagiccream #ครี ม กันแดดละอองน�ำ้ พร้อมเช็กอินชือ่ ร้ำนทีค่ ณ ุ ถ่ำยรูป ลุน้ รับฟรีแพ็กเกจ ทัวร์มำเก๊ำ 2 ที่นั่ง และรำงวัลอื่นๆ B อีกมำกมำย

One Young World 2015 Bangkok ขอเชิญเยำวชนสัญชำติไทย ที่มีอำยุ 18-30 ปี มีแนวคิดอยำก แก้ปัญหำสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ พัฒนำแนวคิด ดีๆ ให้เป็นจริง และพร้อมเสนอ แนวคิดเจ๋งๆ นี้บนเวทีโลก เปิดรับ สมัครแล้ววันนี้ถึง 29 สิงหำคม สมัครและดูรำยละเอียดเพิม่ เติมที่ www.oywbangkok.com


THE GUEST เรื่อง : พิมพ์อร นทกุล, พงศธร ทองยี่สุ่น ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

THE POWER OF SCIENCE

‘เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีได้’ คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก ดอกเตอร์ แคลร์ แมคนัลตี้ Director of Science ประจ�าบริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร ตั้งแต่บทสนทนาในบ่ายวันนั้นเริ่มขึ้น และเมื่อการพูดคุยด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ เรายิ่งเชื่อว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นไม่ได้ ไกลเกินความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเพราะความมุ่งมั่นที่สัมผัสได้ จากน�้าเสียงและแววตาของเธอ หรือโครงการ Newton Fund ที่เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเธอไปแล้ว ท�าให้เราแอบนึกอิจฉาถึงพลังและความตั้งใจของผู้หญิงคนนี้ที่พูดทิ้งท้ายกับเรา ก่อนจบบทสนทนาว่า ‘เราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน จากนั้นตัวเราที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อคนอีกอย่างน้อยหนึ่งคน แล้วทุกอย่างก็จะเริ่มจากตรงนี้’

โครงการที่เราใช้ความทุ​ุ่มเทมากที่สุดในตอนนี้มีชื่อว่า... Newton Fund ซึง่ ในประเทศไทยก็ได้บริตชิ เคานซิล และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มาท�างานร่วมกันด้วยแนวคิดที่ว่า ‘นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สามารถท�าให้ ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น’ ทั้งยังเป็นโครงการที่เชื่อมโยงอังกฤษเข้ากับลูกข่ายกว่าอีก 15 ประเทศทัว่ โลก เราเชือ่ มัน่ ในเครือข่ายว่าจะสามารถท�างานร่วมกันเพือ่ การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของผู้คนในประเทศนั้นๆ เช่น จีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย อียิปต์ คาซัคสถาน และประเทศไทย เป็นต้น เราเชื่ออย่างยิ่งว่าพลังของวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้… ทุกวันนีม้ สี ญ ั ญาณเตือนจากธรรมชาติมากมาย ไม่วา่ จะเป็นสภาพอากาศทีผ่ ดิ แปลกไป ผลผลิตทางการเกษตรที่น้อยลง ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ลดละ ทรัพยากรน�า้ และพลังงานทีข่ าดแคลน ปัญหาสุขภาพ หรือเชือ้ โรคตัวใหม่ๆ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแต่ตอ้ ง ใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ไขทั้งสิ้น แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะท�าเพียงล�าพัง เราต้องร่วมมือเพื่อช่วยกันหาทางออก ถ้าให้บอกว่า Newton Fund ได้เปลีย่ นแปลงโลกไปทางไหนบ้าง เราคงตอบ ไม่ได้ เพราะ... อะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้เวลาอย่างมากใน การสร้างผลกระทบต่อสังคม และเราหวังว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราก�าลัง ท�าอยูจ่ ะเปลีย่ นแปลงโลกได้ในอีก 5 หรือ 10 ปีได้อย่างไร แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เลยคือ เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น เรามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งหมด 71 แห่งในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เพื่อท�างานวิจัยประมาณ 460 ชิ้น ร่วมกัน และตัวเลขเหล่านั้นก็บ่งบอกถึงโอกาสที่จะท�าให้โลกเปลี่ยนไปในทางที่ดี และอาจจะแก้ไขปัญหาที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ตอนนี้ได้ในที่สุด ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็ไม่แตกต่างกันมาก หลักๆ เลยคือ... เรื่อง อาหาร น�้า พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่

HER WAY • ดอกเตอร์ แคลร์ แมคนั ล ตี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมีและชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร ก่ อ นจะเบนความสนใจไปที่ การพัฒนาทางชีววิทยา และจบ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ คิงส์คอลเลจ ลอนดอน • ดอกเตอร์แคลร์มีความสนใจใน การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์จาก ทัว่ โลก จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ Newton Fund โครงการ สนั บ สนุ น ทุ น ด้ า นการวิ จั ย และ นวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร ซึ่ ง ในประเทศไทยก็ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการนี้ด้วยเช่นกัน • ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทีส่ นใจในทุนวิจยั สามารถเข้าไป อ่านรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลด ใบสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการได้ ที่ www.britishcouncil.or.th

จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนๆ กัน เรียกได้ว่าถ้าคุณมาประเทศเราก็จะเจอปัญหา แบบนี้ ฉันไปประเทศคุณก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกัน ทีเ่ ราต้องให้ความส�าคัญอย่างมากในตอนนีค้ อื ... การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ที่บอกว่า ‘ต้องให้ความส�าคัญ’ ในที่นี้คือ เราไม่สามารถเพิกเฉยและท�าเหมือนว่า มันไม่มอี ยูจ่ ริงได้อกี แล้ว ไม่เพียงแต่ตอ้ งช่วยกันเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัจจัยให้เกิด การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเท่านัน้ แต่ยงั ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมอิ ากาศ ที่จะเปลี่ยนไปอีกด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่ออะไรบ้าง เช่น อาจจะท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อุทกภัย หรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลเสีย ต่อโลกเราก็ได้ เราเชื่อว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ท�าการวิจัยมาจะไม่มีความหมายเลย ถ้า... พวกเขาไม่มีความสามารถในการอธิบายให้คนอื่นๆ เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากพวกเขา จะท�างานอย่างหนักเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้แล้ว จะท�าอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจถึง สิ่ง ที่โ ลกต้ อ งเผชิญ ปั ญ หามัน ร้ า ยแรงแค่ ไ หน และมีวิธีป ้ อ งกัน อย่ า งไรบ้ า ง ถ้าพวกเขาไม่สามารถท�าให้คนอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะไม่ได้มคี วามรูท้ างวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไข และทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ ทุกๆ คนสามารถช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้จาก... การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองทีละเล็กทีละน้อย อย่างเราต้องเดินทางไป ต่างประเทศบ่อยๆ แต่ก็จะพยายามลดการนั่งเครื่องบินด้วยการประชุมผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือถ้าจ�าเป็นต้องบินจริงๆ ก็จะนั่งที่นั่งชั้นประหยัด เพราะมีการใช้ พลังงานต่างๆ น้อยกว่าที่นั่งชั้นธุรกิจแน่ๆ หรืออย่างในชีวิตประจ�าวันก็จะพยายาม รีไซเคิลให้ได้มากที่สุด และท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราท�าอาจจะส่งต่อไปถึงนักการเมือง ทั้งหลาย ให้พวกเขาได้รู้ว่าปัญหานี้จะไม่จบลงง่ายๆ และจะส่งผลไปถึงลูกหลาน B ของเราในไม่ช้าถ้าไม่เริ่มต้นท�าอะไรสักอย่าง