Page 1

ISSUE 297 31 MAR - 6 APR 2014

IS WORTH A TRY


ISSUE 297, 31 MARCH - 6 APRIL 2014

Lifestyle is for Show or for Sure? นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รถที่ใช้ ร้านอาหารที่ชอบ ร้านกาแฟประจ�า โทรศัพท์ แทบเล็ต ฯลฯ ทุกอย่างล้วนแต่มีสไตล์ที่แตกต่างกัน และเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้าวของกับการใช้ชวี ติ หรือไลฟ์สไตล์ คือสิง่ ทีส่ อ่ งสะท้อนกันและกัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน แต่ไปด้วยกันได้ไกลแค่ไหน หรือไปกันไม่ได้เลย ก็อกี เรือ่ งหนึง่ แต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจคือ ท�าไมเราถึงได้เอาเป็นเอาตายและเดือดเนื้อร้อนใจกับการมีสไตล์แบบนั้นแบบนี้ราวกับมันเป็นที่สุดของชีวิต และไม่มีเรื่องอื่นให้คิดอีกแล้ว ทั้งที่มันน่าจะมี หลายวันก่อนผูเ้ ขียนต้องไปขุดค้นเอกสารเก่าเก็บทีบ่ า้ น ค้นไปค้นมา ปรากฏว่าแม่ยนื่ อัลบัม้ ภาพถ่ายเล่มหนึง่ มาให้ เปิดดูขา้ งในแทบเป็นลมกับสไตล์การแต่งตัวหรือแฟชัน่ ในยุคสมัยหนึง่ ของตัวเองและเพือ่ นๆ นีย่ งั ไม่นบั ว่ามันท�าให้นกึ ไปถึงวิถชี วี ติ ทีเ่ ราเคยเชือ่ มัน่ และยึดถือมากมายว่ามันเท่ มันเจ๋ง มันคูล อะไรก็แล้วแต่ในยุคหนึง่ เวลาทีผ่ า่ นไปพัดพา เอาหลายต่อหลายสิง่ ผ่านเลยไปด้วย แฟชัน่ และสไตล์ตา่ งๆ คือสิง่ หนึง่ ทีก่ าลเวลามักจะพาติดไม้ตดิ มือไปก่อนเพือ่ น ทัง้ ทีม่ นั อาจจะเคยเป็นทีฮ่ อื ฮา ได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลาย เคยเป็นกระแสที่ใครๆ ก็ต้านทานไม่อยู่ แต่วันหนึ่งสิ่งเดียวกันนั้นก็ไม่อาจสร้างความตื่นเต้นให้กับเราได้อีก เหมือนมนต์เสน่ห์ที่จางคลาย และท�าให้เราอดคิดและตัง้ ค�าถาม กับตัวเองไม่ได้วา่ เรายึดมัน่ กับสิง่ ทีพ่ ร้อมจะปลิดปลิวไปกับกาลเวลาอย่างแฟชัน่ และสไตล์ได้อย่างไร เราเอาอะไรมายึดมันไว้ได้ตงั้ เนิน่ นาน หรือเราเอาตัวตนของเรานัน่ แหละ ไปถ่วงมันไว้ให้อยูก่ บั เราให้นานทีส่ ดุ เพือ่ ทีเ่ ราจะโดนท่วมทับในนามของความเก๋ไก๋และมีสไตล์ เราไปไหนไม่รอดก็เพราะสิง่ ทีเ่ ราขวนขวายหามาโปะชีวติ เรา โดยทีเ่ ราไม่เคยส�ารวจ ตรวจสอบตัวเองเลยว่าเราต้องการมัน หรือมันต้องการเรา มันดูดกลืนชีวติ เรา หรือว่ามันเป็นสิง่ ทีส่ ร้างตัวตนและชีวติ เราขึน้ มาอีกครัง้ เราอยูด่ ว้ ยตัวของเราได้ หรือเราต้องการสไตล์ และแฟชัน่ ไว้คา�้ ยันชีวติ ไปตลอด วันหนึง่ เราจะขาดแฟชัน่ และสไตล์ตา่ งๆ ประดามีโดยทีเ่ รายังคงความเป็นตัวเองได้ หรือว่าหากขาดไปแล้วเราจะไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกเลย ครุ่นคิดไปเรื่อยๆ ก็มีอะไรให้มองได้หลายมุม บางคนบอกว่า เรื่องพวกนี้เป็นมุมที่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นทาสแฟชั่นคงไม่มีทางรู้ว่าโลกของแฟชั่น การตามเทรนด์ใหม่ๆ หรือการมีสไตล์ในแบบทีก่ �าลังอินกันนัน่ น่ะ มันสนุกและเร้าใจเพียงใด ทีส่ �าคัญ พวกเขายังยืนยันด้วยว่า การ ‘ได้มา’ ซึง่ สิง่ ของมากมายทีเ่ รียงรายรอให้เราไปช้อปปิง้ นัน้ ไม่ใช่ แค่การได้มา แต่มนั ยังพาเราไปไกลถึงการ ‘ได้เป็น’ อะไรบางอย่างทีถ่ า้ เราอยูเ่ ฉยๆ เราคงไม่มที างเป็น ซึง่ มันเป็นอย่างนัน้ จริงหรือไม่กส็ ดุ จะคาดเดาและตอบค�าถามแทนใครได้ แต่ที่อดสงสัยใคร่รู้ไม่ได้ก็คือ แน่ละว่าถ้าอยู่เฉยๆ และไม่วิ่งตามกระแสอะไรก็ตามที่เขาวิ่งตามกันอยู่ มันอาจท�าให้เราไม่มีทางเป็นอย่างที่อยากเป็นก็จริง แต่ถามกันตรงๆ ว่า มันไม่ได้ช่วยให้เราได้เป็นตัวเองบ้างเลยหรือ? ตกลงที่คนเราหมกมุ่นตามหาตัวตน อยากเป็นในสิ่งที่เป็นตัวเอง แต่ก็วิ่งไล่จับสไตล์ที่ใครๆ เขาว่ากันว่าดี มันเป็นตัวของตัวเอง อย่างไร? แล้วถ้าการรู้จกั พืน้ ฐานชีวติ ของตัวเองว่าประกอบด้วยอะไร รู้จกั คัดแยกสิง่ ทีม่ นั ฟุ่มเฟือยและไม่เข้าพวกกับชีวติ เรา แล้วเลือกทีจ่ ะอยู่เฉยๆ และไม่วงิ่ ตามเทรนด์ทมี่ นั วิ่งผ่านหน้าเราไป มันจะสร้างรอยด่างอะไรให้กับชีวิต? ผูเ้ ขียนยืนยันว่าการได้ทา� ในสิง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มกันไม่ใช่เรือ่ งแย่ แต่ตอ้ งแยกให้ออกว่ารสนิยมเป็นเรือ่ งหนึง่ แฟชัน่ และสไตล์กเ็ ป็นเรือ่ งหนึง่ ส่วนวิถชี วี ติ หรือไลฟ์สไตล์กเ็ ป็น อีกเรื่องหนึ่ง มันอธิบายแทนกันและกันไม่ได้หมดจดครบถ้วน แต่สิ่งที่เราอาจจะลืมไปก็คือ เราไม่ค่อยได้ถามไถ่ตัวเองให้ถ่องแท้สักเท่าไหร่ว่า เราใช้สิ่งนั้นไปเพื่ออะไร เพื่อจะ แสดงความเป็นตัวเอง หรือเพือ่ กลบเกลือ่ นความเป็นตัวเองทีเ่ ราไม่ภมู ใิ จและอวดใครไม่ได้ ก็เคยไหมล่ะทีซ่ อื้ ของอะไรสักอย่างทีด่ นิ้ รนอยากจะได้มา แล้วก็ลงเอยด้วยการวางทิง้ ไว้เป็นปีเพราะมันไม่เหมาะกับวิถชี วี ติ พูดแล้วก็นกึ ถึงตอนทีน่ านมาแล้ว ผูเ้ ขียนเคยไปสมัครสมาชิกฟิตเนสแห่งหนึง่ ก็นกึ ภาพไปว่าคงดีนะ ถ้าได้มาออกก�าลังกายทีน่ หี่ ลังเลิกงาน (และอีกสารพัดเหตุผลที่ใช้โน้มน้าวตัวเอง) แต่แล้วก็เหมือนโดนลงโทษให้ตาสว่างอย่างแรง เมื่อสมัครสมาชิกไว้หนึ่งปีเต็มๆ แต่ไม่มีแม้แต่เวลาจะไปรับบัตรสมาชิก อย่าว่าแต่ แวะไปออกก�าลังเลย หรืออย่างเพื่อนๆ บางคนของผู้เขียนบางคนนี่ก็ไปลงทุนซื้อจักรยานมาแพงลิบ แต่เอาออกมาปั่นประมาณเดือนละครั้งได้ก็บุญแล้ว เราอยูใ่ นยุคทีม่ อี ะไรเราก็แชร์และโพสต์บอกโลกว่า เราท�าอะไร ใช้อะไร รูส้ กึ อะไร ฯลฯ ขณะเดียวกันเราก็เสพไลฟ์สไตล์ทคี่ นอืน่ เขาบอกเรามาอีกที ไปๆ มาๆ เราก็เลย อยากเป็นแบบนัน้ อยากมีแบบนัน้ เพราะคิดว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ทสี่ วยหรูดดู ี แต่สงิ่ เดียวทีเ่ ราไม่เคยส�ารวจตรวจดูเลยก็คอื ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง... วิถชี วี ติ ทีเ่ ราเองเป็นคนเลือก และเป็นคนก�าหนด และทีห่ ลายๆ คนซือ้ ของเก๋ไก๋มาวางเต็มบ้านแต่แทบไม่ได้ใช้ ปัญหามันอาจจะมาจากการเลือกทีจ่ ะโอ้อวดไลฟ์สไตล์ มากกว่าใช้ชวี ติ เพราะถ้าใช้ชวี ติ ในแบบ ทีต่ วั เองพอใจ อะไรๆ มันก็เป็นของทีบ่ ง่ บอกไลฟ์สไตล์ได้ทงั้ นัน้ เพราะนีค่ อื สไตล์ของฉันทีไ่ ม่จา� เป็นต้องเป็นแบบทีใ่ ครยอมรับก็ได้ อย่าลืมว่าสายลมพร้อมจะพัดพาสิง่ ทีเ่ บาหวิว ให้ปลิวลับไปตลอดเวลา แต่สายลมท�าอะไรไม่ได้กับสิ่งที่หนักแน่น... มั่นคง

ISSUE 297 31 MAR - 6 APR 2014

IS WORTH A TRY

ปีที่ 6 ฉบับที่ 297 วันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2557

a day BULLETIN รับสมัครกราฟิกดีไซเนอร์ 1 ต�าแหน่ง

คุณสมบัติ • เริ่มงานได้ทันที • ถนัดงานพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) • มีประสบการณ์ด้านการท�า นิตยสารจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ ส่งตัวอย่างผลงานและ Resume มาได้ที่ adaybulletinmagazine@ gmail.com • ด่วน!

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

12

36

26 อ่าน บท บ.ก. ใน a day BULLETIN ฉบับ ล่าสุดซ�้าเป็นรอบที่สอง ที่พูดถึงกรณีการหายไป ของเครื่องบิน MH370 เพราะถูกใจกับประโยค บางประโยคที่ท�าให้คิด ต่อไปถึงเพลงบางเพลง ขออนุ ญ าตคั ด ลอกมา

06

06 GOODNEWS

World Wide Web 26 THE SPACE

ติ ด ต า ม ข ่ า ว ส า ร ดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

12 INTERVIEW

พูดคุยกับ ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริ ห าร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ถึงวิธกี าร ท�า งานและผลงานใหม่ ที่เขาภาคภูมิใจ

18 A MUST

สารพั ด สิ่ ง ที่ เ ราคั ด สรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่า ไม่เตือน

เติมลุคของตัวเองให้เข้มข้น ขึ้นอีกนิด ด้วยชุดเสื้อผ้า สไตล์แมนๆ ที่จะท�าให้ สาวๆ เท่ได้แบบเต็มพิกัด

28 HEALTH AND HEART

30 ALL ABOUT BIZ

35 THE WORDS

36 THE GUEST

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท�าให้คุณแข็งแรงทั้งกาย และใจ

18 กล่าวถึง “...ในบางกรณี ไม่ใช่ความจริงหรอกที่เรารับไม่ได้ แต่เป็นความไม่จริงหรือความคลุมเครือต่างหากทีเ่ รารับ ไม่ไหว ค�าตอบไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทา� ร้ายเรา แต่ค�าถามที่ไร้ ค�าตอบก็เช่นกัน...” ผมอ่านแล้วมานั่งคิดทบทวนดีๆ แล้วตั้งค�าถามกับ ตัวเองว่าอย่างไหนมันจะโหดร้ายกับความรูส้ กึ มากกว่ากัน ระหว่างการรู้คา� ตอบว่าเครื่องบินล�านั้นไม่มีคนรอดชีวิต แล้ว กับการต้องเฝ้ารอค�าตอบที่ไม่มีใครตอบได้ว่าคน

เรียนรูว้ ธิ สี ร้างความเชือ่ มัน่ ให้ทีมงานจาก ดอกเตอร์ ดนันท์ สุภทั รพันธุ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จาก CAT Telecom

ทุกถ้อยค�ามีความหมาย และคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ ในหน้านี้

บนเครือ่ งอยูท่ ไี่ หน เป็นอย่างไร ยังมีชวี ติ อยูห่ รือเปล่า มัน ท�าให้ผมนึกถึง เพลง ‘ค�าถามซึง่ ไร้คนตอบ’ ของ Getsunova “...เพราะอะไร ค�าถามยังค้างในใจ อยากขอสักครัง้ ได้ไหม กลับมาตอบค�าถามที่มีแต่เธอที่รู้...” โดยส่วนตัว ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งรอคอยค�าตอบทีไ่ ม่มใี คร มาเฉลย เป็นความทรมานที่แสนสาหัสในชีวิตแบบหนึ่ง ขอบคุณบทบรรณาธิการดีๆ ที่ท�าให้ได้คิดและรู้สึก ในวันที่ฝนฟ้าเทลงมาในฤดูร้อน -Yanyong Pornsuttipaijit

22 SHOPPING

เยีย่ มชม Adler Subhashok Gallery หอศิลป์ใจกลาง กรุงเทพฯ ทีพ่ ร้อมผลักดัน ผลงานของศิ ล ปิ น ไทย สู่ระดับสากล

รู ้ จั ก กั บ วงดนตรี ฝ ี มื อ เกินตัวอย่าง Part Time Musicians ผ่านผลงาน เพลงโดนๆ ที่ใครต่างก็ ยกนิ้วให้

ส่ งความคิดเห็น ค�าติ- ชม หรือ ข้ อ เสนอแนะที่มีต่ อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริ ญ มิ ต ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 63 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine @gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ไอรดา รืน่ ภิรมย์ใจ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, อังศุนิตยุ์ จรุงชัยฤทธิกุล 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : http://money.cnn.com

10 อันดับบริษัทที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในโลก ประจ�าปี 2014

Apple

Amazon.com

Google

Berkshire Hathaway

คุณคิดอย่างไรกับการตรวจพบว่าคนขับ รถเมล์บางคนใน กทม. ไม่มใี บขับขีส่ าธารณะ

Starbucks

Coca-Cola

THE POLL

Walt Disney

ที่มา : กรุงเทพโพล

เหตุผลทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติยงั ตัดสินใจมาท่องเทีย่ วประเทศไทย แม้จะมีการชุมนุมประท้วง

อันดับ 2

สถานที่ที่ตั้งใจ จะไปไม่มีการชุมนุม ประท้วง

32.3%

อันดับ 3

ซื้อตั๋วเครื่องบิน / แพ็กเกจที่พักไว้แล้ว

15.4%

อันดับ 1

อันดับ 4

ประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้องมาให้ ได้

การชุมนุม ไม่อันตรายร้ายแรง

14.9%

33.8%

WWW

25 YEARS

FedEx

General Electric (GE)

มีรายงานว่า 5 ประเทศ ทีใ่ ช้นา�้ เปลืองทีส่ ดุ ในโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กรีซ มาเลเซีย อิตาลี และไทย เฉลี่ ย แต่ ล ะคนใช้ น�้ า สูงถึง 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึง่ เป็นจ�านวน ที่ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ โลก คือไม่เกิน 1,250 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ คน ต่อปี ที่มา : www.krobkruakao.com

1,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ คือรายได้ เ ฉ ลี่ ย ต ่ อ เ ดื อ น ต่ อ คนของผู ้ ข าย ของผ่ า น ebay ในปัจจุบัน

1.15 กิ โ ลกรั ม คื อ น�้าหนักเฉลี่ยของขยะ ที่ ค นไทยแต่ ล ะคน สร้ า งขึ้ น ในทุ ก ๆ วั น สูงขึน้ จากปี พ.ศ. 2551 ซึ่ ง มี ส ถิ ติ อ ยู ่ ที่ 1.03 กิโลกรัมต่อวัน ทีม่ า : www.prachachat. net

ที่มา : www.dailyinfographic.com

25 ปี คืออายุของ World Wide Web นวัตกรรม เชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ เ ซิ ร ์ ฟ เวอร์ เ ข้ า กั บ เว็บบราวเซอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น ผลงานของ ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้บริการนี้ มากกว่า 1,700 ล้านคน ที่มา : www.voathai.com

Southwest Airlines

78,

,

78 ล้านคัน คือจ�านวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ถนนของประเทศจีนในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีรถยนต์ มากเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา โดยมีการคาดการณ์ว่า ทุกวันนี้ทั่วโลกมีรถยนต์ ทุกประเภทวิ่งอยู่บนท้องถนนราว 1,000 ล้านคัน ที่มา : www.thaipublica.org

“รูส้ กึ เหมือนเอาชีวติ ไปแขวนบนเส้ น ด้ า ย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควร มีความเข้มงวดกว่านี”้ ภณ วัฒน์วัฒน 29 ปี, สถาปนิก “น่าจะกวดขันให้ดี กว่านี ้ เพราะคนขับรถเมล์ ต ้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ชี วิ ต ผู้โดยสารอีกหลายคน” ณัฐพันธุ์ สุคนธพันธุ์ 24 ปี, สถาปนิก “ไม่เคยรูม้ าก่อนเลย อยากให้มมี าตรการควบคุม เรือ่ งนี ้ เพราะคนส่วนมาก ก็ต้องพึ่งบริการรถเมล์” กมลลักษณ์ ศรีสุนทร 20 ปี, นักศึกษา “ใบขั บ ขี่ ไ ม่ ไ ด้ วั ด ความฉลาดด้านอารมณ์ ซึ่งจ�าเป็นมากพอๆ กับ ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายจราจร” ปัญญาภรณ์ ศรีปทุมวราภรณ์ 25 ปี, ก๊อบปี้ไรเตอร์ “ไม่มั่นใจในความปลอดภัย และหวังว่าจะ ไม่เกิดเหตุรา้ ยไม่วา่ กับใคร ก็ตาม” ณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจิก 22 ปี, นักศึกษา “จะมีหรือไม่มใี บขับขี ่ ก็ไม่ต่างกัน น่าจะมีการปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งมารยาท และความรับผิดชอบบน ท้องถนนด้วย” ชญานิษฐ์ สารจินดาพงษ์ 23 ปี, เจ้าหน้าที่รัฐ


6

ภาพของผูช้ ายทีก่ า� ลังนอนเอกเขนกดูทวี ที นี่ ครรีโอเดจานีโรภาพนี้ มองเผินๆ อาจเหมือนไม่มอี ะไรพิเศษ แต่ความพิเศษของภาพนี้ อยูต่ รงทีวที เี่ ขานอนดูอยู่ ซึง่ เป็นฝีมอื การประดิษฐ์ของเขาเอง ทีน่ า� สิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วกลับมาซ่อมแซมจนสามารถใช้การได้ใหม่อกี ครัง้ โดยใช้พลังงานจากแผงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ - Reuters / Jorge Silva

PEOPLE

คนงานชาวจีนในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ก�าลังเดินตรวจสอบบ้านกลับหัวที่ย่านเมืองเก่าเฟิงจิ่งก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าชม บ้านกลับหัวหลังนี้จะมีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแบบกลับหัวทั้งหมด และสร้างในจุดท่องเที่ยว อันโด่งดังที่ชื่อว่า China Folk Painting Village คาดว่าจะเปิดให้เข้าชมได้ราวๆ เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ - Reuters / Carlos Barria

CULTURE

BUSINESS

คุณยายมะกัน พิพิธภัณฑ์เมืองผู้ดี ฟื้นฟูแกลเลอรียุคมืด วัย 80 อัพ IG ไม่หวั่นป่วยมะเร็ง คุณยายมะกันสุดซิง่ คนนีม้ ชี อื่ ว่า เบตตี้ ซิมป์สนั ปัจจุบนั อายุ 80 ปี เป็น ชาวเมืองเซาเทิร์นอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปราวสองเดือนก่อน คุณยายเบตตีไ้ ด้รบั ข่าวร้ายจากแพทย์ ว่าเธอก�าลังป่วยเป็นมะเร็ง ทางด้าน แซ็ก เบลเดน ผูเ้ ป็นหลานชาย เห็นคุณยาย ก�าลังกังวลกับโรคร้าย จึง ชวนเธอ หาอะไรสนุ ก ๆ ท� า ด้ ว ยการสมั ค ร อินสตาแกรม และสอนคุณยายเล่น ปรากฏว่าคุณยายชอบมาก สังเกต ได้จากรูปและคลิปต่างๆ ที่เธอโพสต์ ไม่วา่ จะเป็นรูปเซลฟี รูปแลบลิน้ ล้อเลียน ไมลีย์ ไซรัส คลิปเต้นเพลง Happy ของ ฟาร์เรล วิลเลียมส์ เป็นต้น ท�าให้ตอนนี้ @grandmabetty33 แอ็กเคานต์ของ คุณยาย มีผตู้ ดิ ตามมากถึง 425,000 คน ทางด้านคุณยายเบตตี้ให้สัมภาษณ์ กับส�านักข่าว ABC ว่า “หลานรักฉัน เขา จึง สมัค รอิน สตาแกรมให้ ฉั น เขาไม่ อ ยาก เ สี ย ฉั น ไ ป เขาจึงดีกบั ฉัน เสมอ”

หลังจากที่เรื่องราวของยุคมืดได้ห่างหายไปจาก ห้องจัดแสดงที่ 41 ณ บริทชิ มิวเซียม เมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมานี้ ทางพิพธิ ภัณฑ์ได้นา� สมบัตแิ ละสิง่ ของจากยุคเก่ากลับมา แสดงอีกครั้งพร้อมกับบรรยากาศที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ ด้วยเงินสนับสนุนจาก เซอร์ พอล และ เลดี้ จิล รัดด็อก โดยจะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ ยุโรป ซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทีน่ า� ไปสูก่ ารล่มสลายของอาณาจักรโรมัน และการรวมตัว ของชาวคริ ส เตี ย นกั บ ชาวอิ ส ลาม ทางนิ ท รรศการ จะมีการจัดแสดงสมบัติหลายชิ้นที่ไม่เคยถูกน�าไปจัดแสดงที่ไหนมาก่อน เช่น โมเสกจากปลายยุคโรมัน หน้ากากของซัตตันฮู เข็มกลัดโอปอลของชาวไวกิง ฯลฯ รวมถึงสมบัตอิ กี หลายชิน้ จากนครคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งผู้ดูแลงานจัดแสดงได้กล่าวว่า ทางพิพิธภัณฑ์หวังว่าพื้นที่นี้จะช่วยตอกย�า้ ความคิดที่ว่าวัฒนธรรมจาก ต่างกาลเวลาสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนในทุกยุคสมัยได้เสมอ

TRAVEL

กรุงโซลเปิดตัวแลนด์มาร์กแห่งใหม่

ห้างสรรพสินค้าสไตล์อวกาศ

สมกับเป็นเมืองที่มุ่งสร้างความเจริญอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้เปิดตัวห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นั่นคือทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า หรือ DDP ที่มีการออกแบบ ทางสถาปั ต ยกรรมสุ ด ล�้ า ยุ ค โดยสถาปนิ ก มื อ ทองอย่ า ง ซาฮา ฮาดิด คนเดียวกับที่ออกแบบสนามกีฬาที่จะใช้จัดโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว และส�าหรับ DDP ได้ใช้ทุนสร้างถึง 451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในพื้นที่ 85,000 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี ทั้งภายใน และภายนอกถูกออกแบบให้มลี กั ษณะเหมือนยานอวกาศ พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ นอกจาก จะเป็นแหล่งช้อปปิง้ แล้ว DDP ยังจะเป็นสถานทีจ่ ดั คอนเสิรต์ นิทรรศการ การประชุมใหญ่ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นพื้นที่เก็บรวบรวมงานศิลปะระดับชาติจา� นวนมากอีกด้วย

เศรษฐีฝรั่งเศส

เผยแผนธุรกิจ ให้เช่ารถยนต์ ไฟฟ้าในลอนดอน เป็นอีกข่าวทีส่ ร้างความฮือฮาไม่นอ้ ย เมือ่ แวงซองต์ โบลโลเร เศรษฐีพันล้านจากฝรั่งเศส เผยว่าตนเอง ก�าลังเริ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี ค.ศ. 2016 จะมี ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ของเขาโลดแล่ น อยู ่ บ นถนน ทัว่ ลอนดอนอย่างน้อย 3,000 คัน ซึง่ เหตุทเี่ ขามองว่า ธุ ร กิ จ น่ า จะไปได้ ส วยก็ เ พราะเมื่ อ ปี ค.ศ. 2010 บอริส จอห์ น สัน นายกเทศมนตรีข องลอนดอน ได้จดั โครงการจักรยานให้เช่าและประสบความส�าเร็จ เป็นอย่างมาก ทางด้านโบลโลเรกล่าวถึงงานที่เขา หวังว่าจะช่วยผ่อนคลายมลพิษให้แก่ลอนดอนว่า “มลพิษก�าลังจะกลายเป็นฝันร้าย เพราะคนทีอ่ ยูอ่ าศัย ไม่สามารถย้ายไปไหนได้ เครือ่ งบินก็ไม่สามารถทะยาน ขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า และเราจ�าเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปญ ั หา”

SOCIETY สองพี่น้องแคนาดา ผุดโปรเจ็กต์ส่งหนังสือสู่ชุมชนห่างไกล

สองพีน่ อ้ งนีม้ ชี อื่ ว่า จูเลีย วัย 16 ปี และ เอมมา โมกัส วัย 14 ปี ชาวเมืองออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ทัง้ สองได้รว่ มมือกันก่อตัง้ องค์กรไม่แสวงหาก�าไร ‘Book with no Bounds’ ท�าหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางในการรวบรวมหนังสือเพือ่ จัดส่งไปยังชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือ ของออนแทรีโอที่มีชนเผ่าอะบอริจินอาศัยอยู่ ทั้งสองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในพื้นที่ชนบทให้ดียิ่งขึ้นจากการอ่านหนังสือ ทางด้านจูเลียกล่าวว่า “หนังสือคือหนทางอันยิง่ ใหญ่ในการเปิดโลกของคุณ เป็นเหมือนประตูสโู่ ลกใบใหม่ สิง่ หนึง่ ทีก่ ระตุน้ ให้เราท�าโครงการนีค้ อื เราเคยพบข้อมูลว่าเด็กจ�านวนมากมีกา� ลังทรัพย์พอทีจ่ ะเป็นเจ้าของหนังสือเพียงแค่ 1 เล่มในชีวติ ” ล่าสุด Book with no Bounds ส่งหนังสือไปยังชุมชนห่างไกลแล้วกว่า 35,000 เล่ม ติดตามผลงานของทั้งสองสาว คลิก www.bookswithnobounds.com


หลังจากทีแ่ บงค์ซี ศิลปินชือ่ ดัง ได้สร้างสรรค์ผลงานกราฟิตใี้ นชือ่ ‘There Is Always Hope’ ซึง่ เป็นรูปเด็กผูห้ ญิงก�าลังปล่อยลูกโป่ง สีแดง จนกลายเป็นภาพที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก จึงเกิดปรากฏการณ์ปล่อยลูกโป่งสีแดงขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก รวมถึงค่ายผูอ้ พยพชาวซีเรีย เพือ่ กระตุน้ ให้ผคู้ นเห็นความส�าคัญของผลของความขัดแย้งในซีเรียทีด่ า� เนินมากว่า 3 ปีแล้ว - Reuters / Suzanne Plunkett

ปิดท้ายทีภ่ าพจากสวนสัตว์ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็นภาพของแม่หมีทชี่ อื่ จิโอวานา ก�าลังมองลูกๆ ฝาแฝดทีเ่ ล่นซนกัน อย่างไม่สนใจใคร ลูกของจิโอวานามีอายุได้ประมาณ 14 สัปดาห์ และยังไม่มชี อื่ ทางเจ้าหน้าทีส่ วนสัตว์เพิง่ เปิดให้ประชาชนทัว่ ไป ได้ชมความน่ารักของครอบครัวหมีอย่างเป็นทางการเมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมานีเ่ อง - Reuters / Michael Dalder

SPORT

‘เมสซี’ ท�าแฮตทริกพาทีมขึ้นต�าแหน่งรองจ่าฝูง!

ทีมเจ้าบุญทุม่ บาร์เซโลนาสร้างความฮือฮาอีกครัง้ ในแมตช์หยุดโลกเอล กลาซิโก ในฟุตบอลลาลีกาลีกของสเปน กับทีมเจ้าบ้าน เรอัล มาดริด โดยเปิดเกมไปเพียงแค่ 4 นาที บาร์เซโลนาทีมเยือนก็ทา� ประตูขึ้นน�าไปก่อนจากการยิงของ อันเดรส อิเนียสตา และทีมเจ้าบ้านก็สามารถโต้กลับได้ในนาทีที่ 20 แต่ ลิโอเนล เมสซี ก็สามารถทะลวงขึน้ ไปท�าประตูนา� อีกครัง้ ก่อนหมดครึง่ แรก ถึงแม้ทีมเจ้าถิ่นจะสามารถท�าประตูคืนได้ถึง 3 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถหยุดฟอร์มอันร้อนแรงของเมสซีได้ เมื่อถึงนาทีที่ 83 เขาก็ได้ยิงลูกจุดโทษปิดเกม พาทีมขึ้นน�าเป็น 4-3 ประตู ขึ้นต�าแหน่งรองจ่าฝูงของลีกนี้

พลังของโซเชียลมีเดีย

ในยุคทีโ่ ซเชียล มีเดียมีพลังมากกว่า ที่หลายคนคาดคิด องค์กรเพือ่ การกุศล ต่างๆ จึงใช้โซเชียล มีเดียซึ่งเป็นสื่อที่มีราคาถูกที่สุด และทรงประสิทธิภาพ มากทีส่ ดุ มาเป็นพลังขับเคลือ่ นความคิดดีๆ ให้ผค้ ู นในสังคม คล้อยตาม โดยเฉพาะสื่อวิดีโอคลิปที่ดูง่าย แชร์ง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก สุดท้ายเมือ่ มีมากเข้า การประกาศผลรางวัล DoGooder Video Awards จึงถือก�าเนิดขึ้น • การประกาศผลรางวัล DoGooder Video Awards จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 8 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโซเชียลเน็ตเวิรก์ ชื่อดังอย่าง YouTube และ See3 เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ เพื่อการกุศล เพื่อเฟ้นหาวิดีโอคลิปสร้างแรงบันดาลใจ ให้ ค นทั่ ว ไปอยากลุ ก ขึ้ น มาท� า สิ่ ง ดี ๆ และสมทบทุ น เป็นเงินสดและโอกาสในการเผยแพร่คลิปไปในวงกว้าง มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท

ECONOMICS

กรีซบรรลุการเจรจา หาทางออกวิกฤตเศรษฐกิจ ป ร ะ เ ท ศ ก รี ซ ประสบความส�าเร็จ ในการหาทางออก ส� า ห รั บ วิ ก ฤ ต เศรษฐกิจที่เผชิญมา หลายปีในการประชุมกับกลุม่ ทรอยก้า ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการกิจการยุโรป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดย อันโตนิส ซามาราส นายกรัฐมนตรีของประเทศกรีซ ได้กล่าวว่า การประชุมในครัง้ นี้ กลุม่ ทรอยก้าได้ให้คา� แนะน�าต่างๆ อย่างเช่น การลดงบประมาณรายจ่ายของพนักงาน ราชการ เพือ่ ช่วยฟืน้ ฟูระบบเศรษฐกิจให้ประเทศกรีซ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงิน และระวังไม่ให้เกิดมาตรการใดๆ ทีจ่ ะท�าให้ประชาชน ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้ รวมถึงการเตรียม งบประมาณ 500 ล้านยูโร (ประมาณ 22,328 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศ

• ประเภทแรกคือ The ImpactX Award ซึง่ ปีนคี้ ลิปทีส่ ร้าง แรงกระเพือ่ มให้กบั สังคมได้มากทีส่ ดุ คือ คลิปของมูลนิธิ Alex’s Lemonade Stand ทีบ่ อกเล่าชีวติ ของเด็กสาวผูป้ ว่ ย โรคมะเร็ง แต่เธอก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ตอ่ โรคร้าย แวะไปชม และให้กา� ลังใจเธอได้ที่ http://youtu.be/szpN6nn2sMo • ส่วนอีกรางวัลที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ รางวัล Best Non-Proffiifit Video Award ที่ปีนี้ตกเป็นของ Partners for Mental Health ซึ่งกระตุ้นเตือนผู้ปกครองให้ตระหนักถึง ปัญหาการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น ลองชมคลิปเจ๋งๆ ของ แคมเปญนี้ได้ที่ http://youtu.be/FJYHfBtxBxk • ปิดท้ายทีอ่ กี 2 รางวัลทีเ่ หลือ คือ Funny for Good Award ที่ ใ ช้ เ พลงข� า ๆ เพื่ อ ให้ วั ย รุ ่ น ชายลุ ก ขึ้ น มาตรวจเช็ ก มะเร็งอัณฑะด้วยตัวเอง เข้าไปดูได้ที่ http://youtu.be/ k3Cd2lvQlN4 และรางวัล Most Inspiring Youth Media Award ของ Wild Angle Youth Media ที่กระตุ้นให้วัยรุ่น อเมริกันเปิดใจให้กับเพื่อนๆ ที่มาจากประเทศอื่นๆ บ้าง ลองเข้าไปดูที่ http://youtu.be/2fpM2K5sQvo

“ ค� า ถ า ม คื อ ไม่ เ บื่ อ บ้ า งเหรอ ที่ เ ล่ น เกมซ�้ า ซาก ขาดความชอบธรรมทางการเมือง และไม่ มี ห นทาง ไปสู่ชัยชนะได้เลย ทั้ ง ค น เ ล ่ น แ ล ะ คนก�ากับ” ดอกเตอร์ ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23 มีนาคม 2557

GREEN PLEASE ปารีสใช้ลดการใช้รถส่วนตัว เพื่อแก้ปัญหามลภาวะในอากาศ หลังจากทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ต้องประสบกับปัญหา มลพิษในอากาศหนาแน่นตลอดเดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก มีสภาพอากาศทีร่ อ้ นชืน้ และไม่มลี มมาช่วยพัดระบายอากาศ ท�าให้ฝนุ่ ควันเกิดการสะสมหนาแน่นจนท�าให้ฝนุ่ ละอองขนาด PM10 มีปริมาณถึง 180 ไมโครกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร จากมาตรฐาน 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขององค์การ อนามัยโลก ทางรัฐบาลจึงออกมาตรการลดการใช้รถยนต์สว่ นตัว ด้วยการก�าหนดให้รถวิ่งสลับกันวันเว้นวันระหว่างรถทะเบียนเลขคู่กับเลขคี่ และส่งเสริมให้ประชาชน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวก็ได้ผลอย่างดี และทางรัฐบาลได้กล่าวว่า สิง่ ทีป่ ารีสต้องการจริงๆ คือมาตรการระยะยาวในการสนับสนุนพลังงานทดแทน เพือ่ ให้ประชาชนหันมา ใช้พลังงานสะอาดกันมากยิ่งขึ้น

31 มีนาคม 2432 - หอไอเฟลในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส เปิดอย่างเป็นทางการ ออกแบบ และควบคุมการสร้างโดย อเล็กซานเดอร์ กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชาวฝรัง่ เศส มีความสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน้ 1 เมษายน 2457 - วันเกิด ‘ล้อต๊อก’ ศิลปิน ตลกอาวุโส โด่งดังจากการแสดงละครและ ภาพยนตร์กว่า 100 เรือ่ ง และได้รบั การยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปการแสดง (นักแสดง-ตลก) ในปี พ.ศ. 2538 2 เมษายน 2550 - เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ตามมาตราริกเตอร์ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ ใกล้หมู่เกาะโซโลมอน ท�าให้เกิดคลื่นสึนามิ และคร่าชีวติ ประชาชนในหมูเ่ กาะไม่นอ้ ยกว่า 52 ราย และประชาชนทีไ่ ร้ทอี่ ยูอ่ กี หลายพันคน 3 เมษายน 2516 - โทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งแรก ถูกผลิตขึน้ โดย มาร์ตนิ คูเปอร์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ของบริษทั โมโตโรลา ซึง่ ได้โทร.ไปหา โจเอล เอ็งเจล หัวหน้าทีมวิจยั ของบริษทั AT&T และ เบลล์ แล็ปส์ ก่อนทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ Motorola DynaTAC 8000X จะออกวางจ�าหน่ายในปี 2526 4 เมษายน 2492 - วันก่อตัง้ องค์การสนธิสญ ั ญา แอตแลนติกเหนือ หรือ ‘นาโต’ โดยมี 12 ประเทศ ร่วมกันลงนามในสนธิสญ ั ญาแอตแลนติกเหนือ เพือ่ จัดตัง้ ระบบพันธมิตรทางทหารเพือ่ ถ่วงดุล อ�านาจกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ (สหภาพโซเวียต) และให้ความช่วยเหลือกับประเทศสมาชิก เวลาถูกคุกคามจากภายนอก ปัจจุบนั มีสมาชิก ทัง้ หมด 26 ประเทศ 5 เมษายน 2489 - วันก่อตัง้ พรรคประชาธิปตั ย์ ซึง่ เป็นพรรคการเมืองจดทะเบียนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย โดยครัง้ แรกมี นายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช เป็นรองหัวหน้าพรรค และ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเลขาธิการพรรค 6 เมษายน 2439 - เกิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ยุคใหม่เป็นครัง้ แรกทีก่ รุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยมีนักกีฬาฝรั่งเศสชื่อ บารอน ปิแอร์ เดอ คูเบอร์แตง เป็นคนริเริม่ และชวนหลายประเทศ จัดการแข่งขัน โดยตัง้ กฎให้จดั 4 ปีตอ่ 1 ครัง้ และผลัดเปลีย่ นกันเป็นเจ้าภาพ

นักวิจัยพบ ช่วงอายุ 40-42 ปี คนเราจะมีความสุขน้อยที่สุด

Did You Know?

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องวิกฤตวัยกลางคน ที่เชื่อว่าพอถึงวัยที่อายุ 40 ขึ้นไป ชีวิตจะเริ่มกลายเป็นเรื่องยากขึ้น ซึ่งเร็วๆ นี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ได้ออกมาเปิดเผยผลวิจัยที่สอดคล้องกับความเชื่อดังกล่าวว่า โดยทั่วไปความสุขของคนเรา จะมีลักษณะคล้ายๆ กับตัว U คือค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนมาถึงอายุ 40-42 ปีที่จะลดลงต�่าที่สุด ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนหมดอายุขัย โดยผลวิจัยนี้ทา� การส�ารวจจากผู้คนนับพันคนใน 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อังกฤษ และเยอรมนี


12


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร เวลา 50 ปี ส�าหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบ play safe อาจเป็นเวลาทีม่ ากเกินไป เพราะไม่รวู้ า่ จะคิดท�าอะไร ได้ อี ก ชี วิ ต ในแต่ ล ะวั น ดู จ ะเป็ น ชี วิ ต ที่ เ หมื อ นเดิ ม และไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่เวลา 50 ปี ของคนที่ใช้ชีวิตแบบ innovative สนุกกับการคิดและท�าสิง่ ใหม่ๆ โดยตลอด ความรูส้ กึ ย่อมเป็นอีกแบบ ซึง่ คนแบบนีเ้ องทีเ่ ป็นคนในแบบ ‘ยามาฮ่า’ องค์กรที่คนไทยคุ้นเคยและผูกพันมากว่า 50 ปี ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีเ่ ราจะได้พดู คุยกับคนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง ปรากฏการณ์ อั น โด่ ง ดั ง มากมายหลายครั้ ง ของ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า อาทิเช่น - เมื่อ 13 ปีที่แล้ว ยามาฮ่าลุกขึ้นมาท�าตลาด รถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกเป็นครั้งแรกในชื่อ ยามาฮ่า นูโว ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าสินค้ารุ่นนั้น จะแจ้ ง เกิ ด ได้ เพราะตลาดในตอนนั้ น เป็ น ของ รถจักรยานยนต์แบบมีเกียร์ทั้งหมด แต่การณ์กลับ เป็นว่า จากวันนั้นยามาฮ่าสามารถครองส่วนแบ่ง การตลาดได้ถึง 50% จากวันที่ไม่มีส่วนแบ่งการตลาดเลย - จักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ สามารถจุดกระแส จักรยานยนต์แนวโมเดิรน์ คลาสสิกขึน้ มาได้ และสร้าง กลุม่ คนรักการแต่งรถฟีโน่ขนึ้ มาทัว่ ประเทศ ทีส่ า� คัญ เป็นกลุม่ ทีแ่ ข็งแกร่งและมีสมาชิกจ�านวนมากจนสามารถ สร้างสถิติโลก หรือในชื่อโครงการว่า FINO Makes the World Record และได้รบั การบันทึกไว้ในกินเนส เวิลด์ เร็กคอร์ด ส์ อย่างเป็น ทางการ ด้วยขบวน

รถมอเตอร์ไซค์ฟโี น่ทยี่ าวทีส่ ดุ ในโลก ณ เขือ่ นขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อปี พ.ศ. 2552 - ปีนคี้ รบรอบ 50 ปี ของกลุม่ บริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ�ากัด เราก�าลังจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ภายใต้ ก ารน� า ของ ประพั น ธ์ พลธนะวสิ ท ธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร ทีเ่ น้นย�า้ เรือ่ งการสร้าง ความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้ผบู้ ริโภคอยูเ่ สมอ และหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ จะสร้างความตืน่ เต้น เร้าใจ สมกับค�าว่า ‘Revs Your Heart เร่งชีวิตให้เร้าใจ’ ซึง่ เป็นแบรนด์สโลแกนของยามาฮ่า ก็คอื จักรยานยนต์ 3 ล้อ หรือรุน่ ทีม่ ชี อื่ ว่า Tricity ทีจ่ ะเปิดตัวในประเทศไทย เป็นที่แรก และไทยจะเป็นฐานการผลิตส่งไปทั่วโลก อีกด้วย การลงทุ น สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ว่ า ยากแล้ ว แต่ที่ยากกว่าคือการรับความเสี่ยงที่จะตามมาให้ ได้ หลายคนไม่ก ล้าเสี่ยงเพราะกลัว แต่นั่นก็แปลว่า เขาจะไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยเช่นกัน “ส�าหรับผม ถ้าทีมงานไม่มีอะไรใหม่ๆ ก็ ไม่ต้อง คุย ถ้าจะคุย ต้องมีความแตกต่างจากเดิม และถ้าคิด สิ่ ง ใหม่ ๆ ออกมาได้ แล้ ว ไม่ ป ระสบความส� า เร็ จ ผมไม่เคยว่า เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ สิ่งส�าคัญคือ คุณต้องกล้าคิด” รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่แล่นผ่านหน้าคุณไป ล้วนเกิดขึน้ มาจาก corporate philosophy แบบนี... ้ ทุกคัน


14

50 ปีของยามาฮ่าในประเทศไทย มีอะไรทีน่ า่ ตืน่ เต้น ส�าหรับคนไทยบ้าง ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ประเทศไทยเป็น ประเทศแรกทีญ ่ ปี่ นุ่ แต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย นอกประเทศ พู ด ง่ ำ ยๆ ว่ ำ ประเทศไทยเป็ น ประเทศแรกที่ยำมำฮ่ำออกสู่ตลำดโลก ดังนั้น 50 ปีที่ผ่ำนมำ ผมคิดว่ำยำมำฮ่ำก็น่ำจะมีส่วน เสริมสร้ำงอุตสำหกรรมของประเทศมำกพอสมควร ทัง้ ในเรือ่ งของกำรผลิตและเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ำยด้วย ซึ่งถ้ำมองย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่น ดอกเตอร์ ถำวร พรประภำ ผู้ก่อตัง้ ต่อมำก็เป็น คุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช คุณเกษม ณรงค์เดช ซึ่งเป็นยุคแรกๆ ที่ยำมำฮ่ำเข้ำมำ ก็ถือว่ำเป็นผู้น�ำตลำด จำกนั้น ก็เริ่มมียี่ห้อคู่แข่งเข้ำมำ ซึ่งก็เป็นปกติของตลำด และประเทศไทยที่มีภำวะเศรษฐกิจดีขึ้น และ มั น ก็ มี ก ำรเติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ ต ลำด รถจักรยำนยนต์ของเรำแข็งแกร่งมำกจนสำมำรถ ติด Top 5 ของโลกได้ ดังนั้น ประเทศไทยก็ถือว่ำ เป็นตลำดส�ำคัญของยำมำฮ่ำ และญี่ปุ่นก็ให้ ควำมส�ำคัญกับบริษัทไทยยำมำฮ่ำอย่ำงต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ำเรำมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด อย่ำงต่อเนือ่ งเช่นกัน ตอนนีค้ รบ 50 ปีแล้ว ก็ถอื ว่ำ เป็นเวลำทีย่ ำวนำนพอสมควร ดังนัน้ ถ้ำพูดในเชิง แบรนดิง้ ยำมำฮ่ำก็ถอื ว่ำมีควำมผูกพันกับคนไทย อย่ ำ งมำก ทีนี้ถ ้ ำ ถำมถึง ควำมเปลี่ย นแปลงที่ น่ำสนใจนับจำกนี้ ผมมองว่ำ เรำก็ได้พยำยำม สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ บอกได้เลยว่ำ บริษัทเรำเชื่อในกำรท�ำสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่ ำจะเป็น นวัตกรรม หรือแนวควำมคิด เรื่องของกำรสร้ำง แบรนด์ พอมำปีนี้ครบ 50 ปี ผมว่ำมันเป็นจังหวะ ที่ดีมำก ทำงยำมำฮ่ำเองก็ได้มีกำรประชุมทั่วโลก ในระดับ Top Management ซึ่งเรำก็มำคิดกันว่ำ ถึงเวลำแล้วทีย่ ำมำฮ่ำจะต้องเปลีย่ นแปลงบำงอย่ำง โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เรื่ อ งแบรนดิ้ ง เรำก็ เ ลย ได้สโลแกนออกมำว่ำ ‘Revs Your Heart’ ซึ่งค�ำนี้ มีควำมหมำยลึกซึ้งนะครับ Revs นี่คือกำรเร่ง สโลแกนนีใ้ นภำษำไทยจะแปลว่ำ ‘เร่งชีวติ ให้เร้ำใจ’ ดังนัน้ ภำพลักษณ์ของยำมำฮ่ำจะเป็นในลักษณะ ของแบรนด์ที่มีพลังในกำรขับเคลื่อน เพื่อให้คน สนุก สนำนกับ รถจัก รยำนยนต์ ซึ่ง จริง ๆ แล้ ว คอนเซ็ปต์ของยำมำฮ่ำในเมืองไทยก็เน้นในเรือ่ งนี้ อยูเ่ สมอ เรำจะพูดเสมอว่ำกำรขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ ไม่ใช่แค่พำหนะที่จะเดินทำงจำกจุดหนึ่งไปอีก จุดหนึ่งเท่ำนั้น แต่มันคือไลฟ์สไตล์ มันคือสิ่งที่ มำกกว่ำกำรเดินทำงปกติ กำรที่คุณขึ้นไปขับขี่ รถยำมำฮ่ำคันไหนก็ตำม มันจะต้องให้ควำมรู้สกึ สนุก และเป็นเพื่อนในกำรเดินทำงของคุณด้วย ดังนัน้ กำรขับขีธ่ รรมดำมันก็โอเคอยูแ่ ล้ว แต่กำรมี สิง่ ทีท่ ำ� ให้หวั ใจคุณพองโตไปด้วย มันคือคอนเซ็ปต์ โดยรวมในกำรเป็นเจ้ำของรถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ สักคันหนึง่ และส�ำหรับตัวผมซึง่ ท�ำงำนทีย่ ำมำฮ่ำ มำ 18 ปี ย้อนหลังไปมันก็จะมีรถรุน่ ดังๆ ออกมำ มำกมำย มี ห ลำยรุ ่ น ที่ ส ร้ ำ งปรำกฏกำรณ์ ไ ป ทั่วประเทศ เช่น ปี 2001 ก็ประมำณ 13 ปีก่อน ยำมำฮ่ำเรำเป็นผูบ้ กุ เบิกเรือ่ งของรถจักรยำนยนต์ เกี ย ร์ อ อโตเมติ ก เพรำะที่ ผ ่ ำ นมำจะมี แ ต่ รถจักรยำนยนต์ที่มีเกียร์ตลอดทุกรุ่น ณ วันนั้น เรำใช้แบรนด์สโลแกนว่ำ ‘Switch: Make Your Life Different’ คือ เปลี่ย นชีวิต ให้ ติด เทรนด์ ซึ่ง รถ เกียร์ออโตเมติกในตอนนั้นที่ดังๆ ก็มีรุ่นยำมำฮ่ำ นูโว แล้วก็มีรุ่นมีโอ แล้วที่บูมมำกๆ เลยก็คือฟีโน่ ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ไม่มีใครคำดคิดว่ำจะบูม ขนำดนั้ น ซึ่ ง ก็ ม ำจำกคอนเซ็ ป ต์ ใ นกำรสร้ ำ ง ควำมแตกต่ำงให้กำรขับขีเ่ ป็นเรือ่ งของควำมตืน่ เต้น เร้ำใจ ที่ไม่ใช่แค่กำรขับขี่จำกที่หนึ่งไปอีกทีห่ นึง่ มันเป็นชีวติ เป็นเพือ่ นคูใ่ จ อย่ำงฟีโน่นตี่ อนออกมำ ใหม่ๆ คนก็ยังไม่ค่อยเข้ำใจ แล้วมันเป็นรุ่นที่ เรำเรียกว่ำโมเดิร์นคลำสสิก เพรำะ ณ วันนั้น พวกเรำคิดกันว่ำเรำน่ำจะมีรถทีเ่ ป็นแฟชัน่ มำกขึน้


15

“สิ่งหนึ่งที่เป็น ปรัชญาการท�างานในองค์กร ของเราเลยก็คือ challenging spirit จิตวิญญาณ ในการท้าทาย สิ่งใหม่ๆ ผมยกตัวอย่าง ในการท�างาน ทุกวันนี้แล้วกัน ทีมงานผมจะรู้เลย ว่าถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เพียงพอก็อย่าเพิง่ มาคุย ถ้าจะคุย ต้องแน่ใจว่านั่น เป็นสิง่ ใหม่ทยี่ งั ไม่มี ใครเคยท�ามาก่อน”

กว่ำนี้ เรำก็เลยไปศึกษำรถรุน่ หนึง่ ทีญ ่ ปี่ นุ่ มีคล้ำยๆ กัน จำกนั้นก็พัฒนำมำเป็นฟีโน่ ซึ่งตอนแรก ประเทศไทยเป็ น ประเทศเดีย วที่ข ำยฟี โ น่ ด ้ ว ย นะครับ เพรำะรุ่นนี้สร้ำงเพื่อขำยในประเทศไทย ที่เดียว ไม่ได้ขำยต่ำงประเทศ แล้วเรำก็คิดว่ำ ถ้ำคลำสสิกมำกไปคนไทยอำจไม่ชอบ เรำก็เลย เติมควำมโมเดิร์นเข้ำไปด้วย แล้วจำกกำรพัฒนำ คอนเซ็ปต์กนั มำเรือ่ ยๆ เรำก็พบว่ำลูกค้ำมีรสนิยม ไม่เหมือนกันเลย ก็เลยใช้เรื่องนี้มำน�ำเสนอว่ำ ฟี โ น่ เ ป็ น รถที่ คุ ณ สำมำรถตกแต่ ง ได้ ต ำมใจ ตำมสไตล์ของคุณได้เลย ทีนี้มันก็เลยบูมมำก เป็นรถทีท่ ำ� ให้ผผู้ ลิตชิน้ ส่วน อุปกรณ์ แอ็กเซสเซอรี ต่ำงๆ รวยไปตำมๆ กัน จำกกระแสทีเ่ รำสร้ำงด้วย กำรใช้พรีเซ็นเตอร์ 5 คน แต่ละคนก็มำแต่ละสไตล์ ที่แตกต่ำงกัน คนก็เริ่มสนใจเรื่องควำมแตกต่ำง เหล่ำนี้ และเริ่มหันไปแต่งรถจนบำงทีแต่งเกิน มูลค่ำรถก็มีนะผมว่ำ (หัวเรำะ) เพื่อให้รถออกมำ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อยำกแต่งแบบไหนก็แต่ง ตอนนั้นผมว่ำฟีโน่มันดังมำกเพรำะมันไปเติม ควำมต้องกำรของคนที่ไม่อยำกเหมือนใครด้วย สมัยก่อนรถก็เหมือนๆ กันหมด ต่ำงกันมำกที่สุด ก็คอื ลำยสติก๊ เกอร์เท่ำนัน้ เอง ดังนัน้ ควำมดังของ ฟีโน่จงึ เป็นปรำกฏกำรณ์ทไี่ ม่เกิดขึน้ บ่อย แล้วเรำ ก็ได้เห็นฟีโน่แบบต่ำงๆ วิ่งกันเต็มไปหมด ซึ่งมัน ก็เหมือนเรำเป็นคนจุดกระแสขึ้นมำเท่ำนั้นเอง แล้วเรำก็จะพำผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ไปเมืองนอก ไปดูไอเดียกำรแต่งรถต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมคิด สร้ำงสรรค์ท�ำสิ่งใหม่ๆ ออกมำ จนตอนหลังฟีโน่ ดังมำก ก็มีประเทศอื่นสั่งไปขำยมำกมำยอย่ำงที่ เห็นกัน เรำภูมใิ จกับผลงำนทีเ่ รำท�ำด้วยกัน เพรำะ จนถึงวันนี้เรำก็จะเห็นว่ำ หลังจำกที่ยำมำฮ่ำ เป็นผูบ้ กุ เบิกรถเกียร์ออโต้มำ ตอนนีเ้ รำมีสว่ นแบ่ง กำรตลำดมำกถึง 50% แล้วจำกที่ไม่มีเลย ย้อนไปตอนที่จะท�ารถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ ท�าไมคุณถึงคิดจะท�า เพราะตอนนั้นดูเหมือนคน ก็ชินกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ไปแล้ว เพรำะประเทศอื่นเขำก็มีเยอะแยะ เรำไป ต่ำงประเทศมำเยอะ เรำก็เห็นประเทศทีเ่ จริญแล้ว เขำมีรถเกียร์ออโต้กันหมดแล้ว เพรำะมันเป็น ทำงเลือกของคนที่เขำขับขี่รถ ซึ่งก่อนหน้ำนั้น บ้ำนเรำก็มีท�ำบ้ำง แต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครนิยมขี่ เรำก็เลยคิดว่ำเกียร์ออโต้มันน่ำจะมีโอกำสเกิด ในตลำดบ้ำนเรำ เพรำะมันขับขี่สบำยกว่ำ ในเมือ่ รูว้ า่ ในบ้านเราไม่คอ่ ยมีคนนิยม ท�าไมถึงยัง คิดจะท�าอีก ท�าไมไม่คิดว่าอย่าท�าเลย ผมว่ำมันก็มีโอกำสอยู่เสมอนะ ไม่ได้แปลว่ำ ท�ำแล้วมันจะไม่ส�ำเร็จตลอดไป สิ่งหนึ่งที่เป็น ปรั ช ญำกำรท� ำ งำนในองค์ ก รของเรำเลยก็ คื อ challenging spirit จิตวิญญำณในกำรท้ำทำยสิง่ ใหม่ๆ ผมยกตัวอย่ำงในกำรท�ำงำนทุกวันนีแ้ ล้วกัน ทีมงำน ผมจะรูเ้ ลยว่ำถ้ำไม่มคี วำมคิดสร้ำงสรรค์เพียงพอ ก็อย่ำเพิ่งมำคุย ถ้ำจะคุยต้องแน่ใจว่ำนั่นเป็น สิง่ ใหม่ทยี่ งั ไม่มใี ครเคยท�ำมำก่อน ถ้ำคุณคิดจะท�ำ อะไรสักอย่ำง มันต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นสิ่งที่ แตกต่ำงจริงๆ เช่น กิจกรรมที่คนในยำมำฮ่ำท�ำ ก็ต้องแตกต่ำงจำกคนอื่นเขำ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมัน ไม่ใช่เรื่องของตัวสินค้ำอย่ำงเดียว มันเป็นเรื่อง ของกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ด้ ว ย เรำก็ เ ลย บุกเบิกเรือ่ งของมิวสิกมำร์เก็ตติง้ ใช้ศลิ ปินนักร้อง ดั ง ๆ มำเป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ มี ก ำรจั ด คอนเสิ ร ์ ต ในจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมิวสิกมำร์เก็ตติ้ง มันไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นมำเฉยๆ หลำยๆ สิ่งมันต้อง เกิดจำกกำรท�ำวิจัยซึ่งเป็นกำรเข้ำถึงควำมคิด ควำมรูส้ กึ ของลูกค้ำด้วย เมือ่ เรำรูว้ ำ่ ลูกค้ำก�ำลังสนใจ เรื่องอะไร อยำกได้อะไร เรำก็พยำยำมตอบโจทย์ ให้ได้ เช่น เรำรู้ว่ำวัยรุ่นชอบดำรำนักร้องคนไหน เรำก็ดึงมำเป็นพรีเซ็นเตอร์ ใช้มิวสิกมำร์เก็ตติ้ง เป็นตัวน�ำ เพือ่ ให้ลกู ค้ำเรำเห็นว่ำศิลปินทีเ่ ขำชืน่ ชอบ กับแบรนด์ยำมำฮ่ำที่เขำใช้มันผูกพันกัน ตอนนั้น

คอนเสิรต์ วง CLASH ในต่ำงจังหวัดคนไปดูเป็นหมืน่ ๆ แต่ตอนนีเ้ รำไม่เห็นภำพแบบนัน้ แล้ว เพรำะทุกคน ท�ำมำร์เก็ตติง้ แนวนีก้ นั หมดแล้ว วันนีเ้ รำท�ำแบบเดิม ไม่ได้แล้ว เพรำะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อสักครู่คุณบอกว่า ถ้าทีมงานมาคุยแล้วไม่มี เรือ่ งใหม่ๆ ก็ไม่ตอ้ งมาคุย นีค่ อื เป็นหลักเลยใช่ไหม ใช่ เพรำะถ้ำผมถำมว่ำกิจกรรมในกำรโปรโมต สินค้ำควรเป็นแบบไหน ถ้ำเขำพูดแบบเดิมมำคือ ไม่ ต ้ อ งแล้ ว เรำเรี ย กที ม งำนของเรำว่ ำ เป็ น marketing camp เลย เป็นเวิร์กช้อปแบบหนึ่งเลย เช่น สมมติเรำมีสนิ ค้ำออกใหม่มำหนึง่ ตัว เรำก็เอำ ทุกหน่วยงำนมำนัง่ ระดมควำมคิดกัน ฝ่ำยบริกำร ฝ่ ำ ยกิจ กรรม ฝ่ ำ ยกำรตลำด ฝ่ ำ ยขำย แล้ ว ก็ ช่วยกันพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ให้โจทย์ไปว่ำ ต้องกำรสินค้ำเพือ่ คนแนวแบบนีๆ้ แล้วเรำก็ให้เขำ กลับไปคิดว่ำแต่ละหน่วยงำนคิดว่ำจะท�ำอะไร ส� ำ หรั บ สิ น ค้ ำ รุ ่ น นี้ จ ะเปิ ด ตั ว แบบไหน จะจั ด กิจกรรมแบบไหน โฆษณำควรจะออกมำเป็น อย่ำงไร คอนเซ็ปต์ในกำรพีอำร์จะเป็นอย่ำงไร เรำจะเรียกมำคุยกันหมดทุกฝ่ำย แต่สงิ่ ส�ำคัญคือ ผมจะย�้ำเสมอว่ำ ต้องเป็นสิ่งใหม่ๆ นะ อย่ำงเดิม ไม่เอำ เพรำะอย่ำงเดิมมันเคยท�ำแล้ว มันง่ำยแล้ว ผมคิดว่ำในกำรท�ำงำนกับทีมงำนทุกวันนี้ เรำมี หลักเลยว่ำต้องกล้ำที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ แล้วก็กล้ำ ที่จะท�ำด้วย ซึ่งผมก็จะบอกกับลูกน้องเสมอว่ำ คุณไม่ตอ้ งห่วงเลย ขอให้ลองคิดออกมำก่อนเถอะ เพรำะธรรมชำติ ข องสิ่ ง ใหม่ ๆ มั น ต้ อ งมี ค น ไม่เข้ำใจ ไม่เห็นด้วย หรือรู้สึกแปลกๆ อยู่แล้ว แบบนี้แหละเขำถึงจะเรียกว่ำเป็น creativity หรือ กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ มันมักจะท�ำให้คนเกิด ควำมสงสัยอย่ำงนี้แหละ ผมถือว่ำถ้ำคนสงสัย เมื่อไหร่ นั่นอำจจะเป็นไอเดียที่ดีมำกด้วย หรือ อย่ำงแบรนด์สโลแกนใหม่ของปีนี้ ‘Revs Your Heart เร่งชีวิตให้เร้ำใจ’ มันก็หมำยควำมว่ำ จำกนี้ไป ยำมำฮ่ ำ ต้ อ งท�ำ ในสิ่ง ที่ใ หม่ ท�ำ ให้ ลู ก ค้ ำรู ้ สึก ตื่นเต้นเร้ำใจ ซึ่ง ณ วันนี้เรำก็ได้ปล่อยแคมเปญ Revs Your Heart เต็ม รู ป แบบแล้ ว เหมือ นกัน เรำปล่อยเป็นแคมเปญ global ด้วย ซึ่งเปิดตัว ที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ซึ่งมีหนังทีเซอร์ 15 วิฯ ออกมำแล้ว ในหนังจะเป็นเรื่องของ Revs Station คื อ เหมื อ นแคมป์ ใ นกำรสร้ ำ งสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของยำมำฮ่ำ เป็นสถำนที่ที่รวม เอำสุดยอดนักประดิษฐ์มำช่วยกันผลิตผลงำน ดูแล้วมันจะเหมือนหนังไซ-ไฟเลย คือเหล่ำนี้เป็น วิธีกำรที่เรำจะใช้สื่อกับคนดูว่ำต่อไปนี้สิ่งที่เขำ จะได้เห็นจำกยำมำฮ่ำคืออะไร มีแนวคิดแบบไหน ให้คนดูทั่วโลกเข้ำใจว่ำ Revs Your Heart แปลว่ำ อะไร แล้วหลังจำกนี้เรำจะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ ทีเ่ ป็นมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ หรือ Tricity ซึง่ ผลิตภัณฑ์นี้ ก็จะเป็นนวัตกรรมของยำมำฮ่ำอีกเช่นกัน เพรำะ รถแบบนี้ไม่เคยมีในเมืองไทยเลย แต่ที่ยุโรปจะมี ให้เห็นบ้ำง ถำมว่ำท�ำไมเรำถึงกล้ำผลิตออกมำ ค�ำตอบเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลย คือเหมือนตอน 13 ปีกอ่ น ไม่มใี ครท�ำรถเกียร์ออโต้ออกมำ แต่เรำ กล้ำท�ำ ณ วันนี้ไม่มีใครท�ำรถมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ ออกมำ แต่เรำก็กล้ำท�ำอีก ทั้งที่มันเป็นสิ่งใหม่ มำก ผมว่ำคนก็คงจะไม่เข้ำใจกันเยอะว่ำแล้ว ท�ำไมมอเตอร์ไซค์ต้องมี 3 ล้อ แต่ในต่ำงประเทศ มันมีให้เห็นแล้ว สวยด้วย ดังนัน้ นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มบอก เสมอว่ำ ยำมำฮ่ำจะท้ำทำยในสิ่งใหม่ตลอดเวลำ สิง่ ใหม่ ตลำดใหม่ category ใหม่ คุณจะเรียกอะไร ก็ได้ แต่ผมก�ำลังจะบอกว่ำมันเกิดสิง่ ใหม่ๆ ได้ทงั้ นัน้ เพรำะคนเรำมีควำมต้องกำรทีเ่ ปลีย่ นไปตลอดเวลำ บำงทีเ ขำก็ไ ม่ ท รำบหรอกว่ ำ เขำต้ อ งกำรอะไร แต่เขำแค่ต้องกำรให้ผู้ผลิตสินค้ำ ท�ำสิ่งใหม่ๆ ออกมำ เหมือนที่ไอโฟนเคยออกมำแล้วฮือฮำ เพรำะมัน เปลี่ย นพฤติก รรมลู ก ค้ ำ กัน หมดเลย เช่นเดียวกันกับมอเตอร์ไซค์ทคี่ นเขำก็ตอ้ งมองหำ สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำเช่นกัน ยำมำฮ่ำก็ต้อง

คิดใหม่แล้วว่ำคนเริ่มชินกับมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ แล้ว เรำก็ตอ้ งมำคิดว่ำ เอ๊ะ แล้วรูปแบบมอเตอร์ไซค์ มันจะคิดไปได้ไกลถึงขนำดไหนได้อีก เรำก็เลย น�ำเสนอตัว Tricity เทรนด์ใหม่ คอนเซ็ปต์ใหม่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในตลำดรถมอเตอร์ไซค์ เพือ่ ตอบโจทย์ คนทีม่ องหำสิง่ ใหม่ๆ หรือทีเ่ รำเรียกว่ำเป็น innovator เพรำะในกำรท�ำสินค้ำขำยในตลำด เรำต้องรู้ว่ำ มันจะมีลกู ค้ำหลำยกลุม่ คนทีเ่ ป็น innovator ก็จะ ค้นหำสิ่งใหม่ตลอดเวลำ นั่นเป็นกลุ่มเป้ำหมำย ของเรำเลย เพรำะเขำจะสนใจที่จะลองหรือใช้ สิ่ง ที่เ ป็ น innovative เพรำะมัน ไม่ เ หมือ นใคร วันนี้เรำต้องเข้ำใจว่ำส�ำหรับคนรำยได้ปำนกลำง มอเตอร์ไซค์มันเป็นมำกกว่ำรถ เขำถือว่ำมันเป็น สมบัติ เป็นเพือ่ นคูใ่ จ เพรำะเขำต้องไปไหนมำไหน กับมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลำ เขำต้องกำรรถที่มี สไตล์ มีควำมแตกต่ำงจำกคนอื่น ดังนั้น ส�ำหรับ Tricity มันจึงไม่ใช่ดีไซน์อย่ำงเดียวที่น่ำตื่นเต้น แต่มนั เป็นนวัตกรรมในกำรขับขีด่ ว้ ย คุณสำมำรถ ขับขี่ได้อย่ำงสนุกและคล่องตัวได้ ใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ ทางเมืองไทย หรือทาง ยามาฮ่าที่ญี่ปุ่นคิด แล้วคุณมีส่วนร่วมตรงไหน บ้าง ส่วนนี้เป็นของยำมำฮ่ำญี่ปุ่น แต่ทำงทีมงำน ของไทยดูเรื่องรูปร่ำงหน้ำตำ แต่ตัวนี้เป็น global model คือทุกที่เหมือนกันหมด แต่ที่ส�ำคัญคือ ประเทศไทยเป็นประเทศทีอ่ อกมำเป็นประเทศแรก ประเทศไทยเป็นฐำนผลิตรุน่ นีเ้ พือ่ ส่งออกไปทัว่ โลก และขอทำงญี่ ปุ ่ น เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น ฐำนกำรผลิ ต ซึง่ เรำเลือกเองทีจ่ ะท�ำตลำดตัวนีใ้ นเมืองไทยด้วย เพรำะตรงกับคอนเซ็ปต์ของเมืองไทยตรงที่เรำ เน้นในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ การที่มีมอเตอร์ไซค์สามล้อออกมา มีบ้างไหม ที่รู้สึกว่ามันแปลกเกินไปส�าหรับเมืองไทย ไม่เคยรู้สึกเลย ชอบมำก คือผมตื่นเต้นมำก เพรำะว่ำเรำเดินทำงบ่อย เรำก็จะเห็นในยุโรป มำก่อนแล้วว่ำมันมีรถสำมล้อ แปลกดี แต่พอ ไปถำมรำคำก็พบว่ำแพงมำก เทคโนโลยีสำมล้อ มันเป็นเทคโนโลยีอีกระดับที่ล้อสองล้อด้ำนหน้ำ ต้องอิสระเท่ำกัน คือรุน่ นีม้ นั มีสำมล้อ แต่ตรงล้อหน้ำ แทนที่มันจะเป็นล้อเดียว มันจะมีแกนยึดและมี สองล้อเล็กๆ แทน แล้วสองล้อนีจ่ ะเลีย้ วของมันเอง คือมันเป็นเทคโนโลยีอีกระดับหนึ่ง ในเชิงของ สไตลิ่ง มันก็แปลกดี มีควำมน่ำสนใจ ตอนแรก ยำมำฮ่ำเขำบอกว่ำจะท�ำรุ่นนี้นะ สำมล้อ แรกๆ ก็ยงั ไม่เห็นภำพ เห็นแต่โครงสร้ำงก่อน เรำก็คดิ ว่ำ เออ น่ำสนใจมำก ท�าไมเขาถึงเลือกมาท�าตลาดที่นี่ ทั้งที่ญี่ปุ่นเป็น เจ้าแห่งนวัตกรรมเจ๋งๆ ถ้าเปิดตัวทีญ ่ ปี่ นุ่ ก็จะเป็น เรือ่ งปกติทเี่ ข้าใจได้ แต่กลายเป็นว่าเขาเลือกจะมา เปิดตัวที่เมืองไทย ท�าไมถึงไม่เปิดตัวที่ญี่ปุ่น มันมีหลำยเหตุผลด้วยกัน ถ้ำถำมว่ำรุ่นนี้ ผลิตที่ญี่ปุ่นได้ไหม ก็ต้องบอกว่ ำได้ ผลิตยุโรป ได้ไหม ก็ได้ แต่รุ่นนี้ควำมส�ำคัญอยู่ที่ว่ำคุณภำพ ต้องดีอนั ดับแรก ซึง่ ญีป่ นุ่ หรือยุโรปมันผ่ำนอยูแ่ ล้ว แต่คนอำจจะยังไม่ทรำบว่ำไทยเป็นหนึง่ ในห้ำประเทศ ของยำมำฮ่ำทัว่ โลกเช่นกันในเชิงของคุณภำพทีด่ ี ผู้ผลิตชิ้นส่วนพร้อม ต้นทุนไม่แพง และบริกำร จัดส่ง หรือโลจิสติก เรำก็ดี ทัง้ หมดนีเ้ รำผ่ำนอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ส�ำคัญทีเ่ ขำเลือกเปิดตัวสินค้ำตัวนีท้ เี่ มืองไทย คือ เขำเห็นว่ำเรำชอบท�ำอะไรแปลกใหม่ เรียกว่ำ ถ้ำไม่เทียบกับญี่ปุ่น อเมริกำ ยุโรป ผมเทียบแค่ อำเซียนแล้วกัน ประเทศไทยถือว่ำแอดวำนซ์ทสี่ ดุ ในเชิงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผมว่ำในอำเซียนด้วยกัน คนไทยไม่แพ้อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนำม เพรำะคนไทยเป็ น คนที่ รั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ เ ร็ ว แล้วไม่ต่อต้ำนในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี คนไทย ไม่ conservative ดังนัน้ ถ้ำถำมเชิงควำมเหมำะสม ในตัวผลิตภัณฑ์วำ่ ควรจะ launch ทีไ่ หนในอำเซียน 10 ประเทศนี่ ก็ต้องไทยอยู่แล้วครับ ไทยแน่นอน


16

เกำหลี ญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึง เพรำะทีญ ่ ปี่ น่ ุ ตลำดมอเตอร์ไซค์ ไม่ใหญ่เท่ำเรำ ปกติ เ วลามี ก ารน� า เสนอ สิ่งใหม่ๆ ออกมาในที่ประชุม คุ ณ ไม่ เ คยรู ้ สึ ก เลยหรื อ ว่ า เอ๊ะ บางความคิดก็ดเู พีย้ นๆ นะ แปลกไปนะ ไม่เป็นไร ผมไม่มีปัญหำ คืออย่ำงนี้นะ กำรคิดค้นหรือ ค้นคว้ำสร้ำงสิง่ ใหม่ๆ ออกมำ ไม่ ไ ด้ ห มำยควำมว่ ำ มั น จะ ต้ อ งประสบควำมส� ำ เร็ จ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพรำะในโลกนี้ มีทงั้ คนทีอ่ อกสินค้ำมำมำกมำย แต่ไม่คอ่ ยประสบควำมส�ำเร็จ ขณะที่บำงคนประสบควำมส� ำ เร็ จ มำก แต่ ส� ำ หรั บ ผม คิดว่ำไม่มีอะไรเสีย เพรำะว่ำ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เรำสร้ำง ขึ้นมำ มันไม่ได้อยู่ที่ว่ำเรำ สร้ำงอะไรขึ้นมำ มันอยู่ที่ว่ำ เรำสร้ำงขึน้ มำแล้วเรำสือ่ สำร กับกลุ่มเป้ำหมำยของเรำได้ ชัดเจนตรงขนำดไหน ก็เหมือน กำรตลำดแหละครับ ทีเ่ มือ่ ก่อน บอกว่ำ 4P ตอนนี้เป็น 5P 6P ก็วำ่ ไป ตอนนีต้ วั สินค้ำ รำคำ กำรท�ำตลำด ช่องทำงกำรขำย กำรโฆษณำ หรือกระทัง่ CSR ก็สำ� คัญหมด คือองค์ประกอบ มันเยอะมำก เหมือนจิ๊กซอว์ แหละครั บ มั น อยู ่ ที่ ว ่ ำ เรำ จะท� ำ ให้ มั น เกิ ด ได้ อ ย่ ำ งไร มำกกว่ ำ เรีย นตรงๆ อย่ ำง ป ี แ ร ก ที่ ฟ ี โ น ่ เ ป ิ ด ตั ว ม ำ หลังจำกนัน้ 5 เดือน ขำยไม่ได้ เลยนะ เพรำะคนไม่ชอบ มัน ดูโบรำณ แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ หน่ อ ยกลั บ ชอบเพรำะมั น คลำสสิกดี แต่คนทัว่ ไปไม่เล่น เลย ตอนนั้นผมเรียกประชุม เลย คิ ด ว่ ำ จะท� ำ อย่ ำ งไรดี สุ ด ท้ ำ ยเรำก็ คิ ด ออกว่ ำ มันต้องอำศัยเรื่องกำรแต่งรถ คิดได้แล้วก็ไม่ใช่ ไปบอกพำร์ตเนอร์หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยว่ำ เอ้ำ เรำมี นโยบำยแต่งรถนะ มันไม่ได้หรอกครับ แต่เรำต้อง สร้ำงแนวคิดนี้ขึ้นมำ เรำก็ไปชวนทั่วประเทศเลย นะครับ เริม่ จำกกรุงเทพฯ ก่อน เจ้ำใหญ่ๆ สิบรำย ผมเรียกมำเลย ผมให้เงินคุณไปคันละห้ำหมื่น คุณไปแต่งให้ผมหน่อย แต่งเสร็จผมเอำไปโชว์นะ แล้วสำมเดือนผมคืนคุณ คือผมก�ำลังพูดถึงว่ำ มันมีกระบวนกำร มันไม่ได้มำง่ำยๆ ครับ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรได้มำง่ำยๆ เช่นเดียวกัน ถำมว่ำ Tricity นี่จะประสบควำมส�ำเร็จมำกขนำดไหน วันนี้ผม ตอบไม่ได้ แต่เรำเชื่อมั่นอยู่อย่ำงหนึ่งว่ำนี่คือ นวัตกรรมแน่ๆ ใหม่ ไม่มีใครท�ำ คือเรำต้องคิดว่ำ จะเสนอคุณค่ำของสินค้ำใหม่ตัวนี้ให้กับลูกค้ำ ได้อย่ำงไร คือเวลาจะเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าคุณจะ

ไม่กลัวใช่ไหม ถ้าคุณสื่อสารได้ว่ามันมี value อย่างไร ถูกครับ ไม่กลัวคือไม่กลัวควำมล้มเหลวที่จะ เกิดขึ้น ไม่ใช่หมำยควำมว่ำเรำรู้ว่ำมันจะไม่ได้ แล้วเรำไปท�ำ แน่นอนว่ำเรำมัน่ ใจว่ำตัวนีน้ ำ่ จะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ำในประเทศไทยน่ำจะชื่นชอบ ยุโรปไม่มปี ญ ั หำ ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพรำะว่ำ เขำเคยเห็นอยู่แล้ว เพียงแต่ตัวนี้มันเล็กลงมำ แล้วรำคำถูกกว่ำที่เขำใช้อยู่ แต่ส�ำหรับเมืองไทย มันกลับข้ำงกัน ตัวนี้จะเป็นพรีเมียมโปรดักต์ ซึ่งคนที่จะมำเล่นตัวนี้นี่จะต้องมีเงินระดับหนึ่ง แล้ ว จะต้ อ งเป็ น คนที่ ชื่ น ชอบในสิ่ ง แปลกใหม่ ซึง่ เรำต้องคิดแล้วว่ำเรำจะเจำะคนกลุม่ นีเ้ ข้ำไปได้ อย่ำงไร เพรำะฉะนั้น มันก็อยู่ที่แผนกำรตลำด การสร้างความสนใจให้กลุม่ ลูกค้าทีม่ เี งินหันมาสนใจ ของที่ แ ปลกใหม่ อ ย่ า งนี้ คุ ณ คิ ด ว่ า คนกลุ ่ ม นี้

เขาจะมองสิ่งไหนเป็นหลัก เงินไม่ใช่ประเด็น เขำต้องกำรสิ่งแปลกใหม่ ทีไ่ ม่เหมือนใคร ขีแ่ ล้วเท่ แล้วอำจจะไม่ได้ขที่ กุ วัน แต่อำจจะเป็นวันหยุดก็ได้ แล้วน่ำจะเป็นคนในเมือง ด้วย เพรำะว่ำมันดูดนี ะครับ แล้วตัวนีฟ้ เี จอร์มนั ก็มี เยอะด้วย ไฟก็ LED หน้ำปัดก็ดิจิตอล มันไม่ใช่ รถตลำดทั่วๆ ไป เรียกว่ามั่นใจกับรถรุ่นนี้? มัน่ ใจครับ เพรำะถึงแม้เรำท�ำแล้วจะไม่ประสบ ควำมส� ำ เร็ จ ก็ ต ำม มั น ก็ ไ ม่ ค วรจะต้ อ งเสีย ใจ เพรำะเรำท้ำทำยในสิ่งใหม่ๆ แล้วเรำท�ำอย่ำง เต็มที่ ดีกว่ำที่เรำไม่ท�ำอะไรเลย เรำอยู่เฉยๆ ก็ได้ แล้วก็ดูผู้น�ำไป ผู้น�ำท�ำอะไรประสบควำมส�ำเร็จ เรำก็ท�ำตำม ก็ไม่เห็นยำกนี่ครับ คือจะไปท�ำ อย่ำงนัน้ ก็ได้ แต่เรำเลือกแล้วว่ำจะไม่เป็นแบบนัน้ เรำอำจจะไม่ได้ขำยมำกที่สุด แต่เรำเป็นยี่ห้อ

ที่ innovative มันเป็นเรือ่ งของ แบรนดิง้ ด้วย ผมคิดว่ำสินค้ำ ของยำมำฮ่ำเรำไม่ได้มรี นุ่ เดียว แต่เรำมีเป็นสิบรุ่น ถ้ำตัวนี้ ประสบควำมส�ำเร็จ แปลว่ำ แบรนด์อิมเมจของยำมำฮ่ำ จะดีขึ้น แล้วตัวอื่นจะขำยดี ขึ้ น ด้ ว ยนะ คื อ มั น ต้ อ งดู ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ธุรกิจของเรำโดยรวม ตัวนี้ ตัวเดียวขำยไม่ได้เยอะนะครับ เรำขำยแค่หมืน่ คัน แต่รนุ่ อืน่ ๆ เรำรวมกันทัง้ หมดสีห่ ำ้ แสนคัน แล้ ว คุ ณ ไม่ คิ ด หรื อ ว่ า ถ้ า มี สิ น ค้ า ตั ว ใหม่ อ อกมา แต่ ไม่ประสบความส�าเร็จ มันจะ ไปท�าให้เกิดภาพลบกับแบรนด์ อำจจะมีบ้ำง แต่อย่ำงที่ บอกครับ กำรท�ำธุรกิจมันก็ อยู่ที่สไตล์ของคน คุณจะเอำ แบบเซฟๆ ก็ได้ หรือจะเป็น แบบท้ำทำยก็ได้ อย่ำงทีเ่ รียน ว่ ำ ก็ อ ยู ่ ที่ ค ำแร็ ก เตอร์ ค น อยูท่ อี่ งค์กรด้วยว่ำองค์กรนัน้ เป็ น แบบไหน เป็ น องค์ ก ร ที่ conservative หรือเป็นองค์กร ที่ innovative คือค�ำตอบมันก็ มีชดั ๆ ตรงทีว่ ำ่ ยำมำฮ่ำก็เป็น บริษทั ที่ innovative ถ้ำไม่จำ� เป็น เรำไม่ท�ำอะไรตำมใครแน่ๆ ถ้ำมีอะไรใหม่ๆ ทีเ่ รำจะท�ำได้ เรำจะท�ำ ก็แค่นนั้ เอง ถำมว่ำ เสี่ยงไหม กำรท�ำธุรกิจมันก็ เ ป ็ น เ รื่ อ ง เ สี่ ย ง อ ยู ่ แ ล ้ ว แต่ประเด็นคือคุณกล้ำที่จะ รั บ ควำมเสี่ ย งตรงนั้ น หรื อ เปล่ำ อย่ำงที่บอกว่ำสินค้ำ เรำมันมีหลำยรุ่น กลุ่มลูกค้ำ มีหลำกหลำยอยูแ่ ล้ว อยำกได้ สิ น ค้ ำ แบบเดิ ม เรำก็ มี ใ ห้ อยำกได้แบบแปลกใหม่เรำก็มี เรำเป็นผูน้ ำ� ทำงควำมคิดและ ต้องสร้ำงสิ่งแปลกใหม่ นี่คือ สิ่งส�ำคัญของบริษัท ดังนั้น ในอนำคตอี ก 10-20 ปี ข ้ ำ งหน้ ำ ก็ เ หมื อ นกั น ยำมำฮ่ำจะต้องเป็นอย่ำงนี้ต่อไป การเลือกท�าในสิง่ ทีค่ นอืน่ เขาไม่ทา� กัน หรือสิง่ ใหม่ๆ มันต้องอาศัยความกล้ามากแค่ไหน ควำมกล้ำต้องมำอันดับหนึ่งเลย ใจต้องสู้ ก่อน คุณต้องมีสปิริต มีจิตวิญญำณที่ท้ำทำยใน สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ นั่นเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่ จ ะต้ อ งสร้ ำ งให้ เ ป็ น แบบนั้ น ต้ อ งไม่ ก ลั ว ต้องกล้ำคิดในสิ่งใหม่ ผมคิดว่ำวันนี้โลกของเรำ มันไม่เหมือนก่อนแล้ว คุณท�ำพื้นๆ คุณไม่มีทำง ประสบควำมส�ำเร็จหรอก อย่ำง a day BULLETIN เอง คุ ณ ก็ ต ้ อ งสร้ ำ งควำมแตกต่ ำ งอยู ่ ทุ ก วั น คุณจะไปเหมือนคนอื่นตลอดได้ไหม มันไม่ได้ ถ้ำแมกกำซีนสิบเล่มเหมือนกันหมด ใครจะเป็น ผู้น�ำล่ะ มันก็น่ำจะเป็นแมกกำซีนที่แหวกแนว ไม่เหมือนคนอื่น แล้วก็มีสำระส�ำคัญหรือเนื้อหำ


17

“ความเชื่อของผมคือ ถ้าคุณไม่มีความแตกต่าง คุณไม่มีทางชนะได้ จะใหญ่หรือเล็กไม่เกี่ยว ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องใหญ่เสมอไป คนตัวเล็กอย่าง ลิโอเนล เมสซี นักฟุตบอลของบาร์เซโลนา ก็เก่งกว่าคนอื่น” ที่น่ำสนใจกว่ำคนอื่นเขำ บริษัทที่จะเป็นผู้น�ำ ทำงควำมคิด ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะต้องขำยของ ให้ได้เยอะเสมอไป อย่ำงเฟอร์รำรีกไ็ ม่จำ� เป็นต้อง มี volume ในกำรขำยเท่ำโตโยต้ำ แต่เขำเลือก ที่จะเป็นตลำดระดับบน เขำก็เลือกที่จะมีคุณค่ำ ของเขำ ก็ เ หมื อ นกั บ มอเตอร์ ไ ซค์ ที่ มั น ก็ มี หลำกหลำย อันหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือฮำร์เลย์เดวิดสัน ซึ่งเขำเก่งในสิ่งที่เขำท�ำ ทุกคนก็ต้องซื้อไปแต่ง ให้เป็นแบบของตัวเอง แล้วคุณไปเอาความกล้าในการท�างานแบบนี้ มาจากไหน คือผมท�ำงำนด้ำนกำรตลำดมำนำน เคยอยู่ บริษัท IBM มำก่อน ซึ่ง ณ วันนั้น ที่นั่นเขำสอน ให้เรำคิดแบบนี้ อย่ำลืมว่ำสมัยก่อนเรือ่ งของไอที เรื่องของ innovation ที่ IBM บูมมำก ซึ่ง IBM บอกว่ำเรำไม่เคยขำยของถูก แต่ของเรำเป็นสิ่งที่ มี innovative มี performance ดี ตอนนั้นผมจ�ำได้ ว่ำเรำไม่เคยขำยของถูกกว่ำคนอื่นเลย ขำยแพง กว่ ำ เขำเสมอ เพรำะว่ ำ อะไร ขำยแพงไม่ ไ ด้ หมำยควำมว่ำ แพง price performance หมำยถึง คุณค่ำทีค่ ณ ุ มอบให้ลกู ค้ำ ถ้ำลูกค้ำเขำซือ้ ไปแล้ว เขำเห็นว่ำมันคุ้ม เขำก็ซื้อแน่ๆ ถึงแม้ว่ำรำคำ จะแพงกว่ำคนอื่น แต่คุณค่ำที่คุณให้มันมำกกว่ำ คนอื่น เขำจ่ ำยได้ เพรำะฉะนั้น ไม่ ต ้ อ งกลัว กำรที่จะประสบควำมส�ำเร็จได้คุณก็ต้องมี vision ต้ อ งกล้ ำ พั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มั น ล�้ ำ สู ่ อ นำคต นั่นคือที่ผมเรียนรู้จำกองค์กรนั้น แต่ที่ผมยังไม่ได้ พูดไปก็คือ วำระ 50 ปีที่ผ่ำนมำ คนที่มีบทบำท มำกๆ ก็คือ คุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช ซึ่งเป็น นำยเก่ำผม และเพิง่ ล่วงลับไป ผมว่ำตอนนัน้ เป็น ช่วงเวลำที่ผมได้เรียนรู้เยอะ คือท่ำนเป็นอำจำรย์ ผมเลยก็ว่ำได้ ท่ำนริเริ่มท�ำในสิ่งที่ไม่เหมือนใคร มำโดยตลอด ท่ำนสอนผมว่ำต้องตัดสินใจไปเลย ต้ อ งกล้ ำ ท�ำ ถ้ ำท�ำ 10 เรื่อ ง คุณ ถู ก 7 เรื่อ ง คุณก็เป็นซูเปอร์แมนแล้ว เพรำะคุณท�ำ 10 เรื่อง คุณไม่มีทำงส�ำเร็จหมด 10 เรื่องหรอกครับ ผมใช้ หลักกำรนีม้ ำตลอด ผมก็จะบอกลูกน้องว่ำอยำกท�ำ อะไรแปลกๆ ท�ำไปเลย แต่ถ้ำแปลกมำกแล้ว เสียเงินมำกก็อกี เรือ่ งนะ (หัวเรำะ) หมำยควำมว่ำ ถ้ำท�ำแล้วมีโอกำส เป็นควำมแปลกใหม่ ให้ทำ� ไปเลย ไม่ต้องกลัวผิด ถ้ำคุณท�ำไม่ส�ำเร็จผมจะไม่โทษ คุณเลย เพรำะว่ำคุณพยำยำมท�ำสิ่งที่ไม่เหมือน คนอืน่ พยำยำมสร้ำงควำมแตกต่ำง เพรำะควำมเชือ่ ของผมคือถ้ำคุณไม่มคี วำมแตกต่ำง คุณไม่มที ำง ชนะได้ จะใหญ่หรือเล็กไม่เกีย่ ว ไม่ใช่ว่ำคุณจะต้อง ใหญ่เสมอไป คนตัวเล็กอย่ำง ลิโอเนล เมสซี นั ก ฟุ ต บอลของบำร์ เ ซโลนำ ก็ เ ก่ ง กว่ ำ คนอื่ น มีเยอะแยะครับ แต่ทุกองค์กรที่จะประสบควำมส�ำเร็จนัน้ จะมีจดุ เด่นทีช่ ดั เจนมำกๆ เพรำะถ้ำคุณ เหมือ นๆ กับ คนอื่น เขำก็ไ ม่ มีท ำงที่จ ะประสบ ควำมส�ำเร็จหรอก ความกล้าทีจ่ ะท�าอย่างทีค่ ณ ุ พูดมา มันมีเส้นแบ่ง อย่างไรระหว่างความกล้ากับความดันทุรัง ผมไม่มองตรงนั้นเลย ถ้ำเรำมองว่ำสิ่งนี้ใช่ เรำก็ท�ำเต็มที่ อย่ำไปคิดว่ำถ้ำท�ำแล้วมันไม่เกิด จะแย่ไหมวะ คิดอย่ำงนั้นไม่ได้ เพรำะว่ำเรำท�ำ ไปแล้ว เรำตัดสินใจไปแล้ว ก็ต้องเดินหน้ำเต็ม รูปแบบ เต็มสูบเลย ในกรณีที่แย่สุดๆ คืออะไร เรำไม่เข้ำใจโปรดักต์ เรำไม่เข้ำใจตลำด ลูกน้อง ไม่เอำด้วย ทุกคนท�ำแบบเดิม แบบนี้ไม่เกิด

คือถ้ามั่นใจแล้ว ทุกอย่างพร้อม ก�าลังพร้อม ก็ต้องเดินหน้าให้เต็มที่ ใช่ แล้วยิ่งเรำเป็นผู้น�ำแล้ว เรำก็ต้องผลักดัน ให้เต็มที่ แต่ผมไม่กำรันตีควำมส�ำเร็จนะ เพียงแต่ ผมมั่นใจว่ำสิ่งที่ท�ำไปเรำจะไม่มำเสียใจทีหลัง ถ้ำคุณท�ำเต็มที่ ผมบอกลูกน้องเลยว่ำ ผมไม่ดผู ล ผมไม่สนใจ คุณต้องถำมตัวเองแค่วำ่ คุณท�ำเต็มที่ หรือยัง ถ้ำคุณท�ำเต็มที่แล้วแต่ผลไม่ได้ตำมเป้ำ ผมไม่ด่ำเลย ไม่เคย แต่ถ้ำตัวเลขห่วย ตัวเอง ก็ไม่ท�ำงำน ท�ำงำนไม่เต็มที่ อย่ำงนี้ผมก็ตินะว่ำ ท�ำไม่เต็มที่ คุณคิดหรือยัง ไหนคุณท�ำอะไรบ้ำง เล่ำให้ฟงั หน่อย คุณอำจจะท�ำมำกไป หรือน้อยไป คือคนมี 2 ประเภท อย่ำงคุณนี่ผมเชื่อนะว่ำคุณ ท�ำอะไรก็ทำ� เต็มที่ สุดควำมสำมำรถ จะออกมำดี หรือไม่ดีก็อีกเรื่อง แต่อย่ำงน้อยนำยคุณก็ต้อง เข้ำใจ แต่ถำ้ คุณเป็นคนทีท่ ำ� บ้ำงไม่ทำ� บ้ำง ขีเ้ กียจ ก็ไม่มีประโยชน์ ประสบควำมส�ำเร็จยำก คุณก็ เห็นบริษัทขำดทุนเยอะแยะไป ถ้ำจะมีผลก�ำไร มั น ก็ ต ้ อ งมี อ ะไรบำงอย่ ำ งที่ ไ ม่ เ หมื อ นคนอื่ น ถูกไหมครับ คุณสร้าง value ให้สินค้ามาเยอะแล้ว ถ้ามอง คนเป็นสินค้าคุณจะสร้าง value ให้กับตัวเอง อย่างไร ผมตอบอย่ำงนี้ดีกว่ำว่ำ ผมไม่มีแผนกำร แผนงำนอะไรที่ จ ะสร้ ำ ง value ให้ กั บ ตั ว เอง ผมไม่เคยคิดเลยจริงๆ เพรำะผมเชือ่ ว่ำกำรกระท�ำ ของเรำนัน้ จะสร้ำง value ให้คนอืน่ เอง คนทีจ่ ะบอก ว่ำเรำมี value หรือไม่นั้น ต้องเป็น third party นะ ไม่ใช่ตัวเรำเอง พอเข้ำใจใช่ไหมครับ ผมคงไม่ไป สร้ ำ งมู ล ค่ ำ ให้ ตัว เองแล้ ว คิด ว่ ำ เฮ้ ย กู เ ก่ ง ว่ ะ แบบนี้คงไม่ใช่ แต่เรำต้องคิดและท�ำงำนให้เต็มที่ ส่วนคนอื่นจะเห็น value หรือไม่ก็แล้วแต่ ซึ่งผม คิดว่ำถ้ำเรำท�ำดีจริง ตั้งใจจริง คนก็จะเห็นเอง แต่ถำ้ เรำท�ำไม่สำ� เร็จ วันๆ ก็ไม่กล้ำคิด ไม่กล้ำท�ำ กำรไม่ท�ำอะไรเลยมันไม่มีทั้งควำมดีควำมชั่ว นะครับ แต่กไ็ ม่มี value ด้วย คุณจะเลือกแบบนัน้ ไหมครับ แล้วคนแบบนี้ก็มีอยู่เต็มเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่ำ นำยว่ำไงก็วำ่ งัน้ ปลอดภัย แต่นำยจะทึง่ ไหม ก็คงไม่ เพรำะฉะนัน้ value นัน้ อยู่ทคี่ นอืน่ ก�ำหนด ไม่ใช่เรำก�ำหนด แล้วผมจะพูดกับลูกน้องเสมอว่ำ ถ้ำคุณเป็นทอง คุณก็เป็นทองวันยังค�ำ่ คุณจะอยู่ ตรงไหนก็ตำมคุณก็ยังเป็นทอง แต่ถ้ำเป็นทอง ไม่แท้ เป็นทองแดงแต่ถกู เคลือบไว้ เดีย๋ วมันก็ลอก ออกมำเอง สุดท้ำยคนก็รวู้ ำ่ ไม่ใช่ทอง แล้วทองแท้ คืออะไร คุณก็ต้องกล้ำคิด กล้ำท�ำ ต้องท�ำด้วย ควำมตั้งใจ ต้องมีจิตส�ำนึก ต้องไม่ท�ำให้คนอื่น เดือดร้อน องค์ประกอบมันเยอะ ขึน้ อยูก่ บั ปรัชญำ ของแต่ละคนว่ำเรำกล้ำในเรื่องอะไร เรำท�ำอะไร สุดท้ำยคุณค่ำทีค่ นอืน่ เห็นก็ตำ่ งกันไป แต่ไม่เป็นไร เพรำะเรำรูว้ ำ่ เรำท�ำอะไร เรำรูต้ วั เอง ผมเป็นคนหนึง่ ที่ไม่ต้องกำรเกรำะก�ำบังเลย ไม่ว่ำจะเป็นรำงวัล อะไรก็ตำม อย่ำงยำมำฮ่ำ ฟีโน่ ก็ได้รำงวัลนะ เป็น Marketing Campaign of the Year เรำก็ ขอบคุณ เพรำะเขำเห็นว่ำเรำสร้ำงควำมแตกต่ำง เขำก็ ใ ห้ เ รำไปน� ำ เสนอที่ ส มำคมกำรตลำดฯ แต่ถำมว่ำผมจะไปเรียกร้องไหมว่ำผมดังแบบนัน้ แบบนี้ ก็คงไม่ เพรำะไม่มคี วำมจ�ำเป็น แค่งำนทีเ่ รำ รับผิดชอบอยู่ประสบควำมส�ำเร็จ มียอดขำยที่ดี เรำก็ดใี จแล้ว ส่วนจะได้อะไรก็อกี เรือ่ ง คนจะเห็น value ไหม ไม่เป็นไร ถ้ำท�ำดีคนก็ต้องเห็นครับ

ถ้ำท�ำไม่ดีคนก็จะเห็นอีกแบบหนึ่ง อย่ำง a day BULLETIN เป็นหนังสือดีไหม ผมว่ำดีนะ ผมชอบ ถำมว่ำแล้วเขำท�ำยังไงล่ะ ผมยังบอกนำยของคุณ เลยว่ำ เออ ท�ำได้เก๋ดนี ะ เป็นควำมรูด้ ี มีเกร็ดต่ำงๆ ผมก็ไม่รวู้ ำ่ คุณท�ำงำนกันภำยใต้นโยบำยแบบไหน แต่ผลที่ออกมำผมก็มองเห็นคุณค่ำในหนังสือ ของคุณ ซึ่งไม่ได้มำจำกกำรตัดสินของคุณเอง แต่มำจำกคนภำยนอก แล้วเดีย๋ วนีค้ ณ ุ ก็รบั รูไ้ ด้หมด ว่ำใครฟีดแบ็กยังไง มาถึงอีกค�าถาม คือคุณท�างานทีน่ มี่ า 18 ปี แก่นแท้ หรือสาระส�าคัญที่ค้นพบในการท�างานคืออะไร ส�ำคัญที่สุดใช่ไหมครับ ถ้ำเป็นค�ำตอบเดียว เลย ผมคิดว่ำ ‘คน’ อำจจะเป็นเพรำะว่ำเรำอยูม่ ำ หลำยที่ และเรำอยู่ในต�ำแหน่งที่สูง เรำก็เลยรู้สึก กับเรื่องนี้เยอะ เพรำะว่ำกำรประสบควำมส�ำเร็จ ที่ เ รำพู ด กั น มำทั้ ง หมดว่ ำ คุ ณ ต้ อ งมี vision ต้องกล้ำ แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดเลยส�ำหรับผมก็คือ ‘คน’ หรือทีมงำน กำรที่มีทีมงำนดี หรือมีคนที่ สำมำรถท� ำ งำนได้ อ ย่ ำ งที่ เ รำคิ ด ตรงนี้ เ ป็ น อันดับหนึ่งเลย คนส�ำคัญที่สุด เรำจะเก่งยังไง เรำจะคิดอะไรก็ได้ แต่เรำท�ำเองไม่ได้หมด หรือ คุณเป็น บ.ก. ถ้ำลูกน้องไม่เก่งก็ไม่ได้ ลูกน้อง ก็ต้องเก่งด้วย ผมไม่เชื่อเรื่อง one man show บำงคนอำจจะมีควำมสำมำรถมำกก็จริง แต่กำรที่ เขำประสบควำมส�ำเร็จได้ผมว่ำเขำต้องมีของดี ในกำรดูแลคน แล้วส�าหรับคุณมีของดีในการดูแลคนอย่างไร อั น นี้ ต ้ อ งไปถำมลู ก น้ อ งผม คื อ จะให้ พู ด ก็สนุกนะ ผมเล่ำให้ฟังก็ได้ สมัยก่อน คุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช เป็นคนสอนผมว่ำ กำรดูแลคน มีอยู่แค่ 3 อย่ำง แต่มคี ำ� ว่ำน�ำ้ ทัง้ หมด หนึง่ น�ำ้ ใจ กำรท� ำ งำนกั บ ลู ก น้ อ ง กั บ เพื่ อ นฝู ง กั บ นำย เรำต้องมีนำ�้ ใจกับคน อย่ำงทีส่ องคือ ต้องมีนำ�้ ค�ำ ก็ คื อ ค� ำ พู ด ไม่ ใ ช่ ว ่ ำ ท� ำ ผิ ด แล้ ว คุ ณ จะด่ ำ เขำ อย่ำงเดียว แต่ตอ้ งมีคำ� แนะน�ำด้วย เวลำเขำท�ำดี คุณก็ต้องชมเขำ ถูกไหมครับ อีกอย่ำงคือ น�้ำเงิน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญเหมือนกัน สรุปว่ำถ้ำคุณมี 3 น�้ำ นี้ โอกำสที่คุณจะประสบควำมส�ำเร็จก็มีมำก ในกำรดูแลคน เพรำะฉะนัน้ กำรท�ำธุรกิจ กำรดูแล คนเยอะๆ มันต้องมี 3 อย่ำงนี้ อย่ำงผมไม่ได้เป็น เจ้ำของบริษทั แต่เป็นผูบ้ ริหำร ถ้ำลูกน้องท�ำงำนดี มีผลงำน ผมก็ตอ้ งโปรโมตเขำ เรำก็ตอ้ งเปรียบเทียบ กับตลำดว่ำต�ำแหน่งประมำณนี้ เงินเดือนควรจะ เท่ำไหร่ ถ้ำต้องปรับให้เขำขึน้ 30-50% ก็ต้องปรับ ต้องไม่ยั้ง เพรำะว่ำเขำเป็นคนท�ำงำน เขำต้องได้ ผลตอบแทนดีพอสมควร ไม่อย่ำงนั้นเขำจะท�ำ ไปท�ำไม ทุกคนก็มีภำระของตัวเอง อย่ำงผมอยู่ ยำมำฮ่ำมำ 18 ปี ก็ท�ำแบบนี้เยอะ เข้ำไปแรกๆ ผมท�ำอะไร ผมรื้อระบบ HR ใหม่หมดเลย ดูซิว่ำ เงินเดือนเป็นอย่ำงไร ผมจ้ำงบริษัทเข้ำมำท�ำ salary structure ใหม่หมดเลย กำรโปรโมตคนต้อง ท�ำอย่ำงไร มีวิธีวัดผลอย่ำงไร คือถ้ำพูดเรื่องนี้ ก็พดู ได้อกี เยอะ นีก่ เ็ ป็นส่วนหนึง่ เท่ำนัน้ หลักส�ำคัญ คือต้องมีระบบที่ยุติธรรม แล้วก็ต้องมีเงินเดือน ที่ competitive คือคุณก�ำลังบอกว่ำผมต้องกำร ให้บริษทั เรำ competitive มำก แต่ในบ้ำนเองมีคน อยู่ 2,000-3,000 คน แล้วคนที่อยู่ในบ้ำนหลังนี้ รู้สึกว่ำไม่ competitive ก็จบสิ สุดท้ายจริงๆ คนท�างานรุ่นใหม่อาจจะอยากได้ ค�าแนะน�าจากคนที่มีประสบการณ์มากมาก่อน

เขาอาจจะถามตัวเอง ณ วันนี้ว่า ไม่รู้จะท�างาน ไปท�าไม คุณพอจะมีคา� แนะน�าส�าหรับค�าถามนีไ้ หม ผมคิ ด ว่ ำ คนที่ ถ ำมค� ำ ถำมนี้ เ พรำะว่ ำ เขำ ไม่เอนจอยกับงำน ส�ำคัญที่สุดคือ กำรท�ำงำน ถ้ำจะให้มปี ระสิทธิภำพมำกขนำดไหน จุดเริม่ ต้น คือต้องมี passion ถ้ำเรำไม่มี passion ในสิ่งที่เรำ ท�ำ ก็ทำ� ได้ไม่ดี แล้วถ้ำใครทีค่ ำ� ถำมแบบนี้ ผมคิด ว่ำมันเป็นเพรำะเขำไม่มีควำมสุขกับงำนของเขำ ถ้ ำ อย่ ำ งนั้ น ก็ ต ้ อ งถำมตั ว เองก่ อ นว่ ำ ตั ว เอง ต้องกำรอะไร หมำยควำมว่ำคุณอยำกท�ำอะไร คุณไม่ต้องท�ำงำนก็ได้ จะไปเข้ำวัดก็ได้ หรือไป ท�ำงำนช่วยสังคมก็ได้ ถ้ำคุณไม่สนใจเรื่องเงิน แต่ถ้ำเป็นค�ำถำมว่ำท�ำไมต้องท�ำงำน อำจจะ เพรำะว่ำ หนึง่ ไม่มี passion สอง งำนนัน้ ไม่เหมำะ กับตัวเอง ไม่ได้ชื่นชอบที่จะท�ำงำนนั้น แล้วคุณมีวธิ ใี นการสร้าง passion ให้กบั ตัวเอง อย่างไร เป็นค�ำถำมที่ดีนะครับ เพรำะบำงทีผมก็ถำม ตัวเองเหมือนกัน เพรำะเรำท�ำงำนอยู่องค์กรเดิม มำตั้ง 18 ปี มันก็นำน มันก็มีควำมเบื่อที่เกิดขึ้น เป็นช่วงๆ เพรำะของอย่ำงนี้มันก็เป็นธรรมชำติ คงปฏิเสธไม่ได้ แต่สุดท้ำยเรำก็ถำมตัวเองว่ำ เรำต้องกำรอะไร ส�ำหรับตอนนี้ผมไม่ได้ต้องกำร เงิน แล้วผมต้องกำรกล่องไหม หมำยถึงรำงวัล ชือ่ เสียง ต�ำแหน่ง ผมก็ไม่ได้ตอ้ งกำร สิง่ ทีผ่ ลักดัน ให้ผมท�ำงำนเพียงอย่ำงเดียว คือจะท�ำอย่ำงไร ให้ธรุ กิจประสบควำมส�ำเร็จ ท�ำให้ลกู น้องในบริษทั 3,000 คน อยู ่ ดี กิ น ดี เรำจะดู แ ลเขำอย่ ำ งไร บำงทีก็คิดนะว่ำไม่อยำกท�ำงำนแล้ว รีไทร์เลย ดีไหม แต่มันท�ำไม่ได้ เพรำะเรำรู้สึกว่ำงำนนี้ เป็นควำมรับผิดชอบของเรำ วันนี้สิ่งที่ผลักดัน เรำอยู่ก็คือควำมรับผิดชอบต่อ stakeholder ก็คือ เรำมีควำมผูกพันกับทัง้ ลูกน้องแล้วก็ดลี เลอร์ดว้ ย ทั่วประเทศเลย เรำสนิทกับเขำมำก เรำก็รู้สึกว่ำ ถ้ำเรำไม่ท�ำ เรำก็เป็นห่วงทุกคน เป็นห่วงบริษัท ก็คิดแต่ว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ทุกอย่ำงไปได้ดี อย่างที่คุณบอกว่าท�างานที่ยามาฮ่ามา 18 ปี ก็ต้องมีช่วงไฟมอด แล้วมีวิธีอย่างไรถึงจะท�าให้ ไฟไม่ดับไปเลย ในช่วงที่ผ่านมา โดยส่วนตัวผมเลย ต้องมีสงิ่ ใหม่ๆ ท�ำ ถ้ำต้อง ท�ำงำนเหมือนเดิม ทำงส�ำนักงำนใหญ่บอกว่ำ ไม่ต้องท�ำอะไรใหม่หรอก ท�ำแบบเดิมๆ ก็ดีแล้ว อย่ำงนีผ้ มก็คงออกไปนำนแล้ว แต่เพรำะผมชอบ ท�ำสิง่ ใหม่ๆ อย่ำงท�ำแคมเปญใหม่ๆ ผมชอบมำก มันเป็นเรื่องของกำรได้ท�ำอะไรใหม่ๆ ให้คนอื่น เห็น เรำก็ตื่นเต้น ยิ่งท�ำแล้วประสบควำมส�ำเร็จ เรำก็ภมู ใิ จ อย่ำงยำมำฮ่ำ ฟีโน่ ก็เป็นผลงำนทีเ่ รำ ภูมิใจมำก แต่มันก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกอย่ำง ที่ ผ มท� ำ มั น ประสบควำมส� ำ เร็ จ หมด ถำมว่ ำ สิบกว่ำปีที่ท�ำแคมเปญมำ มีไหมที่ไม่ประสบ ควำมส�ำเร็จ มีเยอะแยะเลย มีอยู่แล้ว แต่ถำมว่ำ รู้สึกเสียใจไหม ไม่เสียใจ เพรำะผมไม่ใช่พระเจ้ำ ถ้ำผมรูล้ ว่ งหน้ำได้วำ่ อะไรจะดี ผมก็ไปเล่นหุน้ ดีกว่ำ รอซื้ อ หุ ้ น อย่ ำ งเดี ย ว ชี วิ ต เรำไม่ รู ้ ห รอกครั บ ว่ำท�ำอะไรแล้วจะประสบควำมส�ำเร็จ แต่เรำก็ตอ้ ง ลองท�ำ ผมเคยท�ำโครงกำรทีเ่ สียเงินไปฟรีๆ 200 ล้ำน ก็มี แต่ถำมว่ำโดยภำพรวมเป็นอย่ำงไร ดีก็ยัง มำกกว่ำเสีย ก็ถือว่ำผ่ำน (ยิ้ม)


18

GADGET

Surface 2

แทบเล็ตจากไมโครซอฟต์สา� หรับคนทีต่ อ้ งการอุปกรณ์พกพาทีส่ ามารถใช้งานร่วมกับไฟล์งาน ต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ OS Windows ได้อย่างไม่มผี ดิ เพีย้ น และการมาของรุน่ ที่ 2 นี้ ตัวเครือ่ ง ก็ได้รบั การพัฒนาให้เบาและบางลงกว่าเดิม (น�า้ หนักราว 670 กรัม) ตัวเครือ่ งท�าจากวัสดุแมกนีเซียม สีเงิน มีจอแสดงผลไวด์สกรีน HD 1080p ทีค่ มชัดสีสนั สดใส สามารถเชือ่ มต่อเพือ่ เล่นเกมจากเครือ่ ง Xbox ส่วนกล้องดิจิตอลด้านหลังก็มีความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซล (กล้องหน้า 3.5 ล้านพิกเซล) พร้อมพอร์ต USB 3.0 และ HD video out และช่องเสียบการ์ด microSDXC ท�างานด้วยระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8.1 และ Offiffiice 2013 RT ที่ติดตั้งมาให้ในเครื่อง Surface 2 มีให้เลือกทั้งแบบความจ�า 32 GB และ 64 GB ราคาเริ่มต้นที่ 14,500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม www.microsoft.com

MOVIE

BOOK

เว้าแหว่งวิลล่า

แค่ชอื่ หนังสือก็ชวนให้หยิบขึน้ มาเปิดอ่านแล้ว ส�าหรับ เว้าแหว่งวิลล่า หนังสือรวมภาพถ่ายและความคิดอันเว้าแหว่ง เล่มล่าสุดของนักเขียนสาว เดือน จงมั่นคง ที่มักจะพกกล้องถ่ายรูปไปกับเธอในทุกที่ทุกเวลา พร้อมกับถ่ายภาพ สิง่ รอบตัวทีเ่ ธอพบเจอเอาไว้เต็มไปหมด จนได้คดั เลือกภาพบางส่วนมาไว้ในพ็อกเก็ตบุก๊ เล่มนี้ ทีท่ กุ ภาพล้วนแล้วแต่ สวยงามดูมศี ลิ ป์และเต็มไปด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ ทีย่ ากจะบรรยาย พร้อมค�าบอกเล่าเรือ่ งราวของภาพและความคิด ของผูเ้ ขียนอย่างสัน้ ๆ และเรียบง่าย อนุญาตให้ผอู้ า่ นตีความกันได้ตามใจชอบ เหมือนเราได้อา่ นความคิดของผูเ้ ขียน แล้วย้อนมาอ่านความคิดของตัวเองด้วย ใครทีส่ นใจขอให้มองหาหน้าปกหนังสือรูปบานประตูสนี า�้ ตาล ทีช่ วนให้เปิด เข้าไปอ่านเรื่องราวข้างในให้จบในรวดเดียว เพื่อจะพบว่าในความเรียบง่ายนั้นมีสิ่งต่างๆ ซ่อนอยู่มากมาย

American Dreams in China

ในขณะทีโ่ รงภาพยนตร์ตอนนี้ ถูกยึดครองด้วยหนังฟอร์มยักษ์ จากฮอลลี วู ด แต่ ก็ ยั ง มี ห นั ง คุณภาพจากประเทศจีนเรื่องนี้ ยืนโรงอยูอ่ ย่างเงียบๆ ถึงแม้คณ ุ จะไม่เคยได้ยนิ ชือ่ มาก่อนก็ตาม แต่เราอยากจะบอกว่าเมือ่ ปีทแี่ ล้ว หนั ง เรื่ อ งนี้ เ คยท� า รายได้ เ ป็ น อันดับ 1 ในโรงภาพยนตร์ของ ประเทศจีนซึง่ มีมากกว่า 13,000 โรง ทัว่ ประเทศมาแล้ว โดยมีเนือ้ หา ที่ว่าด้วยพลังความฝันของคน รุ่นใหม่ โดยมีประเทศจีนในยุค ทีเ่ พิง่ เริม่ เปิดประเทศเป็นฉากหลัง หนังเล่าถึงชีวติ ของคุณครูทรี่ วย ที่สุดในโลกอย่าง หยูหมิ่นหง เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษในจีนทีถ่ กู ฟ้องร้องข้อหา ‘ขโมยลิขสิทธิข์ อ้ สอบ’ จากบริษทั ยักษ์ใหญ่ในอเมริกา ท�าให้เขา ต้องท้าชนกับนายทุนจากชาติ มหาอ�านาจ นอกจากการขับเคีย่ ว กับระบอบทุนนิยมแล้ว หนัง เรื่ อ งนี้ ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง มิตรภาพของเขากับเพือ่ นร่วมรุน่ อีก 2 คน ทีช่ ว่ ยกันฝ่าฟันอุปสรรค นีด้ ว้ ย ก�ากับโดยผู้ก�ากับชื่อดัง อย่าง ปีเตอร์ ชาน น�าแสดงโดย หวงเสี่ยวหมิง, ถงต้าเหว่ย และ เติ้งเชา เข้าฉาย 3 เมษายนนี้

MAGAZINE

VOGUE

ในเดือนมีนาคมจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ ใครที่ผ่านไปตามแผงหนังสือคงต้องสะดุดตากับ VOGUE หน้าปกสีสันสดใส กับ ใหม่ ดาวิกา ในธีม Sensational SUMMER ที่เธอได้มาเปลี่ยนลุคใหม่พร้อมบอกเล่าถึงชีวิต อนาคต และตัวตนที่ซ่อนเร้นอยู่ หลังจากได้รู้จักกับนางเอกพันล้านกันมากขึ้นแล้ว สาวๆ ก็จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ International Collections Special - 95 ไอเดียใหม่ๆ ให้หยิบไปแต่งตัวกันได้ในฤดูกาลนี้ และเมือ่ แต่งตัวกันเต็มทีแ่ ล้วก็อย่าลืมแต่งเติมสีสนั บนใบหน้ากันให้สดุ เหวีย่ ง ซึง่ ฟีเจอร์ It’s All About Lip Color จะมาอัพเดตเทรนด์สีใหม่บนเรียวปากสวยเพื่อต้อนรับฤดูร้อนนี้ และ VOGUE ฉบับนี้ยังเอาใจคนที่รักความสวยความงาม เป็นชีวิตจิตใจด้วย VOGUE Beauty ที่แถมมากับตัวหนังสือเพื่ออัพเดตทุกความเคลื่อนไหวในวงการความงาม ให้สาวๆ น�าเคล็ดลับ ไปดูแลตัวเองกันได้อย่างเต็มอิ่ม

CONCERT

Thirty Seconds to Mars Live in Bangkok

“ผมรู ้ จั ก วงนี้ จ าก ผลงานการแสดงของ จาเร็ด เลโต หลังจากนัน้ ก็ เ ลยเริ่ ม ตามผลงาน เพลงของเขาทางยูทูบ ซึ่งพวกเขาก็เล่นดนตรี ได้อย่างน่าชืน่ ชม อีกทัง้ ยังมีรางวัลจากงานดนตรี ต่างๆ การันตีคุณภาพ ส่วนตัวผมชอบซาวนด์ ของ Thirty Seconds to Mars ทีม่ คี วามร่วมสมัย ไม่ได้เป็นแค่วงดนตรีรอ็ ก ที่เล่นกีตาร์หนักๆ แรงๆ แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว และอัลบั้มสองชุดหลัง ยังได้โปรดิวเซอร์ที่เคย ร่วมงานกับวง U2 มา ร่วมงานด้วย ผมจึงอยาก แนะน�าให้ลองมาดูฝไี ม้ลายมือของพวกเขากัน ว่าจะเด็ดขาดขนาดไหน” Thirty Seconds to Mars Live in Bangkok เปิด การแสดงวันที่ 5 เมษายน 2557 ที่ไบเทคบางนา บัตรราคา 3,000 และ 2,000 บาท ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ เลือกให้โดย : ‘ก้อง’ - สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง และ นักแสดง

EXHIBITION

มองใหม่ด้ายไหม

นิทรรศการทีห่ ยิบจับวัสดุธรรมชาติทเี่ ราคุน้ เคยกันดีอย่าง ‘ไหม’ มาเรียงร้อยเล่าใหม่ให้นา่ สนใจกว่าเคย ตัง้ แต่การค้นพบคุณสมบัตพิ เิ ศษของไหม ซึง่ ต่อยอดให้เกิดแรงบันดาลใจในการน�าไหมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากว่า 4,000 ปีทแี่ ล้ว นอกจากนีไ้ หมยังได้ชอื่ ว่าเป็นเส้นใยแห่งอนาคต เพราะ มีความมันวาวสะท้อนแสง ความเหนียวทนทานกว่าสเตนเลส แถมยังเก็บความร้อนและระบายความชืน้ ได้ดี และมีโปรตีนและกรดอะมิโนหลากหลายชนิด ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากข้อมูลอันน่าทึง่ เหล่านีแ้ ล้ว นิทรรศการนีย้ งั จะเปลีย่ นมุมมองทีค่ นทัว่ ไปมีต่อไหม ซึง่ นิยมใช้เป็นเครือ่ งแต่งกาย ของคนสูงวัย มีราคาแพง และล้าสมัย ให้กลายเป็นไหมในเวอร์ชนั ใหม่ทที่ นั สมัยกว่าเดิม ‘มองใหม่ดา้ ยไหม’ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงพฤหัสบดี เวลา 10.00-18.00 น. และวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ 10.00-20.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มิถุนายน (เว้นวันจันทร์) ที่มิวเซียมสยาม


19

RESTAURANT

A Journey

จากความชอบในการเดินทางท่องเที่ยว ท�าให้ ‘คุณอ้อ’ - ปรียาพร กยาวัฒนกิจ และ ‘คุณออน’ - เบญจพร พรประภา เกิดไอเดียที่จะเปิดร้าน A Journey เพือ่ แบ่งปันประสบการณ์ในการเดินทาง ด้วยการคัดสรรเมนูในแต่ละมุมโลกมาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารต่างๆ ภายในร้าน โดยมีจดุ เริม่ ต้น ที่ขนมหวานอย่างบราวนี จนกลายเป็นร้านเบเกอรีเล็กๆ พร้อมเสิร์ฟอาหารแบบ international food นอกจากนีท้ างร้านยังมีกาแฟเฮาส์เบลนด์ทใี่ ช้กาแฟ คุณภาพสูงจากประเทศเคนยา และกาแฟอาราบิกาชั้นดีของไทย เหมาะอย่างยิ่งที่จะทานคู่กับบลูเบอรีซอฟต์มัฟฟิน หรือสโคนลูกเกดโฮมเมด ใครอ่านแล้วเริ่มหิวนิดๆ แวะไปได้เลยที่ร้าน A Journey สาขาสุขุมวิท เปิดบริการทุกอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-20.00 น. วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. สาขาปทุมวัน เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 11.00-20.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/ajourneybakery

รวม 100 บทสัมภาษณ์คดั สรร เข้มข้น ทีเ่ คยตีพมิ พ์ ในนิต ยสารแจกฟรีร ายสัป ดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุม ทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลัก ประจำาเล่ม ของ a day BULLETIN ที่ต รงไปตรงมา ทัง้ คำาถามและคำาตอบพร้อมต่อยอดการตัง้ คำาถามให้กบั สังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิม่ แล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเรา เชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

THE INFLUENCER

PRODUCT

HANGthong

ส�าหรับคนรักสุนขั แล้ว เราเชือ่ ว่าคุณคงไม่เคยมองว่าเป็นแค่สตั ว์เลีย้ ง แต่หมายถึงเพือ่ นทีซ่ อื่ สัตย์ของเรา และมอบความรักให้เราได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง ช่างภาพแฟชั่นมือโปร คนนี้ผลิตสิ่งของเพื่อสุนัขขึ้นมาภายใต้แบรนด์ชื่อ HANGthong โดยน�าเสนอสายคล้องคอที่ใช้การถักทอ ของสายด้วยรูปแบบการมัดเชือกนอตของลูกเสือ เพือ่ ให้ได้ทงั้ ความแข็งแรงและความสวยงามควบคูก่ นั ไป ซึง่ เจ้าตัวนอกจากจะเข้าใจสุนขั เป็นอย่างดีแล้ว ยังเข้าใจความต้องการของคนเลีย้ งด้วย แพ็กเกจของ HANGthong จึงถูกออกแบบมาอย่างสวยงามไม่แพ้กัน แถมยังใช้เป็นถุงส�าหรับใส่ถุงพลาสติกไว้เก็บอุนจิของสุนัขคุณ ได้ด้วย เข้าไปดูคอลเล็กชันสวยๆ ของ HANGthong และสั่งซื้อได้ในอินสตาแกรม @hangthongdogs (สายจูงราคา 990 บาท ปลอกคอราคา 450 บาท)

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

COSMETIC

SHOP

Wooden Submarine

“ใครทีก่ า� ลังคลัง่ ไคล้ขา้ วของวินเทจ แต่รอ Made by Legacy ที่จัดปีละ 2 ครั้ง ไม่ไหว ผมอยากให้คณ ุ ลองไปเลือกช้อป กันได้ทรี่ า้ นนี้ ซึง่ ผมกับเจ้าของร้านก็เป็น เพื่อนกัน เขาเคยอยู่นิวยอร์กมาก่อน เพราะฉะนัน้ ของในร้านก็จะมีความเป็น นิ ว ยอร์ ก อยู ่ เ ยอะ นอกจากจะเป็ น แหล่งรวมไอเท็มวินเทจเจ๋งๆ แล้ว ร้านนี้ ยั ง ให้ บ รรยากาศเหมื อ นเป็ น มิ ว เซี ย ม ขนาดย่อมทีเ่ ต็มไปด้วยของเก่าน่าสะสม หลายอย่าง ซึ่งนอกจากวางโชว์สวยๆ แล้ว เรายังสามารถสอบถามราคาจาก ทางร้ า นเพื่ อ ซื้ อ หาไปเก็ บ ไว้ เ ป็ น ของ ตัวเองได้ด้วย หรือใครไม่ถนัดของเก่า เขาก็มีสินค้าใหม่ๆ ในสไตล์คลาสสิก โดยเฉพาะรองเท้ า และเสื้ อ เท่ ๆ ” ร้าน Wooden Submarine ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร Home Place ทองหล่อ ซอย 13 เลือกให้โดย : วุฒิ สมบูรณ์กลุ วุฒิ ผู้ก่อตั้ง Made by Legacy

GIVE

ร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย

จากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ จนลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้าน ท�าให้ประชาชนชาวซีเรียต้องประสบกับความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ซึง่ ขณะนีม้ ชี าวซีเรียทีก่ ลายเป็น ผู้ลี้ภัยแล้วกว่า 2 ล้านคน และกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก โดยส�านักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ก็เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือโดยการหาทีพ่ กั พิงให้กบั ผูป้ ระสบภัยเหล่านี้ โดยสามารถ บริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่วา่ จะเป็นแค่ 1 ครัง้ หรือบริจาคประจ�ารายเดือน โดยเงินทีไ่ ด้จะถูกน�าไป เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับเด็กๆ หรือเต็นท์ส�าหรับครอบครัว เข้าไปบริจาคได้ที่ http://goo.gl/g91zza

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER M.A.C : Proenza Schouler

เมือ่ อากาศร้อนย่างกรายเข้ามา ก็ต้องหาสีสันเจ็บๆ มาสู้เสียหน่อย กับเซตเครื่องส�าอางใหม่ล่าสุดจาก M.A.C ที่ ไ ด้ Proenza Schouler แบรนด์ แ ฟชั่ น ระดั บ โลก มาร่ ว ม ออกแบบเอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ คอลเล็ ก ชั น ทีม่ าพร้อมกับแพ็กเกจจิง้ แบบลิมเิ ต็ด เอดิชัน ด้วยรูปทรงเหลี่ยมของดีไซน์ ปลอกลิปสติก, บลัชออนคอมแพ็ก, อายไลเนอร์ และดินสอเขียนขอบปาก รุน่ Pro Longwear กับสีทเี่ ป็นเอกลัษณ์ ของโลหะเคลือบมันวาว พร้อมยาทาเล็บ 4 สี เงาประกาย ที่มาเป็น เนื้อครีมกับสีสุดชิค และเฉดสีใหม่ ของ Blush Ombre บลัชออนแบบ ไล่เฉด มี 2 สี ได้แก่ Sunset Beach ที่ไล่เรียงเฉดสีลงมาจากชมพูอ่อน จนถึงชมพูสด และ Ocean City ทีไ่ ล่โทน ตั้งแต่ส้มพีชอ่อนจนถึงสีส้มปะการัง พบกั บ คอลเล็ ก ชั น ล่ า สุ ด นี้ ไ ด้ ที่ เคาน์เตอร์เครือ่ งส�าอาง M.A.C ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกต ปรากฏการณ์หลากหลายในสังคมอุดมปัญหา เพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


22

SHOPPING!

เสื้อคลุม จาก Juicy Couture

เสื้อคลุม จาก Curated

เสื้อเชิ้ตแขนยาว จาก Senada

หมวก จาก Topman

โบหูกระต่าย จาก Topman

เสื้อคอปกแขนกุด จาก Vickteerut

หมวก จาก Topshop กางเกงขายาว จาก Playhound

กางเกงขาสั้น จาก Curated

กางเกงขายาว จาก asava

สาวสวยในชุดมาดแมนนั้นเท่เสมอ ยิ่งบางคนเมื่อแต่งตัว สไตล์มาสคิวลีนแล้วไม่ได้เท่อย่างเดียว แต่ยังดูเซ็กซี่บาดใจอีกต่างหาก และในฤดูกาลนี้แต่ละแบรนด์ก็ ได้ออกแบบไอเท็มหลากหลาย ให้สาวๆ ได้เลือกหยิบมาแต่งแมนทั้งแบบมาสคิวลีนคลาสสิก และอีกรูปแบบที่มาแรงสุดๆ กับลุคมาสคิวลีนขาสั้น เหมาะกับฤดูร้อนเสียจริง รองเท้า จาก DA+PP

WHERE รองเท้า จาก Playhound เข็มขัดหนัง จาก Play Too

กระเป๋าเงิน จาก Kate Spade

Curated ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และดิ เอ็มโพเรียม Playhound และ Play Too ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว Vickteerut ที่สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ชิดลม DA+PP ที่สยามพารากอน และห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล Senada ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์ และดิ เอ็มโพเรียม Juicy Couture ที่เซ็นทรัล ชิดลม

กระเป๋าเงิน จาก Kate Spade

รองเท้า จาก Play Too


5

1

มะมวงจัง Veemake หลักสูตรสอนปกผา ฉบับเรงรัก ดวยลายปก มะมวงจัง

275.-

3

2

Little Monster

คูม อื เลีย้ งลูกรักฉบับตัวปวน ชวนคุณมาหัดเลี้ยงพรอม เริ่มรัก จากเจาของเพจ เฟซบุก Little Monster

HOT ITEMS FOR SUMMER

250.-

4 Come Rain Come Shine Seoul

กรุงโซล...เมื่อไดมาสนิทกันในวันอากาศดีๆ

บุกกาซีนที่จะพาคุณไปตกหลุมรัก กับคน สิ่งของ และสถานที่ กับทุกๆ เรื่องราว ทีท่ าํ ใหหวั ใจเตนแรง 300.-

250.-

5 อิ่มอกอิ่มใจ

facebook.com/polkadotbook, daypoets.com, polkadotbook.net

ที่รัก

อิ่มอรอยไปกับเมนูคอมฟอรตฟูด และอบอุนไปกับเรื่องราวของ ครอบครัวคนดัง ผานเมนูอาหารที่ อิ่มทั้งอก อิ่มทั้งใจ

395.-

AVAILABLE NOW ที่รานนายอินทรทุกสาขา และ รานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาพิเศษ โทร. 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ member@daypoets.com


26

THE SPACE

BETWEEN YOU AND ARTS เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

หนึ่งในความฝันของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ก็คือ การที่ผลงานของตัวเองถูกน�าไปแสดง แก่ผู้ชมในวงกว้าง โดยเฉพาะในต่างประเทศ ยิ่ ง ศิ ล ปิ น ส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งเจอกั บ ปั ญ หาเรื่ อ ง ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม คนดูได้ ศุภ โชค อังคสุวรรณศิริ นัก ธุร กิจ และ นักสะสมงานศิลปะ เจ้าของ Subhashok the Art Center ก็เป็นอีกคนหนึง่ ทีม่ คี วามฝันว่าอยากให้ ผลงานของศิ ล ปิ น ไทยได้ รั บ การยอมรั บ จาก ต่างประเทศเช่นกัน เขาจึงจับมือร่วมกับ Galerie Adler Paris จากประเทศฝรั่งเศส สร้าง Adler Subhashok Gallery แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้ง านศิลปะเจ๋ง ๆ ฝีมือคนไทย

ได้ออกไปสู่ตลาดโลก... “บ้ า นเรามี ศิ ล ปิ น ที่ ฝ ี มื อ ดี อ ยู ่ เ ยอะมาก แต่กลับไม่มโี อกาสได้นา� ผลงานของตัวเองออกไป แสดงทีต่ ่างประเทศ และการส่งผลงานไปแสดง แต่ ล ะครั้ ง ก็ มี ขั้ น ตอน มี ร ะบบค่ อ นข้ า งมาก โดยเฉพาะการส่งผลงานออกไปในเชิงธุรกิจนั้น ยิ่งยากขึน้ ไปอีก ผมจึงคุยกับทาง Galerie Adler Paris และเห็นตรงกันว่าเราน่าจะช่วยกันผลักดัน ธุรกิจการขายผลงานศิลปะของประเทศไทย ให้เติบโตขึ้น เราจึงจับมือร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ทางด้านธุรกิจ เพราะทางประเทศฝรั่งเศสเอง ก็ชื่นชมผลงานศิลปะของคนไทยเหมือนกัน” ภาพที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือหอศิลป์ขนาด 4 ชั้น ที่มีการจัดวางผลงานศิลปะจากศิลปิน


27

ฝีมือดีของประเทศไทย ซึ่งภายในแกลเลอรี แห่ ง นี้ น อกจากจะใหญ่ โ ตกว้ า งขวางแล้ ว ยังรองรับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ ภายใน โลกของศิลปะใบนี้ด้วย “ถ้ า พู ด ถึ ง พื้ น ที่ ใ นการจั ด แสดงผลงาน เรามีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,800 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นหอศิลป์ที่ค่อนข้างใหญ่ สามารถ รองรั บ การจั ด เวิ ร ์ ก ช็ อ ปหรื อ การแสดงแบบ หมุนเวียน และการแสดงแบบกึ่งถาวรได้อย่าง สมบูรณ์ และในอนาคตผมคิดว่าจะแบ่งพื้นที่ ออกมาอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ส� า หรั บ ใช้ เ ป็ น สถานที่ จัดการเรียนการสอนในเชิงวิชาการให้กบั บุคคล ที่มีความสนใจเกี่ยวกับพื้นฐานของงานศิลปะ” ถึงแม้โลเกชันของ Adler Subhashok Gallery จะตั้ ง อยู ่ ใ นซอยสุ ขุ ม วิ ท 39 แต่ ตั ว เขาเอง กลับมองว่าไม่เป็นปัญหาส�าหรับคนทีร่ กั ในการชมงานศิลปะแม้แต่น้อย “เรือ่ งของทีต่ งั้ อาจจะมีความไม่สะดวกบ้าง ส�าหรับคนทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับเส้นทาง เพราะหอศิลป์ ของเราไม่ได้อยู่ติดถนน แต่ผมเชื่อว่าถ้าที่ไหน มีอะไรดีๆ ตัง้ อยู ่ คนก็จะมุง่ หน้าเข้ามาหาเราเอง สถานที่ตั้งคงไม่เป็นอุปสรรคถึงขนาดที่ใครๆ จะพูดว่า ไม่เอาหรอก ไม่อยากไป และถ้าวัด จากการจั ด แสดงผลงานที่ ผ ่ า นมา ก็ มี ค น ให้ความสนใจเข้ามาดูงานที่นี่เป็นอย่างดี”

สนใจเปิ ด ออฟฟิ ศ หรื อ สถานที่ ส วยๆ ให้เราไปเยีย่ มเยียน สามารถส่งอีเมลมาแนะน�า ได้ที่ adaybulletinmagazine@gmail.com

INSPIRED BY SPACE

ผลงานในคอลเล็กชัน - ผมสะสมงานภาพเขียน และงาน ประติมากรรมเป็นหลัก งานศิลปะในความคิดของคุณ - งานชิ้ น นั้ น ต้ อ งท� า ให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า อยากมองดูมันบ่อยๆ งานประติ ม ากรรมทีน่ า่ สนใจ - ผลงานข อง ไมเคิล เชาวนาศัย ข้อคิดทีไ่ ด้จากการสะสมงานศิลปะ - การสะสมจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้ า เราไม่ น� า มั น ออกมาแสดงให้ คนทั่วไปได้ดู โปรเจ็ ก ต์ ต ่ อ ไปของ Adler Subhashok Gallery - พาศิลปินไทยทั้ง 10 คน ไปแสดง ผลงานที่ Art Paris Art Fair 2014 ประเทศฝรั่งเศส


28

HEALTH HEALTH TIPS

MANGO BENEFITS

Q : เด็กอ้วนมีความสามารถ ในการคิ ด น้ อ ยกว่ า เด็ ก น�้าหนักปกติจริงหรือไม่ A : จริง เนือ่ งจากมีการศึกษาตีพมิ พ์

ลงในวารสาร Cerebral Cortex พบว่า จากการศึกษาเด็กผู้ชายและเด็ก ผู้หญิงจ�านวน 74 คน อายุระหว่าง 7-9 ขวบ โดยที่ครึ่งหนึ่งของเด็ก กลุม่ นีม้ ดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับสูง ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มคนอ้วน พบว่า จากการให้ท�าแบบทดสอบ 2 ครั้ง เด็กอ้วนมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองช้ากว่า เด็กน�้าหนักปกติ 8% และ 15% ตามล�าดับ โดยการศึกษาดังกล่าว ยังระบุวา่ “ปัญหาเด็กอ้วนเป็นสิง่ ที่ โลกควรให้ความส�าคัญ เพราะมัน ก�าลังจะเป็นปัญหาสุขภาพหลักของ สาธารณชน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญที่บ่งบอก ว่าความอ้วนสามารถส่งผลกระทบ ต่อความสามารถด้านการคิดได้” ที่มา : www.dailymail.co.uk

80

ผลไม้ทเี่ ป็นตัวแทนของความอร่อยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก ‘มะม่วง’ เพราะไม่วา่ เดินไปทางไหนเราก็มกั จะเจอกับป้ายโปรโมชันสุดคุม้ ของว่างแสนอร่อยอย่าง ‘ข้าวเหนียวมะม่วง’ อยูเ่ สมอ และเพือ่ ให้คุณอร่อยแบบได้ ความรู้เล็กๆ น้อยๆ กลับไปด้วย นี่คือสุดยอดคุณประโยชน์ 5 ประการที่มาพร้อม กับผลไม้ชนิดนี้

• ธาตุเหล็กสูง หากใครมีปัญหาโลหิตจาง มะม่ ว งช่ ว ยคุ ณ ได้ เพราะเนื้ อ มะม่ ว งคื อ แหล่งอาหารชั้นดีที่ให้ธาตุเหล็กจากธรรมชาติ แบบเต็มๆ • ผิวพรรณเปล่งประกาย ประโยชน์ข้อนี้สาวๆ ทั้งหลายคงจะชอบ เพราะมีการศึกษารองรับ แล้วว่ามะม่วงมีสารจากธรรมชาติที่ช่วยขจัด สิ่ ง สกปรกที่ อุ ด ตั น อยู ่ บ นผิ ว หนั ง หรื อ รู ขุ ม ขน ได้อย่างดี จึงช่วยคืนความสดใสให้ผิวพรรณ ของคุณดูเปล่งประกายขึ้นได้ • ช่วยย่อยอาหาร เนื่องจากมะม่วงมีเอนไซม์ ชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถย่อยโปรตีนให้มขี นาดเล็กลง กระเพาะอาหารของคุณจึงไม่ต้องท�างานหนัก อีกทั้งมะม่วงยังมีไฟเบอร์สูง จึงย่อยง่ายและ ท�าให้ขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้น • ต้ า นมะเร็ ง เนื่ อ งจากมะม่ ว งมี ส ารต้ า น อนุมูลอิสระหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเคอร์เซติน, ไอโซเคอร์ตริน, แอสตรากาลิน เป็นต้น ซึ่งเป็น ก�าลังส�าคัญทีช่ ว่ ยปกป้องร่างกายของคนเราให้พน้ จากมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งล�าไส้ มะเร็งเต้านม ลูคีเมีย เป็นต้น • ป้องกันอาการเป็นลม ร้อนๆ แบบนี้ ถึงจะ แข็งแรงแค่ไหนก็อาจเป็นลมได้ ทางที่ดีจึงควร ป้องกันไว้ก่อน ซึ่งมะม่วงช่วยคุณได้ วิธีการคือ ให้ดื่มน�้ามะม่วงปั่นไม่ผสมน�้าตาล เพราะมัน สามารถช่วยท�าให้อุณหภูมิของร่างกายเย็นขึ้น ป้องกันการเป็นลมได้อย่างดี ที่มา : www.plantchallenge.com

มีการศึกษาพบว่า เนยถัว่ อัลมอนด์คอื แหล่งรวมของสารอาหารนานาชนิดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย โดยการทานเนยถั่วอัลมอนด์ 2 ช้อนชา ให้ไฟเบอร์แก่ร่างกายราว 4 กรัม และยังให้แคลเซียม มากถึง 80 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าการทานเมล็ดอัลมอนด์ธรรมดาถึง 2 เท่า

HEALTH NEWS นักวิจัยสหรัฐฯ เผย การนอนน้อยส่งผลให้เซลล์สมอง ลดลงได้ การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ลงใน Journal of Neuroscience ระบุวา่ การนอนน้อยอาจเป็น เรื่องน่ากลัวกว่าที่คิด เพราะล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาพบว่า การนอนน้อย เป็นพฤติกรรมที่น�าไปสู่การสูญเสียเซลล์สมองบางส่วนอย่างถาวร โดยการทดลองในห้องแล็บ กับหนูทดลอง พบว่าการที่หนูไม่ได้นอนหลับติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เซลล์สมองตายลง อย่างถาวรถึง 25% อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั ให้ความเห็นว่า น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ทใี่ นอนาคตนักวิจยั จะสามารถพัฒนายาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปกป้องสมองให้พน้ จากผลกระทบของการนอนหลับ ไม่เพียงพอ ทางด้าน ศาสตราจารย์ ฮิวจ์ พิกกินส์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ กล่าวถึงการวิจยั ครัง้ นีว้ า่ “ผูเ้ ขียนงานวิจยั พยายามบอกกับเราว่าการท�างานในเวลากลางคืนไม่เพียงแต่สง่ ผลเสีย ต่อร่างกายในทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพสมองอันจะส่งผลไปยังสุขภาพจิตได้” ที่มา : www.bbc.com


HEART

29

HEART TIPS

WHEN SUMMER MAKE YOU SMILE แม้ว่าอากาศอันร้อนระอุในช่วงนี้จะท�าให้ ใครหลายคนหงุดหงิด ไม่สบายใจไม่สบายตัว แต่หากลองมองทีด่ า้ นดีของมัน คุณจะพบว่าฤดูรอ้ น ก็เหมือนฤดูกาลอื่นๆ ที่ล้วนแต่มีมุมที่สวยงามของตัวเอง เราจึงอยาก รวบรวมแง่ดขี องฤดูรอ้ นมาให้คณ ุ ได้อา่ นกัน ซึง่ หากนึกถึงสิง่ เหล่านีแ้ ล้ว คุณอาจจะใจเย็นลงได้หลายองศา รู้ตัวอีกทีก็อาจจะหลงรักฤดูร้อน เข้าเสียแล้ว และมีความสุขกับฤดูนี้ได้จนกว่าฤดูกาลใหม่จะวนมาถึง

• ฤดูรอ้ นเป็นฤดูกาลทีท่ อ้ งฟ้าจะสวยงามทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็น ช่วงเวลาไหนของวัน ที่ล้วนแต่สวยงามไม่ซ�้ากันในแต่ละวัน หากคุณลองสังเกตท้องฟ้าในฤดูรอ้ นแล้วก็คงไม่อยากให้ฤดูฝน มาถึงเร็วจนเกินไปนัก • เป็นเวลาทีค่ ณ ุ จะดืม่ ด�า่ กับทะเลได้มากทีส่ ดุ คล้ายว่าจะเป็น ธรรมเนียมไปแล้วว่าในฤดูร้อนทุกคนจะต้องไปเที่ยวทะเล และเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้สัมผัสสายลมชายหาด และลงเล่นน�้าให้เย็นฉ�่านั้นเหมาะกับฤดูร้อนเป็นอย่างยิ่ง • ฤดูร้อนคือฤดูของวันหยุดยาว ส�าหรับนักเรียนนักศึกษา ฤดูร้อนก็เท่ากับวันปิดเทอมใหญ่ หรือส�าหรับคนท�างาน แม้จะไม่มีปิดเทอม แต่คุณก็ยังมีวันหยุดยาวๆ อย่างเช่น วันสงกรานต์ เพื่อให้คุณได้กลับไปใช้เวลากับครอบครัว และญาติพี่น้อง • คุ ณ สามารถสนุ ก กั บ minimal clothing แค่ เ สื้ อ ยื ด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ก็ดูไม่ผิดอะไรในฤดูร้อน ถ้าเพียงแต่คุณแต่งออกมาให้ดูดี หรือหากใครที่รักการใส่ ชุดว่ายน�้า ก็ถือว่านี่เป็นฤดูกาลที่จะเริงร่ากันได้อย่างเต็มที่ เพราะยังไงฤดูนกี้ เ็ ป็นเวลาแห่งความสนุกสนานร่าเริงอยูแ่ ล้ว • เครือ่ งดืม่ เย็นๆ จะอร่อยมากกว่าทีเ่ คย ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร ก�าลังไดเอตอยูห่ รือไม่ แต่การทานเครือ่ งดืม่ หวานๆ เย็นๆ เช่น น�้าผลไม้ หรือไอศกรีม ในฤดูร้อน ก็ทา� ให้รู้สึกผิดได้น้อยกว่า ทีเ่ คย เพราะนอกจากหวานอร่อยชืน่ ใจ แล้วยังท�าให้คณ ุ สดชืน่ กระปรี้กระเปร่าได้มากๆ • มีดอกไม้สวยๆ ผลิบานให้เห็นเต็มไปหมด ในแต่ละ ภูมิประเทศก็มีช่วงเวลาที่ดอกไม้บานสะพรั่งแตกต่างกัน และส�าหรับฤดูรอ้ นในประเทศไทยก็ไม่ได้มแี ต่ความร้อนแห้งเหีย่ ว แต่ยังมีดอกไม้สวยๆ สีสันสดใสบานสะพรั่งให้เห็นกันตาม ต้นไม้ใหญ่ริมถนน ทั้งดอกตาเบบูญา ดอกคูน ดอกอินทนิล น�า้ ฯลฯ ทีเ่ รียกรอยยิม้ และเสียงกดชัตเตอร์จากผูค้ นได้เสมอ ทีม่ า : www.obesityhelp.com, http://neverstationary.worldpress.com

TALK ABOUT YOUR LIFE THROUGH OBJECT

คงจะดีไม่นอ้ ยถ้าคุณได้สร้างสรรค์ เครือ่ งประดับสวยๆ ทีบ่ อกเรือ่ งราว ของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถท�าได้ ไม่ ย าก เพี ย งเข้ า ร่ ว มเวิ ร ์ ก ช็ อ ป ‘T.A.Y.L.T.O’ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม ณ โลหะมีค่าสตูดิโอ ดูแลการเวิรก์ ช็อปโดย ‘ไผ่’ - ปัญจพล กุลปภังกร ศิลปินรุ่นใหม่ที่จะชวน คุณมาประดิษฐ์เครือ่ งประดับทีเ่ น้น รูปเเบบการเล่าเรื่องผ่านสิ่งของ ซึง่ จะใช้สงิ่ ของทีต่ วั เองมีความผูกพัน หรือมีเรื่องราวมาใช้เป็นวัสดุหลัก ในการท�างานเครื่องประดับ งานนี้ นอกจากจะได้ฝกึ ฝีมอื ฝึกความคิด สร้างสรรค์แล้ว ยังได้งานสวยๆ กลับบ้านอีกด้วย ใครทีส่ นใจสามารถ ส่งอีเมลชือ่ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเขียนเหตุผลที่อยากเข้าร่วม เวิร์กช็อปไปที่ lohameka@hotmail. com ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Workshop House Bangkok

“ความทุกข์ สอนอะไรๆ ให้เราได้ดีกว่าความสุข” พุทธทาสภิกขุ

จะมีสถาปนิกสักกี่คนที่ออกแบบสิ่งก่อสร้างระดับโลกได้มากมายเท่า ซาฮา ฮาดิด สถาปนิกหญิงผู้ออกแบบอาคารส�าคัญของเมืองใหญ่ทั่วโลก ซึ่งแม้ช่วงนี้เธอก�าลังมีข่าวคราว เป็นที่ถกเถียงอยู่ในอินเทอร์เน็ต แต่ผลงานของฮาดิดนั้นล้วนแล้วแต่น่าจดจ�าจนยากที่จะไม่พูดถึงเธอคนนี้ Name : Dame Zaha Mohammad Hadid Nationality : Iraqi-British Born : 31 October 1950 Age : 63

“There are 360 degrees so why stick to one.” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.zaha-hadid.com, http://en.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid

• ซาฮา ฮาดิด เกิดในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก เธอเรียนจบ ปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งเบรุต ก่อนทีจ่ ะย้ายไปเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ Architectural Association School of Architecture สถาบันสอนด้านสถาปัตยกรรม ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของอังกฤษ เมือ่ เรียนจบฮาดิดได้เข้าท�างานทีบ่ ริษทั Metropolitan ร่วมกับ Rem Koolhaas อาจารย์ผู้สอนของเธอเอง และได้กลายเป็นหุ้นส่วนของบริษัทในปี ค.ศ. 1977 • ช่วงเวลาที่พบกับความยากล�าบากระหว่างเริ่มท�างาน ฮาดิด ได้รับก�าลังใจและการสนับสนุนจาก ปีเตอร์ ไรซ์ วิศวกรผู้ดูแล การสร้างโอเปราเฮาส์ ประเทศออสเตรเลีย เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการท�างานให้กับเธอได้อย่างมาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ฮาดิดจึงได้ก่อตั้งส�านักสถาปนิกของตัวเองในกรุงลอนดอน • ระหว่างทีท่ า� งานในบริษทั ของตัวเอง ฮาดิดยังเป็นอาจารย์ผสู้ อน ในวิทยาลัยชือ่ ดังมากมาย ทัง้ Harvard Graduate School of Design, Yale School of Architecture รวมถึงมหาวิทยาลัยด้านการออกแบบ

ในสหรัฐอเมริกาอีกหลายแห่ง และได้รบั เชิญให้เป็นอาจารย์พเิ ศษ ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อีกด้วย • นอกจากงานออกแบบตัวอาคารแล้ว ฮาดิดยังมีผลงานโดดเด่น ในการออกแบบตกแต่งภายในด้วย เช่นที่ Mind Zone ใน Millennium Dome กรุงลอนดอน ทัง้ ยังได้ออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ รถยนต์สปอร์ต รวมถึงงานออกแบบเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ Lacoste อีกด้วย ซึ่ง ผลงานทั้งหมดทุกด้านของฮาดิดมีจุดเด่นที่ดีไซน์ล�้ายุคแบบ Deconstruction ไม่ยดึ ติดกับรูปทรงเรขาคณิต สือ่ ถึงโลกอนาคต • ในปี ค.ศ. 2004 ฮาดิดเป็นสถาปนิกหญิงคนแรกทีไ่ ด้รบั รางวัล Pritzker ทีเ่ ปรียบได้กบั รางวัลโนเบลส�าหรับสถาปนิกทัว่ โลก ทั้งยัง ได้รบั รางวัลเกียรติยศมากมายจากสถาบันต่างๆ เป็นผลมาจาก ผลงานอันโดดเด่นของเธอ เช่น London Aquatics Centre, BMW Central Building ฯลฯ รวมถึงสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงโตเกียว ที่จะใช้จัดโอลิมปิก ปี ค.ศ. 2020 และสนามฟุตบอลกาตาร์ ที่จะใช้จัดฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2022 ด้วย


ALL ABOUT BIZ

30

BIZ IDEA

BIZ LIFE

BUILDING TRUST INSIDE YOUR TEAM ดอกเตอร์ ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom Public Company Limited มีหน้าทีใ่ นการดูแลบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการต่างๆ ของบริษทั ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจการสือ่ สารข้อมูล บรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต บริการไอทีเซอร์วิส และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

• การเข้ามาของระบบ cloud computing นัน้ ท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแบบใหม่ ในการท�าธุรกิจ ซึง่ ส่งผลให้เกิดความยืดหยุน่ ทีร่ องรับการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนด้านฮาร์ดแวร์จ�านวนมากอีกต่อไป แต่สิ่งที่ท้าทายของ ธุรกิจนีค้ อื การสร้างความไว้วางใจแก่ลกู ค้าในด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับเรา • สิง่ ทีบ่ ริษทั เอกชนมองหาก็คอื เรือ่ งของต้นทุนในการท�าธุรกิจ ดังนัน้ เราจึงต้องมี แบบแผนการค�านวณค่าใช้จา่ ยให้แก่พวกเขาถ้าเข้ามาใช้บริการกับเรา จะสามารถ ลดค่าใช้จา่ ยได้ในระดับใด พร้อมกับให้ทดลองใช้งานบริการต่างๆ ทีม่ เี พือ่ พิสจู น์ ว่าระบบทีเ่ ราให้บริการนัน้ มีความปลอดภัยสูง สะดวกสบาย ยืดหยุน่ และรองรับ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง • ผมได้เรียนรูม้ ากมายจากการท�างานทีน่ ี่ ทัง้ ในเรือ่ งของกลยุทธองค์กร การก�าหนด ทิศทางของบริษัท รวมไปถึงในปัจจุบันที่ได้มาดูแลผลิตภัณฑ์ ท�าให้ได้เรียนรู้ เรือ่ งความต้องการของลูกค้ามากขึน้ เพราะผมได้ทา� งานใกล้ชดิ กับผู้ใช้บริการ มากขึ้นกว่าเดิม • ผมพยายามเติมความสมบูรณ์ให้กบั พอร์ตโฟลิโอของบริษทั ตลอดเวลา โดยเรียนรู้ ความต้องการของลูกค้า และน�าสิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการมาปรับปรุงเพือ่ ตอบสนอง ความต้องการได้อย่างตรงจุด เพราะตอนนีเ้ ราอยูใ่ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันกับบริษทั เอกชนต่างๆ ไม่เหมือนกับเมือ่ ก่อนทีเ่ ราเป็นผูใ้ ห้บริการแต่เพียงผูเ้ ดียวอีกต่อไป • การปรับตัวจะท�าให้เราเห็นภาพรวมของการท�างานบริหารผลิตภัณฑ์ได้ดขี นึ้ ทั้งในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การพัฒนาบริการของ ตัวเองให้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลถึงการได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น • ผมเลือกใช้การท�าธุรกิจในลักษณะของการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจแบบเดียวกับเรา และบริษัทที่ไม่ได้ท�า ธุรกิจแบบเดียวกัน เพือ่ เป็นการน�าจุดแข็งของแต่ละทีม่ าใช้ในการพัฒนาบริการ ของเราให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น • ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจทีม่ กี ารลงทุนค่อนข้างสูง แต่มรี ะยะเวลาทีจ่ ะคืนทุน กลับมาค่อนข้างนาน เหมือนกับการท�าถนนซึง่ ต้องการการพัฒนาไปอย่างต่อเนือ่ ง ดังนั้น ถ้าระบบของเรารองรับได้ 100 หน่วย เมื่อมีคนเข้ามาใช้งานในระดับ 70 หน่วยแล้ว เราต้องรีบขยายระบบเพือ่ รองรับความต้องการการใช้งานทีม่ ากขึน้ รวมทั้งปรับปรุงต้นทุนให้ลดลง • ทัศนคติของคนเป็นเรือ่ งทีแ่ ก้ไขกันได้ แต่เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย โดยเฉพาะในองค์กร

รัฐวิสาหกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ อาจไม่ใช่เรื่องของกฎระเบียบทั้งหมด แต่มาจากทัศนคติของคนที่ใช้ระเบียบมากกว่า • คนที่มีทัศนคติที่ดีคือ คนที่รู้จักเปิดใจ และรับฟังทุกความคิดเห็น คุยกันด้วย เหตุผล มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ตราบใดที่เราใช้เหตุผลคุยกัน มันจะมี เหตุผลที่ดีที่สุดอยู่ข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นข้อสรุป และท�าให้เดินต่อไปได้เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร • ผมจะบอกทีมงานเสมอว่า เริ่มแรกเราต้องตอบตัวเองให้ได้เสียก่อนว่าท�าไม ถึงต้องท�าอย่างนี้ ทางเลือกมีหลายทาง เพราะอะไรจึงเลือกไปทางนี้ ถ้ายังตอบ ตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งลงมือท�า แต่ถ้าเมื่อไหร่ตอบตัวเองได้แล้วก็ทา� ไปได้เลย • ตราบใดทีม่ คี วามคิดเห็นอืน่ ทีด่ กี ว่า เราต้องยอมรับและน�ามาปฏิบตั ิ ไม่ใช่ยดึ ติด กับความคิดของตัวเอง แต่ต้องท�าในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ • ผมต้องสร้างความมัน่ ใจให้กบั ทีมงานในการท�างาน เพราะองค์กรของรัฐมีขนั้ ตอน การด�าเนินงานทีม่ ากกว่าองค์กรอืน่ มีระบบตรวจสอบทัง้ จากภายในและภายนอก รวมทั้งยากที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการท� างาน ดังนั้น เมื่อเราต้องการ เปลี่ ย นแปลงภายในองค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ คนอื่ น ได้ ทุกคนต้องร่วมมือกันผลักดันและกล้าทีจ่ ะท�างานเพือ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลง เราต้องคอยให้ก�าลังใจทีมงาน รวมทั้งให้ความมั่นใจและผลักดันให้งานนั้น ส�าเร็จเพื่อสร้างแรงใจให้กับทีมงานในการท�างานเพื่อองค์กรต่อไป • ผมให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วในการท�างานที่สุด เพราะความสมบูรณ์ จะไม่มที างเกิดขึน้ ได้ ถ้าคุณไม่เริม่ ลงมือท�า การทีเ่ รายึดมัน่ ว่าท�างานออกมาแล้ว ต้องสมบูรณ์แบบ คุณจะไม่มที างได้งานทีส่ มบูรณ์ เพราะบางครัง้ เราต้องท�าขึน้ มาก่อน แล้วถึงจะรูว้ า่ มีอะไรทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการ แล้วค่อยปรับปรุงไปเรือ่ ยๆ • หลายคนอาจมองว่ากฎระเบียบเป็นอุปสรรคให้การท�างานล่าช้า แต่ผมจะไม่ฝา่ ฝืน ระเบียบ แต่จะศึกษาข้อบังคับให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วน�าขั้นตอนต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการท�างาน ถ้าเราท�าถูกขัน้ ตอน ท�าถูกตามกฎระเบียบทีว่ างไว้ การด�าเนินการก็จะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เข้าใจ • การมีภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดจี ะส่งผลต่อโปรดักต์ของคุณไม่วา่ จะท�าออกมาดีแค่ไหน ลูกค้าก็จะมองไปในทางลบ และไม่คดิ ทีจ่ ะลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นนั้ ขณะเดียวกัน ถึงแม้เราจะมีภาพลักษณ์ทดี่ แี ต่ไม่สามารถให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้าได้ ก็จะเหมือน ซื้อกระเป๋าแพงๆ มาแล้วใช้ไปไม่นานก็ขาด ดังนั้น เราจึงต้องให้ความส�าคัญ กับทั้งตัวโปรดักต์ การให้บริการ และภาพลักษณ์ไปพร้อมๆ กัน

Your Closet ใครเคยช้ อ ปปิ ้ ง เสื้อ ผ้ า ผ่ า นเว็บ ไซต์ ต่างๆ น่าจะเคยเกิดเหตุการณ์ทวี่ า่ หลังจาก เสิรช์ มานานจนเจอเสือ้ หรือกระโปรงทีถ่ กู ใจ แต่ ป รากฏว่ า ไม่ มี ไ ซซ์ ทั้ ง ผิ ด หวั ง และ เสียเวลาโดยใช่เหตุ แต่ปัญหาการดูสินค้า ที่ไม่ฟิตกับไซซ์ของเราจะหมดไป เพียงแค่ คลิก Fitbay.com เว็บไซต์แฟชั่นสัญชาติ เดนมาร์กที่เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อให้ ทางเว็บน�าเสนอเสื้อผ้าและสินค้าที่เหมาะ กับรูปร่างและความต้องการของเราเท่านัน้ เริม่ ต้นจากการลงทะเบียนทีใ่ ช้เวลาไม่นาน แถมค�าถามก็ไม่ใช่การถามขนาดรูปร่าง ที่เราเองยังไม่รู้ค�าตอบแน่ชัด โดยค�าถาม แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ คือ หนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกาย รายละเอียดของ ส่วนสูงและน�า้ หนัก และให้เลือกรูปร่างของ คุณผ่านกราฟิกลายเส้นง่ายๆ ไม่วุ่นวาย เหมือนการใส่เลขสัดส่วนที่บางครั้งแม้แต่ ตัวคุณเองก็ไม่รู้, สอง ชื่อแบรนด์ที่ชอบ และสาม ประเภทสินค้าในดวงใจอย่าง กระเป๋าหรือเดรส เพื่อให้เว็บไซต์จดจ�า ข้อมูลและเน้นน�าเสนอประเภทสินค้านัน้ ๆ เพื่ อ จะได้ ไ ม่ พ ลาดสายตาคุ ณ แม้ แ ต่ ชิ้นเดียว หลังจากลงทะเบียน สินค้าที่คุณ เห็นทั้งหมดในเว็บไซต์ก็พร้อมเสิร์ฟทุกชิ้น แบบไม่ ต ้ อ งกั ง วลว่ า จะมี ไ ซซ์ ห รื อ ไม่ โดยข้ อ มู ล ของสิ น ค้ า แต่ ล ะชิ้ น จะเชื่ อ ม ถึ ง ช็ อ ปที่ ส ามารถสั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ไ ด้ เ ลย เปรียบเสมือนตูเ้ สือ้ ผ้าขนาดใหญ่ทเี่ ต็มไปด้วย แบรนด์น้อยใหญ่ทั่วโลกที่คัดเฉพาะขนาด ของคุณเท่านั้น

BIZ QUOTE BIZ BOOK

ขาย (ให้ ได้) ดี

ผู้เขียน : มาร์แลช โกลด์สมิท, ดอน บราวน์, บิลล์ ฮอว์กินส์ ผู้แปล : วิชยา ปิดชามุก สำานักพิมพ์ : ปราณ ราคา : 250 บาท

ในฐานะผู้ซื้อ ยอมรับเถอะว่าผู้ขายบางคนก็ท�าให้ เราไม่อยากซือ้ สินค้าเท่าไหร่แม้จะอยากซือ้ แค่ไหนก็ตาม เพราะพฤติกรรมบางอย่างที่รู้สึกว่า ‘มากเกินไป’ ทั้งวิธี การขายทีต่ ามติด จูโ่ จมหรือยัดเยียดสินค้าให้โดยไม่สนใจ ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ ‘น้อยเกินไป’ โดยผูข้ ายบางคนก็ท�าเหมือนเราไม่มตี วั ตน อยู่ตรงนั้น แล้วในโลกที่สินค้าบริการมีความคล้ายกัน อย่างนี้ ลูกค้าก็ยงั มีทางเลือกทีจ่ ะหันไปซือ้ ข้าวของจากทีอ่ นื่ ทีต่ วั เองพอใจได้ ด้วยเหตุนนี้ กั ขายทุกคนจึงต้องมีวธิ นี า� เสนอ ให้ถกู ใจลูกค้าจนน�าไปสูก่ ารซือ้ สินค้าในทีส่ ดุ ซึง่ หนังสือ เล่มนีจ้ ะสอนคุณให้ขายได้ขายเป็น เพราะไม่วา่ คุณเพิง่ จะ เริม่ เข้าวงการการขายหรือมีประสบการณ์มาแล้วเป็น 10 ปี ก็ต้องมีบ้างที่คุณต้องเสียลูกค้าเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ยิง่ ถ้าคุณได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนีก้ จ็ ะได้พบกับเรือ่ งราว อย่างเช่น การสร้างระดับความสนใจในการซื้อสินค้า และนิสยั 16 ข้อควรรูท้ ลี่ กู ค้าเอือมระอา นอกจากนีย้ งั เสนอ ข้อมูลฉุกคิดให้เราส�ารวจเพือ่ เปลีย่ นแปลงตัวเองให้มสี ติ ในชีวติ ประจ�าวัน หรือนิสยั ทีค่ วรเลิกเพือ่ ปรับปรุงพัฒนา ตัวเองเป็นสุดยอดนักขาย พร้อมยกกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจ จากคนในวงการการขายอย่าง มิเชลล์ โกลด์สมิท ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นนักคิดและปรมาจารย์ดา้ นการฝึกอบรม ผูบ้ ริหารและการพัฒนาตัวเอง ตัง้ แต่อตุ สาหกรรมรถยนต์ สายการบิน อาวุธ เครือ่ งมือแพทย์ ไปจนถึงตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประสบการณ์ระดับโลก เหมาะอย่างยิ่งกับนักขายที่ต้องการพัฒนาฝีมือและ อยากเห็นยอดการขายทะลุเป้า

“OPPORTUNITY IS MISSED BY MOST PEOPLE BECAUSE IT IS DRESSED IN OVERALLS AND LOOKS LIKE WORK.” Thomas A. Edison an American inventor and businessman


LIFE WILL NEVER BE THE SAME เพราะชีวติ คือความเปลีย่ นแปลงและไม่เคยหยุดนิง่ มีเรือ่ งราวมากมายและหลากหลาย ซุกซ่อนอยู่รอบๆ ตัวเพื่อรอการค้นพบ เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนมุมมอง ของเรากับชีวิต แต่บางครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปจากเดิม พบกับ a day BULLETIN LIFE ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทีส่ ถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจก พลุกพล่านทั่วกรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง


32

ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) ฉลองด�าเนินธุรกิจครบ 120 ปี ในประเทศไทย

Muay Thai Live : The Legend Lives สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยโชว์มวยไทยที่ดีที่สุดของปี 2557

Muay Thai Live : The Legend Lives การแสดงมวยไทยในรูปแบบละครเวที ครัง้ แรกทีน่ า� เสนอท่วงท่าของแม่ไม้การต่อสูผ้ า่ นเรือ่ งราวของบุคคลส�าคัญในประวัตศิ าสตร์ มวยไทย ณ โรงละคร The Stage @Asiatique โรงละครไตรทิศแห่งแรกของเมืองไทย ณ เอเชียทีค ถ.เจริญกรุง ท�าการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 20.00 น. จ�าหน่ายบัตรแล้ว วันนี ้ รายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2108-5999 และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิม่ เติมได้ท ี่ www.muaythailive.net จองบัตรชมการแสดงได้ทไี่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

ลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ พนักงานธนาคาร ร่วมท�าพิธีเปิดนิทรรศการ ลูกโลกจ�าลอง ณ สกายวอล์ก บริเวณสี่แยก ถนนนราธิวาส-สาทร โดยนิทรรศการนีจ้ ดั ท�าขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ครบ 120 ปี ในประเทศไทยในปี 2557 และสื่อ ถึงการเป็นธนาคารระหว่างประเทศทีม่ ธี รุ กิจใน 69 ประเทศทั่ ว โลก ที่ มุ ่ ง เน้ น สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของเครื อ ข่ า ยการค้ า การลงทุ น ระหว่างประเทศในด้านการช่วยเหลือทางการค้า และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั เป็นการเล่าถึงประวัตขิ องธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทยด้วย


33

การบินไทยเอาใจชาว 98.5 Click FM & Get 102.5 พาบินลัดฟ้าเยือนกรุงลอนดอน

การบินไทยจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ ‘การบินไทย Presents Click & Get Going One Direction 2014’ โดยผนึกก�าลังกับสองคลืน่ วิทยุสดุ ฮิตอย่าง 98.5 Click FM และ Get 102.5 Bangkok’s Sound ภายใต้การดูแลของ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จ�ากัด หรือ i Radio (ไอ เรดิโอ) แท็กทีมเหล่าดีเจชื่อดัง น�าคนฟังบินลัดฟ้าเยือนกรุงลอนดอน ชมคอนเสิร์ต ‘One Direction Where We Are Stadium Tour 2014’ ของ 5 หนุ่มสุดฮอตแห่งเกาะอังกฤษ และอุ่นเครื่องกันก่อนด้วยมินิคอนเสิร์ตคัฟเวอร์เพลงของหนุ่มๆ One Direction จากศิลปินเสียงดี ‘เก่ง’ - ธชย ประทุมวรรณ และ ‘ซานิ’ - นิภาภรณ์ ฐิติธนการ ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 พบกับความสนุกทีไ่ ม่จา� เจกับกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมายได้ทาง 98.5 Click FM และ Get 102.5 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือทางออนไลน์ Application / iRadiofm และ www.iradiofm.net

แพน ราชเทวี กรุ ๊ ป เปิดตัวโครงการองค์กร ไร้สิว ผิวเรียบเนียน

อรรควุฒ ิ สุวรรณประกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั แพน ราชเทวี กรุป๊ (จ�ากัด) มหาชน น�าทีมผูบ้ ริหาร รณรงค์ ให้พนักงานในองค์กรตระหนัก ถึงความส�าคัญในการดูแลผิวของ ตนเอง โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่ง ประกอบด้วยการอบรม การแจก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นราชเทวี คลิ นิ ก 50 สาขา, แพนราชเทวี 70 สาขา และตามเคาน์เตอร์ทวั่ ประเทศ

Oun Hotel Bangkok จัดโปรโมชัน รับซัมเมอร์! อุน่ โฮเทล กรุงเทพฯ (Oun Hotel Bangkok) บู ที ก โฮเตลสไตล์ รี ส อร์ ต ในละแวกถนน เลียบทางด่วน-รามอินทรา ขยายโปรโมชัน สุดพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการลดราคาค่าห้องจากราคาปกติ 890 บาท เหลือ 745 บาท (จ�านวนวันละ 10 ห้อง เท่ า นั้ น ) ซึ่ ง โปรโมชั น นี้ ส ามารถเข้ า พั ก ได้ ถึ ง วั น ที่ 30 เมษายน 2557 (ส� า รอง ห้องพักล่วงหน้าหมดเขตวันที่ 5 เมษายนนี)้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร. 0-2515-1080 และ 0-2515-1100 หรือ www.facebook.com/ oun.hotelbangkok

ประธานกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เยื อ น สปป. ลาว กระชับความสัมพันธ์

ดอกเตอร์ สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธุ ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผูจ้ ดั การ เข้าเยีย่ มคารวะ ฯพณฯ สมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ณ ท�าเนียบรัฐบาล เพือ่ กระชับ ความสัมพันธ์อนั ดี และสานต่อความร่วมมือในการสนับสนุน การพัฒนาตลาดทุนลาวอย่างต่อเนื่อง

อีเลคโทรลักซ์ตอกย�้าผู้น�า รับประกัน คอมเพรสเซอร์ตเู้ ย็นถึง 11 ปี

อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย น�าโดย สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป เปิดตัวบริการ ใหม่ลา่ สุด ด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์ตเู้ ย็น ถึง 11 ปี ซึ่งนับได้ว่าอีเลคโทรลักซ์เป็นรายแรก และรายเดียวทีม่ อบข้อเสนอสุดพิเศษนี ้ หลังจาก ประสบความส�าเร็จการเป็นผู้น�าเครื่องซักผ้า ฝาหน้าด้วยการรับประกันมอเตอร์ 11 ปี เป็น รายแรก โดยมี ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อ โฮม อิเลคทริค โปรดักส์, ชัยพล จูเลียน พูพาร์ท และ แพทริเชีย กูด๊ นักแสดง ร่วมเป็นสักขีพยาน เพือ่ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าด้านคุณภาพและความทนทาน พร้อมด้วยฟังก์ชนั ทีต่ อบโจทย์การใช้ทกุ ไลฟ์สไตล์ เช่ น แผงควบคุ ม ระบบสั ม ผั ส ที่ ด ้ า นหน้ า หรือ NutriLight™ ระบบถนอมอาหารในช่องแช่ผกั

ดีเซลส่งทัพแว่นตาใหม่ ในคอลเล็กชัน Neon Models by Diesel

Diesel เผยคอลเล็กชันแว่นกันแดดรุน่ นีออน ทีม่ กี รอบและเลนส์เป็นโทนสีแบล็กไลต์รวมถึงการออกแบบรูปทรงแว่น มีแรงบันดาลใจมาจากสไตล์แฟชั่นในยุค 50’s ซึ่งออกแบบมาให้สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง วัสดุกรอบเป็น พลาสติกอะซิเตตซึ่งเป็นทรงที่ผลิตมาเพื่อคนเอเชีย มี 4 สี คือ สีดา� สีส้ม สีน�้าเงิน และสีเขียว มีจ�าหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านแว่นตาชั้นน�าทั่วไป


THE WORDS

35 33

“Be thankful for what you have; endyou up to having “Television is an invention thatyou’ll permits be more. If you concentrate whatbyyoupeople don’t you have, entertained in your livingonroom youwouldn’t will never, ever havehome.” enough.” have in your ที่คุณคมีุณเพราะคุ ณจะลงเอยด้ วยการมี ากขึองนั ้น ่งเล่นของคุณ โทรทัศน์คือสิ่งจงขอบคุ ประดิษฐ์ณ ที่อในสิ นุญ่งาตให้ ได้รับความสนุ กสนานบั นเทิงมในห้ ถ้าคุณมัวโดยคนแบบที ไปจดจ่อในสิ่คงทีุณ่คจะไม่ ุณไม่ปมล่ี คุอณ ะไม่มีวันมี่ในบ้ อย่าานงเพียงพอ ยให้ก็จเขามาอยู -Oprah -DavidWinfrey Frost

“Mistakes “If you haveareonly one smile always forgivable, in you ifgive oneithas to the courage people youadmit to love.” them.” ถ้ความผิ าหากคุดณ พลาดเป็ มีเพียงรอยยิ นสิ่งที่ใ้มห้เดีอยภัวย จงมอบรอยยิ ได้ เสมอ ถ้าคนคนนั ้มนั้น ้น มีให้คกวามกล้ ับคนทีา่คหาญที ุณรักเถิ่จดะยอมรับผิด

-Maya Angelou -Bruce Lee

“The is “Yes,world I sometimes the fail,great but at least gymnasium I’m willing towhere we come to make experiment.” ใช่ แล้วครับ บางครัstrong.” ง้ ผมก็ลม้ เหลว ourselves

“Learn smile at loses everyhis situation. See it asatan opportunity “Atoman who money gains, the least, to prove your strength and ability.” experience, and sometimes, something better.” เรียนรู้ที่จะยิ้มในทุกสถานการณ์ มองมันเหมือนกับโอกาสที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่ง

โลกก็ แต่ อย่คอาื สนามกี งน้อยผมก็ ฬาอันเต็กว้มาใจงใหญ่ทเ่ี รา ทีมาเพื ่จะทดลองอะไรใหม่ อ่ สร้างความแข็งแรงให้ ๆ กบั ตัวเอง

คนที่สูญเสียเงินไป อย่างน้อยเขาก็จะได้ประสบการณ์ และบางครั้งก็จะได้สิ่งที่ดีกว่า และความสามารถของคุ ณเอง -George Bernard Shaw

-Bono Vivekananda -Swami

“Every “This life is every amoment hospitaland in which event of every every patientman’s is life on earth possessed withplants a desire something soul.” to changeinhishisbed.” ทุกๆ ขณะชีวและทุ กๆอช่นโรงพยาบาล วงเวลาของคนทุกคน ิตก็เหมื บนโลกนี ้ คือทการหว่ บางอย่าง ที่คนไข้ ุกคนมีาคนบางสิ วามต้อ่งงการ ลงไปในจิ ตวิญ่ยนเตี ญาณของเขาทั ้งสิ้น ที่จะขอเปลี ยงของตนเอง -Charles -ThomasBaudelaire Merton

“In order to “Satisfaction succeed, consists your in freedom desire for from pain, which success shouldisbe the positive greater than your element of life.” fear of failure.” ความพึงพอใจประกอบไปด้ วยอิสรภาพ ในการประสบความส� าเร็จ ความปรารถนา บปวด ส่วนประกอบ ทีจากความเจ็ จ่ ะส�าเร็จต้องยิ ง่ ใหญ่ซึก่งเป็ ว่านความกลั วทีจ่ ะล้มเหลว ที่เป็นCosby ด้านบวกของชีวิตนั่นเอง -Bill -Arthur Schopenhauer

-Joe Brown

“Crying is cleansing. “Multi-tasking is the ability There’s a reason to screw everything for tears, happiness up simultaneously.” or sadness.”

“It’s sadsee when “Some someone youend, know a hopeless becomes someone while others see you knew.” hope.” an endless

-JeremyWarwick -Dionne Clarkson

-นิ รนาม Rollins -Henry

การร้าองานหลายอย่ การท� งไห้คือการชะล้ างในเวลาเดี างแบบหนึ ยวกั ่ง น คือความสามารถในการท� เพราะมี เหตุผลเสมอส�าหรัาให้ บน�ท้ากุ ตา สิง่ วุ่นววายอย่ ไม่ ่าจะสุขหรื างต่ออเศร้ เนื่อา งนั่นเอง

คนบางคนเห็ ปลายทาง มันเป็นเรื่องทีน่เศร้ านะ แห่ งความสิ้น่คหวั ถ้าหากคนที ุณรูง้จขณะที ัก ่คนอื่นๆ มองเห็ มีทางสิ กลายเป็นความหวั นแค่คนทีง่คทีุณ่ไม่เคยรู ้จัก ้นสุด


36

THE GUEST

PART TIME MUSIC IANS

ทีม่ าของวง Part Time Musicians คือ... จิน เป็นมือกีตาร์ กับนิค เป็นคนร้องน�า เราเป็นเพือ่ น กันตัง้ แต่อยูม่ หาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากจบก็แยกย้ายไปท�างานของตัวเอง และได้พบกัน อีกครัง้ ตอนลงเรียนดนตรีคอร์สเดียวกัน ระหว่างนัน้ เราก็มกี ารท�าเพลงด้วยกันบ้าง โดยทีน่ คิ เป็นคนแต่งเพลง ส่วนจินเป็นคนแต่งท�านอง เพลงแรกที่ร่วมกันท�าคือ Love After Word ท�าไปขายงาน Fat Festival ตัง้ เป้าว่าถ้าได้สกั 30-40 แผ่นจะท�าต่อ แต่ปรากฏว่าขายได้เกินเป้า จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีผ่ ลักดันให้เราท�าเพลงร่วมกันต่อและชวนเพือ่ นๆ น้องๆ มาร่วมวง อย่างแพท นักร้องน�าหญิงของเรา ตอนแรกไม่ได้รจู้ กั กันเลย เราเจอเขาครัง้ แรกในยูทบู เสียงและส�าเนียง ที่ได้ยินครั้งแรกคิดว่าเป็นคนฟิลิปปินส์ แต่พออีเมลไปชวนมาร่วมวงถึงได้รู้ว่าเป็นคนไทย ก็ยินดีมากที่เขากล้าเสี่ยงมาร่วมเรือล�าเดียวกับเรา (หัวเราะ) เหตุทเี่ รายังเชือ่ ในการท�าเพลงในยุคทีม่ กี ารละเมิดลิขสิทธิม์ ากมายคือ... เราเชือ่ ว่าการท�าเพลงมันเหมือนกับการสร้างงานศิลปะขึน้ มาสักชิน้ หนึง่ เราไม่สนว่าคนจะละเมิดลิขสิทธิ์ ขนาดไหน ขอแค่ได้ลงมือท�า ได้ท�าอย่างดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองมันก็เพียงพอแล้ว ความหมายของ ‘part time’ ในแบบของเราคือ... ความรู้สึกสบายๆ ไม่ซีเรียส แม้ว่า ตอนท�าเพลงจริงๆ เราจะซีเรียสมากก็ตาม (หัวเราะ) อาจจะเพราะเราไม่ได้หวังรายได้สงู สุด หรือตอบโจทย์คนหมู่มาก เราท�าเพื่อคนที่ชอบเพลงแนวนี้ เราท�าเพื่อความสุขและความฝัน ของเราทุกคน ‘Part Time Musicians’ จึงน่าจะเหมาะกับเรามากกว่า ซึง่ สิง่ เหล่านีม้ นั น่าจะเป็น ผลมาจากความคิดของนิคกับจินทีก่ อ่ ตัง้ วงตัง้ แต่แรก ตอนนัน้ นิคก็ไม่ได้เล่นดนตรีระดับมือโปร เราเลยคิดว่าค�าว่า นักดนตรี หรือ musician มันยิง่ ใหญ่มาก ซึง่ เราเองคงไม่ได้เป็นถึงขนาดนัน้ ความหมายของ ‘นักดนตรี’ ในความคิดของเราคือ... คนที่รู้จักและเชี่ยวชาญดนตรี เป็นอย่างดี เปรียบเหมือนปราชญ์แขนงหนึง่ ไม่ได้มแี ต่ความรูเ้ ท่านัน้ แต่ยงั สามารถสร้างสรรค์ สิง่ ใหม่ได้ สมัยนีใ้ ครๆ ก็เรียกตัวเองว่าศิลปิน อย่างบางคนท�าเพียงร้องเพลงคัฟเวอร์กบ็ อกว่า ตัวเองเป็นศิลปินแล้ว ที่พูดแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะว่ากล่าว เพียงแต่เราไม่ได้คิดเหมือนกัน เราคงไม่ได้เปลีย่ นสถานะจาก part-time musicians เป็น full-time musicians ในเวลา อันใกล้น.ี้ .. คือในเชิงการท�างาน เราคิดว่าเราท�าอย่างเต็มทีไ่ ม่ตา่ งกับคนท�างานดนตรีเต็มตัว เพียงแต่ทางที่เราจะเดินมันต่างกัน เราไม่คิดว่าจะเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว บางช่วง บางตอนเราอาจจะแวะขวา แวะซ้าย หรือเดินถอยไปด้านหลังเพือ่ มองตัวเองก็ได้ พอเราคิด แบบนี้ มันท�าให้เราไม่จ�าเป็นต้องเร่งฝีเท้าของตนเองเพื่อไปสู่จุดหมาย และมีเวลาได้ถาม ตัวเองว่าสิง่ ทีท่ า� อยู่ เรามีความสุขกับมันหรือเปล่า แต่ละคนในวงมีความคิดอย่างไร มันเหมือน กับว่าเราท�างาน base on happiness มากกว่าการกางโน้ตแล้วเล่นไปเรื่อยๆ เสน่หข์ องเพลงแนวโฟล์กคือ... เป็นเพลงทีฟ่ งั สบาย ฟังได้เรือ่ ยๆ อารมณ์ไหนก็ฟงั ได้ เพราะ เพลงแต่ละเพลงก็จะเล่าเนือ้ หาแตกต่างกัน ไม่เหมือนเพลงพ็อพทีจ่ ะมีกรอบของเรือ่ งราวอยู่ เช่น ความรัก สมหวัง อกหัก แต่สา� หรับเพลงโฟล์กมันบอกเล่าเรือ่ งหลากหลาย ทัง้ ชีวติ ความรัก สงคราม ฟังเพลงโฟล์กหนึ่งเพลงคล้ายกับได้ดูหนังเรื่องหนึ่ง แต่ความจริงแล้วแนวดนตรี ของเราอาจไม่ใช่โฟล์ก 100% เราเป็นโฟล์กด้วยเนื้อเพลงและกลิ่นอายของดนตรีมากกว่า เพราะถ้าได้ฟังเพลงของเราแต่ละเพลง แนวเพลงก็แทบจะไม่เหมือนกันเลย แต่ทุกเพลง ก็จะมีความเป็นตัวเราอยู่ประมาณ 30-40% เนือ้ เพลงของวง Part Time Musician เป็นภาษาอังกฤษเพราะ... เรามีความคิดแบบเด็กๆ ว่าเราฟังเพลงภาษาอังกฤษของฝรัง่ มามากมาย แล้วท�าไมเราไม่ทา� เพลงภาษาอังกฤษให้ฝรัง่ ได้ฟงั บ้าง อีกอย่างเราคิดว่าถ้าเราท�าเพลงไทยก็คงแต่งเพลงได้ไม่เก่งเท่ากับนักแต่งเพลงไทย ในปัจจุบนั เราจึงพยายามหาทางเดินบนถนนทีเ่ ราสามารถเดินได้อย่างสบาย อาจเป็นถนน สายแคบสักหน่อย แต่ก็ไม่เบียดเสียดมากนัก เราทุกคนรวมตัวกันบนพืน้ ฐานของความไม่เหมือนกัน... ซึง่ มันเป็นเรือ่ งทีด่ มี าก และอยาก แนะน�าให้นอ้ งๆ ทีอ่ ยากมีวงดนตรีของตนเองลองท�าแบบนีด้ บู า้ ง ลองหาคนทีช่ อบไม่เหมือนกัน มาท�างานด้วยกันดูสักครั้ง บางทีคุณอาจจะได้ส่วนผสมใหม่ที่ดีมากๆ และได้ลองท�าอะไร ที่หลุดจากกรอบเดิมๆ อย่างในเรื่องดนตรี เราคิดว่าแต่ละคนก็คงมีกรอบในการฟังเพลง ที่แตกต่างกัน พอได้มารวมกัน ผลของมันก็มักจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างแฝงอยู่ เราเริม่ ต้นท�างานเพลงและปล่อยสูต่ ลาดครัง้ แรกในรูปแบบแผ่นเสียง... เกิดจากผูใ้ หญ่ใจดี จาก Fatblack Record ฟังเพลงของเราแล้วชอบ จึงเสนอให้เราลองท�าเป็นไวนิลเพราะเขาเห็นว่า แนวเพลงมันเหมาะ ซึ่งเราทุกคนก็ดีใจมาก เพราะครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเล่นดนตรีเชื่อว่า ก็น่าจะฝันอยากบันทึกเพลงของตัวเองลงในแผ่นเสียงสักครั้ง

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

แม้จะขึ้นชื่อว่า part time แต่วงดนตรีหนุ่มสาววัยยี่สิบเศษ อย่าง Part Time Musicians กลับสร้างผลงานเพลงโฟล์กซอง ระรื่นหูเสียจนหลายคนได้ยินแล้วต้องตามหาตัวกันให้ควั่ก ว่าเป็นผลงานของใคร แต่ไม่เพียงงานเพลงเท่านัน้ ทีเ่ ราสัมผัสได้ถงึ ความพิเศษของพวกเขา ความคิดความอ่านของคนดนตรีกลุม่ นี้ ยังท�าให้เรายอมรับว่านีค่ อื อีกหนึง่ ศิลปินระดับมืออาชีพ แม้เจ้าตัว จะถ่อมตัวอยู่เสมอว่าเป็นเพียง Part Time Musicians ก็ตาม

THEIR WAYS

• Part Time Musicians คือหนึง่ ในวงดนตรีจากค่ายเพลงน้องใหม่ Rats Record เกิดขึน้ จากการรวมตัวกันของหนุม่ สาว รุ่นใหม่ผู้หลงใหลในดนตรีโฟล์ก 6 คน ได้แก่ ‘นิค’ - ธาฤทธิ์ เจียรกุล (อะคูสติกกีตาร์ + ร้องน�า), ‘แพท’ - วรรณรดา วิชยั ธนารักษ์ (ร้องน�า), ‘จิน’ - วรเมธ มตุธรรมธาดา (ลีดกีตาร์ + ซินธิไซเซอร์), ‘อุน’ - คีตา วังขจรวุฒศิ กั ดิ์ (กีตาร์ + คอรัส), ‘ปอม’ - ธนภณ สันติวัฒนา (เบส) และ ‘วิว’ - อธิยา วรวิจิตราพันธ์ (ไวโอลิน + เปียโน) • ซิงเกิลสร้างชื่อที่ท�าให้คนฟังเพลงนอกกระแสหันมาสนใจและชื่นชมวงดนตรีเล็กๆ วงนี้ ได้แก่ เพลง Vacation Time ซึ่งทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Fat Radio หลังจากปล่อยออกไปได้เพียงไม่นาน ตามต่อด้วยเพลง Would You Mind? และ The Haunted House ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีไม่แพ้กัน • Part Time Musician ยังเป็นส่วนหนึง่ ของโปรเจ็กต์ MARY, RETWEETED จากการท�าเพลง ‘ฯลฯ’ ประกอบภาพยนตร์เรือ่ ง MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY. ก�ากับโดย นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ อีกด้วย

adB297  
adB297  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Advertisement