Page 1

ISSUE 298 7 - 13 APRIL 2014

Reach For

A DREAM


ISSUE 298, 7 - 13 APRIL 2014

Truth is Truth ในทุกสถานการณ์ของชีวิต สิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นก็คือความจริง อาจมีคนเถียงว่าก็เห็นมีคนหนีความจริงกันเยอะแยะไป แถมวิธีหนี หรือ escape ไปจากความจริงทีโ่ หดร้ายและทนได้ยากก็ดเู หมือนจะถูกคิดค้นมาอย่างต่อเนือ่ งไม่ขาดสาย การหลบหนีคดิ ค้นขึน้ มาโดยมนุษย์ แต่ถงึ ทีส่ ดุ แล้วมนุษย์อย่างเราๆ ก็หนีความเป็นจริงได้แค่ชั่วคราว แต่ระยะเวลาจะสั้น-ยาวก็อีกเรื่อง และเมื่อหมดช่วงเวลาชั่วคราวนั้นแล้ว เราก็ต้องยอมรับความจริงว่า เราหนีความจริง ไม่เคยพ้น การเร้นหลบหลีกหนีเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดตามธรรมชาติที่สั้น ง่าย และช่วยชีวิตเราได้อย่างรวดเร็วก็จริง แต่ลองสังเกตดูก็ได้ว่า ไม่มีสิ่งมีชีวิต ชนิดไหนในโลกที่ธรรมชาติให้ทักษะการหนีมาโดยไม่ติดตั้งทักษะการสู้มาให้ด้วย ผู้เขียนเคยลองคิดเล่นๆ ว่าเป็นเพราะอะไร ในเมื่อการหนีอย่างเดียวก็ท�าให้ คนเรารอดได้อยู่แล้ว เราจะต้องสู้ให้เหนื่อยล้า เจ็บเนื้อเจ็บตัว หรือบางทีสู้กันจนถึงเลือดถึงเนื้อกันไปท�าไม แถมบางทีสู้กันครั้งเดียวไม่เคยพอ ต้องสู้กัน ซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า แต่ดคู ล้ายยิง่ สูก้ นั บ่อยครัง้ ร่างกายและจิตใจก็ปรับตัวให้คนุ้ ชินกับความเจ็บปวดได้ในทีส่ ดุ ก็ดอู ย่างนักมวยบนเวทีสกู้ นั จนคิว้ แตก เลือดอาบหน้า แต่พอกรรมการเรียกให้เย็บแผล ก็เย็บกันสดๆ แล้วเดินหน้าท้าชนกันต่อ ราวกับกิจกรรมเมื่อสักครู่เป็นแค่การเอายาแต้มสิว สะกิดหัวสิวออก การต่อสู้มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า ผู้เขียนว่าน่าจะมี เพราะถ้าการหนีกับสู้ต้องใช้เรี่ยวแรงเท่ากัน เหนื่อยล้าเท่ากัน และในบางกรณีก็อาจรอดได้ เหมือนกันด้วย ดังนัน้ ธรรมชาติกค็ วรจะให้ทกั ษะแค่อย่างใดอย่างหนึง่ ติดมาก็พอแล้ว ซึง่ เท่าทีพ่ อจะเดาใจธรรมชาติได้ตอนนี้ ผูเ้ ขียนเลือกทีจ่ ะเชือ่ เป็นการส่วนตัว ว่า เพราะการหนีไม่ได้มอบศักดิศ์ รีให้มนุษย์เท่ากับการต่อสู้ เมือ่ เราหันหน้าสู้กบั สิง่ ใดชนิดทีเ่ รียกว่าสู้ยบิ ตา ปลายทางอาจพ่ายแพ้ไปตามข้อจ�ากัดของแรงก�าลัง และความสามารถ แต่การต่อสูย้ อ่ มท�าให้คตู่ อ่ สูเ้ รียนรูถ้ งึ ความไม่ยอมแพ้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย เมือ่ ต้องสูก้ นั ทัง้ สองฝ่ายต้องเผชิญกับความเหนือ่ ยและความเจ็บปวด เหมือนๆ กันจนกว่าการต่อสูน้ นั้ จะยุติ แม้ยงั ไม่ตอ้ งมองว่าสุดท้ายใครแพ้ ใครชนะ แต่อย่างน้อยคูต่ อ่ สูท้ งั้ สองฝ่ายก็เรียนรูแ้ ล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้หนีและไม่ได้ยอมแพ้ ง่ายๆ เมือ่ นัน้ เองทีก่ ารเคารพซึง่ กันและกันจะเกิดขึน้ เคารพในความเป็นนักสูข้ องอีกฝ่าย เคารพในหัวจิตหัวใจของอีกฝ่าย และทีส่ ดุ ของการต่อสูจ้ ะเกิดขึน้ ก็ดว้ ย การที่ต่างฝ่ายรู้สึกเคารพในตัวเอง บางทีความตัง้ ใจของธรรมชาติกอ็ าจเป็นเรือ่ งซับซ้อนกว่านัน้ ศักดิศ์ รีทไี่ ด้มาจากการต่อสู้ นัน่ หรือเปล่าทีท่ า� ให้คนเราอยากมีชวี ติ ต่อไปเพือ่ สูก้ บั สารพัดเรือ่ ง ทีด่ าหน้ากันเข้ามา? เมือ่ ลุกขึน้ สูส้ กั ครัง้ แล้ว เราจะไม่กลัวการต่อสู้ ยิง่ สู้ เราก็ยงิ่ มีแรงฮึดและมีโอกาสรอด ขณะทีก่ ารวิง่ หนีเอาตัวรอด เมือ่ หนีสกั ครัง้ แล้วเราจะหนี ไปตลอด เพราะมันง่ายกว่าการต่อสู้ ถามว่ารอดไหม มันก็รอดไปอีกแบบ แต่เมื่อหนีไปเรื่อยๆ เราจะหมดแรง นานวันเข้าการหนีจะท�าให้เราไม่อยากมีชีวิตอยู่ เพราะเบื่อที่ต้องหนีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กลายเป็นยิ่งหนีเราจะยิ่งไม่รอด นี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าสมมติต้องไม่รอดกันจริงๆ ทั้งคู่ แบบไหนที่ควรอับอายกว่ากัน ระหว่างตายเพราะหนีสุดชีวิต กับตายเพราะสู้สุดชีวิต จนถึงบรรทัดนี้ ผู้เขียนก็ยังคงเชื่อว่า ในทุกสถานการณ์ของชีวิต สิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นก็คือความจริงในทุกรูปแบบ จะอกหัก เป็นหนี้ พลัดพราก เจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต พ่ายแพ้ในเกมธุรกิจ กลายเป็นบุคคลที่มีแต่ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ฯลฯ การเผชิญหน้ากับความจริงโดย ไม่หลีกลีห้ นีหายหรือถอดใจจึงเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของความกล้าหาญและการมีศกั ดิศ์ รี เมือ่ เราสูใ้ นโลกของความจริง แพ้หรือชนะก็คอื ความจริงของชีวติ ทีบ่ ดิ พลิว้ ผิดเพี้ยนไม่ได้ ถ้าไม่ได้สู้กันบนความจริงเสียแล้ว แพ้หรือชนะก็เป็นเรื่องหลอกลวงอยู่วันยังค�า่ คนเราสามารถอยูไ่ ด้ทงั้ ชีวติ ไปกับการหลอกตัวเอง ขณะทีค่ วามจริงอาจเป็นสิง่ ทีร่ แู้ ล้วแทบทนรับไม่ได้ และเกือบเอาชีวติ ไม่รอด แต่แน่นอนว่าระหว่างชีวติ ที่มีความสุขจอมปลอม กับชีวิตที่เจอแต่ความทุกข์ที่เป็นเรื่องจริง ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนทั้งคู่ ต่างกันเพียงว่าเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้ว ชีวิตแบบไหนกันแน่ ที่ทิ้งความเข้มแข็งและศักดิ์ศรีไว้ให้เรา และแบบไหนที่ทิ้งไว้แต่ความอ่อนแอและน่าอับอาย... จนถึงขั้นเสียดายที่เกิดมาเป็นคน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 298 วันที่ 7 - 13 เมษายน 2557

a day BULLETIN รับสมัครกราฟิกดีไซเนอร์ 1 ต�าแหน่ง

คุณสมบัติ • เริ่มงานได้ทันที • ถนัดงานพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) • มีประสบการณ์ด้านการท�า นิตยสารจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ ส่งตัวอย่างผลงานและ Resume มาได้ที่ adaybulletinmagazine@ gmail.com • ด่วน!

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

08

06

06 GOODNEWS

08 INTERVIEW

14 A MUST

16 SHOPPING

20 HEALTH AND HEART

22 ALL ABOUT BIZ

27 THE WORDS

30 THE GUEST

ติ ด ต า ม ข ่ า ว ส า ร ดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

30

18 ISSUE 297 31 MAR - 6 APR 2014

IS WORTH A TRY

ผมกลับมาสมัคร สมาชิก a day BULLETIN อีกครั้ง เพราะรู้สึกว่า ชี วิ ต ขาดหายอะไร บางอย่างไป ปีทผี่ า่ นมา เป็นปีที่ชีวิตนิ่งเกินไป ไม่ ค ่ อ ยได้ ติ ด ตาม ข่ า วสารอะไรกั บ เขา

14

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท�าให้คุณแข็งแรงทั้งกาย และใจ

เท่าไหร่ พอขึ้นปีใหม่เราก็อยากหาอะไรมาเติม ให้ชีวิตบ้าง จะได้ท�าอะไรใหม่ๆ เช่น อยากกลับมา เล่นกีตาร์อีกครั้ง อยากเขียนบล็อกให้ได้ทุกวัน อยากเลี้ยงหมา และ a day BULLETIN ก็เป็นหนึ่ง ในนัน้ เพราะรูส้ กึ ว่าการได้ตดิ ตามอ่านบทสัมภาษณ์ และบทบรรณาธิการ ท�าให้เราทันเหตุการณ์อะไร หลายๆ อย่ า ง ทั้ ง ข่ า วสาร คนที่ อ ยู ่ ใ นกระแส ไลฟ์ ส ไตล์ หนัง เพลง ร้า นอาหาร ร้า นกาแฟ

คุยกับ จุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี กั บ การท� า งานในฐานะ ผู้สนับสนุนกีฬาคนพิการ และผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โครงการ ‘สานฝันฮีโร่’

ค ้ น พ บ กั บ แ น ว คิ ด การต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ของ ครอบครัว กับ ไชยทัศน์ นรากุ ล สุ ข พิ ภั ท ร์ แห่ ง แหลมเจริญ ซีฟู้ด

สารพั ด สิ่ ง ที่ เ ราคั ด สรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่า ไม่เตือน

ทุกถ้อยค�ามีความหมาย และคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ ในหน้านี้

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ท�าให้ชีวิตมีรสชาติขึ้น จะว่าไป ก็เหมือนอะไรที่เราเคยมีอยู่แล้วหายไป แต่สุดท้าย ก็กลับมาหากันจนเจออีกครั้ง -YYPSTPJ

เพิ่มเติมสีสันให้กับชีวิต กับบรรดา Gadget สุดล�า้ ที่จะมาท�าให้คุณใช้ชีวิต ง่ายขึ้น

18 THE SPACE

เ ค า ะ ป ร ะ ตู เ ยี่ ย ม ช ม แหล่ ง ผลิ ต ไอเดี ย ของ Dot Line Plane พร้อม พู ด คุ ย กั บ ภู มิ ศั ก ดิ์ เฑียรฆประสิทธิ์ Design Director ชื่อดัง

ท�าความรูจ้ กั กับ แดเนียล กอร์ ด อนเยร์ ช่ า งภาพ ชาวฝรั่งเศสที่ผันตัวจาก นั ก ธุ ร กิ จ มากลายเป็ น ศิลปิน

ส่ ง ความคิด เห็น ค�าติ-ชม หรือ ข้ อ เสนอแนะที่มีต ่ อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริ ญ มิ ต ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 63 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine @gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ไอรดา รืน่ ภิรมย์ใจ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน สราญรัตน์ ไว้เกียรติ ณัฐชยา วิเศษเกือ้ กูล ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธดิ า อังศุวฒ ั นากุล 08-9170-6001, อังศุนติ ยุ์ จรุงชัยฤทธิกลุ 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868 ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : http://reports.weforum.org

10 อันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าหรือความแตกต่างทางเพศน้อยที่สุดในโลก

ไอซ์แลนด์

ฟินแลนด์

นอร์เวย์

สวีเดน

ฟิลิปปินส์

ไอร์แลนด์

THE POLL

คุณคิดว่าพฤติกรรมส่วนตัวของผูส้ อื่ ข่าว มีผลต่อความน่าเชือ่ ถือในการน�าเสนอข่าว หรือไม่ นิวซีแลนด์

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อวิธีการแก้ ไขในกรณีระเบิดรายวันในกรุงเทพฯ

อันดับ 2

มีมาตรการป้องกัน สถานที่ต่างๆ ที่มี ความเสี่ยง เพิ่มเจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย

20.27%

อันดับ 3

เร่งสืบหาตัวผู้กระท�า ความผิด ผู้อยู่เบื้องหลัง มาลงโทษตามกฎหมาย

18.92%

อันดับ 1

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร

39.86%

อันดับ 4

ต้องมีการตรวจสอบ ติดตามการเคลื่อนย้าย วัตถุระเบิด อาวุธรุนแรง อย่างใกล้ชิด

16.22%

อันดับ 5

รัฐบาลต้องควบคุม สถานการณ์ให้ ได้ ก�าหนดผู้รับผิดชอบ เรื่องเหตุระเบิดโดยตรง

4.73%

มีการศึกษาพบว่า ธารน�า้ แข็ง ในทวี ป แอนตาร์ ก ติ ก า ละลายเร็วกว่ า เมื่ อ 40 ปี ที่ แ ล้ ว (ค.ศ. 1973) ราว 77% และหากว่าธารน�า้ แข็ง ขนาดมหึมา 6 แห่งในทวีปนี้ ละลายหมด จะส่ ง ผลให้ ระดับน�า้ ทะเลสูงขึน้ ถึง 4 ฟุต ที่มา : www.dailymail.co.uk

7,000,000 930,000 7,000,000 คน คือจ�านวนผู้ที่เสียชีวิตอันเนื่อง มาจากมลพิษทางอากาศในปี 2012 ที่ผ่านมา โดยพบว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตเกิดจาก ควันภายในครัวเรือน โดยเฉพาะควันจาก เตาถ่านประกอบอาหาร ที่มา : http://us.cnn.com

เดนมาร์ก

สวิตเซอร์แลนด์

นิการากัว

35 ล้านคน คือยอดผูใ้ ช้งาน อิ น สตาแกรมในสหรั ฐ อเมริกา แซงหน้าโซเชียล เน็ ต เวิ ร ์ ก ที่ มี ม าก่ อ นหน้ า อ ย ่ า ง ท วิ ต เ ต อ ร ์ ซึ่ ง มี ผู้ใช้งานอยู่ที่ 30.8 ล้านคน แต่ส�าหรับสถิติในระดับโลก ทวิตเตอร์ยังคงเหนือกว่า โ ด ย มี อั ต ร า ผู ้ ใ ช ้ ง า น โปรแกรมอยู่ที่ 240 ล้าน คนต่อเดือน (ทั้งโทรศัพท์ และเดสก์ ท็ อ ป) ในขณะที่ อินสตาแกรมอยูท่ ี่ 200 ล้าน คนต่อเดือน ที่มา : www.ft.com

42,162

Google คื อ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การจัดอันดับว่าเป็นอันดับ ที่ 1 ของบริ ษั ท ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อการท�างาน ปัจจุบันมี พนักงานทัง้ หมด 42,162 คน มีอัตราการเติบโตของงาน อยู่ที่ 20.1% ทีม่ า : http://money.cnn.com

930,000 คือจ�านวนไฟลต์บินที่เกิดขึ้นต่อปีของ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าร์ ต สฟิ ล ด์ - แจ็ ก สั น แอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถิติ ที่ท�าให้สนามบินแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น สนามบินที่วุ่นวายที่สุดในโลก ที่มา : http://edition.cnn.com

“มี เพราะพฤติกรรม ทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถืออาจสะท้อน ได้ ถึ ง ทั ศ นคติ ใ นการเสนอข่าวด้วย” ฉันทนา ทิพย์ประชาติ 22 ปี, อาชีพอิสระ “ไม่มผี ล เพราะผูเ้ สพ ข่ า วควรแยกแยะได้ ว ่ า อะไรคื อ ข่ า วที่ น� า เสนอ อะไรคือชีวิตส่วนตัว” กัญญุตา ฝักฝ่าย 23 ปี, กิจการส่วนตัว “มี ผ ล เพราะหาก ผู้สื่อข่าวมีจริยธรรมที่ด ี ก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่เสนอ ข่าวที่บิดเบือน” กิตติศกั ดิ์ ปัญญาจิรกุล 28 ปี, กิจการส่วนตัว “มีผล เพราะการชีแ้ จง เรื่ อ งพฤติ ก รรมตนเอง อย่างบิดเบือน อาจท�าให้ คนติดภาพการบิดเบือน ข่าวที่น�าเสนอ” ชนานันท์ เอกภูธร 23 ปี, นักศึกษา “ไม่ มี ผ ล เพราะ ภาพลั ก ษณ์ ข องตั ว เขา ไม่นา่ จะกระทบกับเนือ้ ข่าว ถ้าคนดูแยกแยะได้” ขวัญศิริชัย มาอุ่น 23 ปี, นักศึกษา “น่ า จะมี ทั้ ง คนที่ ไม่เชือ่ และคนทีย่ งั เชือ่ ถือ แต่ โ ดยส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า พฤติกรรมกับการน�าเสนอ ข่าวเป็นคนละเรือ่ งกัน” มิตรพล เอกพสุพร 24 ปี, ช่างภาพ


6

เพรเชียส เพเรส สาวน้อยวัย 16 ปี ผูพ้ กิ ารทางสายตา ก�าลังใช้มอื อ่านอักษรเบรลล์ปา้ ยหน้าห้องเรียนภาษาสเปนส�าหรับชัน้ เรียน ไฮสกูลของเธอในเมืองเชลซี รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะตาบอดตัง้ แต่กา� เนิด แต่เพรเชียสก็ใช้ชวี ติ แบบเด็กวัยรุน่ ทัว่ ไป เช่น เดินไปเรียนตอนเช้าพร้อมกับเพือ่ นๆ เข้าคลาสเรียนร้องเพลง เล่นกีฬา รวมทัง้ เล่นโซเชียลมีเดียอีกด้วย - Reuters / Brian Snyder

LIFESTYLE

ปีเตอร์ นอร์บอต (ซ้าย) และ คริส ฮามิลตัน ก�าลังนัง่ รอเพือ่ ทดสอบในการรับบทสไปเดอร์แมนส�าหรับแคมเปญโปรโมตภาพยนตร์ The Amazing Spider-Man 2 ในเมืองชิคาโก และเนื่องจากหน้ากากที่มิดชิด เราจึงเดาไม่ออกเลยว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรระหว่างรอ สัมภาษณ์งาน - Reuters / Jim Young

BUSINESS

PEOPLE

สาวอังกฤษ บริษัทไมโครซอฟต์ปรับนโยบาย พบพรสวรรค์ เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้อีเมลมากขึ้น

ในการวาดรูป หลังตกบันได!

พิพ เทย์เลอร์ หญิงชาวอังกฤษ วัย 49 ปี ค้นพบความสามารถใน การวาดรูปของตัวเองอย่างเหลือเชือ่ หลังจากประสบอุบัติเหตุพลัดตก บันได และได้รบั บาดเจ็บบริเวณศีรษะ เมื่อปี ค.ศ. 2011 เมื่อรักษาอาการ บาดเจ็บจนหายดีแล้ว เธอก็พบว่า ตัวเองมีทกั ษะในการวาดรูปทีด่ ขี นึ้ อย่างผิดหูผิดตา จากเดิมที่ตัวเอง ไม่ เ คยวาดรู ป ได้ เ ลยแม้ แ ต่น ้อย แต่ ต อนนี้ ผ ลงานของเธอก� า ลั ง เป็นที่ต้องการของใครต่อใคร โดย พิพกล่าวว่า พรสวรรค์ที่ได้มานี้ ไม่รจู้ ะอยูก่ บั เธอได้อกี นานแค่ไหน เธอจึงต้องบังคับตัวเองให้วาดรูป ทุกๆ วัน ส่วนรูปทีช่ อบวาดเป็นพิเศษ คือรูปสัตว์ เพราะเธอชืน่ ชอบดวงตา ของพวกมัน

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่บริษัทไมโครซอฟต์ ได้เข้าดูอเี มลของบล็อกเกอร์คนหนึง่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต จากผูใ้ ช้ เพือ่ ตามหาตัวลูกจ้างทีท่ า� source code ของบริษทั รั่วไหล โดยทางไมโครซอฟต์ได้แถลงว่า นี่เป็นวิธีที่เร็ว ที่สุดส�าหรับการแก้ปัญหากรณีการส่งต่อข้อมูลอย่าง ผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นที้ า� ให้ทางบริษทั ได้รับผลกระทบด้านลบอย่างมาก พร้อมทั้งสูญเสีย ความไว้วางใจจากลูกค้าจ�านวนหลายราย ในที่สุด ไมโครซอฟต์จึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผูใ้ ช้เสียใหม่ ซึง่ จะท�าการแบนการเข้าถึงอีเมลของผูใ้ ช้ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม และหากมีกรณี จ�าเป็นที่จะต้องขอเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น จะต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและต้องได้รับการอนุญาตโดยตรง จากผู้ใช้เท่านั้น จึงน่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่ผู้ใช้อีเมลจะมีอิสระทางการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

ANIMAL

สัตว์ ในสวนสัตว์ยูเครนรอดชีวิต หลังชาวเมืองร่วมใจแบ่งปันอาหาร

สาวฮาวายเหยื่อฉลามกัด

คว้ า แชมป์ การแข่งขันเซิรฟ ์ ระดับโลก เธอผูน้ คี้ อื เบธานีย์ ฮามิลตัน สาวฮาวายวัย 24 ปี ย้อนกลับไปเมือ่ 11 ปีทแี่ ล้ว เธอได้สญ ู เสียแขนซ้าย ไปเนือ่ งจากถูกฉลามกัดขณะเล่นเซิรฟ์ แต่เหตุการณ์ ครัง้ นัน้ ก็ไม่สามารถท�าให้เธอขยาดกับการเล่นเซิรฟ์ แต่อย่างใด เพราะหลังจากนัน้ เพียงหนึง่ เดือนเบธานีย์ ก็กลับไปเล่นเซิร์ฟ และตั้งเป้าว่าจะเทิร์นโปรให้ได้ ต่อมาเรือ่ งราวของเธอก็ได้โด่งดังไปทัว่ โลก และเบธานีย์ เองก็ยงั ก่อตัง้ มูลนิธิ ‘Friends of Bethany’ เพือ่ ช่วยเหลือ เหยือ่ ฉลาม และในปี 2004 ยังมีผนู้ า� ชีวติ ของเบธานีย์ ไปท�าหนังชือ่ ว่า ‘Soul Surfer’ อีกด้วย ล่าสุดในการแข่งขัน 2014 Surf-n-Sea Pipeline Women’s Pro ณ เกาะโอวาฮู ของฮาวาย เบธานียก์ ค็ ว้าแชมป์ได้สา� เร็จเป็นครัง้ แรก นับตัง้ แต่เธอโดนฉลามโจมตี “เรารูส้ กึ ดีทไี่ ด้เล่นเซิรฟ์ และท�ามันอย่างสมบูรณ์จนคว้าชัยชนะ” เบธานีย์ กล่าว

วันที่ 6 มีนาคมทีผ่ า่ นมา สวนสัตว์ในเมืองคาร์คฟิ ประเทศยูเครน ต้องพบกับข่าวเศร้า เนื่องจากรัฐบาลซึ่งก�าลังเผชิญกับปัญหา ทางการเมืองอย่างหนัก ได้หั่นงบของสวนสัตว์ลงจนมีเงินไม่พอ ที่จะเลี้ยงดูสัตว์นับร้อยชีวิตในสวนสัตว์แห่งนี้ได้ ส่งผลให้บรรดา สัตว์ทั้งหลายต่างหิวโหยและเสี่ยงที่จะตายเพราะขาดแคลนอาหาร แต่ทันทีที่ชาวเมืองทราบข่าวก็ไม่รอช้า พากันมาช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ ไม่ว่าจะด้วยการบริจาคเงินหรือบริจาคอาหารเพื่อให้สัตว์ยังพอ ประทังชีวิตไปได้ โดยพบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาเยี่ยมเยือนสวนสัตว์มากกว่า 70,000 คน มียอดบริจาคเงินมากถึง 1,148,780 เหรียญยูเครน

ENTERTAINMENT เอลตัน จอห์น ประกาศแต่งหนุม่ คนรัก ฉลองกฎหมายแต่งเพศเดียวกันในอังกฤษ

แม้ว่า เซอร์ เอลตัน จอห์น ศิลปินคนดัง จะใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มคนรัก เดวิด เฟอร์นิช มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แต่พวกเขาก็เพิ่งได้ฤกษ์ ประกาศเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุมัติข้อกฎหมายที่ยอมรับการแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในประเทศอังกฤษ โดยทั้งคู่กล่าวว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะเป็นตัวแทน ในการประกาศให้โลกรูว้ า่ สิทธิทชี่ าวรักร่วมเพศในอังกฤษเฝ้ารอมานานได้มาถึงแล้ว และจะเป็นตัวอย่างส�าหรับคูร่ กั ร่วมเพศทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์ ในการใช้ชวี ติ เป็นคูส่ มรสตามกฎหมายด้วย โดยทัง้ คูพ่ บกันเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 และในปัจจุบนั ก็มลี กู สองคนจากการอุม้ บุญ ได้แก่ หนูนอ้ ยซาชารี วัย 3 ขวบ และเอลิจาห์ อายุ 16 เดือน


7

สเตฟานี ลีช (ซ้าย) และ แคนดิซ สมิธ โชว์คพั เค้กทีท่ งั้ คู่ซอื้ มาจากตู้เอทีเอ็มคัพเค้กทางด้านหลัง จากร้าน Sprinkles Cupcake Bakery ละแวกอัพเปอร์อีสต์ไซด์ ย่านแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก ซึ่งเจ้าเครื่องเอทีเอ็มคัพเค้กนี้ จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้มากดเอทีเอ็มคัพเค้ก ได้ 24 ชั่วโมง โดยใช้บัตรเครดิตแทนบัตรเอทีเอ็ม - Reuters / Mike Segar

เจ้าแพนด้าห่าวห่าวนอนหงายโชว์การกินไผ่ ณ เมือง Brugelette ประเทศเบลเยียม ระหว่างการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ เพือ่ ต้อนรับแพนด้าทัง้ สอง ก็คอื เจ้าห่าวห่าว และซิงฮุย่ ซึง่ ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ได้มอบแพนด้า 2 ตัว ให้กบั ทางสหภาพยุโรป เช่า เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับยุโรปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา - Reuters / Laurent Dubrule

SPORT

‘ยอโควิช’ ผงาดคว้าแชมป์โซนีฯ

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสมือวางอันดับ 2 ของโลก จบเกมไปอย่างดุเดือดในการแข่งขันเอทีพีมาสเตอร์ รายการโซนี โอเพน เทนนิส ที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ด้วยการโชว์ฟอร์มเอาชนะ ราฟาเอล นาดาล ที่มีดีกรีเป็นถึง มือวางอันดับ 1 ของโลก ไปอย่างสวยงาม 2-0 เซต 6-3, 6-3 และท�าสถิตเิ ป็นนักเทนนิสชายคนที่ 2 ต่อจาก โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ที่สามารถเก็บแชมป์รายการนี้ได้ 4 สมัยติดต่อกัน พร้อมกับรับเงินรางวัลกลับไปเป็นจ�านวน 787,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 23.6 ล้านบาท)

ปิดไฟ ให้โลกพัก 2014

ผ่านพ้นไปแล้วส�าหรับ กิจกรรม 60+ Earth Hour 2014 ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างเวลา 2 ทุ ่ ม ครึ่ ง ถึ ง 3 ทุ ่ ม ครึ่ ง ตามเวลาท้องถิน่ ของแต่ละ ประเทศ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคมทีผ่ า่ นมา นอกจากจะได้เห็น สถานทีส่ า� คัญของโลกปิดไฟเพือ่ อยูใ่ นความมืดมิดเป็นเวลา 1 ชัว่ โมงเต็มแล้ว ปีนยี้ งั มีไฮไลต์ส�าคัญทีน่ า่ จดจ�าอีกด้วย • 60+ Earth Hour ปีนี้ มีผคู้ นนับล้านใน 7,000 เมืองทัว่ โลก เข้าร่วมกิจกรรม โดยผูร้ เิ ริม่ กิจกรรมนีค้ อื กองทุนสัตว์ปา่ โลก หรือ WWF ประเทศออสเตรเลีย ทีเ่ ริม่ ต้นเป็นครัง้ แรก ในปี 2007 ก่อนจะขยายตัวกลายเป็นความร่วมมือ ระดับโลกในที่สุด • ไฮไลต์ส�าคัญของกิจกรรม 60+ Earth Hour ในปีนี้คง หนีไม่พน้ การดึงเอาซูเปอร์ฮโี ร่ชอื่ ดังอย่าง ‘สไปเดอร์แมน’ เข้ามาเป็นทูตประจ�าโครงการเป็นครัง้ แรก พร้อมสโลแกน ทีว่ า่ ‘Be a Superhero for the Planet’ หรือ ‘มาเป็นซูเปอร์-

SOCIETY

หนุ่มโปแลนด์ผดุ ไอเดีย

ทดลองความซื่อสัตย์ ในที่สาธารณะ ด้วยความสงสัย ว่ า ทุ ก วั น นี้ ค นเรามี ความซือ่ สัตย์มากน้อย แค่ไหน Michal Kujawa ชายหนุม่ ชาวโปแลนด์ จึงได้ท�าการทดลองที่เขาเรียกมันว่า ‘The Honesty Test’ โดยการตั้งกล้องวิดีโอถ่ายตนเองขณะท�า กระเป๋าสตางค์หล่นในทีส่ าธารณะเพือ่ ดูวา่ จะมีคนเก็บ หรือบอกว่ากระเป๋าสตางค์ของเขาหล่นกีค่ น ซึง่ จาก คลิปทีเ่ ขาถ่ายและอัพโหลดลงยูทบู ซึง่ ใช้ชอื่ ว่า ‘Test uczciwosci - Honesty test (Michal Kujawa PL)’ พบว่ามีคนทีเ่ ก็บกระเป๋าสตางค์คนื ให้เขาถึง 49 คน จากการแกล้งท�าหล่น 50 ครัง้ นอกจากนี้ ในปีทผี่ า่ นมา นิตยสาร Reader’s Digest ยังเคยเผยแพร่ขา่ วการทดลอง แบบเดียวกันใน 16 เมืองใหญ่ทวั่ โลก พบว่าเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เป็นเมืองที่มีความซื่อสัตย์ที่สุด มีผู้เก็บกระเป๋าสตางค์ในอัตราส่วน 11/12

ฮีโร่เพือ่ โลกกันเถอะ’ ซึง่ แอนดรูว์ การ์ฟลิ ด์ นักแสดงหนุม่ เจ้าของบทสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์เรือ่ ง The Amazing Spiderman 2 เปิดเผยว่า เขารูส้ กึ ภูมใิ จมากทีส่ ไปเดอร์แมน ได้เป็นทูตคนแรกของโครงการนี้ เพราะมันแสดงให้เห็น ว่าเราทุกคนสามารถเป็นซูเปอร์ฮโี ร่ได้ ถ้าเราตระหนักถึง พลังงานที่เรามีอยู่ • ส�าหรับปีนี้ประเทศไทยก็ร่วมปิดไฟในสถานที่สา� คัญ เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นวัดพระศรีรตั นศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศนเทพวราราม วัดอรุณราชวราราม และสะพานพระราม 8 รวมถึงอาคารบ้านเรือนต่างๆ ทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ การไฟฟ้านครหลวงได้เปิดเผย ตัวเลขล่าสุดว่า กิจกรรมครัง้ นีส้ ามารถลดการใช้ไฟฟ้าลง ได้ถึง 1,768 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ของ กทม. เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคมปีทผี่ า่ นมา ลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 947 ตัน แถมยังลดการใช้ไฟฟ้า ได้มากกว่ากิจกรรมปีที่แล้วถึง 4% ด้วย

“หากการเลื อ กตั้ ง ส.ส. ในอนาคตเป็ น ใน ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ การเลือกตั้ง ส.ว. วันนี้ ก็ จ ะพิ สู จ น์ ให้ เ ห็ น ว่ า การจัดเลือกตั้งให้ส�าเร็จ ไม่ ย ากถ้ า สถานการณ์ ทางการเมืองนิ่ง เพราะ กกต. มี ห น้ า ที่ จั ด การเลือกตั้งในสถานการณ์ ปกติ” สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง 30 มีนาคม 2557

GREEN PLEASE ‘Ooho,’ ผุดไอเดียท�า water blob แก้ปัญหาขยะจากขวดพลาสติก ในปัจจุบันขยะจากขวดพลาสติกยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ส�าหรับสิ่งแวดล้อมโลก จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ด้านการออกแบบชาวสเปนจ�านวน 3 คน ในนามกลุม่ Ooho, เกิดไอเดียในการพัฒนาขวดน�้าที่สามารถกินเข้าไปได้ หรือ ทีเ่ รียกว่า tiny edible water blob ซึง่ วัสดุทใี่ ช้หอ่ หุม้ น�า้ เอาไว้นนั้ เป็นเจลาตินทีไ่ ด้จากสาหร่ายสีนา�้ ตาลและแคลเซียมคลอไรด์ ในลักษณะเป็นเยือ่ บางๆ หุม้ ก้อนน�า้ เอาไว้ โดยเจาะรูบนเจลาติน เพื่อดื่มน�า้ หรือกินเข้าไปทั้งก้อนก็ได้ เพราะเยื่อหุ้มน�า้ นี้ถูกสุขอนามัยและย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งวิธีการท�า water blob นั้นท�าได้ไม่ยาก เพียงท�าให้นา�้ เป็นน�้าแข็งก่อนแล้วจึงน�าเยื่อเจลาตินมาห่อหุ้ม อีกทั้งยังมี ราคาถูกอย่างไม่นา่ เชือ่ เนือ่ งจากการท�า water blob หนึง่ ก้อนมีคา่ ใช้จา่ ยเพียง 2 เซนต์เท่านัน้ ท�าให้ผลงาน การออกแบบนี้ได้รับรางวัล Lexas Design Award และจะถูกน�าไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจอีกด้วย

7 เมษายน 2491 - องค์การอนามัยโลก ก�าหนดให้เป็นวันอนามัยโลก มีการจัดงาน ใน 191 ประเทศสมาชิกทัว่ โลก ให้ตระหนักถึง ความส�าคัญของสุขอนามัยในเรือ่ งการควบคุม การป้องกัน แก้ปญ ั หาสุขภาพ และส่งเสริมด้าน สุขภาพประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน 8 เมษายน 2537 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นประธานร่วมกับ หนูฮกั พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว ในพิธเี ปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ข้ามแม่นา�้ โขง เชือ่ มระหว่างจังหวัด หนองคายกับเวียงจันทน์ ซึ่งสะพานนี้เป็น สะพานข้ามแม่น�้าโขงขนาดใหญ่แห่งแรก มีความยาว 1,170 เมตร 9 เมษายน 2480 - วอร์ เ นอร์ บราเธอร์ ได้ฉายภาพยนตร์สามมิติเป็นครั้งแรก โดย ภาพยนตร์สามมิตเิ รือ่ งนัน้ คือ House of Wax 10 เมษายน 2455 - เรือไททานิกได้เริ่มออก เดิ น ทางจากเมื อ งเซาท์ แ ธมตั น ประเทศ อังกฤษ ควบคุมเรือโดยกัปตัน เอ็ดเวิรด์ เจ. สมิธ เพือ่ เดินทางไปยังเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การเดินทางครัง้ นีม้ ผี โู้ ดยสารทัง้ หมด 2,208 คน แบ่งเป็นลูกเรือ 891 คน ผู้โดยสารชั้นสาม 708 คน ผูโ้ ดยสารชัน้ สอง 285 คน และผูโ้ ดยสาร ชั้นหนึ่ง 324 คน 11 เมษายน 2513 - ยานอพอลโล 13 ของ องค์การนาซา สหรัฐอเมริกา เดินทางไปปฏิบตั ิ ภารกิจบนดวงจันทร์ด้วยลูกเรือ 3 คน คือ เจมส์ โลเวลล์, จอห์น สวิกเกิร์ต และ เฟรด ไฮส์ 12 เมษายน 2358 - ภู เ ขาไฟแทมโบรา ในประเทศอินโดนีเซียระเบิด ท�าให้มผี เู้ สียชีวติ มากถึง 92,000 คน ถือว่าเป็นการระเบิด ครั้ ง รุ น แรงที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ และ กลายเป็นต้นเหตุของปีทไี่ ร้ฤดูรอ้ นในประเทศ อินโดนีเซียในปี 2359 ด้วย 13 เมษายน 2435 - วันเกิด โรเบิรต์ วัตสันวั ต ต์ นั ก ประดิ ษ ฐ์ ช าวสกอตผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ เครือ่ งส่งเรดาร์สา� เร็จ เรดาร์ ย่อมาจาก Radio Detection and Ranging หมายถึงการตรวจจับ เป้าระยะไกลด้วยเครื่องวิทยุ

ผลส�ารวจเผย ‘วิทยุ’ ยังคงเป็นสื่อหลักในการค้นหาเพลงใหม่ๆ

Did You Know?

แม้ปัจจุบันการฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผลส�ารวจล่าสุดจาก Edison Research and Triton Digital ทีท่ า� การสอบถามชาวอเมริกนั จ�านวน 950 คนทีอ่ ายุมากกว่า 12 ปี พบว่าสือ่ วิทยุ AM/FM ยังคงเป็นสื่อหลัก ที่ได้รับความนิยมส�าหรับการค้นหาเพลงใหม่ๆ จากศิลปินใหม่ๆ คิดเป็น 35% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ขณะที่อันดับ 2 คือ การรู้จักเพลงใหม่ๆ จากเพื่อนและครอบครัว คิดเป็น 21% ตามมาด้วยการฟังเพลงจากยูทูบ ที่คิดเป็น 10%


08


สัมภาษณ์ : ประพัฒน์ สกุณา, ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ถ่ายภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี เพราะชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ล ้ ว นอยู ่ กั บ ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไปในแต่ละวัน มีทั้งเรื่องที่ สมหวัง ผิดหวัง และเรือ่ งไม่คาดฝันให้ประสบพบเจอ ได้ทุกช่วงเวลา การทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบนั และสามารถมองเห็นอนาคต ได้ดีขึ้น อย่างน้อยการที่เราเห็นความจริงก็จะช่วย สร้างจิตใจทีเ่ ข้มแข็งพอทีจ่ ะเผชิญจุดเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ จุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี นักธุรกิจผูผ้ า่ นเรือ่ งราว มากมายในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาเข้าใจเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี ทั้ ง จากประสบการณ์ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว ในเรื่ อ งของ การเมืองทีเ่ กีย่ วพันกับลูกสาวคนโต หรือการท�างาน ในฐานะของประธานมูลนิธคิ ณะกรรมการพาราลิมปิก แห่งประเทศไทย ที่เขามุ่งมั่นตั้งใจท�างานในบทบาทนี้ มาหลายปี จนนักกีฬาคนพิการเริ่มมีผลงานจนเป็น ที่ประจักษ์ของพวกเราชาวไทย นอกจากผลงาน การแข่งขันกีฬาในเชิงภาพรวมแล้ว จุตินันท์ยังมี ผลงานการสร้างคนทีเ่ ขาภูมใิ จน�าเสนอผ่านรายการ เจาะใจ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเขาท�าให้ คนไทยได้รจู้ กั กับ สิบเอก ณัฐปกรณ์ พรหมหล้า หรือ ‘หมู่ป๊อก’ ทหารผ่านศึกที่สูญเสียขาจากการเหยียบ กับระเบิดระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีท่ ชี่ ายแดนเขาพระวิหาร และได้มีโอกาสมาร่วมโครงการ ‘สานฝันฮีโร่’ ที่เปิด

โอกาสให้ทหารที่บาดเจ็บและพิการได้ลองมาฝึกฝน เพือ่ เป็นนักกีฬาคนพิการ ซึง่ หมูป่ อ๊ กคนนีก้ ก็ า้ วข้าม อุปสรรคทางร่างกายจนได้รบั ใช้ชาติในฐานะนักกีฬา ว่ายน�้า การท�างานเกีย่ วกับคนพิการผ่านแง่มมุ ของกีฬา ให้ผลตอบแทนอะไรกับสังคม นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ คุ ณ ได้ ล องอ่ า น เพราะสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า กี ฬ านั้ น มี อานุภาพทรงพลังเกินกว่าที่จะคาดคิด โดยเฉพาะ การสร้างคน หรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ ได้ติดตาม กีฬาชนิดต่างๆ ก็มักจะได้เรื่องราวดีๆ ที่เป็นก�าลังใจ ให้กับชีวิตติดกลับไปเสมอ และเมื่อเหล่าคนพิการ ทีช่ วี ติ ของแต่ละคนมีความไม่สะดวกสบายนานาประการ ทัง้ ร่างกายที่ไม่พร้อมสมบูรณ์ ทุนทรัพย์ทขี่ าดแคลน การเดินทาง ทีพ ่ กั อาศัย ทัง้ หมดเป็นแต้มต่อทีต่ ดิ ลบ เราคนดูจึงคอยเอาใจช่วยทุกครั้งเพื่อให้นักกีฬา เหล่ า นี้ ส ามารถฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคจนคว้ า เหรี ย ญ กลับมาได้ คงเปรียบเสมือนยอดของภูเขาน�้าแข็ง เวลาที่เราร่วมชื่นชมยินดีเมื่อนักกีฬาเหล่านี้ขึ้นแท่น รับเหรียญ แต่ส่วนอื่นที่เรามองไม่เห็นจะมีอะไรบ้าง เราขอชวนคุณมาติดตามกับบทสัมภาษณ์ทจี่ ะท�าให้ คุณเข้าใจ และเอาใจช่วยนักกีฬาคนพิการที่ลงแข่ง ด้วยใจสู้เกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะจินตนาการได้


10

คุณเริ่มท�ำงำนเกี่ยวกับกีฬำคนพิกำรมำตั้งแต่ ตอนไหน เริม่ มาจากทีส่ มาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ติดต่อผมมาเพือ่ ขอการสนับสนุนเรือ่ งกีฬาคนพิการ ซึ่งช่วงนั้นทางบุญรอดฯ ยังไม่ได้สนับสนุนทาง การเงินมากนัก เพราะเราเองให้การสนับสนุนกีฬา หลากหลาย ตอนนัน้ คนทีด่ แู ลอยูก่ ค็ ดิ ว่าเป็นเรือ่ ง ทีน่ า่ จะช่วยพัฒนา ก็เลยเริม่ มีการสนับสนุนอย่าง จริงจัง หลังจากสองปีแรกทีใ่ ห้การสนับสนุน เราเริม่ เห็นความตั้งใจของผู้บริหารสมาคมฯ รวมไปถึง ตัวนักกีฬา จึงมีโครงการต่อเนือ่ งมาอีกหลายโครงการ ปี 2549 ที่มีการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ที่ฟิลิปปินส์ พันเอก โอสถ ภาวิไล นายกสมาคมกีฬาคนพิการ แห่งประเทศไทยฯ ก็มาเชิญผมให้เป็นผูจ้ ดั การทีม เพราะทางบุญรอดฯ สนับสนุนกีฬาคนพิการอย่าง เป็นทางการมาอย่างต่อเนื่อง ก็น่าเข้าไปสัมผัส กีฬาคนพิการให้มากขึ้น จากจุดนั้นที่ผมได้เริ่ม เข้าไปรูจ้ กั กีฬาคนพิการอย่างเต็มตัว ได้ท�าความรูจ้ กั กับนักกีฬา ได้เห็นนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการ ต่างๆ ก็รู้สึกดีมาก เพราะก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อย ได้ใกล้ชิดกับนักกีฬา ผมจ�าได้ว่าครั้งหนึ่งผมบิน ไปฟิลิปปินส์ พันเอกโอสถมารับผมเพื่อพาไปดู ปิงปอง ผมเดินเข้าไปนัง่ ดู ตอนนัน้ ทีมไทยตามอยู่ 2-1 พอพักเบรก พันเอกโอสถก็พาผมไปเจอนักกีฬา บอกว่านีเ่ ป็นผูจ้ ดั การทีมนะ ไม่ได้มโี อกาสมาพร้อม นักกีฬาแต่ก็มาให้กา� ลังใจ เด็กเหล่านั้นก็กลับไป ชนะ 3-2 แล้วก็ได้เหรียญ เด็กคนนั้นก็คือ รุ่งโรจน์ ไทยนิยม ตอนนั้นผมเข้าใจว่าพอเขาเห็นคนนอก วงการให้ความส�าคัญ เขาก็มกี า� ลังใจแล้วกลับไป ชนะ ก็เป็นเรือ่ งแรกทีร่ สู้ กึ ประทับใจมาก ซึง่ ผมคิดว่า เรื่องเงินหรือทุนทรัพย์ที่เข้าไปช่วยสนับสนุนมันก็ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ า� คัญ แต่จริงๆ แล้วนักกีฬาคนพิการ ทุกคนเขาอยากให้คนเข้าถึงผลงานของเขา ซึง่ ผม คิดว่าสิง่ นีส้ ามารถสร้างความภูมใิ จมากกว่าตัวเงิน ที่เขาได้รับด้วยซ�า้ ช่วงแรกที่เข้ำไปดูแลสมำคมฯ เห็นปัญหำอะไร ของนักกีฬำคนพิกำรในประเทศไทยบ้ำง ช่วงแรกยังไม่ได้เห็นอะไรมาก เริ่มมาเห็นชัด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ที่มีการแข่งขันพาราลิมปิก ทีอ่ อสเตรเลีย พอมาปี ค.ศ. 2008 ผมก็มาเกีย่ วข้อง เต็มตัวแล้ว สิ่งที่ผมมองเห็นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 คือผลงานนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยมีมา อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาคือคนไม่รู้ ซึ่งมันส่งผล ต่อความรู้สึกของนักกีฬา พอองค์กรต่างๆ ไม่รู้ ทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ เอกชนไม่ รู ้ ก็ ไ ม่ มี ก ารสนั บ สนุ น ซึ่งถามว่าส�าคัญไหม ก็สา� คัญในระดับหนึ่ง แล้ว มันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนพิการอืน่ ๆ วิง่ เข้ามา สนใจเล่นกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติมากขึ้น หน้ำทีห่ ลักๆ ของกำรเป็นประธำนมูลนิธฯิ ท�ำอะไรบ้ำง ก่อนหน้านั้นมันมีแค่สมาคมเดียว แต่ความพิการมีหลากหลาย ซึง่ โมเดลของต่างประเทศก็จะมี องค์กร NOC (National Olympics Committee) คณะกรรมการโอลิมปิกส�าหรับนักกีฬาของคนปกติ ซึ่งประเทศไทยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธาน ของพาราลิมปิกก็เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยจะมี IPC (International Paralympic Committee) คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล ส�าหรับประเทศไทย ผมเป็นประธาน แล้วก็แยกออกเป็น 5 สมาคม ตามความพิการ ตา หู ความเคลือ่ นไหว สมอง ปัญญา แบ่งความพิการออกไปเพราะว่าเรามีนกั กีฬาคนพิการ เยอะ การแข่งขันหลากหลายประเภทหลากหลาย ความพิการแบ่งออกไปเยอะมาก การดูแลก็กลัว ไม่ทวั่ ถึง เราเลยกระจายความรับผิดชอบออกไปเป็น 5 สมาคม ซึง่ ก็ขนึ้ ตรงกับมูลนิธคิ ณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (NPC) ที่ผมเป็นประธาน ซึง่ หน้าทีห่ ลักของ NPC คือ เราจะดูทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วกับ ต่างประเทศ การแข่งขันระหว่างชาติ ดังนัน้ ผมจะ ไม่ยงุ่ กับกีฬาในชาติ หรือเยาวชน หรือมหาวิทยาลัย แต่พอเข้าไปในระดับ world championship ต่างๆ


11

“ผมคิดว่า เรื่องเงินหรือ ทุนทรัพย์ทเี่ ข้าไป ช่วยสนับสนุน มันก็เป็นส่วนหนึง่ ที่ส�าคัญ แต่จริงๆ แล้ว นักกีฬาคนพิการ ทุกคนเขาอยาก ให้คนเข้าถึง ผลงานของเขา ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้ สามารถสร้าง ความภูมิใจ มากกว่าตัวเงิน ที่เขาได้รับ ด้วยซ�้า”

อาเซียนพาราเกมส์ ก็ต้องผ่านทางเรา เราก็หา หน่วยงาน ติดต่อเป็นสมาชิกเพื่อให้สามารถไป แข่งขันได้ ส่งนักกีฬาไปสะสมคะแนนเพื่อให้มี โอกาสไปแข่งระดับนานาชาติ ซึ่งก็ต้องท�าความเข้าใจว่าไม่ใช่แค่มเี งินหรือมีตวั นักกีฬาเท่านัน้ ก็สง่ ไปได้ เพราะในระดับเอเชียนพาราเกมส์ซงึ่ ก�าลังจะ เกิดที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ปลายปีนี้ นักกีฬาต้องสะสมคะแนน ต้องท�า ranking ฉะนั้น ต้องเป็นนักกีฬาที่มีการฝึกซ้อม มีการลงทุนทั้งปี แล้วก็บินไปแข่งเก็บคะแนนที่ยุโรป อเมริกาใต้ ตะวันออก ออสเตรเลีย มันก็เป็นงบประมาณที่ ค่อนข้างเยอะ ควำมท้ ำ ทำยของกำรท� ำ งำนด้ ำ นนี้ คื อ อะไร ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่ประสบความส�าเร็จมากในระดับกีฬาคนพิการ ก็ยังถือว่าเรา ประสบความส�าเร็จมาก พาราลิมปิกเราเข้ามาเป็น ประเทศที่ 30 กว่าของโลก ในเอเชียก็เป็นที่ 2 หรือ 3 ซึง่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพมาก แต่สงิ่ ทีเ่ ราขาดคือ ผูต้ รวจความพิการของนักกีฬา สมมติคณ ุ แขนขาด แค่สว่ นนี้ หรือแขนขาดเหนือข้อศอก ใต้ไหล่ มันก็ มีความแตกต่างกันในชนิดกีฬา สมมติในการแข่ง ว่ายน�า้ คุณแขนขาดแค่นี้ ขาขาดแค่นี้ ตาบอดแค่นี้ คุณจะต้องมาแบ่งเกรดความพิการเพื่อให้มัน ยุตธิ รรมกัน แล้วบุคลากรทีม่ พี นื้ ฐานทางการแพทย์ ทีจ่ ะเป็นผูต้ ดั สินความพิการ เราก็ตอ้ งส่งไปอบรม ซึง่ บุคลากรส่วนนีส้ า� คัญทีส่ ดุ แต่เราขาด พอเป็น อย่างนีแ้ ล้วเวลาไปแข่งขันระดับนานาชาติบางเวที เราก็โดนโกงได้ อย่างทีผ่ า่ นมาผมมีนกั กีฬาว่ายน�า้ คนหนึง่ ซึง่ เป็นคนแรกทีไ่ ด้เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ที่ออสเตรเลีย ปี 2000 แขนเขาขาด 2 ข้าง เหลือข้อศอกและมีขาเดียว ฉะนั้น เขาจะอยู่ใน หมวดขาเดียว ซึ่งรายการที่กว่างโจวเขาลงแข่ง กับคนที่มีแขนทั้งสองข้างเลย แต่ขาขาด เราว่าย แค่ครึ่งทาง อีกคนไปถึงฝั่งแล้ว ซึ่งเราก็เข้าใจว่า บางทีเขาก็ไม่ได้ตงั้ ใจ เพราะแต่ละประเทศต่างก็สง่ นักกีฬาไป แล้วพอมาจัดลงแข่งความพิการมันก็ ไม่เหมือนกัน ท�าให้บางครัง้ มันจัดไม่ได้ พอจัดไม่ได้ ก็เลยยุบมารวมกัน พอยุบมารวมกันเราก็เสียเปรียบ เพราะฉะนัน้ อย่างหนึง่ ทีเ่ ราตัง้ เป้าไว้คอื เราต้องการ พัฒนาคนที่จะมาคัดเลือก จัดหมวดหมู่นักกีฬา ได้ ซึ่งส่วนมากมาจากหมอ แล้วเขาต้องเสียสละ เวลา เราก็ออกทุนทรัพย์เพื่อให้คุณบินไปสอบ ให้ผ่าน แล้วก็กลับมาช่วยเรา ซึ่งเราก็พยายาม เดินเรือ่ งอยู่ ส่วนเรือ่ งทีส่ องทีเ่ ราพูดกันมานานแล้ว คือเราไม่มศี นู ย์ฝกึ ของเรา สิง่ นีเ้ ป็นความฝัน ไม่ใช่ แค่ของผม แต่เป็นของนักกีฬาทุกคนและคนที่ เกี่ยวข้อง ปัจจุบันที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000 นักกีฬา ของเราเวลาเก็บตัวในการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาคนพิการจะตามหลังกีฬาปกติอยู่ 3 อาทิตย์ พอโอลิมปิกเสร็จ อีก 3 อาทิตย์ พาราลิมปิก ก็เกิดขึ้น ซีเกมส์อยู่ประมาณธันวาคม จบเสร็จ ก็เป็นอาเซียนพาราเกมส์ในอีก 3 อาทิตย์ให้หลัง เดีย๋ วปลายปีมเี อเชียนเกมส์ทอี่ นิ ชอน อีก 3 อาทิตย์ ก็เป็นเอเชียนพาราเกมส์ ฉะนัน้ การเก็บตัวเราต้อง คอยขอแบ่งสถานที่จากนักกีฬาปกติ พอสถานที่ ไม่พอก็ตอ้ งไปแชร์รว่ มกัน ซึง่ ตรงนัน้ นักกีฬาปกติ ก็จะได้รับความส�าคัญมากกว่า แค่เรื่องนี้ก็เป็น ประเด็นแล้ว ฉะนัน้ เราจะท�ายังไง ต้องเข้าใจด้วย ว่าการเดินทางของคนพิการนั้นแสนจะล�าบาก ยิง่ เราไม่มที ฝี่ กึ ของเราเอง คนพิการตาบอดแขนขาด นัง่ รถวีลแชร์ ต้องขึน้ รถเมล์ รถแท็กซี่ แค่นกี้ ล็ า� บาก จะตายแล้ว แล้วเราก็โดนย้ายที่อยู่เรื่อย เดี๋ยวไป เก็บตัวทีโ่ คราช เดีย๋ วเก็บตัวทีม่ วกเหล็ก ส่วนหนึง่ เก็บตัวทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต คือ แต่ละแห่งมันไม่สะดวกกับนักกีฬาทีจ่ ะไปฝึกซ้อม ถ้าผมวางเป้าไว้ว่าต้องการดึงเลือดใหม่เข้ามา คนรุน่ ใหม่ทยี่ งั ไม่เข้ามาในวงการกีฬา ให้เขาเข้ามา อบรม เก็บตัว เราไม่มสี ถานที่ เพราะเรามองนักกีฬา

ดาวรุ่งจากทั้ง 77 จังหวัด แล้วเราจะท�าอย่างไร ความฝั น คื อ อยากสร้ า งศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ าคนพิก าร ของเราเอง เอเชียมี 2 แห่ง คือ เกาหลี และจีน ผมไปดูมาแล้ว แล้วผมก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ มาตัง้ แต่ปี 2008 ตอนนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ น�าเสนอไอเดียแล้ว จนมารัฐบาลนี้ก็ยังไม่มีอะไร เกิดขึน้ จนกระทัง่ ปี 2012 ทีเ่ ราไปโอลิมปิกเมือ่ 2 ปี ทีแ่ ล้ว ผมสามารถเจรจากับเมืองพัทยาให้มกี ารเซ็น MOU (Memorandum of Understanding - บันทึก ความเข้าใจ) เนื่องจากตรงหาดจอมเทียนเขามีที่ ซึ่ง กทม. เคยไปสร้างศูนย์ฝกึ ในร่มแห่งใหญ่เอาไว้ ซึ่งที่เขาเยอะมาก เราก็ไปขายไอเดียเขา บอกว่า ถ้าทางเมืองพัทยาสามารถให้ทเี่ ราตรงนีไ้ ด้ แล้วด้วย งบประมาณของเมืองพัทยาเอง ด้วยศักยภาพของ เราเองด้วยทีส่ ามารถไปติดต่อกับภาครัฐและเอกชน สิง่ ทีผ่ มหลับตานึกภาพคือ ศูนย์กฬี าของคนพิการ ทีม่ ตี งั้ แต่สระว่ายน�า้ อินดอร์ เทนนิส บาสเกตบอล ฟันดาบ ปิงปอง แบดมินตัน ยกน�า้ หนัก คืออยูใ่ น ทีเ่ ดียวกัน มีหอพักทีไ่ ด้มาตรฐานส�าหรับคนพิการ แล้วถามว่าเมืองพัทยาได้อะไร ผมบอกว่า ถ้าเรา เป็นผู้น�าในอาเซียน ผมสามารถจัดการแข่งขัน รายการใหญ่ๆ ได้ จ�าได้ไหมที่ผมบอกว่ามันต้อง มีการแข่งขันเก็บคะแนนตลอดเวลา เรามีศนู ย์ทไี่ ด้ มาตรฐาน ฉะนั้น ออสเตรเลียต้องบินมา ญี่ปุ่น ต้องบินมา การแข่งขันที่เราจัด ทั้งยิงปืน ว่ายน�า้ ปิงปอง เราจะจัดตลอด แปลว่าเราสามารถจัดได้ ทุกอาทิตย์ สอง คือผมสามารถเปิดศูนย์ฝกึ อบรมได้ ลาว มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า เราจัดอบรม นักกีฬา จัดอบรมโค้ช เทรนเนอร์ทั้งหมด คือเป็น ศูนย์รวมของทุกอย่างเลย แล้วในช่วงที่ว่างผมยัง สามารถเอาคนพิการแต่ละภาคมาฝึกฝนและรวม ไว้ในที่เดียวกัน โดยศูนย์นี้จะรวมทุกอย่างให้คน เข้ามาหา มา 10 วัน ก็ไม่ต้องไปกลับให้ล�าบาก เดินทางเดือนละครั้ง มาถึงก็ฝึก พอกลับไปบ้าน ก็ไปฝึกของคุณเอง พอช่วงคัดตัวแข่งขันก็มาที่นี่ ใหม่ ผมมองไว้อย่างนี้ แล้วอย่างทีบ่ อก มันตอบโจทย์ ว่าเราจะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ต่อให้เขาไม่ตดิ ทีมชาติ อย่างน้อยเขาจะช่วยเหลือ ตัวเองได้ดีขึ้น เขาจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง มากขึ้น เขาจะเห็นคนอื่นๆ ที่ฝึกซ้อมจนสามารถ เดินทางไปต่างประเทศแล้วได้เหรียญทอง ได้เงิน กลับมาเป็นสิบล้าน เจอดาราไปต้อนรับ ซึง่ เขาจะ กลับมาคิดว่า แทนทีจ่ ะนัง่ อยูบ่ า้ นคนเดียว ถ้าเรา ขยันซ้อมตั้งใจก็จะประสบความส�าเร็จ มีความภูมใิ จได้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นความหวังความฝันส่วนตัว ของผมที่อยากให้มันเกิดขึ้น ตอนนี้ด�ำเนินกำรถึงขั้นไหนแล้ว จริงๆ ผมเซ็น MOU ไปแล้ว ก�าลังด�าเนินเรือ่ งอยู่ ผมมั่นใจว่าเกิด แต่อาจจะไม่เกิดเร็วอย่างที่คิด เพราะว่าด้วยงบประมาณของเมืองพัทยาเองก็ ไม่ได้เยอะ อย่างตามโครงการเองตัวเลขคร่าวๆ คือประมาณ 800 ล้านบาท ไม่รวมที่ดิน ซึ่งผม เดาว่าแค่นนั้ คงไม่พอ เมือ่ โครงการทุกอย่างมันนิง่ แล้ว ผมอาจจะไปขอทุนเพิม่ จากทีต่ า่ งๆ เป็นกรณี พิเศษ สมมติไปกองสลากฯ คุณออกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผมพิเศษงวดหนึ่ง 400 ล้านส�าหรับ ศูนย์ฝึกกีฬาส�าหรับคนพิการ หรืออย่าง ปตท. สนับสนุนเทนนิส ก็บอกให้คณ ุ ไปสร้างสนามเทนนิส ให้ผมหน่อย SCG ที่สนับสนุนแบดมินตัน ก็ของบ สนับสนุนหน่อย มันยังไม่ไปถึงขัน้ นัน้ เพราะมันยัง อยู่ในขั้นตอนการออกแบบอยู่ ยอมรับว่ายังช้า เพราะนี่คือความฝันและความหวัง คุณคิดว่ำในอนำคตเรำสำมำรถผลักดันให้นกั กีฬำ คนพิกำรเป็นอำชีพได้ไหม ตอนนี้มันไม่มีอาชีพ แต่สิ่งที่ผมมองในระดับ หนึง่ คือ ผมอยากจะพัฒนานักกีฬารุน่ เก่าทีป่ ระสบ ความส�าเร็จมากๆ มาเป็นโค้ช ซึ่งบางคนแข่งได้ แต่เป็นโค้ชไม่ได้ บางคนโค้ชได้แต่แข่งไม่ได้

เป็นเรื่องปกติ อีกส่วนหนึ่งที่พยายามผลักดันคือ เรือ่ งรางวัล ซึง่ ทีผ่ า่ นมารางวัลของนักกีฬาคนพิการ จะด้อยกว่ากีฬาคนปกติเยอะ ผมก็พยายามผลักดัน แต่คิดว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องนั้น ผมไม่อยากให้ ทุก คนมองแค่ เ ป้ า หมายของตั ว กี ฬ าคนพิ ก าร แต่เพียงอย่างเดียว แต่อยากให้มองไปในมุมทีเ่ รา เอาคนพิการเข้ามาเพิ่มทักษะ เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มศักยภาพความเป็นตัวของตัวเอง อย่างที่ผม พูดว่าสิ่งนี้น่าจะท�าให้ทรัพยากรของประเทศชาติ มีคุณภาพมากขึ้น สุดท้ายประเทศได้ สังคมก็ได้ ผมคิดว่าคนพิการเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งคนที่ผมใช้ เป็นตัวอย่างบ่อยทีส่ ดุ ก็คอื ‘แวว’ - สายสุนยี ์ จ๊ะนะ เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ ก่อนจะมา เป็นนักกีฬาที่ประสบความส�าเร็จ เธอมาจาก ครอบครัวทีฐ่ านะไม่ดี ช่วยเหลือพ่อแม่มาตัง้ แต่เด็ก พอประสบอุบัติเหตุก็กลัวอย่างเดียวว่านอกจาก จะไม่ได้เลีย้ งดูครอบครัวแล้ว ยังจะเป็นปัญหาให้ ครอบครัวด้วย เลยคิดฆ่าตัวตาย ตอนนั้นเธอไป นัง่ ขอบหน้าต่างทีโ่ รงพยาบาล สุดท้ายก็ตดั สินใจ ไม่กระโดดลงมา หลังจากนัน้ ก็มโี อกาสเข้าศูนย์ฝกึ คนพิการ มาเล่นกีฬา และพัฒนาไปเรือ่ ยๆ จนประสบ ความส�าเร็จ และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ผมเชือ่ ว่าต้องมีคนทีส่ มั ผัสเรือ่ งราวเขาแล้วอย่างน้อย ก็เ ป็ น แรงบั น ดาลใจว่ า เราไม่ ค วรจะยอมแพ้ คนอย่างแววเขายังสู้เลย ผมก็พยายามใช้เรื่องนี้ มาเป็นเครื่องจูงใจคนที่ได้รับบาดเจ็บและพิการ ให้กลับเข้ามาสู่สังคม ถ้ ำ เที ย บกี ฬ ำคนพิ ก ำรกั บ กำรท� ำ ธุ ร กิ จ เรื่องไหนยำกกว่ำกัน การท�างานกีฬาคนพิการมันมีอปุ สรรค แต่เรา สนุกกับมัน ชอบมีคนพูดว่ามาท�าแบบนีไ้ ด้บญ ุ เยอะ นะ ผมไม่เคยมองเรือ่ งนีเ้ ลย ผมไม่ได้คดิ จะมาช่วย เพือ่ หวังบุญ การทีผ่ มได้ทา� งานกับนักกีฬาคนพิการ มันให้ความสุขกับผม การทีผ่ มคลุกคลีกบั เขา กิน นอนด้วยกัน ไปต่างประเทศด้วยกัน อยูร่ ว่ มกับเขา ตอนได้รางวัล ได้เห็นใบหน้าทีอ่ าบไปด้วยรอยยิม้ ของเขาหลังจากท�าผลงานได้ดี แค่นผี้ มก็มคี วามสุข มาก อย่างตอนที่กลับมาจากลอนดอน ลงเครื่อง มาแล้วมีขบวนไปรับ เขาเกิดมา แข่งมา 4 ปี ไม่เคย มีขบวนฮาร์เลย์น� า ได้นั่งรถเปิดประทุนวิ่งลง ทางด่วนไปถนนวิทยุ ไปที่โรงแรม แล้วรัฐบาล เลี้ยงต้อนรับ นายกฯ ไปตั้งแถวคอยรับนักกีฬา แต่ละคนทีห่ น้าล็อบบีโ้ รงแรม นีค่ อื ความรูส้ กึ ดีใจ เขาได้ รั บ ความส� า คั ญ ในสิ่ ง ที่ เ ขาพึ ง จะได้ รั บ มันก็เลยท�าให้หายเหนื่อย มันเปรียบเทียบกับ อะไรไม่ได้ ท�าแล้วแฮปปี้กับมันก็โอเค จำกกำรได้ท�ำงำนใกล้ชิดกับนักกีฬำคนพิกำร มีเรื่องไหนที่น่ำประทับใจส�ำหรับคุณ ผมประทับใจทุกการแข่งขันทีไ่ ปดู ไม่วา่ จะแพ้ หรือชนะ ผมว่าเขาท�าดีทสี่ ดุ แล้ว และยังประทับใจ ในความเสียสละของนักกีฬาทีอ่ ยากท�างานเพือ่ ชาติ จริงๆ อย่างเวลาเราเปรียบเทียบกับนักกีฬาคนปกติ ทีไ่ ปเก็บตัว นักกีฬาทีไ่ ปเก็บตัวจะได้เบีย้ เลีย้ งวันละ 800 บาทก็ว่ากันไป นักกีฬาคนปกติอย่างนักมวย กรีฑา ส่วนใหญ่จะเป็นทหาร ซึง่ แปลว่าในขณะที่ เขาเก็บตัว เขายังได้เงินเดือนอยู่ นักกีฬาคนพิการ ของผมส่วนใหญ่ขายสลากกินแบ่งฯ ขายลอตเตอรี่ พอเขาไปเก็บตัวก็ไปขายไม่ได้ ผมก็ถามว่ามีลกู เมีย ไปขายแทนไหม เขาบอกว่าคนปกติไปขายแล้ว คนไม่ซอื้ ต้องเป็นคนพิการ ดังนัน้ เขายอมเสียสละ รายได้หลักของเขาเพือ่ ให้ได้ 800 บาทนี้ ผมก็เคย ถามเขาว่าแล้วจะมาท�าท�าไม ส่วนหนึ่งก็หวังเอา เงินรางวัลทีไ่ ด้ไปใช้ อีกส่วนเขาก็อยากให้คนรอบตัว เพือ่ นฝูง ได้รบั รูใ้ นศักยภาพของเขา มีความภูมใิ จ ในตัวเขา มันเป็นอีกมิติหนึ่ง ฉะนั้น เวลาที่เขาไป แข่ง ผมประทับใจทั้งนั้น แต่แน่นอน ถ้าจะถาม เจาะไปลึกกว่านี้ พาราลิมปิกเกมส์ทลี่ อนดอนนัน้ เราภูมิใจและเซอร์ไพรส์มาก เพราะเราไม่ได้หวัง ว่าจะได้ถงึ 4 เหรียญทอง มันเกินความคาดหวังมาก


12

พอกลับมาแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมา คนพูดถึงมาก เพราะผมคิดว่า เดี๋ยวนี้การสื่อสารมันดีขึ้นเยอะ มีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนติดตามอยู่ มีสอื่ ไทยทีใ่ ห้ความส�าคัญคอยเข้าไปเก็บภาพ สัมภาษณ์ตลอด บวกกับ โอลิมปิกเกมส์ของกีฬาคนปกติในตอนนั้นไม่ได้ประสบความส�าเร็จ ตามทีค่ าดหมายไว้ ช่วงนัน้ ถ้าใครจ�า mood ของประเทศได้ คนค่อนข้าง ผิดหวัง คนไม่มีเรื่องดีๆ เข้ามา มวยก็ได้เหรียญทองน้อย ถูกโกง ผลงานของนักกีฬาโอลิมปิกต�า่ กว่าเป้าหมาย ทุกคนก็ผดิ หวัง แต่นกั กีฬา คนพิการของเราท�าได้ แล้วสื่อก็ช่วยป่าวประกาศ เลยกลายเป็น เรือ่ งใหญ่ ความรูส้ กึ ร่วมของผูค้ นก็เกิดขึน้ ตอนทีเ่ รารับมอบเงินรางวัล จาก ธกส. ผมจ�าได้เลยฝนตกหนักมาก เขาขอให้นกั กีฬาไปรับเหรียญ ไปรับเงิน เจ้าหน้าที่ ธกส. ออกมายืนถึงถนนใหญ่เลย ขนาดว่าฝนตก เขายังมาคอยรับ ยิง่ กว่าดาราอีก อบอุน่ มาก ผมก็เข้าใจนะทุกคนก�าลัง เห่อ แต่ขนาดหนึ่งปีให้หลัง ผมไปเที่ยวกับนักกีฬาของผม ก็ยังมีคน จ�าหน้าพวกเขาได้แล้วขอถ่ายรูปด้วย เป็นปีแล้วนะ ผมคิดว่ามันเป็น เรื่องราวที่น่าประทับใจจริงๆ คุณคิดอย่ำงไรกับกำรใช้กีฬำมำสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับสังคม ในอดีตทีผ่ า่ นมาคนไทยทัง้ ประเทศสามารถหยุดทุกอย่างได้ทกุ ครัง้ ทีม่ มี วย เขาทรายต่อย สามารถต่อย เรารวมตัวกันเชียร์คนไทย มันสร้าง ความเป็นหนึง่ เดียวให้เกิดขึน้ ทันที ผมคิดว่ากีฬาเล่นบทนัน้ ได้ ผมคิดว่า ซีเกมส์ครัง้ นีท้ เี่ ราเป็นเจ้าเหรียญทองโดยทีไ่ ม่คาดฝันก็สร้างความภูมใิ จ ให้คนในระดับหนึ่ง บัวขาวต่อย ทุกคนก็กลับมาภูมิใจในความเป็น มวยไทย ผมมีความรูส้ กึ ว่ากีฬาส�าคัญมาก นีค่ อื ภาพทีส่ มั ผัสได้ แต่ภาพ ทีส่ มั ผัสไม่ได้ แล้วผมเห็นเมือ่ อยูใ่ นวงการกีฬาคนพิการคือ คนส่วนมาก ไม่คอ่ ยรูว้ า่ มีกฬี าคนพิการ แต่พอเขารูก้ ค็ ดิ อยากช่วย ซึง่ การท�าอะไรดีๆ ให้สงั คมเป็นจุดดึงดูดทีเ่ ชือ่ มทุกคนเอาไว้ อยากจะท�าเพือ่ สังคมก็เข้าไป ช่วย บางคนอยากช่วยจริงๆ ให้ทา� อะไรก็ได้ ผมไม่เห็นใครทีบ่ อกไม่เอา ไม่สนเลย ผมขออย่างเดียว เข้ามาช่วยก็อยากให้ช่วยอย่างต่อเนื่อง ผมไม่ชอบที่บริษัทวิ่งเข้ามาให้เงิน 5 แสน แล้วจบ การพัฒนากีฬา และนักกีฬามันไม่ได้อยูใ่ นรุน่ เดียว มันมีรนุ่ ทีส่ อง รุน่ ทีส่ าม มันกินเวลา มากกว่านัน้ คุณมาให้ผม 5 แสน ล้านหนึง่ สองล้านทีเดียว และหายไป ก็ถือว่าไม่ได้ช่วยอะไรมาก สมาคม โค้ช คู่ซ้อม พวกนี้เราต้องพัฒนา ทัง้ หมด คนทีจ่ ะมาบริหารสมาคมฯ ได้ตอ้ งรูว้ า่ อนาคตจะต้องมีเงินแค่ไหน เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมขอคือ ใครจะเข้ามาช่วยเหลือ ขอยาวสัก 3-5 ปี อะไรคือสิ่งที่ประเทศเรำต้องแก้ไขหรือท�ำควำมเข้ำใจใหม่เกี่ยวกับ คนพิกำร ปัญหาใหญ่สดุ ของภาพรวมประเทศเราคือ ยังมีคนพิการทีเ่ กิดมา พิการอยูเ่ ยอะ ซึง่ ไม่ใช่พกิ ารเพราะเกิดอุบตั เิ หตุ อย่างประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้ว เช่น ในยุโรปจะมีเด็กทีพ่ กิ ารแต่กา� เนิดน้อย ส่วนมากคนพิการจะมาจาก การเป็นทหาร ไปสู้รบ หรือเหยียบกับระเบิด แล้วบ้านเราก็มีความคิด ประเภทที่ว่า เมื่อมีลูกพิการ พ่อแม่บางคนก็ไม่อยากให้ลูกออกมาสู่ โลกภายนอก เพราะออกมาก็โดนล้อ ท�าให้เด็กรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่ามีคนพิการจ�านวนมากที่หลบอยู่ในมุมมืดของ สังคม ซึ่งผมคิดว่าคนพิการเป็นทรัพยากรของประเทศที่เราสูญเสียไป โดยใช่เหตุ ผมเชื่อว่าทุกๆ คนสามารถเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญให้กับ ประเทศได้ และจากการสัมผัสนักกีฬามาในระดับหนึง่ ผมพอจะเข้าใจ ความแตกต่างของคนที่มีที่มาของความพิการแตกต่างกัน อย่างคนที่ พิการตั้งแต่ก�าเนิด เขาจะไม่เคยรู้เลยว่าความไม่พิการเป็นอย่างไร นี่คือตัวเขาเองเป็นแบบนี้ ฉะนั้น ถึงแม้ร่างกายเขาอาจจะไม่แข็งแรง แต่ด้วยจิตใจทีช่ นิ มาแล้ว เขาก็จะเข้มแข็งมากกว่า แต่กบั ผูท้ ปี่ ระสบ อุบตั เิ หตุหรือทหารต่างๆ ทีต่ อ้ งสูญเสีย คนกลุม่ นีเ้ คยสัมผัสกับร่างกาย ที่มีครบ 32 ประการ แต่อยู่ดีๆ ก็ขาขาด ตาบอด ความที่เขาเคยมี แล้วกลายเป็นไม่มี คนกลุม่ นีก้ จ็ ะท�าใจล�าบากในช่วง 2-3 ปีแรก ไม่อยาก ออกจากบ้าน แต่รา่ งกายส่วนอืน่ ของเขาก็แข็งแรงนะ แต่ใจเขาคือสิง่ ที่ อ่อนแอ แล้วเราจะรอให้เขาท�าใจได้แล้วค่อยหันมาเล่นกีฬา หรือว่าเรา จะใช้กฬี าเป็นตัวดึงให้เขาท�าใจได้ ผมตอบไม่ได้ เพราะว่าผมไม่ได้เป็น แบบเขา แต่ก็พยายามช่วยตรงจุดนี้ สุดท้ายผลที่ออกมามันน่าจะดี ซึ่งผมมีโครงการ ‘สานฝันฮีโร่’ ทีท่ า� อยู่ โดยเราน�าทหารทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ กลับมาเล่นกีฬาท�าประโยชน์ให้สังคม ผมเคยไปเยี่ยม ทหารทีบ่ าดเจ็บทีโ่ รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผมพูดกับทหารทีบ่ าดเจ็บ ที่โรงพยาบาลว่า วัตถุประสงค์ของผมเป็นแบบนี้ ผมอยากจะบอกว่า พวกพี่ยอมเสียสละถึงขั้นชีวิตหรือร่างกายเป็นรั้วของชาติเพื่อปกป้อง ประเทศ พี่ท�าหน้าที่ของพี่ดีสุดยอดแล้ว ผมไม่อยากจะขออะไรจากพี่ อีกแล้ว แต่ส�าหรับพี่บางคนที่ยังคิดว่าอยากจะกลับมารับใช้ชาติ ผมเปิดโอกาสให้พที่ อี่ าจจะไม่ได้เป็นรัว้ ของชาติแล้วให้มาเป็นตัวแทน เป็นทีมชาติแทน พวกพีส่ ามารถน�าธงไตรรงค์ขนึ้ สูย่ อดเสาในต่างประเทศ ท�าให้เราร้องเพลงชาติในต่างประเทศได้ นีค่ อื จุดทีผ่ มพยายามและรูส้ กึ ลึกๆ ว่ามันจะไปได้ดี เพราะผมเองก็จะได้นักกีฬาที่แข็งแรงขึ้น โครงกำรนี้เริ่มต้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง ตอนนีเ้ ราได้ สิบเอก ณัฐปกรณ์ พรหมหล้า หรือ ‘ป๊อก’ ซึง่ เป็นทหาร

ที่สูญเสียขาหนึ่งข้างจากกับระเบิดที่ชายแดนเขาพระวิหาร มาเป็น คนแรกที่เข้าร่วมโครงการนี้ ตอนนี้ก็เป็นนักว่ายน�้า ผมว่าเขาเป็นเด็ก ทีแ่ ฮปปี้ เขาสู้ และรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ตอนนีเ้ ขาเป็นเหมือนพรีเซ็นเตอร์ ของโครงการนี้ และผมหวังว่าเขาสามารถจะดึงดูดคนมาได้อกี คือผม รู้ว่ามีทหารที่บาดเจ็บเยอะมาก เป็น 10 ปีแล้วที่เกิดปัญหาที่ภาคใต้ ทัง้ ทหาร นาวิกโยธิน และ ตชด. ทีส่ ญ ู เสียอวัยวะมีเยอะมาก โครงการนี้ ไม่ได้เพิ่งเริ่ม ผมพยายามเริ่มมา 4 ปีแล้ว แล้วทางผู้ใหญ่ หน่วยงาน กองทัพ ก็เห็นดี แต่ตัวประสานงานมันไม่ค่อยมีก็เลยไม่เกิด ตอนหลัง ผมก็เลยติดต่อสายตรงไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แล้วก็ได้ไป พูดคุย เชิญเขาไปดูกีฬา แล้วก็ได้ป๊อกมาร่วมโครงการคนแรก ตอนนี้ ผมเองเพิง่ กลับไปคุยกับทางกองทัพ และคิดว่าถ้าทางผูใ้ หญ่เห็นดีเห็นชอบ แล้วมอบหมายให้เป็นรูปธรรม ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเดินหน้าก็มี เช่น ส่วนหนึง่ เราก็ได้รบั การสนับสนุนจากทางกองทัพเป็นเรือ่ งเงินเดือน หรือยังท�างานราชการอยูไ่ ด้ อย่างนีก้ เ็ ป็นทางออกทีช่ ว่ ยทัง้ เราและเขา ถ้ำคนพิกำรอยำกจะมีโอกำสเข้ำมำเป็นนักกีฬำต้องท�ำอย่ำงไร ผมยอมรับเลยว่าศูนย์ฝกึ กีฬาเราก็ไม่มเี ป็นของตัวเอง อย่างแต่ละภาค ก็จะมีโรงเรียนฝึกบ้าง เราก็เริม่ เปิดตามภาค เช่น พวกโรงเรียนโสตศึกษา ที่เป็นโรงเรียนเพื่อคนพิการ ถ้าเปิดเป็นศูนย์แล้วจังหวัดใกล้เคียง ก็มาฝึกได้ แต่มนั ก็ตดิ หมดทัง้ ครูฝกึ ทัง้ อุปกรณ์ ก็ทา� เท่าทีม่ อี ยู่ เราไม่ได้ นิง่ นอนใจ ฉะนัน้ กลับไปตอบค�าถามคือ ถ้าอยากเป็นนักกีฬาก็สามารถ เข้าไปในศูนย์ฝึกคนพิการได้ มันจะมีรายละเอียด อาจจะไม่มีศูนย์ฝึก แต่กจ็ ะมีรายละเอียดว่าจะท�ายังไงบ้าง คุณอยูจ่ งั หวัดไหน อยูใ่ กล้อะไร เรามีเยาวชนคนพิการ เรามีกฬี าแห่งชาติ พวกนีจ้ ะเปิดโอกาสให้เลือดใหม่ เข้ามาเยอะ คุณภาพอาจยังไม่สูงนัก ผมตั้งเป้าไว้แล้วว่า 30% เป็น นักกีฬาใหม่ทไี่ ม่เคยแข่ง ผมต้องการเลือดใหม่เข้ามา ส่วนนักกีฬาเก่า เขาไประดับโลกแล้ว ก็ต้องเปิดโอกาสให้รุ่นน้องด้วยเพื่อจะได้พัฒนา คลื่นลูกใหม่ให้มีประสบการณ์ คุณท�ำงำนในสำยธุรกิจมำก่อน แล้วมำท�ำงำนด้ำนกีฬำคนพิกำร แนวคิดในกำรท�ำธุรกิจกับกีฬำมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่ำงกันไหม ไม่แตกต่างเลย ถ้าพูดถึง philosophy ในการท�างาน ผมคิดว่าทุกคน ต้องมีส่วนร่วม ภาษาธุรกิจเรียกว่า stakeholder ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผูบ้ ริการ ลูกค้า คนส่งของ คือ stakeholder ทัง้ หมด เรารุง่ เจริญอยูค่ นเดียว ไม่ได้ สมมติเราขายผลิตภัณฑ์ได้ดีมาก แต่คนที่รับส่งของของเรา เขาไม่สามารถขยายตามได้ ผมก็ไม่มขี วดไม่มกี ระป๋องทีจ่ ะขาย ก็ขาย ไม่ได้ ดังนั้น ถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกัน ลูกค้าก็ต้องมีกา� ไร เราก็ต้อง ดูแล นักกีฬาต้องแฮปปี้ โค้ช ผูบ้ ริหาร คูเ่ ทรนของนักกีฬาคนพิการก็สา� คัญ ซึ่งส่วนมากคนจะมองข้าม นักกีฬากรีฑาวิ่งตาบอดจะมีไกด์รันเนอร์ ที่มีเชือกผูกติด เขาจะไม่วิ่งน�าแต่ต้องวิ่งตามข้างหลัง คอยบอกว่าวิ่ง ไปทางไหน แล้วคนที่วิ่งก็ต้องเป็นระดับนักวิ่งทีมชาติ เพราะต้องวิ่ง ให้เร็วเท่านักกีฬา ไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้ไปวิ่ง คนที่วิ่งด้วยก็เป็นนักกีฬา แต่คนนีก้ โ็ ดนมองข้าม เพราะไม่ได้ถอื ว่าเป็นนักกีฬา เขาก็อยูใ่ นสนาม เหมือนกัน แล้วก็ตอ้ งเทรนด้วยกันตลอด ผมยินดีเปิดโอกาส ถ้ากองทัพ มาสนับสนุนโครงการสานฝันฮีโร่ เอาเครดิตไปเลย เพราะกองทัพ ได้เครดิตดูแลทหารที่บาดเจ็บ ผมเป็นแค่เครื่องมือนิดหนึ่ง ถ้า ปตท. บอกยินดีจะมาลงทุนสนามเทนนิส อยากจะเอาเด็กผมไปท�ากิจกรรม CSR ก็เอาเลย ทุกคนก็แฮปปี้ นักกีฬำก็ตอ้ งท�ำลำยสถิติ แล้วคุณมีสถิตอิ ะไรทีอ่ ยำกท�ำลำยบ้ำงไหม เรื่องงาน ผมคิดว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่เก่าแก่ อายุ 80 ปี เราจะท�ายังไงให้มันอยู่ไปได้อีก 180 ปี ซึ่งน้อยมากที่ธุรกิจที่เป็น ธุรกิจครอบครัวแล้วอยู่เกิน 3 เจเนอเรชัน เราเริ่มเข้ารุ่นที่ 4 แล้ว ก็จะ มองเห็นว่าองค์กรสามารถไปได้อีกไกลจนถึง 180 ปี ในโครงสร้างเดิม ก็น่าจะเป็นสถิติที่ว่าธุรกิจครอบครัวอะไรกันถึงอยู่มาได้นานขนาดนี้ แล้วกำรท�ำงำนด้ำนกีฬำ คุณรู้สึกว่ำมีสถิติที่ต้องท�ำลำยบ้ำงไหม ไม่มหี รอกครับ ส�าหรับกีฬา ผมก็อยากเห็นพัฒนาการในด้านต่างๆ คงไม่ได้ไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใคร เราแค่อยากพัฒนาให้มนั ดีขนึ้ ผมคิดว่าพืน้ ทีข่ องกีฬาคนพิการสามารถขยับไปได้อกี ไกล ถ้าทีผ่ มบอก คือได้รบั การสนับสนุนจากกองทัพ มีศนู ย์ฝกึ กีฬาของเราเอง ภาคเอกชน ต่างๆ เข้ามาสนับสนุน แล้วผมไม่ได้มองแค่ผลงานการแข่งขัน ไม่ใช่ เอเชียนเกมส์ ไม่ใช่อาเซียนพาราเกมส์ ไม่ใช่พาราลิมปิกเกมส์ แต่ภาพรวม ของสั ง คมจะเป็ น ยั ง ไง คนพิ ก ารเป็ น ภาระของครอบครั ว น้ อ ยลง เดี๋ยวนี้คนพิการขับรถกันเอง นั่งวีลแชร์แต่ก็ขับรถได้ ดูแลตัวเองได้ นักกีฬา 2 เหรียญทองพาราลิมปิก มาหาผม มาแจกการ์ดแต่งงาน ผมก็ถามว่ามายังไง ก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับ เขาดูแลตัวเองได้ เขามาคนเดียวเลย น่าทึง่ มากส�าหรับผม ถ้าคนไม่รจู้ กั ก็อาจคิดว่าต้อง มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดเวลา แต่นี่คือเขาดูแลตัวเองได้ ซึ่งผมเชื่อว่ามี คนที่อยู่ในสภาพเดียวกับเขาแต่ท�าไม่ได้ อาจเป็นเพราะว่าครอบครัว ไม่ส่งเสริมหรือตัวเขาเองที่ยังไม่กล้า ส่วนหนึ่งกีฬาก็เป็นแค่เครื่องมือ ที่จะท�าให้เขาแข็งแรงขึ้น ช่วยให้มีก�าลังใจ ให้เขาชนะตัวเอง ก็อยาก เห็นแบบนั้น

ก่อนเกิดเหตุกำรณ์ทเี่ ปลีย่ นชีวติ คุณไปตลอดกำล นั้น ตอนนั้นคุณรับหน้ำที่อะไรอยู่ ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะไปประจ� า การอยู ่ ที่ บ ริ เ วณ เขาพระวิหาร ภารกิจของผมคือประจ�าการอยู่ที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลงไปประจ�าการ 2 ครั้ง ครั้ง แรกอยู ่ ป ระมาณ 1 ปี ค รึ่ง ครั้ง ที่ 2 ก็ไปอยู่ประมาณ 1 ปี พอจบภารกิจครั้งที่ 2 ก็มา ประจ�าการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ไป ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ที่ เ ขาพระวิ ห าร ซึ่ ง มี ก� า หนด ประจ�าการ 1 ปี พอถึงช่วงเดือนสุดท้ายของภารกิจ ซึ่งเป็นวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 ระหว่างออก ลาดตระเวนตามตะเข็บชายแดน ผมก็ไปเหยียบ กับระเบิดเข้า ท�าให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาตัวเป็นปี ควำมรู้สึกแรกหลังเจอกับเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน นั้นเป็นอย่ำงไร ผมรู้ตัวว่าต้องโดนตัดขาตั้งแต่รู้ว่าเหยียบ กับระเบิดแล้ว เพราะหลังจากทีล่ ม้ ลงไปพอเงยหน้า ขึน้ มาก็เห็นขาของตัวเองบริเวณข้อเท้าขาดไปแล้ว แต่ผมก็ประคองสติไว้ได้จนถึงโรงพยาบาล ซึ่ง จังหวะทีเ่ ราเหยียบโดนกับระเบิด ผมยังไม่รตู้ วั ว่า เหยียบเข้าไปแล้ว จนกระทั่งดินมันสาดขึ้นมา ก็คือระเบิดถูกจุดให้ระเบิดแล้ว ตอนนั้นผมรู้สึก เหมือนตัวเองโดนถีบแรงๆ ให้กระเด็นล้มลงไป ภาพสุดท้ายที่รู้สึกได้คือดินสาดกระเด็นขึ้นมา ผ่านตัวผ่านหน้าของเรา จากนัน้ ก็เหมือนกับโทรทัศน์ ที่ถูกปิดไป และภาพติดขึ้นมาอีกครั้งก็คือตอนที่ ตัวเองล้มลงไป บอกกั บ ตั ว เองอย่ ำ งไรหลั ง เหตุ ก ำรณ์ นี้ เพรำะว่ำต่อไปชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะรู้ตัวแล้วว่ายังไงเราก็เสียขาไปแล้ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องยอมรับอยูแ่ ล้ว และคงเป็นเพราะ ผมได้เตรียมใจไว้บา้ งแล้วว่าการเป็นทหาร การปฏิบตั ิ หน้าที่ ยังไงก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ และรู้ มาแต่แรกแล้วว่าพื้นที่ที่เราดูแลอยู่มีความเสี่ยง มีกับระเบิดซุกซ่อนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเวลาที่ผม ว่างๆ ระหว่างพักผ่อนที่ฐาน ผมก็จะคิดตลอดว่า สักวันหนึ่งที่เราออกไปลาดตระเวนแล้วเหยียบ กั บ ระเบิ ด เข้ า แล้ ว จะท� า ยั ง ไงต่ อ เหมื อ นเป็ น การเตรียมตัวเตรียมใจไว้ลว่ งหน้าในการวางแผน เผชิญเหตุให้กับตัวเอง คุณเอำชนะควำมกลัวที่เกิดขึ้นในใจของตัวเอง อย่ำงไร ตอนทีผ่ มถูกล�าเลียงตัวลงจากเขา ก็คดิ ในใจว่า เราจะตายไหม เพราะตอนนัน้ เริม่ รูส้ กึ เจ็บจากแผล ที่โดนระเบิดแล้ว ส่วนมือก็หงิกช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ สายตาพร่ามัวจะหลับให้ได้ ตัวเกร็ง หน้าท้อง แข็ง จะรอดหรือเปล่า ก็นกึ ถึงพ่อ แม่ แฟน คนทีเ่ รา รัก ว่าถ้าเราตายไปเขาต้องเสียใจแน่ๆ ก็พยายามต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ พออาการเริม่ ดีขนึ้ เริม่ ฝึกความคุน้ เคย กั บ การใส่ ข าเที ย ม เวลาเดิ น ออกไปข้ า งนอก ผมจะถูกคนรอบข้างมองด้วยสายตาทีไ่ ม่เหมือนเดิม ซึง่ ท�าให้รสู้ กึ ไม่กล้าทีจ่ ะออกไปเผชิญหน้ากับใคร แต่ผมก็คิดว่าเราจะมารู้สึกแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ เพราะเราต้องอาศัยอยูใ่ นสังคม ก็พยายามออกมา เดินบ่อยๆ สร้างความเคยชินกับคนทัว่ ไป พยายาม ไม่สนใจกับสายตาของใคร คุณเข้ำมำสู่โครงกำรสำนฝันฮีโร่ได้อย่ำงไร ตอนนัน้ ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ท�า การสอบถามว่ามีใครต้องการไปดูกฬี าคนพิการบ้าง ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงพยาบาลและสมาคม กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ได้รว่ มกันพาทหาร ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บและรักษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาลไปดู กีฬาคนพิการ ซึ่งวันนั้นมีกีฬาอยู่ 5 ประเภทคือ ยิงธนู ยกน�้าหนัก ยิงปืน ปิงปอง และแบดมินตัน แข่งขันกันอยูท่ สี่ นามกีฬาหัวหมาก หลังจากทีด่ เู สร็จ เจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามีใครสนใจกีฬาประเภทไหน บ้าง ถ้าสนใจก็ให้แจ้งกับเขาเพือ่ จะช่วยสนับสนุน ให้เราได้มีโอกาสฝึกซ้อม ผมก็บอกเขาว่าสนใจ กีฬายิงธนูกบั ยิงปืน หลังจากนัน้ วันต่อมาเจ้าหน้าที่


The Fighter ความพิการ ไม่ว่าใครก็ตามคงไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะกับคนที่เคยชินกับการมีอวัยวะครบ 32 ประการด้วยแล้ว ถ้าวันหนึง่ ต้องพบว่าตัวเองสูญเสียอวัยวะส�าคัญไป คงยากทีจ่ ะท�าใจและเกิดความท้อแท้ในชีวติ ขึน้ แต่ยงั มีผพ ู้ กิ ารอีกหลายคนที่ไม่ยอมแพ้ตอ่ ชะตาชีวติ และลุกขึน้ มายืนหยัดพิสจู น์ตวั เองอีกครัง้ ว่าความพิการไม่ได้เป็น อุปสรรคในการใช้ชีวิต เหมือนอย่างเช่น สิบเอก ณัฐปกรณ์ พรหมหล้า หัวหน้าชุดยิงแห่งสังกัด ร.6 พัน 2 จังหวัด อุบลราชธานี ทีถ่ งึ แม้จะได้รบั บาดเจ็บระหว่างการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นถึงกับต้องเสียขาข้างหนึง่ ของตัวเองไป แต่เขาก็ทา� ให้ใครๆ ได้เห็นถึงพลังใจและความมุ่งมั่นในการรับใช้ชาติในบทบาทใหม่ นั่นคือนักกีฬาทีมชาติประเภทว่ายน�้า ในการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ 2014 ที่ประเทศพม่า ด้วยการสนับสนุนจากโครงการสานฝันฮีโร่นั่นเอง

ก็น�าใบสมัครมาให้กรอก ผ่านไปประมาณหนึ่ง อาทิตย์ ทางบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ากัด ก็โทร. มาหาผม และแนะน�าว่ากีฬายิงธนูเป็นกีฬาทีต่ อ้ ง ใช้ทกั ษะอยูพ่ อสมควร เราเองก็เพิง่ เริม่ ทีจ่ ะมาเล่น กีฬาอย่างจริงจัง แต่อกี ไม่กสี่ ปั ดาห์จะถึงวันคัดตัว เพือ่ เลือกนักกีฬาไปแข่งขันรายการอาเซียนพาราเกมส์ 2014 เขาจึงเสนอว่าลองเล่นกีฬาว่ายน�า้ สิ เพราะ เราเองก็มพี นื้ ฐานการว่ายน�า้ อยูแ่ ล้ว และเป็นกีฬา ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก น่าจะท�าให้การฝึกฝน และพัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผมจึงตกลง เลือ กลงแข่ ง กีฬ าว่ า ยน�้า และก็เ ริ่ม ฝึ ก ฝนเพื่อ ท�าการคัดตัวโดยมีเวลาซ้อมทั้งหมดประมาณ สองสัปดาห์

ควำมยำกในกำรฝีกฝนตัวเองหลังจำกที่เรำ มีร่ำงกำยที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไร เราไม่มีทักษะในการว่ายน�้าแบบใช้แข่งขัน และเสียขาไปหนึง่ ข้าง ความยากล�าบากจึงเกิดขึน้ ในช่วงแรก แม้แต่การหายใจระหว่างว่ายน�า้ ทีถ่ กู ต้อง ก็ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด แต่หลังจากผ่านไปได้ ประมาณวั น ที่ 3 ทุ ก อย่ า งก็ พั ฒ นาขึ้ น เรื่ อ ยๆ พอไปคัดตัวก็สรุปว่าผ่านการคัดเลือก ได้เข้าไป เตรียมตัวเป็นนักกีฬาได้ ประเภทของกำรแข่งขันว่ำยน�ำ้ ทีค่ ณ ุ ถนัดคือท่ำไหน ผมถนัดท่าฟรีสไตล์ทสี่ ดุ แต่ตอนลงแข่งผมลอง ประเภทฟรีสไตล์กับกรรเชียง มีลงแข่งฟรีสไตล์ 400 เมตร ฟรีสไตล์ 100 เมตร และกรรเชียง 50 เมตร

เอำชนะควำมกดดันในกำรคัดตัวนักกีฬำครัง้ แรก ในชีวิตอย่ำงไร ตืน่ เต้นมาก เพราะมีคนเข้าร่วมคัดตัวรวมๆ กัน แล้วกว่า 50 คน ส่วนมากจะเป็นคนพิการที่เป็น ประชาชนธรรมดา ซึ่งผมก็ต้องไปคัดตัวร่วมกับ พวกเขา เพียงแต่ผมมาในนามของโครงการสานฝัน ฮีโร่ ซึง่ ตัวโครงการเป็นเหมือนกับพีเ่ ลีย้ งคอยดูแล เรา สนับสนุนผลักดัน และพาเราเข้าไปสู่สนาม การคัดตัว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าต้อง ท�าให้ดีที่สุด ซึ่งโครงการนี้เขาต้องการให้โอกาส ทหารที่ได้รับบาดเจ็บได้เข้ามาเล่นกีฬา ดีกว่า ปลดประจ�าการแล้วกลับไปอยู่บ้านเฉยๆ และ สามารถท�าหน้าที่รับใช้ชาติในฐานะของนักกีฬา

ต่อไปได้ แต่เขาก็จะแยกประเภทอีกว่าใครจะ ลงคัดตัวประเภทไหน ซึ่งในประเภทว่ายน�้าแบบ ฟรีสไตล์ทผี่ มลงสมัครก็จะมีคนมาร่วมคัดตัวด้วย ประมาณ 7-8 คน และมีโควตานักกีฬาหน้าใหม่ อยู่ 30% ซึ่งผมก็ติดโควตานักกีฬาหน้าใหม่นี้ ได้เรียนรูอ้ ะไรกลับมำในกำรเก็บตัวฝึกซ้อมครัง้ นี้ ได้รรู้ ะบบและเทคนิค รวมถึงทักษะการว่ายน�า้ เยอะขึ้น และพบว่าความเหนื่อยจากการฝึกซ้อม กีฬาถึงแม้จะหนักแค่ไหน เราก็มเี วลาได้พกั อย่าง ชัดเจน ซึง่ ผมว่าเหนือ่ ยและหนักกว่าตอนเป็นทหาร แต่กเ็ ป็นแค่ชว่ งระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ พอร่างกาย อยูต่ วั แล้ว เราก็จะไม่เป็นอะไรแล้ว ต่างจากตอนแรก ทีฝ่ กึ ซ้อมหนักๆ ร่างกายยังปรับสภาพไม่ได้ ก็ปวด ไปทั้งตัวและก็มีอาการท้อแท้ขึ้นมาบ้าง แต่เรา ก็ได้คา� พูดของพีท่ เี่ ป็นนักเวชศาสตร์การกีฬาทีเ่ ขา เคยบอกกับผมว่า ในเมื่อเขาให้โอกาสเรามาแล้ว ก็อย่าใช้โอกาสเปลือง ท�าโอกาสนีใ้ ห้เป็นประโยชน์ ดังนัน้ ผมจะต้องท�าให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้เป็นแบบอย่าง ของคนอื่นเขาต่อไป ควำมรูส้ กึ ทีไ่ ด้ไปแข่งขันทีป่ ระเทศพม่ำเป็นอย่ำงไร ผมไม่เคยรูเ้ ลยว่าความรูส้ กึ ครัง้ แรกทีไ่ ด้ไปยืน อยูบ่ นบล็อกสตาร์ทจะเป็นอย่างไร จึงรูส้ กึ ตืน่ เต้น มาก เสียงสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการก็ไม่เคย ได้สมั ผัสมาก่อน ก็กงั วลอยูเ่ หมือนกันว่าเราจะพลาด ท�าฟาล์วไหม พอถึงเวลาลงแข่งขันจริงๆ ก็ทา� ได้ พอเริ่มแข่งวันที่ 2 ก็สามารถท�าเวลาได้ดีกว่า วันแรก ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจส�าหรับตัวเอง ให้คะแนนตัวเองเท่ำไหร่ในกำรแข่งขันครั้งนี้ จาก 10 ผมให้ประมาณ 7-8 เพราะเมื่อถึง การแข่งขันจริงท�าให้ผมรู้เลยว่าตัวเองขาดอะไร เช่น เทคนิคการว่ายน�้าต่างๆ ซึ่งในเรื่องของ พละก�าลังนัน้ เรามีพร้อมอยูแ่ ล้ว แต่ความสมบูรณ์ ของเทคนิค ความแน่นของทักษะ คือสิง่ ทีท่ า� ให้ผม ยังด้อยกว่านักกีฬาคนอืน่ ๆ ถ้าฝึกฝนให้มากกว่านี้ ผมเชื่อว่าตัวเองจะท�าเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิม ค�ำว่ำน�ำ้ ใจของนักกีฬำในมุมมองของคุณคืออะไร ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะ ถ้าเราท�าดีที่สุดแล้ว ก็จะไม่มีทางเสียใจ ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลกลับมา แต่สงิ่ ทีเ่ ราได้คอื ประสบการณ์ซงึ่ น�ามาใช้เป็นครู สอนเราอีกที กีฬำเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่ำงไรบ้ำง การเริม่ หันมาเล่นกีฬาหลังจากทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ ท�าให้ผมมีแนวทางในการใช้ชวี ติ ทีห่ ลากหลายขึน้ ได้รับโอกาสจากคนอื่นๆ มากขึ้น จากเดิมที่ผม เป็นทหารออกปฏิบัติการตามหน้าที่ พอได้เป็น นักกีฬา ผมก็มีส่วนในการให้ก�าลังใจแก่คนอื่น ท�าให้คนอืน่ ทีม่ องเราเห็นเรา จากทีเ่ คยเป็นคนปกติ แล้วกลายมาเป็นคนพิการ แต่กส็ ามารถทีจ่ ะปรับตัว และพัฒนาตัวเองไปเล่นกีฬา ท�าประโยชน์เพือ่ ชาติ ต่อไปได้ ซึ่งโครงการสานฝันฮีโร่นั้นเป็นโครงการ ริเริ่มที่ดีมากๆ ส�าหรับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะส�าคัญในร่างกาย ส�าหรับผม คิดว่านี่เป็นโครงการแรกที่ให้โอกาส ให้แนวทางกับทหารที่บาดเจ็บอย่างผม สิ่ ง ที่ อ ยำกฝำกถึ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ บำดเจ็ บ คนอื่นๆ คืออะไร อยากบอกกั บ ทหารหรื อ ต� า รวจที่ ท� า งาน ตามชายแดนประเทศไทยทุกที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียอวัยวะอย่างผม อยากบอกว่าแนวทาง ของชี วิ ต ยั ง มี ใ ห้ เ ดิ น อี ก หลากหลายกว่ า ที่ คิ ด ทุกคนอาจจะรูส้ กึ ท้อผิดหวังเสียใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แต่เราก็ยังต้องอยู่ต่อไป เราจะมาเสียใจหรือ ร้องไห้ไปตลอดไม่ได้ หันมาหาหนทางหรือลู่ทาง ให้ เ ราสามารถด� า รงชี วิ ต อยู ่ ต ่ อ ไปในสั ง คมได้ ถึงแม้เราจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม แต่เราก็ยัง สามารถท�าอะไรได้เหมือนกับคนปกติ การเสียขา ของผมไปกลับท�าให้มีโอกาสดีๆ เข้ามามากมาย กว่าเมื่อก่อนด้วยซ�้า


14

GADGET

Canon imageFORMULA P-208

EXHIBITION

ส�าหรับคนทีต่ อ้ งเดินทางไปท�างานนอกสถานทีบ่ อ่ ยๆ และต้องคอยจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ คงพบกับความล�าบากในการตามหาทีส่ แกนเอกสารกันไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ เจ้าแท่งขนาดเหมาะมือ ที่มีความยาวกว่าไม้บรรทัดเล็กน้อยนี้คือสแกนเนอร์พกพาขนาดกะทัดรัด มีช่องป้อนกระดาษ ที่รับได้สูงสุด 10 แผ่นต่อการสแกน 1 ครั้ง และสามารถสแกนเอกสารพร้อมกันได้ 2 หน้า ในครั้งเดียว (ความละเอียด 200 dpi) ใช้พลังงานจากช่อง USB รองรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ส และแมคอินทอช รวมถึงใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟนระบบ iOS และแอนดรอยด์ผ่าน Wi-Fi ได้จากอุปกรณ์เสริม ส่วนโปรแกรมทีแ่ ถมมากับเครือ่ งยังสามารถตรวจวัดขนาดเอกสารอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการท�างานอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม www.canon.co.th

BOOK

MUSIC

Katy B : Little Red

“เคที บี สามารถท�าเพลงเต้นร�าที่ไม่ดาษดื่นในตอนนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอมีสไตล์และฟังเพลงเต้นร�า จากยุค 90’s กับยุค 2000 มาเยอะ เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ที่ถ้าเขาฟังเพลงในยุคของตัวเองมาเยอะ พวกเขา ก็จะท�าเพลงของตัวเองออกมาได้ดี ซึง่ เคที บี ก็คอื คนประเภทนี้ ดังนัน้ เพลงทุกเพลงในอัลบัม้ นีจ้ ะติดหูไปหมด มีโครงสร้างของเพลงพ็อพที่แข็งแรงและดีมาก ซึ่งอัลบั้ม Little Red นี้ก็เคยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลง ของอังกฤษมาแล้ว” แทร็กแนะน�า : 5 AM, Crying for No Reason และ Emotions เลือกให้โดย : อาทิตย์ พรหมประสิทธิ์ นักวิจารณ์เพลง และคอลัมนิสต์ประจ�านิตยสาร Esquire

MAGAZINE

Hokkaido Summer สองวู ฟ เฟอร์ ในทุ่งกว้าง

พบกั บ หนั ง สื อ น่ า รั ก เล่ ม ล่ า สุ ด ของ ปาลิ ด า พิมพะกร นักเขียนสาวจาก ส�านักพิมพ์ Sunday Afternoon ทีจ่ ะมาบอกเล่าประสบการณ์ ก า ร ไ ป ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม WWOOF หรือ World Wide Opportunities on Organic Farm และ Willing Workers on Organic Farms ทีผ่ เู้ ขียน ได้เดินทางไปเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ในฟาร์มออร์แกนิกถึงเกาะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ ง นอกจากจะเล่ า เรื่ อ ง การท� า งานในฟาร์ ม แล้ ว ยั ง เสนอวิ ธีก ารท่ อ งเที่ ย ว แบบประหยั ด จากการต ะ ล อ น เ ที่ ย ว ใ น เ ก า ะ ฮอกไกโด พร้ อ มกั บ เล่ า ประสบการณ์การไปวูฟกับ โฮสต์ถึง 3 แห่ง เป็นเวลา 27 วัน และท่องเทีย่ วไปเรือ่ ยๆ อีก 10 วัน จนออกมาเป็น หนังสืออ่านสนุกกับรูปภาพ สวยๆ ดูเรียบง่ายสบายตา ตามสไตล์ ข อง Sunday Afternoon ที่จะชวนให้คุณ หลงรักการไปวูฟและหลงรัก ฮอกไกโดไปพร้อมๆ กัน

a day

a day ฉบับนีจ้ ะพาคุณไปท่องโลกของกาแฟอันหอมหวน กับแง่มมุ ของกาแฟตัง้ แต่จดุ ก�าเนิดทีอ่ กี ซีกโลกหนึง่ จนผ่านกระบวนการ ต่างๆ มาอยู่ในแก้วกาแฟตรงหน้าคุณได้ พร้อมทั้งได้มองเห็นกาแฟที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องดื่มยอดนิยม แต่ยังมาพร้อมกับเรื่องราว ของวัฒนธรรม ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ซึ่งนอกจากคอลัมน์ main course แล้ว คอลัมน์อื่นๆ อย่าง portfolio, fiffiind art หรือ #adayinthailand ก็ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกาแฟในประเทศไทยให้คุณได้เต็มอิ่มกับกาแฟกันแบบสุดๆ และใครที่ยัง ประทับใจมิวสิกวิดโี อ เพลง ‘ขอ’ ของ Lomosonic ก็ไม่ควรพลาดคอลัมน์ draft till done ทีจ่ ะพาคุณไปดูเบือ้ งหลังความคิดและการท�างาน จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เน็ตเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมา เพียงเท่านีเ้ ราก็เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นทุกคนคงนึกออกอยูแ่ ล้วว่าส่วนอืน่ ๆ ในเล่ม จะชวนอ่านสักแค่ไหน

What is Service Design? การออกแบบ บริการคืออะไร

นิทรรศการขนาดย่อม ทีจ่ ะชวนคุณมาท�าความรูจ้ กั กับ ‘การออกแบบบริการ’ ซึ่ ง ก� า ลั ง กลายเป็ น หั ว ใจ ส�าคัญของการพัฒนาธุรกิจ นอกเหนือไปจากการสร้าง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย โดยการออกแบบ บริการไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะ ทางด้านกายภาพเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงประสบการณ์ ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารอี ก ด้ ว ย เหมื อ นกั บ ที่ สเตฟาน มอริตซ์ นักพัฒนานวัตกรรม และการจั ด การระบบ บริการกล่าวไว้วา่ ‘Service Design’ เป็นศาสตร์ทที่ า� ให้ เห็นมุมมองรอบด้านได้อย่าง ครบถ้วน รวบรวมวิธกี าร และศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ เข้าไว้ด้วยกัน และช่วยยก ระดับความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ ลองแวะไปเรียนรู้ศาสตร์ การออกแบบบริการทุกมิติ ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้น ไปจนถึงผลส�าเร็จ จัดแสดง วันนี้จนถึง 29 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30-21.00 น. เข้าชม ฟ รี ที่ ห ้ อ ง ส มุ ด เ ฉ พ า ะ ด้านการออกแบบ TCDC

APPLICATION

Drum Guru

ถ้าคุณเป็นคนมีจังหวะในหัวใจ แต่ไม่รู้จะระบายออกมาอย่างไร ขอแนะน�าให้เริ่มต้นด้วยแอพพลิเคชันนี้ที่จะท�าให้คุณ กลายเป็นมือกลองขัน้ เทพในชัว่ ข้ามคืน ด้วยคลาสเรียนกลองสุดเข้มข้นจากมือกลองชือ่ ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น สตีฟ แกดด์, สตีฟ สมิธ, ไมค์ พอร์ตนอย และอีกหลายต่อหลายคนทีจ่ ะมาแนะแนวเทคนิคการตีกลองกันแบบไม่หวงวิชา โดยมีทงั้ วิดโี อคลิป ทีจ่ ะสอนคุณแบบละเอียดยิบ รวมถึงโน้ตเพลงให้คณ ุ ได้ฝกึ หัดกันอย่างง่ายๆ ทีส่ า� คัญยังมีฟงั ก์ชนั เล่นวิดโี อแบบช้าๆ ให้ฝกึ ตาม กันอีกด้วย และมีบทเรียนให้เลือกตัง้ แต่ระดับฝึกหัด ไปจนถึงระดับมืออาชีพ โดยหาซือ้ บทเรียนในระดับต่างๆ ได้ในราคาไม่เกิน ครึ่งพัน ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์


15

COLLECTION รวม 100 บทสัมภาษณ์คดั สรร เข้มข้น ทีเ่ คยตีพมิ พ์ ในนิต ยสารแจกฟรีร ายสัป ดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุม ทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลัก ประจำาเล่ม ของ a day BULLETIN ที่ต รงไปตรงมา ทัง้ คำาถามและคำาตอบพร้อมต่อยอดการตัง้ คำาถามให้กบั สังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิม่ แล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเรา เชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

Sansiri Artisan Collection

เนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ทางแสนสิรจิ งึ ตัง้ ใจสร้างสรรค์คอลเล็กชันไลฟ์สไตล์ทมี่ จี ดุ เริม่ ต้นจากการขยายธุรกิจออกไปสูจ่ งั หวัดต่างๆ ในประเทศ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจของ Sansiri Artisan Collection ด้วยการเลือกสรรงานฝีมือจากแต่ละภูมิภาคมาผสมผสานการออกแบบ ที่ร่วมสมัย แต่ละไอเท็มประกอบด้วย ชุดกาแฟไม้จามจุรีและพอร์ซเลน ล�าโพงไม้จามจุรี แบตเตอรี่ส�ารองผิวไม้สัก กระเป๋าชายหาดเตยปาหนัน ถังแช่ไวน์พวิ เตอร์ จุกปิดไวน์พวิ เตอร์ และทีน่ อนสามเหลีย่ มผ้าทออีสานแบบพกพา ทัง้ หมดสามารถแวะเลือกชมได้ทแี่ สนสิรเิ ลานจ์ สาขาสยามพารากอน และภูเก็ต และ pop-up store ที่ TCDC ดิ เอ็มโพเรียม, The Selected สยามเซ็นเตอร์ และ Casa Lapin สาขาอารีย์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sansiri.com/ sansiricollection

THE INFLUENCER

DVD

I Wish

“หนังญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นเรือ่ งราวของเด็กสองคนพีน่ อ้ ง ได้แก่ โคอิชิ ผูเ้ ป็นพี่ และริวโนสุเกะ ผูเ้ ป็นน้อง ทีต่ อ้ งแยกกันอยูค่ นละเมือง เนื่องจากพ่อแม่หย่าร้างกัน โดยทั้งคู่เชื่อว่า ถ้าเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นสองขบวน สวนกัน และตะโกนขออะไรขึ้นมา ความปรารถนาจะเป็นความจริง ทั้งคู่จึงชวนเพื่อนๆ ร่วมออกเดินทางไปเพื่อหวังว่าฝัน ของตัวเองจะเป็นจริง เช่น เด็กบางคนที่สุนัขของเขาตาย ก็หวังว่าจะขอให้มันฟื้น ก�ากับภาพยนตร์โดย ฮิโรคาซุ โคเรเอดะ ผู้กา� กับเรื่อง Nobody Knows” เลือกให้โดย : เอกชัย เอื้อครองธรรม ผู้กา� กับภาพยนตร์

ACCESSORY

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

COSMETIC

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER Kiehl’s Summer Protect Guess Watch Gold Rose

ด้วยโทนสีโรสโกลด์อันงามสง่า ซึ่งเป็นโทนสีแบบฉบับของนาฬิกา เกสส์ (GUESS) ในปีนี้ นาฬิกาเกสส์จึง ขอต้อนรับฤดูใบไม้ผลิดว้ ยดีไซน์อนั น่าประทับใจ 2 แบบของ GUESS W0247G3 ทีน่ า� โทนสีนา�้ เงินมาจับคูก่ บั สีทอง เหมาะกับทุกโอกาสส�าหรับสุภาพบุรุษ สวมใส่สบายด้วยสายที่ท�าจากซิลิโคน และ GUESS W0072L3 ส�าหรับ สุภาพสตรี ที่น�าจุดเด่นของตัวเรือนทรงเหลี่ยมมาผนวกกับการดีไซน์สายแบบสร้อยข้อมือสองเส้นซึ่งผู้สวมใส่ สามารถปรับความยาวได้ดว้ ยตัวเอง จะปรับให้เป็นแบบกระชับข้อมือและแบบหลวมๆ สไตล์ก�าไลก็เลือกได้ไม่จา� เจ W0247G3 ส�าหรับผู้ชาย ราคา 6,850 บาท และ W0072L3 ส�าหรับผู้หญิง ราคา 7,300 บาท

GIVE

ร่วมจัดระเบียบบันไดเลื่อนรถไฟฟ้า

หลังจากทีม่ ผี รู้ วบรวมรายชือ่ ผ่านทางเว็บไซต์ Change.org และเสนอกับ BTS เพือ่ ให้มกี ารจัดระเบียบ บันไดเลือ่ นบนสถานีรถไฟฟ้า ล่าสุดทาง BTS ได้จดั ท�าป้ายสติก๊ เกอร์ตดิ บริเวณทางขึน้ บันไดเลือ่ นเพือ่ บอก ให้ผู้โดยสารยืนชิดขวา และเว้นที่ว่างด้านซ้ายส�าหรับคนที่รีบเร่ง เราจึงขอเชิญชวนทุกคนที่ใช้บริการ รถไฟฟ้า BTS ให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการสัญจร ของผู้โดยสารท่านอื่นๆ ซึ่งนอกจากเรื่องบันไดเลื่อนแล้ว เราก็หวังว่าจะขยายผลไปยังเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

แดดแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องหวั่น แค่มี 3 ผลิตภัณฑ์สู้แดดจาก คีลส์ เริม่ จาก Ultra Light Daily UV Defense โลชั่นกันแดดเนื้อบางเบา ป้องกัน รังสียู วีเ อและยู วีบี ให้ คุณ เริงร่า ท้ า แดดโดยไม่ ต ้ อ งกลั ว เหนี ย ว เหนอะหนะ พร้อมป้องกันจุดด่างด�า และความหมองคล�้า อีกชิ้นที่ขาด ไม่ได้ส�าหรับสาวๆ คือ Actively Correcting & Beautifying BB Cream บีบที ไี่ ม่เหมือนแบรนด์ไหน ช่วยบ�ารุง ปรั บ สี ผิ ว ที่ ไ ม่ ส ม�่ า เสมอ พร้ อ ม ปกป้องผิวหน้าจากรังสียวู ไี ด้ทงั้ วัน สุดท้ายคือ Facial Fuel UV Guard กั น แดดเนื้ อ เบาส� า หรั บ หนุ ่ ม ๆ มาพร้อมกับคุณสมบัตกิ นั น�า้ ซึมไว ไม่ มี ส ่ ว นผสมของน�้ า หอม เพิ่ ม ความชุ่มชื่นให้ผิวตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ทา� ให้หน้ามัน ก่อนออกแดด อย่ า ลื ม แวะไปขอรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขนาดทดลองได้ ฟ รี ที่ ร ้ า นคี ล ส์ ทุกสาขา

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกต ปรากฏการณ์หลากหลายในสังคมอุดมปัญหา เพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


16

SHOPPING!

Power bank EVA 6000 mAh

ลำาโพง Marshall Hanwell

เคสไอโฟน Toxik Blade

หูฟัง Skullcandy Crusher

หูฟัง NIA Military Seal

Shutter Ball

เคสไอโฟน ITSKINS Evolution

Traktor Kontrol S2 Digital DJ Controllers Power bank EVA 6000 mAh Micro USB Flash Drive

ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Gadget ทั้งหลายนั้นคงเป็นตัวช่วยที่เติมสีสันให้ชีวิตคนเรา ได้เป็นอย่างดี ยิ่งใครที่ชื่นชอบความล้ำายุคก็ต้องห้ามพลาดไอเท็มที่คอยอำานวยความสะดวก ให้แก่ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่ว ใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงได้ในทุกช่วงเวลา ลำาโพง harman / kardon

แท่นวางสมาร์ตโฟน Exogear ExoMount Touch

เคสไอโฟน Switch Easy

WHERE ลำาโพง JBL Flip 2

พบกับสินค้าทุกรายการได้ที่ Betrend ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และเดอะมอลล์

แท่นวางสมาร์ตโฟน Exogear ExoMount Touch


Geek Up Your Life

5

1

มะมวงจัง Veemake หลักสูตรสอนปกผา ฉบับเรงรัก ดวยลายปก มะมวงจัง

275.-

3

Little Monster

คูม อื เลีย้ งลูกรักฉบับตัวปวน ชวนคุณมาหัดเลี้ยงพรอม เริ่มรัก จากเจาของเพจ เฟซบุก Little Monster

HOT ITEMS FOR SUMMER

Geek Up Your Life

Come Rain Come Shine Seoul

กรุงโซล...เมื่อไดมาสนิทกันในวันอากาศดีๆ 250.-

5 อิ่มอกอิ่มใจ

facebook.com/polkadotbook, daypoets.com, polkadotbook.net

2

อิ่มอรอยไปกับเมนูคอมฟอรตฟูด และอบอุนไปกับเรื่องราวของ ครอบครัวคนดัง ผานเมนูอาหารที่ อิ่มทั้งอก อิ่มทั้งใจ

395.-

250.-

4

ที่รัก

บุกกาซีนที่จะพาคุณไปตกหลุมรัก กับคน สิ่งของ และสถานที่ กับทุกๆ เรื่องราว ทีท่ าํ ใหหวั ใจเตนแรง 300.-

AVAILABLE NOW ที่รานนายอินทรทุกสาขา และ รานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษ โทร. 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ member@daypoets.com


18

THE SPACE

GREAT IDEAS START HERE เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ความท้าทายทีส่ ดุ ของเจ้าของบริษทั อาจจะ ไม่ใช่เรื่องของการท�าก�าไรให้กับองค์กรเสมอไป บางครัง้ การดูแลเอาใจใส่ และสร้างสรรค์บรรยากาศ ทีด่ ๆี เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ทีมงานอาจเป็น เรือ่ งทีย่ ากยิง่ กว่า นัน่ คือเหตุผลทีท่ า� ให้ ภูมศิ กั ดิ์ เฑียรฆประสิทธิ์ Design Director แห่งบริษัท Dot Line Plane ให้ความเอาใจใส่กบั ออฟฟิศแห่งนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถท�างานร่วมกันได้อย่าง มีความสุข “ที่นี่เริ่มต้นจากการที่เราท�างานสถาปนิก อยู่แล้ว จนถึงวันหนึ่งที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถ รับงานมาท�าได้หมดคนเดียว รวมทั้งเรายังช่วย น้องๆ สร้างแบรนด์ Painkiller ขึ้นมา งานที่มีอยู่ ในมือจึงเยอะมากจนคิดว่าเปิดเป็นบริษทั ขึน้ มา เลยดีกว่า โดยเป็นการรวมตัวกับพาร์ตเนอร์ อีกสองคนตั้งเป็นบริษัทแห่งนี้ขึ้นมา”

เหตุผลทีเ่ จ้าตัวเลือกพืน้ ทีใ่ นบริเวณอาร์ซเี อ พระราม 9 เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตัง้ ออฟฟิศก็คอื ... “เราชอบทีน่ เี่ พราะเดินทางสะดวก มีซเู ปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และที่สา� คัญมากจริงๆ คือ มีรา้ นขายอุปกรณ์สา� นักงานตัง้ อยู ่ เพราะเราเป็น คนท�างานดีไซน์ ต้องใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และ อุปกรณ์ตา่ งๆ เยอะมาก ดังนัน้ ความสะดวกใน การหาซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งเขียนจึงจ�าเป็นส�าหรับเรา” หลังจากได้ทมี่ นั่ ในการตัง้ สถานทีท่ า� งานแล้ว ขัน้ ตอนต่อมาคือการออกแบบออฟฟิศ โดยมองถึง อนาคตข้างหน้าควบคูไ่ ปกับการท�างานของทีมงาน “ออฟฟิศของเราผ่านการรีโนเวตมาหลายรอบ มาก แต่เป็นไปอย่างละนิดอย่างละหน่อย เพราะ เราต้องท�างานไปด้วยจึงไม่สามารถปิดออฟฟิศ เพือ่ ตกแต่งให้เสร็จได้ในครัง้ เดียว และตอนแรก บริษัทก็มีแค่ห้องเดียว ต่อมาห้องข้างๆ เขาย้าย


19

ออกไป เราก็รีบเช่าอีกห้องไว้เลย เพราะคิดว่า ต่อไปยังไงบริษัทก็จะต้องเติบโตขึ้นกว่าตอนนี้ อยู่แล้ว” จากจุดเริ่มต้นที่ฟังดูสบายๆ จึงส่งผลให้ บรรยากาศภายในของทีน่ เี่ ต็มไปด้วยความอบอุน่ เหมือนอยูบ่ า้ นตัวเอง เป็นเพราะการผสมผสาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน จนเรารู้สึก อยากมานั่งท�างานที่นี่ด้วยอีกคน “การตกแต่งเริ่มต้นจากความต้องการของ ตัวเองล้วนๆ (หัวเราะ) โดยมองว่าของสิง่ นีน้ า่ จะ อยูด่ ว้ ยกันได้ หรือเฟอร์นเิ จอร์บางอย่างเราก็เอา มาจากทีบ่ า้ น อย่างเช่นโซฟา เพียงแต่เราคุมโทน หลักๆ ด้วยสีขาว ด�า เทา และไม้ชนิดต่างๆ ทีเ่ หลือ ก็มกิ ซ์แอนด์แมตช์เข้าด้วยกัน ซึง่ ข้อดีทา� ให้ตอนนี้ ที่บ้านของเรากลายเป็นสถานที่สา� หรับพักผ่อน จริงๆ (หัวเราะ)” บางคนอาจมีความคิดว่าการตกแต่งออฟฟิศ ให้สวยงามนั้นน่าจะเป็นเรื่องรอง เพราะน่าจะ มุง่ เน้นไปทีก่ ารท�างานให้เต็มทีม่ ากกว่า แต่สา� หรับ ภูมิศักดิ์กลับมองว่าควรให้ความส�าคัญในการออกแบบภายในเป็นสิ่งแรก “เราเป็นคนทีท่ า� งานด้านดีไซน์ จึงจ�าเป็นต้อง อยูใ่ นทีท่ มี่ คี วามงาม ถ้าต้องไปอยูใ่ นทีท่ ไี่ ม่สวย หรือแออัด ความคิดทีโ่ ลดแล่นก็คงไม่เกิด บางที การทีเ่ ราตกแต่งออฟฟิศให้สวยงามก็ชว่ ยได้ตอนที่ เราคิดงานไม่ออก การมองไปยังมุมต่างๆ รอบตัว บางทีก็ท�าให้เราเกิดความคิดอะไรดีๆ ขึ้นได้ เหมือนกัน” สนใจเปิ ด ออฟฟิ ศ หรื อ สถานที่ ส วยๆ ให้เราไปเยีย่ มเยียน สามารถส่งอีเมลมาแนะน�า ได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com

INSPIRED BY SPACE

มุมที่ชอบที่สุด - ห้องท�างานของเรา เพราะเหมือน ท�างานอยู่ในห้องนอนตัวเอง เครื่องดื่มยามบ่ายของทีมงาน - กาแฟอเมริกาโน หนังสือสร้าง แรงบันดาลใจ - Atlas of World Interior Design หลักที่คุณยึดไว้ตลอดในการท�างาน - เราจะไม่ ใ ห้น ้องๆ ต้องท�างาน จนเหนื่อยหรือต้องอยู่จนดึก ผลงานล่าสุดของ Dot Line Plane - ตกแต่งร้าน next to NORMAL ที่ เซ็นทรัลเวิลด์


20

HEALTH HEALTH TIPS

3 FOODS YOU SHOULDN’T EAT TONIGHT Q : การกินอาหารออร์แกนิก ช่ ว ยลดความเสี่ ย งมะเร็ ง ในผู้หญิงได้จริงหรือไม่ A : ไม่จริง เพราะมีรายงานจาก

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดทีม่ กี ารศึกษาผู้หญิงที่ทานผักหรือผลไม้ ออร์แกนิกติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ลด โอกาสเป็นมะเร็งแต่อย่างใด โดย นักวิทยาศาสตร์ยงั พบว่า คนทีเ่ ลือก ทานเฉพาะอาหารออร์ แ กนิ ก เท่านัน้ กลับเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง เป็ น โรคมะเร็ ง เต้ า นมมากกว่ า คนทั่วไป ทางด้านผู้วิจัยกล่าวว่า ปั จ จุ บั น มี ค นจ� า นวนมากหั น มา ทานอาหารออร์แกนิกเพราะคิดว่า อาจช่วยป้องกันภัยจากยาฆ่าแมลง ต้นเหตุของโรคมะเร็ง แต่เรากลับ มองว่ า พวกเขาก็ มี ค วามเสี่ ย ง มะเร็งในระดับเดียวกัน ที่มา : www.dailymail.co.uk

64

เมือ่ ไหร่ทคี่ ณ ุ เริม่ ปฏิเสธกิจกรรมกุก๊ กิก๊ บนเตียงกับคนรักบ่อยขึน้ เป็นไปได้วา่ สาเหตุไม่ได้อยูท่ คี่ วามเหนือ่ ยล้าระหว่างวันเสมอไป เพราะเชือ่ หรือไม่วา่ การทาน อาหารบางประเภทก็สามารถลดอารมณ์ทางเพศได้อย่างน่าตกใจ และเพื่อเป็น การลดอุปสรรคขัดขวางความรักใคร่ของคุณและคูร่ กั อาหารทีเ่ ราหยิบมาแนะน�า ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

• ถัว่ เหลือง ถ้าทานน้อยๆ ไม่มปี ญ ั หา แต่ถา้ ทาน บ่อยๆ หรือกินในปริมาณมากก็ไม่ดีนัก เพราะมี การศึกษาตีพมิ พ์ลงใน European Journal of Clinical Nutrition บอกว่า ถั่วเหลืองสามารถลดระดับ เทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายได้ ส่งผลให้ ระดับความปึ๋งปั๋งของหนุ่มๆ ลดลงตามไปด้วย • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเพียงเล็กน้อย ไม่ได้สง่ ผลเสียในเรือ่ งสมรรถภาพทางเพศแต่อย่างใด แต่ถา้ ดืม่ เป็นประจ�าทุกค�า่ คืน ฤทธิข์ องแอลกอฮอล์ จะส่งผลให้หนุ่มสาวทั้งหลายไปถึงฝั่งฝันได้ยาก ขึ้น ไหนจะต้องต่อสู้กับความง่วงที่มาพร้อมกับ ความเมา ดังนั้น ลดปาร์ตี้ลงสักหน่อย แล้วคุณ จะกลับมาฟิตแอนด์ฟินอย่างเดิมแน่นอน • อาหารไขมันสูง เพราะมันคือตัวการท�าให้คุณ น�า้ หนักเพิม่ ขึน้ ทางด้าน โครีย์ บี. ชูเลอร์ นักโภชนาการ จาก Metabolic Treatment Center สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ยิ่งน�้าหนักมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�าให้ สมรรถภาพทางเพศของหนุ่มสาวลดลงมากขึ้น เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับคนที่มีอายุ 3560 ปี อาหารที่ท านเข้ า ไปมีส ่ ว นมากในเรื่อ งนี้ ซึ่งพฤติกรรมที่เป็นแรงส่งให้เรื่องบนเตียงของคน วัยนีแ้ ย่ลงไปอีก ได้แก่ ความเครียด การทานอาหาร คุณภาพต�า่ และไลฟ์สไตล์ทขี่ าดการออกก�าลังกาย “คนส่วนใหญ่มกั ถามหายาวิเศษทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสุข ทางเพศ แต่เราขอบอกว่าอย่าไปพยายามหาเลย เพราะเพี ย งแค่ เ ลื อ กกิ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์ สุขภาพร่างกายก็จะดียิ่งขึ้น ความสุขทางเพศ ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน” โครีย์ บี. ชูเลอร์ แนะน�า ที่มา : http://healthyliving.msn.com

มีการศึกษาพบว่า เพียงแค่ดมื่ น�า้ สะอาดก็สามารถลดอาการอักเสบของร่างกายและขับสารพิษบางชนิดได้ โดยปริมาณทีด่ มื่ แล้วได้ผลคือ 64 ออนซ์ตอ่ วัน นอกจากนีย้ งั มีขอ้ แนะน�าอีกว่า ส�าหรับคนทีช่ อบออกก�าลังกาย ทั้งหลายต้องไม่ลืมที่จะดื่มน�้าปริมาณ 8 ออนซ์ 1 แก้ว ในทุกๆ ครึ่งชั่วโมง

HEALTH NEWS นักวิจัยเตือน หญิงสูงอายุระวังเป็นอัลไซเมอร์ เหตุเสี่ยงมากกว่ามะเร็งเต้านม มีรายงานจาก Alzheimer’s Association สหรัฐอเมริกา ระบุวา่ ผูห้ ญิงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป มีโอกาส เป็นโรคอัลไซเมอร์ราว 17% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าโรคมะเร็งเต้านมถึง 2 เท่า ในขณะที่ผู้ชาย วัยเดียวกันจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่า อยู่ที่ 1 ใน 11 หรือราว 9% ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีชาวอเมริกนั เป็นโรคอัลไซเมอร์มากถึง 5 ล้านคน โดย 2 ใน 3 ของทัง้ หมดเป็นผูห้ ญิง ซึง่ มีการค�านวณกันว่า ทุกๆ 67 วินาที จะมีชาวอเมริกนั 1 คน ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ทางด้าน แองเจลา ไกเกอร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์ของ Alzheimer’s Association กล่าวว่า “เราทุกคนต่างมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่เราก็สามารถป้องกันหรือชะลอความเสี่ยงได้ด้วยการปรับพฤติกรรม ให้เหมาะสม เช่น การท�าสมาธิ การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง การเลือกทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อสมอง เช่น อาหารไขมันต�่า อาหารคอเลสเตอรอลต�่า เป็นต้น ที่มา : http://us.cnn.com


HEART

21

HEART TIPS

SCALING BACK YOUR BUSY LIFE

ถ้าตารางนัดหมายของคุณเต็มไปด้วยงานทีจ่ อ่ คิวเข้ามาไม่หยุดหย่อน จนต้องกุมขมับเพราะความเครียดและส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต ไปตามๆ กัน นั่นคงเป็นเพราะคุณท�างานเสียจนไม่มีเวลาส�าหรับพักผ่อน หรือเวลาส�าหรับตัวเองเลย แต่หากตั้งสติดีๆ จะพบว่าเวลาเล็กๆ น้อยๆ ที่เหลือจากการท�างานนั้นสามารถท�าให้คุณผ่อนคลายได้มากกว่าที่คิด เพียงแค่จัดการเวลาเหล่านั้นให้ดีตามวิธีการต่อไปนี้

• คิดให้ถถี่ ว้ นทุกครัง้ ก่อนตอบรับค�าเชิญใดๆ ถึงแม้ จะเป็นค�าเชิญชวนไปงานรื่นเริงก็ตาม อย่าได้คิดว่า นัน่ จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของคุณ เพราะการไปร่วมงาน ปาร์ ตี้ นั้ น จะสู บ พลั ง ชี วิ ต ไปจากตั ว คุ ณ โดยไม่ รู ้ ตั ว หากไม่ได้ตงั้ ตารองานนีม้ านานจริงๆ อาจจะตอบปฏิเสธ อย่างสุภาพ เพื่อเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตช้าๆ กับตัวเอง จะดีกว่า • หายใจลึกๆ พร้อมตั้งสติให้ดีเมื่อมีหลายสิ่งให้ท�า ในเวลาเดียวกัน และคุณก็ต้องเลือกว่าสิ่งไหนที่คุณ จ�าเป็นต้องท�ามากกว่ากัน สิ่งไหนที่เร่งด่วนกว่า และ สิง่ ไหนทีส่ า� คัญกว่า ทัง้ เรือ่ งงาน รวมถึงเรือ่ งไลฟ์สไตล์ เช่น ลองชัง่ น�า้ หนักระหว่างการออกไปทานข้าวกับเพือ่ น หรือนั่งพักผ่อนอ่านหนังสืออยู่กับบ้าน • ลดช่วงเวลาบนอินเทอร์เน็ตลงบ้าง ไม่วา่ ใครทีบ่ น่ ว่า ธุระยุง่ ขนาดไหน พวกเขาก็ยงั มีเวลาอัพเดตเรือ่ งราวบน เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ หรือเว็บบอร์ดอยูเ่ สมอ ซึง่ เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตมักจะผ่านไปไวเกินกว่าจะรูต้ วั ว่าได้เสีย เวลากว่า 2 ชัว่ โมงโดยไม่ได้เคลือ่ นไหวอะไรในชีวติ เลย • ให้เวลากับตัวเองวันละนิด อาจจะเป็นช่วงเวลา ก่อนนอน หรือตืน่ เร็วขึน้ 10-15 นาที ให้คณ ุ ได้ใช้เวลานัน้ อยูเ่ งียบๆ หรือฟังเพลงทีช่ อบโดยไม่ตอ้ งท�าอย่างอืน่ เลย แม้แต่กดโทรศัพท์มือถือ แล้วจะรู้สึกถึงเวลาว่างที่จะ ท�าให้สมองผ่อนคลายได้มากที่สุด • ทบทวนตารางเวลาของตัวเองล่วงหน้าสัก 1 สัปดาห์ วางแผนคร่าวๆ ว่าจะท�าอะไร อย่างไรบ้างในแต่ละวัน เมือ่ วันเวลาเหล่านัน้ มาถึง จะได้พร้อมรับกับสถานการณ์ และไม่รู้สึกว่าวันเวลากระชั้นชิดจนเกินไป ทั้งยังช่วย ให้คุณไม่ต้องจัดการเวลาเหมือนกับว่าก�าลังใช้ชีวิต ให้ผ่านไปวันต่อวันเท่านั้น ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

GO THROUGH THE FOREST

หนุ่มๆ สาวๆ ที่รักการเข้าป่า ผจญภัย และสร้างประโยชน์ให้สงั คม น่าจะเตรียมตัวเคลียร์คิวในช่วง ต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายนเอาไว้ ไ ด้ เ ลย เพราะทางกลุ่มโรงบ่มอารมณ์สุข ก�าลังจะจัดกิจกรรมดีๆ อย่าง ‘ฌ เฌอ เติ ม โลกให้ ยิ้ ม ด้ ว ยคนใจดี ๆ ’ ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายนนี้ ให้ ทุกคนไปช่วยกันเพาะต้นกล้าคืนสู่ ธรรมชาติเพือ่ ฟืน้ ฟูผนื ป่า เป็นการช่วยแต่งแต้มสีเขียวบนผืนโลกให้ มากขึน้ แล้วยังเป็นการสร้างมิตรภาพ ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกันเอง ซึง่ ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่าย จะน�าไปมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็น กองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป ใครที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุ ณ นุ ้ ง นิ้ ง โทร. 08-1515-8564 หรื อ อี เ มล Sunday2309@hotmail.com

“วิ่งไล่ความสุขเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักที หยุดวุ่นหยุดฟุ้งเมื่อไหร่ ความสุขก็มาหาเราเอง” ชยสาโรภิกขุ

หากจะพูดถึงรางวัลทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ส�าหรับสถาปนิกทัว่ โลก คงจะหนีไม่พน้ รางวัลพริตซ์เกอร์ (Pritzker Architecture Prize) ซึง่ ผู้ได้รบั รางวัลในปี 2014 นี้ ได้แก่ ชิเงรุ บัน สถาปนิกชาวญีป่ นุ่ ผู้โด่งดังจากการเลือกใช้วัสดุทางเลือกในงานสถาปัตยกรรม และการอุทิศตนให้กับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เขาจึงน่าจะเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญส�าหรับคนรุ่นใหม่ทั่วทุกมุมโลก Name : Shigeru Ban Nationality : Japanese Born : 5 August 1957 Age : 56

“I don’t like waste.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Ban

• ชิเงรุ บัน เกิดและเติบโตในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เขาเรียน ด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว จากนั้นจึงไปเรียนต่อ ที่สถาบันสถาปัตยกรรมเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย และที่ Cooper Union’s School of Architecture สหรัฐอเมริกา ท�าให้เขาได้เรียนกับ John Hejduk หนึง่ ในกลุม่ สถาปนิก New York Five ทีเ่ ป็นหัวหอก ในการขับเคลื่อนวงการสถาปนิกแห่งเมืองนิวยอร์ก • บันได้รับอิทธิพลทางการออกแบบจาก Hejduk อย่างมาก ผลงานยุ ค แรกๆ ของเขาจะยึ ด รู ป ทรงเรขาคณิ ต เป็ น หลั ก ก่อนจะค่อยๆ ออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น • ผลงานของบันถูกน�าไปเป็นตัวอย่างในการสอนสถาปนิก ในหลากหลายสถาบัน เนื่องจากงานส่วนหนึ่งของเขาจะเลือก ใช้ธีมและวิธีการสร้างแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม บวกกับแนวคิดทาง ตะวันตกทีไ่ ด้เรียนมา จึงท�าให้บนั เป็นหนึง่ ในสถาปนิกชาวญีป่ นุ่ ที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก ได้อย่างกลมกลืนที่สุด

• นอกจากการออกแบบโครงสร้างของเขาแล้ว บันยังมีชื่อเสียง จากการเลือกใช้กระดาษเป็นวัสดุทางเลือกในงานสถาปัตยกรรม เขาเป็นชาวญีป่ ่นุ คนแรกทีใ่ ช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการสร้าง บ้านกระดาษ เป็นการสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และสร้างขยะให้น้อยที่สุด • อีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับบันได้อย่างมาก คือการท�างานเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ โดยเขาช่วยออกแบบทีพ่ กั พิง ชั่วคราวเพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทั้งในญี่ปุ่น ตุรกี รวันดา และประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก ซึง่ ผลงานออกแบบของเขาพกพาง่าย และติดตัง้ สะดวก ทัง้ ยังช่วยปกป้องผูอ้ ยูอ่ าศัยจากความโหดร้าย ภายนอกได้เป็นอย่างดี • ด้วยผลงานต่างๆ ทีผ่ า่ นมา ท�าให้ ชิเงรุ บัน ได้รบั รางวัลพริตซ์เกอร์ ในปีล่าสุดนี้ โดยก่อนหน้านี้นิตยสาร Time ก็ได้ระบุให้เขาเป็น บุคคลด้านสถาปัตย์และการออกแบบแห่งศตวรรษที่ 21 อีกด้วย


ALL ABOUT BIZ

22

BIZ IDEA

BIZ LIFE

COOKING WITH LOVE ไชยทัศน์ นรากุลสุขพิภัทร์

กรรมการบริหาร และผูอ้ า� นวยการฝ่ายบริหาร บริษทั ในเครือแหลมเจริญ ซีฟด้ ู ภัตต�ค�รอ�ห�รทะเลชือ่ ดังอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทีเ่ ติบโตจ�ก ธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัวทีจ่ งั หวัดระยอง ซึง่ ได้บคุ ล�กรรุน่ ลูกม�ต่อยอด ธุรกิจ จนในปัจจุบนั มีร�้ นแหลมเจริญถึง 10 ส�ข�ทัว่ ประเทศ พร้อมทัง้ ร้�นอ�ห�รในเครือชื่อ The Cape by แหลมเจริญ และกิจก�ร Laem Chareon Catering

• สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าประทับใจเรามากที่สุดคือรสชาติอาหาร ซึ่งความอร่อยของอาหารประกอบด้วย วัตถุดิบที่ดี เครื่องปรุงที่ดี วิธีการปรุงที่ดี และคนปรุงทีด่ ี พอมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นอาหารทีอ่ ร่อยและมีคณ ุ ภาพ แม้ว่าวัตถุดบิ ต่างๆ จะมีราคาสูงขึน้ เราก็ไม่ยอมลดคุณภาพของวัตถุดบิ ลง เพราะจะท�าให้รสชาติอร่อยน้อยลงไปด้วย • ที่เราอยู่มาได้นานขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะเราจริงใจ และซื่อตรงต่อลูกค้า ท�าอย่างไรก็ท�าแบบนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เพราะเรามีความสุขกับ การที่ได้ท�า • การท�างานของเราจะมีการผสมผสานระหว่างธุรกิจแบบครอบครัวกับธุรกิจ แบบมืออาชีพ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารงาน พร้อมกับการไม่ทิ้ง ระยะห่างระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง • ผลงานที่ออกมาไม่ได้เป็นของเราคนเดียว แต่มาจากเชฟและพนักงาน ทุกคน เราจึงต้องดูแลเขาอย่างดี ให้มคี วามสุขในการท�างาน เขาก็จะท�าอาหาร ออกมาได้อร่อย ตรงนี้เรียกว่าสุนทรียภาพแห่งการท�าอาหาร ที่ต้องใช้ ความรู้สึกและปัจจัยหลายๆ อย่างอาหารถึงจะอร่อย สมมติว่าเขามีปัญหา ครอบครัวมา เราเองทีเ่ ป็นเจ้านายก็จะให้คา� ปรึกษา คอยใส่ใจคุณภาพชีวติ ของเขา นั่นจะท�าให้เขาอยู่กับเราได้นาน • ส�าหรับธุรกิจอาหาร เรื่องการเลือกคนเข้ามาท�างานก็เป็นสิ่งส�าคัญมาก ซึง่ การเลือกคนทีจ่ ะมาท�างานกับเราได้นนั้ ต้องมาจากการสัมภาษณ์ในสไตล์ แหลมเจริญ ก็คือสไตล์บ้านๆ แบบเป็นกันเองนี่แหละที่ทา� ให้ได้คนที่อยู่ทน อยู่นาน อยู่กันด้วยความจริงใจ แม้ว่าเขาจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามากนัก แต่ เ ราก็มีม าสเตอร์ เ ชฟที่พ ร้ อ มจะสอน และเวลาก็จ ะท�า ให้ เ ขาเก่ ง ขึ้น เมื่อเราให้ใจเขาด้วยการสอนเขา สร้างเขา ก็เหมือนใช้ใจผูกใจ • เวลาไปเยี่ยมสาขาต่างๆ ผมจะไปร่วมทานอาหารกับพนักงานเสมอ และเมือ่ ไปถึงแล้ว สิง่ แรกทีท่ า� คือการเดินดูรอบๆ ทีไ่ ม่ใช่การดูความสะอาด แต่เป็นการเดินดูคน ดูวา่ แต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง คนนีอ้ ยูไ่ หม หรือมีปญ ั หา อะไร คือจะให้ความส�าคัญที่ตัวบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อยดูว่า แต่ละคนท�าหน้าที่ของเขาได้ดีหรือเปล่า • เรามีพนักงานกว่า 600 คน ซึง่ ในฐานะผูบ้ ริหารทีจ่ ะน�าคนทัง้ 600 คน ไปใน ทิศทางเดียวกัน เราจะต้องมีความชัดเจน เช่น เรือ่ งนโยบายส�าหรับฝ่ายปฏิบตั งิ าน

ว่าองค์กรของเราก�าลังจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร เราต้องท�าให้ทุกคนรู้ และเข้าใจ พร้อมจะปฏิบัติตามได้อย่างถูกทิศทาง และต้องชัดเจนในเรื่อง แผนงานของคนแต่ละสายงาน ให้เขาท�าหน้าทีข่ องตัวเองไม่ให้ขาดตกบกพร่อง • เรามองว่าทุกคนมีข้อดีแตกต่างกัน เราต้องพยายามดึงข้อดีของแต่ละคน ออกมา ให้เขาได้ทา� ในสิง่ ทีร่ กั แล้วเขาก็จะท�าด้วยความจริงใจ ดังนัน้ ใครทีด่ ี หรือเก่ง หรือชอบด้านไหน ก็ต้องจัดให้เขาท�าด้านนั้น • ธุรกิจของเรามองคูแ่ ข่งเป็นครู ทีเ่ ขาสอนอะไรเราหลายอย่าง เพราะนอกจาก เราต้องเดินตรวจดูรา้ นของตัวเองแล้ว ยังต้องส�ารวจร้านข้างนอกด้วยว่าเขา ท�าอะไร และเมื่อรู้แล้วก็ต้องคิดต่อว่าเขาก�าลังจะมุ่งไปทางไหน เราต้องคิด เผื่อเอาไว้ ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีความต่าง ถ้าอยากให้เกิดความท้าทาย ส�าหรับตัวเองและส�าหรับตลาด เราก็ต้องมองสิ่งที่ต่างจากคนอื่น • เมือ่ เจอความต่างแล้ว ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะสามารถปรับองค์กรของเรา ให้ต่างจากคนอื่น แล้วเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเราได้หรือเปล่า และต้องเป็น สิ่งที่ลูกค้าจับต้องได้ • ในการด�าเนินธุรกิจ เราต้องหาหลักทีจ่ ะใช้เป็นเกณฑ์ในการท�างาน ถ้าเรา ยึดอาหารเป็นหลักของการท�างาน เรื่องธุรกิจก็จะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ เช่น เรือ่ งราคาว่าเหมาะสมหรือเปล่า เราจะไม่ตงั้ ราคาให้สงู ลิว่ จนลูกค้ารูส้ กึ สูไ้ ม่ไหว หรือจะตัง้ ราคาให้ตา�่ มากเราก็สไู้ ม่ไหว ดังนัน้ จึงต้องหาจุดทีพ่ อดีให้ไปด้วยกัน ได้ ถ้าเราจะเอาแต่ก�าไร อาหารก็จะน้อยลง คุณภาพน้อยลง ธุรกิจเราก็ดอ้ ย ลงไปด้วย • ความส�าเร็จของเราคือการเห็นลูกค้ามีความสุข ผมเองเวลามาทีร่ า้ นจะชอบ เก็บโต๊ะและไปคุยกับลูกค้า เช่น ทักทายไถ่ถามว่ารสชาติดีหรือเปล่า ชอบหรือไม่ ลูกค้าก็ทั้งติและชม เราก็เอามาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม • ความสุขของผูบ้ ริหารเกิดจากความรักและความชอบ เราไม่ได้ทา� เพราะเรา ถูกบังคับ แต่เรารักในงานบริการ เมื่อได้ท�าในสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะท�าด้วย ความเต็มทีเ่ ต็มใจ ทุกวันนีห้ ากวันไหนไม่ได้เข้าไปทีร่ า้ นจะรูส้ กึ เหมือนขาดอะไร บางอย่างไป • คนรุน่ ใหม่ชอบความท้าทายในการท�าธุรกิจ แต่อยากบอกว่าก่อนทีจ่ ะท้าทาย หรือจะลอง เราชอบหรือรักมันจริงหรือเปล่า แล้วค่อยใส่ความท้าทายลงไป จึงจะดี ถ้าหากเอาความท้าทายเป็นทีต่ งั้ แต่ไม่ได้รกั มัน จะอยูไ่ ม่ได้นาน

PillPack

การทานยาให้ตรงเวลาและครบตามจ�านวน อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก เมื่อจ�านวนยาที่ได้รับ ต่อมือ้ เยอะมากจนชวนงง หรือถ้ายาหมดแล้ว ต้องรีบเร่งไปซื้อ จนบางครั้งอาจท�าให้ต้อง หยุดทานยาไปเพราะไม่สะดวกทีจ่ ะไปซือ้ ใหม่ สุดท้ายก็ไม่สามารถหายจากโรคต่างๆ ได้อย่าง เด็ดขาด บริษัท Walgreens และ TaskRabbit จึงน�าเสนอวิธีการจ่ายยาแบบใหม่ที่ท�าให้ คุ ณ สะดวกสบายมากขึ้ น โดยมี เ ภสั ช กร ท�าการจัดแพ็กยาที่ต้องทานในแต่ละเวลา รวมกลุ่มไว้ แต่ละแพ็กก็จ่าหน้าวันเวลา และตัวยาทีต่ อ้ งทานม้วนอยูใ่ นกล่องทีจ่ ดั เก็บ และใช้งา่ ย แค่ดงึ แพ็กยาออกจาก PillBox แล้ว ฉีกออกใช้ทนั ที สามารถพกพาไปไหนมาไหน ได้สะดวกมากขึ้น หมดกังวลเรื่องการลืม ทานยาบางตัว หรือจ�าวันเวลาทานไม่ได้อีก ต่ อ ไป สามารถลงทะเบี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ เพื่อรับบริการได้ง่ายๆ โดยส่งใบสั่งยาจาก หมอประจ�าตัวให้เหล่าเภสัชกรจาก PillPack ซึง่ จะจัดยาเหล่านีส้ ง่ ให้คณ ุ ถึงหน้าบ้าน และ จะติดต่อหมอประจ�าตัวของคุณ 4 สัปดาห์ ก่อนทีย่ าจะหมดเพือ่ ให้หมออนุมตั กิ ารจ่ายยา ครั้งต่อไป ถ้าตัวยาได้รับการอนุมัติ PillPack ก็จะส่งยากล่องใหม่ไปให้ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนยาคุณจะหมด บริการนี้ครอบคลุมกว่า 31 รั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง มี ค ่ า บริ ก าร 20 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน และทุกๆ ใบสัง่ ยาจาก ลูกค้าทุกคนถือเป็นความลับทีบ่ ริษทั ปกป้อง ไม่บอ่ ยนักทีเ่ ราคิดว่าเรือ่ งทานยาเป็นเรือ่ งง่าย และน่าสนุก ไอเดียที่ Walgreens และ TaskRabbit ท�าขึ้นอาจช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆ ในการท�าธุรกิจให้คณ ุ ได้คดิ ไอเดียแปลกใหม่ และเกิดเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครเหมือนได้

BIZ QUOTE BIZ BOOK

ลาออกซะ ถ้าอยากรวย ผู้เขียน : เมษ พิชญพล สำ�นักพิมพ์ : ปราณ ร�ค� : 225 บาท

เหล่าบรรดามนุษย์เงินเดือนทัง้ หลายคงมีความหวัง ลึกๆ กันอยูบ่ า้ งว่าจะร�า่ รวยจากการเลือ่ นยศเลือ่ นต�าแหน่ง หรื อ ใฝ่ ฝ ั น จะท� า ธุ ร กิ จ สั ก อย่ า งให้ เ กิ ด รายได้ อี ก ทาง แต่จะมีสกั กีค่ นทีค่ ดิ ฝันแล้วเริม่ ต้นสร้างธุรกิจของตัวเอง จริงๆ บ้างก็อ้างว่าท�างานประจ�าจนไม่มีเวลา บ้างก็ท้อ ตัง้ แต่ยงั ไม่ออกแรงสู้ บ้างก็ว่าไม่มที นุ ทีจ่ ะสร้างธุรกิจได้ ซึง่ ทัง้ หมดก็คงเป็นข้ออ้างของคนทีไ่ ม่ได้ตอ้ งการ ‘รวย’ จริงๆ แต่หนังสือเล่มนีจ้ ะสร้างแรงบันดาลใจให้คณ ุ อย่างมหาศาล ด้วยเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจจากประสบการณ์จริงของคนทีเ่ คย เป็นพนักงาน 7-Eleven มาก่อน แล้วตัดสินใจลาออกจาก งานประจ�าเพือ่ มาสร้างธุรกิจของตัวเองแบบไม่กลัวทีจ่ ะ ล้มเหลว โดยเริม่ จากการค้นหาสิง่ ทีช่ อบและแปรเปลีย่ น ให้เป็นธุรกิจ จนท�าให้ ‘ร�่ารวย’ ทั้งเงินทองและความสุข แม้การเริม่ ต้นอาจไม่เป็นดัง่ หวัง บางโปรเจ็กต์ตอ้ งเป็นหนี้

หลายสิบล้านบาท แต่ผเู้ ขียนก็มวี ธิ คี ดิ ทีท่ �าให้ลม้ แล้วลุก ขึ้นมาได้อย่างมั่นคง ด้วยต้นทุนชีวิตที่ไม่ได้มากมาย เกินกว่าใคร ท�าให้ร้วู ่าพนักงานเงินเดือนก็สามารถสร้าง ธุรกิจของตัวเองได้ แค่คุณลงมือ ‘ท�า’ ทันที นอกจากนี้ ภายในเล่มยังเล่ามุมมองที่น่าสนใจของการสร้างธุรกิจ จากคนทีอ่ ายุยงั น้อย หรือไม่ได้จบปริญญาตรี เช่น เคล็ดลับ 11 อย่างที่โรงเรียนไม่ได้สอน การใช้ชีวิตให้มีเป้าหมาย ค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอบวกกับไอเดียเจ๋งๆ เพื่อสร้าง เป็นธุรกิจ ซึง่ หนังสือเล่มนีย้ งั หยิบยกเรือ่ งราวของบริษทั ชื่อดังอย่าง Kodak ที่ต้องปิดตัวลงไป เพราะนิ่งนอนใจ อยูใ่ น comfort zone ไม่กา้ วกระโดดหาสิง่ ใหม่เพือ่ พัฒนาตน คุณก็เช่นกัน พร้อมหรือยังที่จะออกจาก comfort zone เพื่อสร้างความร�่ารวยที่แท้จริงให้กับชีวิตได้สักที

“I DON’T REALLY SEE A NEED TO RETIRE AS LONG AS I AM HAVING FUN.” Stan Lee An American comic book writer and chairman of Marvel Comics


LIFE WILL NEVER BE THE SAME เพราะชีวติ คือความเปลีย่ นแปลงและไม่เคยหยุดนิง่ มีเรือ่ งราวมากมายและหลากหลาย ซุกซ่อนอยู่รอบๆ ตัวเพื่อรอการค้นพบ เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนมุมมอง ของเรากับชีวิต แต่บางครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปจากเดิม พบกับ a day BULLETIN LIFE ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทีส่ ถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจก พลุกพล่านทั่วกรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง


24

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงานสัมมนารักษ์ป่าน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน เปิดงานสัมมนารักษ์ปา่ น่าน และทรงบรรยายเรือ่ งการสร้างส�านึกให้เด็ก และเยาวชนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทัง้ เสด็จฯ ทอดพระเนตร นิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆ จัดถวาย เพื่อหาแนวทางและก�าหนด ยุทธศาสตร์ในการรักษาและฟื้นฟูผืนป่าในจังหวัดน่าน ด�าเนินการ โดยส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ กองทัพบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น การด� า เนิ น งานโดยธนาคารกสิ ก รไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน โดยมี บัณฑูร ล�่าซ�า ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย พาทีมงานและคณะร่วมรับเสด็จ ภายในงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ารัสเปิดงานสัมมนาวิชาการรักษ์ป่าน่าน เพื่อชี้ให้ทุกคน ได้เห็นถึงปัญหาการท�าไร่เลือ่ นลอยบริเวณพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของจังหวัดน่าน พร้อมทัง้ กระตุน้ จิตส�านึกให้ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่เด็กและเยาวชน โดยสรุปว่า การรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติ มีหลายวิธ ี วิธีการหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนคือ การให้โอกาสเด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้จากธรรมชาติที่อยู่รอบตัว สร้างความรัก ความเข้าใจ และความผูกพันต่อผืนป่า ใช้ทั้งความรู้และภูมิปัญญา ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดรายได้เสริม จากผลผลิต และไม่บุกรุกท�าลายป่าเพิ่มเติม ทางด้าน บัณฑูร ล�่าซ�า ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ก็ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ ‘บริบทและยุทธศาสตร์ของการรักษาป่า’ โดยน�าเสนอแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการรักษาป่าไม้ เพือ่ รักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากร รวมถึงสิง่ แวดล้อม ให้กลับมาดีพร้อมสมบูรณ์ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศไทยต่อไปในอนาคต


25

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค วี ไอพี เซล 2014

เปิดตัวไปแล้วส�าหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแบรนด์คณ ุ ภาพ มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค ทีม่ าน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทสี่ ดุ แห่งเทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ เครือ่ งปรับอากาศ และตูเ้ ย็น ในงาน ‘มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค วีไอพี เซล 2014’ โดย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมท�าพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค อย่างล้นหลาม ภายในงานมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สุดแห่งเทคโนโลยี ทั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 3 มิต ิ Move Eye Human Sensor ส่งความเย็นโดยตรงถึงตัวผู้ใช้ ประหยัดพลังงาน พร้อมระบบฟอกอากาศก�าจัดกลิ่นแบบใหม่ Plasma Quad และตู้เย็น New Folio นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อการถนอมอาหาร

มาสด้า3 ใหม่ สกายแอคทีฟ กระแสแรงปลุกตลาดรถยนต์นั่งคึกคัก

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าขบวนรถรุ่นใหม่เทคโนโลยีสกายแอคทีฟเข้างานมอเตอร์โชว์ ครั้งที ่ 35 หลังจากรถมาสด้า3 ใหม่ สกายแอคทีฟ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ปลุกกระแสความคึกคักให้แก่ตลาดรถยนต์นั่งของไทยหลังจากที่ค่อนข้างซบเซามาตั้งแต่ต้นปี การมาของ มาสด้า3 ใหม่ สร้างความประทับใจให้แก่แฟนๆ มาสด้าและลูกค้าโดยทั่วไปที่รอชมโฉมจนเกิดการตอบรับอย่างรวดเร็ว

‘ลิสเตอรีน’ สนับสนุนงาน ‘วันทันตสาธารณสุขโลก 2557’

สุภาสิตา ไกรศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มอินโดไชน่า บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผูผ้ ลิต ‘ลิสเตอรีน’ ผลิตภัณฑ์นา�้ ยาบ้วนปากอันดับ 1 ในประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ทนั ตแพทย์โลก (FDI) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดงาน ‘วันทันตสาธารณสุขโลก 2557’ เพือ่ รวมพลังต่อสูป้ ญ ั หาฟันผุ และให้ทกุ คน ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างและรักษาสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี ภายใต้แนวคิด ‘ฉลองยิ้มสดใส คนไทยฟันไม่ผุ’ โดยมี ภูวดี คุนผลิน, กรกนก ยงสกุล, จิตชญา ตู้จินดา, วราภรณ์ บัณฑิตกฤษดา และ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ร่วมงาน ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าดิ เอสพลานาด สาขารัชดาภิเษก

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ Real People, Real Passion

อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ากิจกรรมร่วมสนุก เล่นเกมผ่านสื่อออนไลน์ในชื่อ ‘Real People, Real Passion’ บอกให้โลกรู้และท�าให้เป็นจริง โดยให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสนุก ส่งภาพถ่ายที่เป็น passion ที่ตนเองอยากท�า แล้วอัพโหลดภาพนั้นพร้อมบรรยายสั้นๆ ผ่าน www.facebook.com/fwdthailand หรือที่ www.fwd.co.th/passion หรือ #FWDPASSION ผ่านทางอินสตาแกรม ภาพที่ได้รับการกดไลค์สูงสุด 3 ภาพ บริษัทฯ จะจัดท�า passion ของคนคนนั้นให้เป็นจริง ประกาศผลในวันที ่ 7 พฤษภาคม 2557 ทาง www.facebook.com/fwdthailand

เชียร์บอลโลกสุดมันกับ ‘AIS Let’s Goal Brazil 2014’

เอไอเอส 3G 2100 เปิดตัวแคมเปญ ‘AIS Let’s Goal Brazil 2014’ ให้ลกู ค้าเอไอเอส 3G 2100 ชมบอลโลกสดๆ บนมือถือได้ฟรี! ทุกที ่ ทุกเวลา ครบทั้ง 64 แมตช์ ด้วยความคมชัดระดับ HD โดยไม่ตอ้ งสมัครแพ็กเกจเพิม่ เพียงมีแพ็กเกจดาต้า 199 บาทขึ้นไป จากนั้นดาวน์โหลดแอพฯ FIFA World Cup มาไว้บนมือถือ ตั้งแต่ปลายเดือน พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป นอกจากนีย้ งั ลุน้ สิทธิ์ ชมศึกลูกหนังโลกรอบชิงชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศ พร้อมแพ็กเกจทัวร์บราซิล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 เพียงใช้งานครบทุก 100 บาท จะได้รบั 1 สิทธิ ์ และรับเพิม่ อีก 1 สิทธิท์ นั ที ส�าหรับ ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่าย หรืออัพเกรด มาเป็นเอไอเอส 3G 2100


THE WORDS

27 33

“Be“Ifthankful youthen have;why you’ll up having I’m suchfora what legend, am end I so lonely? If you have,got Letmore. me tell you,concentrate legends areonallwhat very you welldon’t if you’ve you will never, everwho haveloves enough.” somebody around you.” จงขอบคุ้นณ ในสิทำ่งาทีไมฉั ่คุณนมีถึงเพราะคุ มากขึ้นณอย่างหนึ่งนะว่า ถ้าฉันเป็นตำานานขนาดนั ละก็ ได้โดดเดีณ่ยจะลงเอยด้ วนักล่ะ? ฉัวนยการมี จะบอกอะไรคุ ถ้านคุตำณานานคื มัวไปจดจ่ ในสิ่ดีม่งทีากถ้ ่คุณาไม่รอบตั มี คุณ มีวันกมีคนที อย่า่รงเพี การเป็ อเรื่อองที วคุก็ณจะไม่ มีใครสั ักคุยณงพอ อยู่ด้วย -Oprah Winfrey -Judy Garland

“Mistakes “Efforts andare courage are not enough always forgivable, ifwithout one haspurpose the courage andadmit to direction.” them.” ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ให้อภัายหาญ ความพยายามและความกล้ ยังเไม่ ได้ สมอ เพียถ้งพอหากปราศจาก าคนคนนั้น มีจุดคมุวามกล้ ่งหมายและทิ าหาญทีศ่จทาง ะยอมรับผิด

-John F.Lee -Bruce Kennedy

“The world is is “Simplicity the great the ultimate gymnasium where sophisticawe come to make tion.” ourselves strong.” ความเรี ยบง่ายนั น่ แหละที เ่ ป็นทเ่ี รา โลกก็คอื สนามกี ฬาอั นกว้างใหญ่ ความละเอี ยดซับซ้องแรงให้ นขัน้ สูกงบั สุตัดวเอง มาเพื อ่ สร้างความแข็

ฉันไม่เห็นว่เรี าจะมี ยนรูอ้ทะไรที ี่จะยิ่ค้มงทนถาวรเลยสั ในทุกสถานการณ์ กอย่มองมั าง อย่นาเหมื ไปต้ออนกั งการครอบครองสิ บโอกาสที่จะพิสูจ่งน์ใดที ความแข็ ่เป็นของรั งแกร่กงของคุณเลย เพราะคุ และความสามารถของคุ ณอาจจะสูญเสียมันณ ไปสั เองกวัน

-Leonardo da Vinci -Swami Vivekananda

“The best “Every part about being moment and every alone is that you event of every man’s really don’t have to life on earth plants answer toinanybody. something his want.” soul.” You do what you ทุกๆ ขณะ และทุกๆ ช่วงเวลาของคนทุกคน ส่วนที่ดีท้ คืี่สอุดการหว่ ของการอยู ่เพียงลำ่งบางอย่ าพังก็คาือง บนโลกนี านบางสิ คุณไม่ต้องตอบคำาถามคนอื่นเลยจริงๆ ลงไปในจิตวิญญาณของเขาทั้งสิ้น คุณสามารถทำ าในสิง่ ทีคMerton ่ณ ุ ต้องการเท่านัน้ -Thomas -Justin Timberlake

“I“Learn saw that tonothing smile atwas every permanent. situation.You Seedon’t it as an want opportunity to possess anything that to prove is dearyour to you strength because and you ability.” might lose it.”

“The courage to “Satisfaction be is the courage consists in to accept from freedom oneself, pain, which is in of being thespite positive unacceptable.” element of life.” ความกล้งาพอใจประกอบไปด้ หาญที่จะเป็นตัวเอง ความพึ วยอิสรภาพ คือความกล้าบหาญที ในตัวเอง จากความเจ็ ปวด ซึ่จ่งะยอมรั เป็นส่วบนประกอบ เองจะไม่เป็นวทีิต่ยนัอมรั ทีแม้่เป็วน่าด้ตัาวนบวกของชี ่นเองบก็ตาม -Paul -ArthurTillich Schopenhauer

-Joe -YokoBrown Ono

“The onlyisway to earn “Crying cleansing. what you’re really There’s a reason worth is tohappiness get paid for tears, based on your or sadness.” results.”

“The smallest “Some see seed of faith is better a hopeless end, than largest whilethe others seefruit of anhappiness.” endless hope.”

-Dionne -T. Harv Warwick Eker

-Henry -นิ รนาม David Thoreau

หนทางเดี ่จะได้เงินาอย่ างที่คุณ่ง การร้ องไห้ยควที ือการชะล้ งแบบหนึ มีค่าคู่ควรจริ ๆ ก็คือการได้ เพราะมี เหตุผงลเสมอส� าหรับน�ร้าับตา ไม่ ่าจะสุขหรือเศร้า ค่าวตอบแทนตามผลงานที ่คุณท�าได้

เมล็ดพันธุ์แห่นงความศรั คนบางคนเห็ ปลายทางทธา ที่เล็งกความสิ ที่สุด ยั้นงหวั ดีกงว่าขณะที ดอกผล แห่ ่คนอื่นๆ ใหญ่ที่สนุดความหวั ของความสุ มองเห็ งที่ไม่ขมีทางสิ้นสุด


30

THE GUEST

THE BEAUTY OF PEACE

เราเปลีย่ นชีวติ จากนักธุรกิจมาเป็นศิลปิน เพราะ... ตอนนั้นเรารู้สึกเบื่อกับงาน มีค�าถาม กับตัวเองว่า เรายังสามารถท�าอย่างอื่นกับชีวิตได้อีกไหม ในขณะที่ยังไม่ได้คา� ตอบที่แน่ชัด เราก็ตัดสินใจขายธุรกิจของตัวเองแล้วออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิต ในปีแรก ที่ออกเดินทาง เราสนใจในเรื่องบุคลิกของผู้คนและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละประเทศ พร้อมกับถ่ายภาพสะสมมาเรือ่ ยๆ จนค้นพบว่าเรามี passion ในเรือ่ งนี้ แต่เราก็ไม่เคยได้เรียน การถ่ายภาพจากที่ไหน อาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมด เราเริม่ ต้นถ่ายภาพจากกล้องธรรมดา... เน้นถ่ายเพือ่ เป็นทีร่ ะลึกจากการไปเยือนประเทศนัน้ ๆ แต่พอเริ่มสนุกกับการถ่ายภาพก็เบื่อกล้องตัวเดิมกับวิธีถ่ายภาพแบบเดิมๆ เราจึงมองหา อุปกรณ์แบบใหม่เพือ่ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายทีพ่ เิ ศษขึน้ กว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็พยายาม หาสไตล์หรือแนวทางของเราเอง จนกระทัง่ เมือ่ 8 ปีทแี่ ล้ว เราพบว่าตนเองชอบถ่ายภาพซ้อน หรือ ‘Multiple Exposure’ การค้นพบสไตล์เราทีช่ อบ เกิดขึน้ ด้วยความบังเอิญ... คืนนัน้ มีเพือ่ นมาขอให้เราช่วยถ่ายรูป ให้ บรรยากาศรอบตัวของเราประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสี และในขณะทีเ่ รากดชัตเตอร์ ก็มคี นมาชนไหล่ เลนส์กล้องของเราจึงเปลีย่ นทิศไปจับภาพบนท้องฟ้า ภาพทีอ่ อกมาจึงเป็น รูปหน้าเพื่อนของเราที่มีเส้นแสงสีต่างๆ ทับอยู่ด้านบน เราตื่นเต้นกับภาพที่เห็นเพราะมัน สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ หลังจากนั้นเราก็ลองถ่ายภาพด้วยเทคนิคแบบนี้มาเรื่อยๆ แรกเริม่ เราไม่เคยมัน่ ใจในงานของตัวเอง... เราได้แต่ฝกึ ฝนและจดบันทึกสิง่ ทีเ่ ราท�า ไม่กล้าโชว์ รูปภาพให้ใครเห็นนอกจากคนในครอบครัว รูปภาพช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นภาพต้นไม้และดอกไม้ เพราะเราคิดว่าการถ่ายภาพวัตถุธรรมชาติเหล่านี้มันท�าให้เราได้อยู่กับตัวเอง รู้สึกอิสระ สามารถท�างานส�าเร็จได้ด้วยตัวเราเอง พอเริม่ ท�าได้คล่องขึน้ ก็ลองเปลีย่ นมาถ่ายภาพซ้อน ที่ยากและสื่อความหมายมากกว่าเดิม โดยเฉพาะเรื่องราวของจิตใจและศาสนา เราจะบอกตัวเองเสมอว่าเราไม่ใช่ช่างภาพ... เพราะวิธีการท�างานของเรามันคล้ายกับ การวาดรูป วิธคี ดิ ของเรากับช่างภาพก็แตกต่างกัน เช่น ช่างภาพจะค�านึงเรือ่ งแสง แต่สา� หรับเรา อาจถ่ายในทีม่ ดื ก็ได้ ถ้ามันสามารถสือ่ ความหมายอย่างทีเ่ ราต้องการ เราจึงมองว่างานของเรา คือการผสมผสานระหว่างการวาดภาพกับการถ่ายรูป หลายคนจึงมักจะเรียกสิง่ ทีเ่ ราเป็นว่า ‘paintographer’ การถ่ายภาพเพื่อสะท้อนความงดงามของพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางไป เนปาล... บรรยากาศของเนปาลเต็มไปด้วยความเงียบสงบ สิ่งที่สะดุดตาและท�าให้เรา ประทับใจมากคือเจดีย์พุทธนาถ เราใช้เวลาไปกับการฝึกท�าสมาธิที่วัดแห่งนี้นานจนรู้สึกถึง สันติสุขภายในจิตใจ ช่วงชีวิตที่อยู่เนปาล เราทุ่มเทเวลาไปกับการศึกษาศาสนาพุทธอย่าง จริงจังและตัดสินใจเปลีย่ นศาสนามานับถือพุทธ เพราะด้วยวิถพี ทุ ธ เราสัมผัสได้ถงึ ความสุข ทีเ่ ราสร้างได้ด้วยตัวเอง เราไม่เคยกลัวทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ในชีวติ เพราะ... ตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมา เราชืน่ ชอบการผจญภัย เราเล่นกีฬาแทบทุกชนิดทีส่ ามารถเล่นได้ดว้ ยตัวคนเดียว เช่น ปีนหน้าผา สเกตบอร์ด ฯลฯ สิง่ เหล่านีม้ นั ผลักดันให้เราชอบท�าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นการจุดไฟให้ชวี ติ ย้อนกลับ ไปตอนเด็ก การผจญภัยส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางผ่านการอ่านหนังสือการ์ตนู หรือนวนิยาย เช่น เรื่อง The Adventures of Tintin พอโตขึ้นมา อยู่ในวัยที่มีอิสระ สามารถเดินทางไปไหน ได้ด้วยตัวเอง จุดหมายปลายทางที่อยู่ในใจของเราเสมอคือทวีปเอเชีย การเปลีย่ นบางสิง่ บางอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่เรือ่ งง่ายและต้องใช้เวลา... อย่างทีเ่ ราเปลีย่ นศาสนาจากคริสต์เป็นพุทธ เราใช้เวลาศึกษาและครุน่ คิดอยูเ่ ป็นปี เราเจอผูค้ น คุยกับชาวบ้าน คุยกับพระ จนใจของเราค่อยๆ เปลีย่ น แล้วชีวติ ต่อจากนัน้ ก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นไป หรือแม้กระทั่งเรื่องการเป็นช่างภาพ เราก็ใช้เวลาอยู่กับมันหลายปีถึงแน่ใจว่าสามารถท�า สิ่งเหล่านี้ได้ดี คือสิ่งที่ดูเหมือนง่าย แท้จริงแล้วยังมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ ซึ่งมีแต่เจ้าตัว เท่านั้นที่รู้ การทีค่ นหนึง่ จะเป็นศิลปินได้ มันไม่ใช่เรือ่ งง่ายเหมือนมีเวทมนตร์... อย่างตัวเราเอง ตอนทีจ่ ะผันตัวมาเป็นศิลปิน ก็ตอ้ งเจอกับอุปสรรคประเดประดังมาพร้อมกัน ไม่วา่ จะเรือ่ งธุรกิจ หรือการแยกทางกับภรรยา ทัง้ สับสนและโดดเดีย่ ว แต่การอยูค่ นเดียวมันกลับท�าให้เราได้ศกึ ษา จิตใจของเราเอง ได้ส�ารวจความสามารถของตัวเอง และใช้มนั ในการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ ดังนัน้ การเป็นศิลปิน สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ คือใจต้องมาก่อน เพราะจิตใจทีแ่ น่วแน่จะน�าพาเราไปสูโ่ อกาส อย่างเราเองก็เช่นกัน พอกล้าโชว์งานให้คนอื่นได้ดู กล้าฟังเสียงตอบรับจากคนรอบข้าง มันก็ท�าให้เราพบโอกาสมากมาย อย่างการได้แสดงนิทรรศการ The Beauty of Peace ที่ Modern Gallery ก็เป็นโอกาสครั้งส�าคัญในชีวิต

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

หากถามถึงเหตุผลที่คนจ�านวนมากยังคงก้มหน้าก้มตา ท�างานอยู่ทุกวันนี้ เดาว่าค�าตอบมากกว่าครึ่งคงหนีไม่พ้น ‘ความส�าเร็จ’ หรือ ‘ความมั่นคงในชีวิต’ แต่นั่นอาจตรงข้ามกับ ความคิดของ แดเนียล กอร์ดอนเยร์ ช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่เรา ขอแนะน�าให้คณ ุ ได้รจู้ กั ในวันนี ้ เพราะเขาคือผูช้ ายทีห่ นั หลังให้กบั ชีวติ ที่หลายคนมองว่าประสบความส�าเร็จ แล้วเริม่ ต้นมีอสิ ระกับความท้าทายใหม่ๆ ในวัย 50 โดยใช้ศิลปะและจิตใจเป็นเครื่องน�าทาง

HIS WAY • ราว 10 ปีทแี่ ล้ว แดเนียล กอร์ดอนเยร์ คือนักธุรกิจชาวฝรัง่ เศสผูป้ ระสบความส�าเร็จ แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทา� ให้เขารูส้ กึ ว่า ชีวติ มีความสมบูรณ์ จึงตัดสินใจหันหลังให้กบั โลกธุรกิจ เพือ่ ออกตามหาความฝันในดินแดนห่างไกล เริม่ ตัง้ แต่อนิ เดีย เนปาล มาดากัสการ์ รวมถึงประเทศไทย • จากการเดินทางอันยาวไกลกินระยะเวลานับสิบปี ท�าให้เขาค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่รักคือการถ่ายภาพซ้อน หรือ ‘Multiple Exposure’ ซึ่งให้ผลลัพธ์ภาพถ่ายหนึ่งภาพที่ผสานสองเรื่องราวอันแตกต่างเข้าด้วยกัน และล่าสุด Modern Gallery และ Midas PR ได้รว่ มกันจัดนิทรรศการภาพถ่าย ‘The Beauty of Peace’ ความงามแห่งสันติภาพ เพือ่ รวบรวม ผลงานคอลเล็กชันล่าสุดของเขา มีไฮไลต์ทไี่ ม่ควรพลาดได้แก่ ‘The Dancer’ ผลงานทีแ่ ดเนียลใช้เวลาถ่ายท�าและติดตาม นักแสดงถึงสองปี เพือ่ ให้ได้ภาพทีต่ รงกับความฝัน ส�าหรับผูส้ นใจสามารถเข้าชมผลงานของแดเนียลได้แล้วตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 16 เมษายน 2557 ที่ Modern Gallery ณ O.P. Garden ซอยเจริญกรุง 36 โทร. 0-2238-6449

adB298  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

adB298  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Advertisement