Page 1

ISSUE 295 17 - 23 MARCH 2014

LIFE AFTER DEBT


ISSUE 295, 17 - 23 MARCH 2014

Lost and Unfounded ปริศนาการหายไปของเครือ่ งบินโบอิง้ 777 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เทีย่ วบิน MH370 ทีอ่ อกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มงุ่ หน้าไปกรุงปักกิง่ ประเทศจีน ยังคงเป็น ปริศนาส�าหรับญาติของผูโ้ ดยสารทัง้ หมด 239 ชีวติ ทีอ่ ยูบ่ นเทีย่ วบินดังกล่าว ทีส่ า� คัญ มันยังเป็นปริศนาส�าหรับคนทัว่ โลกทีต่ ดิ ตามข่าวคราวการหายไปของเครือ่ งบินล�านี้ เพราะถ้านับ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 มีนาคม ทีเ่ ครือ่ งหายไปจากจอเรดาร์ จนถึงวันทีเ่ ขียนต้นฉบับ ก็เป็นเวลา 6 วันแล้วทีโ่ ลกทัง้ โลกยังไม่ได้ขา่ วคราวใดๆ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าข่าวนีเ้ ป็นข่าวทีส่ ร้างความตกตะลึง และความงุนงงสงสัยกับทุกฝ่าย เพราะแม้จะมีขา่ วอุบตั เิ หตุทางอากาศหลายครัง้ หลายหนทีท่ า� ให้เราสลดหดหูก่ บั ชะตากรรมของเพือ่ นร่วมโลก แต่การสูญหายชนิดทีไ่ ร้รอ่ งรอย แบบนี้ ไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ยนัก โดยเฉพาะในยุคนีเ้ ทคโนโลยีเรดาร์และดาวเทียมค้นหามีการพัฒนามาถึงจุดสูงสุด แทบจะเรียกได้วา่ ไม่มอี ะไรเล็ดลอดเทคโนโลยีการค้นหาไปได้ จากการติดตามข่าวเครื่องบินสูญหายมาโดยตลอด ไม่ว่าจะติดตามอ่านจากเว็บไซต์สา� นักข่าวทั่วโลกที่เชื่อถือได้ ติดตามอ่านจากทวิตเตอร์ หรืออ่านความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญอีกจ�านวนหนึ่ง ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลมากมายที่อ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่หมด แต่ในสารพัดข้อมูลที่ท่วมทับเราอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดเหล่านี้ กลับไม่ท�าให้เรา มองเห็นค�าตอบที่ชัดเจนมากพอที่จะปลดข้อสงสัยในใจเราไปได้ ขณะเดียวกัน เรากลับพบอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ผุดขึ้นมาให้เห็น ในเวลาที่เกิดการสูญหายที่ยังมองไม่เห็นนี่ด้วยเช่นกัน เมือ่ เกิดสถานการณ์ทยี่ ากล�าบากและยากจะเชือ่ ว่ามันเกิดขึน้ กับชีวติ เราแล้วจริงๆ เรามักจะตัง้ ค�าถามว่าท�าไมเรือ่ งนีถ้ งึ เกิดขึน้ แม้หลายคนจะเฝ้าเตือนว่าไม่มปี ระโยชน์ ที่เราจะตั้งค�าถาม เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่มีทางรู้ความจริง ทางที่ดีคือต้องยอมรับความจริง และอยู่กับความจริงนั้นให้ได้ แม้มันจะเป็นความจริงที่เจ็บปวดเพียงใดก็ตาม ต่อให้รกู้ เ็ ถอะว่า การยอมรับความจริงคือหนทางทีด่ ที สี่ ดุ แต่บางทีความจริงทีไ่ ม่นา่ เป็นความจริงอย่างกรณีของเครือ่ งบินทัง้ ล�าสูญหายไปอย่างไร้รอ่ งรอยแบบนีก้ เ็ ป็นความจริง ทีย่ ากจะยอมรับ เพราะมันไม่มคี า� ตอบใดให้เชือ่ ถือและเข้าใจ ทีม่ อี ยูล่ ว้ นเป็นการคาดเดา เป็นความน่าจะเป็น เป็นสมมติฐานทีห่ าข้อสรุปไม่ได้ และผลข้างเคียงของการคาดเดา และความคลุมเครือก็คอื ความเจ็บปวดทีพ่ ดู ไม่ได้ อธิบายไม่ถกู เพราะกลายเป็นว่าการคาดเดาก็ไม่ต่างอะไรกับการทะเลาะกับตัวเอง ยิง่ ทะเลาะก็ยงิ่ เจ็บปวด เพราะส่วนหนึง่ ในใจเราย่อมคิดในทางที่ดี คิดค�าตอบเพื่อท�าให้ตัวเองสบายใจ มีความหวังเพื่อต่อชีวิตให้อยู่ต่อไปได้อีกวันและอีกวัน แต่อีกส่วนหนึ่งในใจก็พร้อมจะค้านทันทีอีกเช่นกันว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วท�าไมยังไม่มีค�าตอบอะไรมายืนยัน เรื่องนี้ ส�านักข่าว CNN ไปสัมภาษณ์ Danica สตรีชาวนิวซีแลนด์ที่สามีของเธออยู่บนเที่ยวบิน MH370 เพื่อเดินทาง จากปักกิง่ ไปมองโกเลีย และได้คา� ตอบว่าการรอคอยส�าหรับเธอดูเหมือนจะเป็นการรอคอยทีไ่ ม่มที สี่ นิ้ สุด เธอต้องตืน่ ขึน้ มาทุกวันเพือ่ ทีจ่ ะรูว้ า่ ไม่มคี า� ตอบใดๆ รออยู่ ไม่มโี ทรศัพท์ จากทางการประเทศมาเลเซียที่จะโทร.มาบอกว่า ‘เราพบอะไรบางอย่างแล้ว’ เธอก็ไม่ต่างจากญาติอีกกว่า 400 คนที่มารอคอยค�าตอบที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ รอคอยค�าตอบ ทีไ่ ม่มคี า� ตอบ ขณะทีน่ ายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย นายนาจีบ๊ ราซัก บอกว่า ทางครอบครัวของผูโ้ ดยสารต้องท�าความเข้าใจว่านีค่ อื สิง่ ทีเ่ หนือความคาดหมาย ต้องเข้าใจว่า เราได้ใช้ความพยายามอย่างหนักเท่าที่เราจะท�าได้อย่างสุดความสามารถแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายต่อหลายคนที่เข้ามาให้ค�าปรึกษาในกรณีนี้ ล้วนบอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน จะว่าไปก็น่าเห็นใจทุกฝ่าย ทีต่ า่ งก็ทมุ่ เทความช่วยเหลืออย่างเต็มก�าลัง เพราะนอกจากมันจะเป็นปัญหาทีไ่ ม่เคยเกิดมาก่อนแล้ว ยังเป็นอุปสรรคทีไ่ ม่เคยมีใครได้ผา่ นพบมาก่อนด้วย เมือ่ มันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคย เกิดขึน้ มาก่อน ความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนีจ้ งึ มีขอ้ จ�ากัดอย่างยิง่ นาทีนที้ กุ คนจึงเหมือนว่ายวนอยูใ่ นทะเลแห่งค�าถาม แต่มองไม่เห็นชายฝัง่ แห่งค�าตอบ และถึงจุดหนึง่ เมือ่ เราต้องเผชิญกับปัญหาทีย่ ากต่อการรับมือ และไม่งา่ ยทีจ่ ะมีคา� ตอบ ก็แน่นอนว่าแต่ละวันทีผ่ า่ นไปคงเป็นความทรมานทีค่ นไม่เคยเจอคงไม่อาจเข้าใจความเจ็บปวดได้เท่าเทียม แต่มนั ก็ทา� ให้เรามองเห็นเช่นกันว่า ในบางกรณีไม่ใช่ความจริงหรอกทีเ่ รารับไม่ได้ แต่เป็นความไม่จริงหรือความคลุมเครือต่างหากทีเ่ รารับไม่ไหว ค�าตอบไม่ใช่สงิ่ เดียวทีท่ า� ร้ายเราได้ แต่ค�าถามที่ไร้ค�าตอบก็เช่นกัน ที่มากกว่านั้น ในกรณีที่ทุกคนต่างต้องการความจริงในโลกที่เทคโนโลยีให้ค�าตอบเราได้แทบทุกเรื่อง ความจริงในทุกวันนี้จึงยากไปอีกระดับ เพราะมันต้องเป็นความจริงในระดับทีท่ กุ คนยอมรับอย่างไม่มขี อ้ โต้แย้ง ไม่มชี อ่ งโหว่ให้กบั ข้อสงสัยใดๆ ไม่เช่นนัน้ ก็จะมีคา� ถามต่อไปอีกไม่รจู้ บ ถ้าค�าตอบนัน้ ไม่จบด้วยตัวมันเอง เราต่างก็เชื่อกันว่าเราอยู่ในโลกที่หาค�าตอบทุกอย่างได้แค่ปลายนิ้วสัมผัส และเราก็สบายใจกับความเชื่อเช่นนี้มาตั้งเนิ่นนาน ไม่ผิดหรอกที่เราเชื่อเช่นนี้ แต่ประเด็น คือมันยากเกินไปแล้วจริงๆ ใช่ไหมทีเ่ ราจะเชือ่ ว่าโลกนีย้ งั มีอะไรอีกมากมายทีพ่ น้ ไปจากความรูข้ องเรา และมันก็อาจท�าลายความเชือ่ ของเราอย่างย่อยยับ บางทีการทีเ่ ราไม่สบายใจ ที่จะเชื่อในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ นั่นต่างหากที่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 295 วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2557

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter : @khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

14 28

20

08

08 GOODNEWS

14 INTERVIEW

20 A MUST

24 SHOPPING

28 THE SPACE

30 HEALTH AND HEART

34 ALL ABOUT BIZ

38 THE GUEST

ติ ด ต า ม ข ่ า ว ส า ร ดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

เยี่ ย มชมพื้ น ที่ แ ห่ ง การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ ของ ธนิ ต า โยธาวงษ์ หนึ่ ง ในศิ ล ปิ น แห่ ง กลุ ่ ม ‘ชาม-เริญ’

38 a day BULLETIN เป็ น นิ ต ยสารแจกฟรี ทีห่ า้ งร้าน ขนส่งมวลชน ร้ า นค้ า ร้ า นกาแฟ ทุ ก ห น แ ห ่ ง ค ว ร มี ต้ อ งมองว่ า สั ด ส่ ว น การกระจายของ a day BULLETIN ยังไม่ทวั่ ถึง

คนไทยหรือคนต่างชาติทอี่ า่ นหนังสือไทยออกเท่าทีค่ วร อยากได้ขอ้ คิดดีๆ จากบทบรรณาธิการ สถิตติ วั เลข น่ารู้ หรือโพลที่มีค�าถามตามสมัยนิยม เรื่องน่ารู้ มากมาย กับบทสัมภาษณ์ทที่ �าให้เราเห็นแง่มมุ ชีวติ หรือเรือ่ งราวดีๆ ของผูถ้ กู สัมภาษณ์ทรี่ วบรวมไว้ในเล่ม เริ่มหายากเรื่อยๆ โดยเฉพาะคนที่ท�างานหรืออยู่ อาศัยริมตะเข็บเมืองหลวง ไม่รวมจังหวัดอื่นๆ นะ ปัจจุบนั เราแก้ปญ ั หาการพลาดอ่าน หาหยิบไม่ได้

ต่ อ กรกั บ การเป็ น หนี้ ให้อยู่หมัด ด้วยประสบการณ์ ต รงจาก ‘โจ’ มณฑานี ตันติสขุ ทีล่ กู หนี้ และคนก� า ลั ง จะมี ห นี้ ควรอ่าน

รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท�าให้คุณแข็งแรงทั้งกาย และใจ

สารพั ด สิ่ ง ที่ เ ราคั ด สรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่า ไม่เตือน

เรี ย นรู ้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การบริ ห ารองค์ ก ร ต า ม แ บ บ ฉ บั บ ข อ ง ยุ ท ธชั ย เตยะราชกุ ล ผูบ้ ริหารจากธนาคารยูโอบี

โดยการโหลดฟรีจากแอพฯ ของ a day BULLETIN แต่คนอ่านก็อยากสัมผัสกระดาษและกลิน่ น�า้ หมึกบ้าง ขอเรียกร้องให้ร้านรวงทั้งหลายช่วยกันน�า a day BULLETIN มาตัง้ ทีร่ า้ นบ้าง หรือให้ทมี งานส่งก�าลังพล ไปหาร้านดีๆ ทีอ่ ยากวาง a day BULLETIN ให้ลกู ค้า ได้อ่าน ได้ประโยชน์บ้าง - Suntree Veeramaythanggoon

สลั ด ภาพสาวแสบซ่ า ไว้ที่มุมห้อง แล้วจัดแจง เปลี่ยนลุคให้สวยหวาน ราวเจ้าหญิงในเทพนิยาย กั บ ไอเท็ ม ที่ พ ริ้ ง พราย ไปด้วยกัน

26 THE WORDS

ทุ ก ถ ้ อ ย ค� า มี ค ว า ม หมายและคุ ณ ค่ า เสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

รับรู้ถึงจิตวิญญาณของ สัตว์ปา่ ผ่านภาพถ่ายของ บารมี เต็ ม บุ ญ เกี ย รติ ช่างภาพที่ทุ่มเทในการถ่ายรูปสัตว์ตงั้ แต่บนภูเขา จรดใต้ทอ้ งทะเล

ส่งความคิด เห็น ค�าติ- ชม หรือ ข้อ เสนอแนะที่มีต ่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริ ญ มิ ต ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 63 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletinmagazine @gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับ จดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา บรรณาธิการบทความ ประพัฒน์ สกุณา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร ภาสกร ธวัชธาตรี วงศกร ยีด่ วง บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม กิตติ ศรีวเิ ชียร เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต วิทยา ภูท่ อง ทศพล บุญคง ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037, วราพร สิทธิพรมงคล 08-9169-9509 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, อังศุนิตยุ์ จรุงชัยฤทธิกุล 08-1303-5242 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจฬุ างกูล 08-9662-7073, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478, ธัญชนก คงเทพ 08-4025-1015, อัมพิกา มณีวฒ ั น์ 08-5164-4896 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช ผูจ้ ดั การ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletinmagazine@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49


06

THE DATABASE ที่มา : www.lonelyplanet.com

คุณคิดอย่างไรกับการใช้โซเชียลมีเดีย ในการแฉพฤติกรรมผู้อื่น

10 อันดับจุดหมายที่ดีที่สุดส�าหรับการท่องเที่ยวในปี 2014

บราซิล

แอนตาร์กติกา

สกอตแลนด์

สวีเดน

มาลาวี

เม็กซิโก

THE POLL

ที่มา : สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นของประชาชนในการใช้ชีวิตอยู่ ณ วันนี้ให้มีความปลอดภัย อันดับ 1

ไม่อยู่ในสถานที่ ที่เสี่ยงอันตราย สถานที่ ที่มีการชุมนุมหรือมีผู้คน พลุกพล่าน

45.22%

เซเชลส์

อันดับ 2

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ระมัดระวัง ความปลอดภัย ซึ่งกันและกัน

อันดับ 3

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควร เพิ่มก�าลังเจ้าหน้าที่ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้น

31.25%

2013

1,551,649

จากสถิตใิ นปี 2013 มีคนไทยใช้งานอินสตาแกรม ทั้งสิ้น 1,551,649 ราย เป็นยอดที่เติบโตจาก ปีก่อนหน้ามากถึง 546.52% จากเดิมในปี 2012 มี ผู ้ ใ ช้ ง านเพี ย ง 240,000 ราย โดยสถานที่ ที่มีคนถ่ายภาพมากทีส่ ดุ ได้แก่ สยามพารากอน จ�านวน 58,009 ครั้ง ที่มา : www.zocialrank.com

23.53%

80% ของชาวกัมพูชา มีอาชีพ ท�านา แต่ล ะปีชาวนาในกัม พูชา ผลิตข้าวเปลือกได้ราว 9 ล้านตัน สามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี โดยในการแข่งขัน รสชาติข้าวโลกที่อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2555 และทีฮ่ อ่ งกงในปี พ.ศ. 2556 กั ม พู ช ายั ง ได้ รั บ รางวั ล ข้าวที่ดีที่สุด 2 ปีซ้อนอีกด้วย ทีม่ า : www.bangkokbiznews.com

350 cal

เบลเยียม

มาซิโดเนีย

มาเลเซีย

76,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คือมูลค่าความมั่งคั่งของ บิ ล เกตส์ ผู ้ บ ริ ห ารแห่ ง ไมโครซอฟต์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น บุคคลที่ร�่ารวยที่สุดในโลก คนปัจจุบัน รองลงมา ได้แก่ คาร์ลอส สลิม นักธุรกิจ ชาวเม็กซิกนั และ อามันซิโอ ออร์เตกา เจ้าของแบรนด์ ZARA มี ท รั พ ย์ สิ น รวม อยู่ที่ 72,000 และ 64,000 ล ้ า น ด อ ล ล า ร ์ ส ห รั ฐ ฯ ตามล�าดับ ที่มา : www.forbes.com

1,014,029

Clash of Clans คือแอพพลิเคชันเกมในระบบ iOS ทีท่ า� รายได้ สูงสุดในปัจจุบนั มีรายรับเฉลีย่ ต่อวันอยูท่ ี่ 1,014,029 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มีจา� นวนผูเ้ ล่นเกมในแต่ละวันมากถึง 2,826,896 คน และมียอดผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 34,381 คน ที่มา : www.thinkgaming.com

มีการศึกษาพบว่า ชาเขียวลาเต้ร้อนขนาด grande ของสตาร์บัคส์ 1 แก้ว ให้พลังงานประมาณ 350 แคลอรี เทียบเท่าการทานเฟรนช์ฟรายขนาดกลาง ของแมคโดนัลด์ 1 กล่อง ที่มา : www.dailymail.co.uk

“ได้ ผ ลจริ ง ทั น ตา แต่เป็นดาบสองคม ไม่วา่ จะกั บ ฝ่ า ยโจทก์ ห รื อ ฝ่ายจ�าเลยก็ตาม” วรัฎฐา ทองอยู่ 22 ปี, อาชีพอิสระ “ถ้ า สิ่ ง ที่ เ สนอเป็ น อุ ท ธาหรณ์ ใ ห้ ค นอื่ น ได้ ก็สมควรแชร์ไปเพือ่ เตือนภัย ให้กับเพื่อนมนุษย์” ณัฐพร กรรณิการ์ 22 ปี, ศิลปินอิสระ “บางครั้ ง การแชร์ อะไรทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย ก็ อ าจเปลี่ ย นชี วิ ต ของ คนบางคนได้ ดั ง นั้ น อาจต้องคิดให้ดี” ชลิตกร มั่นเหมาะ 22 ปี, นักศึกษา “เห็นใจคนทีถ่ กู กระท�า และอยากระบายออกมา แต่สุดท้ายตัวเองอาจจะ ได้รบั ผลเสียไปด้วยก็ได้” ชนกานต์ เรือนทอง 23 ปี, Co-producer “เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ เรียกร้องความเป็นธรรม ให้ตวั เอง แต่กต็ อ้ งเตรียมใจ รั บ ผลกระทบด้ า นลบ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย” พงศกร ศรีถาพร 23 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “นอกจากท�าให้ผู้อื่น เสียชือ่ เสียงแล้ว ถ้าข้อมูล ที่ พู ด ออกไปไม่ ต รงกั บ ความคิ ด ผู ้ อื่ น ก็ อ าจส่ ง ผลเสียต่อตัวเองอีก” นิธินนท์ รอดสี 23 ปี, อาชีพอิสระ


8

โรเบิรต์ ผูอ้ พยพจากประเทศกานา ยืนถ่ายรูปกับนายจ้างของเขาในบาร์แห่งหนึง่ ในเมือง Riace ประเทศอิตาลี โดยก่อนหน้านี้ Riace ซึง่ เป็นเมืองเล็กๆ ในแคว้นกาลาเบรีย ทางตอนใต้ของประเทศ ถือว่าเป็นเมืองทีย่ ากจนทีส่ ดุ ประชากรของเมืองนีส้ ว่ นใหญ่จะออกไป ท�างานต่างเมืองหรือต่างประเทศเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว แต่ไม่นานมานี้นายกเทศมนตรี Domenico Lucano ได้ออกแผนกระตุ้น ให้ผู้อพยพจากต่างประเทศมาใช้ชีวิตที่เมืองนี้ ท�าให้เมืองเริ่มมีผู้คนและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง - Reuters / Max Rossi

นานทีปหี นอากาศจะหนาวจัดจนท�าให้บางส่วนของน�า้ ตกไนแองการา ซึง่ อยูใ่ นเมืองออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา กลายเป็นน�า้ แข็ง และเป็นภาพสวยงามที่หาดูได้ยาก - Reuters / Mark Blinch

ANIMAL

PEOPLE

BUSINESS

หมาอังกฤษ

คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ เผยแผนออกแบบโรงแรมแห่งแรกในชีวิต

Apple เตรียมรับ

รอดชี ว ิ ต หลังติดอยูใ่ นเครือ่ งยนต์ เรือ่ งราวอันน่าเหลือเชือ่ นีเ้ ริม่ ต้นเมือ่ เบตตีบ้ พู๊ สุนขั เพศเมียพันธุแ์ จ็กรัสเซล วัย 3 เดือน ของ แกรี เจมส์ ชาวเมือง เกรตแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้วงิ่ ออกจากบ้านของตัวเองไปซ่อนอยู่ ในรถยนต์ Audi A4 ของ กาวิน จูเลียตต์ เพือ่ นบ้าน และด้วยความไม่ร้ ู นายกาวิน ก็ได้ขับรถยนต์คันนี้ไปรับแม่ของเขา แล้วกลับมาบ้าน รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ทันทีทจี่ อดรถเสร็จ เขาก็ แปลกใจทีไ่ ด้ยนิ เสียงหมาเห่ามาจาก กระโปรงหน้ารถ จึงเปิดดู และถึงกับ ผงะเมือ่ พบว่าเจ้าเบตตีบ้ พู๊ ติดอยูต่ รง ช่องว่างของเครือ่ งยนต์ เขาจึงรีบโทร.หา แกรี เพือ่ ช่วยกันน�าเจ้าหมาน้อยออกมา ซึง่ เจ้าหมาน้อยก็ปลอดภัย ไม่มอี าการ บาดเจ็บแต่อย่างใด ทางด้านเจ้าของ รถยนต์ให้สมั ภาษณ์วา่ “ผมไม่อยากเชือ่ ว่ามันจะรอดชีวิตมาได้ แต่ก็ดีใจและ โล่งใจกับแกรีที่เรื่องนี้จบลงด้วยดี”

นับเป็นข่าวทีส่ ร้างกระแสฮือฮาไม่นอ้ ย เมือ่ คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ แฟชัน่ ไอคอนระดับโลกและดีไซเนอร์ แห่ง Chanel ได้ออกมาเผยว่าตนเองก�าลังออกแบบ โรงแรมแห่งแรกในชีวิตบนเกาะมาเก๊า โดยโรงแรม สุดหรูแห่งนี้มีทั้งหมด 20 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักจ�านวน 270 ห้อง ตัง้ อยูภ่ ายในลิสบัว พาเลซ โปรเจ็กต์รีสอร์ตยักษ์ใหญ่ของบริษัทเอสเอ็มเจ โฮลดิ้ง ส์ คาดว่ า จะแล้ ว เสร็จ และเปิ ด ตัว อย่ า ง เป็นทางการในปี ค.ศ. 2017 ทางด้านลาเกอร์เฟลด์ กล่าวว่า “เราออกแบบโรงแรมแห่งนี้เองทั้งหมด มันเป็นครั้งแรกของเรา และมันเป็นไอเดียที่ดีมาก” ทั้งนี้ ภายในลิสบัว พาเลซ แห่งนี้ยังมีแผนที่จะสร้าง โรงแรมในธีม Versace ซึ่งได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนคนหนึ่งที่จะแถลงข่าวในเดือน กันยายนนี้

SOCIETY ร้านเบเกอรีมะกันทำาเค้กยักษ์ ฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 250 ปี แม้จะไม่ใช่เค้กทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก แต่กส็ ร้างความฮือฮา ได้ไม่น้อย ส�าหรับผลงานของ Oakleaf Cakes ร้านเบเกอรี ในเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ทีไ่ ด้เนรมิตเค้กขนาดมหึมาถึง 600 ปอนด์ มีความยาวถึง 6 ฟุต ให้กบั มหาวิทยาลัยบราวน์ (หนึง่ ในกลุม่ มหาวิทยาลัยไอวีลกี ) เพือ่ เฉลิมฉลองวันครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เดิมมีชื่อว่าวิทยาลัย โรดไอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ล�าดับที่ 7 ของสหรัฐอเมริกา ทางด้านพนักงานของร้าน Oakleaf Cakes เผยว่าร้านวางแผนในการท�าเค้กก้อนนี้นานถึง 1 เดือน และใช้เวลานาน 1 สัป ดาห์ ในการท�า เค้ก รูป University Hall ของมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าเค้กก้อนนี้จะสามารถแบ่งและเสิร์ฟให้กับคนที่มาร่วม งานฉลองได้ถึง 1,300 คน

แฮกเกอร์วัย 17 ปี เข้าท�างานในองค์กร เรือ่ งของความเก่งนัน้ ไม่เกีย่ วกับอายุจริงๆ จาก การเปิดเผยจาก Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอที อันดับต้นๆ ของโลก ว่าพวกเขาได้ดึงตัวหนุ่มน้อย วัย 17 ปี ที่มีนามแฝงในโลกไซเบอร์ว่า ‘winocm’ เข้ามาร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหนุ่มน้อย คนนี้จะเข้ามาท�างานที่บริษัทในช่วงปลายปี 2014 ซึง่ ผลงานที่ winocm ท�าเอาไว้จนสร้างความประทับใจ แก่ทมี งานของ Apple ก็คอื การแปลงและย้ายระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์ไอโฟน และระบบปฏิบตั กิ าร OSX ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ไปใส่ ไ ว้ ใ นโทรศั พ ท์ โ นเกี ย รุ ่ น N900 ได้ ส� า เร็ จ นอกจากนี้ Apple ยังตามหาแฮกเกอร์ร่นุ ใหม่ไฟแรง คนอื่นๆ เข้ามาร่วมงาน เพื่อช่วยอุดช่องโหว่ที่มี ในระบบปฏิบัติการรุ่นต่อๆ ไปของบริษัทด้วย

HERO หนูน้อยสองขวบ ใช้ FaceTime ช่วยเหลือแม่บาดเจ็บ

แม้จะอายุเพียง 2 ขวบ แต่หนูนอ้ ยเบนต์ลยี ์ ลูกชายคนเล็กของ ลอรา ทูน ชาวเมืองทัสคอน รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ก็ได้ใช้ทกั ษะทางเทคโนโลยีช่วยเหลือแม่ของเขาทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการถูกสุนขั กัดอย่างรุนแรง โดยเมือ่ บ่ายวันหนึง่ ลอรา ผู้เป็นแม่ ถูกสุนัขตัวหนึ่งในบ้านกัดจนบาดเจ็บหลายแห่ง โดยเฉพาะที่มือนั้นบาดเจ็บจนนิ้วเกือบขาด เพราะเธอพยายาม แยกสุนัขสองตัวไม่ให้กัดกัน หลังจากนั้นเธอได้โทร.หาเบอร์ฉุกเฉิน 911 เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถกดโทร. ได้ส�าเร็จ ส่วนลูกสาวคนโตอายุ 4 ขวบ ก็กลัวเลือดที่เลอะโทรศัพท์จึงไม่กล้ากดโทร.ต่อ จึงได้หนูน้อยเบนต์ลีย์ที่ช่วยเอา ผ้าขนหนูมาเช็ดเลือดให้ และ FaceTime ต่อสายถึงเพือ่ นของลอราจนสามารถตามหน่วยกูภ้ ยั มาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที


Li Yan (ด้านขวาของภาพ) ถ่ายภาพร่วมกับลูกสาวและสามีพร้อมกับใบอนุญาตให้มลี กู (birth permit) หลังจากเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้ผ่อนปรนให้ประชาชนมีลูก 2 คนได้ หลังจากเข้มงวดกับนโยบาย ลูกคนเดียวมานานนับสิบปี ครอบครัวของ Li Yan ถือเป็นครอบครัวแรกทีไ่ ด้รบั อนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้มลี กู คนทีส่ องได้ และเธอก็เพิง่ ให้กา� เนิดลูกชายอีกคนเมือ่ ไม่กสี่ ปั ดาห์ทผี่ า่ นมา่ - Reuters / China Daily

สุนัขพันธุ์นิวฟาวด์แลนด์สองตัวนี้ก�าลังนั่งรอคิวเพื่อเข้าประกวดในวันแรกของงานประกวดสุนัข the Crufts dog show ที่จัดขึ้น ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นประจ�าทุกปี งานนี้ได้รับการบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เร็กคอร์ดส์ อย่างเป็นทางการ ในฐานะของงานประกวดสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย - Reuters / Darren Staples

SPORT ‘ฟาวเลอร์’ ยก ‘แดเนียล สเตอร์ริดจ์’ เป็นนักเตะที่ฟอร์มเจ๋งที่สุด!

ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ต�านานนักเตะของทีมลิเวอร์พูล ออกมากล่าวชื่นชม แดเนียล สเตอร์ริดจ์ กองหน้าเลือดใหม่ของทีม วัย 24 ปี ที่ย้ายมาจากทีมเชลซีเมื่อปี 2013 และโชว์ฟอร์มอันร้อนแรงในฤดูกาลนี้ด้วยการยิงไปแล้ว 21 ประตู จากการลงแข่ง 24 ครั้ง ว่า “แดเนียลต้องแบกรับความกดดันอย่างหนัก เมื่อย้ายเข้ามาเล่นกับทีมลิเวอร์พูล แต่เขาก็ท�าผลงานออกมาได้อย่าง ยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นว่าเขาคือนักเตะชั้นยอด ผมประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเด็กคนนี้มาก เขาได้พบกับที่ที่เหมาะสม ของตัวเองแล้ว”

ควันหลง Oscar Selfie

ขึ้ น แ ท ่ น เป็นภาพประวัต-ิ ศาสตร์ไป เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส� า ห รั บ ภ า พ เซลฟีของ เอลเลน ดีเจนเนอเรส พิธกี รการประกาศผลรางวัลออสการ์ ครัง้ ล่าสุด ทีถ่ ่ายร่วมกับนักแสดงชือ่ ดังอีกนับสิบ โดยใช้ กล้องของ Samsung Galaxy Note 3 ในการถ่าย ซึง่ ต่อมา กลายเป็นภาพที่มีผู้รีทวีตมากที่สุดในโลกกว่า 3.3 ล้าน ครัง้ ในเวลาชัว่ ข้ามคืน นอกจากปรากฏการณ์รที วีตอย่าง ถล่มทลายแล้ว ภาพนีย้ งั กลายเป็นประเด็นในการจิกกัด ของบรรดาแบรนด์สมาร์ตโฟนคู่แข่งทั้งหลายอีกด้วย • เริม่ ต้นจากโนเกีย ทีไ่ ม่ได้นา� ภาพเซลฟีประวัตศิ าสตร์นี้ มาล้อเลียนโดยตรง แต่เลือกภาพถ่ายเบลอๆ ของเอลเลน มาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ พร้อมข้อความแสบๆ ว่า “Let’s do away with blurry photos, Ellen!” หรือ

TRAVEL

‘อย่ามัวแต่ถา่ ยภาพเบลอๆ อยูเ่ ลย เอลเลน!’ พร้อมเมนชัน ข้อความนี้ไปที่ทวิตเตอร์ของเจ้าของรูป นอกจากนี้ยังมี ข้อความที่ทวีตท�านองว่า “โนเกียลูเมียถ่ายภาพเซลฟี ได้ ดี ที่ สุ ด แค่ พู ด ลอยๆ” พร้ อ มเมนชั น ไปที่ เ อลเลน เช่นเดียวกัน • ส่วนแบรนด์ดังอย่างเลอโนโวก็ไม่น้อยหน้า ขอจิกกัด คูแ่ ข่งอย่างซัมซุงด้วยการทวีตข้อความว่า “No long arms needed when u have #MyVibe” หรือ “ไม่ต้องง้อแขน ยาวๆ ถ้ามีเทคโนโลยี MyVibe” ซึ่งเป็นฟังก์ชันถ่ายภาพ ทีก่ ว้างกว่าของเลอโนโว พร้อมเมนชันไปที่ @TheEllenShow • ปิดท้ายที่แอลจี ที่ทวีตภาพประวัติศาสตร์นี้เช่นกัน พร้อมเติมข้อความเพิ่มเข้าไปในรูปว่า “If only Ellen had a G2, she would’ve taken this selfie herself” หรือ “ถ้าเพียงแค่เอลเลนมี G2 เครื่องนี้ เธอจะสามารถ ถ่ายภาพเซลฟีด้วยตัวเธอเอง” พร้อมแนบภาพฟังก์ชัน ถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มกดด้านหลังของแอลจีไปด้วย

“เขาเอารู ป ผมไป ล้อเลียนเล่นกันข�าๆ กั น ผมไม่ ว ่ า อะไร หรอก แต่ ค นที่ เ อา รู ปผมไปใช้ประกอบ ถ้ อ ยค� า หยาบคาย หรื อ เอาไปใช้ เ พื่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง อันนี้ ไม่ดี ผมไม่ชอบ อย่างมาก” ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม 10 มีนาคม 2557 www.isranews.org

GREEN PLEASE

ศิลปินเมืองผู้ดีผุดไอเดีย เนปาลออกกฎเหล็ก นักปืนเขาต้องขนขยะลงมา! ท�าสไลเดอร์น�้าตามถนน น่ า จั บ ตาเป็ น อย่างยิ่ง เมื่อศิลปิน ชื่ อ ดั ง ชาวอั ง กฤษ คิดจะเปลี่ยนถนนใน เมืองบริสตอลให้เป็น สไลเดอร์น�้าขนาดยักษ์ เนื่องในโครงการ Park and Slide โดย ลุค เจอร์แรม ได้วางแผนในการติดตั้ง สไลเดอร์นา้� ความยาว 90 เมตร ทีถ่ นนเซ็นทรัลบริสตอล ในเดือนเมษายนนี้ จากแนวคิดทีอ่ ยากจะสร้างจุดเด่น ให้กับถนนในเมืองโดยใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศ อันลาดชัน ซึง่ เจอร์แรมมองว่าโครงการนีเ้ ป็นงานศิลปะ อย่างหนึ่ง และจะเปิดให้ผู้คนได้เล่นสไลเดอร์นี้ แบบไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ โดยเขาจะสร้างสไลเดอร์ จากมัดฟางและแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งจาก ที่เคยทดลองท�าก็ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี จึงต้องรอชมว่าในเดือนเมษายนนีจ้ ะมีคนไปเยีย่ มชม สไลเดอร์กันมากแค่ไหน

เมือ่ เอ่ยถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ เชือ่ ว่ามีนกั ปีนเขาจากทัว่ โลก มุง่ มัน่ ทีจ่ ะไปพิชติ ยอดเขาแห่งนีใ้ นแต่ละปีเป็นจ�านวนไม่นอ้ ย และการลุยขึ้นเขาแต่ละครั้งนักปีนเขาก็ต้องพกพาสัมภาระ ต่ างๆ ในการด�ารงชีวิตขึ้นไปด้ วย และทิ้งขยะไว้ บนนั้น เป็ น จ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สส�าหรับหุงหาอาหาร ภาชนะ ถังออกซิเจน ฯลฯ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ Madhusudan Burlakoti เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วของประเทศเนปาล ก็ได้ออกมาประกาศกฎระเบียบใหม่จากทางการเนปาลว่า นักปีนเขาแต่ละคนจะต้องน�าขยะที่ไม่ใช่ ของตัวเองอย่างน้อย 8 กิโลกรัม กลับลงมา โดยก่อนท�าการขึ้นภูเขา นักปีนเขาแต่ละคนจะต้องจ่ายเงิน มัดจ�าไว้จา� นวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 130,200 บาท) และจะได้รับคืนเมื่อพวกเขาลงมา พร้อมกับขยะตามจ�านวน โดยจะเริ่มใช้กฎข้อบังคับดังกล่าวในเดือนเมษายนนี้

Did You Know?

17 มีนาคม 2505 - วันเกิด ชาตรี คงสุวรรณ หรือ ‘โอม’ เป็นที่รู้จักในนามสมาชิกของวง ดิ อินโนเซ็นท์ และนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยม ต่ อ มาได้ ผั น ตั ว มาเป็ น โปรดิ ว เซอร์ ผลิ ต งานเพลงให้แก่ศลิ ปิน และเป็นผูบ้ ริหารบริษทั มิสเตอร์มิวสิค และสหภาพดนตรี 18 มีนาคม 2481 - มีการเปิด ‘สวนสัตว์ดสุ ติ ’ ให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นครัง้ แรก โดยในอดีต สวนสัตว์แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนส่วนพระองค์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ในบริเวณ พระราชอุทยานสวนดุสติ มีชอื่ ว่า ‘เขาดินวนา’ 19 มีนาคม 2474 - สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้ สะพานแห่งนี้ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ส�าคัญของมหานคร ซิดนีย์ เป็นสะพานระนาบเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด ในโลก สร้ า งขึ้ น ในช่ ว งเศรษฐกิ จ ตกต�่ า ในทศวรรษ 1930 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความหวัง 20 มีนาคม 2270 - เซอร์ ไอแซ็ก นิวตัน เสี ย ชี วิ ต ในกรุ ง ลอนดอน ขณะมี ชี วิ ต อยู ่ เขาเป็นนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของโลก จาก ผลงานคิ ด ค้ น กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น (Newton’s Laws of Motion) ซึ่งน�าไปสู่วิชา กลศาสตร์ ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง (Gravitation) เป็นต้น 21 มีนาคม 2533 - สาธารณรัฐนามิเบีย ได้รบั เอกราชจากแอฟริกาใต้ มีเมืองหลวงชือ่ ‘วินด์ฮกุ ’ ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่ 160 ขององค์การสหประชาชาติ ในวันที่ 23 เมษายน ปีเดียวกัน 22 มีนาคม 2535 - สมัชชาสหประชาชาติ ประกาศให้วนั ที่ 22 มีนาคม เป็นวันทีเ่ รียกว่า ‘World Day for water’ หรือวันน�า้ โลก เพือ่ กระตุน้ ให้คนทั่วโลกตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์และ พัฒนาแหล่งน�้า 23 มีนาคม 2453 - วันเกิด อากิระ คุโรซาวา ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่น ผู้ผลิตผลงาน ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นภาพยนตร์คลาสสิก ตลอดกาล เช่น Rashomon, Throne of Blood เป็นต้น

Instagram ได้รับผลตอบรับทางการตลาดดีกว่า Facebook

แม้เฟซบุก๊ จะได้ชอื่ ว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมทีส่ ดุ ของโลก แต่สา� หรับการท�าการตลาดแล้ว อินสตาแกรมกลับสร้าง ผลตอบรับทีด่ กี ว่า ซึง่ ผลการส�ารวจล่าสุดของ L2 Think Tank บริษทั ทีป่ รึกษาด้านการท�าการตลาดดิจติ อลทีท่ ดลองให้ 249 แบรนด์ โพสต์ขอ้ ความเดียวกันผ่านเฟซบุก๊ อินสตาแกรม กูเกิล้ พลัส และทวิตเตอร์ พบว่าผลตอบรับจากผูใ้ ช้อนิ สตาแกรมมีมากทีส่ ดุ คือ 1.53% ของยอดผูต้ ดิ ตาม ขณะทีเ่ ฟซบุก๊ มีผลตอบรับ 0.10% กูเกิล้ พลัสมีผลตอบรับ 0.09% และทวิตเตอร์มผี ลตอบรับเพียง 0.04% เท่านัน้


สไตลิสต์ : HOTCAKE เสื้อผ้า : BEIGE

14


LIFE AFTER

DEBT สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ส�ำหรับเรำ รวมทั้งคนอีกเป็นจ�ำนวนมำก อำจจะอดคิดไม่ได้ว่ำ ในบำงมุมกำรมี ‘หนี้’ ก็เหมือนกับกำรรับสัตว์มำเลีย้ ง วันทีค่ ณ ุ เซ็นสัญญำรับมันมำดูแล อำจเป็นวันทีท่ ำ� ให้คณ ุ ยิม้ ได้ เพรำะนัน่ หมำยถึงเงินก้อนโตทีส่ ำมำรถจะน�ำมำจับจ่ำย และซือ้ สำรพัดสิง่ ทีอ่ ยำกได้ มำนำน ซึ่งถ้ำคุณเลี้ยงดูมันอย่ำงดี คอยป้อนอำหำรเป็นเงินสดๆ พร้อมดอกเบี้ย เรื่องรำวของคุณกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็คงจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง แต่น่ำเสียดำยที่ในหลำยกรณี ไม่เป็นเช่นนั้น เพรำะวันใดก็ตำมที่คุณลืมให้อำหำร เจ้ำสัตว์ตัวนี้ มันจะค่อยๆ เริ่มดุร้ำย และคุกคำมชีวิตคุณมำกขึ้น ด้วยกำรเพำะพันธุ์ จ�ำนวนดอกเบี้ยให้เพิ่มจ�ำนวนอย่ำงรวดเร็ว เพิ่มมำกขึ้น และเพิ่มมำกขึ้น รู้ตัวอีกที ทุกอย่ำงก็อำจจะสำยเกินไป จำกสัตว์เลีย้ งตัวน้อยในวันทีค่ ณ ุ รับมันมำเลีย้ ง พอถึงวันหนึง่ มันอำจกลำยเป็นสัตว์ร้ำยร่ำงกำยก�ำย�ำใหญ่โตที่พร้อมจะท�ำลำยชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ ด้วยกำรทวงคืนทุกรูปแบบที่จะท�ำให้คุณทั้งเสียสุขภำพจิตและสุขภำพทำงกำรเงิน ปิดท้ำยด้วยหมำยศำลที่จะท�ำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป โดยธรรมชำติแล้ว ‘โจ’ - มณฑานี ตันติสุข พิธีกร นักแสดง นักวิจำรณ์ภำพยนตร์ และนั ก เขี ย น คนที่ เ รำเลื อ กมำเป็ น ปกในฉบั บ นี้ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ รั ก สั ต ว์ พ อประมำณ แต่กบั สัตว์รำ้ ยทีช่ อื่ ว่ำ ‘หนี’้ เธอกลับขอหลีกหนีให้ไกลห่ำงมันทีส่ ดุ เพรำะครัง้ หนึง่ มันเคย เกือบท�ำลำยชีวิตเธอมำแล้ว มณฑำนีเปิดเผยเรือ่ งรำวของเธอในหนังสือ ‘เงิน เรือ่ งใหญ่ทมี่ หาวิทยาลัยไม่เคยสอน’ รวมถึงกำรบรรยำยเรือ่ งหนีใ้ นหลำกหลำยครัง้ ว่ำ วันทีเ่ ธอรับหนีบ้ ำ้ นมำ เอ่อ ก็อย่ำงทีเ่ รำ บอกว่ำมันเป็นแค่สตั ว์เลีย้ งตัวน้อยน่ำรัก ตอนนัน้ มันมีมลู ค่ำเพียง 3.6 ล้ำนบำท แต่หลังจำก

วิกฤตต้มย�ำกุง้ ในปี 2540 ชีวติ เธอก็พลิกผัน เพรำะนอกจำกธุรกิจทีท่ ำ� อยูจ่ ะได้รบั ผลกระทบ แล้ว หนีบ้ ำ้ นทีเ่ ธอคอยให้อำหำรมันทุกเดือนยังต้องหยุดชะงักลง พอรูต้ วั อีกทีจำก 3.6 ล้ำน ก็กลำยเป็น 5 ล้ำนกว่ำบำทอย่ำงไม่น่ำเชื่อ ซึ่งหลังจำกผ่ำนเหตุกำรณ์กำรต่อสู้กับหนี้ และเกือบจะหมดแรงหลำยต่อหลำยครัง้ เธอคิดได้และกลับมำฮึดสูอ้ กี ครัง้ ด้วยกำรพยำยำม หำข้อมูลเกีย่ วกับหนีโ้ ดยละเอียด พร้อมวิธที จี่ ะปลดมันออกจำกชีวติ ซึง่ ควำมรูท้ เี่ ธอได้มำ ก็กลำยมำเป็นอำวุธชั้นดีที่ใช้ต่อกรกับหนี้ได้อย่ำงเห็นผล สุดท้ำยจึงกลำยเป็นหนังสือ บอกเล่ำประสบกำรณ์ของคนเคยเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ทุกคนควรจะหำมำอ่ำน ในสังคมที่มีสิ่งเร้ำมำกมำย และท�ำให้เรำอยำกได้ อยำกมี อยำกเป็น มำกขึน้ เรือ่ ยๆ กำรประคองตัวเองไม่ให้มีหนี้คงยำกพอๆ กับกำรแหวกว่ำยเอำชีวิตรอดกลำงน�้ำทะเล ที่เต็มไปด้วยฉลำมที่มำในรูปของหนี้บ้ำน หนี้รถยนต์ หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล รวมไปถึงหนี้นอกระบบ ที่พร้อมจะขย�้ำคุณเมื่อคุณว่ำยน�้ำอย่ำงเพลิดเพลิน เรำไม่ได้คำดหวังให้คุณไม่มีหนี้เลยในชีวิต (ถ้ำเป็นไปได้ก็จะดี ไม่น้อย) แต่เรำหวัง เพียงให้คณ ุ ได้รบั รูก้ ฎและกติกำทีจ่ ะเลีย้ งดูมนั อย่ำงถูกวิธี เพือ่ ไม่ให้มนั หันกลับมำท�ำร้ำย ชีวิตคุณเมื่อคุณเผลอ บำงคนอำจเริม่ กังวลกับหนีท้ ตี่ วั เองก่อ ในขณะทีบ่ ำงคนอำจไม่คดิ ว่ำหนีเ้ ป็นปัญหำใหญ่ ในชีวิตด้วยซ�้ำ แต่เชื่อเถอะว่ำพออ่ำนบทสัมภำษณ์นี้จบคุณจะมีมุมมองต่อหนี้เปลี่ยนไป อย่ำงสิน้ เชิง บำงทีคณ ุ อำจจะตำสว่ำงและมองเห็นใบแจ้งหนีเ้ ป็นภัยคุกคำมทีต่ อ้ งก�ำจัดทิง้ ให้สิ้นซำกโดยเร็ว ขอให้ชีวิตที่ปลอดหนี้จงมีแด่คุณ


16

วิกฤตตอนไหนทีเ่ ปลีย่ นคุณจากคนทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจ เรื่องการเงินมาเป็นแบบทุกวันนี้ได้ เรามีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องบ้าน เราเป็น คนหนึง่ ทีเ่ ดินไปซือ้ บ้านโดยไม่รบู้ า้ บอคอแตกอะไร ทั้งสิ้นเลย ตอนนั้นเราอายุแค่ 28 เอง เป็นช่วง เศรษฐกิจขาขึน้ แล้วเราก็ได้รบั การปูพรมเยีย่ งวีไอพี บ้านของเราราคา 3.3 ล้าน ถึงเวลากูเ้ ขาแถมมาให้ 3 แสน เพราะฉะนั้น จาก 3.3 ล้าน เป็น 3.6 ล้าน เราก็ดีใจ อยู่ดีๆ ได้เงินมา 3.6 ล้าน เป็นความโง่ ของเราเอง แล้วหลังจากซื้อบ้านเสร็จผ่านไป 2 ปี ฟองสบูแ่ ตก ช่วงนัน้ ไม่มใี ครรูเ้ ลยว่าเงินดอลลาร์ฯ จาก 25 บาท จะกลายเป็น 50 บาทในชั่วข้ามคืน แล้วเราท�าธุรกิจคอนเสิร์ต ต้องโอนเงิน 100,000 เหรียญฯ ไปให้เขา จากทีต่ อ้ งจ่าย 2.5 ล้าน กลายเป็น 5 ล้าน แล้วจากที่ต้องส่งบ้านเดือนละ 26,000 ก็กลายเป็น 49,000 ตอนนั้นก็ยังไม่ตระหนักนะ เป็นความโง่นะ่ ค่ะ หลังจากนัน้ ฟองสบูก่ แ็ ตกระนาว กราวรูด จากทีเ่ คยท�ารายการทัง้ หมด 6-7 รายการ ก็ค่อยๆ หลุดทีละรายการ แต่ตอนนั้นเรายังมีเงิน เก็บ ก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆ 4-5 เดือน แต่ 49,000 ตอนนั้นในปี 2540 มันค่อนข้างสูงเกินไปส�าหรับ การหาเงินคนเดียว ประกอบกับบริษัทถูกโกง คือ มีปัญหาหลายเรื่อง เราก็เลยบอกธนาคารไปว่า เราส่งไม่ไหวแล้ว จะยึดก็ยึดไปเลย แต่ธนาคาร บอกว่ายึดไม่ได้ เพราะตอนนั้นทุกคนก็อยากให้ ยึดกันหมด คือมันล้มละลายกันทัง้ ระบบ ธนาคาร จึงเลือกใช้วิธีคาหนี้เราไว้ แล้วปล่อยให้ดอกเบี้ย วิ่งไปเรื่อยๆ เพื่อรอวันหนึ่งที่เราฟื้นตัวขึ้นมาได้ เขาจะได้ตามยึดอย่างอืน่ ต่อ เพราะฉะนัน้ เคสของเรา ก็รอไป จนกระทัง่ ถึงขัน้ ทีไ่ ม่ไหวแล้ว ผ่านไปตัง้ 2 ปี เขาถึงฟ้องศาล ตอนนัน้ เราอายุประมาณ 32 ตอน ฟ้องศาลเราก็โชคดีมาก ได้ทนายดี เขาก็แนะน�า เราหมดทุกอย่าง เขาอธิบายให้เราฟังแต่เราไม่รเู้ รือ่ ง เอง คือเขาอธิบายตัวเลข อธิบายว่ากลยุทธ์จะเป็น แบบนีน้ ะ เขาจะบอกศาลว่าอย่างนี้ จะขอส่งเดือนละ เท่านีๆ้ แต่เรือ่ งพวกนีม้ นั เข้าหูซา้ ยทะลุหขู วาเราหมด ตัวเลขส�าหรับเราคือภาษารัสเซีย นึกออกไหม เป็นภาษาทีย่ ากๆ ดูไม่รเู้ รือ่ ง เราก็เออออกับเขาไป ในหัวเราคิดอยู่อย่างเดียว คือคิดแค่จะแก้ปัญหา เฉพาะหน้าให้มนั จบๆ หรืออะไรยังไงก็ได้ให้มนั จบๆ ซึ่งทุกคนที่เป็นลูกหนี้อย่าท�าตามเราโดยเด็ดขาด ปรากฏว่าธนาคารก็ยนื่ ข้อเสนอให้เราว่าให้ปดิ หนี้ ภายใน 3 ปี ปีแรกส่งเดือนละ 30,000 ปีที่ 2 ส่งเดือนละ 45,000 ปีที่ 3 ส่งเดือนละ 90,000 เราถามวันนีเ้ ลยว่า ในปี 2542 คุณส่งบ้านเดือนละ 90,000 ไหวไหม มันเป็นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว แต่เพราะ เราอยากให้มนั จบ ซึง่ เป็นการแก้ปญ ั หาทีผ่ ดิ สุดๆ ก็เลยตกลงรับข้อเสนอของเขาไป คือวันนีเ้ ราไม่ใช่ มณฑานีคนเดิมแล้ว เพราะฉะนัน้ ต้องบอกลูกหนี้ ไว้ก่อนว่าข้อเสนอที่เขายื่นมาคุณต้องถามตัวเอง ด้วยว่าคุณท�าได้ไหม ถ้าท�าไม่ได้คุณต้องบอกว่า ไม่ได้ สมมติวา่ รับได้ที่ 30,000 ก็ตอ้ งบอกว่า 30,000 ถ้า 90,000 ไม่ไหวก็อย่าไปตกลงกับ 90,000 แล้ว เราเจอทนายดีมาก เจอผูพ้ พิ ากษาดีมาก ผูพ้ พิ ากษา เขาก็เรียกเราไปถามว่า คุณมณฑานีคะ ไหวไหม ถ้าไม่ไหวต้องบอกเขานะคะ เราก็ตาลอยๆ เขาว่า ยังไงก็อย่างนัน้ เพราะประโยคเดียวทีเ่ ป็นประโยค ฆ่าตัวตายคือ ‘ให้มนั จบๆ’ ซึง่ ค�าว่า ‘จบๆ’ ไม่มจี ริง ปัญหาหนีส้ นิ ต้องคิดค�านวณจนขาด ถ้าคุณตกลง เซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนีข้ องเขาแล้วต้องถาม ตัวเองเลยว่า หนึ่ง คุณส่งได้ไหม สอง คุณส่งโดย ไม่ผดิ นัดเลยได้ไหม สาม คุณสามารถส่งจนกระทัง่ ปลดหนี้หมดได้ไหม ต้องตอบ 3 อย่าง แต่ดิฉัน ไม่ตอบเลยสักอย่าง ปรากฏว่าพอเราส่งบ้านเดือนละ 3 หมื่นไปได้ 9 เดือน บ้านเราไฟไหม้ ตอนนั้นเรา อึง้ ไปเลย คือตอนนัน้ คิดว่าท�าไมชีวติ ถึงซวยขนาดนี้ แต่กร็ อดมาได้ ก็ปรับโครงสร้างหนีอ้ กี รอบ คือเรา ปรับโครงสร้างหนี้มา 7-8 ครั้ง คุณมีหนี้อย่างเดียวคือหนี้บ้าน ไม่ได้มีหนี้บัตร-


17

“ขนาดซื้อ ของใช้ ซื้อ ของกิน เงินสด ยังไม่มีเลย ใช่ไหม ต้องรูด บัตรเครดิตน่ะ เฮ้ย หนักแล้วนะ นี่คืออาการ ป่วยไข้อย่าง รุนแรง เราไม่มี เงินสดที่จะ พอซื้อกระทั่ง ของประทัง ชีวิตน่ะ บ้าหรือเปล่า”

เครดิต ไม่มเี รือ่ งของการใช้เงินฟุม่ เฟือยเลยใช่ไหม ไม่ แต่เราเป็นคนไม่มรี ะเบียบวินยั ทางการเงิน คือไม่เก็บใบเสร็จ ไม่ทา� บัญชีครัวเรือน ไม่ทา� บันทึก การเงิน จ่ายค่าน�้าค่าไฟไม่เป็น ท�าอะไรไม่เป็น ทัง้ สิน้ เราไม่กอ่ หนีอ้ นื่ แต่เมือ่ ไร้ความเฉลียวฉลาด ทางการเงิน วินยั ทางการเงินเละตุม้ เป๊ะ ยังไงมันก็ แย่ เพราะมองปัญหาไม่ออก หาทางแก้ไม่ได้ แก้แต่ ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็หาแต่เงินๆ มาใช้หนี้ เป็น คนไม่คิดค�านวณอะไรทั้งสิ้น พอบ้านเราไฟไหม้ จึงเป็นจุดเปลีย่ นชีวติ เราโดยสิน้ เชิง ชีวติ เราไม่ได้ เปลี่ยนเพราะเป็นหนี้บ้านแล้วต้องขึ้นศาลนะ แต่ บ้านไฟไหม้แล้วเปลี่ยนชีวิตเราโดยสิ้นเชิง ถ้าเรา ไม่มวี กิ ฤตนีเ้ ราจะไม่มที างกอบกูต้ วั เองได้ถงึ ขนาดนี้ เหมือนถูก wake up call คือถูกปลุกโดยสิ้นเชิงว่า มันต้องท�าอะไรสักอย่างแล้วกับชีวติ เพราะตอนนี้ หมดเนื้อหมดตัว แต่มีหนี้คาอยู่ ปรากฏว่าเราก็ ได้รบั ความช่วยเหลือทีด่ มี ากจากเพือ่ นๆ ทีใ่ ห้ทพี่ กั อาศัย แล้วก็ตอ้ งหาบ้านเช่าทีร่ าคาถูกมาก ตอนนัน้ ไปอยู่ 6 เดือน รอให้คอนโดฯ ซ่อมเสร็จ เท่ากับว่า เราต้องจ่ายค่าบ้าน 2 หลัง คือบ้านทีต่ อ้ งเช่า แถมบ้าน ที่ไฟไหม้ไม่ส่งก็ไม่ได้ เพราะเราขึ้นศาลพิพากษา เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารเขาไม่สนใจหรอก ว่าชีวติ คุณจะเป็นยังไง จะเจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือบ้าน โดนไฟไหม้ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการทีส่ ดุ คือหนี้ เพราะฉะนัน้ ตอนที่เราหยุดส่งบ้าน เราก็ท�าจดหมายไปหาเขา ว่าเราจะส่งเดือนเว้นเดือน มีเท่าไหร่ก็ส่งเท่านั้น แต่กส็ ง่ ไม่ตรงเวลา ผ่านไป 6 เดือน เราไปเซ็นสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ เชื่อไหมภายใน 6 เดือน เรามีดอกเบีย้ งอกมา 1 ล้าน 1 แสนบาท แล้วเชือ่ ไหม ว่าเราไม่ถามเขาเลยว่า 1.1 ล้าน งอกมาจากไหน ไม่กล้าถาม ซึ่งเราเชื่อว่าลูกหนี้เป็นเหมือนเรา เยอะมาก คือรับทุกอย่างที่ธนาคารบอก เพราะ ไม่กล้า และคิดอยูเ่ สมอว่าตัวเราด้อยกว่าธนาคาร เพราะค�าว่าลูกหนี้ แถมเป็นลูกหนีท้ ศี่ าลพิพากษา ไปแล้ว เสียเปรียบทุกกรณี วันนีเ้ รารูแ้ ล้วว่าไม่จริง ถ้าสงสัยต้องถาม ผิดต้องแก้ เพราะถ้าคุณเซ็นสัญญา ไปแล้วแก้ยากมาก ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้ คือต่อให้เซ็นสัญญาไปแล้วก็แก้ได้ แต่ควรแก้กอ่ น เซ็นสัญญา ซึง่ 1.1 ล้านบาท มันมาจากการผิดนัด มันมาจากสิง่ ทีเ่ ราอุทศิ ชีวติ ในการสอนทุกคน แล้ว ทุกคนก็ไม่เคยรู้ ซึง่ มันมาจากสัญญาทีเ่ วลาเราไปเซ็น เขาจะมีประโยคนีท้ เี่ ราท้าให้ทกุ คนไปดูสญ ั ญาสินเชือ่ ไม่ว่าจะสินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน มันจะมีประโยคนี้ ซ่อนอยูท่ ใี่ ดทีห่ นึง่ ในสัญญาประมาณ 20 กว่าหน้า คือ ‘ผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดช�าระ ทัง้ หมด’ เพราะฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราปรับโครงสร้างหนี้ แล้วเราผิดนัดช�าระเพราะบ้านเราไฟไหม้ ไม่ได้ เป็นข้อยกเว้น เขาก็ยังคิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัด แล้วเขาไม่ได้คดิ ดอกเบีย้ ผิดนัดแค่ในช่วงทีข่ าดส่ง แต่เขาคิดย้อนหลังไปตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีท่ �าสัญญา มันเลยกลายเป็น 1 ล้านกว่าบาท คือ 15% ต่อปี ของยอด 3.6 ล้าน ตรงนัน้ ถือเป็นจุดทีค่ ณ ุ คิดว่าจะต้องเปลีย่ นตัวเอง เพื่อที่จะเรียนรู้เลยใช่ไหม ถูกต้อง เราเหวอแตกไปเลยตอนนั้น แล้วเรา ก็เริ่มขวนขวายหาความรู้ แต่ปัญหาตอนนั้นคือ ไม่มหี นังสือภาษาไทยเล่มไหนเลยทีส่ อนเราเรือ่ งนี้ เดินไปในร้านหนังสือมีแต่หนังสือทีส่ อนเรือ่ งการลงทุน การเล่นหุน้ โชคดีมากยุคนัน้ เป็นยุคเริม่ ต้น ของอินเทอร์เน็ต เราก็คน้ อินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษ แล้วก็พรินต์บทความทุกอย่าง ทั้งเรื่องเครดิตบูโร ท�าให้รวู้ า่ ถ้าเราเป็นหนีเ้ สีย เราจะซ่อมแซมเครดิต ยังไง จะไปขอรีไฟแนนซ์ยังไง วิธีการรีไฟแนนซ์ จะมีอะไรบ้าง ซึ่งมันเป็นหลักการสากลที่ใช้กัน ทั่วโลก แล้วเราก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่พรินต์จาก อินเทอร์เน็ตโดยเสียแค่ค่ากระดาษ เอามาสู้กับ ธนาคาร คือสูว้ า่ ท�ายังไงเราถึงจะสามารถปลดหนี้ บ้าน ให้บ้านเป็นสมบัติของเรา ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ ยาวนานมาก เพราะหลังจากที่เราได้ส่งบ้านปกติ

แล้วใช่วา่ เรือ่ งจะจบ พอเรากลับมาปรับโครงสร้างหนี้ ส่ ง บ้ า นปกติ แ ล้ ว เขาก็ ยั ง จะยึ ด บ้ า นเราอยู ่ ดี เพราะเขาถือว่าเราปลดหนีบ้ า้ นไม่ได้ภายในเวลา ที่ก�าหนด หลักการของเขาคือ เมื่อเราขึ้นศาลปุ๊บ ต้องปลดหนีบ้ ้านภายใน 3 ปีตามทีศ่ าลพิพากษา แต่เราปลดหนี้บ้านไม่ได้ภายใน 3 ปี เพราะปีแรก บ้านถูกไฟไหม้ ต้องปรับโครงสร้างหนี้ สอง คือ มันยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจล้มละลายอยู่ ตอนนั้น เป็นปี 2545 ซึง่ กว่าเราจะฟืน้ ตัวจริงๆ คือ 2546-2547 เราก็เริ่มตั้งต้นใหม่ ปลดหนี้ ส่งบ้านปกติ แต่มัน เลย 3 ปี ซึง่ เขาไม่ได้ยดึ ปีที่ 4 แต่เขาปล่อยให้สบื เนือ่ ง มาเรื่อยๆ แล้วให้เราส่งบ้านปกติตั้งแต่ปี 2545 จนกระทั่งถึงช่วงปี 2552 เขาถึงท�าเรื่องยึดบ้าน แล้วช่วงนั้นเราพยายามท�าเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน ตลอดเวลา เพราะต้องการให้เครดิตบูโรเราเป็นปกติ แต่ปรากฏว่าพอไปรีไฟแนนซ์บ้าน ทุกธนาคาร บอกเลยว่าประวัติเราดีมาก รายได้มั่นคงมาก เป็นลูกหนีช้ นั้ ดี ขออย่างเดียวเท่านัน้ ขอจดหมาย รับรองจากธนาคารทีเ่ รามีปญ ั หาอยู่ เพราะเราเป็น ลูกหนี้ที่ถูกพิพากษา พอไปขอจดหมาย ธนาคาร เขาบอกเขาไม่ทา� ให้ ซึ่งเขาจะท�าต่อเมื่อเราจะส่ง บ้าน 1 แสนบาทต่อเดือนได้ เราก็เข้าใจทันทีว่า เงือ่ นไขข้อนีเ้ ป็นเงือ่ นไขทีไ่ ม่มใี ครท�าได้ คือตอนนัน้ เรามีเงินเก็บเป็นล้านแล้ว เก็บไว้เพือ่ จะปลดหนีบ้ า้ น เราก็บอกเขาว่าถ้าเรามีเงินส่งเขาเดือนละแสนบาท แต่จะได้ไหมล่ะจดหมายรับรองน่ะ เขาก็บอกว่า ไม่รบั รอง วินาทีนนั้ เราเข้าใจทันทีเลยว่าเขาให้เรา ส่งมาท�าไมถึง 7 ปี ใน 7 ปีนี้เราสามารถฟื้นตัวไป ซื้อบ้านใหม่ได้ตั้งนานแล้ว เขาหลอกให้เราส่งมา ท�าไมทุกเดือนตลอด 7 ปีเต็ม เพื่อที่จะมาบอกว่า ผมไม่ให้คุณรีไฟแนนซ์ ผมจะยึด เขายื่นข้อเสนอ ที่ไม่มีใครท�าได้ คือต้องส่งเดือนละ 1 แสนบาท แต่ไม่มีอะไรการันตี เราก็เลยไปที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ท�าเรื่องร้องเรียนไปที่ศาลอุทธรณ์ ขอยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้กรมบังคับคดียึดบ้าน เราท�าอย่างนั้นอยู่ 1 ปีเต็ม จนธนาคารยอมแพ้ ซึง่ ตอนนัน้ มีคนร้องเรียนเรือ่ งนีก้ บั สถาบันการเงินนี้ เยอะ สถาบันการเงินทีเ่ ป็นบริษทั แม่เลยยุบบริษทั นี้ ทิง้ แล้วก็โทรศัพท์มาหาเรา หลังจากต่อสู้กันมา ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2553 10 ปีพอดี เขาโทร. มาบอกว่า คุณมณฑานี เราจะให้คณ ุ ปลดหนีบ้ า้ น แต่เราขอเงิน 1 ล้าน 7 แสนบาท เราบอกว่าตอนนี้ เรามี 1 ล้าน 4 แสนบาท เราขอเวลาหาเพิ่ม เขาให้เวลาอีก 3 เดือน แล้วจบ สู้มา 10 ปีเต็ม จากเหตุการณ์ทงั้ หมดนี้ สิง่ ส�าคัญทีค่ ณ ุ ได้เรียนรู้ มาตลอด 10 ปี ในเรือ่ งความไม่ยตุ ธิ รรมของระบบ การเป็นหนี้ในประเทศไทยคืออะไรบ้าง เราได้เรียนรู้ 2 อย่าง อย่างแรกคือความอยุตธิ รรม ของกฎหมายการเงินของการเป็นหนี้ทั้งหลายใน ประเทศไทยที่ยังมีความไม่เป็นธรรม แต่มันต้อง มีข้อ 2 ด้วย คือถ้าตัวเรามีความเฉลียวฉลาด ทางการเงินมันคงดีกว่านี้ เราไม่โทษใคร 100% เราว่ า วิ น าที ที่ เ ราเปลี่ ย นชี วิ ต โดยสิ้ น เชิ ง ช่ ว งที่ บ้า นไฟไหม้คือ เป็น การยกระดับจิตใจของเรา ซึ่งก่อนหน้านั้นเราใช้เวลาในการโทษธนาคาร มาโดยตลอด หลังจากบ้านเราไฟไหม้ เรายืนอยู่ ริมระเบียงบ้านเช่า แล้วอยู่ดีๆ มันก็วูบเข้ามาว่า จริงๆ แล้วเราผิดครึง่ หนึง่ นะ เราเอาเงินเขามาแล้ว ไม่ว่าเขาจะอยุติธรรมกับเราขนาดไหน เราต้อง รับผิดคนละครึง่ ธนาคารไม่ได้ผดิ อย่างเดียว เราว่า วินาทีที่เรายืดอกแล้วยอมรับว่าเราขอรับผิดชอบ คนละครึ่ ง นั่ น คื อ วิ น าที เ ปลี่ ย นชี วิ ต เรา เราถึ ง ได้หาความรู้ เราถึงขวนขวายเรือ่ งกฎหมาย แต่ถา้ เป็นก่อนหน้านั้นคือการไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น ทุกอย่างคือการทีค่ นอืน่ ผิดหมด ฉันไม่รเู้ รือ่ งอะไร เลย ฉันรออัศวินขีม่ า้ ขาวมากอบกูฉ้ นั เราไม่กา้ วข้าม ก�าแพงของเด็กไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ วินาที ที่เราบรรลุไ ด้ ว ่ า เราต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบคนละครึ่ ง การเติบโตจึงเริ่มต้น เพราะฉะนั้น ถามว่าเรา

เรียนรู้อะไร คือเราเรียนรูว้ า่ หนึง่ กฎเกณฑ์ กติกา เรือ่ งหนีส้ นิ และการเงินบ้านเรายังไม่เป็นธรรม ใช่ แต่ขอ้ ทีส่ องคือเราต้องโตด้วย กฎเกณฑ์และกติกาอะไรที่ไม่เป็นธรรมบ้าง อย่างแรก ‘ผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่า ผิดนัดช�าระทั้งหมด’ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ และจะไม่มวี นั เปลีย่ น ทีอ่ เมริกาเขาต้องอ่านสัญญา ทุกบรรทัดให้ฟงั แล้วคนขอสินเชือ่ ต้องยอมรับให้เห็น เลยว่าได้รับการอธิบายจนเข้าใจ แต่เรื่องแบบนี้ ไม่มใี นประเทศไทย ไม่วา่ คุณจะไปขอกูส้ นิ เชือ่ บ้าน สินเชือ่ รถ แทบไม่มสี ญ ั ญาให้อา่ น มาถึงก็ให้เซ็นเลย พอเซ็นปุ๊บถึงมีสัญญาหนา 20 กว่าหน้ามาให้ ซึ่ง ตัวอักษรก็เล็กกระจิ๋วหลิว เราถามทุกคนเลยว่า มีใครเคยอ่านสัญญาสินเชือ่ ไหม เชือ่ ว่า 99% ไม่มี ใครอ่าน เพราะฉะนั้น เขาก็โทษว่าเป็นความผิด ของเราที่ไม่อ่าน ‘ผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่า ผิดนัดช�าระทั้งหมด’ แปลว่าคุณขาดส่งแม้แต่ งวดเดียวก็ไม่ได้ ขาดแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้ คุณจะถูกเบีย้ ปรับย้อนหลังตัง้ แต่วนั แรก ด้วยเงิน ทั้งหมดก้อนแรกที่คุณเป็นหนี้อยู่ ยกตัวอย่าง ตัวเลขง่ายๆ สมมติไปกู้ซื้อบ้าน 3 ล้าน ในเดือน มกราคม 2557 คุณเป็นลูกหนี้ชั้นดีมาโดยตลอด ส่งบ้านตรงเวลาทุกเดือนจนกระทั่งปี 2567 แล้ว มันเกิดวิกฤตทางการเงิน พ่อตาย แม่เสีย โดนเลย์ออฟ ออกจากงาน อะไรก็แล้วแต่ ท�าให้คุณขาดส่ง งวดเดียวเท่านั้น คุณจะโดนย้อนหลังตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 เป็นดอกเบีย้ ปรับ 15% ต่อปี แม้วา่ คุณส่งตรงเวลาและเป็นลูกหนี้ชั้นดีมาโดยตลอด ก็ตาม เพราะประโยคนัน้ ประโยคเดียว เป็นประโยค ที่คุณเซ็นสัญญายินยอม รับทราบไปแล้ว ซึง่ หมายความว่าทุกคนมีสทิ ธิพ์ ลาดได้หมดใช่ไหม ถูกต้อง ถ้าใครขาดส่งแม้แต่งวดเดียวจะโดน หมด แล้วแต่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเอง เขามีสทิ ธิเ์ ต็มที่ อยูท่ คี่ วามเมตตาของเขา แปลว่า อะไร แปลว่าชีวิตที่ท�าธุรกิจทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับ ความเมตตา เราเจอเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่เขี้ยวๆ ก็ซวยเลยนะ เราเจอเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ ใจดี ก็โชคดี เฮ้ย อะไรน่ะ เรือ่ งพวกนีจ้ า� เป็นต้องพึง่ พาโชคเหรอ เอาอะไรมาคิดน่ะ นัน่ คือเรือ่ งแรก ข้อที่ 2 ทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม คือ ‘ยึดทรัพย์จนกว่าจะช�าระหนีเ้ สร็จสิน้ ’ ตามหลัก กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 733 สมมติว่าเราเป็นหนี้ลุงก� านัน ลุงก�านันให้เรา เอาที่นาไปจ�านองเหมือนในละครไทยสมัยก่อน ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ถ้าเรา ใช้หนี้ลุงก�านันไม่ได้ ลุงก�านันก็ยึดที่นาไป ยึดปุ๊บ ก็จบ แต่ปญ ั หาคือเมือ่ เป็นสถาบันการเงิน สถาบัน การเงินของไทยขอยกเว้นตัวเองจากกฎหมายข้อนี้ แล้วใช้กฎของตัวเอง แปลว่าเมือ่ เราไปกูส้ นิ เชือ่ บ้าน เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ หลายคนคิดว่าถ้าส่ง ไม่ไหว ยึดทรัพย์ไปก็จบ แต่มนั ไม่จบนะ เมือ่ สถาบัน การเงินขอยกเว้นไม่เข้าอยู่ในมาตรา 733 แปลว่า เขายึดบ้านเราไปแล้ว เราจะเจอดอกเบี้ย 15% ย้อนหลังไปตั้งแต่วินาทีแรก แปลว่าขายบ้านทิ้ง แล้วหนีจ้ ะหมดไหม นอกจากคุณจะไม่เหลือบ้านแล้ว คุณยังเหลือหนีอ้ กี นีค่ อื กฎข้อทีส่ อง คือยึดทรัพย์แล้ว หนีย้ งั ไม่จบ เพราะฉะนัน้ อย่าซ่า ใครคิดว่าซือ้ รถ มาส่งรถไม่ไหว ยึดรถไปก็จบ หรือซือ้ บ้านเกินฐานะ ส่งไม่ไหว ให้เขายึดไปก็จบ ขอโทษค่ะ คุณเข้าใจผิด เพราะนอกจากคุณจะไม่เหลือรถ ไม่มบี า้ นจะอยู่ แล้วคุณยังต้องแบกหนีอ้ กี กฎข้อที่ 3 ทีเ่ รารูส้ กึ ว่า ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาท�า เราขอย�า้ ว่าไม่มีประเทศไหนท�าแบบนี้ คือคุณเป็นหนี้สิน ประเภทหนึง่ ของสถาบันการเงินหนึง่ เขาสามารถ ข้ามมายึดทรัพย์ที่ติดจ�านองของสถาบันการเงิน อีกแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นหนีอ้ กี ประเภทหนึง่ ได้ ตามหลัก ข้อที่ 3 คือ ‘สัญญาต้องเป็นสัญญา’ ซึ่งเป็นค�าพิพากษาศาลฎีกาที่น่ าเศร้ ามาก ผู้ พิพากษา ศาลฎีกาหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นค�าพิพากษา ที่อยุติธรรมที่สุด แต่ต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมาย


18

ของไทยพอขึน้ ศาลฎีกาแล้วถือเป็นมาตรฐานสูงสุด ซวยแล้ว ตอนนี้ลูกหนี้ทุกคนต้องโดนหมด ซึ่งมัน เคยเกิดขึน้ แล้วนะกับแฟนหนังสือทีอ่ เี มลมาถามเรา ขออนุญาตยกตัวอย่างจริง คือเขาเป็นหนี้กับ บัตรเครดิตใบหนึง่ 1 แสนบาท เชือ่ ไหมว่าธนาคาร เจ้าของบัตรตามมายึดบ้านทีเ่ ขายังผ่อนอยูก่ บั อีก ธนาคารหนึ่งราคา 1 ล้าน 8 แสนบาทได้ 1 แสน กับ 1.8 ล้าน หนี้ต่างกัน 10 กว่าเท่า ยึดได้ยังไง ท�าไมไม่ไปยึดรถ ยึดอะไรก็ได้ทจี่ า� นวนหนีเ้ ท่ากัน หนีค้ นละประเภท สามารถมายึดทรัพย์สนิ อีกประเภท ได้ ‘ได้ไงวะ?’ ยังไม่พอ มูลค่าหนี้ยังต่างกันเป็น สิบเท่า ‘ได้ไงวะ?’ แล้วคนละสถาบันการเงินกันอีก ‘ได้ไงวะ?’ แต่เราตอบเลยว่า ‘ได้วะ่ ’ เพราะเขามีสทิ ธิ์ ที่จะท�าได้ ไม่มีกฎหมายห้าม แค่นั้นเอง เขายึดไปแล้วเหลือเงินมาคืนให้หรือเปล่า ไม่ค่ะ เพราะมันจะมีข้อต่อไป คือข้อที่ 4 ย้อนกลับนิดหนึง่ ข้อแรกคือ ‘ผิดนัดงวดใดงวดหนึง่ ให้ถือว่าผิดนัดช�าระทั้งหมด’ ข้อที่ 2 ‘ยึดทรัพย์ จนกว่าจะช�าระหนี้เสร็จสิ้น’ ข้อที่ 3 ‘หลักสัญญา ต้องเป็นสัญญา’ มันจะไปสูก่ ฎทีไ่ ม่เป็นธรรมสุดๆ ข้อที่ 4 คือ ถ้าเกิดขายทอดตลาดแล้วมันจะไม่เหลือ เงินมาคืนเรา จะเหลือแต่หนี้ค้าง เพราะอะไร เพราะกฎข้อที่ 4 คือ การขายทอดตลาดเขาไม่คดิ ตามราคาตลาด เขาคิดราคาตามกรมบังคับคดี คือราคา 50% ของราคาตามท้องตลาด ไม่วา่ จะเป็น รถ จะเป็นบ้าน แปลว่าถ้าบ้านราคา 1.8 ล้าน ถ้ า ขายทิ้ ง เพื่ อ เอาเงิ น ไปปลดหนี้ ตั้ ง แต่ แ รก มันอาจจะได้เงิน 1.8 ล้าน แล้วมาปลดหนี้ แต่ถ้า ทอดธุระไปจนถึงขัน้ ตอนบังคับคดีมนั จะไม่ได้ขาย ได้ที่ 1.8 ล้านบาท ราคาตัง้ ต้นมันจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 7 แสนกว่าบาท แต่ตอนทีเ่ ราไปกู้ เราขอกู้ 1.8 ล้าน แล้วยังไม่พดู ถึงดอกเบีย้ ปรับ 15% ทีย่ ้อนกลับไป ตั้งแต่ปีแรกอีก แล้วขายได้แค่ 7 แสน คุณคิดว่า จะเอามาโปะหนี้หมดไหม ไม่มีทางหมด ถามว่า แล้วขายทอดตลาดไปได้ยังไง 50% จะบ้าเหรอ แล้วยังไม่พอนะ เพราะกฎของการขายทอดตลาด คือ ถ้าขายครั้งแรกไม่ได้ ต้องเคาะขายครั้งที่ 2 ซึง่ จะลดลงมาอีกเหลือ 25% ค่อยๆ ลดลงมาเรือ่ ยๆ แปลว่า 7 แสนหายไปแล้วนะ เพราะไม่มีใครซื้อ ครัง้ แรก เขาจะซือ้ ตอนทีม่ นั เหลือน้อยๆ แปลว่าหนี้ ทีเ่ ราติดกับธนาคารมันจะวิง่ ไปเรือ่ ยๆ ขณะทีก่ ารขายทอดตลาดราคามันจะต�า่ ลงไปเรือ่ ยๆ แล้วมัน จะเหลือมาใช้หนีไ้ หม พอเหลือหนีป้ บุ๊ มันจะเข้าไปอยู่ ในกฎข้อที่ 5 คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทอดทิ้งหนี้ ไปจนถึงขัน้ ตอนบังคับคดีแล้ว มันจะไม่มอี ายุความ แปลว่าถ้าคุณขายบ้าน 1.8 ล้าน แต่คณ ุ จะมีหนีบ้ า้ น คาอยู่ หนีบ้ ตั รเครดิตทีม่ ายึดก็คาอยู่ แล้วขายบ้าน ได้ ก็จะไม่มีเงินพอไปจ่ายอะไรทั้งสิ้น กลายเป็น หนี้ 2 รายการ เพราะฉะนัน้ เท่ากับคุณมีหนีเ้ หลือ ค้างอยู่ พอมีหนี้เหลือค้างอยู่แล้วเข้าสู่ขั้นตอน การบังคับคดี คุณจะเจอดอกเบี้ยปรับ 15% ต่อปี ตลอดชีวติ เพราะมันไม่มอี ายุความ จนกว่าจะปิดหนี้ แปลว่าถ้าคุณหมดปัญญาจะปลดหนี้ คุณต้องใช้ วิธีหนีจากโลกนี้ไปเลย เพราะ 15% จากยอดหนี้ ทีเ่ หลือมันจะวิง่ ไปเรือ่ ยๆ วิง่ ไปเรือ่ ยๆ ไม่มอี ายุความ เพราะฉะนั้น คนที่ทอดธุระปล่อยให้ยึดแล้วไปถึง ขัน้ ตอนบังคับคดีเป็นคนทีข่ าดความรูเ้ รือ่ งหนีอ้ ย่างแรง คุ ณ คิ ด ว่ า อาการป่ ว ยไข้ ท างการเงิ น ของคน ทุกวันนี้ที่คุณมองเห็นและเป็นห่วงที่สุดคืออะไร ปัญหาอาการป่วยไข้ทางการเงินของบ้านเรา คือการก่อหนี้เกินตัว ในยุคหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเคยออกมาเตือนเรื่องหนี้ครัวเรือน ซึง่ เป็นหนีบ้ า้ น หนีค้ รอบครัวนีแ่ หละ ซึง่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยออกมาเตือ นว่า หนี้ทั้งหลาย ที่ครอบครัวก่อไม่ใช่หนี้ที่เป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่ เป็นหนีบ้ ตั รเครดิต หนีส้ ว่ นตัว หนี้กิน หนี้ใช้ หรือ หนี้ซื้อของใช้ ซื้อของกิน ซึ่งเรามองว่าอันตราย มากๆ เพราะนี่ คื อ อาการป่ ว ยไข้ อ ย่ า งรุ น แรง เราไม่มเี งินสดทีจ่ ะพอซือ้ กระทัง่ ของประทังชีวติ น่ะ

บ้าหรือเปล่า แปลว่าอะไร ของกินของใช้คณ ุ ยังต้อง ก่อหนี้ ปัญหามันคืออะไร เราจะอธิบายให้ฟงั คือ ถ้าเราเป็นหนี้บ้าน อย่างน้อยผ่อนหมดเรายังได้ ทรัพย์สนิ ซึง่ ทรัพย์สนิ เหล่านีม้ นั จะเพิม่ ค่าในอนาคต หรือถ้าคุณเป็นหนี้ที่สร้างรายได้ เช่น กู้ SME เพือ่ มาลงทุน แบบนีม้ นั ยังโอเค หรือหนี้ กยศ. ถือว่า เป็นหนี้ที่ดี เพราะถ้าคุณจบมหาวิทยาลัย คุณจะ มีฐานเงินเดือนเพิม่ ขึน้ แบบนีย้ งั เป็นหนีท้ สี่ ร้างชีวติ สร้างรายได้ หรือมีทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ค่า แต่ขอโทษนะ หนี้กิน หนี้ใช้ ให้อะไรกับคุณ คือคุณกิน คุณใช้ เข้าห้องน�า้ ก็ถา่ ยออกมาหมดแล้ว แล้วพัดลม แอร์ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น มันให้อะไรกับชีวติ ไหม กระทัง่ ตูเ้ ย็น กับโทรทัศน์ยงั ไม่มเี งินสดจะซือ้ น่ะ คุณบ้าไปแล้วน่ะ คุณดูทวี ี 14 นิว้ ได้ไหม เครือ่ งเล็กนิดเดียวแต่ไม่ตอ้ ง เป็นหนีไ้ ด้ไหม เพราะท้ายทีส่ ดุ มันจะไม่เหลืออะไร เลย แต่สงิ่ ทีเ่ หลือและคงอยูก่ บั ชีวติ เราในท้ายทีส่ ดุ คือ ‘หนี้’ พร้อมดอกเบีย้ หนีม้ นั ไม่ได้มแี ค่ตวั มัน สมมติกู้ 100 บาท คุณไม่ได้ใช้หนี้แค่ 100 บาทนะ

ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดก็คณ ู ไปอีก 28% คิดบ้างไหม ว่าสิง่ ทีค่ ณ ุ อยากได้วนั นีใ้ นราคา 100 บาท ทันทีทคี่ ณ ุ ไปกู้หนี้มามันบวกดอกเบี้ยไปแล้ว และถ้าคุณ ไม่สามารถช�าระเต็มวงเงินและตรงเวลามันจะบวก ดอกเบีย้ ปรับ แล้วมันก็จะทบๆ กันไปมา เพราะฉะนัน้ ของทีค่ ณ ุ อยากได้ในราคา 100 บาท มันจะไม่ใช่แค่ 100 บาท แต่จะกลายเป็น 150 บาท แล้วถ้าคุณ ส่งหนี้ 150 บาทไม่ไหว คุณก็ตอ้ งไปกูท้ ใี่ หม่เพือ่ มา หมุนหนี้ นี่คือสิ่งที่เราขาดสติและไม่ได้คิดกันเลย นี่คืออาการป่วยอย่างแรง คือแม้กระทั่งของกิน ของใช้ก็ไม่มีเงินสดจะซื้อ ข้อที่ 2 ก่อนจะเป็นหนี้ ควรจะมานัง่ คิดค�านวณในกระดาษ A4 พร้อมกับ มือถือทีม่ เี ครือ่ งคิดเลข อย่าเอาแต่ LINE อย่าเอาแต่ แชต ค�านวณว่าคุม้ ค่าไหม ควรซือ้ ไหม มีเงินสด พอจะซื้อไหม ต้องเก็บเงินกี่เดือนถึงจะได้เงินสด ที่จะซื้อ หลายคนไม่คิดนะ ซื้อเลย เหมือนที่เรา เคยซื้อบ้านโดยไม่คิด แล้วข้อที่ 3 อาการป่วย อีกอาการหนึ่งก็ตอ้ งไปถามว่า 2 ข้อแรกมันเกิดมา

ได้ยงั ไง มันก็จะไปข้อที่ 3 คือความอยากมันมาก เกินความสามารถ คือเราไม่ได้บอกว่าความสามารถ ในการหาเงินนะ ความสามารถหมายถึงการรักษา เงิน ความสามารถทางการเงินมันมีหลายระดับ ระดับ พืน้ ฐานข้อแรกคือ หาเงินเป็น คนไทยชอบคิดว่า หาเงินเก่ง ใช้อะไรก็ได้ คิดแบบนี้ตายอย่างเดียว เลยนะ เพราะถ้าคุณมีความสามารถในการหาเงิน แต่จะไปถึงข้อที่ 2 คือคุณรักษาเงินได้ไหม ถ้ารักษา เงินได้กถ็ อื ว่าเหนือกว่าระดับพืน้ ฐาน เพราะคนรักษา เงินเก่ง ไม่วา่ คุณจะหาเงินได้เท่าไหร่ คุณจะมีเงิน เหลือมากกว่าพวกแรก พวกแรกคือต่อให้วงิ่ หาให้ตาย หาเงินเก่งแค่ไหน ถ้าไม่มขี อ้ ที่ 2 หามาเท่าไหร่กห็ มด แถมยังจะไปก่อหนีอ้ กี เพราะฉะนัน้ รักษาเงินให้ได้ ถึงจะเหนือกว่า แต่เหนือกว่าข้อที่ 2 คือ สร้างให้เงิน งอกเงยได้ คนไทยไม่เคยเรียนรูส้ งิ่ เหล่านี้ แม้แต่จะ รักษาเงินให้ได้ยงั ไม่เรียนรูก้ นั เลย นีค่ อื อาการป่วย อย่างแรง ตอนนี้หลายคนวิ่งแต่หาเงินๆ แต่จริงๆ แล้วมันต้องเหนือกว่านั้นคือรักษาเงิน หรือสร้าง


19

“ชีวติ เราไม่ได้มแี ต่หนี้ ชีวติ เรามีคา่ มากกว่านัน้ เราต้องอยูก่ บั สิง่ อืน่ ทีม่ คี า่ มีความหมายกว่า สิ่งอื่นที่มันเติมเต็มการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราเกิดมาแล้วต้องหาเงินมาใช้แต่หนี้ มันไม่ใช่ชีวิตแล้ว มันเป็นนรก” ให้เงินเติบโต คือท�ายังไงก็ได้จะท�าให้เงิน 100 บาท ทีม่ มี นั เป็น 120 แต่มนั จะมีระดับทีเ่ กินจาก 3 ระดับ นี้ ซึง่ เป็นระดับทีส่ งู ส่งมาก เราคิดในใจว่าวันหนึง่ เราจะพยายามท�าตัวเองให้ไปถึงได้คือ นอกจาก หาเงินได้ รักษาเงินเป็น ยังสามารถท�าให้เงินเติบโต งอกเงยไปสู่ข้อที่ 4 คือท�ายังไงก็ได้ให้เงินนั้นเกิด คุณประโยชน์กบั โลก เช่น บิล เกตส์, วอร์เรน บัฟเฟตต์ หรือ อัลเฟรด โนเบล ที่เขาใช้วิธีตั้งทรัพย์สมบัติ ของเขาเป็นต้นทุน รางวัลโนเบลที่มีมาตลอด ตั้งแต่สมัยเขาเสียชีวิต ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึง ปัจจุบันนี้ที่เงินมันไม่หายไป เพราะเขาไม่ได้เอา เงินตั้งต้นไปจ่ายเป็นรางวัล เขาเอาทรัพย์สมบัติ ทัง้ หมดตัง้ เป็นต้นทุน แล้วท�ายังไงก็ได้ทจี่ ะเอาเงิน ตรงนั้นไปลงทุนแล้วงอกเป็นดอกเบี้ย แล้วเอา ดอกเบีย้ ไปจ่าย เพราะฉะนัน้ เงินต้นทุนจะไม่มวี นั หมด นั่นแหละคือข้อที่ 4 ข้อสูงสุดเลย เมื่ อ มี ป ั ญ หาการเป็ น หนี้ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� า อย่ า ง เร่งด่วนเลยคืออะไร ลูกหนีส้ ว่ นใหญ่จะดิน้ รน แล้วก็บอกว่าช่วยฉันที หาวิธปี ลดหนีใ้ ห้ฉนั ที ไม่ใช่เลยนะ นัน่ เป็นขัน้ ตอน สุดท้าย วิธแี รกทีต่ อ้ งคิดให้ได้กอ่ นเลยคือ คุณก่อหนี้ เพราะอะไร ต้องหาต้นตอการก่อหนีใ้ ห้เจอ เพราะ ต้นตอการก่อหนี้คือค�าตอบของทุกอย่างว่าท�าไม คุณมีหนีท้ งั้ หมดนี้ ส่วนใหญ่เราจะให้เขาท�าผังรายการ หนี้สินทั้งหมด ลิสต์มาทุกรายการเลย มีกี่สิบตัว สูงสุดที่เราเคยเจอคือ 39 รายการ ก็คือมีบัตร ทัง้ หมด 29 บัตร และมีหนีส้ นิ เชือ่ บุคคลเยอะมาก เพราะฉะนัน้ 4-5 ใบนีก่ ระจอก ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ เขาห้ามมีเกิน 5 รายการนะ พอมีเกิน 5 ก็เท่ากับว่า จะกูท้ ไี่ หนไม่ได้แล้ว แต่บา้ นเราไม่มไี ง บ้านเรามีแต่ เร่งและกระตุน้ ให้กอ่ หนีส้ นิ แต่พอถึงเวลาก็ลงโทษ เราอย่างหนัก ประเทศอืน่ เกิน 5 รายการ เขาก็ไม่ให้ เรากูแ้ ล้ว อย่างน้อยทีส่ ดุ เขามีตวั ควบคุม ควบคุม ไม่ให้เราไปสร้างอันตรายแก่ชีวิตตัวเองจนถึงขั้น หายนะ เหมือนคนทีผ่ กู ระเบิดไว้กบั ตัว แถมสถาบัน การเงินบ้านเราเห็นเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้ว เป็นหนี้บัตรกดเงินสดแล้ว เขาจะเสนอสินเชื่อ ส่วนบุคคลให้เราอีก จริงๆ แล้วกฎหมายทีอ่ นื่ ท�าไม่ได้ ประเทศอื่นเขาถือว่านี่คือการฮั้ว มันคืออัฐยาย ซือ้ ขนมยาย แต่บา้ นเราท�าได้ นีค่ อื สาเหตุวา่ ท�าไม บ้านเราถึงเป็นหนี้กัน 39 รายการ ย้อนกลับไป เราจะให้ทุกคนท�าผังรายการหนี้สินมาให้หมด แล้วก็ลสิ ต์มาว่าเป็นสินเชือ่ อะไรบ้าง จากนัน้ ให้เขียน ช่องที่ 2 คือมูลหนีท้ งั้ หมด เพือ่ ให้เราเห็นสถานการณ์ ว่าแต่ละตัวเรามีหนีเ้ ท่าไหร่ แล้วก็ลสิ ต์อตั ราดอกเบีย้ เพื่อจะดูว่าอันไหนสูง อันไหนต�า่ เราจะปลดหนี้ ตัวไหนก่อน แล้วเราส่งไปทัง้ หมดเท่าไหร่แล้ว จะได้ รู้ว่าที่เขาบอกว่าเราเป็นหนี้ 100 บาท จริงๆ เราส่ง ไปให้เขา 20 บาทแล้ว เหลือ 80 แต่เขาบอกว่าเหลือ 100 แล้ว ถ้าเราไม่บวก ลบ คูณ หาร เราก็ตอ้ งจ่าย หนี้ให้เขา 100 บาท แต่ทั้งหมดไม่ส�าคัญเท่า ช่องสุดท้าย คือช่องเหตุผล ว่ากู้อันนี้มา รูดบัตร อันนี้มา กดเงินสดอันนี้มา ซื้อของเงินผ่อนมา ซือ้ ท�าไม กูเ้ พือ่ อะไร หลายคนตอบว่าเพราะอยาก ไปเรียนปริญญาโท เพราะอยากส่งลูกเข้าโรงเรียน ดีๆ เพราะอยากไปเมืองนอก จ�านวนเหตุผลทัง้ หลาย ตรงนีข้ องคนส่วนใหญ่จะเป็นความอยากซะเยอะ มันแสดงให้เห็นต้นตอเลยว่าต่อให้เขามีเงินมาโปะ หนี้ หนีก้ ไ็ ม่หมด เพราะต้นตอยังคงอยู่ ไม่ได้หาย ไปไหน แต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้น บางคนบอกว่า กูห้ นีม้ าเพือ่ ไปให้พชี่ ายใช้หนีบ้ ตั รเครดิต กูส้ นิ เชือ่

ส่วนบุคคลมาเพือ่ ให้แม่ไปใช้หนีแ้ ชร์ กูเ้ งินมาเพื่อ ให้พอ่ ไปใช้หนีท้ นี่ า แปลว่าปัญหาของเขาเหมือน คนแรกไหม ไม่ใช่ ปัญหาของคนที่ 2 คือครอบครัว ก่อภาระ ถ้าแก้ตรงนีไ้ ม่ได้เขาจะเป็นหนีต้ ลอดชีวติ หนี้ เ หมื อ นกั น ต่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น เดี ย วกั น จ�านวนเงินเท่ากันเป๊ะ แต่เหตุผลของการก่อหนี้ ของสองคนนี้เป็นคนละอย่าง จะสังเกตเห็นว่า ปัญหาหนีไ้ ม่ได้แก้ดว้ ยเงิน ปัญหาหนีจ้ ริงๆ ต้องไปแก้ ที่ต้นตอของปัญหา ถ้าคนแรกไม่หยุดความอยาก ตัวเอง ต่อให้กู้เงินญาติที่บ้านมาปลดหนี้หมด ความอยากยังอยู่ ก็ไปเป็นหนีใ้ หม่ คนที่ 2 ถ้าไม่บอก ทีบ่ า้ นว่าจะไม่สง่ เงินให้อกี แล้ว ไม่ไปบอกกับพี่ชาย ว่านีค่ อื เงินก้อนสุดท้ายแล้วทีจ่ ะช่วย เขาก็เป็นหนี้ ใหม่ ดังนัน้ ต้องแก้ตน้ ตอคือหยุดทุกอย่าง บางคน หนีท้ งั้ หมดมาจากการดิน้ รนท�าธุรกิจ คือท�าธุรกิจ แล้วเจ๊ง เจ๊ง เจ๊ง เราก็จะบอกว่าต้นตอการก่อหนี้ คือคุณท�าธุรกิจไม่เป็น ตราบใดทีค่ ณ ุ ดิน้ รนท�าธุรกิจ หนี้จะงอกไปเรื่อยๆ พอเข้าใจต้นตอการก่อหนี้แล้ว กระบวนการ หลังจากนั้นจะท�าอย่างไรถึงจะปลดหนี้ได้จริงๆ (ตอบทันที) มันจะคิดออกได้เอง คือถ้าเรารูจ้ กั ตัวเองปุบ๊ มันเหมือนบรรลุ เหมือนเห็นแสงสว่างวาบ อยูใ่ นหัว แล้วเราจะมองเห็นหนีท้ งั้ หมดเป็นเรือ่ งของ ตัวเลข โดยไม่เอาอารมณ์เข้าไปเกีย่ วข้อง เราจะรู้ แล้วว่าที่เราก่อหนี้มาทั้งหมดเป็นเพราะต้นตอ ปัญหาอะไร จากนี้ไปเราก็จะตัด สิน ใจกับ มัน ทางการเงินว่าจะปลดหนีต้ วั ไหนก่อน เราจะคิดค�านวณ อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล เราจะบอกอย่างนี้ ว่าการเงินเป็นตัวสะท้อนตัวตนของเรา ถ้าเรามอง ว่าหนีม้ นั คือหนี้ เราจะวิง่ วนแต่กบั การแก้ปญ ั หาหนี้ แต่จริงๆ แล้วสถานการณ์การเงินทั้งหมดของเรา เป็นตัวสะท้อนว่าจริงๆ เราคือใคร เรามีความสัมพันธ์ ยังไงกับตัวเอง เงินเป็นแค่ตัวสะท้อนปัญหาที่เรา มีกับ ตัวเองเท่า นั้น เช่น ถ้า คุณรู ด บัต รซื้อของ หนี้บัตรเครดิตทั้งหมดเป็นแค่กระจกสะท้อนว่า คุณมีปญ ั หาแล้วล่ะ ถ้าเรามองเข้าไปในกระจกนัน้ แล้วเราจะเห็นเลยว่าเรามีปญ ั หาอะไร อย่างตัวเราเอง มีปัญหาเละเทะ ไม่มีวินัยทางการเงิน เราไม่เก็บ ใบแจ้งหนี้ เราไม่กล้าย้อนกลับไปถามธนาคารว่า เขาคิดดอกเบีย้ ยังไงตัง้ 1.1 ล้าน เพราะเรารูส้ กึ อยู่ ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนไม่มคี วามสามารถ เรารูส้ กึ ว่าเราไม่เก่งเลข เมือ่ เรากลัวอยูอ่ ย่างนี้ เราก็จะไม่กล้า เผชิญปัญหาหนี้ ต่อให้ใครมานัง่ บอกกับเราว่าคุณ ต้องปลดหนีอ้ ย่างนีๆ้ เหมือนทีท่ นาย และผูพ้ พิ ากษา บอกกับเรา ตราบใดที่เราไม่แก้ปัญหาดั้งเดิมที่มี กับตัวเราก่อน เราจะฟังตัวเลขนัน้ ไม่รเู้ รือ่ ง เพราะ ฉะนั้น ถ้าใครถามว่าในเมื่อหนี้มันคาอยู่ แล้วจะ ปลดหนี้ได้ยังไง วันใดวันหนึ่งถ้าคุณบรรลุและ สว่างวาบ วิธกี ารมันจะเริม่ มา แล้วเราจะเริม่ ตัง้ หลัก และฟังตัวเลขรูเ้ รือ่ ง เริม่ บวก ลบ คูณ หาร เริม่ เข้าใจ มันทีละเปลาะ เหมือนกับเราได้ลอกต้อออกจากตา แล้วเราจะเห็นอะไรทุกอย่างทีไ่ ม่ผา่ นความมืดหม่น เพราะฉะนั้น มันต้องเริ่มต้นรู้จักต้นตอการก่อหนี้ แล้วเราจะรู้จักว่าปัญหาของตัวเราเองคืออะไร อะไรคือแรงผลักทั้งหมดทีพ่ าเรามาถึงจุดนี้ มันคือ ตัวเราเองทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะสามารถเป็นอัศวิน ขีม่ า้ ขาวมาช่วยเราได้ จนกว่าเราจะยอมรับว่าเรา คือต้นตอของทุกเรื่อง จนกว่าเราจะเข้าใจว่าเงิน เป็ น แค่ ก ระจกสะท้ อ นปั ญ หาที่ เ รามีต่อตัวเอง เพราะฉะนัน้ คุณไม่มที างจะวิง่ ขอใครได้ คุณต้อง ตั้งสติแล้วนั่งคิดกับตัวเอง พอเข้าใจว่าต้นตอ

คืออะไร รูจ้ กั ตัวเองเรียบร้อยแล้ว มันจะตามมาด้วย ข้อ 2 ซึ่งเป็นข้อที่ตามมาก็คือ รูส้ ถานการณ์หนีส้ นิ ทัง้ หมด มีหนีท้ งั้ หมดกีร่ ายการ มีบตั รทัง้ หมดกี่ใบ เขาเรียกว่ารู้สถานการณ์หนีส้ นิ อย่างแจ้งชัด แล้ว ก็จะมีปัญหาตามมาคือคิดว่า ‘มันยากอะ ใครจะ ไปท�าได้’ เราก็จะตอบว่า ทีตอนเป็นหนีไ้ ม่เห็นบ่น แบบนี้เลย ท�าไมมันง่ายนักล่ะ เหมือนเวลาเอา ไหมพรมหลายๆ สีมารวมกันเป็นกระจุก ท�าไมถึง ท�าได้ นัน่ เพราะความอยากมาน�าหน้าไง มันก็เลยมัว่ ไปหมด แล้วตอนจะมานัง่ สางไหมพรม ก็ตอ้ งมานัง่ สางทีละเส้น ทีละสี คุณก่อปัญหามานานเท่าไหร่ ก็ต้องใช้เวลานานเท่านั้นในการแก้ ไม่มีทางลัด ไม่มีตัวช่วย เราจะชอบเทียบกับการลดน�้าหนัก คุณน�า้ หนักเกินไป 20 กิโล แล้วคุณจะลด 20 กิโล ภายใน 1 เดือน ถามหน่อยว่าเป็นไปได้ไหม เพราะคุณสะสมมานานมาก คือน�้าหนักเงินกับ น�า้ หนักหนีม้ นั ก็เหมือนกัน และมันก็จะมีโยโย่เช่นกัน เช่น เวลาเราปลดหนีไ้ ด้แล้ว ก็จะเกิดความอยากใช้ รูส้ กึ ว่าต้องให้รางวัลกับตัวเอง ก็จะน�าไปสูค่ วามป่วย ขั้นต่อไป สรุปว่าความป่วยแรกก็คือความอยาก ไม่มีที่สิ้นสุด ป่วยขั้นที่ 2 คือการก่อหนี้ที่ไม่คิด ไม่ค�านวณ ไม่อะไรทั้งสิ้น การป่วยขั้นที่ 3 คือ การเสพติดหนี้ เหมือนคนทีเ่ คยลดน�า้ หนักได้แล้ว แล้วกลับมาอ้วนอีก และลดได้อีกครั้ง ถ้าคนที่ ไม่เสพติดเขาจะไม่กลับไปอ้วนอีก เพราะกระบวนการลดมันโคตรโหด แล้วท�าไมถึงไม่เข็ด แปลว่า พวกนีม้ อี าการเสพติด คนเสพติดอาหารก็จะน�า้ หนัก เกิน คนเสพติดความรักหรือชอบเป็นเหยือ่ ก็จะดึงดูด ให้คนมาหลอกซ�า้ ซาก คนเสพติดหนี้ก็เหมือนกัน พอปลดหนี้ได้หมดจะเป็นหนีใ้ หม่เร็วมาก ไม่วา่ จะ กีค่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้ ซึ่งวิชาการเงินจะสอนเรื่องนี้เลย การเสพติดหนี้มศี พั ท์เฉพาะ ซึง่ คนไทยจะไม่คอ่ ยรู้ เรือ่ งนี้ และเราอยากจะให้มกี ารบ�าบัดรักษาเรือ่ งนี้ มาก คืออาการ Compulsive คือเหมือนโรคย�า้ คิดย�า้ ท�า พวก Compulsive Debter ก็คือลูกหนี้ที่เสพติดหนี้ ดังนัน้ ไม่วา่ พ่อจะปลดหนีใ้ ห้ หรือรีไฟแนนซ์ หรือ จะรวมหนีเ้ ป็นทีเ่ ดียว ก็ไม่มปี ระโยชน์ เพราะฉะนัน้ ต้องแก้ทตี่ น้ ตอ คือบ�าบัดอาการเสพติดหนี้ ปัญหา คือบ้านเราไม่มกี ารบ�าบัดแบบนี้ แต่ประเทศอื่นมี เหมือนการบ�าบัดเหล้าเลยนะ จะมีขนั้ ตอนต่างๆ คนก็ตอ้ งยอมรับว่าตัวเองเป็นหนี้ แล้วหาว่าต้นตอ ของมั น คื อ อะไร แล้ ว มี พ ฤติ ก รรมน่ า เป็ น ห่ ว ง อย่างไร เสียดายที่บ้านเราไม่มีการบ�าบัด มีแต่ การสนับสนุนให้คนป่วยไข้ และนอกจากไม่มวี ธิ กี ารรักษาแล้ว ยังไม่มีวิธีทัณฑ์บนด้วย เช่น เมื่อถึง จุดหนึ่ง คุณมีพฤติกรรมดี คุณก็เป็นนักโทษชั้นดี แต่บา้ นเราปฏิบตั กิ บั ลูกหนีด้ แี ละลูกหนีเ้ ลวเท่ากัน หมด แต่อย่างของอเมริกาจะมีระบบให้รางวัล คือ เครดิตสกอร์ เหมือนทีบ่ า้ นเรามีเครดิตบูโรนี่แหละ แต่เขาจะบันทึกเป็นคะแนน ถ้าเรามีคะแนนที่ดี มีประวัติการช�าระหนี้ที่ดีมาก เมื่อไปสมัครบัตรเครดิต เราก็จะได้บัตรเครดิตในอัตราดอกเบี้ยแค่ 8-9% และถ้าเราไปเจอบัตรเครดิตทีช่ าร์จเรา 13% ทัง้ ทีค่ ะแนนเราดี เราก็สามารถไปบอกกับธนาคาร นั้นได้ว่าคุณชาร์จเราขนาดนี้ได้ยังไง คุณต้องลด ดอกเบีย้ ให้เราเดีย๋ วนีน้ ะ บ้านเราเอาทุกอย่างทีเ่ ลว ของเมืองนอกมาหมด แต่ไม่เอาสิง่ ทีด่ ขี องเมืองนอก มาเลย ทุกอย่างที่ดีของเมืองนอกก็คือ คนที่เคย มีประวัติเสียจะสามารถซ่อมแซมเครดิตจนเป็น ประวัตดิ ไี ด้ และลูกหนีท้ ดี่ จี ะได้รบั รางวัลเป็นการได้ ดอกเบีย้ ถูก ส่วนคนทีเ่ คยเป็นลูกหนีเ้ สียก็สามารถ

ฟื้นฟูกลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดีได้ สมัยนี้ใครๆ ก็มีบัตรเครดิต แล้วมันก็กลายเป็น จุดเปลีย่ นทีท่ �าให้ทกุ คนเป็นหนี้ แต่ถา้ จ�าเป็นต้อง ใช้บัตรเครดิต เราจะมีวิธีใช้อย่างไรให้ดี เราควรมีบตั รเดียวเท่านัน้ เป็นอันดับแรก ถ้ารับ ข้อนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปข้ออื่น ต้องมีบัตรเดียวแล้ว จ่ายเต็มวงเงินตรงเวลา จ่ายตรงเวลาก็คอื ก�าหนด วันที่ 25 คุณต้องจ่ายภายในเวลาท�าการของวันที่ 25 ถ้ า ท� า ได้ แ ค่ นี้ แ ล้ ว คุ ณ จะมี บั ต รที่ ส องไปท� า ไม มีบตั รเดียวและเอาให้อยูก่ อ่ น พอเราสร้างนิสยั ทีด่ ี และมั่นคงได้แล้วก็ค่อยไปมีบัตรที่สอง ไม่ใช่ว่า เอะอะก็มหี ลายใบทัง้ ทีใ่ บแรกก็ยงั ไม่ได้เรือ่ ง ไม่ได้มี รากแก้วทีด่ ขี องนิสยั การเงินบัตรเครดิต ถ้าบัตรแรก ผ่านแล้ว ท�าแบบนีไ้ ด้สกั 1 ปีเต็ม โดยไม่ผดิ นัดเลย แม้แต่งวดเดียว ค่อยไปมีบัตรที่สองก็ไม่ว่ากัน แล้ วให้ จ บแค่ บัตรที่สอง ถ้ ามีเ กินกว่ า 2 บัตร นัน่ คือเกินจ�าเป็น ถ้ากินข้าวเกินจ�าเป็นก็อว้ กแตก กินวิตามินเสริมเกินจ�าเป็นก็จะถูกขับทิง้ ทางปัสสาวะ เป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุ และเมื่อคุณจ่ายเต็ม วงเงิน จ่ายตรงเวลาแล้ว บัตรเครดิตจะเป็นสิง่ ทีด่ ี มาก เพราะส�าหรับคนที่ยังไม่เคยกู้ซื้อบ้านซื้อรถ ถ้าธนาคารต้องพิจารณาให้สนิ เชือ่ กับคนทีไ่ ม่เคย มีประวัติช�าระหนี้เลย กับคนที่จ่ายบัตรเครดิต เต็มวงเงินตรงเวลา ธนาคารก็จะพิจารณาให้คนทีส่ อง ก่อน ทีนี้เมื่อคุณกู้ผ่านแล้ว ประวัติช�าระหนี้ของ บัตรเครดิตก็ไม่จา� เป็นแล้ว และอีกข้อหนึง่ ถ้าคุณ จ่ายไม่เต็มวงเงินและไม่ตรงเวลา มันก็กลายเป็น หนีต้ ดิ ลบ เพราะเขาคิดดอกเบีย้ ปรับผิดนัดตัง้ แต่ วันแรกทีร่ ดู และคิดจากวงเงินทัง้ หมดทีร่ ดู ไม่ใช่คดิ จากเงินที่เหลือ ระบบของบัตรเครดิตมันซับซ้อน อยูแ่ ล้ว การทีเ่ ราไปวิง่ ตามความซับซ้อน เราไม่มที าง ไล่ทนั วิธเี ดียวทีเ่ ราจะจัดการได้งา่ ยๆ คือจ่ายเต็ม วงเงินและตรงเวลาเท่านั้นแหละ อย่าไปเล่นเกม กับมัน เพราะเราจะแพ้ตลอด เราไม่มที างสูเ้ ขาไหว แล้วเราเคยอ่านในเว็บไซต์ว่าจะต้องสะสมแต้ม ไปแลกอันโน้นอันนี้ ขอถามหน่อยว่าชีวติ นีไ้ ม่มลี กู เมีย ไม่มีปณิธานความฝันอะไรเลยเหรอ ชีวิตอยู่เพื่อ สิง่ นีเ้ หรอ หลายคนอาจจะเถียงว่าเราต้องเล่นกับมัน ให้ชนะสิ แต่เราไม่ได้เป็นคนเขียนกฎนะ เราเล่น อยู่ในกฎที่เขาเขียนขึ้นมาเอง เขียนข้อยกเว้นเอง ส่วนเราเปลีย่ นกฎอะไรไม่ได้ ถ้าเราแพ้เราจะเขียน ข้อยกเว้นให้ตัวเองได้เหรอ เล่นให้ตายยังไงมันก็ ไม่ชนะ จะเก่งยังไงก็ตอ้ งมีวนั พลาด และนอกจาก เขาเขียนกฎเองแล้ว มันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะ ควบคุ ม เขาได้ เอาเวลาไปเติ ม เต็ ม ความฝั น เอาเวลาไปท�าอะไรที่อยากท�ามาตั้งนานดีกว่า แทนที่จะไปนั่งคิดวางแผนสู้บ้าบอคอแตก ชีวิตที่ไม่มีหนี้ดีอย่างไร วันนีเ้ ราไม่ตอ้ งกังวล เพราะเราเหนือ่ ยมามาก เหมือนคนที่อยู่กลางทะเลพายุแล้วหวังว่าสักวัน จะมองเห็นฝัง่ แล้วเราตะกายไปถึงแล้ว และพายุ ก็จบ เราก็ได้เห็นพืน้ ทราย ในใจคิดว่า ‘รอดแล้วกู’ แล้วมันก็ปลดบ่วงในใจ และสิ่งส�าคัญที่ได้คือ ความภูมใิ จในตัวเอง เราได้รวู้ า่ ชีวติ เราไม่ได้มแี ต่หนี้ ชีวติ เรามีคา่ มากกว่านัน้ เราต้องอยูก่ บั สิง่ อืน่ ทีม่ คี า่ มีความหมายกว่า สิ่งอื่นที่มันเติมเต็มการที่เรา เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราเกิดมาแล้วต้องหาเงิน มาใช้แต่หนี้ มันไม่ใช่ชวี ติ แล้ว มันเป็นนรก มันเป็น คุก คนที่ปลดหนี้ได้ทุกคนคงเหมือนได้พ้นโทษ แต่บางคนเสพติดชีวิตในคุก ก็ต้องติดหนี้ต่อไป เพราะเขายังไม่รู้ว่าชีวิตที่ดีกว่าคืออะไร


20

GADGET

Leica C Ultra Limited Edition

CONCERT

Kitty จากแดนปลาดิบ และ Playboy กระต่ายหนุ่มผู้ซุกซนจากอเมริกา ได้สร้าง ความเซอร์ไพรส์แก่เหล่าแฟนๆ ด้วยการจับมือรวมร่างกันมาอยู่บน Leica C Ultra Limited Edition กล้องถ่ายรูปคุณภาพคับแก้วซึ่งถูกผลิตออกมาเป็นจ�านวนจ�ากัด ดังนั้น ถ้าคุณ เป็นแฟนคลับของแบรนด์ทั้งสองนี้คงพลาดไม่ได้เด็ดขาด ส่วนคุณสมบัติของกล้อง ก็ไม่เป็นสองรองใคร ด้วยความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้ที่ 60-1/4000 วินาที บันทึกภาพแบบไฟล์ RAW ได้ ถ่ายวิดีโอได้ระดับ Full HD พร้อมแฟลช ในตัว และมีน�้าหนักเพียง 195 กรัม สั่งซื้อ Leica C Ultra Limited Edition ได้แล้วที่ www.colette.fr (ราคาประมาณ 37,950 บาท)

MOVIE

MUSIC

Arcade Fire : Reflektor

“หนึง่ ในวงดนตรีทผี่ มชอบทีส่ ดุ หลายๆ คนอาจจะเริม่ รูจ้ กั พวกเขาจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรือ่ ง Her ซึง่ เพลงของ Arcade Fire ในหนังเรือ่ งนีท้ า� งานได้อย่างมีพลังมาก เมือ่ พูดถึงในส่วนของสตูดโิ ออัลบัม้ ก็คอื Reflflfl ektor ชุดนี้ พอผมได้ฟงั แล้วท�าให้คดิ ว่าคนกลุม่ นีต้ อ้ งเรียนปริญญาเอกทางดนตรีมาอย่างแน่นอน เพราะเขาใส่เครือ่ งดนตรีทกุ อย่าง ไม่วา่ จะเป็นไวโอลิน เครือ่ งเป่า หรือเครือ่ งดนตรีอนื่ ๆ แม้แต่แอคคอร์เดียน ก็นา� มาใช้ ซึ่งแสดงถึงทักษะของนักดนตรีที่มีความเป็นอัจฉริยะออกมา และรู้จักเล่นกับอารมณ์ของคน ฟังเพลง เพลงของวงนีส้ ามารถปลุกอารมณ์ของเราให้มคี วามฮึกเหิมขึน้ ได้ หรือจะกดให้คนฟังเศร้าเจียนตาย ก็ได้เช่นกัน ผมเชื่อว่าถ้าลองฟังอย่างตั้งใจคุณจะชอบวงนี้” เลือกให้โดย : ‘เนม’ - ปราการ ไรวา นักร้องน�า วง Getsunova

Divergent

หนังไซ-ไฟฟอร์มยักษ์ ที่สร้างมาจากวรรณกรรม ยอดฮิ ต ติ ด อั น ดั บ ขายดี ที่จะพาคุณเดินทางไปยัง โลกอนาคตทีม่ นุษย์ถกู แบ่ง ออกเป็ น 5 กลุ ่ ม คื อ ผูเ้ สียสละ, ผูก้ ล้าหาญ, ผูม้ ี ปัญญา, ผู้ซื่อสัตย์ และ ผู้รักสงบ ซึ่งใครก็ตามที่ อายุครบ 16 ปี จะต้องได้รบั การทดสอบความถนั ด และมีสทิ ธิเ์ ลือกว่าจะยังคง เป็นสมาชิกของกลุ่มเดิม ที่พวกเขาถือก�าเนิดขึ้นมา หรือไม่ แต่แล้วปัญหาก็ เกิดขึน้ เมือ่ เด็กสาวคนหนึง่ ได้คะแนนเท่ากันในทุกกลุม่ ท�าให้เธอต้องกลายเป็นคนที่ ไม่ เ ข้ า พวกทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงสั ง คมที่ เ ป็ น อยู ่ ไ ด้ นอกจากจะสร้ า งจาก วรรณกรรมขายดี แ ล้ ว หนั ง เรื่ อ งนี้ ยั ง ได้ รั บ การโหวตให้เป็นหนังทีผ่ ู้ชมใน โลกโซเชียลมีเดียตั้งตารอ ชมสูงสุดของปี 2014 จาก การจัดอันดับของนิตยสาร Variety ด้วย น�าแสดงโดย นักแสดงใหม่นา่ จับตามอง อย่าง เชลีน วูดลีย,์ ธีโอ เจมส์ ร่วมด้วย เคต วินสเลต ก�ากับ โดย นีล เบอร์เกอร์ เข้าฉาย 20 มีนาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์

MAGAZINE

a day

พบกับเรื่องหมีหมีของเจ้าหมีด�าแก้มแดง ‘คุมะมง’ ที่เป็นแชมป์มาสคอตยอดฮิตจนกลายเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของคนทั้งโลก ท�าให้ กองบรรณาธิการถึงกับลงทุนไปท�าสกู๊ปถึงเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น กันเลยทีเดียว เพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียน ส�ารวจ สืบค้นเรื่องราวของ เจ้าคุมะมงให้คนไทยได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ ทั้งเรื่องอนาโตมีหมี, กลยุทธ์การตลาดหมี, App หมี, สติ๊กเกอร์ไลน์หมี, การ์ตูนหมี, หนังสือหมี, ข้าวหน้าหมี, เพลงหมี, ออฟฟิศหมี, หมีเซเลบ และอีกสารพัดเรื่องหมีๆ ที่ไม่ใช่เพียงจะให้คุณใจละลายกับความน่ารัก ของคุมะมงเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ใส่ใจ จริงจัง กับทุกสิง่ ทีค่ ดิ และลงมือท�าจนส�าเร็จเหมือนกรณีคมุ ะมงตัวนี้ และนอกจากเรื่องหมีแล้ว คอลัมน์หรือฟีเจอร์อื่นๆ ก็ยังคงความเข้มข้นไม่ได้น้อยหน้าคุมะมงเลย

Explosions in the Sky Live in Bangkok

ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 ของวงดนตรี ที่ แ สดงสด ได้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย มที่ สุ ด ส�าหรับ Explosions in the Sky วงดนตรีโพสต์รอ็ กทีเ่ กิดจาก การรวมตัวของกลุ่มเพื่อน จากรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เมื่ อ ปี 1999 ซึ่ ง เปิ ด ตั ว ด้วยอัลบั้ม How Strange, Innocence ที่ส่งให้พวกเขา กลายเป็ น วงดนตรี ชั้ น แนวหน้าทันที ด้วยท�านอง ที่หนักแน่น การเรียบเรียง ดนตรีอย่างดุดันบนเมโลดี้ ที่งดงามและแข็งกร้าวใน เวลาเดียวกัน จนถึงตอนนี้ เขามี ผ ลงานมาแล้ ว ถึ ง 6 อัลบัม้ นอกจากนีย้ งั ได้รบั มอบหมายให้ ท� า ดนตรี ประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวดู ชือ่ ดังอีกมากมาย เตรียมตัว พบกั บ พวกเขาได้ ใ นโชว์ ครั้งนี้ที่สตูดิโอ 1 มูนสตาร์ สตูดโิ อ ในวันที่ 29 เมษายน นี้ บัตรราคา 1,500 บาท ซือ้ บัตร 4 ใบขึน้ ไป ลดราคา อีกใบละ 250 บาท จ�าหน่าย บั ต รแล้ ว ที่ ไ ทยทิ ก เก็ ต เมเจอร์ ทุ ก สาขา หรื อ www.thaiticketmajor.com

BOOK

ผู้หญิงร้าย ผู้ชายรัก 2 : Why Men Marry Bitches

กลับมาอีกครัง้ กับหนังสือสุดแซบได้ใจผูห้ ญิงยุคใหม่ ผูห้ ญิงร้าย ผูช้ ายรัก 2 ทีเ่ ป็นผลงานเรียบเรียงของพิธกี รสาวมากฝีมอื อย่าง ‘กาละแมร์’ - พัชรศรี เบญจมาศ จากหนังสือ Why Men Marry Bitches โดย Sherry Argov ทีจ่ ะมาบอกวิธคี ดิ ในการพลิกชีวติ สาวโสดขีเ้ หงาไปเป็นเจ้าสาวในฝัน โดยไม่ตอ้ งท�าตัวแรงหรือท�าตัวร้าย อย่างในละคร เพียงแค่ร้จู กั สร้างคุณค่าให้กบั ตัวเอง หลายๆ คนอาจคิดว่าผู้หญิงในหนังสือเล่มนีช้ ่างเป็นสาวหัวคิดตะวันตกเสียเหลือเกิน แต่จริงๆ แล้วก็มแี นวคิด ดีๆ ให้สาวไทยได้ลองหยิบไปใช้เพื่อให้ตัวเองกลายเป็นสาวแกร่ง และมีความสุขกับตัวเองรวมถึงชีวิตรักได้เหมือนกัน หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้แค่แรง แต่ยังสวย เริด เชิด หยิ่ง แล้วคุณจะได้รู้ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงเลือกได้มากกว่าที่คิด และมองหาสิ่งที่คู่ควรกับตัวเองได้ไม่ยาก


21

RESTAURANT รวม 100 บทสัมภาษณ์คดั สรร เข้มข้น ทีเ่ คยตีพมิ พ์ ในนิตยสารแจกฟรีร ายสัปดาห์ a day BULLETIN มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เนือ้ หาแบ่งเป็น 4 เล่ม ครอบคลุม ทุกประเด็นจากปากคำาของบุคคลหลากหลายวงการ ที่เคยขึ้นปกและสร้างความฮือฮาจากบทสัมภาษณ์หลัก ประจำาเล่มของ a day BULLETIN ที่ตรงไปตรงมา ทัง้ คำาถามและคำาตอบพร้อมต่อยอดการตัง้ คำาถามให้กบั สังคมในมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย พร้อมให้คุณ เลือกอ่านแบบเต็มอิม่ แล้ววันนี้ In Talk, We Trust เพราะเรา เชื่อในการพูดคุยอย่างมีเหตุผล

THE INFLUENCER Issue Cafe

ด้วยปณิธานที่ว่า “การกินอยู่คือศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต” ดังนั้น นอกจากแบรนด์ Issue จะท�าเสื้อผ้าที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้ว ตอนนี้ ทางแบรนด์ก็ยังเปิดตัวร้านอาหารสุดเก๋ในนาม Issue Cafe ที่มุมโล่งสบายบริเวณชั้นหนึ่งของสยามเซ็นเตอร์ ด้วยการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นผสมผสาน ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Issue พร้อมดูแลเอาใจใส่ทกุ คนทีแ่ วะเข้าไปชิมโดยวัตถุดบิ ชัน้ ดีและเครือ่ งเทศนานาชนิดจากทัว่ โลก จนท�าให้เมนูธรรมดาๆ มีหน้าตาและรสชาติทไี่ ม่ธรรมดาเลย โดยเฉพาะข้าวหมกไก่สตู รพิเศษ พล่าแซลมอนกับพาร์มาแฮมทอด ย�าเห็ดรวมเสิรฟ์ พร้อมหมูฝอยกรอบ ก๋วยเตีย๋ วไก่สบั และหมูแดดเดียวทอดงา ที่ล้วนแต่กลมกล่อมน่าลิ้มลอง รับรองได้ว่าพอชิมไปสักนิดแล้วก็อยากจะทานต่อจนหมดจาน ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มผลไม้ Happy Fruity Juice เป็นอันว่าจบมื้ออาหารที่คุณจะประทับใจไปอีกนาน

COSMETIC

APPLICATION

Endomondo

La Mer : The Lifting and Firming Mask

หลายคนอาจไม่ร้วู ่าช่วงเวลากลางคืนถือเป็นช่วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ ทีธ่ รรมชาติของผิวจะได้รบั การพักผ่อนและ ฟื้นบ�ารุงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยิ่งถ้าได้ตัวช่วยดีๆ ในการบ�ารุงผิว ตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะได้ค้นพบตัวเอง ในมุมใหม่ โดยเฉพาะมาส์กหน้าแบบไม่ตอ้ งล้างออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดจาก La Mer ทีเ่ ข้มข้นด้วยเซรัมทีม่ ี ส่วนผสมจาก Miracle Broth, Concentrated Lifting Ferment, สาหร่ายสีน�้าตาล, มารีนเปปไทด์ และแอ็กทีฟ มารีน แพลนต์ เซลล์ ทีจ่ ะช่วยท�าให้หน้ากระชับดูได้รปู เรียบเนียน และสดใสขึน้ ในข้ามคืน ให้คณ ุ หลับพักผ่อน ได้อย่างเต็มตาเพื่อจะได้ตื่นมาพบกับผิวสุขภาพดีในเช้าวันถัดไป แวะไปค้นหาความลับของมาส์กกระปุกนี้ พร้อมกับแปรงขนนุ่มได้ที่เคาน์เตอร์ La Mer ทุกสาขา

GIVE

บริจาคฝาขวดพลาสติกสำาหรับงานศิลปะของเด็กๆ

มูลนิธิเด็ก ขอเชิญชวนร่วมบริจาคฝาขวดพลาสติกชนิดเกลียวหลากสีสัน เพื่อให้เด็กๆ น�าไป สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ผู้สนใจสามารถส่งไปรษณีย์ไปได้ที่คุณวัน ส�านักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก 460 จรัญสนิทวงศ์ 67 บางพลัด กทม. 10700 หรือน�าไปส่งมอบได้ที่มูลนิธิฯ โดยรับบริจาค ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2881-1734 นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังมีสินค้า และกิจกรรมอื่นๆ ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อีก เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shareforchild .com

“แอพพลิ เ คชั น ส� า หรั บ คนรั ก การขี่จักรยานหรือกีฬาที่เกี่ยวข้อง กับการเดินทาง ซึ่งตัวโปรแกรมมี ฟังก์ชันการ tracking ข้อมูลการเดินทางของเราร่วมกับระบบ GPS บนสมาร์ตโฟน โดยจะแสดงเส้นทาง การเดินทาง สามารถตั้งเป้าหมาย ของการวิง่ หรือการขีจ่ กั รยานของเรา ได้ว่าท�าภารกิจได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ หรือเปล่า เช่น ตัง้ เป้าว่าจะปัน่ จักรยาน ให้ได้ 300 กิโลเมตร เมื่อเราไปถึง จุ ด หมาย ตั ว โปรแกรมก็ จ ะแสดง เส้นทางที่เราเริ่มต้นจนถึงที่หมาย และแสดงจ�านวนการเผาผลาญแคลอรี ให้เราดูด้วย นอกจากนี้ตัวโปรแกรม ยังท�าหน้าทีเ่ ป็นคอมมูนติ ขี้ องเพือ่ นๆ ทีใ่ ช้โปรแกรมนี้ เพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ น ข้อมูลต่างๆ ของกันและกันได้ และ ความสนุกอีกอย่างของแอพพลิเคชันนี้ คือ คุณสามารถเข้าโหมด challenge กับเพือ่ นเพือ่ แข่งกันว่าใครจะฟิตเปรีย๊ ะ กว่ากันได้ด้วย” Endomondo รองรับ ระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows Phone เลื อ กให้ โ ดย : ‘เอช’ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง และครี เ อที ฟ ไดเร็ ก เตอร์ องค์ ก ร นวัตกรรมสังคม CreativeMOVE

บทสัมภาษณ์บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ขับไล่ความว้าวุ่น เกื้อหนุนความฝัน

THE MASTER

บทสัมภาษณ์นักธุรกิจนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร

THE OBSERVER

บทสัมภาษณ์บุคคลที่เฝ้าสังเกต ปรากฏการณ์หลากหลายในสังคมอุดมปัญหา เพื่อค้นหาปัญญาและคำาตอบร่วมกัน

THE THINKER

บทสัมภาษณ์นักคิดที่มีบทบาท ต่อสังคมในทุกแง่มุม


24

SHOPPING!

เสื้อเอวลอย จาก Play Too

กางเกงขายาว จาก Vickteerut

เดรสแขนยาว จาก Kloset

เสื้อแขนกุด จาก asava

เครื่องประดับ จาก Kloset

เสื้อเอวลอย จาก Vickteerut กางเกงขาสั้น จาก Play Too

กระเป๋าสะพายข้าง จาก Tu’i จัมพ์สูท จาก Kloset

เสื้อเอวลอย จาก Milin

รองเท้า จาก Kate Spade

ADD SOME SUGAR

PLEASE ในโลกนี้จะมีผู้หญิงคนไหนที่ไม่ต้องการความหวาน ถึงแม้จะเปรี้ยวเข็ดฟันหรือเผ็ดแซบสักแค่ไหน ก็คงมีสกั วันทีอ่ ยากดูเป็นเจ้าหญิงกันบ้าง และส�าหรับสาวชิคอย่างคุณ ไม่วา่ จะแต่งให้ดหู วานน่ารักไปเลย หรือจะหวานแบบเรียบหรู ก็เอาอยู่ทั้งนั้นแหละ ถ้าเป็นแบบนั้นก็อย่ามัวกลัวเลี่ยนไปเลย ลองเติมน�้าตาลให้ชีวิตสักหน่อยนะสาวๆ กระโปรง จาก Milin

WHERE Kloset ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว Kate Spade และ Milin ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว Play Too ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว Vickteerut ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ชิดลม Tu’i ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัลเวิลด์ asava ที่สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และเซ็นทรัล ชิดลม DA+PP ที่สยามเซ็นเตอร์ และห้างสรรพค้าในเครือเซ็นทรัล

เครื่องประดับ จาก Kloset

กระเป๋าถือ จาก DA+PP

กระเป๋า จาก Kate Spade รองเท้า จาก Kate Spade


26

THE WORDS

“If you want to touch the past, touch a rock. If you want to touch the present, touch a flower. If you want to touch the future, touch a life.” ถ้าท่านต้องการสัมผัสอดีต ให้สัมผัสก้อนหิน ถ้าท่านอยากสัมผัสปัจจุบัน ให้สัมผัสดอกไม้ ถ้าท่านอยากสัมผัสอนาคต ให้ท่านสัมผัสกับชีวิต -นิรนาม

“If you have much, give of your wealth; if you have little, give of your heart.”

ถ้าท่านมีมาก จงให้ทรัพย์สมบัติ ของท่าน ถ้าท่านมีน้อย จงให้หัวใจ ของท่านแทน

-สุภาษิตอาราเบียน

“Where there is no struggle, there is no strength.” ที่ใดไม่มีการต่อสู้ดิ้นรน ที่นั่นก็ ไม่มีพลัง

เราตัดสินใจเลือกกันทุกวัน บางครั้งก็เป็นเรื่องดี แต่บางทีก็เลวร้าย และถ้าเราแข็งแกร่งพอ เราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลที่ตามมา

-David Gemmell

-Oprah Winfrey

“We dream to give ourselves hope. To stop dreaming - well, that’s like saying you can never change your fate.” เราฝันเพื่อสร้างความหวังให้กับตัวเอง การหยุดฝัน ก็เหมือนการบอกว่าคุณ ไม่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ -Amy Tan

“We make choices every day, some of them good, some of them bad. And if we are strong enough, we live with the consequences.”

“It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today & the reality of tomorrow.” ยากที่จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ ได้ เพราะความฝัน

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”

“The difference between hope and despair is a different way of telling stories from the same facts.”

-Dalai Lama

-Alain de Botton

ความสุขไม่ใช่สิ่งสำาเร็จรูป มันมาจาก การกระทำาของตัวท่านเองต่างหาก

ความแตกต่างระหว่างความหวัง และความสิ้นหวัง ก็คือการเล่าความจริงเดียวกันด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

ของเมื่อวานก็คือความหวังของวันนี้ และเป็นความจริงของวันพรุ่งนี้ -Robert H. Goddard

LIFE WILL NEVER BE THE SAME เพราะชีวติ คือความเปลีย่ นแปลงและไม่เคยหยุดนิง่ มีเรือ่ งราวมากมายและหลากหลาย ซุกซ่อนอยู่รอบๆ ตัวเพื่อรอการค้นพบ เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนมุมมอง ของเรากับชีวิต แต่บางครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปจากเดิม

พบกับ a day BULLETIN LIFE ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทีส่ ถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และทีจ่ ดุ แจก พลุกพล่านทั่วกรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง


28

THE SPACE

เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

เพราะคนเรามี ชี วิ ต ความคิ ด และจิ ต ใจ ที่เชื่อมโยงกัน สิ่งแวดล้อมหรือเรื่องราวที่เข้ามา กระทบกับความรู้สึกจึงมีผลต่อการกระท�าของ ผู้นั้นได้เสมอ จึงไม่แปลกที่บ่อยครั้ง เรามักจะพบ คนท� า งานศิ ล ปะอาศั ย อยู ่ ท ่ า มกลางสถานที่ อันรื่นรมย์กลมกลืนไปกับธรรมชาติ เช่นเดียวกับ สตูดโิ อเซรามิกของกลุม่ ศิลปิน ‘ชาม-เริญ’ ทีซ่ อ่ นตัว อยูอ่ ย่างเงียบๆ ในย่านประตูสรรพศาสตร์ ใจกลาง พระนคร สถานที่ที่สร้างความสุขให้แก่ผู้มาเยือน ได้อย่างไม่รู้จบ “กลุ่มของเรามีทั้งหมด 4 คน ทุกคนรู้จักกัน ตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจาก เรียนจบก็กระจายตัวกันไปท�างานประจ�าของตัวเอง แต่เวลาผ่านไปก็รสู้ กึ เบือ่ ชีวติ แบบมนุษย์เงินเดือน ก็เลยมารวมตัวกันช่วงกลางปีที่แล้วเพื่อกลับมา ท�างานทีเ่ รารัก นัน่ ก็คอื งานปัน้ พอสมาชิกทัง้ หมด

คุยกันว่าจะท�าสตูดิโอเซรามิกขนาดย่อมให้คน ได้มาเวิรก์ ช็อป ก็เริม่ มองหาบ้าน ตอนมาเจอบ้าน หลังนีค้ รัง้ แรก ทีน่ มี่ สี ภาพเหมือนบ้านร้าง แต่ดว้ ย โลเกชันที่เราชอบมาก อยู่ในเขตพระนครที่เรา คุน้ เคยตัง้ แต่สมัยเรียน ก็เลยตกลงเลือกบ้านหลังนี้ แล้วค่อยๆ ออกแบบและปรับปรุงจนใช้งานได้” ธนิ ต า โยธาวงษ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มศิลปิน ‘ชาม-เริญ’ เล่าให้เราฟังด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วย รอยยิ้ม สาวผูห้ ลงใหลในเสน่หข์ องดินยังกล่าวต่อไปถึง โจทย์ในการออกแบบและตกแต่งสตูดิโอของเธอ และเพื่อนร่วมความฝันว่า “เราทุกคนได้ร่วมกันออกไอเดียเพื่อปรับปรุง บ้านหลังนี้ใหม่หมดทั้งหลัง แบ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับ ท�างานศิลปะรูปแบบต่างๆ อย่างชัน้ ล่างจะเป็นพืน้ ที่ ท�าเวิร์กช็อปเซรามิก ขยับออกไปทางหน้าบ้านก็


29

เป็นร้านกาแฟโฮมเมดเล็กๆ เอาไว้นงั่ คุย อ่านหนังสือ ส่วนชั้นสองตอนนี้ก็จะเป็นโชว์รูมโชว์เสือ้ ผ้าของ ห้องเสือ้ บริบรู ณ์ ร้านขายเสือ้ ผ้าวินเทจทางเฟซบุก๊ ส่วนชัน้ สามนัน้ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงเพือ่ ท�าเป็น พืน้ ทีท่ า� งานศิลปะอืน่ ๆ คือจริงๆ เราไม่อยากท�าเป็น ธุรกิจใหญ่โต แต่ก็ยังอยากให้เป็นสถานที่ที่ดูมี ความเป็นมืออาชีพ สุดท้ายบรรยากาศที่ออกมา จึ ง เป็ น สตู ดิ โ อแบบมื อ อาชี พ ในสไตล์ โ ฮมเมด เวลาคนเข้ามามักจะบอกว่ารูส้ กึ อบอุน่ เหมือนบ้าน ซึ่งเราก็ดีใจที่ผู้มาเยือนรู้สึกแบบนั้น” สุดท้าย เมื่อพูดคุยถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้น ในออฟฟิศสเปซแห่งนี้ ธนิตาเล่าให้เราฟังว่า “เซรามิกในแบบของเราคืองานปัน้ ดินด้วยมือ มันให้ความสุขตัง้ แต่ตอนทีเ่ ราคิดว่าจะปัน้ อะไรดี พอคิดได้เมือ่ ไหร่ ความสนุกก็จะตามมา เช่น ถ้าเรา คิดจะท�าถ้วยสักใบ มันก็จะเกิดไอเดียต่อยอดว่า เราจะใส่ลกู เล่นให้กบั ถ้วยใบนีย้ งั ไง เสน่หข์ องมัน ก็อยู่ตรงนี้แหละว่าเรามีอิสระในการสร้างสรรค์ งานคราฟต์ด้วยตนเอง เท่าที่เราคุยกับคนที่มา เวิร์กช็อปกับชาม-เริญ เราพบว่าเขามักจะมีสิ่งที่ คล้ายกัน คือเบื่อชีวิตประจ�าวันแบบเดิมๆ ก็เลย อยากท�ากิจกรรมที่ดึงเวลาให้ช้าลง ที่นี่จึงเป็น สถานทีห่ นึง่ ทีผ่ มู้ าเยือนได้ปลดปล่อย มาสัมผัสดิน มานั่งจิบกาแฟ บางคนก็นั่งเฉยๆ แต่กลับรู้สึกว่า ใช้เวลาผ่านไปอย่างคุม้ ค่า เราเองก็รสู้ กึ มีความสุข ที่ได้ท�าให้คนที่แชร์พื้นที่ร่วมกับเรามีความสุข ไปด้วย” สนใจเปิ ด ออฟฟิ ศ สวยๆ ให้ เ ราไป เยี่ยมเยือน สามารถส่งอีเมลมาพูดคุยได้ท ี่ adaybulletinmagazine@gmail.com

INSPIRE BY SPACE

ช่วงเวลาที่สตูดิโอแห่งนี้สวยที่สุด - เวลาหลังจากบ่าย 3 โมงลงไป เป็น ช่วงทีแ่ ดดร้อนจะจางหายไป เหลือเพียง แสงอ่อนๆ และลมพัดผ่านเบาๆ เพลงฟังสบายทีเ่ หมาะกับการบิลด์ อารมณ์ท�างานศิลป์ - เรามักจะชอบเปิดเพลงของ จอห์น เดนเวอร์ กิจกรรมชาร์จแบตฯ ให้ชีวิต - ปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เซรามิกอาร์ทิสต์ที่ติดตามผลงาน - Elephant ceramics by Michele Michael


30

HEALTH HEALTH TIPS

THE EFFECTS OF HIGH HEELS Q : การกินไข่ชว่ ยลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้จริง หรือไม่ A : จริง เนื่องจากมีการเปิดเผย

มีการส�ารวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผูห้ ญิง 72% ยอมรับว่าตนเองมักจะใส่รองเท้าส้นสูง อยู่บ่อยครั้ง โดย 31% ของจ�านวนนี้ระบุว่า เธอจ�าเป็นต้องใส่รองเท้าส้นสูงเกือบทุกวัน เพือ่ ไปท�างานทีอ่ อฟฟิศ ซึง่ คาดว่าก็นา่ จะเป็นตัวเลขที่ไม่ตา่ งจากสาวออฟฟิศในบ้านเรามากนัก วันนีเ้ ราจึงขอบอกต่อความจริงเบือ้ งหลังความสวยงามสง่าจากการใส่รองเท้าส้นสูงดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ สหรัฐอเมริกา พบว่า การทานไข่วันละ 2 ฟอง สามารถป้องกันการสูญเสียความทรงจ�าได้ จึงเป็นการลดความเสีย่ ง โรคสมองเสื่อมได้ในเวลาเดียวกัน ทางด้านนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไข่เป็น แหล่งอาหารทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ รับสารต้าน อนุมูลอิสระ 2 ชนิด ได้แก่ ลูทีน และซี แ ซนที น ซึ่ ง มี ก ารวิ จั ย ก่อนหน้านี้ระบุว่า สารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองชนิดสามารถพัฒนา ระบบการท�างานของสมองในส่วน ระบบการรับรู้และการคิดได้ ที่มา : www.dailymail.co.uk

23%

• โครงสร้างกระดูกเปลีย่ นแปลง มีการศึกษาพบว่า การสวมใส่รองเท้าส้นสูงทุกวัน ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีเป็นปัจจัยที่น�า ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างกระดูกของ ผูน้ นั้ ได้ เนือ่ งจากการเดินบนรองเท้าส้นสูง ท�าให้น�้าหนักของร่างกายถ่ายเทลงสู่พื้น อย่างไม่มั่นคง หลัง เข่า และเท้า ก็จะรับ น�้าหนักมากขึ้น ส่งผลให้กระดูกมีลักษณะ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ • ปลายเท้ า ต้ อ งท� า งานหนั ก เกิ น ไป เมือ่ ไหร่ทใี่ ส่สน้ สูง เท้าของผูน้ นั้ จะรับน�า้ หนัก ไม่สม�า่ เสมอ โดยปลายเท้าจะยิง่ รับน�า้ หนัก มากขึ้นแปรผันตามความสูงของรองเท้า ส้นสูงที่สวมใส่ ดังนี้ รองเท้าส้นสูง 1 นิ้ว จะเพิม่ แรงกดดันของน�า้ หนักลงสูป่ ลายเท้า มากขึ้ น 22% รองเท้ า ส้ น สู ง 2 นิ้ ว เพิ่ ม แรงกดดัน 57% และรองเท้าส้นสูง 3 นิ้ว เพิ่มแรงกดดัน 76% • ค�าแนะน�าเพื่อบรรเทาปัญหาจาก รองเท้าส้นสูง หนึ่ง น�ารองเท้าส้นแบน ส� า รองไว้ ที่ อ อฟฟิ ศ สั ก คู ่ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย ง การใส่ ร องเท้ า ส้ น สู ง ตลอดเวลา, สอง เหยียดขาเพือ่ คลายกล้ามเนือ้ ก่อนและหลัง ใส่รองเท้าส้นสูงทุกครั้ง, สาม ตั้งกฎกับ ตัวเองว่าจะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเกิน 2 นิ้ว และสี่ เลือกซื้อรองเท้าในช่วงบ่าย เพราะ เป็นเวลาที่เท้าขยายมากที่สุด เป็นต้น ที่มา : www.flfflloridahospitalspine.com

มีการศึกษาพบว่า การทานบลูเบอรีครึ่งถ้วยเป็นประจ�า สามารถ ลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ราว 23% ซึ่งเป็นผลมาจากสารต้าน อนุมูลอิสระและไฟเบอร์ที่อัดแน่นอยู่เต็มผลบลูเบอรีนั่นเอง

HEALTH NEWS

นักวิจัยแนะ ผู้ชายเลี่ยงมีลูกตอนแก่ เหตุลูกเพิ่มเสี่ยงสารพัดโรค มีการเปิดเผยรายงานการวิจัยตีพิมพ์ลงใน JAMA Psychiatry journal ระบุว่าจากการร่วมมือกัน ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา และสถาบันแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน เพื่อศึกษาประวัติของคนจ�านวน 2.6 ล้านคน พบว่า เด็กที่เกิดจากพ่ออายุ 45 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยง เป็นโรคต่างๆ มากกว่าเด็กที่เกิดจากพ่ออายุ 24 ปี ดังต่อไปนี้ หนึ่ง เสี่ยงเป็นโรคออทิสซึมเพิ่มขึ้น 3 เท่า, สอง เสีย่ งเป็นโรคสมาธิสนั้ เพิม่ ขึน้ 13 เท่า, สาม เสีย่ งเป็นโรคทางจิตเพิม่ ขึน้ 2 เท่า, สี่ เสีย่ งเป็น โรคไบโพลาร์ (โรคอารมณ์สองขั้ว) มากขึ้น 25 เท่า, ห้า เสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายและมีปัญหา เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น 2.5 เท่า และหก เด็กที่เกิดจากพ่ออายุมากมักจะมีคะแนนเรียนต�า่ กว่า เมือ่ เทียบกับเด็กทีเ่ กิดจากพ่ออายุนอ้ ย ทางด้าน ดอกเตอร์ ไบรอัน ดี’โอโนฟริโอ หนึง่ ในผูว้ จิ ยั กล่าวว่า เขารู้สึกตกใจเพราะผลการศึกษาแสดงความเสี่ยงถึงโรคต่างๆ สูงกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งสิ่งที่ค้นพบนี้ จะเปรียบได้กับค�าแนะน�าแก่ครอบครัว แพทย์ และสังคม ให้หันมาสนใจในข้อดีข้อเสียของการมีลูก ช้ามากขึ้น ที่มา : www.bbc.com


HEART

31

HEART TIPS

INTERNATIONAL CONNECTION

เมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง บรรดาชาวต่างชาติทั้งหลายคงจะ เคว้งไม่น้อยถ้าไม่ได้เจอเพื่อนๆ ที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี เราจึง มี กิ จ กรรมน่ า สนใจที่ คุ ณ จะได้ พบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติที่มา เรียนภาษาไทย ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย อเมริกัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน และตุรกี ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ในกิจกรรม SODA Party ซึง่ เป็นการพูดคุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และท� า กิ จ กรรมสนุ ก ๆ ร่ ว มกั บ ชาวต่างชาติ ที่ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้าง มิ ต รภาพอย่ า งไร้ พ รมแดนกั บ กลุม่ คนใหม่ๆ ได้ฝกึ ภาษาต่างประเทศ ทั้งยังได้ช่วยฝึกทักษะภาษาไทย ให้ พ วกเขาอี ก ด้ ว ย ผู ้ ที่ ส นใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรรณศิลป์ โทร. 08-5346-0617

IF YOU WANT TO BE MORE CONFIDENT

ไม่วา่ จะท�าสิง่ ใดก็ตาม ความมัน่ ใจคือสิง่ ส�าคัญข้อหนึง่ ทีจ่ ะท�าให้คณ ุ ไปถึง จุดหมายได้ หลายๆ คนทีข่ าดความมัน่ ใจอาจเป็นเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่ดพ ี อ หรือกลัวว่าเมือ่ พูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปแล้วจะไม่ได้ผลตอบรับ ตามทีห่ วัง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ท�าให้คุณไม่สามารถท�าในสิ่งที่อยากท�าจริงๆ หรือเป็นตัวของตัวเองได้ ดังนัน้ เราจึงอยากให้คณ ุ ลองใช้วธิ ดี ๆี ทีจ่ ะฝึกให้ตวั เอง มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

• อย่าคิดอะไรให้ยงุ่ ยากจนเกินไป เมือ่ คุณต้องการอะไร สักอย่างก็จงแน่วแน่กบั มัน และคิดวิธกี ารทีจ่ ะท�าให้มนั เป็น ของคุณ โดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดกับคุณอย่างไร หรือ กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จนเกินควร • โฟกัสในสิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องการจริงๆ เพราะคนทีม่ คี วามมัน่ ใจ ในตัวเอง จะไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าหาสิ่งที่ต้องการ และตั้งใจ ท�ามันจนส�าเร็จ ไม่ต้องเสียสมาธิไปหาสิ่งอื่นๆ ที่จะท�าให้ ความตั้งใจของคุณลดลง • เลือกใช้คา� อย่างตัง้ ใจ ไม่วา่ จะเป็นการพูดหรือการเขียน เพราะเมือ่ คุณพูดสิง่ ใดก็ตามด้วยถ้อยค�าทีค่ ดิ อย่างถี่ถ้วน แล้ว ไม่วา่ ผลตอบรับจะออกมาเป็นแบบใด คุณก็จะไม่เสียใจ ทีไ่ ด้พดู มันออกไป และเชือ่ ว่าถ้าคุณเลือกใช้ถอ้ ยค�าอย่างดี แล้ว คนส่วนใหญ่กต็ อ้ งเข้าใจและยอมรับมันอย่างแน่นอน • รับฟังผูอ้ นื่ แต่ไม่ยอมให้อะไรมาเปลีย่ นความคิดคุณ ง่ายๆ ส�าหรับข้อนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นคนดื้อแพ่ง แต่ให้คณ ุ ยึดมัน่ ในความคิดของตัวเองเมือ่ คิดว่าเป็นทางทีจ่ ะ เลือกแล้ว อย่าปล่อยให้ค�าโน้มน้าวหรือแรงดึงดูดอื่นๆ มาเปลี่ยนใจคุณไปมาจนกลายเป็นความโลเลไปได้ • อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้แปลว่าเป็นคนขาดความมัน่ ใจ แต่คอื คนทีม่ คี วามมัน่ ใจ แต่ไม่กา้ วร้าว ซึง่ การรูจ้ กั วางตัวให้เหมาะสมกับผูใ้ หญ่หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า กลับจะยิ่งท�าให้คุณดูน่าเชื่อถือ มากขึ้น แล้วคุณก็จะมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นเช่นกัน • รู้ตัวว่าความพ่ายแพ้อาจมาถึงได้โดยไม่คาดคิด และอย่ากลัวมัน การไม่ตระหนักถึง หรือไม่กลัวความผิดพลาด อาจท�าให้คุณรู้สึกไม่มั่นคง ดังนั้น การเตรียมตัว เตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมอยูต่ ลอดเวลา จะท�าให้คณ ุ มัน่ ใจว่า ไม่วา่ อะไรจะผ่านเข้ามา คุณก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ยาก ที่มา : www.huffiffiingtonpost.com

“คนเรามักให้ความสำาคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มี หรือสิ่งที่เคยมีแต่หายไปแล้ว” พระไพศาล วิสาโล

ยังขอเกาะกระแสงานประกาศผลรางวัลออสการ์อีกสักนิด เพราะในงานประกาศรางวัลที่ผ่านมา มีหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย ด้วยความโดดเด่นเป็นที่จับตาทั้งบนพรมแดง รวมถึงผลงานและทัศนคติของเธอ นั่นคือเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ลูปิตา ญองโง สาวผิวสีผู้มากด้วยความสามารถนั่นเอง Name : Lupita Amondi Nyong’o Nationality : Mexican-Kenyan Born : 1 March 1983 Age : 31

“No matter where you come from, your dreams are valid.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Lupita_Nyong’o

• ลูปติ า ญองโง เกิดทีก่ รุงเม็กซิโกซิตี เป็นลูกสาวคนทีส่ องจาก 6 คน ของโดโรธี และปีเตอร์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ผันตัวไปเป็น นักการเมืองในประเทศเคนยา โดยพวกเขาอาศัยอยู่ที่เม็กซิโก เป็นเวลา 3 ปี ก่อนจะย้ายกลับไปอยู่ที่เคนยา ลูปิตาเติบโตมาใน ครอบครัวที่รักศิลปะ พวกเขามักจะพากันไปดูการแสดงละครเวที ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง • ลูปติ าได้แสดงละครเวทีในโรงเรียนตัง้ แต่ยงั เด็ก และท�าการแสดง อย่างมืออาชีพครัง้ แรกเมือ่ อายุ 14 ปี ในบทจูเลียต จากเรือ่ ง โรมิโอจูเลียต ซึ่งเป็นการร่วมงานกับกลุ่มศิลปิน Phoenix Players ใน ประเทศเคนยา • ด้วยความสนใจทางด้านการแสดง เมือ่ ย้ายมาอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา ลูปติ าจึงเลือกเรียนด้านภาพยนตร์และการละครทีว่ ทิ ยาลัยแฮมป์เชียร์ โดยหลังจากเรียนจบ เธอได้ทา� งานเป็นผูช้ ว่ ยด้านโปรดักชันในกองถ่าย ของฮอลลีวดู หลายต่อหลายเรือ่ ง ได้รว่ มงานกับนักแสดงและผูก้ า� กับ มากฝีมอื หลายคน ซึง่ ผูท้ เี่ ป็นแรงบันดาลใจให้เธอมุง่ มัน่ ในงานด้าน การแสดงก็คอื โอปราห์ วินฟรีย์, วูปี โกลด์เบิร์ก และ ราล์ฟ ไฟนน์

• ลูปิตากลับไปที่เคนยาอีกครั้งในปี ค.ศ. 2008 และได้แสดงซีรีส์ เรือ่ ง Shuga ทีน่ นั่ ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 เธอก็เริม่ ท�าภาพยนตร์สารคดี ของตัวเอง โดยเขียนบทและก�ากับเองทุกอย่าง ในชือ่ In My Genes รวมถึงมิวสิกวิดีโอ The Little Things You Do ของ Wahu ที่ได้รับ ความสนใจอย่างกว้างขวางในภูมิภาคแอฟริกา • ในปี ค.ศ. 2011 ลูปติ าได้กลับไปทีส่ หรัฐอเมริกาอีกครัง้ เพือ่ ศึกษาต่อ ด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัยเยล ซึ่งเธอได้ปรากฏตัวในงานแสดง ละครหลายๆ ครัง้ ทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลัง จนได้รบั รางวัลเกียรติยศ ทีจ่ ะมอบให้กบั นักศึกษาทีม่ คี วามสามารถโดดเด่น และทันทีทเี่ รียนจบ ลูปิตาก็ได้งานแสดงในภาพยนตร์เรื่อง 12 Years a Slave ที่ให้เธอ ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มทีจ่ นได้รบั รางวัลมากมาย รวมถึง รางวัลใหญ่อย่างออสการ์ด้วย • นอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้ว ลูปติ ายังเป็นหญิงเก่ง ทีพ่ ดู ได้ถงึ 4 ภาษา เธอมักจะแสดงความคิดเห็นเรือ่ งสีผวิ อยูเ่ สมอ โดยเน้นให้ผู้หญิงเห็นความงดงามในตัวเองไม่ว่าจะผิวสีใดก็ตาม ดังเช่นที่เธอได้ท�าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกแล้ว


ALL ABOUT BIZ

34

BIZ IDEA

BIZ LIFE

THE VALUE OF RELIABILITY ยุทธชัย เตยะราชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าทีด่ แู ลลูกค้ารายย่อยทัง้ หมดของธนาคาร โดยรับผิดชอบ ตั้งแต่เรื่องของเงินฝาก กองทุนรวม รวมไปถึงสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ และช่วยเหลือให้นักลงทุน ทุกคนได้รับผลตอบแทนกลับคืนไปอย่างคุ้มค่าที่สุด • ในสภาวะความไม่แน่นอนของประเทศไทยในปัจจุบนั ท�าให้ประชาชนตระหนัก เรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้การเติบโตของตลาดบัตรเครดิตหรือสินเชื่อ ต่างๆ ถดถอยลง ท�าให้เราต้องระมัดระวังทั้งในเรื่องของการดูแลเงินฝาก และ เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อควบคู่กัน • ในปีนเี้ ราพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองขึน้ มา เพือ่ ปรับปรุงทัง้ ในเรือ่ ง ของ internet banking และ mobile banking ของเราให้ดีขึ้น เพื่อตอบรับกับ ความต้องการของผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวัน • ทุกวันนี้กระแสของ virtual banking ก�าลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เพราะมัน ท�าให้เราไม่ตอ้ งเดินทางมาท�าธุรกรรมทีธ่ นาคารอีกต่อไป แต่ในแง่ของการติดต่อ เพื่อท�าธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆ ก็ยังต้องอาศัยคนกลางเป็นคนคอยช่วย ประสานงานให้อยูด่ ี ดังนัน้ เราจึงต้องคงไว้ซงึ่ หัวใจของการบริการให้กบั ลูกค้า • พนักงานทุกระดับเขาก็ท�างานตามนโยบายขององค์กรอยู่แล้ว และแต่ละคน ก็มีงานที่รับผิดชอบของตัวเองอยู่ ดังนั้น เวลาที่บริษัทวางเป้าหมายแผนงาน ในแต่ละปี จึงใช้วธิ กี �าหนดทิศทางไปเลยว่าแต่ละสาขาต้องเติบโตขึน้ ไปเท่าไหร่ พนักงานแต่ละคนต้องท�างานอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้ในแต่ละเดือน • ในแง่ของการท�างานของเรา คงไม่มคี วามแตกต่างกับองค์กรอืน่ ๆ สักเท่าไหร่ แต่ในด้านของการวางกลยุทธ์ให้ไปด้วยกันได้กบั ความเป็นตัวตนของเราต่างหาก ที่ส�าคัญ และรู้ว่าถ้าลงสนามแข่งขันด้านไหนแล้วเราจะไม่เสียเปรียบคนอื่น • ผมเชือ่ ว่าหลายๆ คนท�างานหาเงินได้เยอะก็จริง แต่การเอาเงินทีห่ าได้มาเก็บสะสม และท�าให้ดอกผลงอกเงย โดยใช้วธิ กี ารบริหารความเสีย่ งนัน้ ยังมีนอ้ ยคนทีท่ า� ได้ ส�าเร็จ ดังนั้น สิ่งที่เราจะช่วยลูกค้าได้ก็คือ ช่วยพวกเขาบริหารความเสี่ยง และหาทางท�าให้เงินลงทุนของลูกค้างอกเงยขึ้นมา • สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการท�างานที่เกี่ยวข้องกับเงิน และความเสี่ยงในการลงทุน คือ คนเราต้องท�าอะไรด้วยความรอบคอบ เพราะความรับผิดชอบของผมคือ การท�าให้สิ่งที่ลูกค้าลงทุนกับเราไว้เติบโต ซึ่งการโตนั้นต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน • การเดินไปข้างหน้าทุกฝีก้าวส�าหรับผม ต้องเป็นไปอย่างมั่นคงไม่ฉาบฉวย เพราะการตัดสินใจแบบรวบรัดไม่มคี วามรอบคอบจะท�าให้เราเดินไปได้ไม่ไกล • อาจารย์ของผมที่สหรัฐอเมริกาเคยเขียนจดหมายแนะน�าตัวให้ผม โดยมี เนือ้ ความว่า ผมเป็นที่ very reliable และ very productive ในการท�างาน ซึง่ พอ ได้เข้ามาท�างานในระดับผู้บริหาร ท�าให้เข้าใจค�าว่า reliable ว่าส�าคัญแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องก็ตาม ถ้าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือ นั่นก็

หมายความว่าคุณไม่มีคุณค่าในการท�างาน • การสร้างความน่าเชือ่ ถือ คือการมีความรับผิดชอบ เมือ่ ได้รบั มอบหมายงานมา ก็ตอ้ งท�าให้สา� เร็จ ซึง่ จะเชือ่ มโยงไปถึงค�าว่า very productive ซึง่ หมายความว่า คุณท�างานได้คุ้มค่าพอหรือยังกับการที่องค์กรนั้นจ้างคุณเข้ามา • เด็กรุน่ ใหม่ในสายตาของผมพบว่า เขายังไม่คอ่ ยมีความกระตือรือร้นหรืออยาก ท�างานให้กบั องค์กรอย่างคุม้ ค่า ท�าให้พลาดการเรียนรูส้ งิ่ ทีจ่ ะกลายเป็นพืน้ ฐาน ส�าคัญในการท�างานของพวกเขาในอนาคต ค�าแนะน�าของผมคือ ให้ความส�าคัญ กับการเรียนรูใ้ ห้มาก เมือ่ คุณท�างานในต�าแหน่งนีจ้ นรูห้ มดทุกด้านแล้วค่อยขยับ ขึ้นไปในต�าแหน่งใหม่ก็ยังไม่สาย • คนทีไ่ ม่คดิ ว่าตัวเองเลิศจนเกินไป ส่วนใหญ่จะเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นข่ายมีความ very productive ในการท�างานมากที่สุด เพราะบางครั้งคนที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ทั้งในด้านการเรียน และการสอบการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาก็คือ จะไม่สามารถท�างานได้ตามที่เราคาดหวัง แต่สา� หรับคนที่ทา� คะแนนได้ไม่เต็ม ร้อย แต่กอ็ ยูใ่ นระดับ 80 ขึน้ ไป พวกเขากลับสร้างผลงานออกมาได้ดกี ว่าอย่าง น่าแปลกใจ อาจเป็นเพราะเขาเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และมีความพยายาม • ผูน้ า� ทีด่ ตี อ้ งมีวสิ ยั ทัศน์ เพราะคนทีเ่ ป็นผูน้ า� ต้องรูว้ า่ ถ้าองค์กรของตัวเองก�าลังวิง่ ด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แล้วคุณจะท�าอย่างไรให้ความเร็วเพิม่ ขึน้ ไปเป็น 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ หมายความว่าคุณต้องมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่าความคิด ใหม่ๆ หรือไอเดียใหม่ๆ อยู่ในตัวเสมอ • สิง่ ทีข่ าดไม่ได้เลยส�าหรับผูน้ า� คือ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ หลายๆ ครัง้ กับดักหรือหลุมพรางของความส�าเร็จเกิดขึน้ จากการทีเ่ ราคิดเอง วิเคราะห์ทางแก้ ปัญหาเอง ซึ่งถ้าเราน�าปัญหานั้นไปถามคนที่รับผิดชอบงานนี้อยู่ คุณจะได้รับ ค�าตอบที่ดีกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในตอนแรกเสียอีก • การเป็นหัวหน้าคนต้องรูจ้ กั เสียสละ คุณต้องแสดงให้ทมี งานเห็นถึงความทุม่ เท ในการท�างาน เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมีความพร้อมในการท�างานทุกด้านเสมอ รวมไปถึงการเสียสละเล็กๆ น้อยๆ ทีอ่ าจจะไม่สง่ ผลอะไรกับตัวชิน้ งาน แต่กส็ ง่ ผล ถึงความรู้สึกทางใจกับผู้ร่วมงานได้เหมือนกัน • ส�าหรับผู้น�า ความส�าเร็จไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่หมายถึงความส�าเร็จขององค์กรและทีมงาน เมือ่ ไหร่ทผี่ มได้เห็นรอยยิม้ ของผูร้ ว่ มงานทุกฝ่าย นั่นหมายถึงเราได้ทา� งานจนประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง

Bloom & Wild

โดยทั่ ว ไปเวลาจะส่ ง ดอกไม้ ใ ห้ ใ คร สักคน คุณก็แค่โทร.สัง่ ทีร่ า้ นดอกไม้ จากนัน้ ไม่นานก็จะมีพนักงานขี่มอเตอร์ไซค์มา ส่งดอกไม้ช่อสวยให้คนที่คุณอยากมอบ ความปรารถนาดีให้ แม้จะดูเป็นวิธกี ารง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ก่อนที่ดอกไม้จะถึงมือผู้รับ มั น ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการจั ด ส่ ง มาแล้ ว หลายรอบ ตั้งแต่จัดส่งจากผู้ปลูกถึงร้าน ขายดอกไม้ ร้านขายดอกไม้มาถึงพนักงาน ส่งดอกไม้ ซึ่งกว่าจะถึงมือผู้รับก็อาจจะ ผ่านเวลามาแล้วหลายวัน เพราะฉะนั้น ดอกไม้ทไี่ ด้กอ็ าจจะไม่มโี อกาสได้ชชู อ่ สวย อยูใ่ นแจกันได้นานนัก ต่างจากบริการใหม่ ล่าสุดของ Bloom & Wild ทีต่ ดั กระบวนการ เก่าๆ ทิ้งไป เพื่อคงสภาพดอกไม้ให้สดชื่น ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยบริการ จัดส่งดอกไม้จากสวน มีออร์เดอร์ตอนไหน ก็ตัดตอนนั้น จากนั้นก็ท�าการบรรจุลงใน กล่องไปรษณีย์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยมี แ คปซู ล บรรจุ น�้ า เล็ ก ๆ หล่ อ เลี้ ย ง ให้ ด อกไม้ ยั ง คงงดงามเมื่ อ ถึ ง มื อ ผู ้ รั บ ทีนี้ก็จะมั่นใจได้ว่าดอกไม้ที่ได้จะมีอายุ อยูบ่ นแจกันได้นานกว่าวิธเี ดิมๆ ซึง่ ขัน้ ตอน การสั่งซื้อก็ไม่ได้ยุ่งยาก เพียงเข้าไปเลือก ช่ อ ดอกไม้ ใ นรู ป แบบที่ ช อบในเว็ บ ไซต์ แล้วกรอกที่อยู่ลงไป เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ ดอกไม้ ช ่ อ สวยมาจั ด ใส่ แ จกั น ในเวลา ที่รวดเร็วทันใจ ด้วยสนนราคาเริ่มต้นที่ 13.95 ปอนด์ แม้จะเป็นการปรับเปลี่ยน แบบเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็อาจกลายเป็นการปฏิวัติแวดวงธุรกิจดอกไม้ไปอย่างสิ้นเชิง เลยก็ ไ ด้ แวะไปดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของไอเดียนีไ้ ด้ที่ www.bloomandwild.com

BIZ QUOTE BIZ BOOK

Made in Chiang Mai 6 โมเดลธุรกิจ คิด ทำา กิน อิน เชียงใหม่

ผู้เขียน : Rabbithood Studio สำานักพิมพ์ : ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) ราคา : 245 บาท

โอกาสและความเป็ น ไปได้ คื อ สิ่ ง ที่ ล อยวนอยู ่ รอบตัวเรา ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นและสามารถ หยิบฉวยสิ่งเหล่านั้นได้ก่อนกัน จังหวัดเชียงใหม่คือ สถานทีท่ กี่ า� ลังอบอวลไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ ใหม่ๆ ด้วยความทีเ่ มืองนีเ้ ป็นแหล่งรวมช่างฝีมอื ชัน้ เลิศ ภูมิอากาศและพื้นที่กว้างใหญ่ส�าหรับบ่มเพาะความสดใหม่ของพืชพันธุ์ มีความเป็นเมืองที่ผสมผสานกับ ความเป็นท้องถิน่ อย่างกลมกลืน แถมยังเป็นสังคมทีอ่ ดุ ม ไปด้วยคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ทไี่ ปก่อร่างสร้างผลงาน ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ยังไม่นับว่าเชียงใหม่ ก�าลังจะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเอเชียซึ่งเป็นเหตุผล ข้อใหญ่อีกข้อที่เราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองแห่งนี้ ให้มาก โดยหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนมุมคิดและความ-

เป็นไปได้ของผู้ประกอบการต่างๆ ที่นา� ข้อได้เปรียบ ของเชียงใหม่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นโมเดลธุรกิจ ที่น่าทึ่ง ทั้งริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ผสมผสานความอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่เข้ากับวัตถุดิบคุณภาพ จากทัว่ โลก จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิง้ ทีใ่ ครๆ ก็อยาก ไปเดิน, บริษทั มงกุฎล้านนา จ�ากัด ทีม่ องเห็นช่องว่าง ของตลาดจนปิ๊งไอเดียสร้างสรรค์เป็นหมู่บ้านจัดสรร ส�าหรับชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราว ความส�าเร็จน่าทึ่งของ PUN SPACE, SABU-SABU, เปรมประชา คอลเลคชั่น รวมถึงโรงแรมแทมมาริน วิลเลจ ที่เป็นตัวอย่างชั้นดีของผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ควรยึดไว้เป็นแบบอย่าง

“I HAVE A GREAT CAREER, AND I HAVE WONDERFUL FANS WHO REALLY ARE SUPPORTIVE AND LOYAL - BECAUSE I’M NOT HIDING ANYTHING FROM THEM.” Ellen DeGeneres an American stand-up comedian, television host and producer


abook9@gmail.com abookpublishing

Zone Plenary Hall Queen Sirikit Convention Center

It was a good year นามธรรมประจำาวัน

City Biker

ไตรรงค์ ประสิทธิผล

เกร็งกล้ามตูด สุดแรงถีบ! 42th National Book Fair & 12th Bangkok International Book Fair 2014

28 March - 7 April 10 am - 09 pm

Roger

พี ่ ไ ปหลายวั น ภูมิชาย บุญสินสุข

ทางรถไฟสายดาวตก ทรงกลด บางยี่ขัน

วันที่ฉวิชันัย ป่วย

เหตุผลของ การมีชีวิตอยู่ 3 วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

Lonely Me, Lonely You วิ ไลรัตน์ เอมเอี่ยม

Sound of Colors The Blue Stone The Moon Forgets MR. WING

Jimmy Liao / อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี


36

‘โออิชิ’ เปิดตัว ‘โอเฮิร์บ’ เครื่องดื่มสมุนไพร 2 รสอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) น�ำโดย มำรุต บูรณเศรษฐกุล กรรมกำรผู้จัดกำร เจษฎำกร ธรำธิป ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนธุรกิจเครื่องดื่ม สุธี ธรรมสิทธิ์บูรณ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดสำยงำน ธุรกิจเครือ่ งดืม่ และ วรวิทย์ วนำสันติพงศ์ ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยกำรตลำดสำยงำนธุรกิจเครือ่ งดืม่ เดินหน้ำบุกตลำดนอน-กรีนทีเต็มสูบ เปิดตัวแบรนด์นอ้ งใหม่ ‘โอเฮิรบ์ ’ นวัตกรรมเครือ่ งดืม่ สมุนไพร 2 รสอร่อยสดชืน่ สไตล์ญปี่ นุ่ ดับร้อนคนไทย ต้อนรับซัมเมอร์ที่ก�ำลังมำเยือน ชูจุดเด่นควำมอร่อยที่แตกต่ำงด้วยกำรผสำนสองพลังคุณประโยชน์สมุนไพร อัดงบกว่ำ 200 ล้ำนบำท จัดหนักกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ช่วงเปิดตัว แจกให้ชิมควำมอร่อย ครั้งยิ่งใหญ่ถึงมือผู้บริโภคกว่ำ 3 ล้ำนคน พร้อมตั้งเป้ำครองแชมป์ตลำดเฮอร์เบิลดริงก์ภำยในปี 2558

‘อี ฟ แอนด์ บ อย’ ทุ ่ ม งบกว่ า 50 ล้ า นบาท เปิ ด สาขาที่ 5 ย่านอโศก

อีฟแอนด์บอย บิ้วตี้สโตร์แนวคิดใหม่ แหล่งรวมเครื่องส�ำอำง น�้ำหอม และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเส้นผมแบรนด์เนมชั้นน�ำจำกทั่วทุกมุมโลกกว่ำ 500 แบรนด์ รุกตลำดขยำยสำขำโดยทุ่มงบกว่ำ 50 ล้ำนบำท เปิดสำขำที่ 5 ณ อำคำรบีบีทำวเวอร์ อโศก ตั้งเป้ำยอดขำยโตขึ้น 10-20% ในปี 2557 พร้อมขยำยสำขำเพิ่มอีก 5 สำขำ ภำยใน 5 ปี โดยมีคนดังมำร่วมแสดง ควำมยินดีมำกมำย เนื่องในโอกำสฉลองเปิดสำขำใหม่ ร้ำนอีฟแอนด์บอย ได้จัดโปรโมชันพิเศษ โดยลดทั้งร้ำนสูงสุดถึง 60% และสำมำรถติดตำม ข่ำวสำรและโปรโมชันดีๆ ตลอดทั้งปีของร้ำนอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ได้ที่ www.facebook.com/eveandboy และในอินสตำแกรม @eveandboy

RCI ชวนออกแบบโลโก้บริษัท ภายใต้โครงการ ‘ร่วมปล่อยของ ประลองความคิด’ งานเสวนา ‘Every Inch Matters Principles of Japanese Design’

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด (มหำชน) ผูน้ ำ� ในกำรพัฒนำทีอ่ ยูอ่ ำศัยส�ำหรับกำรใช้ชวี ติ แบบ คนเมือง จัดงำนเสวนำภำยใต้หัวข้อ ‘Every Inch Matters - Principles of Japanese Design’ โดยได้รบั เกียรติจำกวิทยำกรชัน้ น�ำจำกประเทศญีป่ นุ่ จำกบริษทั Mitsubishi Jisho Sekkei ได้แก่ มร. เททสึยะ โอคุสะ ผู ้ อ� ำ นวยกำรฝ่ ำ ยออกแบบ (นำนำชำติ ) และ มร. โชอิจิโระ โทบะ หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบ สถำปนิก ผู้ออกแบบและจัดวำงผังเมืองในเขตมำรุโนะอุจิ มำร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรพื้นที่ใช้สอย ในวันพุธที ่ 19 มีนำคม 2557 เวลำ 18.00-20.00 น. ณ Auditorium Room TCDC ร่วมรับฟังได้ฟรี ส�ำรอง ที่นั่งและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 1623 รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 100 ท่ำนเท่ำนั้น

บริษทั โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) หรือผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ำยกระเบือ้ งภำยใต้แบรนด์ RCI จัดโครงกำรประกวดตรำสัญลักษณ์ (LOGO) ภำยใต้ชื่อโครงกำร ‘ร่วมปล่อยของ ประลองควำมคิด’ โดยเปิดโอกำสให้นสิ ติ นักศึกษำ และบุคคลทัว่ ไป ทีม่ คี วำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์ ได้นำ� เสนอผลงำนอย่ำงเต็มที ่ โดยผูช้ นะจะได้รบั รำงวัลเงินสด 10,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร และตรำสัญลักษณ์ดงั กล่ำวจะถูกน�ำมำใช้ เป็นโลโก้ของทำงบริษัท โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) (RCI) อย่ำงเป็นทำงกำร ผู้ที่สนใจ สำมำรถส่งผลงำนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มีนำคม 2557 หรือดูรำยละเอียดเพิ่มเติมและดำวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.rci.co.th หรืออีเมล nithida.j@rci.co.th

‘เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี’ ตัวจริง

น้องๆ ที่ได้รับรำงวัลและได้รับทุน ‘Business Start up Funds’ จำกโครงกำรเถ้ำแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 2 ที่จัดโดยกลุ่มบริษัทสำมำรถ และ สวทช. ได้แก่ ผลงำน Super Quadrotor อำกำศยำนไร้คนขับ, ผลงำน Smart NFC โทรศัพท์อัจฉริยะ, ผลงำน LookME พำหนะอัจฉริยะสำรพัดประโยชน์ และผลงำน Localalike เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่ำงนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น ประสบควำมส�ำเร็จไปอีกขั้น กับกำรเตรียมพร้อมเป็นเถ้ำแก่น้อยเทคโนโลยีตัวจริงจำกกำรเปิดบริษัทและน�ำผลงำนออกสู่ตลำด ได้จริงแล้ว โดยกำรสนับสนุนทั้งควำมรู้และโอกำสในกำรจับคู่ทำงธุรกิจจำกโครงกำรฯ พร้อมเชิญชวน เข้ำร่วมประกวดโครงกำรเถ้ำแก่นอ้ ยเทคโนโลยี ปี 3 ซึง่ เปิดรับสมัครแล้วตัง้ แต่วนั นีท้ ี่ www.nstda.or.th/bic หรือ www.samartsia.com


37

GISTDA ร่วมภาคภูมิใจกับ มิ้ง พิรดา ผู้หญิงไทยคนแรกที่มีโอกาสเดินทางสู่อวกาศ

ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิ ำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ GISTDA จัดงำนแสดงควำมยินดีให้กบั ‘มิง้ ’ - พิรดำ เตชะวิจติ ร์ ทีไ่ ด้รบั กำรคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 23 คนจำกทัว่ โลก ทีไ่ ด้ขนึ้ สูห่ ว้ งอวกำศ สร้ำงประวัติศำสตร์เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่มีโอกำสเดินทำงสู่อวกำศ โดย พิรดำ เตชะวิจิตร์ มีควำมสนใจในเรื่องอวกำศเป็นอย่ำงมำก จึงตั้งใจศึกษำและค้นคว้ำในเรื่องนี้มำโดยตลอด ก่อนที่จะสมัครเข้ำร่วมโครงกำร AXE Apollo Space Academy ผ่ำนช่องทำงกำรแข่งขันรำยกำร ‘แฟนพันธุ์แท้ Apollo’ จนสำมำรถชนะกำรแข่งขันเป็นแชมป์แฟนพันธุ์แท้ Apollo และได้รับสิทธิ์ให้เป็น 1 ใน 3 คนไทยที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร AXE Global Space Camp ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ จนกระทั่งได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ขึ้นสู่ห้วงอวกำศ และเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับกำรคัดเลือกในครั้งนี ้ โดยมีก�ำหนดขึ้นบินในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558


38

THE GUEST

FROM THE MOUNTAIN TO THE DEEP SEA

ทีผ่ มชอบถ่ายภาพสัตว์ตา่ งๆ ก็เพราะ... เป็นความชอบตัง้ แต่เด็กๆ ทีจ่ ะชอบดูรปู สัตว์ อ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ ดูสารคดีหรือไปเที่ยวสวนสัตว์ พอได้ถ่ายสัตว์ป่าก็ชอบมาก เพราะเราได้เห็นตัวมันจริงๆ และเก็บภาพเอาไว้ได้ ครั้งแรกที่ได้ไปถ่ายภาพในป่าคือ... ตอนที่เพิ่งเรียนจบและได้ร่วมงานกับนิตยสาร Advance Thailand Geographic ผมได้ขนึ้ ไปถ่ายภาพบนดอยอินทนนท์โดยได้ลยุ เองทัง้ หมด หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปสัตว์ป่ามาเรื่อยๆ จากนั้นก็มีเพื่อนและบุคคลที่เคารพชวนไปด�าน�้า ก็เริ่มถ่ายภาพใต้น�้าไปด้วย เมื่อถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตได้สักชนิดหนึ่ง สิ่งที่ผมท�าต่อจากนั้นคือ... ค้นหาว่าคือภาพ ของอะไร ซึ่ ง มั น เริ่ ม ต้ น จากที่ ผ มถ่ า ยดอกไม้ ด อกหนึ่ ง มาได้ แ ละสงสั ย ว่ า ชื่ อ อะไร จึงได้ไปติดต่ออาจารย์นักพฤกษศาสตร์ที่จุฬาฯ ให้ท่านช่วยคีย์ชื่อให้ จากนั้นก็เริ่มสนุก กับการท�าความรู้จักสิ่งที่เราถ่ายภาพมาได้ การถ่ายภาพ wildlife ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ เพราะ... บางครัง้ เราต้องเดินทางไปถึงในป่า ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อไปถึงแล้วบางครั้งก็อาจไม่ได้ภาพที่ใช้ได้เลย เพราะจังหวะไม่พอดีกบั สัตว์ปา่ ทีจ่ ะออกหากิน หรือพวกเขาไปถิน่ อืน่ ในช่วงนัน้ เราก็ตอ้ งหา เวลาเข้าไปใหม่ ความท้าทายในการถ่ายภาพสัตว์ป่าคือ... บางครั้งเราก็ต้องไปในที่ง่ายๆ ที่เหมือน ใครไปก็จะได้เจอ แต่เราจะท�ายังไงให้ภาพของเรามันต่างจากคนอืน่ หรือคนเห็นแล้วคิดว่า มันสวย ซึ่งพฤติกรรมของสัตว์แต่ละอย่างจะมีหลายแบบ มันอยู่ที่การน�าเสนอของเรา ผมอยากถ่ายทอดความจริงของมัน เช่น ภาพกวางคุย้ ขยะ ถ้าเราถ่ายให้สวย ก็จะเล่าเรือ่ ง บางอย่างได้เหมือนกัน ถึงงานจะล�าบากแค่ไหน แต่ผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นการท�างาน เพราะ... มันเป็น สิ่งที่เราชอบ ผมมีความสุขทุกครั้งที่เข้าป่า บางครั้งไปนั่งรอ 9 วัน ไม่มีเป้าหมายผ่านมา ผมก็เฉยๆ เรายังได้สนุกกับการลุ้นว่าแล้วจะมีอะไรผ่านมาบ้าง หลักการท�างานของผมมีแค่ 3 อย่าง คือ... ทักษะ ประสบการณ์ และจินตนาการ เรือ่ งทักษะการถ่ายภาพก็ไม่มอี ะไรมาก แต่เราต้องคุน้ ชินกับอุปกรณ์ให้ได้มากทีส่ ดุ ผมเอง เวลาอยูใ่ นความมืดก็ตอ้ งรูว้ า่ จะปรับอะไรตรงไหน รวมถึงทักษะในด้านอืน่ ๆ เช่น การด�าน�า้ หรือการเดินป่า พอได้ทกั ษะแล้วก็ไปหาประสบการณ์ ซึง่ มันจะบอกว่าเรามีสงิ่ ไหนทีผ่ ดิ พลาด ต้องแก้ไข หรือสิง่ ทีด่ กี ท็ า� ต่อไป สุดท้ายแล้วจินตนาการจะท�าให้ภาพเราโดดเด่นกว่าคนอืน่ สิง่ ทีอ่ ยากเน้นในการถ่ายภาพของผมคือ... อยากถ่ายให้เห็นความเป็นธรรมชาติทสี่ ดุ ผมจะไม่พยายามเซตภาพ แต่จะเลือกไปถ่ายใหม่อกี ครัง้ แทนเมือ่ ยังไม่ได้ภาพทีต่ อ้ งการ มันเป็นความสนุกในการถ่ายภาพให้ได้อย่างทีค่ ดิ เป็นการชิงจังหวะระหว่างวัตถุทกี่ �าลัง เคลื่อนที่ หรือแสงที่ก�าลังจะเปลี่ยนไป เราก็ต้องควบคุมกล้องให้ได้ภาพนั้น ในการเขียนเรื่องประกอบภาพ หรือการเขียนแคปชัน ผมเลือกที่จะ... ใช้ข้อมูล ตามทีไ่ ด้เจอมาเองผสมกับข้อมูลทีไ่ ปศึกษามา บวกกับข้อมูลทีไ่ ด้จากเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ดว้ ย ที่ส�าคัญ ผมจะเลือกรูปสวยมาลงก่อน เพราะธรรมชาติของคนไทยถ้าเห็นว่ารูปสวย ถึงจะอ่านแคปชัน ภาพสัตว์ปา่ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ คือ... ภาพชุดกวางผาทีผ่ มไปถ่ายจากหลายทีม่ าก ทัง้ เชียงดาว อินทนนท์ และม่อนจอง จนได้รูปที่ค่อนข้างดีในระดับที่คนอื่นก็จะตามถ่ายยาก มีทั้งรูป กวางผาทีท่ อ้ ง ภาพทีก่ วางผาและเลียงผาอยูใ่ นเฟรมเดียวกัน มันเหมือนเป็นมาสเตอร์พซี ของผม แล้วผมก็มีความผูกพันกับความน่ารักของมันด้วย ในนิทรรศการนี้ผมจะไม่เรียงประเภทของสัตว์ในภาพ เช่น... ผมจะไม่เรียงล�าดับ ว่าต้องเริ่มจากในน�้าก่อน แล้วขึ้นไปบนบก บนภูเขา แล้วค่อยเป็นพืช แต่ผมจะท�าให้ เหมือนว่าคนดูไปนั่งอยู่กับผม โดยไม่รู้ว่าต่อไปจะเจอกับอะไร ต่อไปอะไรจะออกมา เมือ่ ได้เสนอภาพของเราออกไปแล้วในนิทรรศการนี้ ก็หวัง... อยากให้คนทีอ่ ยูใ่ นเมือง ได้รวู้ า่ บ้านเรามีสตั ว์ปา่ อะไรบ้าง หรือมีความหลากหลายน่าสนใจยังไงบ้าง หรือบางภาพ เป็นภาพลิงทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธ์ ถ้าป่าผืนนีห้ มดไปลิงก็จะไม่มที อี่ ยู่ ดังนัน้ เมือ่ เราถ่ายทอด ออกไปแล้วคนก็น่าจะได้คิดอะไรสักอย่าง หรือเกิดจิตอนุรักษ์ขึ้นมาได้

เรื่อง : ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ ภาพ : วงศกร ยี่ดวง

ท่ามกลางช่างภาพส่วนใหญ่ทมี่ กั จะชอบถ่ายภาพแนวสตรีทหรือภาพแฟชัน่ แต่ยังมีช่างภาพอีกจ�านวนหนึ่งที่ชื่นชอบการถ่ายภาพชีวิตสัตว์ อย่างเช่น บารมี เต็มบุญเกียรติ ช่างภาพสัตว์ปา่ ชัน้ น�าของเมืองไทย ทีส่ ะสมประสบการณ์ ถ่ายภาพ wildlife จากทัว่ โลกมานานหลายปี จนได้ชนิ้ งานคุณภาพมากมาย ทีจ่ ะน�าบางส่วนมาเสนอในนิทรรศการภาพถ่าย ‘จากขุนเขาจรดแนวปะการัง’ ที่หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4-30 มีนาคมนี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้รักงานถ่ายภาพและสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนผืนป่าให้กับคนไทย ซึ่งนอกจากภาพถ่ายที่หาดูได้ยาก ค�าบรรยายภาพ และเรื่องราวที่บารมี ก�าลังจะบอกเล่าก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน

HIS WAY • บารมี เต็มบุญเกียรติ เริม่ งานถ่ายภาพตัง้ แต่เรียนมหาวิทยาลัย และเมือ่ เรียนจบได้เข้าท�างานกับนิตยสาร Advance Thailand Geographic ต่อมาได้มีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งในอนุสาร อสท. , นิตยสาร Nature Explorer, นิตยสาร เที่ยวรอบโลก และนิตยสารเกี่ยวกับธรรมชาติอีกหลายฉบับ ทั้งยังมีผลงานหนังสือ ของตัวเองด้วย โดยเขาถ่ายภาพตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในป่า บนภูเขา จนถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล • ในนิทรรศการ ‘จากขุนเขา จรดแนวปะการัง’ บารมีเลือกถ่ายทอดภาพของสัตว์ในป่าเมืองไทยให้คนไทยได้รับรู้ว่า บ้านเรายังคงมีธรรมชาติทงี่ ดงาม แต่ละภาพต้องใช้เวลาเข้าไปในป่าหรือด�าน�า้ ลงไปเพือ่ หาจังหวะถ่าย และเลือกภาพ ที่คิดว่าแสดงให้เห็นธรรมชาติความเป็นจริงของสัตว์ในมุมที่สวยงามที่สุด • นิทรรศการ ‘จากขุนเขาจรดแนวปะการัง’ จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2557 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/BarameeTemboonkiatFanpage

adB295  

a day BULLETIN The Urban Current Magazine FREE MAGAZINE in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you