Page 1

ISSUE 306 2 - 8 JUNE 2014

Reaction


ISSUE 306, 2 - 8 JUNE 2014

The Right to be Forgotten “ในอนาคต คนเราจะกลายเป็นคนดังได้ภายใน 5 นาที” ถ้า แอนดี้ วอร์ฮอล ศิลปินแนวพ็อพอาร์ต ยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ คงมีนักข่าวตามไปสัมภาษณ์เขา ไม่เว้นแต่ละวันว่า อะไรท�าให้เขามัน่ ใจและทายถูกเผงได้ขนาดนัน้ เพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ทุกวันนีโ้ ลกออนไลน์บนั ดาลให้เกิดการเชือ่ มต่อระหว่างผูค้ นทัว่ โลกได้อย่าง น่าตื่นตะลึง และถ้าจินตนาการไปให้ถึงที่สุด ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าวอร์ฮอลยังมีชีวิตอยู่จริงๆ คงสนุกไม่น้อย เพราะเขาคงสร้างผลงานศิลปะเจ๋งๆ เกี่ยวกับกูเกิ้ล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ออกมาให้สาวกกรี๊ดกันสนั่นโลก ให้สมกับที่มันกลายเป็นเทคโนโลยีในการเปลี่ยนโลก และเชื่อมโยงผู้คน ที่สา� คัญ มันยังเป็นเทคโนโลยีที่ท�าให้ค�าพูดของ วอร์ฮอลที่เอ่ยถึงข้างต้นเป็นจริงขึ้นมาในวันนี้ ไม่นับว่า ยิ่งนานวัน โลกออนไลน์ยิ่งก็ทา� ให้คนธรรมดากลายเป็นคนดังได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ... เร็วจนน่ากลัว แต่อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีน่ า่ กลัวยิง่ กว่าความรวดเร็วในการเผยแพร่และเชือ่ มโยงข้อมูลก็คอื การทีไ่ ม่มอี ะไรเล็ดลอดการสืบค้นในโลกออนไลน์ไปได้ ทีว่ า่ น่ากลัวก็เพราะ ในขณะทีเ่ ราค้นหาทุกสิง่ ทุกอย่างได้ในพริบตาเดียว เรากลับไม่สามารถลบล้างและเรียกคืนข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ไปแล้วได้ โดยเฉพาะเมือ่ มันเป็นข้อมูลส่วนตัว พูดง่ายๆ ว่า หากเรือ่ งราวทีเ่ ราไม่อยากให้ใครรูถ้ กู เผยแพร่ออกไป ก็มแี ต่ปลงกับปลง ท�าใจรับผลทีต่ ามมา เพราะตามไปแก้ไขไม่ได้แล้วจริงๆ จึงมีการเตือนนักเตือนหนาจากทุกๆ ฝ่ายว่า จะโพสต์อะไรในโลกออนไลน์ตอ้ งมีสติและคิดให้ดี เพราะสิง่ ทีเ่ ราท�าในวันนี้ มันเป็นได้ทงั้ สิง่ ทีค่ วรค่าแก่การจดจ�า และเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครลืมลงในวันหน้า เพราะมันฝังลงไป ในความทรงจ�าจนยากจะลบลืมไปแล้ว แถมสิง่ ทีค่ นมักจะจ�าได้นานทีส่ ดุ มักจะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ดไี ม่งามทัง้ หลายเสียด้วย เหมือนทีเ่ ราซาบซึง้ กันดีวา่ เรือ่ งดีๆ มักจะไม่คอ่ ยมีใครจ�า ว่าเราท�า (นอกจากตัวเราเอง) แต่เรือ่ งฉาวๆ หรือเรือ่ งผิดพลาดทัง้ หลายในชีวติ เรา มักจะเป็นเรือ่ งทีค่ นอืน่ จ�าแม่น ทัง้ ทีเ่ ราอยากจะให้เขาลืมเสียเหลือเกิน และกลายเป็นว่า ยิง่ เราอยากให้ใครลืมเรือ่ งผิดพลาดเสียหายของเราเท่าไหร่ ก็เหมือนนรกชังและสวรรค์แกล้ง เพราะคนอืน่ ๆ ในโลกมักจะพยายามหาทางขุดคุย้ คืนชีวติ ให้เรือ่ งทีเ่ ราอยากให้มนั ตายๆ ไปอยู่นั่นแหละ จริงอยู่ว่า แม้โลกออนไลน์จะท�าให้เราเป็นคนดังได้ง่ายดายแค่ไหน แต่ในแง่ของความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีทั้งดีและแย่ มีทั้งวันท�าถูกและวันที่ ท�าผิดพลาด ก็ถอื เป็นเรือ่ งน่าคิดไม่นอ้ ยว่า ถ้าคนหนึง่ มีสทิ ธิเสรีภาพทีจ่ ะรู้ แล้วอีกคนมีสทิ ธิทจี่ ะถูกลืมหรือไม่ ผูเ้ ขียนไม่ได้ตงั้ ค�าถามนีข้ นึ้ มาเล่นๆ เพราะในยุโรปเขาเอาจริง กับประเด็นนี้จนถึงขั้นมีคดีถึงโรงถึงศาลกันแล้ว เพราะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมประจ�าสหภาพยุโรปได้ออกค�าสั่งคุ้มครองสิทธิที่จะถูกลืม หรือ right to be forgotten ซึ่งมีหลักการโดยรวมอนุญาตให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หรือผู้ใช้งานเสิร์ชเอนจิ้นดังๆ ในสหภาพยุโรป มีสิทธิที่จะปกป้องและขอลบข้อมูลส่วนตัวที่เจ้าตัวไม่อยาก เผยแพร่ เรือ่ งนีม้ ที มี่ าจากกรณีของนาย Mario Costeja Gonzalez ชาวสเปน ทีย่ นื่ ร้องขอต่อศาลในสหภาพยุโรป ให้เสิรช์ เอนจิน้ ชือ่ ดังอย่างกูเกิล้ ลบข้อมูลส่วนตัวสมัยทีเ่ ขา ประสบปัญหาทางการเงิน และบ้านถูกน�ามาขายทอดตลาด ซึง่ แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานหลายสิบปีแล้ว ชือ่ ของเขาก็ยงั ปรากฏหราอยูใ่ นระบบสืบค้นว่าเขามีประวัติ ทางการเงินไม่ดีมาก่อน ไม่ว่าวันนี้ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว และตัวเขาอยากลืมเรื่องราวเก่าๆ แค่ไหน เจ้าระบบสืบค้นที่ว่ากันว่าอัจฉริยะที่สุดในโลกทุกวันนี้ กลับไม่อนุญาตให้คนทัง้ โลกลืมเขาได้ แต่เรือ่ งสิทธิของการถูกลืมก็ไม่งา่ ยดายขนาดทีว่ า่ ใครนึกอยากไปขอลบข้อมูลของตัวเองก็ได้ เพราะเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องต้องพิจารณา ให้ถถี่ ว้ นก่อนด้วยว่าข้อมูลทีบ่ คุ คลหนึง่ เรียกร้องให้ลบนัน้ ส�าคัญกับตัวเขาเอง หรือส�าคัญกับสาธารณชนมากกว่ากัน พูดง่ายๆ ว่าถ้าข้อมูลนัน้ มีผลกระทบกับชีวติ ส่วนตัว ของบุคคลนัน้ มากกว่าส่วนรวมก็ลบได้ แต่ถา้ ผลกระทบกับส่วนรวมมากกว่าก็อาจจะไม่ได้ลบ ซึง่ ก็ตอ้ งถกเถียงกันไปอีกระดับว่าแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการลบ กันแน่ และถ้าสหภาพยุโรปเขามีกฎหมายบังคับใช้เช่นนี้ ประเทศอืน่ ๆ จะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ทแี่ น่ๆ ไม่ว่าประเทศไหนจะบังคับใช้กฎหมายเช่นนีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่าย และ ต้องผ่านการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นทัง้ สิน้ เพราะประเด็นเรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคลนับเป็นเรือ่ งอ่อนไหวและมีหลายมุมให้ครุน่ คิด อ่านเรือ่ งนีจ้ บลง ผูเ้ ขียนก็เข้าอินเทอร์เน็ต หาเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่านตามเคย แต่คราวนี้ได้แต่คิดว่า โลกมาถึงจุดนี้แล้วจริงๆ... จุดที่เราสามารถเรียกร้องให้คนอื่นลืมในเรื่องที่เราไม่อยากจดจ�าได้ แต่ไม่ว่าวันเวลา จะเปลี่ยนไปแค่ไหน เราก็ไม่สามารถเรียกร้องให้ใครจดจ�าสิ่งที่เราท�าได้ หากเขาไม่อยากจ�า แต่ใครจะลืม ใครจะจ�าเราได้มากน้อยแค่ไหน คนอืน่ ก็คอื คนอืน่ วันยังค�า่ เพราะทีส่ ดุ แล้วคงไม่มอี ะไรส�าคัญและเจ็บปวดเท่ากับเวลาทีเ่ ราต้องการลืมในสิง่ ทีเ่ คยท�า กับเวลาที่เราต้องจ�าสิ่งที่อยากลืม สมองเป็นอวัยวะที่กวนประสาทและกวนอวัยวะเบื้องอื่นเสียเหลือเกิน คุณว่าไหม?

ปีที่ 6 ฉบับที่ 306 วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2557

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletinww

10

06

06 GOODNEWS

10 INTERVIEW

22 A MUST

24 SHOPPING

28 ALL ABOUT BIZ

30 HEALTH AND HEART

37 THE WORDS

38 THE GUEST

ติ ด ต า ม ข ่ า ว ส า ร ดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

38

26 22 ผมติดตาม a day BULLETIN มาได้ ประมาณ 2 ปี แ ล้ ว ชอบที่นิตยสารอัพเดต เรื่ อ งทั่ ว ไปที่ ทั น สมั ย ให้ได้ติดตามกัน อย่าง เช่น คอลัมน์ A Must ห รื อ T h e G u e s t

ศึกษาประสบการณ์จริง ในการสร้ า งธุ ร กิ จ จาก ศู น ย์ ไ ปสู ่ ร ้ อ ยของร้ า น April’s Bakery โดย ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ

ที่น�าคนที่น่าสนใจมาพูดคุย และมีแง่มุมที่แตกต่าง จากนิตยสารเล่มอื่นๆ ส�าหรับผม a day BULLETIN เหมือนกับสิง่ ทีค่ อยเติมเต็มจากการอ่านบทสัมภาษณ์ ของคนคนเดียวกันจากนิตยสารฉบับอื่น แต่เรา จะได้พบกับเรื่องราวที่แตกต่างจากนิตยสารฉบับนี้ ส่วนทีช่ อบอีกอย่างก็คอื สามารถอ่านจากไอแพดได้ ด้วยแอพพลิเคชัน a day BULLETIN ท�าให้ฉบับไหน ไปหยิ บ ไม่ ทั น ก็ ยั ง สามารถติ ด ตามได้ เ สมอ

พูดคุยกับ ‘เชน’ - ธนา ลิ ม ปยารยะ กั บ การขยั บ ขยายบทบาทจาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ม า ล ง สนามธุรกิจอย่างเต็มตัว

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท�าให้คุณแข็งแรงทั้งกาย และใจ

สารพั ด สิ่ ง ที่ เ ราคั ด สรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือน

ทุกถ้อยค�ามีความหมาย และคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ ในหน้านี้

ส่ ว นข้ อ ติ ก็ คื อ ผมพบว่ า ฉบั บ อี บุ ๊ ก กั บ เล่ ม จริ ง มีจ�านวนหน้าไม่เท่ากัน บางหน้าถูกตัดออกไป ไหนๆ ก็แจกฟรีแล้วก็อยากให้ใส่ไว้ด้วย เพราะ คอลัมน์ของ a day BULLETIN อ่านสนุกหมดทุกหน้า ครับ - พอล

ผู ้ ช ายก็ ต ้ อ งการแฟชั่ น ไม่ต่างจากหญิงสาว กับ ไ อ เ ท็ ม ส ไ ต ล ์ ส ต รี ท ที่ ท� า ให้ คุ ณ น่ า ค้ น หา มากยิ่งขึ้น

26 THE SPACE

เยี่ ย มชม ‘The Hive’ coworking space ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นรั ง ผึ้ ง ที่ ดึ ง ดู ด ค น ท� า ง า น สร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน

เมื่ อ คลื่ น วิ ท ยุ ค นอ้ ว น กลายร่างเป็นแมวน้อย Cat Radio กับความเชื่อ ของหั ว เรื อ ใหญ่ ค นเดิ ม พงศ์นรินทร์ อุลิศ

ส่ ง ความคิด เห็น ค�าติ-ชม หรือ ข้ อ เสนอแนะที่มีต ่ อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ไอรดา รืน่ ภิรมย์ใจ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน สราญรัตน์ ไว้เกียรติ ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง ทศพล บุญคง ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มโฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร วิทยารุ่งเรืองศรี 08-9169-9509 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, อังศุนิตยุ์ จรุงชัยฤทธิกุล 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวัฒน์ 08-5164-4896, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา ธาระพุฒ โทร. 0-2716-6900 ต่อ 412 นักศึกษาฝึกงาน ภูวดี พฤษศิริสมบัติ พิมพลอย วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ


04

THE DATABASE ที่มา : http://travel.amerikanki.com

10 อันดับประเทศที่ขึ้นชื่อว่าถูกและดีที่สุดส�าหรับการท่องเที่ยวของแบ็กแพ็กเกอร์

ตุรกี

นิการากัว

ไทย

เปรู

ศรีลงั กา

คอสตาริกา

THE POLL

43.31%

อินเดีย

ที่มา : นิด้าโพล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ ไขพฤติกรรมสุด ‘ยี้’ ของรถบริการสาธารณะ ผู้ขับขี่รถบริการสาธารณะต้องผ่าน การอบรมการขับขี่ รถสาธารณะไม่น้อย กว่า 1 ปี

ในสถานการณ์ปจั จุบนั คุณรับข่าวสารจาก ช่องทางไหนมากทีส่ ดุ เพราะอะไร

ก�าหนดอายุของ ผู้ขับขี่ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป

1.36%

ก�าหนดระดับ การศึกษาผู้ขับขี่ตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นขึ้นไป

0.64%

ก�าหนดบทลงโทษ การกระท�าผิดของผู้ขับขี่ รถบริการสาธารณะให้ สูงกว่าผู้ขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล

อื่นๆ เช่น บังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

8.81%

45.88%

ซาอุดอี าระเบีย

145,000,000

18.5 ล้านคนต่อปี คือปริมาณ ผู ้ โ ดยสารที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ ง รองรั บ ได้ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ล่ า สุ ด ก�าลังมีการขยายอาคารใหม่ในปีนี้ เนือ่ งในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี สนามบินดอนเมือง และเมื่อสร้าง อาคารแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่ม ก� า ลั ง ในการรองรั บ ผู ้ โ ดยสาร มากขึ้นเป็น 30 ล้านคนต่อปี ที่มา : www.thairath.co.th

145 ล้านคน คือจ�านวนสมาชิกผู้ใช้งานของ eBay.com เว็ บ ไซต์ ซื้ อ ขายและประมู ล ของ ออนไลน์สัญชาติอเมริกัน โดยล่าสุดผู้ใช้บริการ ได้รับค�าเตือนจากเว็บไซต์ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หลั ง ตรวจพบว่ า มี ผู ้ ไ ม่ ห วั ง ดี เ จาะฐานข้ อ มู ล ของลูกค้า อาทิ ชือ่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ที่มา : www.mashable.com

12,

เนปาล

แอลเบเนีย

อินโดนีเซีย

จากการจั ด อั น ดั บ รถ ประหยั ด น�้ า มั น ที่ สุ ด ใน ปัจจุบัน พบว่า Toyota Prius ได้ รั บ อั น ดั บ หนึ่ ง ประหยั ด น�้ า มั น ได้ สู ง สุ ด 28 กิ โ ลเมตรต่ อ ลิ ต ร รองลงมา ได้แก่ Lexus CT200H และ BMW 320D ซึ่งประหยัดน�้ามัน ได้ สู ง สุ ด 26.32 และ 22.7 กิ โ ลเมตรต่ อ ลิ ต ร ตามล�าดับ ที่มา : www.prachachat.net

15%

15% คือสัดส่วนเงินออมของพนักงานทีท่ า� งานอยูใ่ นซิลคิ อน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยปีละ 401,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 12.8 ล้านบาท) โดยตัวเลขดังกล่าว ถือเป็นอัตราส่วนเงินออมเฉลี่ยที่สูงสุดในสหรัฐอเมริกา ทีม่ า : http://money.cnn.com

,

12,000,000 ครั้ง คือจ�านวนยอดดาวน์โหลด Offfiifice for iPad จาก App Store หลังจากเปิดตัวได้เพียง สัปดาห์เดียว และขึ้นแท่น Top Free ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ที่มา : www.itday.in.th

“รับข่าวสารจากทาง โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวก รวดเร็ว ง่าย” พิไลวรรณ พาเจริญ 22 ปี, นักศึกษา “เฟซบุ๊ก กับเว็บข่าว ที่ ช อบอ่ า น เพราะมั น สะดวกดี แต่ก็ต้องระวัง เรื่องข่าวลวง” กรกฤช สมจิตรานุกิจ 21 ปี, นักศึกษา “ทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย เพราะได้รบั ข้อมูลทีร่ วดเร็ว หลายมุมมอง” สุธีร์ สัณห์สุภัค 21 ปี, นักศึกษา “อิ น เทอร์ เ น็ ต ค่ ะ เพราะว่าสะดวก ใกล้ตัว ที่สุด” วรางค์สขุ วิทยาปัญญานนท์ 21 ปี, นักศึกษา “ถ้าจะอ่านข่าวจริงๆ ก็อาศัยอ่านจากสื่อต่างประเทศ” ปฐมพร ทรัพย์ไพฑูรย์ 23 ปี, นักศึกษา “โทรทัศน์ และโซเชียล มีเดีย เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หา” อรณีย์ ทองแสน 33 ปี, พนักงานบริษัท


6

ในฐานะเจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลก 2014 ที่ก�าลังจะมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้ ทางการบราซิลจึงต้องเตรียมพร้อมต้อนรับ นักท่องเที่ยวกันอย่างแข็งขัน และนี่คือเบื้องหลังการท�างานของ เปาโล คอนเซนทิโน ศิลปินชาวบราซิล ที่ก�าลังตั้งอกตั้งใจ สร้างสรรค์ภาพสวยๆ บริเวณก�าแพงภายในสนามบินคอนโกนฮาส เพือ่ เป็นหน้าเป็นตาให้กบั ประเทศชาติ - Reuters / Paulo Whitaker

INNOVATION

อิตาลี

เตรียมส่งหุ่นยนต์

ดูแลผูส้ งู อำยุ

บริษัท the European Community’s Framework Programme Seven (FP7) คิดค้นหุน่ ยนต์ตน้ แบบ GiraffPlus เพือ่ ช่วย ดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ ตัวหุน่ จะมีเซ็นเซอร์ตดิ ตัง้ ไว้เพื่อเช็กค่าความดันโลหิตและระดับ น�้าตาลในเลือด พร้อมเซ็นเซอร์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ รอบห้องพัก เพือ่ ส่งข้อมูลให้แพทย์และญาติ ได้ทันที โดยตัวหุ่นยังมีการติดตั้งกล้อง เพือ่ ใช้สนทนาหรือให้ทมี ช่วยเหลือมองเห็น ผู้ป่วยก่อนเข้าไปช่วยเหลือ ทางด้าน คุณยาย ลีอา มินา ราลลี วัย 94 ปี ได้กล่าว ว่า ถึงแม้หน่ ุ GiraffPlus จะยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ก็ตาม แต่มนั ก็อยูเ่ ป็นเพือ่ นกับเธอได้ ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเกิดรู้สึกไม่สบายขึ้นมา ก็ เ พี ย งแค่ ก ดรี โ มตคอนโทรลส่ง สั ญ ญาณไปขอ ความช่วยเหลือ ยังแพทย์หรือ ค ร อ บ ค รั ว ของเธอได้ ทันที

เมื่อชาวสหภาพยุโรปจะต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งที แต่ละประเทศจึงไม่ลืมที่จะแสดงเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจด้วย ซึ่งในภาพนี้ก็คือชาวเยอรมันที่ศัยอยู่ในเมืองฮอร์นแบร์ก ใกล้กับเมืองไฟร์บูร์ก ผู้ชักชวนกันแต่งชุดพื้นเมืองออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป ส�าหรับสมัยปี 2014-2019 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องได้สมาชิกสภาฯ ทั้งสิ้น 751 ที่นั่ง เพื่อเป็นตัวแทน ให้กับชาวยุโรปถึง 388 ล้านคน - Reuters / Ralph Orlowski

HERO

POLITICS

หนุ่มนักดับเพลิง ถ่ำยเซลฟีหลังจำกปฏิบัติภำรกิจส�ำเร็จ

ชาวอินเดีย

เมื่อนักดับเพลิงหนุ่ม ทิม เบอร์กอน ปฏิบัติ ภารกิจดับไฟป่าทีซ่ านดิเอโกเคาน์ตี้ สหรัฐอเมริกา เสร็จแล้ว เขาส่งข่าวไปให้ภรรยารูว้ า่ เขาปลอดภัยดี ด้วยการถ่ายภาพเซลฟีที่แสดงให้เห็นใบหน้าอัน ยิ้ ม แย้ ม ของตั ว เองระหว่ า งพั ก เหนื่ อ ย โดยมี เพื่อนร่วมทีมเป็นฉากหลัง ภาพนี้ถูกโพสต์ลงใน เพจเฟซบุ๊กโดยเพื่อนของครอบครัวเบอร์กอน เจ้าของร้านอาหาร Plan 9 Alehouse หลังจากนั้น ไม่นานมีคนกดไลค์รูปนี้กว่า 36,000 ครั้ง โดยที่ ร้านอาหารตัง้ โปรเจ็กต์ Firefighter’s Tab รับบริจาค เงินทุนเลี้ยงอาหารและเบียร์เพื่อเป็นก�าลังใจให้เหล่านักดับเพลิงด้วย โมนิกา คาลส์ เจ้าของร้านอาหาร กล่าวว่า “เวลาที่เห็นว่านักดับเพลิงเหนื่อยเพียงใด มันท� าให้เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่พวกเขาท� า ตลอดมา”

ANIMAL

ชายหนุ่มใจกล้า ผ่ำคลอดช่วยชีวิตลูกกวำง

ในขณะที่ บิล ชูลต์ ก�าลังขับรถกลับบ้าน ระหว่างทาง เขาเห็นรถพุ่งเข้าชนกวางกลางถนนจนส่งผลให้กวางตัวนั้น ตายทันที บิลลงจากรถเพือ่ เคลือ่ นย้ายกวางออกจากกลางถนน และพบว่าลูกกวางก�าลังดิน้ อยูใ่ นท้องแม่ที่ ตายไปแล้ว เขาตัดสินใจช่วยท�าคลอดให้ลูกกวางตัวนี้ โดยหยิบมีดพกมากรีดลงที่ช่องท้องของแม่กวาง บิลกล่าวว่า “ผมคล�าไปบริเวณที่ลูกกวางดิ้น แล้วตัดสินใจกรีดช่องท้องและดึงลูกกวางตัวน้อยออกมา สักพักลูกกวางจึงเริ่มหายใจ” ลูกกวางตัวนี้ปลอดภัยและสมบูรณ์ดี โดยบิลยังตั้งชื่อให้ลูกกวางตัวนี้ว่า ‘แบมบี้’ ด้วย แบมบี้ถูกส่งไปพักฟื้นที่ Wildfire Rehabilitation Center ในมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมปล่อยแบมบี้เข้าสู่ป่าเร็วๆ นี้

รวมตัวต้อนรับ

นำยกฯ คนใหม่! ชาวอินเดียออกมาต้อนรับ นเรนทรา โมดี ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ กันอย่างคับคั่งที่ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากที่พรรค ภารติยะชนตะ หรือบีเจพี ของเขาชนะการเลือกตัง้ อย่างเด็ดขาด โดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 278 ที่นั่ง จากทั้งหมด 543 ที่นั่ง และ อาจจะได้เพิ่มอีก 4 ที่นั่งในเขตที่ยังนับคะแนน ไม่เสร็จ ซึ่งเสียงข้างมากครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก หลังจากที่ ราชีพ คานธี จากพรรคคองเกรส เคยท�าได้เมือ่ 30 ปีกอ่ น ส่วนทาง นเรนทรา โมดี ก็ให้คา� มัน่ สัญญาแล้วว่าจะท�าให้ความฝันต่างๆ ของคนอินเดียกว่า 1,200 ล้าน คนเป็นจริงให้ได้ และจะ พัฒนาประเทศให้อนิ เดีย ดี ขึ้ น กว่ า ที่ เ ป็ น อยู ่ ใ น ทุ ก วั น นี้ เ พื่ อ ใ ห ้ เ ป ็ น คริสต์ศตวรรษของอินเดีย อย่างแท้จริง

SOCIETY

ศิลเกร็ปิกเกอรีนมะกั นเจ๋ง ท�ำบ้ำนรีไซเคิลเพื่อคนไร้ที่อยู่ โคลห์น ศิลปินชาวอเมริกันเจ้าของโปรเจ็กต์ ‘Homeless Home’ เกิดไอเดียดีๆ เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ทีเ่ มืองโอ๊กแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เขามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างบ้านหลังเล็กๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์จากขยะทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้ว ทั้งเครื่องซักผ้าเก่า โครงไม้จากเตียง ชั้นวางของในตู้เย็น หรือแม้แต่กระทั่งกระจกรถยนต์ แถมบ้านหลังน้อยนี้ยังมี ประตู หน้าต่าง หรือแม้กระทัง่ ระบบล็อก เพือ่ ให้ความรูส้ กึ ว่าปลอดภัยหมือนบ้านจริงๆ โปรเจ็กต์ของเกร็กเกอรียงั ส่งผล ให้เหล่าจิตอาสาหลายๆ คนขอให้เขาสอนสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านบ้าง


นักท่องเทีย่ วและชาวเมืองซิดนียก์ �าลังชืน่ ชมความสวยงามของเทศกาล Vivid Sydney ทีม่ กี ารจัดแสดงแสงสีและดนตรี สุดอลังการเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้พื้นที่ของเมืองเป็นผืนผ้าใบเพื่อแต่งแต้มสีสันลวดลายด้วยแสงไฟ ซึ่งจุดส�าคัญ ที่ทุกคนต้องมาชื่นชมความงามก็คือ หลังคาของซิดนีย์โอเปราเฮาส์แห่งนี้ - Reuters / Jason Reed

ครอบครัวชาวยิวทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ตา่ งมุงดูเจ้าลาทีไ่ ด้รบั การประดับประดาด้วยพวงมาลัย ระหว่างพิธี pettar hamor ซึง่ หมายถึง พิธกี ารไถ่บาปให้กบั ลาแรกเกิดในเมือง Kfar Hess ทางเหนือของกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล - Reuters / Nir Elias

SPORT เรอัล มาดริด คว้ำแชมป์ศึกยูฟำ แชมเปียนส์ลีก สมัยที่ 10

ปิดฉากเรียบร้อยแล้วส�าหรับศึกลูกหนังยูฟา แชมเปีย้ นส์ลกี ฤดูกาล 2013-14 โดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่าง ทีมเรอัล มาดริด กับแอตเลติโก มาดริด ทีส่ นามดา ลุซ ในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยในนาทีที่ 39 แอตเลติโก มาดริด ท�าประตู ขึน้ น�าไปก่อน 1- 0 แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เรอัล มาดริด ก็ทา� ประตูคนื ได้เป็น 1-1 ประตู ก่อนจะจบ 90 นาที ต้องต่อเวลาพิเศษ ออกไปอีก 30 นาที และสุดท้ายเรอัล มาดริด ก็ยิงประตูซา�้ ดับฝันของทีมคู่แข่งได้ในนาทีที่ 110 และ 117 พร้อมกับปิดเกมด้วย ลูกยิงจุดโทษของ คริสเตียโน โรนัลโด ในนาทีที่ 120 คว้าแชมป์สมัยที่ 10 ไปครองอย่างสวยงามด้วยสกอร์ 4-1 ประตู

เหล่าสัตว์แสนรู้ที่ดูคล้ายมนุษย์ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกที่ สัตว์เลีย้ งซึง่ มีความผูกพัน กับเจ้าของมากๆ จะแสดง พฤติกรรมบางอย่างคล้ายๆ กับมนุษย์ แต่บางกรณีกด็ ู จะเป็นมนุษย์มากเกินไปหน่อย เช่นเดียวกับสัตว์เหล่านี้ ที่สร้างวีรกรรมไว้อย่างน่าประทับใจ • เริ่มด้วยเจ้า Millie แมวเหมียวตัวสีด�าล้วนที่ชื่นชอบ การปีนเขาเป็นชีวติ จิตใจ เพราะเมือ่ ไหร่ที่ เครก อาร์มสตรอง เจ้าของของมัน สะพายเป้ออกไปปีนเขา มันก็จะขึน้ ไปเกาะ บนบ่าของเขาเพื่อติดตามไปด้วยทุกครั้ง ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก หรือมีหมิ ะ เจ้า Millie ก็ไม่เคยบ่น ติดตามภาพ การผจญภัยของมันได้ในอินสตาแกรม @pechanga • ส่วนเจ้า Hekan น้องหมาแสนรูแ้ ห่งฟาร์มม้า Equestrian Excellence ในออสเตรเลีย ก็ไม่น้อยหน้า เพราะมันคอย ช่วยงาน สตีฟ เจฟเฟอรีส์ เจ้าของฟาร์ม ด้วยการอาสา

PEOPLE เด็กวัย 10 ขวบ ออกแบบเกม

เพื่อคุณย่าตาบอด ดีแลน ไวเอล หนูนอ้ ยวัย 10 ขวบ ออกแบบเกม คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เล่นกับคุณย่าเชอรี ที่ตาบอดได้ส�าเร็จ ดีแลนใช้โปรแกรม GameMaker ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบและสร้างเกมของตัวเอง ได้งา่ ยๆ ซึง่ เกมนีม้ ตี วั เอกเป็นเป็ดชือ่ ‘Quacky’ ทีต่ อ้ ง ท�าการผจญภัยในเส้นทางวกวนเพือ่ ค้นหาไข่ทองค�า ซึง่ ดีแลนใช้เสียงประกอบเป็นตัวช่วยให้คณ ุ ย่าของเขา สามารถเล่นเกมนีไ้ ด้ โดยพ่อของหนูนอ้ ยดีแลนได้กล่าว ว่า เสียงเป็นหัวใจส�าคัญของเกมนี้ที่ดีแลนสร้างขึ้น เพื่อคุณย่า โดยจะมีเสียงเหรียญเมื่อเก็บอัญมณี เสียงชนก�าแพง ถ้าไปผิดทางจะได้ยินเสียงแมงมุม หรื อ ถ้ า เดิ น ไปไกลเกิ น ไปจะได้ ยิ น เสี ย งระเบิ ด หลังจากทีเ่ กมพัฒนาเพือ่ คุณย่ามาเรือ่ ยๆ จนคุณย่า ของดีแลนสามารถชนะเกมนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ดูแลม้าให้ ทัง้ ขีม่ า้ จูงม้าไปเดินเล่น รวมถึงพาม้าเข้าคอก ซึง่ ม้าทุกตัวก็เชือ่ ฟังมันเป็นอย่างดี สตีฟเล่าว่าเจ้า Hekan ท�าหน้าที่ไม่ต่างจากเลขาฯ ส่วนตัวของเขาแม้แต่น้อย • ส�าหรับเจ้า Cody ทีแ่ ม้จะเป็นนกแก้วตัวน้อย แต่ความน่ารักแสนรู้ของมันกลับไม่น้อยเลย เพราะมันชอบเล่น Peek-A-Boo หรือเล่นจ๊ะเอ๋ กับเจ้าของของมันเป็นที่สุด ไม่เพียงแค่นั้น มันยังรู้จักจูจุ๊บเพื่อแสดงความรักด้วย พิสจู น์ความสามารถของมันได้ในคลิปนี้ http://youtu.be/ ipKzLnk82l4 • ปิดท้ายที่ Tara เจ้าเหมียวฮีโร่ที่เคยช่วยชีวิตเด็กชาย 4 ขวบ จากการถูกสุนัขท�าร้ายเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา จนถึงวันนี้มันได้รับเกียรติให้ประเดิมขว้างบอลลูกแรก ในการแข่งขันเบสบอลระหว่างทีม Bakersfield Blaze กับ Lancaster JetHawks แม้จะดูตนื่ เต้นไปบ้าง แต่กส็ ร้าง ความประทับใจให้กับแฟนๆ เบสบอลได้เป็นอย่างดี ชมลีลาของ Tara ได้ที่ http://youtu.be/znyF_cgLMBQ

“วั น นี้ เ สร็ จ สิ้ น พิ ธี รั บ สนองพระบรมรำชโองกำรทีแ่ ต่งตัง้ ให้ผมเป็น หัวหน้ำรักษำควำมสงบ แ ห ่ ง ช ำ ติ ซึ่ ง ถื อ เ ป ็ น พระมหำกรุณำธิคุณเป็น ล้นพ้น ผมได้ถวำยสัตย์ จะท� ำ หน้ ำ ที่ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ตำมเจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) 26 พฤษภาคม 2557

GREEN PLEASE

เวียดนามปรับ ‘ฮาลองเบย์’ เป็นพื้นที่เชิงอนุรักษ์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรม ก�าลังส่งผลกระทบทางระบบนิเวศของ อ่าวฮาลอง ซึง่ ตัง้ อยูภ่ ายในอ่าวตังเกีย๋ ของประเทศเวียดนาม ทางรัฐบาลเวียดนามและองค์การเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID จึงเริม่ โครงการปรับปรุงเพือ่ อนุรกั ษ์และจัดการสิง่ แวดล้อมในอ่าวฮาลองภายใต้ชอื่ Ha Long Bay Alliance โดยได้รบั การสนับสนุนจากองค์การด้านสิง่ แวดล้อม สากลอย่างสหภาพเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสากล หรือ IUCN กับองค์การอนุรกั ษ์ทางทะเลและพัฒนาชุมชน หรือ MCD ทีจ่ ะเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ในอ่าวฮาลองร่วมกับชุมชนด้วย ซึง่ ตัง้ เป้าว่าจะฟืน้ ฟูอา่ วฮาลองให้กลับมาสวยงามภายในระยะเวลา 3-4 ปี และหลายฝ่ายเชื่อว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น การท่องเที่ยวของเวียดนามก็จะเติบโตได้ดีขึ้นในอนาคต

Did You Know?

2 มิถุนายน 2496 - สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ทรงเข้าพิธรี าชาภิเษก ณ วิหาร เวสมินสเตอร์ กรุงลอนดอน โดยครองบัลลังก์ สืบต่อจากพระบิดา พระเจ้าจอร์จที่ 6 ในขณะ มีพระชนม์ 27 พรรษา พระราชพิธรี าชาภิเษก ครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารแพร่ ภ าพออกอากาศทาง โทรทัศน์เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร 3 มิถุนายน 2549 - ประเทศมอนเตเนโกร ประกาศเอกราช เป็นการสิ้นสุดของประเทศ เซอร์เบียและมอนเตเนโกรตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มอนเตเนโกรได้รับการก�าหนด ให้เป็น ‘รัฐประชาธิปไตย สวัสดิการ และ สิ่งแวดล้อม’ 4 มิถนุ ายน 2532 - เกิดเหตุการณ์นองเลือด ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ก�าลังทหารของจีน เข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมในเหตุการณ์ที่จัตุรัส เทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในยุค ที่ เติ้งเสี่ยวผิง เป็นผู้น�าระบบคอมมิวนิสต์ 5 มิถุนายน 2515 - องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็น ‘วันสิ่งแวดล้อมโลก’ จาก การประชุมเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีก่ รุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพือ่ เป็นการระลึกถึงจุดเริม่ ต้น ของการร่วมมือกันระหว่างชาติทวั่ โลกในด้าน สิ่งแวดล้อม 6 มิ ถุ น ายน 2444 - วั น เกิ ด ซู ก าร์ โ น ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซีย เขามี ส ่ ว นส� า คั ญ ในการประกาศเอกราช ของอิ น โดนี เ ซี ย ต่ อ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ภายหลังซูการ์โนถูกบีบให้ลงจากต�าแหน่ง โดยอดีตลูกน้องของเขาเอง 7 มิ ถุ นายน 2472 - นครรัฐ วาติกัน ได้ รับ เอกราช ซึ่งเป็นประเทศที่มีพระสันตะปาปา เป็ น ประมุ ข บริ ห ารด้ ว ยคณะสงฆ์ แ ห่ ง คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ใน กรุงโรม ประเทศอิตาลี 8 มิถนุ ายน 2547 - เกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึน้ ในรอบ 122 ปี โดยดวงจันทร์จะเคลือ่ น เข้ามาบังดวงอาทิตย์ก่อน และดาวศุกร์ก็จะ เป็นจุดสีด�าๆ เคลือ่ นผ่านหน้าดวงอาทิตย์ถงึ 6 ชั่วโมง

เอ็กเซล โรส จากวง Guns N’ Roses คือนักร้องที่มีช่วงเสียงกว้างที่สุดในโลก ConcertHotels.com เว็บไซต์ส�ารองที่พักใกล้คอนเสิร์ต เปิดเผยผลการจัดอันดับล่าสุดว่า เอ็กเซล โรส นักร้องน�าจากวง Guns N’ Roses ถือเป็นนักร้องทีม่ ชี ่วงเสียงกว้างทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับบรรดานักร้องคนดังระดับโลกหลากหลายคน โดยเสียงต�่ าทีส่ ดุ ของเขาเทียบเท่ากับคีย์ F1 ในขณะทีเ่ สียงสูงทีส่ ดุ ของเขาเทียบเท่ากับคีย์ Bb6 ส่วนนักร้องทีม่ ชี ว่ งเสียงกว้างรองลงมาคือ มารายห์ แครีย์ ที่มีช่วงเสียงตั้งแต่คีย์ F2 ไปจนถึง G7


10

Chain Reaction ภาษาไทยเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ อธิบายง่ายๆ ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องจากสิ่งที่เกิดก่อนหน้า ซึ่งจะว่าไปชีวิตของคนเราก็คงเหมือนกับปฏิกิริยาลูกโซ่ ทีผ่ ลของวันนีเ้ กิดจากเหตุของเมือ่ วาน และวันทีผ่ า่ นๆ มา ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะท�าเหตุไว้อย่างไร ถ้าเริม่ ต้นด้วยสิง่ ดีๆ ก้าวต่อไปของชีวติ ก็นา่ จะดีอย่างทีล่ งทุนลงแรงไป แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ คงไม่มี กฎตายตัวใดๆ ทีจ่ ะรับประกันว่าถ้าคุณท�าเหมือนคนอืน่ ๆ แล้ว คุณจะได้ผลลัพธ์ทเี่ หมือนกัน ชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นสูตรใครสูตรมัน และน่าศึกษาเรียนรู้ถึงความส�าเร็จ ความมุ่งมั่น พยายาม หรือแม้แต่ความล้มเหลวที่คนคนนั้นเคยพบเจอ โดยเฉพาะชีวิตของคนคนหนึ่ง ที่มีโอกาสได้ท�าหลายสิ่งหลายอย่างในแบบที่คนทั่วไปไม่น่าจะเคยได้ท�า ทั้งการเป็นนักร้อง นักแสดง พิธีกร ไปจนถึงการเป็นนักธุรกิจ ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นจาก จุดเล็กๆ ในชีวิตของ ‘เชน’ - ธนา ลิมปยารยะ ที่เริ่มต้นมาจากเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง จนกลายมาเป็นนักร้องขวัญใจวัยรุน่ ซึง่ บางคนน่าจะจดจ�าเขาได้จากบทบาทของนักร้องวง Nice 2 Meet U บางคนอาจจะเห็นหน้าค่าตาเขาในจอโทรทัศน์กบั ละครเรือ่ งโปรด หรือแม้แต่ การติดตามเขาผ่านทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ที่แต่ละ แอคเคานต์มแี ฟนๆ ติดตามในระดับแสนคนขึน้ ไป แล้วถ้าใครทีเ่ ป็นแฟนตัวจริงของหนุม่ คนนี้ ก็นา่ จะสังเกตได้วา่ นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว เขายังมีอกี ด้านหนึง่ ของชีวติ ทีช่ ดั เจนขึน้ เรือ่ ยๆ ก็คอื มุมมองในการท�าธุรกิจ ทีถ่ า่ ยทอดออกมาให้แฟนๆ เห็นอยูเ่ สมอ ทัง้ การท�าเว็บไซต์ ขายของโดยใช้ตัวเองเป็นจุดขาย และใช้พลังของโซเชียลมีเดียคอยเสริม ซึ่งระยะหลังมานี้ เขาก็ ได้เปิดตัวท�าธุรกิจทีเ่ ขาเชือ่ มัน่ อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยวัยเพียงแค่เลขสองน�าหน้า คงไม่มโี อกาสบ่อยนักทีเ่ ราจะได้ยนิ เจ้าตัวมาคอยสรุปบทเรียนชีวติ ให้เราฟัง บทสัมภาษณ์นี้ จึงเปรียบเสมือนภาชนะที่หลอมรวมความเป็นตัวตนของผู้ชายคนนี้ เพื่อให้คุณได้ตักตวง สิง่ ทีเ่ ขาคิดกลับไปหลอมรวมเป็นตัวคุณ แต่ผลทีจ่ ะเกิดตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั เหตุและปัจจัยของแต่ละคน แต่เราเชือ่ อย่างหนึง่ ว่าเหตุทเี่ กิดจากการอ่านบทสัมภาษณ์ของเรา ฉบับนี้ คงจะเสริมปฏิกริ ยิ าชีวติ ดีๆ ให้กบั คุณในวันทีต่ อ้ งหลบอยูก่ บั บ้านเพราะลมฟ้าอากาศ แห่งชีวิตไม่เป็นใจ แต่ถ้าผ่านมันไปได้แล้ว ฟ้าหลังฝนย่อมงดงาม และรอคอยคนที่พร้อมรับ โอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

สัมภาษณ์ : วสิตา กิจปรีชา ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร


สไตลิสต์ : HOTCAKE


12

เราเห็นคุณอยู่ในวงการมานานมาก จริงๆ แล้ว เข้าวงการบันเทิงมานานแค่ไหน ปีนกี้ น็ า่ จะปีที่ 9 แล้ว ถ้านับตัง้ แต่กา้ วแรกเลยนะ ก็เริ่มจากในเครือ อะเดย์ นี่แหละ ต้องเท้าความ ก่อนว่าตอนเด็กผมเป็นเด็กเรียนจ๋าเลยนะ แล้วผม เป็นคนเก่งเลขมาก คือถ้าสมมติคะแนนสอบเลข เต็มร้อย ผมจะได้ 99 หรือได้ 100 เต็มเลย แล้วผม ก็ยังเป็นเด็กในโครงการฟิสิกส์โอลิมปิก ไม่คิดว่า ตัวเองจะเข้าวงการเลย พอเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ ติดคณะบัญชีฯ ม.ธรรมศาสตร์ ซึง่ มีผชู้ ายน้อยมาก โต๊ะหนึ่งมีผู้หญิง 40 คน ผู้ชาย 5 คน ก็เลยโดน บังคับให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์โต๊ะ เราก็เป็นเด็กเรียน เนิรด์ ๆ ไม่เคยเต้นมาก่อน แต่กพ็ ยายามท�าเพือ่ เพือ่ น เพื่อกลุ่ม หลังจากนั้นก็มีพี่ที่ทา� หนังสือ ตอนนั้น เป็นนิตยสาร KNOCK KNOCK! ชวนไปเดินแบบ แล้วพอเดินแบบเสร็จก็ไปลงปก KNOCK KNOCK! เลย ก็เป็นเหมือนจุดเริม่ ในการเข้าวงการ พอถ่าย KNOCK KNOCK! เสร็จก็ไปถ่าย เธอกับฉัน แล้วก็ เข้าอาร์เอส เล่นเอ็มวี เป็นนักร้อง ผมยังจ�าได้เลย ว่าค่าตัวครั้งแรกในชีวิตที่ได้จากเดย์ โพเอทส์ คือ 2,000 บาท เป็นค่าตัวครั้งแรกในวงการบันเทิง ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มว่าเข้าวงการมา หลังจากนั้น มันมาเร็วมาก มาเป็นวง Nice 2 Meet U ซึ่งจริงๆ ตอนแรกไม่มีผมนะ เป็นคนอื่นหมดเลย แล้วก็ เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมา แล้วก็จับเราเข้าไป พอเราเข้าไปปุบ๊ ก็เหมือนเราไม่ทนั ตัง้ ตัว ตอนนัน้ ก็ยังเรียนบัญชีฯ ธรรมศาสตร์อยู่ ก็เรียนไปด้วย ท�างานไปด้วย รูต้ วั อีกทีกเ็ ข้าวงไปแล้ว พอเข้าวงปุบ๊ ก็ออกไปทัวร์ทวั่ ประเทศ 3 รอบ ใน 3 ปี คือใช้ชวี ติ บนรถตูเ้ ลย แต่ถา้ ย้อนไปเมือ่ 8 ปี กับวันนี้ ผมยัง รูส้ กึ ว่าตัวเองยังเป็นคนเดิมอยูเ่ ลย เหมือนชีวติ มัน วนเวียนอยูอ่ ย่างนี้ เป็นวงจรทีข่ นึ้ รถตู้ กระโดดลง หลังเวที เตรียมสแตนด์บายร้องเพลง เพิ่งจะมา เปลี่ยนเอา 2 ปีนี้ที่มาจริงจังกับธุรกิจ และหันมา ท�างานพิธีกรมากขึ้น ย้อนกลับไปตอนที่เข้ามาเป็นนักร้อง ตอนนั้น คุณคิดอะไรอยู่ อยากท�าอะไรสนุกๆ ? อย่างทีบ่ อกคือมันเป็นการก้าวกระโดด ในใจ ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเป็นนักร้อง มาท�าอะไรอย่างนี้ แต่ผมเป็นคนทีใ่ ช้ชวี ติ ด้วยค�าว่า best solution คือ มาเถอะโอกาส เราก็ทา� ให้ดที สี่ ดุ เท่าทีเ่ ราจะท�าได้ พอมาเข้าวงเราก็เต็มที่นะ ตอนแรกผมร้องเพลง ได้แย่มาก ถึงกับโดนบังคับลิปซิงก์ด้วยซ�้า เพราะ ร้องไม่ได้จริงๆ ซึง่ ผมก็ยอมรับว่าแรกๆ ผมก็ลปิ ซิงก์นะ ด้วยความที่เรามีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก แต่ว่า เราก็พยายามตามเพื่อนๆ ให้ทัน เพราะเพื่อนๆ เขาก็ซอ้ มมาเป็นปีแล้ว อย่างเพือ่ นเขาซ้อม 1 เท่า ผมก็ตอ้ งซ้อม 4 เท่า ซ้อมจนร้องไห้ ซ้อมแบบยังไง ก็ทา� ไม่ได้ เพราะเวลามันไม่พอ คนอืน่ เขาซ้อมกัน แบบมองหน้าก็รแู้ ล้วจะหันซ้ายหันขวา แต่เราเพิง่ มา ก็เลยใช้ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการลุย ทีผ่ า่ นมา แล้วพอเราลุยทัว่ ประเทศปีแรก มันเหมือน เราแบกความหวังของแฟนๆ ไว้ หลายคนอาจจะ ไม่ เ ข้ า ใจ เพราะในยุ ค นี้ รู ป แบบของนั ก ร้ อ งก็ เปลี่ยนไปเยอะแล้ว ผมก็ถือว่าในเมื่อเราขึ้นเวที มีสายตาคนมองเราเป็นพันคู่อย่างนี้ เราก็เลย ต้องกดดันตัวเองให้แอ็กทีฟขึ้น จากจุดเริ่มต้นที่เล่ามา มันช่วยต่อยอดอะไรบ้าง ที่คุณรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ลองท�า ผมว่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องประสบการณ์ มากกว่า ถ้าเปรียบชีวติ ของผมเป็นหนัง มันก็เหมือน กับหนังที่คนอื่นคงไม่มีโอกาสเล่น ใครมันจะมา ใช้ชีวิตแบบขึ้นรถตู้วนเวียนอยู่ในประเทศ 3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ ถ้านับตอนเป็นศิลปินเดี่ยวด้วย ตอนนี้ผมก็ทัวร์ทั่วประเทศรอบที่หกแล้ว เหมือน ได้ใช้ชว่ งชีวติ หนึง่ ทีม่ นั อิม่ นะ มันอิม่ ตรงทีพ่ อคุณ ลงรถไป มีคนเป็นพันมารอรับ ให้ท�าอะไรก็ท�า ร้องเพลงก็สนุกสนาน พอจะจบปุ๊บ เพลงที่เจ็ด เพลงที่แปด แถวหน้าร้องไห้ พอเราบอกขอบคุณ


14

ทุกคนมากนะครับ สนุกมากจริงๆ โอกาสหน้าไม่รู้ จะได้มาอีกไหม วันนีป้ ระทับใจมาก คนดูกย็ งิ่ ร้องไห้ ซึง่ คนทีไ่ ม่ได้ยนื อยูต่ รงนีก้ ค็ งไม่เข้าใจว่ามันคุม้ ค่า แล้วในชีวติ ของนักร้องคนหนึง่ แต่ถา้ พูดในเรือ่ งของ ปัจจุบันที่ผมหันมาท�าธุรกิจนั้น คือผมโตมากับ ครอบครัวที่ท�าธุรกิจอยู่แล้ว โรงงานที่บ้านเป็น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผมโตขึ้นมากับการนับเงิน ช่วยพ่อนับเงินว่าแต่ละปึกครบ 100 ใบไหม แล้วก็ แจกเงินเดือนพนักงาน เวลาดูทีวีก็ต้องดูช่องเก้า เพราะพ่อดูหนุ้ ตอน 4 โมง ก็ตอ้ งมานัง่ ดูตลาดหุน้ ปิดบวกลบเท่าไหร่ ฮั่งเส็ง แนสแด็ก ทุกอย่างมัน กลายเป็นว่ามันซึบซับไปเรื่อยๆ พอโตขึ้นมาแล้ว มันเหมือนอยูใ่ นสายเลือด แล้วเราเรียนคณะบัญชีฯ ด้วย ก็ผสมผสานกัน ผมก็จะมองทุกอย่างเป็น เรือ่ งของการตลาด เป็นเรือ่ งของธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับ

การที่เราเอนเตอร์เทนแฟนคลับไปด้วย ซึ่งเราก็ ไม่ได้ทอดทิ้งหน้าที่ตรงนี้ แล้วจุดเริ่มต้นที่อยากท� าธุรกิจเป็นของตัวเอง มาตอนไหน จริงๆ แล้วผมอยากท�าธุรกิจตลอดเวลาตั้งแต่ เด็กๆ แล้ว ถ้าเกิดว่าย้อนไปแบบจริงจังก็คอื ตอนเรียน ปี 2 ผมเอาเงินเก็บไปเปิดร้านทีส่ ยามฯ ค่าเช่าร้าน เดือนหนึ่งตกประมาณ 6 หมื่น แล้วก็ท�าแบบข�าๆ ท�าแบบโง่ๆ ไม่มีพื้นฐาน แต่คือใจเราอยากท�าน่ะ ก็คา� นวณว่าบินไปเกาหลีแบกของมาเท่านี้ 5 หมืน่ บาท คูณสองเข้าไป เราจะขายได้ 1 แสนบาท หัก ค่าตัว๋ เหลือก�าไรเดือนละ 2 หมืน่ คือคิดแบบเด็กๆ ก็ทา� เดือนแรก เออ... เวิรก์ อยู่ เพราะของมันหายาก มันก็หมด พอเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 คนแห่ทา� ตามแล้ว กลายเป็นท�าเพื่อหาเงินจ่ายค่าเช่า แล้วก็เก็บ

ประสบการณ์ไปเรือ่ ยๆ แต่สงิ่ ทีผ่ มมัน่ ใจว่าเราควร ท�าธุรกิจคือ ตอนทีผ่ มเลือกคณะสมัย ม.6 มีวทิ ยากร ท่านหนึง่ มาพูดทีโ่ รงเรียน แล้วทุกวันนีผ้ มก็ยดึ ตรงนี้ มาก คือเขายกตัวอย่างว่า ถ้าเราเห็นแจกันอันหนึง่ วางบนโต๊ะ เราจะคิดอะไร เด็กหลายคนก็จะคิดว่า จะวาดรูปแจกัน หรือบางคนบอกว่าดอกไม้ทปี่ กั อยู่ เป็นพืชที่สังเคราะห์แสงได้ หรือแจกันท�ามาจาก ดิน หรืออะไรก็ว่าไป แต่ผมมองว่าแจกันนี้ต้นทุน เท่าไหร่ ต้นไม้ตน้ นีก้ บี่ าท (หัวเราะ) คือมันกลายเป็น อย่างนี้ ผมก็เลยไม่อยากหลอกตัวเองแล้วไปท�า อย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา เพียงแต่ว่าการเป็นนักร้อง เราก็มคี วามสุขของเรา เป็นโลกอีกใบหนึง่ ทีน่ อ้ ยคน จะได้ ม าสั ม ผั ส ส่ ว นเรื่ อ งธุ ร กิ จ เราก็ พ ยายาม พัฒนาตัวเองมาตลอด แล้วพอมาเริม่ ท�าธุรกิจเอง สุดท้ายแล้วมันก็ได้กา� ไรนะ เดือนละหมืน่ สองหมืน่

ตอนนัน้ ก็เริม่ มีการชุมนุมทางการเมือง ก็มาปิดตรง สยาม ผมก็เจ๊ง ก็คอื ช็อตไปเดือนหนึง่ ติดลบไปเยอะ ก็เลยเลิกท�า ลองหันมาท�าขายส่ง ก็คิดว่าไหนๆ จะลงทุนทัง้ ที เอาให้โตขึน้ เลยแล้วกัน ก็ไปขายส่ง เสือ้ ผ้าทีป่ ระตูนา�้ ก�าไรเละเทะเลย ซึง่ เราก็ทา� ของเรา เองคนเดียว แต่ว่าจะมีรุ่นพี่คอยให้ค�าปรึกษา จากที่ไม่รู้เรื่องแฟชั่น ก็ซื้อนิตยสารญี่ปุ่นมาอ่าน แล้วก็เลือกแบบว่าเอาแบบนี้นะ เอาลายนี้มาใส่ แบบนั้นแบบนี้ ก็ขายดีมากจนชีวิตเปลี่ยนเลย กลายเป็นเด็กมหาวิทยาลัยปี 3 ที่มีเงินเดือนละ เป็นแสน ก็ไปซื้อรถสปอร์ตมาขับ เช่าคอนโดฯ เดือนละ 3 หมืน่ อยู่ แฮปปี้มาก ใช้ชวี ติ อย่างราชา เที่ยว กินเหล้าสนุกสนาน ทีนี้ก็มีผู้ชุมนุมมาแถบ ราชประสงค์อีก ซึ่งคราวนี้หนักกว่าที่เราเคยเจอ ตอนท�าร้านทีส่ ยาม ปิดถนนไปเดือนกว่า แล้วจาก ทีม่ ลู ค่าของแค่แสนเดียวทีส่ ยาม แต่ตอนนีท้ ปี่ ระตูนา�้ มันมีเงิน 1 ล้านบาทกองอยู่ในร้าน ชีวิตพังเลย แล้วตอนนัน้ แม่เราก็ปว่ ยด้วย เป็นเนือ้ งอกในสมอง คือเครียดทุกอย่าง เลยนิง่ ไปพักหนึง่ ว่าจะเอายังไง กั บ ชี วิ ต ดี มั น มี ร ายละเอี ย ดเยอะที่ ท� า ให้ เ รา ทัง้ ล้ม ทัง้ ฟืน้ ทัง้ มีก�าลังใจ สุดท้ายพอเรารวบรวม สติได้ เราก็ค่อยๆ ก้าวให้ช้าลงเพื่อให้มั่นคงขึ้น ก็เริม่ จากท�าอะไรเล็กๆ ก่อน โดยดูจากรอบตัวเรา เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ดูตัวเองว่าเรามีต้นทุนอะไรบ้าง อย่างแรกผมก็มองเรือ่ งนักร้อง ถ้าพูดกันตรงๆ คือ คนก็รู้จักเราเยอะ เขาก็เชื่อมั่นในชื่อเสียงเรา ว่า เราเอาชื่อเสียงมาการันตีกับการท�าธุรกิจ ข้อสอง ก็คือ ตอนนั้นมี hi5 แล้วด้วยความที่ผมเป็นเด็กที่ ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ผมประกอบคอมพิวเตอร์ เป็น คลุกคลีกับการใช้คอมพิวเตอร์ ท�าให้ hi5 ของผมตอนนั้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศเลยนะ มีเฟรนด์สประมาณ 700,000 กว่าคน รองจากวง โปเตโต้ วงไทยเทเนียม ก็เป็นผมนีแ่ หละทีเ่ ป็นเด็ก บ้านนอกคนหนึง่ ทีไ่ ด้มาเป็นบอยแบนด์ ซึง่ ช่วงนัน้ ก็เป็นช่วงจุดเปลีย่ นระหว่าง hi5 กับเฟซบุก๊ ผมก็เลย โอนคนจาก hi5 มาทวิตเตอร์ มาเฟซบุก๊ ก็เลยเริม่ มองตรงนี้ว่าเป็นจุดที่เราท�าธุรกิจได้ ก็เอาเรื่อง ชือ่ เสียงกับสังคมออนไลน์มาผสมกัน ขายของแบบ เด็กๆ น่ารักๆ ต้นทุนไม่สงู มาก ผมลงทุนก้อนแรก 4 หมืน่ บาท หลังจากทีพ่ งั มาจากร้านก่อนหน้าจน ชีวติ เปลีย่ น ตอนแรกขายเป็นพวกตุก๊ ตา กิฟ๊ ต์ชอ็ ป ตัวละ 99 ตัวละ 500 ตอนหลังเริม่ ขายตุก๊ ตาตัวละ พัน แล้วก็โตขึน้ มาเรือ่ ยๆ ตอนนีผ้ มก็เริม่ มองว่าเป็น ยุคไอทีแล้ว คนติดมือถือเยอะ ผมก็นา� เข้าแบตเตอรี่ ส�ารองมาขาย น่าจะเป็นเจ้าแรกเลย ก่อนทีม่ นั จะฮิต กันเละตุม้ เป๊ะ ผมก็ทา� เจ้าแรก ตอนนัน้ ขายได้กอ้ นละ พันกว่า พันห้าก็ขายได้ เดีย๋ วนีเ้ หลือก้อนละ 600 แล้ว คือตอนนั้นเราขายได้เยอะมาก ได้ก�าไรทั้งหมด 5 ล้านบาท ที่ผมเริ่มจาก 4 หมื่นนะ พอเราเริ่ม แข็งแรงแล้ว ตอนนีก้ เ็ ลยมาท�าอาหารเสริม อยาก ท�าให้มันใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าท�าตามกระแสนะ ไม่ใช่วา่ ดาราแห่ทา� อาหารเสริมกันแล้วผมท�าบ้าง ถ้าย้อนไปเมือ่ 5 ปีทแี่ ล้ว ระหว่างทีล่ ม้ ลุกคลุกคลาน กับธุรกิจ ผมเข้าไปท�างานด้านการตลาดที่คลินิก แห่ ง หนึ่ ง ก็ คื อ วุ ฒิศัก ดิ์ ค ลิ นิ ก ซึ่ ง ผมเรี ย นจบ ด้านบริหารฯ มา ตอนแรกผมเข้าไปเพราะเป็น พรีเซ็นเตอร์ แต่พอเข้าไปปุบ๊ ก็ได้คยุ กัน เราจบด้าน บริหารฯ มา ก็มองว่าตรงนีย้ งั ไม่มรี ะบบบัตรคิวนะ ลูกค้าต้องนัง่ รอ เรามองเห็นภาพเป็นเหมือนวิศวกร มองเห็นโครงสร้างตึก เราก็มองเห็นว่าการบริการ การตลาด ตรงนีม้ นั ยังปรับปรุงได้อกี นะ เราก็เลย แนะน�า การตลาดตรงนี้เ ข้ า ไป สัก พัก เขาก็ดึง เข้าไปท�างาน แล้วก็เหมือนช่วยกันพัฒนาไปเรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ชว่ งนัน้ เพิง่ มีประมาณ 60 สาขา ผมท�ามาถึง ตอนนี้มี 120 สาขา เราก็เก็บประสบการณ์เรื่อง ความสวยความงาม ก็เลยมาท�าธุรกิจอาหารเสริม ในปัจจุบัน คุณมีจุดยืนของตัวเองอย่างไรในการท�าธุรกิจ ณ วัยนี้


16

“จริงๆ แล้วการท�าธุรกิจ ผมว่าทุกคนคาดหวังหมดนะ ส�าหรับผมมันเหมือนกับการเล่นเกม เป็นเหมือนโจทย์ชีวิตครั้งใหม่ที่ต้องท�าให้ ได้ แต่โจทย์ของผมไม่ใช่แค่ก�าไรกับขาดทุน โจทย์ของผมคือความสมดุล” อย่างแรกทีผ่ มให้ความส�าคัญ คือความแตกต่าง เหมือนผมเป็น โรคจิตอย่างหนึ่ง คือไม่ชอบท�าซ�้า ใคร ชอบเริม่ แต่พอท�าไปสักพักก็ชอบ มีคนมาเลียนแบบ ผมกล้าพูดเลยนะ ว่าเป็นคนแรกทีเ่ อากล่องไปรษณีย์ มาตั้งเป็นร้อยกล่องแล้วก็ถ่ายรูป ลงไอจี สักพักคนก็ทา� ตาม เราก็อยู่ นิง่ ไม่ได้ อีกสักพักถ้าคนท�าตามกัน อย่างนีเ้ ราก็ตาย ตอนแรกก็คา� นวณ หลายอย่างว่าจะท�าอะไรดี เราก็มอง ตลาดแล้ ว ว่ า อย่ า งแรกเลยคื อ ประชากรผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย แล้ ว ก็ ผู ้ ห ญิ ง เขากล้ า ทุ ่ ม ให้ กั บ ความสวยความงาม ความมั่นใจ ในตั ว เองมากกว่ า ผู ้ ช าย ผู ้ ช าย บางทีลา้ งหน้านอน แปรงฟันรึเปล่า ก็ ไ ม่ รู ้ แต่ ผู ้ ห ญิ ง ไม่ ไ ด้ ผู ้ ห ญิ ง หลายคนทาครีมไม่พอ ต้องกิน อาหารเสริมจากภายใน เราก็เลย มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจ แต่ก็ไม่ใช่ไปฟันเขาหัวแบะแบบ เละตุม้ เป๊ะ เราก็คา� นวณให้เราอยูไ่ ด้ เขาก็ ไ ด้ บ ริ โ ภคของในราคาที่ พอเหมาะ แล้ ว ด้ ว ยความที่ เ รา อยูต่ รงนีม้ า 5 ปีแล้ว เราก็จะรู้ว่า ส่วนผสมตัวนีม้ นั ส่งผลกีเ่ ดือน แล้ว เดีย๋ วมันจะกลับมาไร้ประสิทธิภาพ หรือเปล่า เราก็ดูตลอด ดักอาหาร เอย ไฟเบอร์เอย ตอนแรกมันก็ ช่วยได้ ถ่ายออกมานีเ่ ป็นไขมันเลย พอสัก 3 เดือน ก็ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แล้ว ของแบบนี้มันไม่ยืดยาว ไม่คงทน เราก็ เ ลยมาดู ตั ว นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของ การปรับ ฮอร์โมน เป็นเรื่องของ การปรับร่างกายจากภายใน ก็เลย คิดว่าตัวนี้เหมาะสม ก็เลยกล้า ลงทุน แล้วจริงๆ ตอนแรกผมอ่าน หนั ง สื อ เล่ ม หนึ่ ง นะ ของอะบุ ๊ ก นีแ่ หละ ชือ่ การลาออกครัง้ สุดท้าย (โดย ภาณุ ม าศ ทองธนากุ ล ) อ่านจบปุบ๊ กะจะเอาเงินเก็บ 5 ล้าน ไปเปิดร้านของช�า ฝากเงินเล่นหุ้น อะไรอย่างนี้ไปแล้วนะ แต่ก็คิดว่า อย่าเพิ่ง เอาตรงนี้มาลงทุนก่อน อย่าเพิง่ ลาออกเลย ก็เลยกล้าลงทุน อีกรอบหนึ่ง แล้วคาดหวังกับก้าวใหม่นี้อย่างไรบ้าง จริงๆ แล้วการท�าธุรกิจ ผมว่าทุกคนคาดหวัง หมดนะ ส�าหรับผมมันเหมือนกับการเล่นเกม เป็นเหมือนโจทย์ชีวิตครั้งใหม่ที่ต้องท�าให้ได้ แต่ โจทย์ของผมไม่ใช่แค่กา� ไรกับขาดทุน โจทย์ของผม คือความสมดุล อย่างคนทีเ่ ขาเอาสินค้าเราไปขายต่อ เขาก็ตอ้ งแฮปปี้ ลูกค้าทีซ่ อื้ ของเราไปก็ตอ้ งได้สนิ ค้า ทีด่ จี ริงๆ ด้วย อย่างตอนทีผ่ มขายแบตเตอรีส่ า� รอง มันมีลอ็ ตหนึง่ ทีค่ ณ ุ ภาพไม่ได้มาตรฐาน คือไม่ถงึ กับระเบิดหรอก แต่วา่ มันร้อน มันบวม มีปลัก๊ ช็อต มีสายขาดอะไรอย่างนี้ แล้วเวลามีลกู ค้าทีซ่ อื้ ทวีต มาบอกว่าท�าไมของพี่เชนไม่ดี เราก็รู้สึกผิดแล้ว จริงๆ ปากท้องเราก็ยังอยู่กับชื่อเสียงตรงนี้นะ เพราะฉะนัน้ ตรงนีผ้ มก็เลยให้ความส�าคัญ ซึง่ คนอืน่ อาจจะไม่ต้องมาแลก บางทีซื้อยาไป กินแล้วแพ้

ผดขึน้ มือบวม ยังไม่รเู้ ลยของใคร แต่ถา้ เป็นของผม ใครๆ ก็รู้ แล้วผมก็ออกทีวที กุ วัน ผมคาดหวังทีจ่ ะ ให้ทกุ คนแฮปปี้ ทัง้ คนทาน ลูกค้า คนขาย รวมถึง ตัวผม คือทุกอย่างผมมี balanced point สมมติ ของมูลค่า 1,000 บาท ผมได้ 300 ดีลเลอร์ได้ 300 แล้วก็อีก 300 เอามาท�าการตลาด โดยที่ราคา 1,000 บาทนี้ ผมคิดว่าเป็นราคาทีล่ กู ค้าแฮปปี้ นีค่ อื หลักของผม คือเฉลี่ยแล้วทุกคนแฮปปี้มากกว่า ทุกวันนี้ความสุขของชีวิตคุณมีอะไรบ้าง ความสุขของผมเหรอ (ยิม้ ) คือจริงๆ แล้วมันเป็น ช่วงทีก่ า� ลังเติบโตนะ ถ้าเป็นกราฟก็เป็นความชัน ที่ก�าลังไต่ขึ้น มันเหมือนได้อยู่กับการท้าทาย และท�าไปเรือ่ ยๆ มากกว่า คือผมเคยคิดนะว่าอยาก จะพัก อยากจะอยู่นิ่งๆ แต่ตอนนี้ผมอายุ 26 เอง แต่หลายคนมองว่า 30 แล้ว ผมก็อยากจะใช้ชีวิต อยู่กับครอบครัว เลี้ยงหมา อย่างมากก็ผสมพันธุ์

หมาขาย ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่แค่รู้สึกว่า จุดที่มายืนอยู่ตรงนี้มันน้อยคนนะที่จะมายืนได้ คอนเน็กชันเอย ชือ่ เสียงเอย ประสบการณ์ทงั้ หลาย ล้มลุกคลุกคลานมาแล้ว ก็เลยคิดว่ามันยังไม่ถงึ เวลา ทีเ่ ราจะไปหายใจกับอากาศเปล่าๆ ก็เลยคิดว่าเรา ลุยตรงนี้ก่อน เอาให้มันเต็มที่ไปก่อน ถึงจะล้ม อย่างน้อยมันก็ล้มบนพื้นฐานของเราเอง เป็น ประสบการณ์ชวี ติ ของเรา ตอนนีค้ วามสุขของเรา ก็คอื การเติบโตมากกว่า คือการท�างานสักชิน้ แล้ว ประสบความส�าเร็จ ทุกคนพอใจ ความคาดหวัง ของคนทีต่ ดิ ตามเรา บางทีกม็ นี อ้ งๆ ทีอ่ ยากเข้าเรียน บริหารฯ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยากมาท�า ธุรกิจแบบผมบ้าง บางทีความหวังเล็กๆ แบบนี้ เราก็พ่วงมาแบกอยู่ในความฝันเราด้วยนะ เราก็ เลยอยากท�าให้มันส�าเร็จ ให้คนที่เขาเห็นแบบนี้ เห็นแล้วฮึดสู้ขึ้นมา สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องไปเป็นหนี้ ไม่ต้องไปกู้เงิน คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดีย เยอะ ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาจะคุย เรื่องอะไรบ้าง มีหลายกลุ่มมากครับ ส�าหรับ ตัวผม ถ้าเป็นในแง่ธุรกิจ ก็เรียก ว่าเป็น multiple functions เลย ถ้า ย้อนไป 3 ปีกอ่ น ต้องเป็นเรือ่ งเรียน เลย เพราะว่าผมเคยเขียนหนังสือ ด้วยตัวเองนะ นัง่ พิมพ์เอง จัดรูปเล่ม เอง ตีพิมพ์เอง ขายเอง 5,000 เล่ม เอาประสบการณ์เรื่องเอ็นทรานซ์ มาเล่าให้รุ่นน้องๆ ฟัง เช่น ท�ายังไง ให้เอ็นท์ฯ ติดมาได้ ก็จะมีเด็กทีอ่ า่ น น้องๆ ที่เขาอ่านจริงๆ แล้วเขา ก็ตามมาจริงๆ มาบอกเราว่าหนูติด ธรรมศาสตร์แล้วนะคะ คณะพีเ่ ชน เลย วันนี้หนูได้เรียนคณะแพทย์ฯ แล้วนะคะ ผมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ มันแฮปปีน้ ะ มีอยูป่ หี นึง่ ทีผ่ มไปเป็น วิทยากรตามโรงเรียน ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย นะ หรือแล้วแต่บางทีคณ ุ ครูกจ็ ะให้ ค่ารถ ประมาณ 30-40 โรงเรียนทีผ่ ม ไปพูด แล้วพอเป็นเรือ่ งธุรกิจก็จะมี คนมาปรึกษาอีก ซึ่งจริงๆ ผมก็มี ที่ปรึกษานะ ก็คอื อาจารย์ธนั ยวัชร์ (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย - ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการตลาด) นีแ่ หละ ก็จะปรึกษา อาจารย์ เ วลาที่ มี อ ะไรเหลื อ บ่ า กว่าแรงจริงๆ แต่เด็กๆ เขาก็จะมา ถามข�าๆ นะ อย่างหนูจะท�าอะไรดี คะ หนูอยากหาเงินไปให้พ่อแม่ เราก็บอกเขาตรงๆ ว่าเก็บเงินไว้ เถอะ เก็บเงินไว้เฉยๆ ดีกว่า เพราะ บางทีเรารู้สึกว่าธุรกิจมันน่ากลัว แล้วเราล้มมาแล้ว อยากให้เด็กๆ เขาแข็งแรงมาก่อนแล้วค่อยมาล้ม บางคนอยู่ ม.6 ปี 1 ก็ไฟแรงแล้ว แต่ถา้ เกิดเขาจะลุยจริงๆ เราก็แนะนะ ว่าลุยเลย แต่ว่าต้องระวังตรงไหน บ้าง อย่างอื่นก็คงมีเรื่องนั ก ร้ อ ง เรื่องพิธีกร แต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้ จะอธิบายยังไง เพราะว่ามันคือ ตัวเราน่ะ เวลาคนเห็นผมในจอ หรือบนเวทียังไง ตรงนี้ผมก็เป็น อย่างนั้น เราเป็นของเราอย่างนี้ เราอยู่กับเพื่อน เราก็เป็นแบบนี้ เราอยู่บนเวทีเราก็เป็นแบบนี้ จริงๆ แล้วเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่แล้วใช่ไหม เหมือนว่ามันเป็นมาตัง้ แต่เด็กๆ แล้วนะ แต่ผม ก็เคยมีช่วงเครียดเหมือนกันนะ คือช่วง ม.ปลาย ผมย้ายมาโรงเรียนสหฯ แล้วก็จะมีกลุม่ เด็กผูห้ ญิง มาแอบชอบ แอบกรีด๊ เรา ส่วนเพือ่ นผูช้ ายก็เหม็น ขี้หน้า แล้วเราเป็นคนใจอ่อน แคร์คนรอบข้าง แคร์ความรูส้ กึ คน พอเราอัธยาศัยดีกบั เด็กๆ ก็มคี น ด่าเรา หรือพอเราไม่คยุ กับใครเลยก็ยงิ่ โดนด่า ทีนี้ ท�าตัวไม่ถกู เลย ก็เลยนิง่ พอนิง่ ก็โดนผูห้ ญิงด่าว่า หยิง่ พอเครียดมากเข้า ไม่อยู่กบั เพือ่ นผู้หญิงเลย อยูแ่ ต่กบั เพือ่ นผูช้ าย ก็โดนหาว่าเป็นเกย์ แล้วค�าตอบ ของเรามันคืออะไร สุดท้ายเหมือนอยู่ๆ ฟ้าก็ตอบ ให้ผม ก็ไปเป็นนักร้องสิ ปัญหาตรงนี้มันก็เลย หายไป เราเป็นนักร้อง เราถ่ายรูปกับใครก็ได้ มันเลย


กลายเป็นความสุขเลยแหละ ใครเดินมาก็ถา่ ยรูป ด้วยเลย ทุกวันนีใ้ ครเจอผม ผมหยุดถ่ายรูปให้เป็น ชัว่ โมงเลยนะ ไม่มกี ารบอก... ขอตัวกลับนะครับ แล้วชีวิตส่วนตัวตอนนี้คือเจอเพื่อนบ้างไหม เอาจริงๆ ผมเป็นคนที่เพื่อนน้อยนะ เห็นผม อย่างนีผ้ มมีเพือ่ นสนิทน้อยมาก 2 คนเอง แต่เป็น เพื่อนประเภทที่สมมติว่าเราร้องไห้แล้วอยากหา คนช่วยปลอบใจ ผมก็จะมีโฟร์ (ศกลรัตน์ วรอุไร) แล้วก็มีเพื่อนนอกวงการที่คบกันมาตั้งแต่ ม.1 จริงๆ คนอื่นก็สนิทนะ แต่มีแค่สองคนนี้ที่พร้อม จะคุยทุกอย่าง ชีวิตส่วนตัวผมก็มีอยู่แค่นี้ ก็ไป กินข้าวกับโฟร์ ไปหาเพือ่ นคนนีบ้ า้ ง หรือเวลามีแฟน ก็จะพาไปเจอกัน เป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ แล้วก็จะอยู่กับหมา เลี้ยงปลาคาร์พอะไรอย่างนี้ เราก็แฮปปีด้ นี ะ อย่างเวลาเจอคนเยอะๆ เฮฮาปาร์ตี้ ขึน้ คอนเสิรต์ ถ่ายรายการ พอถึงจุดหนึง่ มันเหนือ่ ย เราก็นั่งดูปลาอยู่ครึ่งวัน กอดหมาอยู่ข้างบ่อปลา เราก็แฮปปี้ของเรา ที่คุณเล่าว่ามีที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ธันยวัชร์ อยากทราบว่ า รู ้ จั ก สนิ ท สนมกั น ได้ อ ย่ า งไร เพราะด้วยวัยหรือด้วยสายงานก็ไม่นา่ จะได้เจอกัน รู้จักกันก็เพราะโลกโซเชียลฯ นี่แหละครับ คือผมติดตามผลงานของอาจารย์ แล้วก็ฟัง 96.5 คลืน่ ความคิด มาตลอด ฟังทุกเทีย่ งเลยเวลารถติด ก็รสู้ กึ ว่าบางทีอาจารย์เขามองเห็นในสิง่ ทีเ่ ราไม่เห็น ซึง่ บางทีผมก็คดิ ว่าตัวเองมองสิง่ ทีค่ นอืน่ มองไม่เห็น แล้วนะ แต่อาจารย์ธันยวัชร์เขามองเห็นมากกว่า ผมอีก เวลามีข้อสงสัยอะไรก็คอยถามอาจารย์ แล้วจริงๆ ถ้าไม่ได้อาจารย์ ผมก็ไม่มีวันนี้นะ

ตอนทีผ่ มท�าเว็บไซต์ www.chorchain.com ขาย พวกพาวเวอร์แบงก์ สินค้ากิ๊ฟต์ช็อปเล็กๆ น้อยๆ ตอนแรกผมจะตัง้ ชือ่ ว่าทาเคเชนดอตคอม คือผม ชอบการ์ตนู ญีป่ นุ่ ไง ทีต่ อนจบจะพูดว่าสูต้ อ่ ไปทาเคชิ แล้วสมัยก่อนเวลาเราอ่านหนังสือเอ็นทรานซ์ เราก็จะบอกตัวเองว่าสูต้ อ่ ไปทาเคเชน เป็นความสุข ของเด็กเนิรด์ คนหนึง่ มันก็เลยเป็นความฝันอันสูงสุด ว่าเราจะต้องตัง้ ชือ่ เว็บว่าทาเคเชน แต่ยงั ดีทสี่ ะกิดใจ ตอนนั้ น เล่ น ทวิ ต เตอร์ แ ล้ ว ก็ เ ลยทวี ต ไปถาม อาจารย์วา่ ผมขอถามค�าถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ อาจารย์กใ็ ห้อเี มลมา เราก็สง่ กลับไปบอกอาจารย์วา่ ผมจะตัง้ ชือ่ เว็บว่าทาเคเชนนะ เป็นร้านกิฟ๊ ต์ชอ็ ป เด็กๆ วัยรุ่น อาจารย์บอกว่าไม่ได้ สามพยางค์นี่ จ�ายาก เขาก็ให้ตงั้ โจทย์วา่ เราเป็นดารา เราจะเอา ตัวเองเป็นจุดขายไหม จะใช้ชอื่ เรา ถ้าใช้สองพยางค์ จะได้ชื่ออะไรบ้าง คุณเชน นายเชน อะไรแบบนี้ เราก็คดิ แล้วว่าเราก็คงต้องขายตัวเองเนอะ มันจะได้ เป็น ffiifirst impact เอาเป็นชื่อ ช.เชน แล้วกัน ก็เลย เป็น www.chorchain.com แล้วพอท�าเว็บจริงๆ ชือ่ นี้ ก็ติดปากมาก แค่ประมาณ 4 เดือน คนเข้าเว็บ 1 ล้านคน เว็บทีล่ งทุนประมาณ 1,999 บาท คนเข้า 1 ล้านคน แล้วมียอดซื้อเข้ามาวันละ 3 หมื่นบาท ตอนนัน้ อาจารย์กเ็ ชิญไปออกรายการของอาจารย์ ด้วย ทางช่องห้า ฟีดแบ็กดีมาก แล้วก็มีไปออก รายการพีว่ ดู้ ดีอ้ กี ก็เลยกลายเป็นเงินก้อนนีท้ เี่ อามา ต่อยอด ยังนึกในใจอยู่เลยว่าถ้าไม่ได้ปรึกษา อาจารย์ แล้วเป็นเว็บชือ่ ทาเคเชน ผลทีไ่ ด้จะยังเป็น แบบนีไ้ หม ผมเชือ่ ว่าหลายคนอาจจะมัน่ ใจในตัวเอง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล คิดว่าตัวเอง

น่ะคิดดีแล้ว คนอืน่ คิดผิด แต่จริงๆ แล้วลองเปิดใจ ดีกว่า บางทีคนทีเ่ ขามองโลกกว้างกว่าเราเขาช่วย เราได้จริงๆ ทุกวันนี้ วันที่พ้นจากรั้วมหาวิทยาลัย มีวิธีหา ความรู้เติมเต็มตัวเองอย่างไรบ้าง ผมพยายามเป็นคนช่างสังเกตนะ ตอนเด็กๆ ผมดูเดี่ยวฯ ของ พี่โน้ส อุดม แกสอนว่าคนเรา ต้องช่างสังเกต แล้วผมรูต้ วั เลยนะว่าสมัยเด็กๆ ผม เป็นคนชอบเรียนรู้ แต่ไม่ชอบสังเกต เป็นเด็กเนิรด์ ที่อ่านหนังสือตลอด เอะอะอะไรดูสารานุกรม เข้าห้องสมุด แล้วชีวิตมันน่าเบื่อ คือเรียนเก่งจริง แต่ชีวิตมันไม่มีความสุข เกร็งตลอดเวลา จะซ้าย ก็ไม่ได้ จะขวาก็ไม่ดี พอพี่โน้สพูดค� านี้มาปุ๊บ โลกเปิดเลย อย่างเช่น เห็นคนขายของ เปิดร้านกาแฟ เขาอยู่ได้ยังไง แต่งร้านหรูมากเลย กาแฟแก้วละ 40 บาท ต้องรวยมากถึงจะอยู่ได้ พอเราอยากรู้ ขึ้นมาเราก็ถามเขา พี่ท�าร้านแบบนี้อยู่ได้ยังไง ก�าไรมันมาจากไหน พีเ่ ขาก็บอก อ๋อ ข้างบนเขามี สตูดิโอถ่ายภาพ พอเราช่างสังเกต ช่างถาม โลก มันก็เปิดกว้างขึ้น อย่างพวกหนังสือนี่ ผมอ่าน เยอะมาก มี อ ยู ่ ช ่ ว งหนึ่ ง ที่ ผ มทั ว ร์ ค อนเสิ ร ์ ต ทัว่ ประเทศนีแ่ หละ ประมาณ 3-4 ปี ผมอ่านหนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊กเยอะมาก เยอะจนไม่รู้จะอ่านอะไร แล้ว ผมอ่านเยอะมากจริงๆ ยกเว้นว่าเป็นนักเขียน ทีผ่ มเป็นแฟนประจ�าจริงๆ อย่างล่าสุด การลาออก ครั้งสุดท้าย นี่ผมชอบมากนะ เพียงแต่ว่ามาคิดๆ แล้วมันไม่ใช่ตัวเรา จังหวะชีวิตของแต่ละคน มันไม่เหมือนกัน นอกจากเรือ่ งงานแล้ว ในฐานะของผูช้ ายคนหนึง่

ได้คิดเรื่องครอบครัวบ้างไหม คิ ด แน่ น อน คื อ ที่ ผ ่ า นมาผมใช้ ชี วิ ต ด้ ว ย ความรักเลยนะ ถึงแม้วา่ มันยังไม่สมหวัง เลิกกันไป แต่จริงๆ ต้องขอบคุณความรักทีผ่ า่ นมา อย่างตอน เอ็นทรานซ์ ก็เป็นความรักแบบเด็กๆ ตกลงกับแฟน สมัยนั้นว่าจะเข้าทันตแพทย์ มหิดลนะ คือเรา บังเอิญไปเจอกันในค่ายอบรมทันตะของรุ่นพี่ เป็นเพือ่ นกันมานานแล้ว ตัง้ แต่อนุบาล แล้วก็บงั เอิญ ไปเจอกันแล้วตกลงเป็นแฟนกัน ก็ตกลงว่าจะไป ที่นี่น ะ ก็อ ่ า นหนัง สือ กัน ตี 4 ก็โ ทร.ไปปลุก อ่านหนังสือได้แล้ว ก่อนนอนก็คอยบอกฝันดี อะไรอย่างนี้ คะแนนเอ็นทรานซ์ก็ดีเลย คือติด บัญชีฯ ธรรมศาสตร์ แบบสบายๆ ได้เลยตัง้ แต่ ม.6 เทอม 1 ติดโควตาเลย ก็เลยเอาเลย ซึ่งปีนั้น ข้อสอบทั้งชีวะ เคมี มันยากมาก เรียนอาจารย์อุ๊ หลับแล้วหลับอีก ผมได้แค่ 30 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก็เห็นว่ามันเสีย่ งทีเ่ ราจะบูต๊ อ่ แต่วชิ าเลข ผมได้ 70-80 แล้วมันมีโควตาธรรมศาสตร์พอดี ก็เลยเอาเลย นีก่ ค็ อื สเตปหนึง่ แล้วทีท่ �าให้เราชีวติ ดีขึ้น พอเรามีแฟนตอนท�างาน เราก็อยากมั่นคง คือเวลาผมคบกับใคร ผมอยากแต่งงานนะ อยากจะ สร้างความมั่นคง มีอะไรให้เขาแฮปปี้ เหมือนผม รับผิดชอบในความเป็นผูช้ าย ถ้าไม่มตี งั ค์ผมไม่กล้า นัดเขาไปกินข้าวเลยนะ เวลาไปกินข้าวผมรูส้ กึ ว่า มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องเลี้ยงข้าว ไม่รู้เป็น เพราะว่าเราโตมาอย่างนี้หรือเปล่า อย่างช่วง 3-4 ปีกอ่ นทีผ่ มมีแฟน ผมรูส้ กึ ว่าผมอยากแต่งงาน ผมอยากมั่นคง ผมอยากมีอะไรให้เขา พอดีเขา อายุเยอะกว่าด้วย เราก็เลยท�างานหนัก เหมือน


20

“ในการใช้ชีวิต ผมจะท�าทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ถ้าท�าไม่ได้ค่อยปรับลด แบบนี้คือตัวผม ถ้าเราเป็นนักร้องอยู่ ความคาดหวังจากคนรอบข้างก็คือโจทย์ของชีวิตผม ถ้าผมเป็นนักธุรกิจ best solution ของผมก็คือลูกค้าแฮปปี้ ดีลเลอร์แฮปปี้ ตัวผมก็แฮปปี้” ตอนนัน้ อายุ 22-23 แต่กลายเป็น ว่ า คนเข้ า ใจว่ า เรา 25-26 แล้ ว มั น ก็ เ ลยท� า ให้ ม าถึ ง ตรงนี้ ไ ด้ เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ สมหวั ง นะ ก็ จ บกั น ไป แต่ ว ่ า แรงขับเคลือ่ นด้วยความรักก็ท�าให้ เรามาถึงตรงนีไ้ ด้ ส่วนลูกก็อยากมี นะ (หั ว เราะ) อยากมี อ ยู ่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ ว ่ า คงต้ อ งพร้ อ มแบบ ประมาณหนึ่ ง ต้ อ งมี เ งิ น ก้ อ น คือด้วยความที่บ้านผมต้องดูแล พนักงาน 300 กว่าคน บางทีเห็น เขาตีกนั ตบกัน เพราะเรือ่ งไม่มเี งิน เลี้ยงลูก ลูกร้องไห้ พ่อก็จะสอนว่า ถ้าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมก็อย่ามีนะ มันล�าบากนะ เราก็จะมองเห็น ภาพนี้มาตลอด แล้วภาพที่เรา วาดไว้ เป้าที่เราวาดไว้มันก็สูง ประมาณหนึ่ง เราก็อยากให้มัน พร้อมกว่านี้ ทุกวันนี้แบ่งเวลาอย่างไร เพราะ เหมือนจะท�างานหลายอย่าง เรื่อ งงานนี่ ผ มทุ ่ ม เต็ ม ที่ เ ลย แต่เวลานอนผมก็นอนนะ นอนบน รถตู้ คือได้วิชานี้มาจากการเป็น นักร้องเลย เหมือนสมัยนั้นผมยัง เรียนอยูป่ ี 3 ผมก็เริม่ ทัวร์คอนเสิรต์ แล้ว ตอนนั้น textbook เล่มหนา มาก ผมก็อา่ นจนจบ อ่านบนรถตู้ นี่แ หละ นั่ ง รถตั้ ง แต่ ก รุ ง เทพฯ ขึน้ ไปเชียงใหม่ แล้วก็นงั่ เครือ่ งบิน กลับ แล้วก็นั่งจากกรุงเทพฯ ไป หาดใหญ่ แล้วก็นงั่ เครือ่ งบินกลับ แล้วก็นั่งจากกรุงเทพฯ ไปจบที่ หนองคาย แล้วก็นงั่ เครือ่ งบินกลับ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่ผม ก็อา่ นหนังสือไปด้วย ผมก็เลยรูส้ กึ ว่าเราเริม่ มีวชิ าแล้วในการแบ่งเวลา ได้แล้ว ท�าให้เรารู้ว่าจริงๆ แล้ว ชีวิตนักร้องไม่ได้ยุ่งเลยนะ แต่ บางคนชอบคิดว่าท�างานแบบนี้ จะต้องพักผ่อนไม่เพียงพอ ผมขอ นอนแบบเน้นๆ 6 ชั่วโมงพอแล้ว ส่วนที่เหลือผมลุยหมด ทุกวันนี้ ผมก็เอาเวลาที่ต้องอ่านหนังสือ มาท�าธุรกิจแทน ไม่ตอ้ งไปคิดเยอะ ผมลุยอย่างเดียว เพราะว่าอย่างที่ บอก โอกาสตรงนี้มันมายาก อยู ่ ว งการบั น เทิ ง มานาน มองวงการบั น เทิ ง อย่ า งไรบ้ า ง มั น เป็ น วงการมายาสร้ า งภาพ อย่างที่คนเขาพูดกันไหม จริงๆ มันก็ต้องมีอยู่แล้วเรือ่ งพวกนี้ แต่ว่ามัน อยู่ที่ความรับผิดชอบของคนที่อยู่ตรงนี้มากกว่า ถามว่าท�าไมต้องท�าให้ภาพมันดี ท�าไมต้องพูดครับ พูดค่ะอะไรอย่างนีต้ ลอด มันเป็นเพราะว่าเราเป็น เหมือนโทรโข่งน่ะ บางทีเราอยูใ่ นทีส่ ว่าง เราอาจจะ เป็นของเรายังไงก็ได้ เราชอบท�าตัวเก๋า ท�าตัวห้าวๆ ไม่คอ่ ยแคร์ใคร โอเค คน 70 ล้านคน มี 5 ล้านคน ชอบคุณแน่ๆ มันอยู่ที่เราเลือกนะ ผมไม่ได้ว่า ใครถูกใครผิดนะ สมมติ 70 ล้านคน เป็นคนห้าวๆ

เหมือนคุณ เปรีย้ วๆ เป็นคนแรงๆ 5 ล้านคนชอบคุณ แน่นอน แต่คณ ุ ต้องคิดด้วยว่าอีก 65 ล้านคน เขาจะ รู้สึกยังไง ถ้าคุณแฮปปี้กับ 5 ล้านคน ก็ไม่แปลก เพราะฉะนั้น ผมจะคิดตรงนี้ แต่ที่ผมเล่าตรงนี้ มันเป็นเพราะคติพจน์อนั นึงทีผ่ มยึดด้วยมัง้ ผมจ�า ภาษาอังกฤษแบบถูกแกรมมาร์ไม่ได้นะ แต่มัน ประมาณว่า ‘Put your feet down into the audience’s shoes.’ ถ้าแปลโง่ๆ เลยคือ เอาเท้าของคุณไปใส่ ในรองเท้าของคนดูสิ หรือถ้าภาษาไทยก็คอื เอาใจเขา มาใส่ใจเรา ผมจะยึดตรงนีต้ ลอด เวลาผมจะพูด อะไรบนเวที ผมจะคิดแล้วว่าคนดูมองเราแล้ว จะรู้สึกยังไง เราเต้นท่าส่ายสะโพกแรงๆ อย่างนี้

มันจะดีหรือเปล่า แต่เราก็จะพยายามท�าทุกอย่าง ให้ดีที่สุด มันก็เลยกลายเป็นตรงนี้ 8 ปีของผม ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมไม่มเี รือ่ งเสือ่ มเสีย เพราะ ผมแคร์คนรอบข้าง ผมคงรับไม่ได้ที่ตัวเองไปมี เรือ่ งนัวเนียสาว บางทีมคี นมาจีบ มาคุย LINE ด้วย ผมก็จะคิดแล้ว ไม่กล้านะ แบบ... ทีร่ กั จ๋า ว่างไหม มาหาทีห่ อ้ งสิ ไม่มนี ะ ผมท�าไม่ได้นะ มันต้องสนิท กันจริงๆ อะแล้วค่อยว่ากัน ถ้ามาอย่างนีผ้ มไม่ได้ ไม่เอา เพราะว่าเด็กๆ ยังฝากความฝันอยูท่ ผี่ มอยู่ ผมต้องดูแลตรงนี้ แต่ถ้าคบเป็นแฟนจริงจังผมก็ เปิดเผยนะ คือผมไม่ชอบนะทีพ่ อมีแฟนแล้วปิดบัง หรือต้องมาเดินห่างๆ กัน ห้ามจูงมือ คือโอเค

แฟนคลับส�าคัญจริง แต่คนรัก ของเราคือคนที่ต้องอยู่กับเราอีก 30-40 ปี จนเราตายนะ บางทีเรา ต้ อ งแบ่ ง น�้า หนัก ต้ อ งกึ่ง กลาง แต่ไม่ถงึ ขัน้ แบบเดินเซ็นทรัลเวิลด์ หอมแก้ม มันก็ไม่ขนาดนั้น เพียง แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น อยากให้สรุปความเป็นตัวเองให้ หน่อย คิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร ผมเป็ น คนที่ ท� า อะไรก็ ต ้ อ ง ท�าให้ดที สี่ ดุ คือมันอาจจะเชยนะ ค�าว่าท�าวันนี้ให้ดีที่สุด แต่ผมจะ ไม่แปลกับตัวเองแบบนัน้ ผมจะใช้ ค�าว่า best solution ผมเรียนจบ เอก Operation Management มา หัวใจของมันคือการแก้อย่างทีผ่ ม ท�างานทีว่ ฒ ุ ศิ กั ดิท์ ผี่ มเล่าไป คือเรา จะเห็นเป็นภาพโครงสร้างเลยว่า ต้องแก้อะไร ผมจะใช้ best solution ในการใช้ชีวิต ผมจะท�าทุกอย่าง ให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ ถ้าท�าไม่ได้ ค่อยปรับลด แบบนี้คือตัวผม ถ้า เราเป็นนักร้องอยู่ ความคาดหวัง จากคนรอบข้ า งก็ คื อ โจทย์ ข อง ชีวิตผม ถ้าผมเป็นนักธุรกิจ best solution ของผมก็คือลูกค้าแฮปปี้ ดีลเลอร์แฮปปี้ ตัวผมก็แฮปปี้ คือ ทุกอย่างที่มันดีที่สุดที่จะตอบได้ มากกว่า เพราะฉะนัน้ มันก็เลยเป็น อย่างนี้ เวลาคุณเห็นผมจัดรายการ ผมก็จะใส่เต็ม ถ้าเกิดว่าแรงหมด ก็ดื่มเครื่องดื่มชูก�าลังเอา แต่ว่า ไม่เกินสองขวดนะ อันตราย (หัวเราะ) ผมก็จะท�าอย่างนี้ เพราะว่าเรา แบกความรับผิดชอบของโปรดักชัน ของเจ้าของรายการ ของทุกอย่าง ผมเป็นคนอย่างนี้ คือมาเหอะ แต่ว่าจะท�าให้มันดีที่สุดเท่าที่จะ ท�าได้ ถ้าไม่ได้ค่อยปรับลดดีกว่า มี สิ่ ง ที่ คิ ด ไว้ แ ต่ ว ่ า ยั ง ท� า ไม่ ไ ด้ บ้างไหม มีอีกอย่างที่ผมอยากท�า คือ เป็นครูครับ ถ้าชีวิตผมนิ่งแล้วผม อยากไปเป็นครู อย่างที่เล่าให้ฟัง ไปแล้วว่าผมเก่งเลขมาก ผมเข้าใจ ทุกอย่าง ผมเห็นทุกอย่างเลยนะ อย่างทุกวันนี้ตรรกศาสตร์ผมยัง ตอบได้อยู่เลย แต่ทุกอย่างผม ไม่ได้จ�านะ ผมเข้าใจ ซึง่ ผมอยากเอาความเข้าใจ ตรงนี้กระจายไปให้เด็กๆ แต่ไม่เอาแบบกวดวิชา นะ เอาแบบว่ า เป็ น โรงเรีย นต่ า งจัง หวัด เล็ ก ๆ ให้คณ ุ ภาพชีวติ เขาดีขนึ้ ก็พอแล้ว เพราะว่าเด็กไทย มีปญ ั หากับวิชาเลข บางคนเหมือนชีวติ ต้องสะดุด เพราะไม่เก่งเลข ซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ ถ้าเราได้สอนเด็กนักเรียนสักคลาสหนึ่ง 50 คน 5 ห้อง 6 ห้อง ก็ 300 คนแล้ว ถ้าชีวิตเขาดีขึ้นได้ เพราะเขาเก่งเลข ผมก็พร้อมนะ แต่ว่าตัวเราก็คง ไม่ ต ้ อ งถึ ง กั บ กั ด ก้ อ นเกลื อ กิ น นะ เราก็ ต ้ อ ง ท�างานหลักของเราไปก่อน


GBDFCPPLDPNQPMLBEPUCPPL  EBZQPFUTDPN  QPMLBEPUCPPLOFU

íĀéòŚðúôéìè ďêíéöĀèãĄđ æĄēÐòćÖčÚô

250.-

Available now! æĄēòśāèèāñüăèæòŞæćÐùāÑāČôÿòśāèúèĀÖùĆüÙĀĔèèĘāæĀēöêòÿċæ÷ úòĆüùĀÖē ÚĆüĔ čãñäòÖĎèòāÓāíăċ÷øčæòäŚü NFNCFS!EBZQPFUTDPN


22

GADGET

Panasonic Lumix GM1

APPLICATION

กล้องถ่ายรูประดับโปรส่วนใหญ่มกั จะมาพร้อมกับขนาดทีบ่ กิ๊ เบิม้ และน�้าหนักทีเ่ ยอะเกินตัว แต่สา� หรับ Panasonic Lumix GM1 คงต้องยกให้กบั ความจิว๋ แต่แจ๋วของมัน เพราะนีค่ อื กล้องชนิด ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ที่มีขนาดกะทัดรัด น�้าหนักเพียงแค่ 204 กรัม เซ็นเซอร์ Digital Live MOS ทีม่ คี วามละเอียดถึง 16 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกภาพได้อย่างละเอียด และมีความไวต่อแสงสูง ลดสัญญาณรบกวน ท�าให้ภาพมีความคมชัด เรียบเนียนสวยแม้ในที่แสงน้อย บอดี้ออกแบบมา ในรูปทรงคลาสสิก มีให้เลือกระหว่างสีขาว และสีดา� โดยใช้แมกนีเซียมอัลลอยเป็นส่วนประกอบ พร้อมจอภาพแบบทัชสกรีนขนาด 3 นิ้ว และแฟลชในตัว รายละเอียดเพิ่มเติมของ Panasonic Lumix GM1 เข้าไปดูได้ที่ www.panasonic.com (ราคาประมาณ 19,500 บาท)

MOVIE

EXHIBITION

Foster + Partner : The Art of Architecture

เกือบ 5 ทศวรรษแล้วทีฟ่ อสเตอร์แอนด์พาร์ตเนอร์ได้สร้างสถาปัตยกรรมระดับโลกโดยยึดวิธกี ารออกแบบ เชิงบูรณาการตามแนวทางความยั่งยืนในอนาคต นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ตเนอร์ : ศิลปะแห่ง สถาปัตยกรรม’ จะพาคุณไปชมผลงานการออกแบบของบริษทั ทีห่ ลากหลาย รวมถึงจ�าลองกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่การนัดพบพูดคุยกับลูกค้าในเบื้องต้น ไปจนถึงการวิเคราะห์ประเมินอาคารที่สร้างเสร็จแล้วผ่าน ภาพสเกตช์ ทั้ง สะพานมีโ ยในฝรั่งเศส ตึก ไรช์ ส ตากในกรุง เบอร์ ลิน และอาคารส� า นัก งาน Swiss Re ในกรุงลอนดอน และอีกหลายๆ แห่ง ติดตามชมได้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มิถุนายน 2557 (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-22146630-8 หรือ www.bacc.or.th

Rob the Mob

“หนังแนวแก๊งสเตอร์ ที่ดูสนุกใช้ได้ ว่าด้วยเรื่อง ของคู ่ รั ก หนุ ่ ม สาวคู ่ ห นึ่ ง ทีฝ่ า่ ยชายเป็นโจรกระจอก ฝ่ า ยหญิ ง ก็ แ สบพอกั น ทั้งสองริอ่านวางแผนปล้น แก๊ ง มาเฟี ย อิ ต าเลี ย นใน นิวยอร์กหลายครัง้ จนกระทัง่ การปล้นครั้งหนึ่งที่ดันไป สั่นคลอนวงการมาเฟียทั้ง นิวยอร์กเข้า ความน่าสนใจ ของ Rob the Mob คือ พล็อตของหนังเรือ่ งนีม้ าจาก เรื่ อ งจริ ง และส่ ว นที่ ผ ม ชอบมากที่สุดคือ แง่มุม ของความรักที่ท�าให้หนัง เรือ่ งนีเ้ จือด้วยความโรแมนติก ทีก่ า� ลังดี ไม่มากไปน้อยไป ส่ ว นใครที่ ช อบหนั ง แบบ บรรยากาศมาเฟียนิวยอร์ก อยู ่ แ ล้ ว ผมแนะน� า เลย โดยเฉพาะการแสดงของ แอนดี้ การ์ เ ซี ย ในบท เจ้าพ่อตัวเอ้ทรี่ กั ครอบครัว เ ห นื อ สิ่ ง อื่ น ใ ด ที่ เ ข า ถ่ า ยทอดออกมาได้ ดี จริงๆ” เลื อ กให้ โ ดย : ‘ปิ๊ง’ - อดิสรณ์ ต รี สิ ริ เ ก ษ ม ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์

MAGAZINE

a day

นิตยสาร a day ฉบับนี้หยิบยกเรื่อง ‘LINE’ แอพพลิเคชันยอดฮิตที่ครองใจคนไทยกว่า 24 ล้านคน และคนทั่วโลก กับเรื่องราว เบือ้ งลึกเบือ้ งหลังของความคิดในการสร้างแอพพลิเคชันตัวนี้ ทีอ่ ยากจะสร้างให้เป็นบริการโซเชียลเน็ตเวิรก์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าเดิม และหวังว่าจะเป็นตัวกระชับความสัมพันธ์ของคนให้ใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ ผ่านคาแร็กเตอร์นา่ รักๆ ของเหล่าสติก๊ เกอร์ทเี่ ป็นกลยุทธ์สา� คัญ ที่ท�าให้ใครหลายคนหันมาใช้แอพพลิเคชันนี้ ซึ่งสติ๊กเกอร์แต่ละตัวต่างเป็นตัวแทนของทุกคนในสังคมได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องราว ของรายได้ กลยุทธ์การตลาดในฝั่งอเมริกา ฯลฯ เมื่อคุณอ่านจบแล้วจะรู้ว่า LINE ไม่ใช่แอพพลิเคชันธรรมดาๆ แน่นอน

French Girls

แอพพลิ เ คชั น สุ ด ฮา ทีว่ ่าด้วยเรือ่ งของการเซลฟี และการวาดภาพ วิธีใ ช้ ก็ ไม่ยงุ่ ยาก แค่ถา่ ยภาพเซลฟี ข อ ง ตั ว เ อ ง ใ ห ้ โ ด น ใ จ ก่อนจะอัพโหลดผ่านแอพฯ แล้วรอเวลาสักครู่ จากนั้น ไม่นานก็จะมีคนมาบรรจง วาดภาพของเราตาม จิ น ตนาการของพวกเขา ถ้าถูกใจก็แค่กดไลค์เบาๆ แต่ถ้าไม่ ก็แค่รอคนอื่นๆ มาวาดให้ใหม่ บางภาพทีไ่ ด้ อาจไกลห่างจากความเป็นจริง ขณะทีบ่ างภาพก็เหมือนเป๊ะ ไม่ตา่ งจากรูปถ่าย แต่ทเี่ ด็ด กว่ า นั้ น คื อ บางภาพอาจ เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย ค ว า ม คิ ด สร้างสรรค์ที่คุณคาดไม่ถึง ส่ ว นใครอยากโชว์ ฝ ี มื อ การวาดภาพบ้างก็ลองจิ้ม ที่ไอคอนดินสอ แล้วเลือก ภาพถ่ายเซลฟีของคนทีค่ ณ ุ อยากวาดให้ ไม่แน่วา่ คุณอาจ กลายเป็นจิตรกรอันดับหนึง่ ของแอพฯ นี้ในเวลาเพียง ข้ามคืน ดาวน์โหลดฟรีได้ ในระบบปฏิ บั ติ ก าร iOS เท่านั้น

BOOK

กดเครื่องคิดเลขท�ำไม? ในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่ำ

ใครๆ ก็เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ได้ แค่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ เพราะผู้เขียน ดอกเตอร์ อาร์เธอร์ เบนจามิน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘พ่อมดคณิตศาสตร์อนั ดับหนึง่ ของอเมริกา’ จะมาเผยเคล็ดลับของคณิตคิดในใจทีจ่ ะท�าให้คณ ุ คิดค�านวณเลขได้ไวราวกับก�าลังแสดงมายากล ทัง้ บวก ลบ คูณ หาร หรือยกก�าลัง โดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษทดหรือกดเครือ่ งคิดเลขแม้แต่ครัง้ เดียว ไม่วา่ คุณจะเป็นใครก็ตาม คุณสามารถหาค�าตอบของ 47 x 11 ภายใน 1 วินาที รูค้ า� ตอบของ 852 ภายใน 2 นาที รูค้ า� ตอบของ 4579 ÷ 6 ภายใน 5 วินาที ด้วยเทคนิคทีอ่ ดั แน่นอยูใ่ นหนังสือเล่มนี้ รับรองว่าคณิตศาสตร์จะกลายเป็นเพือ่ นซี้ ที่คุณหลงรักแน่นอน ไม่ควรพลาดเด็ดขาด แล้วจะรู้ว่าหนังสือบางเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล


23

SWEET

Charlie Brown Cafe

จากการ์ตนู สามช่องเรือ่ ง พีนตั ส์ ทีส่ ร้างต�านานมาอย่างยาวนานตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1950 โดยผูว้ าด ชาร์ลส์ เอ็ม. ชูลซ์ กลายมาเป็นคาเฟ่ของหวานสุดน่ารัก สาขาแรกในประเทศไทย นอกจากจะได้พบกับ ชาร์ลี บราวน์ สนูปปี้ และผองเพือ่ นแล้ว คาเฟ่แห่งนีย้ งั เต็มไปด้วยเมนูเด็ดทีช่ วนลิม้ ลอง ทัง้ ของหวาน ของทานเล่น เบเกอรี เครือ่ งดืม่ ชาและกาแฟหอมกรุน่ เพือ่ คนรักของหวานโดยเฉพาะ เช่น ครอสตินี ขนมปังฝรัง่ เศสโรยหน้าแฮมชีสหรือเห็ด, ซิกเนเจอร์เค้ก รูปตัวการ์ตนู พีนตั ส์หลากหลายรส และขาดไม่ได้คอื สนูปปี้ เจลาโต้ ไอศกรีมรูปสนูปปีร้ สเกาลัด ทีเ่ สิรฟ์ พร้อมแพนเค้กร้อนๆ ทีม่ ใี ห้ลองเฉพาะสาขาในประเทศไทย เท่านั้น พบกับ Charlie Brown Cafe ได้ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา หรือติดตามความเคลื่อนไหวที่ www.facebook.com/CharlieBrownCafeThai

รวม 100 บทสัมภาษณ์คัดสรร เข้มข้น ที่เคยตีพิมพ์ ในนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุม ทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลัก ประจำ า เล่ ม ของ a day BULLETIN ที่ ต รงไปตรงมา ทัง้ คำาถามและคำาตอบ พร้อมต่อยอดการตัง้ คำาถามให้กบั สังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลื อ กอ่ า นแบบเต็ ม อิ่ ม แล้ ว วั น นี้ In Talk, We Trust เพราะเราเชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

THE INFLUENCER

CONCERT

Dirty Dancing

“ส�าหรับบรรดาขาแดนซ์ เราอยากบอกว่าห้ามพลาดคอนเสิร์ตนี้โดยเด็ดขาด เพราะเป็นคอนเสิร์ตครั้งส�าคัญที่จัดขึ้น ส�าหรับคนชอบโยกย้ายโดยเฉพาะ ซึง่ ศิลปินทีจ่ ะมาอัพจังหวะสนุกๆ บนเวทีกม็ ที งั้ เจ็ตเซ็ตเตอร์, แทตทูคลั เลอร์, ก้านคอคลับ รวมไปถึง ‘เจ’ - มณฑล จิรา ที่จะมาท�าหน้าที่ดีเจในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งแต่ละคนจะมาในรูปแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน แต่รบั รองได้วา่ เต้นยับจนไส้ลงไปกองกับพืน้ แน่นอน เตรียมลีลาขาแดนซ์ของคุณไว้ให้ดี ส่วนสาวๆ ก็ไม่ควรใส่สน้ สูงมาเด็ดขาด เพราะชือ่ ก็บอกอยูแ่ ล้วว่า Dirty Dancing เพราะฉะนัน้ ขอร้องว่าอย่าห่วงสวย แล้วเจอกันในงานค่ะ” Dirty Dancing จะจัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ BCC Hall เซ็นทรัล ลาดพร้าว บัตรราคาเดียว 1,200 บาท ซือ้ บัตรล่วงหน้าลดเหลือ 800 บาท (จ�านวนจ�ากัด) ส�ารองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com เลือกให้โดย : ‘ไอด้า’ - ไอรดา ศิริวุฒิ นักแสดง นางแบบ และดีเจ คลื่น GET 102.5

VINYL

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

SHOP

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER

TAZE Store Boyd Kosiyabong Vinyl Collection

ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามกับโครงการ 20th Anniversary of Bakery Music ของร้านแผ่นเสียงชื่อดัง BangkokHiFi ด้วยการรีมาสเตอร์แผ่นเสียงของวงโมเดิร์นด็อก อัลบั้ม เสริมสุขภาพ และกรูฟไรเดอร์ส อัลบั้ม Discovery ซึ่งหลังจากเปิดให้จองเพียงไม่นาน สินค้าก็หมดลงอย่างรวดเร็ว (จนเราเองก็เกือบจะจับจอง เป็นเจ้าของแทบไม่ทนั ) และโปรเจ็กต์ลา่ สุดของร้านแผ่นเสียงนีก้ ค็ อื การออกอัลบัม้ บ็อกซ์เซตของเจ้าพ่อเพลงรัก บอย โกสิยพงษ์ ประกอบไปด้วย อัลบั้ม Rhythm & Boyd, Simplififfiied และ Million Ways to Love Part 1 ซึ่งทั้งสามชุดนี้ได้น�ามาบันทึกลงบนแผ่นไวนีลความหนา 180 แกรม ให้เสียงต้นฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้การดูแลของ Abbey Road Studio ทีส่ หราชอาณาจักร มีจา� นวนจ�ากัดเพียง 1,000 ชุดเท่านัน้ สัง่ จองได้แล้ว วันนี้ที่ www.facebook.com/pages/BangkokHiFi (ราคาประมาณ 5,500 บาท)

GIVE

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงรำย

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ท่าน ว. วชิรเมธี, อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ และหน่วยงาน ราชการในจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (กชร.) โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงราย ชื่อบัญชี ‘กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย’ ทั้งหมด 5 หมายเลขบัญชี ดังนี้ 020035894213, 020035893916, 020035893500, 020035894386 และ 020035894506 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-7080-7779, 08-1919-8980 และ 08-5034-4471

ร้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริม สร้างความปลอดภัยส�าหรับคนรัก บิก๊ ไบค์แห่งนี้ ไม่ได้จา� กัดไว้แค่เพียง ข้าวของส�าหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์ เท่านั้น เพราะในร้านยังมีสินค้า เท่ๆ ที่เลือกสรรมาอย่างดีในราคา ไม่แพง อย่างเช่น แจ็กเก็ตของ ฮาร์ เ ลย์ -เดวิดสัน รองเท้ า ผ้ า ใบ โอนิซึกะ รองเท้าบู๊ต Irish Setter ที่ ห ายาก หรื อ รองเท้ า บู ๊ ต ของ Converse เป็นต้น โดยมีให้เลือก หยิบจับทั้งของมือหนึ่ง และของ มือสอง โดยทางร้านมีระบบ trade ซึ่งคุณสามารถน�าสินค้าที่ซื้อจาก ทางร้านไปแล้วกลับมาเทิรน์ เพือ่ ซือ้ สินค้าชิ้นใหม่โดยเพิ่มเงินอีกแค่ นิดเดียว ลองแวะเวียนไปเยีย่ มชม กันได้ที่ร้าน TAZE ในโครงการ De For-Rest ปากซอยนางลิ้นจี่ ซอย 4 รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม www.tazestore.com หรื อ ทาง อินสตาแกรม @tazestore

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ หลากหลายในสังคมอุดมปัญหาเพื่อค้นหา ปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


24

เสื้อคอปก จาก Burton Menswear London

กางเกงยีนส์ขายาว จาก 5cm

เสื้อแขนยาว จาก Vivienne Westwood

ผ้าเช็ดหน้า จาก 5cm

หมวกแก๊ป จาก H&M

IN HIS CLOSET

เสื้อยืดคอกลม จาก Burton Menswear London

ถุงเท้า จาก Burton Menswear London

เอาใจสาวๆ กันไปเยอะแล้ว สัปดาห์นี้เราขอหันมาเอาใจหนุ่มๆ กันบ้าง กับคอลเล็กชันสไตล์สตรีท ให้คุณได้ผสมผสานเสื้อผ้าหลากหลาย อย่างลงตัวด้วยเสื้อยืดสีเรียบ กางเกงยีนส์สีซีด แจ็กเก็ตตัวเก่ง กระเป๋าเป้เท่ๆ สักใบ พร้อมกับรองเท้าหุ้มข้อคู่ใจ ที่จะทำาให้ การแต่งตัวของคุณสนุกกว่าทุกๆ วัน เข็มขัด จาก H&M

รองเท้าผ้าใบ จาก Converse

กระเป๋าสะพาย จาก JASPAL

WHERE Jack Spade ที่เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลเวิลด์ 5cm ที่สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลชิดลม Burton Menswear London ที่เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา Converse ที่สยามดิสคัฟเวอรี, ดิจิตอลเกตเวย์ และซีคอนสแควร์ H&M ที่สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, เทอร์มินอล 21 และเดอะมอลล์ บางกะปิ Vivienne Westwood ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ชิดลม Jaspal ที่ดิ เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว

รองเท้า จาก H&M

กระเป๋าหนังใส่นามบัตร จาก Jack Spade

กระเป๋าสะพาย จาก Jack Spade


LIFE WILL NEVER BE THE SAME เพราะชีวติ คือความเปลีย่ นแปลงและไม่เคยหยุดนิง่ มีเรือ่ งราวมากมายและหลากหลายซุกซ่อนอยู่รอบๆ ตัวเพื่อรอการค้นพบ เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของเรากับชีวิต แต่บางครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปจากเดิม พบกับ a day BULLETIN LIFE ทุกวันศุกร์ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และที่จุดแจกพลุกพล่านทั่วกรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง


26

THE SPACE

OUT OF THE BOX เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ออฟฟิศในความเคยชินของใครหลายคนอาจจะ หมายถึ ง ห้ อ งสี่ เ หลี่ ย มสี ข าวที่ ป ระกอบไปด้ ว ย โต๊ะท�างาน เครือ่ งใช้สา� นักงาน และแสงสว่างจาก หลอดไฟทีไ่ ร้อารมณ์ แต่ในความเป็นจริงคนท�างาน อาจต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากกว่านั้น เพือ่ ช่วยกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างอารมณ์ ดีๆ ให้ทา� งานได้อย่างลืน่ ไหล เช่นเดียวกับแนวคิด ของ คอนสแตนท์ เทดเดอร์ ผู้ก่อตั้ง ‘The Hive’ coworking space แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ทางเลือกใหม่ส�าหรับคนที่เบื่อบรรยากาศในการท�างานแบบเดิมๆ “ผมก่อตั้ง The Hive สาขาแรกในฮ่องกง เหตุผลเป็นเพราะครั้งแรกที่ผมไปฮ่องกง ผมนึก ไม่ออกเลยว่าจะเข้าไปนัง่ ท�างานทีไ่ หน เพราะในฐานะ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายย่อยทีไ่ ม่มอี อฟฟิศเป็นของ

ตัวเอง ผมคิดว่าควรจะมีสถานทีส่ กั แห่งทีจ่ ะท�าให้ ผูป้ ระกอบการสามารถเริม่ ธุรกิจของตัวเองได้โดย ไม่ต้องลงทุนเช่าออฟฟิศแพงๆ ซึ่ง The Hive ทั้ง 3 สาขาในฮ่องกงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และผมคิ ด ว่ า คนท� า งานในกรุ ง เทพฯ ก็ ค งคิ ด ไม่ต่างกัน” ไม่เพียงฉีกกฎเกณฑ์ของออฟฟิศรูปแบบเดิมๆ เท่านั้น แต่ The Hive ยังได้รับการออกแบบโดย เจมส์ วอเตอร์เวิรธ์ มัณฑนากรระดับโลกชาวอังกฤษ ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ง Alexander Waterworth Interiors ทีส่ ร้างสรรค์ผลงานมาแล้วมากมายทัง้ ในนิวยอร์ก ลอนดอน และอิตาลี แนวคิดในการออกแบบของ เจมส์ก็คือ เขาอยากให้สถานที่แห่งนี้มีความรู้สึก ผ่อนคลาย และไม่รสู้ กึ เหมือนถูกปิดกัน้ เพราะฉะนัน้ เราจึ ง ได้ เ ห็ น อาร์ ม แชร์ นุ ่ ม ๆ วางอยู ่ ใ นทุ ก มุ ม


27

รวมไปถึงหน้าต่างบานกว้างทีช่ ว่ ยเปิดรับแสงสว่าง จากธรรมชาติและทัศนียภาพภายนอกไปพร้อมๆ กัน ค�าว่า hive ตามความหมายในพจนานุกรมก็คอื รัง ผึ้ง ที่เ กิด จากการท�า งานหนัก ของผึ้ง ทุก ตัว ซึ่งช่วยกันหาน�้าหวานมาหล่อเลี้ยงประชากรผึ้ง ภายในรัง ซึง่ The Hive แห่งนีก้ ค็ งความหมายของ ค�าว่า hive ไว้ได้อย่างไม่ผดิ เพีย้ น เพราะนอกจาก จะเป็นออฟฟิศอเนกประสงค์สา� หรับผูป้ ระกอบการ รุน่ ใหม่แล้ว สถานทีแ่ ห่งนีย้ งั เป็นแหล่งดึงดูดผูค้ น ในสายงานสร้างสรรค์อีกมากมายด้วย “สมาชิกหลักๆ ของเราคือคนที่ท�างานใน สายงานสร้างสรรค์ ซึ่งเราคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะ ต้องการความร่วมมือกันมากกว่างานสายอื่นๆ ดังนั้น เราจึงพยายามออกแบบให้สถานที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยพื้นที่เปิดที่เหล่าสมาชิกสามารถเลือก ได้ ต ามใจชอบว่ า อยากจะนั่ ง ท� า งานตรงไหน เป็นโอกาสทีส่ มาชิกจะได้พบปะกับผู้คนทีท่ �างาน ในแวดวงเดียวกัน และอาจกลายเป็นความร่วมมือ ทางธุรกิจในที่สุด” ส�าหรับคนทีเ่ คยชินกับบรรยากาศการท�างาน แบบเดิมๆ เราคงไม่มีสิ่งใดมาโน้มน้าวให้คุณ เปลี่ยนความคิดได้ดีไปกว่าค�าพูดชวนคิดจาก เจ้าของสถานที่แห่งนี้ “ผมอยากชวนให้คณ ุ เข้ามาลองเดินดูสกั ครัง้ รั บ รองว่ า คุ ณ ต้ อ งอยากมานั่ ง ท� า งานที่ นี่ แ น่ ๆ ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจ ใหม่ๆ ของตัวเอง ที่นี่คือที่ของคุณ” สนใจเปิ ด ออฟฟิ ศ หรื อ สถานที่ ส วยๆ ให้เราไปเยีย่ มเยียน สามารถส่งอีเมลมาแนะน�า ได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com

INSPIRED BY SPACE

3 สิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะท�างาน - แล็ปท็อป กระดาษโน้ต และโทรศัพท์ เครือ่ งดืม่ ทีจ่ ะช่วยให้คณ ุ ท�างานได้อย่าง ราบรื่น - ชามิ้นต์ผสมน�้าผึ้ง มุมโปรดที่คุณอยากมานั่งท�างานใน The Hive - ชั้นลอย มีบรรยากาศเงียบๆ เหมาะกับ การท�างาน แต่ก็สามารถมองเห็นผู้คน ข้างล่างได้เช่นกัน ท�าให้ไม่รู้สึกว่าถูก ตัดขาดจากโลกภายนอกจนเกินไป กิจกรรมที่ก�าลังจะมีใน The Hive - Open Air Cinema ครั้งแรกจะฉายเรื่อง Star Wars Episode IV, Entrepreneur Talk, Photography Workshop, กิจกรรม Mixer ที่ จ ะชวนเหล่ า สมาชิ ก มาสั ง สรรค์ แ ละ แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน


ALL ABOUT BIZ

28

BIZ IDEA

BIZ LIFE

NEVER STOP LEARNING NEVER STOP GROWING ณธนพร เอื้อวันทนำคูณ

นักธุรกิจสาวเจ้าของ April’s Bakery ต้นต�ำรับพำยหมูแดงสูตรฮ่องกง เจ้ำแรกของไทย ผูเ้ ริม่ ต้นควำมฝันธุรกิจของตนเองโดยตัง้ ต้นจำกศูนย์ ผ่ำนวันเวลำทีต่ อ้ งหกล้ม ลุกขึน้ ยืน และก้ำวไปข้ำงหน้ำ จนมีวนั นีท้ เี่ รียกได้ ว่ำ ‘ประสบควำมส�ำเร็จ’

• เดิมทีคณ ุ พ่อคุณแม่ของเราท�าธุรกิจเกีย่ วกับอุปกรณ์กอ่ สร้างอยูท่ นี่ ครสวรรค์ ส่วนเราหลังจากเรียนจบก็ทา� งานเป็นแอร์โฮสเตสอยูท่ สี่ ายการบินแห่งหนึง่ หลังจากท�างานไปได้ 2 ปี ก็พยายามมองหาลู่ทางท�าธุรกิจ เริ่มจาก ร้านกาแฟ แล้วก็ขยับมาท�าเบเกอรี • ครั้งแรกที่เราท�าธุรกิจร้านกาแฟ จ�าได้ว่าขาดทุนตั้งแต่วันแรก แต่มันก็ ท�าให้เราได้เรียนรูอ้ ะไรหลายอย่าง เช่น เราควรท�าในสิง่ ทีเ่ รารูจ้ ริงๆ เพราะ ตอนนัน้ เราเปิดร้านกาแฟเพราะอยากมีรา้ นกาแฟ แต่ตวั เองเป็นคนไม่ดมื่ กาแฟ ร้านของเราก็เล็ก ในขณะที่คู่แข่งก็มีมาก มันก็ไม่มีวันสู้คู่แข่งได้ สุดท้ายก็ตอ้ งเลิกกิจการไป หลังจากนัน้ ก็ได้ทบทวนตนเองแล้วหันไปท�าธุรกิจ จากความถนัด นัน่ คือการท�าขนมทีเ่ ราชอบตัง้ แต่เด็กๆ และเป็นทีม่ าของ April’s Bakery • ความรูส้ กึ ของการเป็นพนักงานบริษทั กับการเป็นเจ้าของธุรกิจมันแตกต่าง กันมาก เราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งเรื่องธุรกิจ และพนักงาน ทีม่ าฝากชีวติ ไว้กบั เรา ปัญหาก็มมี ากมาย ยิง่ กับธุรกิจอาหาร เรือ่ งจุกจิก ก็จะมีเข้ามาตลอด แต่มันก็ทา� ให้เราได้ใช้ความคิด ได้ใช้สมองมากกว่า ตอนท�างานประจ�า ในอดีตอาจจะสบายกว่าก็จริง แต่ตอนนี้เรารู้สึกดี ที่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็นประโยชน์มากกว่า • ข้อดีของการท�าธุรกิจคือ หนึง่ ท�าให้เราได้เผชิญกับความท้าทายอยูเ่ รือ่ ยๆ พอท�าส�าเร็จขั้นที่หนึ่ง มันก็จะมีขั้นที่สอง สาม สี่ ตามมาให้เราได้ลองใช้ ความพยายามพิชิตเป้าหมายที่วางไว้ และสอง การท�าธุรกิจท�าให้เรา ได้เจอคนเยอะขึน้ ซึง่ การได้เจอคนใหม่ๆ มันก็ท�าให้เราได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา • บางครัง้ ความเชือ่ ใจก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งระมัดระวัง ในอดีตเราเคยเชือ่ ใจลูกน้อง ให้หวั หน้าโรงงานคุมเงินไปซือ้ ของทีต่ ลาด ผ่านไปเป็นปีถงึ ได้รวู้ า่ เขาโกง เราร่วมล้านบาท หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราก็รอบคอบและเข้มงวด มากขึ้น มีการเปลี่ยนวิธีเพื่อการบริหารที่โปร่งใส • แม้จะเรียนด้านการบริหารมา แต่ความรูส้ ว่ นใหญ่เกิดจากประสบการณ์ จริง เราไม่ได้ท�าธุรกิจในแบบคนจบการศึกษาระดับสูง แต่เรามักจะ

ใช้วิธกี ารดัง้ เดิมคล้ายรุน่ พ่อแม่ของเรา เรียนรูจ้ ากปัจจุบนั พัฒนาวิธกี าร ที่เหมาะสมจากสถานการณ์ที่เผชิญจริง • กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ เราลองผิดลองถูก เผชิญกับภาวะขาดทุนมาเกือบ 3 ปี ซึ่งถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไป ขาดทุนปีเดียวก็ควรจะเลิกแล้ว แต่เหตุผล ทีเ่ รายังสูต้ อ่ เพราะเสียงตอบรับจากลูกค้าทีย่ งั ท�าให้เรารูว้ า่ ผลิตภัณฑ์ของเรา น่าจะพอไปได้ ฉะนั้น ปัจจัยที่ท�าให้เราส�าเร็จทุกวันนี้คือความอดทน การฟังเสียงลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้ตรงกับความชอบ ของลูกค้า • ในการท�าธุรกิจด้านอาหาร หัวใจคือการควบคุมคุณภาพ และการฟัง เสียงตอบรับจากลูกค้า เพราะในยุคสมัยทีผ่ บู้ ริโภคใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ อยู่ ตลอดเวลา ถ้าเราท�าผิดพลาด ข่าวจะกระจายไปเร็วมาก จึงต้องระมัดระวัง เป็นพิเศษ อย่างเราก็จะดูฟดี แบ็กทางเฟซบุก๊ ทุกวัน ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดทีต่ อ้ ง ชี้แจง เราก็จะให้พนักงานโทรศัพท์ไปคุยพร้อมกับส่งขนมไปขอโทษ • ความส�าเร็จทุกวันนีท้ า� ให้เราเห็นคุณค่าของความอดทนและความพยายาม ในขณะเดียวกัน ความส�าเร็จก็ทา� ให้เรากลัวว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม คือวันที่เราเริ่มจากศูนย์ เพราะการท�าธุรกิจในปัจจุบันไม่มีอะไรแน่นอน คูแ่ ข่งมีมากมาย มันจึงเป็นแรงกระตุน้ ให้เราไม่หยุดนิง่ และท�าให้ผลิตภัณฑ์ ของเราดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ • ในอดีตเราเคยคุยกับเพือ่ นว่า ท�าแค่นกี้ พ็ อแล้ว แค่มรี ายได้ตามทีค่ ดิ ไว้กโ็ อเค เพือ่ นบอกว่า ไม่จริงหรอก ยังไงถ้าเราท�าได้ระดับหนึง่ แล้วมันก็ตอ้ งไปต่อ ซึง่ ทุกวันนีม้ นั ก็เป็นแบบนัน้ จริงๆ แต่เหตุผลไม่ใช่เพราะเรือ่ งเงิน มันเป็นเพราะ เราต้องพยายามท�าให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรายังคงอยู่ต่อไป • สิง่ ทีอ่ ยากฝากถึงคนมีฝนั อยากท�าธุรกิจของตนเอง คือ ถ้าคิดจะท�าอะไร ก็ให้รีบท�าเลย เพราะเมื่อโอกาสมาแต่เราไม่คว้าไว้ มันก็อาจหายไปโดย ไม่มวี นั กลับก็ได้ อีกอย่างคือ คุณต้องรูต้ งั้ แต่วนั นีเ้ ลยว่ามันไม่ใช่เรือ่ งง่าย คุณต้องสู้ อดทน และพยายาม เพราะบางคนเจอกับการขาดทุน 6 เดือน ก็เลิกแล้ว แต่ใครจะไปรู้ว่าเดือนที่ 8 หรือ 9 ธุรกิจของเราอาจจะรุ่งก็ได้ ถ้าเรายังพยายามพัฒนาสิ่งที่ทา� อยู่

Air France-KLM, FastTrack, Samsonite กระเป๋าเดินทางถือเป็นสิ่งแรกๆ ที่มัก สร้างปัญหาบ่อยครั้งให้กับเหล่าผู้โดยสาร และบรรดาสายการบิน ไม่วา่ จะเป็นปัญหา กระเป๋าเดินทางสลับกัน หรือปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ตอนเช็กอินทีส่ นามบิน อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้จะไม่ใช่เรื่องหนักใจอีกต่อไป เมื่อ Air France-KLM, FastTrack และ Samsonite ได้ร่วมมือกันคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทีม่ ชี อื่ ว่า ‘eTag and eTrac’ ทีจ่ ะท�าให้ปญ ั หา เรื่องกระเป๋าเดินทางกลายเป็นเรื่องเล็กๆ ไปเลย เพียงแค่คุณมีสมาร์ตโฟนอยู่ในมือ และมี อุ ป กรณ์ ส มาร์ ต แท็ ก ตั ว นี้ ติ ด ไว้ ที่ กระเป๋าเดินทางของคุณ เพียงเท่านี้คุณก็ สามารถตรวจสอบได้ว่ากระเป๋าเดินทาง ของคุณอยูท่ ใี่ ด ณ เวลานี้ โดยสมาร์ตแท็ก ตัวนีจ้ ะเชือ่ มต่อกับสมาร์ตโฟนผ่านเครือข่าย บลูทูธ ท�าหน้าที่คอยเตือนเจ้าของกระเป๋า หากมีสิ่งใดผิดพลาด นอกจากนี้อุปกรณ์ ชิ้นนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเช็กอินกระเป๋า ก่ อ นการเดิ น ทางของคุ ณ ได้ อี ก ด้ ว ย หมายความว่ า คุ ณ สามารถเช็ ก อิ น กระเป๋าเดินทางของคุณผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้ ก่อนที่จะเดินทางถึงสนามบินด้วยซ�า้ และ เมื่อไปถึงสนามบิน คุณก็เพียงแค่ไปที่ช่อง Fast Track เท่านั้น เทคโนโลยีชิ้นนี้จะ เริ่มทดลองใช้กับกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มแรก ในเดื อ นธั น วาคมปี นี้ แล้ ว เรามาคอย ติดตามผลกันว่าเครื่องมือนี้จะช่วยท�าให้ คุณเดินทางอย่างสบายหายห่วงได้หรือไม่ ใครสนใจอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมสามารถ เข้าไปได้ที่ www.fasttrackcompany.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK

The Power of LESS (ท�ำน้อยให้ ได้มำก)

ผู้เขียน : ลีโอ บาเบาตา ผู้แปล : วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ ส�ำนักพิมพ์ : วีเลิร์น รำคำ : 170 บาท

ในยุคโลกาภิวตั น์ทขี่ อ้ มูลถูกส่งต่อถึงกันภายใน เวลาอันน้อยนิด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราได้รับข้อมูล ทีม่ ากมายจนล้นมือ แม้วา่ จะมีเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยจัดการ หลายๆ สิ่ง และช่วยสร้างความสะดวกสบายให้เรา ได้ ม ากขึ้ น แล้ ว ก็ ต าม แต่ บ างอย่ า งก็ ต ้ อ งอาศั ย การคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเราเท่านั้น ลีโอ บาเบาตา บล็อกเกอร์ชื่อดังติดอันดับโลกผู้มีความเชื่อในหลัก ของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ได้ถ่ายทอดแนวคิด ของเขาออกมาในหนั ง สื อ The Power of LESS (ท�าน้อยให้ได้มาก) หนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่คมู่ อื สูตรส�าเร็จ ในการก้าวไปสูค่ วามส�าเร็จ หากแต่เป็นการบอกกล่าว ถึงวิธีการบริหารชีวิต ด้วยการสร้างข้อจ�ากัดในชีวิต ของตนเอง จดจ่อกับสิ่งส�าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย

และก�าจัดส่วนทีเ่ หลือซึง่ ไม่สา� คัญออกไปเพือ่ วางแผน ชี วิ ต ให้ คุ ณ เลื อ กท� า น้ อ ยๆ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ม ากๆ โดยหนังสือเล่มนีถ้ กู แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ ‘หลักการ’ ทีอ่ ธิบายเหตุผลว่าท�าไมท�าน้อยถึงได้มาก และอีกส่วนคือ ‘การน�าไปใช้ในชีวิตจริง’ ที่พูดถึง วิธกี ารจัดการชีวติ ทีค่ ณ ุ สามารถน�าไปปรับใช้ได้ทนั ที ซึง่ ความส�าเร็จทางด้านการงานหลายๆ ด้านของลีโอ นัน้ มาพร้อมๆ กับชีวติ ครอบครัวทีเ่ ขาต้องเลีย้ งดูลกู ถึง 6 คน ในเวลาเดียวกัน ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เคล็ ด ลั บ นี้ ส ามารถท� า ให้ ค นเรามี ชี วิ ต ที่ ง ่ า ยขึ้ น เพียงใด เพราะบางครั้งการท�ามากไม่ได้หมายถึง ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นเสมอไป

“YOU WON’T GET ANYTHING UNLESS YOU HAVE THE VISION TO IMAGINE IT.” John Lennon Singer, Songwritter


30

HEALTH HEALTH TIPS

3 LIES YOU PROBABLY BELIEVE Q : จริ ง หรื อ ไม่ ที่ ยิ่ ง ออกก�า ลั ง กายมากยิ่ ง ดี A : ไม่จริง เพราะล่าสุดมีผลการ-

ศึกษาจากวารสาร British Journal Heart ระบุว่า การออกก�าลังกาย ทีห่ นักหน่วงเกินไปอาจท�าให้เสีย่ ง เสียชีวติ มากขึน้ โดยเฉพาะกับคนที่ มีปัญหาโรคหัวใจ กล่าวคือจาก การศึกษาคนไข้โรคหัวใจจ�านวน 1,038 คน เป็นเวลา 10 ปี พบว่า คนที่ อ อกก� า ลั ง กายทุ ก วั น มี ความเสี่ ย งที่ จ ะเสี ย ชี วิ ต เพราะ หัวใจวายมากถึง 2 เท่า เมือ่ เทียบกับ คนที่ออกก�าลังกายเพียง 2-4 วัน ต่อสัปดาห์ ในขณะที่การศึกษา อีกชิ้นระบุว่า การวิ่งมาราธอน เป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยง ให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติ มากขึ้น ที่มา : http://online.wsj.com

บรรดาคนรั ก สุ ข ภาพทั้ ง หลายอาจเคยได้ อ ่ า นบทความเกี่ ย วกั บ อาหาร และการดูแลร่างกายจากแหล่งต่างๆ กันมามากมาย แต่เชื่อหรือไม่ว่าเคล็ดลับ บางอย่างกลับมีการพิสจู น์ออกมาแล้วว่าเป็นเพียงความเชือ่ ผิดๆ หน�าซ�า้ อาจเป็น พฤติกรรมทีส่ ง่ ผลร้ายต่อสุขภาพอีกด้วย วันนีเ้ ราจึงขอพาคุณมาร่วมไขความจริง เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากข้อมูลที่เราคัดสรรมาบอกต่อ ดังต่อไปนี้

103.2%

• ไม่ควรทานอาหารเย็นหลัง 1 ทุม่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่จริง เสมอไป เพราะมีการศึกษาพบว่า ไม่มกี ฎเกณฑ์เรือ่ งเวลา ที่เหมาะสมในการทานอาหารเย็นซึ่งใช้ได้กับทุกคน แต่อย่างใด เพราะแต่ละคนล้วนตื่นนอน เข้านอน และทานอาหารมือ้ ต่างๆ ในเวลาทีต่ า่ งกัน นอกจากนี้ ร่างกายและระบบเผาผลาญของแต่ละคนก็มลี กั ษณะ ที่แตกต่างกัน เราจึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ของ ร่างกายเราในการก�าหนดเวลาทานอาหารมากกว่า การอ้างอิงจากปัจจัยภายนอก เช่น เรื่องเวลา • คาร์โบไฮเดรตและไขมันท�าให้อว้ น ต�าราลดความอ้วนจ�านวนมากมักแนะน�าให้ผู้อ่านงดทานอาหาร ประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน แต่อย่างไรก็ตาม ยั ง มี ผ ลการวิ จั ย ระบุ ว ่ า ถ้ า บุ ค คลใดไม่ บ ริ โ ภค คาร์โบไฮเดรตและไขมันเลย ระบบในร่างกายก็จะ ท�างานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะเพียงแค่ สมองและระบบประสาทของมนุษย์ยังประกอบด้วย ไขมันถึง 60% และต้องการคาร์โบไฮเดรตเพือ่ หล่อเลีย้ ง บ�ารุงถึง 130 กรัมต่อวัน ฉะนั้น เราจึงขาดสารอาหาร จ�าพวกนี้ไม่ได้ • เราควรทานอาหารให้เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือด แม้ ท ฤษฎี อ าหารกั บ กรุ ๊ ป เลื อ ดจะได้ รั บ ความนิ ย ม เป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีผ่านมา แต่นักโภชนาการ ส่ ว นใหญ่ ก ลับ ไม่ เ ชื่อ ตามทฤษฎีนี้ เนื่อ งจากไม่ มี ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใดที่รับรองทฤษฎี ดังกล่าว เพราะการที่ทฤษฎีต่างๆ เกิดขึ้นมักมาจาก การศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโรคภัย ไข้ เ จ็บ กับ คนในแต่ละกรุ๊ปเลือดเพียงเท่านั้น ผลการศึกษานี้ จึงอาจใช้ไม่ได้กับทุกคนเสมอไป ที่ ม า : www.refinery29.com, http://articles. chicagotribune.com

แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีน�้าเป็นส่วนประกอบสูงถึง 90% แถมยังมีวิตามินเอสูง โดยแคนตาลูป 1 ถ้วย มีวิตามินเอ มากถึง 103.2% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน

HEALTH NEWS

นักวิจัยเตือน เด็กเลี่ยงนอนน้อย เหตุเสี่ยงอ้วนมากขึ้น หลังจากทีมนักวิจยั จาก Massachusetts General Hospital for Children สหรัฐอเมริกา ได้วเิ คราะห์ ข้อมูลของเด็กจ�านวน 1,046 คน พร้อมกับสัมภาษณ์แม่ของเด็กตัง้ แต่ 6 เดือน, 3 ขวบ และ 7 ขวบ แล้ ว ให้ ค ะแนนการนอนหลับ ตั้ง แต่ 0-13 คะแนน (0 คะแนน คือ การนอนหลับ ไม่ เ พีย งพอ ในระดับสูงสุด และ 13 คะแนน คือไม่มปี ัญหาเรือ่ งการนอนหลับไม่เพียงพอ) ผลปรากฏว่ามีเด็ก ได้ 0-4 คะแนน จ�านวน 4% เด็กที่ได้ 5-7 คะแนน จ�านวน 12.3% เด็กที่ได้ 8-9 คะแนน จ�านวน 14.1% เด็กที่ได้ 10-11 คะแนน จ�านวน 28.8% และเด็กที่ได้ 12-13 คะแนน จ�านวน 40.3% โดยพบความเชื่อมโยงว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่เพียงพอ (ผู้ที่ได้คะแนนต�่า) มักจะมี ปัญหาเรือ่ งความอ้วน ระดับไขมันสูง และมีรอบเอวใหญ่กว่าเด็กทีไ่ ม่มปี ัญหาเรือ่ งการนอนหลับ ทั้งนี้ มีข้อแนะน�าจาก National Sleep Foundation ว่า ส�าหรับทารกวัย 3-11 เดือน ควรนอนหลับ ให้ได้วันละ 9-12 ชั่วโมงเฉพาะช่วงกลางคืน ส่วนเด็กอายุ 1-3 เดือน ควรนอนให้ได้ 12-14 ชั่วโมง ต่อวัน ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com


HEART

31

HEART TIPS

HOW TO GET YOUR STUFF DONE

การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ พร้อมกับการท�างาน ด้วยความกดดันและพักผ่อนไม่เพียงพอ คงจะเป็นวงจรชีวิตการท�างานของใคร หลายๆ คนในปัจจุบนั หากลองมาคิดๆ ดูแล้วชีวติ ในลักษณะนีอ้ าจไม่ได้เป็นรูปแบบชีวติ ทีเ่ ราต้องการสักเท่าไหร่ เราจึงมีเคล็ดลับดีๆ ในการจัดการกับชีวติ การท�างานของคุณ ให้มีประสิทธิภาพมาฝากกัน

• หยุดท�าอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เราไม่เหมือนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถท�างาน หลายๆ อย่างพร้อมกัน ดังนัน้ เราควรมุง่ ท�าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพียงอย่างเดียว เพราะนอกจากจะท�างานได้ส�าเร็จ มากขึ้นแล้ว ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วย • รูจ้ กั ล�าดับก่อน-หลังของงานทีท่ า� การรูจ้ กั ท�างาน อย่างเป็นล�าดับโดยท�างานยากๆ หรืองานทีไ่ ม่อยาก ท�าก่อน เมือ่ ส�าเร็จแล้วจะท�าให้รสู้ กึ มีกา� ลังใจในการท�างานต่อไปได้ • พักผ่อนให้มากขึน้ เพราะการพักผ่อนอย่างเต็มที่ จะช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ดี รวมถึงความคล่ อ งแคล่ ว มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ ดี และเกิ ด ภาวะ ความเป็นผู้น�า • ทิ้งงานไว้ที่ท�างาน คุณควรมีเส้นแบ่งที่ชัดเจน ระหว่ า งบ้ า นกั บ ออฟฟิ ศ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว กั บ ชี วิ ต การท�า งาน เพราะการน�า งานกลับ มาท�า ที่บ ้ า น จะท�าให้คุณไม่มีเวลาเป็นของตัวเองและครอบครัว และตามหลั ก จิ ต วิ ท ยาแล้ ว มั น อาจท� า ให้ คุ ณ เกิดความรูส้ กึ ไม่ชอบในงานและอาชีพทีค่ ณ ุ ท�าด้วย • เดินเล่นเพือ่ หาแรงบันดาลใจ หากคุณก�าลังอยูใ่ น ภาวะกดดันระหว่างการท�างาน บางทีการจดจ่อกับมัน มากเกินไปก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ ลองลุก ออกจากทีน่ งั่ และออกไปเดินเล่นบ้าง เพราะจะช่วย คลายเครียดและท�าให้สมองคุณปลอดโปร่ง เกิดไอเดีย ใหม่ๆ เพื่อท�างานให้ส�าเร็จเร็วกว่าเดิม • ใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิรก์ ให้นอ้ ยลง ยอมรับเถอะ ว่าคุณเสียเวลากับการเล่นโซเชียลเน็ตเวิรก์ เป็นอย่าง มาก ลองจ�ากัดเวลาในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิรก์ และ หางานอดิเรกท�า จะท�าให้คณ ุ มีเวลาท�างานอีกเหลือเฟือ ที่มา : www.toovia.com

FIND YOUR TALENT

การพัฒนาบุคลิกภาพหรือการท�า กิจกรรมเพื่อค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด น่าจะเป็นสิง่ ทีท่ กุ ๆ คนควรมีโอกาส ได้ ล องค้ น หาดู ด ้ ว ยตั ว เอง และ โอกาสนั้นก็มาถึงแล้วกับเวิร์กช็อป ที่จัดขึ้นโดย Club Sandwich เป็น เวิร์กช็อปที่ช่วยค้นหาทักษะในเรื่อง การพูด ช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน ตัวเอง ผ่านการแสดงออกในรูปของ การใช้เสียงกับ Voice Club หลักสูตร ทีม่ าเริม่ ต้นเรียนรูก้ ารใช้เสียง ทัง้ ทฤษฎี และปฏิบัติ การพูดและร้องเพลง เพียงแค่ 1 ชัว่ โมงเท่านัน้ ซึง่ เวิรก์ ช็อปนี้ จัดขึ้นที่ทองภรรัชต์ Coffee Bakery & Foods ใกล้กบั เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ส�าหรับใครทีส่ นใจ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 088969-2896, 08-6562-6963 หรือทาง clubsandwich@hotmail.co.th

“พึงชนะผู้น้อยด้วยการให้ พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยน” พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ในตอนนีค้ งไม่มภี าพยนตร์เรือ่ งไหนมาแรงเท่ากับภาพยนตร์ภาคต่อฟอร์มยักษ์อย่าง X-MEN : Days of the Future Past ทีน่ อกจากจะคงความเข้มข้นทางด้านเอฟเฟ็กต์และเนือ้ เรือ่ งแล้ว การเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่หลายคนยังสร้างความพิเศษให้กับภาคนี้อีกด้วย หนึ่งในนั้นคือ อีแวน ปีเตอร์ส ในบทบาทของ ‘ควิกซิลเวอร์’ ที่เป็นที่พูดถึงของใครหลายๆ คน Name : Evan Peters Nationality : American Born : 20 January 1987 Age : 27 “I’m not the best actor I can be, so I’m just working on it. I’m not the quickest reader in the world but when I get an acting book I can read it in two days.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Peters

• อีแวน ปีเตอร์ส เกิดทีเ่ มืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา เขาเป็นลูกคนกลางของ จูลี และ ฟิล ปีเตอร์ส รองประธาน มูลนิธชิ าร์ลส์ สจ๊วต มอตต์ อีแวนชืน่ ชอบการแสดงมาตัง้ แต่เด็ก พออายุ 15 ปี อีแวนจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิส เพื่อตามหาความฝันในวงการบันเทิง • อีแวนปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์ครัง้ แรกในเรือ่ ง Clipping Adam รับบทเป็นตัวเอกของเรือ่ ง ซึง่ ท�าให้เขาได้รับรางวัลจาก Phoenix Film Festival 2004 ในสาขา Best Breakthrough Performance • หลัง จากนั้น อีแ วนได้ เ ข้ า ร่ ว มแสดงในภาพยนตร์ แ ละซีรีส ์ อีกหลายเรื่อง แต่ผลงานที่สร้างชื่อให้เขามากที่สุดคงหนีไม่พ้น ซีรสี ช์ ดุ American Horror Story ทีเ่ ขารับบทบาทเป็น Tate Langdon ฆาตกรวัยรุ่นโรคจิตตัวเอกของเรื่อง ซีรีส์เรื่องนี้เองที่ท�าให้เขา ได้พบกับ เอ็มมา โรเบิรต์ ส์ คนรักของเขาทีเ่ พิง่ ได้ทา� การหมัน้ หมาย ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา • ล่าสุดอีแวนได้รบั บทในภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง X-MEN : Days

of the Future Past ถึงแม้วา่ เขาจะปรากฏตัวในภาพยนตร์เพียงแค่ ไม่กี่นาที แต่ก็เรียกความสนใจให้กับบรรดาผู้ชมเป็นอย่างมาก ทัง้ ฉากปรากฏตัว และบทบาทเท่ๆ ผสมความกวนทีฉ่ กี แนวไปจาก บทบาทเดิมที่เขาเคยได้รับในเรื่องที่ผ่านมา • แต่กว่าทีอ่ แี วนจะก้าวมาถึงจุดนีไ้ ด้ เขาต้องฝ่าฟันกับกระแสต่อต้าน การรับบทบาทควิกซิลเวอร์อย่างหนัก เพราะในช่วงโปรโมตภาพยนตร์ หลายคนมีความเห็นว่าเขามีหน้าตาและบุคลิกที่ไม่เหมาะสม กับบทบาทนีเ้ อาเสียเลย แต่วนั นีอ้ แี วนได้พสิ จู น์ให้ทกุ คนเห็นแล้ว ว่าเขาเหมาะสมกับบทนี้มากเพียงใด • ปัจจุบนั อีแวนยังคงมุง่ มัน่ กับอาชีพนักแสดงทีเ่ ขารัก โดยยังคง น�าแสดงในซีรีส์ American Horror Story และยังมีภาพยนตร์ เตรียมออกฉายอีก 2 เรื่องด้วยกันในปีหน้า นอกจากนี้เขายัง ตกลงที่จะรับบทควิกซิลเวอร์ต่อไปใน X-MEN : Apocalypse ซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ชุด X-MEN อีกด้วย


32

‘เทสโก้ เลิฟ เบบี้’ ผลิตภัณฑ์พรีเมียมส�ำหรับลูกน้อย พ่อแม่สบำยใจ ลูกน้อยสบำยตัว

เทสโก้ โลตัส น�ำโดย วรรณำ สวัสดิกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำรฝ่ำยกำรตลำด เปิดตัว ‘เทสโก้ เลิฟ เบบี ้ (Tesco Loves Baby)’ ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนระดับพรีเมียมครบชุด ทัง้ ผ้ำอ้อมส�ำเร็จรูป แผ่นเช็ดท�ำควำมสะอำดเด็ก ผลิตภัณฑ์อำบน�ำ้ และของใช้สำ� หรับเด็ก เอำใจคุณพ่อคุณแม่ทตี่ อ้ งกำรแต่สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับลูกน้อย ด้วยผลิตภัณฑ์มำตรฐำนจำกอังกฤษ แต่ปรับให้เหมำะกับสภำพอำกำศและสรีระของเด็กในเอเชีย วำงจ�ำหน่ำยแล้ว ทีเ่ ทสโก้ โลตัส ทุกสำขำ

รองเท้ำฮำวำยำนัส Team FIFA World Cup 2014

ถึงเวลำของเทศกำลฟุตบอลโลกครั้งยิ่งใหญ่ทั้งที ฮำวำยำนัส แบรนด์รองเท้ำแตะแฟชั่นจำกบรำซิล เตรียมออกคอลเล็กชันพิเศษ ‘Team FIFA World Cup 2014’ เพื่อเอำใจเหล่ำแฟนคลับคอบอลด้วยลำยพิมพ์สุดฮิป ที่หยิบยกเอำสีสันของธงชำติกว่ำ 20 ประเทศที่ผ่ำนเข้ำรอบ พิมพ์ลำย บนรองเท้ำคู่สวย เลือกชมสินค้ำได้ท ี่ h shop สำขำสยำมเซ็นเตอร์ ชั้น 2, เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2, เมกำ บำงนำ ชั้น 1 และห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำทั่วไป สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2216-2038

อำท จัดประกวดวำดภำพโลกของแมลง

บริษัท อำท เคมิคัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ส่งผลงำนเข้ำร่วม กำรประกวดวำดภำพ ครั้งที่ 9 หัวข้อ ‘โลกของแมลง’ ชิงทุนกำรศึกษำ พร้อมโล่รำงวัลและประกำศนียบัตร โดยให้นักเรียนจินตนำกำรถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวเรำ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของระบบนิเวศวิทยำ รำยละเอียด เพิ่มเติมที่ www.ars.co.th และ www.facebook.com/ ArsThai

เบอร์ ดี้ เปิ ด ตั ว กำแฟปรุ ง ส� ำ เร็ จ พร้ อ มดื่ ม ระดับพรีเมียม เบอร์ดี้ บำริสต้ำ

เบอร์ดี้ กำแฟปรุงส�ำเร็จพร้อมดื่ม ภูมิใจน�ำเสนอ ‘เบอร์ด ี้ บำริสต้ำ’ กำแฟกระป๋องระดับพรีเมียม รสชำติ เข้มข้น ผลิตจำกกำแฟอำรำบิกำ้ สำยพันธุด์ ี พร้อมปลุก ให้ทุกคนตื่นรับควำมสดชื่นในทุกเช้ำ มี 2 รสชำติ คือ เอสเปรสโซ ช็อต ส�ำหรับคอกำแฟตัวจริง และลำเต้ ช็อต กำแฟเข้มข้นผสมผสำนกับควำมนุ่มละมุนของนมสด อย่ำงลงตัว ส�ำหรับคนชอบรสชำติกลมกล่อม รำคำกระป๋อง ละ 18 บำท หำซือ้ ได้ท ี่ 7-Eleven ทุกสำขำ


34

H&M จัดคอนเสิร์ตระเบิดควำมมัน! H&M LOVES MUSIC @CentralWorld

บริษทั เอช ไทย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้ำและจัดจ�ำหน่ำยแฟชัน่ แบรนด์ชนั้ น�ำระดับโลก H&M จัดงำน ‘H&M Loves Music @CentralWorld : First Time in Bangkok’ คอนเสิรต์ ครัง้ แรกในเมืองไทยทีร่ วบรวมศิลปินแนวอินดี้ อย่ำง Mild, Musketeers, แป้งโกะ และ โอ ปวีร ์ มำร่วมถ่ำยทอดบทเพลงหลำกหลำยแนว ทัง้ เพลงรัก เพลงซึง้ และเพลงจังหวะสนุก ระเบิดควำมมันเพือ่ เอำใจแฟนๆ H&M โดยเฉพำะ นอกจำกนีย้ งั มีเหล่ำเซเลบริต ี้ แฟชัน่ นิสต้ำ คุณกันต์ รตนำภรณ์, คุณวันทิตำ ลิว่ เฉลิมวงศ์ และ คุณปัทมวดี เสนำณรงค์ ทีม่ ำร่วมอัพเดตเทรนด์แฟชัน่ ทันสมัย และอัพเดตเพลงฮิตไปพร้อมๆ กัน จนบริเวณชัน้ 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ แน่นไปถนัดตำ

สสส. จับมือเครือข่ำยรณรงค์เตือนภัย ‘6-6-5’

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) จัดงำนแถลงข่ำว ‘กลุม่ โรค NCDs วิกฤตโรค วิกฤตโลก’ โดย ทันตแพทย์ กฤษดำ เรืองอำรียร์ ชั ต์ ผู้จัดกำร สสส. กล่ำวว่ำ ตลอด 10 กว่ำปี ในกำรท�ำงำนเสริมสุขภำวะร่วมกับภำคี เครือข่ำย พบว่ำคนไทยต้องเผชิญภัยเงียบ โดยเฉพำะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีสถิติผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเน้นย�้ำถึงสิ่งส�ำคัญที่สุด คือ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดโรค โดยอำหำรถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด สำมำรถปรับโดยกำรลดหวำน มัน เค็ม บริโภคให้ครบ 5 หมู ่ และควรลดหรือเลิกดืม่ เหล้ำ สูบบุหรี ่ ซึง่ เป็นตัวกำรทีท่ ำ� ให้ เกิดหลำยโรคเช่นกัน เพิ่มกำรออกก�ำลังกำยและหำกิจกรรมคลำยเครียด ก็จะเป็นวิธีป้องกันกลุ่มโรค NCDs ได้อย่ำงดี

G-Timeless Rectangular นิวลุค สุดคลำสสิก เหนือกำลเวลำ

LABYRINTH X PRIDE of 6 ARTISTS

กำรร่ ว มงำนระหว่ ำ ง LABYRINTH และ 6 ศิลปิน ได้แก่ ชลิต นำคพะวัน, จิตต์สิงห์ สมบุญ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร, ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์, ยศนั น ท์ วุ ฒิ ก รสมบั ติ กุ ล และ หทั ย รั ต น์ เจริญชัยชนะ ภำยใต้คอนเซ็ปต์ PRIDE (ควำมภำคภู มิ ใ จ) ซึ่ ง ศิ ล ปิ น แต่ ล ะท่ ำ นได้ อ อกแบบ ผลงำนซึ่ ง สื่ อ ถึ ง ควำมภำคภู มิ ใ จของตนเอง ออกมำ และน� ำ มำผลิ ต เป็ น สิ น ค้ ำ 4 อย่ ำ ง ได้ แ ก่ ผ้ ำ พั น คอ 2 ขนำด, กระเป๋ ำ คลั ต ช์ และกระเป๋ำ totes สินค้ำจะมีจ�ำหน่ำยในช่วง เดือนกรกฎำคมถึงตุลำคม ที ่ The Selected ชัน้ 3 สยำมเซ็นเตอร์

Gucci แบรนด์แฟชั่นระดับเวิลด์คลำส เผยโฉมลุคของคอลเล็กชันสุดฮิตตลอดกำล ที่มีดีไซน์อันเรียบหรูสุดคลำสสิก ‘G-Timeless Rectangular’ โดดเด่นด้วยตัวเรือนสเตนเลสสตีลเงำงำม ทรงสี่เหลี่ยมสุดคลำสสิก กลำงหน้ำปัดโชว์ดีอำมำนเต (Diamante) แพตเทิรน์ ไอคอนนิกล�ำดับต้นๆ ของ Gucci ที่เริ่มใช้มำตั้งแต่ช่วงกลำงปี 1930 พร้อมสีของหน้ำปัดที่มีให้เลือกถึง 3 สี ด�ำ น�้ำตำลทอง และซิลเวอร์ สัมผัสดีไซน์ที่เหนือกำลเวลำของคอลเล็กชันสุดคลำสสิก G-Timeless Rectangular จำก Gucci ได้แล้วที่เคำน์เตอร์นำฬิกำ Gucci ตำมห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำทั่วไป

แม่โขงสร้ำงเทรนด์ ใหม่แห่งวงกำรค็อกเทลไทย จัดงำน Elite Table by Mekhong

แม่โขง เดอะ สปิริต ออฟ ไทยแลนด์ เครื่องดื่มไทยพรีเมียมระดับสำกล จัดงำน ‘Elite Table by Mekhong : The Legendary Culinary Perfection’ เปิดประสบกำรณ์ดนิ เนอร์สดุ เอ็กซ์คลูซฟี แห่งปี ให้คณ ุ มีโอกำสร่วมสัมผัสและลิม้ ลองอำหำรเมนูพเิ ศษทีร่ งั สรรค์โดยเชฟชือ่ ดัง มำดำมนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ แห่งร้ำนบลูเอเลเฟ่นท์ จับคูก่ บั เครือ่ งดืม่ ทีอ่ อกแบบมำเฉพำะคุณ Your Original Cocktail รังสรรค์โดย Mixologist ระดับอินเตอร์ อย่ำง เบนนี และ แดนนี โซรัม พบกับกิจกรรม Elite Table by Mekhong ได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลำยเดือน ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2557 กับดินเนอร์สุดพิเศษ ทีค่ ณ ุ ไม่ควรพลำด ส�ำรองทีน่ งั่ และสอบถำมเพิม่ เติมได้ท ี่ www.facebook.com/mekhongthailand


THE WORDS “The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it, so it’s part of everyday life.”

37

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องอาศัยพื้นฐานในการสร้างสรรค์สิ่งที่พอเหมาะพอดี จนคุณแทบไม่ได้สังเกต นั่นคือทำาให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันให้ได้ -Bill Gates

“My success was not based so much on any great intelligence but on great common sense.”

“We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.”

-Helen Gurley Brown

-Martin Luther King, Jr.

ความส�าเร็จของฉันไม่ได้มาจาก ความฉลาดปราดเปรื่องมากมายเลย แต่มาจากสามัญส�านึกในระดับทีม่ ากพอ

เราต้องยอมรับความผิดหวัง อันเป็นที่สุด แต่จงอย่าสูญเสีย ความหวังที่ ไม่มีที่สิ้นสุด

“A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.” การยืนหยัดให้มากขึ้นอีกนิด การพยายาม ให้มากขึ้นอีกหน่อย จะทำาให้สิ่งที่ดูเหมือนพ่ายแพ้ หมดรูปให้กลายเป็นความสำาเร็จ อย่างรุ่งโรจน์ ได้ -Elbert Hubbard

“Don’t dwell on what went wrong. Instead, focus on what to do next. Spend your energies on moving forward toward finding the answer.”

อย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว สิ่งที่ควรทำาแทนก็คือ การจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องทำาต่อไป และจงใช้พลังงานของคุณไปกับการเคลื่อนที่ ไปข้างหน้าเพื่อหาคำาตอบให้ ได้

“The greatest day in your life and mine is when we take total responsibility for our attitudes. That’s the day we truly grow up.”

วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณกับผมคือ เมือ่ เรารับผิดชอบอย่างครบถ้วนต่อทัศนคติของเรา นั่นแหละคือวันที่เราทั้งหลายเติบโตอย่างแท้จริง -John C. Maxwell

-Denis Waitley

“One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say.”

“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.”

-Bryant H. McGill

-H. L. Mencken

รูปแบบการเคารพกันที่จริงใจที่สุด รูปแบบหนึ่งก็คือการตั้งใจฟังอย่างจริงจัง ในสิ่งที่อีกคนกำาลังพูดอยู่

ทุกๆ ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ยังคงมีค�าตอบที่ชัดเจน ง่ายดาย รวมทั้งเป็นค�าตอบที่ผิดอยู่ด้วย


38

THE GUEST

PLEASE STAY TUNED!

ที่มาของคลื่นใหม่ในนาม Cat Radio นั้นมาจากการที่... เราคือกลุ่มคนที่เคยท�างานที่ Fat Radio มาก่อน หลังจากที่เราก�าลังจะแยกย้ายกันไป ผมคิดแค่ว่าจะดูแลคน 10 กว่าคน ทีอ่ อกมาด้วยกัน คิดจะท�าอะไรสักอย่างในเรือ่ งทีเ่ ราถนัด นัน่ ก็คอื การท�ารายการวิทยุ ทัง้ ดีเจ และคนอืน่ ๆ ในทีมก็บอกว่า เราเลิกท�าคลืน่ วิทยุไม่ได้นะ ถ้าเราไม่ทา� แล้วเด็กหน้าใหม่ทตี่ งั้ ใจ ท�าเพลงทัง้ หลายจะไปเปิดทีไ่ หน ดังนัน้ ถ้าเราไม่ทา� แล้วใครจะท�า มันคือสิง่ ทีพ่ วกเราชอบท�า อยากท�า แล้วก็ยังเชื่อในสิ่งนี้อีกครั้ง ถ้าไม่ให้โอกาสเด็กหน้าใหม่ๆ แสดงผลงาน... แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ผมท�า Fat Radio มาตัง้ แต่ตน้ ผมเห็นศิลปินทีโ่ ด่งดังมากมายในวันนี้ ซึง่ เคยเป็นคนทีไ่ ม่มใี ครฟังเพลง ไม่มแี ฟนเพลงมาก่อน ผมเคยเห็นวงสครับบ์นงั่ ขายซีดอี ยูก่ บั พืน้ แบบทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั วงเสลอ ทีม่ แี ฟนๆ มาฟังเพลงไม่ถงึ 10 คน ผมก็เลยเชือ่ ว่ามันต้องมีชอ่ งทางให้เขาเติบโต ผมรูส้ กึ ว่า เราต้องท�ารายการที่ท�าให้คนรู้จักศิลปินหน้าใหม่เหล่านี้ และสร้างช่องทางให้คนทั่วไป ได้ฟังเพลงเหล่านี้จากศิลปินใหม่ๆ สังคมไทยควรมีสอื่ ทีห่ ลากหลาย... ทีใ่ ห้ทางเลือกได้อย่างอิสระ มันควรมีคา่ ยวิทยุทที่ า� เพลง อย่างอิสระ แล้วให้ข้อมูลที่มากพอ แนะน�าน้องๆ หน้าใหม่เหล่านั้นว่าเขาคือใคร เล่นเพลง ให้หลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกเอาเองว่าจะชอบอะไร อย่างน้อยเขาควรจะรู้ว่ามันมี เพลงหลายแบบ ไม่ใช่รอค่ายใหญ่ๆ มายัดเยียดให้อย่างเดียว ผมยังเชื่อในสื่อวิทยุเพราะ... ผมว่ามันตรงที่สุดแล้วส�าหรับการเปิดเพลง แม้ว่ามูลค่า ทางตลาดหรืออิทธิพลต่อคนฟังจะไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนก็ตาม เพราะสื่อโทรทัศน์ก็มี ข้อจ�ากัด เช่น ถ้าเพลงนัน้ ไม่มี เอ็มวีกเ็ ปิดไม่ได้ แล้วงานวิทยุกเ็ ป็นสิง่ ทีพ่ วกเราทีมงานถนัดด้วย เพลงที่ Cat Radio เลือกให้ผฟู้ งั คือ... เพลงทีห่ ลากหลาย เราไม่สนใจยีห่ อ้ เพลง ไม่ตดิ ค่าย ให้โอกาสศิลปินกับคนฟังได้รู้จักกัน เราเป็นสื่อซึ่งท�างานตรงกลางระหว่างคนฟังเพลงกับ คนท�าเพลง หน้าที่เราก็ต้องคัดเลือกสิ่งดีๆ มาให้คนฟังมากที่สุด แต่ก็เป็นเพลงที่คนฟัง สามารถชอบได้ เราไม่ได้เปิดเพลงที่เป็นยาขม ต้องมาย่อยเยอะ ฟังยาก เพียงแต่อาจต้อง ฟัง 2-3 รอบขึ้นไปถึงจะติดหู รายการเพลงที่เราท�า เรายอมรับว่ามันฟังยาก เพราะ... มันมีแต่เพลงที่ไม่คุ้นหู การที่ คุณฟังแล้วมันร้องตามไม่ได้ มันเสียอารมณ์และขัดใจคนมาก แต่คุณจะร้องได้แน่ๆ ถ้าคุณ ฟังทุกวัน มันไม่ใช่เพลงอินดี้ยากๆ ขนาดนั้น แต่ปัญหาคือคลื่นเราเปิดเพลงใหม่ๆ เท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณหยุดฟังไปสักพัก คุณก็จะไม่รู้จักเพลงอะไรเลยในตอนนั้นแล้ว แต่เราก็ต้อง ยอมรับข้อดีข้อเสียของการเลือกเปิดเพลงแบบนี้ รายการพิเศษที่เป็นพระเอกในคลื่นของเราคือ... ช่วงที่เปิดเพลงของศิลปินที่ท�าเพลง เองจากทางบ้าน เป็นพืน้ ทีส่ า� หรับศิลปินหน้าใหม่มากๆ ไม่มคี ลืน่ ไหนเปิดแน่ๆ ซึง่ จริงๆ เพลง แบบนี้เราเล่นอยู่ทุกช่วงอยู่แล้ว แต่เราจับมารวมกันในรายการพิเศษเพื่อให้มีการอธิบาย และก็พูดคุยกันมากขึ้น นี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของเราที่มีโอกาสน�าเสนอเพลง ที่ไม่มีใครรู้จักเลย แต่เราคิดว่ามันมีค่ามาก ถึงแม้จะมีคนฟังอยู่น้อยนิดก็ตาม เราภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นคนเล่นเพลงทีค่ นไม่รจู้ กั เหล่านัน้ ... เหมือนเราเป็นเกษตรกรพรวนดิน ปลูกพืชที่คนอื่นจะได้เห็นตอนเป็นดอกไม้สวยแล้ว มันเป็นหน้าที่ของเรา เราเป็นเกษตรกร มันเป็นรายการที่ต้องอยู่ในคลื่นวิทยุ ความส�าเร็จของ Bedroom Audio มันน่าภูมิใจมาก เราเล่นเพลงเขาก่อนใคร ถึงแม้จะยังไม่มีใครรู้จักแล้วไปโด่งดังในอนาคต ซึ่งถ้าเราไม่เล่น ก็คงไม่มีใครได้ยิน สิ่งนี้ที่เราท�ามันสร้างศิลปินมาประดับวงการอีกเยอะ ถ้าคุณไม่มเี วลาฟังเพลงเลย... ฟังแค่ชาร์ตเพลงของเราอย่างเดียวก็ได้ เป็นรายการทีว่ า่ ด้วย เพลงที่เคลื่อนไหวรายสัปดาห์ แต่ผมว่ามันเป็นปรอทวัดอุณภูมิเพลงไทยที่ชัดเจนมากทีส่ ดุ ถ้าอยากรูว้ า่ วงการเพลงไทยมันมีความดีงามหรือน่าตืน่ เต้นอย่างไร คุณจะเห็นภาพรวมของ วงการเพลงไทยโดยใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง วงการเพลงไทยตอนนี.้ .. ผมว่าโคตรมีความหวังเลย เพลงดีๆ เยอะมาก มันเป็นยุคทีเ่ ด็กเก่ง ศิลปินรุน่ 10 กว่าปีทแี่ ล้วก็มวี งดีๆ เยอะแยะอยูแ่ ล้ว แต่ผมว่าวงใหม่ๆ ในปัจจุบนั ทีท่ า� ท่าจะดี มันมีอยูม่ ากเลย แล้วมันน่าเสียดายถ้าคนไม่รจู้ กั มัน คุณอยากเห็นประเทศไทยมีผกู้ �ากับเก่งๆ มีหนังดีๆ คุณก็ต้องดูหนังพวกนั้น งานเขาจะไม่พัฒนาเลยถ้าไม่มีคนดู มันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน เป็นเรื่องของการได้รับฟีดแบ็กของการท�างานกลับมา ผมเชื่อว่าวงการเพลงไทยยังมีอนาคตที่สดใส... ผมอยากให้ก�าลังใจคนท�างานเพลง อยากท�าอะไรดีๆ ก็ทา� ต่อไปเถอะ มีคนเห็นอยู่แล้ว แต่ถึงแม้ไม่มีคนเห็นก็ไม่สา� คัญ เพราะ คุณได้ท�ามันแล้ว คุณอยากท�าแล้วได้ทา� มันก็ส�าเร็จไปแล้วข้อหนึ่ง โลกมันหมุนได้เพราะ พวกคุณ มันไม่ได้หมุนเพราะคนที่ท�าอะไรตามๆ คนอื่นแน่ๆ ผมเชื่อแบบนั้น

เรื่อง : ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ : รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล

หลังจากเพลง เพลงสุดท้าย จบลงในคลืน่ วิทยุสดุ ฮิตของชาวอินดี ้ Fat Radio ก็ทา� ให้เด็กแนวหลายคนต้องใจสลาย คิดว่าครัง้ นัน้ จะเป็นครัง้ สุดท้าย ของการได้ฟงั รายการใน Fat Radio แต่แล้ววันนี ้ ‘จ๋อง’ - พงศ์นรินทร์ อุลศิ หัวเรือใหญ่ของคลืน่ ก็พาทีมงานกลับเข้าสูส่ งั เวียนการต่อสู ้ เขาสร้าง คลืน่ ใหม่ Cat Radio ด้วยหัวใจของคลืน่ ทีค่ ล้ายๆ กันคือ เปิดเพลงแบบ ไม่เลือกค่าย ไม่เกีย่ งศิลปิน และเป็นพืน้ ทีใ่ ห้ศลิ ปินหน้าใหม่ได้นา� เสนอเพลงและ ความสามารถ เพราะเขาเชือ่ ว่าต้องมีทางให้นกั ร้องและคนฟังได้สอื่ สารกัน วันนีจ้ ากคนเคยอ้วนก็กลายร่างเป็นแมวทีพ่ ร้อมครองใจวัยรุน่ ไทยเหมือนเดิม

HIS WAY • ‘จ๋อง’ - พงศ์นรินทร์ อุลิศ จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาควิชาวารสารศาสตร์ และเป็นผู้บริหารโรงภาพยนตร์ทางเลือก House Rama RCA • พงศ์นรินทร์คลุกคลีงานในวงการวิทยุมา 15 ปี ล้มลุกคลุกคลานกับคลื่นคนอ้วน ‘Fat Radio’ มาตั้งแต่ต้น เขาเป็น ทั้งผู้จัดอีเวนต์สุดฮิต Fat Festival ที่เต็มไปด้วยเด็กแนว รวมไปถึงปลุกปั้นศิลปินหน้าใหม่มานับไม่ถ้วน • เมื่อ Fat Radio ต้องปิดระบบการออกอากาศแบบคลื่นวิทยุ หลังจากนั้นไม่นานเขาและทีมงานเดิมจึงตั้งต้น เปิดคลื่นวิทยุใหม่ขึ้นมาในชื่อว่า ‘Cat Radio’ ที่ออกอากาศแบบ 2 ระบบ คือ แบบออนไลน์ใน www.thisiscat.com ตลอดทั้งวัน และคลื่นวิทยุ 94.5 FM ทุกวัน เวลา 20.00-24.00 น.

adB306  
adB306  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Advertisement