Page 1

ISSUE 299 14 - 20 APRIL 2014


ISSUE 299, 14 - 20 APRIL 2014

The Most Haunted Things ในโลกทีท่ กุ คนล้วนถ่ายรูปสวยได้ดว้ ยโทรศัพท์มอื ถือ และมีฟลิ เตอร์แต่งภาพมากมายให้เลือกสรร ผูเ้ ขียนไม่รสู้ กึ แปลกใจหากจะเห็นภาพสถานทีห่ รือทิวทัศน์สวยงาม จนแทบลืมหายใจ สวยจนแทบไม่เชื่อว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่จริงบนพื้นโลก แต่จะแปลกใจมากกว่าถ้าจะมีคนถ่ายภาพที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ หรือมองไม่เห็นว่าสวยงาม ให้กลายเป็นภาพที่สวยงามได้ โดยไม่ได้ผ่านการแต่งภาพหรือใช้ฟิลเตอร์ช่วยแต่อย่างใด ภาพเหล่านั้นคือภาพสถานที่หรือข้าวของที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปี น่าทึ่งตรงที่เขา สามารถถ่ายภาพออกมาให้เราหยุดสายตาชื่นชมความสวยงามของความรกเรื้อร้างไร้ได้ ทั้งๆ ที่ปกติเราเคยแต่มองผ่าน และไม่เคยหันมาใส่ใจ บ้านทีใ่ หญ่โตราวคฤหาสน์แต่ไร้ผคู้ นอยูอ่ าศัย มีเถาวัลย์ปกคลุมแทบทุกตารางนิว้ สีบนผนังก�าแพงลอกล่อน รถทีม่ คี นทิง้ ไว้ตามสุสานรถเก่าๆ สภาพผุพงั แผงกระจก ร่วงหล่นไม่มีเหลือ มองทะลุเข้าไปข้างในเห็นแต่ไม้เลื้อย และต้นไม้เล็กๆ แข่งกันเติบโตในพื้นที่จา� กัดในรถจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวในสถานที่มืดด�า คร�่าคร่าด้วยสนิมปกคลุม เรือบางล�าทีไ่ ร้คนพายจอดสงบนิง่ อยูเ่ หนือผิวน�า้ ล�าเรือจมไปกว่าครึง่ จอกแหน ตะไคร่นา�้ ปกคลุมจนเขียวโพลน เก้าอีไ้ ม้ทวี่ างกองสุมกันไว้โดยไม่มใี ครสนใจอยากหยิบขึน้ มานัง่ และบางตัวก็วางไว้ทเี่ ดิมมาเนิน่ นาน นอกจากแสงแดด สายลม และฝุน่ หนา ก็ไม่นา่ จะมีใครได้ผา่ นมาสัมผัสมันอีก เรือ่ ยไปจนกระทัง่ ประภาคารร้างหลังเก่าริมทะเล ทีค่ รัง้ หนึง่ อาจเป็นสถานที่ทา� งานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกแห่งหนึ่งส�าหรับคนเฝ้าประภาคาร งานที่ไม่มีหวังพบกับความชื่นอกชื่นใจ เพราะมองไปรอบๆ ก็มีแต่น�้ากับฟ้า มีแต่เสียงคลื่น และลมทะเล แต่ใครจะปฏิเสธได้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นทั้งแสงสว่างและความหวังเดียวของคนที่มองมาจากท้องทะเลในยามค�า่ คืน ให้มั่นใจได้ว่าตรงนี้มีฝั่งรอพวกเขาอยู่ สถานที่ร้างก็มักมาคู่กับเรื่องเล่าหลอนๆ และจบลงด้วยความเชื่อว่ามันมีวิญญาณหรือพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ (ก็เป็นได้) เวลาเราเห็นที่ร้าง เราจึงกลัวไว้ก่อนโดย แทบไม่เคยมีความรูส้ กึ แบบอืน่ หรือถึงจะมีความรูส้ กึ แบบอืน่ บ้าง แต่ความกลัวก็มากกว่าอยูด่ ี แต่กเ็ ป็นเพราะว่าโลกนีม้ คี นทีช่ อบเดินดุม่ ถ่ายภาพสถานทีร่ า้ งนีเ่ อง เราจึงได้เห็น ในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยหยุดมอง และคิดในสิง่ ทีไ่ ม่เคยคิด แทนทีจ่ ะคิดแต่เรือ่ งหลอนๆ ขณะเดียวกัน บางทีภาพเหล่านัน้ ก็ทา� ให้คดิ ถึงเรือ่ งดีๆ ทีอ่ าจเคยเกิดขึน้ ในสถานทีน่ นั้ เมือ่ นานมาแล้ว ซึง่ คนบางคนอาจลืมไปแล้ว ขณะทีบ่ างคนอาจยังจ�าอยูไ่ ม่รลู้ มื ข้าวของหรือสถานทีจ่ งึ เป็นร่องรอยหรือหลักฐานทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ มันเคยเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ใครสักคน และแม้วนั นี้ มันจะไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ใคร ไม่มใี ครต้องการครอบครอง แต่กย็ งั มีคนอยากบันทึกภาพมันไว้ เพราะมองเห็นว่ามันเป็นภาพทีส่ วยงามในแบบของมัน... ในแบบทีไ่ ม่มใี คร ต้องการนัน่ แหละ ซึง่ ถ้าเทียบกับตัวเอง เวลาทีเ่ ห็นบ้านร้าง ทีด่ นิ รกๆ หรือรถเก่าๆ ทีจ่ อดตากแดดตากฝนทิง้ ไว้แถวบ้าน ผูเ้ ขียนไม่เคยนึกอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เลย ไม่ใช่เพราะ กลัวเรือ่ งหลอนทีอ่ าจเกิดจากจินตนาการส่วนตัวหรือเรือ่ งทีค่ นอืน่ เล่าต่อๆ กันมา แต่เพราะรูส้ กึ ว่าถ่ายไปก็ไม่สวย เพราะมีความเชือ่ ทีฝ่ งั หัวว่าสิง่ ทีส่ วยก็คอื บ้านทีผ่ า่ นการออกแบบ มาอย่างพิถีพิถัน หรือของที่อยู่ในสภาพปกติ ไม่ใช่ของที่ถูกทิ้งไว้ไร้คนเหลียวแล หรือเป็นรถที่ให้ไปปลูกสะระแหน่ก็กลัวสะระแหน่จะไม่เจริญเติบโตแบบนั้น ค้นหาเรือ่ งของช่างภาพทีช่ อบถ่ายทีร่ า้ ง ก็ไปเจอว่ามีชา่ งภาพชาวอังกฤษอยูค่ นหนึง่ ชือ่ Dan Marbaix ซึง่ หลงใหลในการออกส�ารวจพืน้ ทีใ่ นเมืองทีถ่ กู ทิง้ ร้างไว้ โรงพยาบาล โบสถ์ บ้านคน ฯลฯ ที่ไหนร้าง ไม่มีคนอยู่อาศัย เขาเป็นต้องบุกเข้าไปบันทึกภาพไว้หมด จนถึงขั้นมีหนังสือรวมภาพตีพิมพ์ออกมาแล้ว (มีอยู่เล่มหนึ่งชื่อ ‘States of Decay’ ที่เขากับเพื่อนช่างภาพอีกคนตะลอนๆ บุกไปถ่ายรูปสถานที่ร้างในประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลของการบุกเข้าไปในที่ที่บางแห่งห้ามบุกรุกนี่แหละ ท�าให้เขาถูกต�ารวจจับมาเป็น สิบๆ ครัง้ เคยถูกคนเอาปืนจ่อหัวเตรียมยิงทิง้ ก็มมี าแล้ว ผูเ้ ขียนยังหาไม่พบบทสัมภาษณ์โดยละเอียดของเขาถึงทีม่ าทีไ่ ปของการมาถ่ายภาพแนวนี้ รูแ้ ต่วา่ ภาพของเขาเป็นทีส่ นใจ ของคนจ�านวนมากพอควร อาจเพราะมันเป็นภาพที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก และไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริง หลายคนเรียกสถานที่ที่เขาบันทึกภาพว่า haunted places เพราะมันดูหลอนๆ และน่ากลัว แต่บางคนก็เศร้าสะเทือนใจกับภาพสถานที่ที่ถูกทอดทิ้ง เพราะไม่น่าเชื่อ ว่าสถานที่แบบนั้นเคยเต็มไปด้วยผู้คนและชีวิตชีวา แม้วันนี้สิ่งเหล่านั้นจะถูกทอดทิ้งไม่ต่างกัน แต่ในอดีตมันน่าจะเคยเหมือนกันอยู่บ้างตรงที่เป็นสถานที่ที่มีความหมาย และเคยเป็นของรักส�าหรับใครสักคนที่วันนี้เขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกกับข้าวของชิ้นใหม่ที่เหมาะสมลงตัวกับชีวิตมากกว่า หรือไม่เขาก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว และไม่มีใครในโลกนี้ดูแลสิ่งที่เคยเป็นของเขาอีกต่อไป เพราะวันหนึ่งการทอดทิ้งก็ต้องมาถึง ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรได้ตลอดไป เพียงแต่การทอดทิ้งนั้นจะเป็นการตัดใจทิ้ง หรือเป็นการทิ้งแบบไม่มีหัวใจ ก็อีกเรื่องหนึ่ง บางทีสงิ่ ทีค่ นเรารูส้ กึ ว่าหลอนและน่ากลัว อาจไม่ใช่เรือ่ งของการจินตนาการถึงพลังงานลึกลับหรือวิญญาณใดๆ แต่มนั อาจจะเป็นเพราะการทิง้ แบบไร้หวั ใจและไร้เยือ่ ใย ใดๆ ที่จะหันกลับมาดูแลนี่เอง...

ปีที่ 6 ฉบับที่ 299 วันที่ 14 - 20 เมษายน 2557

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

10

06

06 GOODNEWS

10 INTERVIEW

18 A MUST

20 SHOPPING

24 HEALTH AND HEART

28 ALL ABOUT BIZ

29 THE WORDS

30 THE GUEST

ติ ด ต า ม ข ่ า ว ส า ร ดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

18

14

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท�าให้คุณแข็งแรงทั้งกาย และใจ

30 เราเป็นคนหนึ่ง ที่ติดตามอ่าน a day BULLETIN มาตั้ ง แต่ สมัยเรียนมหาวิทยาลัย จนตอนนีก้ อ็ ยูใ่ นช่วงชีวติ ของการท� า งานแล้ ว และนิ ต ยสาร a day BULLETIN ก็ ใ ห้ แ รง-

บันดาลใจกับเราอย่างมากมาย โดยเฉพาะ Editor’s Note ที่มีเรื่องราวน่าสนใจให้อ่าน และเป็นเรื่องราว ที่ทันโลกเสมอ เรารู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นทุกครั้ง ที่ได้อ่านคอลัมน์ใน a day BULLETIN ไม่ว่าจะเป็น ทัง้ ในด้านการใช้ชวี ติ และความคิด ซึง่ จากคนทีเ่ คย มองโลกด้านเดียว บางครัง้ บางเรือ่ ง a day BULLETIN ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ความคิดนี้ของเราเปลี่ยนไป จนตอนนี้เรากลายเป็นคนที่รู้จักคิดและวิเคราะห์

พู ด คุ ย กั บ ไอดอลของ ชาวร็อกมือขวา ‘หนุ่ย’ อ�ำพล ล�ำพูน กับเรือ่ งราว ของเหตุ บ ้ า นการเมื อ ง ที่ เ ขาไม่ เ คยพู ด กั บ ใคร มาก่อน

จิ บ ก า แ ฟ ห อ ม ก รุ ่ น ไปพร้ อ มๆ กั บ เรี ย นรู ้ หลักในการบริหารธุรกิจ ของ ฌอง โบริ ส รู ซ ์ ผูน้ า� เข้าแฟรนไชส์คอสต้า คอฟฟี่

สารพั ด สิ่ ง ที่ เ ราคั ด สรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่า ไม่เตือน

ทุกถ้อยค�ามีความหมาย และคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ ในหน้านี้

เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากขึ้น a day BULLETIN จึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่ให้เราสามารถคุยได้ด้วย ตลอดเวลา -Fai Kultida

อินเทรนด์กนั แบบไม่มที าง เอาต์ กั บ ชุ ด เสื้ อ ผ้ า ลายพิ ม พ์ ที่ แ สนจะเข้ า กันดีกับซัมเมอร์ 2014 นี้

22 THE SPACE

ซึบซับบรรยากาศที่แสน อบอุ่นจนคุณไม่อยากลุก ไปไหนภายในร้าน Caffe Undici ที่ ต กแต่ ง โดย สองพ่อลูก สมชำย และ วำรัตตำ จงแสง

สั ม ผั ส ค ว า ม ดุ ดั น เกรี้ยวกราด แต่สง่างาม ของมวยไทยผ่ า นฝี มื อ ของ เอกชัย เอื้อครองธรรม ใน Muay Thai Live : The Legend Lives

ส่ ง ความคิด เห็น ค�าติ-ชม หรือ ข้ อ เสนอแนะที่มีต ่ อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริ ญ มิ ต ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 63 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine @gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ไอรดา รืน่ ภิรมย์ใจ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน สราญรัตน์ ไว้เกียรติ ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธดิ า อังศุวฒ ั นากุล 08-9170-6001, อังศุนติ ยุ์ จรุงชัยฤทธิกลุ 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.lonelyplanet.com

10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดส�าหรับการท่องเที่ยว ประจ�าปี 2014

ปารีส, ฝรั่งเศส

ตรินิแดด, คิวบา

เคปทาวน์, แอฟริกาใต้

ริกา, ลัตเวีย

ซูริก, สวิตเซอร์แลนด์

THE POLL

กิจกรรมทีค่ ณ ุ คิดว่าจะท�าในวันครอบครัว (วันที่ 14 เมษายน) ปีนี้คืออะไร เซี่ยงไฮ้, จีน

แวนคูเวอร์, แคนาดา

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อวิธีการที่ช่วยท�าให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง อันดับ 1 ทุกคนต้องมีสติ ใจเย็น เห็นแก่ ส่วนรวม

45.50%

อันดับ 2 หลีกเลี่ยง การเผชิญหน้า การปะทะกัน ไม่พูดจายั่วยุ หรือปลุกระดม

19.59%

อันดับ 3 เพิ่มก�าลัง เจ้าหน้าที่ ต�ารวจ ทหาร มีการตรวจค้น การพกพาอาวุธ เข้ามาในที่ชุมนุม

15.54%

อันดับ 4 แกนน�าจะต้อง ควบคุมและ ขอความร่วมมือ ผู้ชุมนุมให้อยู่ ในความสงบ เรียบร้อย

10.36%

อันดับ 5 ยุติการชุมนุม หรือแสดงออก ด้วยวิธีอื่นๆ

9.01%

ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา

แอดิเลด, ออสเตรเลีย

โอ๊กแลนด์, นิวซีแลนด์

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ทั่วโลกราว 1,200 ล้าน ยูเซอร์ ในขณะทีม่ ผี ู้ใช้งาน ทวิตเตอร์ราว 241 ล้าน ยูเซอร์ ส่งผลให้มีบริษัท ใช้เงินไปกับการลงโฆษณา ผ่ า นเฟซบุ ๊ ก มากกว่ า ทวิ ต เตอร์ ร าว 127% แต่เมื่อดูที่ยอดคลิกพื้นที่ โฆษณาของผู ้ บ ริ โ ภค กลั บ พบว่ า การโฆษณา ผ่านทวิตเตอร์ ได้ผลหรือมี สัดส่วนมากกว่าเฟซบุก๊

“กลั บ บ้ า นไปอยู ่ พร้ อ มหน้ า พร้ อ มตากับ ครอบครัว และท�าอาหาร ทานด้วยกัน” ชญาพรรธน์ โพธิว์ ฒ ั นกวิน 25 ปี, พนักงานบริษัท “ ไ ป ท า น อ า ห า ร อร่อยๆ กับครอบครัว” สิริเชษฐ์ พายนต์รัตน์ 28 ปี, ธุรกิจส่วนตัว

“ ไ ป ท ะ เ ล ค รั บ ไปปิกนิก เล่นน�้ากัน” อับดุลกุดดุส ตาเละ 26 ปี, ธุรกิจส่วนตัว

ที่มา : http://blogs.wsj.com

1,072 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 32,160 ล้านบาท) คือรายได้รวม ของภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Frozen (สถิติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2014) ซึง่ เป็นสถิตทิ สี่ งู สุดตลอดกาลของ ภาพยนตร์แอนิเมชันจากดิสนีย์ ท�าลายสถิติเดิมที่ Toy Story 3 เคยท�าไว้เมือ่ ปี 2010 ที่ 1,063 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : www.theatermania.com โดยเฉลีย่ แล้วร้านค้าทีเ่ ปิดเพจบนเฟซบุก๊ ใช้เวลา เฉลี่ย 1-2 ปี ในการโปรโมตให้ร้านของตัวเอง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโซเชียลเน็ตเวิร์ก และยังพบว่ากิจกรรมทีท่ างร้านใช้เวลามากทีส่ ดุ ในแต่ละวัน ได้แก่ พูดคุยกับลูกค้าเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง รองลงมาคือจัดเตรียมสินค้าเฉลี่ย 2 ชั่วโมง ที่มา : www.thumbsup.in.th

1.5

มีรายงานจากกรมอนามัย ระบุวา่ เด็กวัยเรียนในปัจจุบนั ทานผั ก เฉลี่ ย เพี ย งวั น ละ 1.5 ช้อนกินข้าว ซึง่ น้อยกว่า ปริมาณทีแ่ นะน�าคือ วันละ 12 ช้อนกินข้าว และยังพบว่า เด็กวัยนี้ทานผลไม้ทุกวัน เพียง 26.8% ทีม่ า : www.thaihealth.or.th

มีรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่ ปัจจุบนั มีคนทัว่ โลกราว 6 ล้านคน เสียชีวติ เพราะบุหรี่ โดย 10% ของทั้งหมด หรือราว 600,000 คน เป็นคนที่ไม่สูบบุหรี ่ แต่มีประวัติได้รับควันบุหรี่มือสอง ทีม่ า : www.reuters.com

“พาครอบครัวไปทาน อาหารดีๆ ในกรุงเทพฯ เพราะช่ ว งสงกรานต์ แบบนี้คนน้อยดี” อติชน ชาญชัยวุฒิกุล 23 ปี, อาชีพอิสระ “ ไ ป ท า น ข ้ า ว กั บ ครอบครัว” จิรชฎา ตรีภานุวรรณ 29 ปี, พนักงานบริษัท “นอนพักผ่อน ใช้เวลา อยู่บ้านกับครอบครัว” บัณฑิตา นิสสระ 28 ปี, Senior Consultant


6

ดาร์ธเวเดอร์คนนีไ้ ม่ได้หลุดออกมาจากภาพยนตร์เรือ่ ง สตาร์วอร์ส แต่อย่างใด แต่เขามีตา� แหน่งเป็นถึงหัวหน้าพรรคอินเทอร์เน็ต แห่งประเทศยูเครน ซึ่งก�าลังปฏิบัติภารกิจทักทายผู้คนอยู่บริเวณหน้าส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ณ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน หลังจากเพิ่งส่งเอกสารสมัครรับเลือกตั้งชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีในวันที่ 25 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ - Reuters / Shamil Zhumatov

SOCIETY

Ana Lominadze สาวชาวจอร์เจีย วัย 19 ปี ก�าลังลอยตัวในสระน�้า ณ กรุงทบิลิซิ หลังจากที่เธอเพิ่งท�าลายสถิติใหม่กับทาง กินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด ด้วยการว่ายน�า้ ระยะทาง 25 เมตร โดยถูกมัดมือมัดเท้าไปด้วย - Reuters / David Mdzinarishvili

ANIMAL

ENTERTAINMENT

คุณครูวัยเกษียณ นางแบบเยอรมันใจดี ช่วยเหลือสุนัขเร่ร่อนในอเมริกา เอลเลนมอบเงินสมทบ

ส่งจดหมาย เซอร์ ไพรส์นักเรียน

กว่า 1,000 ฉบับ

บรูซ ฟาร์เรอร์ คุณครูวัยเกษียณ ในประเทศแคนาดา ทยอยส่งจดหมาย ให้นกั เรียนทีต่ วั เองเคยสอนร่วมพันคน ในระยะเวลามากกว่า 40 ปี ซึง่ จดหมาย เหล่านัน้ ก็คอื การบ้านวิชาภาษาอังกฤษ ที่บรูซสั่งให้นักเรียนเขียนถึงตัวเอง ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า และเขาสัญญาไว้วา่ จะส่งจดหมายคืนแก่เด็กๆ เหล่านั้น ตอนนัน้ ไม่มใี ครรูว้ า่ เขาจะท�าตามทีพ่ ดู ไว้หรือไม่ แต่สดุ ท้ายบรูซก็รกั ษาสัญญา โดยการส่งจดหมายคืนให้แก่เด็กๆ ที่ทุกวันนี้เติบโตและแยกย้ายกันไป ใช้ชีวิตคนละทิศละทาง ซึ่งต้องใช้ ความพยายามในการค้นหาที่อยู่ของ นักเรียนแต่ละคนอีกด้วย บรูซบอกว่า เขาเห็ น ว่ า สั ง คมในปั จ จุ บั น ไม่ ใ ห้ ความส�าคัญกับการรักษาสัญญากันแล้ว บางเรือ่ งอาจเป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ แต่ เด็กๆ หลายๆ คนทีม่ องดูเรา และเห็น ตัวอย่างจากเราก็อาจท�าให้เด็กๆ เห็น คุณค่าของการรักษาสัญญามากขึน้ ได้

ทางมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ Hope for Paws ใน สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ เ ปิ ด เผยถึ ง การช่ ว ยเหลื อ เอวา สุนัขเร่ร่อนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในเมืองลอสแองเจลิส ว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างมากที่ วิกตอเรียน แวน ไวโอเลนซ์ นางแบบสาวชาวเยอรมัน สามารถช่วยเหลือ และท�าให้เจ้าเอวาเชือ่ งได้ในเวลาไม่ถงึ วัน โดยก่อนหน้านี้ มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสของสุนัขเร่ร่อนตัวดังกล่าวว่า ถู ก ทิ้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณนั้ น เป็ น เวลาหลายสั ป ดาห์ แ ล้ ว ทางมูลนิธิฯ จึงได้ส่งตัวนางแบบสาวที่มาเรียนรู้งาน การช่วยเหลือสัตว์ให้ออกไปดูแล ท�าความสนิทสนมกับเจ้าเอวา เพื่อจะได้พามันไปรักษาบาดแผลตามตัว ได้โดยง่าย และในเวลาเพียงไม่ถงึ วัน เมือ่ นางแบบสาวเริม่ เข้าหา ให้อาหาร จนได้ลบู หัวมัน เอวาก็เปลีย่ นจาก สุนขั ขีร้ ะแวงกลายเป็นสุนขั ขีเ้ ล่นทีเ่ ชือ่ งราวกับวิกตอเรียเป็นเจ้าของ และพามันไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลได้ จนหายดี

BUSINESS

Apple เตรียมเปิดตัว นวัตกรรมใหม่เดือนมิถุนายนนี้

อดีตชายยากไร้ใจบุญ กว่า 10,000 เหรียญฯ

ทุกๆ คืนวันจันทร์ เดร์รกิ วอลตัน จะปิดร้านพิซซ่า ของเขาเพื่อเลี้ยงอาหารผู้คนยากไร้ โดยไม่สนใจ ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าใด ซึ่งเขาแสดง เจตจ�านงว่าอยากช่วยเหลือคนอืน่ ให้มากเท่าทีจ่ ะ ท�าได้ เพราะก่อนหน้านีเ้ ขาเองรูด้ วี า่ ความหิวโหย นั้นโหดร้ายแค่ไหน เนื่องจากเดร์ริกเองก็เคยเป็น คนไร้บา้ นมาก่อน ต่อมาเมือ่ เขาเปลีย่ นแปลงตัวเอง และกลับมาสร้างฐานะได้ จึงสัญญากับตัวเองว่า จะตอบแทนให้คนอื่นบ้างหากมีโอกาส และเมื่อ เอลเลน ดีเจนเนอเรส พิธีกรสาวชื่อดังได้ทราบ เรื่องราว จึงได้เชิญให้เดร์ริกมาพูดคุยในรายการ ทอล์กโชว์ของเธอ พร้อมกับท�าเซอร์ไพรส์เขา ด้วยการมอบเงินสมทบกว่า 10,000 เหรียญฯ เพือ่ เป็นก�าลังใจและเป็นทุนทรัพย์ทจี่ ะช่วยให้เดร์รกิ ได้ทา� ตามความตัง้ ใจได้โดยไม่ตอ้ งล�าบากมากนัก

บริษทั Apple เผยว่าจะมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ทจี่ ะสร้าง ความประหลาดใจให้กบั วงการไอทีในงาน Worldwide Developers Conference หรือ WWDC ในวันที่ 2 มิถนุ ายนทีจ่ ะถึงนี้ โดยคาดว่า เป็นเรื่องของการพัฒนาแอพพลิเคชัน ที่จะเน้นเรื่องระบบและซอฟต์แวร์ รวมถึงการพัฒนาแล็ปทอป ซึ่งมีการยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับ iPhone หรือ iPad ตัวใหม่แต่อย่างใด ซึ่งในปีก่อนหน้านี้ Apple ได้เปิดตัว ระบบปฏิบัติการ OS X ส�าหรับ Mac และ iOS 7 ส�าหรับ Gadget เคลื่อนที่ ซึ่งในปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดตัว iOS 8 ส�าหรับ iPhone และ iPad ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่า Apple พร้อมจะ พัฒนาไปอีกขั้นส�าหรับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในปีนี้

PEOPLE

สาวน้อย 7 ขวบ สร้างผลงานศิลปะน่าทึ่งจากแขนเทียม

เมื่อปีที่แล้ว Shah Bibi Tarakhail หนูน้อยชาวอัฟกัน วัย 7 ขวบ ออกไปเล่นกับพี่ชายที่หน้าบ้าน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกัน กับทีเ่ กิดการโจมตีในสงครามอัฟกานิสถานพอดี ท�าให้เธอต้องเสียแขนและดวงตาข้างขวาไปในคืนนัน้ มูลนิธทิ ที่ �างานเพือ่ เด็ก ที่ประสบปัญหาจากสงครามจึงน�าเธอไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได้รับการรักษาและใส่แขนเทียมในโรงพยาบาล Shriners Hospital for Children หนูนอ้ ยเรียนรูแ้ ละปรับตัวเข้ากับแขนเทียมได้อย่างดี และก่อนทีจ่ ะกลับไปหาครอบครัวในอาทิตย์หน้า Shah Bibi ก็ได้อวดผลงานภาพวาดทีใ่ ช้ฝมี อื ของเธอกับแขนเทียมในแกลเลอรีทเี่ บฟเวอรีฮลิ ส์ เคียงข้างกับศิลปิน Dayvd Whaley ที่บอกว่าภาพของ Shah Bibi สวยงามมาก และเธอยังมีเทคนิคการใช้สีและพู่กันที่ดีด้วย


7

SPORT

ภาพวาดทีเ่ ห็นนีค้ อื ผลงานจากฝีแปรงของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ที่หันมาสร้างสรรค์งานศิลปะในวัยเกษียณ และจัดแสดงอยู่ที่ห้องสมุด ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส โดยในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา ได้แก่ นายกรัฐมนตรีแคนาดา สตีเฟน ฮาร์เปอร์, มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี เจ้าฟ้าชายโมฮัมเม็ด บิน ซายิด, อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นิโกลาส์ ซาร์โกซี และอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ลี เมียงบัก - Reuters / Brandon Wade

ภาพคูแ่ ม่ลกู ทีน่ า่ รักนีก้ ค็ อื เบลลา แรดพันธุ์ southern white และลูกแรดน้อยวัยเพียง 1 วัน ทีใ่ ช้ชวี ติ ตามธรรมชาติ ณ เขตอนุรกั ษ์ พันธุ์แรดซีวา เขต Nakasongola ทางเหนือของกรุงกัมปาลา เมืองหลวงของยูกันดา - Reuters / Edward Echwalu

‘เจอร์ราร์ด’ น�าทีมหงส์แดงขึ้นน�าเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก!

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกี ฤดูกาล 2013-2014 ใกล้มาถึงโค้งสุดท้ายเข้าทุกทีแล้ว และทีมลิเวอร์พลู ทีม่ ตี า� แหน่งรองจ่าฝูง ในฤดูกาลนีก้ บ็ กุ ขึน้ ไปถล่มทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ดทีส่ นามอัพตัน พาร์ก ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้สา� เร็จ โดยจบการแข่งขัน ด้วยคะแนน 2-1 จากลูกจุดโทษของ สตีเวน เจอร์ราร์ด ในนาทีที่ 44 ถึงแม้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึง่ แรกทีมเจ้าบ้านจะสามารถ ท�าประตูคืนได้ แต่เจอร์ราร์ด กัปตันทีม ก็ปิดเกมให้กับหงส์แดงด้วยลูกโทษอีกครั้งในนาทีที่ 70 พาทีมไต่อันดับขึ้นเป็นจ่าฝูง ของตาราง โดยเหลืออีกเพียงแค่ 13 นัดส�าหรับทีมลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์ประจ�าฤดูกาลนี้

สงกรานต์กับตัวเลข

เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ นอกจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม แล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ งราว อี ก มากมายที่ คุ ณ ควรรับรูค้ วบคูไ่ ปด้วย ทัง้ ข้อมูล สถิติ และตัวเลขทีน่ ่าสนใจ ไม่แน่ว่าอาจส่งผล ต่อการเดินทางท่องเที่ยวของคุณก็ได้ • เริ่มที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่เผยผลส�ารวจพฤติกรรม การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าเม็ดเงินที่คนกรุงเทพฯ จะใช้จ่ายในสงกรานต์ปีนี้ จะอยู ่ ที่ 22,000 ล้ า นบาท หดตั ว ลดลงถึ ง 13.7% จากปีที่แล้ว และถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 ปี เนื่องจากปัจจัยทางการเมือง วันหยุดที่น้อยกว่าปีที่แล้ว และค่าครองชีพที่สูงขึ้น • ส่วนใครทีย่ งั ไม่รจู้ ะไปฉลองเทศกาลสงกรานต์ทไี่ หนดี ผลส�ารวจของ Tripadvisor.com มีค�าตอบให้คุณ เพราะ

EDUCATION

เมียนมาร์เปิดบริการ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากปิดประเทศ มาอย่างยาวนานถึง 50 ปี ประเทศเมียนมาร์ก็เริ่ม เปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ใหม่ๆ และพัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ ได้เปิดให้บริการห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้นกั ศึกษาและบุคลากรทางด้าน การศึกษาใช้เป็นฐานข้อมูลในการเข้าถึงหนังสือ และบทความทางวิชาการที่เป็ น รู ปแบบดิ จิต อล ซึง่ ตอนนีม้ อี ยูป่ ระมาณ 130,000 ฉบับ ท�าให้สามารถ ดาวน์โหลดมาไว้บนแล็ปทอป หรือน�าไปใช้ประกอบ การเรี ย นการสอนได้ ง ่ า ยขึ้ น ซึ่ ง ฐานข้ อ มู ล ของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นจี้ ะเชือ่ มโยงเข้ากับเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเมียนมาร์ โดยไม่มีการสั่งห้ามหรือควบคุมการเผยแพร่อีกต่อไป มีข้อมูล ระบุวา่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นใี้ ช้งบประมาณไปทัง้ สิน้ ประมาณ 45 ล้านบาท

จากการเปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยในการออกไปเทีย่ วสงกรานต์ นอกบ้านและพักค้างคืน 1 คืน ใน 4 จังหวัดยอดนิยม คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต พบว่ากรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ราว 3,357 บาท ขณะที่ภูเก็ตมีค่าใช้จ่ายสูงสุด ประมาณ 5,154 บาท รองลงมาคือเชียงใหม่ 4,389 บาท และพัทยา 3,808 บาท โดยตัวเลขนี้เป็นค่าเข้าพักโรงแรม 4-4.5 ดาว ค่าอาหาร 1 มือ้ ค่าอุปกรณ์เล่นน�า้ สงกรานต์ ค่าแท็กซี่ และค่านวดเท้า ที่สปา • ปิดท้ายที่ผลส�ารวจเรื่องการเดินทางและอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ของสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีร่ ะบุวา่ กลุม่ ตัวอย่าง 36% ตัง้ ใจจะเดินทางไปต่างจังหวัด ในช่วงสงกรานต์ ขณะที่ 64% ไม่คดิ ว่าจะออกต่างจังหวัด นอกจากนี้ เ มื่ อ ถามถึ ง การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พบว่า 11.7% ตั้งใจจะดื่มอย่างแน่นอน, 25% ระบุว่า อาจจะดื่ม, 20.4% อาจจะไม่ดื่ม และ 42.9% จะไม่ดื่ม อย่างแน่นอน

“เวลาเราเจอใคร สักคน เราไม่มคี า� ถาม อะไรเลยค่ะ ไม่มคี า� ถาม เลยว่าตกลงเขายังไง เรายังไง เป็นความรู ้ สึ ก ที่ เ จ อ แ ล ้ ว และหลังจากนีช้ วี ติ ฉัน จนตายจะไม่มีวันไหน ที่จะไม่มีคนนี้” ‘โอปอล์’ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ 6 เมษายน 2557

GREEN PLEASE สถาปนิกอเมริกันเปิดตัวบ้านประหยัดพลังงานมาตรฐานเยอรมนี นิโคลสัน โควาลชิก สถาปนิกชาวอเมริกัน ได้ออกแบบ บ้านประหยัดพลังงานหลังแรกของเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ที่ได้รับมาตรฐาน Passive House Academy ของประเทศ เยอรมนี ซึ่งบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ความสวยงามและ การประหยัดพลังงานควบคูก่ นั ไป โดยตัวบ้านถูกออกแบบให้มี ระบบท�าความร้อนและระบบท�าความเย็นทีใ่ ช้พลังงานน้อยกว่า บ้านธรรมดาถึง 90% ซึง่ เป็นข้อก�าหนดของมาตรฐาน Passive House Academy ที่ระบุว่า ตัวบ้านต้องใช้พลังงานไม่เกิน 15 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรใน 1 ปี และใช้พลังงานพื้นฐานไม่เกิน 120 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรใน 1 ปี โดยบ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ 185 ตารางเมตร มี 3 ชั้น แบ่งออกเป็น 4 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ และ 1 ห้องครัว

Did You Know?

นักวิจัยเผย ตื่นเช้าช่วยลดน�้าหนักได้

14 เมษายน 2470 - โรงงานผลิตรถยนต์ วอลโว ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวี เ ดน พร้ อ มกั บ เปิ ด ตั ว รถยนต์ วอลโวรุ่นแรก Volvo OV 4 อย่างเป็นทางการ 15 เมษายน 1995 - วันเกิดของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี ชาวอิตาเลียน เป็นผูท้ มี่ คี วามช�านาญ หลายด้าน เป็นทั้งจิตรกรเอก ประติมากร นักประดิษฐ์ ฯลฯ เจ้าของภาพที่ยิ่งใหญ่ ของโลกชื่อ อาหารเย็นมื้อสุดท้าย (The Last Supper) และ โมนาลิซา 16 เมษายน 2503 - โผน กิ่งเพชร (มานะ สีดอกบวบ) นักมวยไทยทีช่ นะคะแนนในการชกชิงแชมป์มวยสากลระดับโลกรุน่ ฟลายเวต แข่งกับแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินา ณ เวทีมวย ลุมพินี ชัยชนะครั้งนี้ท�าให้ โผน กิ่งเพชร กลายเป็นแชมป์โลกคนแรกในประวัตศิ าสตร์ วงการมวยของไทย 17 เมษายน 2333 - เบนจามิน แฟรงคลิน เสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกา เขาเป็นทั้งช่างพิมพ์ คนเรียงพิมพ์ นักเขียน นักปรัชญา เป็น 1 ใน 4 แกนน�าผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา และเป็นทูต ในช่วงปฏิวตั อิ เมริกา เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ ระหว่างอเมริกาและฝรั่งเศสด้วย 18 เมษายน 2398 - มีการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์รงิ ซึง่ เป็นสนธิสญ ั ญาทางการค้า ระหว่ า งประเทศสยามกั บ อั ง กฤษในสมั ย รัชกาลที่ 4 โดย เซอร์ จอห์น เบาว์รงิ สนธิสญ ั ญา เบาว์รงิ ท�าให้เกิดการค้าเสรี ถือเป็นการสิน้ สุด ของการผูกขาดการค้าต่างประเทศ 19 เมษายน 2318 - เกิดการรบที่สมรภูมิ เล็กซิงตันและคอนคอร์ด ถือเป็นการเปิดฉาก สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา สงคราม ครั้งนี้ยาวนานถึง 8 ปี 20 เมษายน 2405 - มีการทดสอบการฆ่าเชือ้ ด้วยวิธีการพาสเจอไรซ์ส�าเร็จเป็นครั้งแรก โดย หลุ ย ส์ ปาสเตอร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ชาวฝรัง่ เศส และ คล็อด เบร์นาร์ นักสรีรศาสตร์ ชาวฝรัง่ เศส วิธกี ารพาสเจอไรซ์เป็นวิธเี ก็บรักษา อาหารให้ได้ยาวนานขึ้น

ใครที่ขาดแรงบันดาลใจในการตื่นเช้า คงมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น เมื่อผลการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา เผยว่า การตืน่ เช้าช่วยให้นา�้ หนักลดได้ เพราะแสงแดดในตอนเช้าจะเชือ่ มโยงกับการท�างานของนาฬิกาในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลวิจัยยังแนะน�าว่า เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วควรจะออกมาอาบแสงแดด ยามเช้าประมาณ 20-30 นาที ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึงเที่ยง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด


10

สัมภาษณ์ :

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ

ถ่ายภาพ :

ภาสกร ธวัชธาตรี


เรามี โ อกาสได้ สั ม ภาษณ์ อ� ำ พล ล� ำ พู น แน่ น อน... เราตื่ น เต้ น ที่ จ ะได้ พู ด คุ ย กั บ ผู ้ ช าย ที่ เ ป็ น ไอดอลของแฟนเพลงมาอย่ า งยาวนาน แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ... อ�าพล ล�าพูน ไม่ใช่คนที่จะให้สัมภาษณ์ใคร บ่อยๆ... ข้อนี้ไม่ใช่แค่เจ้าตัวเท่านัน้ ทีย่ นื ยันได้ แต่แฟนๆ ที่ติดตามผลงานของเขามานานคงเข้าใจเรื่องนี้ดี ไม่ใช่แค่เพราะ อ�าพล ล�าพูน ไม่ค่อยมีเวลาเท่านั้น เรี ย กว่ า ล� า พั ง แค่ ซ ้ อ มดนตรี ทั ว ร์ ค อนเสิ ร ์ ต และขีม่ อเตอร์ ไซค์คนั เก่งท่องเทีย่ วกับกลุม่ เพือ่ นๆ ตามต่างจังหวัด ไหนจะเล่นเทนนิส และเลีย้ งแมวอีก ก็แทบไม่ค่อยเหลือเวลามานั่งพูดคุยกับใครแล้ว แต่เหตุผลทีจ่ ริงจังกว่านัน้ ก็คอื เขารูส้ กึ ว่าไม่มอี ะไร อยากจะพูด การทีเ่ ราได้สมั ภาษณ์เขายาวเหยียด ในวันนี้จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดมากไปกว่าเขามีเรื่อง อยากจะพูด และเรือ่ งเช่นนีเ้ ป็นเรือ่ งที่ไม่คอ่ ยมีใคร ยอมพูด และไม่ค่อยมีใครถามกัน เพราะมันเป็น เรือ่ งต้องห้ามในการสนทนา รองจากเรือ่ งความเชื่อทางศาสนา... ใช่แล้ว... มันคือเรื่องการเมือง ‘หนุย่ ’ - อ�าพล ล�าพูน ในวัย 51 ปี ยังเต็มเปีย่ ม ไปด้วยพลังทางความคิดไม่แพ้สมัยที่เขายังอยู่ใน วัยหนุม่ แต่ดว้ ยประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ ทีป่ ะทะ ในหลายๆ สิง่ มามากมายเท่าทีค่ นคนหนึง่ จะปะทะได้ เขาเลือกที่จะอธิบายความคิดของเขาอย่างสงบ เผชิ ญ หน้ า กั บ วิ ธี คิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ในสั ง คม อย่างมีเหตุผล ซึง่ คุณสามารถอ่านได้ในทวิตเตอร์ @righthandrock ของเขาได้ ถามว่า ทัง้ ๆ ทีค่ สู่ นทนา บางคนพร้อมจะยัว่ โมโห พร้อมจะสูด้ ว้ ยความเชือ่ ส่วนตัวที่อาจจะต่างกับเขาโดยสิ้นเชิง แล้วท�าไม ต้องสงบ ท�าไมต้องมีเหตุผล เพราะภาพจ�าของ ชาวร็อกก็นา่ จะพร้อมลุยอยูแ่ ล้ว แต่อา� พลยืนยันว่า เพราะการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผล มีหลักการ คื อ หนทางของความสงบ และวั น นี้ ก ารรั ก ษา ความสงบเรียบร้อยในจิตใจคือชีวติ ทีเ่ ขาเลือกเป็น มากกว่าชีวิตที่รุ่มร้อน มุทะลุ ท่ า มกลางอากาศในเดื อ นเมษายนที่ ร ้ อ น แทบทะลุจุดเดือด ท�าไมเรายังเลือกประเด็นแบบนี้ มาพูดคุยกับนักร้องทีย่ งั คงร้องเพลง หมืน่ ฟาเรนไฮต์ ได้โดยไม่เคยลดความร้อนแรงแบบเขา เหตุ ผ ลเพราะเราได้ เ รี ย นรู ้ ใ นอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของเขาทีค่ ยุ เรือ่ งการเมืองได้นา่ ฟัง สนุก และไม่รอ้ น เหมือนมอเตอร์ ไซค์แรงๆ คันหนึ่งที่คุณเลือก ได้ ว ่ า จะขี่ เ ร่ ง แซงทุ ก โค้ ง ด้ ว ยความคึ ก คะนอง โชว์ พ ลั ง แรงของเครื่ อ ง หรื อ จะใช้ ขี่ ท ่ อ งเที่ ย ว ปลดปล่ อ ยความคิ ด อย่ า งสบายใจไปเรื่ อ ยๆ ไม่ต้องแข่งกับใคร แต่ก็ ไม่มีใครกล้าแข่ง วั น นี้ อ� า พล ล� า พู น เลื อ กขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ในแบบหลัง


12

ความสนใจในเรื่องสังคมและการเมืองที่คนทั่วไป ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับคุณคืออะไร ผมก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า คนทั่ ว ไปสงสั ย หรื อ รู ้ อ ะไรบ้ า ง คิ ด ว่ า ก็ ค งจะมองหรื อ อาจคิ ด สงสั ย ว่ า วั น ๆ พวกร็อกเกอร์นั้นท�าอะไรกันบ้าง ผมใช้ชีวิตปกติ เหมือนคนทั่วๆ ไป ไม่มีอะไรที่พิเศษหรือซับซ้อน ทีผ่ คู้ นเห็นก็คงเป็นบทบาทด้านการแสดงหรือร้อง เพลงซะเป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้ผมอยู่ในวัยผู้ใหญ่ แล้ว ชอบการอ่านมากขึ้น เลือกแล้วว่าจะใช้ชีวิต แบบไหน สนใจในเรือ่ งอะไร จะแบ่งเวลายังไงให้กบั ทุกๆ เรือ่ งในชีวติ งาน สังคม ส่วนตัว หรือความเห็น ต่อสถานการณ์บ้านเมือง ถ้าอย่างนัน้ คุณมีทศั นคติเกีย่ วกับการเมืองแบบไหน การเมืองเราก็เห็นมาหลายยุค เห็นรัฐบาลมา ก็หลายชุดหลายสมัย ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง มุ ม มองของผมคิ ด ว่ า ประเทศที่ ป กครองด้ ว ย ระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศนั้นต่างก็ต้อง ใช้เวลาด้วยกันทัง้ นัน้ และมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่าง กันออกไป ประเทศไทยเราก็ถือว่าประชาธิปไตย ได้ เ ริ่ม ต้ น และเดิ น ทางมานานได้ ใ นระดับ หนึ่ง เราทุกคนในสังคมในชาติกไ็ ด้เรียนรูเ้ รือ่ งของหน้าที่ และสิทธิทมี่ อี ยูว่ า่ อะไรบ้างทีเ่ ราในฐานะพลเมือง ควรท�า และควรปฏิบัติร ่ ว มกัน การอยู ่ ร ่ ว มกัน ในสั ง คมที่ มี ก ารปกครองแบบนี้ การปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ทรงเป็นประมุขของประเทศ เราทุกคนก็ค่อยๆ เรียนรู้เพิ่มความเข้าใจและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทัศนคติสว่ นตัวทางด้านการเมือง ก็พยายามใส่ใจ ทีจ่ ะท�าหน้าทีข่ องประชาชนทีพ่ งึ มีตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ ได้ก�าหนดไว้ หน้าที่พลเมืองของเราที่ท�าได้และ เต็มใจท�าทุกครั้งคือการท�าหน้าที่เลือกตัวแทน เข้าไปเพื่อท�างานบริหารงานของประเทศ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อชาติต่อสังคมเหมือนทุกๆ คน เราก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปเลือกตั้งทุกครั้งไม่ให้ขาด แม้วา่ บางครัง้ วันเลือกตัง้ จะตรงกับงาน เราก็ขยับ งานออกไป ซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ร่วมงานแล้ว ว่า เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ ก�าหนด วันเลือกตั้งแล้ว ก็จะไม่เอาคิวงานไปใส่ในวันนั้น คุณไม่รู้สึกเบื่อเรื่องการเมืองบ้างหรือ ไม่เบือ่ ก็มบี า้ งทีร่ สู้ กึ เซ็งๆ ใช้คา� ว่าเซ็งก็แล้วกัน เวลามองภาพความเป็นไปของสถานการณ์การเมือง ที่มีการต่อสู้กันเพื่อแย่งอ�านาจบริหารประเทศ ทุกครั้งก็แตกต่างกันไป สถานการณ์เปลี่ยนไป ตามปี ตามเวลา บางครั้งก็รุนแรง มีการต่อสู้กัน จนถึงขัน้ ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเสียชีวติ ไม่ใช่ เราคนเดียวเท่านัน้ ทีไ่ ม่อยากเห็นสิง่ เหล่านัน้ เกิดขึน้ ซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า คิดว่าคนไทยทุกคนก็คงไม่อยากเห็น แต่กไ็ ม่เคยเบือ่ ถึงขนาดว่าไม่เอาแล้ว ไม่สนใจแล้ว เพราะเรารู้สึกว่านั่นเป็นหน้าที่ของเรา หน้าที่ของ ประชาชน เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนหนึ่งที่ควร ใส่ใจ ถ้าคุณไม่ใส่ใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่จะ มาท�าหน้าที่บริหารงานของประเทศชาติซะแล้ว ผมว่ า ก็ ยิ่ ง ท� า ให้ ก ารพั ฒ นาของสั ง คมชาติ แ ย่ เข้าไปใหญ่ จากที่ติดตามความคิดของคุณผ่านทวิตเตอร์ @righthandrock จะเห็นว่าในเรื่องการเมือง คุณมีความคิดเห็นแบบไหน ทวีตอะไรบ้าง ทีผ่ า่ นมา คุณแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร เมื่อเทียบกับตอนที่ไม่มีทวิตเตอร์สมัยก่อน ด้วยอายุดว้ ยวัยทีย่ งั เป็นวัยรุน่ อยู่ เวลาส่วนใหญ่ ก็หมดไปกับการใช้ชวี ติ และการท�างานค้นหาตัวเอง เสียเป็นส่วนมาก แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือพูด แสดงความเห็นอะไรเกีย่ วกับเรือ่ งทางด้านการเมือง บ่อยนัก แต่ก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารข่าว รายสัปดาห์ ไม่ได้ถงึ กับว่าต้องอ่านทุกวัน ต้องอ่าน แต่เฉพาะหน้าการเมือง ไม่ใช่ขนาดนั้น ส่วนใหญ่ จะซื้อนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ ซึ่งเขาจะประมวล เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ของคนทั่วไป มารวมไว้ ใ ห้ แ ล้ ว แล้ ว ก็ มี ค อลั ม นิ ส ต์ ม าเขี ย น

วิจารณ์เนื้อหาเรื่องอะไรก็ว่าไป ก็ชอบอ่าน อ่าน มาเรือ่ ยๆ มาถึงยุคสมัยนี้ เป็นยุคทีโ่ ซเชียลเน็ตเวิรก์ เบ่งบาน เราสามารถรับข่าวสารอะไรๆ ต่างๆ ได้กว้าง มากขึ้น รวดเร็ว ขึ้น ผมเกิด มาในยุค ที่โ น้ ต บุ๊ ก ยังไม่มี อยู่ในยุคหนังสือพิมพ์ ยุคที่ใช้วิดีโอ VHS ตลับเท่ากล่องผงซักฟอก ชอบเรื่องอะไรก็ไปซื้อ ไปหามาอ่าน เรียกว่ายุคอนาล็อก พวกไอทีเจน หรื อ ยุ ค โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก เป็ น ยุ ค สั ง คมดิ จิ ต อล และมาเป็นที่นิยมเบิกบานตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่ แล้ว ดังนั้น การรับรู้ข่าวสารและการแสดงออก ทางด้านความคิดทางด้านการเมืองย่อมหลากหลาย และรอบด้านมากกว่าตอนที่เรายังเป็นเด็ก ถ้าอย่างนัน้ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือการอ่านความคิดเห็นทางการเมืองในโซเชียล

เน็ตเวิร์กในทุกวันนี้ คุณมองว่ามันเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษอย่างไร ถ้าจ�าไม่ผดิ ประเทศเรานีน่ า่ จะมาเป็นอันดับ 2 ของประเทศที่มีคนใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดของโลก ซึง่ ก็นบั ว่าไม่ธรรมดานะ นัน่ แสดงว่าสังคมโซเชียล เน็ตเวิรก์ ของบ้านเราค่อนข้างทันสมัย เปิดรับอะไร ได้เร็ว ประโยชน์ของการเชื่อมต่อและแบ่งปัน ข่ า วสารที่ เ ชื่ อ มโลกให้ แ คบลงนั้ น มี ป ระโยชน์ แต่ข้อเสียของการรับเร็วก็น่าจะมีอยู่บ้าง เพราะ บางทีการควบคุมทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมใน การใช้อาจไม่ทวั่ ถึงพอ สังคมชุมชนโซเชียลเน็ตเวิรก์ นั้ น เป็ น โลกเปิ ด มี ข อบเขตที่ ก ว้ า งขวางมาก จนบางครัง้ รูส้ กึ ว่ามันมีขอ้ มูลทุกสิง่ ทุกอย่างอยูใ่ นนัน้ หมด ทัง้ บวก ทัง้ ลบ ทัง้ เนือ้ หาทีม่ ปี ระโยชน์มคี ณ ุ ค่า

และเนือ้ หาทีเ่ ป็นขยะ เมือ่ ทุกคนมีอสิ รภาพในการรับข่าวสารมากขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น ก็เป็นไปได้ ว่าอาจท�าให้เราได้รับข่าวสารแบบชนิดที่เรียกว่า สะเปะสะปะ แน่นอนว่าถ้าผู้ใช้ขาดสติและความรอบคอบในการวิเคราะห์พจิ ารณา หรือผูใ้ ช้อาจยัง เป็นเด็ก ยังไม่มีประสบการณ์ ยังไม่โตพอ ก็ต้อง รับอะไรทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือสิง่ ทีเ่ หมือนขยะมาบ้าง ตรงนี้ แ หละที่ เ ราทุ ก คนคงต้ อ งหั น มามองและ ช่วยกันดูแล แล้วคุณมีวิธีใช้สติอย่างไรส�าหรับการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ก ผมคิ ด ว่ า ควรเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการฟั ง ให้ ม าก อ่านให้เยอะ อ่านให้รอบด้าน ข้อมูลทุกๆ ด้านนั้น มี ห ลากหลายมิ ติ ขึ้ น อยู ่ กั บ การแสวงหาด้ ว ย


13

“เราเชื่อว่า ทุกคนรักชาติ เหมือนกันหมด ปัญหาคือต้อง คุยกัน ร่วมมือ กัน เราอยาก เห็นแบบนั้น เราอยากเห็น ความร่วมมือ ของทุกฝ่าย มองไปรอบๆ ตัวเราสิ ตอนนี้ เราก็ช้ากว่า เพื่อนบ้าน ประเทศอื่นๆ ไปเยอะมากแล้ว”

ไม่ใช่การรับโดยถูกน�าเสนอหรือยัดเยียดให้เท่านัน้ การรูจ้ กั วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้วยตัวเองให้มากพอ ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆ อย่าง รอบคอบนัน้ น่าจะเป็นสิง่ ทีด่ ี โดยเฉพาะการแสดง ความเห็นทีข่ ดั แย้งกันในเรือ่ งต่างๆ หรือการสนทนา แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน เพราะเราจะแน่ใจได้ อย่างไรว่าคนทีค่ ดิ อีกด้านหนึง่ ซึง่ แตกต่างไปจากเรา เขาคิดผิดหรือคิดถูก ถ้าต่างคนต่างมองแล้วรับฟัง ซึง่ กันและกันแบบปราศจากอคติ ผมว่ามีแต่จะดีขนึ้ เพราะเราจะได้ข้อมูลมากขึ้น กว้างและหลากมิติ มากขึ้น เพื่อน�ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ ตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนกัน มีแต่เรื่องดี ไม่เห็นมีเรื่องเสียหายเลยนะ ถ้าเราใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างมีสติ ทุกวันนี้คุณคิดว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์มีให้เห็นน้อยไปไหม แล้วแต่มมุ มองนะ เรามองว่า 5 ปีให้หลังมานี้ โซเชียลเน็ตเวิรก์ มีทงั้ 2 ด้าน คือ ด้านหนึง่ มีความเบ่งบาน มีการพัฒนาทีท่ นั สมัย มีปริมาณผูใ้ ช้เพิม่ มากขึน้ เรือ่ งดีๆ หลายเรือ่ งของสังคมก็ถกู กระจาย ออกไปได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ เรือ่ งการช่วยเหลือสังคม ด้านการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ อันนีผ้ มมองว่าเป็นสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์และมีประโยชน์ ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิรก์ อีกด้านหนึง่ ด้วยปริมาณ ของผูใ้ ช้ทเี่ พิม่ มากขึน้ และด้วยความสะดวกสบาย ของเทคโนโลยี ท�าให้การรับหรือการแพร่ข่าวสาร ในโซเชียลเน็ตเวิรก์ ไปได้เร็วขึน้ และบางทีกอ็ าจจะ ขาดการคัดกรองที่รอบคอบเหมาะสม บางครั้ง ก็ อ าจไปสร้ า งความขั ด แย้ ง ขึ้ น ในสั ง คมด้ ว ย ชุดข้อมูลข่าวสารผิดๆ ที่ส่งต่อๆ กันไป จะด้วย ความคิดเห็นเรื่องใดๆ ก็ตาม เรื่องการเมือง เรื่อง สังคม เรือ่ งทัว่ ไป นีอ่ าจเป็นอีกด้านทีส่ ง่ ผลด้านลบ ผมคิดว่าการสร้างสรรค์ใดๆ ก็ตามในโลกของ โซเชียลเน็ตเวิร์กจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มต้น จากผู้ใช้ที่มีสติ มีวิจารณญาณ พร้อมในการรู้จัก ที่จะรับฟัง รู้จักพูด รู้จักแลกเปลี่ยนโดยปราศจาก ความมีอคติ ซึ่งคุณก็โดนใช่ไหม มีบ้าง แต่ผมไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องของ การโต้แย้งในโลกโซเชียลเน็ตเวิรก์ มากไปกว่าเรือ่ ง ทิศทางของจุดมุ่งหมายและความเห็นต่างที่ได้ ด�าเนินไป ในฐานะพลเมืองหรือประชาชนคนหนึง่ ทีม่ องเห็นความขัดแย้งของผูค้ นในชาติ เราคนไทย ทุกคนนัน้ ต่างก็เกิด เติบโต ยืนอยู่ และท�ามาหากิน ใช้ชวี ติ อยูบ่ นผืนแผ่นดินนีร้ ว่ มกันทุกคน ผมเข้าใจ เรือ่ งการดึงมวลชน ทุกประเด็นทีเ่ กิดความขัดแย้ง ทางสังคมขึน้ ไม่วา่ จากฝ่ายไหน จะถูกคนจ�านวนหนึง่ น�าไปใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองเพื่อดึง ประโยชน์เข้าหาพวกพ้องเสมอ ทุกสิ่งที่ผมท�า ผมท�าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ไม่ใช่ การกระท�าที่แสดงออกไปเพื่อรับใช้ใครผู้ใดผู้หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เป็นการแสดงออก ในฐานะพลเมืองคนหนึง่ ทีต่ อ้ งการเห็นประเทศชาติ ก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ ยืนเหมือนคนไทยทุกๆ คน คุณคิดว่าเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องท�าใช่ไหม ใช่ เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่ควรกระท�า และกระท�าทุกอย่างโดยไม่มีสิทธิ เหนือไปกว่าประชาชนคนไทยทั่วไปทุกๆ คน แล้ ว ถ้ า มี ค นไปป้ า ยสี ว ่ า คุ ณ อยู ่ ฝ ั ่ ง นี้ ฝ ั ่ ง นั้ น เป็นเครดิตฝัง่ ตัวเอง หรือดิสเครดิตฝัง่ ตรงข้าม คุณมองอย่างไร คงเลี่ยงไม่พ้น และผมไม่สนเรื่องสี แต่จะท�า อย่างไรได้ ทุกวันนี้สังคมสั่งสมความเกลียดชัง แบ่ ง แยกกลุ ่ ม กั น ชั ด เจน เพราะมี ค วามเชื่ อ ที่แตกต่างกัน แล้วจะแก้ยังไง ผมคิดว่าการใช้สติ ในการรับข่าวสารเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เราควรมีสติ ในการรับหรือแพร่ขยายข่าวสารออกไปสู่สังคม มี ค วามรอบคอบในการเลื อ กแสวงหาข้ อ มู ล ด้วยตัวเองให้ครบถ้วนรอบด้านจริงๆ ไม่ใช้อารมณ์

หรืออคติมาวิเคราะห์เรื่องทุกอย่างรอบตัวเพื่อ การปฏิบัติตามแนวทางใดๆ ก็ตามร่วมกันของ คนในสังคม การที่ใครสักคนชี้มือไปต�าหนิผู้อื่น อาจด้วยเพราะมีสาเหตุมาจากการรับข้อมูลข่าวสาร ทีไ่ ม่รอบด้านเพียงพอ และขาดสติในการวิเคราะห์ พิจารณาก็เป็นได้ ผมเคยได้ยนิ ประโยคทีเ่ ขาบอกว่า ‘คนไทยอ่านหนังสือ 8 บรรทัดต่อปี’ มันเป็นอะไร ที่ได้ยินแล้วเจ็บปวดนะ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ ได้ยินมานั้นก็ได้สะท้อนอะไรบางอย่างของสังคม โซเชียลเน็ตเวิร์กบ้านเราออกมาด้วย การส่งต่อ ข้อมูลทีผ่ ดิ ๆ หรือข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จกันออกไปเรือ่ ยๆ ในวงกว้างนั้น ย่อมส่งผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และมีผลติดตามมาแน่นอน การสื่อสารที่ผิดๆ อาจไปสร้างความเข้าใจผิดของผูค้ นในสังคม และ เป็นปัญหา มีผลให้เกิดความขัดแย้ง การสื่อสาร ข่าวสารที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไม่ว่าด้วย ความตัง้ ใจหรือไม่กต็ ามในบ้านเราทุกวันนีค้ ่อนข้าง มีเยอะมาก และสมควรจะต้องได้รับการแก้ไข ด้วยจิตส�านึกและความรับผิดชอบ คุณบอกว่าคุณไม่สนเรื่องสี แล้วกรณีเรื่องการเลือกตั้งที่มีการน�าชื่อคุณไปแอบอ้าง ท�าให้คุณ ต้องปะทะกับคนในโซเชียลเน็ตเวิร์ก จริงๆ แล้ว เรื่องราวมันเป็นอย่างไร คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ผมออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตัง้ แล้วมีเว็บเพจทางการเมืองเพจหนึง่ ซึง่ ผม ไม่ขอกล่าวชื่อเพจในที่นี้ น�าภาพผมขณะก�าลัง อยู่ในคูหาเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ตามปกติ ไปสร้าง ประโยคค�าพูดเท็จประกอบภาพขึน้ เอง เพือ่ โหมสร้าง ความเข้าใจผิดให้กบั แฟนเพจทีม่ คี วามคิดเห็นต่าง นี่คือ ตัว อย่ า งของการใช้ โ ซเชีย ลเน็ต เวิร ์ ก แบบ เห็นแก่ตวั เพือ่ แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตัวเองและ พวกพ้องโดยไร้จิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อ สังคมส่วนรวม การเลือกตั้ง (2 กุมภาพันธ์ 2557) ที่ผ่านมา แม้จะมีผู้รณรงค์ต่อต้านการเลือกตั้งอยู่ แต่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นไร เข้าใจ เพราะเขามีสิทธิ์ ผมเคารพการตัดสินใจในความคิดและสิทธิสว่ นบุคคล ของทุกคน ในสังคมประชาธิปไตย การเห็นต่างนัน้ ไม่ใช่เรื่องแปลก สิทธิพื้นฐานส่วนบุคคลของเขา ที่ เ ขามี แ ละเลื อ กไม่ อ อกไปใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง นั้ น สามารถท� า ได้ เป็ น สิ ท ธิ ที่ มี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ใครไปบังคับไม่ได้ เมื่อเขาเลือกไม่ไปใช้ มันเป็น สิทธิ์ของเขา ผมไม่ต�าหนิคนที่เลือกวิธีแบบนั้น ในขณะเดีย วกัน ผมก็เ คารพสิท ธิข องผู ้ ที่มีสิท ธิ์ ออกเสียงเลือกตัง้ ด้วย รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มี และใช้สิทธิ์นั้นตามกฎหมาย และรัฐธรรมนูญนั้น คือกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไม่มีใครอยู่เหนือ รัฐธรรมนูญได้ เราใช้ขอ้ ก�าหนดในนัน้ ร่วมกันทุกคน ถ้าสังคมของคนในชาติไม่รกั ษากฎกติกาทีม่ รี ว่ มกัน แล้ว เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร แล้ววันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น คือคนขับรถของเราเขาก็คงเป็นห่วง ก็มายืน มาเดินและพยายามเข้ามาใกล้ๆ เรา แต่คหู าเลือกตัง้ มีเส้นก�าหนดเขตพืน้ ทีส่ า� หรับคนทีถ่ อื บัตรเลือกตัง้ เท่านั้น เมื่อแจ้งเลขที่บัตรประชาชนแล้วถึงจะ หยิบบัตรเลือกตั้งเข้าไปในคูหาข้างในช่องกาบัตร การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องหน่วยเลือกตัง้ ได้มกี ารก�าหนด เขตห้ามเข้านัน้ เป็นเรือ่ งปกติ เมือ่ คนขับรถของเรา เดินตามเข้ามา เราก็เลยชี้นิ้วและบอกเขาไปว่า ‘เห็นเส้นนัน้ ไหม ออกไปนอกเส้นนัน้ เขาไม่ให้เข้า มันเป็นกฎ’ มีใครสักคนก็ถ่ายรูปช่วงนั้นไว้ แล้วก็ มี เ ว็ บ เพจอะไรสั ก อย่ า งน� า รู ป ไปลงแล้ ว เขี ย น ข้อความประกอบรูปว่า ‘อ�ำพล ล�ำพูน โชว์กร่ำง ใครอย่ำเข้ำมำขวำงกูนะเว้ย กูจะยิงให้กะโหลกทะลุ’ พอน้องๆ แฟนคลับเห็นก็สง่ มาให้ดู ผมเห็นก็เข้าใจ ว่านีค่ อื การสร้างข่าวสารเท็จ สร้างเรือ่ งโกหก นีค่ อื ตั ว อย่ า งของเว็ บ เพจเสี้ ย มสั ง คม ยุ ย งให้ เ กิ ด ความแตกแยก เราก็ทวีตไปในทวิตเตอร์สว่ นตัวว่า มาร่วมด้วยช่วยกันแบนเพจประเภทนี้ เพราะเขา เอารูปของผมไปใส่ข้อความเท็จเพื่อสร้างความ-

แตกแยกให้กับผู้คนในสังคม ผมแค่ไปเลือกตั้ง ตามสิทธิ์ที่ผมมีตามรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้เท่านั้น จากนั้ น ก็ ท วี ต ต่ อ ว่ า ภายใน 6 โมงเย็ น วั น นี้ ถ้ า แอดมิ น เพจไม่ ล บโพสต์ ที่ เ ป็ น ความเท็ จ นี้ ผมจะแจ้งความด�าเนินคดีคุณตามกฎหมาย และ ผมจะท�าให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่าง พอถึง 6 โมงเย็นเขาก็ยังไม่ลบ ผมก็ไปแจ้งความตาม หลักฐานและพยานที่มีตามความเป็นจริง แล้วก็ ทวีตแจ้งข้อมูลสาธารณะในทวิตเตอร์ว่า ผมได้ ด�าเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เว็ บ เพจนั้ น ก็ ไ ด้ ย อมลบรู ป ที่ โ พสต์ ป ระกอบ ข้อความเท็จออกไป พอเขาลบ ผมก็ไม่ตดิ ใจอะไร ก็เลิกแล้วกันไป กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณแบบนี้ แสดงให้เห็นถึงอะไร ที่คุณรู้สึกว่าเกินเส้น เป็ น เรื่อ งของการเคารพสิท ธิ์ซึ่ง กัน และกัน เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆ เราทุกคนต้องเริ่มต้นจาก การเคารพสิทธิซ์ งึ่ กันและกันก่อน ส่วนเรือ่ งความเห็นทางด้านการเมืองนัน้ นักการเมืองพรรคไหนดี พรรคไหนไม่ดี คุณชอบพรรคไหน ไม่ชอบพรรคไหน นั่นเป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนบุคคล คุณไป บัง คับ ใครให้ ช อบหรือ ไม่ ช อบตามใจคุณ ไม่ ไ ด้ ใครคอร์รัปชัน เราควรเลือกใครหรือไม่ ทุกคนมี ความคิดและมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวเอง ก็เรียนรู้ พร้อมๆ กันไป ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึง่ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จะมาชี้ว่าใครคือคนดี ใครคือคนไม่ดี และคุณ หรือผมต้องท�ายังไง เราเป็นสังคมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคน ควรยึดถือและปฏิบัติ คนที่ไม่ดีประชาชนก็คง ไม่เลือกให้เข้ามาบริหารงานของชาติบา้ นเมืองแน่ เป็นสิ่งที่เข้าใจตรงกัน แต่สา� หรับคนดัง พอขยับตัวท�าอะไร ก็จะถูกน�าไป แปะป้ายให้กับฝ่ายต่างๆ ซึ่งประเด็นนี้มีผลต่อ การวางตัว หรือการใช้ชีวิตของคุณไหม มีบ้าง แต่ผมก็ไม่ปล่อยให้สงิ่ เหล่านัน้ มามีผล ต่อการใช้ชีวิตและความคิดของผม ในทุกๆ วัน ผมคิด ว่ า เราควรท�า หน้ า ที่ข องตัว เองให้ ดีที่สุด ไม่คกุ คามผูอ้ นื่ ไม่ทา� ในสิง่ ทีเ่ ป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ กฎหมายของสังคมส่วนรวม นั่นก็สมควรแล้วกับ การอยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ นื่ ในสังคมทีม่ ผี คู้ นจ�านวนมาก และเป็นสังคมของคนในชาติเดียวกัน สิง่ ทีค่ ณ ุ รับไม่ได้เลยในโซเชียลเน็ตเวิรก์ โดยเฉพาะ ในทวิตเตอร์คืออะไร ที่ชัดๆ ก็คงเป็นเรื่อง hate speech ผมรู้สึกว่า มันแย่มาก และไร้ประโยชน์ บางคนทั้งที่ไม่เคย รู้จักกันมาก่อนเลย ก็สามารถเข้ามาส่งข้อความ ด่าทอกันด้วยภาษาหยาบๆ คายๆ ด่าพ่อล่อแม่ กันเสียๆ หายๆ เพียงเพราะชืน่ ชอบพรรคการเมือง ที่ต่างกัน บางทีผมก็สงสัยนะว่า ที่บ้านที่โรงเรียน น้องสอนอะไรมา ครูได้สอนอะไรบ้าง ที่บ้านน้อง พ่อแม่สอนอะไรพูดคุยกันแบบไหน พี่งง บางที พี่ไม่เข้าใจ เคยเจอกับตัวเองไหม ด่าหยาบๆ ไม่มี แต่มาแบบกระแทกๆ ภาษา ก้าวร้าวมาเลยก็มีบ้างเหมือนกัน เราก็จะบอกว่า ‘อย่าพูดจาแบบนี้ ถ้าอยากเสวนาแลกความคิดเห็น แลกเปลีย่ นข่าวสารกัน ก็พดู ดีๆ ถ้าใช้ภาษาแบบนี้ เราจะไม่พูดคุยด้วยนะ ถ้าจะคุยกันก็พูดกันดีๆ’ ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนท่าที บางคนก็กลายเป็น เพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเลยก็มี หรืออย่างแย่ ที่สุดก็หยุดการสนทนาลง แต่จะไม่ด่าสาดโต้กัน ไปมาด้วยภาษาหยาบคายก้าวร้าว ในมุมมอง ของผม มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดคุย หรื อ เสวนากั บ คนที่ มี อ คติ ผ ่ า นภาษาแบบนั้ น มันคือการสูญเปล่า มีแต่จะสร้างความเกลียดชัง ให้คนในสังคมเพิ่มมากขึ้นไปอีกเปล่าๆ มองว่าเรื่องแบบนี้ยังคุยกันได้ใช่ไหม ผมว่าได้นะ คือมันต้องมีใครสักคนโอนอ่อน เข้าหาก่อนน่ะ ต้องใจกว้าง รู้จักเปิดใจ รู้จักรับฟัง


14

ความเห็ น ที่ ต ่ า งไปบ้ า ง ถ้ า เปรี ย บเป็ น วั ย รุ ่ น ผลักอกกัน ถ้าอีกคนผลักกลับ สุดท้ายก็คงต้อง ต่อยกัน บางทีการเริม่ ต้นด้วยการรับฟังผู้อนื่ ก่อน อาจเป็ น เรื่ อ งง่ า ยๆ ที่ น ่ า จะลดปั ญ หาเรื่ อ ง ความขัดแย้งในการสนทนาที่เราสามารถท�าได้ แต่เหมือนเราทุกคนมองข้ามไป แม้บางคนจะน่าร�าคาญอย่างนั้นหรือ ถ้าบางคนมากขนาดนั้น ผมก็จะมองเลยไป ไม่ ไ ปฟอลโลว์ เ ขา ส่ ว นคนที่ เ ขาฟอลโลว์ เ รา แล้วเข้ามาว่ามาโพสต์แรงๆ ใส่เรา เราก็แค่ไม่ไป ต่อว่าต่อปากต่อค�ากับเขาหรือด่าทออะไรกลับไป แต่ ก็ จ ะไม่ บ ล็ อ กเขา ท� า แค่ ห ยุ ด การสนทนา แลกเปลี่ยน ถ้าเขาอยากจะอ่านความคิดที่เรามี ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ ก็ดี เขาจะได้เห็นว่าเรา คิดอะไร บางทีอาจท�าให้เขาเข้าใจว่าความคิดต่าง นี่ไม่จา� เป็นต้องแตกแยกหรือเป็นศัตรูกันเสมอไป ก็ได้ การไม่บล็อกแสดงถึงอะไร การไม่ บ ล็ อ กแสดงถึ ง ความไม่ แ บ่ ง แยก ไม่เกลียดแค้น และยังคงอยูใ่ นโลกโซเชียลเน็ตเวิรก์ ร่วมกันเหมือนเดิม คือจะบอกว่าผมไม่ได้เกลียด คุณ แต่ผมอาจไม่ค่อยชอบพูดคุยหรือเสวนา แลกเปลี่ยนกับคุณ อาจเป็นเพราะภาษาที่คุณใช้ ไม่น่าพูดคุยด้วย หรืออาจเป็นเพราะอคติที่มีอยู่ ในความนึกคิด การให้เกียรติต่อผู้ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เหมือน ชุมชนในร้านกาแฟชุมชนหนึง่ เมือ่ คุณเริม่ ต้นด้วย การให้เกียรติ คุณก็มเี กียรติแล้ว ในขณะเดียวกัน คุณก็จะเป็นผู้ที่น่าสนทนาแลกเปลี่ยนด้วย เคยเจอคนที่เมนชันมาคุกคามบ่อยๆ ไหม แทบไม่ เ คยโดนนะ น้ อ ยมาก ตั้ ง แต่ เ ล่ น ทวิตเตอร์มา และเราก็ไม่เคยคุกคามใคร ไม่เคย บล็อกใคร เคยได้ ยิ น มาว่ า คุ ณ จะไม่ เ รี ย กใครด้ ว ยค� า พู ด ที่เหมารวม (เช่น สลิ่ม, ควายแดง) คุณคิดกับ เรื่องแบบนี้อย่างไร ศัพท์แสงที่เริ่มต้นด้วยความอคติ การเรียก สรรพนามแทนผู้เห็นต่างทางความคิด ค�าพวกนี้ เกิดขึ้นเพราะกระแสของความขัดแย้งทางด้าน ความคิดของสังคมการเมืองที่แฝงด้วยความมี อคติอยู่ในตัวเอง พอไปเรียกเขาด้วยสรรพนาม แบบนั้นแล้วไม่ว่าฝ่ายไหน คนที่ถูกเรียกก็คงรู้สึก ไม่ดี ปฏิกิริยาที่เห็นก็จะมีการแสดงออกที่เป็นไป 2 ด้านคือ หนึ่ง ต่อต้าน หรือสอง เออแล้วไง แล้ ว ตามด้ ว ยประโยคด่ า กลั บ ด้ ว ยความโกรธ ด่ า สาดกั น ไปมาทั้ ง สองฝั ่ ง ซึ่ ง คงได้ ผ ลแค่ ความสะใจ ส่วนเนือ้ หา เนือ้ เรือ่ ง และเหตุผลทีจ่ ะ ท�าความเข้าใจในเรื่องที่เห็นต่างกันก็ถูกมองข้าม ไป เมื่อทิศทางเริ่มต้นของการสนทนาไม่ใช่แล้ว เรื่องของความเข้าใจที่จะน�าไปสู่ความสามัคคี ความเข้าใจก็คงไม่ต้องพูดถึง ถ้าจะให้แนะน�าส�าหรับคนทีม่ พี นื้ ทีส่ ว่ นตัวของตัวเอง ว่าเขาควรจะบริหารจัดการพืน้ ทีข่ องเขาอย่างไร ไม่ให้ไปทะเลาะกับใคร คุณจะบอกว่า... ก็เริ่มต้นด้วยการไม่คุกคามกัน ถ้าจะเล่น โซเชียลเน็ตเวิร์กให้สบายใจนะ หนึ่ง อย่าคุกคาม สอง ต้องสุภาพให้เกียรติ สุภาพไว้ก่อนยังไงมันก็ ดีกว่า ชีวิตจริงจะพูดมึงกูในหมู่เพื่อนฝูงสนิทนั้น คือเป็นเรือ่ งปกติ เรากับเพือ่ นก็พดู มึงกูเหมือนกัน ไอ้เวรเอ๊ย มีหมด เพราะเป็นสังคมเพื่อน แต่ใน สังคมโซเชียลเน็ตเวิรก์ นัน้ เป็นสังคมเปิด คนบางคน ไม่ใช่เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั เขาอาจไม่ได้คยุ แต่เขาอ่าน บางคนก็ คุ ย อย่ า งเดี ย วไม่ ค ่ อ ยอ่ า น มั น มี ค น หลากหลาย เพราะฉะนั้น ก็ค่อยๆ เล่น จัดการ กับมันให้พอดี การไม่คุกคามคนอื่นก่อนว่าง่ายๆ ก็คือ การไม่ไปสร้างปัญหากวนตีนคนอื่น การที่ เราอยากเรียนรู้ อยากแลกเปลีย่ น มันก็มวี ธิ มี ากมาย ที่จ ะแลกเปลี่ย นกัน ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งสร้ า งความเกลียดชัง หรือเป็นศัตรูกัน เช่น การใช้ภาษา

โต้แย้งถกเถียงกันด้วยเหตุผล ถึงขัดแย้งกันแต่ก็ สุภาพ ไม่ใช้ภาษาหยาบคาย ความเชือ่ มัน่ ในข้อมูล ข่าวสารของบุคคลทีไ่ ด้รบั ได้รมู้ าหรือทีต่ วั เองมีอยู่ บางทีถ้าไม่เปิดใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ และไม่รู้จัก ที่จะเปิดใจรับข้อมูลความเชื่อหรือความเห็นต่าง ของผูอ้ นื่ บ้าง ก็มแี ต่จะสร้างความขัดแย้ง สุดท้าย ก็ด่าทอกันไปมา เรื่องเหล่านี้เราว่ามันมีผลหมด แหละ ถ้ า เราจั ด วางมั น ให้ ดี ให้ มี ค วามพอดี รู้จักให้เกียรติ มีน�้าใจซึ่งกันและกัน เราก็จะใช้ โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และได้ประโยชน์ด้วย นัน่ สิ คุณคิดว่าเพือ่ อะไร น�า้ ใจของคนไทยไปไหนหมด เวลาเป็นเรื่องการเมือง เรามองว่ามันเป็นผลกระทบจากการขับเคลือ่ น ของการเล่นเกมแย่งอ�านาจของกลุม่ คน การใส่ไฟ เพื่อดึงมวลชน เพื่อประโยชน์ของฝ่ายที่ต้องการ ผลประโยชน์ กรรมวิธที จี่ ะน�ามาใช้บางทีมนั ก็เป็น อะไรทีข่ าดส�านึก หรือรูว้ า่ น�ามาใช้แล้วมันจะมีผล ต่อเนื่องไปในทางลบต่อคนที่คิดต่างกันในสังคม ของชาติ ก็ยงั จะท�าโดยไม่มองถึงผลกระทบ ไร้สา� นึก ต่อส่วนรวม อันนี้กข็ นึ้ อยู่กบั ความรับผิดชอบของ แต่ละคนแล้วล่ะ ใช้ให้มันพอดีน่าจะดี ให้มัน ไม่มผี ลต่อความรักต่อความสามัคคีของคนในชาติ ต้องไม่ลมื ว่าสังคมชาติมปี ระชาชนเป็นก�าลังหลัก ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ เรามีตวั อย่าง เพื่อนบ้านให้เห็นมากมาย บางประเทศที่ถูกแบ่ง เป็น 3-4 ฝ่าย ก็เห็นมาแล้ว มีแต่ความสูญเสีย ของคนในชาติ เราคนไทยทุกคนก็คงไม่มีใคร อยากให้ชาติของเราเป็นแบบนั้น อ� า พล ล� า พู น ยอมรั บ การเมื อ งแบบไหนได้ และแบบไหนที่ยอมรับไม่ได้ การเมืองที่ไม่ฟังเสียงประชาชน การเมือง ที่ไร้กติกาในการอยู่ร่วมกัน เรายอมรับการเมือง ที่ ย อมรั บ สิ ท ธิ ข องคนเท่ า กั บ คนก่ อ น นั่ น คื อ ข้อที่หนึ่ง ข้อสองคือ ต้องท�าความเข้าใจว่าสังคม ระบอบประชาธิปไตยซึง่ มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น ประมุขนั้น คืออัตลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เพราะเราคือคนไทย เรามีประชาธิปไตยในแบบ ของเรา ประชาธิปไตยแบบอเมริกาก็ไม่ใช่แบบ ของไทย ประชาธิปไตยแบบฝรัง่ เศสก็มาใช้กบั เรา ไม่ได้ ทุกประเทศมีประชาธิปไตยในแบบของ ตัวเอง รายละเอียด มาตรากฎหมายต่างๆ ก็ถกู เขียน โดยคนไทยชนชาติไทยนีแ่ หละ เขียนมาเพือ่ ให้มนั เหมาะกับพวกเราทุกๆ คน เพื่อการอยู่ร่วมกัน ของคนหมู่มากที่เป็นคนไทย เพราะฉะนั้น กติกา ที่ยอมรับว่าคนมี 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่ากัน ยังไง ก็ยังคงต้องมีอยู่ ส่วนจะพัฒนาเรื่องรายละเอียด ต่างๆ มาตราของรัฐธรรมนูญไปให้สมบูรณ์ให้ดี ยอดเยี่ยมสุดๆ ขนาดไหน เราคนไทยทุกคนก็มี หน้ า ที่ ช ่ ว ยๆ กั น คนไทยนั้ น มี ผู ้ มี ค วามรู ้ ความสามารถและรั ก ชาติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เยอะ ระดับอาจารย์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิก็เยอะ เรามีกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มปัญญาชนเยอะมาก คนชั้น ผู ้ ใ ช้ แ รงงาน ชาวนา ชาวไร่ รวมทั้ง คน ทุกๆ กลุ่มสาขาอาชีพในสังคมชาติล้วนมีความหมายทัง้ สิน้ และเราเชือ่ ว่าทุกคนรักชาติเหมือนกัน หมด ปัญหาคือต้องคุยกัน ร่วมมือกัน เราอยากเห็น แบบนั้น เราอยากเห็นความร่วมมือของทุกฝ่าย มองไปรอบๆ ตัวเราสิ ตอนนีเ้ ราก็ชา้ กว่าเพือ่ นบ้าน ประเทศอื่นๆ ไปเยอะมากแล้ว การเมืองทีย่ อมรับได้สา� หรับคุณคือต้องยอมรับ ใน 1 สิทธิ์ 1 เสียง เท่าเทียมกันก่อนใช่ไหม มั น เป็ น พื้ น ฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ผมไม่ได้บอกว่า 1 คน 1 สิทธิ์ 1 เสี ย ง หรื อ การเลื อ กตั้ ง คื อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง คือความสมบูรณ์ที่สุดของระบอบประชาธิปไตย แต่มันเป็นกรรมวิธีที่ต้องมี ควรมี และไม่มีไม่ได้ แล้วการเมืองแบบไหนที่ไม่ยอมรับแน่ๆ การเมืองที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียง ไม่มี

ส่ ว นร่ ว มในการออกเสี ย งแสดงความคิ ด เห็ น การเมื อ งที่ ไ ม่ มี ก ฎกติ ก า อั น นั้ น คงแย่ ม าก แล้วก็คงไม่ใช่ผมคนเดียวที่ยอมรับไม่ได้ คงมีคน จ�านวนมากมายมหาศาลที่ยอมรับตรงนี้ไม่ได้ เหมื อ นกั น เราทุ ก คนคงไม่ อ ยากเห็ น คนไทย ลุกขึน้ มาฆ่าฟันกันเอง เพราะว่ากติกาไม่มี กฎไม่มี ไม่มีการเคารพสิทธิ ไม่มีการเคารพกฎหมาย ถูกไหม ถ้ามีกติกา เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน รักษา กฎกติการ่วมกัน ต่อให้กฎกติกานัน้ ไม่ดี ยังไม่คอ่ ย สมบูรณ์ตรงไหน ยังไง เราก็ยังมาช่วยกันแก้ไข ปรับปรุงได้ ตรงไหนที่น่าจะปรับให้ดีกว่า เราก็ใช้ กระบวนการที่กฎกติกาของส่วนรวมมีไว้ท�าการแก้ไขร่วมกัน ผมชอบระบอบประชาธิปไตยของ ประเทศหนึ่งที่ได้อ่านผ่านตามาบ้าง เป็นระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ผมคิดว่าดีมาก คือผมไม่ใช่นักกฎหมาย ก็จะพูดเท่าที่อ่านมา และจ�าได้ คือเหมือนเวลาที่สภาจะออกกฎหมาย มาตราไหนมาใช้ หรือจะเขียนบทบัญญัติอะไร ลงไปในรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายมาตราใหม่ๆ เมื่อผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว กฎหมายนั้นๆ ที่จะน�ามาใช้กับประชาชนในชาติ ทั้งหมดจะต้องผ่านการท�าประชามติขอความเห็นชอบของประชาชนด้วย ผมอยากให้มแี บบนัน้ มาก ให้ประชาชนได้ร่วมกันตัดสินเป็นกรณีๆ เป็นวาระไป จะผิดจะถูก ดีไม่ดี เราประชาชนคนไทย ทุกคนก็รับผลนั้นไปพร้อมๆ กัน เพราะเราทุกคน ได้รว่ มกันตัดสินใจ ไม่ใช่ผกู ขาดอยูก่ บั คนทีน่ งั่ อยู่ ในสภาเป็นผู้ชี้ก�าหนดเท่านั้น ผมก็เห็นด้วยนะ เรื่ อ งถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ป ระเทศไทยจะต้ อ งเกิ ด การปฏิรปู ในหลายๆ เรือ่ ง ทัง้ ภาคสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่การปฏิรปู คงไม่ใช่การลุกขึน้ มาชี้ โดยใครคนใดคนหนึง่ หรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ว่าต้อง ท�าอย่างไร เพราะการปฏิรปู ประเทศนัน้ ประชาชน คนไทยทุ ก คนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ รู ้ แสดงความคิดเห็น และเกิดการยอมรับในเงือ่ นไข ของเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะปฏิรปู ด้วย นัน่ จะเป็นการปฏิรปู ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของสังคมชาติ ถ้าอย่างนัน้ คุณอยากเห็นการเมืองปฏิรปู ในทางไหน หรือสิ่งไหนที่ควรจะเปลี่ยน คือผมเองก็ไม่ได้มคี วามรูข้ นาดนัน้ แต่ในฐานะ ประชาชนคนหนึ่ ง ผมรู ้ สึ ก ว่ า ไม่ อ ยากให้ มั น เบ็ดเสร็จขนาดทีว่ า่ จะออกกฎหมาย มาตรา พ.ร.บ. หรืออะไรก็ตามที่มีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของ ประเทศ โดยทีผ่ มู้ อี า� นาจหน้าทีไ่ ม่ฟงั เสียงสะท้อน และความต้องการของประชาชน ผมอยากเห็น แบบทีเ่ ล่าให้ฟงั ว่าพอท�าอะไรเสร็จแล้ว จะนิรโทษกรรม หรื อ จะท� า อะไรก็ ต ามในภาคการเมื อ ง การปกครอง ท� า ในสภาให้ เ สร็ จ ไปครึ่ ง หนึ่ ง อีกครึง่ หนึง่ ก็ตอ้ งรอให้ประชาชนได้ออกความเห็น ลงประชามติตัดสินใจร่วมกันไปด้วย อย่าลืมว่า งานในรัฐสภานัน้ ทุกคนทีเ่ ข้าไปนัง่ ในสภาคือตัวแทน ของประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกสาขาจาก ทุ ก พื้ น ที่ ข องประเทศ ประชาชนได้ เ ลื อ กท่ า น เพื่อเข้ามาท�างานให้กับพวกเขา วาระใดๆ ก็ตาม ที่ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วข้ อ งและส่ ง ผลกระทบกั บ คน ทั้ ง ประเทศในชาติ ฝ่ า ยบริ ห ารก็ ค วรสื่ อ สาร ประชาสัมพันธ์ความรู้ข่าวสารข้อมูลในเรื่องนั้นๆ ไปให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู ้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ด้ ว ย เช่ น การสื่อข่าวท�าประชาสัมพันธ์ พิมพ์เอกสารแจก หรืออาจลงหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ ลงเนือ้ หา วาระใดๆ นั้น 1 สัปดาห์ติดกัน เพื่อความทั่วถึง ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ข้าราชการ พ่อค้า ต�ารวจ ทหาร หรือประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มสาขา ทุกอาชีพ ก็จะได้อา่ นท�าความเข้าใจและพิจารณา เนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ก่อนที่จะ นั ด กั น มาลงประชามติ ร ่ ว มกั น ว่ า จะเอาหรื อ ไม่เห็นด้วยไหมอย่างไร เป็นการให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก�าหนดทิศทาง ความเป็นไปของบ้านเมือง เราว่ากรรมวิธนี มี้ นั ใช่

“คุณต้อง ตรงไปตรงมา ก่อนเสมอ เพราะมัน ไม่ซับซ้อน และเมื่อเกิด ปัญหาจะแก้ ง่ายที่สุดแล้ว ถ้าเริ่มต้น ด้วยการไม่ ตรงไปตรงมา เสียแล้ว เวลาเกิด ปัญหา การแก้ปญ ั หา นัน้ ก็จะยุง่ ยาก ตามไปด้วย”


15

และแฟร์ที่สุดแล้ว ที่บ้านคุณมีรัฐธรรมนูญไหม มีเกือบทุกฉบับ แต่ไม่ทุกฉบับ เคยหยิบมาดูไหม ก็หยิบมาเปิดดูบ้าง เวลาอ่านเจอข้อขัดแย้ง หรือมีประเด็นที่อยากรู้อยากท�าความเข้าใจ เมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณอยู่ในวัยที่ต้องเลือกแล้ว วันนี้คุณเลือกอะไรให้กับตัวเองในวัย 51 ปี เลือกทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างสบายใจและมี สันติ คนไทยมีความเป็นไทยสูง ความหยิ่งทะนง ในตัว ของเรามีเ ยอะ ผมคิด ว่ า ชาติไ ทยเรานั้น สามารถเป็น 1 ใน 3 ประเทศชัน้ แนวหน้าของทวีป เอเชียได้อย่างสบายๆ ศักยภาพของเราพร้อม ในทุกๆ ด้าน ความสามารถเฉพาะบุคคลของ คนไทยนัน้ สุดยอด ภูมปิ ระเทศทางด้านการค้าเรา ก็ดี ทรัพยากรธรรมชาติของเราก็สมบูรณ์ แต่เหมือน ศักยภาพเหล่านี้ไม่ถูกน�ามาใช้อย่างเหมาะสม เท่าทีค่ วร สาเหตุของปัญหาก็มาจากระบบการบริหาร บ้านเมืองใช่หรือไม่ ที่ท�าให้ทุกอย่างนั้นดูเหมือน

เชือ่ งช้าและไม่เอือ้ อ�านวยให้ประเทศก้าวหน้าหรือ พัฒนารุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น ทุกวันนี้เราจะ เห็นได้ว่าอะไรที่ดีๆ ที่เป็นเรื่องของสาธารณูปโภค จะกระจุ ก รวมกั น อยู ่ แ ต่ ใ นเมื อ งหลวงแทบจะ ทุ ก เรื่ อ งเลย จนบางที ล ้ น บางอย่ า งก็ ล ้ น เกิ น ในขณะที่ เ รื่ อ งเดี ย วกั น กั บ อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ก็ ช ่ า ง ขาดแคลน แตกต่างกันมาก เพราะชาติน่าจะ หมายถึงผูค้ นทัง้ หมดในชาติ ไม่ใช่กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรื อ จั ง หวั ด ใดจั ง หวั ด หนึ่ ง แค่ นั้ น การพั ฒ นา ยกระดั บ ความเจริ ญ ของชาติ ค วรจะกระจาย ออกไปอย่างทั่วถึง ผมไม่ได้โลกสวยขนาดที่จะ มองว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันไปหมดในทุกๆ ที่ หรือไม่มคี นจนอีกแล้วในประเทศไทย คงไม่ขนาดนัน้ แต่การพัฒนาความเจริญในทุกๆ ด้านของสังคม ควรจะกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ มากกว่า ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ คนรุ่นต่อๆ ไปจะเป็นยังไง ถ้าคนรุน่ นีไ้ ม่ใส่ใจช่วยกันวางรากฐานวางเส้นทาง เตรีย มไว้ เพื่อ ให้ ค นในรุ่ น ต่ อ ๆ ไปได้ เ ดิน ไปสู ่ วันข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแข็งแรง อย่าลืมว่าเรา

ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวประเทศเดียวบนโลกใบนี้ คุณสนใจการเมืองถึงขั้นจะลงเล่นการเมืองไหม ไม่เคยมีความคิดเลย ขออยู่ดูแลพ่อแม่ดีกว่า คุณแม่แก่แล้ว พ่อก็เสียไปแล้ว ตอนนี้ท่านอายุ มากแล้ว และท�างานหนักมามากเพื่อดูแลลูกๆ ตอนนีเ้ ราเป็นผูใ้ หญ่แล้ว และเป็นลูกผูช้ ายคนเดียว ของบ้าน ถึงเวลาทีผ่ มต้องดูแลแม่ให้ดที สี่ ดุ ให้เขา มีแต่ความสุขในบั้นปลายชีวิตของเขา แสดงว่าคุณมองว่าการเมืองจะน�าความทุกข์ มาให้อย่างนั้นหรือ ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะ แต่ผมคิดว่าผู้ที่จะ อาสาเข้ามาท�างานด้านการเมืองนัน้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละ และทุ่มเทเวลาอย่างมาก เราไม่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้น ขอท�างานที่เรารัก ท�าแล้วมี ความสุข ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ ได้ร้องเพลง ได้ท�าให้ คนดูคนฟังมีความสุข มีเวลาดูแลแม่ ได้เทีย่ วบ้าง เลี้ยงหมา ปลูกต้นไม้ของเราดีกว่า การเมืองวันนี้ และต่อๆ ไปนัน้ ต้องการคนรุน่ ใหม่ๆ เพือ่ สังคมใหม่

ของชาติทตี่ อ้ งมีการพัฒนาให้ประชาชนได้กนิ ดีอยูด่ ี และสามารถยืนอยูใ่ นสังคมโลกแบบไม่เสียเปรียบ หรือโดนเอาเปรียบมากเกินไป แต่ทั้งนี้สิ่งที่เรา สนใจเป็นพิเศษคือ เราไม่เคยเห็นยุคไหนทีก่ ารเมือง จะสร้ า งความแตกแยกให้ กั บ คนในสั ง คมชาติ เหมือนในยุคนี้เลย คนเป็นเพื่อนกัน หรือแม้แต่ คนในครอบครัวเดียวกัน พีน่ อ้ ง ก็บาดหมางไม่คยุ กัน เพราะความเห็นต่างทางด้านการเมือง ซึ่งเราว่า วันนีม้ นั ถึงจุดทีแ่ ย่ทสี่ ดุ แล้ว สิง่ เหล่านีต้ อ้ งถูกใส่ใจ หั น มามองและได้ รั บ การแก้ ไ ขจากเราคนไทย ทุกๆ คนก่อนที่จะสายเกินไป ก่อนที่เราคนไทย ทุกคนจะสูญเสียโอกาสในทุกๆ เรือ่ งไปมากกว่านี้ แล้วกับบ้านอื่นๆ ล่ะ เราก็ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นอย่างไร แต่เชื่อเถอะ ถ้าสังคมครอบครัวยังไม่สามารถเสริมสร้างให้เกิด ความรักความสามัคคีได้ สังคมนอกบ้านก็คงเป็น เรื่องที่ยากล�าบากยิ่งกว่า ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตย จริงๆ การเลือกข้างที่เราเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร


16

ใช่ไหม ไม่ใช่เรือ่ งแปลก ถ้ามีสติ เชือ่ และ เลือกด้วยสติ ใช้สติในการพิจารณา ทุกเรื่องทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ และศรัทธา ถึงเราเลือกออกไปใช้สทิ ธิ์ เลื อ กตั้ ง แต่ เ ราก็ ไ ม่ ไ ด้ ต� า หนิ ห รื อ บอกว่ า คนไม่ ไ ปเลื อ กตั้ ง ไม่ ดี ห รื อ ท�าไม่ถูก เขามีสิทธิ์ใช้ 1 สิทธิ์ 1 เสียง ที่เป็นสิทธิของเขาตามรัฐธรรมนูญ ได้ระบุและก�าหนดให้สิทธิไว้ เขาจะ ท�าอย่างไรกับสิทธิทเี่ ขามีกไ็ ด้ และผม ก็ ต ้ อ งการให้ ผู ้ อื่ น เคารพสิ ท ธิ ที่ ผ ม พึงมีตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญ ได้ก�าหนดไว้ให้มีและใช้ด้วยเช่นกัน ถ้าอยู่ๆ มีคนเดินมาถามว่า ‘พี่หนุ่ย ตกลงพี่อยู่ข้างไหน’ โดยปกติคุณจะ ตอบเขาว่าอะไร ผมอยู่ข้างประชาธิปไตย ผมเป็น คนไทยที่อยู่ข้างระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขเท่านั้น รัฐธรรมนูญ เป็ น กฎหมายแม่ บ ทใหญ่ ที่ สุ ด มีความส�าคัญเป็นอันดับที่ 1 ไม่มใี คร ท� า อะไรเกิ น อั น นี้ ไ ปได้ ยกเว้ น ว่ า ไม่ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ถ้ายังมีรัฐธรรมนูญของชาติไทยอยู่ เราทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญ ได้กา� หนดไว้ เพราะนัน่ คือกฎหมายแม่ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ กฎหมายทุ ก มาตราได้ ผ ่ า นการลง พระปรมาภิไธยจากพระมหากษัตริย์ ที่ท รงเป็ น ประมุ ข ของการปกครอง ของประเทศ คุ ณ จะตอบแบบนี้ ทุ ก ครั้ ง ใช่ ไ หม แล้วถ้ามีแบบฮาร์ดคอร์ทเี่ ข้ามาถาม ว่า ‘พี่สีอะไร?’ คุณจะตอบว่าอะไร เคยเจอนะ และเข้าใจได้ เราจะ ไม่ ต อบเรื่ อ งสี แต่ จ ะถามกลั บ ว่ า สี อ ะไรนั้ น มี ผ ลยั ง ไงเหรอ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ผู ้ ที่ ยึ ด เรื่องสีเป็นหลักในการสนทนามักจะมีชุดข้อมูล ที่ยึดติด เต็มไปด้วยอคติ และพร้อมที่จะด่าทอ เสี ย ดสี ผู ้ เ ห็ น ต่ า งทั น ที การสนทนาจะไม่ ค ่ อ ย ได้ เ นื้ อ หาอะไรนอกจากสร้ า งความเกลี ย ดชั ง ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ไปอี ก นี่ พู ด จากประสบการณ์ ส่วนตัวทีส่ มั ผัสมาจริงๆ ด้วยตัวเอง อาจไม่เหมือน ประสบการณ์ทคี่ นอืน่ มีหรือเคยประสบมาก็เป็นได้ ในวั น นี้ อ� า พล ล� า พู น เป็ น ผู ้ ใ หญ่ แ บบไหน เป็นแบบที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น แบบที่ คิ ด ว่ า สมบู ร ณ์ ห รื อ ส� า เร็ จ เป็นแบบทีเ่ ราคิดหวังไว้ทงั้ หมดในชีวติ แต่กพ็ อใจ แล้ ว มองย้ อ นกลับ ไปก็โ อเค เราได้ เ รีย นรู ้ ม า หลายเรื่องในการด�าเนินชีวิตที่ผ่านมา มีทั้งผิด ทั้งถูก ทั้งชอบ ทั้งไม่ชอบ แต่ทุกสิ่งอย่างก็เป็น สิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้ ไม่ได้รู้สึก เสียใจหรือดีใจกับอะไรจนล้นพ้น บางอย่างก็ดี ได้จดจ�าไว้วา่ ถ้าท�าแบบนีจ้ ะมีผลยังไง ต่อไปจะได้ ไม่ท�า บางอย่างบางอันดีก็เก็บไว้และน�ามาใช้ เป็นแนวคิดในการด�าเนินชีวติ ต่อไป ไม่ทรยศ และ ซื่อสัตย์ต่องานที่ท�าต่อหน้าที่ที่เรามี จุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจนพิสูจน์ตัวของมันเองได้ พอจะแชร์ ไ ด้ ไ หมว่ า มี ห ลั ก ข้ อ ไหนที่ ใ ช้ เ มื่ อ ไหร่ ก็ถูกเสมอ คุณต้องตรงไปตรงมาก่อนเสมอ เพราะมัน ไม่ซับซ้อน และเมื่อเกิดปัญหาจะแก้ง่ายที่สุดแล้ว ถ้ า เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการไม่ ต รงไปตรงมาเสี ย แล้ ว เวลาเกิดปัญหา การแก้ปัญหานั้นก็จะยุ่งยาก ตามไปด้วย เพราะมันเริม่ จากการไม่ตรงไปตรงมา

ถ้าตรงไปตรงมา วิธแี ก้มนั ก็จะตรงๆ และไม่ซบั ซ้อน มาก บางทีอาจเจอทางออกที่เรายอมรับได้ หรือ เขายอมรับเราได้ มันก็เป็นไปได้ คนเรานั้นมี ความแตกต่างในชีวิต ทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน แต่เราอยู่ร่วมกันได้ ถ้าเรายินดีรับฟังเขาบ้าง เขาก็อาจยินดีรับฟังเราด้วย แต่ถ้าไม่มีใครฟังใคร เลย เราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไง ถ้าพูดแล้วไม่มีใคร ได้ยินอะไรเลย มีแต่คนพูด ไม่มีคนฟัง มันไร้ค่า ในความรูส้ กึ คุณ คือมันมีกลุม่ ทีพ่ ดู แล้วไม่มใี ครฟัง ใช่ไหม ผมว่าน่าจะมีนะ อย่างไรก็ตาม ผมมองว่า การพูดแล้วไม่มีคนฟัง แต่เสียงนั้นก็ยังคงพอมี คนได้ยนิ บ้าง ต่างกับการพูดอย่างเดียวโดยไม่เคย คิ ด จะรั บ ฟั ง นั่ น ท� า ให้ ผู ้ พู ด ไม่ มี วั น จะได้ ยิ น เสียงสะท้อนอะไรเลย มันต่างกันมาก ถ้าเกิดฟังแล้วไม่เห็นด้วย มีวิธีสงบสติตัวเอง อย่างไร ถ้าเป็นเพื่อนกัน รู้จักมักจี่กันดี ถ้าไม่เห็นด้วย ก็จะบอกเขาว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไร พูดคุย แลกเปลี่ยนกันไปพร้อมทั้งรับฟังมุมมองหรือด้าน ที่เขาคิดด้วย และพยายามหาจุดร่วมที่มีร่วมกัน ให้ได้ จากนัน้ ให้ทกุ อย่างด�าเนินไปด้วยการให้เกียรติ และเปิดใจ ทุกเรือ่ งมีเหตุผลในตัวเองและการด�าเนิน ไปด้วยเหตุและผล สุดท้ายทุกเรื่องก็จะตกผลึก และแสดงค�าตอบความเป็นจริงออกมาด้วยตัวของ มันเอง ส� า หรั บ คนที่ รู ้ จั ก กั น ถ้ า ถึ ง จุ ด หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ความขัดแย้งกันมากเข้า คุณจะเลือกความสัมพันธ์ มากกว่าความขัดแย้งใช่ไหม

แน่นอน ก็จะจบประเด็นนั้นไปเลย ความเชื่อ ในหั ว ของคนเรานั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เหมื อ นกั น หมด เสมอไป ความเชื่ อ นั้ น อาจโยงใยกั บ ความคิ ด ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารที่ต่างคนต่างได้รับมา มี ค วามซั บ ซ้ อ น คงไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง หรือโน้มน้าวกันได้ง่ายๆ โดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นชื่อว่า เป็น ‘ผูใ้ หญ่’ เพราะฉะนัน้ เมือ่ รูส้ กึ ว่าถึงจุดขัดแย้ง ที่ไปต่อไม่ได้แล้ว ก็ควรหยุดพักก่อน ท�าอย่างอื่น ก่อน ถอยออกมาสักก้าวเพือ่ หลีกเลีย่ งการขัดแย้ง ด้วยอารมณ์ การห่างกันออกมาสักหน่อยหรือ หยุ ด พั ก อาจท� า ให้ มี ส ติ แ ละเห็ น อะไรมากขึ้ น เมือ่ มีสติกส็ ามารถเดินหน้าต่อไปได้ และไม่สญ ู เสีย ความสัมพันธ์ที่ดีที่มีอยู่ไป คุ ณ คิ ด ว่ า ความขั ด แย้ ง ทั้ ง หลายควรจะแก้ ไ ด้ ด้วยอะไร เอาแบบพื้นฐานเลย ถ้ามีเรื่องขัดแย้งเลย ผมคิดว่าต้องฟัง หรือ พยายามเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งก่อน ก่อนที่จะพยายาม ให้อีกฝ่ายเข้าใจเรา คุณคิดแบบนี้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ จ�า ไม่ ไ ด้ แต่ ก็ค งเป็ น ไปตามวัย นะ เราว่ า เมื่อยังเยาว์วัย ยังเด็ก เป็นวัยรุ่น ก็คงขาดความยั้งคิด ใช้อารมณ์เป็นหลักน�าพาไป เมื่อเติบใหญ่ ใช้ชวี ติ ผ่านเหตุการณ์มาก็ปรับตัวให้มเี หตุและผล มากขึ้ น แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ราถู ก อบรมสั่ ง สอนจาก ครอบครัวมาตัง้ แต่เด็กจนโต คือสิง่ ใดถูกก็ควรเป็น ถูก ผิดก็เป็นผิด ตรงไปตรงมา ความผิดนั้นแก้ไข ให้ ถู ก ต้ อ งได้ ใ นครั้ ง ต่ อ ไปถ้ า เรามี ค วามตั้ ง ใจ แต่การโกหกหรือการไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่ ผิ ด พลาดไปจะสะสม และแก้ ไ ขได้ ย ากกว่ า

ถ้านานไปและสะสมมันเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ อะไรคือสิง่ ทีถ่ า้ คุณไม่มโี อกาสท�าอะไร ให้ประเทศจะรู้สึกติดค้างมาก ก็ ท� า อ ย ่ า ง ทุ ก วั น นี้ แ ห ล ะ ท�าด้วยส�านึกว่าเราคือคนไทยคนหนึง่ เรารั ก บ้ า นนี้ แ ผ่ น ดิ น เกิ ด นี้ เ หมื อ น คนไทยทุกๆ คน เรามีพระเจ้าอยู่หัว พระองค์เดียวกันกับคนไทยทุกคน พ่อแม่เราก็เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ ท� า มาหากิ น เจริ ญ เติ บ โต สร้ า ง ครอบครัว และให้กา� เนิดเรา ใครคิดต่าง ก็ไม่จ�าเป็นต้ อ งเห็ น เขาเป็ น ศั ต รู คนไหนแลกเปลี่ยนได้ก็แลกเปลี่ยน กั น ไป คนไหนแลกเปลี่ ย นไม่ ไ ด้ก็ หลีกเลี่ยงการสร้างความเกลียดชัง ผมมองว่า การเอาแต่ด่าทอกันด้วย ทั ศ นคติ ที่เต็มไปด้วยความอคติและ ความเกลียดชังเป็นทุนเพือ่ ความสะใจ นัน้ ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะช่วย ให้สั ง คมชาติ เ ดิ น หน้ า ไปได้ ดั ง นั้ น เราทุกคนควรใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกัน อย่างมีสติ อย่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก แบบ play only แต่ ค วรพยายาม learning มั น ด้ ว ย มองให้ เ ห็ น ทั้ ง ด้านบวก ด้านลบ มีอะไรมากมาย ในโลกของสั ง คมโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก ที่ คุ ณ สามารถเลื อ กที่ จ ะใช้ มั น ได้ แต่ ไ ม่ ว ่ า คุ ณ เลื อ กจะใช้ แ บบไหน ก็ตาม สิง่ ทีค่ ณ ุ ควรมีคอื สติ ถ้าขาดสติ อันเดียว อะไรมันก็เป๋หรือผิดเพี้ยน ไปได้หมด ถ้ า สิ่ ง ที่ ก� า ลั ง พยายามท� า อยู ่ สุดท้ายแล้วไม่ได้มีผลอะไร ก็เป็นแค่ เสี ย งหนึ่ ง ที่ ล อยหายไปในอากาศ คุณยังจะท�าอยู่ไหม ท�า ผมคิดว่าสิง่ ทีท่ า� อยูน่ เี้ ป็นหน้าที่ และมีเป้าหมายชัดเจน ผมเชื่อว่า สิ่งที่ท�าอยู่มีคนเข้าใจและมีความคิด ในแบบเดียวกัน รักประเทศนี้เหมือนกัน ทุกคน ต่ า งก็ ตั้ ง ใจและคิ ด ดี ต ่ อ ประเทศชาติ ด ้ ว ยกั น ทั้งนั้น และเต็มใจที่จะช่วยกันทุกอย่างทุกวิถีทาง เพื่ อ ท� า ให้ สั ง คมชาติ แ ละประเทศเดิ น ต่ อ ไป ข้ า งหน้ า อย่ า งมั่น คงและมีทิศ ทาง ผมเป็ น แค่ หนึง่ คนบนถนนเท่านัน้ ยังมีคนอีก 60 กว่าล้านคน ที่อ ยู ่ บ นถนนร่ ว มกัน และพวกเขาทุก คนก็เ ป็ น คนไทยที่ มี ค วามรั ก และหวงแหนแผ่ น ดิ น ไทย ไม่น้อยไปกว่าที่ผมมี ถ้าให้ตงั้ ค�าถามแก่คนทีว่ นุ่ วาย ทะเลาะ และด่าทอ กันอยู่ทุกวันนี้ในเรื่องการเมือง คุณจะถามเขา ว่าอะไร ผมไม่มคี า� ถามส�าหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ถึงเรือ่ ง ความขัดแย้งที่ก�าลังด�าเนินอยู่ แต่ในหัวผมได้ยิน เสียงสะท้อนจากที่ใดสักแห่งว่า เราก� าลังเห็น ความขัดแย้งของใครกับใครอยู่ และความขัดแย้ง นั้นเกิดขึ้นเพราะใคร เกิดขึ้นเพราะอะไร และเพื่อ อะไร มันไม่ได้มีค�าถามที่จะใช้ได้กับทุกกลุ่มเหรอ ผมคิดว่าไม่มี ถ้าเป็นค�าถามส�าหรับทุกกลุ่ม ผมคิด ว่ า ไม่ มี แต่ ผ มมีค�า ถามกับ ตัว เองที่เ ป็ น คนไทยคนหนึง่ เหมือนกับทุกคนว่า ‘เอ๊ะ! ผมก�าลัง ท�าอะไรอยู่? พวกเราคนไทยทั้งหมดทุกคนก�าลัง ท�าอะไรกันอยู่?’


LIFE WILL NEVER BE THE SAME เพราะชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง มีเรื่องราวมากมายและหลากหลายซุกซ่อนอยู่รอบๆ ตัวเพื่อรอการค้นพบ เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของเรากับชีวิต แต่บางครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปจากเดิม พบกับ a day BULLETIN LIFE ทุกวันศุกร์ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และที่จุดแจกพลุกพล่านทั่วกรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง


18

GADGET

LEAP Motion

EXHIBITION

ไม่ตอ้ งนัง่ อิจฉา โทนี สตาร์ก กันอีกต่อไป เพราะตอนนีเ้ ราก็สามารถสัง่ การคอมพิวเตอร์ ด้วยการวาดมือบนอากาศไปมาได้เหมือนกัน ด้วย LEAP Motion กล่องเซ็นเซอร์อนั จิว๋ ทีจ่ ะยิงแสงอินฟราเรดออกมาเพือ่ ใช้ตรวจจับการเคลือ่ นไหวของนิว้ มือ ซึง่ ท�าให้เราสัง่ การ คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องพึ่งพาเมาส์หรือคีย์บอร์ด เช่น เลือ่ นรูปภาพไปมา สลับหน้าเว็บไซต์ หรือพิมพ์งานผ่านคียบ์ อร์ดเสมือน และเซ็นเซอร์นี้ ยังแม่นย�าพอทีจ่ ะน�าไปใช้เล่นเกมหรือวาดรูปอย่างง่ายๆ ได้ดว้ ย LEAP Motion รองรับ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส และแมคอินทอช หาซื้อได้ที่พาวเวอร์บาย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.leapmotion.com

BOOK

MUSIC

The Best of Keane

“Keane เป็นวงดนตรีที่ผมชอบมานานแล้ว และคิดว่าหลายๆ คนที่เคยได้ฟังเพลงของ Keane ก็คงชอบผลงานของพวกเขาแน่นอน ดังนั้น อัลบั้ม The Best of Keane จึงเป็นอัลบั้มที่ไม่ควรพลาด กันเลย ทั้งคนที่เป็นแฟนเพลงมาอย่างเหนียวแน่น หรือคนที่ยังไม่เคยฟัง หรือเคยได้ฟังแค่ผ่านๆ ก็สามารถท�าความรูจ้ กั กับ Keane จากอัลบัม้ นีไ้ ด้ เพราะเขาคัดเลือกแต่เพลงสุดยอดๆ ทัง้ นัน้ มารวมกัน อยู่ในนี้ เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของวง ที่มีตั้งแต่เพลงในอัลบั้มแรกอย่าง Everybody’s Changing และเพลงดังๆ ในอัลบัมใหม่ รวมถึงเพลงที่แต่งขึ้นใหม่สา� หรับอัลบั้มนี้โดยเฉพาะ อย่าง Higher Than the Sun กับ Won’t Be Broken ถ้าลองฟังแล้วจะได้เห็นสไตล์ที่ชัดเจนของ Keane และจะรู้เลยว่า ท�าไมวงถึงดังได้ขนาดนี้” เลือกให้โดย : ‘แม็กซ์’ - ณัฐวุฒิ เจนมานะ ศิลปินจากรายการ The Voice Thailand

เที่ยวย้อมใจ

หนั ง สื อ น� า เที่ ย ว เล่มล่าสุดโดยนักเขียน ที่ มี แ ฟนๆ ติ ด ตาม กั น อย่ า งเหนี ย วแน่ น เจ้ า ของนามปากกา ‘เพลงดาบแม่นา�้ ร้อยสาย’ หลังจากที่ห่างหายไป จากการออกผลงาน นานถึง 3 ปี หนังสือ เล่มนี้ จ ะพาทุ ก คน ไปสัมผัสการเดินทางใน สถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝัน อย่ า งประเทศญี่ ปุ ่ น จากการเดินทางหลาย เที่ยว หลายเส้นทาง ต่ า งเวลา ต่ า งวาระ จนเติมเต็มออกมาเป็น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เช่ น เรือ่ งราวน่ารักนอกเมือง โตเกียว หรือเมืองเล็กๆ อย่ า งเมือ งคามาคุร ะ ที่ ยั ง มี ธ รรมชาติ ค รบ สมบู ร ณ์ และเสริ ม ความสุ ข ด้ ว ยความอบอุ่นของชาวเมืองที่ ไม่เร่งรีบ หรือข้ามไป เรี ย นรู ้ เ มื อ งฟุ กุ โ อกะ ในเดือนเมษายน ลงแช่ ออนเซ็นในเมืองนารุโกะ สามารถสั่ ง ซื้ อ ผ่ า น เฟซบุก๊ ของส�านักพิมพ์ วงกลมโดยเฉพาะที่ www.facebook.com/ wongklombook

FESTIVAL

Bangkok International Student Film Festival 2014

ขอชวนคุณไปชมผลงานภาพยนตร์จากกลุ่มนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย การฉายภาพยนตร์ สายประกวดที่มีทั้งภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษาที่เรียนทางด้านภาพยนตร์โดยตรงรวมแล้ว 80 ประเทศ และภาพยนตร์จากน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงภาพยนตร์จากนักศึกษาสถาบันทีน่ ่าสนใจทีท่ างผู้จดั ติดต่อเชิญให้มาฉายในเทศกาลนี้ รวมทัง้ ร่วมพูดคุยกับ ผูเ้ ชีย่ วชาญในวงการภาพยนตร์ไทย ไม่วา่ จะเป็นผูก้ า� กับ ไปจนถึงคนท�าเพลงประกอบภาพยนตร์ แต่ไฮไลต์เด็ดของงานทีเ่ ราไม่อยากให้พลาด กันก็คอื การพูดคุยเกีย่ วกับการท�าหนังอินดีแ้ ละวิธกี ารโปรโมตหนังนอกกระแสอย่างไรให้ได้ผล งานจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-4 พฤษภาคม 2557 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

City - Lives - Stories

จะเรียกว่านิทรรศการ อย่ า งเดี ย วก็ ค งไม่ ถู ก นั ก เพราะจริ ง ๆ แล้ ว งานนี้ เป็ น การแสดงวาดภาพ แบบสดๆ จากศิลปินสาว มากความสามารถที่ มี ความสนใจด้านภูมศิ าสตร์ และมนุษยศาสตร์ จนกลาย มาเป็นภาพวาดของเมืองใหญ่ ทีเ่ กิดจากการเรียงร้อยภาพ เล็กๆ นับสิบภาพต่อเนื่อง กันไปเรื่อยๆ ซึ่งภาพบ้านเรือนและอาคารแต่ละหลัง ที่ จ ะวาดลงบนผื น ผ้ า ใบ จะเกิดจากการกดไลค์และ แชร์ใน www.facebook.com/ porporrina ซึง่ 1 ไลค์ จะมีคา่ เท่ า กับ ภาพบ้ า น 1 หลัง และ 1 แชร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 ชื่อ ที่จะเขียนลงไปใน ผลงาน นัน่ หมายความว่า ทุกคนจะสามารถมีสว่ นร่วม กับผลงานชิน้ นีไ้ ด้ และคุณ ยังสามารถตามไปชื่นชม ผลงานไอเดี ย เก๋ นี้ ไ ด้ ที่ Rooftop Gallery ทองหล่อ วันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่ 19.0021.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้ ง แต่ 16.00-21.00 น. สอบถามรายละเอี ย ด เพิม่ เติมได้ที่โทร. 09-15736841 และ 08-7705-6668

APPLICATION

SafeMate

หยุดยาวแบบนีค้ งไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วงมากไปกว่าอุบตั เิ หตุบนท้องถนนทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจ�าทุกช่วงเทศกาล ถ้าหลีกเลีย่ ง การเดินทางโดยรถยนต์ไม่ได้ ก็ลองดาวน์โหลด SafeMate มาติดเครื่องไว้ เพราะแอพพลิเคชันนี้มีระบบประเมินพฤติกรรม การขับขี่ด้วยสมาร์ตโฟน โดยใช้เซ็นเซอร์ Accelerometer ที่สามารถประเมินการขับขี่แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการเบรก การเร่ง การเปลีย่ นเลน และการเลีย้ วกะทันหัน แถมยังมีระบบแจ้งเตือนเมือ่ พบว่ามีพฤติกรรมการขับขีแ่ บบอันตรายอีกด้วย มีทงั้ เตือนแบบสัน่ เตือนด้วยเสียง และเครือ่ งหมายตกใจบนหน้าจอ เพือ่ ให้คนทีน่ งั่ ข้างๆ คอยเตือนกันด้วยวาจาอีกที นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบให้คะแนนการขับขี่ เก็บประวัตกิ ารขับรถ พร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ให้ผขู้ บั ขีไ่ ด้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง กันด้วย พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์


19

HOTEL

Escape Khao Yai

ถ้าการพักผ่อนส�าหรับคุณหมายถึงการหลีกหนีไปจากผู้คนและความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง เราอยากแนะน�าให้คุณรู้จักกับ Escape Khao Yai รีสอร์ตสุดเก๋ทมี่ ขี นุ เขาเป็นปราการปกป้องคุณจากความวุน่ วายทัง้ มวล เพียงแค่ลงจากรถก็จะมีอากาศบริสทุ ธิม์ าทักทายอย่างเป็นมิตร พร้อมห้องพัก 4 บรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่แสนสวยงาม ทั้ง Earth, Wood, Forest และ Floral โดยมีกลิ่นหอมและเสียงเพลงคลอเบาๆ ตามแต่ละธีมของห้องพัก ให้คณ ุ รูส้ กึ ราวกับได้หลับฝันอยูใ่ นป่าลึกของดินแดนเทพนิยาย นอกจากจะอิม่ ใจแล้ว คุณยังสามารถอิม่ ท้องกับเมนูอาหาร ชั้นเลิศที่คัดมาเป็นอย่างดีจากการจัดอันดับของอาหารไทยและอาหารต่างชาติ โดยปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกที่โรงแรมปลูกขึ้นมาเองอีกด้วย คลิกชมภาพบรรยากาศ สอบถามเพิ่มเติม และส�ารองห้องพักได้ที่ www.escape-hotel.com

รวม 100 บทสัมภาษณ์คดั สรร เข้มข้น ทีเ่ คยตีพมิ พ์ ในนิต ยสารแจกฟรีร ายสัป ดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุม ทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลัก ประจำาเล่ม ของ a day BULLETIN ที่ต รงไปตรงมา ทัง้ คำาถามและคำาตอบพร้อมต่อยอดการตัง้ คำาถามให้กบั สังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิม่ แล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเรา เชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

THE INFLUENCER

MOVIE

The Lunchbox

“เป็นหนังทีเ่ ราชอบมากทีส่ ดุ เรือ่ งแรกของปีนกี้ ว็ า่ ได้ เพราะท�าให้เราคิดถึงและอยากกลับไปเทีย่ วประเทศอินเดียอีกครัง้ โดยเฉพาะการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถไฟ ส่วนตัวหนังเองมีทงั้ ความโรแมนติก ความตลก ความอบอุน่ โดยทีย่ งั อยูบ่ น พืน้ ฐานของความเป็นจริง และหนังก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของผูห้ ญิงสองยุคไว้ดว้ ย นัน่ คือตัวป้าและตัวแม่ของนางเอก ทีเ่ ป็นตัวแทนของผูห้ ญิงยุคเก่าทีต่ อ้ งอยูด่ แู ลสามีไปจนตาย ส่วนนางเอกก็คอื ตัวแทนของผูห้ ญิงอินเดียยุคใหม่ ทีส่ ามารถคิด และตัดสินใจได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ยดึ ติดกับขนบประเพณีแบบเก่าๆ บทบาทของผูห้ ญิงใน The Lunchbox มีความชัดเจนมาก และบอกเราถึงสิง่ ทีก่ า� ลังจะเปลีย่ นไปในสังคมของคนอินเดีย” The Lunchbox เข้าฉายทีโ่ รงภาพยนตร์ลโิ ด้, เฮาส์ อาร์ซเี อ, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท-เอกมัย และ SF World Cinema เลือกให้โดย : ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง เจ้าของร้านหนังสือ Candide Books

PRODUCT

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

COSMETIC

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

shu uemura The Lightbulb UV Compact Foundation Baby-G BA-111 Series

ชีวิตใครก�าลังขาดสีสัน ขอเชิญรีบมาจับจองนาฬิกาข้อมือสีเจ็บคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด BA-111 Series จาก Baby-G ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก G-SHOCK รุ่นยอดฮิต GA-110GB ซึ่งน�ามาดีไซน์ใหม่และปรับให้เข้ากับข้อมือ ของสาวๆ ด้วยรูปทรงกะทัดรัด ผสานกับหน้าปัดหลากมิติ และส่วนเมทัลลิกที่เพิ่มความโดดเด่นอย่างลงตัว พร้อมฟังก์ชนั แบบครบถ้วน อาทิ ระบบไฟ LED กันน�า้ ลึก 100 เมตร และคุณสมบัตสิ า� คัญ ทนทานต่อแรงสัน่ สะเทือน บรรจุในแพ็กเกจสุดพิเศษรูปสาวๆ เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมจากประเทศเกาหลี Girls’ Generation พร้อมลายเซ็น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/casio.thailand หรือ www.cmg.co.th ราคาเรือนละ 5,100 บาท

GIVE

ฟาร์มไก่ ไข่เพื่อการศึกษาน้อง

Help the Helpers กลุม่ คนทีร่ วมตัวกันเพือ่ ท�าสิง่ ดีๆ ก�าลังร่วมมือกับมูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก ซึง่ เป็นหน่วยงาน ที่มีสถานะรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็กไร้บ้าน เด็กก�าพร้า เด็กที่พ่อแม่ต้องโทษจ�าคุก เด็กถูกทารุณกรรม และเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์ นอกจากเงินทุนจากการบริจาคแล้ว ทางมูลนิธฯิ ก็ยงั ท�าการเกษตร เพือ่ น�าผลผลิตทีไ่ ด้มาบริโภคและจ�าหน่าย ปัจจุบนั ทางมูลนิธมิ โี รงเรือนไก่ไข่อกี 1 หลัง ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทาง Help the Helpers จึงขอ เชิญชวนทุกท่านระดมทุนเพือ่ ปรับปรุงโรงเรือนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและช่องทางบริจาคเงินได้ที่ https://taejai.com/projects/7470

รองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก shu uemura ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา มากกว่า 8 ปี จนได้เป็นแป้งรองพืน้ ทีใ่ ห้การปกปิดทีเ่ หนือกว่า และเพิม่ ความเปล่งปลัง่ มากยิง่ ขึน้ ทีส่ า� คัญ ไม่ทา� ให้เกิดคราบแป้ง เพือ่ ผิวเนียน สวยไร้ที่ติ ซึ่งนอกจากส่วนผสม พิเศษแล้ว อีกความลับของ shu uemura ก็คือฟองน�้าที่พัฒนาขึ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพของรองพื้น สูตรนีโ้ ดยเฉพาะ โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างฟองน�้าเนื้อนุ่ม กับผ้าเนื้อเนียน ที่ผ่านการคัดสรร มาอย่างพิถพี ถิ นั กลายเป็นฟองน�า้ สองด้านทีใ่ ช้เกลีย่ รองพืน้ และปัดเงา ได้ ใ นชิ้ น เดี ย วกั น มาพร้ อ มกั บ คุ ณ สมบั ติ ป ้ อ งกั น รั ง สี ยู วี ร ะดั บ SPF30 PA+++ และมีให้เลือกถึง 13 เฉดสีทเี่ หมาะส�าหรับผูห้ ญิงเอเชีย โดยเฉพาะ ค้นพบความเนียนใส ไร้ที่ติได้ที่เคาน์เตอร์ shu uemura ทุกสาขา

THE OBSERVER

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกต ปรากฏการณ์หลากหลายในสังคมอุดมปัญหา เพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


20

SHOPPING!

เสื้อเกาะอก จาก Kloset

กระโปรงปลายบาน จาก Kloset

เสื้อคอปก จาก Play Too

เสื้อแขนกระบอก จาก asava กระโปรง จาก asava

เสื้อแขนกุด จาก DA+PP กระเป๋าถือ จาก Tu’i กางเกงขาสั้น จาก Play Too

เสื้อเอวลอย จาก Milin

กระเป๋าสะพาย จาก DA+PP

ตัวเลือกหนึ่งที่จะทำาให้ลุกส์ของคุณดูน่าสนใจขึ้นในทันตา คือการจับคู่ลายพิมพ์เดียวกัน ให้มาอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นท่อนบน ท่อนล่าง กระเป๋า รองเท้า หรืออื่นๆ ที่แบรนด์ทั้งหลาย ต่างพากันออกแบบคู่ลายพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ซีซันที่แล้ว จนถึงซีซันนี้ ก็ยังไม่ได้หลุดเทรนด์ ไปไหน ดังนั้น สาวๆ ลองเลือกลายที่ชอบ แล้วจับคู่ให้เก๋ งานนี้มีแต่เกิดกับเกิดเท่านั้น

กระโปรง จาก Milin

รองเท้า จาก DA+PP

เสื้อแขนกุด จาก Curated

เสื้อ จาก Juicy Couture ชุดเดรส จาก Kate Spade

กระโปรง จาก Curated

รองเท้า จาก Play Too

WHERE กางเกง จาก Juicy Couture

Curated ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และดิ เอ็มโพเรียม asava ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ชิดลม Milin ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ชิดลม Play Too ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว DA+PP ที่สยามเซ็นเตอร์ และห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล Kate Spade และ Kloset ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว Tu’i ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน

รองเท้า จาก Kate Spade


abookpublishing abook9@gmail.com

FRESH SEASONAL BOOKS FOR SUMMER

2 1 3

H S E F R NAL O SEASO S K O B

AVAILABLE NOW ที่รานนายอินทรทุกสาขา และรานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษ โทร. 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ member@daypoets.com

1. Come Rain Come Shine Seoul

4

กรุงโซล...เมื่อไดมาสนิทกันในวันอากาศดีๆ 250.2. Little Monster คูม อื เลีย้ งลูกรักฉบับตัวปวน ชวนคุณมาหัดเลี้ยง โดยเจาของเพจเฟซบุก Little Monster 250.3. ที่รัก บุกกาซีนที่จะพาคุณไปตกหลุมรักกับ คน สิ่งของ และสถานที่ กับทุกๆ เรื่องราวทีท่ าํ ให หัวใจเตนแรง 300.4. มะมวงจัง Veemake หลักสูตรสอนปกผา ฉบับเรงรัก ดวยลายปกมะมวงจัง 275.5. อิม่ อกอิม่ ใจ อิม่ อรอยไปกับเมนูคอมฟอรตฟูด และอบอุนไปกับเรื่องราวของครอบครัวคนดัง ผานเมนูอาหารที่อิ่มทั้งอก อิ่มทั้งใจ 395. facebook.com/polkadotbook, daypoets.com, polkadotbook.net

5


22

THE SPACE

ALL ABOUT THE STORIES เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

นับเป็นเรื่องโชคดีเรื่องหนึ่งของเดือนนี้ เมื่อเรา มีโอกาสได้นั่งคุยกับ สมชาย จงแสง อุปนายก ฝ่ายวิชาชีพสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และลูกสาวคนเก่ง วารัตตา จงแสง ทีร่ า้ นกาแฟของ พวกเขาในย่านอารียท์ ชี่ อื่ Caffe Undici พร้อมซึมซับ บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองของที่นี่มาจนเต็มอิ่ม ณ ตึกเสนาบดี ในซอยพหลโยธิน 11 สองชัน้ บนสุด เป็นบ้าน อีกสองชั้นเป็นส�านักงาน และที่ชั้นล่างสุด เป็นร้านกาแฟทีไ่ ด้นอ้ งเขยฝาแฝดของสมชายมาเป็น ผู้ดูแล ภายใต้การออกแบบของสมชายเอง โดยเขา เล่าถึงแรงบันดาลใจเอาไว้ว่า “ทุกวันนี้ร้านกาแฟมักเต็มไปด้วยกิจกรรมและ วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ ส่วนในรุ่นพ่อ ร้านกาแฟ จะเป็นทีท่ คี่ นมานัง่ คุยกันเป็นเรือ่ งเป็นราว แลกเปลีย่ น ความสนใจกัน เราเลยรวมบรรยากาศทัง้ สองอย่างนี้ ไว้ด้วยกันในร้านกาแฟร้านนี้” พอได้ ล องนั่ ง จิ บ เครื่ อ งดื่ ม แล้ ว มองไปรอบๆ

เราก็เห็นว่าทุกมุมในร้านมีสไตล์ทหี่ ลากหลายรวมกัน อยู่อย่างกลมกล่อมลงตัว ซึง่ สมชายเล่าให้เราฟังว่า “การตกแต่ ง ในร้ า นจะมี ค วามหลากหลาย อยู่เต็มไปหมด เพราะเราคิดถึงเรื่องความเทรนดี้ ก็เลยอยากสร้างให้มนั แตกต่าง เราพยายามจะผสม ทุกอย่างให้หลากหลาย มีทงั้ สไตล์ industrial ทัง้ folk และ cultural ลายแพตเทิร์นต่างๆ ก็มีทั้งจีน แขก ฝรั่ง มารวมกัน นั่น เพราะเราท�าอาชีพ นี้อยู ่ แล้ ว ในการตกแต่งร้านนี้เลยตั้งใจไม่ให้ดูเป็นมืออาชีพ มากนัก ให้ดูเหมือนท�ากันเองในครอบครัว” ความน่าสนใจอีกอย่างหนึง่ คือเก้าอีข้ องแต่ละโต๊ะ ทีม่ ดี ไี ซน์ไม่ซา�้ กันเลย และเราก็ยงิ่ ประทับใจมากขึน้ เมือ่ ได้รวู้ า่ เก้าอีเ้ หล่านัน้ เป็นผลงานออกแบบของศิลปิน ชือ่ ดังทีส่ นิทสนมกับเจ้าของร้าน จึงมาช่วยออกแบบ เก้าอีส้ า� หรับ Caffe Undici ทัง้ วศินบุร ี สุพานิชวรภาชน์, อานนท์ ไพโรจน์, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ และ อาจารย์ สมลักษณ์ ปันติบุญ ที่ทุกท่านได้ออกแบบ


THE WORDS INSPIRED

23 33

เก้าอี้ที่มีเอกลั เฉพาะตัวyou ให้เราได้have; เลือกนั่งกัน you’ll end up having BY SPACE “Be thankful forกษณ์what อย่างสนุกสนาน more. If you concentrate what you don’t have, นอกจากเฟอร์ นิเจอร์และแพตเทิร์นon อันหลากyouานแล้ willว สิง่ never, ever enough.” หลายในร้ ทีส่ ร้างความแตกต่ างอย่าhave งมาก

“Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them.” ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ให้อภัย ได้เสมอ ถ้าคนคนนั้น มีความกล้าหาญที่จะยอมรับผิด

-Bruce Lee

“The world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong.” -Swami Vivekananda

ทุกๆ ขณะ และทุกๆ ช่วงเวลาของคนทุกคน บนโลกนี้ คือการหว่านบางสิ่งบางอย่าง ลงไปในจิตวิญญาณของเขาทั้งสิ้น -Thomas Merton

“Learn to smile at every situation. See it as an opportunity to prove your strength and ability.”

โลกก็คอื สนามกีฬาอันกว้างใหญ่ทเ่ี รา มาเพือ่ สร้างความแข็งแรงให้กบั ตัวเอง

“Every moment and every event of every man’s life on earth plants something in his soul.”

คือการเลื อกใช้ ีโทนมื ดูอบอุ่นณ ได้จะลงเอยด้ อย่าง วยการมีมากขึ้น จงขอบคุ ณสในสิ ่งทีด่คทีุณ่ท�ามีให้เพราะคุ ไม่ถ้นา่าคุเชืณ่อ มัวไปจดจ่อในสิ่งที่คุณไม่มี คุณก็จะไม่มีวันมีอย่างเพียงพอ “คนอื่นอาจจะมองว่าในเมื ่อร้านเล็กWinfrey แทนที่จะ -Oprah ท�าให้สว่างโปร่งๆ ท�าไมกลับใช้สโี ทนมืด แต่เราท�างาน จนเข้าใจได้วา่ การใช้สเี ข้มให้ด ี สถานทีก่ จ็ ะไม่ดแู คบ หรอก มันมีมิติของความเข้มอยู่ มีมิติระหว่างโต๊ะ ท�าให้คนที่มานั่งในร้านเหมือนมีพื้นที่ของตัวเอง ก็ยงั ดีทเี่ ป็นร้านของเราเองด้วย เพราะถ้าไปบอกกับ ลูก้ทค้ี่จาะยิ แบบนี ยอมให้ทมองมั า� (หัวนเราะ)” เรียนรู ้มในทุ้เขาคงไม่ กสถานการณ์ เหมือนกับโอกาสที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่ง สมชายบอกกับเราอย่ า งนั ้น ทางด้านลูกสาว และความสามารถของคุ ณเอง อย่างวารัตตาก็เพิ่มเติมอีกว่า -Joe Brown “กว่าจะได้แบบนี ้ เราซือ้ เฟอร์นเิ จอร์กนั 20-30 รอบ เพราะคุณพ่อไม่อยากให้ซื้อทีเดียวแล้วมาเป็นเซต ตอนแรกเราก็งงว่าท�าไมต้องไปหลายรอบ แต่แล้ว ความหมายของ Caffe Undici “Some see า Cafe 11 ก็เข้าใจว่าพ่ออยากให้ที่นี่รู้ส“Crying ึกเหมือนเป็นis บ้าcleansing. นที่มี - เป็นภาษาอิ ตาเลียน แปลว่end, a hopeless There’s a reason ของตกแต่งเพิม่ มาทีละอย่างสองอย่าง ให้มรี ะยะเวลา อยพหลโยธิ น 11 see others for tears, happinessเพราะอยู่ซwhile ของมัน” endless hope.” มุมที่คุณan พ่อสมชายนั ่งประจ� า ทั้งสองพ่อลูกเห็นพ้องต้อor งกันsadness.” ความรู ้สกึ ที่มาี งแบบหนึ่ง คนบางคนเห็ นปลายทาง การร้ อว่างไห้ คือการชะล้ - โต๊ ะ ด้ า นหน้ า สุ ด ไว้ ท� า งานอดิ เ รก ต่อทีน่ นี่ นั้ ไปไกลเกินกว่าค�าว่าเพราะมี ภูมใิ จ แต่ เรือ่ งของาหรับน�้าตา แห่งความสิ้นหวัง ขณะที่คนอื่นๆ เหตุเป็ผนลเสมอส� (เล่นอินสตาแกรม) ความผูกพันกับสถานที่ และยั ง เป็ น ส่ ว นหนึ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้่งาของ มองเห็นความหวังที่ไม่มีทางสิ้นสุด เครื่องดื่ม-นิโปรดของคุ ณพ่อ รนาม ครอบครัว ซึง่ วารัตตาได้ยา�้ ให้-Dionne เราเข้าใจอย่Warwick างชัดเจน - เช้ า คาปู ช โ ิ น บ่ า ย บลู โซดา “เรารูด้ วี า่ พ่อได้สร้างทีน่ เี่ อาไว้เผือ่ ว่าถ้าวันหนึง่ เครื่องดื่มโปรดของลูกสาว เขาไม่อยูแ่ ล้วเราจะได้ทา� ต่อ เพราะทีน่ กี่ เ็ หมือนเป็น ชีวิตของเราเหมือนกัน” - Cafe Con Panna

“Satisfaction consists in freedom from pain, which is the positive element of life.”

ความพึงพอใจประกอบไปด้วยอิสรภาพ สนใจเปิ ด ออฟฟิ ศ หรื อ สถานที่ ส วยๆ จากความเจ็บปวด ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ให้เราไปเยีย่ มเยียน สามารถส่งอีเมลมาแนะน�า ที่เป็นด้านบวกของชีวิตนั่นเอง ได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com -Arthur Schopenhauer

ความตั้งใจก่อนเปิดร้านกาแฟ - เปิดร้านแผนที่และห้องสมุด เรื่องน่าประหลาดใจในร้าน - มีคนมาถามสูตรซูชิที่นี่


24

HEALTH HEALTH TIPS

FOUR FOODS THAT KEEP YOU YOUNG Q : การใช้ โทรศัพท์มือถือ ท�าให้ผชู้ ายเสือ่ มสมรรถภาพ ทางเพศได้จริงหรือไม่ A : จริง เนือ่ งจากมีการศึกษาตีพมิ พ์ ลงในวารสาร Central European Journal of Urology ระบุวา่ จากการศึกษาผู้ชาย 20 คน ซึ่งมีปัญหา เสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ และชาย 10 คนที่ มี สุ ข ภาพปกติ พบว่ า พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นสิง่ ทีม่ ผี ลต่อสมรรถภาพทางเพศ เนือ่ งจากพบว่าผูช้ ายทีใ่ ช้โทรศัพท์ มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน มีโอกาส ทีจ่ ะเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศมากกว่า คนทีโ่ ทรศัพท์นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อวัน ทางด้าน Badereddin Mohamad Al-Ali ผูท้ า� การวิจยั กล่าวว่า “ระยะ เวลาทีใ่ ช้โทรศัพท์คอื ปัจจัยส�าคัญ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของอสุจิ ทัง้ ในด้านการเคลือ่ นไหวและรูปร่าง” ที่มา : www.dailymail.co.uk

2

แม้ ในชีวิตจริงเราไม่อาจชะลอความเร็วของเวลาบนโลกให้เดินช้าลงได้ แต่ ส� า หรั บ เวลาของร่ า งกายหรื อ ที่ ห ลายคนอาจจะเรี ย กว่ า อายุ ร ่ า งกาย เราสามารถดึงความอ่อนวัยให้คงอยู่นานยิ่งขึ้นด้วยการเลือกทานอาหาร จากธรรมชาตินานาชนิด ต่อไปนี้

• บลูเบอรี คือผลไม้ทชี่ ว่ ยคงประสิทธิภาพการท�างาน ของสมอง เนือ่ งจากบลูเบอรีมสี ารต้านอนุมลู อิสระ ทีช่ อื่ ว่าฟลาโวนอยด์สงู ซึง่ มีการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่ า ฟลาโวนอยด์ มีส ่ ว นส� า คัญ ในการรัก ษา ความทรงจ�าระยะสั้นและระยะยาวได้ • องุน่ คือผลไม้ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังผิวพรรณอันอ่อนเยาว์ โดยเฉพาะองุ่นสีแดงที่มีสารเรสเวอราโทรลสูง ซึง่ เป็นสารทีม่ กี ารวิจยั พบว่าสามารถต้านการเสือ่ ม สภาพของเซลล์ได้ จึงให้ผลลัพธ์เป็นผิวพรรณ ที่ดูมีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบอีกว่า เรสเวอราโทรลสามารถปกป้องเซลล์จากรังสียูวี อัน เป็ น สาเหตุส� า คัญ ของโรคมะเร็ง ผิว หนัง ได้ อีกด้วย • ถัว่ ด�า ช่วยยืดอายุของคนเราได้จากประสิทธิภาพ ในการต้านมะเร็งหลายชนิด อาทิ มะเร็งล�าไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากถั่วด�าเป็นหนึ่งใน ธัญพืชทีม่ ไี ฟเบอร์สงู จึงช่วยให้รา่ งกายย่อยอาหาร ได้ดขี นึ้ แถมยังช่วยชะล้างสารก่อมะเร็งออกไปจาก ร่างกายได้อกี ด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ ถัว่ ด�ายังมีโฟเลต สูง ซึ่งเป็นสารอาหารที่สามารถซ่อมแซมเซลล์ ที่ถูกท�าลายได้ • ขิง มีการศึกษาตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Pain ระบุวา่ หากคุณต้องเจอกับความเจ็บปวด ไม่ว่าจะปวดหลัง ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ขิงคือ สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการให้หายดีขึ้น เพราะ ขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังซึ่งช่วยขับ เกือบทุกอาการอักเสบออกจากร่างกายได้ ที่มา : http://healthyliving.msn.com

นอกจากเนือ้ นม ไข่ และถัว่ แล้ว หลายคนอาจไม่เคยรูว้ า่ ‘ข้าวโพด’ ยังเป็นแหล่งโปรตีนทีด่ ี ซึง่ หาทานได้ไม่ยาก โดยมีการศึกษาพบว่า เมล็ดข้าวโพดปริมาณครึง่ ถ้วยให้โปรตีนแก่รา่ งกาย แบบเต็มๆ ถึง 2 กรัม เลยทีเดียว

HEALTH NEWS นักวิจัยสหรัฐฯ เผย การวิ่งช่วยพัฒนาสมองได้ มีการศึกษาตีพิมพ์ลงในวารสาร Neurology ระบุว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาคนที่มีสุขภาพดีจ�านวน 3,000 คน อายุเฉลี่ย 25 ปี พบว่าผู้ออกก�าลังกาย แบบคาร์ดิโอ (การออกก�าลังกายที่ท�าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น) อย่างสม�่าเสมอ เช่น การวิ่ง ว่ายน�้า หรือปัน่ จักรยาน นอกจากจะส่งผลดีตอ่ หัวใจแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดและความจ�าให้ดขี นึ้ ได้ถงึ 20 ปีขา้ งหน้า ทางด้าน ดอกเตอร์ เดวิด เจค็อบส์ ผู้ท�าการวิจัย กล่าวว่า “นี่เป็นการศึกษา ครัง้ ส�าคัญทีเ่ ตือนให้คนหนุม่ สาวออกก�าลังกายมากขึน้ โดยเฉพาะการออกก�าลังกายแบบคาร์ดโิ อ เพราะการรักษาสุขภาพของหัวใจสามารถส่งผลดีต่อสมองไปได้แบบควบคู่กนั ” ซึง่ ผลการศึกษา ครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ดอกเตอร์ ไซมอน ริดลีย์ หัวหน้านักวิจัยจาก Alzheimer’s Research UK ทีว่ า่ “การออกก�าลังกายในช่วงวัยกลางคนสามารถลดความเสีย่ งของโรคสมองเสือ่ ม ของผู้นั้นเมื่ออยู่ในวัยชราได้” ที่มา : www.bbc.com


HEART

25

HEART TIPS

WHY THE SUNSET IS THE BEST

เราต่างก็รดู้ วี า่ บรรยากาศสวยงามของธรรมชาตินนั้ ท�าให้เรามีความสุข ได้ขนาดไหน แต่หลายต่อหลายคนคงลืมไปว่าไม่จา� เป็นต้องออกไปนอกเมือง ก็ยงั มีบรรยากาศสวยๆ ให้ชนื่ ชมได้ เช่น ในวันทีเ่ ครียดหรืออ่อนล้ามาทัง้ วัน ก่ อ นกลั บ บ้ า นลองมองไปที่ ข อบฟ้ า แล้ ว ชมตะวั น ตกดิ น จิ ต ใจของคุ ณ จะผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้าลงได้หลายขุม จะลองเริม่ ตัง้ แต่เย็นนีเ้ ลยก็ยงั ได้ เพราะเรามีเหตุผลดีๆ หลายข้อที่จะช่วยยืนยันว่าพระอาทิตย์ยามเย็นนั้น ดีกับคุณในแง่จิตใจอย่างยิ่ง

• พระอาทิตย์ตกดินท�าให้เวลาเดินช้าลง อาจไม่เกีย่ วข้อง กับการหมุนของเข็มนาฬิกา แต่จากการส�ารวจในปี 2012 ทีผ่ า่ นมา พบว่าการมองภาพพระอาทิตย์ตกดินจะท�าให้ การรับรู้เวลาของคุณนั้นช้าลง เพราะอารมณ์ของคุณ ได้จมดิ่งไปกับความงามของภาพที่เห็นจนลืมจดจ่อ กับเวลาตรงหน้า • การมองพระอาทิตย์ตกท�าให้คณ ุ ได้เปลีย่ นอิรยิ าบถ ไม่ว่าเวลานั้นคุณจะก�าลังนั่งอยู่ในออฟฟิศ หรืออยู่ ระหว่างการเดินทาง การหันไปมองหรือเดินออกไปมอง ภาพนัน้ จะท�าให้คณ ุ ได้เปลีย่ นท่วงท่า เปลีย่ นอิรยิ าบถ และรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นโดยอัตโนมัติ • พระอาทิตย์ตกช่วยเสริมบรรยากาศในกิจกรรมต่างๆ ส�าหรับคนที่ท�ากิจกรรมต่างๆ ในช่วงเย็น ไม่ว่าจะเป็น การวิ่งออกก�าลังกาย หรือการปั่นจักรยาน ช่วงเวลาที่ พระอาทิตย์ตกดินนัน้ เป็นช่วงเวลาทีแ่ สงสวยทีส่ ดุ ของวัน ซึง่ ท�าให้บรรยากาศในการท�ากิจกรรมของคุณสวยงาม สามารถรืน่ รมย์ดมื่ ด�า่ กับกิจกรรมของคุณได้มากขึน้ อีก • พระอาทิตย์ตกท�าให้คุณจ�าเป็นต้องวางโทรศัพท์ ลงบ้าง ฉากทีส่ วยงามนัน้ มักจะอยูไ่ ด้ไม่นาน ในช่วงแรก ที่เห็นคุณอาจจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้ แต่สุดท้ายคุณจะรู้ตัวเองว่าควรมองและจดจ�าภาพ ตรงหน้าด้วยตาของตัวเองจะเป็นการดีที่สุด • พระอาทิตย์ตกดินท�าให้คุณรู้ซึ้งถึงค�าว่า ‘รางวัล ของชีวติ ’ มากขึน้ และภาพพระอาทิตย์ตกดินก็ยงั สร้าง แรงบันดาลใจให้กบั คุณได้มากๆ เพราะคุณจะได้เห็นภาพ ว่าในวันทีย่ อดแย่สกั แค่ไหน ก็ยงั มีความงามเกิดขึน้ อยู่ เสมอ และจะเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ วันอีกด้วย ที่มา : www.hufffiifingtonpost.com

READ FOR THE BLIND

ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น งานจิ ต อาสา ไม่ว่าจะท�าสักกี่ครั้งก็คงยังไม่พอ ทางมูลนิธริ าชสุดาจึงเปิดโครงการ อ่ า นหนั ง สื อ ให้ ค นพิ ก ารอี ก ครั้ ง ซึง่ ทางมูลนิธฯิ ต้องการอาสาสมัคร อ่านหนังสือภาษาไทยและภาษา ต่ า งประเทศ เพื่ อ จั ด ท� า เป็ น Electronic Book ที่มีชื่อเฉพาะว่า หนังสือเสียงระบบ DAISY โดย หนั ง สื อ ที่ จ ะได้ อ ่ า นกั น เหล่ า นี้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานให้คนพิการที่ไม่สามารถอ่าน หนั ง สื อ ได้ น� า ไปใช้ ใ นการศึ ก ษา เล่าเรียนและเพิ่มพูนความรู้ ใครที่ สนใจสามารถสอบถามได้ ที่ ส�านักงานผลิตหนังสือเสียง DAISY ชัน้ 2 อาคารส�านักงานมูลนิธริ าชสุดา ตรงข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา โทร 0-2441-0173 ต่อ 15 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/Jitasa

“ชีวิตที่ดี ชีวิตที่น่าสรรเสริญ เป็นชีวิตที่ไม่หวั่นไหว ในยามขึ้นหรือยามลง” พระไพศาล วิสาโล

ซีรีส์ยอดนิยมอย่าง Game of Thrones ก�าลังจะกลับมาคืนจอในซีซันที่ 4 ในเร็วๆ นี้แล้ว ท�าให้กลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างล้นหลามไปทั่วโลกในขณะนี้ ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับ การผูกเรื่องราวอันแยบยลของ จอร์จ เรย์มอนด์ ริชาร์ด มาร์ติน หรือ ‘GRRM’ ผู้เขียนเรื่องได้เข้มข้นน่าติดตามทั้งในหน้าหนังสือและหน้าจอโทรทัศน์จากการฝึกฝนทักษะตั้งแต่ยังเด็ก Name : George Raymond Richard Martin Nationality : American Born : 20 September 1948 Age : 65

“Nobody is a villain in their own story. We’re all the heroes of our own story.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._R._Martin,

http://www.georgerrmartin.com/about-george/life-and-times/

• จอร์จ เรย์มอนด์ ริชาร์ด มาร์ตนิ เกิดทีเ่ มือง Bayonne รัฐนิวเจอร์ซยี ์ เขาเริ่มเขียนเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ยังเด็ก โดยเด็กชายมาร์ติน ได้ขายเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับสัตว์ประหลาดให้กบั เด็กๆ ในละแวกบ้าน หลั ง จากนั้ น เขาได้ ก ลายเป็ น แฟนหนั ง สื อ การ์ ตู น ตั ว ยงของ Marvel Comics ทัง้ ยังเป็นนักสะสมหนังสือนิยายเมือ่ ตอนทีเ่ รียน ชั้นมัธยมอีกด้วย • มาร์ตินฝึกฝนทักษะด้วยการส่งจดหมายสนทนาและส่งเรื่อง ทีต่ วั เองแต่งไปยังนิตยสารทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั อ่านได้มพี นื้ ทีแ่ บ่งปัน งานเขียน จนในที่สุดเขาก็ได้มีผลงานระดับมืออาชีพชิ้นแรก ในปี ค.ศ.1970 เมื่อมีอายุได้ 21 ปี ในชื่อว่า ‘The Hero’ • ในปีเดียวกันนัน้ มาร์ตนิ ยังได้รบั ปริญญาบัตรในด้านการเขียน และสิ่งพิมพ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ในรัฐอิลลินอยส์ และเรียนต่อปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัยเดิม คณะเดิม ในปีตอ่ มา • หลังเรียนจบ มาร์ตนิ ได้ทา� งานอย่างหลากหลาย ทัง้ เป็นอาสาสมัคร กับ VISTA เป็นผูจ้ ดั การแข่งขันหมากรุก และเป็นครู จนถึงปี ค.ศ.

1979 เขาจึงเริม่ เป็นนักเขียนเต็มเวลาอย่างจริงจัง และมีผลงาน แนวแฟนตาซีและย้อนยุคออกมาหลายต่อหลายเล่ม จนได้เซ็นสัญญาเขียนบทซีรีส์ทางโทรทัศน์กับช่อง CBS ในปี ค.ศ. 1986 เรื่อง Twilight Zone และเรื่อง Beauty and the Beast • มาร์ตนิ ท�างานทัง้ ในวงการหนังสือและวงการโทรทัศน์มาอย่าง ต่อเนือ่ ง จนมีผลงานเขียนทีข่ ายดีไปทัว่ โลก คือ A Song of Ice and Fire ที่ทางช่อง HBO ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาปรับเป็นซีรีส์ Game of Thrones ทีก่ ลายเป็นกระแสนิยมไปทัว่ โลก เนือ่ งจากตัวละครทีม่ ี หลายมิติ และถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ออกมาอย่างจริงแท้ทสี่ ดุ • นอกจากผลงานที่โด่งดังเป็นพลุแตกอย่าง Game of Thrones แล้ว มาร์ตินยังมีผลงานชื่อดังอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนวนิยาย และบทภาพยนตร์โทรทัศน์ เช่น The Princess and the Queen, The Skin Trade, A Dance with Dragon และอื่น ๆ อีก กว่ า 40 ผลงาน จนได้รบั เลือกจากนิตยสาร Time ให้เป็นหนึง่ ใน 100 บุคคลผูท้ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ในโลกแห่งปี ค.ศ. 2011 อีกด้วย


26

Maybelline Color Show สีสันสุดอินเทรนด์ส่งตรงจากรันเวย์

เมย์เบลลีน นิวยอร์ก แบรนด์เครือ่ งส�ำอำงอันดับ 1 ของโลก จัดงำน ‘Maybelline Color Show... Show Your Color’ เปิดตัว ‘Maybelline Color Show’ แบรนด์นอ้ งสำวสุดชิค ให้สำวไทยได้สนุกไปกับเทรนด์สสี นั ทีฉ่ กี ล�ำ้ ไม่เหมือนใคร ด้วยสีสนั ทีส่ ง่ ตรงจำกแฟชัน่ รันเวย์จำกนิวยอร์กแฟชัน่ วีก ครัง้ แรก! ทีเ่ ครือ่ งส�ำอำงมำรวมกันเป็นหนึง่ เดียวกับแฟชัน่ แล้วบรรดำนำงแบบก็ออกมำสำดสีสนั ใส่กนั แบบไม่ยงั้ ในรูปแบบแบตเทิลแฟชัน่ โชว์

กระชับสัมพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ ไทยกัมพูชา

ดอกเตอร์ สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธำนกรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำยจรัมพร โชติกเสถียร กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร พร้อมคณะผู้บริหำร ให้กำรต้อนรับ นำยฮง ซก อำว (Hong Sok Hour) ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ตลำดหลักทรัพย์กัมพูชำ และคณะผู้บริหำร เนือ่ งในโอกำสมำศึกษำดูงำน พร้อมแลกเปลีย่ น ประสบกำรณ์ดำ้ นตลำดทุน ณ ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ ส�ำคัญของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งตลำดทุนในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS)

โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ จัดโปรโมชัน ฮอตต้อนรับเทศกาลอีสเตอร์ 2014

โรงแรมเทมส์ วัลลีย ์ เขำใหญ่ โรงแรมใหม่สไตล์ อังกฤษ บนถนนธนะรัชต์ กม. 18 จัดโปรโมชันฮอต รับเทศกำลอีสเตอร์ กับ ‘Celebrate Easter 2014’ ให้ได้ เฉลิมฉลองอย่ำงมีควำมสุขตลอดเดือนเมษำยนนี้ ทัง้ โปรโมชัน Egg Static พบกับห้องพัก Deluxe Highgarden รำคำสุดพิเศษในวันจันทร์-พฤหัสบดี เริม่ ต้น เพียง 4,000 บำท ส่วนวันศุกร์-อำทิตย์ เริม่ ต้นเพียง 4,500 บำท ส�ำหรับ 2 ท่ำน (รำคำนีร้ วมอำหำรเช้ำแล้ว) ตัง้ แต่วนั ที ่ 17-30 เมษำยน 2557 และโปรโมชัน Egg Travaganza อิม่ อร่อยกับเมนูสดุ พิเศษทีเ่ สิรฟ์ เฉพำะ เทศกำลนีเ้ ท่ำนัน้ อำทิ แกะอบ และเค้กแครอตสุดอร่อย ณ ร้ำนอำหำรเดอะ คำสเซิล ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 30 เมษำยน 2557 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-009-999 หรือ www. facebook.com/ThamesValleyKhaoyaiHotel

ROCK IN LOVE CONCERT

ชวนสมำชิกบัตรวัตสัน อินเลิฟ ใน ‘ROCK IN LOVE CONCERT’ กับศิลปินปำล์มมี ่ และ ป๊อป ปองกูล ในวันที ่ 17 พฤษภำคมนี้ ทีส่ ยำมภำวลัย พำรำกอนซีนเี พล็กซ์ ตัง้ แต่เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป สอบถำมเงือ่ นไขกำรจองบัตรได้ท ี่ Watsons Call Center โทร. 0-2975-5959 เปิดจองบัตรตัง้ แต่วนั ที ่ 24 เมษำยน 25557 เวลำ 09.00-21.00 น. เป็นต้นไป เฉพำะสมำชิกวัตสันทีล่ งทะเบียน แล้วเท่ำนัน้ บัตรมีจำ� นวนจ�ำกัด 400 ท่ำนแรก (สมำชิก 1 ท่ำน จองได้ 2 ทีน่ งั่ ) หมดแล้วหมดเลย รำยละเอียดเพิม่ เติมที ่ www.watsons.co.th และ www.facebook.com/watsonsthailand

กระทิงแดงจัดหนัก กับงานเลี้ยงขอบคุณร้านค้าทั่วประเทศ

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ�ำกัด จัดงำนเลี้ยงใหญ่ประจ�ำปีขอบคุณลูกค้ำทั่วประเทศ โดยภำยในงำน เต็มไปด้วยควำมบันเทิงครบครัน ทัง้ มินคิ อนเสิรต์ จำก ไอซ์ ศรัณยู, คริสตินำ และ แก้ม เดอะสตำร์ ซึง่ สรำวุฒ ิ อยูว่ ทิ ยำ ยังทุม่ ไม่อนั้ แจกไม่ยงั้ หมุนวงล้อแจกรำงวัลใหญ่ รถกระบะอีซซู ุ ดีแม็กซ์ รุน่ HR2.5 VGS Z AT ให้ไปขับ กันฟรีๆ โดยผู้โชคดี ได้แก่ ร้ำนจตุพร จ.สมุทรปรำกำร ไม่พอ ยังแจกทองค�ำให้กับทุกร้ำนที่มำร่วมงำนอีกด้วย งำนดีๆ สร้ำงควำมสุขขนำดนี ้ หลังจบงำนลูกค้ำต่ำงพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ำ ปีหน้ำไม่พลำดแน่ๆ


27

‘ไฮยาซอง’ เปิดตัวครั้งแรกในโลก เขย่าวงการทีวี มอบประสบการณ์เหนือค�าบรรยาย

จักรกฤษณ์ จตุปญ ั ญำโชติกลุ ผูจ้ ดั กำรอำวุโส และหัวหน้ำส่วนงำนบริหำรแบรนด์และสือ่ สำรกำรตลำด เทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดตัวเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำแบรนด์ใหม่ ‘ไฮยำซอง’ (Hyasong) โดยน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยเฉพำะเทสโก้ โลตัส เท่ำนั้น ส่งสินค้ำตัวแรก LED TV ขนำดใหญ่เต็มตำ ดีไซน์สุดพรีเมียม พร้อมฟังก์ชันครบ ในรำคำเข้ำถึงง่ำย และรับประกันนำนถึง 3 ปี

‘F&F’ เปิดตัว ‘Make Your Summer Alive’ เทรนด์เสื้อผ้าสุดชิค รับหน้าร้อน!

‘F&F’ อินเตอร์เนชันแนลแฟชัน่ แบรนด์ชนั้ น�ำจำกประเทศอังกฤษ ปลุกเร้ำจินตนำกำรของเหล่ำแฟชัน่ นิสตำเมืองไทยให้มชี วี ติ ชีวำรับหน้ำร้อน ด้วยแคมเปญ ‘F&F Make your Summer alive’ คอลเล็กชันเสือ้ ผ้ำรับซัมเมอร์สดุ ชิค! กับ ‘Twilight Tropic’ ทีม่ ำกับลำยพรินต์สสี ดใส และ ‘Neo Geo’ แฝงสไตล์ควำมเป็นชนเผ่ำ ยุคใหม่ที่เด่นด้วยลวดลำยทรงเรขำคณิต ช่วยให้ลุคดูโมเดิร์นขึ้นในพริบตำ อัพเดตเทรนด์แฟชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนทำง www.fanfclothing.com

เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ Face and Body Sensation

เอโฟเรีย สปำ ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยำ เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ลำ่ สุด ‘Face and Body Sensation’ ทีอ่ อกแบบ เพื่อเอำใจกลุ่มลูกค้ำผู้ชื่นชอบกำรปรนนิบัติผิวแบบครบวงจร ให้ได้สัมผัสประสบกำรณ์กำรผ่อนคลำยอย่ำงแท้จริง โดยมีแพ็กเกจสปำ 2 แบบให้เลือก คือ แพ็กเกจ Face or Body Sensation 120 นำที และแพ็กเกจ Face and Body Sensation 180 นำที รำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 038-253-000 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท ี่ www.eforeaspa.com

ซีนทิ พลาซ่า ทุม่ 336 ล้าน เปิด ‘HUGZ Mall’ ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของเมืองขอนแก่น บนถนนข้าวเหนียว ‘ซีนิท พลำซ่ำ’ เร่งเดินหน้ำเปิดตัว ‘HUGZ Mall’ ทุ่ม 336 ล้ำนบำท สร้ำงเสน่ห์กำรใช้ชีวิต แห่งใหม่บนเนื้อที ่ 3.8 ไร่ ของถนนข้ำวเหนียว พื้นที่ก่อ สร้ำงรวม 10,440 ตำรำงเมตร เป็น ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของเมืองขอนแก่น ที่ ค รบครั น ทั น สมั ย ทุ ก ควำมต้ อ งกำรกิ น ดื่ ม เดินเล่น-นั่งท�ำงำน จัดเต็มทุกแบรนด์ดัง อำทิ Tom n Tom, Max Value, Ainu, Subway, Kimju, Aroi, Ochaya ทัง้ ยังได้บริษทั คอนทัวร์ มือหนึง่ แห่งวงกำร ออกแบบไลฟ์ ส ไตล์ ม อลล์ ร่ ว มสร้ ำ งสรรค์ มั่นใจเปิดบริกำรได้ในเดือนตุลำคมนี้


ALL ABOUT BIZ

28

BIZ IDEA

BIZ LIFE

THE VALUE OF TEAMWORK ฌอง โบริส รูซ์

ผู้อ�ำนวยกำร บริษัท เอ็กซ์เพรสฟู๊ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูไ้ ด้รบั สิทธิเ์ ป็นผูน้ ำ� เข้ำแฟรนไชส์คอสต้ำ คอฟฟี่ มีหน้ำทีค่ อยดูแล สำขำกิจกำรคอสต้ำ คอฟฟี่ ทั้งหมดในประเทศไทย และมุ่งมั่น จะเปิดสำขำเพิ่มมำกขึ้นอีกหลำยๆ ประเทศในเอเชีย

• ผมมองคู่แข่งหลายๆ แบรนด์เป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่ง ซึ่งข้อดีของการมี คู่แข่งคือ มันท�าให้คุณพัฒนายิ่งขึ้น เปรียบได้กับคุณเป็นนักวิ่งที่ก�าลัง อยู่ในการแข่งขัน ถ้าคุณอยู่ในสนามที่มีแต่คนวิ่งเร็วๆ คุณก็จะวิ่งเร็ว มัน จะช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ คุณ พัฒนาตัว เองยิ่ง ๆ ขึ้น ไป ไม่เช่น นั้น ธุรกิจ ของคุณก็หยุดอยู่ที่เดิม • ในประเทศไทย ตลาดกาแฟมีการแข่งขันสูงมาก ท�าให้เราต้องหาทาง พัฒนาตัวเองขึน้ ไปอีก ทุกๆ วันคือความท้าทายทีท่ า� ให้คดิ ว่าเราจะดีขนึ้ อีก ได้อย่างไร เรือ่ งทีต่ อ้ งค�านึงอย่างมากคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ เราต้องท�าให้ดีขึ้นเพื่อลูกค้า • หลักส�าคัญในการท�าธุรกิจคือ อย่างแรก ต้องมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์ อย่างทีส่ องคือ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และอย่างทีส่ าม คือ การบริการ ซึ่งการบริการที่ดีจะท�าให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดีๆ กลับไป • ทรัพยากรคนมีความส�าคัญมาก ซึง่ วิธกี ารดูแลคนของเราคือ พยายาม ฝึกฝนเขาให้ท�างานอย่างมีมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามสร้าง แรงจูงใจให้พนักงาน คุณต้องท�าให้เขามีความสุข ไม่อดึ อัด หรือไม่กดดัน มากเกินไป เพื่อให้เขาสามารถท�างานได้อย่างมีความสุข • ความสามัคคีและมีทมี เวิรก์ ทีด่ เี ป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ ถ้าไม่มี พนักงานทุกคน องค์กรก็คงไม่ประสบความส�าเร็จ เพราะฉะนัน้ ต้องท�าให้ พนักงานได้รับความสุขในการท�างาน เพื่อให้เขาน�าเสนอผลงานที่ดี ความสามัคคีจะเกิดจากการที่เขาได้มีส่วนร่วมในบริษัทจนเกิดความเป็นห่วงเป็นใยบริษัท • ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เราจะต้องไม่กลัวมัน แต่เราต้องเผชิญหน้า กับปัญหา ยิ่งยากก็ยิ่งต้องต่อสู้ และอย่าใช้อารมณ์ ผมคิดอยู่เสมอว่า สุดท้ายปัญหานี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป • พอปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ความเป็นทีมเป็นสิ่งที่สา� คัญมาก เพราะคุณ ไม่ได้อยูต่ วั คนเดียว ผมมีเพือ่ นร่วมงานมากมายทีค่ อยช่วยกัน ไม่วา่ จะมี เรื่องยากแค่ไหน เราก็สู้ไปด้วยกัน

• การคิดบวกในเชิงธุรกิจ คือการมองปัญหาแล้วบอกกับตัวเองว่า เราสามารถ หาทางแก้ได้ จากประสบการณ์ของผม ทุกปัญหาสอนผมเสมอว่า เราต้องไม่ยอมแพ้ • ความส�าเร็จขึน้ อยูก่ บั เป้าหมายของคุณ ผมอยูใ่ นบริษทั ทีส่ ร้างสิง่ ต่างๆ จากการไม่มอี ะไรเลย ดังนัน้ ผมจะดูความส�าเร็จจากการเติบโตของบริษทั อีกจุดวัดที่ผมชอบคือ จ�านวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น เวลาผมมองเข้าไป ในธุรกิจ ก็จะดูว่ามีคนที่เราจ้างมากเท่าไหร่แล้ว ผมดีใจที่ได้ร่วมฉลอง ความส�าเร็จกับทีมที่เติบโตขึ้น และขยายจ�านวนมากขึ้น คล้ายกับว่า เราประสบความส�าเร็จไปด้วยกัน • ผมเรียนรูเ้ ป็นพันๆ อย่างจากประสบการณ์การท�างานในฐานะผูบ้ ริหาร เพราะมันไม่มีสูตรลับในการท�าธุรกิจ ธุรกิจแต่ละอย่างก็มีความท้าทาย ที่แตกต่างกัน ผมต้องเรียนรู้สถานการณ์เหล่านั้น แล้ววิเคราะห์ออกมา เพื่อสร้างธุรกิจต่อไป • ผมท�างานกับหลายๆ ประเทศทัว่ โลก แล้วคนแต่ละท้องทีก่ ม็ คี วามแตกต่าง กัน การเจอคนที่ต่างออกไปมันคือการเรียนรู้นิสัยและความแตกต่าง ด้านวัฒนธรรม ซึ่งเราต้องเรียนรู้และเคารพความคิดและวัฒนธรรม ของชาวต่างชาติเพื่อความส�าเร็จในธุรกิจด้วย • สิ่งที่ผมชอบในวัฒนธรรมไทยคือ คนไทยมีคนที่ต้องการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งผลิตอะไรใหม่ๆ หรืออยากพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับชาวยุโรป คนที่นั่นจะไม่ค่อยมีไฟที่จะท�างาน ผิดกับคนไทยที่อยากจะก้าวไปข้างหน้า มีความตั้งใจและความมุ่งมั่น อยากจะสร้างบริษัทที่เติบโตในอนาคต • ถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มันขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ ธุรกิจไม่มี สูตรส�าเร็จตายตัวส�าหรับทุกคนหรือทุกธุรกิจ คุณต้องเชื่อในผลงาน ของคุณ เพราะถ้าคุณเชื่อในงานของคุณแล้ว สุดท้ายก็จะมีคนที่เชื่อ ในผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นกัน เพราะเขาเชือ่ ในผลงานคุณ เชือ่ ในความคิด ของคุณ

Brandear

เวลาอกหั ก คงเป็ น ช่ ว งที่ ห ลายๆ คน เจ็บปวด และไม่สามารถท�าใจให้ผา่ นพ้นไปได้ ง่ายๆ หลายคนต้องเสียน�้าตาซ�้าแล้วซ�้าอีก เมื่อย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น ทีเ่ ลิกรากัน แถมสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ ขาหรือเธอให้ ก็ตงั้ เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ�าอยูใ่ นบ้าน จะลืมก็ลมื ไม่ลง บริษทั Brandear ประเทศญีป่ นุ่ จึ ง น� า เสนอไอเดี ย สุ ด เจ๋ ง กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Shitsuren Box เพือ่ หยุดความช�า้ ทีม่ ตี อ่ ความรัก ครัง้ เก่า ไม่ตอ้ งเก็บเรือ่ งราวเหล่านัน้ มาคิดมาก จนต้ อ งเสีย น�้ า ตาให้ เ ขาหรือ เธออีก ต่ อ ไป เพียงแค่คุณลงทะเบียนสั่งซื้อกล่องนี้จาก ทางเว็บไซต์ ซึ่งด้านในประกอบด้วย คู่มือ การเลิกกัน ทิชชู่เพื่อเช็ดน�้าตาและอุปกรณ์ ช่ ว ยระบายความเครี ย ดอย่ า งพลาสติ ก กันกระแทกรูปหัวใจ ให้ได้ระบายความรู้สึก ทีไ่ ม่ดที งั้ หลายลงในพลาสติกนัน้ เมือ่ เอาของ ทุกอย่างออกจากกล่องแล้ว กล่องทีว่ า่ งเปล่า นั้ น ก็ ร อให้ คุ ณ เติ ม เต็ ม มั น ด้ ว ยของเก่ า ๆ ทีเ่ ป็นความทรงจ�าของคุณ ทัง้ นาฬิกา แหวน กระเป๋า เสือ้ ผ้า รูปถ่าย ฯลฯ ในกล่องจะมีทงั้ ที่อยู่และแสตมป์เพื่อส่งกลับมาให้บริษัท ทางบริษทั ก็จะน�าของเหล่านัน้ ไปบริจาคให้กบั ประเทศที่ก�าลังพัฒนา หรือคนที่ต้องการ นอกจากนี้บริษัท Brander ยังจะร่วมบริจาค 100 เยน ไปยังองค์กร JOICEP ทีด่ แู ลเกีย่ วกับ ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ในประเทศต่างๆ ด้วย ต่ อ ไปนี้ เ วลาที่ คุ ณ อกหั ก ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งไม่ ดี เพียงอย่างเดียว กล่องนี้จะช่วยให้คุณได้ ละทิ้งความทุกข์ และส่งความสุขไปยังคน ในประเทศต่างๆ ได้ด้วย ไอเดียการท�าธุรกิจ ที่ทั้งน่าซื้อมาใช้ และน่าน�าไอเดียดีๆ แบบนี้ มาสร้ า งธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในเมื อ งไทยบ้ า ง ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.brandear.jp

BIZ QUOTE BIZ BOOK

ตั้งเป้าให้ถูกทิศ วัดชีวิตให้ถูกทาง (How Will You Measure Your Life?)

ผู้เขียน : เคลย์ตัน เอ็ม. คริสเตนเซน, เจมส์ ออลเวิร์ธ และ แคเรน ดิลลอน ผู้แปล : พิธาน เอกวิทย์ ส�ำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์ รำคำ : 195 บาท

คุณเคยตั้งค�าถามกับตัวเองไหมว่า “เราประสบ ความส�าเร็จและมีความสุขในอาชีพการงานแล้วหรือยัง?” “สิ่งที่ได้จากการทุ่ม เทท� างานหนักหลายต่อหลายปี ท� า ให้ ชี วิ ต ของเราสุ ข สบายมากขึ้ น จริ ง หรื อ ไม่ ? ” คุณสามารถมองหาค�าตอบทั้งหมดได้ในหนังสือเล่มนี้ เหมาะอย่างยิง่ ส�าหรับคนทีก่ า� ลังคิดว่าตัวเองไม่มคี วามสุข กับสิง่ ทีท่ า� เขียนโดย อาจารย์ เคลย์ตนั เอ็ม. คริสเตนเซน ซึง่ เป็นอาจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด ทีจ่ ะน�าเสนอ แง่มุม ที่น ่ า สนใจ และมีป ระโยชน์ จ ากมุม มองธุ ร กิ จ และตัวอย่างจากบริษทั หลายๆ แห่ง ซึง่ มีการวิจยั มาแล้ว ว่าทฤษฎีนี้ควรจะใช้กับเหตุการณ์แบบใด นอกเหนือ จากการน�าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจแล้ว ยังเป็นแนวทาง ที่ท�าให้คุณพบกับความสุขในชีวิต ทั้งเรื่องการงาน หรือ ครอบครัวก็ได้เช่นกัน เรือ่ งราวในหนังสือหยิบยกกรณีศกึ ษา

ของบริษทั ดังๆ อย่างโมโตโรลา บริษทั ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมทีผ่ ลิตโทรศัพท์มอื ถือออกมา แต่สดุ ท้าย ก็ ล ้ ม เหลวไปในที่ สุ ด ตรงกั น ข้ า มกั บ บริ ษั ท ฮอนด้ า หรือ อิเ กีย ที่ป ระสบความส�า เร็จ อย่ า งมาก พร้ อ มกับ อีกหลายแนวคิดธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังพูดเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่ส ่ ง ผลถึงทัศนคติใ นการท�า งานด้ ว ย หนัง สือ เล่ ม นี้ จึ ง ไม่ได้เหมาะแต่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้น ด้วยเนื้อหาและ ทฤษฎีตา่ งๆ จะท�าให้คณ ุ สามารถตัดสินใจทีจ่ ะเลือกเดิน ไปในทางใดทางหนึ่ ง ที่ จ ะท� า ให้ คุ ณ มี ค วามสุ ข ด้ ว ย เพราะการเลือกทางเดินที่ดีตั้งแต่ต้นจะท�าให้ทางเดิน ต่อๆ ไปในชีวติ ของคุณง่ายยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทน ที่คุณพอใจและมีความสุขในทุกๆ วันของชีวิต

“I’M NOT AFRAID OF WORKING HARD AT ANYTHING, WHATEVER IT IS. I JUST ALWAYS WANT TO BE THE BEST THAT I CAN.” Gisele Bundchen a Brazilian fashion model


THE WORDS

29

“A child who does not play is not a child, but the man who does not play has lost forever the child who lived in him.” เด็กที่ไม่เล่นก็ ไม่ใช่เด็ก แต่ผู้ใหญ่ที่ไม่เล่นนี่สิที่ทำาให้เด็กที่อยู่ในตัวของเขาหายไปตลอดกาล -Pablo Neruda

“Gardening is cheaper than therapy and you get tomatoes.”

การท�าสวนใช้เงินน้อยกว่า การไปเข้ารับการบ�าบัด แถมยัง ท�าให้คุณได้มะเขือเทศกลับมาด้วย

-นิรนาม

“The shortest answer is doing.”

คำ�ตอบทีส่ น้ั ทีส่ ดุ คือก�รลงมือทำ�

“Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.” คว�มคิดสร้�งสรรค์จะปล่อยให้คุณทำ�ผิดพล�ดได้ และศิลปะก็คือก�รรู้ว่�คว�มผิดพล�ดชนิดไหนที่ควรเก็บเอ�ไว้

-Lord Herbert

“Most of us “The don’t need best way to a psychiatric succeed in life is therapist as to act on the advice much as a friend we give to others.” to be silly with.” หนทางสู่ความสำาเร็จที่ดีที่สุดในชีวิต คือการทำาอย่างที่คุณให้คำาแนะนำาคนอื่นไว้ -นิรนาม

คนส่วนใหญ่ ไม่ ได้จำ�เป็นต้องพบจิตแพทย์ ม�กเท่�กับก�รเจอเพื่อนที่ปล่อยให้เร� ได้ทำ�เรื่องบ้�ๆ บอๆ ด้วยได้ -Robert Brault

-Scott Adams

“An apology is the superglue of life. It can repair just about anything.”

“A gambler is nothing but a man who makes his living out of hope.”

-Lynn Johnston

-William Bolitho

คำ�ขอโทษเป็นก�ววิเศษของชีวิต มันช่วยซ่อมแซมได้ แทบจะทุกสิ่งทุกอย่�ง

นักพนันไม่ใช่อะไรเลย นอกจากคนที่หาเลี้ยงชีพ ด้วยความหวัง


30

THE GUEST

THE LEGEND ON STAGE

ผมใส่เนื้อเรื่องลงไปในโชว์ Muay Thai Live : The Legend Lives เพราะ... ต้องการ ให้โชว์แต่ละองก์สามารถเกีย่ วและร้อยเรียงเข้าด้วยกันได้ ซึง่ เส้นเรือ่ งนีแ่ หละทีเ่ ป็นเหมือนกับ กาวที่ช่วยประสานโชว์ให้ออกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากการแสดงจะต้องมีอะไร สักอย่างที่เข้าไปสัมผัสกับใจของคนดูให้ได้ เวลาผมคิดงาน ผมจะแบ่งเรือ่ งราวด้วยสี เช่น... ในองก์แรกของ Muay Thai Live จะน�าเสนอ ด้วยสีทอง เพือ่ สือ่ ว่าเป็นยุคทองของมวยไทย พอเข้าองก์ทสี่ อง เรือ่ งราวจะพูดถึงนักรบไทย ทีถ่ กู จับเป็นเชลยศึก ดังนัน้ สีหลักขององก์นกี้ เ็ ลยเป็นสีแดง เพือ่ หมายถึงเลือดเนือ้ ส่วนองก์สาม ก็จะใช้สนี า�้ เงินเข้ม เพราะผมก�าลังเล่าเรือ่ งของพระเจ้าตากสินทีก่ า� ลังจะรวมชาติไทยให้กลับมา เป็นหนึง่ เดียวกัน ส่วนเนือ้ เรือ่ งในปัจจุบนั ก็จะใช้สโี ทนโมโนโครม เช่น ขาว-ด�า เพือ่ ให้อารมณ์ แต่ละตอนมีความแตกต่างกัน ผมเป็นคนไม่ชอบความรุนแรงหรือการหักหาญกันด้วยก�าลัง แต่... เพราะความรู้สึก แบบนีท้ า� ให้ผมสามารถท�าโชว์มวยไทยออกมาได้ เพราะการทีไ่ ม่ชอบจึงท�าให้เราต้องหาเหตุผล ของการต่อสูเ้ สมอ และเหตุผลของการต่อสูน้ นั้ มาจากความรัก เมือ่ คนเราต้องการปกป้องอะไร ที่ส�าคัญส�าหรับเรา ซึ่งอาจจะดูว่าตัวละครท�าอะไรรุนแรงอย่างไม่มีเหตุผล แต่สิ่งที่ท�านั้น อยู่บนแกนของความรัก คนที่เราต้องปกป้อง และประเทศชาติของเรา แก่นของมวยไทยมีความน่าสนใจส�าหรับผมมาก ไม่วา่ จะเป็น... ในแง่ของความรุนแรง ทีถ่ กู ยกให้เป็น king of martial arts แต่ขณะเดียวกันมวยไทยเองก็มคี วามสวยงามของท่วงท่า อยูเ่ ช่นกัน ซึง่ ทัง้ สองสิง่ นีข้ ดั แย้งกันอย่างรุนแรง คือยามสงครามมวยไทยก็มบี ทบาทของการต่อสู้ ป้องกันตัว แต่ถ้าเป็นยามสงบมวยไทยก็คือศิลปะที่น่าสนใจ แกนของงานดราม่าคือความขัดแย้ง ดังนัน้ ... ถ้างานทีค่ ณ ุ ท�ามีแกนทีข่ ดั แย้งอยูใ่ นตัวมันเอง ก็เหมือนมีเชือ้ เพลิงทีด่ ใี นการขับเคลือ่ นงานทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เพราะความขัดแย้ง คือพื้นฐานของงานภาพยนตร์ ศิลปินเองก็ตอ้ งมีความขัดแย้งอยูข่ า้ งในตัวด้วย เพราะ... ถ้าคุณมีแต่ความสุขเป็นวัตถุดบิ บางครั้งก็อาจจะท�าให้คิดอะไรไม่ออก มนุษย์เราก็มีอยู่แค่ 2 อย่าง คือ ใช้สมองตัดสิน หรือใช้หัวใจตัดสิน อยู่ที่คุณแล้วว่าจะให้ฝ่ายไหนชนะ ถ้าในโปรเจ็กต์ที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ ผมจะใช้สมองคิด แต่ถา้ ในฐานะผูก้ า� กับ ผมจะใช้หวั ใจน�า แล้วก็มกั จะเกิดข้อถกเถียงในทีมเสมอ เวลาท�างาน (หัวเราะ) การใช้หวั ใจน�าอาจจะท�าให้เราท�างานได้ลา� บากสักหน่อย แต่ในทีส่ ดุ ... หัวใจก็ยงั เป็น เข็มทิศที่ดีส�าหรับผม เพราะงานที่เราเลือกแล้วว่าอยากท�า อาจจะยากล�าบากในตอนแรก แต่เมือ่ ได้ทา� แล้ว แม้งานจะยากก็จริง แต่หวั ใจก็ทา� ให้เราสามารถประคับประคองงานไปได้ จนส�าเร็จ ผูก้ า� กับเป็นแค่คนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กจ็ ริง แต่คนทีจ่ ะท�าให้ผลงานเกิดขึน้ มาจริงๆ นัน้ คือ... ทีมงานและนักแสดง ดังนั้น สิ่งที่ยากล�าบากส�าหรับผมเสมอคือ บางครั้งผมมีภาพอยู่ในหัว แต่จะท�าอย่างไรให้นกั แสดงเห็นภาพในหัวของเรา และตืน่ เต้นไปกับภาพนัน้ การดึงภาพในหัว ออกมาสร้างให้เกิดเป็นเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของตัวละครคือสิ่งที่ยากเสมอส�าหรับผม ผมจะบอกกับนักแสดงถึงหลักในการถ่ายทอดบทบาทของตัวละครว่า... คิวของคุณ ก�าลังจะเป็นตัวแทนของลมหายใจในตัวละครตัวนัน้ คุณจะแสดงไม่ได้ถา้ คุณยังไม่รสู้ กึ ว่าเป็น ตัวละครทีร่ บั บทบาทอยู่ แล้วรีบถ่ายทอดออกมา นัน่ คือคุณแค่ก�าลังบงการว่าคนดูควรรู้สกึ อย่างไร ผมใช้วธิ พี ดู ให้นกั แสดงเห็นภาพ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้เข้าใจตัวละครได้อย่างลึกซึง้ เช่น... คุณก�าลังพูดอยู่ในใจตอนที่ก�าลังจะเอาดาบไม้ฟันลงไปที่ศัตรูอย่างรุนแรง โดยที่คิดไว้ว่า ดาบไม้เล่มนี้เป็นตัวแทนของภาพที่คุณเห็นก็คือศพของพี่ชายที่ถูกอุ้มกลับมาจากสงคราม ถ้านักแสดงเห็นภาพนัน้ ในหัว ดาบทีเ่ ขาฟันลงไป เราจะได้พลังมากกว่าการฟันดาบลงไปเฉยๆ ผมเรียกว่า internal dialogue ในการแสดง กว่าจะได้งานแสดงสักหนึง่ ชิน้ ผมจะแบ่งการท�างานออกเป็นส่วนๆ ไปเลย อย่างเช่น... วันนีค้ อื วันท�าคาแร็กเตอร์ โดยมีสตู รส�าหรับตัวเองว่าวันทีเ่ ศร้าทีส่ ดุ ของตัวละครตัวนีค้ อื วันอะไร และวันที่เขามีความสุขที่สุดคือวันไหน อะไรคือสิ่งที่ท�าให้ตัวละครยิ้ม อะไรคือสิ่งที่ท�าให้ ตัวละครต้องมีน�้าตา เราต้องเคาะพื้นฐานชีวิตของตัวละครออกมาให้ได้ การสร้างปูมหลังของตัวละครนั้นมีข้อดีก็คือ... นักแสดงจะมีที่ได้เกาะ ไม่อย่างนั้น เขาจะรูส้ กึ โหวงเหวง เพราะไม่รจู้ กั ตัวละคร และจะแสดงความรูส้ กึ ออกมาไม่ถกู สิง่ ทีไ่ ด้กเ็ ป็น แค่นักแสดงที่ออกมานั่งท�าหน้าเศร้าทั้งเรื่อง ดูน่าเบื่อ เพราะเขาไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้เศร้า เพราะอะไร ถ้าเศร้าเพราะแฟนตายจะต้องเศร้าแบบไหน การต้องอยู่คนเดียวในชีวิต หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ดนยา จุฬพุฒิพงษ์

การหยิบเอาอารมณ์ของมนุษย์มาถ่ายทอดเป็นผลงานให้คนดู รูส้ กึ และสัมผัสได้นนั้ เป็นความยากระดับโหดหินทีใ่ ครหลายๆ คน ถึงกับต้องยกธงขาวขอยอมแพ้ แต่ส�าหรับ Muay Thai Live : The Legend Lives โชว์มวยไทยในรูปแบบของละครเวทีครั้งแรก ของโลก ก็ ได้ผู้ก�ากับมากฝีมืออย่าง เอกชัย เอื้อครองธรรม ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นคนทีส่ ามารถจับความรูส้ กึ ของตัวละครแล้วส่งเข้าไปถึง หัวใจคนดูได้อย่างอยู่หมัดมาเป็นคนดูแลโปรเจ็กต์ใหญ่นี้ และเป็น อีกหนึ่งสังเวียนที่ท้าทายความสามารถของตัวเขาด้วยเช่นกัน

HIS WAY

• เอกชัย เอื้อครองธรรม เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์และละครเวทีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยผลงานเด่นๆ ของเขา ได้แก่ ภาพยนตร์เรือ่ ง Beautiful Boxer, Pleasure Factory, โลง ต่อ ตาย และผลงานด้านละครเวทีมากกว่า 100 เรือ่ ง นอกจากนี้ นิตยสาร Asiaweek ก็ยกให้เขาเป็น 1 ใน 20 ผู้น�าชาวเอเชียส�าหรับสหัสวรรษในด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมด้วย • ผลงานชิน้ ต่อไปของเอกชัยคือการก�ากับภาพยนตร์เรือ่ ง Skin Trade น�าแสดงโดย ‘จา’ - พนม ยีรมั ย์ และ ดอล์ฟ ลันด์เกรน • Muay Thai Live : The Legend Lives เป็นการแสดงโชว์ศลิ ปะการต่อสู้ ทีจ่ ะพาคุณไปพบกับต�านานมวยไทยตัง้ แต่อดีต จนถึงปัจจุบนั ผสมผสานด้วยการใช้ศลิ ปะร่วมสมัยเข้ามาประกอบในการแสดง โดยเปิดท�าการแสดงทีโ่ รงละคร The Stage @ASIATIQUE เปิดให้เข้าชมวันละ 1 รอบ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จ�าหน่ายบัตรแล้วทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ หรือ www. thaiticketmajor.com และคอลเซ็นเตอร์มวยไทยไลฟ์ โทรศัพท์ 0-2108-5999 รายละเอียดเพิม่ เติม www.muaythailive.net

adB299  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you